You are on page 1of 5

Status muslimana koji iz lijenosti i nemara ne obavlja namaz?

Veina islamske uleme smatra da musliman koji iz lijenosti i nemara ne obavlja namaz nije kafir-nevjernik, ve da je ta osoba musliman ali ipak fasik-veliki grijenik, pa makar namaze izostavljao namjerno bez ikakva opravdanja! Ovo je stav dumhura islamske uleme, veine selefa i halefa, i sljedbenika etiri pravne kole, a ako je u pitanju osoba koja nijee samu obaveznost i propisanost namaza, da nas Allah d.., sauva toga, onda je to potpuno drugo pitanje, i takva osoba je, uz optu saglasnost sve uleme, kafir-nevjernik, zbog toga ina pa makar i klanjala namaze! Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Islam e se gubiti i nestajati kao to blijedi platno, tako da e doi vrijeme kada se nee znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga e u jednoj noi ieznuti tako da jednog ajeta nee ostati na zemlji. Razne skupine ljudi e ostati, neki oronuli starac ili starica, koji e govoriti: Zatekli smo nae stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah pa ih i mi izgovarasmo!? Sileh b. Zufer rhm., prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: "ta e im koristiti takvo La Ilahe Illallah" kada ne znaju niti za namaz,niti za post, niti za hadd, niti za zekat? Huzejfe r.a., se okrenu od njega, ne htijevi mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm., ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a., mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm., po trei put postavi pitanje Huzejfi r.a., na ta mu on odgovori slijedeim rijeima: O, Sileh, spasie ih dehennemske vatre, spasie ih dehennemske vatre, spasie ih dehennemske vatre!!!" (Hadis biljei Ibnu Madde, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., koji kae da je u skladu sa muslimovim artom, u emu se sa njim slae i imam elZehebi rhm.; ejh Albani, rhm., u djelu "Silsiletul-Sahiha", br.87., ovu predaju ocjenjuje sahihom.) Imam Ahmed rhm., ostavljajui vasijjet svome ueniku Museddedu b. Muserhedu rhm., kae: ovjeka nita ne moe izvesti iz islama osim djela irka uinjenog prema Allahu d.., ili odbijanja nekog od Allahovih d.., farzova kao vid nijekanja njegove temeljne obaveznosti (dahiden biha), a ako te farzove bude izostavljao iz lijenosti ili nemara bie pod Allahovom d.., voljom - ako bude htio kaznie ga, a ako bude htio oprostie mu! (Pogledaj: TabekatulHanabile, 1/343.)

Imam el-Begavi rhm., kae: Ulema se razilazi po pitanju tekfira muslimana koji namjerno ne obavlja farz-namaz. Ibrahim el-Neha'i, Ibnul-Mubarek, Ahmed, Ishak i dr., smatraju da e se takva osoba tekfiriti smatrati nevjernikom. Omer r.a., je rekao: Nema udjela u namazu osoba koja je ostavila namaz! Ibnu Mes'ud r.a., je rekao: Ostavljanje namaza je kufr. Abdullah b. ekik rhm., kae: Ashabi nisu gledali na ostavljanje bilo kojeg djela kao na djelo nevjerstva izuzev ostavljanja namaza. (Tirmizi, Hakim) Drugi dio uleme smatra da musliman koji ne obavlja namaz nije zbog toga postao nevjernikom, a navedene predaje tumae tako da se rije kufr koja je spomenuta u njima odnosi na ostavljanje namaza iz ubjeenja nepropisanosti i nijekanja smaog propisa, ili da je u pitanju prijetnja i upozorenje. Hammad b. Zejd, Mekhul, Malik i afija smatraju da e se musliman koji ne klanja kazniti smrtnom kaznom ali onom koja nije namjenjena za otpadnike od vjere! Imam el-Zuhri rhm., i hanefije (ashabul-re'ej), smatraju da se osoba koja ne klanja namaz nee ubiti, ve da e se hapsiti i tui sve dok ne proklanja, isto kao to se nee ubiti ni osoba koja ne posti Ramazan, ili ona koja ne daje zekat ili ona koja ne obavlja hadd! (Pogledaj: erhul-Sunneh, 2/180.) Imam el-evkani rhm., kae: Razilaenje islamskih uenjaka po pitanju statusa muslimana koji ne obavlja namaz iz nemara i lijenosti je opte poznato. Veina uleme Selefa i Halefa je na stavu da takva osoba nije kafir-nevjernik, ve da je u pitanju osoba fasik - veliki grijenik, to je stav imama Malika i imama afije rhm.. (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 1/369.) ejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kae: "Muslimani su sloni na tome da je osoba, koja svojim jezikom ne izgovori ehadet, nevjernik, a to se tie ostala etiri rukna islama ulema se razilazi po pitanju tekfira osobe koja ih ne obavlja. Kada kaemo: Ehlu-Sunnet je sloan na tome da se ovjek nee proglaavati nevjernikom zbog grijeha kojeg ini time mislimo na velike grijehe poput bluda, pijenja alkohola, itd., ali, to se tie ovih propisa poznato je razilaenje uleme po pitanju onih koji ih ne obavljaju. Sam imam Ahmed rhm., Jedan od tih stavova je da jedan od etri rukna islama. kao i jedan dio sljedbenika ima nekoliko stavova po ovom pitanju. tekfiri osobu koja namjerno ostavi makar Ovo miljenje je prihvatio Ebu Bekr rhm., imama Malika rhm., poput Ibnu Habiba.

