You are on page 1of 12

1

PELET BRENN 14-34


PELET BRENN 30-55
Gorionik za pelete
Plamenik za pelete
SRB, CG Upute za upotrebu, montau i odravanje
HR, BIH Upute za uporabu, postavljanje i odravanje
12 Opte napomene, uputstvo za upotrebu SRB, CG
1. Opte napomene
1.1 Sigurnosna uputstva
Proitati paljivo napomene koje su date u ovom Uputstvu za
upotrebu.
Posle montae kotla, obavestite korisnika o funkcionisan-
ju i predajte mu Uputstvo za upotrebu koje ini sastavni
i sutinski deo proizvoda, i treba da ga briljivo sauva za
budue konsultovanje.
Montaa i odravanje treba da se obave u skladu sa vaeim
standardima, prema uputstvima proizvoaa, i treba da ih
obavi profesionalno kvalikovano osoblje. Zabranjena je sva-
ka intervencija na plombiranim regulacionim organima.
Pogrena montaa ili loe odravanje, mogu da prouzrokuju
tetu osobama, ivotinjama i stvarima. Iskljuena je svaka
odgovornost proizvoaa za tetu koja je prouzrokovana
grekama kod montae i upotrebe, i u svakom sluaju zbog
nepridravanja uputstava.
Pre izvoenja bilo koje operacije ienja ili odravanja,
iskljuiti aparat iz elektrine mree za napajanje, delujui na
prekida instalacije i/ili preko odgovarajuih organa za odva-
janje od mree.
U sluaju kvara i/ili loeg rada aparata, deaktivirati ga,
uzdravajui se od svakog pokuaja popravke ili direktne in-
tervencije. Obratiti se iskljuivo profesionalnom kvalikova-
nom osoblju. Eventualnu popravku/zamenu proizvoda treba
da obavi samo profesionalno kvalikovano osoblje, koristei
iskljuivo originalne rezervne delove. Nepotovanje onoga to
je navedeno gore, moe da ugrozi sigurnost aparata.
Napomena ovog aparata treba da bude samo za upotrebu, za
koju je izriito predvien. Svaka drugaija upotreba se mora
smatrati nepropisnom, i stoga opasnom.
Delovi ambalae se ne smeju ostavljati na dohvat dece zbog
potencijalnih izvora opasnosti.
Slike koje su date u ovom Uputstvu predstavljaju uproeni
prikaz proizvoda. U ovom prikazu mogu da postoje male i
beznaajne razlike u odnosu na isporueni proizvod.
2. Upotreba ureaja
2.1 Uputstvo za upotrebu
Potovani korisnie,
Zahvaljujemo na odabiru PELET BRENN, gorionika naprednog
dizajna, avangardne tehnologije, visoke pouzdanosti i kvalitetne
izrade.
PELET BRENN je gorionik na pelete, ija ga visoka kompaktnost i
originalna konstrukcija ini pogodnim za upotrebu na veini kot-
lova na vrsta goriva, koji su danas prisutni na tritu. Panja
posveena dizajnu i industrijskoj proizvodnji omoguila je izradu
dobro balansiranog ureaja s niskim emisijama isputanja CO i
NOx i sa veoma tihim izgaranjem plamena.
8 9
16 17 18 19
10 11 12 13
14
15
1 2 3
4 5 6 7
sl. 1 - Komandna tabla
Ref.
g. 1
Metoda A Metoda B i C
1 Taster za podeavanje
2
Taster za izbor reima
3
Taster Override
4
Taster
5
Taster za programiranje
6
Taster
7
Displej
8
Simbol za automatski rad
9
Simbol menija za programiranje
10
Simbol zahteva za paljenjem gorionika
11
Ne koristi se
12
Viefunkcijski simbol:
u aulonalskon radu, pokazu|e kada se sal
programator nalazi u traci zahteva
ako h|e zabrah aulonalsk rad, pokazu|e se da |e
ukljuen runi
13
Simbol Override
14
Simbol neaktivan Simbol Dan
15
Simbol neaktivan Simbol Podeavanje
16
Temperatura senzora
grejanja
Taan sat
17
Simbol C Tani minuti
18
Trenutna snaga gorionika
1 = Minimalna
5 = Maksimalna
O/FH = Tokom
predventiliranja/Nakon
ventiliranja
(post-ventilacija)
6 = Tokom post-
ventilacije2
Dan u nedelji
19
Indikacija ukljuenog gorionika
Indikacije za vreme rada
Zahtev za paljenjem (generisan po zatvaranju kontakta na
steznim prikljucima 7-8 (vidite g. 14), u uslovima podrazumev-
ane podeenosti) prikazuje se aktiviranjem simbola radijatora
(poz. 10 - g. 1).
sl. 2 - Metoda A sl. 3 - Metoda B i C
2.2 Komandna tabla
Prikaz na displeju
Displej prikazuje razne informacije u zavisnosti od naina rada.
Postoje 3 metode rada:
A = Upravljanje gorionikom (poetne postavke)
B = Upravljanje gorionikom (drugi unutranji sat ili kontakt)
C = Upravljanje gorionikom (drugi unutranji sat i kontakt)
Prikaz na displeju
13
2.3 Ukljuivanje
sl. 4 - Metoda A sl. 5 - Metoda B i C
Prikljuite ureaj na elektrino napajanje:
Tokom prvih 10 sekundi displej vizuelno prikazuje NO CU
Ako se otkrije prisustvo plamena, gorionik obavlja predventi-
laciju komore za sagorevanje.
Na kraju tog vremena, gorionik e biti spreman za rad.
2.4 Podeavanja
Postavljanje sata (samo metoda B i C)
1. Pritisnuti taster za podeavanje dana/sata (poz. 1 - g. 1).
2. Na displeju trepu (poz. 7 - g. 1), ikone SATA i DAN: po-
desite trenutni dan u nedelji pomou tastera + i - (poz. 4
i 6 - g. 1), vodei rauna o tome da je 1= ponedjeljak, 7=
nedjelja. Potvrdite dan pritiskom na taster za podeavanje
dana/sata (poz. 1 - g. 1).
3. Na displeju trepu (poz. 7 - g. 1), dve brojke TANOG SATA
i ikona SATA: podesite taan sat tasterima + i - (poz. 4 i 6 -
g. 1), od 00 do 23. Potvrdite sat pri- tiskom na taster za
podeavanje dana/sata (poz. 1 - g. 1).
4. Na displeju trepu (poz. 7 - g. 1), dve brojke TANIH MINU-
TA i ikona SAT: podesite tane minute tasterima + i (poz.
4 i 6 - g. 1), od 00 do 59. Potvrdite tane minute pritiskom
na taster za podeavanje dana/sata (poz. 1 - g. 1). Rad au-
tomatskog grejanja, runo ukljueno (On), runo iskljueno
(Off)
Pritiskom na taster za izbor reima rada (poz. 2 - g. 1) mogue
je podesiti:
1. U automatskom reimu rada, na displeju se (poz. 7 - g.
1), prikazuje ikona SAT. Zahtev za aktiviranje i deaktiviranje
gorionika zavisi od podeenog nedeljnog programa. U vre-
menskoj trci zahteva, na displeju se (poz. 7 g. 1), prika-
zuje ikona ON
2. U radu runo ukljueno, na zaslonu (detalj 7 - g. 1), pri-
kazana je samo ikona ON. Plamenik je uvijek u zahtjevu A
Postavljeni tjedni program je premoten.
3. U runom reimu rada, na displeju se (poz. 7 - g. 1), pri-
kazuje samo ikona ON. Gorionik se nalazi uvek u funkciji
zahtevaPodeeni nedeljni program je premoen.
Prethodno postavljen nedeljni program
Izmena nedeljnog programa (samo metoda B i C)
1. Pritisnuti taster za programiranje P (poz. 5 - g. 1)
2. Izabrati dan za programiranje pomou tastera + i (poz.
4 i 6 - g. 1):
Snbo Dah 1 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
ponedeljak
Snbo Dah 2 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
utorak
Snbo Dah 3 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
sredu
Snbo Dah 4 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
etvrtak
Snbo Dah 5 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
petak
Snbo Dah 6 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
subotu
Snbo Dah 7 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a za
nedelju
Snbo Dah 15 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a od
ponedeljka do petka
Snbo Dah 67 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a od
subote do nedelje
Snbo Dah 16 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a od
ponedeljka do subote
Snbo Dah 17 Rad|alor lrepu. progranrah|e gre|ah|a od
ponedeljka do nedelje
Snbo Dah 17 Rad|alor lrepu. he korsl se
3. Pritisnuti taster za programiranje P (poz. 5 - g. 1):
4. 06:30 i radijator trepu, ON, 1
Ponou laslera + (poz. 4 6 fg. 1) znehle poelak 1.
vremenske trake ON; primer 06:00 Pritisnuti taster za pro-
gramiranje P (poz. 5 - g. 1)
5. 08:30 i radijator trepu, 2
Ponou laslera + (poz. 4 6 fg. 1) znehle poelak 1.
vremenske trake OFF; primer 09:00 Pritisnuti taster za pro-
gramiranje P (poz. 5 - g. 1)
Meni parametara
Pristup meniju parametara vri se pritiskom na taster za pro-
gramiranje M (poz. 2 - g. 1) tokom 5 sekundi. Prikazuje se
parametar u01: oznaen natpisom SET 01. Pri- tiskom na tast-
er P (poz. 5 - g. 1) mogue je pregledati listu parametara.
Za promenu vrednosti jednog parametra bie dovoljno pritisnuti
tastere + i - (poz. 4 i 6 - g. 1): promena se automatski memorie.
Poto je parametar promenjen, potrebno je saekati 3 sekunde:
podatak trepe i memorie se.
Da biste izasli iz menija, pritisnite taster za izbor reima rada -
M (poz. 2 g. 1) u toku 5 sekundi.
Nedeljni program je prethodno podeen sa 3 vremenske trake
ON i 3 vremenske trake OFF: jednake za svaki dan u nedelji. U
vremenskoj traci zahteva, na displeju se (poz. 7 g. 1), prika-
zuje ikona ON.
Panja: proverite metodologiju rada gorionika (vidite sez. 4.1)
06:30 08:30
12:00 12:00
16:30 22:30
Tabela 1
Opte napomene, uputstvo za upotrebu SRB, CG
Parametri
Opis Raspon PELET BRENN
u01
Podeavanje potrebne
vrednosti polaznog voda
30 - 80 C 80 C
u02 Maksimalna snaga gorionika 1-5 3
u03 Metoda rada gorionika (visi 3.1) 0-2 0
14
Meni parametara
Servis
Pristup meniju parametara vri se pritiskom na taster za pro-
gramiranje P (poz. 5 - g. 1) tokom 10 sekundi. Prikazuje se
parametar t01: oznaen natpisom SET 01. Pri- tiskom na taster
P (poz. 5 - g. 1) mogue je pregledati listu parametara.
Za promenu vrednosti jednog parametra bie dovoljno pritisnuti
tastere + i - (poz. 4 i 6 g. 1): izmena se automatski memorie.
Poto je parametar promenjen, potrebno je saekati 3 sekunde:
podatak trepe i memorie se.
Da biste izali iz menija, pritisnite taster za programiranje P
(poz. 5 - g. 1) u toku 10 sekundi.
2.5 Uputstva za rad
Rad ispravno montiranog i podeenog gorionika odvija se na
potpuno automatski nain i ne zahteva nikakvo rukovanje od
strane korisnika. U sluaju nedostatka goriva ili nepravilnosti,
gorionik se iskljuuje i blokira. Savetujemo Vam da dolijete go-
rivo pre nego to se potpuno potroi da biste izbegli nepravilan
rad gorionika.
Obratite panju na to da prostorija u kojoj je instaliran gorionik,
bude bez prisustva praine, zapaljivih predmeta ili materijala,
korozivnih gasova ili isparljivih materija. Naime, praina koju
usisava ventilator lepi se za lopatice rotora i smanjuje protok
vazduha, ili pak uzrokuje zaepljenje diska koji stabilizuje pla-
men ugoavajui njegovu ekasnost.
Nemojte dozvoliti da gorionik diraju nestrune osobe ili
deca.
Parametri
Opis Opseg
Poetna postavka PELET
BRENN 14-34
PELET BRENN
30-55
t01
Funkcija punjenja peletima 0=Iskljuena, 1=Ukljuena 0=Iskljuena 0=Iskljuena
t02
Sonda na potisnoj strani 0=Iskljuena, 1=Ukljuena 1=Ukljuena 1=Ukljuena
t03
Zadata vrednost ventilatora u paljenu 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa
t04
Vreme aktiviranja pua u paljenju 0-100 (1=4 sekundi) 8 8
t05
Tajmer za proraun regulacije (Samo kod rada
gorionika s Modulacionom sondom na potisnoj strani)
0-100 sekundi 5 sekundi 5 sekundi
t06
Tajmer funkcije Rampa 0-100 sekundi 100 sekundi 100 sekundi
t07
Period (Vreme aktiviranja+deaktiviranja) normalnog
rada pua (od Snage 1 do Snage 5)
0-50 sekundi 15 sekundi 12 sekundi
t08
Zadata vrednost ventilatora pri Snazi 1 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa
t09
Vreme aktiviranja pua pri Snazi 1 0-100 (100=10 sekundi) 28 38
t10
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 2 0-200 Pa 74 Pa 70 Pa
t11
Vreme aktiviranja pua pri Snazi 2 0-100 (100=10 sekundi) 38 40
t12
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 3 0-200 Pa 120 Pa 100 Pa
t13
Vreme aktiviranja pua pri Snazi 3 0-100 (100=10 sekundi) 46 45
t14
Zadata vrednost ventilatora pri Snazi 4 0-200 Pa 150 Pa 120 Pa
t15
Vreme aktiviranja pua pri Snazi 4 0-100 (100=10 sekundi) 53 60
t16
Zadata vrednost ventilatora u Snazi 5 0-200 Pa 170 Pa 155 Pa
t17
Vreme aktiviranja pua pri Snazi 5 0-100 (100=10 sekundi) 56 65
t18
Izbor rada gorionika (samo kod rada sa Sondom
na potisnoj strani)
0=Ukljueno/Iskljueno,
1=Modularno
0=Ukljueno/ Iskljueno
0=Ukljueno/
Iskljueno
t19
Vreme Postventilacije2 0-100 (100=10 sekundi) 99 99
t20
Napon fotoelije 0-30 (50 = 5Vdc) -- --
Tabela 2
Vrednost parametra PELET BRENN 14 -34 kW PELET BRENN 30-55 kW
1 14 30
2 20 36
3 25 41
4 30 48
5 34 55
Uputstvo za upotrebu SRB, CG
15
3. Montiranje
3.1 Opte odredbe
Ovaj se aparat, u skladu sa njegovim karakteristikama i perfor-
mansama, i njegovoj termikoj snazi moe postavljati na genera-
tore toplote na vrsta goriva. Svaka drugaija upotreba se mora
smatrati nepropisnom, i stoga opasnom. Nije dozvoljeno ni ot-
varanje ili diranje sastavnih delova aparata, sa izuzetkom samo
onih delova koji su obuhvaeni odravanjem, niti je dozvoljeno
vriti izmene na aparatu kako bi se promenile performanse ili
namena upotrebe.
Ako je gorionik opremljen dodatnim ureajima, garniturama ili
priborom, moraju se koristiti samo originalni proizvodi.
Montau i kalibrisanje gorionika treba da obavi samo
struno osoblje pouzdane osposobljenosti, pridravajui
se svih instrukcija koje su navedene u ovom tehnikom
priruniku, kao i svih vaeih zakonskih odredaba, na-
cionalnih i eventualnih lokalnih propisa prema pravilima dobre
tehnike.
3.2 Montiranje na kotao
Mesto montiranja
Kotao i gorionik treba da se montiraju u odgovarajuoj prostoriji
sa ventilacionim otvorima prema spolja, kako je to propisano
vaeim standardima. Ukoliko u istoj prostoriji ima vie gori-
onika ili odsisnih ventilatora koji mogu da rade zajedno, onda
ventilacioni otvori treba da budu dimenzionisani za istovremeno
funkcionisanje svih aparata.
Mesto montiranja mora da bude bez zapaljivih predmeta ili ma-
terijala, korozivnih gasova, praine ili isparljivih materija, koji
kada ih ventilator privue mogu da zague unutrnje cevi gori-
onika ili glavu gorionika. Prostorija treba da bude suva i ne sme
da bude izloena kii, snegu ili mrazu.
Privrstite gorionik za vrata. Obaviti elektrina prikljuivanja
kako je to dato u cap. 5 (elektrina ema). Uloite sondu tem-
perature koja sa nalazi u kompletu u omota na telu kotla od
livenog gvoa i obavite elektrina prikljuivanja.
Gorionik je predvien za rad na generatoru toplote sa
komorom sagorevanja sa snienim pritiskom. rezervoar
za pelete mora da se pozicionira tako da se savitljiva cev
koja spaja pu/gorionik ne deformie niti nabire.
Uputstvo za montau gorionika PELET BRENN na kotlove
BOSCH Solid 2000 B/H
Montau gorionika PELET BRENN na kotao Bosch Solid 2000
B/H sme izvriti samo ovlateno struno lice (instalater/ser-
viser) koji je proao obuku BOSCH za pelet gorionike, a prema
uputstvu koje je dobijeno na obuci.
Po zavretku montae kompleta u kotao, montirati gorionik.
Privrstiti cev gorionika L zavrtnjima M a gorionik navrtkom
N. Povezati kabl E na stezne prikljuke 11 i 12, i kabll T na
senzor V. Privrstite kuite P na telo gorionika zavrtnjima
R i element S na gorionik.
Ubaciti dovodnu cev sa motornim pogonom Y u sud za saku-
pljanje peleta X i obavite povezivanje pua/gorionika tako da
savitljiva cev W ne bude izloena deformacijama i/ili savijanju.
Potrebno je potovati kvotu koja je navedena u g. 11.
Podesiti gorionik pre svega kako je to predvieno u odgovarajuem
uputstvu, postaviti parametar u02 na upravljakoj jedinici gori-
onika kako je to dato na tabeli.
sl. 6
Montiranje SRB, CG
sl. 7
Model
Solid 2000 B
SFU 27 HNS
Solid 2000 B
SFU 32 HNS
Solid 2000 B
SFB 45 HNS
Nazivni toplotni
kapacitet
kW 27 32 45
Parametar u02 2-3 3-4 5
16
sl. 8 sl. 11
sl. 10
sl. 9
3.3 Elektrini prikljuci
Gorionik je opremljen viepolnom letvicom za elektrine
prikljuke; vidite elektrinu emu u odeljku 4 karakteristike i
tehniki podaci za prikljuivanja. Instalater se mora pobrinuti
za sedee prikljuke:
Linija za napajanje
Kontakt za postavljanje zahteva
Prikljuivanje motora pua
Prikljuivanje sonde temperatura
Duina prikljunih kablova mora da omogui otvaranje gorionika
i eventualno otva- ranje vrata kotla. U sluaju oteenja kabla za
napajanje gorionika, njegovu zamenu treba da obavi samo kvali-
kovani tehniar.
Gorionik se prikljuuje na monofaznu elektrinu liniju, 230 V
50 Hz.
Ekasnost i adekvatnost instalacije za uzemljenje treba da
proveri profesionalno kvalikovano osoblje, a proizvoa
nije odgovoran za tetu, koja je prouzrokovana usled
odsutnosti uzemljenja instalacije. Osim toga, proveriti
da li je elektrina instalacija odgovarajua za maksimalnu prim-
ljenu snagu aparata, koja je navedena na ploici sa tehnikim
podacima na kotlu.
Vano je obratiti panju na polaritet (FAZA: smei kabl / NULA:
plavi kabl / UZEMLJENJE: uto-zeleni kabl) u prikljucima za
povezivanje na elektrinu mreu.
3.4 Napajanje gorivom
Opte odredbe
Gorionik treba da se napaja gorivom za koji je namenjen, kako
je navedeno na ploici postavljenoj na ureaju i u tabeli sa
tehnikim podacima koja se nalazi u sez. 5.3 ovog prirunika.
Korisniku preporuujemo upotrebu peleta dobrog kvaliteta,
poto peleti loeg kvaliteta imaju niski toplotni uinak, vi-
soki sadraj pepela i zato su potrebni ei intervali ienja,
mogue je zatim privremeno habanje komponenti gorionika koje
su izloene vatri, zaepljenje pua i gorionika zbog prekomerne
koliine slobodne strugotine, kao i blokade rada zbog taloenja
materijala koji nije sagorljiv unutar gorionika.
Prepoznaete pelete dobrog kvaliteta po sledeim karakteris-
tikama:
Montiranje SRB, CG
17
t Mora se sastojati od cilindara identinog prenika, glatke
i sjajne povrine.
t Proverite da li su na deklaraciji navedeni podaci o serti-
katu kvaliteta.
t Proverite da li su ambalae neoteene kako bi titile pe-
lete od vlage.
Punjenje peletima
Mogue je aktivirati punjenje peletima u roku od 40 minuta
poto ste gorionik punili elektrinim putem.
Unutar tog vremena, sistem stavlja na raspolaganje 3 pokuaja
od 5 minuta, tokom
kojih se aktivira samo pu.
Za vreme punjenja peletima nije mogue upaliti gorionik.
Redosled:
1. Prikljuite gorionik na elektrino napajanje.
2. Saekati zavretak faze predventilacije.
3. Pritisnite taster za programiranje P (poz. 5 - g. 1) u toku
5 sekundi.
- Prikazuje se parametar t01: oznaen natpisom SET 01.
- Postavite parametar na 1 za pokretanje prvog pokuaja
od 5 minuta. U bilo kojem trenutku mogue je da se okona
postavljanjem parametra 0.
- U sluaju kada prvi pokuaj nije dovoljan, ponovite pre-
thodni redosled postupaka postavljanjem parametra na 0
a zatim na 1: bilo za drugi, bilo za trei pokuaj punjenja.
4. Da biste mogli da uzvrite sledea 3 pokuaja, prekinite i
ponovo
4. Servis i odravanje
Sve operacije na podeavanju, putanja u rad i odravanju, treba
da obavi kvalikovano struno osoblje u skladu sa vaeim pro-
pisima. Osoblje nae Prodajne organizcije i Tehinkog servisa za
pruanje usluga kupcima stoje Vam na raspolaganju za sve ire
informacije.
Proizvoa odbija svaku odgovornost za tetu prouzrokovanu
osobama i/ili stvarima, koja je nastala usled oteenja aparata
od strane nekvalikovanih i neovlaenih osoba.
4.1 Metodologija rada gorionika
Za upravljanje radom gorionika predviene su 3 metodologije:
A - Upravljanje gorionikom (poetne postavke)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira se iskljuivo prilikom zat-
varanja kontakata na spojnicama 7-8 (vidi g. 17)
Sat i podeeni nedeljni program su premoeni: nije potrebno
postaviti taan sat.
B - Upravljanje gorionikom (drugi unutranji sat ili kontakt)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira SAT (za vreme automatsk-
og reima grejanja u traci ON ili tokom runog reima grejanja) O
prilikom zatvaranja kontakta na prikljucima 7-8 (vidite g. 17).
Potrebno je postaviti sat i eventualno promeniti nedeljni pro-
gram koji je podeen u poetnim postavkama.
C - Upravljanje gorionikom (drugi unutranji sat i kontakt)
Zahtev za paljenjem gorionika aktivira SAT (za vreme automatsk-
og reima grejanja u traci ON ili tokom runog reima grejanja) i
ako je zatvoren kontakt na prikljucima 7-8 (vidite g. 17).
Potrebno je podesiti sat i eventualno promeniti nedeljni pro-
gram koji je podeen u poetnim postavkama.
Izbor A, B ili C vri se sa korisnikog menija sata.
Pritisnite taster za izbor reima rada M (poz. 2 - g. 1) u toku
5 sekundi. Pritisnite 2 puta taster za programiranje P (poz.
5 - g. 1).
Prikazuje se parametar br. 3: oznaen natpisom SET 03.
Postavite na 00 za reim A, 01 za reim B, 02 za reim C pomou
tastera + i - (poz. 4 i 6 g. 1). Nakon to ste odabrali met-
odologiju, potrebno je saekati 3 sekunde: podatak trepe i
memorie se. Da biste izali iz menija, pritisnite taster za izbor
reima rada M (poz. 2 - g. 1) u toku 5 sekundi.
4.2 Putanje u rad
Provere koje treba obaviti pre prvog putanja u rad, i posle svih
radova na odravanju, koji su obuhvatili odvajanje od instalacije,
ili posle intervencija na sigurnosnim ureajima ili na delovima
gorionika.
Pre ukljuivanja gorionika
Proveriti da li je gorionik pravilno privren na kotao i da
li su preliminarne kalibracije obavljene na prethodno opisani
nain.
Proveriti da li su kotao i instalacija napunjeni vodom ili
dijatermikim uljem, da li su ventili u sistemu grejanja otvore-
ni i da li je dimovod za izduvne gasove slobodan i pravilno
dimenzionisan.
Proveriti da li su vrata kotla zatvorena kako bi se plamen
stvarao samo unutar komore za sagorevanje.
Proveriti da li su pu i savitljiva cev koja spaja gorionik u is-
pravnom poloaju.
Napunite rezervoar sa peletima.
Proverite da li je sonda temperature u ispravnom poloaju i
da li je pravilno spojena.
Proverite da li je reetka (detalj 1 g. 12) ista.
Paljenje gorionika
Prikljuite elektrino napajanje zatvaranjem glavnog
prekidaa koji se nalazi iznad gorionika.
Za punjenje pua peletima vidite sez. 3.4.
Zatvorite liniju termostata (kotao/prostorija).
Kalibrisanje gorionika
Prikljuite analizator sagorevanja na izlaz dimnih gasova kotla
i pustite gorionik da normalno radi 30 minuta; u meuvremenu
proverite ispravnost voda za odvod dimnih gasova.
2. UVERITE SE DA JE KOMORA ZA SAGOREVANJE U POTPRI-
TISKU
3. Proverite sagorevanje pri maksimalnoj snazi gorionika
(podeenoj prema nominalnoj snazi kotla).
4. Parametri sagorevanja:
- O
2
izmeu 5% i 9%
- CO izmeu 150 i 1000 ppm
Za kalibraciju gorionika promenite zadatu vrednost ventilatora
menjajui odgovarajui parametar (vidite odeljak Meni param-
etara Servis i tabelu 2 u cap. 2.4).
Na vrednost CO utiee kvalitet peleta, koliina prljavtine koja je
prisutna u glavi gorionika i strujanje vazduha u kotlu.
Ukoliko elite da pustite gorionik da radi u MODULACIONOM
reimu, potrebno je da promenite parametar T18 a zatim da
sledite take 5 i 6 koje su navedene dole.
5. Proverite druge korake gorionika smanjujui vrednost parame-
tra u02 do 1 (vidite odeljak Meni parametara Servis i tabelu 1
u cap. 2.4).
6. Vratite parametar u02 na propisnu vrednost.
4.3 Odravanje
Proverite periodino istou delova gorionika koji su skloni
prljanju u zavisnosti od kvaliteta peleta ili usled loeg
podeavanja gorionika.
Gorionik zahteva periodino odravanje, najmanje jednom
godinje, koje treba da obavi struno osoblje.
Osnovne operacije koje treba obaviti su:
t kontrola i ienje unutranjih delova gorionika i kotla,
kako je to opisano u sledeim odeljcima;
t kompletna analiza sagorevanja (posle najmanje 10 minuta
normalnog rada) i provera
Servis i odravanje SRB, CG
18
t ispravnosti kalibracija;
Otvaranje kuita i demontiranje gorionika
Pre izvoenja bilo koje operacije ienja ili kontrole unutar
gorionika, prekinuti napajanje elektrinom strujom na gorioniku,
delujui na glavni prekida instalacije.
Za otvaranje
Odvrnuti zavrtnje (A) i skinuti kuite (B). Unutranji sastavni
delovi, motor, priguna klapna, itd. sada su direktno dostupni.
Za demontau
Odvrnuti zavrtnje (A) i skinute kuite (B), odvrnuti navrtku (C)
i odvojiti telo, odvrnuti zavrtnje za privrivanje (D) i izvaditi
mlaznik (E).
Odvijte vijke(A) i skinite kuite (B). Unutranji sastavni dijelovi,
motor, zaklopka, itd. sada su izravno dostupni.
Za demontiranje:
Odvijte vijke (A) i skinite kuite (B), odvijte maticu (C) i odvojite
tijelo, odvijte privrsne vijke (D) i izvadite kljun (E).
Provere na delovima i komponentama
Ventilator
Proverite da se unutar ventilatora i na lopaticama rotora nije
sakupila praina:
smanjuje protok vazduha i uzrokuje zagaivanje pri sagorevanju.
Glava gorionika
Proverite da li su svi delovi glave gorionika neoteeni, da nisu
deformisani usled visoke temperature, da nemaju neistou koja
dolazi od spolja i da li su propisno postavljeni.
Fotoelija
Oistite staklo od eventualnih naslaga praine. Fotoelija je
utisnuta pod pritiskom u leite, da biste je izvadili povucite ga
prema spolja.
sl. 13
sl. 12- Reetka gorionika
1
Servis i odravanje SRB, CG
19
4.4 Reavanje problema
Gorionik je snabdeven usavrenim sistemom za autodijagnos-
tiku. U sluaju neispravnosti na gorioniku, displej (poz. 7 - g.
1) e treptati prikazujui ifru neispravnosti.
Neke neispravnosti uzrokuju trajno blokiranje (oznaene slovom
A): za povratak u nor- malno stanje dovoljno je pritisnuti taster
P (detalj 5 - g. 1) u toku 1 sekunde; ako se gorionik vie ne
pali, potrebno je prvo reiti neispravnost.
Drugi nedostaci uzrokuju privremena blokiranja (oznaeni slo-
vom F) koja se automatski resetuju im vrednost ponovo ue
u normalno radno podruje gorionika
ifra Neispravnost Uzrok Reenje
A01
Blokada - nema paljenja
Rezervoar za pelete prazan Napunite rezervoar za pelete
Kabl pua prekinut ili otkaen Ponovo obavite povezivanje
Otpornik upaljaa u kvaru Zamenite i ispraznite glavu od peleta
Glava gorionika zaprljana Ispraznit je i oistiti
Dovod peleta zaepljen
Oslobodite je, proverite da glava
gorionika nije zaepljena i eventualno je
ispraznite
F02
Uklanjanje parazitnog plamena
Zahtev za toplotom je zavren, ali gorionik
detektuje plamen
Saekati zavretak predventilacije
A02
Blokadiranje parazitnog plamena
Fotoelija u kratkom spoju Zamenite fotoeliju
Spoljanja svetlost pada na fotoeliju Uklonite izvor svetlosti
A04
Blokada sigurnosnog termostata
pua
Neispravni parametri za paljenje
Proveriti transparentne parametre 03=51
i 04=12
Kotao pod pritiskom
Oistite ga i proveriti minimalnu ispravnu
promaju dimnjaka (10 Pa)
Sigurnosni termostat u kvaru Zameniti ga
F05
Neispravnost podeenosti pritiska
voda
Cevica za povezivanje senzora pritiska je
prignjeena
Zameniti ga
Motor ventilatora oteen Zameniti ga
Zaprljana lopatica Oistite je
F06
Neispravnost senzora pritiska
(prekinuta veza)
Prekid u kabliranju Proveriti kabliranje ili zameniti senzor
F10
Neispravnost sonde tela kotla
(ako je aktivirana)
Senzor u kratkom spoju
Proveriti kabliranje ili zameniti senzor Kabliranje u kratkom spoju
Prekid u kabliranju
A03
Neispravnost prilikom kabliranja Kolektori 13-14 nisu premoeni Proverite kabliranje
Tabela 3 - Lista neispravnosti
Servis i odravanje SRB, CG
20
5. Karakteristike i tehniki podaci
5.1 Dimenzije
5.2 Opti izgled i glavni sastavni delovi
5.3 Tabela tehnikih podataka
sl. 14 - Dimenzije PELET BRENN 14-34
sl. 15 - Dimenzije PELET BRENN 30-55
253
3
1
5
490
2
1
8
280 210
226


1
6
8
225

6
0
11
10
6
12
9
4
6
7
3
5
2
1
8
9
13
454 253
3
1
5
2
1
8
288 162


1
3
9
190

6
0
Legenda:
1. Dava pritiska
2. Upravljaka jedinica
3. Telo gorionika
4. Prikljuna letvica
5. Korisniki interfejs
6. Otpornik
7. Fotoelija
8. Termostat 85
9. Cev za punjenje gorionika
10. Motor
11. Ventilator
12. Mlaznik
13. Reetka
Karakteristike i tehniki podaci SRB, CG
Podaci Jedinica
PELET BRENN
14 -34
PELET BRENN
30-55
Maksimalna
proizvodnost toplote
kW 34,1 55,0 (Q)
Minimalna
proizvodnost toplote
kW 13,7 30,0 (Q)
Maksimalan protok
goriva
kg/h 7,2 11,6
Minimalan protok
goriva
kg/h 2,9 6,3
Stepen elektrine
zatite
IP X0D X0D
Napon napajanja/
frekvencija
V/Hz 230/50 230/50
Primljena elektrina
snaga
W 100 100
Elektrina snaga
upaljaa
W 300 300
Teina praznog kotla kg 11 13,5
Zapremina rezervoara litara 195
Sadraj rezervoara kg 140
Dimenzije sprenika
(DxVx)
mm 750x950x500
Dimenzije peleta
(prenik/duina - max)
mm 6/35 6/35
Snieni pritisak
komore za sagorevanje
mbar -0,2 -0,2
21
5.4 Elektrina ema
OUT
+15V
GND
DBM13
L
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
E
C
D
X2
X1
X3
218
239
16
297
FR
X7
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
34
L
N
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
6 5 4 3 2 1
1 2 3 4
3.15 A
OUT
+15V
GND
DBM13
L
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
E
C
D
13
14
X2
X1
X3
218
239
16
297
FR
X7
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02
34
L
N
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
6 5 4 3 2 1
1 2 3 4
3.15 A
sl. 17 - Elektrina ema sa spojnom ploom 12 polova
sl. 18 - Elektrina ema sa spojnom ploom 14 polova
Legenda:
FR Fotoelija
16 Ventilator
34 Senzor za temperaturu grejanja
218 Sigurnosni termostat za pelete
239 Upalja
297 Dava pritiska vazduha
A Napajanje elektrinom strujom
B Pu motora
C Kontakt za postavljanje zahteva
D Signalizacija blokiranja
E Deblokiranje gorionika
Elektrina ema SRB, CG
Uvoznik: Robert Bosch d.o.o
Odeljenje Grejne Tehnike
Bulevar Milutina Milankovia 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377
www.bosch-climate.rs
Uvoznik: Robert Bosch d.o.o
Odjel toplinske tehnike
Kneza Branimira 22
11040 Zagreb - Dubrava
Hrvatska
Telefon: (01) 295 80 81
Telefax: (01) 295 80 80
info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-climate.com.hr
Zadravamo pravo na tehnike izmjene.