You are on page 1of 8

Τ

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος
ΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ καιρόν παρατηρεῖται
μία «περίεργος σιωπή» περί τῶν φιλοοικουμενιστικῶν καί φιλοπαπικῶν κινήσεων ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι καί τῶν ἐν τῷ Φαναρίῳ
Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων. Ὡρισμένοι εὐσεβεῖς Χριστιανοί ἔσπευσαν νά πανηγυρίσουν
ὅτι ἐπιτέλους αἱ «κεφαλαί» τῆς Ἐκκλησίας
μας μετενόησαν καί ἤρχισαν νά ἐγκαταλείπουν τά σχέδιά των διά τήν ψευδοένωσιν
τῶν «Ἐκκλησιῶν».
Αἱ συμπροσευχαί τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων μετά τῶν αἱρετικῶν Χριστιανῶν κατά

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Εὕρεσις ἱ. Λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων, Ἀθανασίου ὁμολογητοῦ, Βαραδάτου ὁσίου

ΕΤΟΣ ΝΓ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1964

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

τόν μῆνα Ἰανουάριον τούς διέψευσαν. Αἱ
συμπροσευχαί καθορίζονται ὑπό τοῦ Βατικανοῦ καί συμμετέχουν εἰς αὐτάς μόνον οἱ
ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας,
Προτεστάνται, Ἀγγλικανοί κ.λπ. Ἀπουσιάζουν

Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς (μέ ἐλαχίστους ἐξαιρέσεις) τοῦ Σλαυοφώνου Ὀρθοδόξου τόξου.
Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριον εἴχομεν πολλαπλασίως περισσοτέρας συμπροσευχάς συγκριτικῶς μέ τόν ἀντίστοιχον μῆνα προηγου-

μένων ἐτῶν.
Τοῦτο σημαίνει ὅτι τά σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Φαναρίου
δέν ἐγκατελείφθησαν. Ἀντιθέτως ἐντείνονται διά τῶν συμπροσευχῶν, διά τῶν ὁποίων

τόσον τό Βατικανόν ὅσο καί τό Φανάριον
προσπαθοῦν νά περάσουν τό μήνυμα ὅτι καλόν εἶναι νά συμπροσευχώμεθα διά τήν ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν». Συμπεριφέρονται
ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ κοσμοεξουσιασταί, οἱ

ΤΑΣ ΣΤΕΝΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΑΦΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἐνῶ ἐπικαλεῖται στοιχεῖα διά «πάρτυ» ἑκατομμυρίων μέ ἐργολάβους, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καί παρανόμους ἐνεργείας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΙΣ ΤΣΙΡΚΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Εἰς ἕν τσίρκον τοῦ Μόντε Κάρλο ἐπέλεξαν οἱ Οἰκουμενισταί νά συμπροσευχηθοῦν. Μεταξύ τῶν συμπροσευχομένων ἦσαν Παπικοί, Προτεστάνται, Ἀγγλικανοί, Κόπται (Μονοφυσῖται) καί Ὀρθόδοξοι. Ἴσως νά μή
ἦτο τυχαία ἡ ἐπιλογή τοῦ χώρου διά τήν συμπροσευχήν. Τό τσίρκον προσφέρεται διά θέαμα καί γέλωτας. Οἱ συμπροσευχόμενοι προσφέρουν θέαμα καί γέλωτα, ἀφοῦ πιστεύουν διαφορετικά πράγματα καί συμπροσεύχονται διά διάφορα ζητήματα, ὅπως καί διά τήν ψευδοένωσιν τῶν
«Ἐκκλησιῶν». Οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως, διατί συμπροσεύχονται μαζί των; Πιστεύουν ναί ἤ ὄχι, οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας, τό
ὁποῖον διακηρύσσει τήν μοναδικότητα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας; Πῶς συμπροσεύχονται, ὅταν τό Σύμβολον τῆς
Πίστεως δέν ἀναγνωρίζει ἄλλας «Ἐκκλησίας» σωζούσας καί κηρυσσούσας τήν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως; Φαίνεται ὅμως πώς ἰσχύει αὐτό τό ὁποῖον
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πρός τί ὁ θόρυβος διά τήν παραίτησιν τοῦ Πάπα;

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ
ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ

Π

Ὁ πιστός λαός δέν θά ἐπιτρέψη ποτέ τήν ἕνωσιν μετά τῶν Παπικῶν ἔστω καί ἄν τήν ἐπιθυμοῦν μερικοί Ἐκκλησιαστικοί ἡγέται

Ὑπό τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

ΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ ἀπό τήν παπωσύνη του.
Ἀλλά γιατί τόσος «ντόρος» καί στόν χῶρο μας, ἀλλά καί θλίψη μερικῶν, ἐκκλησιαστικῶν μάλιστα ἀνδρῶν, γιά τήν παραίτησή του;
Εἴμαστε στά «καλά» μας; Ἀκόμη δέν ἔχουμε καταλάβει ὅτι ὁ παπισμός
εἶναι αἵρεση καί ὁ Πάπας λοιπόν εἶναι αἱρεσιάρχης; Γιά νά παραλείψω τά
ἄλλα καί πολλά, λέγω μόνο αὐτά τά τρία βασικά γιά μᾶς: Οἱ παπικοί ἔχουν
ἄλλη Ἁγία Τριάδα (μέ τό «φιλιόκβε» τους), πιστεύουν ἄλλη Παναγία καί
κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους. Αὐτοί εἶναι κομμένοι ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦμε νά κάνουμε μαζί τους τήν Θεία
Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους τά Ἄχραντα Μυστήρια. Δέν
ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, λυπούμαστε δέ γιά τήν χρήση ἀπό μερικούς τοῦ
ὅρου «Ρωμαϊκή Ἐκκλησία». Γιατί, ἄν καί οἱ παπικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία,
ποιά, τελοσπάντων, εἶναι αὐτή ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, πού ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας, στήν ὁποία πρέπει νά ἀνήκουμε, γιά νά σωθοῦμε; Ἀφοῦ λοιπόν ὑπάρχουν τόσες μεγάλες δογματικές διαφορές τῶν παπικῶν μέ τήν
Ὀρθόδοξη πίστη μας, καί τόσες ἄλλες πολλές, πέστε μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι
αἱρετικοί οἱ παπικοί; ΕΙΝΑΙ! Κι ἄν μερικοί ἤ πολλοί δέν θέλουν νά τό παραδεχτοῦν αὐτό, ἔχουμε νά τούς παρουσιάσουμε πολλές-πολλές πατερικές μελέτες καί ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες ὁμιλοῦν καθαρά περί τῶν αἱρέσεων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΘΕΟΚΤΟΝΟΝ» ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κωστάκη, Θεολόγου

TAN ὁ Χριστὸς ἐμφανίστηκε δημόσια, γιὰ τελευταία φορά, στὸ θρησκευτικὸ κέντρο τῶν Ἰουδαίων, τὸν Ναό, ἀπηύθυνε πρὸς τὴν «θεοκτόνο» πόλη , τῶν Ἱεροσολύμων, τὴν ἀκόλουθη δραματικὴ ἔκκληση-προειδοποίηση, ποὺ μὲ ζωηρότητα διασώζει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος:
«Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν
τὰ τέκνα σου, ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑυατῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε. Ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος…»
(Ματθ. ΚΓ,37).
Ὁ Κύριος ἀτενίζοντας, ἀπὸ ψηλά, τὴν ἱερὴ πόλη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ
θεωρώντας ἐνώπιόν του τὸ δραματικό της τέλος τὴν ταλανίζει. «Οἰκτίρει
ταύτην ὡς πάλαι μὲν ἠγαπημένην, νῦν δὲ παθεῖν τὰ ἔσχατα μέλλουσαν
διὰ τὰς παρανομίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ». Τὰ Ἱεροσόλυμα εἶχαν
καταντήσει κέντρο «μιαιφονίας» =(φόνων, αἱμοδιψίας). Δόθηκαν στὴν πόλη πολλὰ προνόμια, τὰ ὁποῖα ὅμως καταχράστηκε ἡ ἀσέβεια τῶν κατοίκων
της. Ὅλα τὰ κακὰ καὶ οἱ συμφορὲς, ποὺ ἔπληξαν τοὺς δίκαιους καὶ ἐνάρετους ἄνδρες τῆς ἱερῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ προῆλθαν ἀπʼ
τοὺς κατοίκους της.
Στὰ Ἱεροσόλυμα εἶχε τὴν ἕδρα της ἡ ἀνώτατη θρησκευτικὴ ἀρχὴ καὶ
ἐδῶ διέμεναν οἱ πρῶτοι καὶ οἱ σπουδαιότεροι τῶν διδασκάλων τοῦ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ὁποῖοι δέν ἠδύναντο νά ἐπιβάλλουν τήν παγκοσμιοποίησιν μέ τήν συμπαράστασιν τῶν
λαῶν καί προσεπάθησαν νά τήν ἐπιβάλλουν
ἐκ τῶν ἄνω, χρησιμοποιοῦντες πολιτικούς
ἡγέτας, δημοσιογράφους, οἰκονομολόγους,
ἐπικοινωνιολόγους, ψευδοπροοδευτικούς
κ.λπ. Οἱ κοσμοεξουσιασταί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως ἰσοπέδωσαν τήν ἐθνικήν καί πολιτιστικήν ταυτότητα, τούς θεσμούς, τάς ἐθνικάς οἰκονομίας, μετέβαλον τούς πολιτικούς
εἰς «πιόνια» των, ἰσοπέδωσαν τάς ἐθνικάς
βιομηχανίας, τάς ἐθνικάς ἀγροτικάς δραστηΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

Τά οἰκονομικά μυστικά τοῦ Βατικανοῦ εἰς φορολογικόν παράδεισον τῶν νήσων Κεϊμάν

Ἡ παραίτησις τοῦ Πάπα ὑπό τό βάρος τρομακτικῶν οἰκονομικῶν σκανδάλων (πέραν ἐκείνου τῆς παιδεραστίας, τό
ὁποῖον συνεκάλυψε) καί τῆς ἀδυναμίας του, λόγῳ ἡλικίας, νά τά διαχειρισθῆ. Ἀπαντᾶ, ἐπίσης, εἰς τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρχας, Ἀρχιεπισκόπους καί Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, ὅτι δῆθεν ὁ παραιτηθείς Πάπας εἶναι φιλορθόδοξος, καταρρίπτων μέ ἐπιχειρήματα τόν μῦθον αὐτόν. Ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι τό Βατικανόν καί ὁ ἀπερχόμενος
ἡγέτης του εἶναι αἱρετικοί, ἡ δέ ὑποτιθεμένη «Ἐκκλησία» των περιφρονεῖ καί καθυβρίζει, διαρκῶς, τό Ἅγιον Πνεῦμα.

Ε

O

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΣ τήν ἀποκαθήλωσιν τῆς
«ἁγιογραφίας» τοῦ παραιτηθέντος αἱρεσιάρχου Πάπα
Βενεδίκτου προέβη μέ γραπτήν
ἀνακοίνωσίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Οὗτος, ἀφοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πάπας εἶναι αἱρεσιάρχης καί κατέχει
ἀντικανονικῶς τόν θρόνον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Παλαιᾶς Ρώμης,
καταθέτει στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα
προκύπτουν ὅτι ὑφίστανται στεναί
σχέσεις μεταξύ Βατικανοῦ καί Ἰταλικῆς μαφίας. Ἐπικαλεῖται, ἐπίσης,
στοιχεῖα συμφώνως πρός τά
ὁποῖα: «Τό Βατικανό ἔχει στήσει
πάρτυ ἑκατομμυρίων μέ ἐργολάβους καί φιλικές ἑταιρεῖες, μέ ξέπλυμα μαύρου χρήματος καί πολλές παράνομες ἐνέργειες. Εἶναι
ἐνδεικτικό -τονίζει- τό γεγονός ὅτι
τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προειδοποίησεν ὅτι τό
Βατικανό εἶναι “εὐάλωτο” στό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καί τό
κατέταξε μαζί μέ τήν Ὑεμένη, τήν
Ρουμανία καί τό Βιετνάμ». Πρός
αὐτήν τήν κατεύθυνσιν κάνει καί

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

G Μὲ φιλοπαπικὸν προσωπεῖον τὸ Πατριαρχεῖον τῆς
Ρωσίας μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Πάπα. Σελ. 8
G Ἐπίκαιροι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε
αἱ συμβουλαὶ τοῦ Ἁγίου
Φωτίου πρὸς τοὺς κυβερνῶντας καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν πόλεων. Σελ. 8
G «Δὲν μπορεῖ λευκανθέντες
Ἱεράρχες νὰ ὑπακούουν νεαροὺς ἀριστερούς». Γράφει
ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης. Σελ. 8
G Τὰ κριτήρια τῆς Θεολογίας
κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον
τὸν Θεολόγον, ὡς αὐτὰ ἀνέδειξεν ὁ Σεβ. Ἐδέσσης εἰς
ἱερατικὴν σύναξιν. Σελ. 8
G Ὁ ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ, ὁ
«καλπασμὸς» τῆς ἁμαρτίας
καὶ ὁ «ἄγγελος τῆς μετανοίας». Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ.
Ἰερεμίου. Σελ. 5
G Τριῴδιον Κατανυκτικόν.
Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη. Σελ. 5
G Τὸν αὐστριακὸν καρδινάλιον
Κριστὸφ Σένμπορν ἐπιθυμοῦν διὰ νέον Πάπαν ἡ Ἀθήνα καὶ τὸ Φανάριον. Σελ. 6

ἄλλας ἀποκαλύψεις ὡς εἶναι: 1ον)
Τά οἰκονομικά μυστικά τοῦ Βατικανοῦ φυλάσσονται εἰς τόν φορολογικόν παράδεισον τῶν νήσων
Κεϊμάν τῆς Καραϊβικῆς καί 2ον) Ἡ
Κεντρική Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ
ἔχει λάβει τό «πράσινο φῶς γιά
τήν ἔκδοση κερμάτων σέ εὐρώ παρά τό ὅτι δέν παρέχει κανένα ἐχέγγυο διαφανείας, μέ ἀποτέλεσμα

Ο

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΕΒΑΣΜΟΣ στήν ἐκκλησιαστική παράδοση εἶναι ἀπόδειξη
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται κατά Θεόν καί βρίσκει ἀνάπαυση
στίς ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἀπό τήν ἱστορία γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἅγιοι ἦταν φίλοι τῆς παράδοσης καί ἀπέφευγαν κάθε ἐκσυγχρονισμό καί ἀναθεώρηση. Ὅσοι ἀρνοῦνται τήν παράδοση, ἀγνοοῦν τήν πνευματική της ἀξία καί ὁ ἐκκοσμικευμένος
νοῦς τους δέν μπορεῖ νά κατανοήσει καί τά ἁπλούστερα τῆς κατά
Θεόν ζωῆς.
Ἐάν ζούσαμε στόν α´ μ. Χ. αἰώνα, δίκαια μερικοί θά ἀμφισβητοῦσαν κάποιες παραδόσεις, γιατί δέν θά ὑπῆρχαν πολλοί, οἱ
ὁποῖοι θά εἶχαν ζήσει σύμφωνα μέ αὐτές, γιά νά ἔδιναν σέ αὐτές
τό ἀπαραίτητο κῦρος. Οἱ εἴκοσι αἰῶνες ὅμως χριστιανικοῦ βίου,
πού ἔχουν περάσει, διαμόρφωσαν τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι τήν ἔχουν ἀναγνωρίσει ὡς ἀναγκαία καί σωτηριώδη.
Ἡ παράδοση διαμορφώνει τό μοναδικό ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας,
πού στίς ἡμέρες μας εἶναι χαρακτηριστικό τῶν λίγων. Ἡ ἐποχή μας
εἶναι δύσκολη καί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί ζοῦν χωρίς τήν παράδοση.
Τήν ἀξία τῆς παράδοσης δέν ἔχουν ἐκτιμήσει κυρίως οἱ ἑτερόδοξοι, δηλαδή οἱ παπικοί καί οἱ προτεστάντες, γι᾽ αὐτό καί τήν
ἀπέρριψαν, νομίζοντας ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαθαίρουν τήν
πίστη ἀπό τά βλαπτικά στοιχεῖα, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἀπογυμνώνουν τήν πίστη καί τήν ἐκθέτουν σέ πολλούς κινδύνους. Ἔτσι
οἱ παπικοί θεοποίησαν τόν Πάπα, ἀναγνωρίζοντάς του ἰδιότητες,
πού δέν συναντῶνται στούς κοινούς ἀνθρώπους, οἱ δέ προτεστάντες βασίστηκαν στίς προσωπικές τους ἐπιλογές, καί διαιρέθηκαν σέ ὁμάδες καί ὑποομάδες καί γίνανε ἀγνώριστοι. Οἱ ἑτερόδοξοι μοιάζουν μέ τά μισοξεραμένα δέντρα, πού ἔχουν ἐλάχιστα
κλαδιά μέ φύλλα, ἐνῶ τά περισσότερα εἶναι ξερά καί μοιάζουν μέ
τά κέρατα τοῦ διαβόλου. Ἔχουν φτάσει στήν ἔσχατη πτώση, ἀνατρέπουν τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί ἀρνοῦνται
τό ἦθος της, μέ ἀποτέλεσμα νά διαμορφωθεῖ ἕνας χριστιανισμός
χωρίς ἠθική καί δίχως πνευματικότητα.
Ὁ Γέροντας Παΐσιος, γιά νά δείξει τή διαφορά πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους καί τούς παπικούς καί προτεστάντες
χρησιμοποιοῦσε τήν εἰκόνα τοῦ πετρόκτιστου κτηρίου. Ἔλεγε ὅτι
ἄν βγάλουμε τή λάσπη ἀπό τόν τοῖχο, δέν θά στηρίζονται οἱ πέτρες μεταξύ τους. Οἱ παπικοί ἔβγαλαν τή λάσπη καί ἀποσταθεροποίησαν τό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ προτεστάντες, ἀκόμα
πιό ἔξυπνοι, ἔβγαλαν καί τά πετραδάκια, πού ὑπάρχουν ἀνάμεσα
στίς μεγάλες πέτρες καί γι᾽ αὐτούς δέν ὑπάρχει κανένα οἰκοδόμημα.
Οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι ἄνθρωποι τῆς παράδοσης καί ἀρνοῦνται
τούς ἐκσυγχρονισμούς καί τήν ἐκκοσμίκευση. Ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων καί δέν ἀμφισβητοῦν τίς ἐμπειρίες τους.
Ὅσοι διαφοροποιοῦνται, βαδίζουν τήν ὁδό τῆς ἀπωλείας, χωρίς
νά τό πολυκαταλαβαίνουν. Τό κοσμικό τους φρόνημα δέν ἐπιτρέπει νά δοῦν ὅσα ἔζησαν οἱ Ἅγιοι, γι᾽ αὐτό καί θά βρεθοῦν ἐκτός
νυμφῶνος.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
(2ον)

τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν τῆς Ἰταλίας».
Ὅλας τάς προαναφερομένας
ἀποκαλύψεις ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τάς τεκμηριώνει μέ στοιχεῖα.
Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ὑπογραμμίζει
ὅτι ὅλα τά προαναφερόμενα εἶναι
ἀδύνατον νά σηκώσουν οἱ γεροντι-

Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Θεοδώρου Ζήση

Φώτιος. Εἶναι πολύ γνωστό ὅτι ὁ πολιτικά πρωταίτιος τῆς Εἰκονομαχίας
3. Ἡ εἰκονομαχική
αὐτοκράτωρ Λέων Γ´, ὁ Ἴσαυρος,
Μεταρρύθμιση περιελάμβανε λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ μοναχοί ἀποτεκαί τόν ἀποχριστιανισμό
λοῦσαν τήν βασική δύναμη ἀντιδράτῆς παιδείας
σεως, ὡς ὑπέρμαχοι τῶν ἱερῶν εἰκόἘκτός ἀπό τήν ἀντιπαράθεση νων, προσέδωσε στήν παιδεία κοαὐτή τῶν τριῶν κέντρων ἐξουσίας, σμικό χαρακτήρα μέ ἀνάλογες μεδηλαδή Κωνσταντινούπολης, Ρώμης ταρρυθμίσεις στό Πανεπιστήμιο
καί Φράγκων (Ἄαχεν), τήν ἐποχή Κωνσταντινουπόλεως. Θέλησε νά
τοῦ Μεγάλου Φωτίου χαρακτηρί- ἀποεκκλησιαστικοποιήσει, νά ἀποζουν καί οἱ καταστροφικές συνέπει- χριστιανίσει τήν παιδεία καί τήν
ες τῆς Εἰκονομαχίας, τή δεύτερη φά- αὐτοκρατορία, νά τήν ἐκκοσμικεύση τῆς ὁποίας, στό πρῶτο μισό τοῦ σει, ὥστε νά παύσουν οἱ μοναχοί νά
9ου αἰῶνος, ἐπρόλαβε νά βιώσει ὁ ἐπηρεάζουν πνευματικά τούς πι-

στούς, πρᾶγμα πού ἐπετεύχθη πολύ
ἀργότερα στή Δύση μέ τόν Διαφωτισμό καί τήν Ἀναγέννηση, ἰδιαίτερα
δέ μετά τήν Γαλλική Ἐπανάσταση
καί τήν ἐγκαθίδρυση κοσμικῶν
κρατῶν, παντελῶς χωρισμένων ἤ καί
ἐχθρικῶν πρός τήν Ἐκκλησία. Ἡ παιδεία στό Βυζάντιο μέχρι τήν περίοδο
τῆς Εἰκονομαχίας εἶχε διπλό χαρακτήρα, ὅπως εἶχε προσδιορισθῆ ἀπό
τούς Τρεῖς Ἱεράρχας. Ἦταν ἑλληνική
καί χριστιανική συγχρόνως. Στά σχολεῖα τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ Βυζαντίου, διδάσκονταν ἀδιαιρέτως οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς καί οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Λέων
Ἴσαυρος, λοιπόν, θέλησε νά δώσει
μία «προοδευτική» κατεύθυνση
στόν πολιτισμό καί στήν παιδεία,
ὅπως ἐπιθυμοῦν νά δώσουν «προοδευτική» κατεύθυνση καί οἱ νεώτεροι εἰκονομάχοι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, οἱ
σύγχρονοι «προοδευτικοί». Θέλησε
νά προσδώσει περισσότερο κοσμικό

κοί ὦμοι τοῦ Πάπα καί δι᾽ αὐτό παρητήθη.

Ἀπάντησις καί
εἰς τούς Ὀρθοδόξους
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἐν συνεχείᾳ, ἀφοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πάπας καί ὁ Παπισμός εἶναι ἀποκομμένοι ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
(ἐνῶ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
καί οἱ οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς
ἔχουν ἀντίθετον ἄποψιν) καί ὅτι τό
Βατικανόν καθυβρίζει τό Ἅγιον
Πνεῦμα μέ τάς ἀποφάσεις καί τήν
συμπεριφοράν του, δίδει ἀπάντη-

Τὴν 24ην Φεβρουαρίου ἑορτάζομεν τὴν Α´καί Β´ εὕρεσιν
τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Ἀνωτέρω εἰκών διά χειρός Φωτίου Κόντογλου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Θέμα ὁρίου ἡλικίας
διά τούς Ἀρχιερεῖς
ἔχει τεθῆ εἰς
τήν Ἱ. Σύνοδον

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος εἰς δηλώσεις του εἰς τό Ραδιοφωνικόν σταθμόν 9,89 ἀπεκάλυψεν ὅτι εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ἔχει τεθῆ θέμα μέ τήν
ἰσοβιότητα τῶν τίτλων τῶν
Ἀρχιερέων. Οὐσιαστικῶς ἔχει τεθῆ θέμα ὁρίου ἡλικίας
τῶν Ἀρχιερέων. Ἤτοι οὗτοι
νά ἀποχωροῦν ἐκ τοῦ θρόνου
εἰς ἡλικίαν 70 ἤ 72 ἐτῶν.
Ὀφείλομεν νά τονίσωμεν ὅτι
κατά τάς παλαιοτέρας δεκαετίας τό θέμα ἐτίθετο, παρασκηνίως πρός τόν ἑκάστοτε
Ἀρχιεπίσκοπον ὑπό τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, διά νά ἀπαλλάσσωνται τόσον αὐτοί ὅσον
καί οἱ «προοδευτικοί» ἐκκλησιαστικοί παράγοντες, ἀπό
τούς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι
εἶχον ἰσχυρότατον ἐλεγκτικόν λόγον καί παραλλήλως
ὑπερησπίζοντο τούς Ἱερούς
Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας καί
ἐνίσχυον τό Ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἀπό
τήν ἐποχήν τῆς παντοδυναμίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου τό θέμα ἐτίθετο
ἐπισήμως ὑπό τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ὁ μακαριστός τό εἶχε θέσει ἐπισήμως,
συνοδεύων, τήν πρότασίν
του μέ μίαν ἄλλην διά τήν δημιουργίαν ξενῶνος εἰς τό Χαλάνδριον Ἀττικῆς. Ἐνῶ ὅμως
τήν κατέθεσεν ἐγκαίρως τήν
πρότασίν του δέν τήν ὑλοποίΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

χαρακτήρα στήν παιδεία. Καί ὅπως
σήμερα γίνεται λόγος γιά τήν ἔξοδο
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
ἀπό τά σχολεῖα μας, νά μή διδάσκονται ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἀρχές τῆς πίστεως, περίπου τό ἴδιο εἶχε ἀποφασίσει
ὁ Λέων Ἴσαυρος τήν περίοδο τῆς
Εἰκονομαχίας. Ἐξεδίωξε τούς Χριστιανούς καθηγητάς ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης,
ὅπως εἶχε κάνει σέ εὐρύτερη κλίμακα, σέ ὅλα τά σχολεῖα, τόν 4ο αἰώνα
ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, τοῦ ὁποίου τά σχέδια εὐτυχῶς δέν εὐδοκίμησαν, διότι ἐκυριάρχησε μετά τόν θάνατό του ἡ παιδευτική γραμμή τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκράτησαν τήν παιδεία μας ἑλληνική καί
χριστιανική συγχρόνως, τά ὑγιῆ στοιχεῖα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παιδευτικῆς παραδόσεως συνταιριασμένα
μέ τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου.
Τήν περίοδο λοιπόν αὐτή πού ἡ

Ο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ «Ο.Τ.»

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἐάν καὶ χίλια "Εὐχαριστῶ"
σημείωνα στὸ χαρτὶ γιὰ τὴν
ἀγωνιστικὴ Χριστιανική μας
συνεργασία στὸν " Ὀρθόδοξο
Τύπο" –γιὰ δεκατέσσερα τόσα
χρόνια– ἀμφιβάλλω ἂν θὰ
ἐκφράζανε ὅλη τὴν ἀλήθεια.
Ἀπ᾽ τὸν ἀγωνιστὴ -πρωταγωνιστή- καὶ διευθυντὴ τοῦ
"Ο.Τ.", μέχρι τὸν τελευταῖο
ἐθελοντὴ τῆς ἀγαπημένης
ἑλληνορθόδοξης ἐφημερίδας
μας, ὅλοι, μὲ μιὰ ψυχὴ καὶ μιὰ
καρδιά, κρατήσαμε ψηλὰ τὴ
σημαία τοῦ ἀγώνα γιὰ Χριστὸ
καὶ πατρίδα, γιὰ Ἀλήθεια καὶ
Ἐλευθερία.
"Ὅσα κι ἂν περάσουν χρόνια, ὁ "Ο.Τ." θὰ εἶναι παντοῦ
καὶ πάντοτε "παρών". Καὶ τούτη τὴ δύναμη τὴ στηρίζει στὶς
προσευχὲς τῶν ζώντων καὶ
τῶν κεκοιμημένων. Κι ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς μὴ λησμονᾶμε
τοὺς δυὸ "στὺλους" τῆς Ὀρθοδοξίας μας: Τὸν ἱδρυτὴ τοῦ
"Ο.Τ." π. Χαραλάμπη Βασιλόπουλο καὶ τὸν μακαριστὸ καὶ
ἁγιασμένο π. Μάρκο Μανώλη.
Κι οἱ δυό τους συνεχίζουν νὰ
μᾶς ἐνισχύουν καὶ οἰκοδομοῦν
μέχρι σήμερα μὲ τὰ γραπτά
τους κείμενα. Καὶ ὄχι μόνο.
Κάνουν καὶ ἀντίσταση. Ναί!
Μὲ τὶς δεήσεις καὶ τὶς προσευχές τους.
Γιὰ τοὺς "ἐχθρούς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ", ἔγραφε

παράδοση τῆς παιδείας ἀμφισβητεῖται, γεννιέται καί ἀναπτύσσεται ὁ
Μέγας Φώτιος. Οἱ συγγενεῖς του
ἦσαν φίλοι τῶν ἁγίων εἰκόνων· ὁ πατριάρχης Ἅγιος Ταράσιος πού συνεκάλεσε τήν ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδο ἦταν θεῖος του, ἀδελφός τοῦ πατρός του, ἐνῶ ἀμφότεροι οἱ γονεῖς
του εἶχαν διωχθῆ ἀπό τούς εἰκονομάχους. Μέσα σ᾽ αὐτό τό κλῖμα διαμορφώνει ὁ Μέγας Φώτιος τήν δική
του στάση ἀπέναντι στήν παιδεία.

κλαίγοντας ὁ μέγας τῶν
ἐθνῶν ἀπόστολος, ὁ Παῦλος
(Φιλιπ. Γ´ 18). Ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ ἴδιος ἀπόστολος, πόσα
δάκρυα θὰ ἔχυνε μπροστὰ στὸ
δαιμονικὸ θέαμα καὶ ἄκουσμα
τῶν ὅπου γῆς ἀθέων, οἱ ὁποῖοι
σὰν δαιμονισμένοι, ὄχι μόνο
βρίζουν "σταυροὺς καὶ Παναγίες», ἀλλὰ μὲ κάποια "θεατρικὰ" ἔργα "Τέχνης"! καθυβρίζουν καὶ βλασφημοῦν τὸν
ἴδιο τὸν Κύριο καὶ Λυτρωτή
μας.
Ὅσο παραμένουμε ἀμετανόητοι καὶ ἀποστάτες καὶ
ὑβριστὲς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
μας, τόσο καὶ βουλιάζουμε
στὴν κόλαση τῶν δαιμόνων.
Ἄλλωστε, οἱ δαιμονισμένοι
ἄνθρωποι, εἶναι καὶ ἀντίχριστοι.
Νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο
πού σκορπίζει στὸ δρόμο τῆς
ζωῆς μας τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ "φύλλα", ὅπως κι ἂν
λέγονται. Ἀσφαλῶς, ὁ "Ο.Τ."
ἀνήκει στ᾽ ἀγωνιστικώτερα καὶ
γνησιώτερα Ὀρθόδοξα ἔντυπα
-ἢ ἄν θέλετε- Ὀρθόδοξη ἐφημερίδα μὲ πανορθόδοξη ἐμβέλεια. Βρίσκεται πάντοτε στὶς
ἐπάλξεις νὰ πολεμάει εἰρηνικὰ κάθε πλάνη καὶ κάθε
αἵρεση καὶ κάθε θεολογικὴ
καὶ δογματικὴ ἐκτροπή. Εἶναι,
δηλαδή,μιὰ καθαρὰ Ὀρθόδοξη, ἀντιαιρετικὴ ἐφημερίδα.