Drugi rivajet od imama Ahmeda rhm., je da tekfiri samo osobu koja ostavi namaz i zekat. Trei rivajet od imama Ahmeda rhm., je taj da nevjernikom smatra samo onog ko ostavi namaz, kao i onog koji ne dadne zekat onda kada imam silom ustane na njega da uzme zekat. etvrti rivajet od imama Ahmeda rhm., je taj da nevjernikom smatra samo osobu koja ostavi namaz. Peti rivajet od imama Ahmeda rhm., je taj da ne smatra nevjernikom osobu koja ostavi bilo koji od etiri rukna islama. Sva ova miljenja se biljee i od ostalih uenjaka selefa." (Pogledaj: Medmu'ul-fetava, 7/302.) ejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., kae: "Uz mutevatir predaje mi je potvreno to da ima ena i ljudi beduina i onih koji to nisu koji postanu punoljetni, a ne znaju da im je namaz obaveza za klanjati, pa ako se nekoj od tih ena kae: Klanjaj rei e: Klanjau kada ostaram, kada postanem starica mislei da je namaz obavezan samo starim enama. Meu sljedbenicima ejhova ima i ljudi koji ne znaju da im je namaz obaveza; takvima nije obaveza naklanjavati proputene namaze, bez obzira na to smatrali mi takve osobe nevjernicima, ili onima koji polau pravo na opravdanje neznanjem!" (Pogledaj: Medmu'ul-Fetava, 22/103.; el-Fetava el-Kubra, 2/48.) ejhul-islam Ibnu Tejmijje, rhm., kae: "Sve u svemu, meu muslimanima ne postoji nikakvo razilaenje po pitanju osobe koja je prihvatila iman i povjerovala, a nae se u nevjernikoj dravi, i bude onemoguena od injenja hidre nije obavezna initi ono to nije u stanju i u mogunosti uiniti, jer je obaveznost neega usko vezana uz mogunost uinka. Isto e vaiti i za sve ostale propise koje dotina osoba nije poznavala! U sluaju da neka osoba ne zna da mu je namaz obaveza klanjati, i dobar dio vremena provede neobavljajui namaz nee biti obavezan proputene namaze naklanjati, na osnovu jaeg od dva miljenja islamske uleme!" (Pogledaj: Medmu'ul-Fetava, 19/225.) ejh Muhammed b. Abdul-Vehhab rhm., kae: "Pet su ruknova islama; prvi od njih je ehadet, a potom na red dolaze ostala etiri rukna islama. to se njih tie ako osoba njihovu obaveznost potvrdi, ali ih iz nemara ostavi mi, i ako bi se borili protivu njega, zbog toga, neemo ga tekfiriti zato to ih ne obavlja, jer se ulema razilazi po pitanju osobe koja ta etri rukna islama ostavi iz nemara i lijenosti, bez negiranja njihove obaveznosti svojim srcem. Ljude ne tekfirimo izuzev u pitanjima oko kojih je sva islamska ulema slona, a to je ehadet, i to nakon to bude ovjek bude upoznat, pa nakon to spozna odbije!" (Pogledaj: Mu'ellefatu-ejh imam Muhammed b.

