You are on page 1of 19

DU 611… DU 511…

SLO

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

PYC

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÌÎÍÒ ÀÆÓ È ÝÊÑÏËÓ ÀÒ ÀÖÈÈ

ALB

UDHËZIME PËR MONTIM DHE PËRDORIM

CES

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ

CRO

UPUTSTVA ZA UPOTREBU I MONTAŽU

MAK

ÓÏÀ ÒÑÒÂÀ ÇÀ ÌÎÍÒÈÐÀŒÅ È ÓÏÎÒÐÅÁÀ

POL

INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U

SLK

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

SRB

UPUTSTVA ZA UPOTREBU I MONTAŽU

UA

²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓ Ò À ÀÖ²¯ Ò ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ À

RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

GB

INSTRUCTION FOR MOUNTING AND USE

D

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EMPLOI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E USO
FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

F

I

HU

DU 611… DU 511… .

3. tik pod nadzor nom ploèom. 4. koji odgovara sigur nosnim propisima. Ne upotrebljavajte napu ako mreža nije pravilno montirana! Usisani zrak ne smije biti usmjeren u odvodnu cijev za dim i paru druge naprave. te oznaèite mjesta gdje morate izbušiti rupe (trebaju vam barem 3 rupe promjera 8mm za montažu na zid. Slika 8 (d). naslonite napu na zid ili na dno viseæeg kuhinjskog elementa. Otklanjamo bilo kakvu odgovor nost za možebitne poteškoæe. ošteæenja ili požare.Okrenite gumb za zatvaranje ugljenog filtera za 90 stupnjeva (provjerite dali je filter prièvršæen.Otvorite mrežu ili skinite samonosivi filter za masnoæu (ovisno o modelu). da bi izbjegli eventualno zapaljenje vr uæeg ulja.Iskljuèite napu iz elektriène mreže. 5. Upotrebljavajte vlažnu krpu s neutralnim tekuæim sredstvima za èišæenje. Na njega prièvrstite element C. Provjerite dali je prekidaè G u položaju F. Za ovo je potrebno namjestiti ugljeni filter.5mm za prièvršæenje na viseæi kuhinjski element). upotrebom blagih deterdženata. koja se napaja iz izvora energije.Otvorite mrežu ili skinite samonosivi metalni filter za masnoæu (u tom sluèaju filter smjesta oèistite). 2. Djelovanje: Zamjena žarulje: 1. Slika 4-5. Slika 7 (e). Slika 2. ili 4 rupe promjera 2. 2.Otvorite mrežu ili skinite samostalni filter za masnoæu (ovisno o modelu). ruèno ili u stroju za posuðe. navedenih u ovoj knjižici. Održavanje: P r i j e b i l o k a k v i h z a h va t a i l i o d r ž ava n j a n a p u i s k l j u è i t e i z elektriène mreže. pokriven mrežom. Dosljedno poštujte tehnièke i sigurnosne propise lokalnih organa u vezi odvajanja dima. ili da se igraju napravom. Slika 8 ( g). èiji je odvodni otvor na prednjoj strani nape. 5. Slika 6 (a-b). te izbor razlièitih stupnjeva usisne snage. koji bi bili posljedica nepoštivanja uputstava. upotrijebite je za bušenje rupa. instalirajte dvopolni prekidaè. koji nastaju tijekom kuhanja. flambiranje). odstranite mrežu i objesite napu na vijke. o d n o s n o b a r e m 6 5 kuhinjskog elementa. Pod napom je strogo zabranjeno pripremati jela na otvorenoj vatri (npr. Slika 6 (a-b). prièvrstite ga nazad u obrnutom vrsnom redu gore opisanih koraka. 4. mjeseèno. Slika 1. Potrebno ga je mijenjati svaka 4 mjeseca. ko j a se nalazi na unutrašnjoj strani nape. Kad napu koristite istovremeno s napravama koje se napajaju s drugim vrstama energije. Savjetujemo vam da napu upalite 5 minuta prije poèetka kuhanja. 2. zato je izbjegavajte. Zatim iznutra umetnite treæi vijak L i sva tri vijka èvrsto privijte. Montaža na viseæi kuhinjski element: Napu prièvrstite s 4 vijka s unutrašnje strane or mariæa. 6.Napu iskljuèite iz elektriène mreže. Pranjem u stroju za posuðe. stroj podesite na nisku temperaturu i kratko pranje. Ako šablona nije priložena.Odvijte pregorjelu žarulju i zamijenite je ovalnom žaruljom 40 W (E14). Ne dozvolite djeci da dodiruju nadzornu ploèu. Ako želite odstraniti ugljeni filter. i ima razmak izmeðu kontakata najmanje 3mm. Prikljuèenje na elektriènu mrežu: Napon mreže mora odgovarati naponu. uputstava. B. Instalacija i uklanjanje ugljenog filtera: 1. Slika 3.CRO Napa ima izlaz za zrak (B2) na gor njoj strani. Ugljeni filter mora se posebno naruèiti. metalni filter može izgubiti nešto boje.Zatvorite ladicu s ugljenim filterom. Kao pomoæ neka vam služe slike na pr v i m s t ranama ovih U sluèaju prevelike kolièine dima i pare izaberite veæu snagu usisa. Održavanje filtera za masnoæu: 1. koji nije elektrièni.Metalni filter potrebno je oèistiti jednom mjeseèno. Instalacija: Kod elektriènih štednjaka napa mora biti udaljena barem 50 centimetara o d p o v r š i n e z a k u h a n j e.Napa koja ima samo papirnati filter: odstranite napravu koja drži papirnati filter (držalo filtera). ali to ne utjeèe na njegovu sposobnost filtriranja. nije moguæe odvajati iz prostora.Iskljuèite napu iz elektriène mreže. na kojem je ugljeni filter prièvršæen. Upotreba otvorene vatre šteti filtrima i može uzrokovati požar. Ako je centimetara kod plinskih ili miješanih štednjaka.Ponovno namjestite mrežu ili filter za masnoæu. Slika 4. i da je ostavite da radi približno 15 minuta nakon završetka pripreme hrane. Filter za masnoæu U napi je ugraðen jedan od slijedeæih tipova filtera za masnoæu: A . okrenite gumbe za 90 stupnjeva i otvorite poklopac. Ugljeni filter zadržava neprijatan vonj koji nastaje tijekom kuhanja. ili ako upotrebljavate filter s obojanim gornjim dijelom. Upozorenje: Napravom neka rukuju samo odr asli. Slika 6 (a-b). i omoguæuje paljenje/gašenje nape. 3. Pa p i r n a t i filter potrebno je mijenjati najmanje jednom Provjerite dali je prekidaè na unutrašnjoj strani (G) u položaju ‘Odvodni’ (A). Slika 8 (e). ako nije okreæite gumb dalje). Prije èišæenja obavezno iskljuèite napu iz elektriène mreže.Da doðete do mjesta. . morate osigurati odgovarajuæe. Napa se može montirati na zid ili na dno viseæeg napi priložena šablona H.Odstranite umazani filter masnoæe. Èišæenje: Un u t ra š n j o s t i va n j š t i nu n a p e p o t r e b n o j e r e d ov i t o èistiti. odnosno zadovoljavajuæe zraèenje prostorije. Slijedite uputstva iz ove knjižice.Kad ste filter zamijenili ili oèistili (ovisno o modelu). ponovite postupke u obrnutom vrsnom redu. možete napu upotrijebiti u filtr acijskoj izvedbi. Ako metalni filter perete u stroju za p o s u ð e. Montaža na zid: U gornje izbušene rupe umetnite zidne uloške J i dva vijka K. kad boja postane vidljiva kroz mrežu. 7.Namjestite ugljeni filter u njegov osnovni položaj. 3. Ne koristite kiseline. Nadzorna ploèa nalazi se na sredini prednje strane. Prženje morate kontrolirati. Upozorenje: odvodnu cijev potrebno je naruèiti posebno. Ako žarulja ne zasvijetli. Uvjerite se da je cjelokupna površina za odvajanje dima i pare pokrivena. Ovaj filter ne možete oèistiti ili obnoviti. Ako napa nema utikaèa. Ugljeni filter Ako dim i paru. prije no što pozovete servis uvjerite se dali su žarulje u kuæištu pravilno namještene. prikljuèite je preko utiènice. Ako napa ima utikaè. navedenom na natpisnoj t a bl i c i ( e t i ke t i s t e h n i èk i m podacima). Slika 5.

Êîãà íàïàòà ¼à óïîòðåáóâàòå èñòîâðåìåíî ñî íàïðàâè êîè ñå íàïî¼óâààò ñî äðóãè âèäîâè åíåðãè¼à.Íàìåñòèòå ãî ¼àãëåíîâèîò ôèëòåð âî íåãîâà ïðåçåìåíà ïîëîæáà. ïðèêëó÷èòå ¼à ïðåêó ïðèêëó÷íèöà. êî¼ íå å åëåêòðè÷åí. èëè. øòî ñå íàîƒà íà âíàòðåøíàòà ñòðàíà îä íàïàòà. 5. Ñëèêà 8 (d). ïîêðèåí ñî ìðåæà. êî¼ ìó îäãîâàðà íà áåçáåäíîñíèòå ïðîïèñè è èìà ðàñòî¼àíèå ìåƒó êîíòàêòèòå íà¼ìàëêó 3 mm. Ïîä íàïàòà å ñòðîãî çàáðàíåòî äà ñå ïðèãîòâóâààò ¼àäåœà íà îòâîðåí îãàí (íà ïð. 3. çàòîà èçáåãíóâà¼òå. ìåƒóòîà òîà íå âëè¼àå âðç íåãîâàòà ñïîñîáíîñò çà ôèëòðèðàœå. Îäðæóâàœå íà ôèëòåðîò çà ìàñíîòèè: 1 . å ãî óïîòðåáèòå ïðè äóï÷åœå äóïêè.Êîãà ñòå ãî çàìåíèëå èëè èñ÷èñòèëå ôèëòåðîò çà ìàñíîòèè (çàâèñíî îä ìîäåëîò). Âî ñëó÷༠äà ìåòàëíèîò ôèëòåð ãî ÷èñòèòå âî ìàøèíà çà ìèåœå ñàäîâè. Íàìåñòóâàœå: Íàïàòà ìîðà äà áèäå îääàëå÷åíà îä ïîâðøèíàòà çà ãîòâåœå íà¼ìàëêó 50 ñàíòèìåòðè ê༠åëåêòðè÷íè àïàðàòè çà ãîòâåœå è íà¼ìàëêó 65 ñàíòèìåòðè ê༠àïàðàòè çà ãîòâåœå íà ãàñ èëè êîìáèíèðàíè. Ïðîâåðèòå äàëè å ïðåêèíóâà÷îò íà âíàòðåøíàòà ñòðàíà (G) âî ïïîëîæáà “Îäâîäåí“ (A). 5. èëè âî ìàøèíà çà ìèåœå ñàäîâè äà ñå èñ÷èñòè ñî áëàãè äåòåðãåíòè.Ïîâòîðíî íàìåñòèòå ¼à ìðåæàòà èëè ôèëòåðîò çà ìàñíîòèè. Óâåðèòå ñå äàëè å ïîêðèåíà öåëàòà ïîâðøèíà çà îäâîäóâàœå äèì ïàðåè. àêî óïîòðåáóâàòå ôèëòåð ñî îáîåí ãîðåí äåë. Íå äîçâîëóâà¼òå äåöà äà ¼à äîïèðààò äà ñå èãðààò ñî íàïðàâàòà. .Îòñòðàíèòå ãî íå÷èñòèîò ôèëòåð çà ìàñíîòèè. íàïàòà ìîæåòå äà ¼à óïîòðåáèòå âî ôèëòðèðíà èçâåäáà. Àêî å íàïàòà îïðåìåíà ñî âòàêíóâà÷. Ïðæåœåòî ìîðàòå ñåòî âðåìå äà ãî íàäçèðàòå. 3. Ìîíòèðàœå íà âèñå÷êè êó¼íñêè åëåìåíò: Ïðèöâðñòèòå ¼à íàïàòà ñî 4 çàâðòêè îä âíàòðåøíà ñòðàíà íà îðìàí÷åòî. Ìîíòèðàœå íà ¾èä: Âî ãîðíèòå èçäóï÷åíè äóïêè ñòàâèòå äâå ¾èäíè âëîøêè £ è äâå çàâðòêè Ê. .Îòâîðèòå ¼à ìðåæàòà èëè ñèìíèòå ãî ñàìîñòîå÷êèîò ìåòàëåí ôèëòåð çà ìàñíîòèè (âî îâî¼ ñëó÷༠ôèëòåðîò âåäíàø äà ãî èñ÷èñòèòå). Ïðåäóïðåäóâàœå: Íàïðàâàòà íåêà ¼à óïðàâóâààò ñàìî âîçðàñíè ëèöà. çà äà ñïðå÷åòå åâåíòóàëíî ïàëåœå íà æåøêîòî ìàñëî. 2. Ñëèêà 8 (å). êîí íàïàòà ïðèëîæåí øàáëîí Í. êîãà å ñòàíå áî¼àòà âèäíà íèç ìðåæàòà. Óïîòðåáóâàœå îòâîðåí îãàí ìó øòåòè íà ôèëòåðîò è ìîæå äà ïðåäèçâèêà ïîæàð. Ñëèêà 6 (a-b). Íà íåãî å ãî ïðèöâðñòèòå åëåìåíòîò C. íàñëîíèòå ¼à íàïàòà íà ¾èäîò èëè äíîòî îä âèñå÷êè êó¼íñêè åëåìåíò è îçíà÷èòå ìåñòà êàäå ìîðàòå äà èçäóï÷èòå äóïêè (ïîòðåáíè âè ñå íà¼ìàëêó 3 äóïêè ñî ïðå÷íèê 8 mm çà Âî ñëó÷༠íà ïîãîëåìî êîëè÷åñòâî äèì è ïàðåè èçáåðèòå ïîãîëåìà ìîíîñò çà øìóêàœå. Ñëèêà 5.Îäâðòèòå ¼à ïðåãîðåíàòà ñè¼àëèöà è çàìåíèòå ¼à ñî îâàëíà 40 W ñè¼àëèöà (E14). Ìåòàëíèîò ôèëòåð ïðè ìèåœå âî ìàøèíà çà ìèåœå ñàäîâè ìîæå äà çàãóáè íåøòî áî¼à. 3. 2. Ïðåöèçíî äà ãè ïî÷èòóâàòå òåõíè÷êèòå è áåçáåäíîñíèòå ïðîïèñè íà ëîêàëíèòå îðãàíè âî âðñêà ñî èçäâî¼óâàœåòî íà äèìîò . 4.Çàòâîðèòå ãî äåëîò ñî ¼àãëåíîâ ôîëòåð. £àãëåíîâ ôèëòåð òðåáà ïîñåáíî äà ñå íàðà÷à. Ïðîâåðèòå äàëè å ïðåêèíóâà÷îò G âî ïîëîæáà F Ñëèêà 3. êîè íàñòàíóâààò ïðè ãîòâåœåòî. Âî ñëó÷༠äà äèìîò è ïàðàòà øòî ñå ñîçäàâààò ïðè ãîòâåœå íå ìîæàò äà ñå îäâîäóâààò îä ïðîñòîðè¼àòà. Íàïàòà ìîæå äà ñå ìîíòèðà íà ¾èä èëè äíî îä âèñå÷êè êó¼íñêè åëåìåíò Àêî å . äîòåðà¼òå ¼à ìàøèíàòà íà íèñêà òåìïåðàòóðà è êðàòêî ìèåœå. Ðàáîòåœå: Íàäçîðíàòà ïëî÷à ñå íàîƒà íà ñðåäèíà îä ïðåäíàòà ñòðàíà è îâîçìîæóâà âêëó÷óâàœå/èñêëó÷óâàœå íà íàïàòà. Ïîòîà îäâíàòðå ñòàâèòå ¼à òðåòàòà çàâðòêà L è ñèòå òðè çàâðòêè öâðñòî äà ãè ïðèâèåòå. Àêî íàïàòà íåìà âòàêíóâà÷. Ìåíóâàœå íà ñè¼àëèöàòà: 1 . ôëàìáèðàœå). êàêî è ðàçëè÷íè äîòåðóâàœà íà ìîíîñòà çà øìóêàœå. òîêìó íàä íàäçîðíàòà ïëî÷à. íàäçîðíàòà ïëî÷à èëè . Ñëèêà 6 (a-b). îòñòðàíèòå ¼à ìðåæàòà è îáåñèòå ¼à íàïàòà íà äâåòå çàâðòêè. Àêî íå å ïðèëîæåí øàáëîí. Ñëèêà 4. Òðåáà äà ñå çàìåíè ñåêîè 4 ìåñåöè. è ìîíòèðàœå íà ¾èä.Íàïà êî¼à èìà ñàìî õàðòèåí ôèëòåð: îòñòðàíèòå ¼à íàïðàâàòà øòî ãî äðæè õàðòèåíèîò ôèëòåð (äðæà÷îò íà ôèëòåðîò). èëè 4 äóïêè ñî ïðå÷íèê 2. Ñëèêà 1 . îäíîñíî äîâîëíî ïðîâåòðóâàœå íà ïðîñòîðè¼àòà. Íàìåñòóâàœå èëè îòñòðàíóâàœå íà ¼àãëåíîâèîò ôèëòåð: 1 .Îòâîðèòå ¼à ìðåæàòà èëè ñèìíèòå ãî ñàìîñòîå÷êèîò ôèëòåð çà ìàñíîòèè (çàâèñíî îä ìîäåëîò). Ïðåäóïðåäóâàœå: îäâîäíî öðåâî òðåáà ïîñåáíî äà ñå íàðà÷à. Ôèëòåð çà ìàñíîòèè: Âî íàïàòà å íàìåñòåí åäåí îä ñëåäíèâå òèïîâè ôèëòåð çà ìàñíîòèè: A.5 mm çà ïðèöâðñòóâàœå íà âèñå÷êè êó¼íñêè åëåìåíò Ñëèêà 4-5. ÷èè îäâîäåí îòâîð å íà ïðåäíàòà ñòðàíà îä íàïàòà. íàìåñòèòå äâîïîëåí ïðåêèíóâà÷. Ïðèêëó÷óâàœå êîí åëåêòðè÷íà ìðåæà: Íàïîíîò âî ìðåæàòà ìîðà äà îäãîâàðà íà íàïîíîò íàâåäåí âî íàòïèñíàòà òàáëè÷êà (åòèêåòàòà ñî òåõíè÷êè ïîäàòîöè).Èñêëó÷èòå ¼à íàïàòà îä åëåêòðè÷íà ìðåæà. ìîðàòå äà îáåçáåäèòå ïðèìåðíî.Çàâðòèòå ãî êîï÷åòî çà çàòâîðàœå íà ¼àãëåíîâèîò ôèëòåð çà 90 ñòåïåíè (ïðîâåðèòå äàëè å ôèëòåðîò ïðèöâðñòåí. Ñëèêà 6 (a-b). ïîâòîðèòå ¼à ïîñòàïêàòà ïî îáðàòåí ðåäîñëåä. Çà òàà íàìåíà òðåáà äà ñå íàìåñòè ¼àãëåíîâ ôèëòåð.MAK Íàïàòà èìà îäâîä çà âîçäóõ (B2) íà ãîðíàòà ñòðàíà.Îòâîðèòå ¼à ìðåæàòà èëè îòñòðàíèòå ãî ñàìîñòîå÷êèîò ôèëòåð çà ìàñíîòèè (çàâèñíî îä ìîäåëîò). Âè ñîâåòóâàìå íàïàòà äà ¼à âêëó÷èòå 5 ìèíóòè ïðåä ïî÷åòîê íà ãîòâåœåòî è îñòàâèòå ¼à äà ðàáîòè ïðèáëèæíî 15 ìèíóòè ïî êðà¼îò íà ïðèãîòâóâàœåòî õðàíà.Èñêëó÷èòå ¼à íàïàòà îä åëåêòðè÷íà ìðåæà.Ìåòàëåí ôèëòåð òðåáà åäíàø ìåñå÷íî ðà÷íî.Õàðòèåí ôèëòåð òðåáà äà ñå çàìåíè åäíàø ìåñå÷íî. Ñëèêà 7 (å). £àãëåíîâèîò ôèëòåð çàäðæóâà íåïðè¼àòíè ìèðèñè.Èñêëó÷èòå ¼à íàïàòà îä åëåêòðè÷íà ìðåæà. 4. . Ñëèêà 2. B. Íå óïîòðåáóâà¼òå ¼à íàïàòà. çàâðòèòå ãî êîï÷åòî è ïîíàòàìó). ïðèöâðñòèòå ãî íàçàä ïî îáðàòåí ðåäîñëåä íà ãîðåîïèøàíèòå ôàçè. 7 . £àãëåíîâ ôèëòåð Îâî¼ ôèëòåð íå ìîæåòå äà ãî èñ÷èñòèòå èëè îáíîâèòå. àêî ìðåæàòà íå å ïðàâèëíî ïðèöâðñòåíà! Øìóêàíèîò âîçäóõ íå ñìåå äà áèäå îäâîäóâàí âî îäâîäåí êàíàë çà äèì èëè ïàðåè îä äðóãà íàïðàâà êî¼à ñå íàïî¼óâà îä èçâîð íà åíåðãè¼à. Àêî ñàêòå äà ãî îòñòðàíèòå ¼àãëåíîâèîò ôèëòåð. 2.Çà äà ãî äîñòèãíåòå ìåñòîòî íà êîå å íàìåñòåí ¼àãëåíîâèîò ôèëòåð. çàâðòèòå ãî êîï÷åòî çà 90 ñòåïåíè è îòâîðèòå ãî êàïàêîò Ñëèêà 8 (g). Îäðæóâàœå: Ïðåä áèëî êàêâè ðàáîòè çà îäðæóâàœå èñêëó÷èòå ¼à íàïàòà îä åëåêòðè÷íàòà ìðåæà. àêî íå å. 6.

. ïîâðåäè èëè ïîæàðè. Óïîòðåáóâà¼òå âëàæíà êðïà ñî íåóòðàëíè òå÷íè ñðåäñòâà çà ÷èñòåœå. Íå óïîòðåáóâà¼òå àãðåñèâíè ñðåäñòâà çà ÷èñòåœå. êîè áè áèëå ïîñëåäèöà îä íåçåìàœå âî îá¾èð íà óïàòñòâàòà âî îâàà êíèøêà. óâåðèòå ñå äàëè ñå ñè¼àëèöèòå âî êóèøòåòî ïðàâèëíî íàìåñòåíè. ×èñòåœå: Âíàòðåøíîñòà è íàäâîðåøíîñòà íà íàïàòà òðåáà ðåäîâíî äà ñå ÷èñòè.MAK Àêî ñâåòëîòî íå ñâåòè. ïðåä äà âèêíèòå ñåðâèñ. Ñëåäèòå ãè óïàòñòâàòà âî îâàà êíèøêà. Ïðåä ÷èñòåœå ñåêîãàø äà ¼à èñêëó÷èòå íàïàòà îä åëåêòðè÷íà ìðåæà. Ïîìàãà¼òå ñè ñî ñëèêèòå îä ïðâèòå ñòðàíèöè íà îâàà êíèøêà. Îäáèâàìå ñåêàêâà îäãîâîðíîñò çà åâåíòóàëíè òåøêîòèè.