τορίας ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν Ἀράβων τόν 7ο αἰώνα, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς
ἀποσποῦσαν ἀνατολικές ἐπαρχίες
ἀπό τήν αὐτοκρατορία καί ἐγκαθιστοῦσαν τήν νέα θρησκεία τοῦ
Μωάμεθ, τό Ἰσλάμ.
Ἐπιχειρεῖται, λοιπόν, ἀπό τούς δυτικούς Φράγκους ἡ διεκδίκηση τῆς
ἑνιαίας αὐτοκρατορίας, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς οἰκουμενικότητος τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπιδιώκουν νά
πάρουν αὐτοί τήν παγκόσμια ἡγεμονία, ἔχοντας συνεπίκουρο καί τόν
4. Τό τριπλό μεγαλεῖο
πάπα, ὁ ὁποῖος στηριζόμενος τώρα
τοῦ Φωτίου
πολιτικά στούς Φράγκους ἀποἘκτός ἀπό τούς δύο αὐτούς πα- τολμᾶ ἐκκλησιαστική διείσδυση σέ
ράγοντες, τήν αὐτονόμηση δηλαδή ἔδαφος τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοτῆς Δύσεως καί τό εἰκονομαχικό κί- δοσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ
νημα, ἐμφανίζεται καί ἕνας τρίτος ἀποστολή Φράγκων ἱεραποστόλων
παράγων πού συνυπολογίζεται ἀπό στήν Βουλγαρία, ἡ ὁποία μόλις πρίν
τόν Μέγα Φώτιο στήν διαμόρφωση ἀπό λίγα χρόνια εἶχε ἐπισήμως
τῆς ἐκκλησιαστικῆς του πολιτικῆς· δεχθῆ τόν Χριστιανισμό ἀπό τήν
πρόκειται γιά τήν ἐδαφική, τήν γεω- Κωνσταντινούπολη (864). Ἀπό τήν
γραφική συρρίκνωση τῆς αὐτοκραΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὴν ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου ἀνέλαβε ὁ Καθηγητὴς κ. ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνέλθει στοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ λάβει τὴν ἀνταμοιβὴ τῶν κόπων του» (Λόγος ΜΔ΄ Περὶ κατανύξεως καὶ ὑπομονῆς). ῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Εφημερίς. Στήν Θεσσαλονίκη ὀργανώθηκαν δύο ἐπιστημονικά συνέδρια: ἕνα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Π. μακαριστέ μας συνεργάτα. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ἐγεν- Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙῼ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΑΠΑΣ «πάπαλα»! Τὸ θλιβερὸ κατάλοιπο τῶν Φράγκων φεουδαρχῶν τοῦ σκοτεινοῦ μεσαίωνα καὶ κάπηλος τοῦ σεβασμίου Πατριαρχείου τῆς Δύσεως. τήν ἱεραποστολική ἐξόρμηση πρός τούς Σλάβους καί τήν παρεμπόδιση τῶν παπικῶν διεκδικήσεων στήν Ἀνατολή. Epistularum pars prima. καὶ θὰ ἀλλάξουν γνώμη. ποὺ ἔγινε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του. γιορτάσαμε διορθοδόξως καί διεπιστημονικῶς τά 1100 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μεγάλου Φωτίου († 891). τῆς ὁποίας εἶναι συντελεστής μαζύ μέ ἄλλες μεγάλες μορφές ἁγίων καί πατέρων. Σύλλογος συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος». γιά νά βάλης καί σύ τό δικό σου λιθαράκι στήν ἀφιλάδελφο καί ὑλιστική ἐποχή μας. τόν συνόδευαν οἱ μαθηταί του μέ πίκρα καί πόνο. στοῦ ἰδίου Μελετήματα Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας.»: www. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ μέλλοντα. Πρίν γίνει πατριάρχης ἐδίδασκε καί σέ ἰδιωτική σχολή. τοὺς συμβουλεύουμε νὰ ἀφήσουν τὴν ἱστορία νὰ βγάλει πρώτη τὰ συμπεράσματά της! τὸν ἄφηνε νὰ μπεῖ μέσα. ἐμφανής εἰς ὅλα τά θεολογικά του ἔργα. Ἅγιον Ὄρος 2012. Γιὰ τὴν ἱστορία εἶναι ὁ μοναδικὸς πάπας ἐδῶ καὶ ἑξακόσια χρόνια. Διμηνιαῖον δελτίον ἐπικοινωνίας μελῶν καὶ φίλων τοῦ σύλλόγου «Φίλοι τῶν ἀναπήρων». Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς Π. I. α) Ὁ Μ. 2012. λογική. ψυχωφελῆ βιβλία. «Τό διδακτικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου». ποὺ νὰ μὴ ἐπιτρέπει τὸν γάμο σὲ κοπέλες κάτω τῶν 18 ἐτῶν» (ἱστολόγιο ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ)! Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπουν ὅσοι ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἀλληθωρίζουν πρὸς τὴν Ἰσλὰμ μεριά. ἔκανα τήν ἑξῆς συνοπτική ἀναφορά στήν προσφορά καί στό ἔργο τοῦ Μεγάλου Φωτίου: «Μισή χιλιετηρίδα χωρίζει αὐτές τίς δύο μεγάλες μορφές τοῦ Βυζαντίου. πού εἶχε ὀργανώσει στήν οἰκία του. Δέν ὑστερεῖ καθόλου ἡ φιλολογική καί φιλοσοφική του προσφορά. θὰ ὁμιλήση ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. πολύ μεγάλος λόγιος».5) τότε οἱ ἀτυχεῖς «καρναβαλιστὲς» λατρεύουν οὐσιαστικὰ τὰ κακοποιὰ δαιμόνια. Γιάγκου. Στούς βίους τῶν Ἁγίων. πού καθημερινα μελετοῦσες καί προσέφερες ἁπλόχερα. Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς φιλοσοφίας στήν Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Β. Δεκ. ἔκδοσις Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ὁ «Πρωτόκλητος». ὅπως πάντα ἀναποφάσιστοι. Ὁ Μέγας Φώτιος ἦταν κάτοχος μιᾶς ἐξαιρετικῆς. ἐκδ. ἐκκλησιαστικούς καί πανεπιστημιακούς. Εἶναι ἀνάγκη αὐτὴ τὴν ἁγία περίοδο νὰ κάνουμε ὅλοι μας τὸν προσωπικό μας ἀγώνα κατὰ τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ μας τοῦ διαβόλου. H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ.Ε. καί μέ τήν -ὅπως μᾶς εἶχες ἐκμυστηρευθῆνυκτερινή ἄδολη προσευχή σου γιά ὅλους ἐμᾶς. οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σὲ τέτοιες ἀνοησίες καὶ γίνονται οἱ κράχτες τῶν σχεδίων τῆς Ἄγκυρας. γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸν ἰσλαμικὸ νόμο τῆς σαρίας.000 χρόνια. δέν ἐπιθυμοῦσε νά ἐγκαταλείψει τά γράμματα. Ἡ θεολογική δεινότης τοῦ ἁγίου Φωτίου. Ξεχνάει μήπως ὅτι ὁ θεσμὸς τοῦ θεολόγου ἀνήκει στὴ διακονικὴ τάξη τῶν διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. οἱ ὁποῖοι νόμισαν ὅτι «τρέφοντας» τὸν μουσουλμανισμὸ θὰ τὸν ἔστρεφαν κατὰ τοῦ μισητοῦ πρὸς αὐτοὺς Χριστιανισμοῦ.gr ᾿Ηλεκτρον. τοῦ μόνου Φιλάνθρωπου. – Ὀκτ. στὰ πρότυπα προφανῶς τοῦ δυτικοῦ «χριστιανισμοῦ». Διευθυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος Ζερβός. Ὑποσημειώσεις: 1 . γι᾽ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ μηνύσει τὴν οἰκογένεια τῆς νύφης καὶ νὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα. 8/22 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ.Ο. ᾿Εὰν δὲν εὑρίσκετε τὴν ἐφημερίδα μας εἰς τὸ περίπτερόν σας. μαζὶ μὲ τὴν Θεομήτορα. Ἰούλ. στὴν παροῦσα ζωή. Γιὰ μᾶς ἡ ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου θὰ πρέπει νὰ εἶναι περίοδος αὐτοσυνειδησίας καὶ μετάνοιας καὶ ὄχι εὐκαιρία γιὰ ἀνήθικα ξεφαντώματα! Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ μόνιμη χαρὰ καὶ εἰρήνη στὴν ψυχή μας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν εὐκαιριακὴ καὶ ἀνούσια καρναβαλική! Ἅγιον Τριώδιον: Νοητόν στάδιον πνευματικοῦ ἀγῶνος Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ τοῦ Τριωδίου εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς στάδιο πνευματικοῦ ἀγώνα. Ἐπισκόπου Ἀχρίδος. Πάτρα. διαλεκτική. ὅσο γίνεται πιὸ αὐθεντικά. Ἰωάννου ιδ´ 13). Ἀνατολή ἐπίσης ἡ αὐτοκρατορία ὑφίστατο συρρίκνωση ἐκ μέρους τῶν Ἀράβων. Φώτιος ὡς φιλόλογος καί ἀνθρωπιστής Σχετικά μέ αὐτές τίς τρεῖς πλευρές τῆς δραστηριότητος τοῦ Φωτί- Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ «Ὅσα εὔφημα. Θεσσαλονίκης. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ. Καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐπετείου συνεκλήθησαν ἀπό διαφόρους φορεῖς. Εἶχε προηγηθῆ ἡ ἐν Χριστῷ οἰκογενειακή καί πνευματική σου γαλούχηση ἀπό τήν εὐσεβῆ μητέρα σου Γεθσημανή καί συνεχίστηκε μέ τόν προσωπικό σου ἀγώνα καί τήν συμπαράσταση ἀπό τήν ἀγαπημένη σου σύζυγο Εἰρήνη. 531669.Θ. ἐνῶ ἡ πνευματικὴ ἀγάπη εἶναι σὰν τὸ κρασί. ἀλλά καὶ στὴν ἀληθινὴ καὶ δυνατὴ πίστη της πρὸς τὸν Θεῖον Διδάσκαλό της καὶ Σωτήρα μας. τήν ὁποία ἑτοίμασε ἀξιεπαίνως ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Ἡ κυρίαρχη κουλτούρα στὴν περιοχὴ τῆς Μαύρης Θάλασσας γιὰ τουλάχιστον πέντε χιλιάδες χρόνια ἦταν ἡ τουρκική»! Θὰ μπορούσαμε νὰ γελάσουμε μὲ τὶς γελοιότητες τοῦ τούρκου καθηγητῆ. Ἐδίδασκε γραμματική. 2012. Δὲ χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰ παραχαράσσουν τὴν ἱστορία καὶ νὰ κακοποιοῦν τὴν ἐπιστήμη. ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ. μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Ἐπανιόντι δέ πάλιν πρό πυλῶν ἱστάμενος ὁ σοφός ἐκεῖνος ὑπήντα χορός». τό μέτρον ἔχειν τήν βούλησιν τῆς ἐν τοῖς βασιλείοις διατριβῆς. Γιά νά δείξει πόσο καρποφόρο καί ἀποδοτικό ἦταν τό ἔργο του στήν παιδεία.Κ. Τὸ κείμενο χαρακτηρίζεται γιὰ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις του. Ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος προόδευσε τόσο πολὺ στὶς ἀρετές.μ. ἐπί τῶν ἐπάλξεων τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». Λονδῖνον 1864. καὶ ὅλα νὰ τὰ ὑποφέρει μὲ γενναιότητα. LAOURDAS L. Νὰ ἀναφέρουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ μέρος ἀπὸ τὸν τελευταῖο λόγο «Στὸ γάμο τῆς Κανᾶ»: «Μεταμόρφωσε τὸ νερὸ σὲ κρασί. Τριμηνιαῖον περιοδικόν. Ὅμως δὲ γνωρίζουν ὅτι συμμετέχοντας κανεὶς σὲ αὐτές τὶς ἀσχήμιες. σσ. Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμιλίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορθοδόξου ῾Ενώσεως» (Π. . ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ. ὅπως καὶ νὰ ὑπάρξει νομοθετικὴ ρύθμιση. γιὰ νὰ καταλάβετε τί ἐννοοῦμε: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε μία θεολογικὴ σχολή. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. στηριζόμαστε στήν ἀνεξίκακη καλή σου καρδιά. εἶναι ἂν πρόκειται γιὰ «γάμο ἢ γιὰ βιασμό». Ὑπῆρξες μία εὐγενική ψυχή γεμάτη ἱερά συναισθήματα γιά τήν φίλη Ὀρθοδοξία. Θ. γιὰ νὰ μὴ στεναχωριέται καὶ νὰ μὴ λυπᾶται ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ γάμου… Ἐπιπλέον. σὲ ὅσους μαθητὲς ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο μάθημα! Οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ μας ἀπαγορεύεται νὰ πλησιάσουν τὶς ἐξώπορτες τῶν Σχολείων μας. κάνουν ὅ. 210 38 16 206. Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia. τὴν πλάνη καὶ τὰ μυθεύματα γύρω ἀπὸ τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς καὶ παρουσιάζει τὴν ἀληθινή της εἰκόνα. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΝΟΗ. Ὑπῆρξες ἄνθρωπος τῆς αὐταπαρνήσεως. τήν Πατρίδα. ἀφοῦ βασανίσθηκε. Τὸ ἐρώτημα. πιεζόμενος στή ἡλικία τῶν σαράντα ἐτῶν στόν πατριαρχικό θρόνο. πέρα ἀπό τήν στυγνή καί ἀδυσώπητη πραγματικότητα. Τατάκης γράφει ὅτι τόν Φώτιο τόν διεκδικοῦν περισσότερο οἱ φιλόλογοι παρά οἱ θεολόγοι. Κάποιοι σκοτεινοὶ βάζουν τὸ «ἀόρατο» χέρι τους σὲ αὐτὴ τὴν ἀνάπτυξη. σ.) εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγγος 10. Δεῖτε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Προέδρου τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Α. – Νοέμ. σελ. ἔνθ᾽ ἀνωτ.. Διμηνιαία ἔκδοση. ὥστε καί ἡ ὀλιγόωρη ἀπουσία του στενοχωροῦσε τούς μαθητάς του. Τύποις «᾿Ορθοδόξου Τύπου» (Θησέως 25. οἱ δικοί μας καθηγητές. Θεσσαλονίκη 1994. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Νὰ μὴ μιμηθοῦν τοὺς ἄλλους καὶ ντύσουν τὰ παιδιὰ τους τὶς «ἀθῶες» ἀποκριάτικες στολές. ὅπως ὁ αὐτοκράτωρ Λέων Στ´ ὁ Σοφός. τόν ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο († 391) καί τόν Μέγα Φώτιο († 891). Φωτίου τοῦ σοφωτάτου καί ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἐπιστολαί. Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπαινοῦν ὡς ἄξιο ἡγέτη «τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας».206. ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Γ. διότι μόνο γέλια προκαλεῖ τὸ «ἀνέκδοτό» του. πού πολλές φορές ὑψωνόταν. ὅπου καὶ ἔγινε μοναχός. σπεύδουν ὅμως νὰ νομοθετήσουν τάχιστα γιὰ τὴν ἄρτια θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης! Μὲ ἐπείγουσα τροπολογία. ὁ ὁποῖος θεώρησε ὡς εὐλογία νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὡς ἄνω μελέτη. ἀντιξοότητες. τριπλασιάζοντας ἔτσι τήν προσφορά του. ναί. μέγας ὡς ἐκκλησιαστικός πολιτικός καί μέγας ὡς ἀνθρωπιστής»3. Ἴσως ὅταν ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν ἐθνικό μας λήθαργο νὰ εἶναι ἀργά! Ἰσλαμικαί περιπολίαι ἐφαρμόζουν τήν σαρίαν εἰς τήν Εὐρώπην! ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι τῆς Εὐρώπης δὲν ἔχουν ἁπλὰ «ξεσαλώσει». Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Ἱ. πού τοῦ ταίριαζε καί τήν ἀγαποῦσε γιά νά ἀνέλθει. Καί ἐπειδή τό θέμα μας εἶναι τό μεγαλεῖο καί ἡ προσφορά τοῦ Μεγάλου Φωτίου. ἐνῶ ἡ σαρκικὴ ἀγάπη εἶναι μόνο πάθος». Ἰαν. ὑποπτευόμαστε πὼς ἡ Μακριά ἀπό τά καρναβαλικά δρώμενα! ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ καλύπτουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὰ πραγματικὰ προβλήματά μας. 5 . τὸν ὁποῖο ἀποκάλεσε «νεοπατερικὴ μορφή». Τί κάνει ὁ πνευματικὸς κόσμος. 537556. Teubner· Leipzig 1983. Θεσσαλονίκη 1995. Λαμία. καί νά ἀναλάβει τόν πολυεύθυνο ρόλο τοῦ πατριάρχου. Θεσσαλονίκη 2012. ὑμνολογικά καὶ συναξαριακά. Σκοπὸς τῶν ἐκδόσεων μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι νὰ συντελέση στὴν σωστότερη γνωριμία τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν Φιλάνθρωπο Κύριό μας. ἔδωσε ἄδεια στοὺς μουλάδες καὶ στοὺς μουσουλμάνους «ἱεροδιδασκάλους» νὰ «μπουκάρουν» χωρὶς περιορισμοὺς στὰ σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στὴ Θράκη καὶ νὰ διδάσκουν ἀπεριόριστα τὸ Κοράνιο. 3 . Ἰούλ.gr Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τὰς προσωπικὰς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων. μέ ἰσχυρή καί ἑλκυστική ἀντινοβολία. ΒΑΛΕΤΑ. ἄλλα καὶ τὴν περιπετειώδη ἱστορία τοῦ κλαπέντος ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἀφθάρτου ἀριστερᾶς χειρὸς τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς. Στόν ἴδιο τόμο ὑπάρχει ἐξαντλητική καί ἄριστη βιβλιογραφία γιά τόν Μέγα Φώτιο παρατιθέμενη χρονολογικά. ἀπὸ τὰ ἑπτὰ δαιμόνια. τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο ἐπισημαίνει ἰδιαίτερα. ᾿Ιωνία. μετά ἀπό πέντε αἰῶνες.Ο. WESTERING. λόγῳ γήρατος». Τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν ὁλοκληρώθηκε. Φθινόπωρον – Χειμώνας 2012. ποὺ κατέθεσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τὸν περασμένο μήνα στὴ Βουλή. Βίοι Ἁγίων. Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρων ἑόρτιος τόμος γιά τά 1100 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἑτοιμάσθηκε ἀπό τόν μητροπολίτη πρῴην Θυατείρων Μεθόδιο Φούγια ὡς 10ος τόμος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Θεολογικῆς Ἐπετηρίδος πού ἐκδίδει μέ τίτλο «Ἐκκλησία καί Θεολογία». τό χῶρο τῆς παιδείας. Ἔκδοση Ἱ. ἡ 15άχρονη κλειδώθηκε στὸ δωμάτιο καὶ δὲν «αὐθόρμητη» καὶ «οἰκειοθελὴς» παραίτηση τοῦ ρωμαίου ἡγεμόνα. Μᾶς διακατέχει δυστυχῶς ἀνησυχία. Κρίθηκε ὅμως σκόπιμο. Ἀθῆναι. καὶ νὰ συνεχίζεται μία «λιμνάζουσα» κατάσταση. Ὁ ἕνας ζῆ στήν ἀρχή τῆς θεμελιώσεως τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Γίνεται ἀκόμη λόγος γιὰ τὸν Τάφο τῆς Ἁγίας στὴν Ἔφεσο. καθώς καί ὅπου ἡ πνευματική πενία τό καλοῦσε. ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» (Ἀποκ. ποὺ εἶναι τεκμηριωμένα ἁγιογραφικά. Σταθμός πνευματικῆς του ἀναγεννήσεως ἡ γνωριμία σου -μέσῳ ψυχωφελῶν βιβλίων. Σωστὰ τονίζεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα. ΦΑΞ 210 38 28 518. Ἀπό αὐτόν τόν κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Φωτίου προῆλθαν μεγάλες προσωπικότητες. εἰς Πρακτικά ΙΕ´ Θεολογικοῦ Συνεδρίου. ὡς θεολόγου καί ὡς ἐκκλησιαστικοῦ πολιτικοῦ θά παρουσιάσω μερικά στοιχεῖα. ῾Ιστοσελίς «Ο. πάντα ἐκεῖ μᾶς στήριζες μέ τόν μεστό πατρικό σου λόγο.orthodoxostypos. οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φασίδερη 9. φιλοσοφία. 95.. Σωτηρόπουλος.τι μποροῦν νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὸν πανάρχαιο πολιτισμό μας. Ἀθῆναι 1967. διότι τὰ ὠθοῦν νὰ συνηθίζουν στὰ καρναβαλικὰ ἔθιμα. Ἡ κοπέλα ἐπέστρεψε στὸ σπίτι της. ὑποστηρίζοντας πὼς ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἦταν τουρκικός! Δεῖτε τί ἐξωφρενικὸ δήλωσε ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς Ντεμὶρ Νεκατί: «Ἡ Οἰνόη τοῦ Εὔξεινου Πόντου εἶναι μία πανάρχαια τουρκικὴ πατρίδα. βγαίνοντας στοὺς δρόμους. ἀφήνοντας νά διακρίνεται ἔντονα ἡ εἰκόνα μιᾶς ἱεραποστολικῆς μορφῆς.Ο. Τὰ μὲν παρόντα εἶναι ἀγώνας καὶ σκάμματα καὶ στάδιο. Τὰ μέλλοντα ὅμως εἶναι ἔπαθλα καὶ στέφανοι καὶ βραβεῖα. καὶ ζεῖ καὶ στὴν ἄλλη ζωή. μὲ βάση τὶς ὑπάρχουσες πηγές. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. Χίος. Νεώτερη ἔκδοση B. οἶκος «Ἀστήρ». Σεπτ. Διμηνιαία ἔκδοσις πνευματικῆς οἰκοδομῆς Ἱ. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου». λέγει τὸ Πνεῦμα. πού προσδιώρισε τήν πνευματολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθ᾽ ὅλους τούς μετέπειτα αἰῶνες. κατέστη ὡς πατριάρχης ὁ ἐνσαρκωτής καί προγραμματιστής τῆς οἰκουμενικῆς προοπτικῆς τῆς αὐτοκρατορίας καί συγχρόνως μέγας θεολόγος καί μέγας ἀνθρωπιστής. ὅπου τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁδήγησε τὶς ἰταλικὲς ἀρχὲς σὲ ἀπαγόρευση συναλλαγῶν! Ὅσο γιὰ τοὺς «δικούς» μας ἀμετανόητους οἰκουμενιστές. 2011. παρέδωσε τὸ πνεῦμα του ἐν εἰρήνῃ στὸν Κύριο. Μ. – Σεπτ.30–7. «Τowards a complete Bibliographia Photiana in chronological progression. ποὺ ὅσο παλιώνει τόσο περισσότερο εἶναι πιὸ εὐχάριστο καὶ δυνατό. Φώτιος. τὸν ὁποῖο ἀκριβοπληρώνουμε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας. Ἰθύνων νοῦς αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ ἦταν ὁ Μ. τόν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο καί τόν Μέγα Φώτιο: «Μνήμη Ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Μεγάλου Φωτίου. τὰ ὁποῖα κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς παγανιστικὲς «θεότητες». Πολλοί ἐρευνηταί βλέπουν ὅτι αὐτήν τήν ἐπιβολή καί ἀπό τήν Ἀνατολή καί ἀπό τήν Δύση τήν ἀντιμετώπισε μέ μεγαλοφυῆ σχεδιασμό ὁ Μ. Εἰς Ι. Ὁ Φώτιος λοιπόν ἦταν μέγας α) ὡς ἐκκλησιαστικοπολιτικός ἡγέτης β) ὡς φιλόλογος καί γ) ὡς θεολόγος. Ὁ Μέγας Φώτιος.Ο. 14671 Νέα ᾿Ερυθραία. τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ἐν κρυπτῷ ἱεραποστολῆς. Ὁ ἅγιος Νεῖλος ὁ ἀσκητὴς ἔγραψε πὼς «Εἰ θεολόγος εἶ. Αὐτόθι. αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντιά μας! Ἀλίμονο στὶς ἐπερχόμενες ἑλληνικὲς γενιές! Οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν νά οἰκειοποιοῦνται τόν πολιτισμόν και τήν ἱστορίαν μας! ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΨΑΜΕ: οἱ ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας Τοῦρκοι καὶ ἀεὶ ἐχθροί μας. Ὅπως ὁ ἀθλητής. Τώρα ἂς «ἀπολαύσουν» τοὺς καρποὺς τῶν «ἔργων» τους καὶ μαζὶ τὶς «βουρδουλιὲς» τῶν ἰσλαμικῶν περιπόλων! νήθη στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ γονεῖς πλουσίους καὶ εὐσεβεῖς. Ἐὰν θέλουμε καὶ ἐμεῖς ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες νὰ προσμένουμε τὴν οὐράνια ἀνταμοιβὴ μας πρέπει νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας ἀγώνα. τήν ὁποία ἐκμεταλλεύεται ἀφ᾽ ἑνός γιά τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στούς Σλάβους καί ἀφ᾽ ἑτέρου γιά τόν αὐτοπροσδιορισμό της ἀπέναντι στή Δύση. 2012.Ε. ἔτσι καὶ ὁ δίκαιος ἐδῶ. Γιατί ἡ σαρκικὴ ἀγάπη εἶναι περαστικὴ καὶ τελειώνει. ᾿Αμαδριάδος 15.μ. Ἀσία καὶ τὸν Πόντο καὶ τὸν ὁποῖο ἐκεῖνοι κατάστρεψαν. Βρεττανία οἱ πολυπληθεῖς μουσουλμάνοι ἔχουν ὀργανώσει νυχτερινὲς περιπολίες. τό 1991. ταχυδρομεῖον: orthotyp@otenet. ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἐνασχόληση τῶν φιλολόγων μέ τό τεράστιο φιλολογικό του ἔργο καί ἀπό τόν χαρακτηρισμό του ὡς μεγάλου ἀνθρωπιστοῦ. Πνευματικὴ λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ συζυγικὴ ἀγάπη. ὅπως καὶ τὰ νεανικὰ ὀρθόδοξα περιοδικὰ ἐκπαραθυρώθηκαν διὰ παντὸς ἀπὸ τὶς μαθητικὲς αἴθουσες. εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπομένει πολλά. ὅπως εἴπαμε. Κάνιγγος 10. Νοέμ. 146165. συμμετέχουν στὰ αἰσχρὰ διονυσιακὰ δρώμενα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας. λόγῳ ἐκδημίας τοῦ ἁγίου ἱεράρχου. Διμηνιαῖον ὄργανον Γ. Β. οἱ ὁποῖες ὁσονούπω θὰ ἀποκαλυφτοῦν. πού ἀπό τά νεανικά σου χρόνια ἀκολούθησες. διηγεῖται ὅτι. ἀποστέλλοντας ἰδίοις ἐξόδοις.Σελὶς 2α 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΣ 22 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Σ ὅσιο Πατέρα μας καὶ ὁμολογητὴ Ἀθανάσιο τὸν ἐν Παυλοπετρίῳ. ἔντυπα θρησκευτικοῦ περιεχομένου. ὥστε νά ἀναπληρωθοῦν οἱ ἀπώλειες ζωτικοῦ χώρου. Θησέως 25.μέ τόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» καί μέ τούς μακαριστούς Γέροντες π. σὲ ὅσους βρεττανοὺς τὸν παραβαίνουν! Κυκλοφόρησε μάλιστα καὶ σχετικὸ βίντεο στὸ διαδίκτυο. Σύμφωνα μὲ τὸν 90άχρονο γαμπρό. ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ. Ἀπὸ νεαρὰ ἡλικία ἐπόθησε νὰ ἐνδυθῆ τὸ μοναχικὸ σχῆμα γι᾽ αὐτὸ ἐπῆγε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Παυλοπετρίου. ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη. – Μάϊος 2011. Ἀπάντησε ἔτσι δημιουργικά ὁ Φώτιος στίς ἱστορικές προκλήσεις τῶν καιρῶν του. Ὄρθρου βαθέος. πάπας Βενέδικτος ὁ 16ος ἔριξε μία ἀπρόσμενη «ρουκέτα». στὸν Ἱερομόναχο Θεολόγο Σιμωνοπετρίτη. σελ. ἔγινε δηλαδή ἐκ λαϊκῶν ἀμέσως ἐπίσκοπος. 2 . Φωτίου. δ´ 8) ἁρμόζουν εἰς σέ ἀκάματε ἐργάτη τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου μακαριστέ πλέον Σταῦρε Χατζηκυριᾶκο! Ἄς σταθοῦν οἱ λίγες σκέψεις αὐτές ὡς ἕνα ἀντίδωρο εἰς τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά σου καί τήν ἐν Χριστῷ βιοτή σου. Ἤσουν κοντά στόν Χριστό. Ὀκτ. Τὴν Δευτέραν 4 Μαρτίου καὶ ὥραν 6. ΤΑΤΑΚΗ. Μπορεῖ βέβαια νὰ μὴ παίρνουν καμιὰ ἀπόφαση γιὰ τὰ θρησκευτικὰ τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν. «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. γιὰ νὰ διδάσκει ὀρθόδοξη Θεολογία στὰ παιδιά μας: ἀπὸ πότε οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς ἔπαψαν νὰ εἶναι ὁμολογιακὲς καὶ ἔγιναν διαθρησκειακές. Νοέμβ. σελ. Ἂν θέλουμε νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιο Πάσχα. Ἀριθμ. κορυφώνεται στό Περί Ἁγίου Πνεύματος ἔργο του. ὅπως ἀναφέρεται στὸν πρόλογο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. πού εἶχαν ὡς στόχο τήν γεωγραφική καί πνευματική συρρίκνωση τῆς αὐτοκρατορίας· μέ τό ἱεραποστολικό του ἔργο διεύρυνε τά ὅρια ἐπιρροῆς τοῦ Βυζαντίου. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὴ δεύτερη νύχτα. Εἶναι ἕνας μεγάλος. Ἐν πρώτοις τί εἶναι ἐκεῖνο πού καθιστᾶ τόν Φώτιο μεγάλο φιλόλογο. κάθε Πέμπτη διεκπεραίωση. εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος (Φιλ. ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως» (14– 17 Ὀκτωβρίου 1993)2. Ἱ. τὴν ὁποία ἐπρόσεχε καὶ παρηγοροῦσε. Μέ πολλή στενοχωρία ἐγκατέλειψε αὐτήν τήν ἐκπαιδευτική δραστηριότητα. Ἐκφραστής αὐτῆς τῆς αὐτοσυνειδησίας ὁ πατριάρχης Φώτιος κυριαρχεῖ θεολογικά τόν 9ο αἰώνα καί συμπληρώνει τήν τριάδα τῶν πατέρων πού ὀνομάσθηκαν μεγάλοι.00 π. with an Index tο autors». ὡς πρόεδρος τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν παρουσίαζα στήν Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τό συνέδριο. Δὲ θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε κάτι ἄλλο. Α. Ἔτος ΛΑ´. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας. στήν ἀγαπημένη σου γενέτειρα Κομοτηνή καί στόν ἐνοριακό Ἱ. Ἀπὸ τὴ στήλη αὐτὴ προτρέπουμε τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανοὺς νὰ μὴ συμμετάσχουν οὔτε στὸ ἐλάχιστο στὰ δαιμονικὰ καρναβαλικὰ δρώμενα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἐπίσης ποὺ ὅλοι σχεδὸν οἱ Δῆμοι τῆς Χώρας μας «βάζουν βαθιὰ τὸ χέρι στὰ ἄδεια ταμεῖα τους» καὶ ἐπιδοτοῦν πλουσιοπάροχα τὶς αἰσχρότητες τοῦ καρνάβαλου.). ἀδελφοί μου. Α´ ὄροφος). Ὅμως ἀπʼ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ νεοελληνικοῦ μας πολιτισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας εὐρύτερα καὶ ἐμεῖς διακονοῦμε γνωσιολογικὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Σαουδικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα ζητᾶ νὰ ἐπέμβουν οἱ ἀρχὲς «γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ κοπέλα ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα ἀπὸ τὴν τρα- «Θολοκουλτούρα»: Ἡ πληγή τῆς συγχρόνου θεολογίας ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅτι ἡ «θολοκουλτούρα» ἔβαλε πλώρη ὁλοταχῶς γιὰ τὴ Θεολογικὴ Ἐπιστήμη. Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ διάδοση τῶν σύγχρονων καρναβαλικῶν «ἑορτῶν» σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ ἴδιος σὲ συνέντευξη δήλωσε ὅτι τὴν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου. Χολαργός. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ νὰ μᾶς βοηθήσει! γωδία». ἔβγαιναν ὅλοι νά τόν ὑποδεχθοῦν καί ἐσχημάτιζαν κύκλο γύρω του6. στὸ ὁποῖο καταγράφεται λεπτομερῶς ὁ βίος καὶ ἡ δραστηριότητα τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς. Τὴν εὐθύνη τὴ φέρουν οἱ ἴδιοι οἱ εὐρωπαῖοι. αὐτά ἐκδηλώθηκαν σέ τρεῖς βασικούς τομεῖς. «Φώτιος ὁ μεγάλος ἀνθρωπιστής». Ὅσο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔσπευσαν νὰ χαρακτηρίσουν «ἀρετὴ» τὴν παραίτηση τοῦ πάπα καὶ νὰ ἐκθειάσουν τὴν προσωπικότητά του ἂς μελετήσουν σὲ βάθος τὴν θητεία του στὸ κρατικὸ δεῖγμα. Ὡδήγησε ἔτσι τήν Ἐκκλησία στήν ἐνδοξότερή της ἐποχή μέσα σέ ἕνα ἀκμαῖο καί ἰσχυρό χριστιανικό κράτος. ὅτι ἡ Θεολογία εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας. – Σεπτ. Τὰ μέλη τῶν «ἱερῶν» αὐτῶν συμμοριῶν δηλώνουν πὼς «δὲ μᾶς νοιάζει ἂν νοιώθετε ἀποτροπιασμὸ» καὶ πὼς αἰσθάνονται ὡς αὐτόκλητοι σωτῆρες «ποὺ ἐφαρμόζουν τὸ Ἰσλὰμ ἐπάνω» σὲ ὅσους παραβαίνουν τοὺς νόμους του! Νομίζουμε πὼς ἡ κατάσταση μὲ τὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη ἔχει ξεφύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο. δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τήν αἴγλη τῆς αὐτοκρατορίας καί τήν ἐπιβίωσή της ἐπί πεντακόσια ἀκόμη χρόνια. διὰ νὰ καλυφθῆ ἡ ἔλλειψις. Ἐννοεῖ προφανῶς ὁ Κώδικας ὅτι τὸ τίμιο Λείψανο τῆς Ἁγίας ἦταν καὶ εἶναι βρύση Χάριτος καὶ θαυμάτων συνεχής. 6 . Οἱ ἄνδρες τῶν περιπόλων φοροῦν κουκοῦλες καὶ γυρίζουν στοὺς δρόμους χτυπῶντας μεθυσμένους καὶ μαστιγώνοντας γυναῖκες. Ν. ΦΑΞ 210 81 36 981). Τῷ τά πάντα ἁγιωτάτῳ ἀδελφῷ καί συλλειτουργῷ Νικολάῳ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο καί π. ὁ ὁποῖος ἄκμασε ἀπὸ τὴν ἀπώτερη ἀρχαιότητα στὴν Μ. διότι καί ἡ ἐπιτυχία σέ ἕνα μόνον ἀπό τούς τρεῖς τομεῖς θά ἀρκοῦσε γιά νά χαρακτηρισθῆ ὡς μέγας ὁ Φώτιος. ὅτι ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη της πρὸς τὸν μεγάλο Εὐεργέτη καὶ Θεραπευτή της. Σαμωνᾶς. θέλησε νὰ δείξει τὴν ἀξία ποὺ ἔχει τὸ νερὸ σὲ σχέση μὲ τὸ κρασί. μέ ἐξαιρετικές ἐπιστημονικές συμβολές· Ἐκκλησία καί Θεολογία 10 (1989– 1991).Τ. ἐπειδὴ γνωρίζουμε πὼς τίποτε τυχαῖο δὲ γίνεται ἀπὸ τὴν «Ἁγία Ἕδρα».Ε Οἱ ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» προσφέρουν στὸ φιλόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὸ τέταρτο βιβλίο τοῦ κατὰ Θεὸν σοφοῦ Ἱεράρχου ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Τριμηνιαῖο περιοδικὸ ὄργανο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι». δὲν ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία. συμπόσια καί συνέδρια.30 μ. Ἂς ρίξουν μία ματιὰ στὰ «καραμπινάτα» οἰκονομικὰ σκάνδαλα τοῦ κρατιδίου του. διότι πιστεύουν ὅτι «μολύνονται» οἱ ἱεροί τους χῶροι. Μονῆς σημειώνει ὅτι «ἐπανελθὸν ἐνθάδε. παρακαλοῦμεν νὰ τηλεφωνῆτε εἰς τὸν ἀριθμὸν 21038. ποὺ δὲν ἔχουν τὴν «πρέπουσα» ἐνδυμασία. Δροσιά. Γιατί δὲν «ξεδοντιάζουμε» ὅσους «ροκανίζουν» καὶ κακοποιοῦν μὲ αὐτὸν τὸν βάναυσο τρόπο τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό μας. ἐνῶ ἡ πνευματικὴ ἀγάπη εἶναι αἰώνια. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. καθηγητή. 2011. δὲν ἔχουμε χαρακτηρισμὸ ὁμολογιακὸ ὀρθόδοξο ἢ κάτι ἄλλο ἐκ τοῦ νόμου. ποὺ τελικὰ ἐπανῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονή. εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγωνίζεται ἐναντίον τοῦ ἱδρώτα. 94. Σέ ἐπιστολή του πρός τόν ὑπερφίαλο πάπα Νικόλαο. Πρακτικά ΙΕ´ Θεολογικοῦ Συνεδρίου «Μέγας Φώτιος». Ὑπάρχουν δυστυχῶς μαζάνθρωποι. Ὁ Κώδικας τῆς Ἱ. Πάπα τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης: «Τοιοῦτος γάρ χορός τῆς ἐμῆς οἰκίας ἦν ὁ χορός. ὁ ὁποῖος ἄφησε τὸ θρόνο του ἔτι ζῶν. Ὁ ἄλλος ζῆ σέ περίοδο πού ἡ χριστιανική αὐτοκρα- τορία ἔχει φθάσει στό ἀπόγειο τῆς δυνάμεως καί τῆς αἴγλης.Ψ 40θήμερον Μνημόσυνον Τήν Κυριακήν 24ην Φεβρουαρίου εἰς τόν Ἱ. ποὺ τὴν βασάνιζαν. ὁ ὁποῖος τόν κατηγοροῦσε ὅτι ἀνῆλθε «ἀθρόον» εἰς τόν πατριαρχικό θρόνο. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολύ ἐπιμελημένο κείμενο. οἱ ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην τῶν γραφομένων. Ἐκδότης· Κωνσταντῖνος Σωτ. Οἱ πολιτικοί μας. τὶς ὁποῖες ἀποκαλοῦν «γυμνὰ ζῶα χωρὶς αὐτοσεβασμό»! Χτυποῦν κυρίως κοντὰ στὰ τζαμιά. ῾Υπεύθυνος Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ. κρύβει σκοτεινὲς σκοπιμότητες. Μένοντας σταθερὸς ὅμως στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. ἀλλὰ ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε ὅριο.500 δολλάρια γιὰ προίκα στοὺς γονεῖς τῆς μικρῆς νύφης. Τὸ μήνυμα ποὺ ἐκπέμπει τὸ βιβλίο εἶναι νὰ μιμηθοῦμε τὴν ἁγία Μαρία τὴν Μαγδαληνή. προσεύξῃ ἀληθῶς. πού ἀμφισβητεῖ τήν οἰκουμενικότητά της καί ἐπιδιώκει πνευματική αὐτονόμηση.. θὰ ὁμιλήση ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. 4 . ρίχνοντας εὐθύνες στοὺς γονεῖς τῆς κοπέλας. Μάλιστα ἂν δεχτοῦμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἄποψη ὅτι «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν (εἶναι) δαιμόνια» (Ψαλμ. μετά τήν θείαν Λειτουργίαν (10. ἡ ὁποία ἀποβαίνει σὲ δοξολογία γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό. ἔκτακτες καθημερινές ἀνάγκες καί σύ. Μελέτιος Βαδραχάνης μὲ θέμα: «Νὰ αἰσθανόμαστε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ ». Ζητοῦσες φῶς ἀπό πηγές τοῦ φωτός. στά πρακτικά τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν ἀναφορές στήν μνημονευθεῖσα τριπλῆ προσφορά τοῦ Φωτίου1 καί τό ἄλλο ἀπό τό Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ὅταν ἔφευγε ἀπό τήν ἰδική του σχολή γιά νά μεταβεῖ στά ἀνάκτορα. γιὰ νὰ «χαρεῖ» καὶ νὰ «τὸ ρίξει ἔξω». Προδρόμου Λισβορίου. Γεώργιος Δράγας (15611990): Protopresbyter Dr GEORGE DRAGAS. Γιατί ἡ σαρκικὴ ἀγάπη εἶναι σὰν τὸ νερό. 2010. Τηλ. ἀνήκουμε στὸ Ὑπουργεῖο καὶ στὸ Κράτος. 3η τριμηνία 2012. μοιράζουν «ἅγια Κοράνια» καὶ ὁμιλοῦν γιὰ «ἰσλαμικὸ πολιτισμό»! Σκανδαλώδης προώθησις τῆς ἰσλαμικῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τά δημόσια σχολεῖα! ΠΟΛΥΣ λόγος καὶ ντόρος γίνεται τελευταῖα γιὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Λέοντος τοῦ εἰκονομάχου κατηγορήθηκε ὅτι σέβεται τὶς ἅγιες εἰκόνες καί γιὰ τὸν λόγο αὐτό. Αὐτὰ ὅμως εἶναι «ψιλὰ γράμματα» γιὰ τοὺς θολοκουλτουριάρηδες νέους θεολόγους. Ἂς δοῦμε τί μᾶς συμβουλεύει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Σᾶς παρακαλῶ. 50 ἑἑ. 106 77 ᾿Αθῆναι. Ἐλισαίου. διελθών ταχέως τούς ἱερατικούς βαθμούς. γράφει ὅτι δέν εἶχε κανένα λόγο. Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ. ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ». σέ ἐποχή ἐκρηκτικῆς πνευματικῆς καί θεολογικῆς ἀνθήσεως. γιά τήν ὁποία προκαλοῦσε τόν θαυμασμό καί τόν ἔπαινο ἀκόμη καί τῶν ἐχθρῶν καί ἀντιπάλων του. Ἡ ἐκκλησιαστική του πολιτική μέ τούς δύο προγραμματικούς της στόχους. ἀλλά καί στό Πανεπιστήμιο τῆς Μαγναύρας. Μάρτ.Π. Τηλ. 192. – Μάρτ. εἰς τό Κοιμητήριον Ζωγράφου. ἀκουμπούσαμε στήν εὐγενῆ προθυμία σου. Ναοῦ Τιμίου ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π. – Δεκ. ὅταν βρίσκεται μέσα στὸν στίβο.Ε. ἐδαφικῶς καί πολιτιστικῶς. Κάποιοι ἔσπευσαν νὰ πλέξουν τὸ ἐγκώμιο στὸν «θαρραλέο» καὶ «ταπεινὸ» πάπα. ὥστε ἔγινε γνωστὸς καὶ στοὺς βασιλεῖς. – Δεκ. ἐνῶ μέ τό θεολογικό καί ἀνθρωπιστικό ἐνίσχυσε τά πνευματικά θεμέλια καί τήν ἀκτινοβολία τοῦ ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ.Ε. σσ. ᾿Ιωνίας καὶ Φιλαδελφείας. Τό ἱερό “κειμήλιο” τῆς Σιμωνόπετρας». Φώτιος. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί κάνουμε ἐμεῖς. Ι. «Ὁ μόνος Φιλάνθρωπος. τό 1993. πού ζητοῦσε νά φέρη ὅλους τούς ἀνθρώπους στήν ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ. τὸν ὁποῖο δὲν παίρνουν «σηκωτὸ» ἀπὸ τὸν βασιλικό του θρόνο. ἀπό ἀνθρώπους μέ ζωντανή πίστη καί Ὀρθόδοξη μαρτυρία. Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥραν 6. τὴν ἀξίωσε νὰ ἀκολουθήσει τὸν Ἰησοῦν στὴν ἐπώδυνη ἐκείνη πορεία πρὸς τὸ ἑκούσιο Πάθος.Ο. τό ὁποῖο εἶχε ὡς θέμα τούς δύο μεγάλους ἀρχιεπισκόπους Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκαπέντε λόγους τοῦ ἁγίου πατρὸς ποὺ ἔχουν σὰν βάση τους τὶς πρῶτες περικοπὲς τῶν Ἁγίων Εὐαγγελίων μέχρι τὸ «Τὸ θαῦμα εἰς τὸν γάμον τῆς Κανᾶ». 210 81 34 951. Ἀθῆναι. Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. στὴν φλογερὴ ἀγάπη της πρὸς τὸν Χριστό. ὁ Ἀρέθας Καισαρείας κ. χωρὶς τὴ θέλησή της στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία! «Ἀντιδράσεις ἀπὸ ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Πρόκειται γιὰ τὴν παντρειὰ μίας δεκαπεντάχρονης μουσουλμάνας μὲ ἕνα ἐνενηντάχρονο. Εἶναι λοιπόν τρισδιάστατο τό μεγαλεῖο τοῦ ἁγίου Φωτίου· μέγας ὡς θεολόγος. διότι ἐμπιστευόμαστε τὴ θεολογικὴ παιδεία μας σὲ τέτοιας ἔκτασης «θολοκουλτούρα». λυπούμαστε καὶ ἀνησυχοῦμε. Ἐκτός ἀπὸ τὰ βιογραφικά τῆς Ἁγίας. Ἀπὸ πότε ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία ἔγινε στείρα γνωσιολογία. «Ἁγία Μαγδαληνή. ἡ ὁποία «θορύβησε» ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα: ἀνακοίνωσε τὴν παραίτησή του ἀπὸ «ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ρώμης καὶ διάδοχος τοῦ ἁγίου Πέτρου» ὅπως τόνισε! Προφασίστηκε «ἀδυναμία ἄσκησης τῶν ὑψηλῶν του καθηκόντων. (ὄντας) σὲ διάλογο μὲ τὴ δυτικὴ Χριστιανοσύνη καὶ τὰ θρησκεύματα τοῦ κόσμου» (Ἱστολόγιο: Κλασσικοπερίπτωση)! Ρωτᾶμε τὸν κ. ὅπου εἶχε ὑψηλή πολιτική θέση. οἱ αὐτάδελφοι ἀπόστολοι τῶν Σλάβων Κύριλλος καί Μεθόδιος. ἐδῶ καὶ 5. 2012. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.ἄ. ῾Εκάλη. ἀπὸ Μουσουλμάνους πειρατές. καταστάς ὄντως Μέγας. ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ παρόντα νὰ πιστεύετε στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. ᾿Ιδιοκτησία· «Πανελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις» (Π. ἂς καθαρίσουμε τὸν ἑαυτὸ μας αὐτὴ τὴν εὐλογημένη περίοδο! 15χρονη μουσουλμάνα τήν ἐπάντρεψαν μέ 90 χρονον! Η ΕΙΔΗΣΗ προκάλεσε «ψυχρολουσία» σὲ ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο. Ὅταν λοιπόν τότε. Μητροπόλεως Ν. θά ἐπαναφέρωμε τούς ἀδελφούς μας κοντά στόν Χριστό.Χ. ἦταν καὶ εἶναι μία βρύσις τοῦ Μοναστηρίου ἕως σήμερον». ὅπως θέλει ὁ Χριστός. θεολόγος εἶ». Ἰαν. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ. Ἂς μᾶς ἀναφέρουν ἔστω καὶ μία καθαίρεση παιδεραστῆ παπικοῦ «κληρικοῦ». τήν Οἰκογένεια. ἡ Ἀκαδημία. Ἀπὸ πότε ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτέλεσε ἁπλὰ πολιτισμικὸ (καὶ μάλιστα) κομμάτι τοῦ πολιτισμοῦ μας. ὁ πατριάρχης Νικόλαος Α´ Μυστικός. γιατί τούς ἄφηνε μόνους γιά λίγο χρονικό διάστημα. Μητροπόλεως Φθιώτιδος. G. ὁδηγήθηκε στὴν ἐξορία. μαζύ μέ τόν Μέγα Ἀθανάσιο καί τόν Μέγα Βασίλειο..μ) θά τελεσθῆ τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ συνεργάτου μας Σταύρου Χατζηκυριάκου. 2728. Μελέτιος Βαδραχάνης μὲ θέμα: «Ἡ Θάμαρ». Ὅμως ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι βρισκόμαστε σὲ μία ἁλματώδη ἀνάπτυξη τοῦ νεο-ὀθωμανισμοῦ. Σημαία σου στόν ἱεραποστολικό ἀγώνα: «Μόνο μέ ἀγάπη καί ἀνιδιοτελῆ προσφορά -ἔστω καί μέ τό δίλεπτο τῆς χήρας» πρός τούς ζῶντας μακράν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἔργα ἀλληλεγγύης. νὰ ἐκδοθῆ. ποὺ θέτουν οἱ ἀκτιβιστὲς. ἀλλὰ καὶ γιὰ γνωστὸ ὑπέργηρο καθηγητή.Δ. τήν πρωϊνή εὐλογημένη σχολική προσφορά σου στά ἀγαπημένα σου ἐγγόνια καί στήν συνέχεια στόν στόχο «ἀνά- βασης ψυχῆς». στὴν περιοχὴ τῆς Νικομηδείας. – Μάρτ. Ὅταν δέ ἐπέστρεφε ἀπό τά ἀνάκτορα. παραπαίουν ἀνάμεσα στοὺς ἀθεϊστὲς καὶ τὶς νεοταξίτικες ἐπιταγὲς γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογικὸ μάθημα καὶ στὶς σθεναρὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας νὰ παραμείνει ὁμολογιακὴ ἐκπαίδευση τῶν ἑλληνοπαίδων. Ἀντίθετα τὸ Κοράνιο γίνεται ἐνθουσιωδῶς δεκτὸ καὶ προωθεῖται στὴν ἐκπαίδευση! Ἐκεῖ φτάσαμε. ἔχει προκαλέσει ὁ γάμος μίας 15άχρονης ἔφηβης μὲ ἕνα 90άχρονο. Ἡ πλειοψηφία δυστυχῶς τῶν ἀνθρώπων ρίχνεται στὴ λατρεία τοῦ «θεοῦ καρνάβαλου». πατερικά. ὅτι ἔχει μεγαλύτερη σημασία ὡς φιλόλογος παρά ὡς θεολόγος4. ἀκόμη καί μαθηματικά5. Ἡ συγγραφὴ τοῦ βιβλίου ἀνατέθηκε. ἀνώτερος κρατικός ἀξιωματοῦχος καί καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τῆς Μαγναύρας. Ἐξιόντι δέ πάλιν πρός τήν βασίλειον πολλάκις αὐλήν αἱ προπεμπτήριοι τῶν εὐχῶν καί τοῦ μή βραδύνειν ἡ προτροπή· ἦν γάρ μοι καί τοῦτο γέρας ἀφωσιωμένων ἐξαίρετον. ἀξία ἀνάλογη μὲ τὴν σαρκικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἀγάπη. Νέα ᾿Ερυθραία (14671).30 μ. ὁ ὁποῖος μᾶς προτρέπει στὴ νωθρότητα καὶ τὴν ἀμέλεια. ὅπου φαίνεται καθαρὰ ὁ «ζῆλος» τῶν ἰσλαμιστῶν νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἐπιταγὲς τῆς πίστης τους.Τ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ «Ὁ μόνος Φιλάνθρωπος.16. Γιʼ αὐτοὺς ἡ Θεολογία εἶναι τρόπος νὰ «φιλοσοφήσουν» καὶ ὄχι νὰ διακονήσουν τὴν Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι ἄλλωστε σύμπτωση ὅτι ὁ ἅγιος ἱεράρχης ἐπονομάσθηκε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τοῦ σερβικοῦ λαοῦ. Ν. ποὺ γρήγορα χάνει τὴν γεύση του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τὴν ἀνέδειξε πρώτη μάρτυρα τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ Ἰσαπόστολο. τῆς σκόνης καὶ τοῦ μεγάλου καύσωνα καὶ ἐναντίον τῶν κόπων καὶ τῶν ταλαιπωριῶν. ου ὡς φιλολόγου. ὅπως παρακολουθήσουν αὐτάς. στά ὁποῖα παρουσιάσθηκαν δεόντως τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Μ. ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν γλαφυρὴ περιγραφή του. σελ. σελ. 105: «Ὁ κύριος τόνος πού χαρακτηρίζει τή σοφία του δέν παύει νά εἶναι ὁ φιλολογικός. μιᾶς μοναδικῆς σοφίας καί γνώσης. ΧΡΗΣΤΟΥ. Γιά τό διδακτικό ἔργο τοῦ Φωτίου βλ. Ἐπιστολή 290. ὁ γάμος εἶναι «καθόλα νόμιμος καὶ ἀποδεκτὸς» ἀφοῦ πλήρωσε 17. Μαθαίνουμε ὅτι στὴ Μ.30–7. Τόση ἕλξη ἀσκοῦσε ὡς διδάσκαλος.σέ ἐπαρχίες. Μᾶρκο Μανώλη. Γιατί ἡ πνευματικὴ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη. ὁ ὁποῖος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιό του καὶ τὸν ἀποκάλεσε «φίλο τῆς Ἐκκλησίας μας»! Ἐμεῖς.

