You are on page 1of 4

Dan 'Aura' dan pobjede imana nad kufrom (Prvi dio hutbe) El-hamdu lillahi rabbil-'alemin, ves-salatu ves-selamu

u 'ala sejjidil-murselin Muhammed, ve 'ala alihi, ve sahbihi edme'in, ila jevmid-din, emma ba'ad: Hvalu upuujemo Allahu d.., Koji je na Sebe uzeo obavezu da e spas, Ovdje ili Tamo, darovati iskrenim Svojim robovima, a salavat i selam aljemo Njegovom miljeniku i posljednjem poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., koji nas je poduio da iz primjera Allahovog spasa darovanog drugima uzmemo pouku za sebe i spas kod Njega i od Njega potraimo. Danas je 9. muharem 1429. h. god., a sjutra je dan koji je, iz vie razliitih razloga nazvan jevmi-aura'. Ono to je bitnije od njegovog naziva jeste njegova vrijednost. Za ovaj dan se vee cijeli niz znaajnih dogaaja u povijesti poslanstva i Vjere islama i svi su vezani za spas vjere i vjernika. Pratei kur'anska kazivanja o Boijim poslanicima izdvajamo dva sluaja navedenog spasa Nuhov i Musaov, a.s., i oba su spomenuti u suri Junus: 71. Kai im povijest o Nuhu! Kad on ree narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak meu vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, - a ja se stalno uzdam u Allaha -, onda se, zajedno sa boanstvima svojim, odluite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvrite i ne odgaajte! 72. A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne traim, mene e Allah nagraditi, meni je nareeno da budem musliman." Nuhova, a.s., otvorenost u pozivu ehadetu i tevhidu jedinoj istini, nas nuka na odvanost u vremenu u kojem se i sami susreemo sa arogancijom onih koji je poriu i nastoje zaodjenuti je platom lai. Ali, nas i Nuhovo pouzdanje u Allaha Dragog, vrsta vjera u Njegovu pomo i nagradu, te svijest o tome da je njemu nareeno da bude musliman u svim ivotnim okolnostima, opominje i podsjea na nau vlastitu obavezu zatite svog uvjerenja i u najteim ivotnim okolnostima, ak i kada bi svi bili protiv nas. 73. Ali, nazvae ga lacem, pa Mi u lai njega, i one koji bijahu uz njega, spasismo i namjesnicima ih uinismo, a one koji dokaze Nae nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su zavrili oni koji se na opomene nisu osvrtali! 74. Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da vjeruju u ono to odprije nisu priznavali. Tako Mi peatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. Zapazimo, na trenutak, da je odnos Nuha a.s., bio ustrajnost u Vjeri, a odnos njegovih protivnika bio ustrajnost u otporu Vjeri, da je Nuh a.s., zajedno sa onima koji su Vjeru prihvatili, bio spaen, a protivnici njegovi su bili potopljeni. Udavili su se prije svega u

vlastitoj oholosti a potom i u vodi. Spas Nuhov, a propast njegovih protivnika, desili su se na dan aure. 75. Zatim smo, poslije njih, Musa'a i Haruna poslali sa udima Naim - faraonu i glaveinama njegovim, ali su se oni uzoholili - a bio je to grijean narod: 76. kad im je od Nas dola Istina, rekli su: "Ovo je zaista prava arolija!" 77. "Zar za istinu koja vam je dola kaete da je arolija i vradbina?" - ree Musa. arobnjaci i sihirbazi nee nikada uspjeti!" 78. Oni rekoe: "Zar si doao da nas odvrati od onoga na emu smo zatekli pretke nae, a da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E neemo ni vama dvojici povjerovati!" 79. I faraon ree: "Dovedite mi sve vjete arobnjake!" 80. I kad arobnjaci dooe, Musa im ree: "Bacite to imate bacit!" 81. I kad oni bacie, Musa uzviknu: "Ono to ste priredili arolija je i sihr! Allah e je unititi, jer Allah ne doputa da djelo pokvaranjaka uspije, 82. Allah e svojom moi Istinu potvrditi, pa makar to nevjernicima krivo bilo!" Reakcija na Istinu onih koji je nisu spremni prihvatiti je bila ista i kod Nuhovih i kod Musaovih protivnika. 83. I ne povjerova Musa'u niko, osim malo njih iz naroda faronova, iz straha da ih faraon i glaveine njegove ne ponu zlostavljati - a faraon je zaista na Zemlji silnik bio, i u zlu je svaku mjeru prevrio. 84. I Musa ree: "O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!" 85. "U Allaha se uzdamo!" - rekoe oni. "Gospodaru na, ne uini da zbog nas dou u iskuenje ljudi koji nasilje ine, 86. i spasi nas, milou Svojom, od naroda koji ne vjeruje! 87. I Mi objavismo Musa'u i bratu njegovu: "U Egiptu svome narodu kue izgradite i bogomoljama ih uinite i u njima namaze obavljajte! A ti obraduj vjernike!" 88. I Musa ree: "Gospodaru na! Ti si dao faraonu i glaveinama njegovim bogatstva da u raskoi ive na ovome svijetu, pa oni, Gospodaru moj, zavode s puta Toga! Gospodaru na, uniti bogatstva njihova i zapeati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne doive patnju nesnosnu!" 89. "Usliena je molba vaa!" - ree On, "a vas dvojica na pravom putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!" 90. I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progonei ih, ni krive ni dune. A faraon, kada se poe daviti, uzviknu:

"Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!" 91. "Zar sada, a prije si neposluan bio i razdor sijao?! 92. "Danas emo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio pouan primjer onima poslije tebe - ali mnogi ljudi su ravnoduni prema Naim poukama." Kraj protivnika Musaovih, protivnika tevhida i Istine, bio je isti kao i kraj protivnika Nuhovih. Udavljeni su u obilju vode. Udavila ih je prije svega vlastita oholost. Spas Musaov, a propast njegovih protivnika, dogodili su se takoer na dan aure. Drugio dio hutbe... Zbog navedenih dogaaja u ovom mjesecu a i u ovom danu, danu aure, Poslanik, s.a.v.s., je u mjesecu muharremu dobrovoljno postio, a pogotovo 10 muharrem. On s.a.w.s., kae: "Najbolji post nakon ramazanskog posta je u Allahovom mjesecu kojeg zovete muharrem, a najbolji namaz nakon propisanog je noni namaz". Za dan aure on veli: "...To je dan u kojem se zaustavila Nuhova laa na brdu elDudijj, pa ga je Nuh a.s., postio..." (Ahmed) Prenosi Ibn Abbas r.a., da je Poslanik s.a.v.s., kada je doao u Medinu, zatekao idove (Jevreje), kako poste dan 'Aura, pa je upiato: "ta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan, dan u kojem je spaen Musa a.s., sa Benu Israelanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa a.s., postio." Rekao je: "Meni je Musa blii nego li vama!" pa je postio i traio je od ashaba da ga poste. (Buharija) Osim toga Poslanik s.a.v.s., je preporuio da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije). Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa r.a., da je Poslaniku s.a.v.s., nakon to je postio i naredio ashabima da poste dan 'Aura reeno: "O Allahov Poslanie, to je dan kojeg obiljeavaju idovi i Krani!" Rekao je Poslanik s.a.v.s.: U narednoj godini emo ina-Allah postiti i deveti dan!" Pa on nije doekao narednu godinu, jer je Poslanik s.a.v.s. te tj. naredne godine - preselio!" (Muslim) U drugoj predaji stoji da je Alejhisselam rekao: "Postite jedan dan prije i jedan dan poslije" (Muslim). Draga brao, Dan aure je, kako smo uli, zbog njegovog ogromnog znaaja, sadrajnosti i veliine, na Pejgamber postio, pa bi i balkanski musliman, volei i slijedei svog Poslanika s.a.w.s., kao najboljeg uzora, trebao postiti taj dan. Post tog dana je dobrovoljan, a onome ko ga bude postio neka je neizmjerno drago, jer ini dinski pozitivnu aktivnost, i svojim djelom pokazuje i dokazuje ljubav prema Poslaniku s.a.w.s., kao i ljubav prema ostalim Allahovim poslanicima a.s., a onaj ko ga ne bude u prilici postiti, treba da mu bude ao, ali ga to ne bi smjelo previe opteretiti, jer post toga dana je dobrovoljan i nafila post a ne stroga obaveza - farz.

Tradicija naih muslimana je da na dan Aure pripreme i posebno jelo kojeg zovu haure, kako bi se njime iftarili na kraju dana, to ih asocijacijom vee za dogaaj Nuhovog spasa i njegovu lau spasa, pa je taj adet lijepo praktikovati. Allah Svojim iskrenim robovima, i poslije najteih dunjalukih patnji daje spas pa Ga molimo: Ja Rabbi, Ti si od milostivih Najmilostiviji, pa nam se smiluj i spasi nas od sile i zuluma silnika i faraona naega vremena; Ja Rabbi, Ti si Onaj ijoj moi niko nije ravan, pa nam daruj mir i slobodu u kojima emo moi, nesmetano, ponosno i dostojanstveno, kroz Tvoju vjeru, traiti zadovoljstvo Tvoje. Amin, ja erhamer-rahimin! Priredio: Sead ef. Jasavi, prof.fikha