Ponownie nale¿y umieœciæ siatkê lub filtr t³uszczowy. zdj¹æ siatkê i powiesiæ okap na œrubach. 4. Okap mo¿na przymocowaæ do œciany lub do dna wisz¹cego elementu kuchennego. Rysunek 1.Otworzyæ nale¿y siatkê lub zdj¹æ oddzielny metalowy filtr Ostrze¿enie: Urz¹dzenie powinny obs³ugiwaæ jedynie osoby doros³e.Okap nale¿y wy³¹czyæ z sieci elektrycznej. Nale¿y siê upewniæ. 3. nale¿y wszystkie czynnoœci powtórzyæ w odwrotnej kolejnoœci. gdzie nale¿y wywierciæ otwory (potrzebne bêd¹ przynajmniej 3 otwory o œrednicy 8mm do przymocowania do œciany lub 4 otwory o œrednicy 2. którego otwór odprowadzaj¹cy znajduje siê w przedniej œciance okapu. 6. Przymocowanie do wisz¹cego elementu kuchennego: Okap nale¿y przymocowaæ za pomoc¹ 4 œrub od wewnêtrznej strony szafki. 2. filtr nale¿y umieœciæ ponownie wykonuj¹c czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci do przedstawionych powy¿ej.Po wymianie lub wyczyszczeniu filtra t³uszczowego (w zale¿noœci od typu urz¹dzenia). 5.Zamkn¹æ nale¿y czêœæ z filtrem wêglowym. Rysunek 5. nale¿y wybraæ program z nisk¹ temperatur¹ i krótkim zmywaniem. znajduj¹cej siê na wewnêtrznej œciance okapu. 5. Filtr wêglowy trzeba zamówiæ osobno. .Otworzyæ nale¿y siatkê lub zdj¹æ oddzielny metalowy filtr t³uszczowy (w tym przypadku filtr nale¿y od razu wyczyœciæ). 2. bezpieczeñstwa. podanemu na tabliczce znamionowej (nalepce z danymi technicznymi). jednak nie wp³ywa to na jego w³aœciwoœci filtracyjne. odpo wiadaj¹cy p r ze p i s o m W okapie znajduje siê jeden z nastêpuj¹cych typów filtr u t³uszczowego: A. Myj¹c filtr metalowy w zmywarce. O ile okap posiada wtyczkê. B.POL Otwór odprowadzaj¹cy powietrze (B2) znajduje siê na górnej p³ycie okapu. Zalecamy Pañstwu. Je¿eli do okapu jest za³¹czony szablon H. Filtr wêglowy T ego filtra nie mo¿na ani wyczyœciæ ani odnowiæ. 3 . a którego odleg³oœæ miêdzy stykami bêdzie wynosiæ przynajmniej 3mm. wówczas w sieci nale¿y zainstalowaæ dwubieguno wy p r ze ³ ¹ c z n i k .Usun¹æ nale¿y zabrudzony filtr t³uszczowy. Rysunek 6 (a-b). Rysunek 4. je¿eli nie. Rysunek 6 (a-b). Rysunek 4-5. nale¿y go pod³¹czyæ do gniazdka sieciowego. Rysunek 7 (e).Filtr papierowy nale¿y wymieniaæ raz w miesi¹cu lub w przypadku korzystania z filtra z kolorow¹ górn¹ stron¹. Filtr t³uszczowy: Pod³¹czenie do sieci elektrycznej: Napiêcie sieciowe powinno odpowiadaæ napiêciu. Nie nale¿y pozwoliæ dzieciom. Rysunek 3. U¿ywanie otwartego ognia ujemnie wp³ywa na filtry i mo¿e spowodowaæ po¿ar. aby dotyka³y panelu steruj¹cego lub bawi³y siê urz¹dzeniem. tu¿ nad panelem steruj¹cym. je¿eli siatka nie zosta³a prawid³owo umocowana! Wci¹gane powietrze nie powinno byæ odprowadzane do przewodu odprowadzaj¹cego dym i parê innego urz¹dzenia zasilanego ze Ÿród³a energii innego ni¿ elektr yczne.Filtr wêglowy nale¿y umieœciæ w jego pierwotnej pozycji. gdy kolor bêdzie widoczny poprzez siatkê. Filtr metalowy mo¿e w czasie mycia w zmywarce straciæ nieco na Monta¿: Okap powinien byæ oddalony od powierzchni do gotowania przynajmniej 50 c e n t y m e t r ów w przypadku kuchenek Konserwacja filtra t³uszczowego: 1. Dzia³anie: Panel steruj¹cy znajduje siê na œrodku przedniej œcianki i umo¿liwia w³¹czenie/wy³¹czenie okapu oraz ró¿ne ustawienia mocy ss¹cej. dlatego nale¿y siê tego wystrzegaæ. Filtr wêglowy poch³ania nieprzyjemne zapachy powstaj¹ce podczas gotowania. nie mo¿na . Pod okapem bezwzglêdnie zabrania siê przygotowywania potraw na otwartym ogniu (np. czy prze³¹cznik na wewnêtrznej stronie (G) znajduje siê w pozycji ‘Wy³¹czony’ (A). posiadaj¹cy jedynie papierowy filtr: zdj¹æ nale¿y element podtrzymuj¹cy papierowy filtr (uchwyt filtra). Rysunek 8 (g). Je¿eli zamierza siê usun¹æ filtr wêglowy. Rysunek 8 (e). Sma¿enie nale¿y ca³y czas kontrolowaæ. czy filtr zosta³ przymocowany.Pokrêt³o zamykaj¹ce filtr wêglowy nale¿y przekrêciæ o 90 stopni (nale¿y sprawdziæ. Umieszczenie lub usuniêcie filtra wêglowego: 1. O ile dymu i pary powsta³ych podczas gotowania. Dok³adnie nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ technicznych i przepisów bezpieczeñstwa lokalnych organów w zwi¹zku z odprowadzaniem dymu. W tym celu nale¿y umieœciæ filtr wêglowy. Sprawdziæ nale¿y.Okap. Je¿eli szablon nie zosta³ za³¹czony . Uwaga: przewód odprowadzaj¹cy trzeba zamówiæ osobno.5mm do przymocowania do wisz¹cego elementu kuchennego). czy ca³kowita powierzchnia do wychwytywania dymu i pary zosta³a pokryta. 4. przymocowany nale¿y przekrêciæ pokrêt³a o 90 stopni i otworzyæ pokrywê. Monta¿ na œcianie: W gór nym wywierconym otworze nale¿y umieœciæ dwa ko³ki rozporowe J oraz dwie œruby K. Nastêpnie od wewn¹trz nale¿y umieœciæ trzeci¹ œrubê L i wszystkie trzy œruby dobrze przykrêciæ.Filtr metalowy nale¿y raz w miesi¹cu rêcznie lub w zmywarce wyczyœciæ z u¿yciem delikatnego œrodka czyszcz¹cego. t³uszczowy (w zale¿noœci od typu urz¹dzenia). 7. Konserwacja: Okap nale¿y od³¹czyæ z sieci elektrycznej zanim przyst¹pi siê do jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych.Aby d o t r ze æ do miejsca. elektr ycznych i przynajmniej 65 centymetrów w przypadku kuchenek gazowych i kombinowanych. Nale¿y sprawdziæ. kolorze. p³on¹ce potrawy). aby okap w³¹czyæ na 5 minut przed rozpoczêciem gotowania i pozostawiæ w³¹czony oko³o 15 minut po zakoñczeniu przygotowywania potrawy. aby zapobiec ewentualnemu zapaleniu siê gor¹cego oleju. Urz¹dzenia nie nale¿y u¿ytkowaæ. Rysunek 2. odprowadzaæ z pomieszczenia. okapu mo¿na u¿yæ w wersji filtrowej. Rysunek 8 (d). czy prze³¹cznik G znajduje siê w pozycji F. W przypadku zbyt du¿ej iloœci dymu i pary nale¿y wybraæ wiêksz¹ moc ss¹c¹. pokryty siatk¹. Kiedy okap jest u¿ytkowany równoczeœnie z urz¹dzeniami zasilanymi innymi rodzajami energii. okap nale¿y przy³o¿yæ do œciany lub do dna wisz¹cego elementu kuchennego oraz oznaczyæ miejsca. w któr ym filtr w ê g l ow y jest Nale¿y go wymieniaæ co 4 miesi¹ce. wówczas nale¿y go wykorzystaæ podczas wiercenia otworów. powinna byæ zapewniona odpowiednia wzglêdnie wystarczaj¹ca wentylacja pomieszczenia. Do niego nale¿y przymocowaæ element C. pokrêt³o nale¿y jeszcze przekrêciæ).Okap nale¿y wy³¹czyæ z sieci elektrycznej. Je¿eli okap nie posiada wtyczki.

N i e s t o s owa æ ¿ r ¹ c y c h œ r o d ków czyszcz¹cych. Je¿eli oœwietlenie nie dzia³a. c z y ¿ a rów k i z o s t a ³y p r aw i d ³ owo umieszczone w obudowie. Pomoc¹ bêd¹ rysunki znajduj¹ce siê na pierwszych stronach tej ksi¹¿eczki. . zanim powiadomi siê serwis n a l e ¿ y s i ê u p ew n i æ . uszkodzenia czy po¿ar.Okap nale¿y wy³¹czyæ z sieci elektrycznej. U¿ywaæ nale¿y wilgotnej œciereczki z neutralnymi p³ynnymi œ r o d k a m i c z y s z c z ¹ c y m i . 2.Otworzyæ nale¿y siatkê lub zdj¹æ oddzielny metalowy filtr t³uszczowy (w zale¿noœci od typu urz¹dzenia). powsta³e na skutek niezastosowania siê do instrukcji zawartych w niniejszej ksi¹¿eczce.Odkrêciæ nale¿y zepsut¹ ¿arówkê i zast¹piæ j¹ 40W owaln¹ ¿arówk¹ (E14). Czyszczenie: Wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ czêœæ okapu nale¿y regularnie czyœciæ. Nie ponosimy ¿adnej odpowiedzialnoœci za ewentualne problemy . Rysunek 6 (a-b).POL Wymiana ¿arówki: 1. Stosowaæ nale¿y siê do instr ukcji zawar tych w niniejszej ksi¹¿eczce. 3. Przed czyszczeniem zawsze nale¿y wy³¹czyæ okap z sieci elektrycznej.

Ak svetlo nesvieti a chcete zavola ser vis. otoète gombík o 90 stupòov a otvorte veko. Ak šablóna nie je priložená. èi je spínaè na vnútornej strane (G) v polohe ‘Odvodni’ (A). Umiestnenie: Digestor musí by pri elektrických varných spotrebièoch od varného povrchu vzdialený najmenej 50 centimetrov a najmenej 65 centimetrov pr i plynových alebo kombinovaných var ných spotrebièoch. Uh¾ový filter T ento filter je potrebné oèisti alebo obnovi. Používanie otvoreného ohòa poškodí filtre a môže spôsobi požiar. však nevplýva na jeho filtraènú schopnos. Umiestnenie alebo odstránenie uh¾ového filtra: 1. musíte zabezpeèi primerané resp. Digestor odpojte od elektrickej siete. ak nie. èi je spínaè G v polohe F. 3. 4. 4. 3. V prípade príliš ve¾kého množstva dymu a pary zvo¾te vyšší výkon nasávania. Otoète gombík na zamykanie uh¾ového filtra o 90 stupòov (preverte. Keï používate digestor spolu so spotrebièmi napájajúcimi sa s inými druhmi energie. napojte ho na sie cez zásuvku. Obr. Zatvorte prieèinok s uho¾ným filtrom. Obr. Preverte. Obr. môžete digestor použi v filtrovom prevedení. 4-5. ktoré sú následkom nedodržiavania Údržba: Pred každým zásahom digestor odpojte od elektrickej siete. ktorý zodpovedá bezpeènostným predpisom a medzi kontaktmi má rozostup najmenej 3 mm. 2. Upozornenie: odvodnú hadicu je potrebné objedna zvl᚝. 2. návodu v tejto príruèke. . technické a bezpeènostné predpisy miestnych orgánov o vyluèovaní dymu. zabudujte dvojpólový spínaè. Používajte vlhkú handrièku s neutrálnymi tekutými èistiacimi prostriedkami. Otvorte mriežku alebo zložte samostojací tukový filter (v závislosti od typu). Nepoužívajte leptavé èistiace prostriedky. Obr. aby ste digestor zapli 5 minút pred zaèiatkom varenia a nechali ho pôsobi približne 15 minút po ukonèení prípravy jedla. Obr. Èistenie: Potrebné je pravidelné èistenie vnútornej a vonkajšej èasti digestora. Kovový filter je potrebné raz mesaène r uène alebo v umývaèke riadu umy jemným prostriedkom. Tukový filter: V digestore je umiestnený jeden z nasledujúcich typov tukového filtra: A. ktorý drží papierový filter (držiak filtra). Presvedète sa. èi sú žiarovky správne umiestnené. 8 (d). Upozornenie: So spotrebièom smú manipulova len dospelí. Vyprážanie musíte ma po celý èas pod kontrolou. Obr. 6.SLK Na hornej strane digestora sa nachádza výstup vzduchu (B2). ktorý sa nachádza na vnútornej strane digestora. odstráòte mriežku a digestor zaveste na skrutky. tesne nad ovládacím panelom a je prikrytý mriežkou. Papierový filter je potrebné vymeni raz mesaène alebo v prípade použitia filtra so sfarbenou hornou èasou vtedy. Odstráòte zneèistený tukový filter. Pod digestorom je prísne zakázané pripravova jedlá na otvorenom ohni (napr. Ak chcete uh¾ový filter odstráni. Aby ste dosiahli miesto. Uh¾ový filter zadržuje nepríjemné pachy vznikajúce pri varení. Ak má digestor zástrèku. Obr. Obr. flambovanie). Digestor odpojte od elektrickej siete. Výmena žiarovky: 1. keï je farba vidite¾ná cez mriežku. 1. 5. èi je celý povrch pre vyluèovanie dymu a pary pokrytý. B. Opä umiestnite mriežku alebo tukový filter. Obr. na ktorých je potrebné vyvàta otvory (potrebné sú minimálne 3 otvory priemeru 8 mm pre montហna stenu alebo 4 otvor y s priemerom 2. ktoré vznikajú pri varení. Otvorte mriežku alebo zložte samostojací kovový tukový filter (v tom prípade filter okamžite oèistite). Pred každým èistením odpojte digestor od elektrickej siete. zopakujte postup v opaènom poradí. Otvorte mriežku alebo zložte samostojací tukový filter (v závislosti od typu). 8 (e). nie je možné odvies z priestoru. èi je filter pripevnený.5 mm pre pripevnenie na visiacu kuchynskú skrinku). dostaèujúce vetranie priestoru. V prípade. poškodenia alebo požiarov. Prísne dodržiavajte 7. Umiestnite uh¾ový filter do jeho správnej polohy Obr. použite ju pri vàtaní otvorov. Radíme Vám. Ako pomoc nech Vám slúžia obrázky na prvých stranách tejto príruèky. Digestor nepoužívajte. ak mriežka nie je správne namontovaná! Naèerpaný vzduch nesmie by usmernený do odvodnej hadice pre dym a paru iného spotrebièa napájajúceho sa z iného energetického zdroja ako elektrického. 2. 5. Napojenie na elektrickú sie: Sieové napätie musí zodpoveda napätiu uvedenému na výrobnom štítku (etikete s technickými údajmi). 3. najskôr sa presvedète. filter umiestnite naspä v opaènom poradí hore uvedených krokov. 6 (a-b). 8 (g). ktorého odvodný otvor sa nachádza na prednej strane digestora. Jeho výmena je potrebná každé 4 mesiace. Ak je k digestoru pripojená šablóna H. 7 (e). oprite digestor o stenu alebo na dno visiacej kuchynskej skrinky a oznaète miesta. Odmietame akúko¾vek zodpovednos v prípade ažkostí. Digestor odpojte od elektrickej siete. Digestor je možno namontova na stenu alebo na dno visiacej kuchynskej skrinky. 6 (a-b). 5. Funkcia: Ovládací panel sa nachádza na strede prednej strany a umožòuje zapínanie/vypínanie a rôzne nastavenia výkonu nasávania. preto sa mu vyhýbajte. aby ste zabránili prípadnému zapáleniu sa horúceho oleja. Obr. Potom z vnútornej strany vložte tretiu skrutku L a všetky tri skrutky pevne dotiahnite. Montហna visiacu kuchynskú skrinku Digestor pripevnite 4 skrutkami z vnútornej strany skrinky. 3. že dym a paru. 4. otoète gombík ešte ïalej). Údržba tukového filtra: 1. . Obr. Nedovo¾te deom dotýka sa ovládacieho panela alebo hra sa so spotrebièom. Montហna stenu: Do dvoch horných vyvàtaných otvorov vložte dve stenové vložky J a dve skrutky K. Na to miesto pripevníte prvok C. Po výmene alebo oèistení tukového filtra (v závislosti od typu). Ak kovový filter umývate v umývaèke riadu. Dodržiavajte návod v tejto príruèke. nastavte krátky program umývania s nízkou teplotou. Digestor. Odkrúte nefunkènú žiarovku a nahraïte ju oválnou 40W žiarovkou (E14). na ktorom je uho¾ný filter upnutý. Preverte. Kovový filter môže pri umývaní v umývaèke strati trochu farby èo . Obr. Uh¾ový filter je potrebné objedna zvl᚝. ktorý má len papierový filter: odstráòte prípravok. 6 (a-b). 2. Za týmto úèelom je potrebné umiestni uho¾ný filter. Ak digestor zástrèku nemá.

