You are on page 1of 8

ရာဇဝင်ဍuင်မတ္တမ

(သuတ်ပထမ)
က ာ် တ္ဲကuပ းဒiuဟ် ကueဒဝတaသuမဏ
က ာ်သဗ

1

u

သီuaရန်ဂမ iuင် ကလာင်eကာံ သင် မတ္တမ2 ရ§ ပ္ဲကာလမလiuန်တiuန် သင်မတ္တမဂှ်

ကeလာ်မ္ဲ aသuမဏယက3 ဂးယu မပiuင်ထာန်ဂှ် သီu တဳဝ္ါရ4 ဂမ iuင် eဍံညာတ်က ာ်သဗ
eဍံဟံတီ§

eဍံ

5

စiဟ်

ဍ iuက်ဒံင် သင်ၜဳ

6

eဍံဗiuတ်ကဟ်

8

u ဟဒiua် § န တဳဇှ်

ကuလiuန်တiuန် သင် eဍံဗiuတ်ကဟ်တဂှ် က ာ်သဗ
ဗးတiuန်aာ a ကာကeလာ်ဂမ iuင်တu္ဲ က ာ်သဗ

ပတဝ္ါတ်ဂ္ါတ်
7

ကuက ာ်သဗ

က ာ်သဗ

uတu္ဲ ဒဒှ်မဒှ်က ာ်

eဍံဟံမiက်

uသီuaရန်ဂမ iuင် eၜတ်

u ဗလးလ း (m) ပကာ9 eဍံညာတ်တu္ဲ eဍံလကiuတ် eပက်10

ဒaာaiuတ်ရ§
ူဂှ် ဒiuဟ်ဗံက် ဇiuင်ၜဳ က ာ်ကညaာပန်§ aသuမဏ သီuတဳဝ္ါရဂမ iuင် စ မ iuက်11 ကuင်ကuက ာ် သဗ
က ာ်သဗ

u ဖeဍာတ်မဂင်္လသuတ် eပက်ဒaာပန်§

ူဂှ် ဒiuဟ်သဝ်က ာ လတူက iuပ်တံမ္ဲ က ာ်သဗ

u ဗလးလ း

(m) သာ်ဗ္ဲမeလာန် ပ ပာကတ်12 ဒဒှ်က ာ် ကueဒဝတဂမ iuင်တီ§ eဒဝတဂမ iuင် တီ ဒဒှ်က ာ် ကာလဂှ်aiuတ်ရ§

                                                            
1
က ာ်သဗ u (န)
က ာ် တ္ဲ၊ တဳမuံကuပiuန်က ာ် တ္ဲ§
2
မတ္တမ (န)
ယၞဳဍဳင္ ( လၞဳဟ္ မuံဗ္ဒာ္ဲဍuင်မတ်မလီu) § ဗ္ဲယuတဟ်တဟ်သာ်­ မတ္တiမ၊ မuတ္တiမ၊ မuတ္တမ၊
မတ္တမ၊ မတ်တ၊ မuဟ်တံ§

3
4
5
6
7
8
9

aသuမဏယက (န၊ ပ္ါ)

ကeလာ်မuံယuသuမန§

တဳဝ္ါရ (န)

eဗာ်သး၊ နာံ မ iuင်၊ eဗာ် ပဝ္ါ၊ သa်သး§

 စiဟ် ( ကi)

eစ်§

 ပတဝ္ါတ်ဂ္ါတ် ( ကi)

သသ၊ ဂာ္ဲသ၊ ကuဒဒiuက်§

 ဟဒiua် (ဝi)

ဟံဒiua်၊ ဟံeဒ္ါံ§

 န တဳဇှ် (န)

န ကဳဇှ်၊ နIဒၶိ။

  ပကာ (န)
10
eပက် ( ကi)
11
 စ မ iuက် (ၾကိ)
12
 ပ ပာကတ် ( ကi)

သာ်၊ ဂကူ§
ဂiပ်၊ က ၊ ကဝ်eဒ္ါမ် ပးဇးaာ§
သပ iuက်ဘ္ဲ၊ ကuပ iuက်ဘ္ဲ§
ဓမံက်ထး၊ eစာန်ထး၊ မiက်ဂံကuတီ§