γιατί. ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Κύριο καὶ νὰ γίνει ναὸς τοῦ Κυρίου. δηλαδὴ γιὰ τὴν εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχε ἱκανοποίηση τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου. νά «ἀποσμήχει τούς ρύπους τῶν παθῶν» καί νά θεραπεύει «τάς νόσους τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος». Λοιπὸν τὰ σώματά μας εἶναι μέλη Χριστοῦ. Μυστήρια καί ἁγιαστικές πράξεις. τήν ὑγείαν. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ φτάσει κανεὶς στὸ τέλειο φόβο. Βεβαίως δέν εἶναι σωστό ἡ πόση τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων νά συγκρίνεται πρός τήν θεία κοινωνία. ὅπως αὐτή φθάνει σέ μᾶς μέσα ἀπό “τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου”. ἔχοντας στὴ μέση τῆς μεταξύ τους μάχης τὸ σκάφος. γιατί ἡ Βίβλος λέει: “Εἶναι σῶμα ζωϊκόν. χαίρεται γιὰ τὴν ἀργόσχολη ζωή.22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Σελὶς 3η Η στηλη της «πανελληνιου ενωσεως θεολογων» Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (7ον. Γιατί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. κέντρο νὰ εἶναι ὁ Θεός. Μπάκου γνωστό ὅτι ὁ ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων. ποὺ εἶναι πολὺ πιὸ ἔντονο καὶ σφοδρό. πού δέν μπορεῖ νά ξεχωρίση τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς συμβουλές τοῦ διαβόλου. Ἀπό τό Α στο Ω. Ἰ. Βλ. Συγκεκριμένα. 8 Α΄ σελ. Ἰ. Ὅταν ὁ ἕνας τῶν ἐγγάμων ἀκολουθήσει αὐτὰ τὰ ἁμαρτωλὰ πρότυπα. 44»7. τὰ βιοποριστικά.17). Δέν πρέπει νά ἔχουν νοοτροπία γματικός χριστιανός. Ἀπʼ τή ἱστορία τῆς λατρείας εἶναι Ἐπιμέλεια κ. PG 94. Εἶναι αὐτονόητο. γιά διάφορους λόγους. τόν τρόπο τελέσεώς τους. Ὁ ἀρχάριος κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ φόβο τῆς τιμωρίας. δύσκολη θέση. Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται. Ἐὰν λοιπὸν τὴν κοιλιά. 5.Θ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Ἀπόστολος: Α´ Κορ.τ. οἱ ἁγιαστικές πράξεις τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐπενεργοῦν μέ τρόπο μαγικό καί ἀναγκαστικό στόν ἄνθρωπο πού παρευρίσκεται στό χῶρο τελέσεώς τους. μετά τή θεία Εὐχαριστία. Ἰουστίνου Πόποβιτς Ἑρμηνεία τῆς πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Ἐκδ. μήτε τῆς εὐλογίας διδομένης… ἐξερχόμεθα πάντες ἐν τῷ λουτρῷ… πάντων ἁγιαζομένων καί μεταλαμβανόντων ἐκ τῆς τοῦ ἁγιάσματος μεταλήψεως καί ραντίσεως… εἰσερχόμεθα ἐν τῷ Ναῷ… εὐθύς δίδοται εὐλογία…». Δαμασκηνοῦ. Ὁ μεγάλος ἁγιασμός. Προτιμῶ δηλαδὴ τὰ μέλη μου νὰ εἶναι πόρνης μέλη καὶ ὄχι μέλη τοῦ Χριστοῦ. ποὺ συντηροῦν τὸν ἄνθρωπο σʼ αὐτὴ τὴ ζωή. Τεύχους 89). ἡ ὁποία. Ἔσονται γάρ. διά τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου. δυνατό -ἴσως ὄχι ἐπιτρεπτό ἤ ἀναγκαῖο. δὲν προσέχει. Ἀποκτοῦμε δὲ σῶμα ἐλεύθερο ἀπὸ ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίες. Ναί. «Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ. ἀνείδεη καὶ ἐπιπλέον παραγνωρίζουν κάτι ἐξίσου σημαντικό γιά τήν παρουσία τῶν ἀνθρωπομορφικῶν ἐκφράσεων στήν Ἁγία Γραφή. εἶναι τελικῶς ἄγονος καί ἐπικίνδυνος σχολαστικισμός. Αὐτὸς ἐπειδὴ γεύτηκε τὴν γλυκύτητα ποὺ δοκιμάζει ὅποιος εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸ Θεὸ φοβᾶται μήπως τὴν στερηθεῖ. μέ τίς ὁποῖες οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν ἐπιφορτίσει καί οὐσιαστικά εἶχαν ἀλλοιώσει τό Θέλημα καί τήν Ποιμαντική τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἀνθρωπομορφίτας εἰς τοὺς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ Τοῦ πρωτ. Τά κείμενα τῶν ἱερῶν εὐχῶν. 103 6. 3. γι᾽ αὐτό καί δέν ἔχουν καμιά πρόοδο. 39 2. 4 Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἑρμηνεύοντας τὸ «Μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» σημειώνει «Στὴν πραγματικότητα. ἀκόμη καὶ στὴν παραμικρή σου κίνηση. εἰ μή ἐν τάξει παραδειγμάτων τά ἑαυτῶν δεχόμενοι»5. Ὁ ἀπό11. χρειάζεται τέτοιος φόβος μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παραμερίσουμε τὴν ἀνευθυνότητά μας. σ. ἀδιαφορεῖ. ἀλλιῶς κινδυνεύουμε νά ἀπολυτοποιήσουμε μιά φράση εἰς βάρος τοῦ νοήματος τοῦ Θείου Λόγου. ἀλλά ὅλα δέν εἶναι πρός συμφέρον. παλλακεία. Ὁ Χριστός δέν κατήργησε καμμιά. Ποιὸς ἔγινε καλός τεχνίτης χωρὶς φόβο. Τό κάθε τί εἶναι χάρισμα. ὁ θυμὸς καὶ ἡ θλίψη. ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ἤ μέλαιναν ποιῆσαι. γιατί ἔπαψε ὁ ἕνας νὰ εἶναι μέλος Χριστοῦ καὶ συνεπῶς μολύνει καὶ τὸν ἄλλο μὲ τὴν γαμικὴ συνάφεια καὶ συμβίωση. νά συγκατανεύση καί ἐν τέλει νά ἐπιζητήση τήν κατάργηση τοῦ ὅρκου. πού ὑπάρχει νοημοσύνη. καὶ τὸ ἀνέπλασε διὰ τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος Ἀπ. Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι τήν ἀθεολόγητη νοοτροπία τους ὑπέρ τῆς καταργήσεως τοῦ ὅρκου στηρίζουν –ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ πολέμιοι τοῦ ὅρκου– στήν Ἁγία Γραφή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ. Ὁ μικρός ἁγιασμός τελεῖται μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας καί μετά τήν διανομή καί βρώση τοῦ ἀντίδωρου. ἀσύνθετη. σέ ἄλλο σημεῖο. δέν εἶναι πρα. Ὁ κατακλυσμὸς τοῦ Νῶε καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι τόμ. αὐτὸς εἶναι ὁ ἁγνὸς φόβος. Α΄ σελ. ἐγώ οὐ κρίνω αὐτόν· οὐ γάρ ἦλθον ἵνα κρίνω τόν κόσμον ἀλλʼ ἵνα σώσω τόν κόσμον” (12. σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης. Βλ. Στίς ἀρχαῖες αἱρέσεις ἀνήκουν καὶ οἱ λεγόμενοι Ἀνθρωπομορφίτες. ἡ κρίσις ἡ ἐμή ἀληθής ἐστιν”. Εἶναι γνωστός ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται. Διότι ἡ σχέση γίνεται μέσα στὸ γάμο καὶ σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Καί πάλι σέ ἄλλο σημεῖο: “Ὑμεῖς κατά τήν σάρκα κρίνετε· ἐγώ οὐ κρίνω οὐδένα. PG 76. ὅσο καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. ματα Εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό διάφορα Οἱ κληρικοί πρωτίστως. PG 76. Ἰδιαιτέρως δέ πιστοποιεῖται ὁ νοῦς τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ τίς Πράξεις. σὰν ἀντίθετοι ἄνεμοι. ποὺ διὰ τῶν μυστηρίων ἐπισκηνώνει μέσα σʼ αὐτό. Τὰ ἀφροδίσια νοσήματα. καί νοῦ καί γλώττης ἐν ἡμῖν ἡ πτωχεία. α´. ὅπως λαθεμένα τείνει νά πιστεύει ἡ λαϊκή εὐσέβεια. καί γιʼ αὐτό τοῦ ἀποδίδεται μεγάλη τιμή. Καυχιέται γιὰ τὰ πάθη. Κορινθίους ιε´. μέ ἀποτέλεσμα νά συμβάλλουν καί οἱ Πνευματικοί μέ τήν ἀδιακρισία τους αὐτή στό νά πληθυνθῆ ἡ ἀνομία στήν πατρίδα μας καί νά γίνουν περισσότερο ἀδίστακτοι οἱ παντός εἴδους πονηρευόμενοι. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ Τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ ἐγράφη τό 2009 («ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Νοέμβριος 2009 Ἀριθμ.5 Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος σὲ λόγο του γιὰ τὴν ἁγία Ἄννα μᾶς λέει «Καὶ ὅπως ὅταν οἱ ἄνεμοι. εὑρίσκεται τό μυστήριο τῶν μυστηρίων. τήν ὁποία καλεῖται νά ζήσει ὁ πιστός. Ὁ ἀνθρωπομορφισμός ὅμως εἶναι καί σήμερα ὑπαρκτός σέ διάφορες αἱρετικές κινήσεις.2 Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μᾶς λέει γιὰ τὸν ἁγνὸ φόβο «Ἐκεῖνος ὁ φόβος ποὺ πάντοτε ὑπάρχει χωρὶς τὴν λύπη γιὰ ἁμαρτήματα. Ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι τό δεύτερο σέ ἱερότητα μυστηριακό εἶδος. ἀνωμάλου ἢ ἀνώμαλης μέλη. Δέν εἶναι. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ψυχή του.νά ἐπιχειρεῖται μέ ἀκρίβεια ἡ χάραξη αὐστηρῶν ὁρίων σέ τέτοιου εἴδους λειτουργικά θέματα. καί εἶναι σῶμα πνευματικόν” Α. Μπορεῖται νά ζεῖτε γιά πάντα στόν Παράδεισο στή Γῆ. καί μιά ἄλλη διάσταση τοῦ ρήματος “κρίνω”. μέ τό νά ἐκλαμβάνουν κατά γράμμα αὐτές τίς ἐκφράσεις. Καὶ μάλιστα. παραιτούμενοι ἀπό τήρησής του ἀπό τήν Ἐκκλη- ἵνα μή κριθῆτε” (Ματθ. Διονύσιος Τάτσης . Συνεπῶς τὸ σῶμα δὲν θὰ ἔχει τὴν τύχη τῆς κοιλίας. καί ἐντελῶς ξένος «πρός τίς πνευματικές κατηγορίες. διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ ἁγιαστική χάρις στούς πιστούς. Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.7) θά πρέπει νά ἀπενεργοποιήσουμε μέσα μας τή λειτουργία τῆς “κρίσεως”. ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. 2. μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Χριστός. Οἱ ὀπαδοί τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ. Βλ. τὸν ἀτομισμό. 1068 Α. ὅμως. Ὑπό τήν εὐρεῖα ἔννοια κάθε πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί σαφῶς τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου δέν εἶναι ἡ κατάργηση τῶν ἐπιταγῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλά ἡ κατάργηση τῶν αὐθαιρέτων δοξασιῶν. αὐξάνει τήν Δέν ἔχει ἀπό κάποιον δέσμευ. Τελεῖται μία φορά τό χρόνο. Πές μου. ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε τήν κατάργηση τοῦ ἐνώπιον τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν ὅρκου. Ἡ ἑρμηνεία κάθε φράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς δίδεται μέ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή. Γιʼ αὐτό θά προσπαθήσουμε νά συλλαβίσουμε τήν Ἁγία Γραφή μέ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ. Πορνεία. τὸ ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Διαβόλου. νά δίδει στούς πιστούς «τόν ἁγιασμόν. γνωστή ἡ ἀντιγραφική διδασκαλία τους περί τοῦ δῆθεν μοναδικοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. πρέπει νὰ εἶναι. ἀλλὰ θʼ ἀναστηθεῖ· ἡ ἀξία του συνεπῶς εἶναι αἰώνια. Β΄ σελ. τῆς θείας Κοινωνίας. καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀκολουθεῖ ἐθελούσια τὸ θέλημα τῆς θείας. Τὰ ποικίλα εἴδη πορνείας καὶ ἀσέλγειας μολύνουν τὸν ἄνθρωπο ἀφάνταστα. Ἀθήνα 2008. Ἤσασταν αἰχμάλωτοι τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς καὶ σᾶς ἐξαγόρασε ὁ Χριστὸς μὲ τό Αἷμα του (Πρβλ. κατοίκησε σʼ αὐτό. Anthropomorphismus. Τό πνευματικό συμφέρον τοῦ διαβόλου. ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ κάθε βασιλεία καὶ δύναμη». Ὁ ἀκριβής προσδιορισμός τῆς προσφορᾶς κάθε ἁγιαστικῆς πράξεως καί ἡ διαφορά τῆς μιᾶς ἀπό τήν ἄλλη. τὸ ὁποῖο μετέχει τῶν θ. ὄχι μόνο δύο καὶ τρεῖς καὶ εἴκοσι μέρες.6 Ὑποσημειώσεις: 1. Ε΄ σελ. Καὶ ὁ Κύριος προσέλαβε τὸ ἀνθρώπινο σῶμα.τι ἄλλο ἐμφανισθεῖ καὶ ἐπακολουθήσει εἶναι τὰ ἀνθρώπινα ὑποκατάστατα τοῦ θείου δεσμοῦ τοῦ γάμου. ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς. Πῶς ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Θεός ἔχει σῶμα πνευματικό. οὐ οὐ· τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν”. γιά νά νοήσουμε ἤ νά ἀναφερθοῦμε στίς θεῖες καί ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς θεότητος4. «Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν. Bertholet. Ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς θεολογικῆς κακοδοξίας ἀποτελεῖ τό γεγονός. (Ἀλεξανδρινοί Συγγραφεῖς 1). Ἐὰν ἔχουμε στὸ νοῦ μας ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ στὴν καρδιά μας καὶ στὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας». καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν». ἀλλὰ –κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσοστομο– «σφόδρα χρήσιμος καὶ ἀναγκαῖος». Ἀποκτᾶ «νοῦν Χριστοῦ» καὶ φρόνημα καὶ θέλημα Χριστοῦ. ιε´ 11 – 32 Ἦχος πλ. πολλοί δέ Πνευματικοί δέν δίστασαν κατά τό παρελθόν νά ἐπιβάλλουν μεγάλα πνευματικά ἐπιτίμια σέ χριστιανούς γιά τό λόγο καί μόνο ὅτι παρεστάθησαν σέ δικαστήρια. φωτιστική. τύπους καί σύμβολα. ὁ νοῦς σου θὰ εἶναι συνέχεια στὸ πῶς νὰ εὐχαριστήσης τὸν Θεό. τήν ὁποία ἀναίρεσε συστηματικά καί μέ ἐξαιρετική σαφήνεια μία κορυφαία ἐκκλησιαστική προσωπικότητα. 6. ὡς Θεανθρωπότητα. ἕνας ἀρχικὸς καὶ ἕνας τέλειος. μετά τή θεία Μετάληψη. τήν κάθαρσιν. Ἐδῶ δὲ στὴ γῆ εἶναι. πού καθορίζει τό χρόνο. ἡ ψυχική καί σωματική ὑγεία. γιατί περιλαμβάνει ὅλη τήν κτίση. Καί ξέρουμε ὅτι ἐκεῖ. εἶναι ἐμφανής ἡ ὑπεροχή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων. στ´ 12 – 20 Εὐαγγέλιον: Λουκ. Λοιπὸν χριστιανοὶ «φεύγετε τὴν πορνείαν». Καὶ ὅτι ὁ μὲν ἕνας εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν ἀρχαρίων στὴν πνευματικὴ ζωή.Π. δὲν λέγει θὰ συνάψουμε τὰ μέλη στὴ πόρνη. ἐνῶ κάθε ἄλλο παρά αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή ὑποστηρίζει. Τὸ σῶμα μας δὲν εἶναι δικό μας· τὸ δημιούργησε ὁ Θεός. Θεσσαλονίκη 1993. ἀκριβῶς. διότι δὲν φοβᾶται τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου. οὐκ ἐπιορκήσεις. Στή βάση τῶν διαφόρων μυστηρίων καί ἁγιαστικῶν πράξεων. Ἀπαντᾶ ἡ ἑταιρεία Σκοπιά: «Ὅπως καταλαβαίνουμε ἐκεῖ. Μ. Ἐπρόκειτο γιά μία αἱρετική διδασκαλία. Ὁ γάμος εἶναι μὲν μεταπτωτικὸς θεσμός. Οἱ περί Θεοῦ ὅμως κακοδοξίες τους περιλαμβάνουν καί μία παχυλή ἀνθρωπομορφική ἀντίληψη περί Θεοῦ. Κατά Ἀνθρωπομορφιτῶν. Βασιλείου Ε. χορηγοῦνται στούς πιστούς τά «διάφορα πνευματικά δωρήματα. δίπλα στὸ Θεὸ πατέρα. ὁ κατά δήλωσή τους. δέν γίνεται μέ πνευματική ὅραση ἀλλά εἶναι ἐπιφανειακή καί ἐμπαθής. Βλ. Λοιπὸν εἴμαστε ἱερόσυλοι.Π. ἔκδ. ἡ εὐλογία. Ἀρνεῖται καθετί ἁμαρτωλό καί κινεῖται μέ ὁδηγό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. νά ἐπηρεασθῆ. Στρέψε ὅλον τὸν ἑαυτό σου πρὸς τὸν Θεό. μέ ἀποτέλεσμα ὁ πολύς κόσμος. καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι». Στόν μικρό ἁγιασμό δίδεται ἔμφαση. διότι. τὴν αὐτάρκεια καὶ τὴν ἀπομόνωση τοῦ ἀνθρώπου. τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἁγιάσει καί νά μεταμορφώσει. σηκώνουν πολλὰ κύματα καὶ στὴν πρύμνη καὶ στὴν πρώρα.τι θέλει. δέν ἀγωνίζεται. 11. ἀφοῦ πλέ- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. μετά τήν πρόσφατη συνέντευξη Σεβ.διάφορα δικαιώματα. ὅμως εἶναι στοιχεῖο τοῦ “κατʼ εἰκόνα” πού ἐλάβαμε ἀπό τό Θεό. πού σημαίνει “καταδικάζω”: “Ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ρημάτων καί μή πιστεύσῃ.3 Ὁ γέροντας Παΐσιος σὲ ἐρώτημα πῶς θὰ αὐξηθῆ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἀπαντάει «Ἐγρήγορση χρειάζεται. γιὰ νὰ δέχεται τὶς τροφὲς. ἐμποδιζόμενοι ἀπό τόν ὅρκο. στ. ὅτι μέ τόν ἀνθρωπομορφισμό = (ἀν θρωπόμορφόν ἐστι τό Θεῖον) ὑπάρχει σύγχυση κτιστοῦ καί ἀκτίστου. ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας3. πολλοί χριστιανοί δέν κάνουν πνευματικό ἀγώνα. καὶ τὰ γενετήσια ὄργανα. ἀλλά καί πόσεως τοῦ ἁγιασμένου νεροῦ. Γιατί. ἐάν θέλουμε νά ἀντλήσουμε τό πνεῦμα τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Στά εἰρηνικά (αἰτήσεις) καί τῶν δύο ἁγιασμῶν ζητᾶμε νά «ἁγιασθοῦν τά ὕδατα διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. βλ. Πρεσβ. κάθε εὐχή. ἔτσι καὶ ἡ γυναίκα ἐκείνη τότε. Μὰ πῶς γίνονται τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ πόρνης μέλη. «Φεύγετε τὴν πορνείαν. Ἀπʼ ὅσα ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω συμπεραίνουμε μέ βεβαιότητα ὅτι: παρά τίς ὁμοιότητες τῶν δύο ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος. 36 . κάθε τί εὐχάριστο τὸ ἀπολαμβάνει ἐντός του. εἶχαν μιά πολύ παχυλή ἀντίληψη περί Θεοῦ1. ὅπως καὶ ἄλλα πολλὰ βιβλικὰ παραδείγματα. στά λεγόμενα διακονικά. τότε ἡ Ἐκκλησία χορηγεῖ διαζύγιο στὸν ἄλλο. ὅλες τίς ἁγιαστικές ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς θείας Εὐχαριστίας. ποὺ καλοῦν τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν τὴν πορνεία. «Ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ». Τή διάκριση τῆς διαφορᾶς πού ὑπάρχει μεταξύ τοῦ μεγάλου καί τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μποροῦμε νά τήν συνάγουμε καί ἀπό τήν τυπική διάταξη τῶν δύο ἀκολουθιῶν. Ἄνθρωπος χωρίς “κρίση”. ὅμως. ε´. πόρνης ἢ πόρνου. δ´. ποιὸς ἔμαθε γράμματα χωρὶς φόβο. Θά μποροῦσε δέ κάπως πιό ἀναλυτικά νά διατυπωθεῖ ὡς ἑξῆς: Γιά κάθε ὅμως ἐνδεχόμενο καί πρός ἀποφυγήν κινδύνου παρερμηνειῶν καί παρανοήσεων εἶναι ἀναγκαία μιά διευκρίνιση ἀπʼ τήν ἀρχή. PG 76. Σέ μιά ἐνορχηστρωμένη ἀπό ἀντιχριστιανικούς κονδυλοφόρους προσπάθεια ἔγινε εὐθεῖα ἐπίθεση κατά τοῦ ἱεροῦ ἔθους τῆς ὁρκωμοσίας τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί ἀναζωπυρώθηκε ἡ συζήτηση ἑνός θέματος. καὶ μὲ τὴν ἀνάληψή του τὸ ἀνύψωσε στοὺς οὐρανούς. ἰαματική καί ἀποτρεπτική τῶν ἐπιβουλῶν τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων». οὔτε οἱ κοσμικὲς ἐργασίες. τόν χαρακτῆρα καί τίς προθέσεις τους. παραγνωρίζεται ὅτι ἡ θεία φύση εἶναι ἄκτιστη. δέχεται μὲ χαρὰ τὴν ὑπερηφάνεια». Ἦταν αἱρετικοί. Εἶπε προηγουμένως ὅτι τὸ σῶμα δὲν καταστρέφεται. ἀλλά ὑπομένουμε κάθε στέρηση. καταστρέφει τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. Μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια τά πάντα σέ μιά χριστιανική ζωή εἶναι Ἐκκλησιαστικά καί ἔχουν μυστηριακή φύση. Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τόμ. Αὐτό εἶναι «ἡ ἀνάμνηση καί πραγματική λειτουργική παρουσία τοῦ σωτηριώδους γεγονότος τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου. β´. Τό σωστό συμπέρασμα ἀπό τήν προτροπή αὐτήν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι πρέπει νά γνωρίζουμε πώς εἶναι προτιμότερο νά μή ἐκφέρουμε κρίση γιά τούς ἀνθρώπους. δὲν μποροῦν νὰ ἐκτελοῦνται χωρὶς φόβο πόσο μᾶλλον τὰ πνευματικά. γιά πόση καί εὐλογία. μοιχεία. “ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ“. σ. πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά ὅλη τή δημιουργία ἀνήκει στή μεγάλη προσωπικότητα.. Οἱ δηλώσεις τοῦ Ἱεράρχου ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν Πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. «τό Παμμυστήριον». Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ προσκολλᾶται στὸν Κύριο καὶ ὑπακούει στὸ θέλημά του γίνεται ἕνα πνεῦμα μὲ Κεῖνον. ὅταν ἐπέπεσαν στὴν ψυχή της. Εἶναι χῶρο του. Μιλᾶ ὁ ἀπόστολος πολὺ ἔντονα καὶ μὲ πολὺ προστακτικὸ ὕφος. ἡ ὁποία ἔχει τήν μορφή παρακλήσεως πρός τήν Θεοτόκο ἤ ἀποτελεῖ συνοπτικό Θεομητορικό ὄρθρο. Κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης «ἀπό τοῦ ἐπαδομένου ἐστί τό νοεῖν… τοῦτο ἐστίν… ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας…». ὅπως ἐπεξηγεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος: «Οὐ γάρ ἑτέρως ἦν ἡμᾶς δύνασθαι νοεῖν τά περί Θεοῦ. ἀφοῦ καί στίς δύο ἀκολουθίες γίνεται ἁγιασμός τοῦ ὕδατος. ἐπηρέασε τήν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ. ποὺ φυσοῦν ὁ ἕνας ἀντίθετα πρὸς τὸν ἄλλο.—Τελευταῖον) Διαφορά Μεγάλου καί Μικροῦ Ἁγιασμοῦ. γιὰ νὰ εὐτυχήσει καὶ νὰ ξαναβρεῖ τὸ χαμένο του παράδεισο. Μὴ γένοιτο». β´ — Ἑωθινόν: ΣΤ´ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ «ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ» Ὁ Ἀπ. χρησιμοποιώντας ἀπό τό δικό μας κόσμο εἰκόνες. ἀποστρέφεται τὴν ταπείνωση. ὅτι τέτοιες χονδροειδεῖς ἀντιλήψεις περί Θε οῦ δέν ἀντέχουν σέ σοβαρή κριτική καί βάσανο.Ἠλία Δ. σία). ὅπ. 4. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. Ἀσφαλῶς καί ὑπάρχουν πολλά κοινά σημεῖα-αἰτήματα στίς ἱερές Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος γιὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ἀναφέρει «Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει μέσα του τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος εὐάλωτος στὶς ἐπιθέσεις τοῦ Διαβόλου. ὁ λόγος αὐτός τοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή ὡς πρός τό θέμα τοῦ ὅρκου. πού συχνά ἀπασχολεῖ καί τίθεται ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλακόλουθους πιστούς εἶναι ἄν ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά ἁγιαστικῆς χάριτος μεταξύ τοῦ Μεγάλου καί τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ. «Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίω ἕν πνεῦμά ἐστι».841. ἤγουν ἀνθωπόμορφόν ἐστι τό Θεῖον»2. φησίν. Αὐτὸ πολὺ θὰ σὲ βοηθήση νὰ ἐλευθερωθῆς ἀπὸ τὶς βαρειὲς ἁλυσίδες τῆς ἀνθρωπαρέσκειας. Ἄν καί δέν ἔχει ὑλικό σῶμα. Θεολόγου νά τούς βοηθήσει στήν ἐν Χριστῷ προκοπή καί σωτηρία. Μὲ τὴν παράνομη μίξη μολύνει αὐτὴ τὴ ρίζα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων. 29. πρέπει νὰ χαλιναγωγοῦμε καὶ νὰ μὴ γινόμαστε δοῦλοι της. Ἰωάννου Β. Στήν ὀρθόδοξη λατρεία ὑπάρχουν πολλές παρόμοιες ἁγιαστικές πράξεις. ἀσχημάτιστη. ἔναντι τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν νεομηνιῶν (πού γίνεται τήν πρώτη ἑκάστου μηνός) ἤ πού τελεῖται σέ κάθε ἄλλη περίσταση. μέσω τῆς ἴδιας τῆς λατρείας. Δυστυχῶς. Τὸ ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἔδωσε σὲ μᾶς ὁ Θεὸς πατέρας. 2. 161 4. Κανένα ἁμάρτημα δὲν καταστρέφει ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ τόσο τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. καὶ τέλος ματαιώνει τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ διόρθωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους. πού παρατίθενται στό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο στούς στίχους 33 ἕως 37 τοῦ πέμπτου κεφαλαίου: “Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις. ἀλλὰ μᾶς ἐμποδίζει μόνο ἡ τεμπελιά. Ἄννας Μπουρδάκου. Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα παραθέτει μία σειρὰ ἐπιχειρημάτων. ὅπως ἀλλά καί οἱ λαϊκοί. ἀπολύτως. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας κατά Ἀνθρωπομορφιτῶν. Στὴν παράνομη ὅμως συνάφεια ὁ ἄνθρωπος ἱκανοποιεῖ τὴν ἀνάγκη του γιὰ συνεύρεση καὶ ἐκτόνωση τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου κατὰ τρόπο ἐντελῶς ἀνθρωποκεντρικό. δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ ἱερεῖς συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν τέτοιου εἴδους ἐκφράσεις μέ συμβολικό τρόπο καί μέ ἀναφορά σ᾽ ἕνα ὑψηλότερο νόημα.1.18-19).δικαιώματος αὐτοῦ (τῆς συνγμά τους. Μόνο ἔτσι τό ἔργο τους θά εἶναι ἀποδοτικό. Κωστάκη. 7. πιστεύοντες καί μή πιστεύοντες. 5. ἐάν ἀπολυτοποιήσουμε τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ “μή κρίνετε. Α. γιατί δέν ἤθελε νά διάδοση τῆς χριστιανικῆς δι. Ἕνα βασικό ἐρώτημα. Θὰ πάρουμε λοιπὸν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ τὰ κάνουμε πόρνης μέλη. ὅπως: ὁ ἁγιασμός. Ἔκδοσις Ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως. τὴν ἔπεισε νὰ ὑπομείνει γενναῖα τὴν θαλασσοταραχὴ ἐκείνη». στο Η. ἐγωιστικὸ καὶ ἀνεύθυνο. μὲ τόσα ἐμπόδια. δηλαδή τήν πρακτική τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Βλ. «Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς». ἡ κατάτμηση τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλονται σʼ αὐτό. Φρικώδης ἀπόσπαση καὶ σύνδεση. διαλύει τὸ θεοσύστατο θεσμὸ τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ χριστιανικοῦ γάμου. Θέλει νὰ μᾶς δείξει ὁ ἅγιος ὅτι εἶναι δύο εἴδη φόβων. 1982. τά αἰτήματα πού διατυπώνονται. συνεπῶς τὸ κατευθύνει καὶ τὸ ἐξουσιάζει σύμφωνα μὲ τὴ θέλησή του. σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες καί προτιμήσεις τῶν πιστῶν. στήν ἴαση τῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. μένει ἀνεπηρέα(5ον) στος ἀπό τούς πειρασμούς 10. στηρίζονται ἀποκλειστικά στά λόγια τοῦ Χριστοῦ. Ἡ περιοχή τῆς μυστηριακῆς ζωῆς.στολος Παῦλος ἦταν πολύ εὐαίσθητος στό θέμα αὐτό. Σʼ αὐτό ἐβαπτίζετο πρῶτα ὁ σταυρός σέ ἀναπαράσταση τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. π. Ἐπίσης στίς εὐχές καθαγιασμοῦ προστίθενται αἰτήματα. ἦταν ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ἀββᾶ Δωροθέου Ἀσκητικὰ σελ. π. Ἔτσι ἐκφράζεται ἐδῶ ἡ προτεραιότητα τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ ἔναντι τοῦ ἀντίδωρου. ὅπως τό ὀνομάζει ὁ ἅγιος Κύριλλος– τό δεύτερο σέ σπουδαιότητα καί σημασία μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ἀγαπήσης τὸν Θεό. πού ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἐπιλύσει τελεσίδικα. Ὁ καθένας στό ἀρνητικό σχολιασμό. «Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν. εἶναι ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων. ἀπὸ μέλη Χριστοῦ. Ἐνῶ στόν μεγάλο ἁγιασμό τό κυρίαρχο θέμα εἶναι ἡ εὐλογία τῆς φύσεως τῶν ὑδάτων. Ἁγ. στ´. Συνεπῶς δὲν εἶναι κτῆμα μας. «Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει». ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει». σταματοῦσαν τὸ λογικό της καὶ σήκωναν πολλὰ κύματα. Πάντως ὅποιος Ἀποτελεῖ συχνό φαινόμενο μέσα στήν ἱστορία ἀρχαῖες κακοδοξίες νά ἐπανεμφανίζονται ἀργότερα σέ διαφορετικούς χώρους καί μέ διαφορετική ἀφορμή. καθισμένος σὰν κυβερνήτης στὸ τιμόνι. 5. τὰ ὁποῖα μᾶς ἀποσυνδέουν ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ κάνουν τὰ μέλη μας. Πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί στήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων. Ἔτσι ἄλλωστε δικαιολογεῖται καί ὁ παραδοσιακός χαρακτηρισμός τους ὡς Μεγάλος καί Μικρός. Wörterbuch der Religionen. καθώς πίστευαν ὅτι «ἀνθρωποειδές. «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν.1080A. ποὺ ἔχει σχετικὴ ἀξία. 1077D.χαρακτηριστικός ὁ λόγος του: τυρία τους καί νά πείθουν «Ἐμεῖς δέν κάναμε χρήση τοῦ τούς ἄλλους μέ τό παράδει. τό ἀπόσπασμα αὐτό. Ὁ ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποφασιστικός καθώς εἶναι. Μᾶς τὸ λέγει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη· «ἔσονται γὰρ οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». ἀλλὰ ὅτι θὰ τὰ κάνουμε μέλη της. Σὲ κάθε ἐνέργειά σου. μέ ὅλο τό βάρος τῶν συνεπειῶν του. ἀποφεύγει τὴν κακοπάθεια. κατέληξαν στό ὁμόφωνο συμπέρασμα ὅτι πρέπει νά καταργηθῆ ὁ ὅρκος! Τό παράδοξο εἶναι ὅτι στήν λογικοφανῆ βαττολογία ἐνεπλάκησαν καί ἐκκλησιαστικά πρόσωπα. Ὕστερα ἀντλοῦσαν οἱ πιστοί. Παρά ταῦτα ὅμως εἶναι εὐκρινής ἡ διάκριση. Ἕνα πνευματικό πρόσωπο ἔχει σῶμα. ἐκλαμβάνοντες καί μόνη τήν παρουσία τοῦ χριστιανοῦ στό δικαστήριο ὡς πνευματικά ἀξιόποινη πράξη. ἀλλά καί ἡ τυπική διάταξη σύμφωνα μέ τήν ὁποία τελοῦνται οἱ διάφορες ἱερές ἀκολουθίες. Σήμερα εἶναι πάλι ἐπίκαιρο. οὔτε περιέχει τό ἀπόσπασμα αὐτό καθʼ ἑαυτό τήν ἑρμηνεία καί τίς προεκτάσεις πού θέλει ὁ Θεός νά δώσει στό μέγα αὐτό θέμα. Σύμφωνα μέ τήν ἑταιρεία Σκοπιά ὁ Ἰεχωβᾶ Θεός «εἶναι πρόσωπο μὲ πνευματικό σῶμα». σσ. Αὐτό τό ἀπόσπασμα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ὁπωσδήποτε ἐκφράζει μέ ἔμφαση ὅτι πρέπει νά προσέχῃ διαρκῶς ὁ ἄνθρωπος τά λόγια του στίς καθημερινές του συναλλαγές μέ τούς συνανθρώπους του καί νά μή λησμονῇ ὅτι ἔχει ἐλλιπῆ πνευματική ὅραση. Μητροπολίτου. γιατί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν μετατρέπεται. Τότε δηλαδή πού καταλύεται ἡ νηστεία. Ἡ θεία εὐχαριστία ἀποτελεῖ. ὑπάρχει ἐγκέφαλος σ᾽ ἕνα σῶμα συγκεκριμένου σχήματος. 8. ἀφοῦ γίνεται σέ ἀνάμνηση τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη. πού παρερμήνευαν τίς λεγόμενες ἀνθρωποπαθεῖς ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἰδιαιτέρως τήν ἔννοια τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα» τῶν ἀνθρωπολογικῶν διηγήσεων τῆς Γενέσεως. Γεωργοπούλου. Μπορεῖτε νά ζεῖτε γιά πάντα στόν Παράδεισο στή Γῆ. ἀποφεύγοντας ἔτσι τούς σχολιασμούς καί τίς ἐπικρίσεις τοῦ λαοῦ. Οἱ σημερινοί κληρικοί πρέπει νά ἐμπνέονται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί νά ἐργάζονται στήν Ἐκκλησία χωρίς νά ἔχουν ἀπαιτήσεις καί χωρίς νά μιλοῦν γιά δικαιώματα. ἀδιακρίτως τοῦ ἄν ὁρκίσθηκαν ἀληθῶς. Ἐνῶ ὁ μικρός ἁγιασμός τελεῖται κατά τίς νεομηνίες καί σέ κάθε ἄλλη περίσταση. μοναδικός ἀγωγός τῆς ἀλήθειας τοῦ Ἰεχωβᾶ σέ ὅσους παγιδεύτηκαν στά δίχτυα τῆς αἵρεσης.Ἐπιπλέον μαρτυρίες μέ τίς ἴδιες θέσεις ἀπό ἔντυπα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά». διαλύει τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ ἑνότητα. ὑπέμενε τὴν δοκιμασία γενναῖα καὶ δὲν ἄφησε νὰ καταποντισθεῖ ὁ λογισμός της. Α´ Πέτρ. διά τῆς μεταλήψεως καί τοῦ ραντισμοῦ. μέ τή βρώση τοῦ ἀντίδωρου. κάθε εὐλογία προσλαμβάνει χαρακτήρα μυστηριακό ἤ συμβολικό. δέν εἶναι ἡ μοναδική ἀναφορά τῆς Ἁγίας Γραφῆς στό θέμα τοῦ ὅρκου. πού ἔχει χάσει τήν σχέση του μέ τήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ἀποτελοῦν καί οἱ περί Θεοῦ ἀντιλήψεις τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἀποδεικνύουν ὅμως τί εἴδους “πνευματική” τροφή παρέχει. Ὁ μεγάλος ἁγιασμός ἔχει ἔντονο Δεσποτικό χαρακτήρα. 1952. ἀλλὰ παραμένει αἰώνιο καὶ ἄφθαρτο· εἶπε ὅτι ἀνήκει στὸν Κύριο· εἶπε ὅτι εἶναι μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· τώρα λέγει ὅτι εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ἐάν κρίνω δέ ἐγώ. γιά νά μή δημιουργήσουμε κανένα ἐμπόδιο στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ» (θ´ 12). ὀρθή κρίση νά βλέπει τί τόν Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. δὲν βλάπτει τόσο ἄμεσα καὶ ἀπόλυτα τὸ σῶμα ὅσο αὐτό. Χρυσόστομου Σταμούλη. Ὁ Θεὸς τὸν Χριστὸ ὡς ἄνθρωπο τὸν ἀνέστησε καὶ ἐμᾶς ἐπίσης θὰ μᾶς ἀναστήσει. ἡ ποικίλη διάλυση τῆς κοινωνίας. πού δέν μπορεῖ νά διακρίνη τό καλό ἀπό τό κακό. Εἶναι γνωστή ἡ φανατική πολεμική τους γιά τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. ἀλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε”. καί πρίν ἀπό τή διανομή καί βρώση τοῦ ἀντίδωρου. Γι᾽ αὐτό. Βλ. Βαδραχάνης ΟΡ ΘΟΔ ΟΞΟΝ ΣΗ ΜΕ ΙΩΜ Α ΤΑ ΡΙΟ Ν ΗΘΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α´ ΠΡΟΣ ΚΟΡ. μοιχαλίδας ἢ μοιχοῦ. ὅπ. γίνεται δοχεῖον ἡδονῶν. γ´. λειτούργημα. Στὴν αἰωνιότητα ὅμως καταργοῦνται καὶ οἱ τροφὲς καὶ ἡ κοιλιά. 143 3. ἡ μεγάλη διάνοια. Ἔπειτα κάθε ἁμάρτημα.37. ὅπως εἶναι καί ὁ ἁγιασμός τοῦ ὕδατος. ὁ ὁποῖος δὲν θὰ λείψει ποτέ. π. Ἐνῶ ὁ χαρακτήρας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ εἶναι θεομητορικός. Τὸ σῶμα μας ὅμως.προσευχή του. ἀλλὰ ὁλόκληρα χρόνια. Αἰτία τοίνυν καί πρόφασις ἀληθής τοῦ σωματικῶς περί Θεοῦ τούς πρός ἡμᾶς λόγους ποιεῖσθαι τήν θεόπνευστον Γραφήν. Ὁ σωστός τρόπος κατανόησης τῶν διαφόρων ἁγιαστικῶν πράξεων μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἑρμηνεία τῆς λατρείας. Βλ. τοῦ χρίσματος. Βλ. Ὅπως ὁ Χριστὸς ἔχει δύο φύσεις. Καὶ μὲ ποιὸ τρόπο μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ μέσα μας τέτοιος φόβος. Βασιλείου Ἀ. (8.προκαλέσει τόν παραμικρό δασκαλίας. ὁ δὲ ἄλλος αὐτῶν ποὺ ἔφτασαν στὸ μέτρο τῆς ἁγίας ἀγάπης. διότι χτυπᾶ τὸν ἐγωισμό. Δέν διαφέρουν σχεδόν σέ τίποτε ἀπό τούς κοσμικούς. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ διαζυγίου.1 Ὁ ἀββὰς Δωρόθεος γιὰ τὸν θεῖον φόβον μᾶς διδάσκει «Ἂν οἱ ἅγιοι πού τόσο ἀγαποῦν τὸν Κύριο τὸν φοβοῦνται πῶς λέει “ Ἡ ἀγάπη φυγαδεύει τὸν φόβο”.». Σημειώσεις: 1. ὅπως ἀναφέρεται πιὸ κάτω. ἐμφύσησε μέσα του πνοὴ ζωῆς. Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὴν ψυχὴ ἑνώνεται καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΜΙΑ ἀπό τίς προσταγές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. «Ἡ πρόσφατη ὁρκωμοσία τῆς νέας Κυβερνήσεως ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τοῦ ὅρκου. ἀσφαλῶς. ἀποκαλύπτουν καὶ φανερώνουν πόσο σιχαίνεται ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα μὲ τὶς ποικίλες παρενέργειές του. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ πρόσφατη περίπτωση μιᾶς μεγάλης ἐφημερίδος τῆς Κυριακῆς 25 Ὀκτωβρίου. Φιλοκαλία τόμ. Ὁ ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων ὑπενθυμίζει ἕνα πραγματικό γεγονός. Ἀνάλογα δέ μέ τήν θερμότητα τῆς πίστεώς τους καί τήν πνευματική τους κατάσταση καί δεκτικότητα. δηλαδή πρίν γίνει κατάλυση τῆς εὐχαριστιακῆς νηστείας. σχετικά μέ τήν ὁποιαδήποτε κυριολεκτική ἀνθρωπομορφική κατανόηση τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ: «ἐστίν ἀσύνετον παντελῶς. στή ζωή τοῦ καθενός πιστοῦ χωριστά καί τοῦ ὅλου σώματος τῆς Ἐκκλησίας». Μέ ὅλες τίς μορφές τῆς δράσης καί τῶν προσευχῶν της ἡ Ἐκκλησία ἐκχέει στά μέλη της τό πλήρωμα. Κι ἐφόσον ἐκεῖ ὅπου δὲν παραμονεύει ὁ διάβολος. ἀποκρούοντας τὶς ἐπιθέσεις τῶν κυμάτων μὲ τὴν σοφία τῆς ἐπιστήμης. εἶναι πολύ εὐρύτερη ἀπό τά γνωστά ἑπτά μυστήρια. ἡ Κεφαλὴ τοῦ σώματός μας. καί ἀκολουθοῦσε ἡ βάπτιση τῶν Κατηχουμένων. παρὰ μόνο μὲ τὸν ἀρχικό». Γιατί εἶναι φυτεμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν κτίση καὶ κάνει ὁλοφάνερη σὲ ὅλους τὴν φυσικὴ σεβασμιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὑπεροχή Του. ἁπλῆ. στὸ πῶς νὰ ἀρέσης στὸν Θεό. 43 ἀκολουθίες τῶν δύο ἁγιασμῶν. κοιμᾶται ἀφρόντιστα. λαϊκοί καί μοναχοί. σσ. Κατά Ἀνθρωπομορφιτῶν. μέσα στὰ πλαίσια μίας «ἐθελοθρησκείας» (Κολ. ἐπίσης. τό ὁποῖο ἐπισημαίνουν οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. μορφολογικά. Ἐνῶ ὁ μέγας ἁγιασμός τελεῖται μετά τήν ὀπισθάμβωνο εὐχή: «Ὁ εὐλογῶν τούς εὐλογοῦντας σέ Κύριε…». Ὁ Θεὸς ἔχει δημιουργήσει τὴν κοιλιὰ. μέ τόν ἴδιο Εὐαγγελιστή. Παραίτηση ἀπό δικαιώ. πάσης φύσεως ἀσέλγεια. τήν παραμονή καί τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Πᾶν ἁμάρτημα ὅ ἐὰν ποιήση ἄνθρωπος ἐκτός τοῦ σώματός ἐστιν. δικαιώματα πού εἶχε. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς πίστεως ἑνώνεται μὲ τὸ νυμφίο Χριστό. σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Χρυσοστόμου Ε. τά ὁποῖα ἐν γνώσει τους ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους (ὁ Θεός οἶδεν) ἔγιναν “νεροκουβαλητές” τῆς ἀντιχριστιανικῆς κουστωδίας! *** Οἱ συζητήσεις περί τοῦ ὅρκου χρονολογοῦνται ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες. Καὶ ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν σαρκῶν προκύπτει μία νέα προσωπικότητα. οὔτε τελειοποιεῖται καί πολύ περισσότερο δέν καταργεῖται. ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ συμφέρει πνευματικά καί τί ὄχι. εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἄνους. ὑπάρχει καί διάνοια.Ι. Δὲν θέλει νὰ ὑπακούσει στὸ Θεὸ καὶ νʼ ἀκολουθήσει τὸ σχέδιό του. Ἡ ὁμοιότητα τοῦ μεγάλου καί τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ εἶναι ἐμφανής. Ἔτσι τό νερό τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ ἦταν τό «εἶδος» τοῦ μυστηρίου τοῦ ἁγίου βαπτίσματος –τό «σωτήριον ὕδωρ». Καί αὐτό συμβαίνει. Ὅπως. ἡ δύναμη καί γενικῶς ἡ σωτηρία. Στὴν ἔννομη ὅμως συνάφεια δὲν προκύπτει χωρισμὸς ἀπὸ τὸ Χριστὸ οὔτε τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ γίνονται πόρνης ἢ πόρνου μέλη. θεία καὶ ἀνθρώπινη. Θά ὁλοκληρώσουμε τήν σύντομη ἀναφορά μας στό θέμα μας μέ τή διαχρονικῆς ἀξίας ἐπισήμανση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. Μυστηρίων τοῦ βαπτίσματος. τόν Παντοδύναμο Θεό. ἡ ὁποία φιλοξένησε πολλά ἄρθρα – κληρικῶν καί λαϊκῶν– μέ θέμα τόν ὅρκο. γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε ὅ. πού μένει σέ ὁρισμένο τόπο καί αὐτός εἶναι ὁ οὐρανός6. 189-190. Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη. τήν εὐλογίαν». Ἁγ. οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ.15-16) Αὐτά τά ἴδια κριτήρια πρέπει νά ἰσχύσουν καί στήν ἔρευνά μας γιά τό θέμα τοῦ ὅρκου. Δηλαδή εἶναι ἁγία πράξη μέ τήν ὁποία κάτω ἀπό κάποιο ὁρατό σημεῖο μεταδίδεται ἡ ἀόρατη θεία χάρη στούς πιστούς. καί νά ἀποκτήσουν δύναμη καθαρτική. ὁ κυβερνήτης καθισμένος στὸ τιμόνι σώζει τὸ σκάφος. ποὺ πολὺ δύσκολα ἐξαλείφεται. γιά νά μή ἔχουμε ἐπʼ αὐτοῦ τήν παραμικρή ἀμφιβολία: “Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τόν νόμον ἤ τούς Προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλά πληρῶσαι”! (Ματθ.. Ἐν Πλῷ σελ. ἔχουν γιά παράδειγμα τῆς συντήρηκαθῆκον νά ἐργάζονται γιά τή σής του. Ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν ναί ναί. π. ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ. Δέν ἐξαντλεῖ. ἀποδώσεις δέ τῷ Κυρίῳ τούς ὅρκους σου.Ε. ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος. ὁ ἄλλος κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐπειδὴ ἀγαπάει τὸν Θεό.75 5.24 “μή κρίνετε κατʼ ὄψιν. καὶ ὄχι στὸ πῶς νὰ ἀρέσης στοὺς ἀνθρώπους.1068 A. Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί ὄχι αὐτοτελῶς ἀπό τήν ἴδια τή φράση. τότε πῶς μποροῦμε χωρὶς φόβο νὰ οἰκοδομήσουμε τὴν σωτηρία μας μὲ τέτοιο πόλεμο. Λῆμμα. κοσμική καί νά διεκδικοῦν *** αὐτά πού δικαιοῦνται. πού κατευθύνουν τήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας νά ἁγιάσει τά μέλη της» καί ΠΑΧΥΛΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ Τοῦ κ. Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι σαφής καί ξεκάθαρη. Βολουδάκη ον εἶχαν τήν βεβαιότητα ὅτι οἱ χριστιανοί. γιά νά μή κυση. ὅταν μιαίνουμε τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν πορνεία. Ἄῤῥητα γάρ παντελῶς τά περί αὐτοῦ· καί οὐκ ἦν συνιέναι τῶν ἀναγκαίων δύνασθαι τούς ἐν ἁπτοῖς καί παχέσι ὄντας σώμασιν. τήν κορυφαία στιγμή αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου ἁγιασμοῦ τοῦ σύμπαντος.F. Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν μή ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἐξ ἄλλου αὐτό τό ἐδήλωσε ἀπερίφραστα ὁ Χριστός. Τοῦτο συμβαίνει καὶ στὴν ἔννομη καὶ στὴν παράνομη συνάφεια.τι θέλουμε. πού ὑπάρχει διάνοια. παραμελεῖ τὶς ἐργασίες του. λοιπόν. Ἂς τὰ προσέξουμε. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. τό ὁποῖο εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.23). Τό τυπικό τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος τοῦ 12ου αἰώνα ὁρίζει μέ σαφήνεια ὅτι: «Καί μετά τό εἰπεῖν τόν ἱερέα τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. καί τοῖς τῆς ἐσχάτης δυσσεβείας ἐγκλήμασιν ὑπενεγκεῖν δυνάμενον τούς οὕτως ἑλομένους φρονεῖν»8. γάμος ὁμοφυλοφίλων(!) καὶ ὅ. ποὺ θʼ ἀναστηθεῖ καὶ ποὺ ἀνήκει στὸν Κύριο. ἡ κάθαρση. Ἁγ. Νά δίνουν τή μαρ. ἐγώ ὅμως δέν θά ἀφήσω τίποτα νά μέ κυριέψει» (στ´ 12). Καί στήν περίὉ πιστός ἄνθρωπος εἶναι πτωση ἀκόμα πού βρεθεῖ σέ ἐλεύθερος νά κάνει ὅ. πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ σῶμα μας. ἔχει πνευματικό. Ὡστόσο. ἡ ὁποία ἐκφράζεται καί στό ἄρθρο μας μέ πολλά ἐπιχειρήματα ἀλλά καί μέ τό στόμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. πρᾶγμα πού τόν ἐμποδίζει νά διακρίνη μέ ἀπόλυτο τρόπο τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψεῦδος. δέν θά διεκδικοῦσαν τό δίκαιό τους στά δικαστήρια. δὲν πλάστηκε γιὰ τὴν πορνεία. von Campenhausen – A. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας μέσῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου στό κεφάλαιο 7. ἀλλὰ καὶ δημιουργοῦν ἕξη. ἔχει πάντα τήν ριευθεῖ ἀπό κανένα πάθος. εἶναι.47). Αὐτό προκύπτει ἀπʼ τήν ὑμνογραφία τῆς ἀκολουθίας. εἶναι αὐτά διά τῶν ὁποίων περιγράφεται καί ἐκφράζεται ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας. στά ὁποῖα ἄρθρα ὅλοι. ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐγκολπώνεται τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ γίνεται ἕνα πνεῦμα μʼ αὐτόν. ὅταν διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή. παραδείγματος χάριν. γιατί ἡ κρίση τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων δέν ἔχει βάθος. ἐπειδὴ χαίρεται ἰδιαίτερα μὲ τὸ νὰ εἶναι ἡ ζωὴ του εὐάρεστη στὸ Θεό. ὅτι θρόνος ἐστί τοῦ Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ. ποὺ διαθέτει.Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. πού σοῦ εἶναι ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀνώτερη ζωή». 36 . ὥστε τό ἁγιασμένο νερό. Συγχρόνως.

