1

เอกสารประกอบการเสวนา
“เวทีปฏิ รปู การเรียนรู้ส่กู ารศึกษาเพื่อคนทัง้ มวล” ครัง้ ที่ 14
“การพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดนาร่อง:ฝันที่ตงั ้ ใจให้เป็ นจริ ง” ตอนจบ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ สถาบันวิ จยั จุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพ
จังหวัดเพชรบุรี
 สถานการณ์ การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
จากรายงานสถานการณ์ สั ง คมและความมั น่ คงของมนุ ษย์ จ ั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ปี 2555
พบปญั หาเด็กและเยาวชน ประมาณร้อยละ 80 – 90 ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิง้ มีความเครียด ซึมเศร้า
คบเพือ่ นทีไ่ ม่เหมาะสมมั ่วสุมกับอบายมุข สิง่ เสพติด ใช้เวลาว่างไม่เป็ นประโยชน์ เด็กบางส่วนชอบหนีเรียน
เครียดจากการเรียน เล่นวัวลาน และมีปญั หาการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
น อ ก จ า ก นั ้ น จ า ก ข้ อ มู ล ร า ย ง า น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ป ร ะ จ า ปี 2552
พ บ ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ห ล า ย ป ร ะ ก า ร เ ป็ น ต้ น ว่ า
ปญั หาเด็กหนีการเรียนในชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 7.8, 8.6
ั หานั ก เรี ย นลอกข้ อ สอบ ในชัน้ ประถม ศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
และ 7.5 ตามล าดับ และป ญ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนมากคือ ร้อยละ 49.5, 56.9 และ 77.5 ตามลาดับ
น อ ก จ า ก นั ้ น ยั ง พ บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ เ ช่ น ติ ด ย า เ ส พ ติ ด
โดยมีข้อมูลเข้ารับการบาบัดจากการติดยาเสพติด 133 ราย อยู่ในสถานพินิจ 110 ราย ปจั จัยดังกล่า ว
เ ป็ น ส า เ ห ตุ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ที่ ส ม ค ว ร แ ก่ วั ย
และท าให้เ ด็ก และเยาวชนเพชรบุ ร ีเ กิด ความเหลื่อ มล้ า ขาดโอกาสในการศึก ษา ต้ อ งออกกลางคัน
กลายเป็นกลุ่มทีด่ อ้ ยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม
จั


วั

บุ
รี
จึ ง หามาตรการแก้ ไ ขและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเน้ น ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ า ทางการศึ ก ษา
เ น้ น พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก ลุ่ ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ที่ ข า ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ภายใต้โ ครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาการเรี ย นรู้ของเด็ก และเยาวชนในจังหวัด เพชรบุรี
โดยเน้ น กลุ่ ม เด็ก เยาวชนด้อ ยโอกาสอายุ 6-15 ปี ให้ไ ด้ร บั พัฒ นาการทัก ษะ 5 ด้า น ดัง นี้ 1)
ทัก ษะการเรี ย นรู้ 2) ทัก ษะการคิ ด 3)ทัก ษะชี วิ ต
4)
ทัก ษะพื้ นฐานอาชี พ และ 5)
ทักษะการสือ่ สารด้านเทคโนโลยี ด้วยการสร้างความตระหนักในวิถไี ทยและท้องถิน่
 ผนึ กกาลังชุมชน นับหนึ่ งการศึกษา ค้นหา “Change Agent” เพือ่ ความยั ่งยืน!