ူဂှ် သမuင်က ာညi က ာ်သဗ u aာစiuပ်လတူတံ က ာ်သဗ u လiuန်ပ ပာကတ် ပ္ါဒလက်သန်13 သီu စက်ၜ္ါဇရာလီ uပ်ကံဒံ ္ါ14 စန်ထး15 ကueဒဝတဂမ iuင်တu္ဲ ကာလဂှ် တ္ဲeလ ဗနဳ16 တiuန် ပ္ဲ ထာန်မဒးeဒသ17 က ာ်သဗ u သီuaရန်ဂမ iuင်တံ တဳဒဝiuင18 ် ဒံင်တ§ aiuတ်eဒဝတဂမ iuင်19 ကuင် ပပူဇသကာ20 တဗ္ဲမeလာန်ရ§ ပ္ဲကာလဂှ် ကeလာ်aသuမဏယက eဍံတီဒဒှ်က ာ်တu္ဲ မမiက် eသာံ21 တiတ်ဗး ူဒဒiuက် သဒ္ဓ္ါက္တuဒှ် eဍံသီuတဳဝ္ါရeဍံညးဒ္ါံတ eကတ်နင် သaင်ဒiuင် မ္ဲကာင်ဒံ ္ါတး ကuင်ပပူဇသကာ သံက်ဗ္ဒဝ22 ် လဝ် ဗလးတတ္ဲကuသဗ ကမu23 မ္ဲ လးကuသဗ uပသာရ§ ပ္ဲကာလဂှ် က ာ်သဗ က ာ်သဗ uသီuaရန်ဂမ iuင် ပပဓာန်24 ကuaသuမဏယကသီuကeလာ်ဒံ ္ါ ပပူဇသာ်ဂှ်ရ u ပကာဂaီ25§ ခ ui န်ခဏဂှ် eထaာနန်ညာတ်တu္ဲ မရသာ်ဝံ သဗ u၊ eဍံတံညးဒ္ါံတ ယiuက်နင်တံလး ခံသာန်aာတ် ပင်မiင26 ် ရ§ နဂလာန် uပ ပာကတ် ကာလဂှ်ရ§ ပတ္တတ္ထ သာခဆာဒတ္တံ a ရာဇာ ဘeဝယကာ aာန ္ဒiဓပ္ါသာနံ eသတဂဇံaကာရယi§ aာန ္ဒ၊ ယံaာနန်§ a ယကံ၊ င်ကeလာ်ဒံ ္ါဝံဂှ်§ a ပeတ္တန သာခဆာဒနတ္တံ၊ ဖuaင် ဒiuင်မ္ဲကာင်သီuသဒ္ါံတး eဍံမစuဗ္ဒန်လဝ်တ္ဲဝံဂ§ှ် aနာဂeတ၊ ပ္ဲaနာဂတ်§ iဓ၊ ပ္ဲထာန်ဝံ§ a ရာဇာ၊ င်ဒဒှ်                                                              13 ပ္ါဒလက်သန် (န) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  စက်ၜ္ါဇရာလီ uပ်ကံဒံ ္ါ (န) ဒ္ါ္ဲဇiuင်က ာ် တ္ဲ§ uပ်ပ္ဲဂတာဇiuင်က ာ်၊ uပ်ပ္ဲစက်ဇiuင်က ာ်§  စန်ထး ( ကi) eစာန်ထး၊ စဳပ း၊ ထးကu§  ဗနဳ (နဝi) eဗတ်၊ ဍာ္ဲ§  ထာန်မဒးeဒသ (နဝi) ဌာန်eဒသဒးရး၊ ဒ္ါ္ဲမဒးရး၊ ဌာန်မဒးရး§  တဳဒဝiuင် ( ကi) တဳဗ iuင်§  aiuတ်eဒဝတဂမ iuင် (န) eဒဝတဂမ iuင်သီuဖaiuတ်§  ပပူဇသကာ ( ကi) သပူဇသကာ၊ သပူဇလာဘ်သကာ§  eသာံ ( ကi) ကက်ဂံ၊ ဂံeဏာင်§   သံက်ဗ္ဒဝ် ( ကi) ဒလဝ်၊ ဖာန်§  ကမu (န၀ိ) ဗu၊ ဗ ္တာင်§  ပပဓာန် ( ကi) နiဿ္ဲ၊ ဗ္ဒဗ္ဒာ္ဲ၊ ဗ္ဒာ္ဲဒလာ္ဲ၊ စu္ဲeစာ်§  ပကာဂaီ ( ကi) aီ၊ ကaီ၊ တက်§  ပင်မiင် ( ကi) ကလင်§ .