B. 3. Pa p i r n a t i f i l t e r potrebno je menjati najmanje jedared meseèno. 4. Sledite uputstva iz ove knjižice. Zatim iznutra umetnite treæi šraf L i sva tri šrafa èvrsto pritegnite.Kad ste filter zamenili ili oèistili (ovisno o modelu). Slika 2. Ako napa nema utikaèa.Zatvorite fijoku s ugljenim filterom. Nadz or na ploèa nalazi se na sredini prednje s t r a n e.Napu iskljuèite iz elektriène mreže. i da je ostavite da radi približno 15 minuta nakon završetka pripreme hrane. te oznaèite mesta gdje morate izbušiti rupe (trebaju vam barem 3 rupe preènika 8 mm za montažu na zid. ili 4 rupe preènika 2. napu iskljuèite iz elektriène mreže. p o n ov i t e p o s t u p ke u Montaža na zid: U g o r n j e i z bu š e n e r u p e u m e t n i t e t i p l e odstranite mrežu i obesite napu na šrafove. 4. omoguæuje paljenje/gašenje nape. Slika 8 (e). koji odgovara bezbednosnim propisima. Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne poteškoæe. Ugljeni filter natpisnoj tablici (etiketi s tehnièkim podacima).Iskljuèite napu iz elektriène mreže. Ugljeni filter zadržava neprijatan vonj koji nastaje u toku kuvanja. instalirajte dvopolni prekidaè. navedenih u ovoj knjižici. ili ako kor istite filter s ofarbanim gornjim delom.U sluèaju prevelike kolièine dima i pare izaberite veæu snagu usisa.Da doðete do mesta. Ne dozvolite deci da dodir uju nadzor nu ploèu. Ne kor istite kiseline. regulišite mašinu na nisku temperaturu i kratko pranje.Otvor ite mrežu ili skinite samostalan m e t a l n i f i l t e r z a masnoæu (u tom sluèaju filter smesta oèistite). Èišæenje: Delovanje: Unutrašnjost i spoljašnjost nape potrebno je redovito èistiti. pre no što pozovete servis uverite se dali su sijalice u kuæištu pravilno nameštene. tik pod nadzornom ploèom. nije moguæe odvajati iz prostora. Instalacija: Kod elektriènih štednjaka napa mora biti udaljena barem 50 santimetara od površine za kuvanje. prièvrstite ga nazad u obrnutom vrsnom redu gore opisanih koraka. 3.Odšrafite pregorelu sijalicu i zamenite je ovalnom sijalicom 40 W (E14). Ako šablona nije priložena. filter za masnoæu že l i t e o d s t ra n i t i ugljeni f i l t e r. obrnutom vrsnom redu. upotrebom blagih deterdženata. ako nije okreæite dugme dalje). Ugljeni filter mora se posebno naruèiti.5 mm za prièvršæenje na viseæi kuhinjski element). Slika 5. Pranjem u mašini. Ako napa ima utikaè. možete napu upotrebiti u filterskoj izvedbi. r uèno ili u mašini za sudove. 2.Otvorite mrežu ili skinite samostalan (ovisno o modelu). te izbor razlièitih stepeni usisne snage. Montaža na viseæi kuhinjski element: Instalacija i uklanjanje ugljenog filtera: Napu prièvrstite s 4 šrafa s unutrašnje strane ormariæa. odnosno barem 65 santimetara kod gasnih ili mešanih štednjaka. koji bi bili posledica nepoštovanja uputstava. Savetujemo vam da napu upalite 5 minuta pre poèetka kuvanja. zato je izbegavajte. Zamena sijalice: 1. Slika 4-5. 3. 7. koja se nalazi na unutrašnjoj strani nape. . Upozorenje: Napravom neka rukuju samo odrasli. Slika 6 (a-b). Napa se može montirati na zid ili na dno viseæeg kuhinjskog elementa. Ako Ne koristite napu ako mreža nije pravilno montirana! Usisani vazduh ne sme biti usmeren u odvodnu cev za dim i paru druge naprave.SRB Napa ima izlaz za vazduh (B2) na gornjoj strani. odnosno zadovoljavajuæe zraèenje prostorije. J i d va š ra fa K . Filter za masnoæu Ako dim i paru. Upozorenje: odvodnu cev potrebno je naruèiti posebno. prikljuèite je preko doze. Pre èišæenja obavezno iskljuèite napu iz elektriène mreže. Uverite se da je celokupna površina za odvajanje dima i pare pokrivena. okrenite dugmad za 90 stepeni i otvorite poklopac. Kad napu koristite istovremeno s napravama koje se napajaju s drugim vrstama energije. Ako je napi pr iložena šablona H.Iskljuèite napu iz elektriène mreže. na kojem je ugljeni filter prièvršæen. Za ovo je potrebno instalirati ugljeni filter. Proverite dali je prekidaè na unutrašnjoj strani (G) u položaju ‘Odvodni’ (A). Proverite dali je prekidaè G u položaju F. metalni filter može izgubiti nešto boje. Dosledno poštujte tehnièke i bezbednosne propise lokalnih organa u vezi odvajanja dima. Potrebno ga je menjati svaka 4 meseca. 1. Ako sijalica ne zasvetli. èiji je odvodni otvor na prednjoj strani nape. 2. Ovaj filter ne možete oèistiti ili obnoviti.Odstranite prljavi filter masnoæe. ali to ne utièe na njegovu sposobnost filtriranja. i ima razmak izmeðu kontakata najmanje 3mm. i Upotrebljavajte vlažnu krpu s neutralnim teènim sredstvima za èišæenje. Slika 3. koji nije elektrièni. Ako metalni filter perete u mašini za sudove. Prikljuèenje na elektriènu mrežu: N a p o n m r e že m o ra o d g o va ra t i n a p o n u . flambiranje). 5. Kao pomoæ neka vam služe slike na pr vim stranama ovih uputstava. 2.Ponovno namestite mrežu ili filter za masnoæu. pokriven mrežom. kad boja postane vidljiva kroz mrežu. ošteæenja ili požare. Slika 8 (g). Pre bilo kakvih zahvata ili održavanja. koji nastaju u toku kuvanja. da bi izbegli eventualno zapaljenje vruæeg zejtina. naslonite napu na zid ili na dno viseæeg kuhinjskog elementa. U napi je ugraðen jedan od sledeæih tipova filtera za masnoæu: A . Slika 6 (a-b). ili da se igraju napravom.Metalni filter potrebno je oèistiti jedared meseèno. Upotreba otvorene vatre šteti filtrima i može uzrokovati požar. n ave d e n o m n a Održavanje filtera za masnoæu: 1. Pod napom je strogo zabranjeno pripremati jela na otvorenoj vatri (npr. Slika 1. morate obezbediti odgovarajuæe. upotrebite je za bušenje rupa.Otvorite mrežu ili skinite samostalni filter za masnoæu (ovisno o modelu). koja se napaja iz izvora energije. Slika 4. 5. Održavanje: Na njega prièvrstite element C.Namestite ugljeni filter u njegov osnovni položaj.Napa koja ima samo papirnati filter: odstranite napravu koja drži papirnati filter (držaè filtera). 6.Okrenite dugme za zatvaranje ugljenog filtera za 90 stepeni (proverite dali je filter prièvršæen. Prženje morate kontrolisati. Slika 6 (a-b). Slika 7 (e). Slika 8 ( d).

