P. 1
RPT Bahasa Tamil Tahun 1 New[1]

RPT Bahasa Tamil Tahun 1 New[1]

|Views: 5|Likes:
Published by logaraja03

More info:

Published by: logaraja03 on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ

1


RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA TAMIL KSSR TAHUN 1
Jabatan Pelajaran Pahang
¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ Ӿġõ ¬ñÎ
¬ñÎ À¡¼ò¾¢ð¼õ
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
2

RANCANGAN TAHUNAN
¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ À¡¼ò¾¢ð¼õ

Å¡Ãõ ¸Õô¦À¡Õû/
¾¨ÄôÒ
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ தர
Program transisi ( 04.01.2012- 20.01.2012)
«È¢Ó¸ Å¡Ã ¿¼ÅÊ쨸¸§Ç¡Î ¸£úì¸ñ¼ ¸üÈø ¾Ãí¸û þ¨½óÐ §À¡¾¢ì¸ôÀÎõ.

1
4-6/1/12

´Ä¢¸û
(À1)

¦À¡õ¨Á
(À3)Åñ½Óõ
ÅÊÅÓõ
(À4)1.1 ÀøŨ¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.


2.1 ÅÊÅõ, «Ç×, ¿¢Èõ
¬¸¢ÂÅü¨È «È¢Å÷.3.1 ±ØОü¸¡É ¬Âò¾
¿¢¨Ä À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.


1.1.3 ¦ºÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷
1.1.4 þ¨ºì ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷

2.1.1 ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ÉÅü¨Èò
¦¾Ã¢× ¦ºöÅ÷.

2.1.2 þÉõ §ºÃ¡¾Åü¨È
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.
3.1.3 ¸ñ¸¨ÇÔõ ¨¸¸¨ÇÔõ
´Õí¸¢¨½ìÌõ
À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

B1 DL1 E1

.

B1 DT3 E1


.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
3

Å¡Ãõ ¸Õô¦À¡Õû/
¾¨ÄôÒ
¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ தர

2
9-13
/1/12

µ¨º
(À2)


±ý¨É «È¢
(À5)

À¢üº¢ áø
(À4,5,6)

1.1 ÀøŨ¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.2.1 ÅÊÅõ, «Ç×, ¿¢Èõ
¬¸¢ÂÅü¨È «È¢Å÷.

3.1 ±ØОü¸¡É ¬Âò¾ ¿¢¨Ä
À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.


1.1.1 À¢Ã¡½¢¸û ±ØôÒõ ´Ä¢¸¨Ç
«È¢Å÷.
1.1.2 þÂü¨¸ ´Ä¢¸¨Ç «È¢Å÷.

2.1.3 þÉò¾¢ü§¸üÀ Å⨺ôÀÎòÐÅ÷.

2.1.4 ´üÚ¨Á §ÅüÚ¨Á¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.
3.1.1 ¨¸ þÂì¸ô À¢üº¢¸û
¦ºöÅ÷.
3.1.2 ¸ñ ¿¸÷ À¢üº¢¸û
¦ºöÅ÷.

B1 DL1 E1

.B1 DB1 E1
, ,

;
.

B1 DT1 E1

.
*
*

B1 DT2 E1


.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
4


3
16-20
/1/12

±Øòиû
«È¢¸
(À6)


( ப 56 )

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.
1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì
ÜÚÅ÷; «¾ü§¸üÀò
ÐÄíÌÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.1.2.3 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Çî
ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.


1.2.4 ÌÈ¢ø ¦¿Êø ±Øòи¨Çî
ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.
1.4.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô
À¡ÎÅ÷.2.2.1 «,õ,Á¡,Î,¬,½¢,ø,À¡,ô,¼, À, Æ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
B2 DL1 E1


.
* - 1/2
* - 1
* - 2
* - 1/4


B4 DL1 E1

.


B2 DB1 E1

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
5


4
23-27
/1/12

¿£ñ¼ µ¨º
(À56)Åð¼Ãí¸õ
(À8)


¬ÄÂõ
¦¾¡Ø§Å¡õ
(À40)

1.1 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.
2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.


5.1
.

1.2.4 ÌÈ¢ø ¦¿Êø ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.2.2.2 ½,Ã,Á,±,Ä¢,Ì,¸,¨¼,Ê,ñ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

3.2.1 ºÃ¢Â¡É «Ç×, þ¨¼¦ÅÇ¢,
ÅâÅÊÅõ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.5.1.3
.


B2 DL1 E1


.
* = 1/2
* = 1
* = 2
* = 1/4

B2 DB1 E1

.

B2 DT1 E2 + B2 DT1 E3
, , ,.
B2 DT2 E1.
B4 DL4 E1

.
B2 DB1 E2

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
6


5
30/1 -
3/2/12

þÂü¨¸¨Â
§¿º¢


«Á¢÷¾õ
(À78)

¿¡í¸û ¡÷
(À41)

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.

5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷


1.4.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷.2.2.3 ®,ð,º,¿,Ì,Ú,²,ý,´,þ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

3.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¨¾ò
¦¾¡¼ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.


5.1.4 ¦ÁøÄ¢É ¦Áö ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B4 DL1 E1

.
*
B4 DL3 E1B2 DB1 E1

.

B3 DT1 E3

.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1

.

B2 DB1 E1

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
7


6
6-10
/2/12

¿õ ¿¡Î
(À10)


À¡Îõ Ì¢ø
(À87)

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.


1.4.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷.2.2.4 ¿¡,ö,Å£,¸¡,º¡,µ,Å,°,º¢,¾ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
2.2.35 À¼ò¾¢ý Ш½Ô¼ý ¦º¡ø¨Äî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.2.1 ºÃ¢Â¡É «Ç×, þ¨¼¦ÅÇ¢,
ÅâÅÊÅõ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.


B4 DL1 E1

.
*
*
*
*

B4 DL3 E1B2 DB1 E1

.
B4 DB1 E1

,
.

B2 DT1 E1
,
,

.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
8


7
13-17
/2/12

¦À¡í¸ø
(À11)¦º¡ø
«È¢§Å¡õ
(À141)¾ÕÁõ ¦ºö
(À35)

þ¨¼Â¢É ¦Áö
(À37)

1.2 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

1.3.5 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸¢î ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.5 ¾¢,â,÷,¯,ò,Õ,Á¢,Ð,Â,³ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.2 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.


4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.1.5 þ¨¼Â¢É ¦Áö ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DB1 E1
,

.

B2 DB1 E1

.B3 DT1 E3B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1

.

B2 DB1 E1

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
9


8
20-24
/2/12

¦À¡ÕǸõ


À¡Ê Á¸¢ú¸
(À44)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.3.8 µ¦ÃØòÐ, ®¦ÃØòÐ, ã¦ÅØòÐî
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2.6 Á£,¨º,â,¸£,º£,¾¡,¦º,û ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3.3 µ¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ±ØÐÅ÷.

3.3.4 ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.
4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷.

B3 DL1 E1

.
* , ,
.

B2 DB1 E1

.
*
*

B3 DT1 E1

.
B3 DT1 E2
.

B3 DT1 E1

.
B3 DT1 E2
.

B2 DT2 E1.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
10

5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.1.8 ¬ö¾ ±Øò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.

B2 DB1 E2

.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
11


9
20-24
/2/12

§ÀÃí¸¡Ê
(À13)


§¸¡Àõ
¦¸¡ûÇ¡§¾
(À45)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
1.3.5 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸¢î ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.7 Ä¡,¿¢,¨È,¨Ã,Ç¢,É¢,¨¾,¨Ç ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.2 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.


4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.1.9 ¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ì¨¸ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DB1 E1
,

.

B2 DB1 E1

.
*
*

B3 DB1 E1
,

.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B2 DB1 E2

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
12


10
5-9
/3/12

Òò¾¸ì
¸ñ¸¡ðº¢
(À142)


ÅçÅüÀ¨È
(À14)


ÓýÉÈ¢
¦¾öÅõ
(À88)


¸ÂøŢƢ¢ý
ÀñÒ
(À89)


1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.
3.1 ±ØОü¸¡É ¬Âò¾ ¿¢¨Ä
À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷.

4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.
1.3.4 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¨¾ò
¦¾¡¼ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯ÕÅ¡ì¸¢î ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.


2.2.8 ¾£,Ä,¨À,á,¦¾¡,À¢,¡,À£ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.2.2 ¦¸¡õÒ, ŨÇ×, ÍÆ¢, Å¢ÄíÌ
¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É «Ç×¼ý ±ØÐÅ÷.
3.1.4 ¦¸¡õÒ, ŨÇ×, ÍÆ¢, Å¢ÄíÌ
¯ûÇ¼í¸¢Â ¾Á¢ú ±ØòиÙ째üÈ
§¸¡Äí¸û ŨÃÅ÷.

4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.B3 DT1 E3

.


B2 DB1 E1

.
*
*

B2 DT1 E2
, , ,.

B1 DT4 E1

.
*
*
*
*
B4 DL4 E1


.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
135.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.1.6 ¯Â¢÷¦Áöì ÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E1

.

B3 DT1 E4

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
14


11
19-23
/3/12

§¾¡ð¼õ
(À15)


¿ý¨Á ¸¢ðÎõ
(À54)

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.
2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.

4.12 ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.2.3 ¯Â¢÷¦Áö ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.2.2.9 §¾¡,¦À,§¸,¿£,¦Å,à,Å¡,§º ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.2.2 ¦¸¡õÒ, ŨÇ×, ÍÆ¢, Å¢ÄíÌ
¬¸¢ÂÅü¨Èî ºÃ¢Â¡É «Ç×¼ý ±ØÐÅ÷.

4.12.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.B2 DB1 E2

.


B2 DB1 E1

.B2 DT1 E2
, , ,.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
15


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.1.6 ¯Â¢÷¦Áöì ÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.1.7 ¯Â¢÷¦Áö ¦¿Êø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B2 DL1 E1


.
* = 1/2
* = 1
* = 2
* = 1/4

B2 DL1 E1


.
* = 1/2
* = 1
* = 2
* = 1/4
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
16


12
26-30
/3/12

ÀðÎõ À¡ðÎõ
(À145)Á¨ÄÔõ
Á¡¨ÄÔõ
(À34)¿£÷ Å¡úŸõ
(À16)
Å¡º¢ô§À¡õ
(À82)

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


1.2.4 ÌÈ¢ø,¦¿Êø ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.1.3.7 ÌÈ¢ø, ¦¿Êø µ¨º ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2.10 È¡,§À,É¡,Í,¼¡,¦¸,Ç,á ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.9 Ìü¦ÈØò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.3.3.10 ¦¿ð¦¼Øò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.B2 DL1 E1


.
* = 1/2
* = 1
* = 2
* = 1/4

B3 DL1 E1

.
* , ஓ
.

B2 DB1 E1

.B3 DT1 E3

.


B3 DT1 E3

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
17þ¨½¦Á¡Æ¢¸û
(À58)

4.9 þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


4.9.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1.6 ¯Â¢÷¦Áöì ÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.1.7 ¯Â¢÷¦Áöì ¦¿Êø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.

B3 DL1 E1

.
*
.

B3 DL1 E1

.
*
.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
18


13
2-6
/4/12

ÅÉÅ¢Âø âí¸¡
(À60)«½¢Öõ ¬Îõ
(À61)
®ÅРŢÄ째ø
(À50)

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.1.4.1 ¯Â¢÷ ±Øòи¨ÇÔõ ¬ö¾
±Øò¨¾Ôõ ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.2.2.36 ¯Â¢¦ÃØò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý
Å¡º¢ôÀ÷.


3.2.1 ºÃ¢Â¡É «Ç×, þ¨¼¦ÅÇ¢,
ÅâÅÊÅõ
¬¸¢ÂÅüÚ¼ý àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷.4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
B3 DL1 E1
B3 DB1 E1
,

.

B2 DT1 E1
,
,

.

B3 DL2 E1

உ .
B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
19


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.1.1 ¯Â¢÷ìÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1.2 ¯Â¢÷¦¿Êø ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DT1 E4

.

B3 DT1 E4

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
20


14
9-13
/4/12

Å¢¨Ç¡ðÎô
§À¡ðÊ
(À17)¸øŢ¢ý º¢ÈôÒ
(À144)Á½ø Å£Î
(À55)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,
¦¾¡É¢,¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.3.4 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¨¾ò
¦¾¡¼ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯ÕÅ¡ì¸¢î ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.

2.2.11 Ü,ã,§À¡,Å¢,§¸¡,Ø,¨É,¸¢ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¨¾ò
¦¾¡¼ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.B3 DB1 E1
,

.


B2 DB1 E1

.
*
*

B3 DT1 E3

.

B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
21


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.1.6 ¯Â¢÷¦Áö ÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.1.7 ¯Â¢÷¦Áö ¦¿Êø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DT1 E4

.

B3 DT1 E4

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
22


15
16-20
/4/12

¿øÄ ¾Á¢ú
§Àͧšõ
(À70)

º¡Ã½÷ Ó¸¡õ
(À18)


¦¾¡Æ¢§Ä
¦¾öÅõ
(À72)


¦ÀÕ¨Á
¦¸¡ûÇ¡§¾
(À73)

µÐÅ
¦¾¡Æ¢§Âø
(À63)

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.
1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
1.6.3 «ýÈ¡¼ ÅÆ츢ø §ÀºôÀÎõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.

1.3.9 §ÀîÍ ÅÆìÌî ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.


2.2.12 Ó,¦¸¡,§Å,§¾,ì,¦À¡,¨Å,§Á ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.1 ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñΠš츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.


4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

B3 DL1 E1

.
*
B3 DL1 E1

.
*
B2 DB1 E1

.
*
*
B5 DT2 E2
, ட

.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
23


5.2 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.2.1 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DT1 E4

.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
24


16
23-27
/4/12

«È¢Å¢Âø ܼõ
(À19)

ÁÄ÷Á¾¢Â¢ý
Á¡ñÒ
(À108)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.


1.3.8 µ¦ÃØòÐ, ®¦ÃØòÐ, ã¦ÅØòÐî
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.
2.2.13 ¨¸,§Á¡,Ý,ó,Æ¢,È,¦Á,§º¡ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.4 ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.


3.3.5 ã¦ÅØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.


4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.
B3 DL1 E1

.
* , ,


B2 DB1 E1

.
*
*

B3 DT1 E1

.
B3 DT1 E3

.


B6 DL2 E1
, ,.
B6 DB3 E1


, ,
.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
255.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.3.1 ¾¢¨½ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B6 DT3 E1
, ,
,

.

B4 DT2 E1


.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
26


17

¿£Ã¨½
(À20)¯¾×õ ±ñ½õ
(À53)
À¡¼¸ý À¡¼¸¢
(À98)


1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø
ÜÚÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.7 ¿¢¨É× Ü÷óÐ ±ØÐÅ÷.4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.2
.

1.5.3 ¡÷, ±Ð, ±ýÉ ±Ûõ Ţɡî
¦º¡ü¸ÙìÌ ²üÀ À¾¢ø ÜÚÅ÷.
2.2.14 ¦¾,í,¦¿,È¢,¦º¡,ï,¨Á,¨½ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.7.1 ¦º¡ü¸¨Ç ¿¢¨É× Ü÷óÐ
±ØÐÅ÷.4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
5.2.2 , ,
.

B5 DL1 E1
, ,


.

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT1 E1

.

B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B5 DT3 E2
,

.
B4 DT2 E1


.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
27


18
7-11
/5/12

«Æ¸¢Â þøÄõ
(À110)


¾¢ÕÅûÙÅ÷
(À83)


¸¢Ãó¾
±Øòиû
(À84)

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.


1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.

4.6 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

5.2 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


1.2.5 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸
´Ä¢ôÀ÷.


1.3.10 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.3.3.13 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.6.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
அகர ...
...
5.2.1 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B2 DL1 E1


.
* = 1/2
* = 1
* = 2
* = 1/4
B3 DL1 E1

.


B3 DT1 E3

.
B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B3 DT1 E4

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
28

19
14-18
/5/12
þÂü¨¸¨Â
§¿º¢
(À95)

º¢ÚÅ÷ âí¸¡
(À21)¿ý§È ¦ºö
(À113)´Õ¨Á Àý¨Á
(À46)
1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.


1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.


5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

1.3.9 §ÀîÍ ÅÆìÌî ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.


1.6.3 «ýÈ¡¼ ÅÆ츢ø §ÀºôÀÎõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.


2.2.15 ¦Ã¡,§Ã¡,§Ã,Ç¡,¢,É,ú,Û ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.1 ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñΠš츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.


4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.3.3 ±ñ - ´Õ¨Á பý¨Á¢ø ‘கû’
Ţ̾¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
B3 DL1 E1

.
*
B6 DL1 E1
,


.
B2 DB1 E1

.
* *
B5 DT2 E2
,

.
B6 DL2 E1
, ,.
B6 DB3 E1


, ,
.
B4 DT2 E1


.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
29


20
21-25
/5/12

Å£Ãî ¦ºÂø
(À115)»¡Â¢Ú
(À22)þýÀò ¾£À¡ÅÇ¢
(À130)


´ôÒà ¦Å¡ØÌ
(À114)

À¢ýÀüÈ¢
¿¼ô§À¡õ
(À104)1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø
ÜÚÅ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


1.5.1 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äô
ÀÂýÀÎò¾¢ô À¾¢ø ÜÚÅ÷.2.2.16 ü,§¿,»¡,×,¨Ä,¦¿¡ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.1 ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñΠš츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.


4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

5.5.1 ¸ð¼¨Ç š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.B5 DL1 E1
, ,


.
B2 DB1 E1

.
*
*
B5 DT2 E2
,

.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B5 DT3 E2
,

.
B6 DT1 E1

.
*
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
30


21
11-15
/6/12

ÑíÌ
(À23)
âîºÃõ
(À71)
þɢ¨Å
ÜÈø
(À117)

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.7 ¿¢¨É× Ü÷óÐ ±ØÐÅ÷.4.6 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


1.6.2 Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.
2.2.17 Ï,§É,§¼¡,Ñ,¦Á¡,½£ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.7.2 ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ¿¢¨É× Ü÷óÐ
±ØÐÅ÷.


4.6.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.5.2 §ÅñΧ¸¡û š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

B6 DL1 E1
,


.

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E1

.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B6 DT1 E1

இÂ .
*
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
31


22
18-22
/6/12

§¾º¢Â ¾¢Éõ
(À85)¯ÙóРŨ¼
(À24)

1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø
ÜÚÅ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.11 þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî
ÝÆÖ째üÀ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


1.5.2 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ü¦È¡¼¨Ãô ÀÂýÀÎò¾¢ô À¾¢ø ÜÚÅ÷.2.2.18 ¨Æ,¨Â,Ù,Ô,§È,§Ä¡ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.2 ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.11.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖ째üÀ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.5.3 ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.

B5 DL1 E2
, ,


.
B2 DB1 E1

.
*
*
B5 DT2 E2
,

.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B3 DB2 E1 ,B6 DT1 E1

.
*


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
32


23
25-29
/6/12

±í¸û Å£Î
(À134)¦ÅûÇ¢ì
¦¸¡ÖÍ
(À39)


Åð¼Á¡É ¾ðÎ
(À75)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.3.3 ºó¾î ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.28 ºó¾î ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.6 ºó¾î ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷,


4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


5.3.2 ¬ñÀ¡ø, ¦ÀñÀ¡ø, ÀÄ÷À¡ø
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B3 DL1 E1

.
*

B3 DB1 E1
,

.

B4 DT1 E1B3 DL2 E1

.
B4 DL4 E1


.
B5 DT3 E2
,

.

B4 DT2 E1


.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
33


24

±í¸¨Çò
§¾Îí¸û
(À47)


þÉ¢ìÌõ §¾ý
(À25)Ţθ¨¾ Å¢Î
(À92)
þɢ ¿ðÒ
(À109)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.
4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.1.3.7 ÌÈ¢ø, ¦¿Êø µ¨º ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.19 É£,§Ä,¨¿,ß,§Æ,§É¡ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.3.4 ®¦ÃØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.

3.3.5 ã¦ÅØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.

4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.


B3 DL1 E1

.
* ,

B2 DB1 E1

.
*
*
B3 DT1 E3

.
B3 DT1 E3

.
B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2

.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
34
5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.5.4 Ţɡ š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

B6 DT1 E1

.

*
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
35


25

Òò¾¢ÔûÇ Á¡ý
(À38)§Â¡¸ô À¢üº¢
(À26)

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.7 ¿¢¨É× Ü÷óÐ ±ØÐÅ÷.4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.4.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷.
2.2.20 §Â,Æ¡,Þ,¦½,¦Àª,§Â¡ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷3.7.1 ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ¿¢¨É× Ü÷óÐ
±ØÐÅ÷.


4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.
B4 DL1 E1

.
*

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E1

.

B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
36


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷
5.1.3 ÅøÄ¢É ¦Áö ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
B3 DT1 E4

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
37


26

¶¨Å
(À27)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.1 þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî
ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

1.3.7 ÌÈ¢ø, ¦¿Êø µ¨º ¦º¡ü¨Çî
ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.21 ¦Ä¡,´Ç,¦¸ª,¦ºª, ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.2 ¦º¡ü¦È¡¼¨Ãì ¦¸¡ñΠš츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.


4.11.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖ째üÀ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1.4 ¦ÁøÄ¢É ¦Áö ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B3 DL1 E1

.
* ,

B2 DB1 E1

.
*
*
B5 DT2 E2
,

.
B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.

B3 DT1 E4

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
38


27

¸¨Ä¨Âì
¸ü§À¡õ
(À133)«îºõ ¾Å¢÷
(À28)
¦À¡ýÉ¡É
§¿Ãõ
(À135)


Á¢ýÉø ´Ç¢
(À51)

1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ø,¦º¡ü¦È¡¼÷,š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ
À¾¢ø ÜÚÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.9 þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷
1.5.3 ¡÷,±Ð,±ýÉ, ±Ûõ Ţɡî
¦º¡ü¸ÙìÌ ²üÀ À¾¢ø ÜÚÅ÷.
2.2.22 î,é,Ö,¦Áª ¬¸¢Â ±Øòиû
«¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4.2 ¦º¡ü¦È¡¼¨Ãì ¦¸¡ñÎ
š츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.4.9.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.B5 DL1 E1
, ,


.

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E2
,

.

B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
39


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.1.5 þ¨¼Â¢É ¦Áö ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.B3 DT1 E4

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
40


28

¸ñÎÀ¢Ê
(À32)¾¢Õó¾¢Â
¸Å¢ÂƸý
(À68)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.2 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É
ÅâÅÊÅòмý àö¨Á¡¸
±ØÐÅ÷.4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.3.1 ¯Â¢¦ÃØò¨¾ì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.26 Ìü¦ÈØò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý
Å¡º¢ôÀ÷.3.2.1 ºÃ¢Â¡É «Ç×, þ¨¼¦ÅÇ¢,
ÅâÅÊÅõ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý
àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷.4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

B3 DL1 E1

.
*

B2 DB1 E1

.
*
*

B2 DT1 E1
அள ,
,

.

B4 DL4 E1


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2
,

.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
41
5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.3.2 ¬ñÀ¡ø, ¦ÀñÀ¡ø, ÀÄ÷À¡ø
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.B4 DT2 E1


.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
42


29

«ýÀ¡É
ÌÎõÀõ
(À42)


ÌÈ¢ø ¦¿Êø
(À33)
¿ýÈ¡¸
Å¡º¢ô§À¡õ
(À62)

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.9 þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷
1.6.1 ÌÎõÀ ¯È×ô ¦ÀÂ÷¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.2.2.27 ¦¿ð¦¼Øò¾¢ø ¦¾¡¼íÌõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý
Å¡º¢ôÀ÷.


3.4.3 ±Ç¢Â š츢Âõ «¨ÁôÀ÷
4.9.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þ¨½¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
B3 DB1 E1
,

.

B5 DT2 E2
,

.

B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

,
, ,
.
B6 DT3 E1
, ,
, ,

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
43¾¢¨½¸û
(À79)

5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

5.3.1 ¾¢¨½ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B4 DT2 E1


.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
44


30

š¼ì¸õ
(À52)Àæý
(À29)

¿¢¨ÉÅ¢ø ¨Å
(À59)

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.1 þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî
ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
1.4.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷
2.2.23 §Ç ,æ , Ë , §½ ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4.2 ¦º¡ü¦È¡¼¨Ãì ¦¸¡ñÎ
š츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖ째üÀ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B4 DL1 E1

.
*

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E2
,

.

B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2

.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
45
5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.5.1.6 ¯Â¢÷¦Áöì ÌÈ¢ø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1.7 ¯Â¢÷¦Áö ¦¿Êø ±Øòи¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
B3 DT1 E4

.

B3 DT1 E4

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
46


31

¦Åû¦ÇÄ¢ À¡÷
(À30)


þÃðÊôÒ
±Øòиû
(À67)

±ñÏõ
±ØòÐõ
(À140)
Å¡ÉõÀ¡Ê
(À99)

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø,
¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.
1.6.1 ÌÎõÀ ¯È×ô ¦ÀÂ÷¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.

1.6.2 Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.
2.2.24 ¦¼ ,å , §½¡ , ¦Ç ¬¸¢Â
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4.3 ±Ç¢Â š츢Âõ «¨ÁôÀ÷
4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.B6 DL1 E1
,


.

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E2
,

.

B2 DT2 E1.
B3 DL2 E1

.
B3 DB2 E1 ,

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
47


5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.3.1 ¾¢¨½ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
B4 DT2 E1


.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
48


32

ÀñÒûÇ
º¢ÚÅ÷¸û
(À128)
ÓÃÇ¢
(À31)
´ýÚ ÀÄ
(À123)

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É
¦º¡ø,¦º¡ü¦È¡¼÷,
š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èì
ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.1.6.2 Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷.1.6.3 «ýÈ¡¼ ÅÆ츢ø §ÀºôÀÎõ
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô
§ÀÍÅ÷


2.2.25 ä ,ã , ê , §È¡ ¬¸¢Â ±Øòиû
«¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4.3 ±Ç¢Â š츢Âõ «¨ÁôÀ÷4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.B6 DL1 E1
,


.
B3 DL1 E1

.
*

B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E2
,

.
B4 DL4 E1

.
B4 DB5 E1


,
.
B5 DT3 E1

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
49


5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.3.3 ±ñ - ´Õ¨Á பý¨Á¢ø ‘கû’
Ţ̾¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B4 DT2 E1


.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
50


33

Å¢È̦ÅðÊ
(À100)


¯¾×õ ±ñ½õ
(À53)Å¡É¢ø Àð¼õ
(À77)À¡Å¨Éì
¸¡ðÎ
(À122)


þ¨Ä¢ø ®Ãõ
(À64)

1.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡ûÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷

1.4.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷.2.2.29 ì¸,îº,ð¼,ò¾,ôÀ,üÈ ¬¸¢Â
þÃðÊôÒ ±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.3.7 ì¸,îº,ð¼,ò¾,ôÀ,üÈ ¬¸¢Â
þÃðÊôÒ ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.


4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.5.1.8 ¬ö¾ ±Øò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B4 DL1 E1

.
*
B3 DL1 E1

.
*
.

B4 DT1 E2


.

B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2

.
B3 DT1 E4

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
51


34

¿£óÐõ «ýÉõ
(À97)Åñ½ ÁÄ÷¸û
(À49)


¿ÄÁ¡ö
Å¡ú§Å¡õ
(À129)

1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.


3.3 ¦º¡ûÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

1.3.6 þÃðÊôÒ ±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.30 ñ½,ýÉ,øÄ,ûÇ ¬¸¢Â þÃðÊôÒ
±Øòиû «¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.

3.3.8 ñ½,ýÉ.øÄ.ûÇ ¬¸¢Â þÃðÊôÒ
±Øòи¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Ç
¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.5.5.4 Ţɡ š츢Âò¨¾ «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.


B3 DL1 E1

.
*
.
B3 DB1 E1
,

.
B4 DT1 E2


.
B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2

.

B6 DT1 E1

.

*KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
52


35

±í¸û ÌÎõÀõ
(À111)¸¼ü¸¨ÃìÌ
Å¡Õí¸û
(65)À¡Î§Å¡§Á
(À139)1.3 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸
¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡ûÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.
1.3.2 þɦÅØòи¨Çì ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷.2.2.31 þɦÅØòиû ¦¸¡ñ¼
¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý
Å¡º¢ôÀ÷.3.3.12 í¸,ïº,ñ¼,ó¾,õÀ,ýÈ ¬¸¢Â þÉ
±ØòÐî ¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢
±ØÐÅ÷.B2 DL1 E1


.
* - 1/2
* - 1
* - 2
* - 1/4

B2 DB1 E1

.
*
*

B4 DT1 E3

.
.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
53
À½¢ÅýÒ
(À132)

4.3 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.


5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


4.3.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦¸¡ý¨È
§Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ
ÜÚÅ÷.


5.5.2 §ÅñΧ¸¡û š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

,
, ,
.
B6 DT3 E1
ப , ,
, ,B6 DT1 E1

.

*

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
54


36

ÌÃíÌõ
¦¾¡ôÀ¢Ôõ
(À105)

¾¢È¨Á¨Â «È¢
(À120)«Æ¸¢Â âí¸¡
(À80)þÃð¨¼ì
¸¢ÇÅ¢
(À103)
1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
4.1 þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî
ÝÆÖ째üÀî ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.4.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷.2.2.33 ±Ç¢Â š츢Âí¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,
¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.4.1 ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñΠš츢Âõ
«¨ÁôÀ÷.4.11.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎ측É
þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖ째üÀ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B4 DL1 E1

.
*
B6 DB1 E1

,
,
.
B5 DT2 E2
,

.

B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

,
, ,
.
B6 DT3 E1
, ,
, ,


.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
55


¡÷ þÅ÷¸û
(À127)


5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.3.2 ¬ñÀ¡ø, ¦ÀñÀ¡ø, ÀÄ÷À¡ø
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


B4 DT2 E1


.
KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
56


37

¿¡ðÊý
¦ÀÕ¨Á
(À86)±í¸û Å£ðÎ
¿¡ö
(À76)

1.5 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷,š츢Âõ
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ À¾¢ø
ÜÚÅ÷.


2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3 ¦º¡ûÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.


4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.1.5.1 §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äô
ÀÂýÀÎò¾¢ô À¾¢ø ÜÚÅ÷.
2.2.34 º¢Ú Àò¾¢¨Âî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢,
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.3.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¨¾ì
¦¾¡¼ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦º¡ü¸¨Ç
¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.1.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¬ò¾¢ÝÊ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.


B5 DL1 E1
, ,


.

B6 DB1 E1

,
, க
.
B3 DT1 E3

.

B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

, ன
, ,
.
B6 DT3 E1
, ,
, ,


.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
57


5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


5.5.4 Ţɡ š츢Âò¨¾ «È¢óÐ ÜÚÅ÷;
±ØÐÅ÷.


B6 DT1 E1

.

*


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
58


38

Å¢¨Ç¡Î
À¡ôÀ¡
(À119)


¸¼¨Á¨Âô
§À¡üÚ
(À101)¸º¼Èì ¸ü¸
(À126)

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.1.4.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ À¡¼¨Äô À¡ÎÅ÷.
2.2.35 À¼ò¾¢ý Ш½Ô¼ý ¦º¡ø¨Äî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.4.3 ±Ç¢Â š츢Âõ «¨ÁôÀ÷
B4 DL1 E1

.


B2 DB1 E1

.
*
*

B5 DT2 E2
,

.
B5 DB1 E1

,
.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
59«ó¾ ¿¡û
(À118)


(ப94)


4.6 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.4.6.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

5.5.3 ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷;±ØÐÅ÷.B2 DT2 E1
.
B3 DL2 E1

.
B3 DB2 E1
,


.
B4 DL4 E1


.

B6 DT1 E1

.
.KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
60


39

Å¢¨Ç¡ðÎò
¾¢¼ø
(À48)§Àᨺ
(À116)
н¢×
(À93)

Å¢¾¢Ó¨È¸û
(À138

1.2 ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.

2.2 ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,¦¾¡É¢
¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3 ¦º¡ûÅÇõ ¦ÀÕ츢ì
¦¸¡ûÅ÷.

4.13 ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.1.2.2 ¦Áö¦ÂØòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷.

2.2.37 ¦Áö¦ÂØò¾¢ø ÓÊÔõ ¦º¡ü¸¨Çî
ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷.
3.3.2 ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±Øò¾¢ø ÓÊÔõ
¦º¡ü¸¨Ç ¯Õš츢 ±ØÐÅ÷.

4.13.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸Ç¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.


B2 DL1 E1


.
- 1/2
B2 DB1 E1

.
*
*
B3 DT1 E3

.
B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

,
, ,
.
B6 DT3 E1
, , ,
,

.

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
61


5.5 š츢 Ũ¸¸¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.
5.5.1 ¸ð¼¨Ç š츢Âò¨¾ «È¢óÐ
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
B6 DT1 E1

.
.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
62


40

¯Â¢Ã¢Éõ
¸¡ô§À¡õ
(À106)


«,¬
À¡Î§Å¡§Á
(À90)

ºÄí¨¸ ´Ä¢
(À125)Á¡üÈ¢ §Â¡º¢
(À112)
1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.2.6 ÀøŨ¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Ç
Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷,3.7 ¿¢¨É× Ü÷óÐ ±ØÐÅ÷.


1.4.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸Å¢¨¾¨Â ´ôÒÅ¢ôÀ÷.
2.6.1 ¦º¡ø¨Ä Å¡º¢òÐ ¦À¡Õû ÜÚÅ÷.2.6.2 ¦º¡ü¦È¡¼¨Ã Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû
ÜÚÅ÷.3.7.2 ¦º¡ü¸¨Ç ¿¢¨É× Ü÷óÐ ±ØÐÅ÷.B4 DL1 E1

.

B5 DB2 E1

,
.
B4 DB1 E1


.

B4 DB2 E1

,
.

B5 DT1 E1

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
63
ͨŧ¡ ͨÅ
(À121)
4.6 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.

5.2 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

4.6.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.

5.2.1 ¸¢Ãó¾ ±Øòи¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B5 DL1 E4
,
,


.
B5 DB3 E1

,
.
B5 DT3 E2


.

B3 DT1 E4

.


KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
64


41

ÁÉÁ¡üÈõ
(À96)
§ÀÃÉ¢ý ¸Ê¾õ
(À66)
1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷;
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷.
2.6 ÀøŨ¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Ç
Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷,


3.4 š츢Âõ «¨ÁôÀ÷.
1.4.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷.

2.6.3 þÃñÎ ¦º¡ü¸û ¦¸¡ñ¼
š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû ÜÚÅ÷.
2.6.4 ãýÚ ¦º¡ü¸û ¦¸¡ñ¼
š츢Âí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû ÜÚÅ÷.
3.4.3 ±Ç¢Â š츢Âõ «¨ÁôÀ÷

B4 DL1 E1

.

B6 DB2 E1

,
,
.

B4 DB3 E1


,
.

B4 DB4 E1


,
.

B5 DT2 E2
,

KSSR BAHASA TAMIL TAHUN1 JPN PAHANG (RANCANGAN TAHUNAN) / ¾Á¢úô ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬ñÎ 1 À¡¼ò¾¢ð¼õ
65


Áí¨¸Â¢ý
À¢È󾿡û
(À91)´Õ¨Á Àý¨Á
(À136)

4.6 ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.
5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.


4.6.1 ´ýÈ¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý
¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷.
5.3.3 ±ñ- ´Õ¨Á பý¨Á¢ø ‘கû’ Å¢Ìத¢
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.

B6 DL2 E1
, ,
,


.
B6 DB3 E1

,
, ,
.
B6 DT3 E1
, ,
, ,


.

B4 DT2 E1


.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->