၂၀၁၃ ခ စ ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ (၂၆) ရက

အဂ နတင ထတ ဝသည

အတ (၉) ၊ အမတ(၉)

ပညတင ဈ ကကသတင
(က) ပမ စ ဈ န မ
ရတကပ-က ပ/တန
သ အမည /
ဒသ


၄-၂-၂၀၁၃

၁၁-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

မရ

၄၂၈၆၀၀

၄၁၆၄၀၀

၄၂၂၅၀၀

၄၄၃၉၀၀

(+)

၅.၀၇%

မ လ

၄၂၃၇၀၀

၄၃၉၀၀၀

၄၂၈၆၀၀

၄၃၉၀၀၀

(+)

၂.၄၃%

ပည

၄၁၆၄၀၀

၄၁၃၃၀၀

၄၂၈၆၀၀

၄၅၉၂၀၀

(+)

၇.၁၄%

ဟသ တ

၄၂၈၆၀၀

၄၃၁၇၀၀

၄၃၆၆၀၀

၄၆၆၆၀၀

(+)

၆.၈၇%

ဘရင န င

၄၃၅၀၀၀

၄၃၀၀၀၀

၄၃၅၀၀၀

၄၆၇၀၀၀

(+)

၇.၃၆%

ရနကန (FOB) USD

၅၃၀-၅၅၀

၅၃၅-၅၅၅

၅၅၀-၅၇၀

၅၇၅-၅၉၅

(+)

၄.၃၉%

၆၂၄

၆၂၃

၆၂၃

၅၄၂

(-)

၁၃.၀၀%

၅၈၅-၅၈၉

၅၈၂

၅၇၅

၆၁၅

(+)

၆.၉၆%

မရ

၇၀၉၁၀၀

၇၀၉၁၀၀

၆၉၃၂၀၀

၆၇၆၆၀၀

(-)

၂.၃၉%

မ လ

၇၂၉၃၀၀

၇၂၉၃၀၀

၇၄၀၃၀၀

၇၅၁၄၀၀

(+)

၁.၅၀%

ပခက

-

-

-

-

ဟသ တ

၆၉၈၁၀၀

၆၉၅၀၀၀

၆၉၈၁၀၀

၆၇၆၆၀၀

(-)

၃.၀၈%

ဘရင န င

၇၅၆၃၀၀

၇၅၆၃၀၀

၇၃၄၈၀၀

၇၁၆၄၀၀

(-)

၂.၅၀%

ရနကန (FOB) USD

၈၁၀-၈၃၀

၈၁၀-၈၃၀

၈၃၀-၈၅၀

၈၃၀-၈၅၀

၈၁၇

၈၁၅

၈၁၅

၈၆၂

(+)

၅.၇၇%

၉၂၀-၉၈၁

၉၂၀-၉၆၉

၉၂၀-၉၃၉

၉၃၀-၉၅၃

(+)

၁.၄၉%

မရ

၅၂၉၇၀၀

၅၄၈၀၀၀

၅၄၈၀၀၀

၆၂၄၆၀၀

(+)

၁၃.၉၈%

မ လ

၅၃၅၈၀၀

၅၃၅၈၀၀

၅၄၆၂၀၀

၆၁၂၃၀၀

(+)

၁၂.၁၀%

မတပ

ရလ (USD)
အ ယ (USD)(မနဘင )

ပတစမ

ရလ (USD)
အ ယ (USD)(မနဘင )

တက/က

-

-

ပစင င (န)

2
သ အမည /
ဒသ

၄-၂-၂၀၁၃

၁၁-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

ပခက

၅၃၅၈၀၀

၅၄၈၀၀၀

၅၅၁၁၀၀

၆၂၄၆၀၀

(+)

၁၃.၃၄%

ပည

၅၃၈၉၀၀

၅၃၈၉၀၀

၅၅၁၁၀၀

၆၂၇၆၀၀

(+)

၁၃.၈၈%

ဘရင န င

၅၂၇၀၀၀

၅၃၀၀၀၀

၅၇၅၀၀၀

၆၂၀၀၀၀

(+)

၇.၈၃%

ရနကန (FOB) USD

၆၃၀-၆၅၀

၆၆၅-၆၈၅

၇၀၀-၇၂၀

၇၈၀-၈၀၀

(+)

၁၁.၁၁%

၆၇၉

၆၈၄

၆၉၉-၇၀၄

၇၈၆-၇၉၁

(+)