5. Ìåòàëåâèé ô³ëüòð íåîáõ³äíî ÷èñòèòè ùîì³ñÿöÿ çà äîïîìîãîþ íåàãðåñèâíèõ ìèþ÷èõ çàñîá³â. çàáåçïå÷òå â³äïîâ³äíå ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³ùåííÿ. 6 a-b). Ïðèì³òêà: Âèõ³äíà òðóáà íå ïîñòà÷àºòüñÿ. ßêùî âè îäíî÷àñíî êîðèñòóºòåñÿ âèòÿæêîþ òà ³íøèì ïðèëàäîì. Çàñòåðåæåííÿ: Öèì ïðèëàäîì ìîæóòü óïðàâëÿòè ëèøå äîðîñë³. Çà÷èí³òü â³ää³ëåííÿ âóã³ëüíîãî ô³ëüòðó . Â. Âèìêí³òü ïðèëàä ç åëåêòðîìåðåæ³. 4). Çí³ì³òü áðó äíèé æèðîâèé ô³ëüòð. 7 . Íå âèêîðèñòîâóéòå âèòÿæêó. ùî ïåðåìèêà÷ ðåæèì³â ðîáîòè G çíàõîäèòüñÿ â ïîëîæåíí³ F (ìàë. 8 g). Ùîá îòðèìàòè äîñòóï äî âóã³ëüíîãî ô³ëüòðó ïîâåðí³òü . Óñòàíîâêà. ³ä÷èí³òü ðåø³òêó àáî çí³ì³òü íåçàëåæíèé ìåòàëåâèé æèðîâèé ô³ëüòð (â îñòàííüîìó âèïàäêó òåðì³íîâî ïîìèéòå ô³ëüòð) (ìàë. Óñòàíîâêà íà ñò³íó: Âñòàâòå ñò³íí³ âòóëêè J òà äâà ãâèíòà Ê â äâà íàéâèùèõ îòâîðè íà ñò³íö³. ùî çíàõîäèòüñÿ ó âíóòð³øí³é ÷àñòèí³ âèòÿæêè. ÿêà âêàçàíà â òàáëèö³ îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ äàíèõ. ÿ ê è é ç à ñ ò î ñ î âó º ò ü ñ ÿ ä ë ÿ â è â åä å í í ÿ ï à ð ó ïðèëàäàìè. Óïåâí³òüñÿ. âèõ³äíèé îòâ³ð ÿêîãî çàêðèòèé ðåø³òêîþ íà ïåðåäí³é ñòîðîí³ âèòÿæêè íàä ïàíåëëþ óïðàâë³ííÿ. 3. ùîá Îáñëóãîâóâàííÿ: Ïåðåä ÷èùåííÿì ÷è òåõí³÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì ïðèëàä íåîáõ³äíî âèìèêàòè ç åëåêòðîìåðåæ³. Ïîì³ñò³òü ðåø³òêó â ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ àáî æèðîâèé ô³ëüòð. ÿê³ ïðàöþþòü íå íà åëåêòðèö³. Ïîò³ì âñòàâòå òðåò³é ãâèíò L çñåðåäèíè âèòÿæêè òà çàêðóò³òü óñ³ òðè ãâèíòà (ìàë. Ó ³íøîìó âèïàäêó ïðèòóë³òü âèòÿæêó äî ñò³íè àáî äî ìåáëåâîãî åëåìåíòó òà íàì³òüòå îòâîðè. çàëåæíîñò³ â³ä ìîäåë³) âñòàíîâ³òü ÷àñòèíè â çâîðîòíîìó ïîðÿäêó. Óñòàíîâêà â ìåáëåâèé åëåìåíò: Çàêð³ï³òü êóõîííó âèòÿæêó 4 ãâèíòàìè Ì âñåðåäèí³ ìåáëåâîãî åëåìåíòó (ìàë. âèêîíàéòå âèùåâêàçàí³ ä³¿ â çâîðîòíîìó ïîðÿäêó . Ïîâåðí³òü ðó÷êó-çàìîê ô³ëüòðó íà 90° (ïåðåâ³ðòå. 4. Íàïðóãà åëåêòðîìåðåæ³ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ò³é. ϳñëÿ çàì³íè àáî ÷èùåííÿ æ è ð î â î ãî ô ³ ë ü ò ðó (â äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè. Ó ³íøîìó âèïàäêó íåîáõ³äíî â ñ òà í î â è ò è á ³ ï îë ÿ ð í è é ïåðåìèêà÷. Âñòàíîâ³òü åëåìåíò Ñ ó îòâ³ð (ìàë. Ïðè ìèòò³ ó ïîñó äîìèéí³é ìàøèí³ ìåòàëåâèé ô³ëüòð ìîæå çëåãêà îáåçáàðâèòèñÿ. Ñòåæòå. Éîãî íåîáõ³äíî çàìîâëÿòè îêðåìî. ðó÷êó íà 90° òà â³ä÷èí³òü êðèøêó (ìàë. âè ìîæåòå êîðèñòóâàòèñÿ êóõîííîþ âèòÿæêîþ â ðåæèì³ ô³ëüòðóâàííÿ. Ò àêîæ ïåðåìèêà÷ ïîâèíåí ìàòè êîíòàêòè. Ç à â æ ä è ñ ò å æ ò å ç à ï ð î ö å ñ î ì ñìàæåííÿ ñòðàâ. Âè ìîæåòå ïîìèòè ô³ëüòð ðóêàìè àáî æ ó ïîñó äîìèéí³é ìàøèí³ ïðè íèçüê³é òåìïåðàòóð³ òà êîðîòêîìó öèêëó ìèòòÿ. 5. ÿêèé ïðàöþº íå çàâäÿêè åëåêòðèö³. Äëÿ öüîãî âàì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè âóã³ëüíèé ô³ëüòð. ̳í³ìàëüíà â³äñòàíü ì³æ âèòÿæêîþ òà åëåêòðè÷íîþ ïëèòîþ ïîâèííà ñòàíîâèòè 50 ñì. Æèðîâèé ô³ëüòð. ³í çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ âëîâëþâàííÿ íåïðèºìíèõ çàïàõ³â. Óñòàíîâêà òà çí³ìàííÿ âóã³ëüíîãî ô³ëüòðó: 1 . 8 å). 6 a-b). â ³íøîìó âèïàäêó ùå ðàç ïîâåðí³òü ðó÷êó) (ìàë. 4-5). ßêùî íàäòî âèñîêèé ð³âåíü âèïàðóâàííÿ òà äèìó. Âóã³ëüíèé ô³ëüòð (ëèøå â ðåæèì³ ô³ëüòðàö³¿). ñêîðèñòàéòåñÿ íèì äëÿ ñâåðäëåííÿ îòâîð³â. Ïåðåâ³ðòå ïåðåìèêà÷ ðåæèì³â ðîáîòè íà âíóòð³øí³é ÷àñòèí³ (G) òà óïåâí³òüñÿ. òà äຠçìîãó âàì âñòàíîâèòè ð³çí³ ð³âí³ ïîòóæíîñò³ òà âìèêàííÿ/âèìèêàííÿ ëàìïî÷êè. ßêùî íåìîæëèâî âñòàíîâèòè âèõ³äíó òðóáó. ³äêðèòèé âîãîíü ìîæå ïîøêîäèòè ô³ëüòð òà ñ ï ð è ÷ è í è ò è ï îæå æ ó. Óñòàíîâ³òü ô³ëüòð ó â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ (ìàë. 2). ϳäêëþ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ³. çí³ì³òü ðåø³òêó. Âèâåäåííÿ ïàðè ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ì³ñöåâèõ âèìîã òà ³íñòðóêö³é äëÿ áåçïåêè òà òåõí³÷íèõ îáìåæåíü. Ìè ðåêîìåíäóºìî âìèêàòè âèòÿæêó çà 5 õâèëèí äî ïî÷àòêó ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ òà âèìèêàòè ÷åðåç 15 õâèëèí ï³ñëÿ ïðîöåñó ïðèãîòóâàííÿ. ÷è çàêð³ïëåíî ô³ëüòð. Âèìêí³òü ïðèëàä ç åëåêòðîìåðåæ³. Êóõîííó âèòÿæêó ìîæíà âñòàíîâèòè íà ñò³íó àáî âìîíòóâàòè ó ìåáëåâèé åëåìåíò ßêùî äî êîìïëåêòó âõîäèòü øàáëîí Í. . Äî êîìïëåêòó âèòÿæêè âõîäèòü îäèí ³ç íàñòóïíèõ òèï³â ô³ëüòðó: À. àëå öå íå âïëèâຠíà åôåêòèâí³ñòü ô³ëüòðóâàííÿ. ¯¿ íåîáõ³äíî çàìîâëÿòè îêðåìî. Çàáîðîíÿºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ âèòÿæêîþ ïðè â³äêðèòîìó âîãí³.UA ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓ Ò À ÀÖ²¯ Ò À ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ Êóõîííà âèòÿæêà ìຠâèõ³äíèé îòâ³ð ó âåðõí³é ÷àñòèí³ (B2). 2. ßêùî äîäàºòüñÿ êàáåëü. ×èùåííÿ æèðîâîãî ô³ëüòðó: 1 . 3). ÿêùî ðåø³òêà íå çàô³êñîâàíà êîðåêòíî! Âõ³äíå ïîâ³òðÿ íå ïîâèííî ñïðÿìîâóâàòèñÿ ó òîé æå ê à í à ë . ùî ïåðåìèêà÷ âñòàíîâëåíî íà â³äâ³ä ïîâ³òðÿ – ïîëîæåííÿ À (ìàë. âàì ïîòð³áíî 3 îòâîðè ç ä³àìåòðîì 8 ìì äëÿ êð³ïëåííÿ âèòÿæêè íà ñò³íêó òà 4 îòâîðè ç ä³àìåòðîì 2. âèáåð³òü íàéâèùèé ð³âåíü ïîòóæíîñò³. Ùîá çíÿòè âóã³ëüíèé ô³ëüòð. ïîâ³ñüòå âèòÿæêó òà ïðèêð³ï³òü ãâèíòàìè. 2. ïðèºäíàéòå éîãî äî âèõ³äíîãî ãí³çäà. Âóã³ëüíèé ô³ëüòð íå âõîäèòü ó êîìïëåêò ç âèòÿæêîþ. ì³í³ìàëüíà â³äñòàíü ÿêèõ ñòàíîâèòü 3 ìì. 8 d). Öåé ô³ëüòð í å ì îæ ë è â î âèìèòè òà â³äíîâèòè. ³ä÷èí³òü ðåø³òêó àáî çí³ì³òü íåçàëåæíèé æèðîâèé ô³ëüòð (â çàëåæíîñò³ â³ä ìîäåë³) (ìàë. . ÿê³ óòâîðþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ. Âèòÿæêà ëèøå ç ïàïåðîâèì ô³ëüòðîì: çí³ì³òü ïðèñòð³é. äå íåîáõ³äíî ¿õ ïðîñâåðäëèòè (ÿê ì³í³ìóì. ùîá ä³òè íå ãðàëèñÿ ç ïàíåëëþ óïðàâë³ííÿ òà ñàìèì ïðèëàäîì. à ì³æ âèòÿæêîþ òà ãàçîâîþ àáî êîìá³íîâàíîþ åëåêòðè÷íîþ/ãàçîâîþ ïëèòîþ – 65 ñì. 4. ùî ïðèòðèìóº ïàïåðîâèé ô³ëüòð (ìàë. 7 e). ùîá óíèêíóòè çàãîðàííÿ î볿. 6. Óïðàâë³ííÿ: Ïàíåëü óïðàâë³ííÿ çíàõîäèòüñÿ íà ïåðåäí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó ïîñåðåäèí³. êîëè êîëüîðîâà ôàðáà ñòàíå âèäèìîþ ÷åðåç ðåø³òêó. Âóã³ëüíèé ô³ëüòð íåîáõ³äíî ì³íÿòè êîæí³ 4 ì³ñÿö³.5 ìì äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèòÿæêè â ìåáëåâèé åëåìåíò (ìàë. 5). 3. Ïàïåðîâèé ô³ëüòð íåîáõ³äíî ì³íÿòè ùîì³ñÿöÿ àáî (ÿêùî âè âèêîðèñòîâóºòå ô³ëüòð ç ïîôàðáîâàíîþ âåðõíüîþ ñòîðîíîþ). 1).

Âèêðóò³òü âèêîðèñòàíó ëàìïî÷êó òà âñòàíîâ³òü íîâó ç ìàêñèìàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 40 Âò (Å14).UA Çàì³íà åëåêòðè÷íî¿ ëàìïî÷êè: 1 . 3. ùî ëàìïî÷êà âñòàíîâëåíà êîðåêòíî. Ìè íå íåñåìî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèíèêíåííÿ áó äü-ÿêèõ ïðîáëåì. óïåâí³òüñÿ. ³ä÷èí³òü ðåø³òêó àáî çí³ì³òü íåçàëåæíèé æèðîâèé ô³ëüòð (â çàëåæíîñò³ â³ä ìîäåë³) (ìàë. Äëÿ íàî÷íîñò³ ñêîðèñòàéòåñÿ ìàëþíêàìè åëåìåíò³â âèòÿæêè. Âèìêí³òü ïðèëàä ç åëåêòðîìåðåæ³. Çàâæäè âèìèêàéòå ïðèëàä ç åëåêòðîìåðåæ³ ïåðåä ÷èùåííÿì. Íåáåçïåêà âèíèêíåííÿ ïîæåæ³ çðîñòຠïðè íåäîòðèìàíí³ ³íñòðóêö³é ùîäî ÷èùåííÿ âèòÿæêè òà çàì³íè ³ ÷èùåííÿ ô³ëüòðó . Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóéòå âîëîãó ãàí÷³ðêó òà íåéòðàëüíèé ð³äêèé ìèþ÷èé çàñ³á. ïîæåæ³. ïåðåä òèì. 2. ùî âèíèêëè â ðåçóëüòàò³ íåïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó òà íåäîòðèìàíí³ äàíî¿ ³íñòðóêö³¿. ÿê çâåðíóòèñÿ ó ñåðâ³ñíèé öåíòð. ïîøêîäæåíü. òàê ³ âñåðåäèí³. Ïðè ïîøêîäæåíí³ îñâ³òëåííÿ. ÿê³ ïîäàíî íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿ ³íñòðóêö³¿. . Íå çàñòîñîâóéòå àãðåñèâí³ ìèþ÷³ çàñîáè. 6 a-b). ×èùåííÿ: Âèòÿæêó íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíî ÷èñòèòè ÿê çîâí³.

Dacã becul nu funcþioneazã. Potriviþi elementul C pe ea. Curãþarea: Hota trebuie curãþatã în mod regulat. Deschideþi grilajul sau îndepãrtaþi filtrul de grãsime (depinde de model). Fig. Fig. Numai pentru hota cu filtrul de hârtie: îndepãrtaþi dispozitivul asigurând filtrul de hârtie. Dacã existã o prizã în apropiere. Filtrul de hârtie trebuie înlocuit lunar sau . Funcþionarea: Panoul de control este pe partea din faþã hotei în centru ºi vã permite selectarea ºi setarea unor variante de putere. 8 (e). Folosiþi schema explicativã din primele pagini ca referinþã. Întreþinerea filtrului de grãsime 1. Fig.RO Hota are o gurã de evacuare a aerului în partea superioarã (B2). urmaþi paºii în ordine inversã. Deschideþi grilajul sau scoateþi filtrul de grãsime (în ultimul caz spãlaþi filtrul imediat). atât în interior cât ºi în exterior. Urmãriþi instrucþiunile din aceastã broºurã. asigurându-vã cã întreaga suprafaþã de extragere este acoperitã.8 (d) 5. Nu trebuie sã existe flacãrã deschisã sub hotã. Prãjirea trebuie de asemenea supravegheatã permanent pentru a vã asigura cã uleiul nu sare în foc. alegeþi treapta mai puternicã. 6. dacã nu. 5. 2. 4-5. Instalarea: Distanþa dintre hotã ºi aragaz trebuie sã fie de minim 50 cm pentru aragazurile electrice ºi minim 65 cm pentru aragazurile pe gaz sau combinate. Dacã concentraþia de fum ºi de vapori este prea ridicatã. Filtrul de carbon trebuie cumpãrat separat.1 Verificaþi poziþia pornit din interior (G) ºi asiguraþi-vã cã este în poziþia de ventilare (A).4 2.5 4. instalaþi un prelungitor bipolar care este în concordanþã cu regulamentele de siguranþã ºi are contactele la o distanþã de minim 3 mm. Închideþi compartimentul filtrului. scoateþi grãtarul ºi prindeþi hota cu ºuruburile. 7. . un filtru cu partea superioarã coloratã . puneþi la loc pãrþile compenente în ordine inversã demontãrii lor. Notã: Coºul de evacuare trebuie cumpãrat separat. puteþi folosi hota în modul de filtrare. introduceþi ºtecherul în prizã. Îndepãrtaþi filtrul murdar. Montarea sau scoaterea filtrului de carbon: 1. Hota poate fi montatã pe perete sau instalatã într-un corp suspendat. 8 (g) Montarea pe perete: Introduceþi distanþierele J ºi cele douã ºuruburi K în cele douã gãuri superioare din perete. Posibilitatea de incendiu este crescutã dacã nu þineþi cont de instrucþiunile de curãþare ale hotei ºi de cele de înlocuire ºi curãþare a filtrului. Dacã nu. Dacã este imposibil de instalat un coº de evacuare. Nu folosiþi substanþe abrazive. Vã recomandãm sã porniþi hota cu 5 minute înainte de a începe sã gãtiþi ºi sã o lãsaþi în funcþiune încã 15 minute dupã ce aþi terminat de gãtit. Deconectaþi hota de la prizã. Pentru a ajunge la suportul filtrului rotiþi butoanele la 90º þi deschideþi capacul. oval cu puterea maximã de 40W (E14). Deconectaþi hota de la prizã Instalarea într-un corp suspendat: Fixaþi hota cu ajutorul celor patru ºuruburi M în interiorul corpului suspendat. 6 (a-b). Fig. precum ºi pornirea ºi oprirea lãmpii. folosiþi-l pentru gãuri. se poate decolora uºor. 6 (a-b) 3. Se foloseºte o cârpã moale ºi un detergent lichid neutru.3. Este folosit pentru a capta mirosurile neplãcute care apar în timpul gãtitului. Asiguraþi-vã cã întrerupãtorul G este în poziþia F Fig. înainte de a chema tehnicianul. accidentele sau incendiile care pot sã aparã dacã instrucþiunile din aceastã broºurã nu sunt urmate. Rotiþi butonul de blocare al filtrului la 90º (verificaþi dacã filtrul este asigurat).deîndatã ce culoarea devine vizibilã prin grilaj. dar asta nu înseamnã cã nu mai este bun. 4. Întotdeauna deconectaþi hota înainte de curãþare. nici curãþat. Dacã ºablonul H este inclus. acesta Conectarea la sursa de energie electricã: Voltajul furnizat de compania de electricitate trebuie sã fie acelaºi cu cel indicat pe eticheta cu datele tehnice aflatã pe partea interioarã a hotei. Schimbarea becului: 1. Flacãra deschisã poate distruge filtrele ºi de asemenea poate cauza incendii. Dacã spãlaþi filtrul metalic în maºina de spãlat vasele. Asta înseamnã cã va trebui sã instalaþi un filtru cu carbon a cãrui gurã de evacuare este acoperitã cu un grãtar pe partea din faþã a hotei.dacã folosiþi Intreþinerea: Întotdeauna înainte de orice curãþare deconectaþi hota. Filtrul cu carbon (numai la versiunea cu filtrare) Acest filtru nu poate fi nici spãlat. 3. Deºurubaþi becul vechi ºi înlocuiþi-l cu un bec nou. Fig. Deconectaþi hota de la prizã 2. Niciodatã nu utilizaþi hota cu grãtarul scos! Aerul din interiorul hotei nu trebuie niciodatã direcþionat cãtre o coloanã de evacuare a fumului sau a vaporilor rezultaþi din folosirea unor aparate care nu au ca sursã energia electricã! Dacã hota este folositã împreunã cu asemenea aparate asiguraþi-vã cã încãperea este corect ventilatã. Fig. 6 (a-b) 3. 2. Precauþii: Acest aparat trebuie utilizat de adulþi. Copiii nu trebuie lãsaþi sã se joace cu aparatul sau cu panoul de comenzi. Filtru pentru grãsime Hota are unul din urmãtoarele tipuri de filtre: A. asiguraþi-vã cã becul este bine poziþionat. Potriviþi la loc grilajul sau filtrul de grãsime. . T rebuie înlocuit la fiecare 4 luni.5 mm pentru instalarea pe un suport). chiar deasupra panoului de control. Fig. Deschideþi grilajul sau scoateþi filtrul de grãsime (depinde de model). Nu suntem responsabili pentru incidentele. Fumul trebuie evacuat conform regulilor locale de securitate ºi conform instrucþiunilor tehnice. Potriviþi filtrul de carbon în poziþie. B. apoi introduceþi al treilea ºurub (L) prin interiorul hotei ºi fixaþi-le bine. Fig. Dupã ce filtrul a fost înlocuit sau curãþat (depinde de model). sprijiniþi hota pe perete sau pe corpul suspendat ºi faceþi gãurile acolo unde aveþi nevoie (veþi avea nevoie de gãuri de cel puþin 3 x 8 mm diametru pentru montarea în perete ºi de cel puþin 4 x 2. Fig. Filtrul de metal trebuie curãþat o datã pe lunã cu detergent neutru ºi trebuie sã fie sau spãlat de mânã sau în maºina de spãlat vasele la o temperaturã micã ºi utilizând un ciclu scurt. Fig. Fig. Pentru scoaterea filtrului de carbon.

Fig. 4. Frying of foods must be kept under close control in order to avoid overheated oil catching fire. Turn the carbon filter locking knob 90° (check that the filter is secured. 3. then insert the third screw L from inside the cooker hood and fasten all three screws. B. Follow the instructions in this booklet. 6 (a-b). Always disconnect the hood before cleaning. Disconnect the electrical power supply. It should be replaced every 4 months.5mm diameter holes for installation in a hanging cabinet. Fig. Fig. Flambé cooking with a cooker hood is prohibited. If not. If it is impossible to install an exhaust tube. Do not use abrasive cleaners. just above the control panel. Changing the lightbulb: 1. The paper filter should be replaced monthly or (if you are using the filter with the coloured upper side) once the colour becomes visible through the grille. The metal filter must be cleaned once a month using non aggressive detergents. Fit element C on it. install a bipolar switch that adheres to safety regulations and has the contacts at a distance of at least 3 mm. 1. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance. Installation: The distance between the cooker hood and the cooker should be at least 50 cm with electric cookers and at least 65 cm with gas cookers or combined electric/gas cookers. Fig. We are not responsible for any problems. 2. 3. Fig. After the grease filter has been replaced or cleaned (depending on model). make sure that the lamp are fitted properly into its housing before you call for technical assistance. Otherwise. Refit the extractor grille or grease filter. To remove the carbon filter. The carbon filter is not supplied. Note: The exhaust tube is not supplied. injuries or fires which may occur if the instructions in this booklet are not followed. Grease filter maintenance: 1. Fig. refit the parts in reverse order. Fig. It has to be ordered separately. If smoke and vapour concentration is too high. 8 (e). If a plug is provided. .GB The cooker hood has an air outlet on the upper side(B2). choose a higher setting. and allows you to select various power settings and to switch On and OFF its lamp. The cooker hood should be cleaned regularly on the outside as well as inside. The cooker hood can be wall mounted or installed in a cabinet.supporting grease filter (depending on model). 4. 6 (a-b).supporting grease filter (depending on model). Make sure that the mode switch G is in position F. The line voltage must be the same as indicated on the technical data label which is on the inside of the cooker hood. Remove the dirty grease filter. plug it into an outlet. Disconnect the electrical power supply. We recommend you turn on the cooker hood 5 minutes before starting to cook and leave it on for another 15 minutes after you are done cooking. either by hand or in the dishwasher. Fitting or removing the carbon filter: 1. Use figures of the elements on the first few pages of this booklet as a reference. Caution: This appliance is designed to be operated by adults. Open the extractor grille or remove the self-supporting metal grease filter (in this last case wash the filter immediately). which must be set to a low temperature and a short cycle. It is used to catch unpleasant smells that develop when cooking. rotate the knobs 90° and open the lid. 2. The cooker hood is fitted with one of the following type of grease filter: A. To access the carbon filter seat. If the lights do not work. This filter is neither washable nor renewable. Wall mounting: Insert wall plugs J and two screws K into the two uppermost holes in the wall. 5. 3. This means you have to install the carbon filter whose exhaust aperture is covered with a grille on the front side of the hood. Close the carbon filter compartment 7. 5. Use a damp cloth with neutral liquid cleaners. Fig. The use of a free flame is damaging to the filters and may cause fire accidents. on its center side. Fig. 6 (a-b). It has to be ordered separately. The environment must always be adequately aerated when the cooker hood and other appliances powered by other than electricity are used at the same time. 4. you can use the cooker hood in filtration mode. 2. Check the mode switch on the inside (G) and ensure it is in pumping position A. Fig. 6. Unscrew the broken lightbulb and replace it with an oval lightbulb with maximum power 40W (E14). If the template H is included. proceed in reverse order. disconnect the cooker hood. 8 (d). Hood with paper filter only: remove the device securing the paper filter. 7 (e). Maintenance: Grease filter Before doing any maintenance work. 8 (g). Fig. When washed in a dishwasher. Carry out fumes discharging in accordance with the regulations in force by local laws for safety and technical restrictions. 5. Fig. making sure the entire extraction surface is covered. Fit the shaped carbon filter in its default location. Open the extractor grille or remove the self. Fire hazard is increased if you do not adhere to the instructions for cleaning the cooker hood and replacing and cleaning the filter. remove the grille and hang the cooker hood by the screws. Disconnect the electrical power supply. 2. Open the extractor grille or remove the self. 4-5. Connecting to electrical line. Cleaning: Operating: The control panel is on the front of the cooker hood. therefore free flame cooking must be avoided. use it to drill the holes. the metal filter may discolour slightly. Fig. Carbon filter (filtration mode only) Installing into a cabinet: Fasten the cooker hood by the 4 screws M from inside the cabinet. lean the cooker hood against the wall or the hanging cabinet and mark holes where you need them (you will need at least 3 x 8mm diameter holes for wall mounting and at least 4 x 2. otherwise rotate it further). 3. Do not use the cooker hood where the grill is not correctly fixed! The suctioned air must not be conveyed in the same channel used for fumes discharged by appliances powered by other than electricity. but this does not affect its filtering capacity.

Netzstecker ziehen. stellen Sie sicher. Der Raum muß immer richtig belüftet werden. 5. daß sie richtig eingesetzt worden ist. Die Dunstabzugshaube im Schrank mit den 4 M. Zur Befestigung der Dunstabzugshaube die eventuell mit ausgelieferte Bohrschablone H benutzen. bei starkem Dunst eine höhere Leistungsstufe gewählt werden.und Bratdünste angepasst werden. der synthetischer Filter muß einmal im Monat ausgetauscht werden oder (wenn ein farbiger Filter verwendet wird) wenn die Farbe durch den Rost sichtbar wird. Abb. Gitter abnehmen und die Dunstabzugshaube durch die angebrachten Schrauben an die Wand hängen. daß sie sich in Position A befindet. 5 Befestigung an der Wand Zu beachten Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich für Erwachsene erdacht und hergestellt. wenn der Gitter nicht richtig befestigt worden ist! Die angesaugte Luft muß nicht in denselben Kanal geführt werden. Abb. Flambieren unter Dunstabzugshaube ist wegen Brandgefahr nicht erlaubt. setzen Sie die einzelnen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Ist die Haube mit Anschlußleitung und Stecker ausgeliefert worden.D Die Luftaustrittsöffnung der Dunstabzugshaube ist auf der oberen Seite positioniert (B2) Teil C darauf einsetzen. Schließlich alle drei Schrauben befestigen. Abb. Abbildungen 45) Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb) Netzstecker ziehen.und Innenflächen der Haube sollen regelmäßig gereinigt werden. daß die Abluftbetriebstaste G sich in Position F befindet. 8 ( g ) 4.und Reinigungsarbeiten steigt das Risiko der Brandgefahr Die hier angegebene Gebrauchsanweisung und die darin enthaltenen Abbildungen aufmerksam durchlesen und beachten. Die Dunstabzugshaube ist entweder für Montage an Wand oder unter Oberschrank geeignet. bevor Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung setzen. auszuschalten. Abb. sie ist für Abluftbetrieb vorgesehen. Dabei ist ein Aktivkohlefilter benötigt. 2. Ansonsten sollen Sie die Dunstabzugshaube an der Wand oder dem Küchenschrank anhalten und die Borhlöcher an der hinteren Wand anzeichnen (wenigstens 3 Löcher mit einem 8 mm Durchmesser für die Wandmontage und wenigstens 4 Löcher mit einem 2. 6 (a – b) 3. Gitter oder Fettfilter wieder einsetzen. die dritte Schraube L vom Innern der Haube einsetzen. Defekte Lampe heraus. d. Beim Reinigen in der Geschirrspülmaschine können Farbveränderungen auftreten. Aktivkohlefilter einrasten. 8 (e) 6. 2 Der Umluftanschluß wird nur dann eingesetzt.und neue Ovallampe hineindrehen (max. 3. Die Dunstabzugshaube ist nicht zu gebrauchen. Glühlampe austauschen: 1. Fettfilter Elektrischer Anschluss Vor dem elektrischen Anschluß ist zu prüfen. Anmerkung: Werkseitig wird die Haube ohne Abluftrohr ausgeliefert. Bitte beachten Sie. die Abluft nach außen zu leiten. Diese haben keinen Einfluß auf die Filterfunktion. Vor Reinigungsarbeiten Netzstecker immer ziehen. Den Sicherheitsdrehknopf des Aktivkohlefilters um 90 Grad drehen (stellen Sie sicher. Abbildung 4. Der Aktivkohlefilter ist nicht waschbar und nicht regenerierbar. Reinigung und Pflege Bei allen Wartungs. Sie können mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gereinigt werden. die aus einer Nichteinhaltung dieser gegebenen Hinweise entstehen. Es soll alle 4 Monate ausgetauscht werden Werkseitig wird die Haube ohne Aktivkohlefilter ausgeliefert. Fettfilter reinigen 1. Stellen Sie sicher. Dübel J und die zwei Schrauben K in die höchsten Wandlöcher einsetzen. wenn keine Möglichkeit besteht.h. den lokalen Maßstäben und Verfahrensregeln entspricht. Frittieren oder das Arbeiten mit Ölen und Fetten unter der Dunstabzugshaube darf wegen Brandgefahr unter ständiger Beaufsichtigung geschehen. bei geringem Dunst soll eine geringe bzw. während man kocht. ansonsten den Knopf weiterdrehen). B. Netzstecker ziehen Gitter öffnen oder der selbsttragende Metallfettfilter entnehmen (in diesem Fall ist der Filter umgehend zu waschen). die Lufteintrittsöffnung befindet sich auf der Vorderseite der Haube unterhalb dem Steuerpult und ist von einem Gitter bedeckt. 4. Sonstige Arbeiten mit offener Flamme könnten einen Brand auslösen und Filter beschädigen. 6 (a – b) 3. ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Filterträger schließen 7. die von den Anschlüssen wenigstens 3 mm absteht. die entstehen. 7 ( e ) Den schmutzigen Fettfilter entfernen Nachdem der FettFilter entweder ausgetauscht oder gereinigt (je nach Modell) worden ist. Abb. daß das Dunstabzugssystem den festgelegten Vorschriften. Funktionsweise Reinigung der Haube Der Steuerpult befindet sich auf der Vorderseite der Dunstabzugshaube und ermöglicht. Abb. .5 mm Durchmesser für die Montage im Schrank. Der Metallfettfilter muß einmal im Monat mit milden Reingungsmitteln gereinigt und von Hand oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Befestigung im Schrank Aktivkohlefilter austauschen 1. daß die Abzugsoberfläche ganz bedeckt worden ist. Sicherheitshinweise zur Wartung.und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen. Abluftröhre können Sie bei uns bestellen. 40 Watt) (E14) Sollte die Ersatzlampe nicht richtig funktionieren. kombinierten Elektro-/Gaskochstellen mindestens 65 cm betragen. Stelle Sie sicher. Beim Umluftbetrieb wird der Dunst von Fettrückständen und Gerüchen befreit. 6 (a – b) Nur für mit synthetischen Filtern versehene Dunstabzugshauben: Sicherheitsvorrichtung des synthetischen Filters entfernen. daß der Filter richtig befestigt ist. Drehknöpfe um 90 Grad drehen und Deckel entfernen. 1 Die sich innen befindende Abluftbetriebstaste ( G ) prüfen und sicherstellen. 2. Gitter öffnen oder der selbsttragende Metallfettfilter abnehmen (in diesem Fall ist der Filter umgehend zu waschen). Stellen Sie sicher. Die Dunstabzugshaube ist mit einem der folgenden Fettfilter versehen: A. 2. Um Aktivkohlefilter herauszunehmen. Die Leistung des Gerätes soll an die anfallenden Koch.h. Ansonsten bringen Sie einen den Sicherheitsvorschriften entsprechenden zweipoligen Schalter an. Bei Nichtbeachtung der Wartungs. Abb. Abb. Schrauben befestigen. Abb. Gitter öffnen oder der selbsttragende Metalfettfilter entfernen (je nach Modell). 3. stecken Sie den Stecker in die Steckdose. die gewünschte Leistungsstufe zu wählen und die Lampen einbzw. Abb. In dem letzten Fall empfiehlt sich ein kurzer Spülvorgang bei niedriger Wassertemperatur. Befestigung der Haube Aus Sicherheitsgründen muß der Abstand zwischen Haubenunterseite und Kochfläche bei Elektrokochstellen 50 cm und bei Gaskochstellen bzw. Aggressive Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche der Haube. daß Sie das Gerät 5 Minuten vor der Kochstelle einschalten und noch 15 Minuten nach dem Kochen nachlaufen lassen. wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit anderen elektrischen Geräten verwendet wird. gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. der zum Abzug von von nicht mit Spannung versorgten Geräten stammenden Dünsten dient. 8 ( d ) 5. Unfälle und Brände. Wir haften nicht für Mängel. Abb. d. Aktivkohlefilter können Sie bei uns bestellen. Außen.