2

ไ ก ร บุ ญ บั น ด า ล
ร อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี
ก ล่ า ว ว่ า
ปญั หาการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพชรบุ ร ีนัน้ ต้อ งมององค์ร วมทัง้ เด็กเยาวชนที่อ ยู่ใ นสถานศึกษา
และนอกสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เด็ ก ส่ ว นใหญ่ ใ นจัง หวัด เพชรบุ ร ี ม ัก เป็ น เด็ ก กลุ่ ม มี โ อกาสทางการเรี ย น
แต่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมติ ด เกมส์ ติ ด การพนั น ติ ด ยาเสพติ ด ส่ ว นเด็ ก กลุ่ ม ด้ อ ยโอกาส เช่ น ยากจน
และกลุ่มเด็กทีข่ าดโอกาส เช่น เด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์ เด็กติดเชือ้ HIV นัน้ จะมีสว่ นน้อย
หลั ง จ ากที่ ไ ด้ ร ะ ดม ค วาม คิ ด เ ห็ น จ ากแวด วง การศึ ก ษ า ท้ อ ง ถิ่ น และ ประ ช าสั ง ค ม
ได้ขอ้ สรุปตรงกันว่า จังหวัดเพชรบุรจี ะดาเนินงาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การต่ อยอดขยายผลครูสอนดี
ใ น ลั ก ษ ณ ะ “ Teacher
Coaching” ผ่ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า ก ค รู ส อ น ดี สู่ เ พื่ อ น ค รู เ พื่ อ ช่ ว ย พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้
และแนะนารูปแบบวิธกี ารจัดการเรียนการสอน 2) แจกจ่ายทัง้ องค์ความรู้ คู่มือการทางานไปยังครู
และโรงเรี ย นที ่ข าดแคลน และ 3) การสร้ า งเครื อ ข่ า ย ค้ นหา “Change
Agent”
ทีเ่ ชื่อว่าจะสร้างให้เกิดความยั ่งยืนได้จริง
“ ด้ ว ย ก า ร ถั ก ท อ ทุ น ใ น พื้ น ที ่ แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ กั น แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า
การพัฒนาต่อยอดในการศึกษาของเด็กและเยาวชน ผมเชือ่ ว่าจะไปได้ดี เพราะเราเรียนรูท้ จี ่ ะทาร่วมกัน
ไม่ ใ ช่ ใ ครคนใดคนหนึ ่ง คิด หากแต่ เ กิด จากคิด ร่ ว มกัน และท าบนพื้น ฐานบริบ ทของจัง หวัด เพชรบุ รี
ซึ ่ง เชื อ่ มัน่ ว่ า เด็ ก ของเราจะได้ ร ั บ การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ นผู้ ใ หญ่ ที ม่ ี คุ ณ ภาพ และความยั ง่ ยื น
พ ว ก เ ร า จึ ง ต้ อ ง ท า ห น้ าที ่เ ป็ น ผู้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี ที ่ต้ อ ง คอ ย ร วบ ร ว ม ค อ ย ส นั บ สนุ น เ ป็ น ก าลั ง ใ จ
เ ปิ ด เ ว ที แ ล ะ ม อ บ เ ว ล า ใ ห้ เ ด็ ก เ ย า ว ช น ไ ด้ แ ส ด ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น ใ ห้ เ ติ ม ศั ก ย ภ า พ
โดยการสร้างเครือข่ายสิง่ ทีข่ าด ตามวิถขี องชุมชนและสภาพบริบทของครูทรี ่ บั ทุนครูสอนดีเป็ นทีต่ งั ้ ”
 “8 หน่ วยงาน” เชื่อมร้อยฐานข้อมูลเด็กเยาวชน ด้วย “ไอซีที”
นายสมาน สรรพคุณ ประธานคณะกรรมการเพื อ่ การคัดเลื อกครูส อนดี จงั หวัด เพชรบุรี
ก ล่ า ว ว่ า “ พ ร ะ เ อ ก ” ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย “ ค รู ส อ น ดี ”
และการจัดเก็บฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรนี ัน้ คือ การสร้างเครือข่ายไอซี ทีทีเ่ ป็ นระบบ
และโดยมี ก ลุ่ ม “นั ก เปลี ่ย นแปลง” (Change
Agent) ที ่ เ ปรี ย บได้ ก ั บ “องค์ ช าย”
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ค อยท าหน้ า ที่ส อดประสาน ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในส่ ว นต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงจะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยั ่งยืนในการพัฒนาเด็กเยาวชนเพชรบุรี
“8
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ เ ป็ นฐ าน ข้ อ มู ล ใน กา ร พั ฒ น า แก้ ป ัญ ห า เ ด็ ก เ ย า ว ช น เ พ ชร บุ รี นั ้ น ประ กอ บด้ ว ย 1)
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) สานั กงานตารวจ (เพชรบุรี) 3) พัฒนาสังคม 4) สาธารณสุข
5)กศน. 6) เขตพื้นที ก่ ารศึกษา 7) สถานพิ นิจ และ 8)โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ซึ่งเปรียบได้กบั “8
อ ง ค์ ช า ย ” ซึ่ ง จ ะ ท า ห น้ า ที่ จั ด เ ก็ บ ฐ า น ข้ อ มู ล เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
เพือ่ ใช้วางแผนด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรตี ่อไป
จังหวัดลาพูน