Τότε ὅλες οἱ ἀσχολίες ποὺ ἔχουν ὅλοι διακόπτονται. γιὰ νὰ εἶναι ὅσο γίνεται πλήρεις.λπ. καὶ ἱκανὴ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία. Ἐξ ἄλλου. διότι οὐαί τοῖς λαμβάνουσι τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐπί ματαίῳ χάριν ὠφελείας καί ἰδιοτελείας. ὅσο ἀφορᾶ στὰ ἐθνικά θέματα. β) Οἱ περισσότερες ἁγιαστικές πράξεις ἔχουν ἰδιωτικό χαρακτήρα. ἦταν πλέον αὐτάρκεις. Ὅρος καί προϋπόθεση ἐπωφελοῦς τέλεσης καί χρήσης τοῦ ἁγιασμοῦ ἡ εὐλάβεια καί ἡ θερμή πίστη. Ἐξοχώτατε κ. χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. ἀλλὰ ἀκράδαντα) ὅτι οἱ γείτονες πρέπει νὰ ὀνομάζονται “Σκοπιανοὶ” – ἂν ὄχι γυφτοσκοπιανοί. ἀλλά ὡς ἔμφορτο μέ θεία ὑπερφυσική δύναμη καί ἐνέργεια. Τά κίνητρα εἶναι προφανῆ: Ὁ ἀποχριστιανισμός τῆς πατρίδος μας καί ὄχι. ἐποχή πού ἴσχυε ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν. πού θυμίζουν πρακτικές κομμουνιστικῶν καθεστώτων. δέν θά μᾶς ἔδιδε πρῶτος τό παράδειγμα τῆς ὁρκωμοσίας ὁ Ἴδιος ὁ Θεός μέ τό νά ὁρκισθῆ στόν ἴδιο τόν Ἑαυτό Του. λοιπόν. Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἐκφράζει καὶ τὸν φόβο..”μάρτυς γάρ μου ὁ Θεός ὅτι ἐπιποθῶ ὑμᾶς”(Φιλιπ. ποὺ πρεσβεύει τὸ κόμμα του.. Ἀνάλογα λοιπόν μέ τήν εὐλάβεια καί τήν πίστη ἔρχεται ἡ χάρις καί ἡ ὠφέλεια. διαβεβαιώνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τούς πιστούς μέσῳ τῶν Ἐπιστολῶν του: “μάρτυρα τόν Θεόν ἐπικαλοῦμαι ἐπί τήν ἐμήν ψυχήν” (Β´Κορ. μόνο ἡ Διευθύντρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Νεαπόλεως κ. οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ νέο σύστημα ἀναγνώρισης. ἐπωφελές. Διαμορφώθηκαν κι ἄλλες συνήθειες. Τὸ ζοῦμε αὐτὸ πολὺ καλὰ καὶ στὴν δική μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀναλύει τά λόγια αὐτά στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του: “Τῷ γάρ Ἀβραάμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός. καί κλοπῆς καί ἁρπαγῆς. τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ ἄλλες δρατηριότητες τῆς προσωπικῆς ζωῆς”.” μέ τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης. ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ συνταξιοδοτήθηκα στὶς 30 Ἰουνίου 2011. Ἐγκλείει μέσα του τεράστια θεϊκή δύναμη. χωρίς νά τούς ἀπασχολῆ ὅτι.000 ἄνθρωποι σὲ 40. Γόρτυνος κ. τότε θά κάνουμε παράλληλες συζητήσεις χωρίς νά ἀγγίξουμε τήν οὐσία τοῦ θέματος πού δέν εἶναι γενικά ὁ ὅρκος ἀλλά ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν. ἀλλά μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑνός στήν πνευματική καί ἠθική ἀκεραιότητα τοῦ ἄλλου. τὶς προσδοκίες ὅλων ὅσων ἀγωνιστήκαμε νὰ κρατήσουμε αὐτοὺς τοὺς φάρους τῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Διακηρύσσει ἐνώπιον ἀνθρώπων –πού ἔχουν ἤ δέν ἔχουν δεσμούς μέ τή χριστιανική πίστη– ὅτι ὁ ὁρκιζόμενος αὐτοδεσμεύεται μέ μεγαλύτερους περιορισμούς ἀπό αὐτούς πού ἀπαιτεῖ ἡ κρατική νομοθεσία.23). Νὰ ξαναλειτουργήσει τὸ Οἰκοτροφεῖο ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Σχολείου. γιὰ ΠΓΔΜ ἢ FYROM». γ) Οἱ ἁγιαστικές πράξεις ἔχουν συσταθεῖ ἀπʼ τήν Ἐκκλησία. Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἔρευνα τοῦ CASA. ποὺ τρῶνε λιγότερες ἀπὸ 3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα μὲ τὴν οἰκογένειά τους. ἡ ὁποία συνεδρίαζε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸν Καθεδρικὸ Ἱ.. Τό κατʼ ἐξοχήν ἔργο τους. “Οὐ λήψῃ τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ. νὰ ἐμπλουτίζουν τὸ λεξιλόγιό τους. καί «οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ».). Μέγας καί μικρός. τοῦτο ἀποτελεῖ «κλειδὶ» γιὰ τὴν δημιουργία στενῶν δεσμῶν μὲ τοὺς γονεῖς του. θὰ παρακαλοῦσα νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐκφράσω τὴν ἀγωνία μου γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση. πρός αἶνον καί εὐχαριστίαν. Ἕνας μάλιστα ἱερέας γιά νά κάνει ἕνα Τοῦρκο νά πιστέψει καί νά γίνει Χριστιανός. Ἐπιπλέον οἱ ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι τὰ ζευγάρια ποὺ τρῶνε μαζί. ἁγιάζει καί σώζει. Πιστεύω ὅτι ὁ ἅγιος Νεκτάριος τά εἶπε ὅλα. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα: «Πάλι “ἀπὸ τὸ μηδέν”. α´ ὄροφ.λπ. νὰ λύνουν καλύτερα τὰ ὅποια προβλήματά τους. πρέπει νά τελεῖται μέ προσοχή. ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Knorr σὲ 6. ἀφοῦ ἔχει γίνει πιά δημόσια ἀποδεκτό δόγμα ὅτι καλό εἶναι αὐτό πού ἐκφράζει καί ἀρέσει στόν καθένα! Αὐτή ἡ ὑποτίμηση τῶν ποιμαντικῶν ἀποτελεσμάτων λειτούργησε ἀρνητικά στούς μέχρι σήμερα συνηγόρους τῆς καταργήσεως τοῦ ὅρκου καί. Ὑπουργέ μου. κάθε Κυριακή.τι οἱ συμμαθητές τους. καί μετά πάσης εἰλικρινείας. Διαπιστώνω ὅτι ἀπὸ τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ ἐκπαιδευτικοὺς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Ὁπότε ὁ Θεός. ὅταν συζητάγαμε δημόσια – ὄχι σὲ ἕνα καφενεῖο. Αὐτός ὁ ὅρκος–διαβεβαίωση τοῦ Θεοῦ ἐπιβεβαιώνεται καί μέ τόν Ψαλμό 130(131): “Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυίδ ἀλήθειαν καί οὐ μή ἀθετήσει αὐτήν” (στ. ἰσχυράν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος”. αἰσθάνονται σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ὅτι ἔχουν τὴν ἀποδοχή της. σημειώνω καὶ μία ἐπιπλέον παράλειψη. Μεγαλύτερη ἀσφάλεια. πού ἀνταλλάσουν καθημερινά μεταξύ τους οἱ χριστιανοί. ὅτι κάτι καλὸ θὰ προκύψει γι᾽ αὐτὰ τὰ εὐλογημένα Σχολεῖα. τέλος πάντων. Μπορεῖ λοιπόν νὰ εἶναι κοινὸς παρανομαστὴς ὁ ἄνθρωπος. εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή σωτηρία καί συγκροτοῦν τήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ. διά τῆς ἐξουσίας. Σύ ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ”. Τέλος ἡ Σύνοδος δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ σὲ ἐκείνους. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μέ τό νερό τοῦ ἁγιασμοῦ. περιγράφει πλέον τὴ σχέση μὲ τοὺς γονεῖς του ὡς «πολὺ καλή». Τὰ ὀφέλη ἀπʼ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι εἶναι ἀξεπέραστα! Μοιάζει ὑπερβολικό. 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ (1ον) Τὴν 25ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου. εἶναι νά μεταδίδουν στούς πιστούς τή θεία χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού διαμένει στήν Ἐκκλησία γιά νά δικαιώνει. Νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν ἀρτιότερη. διετέλεσα Σχολάρχης στὴν ἴδια πάντα Σχολή.Σελὶς 4η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Ὁ Ἐπίτιμος Σχολάρχης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. ὅταν σʼ αὐτὸ περιμένουν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους. 4. Ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν ἐπέχει θέση ὁμολογίας πίστεως. ὅπως ἤδη ἔχει λεχθεῖ καί ὁ ἁγιασμός τοῦ ὕδατος. *** ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ κτυπήματα τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνουν μορφὴ χιονοστιβάδας. ἐπειδὴ εἶναι καὶ ἡ χαρὰ τῆς νοικοκυρᾶς. Νὰ διοριστεῖ μόνιμο. ἄνθρωποι μέν γάρ κατά τοῦ μείζονος ὀμνύουσι. ἐν τέλει. Τὰ μαθαίνει νὰ ἀκοῦνε. τονίζοντας ὅτι πρέπει νὰ βρεθεῖ μία ἐνναλακτικὴ λύση γιὰ ὅλους αὐτούς». ἀφοῦ δέν ὑπάρχει κάποιος ἀνώτερος γιά νά ὁρκισθῆ: “Ἐκ γαστρός πρό ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Τοῦ µακαριστοῦ Γέροντος π. κ. διότι ἔχουν «κοινὸ παρανομαστὴ τὸν ἄνθρωπο». 1955–1962). ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ (Συρία. ἑρμηνεύοντας τήν ἐντολή τοῦ δωδεκαλόγου. μὲ τὰ διαζύγια. μαθαίνουν νὰ σκέπτονται καὶ νὰ προβληματίζονται. οἰκογενειακή. τόσο πιὸ εὔκολη γίνεται ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀνάγνωσης. χρησιμοποιοῦν πληθύν Πατερικῶν ἐδαφίων. Κι ὅσο αὐτὸ ἐμπλουτίζεται. Ἂς βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι του… . οὐσιαστικά. Παρὰ ταῦτα. Ἐπιπλέον μέσα ἀπὸ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν ρόλων ἀπʼ τὴν μία τοῦ ὁμιλητῆ καὶ ἀπʼ τὴν ἄλλη τοῦ ἀκροατῆ. Ὅλο συμβούλια. νὰ διατυπώνουν ὁλοκληρωμένες προτάσεις. βεβαίως. μέ τό Φῶς τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ: “Τί ἀπαγορεύει ἡ ἐντολή αὕτη. Ὕστερα ἀπʼ αὐτό καί μόνο ὁ Τοῦρκος πίστεψε καί βαπτίστηκε Χριστιανός. νέτα-σκέτα. τῶν φίλων τους. ἡ περιφρούρηση τοῦ κύρους τῆς Ἁγίας Γραφῆς. οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες συνιστοῦν περισσότερο τὸ δεύτερο. Ἄλλη ἔρευνα τῆς Ἀμερικανικῆς ἑταιρείας ἐρευνῶν StrategyOne. Ἔ ρευνα τοῦ Ἱσπανικοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Alicantre ἔδειξε πώς τό οἰκογενειακὸ τραπέζι λειτουργεῖ θετικὰ στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν νέων καὶ πώς ὅσο περισσότερο κάθονται οἱ ἔφηβοι στὸ ἴδιο τραπέζι μὲ τοὺς γονεῖς τους. Μέσα δὲ ἀπʼ αὐτὴ τὴν ἐπικοινωνία οἱ γονεῖς.70€ Κάθε πότε συνηθίζουμε νὰ συγκεντρωνόμαστε στὸ οἰκογενειακό μας τραπέζι παιδιά.τι ἀνθελληνικό καί πατριδοκάπηλο αἰωρεῖται. ὁλοκάθαρο πίνονταν χωρίς κανένα ἐνδοιασμό. ὁ ὁποῖος ἔζησε στήν ἐποχή μας. «βλέπει ψυχοσωματικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ νοιάζεται γιὰ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα του. ἀλλὰ καὶ ἐκφράζει ὁλόκληρη τὴ ζωή μας καὶ τὴν ἀποκαλύπτει ἀκόμη! Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε… Τί ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα. Μακεδονία. Πάλι λοιπὸν “ἀπὸ τὸ μηδέν”. ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ εἴκοσι δύο σχεδόν. οἱ γονεῖς.1. ἐνῶ τά μυστήρια εἶναι Θεοσύστατα. Μήπως κάθε ἑορτὴ ἤ στὴν καλύτερη περίπτωση. Σάν ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι τά ὅσα ἔγραψα δέν ἀποτελοῦν αὐθαίρετες δικές μου κατασκευές. τὶς ἀγορές. τοὺς φίλους κ. καί πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεός ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τό ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ. ὑπὸ ἡμερομηνίαν 5ην Φεβρουαρίου: «Θέση γιὰ τὸ θέμα τοῦ λεγόμενου “ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος” πῆρε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Παπαδημητρακόπουλος ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. πού εἶναι μικρή Ἐκκλησία. βελτιώνει καὶ τὴ δική τους ψυχολογία. ἡ μετάνοια. Κων. ἰδίως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Μέ τή στενή ἔννοια οἱ ἁγιαστικές πράξεις διακρίνονται ἀπό τά μυστήρια. Ναὸ τῆς Μόσχας. Ὡστόσο. ὡς ἀνάξιον πρός τό θεῖον μεγαλεῖον. ἡ ὁποία τῆς δόθηκε ἀπʼ τόν Θεῖο ἱδρυτή καί δάσκαλό της. Ὑπουργέ. παιδί μου. ἀναφερόμενος στήν ὁμολογία τοῦ Δαυίδ γιά τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ λέγει ὅτι “Προφήτης οὖν ὑπάρχων καί εἰδώς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος Αὐτοῦ τό κατά σάρκα ἀναστήσειν τόν Χριστόν καθίσαι ἐπί τοῦ θρόνου Αὐτοῦ”. Μελιανὸς Ματθαῖος μὲ ἀνοικτὴν ἐπιστολήν του πρὸς τὸν ὑπουργὸν Παιδείας κ. ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος». Τηλ. Ἄρα. Τά μυστήρια διακρίνονται ἐπίσης σέ εὐαγγελικά: βάπτισμα. γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ εὔκολα καὶ ἀποτελεσματικὰ τὸ πρῶτο. ἐπειδὴ αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν τὴν ἀποδοχή τους. νὰ ἔχουν παραστάσεις πῶς μιλοῦν οἱ μεγάλοι μεταξύ τους. ὅπως τὸ νὰ τρῶμε μπροστὰ στὴν τηλεόραση ἢ τὸν ὑπολογιστή μας! Ἔρευνα τῆς Ἀγγλικῆς ἑταιρείας Raising Kids ἔδειξε πὼς 7 στὰ 10 ἄτομα παρακολουθοῦν τηλεόραση κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γεύματος. Ὑποστηρίζεται πλέον βάσιμα πὼς τὸ περιβάλλον καὶ ὁ χῶρος ποὺ γευματίζουμε. Γιʼ αὐτὸ καὶ αὐξάνονται ὅσο ποτὲ τὰ ποικίλα προβλήματά μας. ἀλλὰ νὰ μιλάει μὲ εἰλικρίνεια στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς ἰδέες καὶ τὴν φιλοσοφία τοῦ κόμματός του καὶ τί μέλλει γενέσθαι μὲ τὴν Ἐκκλησία ἂν καταλάβει τὰ ἡνία τῆς πατρίδας. Ὅλοι οἱ ἐκπαιδευτικοί. Ἔρευνες Ἀμερικανικῶν Πανεπιστημίων ἔδειξαν ὅτι οἱ ἔφηβοι ποὺ τρῶνε συχνὰ γεύματα μὲ τὴν οἰκογένειά τους. Χαραλάµπους Βασιλοπούλου Ἕνα ἐπίκαιρο βιβλίο γιὰ τὴν ἐποχή µας • Ποιὸς εἶναι καὶ πότε θὰ ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος • Προφητεῖες γιὰ τὸν ἐρχοµό του • Τὰ σηµεῖα ποὺ θὰ προηγηθοῦν • Οἱ πρόδροµοι τοῦ Ἀντιχρίστου Ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» Κάνιγγος 10. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι ὄχι μόνο μᾶς ὠφελεῖ τὰ μέγιστα. Ζοῦμε τὴν μείωση τῶν μελῶν της (μὲ τὰ λιγοστὰ παιδιὰ καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν παππούδων καὶ τῶν γιαγιάδων). καὶ δικαιοῦται νὰ λέγεται.000 νοικοκυριὰ ἔδειξε πώς. ποὺ τὰ στελέχη του ἔχουν τέτοιες ἀπόψεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα… Ποῦ θά ὁδηγήσουν αὐτοί οἱ νενέκοι τήν πατρίδα. Κατʼ ἀρχὴν ὑπάρχει κρίση στὴν οἰκογένεια. χωρὶς νὰ γίνονται ἀδιάκριτοι. πρᾶγμα τό ὁποῖο τόν βοηθεῖ νά ἀνοίξη τό στόμα του μετά συνέσεως καί νά περιορισθῆ εἰς “μόνην τήν ἀλήθειαν”. Μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπό Σας καὶ πρὸς τὸ ἀξίωμά Σας. ἐπικαλοῦμαι ὡς μάρτυρα τόν μεγάλον ἅγιόν μας. Καὶ παγκοσμίως! Σὲ ὅλους τούς θεσμοὺς καὶ τὶς ἀξίες συμβαίνει αὐτό. παίρνοντας ἀδιάφορη θέση ὡς πρὸς τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων». ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. μέσα στό ὁποῖο βυθίζεται ὁ τίμιος καί ζωοποιός σταυρός. πού ἀναφέρονται ἀποκλειστικά στούς ἐφάμαρτους ὅρκους. ἀναφέρει ἡ Σύνοδος. οἱ ὁποῖοι διακονοῦν καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἐκπαίδευση ἐπάξια. Τί κέρδος λοιπόν! 3. παράδοση ἡ ὁποία διατηρεῖται μέχρι τίς ἡμέρες μας γιά τήν ὁρκωμοσία τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν. ὤμοσε καθʼ ἑαυτοῦ . γιατί ὁ χριστιανός πρέπει νά ὑπολογίζη τήν ἐπικοινωνία καί τή σχέση μόνο μέ τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού ἀρκοῦνται στό “ναί ναί” καί στό “οὐ οὐ”. Τά μέσα δέ γιά ἐπιτέλεση αὐτοῦ τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀναίμακτης θυσίας καί ἡ τέλεση τῶν λοιπῶν μυστηρίων καί τῶν ἄλλων ἱεροτελεστιῶν καί ἁγιαστικῶν πράξεων. Μὲ τὴν ἐλπίδα. Δὲν αἰσθάνομαι ὅμως ἱκανοποίηση. ἀπὸ κάθε πλευρά.9). καθώς οἴδατε. Ζοῦν ἕνα διπλὸ ρόλο. • Εὐτυχῶς ποὺ εἶναι Κυριακὴ σήμερα καὶ καθόμαστε ὅλοι μαζὶ στὸ τραπέζι! • Μὴ τρῶς. ὁ κ. Καὶ συμβαίνει αὐτὸ γιατί. τὴν οἰκογένεια. Μήπως πρέπει νὰ ἐπανασυγκροτηθεῖ ἡ Ἐπιτροπή. ἡ ὁποία εἶναι αἰσθητή συνάμα καί ἐπικίνδυνη. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὰ οἰκογενειακὰ γεύματα δίνουν τὴν εὐκαιρία στὰ παιδιὰ νὰ συζητοῦν μὲ τοὺς γονεῖς τους. ἂν ὄχι ἀνόητο. ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία. τὰ δὲ σχετικὰ βιβλία ἔχουν μεγάλη ἀπήχηση. δεδομένου ὅτι μέ τήν ὁρκωμοσία αὐτή μαρτυρεῖ ὅτι δεσμεύει τόν ἑαυτό του –πέραν τῶν δεσμεύσεων τῶν νόμων τοῦ Κράτους– καί μέ τήν πνευματική δέσμευση τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ. ἰδιαίτερα δὲ γιὰ τὴν νέα γενιά. Ἰερεμίας στὴν ὁμιλία του στὸ πρόσφατο συνέδριο «Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερὰ». νὰ ἔχουν τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά τους καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὰ βρίσκονται στὴν ἐφηβεία. δέν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ὑπολογίζουμε τό ἐάν καί κατά πόσον ὁ ὁποιοσδήποτε μᾶς πιστεύει ἤ μᾶς ἀμφισβητεῖ. ἐμφυτεύσιμες ἠλεκτρονικὲς συσκευές. Ἔτσι: τό βάπτισμα καί τό χρίσμα εἶναι ἡ ἔνταξη καί ἀφομοίωση στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. κρίνουμε ἀπαραίτητο νά ἐπισημάνουμε τά κίνητρα ὅλων ἐκείνων πού συνδυασμένα πολεμοῦν γιά τήν κατάργηση τοῦ ὅρκου ἀπό τή δημόσια ζωή τοῦ τόπου μας. ὅλο ἐπιτροπές. νὰ γίνει τὸ “Θαῦμα”. σὲ κάθε χαρά. ὅπως θὰ δοῦμε. οὐδεμία ὑπάρχει ἀπαγόρευσις· διότι σκοπός τῆς ἀπαγορεύσεως ἦτο ἡ εὐλάβεια πρός τό θεῖον ὄνομα. θεωρούσαμε ἐντελῶς μάταιο. Δέν φέρουν ὑποχρεωτικό χαρακτήρα.. τὰ νέα τους. ὄχι μόνο τῆς ψυχῆς τὰ ἀναγκαῖα. συνείδησή του(!). Ἡ μετάνοια. ἰδιαίτερα στοὺς γονεῖς. Ἀλλʼ ὅταν ἡ ἐπίκλησις τοῦ θείου Ὀνόματος γένηται πρός δόξαν Θεοῦ. τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν σὲ παραδοσιακὲς οἰκογένειες ἔχοντας καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους. εἶναι πιθανότερο νὰ ἔχουν ἀργότερα καὶ εὐτυχισμένη ζωή. Μέ αὐτά δέ ἐνεργεῖται συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως τό θεῖο ἔργο τῆς ἀπολυτρώσεως μέχρι «τῆς συντελείας τῶν αἰώνων». δημιουργεῖ πολλά ἐρωτηματικά καί ἡ μέθοδος πού χρησιμοποιοῦν κάποιοι λόγιοι Κληρικοί – μεγαλόσχημοι καί μικρόσχημοι– γιά νά καταδικάσουν τόν ὅρκο. οἱ τηλεοράσεις καὶ οἱ ὑπολογιστὲς κλείνουν.. Γόρτυνος. «ὁ Ἀριστερισμὸς-Κομμουνισμὸς θέλει τὴν ἄνετη αὐτὴ παροῦσα ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἄνευ Θεοῦ ἤ. Ἰδιαίτερα στὰ παιδιὰ δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ συζητήσουν τὴν ἡμέρα τους. νὰ κάνουν διάλογο. δῶρο στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ δέ. ὅπου ἤδη οἱ πολιτικοί πρού χοντες τήν ἔχουν ὁδηγήσει μέ τήν ἀδιέξοδη. καί τήν Ποιμαντική τοῦ λαοῦ μας. νὰ μαθαίνουν λέξεις. τὴν Ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Ἀποδείχθηκε πὼς ἡ κατανάλωση γευμάτων ἐκτὸς σπιτιοῦ. Ὅθεν ἐπειδή ὁ διδόμενος ὅρκος φέρει χαρακτῆρα θρησκευτικόν καί ἐπιδεικνύει εὐλάβειαν καί τιμήν πρός τό θεῖον Ὄνομα ἐπιτρέπεται· δέον ὅμως νά γίνηται πάντοτε μετά θρησκευτικῆς εὐλαβείας. ὁ ὁποῖος σὲ ἕνα κείμενό του ἀναφέρει: «Τὸ 1992. ἵνα διά δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων. Πρέπει νὰ ξαναβροῦν τὴν ἀποστολή τους. Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει σοβαρὸ ἐνδεχόμενο νὰ κυβερνήσει τὴν Χώρα ἕνα κόμμα. Τότε ἀξίζει νὰ ἀπαριθμήσουμε μερικά.000 ἀνθρώπους ἔδειξε. γιατί ἔχουν στρέψει ἐξ ὁλοκλήρου τήν προσοχή τους στήν ἀποστήθιση καί κωδικοποίηση τῆς Θεολογίας καί ὄχι στήν βιωματική ἐφαρμογή της. ἡ ὁποία τό κρατάει ἄφθαρτο. Τό κοινό νερό δέν πίνονταν ἀπʼ τήν δυσοσμία. ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν. ζητεῖ δέ τʼἀληθῆ”.λπ. μεταξὺ ἄλλων. Στρατὴς Μπουρνάζος. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ ζωή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Θεωρῶ ὅτι ἕνας ἀπόφοιτος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς διαθέτει ἄλλη ἐμπειρία καὶ ἡ παρουσία του στὴν Ἐπιτροπὴ θὰ εἶναι πολύτιμη. σοβαρὴ μάλιστα κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη. εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ στραφοῦν στοὺς γονεῖς τους. γιά νά συνεννοηθοῦμε μέσα στό πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρέπει νά περιορισθοῦμε αὐστηρά στόν ὅρκο ἐνώπιον τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν καί νά μή ἀναμειγνύουμε στή συζήτησή μας τούς καθημερινούς ὅρκους μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μιλᾶμε γιὰ “Σκόπια”. πρᾶγμα τό ὁποῖο βεβαίως καί πρέπει νά καταδικάζουμε ὅλοι.5) Τήν παράδοση τῆς ὁρκωμοσίας ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων ὡς ὁμολογίας Πίστεως καί κατά συνέπειαν καί ὡς βεβαίωση ἀξιοπιστίας παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας καί καθώρισε τό Τυπικό τῆς ὁρκωμοσίας τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Ρωμαιοσύνης. μέχρι σήμερα.λπ. ὅταν ἕνα παιδὶ γευματίζει μὲ τὴν οἰκογένειά του τουλάχιστον 3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα. ὡς «Καρντάκ». ἂν ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα μέλη κάποιος ἔχει τελειώσει Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ καὶ μάλιστα νὰ ἔχει διατελέσει καὶ τρόφιμος τοῦ Οἰκοτροφείου της. -Μάλιστα· ὁ ἀληθής ὅρκος ὁ λαμβανόμενος ἐπί βεβαιώσει ζητουμένης ἀληθείας ἐνώπιον τῆς Προϊσταμένης ἀρχῆς ἐπιτρέπεται· διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει οὐ μόνον οὐδεμία ἀνευλάβεια ἐπιδεικνύεται ἐκ τῆς λήψεως τοῦ θείου Ὀνόματος πρός βεβαίωσιν καί πίστωσιν τῆς ἀληθείας. Γράφει στό βιβλίο του “Ὀρθόδοξος Ἱερά Κατήχησις”. ὅταν υἱοθετοῦν ὅ. ἀπὸ τὴν ἄλλη. ὅταν ἀντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρὸ πρόβλημα. Ἐάν. ἐνῶ ὀφείλουμε νά ἀναφέρουμε καί τήν κρυστάλλινη ἀνθελληνική χροιά. δηλαδὴ ὅτι ἔχουν σημεῖον ἀναφορᾶς τὸν ἄνθρωπο. Μελιανὸς Ματθαῖος Ἐπίτιμος Σχολάρχης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ. Καὶ τὸ ἀναφέρουμε αὐτὸ γιατί ἡ πλειοψηφία τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται εὐθέως ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μέ ἄνευ προηγουμένου ἐκδηλώσεις ἐμπάθειας καί κακοήθειας. μὲ τοὺς ὁποίους συντρώγουν τακτικά. Σᾶς καταθέτω τὸ σεβασμό μου καὶ τὴν ἐκτίμησή μου. Ἄν κάναμε τόν κόπο νά ἐξετάσουμε τά πρακτικά ἀποτελέσματα τῶν τάχα θεολογικῶν ἐπιλογῶν μας. ὅμως ἡ θεμελιώδης διαφορά εἶναι ὅτι οἱ δύο πλευρὲς τὸν βλέπουν ἀπὸ ἕνα ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο πρίσμα. περὶ ὀνομασίας τῶν Ἰμίων. Μιλοῦν μὲ ἔμφαση ἀκόμη καὶ γιὰ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ὠφέλειες ποὺ ἔχει. πού κατέχει ἡ στάση τους. ποὺ δὲν κάνουν τὸ ἴδιο. καί τῶν λοιπῶν πονηρῶν σκοπῶν”. τὴν τηλεόραση. μιλάγαμε. τόν ἅγιον Νεκτάριον. Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Σχολεῖα ἔχουν προσφέρει ἄπειρες ὑπηρεσίες στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος Διέρχονται κρίση. τελικά. γιατί αὐτά φανερώνουν ἐντονότερα τή μυστηριακή δύναμη πού ὑπάρχει μέσα στή Ἐκκλησία. Μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ κ.λπ.. Στὶς ΗΠΑ γίνεται πολὺς λόγος γιὰ «ἐπιστροφὴ στὴ σπιτικὴ θαλπωρή». πὼς τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι χαρίζει ζωτικότητα καὶ εὐεξία στοὺς συνδαιτυμόνες. νὰ τὴν ἀποκαλοῦμε ἔτσι. Δέν φαίνεται νά τούς ἀπασχολοῦν τά ἀρνητικά Ποιμαντικά ἀποτελέσματα πού θά προκύψουν ἀπό τήν τυχόν κατάργηση τοῦ Δημοσίου ὅρκου. Καὶ κατὰ ἄλλη ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ τὰ παιδιὰ ποὺ τρῶνε μὲ τὴν οἰκογένειά τους ἔχουν διπλάσιες πιθανότητες νὰ πάρουν καλοὺς βαθμοὺς ἀπʼ ὅ.8). ἀλλὰ σίγουρα δὲν ἀνέφερε ὅτι κινοῦνται σὲ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες κατευθύνσεις. νὰ πείθουν καὶ νὰ πείθονται. παρʼ ὅτι εἶναι λόγιοι καί συγγραφεῖς θεολογικῶν πραγματειῶν. ἐνῶ ὅλοι γνωρίζουμε πώς οἱ περισσότερες συνειδήσεις στίς μέρες μας ἔχουν ταυτίσει ἀπόλυτα τό κακό μέ τό καλό. ὄχι μόνο ἀναπολῶ τὰ χρόνια ἐκεῖνα. καθαρό ἔστω κιʼ ἄν ἔχουν περάσει ἀμέτρητα χρόνια ἀπʼ τή τέλεσή του. Ταυτόχρονα τοῦ ἔδωσε καί ἁγιασμό ἑνός καί πλέον ἔτους. Νὰ στηρίζονται ἀπʼ αὐτή.. ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱ. Νάσου Θεοδωρίδη. ἐνῶ μόλις στὸ 9% τῶν ἐφήβων. ὁρατά μέν ὁμολογεῖ ἐνώπιον ἀνθρώπων. σήμερα. ὅπως διατείνετε ὁ κ. ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου” (Ρωμ. ἐπαγγελματική ζωή τοῦ χριστιανοῦ.α) Οἱ βλάσφημοι. Ἐπιπλέον μὲ τὸ νὰ ἐκφράζουν καὶ τὶς ἀπόψεις τους. Καλύτερη ἐπικοινωνία. (Πράξεις 2. οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας. ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ μὴ χωρίζουν καὶ νὰ μείνουν γιὰ πάντα μαζί... ἀκίνδυνο. Φοίτησα στὴν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ (ἑπτὰ ὁλόκληρα σχολικὰ ἔτη. 106 77 Ἀθῆναι. ἐμεσί- τευσεν ὅρκῳ. ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων ἀναλαμβάνουν τήν ἐνέργεια τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Κάθε μυστήριο ἔχει σημαντικό ρόλο στήν οἰκοδομή τοῦ σώματος τῶν πιστῶν. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἐξήγηση τοῦ γιατί πολλοί Ποιμένες δέν ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει στήν πράξη ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἐν Ὀνόματι τοῦ Θεοῦ διαβεβαιώσεως τῶν Δημοσίων Λειτουργῶν μέ τήν διαβεβαίωση τοῦ καθενός στή. θὰ διαπιστώσει πὼς μᾶς λένε τί πρέπει νὰ τρῶμε. Γαλώνη συμμετέχει. Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ἱερέα ἐπιφοιτᾶ στό νερό «ἡ χάρις καί ἡ δύναμις καί ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Τσίπρας καὶ οἱ ὁμοιδεάτες του νὰ μὴ καταφεύγουν σὲ πολιτικὰ τερτίπια μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ψηφοθηρία. ἀκόμη δὲ καὶ τῶν παππούδων. ἀπό τήν ὁποία ἀντλοῦμε τήν βεβαιότητα γιά τήν ἀλήθεια ἤ τήν πλάνη τῶν πιστευμάτων μας. τὰ δὲ παιδιὰ τρῶνε συχνὰ μόνα στὰ δωμάτιά τους. οὔτε τό ὄψιμο ἐνδιαφέρον ἀποχριστιανισμένων ἀνθρώπων γιά τήν περιφρούρηση τῆς πνευματικῆς ἀκεραιότητος τῶν χριστιανῶν! Εἶναι πασιφανές ὅτι ζητοῦν τήν κατάργηση τοῦ ὅρκου. Σημεῖα διαφορᾶς μπορεῖ νά εἶναι: α) Οἱ ἁγιαστικές πράξεις εἶναι προαιρετικές. Γ. ἀρκετοὶ σύντροφοι ἤμασταν ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ἡ γειτονικὴ χώρα λέγεται. ποὺ ὀργάνωσε τὸ ΑΠΘ (2223 Ἰανουαρίου 2013). διότι ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ μάστιγα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί κατάρα γιά τήν ψυ- χή καί τή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου. ποὺ κάθε τόσο ἔρχονται στὸ φῶς. Ὑπουργέ. ὅπως λόγου χάριν διαβάζουμε στά Θεολογικά Ἔπη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὅτι “ὅρκος πίστωσις ἐμμέσῳ (=μέ τή μεσολάβηση) Θεῷ· τούτου δέ τήρησίς τις ἡ εὐορκία (= ὁ ἀληθής ὅρκος)” καί ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή “οὐ τόν ὅρκον καταλύει. εὐλάβεια καί πίστη. Ἀλέξης Τσίπρας σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στὸ κρατικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι τῆς ΕΤ3 (15 Φεβρουαρίου 2013) ἀναφέρθηκε στή σχέση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ χώρου. κατά συνέπεια. στήν προσπάθεια γιά τήν μεταξύ τους ἐπιβεβαίωση τῆς ἀξιοπιστίας τους. ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρύτερου χώρου τῆς ἀριστερᾶς πρεσβεύουν τὴν ἀθεΐα καὶ ὅπως εἶπε καὶ ὁ Σεβ. Ὀξφόρδης. Ποῦ εἶναι τὸ εὐλογημένο Ράσο. Αὐτός δέ εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο κάποτε ὁ ἁγιασμός ἄν καί τελεῖται κανονικά μένει «ἀνενεργός» καί δέν αἰσθάνονται τίς ὠφέλειές του ὅσοι τόν χρησιμοποιοῦν μέ ἀναιμική πίστη καί μειωμένη εὐλάβεια. τοὺς ἦταν ἀναγκαῖο νὰ συμπληρώνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἀποδείχθηκε πώς. Ἄλλη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Harvard ἔδειξε ὅτι τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι πράγματι ἀναπτύσσει καλύτερα τὴν ὁμιλία τῶν παιδιῶν.1. οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἀπόλυτη σημασία καί δέν ἰσχύουν γιά ὅλες τίς περιπτώσεις. τοῦ σχολείου τους κ. ποὺ νὰ διαπνέεται ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. λειτουργία τους. Γιά νά προκύψει ὠφέλεια ἀπʼ τή χρήση τοῦ ἁγιασμοῦ στή ζωή τῶν πιστῶν. Σέ ὅλες τίς μυστηριακές τελετές (μυστήρια) καί τίς ἁγιαστικές πράξεις κυρίαρχος εἶναι ὁ ρόλος καί ἡ προσωπικότητα τῶν πνευματικῶν ποιμένων (κληρικῶν). Ἡ μητέρα ἐργάζεται κι αὐτή. Θεός μάρτυς” (Α´Θεσ. Κι ὅμως πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν.λπ. λοιπόν. ἀντιπαραθέτοντες καί κείμενα πού δέν ἀπαγορεύουν τόν ὅρκο ἀλλά τόν εὐνοοῦν. διότι δέν πρέπει νά ἐνδιαφέρη τόν ἀληθινό χριστιανό ποιός θά τόν πιστέψη στίς καθημερινές ἀνθρώπινες σχέσεις ἤ συναλλαγές του.. Γουόρικ καὶ Σάρεϊ) στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 100. εἴτε ἀπʼ τήν Ἐκκλησία. τή βοήθεια τῶν Ἁγίων μας. Ἀρβανιτόπουλον καὶ πάντα ἁρμόδιον ζητεῖ τὴν ἀναβάθμισιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἀναμφισβήτητα. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων σὲ ἄλλο σημεῖο ὑπογραμμίζει ὅτι “ἡ χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν νέα τεχνολογία θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζει τὶς κινήσεις. Τά μυστήρια. τῆς παρέας τους. Τὸ γεγονὸς ἀποδίδεται στὸ ὅτι ὁ χρόνος γύρω ἀπʼ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι εἶναι χρόνος ποιότητας καὶ ἠρεμίας. τὸ mp3 καὶ τὸ κινητό μας. ἀλλὰ ἀκόμα καὶ μὲ τοὺς συμφοιτητές μας στὴ Φιλοσοφική: γιατί αὐτὸ ἔκοβε κάθε γέφυρα συζήτησης μὲ τὸ 90% ποὺ πίστευε (λανθασμένα. Μπορεῖ νὰ εὐσταθοῦν ἐν μέρει τὰ λεγόμενα τοῦ κ. μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων οὔτε ὁ ἄνδρας οὔτε δὲ καὶ ἡ γυναίκα. τόσο καλύτερη εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ψυχικῆς τους ὑγείας. Ἡ ὁμολογία πίστεως εἶναι καί τεκμήριο ἀξιοπιστίας γιά ἐκείνους πού δέν γνωρίζουν προσωπικά τόν ὁμολογοῦντα ἀλλά εἶναι καί μία πνευματική εὐκαιρία τοῦ ὁμολογοῦντος νά συνειδητοποιήση ὅτι. β) οἱ ψεύδορκοι καί ἐπίορκοι καί γ) οἱ ψευδοπροφῆται. Καλύτερες σχολικὲς ἐπιδόσεις. τοῦ μεταδίδει ἠλεκτρική ἐνέργεια. αὐτοεκτίμηση καὶ αὐτοπεποίθηση. Πηγή: ethnos. Τό εὐχέλαιο εἶναι πράξη ἐλέους ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας (ἑπτά ἱερεῖς). ἀληθινές ἤ ψεύτικες. ἀλλά μάλιστα εὐλάβεια μεγίστη ἐπιδεικνύεται ὑπό πάντων κατά τήν προφοράν τοῦ θείου Ὀνόματος. Ὁ γάμος εἶναι τό συστατικό κύτταρο τῆς οἰκογένειας. Ἀναμφισβήτητα τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ καλύτερη ἐπαφὴ καὶ βελτίωση τῆς ἐπικοινωνίας μίας οἰκογένειας. Ὄχι εἰς «τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα» ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας Συμφώνως πρὸς πληροφορίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἠλεκτρονικοῦ πρακτορείου «Ρομφαία». οἱ ψυχολόγοι κ. κατʼ οὐσίαν ὅμως ὁμολογεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μὲ τὶς οἰκογένειες τοῦ ἑνὸς γονιοῦ. μεταξύ τῶν ὁποίων ξεχωριστή θέση κατέχει καί ὁ ἁγιασμός τοῦ ὕδατος. ὅταν διαπραγματεύονται τό θέμα τοῦ ὅρκου. Τὸ σχολικὸ ἔτος 1973 – 1974 διορίστηκα ὡς Θεολόγος καθηγητὴς στὴν «τροφὸ Πατμιάδα». ἀλλὰ καὶ ὑπεύθυνα μέλη τῆς οἰκογένειας. Μεγάλη ἔρευνα τεσσάρων Βρεττανικῶν Πανεπιστημίων (Ἔσσεξ.2. καί τοῦ ὅρκου πού δίδεται ἐνώπιον τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν. γιά νά ἐξαλειφθῆ κάθε ἀναφορά στόν Θεό καί γιά νά ἐμποδισθῆ κάθε ἀνάμειξη τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. ὥστε νά πέσει ἀπό τό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. σὲ τί ποσότητα καὶ μὲ ποιὰ συχνότητα. πρόβλημα.13-18) Ὁμοίως καί ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Πρέπον λοιπὸν εἶναι ὁ κ. μπροστὰ στὴν τηλεόραση. ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν στηρίζουν. Νὰ γνωρίσουν καλύτερα τούς γονεῖς καὶ τὰ ἀδέλφια τους. Γιατί δημιουργεῖ στὰ παιδιὰ τὴν αἴσθηση ὅτι ἀνήκουν σὲ κάτι πολὺ σημαντικό. τὸ play station. μετά καθαρᾶς συνειδήσεως. Κένυα. Γιʼ αὐτό. ἰδιαίτερα ὅμως στὴν οἰκογένεια. ἀλλὰ καὶ βροντοφωνάζω: «Μακάρι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση. Πρόκειται γιὰ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση. πού δίδονται “στό πόδι” ἤ “στήν καρέκλα”. ποὺ τρῶνε μὲ τὶς οἰκογένειές τους συμβαίνει αὐτό. ὄχι μόνο ἀδυνατοῦμε νά διδάξουμε ὡς Ποιμένες τούς πολιτικούς ἀλλά καί ἀγόμεθα καί φερόμεθα ἀπό αὐτούς καί. ἀπόφοιτοι Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Τσίπρας. στά ὁποῖα ἡ θεία χάρη ἀνταποκρίνεται πλουσιοπάροχα. Τά ἐκκλησιαστικά συστάθηκαν ἀπʼ τήν Ἐκκλησία. Σίγουρα θά ὁδηγήσουν τήν Ἑλλάδα μέ μαθηματική ἀκρίβεια στόν πλήρη ἀφανισμό καί θά τῆς δώσουν τό τελικό κτύπημα. Αὐτά καθορίσθηκαν εἴτε ἀπʼ τόν ἴδιο τόν Κύριο καί τούς Ἀποστόλους. Κατά τήν ἐντολήν ταύτην ἐπιτρέπεται ὁ ὅρκος. Ἦταν χρόνια δύσκολα. Καλύτερη ψυχικὴ ὑγεία. ὅπως λέει στὴν ἴδια ὁμιλία ὁ Σεβ. Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους. δὲν εἶναι ἱκανὴ ἢ καὶ δὲν θέλει νὰ τὶς βιώσει. πού δίδεται σάν “ψωμοτύρι” στήν καθημερινή συναλλαγή καί συναναστροφή μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. συνιστοῦν. Μεταξύ τῶν ἁγιαστικῶν πράξεων πού συστάθηκαν ἀπʼ τήν Ἐκκλησία στή διαδρομή τῶν αἰώνων εἶναι. Τέτοιου εἴδους ὅρκοι δέν ἔχουν καμμιά θέση στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Νὰ ἐπαναφέρετε τὴν Τετάρτη τάξη στὸ Λύκειο. οἱ πολιτικοί εἶναι αὐτοί πού μᾶς καθορίζουν τήν Ποιμαντική μας καί. ποὺ πρέπει νὰ διαφυλαχθεῖ καὶ ἴδιας βαρύτητας μὲ τὸν ὕπνο καὶ τὴν φυσικὴ ἄσκηση. οἱ ἔφηβοι ποὺ τρῶνε συχνὰ οἰκογενειακὰ γεύματα. φέρνουν χαμηλοὺς βαθμούς. Ὡστόσο κανένας λόγος δὲν γίνεται μὲ ποιοὺς πρέπει νὰ τρῶμε καὶ ποῦ. Τίνες παραβαίνουσι τήν ἐντολήν ταύτην. ὡς ὁρατά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας. εἶναι πολὺ σημαντικὰ γιὰ τὴν ποιότητα τῆς δίαιτας. Τά μυστήρια διαφέρουν ἀπό τίς ἁγιαστικές πράξεις. Τὸ 85% τῶν ἐρωτηθέντων ἀνέφερε ὅτι τὸ θεωροῦν ὡς ἕνα θησαυρὸ. ἀφοῦ οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δέν δημιουργοῦνται μέ ὁρκωμοσίες. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐπισημάνω ὅτι τὰ πρόσωπα. Ἀναπτύχθηκαν οἱ ἁλυσίδες ἑστιατορίων γρήγορου φαγητοῦ. ἡ ἐκ νέου ἀφομοίωση στήν Ἐκκλησία. Ταυτόχρονα ὅμως. νοιώθουν ἐνεργὰ. Ἀλλὰ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι. ὅμοια μὲ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη». ἀντιθέτως. “οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν. πού βοηθάει πνευματικά τόν ἄνθρωπο. Ἀναζητώντας μία στάση ποὺ δὲν θὰ ἐνέδιδε στὸν ἐθνικιστικὸ παροξυσμὸ καὶ ταυτόχρονα δὲν ἤθελε νὰ οὐρανοβατεῖ ἀλαζονικὰ κόβοντας κάθε δυνατότητα κουβέντας. Μία ὁλόκληρη ζωὴ πέρασα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση καὶ δυστυχῶς δὲν ἀξιώθηκα νὰ δῶ πραγματοποιήσιμες τὶς ἐλπίδες καὶ τὶς προσδοκίες μου. ἕτοιμη νὰ βρεθεῖ δίπλα τους. συμπράττουν ἐπί τοῦ πρακτέου μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Δὲν γνωρίζω. τὴ συγγένεια. καὶ στὶς ἐρημιὲς τοῦ σύγχρονου καὶ τόσο θορυβώδους κόσμου! Βλέπετε ἡ σύγχρονη κουλτούρα ἀμφισβητεῖ πλήρως τὶς αἰώνιες ἀξίες γιατί. Ἐάν ὁ ἐπισήμως διδόμενος ὅρκος δέν ἦταν μυσταγωγία καί πράξη ποιμαντικῆς. Καὶ πόσο προσφέρεται ἐπʼ αὐτοῦ τό οἰκογενειακὸ τραπέζι! Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ CASA1 στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια. πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό. Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ. νά κάνουν διάκριση μεταξύ τοῦ ἐφάμαρτου ὅρκου. (Θὰ συνεχίσουμε καὶ στὸ ἑπόμενο φύλλο) Ὑποσημειώσεις: 1. ἐνῶ τό ἁγιασμένο νερό ὁλόφρεσκο.1. Τά μυστήρια εἶναι «καθολικά». *** Ἔπειτα ὁ σύγχρονος τρόπος ζω ῆς ἄλλαξε πολὺ τὰ δεδομένα καὶ μείωσε πολὺ τὴν συνεύρεση τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐπικοινωνία της. κι ὅλο περισσότερο ζοῦμε στὴ μοναξιά μας. τὶς πληρωμές. Σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες (ὅπως αὐτὴ τοῦ ΙΝΚΑ) τὸ 20% λαμβάνει καθημερινὰ τουλάχστον ἕνα γεῦμα ἐκτὸς σπιτιοῦ καὶ ἡ ἑτοιμασία φαγητοῦ στὸ σπίτι ἐλαττώνεται. Κι ὅμως. ἔτσι δὲν εἶναι. τὰ προβλήματά τους. μποροῦν εὐκολότερα νὰ ἐκμαιεύουν πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τους. τὸ 20% τῶν ἐφήβων.δηλαδή ἀναφέρονται σέ ὅλους καί ἔχουν συσταθεῖ γιά τήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας. Κι ὅμως. 210–38 16 206 ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38 28 518 Τιµᾶται 3. ἱερωσύνη καί ἐκκλησιαστικά: γάμος καί εὐχέλαιο. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη φοιτούσαμε 300–350 μαθητές. Ἡ ἱερωσύνη. ὤμοσε Κύριος καί οὐ μεταμεληθήσεται. Μήπως τὸ ἀποφεύγουμε συστηματικὰ προτιμώντας νὰ εἴμαστε μὲ τὸν ὑπολογιστή. Ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι Κληρικοί. Δέν εἶναι ὁ ἁγιασμός σάν τό νερό τῆς πηγῆς.11). Οὐγκάντα κ. ποὺ τείνει νὰ ἐκλείψει στὶς ἡμέρες μας. Δέν πρέπει νά λαμβάνεται ὡς ἁπλό νερό. 109(110). δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ τριάντα ἑπτὰ καὶ πλέον ἔτη. βλέποντας τηλεόραση ἢ παίζοντας ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια! *** Ἀποτέλεσμα τούτης τῆς κατάστασης εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται σὲ ὅλα τὰ σπίτια: • Πότε θὰ φᾶμε σὰν οἰκογένεια. ἡ ἐπανένταξη. (γιὰ τὴν ὁποία δήλωση ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα «Χουριὲτ» ἀνέφερε ὅτι «οὔτε ὁ Ἐρντογάν θὰ ὑποστήριζε τόσο σθεναρὰ κάτι τέτοιο γιὰ τὰ Ἴμια») ἔρχεται ἕνα ἄλλο στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. πού ἀναδίδονταν. νὰ ἦταν.gr Κ. Φυσικά. ἐγειρομένων καί μετά θρησκευτικῆς εὐλαβείας ἀκροωμένων τοῦ θείου Ὀνόματος. Οἱ ἀρχὲς τοῦ κόμματός του. 2. Μακάρι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Σας. Τσίπρα περὶ «παράλληλης κίνησης». . ἀποφεύγουν συστηματικά. καὶ στὶς ἀνησυχίες τους. ἔλα μαζί μας στὸ τραπέζι… Ἂν παρακολουθήσει κανεὶς τὶς συμβουλὲς τῶν διαιτολόγων. “μάρτυς γάρ μου ἐστιν ὁ Θεός. πὼς ἡ ἀνεξέλεγκτη αὐτὴ συλλογὴ δεδομένων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἐκτὸς ἀπὸ βιομετρικὲς καὶ σέ. καὶ μίλησε γιὰ «χώρους ποὺ κινοῦνται παράλληλα». ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ποιότητα τῆς δίαιτας καὶ τῆς ἐν γένει ποιοτικῆς διατροφῆς μας. (6. Ὅταν πέσει μέσα στό νερό ἕνα ἠλεκτροφόρο σύρμα. δὲν βιώνει τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. καὶ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι γίνεται μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ ἐπικοινωνία. Ἔτσι. The National Center on Addiction and Substance Abuse 2. ἔκανε τό ἑξῆς: Τοῦ ἔδωσε νερό πού εἶχε κρατήσει πρίν ἀπό λίγες μέρες. ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τοὺς πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες. τονίζουν οἱ ἐρευνητές2. Κατά τήν ἄσκηση αὐτοῦ τοῦ ἔργου οἱ κληρικοί. στὴ δική τους οἰκογένεια. Ἀφοροῦν τήν προσωπική. ὥστε νὰ ἱκανοποιήσουν καὶ αὐτοὶ ἀπό τὴν πλευρὰ τους τὴν ἀτέρμονη δίψα γιὰ δόξα καὶ ἐξουσία. “Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς ἀναγνώρισης καὶ αὐτοματοποιημένα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων καὶ ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς”. μιλοῦν γιὰ τὶς πολὺ μεγάλες ὠφέλειες αὐτῆς τῆς παραδοσιακῆς συνήθειας. ἡ ἱεραρχική τάξη τῆς Ἐκκλησίας. -Ἀπαγορεύει νά ἀναφέρωμεν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν παντί λόγῳ πρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου ἡμῶν. Χρυσόστομος.(Ψαλμ. μέ τήν τακτική πού ἀκολουθοῦμε. ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ ζοῦν πολλὲς ὧρες ἐκτός τοῦ σπιτιοῦ λόγῳ τῶν αὐξημένων ὑποχρεώσεών τους κ. ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Ἐπιτροπὴ εἶναι ἀξιόλογα. μὲ Πανεπιστημιακοὺς τίτλους κ. ἐπεί κατʼ οὐδενός εἶχε μείζονος ὀμόσαι. ἐξακολουθήσουμε νά συναγωνιζόμαστε στίς παραθέσεις Πατερικῶν κειμένων. ἐν φόβῳ Θεοῦ. μὲ ποιοὺς καὶ τί γίνεται κατὰ τὴν διάρκειά του. μὲ τὶς «ἐλεύθερες» συμβιώσεις κ. διδακτικὸ καὶ ὑπαλληλικὸ προσωπικό. ἄδικη καί ἄνευ ἴχνους φιλοπατρίας πολιτική τους.λπ. *** Κάνοντας ἔναρξη τοῦ ἁγιοσυλλαβισμοῦ μας. θά εἴχαμε διαπιστώσει ὅτι μεγάλο μέρος τῆς διαφθορᾶς τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων ὀφείλεται στίς τάχα βαθυστόχαστες καί τάχα Πατερικές θεολογικές μας θεωρίες καί ἀπόψεις! Ἄν κάναμε τόν κόπο νά ἀξιολογήσουμε τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς Ποιμαντικῆς μας θά εἴχαμε διαπιστώσει ὅτι. γιατί μόνο συλλαβίζοντάς την μποροῦμε νά ἀποφύγουμε τά βιαστικά συμπεράσματα.3). ἁπλούστατα. εὐχαριστία. καί τό ἐμπλουτίζει μέ τήν ἀήττητη θεϊκή δύναμή του. ὅρισε τὸν γάμο. Καλὸ θὰ εἶναι. «Ἀκόμη κι ἕνα γεῦμα μὲ ὅλη τὴν οἰκογένεια εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὴν εὐτυχία τῶν παιδιῶν».30) Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος δέν ἀρκεῖται μόνο στό νά ἀναφέρεται στόν ὅρκο τοῦ Θεοῦ ἀλλά κάνει καί ὁ ἴδιος πολλές φορές χρήση τοῦ ὅρκου-ὁμολογία. ὅπως: 1.

