You are on page 1of 5

Propisi šeri'atskog klanja stoke

U hanefijskom mezhebu se šeri'atsko klanje definiše sljedećim riječima: „Šeri'atsko klanje je pravna metoda/način putem koje se zaklani hajvan drži u taharetu/čistoći i halalu/dozvoli za jelo – ako se ta vrsta hajvana jede, i korišćenje njegovom kožom i dlakom – ako se ta vrsta hajvana ne jede.“ U hanbelijskom mezhebu se šeri'atsko klanje definiše riječima: „Šeri'atsko klanje je klanje hajvana koji nije divljač a mubah/dozvoljeno ga je jesti, koji živi na kopnu i nije insekt, na taj način što će mu se presjeći dušnik i jednjak, a 'akr/ranjavanje hajvana će biti propisano prilikom divljeg/podivljalog hajvana, ako se ne bude u mogućnosti da mu se prekine dušnik i jednjak.“

Status šeri'atskog klanja životinja:
Šeri'atsko klanje je generalni uslov za dozvoljenost jela mesa od halal/mubah životinja, kao i za korišćenje ostalim njenim djelovima. Allah dž.š., kaže: „Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh!“ (el-En'am, 121.) Od Rafi'a b. Hadidža se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ono čemu je prolivena krv, i nad čim je spomenuto Allahovo ime – jedi!“ (Muttefekun 'alejh) Iz ovog hadisa se da razumjeti to da je spomen Allahovog imena – bismillah, nad hajvanom i prolivanje njegove krvi uslov dozvoljenosti jela tog mesa. Mudrost propisivanja klanja: se ogleda u tome što nam je Allah dž.š., u suri el-Ma'ida, 4, rekao: "Dozvoljvaju vam se lijepa jela…”; ili: „...koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti…” (el-E'araf, 157.) – a neko meso neće biti lijepo i dobro ako mu se klanjem ne prolije krv, pa nam je zbog toga i zabranjena mrcina/lešina za jesti jer joj krv nije prolivena. Od mudrosti šeri'atskog klanja je i to da će se čovjek što više udaljiti od djela širka/idolopoklonstva, spominjući Allahovo ime prilikom klanja. Šeri'atskim klanjem životinja čovjek se razlikuje od ostalih stvorenja tj. od načina jela i hranjenja životinja. Čovjek se putem ovih propisa prisjeća toga da je Allah dž.š., taj koji ga je počastio time da smije dušu nekog hajvana ispustiti radi ličnog interesa i koristi.

1

ili u Bogorodičino ime.. 2.. Da nije u pitanju lovina iz harema Mekke. na raznoraznim oltarima i žrtvenicima. Da je pametan i razuman – ne bitno bio on muško ili žensko.. 2. 3.. i ono što je zaklano u nečije drugo. što znači da nije dozvoljeno jesti meso koje su zaklali idolopoklonici ili vatropoklonici. jer ga je Allah dž. a Allah dž. je rekao: „Zabranjuje vam se strv.) 2 ..a. 3) Što se jevreja i hrišćana tiče meso koje oni kolju je dozvoljeno na osnovu sljedećeg ajeta: „Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela. bilježi predaju od Ibnu Abbasa r.. i krv. a i vaša jela su njima dozvoljena.“ (el-Ma'ida. malikijja i hanbelija. Da je osoba koja kolje musliman ili kitabija . i svinjsko meso.. Klanje hajvančeta od strane lude osobe i nerazumna djeteta nije šeri'atski ispravno. Šartovi/uslovi vezani za onoga koji kolje: 1.Šartovi/uslovi klanja: Šartovi/uslovi vezani za stoku: 1. meso koje oni kolju“. u kojoj stoji: „Lijepa jela onih kojima je data knjiga tj. ime. jevreja i kršćana neznaju značaj spomena Božijeg imena.“ (el-Ma'ida. i što je na žrtvenicima žrtvovano..š. jer idolopoklonik/mušrik kolje i žrtve prinosi nekom drugom mimo Allaha.. 9/636. a ako se zna da je hajvanče zaklano u nečije drugo ime npr. a ne u Allahovo.. Da zbog klanja ispusti dušu..š. Napomena: Meso koje jevrej ili hrišćanin zakolje će biti halal i dozvoljeno ako se ne bude znalo da je to hajvanče zaklano u nečije drugo ime. Da hajvanče bude živo. zato što ljudi mimo muslimana. zabranio riječima: „Zabranjuje vam se strv. 5) Imam Buhari rhm. a bilježi se i od šafija. ili u ime nekog kipa ili sveca – takvo meso se neće jesti.“ (el-Ma'ida. punoljetan ili nepunoljetan. da je zaklano u ime Isusovo. na čemu je složna sva islamska ulema. a isto tako od strane pijane osobe jer nerazumna osoba nije svjesna propisa klanja i značaja bismille.jevrej ili kršćanin. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. i na ovom je stavu većina islamske uleme poput hanefija. 3.