3

 สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จสังคม และการศึกษาในจังหวัดลาพูน
สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ 15
(ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน)
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2553 - 2556 พบว่ า สภาวะเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม จั ง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบน
1
มี ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร แ ป ร รู ป อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ ป็ น ห ลั ก
และมีแ นวโน้ ม ปรับ ตัว ไปสู่อุ ต สาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge Based
Industry)
มากขึ้น
โ ด ย มี ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห ญ่ บ ริ เ ว ณ เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ ล า พู น
และมีนิ ค มอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ใ นล าพู น เป็ น ฐานการผลิต หลัก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 4,888 แห่ง เงินลงทุน
127,735 ล้ า นบาท จ้ า งแรงงาน 142,395 คน อุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมการเกษตร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข น ส่ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ โ ล ห ะ
และอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ มีมลู ค่ารวม 34,204 ล้านบาท1
ส าหรั บ สถานการณ์ ด้ า นการศึ ก ษานั ้น เช่ น เดี ย วกั บ จั ง หวั ด ในกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ล า พู น ป ร ะ ส บ กั บ ข้ อ จ า กั ด ด้ า น แ ร ง ง า น ทั ้ ง ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
แ ร ง ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ศึ ก ษ า เ พี ย ง ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ยั ง ข า ด ก า ร ศึ ก ษ า / ทั ก ษ ะ ฝี มื อ
แ ล ะ อ ยู่ น อ ก ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม
และมีซพั พลายของแรงงานทีจ่ ากัดทาให้มแี รงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมายและมีอยู่ต่อเนื่
อง2

 แก้ปัญหาเด็กกระแสรอง อุดช่องว่างขาดแคลนบุคลากรในระดับวิ ชาชีพ
จากการวิเ คราะห์ค วามต้อ งการของประชาชน และสภาพแวดล้อ มจัง หวัด ด้า นการศึกษาพบว่ า
ป ั ญ ห า ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด ล า พู น คื อ
“การศึกษาที่ ผลิ ตบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างงาน”
นายพิ นิ จ หาญพานิ ชย์ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ล าพู น ได้ ส ะท้อ นถึง ความต้ อ งการ “แรงงาน”
ในจังหวัดลาพูนว่า ต้องการการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
แต่ ย ั ง คงมี ข ้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ ง ศาสตร์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ที่ ม ั ก ตอบสนองความต้ อ งการของเมื อ งใหญ่
เ นื่ อ ง จ า ก นั ก เ รี ย น มั ก เ ลื อ ก เ รี ย น ส า ย ง า น ที่ ไ ด้ ค ว า ม นิ ย ม ต า ม ก ร ะ แ ส ค น เ มื อ ง
ท า ใ ห้ เ มื่ อ นั ก เ รี ย น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ก็ ต่ า ง ย้ า ย ถิ่ น ฐ า น ก า ร ท า ง า น สู่ เ มื อ ง ใ ห ญ่
ทาให้ลาพูนเกิดภาวะขาดแคลนกาลังคนในพืน้ ที่
1
2

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประสานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, 2552