သီ27ဂမ iuင်ဒံ ္ါက iuင်ဗ ္တာင်§ ဘeဝယ uံ၊ ဂဗသ္ဒဟ်Aုိတ္ရ။ ပ္ါသာနဖလံ၊ ဖuတံလးကမu eဍံမဂံပသာဒံင်a္ဲဝံဂှ်§ eသတဂဇံ၊ န်စiင်ဗ ္တာင်မ ပ္ဲeဟင်§ aကာရယi၊ စိုန္ကုဪeသာံပတရ§ ပစာနiဗာယiတာ iဓ aာန ္ဒ ပ ဝဳသတi a သတသဟဿမi a ရာဇာ သiဟဂeတာ§ aာန ္ဒ၊ ယံaာနန်§ မမံ၊ န်a္ဲ§ နiဗာနယiတာ၊ ပပရiနiဗာန်တu္ဲ§ ပစာ၊ ဗဗ္ဲ က§ ပ ဝဳသတi a သတသဟဿ သာသeန၊ ကာလသာသနာa္ဲက ာ် မaာစiuပ် mmmm­သာံဂှ်§ iဓ၊ ပ္ဲထာန်ဝံ§ နဂရံဟuတာ၊ သ္ဒဟ်ဍuင်eဇာ်တu္ဲ§ a ရာဇာ၊ င်သီဂမ iuင်ဒံ ္ါဒeတာဝ်§ ပ္ါဂeတာ၊ င်ဒဒှ်မပ ပာကတ်ဂှ်§ aသi၊ ဂဗသ္ဒဟ်ရ§ (ပထမံဝရရာဇာစ ပရံaလဿ ဘiကeဝ ဘiကuဝ မ ပ္ါပ တi u ကuလ မuဂ a ကံ§) ် တီမး ယံaာနန် ကeလာ်aသuမဏယကသီuဒံ ္ါဝံဂှ် မူကာလeဍံမသ္ဒဟ်သီeရာ ယဝ်ရ သiက28 a္ဲက ာ်ပပရiနiဗာန်တu္ဲ သာသနာa္ဲက ာ် mmmm­သာံ၊ သကရာဇ်ဍuင် ပ္ဲစတuတ္ထ ပရieစဒ29 ဒှ် mmm­သာံ§ ပ္ဲကာလဂှ် ထာန်ဝံeလ သ္ဒဟ်ဍuင်eဇာ်တu္ဲ ကeလာ်ဒံ ္ါမပa ္တံ သuမဏယကဝံဂှ် eလင်သီဨကရာဇ်ဒံ ္ါက iuင် ဗ ္တာင် eဍံeသာံဒှ်သီ eသာံပတစiင်ဗ ္တာင်aiuတ်ရ§ ပ္ဲ ပတiနieဒသ30 သiက်ဂံတီမးတuန်မာ§ ကiuပ်ကာမပသီ ကာဂှ် aသuမဏယကဝံeဟင်§ m§ ဟiuတ်ဖuကuသiuလ်မကu မဂံဒှ်သီကာစi ဝeရာရာဇာ ဂးယu§ ဗ္ဲ နာမပညပ်31 သီဝ္ါeရဝ်eရာဝ် ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင် ဂံပသီ (mm) သာံ§ m§ သီမ္ဲeဒံဝ္ါeရဝ်eရာဝ် ဟiuတ်မလတ်ပ္ဲ ရာဇဝတ်32 စi aလဿရာဇာ ဂးယu§ ဗ္ဲနာမပညပ် သီခuန်လ စရာံ ပကiuတ် ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီ (m) သာံ§                                                              27  သီ (န) သiင်§ 28  သiက် ( ကi၀ိ) မiက်ဂံ§ 29  ပရieစဒ (ပ္ါ) aပiuင်a ခာ§ 30  ပတiနieဒသ (ပ္ါ) ပဋiနieဒ္ဒသ၊ ပမeစာန်ထး တးမ္ဲeလ်ပန်§ (?) 31  နာမပညပ် (န) ယuပညပ်၊ ယuတင်၊ ယuခuတ်§ 32  ရာဇဝတ် (န) ဝတ်သiင်§ (?) .