၁၂.၃၆%

၆၁၂၃၀၀

-

၄၈၉၉၀၀

-

၆၁၂၃၀၀

၅၄၀၇၀၀

၅၃၀၉၀၀

၅၄၀၇၀၀

(+)

၁.၈၅%

ဘရင န င

၅၀၂၁၀၀

၅၀၂၁၀၀

၅၀၅၂၀၀

၅၁၁၃၀၀

(+)

၁.၂၁%

ရနကန (FOB) USD

၆၃၀-၆၅၀

၆၀၀-၆၂၀

၆၀၀-၆၂၀

၆၀၀-၆၂၀

၇၈၅

၇၈၃

၇၈၃

၇၈၂

(-)

၀.၁၃%

၄၆၇၂၀၀

၄၆၇၂၀၀

၄၇၃၉၀၀

၄၇၇၀၀၀

(+)

၀.၆၅%

၈၀၀၃၀၀

၇၆၁၈၀၀

၆၉၆၈၀၀

၅၀၀၉၀၀

(-)

၂၈.၁၁%

၅၅၀-၅၇၀

၅၅၀-၅၇၀

၅၅၀-၅၇၀

၅၅၀-၅၇၀

-

-

-

-

-

-

-

-

၉၂၈၀၀၀

၉၅၂၈၀၀

(+)

၂.၆၇%

၈၇၃၂၀၀

၈၈၄၂၀၀

၈၉၅၉၀၀

၉၆၃၉၀၀

(+)

၇.၅၉%

၁၀၂၅-၁၀၄၅

၁၀၂၅-၁၀၄၅

-

၁၁၀၀-၁၁၂၀

၁၅၄၃၂၀၀

၁၅၄၃၂၀၀

၁၅၃၀၉၀၀

၁၅၅၁၁၀၀

(+)

၁.၃၂%

၁၄၈၃၂၀၀

၁၅၃၇၇၀၀

၁၅၄၄၄၀၀

၁၆၀၅၆၀၀

(+)

၃.၉၆%

၁၅၅၂၄၀၀

၁၅၂၄၈၀၀

၁၅၆၇၇၀၀

၁၆၀၇၅၀၀

(+)

၂.၅၄%

-

-

-

-

-

၁၆၅၀-၁၇၀၀

၁၆၅၀-၁၇၀၀

၁၆၅၀-၁၇၀၀

၁၆၅၀-၁၇၀၀

-

ရလ (USD)

၁၅၇၂

၁၅၇၀

၁၅၇၀

၁၆၄၇

(+)

၄.၉၀%

အ ယ (USD)

၁၆၆၃

၁၆၃၈

၁၆၅၇

၁၆၄၉

(-)

၀.၄၈%

၁၄၉၆၆၀၀

၁၄၅၆၂၀၀

၁၄၆၉၇၀၀

၁၇၆၉၁၀၀

(+)

၂၀.၃၇%

မ က

၁၅၅၂၄၀၀

၁၅၅၂၄၀၀

၁၅၅၂၄၀၀

၁၅၅၂၄၀၀

-

ပည

-

-

-

-

-

ဘရင န င

-

-

-

-

-

၁၈၅၀-၁၉၀၀

၁၈၅၀-၁၉၀၀

၁၈၅၀-၁၉၀၀

၁၈၅၀-၁၉၀၀

-

ရလ (USD)

၁၇၃၃

၁၇၃၀

၁၇၃၀

၁၈၀၈

(+)

၄.၅၁%

အ ယ (USD)

၁၈၄၉

၁၈၃၂

၁၈၃၂

၁၈၄၆

(+)

၀.၇၆%

အ ယ(USD)(မနဘင )

တက/က

၄ ပလန ဖ
မရ

ရလ (USD)

ရနကန (FOB) USD
ရလ (USD)

မ ထ ကပ
မရ

ရနကန (FOB) USD

-

မ (ဖ )
မရ

မ က
ဘရင န င
ရနကန (FOB) USD

-

ထ ပတပ
မရ

-

မ (နက)

ရနကန (FOB) USD

Source: MAPT, Agmarknet.nic.in, etrademyanmar.com , commoditiescontrol.com

3
ပမ စ စ န သ သပခ က
ပညတင ပမ စ ဈ ကက
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အားလံုးလိုလိုတြင္