εἶδε νά ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί νά παρουσιάζεται ἐκεῖ ψηλά ἡ Ρόδη. Τί εἶναι τὸ Τριῴδιον. μολονότι δέν ὑπάρχει σέ Συναξαριστές. Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ νέοι μας. ῾Ηγούμενος τήν ἐποχή αὐτή ἦταν ὁ ᾽Αρχιμ. Ἔγραψε. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία. τὰς διαλέκτους καὶ τὸν γλωσσικὸν θησαυρόν.004 136 Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ. • Τιμωρία τοῦ ὑπερηφάνου ἡ πτῶσις. πρόξενος τῆς ἀσπλαχνίας. Μικροχώρι 19014 Καπανδρίτι Τηλ. 6946. ῾Ο ᾽Ιωάννης ἐπειδή ἦταν φιλομαθής. ὅταν ἀπό μακριά ἀντικρίζαμε τό μοναστήρι. ἡ δὲ ὑπερηφάνεια κρίνεται ὡς κλάδος καὶ κορυφή. τὴν τρομοκρατία. λογίους καὶ καλλιτέχνες ἐπικοινωνίας. Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ π. Μονῆς ἀνέλαβε στά στιβαρά του χέρια ὁ ἀνεψιός του π. Καί τότε.Θ 40909. «Ἁμάρτησες σέ μένα». Ὁ Krumbacher τό χαρακτηρίζει «ἐπίγραμμα εἰς τόν Πλάτωνα καί Πλούταρχον ἐξαίρετον διά τήν εὐγενῆ ἀνεξιθρησκίαν». ῎Αμα ζητήσεις κάτι ἀπό τή μητέρα μας τήν Παναγία καί τόν ῞Αγιο μέ πίστη καί ταπείνωση πάντα θά στό δώσουν». ᾽Ιάκωβος. Ὄχι μόνον δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπον νὰ προκόψη εἰς τὴν ἀρετὴν ἀλλʼ ἀφοῦ ἀνεβῆ εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ἀρετῆς. Εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας. γιατί εἶσαι λυπημένος. φωτόμορφος. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ Κενοδοξίας καὶ Ὑπερηφανείας. Κ. Καὶ συνεπῶς Ἀνασταίνεται. περὶ τοῦ ὁποίου διηγεῖται τὸ Εὐαγγέλιον πὼς ἔλεγεν εἰς τὸν Θεὸν «Ὁ Θεὸς εὐχαριστῶ σοι» (Λουκ.Ὁ ἀναρχισμὸς – ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη ἂν (στερ. Proundhon. Τὸ Τριῴδιον λοιπὸν εἶναι ἡ περίοδος τῆς μετανοίας. Μ. «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται». ὅταν τήν εἶδε νά λούζεται στόν ποταμό. τότε χρειάζονται μόνο τήν καλωσύνη σου πού σέ κάνει νά χαρίζεις σέ ὅλους τή σωτηρία». τοῖς ἁμαρτωλοῖς». Κομίνη: Τό Βυζ. Ἀλλὰ τί εἶναι ὑπερηφάνεια. πού συνδέει τήν Καρδίτσα μέ τά χωριά τῆς λίμνης Πλαστήρα. Πάντα μᾶς ὑποδέχονταν ὁ μικρός τό δέμας. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἑρμᾶς. πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ τὸ ἀνάλογο ἦθος. πού συντάχθηκε ἀπό τόν ἀνεψιό του Θεόδωρο τόν Κοιτωνίτη καί βασιλικό νοτάριο. ἐπειδή προτρέπει τόν Ἑρμᾶ νά μετανοήσει. εἶναι ὁ μακαριστός ἡγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κορώνης π. τῆς 22ας Ἰανουαρίου. ἀποκλείει τήν ἀναρχίαν καί τήν τρομοκρατίαν. ὅπου ὑπηρέτησε καί ὁ ἴδιος ὡς Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας. Τό ὑπόγειο φωτίζονταν ἀπό ἕνα παράθυρο. ᾽Ιάκωβος Κουτρούμπας. ἐνταγμένος σὲ μία ἔννομη κοινωνία. • Μελετᾶ καὶ ἐρευνᾶ τὴν Ἑλληνικὴν ἱστορίαν. Γεμᾶτος ὅμως καὶ πάλιν μὲ θάρρος καὶ ἐλπίδα εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Οἱ προσφορὲς τοῦ Ἔθνους πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα νὰ ἀποσιωποῦνται. ἡ ὁποία «καλπάζει» καί θέλει νά εἰσέλθη εἰς τό ἱερόν σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. γιατί ἐκεῖ ἦταν Μητροπολίτης ὁ Δαμασκηνός».56080. ὡς κοινωνικὸ νόσημα. καί (β) σέ ἀποκαλύψεις πού δόθηκαν ἀπό τόν ποιμένα. πού λέγεται «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Μία περίοδος ποὺ προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως. καί ἄς κλάψουμε μαζί μέ τόν Ἑρμᾶ γιά τούς πονηρούς μας λογισμούς καί τίς κακές μας ἐπιθυμίες. Καὶ ἂν νικήσης τὰ ἕνδεκα καὶ σὲ νικήση τὸ ἕνα. ἡ πηγὴ τῆς γαλήνης καὶ ὄχι τοῦ τρόμου». 22950. Καθώς προσευχόταν. σέ μιά κατάφυτη ἀπό βελανιδιές καί καστανιές πλαγιά. Τσίγκα. Θεοτόκε. ἄγνοια τῆς ἐλεημοσύνης καὶ συμπαθείας.J. πού ἐφαρμόζει κάθε Κυβέρνηση ἢ ἀπὸ κομματικὲς ἐπιδιώξεις τῶν πολιτικῶν κομμάτων. τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821 καὶ τοῦ πολέμου τοῦ 1940 καθὼς καὶ τὴν μεγαλειώδη ὀργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004». θά ἀρχίσω νά σᾶς παρουσιάζω ἕνα ἄλλο ὡραῖο πατερικό σύγγραμμα. ὁ ἐκπαιδευτικός. τήν μελέτη τοῦ πατερικοῦ αὐτοῦ ἔργου μέ τίς ἀποκαλύψεις πρῶτα τῆς Ἐκκλησίας. ὅπως ἔλεγε.» ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς παρακαλεῖ τὴν Θεοτόκον νὰ τὸν ὁδηγήση εἰς τὸν ἴσιον δρόμον τῆς σωτηρίας. νὰ αἰσθανώμεθα κατὰ πρῶτον καὶ κύριον λόγον τὸ Φῶς αὐτό. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν τύπον τῆς ὀρθῆς προσευχῆς θέτει εἰς τὸ στόμα τοῦ πιστοῦ ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς περιόδου τῆς προσευχῆς. τοῦ εἶπε. μᾶς τόνιζε: «προσέξτε νά μή πέσετε. ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ φαινόμενο τοῦ ἀναρχισμοῦ. Εἶδον κάποιον ποὺ εὐχαρίστει ψευδῶς μὲ τὸ στόμα του τὸν Θεὸν καὶ μὲ τὴν καρδίαν ὑπερυψοῦτο· καὶ μαρτυρεῖ τοῦτο σαφῶς ὁ Φαρισαῖος ἐκεῖνος. σελ. Συνέθεσε πολυάριθμους Κανόνες. Ὅλοι οἱ τρομοκράτες ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν σκέψη καὶ θέση τῆς διορθώσεως καὶ ἀναμορφώσεως τῆς κοινωνίας τοῦ ἔννομου ἀναρχισμοῦ. ἐφεύρεσις τῶν δαιμόνων. Ἡ προσ ευχή. ὤ τότε. εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ γίνουν ἀναρχικοί. νομολογίαν καὶ ἀρχαιολογίαν. Σέ ποιό μοναστήρι ὅμως νά πάει νά μονάσει. Ο «ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» Παραθέτομεν κατωτέρω τό ἐγκύκλιον μήνυμα τοῦ Σεβ. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξει αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπίας. Τοῦ εἶπε ὅμως ὅτι ἡ πονηρά αὐτή ἐπιθυμία δέν εἶναι ἁμαρτία. Καθʼ ὅλην τὴν περίοδον αὐτὴν ὁ ἁμαρτωλὸς μπαίνει εἰς τὸ «μνῆμα» αὐτό. κενοδόξου ὅμως καὶ ὑπερηφάνου Φαρισαίου. • «Ὅπου πτῶμα κατέλαβεν. Αὐτός τόν δέχτηκε μέ ἀγάπη. Εἰς τὸν ἅγιον ναὸν τοῦ Θεοῦ ἔχουν θέσιν μόνον οἱ καθαροί· αὐτὸς εἶναι ἀκάθαρτος.1)!. σὰν Ἄγγελος. αὐτὴν ἔχομεν καὶ ἐμπόδια. ἀκμῆς καὶ δόξης τοῦ Κράτους. Ἴσως ἐκπλαγεῖ ὁ ἀναγνώστης μὲ τὴν πρωτάκουστη αὐτὴ ἔκφραση "ἔννομος ἀναρχισμός". πηγὴ τοῦ θυμοῦ. ἀπὸ τὴν μὴ ἀναγνώριση τῆς παντὸς εἴδους ἐξουσίας. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης. εἰ δ' ἠγνόησαν ὡς Θεός εἶ τῶν ὅλων. ἀλλὰ μὲ εἰρωνείαν καὶ ὑπερηφάνειαν ἄμετρον.» Τότε ὁ Ἑρμᾶς θυμήθηκε τόν σαρκικό λογισμό πού σκέφτηκε γιά τήν Ρόδη καί τρόμαξε. Οἱ πολιτικοὶ φιλόσοφοι Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης μίλησαν διὰ μακρῶν γιὰ τοὺς ἐξαναγκαστικοὺς θεσμούς. κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου». Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι «φέρομεν τὸν Ναὸν τοῦ σώματός» μας «ὅλον ἐσπιλωμένον» καὶ «ἐννοοῦντες τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μας δεινῶν». τὰ ὁποῖα ἅπτονται τῶν Ἐθνικῶν μας χαρακτηριστικῶν. τῆς Ρόδης. Marx καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. ὁ ὁποῖος τόν ἐπαινεῖ ὡς «λογιώτατον πάντων ἀνδρῶν. τόν ἔστειλα στήν ἐκκλησιαστική σχολή τῆς Κορίνθου νά μάθει τά ἱερά γράμματα. αὐτὸ δὲν εἶναι ἔννομος ἀναρχισμός. τόν ὀνομάζουν «ἄγγελο τῆς μετανοίας». • Συλλέγει καὶ σπουδάζει τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα. Δὲν εἶναι αὐτὸς ἕνας ἔννομος ἀναρχισμός. Ἡ κενοδοξία θεωρεῖται ὡς ἡ ρίζα. ἐκείνη μόνη εἶναι ἱκανὴ καὶ ἀρκετὴ νὰ σοῦ προξενήση. διὰ νηστείας κράζοντες· ἱλάσθητι ἡμῖν. ὅμως. γιά νά μονάσει.» ὁ ταλαίπωρος ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ἀναμετρᾶ τὰ πλήθη τῶν φοβερῶν του κριμάτων καὶ τρέμει ἀναλογιζόμενος τὴν ὥραν τῆς κρίσεως. «᾽Εσεῖς τά μικρά.. γιατί ἀπό μικρός βγῆκε στή δούλεψη. κάνοντας κατάχρηση τῆς ἰδιότητός τους καὶ καταπιέζοντας τοὺς ὑφισταμένους τους. Δέν σέ ἔβλεπα πάντοτε μέ σεβασμό. Τότε εἶδε σέ ὅραμα ὅτι τόν ἔλαβε ἕνα πνεῦμα καί τόν μετέφερε σέ κάποια πεδιάδα. ποὺ κάμνει τὸν ἄνθρωπον ἄθεον καὶ ὅμοιον μὲ τὸν Διάβολον.. ἔλεγε. ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται». Καί δέν νομίζεις λοιπόν ὅτι γιά τόν δίκαιο ἄνδρα καί ἡ πονηρά ἐπιθυμία εἶναι ἁμαρτία. Τὴν ἴδια βία δὲν χρη- σιμοποιοῦν τὰ περισσότερα μεγάλα δημοσιογραφικὰ ὄργανα σὲ διεθνῆ κλίμακα. ὁ Ἑρμᾶς. Ὁ Μαυρόπους. ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κτυπηθεῖ ἡ ἔννομος ἀναρχία μὲ ἄνομες καὶ κατακριτέες πράξεις. πού ἦταν κρεμασμένο στόν τεῖχο κι ἀπό τό φῶς τῶν ξύλων.. τήν ἀλήθειαν. τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα καὶ ἡ ἀφοσίωση στὴν Πατρίδα νὰ χλευάζονται. εἶδε ἀπέναντί του ἕνα μεγαλοπρεπῆ θρόνο. σάλευμα τῆς καρδίας. «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας. Ποιὸς θὰ μπορέση νὰ τὸν καθαρίση. Δηλαδὴ νὰ πράξει τὸ χρέος της πρὸς τό Ἔθνος. τοὺς μύθους καὶ τὰς παραδόσεις. εἶναι ἀπό τούς διαπρεπεστέρους ποιητές τοῦ Βυζαντίου καί ἀπό τούς κυριωτέρους ἐκπροσώπους τοῦ ἱεροῦ ἐπιγράμματος. τὰς παροιμίας. Σ᾽ αὐτό ὁ Μαυρόπους παρακαλεῖ τόν Χριστό νά παράσχει τήν Χάρη Του στόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο. ἀπ' τή φύση τους πολύ κοντά στό νόμο τοῦ Χριστοῦ. • Φωτίζει καὶ χειραγωγεῖ τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας. Εἶναι ἕνα νέον μυστικὸν πνευματικὸν βάπτισμα. ζητοῦσε τὴν κατάργηση τοῦ κράτους. τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν καθὼς καὶ τὸ σύνολο τῶν ἀνθρωπίνων γνώσεων. ὑπό τόν τίτλον: «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». τά ὁποῖα δέν εἶναι σκέψεις καί ἐπιθυμίες. Αὐτά εἶναι τά «νήπια Βαβυλῶνος». ὁ ἀξιωματικός. Ἀθηνῶν). ὁ F. ἄριστον τῶν φιλοσοφεῖν ἐσπουδακότων. ἀναπτύσσοντας τὶς ἰδέες τους σὲ εὐρὺ φάσμα. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ ἀναρχισμὸς ἐπιφέρει τὸν παράνομο ἀναρχισμὸ τῆς ληστείας. Ἀναρχικὰ δὲν φέρεται ὁ προϊστάμενος. ἀλλά πράξεις (2. ποὺ μᾶς δέρνει εἶναι ἡ ταπείνωσις. Καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ προσευχηθοῦν «φαρισαϊκῶς». Οἱ ἅγιοι Πατέρες τιμοῦσαν πολύ τό βιβλίο αὐτό καί μερικοί μάλιστα τό κατέτασσαν μεταξύ τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. ᾽Ιάκωβος τόν καφέ. Στοὺς νεώτερους χρόνους ὑπῆρξαν πολλοὶ. Τὸ Τριῴδιον λοιπὸν εἶναι περίοδος μετανοίας καὶ συναισθήσεως τῆς ἁμαρτίας μας. ἄηθες ἦθος. Πρώτη ὅραση: Ὁ Ἑρμᾶς λέγει γιά τόν ἑαυτό του. ἕως τὴν βάναυση τρομοκρατία. εἶναι ἀνεξάρτητος καὶ ἀνεξέλεγκτος στὰ ἔργα της καὶ ἐπικοινωνεῖ πρὸς τὸ Κράτος διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. ἀπὸ τὴν ὁποίαν γεννῶνται ὅλοι οἱ καρποὶ τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀσεβείας. παρὰ μόνον μὲ τὴν ταπείνωσιν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀνεβῆ εἰς τοὺς οὐρανούς. ὁ μετέπειτα ἀντιβασιλέας ᾽Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνὸς Παπανδρέου. «ἔγγιστα». Τό ἄρθρον ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Τὸ φαινόμενο τοῦ ἀναρχισμοῦ ἔχει ἀναλυθεῖ πολλὲς φορὲς καὶ μάλιστα σὲ ὁλόκληρες πραγματεῖες. Εἶναι «προσπεφυκότες». Μάρκου Κ. ποὺ εἶναι σάπιον μέσα καὶ ἔξω φαίνεται ὡραῖον. Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. ὁ M. Ἡ ἵδρυσις τῆς Ἀκαδημίας ἐν Ἑλλάδι ἐθεωρήθη Ἐθνικὴ ἀνάγκη ἐκ τῶν μεγίστων. quae in codice Vaticano Graeco 676 Supersunt. Πότε θὰ γίνη αὐτό. γιατί δέν ἔφθασαν στή χριστιανική ἀλήθεια καί ἀγάπη. Ὅταν ἡ ψυχὴ του ἔχη ἀναστηθῆ ἀπὸ τὴν πτῶσιν τῆς ἁμαρτίας. Tolstoy. τήν ἐλεημοσύνην. θύρα τῆς ὑποκρίσεως. Μετάφραση: «Ἄν θέλεις γιά κάποιους ἀπό τούς ἀλλοθρήσκους νά κάνεις μιά ἐξαίρεση ἀπό τήν ἀπειλή σου. δηλαδή μέτοχοι τῆς θύραθεν παιδείας.1 Ἀρχίζουμε. αὐτὸν ποὺ διαβαίνων τὴν ζωήν του μὲ ραθυμίαν.) + ἄρχω = κοινωνία χωρὶς ἀρχηγὸ [Φιλοσ. Μὲ αὐτὴν τὴν παραβολὴν ἀνοίγει ἡ ἱερὰ πύλη τοῦ Τριῳδίου. Ἦθος. «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι. πού περιφρουρεῖ καὶ ἀποτρέπει τὸν ἀφελληνισμὸ τῶν Ἑλλήνων.. Μέ καμάρι ἔλεγε ὅτι ἀπό τό μοναστήρι πέρασαν μεγάλες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες. «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται. ἐσύ πού πάντοτε εἶσαι χαρούμενος. Τό βιβλίο «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» διαφέρει ἀπό τά ἄλλα ἔργα τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων. δέν τό γνωρίζουμε. ποὺ νὰ συνδυάζη κατὰ ἕνα τόσον πλήρη τρόπον τοὺς σκοποὺς τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου. ἄδικοι καὶ μοιχοί. Θεολογίας κατεχώρησεν ἕν ἄρθρον. Ὑπό τοῦ Σεβ. Φύλαγε τά λιγοστά ζῶα πού εἶχε ἡ οἰκογένειά του ἤ βοηθοῦσε τόν πατέρα του στίς ἄλλες ἀγροτικές δουλειές. ἀπό ῎Αρτας. 3. • Ἐνθαρρύνει καὶ ζωογονεῖ τὰς πνευματικάς ἀρετάς τοῦ Ἔθνους. λέγει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος. μά ἡ Παναγία καί ὁ ῞Αγιος Σεραφείμ πάντα τό προφύλαξαν καί δέν ἔπαθε μεγάλες καταστροφές. πού διαπνέεται ἀπὸ τὸν κλασσικὸ πολιτισμὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος. Ὁ πίνακας ὅμως τῆς ψυχῆς τώρα εἶναι σκεπασμένος μέ τό σῶμα. ἀποδοκιμάζονται ἀπὸ τὸν Θεόν. Τίς ἔλαβε πρῶ τον μέν ἀπό μία γερόντισσα γυναίκα. Ὅταν ὁ οἰκονομικά. Εἶναι «ἀλλότριοι». Τό μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει προχωρήσει πολύ. Ἐκείνη τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἀνέβηκε ἐκεῖ ψηλά στόν οὐρανό. καί ἡ ὁποία κατοικοῦσε στήν Ρώμη. Γιά νά συντομέψουμε τό δρόμο. ἀγαπητοί μου!. 11 στόν Πρόδρομο. φύλλου 308). Τότε θά γίνουν τά «ἀποκαλυπτήρια» τοῦ πίνακος αὐτοῦ. πού ἡ οἰκογένειά μας ἀνέβηκε στή γενέτειρα τοῦ πατέρα μου. Πηγαίναμε στό μοναστήρι γιά νά προσκυνήσουμε τή θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τήν ἁγία κάρα τοῦ ῾Ιερομάρτυρος Σεραφείμ. οὔτε νὰ ἀντικοιτάξη γνωρίζει. Μητροπολίτου Χίου. ᾽Αργότερα. Τί εἶναι αὐτό. Ἄριστος ἐκκλησιαστικός ρήτορας καί λαογράφος. Μιά μέρα ὁ Ἑρμᾶς πήγαινε στήν πόλη τῆς Καμπανίας. οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν καὶ συγκρατοῦν τὶς πόλεις – κράτη καὶ τόνισαν ὅτι χωρὶς αὐτοὺς δὲν θὰ ὑπῆρχε τάξη καὶ ἁρμονία στὸν φυσικὸ κόσμο καὶ στὶς διανθρώπινες σχέσεις. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀγωνίζονται κατά τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας. Δὲν ὑποκλίνεται τὸ κυπαρίσσι. Δρ. ἦταν δέ ἕνα ἀπό τά ἕξι παιδιά τῆς οἰκογένειας τοῦ Χρήστου καί τῆς Αἰκατερίνης Κουτρούμπα. μὲ ἀποτέλεσμα: Ἡ Ἐθνικὴ Γλώσσα νὰ ἀλλοιώνεται. ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι. • Ἂν ἐξέπεσε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς ὁ Ἑωσφόρος. Ἀντιθέτως δικαιώνεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἄδικος. ῎Ακουσε ὅτι στά ῎Αγραφα εἶναι τό φημισμένο μοναστήρι τῆς Κορώνης. πρέπει νὰ ἰδοῦμε μήπως καὶ ἄνευ ἄλλης ἀρετῆς. Χριστόφορος Παπανδρεόπουλος (ἤ Παπανδρέου). Εἰς τὸ δεύτερον τροπάριον.) Μητροπολίτης Εὐχαΐτων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κοντά στόν Ἄλυ ποταμό. Ὅλοι αὐτοὶ ἐπέδρασαν διαφοροτρόπως σὲ ἄτομα καὶ κοινωνίες. Ὁ Ζήνων τὸν Γ΄ αἰώνα π. Stirner.. Χριστόφορος Παπανδρεόπουλος (ἤ Παπανδρέου) (1907-1917 καὶ 1922-1923) καὶ ὁ μετέπειτα ᾽Αρχιεπ. ἀλλ᾽ ἀμφοτέρωθεν κεκραμένον καί τήν ἁρμονίαν τῆς ψυχῆς δικαιότατον». τό ὁποῖον διαπραγματεύεται τόν «ἔννομον» καί ἄνομον ἀναρχισμόν. τὴν ἐλεημοσύνη. γι᾽ αὐτό σ᾽ ὅλη του τή ζωή ἦταν λιτοδίαιτος. ἀναδεικνύοντας τὸ φαινόμενο τῆς τρομοκρατίας. • Χριστιανὸς πραγματικὸς εἶναι ἄβυσσος ταπεινώσεως. γιατί πλησιάζει τό τέλος. Δὲν μποροῦσε νὰ εὑρεθῆ καταλληλότερο θέμα. ἀγαπητοί μου. ῎Ετσι ἕνα πρωινό. Ὅταν ἔβλεπε ὅτι ἐμεῖς τά μικρά ἀρχίζαμε νά ἀλλάζουμε θέσεις μᾶς ἔστελνε νά ἀγναντέψουμε τόν κάμπο. Ἐγκατάλειψις Θεοῦ. βιώνοντας ἕνα τέτοιου εἴδους ἀναρχισμό. Μονῆς. Χριστόφορος παραιτήθηκε ἀπό ἡγούμενος καί τά ἡνία τῆς ἱ. πού προβλέπουν οἱ ἱεροί κανόνες. Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Τό μοναστήρι τῆς Κορώνης. πιστός στά διδάγματα τῆς Ἐκκλησίας. Ν. ψάλλοντες τὸ «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός». ὄχι ἀκριβῆ. • Ὑπόθεσε ὅτι εἶναι δώδεκα τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας. Στό σύγγραμμά του ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Ἑρμᾶς δίνει μερικές πληροφορίες γιά τό πρόσωπό του. ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ (1897-1967) ῾Ο ἀσκητής καί ἐλεήμων ἡγούμενος τῆς ῾Ι. εἶναι ὅση μεταξὺ μικροῦ καὶ ἀνηλίκου παιδιοῦ καὶ τελείου ἀνδρὸς καὶ ὅσο τὸ σιτάρι ἀπὸ τὸ ψωμί. μέ τήν ὁποίαν ἀπευθύνεται πρός τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν καί τῆς ὑπενθυμίζει τό χρέος της. τό Μεσενικόλα Καρδίτσης. νά εἶστε φρόνιμα». τοῦ φόνου. Iohannis Euchaitorum Metropolitae. καὶ τὰ δίδω εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς ὅσους ἔχουν ἀνάγκην. ἀλλά καί οἱ ἁμαρτωλές μας ἐπιθυμίες. Ἁγ. Ὁλόκληρο λοιπόν τό βιβλίο χωρίζεται σέ δυό μέρη: (α) Σέ ἀποκαλύψεις πού δόθηκαν στόν Ἑρμᾶ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀλλά τό βιβλίο αὐτό εἶναι περισσότερο σέ μᾶς χρήσιμο. Ἰδοὺ ὁ σκοπὸς τοῦ Τριῳδίου. μά σάν μεγαλώσετε νά ῾ρθεῖτε νά σᾶς φιλέψω καί καφέ». τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὴν καρδίαν μας. οἵτινές εἰσι ἅρπαγες. ὅπως τόν εἴπαμε. μᾶς ἔλεγε. «Αὐτό μόνο σκέφτηκα – ἐξομολογεῖται ὁ Ἑρμᾶς – καί τίποτε περισσότερο». Ἡ ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς πλέκεται γύρω ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον. Δαμασκηνός. Μηλίτση. 25 στόν Χριστό. ποὺ θηλάζει τὴν δόξαν καὶ τὸν ἔπαινον. Τό Ἐπίγραμμα γιά τόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο ἔχει ἐκδοθεῖ μέ ἀριθμό 43 στό Ρ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD Βασίλειος Παπαδόπουλος Τ. Εἶναι ἄρνησις τοῦ Θεοῦ. ἀδελφοί χριστιανοί. Καιρὸς εἶναι πλέον νὰ κληθεῖ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν νὰ πράξει ὅ. «Πότε εἶπα πονηρό λόγο ἐναντίον σου. Τό Ἐπίγραμμα αὐτό δεικνύει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ Χριστιανικός κόσμος ἐξετίμησε τό ἦθος τῶν ἀρχαίων συγγραφέων. ὅμως. . • Καθοδηγεῖ καὶ φωτίζει τὴν ἐπιτυχῆ ἐκμετάλλευσιν τῶν φυσικῶν θησαυρῶν καὶ ἰδιοτήτων αὐτῆς. • Ὁ ὑπερήφανος μοιάζει σὰν τὸ ρόδι. ἄς ἀρχίσουμε ἀγώνα κατά τῶν πονηρῶν μας λογισμῶν. 4. ἀκολουθία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί στιχηρά ἰδιόμελα. ΑΡΧΙΜ. Καί ἡ γυναίκα αὐτή τόν ἐρώτησε: «Ἑρμᾶ. Μιά τέτοια φωτεινή προσωπικότητα.9). ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν κατανυκτικὴν περίοδον τοῦ Τριῳδίου. στό παρελθόν. ὅπως ἐκείνης τῶν Φιλανθρωπινῶν στά Ἰωάννινα. ᾽Ιεζεκιήλ Τσουκαλᾶς παραιτήθηκε ἀπό ἡγούμενος τήν ἡγουμενία ἀνέλαβε ὁ π. ὁ L. Cambridge. γιατί μᾶς δίδει ἕνα μήνυμα πού εἶναι πολύ ἀναγκαῖο γιά τούς καιρούς μας. Βιβλιογραφία: 1. Κύριλλος Κωστόπουλος. Τό 1917 ὁ π. ἄν εἶχε γιά σύζυγό του μιά τόσο ὡραία γυναίκα. διδασκάλου ναστήρι ἀπό τά παλαιά τά χρόνια μέχρι καί τά τελευταῖα. στόν ὁποῖο καθόταν μία γραῖα γυναίκα μέ λαμπρά ἐνδύματα καί ἕνα βιβλίο στά χέρια της. Κυριώτεροι ἠθικολόγοι οἱ σοφοί πού ἀναφέρονται στό Ἐπίγραμμα. ὁ K. πού δέν ἀπέχει καί πολύ ἀπό τό χωριό. ἀντίπαλος τοῦ Θεοῦ. Μόλις συμπλήρωσε τρία χρόνια σά δόκιμος ὁ Δαμασκηνός τόν ἔκειρε μοναχό καί στή συνέχεια φρόντισε νά χειροτονηθεῖ διάκονος. Ὑπάρχει μόνο στόν Παλατινό Κώδικα ὑπ' ἀρ. ἀφήνει τὸν Διάβολον νὰ τὸν τυραννῆ (ἐνοχλῆ). τὴν ταπείνωση. ὡστόσο. Καὶ τοῦτο γιατί τὸ φαινόμενο αὐτὸ παράγει. γιά νά ξεκουραστοῦν αὐτός εὕρισκε χρόνο νά διαβάσει. De Lagarde. ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· «ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τελωνικῶς. Ἡ ἔμπρακτος μετάνοια. οὔτε εἶμαι. Περιέχει ὁράματα καί ἀποκαλύψεις. «Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». π. ἅπτονται πολλῶν ἐπικαίρων θεμάτων. ἰδίαν περιουσίαν καὶ δικαίωμα νὰ δέχεται κληρονομιές. Μιά μέρα ἡ Ρόδη λουζόταν στόν Τίβερη ποταμό καί ὁ Ἑρμᾶς πού τήν εἶδε θαύμασε τήν ὡραιότητα τοῦ σώματός της καί σκέφτηκε ὅτι θά ἦταν εὐτυχής. Αὐστραλίας) καί ὁ Μητροπολίτης. τά ἀκάθαρτα γεννήματα τοῦ νοῦ. Ἡ Θρησκεία νὰ βάλλεται πανταχόθεν. Hunger: Βυζ. Ἀθηνῶν). «Σέ σένα ἐγώ ἁμάρτησα. «δέν χόρτασε ποτέ τό ψωμί». Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν περιλαμβάνει ὡς μέλη της τοὺς ἐπιφανέστερους Ἕλληνας ἐπιστήμονας. Στό ζυγό τοῦ Χριστοῦ πολλά θαύματα καί πολλές ἐπεμβάσεις τῆς Παναγίας καί τοῦ ῾Αγίου στή ζωή πολλῶν ἀνθρώπων. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. βάσις. Ὅταν. Δέν καταγράφονται μόνο ὡς ἁμαρτήματα τά ἄσχημα λόγια μας καί οἱ κακές μας πράξεις. τήν ταπείνωσιν. ἀπουσιάζει ἡ ἀναρχία. Ἰερεμίου 3. ὁ δὲ ταπεινόφρων. τὸ θεμέλιον τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος πάντοτε μέν. Τήν ἀναγνωστική του ἱκανότητα τήν τελειοποίησε. Χριστέ μου. Εἰς τήν ἐπιστολήν ἐπισημαίνονται τά ἀκόλουθα: «Μετὰ τὴν μεταπολίτευση δημιουργήθηκαν θέματα. τρίτος καί πέμπτος στίχος ἔχουν ἑφθημιμερῆ τομή – παύση (Π7).14). ᾽Ιωαννίνων Σεραφεὶμ (μετέπειτα Ἀρχιεπ. οὔτε ὁ ὑπερήφανος ταπεινοῦται. Τά ἐπιγράμματά του. χωρὶς κανένα ἄλλο πάθος. Γεωργίου Θ. Τό σῶμα θεωρεῖται ὡς κάλυμμα τῆς ψυχῆς. ἡ ὑπερηφάνεια. δὲν βλέπει τὴν δόξαν τῆς μυστικῆς Ἀναστά- Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. φ. ὁ Θεός. τὴν δημώδη μουσικὴν καὶ ποίησιν καὶ καθ᾽ ὁλοκληρίαν τὰ τοῦ βίου καὶ τῆς λαογραφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Τὸ Θεανθρώπινο ἦθος διδάσκει τὴν ἀγάπη. τοῦ 1915 καί σέ ἡλικία 18 ἐτῶν. Στό μοναστήρι μόνασαν ἀκόμα ὁ Δωρόθεος Κοταρᾶς (μετέπειτα Ἀρχιεπ. Μέσα ἀπό δασωμένες πλαγιές. κυρία. 70 στήν Θεοτόκο.. Μόνον ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἶναι Αὐτὸς. ἀφοῦ ἀσφάλισε τό κοπαδάκι του μέ τά γίδια κι ἔβαλε στό ντρουβά του ἕνα κομμάτι μπομπότα καί μιά σφήνα τυρί ἐγκατέλειψε τή γενέτειρά του. ᾽Αφοῦ ἔφτιαχνε τόν καφέ ἄρχιζε νά μᾶς λέγει τή ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ. Ἀθ. καί γι᾽ αὐτό οἱ χριστιανοί πρέπει νά μετανοήσουν. Γεωργίου Διονύσου Τοῦ Σεβ. διά τὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν προαγωγήν τῶν Ἐπιστημῶν. θυγάτηρ. ἄμφω γάρ εἰσι καί λόγον καί τόν τρόπον τοῖς σοῖς νόμοις ἔγγιστα προσπεφυκότες. καί ὁποία τότε ντροπή καί ὁποία καταισχύνη! Γι᾽ αὐτό. τόν μέ τήν μορφή ποιμένος. Διὰ τοῦτο ἔχομεν ἀνάγκην καθάρσεως. βί- ους ἁγίων. φανερώνει ὅτι εἶναι ὑπερήφανος. καί τόν ἔβαλε σά βοσκό τοῦ κοπαδιοῦ τῆς Ἱ. Τὰ βυθίζομεν τρὶς καὶ πολλάκις εἰς τὸ νερὸ τῶν δακρύων τῆς κατανύξεως. δαιμόνων στήριγμα. Στό τζάκι συνήθως πάντα ὑπῆρχε φωτιά καί στή χόβολη ἔψηνε μόνος του ὁ π. Ὁ ἀναρχισμὸς δὲν εἶναι νέο "φροῦτο". ἐπικρατεῖ τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου. Δηλαδὴ δὲν δύναται κανεὶς νὰ πέση εἰς τὴν λάσπην τῆς ἁμαρτίας. ὅταν ἦλθε στό μοναστήρι τῆς Κορώνης. ὅπως ὁ Ξιφιλίνος καί ὁ Μιχαήλ Ψελλός. ῎Εχουν δεῖ τά μάτια μου τσα. φωνάζει μαζὶ μὲ τὸν ψαλμωδὸν τὸ «Ἐλέησόν με ὁ Θεός. ᾽Αθηνῶν καί ἀντιβασιλέας Δαμασκηνὸς Παπανδρέου (1917-1922). † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 1. διότι ἀφέθησαν ἀνεξέλεγκτα στὴν διάθεση τῶν ἀναπλαστῶν τῆς γλώσσας καὶ ἀναθεωρητῶν τῆς ἱστορίας. Ἔτσι ἡ ψυχὴ καθαίρεται. ἐκεῖ εἶχε ἔλθει πρίν ἀπό λίγο καιρό ἕνας φωτισμένος κληρικός. αὐτὸ δὲν εἶναι ἔννομος ἀναρχισμός. Ἡ ἀνακαίνισις τῆς ψυχῆς. παραλογισμός. Τόν ἄγγελο αὐτόν. Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα. Ἐκεῖ γονάτισε καί ἄρχισε νά προσεύχεται καί νά παρακαλεῖ τόν Κύριο νά τοῦ συγχωρήσει τά ἁμαρτήματά του. ὅπως εἶναι ὅλα τὰ ἀληθινὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀνάστασις. ᾽Αφοῦ μᾶς ἄνοιγε τό καθολικό. πού ὑπῆρχε πρός τήν πλευρά τῆς αὐλῆς. γι᾽ αὐτό καί ὅλο τό ἔργο ὀνομάστηκε «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». λέγει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος.». τόν «ἄγγελο τῆς μετανοίας». θύραθεν καί ἱερά. ἀλλὰ ἐλπίζει εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τῆς χάριτός του. Λογοτεχνίας 2. Χριστέ μου. μιᾶς ἡμέρας πού ὁ ἥλιος ἀνέτειλε νωρίτερα καί θά ἔδυε ἀργότερα ἀπ᾽ ὅτι τήν προηγούμενη. Μεγάλη ἦταν ἡ χαρά ὅλων μας. γιά νά τοῦ ἐλέγξει τήν ἁμαρτία του ἀπέναντί της. Ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους (11ος αἰ. τὸν ὁποῖον ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας κατὰ τὸ ἒτος 1926 ἐξέδωσε. ἀλλὰ μὲ ταπείνωσιν «τελωνικῶς» διότι. • Ἐκεῖνος ποὺ δὲν δέχεται ἔλεγχον. τονίζει ὅτι μόνον τό θεανθρώπινον ἦθος. Λογοτεχνία. ὅπως: ὁ Ἀρχιμ. ῞Οταν ὁ μακαριστός π. Κ. Ἄς πνίγουμε μέσα μας τίς ἀκάθαρτες σκέψεις. πού ἄφησε τά ἴχνη της στό χῶρο. ὅπως εἶπεν ὁ Κύριος. 2146 ὅπου εὑρίσκεται καί ἡ Ἀκολουθία του. Γράμματα δέν ἔμαθε. καί ἀκολουθούσαμε τόν ἁμαξωτό δρόμο. τά ὁποῖα πρέπει νά φονεύουμε. ὅπου τό κελάρυσμα τῶν πηγῶν γίνεται ἕνα μέ το κελάϊδισμα τῶν γλυκόλαλων πουλιῶν.». Μέ πολλές εὐχές. Ὅμως δὲν τὸ ἔλεγε μὲ καθαρὰν καρδίαν καὶ ταπείνωσιν. πού ἀθλήθηκε καί τά ὁποῖα δέν μπόρεσε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος νά ἐξαφανίσει καί νά σβήσει. τό ὁποῖον διδάσκει τήν ἀγάπην. ἀλλά μεγάλος σέ ἀρετή ἡγούμενος τοῦ μοναστηριοῦ ᾽Αρχιμ. Gottingen 1882. Εἶχε ἐνεργό ἀνάμειξη στά πολιτικά καί προσπάθησε νά ἐπηρεάσει τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Θ΄. γεννήθηκε τό 1897 στήν Καΐ- Παιδιῶθεν ἡ καρδιά τοῦ ᾽Ιωάννη ἐφλέγετο νά ἀφιερωθεῖ στόν Κύριο. Στούς νάρθηκες τῶν Μονῶν. ἀναδημοσιεύομεν τήν ἐπιστολήν τοῦ κ. Καὶ ποιὸς λοιπὸν δύναται νὰ ἐλεήση αὐτούς. Κανονική εἶναι παροξύτονη ἀπόληξη τῶν στίχων καί μάλιστα μέ βραχεῖα τήν τονιζομένη παραλήγουσα. πού σέ ὁδηγεῖ ἀπό τήν πύλη τῆς Ἱ. τότε. Οἱ Ἐθνικοὶ Ἐπέτειοι. Παιδί πτωχῆς καί ἀγροτικῆς οἰκογένειας μεγάλωσε μέσα στίς στερήσεις. παρὰ μόνον διὰ τὸ ἁμάρτημα τῆς ὑπερηφανείας. • Παρασκευάζει καὶ συντάσσει καὶ δημοσιεύει τὴν Γραμματικήν. γιατί καί οἱ δύο ἦταν καί στήν θεωρία καί στόν τρόπο ζωῆς στούς νόμους σου ἀπ᾽ ὅλους πιό πιστοί καί ἄν ἀγνοοῦσαν ὅτι Ἐσύ εἶσαι ὁ Θεός τῶν πάντων. ἐκεῖ ὑπερηφανείᾳ προεσκήνωσε· μήνυμα γὰρ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον». γιά τά ὁποῖα κατέχει ἰδιαίτερη θέση στήν ἱστορία τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας. Ἰερεμίου. τήν ὁποία πρίν ἀπό πολλά χρόνια εἶχε ἐπιθυμήσει νά λάβει γιά γυναίκα του. πού ἔκαιγαν στό τζάκι. κάνει μιά νέα σύνθεση μέσα στό πνεῦμα τοῦ αἰώνα πού σιγοῦν τά πάθη. ἀλλά καί νά ἀποφύγουμε τήν καλοκαιριάτικη ζέστα ἀκολουθούσαμε διάφορα μονοπάτια μέσα ἀπό τό δάσος. Κάποτε ὅμως θά φύγει αὐτό τό κάλυμμα. Ἀσχολήθηκε καί μέ τίς φυσικές ἐπιστῆμες καί τά μαθηματικά. πρίν ἀνεβεῖ ὁ ἥλιος. ῾Η πόρτα τοῦ μοναστηριοῦ ἦταν πάντα ἀνοιχτή ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου μέχρι νά σουρουπώσει. φιδωτά μονοπάτια. ἂν δὲν πέση πρῶτα εἰς τὸν κρημνὸν τῆς ὑπερηφανείας. π. καὶ γίνης δοῦλος αὐτῆς. τὸ Συντακτικόν καὶ τὰ Λεξικὰ αὐτῆς. πού πιστεύει στὴν ἀθανασία μίας Ἑλλάδος. Πλάτωνα καί Πλούταρχον ἐξέλοιό μοι. Ἱερόν Ἐπίγραμμα Διατί τό θεανθρώπινον ἦθος ἀποκλείει τήν τρομοκρατίαν καί τήν ἀναρχίαν Εἰς τήν ἐφημερίδα «Πελοπόννησος» τῆς 3ης Φεβρουαρίου ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. «Ἀκάθαρτος παρὰ Κυρίῳ πᾶς ὑψηλοκάρδιος». Τό μακαριστό γέροντα εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσω καί νά συνδεθῶ μαζί του ἕνα καλοκαίρι.ἀ. Καὶ τὰ μὲν δύο προηγούμενα θεραπεύονται πολλάκις ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Συνετέλεσε στήν κωδικοποίηση τῶν λειτουργικῶν Βιβλίων. Λαμπρύνεται. μητέρα τῆς κατακρίσεως. ἐξεταστὴς πικρὸς τῶν ξένων ἔργων. Κορώνης Καρδίτσης (1ον) Σήμερα πού τά πάντα ἰσοπεδώθηκαν καί τά πρότυπα ἔγιναν σπάνια ἀξίζει νά γυρίζουμε πίσω. θέλει νά μπεῖ καί στό ἱερό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ὁ νέος αὐτὸς πεινάει. τρέμομεν τὴν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως. Τό μπρίκι τό εἶχε κρεμασμένο σ᾽ ἕνα καρφί. Ἡ Ἐκκλησία τόν τιμᾶ στίς 5 Ὀκτωβρίου. ἀφοῦ συμπλήρωσε τήν ἡλικία. «Τί θέλεις ἐδῶ. χάνει τὰ λογικά του καὶ δὲν ξέρει τί κάνει. ἀπό ἕνα γκαζοκάντηλο. Λεξ. 912] – ἀρνεῖται τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας. ἀποκρίθηκε ὁ Ἑρμᾶς.». Ἡ περίοδος τῆς κατανύξεως καὶ τῆς καθάρσεως. Τό κείμενο αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο στήν σειρά τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων. ζεῖ στὸν μολυσμένο ἀέρα. ἡ δὲ συνεχὴς αὐτῶν μνήμη φέρει εἰς ἡμᾶς τὴν ταπείνωσιν. Τὸ πρόθυμον πνεῦμα τοῦ πιστοῦ ξαγρυπνᾶ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φέρον μαζί του τὸν λερωμένον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν ναὸν τοῦ σώματος καὶ παρακαλεῖ νὰ τοῦ ἀνοίξη ὁ Θεὸς τὴν θύραν τῆς μετανοίας. Πέρασαν ἀπό τότε πολλά χρόνια. Εἰς τὸ τρίτον τροπάριον «Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν. Οἱ θυσιασθέντες γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας νὰ περιφρονοῦνται. • Ὁ ὑπερήφανος ἀγαπᾶ νὰ ἐξουσιάζη τοὺς ἄλλους. Ὁ φωτισμὸς τῆς διανοίας καὶ τῆς καρδίας. περιφρονεῖται βαναύσως. πού παλαιότερα ὀνομάζονταν ῾Ιερά Μονή τῆς Κρυερᾶς Πηγῆς. ποὺ ἀφανίζει ὅλα τὰ καλὰ εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν θεομισῆ ὑπερηφάνειαν. ἀριθμ. ἐπειδή αὐτοί ὡς ἐθνικοί. Τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ τράστ δὲν χρησιμοποιοῦν βία καὶ δὲν ἐπιβάλλονται μέσῳ τοῦ χρήματος. ᾽Ιάκωβος Κουτρούμπας. ἀλλά ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία. Διὰ τοῦτο κατακρίνων ὅλον τὸν κόσμον ἔλεγε. Γίνεται ὁλόφωτος. Ἀνθρωπιστής πού συνέβαλε στήν ἀναδιοργάνωση τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. κι ἀπό ἐκεῖ νά ἀντλοῦμε παραδείγματα καί διδάγματα γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας καί τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Χριστόφορος. ιη΄ 11). Ἀξιωματικοῦ ἐ. Μάρκου Ἕνα Ἐπίγραμμα τοῦ Ἰωάννη Μαυρόποδα: «εἴπερ τινός βούλοιο τῶν ἀλλοτρίων τῆς σῆς ἀπειλῆς ἐξελέσθαι.. χειροτονήθηκε ῾Ιερέας. Λευκαίνεται. «σπερματικός λόγος». Σέ ἕνα ἄλλο πατερικό κείμενο (τοῦ Βασιλείου Ἀγκύρας Περί τῆς παρθενίας) λέγεται ὅτι οἱ κακοί μας λογισμοί γράφονται διά τοῦ νοῦ στόν πίνακα τῆς ψυχῆς μας. ὅπως ἔλεγε. • Σφυρηλατεῖ νέα ὅπλα ἀσφαλείας.. H. Ἀνάγκην μετανοίας. ἀδελφοί μου. Τὸ κακὸ δὲν μπορεῖ νὰ καταργήσει τὸ κακό. γι'αὐτό καί τούς χαρακτηρίζει ὡς πρό Χριστοῦ Χριστιανούς. ὅπου μόνασε καί ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς περιοχῆς ῾Ιερομάρτυς Σεραφείμ. Τὶς ρίζες τοῦ ἀναρχισμοῦ τὶς βρίσκουμε στὴν Ἀρχαιότητα. δικαστὴς τρομερὸς καὶ ἀπάνθρωπος. ἡ αὐτομεμψία * Ὁμιλία εἰς τὸν Ἱ. φύλαξ τῆς ἁμαρτίας. Στά κείμενά τους ἡ Ἐκκλησία διέκρινε σπέρματα τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Μονῆς στό ἐσωτερικό της. Μανώλη σεως». ἀδικεῖται. τίς ὁποῖες ἔλαβε ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου. τό ὁποῖον διαπραγματεύεται τὴν ἁμαρτίαν. ἀδελφοί. ὁ ὁποῖος τοῦ παρουσιάστηκε μέ μορφή ποιμένος (δηλαδή βοσκοῦ). Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος τό ὀνομάζει ὠφελιμώτατο βιβλίο. ὅπως αὐτὸς ὁ Τελώνης· καὶ ἐπαινοῦσε καὶ ἐδόξαζε τὸν ἑαυτόν του καὶ ἔλεγε: Νηστεύω δὶς τοῦ Σαββάτου. Πῆρε λοιπόν ἀπόφαση ἐκεῖ νά πάει νά μονάσει. ἂν δὲν εἶναι ἔννομος ἀναρχισμός. Καί ἐνῶ ἐλυπεῖτο καί ἔκλαιε γιά τόν ἔλεγχο αὐτόν. τὴν ἀλήθεια καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀποκλείει τὴν ἀναρχία καὶ τὴν τρομοκρατία. πρόξενος πτώσεων. ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ P. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς δεσμεύει εἶναι ἡ ὑπακοὴ καὶ ἐκεῖνο. Οἱ περισσότερες ὅμως ὁράσεις δόθηκαν στόν Ἑρμᾶ ἀπό τόν ἄγγελο αὐτόν. ὅταν γίνει ἀπὸ ὅλους μας ἀποδεκτὸς ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων. ὅσον κακὸν ἤθελον προξενήσει τὰ δώδεκα. τό ἦθος σεμνόν ὁμοῦ καί Σωκρατικόν καί οὔτε κοινόν ἄγαν οὔτε μόνως εἰρωνικόν. ἡ πηγὴ τῆς εἰρήνης καὶ ὄχι τῆς διαμάχης. πόσο περισσότερο θά τόν βαρύνουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τά ἄλλα ἁμαρτήματά του. Ὅμως. Ζωοδότα» ψάλλομεν. 549). ὅτι δηλαδή πραγματικά ἐπεθύμησε πονηρά ἐπιθυμία γι᾽ αὐτήν. πού φυλάσσονται ἐκεῖ. Καὶ τοῦτο γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ ἔννομος ἀναρχισμὸς ὁδηγεῖ τὰ ἄτομα καὶ τὶς κοινωνίες στὸν παράνομο ἀναρχισμὸ καὶ τὴν τρομοκρατία. γιατί τό ὕψος εἶναι μεγάλο. «ἐδῶ τρίφτηκε ἡ γλώσσα μου». 2. Μόνο τὸ ἦθος μεταμορφώνει πρόσωπα καὶ κοινωνίες. τήν ἐπιστολή τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας) πού τοῦ ἔδινε ὁ παπάς τοῦ χωριοῦ του˙ ὅταν τά γίδια κάθονταν στό γρέκι. τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας. γιά νά μᾶς κεράσει λουκούμι καί καφέ. ὅπως στά κήπια ἤ στίβαζε τά ξύλα. *** Τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ Τριῳδίου ἀναγιγνώσκεται ἡ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. τή σημερινή Μακρυρράχη Δομοκοῦ Φθιώτιδος.». συνεπικουρούμενη ἀπὸ τὸν πνευματικὸ κόσμο τῆς Χώρας. Ὁ πρῶτος. Σκοπὸς του εἶναι νὰ φθάση ἀκατακρίτως προσκυνῆσαι τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης καὶ ὄχι τοῦ μίσους. Ἄς πονέσουμε κι ἐμεῖς. φουσκωμένα ρέματα καί κοπιαστική πορεία ἔφθασε μπροστά στή σιδερένια πόρτα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κορώνης. ψηφισθέντα ὑπό τῆς Βουλῆς καὶ Γερουσίας. ἐνῶ οἱ λοιποί πενθημιμερῆ (Π5).. Σταυρώνομεν τὰ πάθη. Πῶς θεραπεύεται Κενοδοξία – Ὑπερηφάνεια Ἡμεῖς μπαίνομεν κρυφίως εἰς τὴν καρδίαν ἀπὸ τὴν θύραν τῆς ἀνευλαβείας καὶ φιλοδοξίας μὲ μεγάλην πονηρίαν. «Πέρασε πολλά αὐτό τό μο- Τοῦ κ. μέσα εἰς τὴν ὁποίαν κρημνίζει καὶ ἀποπνίγει ὅλα τὰ διαβολικὰ πάθη καὶ κινήματα. θά φάτε μόνο λουκούμι. ἀποδεκατῶ ὅλα μου τὰ πράγματα. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀναρχία μὲ τὴν θυγατέρα της τὴν τρομοκρατία θὰ ἐκλείψουν καὶ θὰ παύσουν νὰ ὑπάρχουν ὡς κοινωνικὰ νοσηρὰ φαινόμενα. *** Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης εἰς τὸ περίφημον βιβλίον του «Κλῖμαξ» ἔχει ἀφιερώσει δύο λόγους διὰ τὴν πολύμορφον κενοδοξίαν. φυγαδευτήριον τῆς θείας βοηθείας. Τρόμαξε γιατί σκέφτηκε ὅτι ἄν καταλογίστηκε ἀπό τόν Θεό ἡ ἐπιθυμία του ἐκείνη γιά τήν Ρόδη. πού περιλαμβάνει τέσσερις ὁράσεις. Καὶ νομίζει ὅτι εἶναι πλουσία ἀπὸ ἀρετὴν καὶ χάριτας. ἀλλὰ καὶ πτώσεις. πού λέγει τό Ψαλτήριο (136. Οἱ Ἐθνικοί Ἥρωες νὰ διασύρονται. • Ὁ ὑψηλόφρων ἀντιλέγει σφοδρῶς. βρίσκεται στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς Νότιας Πίνδου. νά προσκυνήσουν καί νά προσευχηθοῦν. τῆς ψυχῆς μας δηλαδή. Bakounin. Καί ὁ Ἑρμᾶς ἀπάντησε: «Μιά γυναίκα μέ ἤλεγξε ὅτι ἁμάρτησα σ᾽ αὐτήν». «Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν περάση ἀπὸ τὸ μνῆμα τῆς μετανοίας καὶ ταπεινώσεως καὶ κατανύξεως. ὅτι ὁ πατέρας του τόν πούλησε γιά δοῦλο σέ μιά νεαρή γυναίκα. στόν ὀρεινό ὄγκο τῶν ᾽Αγράφων καί πάνω ἀπό τόν κάμπο τῆς Καρδίτσας. κατά κόσμον ᾽Ιωάννης Κουτρούμπας. Ὁ ἴδιος εἶχε συνείδηση τῆς ποιητικῆς του τέχνης καί παρεσκεύασε μόνος τήν ἔκδοση μέρους τῶν ποιήσεών του ἐν εἴδει Ἀνθολογίας. Τόπος καταγωγῆς του ῾Ο μακαριστός Γέροντας ᾽Ιάκωβος. γιὰ παράδειγμα. ἀφοῦ διαπραγματεύεται τά αἴτια τῆς τρομοκρατίας. μαζί μέ τό φαγητό ἔβαζε στό ντρουβά καί «φυλλάδες» (βίοι ἁγίων. πολιτικὰ ἢ κοινωνικὰ ἰσχυρὸς ἐπιβάλλεται μὲ τὸ "ἔτσι θέλω". Krumbacher: Ἱστορία Βυζ. Τὸ λέγει αὐτὸ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον: «Ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται». Ὑπῆρξε δάσκαλος σπουδαίων ἀνδρῶν τοῦ αἰώνα του. Τὸ τελευταῖον μόνον ἀπὸ τὸν Θεόν. • Ἐρευνᾶ καὶ ἐκδίδει ἀκριβῶς τοὺς μεγάλους Ἕλληνας συγγραφεῖς. Τό κήρυγμα ἔχει ὡς ἀκολούθως: 1. • Σπουδάζει καὶ ἀποκαλύπτει τὴν φύσιν τῆς Χώρας.. ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τὴν Συντακτικὴ Ἀπόφαση «Περὶ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ τεῦχ. Ἡ ἀποφυγὴ λοιπὸν τῆς θεομισοῦς ὑπερηφανείας καὶ ἡ ἄσκησις τῆς ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως εἶναι ἡ Τό χρέος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Ἐκ τῆς ἐφημερίδος «ΕΣΤΙΑΣ». τὸν κρημνίζει εἰς τὸ χάος. τῆς ἐπαναστάσεως. Ἡ Ἐθνικὴ Ἱστορία νὰ παραποιεῖται. χωρὶς Θεὸ εἶναι. Συνήθως ξεκινούσαμε πρωί. • Ἡ λήθη τῶν ἁμαρτιῶν μας προξενεῖ εἰς ἡμᾶς ὑπερηφάνειαν. ἄν καί ἦταν ἐλαχίστων γραμματικῶν γνώσεων. Ὅπου ὑπάρχει ἦθος. 24. τότε ὑπάγονταν στό νομό Καρδίτσης. ἀγαπητοί μου. ἐνταῦθα τῆς σῆς χρηστότητος δεῖ μόνον δι᾽ ἥν ἅπαντας δωρεάν σῲζειν θέλεις». διορθώνοντας τά Μηναῖα. ποὺ ἔφερε τὸ ὄντως ἦθος μέσῳ τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἔννομος ἀναρχισμός. Μπορεῖ νά εἶναι αὐτός τόν ὁποῖο μνημονεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του (16. Ὅταν διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς κατανύξεως ἔχη πλυθῆ. Εἶναι προφανές. πού ἦταν ἔξω ἀπό τό τζάκι. ῞Οπως σχεδόν ὅλοι οἱ Μεσενικολῖτες ἔτσι κι ἐμεῖς θεωρούσαμε ὑποχρέωσή μας νά ἐπισκεφθοῦμε οἰκογενειακῶς τήν ῾Ιερά Μονή Κορώνης. πού ἔκοβαν γιά νά πυρωθοῦν τό χειμώνα. ἀκόμη. Ἡ γερόντισσα ἀρχοντική γυναίκα βεβαίωσε καί αὐτή τόν λόγο τῆς πρώτης γυναίκας. ἀλλὰ μετανοημένος καὶ συντετριμμένος Τελώνης. Nitzsche. ὅπως ἡ γλώσσα. «Στήν καρδιά σου – τοῦ εἶπε ἡ Ρόδη – εἰσῆλθε κακή ἐπιθυμία γιά μένα. Μία πορεία πρὸς τὸ τέλος. ἡ ἱστορία. Α´. Τήν νεάνιδα αὐτή ὁ Ἑρμᾶς τήν σεβόταν πολύ. ὅπως χαρακτηριστικὰ ἔχει λεχθεῖ. ἀλλὰ καὶ ἡ διόρθωση καὶ ἀναμόρφωση τῆς κοινωνίας. ἀπεικονίζουν τούς ἀρχαίους σοφούς. • Μὴ παύσωμεν νὰ ἀκούωμεν πάντοτε συνεχῶς τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἔργα τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ θὰ εὕρωμεν ὁπωσδήποτε πόσον ὑστεροῦμεν ἡμεῖς. Περιπατώντας ἔβλεπε τά μεγαλεῖα τῆς φύσεως καί δόξαζε τόν Θεό. Ὅταν ἔλθη ἡ Ἀνάστασις. Προπαρασκευὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς τὴν πορείαν μας. εἶχαν πλησιάσει περισσότερο τή χριστιανική ἠθική. ἡ πηγὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ ὄχι τῆς ἀδικίας. Τό ἀρχονταρίκι ἦταν ἕνα ὑπόγειο δωμάτιο δεξιά τῆς πέτρινης σκάλας. γιατί μέ τόν θάνατό μας χωρίζεται τό σῶμα ἀπό τήν ψυχή. διότι: • Μελετᾶ καὶ κανονίζει τὰ τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν γλώσσης. Τό Ἐπίγραμμα διατρέχεται ἀπό μία ἐπιεικῆ θεωρία γιά τόν ἀρχαῖο κόσμο καί τά ἀρχαῖα κείμενα.. Ἡ ἀπόρριψις τῶν ἔργων τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου. τήν ἐρώτησε ὁ Ἑρμᾶς. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ τοιαύτη προικοδότηση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνεξαρτησία τοῦ ἒργου της ἀπὸ τὶς πολιτικὲς. ποὺ κτυπᾶ τὸ στῆθος του καὶ ταπεινὰ ἐπικαλεῖται τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελεῖται ἀπό 8 στίχους σέ βυζαντινό δωδεκασύλλαβο.τι ἐπιτάσσει ὁ ἱδρυτικός της Νόμος. Γιά τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ ἔλεγε μέ καμάρι ὅτι «ἐγώ φρόντισα νά σπουδάσει. γιά νά μποροῦν οἱ προσκυνητές νά ἀνάψουν τό κεράκι τους. σημεῖον ἀκάρπου ψυχῆς. παραθέτουμε ἐδῶ μία πικρὴ ἀλήθεια. ποὺ καταλύει τὴν ἐλευθερία τοῦ πολίτη. τῆς καταστροφῆς. Τὰ νεκρώνομεν. Ὅστις δέχεται μὲ εὐμένεια τοὺς ἐλέγχους.22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Σελὶς 5η ΤΡΙῼΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ* Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ Ἀρχίζει τὸ Τριῴδιον. νά μοῦ ἐξαιρέσεις τόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο. Κουρασμένος ἀπό τήν ὁδοιπορία ἔπεσε νά κοιμηθεῖ. πῶς νὰ μὴ ξεσπάσει σὲ βία. τῆς διορθώσεως τῆς ζωῆς μας. ὅταν ἔμαθε τό σκοπό τοῦ ἐρχομοῦ του. Κέδρος 2011. Ὁ Ἑρμᾶς ἄρχισε νά κλαίει γιά τόν ἔλεγχο αὐτό τῆς Ρόδης. τὴν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ὁ M.Χ. 138. 8 στόν Ἰωσήφ τόν ὑμνογράφο. Διά τὴν ἰσχύν τῶν ἀποφάσεών της ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἒχει ἰδίαν νομικὴν προσωπικότητα. ἡ νηστεία καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἐπιφανειακὰ δικαίου. ὁ ᾽Αρχιμ. Ψάλλει λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ πρῶτον τροπάριον τοῦ Τριῳδίου: «Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς. καί δεύτερον τίς ἔλαβε ἀπό ἕνα ἄγγελο. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: "Ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἐκ τῆς τῶν ἠθῶν ἡμερότητος καλείσθω μᾶλλον" (PG 63. ἡ ὁποία εἰκονίζει τήν Ἐκκλησία. ἐπιστολές καί ἕνα ἔμμετρο ἐτυμολογικό λεξικό. Καὶ μάλιστα πτώσεις ὀδυνηράς. Ἰεζεκιὴλ Τσουκαλᾶς (μετέπειτα Ἀρχιεπ. ἐχθρός τῆς ἐξομολογήσεως. • Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι μία μεγάλη καὶ ἐσχάτη πτωχεία τῆς ψυχῆς. οἱ παραδόσεις μας καθὼς καὶ τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα. ἐλέρωσε τὴν ψυχήν του μὲ αἰσχρὰς ἁμαρτίας· ἐλπίζει ὅμως καὶ πάλιν ὅτι αἱ πρεσβεῖαι τῆς Παναγίας μας θὰ τοῦ χαρίσουν τὴν ποθητὴν κάθαρσιν. Καθίσταται λοιπὸν ἄμεση ἡ ἀνάγκη ἀντιδράσεως διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Νόμου. γιά νά ἀνάψουμε τό κεράκι μας καί νά προσκυνήσουμε τίς εἰκόνες καί τήν ἁγία κάρα τοῦ τόσο προσφιλοῦς στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς κι ὄχι μόνον ῾Αγίου Σεραφείμ μᾶς ὁδηγοῦσε στό ἀρχονταρίκι. Ἀλλά θά συνεχίσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν ἀνάλυση τοῦ πατερικοῦ αὐτοῦ ἔργου «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» στά ἑπόμενά μας κηρύγματα. • Δημιουργεῖ καὶ ἀναδεικνύει ἀκμαίαν καὶ ἀκτινοβόλον νεωτέραν ἑλληνικὴν Ἐπιστήμην καὶ ἐν γένει ἐξυπηρετεῖ καὶ προάγει τὰ μεγάλα ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ συμφέροντα τοῦ τόπου. ρίζα τῆς βλασφημίας. πού τήν ἔλεγαν Ρόδη. ἐλύθη ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὑπερηφανείας. τρίβους.

