SWINTON A V

KE S TE R AV

NA TIC

VALJEA N

VESPER

BURNET

DA NUBE

SEPU LV ED A

150 00

AQU EDUCT

L ANGDON

WOO D LEY

N COLUMBUS

OS

00

ITAS CA
AV

ST
AV

GOT HA M ST

M

96

DR

NOB LE

VA L J EA N

S TAS SEN
SAL OMA
NOV IC E
ST

ST

U M

Y

AM

ST

FO

RD

ST

14

50

0

K

S

T

ST

SUPERI OR

ST

S UPER I OR

ST

ST

MO OD

PL

ST

RE
Y

IN M

97 00

G

TO

K

N
GO LE TA
R BA
BO N AN

ZA
L O

ST
GA
E AL

ST

O

S P

ORI ON

BLVD

950 0

Y W

PLU MMER
GL EDHILL

ST

SYL M AR

N O V PL

CE

L IM E DA L E

ST

AV

ST

ST
AV
GL ED H IL L
VI NCE NNES
AV

9 50 0

9 50 0

NOV ICE

A R LE Y

HENDR I X

AV

ST
AV

JESTER

ST

CT

AV

158 00

NOG A WY
G L ED H IL L

L N

154 00

PLU MMER
1 51 00
CORE L N

ST

ST

GA

G

ER

GR
GA

U

EN
TO N

ST
96

ST

R

BE

R

SU

NB

UR

ST

ST

0 90 13

ST

ST

KA

M

LO

O

PS ST

0 20 13

RR CO

TI EN
AV
AV

E GL NA

E OB

00 98

LE

AV

AV

CK AV ON EL

V

N SA

TO IN G RR DO

GU O LL

AV

DU

R VA

U LA

AV

SK

AV

AV

AV

NA

PLU MMER
145 00
DAISY
Y DA

IN
RE IN M

AV

ST
0 05 14

GL

AM

IS

GO

L

A ET
ST

154
AV

C
0 30 13

R O

T N E R ST

I

0 90 12

L RE

AV

RIN

TE

50 96

W O O D

W O O D

CO

E

AV

N

AV

N

E AL

AV

AV

N SA

AV

E IC

AV

00 96

0 950

146 00

DE MPS EY

B US

AV

LE MONA

AV

L N

VINCEN NES

ST
AV

CT

ST

AQ UEDU CT

N C OLUM

JUN EBERRY

MEM OR Y PAR K

SASSAFRAS

AV

LI GGETT

ST
TU P PER

AV

VIN C EN N ES

ST

V INCENNE S

CORE W Y

S I A MAR CT

GL EDH ILL
V INCE NNE S

ST

AV

DR
Y LN

M

ST
GL

143 00

G

ST
ST

E D H IL L

LIG GET T

ST

K ES TER

ST

ST

ST AN DR AE

BL K AC

OAK

CT

K

T UP PE R
929 9

CT

N VI CENNES

ST

LI L

ST

A LL BE R BE
GA R
G RE

KA

M

LO

O

PS
ST

CA

NY

O

N

BO

N

AN

ZA

PS OO ML KA ST

ST

SU

N

BU

R

ST

ST
00 95

154

AM

00

D US KY

BO

ST

CR AN

Y

OB

AV

CT
Y W

R FO

UR

A W

EC K

O W

O NY CA

E T

AV

ST

ST
BR
AN ST

ST

T ARA CK AM
ROM ERO
Y W

CT

TUPP ER
NORT HW I D N
LN
VE N T A N A

ST

PL OU TH YM

NA TIC

S WINTON

92 00

VA LJE AN

W Y

AV

AV

WA KE FIE L D

AV

VENTANA

WI L LI S

AV

AV

VI CENTE N

ST

CA LA HAN

ST
910 0

AV

D EA

N I DEPEND ENCE

COLLET T

DE ARBORN

ST
AV

AV

CT

R O ME R O
LN

L N

ST

ST

PR O VI D N C E E

W Y

RB

N

ORN

DE AR B O RN

PROVIDE NCE

L N
LN

PL

AL A D

PL
MERC ED CT

DE AR BO RN ST
ST

NUYS

KNAPP

ST

RYAN

KNAPP

ST

BEDFOR D L N

PL

ST

144 00

TUP PE R

L IG

G

T ET

ST

ST

T

R ER

A
HA

0 25 14

IS AM GL ST

L KE

OW
BO

NA
N AN ZA

DE

AR

RN BO ST
AN

AV

TA LE GO ST

G KA

E

L

4 02 14

ST
LO

DO RRIN GT ON
PL

KA

M

O

PS

S

B UN

UR

ST
ST

B OS

O

E RN

0 50 13

H IC W M ST O

0 60 13

O NG WI
A BE

O M

NT

AG

U

E

¦ ¨ §
NA

5
CH A