မတ္ပဲႏွင့္ပဲစင္းငံုကို

ရန္ကုန္သို႔

တင္ပို႔ရန္ႏွင့္

သိုေလွာင္ထားမည့္ သူမ်ားက ဝယ္လိုအား ေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္တက္
လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပဲတီစိမ္းမွာ မႏၱေလးေစ်းကြက္တြင္သာ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္မား
လာၿပီး က်န္ေစ်းကြက္မ်ား၌ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ပဲတီစိမ္းခရမ္း
ေရႊဝါအသစ္ကုိ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္တရုတ္ ဘက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္သည္မ်ားက အဝယ္ရွိခဲ့သည္။
ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီးအသစ္မ်ား ျမင္းျခံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ အနည္းငယ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သိုေလွာင္မည့္သူမ်ားက
ေစ်းျမႇင့္ေပးၿပီး ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ အေရာင္းနည္းေၾကာင္းသိရသည္။ မံုရြာေစ်းကြက္တြင္မူ ၿမိဳ႕ခံပဲခြဲစက္လုပ္ငန္းမ်ား
မွ ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး အေဟာင္းကို ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ မရွိပဲ အဝယ္ပံုမွန္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ ယ ပညတင ပမ စ ဈ ကက
အိႏၵိယျပည္တြင္း

မြန္ဘိုင္းေစ်းကြက္အတြင္းတြင္

ျမန္မာမတ္ပဲကိုကုန္သည္မ်ားႏွင့္ပဲခြဲစက္မ်ားမွ

လတ္တေလာ

ဝယ္လိုအားေကာင္းမြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကြမ္တယ္လွ်င္ ရူပီး ၂၅ ခန္႔ေစ်း ျမင့္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ပစ
ဲ င္းငံုကို ေစ်းကြက္အသီးသီး၌ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းရွိ ဝယ္လက္မ်ားမွ

ဝယ္ယူမႈ

အားနည္း ေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းၿငိမ္သက္ေနၿပီး ကိုလ္ကၱားေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းသာ အနည္းငယ္ေစ်းျမင့္တက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ
သည္။
အိႏၵိယျပည္တြင္းေဒစီ ပဲတီစိမ္းမွာေစ်းကြက္အမ်ားစုတြင္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိသလို ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားေသာ
ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းသည္လည္း အေျပာင္းအလဲမရွိ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့သည္။ေဖေဖာ္ဝါရီ-မတ္လ အေရာက္ပို႔ျမန္မာပဲတီစိမ္း ခရမ္း
ေရႊဝါေစ်းႏႈန္း ေစ်းသည္ တစ္တန္လွ်င္ CNF ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀-၁၀၁၀ ေစ်းတြင္ ေစ်းၿငိမ္သက္ေနၿပီး သန္႔စင္ၿပီး ပခုကၠဴ
ပဲတီစိမ္းအမ်ိဳးအစားေစ်းႏႈန္းသည္သာ တစ္တန္လ်ွ င္ CNF ကန္ေဒၚလာ ၉၅၀-၉၆၀ၾကား ျဖင့္ ေစ်းခိုင္မာလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရ
သည္။
ကုလားပဲေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒစီကုလားပဲတစ္မ်ိဳးတည္းသာ အင္ဒိုးေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ေစ်းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး
က်န္ေစ်းကြက္အသီးသီးတြင္ ေဒစီကုလားပဲႏွင့္တင္သြင္းထားသည့္ ကုလားပဲမ်ားအားလံုး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။
Source :

etrademyanmar.com,Commoditiescontrol.com

Date:

26 Feb 2013

4
ရတကပ-က ပ/ပဿ
(ခ) စ ဖ ဆ ငသ

ဈ နမ

အမည/ ဒသ

၁၁-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

မရ

၄၀၀

၄၀၀

၄၀၀

၃၅၀

(-)

၁၂.၅၀%

မ က

၄၅၀

၄၀၀

၄၀၀

၄၅၀

(+)

၁၂.၅၀%

၅၅၀

၅၀၀

၄၅၀

၄၀၀

(-)

၁၁.၁၁%

ပခက

၅၅၀

၅၀၀

၅၅၀

၅၅၀

ရနကန (ဘရင န င)

၄၇၅

၄၆၅

၄၂၅

၃၇၅

-

-

-

-

၂၈၂

၂၇၉

၂၇၆

၂၀၄

မရ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

မ က

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၁၀၀

၆၀၀

၆၀၀

၆၀၀

၆၀၀

ပခက

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၂၀၀

(+)

