You are on page 1of 3

Ramazanski post

Allah d.., kae: "O vjernici, propisuje vam se post, kao to je bio propisan generacijama prije vas ne bi li ste bili muttekije/bogobojazni!" (el-Bekare, 183.) Post je s prva vakta u poetku islama bio propisan u duini od tri dana i tri noi kako nam to potvruje Ibnu Abbas r.a., to je kasnije derogirano time to je Allah d.., propisao da se itav mjesec Ramazan provodi u postu. Hafiz Ibnu Kesir rhm., u svome tefsiru biljei sljedee: "Post je s poetka islama bio propisan u trajanju od tri dana i tri noi svakog mjeseca. To se biljei od Mu'az b. Debela, Ibnu Mes'uda, Ibnu Abasa, Ata'a, Katade i Dahhaka, koji dodaje: Tako je bilo propisano od vremena Nuha a.s., sve dok Allah d.., nije derogirao taj post sa postom mjeseca Ramazana. (Tefsir Ibnu Kesir, 1/289.) Post je posebna vrsta apstinencije i ustezanja od posebno naznaenih stvari u posebno odreenom vremenu uz posebno odreene uvjete i artove. Post mjeseca Ramazana je stavljen u obavezu muslimanima druge godine po hidri, dok je zekat bio propisan prije bitke na Bedru. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Islam je sastavljen od pet stvari: ehadeta i svjedoenja da nema drugog boga osim Allaha la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadda i posta mjeseca Ramazana!" (Muttefekun 'alejh) Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ko bude neopravdano jeo samo jedan dan mjeseca Ramazana nee ga moi naknaditi pa makar i cijeloga ivota postio za taj dan!" (Buhari) Post je ibadet koji ima svoj smisao i cilj. Post je regeneracija za ljudsku duu i tijelo. Postom odgajamo nau duu i inimo je spremnom da se nosi sa svim nedaama ivota na ovome svijetu. Post koji utie na svakog pojedinca ponaosob u isto vrijeme utie i na cijelu zajednicu ljudi zbog toga to je zajednica ljudi sastavljena od pojedinaca! Postom ovjek staje na put ejtanu i suava mu prolaz kojim se inae navikao kretati a to je ljudska krv. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "O omladino, ko je od vas u mogunosti da se eni neka se eni, a ko nije u stanju oeniti se neka posti to vam je lijek!" Ovaj hadis nam ukazuje na to

da je post jedan od lijekova i titova kojima emo uvati na ehadet i na namaz! Post je odskona daska takvaluka i bogobojaznosti zbog toga to sadri u sebi pravu borbu sa svojim nefsom i svojom duom, i zbog toga to je post voda koja gasi rasplamtjele pohote i strasti kod ljudi. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Allah d.., kae: "Svako djelo koje ovjek uini pripada njemu izuzev posta! Post pripada meni i Ja za njega posebno nagraujem! Post je tit pa kada neko od vas zaposti neka se ostavi spolnog uivanja i neka ne pria mnogo, a ako ga neko bude psovao ili se bude htio sa njim tui, neka kae: Ja postim. Tako mi Onoga u ijoj je ruci Muhammedova dua, zadah iz ustiju postaa sigurno je kod Allaha bolji od mirisa mousa. Posta ima dva veselja kojima se raduje: veseli se kada iftari i veselit e se svome postu onka kada se bude susreo sa svojim Gospodarem!" (Muttefekun 'alejh) Allah d.., je rekao: "Post je moj i samo Ja za njega posebno nagraujem!" Islamski uenjaci komentariu ovaj hadis time da su razne vrste ibadeta poput klanjanja, ruku'a, sedde, dove, kurbana, sadaka itd., bile poklanjanje nekom drugom mimo Allaha d.., raznim kipovima i idolima koje su ljudi oboavali klanjajui im se, prinoei im rtve, molei im se itd.. ono to se nikako ne biljei jeste to da niko od nemuslimana idolopoklonika nije postio radi svojih boanstava i kipova, pa je zbog toga post jedna od glavnih odlika muslimana, mu'mina pravih muwehhida. Pored toga to je post lino Allahov d.., ibadet, u emu mu se niko ne mijea, post je ujedno poteen pretvaranja i licemjerstva, jer se sastoji od apstinencije, uskraivanja i samo-zabrana koje se golim okom ne mogu vidjeti. Ljudi ne mogu imati uvid u neiji post osim da ovjek sam drugima obznani da posti, a to se samog posta tie on se ne moe vidjeti niti osjetiti. Post je specifian po tome to ovjek izgladnjuje svoju nutrinu, oedni i ostavlja sve svoje strasti i pohote ni zbog koga drugog do radi Allaha d... Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Svako djelo sina Ademovog pripada njemu lino. Dobro djelo se nagrauje od deset do sedam stotina puta. Allah d.., je rekao: "Osim posta jer je on striktno radi Mene i Ja za njega posebno nagraujem. ovjek ostavlja hranu radi Mene, ostavlja pie radi Mene, ostavlja

slasti radi Mene, i ostavlja uivanje sa enom radi Mene..." (Ibnu Huzejme) Allah d.., obilato nagrauje a kada je u pitanju post tu nagradu uruuje lino bez posrednika. Neka djela se nagrauju desetorostruko, a neka i do sedam stotina puta. Ima ih koja se nagrauju duplo a ima djela iju nagradu zna samo Allah d... " Post je polovina sabra/strpljenja" (Tirmizi, Ibnu Madde) a Allah d.., kae: "Samo oni koji budu strpljivi bie bez rauna nagraeni!" (el-Zumer, 10.) Imajui ovo u vidu nagrada za postae je beskrajna. "Post je tit" poput tita kojeg ljudi u ratovima koriste da ih ne bi probilo neprijateljsko koplje ili strijela. Post uva grudi i ivot vjernika! U drugom hadisu se kae: "Post je tit i uvar od dehennemske vatre!" Post je tit koji nas uva od grijeha i greaka na ovome svijetu i uva nas od dehennemske vatre na buduem svijetu. Ali, svaki tit ima i svoju slabu taku tako i ovaj to znai da post moe biti oteen i probijen. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Post vam je tit sve dok ga ne probijete. Rekoe: O Allahov Poslanie, ime se post probija? Ree: Lanim rijeima i ogovaranjem!" Post je tit od grijeha pa ko ga bude imao imae se s ime zatiti od dehennemske vatre! Ko se ne bude imao ime zatiti od grijeha na dunjaluku nee imati tita od dehennemske vatre na ahiretu. Priredio: Sead ef. Jasavi, prof.fikha