3. Débrancher toujours la hotte avant d’effectuer le nettoyage. En plus. Pour démonter le filtre aux charbons actifs. Débrancher la hotte du réseau électrique 2. Nettoyage: Fonctionnement: Le tableau des commandes est situé sur la partie antérieure de la hotte. Comme référence. Si vous choisissez le lave-vaisselle. Fig. Suivre les instructions contenues dans ce livret. sélectionnez un cycle court à basse température. Entretien du filtre à graisse Installation: Installation sous meuble: Installation sur parois: Fixer la hotte avec les 4 vis M de l’intérieur du meuble. choisir une vitesse élevée. 4. remonter les différentes parties en suivant la procédure inverse en s’assurant que la toute la surface d’aspiration sera couverte. 4 trous d’un diamètre de 2. Attention: Cet appareil doit être mis en fonction uniquement par des adultes. Le filtre aux charbons actifs n’est pas fourni avec le produit mais il doit être commandé séparément comme accessoire. 5. 1. Pour arriver au logement du filtre aux charbons actifs. 1. Uniquement pour les hottes équipées avec un filtre synthétique fin : enlever le dispositif qui tient le filtre synthétique fin. Filtre aux charbons actifs (uniquement pour la version filtrante). juste en dessous du tableau des commandes. La hotte peut être montée sur paroi ou sous un meuble. Remplacement de la lampe: 1. pour le remplacement et nettoyage du filtre. 8 ( d ). Fig. La distance minimum de la hotte par rapport au plan de cuisson doit être d’au moins 50 cm pour les cuisines électriques et d’au moins 65 cm pour les cuisinières à gaz pour cuisinières électriques/à gaz ensemble. Fermer le logement du filtre aux charbons actifs 7. L’air aspiré ne doit jamais être transporté vers le même canal d’évacuation (cheminée) des fumées utilisées par des appareils qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ! Si l’on utilise la hotte en même temps que des appareils qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité. introduisez-la dans la prise. Enlever le filtre à graisse sale. 5. Placez-y l’élément C . Ne jamais utiliser la hotte si la grille n’est pas bien placée. Fig. déconnecter toujours la hotte du réseau électrique.F La hotte a une sortie d’air située sur la partie supérieure (B 2). Nous conseillons d’allumer la hotte 5 minutes avant de commencer à cuisiner et de la laisser allumée pendant 15 minutes après avoir fini de cuisiner. Fig. Le filtre métallique doit être nettoyé une fois par mois en utilisant des détergents non agressifs. Tourner la poignée de fixation du filtre aux charbons actifs de 90° (s’assurer que le filtre a bien été fixé. Il est utilisé pour capturer les mauvaises odeurs qui se produisent lors de la cuisson. La hotte doit être nettoyée régulièrement aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. utilisez-le pour effectuer les trous. au centre. Filtre à graisse: Raccordement au réseau électrique Le voltage du réseau électrique doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette des données techniques placée à l’intérieur du produit. insérer ensuite la troisième vis (L) de l’intérieur de la hotte et serrer toutes les trois vis. illustrées dans ce manuel. Il doit être remplacé tous les 4 mois. 6 ( a-b ) 3. Ouvrir la grille ou enlever le filtre à graisse métallique autoportant (selon les modèles.Fig. 6. Montage et démontage du filtre aux charbons actifs 1. . sinon tourner encore. vérifier que la lampe a été fixée de manière appropriée dans son logement avant d’appeler le service d’assistance technique. enlever la grille et suspendre la hotte sur les vis. Ouvrir la grille ou enlever le filtre à graisse métallique autoportant (dans ce cas. Effectuer l’évacuation des fumées conformément avec les réglementations en vigueur selon la réglementation locale sur la sécurité et restrictions techniques. laver immédiatement le filtre. La hotte est équipée avec les types de filtres à graisse suivants : A. 7 ( e ). Fig. Cela signifie qu’il est nécessaire de monter le filtre à charbons actifs dont le logement est couvert par une grille sur la partie frontale de la hotte. Introduire les chevilles à mur J et les deux vis K dans les trous supérieurs dans la paroi. S’il est impossible d’utiliser un tuyau d’évacuation d’air. Il ne doit pas être permis aux enfants de manipuler les commandes ou de jouer avec l’appareil. suivre la procédure inverse. 6 ( a-b ) 3. Ne pas utiliser d’abrasifs. aussi bien à la main qu’en lave-vaisselle. 4. Dans le cas d’une concentration très élevée des fumées et vapeurs. 4-5. Débrancher la hotte du réseau électrique 2. tourner les poignées de 90° et ouvrir le couvercle. Dès que le filtre à graisse a été remplacé ou lavé (selon le modèle de la hotte). pour cette raison. Fig. Ce filtre n’est pas lavable ni renouvelable. Note: le tuyau d’évacuation de l’air n’est pas fourni avec le produit. poser la hotte sur le mur ou sous le meuble et marquer les trous nécessaires pour l’installation (pour l’installation sur paroi. Dans le cas contraire. La cuisine flambée est interdite. Autrement. 6 ( a-b ) 3. il faut absolument éviter de cuisiner à feu vif. Manutention: Avant d’effectuer n’importe quel type d’opération d’entretien. monter un interrupteur bipolaire qui doit être conforme aux réglementations et avoir les contacts à une distance d’au moins 3 mm. La flamme vive peut endommager les filtres et provoquer des incendies. B. il peut légèrement se décolorer mais cela ne diminue pas son efficacité. Le filtre synthétique fin doit être remplacé tous les mois ou (dans le cas d’utilisation d’un filtre ayant la partie supérieure colorée) lorsque la couleur est visible à travers la grille. Fig. 2. 8 ( e ). Fig. il ne faut jamais laisser une friture sans surveillance mais elle doit être surveillée pour contrôler que l’huile surchauffée ne commence pas à brûler et puisse provoquer un incendie. Le fabriquant n’est pas retenu responsable pour des problèmes. Fig. Ouvrir la grille ou enlever le filtre à graisse métallique autoportant (selon les modèles Fig. Si le filtre métallique est lavé en lave-vaisselle. 5. Utiliser un chiffon humide et des détergents liquides neutres. Il doit être commandé séparément. S’assurer que l’interrupteur de la modalité G sera positionné sur F. on peut utiliser la hotte en modalité filtrante. et permet de sélectionner les différentes vitesses de fonctionnement et d’allumer et éteindre l’illumination. 3 trous minimum sont nécessaires d’un diamètre de 8mm et pour l’installation sous meuble. Fig. Dévisser la lampe abîmée et remplacez-la avec une lampe ovale de 40 W maximum ( E14). Si l’illumination ne fonctionne pas. Le risque d’incendie augmente si on ne suit pas les instructions pour le nettoyage. 8 ( g ). s’assurer que la pièce sera aérée de manière adéquate. Si le gabarit de forage H a été fourni avec le produit. Contrôler l’interrupteur de la modalité à l’intérieur (G) et s’assurer qu’il sera positionné en modalité aspirante A. de manière sûre. Remonter la grille ou le filtre à graisse. Si le produit est fourni avec une fiche. utiliser les figures des composants comme illustrées dans les premières pages de ce manuel d’instruction.2. accidents ou incendies qui pourraient se produirent à cause de la nonobservationn des instructions contenues dans ce livret. Débrancher la hotte du réseau électrique. 4. Mettre le filtre aux charbons actifs dans son logement.5 mm). Fig.

4. usando detergenti non aggressivi. Per smontare il filtro ai carboni attivi seguire la procedura inversa. Esso viene usato per catturare i cattivi odori che vengono generati mentre si cucina. ma va sempre supervisionata al fine di controllare che l’olio surriscaldato non inizi a bruciare provocando un incendio. Fig. Chiudere il vano del filtro ai carboni attivi. Per accedere alla sede del filtro ai carboni attivi. togliere la griglia ed appendere la cappa sulle viti. B. Montaggio e smontaggio del filtro ai carboni attivi 1. L’aria aspirata non deve essere mai convogliata verso lo stesso canale di evacuazione ( canna fumaria ) dei fumi usato da apparecchi che utilizzano fonti di energia diverse da quella elettrica ! Nel caso in cui la cappa venisse fatta funzionare insieme ad apparecchi che utilizzano fonti di energia diverse da quella elettrica. Manutenzione del filtro antigrasso 1. Funzionamento: Il quadretto comandi è posizionato sulla parte anteriore della cappa. Sostituzione della lampadina: 1.La fiamma viva può danneggiare i filtri e causare incendi. inserirla nella presa. Fig. Filtro ai carboni attivi (solamente per la versione filtrante ). Installazione: La distanza minima della cappa dal piano di cottura deve essere di almeno 50 cm con cucine elettriche e di almeno 65 cm con cucine a gas o con cucine elettriche/a gas insieme. 6 ( a-b ) 3. 8 ( e ). Ruotare la manopola di fissaggio del filtro ai carboni attivi di 90° ( assicurarsi che il filtro sia stato fissato in maniera sicura. Anche la frittura non deve mai essere lasciata incustodita. Deve essere ordinato separatamente. Ai bambini non deve essere consentito di manomettere i comandi o di giocare con l’apparecchio. 2. Fig. 5. Il fabbricante non è responsabile per problemi. Il filtro ai carboni attivi non viene fornito insieme al prodotto. Mettere il filtro ai carboni attivi nel suo alloggiamento . Questo filtro non è né lavabile né rinnovabile. Fig. 4-5 Installazione sotto pensile: Fissare la cappa con le 4 viti M dall’interno del pensile. Dopo che il filtro antigrasso è stato sostituito o lavato ( a seconda del modello di cappa ). Fig. 5. Quando viene lavato in lavastoviglie il filtro metallico può scolorire leggermente. Pulizia: La cappa deve essere pulita regolarmente sia esternamente che internamente.5 mm per l’installazione sotto pensile). Aprire la griglia o togliere il filtro antigrasso metallico autoportante ( a seconda dei modelli). subito sotto il quadro comandi. 7 ( e ). Svitare la lampadina danneggiata e sostituirla con una lampadina ovale con massimo 40W ( E14). 3 Nota: il tubo di evacuazione dell’aria non viene fornito con il prodotto. o ( in caso di utilizzo di un filtro con la parte superiore colorata) quando il colore è visibile attraverso la griglia. Aprire la griglia o togliere il filtro antigrasso metallico autoportante ( in quest’ultimo caso lavare il filtro immediatamente ). in caso contrario ruotare ulteriormente ). Fig. 6 ( a-b ) 3. Fig. Togliere il filtro antigrasso sporco. ma ciò non va assolutamente ad intaccare la sua efficacia. In caso di lavaggio in lavastoviglie selezionare un ciclo corto ed a bassa temperatura. 1 Controllare l’interruttore della modalità all’interno ( G ) ed assicurarsi che sia posizionato in modalità aspirante A . Manutenzione: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione scollegare sempre la cappa dalla rete elettrica. utilizzarla per fare i fori. 7. In caso contrario. Effettuare l’evacuazione dei fumi in conformità con le regolamentazioni in vigore secondo la legge locale per la sicurezza e le restrizioni tecniche. Non usare mai la cappa con la griglia non al proprio posto. ruotare le manopole di 90° ed aprire il coperchio. Fig. Il filtro metallico deve essere pulito una volta al mese. incidenti od incendi che possano verificarsi come conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo libretto. . Esso deve essere sostituito ogni 4 mesi. Usare come riferimento le figure dei componenti illustrate alle prime pagine di questo libretto istruzioni. Seguire le istruzioni contenute in questo libretto. Assicurarsi che l’interruttore della modalità G sia posizionato su F. Ciò significa che è necessario montare il filtro ai carboni attivi il cui alloggiamento è coperto dalla griglia sulla parte frontale della cappa. Il voltaggio della rete elettrica deve essere lo stesso di quello indicato nella etichetta dati tecnici ubicata all’interno del prodotto. Fig. ma deve essere ordinato separatamente come accessorio. Fig. Scollegare la cappa dalla rete elettrica. Fig.La cucina flambé è proibita .2 Nel caso in cui fosse impossibile utilizzare un tubo di evacuazione dell’aria. La cappa può essere montata a parete o sotto pensile. Fig. 2. Solamente per le cappe equipaggiate con filtro sintetico sottile: togliere il dispositivo che tiene il filtro sintetico sottile . Aprire la griglia o togliere il filtro antigrasso metallico autoportante ( a seconda dei modelli). Il rischio di incendio aumenta qualora non venissero seguite le istruzioni per la pulizia e per la sostituzione e pulizia del filtro contenute in questo libretto. 6 ( a-b ) 3. 5 Attenzione: Questo apparecchio deve essere fatto funzionare esclusivamente da adulti. Nel caso in cui il prodotto venisse fornito di spina. inserire poi la terza vite ( L ) dall’interno della cappa e serrare tutte e tre le viti. Altrimenti montare un interruttore bipolare che sia conforme alle regolamentazioni sulla sicurezza e che abbia i contatti ad una distanza di almeno 3 mm. pertanto deve essere assolutamente evitata la cucina a fiamma viva. 6. Filtro antigrasso: La cappa è equipaggiata con uno dei seguenti tipi di filtro antigrasso: A. 2. 8 ( g ). e consente di selezionare le varie velocità di funzionamento e di accendere e spegnere l’illuminazione. Usare un panno umido e detergenti liquidi neutri. Mettervi l’elemento C . Scollegare la cappa dalla rete elettrica. al centro. rimontare le parti seguendo la procedura inversa. assicurarsi che la lampadina sia stata fissata in maniera appropriata nella sua sede prima di chiamare il centro di assistenza tecnica. Scollegare sempre la cappa prima di effettuarne la pulizia. Non usare detergenti abrasivi. Rimontare la griglia o il filtro antigrasso. Se la dima di foratura H è stata fornita insieme al prodotto. assicurarsi che la stanza venga aerata in maniera adeguata. è possibile usare la cappa in modalità filtrante.I La cappa ha una uscita per l’aria posizionata sulla sua parte superiore ( B 2 ). Il filtro sintetico sottile deve essere sostituito ogni mese. assicurandosi che l’intera superficie di aspirazione sia coperta. Fig. Collegamento alla rete elettrica. scegliere una velocità alta. Consigliamo di accendere la cappa 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla accesa per 15 minuti dopo che si è finito di cucinare . 8 ( d ). 4 Installazione a parete: Inserire i perni a muro J e le due viti K nei fori superiori sulla parete. Se l’illuminazione non dovesse funzionare. sia a mano che in lavastoviglie. poggiare la cappa sul muro o sotto il pensile e segnare i fori necessari per l’installazione ( sono necessari almeno 3 fori del diametro di 8 mm per l’installazione a parete e 4 fori del diametro di 2. In caso di una concentrazione di fumi e vapori molto elevata. 4. Scollegare la cappa dalla rete elettrica.

Az elszívót javasolt 5 perccel a fõzés megkezdése elõtt bekapcsolni és a fõzés befejezése után még 15 percig mûködtetni. Amennyiben az elszívó rendelkezik villásdugóval. amely megfelel és biztonsági elõírásoknak és amelynek csatlakozói között legalább 3 mm távolság van. A füzet elsõ oldalain szereplõ képek segítségünkre lehetnek. ha mosogatógépben tisztítjuk. kép. Erre erõsítsük rá a C elemet. gáz és vegyes fõzõlapok esetében pedig legalább 65 cm távolságra kell elhelyezni. ha a felsõ konyhai elem aljára szereljük az elszívót). ezt használhatjuk a lyukak kifúrásához. az elszívót illesszük a falhoz. Amikor a zsírszûrõt újjal helyettesítettük vagy megtisztítottuk (típustól függõen). A bb a n az esetben. 6 (a-b) képek. 4-5. ezért kerüljük el. Helyezzük vissza a hálót vagy a zsírszûrõt. A fémfilter mosogatógépben való tisztítás esetén veszíthet színébõl. A szénfiltert külön kell megrendelni. . T ávolítsuk el a szennyezett zsírszûrõt. Ne Mûködés: A vezérlõ lemez az elsõ oldal közepén található és lehetõvé teszi az elszívó be. Cseréjére 4 havonta van szükség. A szénfilter szívja be a fõzés közben keletkezõ kellemetlen szagokat. hogy a G kapcsoló az F pozícióban van-e. használhatunk szûrõs kivitelû elszívót. L csavar t és mindhár mat csavarozzuk be erõsen. 2. Áramtalanítsuk az elszívót..vagy páraelvezetõ csövébe. 6 (a-b) képek. 2. kímélõ tisztítószerrel. éppen a vezérlõ lap felett. károkért vagy tûzért. Papír filter: havonta egyszer kell cserélni. Erre nedves rongyot és semleges. 40Wos izzóval (E14). hogy megelõzzük az olaj esetleges égését. Áramtalanítsuk az elszívót. 6. amikor a szín átlátszik a hálón. illetve 4 db 2. 4. B. Ha szeretnék eltávolítani a szénfiltert. Ehhez szénfiltert kell elhelyezni. 7 (e) kép. vagy ha olyan szûrõt használunk. Áramtalanítsuk az elszívót. 5. nem elektromos energiaforrásból táplált berendezés füst. Az elszívót felszerelhetjük a falra. Tisztítás: Az elszívót kívül és belül rendszeresen tisztítani kell. amelyeket másfajta energia mûködtet. Nyissuk ki a hálót vagy vegyük le az önálló fém filtert (ebben az esetben a filtert azonnal tisztítsuk meg). forgassuk el a gombokat Falra szerelés: A felül kifúrt két lyukba helyezzünk J fali betétet és 2 db K csavart. Kövessük a füzetben leírt utasításokat. Fém filter: havonta egyszer kézzel vagy mosogatógépben kell tisztítani. folyékony tisztítószereket használjunk. Ha az elszívónak nincs villásdugója. Ellenõrizzük. hová kell a lyukakat fúrnunk (legalább 3 db. Csak papírfilteres elszívó: távolítsuk el a papír filtert tartó berendezést (filtertartó). Csukjuk be a szénfilter tartóját. 4. kép. hogy megérintsék a lemezt vagy játsszanak a készülékkel. Csavarjuk ki a meghibásodott izzót és helyettesítjük ovális. 8 (d) kép. Ha az elszívóhoz mellékelve van a H sablon. vagy egy felsõ konyhai elem aljára. A zsírszûrõ karbantartása: 1. kép Ellenõrizzük. 5. Szénfilter Ezt a filtert nem lehetséges megtisztítani vagy felújítani. Az olajban való sütést egész idõ alatt felügyeljük. hálóval fedve. kép. 2. kép Amennyiben a fõzés közben keletkezõ füstöt és párát nem lehet a helyiségbõl elvezetni. A szénfilter behelyezése és eltávolítása: Felsõ konyhai elemre való felszerelés: Az elszívót 4 db csavarral a szekrény belsõ részérõl rögzítsük. flambírozás). 90 fokkal és nyissuk ki a fedelet. Ha az izzó nem világít. A gyártó nem vállal felelõsséget olyan esetleges nehézségekért.és kikapcsolását. 1. Az elszívó alatt szigorúan tilos nyílt lángon ételeket készíteni (pl. Zsírszûrõ: Az elszívóban a következõ típusú zsírszûrõk egyike található: A. Ha nincs mellékelve sablon. használjunk súrolószereket. Helyezzük a szénfiltert a helyére. hogy megfelelõen vannak-e becsavarva az izzók a foglalatba. konnektoron keresztül csatlakoztathatjuk. helyezzük vissza – a fenti folyamat lépéseit követve fordított sorrendben. 5. Amikor az elszívót olyan berendezésekkel együtt használjuk. Az elektromos hálózatba való bekötés: A hálózati feszültség meg kell hogy feleljen az adattáblán szereplõ értéknek (mûszaki adatokat tartalmazó cimke). hogy rögzítve van-e a filter – na nincs. Figyelmeztetés: A készüléket csak felnõttek használhatják Gyerekeknek ne engedjük meg. ha a háló nincs megfelelõen felszerelve! A beszívott levegõ nem irányulhat más. A nyílt láng használata árt a filternek és tüzet okozhat. 1. Karbantartás: Az elszívót mindenféle karbantartás elõtt áramtalanítsuk. forgassuk még tovább a gombot). Tisztítás elõtt mindig áramtalanítsuk az elszívót. megfelelõ szellõzést kell biztosítanunk a helyiségben. valamint különféle szívóerõ beállítását. Ezután belülrõl helyezzük a harmadik. a csere akkor válik szükségessé. Fordítsuk el 90 fokkal a filter bezárására szolgáló gombot (ellenõrizzük. helyezzünk el egy kétpólusú kapcsolót. amelynek elvezetõ nyílása az elszívó elsõ részén található. Elhelyezés: Elektromos fõzõlapok esetében az elszívót legalább 50 centiméter távolságra. vagy a konyhai elem aljához és jelöljük be. Nyissuk ki a hálót és vegyük le az önálló zsírszûrõt (típustól függõen) 6 (a-b) képek. Nyissuk ki a hálót vagy vegyük le az önálló zsírszûrõt (típustól függõen). a fenti folyamatot ismételjük meg. amelynek felsõ része színezett. még mielõtt kihívnánk a szervizet gyõzõdjünk meg arról. 2. 3. hogy a belsõ oldalon lévõ kapcsoló (G) »Elvezetés« pozícióban van-e (A). 3. távolítsuk el a hálót és akasszuk az elszívót a csavarokra. de fordított sorrendben.5 mm átmérõjû lyukra abban az esetben. 3. amelyek a jelen utasításban foglaltak be nem tartásából erednek. de ez nem hat ki szûrési képességére. Hogy elérjük a szénfilter tárolóhelyét. Izzócsere: 1. 4. Gyõzõdjünk meg arról. hogy a füst és pára kiválasztására szolgáló teljes felület le van-e fedve. 8 (g) kép. T úl nagy mennyiségû füst és pára esetén állítsuk nagyobbra a szívóerõt. állítsuk a gépet alacsony hõfokra és rövid mosogatásra. 8 mm átmérõjû lyukra lesz szükségünk falra szerelés esetén. 7. 3. Figyelem: az elvezetõ csövet külön kell megrendelni. Pontosan vegyük figyelembe a helyi szervek mûszaki és biztonsági elõírásait a füst elevezetésére vonatkozóan. amely az elszívó belsõ oldalán található. Ne használjuk az elszívót. képek.HU Az elszívó levegõkivezetése (B2) a felsõ oldalon található. 8 (e) kép.

.

LI2CAF Ed. 05/05 .