၂၀.၀၀%

ရနကန (ဘရင န င)

၈၅၀

၉၅၀

၉၅၀

၈၅၀

(-)

၁၀.၅၃%

အ ယ USD/MT

၉၃၉

၉၂၉

၉၂၁

၉၂၈

(+)

၀.၇၆%

ကကသနန

ရနကန (FOB) USD/MT
အ ယ USD/MT

တက/က

၄-၂-၂၀၁၃

(-)

၁၁.၇၆%
-

(-)

၂၆.၀၉%

ကကသန ဖ

(+)

၁၀.၀၀%
-

ရတကပ-က ပ/ပဿ
(ဂ) င

ငပဇန စ

နမ

အမ အမည

၄-၂-၂၀၁၃

၁၁-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

တက/က

င ရ

၄၂၀၀

၄၀၀၀

၄၃၀၀

၄၀၀၀

င ရ

၃၆၀၀

၃၅၀၀

၃၅၀၀

၃၅၀၀

-

င မစခ င

၁၉၀၀

၂၂၀၀

၂၂၀၀

၂၂၀၀

-

င ကင

၃၂၀၀

၃၃၀၀

၃၄၀၀

၃၄၀၀

-

င ခင ပ

၁၇၀၀

၁၈၀၀

၁၈၀၀

၁၉၀၀

(+)

၅.၅၆%

င သ လ က

၃၆၀၀၀

၃၈၀၀၀

၃၈၀၀၀

၄၀၀၀၀

(+)

၅.၂၆%

ကသ ပ င

၈၀၀၀

၈၀၀၀

၇၅၀၀

၇၅၀၀

ပဇန က

၂၆၀၀

၂၆၀၀

၂၆၀၀

၂၇၀၀

ပဇန ဘ ခ ပ

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၅၅၀၀

၅၅၀၀

-

၂၆၀၀၀

၂၆၀၀၀

၂၆၀၀၀

၂၆၀၀၀

-

၁၀ ပဇနထပ က

Source: ဗဟစ ပင ဒင (ရနကန)

(-)

၆.၉၈%

(+)

၃.၈၅%

5
ရ ဘ ဈ နမ
ရတကပ- တန
ပညတင ပ က ဈ

အမ အစ

၁၈-၂-၂၀၁၃

FOB ဈ န
၂၆-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၆-၂-၂၀၁၃

ကပ

ဒလ

ကပ

ဒလ

ဒလ

ဒလ

၁။ RSS-1

၂၆၄၄၈၀၀

၃၀၇၈.၉၃

၂၆၄၄၈၀၀

၃၀၆၈.၂၁

၃၀၅၀-၃၁၅၀

၃၀၀၀-၃၁၀၀

၂။ RSS-2

၂၅၅၆၆၄၀

၂၉၇၆.၃၀

၂၅၅၆၆၄၀

၂၉၆၅.၉၄

၃၀၀၀-၃၁၀၀

၂၉၅၀-၃၀၅၀

၃။ RSS-3

၂၄၆၈၄၈၀

၂၈၇၃.၆၇

၂၄၆၈၄၈၀

၂၈၆၃.၆၇

၂၉၅၀-၃၀၅၀

၂၉၀၀-၃၀၀၀

၄။ RSS-4

၂၃၅၈၂၈၀

၂၇၄၅.၃၈

၂၃၅၈၂၈၀

၂၇၃၅.၈၂

၂၉၀၀-၃၀၀၀

၂၈၅၀-၂၉၅၀

၅။ RSS-5

၂၂၄၈၀၈၀

၂၆၁၇.၀၉

၂၂၄၈၀၈၀

၂၆၀၇.၉၈

၂၈၅၀-၂၉၅၀

၂၈၀၀-၂၉၀၀

မတခ က ။

ပညတင ပ က ဈ န က နအလက တစ ဒ လ ပ က ဈ န ဖင ဒ လ တနဖ သ ပ င လတကခ က
ထ ပ သည။
၁၈-၂-၂၀၁၃ န ပ က ဈ န တစ ဒ လ

(၈၅၉) က ပ ( အဖင ဈ )

၂၆-၂-၂၀၁၃ န ပ က ဈ န တစ ဒ လ (၈၆၂) က ပ ( အဖင ဈ )

ရတကပ- ဒ လ / တန
ငငတက ဈ ကက

နယစပ ဈ ကက

အမ အစ

ရလ ဈ န

ထင ဈ န

မ လရ

ဈ န

၁၇-၂-၂၀၁၃

၂၄-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၆-၂-၂၀၁၃

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၆-၂-၂၀၁၃

၁။ RSS-1

-

-

၃၃၁၁.၅၀

၃၀၅၃.၅၀

-

-

၂။ RSS-2

-

-

၃၂၉၁.၅၀

၃၀၃၃.၅၀

-

-

၃။ RSS-3

၂၉၇၀.၀၀

၂၉၆၅.၀၀

၃၂၇၃.၀၀

၃၀၁၅.၀၀

-

-

၄။ RSS-4

-

-

၃၂၆၃.၀၀

၃၀၀၅.၀၀

-

-

၅။ RSS-5

၂၇၂၉.၀၀

၂၇၂၉.၀၀

၃၂၄၈.၀၀

၂၉၉၀.၀၀

-

-

-

-

-

-

၃၀၇၀.၅၀

၂၉၂၇.၀၀

-

-

-

-

၂၀၂၁.၅၀

၁၉၉၇.၅၀

၆။ SMR-20
၇။

Latex
(60% drc)

Source: မနမ ငငရ ဘ စကပ ထတလပသမ အသင ၊ rubberboard.org.in, နယစပကနသယ ရ ဦ စ ဌ န

6

ကမ ရ ဘ ဈ ကကသ သပခ က
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းရာဘာေစ်းႏႈန္းမ်ားအားနည္းလာသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က တစ္တန္လွ်င္ ၃၂၄၈ ေဒၚလာ တြင္ရွိေနခဲ႕
ေသာ ထိုင္းရာဘာ RSS-5(မိႈင္းခံရာဘာအဆင့္-၅)သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တစ္တန္လွ်င္ ၂၉၉၀ ေဒၚလာအထိ ၂၅၈ ေဒၚလာ ေစ်း
က်လာသည္။
ဝယ္လိုအားနည္းလာျခင္းက

ေစ်းႏႈန္းကို

က်ဆင္းေစသည္ဟု

သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝယ္လိုအားေႏွးေကြးသြားျခင္းက ေစ်းႏႈန္းအေပၚဖိအားျဖစ္ေစ သည္ဟု
သိရသည္။၎အျပင္ ကမၻာ့ရာဘာ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း မတ္လ တြင္ သက္တမ္း
ကုန္ဆံုးမည္ ျပည္တင
ြ ္းေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းထက္ ပိုေသာႏႈန္းျဖင့္ ရာဘာဝယ္ယူသည့္ စိမံကိန္းကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟုဆံုးျဖတ္ လိုက္ျခင္းကလည္း ရာဘာေစ်းႏႈန္းကို အားနည္း
ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သို႔ေသာ္မေလးရွားတြင္ မိုးမ်ားျခင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေအးျမေျခာက္ေသြ႕
ေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ရာဘာအထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းက ရာဘာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈ
ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္ဟုသိရသည္။

Source:

Bloomberg.com ,rubberboard.org.in , the hindubusinessline.com

Date :

26 Feb 2013

7
ကမ သ င သမဏ ဈ န
ရတကပ-တန

အမ အစ

ပညတင ပ က ဈ (က ပ/တန)

ဂ ပန ဈ ကက( ဒ လ /တန)
တက

အဆ က

၅၆၀၀၀၀

၅၉၆

၅၈၅

၆၀၀၀၀၀

၉၀၄

၇၆၆

၅၂၀၀၀၀

၇၂၃

၇၄၅

Hot R.Sheet 2.3 mm

၇၂၀၀၀၀

၆၂၈

၆၁၇

Cold R.Sheet 1.0 mm

၉၂၀၀၀၀

၇၅၅

၇၄၅

Medium Plate

၆၀၀၀၀၀

၆၁၇

၆၀၆

၇၅၀၀၀၀

၇၆၆

၇၄၅

1။ Long Product
Deformed Bar
SD 295 (direct) D 19-25
Flat Bar
6 x50.9 x100
H-beam
5.5'8x200x100
(60% drc)
2။ Steel Sheet

3.2 x 3 x6
Plate

မတခ က။

(၁)

ဂ ပန ဈ ကကအတင

(၂၆-၂-၂၀၁၃) ရက နရ မကထရစတန ၁ တန ၊ ယန ဈ န မ က

(၂၆-၂-၂၀၁၃) န ငလ န ၉၄ ယန ဖင အ မရကန ဒ လ သ ပ င လတကခ ကထ ပ သည။
(၂)