m§ သီမ္ဲကiန်ဝ္ါeရဝ်eရာဝ် ူ သတ်33 မပဂမဳညi§ ရာံ34 eကံတu္ဲ ဗဗ္ဲ က ပသီ ပတiပတ်35 ညံင် ဂမဳ36 ကီu မမင်မ္ဲဓဝ်သီစi ဘiကuရာဇာ ဂးယu§ ဗ္ဲနာမပညပ် စeaာဗညာeသန်မiuန် ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီ (mm) သာံ§ m§ သီမ္ဲမဒှ်eဒံစeaာ ဟiuတ် ကiပ37 ် မယ္ဲ eaာန်ကu eသာ်ရတကတ်38 ကီuစi မue ာရာဇာဂးယu§ ဗ္ဲနာမပညပ် စဇiပ် ဗညာရာံဒ္ါ္ဲ ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီ (m) သာံ§ m§ သီမ္ဲ ဟiuတ်မ ံ သရာမ်ပ္ါပ39 ် မဂံပသီစi ပ္ါပရာဇာ ဂးယu§ ကာeဏာရာဇာ eလဂး§ ဗ္ဲနာမပညပ် ဇiပ်ဗန် ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီ (m) တ္ဲ§ m§ သီမ္ဲ ဟiuတ်မတီ သာ40 ပ္ဲ ကာမနာဂမ41 သ္ဒး ဟuတ42 ် aာ ူပiuန်ဟာန်စi တi ရာဇာ ဂးယu§ ပeကာရာဇာ eလဂး§ ဗ္ဲနာမပညပ် စaာ္ဲကာံကံင် ညးဂး§ ဂံပသီ (mm) တ္ဲ§ m§ သီမ္ဲeလင်ဂကူတံ ဟiuတ်မပသီစi ကuလရာဇာ ဂးယu§ နာရဳeကာရာဇာ eလဂး§ ဗ္ဲနာမပညပ် ဗညာaာ္ဲလ ညးဂး§ ပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီ (mm) သာံ§ m§ သီမ္ဲဒှ်eကာန်aာ္ဲလ ဟiuတ်မယ္ဲပ္ါင် လမiuန်ရမာင်43 မ လလမ်44 စi မueဂ္ါရာဇာ ဂးယu§ ဗ္ဲနာမပညပ် ဗညာaူ ညးဂး§ ဂံပတစiင်ဗ ္တာင်ကီu ဂံပသီပ္ဲမတ္တမ (mm) သာံ§ သီuဨကရာတ်ဒံ ္ါဒeတာဝ်ဝံ aတiuင်                                                              33  သတ် (နဝi) eဍာတ်§ 34  ရာံ ( ကi) တiတ် ူဘဝခမဳပယ င်၊ သပခရှ်§ 35  ပတiပတ် (န) ပဋiပတ်၊ eဒတ်ပဋiပတ်၊ eဒတ်စ iuတ်§ 36  ဂမဳ (န) ခမဳ၊ ပယ င်၊ နာ္ဲ၊ တဂuဏ်§ 37  ကiပ် (န) က iuပ်§ 38 eသာ်ရတကတ် (န) eသာ်ယံင်၊ eသာ်တကတ် (သiင်ဝံ eသာ်က iuပ်ဂiင်ဒံင်တu္ဲ ဒးတကတ်လဝ်eသာ်)§ 39  သရာမ်ပ္ါပ် (န) ပaကuသiuလ်၊ ပဒuစ iuတ်၊ ကeမာန်ဟံခiuဟ်၊ ကeမာန်ပeရံပeရံ§ 40  သာ (န) ဝ္ါသနာ၊ aeလံ၊ ပဝမစiန်ဝuန်မံင် ပ္ဲသ ္ထာန်ဇကu§ 41  ကာမနာဂမ (ပ္ါ) ဗက်စaာ ီuကာမဂuန်§ 42  ဟuတ် ( ကi) ယuတ်eဒက်aာ၊ ယa်aာ၊ eaာန်eစ်§ 43  လမiuန်ရမာင် (နဝi) ရမ ာင်aာပ်၊ ရမ ာင်လuပ်၊ ရမ ာင်ဟံတiတ်§ (?) 44  လလမ် (ၾကိ) ဗးaာ§ .