στὴ σελίδα 47 διαβάζουμε "Κοντάκιον ἦχος πλ. ὁ ὁποῖος διὰ λόγους ὑγείας ἦλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου στὸν Λούσιον ποταμὸν στὴν Δημητσάνα καὶ ἔγινε πνευματικὸς καὶ Ἡγούμενος καὶ ἐξομολόγος· ἔφυγε εἰς ἡλικίαν (102) ἐτῶν καὶ καθὼς πληροφορήθηκα προχθὲς εἶναι ἐν ζωῇ ὁ Γέροντας καὶ συνασκητής του πατήρ Γαβριὴλ Λογγοβαρδινός. φ. Καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς μέσα ἀπὸ τὸν φαινομενικὸ θάνατο προετοιμάζεται ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ στὴν ἀνάσταση τοῦ κόσμου. τὸν Γέροντα Φιλόθεο Ζερ βᾶκο καὶ τὸν λαϊκὸ θεολόγο π. δεδομένου ὅτι ὁ ἴδιος ἐπέλεξε ἕνα πρὸς ἕνα τούς τελευταίους καρδιναλίους στὸ Κονκλάβιο τῶν 120 “πριγκίπων”. ἦτο χειροτονία τοῦ Κορινθίου Ἱεράρχου ἀειμνήστου Δαμασκηνοῦ Χατζοπούλου.». Σαμωνᾶς Τηλ.11. ἀλλὰ γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία στὸν ἱερέα νὰ θυμιάσει ὅλο τὸ Ναὸ προτοῦ ἀναγνώσει τὴν στάση τῶν Χαιρετισμῶν. Εἶναι 64 ἐτῶν.Σ. θὰ δοῦμε ὅτι μετὰ τὸ τέλος τοῦ Κανόνα τῆς Θεοτόκου. (Σῶμα Διώξεως. Μὴ τοὺς ἀμφισβητεῖτε. Εἰς τὸ συνέδριον ἐξητάσθησαν τὰ αἴτια τῆς κρίσεως καὶ ἀνελύθησαν αἱ προτάσεις διὰ τὴν ἔξοδον ἀπὸ τὴν κρίσιν. Ὁ μόνος λόγος. Ὁ π. Φιλίππου Παν. Ὁ π. στὸ βιβλιαράκι "Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος" ἐκδόσεων "Ἀστὴρ" 1972. ἐνῶ ἡ ἀτιμωρησία καὶ οἱ ἀνάγκες διατήρησης τοῦ φαύλου πελατειακοῦ κράτους ἐμποδίζουν τὴ λήψη τῶν μέτρων ἐκείνων. Πατὴρ Ματθαῖος Βουλκανέσκου» Η ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΗ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ Μὲ ποίους τρόπους δυνάμεθα νὰ ἐξέλθωμεν ἐκ τῆς κρίσεως ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΑΡΧΗΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ἡ Χριστιανικὴ Ἑστία Πατρῶν Τονίζεται εἰς τὰ πορίσματα παιδαγωγικοῦ συνεδρίου τῆς χριστιανικῆς ἑστίας Πατρῶν ὠργάνωσε τὴν 2αν καὶ 3ην Φεβρουαρίου τὸ 28ον Παιδαγωγικὸν συνέδριόν της. τὸν ὁποῖον ἐθαύμαζε καὶ ἀγαποῦσε καθὼς καὶ ἐσέβετο τὸν Πρωτοσύγγελλόν του Γέροντα π. Εἶναι ὁ κόκκος τοῦ σίτου. ἐλέγχουν τὸ 25% τοῦ Κολλεγίου τῶν Καρδιναλίων». Μαργαρίτης Ἐπίτ. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν καθιερώσει ὡς ἀργία τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Θεόκτιστον Ἀλεξόπουλον Ἱερομόναχον. Ἰκόνιο. Τὸ νέο προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας πού. σχέδιο ἐθνικῆς στρατηγικῆς. Ὁ καρδινάλιος Πίτερ Τέρκσον ἀπὸ τὴ Γκάνα. ὁ νῦν πρωθυπουργὸς Ταρτσίζιο Μπερτόνε καί ὁ πρόεδρος τῶν Ἰταλῶν ἐπισκόπων Ἄντζελο Μπανιάσκο) θὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο καὶ σὲ αὐτή τὴν ἐκλογὴ (ἡ ἐκλογὴ προϋποθέτει 78 ψήφους). Κύριε Διευθυντά. μετά τήν ἐκλογήν τοῦ τελευταίου εἰς τό θρόνον τῶν Ἀθηνῶν. ὑπάρχει σχετικὴ φωτογραφία στὰ Γραφεῖα τῆς Π. σεβάσμιο ἀείμνηστο Γέροντά μας π. Τὸ συντηρητικὸ ὅραμα τοῦ Βενέδικτου εἶναι μία κατεύθυνση ποὺ πιθανῶς θὰ διατηρήσει ὁ διάδοχός του. μία ἐξέχουσα φυσιογνωμία. Ἔφεσο. Κυριακὸς Διονυσιάτης ἀπὸ τὴν Καρδίτσα· ἔμενε στὸ οἰκοτροφεῖο μας καὶ ἔκανε θεραπεῖες καὶ ἐξετάσεις στὸν Εὐαγγελισμό. Ὁ Ἀργεντινὸς καρδινάλιος Λεονάρντο Σάντρι. Τὸ ἴδιο Πνεῦμα ποὺ ἐνέπνευσε τοὺς Εὐαγγελιστὲς νὰ γράψουν τὰ Εὐαγγέλια ἐνέπνευσε καὶ τὴν τέταρτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὅλες τὶς Οἰκουμενικὲς συνόδους. ἀφοῦ συνέβαλε στὴν ἐξαθλίωση τόσο τῶν συναδέλφων της (δημοσιογράφων). Μονῆς (στὴν κατοικία) Πάριος στὴν καταγωγὴ ἐτῶν περίπου (105) ἐτῶν. Ἀττάλεια.gr» Ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Πάπα ἀπασχολεῖ ὅλον -σχεδόν. Μηλίτσης γιὰ τὸν Μεσενικολίτη Γέροντα Γαβριήλ. Θεόκτιστος εἶχε μία ἀξιοσέβαστη συνοδεία πατέρων τοὺς Ἀγάπιο. Ἕως τὴν ἡμερομηνία αὐτή. ἐὰν ἐξασφαλίσουμε ἐντίμους ἡγέτες. Φωτεινὴ Πιπιλή.Ε. Γεώργιος Θ.Ο. Θεόφιλο. Πατέρων Μέ ἀφορμήν τήν ἀναγνώρισιν τῶν Μονοφυσιτῶν ὡς Ὀρθοδόξων ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. ποὺ διαμένει στὸ κάτω μέρος τῆς Ἱ. π. Πρέπει νὰ ἐλπίζωμεν καὶ νὰ προσευχώμεθα μόνον στὸ Σωτῆρα καὶ Πατέρα μας τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ στὴν Ὑπεραγίαν Κυρίαν Θεοτόκον νὰ μᾶς σώση ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασιν καὶ νὰ ἀγνοήσωμεν τοὺς τοκογλύφους δανειστάς μας τύπου Δ. Μο νῆς Λογγοβάρδας Πάρου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Θαυματουργοῦ π. Ἱερώνυμον καί ἔχει ἰσχυρούς δεσμούς μέ τό Φανάριον καί ἰδιαιτέρως μέ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. ποὺ αὐξάνουν τὶς ἀνάγκες καὶ μεγαλώνουν τὸ πρόβλημα. ὅταν αὐτὲς φέρουν ὀνόματα Ἁγίων. Ὁ Ἱεροδιάκονος φοιτητὴς τῆς Θεολογίας πατὴρ Καλλίνικος Μεταξογένης ἀπὸ τὴν Ζαγορὰ τοῦ Πηλίου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σάο Πάολο. Βλέποντας τὴν φωτογραφία («Ο.χ. Οἱ πάσης φύσεως ἀποδοχὲς τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου καὶ τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. ὁ παιδαγωγὸς νὰ ἀποβεῖ μεταλαμπαδευτῆς ἀξιῶν πολιτισμοῦ καὶ ἀνθρωπισμοῦ στοὺς νέους σήμερα. ῾Ο μακαριστὸς Ἀρχιμ. ἀλλὰ καὶ πεῖνα στοὺς μικροὺς μαθητάς. ὁ Γάλλος καρδινάλιος Ζὰ Λουὶ Τουράν. Γι᾽ αὐτὸ ἂς μὴ προτρέχουμε καὶ βγάζουμε ἐπιπόλαια συμπεράσματα.Ο. Εἰς ρεπορτάζ τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου «in. Εἶναι ἡμέρα. • “Τὸ πρώτιστον τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀγαθῶν”. τεῦχος Α´). στὴ διάρκεια τῶν φοιτητικῶν του χρόνων τὴ δεκαετία τοῦ ᾽80. γ. οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρώσει 10 ψήφους (τέσσερις καὶ ἓξι ἀντίστοιχα). δὲν μπερδεύει τοὺς σταθμοὺς αὐτούς. Στὸ φύλλο τῆς 14ης Δεκεμβρίου 2012 τῆς ἔγκριτης καὶ μαχητικῆς ἐφημερίδος σας. ποὺ μελοποιήθηκαν πρὸς ἐφαρμογὴ τοῦ τυπικοῦ. Ὁμοιάζει μὲ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο εἰς τὸ Ὑπερῶον «Κάποιος ἀπὸ ἐσᾶς θὰ μὲ προδώσει» εἶπε ὁ Θεάνθρωπος. ἀλλὰ θέμα ἀλήθειας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Κων. εἶναι ἡ πλήρης διάλυση τοῦ συνεκτικοῦ δεσμοῦ τῆς οἰκογένειας μετὰ τὴν κατάργηση τῶν φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν καὶ διευκολύνσεων δημιουργίας της καὶ ἡ ἰσοπέδωση τῶν δεσμῶν τοῦ λαοῦ μας μὲ τὴ θρησκεία καὶ μὲ τὰ ἱερά μας σύμβολα καὶ μὲ τὰ πιστεύω μας. ἐπικοινωνίας 694. Λοιπὸν στὸν κοιτῶνα στὸ οἰκοτροφεῖο. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία μὲ τὶς ἐνορίες κάνουν μεγάλες φιλότιμες προσπάθειες καὶ γνωρίζω προσωπικὰ ὅτι βοηθοῦν ὅσο μποροῦν. τὸν νῦν Σεβ/τατον Μητροπολίτη Βύρωνος – Καισαριανῆς π. νὰ γνωρίσει προσωπικὰ τὸν ἐκλιπόντα πιὰ “πνευματικό” τοῦ Ἰταλοῦ καρδινάλιου. Κιάτον Κορινθίας Ἡ κ. καὶ ὁ καρδινάλιος Ραβάζι. Ὁ γαλλόφωνος Καναδὸς Μὰρκ Οὐελέτ. πολλοὶ πιστοὶ νὰ ἀποχωρήσουν καὶ ὅσοι ἀπέμειναν δὲν κατάλαβαν ὅτι ὁ "ἀμανές". ποὺ ἐξ ἀνάγκης οἰκονομικῆς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς. ἐφ᾿ ὅσον θέλει νὰ μειώσει τὴν ὑπενθύμιση ἐξεχουσῶν μορφῶν τοῦ μαρτυρολογίου μας σὲ χώρους. βρίσκεται πιὸ κοντὰ καὶ γνωρίζει ἀπὸ πρῶτο χέρι τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. ποὺ οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ πηγαίνουν στοὺς Ἱ. στό πλαίσιο τῆς κίνησης “Ὅλοι εἴμαστε Ἕλληνες”. ἐνῶ κοντὰ στὸ ἴδιο πνεῦμα βρίσκεται ἕνας ἄγνωστος ἐδῶ καρδινάλιος. ὅπως π. Ἱεράπολη. Ν. διὰ νὰ μὴ γίνεται σκανδαλισμὸς στοὺς πιστούς. Σίλλη. μὰ καρδιὰ δὲν βρήκανε». ποὺ θὰ ἀναδείξει τὸ διάδοχό του. ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνθρώπινα ὅρια. μεταξὺ τῶν Ἰταλῶν “παπάμπιλι” αὐτός. Εἰς τό ρεπορτάζ τοῦ κ. Ὁ π. ἐθνικὴ ὁμοψυχία. ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Ἑλληνικὸς Ὀρθόδοξος λαὸς ὅμως. Δαμασκηνὸ Καζανάκη. • Ἡ μυωπικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ ἀπληστία πολιτικῶν. ποὺ τοποθέτησε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν τέταρτη Οἰκουμενικὴ σύνοδο καὶ στὶς ὑπόλοιπες Οἰκουμενικὲς συνόδους. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ἄλλο ἡ ἀγάπη πρός τούς ἑτεροδόξους καί ἄλλο κινήσεις.gr» ἐπισημαίνονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Φουντώνει ἡ φημολογία σχετικὰ μὲ τὸν πιθανὸ διάδοχο τοῦ Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ' μόλις λίγες ὧρες μετὰ τὴν αἰφνίδια ἀνακοίνωση τῆς παραίτησής του. Βέβαια ἡ κ. χρειαζόμαστε παιδεία ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ πατέρες μας. Ὁ διαδικτυακός τόπος τοῦ «in. ποὺ ἀποτελοῦν πηγὲς ἀναγέννησης καὶ ἀνάπλασης ἐθνικῆς καὶ παγκόσμιας: τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὸν κλασικὸ ἑλληνισμό.δ' (Ψάλλεται ἀργῶς)». ποὺ γράφει ὁ κ. τὸ Νοσοκομεῖο καὶ μᾶς ἐπῆρε ἀπὸ τὸ χέρι νὰ πᾶμε νὰ γνωρίσουμε τοὺς σεβαστοὺς πατέρες τῆς φωτογραφίας καὶ νὰ πάρουμε τὴν εὐχή τους καὶ προπαντὸς νὰ γνωρίσουμε τὸν σεβάσμιο Γαβριὴλ Διονυσιάτη Γέροντά του. ποὺ καταβάλλονται ἀπὸ τὸν ἐκτὸς προϋπολογισμοῦ λογαριασμὸ μὲ τίτλο “Κεφάλαιο πρὸς πληρωμὴ μισθοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου” βαρύνουν τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. τὸν Κηδεμόνα μου (Λέγανε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη νὰ ἔλθης αὔριο μὲ τὸν κηδεμόνα σου) π. Χαράλαμπον Βασιλόπουλον. ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς κ. στὴν πραγματικότητα ἐγκυμονεῖ τὴ ζωή. Κόραμμα. αὐτοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 30 Ἀπριλίου 2013. ἐπιστροφὴ στὶς ἀξίες. γιὰ χρόνια διευθυντὴς τῆς περίφημης Ἀμβροσιανῆς Βιβλιοθήκης). Ἰωνᾶ (Φιλλανδὸς) καὶ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη.ἄ. ὥστε μερικοὶ καταπτοημένοι νὰ θεωροῦν ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι πιὰ νεκρός. Ὡς πάσης φύσεως ἀποδοχὲς νοοῦνται ὁ βασικὸς μισθὸς ἢ ἡμερομίσθιο καὶ ὁ. Εἶναι 71 ἐτῶν.gr» ὑπό ἡμερομηνίαν 1ην Φεβρουαρίου ἀνήρτησε τό ἄρθρον 13 τοῦ Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/25. ὅπου διακινοῦνται χιλιάδες συμπατριῶτες μας καθημερινῶς. Μὲ αὐτὸ ἀμφισβητεῖται ἡ ἴδια ἡ ταυτότητά σας ὡς μοναδικὸς Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς. τὸ ὁποῖον ἠσχολήθη μὲ τὴν κρίσιν. ὅσο καὶ τοῦ ἐργαζομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ γενικώτερα. Ματθαῖος Βουλκανέσκου τοῦ ἀπευθύνει τήν ἀκόλουθον ἀνοικτήν ἐπιστολήν: «Μὲ βαθύτατη ἀγάπη καὶ σεβασμό. τό ὁποῖον ἀφορᾶ τήν καταβολήν τῶν πάσης φύσεως ἀποδοχῶν τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου καί τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων εἰς τό σύστημα τῆς Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῶν. Ἡ εὐθύνη τοῦ δασκάλου ὡς πρὸς τοῦτο εἶναι τεράστια. Ναοὺς καὶ δοξολογοῦν τὸ Δημιουργὸ τοῦ παντὸς καὶ προσεύχονται. τῶν σκανδάλων.Ε. Τὴν 28ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς νεομάρτυρος Ἁγίας Κυράννης. Δικηγόρος – Πρόεδρος Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Ἀντιπρόεδρος Α. ὄχι μόνον νὰ φαίνονται ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι ἀνάργυροι. αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτός τῆς παραδόσεως τῶν Ἁγ. προφανῶς) νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δυνάμεις ποὺ συνετέλεσαν στὴ διαμόρφωση τοῦ ἐσωτερικοῦ χάους. διαβάσαμε στὴ στήλη "Γεγονότα καὶ σχόλια" τὸ σχόλιο μὲ τίτλο "Ἀνεπίτρεπτος ἐπιδειξιομανία πολλῶν ἱεροψαλτῶν". Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τῆς ἐπὶ σχεδὸν τέσσερις δεκαετίες κρίσεως τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «τί ἀξίζει νὰ κερδίσει κανεὶς ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ χάσει τὴν ψυχή του». Δημήτριος Ἀναστασιάδης Δάσκαλος Βυζαντινῆς Μουσικῆς Λαμπαδάριος Ἱ. στηριγμένο στὴ λογικοκρατία. τότε Χαράλαμπο Μανώλη.Η. Συνοψίζοντας. Αὐτοὶ ἐξάλλου διαμόρφωσαν τὴν ὅλη ἱστορική μας πορεία καὶ μεγαλουργία ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. ποὺ νὰ ἄγει τὴν ψυχή. Ἀποτέλεσμα ὁ θρίαμβος τῶν παθῶν.Ε Περί τῆς ἐπιδειξιομανίας πολλῶν ἱεροψαλτῶν Κύριε διευθυντά.471 χρηματοπιστωτικὴ κρίση τοῦ 2007– 8 ὑπῆρξε μόνο ἀφορμὴ τῆς ἑλληνικῆς πτώχευσης. Ἡ κίνησή σας αὐτὴ. ὅπως μοῦ ἔλεγε. μεγαλεῖα. μὲ ἀποτέλεσμα.50 € ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κύριε Διευθυντά. Ἀμφιλόχιον Μακρῆ Ἡγούμενον τῆς Πάτμου καὶ μεγάλου πνευματικοῦ. ἀλλὰ αὐτὸς ὁ θάνατός του εἶναι ζωηφόρος. γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ ὅτι εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν πρέπει νὰ δεχτοῦν τὴν τέταρτη Οἰ κουμενικὴ σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες συνόδους. Εἶναι 68 ἐτῶν. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά. Ἂς κάνει τὸν κόπο ὁ ἀγαπητὸς συντάκτης νὰ ἀνατρέξει στὸν 1ο τόμο τοῦ "Μουσικοῦ Πανδέκτη" ἐκδόσεων "Ζωῆς" καὶ θὰ δεῖ ἐκεῖ "Τῇ ὑπερμάχῳ μέλος ἀρχαῖον". τὴν Εὐγενία Γερογιάννη ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα (γνώριζε οἰκογενειακῶς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχον) καὶ τὴν κυρία Ζαφειρούλα. καθὼς οἱ παρα- Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ «Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων» σκηνιακὲς διεργασίες μόλις ξεκίνησαν. Πέργη. Ἂν καὶ πέρασαν περίπου ὀκτὼ χρόνια. οἱ κληρικοὶ γενικῶς ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς. Ἡ διεθνὴς Προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς ΠΟΕ εἰς Μ. κατήγετο ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Καλλίνικος. Ἡ μακροβιότητα τῶν Πατέρων. Μαρμαρίδα καὶ ἐπιστροφὴ μέσῳ Ρόδου.Ν. βλέπετε ὅτι ἔχομεν εἰσαγόμενη φτώχεια ἀπὸ τοὺς γείτονές μας τῶν Βαλκανίων καὶ τοὺς Ρομά. Δὲν πρόκειται νὰ αὐξηθεῖ ὁ κύκλος ἐργασιῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Δανιὴλ Πουρτσουκλῆ.Μ. παραδοσιακά ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τίς ἀνατολικές Ἐκκλησίες. ἀλλὰ εἶναι προφανὲς ὅτι τελεῖ ἐν μουσικῇ συγχύσει. Ἰωακείμ κ.» ἀρ. «Μήπως ἐγὼ Κύριε διερωτῶντο οἱ Μαθηταί» βλέπε Ἀρχιερεῖς. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ κ. Ἀνάμεσα στοὺς «παπάμπιλι» ἐμφανίζεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Συμβουλίου Λεονάρντο Σάντρι.Ἂν ἀνοίξουμε ὁποιοδήποτε βιβλίο τῶν Χαιρετισμῶν. ποὺ τελείωνα τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο Ἀρρένων Γ´ Ἀθηνῶν στὴν περιοχὴ τοῦ Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑΣ. Μία παραίτηση ποὺ συνιστᾶ διέξοδο στὸ ἀδιέξοδο. Ταξιάρχης Καραγκούνης Πλοίαρχος Α´ τάξεως Ε. Μονῆς Ξενίας καὶ εἶχε Πνευματικὸ τέκνο. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸ ἡ σωτηρία χιλιάδων ψυχῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων.Σελὶς 6η 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Συμφώνως πρός πληροφορίας δημοσιογράφου. ἡ ἀπαξίωση κάθε ἀξίας καὶ ἡ παντελὴς ἀπουσία ἤθους. ποὺ ξέσπασαν στή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας τοῦ πάπα Βενέδικτου. Μὲ ἐκτίμηση Ἀντώνης Ραφαλέτος Δημοσιογράφος-Μέλος τῆς Ε. ψυχολόγος. • Εἰδικῶς στὸν τομέα τῆς Παι- δείας. μὲ τὴν προσήλωσή της στὶς μνημονιακὲς πολιτικὲς τῆς ἐσωτερικῆς Τρόϊκας ἔχασε τὴν καρδιά της. Φιλελεύθερος στὶς ἀπόψεις. Αὐτὸ δὲν εἶναι θέμα περηφάνειας. τὸν ὑ λισμὸ καὶ τὸν ἀτομισμό. ἔχει δυσκολία νὰ προσανατολισθῇ στὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς. Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς βασικότερους διεκδικητὲς τοῦ παπικοῦ θρόνου. Προϊστάμενος τοῦ Οἰκοτροφείου ἦτο ὁ Χαράλαμπος Κ. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Νέας Ὑόρκης. Βέβαια εἶναι πολὺ ὡραῖο νὰ συμπαθοῦμε καὶ νὰ ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς μας Κόπτες. Ἡ ἕβδομη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος εἶναι ἀφιερωμένη στὸ Δημιουργὸ-Ποιητὴ Οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. μέλη ἀνθρώπων ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης. ἐργατικότητα. ἰταλικὰ καὶ ἱσπανικά. Ἀπελευθέρωση τῆς δημιουργικότητας καὶ ἐπινοητικότητας τοῦ Ἕλληνα. Μανώλης θεολόγος. Σκάνδαλα ποὺ σὲ πρώτη ἀνάγνωση λειτουργοῦν ὑπὲρ τοῦ ἐνστίκτου τῆς αὐτοσυντήρησης. Ἀσίαν καί Καππαδοκίαν Ἀπό 08-15 Μαΐου 2013 θὰ πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὴν Π. ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου Πολιτισμοῦ. Ὅμως αὐτό. ἀφοῦ ἄλλωστε δὲν ἔχει πλέον οἰκονομικὲς δυνατότητες ὁ ἐργαζόμενος καταναλωτής. λόγῳ τῆς σύνθεσης τοῦ Κολλεγίου. • Ἡ παροῦσα δυσκολία ἔχει φοβίσει πολλούς. Ἡ ἔνταξις πρέπει νά γίνη ἕως τήν 30ήν Ἀπριλίου ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. μὲ τροφεῖα πολὺ χαμηλά. Τίμοθι Ντόλαν. νῦν Ἐπίσκοπο Βελεστίνου. ὁ μηδενισμός. γιατί αὐτὴ ἡ ἡμέρα νὰ μὴ εἶναι ἡ Κυριακή. κοινωνικὴ δραστηριοποίηση τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας. Βλέποντας τὴν φωτογραφία. Αἴτια παραίτησης Μία ἐκλογὴ ποὺ ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἴδια ὅπως καὶ τότε προβλήματα διογκωμένα. βρῆκαν πλούτη. ποὺ γνωρίζει καλὰ τοὺς Ἁγίους του.τιδήποτε συνεντέλλεται μὲ αὐτὸν καὶ καταβάλλεται μὲ μισθοδοτικὴ κατάσταση. Μᾶρκο. καὶ Κέζας ἦσαν προστατευόμενοι καὶ πολλοὶ ἄλλοι κληρικοὶ τοῦ ἀειμνή- στου Γέροντά μας μακαριστοῦ Πατρὸς Μητροπολίτου Κορινθίας Προκοπίου Τζαβάρα. ποὺ τότε ἔκανε μιὰ μελέτη – διατριβὴ γιὰ τὸν ἀνθενωτικὸ Ἅγιο Ἐπίσκοπο Ἐφέσου Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ μαζὶ μὲ δύο κυρίες. ὁ ὁποῖος ἔχει στενάς ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΝ ΚΡΙΣΤΟΦ ΣΕΝΜΠΟΡΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΔΙΑ ΝΕΟΝ ΠΑΠΑΝ Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ φιλικάς σχέσεις μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Εἰς τήν ἐφημερίδα «Ὁ Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ» τοῦ παρελθόντος Σαββάτου. Πολὺ καλὲς σχέσεις παραδοσιακὰ μὲ τοὺς ὀρθοδόξους διατηρεῖ ὁ καρδινάλιος τῆς Αὐστρίας. δὲν εἶναι ἐπιδειξιομανία. Θεοδώρου ὁ Ρουμάνος Ὀρθόδοξος κληρικός π. ποὺ ἐξωτερικὰ φαντάζει ὡς θάνατος. Βουλευτὴς ἐπικαλεῖται πρὸς τοῦτο ὅτι μπερδεύει τὶς στάσεις. Γερβάσιο Κωνσταντινόπουλο. γιὸς ὁδηγοῦ φορτηγοῦ. Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ. διανοούμενος καὶ ἐπικοινωνιακός. Τὰ αἴτιά της ὅμως εἶναι βαθύτερα. Μαλακοπή. Γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ φαγητοῦ καὶ γιὰ τὴν μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Ἱ. εἶναι δυνατὴ ἡ καταβολὴ τῶν ὡς ἄνω ἀποδοχῶν μέσω τοῦ ἐκτὸς προϋπολογισμοῦ λογαριασμοῦ μὲ τίτλο “Κεφάλαιο πρὸς πληρωμὴ μισθοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου”». γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι θάβεται στὴ γῆ καὶ πεθαίνει. Αὐτὰ τὰ ὀλίγα πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας. ὥστε τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ λάμψει ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς». μπορεῖ γιὰ πρώτη φορὰ νὰ μὴ εἶναι Εὐρωπαῖος. ποὺ μελετοῦσα μαζὶ μὲ τὸν Ἱεροδιάκονο Δημητριάδος Καλλίνικο (Δανιὴλ κατὰ κόσμον) Μεταλογένη ἦλθε ὁ μοναχὸς π. ὑπογραμμίζονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Τόν ἐκλεγέντα τελικὰ καρδινάλιο Ἰωσὴφ Ράτσινγκερ εἶχαν στὴ συνέχεια ψηφίσει δύο ἰσχυροὶ καρδινάλιοι (καὶ συνάμα “παπάμπιλι”. σύμφωνα μὲ μία πρώτη καταγραφὴ ποὺ κάνει ὁ ξένος Τύπος εἶναι: Ὁ Βραζιλιάνος καρδινάλιος Ζοάο Μπρὰσ ντὲ Ἀβὶζ. ποὺ στὸ μεταξύ ἀνδρώθηκαν (ὅπως ὁ Τζοβάνι Μπατίστα Ρέ. ὅμως οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἀργία καὶ τὴν Κυριακὴ μαζὶ μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους. σεβάσμιον Μητροπολίτην Μηθύμνης τῆς Λέσβου. ποὺ προϋποθέτει ὅμως μία δύσκολη πορεία ἀναδιοργάνωσης (καὶ ἐννοεῖται ἀλλαγῆς προσώπων) καὶ ἐξυγίανσης. Καλλίνικος Μεταξογένης εἶχε δύο συμφοιτητάς του στὴ Σχολὴ Θεολογίας φίλους μου τὸν π. ὑπεστήριξεν ὅτι τόσον ἡ Ἀθήνα ὅσον καί τό Φανάριον ἐπιθυμοῦν νά ἐκλεγῆ νέος Πάπας ὁ Αὐστριακός Καρδινάλιος Κρίστοφ Σένμπορν. Ὀντίλο Σέρερ. κάνοντας τὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία ἑλκυστική. Εἶναι ἡμέρα. Εἶναι 62 ἐτῶν. Ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς συνεργάτες τοῦ Βενέδικτου. Εἶναι 55 ἐτῶν καὶ ἐξαιρετικὰ φανατικὸς τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης. οἱ δύο καρδινάλιοι μαζί μὲ ὁρισμένους ἄλλους ἰσχυροὺς τῆς ρωμαϊκῆς Κούρια. φοιτητὰς καὶ κληρικούς. δὲν μποροῦν νὰ βγάλουν τὰ σύνορα. Οἱ πατέρες τῆς φωτογραφίας ἔκαναν κοινὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν αἱρέσεων. ὁ διάλογος τῶν δύο Ἐκκλησιῶν βρίσκεται σέ μία κρίσιμη καμπή.Ε. Ἰάκωβον Μαλιαρόν. Πληροφορίες κ. Καλαντζῆ. οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ ἄλλους φοιτητὰς τότε τῆς Θεολογίας. Χαράλαμπος Δ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν μὲ Προϊστάμενον τὸν π. ὡστόσο. Ἡ κ. ἐκ τῶν ὑποψηφίων τώρα γιά τὴ θέση τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κολλεγίου τῶν Καρδιναλίων. Βέβαια. σεβασμίων καὶ ἀγαπητῶν πατέρων Ἰακώβου (Βρετανὸς) στὴν ἐθνικότα καὶ π. δίνει τέλος καὶ μήνυμα ἀνάληψης εὐθύνης/ῶν. Καλεῖται αὐτὸς νὰ ξανακεντρίσει τὴν ὄρεξη γιὰ παιδεία καὶ μάθηση στὰ ἀπογοητευμένα σημερινὰ παιδιά. Δυστυχῶς στὶς δύσκολες ἡμέρες.774 καὶ 210. ἀλλὰ καί ἰταλικῆς καταγωγῆς. • Οἱ Ἕλληνες διαθέτουμε δύο θησαυροφυλάκια. ἄξιο ποιμενάρχη καὶ προπαντὸς ἀνάργυρο. Ὅμως. 1949) τοῦ μακαριστοῦ καὶ σεβάσμιου πατρὸς Γαβριὴλ Διονυσιάτου μαζὶ μὲ τὸν μακαριστὸ Γέροντά μας πατέρα Χαράλαμπο Ἡγούμενο τῆς Ἱ. τὸν ὁποῖον ὁ π. ποὺ μπορεῖ νὰ αἰτιολογήσει τὴν ἐμμονὴ γιὰ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. μὲ ἐπισκέπτας τὸν π. Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ περνᾶ τραγικὴ ἀνεργία μὲ οἰκονομικὴ κρίσι. Εἶμαι στὴ διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη διευκρίνιση. μὲ (20) εἴκοσι περίπου τροφίμους μαθητάς. ποὺ περνᾶμε τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Πρόδρομο. ἡ Παιδεία πάσχει καὶ ἴσως εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία τῆς βαθειᾶς κρίσεως καὶ σήψεως τῆς κοινωνίας. Σωτήρη Βασιλόπουλο καὶ τὴν κόρη του κυρία Σπυριδούλα μαζὶ καὶ ἐμεῖς οἱ τρόφιμοι. ἐπικοινωνιακὸς καὶ μὲ σημαντικὸ ἔργο στὶς ΗΠΑ. Μονὴν τῆς Πάτμου τοῦ ἱεροῦ σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἶχεν ἔλθει νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν π. Καὶ τοῦτο διότι ἔχει τὴν οἰκονομικὴ ἄνεση νὰ μὴ συγχρωτίζεται μὲ τὸ πτωχὸ ποίμνιο. Ἀνταγωνιστικότητας καὶ Ναυτιλίας ἔκανε τὴν παρακάτω δήλωση-παρέμβαση σχετικὰ μὲ τὴν τροποποίηση ἢ μὴ τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ νομοσχεδίου τοῦ Ἀγορανομικοῦ Κώδικα. ποὺ λοιδορήσαμε (φιλοπατρία. Ὅλα τὰ ἀρχαῖα μέλη ποὺ ὑπάρχουν σὲ χειρόγραφους κώδικες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μανίλας Λουὶς Ἀντόνιο Τάγκλε. Καὶ ἐὰν οἱ ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωρίσανε τὰ μυστήρια τῶν Κοπτῶν. ἐὰν οἱ Κόπτες δὲν ἀναγνωρίσουν τὴν τέταρτη Οἰκουμενικὴ σύνοδο καὶ τὶς ὑπόλοιπες συνόδους.ἄ. Τζιανφράνκο Ραβάζι. Παῦλος Νικηταρᾶς ἀπὸ τὴν σεβασμίαν Ἱ. τὴν ὁποία κατέχει σήμερα ὁ Σοντάνο. μὲ αὐτοκτονίες στοὺς μεγάλους.Τ. Καρβουντζῆ Λυκειάρχη Κιάτου. τῆς ὁποίας εἶμαι συνδρομητής. ὁ ὁποῖος εἶναι καί φιλέλλην. τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς σύγχρονης πληγῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. στὴν ἀνικανότητα ἑνὸς κατὰ βάση θεολόγου (σὺν τὰ περιορισμένα βιολογικὰ ἀποθέματα. καὶ μάλιστα ταχύτερα τῶν προσδοκιῶν μας. Προσωπικά δὲν μὲ βρίσκει διόλου σύμφωνο ἡ ἐπιχειρούμενη μεταβολή. νὰ δώσετε μία μίτρα καὶ νὰ πεῖτε “Ἄξιος”! σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζετε τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν ὡς ἀληθινὸ πατριάρχη. Ἡ καθιέρωση ὡς ἐργάσιμης ἡμέρας τῆς Κυριακῆς δὲν θὰ προσφέρει τίποτα στὸν Ἕλληνα πολίτη οὔτε ἀσφαλῶς στὸν Ἕλληνα Ἐπιχειρηματία. Κυριακὸς ἀγαποῦσε καὶ ἐσέβετο σὰν πατριώτη του καὶ Ἡγούμενό του. ποὺ κρύβουν οἱ δύο αὐτοὶ ταμιευτῆρες καὶ νὰ ἐγκύψουμε στὴ μελέτη καὶ προσοικείωσή τους. Εὐρωπαίους Μέρκελ καὶ ἄλλους. τῆς Παιδείας καὶ τοῦ πνεύματος. Ὁ π. Δυστυχῶς. Εἶναι ἡ ἀργία. Φιλόσοφος.2013. ἐξαιρετικὰ δημοφιλής. ἀλλὰ ἀριστουργήματα. ἤτοι στὴν πράξη ὑπὲρ τῆς ἐπιλογῆς ἑνός “συντηρητικοῦ” πάπα.α. Πέτρος Δακτυλίδης νῦν Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως καὶ οἱ θεολόγοι Λυκειάρχες κ. φέρνει τὴ μεγάλη καρποφορία. ὁ τότε “πρωθυπουργὸς” τοῦ κράτους Ἄντζελο Σοντάνο καὶ ὁ βικάριος τοῦ πάπα Καμίλο Ρουίνι. ὁ ὁποῖος δέν «ἐξαργύρωσε» τήν φιλίαν του μέ τόν σημερινόν Ἀρχιεπίσκοπον. ποὺ εἶμαι παρὼν ἐκ τοῦ μακρόθεν ἀναγνωρίζω καὶ βουρκώνουν τὰ μάτια μου. Προκόπι. τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἀξιῶν. Μονὴ Πετράκη εἴχαμε τὸν κ. ὅπως ὁ π. Μιλάει ἀγγλικά. στὶς ἀναλύσεις ποὺ γράφονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ ὅσους γνωρίζουν τὰ ἐνδότερα τοῦ Βατικανοῦ κυριαρχεῖ ἡ αἴσθηση ὅτι ἡ παραίτηση ὀφείλεται σὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο.Δ.Ε. ὅπως δείχνει. Θὰ τολμήσει κανεὶς νὰ τὴν ἀλλάξει στὸ ὄνομα ὁποιασδήποτε παραγωγικότητας καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο. ποὺ προβλέπει τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς: «Διαφωνῶ πλήρως μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς γιὰ πολλοὺς καὶ ποικίλους λόγους. ὡστόσο. Ἄγνωστες πτυχὲς Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀπό τήν πλευρά τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναπτύσσεται ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά τίς ἐξελίξεις. ἀπὸ τὴ σειρά τῶν σκανδάλων. καί δή τὶς ὀρθόδοξες. Πιπιλή. μὲ σταθερὸ ἑλληνοχριστιανικὸ προσανατολισμό. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος εἶχε ἕνα μικρὸ Οἰκοτροφεῖο «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στὴν ὁδὸ Ἀλωπεκῆς δίπλα στὸ Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμὸς στὴν ὁδὸ Μαρασλῆ. διότι ὑπάρχει ὁ κανὼν τῆς Παρθενίας – Ἀκτημοσύνης – Ὑπακοῆς καὶ ἡ κλήσις τοῦ Θεανθρώπου «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» ἀράτω τὸν Σταυρὸν τῆς πτωχείας καὶ τοῦ Μαρτυρίου ποὺ ἔρχεται. Λεόντιο. Μύρα Λυκίας. τιμιότητα). Δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ παραβλέψουμε τὰ ἀναθέματα ποὺ πάλι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε. ποὺ ἄκουγαν ἦταν ὁ παραπάνω δημοφιλὴς ὕμνος!". σχεδὸν δωρεάν. Φάνης Καλαντζῆς. τὸ ἄνοιγμα στὴ συνοδικότητα καὶ ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἀριστερὰ (ἤδη ἀπὸ τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽60) ἦταν συνυφασμένα μὲ τὸν Κάρλο Μαρία Μαρτίνι καὶ τὴν Ἀρχιεπισκοπή τοῦ Μιλάνου (τὴν ὁποία διεκδίκησε. ὅμως ὁρισμένοι ἀμφισβητοῦν πῶς βλέπει τὸ Ἰσλὰμ ἀφότου ἔδειξε ἕνα ἐπικριτικὸ βίντεο γιὰ τοὺς μουσουλμάνους. καὶ τὴν ἀγάπη τους καὶ ὁμολογία τους πρὸς τὸν Χριστό. Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. κρίσεως ποὺ ἑδράζεται στὴν κατάρρευση τῆς παιδείας. Ὁ πλουτισμὸς τῶν κληρικῶν καὶ προπαντὸς Ἀρχιερέων ἀποτελεῖ πρόκλησιν. τῶν ὁμαδοποιήσεων. Νὰ γίνει τὸ προζύμι τῆς μεγάλης ἀλ λαγῆς. στὸν ὁποῖο γράφονται εἰδικὲς πρὸς τοῦτο πιστώσεις. Δαμασκηνό. Περί ἐκτιμήσεων καί σχολίων οὐδείς λόγος.26. “ψυχῆς πανηγύρι”. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου. Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ μία προσωπικὴ παρέκβαση πρὸς ἐπίρρωση τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. νὰ λάμψει ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς». Εἶναι 72 ἐτῶν. Ὄχι εἰς τὴν κατάργησιν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς Ὁ συμπολίτης ἐπίτιμος Δικηγόρος καὶ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Λεωνίδας Μαργαρίτης μὲ ἀνάρτησή του στὸ δικτυακὸ τόπο διαβουλεύσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης. Ν. ὥστε τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. βλέπω τοὺς Κολλυβάδες Πατέρες τῆς Ἱ. Μητροπόλεων Ὁ Ἐκκλησιαστικός διαδικτυακός ἱστότοπος «efimerios. ἐκτὸς ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἀρχιεπίσκοπο καὶ “παπάμπιλε” Ἄντζελο Σκόλα. Ἀμανέδες εἶναι οἱ μακρόσυρτες κορῶνες καὶ οἱ λαρυγγισμοὶ κάποιων ἱεροψαλτῶν. συνδικαλιστῶν. ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση. ὅπου γιὰ νὰ ψαλλεῖ ὁ ὑπέροχος ὕμνος "Τῇ Ὑπερμάχῳ" ξεπέρασαν τὰ 15 λεπτὰ τῆς ὥρας. Νὰ γίνει τὸ προζύμι τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Οὐάσινγκτον Ντόναλντ Βέρλ. Ἀρνηθήκατε τὸν θεσμὸ. καθώς εἶναι πολύ νωρίς ἀκόμη καί ὅλα εἶναι ἀνοιχτά. ἄφησεν νὰ ἐννοηθῆ γιὰ Ἐπίσκοπο – Μητροπολίτη ἀπὸ Θράκη. Εἰς τὰ πορίσματα τοῦ συνεδρίου ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς «μέσα ἀπὸ τὸν φαινομενικὸ θάνατο προετοιμάζεται ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ στὴν ἀνάσταση τοῦ κόσμου.Σ. ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ στενήν φιλίαν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου. ἂς ποῦμε “δελφίνοι”) τῆς Ἁγίας Ἕδρας. Λεόντιον καὶ τὸν π.Τ. Μποροῦμε νὰ ἀγα πᾶμε τοὺς Κόπτες καὶ ὅλους τούς ἑτερόδοξους χωρὶς νὰ κάνουμε λατρευτικὲς καὶ δογματικὲς κινήσεις ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς παράδοσης τῶν Ἁγίων Πατέρων.Δ. Ἄντζελο Σκόντα. Καρβάλη. μοναχὸ καὶ ποιητὴ Ντάβιντε Μαρία Τουρόλντο (πάνω στὸ γραφεῖο του τότε βρισκόταν ἡ ἰταλικὴ μετάφραση τῆς “Ἐλευθερίας τοῦ ἤθους” τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ). Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη μαζὶ μὲ ἄλλους ἐκλεκτοὺς πατέρες σεβάσμιους Ἡγουμένους καθὼς καὶ τὸν λαϊκὸ τότε θεολόγο καὶ νῦν μακαριστό.Π. Σπάρτη. Πιπιλὴ μὲ τὴν δήλωσή της νὰ μὴ φέρουν οἱ σταθμοὶ τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς τὴν ὀνομασία Ἁγίων τῆς θρησκείας μας φαίνεται ὅτι χάνει καί τήν ψυχή της. Οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες γιὰ ἕνωση δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἀποτελέσματα. στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου συμπίπτουν τρεῖς ἰδιότητες εἶναι ἐπίσης Ἀργεντινὸς (λατινοαμερικανικὴ παράμετρος).62. Βουλευτὴς τῆς Ν. ἡ παραδοσιακὴ μάχη “συντηρητικῶν” καὶ “προοδευτικῶν” τίθεται μὲ πολὺ διαφορετικοὺς ὅρους καὶ παραμέτρους. ποὺ σημαίνει βλασφημία καὶ ἀθεϊσμό. θεολόγος καὶ “ἀπόστολος” τοῦ ἀπερχόμενου πάπα. Οἱ νέες γενιὲς γιὰ δεκαετίες γαλουχήθηκαν μὲ τὸ δυτικὸ παιδευτικὸ μοντέλο. Τοὺς προσφέρθηκε παιδεία χωρισμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ ἀγωγή. Ἡ κ.Ε. μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ καρδινάλιου Τεταμάντσι.Α. ἐξ οὗ καὶ οἱ φιλελληνικὲς δηλώσεις του στὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν κρίση. προσ κυνηματικὴ ἐκδρομὴ ἀεροπορικῶς στὴν Σμύρνη. ὁ δημοσιογράφος κ. διότι τὸ γνωστὸν Σ.88. ποὺ γιορτάζεται ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαὸ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰη σοῦ Χριστοῦ. ποὺ ἐκπροσωπεῖτε. Ξέρω τὴν θλίψη καὶ τὸ μαρτύριο ποὺ περνᾶνε αὐτοὶ σὲ μία μουσουλμανικὴ χώρα. Θεσσαλία καὶ Λεκανοπαίδιο Ἀττικῆς. Εἶναι ἡμέρα. Λεωνίδας Γ. Τὰ πορίσματα Τὰ πορίσματα τοῦ συνεδρίου ἔχουν ὡς ἑξῆς: « • Ζοῦμε σήμερα τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς 6ης πτώχευσης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. • Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση εἶναι ἐφικτή. Kennenty. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης Κριστὸφ Σένμπορν. Περίστρεμμα. εἶναι ἡ χρονικὴ περίοδος τῆς δολοφονίας τοῦ J. μοναχὸν σεβάσμιον καὶ σοβαρόν.Ο. τὴν ὁποίαν διερχόμεθα. Τὸ ἀντεπιχείρημα ἀπὸ τοὺς “προοδευτικοὺς” εἶναι ὅτι ἡ λύση δοκιμάσθηκε καὶ ἀπέτυχε πανηγυρικά. γιατί τὸ συγκεκριμένο μέλος εἶναι τὸ γνωστὸ στοὺς κατέχοντες τὴν ἐθνική μας μουσικὴ ὑπέροχο ἀρχαῖο μέλος τοῦ ἐν λόγῳ ὕμνου. ὄχι τὰ ἀργὰ μέλη ποὺ εἶναι μνημεῖα Ἐκκλησιαστι κῆς Μουσικῆς. σημαίνει ὅτι καὶ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἔχει στὰ θεμέλιά της ἕνα λάθος. ὅπου ὁ συντάκτης της γράφει μεταξὺ ἄλλων: "Ὁ γράφων ἔτυχε σὲ Ἱ. Ὁ π...1. ποὺ λιποθυμοῦν στὰ σχολεῖα. Ὑποχρεωτικῶς ἕως τήν 30ήν Ἀπριλίου μέ εὐθύνην τῶν Ἱ. γνωστὸς θεολόγος. Εἶναι 67 ἐτῶν. Νὰ μᾶς συγχωρήσει ὁ ἀγαπητὸς συντάκτης. Oἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν καθιερώσει ὡς ἱερὴ ἡμέρα ἀργίας τὴν Παρασκευή. Πιπιλή ἔχασε τήν καρδιά καί τήν ψυχή της. Ἀντιόχεια Πισιδίας. Ὁ ἐργαζόμενος ἔχει ἀνάγκη ἀναπαύσεως. αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ ἀναγνώρισε. Ἄλλωστε. Βασιλόπουλος ἐξηγεῖ τὴν Ἁγίαν Γραφήν Διατίθενται εἰς τὰς ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» τὰ κάτωθι ἔργα του: Εἰς τὴν σειράν: «῾Η Ἁγία Γραφὴ ἐξηγημένη» Τιμᾶται 25. Μᾶρκον Μανώλην τὸ φθινόπωρο τοῦ ἔτους 1963 μὲ ἔφερε (51) πενήντα ἕνα χρόνια πίσω. ποὺ χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος νὰ ξεκουραστεῖ ἀπὸ τὸν κάματο τῆς ἑβδομάδας. Ἰωάννης Διώτης μάχιμος Θεολόγος ἐφημέριος τότε τοῦ Ἱ. ἀλλά καί πολλάς ἐγκύρους ἱστοσελίδας. Εἶναι νωρὶς ἀκὸμα γιὰ νὰ διατυπωθοῦν προβλέψεις καὶ ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ ποιὸς/οί μπορεῖ/οῦν νὰ ἐπωμιστοῦν αὐτὸ τὸ δύσκολο ἒργο (καὶ ἐδῶ τὸ φὶλμ “Habemus Papam” τοῦ Νάνι Μορέτι εἶναι προφητικό). ἀλλὰ καί σὲ ἔντυπα βιβλία. Ὁ τηρούμενος στὶς Δημόσιες Οἰκονομικὲς Ὑπηρεσίες λογαριασμὸς μὲ τίτλο “Κεφάλαιο πρὸς πληρωμὴ μισθοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου” καταργεῖται τὴν 30ή Ἀπριλίου 2013. Προκόπιο Ἱεροδιάκονο τότε Τσακουγιάκα καὶ νῦν Μητροπολίτη Φιλίππων – Νεαπόλεως καὶ Θάσου καὶ τὸν κύριο Ἀργύριο Χρ. Τὸ καλοῦν οἱ καιροί. ὁ π. Ὁ περίπου χρόνος τῆς φωτογραφίας. Δημητρίου Ταμπουρίων . τραπεζῶν καὶ ἰδιωτῶν ὑπῆρ ξαν οἱ βάσεις τῆς οἰκονομικῆς κατάρρευσης τῆς Χώρας μας. Καλλίνικος ἐκοιμήθη ὡς Ἱεροκήρυξ Δημητριάδος καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Σινασσό.τόν ξένον τύπον. τὸ ὁποῖο διαρκεῖ 18-19 λεπτὰ ὄχι γιὰ νὰ κάνει ἐπίδειξη ὁ ψάλλων. θὰ ἠθέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν στενοχώρια μας καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ τὸ γεγονὸς ποὺ ἔγινε στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πατριάρχου τῶν ΚοπτῶνἈντιχαλκηδονίων. μοῦ παραμένει ἐρωτηματικό. Σημειώνεται ὅτι οἱ Ἰταλοὶ ἀποτελοῦν τὸ 5% τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τοῦ πλανήτη. Τὸ λαϊκὸ ἆσμα λέγει: «τὰ ψηλὰ τὰ σκαλοπάτια ὅσοι τὰ ἀνεβήκανε. Ἁγ. Θὰ ἐπανέλθουμε.. γιατὶ ὁ πτωχὸς λαός μας τὴν ἔκανε Βουλευτὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν θὰ χρησιμοποιεῖ τὰ μέσα αὐτά. μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε πολὺ φιλικὲς σχέσεις καὶ συνεργασία (εἶχε γυρίσει ἕνα μικρὸ φὶλμ) ὁ Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ἐὰν ποῦμε ὅτι οἱ πατέρες ἀπὸ τὴν τέταρτη Οἰκουμενικὴ σύνοδο ἔκαναν λάθος. νὰ μορφώνει καὶ νὰ ἐλευθερώνει. Οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος) στὶς ἐφημερίδες καὶ Μ. Βαρθολομαῖον. Οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις ὑποχρεοῦνται νὰ ἐντάξουν τὴν καταβολὴ τῶν πάσης φύσεως ἀποδοχῶν τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου στὸ σύστημα τῆς Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῆς. ποὺ ἦτο νοσηλευόμενος στὸν Εὐαγγελισμόν. Τό ἄρθρον 13 τοῦ προαναφερομένου νόμου ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἄρθρο 13 Λοιπὲς διατάξεις ἁρμοδιότητας Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν 5. Νομίζω ὅτι ἐν Ζωῇ εἶναι ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς φωτογραφίας. ποὺ θὰ συγκεντρωθεῖ ἡ οἰκογένεια γύρω ἀπὸ τὸ κοινὸ γεῦμα καὶ τὸ κοινὸ δεῖπνο. β. Καλούμαστε στὸ νὰ ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου τοὺς θησαυρούς. Δὲν πρέπει νὰ τὸ ἐπιτρέψουμε». Κρίστοφ Σένμπορν. τῆς μασωνίας. ἀλλὰ εἶναι ὅρια ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὰ ἔβαλε μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων.00 € ᾿Επίσης εἰς σχῆμα ἐγκολπίου ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Τιμᾶται 2. τῶν συγκρούσεων ἰσχυρότατων συμφερόντων. Τὸ ἂν θὰ ἐπικρατήσει ἕνας νέος γύρος ἐσωστρέφειας ἢ τὸ ἐπιθυμητὸ ἄνοιγμα μαρτυρίας πρὸς (καὶ μὲ) τὸν κόσμο ἀποτελεῖ πιθανῶς τὸ κυρίαρχο ζητούμενο. Ὁ γράφων εἶχε τὴν τύχη.

Αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ βασική αἰτία τῆς παραιτήσεως. Ὅταν ὁ Χριστὸς ἐγκατέλειψε τὴν Ἱερουσαλὴμ τότε ὅλα σʼ αὐτὴν εἶχαν γίνει «κοινὰ καὶ ἀκάθαρτα».). Πρός ὅλους αὐτούς ἀπαντᾶ: Πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι φιλορθόδοξος καί α) νά καταρρέη ὁ θεολογικός Διάλογος. διά νά ζήσουν ἀξιοπρεπῶς. φανερώνει «τὸ περὶ τοὺς Ἰουδαίους φιλόστοργον αὐτοῦ». ὅταν ἄκουσαν γιὰ τὴν ἐρχόμενη ἐρήμωση τῆς Ἱερουσαλήμ. Οἱ φιλόσοφοι δὲν τὸ βρῆκαν. Ἕνωση σάν κι αὐτή τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας δέν θά τήν δεχθεῖ ποτέ ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας. ἐνῶ ὁ Προτεσταντισμός ὡς λέγει ἡ ἰδία ἡ Ἐκκλησία. μὲ τὸ ἀβάσιμο ἐπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ ἀνεργία καὶ θὰ διευκολυνθεῖ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη τῆς Χώρας. τό ὁποῖον προβαίνει ἀκόμη καί εἰς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κ. Εἶναι δυνατόν ὅμως ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων νά στρέφεται οὐσιαστικῶς ἐναντίον τῶν Ἁγίων καί Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί νά μή προκαλεῖται σεισμός ἀπό τούς Ἐπισκόπους ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἐγκατέλειψε τὴν πόλη. ποὺ ἐκφράστηκε σὲ Μητροπολίτη: «κανονίστε μόνοι σας γιὰ τὴ γιορτή σας». Μὲ περίσσευμα θράσους καὶ ἀσέβειας πρὸς τὴν μακραίωνη ἱστορία τοῦ θεσμοῦ. Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως» εἶχε συνταχθῆ διά νά προλάβη τά ὅσα προωθοῦντο εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους τῆς Κύπρου. ὅπως τό γράφει ἡ παλαιά διακήρυξη τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς. Στὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν προστίθενται καί: • Στὰ σχολεῖα ἀφοῦ λύθηκε τὸ πρόβλημα δημιουργίας εἰδικοῦ καπνιστηρίου γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν.. οὔτε κατά τόν λόγον τῆς οἰκονομίας».λπ. ὥστε κατὰ τὸν Ἰώσηπο: «οὐδεὶς ἐπισκεπτόμενος τὴν πόλιν ἐπίστευεν ὅτι ὁ τόπος αὐτὸς εἶχε ποτὲ κατοικηθεῖ». καί νά προσέλθει στήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀπʼ τὶς ἀμέτρητες ὡς τώρα νομοθετημένες καὶ ἰσχύουσες ἀλλαγὲς καταγράφονται ἐνδεικτικὰ οἱ ἑξῆς: • Ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας καὶ καθιέρωση τοῦ αὐτόματου διαζυγίου. εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαι τι. Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ δόγματα καί στίς παπικές ἀπαιτήσεις (ἀλάθητο τοῦ Πάπα). ξεκίνησε παναυστραλιανὴ ἔρευνα τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως γιά σκάνδαλα παιδεραστίας στήν πέμπτη ἤπειρο καί “μακαριοποιήθηκε” ὁ προκάτοχός του Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄. οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐμπόδιον δι᾽ αὐτόν. τὸ θρησκευτικὸ κατεστημένο τῆς Ἱερουσαλήμ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό. Ἡ στάσις των ἀποδεικνύει ὅτι δέν σέβονται τούς Ἱ. Τὸ ἑκάστοτε κυβερνητικὸ ἐργοστάσιο μὲ τὴν ἔνθερμη συμπαράσταση καὶ τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης συνεχίζει τὴν παραγωγὴ νόμων καὶ διατάξεων. γιὰ νὰ μὴ κακοκαρδίσουμε γειτονικοὺς λαούς. μὲ βῆμα ἀργὸ καὶ σκυμμένο τὸ κεφάλι ἀπομακρύνεται. γυμνὴ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ βοηθείας». Ὁ ναὸς πυρπολήθηκε. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δυστυχῶς ἔχει προσχωρήσει εἰς τό δόγμα αὐτό τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Γ. Μὲ πόνο ἐπαναλαμβάνει ἐκεῖνα τὰ δραματικὰ λόγια. ἀφοῦ ἐάν τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τά καθήκοντά των. «ἀλλὰ διώκοντες καὶ ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἐσπούδαζον». Ὁ Χριστὸς ἀπέρριψε αὐτοὺς ποὺ ἤδη τὸν εἶχαν ἀπορρίψει. διά νά μεταβάλλουν τόν Πλανήτην εἰς ἕνα παγκόσμιον χωρίον. ἄρχισε μὲ δειλὰ βήματα καὶ ἡ εἴσοδος τῶν ναρκωτικῶν. ριότητας. ὅλαι αἱ «Ἐκκλησίαι». καί.70€ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. τὴν σημαία. αἱ συμπροσευχαί. καταργοῦντες τήν ἰσοβιότητα. Εὐαγγελία Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη. τραπέζας. ἐπιζήμια τὴν διάλυση τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἑνότητας καὶ συνοχῆς τοῦ γένους καὶ ἐκθεμελιώνουν τό μακραίωνο οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. ἐνῶ παράλληλα διασώζουν καὶ ἐπαυξάνουν προνόμια καὶ ἀμοιβὲς κομμάτων. Ποιοὶ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν προορισµόν. κατὰ τὸν Μ. σώζει. ποὺ ἀπηύθυνε τότε στὴν θεοκτόνο πόλη κατάλληλα προσαρμοσμένα: «Ἑλλάς. ποὺ ἐπικαλεῖται. ὡς καί αἱ διακηρύξεις ὅτι αἱ αἱρετικαί Ἐκκλησίαι εἶναι κανονικαί καί σώζουσαι. ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὡς ἀναπόφευκτη καὶ μοιραία συνέπεια αὐτῆς τῆς ἄρνησης καὶ ἀπόρριψης τοῦ Ἰησοῦ ἀπʼ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ λαὸ τῆς Ἱερουσαλήμ. ἔρχεται συγκλονιστικὰ καταλυτική: «βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς. Στὰ τελευταῖα 40 χρόνια τὰ «ἐργοστάσια νόμων». χωρίς ὅμως νά εἶναι κράτος μέ στρατόν. μὲ Μωαμεθανισμό. Ἀλλά αὐτά εἶναι τά ὀψώνια τῆς σχάσεως ἀπό τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. γιατί ποιμαίνεται ἀπό Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς. δυστυχῶς. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσφωνεῖ τόν Πάπαν Ἁγιώτατον Ἀδελφόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως. μὲ σύστημα καὶ ἐπιμονὴ ἐπιχειροῦν μὲ σταθερὰ βήματα.Ζ . ἄλλως δέν ἔχουν θέσιν εἴτε εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἤ εἰς τάς ἄλλας «Ἐκκλησίας» των. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ… ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέρων Παΐσιος ἤτοι: «Ὁ διάβολος ἅπλωσε τρία πλοκάμια νά πιάσει ὅλον τό κόσμον. πολλαί Ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ. Κωνσταντῖνο. ἐθνικόν νόμισμα. «Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ.λπ.Χ. ἐξ αἰτίας τῆς ἀμεταμελήτου ἐμμονῆς του στήν κακοδοξία. εἶναι πολύ φοβερά αἵρεσις. ὡς ἡ Ὀρθόδοξος. τούς περιθωριοποιοῦν. τὸν ὄγκο καὶ τὴν μεγαλοπρέπεια τοῦ Ναοῦ λένε: «Διδάσκαλε. ὅπως καί ἄλλων προκατόχων του. Κανόνας καί τάς παρακαταθήκας τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων. οἱ ὁποῖοι προπαγανδίζουν τήν ἀθεΐαν καί ὅτι δι᾽ αὐτούς ὅλα τά δόγματα καί ὅλαι αἱ θρησκεῖαι εἶναι ἴδιαι. Δέν ἐνδιαφέρει τούς κοσμοεξουσιαστάς τό λαϊκόν στοιχεῖον τῶν πιστῶν. συμπροσεύχεται. Σεραφείμ ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἀναμενομένη μπορεῖ νά θεωρηθῆ ἡ παραίτησις τοῦ κατέχοντος ἀντικανονικῶς τόν πάνσεπτο πρεσβυγενῆ θρόνο τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ κατά “κόσμο” Γιόζεφ Ἀλόϊς Ράτσινγκερ. οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά χαρακτηρίσουν τόν παραιτηθέντα Πάπαν ὡς φιλορθόδοξον. Ἔπρεπεν εἴτε νά παραιτηθοῦν κάποιοι ἀπό αὐτούς εἴτε νά ὁδηγηθοῦν εἰς παραίτησιν διά διαφόρους λόγους καί ἰδιαιτέρως ἰατρικούς. νά ἀρνηθεῖ. ἀναγνωρίζοντες μάλιστα εἰς τόν Παπισμόν καί τόν Μονοφυσιτισμόν Ἀποστολικήν Διαδοχήν. δὲν τὸν ἐξασφάλιζαν ἀπʼ τὴν καταστροφή. Κανόνων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) φυλάσσει τά οἰκονομικά μυστικά τοῦ Βατικανοῦ στόν φορολογικό παράδεισο τῶν νήσων Cayman τῆς Καραϊβικῆς καί ἡ Κεντρική Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ APSA εἶχε πάρει τό πράσινο φῶς γιά τήν ἔκδοση κερμάτων σέ Εὐρώ παρά τό ὅτι δέν παρέχει κανένα ἐχέγγυο διαφάνειας μέ ἀποτέλεσμα τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν τῆς Ἰταλίας. Τὸ 70 μ. κραυγάζουν μαζὶ μὲ τὸν ποιητή: «Θεὲ τραβήξου ἀπὸ μπροστά μας. ἐνῶ ἀπελογεῖτο. δὲν παραδέχθηκαν τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. ἐργάζονται διά τόν πολυφυλετισμόν καί τόν πολυπολιτισμόν.λπ. ἐνέργειες καὶ μεθοδεύσεις τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν πολιτικῶν κομμάτων. τούς πτωχούς μέ τόν κομμουνισμόν καί τούς θρησκευόμενους μέ τόν οἰκουμενισμόν». μὲ ἀνεκτίμητη προσφορὰ στὸ γένος. Ἀπόδειξις πληρεστάτη γιά τό διαρκές ἔγκλημα τῆς βαναύσου καθυβρίσεως καί ἀρνήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική κοινωνία εἶναι ἡ urbi et orbi περιφρόνησις τοῦ ΙΓ΄ ἱεροῦ κανόνος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τό ἔτος 680 Ἁγίας ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τοὺς προσφέρουν ὡς πνευματικὴ – θρησκευτικὴ τροφὴ μία κακόγευστη «θρησκευτικὴ σαλάτα». Ἀπʼ αὐτοὺς πήγαζε ὁ διωγμὸς τῆς ἀλήθειας. καταπατώντας κάθε ἔννοια δικαίου καὶ ἠθικῆς. ἐπανέλαβε προσφάτως καί διά τούς Μονοφυσίτας. ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς δυσμενεῖς συνέπειες σὲ πολλὰ ἐπίπεδα καὶ προκαλώντας τὴ νοημοσύνη τῶν Ἑλλήνων. • Ἀπαγόρευσαν τὴν προσέλευση ἱερέων. καταλήγει ὅτι: «Τό Γ Ι ΑΤ Ι Ζ Η Σ . ὁ Ὀρθόδοξος λαός εἶναι ὁ φρουρός τῆς πίστεώς του. Βασίλειο: «οὐκέτι προφήτης παρʼ αὐτοῖς. Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος…». Ἡ ἰταλική δικαιοσύνη εἶχε δεσμεύσει τά ἑκατομμύρια Εὐρώ τοῦ IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ). οἱ ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. ὑπηρετοῦν ἄκριτα. Διότι εἰς αὐτό ὁμολογοῦμεν τήν Μίαν. τόσος θόρυβος καί θλίψη γιά τήν παραίτησή του.λπ. Ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς Ἰταλίας Bank Italia συμπεριέλαβε τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) στούς ἐξωκοινοτικούς χρηματοοικονομικούς ὁμίλους. Μὲ ὑποκριτικὰ προσχήματα τάχα ἐκσυγχρονισμοῦ. κατά τό ὁποῖο εἴκοσι στελέχη τοῦ Βατικανοῦ καί ὁ προσωπικός του “μπάτλερ” διέρρευσαν πολλά διαβαθμισμένα ἔγγραφα ἀπό τό γραφεῖο του. Τό γεγονός αὐτό τό εἴδομεν ὅλοι μας. • Ἡ ὅση Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἔχει ἐναπομείνει. τάς κακοδοξίας τῶν «Ἐκκλησιῶν». Ἐάν ὅμως ἐπέτρεψε νά ἐνεργήσουν ὁ. ὥστε νὰ ὑπάρξει πλήρης οἰκονομικὴ ἀποδυνάμωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκύρωση τῆς δυνατότητας κοινωνικῆς παρέμβασής της χάριν τοῦ δεινὰ χειμαζόμενου λαοῦ. ἡ ἠθικὴ σήψη. Χρειάστηκαν 46 ὁλόκληρα χρόνια γιὰ τὴν ἀποπεράτωσή του. ἀπʼ τὸν πρῶτο χριστιανὸ αὐτοκράτορα. ἔστω τώρα στό γῆρας του. τό ὁποῖον ἐπικαλοῦνται οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς διά τήν ἐκλογήν νέων Σεβ. Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ… ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. Στὴν ἐγνωσμένη ὅμως φιλοστοργία του οἱ Ἰουδαῖοι. τήν συστηματικήν πλαστογράφησιν τῆς ἱστορίας καί πολεμοῦν λυσσαλέως ὅτι ἔχει σχέσιν μέ τόν Θεόν καί ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν τῶν Ὀρθοδόξων. ρίχνει μία τελευταία ματιά. ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἀποκοπὴ τοῦ λαοῦ μας ἀπʼ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Τί μᾶς λέγει ὁ κανών αὐτός. χειροτονοῦν «ἱερεῖς» καί «ἐπισκόπους» ὁμοφυλοφίλους. ἡ νόθευσις τοῦ Ἱ. εὐχόμαστε ἀπό καρδίας στόν παραιτηθέντα Πάπα Βενέδικτον ΙΣΤ´ νά τόν φωτίσει ὁ Θεός νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια. ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπʼ τὴν ἀφαίμαξη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. καί ἑκατομμύρια τά δολλάρια τῶν ἀποζημιώσεων στά θύματα τῆς φρικώδους παιδεραστίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ “χριστιανικοῦ ἤθους”. χειροτονοῦν «παπαδίνας» ἀκόμα καί εἰς τόν βαθμόν τοῦ «Ἐπισκόπου». πού συζητεῖται εὐρέως τόσον ἐντός τοῦ Βατικανοῦ. ὃς οὐ καταλυθήσεται» (Ματθ.23). δέν θά ἔχουν τήν δυνατότητα.» (Μᾶρκ. • Τὸ Κυβερνητικὸ ἐργοστάσιο παραγωγῆς νόμων πνευματικῆς ἐκθεμελίωσης τοῦ γένους ἐργάζεται ἐντατικά. Δρ Θεολογίας-Mr Φιλολογίας (Εἰδίκευση: «Θεωρία καί Πράξη τῆς Διδασκαλίας καί τῆς Ἀξιολόγησης»).ἄ). Χαραλάµπους Βασιλοπούλου πολὺ διδακτικὸν καὶ ὠφέλιµον γιὰ ὅλους. Ἔτσι ἐννοοῦν τὴν ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας οἱ γείτονές μας. τά παπικά δόγματα. Ἂς εὐχόμαστε. ἡ ὁποία μέ τά χρήματα. ἀνέτρεψαν τάς ἐργασιακάς σχέσεις. οἱ ὁποῖοι προπαγανδίζουν τήν ἀθεΐαν. γενόμενος καί αὐτός Ὀρθόδοξος. τήν Ρουμανία καί τό Βιετνάμ. ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ὡς φιλορθόδοξος. σιν καί εἰς τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρχας. Θέμα ὁρίου ἡλικίας διά τούς Ἀρχιερεῖς ἔχει τεθῆ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Γιὰ ποιὸν σκοπὸν ζῆς. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας πρωταγωνιστοῦν εἰς τά σχέδιά των. Αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς». λειτουργικάς ἀναγεννήσεις. οἱ ὁποῖοι διαχειρίζονται τὶς τύχες τῶν κατὰ 90% ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. ἀσυλλόγιστα. ἡ φθορά. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. Δὲν θέλησαν.λπ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης (καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς) συμπροσεύχεται μετά τῶν Ἀγγλικανῶν. • Ὑπακούουν στὰ ξένα ἀφεντικά τους καὶ ἀβασάνιστα καταργοῦν ἕνα θεσμὸ 17 καὶ πλέον αἰώνων. Μητροπολιτῶν. (εἰς τήν Σερβίαν καί εἰς τό Μεξικόν εἴχομεν ὁμαδικάς βαπτίσεις διά ρίψεως ἁγιασμένου ὕδατος εἰς τάς κεφαλάς τῶν βαπτισθέντων. τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τό ὑλικό γιά τό βιβλίο τοῦ Τζιανουΐτσι Νούτσι “Τά μυστικά ἔγγραφα τοῦ Βενεδίκτου XVI”. Ποίαν σχέσιν ἠμπορεῖ νά ἔχη ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξος μέ αὐτήν τήν «Ἐκκλησίαν» – Κράτος μόνον οἱ κοσμοεξουσιασταί τῆς παγκοσμιοποιημένης Ἐκκλησίας καί οἱ ἐκπρόσωποί των εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν γνωρίζουν. πού ρητῶς ἀπαγορεύει “ἐν τῇ Ρωμαίων Ἐκκλησίᾳ” τήν γενική ἀγαμία τοῦ κλήρου στοιχοῦσα στόν μακάριο λόγο τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου “οὐ πάντες χωροῦσι τόν λόγον τοῦτο ἀλλ᾽ οἷς δέδοται” (Ματθ. τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Δείχνοντας δὲ τὸ τεράστιο μέγεθος. Μητροπολίτας. Τά ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά εἰς ὅλους μας. ὅταν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐτρομοκρατήθη ὑπό τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως». στὴν προβληματικὴ ἀμφιβολία τῶν μαθητῶν. ἀνεβασμένοι στὸ ὕψος τῶν ὑλικῶν ἐπιτευγμάτων. ἀπό τάς αἱρέσεις του ἀπό τάς ὁποίας πηγάζουν ὅλα τά κινήματα. • Κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Εἰς τήν πολιτικήν ὡρισμένας φοράς ἀφυπνίζονται οἱ καταγγελλόμενοι ὡς καταπατηταί καί προβαίνουν εἰς διορθωτικάς κινήσεις. ὅπως ἀκριβῶς ἔτσι συνέβηκε μέ τήν ψευδοένωση τῆς ΦερράραςΦλωρεντίας. τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται τυπικῶς. τήν στρέβλωση τῆς ἀποστολικοπαραδότου ἀληθείας καί τήν αἵρεση ἀλλά καί ἡ “ὀνομασία” στίς 25/5/2008 ψευδεπισκόπου τῶν Οὐνιτῶν τῆς Ἑλλάδος τοῦ “Καρακοβίας” κ. ὥστε νὰ εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς πόλης. ἀνατρέποντας ἱστορία καὶ παράδοση αἰώνων. κατὰ τὸν ἱστορικὸ Ἰώσηπο ἢ 500 τετραγωνικοὺς πήχεις κατὰ τὸ Ταλμούδ. δέν μποροῦμε νά τό καταλάβουμε! ΕΓΕΤΑΙ ὅτι ὁ παραιτηθείς Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ εἶναι φιλορθόδοξος. σκιάχτρο τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς. Τέλος ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός παρώτρυνε τούς πιστούς: «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε. μετὰ τὶς ληστρικὲς διαρπαγὲς τῆς παμφάγου Ἑλληνικῆς πολιτείας φορολογεῖται. Τόση ἦταν ἡ ἀποδοκιμασία καὶ ἡ ἀποστροφή του πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τοὺς κατοίκους της λόγῳ τῆς ἀνομίας τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ λαοῦ. μὲ ἔνθερμη στήριξη ὅλων τῶν κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. τῶν παπικῶν. κατάχρηση. πνευματικὲς κ. ποὺ κακοποιεῖ καὶ αὐτοὺς ἀκόμα τοὺς βιολογικοὺς –φυσικοὺς νόμους. • Καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου καὶ ἐπιβολὴ χρήσης δύο ἐπωνύμων στοὺς συζύγους . Ἐκτὸς τούτων ἱστορεῖται ὅτι ὁ Αἴλιος Ἀδριανὸς κατέσκαψε τὴν πόλη καὶ τὸ ἱερὸ ἐκ βάθρων. ἡ καταφρόνησις τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων. κυοφοροῦνται τέτοιες ἰδέες καὶ τὸ χειρότερο νὰ ἐπιβάλλονται. Οὔτε κίνησαν τὴν συμπάθεια τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν ἐπικείμενη κατερείπωσή του. Κι αὐτὸ γιατί οἱ διάφορες πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. τό ὁποῖον ἔχει τεθῆ εἶναι προσβλητικόν καί ὑβριστικόν διά τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀφοῦ κατὰ τὴν γνωστὴ λαϊκὴ ἔκφραση: «τὸ ψάρι βρωμάει ἀπʼ τὸ κεφάλι. ἀλλά ὄχι καί νά συλλειτουργήση μέ αἱρετικούς ἄς ἀφορίζεται. β) νά ἐπιμένη εἰς τό δόγμα τοῦ πρωτείου στρεβλώνων τήν Ἀποστολικήν Ἀλήθειαν καί παράδοσιν. διπλωμάτας. ποὺ δηλητηριάζουν καὶ τείνουν νὰ ἀφανίσουν τὴν πνευματικὴ ἰδιοπροσωπία τοῦ ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. ἀκόμη. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του. ἀλλά καί αἱρετικοί». θεολόγοι. Τοῦτο φαίνεται ἀπό τάς διακηρύξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι ὁ Παπισμός ἔχει Ἀποστολικήν Διαδοχήν καί ὅτι ὁ Πάπας εἶναι Ἁγιώτατος Ἀδελφός τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως. τὸ διωγμό. Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. οἱ Λουθηρανοί καί ἄλλοι αἱρετικοί Χριστιανοί. στὴν πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Ὁ Χριστὸς ἐλάχιστα ἐκτιμᾶ καὶ ὑπολογίζει τὴν ἐξωτερικὴ ὄψη. μέ ξέπλυμα μαύρου χρήματος καί πολλές παράνομες ἐνέργειες.λπ. ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.λπ. Ἁγίαν. ἔντιμοι. Ταπεινῶς εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τοῦ χαρίση μετάνοια καί ἀνάνηψη. τά ὁποῖα διαθέτει. αἱ ὁποῖαι διακηρύσσουν τήν πλάνην εἰς τούς κόλπους τῶν Χριστιανῶν. ἂς ἐλπίζουμε καὶ ἂς παλεύουμε νὰ μὴ λεχθεῖ γιὰ τή μαρτυρική μας πατρίδα ὁ δραματικὸς αὐτὸς λόγος. Στ´. • Ὑποβάθμισαν μέχρι ἀφανισμοῦ τὴν σχολικὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὅταν οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς. ξαναλέμε. Καθηγηταί Πανεπιστημίου. • Προωθοῦν χωρὶς ντροπὴ καὶ ἀναστολὲς τὴν θέσπιση τοῦ στείρου καὶ διαστροφικοῦ χαρακτήρα «γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων» μὲ ἐπιχειρηματολογία. ἐκφράζοντας καί τό Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ πού ποιμαίνω.30 . … χωρὶς κανένα λόγο. μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιχειρεῖται ἕνα εἶδος πνευματικοῦ εὐνουχισμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ συστηματικὴ ψυχικὴ δηλητηρίασή του. Τό κυριώτερον ὅμως: Μέ τό θέμα ὁρίου ἡλικίας ἐξαφανίζονται καί αἱ τελευταῖαι ἀντιστάσεις πρός τούς Ἀρχιερεῖς καί τά «ἐκκλησιαστικά κυκλώματα». καταγγέλλονται οἱ καταπατηταί ὡς ἀντιδημοκράται καί ἐπικίνδυνοι διά τήν Πολιτείαν. ἐπειδή ἀρνοῦνται τήν δευτέραν φύσιν τοῦ Χριστοῦ. • Συνταγματικὴ ὑποβάθμιση τῆς ὀρθόδοξης πίστης–παράδοσης. ποὺ παραμένουν ἀτιμώρητοι.2). ξεχωριστήν γλῶσσαν.. Οἱ Ἀγγλικανοί ἀποδέχονται τήν ὁμοφυλοφιλίαν. ἡ ὁποία εἶναι θεσμός Θεοΐδρυτος καί δημοκρατικός. • Ἐπίσημος ἐνταφιασμὸς μὲ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα ὅ λων τῶν πτερύγων τῆς βουλῆς. οὐκέτι οὐρανία χάρις. • Προαιρετικὴ ὁρκωμοσία τῶν καλοαμοιβόμενων καὶ προνομιούχων ἐθνοπατέρων. Εἶναι κρίμα ποὺ στὸ μυαλὸ νέου καὶ φιλόδοξου πολιτικοῦ. Ἔτσι ἔτυχε ἀπόλυτης ἐφαρμογῆς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «μηδὲ λίθον ὑπολειφθῆναι ἐπὶ λίθῳ». εἰς τό ὁποῖον πραγματικά ἀφεντικά θά εἶναι αἱ ἀγοραί. καθὼς καὶ τῶν ἄλλων αἱρετῶν ἀρχόντων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. ἐγκυκλίους καὶ δογματικὲς γνωματεύσεις δῆθεν ἀνεξάρτητων ἀρχῶν. πού καθιστοῦσαν πλέον τήν διαχείρισή τους ἀδύνατο ἀπό τόν “κεκμηκότα” Βενέδικτο ΙΣΤ΄. ὅπου ἀποκαλύπτεται πάρτυ ἑκατομμυρίων. πολλαί αἱ πίστεις περί τόν Χριστόν. ἀλλὰ γέγονεν χέρσον καταπάτημα». Γιὰ λόγους δῆθεν περιστολῆς τῶν δαπανῶν τοῦ κράτους. πνευματικὴ μόλυνση ἀπʼ αὐτὲς ἐκπηγάζει καὶ ὡς λοιμικὴ ἐπιδημία ἐξαπλώνεται στὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα.15 θά εἶναι: ἡ κ. ΙΓ.Π.ἄ. ὁ εὐσεβής Ὀρθόδοξος λαός δέν θά τό ἐπιτρέψει αὐτό. θρησκευτικές. ἐπείγονται νὰ ἀνεγείρουν δημοσίᾳ δαπάνῃ σὲ οἰκόπεδο φιλέτο τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου. Εἰλικρινῶς πιστεύομεν ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ἐκτροπή τοῦ Φαναρίου καί τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. Τό ἀποδεικνύ ουν τά κατά περιόδους συλλείτουργα. τά ἀσφαλιστικά δικαιώματα κ. γαλήνιος καὶ τεθλιμμένος μαζί. ποδοπατώντας τὴ διδασκαλία καὶ πρακτική τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης. τούς περιφρονοῦν. Ἑλλάς… καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἀρνοῦνται τήν Ἀλήθειαν τῆς πίστεως καί διακηρύσσουν ὅτι καί αὐταί σώζουν ὡς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.14. ἂς προσευχόμαστε. Προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τούς κοσμοεξουσιαστάς τῆς Παγκοσμιοποιημένης Ἐκκλησίας δέν ἀποκλείεται νά καταργήσουν τό Σύμβολον τῆς Πίστεως ἤ τό τελευταῖον ἄρθρον του. οὐσιαστικῶς ἀκυρώνουν τό Σύμβολον τῆς Πίστεως. οἱ ἐκ συνηθείας ὀσφυοκάμπτες. ἐνῶ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ὁμολογοῦν καί ἄλλας Ἐκκλησίας. ἀρνοῦνται τὴν μισθοδοσία τους. Ταυτοχρόνως ἕνα ἄλλο τεράστιο σκάνδαλο. Ἔτσι ἡ ἁγία Σιών θὰ καταστεῖ «ἔρημος τῆς θείας χάριτος. • Μὲ ζῆλο «οὐ κατʼ ἐπίγνωσιν». ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀναπτύσσει εἰς τόν Ἱερόν Πηδάλιον τούς λόγους. Δι᾽ αὐτό συλλειτουργεῖ. ὁδηγοῦν τοὺς ἀνυποψίαστους μαθητὲς σὲ θρησκευτικὴ σύγχυση– συγκρητισμό. στήθηκε καὶ λειτουργεῖ ἐντατικά. τοῦ δικαίου καὶ κάθε ἀρετῆς. Ἡ πόλη καὶ ὅλα τὰ κτίσματα σὲ τέτοιο βαθμὸ ἰσοπεδώθηκαν. Τό θέμα ὅμως εἶναι ἐξοντωτικόν διά τούς ἀσκητικούς. ποὺ στήνουν οἱ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις παρήγαγαν καὶ ἔθεσαν σὲ ἀναγκαστικὴ ἰσχὺ. διότι εὑρέθη ἀντιμέτωπος μέ φοβεράς κατηγορίας ὅτι ἐπιχειρεῖ «νά σκοτώση τά ἄλογα. περί τήν πίστιν. νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία στόν παπισμό. τόσον τό ἴδιον. ὅταν ὡς “Ἀρχιεπίσκοπος” Μονάχου εἶχε ἁπλῶς μεταθέσει τόν Ρωμαιοκαθολικό “ἱερέα” Πέτερ Χάλερμαν ἀπό τήν Ἔσση στό Μόναχο παρ᾽ ὅτι κατηγορεῖτο γιά παιδεραστία καί ὅταν κατεδικάσθη ὁ συγκεκριμένος ἐγκληματίας γιά βιασμό ἑνός παιδιοῦ τό 1986 συνέχισε τήν ἐγκληματική του δράση ἀνενόχλητος ἀπό τήν προϊσταμένη του “ἐκκλησιαστική” ἀρχή. α´ ὄροφ. Ὅλα αὐτά ἦτο δυνατόν ποτέ νά τά σηκώσουν οἱ γεροντικοί ὦμοι τοῦ ὀγδονταπεντάχρονου ἐνοίκου τοῦ Βατικανοῦ. τό δέ Βατικανό ἀπέσυρε τά κεφάλαιά του ἀπό 9 ἰταλικές τράπεζες γιά νά τά μεταφέρει στήν Γερμανία. ἐνῶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς πόλης συντελέστηκε ἀπὸ τούς ἄνδρες δέκα Ρωμαϊκῶν λεγεώνων. Οὐ μὴ ἀφεθῆ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῆ. «Ὅτι ὅποιος Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος ἤθελε συμπροσευχηθῆ μονάχα. ἐνῶ παράλληλα μεθοδεύεται καὶ νέα διαρπαγή. τὸν ὄγκο καὶ τὴν μεγαλοπρέπεια τῶν ὑλικῶν κτισμάτων καὶ πραγμάτων. Τούς πλουσίους νά τούς πιάση μέ τήν Μασονία. σπίλωση Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Ἐθνικῶν ἡγετῶν καὶ προσωπικοτήτων.ἐξομολόγων στὰ σχολεῖα γιὰ διευκόλυνση ὅσων μαθητῶν θὰ ἤθελαν νὰ προσέλθουν στὸ ἱερὸ μυστήριο. διαγράφουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη ἀπʼ τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μεθοδεύει τήν ἕνωσιν ἄνευ τῆς παραιτήσεως τοῦ Παπισμοῦ. ὅλα τά δόγματα τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἶναι ἴδια δι᾽ αὐτούς. ποὺ πληθωρικὰ κυκλοφορεῖ στὶς καθημερινὲς συναλλαγές. τὰ μόνα προϊόντα ποὺ μποροῦν νὰ ἀγορασθοῦν εἶναι οἱ καρποὶ τῆς ἀνομίας. τήν ὁποία θέλει ἀπαρασάλευτη καί ἀμετακίνητη ἀπό τά δόγματα τῶν ἁγίων Πατέρων. μέχρι κακοποίησης. κληρικοί.θὰ εἶναι καὶ ἡ ὑλικὴ ἐρήμωση καὶ καταστροφὴ τῆς πόλεως. ἀμφισβήτηση ἀληθειῶν. οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταδικασθῆ ὡς αἱρετικοί ὑπό τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 106 77 Ἀθῆναι.λπ. Τότε διετύπωσεν ἀπειλάς ἐναντίον Σεβ. πολέμησαν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἀφοῦ μὲ τὸ νόμισμα τῆς ἁμαρτίας. Γιατί. Οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν ἔχουν οὐδεμίαν σημασίαν διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Γ. Σύμφωνα δέ μέ τήν Ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Ρώμης τό 2010 ἡ Cosa Nostra (Ἰταλική μαφία) εἶχε μεγάλες καταθέσεις στό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) καί στήν Banco Ambrosiano τοῦ Βατικανοῦ. ὅσον καί στά διεθνῆ φόρα. Τό Φανάριον καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ἑορτάζουν τυπικῶς (γραφειοκρατικῶς) τούς Ἀντιπαπικούς Ἁγίους μας. Γιατί ἂν αὐτὸ συμβεῖ θὰ σημάνει τὸ κλείσιμο τῆς αὐλαίας καὶ τὸ ἱστορικὸ τέλος τῆς Ρωμιοσύνης. Μητροπολίτας. πού ταξίδευαν χωρίς τίς νόμιμες διαδικασίες ἀπό τό θησαυροφυλάκιο τοῦ Βατικανοῦ στήν JP Morgan Frankfurt καί τήν Banca Fuccino ἐνῶ ἡ Τράπεζα Banco Artigiano εἶχε εἰδοποιήσει τίς εἰσαγγελικές ἀρχές ὅτι τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) εἶχε ζητήσει τήν πραγματοποίηση δύο τραπεζικῶν συναλλαγῶν ἀποφεύγοντας τίς νόμιμες διαδικασίες. Ὁ στόχος τῶν κοσμοεξουσιαστῶν τῆς παγκοσμιοποιημένης «Ἐκκλησίας» εἶναι ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἰς ἐπίπεδον κορυφῆς. Τὸ κτίριο τοῦ Ναοῦ Ὁ Ναὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ ἦταν πράγματι ἐντυπωσιακὰ μεγαλοπρεπής. τῆς μορφῆς. μὲ τὴν σιωπηρὴ ἀνοχὴ καὶ ἁρμοδίων ὀργάνων. πού ἄγγιξε προσωπικά τόν παραιτούμενο Βενέδικτο ΙΣΤ´ ἦταν τό σκάνδαλο Vatileaks. τούς Ἱερούς Κανόνας κ. Ἕνα διαχρονικὸν βιβλίον τοῦ µακαριστοῦ Γέροντος π. πού ἐπί τῶν ἡμερῶν του μεθοδικά συνεκαλύφθησαν ἑκατοντάδες χιλιάδες πράξεις παιδεραστίας Ρωμαιοκαθολικῶν “κληρικῶν” καθώς καί συνεχεῖς ἦταν οἱ ἀπολογίες στό διαδίκτυο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν “καρδιναλίων καί ἀρχιεπισκόπων” στίς Η. ἐθνικά σύνορα. κοίταξε τί ὡραῖα μάρμαρα καὶ πόσο λαμπρὰ κτίρια εἶναι ἐδῶ». Ἡ ὅποια ἠθική. • Μὲ ἐμφανῆ στάση δουλοπρέπειας. δέν συμπεριφέρονται ὡς οἱ πολιτικοί τῆς Ἀριστερᾶς. πολλαί αἱ παραδόσεις κ. Ἄγευστοι ψυχολογίας καὶ ἀνυποψίαστοι γιὰ τὰ πραγματικὰ ἐνδιαφέροντα τῶν σημερινῶν μαθητῶν θέλουν νὰ ἀποθηκεύσουν στὴ μνήμη τῶν νεαρῶν μαθητῶν ἀλλοπρόσαλλες διδασκαλίες διαφόρων θρησκευμάτων.λπ. Ἀπομακρύνουν. τάς ὁποίας ἔκαμνε διά τόν Παπισμόν. τό ὁποῖον ἔχει πρωταγωνιστήσει εἰς τήν διάσωσιν τῶν θεολογικῶν Διαλόγων ὡς ἔχει ὁμολογήσει δημοσίως ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Βατικανοῦ διά τήν ἑνότητα τῶν «Ἐκκλησιῶν» «Ἀρχιεπίσκοπος» Κούρτ Κόχ. Ἔχει ἀντιληφθῆ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ὅτι δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἀριστερούς πολιτικούς.Α. Ἦταν ὑψηλότερος ἀπʼ ὅλα τὰ ἄλλα κτίσματα. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ † ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ». Περιφρονεῖ τόν Ἅγιον Νικόδημον. ιθ΄11) μέ πρόδηλο ἀποτέλεσμα τά χιλιάδες ἐγκλήματα παιδεραστίας.». Αὐτό ἐπενεργεῖ διά τήν ἐκλογήν καί ὄχι αἱ ἴντριγκαι καί αἱ παρασκηνιακαί διαβουλεύσεις. Θέλουμε ὅμως ἕνωση χωρίς στό ἐλάχιστο νά ξεφύγουμε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί νά προσχωρήσουμε στά παπικά Λ Ἀνακοίνωσις Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων. τοῦ Σεβ. οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν. συμπροσεύχωνται μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν «Ἐκκλησιῶν». Εἶναι ἐνδεικτικό τό γεγονός ὅτι τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προειδοποίησε ὅτι τό Βατικανό εἶναι “εὐάλωτο” στό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καί τό κατέταξε μαζί μέ τήν Ὑεμένη. Αἱ συμπροσευχαί. Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου» Κάνιγγος 10. ὄροφος 3ος) εἰσηγήτρια στίς 23-22013 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 11. Τό μεγαλύτερο πλῆγμα στή φήμη του τό δέχθηκε. Μητροπολῖται. ὑπουργικὲς ἀποφάσεις. Συμπεριφέρονται ὡς ἀπόλυτοι βασιλεῖς. χαρακτηρίζοντάς την «κουλτουριάρικα» ὡς «ἑορτὴ γραμμάτων». • Οὐσιαστικὴ κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἔπαρσης τῆς σημαίας πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στὰ σχολεῖα. ἔρχεται ἡ ἐγκατάλειψης τῆς πόλεως ἀπʼ τὸν Θεὸ καὶ στὴ συνέχεια ἡ ἐρήμωσή της. καὶ ἐξοβελισμὸς –κατὰ Σιωνιστικὴ ἐπιταγὴ– τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ δελτία τῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων. Ἱερομονάχους καί θεολόγους (ρασοφόρους καί μή). καὶ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἄλλων. Οἱ κοσμοεξουσιασταί ἐπιδιώκουν τήν ἕνωσιν μέ σύνθημα: Ἕνας ὁ Χριστός.τὴν «καύση τῶν νεκρῶν σωμάτων» καὶ γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς. ὅταν ἄρχισε ὁ χορός τῶν ἀποκαλύψεων γιά τά εἰδεχθῆ καί αἴσχιστα σκάνδαλα παιδεραστίας τοῦ λεγομένου Ρωμαιοκαθολικοῦ “Κλήρου”. ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς δηλώνει πώς: «ἡ Κυβέρνηση… δὲν θὰ ἀφήσει ἐκείνους ποὺ ἁπλὰ καὶ μόνο φοβοῦνται τὸ καινούργιο. ὅταν καθημερινῶς ἔχομεν ἀποκαλύψεις ὅτι εἶναι ἕνα κρατίδιον. οὔτε κατά τόν λόγον τῆς ἀκριβείας εἶναι δεκτόν. ὑπακούουσαι εἰς τά κελεύσματα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ἐκδημοκρατισμοῦ καὶ προσαρμογῆς «στὰ Εὐρωπαϊκὰ δεδομένα» τῆς Ἑλληνικῆς πραγματικότητας. Οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος κ. Ἀρχιεπισκόπους καί Σεβ. • Ἀλλὰ «ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον». τῶν Λατίνων βάπτισμα εἶναι ψευδώνυμον βάπτισμα καί διά τοῦτο. ποὺ συχνὰ μεταβάλλεται σὲ ἐχθρότητα καὶ μίσος καταστρέφουν τὰ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ ἔθνους. Σήμερον αἱ κεφαλαί τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐφαρμόζουν τούς Ἱερούς Κανόνας. πολλά τά μυστήρια τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ. • Προκλητικὴ σπατάλη. ὅταν σʼ αὐτὰ δὲν ὑπάρχει ἡ πραγματικὴ καθαρότητα καὶ λαμπρότητα. τήν ἄρριζον κοινωνίαν. ἀφοῦ πρῶτοι οἱ κάτοικοί της τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ 45ος κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁρίζει ὅτι: «Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον ἀφοριζέσθω. τὸν Μ. Δημητρίου Σαλάχα καί νῦν “Γρατιανουπόλεως” καθώς καί ἡ κατόπιν δικῶν του παρεμβάσεων στόν προκάτοχόν του ὡς Πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς γιά τήν “καθαρότητα τοῦ δόγματος” ἀναίρεση τῆς συμφώνου ὑπογραφῆς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἐκπροσώπων στόν διεξαγόμενο θεολογικό διάλογο διά τήν καταδίκη τῆς Οὐνίας στό περιώνυμο κείμενο τοῦ Freising. Ἡ κατὰ τὴν πρόσφατη ἄποψη συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου καθηγητῶν. Ὅταν καταπατοῦνται οἱ Ἱεροί Κανόνες (αἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐκκλησίας) οὐδείς ἀντιδρᾶ. Οἱ πιστοί ὀφείλουν. ἡ ὁποία ἀφοῦ εἶναι κανονική Ἐκκλησία. τρομοκρατοῦν. Ἡ τριπλή κατάδυσις ἔχει ἐξαφανισθῆ). Ὅμως. Οἱ κυριώτεροι ἐκπρόσωποί της εἶναι τό Βατικανόν. Ἡ στερεότητα καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς κατασκευῆς τοῦ Ναοῦ. Τέλος πάντων. οἱ ὁποῖοι μᾶς ἠνάγκασαν νά ἀναθεματίσωμεν τόν Παπισμόν. Ἀφοῦ λοιπόν οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν. Γιὰ σὲ τὰ χείλη τὰ δικά μας δὲν ἔχουν λόγια προσευχῆς». κ. τούς ὁποίους ἐπληροφοροῦντο οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀπό τηλεοράσεως (τότε εἶχεν ἀντιδράσει δυναμικῶς ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Συμμετέχει καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. ΑΜΗΝ! † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. τήν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως. • Κιʼ ὁ Χριστὸς κρατώντας τὸ Εὐαγγέλιό του στὰ χέρια. Ἀλλά καί ἄν μερικοί ἐκκλησιαστικοί ταγοί ξεφύγουν καί ζητήσουν ἕνωση μέ τόν Πάπα ἐπί προδοσίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτόν οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς συμπροσεύχονται μέ τούς Προτεστάντας. γιὰ προφανὲς βόλεμα ὅσων ἰσχυρῶν θίγονταν ἀπʼ τοὺς ἰσχύοντες νόμους. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει τήν ὁμοφυλοφιλίαν καί δέν χειροτονεῖ γυναῖκας. Μὲ ἔπαρση καὶ αὐτοκαταστροφικὴ μανία. Τηλ. οἱ Προτεστάνται. καὶ ὀλίγο Χριστιανισμό. Μὲ νόμους ποὺ ψηφίζονται.τιδήποτε ὡς κληρικοί νά καθαιρῆται». Οἱ κοσμοεξουσιασταί τῆς Παγκοσμιοποιημένης Ἐκκλησίας δέν ἐνδιαφέρονται διά τά δόγματα. τοῦ περιεχομένου καὶ τοῦ χαρακτήρα ὡς ὁμολογιακοῦ.22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Σελὶς 7η ΑΠΟ ΤΗΝ «ΘΕΟΚΤΟΝΟΝ» ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΑΣ ΣΤΕΝΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΜΑΦΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΣΕΒ. • Ἐπέτρεψαν καὶ ὑπερασπίζονται τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ -καὶ κατοχὴ τῆς χώρας. διακηρύσσοντες ὅτι δέν θά προδώσουν τά δόγματα καί τήν Πίστιν. συκοφαντοῦν τούς ἀντιδρῶντας εἰς τάς παραβιάσεις τῶν Ἱ.«ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ». ἀλλ᾽ ἤ ὅτι εἰσιν. τῆς ἀρχαίας καὶ καθαρῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Μονάχου Ράτσινγκερ καί ἐτέθη σέ διαθεσιμότητα κατόπιν τοῦ τεραστίου θορύβου μόλις τό 2010.σὲ κάθε ἐθνότητας καὶ θρησκείας νόμιμους καὶ παράνομους μετανάστες. ἀφοῦ: 1ον) Τόν ἤλεγχον διά πράξεις καί συμπεριφοράς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί 2ον) μέ τήν παρουσίαν των δέν ἠδύνατο νά «ἐλέγξη» τήν Ἱεράν Σύνοδον. • Ἀλλαγή. Τό ἀνακοινωθέν Τό πλῆρες κείμενον τοῦ ἀνακοινωθέντος. Ἐσκεμμένα ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ἀργία τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδας τῆς Κυριακῆς καθιερώθηκε στὶς 3-7-321 μ.λπ. Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ κηδεμόνες τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων γιὰ 40 χρόνια κρατᾶνε πεισματικὰ κλειστὴ τὴν θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Μητροπολιτῶν καί Καθηγουμένων.Χ. ΖΕΡΒΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. ἐξέσπασαν τρομακτικά σκάνδαλα. πού θά πρέπει νά ἐλέγχωνται μέ βάση τήν Νομοθεσία γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀνακύκλωσης βρώμικου χρήματος. μὲ τὴν ἔγκριση τῆς ἑκάστοτε περιστασιακῆς κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας. ἡ ἐρημοποίηση τῶν πόλεων καὶ στὴ συνέχεια ἡ κατερείπωση τῶν ὑλικῶν δημιουργημάτων καὶ ἐπιτευγμάτων. Κατελάμβανε ἔκταση ἑνὸς σταδίου. γιατί. Ἡ δόξα του ὅμως καὶ ἡ ἱερότητά του εἶχαν μολυνθεῖ ἀπὸ τὶς ἀνομίες καὶ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ λαοῦ. Εἰς αὐτούς θά ἀνεγνωρίζετο ὁ Πάπας ὡς Κανονικόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκολούθως θά εἴχομεν τήν μεγάλην ἀνατροπήν εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας. -«οὐ μὴ ἀφεθῆ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον. τάς αἱρέσεις. ὁ θά- νατος. εὑρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσει στούς συναδέλφους καί νέους θεολόγους ὅτι στό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Κατάρτισης.». πού μεθοδεύουν καινοτομίας. οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν τάς αἱρέσεις. Ἡ ἐρημοποίηση σήμερα Σταθερὸ δίδαγμα καὶ καταστάλαγμα ἱστορικῆς ἐμπειρίας εἶναι ὅτι ἡ ἀνομία. νά κάνουν ὑπακοήν εἰς ὅλους αὐτούς. • Μὲ διδακτικὰ βιβλία ἐπιχειροῦν ἀλλοίωση καὶ παραχάραξη ἱστορικῶν γεγονότων. Τό Φανάριον ἐπιδιώκει νά γίνη τό Βατικανόν τῆς Ἀνατολῆς. ἔθνους. ἡ καταστροφή. Ὅταν καταπατοῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου (τοῦ Συντάγματος) μίας δημοκρατικῆς Πολιτείας. Οὐσιαστικῶς τούς ἀποδοκιμάζουν. Οἱ κοσμοεξουσιασταί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως δέν θέλουν. Θεόκλητος κ. οὐ μόνον σχισματικοί. Ὁ Χριστὸς μὲ τὸ παράδειγμα τῆς «ὄρνιθος». ἐθνοπατέρων καὶ ἄλλων παρατρεχάμενων τῆς ἐξουσίας. τὴν ἀπόρριψη. γιατί αὐτοὶ δὲν ἐνδιαφέρονταν. Δυστυχῶς ἡ σύγχρονη Ἑλληνικὴ πραγματικότητα εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικὴ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου καὶ γενικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. ἡ ἀποδοχή τῶν αἱρέσεων καί τῶν κακοδοξιῶν τῶν ἄλλων «Ἐκκλησιῶν». Τούς ἑορτάζουν διά νά μή ἐγερθοῦν οἱ πιστοί ἐναντίον των. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν οἱ καταπατηταί τῶν Ἱερῶν Κανόνων δέν συγκινοῦνται ἀπό τάς ἀντιδράσεις. ἕνα ἐργοστάσιο παραγωγῆς καὶ προαγωγῆς ὀλέθριων προϊόντων. Ἰουδαϊσμό. στά Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37. καθαιρείσθω». τζαμιὰ καὶ κέντρα ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν πατρίδα μας. ὑπό ἡμερομηνίαν 13ην Φεβρουαρίου. διακηρύσσοντες ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι. μέ θέμα: «Ἀξιολόγηση τοῦ project μέ θέμα: Θρησκευτικός Τουρισμός καί Ἐπιχειρηματικότητα». διατάγματα. τὴν πνευματικὴ ἐκθεμελίωση τοῦ γένους. Ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς ἐρήμωσης τῆς πόλεως-ἀφοῦ ἀποσύρθηκε ἡ θεία χάρις καὶ βοήθεια. τήν ὁποίαν συνέταξαν μοναχοί καί κληρικοί καί ὑπέγραψαν Σεβ. Μητροπολίτας. προηγεῖται καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀποσύνθεση τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν.2)ἀποροῦσαν λέγοντας πῶς εἶναι δυνατὸν «τοσαῦτα μεγέθη καὶ κάλλη οἰκοδομημάτων ἀφανισθήσεται. διώχνουν τὸ Χριστό. τό σχέδιο. Ἀπʼ τὸ ὕψος τῆς μεγαλοσύνης του. πού ἔχει στήσει τό Βατικανό μέ ἐργολάβους καί φιλικές ἑταιρεῖες. ὁ Ρωμαῖος στρατηγὸς Τίτος κατέλαβε καὶ κατέστρεψε ὁλοκληρωτικὰ τὴν πόλη. Καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 2010 τό θέμα τῶν παιδεραστῶν Ρωμαιοκαθολικῶν “λειτουργῶν” πρωτοστατοῦσε στίς ἀποκαλύψεις τοῦ διεθνοῦς τύπου μέ πρωτιστεῦον τό γεγονός ὅτι ἐνεχόμενος στήν διαδικασία συγκάλυψης αὐτῶν τῶν βορβορωδῶν καί ἀπαισίων κακουργημάτων ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Βενέδικτος ΙΣΤ΄. Οὐσιαστικῶς τό Φανάριον καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ἀναγνωρίζουν τούς Μονοφυσίτας (Κόπτας) ὡς Κανονικήν Ἐκκλησίαν. Ὁ δέ ἁγιώτατος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός ἄνευ περιστροφῶν ὁμολογεῖ ὅτι «δι᾽ οὐ δέν ἄλλο ἀπεσχίσθημεν τῶν Λατίνων. θεωροῦν τό ἀντιαιρετικόν-ἀντιπαπικόν ἔργον των ξεπερασμένον καί ἐκτός ἐποχῆς. φιλανθρώπους καί πτωχούς Σεβ. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τάς διακηρύξεις. • Κατάργηση ὡς ὑποχρεωτικοῦ τοῦ τιμίου σταυροῦ ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ σύμβολο. τὴ στιγμὴ ποὺ μόνο τὰ ὀνόματα κάποιων ἀπὸ τίς θεότητες ἀποτελοῦν ἄσκηση γιὰ γλωσσοδέτη. Συνήθης τακτικὴ ἦταν ὁ φόνος τῶν προφητῶν καὶ τῶν «παρὰ Θεοῦ ἀπεσταλμένων πρὸς αὐτήν». Μητροπολίτας. ἀναγνωρίζει τό Βατικανόν ὡς ἀδελφή Ἐκκλησία. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ ὅτι διαχρονικὰ ἰσχύει ἡ ἀλήθεια πὼς ἡ διαφθορὰ ἑνὸς ἔθνους καὶ λαοῦ ἀρχίζει πάντοτε ἀπʼ τὶς ποικιλόμορφες ἡγεσίες του (πολιτικές. ἐκπροσώπους εἰς τόν ΟΗΕ κ. τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. ὅσον καί οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ἐπί ἑβδομάδας. Ἡ στάσις των αὐτή δέν συνάδει μέ τήν Ἐκκλησίαν. οἱ Ἀγγλικανοί. οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ ἀντέταξαν τὴν ἄρνηση. ὡς προδότες τῆς πίστεως. Εἰς τόν χῶρον τῶν «Ἐκκλησιῶν» οἱ κοσμοεξουσιασταί ἔχουν ἀναθέσει εἰς τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά ἰσοπεδώση τά πάντα. διευκολύνοντας ἔτσι τὴν αὐτονόμησή τους ἀπʼ τὸν κοινὸ ζυγό. ποὺ ἐποφθαλμιοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πατρίδας. ἡ ὁποία εἶναι ΜΟΝΟ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ΚΔ. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ. Πραγματικά. ἀφοῦ προηγουμένως τὴν λεηλάτησαν οἱ στρατιῶτες του. ησε.λπ. Ἡ προφητικὴ ὅραση τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἐρήμωση τῆς πόλης ἔγινε πραγματικότητα.κατανάλωση πάμπολλα νομοθετικὰ προϊόντα. ἐξοντωτικά. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Τήν ἕνωση μέ τούς Καθολικούς τήν θέλουμε καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καί εὐχόμαστε γι᾽ αὐτήν. ἡ διαφθορὰ κ. Πῶς θὰ βροῦµε τὸν προορισµόν µας. κατ᾽ αὐτούς. λαϊκοί κ. ἀλλά θά τούς κυνηγήσει μέ τά ξύλα καί μέ γιουχαΐσματα. Τό θέμα ἡλικίας. ὅταν γεράσουν» ἤ ὅτι ἤθελε νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τούς γέροντας Σεβ. ἐξισώνει τό βάπτισμα τῶν Παπικῶν (ἀλλά καί τῶν ἄλλων αἱρετικῶν) ὡς ἰσόκυρον μέ αὐτό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. γ) νά ἔχη προωθήσει εἰς τήν Ἑλλάδα ψευδοεπίσκοπον Οὐνιτῶν καί δ) νά ἔχη ἀναιρέσει τήν ὑπογραφήν τῶν Παπικῶν ἐναντίον τῆς Οὐνίας. τήν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας κ. ξέσπασε ἡ ὁμόθυμος ὀργή τῶν Ὁλλανδικοῦ καί Ἰρλανδικοῦ Κοινοβουλίων διά τίς χιλιάδες φρικώδη σκάνδαλα παιδεραστίας στίς χῶρες τους μέ ἀποκορύφωμα νά κλείση ἡ πρεσβεία τῆς Ἰρλανδίας στό Βατικανό σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας. καρπὸ ἀφροσύνης. μὲ σκοπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς καὶ πληθυσμιακῆς ἑνότητας τῆς Ἑλλάδας. • Ἄλλη μεθοδευμένη ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντεθνικὴ νομοθετημένη μεθόδευση εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἀπαγόρευση κάλυψης τῶν 1000 καὶ πλέον ἐφημεριακῶν κενῶν. • Νομοθέτησαν τὴν «πολιτικὴ κηδεία» . «ποὺ εἶναι φορέας ζωῆς καὶ ἀναγκαῖος ὅρος» πνευματικῆς καλλιέργειας καὶ ἀνόδου. ἤρεμος. 210–38 16 206 ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38 28 518 Τιµᾶται 1. ὑπό τάς ἐντολάς τοῦ Φαναρίου. Ὑπακούοντας στὶς προσταγὲς τῆς Νέας τάξης καὶ τὶς ὁδηγίες τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποίησης. Ἰνδουισμό. Ὅσον ἀφορᾶ δέ στήν δῆθεν φιλορθόδοξη στάσι τοῦ ἀπερχομένου ἡγέτου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς αἱρετικῆς κοινωνίας ἀρνητική ἀπόδειξη παρέχουν ἡ κατάρρευση τοῦ διεξαγομένου θεολογικοῦ διαλόγου μέ τά φληναφήματα περί δῆθεν Πετρείου δόγματος. καταλάβαμε καί ἐννοήσαμε καί αὐτοῦ. στὴν ὁποία «δύνανται» ἂν ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ μαθητές. Καθηγουμένους Ἱερῶν Μονῶν. μέ τόν πόθο τῆς ἑνώσεως. μέ ἐξαίρεσιν ὡρισμένους Σεβ. ἰδιοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου ἀπὸ περιστασιακοὺς διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας. νὰ κρατήσουν τὴ Χώρα στὸ παρελθόν…». Ἄλλωστε μερικαί ἀπό αὐταί πρωταγωνιστοῦν εἰς τάς συμπροσευχάς μετά τῶν αἱρετικῶν χριστιανῶν. κατάργησιν τῆς λειτουργικῆς γλώσσης. Ἱερομόναχοι. διότι κατά τήν σύντομο διάρκεια τῆς ἀντικανονικῆς του ἀρχηγεσίας στήν αἱρετική θρησκευτική κοινωνία τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. προσελκύει εἰς τάς τάξεις της πολλούς εὐσεβεῖς. Ἔπραξαν ὅλα αὐτά οἱ κοσμοεξουσιασταί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. ἀλλά ὀλιγοπίστους καί εὑρισκομένους εἰς κακήν οἱκονομικήν κατάστασιν πιστούς.

