NOTE DE CURS DREPT FUNCIAR CURSUL 1 DEFINIŢIA ŞI DOMENIUL DREPTULUI FUNCIAR Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme

juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României , indiferent de deţinători şi de forma de proprietate asupra acestora . Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari –persoane fizice şi persoane juridice de tip privat , între persoanele juridice de tip public , precum şi între acestea din urmă şi particulari . De aceea , unele norme juridice cu privire la terenuri aparţin dreptului public , iar altele aparţin dreptului privat . Obiectul său de reglementare este complex , ceea ce impune o anumită sistematizarea normelor sale juridice . Normele juridice care formează ramura dreptului funciar se pot clasifica , după obiectul lor de reglementare , în mai multe categorii, astfel : - norme juridice care reglementează formele proprietăţii asupra terenurilor şi regimul lor juridic ; - norme care reglementează folosirea , protecţia li ameliorarea terenurilor ; - norme juridice care reglementează modul de exploatare a terenurilor în România ; - norme care reglementează sistemul de evidenţă şi publicitate imobiliară. IZVOARELE DREPTULUI FUNCIAR ŞI PUBLICITĂŢII IMOBILIARE Prin izvor de drept civil înţelegem forma specifică de exprimare a normelor de drept civil ; norma de drept civil poate fi definită ca fiind regula generală şi abstractă care reglementează conduita subiectelor în raporturile juridice civile . Constituţia este cel mai important izvor al dreptului funciar , întrucât cuprinde norme care configurează cadrul general al reglementării în domeniul proprietăţii , precum şi norme care reglementează , in mod expres , anumite aspecte legate de proprietate , cum ar fi formele proprietăţii în România , bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice , regimul juridic al acestora , garantarea proprietăţii . Cele mai importante legi speciale în domeniul dreptului funciar sunt : - legea nr. 18/1991 privind fondul funciar – publ. în M.Of. nr. 37/1991 şi republ. în M.Of. 1/1998 , republicată în baza legii nr. 169/1997 care a fost publ. în M.Of. nr. 299/1997,

18/1991 . 213/1998 . viile . nr. în M.terenurile neproductive – râpe .Legea proprietăţii publice şi regimul juridic al acesteia nr.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 1/2000 publ. . În M. indiferent de destinaţie . de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau forma de proprietate . În M. în M.legea nr. nr. publ. 1. publ. nr. În funcţie de destinaţie . publ. . nr.Of.titlul XI. ..legea nr. 215/2001 publ. . în M. 61/1996 .Şi nu în ultimul rând Codul civil . 241/1947 . . publ.terenuri cu destinaţie forestieră . Banat şi Bucovina . precum şi unele măsuri adiacente.Legea administraţiei publice locale nr. 18/1991 .terenuri cu destinaţie agricolă . . 653 din 22 iulie 2005. 286/2006. Of.Of.terenuri agricole productive : terenuri arabile . 7/1996 care reglementează sistemul de evidenţă a tuturor terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg cuprinsul ţării . 93/1996. nr. 2 din legea nr.renta viageră agricolă reglementată prin legea nr. în M. 204/2001. . . nr. aşa cum a fost modificată prin legile nr.Of. amenajări piscicole. 26/1996. pepinierele viticole .terenuri cu vegetaţie forestieră . .Ordinul nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr.Of. în M. 247/2005 . nr.Codul silvic aprobat prin legea nr.Legea nr. 84/1998 .Of. . în M. păşunile . 91/1994 .Hotărârea de Guv. precum şi de către persoanele juridice străine.Of. 829/2001.Of. fondul funciar al României este constituit din totalitatea terenurilor . . . livezile . 16/1994 – legea arendării .terenurile destinate împăduririlor . publ. din care fac parte . 8/2000 de modificare şi completare a legii nr. 448/1998 .Decretul lege nr. . 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi. nr. dacă acestea sunt cuprinse în amenajamentele silvice . în M. 621/2006. fâneţele . terenurile se clasifică astfel : . nr. aşa cum a fost modificată şi de legea nr. pus în aplicare prin legea nr. Noţiunea de fond funciar şi clasificarea terenurilor Potrivit art. 223/2006 şi 276/2005. Nr. 115/1938 privitor la cărţile funciare ce se aplică în Transilvania . 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. . publ. care se împart în : .terenurile împădurite . 2371/C/1997 al Ministrului Justiţiei de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor publ.Of. 18/1991 . . publ. .Of. publ.Of.008 din 14 noiembrie 2005 . nr. în M. bolovănişuri . nr. în M.legea nr. . pomicole .

de transport al energiei electrice şi gazelor naturale . Constituţia României stabileşte bunurile care fac obiectul exclusiv al domeniului public al statului : bogăţiile subsolului . Domeniul public poate fi însă şi de interes judeţean sau local . După forma dreptului de proprietate asupra terenurilor .terenuri aflate permanent sub ape : albiile cursurilor de ape . statul şi unităţile administrativ teritoriale sunt proprietare ale bunurilor din domeniul public . ansamblurile şi siturile istorice şi altele asemenea. cu respectarea normelor juridice în vigoare .terenuri aflate în proprietate publică . fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale . municipiul . oraşul . judeţul .terenuri aflate în proprietate privată . imprescriptibil şi insesizabil . iar în calitate de persoane juridice private sunt proprietare ale bunurilor din domeniul privat . când aceasta nu a fost făcută în mod expres de către legiuitor . parcurile publice . exploatări miniere şi petroliere . 213/1998 . plajele . plajele . căile de comunicaţii . oraşelor şi comunelor . el este inalienabil . caz în care proprietatea asupra bunurilor respective aparţine . Un bun este de interes public dacă este de uz public .. spaţiul aerian . Determinarea apartenenţei unui teren la domeniul public . terenurile se clasifică în: . monumentele naturii . Legea nr. precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional . Dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este acel drept real care conferă titularului său posesia . declarate ca atare prin lege . tot în regim de drept public . folosinţa şi dispoziţia asupra unui bun . 1 din Anexa legii nr. străzile . în mod expres . de a fi folosit de toţi cei administraţi şi la care au acces toate persoanele : pieţele . judeţelor . în putere proprie şi în interes propriu . alte amenajări ale localităţilor . Bunurile care aparţin domeniului public sunt determinate . aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile . rezervaţiile . exclusiv şi perpetuu. Domeniul public al statului este alcătuit şi din bunurile prevăzute la pct. Domeniul public este acel domeniu din care fac parte numai bunurile care alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate publică al statului şi a unităţilor administrativ teritoriale . În calitate de persoane juridice de drept public . se poate face ţinând seama de natura sau afectaţiunea terenului respectiv .terenuri cu destinaţie specială .terenuri din intravilan . . chiar prin natura lui . . prin lege sau pot fi determinate după anumite criterii legale . terenuri folosite pentru construcţii şi instalaţii hidrotehnice . Dreptul de proprietate publică este acel drept de proprietate care poartă asupra bunurilor din domeniul public de interes naţional şi din domeniul public de interes local aparţinând statului şi unităţilor administrativ teritoriale . din care fac parte : terenuri folosite pentru transporturi . Proprietatea publică aparţine numai statului şi unităţilor administrativ teritoriale : comuna .

terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile . Vânzarea . concesionate. Statul sau unit. oraşelor . schimburile de terenuri . aflate sau intrate în proprietatea lor prin căile şi modurile prevăzute de lege. sunt de competenţa consiliilor locale şi judeţene . Regimul juridic al terenurilor aparţinând domeniului public este diferit de cel al terenurilor din domeniul privat . imprescriptibile şi insesizabile . închiriate sau chiar date în folosinţă gratuită în scopul îndeplinirii unor activităţi de interes public local . închirierea şi locaţia de gestiune se fac prin licitaţie publică . bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 . . dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil .Domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din terenurile care nu fac parte din domeniul public ( de interes local sau naţional ) . indiferent de natura sa .-teritoriale pot face orice acte de dispoziţie cu privire la terenurile din domeniul lor privat . după cum urmează : . asemenea oricărui proprietar particular . se fac pe bază de expertiză însuşită de consiliu . concesionarea .P. adm.terenurile aparţinând domeniului public pot fi date în administrare numai regiilor autonome şi instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate Terenurile din domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ teritoriale sunt supuse dispoziţiilor de drept comun . Actele de dispoziţie asupra terenurilor din proprietatea unităţilor administrativ teritoriale . 215/2001 prevede că înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunelor . terenurile provenite din fostele iazuri comunale folosite ca păşuni şi restituite comunelor .A. Aceste terenuri pot fi vândute. oraşelor sau judeţelor . neatribuite conform legii nr. Terenurile care nu fac parte din domeniul public sau privat constituie proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat . 18/1991 . astfel : terenurile care au aparţinut C. Legea nr. partajarea imobilelor aflate în indiviziune cu acest domeniu privat .