ပ းဒiuဟ45 ် က ာ် သီuဒံ ္ါတeဟင် eသာံပသီ ပ္ဲဍuင် မဟiမ46 u မတ္တမ ကာလဂှ်ရ§ uပတi47 က္တuဒဒှ် သာ်ဝံ က ာ်သဗ u ပ းဒiuဟ်လဝ်ကuကeလာ်ဒံ ္ါရ§ ဝင်သီဝ္ါeရဝ်eရာဝ် ပ္ဲသကရာဇ် mmm­သာံ၊ ဂiတuစ္ဲ­m eစက်၊ တ္ဲ ဗဗတi မဂဒူက္တuဒှ်မiဟ် ဒှ်ရ္ဲသာဗကုီရ§ ပ္ဲ ဍuင်ဝ္ါန48 ် ရ§ မiမၜ္ါဂှ် ံကာလမ္ဲတ္ဲ မiမၜ္ါaာeကာန်ဗ စံလဝ်eကာန် ပ္ဲလတူဇuက်ဗင် ဂဒuလဝ်eကာန်ကuဂဒူ§ ဂဍာ် သeလ်49ပuင်သညးဂဒuလဝ် ဂဍာ်ကuင်စiuပ်ဇuက်ဗင်ဂှ် ဂဒူဂဒuလဝ် eကာန်ၚာ်ဂှ် ယာတiuန် ထeဍင်ဂဍာ်၊ မiကuမ ညာတ်ဟiuတ်ဂှ်ရ မဂဒူeဟင် ခuတ်လဝ်ယu§ aပ္ါမဂဒူ သုီဒှ်ညးဗiက်တiuက် ဒှ် နာ္ဲရ50 ္ဲ aာသံရာန် စiuပ် ဍuင်သueခ္ါဒ္ါယ51 ပယ တ်ပယ တ်52§ ညးမဒှ်မ္ဲမiမ္ဲမ ကeရာံမဂဒူ ညးပieဟင်§ ယuညးပiတuန် မဂဒူ၊ မဂဒ္ါ ၊ eဒံ ဗမ္ဲ မiဏင်u iuန်§ မ iတံ53 ဗ uaာ ဟံပနာ္ဲရ္ဲ၊ ဒiua် မဒှ်eကာန်ဗiက်တiuက်ညးပieစာ်တံ ဟံaာ ဟံရာန်§ မဂဒူeဟင် ဒးကာလပ iuက်ဒeလင် ပနာ္ဲရ္ဲ စးaပ္ါဇကuပန်§ ဗeပင်ဗiက်ဇiက်တu္ဲ ဆမiဟ် မတ်54တiuန်aာသံရာန်                                                              45 ပ းဒiuဟ် (န၊ မန်သံ) ပယ းဒiuဟ်­ ဂလာန်a uညာတ် မ ကက်ဒှ်ဟံeဆာတ် ပ္ဲaနာဂတ် မe မာ် ူသန်ပ္ါင်က ာ် တ္ဲ§ 46 47 48  မဟiမu (န) မuံယu၊ မးယu§  uပတi (န၊ ပ္ါ) eလင်ဒဒှ်§ ဍuင်ဝ္ါန် (န) ဍuင်မပ ္တန်လဝ် ပ္ဲလ္တူတiဝ္ါန်၊ ဍuင်တa်ဝ္ါန်မတiတ် မuံပ္ဲတuရးၜဳeလင်လuဟ်၊ ဍuင်ဝ္ါန်ဝံ ဗာeကာ် (ဒuန်ဝန်း) ပ္ဲလiက် (ရာဇာဓiရာဇ်aeရးeတာ်ပuံက မ်း) မuက်လiက် (mm) ဂှ် ထးလဝ် တa်ဝ္ါန်­(တeကာ့ဝန်၊ e မနီeက ာက်= ဂဝန်eက ာက် ကuန်းe မ) ရ§ ပ္ဲလiက်auပ် (တကသiuလ်ပညာပeဒတာစာeစာင် aတ္ဲ (m) aပiuင်း (m)၊ (mmmm)၊ ဦးeeက ာ်၏ မuတ္တမ (mm) မ iu့ စစ်တမ်းတင်) ဂှ် – (တuံဝန်းရာ သထuံမuတ္တမ မီးရထားလမ်း)§ 49 50 51 52 53 54  သeလ် ( ကi) ခယ ၊ eထင်၊ ဟံတီခ iuတ်ပ iuတ်§  နာ္ဲရ္ဲ (န) eၝာံရ္ဲ၊ ညးeဇာ်၊ သ iuပ်သ§ ဍuင်သueခ္ါဒ္ါယ (န) ( မူဗာ­eသာကတ္ဲ မ iu့)§  ပယ တ်ပယ တ် ( ကiဝi) မ္ဲခဏမ္ဲခဏ၊ မ္ဲe a်မ္ဲe a်§  iတံ (န) eဍံတံ§  မတ် ( ကi) လဳပရာ၊ ဂစာန်§ .