koji kaže: „.“ (SahihulBuhari.: „Narod naš nam donosi meso a ne znamo jel' spomenuto Allahovo ime pri njegovom klanju ili ne. kaže: „Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. i nad čim je spomenuto Allahovo ime – jedi!“ (Muttefekun 'alejh) Shodno navedenom. a ne u Allahovo.“ (elMa'ida....a.a. sumnja i u mešrut/ono za šta se uslovljava uslov. a poznato je da oni ne spominju bismillu prilikom klanja stoke. Za razliku od njih imam Šafija r. a ajet: „Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. 95. rekao: „Ono čemu je prolivena krv. Reče: Bili su u pitanju ljudi koji su do skora bili u nevjerstvu.) Ovaj zabran važi samo za divljač. to je. 121. neće se jesti ono što je zaklao.š. Hadidža se bilježi da je Poslanik s.) Kažu: Ako je bismilla šart/uslov ispravnosti i dozvole jela zaklanog mesa ne bi bilo dozvoljeno ga jesti uz sumnju u njeno postojanje.) Od Rafi'a b. na osnovu stava većine islamske uleme.š.. a nije mu dozvoljeno da lovi. ili je u pitanju gluhonijema osoba – ješće se ono što je zaklao.i ono što je zaklano u nečije drugo. uistinu. većina islamske uleme smatra da je šart/uslov ispravnosti izgovoriti bismillu prilikom klanja stoke – ako se čovjek sjeti i bude u stanju izgovoriti je. a ne vadžib/obavezno. Allah dž. grijeh!“ (el-En'am. da kaže: „U ime Allaha“ – a ako neka osoba namjerno izostavi bismillu.. 2057. na osnovu hadisa Ajše r.s. što se bilježi i od imama Ahmeda rhm.a.š. a bio je u stanju izgovoriti je.w..a. 4.s. a ko zaboravi izgovoriti bismillu. na osnovu riječi Allaha dž. jer je hadžiji u ihramima zabranjen lov. smatra da je izgovaranje bismille prilikom klanja stoke mustehabb/lijepo.3. kaže: „Zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrade hadždža obavljate!“ (el-Ma'ida.....w. kada je rekla Poslaniku s.) – komentarišu na taj način da se njime aludira na ono što je zaklano u nečije drugo ime a ne u Allahovo ime. uistinu. grijeh!“ (el-En'am.. što znači da je hadžiji u ihramima dozvoljeno da zakolje kokoš. ime.š. poput onoga što se kolje i žrtvuje kipovima. pa reče: Spomenite Allahovo ime vi i jedite. 3. jer je sumnja u šart/uslov. na ćemu su složni svi mezhebi.. Da nije u pitanju hadžija/muhrim i lov divljači iz harema Mekke. bravče ili devu. to je. ohalalio meso koje kolju jevreji i kršćani. Da osoba koja kolje spomene bismillu tj. kada mu je zabranjeno i da pokaže ili pak da nanišani lovinu. Od dokaza je im je i to da nam je Allah dž. Allah dž.) – a u nastavku ajeta stoji: „To je fisk/grijeh!” – a 3 . 121.

Oko ovog ne postoji nikakvo razilaženje međ' islamskim učenjacima.a.š.. i neka je Allahovo proklestvo nad onim ko čini zlo!“ (Sahihu Muslim. Allah dž. 1955. Da bude oštra – ne bitno jel' od gvožđa ili ne. ime. što je odmornije za hajvana. i svinjsko meso.w. neka je Allahovo proletstvo na onoga ko krade od menare/vrhova ili granica.: „Allah je propisao/naredio dobročinstvo prema svakom. ne bitno bilo to na glas ili u sebi. jer je cilj da se prekinu dušnik. i ne muči ga.) Šartovi/uslovi vezani za alatku klanja: 1. i ono što je zaklano u nečije drugo. a ne u Allahovo ime. Od Šeddada b. Da nije u pitanju kost ili kandža. stoga kada ubijate onda to na najljepši način uradite.š.s. izuzeo u nekim pitanjima? Reče: Allahov Poslanik s. Spretno i dobro klanje – oštar nož i brzina. izuzev onoga što imam u mojim koricama od mača – pa izvadi parče lista na kojem bi napisano slijedeće: „Allahovo prokletstvo neka je na onoga ko žrtvuje/zakolje nešto nekom drugom mimo Allaha. i dobro naoštrite nož...s.š. 1978. i kada koljete na najljepši mogući način koljite.š. jer je takav postupak veličanje nekog drugog mimo Allaha dž." (el-En'am. 145. i da se izlije krv. 3. i krv.a.. Evsa r.w.s. koji kaže: „Upitan je Alija r. a ne u Allahovo.: Jel' vas Poslanik s..grijeh je klati ili žrtvovati stoku u nečije drugo ime.. kaže: „ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo. i nemojte patit hajvana!“ (Sahihu Muslim.š. se bilježi: „Dvije stvari sam naučio od Allahova Poslanika s.) 4 .) Klanje stoke radi nekog drugog mimo Allaha dž. je haram i na osnovu hadisa Ebu Tufejla r.a. nas nije izuzeo po ikakvom pitanju a da ono ne važi i za ostali svijet. neka je Allahovo prokletstvo nad onim ko proklinje svoga roditelja.a.“ (el-Ma'ida. jednjak i dvije krvne žile sa strane. jer Allah dž. Adabi/bonton šeri'atskog klanja stoke: 1. zemlje.) 5...a. Da osoba koja kolje ne prinese to hajvanče kao žrtvu nekome ili nečemu mimo Allaha dž.a... 2..w. kaže: „Zabranjuje vam se strv.

prof. Od Enesa r. i zakla ga.a. on ga uze.s. Okrenuti hajvana prema kibli. naredio da mu se dovede rogati ovan. je ovako postupio kako bi bio sigurniji i stabilniji.) Imam Nevevi rhm. a da lijevom rukom prihvati za glavu bravčeta. kada je neki čovjek položio ovcu s ciljem da je zakolje. 1967.. kaže: „U ovom hadisu je dokaz tome da je lijepo polegnuti bravče prilikom klanja.a.a.“ (Pogledaj: el-Minhadž.. Jasavić. već će se polegnuti na stranu što je blaže za nju.w. lijegao u crno. To učinih. u komentaru spomenutog hadisa... i gledao u crno – pa mu bi doveden kako bi ga zaklao za kurban. kaže: „Poslanik s. pa sam ga vidio da je svojom nogao pritisnuo na lopaticu bravčeta. ali moramo napomenuti da ovo nije šart/uslov ispravnosti.w. dodaj mi nož i naoštri ga.“ (Sahihu Muslim.w. u tom momentu oštreći nož. i na čemu su složni svi muslimani. fikha 5 .a. Od Ajše r. i neoštriti nož pred hajvanom na osnovu predaje koja se bilježi od Ibnu Abbasa r. mu reče: „Hoćeš li to dva put da je ubiješ? Zašto nisi naoštrio nož prije nego si je legnuo na zemlju!?“ (Hadis bilježi Hakim. kada ih je svojom rukom zaklao.) 2.) 3.. Allahu ukabuli od Muhammeda i porodice Muhammedove. i da se ono neće klati stojeći. Izgovoriti: Bismillah.) Imam Nevevi rhm.“ 4. Abdurrezzak. se bilježi da je Poslanik s. Tekst priredio: Sead ef. Polegnuti hajvana – jer je to blaže za njega. o čemu govore brojni hadisi. Bravče će se polegnuti na njegovu lijevu stranu. se bilježi: „Da je Allahov Poslanik s. Nogom pritisnuti na lopatice bravčeta..a.a. Reče Ajši: „O Ajša.s. na čemu su složni svi muslimani. Bejheki.“ (Sahihul-Buhari. niti dok je na stomaku.s.. jer je praktičnije onome koji kolje da na taj način nož drži u desnoj ruci.. 5-6.Nož naoštriti prije lijeganja hajvana. Allahu Ekber.i od ummeta Muhammedova..w. legnu ovna.s. već da je u pitanju mustehabb/lijepo. spomenuvši pri tom bismillu i tekbir. za kurban klao dva ovna. 5558. te kako se ne bi bravče pomjeralo ometajući ga od završavanja procesa klanja ili samopovređivanja. Poslanik s. koji je gazio u crno. i na ovome je sva ulema. 13/122. govoreći: U ime Allaha. mjestom njena klanja a ne licem.a.