Δὲν τηρεῖται ἡ εὐαγγελικὴ μυστικότητα τῆς φιλανθρωπίας. λέγουν ὅτι θὰ πρέπει νὰ τὸ διακόψει. Ἰωήλ ἦτο ἐκ τῶν βασικῶν ὁμιλητῶν εἰς τήν πέμπτην Γενικήν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Σὲ τοῦτο συντείνουν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας. ὁ ὁποῖος ὁλοκλήρωσε τὴν διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐξέτασης καὶ ἔθεσε τὶς σχετικὲς ὑποθέσεις στὸ ἀρχεῖο. γιατί μέσα της βρίσκεται ἡ ἀρχὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς… Ὑπάρχει μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ γνώση αὐτὴ καὶ σʼ ἐκείνη ποὺ ἀποκτᾶται στὶς Θεολογικὲς Σχολές. διά νά ἀναπτυχθοῦν δυναμικῶς αἱ σχέσεις Παπισμοῦ – Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. σύμφωνα μὲ τὸν χαρακτήρα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχεις γυμνασμένα τὰ αἰσθητήρια καὶ γνωρίζεις καλὰ τὰ Θεῖα. Λειτουργίας θὰ τελεσθεῖ εἰδικὴ δέηση ὑπὲρ τῶν κρατουμένων καὶ θὰ ἀκολουθήσει πνευματικὴ σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι τοῦ ἱ. Μιλώντας στὸν Ποντίφικα. • Νὰ ἀποφεύγεις τὴ μέθη καὶ τὴν ἀπολαυστικὴ ζωή. πάντα τέφρα. ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ δοκιμάζεται σκληρά. Ἐπίσης θὰ τιμηθεῖ καὶ ὁ Ἅγιος Ληστὴς τοῦ Γολγοθᾶ καθὼς στὸν ναὸ μας ὑπάρχει ἡ μοναδικὴ στὴν Ἀττικὴ εἰκόνα του. Οὐσιαστικῶς οἱ σύγχρονοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στρέφονται ἐναντίον τῶν Ἁγίων καί Ἀντιπαπικῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Σωφρόνιο Ζαχάρωφ. καὶ νὰ ἀμοίβεις τοὺς ἀξίους. Ὁ «Ο. Εἶναι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας. Εὐγένιος (Ἐκπρόσωπος Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης)». Μητροπολίτης Καστορίας κ. Ποῦ ἐστιν τῶν οἰκετῶν ἡ πλημμύρα καί ὁ θόρυβος. νὰ τῆς λέει τί πρέπει καὶ τί δὲν πρέπει νὰ κάνει. Οἱ καταστολὲς κατὰ τῶν θρήσκων ἦταν σκληρὲς καὶ αἱματηρές. Εἶναι γιὰ μερικοὺς μόνο. ἡ ὁποία ἐτελέσθη πρός τιμήν τῆς «Συνάξεως τῶν νέων μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ρωσίας». Ἕως καί τήν παραίτησιν τοῦ Πάπα. «Συγκεκριμένα ἐσὺ ἄρχοντα μὲ τὴν ἐπιλογὴ καὶ ἐπιθυμία τῶν πολιτῶν: • Νὰ ἔχεις τʼ αὐτιά σου ἀνοιχτὰ σʼαὐτοὺς ποὺ ἀδικοῦνται καὶ κλεισμένα στὶς συμφορὲς. λύτρωση καὶ σωτηρία. νὰ κάνει μαθήματα στὴν Ἐκκλησία. οἱ ὁποῖες θέλουν νέα ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴ Ρωμαϊκὴ ἕδρα. Σεραφείμ. Μωραϊτάκη. ποὺ υἱοθετεῖ τὸ τεκμήριο ἐνοχῆς ἀντί. ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι “Ἡ Θεολογία εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ πνεύματος. οἱ ὁποῖοι προφανῶς εἶχον διαστρέψει τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων πρός «ἐπιβολήν» τῆς Ὀρθοδοξίας. ἀναφορικὰ μὲ τὴ σύναψη δανείου ἀπὸ τὴν τράπεζα Marfin Egnatia Bank καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου. ἐκδοθέν τήν 11ην Φεβρουαρίου. Ἁγίαν. ἀλλά δέν τό ἐπέτυχε Ὁ ὑπεύθυνος διά τά ἐξωτερικά θέματα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. ποὺ ἔγινε σὲ πολὺ καλὸ κλίμα. Μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη ἡ σπουδὴ τῆς Θεολογίας χωρὶς τὴν ὑπαρκτικὴ ἐμπειρία τῆς ζωῆς στὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ… Κινδυνεύουμε νὰ υἱοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση. εἴτε πιστεύει εἰς τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν εἴτε ὄχι. οὔτε στοὺς φίλους σου. 3ον) Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια. • Οἱ ἄρχοντες πρέπει νὰ εἶναι κοσμημένοι μὲ ὅλο τὸν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν καὶ ἂν δὲν εἶναι. Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Ἐνῶ προσθέτει: “Ἡ λασπολογία καὶ ἡ συκοφαντία μποροῦν νὰ ἔχουν κάποια ἀποτελέσματα σὲ ἕνα τμῆμα τῆς κοινωνίας. 3ον) Οἱ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς ἤ ἦσαν ἐπιλογή τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς κομμουνιστικῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἤ τῆς σημερινῆς πολιτικῆς καταστάσεως.13) ἐξετυπώνετο τό ἀνά χεῖρας φύλλον τοῦ «Ο. εἶσαι νήπιος καὶ ἡ σκέψη σου ἀσχολεῖται μὲ τὰ εὐτελῆ πράγματα καὶ δὲν μπορεῖς νὰ προχωρήσεις στὰ ὑψηλότερα. Φοβεῖται ὅμως νά προχωρήση. Δεόμεθα ὅπως μπορέσουμε νὰ παραδόσουμε στοὺς ἀπογόνους μας τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἄλλοι πάλι. Δὲν μπορεῖ ἕνα κόμμα.ru» ἔχουν ὡς ἀκολούθως: ματικὲς ἠθικὲς ἀξίες. Ἡ Ὀρθόδοξή μας Ἐκκλησία ζοῦσε ὑπὸ πολὺ διαφορετικὲς συνθῆκες. Κατὰ συνέπεια δημιουργήθηκε μία ἀπάνθρωπη. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μετεῖχαν οἱ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων. Ἂς ἐνισχύσουμε τὸν ταλαιπωρημένο λαό. Ἀντώνιος (Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν). Δὲν μπορεῖ λευκανθέντες Ἱεράρχες νὰ ὑπα- κοῦν νεαροὺς ἀριστερούς. ἕνα λόγο παραμυθίας κι ἐλπίδος. Πρόκειται διά τόν Ἕλληνα Ἀστροφυσικόν κ. Πάντα κόνις. διότι οἱ ἀρχὲς ὡς σκοπὸ ἔβαλαν τὴν πλήρη ἐξαφάνιση τῆς Ἐκκλησίας. Ἰωάννου «Μὲ μεγαλοπρέπεια καὶ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιόχειας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. καθὼς δὲν προέκυψε τέλεση ἀξιοποίνων πράξεων. Πρόκειται γιὰ τὴν ἑορτὴ σύμπασης τῆς Ἐκκλησίας. ἐθεολόγησε. Νικόλαον Εὐαγγελᾶτον. τὸν ὁποῖο ὁμολογοῦσα εἰλικρινὰ στὸν Πάπα καὶ πάντα ἔβρισκα κατανόηση ἐκ μέρους του. Αὐτὲς ἦταν κάποιες ἀπὸ τὶς συμβουλὲς. οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος. Κάποιοι. Εἶναι ἀνεξάντλητη. Στὸ χριστιανικὸ κόσμο αὐτὸς ἀπολαμβάνει μεγάλης ἐκτιμήσεως. Μηταράκης Νότης (Ὑφυπουργὸς Ἀνάπτυξης. τότε ἕνας Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ ἀποφασίσει τὴν παραίτηση. ποὺ διατυπώνουν κατηγορίες καὶ συκοφαντίες. τοῦ τεκμηρίου ἀθωότητας καὶ βοηθᾶ ὁρισμένα ΜΜΕ νὰ ἐξυπηρετοῦν συγκεκριμένες σκοπιμότητες. ὑπό τόν κ. • Πρὶν ἀπὸ κάθε σου πράξη νὰ προηγεῖται ἡ σκέψη. εἰς τό δελτίον εἰδήσεων τῆς τηλεοράσεως τοῦ «Σκάϊ». διπλωμάτες. • Νὰ μὴ κάνεις παράνομη χάρη. Μερικοὶ ἀναγνωρίζουν μόνο τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. φιλανθρωπικὸ σωματεῖο. τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιὰ θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. μὲ γνωστὴ ἱστορία. Ἐπιτροπή θά ἀσχοληθῆ μέ τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας Συμφώνως πρός πληροφορίας τοῦ «Ἁγιορείτικου Βήματος» ὑπό ἡμερομηνίαν 9ην Φεβρουαρίου: «Συνῆλθε σήμερα ὑπὸ τὴ προεδρία τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. τονίζοντας ὅτι "εἶναι τὸ ἔθνος ὅλων. καί ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. ἔχομεν τήν αὐτήν παράδοσιν. ποὺ ἐπενεργεῖται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐὰν τοῦτο δὲν γινόταν ἔπρεπε νὰ στηρίξουν τὴ διαδικασία αὐτὴ καὶ νὰ τὴ ἐξαφανίσουν ὅσο τὸ δυνατὸ συντομότερα. Ἂν μία τέτοια ἔμπνευση ἀγγίζει τὴν καρδιά σας. • Νὰ μὴ ἐπαινεῖς ποτὲ τὴν παρανομία. ἀμφισβήτησης μέχρι τὴν ὁλοκλήρωσή τους. ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος . Ἐμμανουήλ. Αὐτοὶ προτίμησαν νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸ Χριστὸ καὶ σήμερα στὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία δέονται ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν. ὄχι καὶ ρασοφόροι. ὅπως αὐτὸ συνέβη τὸν περασμένο αἰώνα. μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα. ἱερωμένων καί λαϊκῶν ἀνέβαλε τό θέμα διά πολύ ἀργότερον. κατά τά ὁποῖα τό κομμουνιστικόν καθεστώς τῆς Ρωσίας προσεπάθησε νά ἐξοντώση τόσον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὅσον καί τούς πιστούς. τὸ Θεό. ἀνάμεσα στὴν ἀληθινὴ Θεολογία καὶ τὴ Θεολογία τῶν διανοουμένων. ὅσοι θέλουν νὰ διατηρήσουν τὶς παραδοσιακὲς χριστιανικὲς πνευ- • Ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ γλώσσα σου ἂς εἶναι καθαρὴ ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰσχρολογία. Ἀκολούθως ἐνεφανίσθη ἀνήσυχος διά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας. Καστορίας κατά τήν διάρκειαν ὁμιλίας του Ὁ Σεβ. 4ον) Ὁ Παπισμός δέν ἔχει παραιτηθῆ ἀπό τήν δαιμονικήν Οὐνίαν. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐν Θεῷ ζωὴ. ὅπως θὰ ἔπρεπε. Δὲν ξέρουμε τί χρόνια μᾶς ἀναμένουν μπροστά. Νὰ τηρεῖς τὶς ἐντολές. Νανόπουλος τοῦ εἶπε: «Τό ἔπιασες. Νανόπουλον. • Νὰ φροντίζεις γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ ἀγρυπνᾶς γιὰ τὰ καλά. Βασίλειος (Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν). τήν Μίαν. μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῆ πανικός ἀπό τό ὠστικό κῦμα. Ὑπάρχουν βεβαίως καί ἄλλα μικρότερα. • Τὴν ὅποια ἐπιτυχία σου νὰ τὴν ἀποδίδεις στὸ Θεό. γιὰ νὰ ἐπαναστατήσουν οἱ φτωχοὶ κατὰ τοῦ κράτους. Γιὰ Χριστιανὸ λιτό. ἀλλὰ ἡ Εκκλησία δίνει αὐτό. ὁ ὁποῖος ἔδειξε κατανόησιν. ἕνα χαμόγελο. Τὸ ψεῦδος σὲ καταντάει μοχθηρό. Μία ἄλλου εἴδους ἔμπνευση ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. ὅπως πράττει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διότι: 1ον) Ἀπέκτησε προσφάτως ἐλευθερίας (μετά τήν πτῶσιν τοῦ κομμουνισμοῦ). Νανόπουλος Ἠμπορεῖ εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους Ὀρθοδόξων-Παπικῶν νά συμμετέχουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας. ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΗΣΤΟΥ Ἡμέρα προσευχῆς ὑπέρ τῶν κρατουμένων εἰς τάς φυλακάς Ὑπό τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ΕΛ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. τό τελευταῖον. Εἶμαι πολὺ κριτικὸς ἀπέναντι στὴν πορεία αὐτοῦ τοῦ διαλόγου. ἐκτίμηση καὶ σύνεση. αὐτῶν ποὺ δὲν ἀδικοῦν. νὰ ὁμιλεῖς γιὰ τὴν σοφία ποὺ εἶναι ἀποθησαυρισμένη στὸ μυστήριο. ἄλλωστε τέτοιος εἶναι καὶ ὁ διάβολος. ἱεροκήρυκες καί θεολόγοι. ἡ ὁποία δέν ἐπιθυμεῖ εἰς τήν παροῦσαν φάσιν τήν ψευδοένωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν». τά αὐτά μυστήρια καί ὅταν ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ Φιλιόκβε καί τῶν κακοδοξιῶν πηγάζουν ὅλαι αἱ αἱρέσεις καί τά κινήματα τῆς ἀθεΐας. • Νὰ ἀποκρούεις τὶς ἐπιθέσεις ποὺ δέχεσαι. γιατί ἡ πρά- ξη εἶναι τὸ σημεῖο ἀπὸ ὅπου θὰ μπορέσεις νὰ ἀνέβεις στὴ θεωρία (τοῦ Θεοῦ)…”. τήν πορείαν τῶν θεολογικῶν Διαλόγων καί δι᾽ αὐτό δέν ἀκολουθοῦν ἐνεργῶς. γιὰ τὸ κοινὸ καλό τῆς σύμπασης χριστιανοσύνης». Παπαγεωργίου Θεόδωρος (Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τό Σύμβολον τῆς Πίστεως. τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Δέν συμμετέχουν. Οὐσιαστικῶς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ἀναγνωρίζει ὡς Κανονικήν Ἐκκλησίαν τό Βατικανόν-Παπισμόν. Εἰς τό ἀρχεῖον ἡ δανειοδότησις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου ὑπό τῆς «Μαρφίν» «Στὸ ἀρχεῖο τέθηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ εἰσαγγελέα Ἐφετῶν. Δὲν εἶναι μία θέση τυπική. Συμφώνως πρός ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ. ἀνέδειξε στὸν κόσμο μεγάλη χορεία ὁμολογητῶν καὶ νέων μαρτύρων. Ἡ ὁμιλία του. βουλευτές. ἐπανέλαβεν αὐτό τό ὁποῖον ἀκούομεν οἱ πιστοί εἰς τήν Νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν: 1ον) Μία ροπή. ἁπλό. Παντελεήμονα Μπεζενίτην. ὁ ὁποῖος θὰ ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὸ Κολλέγιο Καρδιναλίων. σφραγισθέντες στὴ μνήμη ἀνθρώπων. 2ον) Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα. ὅταν δέν ἔχωμεν τήν αὐτήν πίστιν. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ Θεολογία καὶ στὴ Φιλοσοφία. Ἀβντέγιεφ τοῦ ἔλεγα γιὰ τὸν Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄. Στὸ τέλος τῆς θ. Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἰδεολογία ὀφείλονται πολλὰ ἑκατομμύρια θύματα καὶ μάλιστα ἦταν ἄνθρωποι πολὺ διαφορετικῶν πεποιθήσεων. ποὺ δὲν ἔχει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πάνω του. Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς). Ὁ Ἀστροφυσικός κ. καθὼς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας κ. Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. ὥστε σύντομα στὸν τόπο νὰ ἐπιστρέψει ἡ εἰρήνη. Ταξιαρχῶν τῆς ΕΛ. • Νὰ ὑπερέχεις στὴν ἀρετή. τὴ χάρη τῆς ἐγκράτειας. θά στιγματίζωνται καί θά ἀποδοκιμάζωνται ὡς ἀποστάται ἤ προδόται τῆς Πίστεως. ὅμως. ὅπως ἄλλωστε καί τό Φανάριον. ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ μόνη ἐλπίδα ποὺ ἔχουμε εἶναι ὅτι ὁ διάδοχός του θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ πορεύεται τὴν ἴδια ὁδὸ καὶ ὅτι οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν θὰ ἐξελίσσονται προοδευτικὰ. Ἐξισώνουμε τὴν ὕλη μὲ τὸ πνεῦμα. τροφὴ μὲ τὴν ὁποία ἔζησε καὶ ἡ ὁποία ἔτρεφε πνευματικὰ ἐπὶ αἰῶνες τὴν Πατρίδα μας. ἀλλά μετά τάς ἀντιδράσεις Σεβ. ἀλλά ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς στόχους ἐκείνης τῆς ἐκστρατείας αὐτοκτονίας. θὰ τελεσθεῖ εἰδικὴ θ. Τά κριτήρια τῆς θεολογίας κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο». ἀφοῦ δὲν προέκυψε τέλεση ἀξιοποίνων πράξεων”. ὅπως καὶ θέση τοῦ κάθε Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας θέλει μία δραστήρια ἀπασχόληση. Μεταφορῶν καὶ Δικτύων). • Νὰ ντρέπεσαι τὴν ἁμαρτία. ἐπανέφερεν εἰς τό προσκήνιον τήν ἐπιστολήν τοῦ Ἁγίου Φωτίου πρός τόν ἄρχοντα τῆς Βουλγαρίας Μιχαήλ. Οἱ πιστοί. ἐπισημαίνοντας τὴ θετικὴ δυναμικὴ στὶς σχέσεις μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὴν ἀνάρρησή του στὸ Ρωμαϊκὸ Θρόνο. γιατί ἂν οἱ γύρω ἀπὸ τὸν ἄρχοντα εἶναι φαῦλοι διαβάλλουν καὶ τὸν δικό του χαρακτήρα. ὅπως καί τό Φανάριον. Πρό ἡμερῶν ἐξερράγη εἰς τήν ἀτμόσφαιραν καί ἔπεσαν ἐπί ρωσικοῦ ἐδάφους μικρά ὑπολείμματα μετεωρίτου. ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐξέπληττε πάντα ἦταν ἡ ἤρεμη καὶ βαθυστόχαστη ἀντίδρασή του. Ἐδέσσης ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός θεολόγος. Ἱλαρίων. ἐπιθυμεῖ διακαῶς τήν ψευδοένωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν». ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἐπιλύσεως τῶν ἀναφυόμενων προβλημάτων. Δὲν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐξομοιώνεται μὲ ἕνα κόμμα. Αὐτὸ τὸν κατέστησε ἀντιδημοτικὸ στὰ μάτια τῶν κοσμικῶν πολιτικῶν καὶ δημοσιογράφων. Αὐτό εἶναι τό κεντρικό μήνυμα». Ἡ Οὐνία διά τήν ρωσικήν Ἐκκλησίαν εἶναι τό κυριώτερον ἐμπόδιον. Ἐπίσης μεταξὺ ἄλλων. πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονή Βατοπαιδιου. νά τραυματισθοῦν χίλιοι περίπου ἄνθρωποι καί νά ὑπάρξουν ζημίαι εἰς οἰκίας καί καταστήματα. Τὴν Κυριακὴ 3 Μαρτίου “Κυριακή τοῦ Ἀσώτου!” στὸν Ἱ. ὅπου θὰ μιλήσει ὁ Διευθυντὴς τῆς θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Ἀρχιμ.ΑΣ. Δὲν λέμε ὅτι στὰ ἔργα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι καὶ ἡ φιλανθρωπία. δυναμικῶς εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους. Ἰ.2. Ἄν. νὰ βαδίζεις σύμφωνα πρὸς τὰ προστάγματα. τά αὐτά δόγματα. μπορεῖ νὰ ἀλλάξουν οἱ καιροί. καὶ πάντα εὑρίσκονταν ἄνθρωποι. Ἐδέσσης εἰς ἱερατικήν σύναξιν Θεωρεῖ ὅτι ὁ Πάπας Βενέδικτος εἶναι κανονικόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ὑπαρκτικῆς ἐμπειρίας τῆς ζωῆς εἰς τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. πάντα σκιά…». Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος ὅτι ὁ παραιτηθείς Πάπας «δέν εἶναι ἀστέρι τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοι- «Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ θέση τοῦ Ρωμαίου Ποντίφικα. κατά τήν διάρκειαν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Σουλιώτης Βασίλειος (ἈντιπρόεδροςἘκπρόσωπος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους). μέ ἀφορμήν τήν ἑορτήν τοῦ Μεγάλου Φωτίου. τότε νὰ ὁμιλεῖς γιὰ ἐκείνην τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ.Σελὶς 8η 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ὡς αὐτά ἀνέδειξεν ὁ Σεβ. ἀλλά αὐτὸς ποὺ μὲ αἴσθηση ψυχῆς ἔχει γνωρίσει τὸ Θεὸ καὶ μπορεῖ ἀσφαλῶς καὶ ἀπλανῶς νὰ δώσει ἀπάντηση γιὰ τὸ Θεό. ἀλλὰ ἦταν ἡ Ἐκκλησία. Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα τριῶν ἐτῶν ὁ εἰσαγγελέας κατέληξε ὅτι δὲν εὐσταθοῦν οἱ κατηγορίες καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις διάπραξης ἀδικημάτων. τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίσαμε στὸ διάλογο Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (περὶ αὐτῶν ἐνημέρωσα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας στὰ πλαίσια τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις). Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων. τῆς MARFIN EGNATIA BANK καὶ τῶν ἐκπροσώπων της. • Νὰ ἀποστρέφεσαι τὰ χείλη. ἀλλὰ ὁ κόσμος δὲν παύει νὰ διψᾶ γιὰ ἀλήθεια καὶ παραμυθία. καλὸς γνώστης τῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἔχει εὐαισθησία. • Νὰ διευθετεῖς καὶ νὰ ρυθμίζεις δίκαια τὰ κοινὰ τῶν πολιτῶν καὶ τὶς διαφορές τους. καὶ τοὺς ὁποίους ἐγκωμίασε σήμερα ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς ἀνακηρύξεως Ἁγίων Νέων μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Ρωσίας… Ἀγνοοῦμε τὸν ἀριθμὸ θυμάτων. ἡ εὐαισθησία του ἀπέναντι στὰ θέματα τῆς πίστεως. Λησμονᾶμε τὴν ἱστορία. • Δὲν κοσμεῖ τὸν ἄρχοντα καὶ δὲν τὸν σώζει ἡ πολεμικὴ ἀνδρεία. ποὺ κανεὶς ἄλλος δὲν μπορεῖ νὰ δώσει: βαθὺ νόημα ζωῆς. Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. ἔκανε κάθε προσπάθεια πρὸς ἐξαφάνιση τῆς θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.ru» ἔχει ὡς ἑξῆς: « Ἡ σημερινὴ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς συνέπεσε μὲ τὴ μνήμη τῶν δύο μεγάλων Σύρων Ἁγίων τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου. Εἰς τήν ἐπιστολήν περιελαμβάνοντο εἰκοσιπέντε συμβουλαί. Καλατζῆς Γιῶργος (Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμά- των). Μητροπολιτῶν. ποὺ διδάσκεται στὰ σχολεῖα καὶ ποὺ ἔγινε ἐπιστημονικὴ εἰδικότητα ἀνοικτὴ σὲ ὅλους. Οἱ Ρῶσοι πιστεύουν ὅ. Δὲν πρέπει νὰ σκεφτόμαστε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ σήμερα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας θὰ ἀπολαμβάνει εὐημερία. ἀφοῦ ἠμ πορεῖ νά ἔλθη μία στιγμή καί νά ἀπω- λέση ὅσα ἔχει δημιουργήσει». ὥστε οἱ γύρω σου νὰ εἶναι συνετοὶ καὶ ἠθικοί. ἕτοιμοι νὰ πορευθοῦν μὲ τὸ Χριστὸ τὴν πορεία πρὸς τὸν Γολγοθᾶ ἕως τέλους. τότε νὰ τρέφεσαι μὲ γάλα…”. «Ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Πάπας. ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ πικρία θὰ μετριασθεῖ τελικὰ μὲ τὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων-συκοφαντῶν”». ἀλλὰ αὐτὰ τὰ προσόντα του τὰ ἐκτιμοῦν ἑκατομμύρια χριστιανοὶ – Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ μή. ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει καθόλου ὅτι δὲν πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Βηρυτό. δὲν θὰ ἔχει τέλος πάνω στὴ γῆ. ἀνεφέρθη εἰς τάς διώξεις τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἡ ἀξία μίας Μητροπόλεως μετριέται μὲ τὸ πόσα πιάτα δίνει καθημερινά. πολὺ περισσότερο τούς ἐμπαθεῖς. Νανόπουλος. ἔκλεισε ὁριστικὰ μὲ διάταξη τοῦ ἁρμόδιου Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Ἀθηνῶν. Μᾶλλον οἱ σύγχρονοι «πατέρες» τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μέ τήν πίστιν. πατέρα καὶ ἰατρὸ καὶ ὄχι ἐκδικητή. θέσεων. ποὺ ἄνοιξε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010. κοινωνικῶν στρωμάτων. Νὰ χωρισθεῖ βίαια καὶ ἄμεσα τὸ κράτος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. • Νὰ μὴ φανεῖς δοῦλος τῶν ἡδονῶν. Πάντα ταῦτα προκύπτουν ἀπό τάς δηλώσεις εἰς τάς ὁποίας προέβη. Οὐσιαστικῶς. Τό γεγονός προεβλήθη ἐντυπωσιακῶς ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως. Εἶναι θεολογικὸ ἀνάστημα. Πάσχουμε νὰ λεγόμαστε προοδευτικοί. Ποῦ ἐστιν ὁ χρυσός καί ὁ ἄργυρος. Διεκήρυξαν διά τοῦ ὑπευθύνου τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου». ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἕδραν τοῦ Χιοῦστον τῆς Ἀμερικῆς παρῆσχε συνέντευξιν. • Νὰ εἶσαι ἐπιμελὴς καὶ σοβαρὸς στοὺς τρόπους σου. Αἰσθανόμεθα μειονεκτικὰ ἀπέναντι στοὺς θεωρούμενους καὶ λεγόμενους προοδευτικούς. Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε “στὴν μεγάλη σημασία ποὺ δίδει ὁ Ἅγιος στὴν πνευματικὴ προετοιμασία τοῦ ἀνθρώπου – τοῦ Θεολόγου. γιὰ νὰ χαθοῦμε. εἶπε. ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολούθως. γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας…”». διὰ τῆς ὁποίας οἰκοδομεῖ σχέσεις μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στὸ κατάλληλο ἐπίπεδο. ἐγκληματικὴ ἰδεολογία. εἰς τό Ρωσικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «ITAR-ΤASS» (11ην Φεβρουαρίου). οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος. ἀφοβία θανάτου. Συμφώνως πρός πληροφορίας ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπρόκειτο νά ἀποκαταστήση εἰς τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα τό καθαιρεθέντα Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ ἤδη μοναχόν κ. ποὺ ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ἀνέφερε ὅτι πρέπει νὰ χτιστοῦν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση γέφυρες ἀγάπης. Ἡ Θεολογικὴ ἐπιστήμη. Αἱ δηλώσεις αὐταί. Στὴ συνεδρίαση μετεῖχαν οἱ: Καλαφάτης Σταῦρος (Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Περιβάλλοντος. Πατριαρχικὸ Συλλείτουργο. Νὰ μισθοδοτοῦνται οἱ κληρικοί μας ἀπὸ φόρους τῶν πιστῶν. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ νὰ ὑποβάλει τὴν παραίτηση στὴ διαμορφωθεῖσα κατάσταση μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ ὡς πράξη προσωπικῆς ἀνδρείας καὶ ταπείνωσης. ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ «Δέν γνωρίζουμε τί χρόνια μᾶς ἀναμένουν μπροστά» εἶπε χαρακτηριστικῶς εἰς ὁμιλίαν του Τό κομμουνιστικόν καθεστώς προσεπάθησε νά ἐξαφανίση τήν Ἐκκλησίαν μὲ σκληράς καί αἱματηράς διώξεις τῶν πιστῶν. τὴν ὁποία ἄρχισαν οἱ ἀρχὲς κατὰ τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ των. Τοὺς ἐγκωμιάζουμε σήμερα καὶ δεόμεθα ὅπως ὁ Κύριος φυλάει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα μας. ἐταύτισε τάς προαναφερομένας συμβουλάς τοῦ Ἁγίου Φωτίου μέ τό ἦθος καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν σήμερα οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ κυβερνῶντες τὴν Χώραν καὶ τὰς πόλεις μας. ποὺ γεννιέται στὰ μύχια τῆς καρδιᾶς… Μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι πολυμαθέστατος. Νεκτάριος Κιοῦλος μὲ θέμα “Τὸ χρέος τῶν Χριστιανῶν πρὸς τοὺς φυλακισμένους ἀδελφούς μας”». Ἀκόμα πρὸ ἀνόδου στὴ Ρωμαϊκὴ Ἕδρα ὁ Καρδινάλιος Ράτσινγκερ κήρυξε πόλεμο στὴ “διαταγὴ τῆς σχετικότητας”. ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. τὰ ὁποῖα θέσαμε πρὸς συζήτηση. ᾽Ερώτημα Εἶναι πραγματικῶς ἐντυπωσιακαί αἱ δηλώσεις τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Γ. Σὲ ἀνακοίνωσή της πάντως ἡ MARFIN μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει: “Ἄλλος ἕνας κύκλος συκοφαντικῆς δυσφήμισης κατὰ τῆς MIG. παρὰ τὶς ὅποιες διαφορές". Ἂν εἶσαι ἄνθρωπος. γαλήνη καὶ εὐμενῆ στάση ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες. Μόλις χθὲς στὸν ἀέρα τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ “Russia 24” μιλώντας μὲ τὸ νέο Ρῶσο Πρέσβη στὸ Βατικανὸ κ. Δὲν ἦταν καιρὸς γιὰ κάτι τέτοιο. ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ ἀπέλθει ποτὲ ἀπὸ τὸ λαό μας.Τ. σχετικὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς Θεολογίας καὶ στάθηκε ἰδιαίτερα στὸν Ἀρχιμ. μέ τήν ὁποίαν κάνει προσηλυτισμόν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας τόσον ἐντός τῆς σημερινῆς Ρωσίας. τουλάχιστον πολὺ δίκαιοι.τι καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Ἡ μία ἐκστρατεία ἐξόντωσης ἀκολουθεῖτο ἀπὸ τὴν ἄλλη. γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος στοὺς τελείους. Στὴ συνέχεια παρέθεσε τὴν περιγραφὴ τοῦ Θεολόγου. ἐξ αἰτίας τῆς στρατηγικῆς τῶν πολιτικῶν. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ἔπραξεν αὐτό τό ὁποῖον ἔπρεπε νά εἶχον πράξει Ἀρχιερεῖς. Μπορεῖ νὰ ἐκφράσαμε ἕνα διαφορετικὸ λογισμὸ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ φιλανθρωπία. ὅμως τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ εἶναι προσωρινά.τι θέλει. ὡς κατεχωρήθη τήν 11ην Φεβρουαρίου εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον «mospat. ὑπομονὴ στὶς θλίψεις. μετά τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Δαμασκηνοῦ. • Νὰ ἐπιλέγεις ἀνθρώπους. Τὸ θεομάχο καθεστώς. Ἡ αἵρεσις τοῦ Φιλιόκβε καί αἱ μυριάδες κακοδοξίαι τοῦ ἑκάστοτε Πάπα. Ὁ παραιτηθείς Πάπας εἶχε καί εὐαισθησίας καί κατανόησιν εἰς ζητήματα πίστεως εἶπεν ὁ Σεβ. Λόγο γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς πενίας. Μόνον μέ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τά δόγματα καί τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας Διακηρύσσει ὅτι εἶχεν εὐαισθησίας περί τήν πίστιν. τὰ σωτηριώδη δόγματά Του. Ἐνῶ τήν Πέμπτην (21. ἡ ὁποία ἀνέδειξε στὸν κόσμο μεγάλη ἀνδρεία καὶ πνευματικὸ ἡρωϊσμό. δὲν παρέχει τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ. διότι ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ μάθουμε τὴν πλήρη ἀλήθεια. Ποτὲ δὲ θὰ εἶναι προσβάσιμα ὅλα τὰ ἀρχεῖα. τό αὐτό νά συμβαίνη καί εἰς τάς οἰκουμενιστικάς συμπροσευχάς καί νά ἀπουσιάζουν ἤ νά «κρύπτωνται» καλῶς οἱ Σλαβόφωνοι ὑπό τό Πατριαρχεῖον Μόσχας. Σεραφείμ. τῶν ὁποίων τὸ ἔργο διαφημίζεται εὔκολα σὲ πόσες μερίδες φαγητὸ μοιράζουν καθημερινῶς στοὺς φτωχούς. Γράφει ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Μωυσῆς Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Μακεδονία» τῆς 7ης Φεβρουαρίου ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Μωυσῆς ἔγραψε τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον: «Ὁ πλοῦτος τῆς πενίας Εἶναι μεγάλο λάθος νὰ ἔχει καταντήσει ἡ Ἐκκλησία παράρτημα τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῆς Πρόνοιας. Ἰωάννης. ἂν ἦταν ἀπαραίτητος τώρα. οἱ ὁποῖοι θά προωθοῦν τήν Ἕνωσιν ἄνευ τῆς παραιτήσεως τοῦ Παπισμοῦ ἀπό τάς αἱρέσεις του ἤ θά νοθεύουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν πρός χάριν τῆς ψευδοενώσεως. στὸ ὁποῖο ἱερούργησε ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Στὴν ἐνθρόνιση παρέστησαν Ἱεράρχες ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. τὴν ὁποία παραλάβαμε τόσο ἀκριβά. Ἀμήν».» θά παρουσιάση λεπτομερείας τῆς ἐκλογῆς εἰς τό προσεχές φύλλον του. ὅμως. διότι ἡ ἐποχὴ τῶν διωγμῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴ χώρα μας τὸ 20ό αἰώνα διαρκείας 70 ἐτῶν. ὄχι μὲ μείωση τῆς ἀρετῆς. τῆς πιθανῆς χειραγώγησης τῆς μετοχῆς τῆς ἑταιρείας ΟΤΕ καὶ πιθανῆς χειραγώγησης τῆς μετοχῆς τῆς ἑταιρείας VIVATRIA. ὅμως. Ὁ πλοῦτος τῆς πενίας εἶναι ἕνα ἐντελῶς ἄγνωστο κεφάλαιο σὲ πολλούς». Προκόπιος (Ἀντιπρόεδρος Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). ὅσον καί εἰς Ὀρθοδόξους χώρας προερχομένας ἀπό τήν διάλυσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί 5ον) Ὁ Παπισμός δέν ἔχει ἐπιστρέψει εἰς τήν Ρωσικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τά λεηλατηθέντα κτίρια. Πρῶτα νὰ παιδαγωγηθεῖ πνευματικὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ μετὰ νὰ ἀρχίσει νὰ διδάσκει καὶ νὰ νουθετεῖ πνευματικά τούς ἀνθρώπους… Μόνο μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὰ δόγματα καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας… ἐὰν δὲν ἔχουμε τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κινδυνεύουμε νὰ περιπέσουμε σὲ πλάνες καὶ νὰ ἀσπαζόμαστε πότε τὴ μία κακοδοξία καὶ πότε τὴν ἄλλη…”. Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Πατριάρχης ὑπογράμμισε ὅτι ὁ Λίβανος εἶναι χῶρος ἐλευθερίας καὶ διαφάνειας. Γαβριὴλ (Ἀρχιγραμματέας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον. ἔτσι ἦταν στὴν ἱστορία. τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς καὶ τῶν φορέων τοῦ εὐλογημένου πνεύματος τοῦ Χριστοῦ. Λειτουργία ὑπέρ τῶν κρατουμένων καὶ ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διακονία αὐτή. ὅπως συνέβη ὅταν αὐτὸς μαζικὰ ἀρνήθηκε τὴν πίστη. ἂν ἔχει ἀκαδημαϊκὰ διπλώματα καὶ νὰ παραμένει ἐντελῶς ἀδαής τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας”.Τ. ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. ὁ ὁποῖος ἦτο «εὐαίσθητος εἰς τά θέματα τῆς Πίστεως» κ. πὼς ἡ παροῦσα σοβαρὴ κρίση ἦταν μία σημαντικὴ εὐκαιρία νὰ πλησιάσει πιὸ πολὺ τὸν λαὸ ἡ Ἐκκλησία μας. οἱ ὁποῖοι ἐθεώρουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας ὡς τήν «μεγάλην ἀσπίδα». Μετά τήν παραίτησιν τοῦ Πάπα ἀπεκαλύφθησαν.ΑΣ. Θὰ πρέπει ὅμως. ἔστω καὶ μερικῆς. ὅσων ὑπέφεραν τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν κατὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. τὴν ἀφαίρεση καὶ τὴν περικοπὴ τῆς ἐπίδειξης καὶ τῆς πλεονεξίας. πόσοι ἦταν: δεκάδες χιλιάδες. Ἔχομεν τήν αὐτήν Πίστιν. Εἴμαστε εὐγνώμονες στὸν Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ γιὰ τὴν κατανόηση τῶν προβλημάτων. ποὺ προξενοῦν οἱ ἄδικοι. ὥστε νὰ μπορέσουμε ἀπὸ τοὺς φακέλους τῶν ἀρχείων νὰ καταλάβουμε ποιοὶ κράτησαν τὴν πίστη μέχρι τέλος καὶ ποιοὶ σκόνταψαν… Ὁ ἀγώνας καὶ ὁ βίος τῶν Νέων Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν εἶναι πνευματικὸς θησαυρός. Ἰωάννη. • Νὰ ἀναγνωρίζεις γρήγορα. ἐξεδόθη τήν 18ην Φεβρουαρίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις: «Μὲ πρωτοβουλία τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἱδρυθεῖ ἡ “Διακονία Κρατουμένων ὁ Ἅγιος Ληστὴς” καὶ ἔχει καθιερωθεῖ ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου ὡς ἡμέρα προσευχῆς ὑπὲρ τῶν κρατουμένων στὶς φυλακὲς καὶ στὰ κρατητήρια συνανθρώπων μας. κ. τὴν ὁποία ἐπὶ δεκαετίες ὡς γνώμονα εἶχαν οἱ ἀρχὲς τῆς χώρας μας. εἰς τά ὁποῖα ὡμίλησαν Ἀστροφυσικοί. τὸν ὁποῖο μὲ ἐπιμέλεια καὶ εὐλαβῶς πρέπει νὰ φυλάσσει ἡ Ἐκκλησία μας. Ν. Πολλοὶ πάντως. Συμφώνως πρός πληροφορίας τῆς «Ρομφαίας» ὑπό ἡμερομηνίαν 17ην Φεβρουαρίου: Ἀθελήτως ἤ ἠθελημένως ἐθεολόγησε δημοσίως ὁ Ἀστροφυσικός κ.» συνήρχετο ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας διά νά ἐκλέξη νέον Σεβ.λπ. Δὲν γνωρίζω πόσο ἱκανοποιημένοι καὶ εὐχαριστημένοι εἶναι οἱ καθηγητὲς θεολόγοι. ἔχομεν τά αὐτά μυστήρια. Τήν διαφωνίαν των αὐτήν τήν κατέστησαν γνωστήν καί εἰς τόν παραιτηθέντα Πάπαν. ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ συμμετοχὴ στὴν αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς MIG. τήν ὁποίαν ἔκανε μετά τήν θείαν Λειτουργίαν. Ἦταν τρεῖς ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων μου ὡς Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ. τὶς οἰκογένειές μας καὶ τοὺς πλησίον μας. ποὺ σὲ ἐπέλεξαν. Ἀφέθηκε ἡ ἁγία τράπεζα καὶ δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στὰ συσσίτια. • Νὰ κάνεις φίλους σου τοὺς ἄριστους καὶ ὄχι τοὺς φαύλους. Ὁλοκληρώνοντας τὴν εἰσήγησή του ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης ἐπεσήμανε ὅτι “ἀληθινὸς Θεολόγος δὲν εἶναι ὁ πολύξερος καὶ διαβασμένος πολύ. εἰς ὁμιλίαν. 2ον) «Παίζει» εἰς τήν αὐλήν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ἑκάστοτε Κυβερνήσεως καί ἰδιαιτέρως τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. Ὅταν ὁ δημοσιογράφος ἀνταπεκρίθη θετικῶς εἰς τό μήνυμά του ὁ κ. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἦλθε ἀντιμέτωπη μὲ πολὺ σοβαρὲς προκλήσεις. γιὰ νὰ καταλήξει σὲ πλούσιους ἀγρότες καὶ ὁλόκληρες ἐθνικότητες. νομίζουμε. Μέ λαμπρότητα ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. ὡς αὐτήν μᾶς παρέδωσαν οἱ Προφῆται. Ἴσως αὐτὸ ὁδήγησε τὸν Πάπα νὰ παραχωρήσει τὴ θέση του σὲ νεώτερο καὶ δυναμικώτερο ἀρχιερέα. οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἦσαν πολύ προσεκτικοί εἰς τάς κινήσεις καί εἰς τάς δηλώσεις των διά τά ζητήματα τοῦ Παπισμοῦ. τὴν ὁποία καὶ ἄλλοι μποροῦν νὰ προσφέρουν. Στὴ συνάντηση. τὸ ὁποῖο ἐπικράτησε ἀπὸ τὸ 1917. Ποτὲ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν καταγράφηκε τόσο μαζικὸς ἀφανισμὸς τῶν ἀνθρώπων. ποὺ διοργάνωσαν τὸ συνέδριο. γιὰ ἐκεῖνα τὰ χρόνια. τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὑπέρ τῆς Οὐνίας. θεωροῦν μοναδικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας αὐτό. Ἱλαρίων. Οἱ Ρῶσοι. ἀκόμα κι ἂν φαίνεται ὅτι μὲ αὐτὴ εὐημερεῖ μία κατάσταση. Μητροπολίτης Ἐδέσσης. Νὰ γίνει καθαρὰ θρησκειολογικὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. • Χρέος σου εἶναι νὰ κάνεις ὄχι μία πόλη ἀπὸ μικρότερη μεγαλύτερη. τάς ὁποίας ἐπολέμησαν οἱ Ἀντιπαπικοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐπεσημαίνοντο ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐδιδάσκοντο ὑπό τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἦτο ἕνα μεγάλο λάθος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Συνεργαζόμαστε μὲ ἐκείνους ποὺ ἐργάζονται συστηματικὰ στὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς Πατρίδος μας. Σὲ περίπτωση. Ὁ δὲ διάλογος χριστιανισμοῦ καὶ Ἀριστερᾶς δὲν γνωρίζουμε. ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. ἠθελημένως ἤ ἀθελήτως. Ἀπομένει βέβαια ἡ πικρία τῆς ταλαιπωρίας τῶν διαδικασιῶν καί τῆς. Ἀ. ἕνωσις δέν πρόκειται νά γίνη. τό ὁποῖον ἀναγνωρίζει μίαν Ἐκκλησίαν. παρέθεσε ἐπικουρικά. ἡ ὁποία θά ἀπέκρουε τήν ψευδοένωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν ἄς μή αὐταπαντῶνται. ἐὰν ἡ ἡλικία καὶ ἡ ὑγεία ἀποτελοῦν ἐμπόδια γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τῶν καθηκόντων. Στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης πάντα καθυβρίζεται γιὰ τὴν παραδοσιακότητα καὶ τό συντηρητισμό του. Ἱερώνυμο». Ὁ Σεβ. ἐπίσης σήμερα ἑορτάζουμε τὴ σύναξη τῶν νέων μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Ρωσίας. Ποῦ ἐστιν ἡ τῶν προσκαίρων φαντασία. Θυμᾶμαι τὶς προσωπικές μου συναντήσεις καὶ συνομιλίες μὲ τὸν Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄. ἡ ὁποία συνδυάζεται μὲ τὶς ἀνα- μνήσεις τῶν θλιβερῶν καὶ τραγικῶν γεγονότων καὶ ταυτόχρονα εἶναι μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ πανήγυρη. διότι διαφωνοῦν μέ τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον διεξάγονται αὐτοί.τι θέλει. • Νὰ διαφυλάττεις τὴν ἀσφάλεια νωνίας. σεμνό. Ἀνταγωνιστικότητας. ἐξέφρασε τὴν εὐχὴ νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη στὴν εὐρύτερη περιοχὴ. χαρακτηριστικῆς τῆς σύγχρονης δυτικῆς κοινωνίας. Αὔριο νὰ γίνει συνέδριο καὶ μὲ τὴ Δεξιά. Ἄς ἀντιληφθοῦν αὐτό τό ὁποῖον διακηρύσσει ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ πιστός λαός: Ἐάν οἱ Παπικοί δέν ἀποκηρύξουν τάς αἱρέσεις καί τάς κακοδοξίας των. χωρίς νά ἐρωτηθῆ: «Τό γεγονός ὀφείλει νά προβληματίση ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα. Δὲν λέω ὅτι δὲν ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη σήμερα. Βολουδάκης Μανοῦσος – Κωνσταντῖνος (Ὑφυπουργὸς Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης). Μητροπόλεως Δημητριάδος: «Ὁ κ. ἑκατοντάδες ἢ ἑκατομμύρια. πολιτικοὶ καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς χώρας. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ δὲν εἶναι ἀστέρι τῶν ΜΜΕ. Μπορεῖ ὁ καθένας νὰ ψηφίζει ὅ. Συνεργασία μετὰ ἐκκλησιομάχων ἔχει νόημα. ἡ δικογραφία ποὺ εἶ χε σχηματιστεῖ γιὰ τὰ δάνεια τῆς Μarfin Βank. Τὸ κράτος ἄρχισε μὲ τὴ μάχη κατὰ τῶν εὐγενῶν καὶ ἐμπόρων. Ἕως τότε ὅλοι οἱ δῆθεν Ἑνωτικοί. Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ Κωνσταντίνου Ἀρβανιτόπουλου ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων. νὰ ὑπάρχει σεβασμός. Κανονικόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας λοιπόν ὁ Πάπας. Ὄχι μόνο μὲ ἕνα ξαναζεσταμένο πιάτο φαΐ καὶ δύο εὐρὼ ἀπὸ τὸ φιλόπτωχο ταμεῖο. συμφερόντων τοῦ Ἀνδρέα Βγενόπουλου. ἀλλὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ ὡραιοποιεῖ καὶ νὰ τὸ βαφτίζει ὅ. διερωτήθηκαν καὶ ἀντέδρασαν. Ὁ νέος Προκαθήμενος στὴν ὁμιλία του. Ἔχουμε ξαναπεῖ. δέν θεωροῦν τό Βατικανόν ὡς κοιτίδα ἐκ τῆς ὁποίας πηγάζουν ὅλαι αἱ αἱρέσεις καί τά κινήματα ἀθεΐας. • Νὰ ἀποφεύγεις τὴν ψευδολογία. Ὑποδομῶν. Ἐλπίζω. Μαυραγάνης Γεώργιος (Ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν). ἰδιαίτερα στὶς περιοχὲς ὅπως ἡ Δυτικὴ Οὐκρανία. Παμ. ναοῦ. ἀλλὰ μὲ ἕνα χάδι. καί ἀφοῦ ἐξήγησε τό φαινόμενον ἐπιστημονικῶς. ἂν θεωρήσουμε τὸν ἑαυτὸ μας ἀνώτερο καὶ αὐτὸ ἀρκεῖ. ΖΕΡΒΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Τάς ἐπανέφερεν εἰς τό προσκήνιον ὁ Σεβ. Ὁρμώμενες ἀπὸ τὴν ἐντελῶς φανταστικὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἰδέα περὶ θρησκείας ὡς κατάλοιπου τοῦ παρελθόντος καὶ ἡ ὁποία ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νὰ ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ μόνη της. Τὴν κρίσιμη αὐτὴ ὥρα ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀνοίγουν διάλογο μὲ τὴν Ἀριστερά. Εἰδικότερα ἐξέθεσα στὸν Πάπα ἀναλυτικὰ τὴ προσέγγισή μου τῶν προβλημάτων. τὰ ὁποῖα στέκον- ται ἐμπόδια γιὰ τὴν πλήρη ὁμαλοποίηση τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἰωὴλ σημείωσε ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος δίδασκε ὅτι “ἡ Θεολογία δὲν εἶναι γιὰ τὸν καθένα. ὅσο ἡ εὐνοϊκὴ διάθεση καὶ ἡ φιλανθρωπία πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. ἀλλὰ ἀπὸ φαύλη ἠθική. Οὐσιαστικῶς οἱ Ρῶσοι «καρφώνουν» τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὅτι διαχειρίζεται μέ «ἀνορθόδοξον τρόπον». Οἱ τελικὲς ἀποφάσεις τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν ἀποκαθιστοῦν τὴ δικαιοσύνη καὶ θέτουν τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους-συκοφάντες ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους. Μπεζενίτου . Δὲν θὰ πρέπει νὰ φοβᾶται κανεὶς τὸν διάλογο. • Νὰ ἐπαινεῖς τοὺς ἀληθινοὺς φίλους καὶ μάλιστα τοὺς ἀπόντες μπροστὰ στοὺς παρόντες. ὁ Πρόεδρος Μισὲλ Σουλεϊμάν. ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον Θεσσαλίας. οὔτε στοιχειοθετοῦνται κατηγορίες γιὰ τὶς ὑποθέσεις. ἀλλὰ μὲ μετριασμὸ τῆς ἔπαρσης. • Νὰ μὴ δίνεις μεγάλες ὑποσχέσεις. Φαραγκουλιτάκη Ἀντιγόνη (Γενικὴ Διευθύντρια Γενικῆς Διεύθυνσης Θρησκευμάτων). ἀπόψεις ἄλλων Θεολόγων συγχρόνων καὶ παλαιοτέρων. ὡς τάς μετέδωσε τήν 12ην Φεβρουαρίου ὁ διαδικτυακός τόπος «mospat. Συμφώνως πρός πληροφορίας ὑπό ἡμερομηνίαν 13ην Φεβρουαρίου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «Ρομφαία»: Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀνέβαλε τήν ἀποκατάστασιν τοῦ μοναχοῦ Π. κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο: “θέλεις κάποτε νὰ γίνεις Θεολόγος καὶ ἀντάξιος τῆς Θεότητος. ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ἐάν δέν ἐπανενταχθοῦν εἰς τήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. πρὶν ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ τοὺς πολίτες. «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΕΥΚΑΝΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ» Δύναται νά εἶναι πολύ ἐπικίνδυνος ἡ σπουδή τῆς Θεολογίας ἄνευ Ὁ Σεβ. Συμφώνως πρός ἐνημερωτικόν δελτίον. τὴ δύναμη τῆς δοκιμασίας καὶ τῆς διέξοδης θλίψης. καὶ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα διαπράχθησαν ἐπὶ δεκαετίες. Λόγο γιὰ ἕνα Θεὸ παιδαγωγὸ καὶ ὄχι τιμωρό. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ.