You are on page 1of 5

Full1 Gener Febrer Mar abril Maig Juny Juliol Agost Septembre octubre Novembre Desembre Precipitacions Temperatura

9.6 mm 7.5 C 7.1 mm 10.5 C 7.1 mm 13.0 C 3.8 mm 14.5 C 2.0 mm 18.0 C 0.2 mm 21.0 C 0.1 mm 23.5 C 0.1 mm 23.0 C 0.7 mm 21.0 C 2.0 mm 17.0 C 4.8 mm 12.0 C 9.6 mm 8.0 C

Pgina 1

Full2

Climograma
Sacramento, California
50.0 mm 45.0 mm 40.0 mm 35.0 mm 20.0 C 25.0 C

Precipitacions

Temperatures

30.0 mm 25.0 mm 20.0 mm 15.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 0.0 mm


abril Juliol Septe mbre Maig e Nove mbre Dese mbre Gene r Febre r Mar Juny t oc tub r A gos

15.0 C

Precipitacions Temperatura

10.0 C

5.0 C

.0 C

Pgina 2

Full2

limograma
25.0 C

amento, California

20.0 C

Temperatures

15.0 C

Precipitacions Temperatura

10.0 C

5.0 C

.0 C
Juliol Septe mbre e Nove mbre Dese mbre t oc tub r A gos

Pgina 3

Full3 Gener Febrer Mar abril Maig Juny Juliol Agost Septembre octubre Novembre Desembre Precpitacions Temperatures 75.0 mm 2.6 C 60.0 mm 3.6 C 64.0 mm 5.6 C 90.0 mm 7.6 C 100.0 mm 11.2 C 78.0 mm 14.9 C 64.0 mm 17.9 C 79.0 mm 17.5 C 74.0 mm 15.0 C 69.0 mm 11.1 C 96.0 mm 5.9 C 91.0 mm 2.6 C

Pgina 4

Full4

Climograma
Londres
120.0 mm 60.0 C 100.0 mm

Precipitacions

Temperatures

80.0 mm

40.0 C

60.0 mm

Precpitacions Temperatures

40.0 mm

20.0 C

20.0 mm

.0 mm
abr il Julio l Sep temb re oc tu br e Maig Des emb re Nov emb re Gen er Febr er A go st Mar Juny

.0 C

Pgina 5