Abdul-Vehhab rhm., trei dio: Fetava ve Mesa'il, str.9.; el-Durer elSenijje, 1/70.; erhu Kefil-ubuhat, Ibnu Usejmin rhm.) ejh Nasiruddin el-Albani rhm., kae: ehadet svjedoenje da nema drugog boga osim Allaha d.., je neto to e spasiti onoga ko ga izgovori od vjenog boravka u dehennemskoj, pa makar se radilo o osobi koja ne bude praktikovala nita od preostala etiri rukna islama poput namaza i ostalog. Opte poznato je to da se islamske ulema meusobno razilazi po pitanju osobe koja ne obavlja namaz, a vjeruje u njegovu propisanost i obaveznost. Veina islamske uleme je na stanovitu da osoba ne postaje nevjernikom zbog toga, ve fasikom velikim grijenikom. Za razliku od njih imam Ahmed rhm., smatra takvu osobu nevjernikom, koja treba biti ubijena i to smrtnom kaznom za murtedde i otpadnike od islama, a ne smrtnom kaznom predvienom za velike grijenike (poput ubica itd.). Od ashaba se biljei i to da nisu gledali na ostavljanje bilo kojeg djela kao na djelo nevjerstva izuzev ostavljanja namaza. (Tirmizi, Hakim) Ja smatram da je istina sa veinom islamske uleme, a ovo to se biljei od ashaba nije tekst Objave koji se odnosi na klasini kufrnevjerstvo, koji svoga poinioca ostavlja vjeno u vatri, bez ikakve mogunosti da e ga Allah d.., oprostiti, a ve nam je poznata predaja od Huzejfe b. el-Jemana r.a., koji je jedan od poznatih ashaba, u kojoj on odgovara Siletu b. Zuferu, koji je ovu stvar razumio isto onako kako ju je razumio i imam Ahmed rhm., rekavi: ta e im biti od koristi takvo ehade kada oni ne znaju za namaz!? Na ta mu Huzejfe r.a., sugerira, odgovarajui mu rijeima: O Sileh, spasie ih dehennemske vatre, 3x! Ovo je jasan tekst od jednog od poznatijih ashaba Huzejfe r.a., po pitanju toga da nije kafirnevjernik, onaj musliman koji ne obavlja namaz kao i ostale ruknove islama. Takva osoba je musliman, koja e biti spaena vjenog boravka u vatri, na buduem svijetu! Dobro upamti ovo to rekoh, jer ga moda nee nai na drugome mjestu! (Pogledaj: el-Silsila elSahiha, br.87., 1/86.; 1/130-132.) ejh Ahmed b. Jahja el-Nedmi kae: Islamski pravnici se razilaze po pitanju statusa ovjeka koji ne klanja. Imam Malik, afija i Ahmed u jednom rivajetu smatraju da takav ovjek ne postaje nevjernikom ali e i pored toga biti kanjen smrtnom kaznom. Za razliku od njih, jedan dio uleme smatra da takav ovjek postaje nevjernikom to se prenosi od Alije b. Ebi Taliba r.a., a i drugi je rivajet od imama Ahmeda. Tog je stava bio Abdullah b. Mubarek, Ishak b. Rahivejh, i neke afije. Imam Ebu Hanife i jedan dio uleme iz Kufe i imam el-Muzeni smatraju da takav ovjek ne postaje nevjernikom i da ga ne treba ubiti ali ga

treba kanjavati i hapsiti sve dok ne proklanja. (Pogledaj: Te'sisulAhkam, 2/163.) ejh emsuddin el-Sefiri kae: Veina islamske uleme poput imama afije rhm., i ostalih, nevjernikom smatraju samo onu osobu koja zanijee obaveznost namaza, a kufr spomenut u ovom i slinim hadisima tumae time da je u pitanju djelo blizu nevjerstvu ili je u pitanju nijekanje ni'imeta (kufrun-ni'imeh), poput rijei Poslanika s.a.w.s., koji je rekao: Psovanje muslimana je grijeh, a njegovo ubojstvo je kufr-nevjerstvo! (Muttefekun 'alejh) Ovako tumaimo navedenu predaju, to potkrijepljujemo i hadisom koji glasi: Pet dnevnih namaza koje je Allah d.., propisao ljudima ko bude doao s njima, ne gubei nita od njih zbog potcjenjivanja hakka i prava njihova ima ugovor sa Allahom d.., za to da ga uvede u dennet, a ko ne bude doao sa njima takav nee imati ugovora sa Allahom d.., ako bude htio kaznie ga, a ako bude htio uvee ga u dennet! (Sahih. el-Muvetta', imam Malik, rivajet Jahje el-Lejsija, br.268.; Sunen, Ebi Davud, br.1422.; Sunen, el-Nesa'i, br.461.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.22745.; el-Sunen elKubra, el-Nesa'i, br.318.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.17612316-4626-4627.) to znai to da je bilo u pitanju djelo nevjerstva, koje izvodi iz islamskog milleta ovaj ne bi bio jedan od onih koji mogu ui u dennet! (Pogledaj: erhu Sahihil-Buhari, 7/25.) Priredio: Sead ef. Jasavi, prof.fikha Imam Sultanija damije, Plav, MNE