ပ္ဲဍuင်သueခ္ါဒ္ါယ§ ဗဗ္ဲeလင်55 မaာ ကာဟံစiuပ် ပယ u ဒu ပာတံင56 ် eကာန်ဓeလင်မ္ဲ ယ္ဲaာ၊ မဂဒူမဒှ်နာ္ဲရ္ဲeဟင် မယiuက်ဓeလင် မiဟ်မယ္ဲaာဂှ်ရ§ ကာလမတiuန်စiuပ် လတူက iuပ်ဒuဂှ် ဟံeသင်ကu ကာလ ဗ္ဲဂူeဇာ်ကu ဇဟတ်သန်§ လဗiuတ်က ာစiuပ်ကu လaiတ57 ် ဂဂu ဗu တe မံ58 ဖဍတ်ဒံင် ဖ ဳလလဳ59 ဒှ် ဂဂuဂတး e သံပန်eစ်60 ဒးဓeလင် မဂဒူမeဂင်၊ ဓeလင် ဒကuတ်61 aာ ူပး ခတuံeစ်aာ ပ္ဲဂတာ ဇဟ်§ မဂဒူ ဓတ62 ဒiင်ဒင်63 ခ ui န်ခဏဂှ်ကီu§ လပ္ါက်ဗံက် ဖ ဳလလဳဒှ်တiuန် တးပ္ဲမတ်§ လပ္ါက်ပလiuတ် လ္တူက iuပ်တံ ညံင် ပာသာတ်ကီu စမဳ64 ညာတ်ပ္ဲမတ်၊ သာ်သ္ဒဟ်ကua္ဲဟံတီရ ဗစာရဏာပ္ဲစiuတ်§ မဂဒူaာသာန်aာစာနiမiတ် eကာန်ဗiက်ဂမ iuင် မသကu 65 eaာန်တရာ္ဲ66 ရ§ တ္ဲeလဝ်သဝ်aာ eဍံတံညး (mm) eပာံ67 ဂာ္ဲeဖ ံဗ္ဒ iuပ်§ ကာန်ဂှ် ဂမဳဗး ညးမuံကuပညာဂ iuင်သန်၊ ဒှ် နiဂီu68 eဇာ်eဟင်§ ပ္ဲကာန်ဂှ်တuန် ညးမ္ဲ စၜ္ါန်eဒ္ါံ69                                                              55 ဗဗ္ဲeလင် (န) ဗဗ္ဲeလင်၊ ဗ္ဲeလင်eလင်၊ aတiuင်eလင်§ 56  ဒu ပာတံင် (န) ဒuပယ uဍuင်သueခ္ါဒ္ါယeကuာံဍuင်သဓီu§ 57 လaiတ် (န) eကာတ်၊ aeထာတ်၊ တuင်§ 58 တe မံ ( ကiဝi) ဂ မiင်§ 59 ဖ ဳလလဳ (န) ဇuက်လလဳ၊ eဆဝ်ပeလဝ်§ 60 e သံပန်eစ် ( ကi) (ဂဂuဂတး) ပန်eဖ ံeဇာ်ကu ဇဟတ်§ 61 ဒကuတ် ( ကi) ပiuတ်§ 62 ဓတ ( ကi) ဒတူ§ 63  ဒiင်ဒင် ( ကi၀ိ) ဘiင်ဘင်၊ လင်၊ ၚင်§ 64  စမဳ (ၾကိ) စဳ§ 65  မသကu (ပ္ါ၊ ကi) ဟံမ္ဲ§ 66 eaာန်တရာ္ဲ (န) a ္တရာ္ဲ§ 67 eပာံ ( ကi) တူ ူaာ၊ တပ်aာ၊ တဝ်aာ၊ ပတဝ်aာ၊ တူ ူaာကu ဌာန်ဒiuဟ်မuံပiက်§ 68  နiဂီu (န၊ ပ္ါလီu) ကာန်eဇာ် ဟံမ္ဲကuထ iuင် ဆဂး မuံကuဖ ာ§ 69 စၜ္ါန်eဒ္ါံ (န) စၜ္ါန်eဒ္ါa်၊ ညးမuံပညာ၊ aာစာပ iတ် (မူဗာ­ eစာပ iတ်)§ .

ဂးယu၊ ဒှ် aာစာနiမiတ်eသာ္ဲ70 သတ်သာံ71 သန်§ မဂဒူ eကတ်ဏာ လမာ္ဲလဗာ္ဲ72 ကu ထiuက်တန်73 တu္ဲ တiuင်ဒဒှ် လiတ74 ် ဇကuမဒှ်ဂှ် မသကuသiဟ်75 ဟီuလကu စၜ္ါန်eဒ္ါံ ရ§ စၜ္ါန်eဒ္ါံ ဂံမiင်eကတ်တu္ဲ­ ှ် ” “ လiတ်ဝံ eဇာ်ကင်သန်၊ သန်ဗဝ်လဝ် သလuင်ဇကu76 ပပူဇeရာင် မတန်သ77 နာ္ဲၜ္ါန်eဒ္ါံမဟီu§ ပ္ဲဂှ် မဂဒူဗစာရဏာ သန်ဆ (mm) ထeကဝ်ကီu မ ံကua္ဲသံ၊ ညးကuဗဝ်သလuင် က iuပ်မးဝံ eသဝ်aာ ညာတ် တဏa်78 မ္ဲ eကတ် သန် (mm) ထeကဝ်ပ္ဲဇကu 79 မသဟ် ပuန် i ္တ ပuန်လတူတဏa် ဆ ကuက iuပ်ဇကuတu္ဲ ပa ္တီ ာစာဂှ်ရ§ “ ယံaာစာ ဒပ်သလuင်a္ဲဍiက် a္ဲဍiက် ပပူဇaာစာရa ” စiuတ်ဂလာန်ဂှ်eလ ဂးဂှ်§ နာ္ဲၜ္ါန်eဒ္ါံ ညာတ် ဗစာရဏာ ပူဂuဝံ ခ္ါလiတ်ဂှ်eလ eဇာ်သန်၊ aဓiပ္ါ80 ္ဲ ခ ပ်ဒး ပဟ်§ တiuင်လiတ်ပူဂuမလဂှ် a္ဲဒးသှ်ရ စၜ္ါန်eဒ္ါံခ ပ်တu္ဲ­ “ ဇeမာ်83ညi§ ူပတ ္တံ ္ဲဝ81 ံ aာဂတ ဓeလင်ဟံဒးeဂင်စရ§ ညးဗiက်လပ၊ ဓeလင်ဟံဒးပးရ§ မ ခစ82 သတ် ဗ္ဲဒiuဟ်ဗံက် နiမiတ်ညံင် a ှိုန84 ် မတiuန် ညာတ်တးပ္ဲမတ်မးဂှ်                                                              70 aာစာနiမiတ်eသာ္ဲ (န) aာတံနiမiတ်၊ aာeဗဒင်§ 71 သတ်သာံ (နဝi) မဍာံစတ်§ 72 လမာ္ဲလဗာ္ဲ (န) တာ္ဲတ္ဲ၊ ပရင်တ္ဲ§ 73 ထiuက်တန် (နဝi) မeထက်တန်§ 74 လiတ် (န) နiမiတ်§ 75 မသကuသiဟ် ( ကiဝi) မသကueသဟ်၊ ညiဟံeသ်၊ မ္ဲဟံeသ်၊ မuဟံeသ်§ 76 သလuင်ဇကu (နဝi) သမuင်ဇကu၊ သuင်ဇကu၊ ဗတ်သuင်ဇကu၊ ၜiuတ်သuင်ဇကu§ 77 မတန်သှ် (နဝi) မeထက်တန်ကuသှ်၊ မeထက် က iuက်ကuသှ်§ 78 တဏa် (န) တa်၊ ကa်၊ ကa် ဂuန်§ 79  မသဟ် ( ကi) မတuပ်သဟ်၊ မညဳသဟ်§ 80 aဓiပ္ါ္ဲ (န) aဓiပ္ါ္ဲ§ 81 ူပတ ္တံ ္ဲဝံ ( ကiဝi) ပပ ္တံ ူတ္ဲဝံ၊ စ ူတ္ဲဝံ၊ စ ူတ္ဲဏa်§ 82 ခစ ( ကi) သဳကဳ၊ ခစတမ်ဇiuင်၊ ပာပ်ခစ၊ eaာပ်မာဇa်သဝ်§ 83 ဇeမာ် (နဝi) eဇာ်§ 84 a ှိုန် (န) a ှိုဏ်­ လ းဗuဗuၜတ်ၜတ် မပ း ူသiင်တ္ဲ ပ္ဲဗာင်ယး§ သီမ ံဒiuဟ်ဗံက် မသ္ဒး .

စဳeရင်ကuပiuန်ဟာန်ရ§ ဗ္ဲဒiuဟ်ပလiuတ် ညာတ် ပာသာတ်မ္ဲeဇာ် တးပ္ဲမတ်မးဂှ် ပပဓာန်ကuသီဒiuဟ်ဗံက်တu္ဲ ဒiuဟ်ပလiuတ် မeသာံaာဒှ်သီပန်eဟင်§ ဂံဒှ်သီမ္ဲ မeဇာ်ကu တဳဇှ် ဟံeဆာတ်85 ဟံမ္ဲရ” မဂဒူ ခ္ါဂံမiင် aiuဟ်တ iuဟ်စiuတ်ဗ္ဲမeလာန်သန်§ ပဝတ်ကuaာစာတu္ဲ eကာ်eကာန်ရ္ဲဓeလင်ညး (mm) တiuန်aာဍuင်သueခ္ါဒ္ါယရ§ ဗiက်မပuန် i ္တ ဂှ် သံရာန်aiuတ်တu္ဲ eကာန်ဗiက် (mm) ဂှ် ကuiတံ ကeလင် စဍuင်ကာန် သန်ဌာန်86 iတံaiuတ်ရ§ မဂဒူမ္ဲ ဂံဂလာန် စၜ္ါန်eဒ္ါံ မသှ်လဝ်ဂှ် ံတu္ဲ ဒiua်မံင် ပ္ဲဍuင်သueခ္ါ ဒ္ါယ ဂာ္ဲ ဂနာ္ဲတ87 aၚပ်88ဇကuရ§                                                              85 ဟံeဆာတ် ( ကiဝi) ဟံeဗတ်၊ eဟင်၊ ဨက ္တ၊ ဗ္ဲစတ်၊ မuခ § 86  သန်ထာန် (န) ဌာန်၊ ဌာန်ဒံင်§ 87 ဂနာ္ဲတ (န) ဒ္ါ္ဲသဒတ၊ ဒ္ါ္ဲတန်တ၊ ဒ္ါ္ဲဒံင်§ 88 aၚပ် (န၀ိ) aeၚာပ်၊ ဂပ်၊ ပiက်၊ ဆ ္ဒ§ aံင်သူ (သuဝဏဘူမi) .