4

อย่ า งไรก็ ดี จ ั ง หวั ด ล าพู น มี ป ระชากรเด็ ก เยาวชนรวม 150,000
คน ในเขตพื้ น ที่ เ มื อ ง
แต่ เ ด็ ก ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ชุ ม ชนรอบนอก ซึ่ ง มี ข ้ อ จ ากั ด ทาง โอกาสทางการเรี ย นรู้ ต ามสภาพพื้ น ที่
ฉะนั น้ จึง มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งผลิต เด็ ก เยาวชนให้ส อดคล้ อ งต่ อ การประกอบอาชีพ ในชุ ม ชนท้ องถิ่น ด้ ว ย
จึงได้กาหนดวิธกี ารในการพัฒนาการเรียนรูใ้ นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึน้
ได้ แ ก่ 1.กลุ่ ม เด็ก ออกกลางคัน 2.กลุ่ ม เด็ก ด้ อ ยโอกาส และ 3.กลุ่ ม เด็ก ที เ่ รี ย นจบแต่ ไ ม่ มี ง านท า
โดยจัดทาเป็ น “โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดลาพูน” ขึน้

นับหนึ่ งที่ จดุ เล็ก เน้ นการเชื่อมฐานข้อมูล และการประสานส่งต่อ
นายนิ วฒ
ั น์ ชยั รัตน์ ชเลศ ประธานคณะกรรมการเพือ่ การคัดเลือกครูสอนดีจงั หวัดลาพูน
ได้จาแนกปญั หาของเด็กเยาวชนจังหวัดลาพูนเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ระดับประถมศึกษา: พบปญั หาเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และเด็กติดเชือ้ HIV กาพร้าไร้พอ่ แม่
ั หาเด็ ก ออกกลางคัน โดยเฉพาะระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3
2. ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา:
พบป ญ
ที่ เ ด็ ก เยาวชนหลุ ด ออกจากระบบศึ ก ษาแล้ ว ต้ อ งการท างาน แต่ ไ ม่ ส ามารถท างานได้
เ พ ร า ะ เ ดิ ม ติ ด ก ฏ เ ก ณ ฑ์ ที่ รั บ เ ฉ พ า ะ วุ ฒิ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6
แต่ปจั จุบนั ได้ผอ่ นปรนลดเหลือระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6 แล้ว
“ ผม แ ล ะ อ บ จ . ล า พู น ไ ด้ ป ร ะ ส า น กั บ ท่ า น ผู้ ว่ า ฯ ซึ ่ ง มี แ น ว คิ ด ว่ า น่ า จ ะ ท า เ พี ย ง น้ อ ย จุ ด
โดยเน้ น ไปที เ่ ด็ ก กลุ่ ม จบม.3 และม.6
ที จ่ บการศึ ก ษาแล้ ว และต้ อ งการมี ง านท าในทุ ก อ าเภอ
โ ด ย เ ริ ่ ม จ า ก อ า เ ภ อ เ มื อ ง ที ่ อ ยู่ ช า ย ข อ บ แ ล้ ว ค่ อ ย ม า บ ร ร จ บ ที ่ อ า เ ภ อ เ มื อ ง
ซึง่ ตอนนี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น จากภาคีเ ครือ ข่า ย โดยทางอบจ.ล าพูน และหน่ ว ยงานภายใต้ส ัง กัด ผู้ว่ า ฯ
ได้เ ตรีย มตัง้ งบประมาณในปี 2557 เพือ่ สนับสนุ น และส่งต่อให้ทางอบต.สามารถด าเนิ นการต่อ ในพื้น ทีไ่ ด้
แม้เงินจะหมดก็ตอ้ งสร้างให้เกิดความยังยื
่ น”
น อ ก จ า ก นี้ เ มื่ อ ป ร ะ ก อ บ กั บ ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ต า ม ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
แ ล ะ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ม ว ล ข้ อ มู ล ที่ แ ต ก ต่ า ง จึ ง ท า ใ ห้ ข ้ อ มู ล เ กิ ด ค ว า ม ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย
จนรัฐ เอื้อ มไปไม่ ถึง ข้อ มู ล ที่ถู ก ต้อ ง ณ ป จั จุ บ ัน ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง การขาดการประสานเชื อ่ มโยง
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง
แ ล ะ ยั ง น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ค่ อ น ข้ า ง ต ่ า
จึงเป็ นทีม่ าของแนวทางหลักในการปฏิรปู การศึกษาในจังหวัดลาพูน 4 ประการ ดังนี้