E AD SC HO CA EC KE LA LA EO MIN LL BE ST DE

BA

D

AV

ALL RF

N CA

OD

O WO

NA

E AL

SH

LN

TE U RB

NA

AR

AV

N

I CT CA

T S

CH

AS

E

ST

B

A R

K C

E

N

G

A DM

R VA

P

MO ON

LE

00 95

L SY

GU

N

RY

VE

CT

A

LL

R

M AR AV

N
IN RR DO

0 930 AM BE AV

N LY OS

AV

O AV

AV

00 94

AV

AV

00 94

NB E U

AV

RE

ST

ST

PL

ST
AV

DE

BE

LL

SE

ST

ST
ST 0 05 13

D

C MI

BR

00 93

AV
PL

E AL

LE

SH

W

O M W H IC

910 0

69
157 00

AV

AV

AV

1 62 00
910 0

NORD HOFF
1 53 00

PORTO FI O N

L N

CALAHAN

CAL AH

ST
910 0
910 0

W OOD LE Y

NOB LE

AV

A QUE D UCT

N

SU NBURS T
ST
AV

ST

DE MPS EY

69
LAN GDON

SUNB URS T
BROAD MOOR
AV

ST

150 00

NORDHOF F
SU N BU R ST
BROAD -

ST

144 00

ST
139 00

3 1

75

0

ST
NA

ST
ST
IN M

ST

S MU

C

IN AT

E

K

V

IN

AV

GO

AV

D

ST

TA LE AR

BA

GT
ON MO AV

NG RI OR

E RT

LD

CH

AV

ON

Y

E

E

NA G LE

TO

ER M

0 50 13

R B

C A

E K

N

N VE

N

AV

CR

C

L ZE

ED

142 00

H ASKEL L

COLUMBUS

AV

AV

AV

CEDROS

AV

OS BORNE ST
GA VI OTA

W I LLI S AV

ST

AV

ST

SU NBURST
ST
AV

TOBI AS

GA YNOR

GL ORI A

SAN

ORI ON

BU RNE T

M EM O R Y

VAN

PA RK

S WI NTON

VA LJE AN

8 90 0

DENSM ORE

COLLETT

LE MON A

ST ANSBU RY

C OST E LL O

AV

AV

MO ONBEAM

AV

RAN CHIT O AV

ST

89 00

0 9 00

AV

ST

90 0 0

RA YEN

ST

C OLBAT H

TY R O NE

ST

TI L DE N

GRE SHAM
ST

ST

GRE SHAM
AC RE
ST
MEM ORY

AV

15 10 0

HAZ ELT IN E

MUR IET TA

15 50 0

R AYE N

ST
N ORW AV
ONA

KES TER

ST

RAYEN
W
IE L D A KE F

ST

BR

ICH

1 47 00

AN BR
OT

FO
TO

C

O

B AH A MA

¦ ¨ §
405

AV

AV

12 9

CR

BA HA MA

MO OR ST

ST

AC

T S

00

W

OS BORNE
AV

OS

0 00 14

H

KE

RD

0 30 13

LE Y

BO

RN

E

ST

ACRE
AV

MATIL IJA AV

GO IN W TI EN R R H CO IC W M E O U BR AG NT O M

RA

DE

E AS

M

US

C

ST
ST

N

W

EN

TW

OR

ST

N YE

EO

LA

ST

ST

ST

A

A

AV
SYL M AR
K AT HE R I N E

AV

NF

T IN

B E AM

00 92

ES

O

00 91

0 910

TR PA

RD

R BA

E

N SA

AV

AV

LL BE

ST

0 20 13
AT E IN

G LE

E TE

K IC

SK DU

ST

00 91

CO S

Y

TH

GU

AV

R VA

AV

TE L

AV

LL

GR

O W

AV

O

N

LO

AV

E

A

O

EN

00 90

D E AL

AV

BU

OW SN

SH

00 90

50 89

AV

AV

AV

AV

AV

AN M

RA

NG

O

O

N
C E

BLV D

AV

SW INT O N

L EM

CH

AV

AV

870 0

NO R WI

AV

8 700

AV

V A LJE A N

AV

AV

FRWY

ST
NA PA
ST

VAN

1 62 00

1 58 00

15 70 0

15 40 0
AV
DR

15 10 0

PA R TH EN IA
AV
AV
BRYAN T
NA PA
ST

14 70 0

86 00

T UNDE RBIRD H

DE MPS EY

B LVD

MA RK LEIN

BOECKM AN

C OLL E TT

AV

ST

ST

BR

AV

NORW ICH

AV

NAPA
ST

ST

WISNER AV

VE SP ER AV

KES TER

NOB LE

R MIL L ACE PL

AQUEDUCT

LE NNOX

HA SKELL

COLUMBU S

OR ION

W IL L IS

DE NS M OR E

CE DROS

BURNE T

TOBI AS

GLOR I A

ST

CT
WOO DLEY
N VA L J EA

BU F F AL O

CO M M UN ITY
ST SC H OE N BO R N
ST

L U L L AB

B

R Y

AV

COM M UNIT Y
GAYNO R

ST

LN

CO M M U N ITY

ST

SAL OM A

SCHO ENBORN

8 30 0

AV

ST
AV

DEMPSEY

BL EWET T

COMM UNIT Y

ST

ROSC OE
68
AV
1 54 00

83 00

830 0

830 0

AV

68

B LVD
KE STE R

ROS CO E
14 30 0

BLVD
136 00

PL

RE

AV

ED
EP

Y LE
Y W

R T

EE

R PE

CO L U M B US

NA GLE

ETH E L

AV

SE PU L VE DA

AV

AV

AV

OUN

AV

V AR

AV

AV

LH

810 0

BLVD

DI EGO

O D

BEVI S

STA NS BU RY

OR ION

AV

S E P UL V E DA BL V D

NA TICK

N OBLE

800 0

WI SNE R

S A LOM A

B ROA DLE AF

G AV IO T A

LLOY D

VAN

WI LLI S

GRE ENBUSH

NOL L A N

A QUED UC T

LANG DON AV

ORI ON

PEAC H AV

NOB LE

NE L

AV

780 0

ZO MBAR

AV

AV

ST AG G

WOODLEY

ALLOTT

SEPULV EDA

HA SKE LL

RA YM E R

ST

AV

ETH EL

CHIS HOLM

DEN SM ORE

AV

SA N

BURNET

TOBIA S

FUL TO

7 60 0

AV

AV

750 0

COVEL LO

VAN

AV

AV

ST

AV

AV

157 00
AV

AV

COV ELLO

152 00

ST ST

14 90 0

COV ELLO
WI LLI S

ST

147 00

AT O

ST

SA TIC O Y

ST

134 00

ST

ST

COLD WATER

SATIC OY

W O O D M AN

LU LL

7 60 0

ST

COHASSET 143 00

ST ANSBU RY

ST

COHASSET
COST ELL O

ST

DE MPS EY

BLEWET T

SYLMA R

COLLETT

GA YNOR

GLOR IA

GA VI OTA

SE PU L VE D A

AV

AV

PEAC H

EV A

CA NTA LOUP E

FIRMAM ENT

AV

OR I ON

GRE ENBUSH

AV

VAL ERIO

ST

VALE RI O
BURNET

DE L

ZOMBA R

AV

COLBA TH

CE DROS

MURI ETTA

VALJ EA N

L ETI CIA

K AT HE RI NE

TYRONE

WYA ND OTTE
CANT LAY
720 0

VI S T A

NORW ICH

L EMO NA

NOB LE

AL BER TSONS

AV

BLVD

DUST IN

AL LAN LN

7 20 0

72 00

72 00

N

720 0

Office of the City Attorney
City of Los Angeles

720 0

66B

ST

AN N

AV

ST

L AU R A

CA NTLA Y

ST

CA NTL A Y

ST

ST

ETHEL

LN

153 00

LENN OX

CA NTLA Y

139 00

ATOLL

ST

66

W YA NDOTTE

Columbus Street Safety Zone
W I L L IS

ST

WY AN DOT TE
AV

ST

WY ANDOTTE

AV

AV

AV

ST

A

LEADWEL L

ST

ST

PL

VARNA

ST

LE ADWELL

ST

CA NY ON

LE ADW ELL

ST

L EA DWELL

LE ADW EL L

AV

AV

V

AV

AV

ST

VALE RI O

7 40 0

ST

AV

AV

AV

R U NN Y M ED E

MO N T E

ST

ST

AV

RU N NY M E DE

RUNNY MEDE

ST

M AMM OT H

BL V D

AV

RUNNY MEDE

ST

AV

AV

AV

AV

ST

AV

AV

AV

AV

RUNNY MEDE

PL

AV

PL

AV

0

0.5

1

129 00

Miles RAY M ER RR COPYRI GHT © 2012 131 00 OF LOS ANGELES CITY Revised by /DPW/ BOE /GI S Mapping Divis ion 7/2012 T map shall not be c opied or reproduc ed, all or any his part thereof , whether for distribution or resale, wit hout LE ADWELL BE RZE RVILL E the prior writt en permiss ion of t he CITY ENGI NEER. ST AV Stre et Data Copyr i ht © 2008 Ran d McNally and Comp any GA g ORTE WY ANDOTTE ST

75 00

COHAS SE T

ST

A Q UEDU CT

C OHA SS ET

AV

COH AS SE T

ST

COV ELLO

ST

SCHLI TZ

ST

WOO DM A N

UP

131 00

AL C OVE

76 00

AV

LL

13 8 00

IC K

AV

M AR

L ULL

ST

VARNA

LU L L

ST

KES WICK

N

ST

CANYO N

MET RO

Y EL L

L IN K

ST

ST A G G

COL DWATER

KES WICK

ST

KES WICK

ST

K ESWI CK

ST

IC O Y

A MP E RE

LULL

AV

AV

ST

SAT

ICO Y

KES W

·
EN

CT

ST

MEL IT A

S AT

AV

ST

WI XOM ST

ST KE SW ICK

AV

ST

AV

VENTU RA

KE SW ICK

AV

ST

L.A. City Boun dary

YE RB A

NOOR D

ST

PEAC H

AV

AV

AV

ST

NA GLE

BYRD

LE MAC

ST R O U D ST

A V

AV

STA G G

WIX O M

ST

ST

A

AV

RB

W OOD

780 0

STA GG

ST

STAGG

ST

L EMON A
AV

78 00

ST

ARMINTA C AB RI T O RD

ST

S TA GG

78 00

ST

STAGG

78 00

AV

Stree t

YE

MA

ST

ST

AV

NT AL OU P E AV

AR MI NT A

STAGG

ST

NT Free Iway A M

AR

RY E LL

AV

ARMIN TA

ST

TA

ST

VAR N A

ATO LL

PL

R AY MER

AR M IN

LONGRIDGE

HA ZELTI NE

EN

AV

ST

AV

AV

ST

AV

BL Y TH E

BL YT HE
I NT AR M A

ST

E LK

AV

AV

R AY M E R

ST

ST

STANS BURY

S ON R D

B ER

KEST ER

LI ND

AV

AV

GH

DR

BLYTHE
ST

MAMM OTH

NAGL E

AV

RR

ST

BL YT HE

Safe ty Zone

HE

ST

AV

W AT

E RM AN

157 00

MAR SO

N

BL Y

TH E

ST

BL Y T HE

ST

BLYTHE

800 0

AV

STRAT HE RN

ST

NUYS

ST

ST RAT HER N

ST

STRATHERN

CH AE L S MI ST

ST

800 0

RD

STR ATHE RN
ST
BL YT

800 0

BL Y TH E

L EM ONA

S T RA T HE RN

ST

ST

14 20 0

AV

ST

C ANY ON

L O RN E

LORNE

ST

AV

ST

RA TNE R

ST

RATN E R

ST

CAN YON

DR

L OR NE

ST

TIL D EN

AV

AV

L O RN E

N OR W ICH

CEDR OS

RK NA LA
PE AC HTRE E

W L ARD IL

CROSNOE

ALLOTT

BU R NE T

C AB R I TO

ST

W L ARD IL ST

LORNE

MORS E

DA IL Y

R AY ME

R

ST

AV

RK NA LA ST

LA NA RK

ST

LA NA RK

AV

AV

AV

W L ARD IL ST

AV

AV

UP

ST

WILL ARD

ST

ST

1 41 00

PL

AV

ST D W I L LA R

ST

ALCOV E
S GO FO RD

810 0

AV

LA NA RK
AV

AV

AV

WI LLA RD

E

BOX W O

VAN NOORD

MARY ELL EN

AV

AV

AV

AV

CA

AV

ST

S

EBE LL

ST

EBEL L

WORT SER

PL

CA N TAR A

CA N TAR A

ST

AV

TIT U

AV

AV

S

M U R IE T TA

AV

ST

T

ST

LN

132 00

AV

BU R TO N

ST

TITUS

ST

TITUS

AV

RE DB US H

C AN TAR A

ST

CA NTA RA

AV

ST

NA

BU R TO N

BURTON
KAT HE

ST
C AN

BU RT ON

ST

BU RT ON

ST

MORS E

AV

AV

ST

160 00

158 00

1 47 00

AV

139 00

P

U TR

ES

D

E AL

C

O M MU NIT Y

ST

ST

S C H OEN BOR N

13000

ST

129 00

S HE L
WILLARD ST
129 00
CO V EL L O

AV

COMM UNI TY

LA N GDON

ECCLE S

ST

15 20 0
B RIM F IE L D

1 48 00

Y

A LI RE

C

O R

SO

N

ST

MI L L R

A

E C T S

DO

ST

85 00

CHAS E

ST

CHAS E

A SHW OR ST
AV
AV

TH

AV

AV

E NC T S

N

W

Y LE

IN W

N
AV

T S

ST

L TO N O D ST PA H

MUSTAN G L N

MAL DEN

RA

MALDEN

ST

GR

M

AM

R MA

PL
0

14

30

ST

RD N FO BR A S
T

13

80

0

N A R B

OT

TO

AN M
U

SC

ST

S PA R

AV

E IN N AT O H E GO C RT N AN O LI TW RE
TO N

ST

0 30 13

CR

O

W

BR

YS

O

R

D EE

Y LE

E W

N

FI

E

ST

PL

AV

PL

ST

NUYS

PARTH ENIA

AV

AV

8 70 0

M AY A

AV

ST

N

A I

IA

PARK

L ON D EL I US

AV

RE

N L IA

AV

AV

ST

AV

T

AV

H

EN

AC R E

NI A P A R THE ST
TY
T IL

AC

KE

N

ST

R FO

D

ST
D

ST

S

T

AV

B

E

ST

ST
00 87

Y LE

ST

BR YSO N

E W

W NT

O

H RT
O W Y LE

ST
FL AS

TO

NO

P

AH

AV

N IA HE RT PA

DEN

AV

V LE

AV

AV

DO R R

AV

UR

AV

B

H

PL

AV

ER IL AV ZE AR SP N O T AV

TO

AN

G IN

M

AV

00 89

AN

A

AV

N

T O N

OP

AV

AV

ST

AH

CR

AV

ST

R PA

AR P

A RN VA AV

E GL NA

IJA TI L PE MA OU AL NT CA TO HI NC RA H AT LB CO O LL TE COS A TT IE MU R E IN LT ZE Y HA UR SB AN ST AR LM E SY IN ER TH LD KA F IE KE WA NE RO

N

ST

A

E TH PL

C HY

AV

O W O DM

OR

NG RI

RO

ST

N DE

CA

S
LY

AN

E NT

N

O SN

NA
U G L

D

E AL

R

LE G AV

BU

AV

W

LO

RY

M IN U E

N DE

AV

0 8 50

85 0
0

AV

T
PL

TO

N EE GR

AV

MA MMOTH

AV

R BA

AV

AV

BU

AV

AV

AV

AV

AV

AV

D W

AV

SH

ZE

AV

IL

83 00

L EL

AV

E R

AV

83 00

E RE HT Y W EC BE

AV

LA NGD O N

AV

AV

AV

S YL

L E N NO

R AN C

0 82 0

A LU L L

MAT

TY RO

W AK

RI E N

TA L

MAR

I LI

H IT

BY

NE

X

OU

JA

EFI

AV

O

PE

AV

AV

LD

AV

LN

AV

AV

CLEA RFI EL D

E CHERR YS T O N

CA