You are on page 1of 4

ZADATAK BR. 48 Rezultati bez obracuna se ne priznaju.Rad se ne priznaje ako ovaj zadatak nije prilozen.

Koristenjem kontnog plana kroz dnevnik proknjizite poslovne promjene nastale u proizvodnom preduzecu „FR“ i izvrsite odgovarajuce obracune. Poslovne promjene odnose se na period od 1.1-30.6 2010 god. Kod knjizenja poslovnih promjena primjeniti MSFI,MRS i vazece zakone u Federaciji BIH.Porez na dodanu vrijednost je 17%.Porez na dobit je 10%.Obracunata razlika u cijeni je 30%.Dozvoljeni kalo je 2% za materijal.Zalihe se vode po stvarnim cijenama,a izlaz obracunava po FIFO metodi.Amortizacijska stopa za nekretnine(grad.objekte) je 1,5% a za opremu 12%.Sve koeficijente zaokruziti najmanje na cetiri decimale,a iznose potrebne za knjizenje u dnevniku na cijele brojeve.Preduzece u svom sastavu ima pogon A,B i ZS. U pogonu A proizvode se proizvodi X i Y.A u pogonu B proizvod U.Primjenjuje se ukupan sistem obracuna trosova.Za obracun troskova proizvodnje potrebno je koristiti klasu 8.Kljuc za alokaciju indirektnih troskova pogona i ZS su troskovi materijala. D.D „SAN“(proizvdno preduzece) je na dan 1.1.2009 god imalo slijedece stanje na pojedinim racunima:

Grad.objekti 3000 0000 Oprema 2250 000 i.v materijalnih sredstava 1800 000 ulaganje u nekretnine 800 000 i.v ulaganja u nekretnine(nekretnine se vode po trosku sticanja) 100 000 zalihe materijala „a“ (5000 kom) 20 000 gotovi proizvodi na skladistu (3000 kom) 360 000 ziroracun 1 500 000 blagajna 1000 sporno potrazivanje od kupca S 80 000

B i ZS u srazmjeri broja angazovanih radnika u preduzecu. Garancije cemo odobravati na period od 3 god.Troskovi prevoza nabavljenog mat iznose 400 KM + PDV 68 KM prema f. 5) 18. O bracunati topli obrok po radniku iznosi 120 KM.2. 3) 4. Za potrebe obracuna troskova proizvodnje voditi racuna o tome da ukupno plate izrade (direktni trosak) obracunate u pogonu A iznose 10 000 KM a u pogonu B 23 178 KM. FTV je zbog neizmirivanja nasih obaveza prema njoj na ime troskova reklamiranja got.tj. Topli obrok realizira se kroz aranzman s restoranom „x“ tako sto nasi radnici imaju pravo na 1 topli obrok dnevno u navedenom restoranu.10:25:20. Sredstvo je stavljeno u upotrebu. Materijal smo uskladistili u vl.2 Preduzece je nabavilo postrojenje fr.v potazivanja od kupca S 6000 obaveze prema dobavljacima (FTV) 6000 REZERVE 6000 Akumulirana dobit 12 000 1) 12. Kredit je doznacen na nas Z-R. .85 KM.rok vracanja 6 mj.2 Izdali smo za potrebe proizvodnje materijala i to: u pogon A 6000 kom materijala „a“. Obracunali smo troskova na ime popravke gotovih proizvoda u garantnom roku iznos od 28 000 KM.68 KM.a potom su izmirene obaveze po osnovi nabavljenog materijala. God. Procijenjeni vijek upotrebe motora je 5.a u pogon B 1000 kom materijala „b“(trosak materijala je direktni trosak).skladistu(koristiti analiticke racune za evidenciju materijala).nacin vracanja jednakim tromjesecnim anuitetima.Radi izmirivanja obaveza prema dobavljacima po osnovu nabavljenog materijala uzeli smo kredit od banke.a ostatka sredstava 10 god. Fak cijena za 1 kom materijala“a“ 4 KM +PDV 0.ptoiz.speditera.vrijednosti 210 000 +35 700 KM i rasporedilo ovaj iznos na pogonski motor i ostatak sredstava u srazmjeri brojeva 1:6. izvrsila obracun zateznih kamata u iznosu od 200 KM.1 Izvrsiti obracun plata za zaposlene radnike ukoliko obracunate bruto plate za sve zaposlene radnike u preduzecu iznose 320 523 KM. 4) 14.i. O statak ukupno obracunatih plata smatraju se indirektnim troskovima. 2) 3.uz slijedece uslove kredita.od cega na poreze i doprinose otpada 161 523 KM.kamatna stopa 2% mjesecno.2 Kupili smo materijala „a“ i „b“ po 2000 kom od preduzeca Q.a za 1 kom materijala „b“ 5 KM +PDV 0.i iste se odnose na pogon A.

3 Kupili smo materijala „a“ i „b“ po 1000 kom. kupcima u zemlji.perioda. 10) 31.5 Izmiren je prvi anuitet po prmljenom krat.procesa 20 god.6 Zalihe materijala“b“ premjestili smo u iznajmljeno skladiste. 8) 27.od cega ucesnici preduzeca“FR“.6. Troskovi zakupa skladista na mjesecnoj osnovi su 1000 KM + PDV 170 KM.Materijal smo uskladistili u vl.a za 1 kom materijala „b“ 5 KM + PDV 0.speditera.od preduzeca Q.3 Procijenjena je neto prodajna vrijednost got.3 Prodali smo 20% got. Zgrada je klasificirana na grupu ulaganja u nekretnine radi iznajmljivanja drugima.kreditu.“TR“ I „MR“ ulazu svoje iznose srazmjerno brojevima 1:2:3.6) 2.V zgrade iznosi 250 000 KM. 11) 7.proz. Sve dionice su prodate za 110 000 KM.i 10% kupcima u inostranstvu.4 Masinu C N. Troskovi prevoza nabavljenog materijala iznose 400KM + PDV 68 KM prema fak.N.Duznik je postupio po odluci suda. Odlucili smo se i za emisiju 1000 dionica nominaalne vrijednosti 100 KM.Preduzeca „TR“ I „MR“ su doznacila svoje ucesce na nas Z-R.1 t. Potrebna ulaganja iznose ukupno 300 000 KM. Potrazivanja su naplacena. 16) 8.cijena za 1 kom „a“ je 4 KM + PDV O. 14) 1. Obracunali smo troskove zakupa za potrebe t. Procijenjena fer vrijednost skladista umanjena za troskove prodaje je 94 000. Obracunata amortizacija do 1.3 Skladiste je izgradjeno i dato u upotrebu u pogon A u martu 2009. Masina je na dan 1.proizvoda na iznos od 100 KM/kom. . Troskovi prevoza materijala do iznajmljenog skladista su prema fak. 15) 5.vrijednosti 100 000 KM pokazalo se neadekvatnim za nas proizv. Fak.program pa smo isto preklasificirali za prodaju.6 Na skupstini dionicara donijeli smo odluku o prenosu u osnovni kapital nerasporedjene dobiti iz predhodnih godina.dobavljaci 200 KM +PDV 34 KM. 12) 28.68 KM.3 Nosilac smo zajednickih aktivnosti na izradi projekta“ALFA“ koji se treba izvrsiti u naredne 3 god.V 20 000 KM koja je koristena u pogonu A otpisana je i prenesena u vanbilansnu evidenciju.1 2010 u glavnoj knjizi imala akumuliranu amortizaciju od 19 800 KM. (Koristeci analiticke racune za evidenciju materijala) 7) 4.4 Preduzece posjeduje poslovnu zgrdu koja je koristena za potrebe proiz. 13) 5. 9) 28.85 KM. Po zavrsetku postupka sud je obavezao lice „S“ da plati iznos od 70 000 KM na ime ukupnog potrazivanja cime je spor okoncan. Nab.skladistu.g iznosi 75 000 KM.

Visak knjiziti u korist preduzeca.Cijena kostanja proizvoda Z odredjuje se putem proste djelidbene kalkulacije.Izvrsite obracun i knjizenje poslovnog rezultata.ako nezavrsena proizvodnja na kraju perioda po direktnim troskovima u pogonu A iznosi 2000 KM .6 Izvrsite obracun nezavrsene i zavrsene proizvodnje. Za potrebe obracuna proizvodnje o tome da 50 % postojecih s. Cijena kostanja proizvoda X i Y odredjuje se putem kalkulacije ekvivalentnih brojeva a kao ekvivalentni brojevi koriste se brojevi 1 i 2 respektivno.s koristi se u pogonu A.17) 10.6 Saldirajte racune ulaznog i izlaznog PDV-a i postupite u skladu s zakonom o PDV-u.40% u pogonu B. Obracunati amortizaciju s. 20) 30. Materijala“a“ u vlasitom skladistu i 2000 kom materijala“b“ u iznajmljenom skladistu.a ostatak s. .a u pogonu B 4000 KM. 18) 16.a manjak na teret odgovornog lica.6. 19) 27.s.6 Popisom stanja materijala zabiljezeno je slijedece stanje: 1900 kom. O statak zapocete proizvodnje je zavrsen i izvrseno je uskladistenje gotovih proizvoda.s u ZAJEDNICKIM SLUZBAMA.