ပညတင ဈ န မ မ (၂၆-၂-၂၀၁၃) ရက န ပညတင ပ က ဈ န မ
Source: Japanmetalbulletin .com ၊ ဦ က

ဖစပ သည။

န ငညအစကမ

သ ၊ သမဏဆင

8

၁၈-၂-၂၀၁၃
၁ က ပသ (၁၆) ပရည
၁ အ ငစ

၂၅-၂-၂၀၁၃

ကပ

(USD)

ကပ

(USD)

၇၅၀၅၀၀

၈၇၄

၇၃၉၅၀၀

၈၅၉

၁၄၀၈၅၇၁
1 USD =

၁၆၃၆
861 Kyats

၁၄၂၉၅၂၄
1 USD =

၁၆၆၄
859 Kyats

တက/က
(-)

၁.၄၇%

၁ က ပသ = ၀.၅၂၅ အ ငစ
Source: ဗဟဘဏ

ဈ န (အ မရကန ဒ လ )

ရတကပ

ဈ ကက

တက/က

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

နယ ယ က

အ ငစ

၁၆၁၅.၆၀

၁၅၈၅.၀၆

(-)

၁.၈၉%

လနဒန

အ ငစ

၁၆၁၃.၆၈

၁၅၈၅.၆၆

(-)

၁.၇၄%

Source: goldprice.org , xe.com
ရ စ န သ သပခ က
ပညတင ရ စ

န မ တစက ပသ လ င ၁၈-၂-၂၀၁၃ ရက န၌ ၇၅၀၅၀ိ/-

(၈၇၄

ဒ လ ဖစ ပ ၊ ၂၅-၂-၂၀၁၃ ရက န၌ ၇၃၉၅၀ိ/- (၈၅၉ ဒ လ ) ဖစသ ဖင (၇) ရကအတင
ဈ က မရ ခင န မ ၁.၄၇% တ ရရပ သည။
ပညပ ရ ဈ န မ နယ ယ က ဈ ကက၌ တစ အ ငစလ င ၁၈-၂-၂၀၁၃ ရက နတင
(၁၆၁၅.၆၀) ဒ လ
ရကအတင

ဒ လ ဖစ ပ ၊ ၂၅-၂-၂၀၁၃ ရက နတင (၁၅၈၅.၀၆) ဒ လ ဖစ၍ (၇)

ဈ က မရ ခင န မ (၁.၈၉%) ဖစသညက တ ရရပ သည။ လနဒန ဈ ကက ၌တစ အ ငစလ င ၁၈-၂-၂၀၁၃

ရက န၌ (၁၆၁၃.၆၈)

ဒ လ ဖစ ပ ၊ ၂၅-၂-၂၀၁၃ ရက နတင (၁၅၈၅.၆၆)

ဒ လ ဖစ၍ (၇) ရက အတင

ဈ ကမ

ရ ခင န မ (၁.၇၄%) ဖစသညက တ ရရပ သည။
Source: ဗဟဘဏ ၊ goldprice.org, xe.com

ဈ ကက

အမ အစ

ရတကပ

ဈ န (အ မရကန ဒ လ )

တက/က

၁၈-၂-၂၀၁၃

၂၅-၂-၂၀၁၃

အ မရကန

Light Sweet Oil

စည

၉၆.၀၈

၉၃.၃၆

(-)

၂.၈၃%

လနဒန

Brent North Sea Crude Oil

စည

၁၁၇.၆၆

၁၁၄.၁၀

(-)

၃.၀၃%

Source: oil.price.net

9

ကမ ဈ ကကသတင မ
အ ပည ပညဆငရ ငလလယ န
အ မရကန ၁ ဒ လ =

နစ

ဂ ပနယန

စက ပ
ဒလ

တ တ
ယမ

အ ယ

ထင ဘတ

၂၅-၂-၂၀၁၃

၀.၇၅၇

၉၄.၂၂၉

၁.၂၃၈

၆.၂၃၂

၅၄.၀၅၇

၂၉.၈၅၅

Source: xe.com
EUR per 1.00 USD Graph

JPY per 1.00 USD Graph

SGD per 1.00 USD Graph

10
THB per 1.00 USD Graph

INR per 1.00 USD Graph

CNY per 1.00 USD Graph

Source: X-rates.com