5

1. น า ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ห ล า ย ภ า ค ส่ ว น ไ ด้ ส า ร ว จ จั ด เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ให้ เ ป็ น ระบบฐานข้อ มู ล เด็ ก เยาวชน ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาฉบับ เดี ย วกัน ทัง้ จัง หวัด
เพือ่ ง่ายต่อการวางแผนการทางานในระยะยาว
2. พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ด็ ก เ ย า ว ช น
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดลาพูน
3. พัฒนาทักษะชีวติ คุณธรรม และจริยธรรมให้เด็กเยาวชน เพือ่ สร้าง “แกนนาเด็กเยาวชน”
4. สร้า งความมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาคุณภาพเด็ก และเยาวชนให้กบั ทุกภาคส่ว นในจังหวัด ล าพูน
โดยมีภาคีให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 ภาคีหลัก: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน วิทยาลัยเทคนิคลาพูน สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั ่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด ล า พู น
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ล า พู น เ ข ต 1,2
และสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 ภ า คี ร อง : มู ล นิ ธิ พ ิ ท ั ก ษ์ ส ต รี แ ล ะ เ ด็ ก ศู น ย์ พ ั ฒ น า ฝี มื อ แ ร งงา น จั ง ห วั ด ล า พู น
ส า นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด ล า พู น
องค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขตจัง หวัด ล าพู น สภาเด็ก และเยาวชนจัง หวัด ล าพู น
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย จั ง หวั ด ล าพู น
และสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาพูน
สาหรับปจั จัยสาคัญในการสร้างทักษะให้เด็กเยาวชนนัน้ มีความจาเป็ นต้องมี1) ความรูพ้ น้ื ฐาน ซึง่ ก็คอื
ก า ร ส า ร ว จ เ ด็ ก ใ น พื้ น ที่ เ สี ย ก่ อ น ว่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ชั ้ น แ ล ะ อ า ยุ ใ ด แ ล ะ มี พ ั ฒ น า ก า ร อ ย่ า ง ไ ร
เ พื่ อ ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ห ล่ า นี้ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ทั ้ ง ห ม ด ไ ด้ 2)
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ เ ด็ ก ใ น สั ด ส่ ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม
เพือ่ ใช้ขอ้ มูลเหล่านี้เป็ นข้อมูลหลักในการบริหารการศึกษาต่อไป
“ จั ง ห วั ด ไ ด้ ม อ บ น โ ย บ า ย ผ่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ ง ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ พื ่อ เ ร่ ง ส ร้ า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที ่ต อ บ ส น อ ง พื้ น ที ่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร ะ แ ส สั ง ค ม
ซึ ่ ง เ ด็ ก มั ก เ ลื อ ก ที ่ จ ะ เ รี ย น ส า ย ส า มั ญ แ ล ะ ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
ขณะที ต่ ลาดแรงงานและอุ ต สาหกรรมหลั ก ในท้ อ งถิ ่น กลั บ ต้ อ งการแรงงานที ป่ ระกอบอาชี พ ได้
ท าให้ เ ด็ ก ที จ่ บระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ ม ี ต าแหน่ ง งานรองรับ หรื อ ท างานในระดั บ ที ต่ ่า กว่ า วุ ฒ ิ ที จ่ บมา
โ ด ย ผ ม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ด็ ก ทุ ก ค น ใ น ล า พู น ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที ่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น
ฉ ะ นั ้ น เ ชื ่ อ ว่ า ก า ร ท า ง า น ค รั ้ ง นี้ จ ะ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ ม า ก ขึ้ น
และเด็กจะมีทกั ษะในการแสวงหาแนวทางในชีวิตตัวเอง ในการศึกษาเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความชอบ
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ง า น ใ น ท้ อ ง ถิ ่ น

6

ซึ ่ ง จ ะ ส า ม า ร ถ ก า ห น ด เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ด า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น ไ ด้ ดี ”
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาพูนกล่าวทิง้ ท้าย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful