ಭಗವೕಾ-ಭಗವಂತನ ನಲು

[ಬನಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪ ವಚನ ಆ#ಾ$ತ]
ಭಗವೕೆಯ&' ಅಡರುವ ಅಪ*ವ ಅಥ,ಾ-ಾಂಶ /ಾಗು ೈನಂನ 1ೕವನದ&' ಭಗವೕೆಯ
ಮಹತ5ವನು ಇ&' ವ$ಸ8ಾೆ. ೕೆ ಒಂದು ಾ;ೆ ಅಥ<ಾ ಮತ=ೆ> ?ಾತ ಸಂಬಂಧಪABದCಲ.' ಇದು
?ಾನವನ 1ೕವDೊEಲFವನು ಎ;H Iಯುವ =ೈಗನ. ಮ/ಾJಾರತ /ೇಳLವMದು ಐದು ,ಾರ ವಷಗಳ
Iಂೆ =ೌರವ Qಾಂಡವರ ನಡು<ೆ ನRೆದ ಇ;/ಾಸವನಲ'. ಇದು ನಮE 1ೕವನದ, ಮುಖF<ಾ ಅಂತರಂಗ
ಪ ಪಂಚದ Tರಂತರ /ೋ-ಾಟದ Vತ ಣ.
ಪ*ಜF ಬನಂೆ ೋಂಾಾಯರು ತಮE ೕಾ ಪ ವಚನದ&' ವ$Yದ ಭಗವೕೆಯ ಅಥ,ಾರವನು
ಇ-ಪMಸHಕ ರೂಪದ&' ,ೆ-ೆ Iದು ಆಸಕH ಭಕH$ೆ ತಲು[ಸುವ ಒಂದು \ರುಪ ಯತ ಇ&' ?ಾಡ8ಾೆ.
Visit us @: http://bhagavadgitakannada.blogspot.com
Vತ ಕೃQೆ: ಅಂತಾಲ

ಪ

ಭಗವೕಾ-ಭಗವಂತನ ನಲು
ಓದುವ

ದಲು............................................................................................................................. 2

ಪ"ಾ#ವ$ೆ ...................................................................................................................................... 6
ಅಾ&ಯ ಒಂದು............................................................................................................................. 8
ಅಾ&ಯ ಎರಡು .......................................................................................................................... 41
ಅಾ&ಯ ಮೂರು ......................................................................................................................... 94
ಅಾ&ಯ $ಾಲು+ ........................................................................................................................ 125
ಅಾ&ಯ ಐದು ........................................................................................................................... 161
ಅಾ&ಯ ಆರು ........................................................................................................................... 190
ಅಾ&ಯ ಏಳ/ ........................................................................................................................... 226
ಅಾ&ಯ ಎಂಟು......................................................................................................................... 263
ಅಾ&ಯ ಒಂಬತು# ...................................................................................................................... 285
ಅಾ&ಯ ಹತು# ........................................................................................................................... 318
ಅಾ&ಯ ಹ$ೊ ಂದು .................................................................................................................. 366
ಅಾ&ಯ ಹ$ೆ ರಡು ..................................................................................................................... 395
ಅಾ&ಯ ಹ3ಮೂರು .................................................................................................................. 411
ಅಾ&ಯ ಹ3$ಾಲು+ .................................................................................................................. 436
ಅಾ&ಯ ಹ3$ೈದು ................................................................................................................... 464
ಅಾ&ಯ ಹ3$ಾರು ................................................................................................................... 488
ಅಾ&ಯ ಹ3$ೇಳ/ ................................................................................................................... 508
ಅಾ&ಯ ಹ3$ೆಂಟು ................................................................................................................... 527

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 1

ಭಗವ37ೕಾ-ಓದುವ

ದಲು

ಓದುವ fದಲು
‘ಭಗವೕಾ-ಭಗವಂತನ ನಲು’ ಈ ಪMಸHಕವನು ಸಂಸjತದ ಬೆ /ೆಚುk ;ಳLವl=ೆ ಇಲ'ದ, ಆದ-ೆ
ಅ#ಾFತEದ&' ಅತFಂತ ಆಸ\H ಉಳoವರನು ಗಮನದ&'ಟುB=ೊಂಡು ಬ-ೆಯ8ಾೆ. \'ಷB<ಾದ pೆq'ೕಕಗಳನು
ಸ$rಾ ಪsಸಲು ಸ/ಾಯ<ಾಗ8ೆಂದು ಸಂಸjತ pೆq'ೕಕಗಳನು fದಲು ಪ ಸುHತಪY, ಅದರ =ೆಳೆ
pೆq'ೕಕದ&'ನ ಪದಗಳನು tY ಬ-ೆಯ8ಾೆ. pೆq'ೕಕದ ನಂತರ ಆ pೆq'ೕಕದ ಅತFಂತ ಸಂuಪH ಅಥವನು
=ೊಡ8ಾೆ. ೕಾ pೆq'ೕಕದ&'ನ ಪ ; ಪದವನು tY, ಅದರ ಅಥ pೆ'ೕಷvೆ ?ಾ Dೋದ-ೆ
ಒಂೊಂದು

pೆq'ೕಕ

ಅDೇಕ 

ಧದ&' 

ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ.

=ೇವಲ

ಮ#ಾ5ಾಯರಂತಹ 

ೈ<ಾಂಶಸಂಭೂತರwೆBೕ ಈ ಎ8ಾ' ಅಥ pೆ'ೕಷvೆಯನು ;lದು /ೇಳಬಲ'ವರು. ಒಬx ,ಾ?ಾನF ವF\H
ಇwೊBಂದು ಷಯಗಳನು ಏಕ=ಾಲದ&' ಗೃIಸಲು ,ಾಧFಲ'.
ಪ*ಜF ಬನಂೆ ೋಂಾಾಯರು zೆಂಗಳ{$ನ&' ಸು?ಾರು ಹDೆರಡು ವಷಗಳ ಅವ|ಯ&', ಒಬx
,ಾ?ಾನF ಮನುಷFTೆ ಅಥ<ಾಗುವಂೆ ?ಾದ ‘ೕಾ ಪ ವಚನ’ವನು ಬಳY=ೊಂಡು ಇ&' ಪ ;
pೆq'ೕಕದ ವರvೆಯನು ಪ ಸುHತಪಸ8ಾೆ. ಓದುಗರು ,ಾಧF<ಾದ-ೆ ಆಾಯರ ೕಾ ಪ ವಚನದ
ಧ}Tಸುರುlಯನು fದಲು =ೇಳzೇ=ಾ ಇ&' ನಂ;Y=ೊಳLo;HೆCೕ<ೆ. ಸು?ಾರು 350 ಗಂೆಗಳ ಈ
ಧ}Tಸುರುl Tಮೆ ೕೆಯ ಸ‚ಷB Vತ ಣವನು =ೊಡುತHೆ. ಈ ಧ}Tಸುರುlಯನು =ೇಳಲು ,ಾಧF<ಾಗೇ
ಇದCವ$ೆ ಅನುಕೂಲ<ಾಗ8ೆಂದು ಈ ಪMಸHಕವನು ಬ-ೆಯ8ಾೆ. ಅ#ಾFತE ಬಂಧುಗಳL ಇ&'
ಪ ಸುHತಪಸ8ಾದ 

ೕೆಯ

ಅಪ*ವ

ಅಥ

,ಾರವನು

;lದು,

ತಮE

1ೕವನವನು

QಾವನೊlY=ೊಳozೇ=ಾ Qಾ ƒಸುೆHೕ<ೆ.
ಇ&' ಪ ಸುHತಪಸ8ಾದ pೆq'ೕಕಗಳನು ಮತುH pೆq'ೕಕದ ಸಂuಪH ವರvೆಯನು Dೇರ<ಾ ಬನಂೆ 
ೋಂಾಾಯರ ‘ಭಗವಂತನ ನಲು’ ಎನುವ ಪMಸHಕಂದ ೆೆದು=ೊಳo8ಾೆ. ೕಾ
pೆq'ೕಕಗಳನು tY ಬ-ೆಯಲು ಪ*ಜF ಭ\H<ೇಾಂತ ,ಾ5„ ಪ ಭುQಾದ ಅವರ ‘ಭಗವೕಾ
ಯ…ಾರೂಪ’ ಪMಸHಕವನು ಬಳಸ8ಾೆ. pೆq'ೕಕದ ವರvೆಯನು ಬನಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ
ಪ ವಚನದ ಧ}T ಸುರುl†ಂದ ೆೆದು=ೊಳo8ಾೆ. ಈ $ೕ; ಬ-ೆಯು<ಾಗ ;ಳLವl=ೆ ಇಲ'ೆ ನ„Eಂದ
ಏDಾದರೂ ತQಾ‚ದC-ೆ ಅದ=ಾ> ಪ*ವJಾrಾ ಭಗವಂತನ&' ‡ೆˆ =ೇl –ಈ ಪMಸHಕವನು
ಭಗವಂತTೆ ಮತುH ಅ#ಾFತE ಬಂಧುಗlೆ ಅ[ಸು;HೆCೕ<ೆ.
TಮE ಅTY=ೆಯನು ನಮೆ ತಲು[ಸಲು ಈ =ೆಳನ <ೆŠ ,ೈ‹ ನು ಬಳY.
Visit us at : http://bhagavadgitakannada.blogspot.com/

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 2

ಭಗವ37ೕಾ-ಓದುವ

ದಲು 

ಾಪDೆ
ಈ ಇ-ಪMಸHಕವನು ಅ#ಾFತEದ&' ಆಸ\Hಯುಳoವ$ಾ Tೕಡ8ಾೆ. ಆದC$ಂದ

ಇದನು rಾವMೇ

<ಾFQಾರ=ಾ>(Commercial purpose) ಬಳಸzಾರಾ =ೋ$=ೆ. ಈ ಪMಸHಕವನು ಆಾಯರ ಪ ವಚನ
=ೇlY=ೊಂಡು ಬ-ೆದCರೂ ಸಹ, ಬ-ೆಯು<ಾಗ ಅDೇಕ ತಪM‚ಗ˜ಾರಬಹುದು. ಬ-ೆಯುವವರು ತಮೆ
ಅಥ<ಾದ $ೕ;ಯ&' ಬ-ೆದು=ೊಂರಬಹುದು. ಇ&' /ಾೆ ಏDಾದರೂ ತಪM‚ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದ-ೆ ಅದ=ೆ>
ಆಾಯರು /ೊvೆಾರರಲ'. ಇದ=ಾ> ಓದುಗರು Dೇರ<ಾ ಆಾಯರ ಪ ವಚನದ ಧ}Tಸುರುlಯನು
=ೆlY=ೊಳozೇ=ಾ ನಂ;Y=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಈ ಪMಸHಕದ ಮುಖ ಪMಟದ&' ಬಳಸ8ಾದ Vತ ಅಂತಾಲಂದ 
ೆೆದು=ೊಂದುC. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಆ ಬೆ rಾರಾCದರೂ ಆ‡ೇಪದC-ೆ ದಯಟುB ನಮೆ ಬ-ೆದು ;lY.
ಅದನು ತ™ಣ ೆೆದು /ಾಕ8ಾಗುವMದು.

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 3

ಭಗವ37ೕಾ-ಓದುವ

ದಲು

*******
ಜಯ; ಪ-ಾಶರ ಸೂನುಃ ಸತFವ;ೕಹೃದಯ ನಂದDೋ <ಾFಸಃ |
ಯ,ಾFSSಸFಕಮಲಗ&ತಂ <ಾಙEಯž ಅಮೃತಂ ಜಗ;‚ಬ; ||
ಭುಜಗJೋಾಭಮುದFಮF ಹೃದFಂ Tಜಭುಜಂ ದuಣಂ ಲ™vಾಢFž |
ಲ&ತಮು ಕHಾನಮುದ ಂ ಭಜಭಜ ಅನಂತ„ಾFಲಪಂತž ||
ಪ ಣತ<ಾ  Qಾ ¡Dಾಂ Qಾ ಣಭೂತಂ ಪ ಣ;¢ಃ [ ೕಣ£ೕ ಪ*ಣzೋಧž ||
ಭವದ¤ೕwೆ¥ೕನ ಾತಪF?ಾDಾ  ಭು ಪರಂ DಾಥಮQೆ ೕ™?ಾvಾ  |
ಭುವನ?ಾDೆFೕನ ಚ ಅDೆFೕನ ೋwಾ¥ ಭವತು ¢ೕˆೕ; ನ ,ಾನH¦ಯನHž ||
ಪ ಣತ<ಾ  Qಾ ¡Dಾಂ Qಾ ಣಭೂತಂ ಪ ಣ;¢ಃ [ ೕಣ£ೕ ಪ*ಣzೋಧž ||
Dಾ-ಾಯಣž ಸುರಗುರುž ಜಗೇಕDಾಥಂ ಭಕH [ ಯಂ ಸಕಲ 8ೋಕ ನಮಸjತಂಚ | 
ೆ§ಗುಣF ವ1ತಂ ಅಜž ಭುಂ ಆಧFಂಈಶಂ ವಂೇ ಭವಗಂ ಅಮ-ಾಸುರ Yದ¨ ವಂದFಂ ||
Dಾ-ಾಯಣಂ ನಮಸjತF ನರಂ ೈವ ನ-ೋತHಮಂ 
ೇೕಂ ಸರಸ5;ೕಂ <ಾFಸಂ ತೋ ಜಯಮುೕರ£ೕ© |

**

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

**

Page 4

ಭಗವ37ೕಾ-ಓದುವ

ದಲು

ಗುರುಗಳ ?ಾತು
ಮ/ಾJಾರತ <ೈಕ <ಾಙEಯದ ಕಲ‚ವೃ™ದಲ'ರlದ Qಾ$ಾತ ಕುಸುಮ. ಭಗವೕೆ ಆ ಕುಸುಮದ
ಮಕರಂದ. ಇದು ಎಂದೂ ಬತHದ ರಸ ತುಂtದ ಮಕರಂದ. DಾವM ಅದನು ಸವ ದುಂtಗ˜ಾಗzೇಕು. ನಮE
ತೆBಯ&' ತುಂಬುವಷುB Iೕ$ Iೕ$ ತುಂt=ೊಳozೇಕು. ೕೆಯ ,ಾರ ಅ&' tಂtಸzೇಕು. ಎಂಥ ಮಧುರ
ಆ ಮಧುರಸ. ಅಂಥ ರಸವನು ಸದ zಾಳL ,ಾಥಕ. ಉlದ zಾಳL ಬ$ಯ ೋಳL.
-ಪ*ಜF ಬನಂೆ ೋಂಾಾಯರು (ಭಗವಂತನ ನಲು ಪMಸHಕಂದ )

ಏವಂ ಅಪF ಅಶುಭಂ ಕಮ ನ ಭೂತಂ ನ ಭಷF; ||೧೨-೩೨-೧೮||
“ಆಗzಾರದುC Iಂೆ ಆಲ', ಮುಂೆ ಆಗುವMದೂ ಇಲ'. ಏನು ಆಗzೇ=ೋ ಅದು ಘAY£ೕ ;ೕರುತHೆ.
ಅದನು Dಾನು zೇಡ ಎಂದು ೆ5ೕ°Y ಫಲ<ೇನು?”. ಆದC$ಂದ ; ಗುಣವನು ಾAದವನು- ಬಂಾಗ 'zೇಡ'
ಎಂದು ೆ5ೕ°ಸುವMಲ'; ಇಲ'ದCನು ಬಯಸುವMದೂ ಇಲ'. ಎಲ'ವನು Tೕ=ಾರDಾ DೋಡುಾH, ತುಂtದ
=ೊಡದಂೆ ತುಳLಕೆ ಬದುಕುಾHDೆ.
-ಪ*ಜF <ೇದ<ಾFಸರು (ಮ/ಾJಾರತದ pಾಂ;ಪವ)

ಕುರು ಭುಂ™¦ ಚ ಕಮ Tಜಂ Tಯತಂ ಹ$Qಾದ ನಮ |rಾ ಸತತಂ |
ಹ$-ೇವ ಪ-ೋ ಹ$-ೇವ ಗುರುಃ ಹ$-ೇವ ಜಗ© [ತೃ?ಾತೃಗ;ಃ || ೩.೧ ||
Tನ Qಾ&ನ ಕಮ ?ಾಡು, ಬಂದುದನುಣು¥. ಹ$ಯ ಚರಣದ ಅ$ವM ತಪ‚ರ&. ನನದು ಎನುವ ಪ ೆFೕಕ
ಸಂಕಲ‚ zೇಡ. <ೇದದ&' /ೇಳLವಂೆ ‘ಭಗವಂತನ =ಾಮDೆ£ೕ ನನ =ಾಮDೆrಾಗ&, ಆತನ ಇೆ¶£ೕ
ನನ ಇೆ¶rಾಗ&, ಅದ$ಂದ ನನ =ಾಮDೆ ಭಗವಂತನ =ಾಮDೆೆ ಶು ;ಗೂಡ&’. Iೕೆ ಆಾಗ ಅಪಸ5ರ
/ೊರಡುವMಲ'. ನಮE ಬಯ=ೆ ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ೆ ಅನುರಣನ<ಾಾಗ(State of Resonance)

zಾlನ

ಸಂೕತದ&' ?ಾಧುಯ T?ಾಣ<ಾಗುತHೆ.
-ಪ*ಜF ಮ#ಾ5ಾಯರು(ಾ5ದಶ,ೊHೕತ )

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 5

ಭಗವ37ೕಾ-ಪ"ಾ#ವ$ೆ

ಪ ,ಾHವDೆ
ಭಗವೕೆ ನಮE pಾಸº ಪರಂಪ-ೆ ಇ;/ಾಸದ&' ಬಹಳ ಮಹತ5ದ ಗ ಂಥ ಎಂದು /ೆಸರುಪRೆೆ.
Qಾ Vೕನರು ಭಗವೕೆೆ <ೇದ\>ಂತ pೆ ೕಷ» ಎನುವಷುB ಮಹತ5 =ೊABಾC-ೆ. ಇದ=ೆ> ಸ$,ಾArಾದ ಕೃ;
ಇDೊಂಲ'. ಎಲ' ಅಾFತE ,ಾರವನು /ೊತH ಮ/ಾJಾರತದ ,ಾರ-ಭಗವೕೆ. ಅಥದ Jಾರಂದ
ತುಂtರುವ ಮ/ಾJಾರತ pಾಸºಗಳ8ೆ'ೕ pೆ ೕಷ» ಗ ಂಥ. ಇಂಥಹ ಮ/ಾJಾರತದ&' ಭಗವೕೆ pೆ ೕಷ».
ಭಗವೕೆಯನು ಸಮಗ <ಾ ತಳಸ‚¼rಾ ಅಧFಯನ ?ಾದ-ೆ Jಾರ;ೕಯ ತತ5pಾಸºದ ಸಮಗ
ದಶನ ನಮಾಗುತHೆ.
ಮ/ಾJಾರತ

ಐ;/ಾYಕ,

ಮನಃpಾYºೕಯ

ಮತುH

ತತ5pಾYºೕಯ<ಾ

ಮೂರು

ಬೆ†ಂದ 

ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ. ಭಗವೕೆ ಮನಃpಾYºೕಯ ಮತುH ತತ5pಾYºೕಯ<ಾ ಮ/ಾJಾರತದ ,ಾರವನು
,ೆ-ೆIೆ. ಭಗವೕೆಯ&' DಾವM Dೋಡzೇ=ಾದ ಮುಖ ಇ;/ಾಸವಲ', ಬದ&ೆ ಮನಃpಾಸº ಮತುH
ಅ#ಾFತE.
ಮ/ಾJಾರತ ಎಳLQಾತ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹDೆಂಟು 1ೕವDೌEಲFಗಳ pೆ'ೕಷvೆಯನು ನಮE ಮುಂಡುತHೆ.
ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ:
(೧) ಧಮ-ಾಜ - ಧಮ(೧)
(೨) ¢ೕಮ,ೇನ - ಭ\H, ಾನ, <ೈ-ಾಗF, ಪ ಾ, ˆೕ#ಾ, ಧೃ;, Y½;, ¾ೕಗ, Qಾ ಣ ಮತುH ಬಲ(೧೧)
(೩) ಅಜುನ - ಶ ವಣ, ಮನನ ಮತುH T#ಾFಸನ(೧೪)
(೪,೫) ನಕುಲ-ಸಹೇವ - ¼ೕಲ ಮತುH ನಯ(೧೬)
(೬) ೌ ಪ - <ೇದೆF(೧೭)
(೭) ¼ ೕಕೃಷ¥ – <ೇದ<ೇದF(೧೮)
DಾವM ಧಮದ ೌಕABನ ˆೕ8ೆ ಭ\H, ಾನ, <ೈ-ಾಗF, ಪ ಾ, ˆೕ#ಾ, ಧೃ;, Y½;, ¾ೕಗ, Qಾ ಣ ಮತುH
ಬಲ<ೆಂಬ

ಹತುH

ಗುಣಗಳನು

ˆೖಗೂY=ೊಳozೇಕು.

pಾಸºದ

ಶ ವಣ,

ಮನನ

T#ಾFಸನೊಂೆ ¼ೕಲ ಮತುH ನಯಗಳL ನಮE TತF ಸಂಾ;ಗ˜ಾರzೇಕು.
1ೕವDೌEಲFಗlಂದ

ಹDೇಳDೇ

<ೇದೆFಯನು

ಒ&Y=ೊಂಡು,

ಹDೆಂಟDೇ

ಮತುH

ಈ ಹDಾರು
<ೇದ<ೇದF

ಭಗವಂತನನು ತಲುಪMವMೇ ೕೆಯ ಒಟುB ,ಾ-ಾಂಶ. ಆ ಹDೆಂಟDೇ ಭಗವಂತನನು ತಲುಪಲು DಾವM
ಈ ಹDೇಳL ˆABಲುಗಳನು ಬಳಸzೇಕು.
Jಾರ;ೕಯ ತತ5pಾಸºದ ಅತFಂತ ಮಹತ5ದ ಸಂÃೆF ಹDೆಂಟು . ಇದು ತತ5pಾಸºದ ಎಲ' ರಹಸFವನು
ಬYರ&' ಬVkಟುB=ೊಂಡ ಸಂÃೆF. ಮ/ಾJಾರತದ&' ಕೂಡ ಈ ಸಂÃಾF ಚಮಾ>ರವನು =ಾಣಬಹುದು.
ಮ/ಾJಾರತದ&' ಒಟುB ಹDೆಂಟು ಪವಗl<ೆ. ಮ/ಾJಾರತದ ,ಾರ<ಾದ ೕೆಯ&' ಹDೆಂಟು

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 6

ಭಗವ37ೕಾ-ಪ"ಾ#ವ$ೆ

ಅ#ಾFಯಗl<ೆ. ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ ನRೆದುC ಹDೆಂಟು ನ. ಯುದ¨ದ&' Qಾ8ೊಂದುC ಹDೆಂಟು
ಅ‡ೋI¡ ,ೈನF.
ಮನಃpಾYºೕಯ<ಾ Dೋಾಗ ಮ/ಾJಾರತ /ೇಳLವMದು ಐದು ,ಾರ ವಷಗಳ Iಂೆ =ೌರವ
Qಾಂಡವರ ನಡು<ೆ ನRೆದ ಇ;/ಾಸವನಲ'. ಇದು ನಮE 1ೕವನದ, ಮುಖF<ಾ ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚದ
Tರಂತರ /ೋ-ಾಟದ Vತ ಣ. ನಮE 1ೕವನ<ೇ ಒಂದು ಸಂಾ ಮ. ನಮE ಹೃದಯರಂಗ<ೇ ಕುರು‡ೇತ .
ಅದ-ೊಳೆ ನಮEನು ಾ$ ತ[‚ಸುವ =ೌರವ$ಾC-ೆ, ಎಚk$ಸುವ Qಾಂಡವರೂ ಇಾC-ೆ. ಹDೆಂಟು
ಅ‡ೋI¡ ,ೇDೆಯೂ ಇೆ. ಆದ-ೆ ನಮE /ೋ-ಾಟದ&' Qಾಂಡವರು ,ೋತು =ೌರವರು ೆದುCtಡುವ
ಸಂಭವ /ೆಚುk. ಆದ-ೆ /ಾಾಗೆ ನಮEಲೂ' Qಾಂಡವ-ೇ ೆಲ'zೇಕು. ಅದ=ಾ> ನಮE zಾಳ ರಥದ
,ಾರಥFವನು ಆ ಭಗವಂತನ =ೈೊ[‚ಸzೇಕು. ಇೇ ನರ(ಅಜುನ)ನ ಮೂಲಕ ನಮೆ Dಾ-ಾಯಣTತH 
ೕೋಪೇಶ.
ಭಗವೕೆಯ&' ಅಡರುವ ಅಪ*ವ ಅಥ,ಾ-ಾಂಶ /ಾಗು ೈನಂನ 1ೕವನದ&' ಭಗವೕೆಯ
ಮಹತ5ವನು ಇ&' ವ$ಸ8ಾೆ. ೕೆ ಒಂದು ಾ;ೆ ಅಥ<ಾ ಮತ=ೆ> ?ಾತ ಸಂಬಂಧಪABದCಲ'. ಇದು
?ಾನವನ 1ೕವDೊEಲFವನು ಎ;H Iಯುವ =ೈಗನ. ಬT ಇಂತಹ ಅಪ*ವ ಕೃ;ಯನು ನಮE
¾ೕಗFೆ ಇದCಷುB ಅ$ಯಲು ಪ ಯ;,ೋಣ.

*******

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 7

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01

ಅ#ಾFಯ ಒಂದು
,ಾ?ಾನF<ಾ ಭಗವೕೆೆ JಾಷF ಬ-ೆಯುವವರು fದಲ ಅ#ಾFಯ=ೆ> /ೆಚುk ಒತುH =ೊಡೆ, Dೇರ<ಾ
ಎರಡDೆ ಅ#ಾFಯದ&'- 'ಯುದ¨ರಂಗದ&' ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾದ ಅಜುನTೆ ಕೃಷ¥ನ ಉಪೇಶ' ಎಂದು
Qಾ ರಂ¢ಸುಾH-ೆ. ಆದ-ೆ fದಲ ಅ#ಾFಯದ&' ಮನಃpಾಸº=ೆ>(psychology) ಸಂಬಂಧಪಟB ಅDೇಕ 
ಷಯಗl<ೆ. ಈ IDೆ8ೆಯ&' ಭಗವೕೆಯ ಈ ಅ#ಾFಯವನು 'ಅಜುನ wಾದ ¾ೕಗ' ಎಂದು
ಕ-ೆಯುವMದು ಪ ಸುHತವಲ'. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಯುದ¨ ನRೆಯುವ ಪ*ವ ™ಣದ&' ಯುದ¨ ಭೂ„ಯ&' Tಂ;ದC
ಅಜುನ /ಾಗು ದು¾ೕಧನರ ಮನY½; /ೇತುH ಎನುವ ಅಪ*ವ pೆ'ೕಷvೆ ಅಡೆ. ಅಜುನನ
ಮನYÄನ ೊಂದಲ=ೆ>

¼ ೕಕೃಷ¥

ಪ$/ಾರದ

ಉಪೇಶ =ೊಟB.

ಆದ-ೆ

ದುಷB

ದು¾ೕಧನ 

ೊಂದಲಂದ8ೇ ಸತH. ಆದC$ಂದ fದಲ ಅ#ಾFಯವನು DಾವM ಐ;/ಾYಕ ದೃ°B†ಂದ =ಾಣೆ
ಇ&'ರುವ

ಮನಃpಾಸºವನು ಅ$ಯಲು

ಪ ಯ;ಸzೇಕು.

ಯುದ¨ಭೂ„ಯ&' Tಂತವ$ೆ ?ಾತ

ಇ&'

/ೇlರುವ

ಮನಃpಾಸº

=ೇವಲ

ಸಂಬಂಧಪABದCಲ'. ಇದು ನಮE ೈನಂನ 1ೕವನ=ೆ>

ಸಂಬಂಧಪABದುC. ಈ ಎಚkರಂದ ಇ&' ಬರುವ ಾರವನು ಸೂ™Å<ಾ ಗಮTYದ-ೆ ?ಾತ ನಮೆ ಈ
ಅ#ಾFಯ ಅಥ<ಾಗುತHೆ.
ಭಗವೕೆ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುವMದು ಧೃತ-ಾಷÆನ ಪ pೆ†ಂದ. ಧೃತ-ಾಷÆ ಎಂದ-ೆ -ಾಷÆವನು(ಪMರವನು)
#ಾರvೆ ?ಾದವ ಎಂದಥ. ಅಂದ-ೆ ಸತFದ ಬೆ ಕುರುRಾ ಕಣುEVk ಮಲರುವ 1ೕವ<ೇ ಧೃತ-ಾಷÆ.
ದು¾ೕಧನ ಎನುವMದು ನfEಳರುವ ದುಷBತನದ ಪ-ಾ=ಾwೆ»ಯ ಸಂ=ೇತ. ¢ೕಷE-ೊ ೕಣ-ಕೃQಾಶಲF-ಕಣ-ಇವ-ೆಲ'ರೂ ನಮE ಇಂ ಯಗಳಂೆ. ನಮE ಮನYÄನ&'ರುವ =ೆಟBತನಂದ DಾವM
ನಮE&'ರುವ ಅಮೂಲF<ಾದ ಇಂ ಯಗಳನು =ೆಟB =ಾಯ=ೆ> ಬಳಸುೆHೕ<ೆ. ವಸುHತಃ ಇಂ ಯಗಳL
=ೆಟBವಲ'. ಆದ-ೆ =ೆಟBದCರ ೊೆ ,ೇ$ =ೆಟBದCನು ?ಾಡುತH<ೆ. ಈ $ೕ; ೕೆಯ ಪ ;¾ಂದು pೆq'ೕಕದ&',
ಮ/ಾJಾರತದ ಪ ;¾ಂದು Qಾತ ದ&' ಅತFಮೂಲF<ಾದ /ಾಗು ಗುಹF<ಾದ ಅಥ ಅಡೆ.
ಧೃತ-ಾಷÆ ಉ<ಾಚ ।
ಧಮ‡ೇೆ ೕ ಕುರು‡ೇೆ ೕ ಸಮ<ೇಾ ಯುಯುತÄವಃ ।
?ಾಮ=ಾಃ Qಾಂಡ<ಾpೆÈವ \ಮಕುವತ ಸಂಜಯ

॥೧॥

ಧೃತ-ಾಷÆಃ ಉ<ಾಚ- ಧೃತ-ಾಷÆ =ೇlದನು:
ಧಮ‡ೇೆ ೕ ಕುರು‡ೇೆ ೕ ಸಮ<ೇಾಃ ಯುಯುತÄವಃ |
?ಾಮ=ಾಃ Qಾಂಡ<ಾಃ ಚ ಏವ \ž ಅಕುವತ ಸಂಜಯ -- ಧಮದ ಾಣ<ಾದ ಕುರು‡ೇತ ದ&' ಯುದ¨ದ
ಬಯ=ೆ†ಂದ Dೆ-ೆದ ನನವರು ಮತುH Qಾಂಡವರು ಏನು ?ಾದರು ಸಂಜಯDೆ ?

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 8

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01

ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಕುರುಡ ಧೃತ-ಾಷÆನ ಪ pೆ '1ೕವದ' ಕುರುಡು ಪ pೆ ಕೂRಾ /ೌದು. DಾವM ಎಷುB
ಕುರುಡರು ಎಂದ-ೆ ನಮೆ ಏನೂ ೊ;Hಲ' ಎನುವ ಷಯ ಕೂRಾ ನಮೆ ೊ;Hಲ'!

ಆದC$ಂದ ೕೆ

ಧೃತ-ಾಷÆನ ಪ pೆ†ಂದ8ೇ ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ.
ಕಣು¥ =ಾಣದ ಧೃತ-ಾಷÆ ದೂರದಶನ /ಾಗು ದೂರಶ ವಣ ಶ\Hಯನು <ಾFಸ$ಂದ ಪRೆದ ಸಂಜಯನ&'
/ಾ\ದ ಪ pೆ£ೕ ೕೆಯ fದಲ pೆq'ೕಕ. ಪರಶು-ಾಮTಂದ ಸಮಂತಪಂಚಕ (ಸುತHಲೂ ಐದು
ಸ-ೋಹರ) T„ಸಲ‚ಟುB ಧಮ‡ೇತ ಎTYದC ಈ ಯುದ¨ ಭೂ„, ಆನಂತರ 'ಕುರು' ಎನುವ -ಾಜನ
=ಾಲದ&' ಪರಮ #ಾ„ಕ‡ೇತ <ಾ ಕುರು‡ೇತ <ಾ†ತು. ಇದDೇ ಇ&' "ಧಮ‡ೇೆ ೕ ಕುರು‡ೇೆ ೕ"
ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾC-ೆ. ನಮE ಹೃದಯ-ಧಮ‡ೇತ . rಾವMದು ಧಮ, rಾವMದು ಅಧಮ ಎಂದು
;ೕ?ಾನ ?ಾಡುವ ಮನಸುÄ(Mind)-ಕುರು‡ೇತ (ಕಮ‡ೇತ ). ಮನYÄನ ಸಂಘಷvೆ£ೕ ಮ/ಾJಾರತ
ಯುದ¨.
ಇ&' ಕುರುಡ ಧೃತ-ಾಷÆ ಸಂಜಯನ&' =ೇಳLಾHDೆ: "/ೋ-ಾಟ ಬಯY ಎದುರುಬದು-ಾದ 'ನನವರು'
ಮತುH 'Qಾಂಡವರು' ಏನು ?ಾದರು?" ಎಂದು. ಇ&' 'ನನವರು ಮತುH
ಸಂzೋ|ಸುವMದರ

ಮೂಲಕ

ಆಳLವ 

ೊ-ೆrಾದC

ಧೃತ-ಾಷÆ

Qಾಂಡವರು' ಎಂದು

ತನ&'ರುವ 

ೌಬಲFವನು

ವFಕHಪಸು;HರುವMದು ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಸ‚ಷB<ಾ ಎದುC =ಾಣುತHೆ.
ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ ।
ದೃwಾB¦ತು Qಾಂಡ<ಾTೕಕಂ ವ*Fಢಂ ದು¾ೕಧನಸHಾ।
ಆಾಯಮುಪಸಂಗಮF -ಾಾ ವಚನಮಬ ೕ©

॥೨॥

ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ- ಸಂಜಯ /ೇಳLಾHDೆ:
ದೃwಾB¦ ತು Qಾಂಡವ ಅTೕಕž ವ*Fಢž ದು¾ೕಧನಃ ತಾ |
ಆಾಯž ಉಪಸಂಗಮF -ಾಾ ವಚನž ಅಬ ೕ© -- ಆಗ ೊ-ೆrಾದ ದು¾ೕಧನ ಸಜುÎೊಂಡ
Qಾಂಡವ ಪRೆಯನು ಕಂಡು, ಆಾಯನತH ನRೆದು ?ಾತDಾದನು.
ಈ pೆq'ೕಕವನು pೆ'ೕ°ಸುವ fದಲು ಇ&' ಬಂರುವ 'ಅTೕಕ' ಎನುವ ಪದದ ಅಥವನು ಸ5ಲ‚
;lದು=ೊ˜ೆ{ oೕಣ. Tಮೆ ;lದಂೆ ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ದ&' Qಾ8ೊಂದುC ಹDೆಂಟು ಅ‡ೋI¡
,ೈನF. ಅದರ&' ಏಳL ಅ‡ೋI¡ Qಾಂಡವರ ಕRೆ /ೋ-ಾಟ ?ಾದ-ೆ ಉlದ ,ೈನF =ೌರವನ
ಕRೆಯದು. ಇ&' ಅ‡ೋI¡ ಎನುವMದು ,ೇDೆಯ ಅ;ೊಡÏ Jಾಗ. Iಂನ =ಾಲದ&' ,ೇDೆಯನು
ಒಂಬತುH Jಾಗಗ˜ಾ ಂಗಸು;HದCರು. ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ:
(೧) ಪ;H: ಒಂದು ಆDೆ; ಒಂದು ರಥ; ಮೂರು ಕುದು-ೆ /ಾಗು ಐದು =ಾ8ಾಳLಗಳ ಒಂದು ತುಕ.
(೨) ,ೇDಾಮುಖ: ಮೂರು ಪ;H
(೩) ಗುಲE: ಮೂರು ,ೇDಾ ಮುಖ
(೪) ಗಣ : ಮೂರು ಗುಲE
ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 9

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01

(೫) <ಾIT : ಮೂರು ಗಣ
(೬) ಪೃತDಾ: ಮೂರು <ಾIT
(೭) ಚಮೂ: ಮೂರು ಪೃತDಾ
(೮) ಅTೕ\T: ಮೂರು ಚಮೂ
(೯) ಅ‡ೋI¡: ಹತುH ಅTೕ\T- ಅಂದ-ೆ 21870 ಆDೆಗಳL, 21870 ರಥ, 65610 ಕುದು-ೆಗಳL, 1,09,350
=ಾ8ಾಳLಗಳL. (ಇ&'ರುವ ಸಂÃಾF ಚಮಾ>ರವನು ಗಮTY: 2+1+8+7+0=18; 6+5+6+1+0=18;
1+0+9+3+5+0=18).
ಈ ˆೕ&ನ 8ೆ=ಾ>ಾರದಂೆ ಒಂದು ಅTೕ\T ಎಂದ-ೆ ಹತHDೇ ಒಂದು ಅ‡ೋI¡. ಅಂದ-ೆ 2187
ಆDೆಗಳL, 2187 ರಥ, 6561 ಕುದು-ೆಗಳL, 1,09,35 =ಾ8ಾಳLಗಳL. ಇದು Qಾಂಡವ ,ೇDೆಯ ಎಪ‚ತHDೇ
ಒಂದು Jಾಗ. ಯುದ¨ ?ಾಡು<ಾಗ ಎ8ಾ' ಹDೆಂಟು ಅ‡ೋI¡ ಒˆEೆ ,ೇ$ ಯುದ¨ ?ಾಡುವMಲ'.
ಒಂದು ತುಕ ಒˆEೆ ಒಂದು T|ಷB ವ*Fಹ ರVY /ೋ-ಾಟ ?ಾಡುಾH-ೆ. 
¼ಷB<ಾದ DಾFಸಂದ( ವ*Fಢಂ) ¼ಸುHಬದ¨<ಾ ಸಾÎ Tಂತ Qಾಂಡವ ,ೇDೆಯ ಒಂದು 'ಅTೕಕ'
ವನು ಕಂRಾಗ ದು¾ೕಧನನ ದುಗುಡ /ೆಚುkತHೆ. ಇದು ?ಾನYಕ<ಾ ಆತTಾಗು;Hರುವ fದಲ
ಆÙತ. ಈ ?ಾನYಕ Y½;ಯ&' ಆತ ಆಾಯರ ಬl /ೋಗುಾHDೆ. ಇ&' ಆಾಯ ಅಂದ-ೆ ಗುರುಗಳ&'
I$ಯ-ಾದ ೊ ೕvಾಾಯರು. ಅವರ ಬlೆ /ೋ ನಮಸ>$Y; ¼ಷFನ $ೕ; ವ;ಸೆ, ಾನು -ಾಜ
ಎನುವಂೆ ಅಹಂ=ಾರಂದ ಆಡzಾರದ $ೕ; ?ಾತDಾಡುಾHDೆ.
ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಮನಃpಾಸº=ೆ> ಸಂಬಂಧಪಟB ಷಯವನು ಸೂ™Å<ಾ ಗಮTY. ಯುದ¨ ಭೂ„ೆ "ಾನು 
ೆೆCೕ ೆಲು'ೆHೕDೆ” ಎಂದು ಬಂದC ದು¾ೕಧನ, Qಾಂಡವರ ಒಂದು ಅTೕಕವನು Dೋಾ™ಣ ?ಾನYಕ
ಅಸಮೋಲನ /ೊಂದುಾHDೆ. ಅದ$ಂದ ಆತ /ೇೆ ತಳಮಳೊಂಡ ಎನುವMದನು ಈ pೆq'ೕಕದ&'
'ದೃwಾB¦ತು(ˆೕಲಂತೂ)' ಎನುವ&' ಒ;H /ೇlಾC-ೆ. ತನ&' ಹDೊಂದು ಅ‡ೋI¡ ,ೈನF ಇಾCಗೂF,
Qಾಂಡವರ ಒಂದು ಪMಟB ಅTೕಕವನು ಕಂಡು ?ಾನYಕ<ಾ ಪ'ವDಾದ ದು¾ೕಧನ, ಆಾಯ 
ೊ ೕಣರ&'

/ೋ /ೇೆ ಅಹಂ=ಾರಂದ ?ಾತDಾದ ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&'

DೋRೋಣ.
ಪpೆFೖಾಂ QಾಂಡುಪMಾ vಾ?ಾಾಯ ಮಹ;ೕಂ ಚಮೂž।
ವ*FÚಾಂ ದು ಪದಪMೆ ೕಣ ತವ ¼wೆFೕಣ |ೕಮಾ

॥೩॥

ಪಶF ಎಾž QಾಂಡುಪMಾ vಾž ಆಾಯ ಮಹ;ೕž ಚಮೂž |
ವ*FÚಾž ದು ಪದಪMೆ ೕಣ ತವ ¼wೆFೕಣ |ೕ-ಮಾ -- Dೋಡು ಆಾಯ, Qಾಂಡು ಪMತ ರ ಈ ೊಡÏ
ದಂಡನು. Tನ ಾಣ ¼ಷF ದು ಪದ ಪMತ Tಂದ ಸಜುÎೊಂದCನು.

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ

Page 10

¢ೕಷEರ ಬl /ೋಗೆ. -ಾಟ ಮತುH ದು ಪದ ಕೂRಾ I$ಯ ೇ-ಾಳL. ¼ಸುHಬದ¨<ಾ T„Yರುವ .ೆ.ೇDಾ|ಪ. ೊ ೕvಾಾಯರ ಬl /ೋ. ಾDೇ -ಾಜDಾಗzೇ=ೆಂಬ ಆ. ಅ&'ರುವ ೕರರ ಬೆ ?ಾತDಾಡುಾHDೆ.ೇ$Iದು. ದು ಪದ ಮತುH ೊ ೕಣರು zಾಲF .Hರುವ ತಪ‚ನು ಸೂ™Å<ಾ ಗಮTY.ೇTಂದ ದು ಪದ ಒಂದು ಮ/ಾrಾಗವನು ?ಾ ೊ ೕಣನನು =ೊಲ'ಬಲ' ಮಗನನು ವರ<ಾ ಪRೆದು ಆತನನು ೊ ೕvಾಾಯರ8ೆ'ೕ ಾFJಾಸ ?ಾY. ಇೇ ೆ5ೕಷಂದ ೊ ೕvಾಾಯರು =ೌರವ-Qಾಂಡವರ ಗುರು<ಾ . ಈಗ8ಾದರೂ ನನನು . . ಅವರ #ಾFJಾಸ ಮುದ ˆೕ8ೆ Qಾಂಡವ$ಂದ ದು ಪದನನು .ಾತF\. Qಾಂಡವ . I$ಯ t8ಾರರು.ಇ&' ಎಲ'ರೂ ೕರರು. ¢ೕwಾEಾಯ$ೆ =ೇಳLವಂೆ. ನನಗೂ Tನಗೂ ಏಂತಹ . ಆದ-ೆ ದು ಪದ "Tನೆ ನನನು . ಅದ$ಂದ ?ಾನYಕ Y½„ತ ತಪM‚=ೆ. “ತನ [ ೕ.ಾ?ಾನF ಾರ.. ಇ&' ೊ ೕಣರನು ದು¾ೕಧನ "Qಾಂಡವರ ಆಾಯ" ಎಂದು ಚುVk ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಅತ ಶq-ಾ ಮ/ೇwಾ5. ಇ&' ಅಂತರಂಗದ&' ಭಯೊಂಡ ದು¾ೕಧನ ™ಣ™ಣಕೂ> ?ಾಡು.ಾArಾದವರು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ದು¾ೕಧನ .ೇIತರು. ತನ .ೇDಾ|ಪತFವನು ದು ಪದ ಪMತ Dಾದ ದೃಷBಧFಮ ವIಸುರುಾHDೆ.. ಆಾಯ ೊ ೕಣರ&' ನಂ1ನ ?ಾತDಾಡುಾHDೆ. Qಾಂಡವರ . Qಾಂಡವರ .ೇDೆಯ ಬೆ. ಆದ-ೆ TೕDೊಬx ಬಡ zಾ ಹEಣ. ಇದು DಾವM ೈನಂನ 1ೕವನದ&' =ಾಣುವ ಅ. ಆತDೇ ದೃಷBಧFಮ-Qಾಂಡವ . ಆ ಸಮಯದ&' ಬಡ zಾ ಹEಣDಾದ ೊ ೕಣ ತನ ಮಗTೆ /ಾಲು ಕುಸಲು ಒಂದು ಹಸುವನು =ೊಡು ಎಂದು ದು ಪದನನು zಾಲFದ ಸ&ೆಯ&' =ೇl=ೊಂಡು ಬರುಾHDೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆ rಾರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 11 .ೇIತ ಎಂದು ಕ-ೆಯುವ ¾ೕಗFೆ ಇಲ'. ದು¾ೕಧನ ೊ ೕಣನನು ಕು$ತು "TಮE ¼ಷF-ದು ಪದ ಪMತ . .ೈನFವನು Dೋ ?ಾನYಕ<ಾ ತಳಮಳೊಂಡ ದು¾ೕಧನ. ಅದ$ಂದ ?ಾಡzಾರದCನು ?ಾಡುವMದು. ೊ ೕvಾಾಯರ ಬl /ೋ.ೇಡನು .ೕ ಹ. ಮನುಷF ಾ$ತಪM‚ವ ಧ ಹಂತಗlವM. "ಈಗ Dಾನು Tನೆ ಸಮDಾೆCೕDೆ. Dಾನು -ಾಜ.ೇIತ ಎಂದು ಒ[‚=ೊ" ಎನುಾH-ೆ.ೇDಾ|ಪ. ಅದ$ಂದ ಅಸೂ£.ೇ$.ೇDಾ(ಚಮೂ) ವ*Fಹವನು Dೋ$" ಎಂದು ಕುಹಕಂದ ನುಯುಾHDೆ. ಅ.ಾಃ ¢ೕ?ಾಜುನ ಸ?ಾಃ ಯು| | ಯುಯು#ಾನಃ -ಾಟಃ ಚ ದು ಪದಃ ಚ ಮ/ಾರಥಃ -. ಅದ$ಂದ ೆ5ೕಷ.HರುಾHDೆ. ಆತನ ಅಧ -ಾಜFವನು \ತುH=ೊಂಡು. ಇೇ .ಾ ¢ೕ?ಾಜುನಸ?ಾ ಯು| | ಯುಯು#ಾDೋ -ಾಟಶk ದು ಪದಶk ಮ/ಾರಥಃ ||೪|| ಅತ ಶq-ಾಃ ಮ/ಾ ಇಷು ಆ.ನ ಅಥ. ಆದ-ೆ =ೆಲ=ಾ8ಾನಂತರ ದು ಪದ Yಂ/ಾಸನ<ೇರುಾHDೆ. =ಾದುವ&' ¢ೕ?ಾಜುನ$ೆ .ೇಹ" ಎಂದು /ೇl ಅಪ?ಾನೊlಸುಾHDೆ.Hರದ&'.ೕ$Y=ೊಳoಲು =ಾಯು.ಯ ¼ಷFರು ಎಂದು ಉಾರ ೋರzೇ” ಎನುವMದು ಆತನ ಈ ?ಾ.

ಕೃಷ¥ನ ರುದ¨ /ೋ-ಾದC ದು ಪದನನು Iಂೆ Qಾಂಡವರು ಬಂ|Y. =ಾ¼-ಾಜ. ಇ&' ಬಲ-ಾಮ ‘ಯುದ¨ದ&' ಾನು ತ8ೆ /ಾಕುವMಲ'’ ಎಂದು . ಕಂಸTೆ ಕೃಷ¥ =ಾ¡Y=ೊಂಡಂೆ. ೇ\ಾನ.Jೋಜನು. ಅ.ಯನು. ಈ ವF\Hಗಳ /ೆಸರನು /ೆ\> /ೇಳL. ಅವನ ಅಧ-ಾಜFವನು \ತುH=ೊಂಡು ೊ ೕಣTೆ =ೊಟB ಷಯ ಈ Iಂೆ DೋೆCೕ<ೆ.Hರುವ ದು¾ೕಧನನ ಮನಃY½. \ೕಚಕನನು ¢ೕಮ =ೊಂದC$ಂದ -ಾಟ Qಾಂಡವರ Qಾಳಯವನು .ೕಥrಾೆ ೆ /ೊರಟು /ೋರುವMದ$ಂದ .Jೋಜಶk pೈಬFಶk ನರಪMಂಗವಃ ॥೫॥ ಧೃಷB=ೇತುಃ ೇ\ಾನಃ =ಾ¼-ಾಜಃ ಚ ೕಯ<ಾ  | ಪMರು1© ಕುಂ. ಇ&' ತನ ಕRೆೆ ಬರzೇ=ಾದCವರು Qಾಂಡವರ ಕRೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಬೆ ಭಯೆ¾ೕ. ಜ-ಾಸಂಧDೊಡTದುC.ಧೃಷB=ೇತು. ದು ಪದರಂತಹ ಮ/ಾರಥರು Qಾಂಡವ . ಇದು ದು¾ೕಧನನ ಮನಃY½.HಾCDೆ. Iೕೆ ಈ ಪ . ಆದ-ೆ Qಾಂಡವ$ೆ ೌ ಪಯನು =ೊಟುB ಸಂಬಂಧ zೆ˜ೆYದ ದು ಪದ-Qಾಂಡವರ ಪರ Tಂತ.ೇ$ಾCರ8ಾ' ಎಂದು wಾಸುವMದರ&' =ಾಲಹರಣ ?ಾಡು. ಇದು ಮನಃpಾಸº. -ಾಟ. ಾಂÛೕವ Iದು ಯುದ¨ ?ಾಡಬಲ'ವ-ೆಂದ-ೆ ಅಜುನ-¢ೕಮ ಮತುH ¼ ೕಕೃಷ¥. ಇದು ದು¾ೕಧನನ wಾದ! ಆತ ತನ ಯುದ¨ತಂತ ವನು ರೂ[ಸುವMದನು tಟುB.¾ಂದು /ೆಸರನು ೆೆದು /ೇಳL. ಪMರು1ತನು. ಇನು ಬಲ-ಾಮನ ಆಣ.pೈಭF ಕೂRಾ ಗಂಡುಗ&.ಾತF\. ಆತನ <ೇದDೆಯನು.ಾ#ಾರಣ tಲ'ನು Iದು /ೋ-ಾ ೆಲ'ಬಲ' ಮ/ಾೕರರು" ಎಂದು.ಯನು „ೕರದ .ೇDೆಯ&'ಾC-ೆ” ಎನುಾHDೆ. ಅವ-ೇ ಎ8ಾ' ಕRೆ ಕಂಡಂೆ zಾಸ<ಾಗುತHೆ. ಕುಂ. “.Hರುವ ದು¾ೕಧನTೆ ಅಂತರಂಗದ&' “ಅ¾Fೕ ನನ ಕRೆ ಇರzೇ=ಾದ ಈ ಮ/ಾರಥರು Qಾಂಡವರ ಪ™ದ&'ಾCರಲ'” ಎನುವ Dೋೆ. ಇ&' ಬರುವ ಒಂೊಂದು ವF\Hಗಳ Iಂರುವ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 12 . ಮುಂೆ ದು¾ೕಧನ Qಾಂಡವರ ಕRೆನ ೕರರ /ೆಸರನು ಒಂೊಂಾ /ೇಳ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ. -ಾಟ ಈ Iಂೆ \ೕಚಕTೆ /ೆದ$=ೊಂಡು -ಾಜFJಾರ ?ಾಡು. ಕೂRಾ ಕಡುಗ&.HದC. ಧೃಷB=ೇತುpೆkೕ\ಾನಃ =ಾ¼-ಾಜಶk ೕಯ<ಾ  । ಪMರು1© ಕುಂ.Jೋಜಃ ಚ pೈಬFಃ ಚ ನರಪMಂಗವಃ –. ಆ ಭಯಂದ8ೇ /ೇಳLಾHDೆ "ಅ&'ರುವ ೕರ-ೆಲ'ರೂ ¢ೕ?ಾಜುನ$ೆ ಸಮDಾದವರು. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ಈ pೆq'ೕಕದ&' DಾವM ಆರು ಮಂ ೕರರ /ೆಸರನು =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಕೂRಾ =ೌರವರ ಕRೆೆ ಬರzೇ=ಾತುH. ಆದ-ೆ ಇ&' DಾವM Dೋಡzೇ=ಾದದುC =ೇವಲ ಈ ಆರು ವF\Hಗಳನಲ'. ಇ&' ಈ ಮೂರು /ೆಸರು ಬರಲು pೇಷ =ಾರಣೆ. ಈ ಸಂದಭದ&' ದು¾ೕಧನTೆ Qಾಂಡವರ ಪRೆಯ&'ನ ಮ/ಾೕರ-ೆಲ'ರು ¢ೕ?ಾಜುನ$ೆ ಸಮDಾದ t8ಾರ-ಾ =ಾಣುಾH-ೆ. ಇ&' ದು¾ೕಧನTೆ ¢ೕ?ಾಜುನರ ಭಯ.ಾತF\ ಕೂಡ Qಾಂಡವರ ಪರ Tಂತ.ಾತF\.ೇ$=ೊಂಡ. ಇನೂ ಅDೇಕ ೕರರ /ೆಸರನು ದು¾ೕಧನ ಪAB ?ಾಡುಾHDೆ.ಯನು /ೇಳLತHೆ. <ಾಸHವ<ಾ ಆನ =ಾಲದ&' ಇದC ಮ/ಾtಲು' ಎಂದ-ೆ ಾಂÛೕವ.

ೇಶದವರು. ಮೂಲತಃ ಕುಂ.ಾತF\ಯಂೆ ಒಬx rಾದವ ೕರ.ಕುಂ. ಇಂತಹ ¼ಶುQಾಲನ ಮಗ ಇಂದು Qಾಂಡವರ ಪ™ದ&'! ಇದು ದು¾ೕಧನನ ಸಂಕಟ. ಇ&' =ಾ¼-ಾಜ ಎಂಾಗ ನಮೆ ಇಬxರು =ಾ¼-ಾಜರು Dೆನ[ೆ ಬರುಾH-ೆ. ಈತನ ಮಗ =ಾನ&'ದC ೌ ಪಯನು ಅಪಹ$ಸಲು ಜಯದ ತTೆ ಸ/ಾಯ ?ಾದC=ಾ> ¢ೕಮ. ಮುಂೆ ದು¾ೕಧನ ಪMರು1©. ನನ ?ಾವDಾದ =ಾ¼-ಾಜ ಇಂದು ನDೊಂಲ'ವಲ'" ಎನುವ ಕಳವಳ ದು¾ೕಧನನನು =ಾಡು. ವಸುೇವನ ಸ/ೋದ$. ಅೇ ಇಂನ <ಾರvಾY.ೇನTೆ =ಾlಯನು =ೊಟುB ಮದು<ೆ ?ಾದವ. 'IೕದೂC ಕೂRಾ pೈಭF Qಾಂಡವರ ಪ™ವನು ವIYಾCDೆ' ಎಂದು ದು¾ೕಧನ ತನ ಮನಾಳದ ಅಳಲನು ೊ ೕಣರ&' ಪ$ತ[ಸುಾHDೆ! ಈ ಮೂವರನು ಆತ ನರಪMಂಗವರು ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ನರಪMಂಗವ ಎಂದ-ೆ ಗೂlಯಂೆ ನೆಯುಳo ಗಂಡುಗ&. ಒಬx ದು¾ೕಧನTೆ /ೆಣು¥=ೊಟB ?ಾವ /ಾಗು ಇDೊಬx ¢ೕಮ. ಇ&' ಪMರು1© ಮತುH ಕುಂ.ೇನನ ?ಾವ.†ಂಾ ಈತ Qಾಂಡವರ Qಾಳಯ . ಆ=ೆಯನು ಕುಂ. ಅವರ ನೆ /ಾಗು Dೋಟ <ೈ$ಯ ಎೆ ನಡುಸಬಲು'ದು. ಯು#ಾಮನುFಶk =ಾ ಂತ ಉತH?ೌಾಶk ೕಯ<ಾ  । . ಈ ದತುH ಸಂಬಂಧಂಾ ಪMರು1© ಮತುH ಕುಂ.ೌಭೊ ೕ ೌ ಪೇrಾಶk ಸವ ಏವ ಮ/ಾರ…ಾಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೬॥ Page 13 . ೇ\ಾನ: ಈತ ಕೂಡ . ಆ=ೆಯ ಮೂಲ /ೆಸರು 'ಪ ಥು'. ಒಂದು ಕRೆ ಸಂಗಮ<ಾರುವ ಎರಡು ನಗಳL =ಾ¼ ನಗರವನು 'ವರಣ' ಮತುH 'ಅY' ಎನುವ ಎರಡು JಾಗವDಾ ಂಗಡvೆ ?ಾ<ೆ. ಇಂತಹ Y½. rಾದವ ವಂಶದವಳL. ಇನು pೈಭF.ಯ&' rಾರೂ ಕೂಡ ಜಯವನು =ಾಣ8ಾರರು. ಈತ ¼ಶುQಾಲನ ಮಗ. fದಲDೆಯಾ ಧೃಷB=ೇತು./ಾಸವನು Dೋಾಗ ?ಾತ ಇದು ನಮೆ ಸ‚ಷB<ಾ ಅಥ<ಾಗುತHೆ.ಸುಾHDೆ ಎನುವMದನು ಸ‚ಷB<ಾ =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಕುಂ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ದು¾ೕಧನನ ?ಾವ Iಂೆ Qೌಂ ಕ ಯುದCದ&' ಕೃಷ¥ಚಕ ಂದ ಹತDಾದC.ಾಮಥFವನು ಮ-ೆತು ವ. ಮುಂೆ ದು¾ೕಧನ =ಾ¼-ಾಜನ /ೆಸರನು /ೇಳLಾHDೆ. /ೇೆ ಆತEಸ½ಯವನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoಾHDೆ ಮತುH ಅದ$ಂಾ /ೇೆ ತನ Tಜ<ಾದ .Jೋಜ. ಇ&' DಾವM ಸೂ™Å<ಾ Dೋಾಗ "ಅ¾Fೕ =ಾ¼-ಾಜನೂ ಕೂRಾ Qಾಂಡವರ ಪರ<ಾ /ೋ-ಾಟ ?ಾಡು. ಇ&' ?ಾನYಕ ತುಮುಲ=ೊ>ಳಪಟB ಒಬx ವF\H . ೇಶದ -ಾಜ ದತುH ಪRೆದC.HಾCDೆ.ೇ$ದC.Jೋಜ /ಾಗು pೈಭFನ /ೆಸರನು /ೇಳLಾHDೆ. ತನ Iಂನ ಘಟDೆಗಳನು ˆಲುಕು/ಾ\=ೊಂಡು. ಇ&' ೕರ<ಾ  ಎಂದ-ೆ ಅQಾರ<ಾದ ಶ\H ತುಂtರುವ ಕಡುಗ&ಗಳL. ಈ ಮೂವರನು ದು¾ೕಧನ 'ೕರ<ಾ ' ಎಂದು ಕ-ೆಯುಾHDೆ.Hೆ.ೇ$=ೊಂಾC-ೆ ಎನುವMದು ದು¾ೕಧನನ ಅಳಲು. ಈತ ¼¢ ೇಶದ -ಾಜ. ¼ಶುQಾಲನನು ಕೃಷ¥ -ಾಜಸೂಯ ಯÜದ =ಾಲದ&' =ೊಂದC. ಬಲ-ಾಮನ ಅನುಪY½. ಈ ಎರಡು Jಾಗದ -ಾಜರನು =ಾ¼-ಾಜ-ೆಂದು ಕ-ೆಯುಾH-ೆ.Jೋಜ Qಾಂಡವರ ಪರ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಇ.ೇನTಂದ =ೊಲ'ಲ‚ABದ. Jಾಗಶಃ ಇ&' ಬರುವ =ಾ¼-ಾಜ ¢ೕಮ.

ತನ&' ಹDೊಂದು ಅ‡ೋI¡ .ಾEಕಂ ತು ¼wಾB £ೕ ಾ  Tzೋಧ 5ೋತHಮ । Dಾಯ=ಾ ಮಮ . Qಾಂಡವ .Jೋಜ. ಅಂತವರ&' ಎwೆBೕ ಶ\H ಇದCರೂ ಕೂRಾ ಅದು ಎಂದೂ ಅವರ ರ™vೆ ?ಾಡ8ಾರದು. ಆತ ಇ&' ಹDೊಂದು ಮಂ ೕರರ /ೆಸರನು /ೇlರುವMದನು DಾವM ಗಮTಸzೇಕು(. ೇ\ಾನ. ಒˆE DಾವM ಭಯ=ೊ>ಳಪಟB-ೆ ನಮೆ ಹಗ /ಾನಂೆ =ಾಣ8ಾರಂ¢ಸುತHೆ. =ಾ¼-ಾಜ. ಇwೆBೕ ಅಲ' ಆತ ಹಮೂರ$ಂದ ಸುಭೆ ಯ ಮಗ ಅ¢ಮನುF /ಾಗು ಇನೂ Qಾ ಯಪ ಭುದCರಲ'ದ ಸು?ಾರು ಹDೆಂಟು Qಾ ಯದ ಐದು ಮಂ ೌ ಪಯ ಮಕ>ಳನು ಮ/ಾರಥರು ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ! ಇ&' ಸ‚ಷB<ಾ DಾವM ಕಂಡು =ೊಳozೇ=ಾದ ಷಯ<ೆಂದ-ೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅವ$ೆ ತಮE ಶ\Hಯ ಬೆ ಆತEpಾ5ಸರುವMಲ'. ದು ಪದ.ಾತF\. ಇಂತಹ ಸಂಧಭದ&' ನಮE&'ರುವ Tಜ<ಾದ .ೈನFದ&'ನ ೕರರ ಬೆ ?ಾತDಾಡು. ಯುದ¨=ೆ> fದಲು ತನ . ಅ.ೇDೆಯನು ಕಂಡು ಅಂತರಂಗದ&' ಾಬ$ೊಂಡ ದು¾ೕಧನನು.ೈನFವನು ಹು$ದುಂtಸುವMದನು tಟುB. ಉತH?ೌಜ ಕೂRಾ ಕಡುಗ&.ಯು#ಾಮನುFವM =ೆೆkೆಯವನು.HಾCDೆ ಎಂದ-ೆ ಆತ ಅಂತರಂಗದ&' ತುಂzಾ ಭಯ¢ೕತDಾಾCDೆ ಎಂದಥ.¾ಬxರ Qಾಡು ಇwೆBೕ. ಕುಂ. ೌ ಪಯ ಮಕ>ಳL ಎಲ'ರೂ Tಶkಯ<ಾ I$ಯ ೇ-ಾಳLಗ˜ೆ . Tನ ಸDೆೆಂದು ಅವರನು /ೆಸ$ಸು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಯು#ಾಮನುFಃ ಚ =ಾ ಂತ ಉತH?ೌಾಃ ಚ ೕಯ<ಾ  | . ಒಂೇ ಮDೆ†ಂದ ಬಂದ ಪ .ೈನFವನು ಪ .HರುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ ಆತನ ಮನಃY½.ಾEಕž ತು ¼wಾBಃ £ೕ ಾ  Tzೋಧ 5ೋತHಮ | Dಾಯ=ಾಃ ಮಮ .ಾಮಥF ಕೂRಾ ವFಥ<ಾಗುತHೆ. ನಮE ಕRೆಯ /ೆಾkಳLಗಳL. ಇವರನು ದು¾ೕಧನ ೕರ DೆRೆಯುಳo =ಾ ಂತರು ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 14 . ಆತTೆ ಏಳL ಅ‡ೋI¡ .HೆCೕDೆ. ಯು#ಾಮನುF /ಾಗು . ಪMರು1©.ೈನFರುವ Qಾಂಡವ .ೈನFದೂC ಕೂಡ. -ಾಟ. ಇದು ಇ&' DಾವM ಕಂಡು=ೊಳozೇ=ಾದ ಮನಃpಾಸº.ಓ 5ೋತHಮ. ತನ&' ಹDೊಂದು ಅ‡ೋI¡ ಕೂಡ.pೈಭF.¾ಬx ವF\Hಯ ಬೆ ಇ&' ಪ .ೈನFದ&' ಹDೊಂದು ಮಂ ೕರರು ಎದುC =ಾಣ8ಾರಂ¢ಸುಾH-ೆ! ಭಗವಂತನTಂದ ದೂರ Tಂತ ಅಧ„rಾದ ಪ .ೈನFಸF ಸಂಾಥಂ ಾ  ಬ ೕ„ ೇ ॥೭॥ ಅ.ೈನFಸF ಸಂಾ ಅಥž ಾ  ಬ ೕ„ ೇ -. ಯು#ಾಮನುF /ಾಗು ಉತH?ೌಜ ಇವರು ದು ಪದನ ಇTಬxರು ಮಕ>ಳL.ೌಭದ ಃ ೌ ಪೇrಾಃ ಚ ಸ<ೇ ಏವ ಮ/ಾರ…ಾಃ . ಒಬx ದುಷB =ೆಟBಾ ೌರವಲ'ೆ ?ಾತDಾಡು. ದು¾ೕಧನ Qಾಂಡವ .T|ಸುವ ೕರ$ದCರೂ ಉತH?ೌಜ). ಅವರು ಎಂೆಂದೂ ಅಂತರಂಗದ ಭಯದ8ೆ'ೕ ಬದುಕುಾH-ೆ /ಾಗು ಆ ಭಯವನು ಮುVkಡಲು ಇಲ' ಸಲ'ದ ?ಾತDಾಡುಾH-ೆ. ಸುಭೆ ಯ ಮಗ.ಾH[ಸುಾHDೆ. ನನ ಪRೆಯ ಮುಂಾಳLಗಳL rಾ$ಾC-ೆ. ಅವರ ಬೆೆ =ೇಳL. ಧೃಷB=ೇತು.ಯನು ಸೂVಸುತHೆ.

'TಮE ಸDೆೆಂದು ನಮE . ‘¢ೕಷE ಯುದ¨ಭೂ„ಯ&' ಇರುವ ತನಕ ಾನು /ೋ-ಾಟ ?ಾಡುವMಲ'' ಎಂದು ಶಪತ?ಾ ಕುlತ ಕಣ.ದC! ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 15 .. ಆದ-ೆ ಇ&' ದು¾ೕಧನ ತನ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಒಬx ೕರDಾದವನು ತನ ಶ\H-.Hಃ ತ…ಾ ಏವ ಚ -. ತನ Iಂzಾಲಕರನು ಹು$ದುಂtಸುಾHDೆ. 'ಭ<ಾ ' ಅಂದ-ೆ ಾವM(Qಾಂಡವರ ಆಾಯರು ಎನುವಂೆ !). ಇದDೆಲ'ವನು ಮ-ೆತ ದು¾ೕಧನ.ೇDೆಯ&'-. ಇ&' DಾವM ವರ<ಾ Dೋದ-ೆ =ೌರವನ ಕRೆಯ&' ಹDೊಂದು ಅ‡ೋI¡ .ೋಮದತHನ ಮಗ ಭೂ$ಶ ವ ಕೂRಾ.ೈನFದ ಮುಂಾಳLಗಳ ಬೆ /ೇಳLೆHೕDೆ' ಎನುಾHDೆ! ಭ<ಾ  ¢ೕಷEಶk ಕಣಶk ಕೃಪಶk ಸ„. ಶಲF ಭಗದತHರಂತಹ ೕ-ಾ|ೕರರು ದು¾ೕಧನನ ಕRೆದCರು. .ೈನFದ ೕರರ ಬೆ ¼ಷB<ಾ ?ಾತDಾ.ೇDಾ|ಪ.ೈನFವನು ಮುDೆRೆಸಬಲ' ೕರ$ದCರು.ಂಜಯಃ । ಅಶ5ಾ½?ಾ ಕಣಶk .ೌಮದ. ತನ ಕRೆ ಇರುವ ಮ/ಾೕರರ ಬೆೆ =ೇವಲ<ಾ ?ಾತDಾಡುಾHDೆ! ಇ&' ?ಾನYಕ<ಾ ದು¾ೕಧನ ಎwೊBಂದು ಚ&ತDಾದC ಎನುವMದು ನಮೆ ಸ‚ಷB<ಾ =ಾಣುತHೆ. ಯುದ¨ ಪ$vಾಮದ ಬೆ ¾ೕVಸುತH.ೌಮದ. ಆತ ತನ ಕತವFವDೇ ಮ-ೆ. ತನ ಕRೆಯ&'ರುವ ೕರರು =ಾ¡ಸುವMೇ ಇಲ'! ಇ&' ಆತ ಕುಹಕ<ಾ ತನ ಕRೆಯ ಏಳL ಮಂ ೕರರ /ೆಸರನು /ೇಳLಾHDೆ. ಾವM ಶತು . <ೇದ Qಾ-ಾಂಗತ ಆಾಯ ಕೃQಾ.ಾಮಥF ಕˆ ಇದCರೂ ಕೂRಾ ಯುದ¨=ಾಲದ&' ಯು\H†ಂದ =ಾಯ TವIಸುಾHDೆ.ೈನFದ&' ತುಂಬುಾHDೆ.ೈನFವನು Dೋ ಭಯೊಂಡು.ೋಮದತHನ ಮಗ ಭೂ$ಶ ವ! ಈ $ೕ. ¢ೕಷE ಮತುH ಕಣ. ತನ ಕRೆಯ ಏಳL ಮಂ ೕರರ /ೆಸರನು ಕುಹಕ<ಾ ದು¾ೕಧನ ¢ೕwಾEಾಯ$ೆ =ೇlಸುವಂೆ ೊ ೕvಾಾಯರ&' /ೇಳLಾHDೆ. ಅಶ5ಾ½?ಾ ಮತುH ಕಣ. ¢ೕಷEರ&' ಪ-ಾಮwೆ ?ಾಡುವMದನು tಟುB. ಾuಣF=ಾ> ಬಂದ ¢ೕwಾEಾಯರ ತಂೆ-ಶಂತನುನ ಅಣ¥ನ ಮಗ-. ಹDೊಂದು ಮಂ ಮ/ಾ ೕರರು /ಾಗು Qಾಂಡವರ ಆರು ಮಂ ಮಕ>ಳ ೕರತ5ವನು ವ$Yದ ದು¾ೕಧನTೆ.ೇDಾ|ಪ. uಪH ಮನYÄನ ಅಶ5ಾ½ಮ. ಯುದ¨=ೆ> fದಲು ಧಮ-ಾಯTೆ ಜಯ<ಾಗ& ಎಂದು ಆ¼ೕ<ಾದ ?ಾದ ¢ೕwಾEಾಯ! .ಪ*ಜFDಾದ Tೕನು.ೈನF\>ಂತ ಶಕHರು ಎನುವ ಆತEpಾ5ಸವನು ತನ . ಮುಂಾಳL<ಾದವನು ತನ . ಆತನ ೊಬೊHಂಬತುH ಮಂ ತಮEಂರ$ದCರು.ಂಜಯಃ | ಅಶ5ಾ½?ಾ ಕಣಃ ಚ . ೌ ಪಯ ?ಾನಭಂಗವನು ಖಂY ಅದ$ಂದ 8ಾಭ ಪRೆಯ8ೆ.Yದ ಕಣ. ಆಾಯ ೊ ೕಣರ&' ಶತು .ೈನFವನು. ಆದ-ೆ Qಾಂಡವರ . Qಾಂಡವ .HಸH…ೈವ ಚ ॥೮॥ ಭ<ಾ  ¢ೕಷEಃ ಚ ಕಣಃ ಚ ಕೃಪಃ ಚ ಸ„. ಕೃಪ ಕೂRಾ ೆಲುಾರ.

Hರುವಂೆ ಕಂಡರೂ ಕೂRಾ.ಾಲದು” ಎಂದು. ಇ&' ದು¾ೕಧನನ ?ಾ.¢ೕwಾEಾಯರ ಕvಾ[ನ ಆ ನಮE .ಾಲದು. ಅಲ'.ನ ಪrಾವ.ಾEಕಂ ಬಲಂ ¢ೕwಾE¢ರuತž । ಪrಾಪHಂ .ಾCDೆ.. ನನಾ ಬದುಕು ೆರಲು ಬಂದವರು.ೆ /ಾಗು ತನ .ೇDೆ¾ೕ . ಆದ-ೆ ¢ೕಮ Qಾಂಡವ .ೈನFೆಯಲ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 16 .HಾCDೆ. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ಈ pೆq'ೕಕವನು Dೋದ-ೆ ನಮೆ ದು¾ೕಧನ ತನ ಕRೆಯ ೕರರ ಬೆ /ೇಳL. ಇ&' ಆತ.ೈನF. ಎಲ'ರೂ =ಾಳಗದ&' ಪಳದವರು. ಅವ-ೆಲ'ರೂ ಧ ಶಸºಗಳನು ಪ ¾ೕಸಬಲ'ರು ಎನುವ ದು¾ೕಧನ. 'ಎಲ'ರೂ ತಮE Qಾ ಣ =ೊಡಲು ಬಂದವರು' ಎಂದು ಕುಹಕಂದ /ೇಳL.ೇDೆ" ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಆದ-ೆ ?ಾತDಾಡು<ಾಗ ಆತ "ಈ Qಾಂಡವ .ೇDೆ ಆತTಂದ ದೂರದ&'ೆ. ಇ&' ಸೂ™Å<ಾ Dೋದ-ೆ ¢ೕwಾEಾಯರು =ೌರವ .ೇDೆ ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಅDೆFೕ ಚ ಬಹವಃ ಶq-ಾ ಮದ…ೇ ತFಕH1ೕಾಃ । DಾDಾಶಸºಪ ಹರvಾಃ ಸ<ೇ ಯುದ¨pಾರಾಃ ॥೯॥ ಅDೆFೕ ಚ ಬಹವಃ ಶq-ಾಃ ಮ© ಅ…ೇ ತFಕH 1ೕಾಃ | DಾDಾ ಶಸº ಪ ಹರvಾಃ ಸ<ೇ ಯುದ¨ pಾರಾಃ -. Qಾಂಡವ .HಾCDೆ.ೇDೆ" /ಾಗು "ಆ ನಮE . ¢ೕwಾEಾಯರ ಮುಂಾಳತ5ದ&'ನ ಆ ನಮE . ಅಪrಾಪHಂ ತದ.ೇDೆಯ ಮುಂಚೂ¡ಯ&' Tಂ. Qಾಂಡವ .Hರ ಬಂದು Tಂ.ನಮE ಕRೆ ಅDೇಕ ಶqರ$ಾC-ೆ.ೇDಾ|ಪ. ಆ =ಾರಣಂದ ಆತ ¢ೕಮನ ಕvಾ[ನ Qಾಂಡವ .ೈನFದ ಮುಂೆ ಸಾÎರುವMದು .ೇDೆ ತTಂದ ಬಲು ದೂರದ&'ೆ ಎನುವಂೆ ಆತ ?ಾತDಾಡು. ಇನೂ ಸೂ™Å<ಾ Dೋದ-ೆ. Qಾಂಡವ ಪ™Qಾ. ಇ&' ಆತ /ೇಳL.HಾCDೆ. ಅದು ¢ೕಮನ ಕvಾ[ನ ಈ . ಆತ ಈ ?ಾತನು ೊ ೕಣರ&' /ೇಳL.ಾಕಷುB Yದ¨ೊಂೆ. ದು¾ೕಧನTೆ ¢ೕಮನ ˆೕ8ೆ ೆ5ೕಷೆ /ಾಗು ಭಯೆ. ತನ Qಾ&ೆ rಾರೂ ಇಲ' ಎನುವ JಾವDೆಯನು ವFಕHಪಸುಾHDೆ.ದು¾ೕಧನ ಯುದ¨ ಭೂ„ಯ&' ತನ .ೇDೆಯ ಸಜುÎ .'ಇನೂ ಬಹಳ ಮಂ ೕರ$ಾC-ೆ.ೇDಾ|ಪ. ಆತ /ೇಳLಾHDೆ: “ಆ ನಮE . ¢ೕಮನ ಕvಾ[ನ ಇವರ ಈ .ೇDೆ ಈಾಗ8ೇ ತನ ಹ.ಾEಕž ಬಲž ¢ೕಷE ಅ¢ರuತž | ಪrಾಪHž ತು ಇದž ಏೇwಾž ಬಲž ¢ೕಮ ಅ¢ರuತž -.Hರುವ ಷಯ<ೇ zೇ-ೆ. ಬೆಬೆಯ ಆಯುಧಗlಂದ /ೋರಬಲ'ವರು.ಾನ(Conclusion)ೆ.5ದˆೕೇwಾಂ ಬಲಂ ¢ೕ?ಾ¢ರuತž ॥೧೦॥ ಅಪrಾಪHž ತ© ಅ. /ಾಗು ಆತ ತನ ?ಾತನು ಆರಂ¢YದುC "Qಾಂಡವರ ಆಾಯ-ೇ" ಎಂದು.

“ಆಯಕABನ ಎ8ೆ'Rೆಗಳಲೂ' ತಕ>ಂೆ ಹಂV=ೊಂಡು =ಾವಲು Tಂತು Tೕ<ೆಲ'ರೂ ¢ೕಷEರನು =ಾಯು. ಮೃತುFನ ಾಂಡವ<ಾದ ರಣರಂಗದ&' ಆಸು$ೕ ಶ\Hಯ ಪ Jಾವ ಇರzಾರದು ಎನುವMದ=ಾ>.Hರುವ ದು¾ೕಧನನ ಕುಹಕ ನು ಅವ$ೆ ಎwೊBಂದು Dೋವನುಂಟು?ಾರಬಹುದು.ಅವTೆ ಸಂತಸಬ$ಸ8ೆಂದು ಕುರುಗಳ I$ಯಜÎDಾದ ಆ ಎೆಾರ ¢ೕಷE. ಆತTೆ ತನ . ಾನು [ ೕ.HದCರು.ೆಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು wಾದಂದ ?ಾತDಾಡು.ೆ ಆತನ ?ಾತು.ೆ ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ?ಾತDಾಡು.ೇDಾ|ಪ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಅಯDೇಷು ಚ ಸ<ೇಷು ಯ…ಾJಾಗಮವY½ಾಃ । ¢ೕಷEˆೕ<ಾ¢ರ™ಂತು ಭವಂತಃ ಸವ ಏವ I ॥೧೧॥ ಅಯDೇಷು ಚ ಸ<ೇಷು ಯ…ಾ Jಾಗž ಅವY½ಾಃ | ¢ೕಷEž ಏವ ಅ¢ರ™ಂತು ಭವಂತಃ ಸ<ೇ ಏವ I -. ಆತTೆ ಆತE pಾ5ಸವನು ತುಂಬಲು. ತಸF ಸಂಜನಯ  ಹಷಂ ಕುರುವೃದ¨ಃ [ಾಮಹಃ । YಂಹDಾದಂ ನೊFೕೆÈಃ ಶಂಖಂ ದ#ೌE ಪ ಾಪ<ಾ  ॥೧೨॥ ತಸF ಸಂಜನಯ  ಹಷž ಕುರುವೃದ¨ಃ [ಾಮಹಃ | YಂಹDಾದž ನದF ಉೆÈಃ ಶಂಖž ದ#ೌE ಪ ಾಪ<ಾ  -.Hರzೇಕು. ಅ&'ಯ ತನಕ rಾವ ದುಷB ಶ\Hಗಳ{ ಸುlಯ8ಾರವM. ಇದನು DಾವM ಊIಸುವMದೂ ಕಷB.ೇDಾ|ಪ. ಈ ?ಾತನು =ೇlY=ೊಂಡ ¢ೕwಾEಾಯರು ಏನು ?ಾದರು ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' DೋRೋಣ. ಶಂಖದ Dಾದ ಎ&'ಯವ-ೆೆ =ೇlಸುತHೋ. Iಂನ =ಾಲದ&' zೆlೆ ಮತುH ಸಂೆ ತಪ‚ೆ ಮDೆಯ ಮೂ8ೆಮೂ8ೆ†ಂದ ಅಷB ಕು>ಗlಗೂ =ೇಳLವಂೆ ಶಂಖDಾದ ?ಾಡು. ಯುದC=ೆ> ತಮEವರನು Yದ¨ೊlಸುವMದ=ಾ> ಮತುH ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 17 . ತನ ಅಂತರಂಗದ ಇೆ¶ೆ ರುದ¨<ಾ. ಇ&' "ಸ5ಲ‚ ನಮE ಮುದುಕ .ಾಮಥF.ಆಯಕABನ ಎ8ೆ'Rೆಗಳಲೂ' ತಕ>ಂೆ ಹಂV=ೊಂಡು. ಕುರುವಂಶದ ಅತFಂತ I$ಯ ಪ ಾಪpಾ& ವ¾ೕವೃದ¨ ¢ೕwಾEಾಯರು YಂಹDಾದೈದು. ತನ ಕತವF=ೆ> ತಕ>ಂೆ ಶಂಖವನೂದರು. ¢ೕwಾEಾಯರನು Dೋ=ೊlo" ಎನುವಂ.ಾuೆ ರುದ¨<ಾ.Yದ ತನ ffEಕ>ಳ ರುದ¨ /ೋ-ಾಟ=ೆ> Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ Tಂಾಗ. ತನ ಆತE. ಭರವ. ಗABrಾದ YಂಹDಾದ ೈದು ಶಂಖವನು ಊದರು. ಯುದ¨ ಪ*ವದ&' ಭರವ. =ಾವಲು Tಂತು-Tೕ<ೆಲ'ರೂ ¢ೕಷEನDೇ =ಾಯು.ೆ /ೆVkಸಲು.Hರzೇಕು” ಎಂದು ದು¾ೕಧನ ೊ ೕಣರನುೆCೕ¼Y ?ಾತDಾಡುಾHDೆ. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ಶಂಖ Dಾದದ&'ರುವ ದುಷBಶ\Hಯ ಎೆ¾Rೆಯುವ .ಯ ˆೕ8ೇ ನಂt=ೆ ಇಲ'! ಈ ?ಾತನು =ೇl ¢ೕwಾEಾಯ$ೆ ಅೆಷುB Dೋ<ಾರzೇಕು. ಾನು ಹುABಬಂದ ಮDೆತನದ -ಾಾೆೆ ಬದ¨Dಾ. ಶಂಖ ಬಹಳ ೊಡÏ ದುಷB ಸಂ/ಾರಕ ಶ\H.Hರುವ ದು¾ೕಧನನ ಭರವ.

ಅ&' ಇರುವ ರಥಗಳ8ೆ'ೕ ಅ.†ಂದ ಶಂಖ Dಾದ<ಾ†ತು. ನಾ$ಗಳL.ೇDೆಯ ಶಂಖ ನಾ$ ಗದCಲದ ನಂತರ Dಾಲು> tl ಕುದು-ೆಗlಂದ ಸಜುÎೊಂಡ. . ೊಡÏ ರಥದ&' ಕುlತ ¼ ೕಕೃಷ¥ ಮತುH ಅಜುನರು.ೈTಕ$ಂದ ಶಂಖDಾದ<ಾ†ತು. . ಅದರ Iಂೆ . ಬದ8ಾ .ಾಧನವನು Tಯಮಬದ¨<ಾ ಉಪ¾ೕY=ೊಳoಲು ಬರುವMಲ'¤ೕ. ಇ&' ¢ೕwಾEಾಯರು ಶಂಖDಾದಂದ ತಮE YದCೆಯ ಸಂ=ೇತವನು =ೌರವ .ಾ ಏವ ಅಭFಹನFಂತ ಸಃ ಶಬCಃ ತುಮುಲಃ ಅಭವ© -.ಯ&'ಲ'ದ Dಾದ ಗದCಲದಂೆ zಾಸ<ಾಗು.ೈನFದ ಮುಖಂಡ$ಂದ ಮತುH .ೇDಾ|ಪ.HತುH. =ೌರವ . ತಮೆ Rೋಲು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಶತು ಗlೆ ಾವM Yದ¨ ಎನುವ ಸಂ=ೇತ =ೊಡಲು Iಂೆ ಶಂಖವನು ಬಳಸು. ಪ #ಾನ .HದCರು.ೈ<ಾಭFಹನFಂತ ಸ ಶಬCಸುHಮು8ೋsಭವ© ತತಃ ಶಂÃಾಃ ಚ Jೇಯಃ ಚ ಪಣವ ಅನಕ ೋಮುÃಾಃ | ಸಹ.ೈಂದDೇ Y½ೌ । ?ಾಧವಃ QಾಂಡವpೆÈವ <ೌF ಶಂÃೌ ಪ ದಧEತುಃ ॥೧೪॥ ತತಃ pೆ5ೕೈಃ ಹ£ೖಃ ಯು=ೆHೕ ಮಹ.ೈನFಕೂ> ರ<ಾTYಾC-ೆ.rಾದ ¢ೕwಾEಾಯರು ಶಂಖDಾದ ?ಾದ ಬlಕ.ೈನFಕೂ> /ಾಗು Qಾಂಡವ .(fದಲು ¼ ೕಕೃಷ¥ ಆ ನಂತರ ಅಜುನ).ೈನFಂದ ಶಂಖಗಳL. ಆ ಸದುC \ಗಡVಕು>ವ ಗದCಲ<ಾ†ತು.ಆ ಬlಕ tlಯ ಕುದು-ೆಗlಂದ ಸಜುÎೊಂಡ I$ಯ ರಥದ&' ಕುlತ ¼ ೕಕೃಷ¥ ಮತುH ಅಜುನ <ೆಗಳದ ಶಂಖಗಳನು ಊದರು. ತತಃ ಶಂÃಾಶk Jೇಯಶk ಪಣ<ಾನಕೋಮುÃಾಃ । ॥೧೩॥ ಸಹ. . ಎ&'ಯ ತನಕ ನಮೆ ಆ .ೊಮುಖಗಳL (ಕಹ˜ೆ) ಒˆE8ೆ zಾ$ಸಲ‚ಟBವM.ೆ†ಂದ ಮನಃY½. ಆ ಸದುC \ಗಡVಕು>ವ ಗದCಲ<ಾ†ತು.ಾಧನವನು =ೈಯ&'ಟುB=ೊಂಡು ಅ|=ಾರದ ಆ. ವFವY½ತ $ೕ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 18 . ತತಃ pೆ5ೕೈಹ£ೖಯು=ೆHೕ ಮಹ. ಕ˜ೆದು=ೊಳLoವ ಮುಂಾಳL(Leader) ಎಂದೂ ಯಶವನು =ಾಣ8ಾರ. ನಾ$-Rೋಲು-ೊಮುಖಗಳL-ಒˆE8ೆ zಾ$ಸಲ‚ಟBವM. ಇ&' ದು¾ೕಧನ ತನ&'ರುವ ಶ\Hಯನು ವFವY½ತ<ಾ ರೂ[Yರ&ಲ' ಎನುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ ಎದುC =ಾಣುತHೆ.ಾಧನ ಇದೂC ವFಥ.ೈಂದDೇ Y½ೌ | ?ಾಧವಃ Qಾಂಡವಃ ಚ ಏವ <ೌF ಶಂÃೌ ಪ ದಧEತುಃ -. ಈ $ೕ.ೇDಾ|ಪ.ಾಧನರ&(Resource). ತಮE ವF ಶಂಖDಾದವನು ?ಾಡುಾH-ೆ.ಆ ಬlಕ ಶಂಖಗಳL. ಇ&' ದು¾ೕಧDಾಗ& ಆತನ ತಮEಂರ-ಾಗ& ಶಂಖDಾದ ?ಾಡ&ಲ'. ಅ&'ಯ ತನಕ ಆ . =ೌರವ . ನಮE&' ಎwೆBೕ ಯು\H .

ಗlೆ ಗುರುದ™vೆrಾ ಅವರ ಪMತ ನDೇ ಮರlYದ. ಅಂತಹ ರಥದ&' 1ೕವನನು ನRೆಸುವ ಭಗವಂತನ ಸT#ಾನೆ.ಾಮ<ೇದ. ಅಜುನ ಕುಂ. .ಾ?ಾನF<ಾ rಾ<ಾಗಲೂ =ೊDೆಯ ಮಗನ ˆೕ8ೆ [ ೕ. ಆ Qಾಂಚಜನ ಎನುವ -ಾ™ಸTದC ಶಂಖ<ೇ QಾಂಚಜನF. ಾFJಾಸ ಮುY Iಂ. ನಮE ೇಹ ಕೂRಾ ಒಂದು ರಥ. .HದCರು. ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಶಂಖದ /ೆಸರು QಾಂಚಜನF. QಾಂಚಜನF-ಅಸುರ ಸಂ/ಾರಕ /ಾಗು ಾDಾನಂದದ ಸಂ=ೇತ. -ಾ?ಾಯಣ. Qೌಂಡ ಎನುವ ಮ/ಾ ಶಂಖವನು ¢ೕಮನು ಊದನು. <ೇದದ&' ?ಾತೃ ಎನುವ ಪದವನು ?ಾತು ಅಥ<ಾ <ಾಙEಯ ಎನುವ ಅಥದ&' ಉಪ¾ೕYಾC-ೆ. ಏಳL ಮ/ಾ  ಗ ಂಥಗ˜ಾದ ಋೆ5ೕದ. =ೌಂೇಯ. ಆತ Dಾ-ಾಯಣನ ೊೆಾರDಾದ 'ನರನ' ರೂಪ ಕೂRಾ /ೌದು. ಭಗವಂತ-¼ ೕಮDಾ-ಾಯಣ . ಇ&' ಕೃಷ¥ ತನ ಗುರುೆ =ೊಟB ಗುರುದuvೆ ಬಹಳ ¼ಷB<ಾದುದು. '?ಾ' ಅಂದ-ೆ ?ಾೆ ಲuÅ. Qಾಂಡವರ ಕRೆ†ಂದ fತHfದ&ೆ ¼ ೕಕೃಷ¥ ತನ ಶಂಖವನು fಳಸುಾHDೆ. ಯಜು<ೇದ. ಭಗವಂತ ಾನದ ಒRೆಯ. ಅದC$ಂದ ಆತ ?ಾಧವ. ಇ&' ಅಜುನನನು 'Qಾಂಡವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾC-ೆ.¼ ೕಕೃಷ¥ನು QಾಂಚಜನFವನು.ಾ?ಾನF. ಅಜುನನ&' ಭಗವಂತನ pೇಷ ಸT#ಾನತುH. ಅದ=ಾ> ಆತನನು Qಾಥ.QಾದDಾದ ಭಗವಂತ ?ಾಧವ. 'Qಾಂಚಜನ' ಎನುವ ಅಸುರ . Qಾಂಡವ ಎಂದು ಕ-ೆಯು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 19 . ಈ ‘QಾಂಚಜನF’ ಶಂಖದ Iಂೆ ಒಂದು ಕ…ೆ†ೆ. ಇನು '?ಾ' ಅಂದ-ೆ ಾನ ಕೂಡ /ೌದು. ಮ/ಾJಾರತ /ಾಗು ಪM-ಾಣಗಳನು ?ಾತೃ ಎನುಾH-ೆ.ಯ ಮೂರು ಮಂ ಮಕ>ಳ&' =ೊDೆಯವನು.ರುಗುವ ಸಮಯದ&' ¼ಷFರು ಗುರುದuvೆ =ೊಡುವMದು .ಾಂೕಪT ಮುTಯ ಪMತ ನನು =ೊಂದC. ¼ ೕಕೃಷ¥-ಅವಾರದ&' ಮಧುವಂಶದ&' ಹುAB ಬಂದದC$ಂದ ಆತನನು ?ಾಧವ ಎಂದು ಕ-ೆಯುಾH-ೆ.ಅದC$ಂದ ಸಮಸH <ೈಕ <ಾಙEಯ ಪ . ಅಜುನನು ೇವದತHವನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಈ pೆq'ೕಕದ&' ?ಾಧವ ಮತುH Qಾಂಡವ ಎನುವ ಎರಡು pೇಷಣ ಬಳ=ೆrಾೆ. ಆದC$ಂದ ?ಾಧವ ಅಂದ-ೆ ಲuÅೕಪ. tl ಬಣ¥ ಸತ5ಗುಣದ ಸಂ=ೇತ QಾಂಚಜನFಂ ಹೃ°ೕ=ೇpೆqೕ ೇವದತHಂ ಧನಂಜಯಃ । Qೌಂಡ ಂ ದ#ೌE ಮ/ಾಶಂಖಂ ¢ೕಮಕ?ಾ ವೃ=ೋದರಃ ॥೧೫॥ QಾಂಚಜನFž ಹೃ°ೕ=ೇಶಃ ೇವದತHž ಧನಂಜಯಃ | Qೌಂಡ ž ದ#ೌE ಮ/ಾಶಂಖž ¢ೕಮಕ?ಾ ವೃ=ೋದರಃ -. Dಾಲು> ಕುದು-ೆಗ˜ೆಂದ-ೆ Dಾಲು> <ೇದಗಳL. ಅಥವ<ೇದ.ಾಂೕಪT ಮುTಯ ಆಶ ಮದ&'. /ೆಚುk. ತನ ಾFJಾಸ ಮುದು Iಂರುಗುವ ಸಮಯದ&' ಕೃಷ¥ ಗುರುದಂಪ. ಇ&' ಭಗವಂತನನು ?ಾಧವಃ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾC-ೆ. ¼ ೕಕೃಷ¥ ತನ ಾFJಾFಸವನು ?ಾದುC .

ಾ5„. ೊ-ೆ ಯು|°»ರ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಕೃಷ¥ನ ಶಂಖDಾದದ zೆTೆ ಅಜುನ ತನ 'ೇವದತH' ಎನುವ ಶಂಖವನೂದ.ೕಪMತ ಃ ಯು|°»ರಃ | ನಕುಲಃ ಸಹೇವಃ ಚ ಸುàೂೕಷ ಮ¡ಪMಷ‚=ೌ -.ಧಮ ಮತುH ಜಯದ ಸಂ=ೇತ<ಾದ 'ಅನಂತಜಯ' ಎನುವ ಶಂಖವನು ಊದನು. I$ಯ ೇ-ಾಳL ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 20 . ನಮೆ ಪ . =ಾಶFಶk ಪರˆೕwಾ5ಸಃ ¼ಖಂೕ ಚ ಮ/ಾರಥಃ । ಧೃಷBದುFfೕ -ಾಟಶk . ನಕುಲ /ಾಗು ಸಹೇವರು ಸುàೂೕಷ ಮತುH ಮ¡ಪMಷ‚<ೆಂಬ ಶಂಖವನು ಕ ಮಬದ¨<ಾ fಳYದರು. ¢ೕಮ ಎಂತಹ ಪ-ಾಕ ಮpಾ& ಎನುವMದನು ಇ&' ಈ $ೕ. ಮ/ಾJಾರತದ&' zೇ-ೆ rಾವ -ಾಜರ ಶಂಖದ /ೆಸ$ನ ಬೆ ಎ&'ಯೂ ಉ8ೆ'ೕಖಲ'. Qಾಂಡವರ ಐದು ಶಂಖಗಳ /ೆಸರನು ಸEರ¡ೕಯ<ಾರzೇಕು ಭಗವೕೆಯ&' ಎನುವ ?ಾತ ಉೆCೕಶಂದ =ಾಣಬಹುದು.ಕುಂ. ಹೃ°ೕ=ೇಶ ಎಂದ-ೆ ಹೃ°ೕಕಗlೆ ಈಶ. ಈ ಏಳL ವಣದ&' ತುಂt ಬದು\ೆ ಹಷವನು =ೊಡತಕ>ಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೃ°ೕ=ೇಶಃ ಅನಂತಜಯಂ -ಾಾ ಕುಂ. ಇ&' ಹೃ°ೕಕ ಎಂದ-ೆ ಇಂ ಯಗಳL.ೕಪMೊ ೕ ಯು|°»ರಃ । ॥೧೬॥ ನಕುಲಃ ಸಹೇವಶk ಸುàೂೕಷಮ¡ಪMಷ‚=ೌ ಅನಂತಜಯž -ಾಾ ಕುಂ.ಾತF\pಾkಪ-ಾ1ತಃ ॥೧೭॥ =ಾಶFಃ ಚ ಪರಮ ಇಷು ಆಸಃ ¼ಖಂೕ ಚ ಮ/ಾರಥಃ | ಧೃಷBದುFಮಃ -ಾಟಃ ಚ . ಅಜುನನ ಶಂಖDಾದದ ನಂತರ ವೃ=ೋದರDಾದ ¢ೕಮನು Qೌಂಡ ಎನುವ ಮ/ಾಶಂಖವನು ಊದನು.ಯ I$ಮಗ. =ೇಶ ಅನುವ ಶಬC=ೆ> ಸೂಯ\ರಣ ಎನುವ ಅಥೆ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ಹೃ°ೕ=ೇಶ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾC-ೆ. ಸೂಯನ \ರಣದ&' ಏಳL ಬಣ¥ೆ.ಾತF\ಃ ಚ ಅಪ-ಾ1ತಃ -. ಇ&' ¢ೕಮನನು ವೃ=ೋದರ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾC-ೆ. <ಾನಪ ಸ½ =ಾಲದ&' ಅಸುರರ ರುದ¨ /ೊ-ಾದC=ಾ> ಅಜುನTೆ ಇಂದ ೇವ8ೋಕದ&' ¼ಷB<ಾದ \$ೕಟವನು ೊY ಈ ಶಂಖವನು ಉಡುೊ-ೆrಾ =ೊABದC.¾ಂದು ಇಂ ಯಗಳನು ದಯQಾ&Y . ನಕುಲ ಸಹೇವರು ಸುàೂೕಷ ಮತುH ಮ¡ಪMಷ‚<ೆಂಬ ಶಂಖವನೂದರು ¢ೕಮನ ನಂತರ ಕುಂ.ೕಪMತ Dಾದ -ಾಜ ಯು|°»ರ ಅನಂತಜಯವನು. ಅದರ&' Tಂತು DೆRೆಸುವವನು ಹೃ°ೕಕಗಳ ಈಶDಾದ ಹೃ°ೕ=ೇಶ. ವFಕHಪYಾC-ೆ.I$ಯ t8ೊ'ೕಜ =ಾ¼-ಾಜ. ಈ ಶಂಖವ* ಕೂRಾ ದುಷBTಗ ಹದ ಸಂ=ೇತ. ವೃ=ೋದರ ಎಂದ-ೆ ಇೕ ಶ5ವನು ಸುಡಬಲ' ಅಯನು ಉದರದ&' ಧ$Yದವನು ಎಂದಥ. ೕೆಯ&' Qಾ ಯಶಃ ಇದು ಐದು /ೆಸರನು ಈ ನಮೆ TತF pೇಷ<ಾ ಉ8ೆ'ೕáYರಬಹುದು. ಆತ ಇಂ ಯಗಳ .

ೇDೆ ಅ¼YHTಂದ ಕೂದ ಬಹುೊಡÏ . ೌ ಪಯ ಮಕ>ಳL . ಕ ಮಬದ¨<ಾ ಶಂಖDಾದ ?ಾಡುಾH-ೆ. I$ಯ ೇ-ಾಳL ¼ಖಂ. ಭಗವಂತನ . ಸಂÃಾFpಾಸºವನು Dೋಾಗ. ದು ಪೋ ೌ ಪೇrಾಶk ಸವಶಃ ಪೃƒೕಪೇ । .ಾ½ನ.ಯ&' ಹDೆಂಟು ಎಂದ-ೆ ಜಯ.ೋಲ$ಯದ . ಧಮಯುದ¨=ೆ> Yದ¨<ಾದ Qಾಂಡವ .Qಾಂಡವರ ಕRೆ†ಂದ ಕ ಮಬದ¨<ಾ ಹDೆಂಟು ಮಂ ಶಂಖDಾದ ?ಾಾC-ೆ.ೌಭದ ಃ ಚ ಮ/ಾzಾಹುಃ ಶಂÃಾ  ದಧುEಃ ಪೃಥâ ಪೃಥâ -. ಭಗವಂತTೆ ಸವಸಮಪvೆ Jಾವದ&'. ಈತ 'Yºೕಪ*ವ<ಾದC$ಂದ' ¢ೕwಾEಾಯರು ಆತನ ರುದ¨ zಾಣ ಪ ¾ೕಗ ?ಾರ&ಲ'.ಾ½ನ.ೇDೆಯ ಎೆಯನು /ೇೆ ನಡುಸಬಲ'ದು ಎನುವMದನು ಇ&' DಾವM ಕಂಡು=ೊಳoಬಹುದು.lರುಾH-ೆ. ಅ|=ಾರದ ಆ.ೇDೆ. ಇ&' ಸೂ™Å<ಾ Dೋಾಗ Qಾಂಡವರ ಕRೆ ಇದC ¼ಸುH(Discipline) ಎದುC =ಾಣುತHೆ. ದು ಪದ. ಧೃಷBದುFಮ ಮತುH -ಾಟ.ಾತF\¾ಂೆ ಶಂಖDಾದ ?ಾದರು. ಅ™-ಾಂಕದ ಪದ¨. ಮನಃpಾYºೕಯ<ಾ Dೋಾಗ. ತ8ೆ ಕೂದಲನು ಚDಾ zಾV Iಂೆ fೆBಯಂೆ ಕಟುBವವರು ¼ಖಂಗಳL. ಇ&' ¼ಖ ಎಂದ-ೆ ತ8ೆಗೂದಲು. ಆದC$ಂದ ಜ- ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 21 .ೇDೆ-?ಾನYಕ<ಾ ಸಂಪ*ಣ Yದ¨<ಾತುH. ?ಾನYಕ Y½„ತ ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು. ಜ=8 ಯ=1. ಒzೊxಬx-ಾ ಶಂಖವನೂದರು. ತದನಂತರ I$ಯ t8ೊ'ೕಜ =ಾ¼-ಾಜ. ¼ಸುHಬದ¨<ಾದ Vಕ> . ಇ&' ¼ಖಂಯನು ಮ/ಾರಥ ಎಂದು ಸಂzೋ|YರುವMದನು DಾವM ಗಮTಸzೇಕು. ಅಹಂ=ಾರದ ಅಮ&ನ&'.ೇ$ದಂೆ.ಈಾಗ8ೇ ಆತEpಾ5ಸವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂತುH. ಧೃಷBದುFಮ ಮತುH -ಾಟ. ಬಹಳಷುB ಜನ ¼ಖಂ ಎಂದ-ೆ ನಪMಂಸಕ ಎಂದು . ಇ&' =ಾಣುವ ಇDೊಂದು pೇಷೆ ಎಂದ-ೆ. ಮ/ಾJಾರತದ ಈ ¼ಖಂ ಹುABಾಗ /ೆvಾ¥ದುC .ೋಲ$ಯದ . ಭಗವಂತನ ರುದ¨ Tಂತ ದು¾ೕಧನನ ಮುಂಾಳತ5ದ&'ನ =ೌರವ. Iೕೆ ಎಲ'ರೂ.ೌಭದ ಶk ಮ/ಾzಾಹುಃ ಶಂÃಾ  ದಧುEಃ ಪೃಥâ ಪೃಥâ ॥೧೮॥ ದು ಪದಃ ೌ ಪೇrಾಃ ಚ ಸವಶಃ ಪೃƒೕಪೇ | .ೇ$ದಂೆ.ಓ DೆಲೊRೆಯDೆ. rಾವMೇ ಅಹಂ=ಾರಲ'ೆ.ಾರಥFದ&'. ¼ಖಂ ಎಂದ-ೆ ಮೂಲಭೂತ<ಾ ¼ಖಂಡ(¼ಖ+ಅಂಡ )ಉಳoವನು. . =ೌರವರ Qಾಳಯಂದ ಗದCಲರೂಪದ ಶಂಖ ನಾ$ಗಳ ಸCೆ ಉತHರ<ಾ Qಾಂಡವರು ¼ಸುHಬದ¨<ಾ. ಅ™-ಾಂಕದ&' fದಲDೆಯದು ಏಕ . ತುಂಬುೋlನ ಮ/ಾಪ-ಾಕ „ ಅ¢ಮನುF. . ಎರಡDೆಯದು ದಶಕ .ೆ†ಂದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ¼ಖಂ . ಆ ಬlಕ ಗಂRಾದ ಮ/ಾರಥ. Iೕೆ ಒzೊxಬx-ಾ ಶಂಖ Dಾದವನು ?ಾದರು. ಆದ-ೆ ¼ಖಂ ಎಂದ-ೆ ನಪMಂಸಕ ಅಲ'.ಾತF\.

ಪನುದು ಅಬx$Y. /ೋ-ಾಟ=ೆ> ೊಡಗಲು ತನ tಲ'ನು ಅ¡ೊlY.HರುಾHDೆ. ಇ&' ಅಜುನನ ರಥದ&' Qಾ ಣೇವರ pೇಷ ಸT#ಾನತುH.ಓ ೊ-ೆ£ೕ. ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ Qಾಂಡವರ ¼ಸುHಬದ¨ ನRೆ ಈಾಗ8ೇ =ೌರವರ ಎೆಯನು JೇYತುH. ಪನುದು ಅಬx$Y. ಇ&' ಸಂಜಯನು ಧೃತ-ಾಷÆನ ಮಕ>ಳನು '#ಾತ-ಾwಾÆvಾಂ' ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಧೃತ-ಾಷÆDೆಂದು /ೆಸ-ಾದ Tನ ಮಕ>ಳ ಎೆಗlಗಬx$Yತು.ಹDೆಂಟು. ತನ ರಥದ&' ಆಂಜDೇಯನ pೇಷ ಸT#ಾನವMಳo ಅಜುನನು.ಆ ಸದುC Dೆಲ-ಮುಲು ತtx. ನಮE ೇಹ<ೆಂಬ ರಥದ&' ಕೂRಾ 1ೕವನನು ಸಾ Qಾ ಣ 'ಭಗವಂತನ ಸT#ಾನದ&'' ರuಸು. ಜಯದ ಸಂ=ೇತ<ಾದ 'ಹDೆಂಟು ಶಂಖDಾದ' Qಾಂಡವರ Qಾಳಯದ&' fಳತು ಎನುವ&'ೆ ಭಗವೕೆಯ ಹDೆಂಟDೇ pೆq'ೕಕ ಮು†ತು! ಸ àೂೕwೋ #ಾತ-ಾwಾÆvಾಂ ಹೃದrಾT ವFಾರಯ© । ನಭಶk ಪೃƒೕಂ ೈವ ತುಮು8ೋ ವFನುDಾದಯ  ॥೧೯॥ ಸ àೂೕಷಃ #ಾತ-ಾwಾÆvಾž ಹೃದrಾT ವFಾರಯ© | ನಭಃ ಚ ಪೃƒೕž ಚ ಏವ ತುಮುಲಃ ವFನುDಾದಯ  -. Dೆಲಮುಲನು ತುಂt. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಇದು ಅವರ ಉಪDಾಮ(Surname). ಸಂಜಯ /ೇಳLಾHDೆ: “Qಾಂಡವರ ಕRೆ†ಂದ ಕ ಮಬದ¨<ಾ fಳದ ಶಂಖDಾದ. ಅಥ ವFವY½ಾ  ದೃwಾB¦ #ಾತ-ಾwಾÆ  ಕ[ಧ}ಜಃ । ಪ ವೃೆHೕ ಶಸºಸಂQಾೇ ಧನುರುದFಮF Qಾಂಡವಃ ॥೨೦॥ ಹೃ°ೕ=ೇಶಂ ತಾ <ಾಕF„ದ?ಾಹ ಮIೕಪೇ । ಅಥ ವFವY½ಾ  ದೃwಾB¦ #ಾತ-ಾwಾÆ  ಕ[ಧ}ಜಃ | ಪ ವೃೆHೕ ಶಸºಸಂQಾೇ ಧನುಃ ಉದFಮF Qಾಂಡವಃ || ಹೃ°ೕ=ೇಶž ತಾ <ಾಕFž ಇದž ಆಹ ಮIೕಪೇ –. ಈ Iಂೆ "ನನ ಮಕ>ಳL ಮತುH Qಾಂಡವರು" ಎಂದು ಸಂzೋ|YದC ಧೃತ-ಾಷÆTೆ ಸಂಜಯನ ಕುಹಕದ ಉತHರದು. ಕೃಷ¥ನನು ಕು$ತು ಈ ?ಾತನು /ೇlದನು. ಯುದ¨ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುವ fದ8ೇ Qಾಂಡವರು =ೌರವರನು ?ಾನYಕ<ಾ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಯ ಎಂದ-ೆ ಎಂಬೊHಂದು ಅಲ'. ಏ&' Qಾ ಣDೋ ಅ&' ಭಗವಂತನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 22 . ಧೃತ-ಾಷÆDೆಂದು /ೆಸ-ಾದ Tನ ಮಕ>ಳ ಎೆಯನು Yೕlತು” ಎಂದು.ೋ&YದCರು. ಇಂ ಯಗಳ ಒRೆಯDಾದ ¼ ೕಕೃಷ¥(ಹೃ°ೕ=ೇಶ)ನನು ಕು$ತು ?ಾತDಾಡುಾHDೆ. ಈ ಸಂದಭದ&'. ಎರಡೂ ಕRೆ ಶಂಖDಾದ<ಾಾಗ ಯುದ¨ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ. ಹನುಮನ ದ5ಜದ ಅಜುನ #ಾತ-ಾಷÆರು ಸಾÎದದCನು ಕಂಡು.

\ £ ೋರುಾHDೆ ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' DೋRೋಣ. zಾಹF<ಾ ಅಹಂ=ಾರ ೋ$ದರೂ ಕೂRಾ. ಅಚುFತ ಎಂದ-ೆ ಸ5ಯಂ ಚುF. =ೈಯ&' ಾಂೕವ. ಆ ಅಂತ-ಾತE ಆತನ zಾಯ&' ಈ Dಾಮವನು ನುYೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಸT#ಾನ. Qೌ-ಾ¡ಕ<ಾ ಅಜುನನ ರಥದ&' ಆಂಜDೇಯನ ಸT#ಾನರಲು =ಾರಣ <ಾಯುೇವರ ಇDೊಂದು ರೂಪ<ಾದ ¢ೕಮ.ೇನ /ಾಗು ಆಂಜDೇಯ ಎನುವMದು Qಾ ಣೇವರ ಎರಡು ರೂಪ (-ಾಮ ಮತುH ಪರಶು-ಾಮ ಇದCಂೆ). ಈ ಅಹಂ=ಾರಂದ ಆತ ಕೃಷ¥ನನು ಕು$ತು Iೕೆ /ೇಳLಾHDೆ: ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । .=ಾದ ಬಯY Dೆ-ೆದ ಇವರತH DಾDೊˆE ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 23 .'ಅlರದ ಕೃಷ¥Dೇ' ಎರಡು ಪRೆಗಳ ನಡು<ೆ ನನ ರಥವನು T&'ಸು.ಅಜುನನು ನುದನು .ಾ½ಪಯ ˆೕ ಅಚುFತ -.ಾರಥFವನು ಸ5ಯಂ ¼ ೕಕೃಷ¥ ವIYದCರೂ ಕೂRಾ.ಾ?ಾನF . ¼ ೕಕೃಷ¥ rಾವ $ೕ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' DಾವM ಸೂ™Å<ಾ ಅಜುನನ ಅಹಂ=ಾರದ ಧ}Tಯನು ಗಮTಸzೇಕು. "ನನ ರಥವನು ಎರಡೂ . ಇ&' ಅಹಂ=ಾರದ&' ಆತ ಕೃಷ¥ನನು . ಭಕHರ ಚುF.lಾಗ DಾವM ಎಲ'ವನೂ ಮ-ೆತು ಅಹಂ=ಾರದ ಾಸ-ಾಗುೆHೕ<ೆ. ಈ ಸಂದಭದ&' ನRೆದ ಘಟDೆಯ&' ಆಂಜDೇಯ ಾನು pೇಷ<ಾ ಅಜುನನ ರಥದ&' ಸTIತDಾರುೆHೕDೆ ಎಂದು ¢ೕಮ.ಯನು ಹರಣ ?ಾಡುವ ಭಗವಂತ. ರಥದ .ೆ ತಳLoತHೆ.ಾರƒಯಂೆ ?ಾತDಾY. ಇ&' ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ಅಚುFತ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಅಜುನನ ಅಂತ-ಾತE ?ಾತ ಎಚkರಂತುH.ಾರƒ ಕೃಷ¥. ೊೆಯ&' ಮ/ಾ ಪ-ಾಕ „ ¢ೕಮ.ೇನ¾ೕರುಭ¾ೕಮ#ೆFೕ ರಥಂ .ಾ½ಪಯ ˆೕsಚುFತ ॥೨೧॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ. ‘ˆೕ’ ಅಂದ-ೆ ‘ನನ’. ಅಜುನನ ರಥದ .ೈನFಗಳ ಮಧFದ&' T&'ಸು ಎಂದು ಆೆ ?ಾಡುವ ಧ}Tಯ&' /ೇಳLಾHDೆ. ಇಲ'ದ. ಈ ಅಹಂ=ಾರ ನಮEನು ಅ#ೋಗ. ತನ ಧ}ಜದ&' ಆಂಜDೇಯನ ಸT#ಾನ.ೇನ¾ೕಃ ಉಭ¾ೕಃ ಮ#ೆFೕ ರಥž .ೇನ. rಾವೇಾ  T$ೕ‡ೇsಹಂ ¾ೕದು¨=ಾ?ಾನವY½ಾ  । =ೈಮrಾ ಸಹ ¾ೕದ¨ವFಮYE  ರಣಸಮುದFˆೕ ॥೨೨॥ rಾವ© ಏಾ  T$ೕ‡ೇ ಅಹž ¾ೕದು¨=ಾ?ಾ  ಅವY½ಾ  | =ೈಃ ಮrಾ ಸಹ ¾ೕದ¨ವFž ಅYE  ರಣ ಸಮುದFˆೕ -.ೌಗಂ|=ಾ ಪMಷ‚ ತರಲು /ೊರಟ ¢ೕಮ. ಒˆE ನಮE =ೈಯ&' ಬಲೆ ಎಂದು . ಅಜುನ ಮ/ಾಾT ಮತುH ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಭಕH. ಯುದ¨=ೆ> ಸಾÎದ ಅಜುನನನು ಅಹಂ=ಾರ(Ego) =ಾಡುತHೆ. ತನ ಭಕH ಅಹಂ=ಾರ=ೊ>ಳಪಾBಗ. ಪ . ಈ $ೕ. ಇ&' ¢ೕಮ.ೇನ.ೇನನನು ಹನುಮಂತ zಾಲಂದ ತRೆದ. .ೇನTೆ ?ಾತು =ೊಡುಾHDೆ. ಅಹಂ=ಾರ ಎಂತಹ ಮ/ಾತEರನೂ tABಲ'.

ಸಂಜಯನು /ೇlದನು: ಏವž ಉಕHಃ ಹೃ°ೕ=ೇಶಃ ಗುRಾ=ೇpೇನ Jಾರತ | . ಇ&' “ನನ ರುದ¨ Tಂತವರನು DಾDೊˆE Dೋಡzೇಕು” ಎಂದು ¼ ೕಕೃಷ¥ನ&' /ೇಳL.ೈನFದ ಮ#ೆF I$ಯ ೇರನು T&'Yದ.ೇನ¾ೕಃ ಉಭ¾ೕಃ ಮ#ೆFೕ . ಎರಡು . DಾDೊˆE DೋಡುೆHೕDೆ ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ. ಬು¨ೇrಾದ ದು¾ೕಧನನ Iತವನು ಬಯY ಯುದ¨ದ&' ಆತTೆ /ೆಗಲು =ೊಡ ಬಯYದವರನು. ಗುRಾ=ೇಶನ ?ಾತನು ಆ&Yದ ಹೃ°ೕ=ೇಶ.ಈ =ಾದ /ೊರಟವರನು.ೊ\>ನ ?ಾ. ಇ&' "ನDೊಂೆ ಯುದ¨ ?ಾಡಲು ಬಂದವರDೊˆE Dೋಡzೇಕು" ಎನುವ&' ಅಹಂ=ಾರಭ$ತ ವFಂಗFೆ.HಾCDೆ.ೇDೆ ನನೆ ಏನೂ ಅಲ' ಎನುವ . ಈ ಕದನದ =ಾಯಕದ&' rಾರು ನನ ೊೆ /ಾಗು rಾರ ೊೆ Dಾನು =ಾದzೇಕು ಎಂದು? ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ ಇ. ಇಂತಹ ಯುದ¨ದ ಮಂಚೂ¡ಯ&' Tಂತ ಅಜುನ ಅಹಂ=ಾರಂದ ?ಾತDಾಡು.ೇನ¾ೕರುಭ¾ೕಮ#ೆFೕ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 24 . /ಾಗು ನನ ಕRೆ†ಂದ ನನ ಸಹ ಯುದ¨ ?ಾಡಲು ಬಂದವರು rಾರು ಎಂದು DಾDೊˆE Dೋಡzೇಕು" ಎನುಾHDೆ.ಇ&' Dೆ-ೆದ. ಆತ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ&' "ಇ&' Dೆ-ೆದ ಇವರತH DಾDೊˆE ಕಣು¥ /ಾ†ಸzೇಕು. ತDೆದುರು Dೆ-ೆದ ಈ . "ಬು¨ೇ ದು¾ೕಧನTೆ ಜಯ<ಾಗzೇಕು ಎಂದು ಬಯY.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಕಣು¥ /ಾ†ಸುೆHೕDೆ.ಕ ಯುದ¨. ಈ ಅಹಂ=ಾರದ&' ಅಜುನ ಭಗವಂತನDೇ ಮ-ೆತು ?ಾತDಾಡು.Hರುವ ಅಜುನ ಅಹಂ=ಾರದ ಾಸDಾರುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ ನಮೆ =ಾಣುತHೆ.ಓ ಭರತವಂಶದ ೊ-ೆ£ೕ.ದು.HಾCDೆ. ನನ ರುದ¨ ಯುದ¨ ?ಾಡಲು ಬಂದವರು rಾರು. ನಮೆ ೊಂದ-ೆ =ೊಡಲು ನನ ರುದ¨ TಂತವರDೊˆE Dಾನು Dೋಡzೇಕು" ಎಂದು ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ&' ಆಾರೂ[ ಸ5ರದ&' /ೇಳLಾHDೆ.ಾ½ಪ†ಾ5 ರಥ ಉತHಮž -. ಾನು ಮ/ಾೕರ./ಾಸದ&' ಾಖ8ೆrಾದ fದಲ ಾಗ. ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ । ಏವಮು=ೊHೕ ಹೃ°ೕ=ೇpೆqೕ ಗುRಾ=ೇpೇನ Jಾರತ । . ¾ೕತÄã?ಾDಾನ<ೇ‡ೇSಹಂ ಯ ಏೇSತ ಸ?ಾಗಾಃ । #ಾತ-ಾಷÆಸF ದುಬುೆ¨ೕಯುೆ¨ೕ [ ಯV\ೕಷವಃ ॥೨೩॥ ¾ೕತÄã?ಾDಾ  ಅ<ೇ‡ೇ ಅಹž £ೕ ಏೇ ಅತ ಸ?ಾಗಾಃ | #ಾತ-ಾಷÆಸF ದುಬುೆ¨ೕ ಯುೆ¨ೕ [ ಯ V\ೕಷವಃ -.ಾ½ಪ†ಾ5 ರ…ೋತHಮž ॥೨೪॥ ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ.

Dೋಡು ಈ Dೆ-ೆದ ಕುರುಗಳನು” ಎಂದು.¢ೕಷE. ಇ&' ಅಜುನನ ಮನಃY½. -. ಆತDೊಬx DಾFrಾ|ೕಶTದCಂೆ.ೇನ¾ೕರುಭ¾ೕರ[ । ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 25 .ೈನFದ ಮ#ೆF T&'Yದ. ಗುರುಗಳನು ಕಂRಾಗ /ೇೆ ಪ$ತ[ಸುಾHDೆ ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' DೋRೋಣ. ¢ೕಷE-ೊ ೕಣರು ಮತುH ಎಲ' ಅರಸರು Dೇರ<ಾ ಕ¡¥ೆ =ಾಣುವಂೆ T&'Y. ಅಜುನ ಒಬx -ಾಜ.¾ಂದು ನRೆಯ&' ಮನಃpಾYºೕಯ V\ಾÄ ಪದ¨.Hರು<ಾಗ.ಯನು(Psychotherapy) =ಾಣಬಹುದು. ಇ&'ಂದ ಮುಂೆ DಾವM ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಪ . /ಾಗು ಅಜುನನನು ಗುRಾ=ೇಶDೆಂದೂ ಸಂzೋ|YಾC-ೆ.ೇIತರು ಎನುವ ಾರತಮF ಸಲ'ದು.ೇ$ರುವ Tನ 'ಕುರುಗಳನು' Dೋಡು" ಎಂದು. ॥೨೫॥ ¢ೕಷEಃ ೊ ೕಣ ಪ ಮುಖತಃ ಸ<ೇwಾž ಚ ಮIೕuಾž | ಉ<ಾಚ Qಾಥ ಪಶF ಏಾ  ಸಮ<ೇಾ  ಕುರೂ  ಇ. ತಾ ಪಶF© Y½ಾ  Qಾಥಃ [ತೄನಥ [ಾಮ/ಾ  । ಆಾrಾDಾEತು8ಾ  Jಾ ತೄ  ಪMಾ   Qೌಾ   ಸáೕಂಸH…ಾ ॥೨೬॥ ಶ5ಶು-ಾ  ಸುಹೃದpೆÈವ .†ಂದ /ೊರಬರzೇ=ಾದ-ೆ.ೈನFದ ಮಧFದ&' ತಂದು. JಾಂದವFವನು ಬೇlಸುವ ಧ}Tಯ&' /ೇಳLಾHDೆ: "/ೇ Qಾಥ. ಇಂತಹ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು DಾವM ಮನಃpಾಸºದ [ಾಮಹ(Father of Psychology) ಎಂದು ಕ-ೆದ-ೆ ತQಾ‚ಗದು. ನಮೆ ?ಾನYಕ V\ೆÄ zೇಕು. Iೕೆ ತನ ಕತವFQಾಲDೆ ?ಾಡು. ರಥವನು ಎರಡು . ೊ ೕಣರು. ಅವರನು ¼uಸುವMದು ಆತನ ಕತವF. ಇ&' . ಅದDೇ ಕೃಷ¥ ಇ&' ?ಾ ೋ$YಾCDೆ. ತನ ಸ„ೕಪಬಂಧುಗಳನು. ಅಹಂ=ಾರ<ೆನುವMದು ಒಂದು ?ಾನYಕ Y½. ಆತನ ಮೂಲ ಕತವF ಧಮದ ಪರ /ೋ-ಾಟ ?ಾಡುವMದು /ಾಗು ಪ ಾQಾಲDೆ ?ಾಡುವMದು.ಯಂೆ ರಥವನು ಎರಡೂ . ¢ೕಷEೊ ೕಣಪ ಮುಖತಃ ಸ<ೇwಾಂ ಚ ಮIೕuಾž । ಉ<ಾಚ Qಾಥ ಪpೆFೖಾ  ಸಮ<ೇಾ  ಕುರೂT.ಯ ಪ$ೕ‡ೆ ನRೆಯು. ಇ&' ನನ ಕುಟುಬದವರು. DಾವM ಅಂತಹ Y½. ನನ ಬಂಧುಗಳL. ಇಂತಹ ಜ<ಾzಾ¨$ಯುತ =ಾಯದ&' ೊಡದ ಅಜುನ. ಗುRಾ=ೇಶ ಎಂದ-ೆ TೆCಯನು ೆದC ೕರ ಎಂದಥ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ನನು ಹೃ°ೕ=ೇಶ ಎಂದೂ. ಇದು ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಅದುäತ ?ಾನYಕ V\ೆÄ(Psycho therapy). ಧಮದ ರುದ¨ Tಂತವರು rಾ-ೇ ಆರ&. /ಾಗು ಇತರ ಅರಸರು Dೇರ<ಾ ಕ¡¥ೆ tೕಳLವಂೆ ರಥವನು T&'Y ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “/ೇ Qಾಥ.. ¼ ೕಕೃಷ¥ನು ಅಜುನನ ಅಣ. ನನ .Hೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಇಂ ಯದ ೊ-ೆrಾದ ¼ ೕಕೃಷ¥ನು ಏನೂ ?ಾತDಾಡೆ. ಮನಃpಾಸºದ ಅDೇಕ ಷಯಗಳL ೕೆಯ fದಲ ಅ#ಾFಯದ8ೆ'ೕ ಅಡೆ.

ಗಳL.ೇ$ರುವMದನು ಕಂಡ ಅಜುನ ಕಡು ಕರುvೆೊಳಾ. ಬಂಧುಗಳL ಮತುH ಆ.ಅ&' ಅಜುನನು . ಅ&' Dೆ-ೆದ ಎಲ'ರನೂ ಅಜುನ DೋಡುಾHDೆ. ಕಂಡನು. ಪ ಾQಾಲಕDಾದವTೆ ಪ ಾQಾಲDೆ ಮೂಲಧಮ. ೕೆಯನು ಓದು<ಾಗ =ೆಲವ$ೆ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ನRೆ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'.ಗಳನು ?ಾವಂರನು ಮತುH ೆ˜ೆಯರನು.ಆ ಎಲ' ಬಂಧುಗಳL ಒಂೆRೆ . ಅದನು ಆತ ಎಂದೂ ಚುF. ಗುರುಗಳನು. ಇಷುB /ೊತುH ಜಂಭದ ?ಾತDಾದ ಆತTೆ ಈಗ ತDೆದು$ೆ Tಂತ ತಂೆ ಸ?ಾನರು.ೇನ¾ೕಃ ಉಭ¾ೕಃ ಅ[ -.Hರು<ಾಗ ‘ನನ ಬಂಧುಗಳL. ಅಜುನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 26 .æಯ ಬಂಧುಗಳ ಎದುರು T&'YದC$ಂದ. ಕತವFTರತ ಜನQಾಲಕ -ಾಜTೆ ಬಂಧು Qೆ ೕಮ ತರವಲ'. ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳನು Dೋಡುವ fದಲು ಇ&' ಒಂದು ಪMಟB pೆ'ೕಷvೆ ?ಾRೋಣ. =ಾರುಣFಂದ. ಅಜುನTೆ ಯುದ¨ರಂಗದ&' ಅDೇಕ ಮಂ ಪ ಮುಖ$ದCರೂ ಕೂRಾ ಅ&' =ಾ¡YದುC =ೇವಲ ಗುರು I$ಯರು. ಮಕ>ಳನು. ಅಣ¥-ತಮEಂರನು. ffEಕ>ಳನು. ffEಕ>ಳL.ೋದರ?ಾವಂರು. ತಂೆಯಂ. ಮಕ>ಳL. ಕೃಷ¥ನು ರಥವನು ಅಜುನನ ಆ. ಇದು DಾFಯ<ೇ ಎನುವ ಪ pೆ /ೆVkನವರನು =ಾಡುತHೆ. ಅಜÎಂರು. ತನ ತುಮುಲವನು ಕೃಷ¥ನ&' ೋ=ೊಳLoಾHDೆ.ರುವವರನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ತತ ಅಪಶF© Y½ಾ  Qಾಥಃ [ತೄ  ಅಥ [ಾಮ/ಾ  | ಆಾrಾ  ?ಾತು8ಾ  Jಾ ತೄ  ಪMಾ   Qೌಾ   ಸáೕ  ತ…ಾ || ಶ5ಶು-ಾ  Dೆ-ೆದವರನು ಸುಹೃದಃ ಚ ಏವ . ಅಣ¥ತಮEಂರು. ಸಂಾ. ೆF =ೊಟB ಆಾಯರು.ೋದರ?ಾವಂರನು. ಇ&' ಆತTೆ ಬಂಧು Qೆ ೕಮ ಎಚkರ ಆರುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ =ಾಣುತHೆ.ಲ'. . ಾ  ಸ„ೕ™ã ಸ =ೌಂೇಯಃ ಸ<ಾ  ಬಂಧೂನವY½ಾ  ॥೨೭॥ ಕೃಪrಾ ಪರrಾsswೊBೕ °ೕದTದಮಬ ೕ© । ಾ  ಸ„ೕ™ã ಸಃ =ೌಂೇಯಃ ಸ<ಾ  ಬಂಧೂ  ಅವY½ಾ  | ಕೃಪrಾ ಪರrಾ ಆಷBಃ °ೕದ  ಇದž ಅಬ ೕ© -. ಇ&'ಂದ ಮುಂೆ ಅಜುನ ಅDೇಕ $ೕ. ಇ&' DಾವM ಗಮTಸzೇ=ಾದ ಷಯ<ೆಂದ-ೆ. ಎಚkರಂದ ಈ pೆq'ೕಕವನು ಗಮTYದ-ೆ. ?ಾವಂರು. ಕರುvೆೊಳಾ. JಾವಪರವಶDಾ-Iೕೆ /ೇlದನು ಆ ಎಲ' ಬಂಧುಗಳL ಒಂದುಗೂರುವMದನು ಕಂಡ ಅಜುನ. . ಕೃಷ¥ "ಯುದ¨ ?ಾಡು" ಎಂದು /ೇಳLಾHDೆ./ೇೆ ನನ ಬಂಧುಗಳ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡ&" ಎಂದು ಅಜುನ =ೇlದ-ೆ.ೇಹ ಸಂಾ. =ಾಯ TವIಸು. ದುಖಃಂದ. "ಅ¾Fೕ. ಎಲ'ರು ಎರಡೂ ಕRೆಗಳ&' =ಾ¡ಸುಾH-ೆ. ಎರಡೂ ಕRೆಯ ಪRೆಗಳ&' ಅಜÎಂರನು. ನನ ಪ$<ಾರ’ ಎಂದು rಾವ ಾರತಮF ?ಾಡುವಂ.ಯ&' ತನ ಅಳಲನು ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಮುಂೆ ೊ=ೊಳLoವMದನು =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಬರದಂೆ TವIಸzೇಕು. ಈ $ೕ.æಯರು. Iೈ°ಗಳL.

DಾವM ಪರಸ‚ರ . zಾ†ಯೂ ಬತುH. ಧಮದ ರುದ¨ rಾ-ೇ Tಂ.ಾ½ನದ&' Tಂತ DಾFrಾ|ೕಶ.¾ಂದು ?ಾತನೂ ಒಬx ಉತHಮ =ೇಳLಗನಂೆ =ೇl. /ಾೆ -ಾಜDಾದವನೂ ಕೂRಾ ಇ&' Dೋಡzೇ=ಾದದುC ಧಮವನು /ೊರತು ಬಂಧುತ5ವನಲ'. -ಾಜDಾದವTೆ ಧಮದ ಕRೆ Tಂತವನು ?ಾತ ಬಂಧು.ಯ&' ತನ ತಂಡ<ಾದಂದ(Arguments) ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ಸಮಾ†ಸಲು (Convince) DೋಡುಾHDೆ. ಅವರನು ¼uಸುವMದು -ಾಜನ ಪರಮ ಧಮ. ಅಜುನ /ೇಳLಾHDೆ: "ಇ&' Dೆ-ೆದ ನನ I$ಯ ಬಂಧುಗಳನು Dೋಾಗ ನನ ಅಂಾಂಗಗಳL ಮುದುಡು. ಆದ-ೆ ¼ ೕಕೃಷ¥ ಎಲೂ' ಈ ತಂಡ<ಾದ=ೆ> Dೇರ ಉತHರ =ೊಡುವMಲ'. ಮಮ ಾಾ ¡ ಮುಖž ಚ ಪ$ಶುಷF. ಆನಂತರ ಒಬx ?ಾನYಕ -ೋೆ V\ೆÄ =ೊಡುವ $ೕ.ೇಹಪ*ವಕ<ಾ ಬದುಕzೇ=ಾದವರು ಇಂದು ಈ ರಣರಂಗದ&' ಎದುರುಬದು-ಾ /ೊRೆಾ=ೊಳoಲು Tಂ. ಅDಾFಯ ?ಾ ಬಂದ ತನ ಬಂಧುವನು 'ನನ ಕRೆಯವನು' ಎಂದು /ೇೆ ™„ಸುವಂ. ಯುೊ¨ೕಾÄಹಂದ ಇ&' Dೆ-ೆದ ನಮE ಮಂಯನು Dೋಾಗ ನನ ಅಂಾಂಗಗಳL ಕಂೆಡು.H<ೆ. ಆತ ಒಂದು <ೇ˜ೆ "ನಮೋಸ>ರ ಭರತ ಖಂಡದ ಜನರು . ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ದೃwೆB¦ೕಮಂ ಸ5ಜನಂ ಕೃಷ¥ ಯುಯುತುÄಂ ಸಮುಪY½ತž ॥೨೮॥ Yೕದಂ. | <ೇಪಥುಃ ಚ ಶ$ೕ-ೇ ˆೕ -ೋಮ ಹಷಃ ಚ ಾಯೇ -. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಒಂದು <ೇ˜ೆ /ಾೆ ?ಾದC-ೆ ಆತ zೇಡ<ಾದ <ಾದ=ೆ> ಮvೆ /ಾ\ದಂಾಗು.H<ೆ.Hೆ. DಾFಯ .ರುವMದನು ಕಂಡು ನನ ಮುಖ DಾV=ೆ†ಂದ zಾಡು.Hೆ. ಆದ-ೆ ಆತ /ಾೆ /ೇಳ&ಲ'.ರ& ಆತ =ೇವಲ ಅಪ-ಾ|. ಮುಂೆ ಅಜುನ ಅDೇಕ $ೕ. ಮಮ ಾಾ ¡ ಮುಖಂ ಚ ಪ$ಶುಷF. । <ೇಪಥುಶk ಶ$ೕ-ೇ ˆೕ -ೋಮಹಷಶk ಾಯೇ ॥೨೯॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ -. ಆತTೆ ಅ&' =ಾ¡YದುC =ೇವಲ ಬಂಧುಗಳL. ನನ ˆೖಯಲ'ವ* ನ-ೆದುC ನಡುಗು.ಅಜುನ /ೇlದನು: ದೃwಾ5 ಇಮž ಸ5ಜನž ಕೃಷ¥ ಯುಯುತುĞ ಸಮುಪY½ತž || Yೕದಂ.ಾಯುವMದು zೇಡ" ಎಂದC-ೆ ಒಪ‚ಬಹುತುH. ?ಾನYಕ ತುಮುಲದ&'ರುವ ಅಜುನ ಆಡುವ ಪ .ಲ'¤ೕ. ಬT ಈ ಅಂಶಗಳನು ಗಮನದ&'ಟುB=ೊಂಡು ಮುಂನ pೆq'ೕಕವನು DೋRೋಣ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಒಬx .ಾ?ಾನF ವF\Hrಾ ಈ ?ಾತನು /ೇlದC-ೆ ಖಂತ<ಾ DಾವM ಒಪ‚zೇ=ಾದ ಷಯದು.HತುH.ಯ&' ಕೃಷ¥ ನRೆರುವMದನು DಾವM =ಾಣುೆHೕ<ೆ.Hೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 27 .ಕೃಷ¥. ಆದ-ೆ ಇ&' ಆತ ಭರತಖಂಡದ ರ™ಕDಾ ಧಮದ ಪರ /ೋ-ಾಟ?ಾಡಲು ಧಮ-ಾಯನ ಪರ Tಂತ ಅರಸ.

ಈ .ೕವ ಚ ˆೕ ಮನಃ ॥೩೦॥ ಾಂೕವž ಸ ಂಸೇ ಹ. ಮನಸುÄ ೊಂದಲಮಯ<ಾೆ" ಎಂದು ಕೃಷ¥ನ&' ಅಜುನ ಪ$ತ[ಸುಾHDೆ. ಇ&' ಅಜುನನ Y½.HದCರು.ಾಂೕವ =ೈ†ಂದ ಾರು. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಎಲ'ವ* ಒಂೊ=ೊ>ಂದು zೆ. ಕೂRಾ /ಾೇ ಆೆ. ಅದ$ಂದ ಲೆÎ. ಒಬx ವF\H ತನ ಆತE pಾ5ಸವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂRಾಗ.lಯದು. ಈ ಶಕುನಗಳನು ಆತ ಯುದ¨ ಭೂ„ೆ ಬರುವ fದ8ೇ ಗಮTYದC.ೆದು=ೊಂೆ. ಅದ$ಂದ ಸEಯ ವFಕH<ಾರುವMದನು DಾವM =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ನನ ಮನಸುÄ ೊಂದಲಮಯ<ಾಗು. ಮುಖ ಒಣ ?ಾತDಾಡಲು ಆಗು. ಎಷುB =ೆಳಮಟB\>lೆವM DಾವM. ಆದ-ೆ ಆತTೆ ಅದು ಈಗ Dೆನ[ೆ ಬರುತHೆ. ಇದು ಒಳನ Jಾವದ. Tಂತ&' Tಲ'8ಾಗು. ಾಂೕವಂ ಸ ಂಸೇ ಹ. ಇ&' ಅಜುನನ ?ಾ.ನ&' fದಲು ಅನುಕಂಪ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 .ೕ?ಾನವನು Dಾ<ೇ ?ಾ ಅದ=ೆ> Dಾ<ೇ ಬದ¨-ಾ ರಣರಂಗದ&' Tಂ. ತುಮುಲದ ಅ¢ವFಕH.Hೆ. T„ಾHT ಚ ಪpಾF„ ಪ$ೕಾT =ೇಶವ । ನಚ pೆ ೕ¾ೕsನುಪpಾF„ ಹಾ5 ಸ5ಜನ?ಾಹ<ೇ ॥೩೧॥ T„ಾHT ಚ ಪpಾF„ ಪ$ೕಾT =ೇಶವ | ನ ಚ pೆ ೕಯಃ ಅನುಪpಾF„ ಹಾ5 ಸ5ಜನž ಆಹ<ೇ -.Hೆ. "ಈ ರಥದ&' ಕುlತು=ೊಳoಲು ಆಗು. ಆತನ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ ೈIಕ<ಾ /ೇೆ /ೊರ/ೊಮುEತHೆ ಎನುವMದನು ಇ&' =ಾಣಬಹುದು. ಇವ ಚ ˆೕ ಮನಃ -.ಳLವl=ೆಯುಳo Dಾ<ೇ ಇಂತಹ ಅಸಹF =ೆಲಸ=ೆ> ಇlದುtೆBವಲ'.=ೇಶವ. ಆತ /ೇಳLಾHDೆ: "ಾಂೕವ ನನ =ೈ†ಂದ ಾರು. ಇ&' ಅಜುನ Iಂೆ ನRೆದ =ೆಲವM =ೆಟB ಶಕುನಗಳನು Dೆನ[Y=ೊಳLoಾHDೆ.Hಲ'. ಇೕ ˆೖ ಉ$ ಎದC /ಾೆ ಸಂಕಟ<ಾಗು.Hೆ. ಇದನು ¾ೕVYದ-ೆ ನಡುಕ ಬರುತHೆ" ಎನುಾHDೆ.Hಲ'.Hೆ.ಾH© ತ5â ಚ ಏವ ಪ$ದಹFೇ | ನಚ ಶ=ೋ„ ಅವ.Hಲ'.HೆCೕDೆ. Iಂನವರು ಶಕುನಗlೆ ಬಹಳ ಮಹತ5 =ೊಡು.ಾH© ತ5â ೈವ ಪ$ದಹFೇ । ನಚ ಶ=ೋಮFವ. ೊಗಲು ಉ$£Cೆ. ಒˆE ಮನಸುÄ Y½ರಲ'ದC-ೆ ೇಹಕೂRಾ Y½ರರ8ಾರದು. ಅೇ $ೕ. ಆತEpಾ5ಸರದ ವF\H ತನ ಮು°» t Iಯ8ಾರ.ೆCೕವಲ'.ಾ½ತುಂ ಭ ಮ. ೇಹ Y½ರಲ'ದC-ೆ ಮನಸÄನು Y½ರೊlಸುವMದು . ನಮEವರನು Dೋ ˆೖ ಮುದುಡು.ಾ½ತುಂ ಭ ಮ. ಅದ$ಂದ ಭಯ. =ೆಟB ಶಕುನಗಳDೇ =ಾಣು. ಕದನದ&' ನಮE ಮಂಯDೆ =ೊಂದು ಏನು ಒlೋ . ಒಂದು ಪರ?ಾಣುTಂದ Iದು ಬ /ಾEಂಡದ ತನಕ ಒಂದ=ೊ>ಂದು ಸುಸಂಬದ¨<ಾ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 28 .Hೆ" ಎಂದು.ಾಧFಲ'. 'T„ತHಗಳL' ಎಂದ-ೆ ಶಕುನಗಳL.

ಷF. Qಾ ರಂಭದ&' 'ಕೃಷ¥' ಎಂದು ಆತ ಸಂzೋ|YರುವMದನು DಾವM DೋೆCೕ<ೆ. Dಾನು ೆಲುವನು ಬಯಸುವMಲ'. ಇದು ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨=ೆ> fದಲು ಕಂಡ ಒಂದು ಶಕುನ. =ೇಶವ ಎಂದ-ೆ =ಾ+ಈಶ+ವ. "ನಚ pೆ ೕಯಃ ಅನುಪpಾF„ ಹಾ5 ಸ5ಜನž ಆಹ<ೇ"-'ನಮE ಬಂಧುಗಳನು =ೊಲು'ವMದ$ಂದ ನಮE /ೆಸರು ಇ. ನ =ಾಂ‡ೇ ಜಯಂ ಕೃಷ¥ ನಚ -ಾಜFಂ ಸುÃಾT ಚ । \ಂ Dೋ -ಾೆFೕನ ೋಂದ \ಂ Jೋೈ1ೕೇನ <ಾ॥೩೨॥ ನ =ಾಂ‡ೇ ಜಯž ಕೃಷ¥ ನ ಚ -ಾಜFž ಸುÃಾT ಚ | \ž ನಃ -ಾೆFೕನ ೋಂದ \ž Jೋೈಃ 1ೕೇನ <ಾ -. ನ$ಗಳL . ಶಕುನ.lಯಾCಗ ?ಾತ ಅದು ನಮೆ ಆಕYEಕ. =ೇಶವ ಎಂದ-ೆ ಸೃ°B-ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ<ಾರುವ ಪರಶ\H. "ಭೂ„ೆ ಆನಂದವನು. ಕುದು-ೆಗಳL ಯುದ¨=ೆ> fದಲು ಕ¡¥ೕರು ಸು$ಸು. 'ಈಶ' ಎಂದ-ೆ ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ<ಾರುವ ಶಂಕರ. ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ದ ಹDೆಂಟDೆ ನ ಾ5ಪರಯುಗ ಅಂತF<ಾ ಕ&ಯುಗ Qಾ ರಂಭ<ಾದದCನು ಇ&' DಾವM Dೆನ[Y=ೊಳoಬಹುದು. ಯುದ¨ Qಾ ರಂಭ<ಾ ಐದDೇ ನ=ೆ> ಒಂದು ಗ ಹಣ. '8ೋಕಕಂಟಕDಾದ Tನ ಮಗTಂದ8ೋಕ Dಾಶ<ಾಗುತHೆ' ಎಂದು. ಇದನು <ಾFಸರು fದ8ೇ ಧೃತ-ಾಷÆTೆ . ಾ ಣವನು =ೊಡಲು ಇlದುಬಂದ ಸೃ°BಕತDಾದ TೕDೇ ಸಂ/ಾರ=ಾರಕDಾ.ಕೃಷ¥.lYದCರು. ಇ&' rಾವMದೂ ಆಕYEಕವಲ'./ಾಸದ&'. ಈ ಯುಾಂತದ ಮ/ಾಯುದ¨ದ ಸೂತ ಾ$rಾ ಏ=ೆ Tಂೆ? ಏನು Tನ ಉೆCೕಶ?" ಎನುವMದು ಈ pೇಷಣದ Iಂರುವ ಧ}T. ಇದು ಮೃತುF ಸೂಚಕ ¢ೕಕರ ಶಕುನ. Iೕೆ Iಂೆ ನRೆದ ಶಕುನಗಳನು Dೆನ[Yದ ಅಜುನ. ನಮೆ . ಪಂಾಗ ಇಾF. ಮುಂನ ಯುಗಗಳ&' ಪ ಶಂಸTೕಯ<ಾ ಉlಯುತHೆ ಎಂದು ನನೆ rಾವ Dೆ8ೆಯಲೂ' ಅTಸುವMಲ'' ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 29 . ಇನು ಬ /ಾEಂಡದ&' ಹಮೂರು ನಗಳ ಅಂತರದ&' ಎರಡು ಗ ಹಣ ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨=ಾಲದ&' ಘAYೆ.ೇDಾಪRೆಯ ಸುತH ಊlಡು. ಪMನಃ ಹಮೂರು ನಗಳ ಅಂತರದ&' ಇDೊಂದು ಗ ಹಣ. ಬಲತುಂಬಲು ಬಂದವ ಎಂದಥ. ಈ =ಾರಣಂದ rಾವMದನು zೇ=ಾದರೂ ಗ¡ತಬದ¨<ಾ ಕಂಡು=ೊಳoಬಹುದು.HದCವM. ಮುಂೆ ನRೆಯುವMದನು ಅವM Tಖರ<ಾ ಗ Iಸಬಲ'ವM.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಎಲ'ವ* ಗ¡ತಬದ¨. ಕೃಷ¥ನನು '=ೇಶವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ.ಾನ ಮುನೂÄಚDೆ ಇರುತHೆ.HರುವMದ=ೆ> pೇಷ =ಾರಣೆ. ಮ/ಾJಾರತ =ಾಲದ&' ಕಂಡ =ೆಲವM ಶಕುನಗಳನು ಇ&' DೋRೋಣ: ಆDೆಗಳL. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು '=ೇಶವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸು. ಕೃಷ¥ ಎಂದ-ೆ ಕೃ°+ಣಃ ಅಂದ-ೆ ಭೂ„ೆ ಆನಂದವನು =ೊಡಲು.HದCವM. ಇೇ ೊFೕ. Qಾ ¡ಗlೆ ರಕHQಾತದ /ಾಗು . ಇ&'ಂದ ಮುದುವ$ದು ಅಜುನ ಾನು ಏ=ೆ ಯುದ¨ ?ಾಡzಾರದು ಎನಲು =ೆಲವM =ಾರಣಗಳನು =ೊಡ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ. ಇ&' '=ಾ' ಎಂದ-ೆ ಸೃ°Bೆ =ಾರಣ<ಾರುವ ಚತುಮುಖ ಬ ಹE.

ತನ . ನಮೆ ೊ-ೆತನಂೇನು? ಐwಾ-ಾಮಗlಂೇನು ? ಬದು\rಾದರೂ ಏನು ? ಅಜುನ ಧಮ-ಾಯನ ಪರ /ೋ-ಾಟ=ೆ> Tಂತವ.HಾCDೆ. ಭೂ„lದು ಬಂದವನು. Dಾನು ಗುರುI$ಯರನು =ೊಂದು.ಾC-ೆ.HC? " ಎನುವ Jಾವದ&' ಆತ ಭಗವಂತನನು 'ೋಂದ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಈ -ಾಜJೋಗ zೇ\ದC-ೆ ಅದು rಾ$ೋಸ>ರ? ನˆEಲ' ಗುರು I$ಯರ ಮ#ೆF ಸಂೋಷಂದ Dಾರzೇಕು. ಕೃಷ¥ ಎwೊBೕ ದುಷB -ಾ™ಸರ /ಾಗು -ಾಜರ ಸಂ/ಾರ ?ಾದವ.ೊ.lದವನು.rಾ$ಾ ಅ-ೆ.ೌಂದಯಂದ ಆಕ°Y ಉತ>ಷvೆ ?ಾಡುವವ ಎಂದಥ. ೋಂದ.Hೆ ?ಾರ&ಲ'.Hೆ? ಸುಖ- Jೋಗ=ಾ> ಇವರು ಹರಣದ ಮತುH ಹಣದ ಹಂಗು ೊ-ೆದು =ಾಳಗದ ಕಣದ&' Tಂ.ೇ$ ೋವMಗಳನು =ಾಯCವ ಆತ. ಸುಖಗಳನು ಕೂRಾ. <ೇದಗಳ ಸಮಗ ಅಥ . ೆಲುವನು ಬಯಸುವMಲ'" ಎನುಾHDೆ.ೊ. . ನನೆ ಜಯ zೇ=ಾಲ'. ಇ&' ಅಜುನ "Tನಂೆ ನನೆ rಾವMೇ Yಂ/ಾಸನ<ೇರುವ ಆ.Hೆಯನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಇಲ' ಅರ. ಸವಸ5ವನೂ ಕ˜ೆದು=ೊಳoಲು Yದ¨-ಾ ನˆEದುರು ಯುದ¨=ೆ> Tಂ. "ಭೂ„lದು ಬಂದ Tೕನು ನನDೇ=ೆ ಯುದ¨=ೆ> Qೆ ೕ-ೇ[ಸು. ಇ&' ಅಜುನ ಭಗವಂತನನು "ೋಂದಃ" ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ.ಾ?ಾ ಜFವನು ಬಯಸು. "8ೋಕದ ಆಕಷಣ ಶ\Hrಾದ Tೕನು ನಮEನು. ಆದ-ೆ ಎ&'ಯೂ Yಂ/ಾಸನ<ೇ$ ಅರ. ಅವ-ೆಲ'ರೂ Qಾ ಣದ ಹಂಗನು ೊ-ೆದು.ೆ ಇಲ'" ಎನುವ ಅಥದ&' ?ಾತDಾಡು. £ೕwಾಮ…ೇ =ಾಂuತಂ Dೋ -ಾಜFಂ Jೋಾಃ ಸುÃಾT ಚ। ತ ಇˆೕSವY½ಾ ಯುೆ¨ೕ Qಾ vಾಂಸç=ಾH¦ ಧDಾT ಚ ॥೩೩॥ £ೕwಾž ಅ…ೇ =ಾಂuತಂ ನಃ -ಾಜFಂ Jೋಾಃ ಸುÃಾT ಚ | ೇ ಇˆೕ ಅವY½ಾಃ ಯುೆ¨ೕ Qಾ vಾ  ತF=ಾH¦ ಧDಾT ಚ -. ಈ ಹDೆಂಟು ಅ‡ೋI¡ . ಅವರDೆ8ಾ' =ೊಂದು Dಾ<ೇನು ಸಂೋಷಪಡುವMದು? rಾ$ೋಸ>ರ ಈ 1ೕವನದ ಸುಖವನು. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಆತ ಪMನಃ "ಕೃಷ¥" ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ.ೋ. ಇ&' "ಕೃಷ¥ಃ" ಎಂದ-ೆ ಕಷvೆ ?ಾಡುವವ. "rಾ$ೆ zೇ=ಾೆ ಈ ೆಲುವM ಕೃಷ¥.HೆC¤ೕ. ೋQಾಲಕರ ೊೆೆ .ೈನFವನು ಯುದ¨ಭೂ„ೇ=ೆ ಎ˜ೆದುತಂೆ?" ಎನುವ Jಾ<ಾಥದ&' ಅಜುನ ?ಾತDಾಡುಾHDೆ. ಮುಂದುವ$ದು ಅಜುನ /ೇಳLಾHDೆ: "ನಮೆ ಈ -ಾಜF ಪRೆದು ಏDಾಗzೇ=ಾೆ? ಈ -ಾಜFವನು ಪRೆದು. ೋವMಗಳನು =ಾಯCವನು ಇಾF. ಯುದ¨ವನು T&'ಸುವMಾಗ& ಅಥ<ಾ Tಣಯ ೆೆದು=ೊಳLoವMಾಗ& ಅದು =ೊDೆಯಾ ಧಮ-ಾಯನ <ೇಚDೆಯಂೇ ನRೆಯzೇಕು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 30 . ಇ&' ಅಜುನ ಾDೇ Tvಾಯಕ ಎನುವಂೆ ?ಾತDಾಡುಾHDೆ. Jೋಗವನು ಪRೆದು ಏನು ಪ ¾ೕಜನ ೋಂಾ?" ಎಂದು. ೋಂದ ಎಂದ-ೆ <ೇದಗlಂದ <ಾಚFDಾದವನು.ಾC-ೆ.

ಅಂಥದCರ&' ಈ ತುಂಡು ಭೂ„ಾ ಏ=ೆ ಯುದ¨? ಇ&' ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು 'ಮಧುಸೂದನ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ˆೖದುನಂರು ಮತುH Dೆಂಟ$ಷBರು.ಾF8ಾಃ ಸಂಬಂ|ನಸH…ಾ ॥೩೪॥ ಆಾrಾಃ [ತರಃ ಪMಾ ಃ ತ…ಾ ಏವ ಚ [ಾಮ/ಾಃ | ?ಾತು8ಾಃ ಶ5ಶು-ಾಃ Qೌಾ ಃ . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಅವರು ನನನು =ೊಲ' ಬಂದರೂ ಕೂRಾ Dಾನವರನು =ೊಲ'8ಾ-ೆ.ಃ . ಅಂೆ£ೕ ಅಜÎಂರು. ಧಮ ?ಾಗವನು tಟುB. ಇನು ಭೂ„ಯ ?ಾೇನು? ನನೆ ಇವರನು =ೊಲು'ವ ಬಯ=ೆ ಇಲ'. ?ಾವಂರು. ನನನು =ೊಲ'ಬಂದರೂ DಾTವರನು =ೊಲ'ಬಯ. ?ಾವಂರು. ಗುರುಗಳL.ಗುರುಗಳL. TಹತF #ಾತ-ಾwಾÆ  ನಃ =ಾ [ ೕ. ಮದ(ಆಹಂ=ಾರ)ಂದ .ಾE  ಹೆ5ೖಾDಾತಾ†ನಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೬॥ Page 31 . ಇ&' “ಯುದ¨ ?ಾಡzೇ=ೋ zೇಡ¤ೕ ಎನುವ ೊಂದಲ ನನನು =ಾಡು. ಮಧು ಎಂದ-ೆ ಆನಂದ. . ಅಜÎಂರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸFರ ಪABಯನು ಕೃಷ¥ನ ಮುಂೆ /ೇl=ೊಳLoಾHDೆ. ಅಧ„rಾ.ಯ ಅಣ¥-ತಮEಂರು ಮತುH Dೆಂಟ$ಷBರು. ಅಜುನ ತನ ಬಂಧುಗಳನು.ಾಗುವವರ ಆನಂದವನು Dಾಶ ?ಾ. fಮEಕ>ಳL.ೋದರ ?ಾವಂರು. ಮೂರು 8ೋಕದ ೊ-ೆತನ=ಾ> ಕೂRಾ.ಾF8ಾಃ ಸಂಬಂ|ನಃ ತ…ಾ -. ಇೕ ಬ /ಾEಂಡದ ಒRೆತನ YಗುತHೆ ಎಂದರೂ ಕೂRಾ Dಾನು ಯುದ¨ ?ಾಡ8ಾ-ೆ.ಾ?ಾ1ಕ ಕತವF ಮ-ೆತು <ೈಯ\Hಕ<ಾ ?ಾತDಾಡು. /ೆಂಡ. ತಂೆ ಾ†ಯಂ. ಮಕ>ಳL. ಸಜÎನರ ಉಾ¨ರ ?ಾಡುವ ಆನಂದರೂ[ ಭಗವಂತ ಮಧುಸೂದನ. “. ಮಧುಸೂದನ ಎಂದ-ೆ ಆನಂದ Dಾಶಕ. ಏಾ  ನ ಹಂತು„ಾ¶„ ಘೋs[ ಮಧುಸೂದನ । ॥೩೫॥ ಅ[ ೆ§8ೋಕF-ಾಜFಸF /ೇೋಃ \ಂ ನು ಮIೕಕೃೇ ಏಾ  ನ ಹಂತುž ಇಾ¶„ ಘತಃ ಅ[ ಮಧುಸೂದನ | ಅ[ ೆ§8ೋಕF -ಾಜFಸF /ೇೋಃ \ž ನು ಮIೕಕೃೇ -. Iೕೆ =ೇವಲ ತನ ಸಂಬಂ|ಗಳ ಪAB =ೊಡು.HರುವMದು ಇ&' ಸ‚ಷB<ಾಗುತHೆ.ಾ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಆಾrಾಃ [ತರಃ ಪMಾ ಸH…ೈವ ಚ [ಾಮ/ಾಃ । ?ಾತು8ಾಃ ಶ5ಶು-ಾಃ Qೌಾ ಃ .ೆ. ಮಕ>ಳL. fಮEಕ>ಳL.ಾFಜÎDಾದನ । Qಾಪˆೕ<ಾsಶ £ೕದ.ರುವವರು. /ೆಣು¥ =ೊಟB ?ಾವಂರು.ಓ ಮಧುಸೂದನ. [ತೃಸ?ಾನರು.Hೆ” ಎಂದು ಅಜುನ ತನ ತುಮುಲವನು ಕೃಷ¥ನ&' ವFಕHಪಸುಾHDೆ.5ಕ$ೆ ಆನಂದವನು =ೊಟುB ಾಮYಗಳ ಆನಂದ ಹರಣ ?ಾಡುವ Tೕನು ಏನು ?ಾಡಲು ಬಂದವ?” ಎನುವ ಧ}T ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ.Hರುವ ಅಜುನ ತನ .

ನಮE ಮಂಯDೇ DಾವM =ೊಂದು /ೇೆ DಾವM ಸುáಗ˜ಾೇವM? ಇದು ಅಜುನನ ಪ pೆ.ಾE© ನ ಅ/ಾ ವಯž ಹಂತುž #ಾತ-ಾwಾÆ  ಸ5 zಾಂಧ<ಾ  | ಸ5 ಜನž I ಕಥž ಹಾ5 ಸುáನಃ . ಅವರನು =ೊಲು'ವMದು ತರವಲ'.ೇಡು-ೆ5ೕಷಂದ ಕೂರುತHೆ. ಇDೊಬxರ ಆYHಯನು ಲಪಾ†ಸುವವ. ಇDೊಬxರ ಆ/ಾರ=ೆ> ಷ zೆ-ೆY =ೊಡುವವ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ #ಾತ-ಾಷÆರನು =ೊಂದ-ೆ ನಮೆ ಆನಂದ<ೇನು? ಅದ$ಂದ . pಾಸº 'ಆತಾ†ನರನು' ಕಂಡ&' /ೊRೆದು .ೇ$Y =ೊABದC.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 TಹತF #ಾತ-ಾwಾÆ  ನಃ =ಾ [ ೕ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 32 . ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ‘ಜDಾದನ’ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಅದು .ಾEDಾ/ಾ ವಯಂ ಹಂತುಂ #ಾತ-ಾwಾÆ  ಸ5zಾಂಧ<ಾ  । ಸ5ಜನಂ I ಕಥಂ ಹಾ5 ಸುáನಃ . ಜDಾದನ ಎಂದ-ೆ ದುಜನ ಸಂ/ಾರಕ /ಾಗು ಸಜÎನ$ೆ ಮುಂೆ ಹುABಲ'ದ f™ಪ ದ<ಾದ .ಾನ ಚಕ ದ&' ಬರುವ ಈ ಯುದ¨ದ&' ನಮEನು ಏ=ೆ ೊಡಸು. ಧಮವನು ರuಸುವMದು ನನ ಕತವF ಎನುವMದನು ಪ*ಣ ಮ-ೆತು ?ಾತDಾಡು.ಾವನು =ೊಡುವವ. ಇ&' ದು¾ೕಧನ ˆೕ&ನ ಎ8ಾ' =ೆಟB =ೆಲಸವನೂ ?ಾದC. ೌ ಪ ವ.ಃ . Qಾಂಡವ$ದC ಅರನ ಮDೆೆ zೆಂ\ ಇABದC. ನನ ೊಡÏಪ‚ನ ಮಕ>ಳಲ'<ೇ?” ಎಂದು ಕೃಷ¥ನ&' ಪ$ತ[ಸುಾHDೆ. "fೕ™ಪ ದDಾದ Tೕನು ಮೆH ಪMನಃ ಈ ಹುಟುB-. ಆತಾ† ಎಂದ-ೆ ಇDೊಬxರ ಮDೆೆ zೆಂ\ /ಾಕುವವ.HರುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ =ಾಣುತHೆ.#ಾತ-ಾಷÆರನು =ೊಂದು ನಮಾದರೂ ಏನು ಸುಖವMಂಟು ಜDಾದನ? ಈ ಕುಲೇಗಳನು =ೊಂದ-ೆ ನಮೆ Qಾಪ<ೇ ತABೕತು.Hೆ ಎಂದ-ೆ ಆತ “ಇವ-ೆಲ'ರೂ ಆತಾ†ನ-ಾದರೂ ಕೂRಾ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಅಜುನ "ಆತಾ†" ಎನುವ ಪದವನು ಬಳYಾCDೆ. ನಮE ಮಂಯನು =ೊಂದು DಾವM /ೇೆ ಸುáಗ˜ಾೇವM ?ಾಧವ ? #ಾತ-ಾಷÆರು ನಮE ಸ/ೋದರರು. ತ.ಾF© ಜDಾದನ | Qಾಪž ಏವ ಆಶ £ೕ© ಅ.ಾ†ಸು ಎನುತHೆ. /ಾರು<ಾಗ ಈ ಯುದ¨ ಏ=ೆ?” ಎನುವMದು ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ Iಂರುವ ಧ}T.ಾFಮ ?ಾಧವ-ಆದC$ಂದ ನಮE ಅನುಬಂ|ಗ˜ಾದ #ಾತ-ಾಷÆರನು DಾವM =ೊಲು'ವMದು ತರವಲ'.ಾಯುವ ತನಕ Tರಂತರ Qಾಪಪ ೆ ನಮEನು =ಾಡಬಹುದು. ¢ೕಮTೆ ಷ . ಆದ-ೆ ಇ&' ಅಜುನTೆ ಬಂಧು Qೆ ೕಮ ಎ&'ಯವ-ೆೆ =ಾಡು. ಇವರನು =ೊಂದು Qಾಪಪ ೆ†ಂದ ಬದುಕzೇ=ೇ /ೊರತು ಇDೇನೂ 8ಾಭಲ'-ಇದು ಅಜುನನ <ಾದ. ಸೂ™Å<ಾ ಗಮTYಾಗ ಇ&' ಅಜುನ ಾನು ಪ ಾQಾಲಕ.ಾE  ಹಾ5 ಏಾ  ಆತಾ†ನಃ -.ಾºಪಹರಣ ?ಾದC.ಾFಮ ?ಾಧವ ॥೩೭॥ ತ.Hರು<ೆ? ಯುದ¨ ಎಂದೂ f™ಪ ದವಲ'. ಪರ Yºೕಯರ ˆೕ8ೆ =ೈ /ಾಕುವವ ಇಾF.

lೆ. ಬಂಧುಗ˜ಾದ DಾವM ಒಬx$ೊಬxರು „ತ ರಂೆ ಆ. ™ಣದ&' ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗುಾHDೆ. ಭಗವಂತನ ಆ ಅ. 1ೕವ=ೆ> 1ೕವ =ೊಡುವವನು '„ತ '.ೆ†ಂದ. ಇದು ಎಷುB Vತ .ೋದರ?ಾವನ ಮಗನಲ'.Hಲ'.QಾದFDಾದ ಭಗವಂತ ?ಾಧವ. ಯದFQೆFೕೇ ನ ಪಶFಂ. ಆ =ಾರಣಂದ ಆತ ಒಂೊಂದು ಕRೆ ಒಂೊಂದು $ೕ. ಪ . Iೕರು<ಾಗ ನಮE TಮE QಾRೇನು? ಇದು Vತ ?ಾ£.?ಾನುಷ ಶ\Hಯನು Dೆನ[Y=ೊಂಾCDೆ. ಪ*ವJಾrಾ rಾವMೇ ಪ . ಕೃಷ¥ ಬ$ಯ . ಇದು ೊ ೕಹ. ಆದ-ೆ ಒಬxರDೊಬxರು ೆ5ೕ°ಸು.HೆCೕ<ೆ. ಅದC$ಂದ ಆತ ?ಾಧವ. 8ೋಭಂದ ಕುರುRಾ ಅವರ ಮನಸುÄ ¾ೕVಸುವ ಶ\Hಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಂೆ. ಇದ$ಂದ ಕುಲ™ಯ<ಾಗುತHೆ. 8ೋJೋಪಹತೇತಸಃ । ಕುಲ™ಯಕೃತಂ ೋಷಂ „ತ ೊ ೕ/ೇ ಚ Qಾತಕž ॥೩೮॥ ಯ ಅ[ ಏೇ ನ ಪಶFಂ.ಎನುವMದು ಆತನ ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ ಾತ‚ಯ. ¼ ೕಕೃಷ¥ ಮಧುವಂಶದ&' ಹುAB ಬಂದದC$ಂದ ಆತನನು ?ಾಧವ ಎಂದೂ ಕ-ೆಯುಾH-ೆ. ಮಣು¥ .æಯೆ†ಂದ ಬದುಕzೇ\ತುH. ಕೃಷ¥ನನು ¼uಸಲು ಮುಂಾಗುಾH˜ ೆ. ಇDಾFವMೋ ಅ. ಸಂzೋ|ಸಲು =ಾರಣೆ.lದ ಮ/ಾಾT ಅಜುನ. ಇನು '?ಾ' ಅಂದ-ೆ ಾನ ಕೂಡ /ೌದು.?ಾನುಷ ಶ\H ಎನುವ ಎಚkರ ಆತನ&'ತುH. '?ಾ' ಅಂದ-ೆ ?ಾೆ ಲuÅ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 33 . ದುÏನ ಆ. ಭಗವಂತ. ಇ&' ಅಜುನನ Y½.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು '?ಾಧವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಇದು 'ನನ ಮಗು’ ಎನುವ ಮಮೆಯ ?ಾ£ಯ&'ರುಾH˜ ೆ.ಫಲವನು ಅQೇuಸೆ.?ಾನುಷ ಶ\H ಎಂದು . ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ಈ $ೕ. ಆದC$ಂದ ?ಾಧವ ಅಂದ-ೆ ಲuÅೕಪ. ಸಮಸH <ೈಕ <ಾಙEಯ ಪ .ಂದ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ zಾ†ಯ&' ಭಗವಂತನ ಶ5ರೂಪವನು ಕಂಡ ˆೕಲೂ ಯpೆqೕೆ. "Tೕನು ಈ ಜಗ.Cೕಯ”. ಕುಲದ ಅlTಂಾಗುವ ಮತುH „ತ ೊ ೕಹಂಾಗುವ Qಾತಕವನು ಇವರು =ಾಣು. <ೇದದ&' ?ಾತೃ ಎನುವ ಪದವನು ?ಾತು ಅಥ<ಾ <ಾಙEಯ ಎನುವ ಅಥದ&' ಉಪ¾ೕYಾC-ೆ. ಭಗವಂತ ಾನದ ಒRೆಯ. ಇೕ ಭರತವಂಶ Tವಂಶ<ಾಗುತHೆ. ಕೂRಾ ಇೇ. ಭಗವಂತನ ೊೆದುC.-ಇವ-ೆಲ'ರ ಹೃದಯ 8ೋಭದ ವಶ<ಾೆ.Hನ ಆಶ\H£ಂದು ನನೆ . ಆದರೂ ಕೂRಾ ಈ ಒಡಂಬ=ೆಯ&' ಏ=ೆ ಮೂಕ Qೆ ೕ™ಕDಾ ಕುl. 8ೋಭ ಉಪಹತ ೇತಸಃ | ಕುಲ™ಯ ಕೃತž ೋಷž „ತ ೊ ೕ/ೇ ಚ Qಾತಕž. rಾರು Tಜ<ಾದ „ತ ? ನಮೆ rಾ<ಾಗ ಆಪತುH ಬಂೕತು ಎಂದು ನಮಂತ fದ8ೇ ಊIY. ಇ&' '„ತ ' ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ. ಕೃಷ¥ನನು ಅ.

ಬಡ. ಸ?ಾಜಧಮ =ಾಲಕ>ನುಗುಣ<ಾ. ಯುದ¨ಂಾಗುವ ೊಡÏ ಸಮ.ಾETವ. ೇಶಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಬದ8ಾಗುತHೆ.ಓ ಜDಾದನ. ಾ. ಕುಲಧಮ ಎಂದ-ೆ ಸ?ಾಜಧಮ(Religion of Society).ಾE¢ಃ QಾQಾ© ಅ.ೆF ಎಂದ-ೆ "ಕುಲಧಮ" Dಾಶ. ಆದ-ೆ ಇ&' /ೇಳLವMದು ಇದನಲ'. ಕುಲ™£ೕ ಪ ಣಶFಂ. ದು¾ೕಧನTಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ <ೆಾFಸ<ಾದರೂ ಏನು? ಹುಟುB . ಯುದ¨=ೆ> =ಾಲು =ೆದಕುವ ಬು¨ಯನು DಾವM ೋ$Yದ-ೆ ದು¾ೕಧನನಂೆ DಾವM \ೕಳL ಮಟB\>lದಂಾಗುವMಲ'<ೇ? ಇದು ಅಜುನನ ಪ pೆ.lದು=ೊಳoದC-ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 34 . ಾ. ಎ8ಾ' =ಾಲದಲೂ'.ತುž । ಕುಲ™ಯಕೃತಂ ೋಷಂ ಪ ಪಶFäಜDಾದನ ॥೩೯॥ ಕಥž ನ ೇಯž ಅ. ಈ ಎರಡು ಧಮದ ಆೆೆ ಸDಾತನಧಮ. ಯುದ¨ಂಾಗುವ ಅTಷB ೊ. ಯ-<ೈಶF-ಶqದ ಎನುವ ಾ.. ಕುಲದ ಅlTಂಾಗುವ =ೇಡನು ಮುಂಾಣಬಲ' DಾವM ಇಂಥ ತ[‚Tಂದ ದೂರರzೇಕು ಎಂದ$ಯದC-ೆ /ೇೆ? ಇಂಥಹ ಮ/ಾQಾಪವನು ?ಾಡzಾರದು ಎಂದು DಾವM .Hೆ. ಕುಲಧ?ಾಃ ಸDಾತDಾಃ । ಧˆೕ ನwೆBೕ ಕುಲಂ ಕೃತÄèಮಧfೕs¢ಭವತುFತ ॥೪೦॥ ಕುಲ™£ೕ ಪ ಣಶFಂ.lದು=ೊಳozೇಕು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಕಥಂ ನ ೇಯಮ. ಉತ -. ಚ?ಾEರ ಇಾF. ಇನು ಕುಲಧಮ ಎಂಾಗ ಒಂದು ಮDೆತನದ ಮೂಲ =ೆಲಸ.ಾ?ಾನF<ಾ ಾ. ಕ?ಾEರ. ಒಂದು ಕುಲವನು Dಾಶ ?ಾಡುವಂತಹ ೋಷ ಸ‚ಷB<ಾ ನನ ಕ¡¥ೆ =ಾಣು.HದೂC ಕೂRಾ. ಸDಾತನಧಮ ಇಾF ಶಬCಗಳL ಅಥ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು DಾವM ಧಮ ಅಂದ-ೆ ಏನು? ಅದರ&' ಎಷುB ಧ? ಎನುವMದನು . .ಧಮ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಅಜುನ ಧಮದ ಕು$ಾದ =ೆಲವM ಪದಗಳನು ಬಳಸುಾHDೆ. ಧಮ ಮ-ೆrಾದ-ೆ ಇಯ ಕುಲವನು ಅಧಮ ಆಕ „YtಡುತHೆ.ಾE¢ಃ QಾQಾದ.ಧಮ ಎಂದ-ೆ ಹುಟುBಗುಣಂದ ಬಂದ ಮನುಷFನ ಸಹಜ <ೈಯ\Hಕ ಧಮ.Hೆ. ಕುಲ ಧ?ಾಃ ಸDಾತDಾಃ | ಧˆೕ ನwೆBೕ ಕುಲž ಕೃತÄèž ಅಧಮಃ ಅ¢ಭವ.ಧಮ ಎಂಾಗ ನಮೆ =ಾಣುವMದು zಾ ಹEಣ-™.ಾವMಗಳ ಬಂಧಂದ Qಾರು?ಾಡುವ ಓ ಜDಾದನDೇ. ವF\Hಧಮ ವF\Hಗಳ ನಡು<ೆ ಬದ8ಾಗುತHೆ. ಅದು pಾಶ5ತಧಮ.ಕುಲ ಕುYಾಗ ಅlರದ ಕುಲಧಮಗಳL ಕಣE-ೆrಾಗುತH<ೆ.ಾE© Tವ. ಯುೊ¨ೕತHರ Jಾರತದ Vತ ನನ ಕ¡¥ೆ ಕಟುB. ಎ8ಾ' ೇಶದಲೂ' ಸDಾತನಧಮ ಬದ8ಾಗದು. ಕುಲಧಮ.ತುž | ಕುಲ™ಯ ಕೃತž ೋಷž ಪ ಪಶFä ಜDಾದನ.

ಾರ ?ಾಡು. ಇವM Dೈಜ ಸ5Jಾವವನು ಮುVktಡುತH<ೆ. Iೕೆ ಸ?ಾಜಧಮ ಸಮಯಕ>ನುಗುಣ<ಾ.ಧಮ ಎಂದ-ೆ ನಮE ಸಹಜ<ಾದ ಹುಟುBಗುಣ (ಸ5Jಾವ). ನಂತರ ಇ. ಪ$ಸರದ ¼ಶು<ಾದ ?ಾನವ ಅನುವಂ¼ೕಯ<ಾ ಹ$ದುಬರುವ ಗುಣಗಳL /ಾಗು ಪ$ಸರದ ಪ Jಾವದ&' ಬದುಕುಾHDೆ. ಸ?ಾಜ ಬದ8ಾದಂೆ. ಕ ˆೕಣ ಗುರುಕುಲ ಪದ¨. ಸ?ಾಜಧಮ: DಾವM ಇDೊಬxರ Dೆರಲ'ೆ ಏ=ಾಂrಾ ಬದುಕುವವರಲ'. ಉಾಹರvೆೆ: DೋಡುವMದು ಕ¡¥ನ ಧಮ. ಉಾಹರvೆೆ: Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ ಬದುಕzೇಕು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಾ.¾ಂದು 1ೕವಕೂ> ಅದರೆCೕ ಆದ ಸ5Jಾವೆ. ಈ zಾಲF<ಾಹ ಕೂRಾ =ೊDೆೊಂತು. <ೇದ /ೇಳLವMದು ಸDಾತನ ಧಮವನು. ಇದ$ಂದ ಆ=ೆೆ ಗಂಡನನು ಅ$ಯುವ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅದರ ˆೕ&ರುವ ಎರಡು ಆವರಣ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 35 . ಾ. ಇಾF. ಸDಾತನಧಮ: ಇದು ಎ8ಾ' =ಾಲದಲೂ'.HತುH.HದCರು. ಇದು pಾಶ5ತ ಧಮ.ಧಮವನು ಸ?ಾಜಧಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ /ೊಂY=ೊಳozೇಕು.ರುಗು. -ಾ?ಾಯಣ ಮ/ಾJಾರತ =ಾಲದ&' zಾಲF<ಾಹ ಇರ&ಲ'.ಾ#ಾರಣ ಗುಣ(Quality) ಅದರ ಧಮ. =ಾರಣ<ೇDೆಂದ-ೆ ಆಗ ಗುರುಕುಲ ಪದ¨.ೊತHನು ಕಯzಾರದು. ಗಂಡನ ಮDೆಯ <ಾಾವರಣ=ೆ> /ೊಂ=ೊಳLoವ ಗುಣ ಬರು. ಆ=ೆ ಆತನ ¼wೆFrಾ #ಾFJಾಸ ಕ&ತು ವಯYÄೆ ಬಂದನಂತರ ಸಂ. ಒಂದು ಅನುವಂ¼ೕಯ /ಾಗು ಇDೊಂದು zೆ˜ೆದ <ಾಾವರಣದ ಪ Jಾವ. ಸತFವನು /ೇಳzೇಕು.HದCರು(ಇದನು ಸ?ಾವತನ ಎನುಾH-ೆ). ಎ8ಾ' Y½. <ೇದ=ಾಲದ&' /ೆಣು¥ ಮಕ>ಳ zಾಲF<ಾಹ ಪದ¨. ಾ$ಯ&'ತುH. ಪ . ಆದ-ೆ ಪೆH ಹಚುkವMದು ಕಷB. ಆದC$ಂದ ಸಂಘಟDೆೆ ಒಂದು ಪ ೆFೕಕಧಮ. ಆದ-ೆ rಾವMದು ಧಮ¤ೕ ಅೇ ಅಧಮ<ಾಗಬಹುದು. ಉಾಹರvೆೆ ಸ?ಾಜಧಮ <ಾಹಧಮ. ವF\H ಧಮವನು(<ೈಯ\Hಕ ಅ¢ರುVಯನು) ಸ?ಾಜಧಮ=ೊ>ಸ>ರ ಬದ&Y=ೊಳozೇ=ಾಗುತHೆ(ಉಾಹರvೆೆ: ೋ-ಾ ?ಾತDಾಡುವMದು ನನ <ೈಯ\Hಕಧಮ. ಇDೊಬxರ . ಅದನು ಾAಾಗ ಧಮ<ೇ ಅಧಮ<ಾಗುತHೆ. =ೊDೆೊಂRಾಗ.HದCಳL. =ೇಳLವMದು \ಯ ಧಮ. /ಾೆ ಕ&ತು ಬಂದ ಹುಡುಗTೆ ಎಂಟು ವಷದ /ೆಣ¥ನು ಮದು<ೆ ?ಾಸು. ಸDಾತನ ಧಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ . ಎಲ' ೇಶ-=ಾಲದಲೂ' ಬದ8ಾಗದ ಧಮ. ಒಂದು ವಸುHನ ಅ. ಇದುC ಗಂಡುಮಕ>ಳL ತಮE ಎಂಟDೆ ವಯYÄTಂದ ಇಪ‚ತHDೆ ವಯYÄನ ತನಕ ಗುರುಕುಲದ&' #ಾFJಾFಸ ?ಾ ನಂತರ ಮDೆೆ Iಂ.ಾರ ವಷದ Iಂೆ ೇ¼ ಆಕ ಮಣ<ಾಾಗ /ೆಣು¥ ಮಕ>ಳನು pಾ8ೆೆ ಕಳLIಸೇ zೇಗ ಮದು<ೆ ?ಾಸ8ಾರಂ¢Yದರು.ಯಲೂ' ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗದ ಧಮ. ಸ?ಾಜಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಬದ8ಾಗುತHೆ. ಬದ8ಾಗುತHೆ. ೇವರನು ನಂt ನRೆಯzೇಕು.Hೕೆೆ ಸು?ಾರು ಒಂದು . ಇದು . ಆದ-ೆ ಆಸ‚ೆ ಯ&' TಶFಬ¨ ಸ?ಾಜಕ>ನುಗುಣ<ಾ =ಾQಾಡುವMದು ಸ?ಾಜಧಮ).ಾ?ಾ1ಕ ಧಮವನು /ೊಂY=ೊಳozೇಕು. ಇಂತಹ ವಯYÄೆ ಮದು<ೆrಾಗzೇಕು ಎನುವMದು =ಾಲಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಬದ8ಾಗುತHೆ.ಾ?ಾ1ಕ ಒತHಡಂದ ಆದ ಬದ8ಾವvೆ. DೋಡzಾರದCನು DೋಡುವMದು ಅಧಮ! DೋಡುವMದ=ೆ> ಒಂದು Yೕˆ ಇೆ.

ಾ?ಾ1ಕ ವFವ.ೆ½ Dಾಶ<ಾ ಸ?ಾಜ ಧಮ Dಾಶ<ಾಗುತHೆ. ಸಂಕ-ೋ ನರ=ಾ£ೖವ ಕುಲÙDಾಂ ಕುಲಸF ಚ । ಪತಂ. ಕುಲYºಯಃ Yºೕಷು ದುwಾBಸು <ಾwೆ¥ೕಯ ಾಯೇ ವಣಸಂಕರಃ -ಓ <ಾwೆ¥ೕಯ. . ಅದರ ಪ$vಾಮ ಆ=ೆಯ ಮುಗ¨ೆಯ ದುರುಪ¾ೕಗ.Hಲ'” ಎನುವ ಧ}T ಅಜುನನ ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 ಇ&' ಅಜುನ /ೇಳLಾHDೆ: “ಕುಲ™ಯ<ಾಾಗ ಸ?ಾಜ ಧಮವನು ನRೆಸzೇ=ಾದ DಾFrಾಂಗ ವFವ. ಅಧ?ಾ¢ಭ<ಾ© ಕೃಷ¥ ಪ ದುಷFಂ.ಾಧFೆ ಇೆ.ೆH ಕುYದು tೕಳLತHೆ. /ೆ¡¥ೆ ಬಲವಂತ<ಾ ಆ=ೆಯ ಮನYÄೆ ರುದ¨<ಾ ಉಚk ¼™ಣ =ೊಡzಾರದು ಎಂದು pಾಸºಗಳ&' ಉ8ೆ'ೕಖೆ. [ತರಃ I ಏwಾž ಲುಪH [ಂಡ ಉದಕ \ rಾಃ -ಬಣ¥ೇಡು ಕುಲೇಗಳನೂ. ಅದ$ಂದ ಸ?ಾಜದ&' ವಣಸಂಕರ ಉಂಾಗುತHೆ ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ. =ಾರಣ ಅದ$ಂದ ಆ=ೆಯ ಗಭ=ೋಶದ ˆೕ8ೆ ಪ$vಾಮ<ಾಗುತHೆ. rಾರ ?ಾತನೂ =ೇಳದ. ಯುವಕ$ಲ'ದ ಸ?ಾಜ ಸೃ°BrಾಗುತHೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 36 . . ಕುಲYºಯಃ । Yºೕಷು ದುwಾBಸು <ಾwೆ¥ೕಯ ಾಯೇ ವಣಸಂಕರಃ ॥೪೧॥ ಅಧಮ ಅ¢ಭ<ಾ© ಕೃಷ¥ ಪ ದುಷFಂ. ಅಧಮ ಸ?ಾಜವನು ಆಕ „ಸುತHೆ. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು '<ಾwೆ¥ೕಯ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ.ಾ?ಾ1ಕ<ಾ Yºೕೆ ಭದ ೆ ಇಲ'ದಂಾಗುತHೆ. ಇದು ಇ&' ಅಜುನ /ೇಳL. ಏ=ೆ ಈ ಯುದ¨ವನು ತRೆಯು. rಾದವ ಮDೆತನದ I$ಯ -ಾಜ ವೃ°¥. ಅಧಮದ ಆಕ ಮಣಂದ ಸ?ಾಜದ&' /ೆಣು¥ ಮಕ>ಳL ಾ$ೆಡುಾH-ೆ. ಹುಟುBವ . ಯುದ¨<ಾದ-ೆ ಅದ$ಂದ ಯುವಕ-ೆಲ'ರೂ .ಾಯುಾH-ೆ.ಾ½ಪDೆಾ ಇlದುಬಂದ Tೕನು. ಅದರ ಪ$vಾಮ ಹುಟುBವ ಮಗುನ ˆೕ8ೆ ಆಗುತHೆ. ಇ&' ವಣಸಂಕರ ಎಂದ-ೆ 1ೕವದ ಬಣ¥ ಅಥ<ಾ ಸ5Jಾವ /ಾ˜ಾಗುವMದು. ಮುಂನ ಸಂಾನದ ˆೕ8ೆ àೂೕರ ಪ$vಾಮವMಂಾಗುತHೆ. ಧಮ ಸಂ. ಅದ$ಂದ ಸ?ಾಜ ವಣಸಂಕರ\>ೕRಾಗುತHೆ. ಬಯYದ ಅ¢ೕಷBವನು =ೊಡುವ I$ಯ ಶ\Hಗ˜ಾದ ೇವೆಗಳ ಒRೆಯ ಭಗವಂತ <ಾwೆ¥ೕಯ.Hರುವ ವಣಸಂಕರ. ಇದು ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಸ?ಾಜ=ೆ> DಾವM =ೊಡುವ =ಾ¡=ೆ” ಎಂದು. ಕುಲವನೂ ನರಕ=ೆ> ತಳLoತHೆ. ಅDೇಕ ಪMರುಷರ ಸಂಗ ?ಾಡುವMದ$ಂದ. rಾರ Tಯಮಕೂ> ಬಗದ uಪH ಸಂತ. /ೆಣು¥ ತನಷBಲ'ೆ ತನನು ೊಡY=ೊಂRಾಗ. [ತ-ೋ /ೆFೕwಾಂ ಲುಪH[ಂRೋದಕ\ rಾಃ ॥೪೨॥ ಸಂಕರಃ ನರ=ಾಯ ಏವ ಕುಲÙDಾž ಕುಲಸF ಚ | ಪತಂ. ಆ ವಂಶದ&' ಅವತ$Yದ ಕೃಷ¥ <ಾwೆ¥ೕಯ. ಇೕ ಸ?ಾಜ ಅಧಮದ&' ಮುಳLಗುತHೆ. ಇಂಥವರ ಪ*ವಜರು [ಂಡ-ತಪಣಗlಲ'ೆ ನರಳLಾH-ೆ. ಈ /ೆಸ$ನ ಬೆ <ೇದದ&' ಉ8ೆ'ೕಖೆ. “ಎಲ'ರ ಅ¢ೕಷBವನು ಈRೇ$ಸುವ.

ಅವರ&' ಮೂರು ಪ #ಾನ`[ತೃಗಳL .ಾರ ಾನು /ೋಗzೇ=ಾದ&'ೆ /ೋಗುತHೆ.ೇರುತHೆ ಎನುವMದನು DಾವM ಅಥ ?ಾ=ೊ˜ೆ{ oೕಣ. ಇ&' [ತೃಗlೆ [ಂಡ ಪ #ಾನ ?ಾಡುವ =ಾರಣ ಏDೆಂದ-ೆ.ೇರುವMಲ'. 1ೕವ ತನ ಕ?ಾನು. /ಾಗು ಅದ=ೆ> =ಾರಣ-ಾದ Dಾವ* ಕೂRಾ ನರಕ=ೆ> /ೋಗzೇ=ಾಗುತHೆ. 1ೕತ =ಾಲದ&' ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳನು /ೇೆ ಪ*1ಸುೆH¤ೕ /ಾೆ ಸತH ನಂತರ.ೕ$=ೊಂಡ ನದಂದು ಆ-ಾ|ಸುವMದು ಸಂಪ ಾಯ. ಯುದ¨ಂದ ಸ?ಾಜದ ˆೕ8ೆ ಆಗುವ Dೇರ ಪ$vಾಮ ಎಂದ-ೆ.ಧ?ಾಃ ಕುಲಧ?ಾಶk pಾಶ5ಾಃ ॥೪೩॥ ೋwೈ ಏೈಃ ಕುಲÙDಾž ವಣಸಂಕರ =ಾರ=ೈಃ | ಉಾÄದFಂೇ ಾ. ಇನು =ಾೆ ಮುಟುBವMದು ಎಂದ-ೆ [ತೃ ೇವೆಗಳL ನಮE ಪ*ೆಯನು Y5ೕಕ$Yದ ಶಕುನ ಸಂ=ೇತ. ಈ [ತೃ ೇವೆಗಳನು ನಮE ಪ*ವಜರು . DಾವM [ಂಡ /ಾಕುವMದು [ತೃೇವೆಗlೆ. ಸುವವರು ವಸು-ರುದ -ಆತFರು. ಸತH ನಂತರ ಸೂ™Å 1ೕವದ&' ಇರುವ 1ೕವ=ೆ> ಸೂ½ಲ<ಾದ [ಂಡ zೇ\ಲ'. ಸಂ\ೕಣ<ಾಾಗ. [ತೃಗಳL [ಂಡ ಇಲ'ೆ ನರಕದ&' tೕಳLಾH-ೆ ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಯುೊ¨ೕತHರ ಪ$vಾಮದ ¢ೕಕರೆಯ ಪ$ಕಲ‚Dೆ. ಇದ$ಂದ ಆrಾ 1ೕವದ ಸ5Jಾವದ ಅ¢ವೃ¨ ಆಗೆ. “ಸ?ಾಜದ ವFವ.Dಾಯಕ$ಲ'ದ. ಅದನು ಪ$ಹ$Y ಎನುವ Qಾ ಥDೆ£ೕ [ಂಡ ಪ #ಾನ. ಗಂಡು-/ೆ¡¥ನ ಅನುQಾತ <ೆಾFಸ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ =ಾರಣ pೇಷಂದ ನಮE I$ಯ$ೆ ಅವರ ಾ$ಯ&' zಾಧಕ<ಾದC-ೆ. “Qಾ -ಾಬ¨ ಕಮಂದ ಅವರನು =ಾQಾ” ಎನುವ [ತೃೇವೆಗಳ ಪ*ೆ. pಾಶ5ತ ?ೌಲFದ ಸ?ಾಜಧಮ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 37 . ಅದರ&' ಒಟುB ನೂರು ೇವೆಗಳL. ಇೕ ಸ?ಾಜ ನರಕ=ೆ> /ೋಗzೇ=ಾಗುತHೆ. ಇೊಂದು ೇವಾಗಣ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 uಪH ಮನYÄನ ಮಕ>ಳL ಹುಟುBವMದ$ಂದ.ೆ½ Dಾಶ<ಾಗುವMದ$ಂದ ಸ5Jಾವ Dಾಶ<ಾಗುತHೆ. ಈ ಸೂ½ಲಶ$ೕರಂದ ಈೆ ಬಂದ ˆೕ8ೆ. ಯುವಕ$ಲ'ದ ಸ?ಾಜ. ಇಂತಹ ಮ/ಾಯುದ¨ಂದ ಇೕ ಸ?ಾಜ Dಾಶ?ಾದ ಕುಲಕಂಟಕರು Dಾ<ಾಗುೆHೕ<ೆ ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಕಳಕl.ಧ?ಾಃ ಕುಲಧ?ಾಃ ಚ pಾಶ5ಾಃ -ಸ?ಾಜದ ಬಣ¥ೇೆ =ಾರಣ-ಾದ ಕುಲೇಗಳ ಇಂಥ ತಪM‚ಗlಂದ ಸಹಜ ಧಮಗಳL ಮತುH ಅlರದ ಕುಲಧಮಗಳL Dೆ8ೆೆಡುತH<ೆ. ಸ?ಾಜ ಈ $ೕ.HಾC-ೆ. 1ೕವವನು ರuಸುವ ೇವಾಗಣ-[ತೃಗಣ. ಇದು ಸ$ /ೊಂದzೇ=ಾದ-ೆ ಅೆಷುB ವಷಗಳL zೇಕು? DಾವM ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ವನು Dೋದ-ೆ ಅ&' ಕTಷ» ಐವತುH ಲ™ ಮಂ ಜನ ಸ. ಇ&' [ಂಡ ಅಂದ-ೆ ಏನು? ಅದರ ಮಹತ5 ಏನು? ಅದು rಾ$ೆ /ೋ /ೇೆ . ವF\Hತ5 ಕಸನ Dಾಶ<ಾಗುತHೆ. ಈ [ತೃಗಳನು Tಯಂ. ಎ8ಾ' ನಂtಕಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಂRಾಗ. ೋwೈ-ೇೈಃ ಕುಲÙDಾಂ ವಣಸಂಕರ=ಾರ=ೈಃ । ಉಾÄದFಂೇ ಾ. DಾವM /ಾಕುವ ಸೂ½ಲ<ಾದ [ಂಡ ಸತH 1ೕವ=ೆ> Dೇರ<ಾ /ೋ .

Iೕೆ ಜನE<ೆ8ಾ' ನರಕದ&'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 Dಾಶ<ಾಗುತHೆ. ಇ.ೕತFನುಶುಶು ಮ ॥೪೪॥ ಉತÄನ ಕುಲಧ?ಾvಾž ಮನುwಾFvಾž ಜDಾದನ | ನರ=ೇ Tಯತž <ಾಸಃ ಭವ. ಇಹದಲೂ' ನರಕ. ಆಯುಧ Iಯದ ನನನು #ಾತ-ಾಷÆರು ಆಯುಧ Iದು =ೊಲು'ವMಾದ-ೆ ಅದು ನನ JಾಗF<ಾೕತು. ಅನುಶುಶು ಮ. ಉತÄನಕುಲಧ?ಾvಾಂ ಮನುwಾFvಾಂ ಜDಾದನ । ನರ=ೇ Tಯತಂ <ಾ. ಕುಲ ಧಮದ Dೆ8ೆದ[‚ದವ$ೆ ನರಕ<ೇ ಮುಯದ Dೆ8ೆ ಎಂದು =ೇl ಬ8ೆ'ವM.ೆ†ಂದ ನಮE ಮಂಯDೇ =ೊಲ' /ೊರAೆCೕವಲ' ! ಇ&' ಅಜುನ ಕುYದು tೕಳLವ ದ5Tಯ&' /ೇಳLಾHDೆ. ಯ ?ಾಮಪ .ಓ ಜDಾಧನ. ಪರವ* ನರಕ<ಾಗಲು Dಾ<ೇ =ಾರಣ<ಾಗುೆHೕ<ೆ.“ಅ¾Fೕ.HತುH? DಾವM ೊಡÏ ತಪ‚ನು ?ಾಡಲು =ೈ /ಾಕು. -ಾಜF ಸುಖದ 8ೋಭಂದ ನಮE ಜನರDೇ DಾವM =ೊಂದು ಇೕ ಜDಾಂಗವನು ಅಧಃQಾತ=ೆ> ತಳLoವ =ೆಲಸ ನ„Eಂಾಗು.ಒಂೊˆE ಎದುರು Tಂತು /ೋ-ಾಡದ.HತುH” ಎಂದು. ಎಂಥ ೊಡÏ ದುರಂತ.HೆCವM. Iೕೆ ಇಹವ* ನರಕ.ೕ=ಾರಮಶಸºž ಶಸºQಾಣಯಃ । #ಾತ-ಾwಾÆ ರvೇ ಹನುFಸHDೆæ ‡ೇಮತರಂ ಭ<ೇ© ॥೪೬॥ ಯ ?ಾž ಅಪ . ಎಂೆಂದೂ ನರಕದ8ೆ'ೕ =ೊ˜ೆಯುವ ಪ$Y½. ಅDಾ =ಾಲಂದ ಸ?ಾಜ ಒ[‚=ೊಂಡು ಬಂದ Y½ರಧಮ =ೊVk=ೊಂಡು /ೋಗುತHೆ” ಎಂದು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ ಮುಂೆ ತನ <ಾದವನು ಮಂಸುಾHDೆ. ಪರದಲೂ' ನರಕ.lೆCೕDೆ. ಬರುತHೆ ಎಂದು . ಅ/ೋ ಬತ ಮಹ© Qಾಪಂ ಕತುಂ ವFವYಾ ವಯž । ಯé -ಾಜFಸುಖ8ೋJೇನ ಹಂತುಂ ಸ5ಜನಮುದFಾಃ ॥೪೫॥ ಅ/ೋ ಬತ ಮಹ© Qಾಪž ಕತುž ವFವYಾಃ ವಯž | ಯ© -ಾಜFಸುಖ8ೋJೇನ ಹಂತುž ಸ5ಜನž ಉದFಾಃ -ಅ¾Fೕ! ಎಂಥ I$ಯ ತಪ‚ನು ?ಾಡೊಡೆCವM DಾವM ! ೊ-ೆತನದ ಸುಖದ ದು-ಾ.ೕ=ಾರž ಅಶಸºž ಶಸºQಾಣಯಃ | #ಾತ-ಾwಾÆಃ ರvೇ ಹನುFಃ ತ© ˆೕ ‡ೇಮ ತರž ಭ<ೇ© -. ಎಂಥ ೊಡÏ Qಾಪ =ಾಯ ನಮE ಮುಂೆ ನRೆಯು..ೋ ಭವ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 38 .lದವರು /ೇಳLವMದನು =ೇl .HತುH? ಎಂಥ ಪ ?ಾದ ಆ /ೋಗು.

ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಅಜುನ ತDೆಲ' JಾವDೆಗಳನು ಕೃಷ¥ನ ಮುಂೆ tVkABಾCDೆ. ಈ ಎ8ಾ' ಮನYÄTಂದ /ೊರ ಬರು. ಕತH8ೆ†ಂದ zೆಳ\DೆRೆೆ =ೊಂRೊಯುFವ ಭಗವಂತನ ಉತHರವನು ಮುಂನ ಅ#ಾFಯಗಳ&' DೋRೋಣ.=ಾರ ?ಾಡುವMೇ ಇಲ'. ಕ. ಮನುಷFನ ಮDೋ-ೋಗವನು /ೇೆ ಗುಣಪಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಗ.=ಾಳಗದ ಕಣದ&' ಅಜುನ tಲು' zಾಣಗಳನು tಸುಟು. ಯುದ¨ ಭೂ„ಯ&' ¼ ೕಕೃಷ¥ ಮತುH ಅಜುನ /ೇೆ ಈ ಏಳLನೂರು pೆq'ೕಕಗಳ ಸಂJಾಷvೆ ?ಾದರು? ಅವ$ೆ ಅಷುB ಸಮಯ ಇೆHೕ? ಎಂದು.ಾºಸºಗಳನು =ೆಳೆ tಟುB =ೈಚ&' ಕುlತು tಟB. ಇದು ಆತನ ಸುಪHಪ ೆಯ&' ಅವTೆ . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಅವರು ನನನು /ೊRೆಯಲು ಬಂದ-ೆ Dಾನು ಪ . ಎಂದು ಅಜುನ =ೈಚಲು'ಾHDೆ.H Iದು ನನನು =ೊಂದ-ೆ ಅದು ನನ JಾಗF<ೆಂದು Dಾನು .Hೆ ೋ$Yದ fದಲ ಮ/ಾ ಮDೋಾT ಕೃಷ¥. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಕೃಷ¥ ಾರಗಳL ಆತನ ಅಜುನನ ಆ.lದ ಷಯ. ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಈ ?ಾನYಕ V=ೆೆÄ.lಯದಂೆ ಅಡ ಕುl. ಯುದ¨ Qಾ ರಂಭದ&' ".lಯದುC. ರಥದ8ೆ'ೕ Tಂತು ಇಷುB ?ಾತDಾದ ಅಜುನ. ಮುಂನ ಅ#ಾFಯ=ೆ> /ೋಗುವ ಮುನ ಒಂದು ಪMಟB pೆ'ೕಷvೆ.ದC JಾವDೆ.¾ಂದು ಷಯ ನಮೆ . ರಥದ ಮಧFದ&' ಕುYದು ಕುlತುtಟB. ತDೆ8ಾ' ಶ.ಾಯುೆHೕDೆ.rಾ /ೊRೆಯುವMದೂ ಇಲ'. ಇದು ?ಾನYಕ ಸಂಘಷ=ೊ>ಳಾದವTೆ fದಲು ?ಾಡುವ V\ೆÄ. ಆದ-ೆ ಮುಂೆ ಕೃಷ¥ /ೇಳLವMದು ನಮೆ .ಾ½ಪಯ ˆೕಚುFತ" ಎಂದು ದಪಂದ /ೇlದ ಅಜುನ.™ಣ ?ಾತ ದ&' ಕರ /ೋದ.Hರ&ಲ'. ಅಜುನ ?ಾತDಾದ ಪ . ಏ=ೆ ಇಂತಹ ದುರಂತ Dೋ ಬದುಕzೇಕು? ಏDಾದರೂ ಸ$. ತತ5pಾಸºೊಂೆ ಮನಃpಾಸºವನು ಅ$ತು pೆ'ೕ°Yಾಗ ?ಾತ ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುತHೆ.ೇನ¾ೕರುಭ¾ೕಮ#ೆFೕ ರಥಂ .æಯರ ಮುಂೆ ರಥವನು T&'ಸೇ ಇCದC-ೆ. ಕೃಷ¥ ತನ ಮನಃpಾYºೕಯ V\ೆÄ(Psychotherapy)†ಂದ ಅದನು ಸಂಪ*ಣ /ೊರ tೕಳLವಂೆ ?ಾದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 Dಾನು ಪ . ನಮE&' /ೆVkನವ$ೆ ಒಂದು ಅನು?ಾನೆ. ಅಳ&Tಂದ ತಳಮlಸುತH ೇರ ಮಲ&' ಕುlತುtಟB.ೆ½ೕ ಉQಾಶ© | ಸೃಜF ಸಶರž ಾಪž pೆqೕಕ ಸಂಗ ?ಾನಸಃ -. ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ ೊ-ೆಯzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 39 . ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ । ಏವಮು=ಾH¦sಜುನಃ ಸಂÃೇ ರ…ೋಪಸ½ ಉQಾಶ© । ಸೃಜF ಸಶರಂ ಾಪಂ pೆqೕಕಸಂಗ?ಾನಸಃ ॥೪೭॥ ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ -ಸಂಜಯ /ೇlದನು: ಏವž ಉ=ಾH¦ ಅಜುನಃ ಸಂÃೇ ರಥ ಉಪ. ನನೆ ಯುದ¨ zೇಡ.

ಇ&' ಸಂJಾಷvೆ DೆRೆಯು.Hರ&ಲ'. ಒಬx ಸಾÎ Tಲ'ೆ ಯುದ¨ Qಾ ರಂಭ<ಾಗು. ಅ&' ?ಾನYಕ<ಾ ಆಂತ$ಕ ತುಮುಲದ&'ದCವನು ಅಜುನ ?ಾತ . ಇಂದು ನಮೆ ಈ pೆq'ೕಕ ಕೂRಾ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'.lರzೇಕು. ಸುಲಭ.ಯನು . ಇDೊಂದು ಮುಖF ಷಯ ಎಂದ-ೆ ೕೆಯನು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೇ ಏ=ೆ /ೇlದ? ಆತನ ಅಣ¥ ¢ೕಮTೆ ಅಥ<ಾ ಇತರ$ೆ ಏ=ೆ /ೇಳ&ಲ'? ಎನುವ ಪ pೆ. ಅದ=ಾ> DಾವM ೕೆಯ JಾಷFವನು . ಇ.ೕ ಕˆ ಸಮಯದ&' /ೇಳಬಲ'ರು /ಾಗು ಅಥ ?ಾ=ೊಳoಬಲ'ರು. -ೋಗ ಬಂದವTೆ ಮೆCೕ /ೊರತು ಇತರ$ಗಲ'. ಇನು ಎಷುB /ೊತುH ಅವರ ಸಂJಾಷvೆ ನRೆ†ತು ಎನುವ ಪ pೆ. ಆನ =ಾಲದ ಯುದ¨ Tಯಮದ ಪ =ಾರ ಯುದ¨ದ&' ಎದು-ಾl Yದ¨ಲ'ದC-ೆ ಅವನ ˆೕ8ೆ ಆಕ ಮಣ ?ಾಡುವಂ. ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 40 . <ೇದ<ಾFಸರು ಅವರ ಸಂJಾಷvೆಯನು ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುವಂೆ ಏಳLನೂರು pೆq'ೕಕ ರೂಪದ&' ನಮE ಮುಂABಾC-ೆ ಅwೆB. ಆ ಮಟBದ ಾನವನು ಇದು DಾವM ಊIಸುವMದೂ ಕಷB.HರುವMದು ಇಬxರು ˆೕ#ಾಗಳ ನಡು<ೆ. ಅದ=ಾ> ¼ ೕಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ(ಆತನ ಮುÃೇನ ನಮೆ) ೕೋಪೇಶ ?ಾದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-01 DಾವM ಮ/ಾJಾರತ =ಾಲದ ಯುದ¨ ಪದ¨. ಅವರ ಸಂಪ*ಣ ಸಂJಾಷvೆ ನRೆದುC ಇಂನ ಈ ಏಳLನೂರು pೆq'ೕಕ ರೂಪದ&' ಅಲ'. ಅಜುನ ಆ =ಾಲದ ಮ/ಾˆೕ#ಾಗಳ&' ಒಬx.ರ&ಲ'. ಪ ಥfೕs#ಾFಯಃ fದಲDೇ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು.ಾ-ಾರು ಪMಟಗಳ&' =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಆದ-ೆ ಮ/ಾ ˆೕ#ಾಗಳL ಇದನು ಅ. ಕೃಷ¥ ಮತುH ಅಜುನರ ನಡು<ೆ ನRೆದ ಸಂJಾಷvೆ ಕೂRಾ ಇಂತಹ ಷಯಭ$ತ ಸಂuಪH ಸಂJಾಷvೆ.ೕ ಸಂuಪH<ಾ ಅ. ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ ಅ.

ಇೊಂದು ಆ<ೇಶ.ಅಜುನ.HಾCDೆ. ಅಾನದ ಮಂಜು ಮನಸÄನು uಪHೊlYೆ.ಾHರ ರೂಪ<ೇ ಇತರ ಹDಾರು ಅ#ಾFಯಗಳL. ಇಂಥ ಸಂಕಟದ&' ಬಲ'ವರು ˆಚkದ.ಕ =ೊ˜ೆ Tನೆ /ೇೆ ಅಂAತು? ಇಂತಹ ತುತುಪ$Y½.ಾರವನು <ಾFಸರು ಇ&' . ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ । ತಂ ತ…ಾ ಕೃಪrಾSSಷBಮಶು ಪ*vಾಕು8ೇ™ಣž । °ೕದಂತ„ದಂ <ಾಕFಮು<ಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ ॥೧॥ ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ-ಸಂಜಯ /ೇlದನು: ತž ತ…ಾ ಕೃಪrಾ ಆಷBž ಅಶು ಪ*ಣ ಆಕುಲ ಈ™ಣž | °ೕದಂತž ಇದž <ಾಕFž ಉ<ಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ -/ಾೆ =ಾರುಣF=ೊ>ಳಾ ಕಂಬT ತುಂt ಕಣು¥ ಮಸು=ಾ ಉಮElಸು.ಪರದ&' ಸ5ಗಲ' /ಾಗು ಇಹದ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 41 . ತ™ಣ =ಾಯಪ ವೃತH-ಾಗzೇ=ಾದ ಈ ™ಣದ&'-ಇೇನು /ೊಲಸು ¾ೕಚDೆ? ಆಯ-ಾದವರು rಾರೂ ಈ $ೕ. ತಕದ ಮೂಲಕ ತನನು ಾನು ಸಮƒY=ೊಳoಲು Dೋಡು. ಎಂದೂ ¾ೕVಸುವMಲ'. ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಜDಾಂಗ ಹೆFೆ =ಾರಣ<ಾಗುೆHೕ<ೆ ಎನುವMದು ಆತನ ತ8ೆಯ&' ತುಂt /ೋೆ.Hೆ. ಸಮಗ ಸಂೇಶದ .ಯ&'.Hರುವ ಅವನನು ಕಂಡು ಕೃಷ¥ ಈ ?ಾತು ನುದ. ಅಜುನTೆ ಇೕ ಸ?ಾಜದ. ಅ&' ಸ5ಗ=ೆ> ಸಲ'ದ. ಕರž ಅಜುನ .ಇ&' ಬರುವ ಉಪೇಶದ . ಈ ಅ#ಾFಯ ಇೕ ಭಗವೕೆೆ ಪಂಾಂಗ ರೂಪದ&'ದುC.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಅ#ಾFಯ ಎರಡು ಯುದ¨ ?ಾಡುವMಲ' ಎಂದು =ೈಚ&' ರಥದ&' ಕುYದು ಕುlತ ಅಜುನTೆ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ ಉಪೇಶ ಎರಡDೇ ಅ#ಾFಯಂದ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ.ಕರಮಜುನ ॥೨॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಕುತಃ ಾ5 ಕಶEಲž ಇದž ಷˆೕ ಸಮುಪY½ತž | ಅDಾಯ ಜುಷBž ಅಸ5ಗFž ಅ\ೕ. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಕುತ.ಾH¦ ಕಶEಲ„ದಂ ಷˆೕ ಸಮುಪY½ತž । ಅDಾಯಜುಷBಮಸ5ಗFಮ\ೕ.ೆ-ೆ IಾC-ೆ. ಜDಾಂಗದ ˆೕ8ೆ ಅನುಕಂಪ. ಇದ=ೆ> ಕೃಷ¥ Tಷು»ರ<ಾ ಉತH$ಸುಾHDೆ.H ಅಲ'. ಇಂಥಹ ಾರಾ-ೆ†ಂದ. ಕೃQೆಯ ಆ<ೇಶಂದ ಕಣ¥&' Tೕ$lಯು. ಇ&' /ೆಸರುೆಸುವ ಈ =ೊ˜ೆ TನDೇ=ೆ ಕ†ತು? "ಎ&'ಂದ ಬಂತು Tನೆ ಈ ಬು¨? ಈ Jೌ. ಇದು ಸಹಜ ಪ ವೃ.

ಾ?ಾ1ಕ<ಾ ಏDೇನು ೊಂದ-ೆ ಆಗಬಹುೆಂದು ಅಜುನ /ೇlದCDೋ. . ಆಯ ಎಂದ-ೆ . ಆದ-ೆ ಅದರ ರುದ¨ . ೕರDಾ ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡು" ಎಂದು /ೇl ಕೃಷ¥. ಅ|=ಾರದ ಗದುCೆ ಏ$ದC-ೆ ಸ?ಾಜದ ಪ$Y½.ಳLವl=ೆ ಇರುವವರು. ¼ ೕ ಕೃಷ¥ ಮ/ಾJಾರತದ ಮುÃೇನ ನಮೆ ಧಮದ ಒಂದು /ೊಸ Yಾ¨ಂತವನು =ೊಟB.ೆ ಅಲ'.ಾ?ಾನF. ತುಂtದ ಸJೆಯ&' ತನ ಸ5ಂತ ಅ. ಅದ\>ಂತ ಹತುHಪಟುB ಅDಾFಯ ಯುದ¨<ಾಗೇ ಇCದC-ೆ ಆಗು. \ೕಳ$ˆಯ ಎೆೇತನವನು ೊ-ೆದು ಎದುC Tಲು'.ಾಧF<ಾದ-ೆ ಯುದ¨?ಾಡುವMದರ&' ತ[‚ಲ'. ಇಲ'. "ನಪMಂಸಕನಂೆ ?ಾತDಾಡzೇಡ. ಅ$ಗಳ ಎೆೆಸುವ ೕರDೆ. ¾ೕಚDೆ ?ಾಡುವMಲ'"-ಎಂದು Tಷು»ರ<ಾ ಅಜುನನ ಸಂಪ*ಣ <ಾದವನು ಒಂೇ ?ಾ.Hೆಯ ?ಾನಭಂಗ=ೆ> =ೈ /ಾ\ದ ಆತ. ಇನು Iಂ. ಕೃಷ¥ ಏ=ೆ Iೕೆ /ೇlದ? ಆತ ಯುದ¨ /ಾಗು ರಕHQಾತವನು ಬಯYದCDೇ ? ಇಾF ಪ pೆ ನಮE&' ಮೂಡುವMದು .ೊlY V=ೆೆÄ(Shock Treatment) TೕಾCDೆ. ಒಂದು ಯುದ¨ಂದ ತಲತ8ಾಂತರದವ-ೆೆ ಅIಂ. ಇ&' ಬಳ=ೆrಾದ "ಆಯ" ಎನುವ ಪದ ಜDಾಂಗ <ಾಚಕ ಪದ ಅಲ'. ಮ/ಾJಾರತ=ೆ> fದಲು ಇದC ಧಮದ ಕಲ‚Dೆ£ೕ zೇ-ೆ.ೇರzೇಕು ಎನುವMೇ /ೊರತು. ಅDಾFಯದ ರುದ¨ ಧ}T ಎತುHವMದು ಮುಖF. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ನ ಪ =ಾರ-rಾವ ಸುಳLo /ೇಳLವMದ$ಂದ ಸ?ಾಜ=ೆ> Iತ<ಾಗುತHೋ ಅದು ಸತF. ೌರ<ಾT5ತರು ಎಂದಥ.ಾಧF<ಾದ-ೆ ಅದು ಅIಂ.ನ&' /ೊRೆದು /ಾ\ದ ಕೃಷ¥.HತುH ¾ೕVY. ಅಜುನTೆ ಾxêಂ. ೆಲು'ವMದು-.ೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 \ೕ.lದವರು. ದು¾ೕಧನ ಆ =ಾಲದ ಮ/ಾ 8ೋಕಕಂಟಕ.ನು.HದC-ೆ.Hಷ» ಪರಂತಪ -Qಾಥ. /ೇrಾಗzೇಡ. ಕನಡದ&' 'ಅrಾF' ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಇೇ ಅಥೆ. ವ¾ೕವೃದ¨ ಾTಗಳL. rಾವ ಸತF /ೇಳLವMದ$ಂದ ಸ?ಾಜ=ೆ> =ೆಡು=ಾಗುತHೋ ಅದು ಸುಳLo. =ೆ'ೖಬFಂ ?ಾಸEಗಮಃ Qಾಥ Dೈತ© ತ5ಯುFಪಪದFೇ । ™ುದ ಂ ಹೃದಯೌಬಲFಂ ತF=ೊH¦ೕ. I$ಯರು ಎಂದೂ ಈ $ೕ. rಾವMದ$ಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 42 . ಅದನು =ೊಲು'ವMದು Qಾ ¡ Iಂ.ೆೆದು Tಲ'zೇಕು ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ.ೆ . Tನ&' ಇದು ತರವಲ'. ಇ&' ಸೂ™Å<ಾ Dೋದ-ೆ: ಯುದ¨<ಾದ-ೆ . ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾ ಸತHರೂ ೊಂದ-ೆ ಇಲ'.ಾ½ಪDೆ .ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ನ #ೋರvೆ ಈ ೇಶದ Dಾಯಕತ5 ಮುಂೆ rಾರ =ೈ . ಏDಾಗು. ಉಾಹರvೆೆ ನರಭ™ಕ ಹು&¾ಂದು ಪ . ಉಾಹರvೆೆ ಸತF /ೇಳLವMದು: ಇದCದCನು ಇದCಂೆ /ೇಳLವMದು ಸತF.ನ ಊ$ೆ ಾl†ಟುB ಒzೊxಬxರDೇ .ೆ: ಒಂದು Iಂ. ಬಂಧು Qೆ ೕಮವಲ'.ೋಲುವMದ\>ಂತ. ಾTಗಳL. ಅಜುನನ&' ಇಂತಹ /ೇತನವನು Dಾನು T$ೕuYರ&ಲ'.HತುH.ೆ†ಂದ ಅDೇಕ ಅIಂ.Hಷ» ಪರಂತಪ ॥೩॥ =ೆ'ೖಬFž ?ಾ ಸEಗಮಃ Qಾಥ ನ ಏತ© ತ5† ಉಪಪದFೇ | ™ುದ ž ಹೃದಯ ೌಬಲFž ತF=ಾH¦ ಉ. ಇಂತಹ ™ುದ ?ಾನYಕ ೌಬಲFವನು ೊRೆದು/ಾ\.

ಆಾಯರ ಹೆF Tನ ಮೂಲ ಉೆCೕಶ ಅಲ'" . ೊ ೕvಾಾಯರನು /ೇೆ ಎದು$ಸ&? ಒಬxರು ನಮE ವಂಶದ ಮೂಲಪMರುಷDಾದ -ಾಜ°.Hದ ಇವರನು =ೊಂದು ಇ8ೆ' ಅವರ DೆತH$Tಂದ DೆDೆದ ಐY$ಯನುಣ¥zೇಕು! ಗುರು I$ಯರನು =ೊಂದು. ¢ೕಷEನನು. ಧಮ=ೆ> Jಾವ ಮುಖF.¾ೕಾÄㄠಪ*ಾ/ಾ ಅ$ಸೂದನ. ಗುರೂನಹಾ5 I ಮ/ಾನುJಾ<ಾ  pೆ ೕ¾ೕ JೋಕುHಂ Jೈ™ãಮ[ೕಹ 8ೋ=ೇ । ಹಾ5Sಥ=ಾ?ಾಂಸುH ಗುರೂT/ೈವ ಭುಂ1ೕಯ Jೋಾ  ರು|ರಪ ಾ¨  ॥೫॥ ಗುರೂ  ಅಹಾ5 I ಮ/ಾನುJಾ<ಾ  pೆ ೕಯಃ JೋಕುHž Jೈ™ãž ಅ[ ಇಹ 8ೋ=ೇ | ಹಾ5 ಅಥ =ಾ?ಾ  ತು ಗುರೂ  ಇಹ ಏವ ಭುಂ1ೕಯ Jೋಾ  ರು|ರ ಪ ಾ¨ -. ೊ ೕಣನನು. ದುಷB ಸಂ/ಾರ=ೆ>ಂದು ಅವತ$Yದ ಅ$ಸೂದನDೆ. ಈ Dೆಲದ&' ¢‡ೆ zೇಡುವMದು ˆೕಲು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಸಜÎT=ೆಯ ರ™vೆ ಆಗುತHೋ ಅದು ಸತF.=ೆಯ Jೋಗವನು ಅನುಭಸುವMದ\>ಂತ. Y$ಯ zೆನು ಹ.ೕî ಉತHರ /ಾಗು ಆತನ ನಗುfಗವನು ಗಮTYದ ಅಜುನನ ?ಾ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ಅಂತಹ Yಂ/ಾಸನ ನಮೇ=ೆ zೇಕು? Page 43 .ನ ಾA ಈಗ ಬದ8ಾಗುತHೆ. ಅದರ Iಂೆ ಇರುವ ಉೆCೕಶ ಏನು ಎನುವMದು ಮುಖF. Y$ವಂ.ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾ=ೊಂಡ ¢ೕಷEೊ ೕಣರಂತಹ ಮ/ಾನುJಾವರನು =ೊಡ8ಾರೋ.ಈ ಮ/ಾನುJಾಗಳನು =ೊಲು'ವ ಬದಲು ಇ8ೆ'. ಇDೊಬxರು ಎ8ಾ' ™. ಎಂದು ¢ನ ಾAಯ&' ಅಜುನ ತನ ?ಾತನು ಮುಂದುವ$ಸುಾHDೆ. ¢‡ೆ zೇ ಬದುಕುವMದು I$ತನವಲ'<ೇ? rಾವ Yಂ/ಾಸನ ಅಂತರಂಗದ ಸತFವನು .¾ೕಾÄㄠಪ*ಾ/ಾವ$ಸೂದನ ॥೪॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ /ೇlದನು: ಕಥž ¢ೕಷEž ಅಹž ಸಂÃೇ ೊ ೕಣž ಚ ಮಧುಸೂದನ | ಇಷು¢ಃ ಪ . ಯ$ಗೂ ೆF =ೊಟB ಮಹ°. ಇಂತಹ ಪ*ಾಹ-ಾದ ಮಹTೕಯರತH /ೇೆ zಾಣ ಹೂಡ& ? ಸೃ°Bಯ ಆಯ&' ಮಧು=ೈತಪರನು ಸಂ/ಾರ ?ಾದ ಓ ಮಧುಸೂದನDೆ. ಾTಗಳ. ಪ*1ಸzೇ=ಾದ ಮಂಯನು DಾDೆಂತು ರಣದ&' zಾಣಗlಂದ /ೊRೆದು /ೋ-ಾಡ&? ಕೃಷ¥ನ .ಅ$ಗಳನು ತ$ದ ಓ ಮಧುಸೂದನ.ಯತH /ೊರಳL.HಾCDೆ. ಆತ Jಾ<ಾ<ೇಶ tಟುB ಈಗ JಾವMಕೆ†ಂದ ಶರvಾಗ. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಕಥಂ ¢ೕಷEಮಹಂ ಸಂÃೇ ೊ ೕಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ । ಇಷು¢ಃ ಪ . ಅಜುನ /ೇಳLಾHDೆ: "ನನ ಕಣ¥ಮುಂೆ Tಂತ ¢ೕwಾEಾಯರು. rಾವ =ಾರಣ=ಾ> /ೋ-ಾಡುೆHೕ<ೆ.

rಾವMದು ಸ$ rಾವMದು ತಪM‚ ಎಂದು . ಮಕ>˜ೆಂದ-ೆ Qಾ ಣ tಡುವ ನಮE ೊಡÏಪ‚ನ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡಲು ಇಷBಲ' ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ.ೆHೕSಹಂ pಾ| ?ಾಂ ಾ5ž ಪ ಪನž ॥೭॥ =ಾಪಣF ೋಷ ಉಪಹತ ಸ5Jಾವಃ ಪೃಾ¶„ ಾ5ž ಧಮ ಸಮೂEಢ ೇಾಃ | ಯ© pೆ ೕಯಃ . ಗುರುಗಳ DೆತH$Tಂದ ೊಯC Jೋಗವನು ಅನುಭYದಂೆ. ನನೆ ?ಾಗದಶನ ?ಾಡು ಎಂದು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 44 .lಯು. rಾವMದು ನಮೆ /ೆಚುk ಒlತು-DಾವM ೆಲು'ವMೇ? ಅಥವ ನಮEನು ಅವರು ೆಲು'ವMೇ? rಾರನು =ೊಂದು DಾವM ಬದುಕ ಬಯಸುವMಲ'¤ೕ. “DಾವM ಯುದ¨ ?ಾ ೆಲು'ವMದರ&' ನಮೆ pೆ ೕಯ. ಯುದ¨ zೇ=ೋ zೇಡ¤ೕ ಎನುವ ೊಂದಲ ನನನು =ಾಡು. ಧಮದ ಬೆ ನನ Vಂತನಶ\H ೊಂದಲದ ಗೂRಾೆ.ಯ&'ೆCೕDೆ. Tನೆ ಶರಣು ಬಂದ ನನೆ ಾ$ ೋರು.lಯು.Hಲ'. ನನೆ =ಾಪಣF ೋಷ ಬಂೆ.lಯಾೆ. ತಂೆ ಸ?ಾDಾದ ಧೃತ-ಾಷÆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ದು¾ೕಧನನ ಸಂಬಳದ ಾಸ-ಾ.ಾFT¼kತಂ ಬೂ I ತDೆæ ¼ಷF.ೊÄೕ ಅಥ<ಾ ಗುರುI$ಯರು ೆಲು'ವMದರ&' ನಮೆ pೆ ೕಯ. ಧಮದ ಬೆೆ ಬೆಾಣದವDಾ Tನನು =ೇಳL.Hಲ'. ಅವರು(=ೌರವರು) ನˆEದುರು Tಂ.ೆಯೂ /ೊರಟು/ೋೆ” ಎಂದು ತನ ಮನYÄನ ಸಂ|ಗ¨ೆಯನು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ ಮುಂೆ tVkಡುಾHDೆ. ನ ೈತé ದEಃ ಕತರDೋ ಗ$ೕ¾ೕ ಯé <ಾ ಜ£ೕಮ ಯ <ಾ Dೋ ಜ£ೕಯುಃ । rಾDೇವ ಹಾ5 ನ 11ೕwಾಮ.ೊÄೕ . ಇ&'ಯ ತನಕ ತನ <ಾದವDೇ ಮಂYದ ಅಜುನ ಈಗ ಕೃಷ¥Tೆ ಶರvಾ ತನಾFವMದು ಒlತು ಎಂದು ಪ pೆ ?ಾಡುಾHDೆ. ಅರಮDೆಯ ಋಣ=ಾ> /ೋ-ಾಟ=ೆ> Tಂತ ಇವರನು =ೊಂದು Yಂ/ಾಸನ<ೇ$ದ-ೆ.Hೆ. =ಾಪಣFೋwೋಪಹತಸ5Jಾವಃ ಪೃಾ¶„ ಾ5 ಧಮಸಮೂEಢೇಾಃ । ಯೆ¶êೕಯಃ . rಾವMದು ನನೆ Iತ ಎಂದು .ಾF© T¼kತž ಬೂ I ತ© ˆೕ ¼ಷFಃ ೇ ಅಹž pಾ| ?ಾž ಾ5ž ಪ ಪನž-ೌಬಲFದ ೋಷಂದ ನನ ಸಹಜ tೕರ=ೆ> ಮಂಕು ಕೆ. ಯುದ¨ದ&' ೆಲ'zೇಕು ಎನುವ ಆ. /ೇಳL ನನದನು: rಾವMದು Tಖರ<ಾದ ಒl.ಾC-ೆ.HೆCೕDೆ.ನ ಾ$? Dಾನು Tನ ¼ಷF. Dಾನು Tನ ¼ಷFDಾ Tನ&' ಶರvಾೆCೕDೆ.ೕ?ಾನ ?ಾಡ8ಾರದ ದಯTೕಯ Y½. ಅವನ ಮಕ>ಳL ನಮE ಮುಂೆ ಯುದ¨=ೆ> Tಂ.ಾC-ೆ.ೆHೕSವY½ಾಃ ಪ ಮುÃೇ #ಾತ-ಾwಾÆಃ ॥೬॥ ನ ಚ ಏತ© ದEಃ ಕತರ© ನಃ ಗ$ೕಯಃ ಯ© <ಾ ಜ£ೕಮ ಯ <ಾ ನಃ ಜ£ೕಯುಃ | rಾ  ಏವ ಹಾ5 ನ 11ೕwಾಮಃ ೇ ಅವY½ಾಃ ಪ ಮುÃೇ #ಾತ-ಾwಾÆಃ --ಇೇ .

ಹುಲು.ಯನು zೇಡು.ಅ$ಗಳನು ತ$ದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 =ೇl=ೊಳLoಾHDೆ. ಇ&'ಯ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಮುಂೆ ಪಂತನಂೆ ?ಾತDಾದ ಅಜುನ.ಯನು ಧೃತ-ಾಷÆTೆ ವ¡ಸುಾH. ಸ5ಗದ&' ಪ ಭುತ5ವನು ಪRೆದರೂ ಕೂRಾ Dಾನು ಈ ದುಃಖವನು /ೋಗ8ಾY=ೊಳo8ಾ-ೆ” ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ.ಾರವDೆಲ' Iೕ$ ಬ. ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ । ಏವಮು=ಾH¦ ಹೃ°ೕ=ೇಶಂ ಗುRಾ=ೇಶಃ ಪರಂತಪಃ । ನ ¾ೕತÄã ಇ.ೇನ¾ೕರುಭ¾ೕಮ#ೆFೕ °ೕದಂತ„ದಂ ವಚಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೧೦॥ Page 45 .ಸತF .HರುವMದು ಇ&' ಸ‚ಷB<ಾ =ಾಣುತHೆ. ನI ಪ ಪpಾF„ ಮ?ಾಪನುಾFé ಯೊ¶ೕಕಮುೊ¶ೕಷಣ„ಂ rಾvಾž । ಅ<ಾಪF ಭೂ?ಾವಸಪತಮೃದ¨ಂ -ಾಜFಂ ಸು-ಾvಾಮ[ ಾS|ಪತFž ॥೮॥ ನ I ಪ ಪpಾF„ ಮಮ ಅಪನುಾF© ಯ© pೆqೕಕž ಉೊ¶ೕಷಣž ಇಂ rಾvಾž | ಅ<ಾಪF ಭೂ?ೌ ಅಸಪತž ಋದ¨ž -ಾಜFž ಸು-ಾvಾž ಅ[ ಚ ಆ|ಪತFž . ತಮು<ಾಚ ಹೃ°ೕ=ೇಶಃ ಪ ಹಸTವ Jಾರತ । . ಸಗರ . “ನನ ಇಂ ಯಗಳL .HYtಡಬಲ' ನನ ಈ ದುಗುಡವನು ದೂ$ೕಕ$ಸಬಲ' ಾ$ಯDೆ =ಾಣದವDಾೆCೕDೆ-ಹೆಗ˜ೇ ಇಲ'ದ.ಾ5„ ೋಂದನ&' TೆCಯನು ೆದC ಅಜುನ 'Dಾನು ಯುದ¨ ?ಾಡ8ಾ-ೆ' ಎಂದು /ೇl ?ೌTrಾದ” ಎಂದು.ೊರ /ೋಗು.ಮೆH 'Dಾನು =ಾದ8ಾ-ೆ' ಎಂದು ಸುಮEDಾದನು! ಸಂಜಯ ಯುದ¨ಭೂ„ಯ&' ಅಜುನನ Y½. ೋಂದž ಉ=ಾH¦ ತೂ°¥ೕž ಬಭೂವ ಹ. ಈ $ೕ. /ೇಳLಾHDೆ: "ಇೕ ಬ /ಾEಂಡದ&' ತುಂtರುವ ನಮE ಇಂ ಯಗಳ .H<ೆ.Hಲ'. ೋಂದಮು=ಾH¦ ತೂ°¥ೕಂ ಬಭೂವ ಹ ॥೯॥ ಸಂಜಯ ಉ<ಾಚ -ಸಂಜಯ /ೇlದನು: ಏವž ಉ=ಾH¦ ಹೃ°ೕ=ೇಶž ಗುRಾ=ೇಶಃ ಪರಂತಪಃ | ನ ¾ೕೆÄãೕ ಇ. ಭೂ„ಯ&'. ನನ ದುಃಖವನು /ೊRೆೋಸಲು ನನೆ ?ಾಗ<ೇ =ಾಣು. ಈಗ ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗ. TೆCಯನು ೆದC ಅಜುನ-ಇಂ ಯಗಳ ಒRೆಯDಾದ ೋಂದನ ಬl Iೕೆಂದು.ಾ?ಾ ಟDಾದರೂ ಕೂRಾ.ಾದ ಇಯ Dೆಲದ ಒRೆತನ ಪRೆದರೂ.

ಈ Jೌ.Hರು<ೆ. ಪಂಾಃ ॥೧೧॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಅpೆqೕಾF  ಅನ5pೆqೕಚಃ ತ5ž ಪ ಾ<ಾಾ  ಚ Jಾಷ. ಆತನ&' ಸಂಪ*ಣ ಶರvಾಗzೇಕು. ಎರಡು ಪRೆಗಳನಡು<ೆ ತಳಮಳೊಂರುವ ಅವನನು ಕು$ತು ಕೃಷ¥ ˆಲುನಗುತH ಈ ?ಾತು ನುದ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಉಪೇಶದ fದಲ ನು. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ?ಾಡುವ ಉಪೇಶ ನˆEಲ'$ೆ ಆತ ?ಾದ ಉಪೇಶ.lದ ಮ/ಾಾTಯಂೆ ?ಾತDಾಡು. ಅದ=ೆ>ಂದೂ .ೇ | ಗಾಸೂನಗಾಸೂಂಶk Dಾನುpೆqೕಚಂ. ಹುಟುB . ಪಂಜರಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 46 . ಅlದವರ ಬೆಾಗ&. ಅlಯದವರ ಬೆಾಗ&. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಅpೆqೕಾFನನ5pೆqೕಚಸH¦ಂ ಪ ಾ<ಾಾಂಶk Jಾಷ.ಾನ ಗುಟBನು ಅ$. ತುಂzಾ . ಇದು ಅಜುನನ ೌಬಲF=ೆ> ಕೃಷ¥ Iದ ಕನ.ೇ | ಗತ ಅಸೂ  ಅಗತ ಅಸೂ  ಚ ನ ಅನುpೆqೕಚಂ. ಇದು ಇೕ ೕೆೆ ಪಂಾಂಗ ರೂಪದ&'ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ /ೇಳLಾHDೆ: "rಾ$ೋಸ>ರ ಅಳzಾರೋ ಅಂತವ$ೋಸ>ರ ಅಳL. . . ಭಗವಂತ ನಮೆ ?ಾಗದಶನ ?ಾಡzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ನಮE ಅಹಂ=ಾರವನು ೊ-ೆದು. ಈ ಪಂಜರದ&' Y\> /ಾ\=ೊಳLoವMದು ಹುಟುB.ೇನ¾ೕಃ ಉಭ¾ೕಃ ಮ#ೆFೕ °ೕದಂತž ಇದž ವಚಃ -ಓ ಭರತ ವಂಶದ ೊ-ೆ£.ಾನ ಇDೊಂದು ಆrಾಮ .Hರು<ೆ" ಎಂದು.lಲ'' ಎನುವ Jಾವ ಕೂಡ ಸ‚ಷB<ಾೆ. ¢ೕಷE ೊ ೕಣರಂತಹ ಮ/ಾತEರು ಸತH-ೆ ಅಳLವMದು ತQೆ‚ೕ? ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ Yಗzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಹುಟುB . ಬಂೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ತž ಉ<ಾಚ ಹೃ°ೕ=ೇಶಃ ಪ ಹಸ  ಇವ Jಾರತ | . 1ೕವ ಅDಾTತF.ರzೇಕು. ಇ&' Tಮೊಂದು ಪ pೆ ಬರಬಹುದು. ಪಂಾಃ -ಅಳzಾರದವ$ಾ Tೕನು ಅಳL. ಆಗ ಖಂತ ನಮೆ ?ಾಗದಶನ YಗುತHೆ. ಅಜುನ ಸಂಪ*ಣ ಶರvಾ ತನಮುಂೆ ಅಂಗ8ಾV Tಂಾಗ.ೋಣ ಬT. ಅಜುನTೆ =ಾರುವMದು =ೆಲವರು(ಗುರುI$ಯರು) . ದುಃಖ=ೆ> ಮೂಲ ಭಯ-ಭಯ=ೆ> ಮೂಲ ಅಾನ.lದವರು ಅಳLವMಲ'.ಕ ಶ$ೕರ 1ೕವ=ೆ> ಒಂದು ಪಂಜರದಂೆ.ಾಯುಾH-ೆ ಇನು =ೆಲವರು(ದುಷBರು) ಬದುಕುಾHರ8ಾ' ಎನುವ ಭಯ-ಅದ$ಂಾ ದುಃಖ.Hರು<ೆ.lದವರು ಆಡದಂಥ ?ಾತುಗಳನು ೋVದಂೆ ಆಡು.Hರು<ೆ.ಾಲ'. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ /ೇಳLವMದನು Y5ೕಕ$ಸುವ ಹಂತವನು ತಲು[ಾCDೆ. ಈ ಅಂಶವನು ಮನYÄನ&'ಟುB=ೊಂಡು ಕೃಷ¥ನ ಉಪೇಶವನು ಆ&. ¼ ೕಕೃಷ¥ ನಸುನಗುತH ತನ ?ಾತನು ಆರಂ¢ಸುಾHDೆ. ಇ&' 'Tನೇನೂ .lಾಗ ನಮೆ ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ YಗುತHೆ. ಆತನ&' Jಾ<ಾ<ೇಶ /ೊರಟು/ೋ ಶ-ಾಣಗ.

ಹುAB ಬಂದವTೆ . ಇನು ಮುಂದೂ Dಾ<ೆಂದೂ ಇಲ'<ಾಗುವವರಲ'.ಾವM. Dಾನು /ೇೆ ಅDಾTತF¤ೕ /ಾೇ ಪ .ಾವM.HಾCDೆ. ಈ 1ೕವವನು ಆ ೋಟದ&' t.H ಅದ=ೊ>ಂದು ಅYHತ5ವನು =ೊಟB.†ಂದ ಪ ಕೃ. ಆತ /ೇಳLಾHDೆ: "Dಾನು-Tೕನು ಈ ಎ8ಾ' -ಾಜರು.ಾವM ಅT<ಾಯ.ಾಧF" ಎಂದು. ಭಗವಂತ ಒಬx ೋಟಾರನಂೆ. ೇಹ Dಾಶ<ಾಾಗ 1ೕವ Dಾಶ<ಾಗುವMಲ'.¾ಂದು 1ೕವರು ಕೂRಾ ಅDಾTತF.ಾವM ಭrಾನಕವಲ'. ಕೃಷ¥ ಆತTೆ ಅದ-ಾೆನ ಸತFದ ಇDೊಂದು ಮುಖದ ಪ$ಚಯ ?ಾಸು.Hಲ'" ಎಂದು. ಇಂದು ಇೆCೕ<ೆ /ಾಗು ಮುಂೆ ಕೂRಾ ಇರುೆHೕ<ೆ. ಅನಂತ 1ೕವದ ಹರವM ಅನಂತ =ಾಲದ ತನಕ Tರಂತರ<ಾರುತHೆ. ಪ .ರುಾH-ೆ.HCೕಯ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಒಂದು 1ೕವದ ಸ5Jಾವ ಇDೊಂದು 1ೕವದ ಸ5Jಾವ\>ಂತ ¢ನ. ಅಜುನ ಕಂದುC =ೇವಲ ಐIಕ ಪ ಪಂಚ<ಾದ-ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನ /ಾ\ದ ಎ8ಾ' 8ೌ\ಕ ಪ pೆಗಳನು tಟುB ಅವTೆ ಸತFದ .HಾCDೆ. ಈ ಆrಾಮದ&' Dೋದ-ೆ /ೊಸ ಅಂ ೊಡುವMದು ಹುಟುB-ಹ˜ೆ ಅಂ ೊ-ೆಯುವMದು .£Rೆೆ ಪಯ¡ಸುವ \ £ .Dಾನು Iಂೆ ಎಂದೂ ಇರದCವನಲ'. ಆತE ಅDಾTತF. ಈ ಾನ ನಮದC-ೆ ನಮೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 /ೊರ /ೋಗುವMದು .ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾಸು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 47 .ಸzೇ\ಲ' ಎನುವ ?ಾ.ಾಲ'.HಾCDೆ.HರುವMದು .ಾನ ಬೆ DಾವM ಏ=ೆ Vಂ. Tೕನು ಆಡು.ಾನ ಭಯರುವMಲ'. ಅಲ' ಈ ಅರಸರೂ. ಕೃಷ¥ ಇ&' . ಆತE ಎಂೆಂಗೂ ಅಜ-ಾಮರ. ಅlಯದವರ ಬೆಾಗ&. ಆದC$ಂದ ಅlದವರ ಬೆಾಗ&. . 1ೕವ ಒಂದು tೕಜದಂೆ. ಮನುಷF ತನ ಕೃ. Iಂೆ ಇೆCವM.¾ಂದು 1ೕವ ಅದರ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಈ ಪ ಪಂಚದ&' zೆ˜ೆಯುತH<ೆ.ಾನ ಮಮವನು ಚDಾ ಅ$. ಈ =ಾರಣಂಾ ಈ ಪ ಪಂಚ ಇwೊBಂದು <ೈದFಪ*ಣ. ಆದ-ೆ ೇಹ Dಾಶ ಅT<ಾಯ. . ಆತEವನು =ೊಲು'ವMದು ಅ.ಳLವl=ೆಯ ?ಾತಲ'. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಾTಗಳL ಹುಟುB-.lದವರು ಅಳLವMಲ' ಎನುವMದನು ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ಮನವ$=ೆ ?ಾಸು. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ಾTಗಳL ಆಡುವ ?ಾತನು Tೕನು ಆಡು. ಅಲ' Tೕನೂ.ಾವM.¾ಂದು 1ೕವ=ೆ> ಅದರೆCೕ ಆದ ಸ5Jಾವೆ. ಆತE=ೆ> ಎಂದೂ . Tನ . ಆತ ಈ ಪ ಪಂಚ<ೆಂಬ ೋಟದ ಸೃ°B ?ಾ. ಪ .ೆ ಪ*ರಕ<ಾ. ನೆ5ೕ<ಾಹಂ ಾತು DಾSಸಂ ನ ತ5ಂ Dೇˆೕ ಜDಾ|Qಾಃ । ನೈವ ನ ಭwಾFಮಃ ಸ<ೇ ವಯಮತಃ ಪರž ॥೧೨॥ ನ ತು ಏವ ಅಹž ಾತು ನ ಅಸž ನ ತ5ž ನ ಇˆೕ ಜನ ಅ|Qಾಃ | ನ ಚ ಏವ ನ ಭwಾFಮಃ ಸ<ೇ ವಯž ಅತಃ ಪರž-. ಅದನು ಸಮƒಸುವ ?ಾತನು /ೇಳLಾHDೆ.ಳLವl=ೆ£ೕ ಶ5ದ ಸತF ಎನುವ ಭ ˆ†ಂದ Tೕನು ?ಾತDಾಡು.

ಆದ-ೆ ಎಂದೂ Dಾಶ<ಾಗದ ೈತನF ಈ '1ೕವ'. ರಸ. ಇದು ಎಲ'ವMದರ ಮೂಲ. ರೂಪ.™ಸ5 Jಾರತ -. ಒಂದು ನ Dಾಶ<ಾಗುವ ಈ ೇಹದ ಬೆ |ೕರDಾದವನು ಎಂದೂ ಅಳLವMಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.. 1ೕವನದ&' DಾವM ಅನುಭಸುವ ಸುಖ ಮತುH ದುಃಖದ ಮೂಲ “?ಾಾ ಸ‚pಾ". ಇಂಥ&' |ೕರDಾದವನು ಕಂೆಡುವMಲ'. ಈ =ಾರಣ=ಾ> rಾರೂ ದುಃáಸುವMಲ'. rಾವ ೇಹದ ಮೂಲಕ JಾಂದವFದ ನಂಟನು zೆ˜ೆY=ೊಂರುೆHೕ¤ೕ . ಸತH ಬlಕ ಮೆH ಮರುಹುABDೊಂೆ /ೊಸ ೇಹ. Tರಂತರ<ಾ ಇರುವಂಥವಲ'. zಾಲFದ&'ನ ೇಹ rೌವನದ&'ಲ'. ಶಬC.HೆCೕ<ೆ ಎನುವ ಅ$ವM ?ಾತ ಇಲ'. ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ TೕಡುವಂಥವM. ೇಹ Dಾಶ<ೆಂದ-ೆ ಸ5ರೂಪ Dಾಶವಲ'. ನಮೆ .lರುವMದು ನಮE ಈನ ಅYHತ5 ?ಾತ .ಾHಂYH. DಾವM zಾಲFದ ೇಹವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು rೌವನದ ೇಹವನು ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ. ಇ&' |ೕರ ಎಂದ-ೆ ಅ$ನ ಆನಂದವನು ಅನುಭಸುವ ಾT(|ೕ+ರಃ). ಮುಪM‚ /ೇೆ-/ಾೇ ೇಹದ ಬದ8ಾವvೆ ಕೂRಾ. ಈ ೇಹದ&'ರುವ 1ೕವ ಪ .HರುತHೆ. ?ಾಾ ಸ‚pಾಸುH =ೌಂೇಯ ¼ೕೋಷ¥ಸುಖದುಃಖಾಃ । ಆಗ?ಾQಾ†DೋTಾF.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ೇIDೋSYE  ಯ…ಾ ೇ/ೇ =ೌ?ಾರಂ rೌವನಂ ಜ-ಾ । ತ…ಾ ೇ/ಾಂತರQಾ [H|ೕರಸHತ ನ ಮುಹF. ಗಂಧ ಇ<ೇ ನಮE ಸುಖ-ದುಃಖಗlೆ =ಾರಣ<ಾದ ಐದು ?ಾೆ ಗಳL. ೇಹ Dಾಶ<ಾ /ೊಸ ೇಹ ಬರಬಹುದು.™ಸ5 Jಾರತ ॥೧೪॥ ?ಾಾ ಸ‚pಾಃ ತು =ೌಂೇಯ ¼ೕತ ಉಷ¥ ಸುಖ ದುಃಖ ಾಃ | ಆಗಮ ಅQಾ†ನಃ ಅTಾFಃ ಾ  . ಹರಯ. ಅವMಗಳನು ಸIY=ೋ. ಅದು ಇಲ'<ಾಗುತHದ8ಾ' ಎನುವ ದುಃಖ . ಆದ-ೆ ನಮೆ DಾವM ಎ&'ಂದ ಬಂೆವM /ಾಗು ಎ&'ೆ /ೋಗು.ಾನ&' '=ಾಣುವ’ ಇDೊಂದು ೇಹ ಇಲ'<ಾಗುತHೆ-ಆಗ ದುಃಖ. ॥೧೩॥ ೇIನಃ ಅYE  ಯ…ಾ ೇ/ೇ =ೌ?ಾರž rೌವನž ಜ-ಾ | ತ…ಾ ೇ/ಾಂತರ Qಾ [H |ೕರಃ ತತ ನ ಮುಹF. ಓ Jಾರತ.™ಣದ&' ತನ ೇಹ ಪ$ವತDೆಯನು ಅನುಭಸು.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮEನು =ಾಡುತHೆ. ಎ&' ಾನೆ¾ೕ ಅ&' ದುಃಖಲ'. rೌವನದ&'ನ ೇಹ ಮು[‚ನ&'ಲ'.—ೇಹದ&'ರುವ 1ೕವ=ೆ> ಈ ೇಹದ8ೆ' ಎ˜ೆತನ. ಷಯ ಸಂಪಕಗ˜ೆ ತಂಪM-tYಗಳ. ಸ‚ಶ. ಆದ-ೆ .=ೌಂೇಯ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 48 . ಇವM ಬಂದು /ೋಗುವಂಥವM. DಾವM rಾವMದನು ನಮE ಇಂ ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ IಸುೆHೕ¤ೕ ಅದು ?ಾೆ . rೌವನದ ೇಹವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ಮು[‚ನ ೇಹವನು ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ.

ಸೂ½ಲ ಶ$ೕರದ&'ದೂC ಕೂRಾ rಾ$ೆ ?ಾಾ ಸ‚ಶಂದ ಬರುವ ಸುಖ-ದುಃಖ zೇ-ೆ-zೇ-ೆrಾ =ಾಣುವMಲ'¤ೕ.ಾಧಕ 1ೕವ. DಾವM ನಮE JಾವDೆಗಳನು ಸಹDೆ ?ಾ=ೊಳLoವMದನು ಕ&ತು=ೊಳozೇಕು. Dಾ<ೇ ನಮE ?ಾನYಕ JಾವDೆಗlಂದ ಮತುH ಅನುಭವಗlಂದ T„Y=ೊಂರುವMದು ಈ ಸುಖ-ದುಃಖ. ಅದು ಬಂದು /ೋಗುವಂತದುC.ೋSಮೃತಾ5ಯ ಕಲ‚ೇ ॥೧೫॥ ಯಂ I ನ ವFಥಯಂ. ಏೇ ಪMರುಷಂ ಪMರುಷ ಋಷಭ | ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖž |ೕರž ಸಃ ಅಮೃತಾ5ಯ ಕಲ‚ೇ--ಓ ಗಂಡುಗ&£ೕ.ೆ½ ಇಲ'. TೆCಯ&' ನಮೆ "ನನ" ಎನುವMದು ಇಲ'. fದಲು ಸುಖ=ೊಟB ವಸುH<ೇ ಮುಂೆ ದುಃಖ<ಾ ಪ$ಣ„ಸಬಹುದು. ಆದ-ೆ ಪMರುಷ ಎಂದ-ೆ ‘ಪMರದ&' ಇರುವ 1ೕವ’. ಆದC$ಂದ ಪMರುಷ ಎಂದ-ೆ ?ಾನವರು(Human being) ಅಥ<ಾ . rಾವ ಶ$ೕರವನು[ಾTಯನು] ಇವM =ಾಡ8ಾರ¤ೕ. ಷಯಗಳ ಸ‚ಶಂದ ಸುಖ-ದುಃಖ ಬರುತHೆ. ‘ಪMರುಷ ಎಂದ-ೆ ಗಂಡಸು. DಾವM ಸುಖ ಬಂಾಗ IಗುವMಲ'. ಪMರ ಎಂದ-ೆ ಪ*ಣ<ಾದ ೇಹ. ಪMರುಷ ಎನುವMದ=ೆ> ಇDೊಂದು ಅಥ ‘ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏವDಾದ ೇವರನು . ನಮE 1ೕವನದ&' ಬರುವ ಪ .lದವ’.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಸುಖ-ದುಃಖಗlೆ ಒಂದು ವFವ. TೆCಯ&' ಎಲ'ವ* Tಮಲ.ಾಧDೆ-fೕ™’-ಎನುವ ಮೂಢನಂt=ೆ ನಮE&'ೆ. ಅವನು ಸುಖ-ದುಃಖವನು ಸಮDಾ =ಾಣಬಲ' |ೕರ. ನಮೆ ಸುಖ-ದುಃಖ ಏ=ೆ ಬರುತHೆ ಎನುವ ಾನಾCಗ. ಅದು ನಮE ?ಾನYಕ ಕಲ‚Dೆಯ ಫಲ. ಆತ ಸುಖ ದುಃಖವನು ಸಮDಾ =ಾಣಬಲ' |ೕರDೆTಸುಾHDೆ. ದುಃಖ ಬಂಾಗ ಕುಗುವMಲ'. ಯಂ I ನ ವFಥಯಂೆFೕೇ ಪMರುಷಂ ಪMರುಷಷಭ । ಸಮದುಃಖಸುಖಂ |ೕರಂ . "ನನ" ಎನುವMದು ದುಃಖ=ೆ> ಮೂಲ =ಾರಣ. ದುಃಖದ ಮೂಲದ ಅDೆ5ೕಷvೆ ?ಾಾಗ ದುಃಖ ಸಹF<ಾಗುತHೆ. rಾವMದು ಬಂೋ ಅದನು Y5ೕಕ$ಸುವMದನು ಕ&ತು=ೊಳozೇಕು.ೇರಲು ತಕ>ವDಾಗುಾHDೆ. ಬಂದCನು ಬಂದಂೆ ಎದು$ಸುೆHೕDೆ ಎನುವ ಆತE.¾ಂದು ಸುಖ-ದುಃಖಕೂ> ಒಂದು =ಾರಣೆ. ಇ&' "ಪMರುಷ" ಎನುವ ಪದ ಬಂೆ. ನನೆ 'ಅೇ zೇಕು'. ಕೃಷ¥ ಮುಂದುವ$ದು /ೇಳLಾHDೆ: “rಾವ ಪMರುಷTೆ ‘?ಾಾ ಸ‚ಶ’ =ಾಡುವMಲ'¤ೕ ಅವನು ಸುಖದುಃಖವನು ಸಮDಾ =ಾಣಬಲ' |ೕರ” ಎಂದು. ಅದು ¼ೕೊಷ¥ದಂೆ. ಅಂದ-ೆ ?ಾನವ ೇಹ.ಾಲ'ದ ಾಣವನು . ಇದ$ಂದ Qಾ-ಾಗುವ ಉQಾಯವನು Dಾ<ೇ ಕ&ತು=ೊಳozೇಕು. ಅಂತವನು . ಸುಖ-ದುಃಖ 1ೕವನದ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 49 .ೆF. ಎಚkರ ಮತುH ಕನYನ&' ?ಾತ ಈ ಸಮ.ೆ½ೖಯದC-ೆ ದುಃಖಲ'. ಆದC$ಂದ ಎಂದೂ TೆCಯ&' ದುಃಖಲ'. ಗಂಡಸ$ೆ ?ಾತ . 'Iೕೇ ಆಗzೇಕು' ಎನುವ VಂತDೆ ದುಃಖ=ೆ> ಮೂಲ =ಾರಣ. ಸುಖ-ದುಃಖ 1ೕವದ ಧಮವಲ'. ಒಬx$ೆ ಸುಖ<ಾದದುC ಇDೊಬx$ೆ ದುಃಖ<ಾಗಬಹುದು.

ಇದು ¼‡ೆ ಅಲ'-¼™ಣ. ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ವನು pೆ'ೕಷvೆ ?ಾದ-ೆ ಅ&' ಯುದ¨=ೆ> =ಾರಣ-ಾದವರು Qಾಂಡವರಲ'.ಾಧFಲ'. ಇಂತಹ ?ಾನYಕ ಸಮೋಲನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು .ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾ=ೊಂಡ ಾTಗಳL ಕಂಡು=ೊಂಡ =ೊDೆಯ ಸತFದು. [=ೆಡುಕು ?ಾ ಒlಾಗದು.lದು fೕ™ವನು ಪRೆಯಾH-ೆ. . ಇಂತಹ ಾನರುವವನು |ೕರDಾಗುಾHDೆ.¾ಂದು pೆq'ೕಕಕೂ> ಹತುH ಅಥಗl<ೆಯಂೆ. ಸುಖ-ದುಃಖವನು ನಮೆ =ೊಡುವವನು ಭಗವಂತ.HTಂದ ಅJಾವಲ'. ಈ ಪ pೆೆ ಇ&' ಉತHರೆ.Hರುವಂೆ Jಾಸ<ಾದರೂ ಕೂRಾ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಸ‚ಷB<ಾ /ೇಳLಾHDೆ: “ಒ˜ೆoಯ =ೆಲಸ ?ಾಡು<ಾಗ rಾರ ಭಯವ* zೇಡ /ಾಗು ಅದ$ಂದ ದುಃಖಲ'” ಎಂದು. ಅೊಂದು ?ಾನYಕ Y½. =ೆಲ¤ˆE =ೆಟB =ೆಲಸ ?ಾಡುವವರು ಸುಖಪಡು. ಅದು ನಮE ಕಮ ಫಲ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಬರುವ ಅ8ೆಗಳL. ಈ ಾನಾCಗ ?ಾತ ನಮೆ ಸುಖ-ದುಃಖವನು ಏಕರೂಪದ&' =ಾಣುವ ಮನಃY½. ˆೕ&ನ pೆq'ೕಕವನು DಾವM ಇDೊಂದು ಆrಾಮದ&' Dೋದ-ೆ. Dಾಸೋ ದFೇ [S]Jಾ¤ೕ DಾJಾ¤ೕ ದFೇ ಸತಃ । ಉಭ¾ೕರ[ ದೃwೊBೕSನHಸH¦ನ¾ೕಸHತH¦ದ¼¢ಃ ॥೧೬॥ ನ ಅಸತಃ ದFೇ (ಅ)Jಾವಃ ನ ಅJಾವಃ ದFೇ ಸತಃ | ಉಭ¾ೕಃ ಅ[ ದೃಷBಃ ಅಂತಃ ತು ಅನ¾ೕಃ ತತ5 ದ¼¢ಃ -. ಇದು ನಮೆ =ೊಡುವ ದುಃಖದ Iಂೆ ಭಗವಂತTಟB ಮ/ಾ =ಾರುಣF. ಇದರ&' ಒಂದು zೇಕು.ೕ?ಾನವನು ಬಲ'ರು.Hನ ತತ5ವನು .Hಗೂ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 50 .Hನ&' Jಾವಲ'” ಅಂದ-ೆ ಒ˜ೆoಯ =ೆಲಸ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಎಂದೂ ದುಃಖಲ'. ಅಸ. ಮ/ಾJಾರತದ ಪ .Tಂದ =ೆಡು=ಾಗದು]. ಆದ-ೆ ಅಜುನನ ಪ pೆ.ತನ ಗುರುI$ಯರನು =ೊಲು'ವMದು Qಾಪವಲ'<ೇ? ಎನುವMದು.. ಸುಖ-ದುಃಖವನು „ೕ$ Tಲ'ಬಹುದು.ಳLವl=ೆ†ಂದ #ೈಯ ಬರುತHೆ. /ಾೇ ಭಗವಂತ ನಮE ಉಾ¨ರ=ಾ> ನಮೆ ದುಃಖವನು =ೊಡುಾHDೆ. =ೆಟB =ೆಲಸ ?ಾದ-ೆ ಸುಖಲ'. ಭಗವಂತTಗೂ ಅlಲ'. ಾ† ತನ ಮಗುನ ಉಾ¨ರ=ಾ> /ೇೆ ¼‡ೆ =ೊಡುಾH˜ ೆ{ ೕ. ಬರುತHೆ. ಧಮ ರ™vೆಯ /ಾಯ&' 'ನನವರು' ಎನುವMದು ಸಲ'ದು. rಾವMದು ಬಂೋ ಅರ& ಎಂದು ಬದುಕzೇಕು.ಾರ ಬಂಧದ&' ಮರl ಹುಟುBವMಲ'. Qಾಂಡವರು ಧಮ ರ™vೆಯ /ೊvೆಾ$=ೆ†ಂದ ಯುದ¨=ೆ> ಸಾÎರುವMದು. ಒl."ನ ಅಸತಃ ಅJಾವಃ ಸತಃ ಅJಾವಃ ನ ದF. ಜಗ. ದುಃಖ 1ೕವನದ Tಜ<ಾದ ಅನುಭವ. ನಮೆ ಸುಖ-ದುಃಖವನು ಇDೊಬxರು ೆ5ೕಷಂದ =ೊಡುವMದಲ'. ಅದು ಾಾ>&ಕ.ಪ ಕೃ.ಳLವl=ೆ /ಾಗು #ೈಯವನು ಗlಸುಾH-ೋ. ಅಧಮದ /ಾಯನು ತುlದವ ಎಂದೂ ಯಶಸÄನು =ಾಣಲು . rಾರು ಒಂದು ಜನEದ&' ಸುಖದುಃಖವನು ಸಮDಾ =ಾಣಬಲ' . ಇDೊಂದು zೇಡ ಎನುವ ಆ£> ಸ$ಯಲ'." ಅಂದ-ೆ ಸ. ಅವರು ಮುಂೆಂದೂ ಈ ಸಂ. “ಸ. Tಜವ ಕಂಡವರು ಈ ಎರಡರ . ಮನುಷF ದುಃಖದ&' zೆ˜ೆಾಗ ಗlಸುವ ಅನುಭವ ಎಂದೂ ಸುಖದ&' ಗlಸ8ಾರ.ಗೂ ಅlಲ'.

ಮತುH ಪMರುಷTೆ ಅ|ೕನ<ಾರುವ 1ೕವ ಕೂRಾ ಅDಾTತF. Iೕರು<ಾಗ ೇ/ಾ¢?ಾನ ಸಲ'ದು.Hಗೂ ಅJಾವಲ' ಎಂದಥ. ಪ ಕೃ.. ೇಹ Dಾಶ. 1ೕವ /ಾಗು ಈ ಎ8ಾ' ತತ5ಗಳನು ಪ . ಆತ =ಾಲತಃ. /ಾಗು ಮುಂೆ ಕೂRಾ ಇರುತHೆ. ಇದನು rಾ$ಂದಲೂ Dಾಶ ?ಾಡಲು . ಏತ$ದಲೂ ಅವTೆ ಅlಲ'. ಅಂತವಂತ ಇˆೕ ೇ/ಾ TತF.ಯ Dಾಶಲ'. ಅಸ© ಎಂದ-ೆ ಸೂ½ಲ ಪ ಪಂಚ=ೆ> =ಾರಣ<ಾರುವ. ಈ ಪ ಕೃ.--rಾವMದು ಈ ಎಲ'ವನು <ಾF[Yೆ ಅದು ಅlಲ'ದುC ಎಂದು . ಗುಣತಃ <ಾFಪHDಾರುವ ಅನಂತ ಸ5ರೂಪ..ಾEé ಯುಧFಸ5 Jಾರತ ॥೧೮॥ ಅಂತವಂತ ಇˆೕ ೇ/ಾಃ TತFಸF ಉ=ಾHಃ ಶ$ೕ$ಣಃ | ಅDಾ¼ನಃ ಅಪ ˆೕಯಸF ತ. ಈ ಐವೊHಂದು ಅ™ರಗ˜ೇ ಮೂಲಭೂತ<ಾರುವ ಇೕ ಶಬC ಪ ಪಂಚ. ಆತ ಅವFಯ.Qಾಸುವ ಶಬC[<ೇದ] ಅDಾTತF. ರೂQಾತEಕ ಪ ಪಂಚದಂೆ Dಾ?ಾತEಕ ಪ ಪಂಚೆ. ಅಪ*ಣತ5 ಇಂಥಹ rಾವMೇ $ೕ.ಾE© ಯುಧFಸ5 Jಾರತ-. ಸೂ™Å<ಾರುವ ಮೂಲಪ ಕೃ. ಆದC$ಂದ [ಅlರದ ಅಳೆಟುಕದ ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ£ಂದು] /ೋ-ಾಡು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಅJಾವಲ' ಅಸ. ಅ ಂದ ™ ತನಕ ಇರುವ ಐವೊHಂದು ವಣಗಳL.ಾಧFಲ'. ಇ&' Dಾ?ಾತEಕ ಎಂದ-ೆ 'ಅ™ರ' . QಾಂಚJೌ.ಅlಯದ 1ೕವ=ೆ> ಅlವ ಈ ೇಹಗಳ ನಂಟು. ಅವನು ಎ8ೆ'Rೆ ತುಂtದ ಭಗವಂತನ ಪಯಚುk. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 51 .ಕ ಶ$ೕರದ&' 1ೕವ =ೇವಲ ಅ. ॥೧೭॥ ಅDಾ¼ ತು ತ© ¨ £ೕನ ಸವž ಇದž ತತž | Dಾಶž ಅವFಯಸF ಆಸF ನ ಕ¼k© ಕತುž ಅಹ. ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತ. rಾವ =ಾರ ಬದ8ಾವvೆೆ ಒಳಾಗದ. ಪ ಕೃ. ಅದು Dಾಶ ?ಾಡ8ಾಗದ ತತ5. ಬದ8ಾಗದ ‘ಅವನ’ ಅlವM rಾರ ಅlಗೂ ಎಟಕುವMದಲ'.l. ಅDಾ¼ ತು ತé ¨£ೕನ ಸವ„ದಂ ತತž । DಾಶಮವFಯ. ಆತTೆ ಸ5ರೂಪ Dಾಶ. ೇಶತಃ. ದುಃಖQಾ [H.ƒ. ಓ Jಾರತ. ಈ Dಾ?ಾತEಕ ಪ ಪಂಚದ&'ನ <ೇದ <ಾಙEಯDಾದ ಭಗವಂತ ಅDಾ¼.ೊFೕ=ಾHಃ ಶ$ೕ$ಣಃ । ಅDಾ¼DೋSಪ ˆೕಯಸF ತ. ಪ ಕೃ. 1ೕವ=ೆ>ಈ ಸೂ½ಲ ೇಹ ಬರುವ fದಲೂ 1ೕವ ಇತುH. ಅDಾTತF. ಅದು TತF.ಾFಸF ನ ಕ¼k© ಕತುಮಹ. ಅDಾTತF ಸ5ರೂಪ. rಾವMದು ಎ8ಾ' ಕRೆ <ಾF[Yೆ¾ೕ ಅದ=ೆ> Dಾಶಲ'.ಯನು ಸೃ°B?ಾದ ಭಗವಂತ(ಪMರುಷ) ಅDಾTತF.

ಯ ಏನಂ <ೇ. ಏ=ೆಂದ-ೆ 1ೕವ ಭಗವಂತನ ಪಯಚುk. ಅದು ಸವ<ಾF[ ಭಗವಂತನ ಪ . ಆತEವನು =ೊಲು'ವMದು . ನ ಹನFೇ ॥೧೯॥ ಯಃ ಏನž <ೇ.H ಹಂಾರž ಯಃ ಚ ಏನž ಮನFೇ ಹತž | ಉJೌ ೌ ನ ಾTೕತಃ ನ ಅಯž ಹಂ. ‘ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಟ ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ’ ಎಂಬಂೆ ಯುದ¨ ?ಾಡು" ಎಂದು. ನಮE ಪ . ನಮೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 Jೌ. =ೊಲ'ಲ‚ಡುವMದೂ ಇಲ'. ನ ಹನFೇ --rಾರು ಇವನನು '=ೊಲು'ವವನು' ಎಂದು . ನ ಾಯೇ „ ಯೇ <ಾ ಕಾV© Dಾ[S]ಯಂ ಭೂಾ5 ಭಾ <ಾ ನ ಭೂಯಃ । ಅೋ TತFಃ pಾಶ5ೋSಯಂ ಪM-ಾvೋ ನ ಹನFೇ ಹನF?ಾDೇ ಶ$ೕ-ೇ ॥೨೦॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 52 . .ಕ ಶ$ೕರ ಅಂತವಂತ(Dಾಶ<ಾಗುವಂತದುC). 1ೕವTೆ ೇಹದ ಮೂಲಕ ಕೂRಾ =ೊಲು'ವ ಅಥ<ಾ .Hತು ಎಂದು =ಾಣುವMದು Jೌ. ಇವನು =ೊಲು'ವMಲ' ಮತುH . ಸೃ°B-ಸಂ/ಾರ ಕತDಾದ ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ ಇಲ'ೆ rಾವMದೂ ನRೆಯುವMಲ'.ಾಧF<ೇ ಇಲ'.¾ಂದು ಕಮ ಕೂRಾ Iೕೆ. DಾವM ನಮE ೈನಂನ 1ೕವನದ&' ?ಾಡುವ ಪ .H ಹಂಾರಂ ಯpೆÈನಂ ಮನFೇ ಹತž । ಉJೌ ೌ ನ ಾTೕೋ Dಾಯಂ ಹಂ.lದವರಲ'. =ೇವಲ ಕ¡¥ೆ =ಾಣುವ ಸೂ½ಲ ಶ$ೕರ ?ಾತ Dಾಶ<ಾಗುವMೇ /ೊರತು ಆತEವಲ'.ಾಯುವMಲ'.lಾCDೆ-ಆ ಇಬxರೂ . ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಪvಾ ರೂಪದ&'ರzೇಕು. 1ೕವವನು =ೊಲ'ಬಹುದು/=ೊಲು'ೆHೕDೆ ಎಂದು Jಾಸುವವ$ೆ /ಾಗು ಅದು Dಾಶ<ಾ†ತು/=ೊಲ'ಲ‚ABತು ಎನುವವ$ೆ . ಏ=ೆಂದ-ೆ 1ೕವ =ೊಲು'ವMದೂ ಇಲ'.¾ಂದು ಕತವFವನು ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ ಎಂದು ?ಾ.ಳLವl=ೆ ಇಲ'.ಾಯುವ .ಕ ಶ$ೕರ ?ಾತ .lಾCDೆ ಮತುH rಾರು ಇವನನು 'ಸತHವನು' ಎಂದು .ಾಧFಲ'. ನಮೆ ೇಹ =ೊABದುC ಭಗವಂತ. ಆದC$ಂದ ಎ8ಾ' ಕRೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ಪ . ಆದC$ಂದ ಆ ೇಹ /ೋಾಗ ಅಳLವ ಅಗತFಲ'. ಆತನ ಇೆ¶ೆ ರುದ¨<ಾ DಾವM ಏನೂ ?ಾಡಲು .ಾ5ತಂತ ã ಇಲ'.ಾೆ ಅಂಜೆ ಬದು\ಾಗ ಈ 1ೕವನ .ಾ5ಥಂಾಗ&.ಾ?ಾ ಟDಾಗzೇಕು ಎನುವ .ಾಥಕ.ಾಯುವMದು ಅಥ<ಾ ಸ. ದು¾ೕಧನನ ˆೕ&ನ ೆ5ೕಷಂಾಗ& /ೋ-ಾಡೆ. ಇ&' ಅಜುನTೆ '=ೌರವರು ನನ =ೈ†ಂದ .tಂಬ<ಾದ ಈ 1ೕವ TತF.ಾಯುಾH-ೆ' ಎನುವMದು =ೇವಲ ಭ ˆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ /ೇಳLಾHDೆ: ".tಂಬ.

ಕ ಶ$ೕರ=ೆ> ಮುತನದCಂೆ 1ೕವ ಸ5ರೂಪ=ೆ> ಮುತನಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ನ ಾಯೇ „ ಯೇ <ಾ ಕಾV© ನ ಅಯž ಭೂಾ5 ಭಾ <ಾ ನ ಭೂಯಃ | ಅಜಃ TತFಃ pಾಶ5ತಃ ಅಯž ಪM-ಾಣಃ ನ ಹನFೇ ಹನF?ಾDೇ ಶ$ೕ-ೇ -. ಬದ8ಾಗದ ತತ5. ಹುಟುB-. ಸ5ರೂಪಂದುC ೇಹಂದ ಹುಟುBಾHDೆ ಎನುವMದೂ ಸಲ'. ಹಂ. ಏತ$ಂದಲೂ ಅlಯದ ಈ 1ೕವನನು[ಶ$ೕರಂದಲೂ ಅlರದ ಭಗವಂತನನು] ಬಲ' 1ೕ.[ಈ ಪರಮ ಪMರುಷ ಎಂದೂ ಹುಟುBವMಲ'. Dಾಶ<ಾಗೆ ಉlಯುಾHDೆ.ಾರದ. ಭಗವಂತನ ಅ$ನಂೆ ಹುದುದುC ಮಾHಗುವವನೂ ಅಲ'. ಇವನು ಹುABರದ. Jೌ. ಏ=ೆಂದ-ೆ 1ೕವಸ5ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಪ . ಸ5Jಾವ ¼ಷBDಾದ 1ೕವ ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗೆ. /ಾದC-ೆ DಾವM Qಾ ಪಂVಕ<ಾ =ಾಣುವ ಹುಟುB.Hೆ ಎಂದು .] ೇಹಂದ ೇಹ=ೆ> ಅ8ೆವ ಈ 1ೕವ ೇಹ ಅlದರೂ ಾನlಯುವMಲ'.HರುತHೆ(ಪMರ-ಅಣ). ಕž—ಓ Qಾಥ. ಈ 1ೕವ ಸ5ರೂಪತಃ ಎಂದೂ ಹುಟುBವMಲ' ಮತುH ಎಂದೂ Dಾಶ<ಾಗುವMಲ'. ಅದು ಸಾ ಏಕರೂಪದ&'ರುತHೆ. ಆದ-ೆ ೇಹ ಬದ8ಾದಂೆ 1ೕವಸ5ರೂಪ ಬದ8ಾಗುವMಲ'. ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗದ 1ೕವ ಸ5ರೂಪವನು rಾರು .ಾವM ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ಯಂೆ ನRೆಯು.ಾಧF? ಸ5ರೂಪತಃ 1ೕವTೆ Dಾಶಲ' ಎಂದು .ಾಯುವMದೂ ಇಲ'. <ೇಾDಾ¼ನಂ TತFಂ ಯ ಏನಮಜಮವFಯž । ಕಥಂ ಸ ಪMರುಷಃ Qಾಥ ಕಂ Ùತಯ. ಹಂ. ಆದ-ೆ ಪ Jಾವಂದ ಬಂದ ನಂt=ೆ ಬದ8ಾಗಬಹುದು.lಯುಾH-ೋ ಅಂತಹ ?ಾನವನು rಾರನು =ೊಲು'ವMದು ಅಥ<ಾ =ೊ&'ಸುವMದು /ೇೆ .ಾಯದ. ಅದು ಸಾ ಏಕರೂಪದ&'ರುತHೆ. ಕž ॥೨೧॥ <ೇದ ಅDಾ¼ನž TತFž ಯಃ ಏನž ಅಜž ಅವFಯž | ಕಥž ಸಃ ಪMರುಷಃ Qಾಥ ಕž Ùತಯ. ಭಗವಂತTೆ ಹುABಲ'.lಾಗ. . . ಈ 1ೕವ ಕೂಡ ಹುಟBದ. rಾರನು /ೇೆ =ೊ&'ಸುವMದು ? rಾರನು /ೇೆ =ೊಲು'ವMದು? ೋಷ ಸಂಬಂಧಲ'ದ.tಂಬ. TತF<ಾದ. ಉಾಹರvೆೆ ಒಂದು ಜನEದ&' DಾYHಕDಾರುವವ ಇDೊಂದು ಜನEದ&' ಪ*ಣ ಆYHಕDಾಗಬಹುದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 53 . ಇ&' ಕೃಷ¥ '1ೕವಸ5ರೂಪ' ಅಂದ-ೆ ಏDೆಂದು ವ$YಾCDೆ.ಾಯುವMದೂ ಇಲ'. ?ಾಪಡದ. ?ಾಪಡದ-ಭಗವಂತನ ಪಯಚುk.ಾವMಗlರದ. . ಅದ=ೆ> ಹುಟುB-.ಾವನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳLoವMದು /ೇೆ? ಈ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತH$YಾCDೆ. 1ೕವ ಸಾ ಶ$ೕರಂದ ಶ$ೕರ=ೆ> ಸಂಚ$ಸು. ಸೂ½ಲ ಪ ಪಂಚದ&' ಹುಟುB-.lದ ˆೕ8ೆ. rಾರು rಾರನು =ೊಲು'ವMದು ಅಥ<ಾ =ೊ&'ಸುವMದು? ಹುಟುB-.ಈ 1ೕವ ಎಂದೂ ಹುಟುBವMಲ'.ಾವM ಎನುವMಲ'. 1ೕವ=ೆ> ಅlಲ'.ಾನ Iಂರುವ ಭಗವé ಶ\Hಯನು DಾವM ಅ$ತು=ೊಳozೇಕು ಅwೆB. ಅವನು TತF /ಾಗು pಾಶ5ತ. .

?ಾರುತಃ -. [ಈ ಬೆ .ಈ 1ೕವನನು (ಭಗವಂತನನು) ಆಯುಧಗಳL ತುಂಡ$ಸವM. zೆಂ\ /ಾಗು ಾl.ಾವM ಅನುವMಲ' /ಾಗು /ೊಸ ಶ$ೕರಂದ ಅದರ ಮೂಲಸ5Jಾವ ಬದ8ಾಗುವMಲ'. ಶ. ಇವನನು zೆಂ\ ಸುಡದು.ಾ5ತಂತ ã ಇಲ'.ಾ5„-ಾž ಅವರು ಬ-ೆರುವ "Living with Himalayan Masters" ಎನುವ ಪMಸHಕದ&' ಅDೇಕ Dೈಜ ದೃwಾBಂತಗಳನು =ಾಣಬಹುದು.ಾಂY 1ೕvಾT ಯ…ಾ /ಾಯ ನ<ಾT ಗೃ/ಾ¥. ನ-ೋSಪ-ಾ¡ । ತ…ಾ ಶ$ೕ-ಾ¡ /ಾಯ 1ೕvಾನFDಾFT ಸಂrಾ. ಮಣು¥(ಘನ ಆಯುಧ).ಕ<ಾ ಹುಟುB-.ಾದF<ೇ ಇಲ'¤ೕ? ಎಂೆಂಗೂ ಇಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&'.ಾº¡ Dೈನಂ ದಹ.ಮನುಷF ಹ˜ೆಯ ಬೆBಬ-ೆಗಳನು tಸುಟು zೇ-ೆ /ೊಸಾದುದCನು ಉಡುಾHDೆ /ೇೆ¾ೕ /ಾೇ-1ೕವ ಒಂದು ೇಹವನು tಟುB zೇ-ೆ /ೊಸ ೇಹವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ?ಾರುತಃ ॥೨೩॥ ನ ಏನž øಂದಂ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 <ಾ. /ಾಾದ-ೆ ಆತEವನು Dಾಶ ?ಾಡಲು . Tೕರು.ಾವM ಎಂದ-ೆ ಉಟB ಬೆBಯನು ಕಳV /ೊಸ ಬೆBಯನು ೊYದಂೆ.ಾರ Jಾಗಗ˜ಾ ಂಗYದ-ೆ Yಗುವ ಒಂದು Jಾಗ ಎಷುB ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 54 . ನರಃ ಅಪ-ಾ¡ | ತ…ಾ ಶ$ೕ-ಾ¡ /ಾಯ 1ೕvಾT ಅDಾFT ಸಂrಾ. DಾವM ಉಟB ಬೆB ಹ˜ೆಯಾಾಗ /ೇೆ ಅದನು ಬದ&ಸುೆH¤ೕ-/ಾೇ.ಾº¡ ನ ಏನž ದಹ. Qಾವಕಃ | ನೈನಂ =ೆ'ೕದಯಂಾFùೕ ನ pೆqೕಷಯ. ಇದ=ೆ> ಒಂದು ಅಪ<ಾದ ಎಂದ-ೆ ಆತE .] ಇಂತಹ ಮ/ಾ  ¾ೕಗಳನು tಟB-ೆ ಇತರ$ೆ ಸ5-ಇೆ¶ಯಂೆ ೇಹ ಬದ&ಸುವ . Qಾವಕಃ | ನ ಚ ಏನž =ೆ'ೕದಯಂ. ಾl ಒಣಸದು. ಸ5ರೂಪತಃ 1ೕವ=ೆ> ಎಂದೂ ಹುಟುB-. ನ<ಾT ೇIೕ -. ಇ&' ಒಂದು pೇಷ<ೆಂದ-ೆ /ೇೆ ಾ† ತನ ಮಗುೆ ತTೆkಯಂೆ ಬೆB ಬದ&ಸುಾH˜ ೆ{ /ಾೆ ಭಗವಂತ 1ೕವದ ೇಹ ಬದ&ಸುಾHDೆ. rಾವMೇ ಒಂದು ವಸುHವನು Dಾಶ?ಾಡಲು ಇರುವ ಮುಖF ಅಸº Dಾಲು>. 1ೕವ-ಸೂ™Åರ&' ಸೂ™Å. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹಂದ ಸ5-ಇೆ¶ಯಂೆ ೇಹ ಬದ&ಸುವ ಶ\Hಯನು ಪRೆರುಾH-ೆ. ನ<ಾT ೇIೕ॥೨೨॥ <ಾ. ಅಪಃ ನ pೆqೕಷಯ. 1ೕವ ಒಂದು ೇಹವನು tಟುB ಇDೊಂದು ೇಹವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ಇವನನು Tೕರು DೆDೆಸದು. ಶ. 1ೕವTೆ ಸ5ತಃ ೇಹ ಬದ&ಸುವ .ಾಂY 1ೕvಾT ಯ…ಾ /ಾಯ ನ<ಾT ಗೃ/ಾ¥. Dೈನಂ øಂದಂ. ಆದC$ಂದ Jೌ.ಾ5ತಂತ ã ಇರುವMಲ'. pಾಸº=ಾರರು /ೇಳLವಂೆ ಕುದು-ೆಯ zಾಲದ ಒಂದು ಕೂದ&ನ ತುತH ತುಯನು ಹತುH .ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾದ ¾ೕಗಳL.

zೆಂ\ 1ೕವನನು ಸುಡ8ಾರದು. ಎಲ' ಕRೆ Y½ರ<ಾದ. ಅಂದ-ೆ <ೇದDಾದ. ಅದು ಸವಗತDಾದ ಭಗವಂತನನು ಆಶ †Yರುವ ಮಹಾHದ ಅಣು. ಚ&ತDಾಗದ-ಭಗವಂತನ ಪಯಚುk. “ಇಂದು Dಾಶ ?ಾಡಲು ಅ. ಸಮಸH <ೇದ ಪ .ಾ½ಣು ಆಚಲಃ ಅಯž ಸDಾತನಃ -. Tೕ$Tಂದ 1ೕವ ಒೆCrಾಗದು. ಇವನು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 55 . 1ೕವ ಸDಾತನ.QಾದFDಾದ ಭಗವಂತನ ಮಲ&' <ೇದದ |-Twೇಧಗlೆ ಬದ¨DಾರುಾHDೆ. ಇಂತಹ 1ೕವವನು rಾವMೇ ಆಯುಧ ತುಂಡ$ಸಲು . <ೇದದ |Twೇಧಗlೆ ಕೂಡ]. ಇವನನು ಸುಡ8ಾಗದು. ಇ&' 'Dಾತನ' ಎಂದ-ೆ 'Dಾದನ'. ಎಂೆಂದೂ ಎ8ೆ'Rೆ ಹtxರುವ.ಾEೇವಂ ೆ5ೖನಂ DಾನುpೆqೕVತುಮಹY ॥೨೫॥ ಅವFಕHಃ ಅಯž ಅVಂತFಃ ಅಯž ಅ=ಾಯಃ ಅಯž ಉಚFೇ ತ. ಸೂ™Å<ಾದ 1ೕವನನು rಾವ ಆಯುಧವ* Dಾಶ ?ಾಡ8ಾರವM. ಪM-ಾಣಪMರುಷನ ಪಯಚುk ಇವನು. ಅಂದ-ೆ Dಾತನಂದ ಸIತDಾದವ.ಾE© ಏವž ಾ5 ಏನž ನ ಅನುpೆqೕVತುž ಅಹY -. ಅವF=ೊHೕSಯಮVಂೊFೕSಯಮ=ಾ¾ೕSಯಮುಚFೇ । ತ. ಮುಂೆಂದೂ rಾ$ಂದಲೂ Dಾಶ?ಾಡಲು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಾತ ೊCೕ ಅಷುB ಾತ ದ&'ರುತHೆ 1ೕವ. ಅಚಲDಾದ.ಈ 1ೕವನನು ಕಯ8ಾಗದು.[ಎ8ೆ'Rೆ ಹtxರುವ ಭಗವಂತನDೆ ಎಂೆಂದೂ /ೊಂರುವ ಅಣುರೂ[.ಾಧFಲ'.ಾ½ಣುರಚ8ೋSಯಂ ಸDಾತನಃ ॥೨೪॥ ಅೆ¶ೕದFಃ ಅಯž ಅಾಹFಃ ಅಯž ಅ=ೆ'ೕದFಃ ಅpೆqೕಷFಃ ಏವ ಚ | TತFಃ ಸವಗತಃ . ಾl 1ೕವನನು ಒಣಸದು. ಒಣಸಲೂ ಆಗದು.ೆ ಬದ¨ . ಇ&' ನಮೆ ಇDೊಂದು ಪ pೆ ಮೂಡುತHೆ. 1ೕವ <ೇದDಾದಂದ ಸIತDಾ. ಇವನು ಏತ$ಂದಲೂ ?ಾಪಡದ Tಯ. ಸವಗತDಾದ. DೆDೆಸ8ಾಗದು. ಬದ8ಾವvೆ ಇಲ'ೆ ಇರುವ ಗುಣಧಮ 1ೕವTೆ.ಾಧF<ಾದ 1ೕವ ಎಂೆಂದೂ Dಾಶ<ಾಗೇ ಇರುತHೆ£ೕ?” ಎಂದು.ಭಗವಂತ ಕ¡¥ೆ =ಾಣದವನು. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಆತ ತನ ಗುಣಧಮಂದ ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗದ. ಅೆ¶ೕೊFೕSಯಮಾ/ೊFೕSಯಮ=ೆ'ೕೊFೕSpೆqೕಷF ಏವ ಚ । TತFಃ ಸವಗತ.ಾದFಲ'. /ೌದು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&'. 1ೕವನನು ಇಂದಲ'. rಾವ ಆಯುಧಕೂ> Tಲುಕೆ ಎಲ' =ಾಲದಲೂ' ಏಕರೂಪDಾರುವ. ಸೂ‡ಾÅ. ಏತ$ಂದಲೂ ?ಾಪಡದ.

ಾಯುವವನು ಎಂದು Jಾಸು<ೆಯ? /ಾದCರೂ. ಓ ಮ/ಾೕರ. ಇವನು ಬದ8ಾಗದವನು-ಎಂದು <ೇದ .ೇ ಮೃತž | ತಾ ಅ[ ತ5ž ಮ/ಾzಾ/ೋ ನ ಏನž pೆqೕVತುž ಅಹY -.lದ ˆೕ8ೆ 1ೕವ Dಾಶ<ಾಗುತHೆ ಎಂದು ದುಃáಸುವ ಅಗತFಲ'.ಾವನು „ೕ$ Tಲು'ವMದು ಎಂದೂ .ಾನ ಮೂಲಕ ಅವFಕH<ಾಗುತHೆ.ಾರುತHೆ.ಆದರೂ ಈ 1ೕವ ೇಹದ ಮೂಲಕ ಸಾ ಹುಟುBವವನು ಮತುH .ಾನ ಬೆ ದುಃಖ ಪಡುವ ಅಗತFಲ'. ಾತಸF I ಧು ¤ೕ ಮೃತುFಧು ವಂ ಜನE ಮೃತಸF ಚ । ತ. ಹುಟುB-. ಈ ಕಟು ಸತFವನು . ಅT<ಾಯ<ಾದ ಸಂಗ. ಆತನ ಪ . Dಾನು rಾರು? ಎ&'ಂದ ಬಂೆ ? DಾDೇನು? ಎನುವMೇ ನಮೆ ೊ.ಾ Tೕನು ಅಳLವMದು ತರವಲ'.ಾವM ಖVತ.tಂಬ<ಾದ 1ೕವ Jೌ.ಾE© ಅಪ$/ಾ£ೕ ಅ…ೇ ನ ತ5ಂ pೆqೕVತುž ಅಹY-. ಅಥ ೈ ನಂ TತFಾತಂ TತFಂ <ಾ ಮನF. ಅದ$ಂದ ಅವನ[ಮತುH 1ೕವನ] ಪ$ಯನು Iೕೆ ಅ$ತ ˆೕ8ೆ =ೊರಗುವMದು ತರವಲ'. ಸತHವTೆ ಮರುಹುಟೂB ಖVತ. ಎಂದ ˆೕ8ೆ. “ಮ/ಾ ಬ&ಷ»Dಾದ Tೕನು ಈ Iಂೆ ಅೆಷುB ಯುದ¨ಗಳನು ?ಾC? ಆಗ ಇರದ ಸಮ. Tೕನು ಇವTಾ =ೊರಗುವMದು ತರವಲ'.Hಲ'.ೆF ಈೇ=ೆ? Tೕನು ?ಾಡು. ಅದು ನಮE VಂತDೆೆ ಎಟುಕುವMಲ'. <ೇಾಂತ tಟುB 8ೋಕದ ದೃ°Bಯ&' ಾರ ?ಾದ-ೆ.ಾEದಪ$/ಾ£ೕS…ೇ ನ ತ5ಂ pೆqೕVತುಮಹY ॥೨೭॥ ಾತಸF I ಧು ವಃ ಮೃತುFಃ ಧು ವಂ ಜನE ಮೃತಸF ಚ | ತ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 56 .ೇ ಮೃತž । ತ…ಾS[ ತ5ಂ ಮ/ಾzಾ/ೋ Dೈನಂ pೆqೕVತುಮಹY ॥೨೬॥ ಅಥ ಚ ಏನž TತFಾತž TತFž <ಾ ಮನF.ಕ ಶ$ೕರದ&'ದCರೂ ಕೂRಾ ಅವFಕH. ಈ =ಾರಣಂದ ಭಗವಂತ /ಾಗು 1ೕವ ನಮE VಂತDೆೆ TಲುಕದುC.HರುವMದು Tನ ಕತವFವDೇ /ೊರತು ಇDೇನನೂ ಅಲ'”-ಎಂದು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ .ಾಧFಲ'.lY /ೇಳLಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 VಂತDೆೆ Tಲುಕದವನು.ಹುABದವTೆ . ಭಗವಂತ ಅವFಕH. ಆದC$ಂದ . ಆತE ೇಹದ ಮೂಲಕ ವFಕH<ಾಗುತHೆ /ಾಗು . ಭಗವಂತ /ಾಗು 1ೕವಸ5ರೂಪ ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗದCರೂ ಕೂRಾ.

ನನ ಅಜÎ' ಎನುವ ಸಂಬಂಧದ . DಾವM 1ೕವನದ&' ಅT<ಾಯ<ಾದದCನು /ೊಂY=ೊಳLoವMದನು ಕ&ಯzೇಕು. ಸುಖ-ದುಃಖ. ಆದ-ೆ ಹುABನ fದಲು ಆತ ಏDಾದC? ಸತH ನಂತರ ಏ&' /ೋಗುಾHDೆ? ಈ ಹುಟುB-. ಅವF=ಾHೕT ಭೂಾT ವFಕHಮ#ಾFT Jಾರತ । ಅವFಕHTಧDಾDೆFೕವ ತತ =ಾ ಪ$ೇವDಾ ॥೨೮॥ ಅವFಕH ಆೕT ಭೂಾT ವFಕH ಮ#ಾFT Jಾರತ | ಅವFಕH TಧDಾT ಏವ ತತ =ಾ ಪ$ೇವDಾ -. =ೊಡು.ಸು. 1ೕಗಳ ಬದು\ನ ಬುಡದ zೇರು =ಾ¡ಸದು. ಈ ಸಂಬಂಧ 1ೕವದ Tರಂತರ ಬದು\ನ ಸರಳ -ೇÃೆಯ&'ನ ಒಂದು tಂದು. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಆತನ ಸಮ. ಒಬx ವF\H ನಮೆ ಸಂಬಂ|rಾಗುವMದು ಆತನ ಹುABನ ನಂತರ. ಅT<ಾಯ<ಾದ ಕತವF QಾಲDೆಯ&' DಾವM ಎಂದೂ ದುಃáಸzಾರದು.ನ&' DೋೆCೕ<ೆ. -ಾ.ೆF.ೆF 'ನನ ಗುರು. ಉlದದುC ಅವFಕH. ನಡು ?ಾತ =ಾ¡ಸು.ಭರತವಂಶದ ಕು£.Hೆ. ಆದC$ಂದ ಸರಳ -ೇÃೆಯ ಒಂದು tಂದುನ&' Tಂತು ದುಃáಸುವMದು ಸೂಕHವಲ'.ಯ&' pೆ'ೕಷvೆಯನು ಕೃಷ¥ನ ?ಾ. ಅದನು tಟುB ಕಷB ಬಂಾಗ =ೊರಗುವMದು ತರವಲ'. ಆದ-ೆ ಇಲ'<ಾಾಗ ಭಗವಂತ ಕ-ೆY=ೊಂಡ ಎಂದು T¼kಂೆ†ಂದ ಇರಲು ಮನYÄೆ ತ-ೆzೇ. ಈ $ೕ. ಬದುಕಲು ಕ&ಯದC-ೆ 1ೕವನ ದುಸHರ<ಾಗುತHೆ. ಅಂತಹ ಮ/ಾ ಾTಗಳ ರುದ¨ T&ಪHDಾ ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ ಎನುವMದು ಆತನ ಸಮ. ಇಲ'ೆ ಹಗ&ಲ'.ಾವM. ಇಲ'ಾCಗ ದುಃáಸzೇಡ ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ.ೆFೆ ಉತH$ಸುಾHDೆ.H.ೆ˜ೆತ. 1ೕವದ ಇರವM. ಇಾCಗ [ ೕ. ತುಯೂ =ಾ¡ಸದು. ಶು ಾ5SQೆFೕನಂ <ೇದ ನೈವ ಕ¼k© ॥೨೯॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 57 . ಕ¼kೇನಂ ಆಶkಯವé ವದ. ಆಶkಯವ© ಪಶF. ಇಾCಗ ಸಂೋಷಂರು. ಹುಟುB . ಆದ-ೆ ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಅಜುನTೆ =ಾದ ಸಮ.ಾನ ಬೆ ಅDೇಕ $ೕ. ಹುABದ ˆೕ8ೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಹುಟುB-.ಾನ Iಂೆ ಮತುH ಮುಂೆ ನಮಗೂ ಆ 1ೕವಕೂ> ಏನೂ ಸಂಬಂಧಲ'. Iೕರುತ ಏನಂಥ ೋಳL? ಇ&'ಯವ-ೆೆ 1ೕವ. ತ…ೈವ ಾನFಃ । ಆಶkಯವೆÈನಮನFಃ ಶೃvೋ. ಒಂದು DಾಣFದ ಎರಡು ಮುಖದCಂೆ. ಅದು ?ಾತ ನಮೆ ವFಕH.ಸzಾರದು ಎಂದಲ'.ಾವM ಕABಟB ಬು. ಇ&' DಾವM ಬದು\ಾCಗ ಒಬxರDೊಬxರು [ ೕ.

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಆಶkಯವ© ಪಶF. ೇಹ . /ಾಗು ತF1ಸೆ ಇರಲೂ . 1ೕವ ಒಂದು zೆಳ\ನ ಪMಂಜ. ಭಗವಂತನನು ಕಂಡವರು ರಳ. ಈ ಶ5<ೇ ಒಂದು ಅದುxತ. ತನ ಸ5ಂತ ಇೆ¶†ಂದ ೇಹ ತF1ಸಲು . ಇDೊಬx ಅಂದು ೋ$Yದ-ೆ ಅೊಂದು ಅಚk$ಯಂೆ. rಾ-ೋ ಒಬx ಅವನನು ಅಚk$ೊಂಡು =ೇಳLಾHDೆ] ಎಷುB =ೇlದರೂ 1ೕವವDಾಗ&.ಾE© ಸ<ಾ¡ ಭೂಾT ನ ತ5ಂ pೆqೕVತುಮಹY ॥೩೦॥ ೇIೕ TತFž ಅವಧFಃ ಅಯž ೇ/ೇ ಸವಸF Jಾರತ | ತ. ತ…ಾ ಏವ ಚ ಅನFಃ | ಆಶkಯವ© ಚ ಏನž ಅನFಃ ಶೃvೋ.ಾಧFಲ'.ಾಧFಲ'. ಮೂಲಭೂತ<ಾ rಾರ ೇಹದ&'ರುವ 1ೕವವನೂ .ಾಯzೇಕು ಎನುವMದು | Tಯಮ. rಾ-ೋ ಒಬx ಅಚk$ೊಂಡು ಆಡುಾHDೆ.ರು<ಾಗ ಹುಟುB .[ಈ 1ೕವವನು =ೊಲು'ವMದು ಎಂದೂ .ಾಧF. ಭರತವಂಶದ&' ಹುAB ಬಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 58 .ಓ Jಾರತ. 1ೕವತತ5ದ ಬೆ =ೇl ಅದರ ಬೆ ಖVತ<ಾದ .lಯುವMದು ಅ.ಾಧFಲ'. ಅದು ಸೂಯTಂತ ಪ ಖರ.ೕ?ಾನ=ೆ> ಬರುವMದು ಅ. ೇIೕ TತFಮವ#ೊFೕSಯಂ ೇ/ೇ ಸವಸF Jಾರತ । ತ. ಕಂಡವರ ಉಾರ =ೇವಲ ಅಚk$. ಶು ಾ5 ಅ[ ಏನž <ೇದ ನ ಚ ಏವ ಕ¼k© -. rಾರು ಎwೆBೕ =ೇಳ& =ೊDೆೆ ಭಗವಂತ =ೇವಲ ಅಚk$rಾೇ ಉlಯುಾHDೆ. "ಅಯž ೇ/ೇ ಸವಸF Jಾರತ" .ಾಧF.ಾ†ಸುವMದು . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ವ¡Yದ-ೆ =ೇಳLವವTೆ ಅೊಂದು ಅಚk$. ಚಂದ Tಂತ ತಂQಾದ zೆಳಕು. /ಾಗು ಅದ=ಾ> ದುಃಖಪಡzೇ=ಾಲ'. ಅದನು ವ¡ಸುವMದು ಅ. ಮಗೊಬx ಅದನು =ೇl .ಾE© ಸ<ಾ¡ ಭೂಾT ನ ತ5ž pೆqೕVತುž ಅಹY -.[rಾ-ೋ ಒಬx ಭಗವಂತನನು ಅಚk$ೊಂಡು DೋಡುಾHDೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತನನು ."ರ™vೆ ?ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಒಳೆ ಕುl.rಾ-ಾದರೂ ಈ 1ೕವತತ5ವನು ಅಥ<ಾ ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು=ೊಂಡ-ೆ ಅೊಂದು ಅಚk$ಯಂೆ. ಇೇ $ೕ. ಅೊಂದು ಸEಯ.ಾಧF. ಎಲ'ರ ೇಹದಲೂ' ಇರುವ ಈ 1ೕವ ಎಂದೂ =ೊಲ'8ಾಗದುC. 1ೕವ.ಾೆ Tೕನು /ೊvೆಾರDಾಗ8ಾ-ೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಎಲ'ರ ೇಹದಲೂ' ಭಗವಂತ 1ೕವ=ೆ> =ಾವ&ಾCDೆ] ಆದC$ಂದ ಎಲ' 1ೕಗlಾ Tೕನು ಅಳLವMದು ತರವಲ'. ಇದು 1ೕವ /ಾಗು ಭಗವಂತನ ಬೆ ಇರುವ pೆq'ೕಕ. ಅೊಂದು ಮ/ಾ  ಅಚk$.ಾಧDೆ†ಂದ ಆತನನು ಕಂಡು=ೊಂಡ-ೆ. /ಾರು<ಾಗ ಶ5ವನು T„Yದ ಆ ಭಗವಂತ ಅೆಷುB ಅದುxತರಬಹುದು? ಆದC$ಂದ ಆತನನು ಕಂಡವರು ಆತನ ಬೆ ವ¡ಸ8ಾರರು.ಾಧFಲ'. ಕ¼k© ಏನž ಆಶkಯವ© ವದ. ಆತE .ಾ‡ಾಾ>ರ ಆಾಗ ನಮಾಗುವMದು =ೇವಲ ಸEಯ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಬಹಳ . ಭಗವಂತನDಾಗ& ಸ$rಾ ಅ$ತವನು rಾರೂ ಇಲ'.lದ-ೆ ಅದೂ ಒಂದಚk$ಯಂೆ.

ಆದ-ೆ ಅದು ಸ$ಯಲ'. ಆಗ . 1ೕವ<ೆಂಬ zೆಳ\ನ \ಯನು . ಯDಾದವTೆ DಾFಯಂದ ಒದ ಬಂದ =ಾಳಗ\>ಂತ „8ಾದ ಏlೆ†ಲ'. pಾಸº=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾರುವ ಸ?ಾಜ ಧಮವನು ಪ . ಯನ ಮ/ಾತಪಸುÄ.lಾಗ. ಇ&' ವF\Hಧಮ.ಾನ ಮಮ . ಸ?ಾಜದ ರ™vೆ ?ಾಡzೇಕು /ಾಗು ಈ ಪMಣF =ಾಯದ&' 'ತನವರು' ಎಂದು Dೋಡzಾರದು ಎಂದು. ಏ=ೆಂದ-ೆ 1ೕವ=ೆ> . rಾಃ Qಾಥ ಲಭಂೇ ಯುದ¨ž ಈದೃಶž--ಇಂಥ =ಾಳಗ<ೆಂದ-ೆ ೈ<ೇೆ¶†ಂದ ಕೂಬಂದ.ಾವM ಒಂದು ಆನಂದದ ಅನುಭವ<ಾಗುತHೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಈವ-ೆೆ DಾವM Dೋದ ಷಯ =ೇವಲ ಬದು\ನ ಒಳDೋಟ. ಆದC$ಂದ ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡುವMದು ಮ/ಾ ಪMಣFದ =ೆಲಸ. ಯಸF ನ ದFೇ -. ಸ5ಧಮಮ[ ಾ<ೇ™ã ನ ಕಂ[ತುಮಹY । ಧ?ಾF¨ ಯುಾ¨ೆ¶êೕ¾ೕSನF© ™. ಇ&' ಅಜುನನ ಸDಾತನ ಧಮ rಾವMದು? ಸ?ಾಜ ಧಮ rಾವMದು? /ಾಗು ಸ5ಧಮ rಾವMದು? ಸDಾತನ ಧಮ /ೇಳLತHೆ: ‘ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋರಡ8ೇ zೇಕು’ ಎಂದು.Tನ ಧಮವನು ಕಂRಾದರೂ Tೕನು ಎೆೆಡzಾರದು ™. ಯDಾದವನು ಅಧಮದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡzೇಕು. ಇದ\>ಂತ ಪMಣF=ಾಯ ಇDೊಂಲ'. ಯDಾದC$ಂದ ಆತನ ಸ5ಧಮ ‘ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಟ’. ಯರು ?ಾತ <ೇ ಇಂಥ ಅವ=ಾಶ ಪRೆಯುಾH-ೆ. ಇನು ಅಜುನ ಮೂಲತಃ ™. ಕೃಷ¥ನ ಈ ಎ8ಾ' pೆ'ೕಷvೆಯನು =ೇlಾಗ ನಮE&' ಒಂದು ಅ¢Qಾ ಯ ಮೂಡಬಹುದು . ಅದರ ಅ$ವM ಬಂಾಗ-ಹುಟುB .¾ಬxರೂ Qಾ&ಸ8ೇzೇಕು. ಸ?ಾಜಧಮ /ಾಗು ಸDಾತನಧಮ ಏಕ<ಾೆ. ಸ?ಾಜ ಧಮ /ೇಳLತHೆ: ™. Qಾಥ. ಯದೃಚ¶rಾ ೋಪಪನಂ ಸ5ಗಾ5ರಮQಾವೃತž । ಸುáನಃ ™.lಯುತHೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 59 . ಯಸF ನ ದFೇ ॥೩೧॥ ಸ5ಧಮž ಅ[ ಚ ಅ<ೇ™ã ನ ಕಂ[ತುž ಅಹY | ಧ?ಾF© I ಯುಾ¨© pೆ ೕಯಃ ಅನF© ™. ಸ?ಾಜ 1ೕಗ˜ಾದ DಾವM ಒಳನ ಅ$ವನು ಸ?ಾಜದ ರುದ¨ ಬಳಸುವMದು ಅಧಮ. ಸ?ಾಜ ಸುರ™ೆಾ /ೋ-ಾಡುವMದು ™. rಾಃ Qಾಥ ಲಭಂೇ ಯುದ¨„ೕದೃಶž ॥೩೨॥ ಯದೃಚ¶rಾ ಚ ಉಪಪನž ಸ5ಗ ಾ5ರž ಅQಾವೃತž | ಸುáನಃ ™. JಾಗFವಂತ-ಾದ ™. ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಈ ಾರವನು ಅಜುನನ ಮುÃೇನ ನಮೆ ಸ‚ಷBಪಸುಾHDೆ.ಾಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 Tೕನು ಈ ಸತFವನು ಅ$ತು=ೊ" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. "=ೊಲು'ವMದು ತಪ‚ಲ'. ಎಲ'ವ* ೈ<ೇೆ¶. rಾರು rಾರನು zೇ=ಾದರೂ =ೊಲ'ಬಹುದು" ಎಂದು. ೆ-ೆಟB ಸ5ಗದ zಾಲು.

ಈ Dೆ8ೆಯ&' ?ಾದ rಾವ =ಾಯವ* Qಾಪ =ಾಯ<ಾಗದು. Qಾಪ ಕೃತF rಾವMದು ಎನುವMದನು ಸಂದಭ Tಧ$ಸುತHೆ.ž ಚ Iಾ5 Qಾಪž ಅ<ಾಪÄãY -.HರುವMದು ಒಂದು ಧಮ ಸಂಾ ಮ.ಾ?ಾ1ಕ ಧಮವನು tಟುB DೆRೆದು=ೊಂಡಂೆ. ಅಜುನ ಧಮದ ಪರ Tಂತ ಮ/ಾರƒ.lಯುತHೆ. ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ ಅಜುನನ&' /ೇಳLಾHDೆ: "Tೕನು Qಾಪದ ಭಯಂದ ಯುದ¨ zೇಡ ಎಂದು /ೇಳL. ದ-ೋRೆ=ೋರರು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 60 .¾ಬx ?ಾನವನೂ ಸDಾತನಧಮ. ಅDಾFಯದ ರುದ¨ ಧಮಯುದ¨ ?ಾದವTೆ ಸ5ಗದ zಾಲು ಸಾ ೆ-ೆರುತHೆ. ಇೊಂದು ಕಳಂಕ ಮತುH ಮ/ಾ Qಾಪ<ಾಗುತHೆ. ಪ .ಒಂೊˆE. ಇ&' DೆRೆಯು. ಏನು ಬಂೋ ಅದನು /ಾೇ Y5ೕಕ$ಸzೇಕು. ಆತ ಇಂತಹ ಧಮ ಸಂಾ ಮದ&' ಧಮದ ಪರ /ೋ-ಾಡದC-ೆ ಸಹಜಧಮ=ೆ> ರುದ¨<ಾ /ಾಗು . ಆದ-ೆ ಯುದ¨ ?ಾದ-ೆ ?ಾತ ಧಮ ಉlಯುತHೆ. ತನಷB=ೆ> ಬಂದು ಎರದ ಈ ಯುದ¨ ೈ<ೇೆ¶. ಇ&' ನಮೆ ಕೃಷ¥ ಅಜುನನ&' ಯುದ¨?ಾಡು ಎಂದು ಏ=ೆ /ೇಳL. ಸDಾತನಧಮ. ಇಂತಹ ಯುದ¨ದ ಅವ=ಾಶ ಒಬx ™. DಾFಯಂದ ಒದ ಬಂದ ಈ =ಾಳಗವನು Tೕನು =ೈೊಳoದC-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 =ಾಲು =ೆದ\ ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದು ತಪM‚.Hರುವ ಅಜುನTೆ ಕೃಷ¥ rಾವMದು Tಜ<ಾದ Qಾಪ ಎನುವMದನು ಮನವ$=ೆ ?ಾಸು. ಇಂತಹ ಸಮಯದ&' ™. ಇಲ'ೆ ಇದC&' ನರಕದ zಾಲು Tನನು . ಯDಾದವನು ಕಣುEVk ಕುlತು=ೊಳLoವMದು ಮ/ಾQಾಪ. ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಸ?ಾಜಧಮ /ಾಗು ಸ?ಾಜ ಮತುH ಸDಾತನ ಧಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಸ5ಧಮ-ಈ Dೆ8ೆಯ&' ತನ ಕತವF TವIಸzೇಕು.HಾCDೆ ಎನುವMದು ಸ‚ಷB<ಾ . ಸ?ಾಜಧಮ ಮತುH ಸ5ಧಮ ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವMದನು ಈಾಗ8ೇ ಅ#ಾFಯ ಒಂದರ&' (pೆq'ೕಕ-೪೦) ವರ<ಾ pೆ'ೕ°ಸ8ಾೆ.ಂ ಚ Iಾ5 Qಾಪಮ<ಾಪÄãY ॥೩೩॥ ಅಥ ೇ© ತ5ž ಧಮFž ಇಮž ಸಂಾ ಮž ನ ಕ$ಷFY | ತತಃ ಸ5ಧಮž \ೕ. ಆದ-ೆ ಇ&' ಸಮ°Brಾ ಬಂದ ಯುದ¨ದ /ೊvೆಾ$=ೆ QಾಂಡವರದCಲ'. ಯTೆ ಬರzೇ=ಾದ-ೆ ಆತ ಪMಣF ?ಾರzೇಕು. ಆಗ . ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಈ ಬೆ ಇನೂ /ೆVkನ ವರವನು ಕೃಷ¥ =ೊಡುಾHDೆ. ಉಾಹರvೆೆ 'ಸತF ನುಯುವMದು ಪMಣFದ =ೆಲಸ' ಎಂದು /ೇಳ8ಾಗದು. ಅಥ ೇ© ತ5ಂ ಧಮF„ಮಂ ಸಂಾ ಮಂ ನ ಕ$ಷFY । ತತಃ ಸ5ಧಮಂ \ೕ.HಾCDೆ. ಅದು Qಾಪ¤ೕ ಪMಣF¤ೕ ಎನುವMದನು ಸಂದಭ Tಣ†ಸುತHೆ. Qಾಪದ ಭಯಂದ ಬಳಲು. ಈ $ೕ. /ಾಗು Tನೆ ಸ5ಗದ zಾಲು ೆ-ೆಯುತHೆ. ಈಶ5ರನ ಇೆ¶ಯಂೆ ಎಲ'ವ* ಆಗು<ಾಗ.ಾ5ಗ.Hರು<ೆ. ದ-ೋRೆ=ೋರ$ಂದ ತ[‚Y=ೊಳoಲು-ಆಶ ಯ =ೇl ಬಂದ ವF\Hಯನು ಅಡYಟುB. Tನ ಧಮವನೂ /ೆಸರನೂ ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು Qಾಪವನು ಗlಸು<ೆ.ಸ&ೆ" ಎಂದು.

ಯ ಇದನು ಸIಸ8ಾರ. 'ಬಂಧು .ಂ ಾ[ ಭೂಾT ಕಥ†ಷFಂ. ಎನುವMದು . ಒಬx ™. . ಅಡYಟB ವF\Hಯ ರ™vೆೋಸ>ರ ಸುಳoನು /ೇಳLವMದು ಪMಣFದ =ೆಲಸ. ಯುದ¨=ೆ> /ೆದ$ ಓ/ೋದ /ೇ ಎಂದು Tೕಚ<ಾ ಬಯುFಾH-ೆ. ೇSವFrಾž । ಸಂJಾತಸF ಾ\ೕ. Dಾಶ<ಾದ-ೆ ಆತ ಅವ?ಾನ=ೊ>ಳಾಗುಾHDೆ.ಾಮಥFಂ ತೋ ದುಃಖತರಂ ನು \ž ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೬॥ Page 61 . ಅವರು Tನನು /ೆದ$ /ೋ-ಾಡಲು Iಂಜ$ದ /ೇ ಎಂದು JಾಸುಾH-ೆ. ಭrಾé ರvಾದುಪರತಂ ಮಂಸFಂೇ ಾ5ಂ ಮ/ಾರ…ಾಃ । £ೕwಾಂ ಚ ತ5ಂ ಬಹುಮೋ ಭೂಾ5 rಾಸFY 8ಾಘವž ॥೩೫॥ ಭrಾ© ರvಾ© ಉಪರತž ಮಂಸFಂೇ ಾ5ž ಮ/ಾರ…ಾಃ | £ೕwಾž ಚ ತ5ž ಬಹುಮತಃ ಭೂಾ5 rಾಸFY 8ಾಘವž--rಾ$ೆ Tೕನು ಘನೆಯ ವF\HrಾೆC¾ೕ ಅಂಥ I$ಯ ೇ-ಾಳLಗ˜ೆದುರು ಹಗು-ಾಗು<ೆ.$ಚFೇ ॥೩೪॥ ಅ\ೕ.ಾ?ಾ1ಕ ಪ$vಾಮದ ಬೆ ವ$ಸುಾH ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: ಒಬx ™. ಜಗ.Hನ&' ಮ/ಾ  t8ೊ'ೕಜ ಎನುವ \ೕ. ಇೇ $ೕ.ಾಂತ \ೕಳL./ಾಸದ ಪMಟಗಳ&' ಆತನ /ೇತನ ಮುಂನ [ೕlೆೆ =ೆಟB ಉಾಹರvೆrಾ Tಲು'ತHೆ.ž ಚ ಅ[ ಭೂಾT ಕಥ†ಷFಂ. ಅ\ೕ. ಜನರು ಆತನನು /ೇ ಎಂದು ಆ=ೊಳLoಾH-ೆ.HಾCDೆ. ಇ&' ಅಜುನTೆ ಧಮದ ರ™vೆೋಸ>ರ ಗುರು-[ಾಮಹರನು ಎದು$Y /ೋ-ಾಡುವMೊಂೇ ಮ/ಾಪMಣFದ =ೆಲಸ ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮನವ$=ೆ ?ಾಸು. ಪRೆದ ಅಜುನ ಈ ಧಮಯುದ¨ದ&' Qಾ8ೊಳoೇ ಇದC&'. ಇ. ಅದ$ಂದ ಆತ ತನ ಅY½ತ5ವDೇ ಕ˜ೆದು=ೊಳoಬಹುದು. ಅ<ಾಚF<ಾಾಂಶk ಬಹೂ  ವಷFಂ. ಒಬx ಮrಾದಸH ಮನುಷFTೆ ಅ\ೕ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಬಂದು ಪ ¼Yಾಗ ಸತF ನುಯುವMದು Qಾಪದ =ೆಲಸ. ತ<ಾIಾಃ । TಂದಂತಸHವ .ಾಂತ ಾರುಣ.ಃ ಮರvಾ© ಅ. ೇ ಅವFrಾž | ಸಂJಾತಸF ಚ ಅ\ೕ.$ಚFೇ--ಜನರು Tನ =ೊDೆ†ರದ ಕಳಂಕದ ಕ…ೆಯನು ಆ=ೊಳLoಾH-ೆ.ಮರvಾದ. ಮrಾೆಯ ಮನುಷFTೆ =ೆಟB /ೆಸರು .ೇಹ=ಾ> ಯುದ¨ಂದ Iಂೆ ಸ$ದ' ಎಂದು rಾರೂ /ೇಳ8ಾರರು. ಯTೆ ಆತನ \ೕ.

"ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದ$ಂದ DಾವM ೆಲು'ೆHೕ<ೆ ಎನುವMದು .ಸತH-ೆ ಸ5ಗ .Hಷ» =ೌಂೇಯ ಯುಾ¨ಯ ಕೃತ Tಶkಯಃ-.ೕಪನು =ೊಟB-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಅ<ಾಚF <ಾಾ  ಚ ಬಹೂ  ವಷFಂ.ಾEದು. ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಡು<ೆ ಎನುವ ಸಂಕಲ‚ಂದ ಎದುC Tಂತು /ೋ-ಾಡು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಇದ$ಂದ ಈ Iಂನ ಸವ .ಾ5ಥಲ'ೆ.Hರುವ ಯುದ¨ದಲ'. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಧಮದ ನRೆಯ&' ಫ&ಾಂಶ rಾವMೇ ಇರ&.Hಷ» =ೌಂೇಯ ಯುಾ¨ಯ ಕೃತTಶkಯಃ ॥೩೭॥ ಹತಃ <ಾ Qಾ ಪÄãY ಸ5ಗž 1ಾ5 <ಾ Jೋ™ã.ಾE© ಉ. ಸ?ಾಜದ&' ಉನತ ಪMರುಷDಾರುವ Tೕನು ಅವ?ಾTತDಾ ಬದುಕzೇ=ಾಗುತHೆ.ೕ?ಾನ ತ˜ೆದು ಎದುC Tಲು'. rಾವMೋ ಒಂದು ಸಂದಭದ&' ತನ ಆ. ಧಮದ ?ಾಗವನು ಅನುಸ$ಸುವವನು ಎಂದೂ rಾವMದಕೂ> ಅಂಜುವ ಅಗತFಲ'. =ೌಂೇಯ. ಇ&' ¼ ೕಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ಈ .ಾಮಥFž ತತಃ ದುಃಖತರž ನು \ž --Tನಾಗದವರು Tನ =ೆಚkನು Iೕಗ˜ೆಯುತH.ಾ5ಥ=ಾ> ?ಾಡು.HಾCDೆ. ಅದಕು> „8ಾದ ಸಂಕಟ ಏನುಂಟು ? "rಾರು Tನನು ೊಡÏ ೕರ ಎಂದು =ೈ ಮುದು ತ8ೆzಾ Tಲು'.ೇರು<ೆ.ಾಧನ<ಾರುತHೆ. ಧಮ ?ಾಗದ&' ನRೆದ-ೆ ನನೇDಾಗುತHೋ ಎನುವ ಭಯ zೇಡ. zಾ† ತುಂಬ ಆಡzಾರದ ?ಾತುಗಳDಾಡುಾH-ೆ. ತವ ಅIಾಃ | Tಂದಂತಃ ತವ . /ೋ-ಾಡುವ .æಯ ಬಂಧುೋಸ>ರ =ೆಟB .lಯದು.HದC-ೋ.ೇ ಮIೕž | ತ. ಧಮ ಯುದ¨ದ&' ಸತHರೂ fೕ™. ಆಡzಾರದ ಅಸಭF ?ಾತುಗಳL ಹುAB=ೊಳLoತH<ೆ. ಅವರು Tನನು ಹು&'ಂತ ಕRೆrಾ DೋಡುಾH-ೆ.ಾ?ಾ1ಕ ಅ$ವನು =ೊಡು.ಾಧDೆಯೂ ಸುಳLo ಎಂದು Iೕಗ˜ೆದು ಆ=ೊಳLoಾH-ೆ". ಅದು ನಮEನು fೕ™=ೆ> =ೊಂRೊಯುFವ . DಾವM ?ಾಡುವ =ಾಯದ&' ಧಮದ ಪ$ಾನ ಮುಖF. ೆದC-ೆ DೆಲವDಾಳL<ೆ.ೇ ಮIೕž । ತ. rಾವMೋ . rಾವMೇ . ಹೋ <ಾ Qಾ ಪÄãY ಸ5ಗಂ 1ಾ5 <ಾ Jೋ™ã. ಆತTಂದ ¼‡ೆೊಳಾದ ಅಪ-ಾ|ಗಳL ಅಸಭF<ಾ ಆತನನು TಂಸುಾH-ೆ. ಆದC$ಂದ. ೆದCರೂ fೕ™. ಆತ ತನ ಸಂಪ*ಣ ವF\Hತ5ವನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoಾHDೆ. ಸುಖದುಃÃೇ ಸˆೕ ಕೃಾ5 8ಾJಾ8ಾJೌ ಜrಾಜrೌ । ತೋ ಯುಾ¨ಯ ಯುಜFಸ5 Dೈವಂ Qಾಪಮ<ಾಪÄãY ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೮॥ Page 62 . ಆತನ Iಂನ ಎ8ಾ' . ಒಬx 'ಉತHಮ DಾFrಾ|ೕಶ ' ಎಂದು /ೆಸರು ಪRೆದ ವF\H.ಾಧDೆಗಳL ಒಂೇ ™ಣದ&' ಮಣು¥Qಾ8ಾಗುತHೆ.

ತನ ಮಗ ಅ¢ಮನುF ಯುದ¨ದ&' ಸಾHಗ ಪMನಃ ಚ&ತDಾಗುವMದನು DಾವM ಮ/ಾJಾರತದ&' =ಾಣುೆHೕ<ೆ.lಯುವ ಬೆ /ೇೆ? ಆತEದ ಾನವನು ಪRೆಯುವ .ರುಗುಾHDೆ. ತಾ>ಲದ ಮನುಷFನ ದುಃಖ ಅದಮF<ಾರುತHೆ-ಎನುವMದನು ೕೆ ಸ‚ಷB<ಾ . ಆತE ಅಜರ-ಅಮರ ಎಂದು .ಾಂಖFಂದ ಕಮದ ಕRೆ . DಾವM ಮನYÄನ&' <ೇಾಂತವನು ಎಷುB ರೂÛY=ೊಂಡರೂ. ಪ*ಣ<ಾದ ಆತE. =ೇವಲ ಕತವF ಪ ೆ†ಂದ /ೋ-ಾಟ ?ಾಡುವMದು ಬದು\ನ ಯಶY5ನ ಸೂತ . ಇ&'ಂದ ಮುಂೆ ಕೃಷ¥ .ೋಲು-ೆಲುವನು ಒಂೇ TABTಂದ ಕಂಡು ಮೆH /ೋ-ಾಡೊಡಗು. ಭಗವಂತTಂದ ೕೆಯ ಉಪೇಶವನು ಪRೆದ ಅಜುನ. ಇ&'ಯವ-ೆೆ ಕೃಷ¥ ಆತE ತತ5ದ ಬೆೆ .ೋ8ಾ =ಾಣ8ಾರದು. ಸುಖ-ದುಃಖ. 1ೕವನದ&' ಸುಖ-ದುಃಖ ಎನುವMದು ಅT<ಾಯ.ೋಲು-. ಗl=ೆ-ಇl=ೆಗಳನು. . ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಪ . ಎಲ'ವನು ಸಮದೃ°B†ಂದ =ಾಣುತH. ಏwಾ ೇS¢Iಾ . . ಗl=ೆ-ಇl=ೆ.ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನು. Dಾ<ೇ 8ಾಭ ಗlಸzೇಕು-ಅವರು ಮಣು¥ ಮುಕ>& ಎನುವ ೆ5ೕಷಲ'ೆ. ಜ†ಸzೇಕು ಎನುವ . ಬದುಕು ಅಂದ-ೇನು? .ಾಧನ<ೇನು? =ೇlದ ತ™ಣ . ಆಗ Tನೆ rಾವ Qಾಪವ* ತಟBದು.ಯ&' ಎ8ಾ' ದುಃಖವನು ಮ-ೆತು ಇರಬಹುದು. ಆ ತತ5ಗಳ ಅಂತರಂಗದ ರಹಸF<ೇನು? ಇವM /ೇೆ rಾವ ಬದ8ಾವvೆ ಇಲ'ೆ ಅDಾTತF ಎನುವMದನು ವ$Y. ಆದ-ೆ ಈ ಆತE ತತ5ವನು .ಾದ ಎನುವ ಮDೋJಾವDೆ†ಂದ /ೋ-ಾಡು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅಂದˆೕ8ೆ ?ಾನYಕ<ಾ ಈ ಉತುHಂಗದ Y½. ಆತTೆ ಇಹವ*-ಸ5ಗ ಪರವ*-ಸ5ಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಸುಖ ದುಃÃೇ ಸˆೕ ಕೃಾ5 8ಾಭ ಅ8ಾJೌ ಜಯ ಅಜrೌ | ತತಃ ಯುಾ¨ಯ ಯುಜFಸ5 ನ ಏವž Qಾಪž ಅ<ಾಪÄãY -.ಾಂÃೆFೕ ಬು¨¾ೕೇ .ಾವM ಅಂದ-ೇನು? ಆತE-ಪರ?ಾತE.ಯನು ತಲುಪMವMದು /ೇೆ ಎಂದು ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ.lಸುತHೆ. ಅಂತಹ Y½.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾ ಮನYÄನ&' ಗABrಾ Tಲು'ವ ಷಯ ಇದಲ'.lಯzೇಕು. .ಾಲದು.5?ಾಂ ಶೃಣು । ಬುಾ¨ã ಯು=ೊHೕ ಯrಾ Qಾಥ ಕಮ ಬಂಧಂ ಪ /ಾಸFY ॥೩೯॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 63 .ಾ5ಥಲ'ೆ. "ಬಂದೆC8ಾ' ಬರ& ೋಂದನ ದ£¾ಂರ&" ಎಂದು ಧಮ ?ಾಗದ&' ಮುನುಗುವವTೆ ಸಾ ಸ5ಗದ zಾಲು ೆ-ೆರುತHೆ.ಾ‡ಾಾ>ರ ಪRೆಯುವMದು ಅಷುB ಸುಲಭದ ಷಯವಲ'.ೋಲು-ೆಲುವM ಎಲ'ವನು ಸಮDಾ =ಾಣುವವTೆ rಾವ Qಾಪವ* ಅಂಟದು.ಾಕಷುB ವರvೆಯನು ಅಜುನTೆ /ೇlದ. ಯುದ¨ದ ಅವಶFಕೆಯನು /ೇlದ.lದರwೆBೕ . ಪ*ಣ<ಾ . ಆತTೆ ದುಃಖ-ದುಃಖ<ಾ =ಾಣ8ಾರದು. ಭಗವಂತನ ಈ ನುಯನು ಮನುಷF ತನ 1ೕವನದ&' ಅಳವY=ೊಂಡ-ೆ ಆತ ಎಂದೂ ದುಃá ಆಗ8ಾರ.

ಈ . ಸಂÃಾF ಅಂದ-ೆ ಸಮFâ ÃಾF. Qಾಥ. ಅDೇಕ ಮಂ /ೊರTಂದ /ೇರzೇಕು ಎಂದು ಅDೇಕ $ೕ.lನು†ಂದ Tೕನು . ಈ $ೕ.ಾಂಖFವನು .lಲ'. ಅಂತರಂಗ ಮತುH ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 64 .ಾಧDೆ /ೇರzೇಕು. ಅಥ<ಾ ಸ$rಾದ ಅ$ವM. ಹತುH ವಷ ¾ೕಗ . ಇಷುB ಮಂತ /ೇಳzೇಕು ಇಾF ಾರವನು ಎಲ'ರೂ /ೇಳLಾH-ೆ.'<ೈಕ .lಯುವ ?ಾತನು /ೇlೆ.ಾಂÃೆFೕ ಬು¨ಃ ¾ೕೇ ತು ಇ?ಾž ಶೃಣು | ಬುಾ¨ã ಯುಕHಃ ಯrಾ Qಾಥ ಕಮ ಬಂಧž ಪ /ಾಸFY -.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಏwಾ ೇ ಅ¢Iಾ . ಅದನು ಗlಸುವ ಬೆಯನು ಇೕಗ =ೇಳL. /ೇಳLಾH-ೆ.ಾಧDೆ ಅಂದ-ೇನು. ಇನು ¾ೕಗದ ಬೆ /ೇಳLೆHೕDೆ =ೇಳL" ಎಂದು. Tೕ$ನ ˆೕ8ೆ ನRೆಯಲು ಕ&ತ ತ™ಣ ನಮೆ ಆತE .lಯzೇ=ಾದ ಮುಖF<ಾದ ಷಯ. ಈ $ೕ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗದು. ಅಂತರಂಗದ . ಎಂತಹ ಅಂತಃಶ\H ಪRೆದರೂ ಅದನು ಪ ದ¼ಸಕೂಡದು.ಾಧDೆ ಏನು ಎನುವ ಷಯ.ಾಧDೆ ಇಲ'ೆ =ೇವಲ zಾಹF <ೇಷಂದ.lನು Tನೆ . ಎನನೂ . ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳL. ಆದ-ೆ ಅಂತರಂಗ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದು /ೆVkನವ$ೆ . ಇ&' /ೇಳL. ¾ೕಗಂದ ಪ<ಾಡಗಳನು ಕ&ತು ಪ ದ¼ಸುವMದನು <ೈಕ ¾ೕಗ Twೇ|ಸುತHೆ. . ಇದು ಆತEದ ಅ$ವನು =ೊಡುವ ಮೂಲತತ5.ಾಧDೆ ?ಾ Tೕ$ನ ˆೕ8ೆ ನRೆಯಲು ಕ&ತವನ ಕ…ೆಯನು Dಾ<ೆಲ'ರೂ =ೇlೆCೕ<ೆ.ಾಧFಲ'.ಾ|ಸುವMದು /ೇೆ ಎನುವMದು DಾವM .Hರುವ ¾ೕಗ ಪತಂಜ&ಯ ¾ೕಗವಲ'. ಅದನು . . <ೈಕ .ಾಧDೆ ಎಂದ-ೆ DಾವM rಾವ ಬೆB ೊಡುೆHೕ<ೆ.Hರುವ .ಾಂಖF ಎಂದ-ೆ ಖVತ<ಾದ ಆತE ಾನ. ನಮE 1ೕವನದ&' ಅ#ಾFತEದ . ಅದು ನಮE ಅಂತರಂಗದ ನRೆ.ಈ ಆತE ಾನದ . ಮrಾರzೇಕು. ಇಷುB /ೊತುH ಜಪ ?ಾಡzೇಕು. ಮನಸÄನು rಾವMೋ ಒಂದರ ˆೕ8ೆ Tರಂತರ ಏ=ಾಗ ೆ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಅDೇಕ ಪ<ಾಡಗಳನು ?ಾಡಬಹುದು. ಈ =ಾರಣಂದ Qಾ Vೕನರು ಾನವನು .ಾಂಖFದ ಬೆ /ೇlಾCಯುH. ಜಪ-ತಪಂದ.ಾ‡ಾಾ>ರವಲ'.ಾ|ಸಲು . ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳL. ಇಂತಹ ಇಂದ ಾಲವನು rಾರು zೇ=ಾದರೂ ಗlಸಬಹುದು.lrಾಾಗ ಕಮದ ಕಟBನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLo<ೆ.HರುವMದು ಆತE ತತ5ವನು ಪRೆಯುವMದ=ೆ> 1ೕವನದ&' ?ಾಡzೇ=ಾದ .ಾ?ಾನF ¾ೕಗ=ೆ> ೇವರ ಅYHತ5ದ ಧೃಡ ನಂt=ೆ zೇ\ಲ'. <ೈಕ ¾ೕಗ. ˆೖೆ ಏನು ಹVk=ೊಳLoೆHೕ<ೆ ಎನುವMದಲ'. ಆದ-ೆ ಒಳTಂದ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನು rಾರೂ /ೇಳLವMಲ'.lYಾCಯುH. ¾ೕಗ .ಾ Y¨ ಪRೆಯzೇ=ಾದ-ೆ zೇ=ಾದ ಉQಾಯವನು(¾ೕಗವನು) /ೇಳLೆHೕDೆ =ೇಳL ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾಂಖFವನು ಪ ಾರ=ೆ> ತಂದವ ಕ[ಲ<ಾಸುೇವ. ಅ#ಾFತEದ . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: " ಇ&'ಯವ-ೆೆ .ಾಂಖF'. ಇನು ಾನದ ಾ$ಯ&' .ಾಧDೆಯ ಾ$ಯ&' ಕಮ ಬಂಧನವನು ಾA ಮುDೆRೆಯಬಹುದು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ. ಇ&' . ಆದ-ೆ ಇದು Tಜ<ಾದ ಆತE .ಾಂಖF ಎಂದು ಕ-ೆದರು.ಾಂÃಾF . rಾವ ಅ$ವನು ಪRೆದ-ೆ .

. Iಂನ ಜನEದ ಅ#ಾFತEದ . ಈ ಧಮದ ತುಣುಕು ಕೂRಾ ೊಡÏ zೆದ$Tಂದ Qಾರು?ಾಡಬಲು'ದು. ಆದ-ೆ ಅ#ಾFತE . Dೇ/ಾ¢ಕ ಮDಾpೆqೕSYH ಪ ತF<ಾ¾ೕ ನ ದFೇ । ಸ5ಲ‚ಮಪFಸF ಧಮಸF ಾ ಯೇ ಮಹೋ ಭrಾ© ॥೪೦॥ ನ ಇಹ ಅ¢ಕ ಮ Dಾಶಃ ಅYH ಪ ತF<ಾಯುಃ ನ ದFೇ | ಸು ಅಲ‚ž ಅ[ ಅಸF ಧಮಸF ಾ ಯೇ ಮಹತಃ ಭrಾ© -.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಬIರಂಗ ಏಕ<ಾರುವ Y½. ನಮE ನಂt=ೆ. . ಇದCಂೆ.ಾಧDೆಯ ಮುಂದುವ$ದ Jಾಗ<ೇ ಈ ಜನE..ಾಧDೆ /ಾಗಲ'. ಅೇDೆಂದ-ೆ: fದಲು ಹುಟುB. ಅದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ. ನಮE Qಾ ?ಾ¡ಕೆ£ೕ ನಮE Tಜ<ಾದ ಧಮ. ಮುಖF. ಒಂದು ಗ ಂಥವನು ಸಂಪ*ಣ . ಎಲ'ರನೂ ಒಂದು ಪ pೆ =ಾಡಬಹುದು.ಾ#ಾರಣ ಪ . ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ಸುವರ<ಾ =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಈ =ಾರಣಂದ ಅ#ಾFತE . ನಂತರ .ಾಧDೆ ಮೆH . ಈ ಸಂ.ಾಧDೆಯ ಬೆ /ೇಳLವ fದಲು ಕೃಷ¥ ನಮೆ ಬರಬಹುಾದ ಒಂದು ಸಂಶಯವನು ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಪ$ಹ$YಾCDೆ.ಾಧDೆ ?ಾಡುವMದನು =ಾಣು.ಾಧDೆ. ಒಂದು ಜನEದ&' ?ಾದ ಅ#ಾFತE .ಾಧDೆ ?ಾಡzೇಕು. . Iಂನ ಜನEದ&' ಏ&' Tಂ. ಾ5ಂಸರ ಸಂಗರುವ ಕRೆ ನಮE ಜನE<ಾಗುತHೆ. ಒಡ<ೆ.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವ ಅಂತರಂಗದ ತುತದುC. ಆನಂತರ ಅಧFಯನ.ಾವM! ಇದ$ಂದ ಏನು ಉಪ¾ೕಗ ಎಂದು.ಾಧDೆ ಎಂದೂ Dಾಶ<ಾಗದು. ಆದC$ಂದ ನಮE ಅ#ಾFತE VಂತDೆಯ&' ನಮE ಒಂೊಂದು ಜನE ಒಂೊಂದು ತರಗ.lಯಲು DಾವM ಅDೇಕ ಜನE .ಾ?ಾ1ಕ<ಾ TೕವM ಅ. DಾವM ಆ ಜನEದ&' ಎ&' T&'YೆC¤ೕ ಅ&'ಂದ8ೇ ಈ ಜನEದ .ಾಧDೆ ಏTರzೇಕು. ಒಂದು ಜನEದ&' ಬ ಹE.ಾಧDೆ ಎಂದೂ ವFಥವಲ'.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗೆ ಇದC-ೆ ಆ ಎ8ಾ' .ಾವM.ಇ&' ೊದಲು /ೆೆÎ ಕೂRಾ /ಾ˜ಾಗದು. ಪMನಃ ಮರು ಹುಟುB ಮೆH ಅೇ .Hದ-ೆ ಮುಂನ ಜನEದ&' ಹುಟುB<ಾಗ8ೇ DಾವM ಎರಡDೇ ˆಟBಲ&'ರುೆHೕ<ೆ. ನಮE 1ೕವನದ&' ಗlYದ ಐIಕ ಸಂಪತುH(ಧನ. ನಮE ನRೆ. \ೕ. ಆದ-ೆ ಆತE ಾನವನು ಪRೆಯಲು ನಮE . ಆYH ಇಾF) ಸತH ನಂತರ ನfEಂೆ zಾರದು Tಜ.ಾಧDೆ Qಾ ರಂಭ<ಾ ಮುಂದುವ$ಯುತHೆ. ಅದನು ಈ ಜನEದ&' .. ಇದು ಅವರು Iಂನ ಜನEಂದ ಪRೆದು ಬಂದ ಾನ. ಇಂದು TೕವM TಮE 1ೕವನದ rಾವ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 65 .ಾಧDೆ ವFಥ<ೇ? ಖಂತ<ಾ ಇಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾರ ಬಂಧವನು ಕಳV=ೊಳLoವ .ಾಧDೆೆ zೇ=ಾದ <ಾಾವರಣದ&'.Hೕ$.ಾಧDೆ rಾವMದು. /ಾಗು ಅತFಂತ ಕˆ ಸಮಯದ&' ಮ/ಾ  . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ನಮೆ ಅ#ಾFತE .ೆC¤ೕ ಅ&'ಂದ ಮುಂದುವ$ಯುವ ಪ$ಸರದ&' ನಮE ಜನನ<ಾಗುತHೆ. ಾನ zೇಕು Tಜ.Jೆಯುಳo ಮಕ>ಳL ಜTಸುವMದನು.ಾ|ಸ8ಾಗದC&' ಮುಂನ ಜನEದ&' . ಅಂತಹ ಅಂತರಂಗದ . ಇ&' ೊಡರುಗlಲ'.ಾಧDೆ ಅ. ಈ ಜನEದ&' ಅ#ಾFತEದ ಒಂದು ˆABಲನು ಹ.

ಉತHಮ .¾ಂದು ೇವೆಯನು ಪ$ ಪ$rಾ ಪ*1Y =ೊDೆೆ "ಕೃwಾ¥ಪಣ ಮಸುH" ಎಂದು ಭಗವಂತTೆ ಅ[ಸುಾH-ೆ.ಾ†Dಾž--ಕುರುಕು?ಾರ.ಯನು ಪ*1ಸು. ಈತ ೇವರು ನೂ-ಾರು ಎಂದು ನಂt ಪ*1ಸು.ಾ†Dಾž ॥೪೧॥ ವFವ.ಾಧDೆಯನು ಆರಂ¢Y. ಆದC$ಂದ ಇದು Tಜ<ಾದ ಅ#ಾFತE . ¼ವDೆಂದು. ಇನು ಅಧಮ .HರುಾHDೆ. ಗಣಪ.ಾಧDೆಯ Tಜ<ಾದ ಾ$.ಾಧDೆ ಎಂದೂ ವFಥ<ಾಗದು. ಆದ-ೆ Qಾ ?ಾ¡ಕ Twೆ» ಅಗತF. <ಾಯುವನು ಪ*1ಸು.lರುಾHDೆ.ಾಧಕ ೇವರು ಒಬxDೇ ಎಂದು ನಂtರುಾHDೆ.ಾrಾ. ಭಗವಂತನನು rಾವ ಶಬCಂದ ಕ-ೆದರೂ ಅದು ಆ ಆಶ\Hrಾದ ಪರಶ\Hಯನು /ೇಳLತHೆ ಎನುವ ಸತFವನು ಆತ . ಭಯಂದ ಅಭಯದತH ನಮEನು .E=ಾ ಬು¨-ೇ=ೇಹ ಕುರುನಂದನ। ಬಹುpಾÃಾ ಹFನನಂಾಶk ಬುದ¨¾ೕSವFವ. ಅ8ಾ' ಎಂದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 66 . ಇಂತಹ ಭಕHರನು Jಾಗವತರು ಎನುಾH-ೆ. ಈತ Tಜ<ಾದ .ಾಧDೆೆ ಇದು ಸ=ಾಲ. ಷು¥<ೆಂದು. ಉತHಮ . ಅದು ಅಂತರಂಗದ . ನಮE ಜನEದ&' DಾವM ಅ#ಾFತEದ \ಂV© . ಇನು ಮಧFಮ . ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಪ .ಾಧಕ. ಇಂತಹ . ಇ&' ೋಪ=ೆಯ ಅಗತFಲ'. ಪ$ಶುದ¨ Qಾ ?ಾ¡ಕ VಂತDೆ ?ಾಾಗ ಅದು Tಜ<ಾದ ಅ#ಾFತE . ಅದು ನಮEನು ಭಯಂದ Qಾರು ?ಾಡುತHೆ.ಾಧಕರ&' ಮೂರು ಧ. ಆತTೆ ಭಗವಂತನ&' ಏಕTwೆ» ಇರುತHೆ. ಈ ಾ$ಯ&' ಮನನಂದ ಹದೊಂಡ ?ಾತು ಒಂೇ ತರ.ಾಸುವ ಏಕ?ಾತ .ಾಧಕ.ಾಧDೆ ?ಾದರೂ ಕೂRಾ. ಅಹಂ=ಾರ. ಇವರನು ೆ§ಧFರು ಎನುಾH-ೆ.ಾಧDೆ ಆಗದು. ಅ#ಾFತE ಪ ದಶನದ ವಸುHವಲ'.ಾಧಕ. DಾವM ಏಕTwೆ»†ಂದ ?ಾಡುವ . £ೕಸು ಎಂದು. ಈತTೆ ಅ#ಾFತEದ Tಜ<ಾದ ಕಲ‚Dೆ ಇರುವMಲ'.ಾದ ಎನುವ JಾವDೆ ನಮEನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ.E=ಾ ಬು¨ಃ ಏ=ಾ ಇಹ ಕುರುನಂದನ | ಬಹುpಾÃಾಃ I ಅನಂಾಃ ಚ ಬುದ¨ಯಃ ಅವFವ. /ಾಗು ಇದು .ಾಧಕ. .ಾಧDೆ. ಮಧFಮ . ಆ#ಾFತE . ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತrಾ„ ಎನುವ JಾವDೆ ಈತTರುವMಲ'. ವFವ. ಅಧಮ . ದುಃಖ ಎಂದೂ ಇರುವMಲ'. . ಹದರದವರ ತು†ರದ ಹರೆಗlೆ ಹತುH ಹಲವM AYಲುಗಳL. ಏDೇ ಅಂದು ಪ*1Yದರೂ ಕೂRಾ.ಾಧಕರು: ಇವರು ಪ .ಾಧDೆrಾಗುತHೆ /ಾಗು ವFಥ<ಾಗೆ ನfEಂೆ ಬರುತHೆ.ಾಧDೆಯ&' ೆ5ೕಷ.ಾಧಕ.ಾಧನ ಅ#ಾFತE. ಏಕTwೆ» ಇಟುB.lದು. ಅದು TಮEನು fೕ™ ?ಾಗದತH =ೊಂRೊಯುFತHೆ ಎನುವMದು ಕಟುಸತF.ಾ5ಥ. ಇಂೇ TಮE . ಸೂಯನನು ಪ*1ಸು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಘಟBದ&'ದCರೂ ಸ$.ಾಯ ಆ. ಎ8ಾ' ಶಬCಗಳ{ ಆಶ\Hrಾದ ಪರಶ\H ಎನುವ ಸತF .

ಐwಾ-ಾಮದ ಐY$ಯ ಬದು\ಾ ಅದರ ತುಂಬ ಬೆ ಬೆಯ ಕಮ ಕ8ಾಪಗಳL. Jೋೈಶ5ಯಪ ಸ=ಾHDಾಂ ತrಾSಪಹೃತೇತ.ಾಯ ಆ.ಾž । ವFವ. ಹದೊಂಡ . ಅಪ¼kತಃ | <ೇದ<ಾದರಾಃ Qಾಥ ನ ಅನF© ಅYH ಇ.ೆ ತುಂt ಸ5ಗದ ಕನಸು =ಾಣುವವರು. ಅವರು <ೇದದ /ೊರDೋಟದ ಅಥದ8ೆ'ೕ Tಂತುtಡುವರು. ಅಥ<ಾ ಅಥವನ$ಯೆ ಬ$ೆ ಉರು /ೊRೆಯುವವರು] ಅದ-ಾೆ ಏನೂ ಇಲ' ಎನುವವರು. ಅ-ೆಬ-ೆ . =ಾ?ಾಾEನಃ ಸ5ಗಪ-ಾ ಜನEಕಮಫಲಪ ಾž । \ rಾpೇಷಬಹು8ಾಂ Jೋೈಶ5ಯಗ.lದವರ TಣrಾತEಕ<ಾದ ?ಾತು ಸಾ ಒಂೇ ಆರುತHೆ. Tಣಯ ಇಲ'ೆ ಆಡುವ ?ಾತು ಒಂೊಂದು ಒಂೊಂದು ತರ.lನು ಕೂಡ ಮನYÄನ ಸಮY½.E=ಾ ಬು¨ಃ ಸ?ಾ#ೌ ನ |ೕಯೇ. ॥೪೩॥ =ಾಮ ಆಾEನಃ ಸ5ಗ ಪ-ಾಃ ಜನE ಕಮ ಫಲ ಪ ಾž | \ rಾ pೇಷ ಬಹು8ಾž Jೋಗ ಐಶ5ಯ ಗ. [<ೇದದ&' <ಾದ zೆ˜ೆಸುವವರು.ಾž | ವFವ.ž ಪ . ಆದ-ೆ Tಜ<ಾ . rಾ„?ಾಂ ಪM°‚ಾಂ <ಾಚಂ ಪ ವದಂತFಪ¼kತಃ । <ೇದ<ಾದರಾಃ Qಾಥ DಾನFದYHೕ.ೆ Dೆರ<ಾಗದು.E=ಾ ಬು¨ಃ ಸ?ಾ#ೌ ನ |ೕಯೇ ॥೪೪॥ Jೋಗ ಐಶ5ಯ ಪ ಸ=ಾHDಾž ತrಾ ಅಪಹೃತ ೇತ. ಬೆಯ&' ಆ. ಆದC$ಂದ ಸತFವನು ಅ$ತವರ ?ಾಗದಶನದಂೆ ನRೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ೊ. ಎ8ಾ' =ಾಲದಲೂ' Tvಾಯಕ<ಾದ ?ಾತು ಏಕರೂಪ<ಾರುತHೆ.lಯುವ ಬೆ /ೇೆ? ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ನಮE ಪ pೆೆ ಉತHರ =ೊABಾCDೆ. <ಾನಃ -. ಹುಟುB ಕಮದ ಕಟುBಗಳ ಸಂ.ಾರ<ೆ ಇದರ ಹಣು¥.ಾrಾ.Hಲ'ೆ ಅಾನಂದ ಆಡುವ ?ಾತುಗlೆ ತ8ೆಬುಡಲ'ದ ಅನಂತ pಾÃೆ.l†ತು. <ಾನಃ ॥೪೨॥ rಾž ಇ?ಾž ಪM°‚ಾž <ಾಚž ಪ ವದಂ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 67 . <ೇದ ಓ£ೕ ತ8ೆ =ೆY=ೊಂಡ ಇಂಥವ$ೆ.ಾಧDೆ ವFಥವಲ' ಎನುವ ಷಯ ನಮೆ . ಆದ-ೆ rಾವMದು ಸ$ /ಾಗು rಾವMದು ತಪM‚ ಎನುವMದನು .ಐwಾ-ಾಮದ ಐY$ಯ&' ಮುಳL.ಓ Qಾಥ. -.ಂ ಪ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಏಕTwೆ»†ಂದ DಾವM ?ಾಡುವ .lದವರು /ೇಳLಾH-ೆ: ಈ <ೇದ<ಾ¡ ಸ5ಗ<ೆಂಬ ಹೂtಡುವ ಬlo.

<ೇದವನು zಾ†Qಾಠ ?ಾ ಅದರ ಅಥ . <ೇದವನು Tಜ<ಾ ಅ$ತು=ೊಳoೆ. ಆತE ಾTಗಳL. /ೆVkನವ$ೆ ಇದು ಅಥ<ೇ ಆಗುವMಲ'. Qೌ-ೋIತF ಕೂRಾ Iೕೆ.ಾಗರ<ೆಂಬ ಹ¡¥Tಂದ ವಂVತ-ಾಗುಾH-ೆ ಎಂದು. ಆತನ ತ8ೆಯನು ¼ವ ಕದ. ಅದನು ˆೕ8ೋಟದ&' Dೋದ-ೆ Dೋದ<ೆTಸುತHೆ. ಬ$ಯ <ೇದ ಗ ಂಥಗಳನು ಓದುವMದ$ಂದ ನನನು . Qಾ Vೕನ ಗ ಂಥಗಳL ಒಗAನಂೆ. "Qಾವ.ಯನು T„YದಳL. ಇವ$ೆ ತಳದ&'ರುವ ಮುತುH ರತಗಳ ಅ$ಲ'. ಮಂತ ದ ಅಥ ೊ.ಕ Jಾwೆ ಎನುವMದನು ಅ$ಯದC-ೆ ಆ#ಾFತE VಂತDೆ ಅನಥ<ಾಗುತHೆ. <ೇದ<ೆನುವMದು .lೇಗಳL ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥! ಈ ?ಾತು ಪ ಪಂಚದ ಪ . ಅದರ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥವನು . =ೇವಲ ಅ#ಾFತEವಲ'ೆ ಅDೇಕ 8ೌ\ಕ ಷಯಗಳL ತುಂt=ೊಂಡಂೆ =ಾಣುತHೆ.ಯ ಕ…ೆ. Tಜ<ಾದ ಾನಲ'ೆ.Hಲ'ೆ Qೌ-ೋIತF ?ಾಡುವMದು ಕೂRಾ ಅwೆBೕ ಅQಾಯ=ಾ$.ಾಧFಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.lಯೆ ಅದರ ಬೆ <ಾದ ?ಾಡುವವರು. . ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ಉಾಹರvೆ ಗಣಪ.lಯೆ ?ಾತDಾಡುವವರು.lಯಲು . ಎ8ಾ' Qಾ Vೕನ ಅನುJಾವ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ˆೕ&ನ ಮೂರು pೆq'ೕಕ ಅತFಂತ ಮುಖF<ಾದುದು.lದು=ೊಂಡ-ೆ ಅಸಂಗತ<ಾಗುತHೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ <ೇದ<ಾಗ˜ಾದವರು <ೇದದ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥ<ೆಂಬ ಹೂವನು \ತುH ೆೆದು=ೊಂಡು ಆಳ<ಾದ ಾನ . rಾರು Qಾ Vೕನ ಗ ಂಥಗಳ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥವನು /ೇl ಸ?ಾಜ=ೆ> fೕಸ ?ಾಡುಾH-ೋ ಅವರು ಅಪ¼kತರು” ಎಂದು. ಆದ-ೆ ಅದರ . ಕೃಷ¥ ಇ&' /ೇಳLಾHDೆ: “<ೇದದ ಅಂತರಂಗದ ಅಥ . <ೇದದ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥದ8ೆ'ೕ Tಂತವರು. <ೇದವನು ಆಳ<ಾ ಅಥ ?ಾ=ೊಳoೆ. <ೇದಮಂತ ದ ರಹಸF .ಾಂ=ೇ. ಇವರು ˆೕ&Tಂದ ಈಜುವವರು. ಇದು ಕು-ಾ  ನ&' ಬರುವ ಒಂದು ನು. ಅಥ<ಾಗೆ ಈ pೆq'ೕಕವನು Aೕ\Yದವರೂ ಇಾC-ೆ! Qಾ Vೕನ ಗ ಂಥಗಳ&'.¾ಂದು ಧಮ ಗ ಂಥಗಳ&'ೆ. ಕಡಬು . ಒಬx ಮನುಷFನ Qಾಪವನು ಪ$ಹ$Y ಅವನನು ಎತHರ=ೆ>ೕ$ಸzೇ=ಾದ-ೆ Qೌ-ೋIತF ?ಾಡುವವನೂ ಕೂRಾ ಎತHರದ&'ರzೇಕು.ಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 68 . Qೌ-ೋIತF ಒಂದು ಜ<ಾzಾC$ಯುತ =ೆಲಸ. ಅ#ಾFತE ಗ ಂಥಗಳ&' ನಮEನು ಆಭೂ.ಾIತFದ&' ಈ ಎಚkರವನು =ೊABಾC-ೆ.lಯೆ ?ಾಡುವ .lದವDಾರzೇಕು. =ೇವಲ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥದ8ೆ'ೕ Tಂತು <ೇದ<ೆಂದ-ೆ ಇwೆBೕ ಎಂದು /ೇಳLವವ$ೆ ಕೃಷ¥ ಈ ?ಾತನು /ೇlಾCDೆ. ನಂತರ ಆತTೆ ಉತHರ \>ೆ ತ8ೆ /ಾ\ದ ಆDೆಯ ತ8ೆಯನು ೋYದರು.lಯದC-ೆ ಎಲ'ವ* ಅQಾಥ<ಾಗುತHೆ. ಒಗAನ zಾwೆಯನು (mystical language) ಉಪ¾ೕYಾC-ೆ. ಅಪ¼kತರು pಾಸº=ೆ> ˆೕ8ೋಟದ ಅಥವನು /ೇಳLವವರು-ಅವರು .ಾಧDೆ†ಂದ ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'. ಶು . ಅದರ ಬೆ ತಪM‚ ಕಲ‚Dೆ ?ಾ=ೊಂಡು. ಈ $ೕ. ಅದDೇ ಜನ$ೆ /ೇಳLವMದು ನರಕ=ೆ> Dೇರ ಾ$. ತನ ˆೖಯ ಮ¡¥Tಂದ ಗಣಪ. ಕು-ಾTನ&' ಕೂRಾ ಈ ಬೆ ಎಚkರದ ನು ಇೆ.ೆ =ೊಂRೊಯFಲು ಈ $ೕ. 'ಪ¼kತರು' ಎಂದ-ೆ ಾನ ಸ5ರೂಪ<ಾದ ಆತEವನು ಕಂಡವರು.ಾಥಕ.ರುಳನು ಅ$ತ-ೆ 1ೕವನ . ಇ&' '<ೇದ<ಾದರು' ಎಂದ-ೆ <ೇದದ ಅಥ . "There are Sentences that are clear in meaning and there are Sentences that are susceptible of different interpretations" .ಗಳ&'. <ೇದಗಳ&'. Qಾ Vೕನ ಗ ಂಥಗಳ&' ಅDೇಕ ಕ…ೆಗಳನು =ಾಣುೆHೕ<ೆ. zೈಬû ನ&' ಇದನು ಗೂRಾಥ ಎನುಾH-ೆ.

ಶಬCದ ಮೂಲ ಶ\H ಾl ಮತುH ಆ=ಾಶ. ಬೃಹಸ‚. ಇದು ಮೂಲ Dಾದದ ಸೂ½ಲ ರೂಪ. ಮನಸುÄ ¾ೕVYದಂೆ ?ಾತು. ಆ=ಾಶ ಮತುH ಾl ಇಲ'ದC-ೆ ಶಬCಲ'. ಅಾFತE .ಯರು. ರುದ . ಮನುಷFTೆ ೊಡÏ ಆಪತುH ?ಾತು.lದವರು . pೇಷ. ನಮE ಒಳಂದ <ಾâ Dಾದ<ೇ Qಾವ. ಉತHರ=ೆ> ತ8ೆ /ಾ\ ಮಲಗುವMದು ಎಂದ-ೆ ಎಾCಗ ದuಣ=ೆ> ಮುಖ ?ಾಡುವMದು. ವರುಣ.. ದ™ಪ ಾಪ. ಇವರು ದಂಪ.ಂತ ಮನನ /ೆಚುk ?ಾಡು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಗvೇಶ /ೊೆBೆ /ಾವನು ಸು.ಾ5ಯಂಭುವಮನು.ಂತ fದಲ ಸHರದ&'ರುವ ತಾ5¢?ಾTಗಳL ಇಪ‚ತುHಮಂ. ನಂt=ೆಯ ಮಹತ5 ಅ$ಯುತHೆ. ಇ&' ಆ=ಾಶ ಇಪ‚ೊHಂದDೆ ˆABಲ&'ೆ. ?ಾ. ಮಣು¥. ಾl. ಪ ವಹ<ಾಯು. DಾವM ದuಣ=ೆ> ಮುಖ ?ಾದ-ೆ ದuಣ ದು ವದ ಶ\HQಾತ=ೆ> ನಮEನು DಾವM ಒÏ=ೊಂಡಂೆ /ಾಗು ಉತHರ=ೆ> ಮುಖ ?ಾದ-ೆ ಉತHರ ದು ವದ ಶ\HQಾತ=ೆ> ಒÏ=ೊಂಡಂೆ. ಅದ=ಾ> ಅವರದು ಅDೊFೕನF ಾಂಪತF.ಾ½ನ ಇಪ‚ೊHಂದDೆಯದು. ಚಂದ . ಇ&' ¼ವ ಮನYÄನ ಅ¢?ಾT ಮತುH Qಾವ.Hರುವಂೆ ಉತHರ=ೆ> ತ8ೆ /ಾ\ ಮಲಗzಾರದು. ಎನುವ /ೊಸ ಆ=ಾರದ ಜನನ<ಾ†ತು.ನ ¼ರþೇದನ<ಾಗೆ ಾನಲ'.ಾಧDೆೆ zೇ=ಾರುವMದು ?ಾ.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆಲ'$ಗೂ ೊ.H=ೊಂಡ". ಅೇDೆಂದ-ೆ ಉತHರದ ಶ\HQಾತ ಊಧ}ಮುಖ<ಾದದುC /ಾಗು ದuಣದ ಶ\HQಾತ ಸಂ. . ಅಹಂ=ಾರ ತತ5ದ ರುದ¨ ?ಾತು zೆ˜ೆಾಗ.ಾರದ ಸುlಯ&' Yಲು\ಸುವಂಾದುC. ಪ*ೆಯ ಮಹತ5. ಅದ=ಾ> ಎಲ'ವನು =ೇಳLವ ೊಡÏ \ಯುಳo. ವI. ಆದ-ೆ ಈ ಎ8ಾ' ಾರ ಏ=ೆ? ಇದರ Iಂರುವ Yಾ¨ಂತ ಏನು? ಈ ಭೂ„ಯ&' ಉತHರ ದು ವದ ಶ\H ಉತHರಂದ ಪ*ವ=ೆ> ಹ$ಯು. ಆದ-ೆ ಅಥ . ನಮE ಚಲDೆ ಕೂRಾ ಈ ಶ\HQಾತ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾರzೇಕು. ಗರುಡ.ಾಂ=ೇತ ರೂಪ<ಾದ ಆDೆಯ ತ8ೆಯನು ಇಟುB ಗಣಪ. ಏTದರ ಅಥ? Jಾಗಶಃ ಈ ಕ…ೆಯನು =ೇಳದವ$ಲ'. ಗಣಪ. zೆಂ\.HರುತHೆ /ಾಗು ದuಣ ದು ವದ ಶ\H ದuಣಂದ ಪ¼kಮ=ೆ> ಹ$ಯು. Qಾ ಣಶ\Hಯನು Tಯಂ.ಾ½ನದ&' ಅಪ ದuvೆ ಸುತHzಾರದು ಇಾF.Tೕರು.. <ಾâ ೇವೆ. ಇನು ಉತHರ \>ೆ ತ8ೆ /ಾಕುವMದು ಅಂದ-ೆ ಏನು? . ಐದು ತDಾEೆ ಗಳL(ಶಬC. ಗಣಪ.ಾರ=ೆ> ಒಬx$ಲ'! ಈ ಕ…ೆಯನು ಸೂ™Å<ಾ pೆ'ೕ°Yದ-ೆ ?ಾತ ನಮೆ ಕ…ೆಯ ಮಹತ5. ಇಪ‚ೊHಂದDೆಯವನು. ಇನು ¼ವ Qಾವ. ಅಹಂQಾ ಣ.ಂತ /ೆಾk ?ೌನ. ಇದು ಇಪ‚ೊHಂದDೆ ತತ5. ಐದು ಾDೇಂ ಯ. ದuಣ=ೆ> ಮುಖ ?ಾ ಪ*ೆೆ ಕುlತು =ೊಳozಾರದು. ಅದ=ಾ> ಆತTೆ ಇಪ‚ೊHಂದು fೕದಕ ಅಪvೆ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಉತHರ=ೆ> ತ8ೆ /ಾ\ ಮಲದ-ೆ ಅಥ<ಾ ದuಣ=ೆ> ಮುಖ ?ಾ ಪ*ೆೆ ಕುlತ-ೆ ನಮE ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 69 . ಅTರುದ¨. <ಾಯು. ಐದು ಕˆೕಂ ಯ. ಆ=ಾಶದ ೇವೆ.ಯ .ಯನು Dೋಾ™ಣ ನಮೆ Dೆನ[ೆ ಬರzೇ=ಾದ ಷಯ ?ಾ.HರುತHೆ. ಗಣಪ. ಐದು ಅಂತಃಕರಣ. ಸ$rಾ =ೇlY=ೋ (Be a good listener) ಎನುವ ಾರ. ಇಂದ . ೇವ. „ತ ಮತುH Tü ಋ. ಗಣಪ. ಬ ಹE. ಸುವ ಉದCDೆಯ ಮೂನ . ತನತನದ ಅ$ಲ'ೆ(Awareness of self). ಸೂಯ.ಅದು ಶಬC ರೂಪದ&' /ೊರ /ೊಮುEವMೇ ?ಾತು.. ಸ‚ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ) ಇದ$ಂದ ಆೆೆ ಆ=ಾಶ. ¼ರþೇದನ<ಾದ ˆೕ8ೆ ಪMನಃ ಅೇ ?ಾತು ಮುಂದುವ$ಯzಾರದು. ಈ ಎರಡು ಶ\HQಾತದ&' ಒಂದು ೊಡÏ ವFಾFಸೆ. =ಾಮ. ಗಣಪ. ಆದC$ಂದ ದuಣ ಮುಖ /ಾಗು ಉತHರ ತ8ೆ ಎರಡೂ ಒಂೆ.ಗಳL. ಯಮಧಮ. ಆ=ಾಶ ಪಂಚ ಭೂತಗಳ&' ಮಹಾHದದುC.

Tೕನು . ಈ <ೇದ ಗ ಂಥಗಳL ಎಂದೂ ಅ¾ೕಗF$ೆ ದಕ>ದು.ಮೂಲ#ಾರ.ಾ5wಾ»ನ ಶ\H =ೇಂದ ಗಳ&' ಊಧ} ಮುಖ<ಾ ಸಂಚ$ಸುತHೆ.<ೇದಗಳL /ೊರDೋಟ=ೆ> . ಆದ-ೆ ಒಂೇ ಪMಸHಕದ&' ಅDೇಕ ಹಂತದ ¼™ಣ ಅಡೆ.ೆºೖಗುಣFಃ ಭವ ಅಜುನ | Tದ5ಂದ5ಃ TತFಸತH¦ಸ½ಃ T¾ೕಗ‡ೇಮಃ ಆತE<ಾ  -. <ೇದವನು ˆೕ8ೋಟದ&' ಕಂRಾಗ =ೇವಲ ಜನE-ಕಮ.ೊ½ೕ T¾ೕಗ‡ೇಮ ಆತE<ಾ  ॥೪೫॥ ೆ§ಗುಣF ಷrಾಃ <ೇಾಃ T. ನಮE /ೊಕು>lನ ˆೕ&ನ ಶ\H =ೇಂದ ಾನದ zಾಲು. DಾವM ಪMನಃ ಈ ಸಂ.ಾವM. ಗುಣಗಳ ನಂಟನು Tೕ Tಲು'.lದ-ೆ ಅದು ಅನಥ. ಅವM =ೇವಲ ತನನು ಅ$ಯಬಲ'. ಕುಂಡ&T ಾಗೃತ<ಾಾಗ ಶ\H. ಗಣಪ. ಇ&' ಪMಸHಕ ಒಂೆ. ಓ ಅಜುನ.lದು=ೊಳoಲು ¾ೕಗFೆ zೇಕು.ಾ‡ಾಾ>ರವನು ಮ-ೆತು Tಲು'ಾH-ೆ.ಾರದ ಸುlಯ&' ಸುತHzೇ=ಾಗುತHೆ..lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಮುಖF ಷಯ ಏDೆಂದ-ೆ ಈ ಗ ಂಥಗಳನು . ಏ=ೆ ಬ-ೆಲ'? ಇಾF. =ೇವಲ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥದ8ೆ'ೕ Tಂತ-ೆ ೊಂದ-ೆ†ಲ'. ಅೇDೆಂದ-ೆ Qಾ Vೕನ ಅ#ಾFತE ಗ ಂಥಗಳನು ಏ=ೆ ಒಗAನ ರೂಪದ&' ಬ-ೆಾC-ೆ? ಎಂದು. ಒಂದು ಗ ಂಥವನು ಅ$ಯಲು ಅDೇಕ ಜನEಗಳ . ಗುಣಗಳ ನಂಟDೇ Tರೂ[ಸುತH<ೆ [ಒಳTಂದ . Y ನಮೆ ಾನದ zಾಲನು ೆ-ೆಯುವ ಶ\Hೇವೆ. ದ5ಂದ5ಗಳ ಾಕ8ಾಟ ೊRೆದು ಸಾ ಭಗವಂತನ&' ಬೆಯTಡು. ಎಂದೂ ಅಮರತ5ದ ಾ$ =ಾಣದು. ಅದ$ಂಾೆೆ ಏನೂ ಇಲ' ಎಂದು . ಇwೊBಂದು ಸಂಗ. ¾ೕಗ- ‡ೇಮದ /ೊvೆಯನು ಅವTೊ[‚Y ಅವDೇ . ಈ ಮೂರು ಶ\H =ೇಂದ ಗಳನು Tಯಂ.ಾ5„ ಎಂದು ನಂt ನRೆ. DಾವM ನಮE ತ8ೆಯ&'ದCದCನು <ೇದದ&' =ಾಣೆ. ತರಗ. ಇದು ಹೂTಂದ ಹ¡¥ೆ /ೋಗುವ $ೕ. <ೇದದ&'ದCದCನು ತ8ೆ¾ಳೆ ತುಂt=ೊಳozೇಕು. ಕುಂಡ&T ಾಗೃತ<ಾಗುವMದು ಎಂದ-ೆ ಈ /ಾವM /ೆRೆಯ. ಗುಣಗಳ ನಂAನ ನಂಜನು T<ಾ$ಸುತH<ೆ]. ಈಗ ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ =ಾಡುತHೆ. ಈ ಪMಟB ಕ…ೆಯ&'ೆ.ಾಧDೆ zೇಕು. ಮ¡ಪMರ /ಾಗು . ಈ ಸುlಯ8ೆ'ೕ ಇರುೆHೕ<ೆ. /ಾವM ಕುಂಡ&T ಶ\Hಯ ಸಂ=ೇತ.ೆºೖಗುvೊFೕ ಭ<ಾಜುನ । Tದ5ಂೊ5ೕ TತFಸತH¦. ಇ&' DಾವM .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ¼ರþೇದ<ಾಗುತHೆ.H Tಲು'ವMದು.lಯುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 70 . ಅ$ತು ಅದರ ಸದುಪ¾ೕಗ ?ಾಡಬಲ'ವನ ಮುಂೆ ?ಾತ ೆ-ೆದು=ೊಳLoತH<ೆ. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> <ೇದವನು =ಾಣುವವರು zೆಳTಂದ ಸಂೆಯ ತನಕ Jೋಗ ಐಶ5ಯ ಕಮ ಕ8ಾಪದ&' Tಂತು ಆತE. ಇದು ೊಡÏ ದುರಂತ.ೊಂದು ಪಠFಪMಸHಕರುವಂೆ ಈ ಗ ಂಥಗಳನು ಹಂತಹಂತ<ಾ ಅಥ<ಾಗುವ $ೕ. ಹುಟುB-. ¾ೕಗFDಾದವನು ಈ ಗ ಂಥದ ಆಳ\>lದಷೂB /ೆಚುk /ೆಚುk ಷಯ . ಇನು /ೊೆBೆ /ಾನ ಸುತುH. ೆ§ಗುಣFಷrಾ <ೇಾ T. ಇದು ಚ=ಾ =ಾರ<ಾ ತ8ೆ =ೆಳೆ /ಾ\ ಮಲದ /ಾನ ರೂಪದ&' ನಮE ಮಲ-ಮೂತ ಾ5ರದ ಮಧFದ&'ರುತHೆ.

ಹAB ತುಂzಾ ಹಸು. /ಾಗು ನಮE ಮನಸÄನು /ೇೆ ಅ¡ೊlಸzೇಕು ಎನುವMದನು ವ$YಾCDೆ. ಗುಣಗಳನು ಾA Tಂತ-ೆ ?ಾತ ನಮೆ <ೇದದ Tಜ ಸಂೇಶ .ಾ5ಥ<ಾ .ಯ&' ಇೕ ಆ#ಾFತEದ ಅನುಸಂ#ಾನದ ಪ ಮುಖ<ಾದ ಾರ. Qಾ ಪಂVಕ ಪ Jಾವ =ೆಂಪM ಕನಡಕದಂೆ. ಅದು /ೇೆ =ಾಣುತHೆ /ಾಗು ಅದನು /ೇೆ Dೋಡzೇಕು ಎನುವMದನು ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಸ‚ಷB<ಾ ವ$ಸುಾHDೆ. ಎಂದು ನಮE ಭಷFದ Vಂೆಯನು ಭಗವಂತTೊ[‚Y ಮುDೆRೆದ-ೆ ಾನ Y¨rಾಗುತHೆ. ಇವM <ೇದದ&' ˆೕ8ೋಟ=ೆ> =ಾಣುವವM. ಆದ-ೆ ಈ ಷಯ ೊ. ಈ ೆ§ಗುಣFದ ಪ Jಾವವನು ಾA ನಮE Tಜ<ಾದ ಸ5Jಾವ ಏನು ಎನುವMದನು ಗುರು. ಅಶ5ˆೕಧ. /ಾಗು =ೇವಲ Qಾ ಪಂVಕ ಅಥವDೇ /ೇಳLವಂೆ =ಾಣುತHೆ-=ೆಂಪM ಕನಡಕ ಧ$YದವTೆ ಪ ಪಂಚ<ೆ8ಾ' =ೆಂQಾ =ಾಣುವಂೆ.HದುC ಅದರ ಎಚkರ ಇದC-ೆ DಾವM . ನಮೆ ಆಶ ಯ<ಾರುವ ಆತEತತ5 ಭಗವಂತನ ಅ$Tಂದ-T. ಅದರ ಪ Jಾವದ&' <ೇದವನು ಕಂಡ-ೆ ನಮೆ =ಾಣುವMದು =ೇವಲ Qಾ ಪಂVಕ ಷಯ ?ಾತ . ನfEಳೆ ಭಗವಂತTಾCDೆ ಎನುವ ಎಚkರ ನಮEನು ಶುದ¨<ಾಸುತHೆ. ನಮೆ ಅಗತF<ಾದುದCನು ಭಗವಂತ =ೊೆBೕ =ೊಡುಾHDೆ. #ಾFನ ?ಾಡು<ಾಗ ನಮE ಮನಸುÄ /ೊರ ಪ ಪಂಚದತH ಸುlಯದಂೆ Dೋ=ೊಳozೇಕು. ಇದ$ಂಾ <ೇದ ನಮEನು ಆ#ಾFತEದ ಆಳ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFವMಲ' ಎನುವಂೆ zಾಸ<ಾಗುತHೆ. DಾವM ?ಾಡುವ ಪ . ಅದರ ˆೕ8ೋಟದ ಅಥಂದ ಆಳ=ೆ> /ೇೆ ಇlಯzೇಕು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ /ೇlದCನು DೋೆವM. ನಮE .ಾಧDೆ ?ಾಡಲು . ಈ Y½. ಪMರುಷˆೕಧ ಇಾF. zಾ†ಯ&' ಭಗವಂತನ Dಾಮ ಸEರvೆ. ಎಂದೂ ಕಪಟ ವಂಚDೆ ಇಲ'ದ ಧಮವನು ಆಚ$ಸzೇಕು. . ಇ<ೆಲ'ವ* .ೕ-ಾ Qಾ ಪಂVಕ ಷಯಗಳL. ಪ*ೆ ಪMನ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಈವ-ೆೆ DಾವM <ೇದವನು /ೇೆ ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು. ಗುಣದ zೇ&ಯನು ಾಟೆ ಸತF . ಆದ-ೆ DಾವM <ೇದವನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ fದಲು Qಾ ಪಂVಕ ಪ Jಾವವನು ಾA Tಲ'zೇಕು.ಾ>ರವನು.ಾ5ಥ<ಾ ಭಗವಂತನ ಆ-ಾಧDೆ ಎಂದು ?ಾಡzೇಕು. ಅದ=ಾ> DಾವM ೆ§ಗುಣFವ1ತ-ಾಗzೇಕು.ಾಧF. 8ೌ\ಕ<ಾದ ¾ೕಗ ‡ೇಮದ8ೆ'ೕ ನಮE ಇೕ 1ೕವನ ಕ˜ೆದು /ೋಗುತHೆ.Hಲ'. =ೈತುಂಬ ದುಡುÏ. . ನಮE ಮನಸÄನು ಶುದ¨ Jಾವ VಂತDೆೆ ಅ¡ೊlಸzೇಕು. -ಾಜಸೂಯ. DಾವM ಎಷುB ಅಪತ -ಾರ&. ಇನಷುB ಸ‚ಷB<ಾ .lಯುವMಲ'.ಾ5ಥದತH Dೋಡೆ. ಗುಣದ ಪ Jಾವಂದ ಪ*ಣ ಆೆೆ Tಲು'ವMದು ಅ.ಾಧF.Y=ೊಂRಾಗ ಶುದ¨ VಂತDೆ .ಾಧF. ಪRೆದCನು ಉlY=ೊಳLoವMದು ‡ೇಮ. ಇದು ಒಂದು $ೕ.ಯ&' <ೇದ ಓದ-ೆ ಅದು =ೇವಲ 8ೌ\ಕ ಷಯವಲ' ಎನುವMದು ಅಥ<ಾಗುತHೆ.¾ಂದು ಕಮವನು. ಇಲ'ದCನು ಪRೆಯುವMದು ¾ೕಗ. ಮDೆತುಂಬ ಮಕ>ಳL. ಉಾಹರvೆೆ: ಸಂಾನ ವೃ¨. T. ನಮೆ ˆೕ8ೋಟ=ೆ> <ೇದ ಸತ5-ರಜಸುÄ-ತfೕಗುಣಗlೆ(ೆ§ಗುಣF) ಸಂಬಂಧಪಟB Qಾ ಪಂVಕ ಷಯ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅದನು /ೇೆ ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು. ಆತEಾನಲ'ೆ /ೋಮ ಹವನ ?ಾ ಉಪ¾ೕಗಲ'.lಯುತHೆ. . ನಮೇನು zೇಕು ಅನುವMದು ನಮೆ ೊ.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇಕು. ಇದನು tಟುB ಭಗವಂತ ನಮೆ ಏನು =ೊABಾCDೋ ಅದರ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 71 .

ಕೃಷ¥ ಕಮ ಮತುH ಾನಗಳ&'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಸಂೋಷ<ಾರಲು ಕ&ಯzೇಕು.ಾಧDೆೆ ಇwೊBಂದು ಮಹತ5? ಕಮ¾ೕಗಂದ ಸ5ಗವನು ಪRೆಯಬಹುದಲ'? ಎನುವ ಪ pೆ.ಾನ=ೆ> ಒತುH=ೊಟುB .ಾಗುವ ವF\Hಯ .ಯ&' ?ಾತ ಸತFದ . ಇಂಥಹ ಮನಃY½.ಾಧDೆೆ zೇ=ಾದ ?ಾನYಕ ತrಾ$.ೆ. ಈ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಉತH$ಸುಾHDೆ.H /ೇಳLಾHDೆ. ಎಲ'ವ* ಾನ=ೊ>ಸ>ರ. =ಾ8ಾಗಳನು Tಯ„ಸುವ ಭಗವಂತTಂದ ಎTತು ಲಭF¤ೕ -ಅದು ಎಲ' <ೇದಗಳನು ಬಲ' I$ಯ ಾTೆ ?ಾತ ಸುಲಭ] ಈ pೆq'ೕಕ ಒಗAನಂ. ಈ pೆq'ೕಕವನು ಸ5ಲ‚ tY Iೕೆ /ೇಳಬಹುದು: ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 72 . ಎ8ಾ' <ೇದಗಳ&' ಏನು ಫಲ¤ೕ ಅದು ಬ ಹEವನು ಬಲ' ಾTಯ ಫಲದ&' ಒಳೊಂೆ. “ಏ=ೆ ಾನ . 'T¾ೕಗ‡ೇಮದ' Y½.ೆ†ಂದ. ಉQಾಸDೆ.lಯದ pೆq'ೕಕದು.Tಂದ ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಕಮ=ಾಂಡ ಮತುH ಉQಾಸನ=ಾಂಡ ಎಂದು ಮೂರು Jಾಗ ?ಾದ ಪರಂಪ-ೆ ಇತುH. ತಲುಪೆ <ೇಾಂತ ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'. ನಮE ¾ೕಗ‡ೇಮದ /ೊvೆ ಆ ಭಗವಂತನದುC. ಎನುವMದನು ಸ‚ಷBಪYದ ಕೃಷ¥ನ ?ಾ. ಎಲ'ವMದರ Iಂೆ ಾನವಡೆ.£ Tೕರಂೆ ಎ8ೆ'Rೆ ತುಂt ಹ$ಯುವ ಪ ಳಯದ&' ಕೂRಾ ತುಂtದ =ೊಡ<ಾ. ಆದC$ಂದ ಇೕ <ೇದ<ೇ ಾನ=ಾಂಡ ಎಂದು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಒ. ಇದು ಆ#ಾFತE . ಅಂತರಂಗದ ಅನುwಾ»ನ /ೇರzೇಕು.†ಂದ(Total Submission) Dೋಾಗ ಅದು ತನನು ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ. <ೇದ=ೆ> ಇರುವMದು ಒಂೇ ಮುಖ ಎಂದು.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. DಾವM ನಮE ಅಹಂ=ಾರವನು ಸಂಪ*ಣ ೊ-ೆದು ಶರvಾಗ.ಯ&' rಾವ ಗ ಂಥ ಓದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸುH.ಾಧDೆ ಏTರzೇಕು. <ೇದದ&' /ೇಳLವ ಕಮ.[ಪ ಕೃ. Dೇರ<ಾ Dೋದ-ೆ ಅಥ . ಆಗ ಆಳದ&'ನ ಮುತುH ರತಗಳL ನಮೆ YಗುತH<ೆ. rಾ<ಾನಥ ಉದQಾDೇ ಸವತಃ ಸಂಪM'ೋದ=ೇ । ಾ<ಾ  ಸ<ೇಷು <ೇೇಷು zಾ ಹEಣಸF ಾನತಃ ॥೪೬॥ rಾ<ಾ  ಅಥಃ ಉದQಾDೇ ಸವತಃ ಸಂಪM'ತ ಉದ=ೇ | ಾ<ಾ  ಸ<ೇಷು <ೇೇಷು zಾ ಹEಣಸF ಾನತಃ -.ಈ pೆq'ೕಕವನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ DಾವM pೆq'ೕಕದ&' ಮುಳLಗzೇಕು.ಾಗzೇಕು. ಅ#ಾFತE ?ಾಗದ&' . ಭಗವಂತನ VಂತDೆೆ ೊಡಗzೇಕು.zಾ†ಂದ ಏDೇನು ಉಪ¾ೕಗೆ¾ೕ ಅೆಲ'ವ* ತುಂt ಹ$ಯುವ Tೕರ Dೆ8ೆಯ&' ಒಳೊಂೆ. ಎಲ'-ೊಳೆ ಅಂತrಾ„rಾರುವ ಭಗವಂತ ಎಂೆಂದೂ ನಮEನು ರuಸುಾHDೆ ಎನುವ ಭರವ.rಾಗುತHೆ. ಇDೊಬxರ =ಾ[ೊಳಪಡೆ. Iಂೆ <ೇದವನು ಾನ=ಾಂಡ. ಈ ಮನಃY½. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ. ನಮE rಾವMೇ \ £ಯ ಅನುಸಂ#ಾನ ಾನದ ಕRೆೆ ಪ*ರಕ<ಾರzೇಕು ಎನುಾHDೆ.

'ಬ ಹE' ಎಂದ-ೆ ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏಾದದುC. <ೇದ<ೇದF ಭಗವಂತನನು . ಪದದ ಒಂೊಂದು ಅ™ರದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವ ಬ ಹEಾT ಪRೆಯುಾHDೆ.' ಎಂದು ಪ$ಗ¡Yದ-ೆ ಈ pೆq'ೕಕದ Tಜ ಸಂೇಶ . ಅಂದ-ೆ ಬ ಹE ತತ5ವನು ಅಥ ?ಾ=ೊಂಡವ ಎಂದಥ. ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏದು <ೇದ ಮತುH <ೇದ<ೇದFDಾದ ಭಗವಂತ.lಯುವMಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 rಾ<ಾ  ಅಥ ಉದQಾDೇ rಾ<ಾ  ಅಥ ಸವತಃ ಸಂಪM'ೋದ=ೇ ಾ<ಾ  ಸ<ೇಷು <ೇೇಷು ಾ<ಾ  zಾ ಹEಣಸF ಾನತಃ ಒಂದು zಾ ೋ ಅದರ&' ಬರುವ Tೕ$Tಂದ ಏನು ಪ ¾ೕಜನ¤ೕ.lದ ಾTೆ ತುಂt ಹ$ವ Tೕರನ ಫಲ<ಾದ-ೆ. ಸುವ ಸವೇಷBಕ(ಅನ). ಈ pೆq'ೕಕದ&' 'zಾ ಹEಣ' ಎನುವ ಪದ ಬಂೆ. "ಸವತಃ ಸಂಪM'ೋದಕ" ಎಂದ-ೆ Tೕರು ತುಂtದ Y½. ಆದC$ಂದ <ೇದವನು ಅ$ತವನು. ಎಲ'ರನು Qಾ&ಸುವ. ಏ=ೆ Iೕೆ ಎನುವ ಪ pೆ ನಮE&' ಮೂಡುತHೆ. ಇ&' ಾT ಅಂದ-ೆ rಾವMೇ ಒಂದು ವಸುHನ ಬೆ ತಳಸ‚¼ ಾನ ಉಳoವನು ಎಂದಥ. zಾ ಹEಣ ಅಂದ-ೆ 'ಬ ಹE ಅಣ. “ಫಲ =ಾಮDೆ†ಂದ ಕಮ=ಾಂಡ zೇಡ.ಾ‡ಾತ>$Y=ೊಂಡವನು zಾ ಹEಣ. ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಅ#ಾFತEದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 73 . ಬ ಹEಾT ಸಾ Tಮಲ<ಾ ತುಂt ಹ$ಯುವ Tೕ$ನ Dೆ8ೆಯ ಪಕ> Tಂತವನಂೆ. <ಾಕFದ ಒಂೊಂದು ಪದದ&'. ಬ ಹEನನು ಅಪ-ೋ™<ಾ . ಇಂತಹ ಪ ಳಯ ಸಮುದ ದ&' ಮಲರುವವ 'ಉದQಾನ'. ಅಪ-ೋ™ ಾT ಎಲ'ವMದರಲೂ' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುಾHDೆ. ಇೕ <ೇದವನು ಓ ಕಮದ8ೆ'ೕ ಕುlತವನು zೆವರು ಸು$Y zಾ†ಂದ Tೕರು .ಾ‡ಾಾ>ರೊlY=ೊಂಡವನ Y½.ೕ. ಪ ಕೃ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಇDೊಂದು ಷಯವಡೆ. <ೇದವನು =ೇವಲ ˆೕ8ೋಟದ&' ಓದ-ೆ ಅದ$ಂದ ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'. ಮDೆಯ&' ಕಷBಪಟುB zಾ ೋ ಅದ$ಂದ Tೕರು . ತುಂt ಹ$ಯುವ Tೕ$ನ Dೆ8ೆಯ ದಡದ&'ದCಂೆ.'. ಇದನು 'ಾ.ೇದಂೆ.ಾHಪಲ'. /ಾಗು ತನೆ I$ಾದ ಇDೊಬx QಾಲಕTಲ'ದ ಸ¤ೕತHಮ(ಅಪ). ಭಗವಂತನನು . ಸೂ™Å<ಾದ ಪರ?ಾಣುನ ಸಮುದ ರೂಪದ&'ರುವ =ಾಲ-ಪ ಳಯ =ಾಲ.ಯ ಬೆ ಪ . <ೇದ ಗ ಂಥಗಳ&' ಎಲೂ' ಾ. ಸಮಗ <ೇದವನು ಭಗವಂತನ VಂತDೆೆ „ೕಸ&” ಎಂದು /ೇlದ ಕೃಷ¥ನ ?ಾ. ಏ=ೆಂದ-ೆ <ೇದದ&' ಪ . ಸಾ ಎಚkರಂರುವ(ಉ©). ಉ©+ಅಪ+Qಾನ-ಅಂದ-ೆ ಎಲ'\>ಂತ ಉತjಷB<ಾದ. ಈ ತತ5ದ ಮೂಲಕ ಏDೇನು ಉಪ¾ೕಗವನು ಪRೆಯಬಹುೋ ಆ ಉಪ¾ೕಗವನು ಸಮಸH <ೇದದ&'. ಭಗವಂತನ ಸಮಸH ಅನುಗ ಹ=ೆ> Qಾತ Dಾ.. ಕಮಕTೆ zಾಯ ಫಲ. ಆ ಎ8ಾ' ಪ ¾ೕಜನಗಳ ೊೆೆ ಇನೂ ಅDೇ=ಾDೇಕ ಪ ¾ೕಜನಗಳನು ತುಂt ಹ$ಯುವ Tೕ$ನ Dೆ8ೆ =ೊಡಬಲ'ದು. pಾಸºಂದ ¼ಷB<ಾದ ಅ$ವನು ಪRೆದ ಾT ?ಾತ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಲ'. <ೇದದ ಒಂೊಂದು ಮಂತ ದ&'.¾ಂದು ಕRೆ ಫಲವನು /ೇlಾC-ೆ. ಮಂತ ದ ಒಂೊಂದು <ಾಕFದ&'.Tಂದ ನಮೆ ಸ5ಲ‚ ೊಂದಲ<ಾಗಬಹುದು. ಇ&' Tೕರು ಎಂದ-ೆ ಪ ಳಯಜಲ.ೇದುವವನಂೆ. ಾನಲ'ೆ ಕಮ =ಾಂಡವನು ?ಾಡುವವನ Y½. ಸಮಗ ಉಪ¾ೕಗವನು ಪRೆಯಬಹುದು. ಎಲ'ರನೂ Tಯಂ. <ೇದದ ಸಮಗ ಮಂತ ದ&'. ಮಂತ ದ ಒಂೊಂದು ಅ™ರದ&' ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು ಭಗವನEಯDಾಾಗ.

ಆದ-ೆ 'Iೕೇ ಆಗzೇಕು' ಇಲ'ದC-ೆ Dಾನು ಈ ಕಮವನು ?ಾಡ8ಾ-ೆ ಎನುವ ಅ¢Qಾ ಯ ಸ$ಯಲ' ಎಂಾCDೆ.ಾಧDೆಯ ಎ8ಾ' ಹಂತದಲೂ'-Vಕ>ವ$ಂದ ೊಡÏವ$ೆ ಎಲ'$ಗೂ ಒಂೆ. Tೕನು DಾDೇ ಕಮ ಫಲದ /ೇತು ಎಂದು . ಇ&' ಕೃಷ¥ ಬಯ=ೆಯನು T-ಾಕರvೆ ?ಾಲ'.ೆHೕ ?ಾ ಫ8ೇಷು ಕಾಚನ । ?ಾ ಕಮಫಲ/ೇತುಭೂ?ಾ ೇ ಸಂೋSಸH¦ಕಮ¡ ॥೪೭॥ ಕಮ¡ ಏವ ಅ|=ಾರಃ ೇ ?ಾ ಫ8ೇಷು ಕಾಚನ | ?ಾ ಕಮಫಲ /ೇತುಃ ಭೂಃ ?ಾ ೇ ಸಂಗಃ ಅಸುH ಅಕಮ¡ --ಕಮದ&' ?ಾತ Tನೆ ಹಕು>. ಕಮಫಲದ /ೇತು ಭಗವಂತ ಎನುವ ಎಚkರ Tನರ& ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಆದ-ೆ ಅವrಾರೂ pೆq'ೕಕದ Tಜ<ಾದ ಅಥವನು . ಏ=ೆಂದ-ೆ rಾವMದು ಸ$. ಕಮ Tನ =ೈಯ&'ೆ. ಈ ಎಚkರ ಇದC-ೆ ನಮೆ ಫಲ YಗಾCಗ ದುಃಖ<ಾಗುವMಲ'. /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವರ<ಾ /ೇlಾCDೆ. ಫಲವDೇ ನಂt ಕಮ ?ಾಡzೇಡ (ಕಮ=ೆ> ಫಲ Tೕಡುವ ಶ\H ಾDೆಂದು ಭ „ಸzೇಡ).Yಲ'. rಾವMದು ತಪM‚ ಎನುವ ಪ$ಾನ ನಮಲ'. ಅಂೆ£ೕ T°>êಯೆ Tನಗಂಟರ&. ಇ&' ಫಲವನು ಬಯಸzೇಡ ಎಂದು ಎ&'ಯೂ /ೇlಲ'. ಫಲಗಳ&' ಎಂದೂ ಇಲ'.ಆದ-ೆ ಕಮ ಫಲ ಭಗವಂತನ =ೈಯ&'ೆ. ಮಕ>lೆ zೆಲ' =ೊಟುB ಔಷಧ ಕುYದಂೆ <ೇದಗಳ&' ಫಲವನು /ೇlಾC-ೆ. ಕಮ ?ಾಡು<ಾಗ ನಮE ಮನಃY½. DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮವನು Twೆ»†ಂದ ಭಗವದಪvೆrಾ ?ಾ.lಯzೇಡ. ಅದ$ಂದ ಏನು ಫಲ ಬಂೋ ಅದನು /ಾೇ Y5ೕಕ$ಸುವ ಮDೋವೃ. ಕಮvೆFೕ<ಾ|=ಾರ. ಇನೂ ಆರಂಭದ ಹಂತದ&'ರುವವ$ೆ ಏನನೂ ಬಯಸೆ T&ಪH-ಾ ಅನುಸ$Y ಎಂದು /ೇlದ-ೆ ಅವ$ೆ <ೇಾಂತದ ಬೆ ಆಸ\H£ೕ zಾರರಬಹುದು. ಈ pೆq'ೕಕವನು ಅQಾಥ ?ಾ=ೊಳLoವವ-ೆ /ೆಚುk. ಅದ=ಾ>. ಬಯಸುವ ಅ|=ಾರ ನಮೆ ಆದ-ೆ ಫಲವನು =ೊಡುವವ ಭಗವಂತ ಎನುವ ಪ$ಾನ zೇಕು. ಎwೊBೕ ಸಲ DಾವM ಅ$ಲ'ೆ ತಪ‚ನು ಬಯಸುೆHೕ<ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 74 . ಆಗ ಭಗವಂತ ಅದನು =ೊಡ8ಾರ. ಕಮ ?ಾಡzೇಕು ಆದ-ೆ ಫಲವನು ಬಯಸzಾರದು ಅಂದ-ೆ ಏನು? ಇದು ಮನುಷFನನು T°>êಯೊlಸುತHೆ. ಎಂtಾF <ಾದಗಳನು ಈ pೆq'ೕಕದ ˆೕ8ೆ ಅDೇಕ ಮಂ ಮಂYಾC-ೆ.Hಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂಡ-ೆ ದುಃಖರುವMಲ'.ಾ|ಸzೇಡ ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಪಠFಪMಸHಕ . ಅದ=ೆ> ಬದ8ಾ ಫಲದ&' ಅ|=ಾರ . ಇದು <ೇಾJಾFಸದ ಆರಂಭದ ಹಂತದ&' ಉಪಯುಕH.lಯಲು ಪ ಯ.

Y¨-ಅY¨ಯನು ಸಮJಾವಂದ =ಾಣುವMದು ಮನYÄನ ¾ೕಗ. ಈ $ೕ.. ಎಂತಹ ಕಮ ?ಾಡುವMಾದರೂ ಸಹ ಸುಮEDೆ ?ಾಡುವMದಲ'.ಾದ ಎಂದು Y5ೕಕ$ಸುಾH ಮುಂೆ . ‘Iೕೇ ಆಗzೇಕು’. Iೕೆ ?ಾಾಗ ಯುದ¨ದ ಪ . <ಾFಕುಲೆ(Mental depression) ಭrಾನಕ. YಗದCರೂ ಸಂೋಷ.ೋ&ನ&' ಕ&ತಷುB ೆಲುನ&' ಕ&ಯ8ಾಗದು.ಧನಂಜಯ. ಎಲ'ವ* ಅವTೆ .ಾ|ಸೆ ಮುDೆRೆಯzೇಕು ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಕಮ Yಾ¨ಂತ.ೋಲDಾಗ& ೆಲುವDಾಗ& ಸಮDಾ =ಾಣುವ ಮನಃY½.ಕ ಸಮೋಲನ. ನಮE ಬದು\ನ ಸಮಸH ಕಮದ&' ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಾCಗ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ*ೆrಾಗುತHೆ. ಅದರ Iಂೆ ಒಂದು ¾ೕಗರzೇಕು.ೇ$ದುC.ಯ ¾ೕಗ JಾವDೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾದ-ೆ-ಫಲ ಬಂಾಗ /ೆಗl=ೆ ಇರುವMಲ'. ಇಂಥ ಸಮJಾವ=ೆ> '¾ೕಗ'<ೆಂದು /ೆಸರು. ಬಂದದCನು ಬಂದಂೆ Y5ೕಕ$Y. =ೆಟBರೂ-ಸಮJಾವಂದುC. ¾ೕಗಸ½ಃ ಕುರು ಕ?ಾ¡ ಸಂಗಂ ತF=ಾH¦ ಧನಂಜಯ । Yದ¨ãYೊ¨ãೕಃ ಸfೕ ಭೂಾ5 ಸಮತ5ಂ ¾ೕಗ ಉಚFೇ ॥೪೮॥ ¾ೕಗಸ½ಃ ಕುರು ಕ?ಾ¡ ಸಂಗž ತF=ಾH¦ ಧನಂಜಯ | Y¨ ಅYೊ¨ãೕಃ ಸಮಃ ಭೂಾ5 ಸಮತ5ಂ ¾ೕಗಃ ಉಚFೇ . '¾ೕಗ' ದ&' Dೆ8ೆೊಂಡು ಕಮಗಳನು ?ಾಡು-ಫಲದ ನಂಟನು ೊ-ೆದು. ಕತವF TವIYಾಗ rಾವ ದುಃಖವ* ಇಲ'. ‘ಇಂಥಹ ಫಲ<ೇ ಬರzೇಕು’ ಎನುವ ಾರವನು tಟುB.ಾಗzೇಕು ಅwೆB. ಧಮದ ಜಯ=ಾ> ಯುದ¨ ?ಾಡುೆHೕDೆ ಅಂದು=ೊಳLoವMದು ತಪ‚ಲ'. ಅದನು ಪ*ಣ ಭಗವಂತನ&' ಅ[Y. . zಾರೆ ಇಾCಗ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 75 . ಇದು Jೌ.¾ಂದು ಹಂತದ&' ಬರುವ ಫ&ಾಂಶ ಆತನನು ಕಂೆಸ8ಾರವM. ಏನು ಫಲ. ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ DಾವM . ಭಗವಂತ ಫಲವನು =ೊಡತಕ>ಂತವ. =ೆಲಸ =ೈಗೂದರೂ. ನTಂದ ಕಮವನು ?ಾಸತಕ>ಂತವನೂ ಅವDೆ. DಾವM ಅಂದು=ೊಂಡಂೆ ಅಲ'.ಾ|Yದ-ೆ ಆ ಫಲ ದಕ>ೇ ಇಾCಗ ಆಗುವ ಆÙತ. ಇೇ ಕಮ¾ೕಗ. ಏDೇ ಫ&ಾಂಶ ಬಂದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ . Y\>ದರೂ ಸಂೋಷ. ಇಂತಹ ಸಮೋಲನದ&' ಕತವF ದೃ°B†ಂದ ಕಮವನು ?ಾಡzೇಕು. ಅದನು tಟುB ಫಲದ&' ಅ|=ಾರ . ಎಷುB ಫಲ. ಇೊಂದು ?ಾನYಕ Y½. ಇ&' ಅಜುನ ಾನು ಧಮ ರ™vೆ ?ಾಡಲು. ಫಲದ&' ಅ|=ಾರವನು . ಎಂದೂ T°>êೕಯDಾಗೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 rಾವ =ಾಲಕೂ> T°>êೕಯDಾ ಕುlತು=ೊಳoೆ ಸಾ ಕತವF¼ೕಲDಾಗು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. rಾ<ಾಗ ಫಲ. ತನ Qಾ&ೆ ಬಂದ ಕತವFವನು TwೆB†ಂದ ತನ ಶ\H „ೕ$ TJಾ†ಸುವMದು ಆತನ ಧಮ.ೋಲು-ೆಲುನ ಬೆ ¾ೕVಸೆ. ನಮEನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ. ಭಗವಂತ ನಮೆ ಫಲವನು =ೊಡು<ಾಗ ನಮE ಒlತನು ಗಮನದ&'ಟುB=ೊಂಡು =ೊಡುಾHDೆ£ೕ /ೊರತು . ಈ ಹಂತದ&' .

=ೆಲವರು ಕಮ ˆೕ8ೆನುಾH-ೆ ಮೆH =ೆಲವರು ಾನ ˆೕಲು ಎನುಾH-ೆ. ಇದ$ಂದ ಭಗವಂತನ . ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾ ಅ[ತ<ಾಗ& ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನಾCಗ ?ಾತ ಕಮ-¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ. pೆqೕಚTೕಯ. ಭಗವಂತ ನTಂದ ಈ =ೆಲಸವನು ?ಾYದ. ಆದ-ೆ ಇ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 76 . ನಮೆ ಏDಾದರೂ ಸಮ. "ಓ ಭಗವಂತ ನನನು ಏ=ೆ ಈ ಸಮ. ಆತ ನನನು ರuY£ೕ ರuಸುಾHDೆ ಎನುವ ಮನವ$=ೆ (conviction) ಶರvಾಗ.¾ಂದು ಕತವFವ* ಕೂRಾ ಭಗವಂತನ ಪ*ೆrಾಗುತHೆ. ಅದ=ಾ> ಾನ=ೆ> ಶರvಾ ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ ಕಮ ?ಾಡzೇಕು.[ಅ$ವM ಬಂದ ˆೕಲೂ ಹ$ೆ ಶರvಾಗು].‘ಎರಡು ಚಕ ಗಳಂೆ’ ಸ?ಾನ ಎಂದು <ಾದ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಪ ಪಂಚದ&' =ೆಲವರು ಕಮ¾ೕಗಳL. Iೕೆ Y¨-ಅY¨ಗಳ ಸಮತ5ಂದ ?ಾಡುವ ಪ .. ೇವ$ೆ Dಾನು ನನನು ಅ[Y=ೊಂೆCೕDೆ. ಇದ$ಂದ ಅDೇಕ ದ5ಂದ5ಗಳL ಹುAB=ೊಳLoತH<ೆ.ಮುಖF. ಅ$ನ ಾ$ಂತ ಕಮದ ಾ$ ತುಂzಾ \ೕಳL. ಾನ=ೊ>ೕಸ>ರ ಕಮರುವMೇ /ೊರತು ಅದು ಾನ=ೆ> ಸ?ಾನ ಅಲ'. ಫ8ಾQೇ‡ೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾಡುವರ Y½.Hರ Qಾ ƒY=ೊಳozೇ=ೇ /ೊರತು ಅನFರನಲ'. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ ಮತುH ಅನುಸಂ#ಾನಪ*ವಕ<ಾದ ಎ8ಾ' ಕಮವ* ಕಮ¾ೕಗ. ಇವರು ಕಮದ ಮಮವನು . ಕಮ¾ೕಗlೆ ಾನಲ'.ಯ&' ಅಹಂ=ಾರ ಪಡೆ. ಕಮ ?ಾಡು<ಾಗ ಾನ ಅ. ಭಗವಂತDೇ ನನ ರ™ಕ /ಾಗು ಆತDೇ ನನ Dೆ8ೆ ಎಂದು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ದುಃಖರುವMಲ'. ಇನು =ೆಲವರು ಕಮ ಮತುH ಾನ. ಾನದ ?ಾಗದ&' ಎತHರ=ೆ>ೕರಲು DಾವM ಕಮವನು ?ಾಡzೇಕು. /ಾಗು ಾನ ಬಂದ ˆೕ8ೆ ಕಮ zೇ\ಲ' ಎನುವ VಂತDೆ =ೆಲವರದು. ದೂ-ೇಣ ಹFವರಂ ಕಮ ಬು¨¾ೕಾé ಧನಂಜಯ । ಬುೌ¨ ಶರಣಮT5ಚ¶ ಕೃಪvಾಃ ಫಲ/ೇತವಃ ॥೪೯॥ ದೂ-ೇಣ I ಅವರž ಕಮ ಬು¨¾ೕಾ© ಧನಂಜಯ | ಬುೌ¨ ಶರಣž ಅT5ಚ¶ ಕೃಪvಾಃ ಫಲ/ೇತವಃ -.ಧನಂಜಯ.lಯೆ ಕಮ ?ಾ ಒಾCಡು.ೆFಯ&' Yಲು\Y? ಇದ=ೆ> ಪ$/ಾರವನು ೋ$ಸು ತಂೆ" ಎಂದು ಮನಃಪ*ವಕ<ಾ =ೇl=ೊಂಡ-ೆ ಖಂತ ಆತ ನಮEನು ಸಂಕಟಂದ Qಾರು ?ಾಡುಾHDೆ. ಅದ$ಂದ ಅ$ನ&' Dೆ8ೆTಲು'.HರುಾH-ೆ.ೆF ಬಂಾಗ ಭಗವಂತನ ಹ. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಲ'ೆ ?ಾಡುವ ಮ/ಾಯÜ ಕೂRಾ ಪ*ೆ ಆಗ8ಾರದು. ಇನು =ೆಲವರು ಾನ¾ೕಗಳL.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಸ‚ಷB<ಾ /ೇಳLಾHDೆ: ಾನದ ಮುಂೆ ಕಮ ಬಹಳ ದೂರ ಎಂದು. ಾನಲ'ೆ. ನಮE ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' ಸಂ¾ೕಗ /ೊಂದುವMೇ ¾ೕಗ. ಈ Y½.lದು ಆತನ&' ಶರvಾಗzೇಕು. ಫಲವDೆ ನಂt Tಂತವರು ಮರುಕಪಡzೇ=ಾದವರು.

'ಇಂತಹ ಾTrಾದ Tೕನು ಭಗವಂತTೆ ಶರvಾ.Eಕ ಅಥ. ಇದನು ಇ&' zೇಡ<ಾದ ಪMಣF ಎಂರುವMದು. ಕಮಜಂ ಬು¨ಯು=ಾH I ಫಲಂ ತF=ಾH¦ ಮTೕ°ಣಃ । ಜನEಬಂಧTಮು=ಾHಃ ಪದಂ ಗಚ¶ಂತFDಾಮಯž ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೫೧॥ Page 77 . ಆದC$ಂದ ಅ$ನ '¾ೕಗ'=ೆ> ೊಡಗು. ಆತ ಸ5ಯಂ ಇಂದ .ಾ|ಸೆ. Iೕೆ ಈ ?ಾಗದ&'ರು<ಾಗ ಆತ ಇತರ ಪMಣFವನೂ ಗlಸುಾHDೆ.l¾ೕಣ. ಬು¨ಪ*ವಕ<ಾ ಕಮ?ಾಡು' ಎನುವ ಅಥದ&' ಕೃಷ¥ ಈ ಸಂzೋಧDೆ ?ಾಾCDೆ.Hನ ಪ-ಾ=ಾwೆ». ಆ#ಾF. ಆತ ಈ ಪMಣFವನು ಇ8ೆ'ೕ ೊ-ೆಯುಾHDೆ. ಾನ ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏ ಸಂಪತುH. ಭಗವಂತನ ಅ$ವM. ಈ ಸಂzೋಧDೆೆ ಎರಡು ಅಥೆ.ೇರುಾHDೆ.ಳLವl=ೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾದ-ೆ ತನ ಎ8ಾ' Qಾಪಗಳನು /ಾಗು zೇಡ<ಾದ ಪMಣFವನು ೊ-ೆದು ಭಗವಂತನನು . -ಾಜ=ೋಶದ ಸಂಪತHನು ವೃ¨ ?ಾದವ-ಆದC$ಂದ ಆತ ಧನಂಜಯ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕವನು Dೋಡುವ fದಲು ಇ&' ಬಂರುವ ಧನಂಜಯ ಎನುವ Dಾಮpೇಷಣದ ಅಥವನು .ೕಹ ಉJೇ ಸುಕೃತದುಷjೇ । ತ. =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು ನಂt. ನಮE ಎ8ಾ' ಸಮಸFಗಳ ನಡು<ೆಯೂ T¼kಂೆ†ಂದ ಬದುಕಲು ಕ&ಯzೇಕು. ಆದC$ಂದ ಾನ¾ೕಗದ&' Tಂತು ಆ ಅ$Tಂದ ಕಮವನು ?ಾಡುವMದು ಾಣತನ. ಏ=ೆಂದ-ೆ fೕ™ದ ಮುಂೆ ಈ ಪMಣFದ ಅವಶFಕೆ ಆತTಲ'. ಆತ ಾನದ ಸಂಪ.Eಕ<ಾ Dೋದ-ೆ ಈ Dಾಮ=ೆ> pೇಷ ಅಥೆ. ಅಜುನ ಆ =ಾಲದ ಅಪ-ೋ™ ಾT. ಒಂದು 8ೌ\ಕ /ಾಗು ಇDೊಂದು ಅ#ಾF. ಬು¨ಯು=ೊHೕ ಜ/ಾ. .rಾ ˆ-ೆಯುವ ಪMಣFವನು ಪRೆದC-ೆ ಅದು ಆತTೆ zೇಡ<ಾದ ಪMಣF. ಇಹ ಉJೇ ಸುಕೃತದುಷjೇ | ತ.lದು ?ಾಡುವ ಾಣತನ. 8ೌ\ಕ<ಾ Dೋದ-ೆ ಅಜುನ ಅDೇಕ ಕRೆ ಯುದ¨ ?ಾ.ಾEé ¾ೕಾಯ ಯುಜFಸ5 ¾ೕಗಃ ಕಮಸು =ೌಶಲž ॥೫೦॥ ಬು¨ಯುಕHಃ ಜ/ಾ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಕೂRಾ ಫಲದ ಅ|=ಾರ . '¾ೕಗ'<ೆಂದ-ೆ ಇೆ: . ೇಶದ Yೕˆಯನು ಸH$Y. rಾರು Iೕೆ ಭಗವತೆಯ&' ಬದುಕುಾH-ೋ ಅವರು ?ಾದ ಕಮ ಅವರ Qಾಪ ಪMಣFದ ಬಂಧನ=ೆ> =ಾರಣ<ಾಗುವMಲ'.ಾE© ¾ೕಾಯ ಯುಜFಸ5 ¾ೕಗಃ ಕಮಸು =ೌಶಲž. ಭಗವಂತನ ಆ-ಾಧDೆ. ಇ&' zೇಡ<ಾದ ಪMಣF ಅಂದ-ೆ: ಉಾಹರvೆೆ ಒಬx ಮ/ಾತE ತನ ಾನ ಕಮಗlಂದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ಭಗವಂತನನ$ತವನು zೇಡ<ಾದ ಪMಣFQಾಪಗ˜ೆರಡನು ಇ8ೆ' ೊ-ೆಯುಾHDೆ. ಅ#ಾFತEದ ಅ$ವM-Tಜ<ಾದ ಧನ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಆತ ಚಕ ವ.

ಇಂತಹ -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ರIತ<ಾದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಕಮಜž ಬು¨ಯು=ಾHಃ I ಫಲž ತF=ಾH¦ ಮTೕ°ಣಃ | ಜನEಬಂಧ Tಮು=ಾHಃ ಪದž ಗಚ¶ಂ.ಪDಾ ೇ ಯಾ . ಅವರು ಕಮ ?ಾದರೂ ಕಮಬಂಧನ=ೊ>ಳಪಡೆ. ಆತಂಕ ಇರುವMಲ'. ಬು¨ವಂತ-ಾದ ಾTಗಳL ಕಮಂದ ಬರತಕ>ಂತಹ ಫಲದ fೕಹವನು(attachment) tಟುB ಅದನು ಭಗವಂತTೆ ಅ[ಸುಾH-ೆ. ಎ8ಾ' ಬಂಧನವನು ಕಳV=ೊಂಡು. =ೆ'ೕಶರIತ<ಾದ ಪದವನು ಪRೆಯುಾH-ೆ. ಅDಾಮಯž --ಬಲ'ವರು ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಪRೆದು. ಓದುವMದ$ಂದ.ಪ . =ೇಳLವMದ$ಂದ ನಮE ಮನYÄನ =ೊ˜ೆ ೊ˜ೆದು /ೋ ಮನಸುÄ . rಾ<ಾಗ DಾವM ಓದುC =ೇlದುC . ಅಂದು ಮುಂೆ =ೇಳLವ.ಇಂತಹ Y½. ಕಮ ಫಲದ /ೊvೆಯನು ಅವTೊ[‚Y. ಫಲವನು =ೊಡುತHೆ. ಆದC$ಂದ ಕತವF ಕಮವನು ಭಗವಂತನ ಆ-ಾಧDೆ ಎಂದು ?ಾ fೕ™ ಪRೆಯzೇಕು. ೋಷ ರIತ<ಾದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾH-ೆ.ತ$ಷF. Iೕೆ rಾರು ಕಮ ಫಲವನು ಭಗವಂತTೆ ಅಪಣ ಬು¨†ಂದ ಾFಗ ?ಾ TವಂಚDೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಆತEಸಂಯಮ ಇರುವ ಾನದ ?ಾಗದ&' . । ತಾ ಗಂಾT T<ೇದಂ pೆq ೕತವFಸF ಶು ತಸF ಚ ॥೫೨॥ ಯಾ ೇ fೕಹ ಕ&ಲž ಬು¨ಃ ವF. ಫಲವನು ಪRೆಯು<ೆ. ಎಂತಹ ಸಂದಭದಲೂ' ಸಮೋಲನ ಕ˜ೆದು=ೊಳoದ ಮನಸುÄ ಬಂಾಗ. | ತಾ ಗಂಾ ಅT T<ೇದž pೆq ೕತವFಸF ಶು ತಸF ಚ --ಎಂದು Tನ ಬು¨ ಅಾನದ =ೊ˜ೆಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoವMೋ. DಾDೇನೂ ?ಾಡ8ಾ-ೆ’ ಎನುವ #ೋರvೆ ಸ$ಯಲ'.ತ$ಷF.ಾ ಆ ಅ$ವನು ಪRೆದವರು. Iಂೆ =ೇlದ ಉಪೇಶದ ಪ*.ಾನ ಕಟುB ಕಳV=ೊಂಡು. /ಾಗು ಇನು =ೇಳLವ ಉಪೇಶ ಪ*. Y=ೊಳoಬಲ' 1ೇಂ ಯರು.ಯ&' Iಂೆ =ೇlದ. ಈ Y½.ಾಥಕ<ಾಗುತHೆ. Tಜ<ಾದ ಮT°ಗಳL ತಮE ಮನಸÄನು ಾ<ೇ Tಯಂ. =ೇlದುC . ಓದುC.ಯ&' =ೋಪ zಾರದು. ಶು . ಇಂತಹ ಮನYÄೆ ಎಂದೂ ದುಗುಡ.ಾ½ಸF.ಾಥಕ<ಾಗುವMದು? ನಮE ಬು¨ ಎಷುB =ೇlದರೂ ಕೂRಾ ಪMನಃ ೊಂದಲದ8ೆ'ೕ ಇದC-ೆ-ಎಷುB =ೇlಯೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'.lrಾಗzೇಕು. ಇದನು /ೊರತುಪY ‘Dಾನು ಾT. Tಶk8ಾ। ಸ?ಾ#ಾವಚ8ಾ ಬು¨ಸHಾ ¾ೕಗಮ<ಾಪÄãY ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೫೩॥ Page 78 . ಯಾ ೇ fೕಹಕ&ಲಂ ಬು¨ವF. ಹುಟುB .

ಯ&'.lನ ಆYೕತ ವ ೇತ \ž-.ಾಧDೆಯ ಪ*ಣ ಫಲ.ಾಧF.ಭಗವಂತನ Tಜ<ಾದ ರೂಪ . ಇ&' 'ಪ .ಗೂಡು(Tune)ತHೆ.ಓ ಬ ಹEರುದ ರ TrಾಮಕDೆ. ಅಂದು ಗು$ ತಲುಪM<ೆ. ಆದ-ೆ ಒˆE ಮನಸುÄ . ಇದಕೂ> ಮುಂೆ /ೋ Tಶkಲ<ಾದ ಸ?ಾ| Y½.ಪDಾ ೇ ಯಾ .] Tನ ಬು¨ ಎಂದು Tಜದ ಅ$Tಂದ ಗABೊಂಡು.HರುತHೆ.ಸುವMದು ಅ. zಾಹF ಪ ಪಂಚ=ೆ> ಅಂA=ೊಳoೆ ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚದ&' ಸ?ಾ|Y½.ಯನು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 79 .).fದಲು ಶು .ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಸ5ರೂಪ Vಂತನದ&' Dೋಾಗ.C=ೊಂಡ] ಅ$ವM ಗABೊಡವರನು /ೇೆ ಅಂಥಹ Y½ತಪ Ü ಏDೆಂದು ನುಯುಾHDೆ? ಏDೆಂದು ಕೂಡುಾHDೆ? ಏDೆಂದು ನRೆಯುಾHDೆ? ಈ ಹಂತದ&' ಕೃಷ¥ ತನ ಉಪೇಶವನು T&'Y ಅಜುನನ ಪ pೆಯನು ಆ&ಸುಾHDೆ. ಇಂತಹ Y½ತಪ Üರನು DಾವM ಗುರು. ಒಬx Y½ತಪ Üನನು ಆತನ <ೇಷ ಭೂಷಣಂದ ಗುರು. Tಶk8ಾ | ಸ?ಾ#ೌ ಅಚ8ಾ ಬು¨ಃ ತಾ ¾ೕಗž ಅ<ಾಪÄãY. ಅದ$ಂಾ <ೇದದ&' /ೇlರುವ ಾರ ಮತುH ನಮE ¾ೕಚDೆಗಳ&' rಾವMೇ <ೆಾFಸ =ಾಣುವMಲ'.ೕತ ತತ5ದ&' ಮನಸುÄ ಗABrಾ ಕುlತು=ೊಳLoತHೆ.ಯ&' ಮನಸುÄ =ೆಲಸ ?ಾಡುವMಲ'-ಆತE =ೆಲಸ ?ಾಡು. fದಲು ಪ$ಹ$ಸುವಂಾಗುತHೆ ೆ§ಗುಣF (rಾಪಯ.ಗೂದ.ಸುವMದು? [.ಾ‡ಾಾ>ರಂದ ಮನುಷF Y½ತಪ ÜDಾಗಬಲ'. ಪ .ಯ&' /ೇlದ . ಆತEದ ಕ¡¥Tಂದ ಭಗವಂತನ .ಗlೆ /ೊಂ=ೊಳoದC. ಸ?ಾ|ಯ&' ನಲುಗೆ Tಲು'ವMೋ. ಈ Y½.ಸುವMದು /ೇೆ ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಪ pೆ. ಶು . ತಪM‚ಗಳನು .ಪDಾ' ಅಂದ-ೆ 'ಅ¢Qಾ ಯJೇದ'. fದಲು ಶು . ಷಯ<ಾದುC ಒˆE ಮನಸುÄ ನಂತರ ೆ§ಗುಣFದ Tಮಲ<ಾಾಗ ಷವನು ಅದು <ೇದ=ೆ> ಶು . ಅಜುನ ಉ<ಾಚ Y½ತಪ ÜಸF =ಾ Jಾwಾ ಸ?ಾ|ಸ½ಸF =ೇಶವ । Y½ತ|ೕಃ \ಂ ಪ Jಾwೇತ \?ಾYೕತ ವ ೇತ \ž ॥೫೪॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ -ಅಜುನ =ೇlದನು: Y½ತಪ ÜಸF =ಾ Jಾwಾ ಸ?ಾ|ಸ½ಸF =ೇಶವ | Y½ತ|ೕಃ \ž ಪ Jಾwೇತ \ž ಸ?ಾ|ಯDೇರಬಲ' ಗುರು. ಈ Y½. ಸತFದ . ಮನಸುÄ <ೈಕ <ಾಙEಯದ&' Dೆ8ೆ Tಲು'ತHೆ. ಗುvಾ.ಗlಂದ (ಶ ವಣಂದ) ೊಂದಲ<ೆTಸುತHೆ. ಮನುಷFನ ಅ$ವM ಗABೊಳozೇಕು.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ-ಇದು .ೆ ಮನಸುÄ ರುದ¨<ಾ ¾ೕVಸುತHೆ.[ಮೆH ಶು . ನಂತರ ಅ&'ಂದ <ೇದ=ೆ> /ೋಾಗ-<ೇದದ&' /ೇlದ ಸಂಗ.ಗlಂದ ಶು .lrಾಾಗ.ಾ½ಸF.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಶು .ಯ&' #ಾFನ(Meditation) ?ಾದ-ೆ ಮನಸುÄ ಸಾ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಳLoತHೆ.

ಈ ಸಂzೋಧDೆ†ಂದ8ೇ ಅಥ<ಾಗುತHೆ. ಬ ಹEಶ\H ಮತುH ¼ವಶ\H¾ಳನ ಪರಶ\H. ಕೃಷ¥ Dೇರ<ಾ Y½ತಪ Üನ ನRೆ-ನುಗಳ ಬೆ /ೇಳೆ.ೆF ಬಂದರೂ ಆತ ಎಂದೂ ಉೆ5ೕಗ=ೆ> (Tension or Stress) ಒಳಾಗುವMಲ'.ಸಬಹುದು? ಅವರು zಾಹF ಪ ಪಂಚೊಂೆ /ೇೆ ವFವಹ$ಸುಾH-ೆ? ಅವರ ನRೆ-ನು /ೇರುತHೆ? ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಪ pೆ. ಯಾ =ಾ?ಾ  ಸ<ಾ  Qಾಥ ಮDೋಗಾ  ಆತEDೆFೕ<ಾSತEDಾ ತುಷBಃ Y½ತಪ ÜಸHೋಚFೇ ॥೫೫॥ ಭಗ<ಾನು<ಾಚ -ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಪ ಜ/ಾ. Tಜ<ಾದ Y½ತಪ ÜTೆ ಮೂಲಭೂತ<ಾ rಾವ ಬಯ=ೆಯೂ =ಾಡುವMಲ' (ಇ&' ಬಯ=ೆ ಎಂದ-ೆ ಮನುಷFನನು ಾ$ ತ[‚ಸುವ =ೆಟB =ಾಮDೆಗಳL). “ಜಗ.=ೇಶವ . ಸೂಯನ \ರಣಗಳ&' Tಂತು ಇೕ ಜಗ. ಆತನ ಮನಸುÄ ಗABrಾರುತHೆ ಮತುH ಇದ$ಂಾ ಆತ ಯಶಸÄನು =ಾಣಬಲ'.Hೆ ಶ\H ಪ #ಾನ ?ಾಡುವ ಭಗವಂತ =ೇಶವಃ. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು '=ೇಶವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಆತ ಇಂತಹ ಎ8ಾ' ™ುದ =ಾಮDೆಗಳನು ೊ-ೆದು ತDೊಳರುವ ಾDಾನಂದಮಯDಾದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುಾH ಸಾ ಸಂೋಷ<ಾರುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 80 . ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಪ ಜ/ಾ. ಆತ /ೇರುಾHDೆ ಎನುವMದನು ಇ&' fದಲು ವ$ಸುಾHDೆ. ಯಾ =ಾ?ಾ  ಸ<ಾ  Qಾಥ ಮನಃಗಾ  | ಆತET ಏವ ಆತEDಾ ತುಷBಃ Y½ತಪ Üಃ ತಾ ಉಚFೇ. Y½ತಪ ÜDಾದವನು ಈ ಜಂಾಟದ&' Yಲುಕೆ. ಇದ$ಂದ ಆತ ತನ 1ೕವನವನು ನರಕವDಾ ?ಾ=ೊಳLoಾHDೆ. ಮನುಷFನ ದುಃಖ=ೆ> ಮೂಲ =ಾರಣ ಆತನ ™ುದ ಬಯ=ೆಗಳL. ಆತ =ಾಮDೆಗlೆ zೆಂtೕಳLವMಲ'. ಪರ?ಾತEನ8ೆ' Dೆ8ೆTಂತು.-Qಾಥ. ತನ ಬಯ=ೆ ಈRೇರೆ ಇಾCಗ ದುಃಖ=ೋಪ ಇಾF ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ. ಆತನ ಮನಸುÄ ಸಾ ಪ ಸನ<ಾರುತHೆ.ಯ&' ಆತTೆ ತDೊಳರುವ ಆ ಅಪ*ವ ಶ\Hಯ ಬೆ ಅ$ರುವMಲ'. ಪರ?ಾತEನ ಹ. zೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ ಆತನನು =ಾಡುವMಲ'.Hೆ zೆಳಕು =ೊಡುವ TTಂದ Dಾನು ಈ ಷಯವನು =ೇl .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ತಲು[ದ ಅವರನು /ೇೆ ಗುರು. ಕಹ ಅಂದ-ೆ ಬ ಹEಶ\H.lದು=ೊಳoಲು ಉತುÄಕDಾೆCೕDೆ” ಎನುವ ಅಥದ&' ಈ ಸಂzೋಧDೆ†ೆ. ಮನದ&' ಮDೆ?ಾದ ಎಲ' ಬಯ=ೆಗಳನು ೋ-ೆಾಗ. =ೇಶವ ಎಂದ-ೆ ಕಹ+ಈಶ. ತನಂತರಂಗದ&'ನ ಆ ಮಹಾನಂದವನು ಸಾ ಸಯುತH ಸಂೋಷ<ಾರುಾHDೆ. ಅಜುನ ಸ5ಯಂ ಒಬx ಮ/ಾಾT ಎಂದು.ಾದಂದ ತ¡ದು ನ&ಾಗ Y½ತಪ Ü ಎTಸುಾHDೆ. 1ೕವನದ&' ಎಂತಹ ಸಮ. ಇಂತಹ Y½. ಈಶ ಎಂದ-ೆ ¼ವಶ\H.

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 81 . ಭಯದ ಉತHರ Y½. ಆದ-ೆ ಅದನು 1ೕವನದ&' ಅನುಸ$ಸುವMದು ಅwೆBೕ ಕಷB. ದುಃಖದ ಪ*ವ Y½.ಾಧDೆಯ ಕಡಲನು ಾAದ Tನೆ ಇದು ಸ‚ಷB<ಾ . ಅದ$ಂದ ೇಹದ ಆ-ೋಗF =ೆಡುತHೆ. . ದುಃÃೇಷ5ನು5ಗಮDಾಃ ಸುÃೇಷು ಗತಸ‚ಹಃ। ೕತ-ಾಗಭಯ=ೊ ೕಧಃ Y½ತ|ೕಮುTರುಚFೇ ॥೫೬॥ ದುಃÃೇಷು ಅನು5ಗಮDಾಃ ಸುÃೇಷು ಗತಸ‚ಹಃ | ೕತ -ಾಗ ಭಯ =ೊ ೕಧಃ Y½ತ|ೕ ಮುTಃ ಉಚFೇ --ಸಂಕಟ ಬಂಾಗ ಬೆಯ&' ತಳಮಳಲ'. ಸುಖದ ಸಂಗ. DಾವM ದುಃಖವನು Y5ೕಕ$ಸಲು ಅJಾFಸ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. ದುಃಖ! ಅ. =ೊ ೕಧಲ'.ೆ ಪಡುವMದು--ಾಗ. ಮುಂೆ ಬರುವ ಮೂರು pೆq'ೕಕಗಳ&' ಕೃಷ¥ =ಾಮDೆಗಳನು tಡುವMದು ಅಂದ-ೆ ಏನು /ಾಗು /ೇೆ? ಎನುವMದನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಅಂದ-ೆ ಸುಖ ಬಂಾಗ ಸಂೋಷಪಡzಾರದು ಎಂದಲ'. ಭಗವಂತನ .ಾ?ಾನF<ಾ ದುಃಖ ಬಂಾಗ DಾವM ಉೆ5ೕಗ=ೊ>ಳಾಗುೆHೕ<ೆ.ಾಧDೆಯ ಕಡಲನು ಾAದವ.ಗಳ&' ಹಂಬಲಲ'. ಇಂಥಹ Vಂತನ¼ೕಲ 'Y½ತಪ Ü' ಎTಸುಾHDೆ. =ೆಲ¤ˆE ಸುಖ-DಾವM ಬಯಸೇ ಬರುತHೆ. .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು 'Qಾಥ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಇದ=ೆ> ದೃwಾBಂತ ಮ/ಾJಾರತ ಯುದ¨ದ&' ಅ¢ಮನುF ಸಾHಗ ಕ¡¥ೕರು ಸು$Yದ ಅಜುನ. ಅೇ ತರ ಇನು =ೆಲ¤ˆE ದುಃಖ ಸರ?ಾ8ೆrಾ zೆನು ಹತುHತHೆ. ಆ ಸುಖದ&' ˆೖಮ-ೆಯzಾರದು ಅwೆB. ಭಯಲ'. rಾವMದು ಅT<ಾಯ¤ೕ ಅದರ ಬೆ ಅಳLಾH ಕುlತು=ೊಂಡ-ೆ ಉಪ¾ೕಗಲ'. rಾವMೇ ಒಂದು ವಸುHನ ಬೆ ಮೂರು ಷಯಗಳL ಮನYÄನ&'ರzಾರದು. ಇದCಂೆ. ದುÏTಂದ ದುಃಖವನು ತRೆಯ8ಾಗದು-ಸುಖವನು ಖ$ೕಸ8ಾಗದು. ಇವM 1ೕವನದ ಅT<ಾಯ ದ5ಂದ5ಗಳL. ಸ5ಯಂ ಭಗವಂತTಂದ ಉಪೇಶ ಪRೆದು. ದುಃಖ ಬಂಾಗ ಮನಸÄನು ಗABrಾY=ೊಂಡು ಬದುಕzೇಕು ಎಂದು /ೇಳLವMದು ಸುಲಭ. ಅಂದ-ೆ ಸತFದ. ಇಲ'ದC-ೆ ಬದುಕು ದುಸHರ<ಾಗುತHೆ.ಾರಥFದ&' ಯುದ¨\>lದ Y½ತಪ ÜDಾದ ಅಜುನ.rಾ ಆ. rಾವMದರಲೂ' -ಾಗಲ'. ತನ ಮಗ ಅ¢ಮನುF ಸಾHಗ ದುಃáಸುಾHDೆ. ಭಯ.ೕರ-ಗಮDೆ. ಇದು Tರಂತರ ಮತುH rಾರನೂ tABಲ'. “. 1ೕವನ ಯುದ¨ದ&' ಸುಖ-ದುಃಖಗಳL /ಾಸು/ೊ=ಾ><ೆ ಎನುವ ಸತFವನ$ತು 1ೕವನ .lಯzೇಕು” ಎನುವ ಅಥದ&' ಇ&' ಈ ಸಂzೋಧDೆ ಇೆ. ಬರುವ ದುಃಖವನು ತRೆಯ8ಾಗದು. ಇದ$ಂದ ಮನಸುÄ ಕಂೆಡುತHೆ.ಾಸzೇಕು. ದುಃಖ 'ಸುಖದ Yದ¨ೆ'. ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ -ಾಗ-ಭಯ=ೊ ೕಧ. ತಟಸ½ೆಯನು ಮನYÄೆ ಅJಾFಸ ?ಾಸzೇಕು. 1ೕವನದ&' ಸುಖ-ದುಃಖಗಳL ಹಗಲು--ಾ. ಸುಖ 'ದುಃಖದ Yದ¨ೆ'. ಅಳLಾH ಕೂರುವMದ$ಂದ ಬಂದ ದುಃಖ /ೋಗದು. Qಾಥ ಎಂದ-ೆ Qಾರ-.

ನ ೆ5ೕ°B ತಸF ಪ ಾ ಪ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 82 . ಎಲ'$ಗೂ ಕಷB ಬರುತHೆ. Tರಂತರ . rಾವ $ೕ. ನ„Eಂದ ಬ&ಷ»$ೆ Yಕ>-ೆ ಅವ$ಂದ ಭಯ! ಇ<ೆಲ'ವ* ಮನYÄನ /ೊrಾCಟ. ಇ&' ಮುTಃ ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ. ಆದ-ೆ ಅ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ. ಒl.°»ಾ -.ಎನುವ ಸತFವನ$ತು ಬದು\ಾಗ 1ೕವನ ಸುಗಮ<ಾಗುತHೆ. ಇಂತಹ Vಂತನ¼ೕಲೆಯನು ˆೖಗೂY=ೊಂಡವನು Y½ತಪ Ü ಎTಸುಾHDೆ. ೇ<ಾಂಶ ಸಂಭೂತ-ಾದ Qಾಂಡವರು ಪಟB ಕಷBವನು Dೋದ-ೆ ಇದು ಸ‚ಷB. ಾTಗ˜ಾಗ&.ನ ಬೆೆ ˆಚೂk ಇಲ'. DಾವM ಇಂ ಯ Tಗ ಹ ?ಾ . ಅಾTಗ˜ಾಗ&.ಾಧFವಲ'.ೇಹಸHತH© Qಾ ಪF ಶುJಾಶುಭž । Dಾ¢ನಂದ.ಾಧDೆ†ಂದ ಇದನು . “Tೕನೂ ಕೂಡ ಅಂಥಹ ಮುTrಾಗು” ಎನುವMದು ಇ&'ರುವ ಸಂೇಶ. ಯಃ ಸವಾ ನ¢. DಾವM ಮನಸÄನು ಎ8ಾ' ಸಂದಭದಲೂ' ಏಕರೂಪ<ಾ ತಟಸ½<ಾಡಲು ಪ ಯ. ಭಗವಂತನ ದ£¾ಂರ& ಎಂದು 1ೕವನದ&' ಸುಖ-ದುಃಖವನು ಸಮದೃ°Bಯ&' =ಾಣುವವ ಮುT.“ದುಃಖ ಬಂಾಗ ಕಂೆಡzೇಡ. ಏನು ಬಂದರೂ ಬರ&. ಇಂಥವನ ಅ$ವM ಗABೊಂರುತHೆ.ಾ|ಸು” ಎಂದು.ೕರುತHೆ. ಆ ವಸುH ನ„Eಂದ ದುಬಲ$ೆ Y\>ದ-ೆ ಅವರ ˆೕ8ೆ =ೊ ೕಧ. =ೆಡು\ನ ಬೆ -ೊಚೂk ಇಲ'. <ಾFಸರು /ೇlದಂೆ “ಈ ಜಗ. ಅಂತಹ ವF\H ಎತHರ=ೆ>ೕರುಾHDೆ.Y ಫಲಲ'.ಾ|ಸಬಹುದು. . DಾವM ಕಷBವನು Dೋಡುವ ಮನಃY½.ೆಪಟB ವಸುH YಗಾCಗ-T-ಾpೆ. ಮುTಃ ಎಂದ-ೆ =ಾಮ-=ೊ ೕಧವನು ೆದCವನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಆ. ಸುಖ ಬಂಾಗ ಉಬxzೇಡ. ದುಃಖ ಎನುವMದು rಾರನೂ tABಲ'.ೇಹಃ ತ© ತ© Qಾ ಪF ಶುಭ ಅಶುಭಮ | ನ ಅ¢ನಂದ. ಇರುತHೆ. T&ಪHೆಯನು ಅJಾFಸ ?ಾಡು.°»ಾ ॥೫೭॥ ಯಃ ಸವತ ಅನ¢. /ಾಗು ಇನು ಮುಂೆ ಆಗುವMದೂ ಇಲ'”.ಯನು ಬದ&Y=ೊಳozೇಕು ಅwೆB.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದನು ದೃwಾBಂತೊಂೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$YಾCDೆ.rಾ ಅಂA=ೊಳLoವMಲ'.Hನ&' ಈವ-ೆೆ ಆಗzಾರದುC rಾವMದೂ ಆಲ'.ಾ?ಾನF ?ಾನವ-ಾದ ನಮೆ ಇಂ ಯ Tಗ ಹ ಬಹಳ ಕಷB.ಆrಾ ಒlತು-=ೆಡುಕುಗಳL ಬಂೊದಾಗ ಎಲೂ' ಅ. ಅದರ ಬೆ Vಂ. ಆಗzೇ=ಾದದುC ಆ£ೕ . ಾTಗಳ&' ಇಂಥಹ ಮನಃY½. ನ ೆ5ೕ°B ತಸF ಪ ಾ ಪ . rಾವMದರ ˆೕಲೂ ಅ.ೆCೕDೆ. ಇಂತದುC zೇಡ ಎನುವ ಆ£>-ಅ|=ಾರ ನನಲ'". ಮನYÄನ ಸಮೋಲನವನು .rಾದ ಆಸ\H( Over attachment) zೇಡ.ಸzೇಕು. ಇಂತೆCೕ zೇಕು. "Dಾನು zೇಕುzೇಡವನು „ೕ$ Tಂ.

ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 83 . rಾವMದು zೇಡ¤ೕ ಅೇ zೇಕು ಎನುವ ಆ.Hಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂRಾಗ rಾವ ಸಮ.ಅದು ಅಂತಮುಖ<ಾದ ಒಳDೋಟ<ಾಗುತHೆ. DಾವM ಪ ಪಂಚವನು ಬದ&ಸಲು . ಇ&' ಅಂತಮುಖೊlಸುವMದು ಎಂದ-ೆ Dೋಡುವ ದೃ°Bಯನು ಬದ&Y=ೊಳLoವMದು.°»ಾ ॥೫೮॥ ಯಾ ಸಂಹರೇ ಚ ಅಯžಃ ಕೂಮಃ ಅಂಾT ಇವ ಸವಶಃ | ಇಂ rಾ¡ ಇಂ ಯ ಅ…ೇಭFಃ ತಸF ಪ ಾ ಪ .Y ಗ ಹಣ ?ಾಡುವMದು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಯಾ ಸಂಹರೇ ಾಯಂ ಕೂಮಃ ಅಂಾTೕವ ಸವಶಃ । ಇಂ rಾ¡ೕಂ rಾ…ೇಭFಸHಸF ಪ ಾ ಪ . ಇೆ ಎನುವ . ಎಲ'ವMದರ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತTಾCDೆ ಎನುವ ಎಚkರ. ಅದನು ಸೃ°BYದ ಭಗವಂತನ ಮIˆಯನು ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡುವMದು. rಾವMದೂ ನಮEನು ಾ$ ತ[‚ಸುವMಲ'.ಾಧFಲ' ಎನುವ ಸತFವನ$ತು. /ಾೇ DಾವM ನಮE ಪಂೇಂ ಯಗಳನು ಗAB ಮನYÄನ =ೋೆ¾ಳೆ ಎ˜ೆದು=ೊಂಡು ಅಂತಮುಖೊlY=ೊಳozೇಕು.ಾಧFಲ'.ಳLವl=ೆ ಇಾCಗ.ೆFಯೂ ಇಲ'. ಷrಾ Tವತಂೇ T-ಾ/ಾರಸF ೇIನಃ । ರಸವಜಂ ರ. ಈ $ೕ. ನಮEನು ನಮE ಇಂ ಯಗಳL ಾ$ ತ[‚ಸುತH<ೆ. ಸಲು . ಪ ಪಂಚವನು DಾವM ನಮE ಇಷBದಂೆ Tಯಂ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: ಆˆ /ೇೆ ತನ Dಾಲು> =ಾಲು ಮತುH ತ8ೆಯನು ತನ V[‚Dೊಳೆ ಸಂಪ*ಣ ಎ˜ೆದು=ೊಂಡು ಸುರuತ<ಾರುತHೋ. ಪ ಪಂಚ ಇದC /ಾೆ ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಬದುಕುವ ಮDೋವೃ. ಅಂಥ ಕಸುವM-ಬಯ=ೆ ಕೂRಾ ಭಗವಂತನನು ಕಂRಾಗ ಇಲ'<ಾಗುತHೆ./ೇೆ ಆˆಯು ತನ ಅಂಗಗಳನು ಪ*. DಾವM ಭಗವಂತ ಸೃ°BYದ ಈ ಪ ಪಂಚವನು DೋಡುೆHೕ<ೆ.rಾ V[‚Dೊಳೆ ಎ˜ೆದು=ೊಳLoತHೋ /ಾೆ.ೆ ಹುABಸುತH<ೆ. ತಮE ಇಂ ಯಗಳನು ಅಂತಮುಖೊlY=ೊಂಡವನ ಪ ೆ ಗABೊಂರುತHೆ. ಇದು ಾT ಪ ಪಂಚವನು Dೋಡುವ ದೃ°B. ಒಂೊಂದು ಅ¢ವF\Hಯ&' ಭಗವಂತನ ಒಂೊಂದು ಭೂ.°»ಾ-.-ಆ/ಾರ ೊ-ೆದ 1ೕೆ ಷಯ Jೋಗದ ಕಸುವwೆBೕ ಕುಂದುತHೆ-Dಾಲೆಯ ಕಸು ಮತುH Jೋಗದ ಬಯ=ೆಯನು tಟುB. ಎಲ'ವನು ಅಂತರಂಗ ದೃ°B†ಂದ pೆ'ೕಷvೆ ?ಾ ಅದರ&'ನ ಒ˜ೆoಯತನವನು ಗುರು. DೋಡುಾH ಅದರ Iಂೆ ಇರುವ ಆ ಶ5ಶ\Hಯ ಮIˆಯನು ¾ೕVYದ-ೆ.ೋSಪFಸF ಪರಂ ದೃwಾB¦ Tವತೇ ॥೫೯॥ ಷrಾಃ Tವತಂೇ T-ಾ/ಾರಸF ೇIನಃ | ರಸವಜž ರಸಃ ಅ[ ಅಸF ಪರž ದೃwಾB¦ Tವತೇ. ಇಂ ಯಗಳನು ಇಂ ಯ ಷಯಗlಂದ Iಂದ=ೆ>˜ೆದು=ೊಳLoವವರ ಪ ೆ ಗABೊಂರುತHೆ.

ಾಮಸ /ಾಗು -ಾಜಸ ಆ/ಾರ (ಉಾ: ೊಗ$zೇ˜ೆ.ೆಗಳL /ೊರಟು /ೋಗಬಹುದು.Yದರೂ ಕೂRಾ. ಆನಂತರ ಬ ಹEಚಯ=ೆ> =ಾ&ಟB-ೆ . ಪ ಸಭž ಮನಃ -. ಾಂಪತF<ೆಂದ-ೆ ಏನು ಎಂದು ಅ$ತು.ಾಧDಾ ಶ$ೕರದ&'ರುವ . =ಾಮ =ೊ ೕಧಗlೆ ಒಳಾಗzಾರದು. ಇದು ಪ .lದು=ೊಂಡರೂ. ಇಂ ಯಗಳL ಮನಸÄನು ೊಂದಲೊlಸುತH<ೆ. ಉಪ<ಾಸ. =ೇl . ಅ.ೆF =ಾಡೆ tಡದು. -ಾಗ ೆ5ೕಷ ?ಾಡzಾರದು. ಆ/ಾರ. ಆದ-ೆ ಅದು ಅಷುB ಸುಲಭದ ಷಯವಲ'. ಪ ಸಭಂ ಮನಃ ॥೬೦॥ ಯತತಃ I ಅ[ =ೌಂೇಯ ಪMರುಷಸF ಪ¼kತಃ | ಇಂ rಾ¡ ಪ ?ಾƒೕT ಹರಂ. ಆದ-ೆ ಇ&' ಒಂದು ಸಮ. pಾಸºವನು ಓ ಪ-ೋ™<ಾ ಸತFವನು ಕಂಡವನನೂ ಸಹ ಈ ಸಮ..ಾಧDೆ ಸುಲಭ. (ಈ =ಾರಣ=ಾ> rಾ-ೇ ಅ. ಬ8ಾಾ>ರ<ಾ ಇಂ ಯಗಳL ಮನಸÄನು ಾ$ ತ[‚ಸುತH<ೆ.ೕ-ಾ ರುದ¨. DಾವM ಎಷುB ಓ .ನುವMದ$ಂದ ಆ/ಾರವ* /ಾಳL ೇಹವ* /ಾಳL! ). =ೇಳLವ ಎ8ಾ' ಆ. ಅ#ಾFತEದ ಾ$ಯ&' .ೆ˜ೆದುtಡುತH<ೆ.ಾಧDೆಯ&' ಏ=ಾಂತ /ಾಗು ಆ/ಾರ Tಯಂತ ಣ .ಾಧಕ. Tಯ„ತ ಆ/ಾರ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> DಾವM ಬ ಹEಚಯ QಾಲDೆ ?ಾಡzೇ=ೆಂದC-ೆ ಒˆE ಶೃಂಾರ Jೋಗವನು ಅನುಭY.ಾ/ಾರ ಇಾF) ಅ#ಾFತE . ಇಂ ಯಗಳನು /ೊರನ ಷಯಗಳ ೊೆೆ ಸಂಪಕ ಆಗದಂೆ ತRೆದ-ೆ(ಏ=ಾಂತದ ಅJಾFಸ). ನುೆ=ಾ†.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 DಾವM Y½ತಪ Ü-ಾಗzೇ=ೆಂದ-ೆ ಇಂ ಯಗಳನು ಅಂತಮುಖೊlಸzೇಕು ಎನುವ ಷಯವನು DೋೆವM. ಆದ-ೆ ರುV(Dಾ&ೆಯ ಚಪಲ) ಮತುH ಶೃಂಾರ(8ೈಂಕ ಬಯ=ೆ)ವನು T<ಾ$ಸುವMದು ಬಹಳ ಕಷB. zೆಳLolo.ƒ ಬಂಾಗ ಅವ$ೆ ಒಾHಯ ಪ*ವಕ<ಾ ಆ/ಾರ Tೕಡzಾರದು. ಬಯ=ೆಯ ˆೕ8ೆ ಕ<ಾಣರzೇಕು ಎಂದು ಗAB ಮನYÄನ&' . ಅ. ಈರುlo.ೆF ಇೆ.ೕ?ಾನ ?ಾ ಕುlಾಗ. ಇದ$ಂದ ನಮE Dಾ&ೆಯ ಮತುH Jೋಗದ ಚಪಲ ಸಂಪ*ಣ Tಗ ಹ ಆಗದCರೂ ಕೂRಾ ಅವM ಭಗವಂತನ&' ಸಂಪ*ಣ ಶರvಾಾಗ ಇಲ'<ಾಗುತH<ೆ.ಾಧDೆೆ .ಾಧDೆೆ ಪ*ರಕ . ಪ ಯತದ ಛಲಲ'ೆ ಇದು ಅ.ಾಕಷುB .ಾಧDೆಯ ಈ ಾ$ ಅಷುB ಸುಲಭದCಲ'.ಾಗಲು ಮನಸುÄ ಗABrಾರzೇಕು.ಾಧಕ .ಾಧಕ 1ೕವTೆ ಅನುಭವ=ೆ> ಬರುವ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 84 .ಾ8ೆ ಪಾಥ.rಾದ ಮ.lದು=ೊಂಡರೂ ಕೂRಾ.ಾಕಷುB ಪ ಯ. ಅೇDೆಂದ-ೆ ಮನಸುÄ ಗABrಾಾಗ ಇಂ ಯಗಳL ಸಲ<ಾಗುತH<ೆ. ಇಂ ಯಗಳL ಬಲವಂತ<ಾ ಮನಸÄನು ಕಲ\ . Dೋಡುವ. ಇದ$ಂಾ fದಲು ನಂtದCನು ನಂಬzೇ=ೋ tಡzೇ=ೋ ಅನುವ ಸಂಶಯ ಹುAB=ೊಳLoತHೆ. . . ಒABನ&' ಅ#ಾFತE . ?ಾಂ.ಅ#ಾFತE=ೆ> ಪ*ರಕ. ?ಾದ ಅೆ „\>ಾಗ /ಾ˜ಾಗುತH8ಾ' ಅಂತ .ಾಧF.¾ಬx . . ಯತೋ ಹF[ =ೌಂೇಯ ಪMರುಷಸF ಪ¼kತಃ । ಇಂ rಾ¡ ಪ ?ಾƒೕT ಹರಂ.

ಮನ.ಾÄ ?ಾಡzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು DಾವM ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗzೇಕು. ಈ .ೆF†ಂದ ಈೆ ಬರzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಕುದು-ೆಗಳನು ಪಳY. "ಈ ಜ<ಾzಾC$ಯನು ನನೊ[‚ಸು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಆಗ ಸಂಪ*ಣ ಇಂ ಯ Tಗ ಹ . Tರಂತರ .ಯನು ಪRೆಯೆ ಎಲ'ವನು ಸ5ಪ ಯತಂದ ?ಾಡುೆHೕDೆ ಎಂದ-ೆ ಅದು ಅ. ಈ ಸಮ. rಾರ ಇಂ ಯಗಳL ಅವನ ವಶ=ೆ> ಬಂದ¤ೕ.ಾಧF.°»ಾ ॥೬೧॥ ಾT ಸ<ಾ¡ ಸಂಯಮF ಯುಕHಃ ಆYೕತ ಮ© ಪರಃ | ವpೇ I ಯಸF ಇಂ rಾ¡ ತಸF ಪ ಾ ಪ .ೆF ಗಂ¢ೕರ<ಾ ಕಂಡರೂ ಕೂRಾ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಇದ=ೆ>ಸರಳ ಪ$/ಾರ ಸೂVಸುಾHDೆ. ಆತನ&' ಶರvಾಾಗ.ಯ ಅನುಗ ಹ<ಾಗುತHೆ. ಮನುಷFನ ಮನಸುÄ /ೇೆ =ೆಲಸ ?ಾಡುತHೆ ಎನುವ ಒಂದು ಅಪ*ವ ?ಾನYಕ Vತ ಣ ಇ&'ೆ. ಾT ಸ<ಾ¡ ಸಂಯಮF ಯುಕH ಆYೕತ ಮ© ಪರಃ । ವpೇ I ಯ.ೆÄಂಬ ಕ<ಾಣದ&' ಅವMಗಳನು tದು. . ನನDೇ ಪರತತ5<ೆಂದು ನಂt ನನ8ೆ'ೕ ಮನಟುB ಕೂಡzೇಕು. ಪ ಯತದ&' ಜಯ ೊ-ೆಯುವಂೆ ಭಗವಂತನ&' zೇ.ಾಧF. ಇಂ ಯಗlಂದ ಮನಸುÄ ಕದಲುವMದು ಅಥ<ಾ ಮನYÄTಂದ ಇಂ ಯ zೇಡದ =ಾಯದ&' ೊಡಗುವMದು ಎಲ'ರನು ಇಂ ಯಗ˜ೆಂಬ =ಾಡುವ ಸಮ. ಒಂದಲ' ಒಂದು ನ ಅನುಭೂ. #ಾFಯೋ ಷrಾ  ಪMಂಸಃ ಸಂಗ.ಾಧDೆ ?ಾದ-ೆ ಯಶಸುÄ ನಮEಾಗುತHೆ. ಪ ಯತ ?ಾಡzೇಕು. ಹತುH ನ . ಆತ 1ೕವನದ&'. Tನ VಂತDೆಯ ಶ\H Tರಂತರ ನನ ಮನYÄನ&' ಉlಯುವಂೆ ?ಾಡು" ಎಂದು ಭಗವಂತನನು Qಾ ƒಸzೇಕು. Iೕೆ ಇಂ ಯಗಳನು ೆದCವನ ಅ$ವM ಗABೊಂರುತHೆ. ಈ ಸಮ. ನಮE ಅಧಃಪತನ=ೆ> ನಮE ಮನಸುÄ /ೇೆ =ಾರಣ<ಾಗುತHೆ ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ ಎರಡು pೆq'ೕಕಗಳ&' ವ$YಾCDೆ.ೆF. ಅವನ ಅ$ವM ಗABrಾಗುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಸಂಗ..ಾಧDೆ ಅDೇಕ ಜನEದುC. ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗ.ೆFೕಂ rಾ¡ ತಸF ಪ ಾ ಪ .ೆHೕಷೂಪಾಯೇ । ಸಂಾ© ಸಂಾಯೇ =ಾಮಃ =ಾ?ಾ© =ೊ ೕ#ೋS¢ಾಯೇ ॥೬೨॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 85 .ೆ? "ನನ ಇಂ ಯಗಳL ಾ$ತಪ‚ದಂೆ ನDೊಳದುC Qೆ ೕ-ೇ[ಸು ಭಗವಂತ.ಾಧDೆ ?ಾ T-ಾpೆrಾ DಾYHಕDಾಗೆ.°»ಾ--ಅವMಗಳDೆಲ' ತRೆIದು. ಈ =ಾಯವನು ಯಶ. ಎಂಥಹ ಭರವ. ಅದು ಸಲ<ಾಗದಂೆ Iಯzೇಕು.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ೆಲು'ಾHDೆ.

ಇದ$ಂದ ಯು=ಾHಯುಕHಗಳನು pೆ'ೕಷvೆ ?ಾಡುವ ಶ\H /ೊರಟು /ೋ. ಈ =ೊ ೕಧದ ಮೂಲ [ ೕ. ನಂತರ ಆ . ಆ.ಭ ಂpಾé ಬು¨Dಾpೆqೕ ಬು¨Dಾpಾé ನಶF. . ಸಂೋಷದ ಮೂಲ ಮಂತ .ೇಹ.lೇತನ. DಾವM ಎತHರ=ೆ>ೕರzೇ=ೆಂದ-ೆ ಪರ?ಾತEನ ಮಹತ5ವನು ಅ$ತು ಅವTೆ ಶರvಾಗzೇಕು. ಅದ$ಂದ ಪ*.ಸುವMದು-ಆದ-ೆ ಹVk=ೊಳoೇ ಇರುವMದು(Detached attachment).lೇತನಂದ ಸವDಾಶ! ಒಂದು ವಸುHನ Tರಂತರ ಸಂಪಕಂದ ನಮೆ ಅದರ ˆೕ8ೆ fೕಹ zೆ˜ೆಯುತHೆ. ಪ&ಾಂಶ: ಪ . ಅಂಥ ಬಯ=ೆಗlಂದ |-Twೇಧಗಳ ಮ-ೆವM. =ೋಪಂದ ಸfæಹ. ಅಂದ-ೆ ಅಸಂಗತ<ಾದ ಾರಗಳL ತ8ೆಯ&' ಬಂದು ?ಾಡzಾರದCನು ?ಾಡುವ ಬಯ=ೆ. ಪ$ಚಯಂದ . . ॥೬೩॥ =ೊ ೕ#ಾ© ಭವ.Hರುವ ಮನುಷFTೆ ಅವMಗಳ ನಂಟು zೆ˜ೆಯುತHೆ. ಬಂದುC ಬರ& ಎನುವ ದೃಢ T#ಾರರ&. .ಸzಾರದು.lೇತನ ಮತುH =ೊDೆೆ ಆತEದ ಅಧಃQಾತ.ೆ ಆ=ಾಂ‡ೆಗಳL zೆ˜ೆಯುತH<ೆ. . ಇದ=ೆ> fದಲು DಾವM ಹVk=ೊಳLoವMದನು(Over attachment) ಕˆ ?ಾಡzೇಕು.fೕಹ ದುಃಖ=ೆ> =ಾರಣ. ಇರ&. ನಂತರ ಅವರು ನನವ-ಾಗzೇಕು ಎನುವ ಆ. ಮ-ೆTಂದ . ನಂATಂದ ಆ.ೆ ಕುದುರುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 #ಾFಯತಃ ಷrಾ  ಪMಂಸಃ ಸಂಗಃ ೇಷು ಉಪಾಯೇ | ಸಂಾ© ಸಂಾಯೇ =ಾಮಃ =ಾ?ಾ© =ೊ ೕಧಃ ಅ¢ಾಯೇ -.ೆ ಪಟBಂೆ Dೆರ<ೇರಾಗ =ೊ ೕಧ. ಅಂAY=ೊಳLoವMದು ಅಥ<ಾ ಹVk=ೊಳLoವMದ$ಂದ ಆ. ಭ ಮಃ | ಸ.ಾಧDೆಯ. ಸfæಹಃ ಸfæ/ಾ© ಸ. ಎಲ'ರನೂ [ ೕ.ೆ. ಸfæಹಃ ಸfæ/ಾ© ಸ. ಆ. ತಪ‚Dೇ ಸ$ ಎಂದು ಸಮಥDೆ ?ಾಡುವ ಮಟB=ೆ> DಾವM ಇlಯುೆHೕ<ೆ.! =ೋಪ=ೆ> ಮೂಲ =ಾರಣ =ಾಮDೆ.ಾಧF. ನಮೆ =ೋಪ zಾರದಂೆ ತRೆಯzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು =ಾಮDೆಯನು ೊ-ೆಯzೇಕು.Dಾಶ-ಸವDಾಶ! ಬು¨ Dಾಶ<ಾಾಗ ಮನಸುÄ ಸತHಂೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 86 . Iೕೇ ಆಗzೇಕು-/ಾೇ ಆಗzೇಕು ಎನುವ ಅ. ಇದರಥ rಾರನೂ [ ೕ.=ಾರ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವ ಹಠ. DಾವM ಆ. ಎಲ'ವMದರ ೊೆದುC. ಒ˜ೆoಯ ಾ$ಯ&' ಮನಸುÄ VಂತDೆ ?ಾಾಗ ಆತE ಎತHರ=ೆ>ೕರಲು .ೆೆ ಅÏrಾಾಗ -ೊಚುk ಮೂಡುತHೆ.ೇಹರ&.ೇಹ zೆ˜ೆಸzಾರದು ಎಂದಥವಲ'.ೇಹವನು ಹVk=ೊಳLoವMದು(Attachment). fದಲು ಪ$ಚಯ. [ ೕ.ೆ ಕˆrಾದಂೆ YಟುB ಕˆrಾಗುತHೆ. =ೊ ೕ#ಾé ಭವ. ಅದ$ಂದ 1ೕವ ನರಕದ ಾ$ಯ&' /ೋಗುವಂಾಗುತHೆ. ಆದ-ೆ fೕಹ zೇಡ. ಇೇ .ಭ ಮಃ । ಸ. ಅದು ಈRೇರಾCಗ =ೋಪ. ---ೊVkTಂದ ?ಾಡzಾರದCನು ?ಾಡುವ ಬಯ=ೆ (ತಪM‚ ಗ I=ೆ).ಭ ಂpಾ© ಬು¨Dಾಶಃ ಬು¨Dಾpಾ© ನಶF. ಇದು ಅಧಃQಾತದ ಾ$.ಷಯಗಳDೆ DೆDೆಯು.

-ಾಗೆ5ೕಷಮು=ೆ ಸುH ಷrಾTಂ £ೖಶkರ  । ಆತEವpೆFೖ#ೇrಾಾE ಪ . DಾವM ನಮE .ಒಲವM ಹೆತನಗlಂದ Qಾ-ಾ ತನ Iತದ&'ರುವ ಇಂ ಯಗlಂದ ಷಯಗಳನು ಅನುಭಸು<ಾಗಲೂ. ಅಂ=ೆ ತಪ‚ದವನ ಮನಸುÄ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅದರ ಅಗತFರುವMಲ'.ೋ /ಾFಶು ಬು¨ಃ ಪಯವ.ಾದಮ|ಗಚ¶.ಾದž ಅ|ಗಚ¶. ೈIಕ<ಾ DಾವM ಆ-ೋಗFವನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಅಂತರಂಗದ ಪ ಪಂಚದ&' zೇ-ೆrಾರುವ Y½. ಇದ$ಂದ ಇಂ ಯಗಳL ಅ|ೕನ<ಾರುತH<ೆ. ಆದ-ೆ ನಂತರ rಾ-ಾದರೂ ಬಂದು Tನ . ಈ $ೕ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಮನಸುÄ rಾ<ಾಗಲೂ ಪ ಸನ<ಾರzೇಕು. ಇಂ ಯಂದ ಷಯ ಗ Iಸು. ಇಂ ಯ Tಗ ಹ ಅಥ<ಾ ಹVk=ೊಳoೆ ಇರುವMದು ಅಂದ-ೆ ಎ8ಾ' ಷಯ Jೋಗಗಳನು ೊ-ೆದು Qಾ ಪಂVಕ ವFವ/ಾರಂದ ದೂರಸ$ದು ಕಣುEVk ಕುlತು=ೊಳLoವMದಲ'. DಾವM DೋರುೆHೕ<ೆ.lೊಳLoತHೆ. -. ಬದುಕಲು ಕ&ಾಗ ಮನಸುÄ .ಷ». ಇದನು ಗlಸುವMದು /ೇೆ ಎನುವ Vತ ಣ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ. ಆದ-ೆ ಅದ$ಂದ ಪ JಾತDಾ ಅದರ ಾಸDಾಗzೇಡ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾೇ ಸವದುಃÃಾDಾಂ /ಾTರ.Hಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂRಾಗ ಇಂ ಯ rಾವ ಷಯವನು ಗ IYದರೂ ಅQಾಯಲ'. ಆದ-ೆ ಗಮTYರುವMಲ'.lೊಳLoತHೆ.ೇIತ rಾವ ಬಣ¥ದ ಬೆB ಧ$YದC ಎಂದು =ೇlದ-ೆ ನಮೆ ೊ.HರುವMಲ'. =ೆಲ¤ˆE. ಪ . ತಟಸ½ ಮನYÄTಂದ rಾವ ಷಯ =ೇಳLವMದ$ಂದ. ಮನಸÄನು ತಟಸ½<ಾಟುB rಾವ ಷಯ ಗ IYದರೂ ಅQಾಯಲ'. ಇಂತಹ ಮDೋವೃ. ಎಂಥಹ ಪ ಸಂಗದಲೂ' ತ8ೆ =ೆY=ೊಳoೆ /ಾrಾರುವMದು ಪ ಸನೆ. ಪ ಸನೆ ಇಲ'ಾCಗ ?ಾನYಕ<ಾ. ಆದ-ೆ ಷಯಗlೆ -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗಳ ಹ<ಾFಸವನು ಅಂAಸzೇಡ. ಇ&' ತಟಸ½ ಮನಸುÄ ಅನುವMದ=ೆ> ಉಾಹರvೆ ಎಂದ-ೆ. ಇೇ $ೕ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೬೫॥ Page 87 . ಒಳTಂದ T&ಪHೆಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂRಾಗ ಎಲ'ರ ೊೆದುC ಏ=ಾಂತೆಯನು ಗlಸಬಹುದು.ೇIತರನು ಾ$ ಮಧFದ&' JೇArಾಗುೆHೕ<ೆ. ಇದು. ಏನು ಬಂೋ /ಾೇ ಅನುಭಸು.ಾಧDೆ ಸುಗಮ<ಾಗುತHೆ. rಾ<ಾಗಲೂ ಸಂೋಷ ಉ\> /ೊರಬರು. ಎಲ'ರ ೊೆ zೆ-ೆತು zೇ-ೆrಾರಬಹುದು. ಅದು Tರಂತರ.HರುತHೆ. DೋಡುವMದ$ಂದ rಾವ ಅQಾಯವ* ಇಲ'. ಷಯಗಳನು ಇಂ ಯಗlಂದ ಅನುಭಸು. ॥೬೪॥ -ಾಗ ೆ5ೕಷ ಮು=ೆ ಃ ತು ಷrಾ  ಇಂ £ೖಃ ಚರ  | ಆತEವpೆFೖಃ #ೇಯ ಆಾE ಪ . ಮನಸುÄ #ೇಯ<ಾರುತHೆ. .ೊFೕಪಾಯೇ । ಪ ಸನೇತ. DಾವM ಅ&' ಕುlತು ಸಂJಾಷvೆ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ.

#ಾFನ ಇರದವTೆ ಮು\H†ಲ'[ಭಗವಂತನ&' ಬೆ Dೆ8ೆಸದು].ಾಧFಲ'.ಾ =ೊರಗುವ ಪ pೆ£ೕ ಉlಯುವMಲ'. rಾವMೇ ಒಂದು ವಸುHನ ಬೆ ನಮೆ ಖVತ<ಾದ ಅ$ವM ಬರzೇ=ಾದ-ೆ ನಮೆ ಏ=ಾಗ ೆ zೇಕು. ಮುಕHDಾಗದವTೆ[ಭಗವಂತನ&' ಬೆ DೆಡದವTೆ] ಎ&'ಯ ಸುಖ ? ಸುಖ zೇ\ದC-ೆ pಾಂ.ರpಾಂತಸF ಕುತಃ ಸುಖž ॥೬೬॥ ನ ಅYH ಬು¨ಃ ಅಯುಕHಸF ನ ಚ ಅಯುಕHಸF JಾವDಾ | ನ ಚ ಅJಾವಯತಃ pಾಂ.ಾಧF.ೇರುವMಲ'. =ೊ˜ೆrಾದ ಮನYÄTಂದ ಭಗವಂತನ VಂತDೆ .ೆF ಇರುವMದು ಮನಸುÄ =ೊ˜ೆrಾಗುವMದ$ಂದ. ಮನಸುÄ .lrಾ†ತು ಎಂದ-ೆ ಅದು ಭಗವಂತನನು .--ಮನಸುÄ . ಈ ಆನಂದ ಅಪ$„ತ. ಅದರ Iಂೆ ಇರುವ ಜಗ. ಆನಂತರ ದುಃಖ<ೆಂಬುವMಲ'.lrಾದ .ಷ». rಾರ ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' ಸಂ¾ೕಗ /ೊಂದುವMಲ'¤ೕ ಅವTೆ ಅಪ-ೋ™ಲ'. ಮನಸುÄ ಪ ಸನ<ಾಗೆ uಪH<ಾದC-ೆ ಅದು ಭಗವಂತನನು /ೋ .lೊಂಡವನ ಬು¨ zೇಗDೆ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಳLoತHೆ. ನಮೆ ನಮE ಮನYÄನ ಸ5ಚ¶ೆ ಬೆ ಗಮನ ಇಲ'ದC-ೆ ಇತರ ಎ8ಾ' =ಾಯವ* ವFಥ. ಅದDೇ ಇ&' 'JಾವDಾ' ಎಂಾC-ೆ. ಮನಸುÄ . ಇಂಥವ$ೆ #ಾFನ(Meditation) ಅ.lೊಂRಾಗ . .ಯ&'. ಒˆE ಭಗವಂತ ಮನYÄನ&' ತುಂtದ ಅಂದ-ೆ ಸವವ* ಆನಂದಮಯ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಬೆ . DಾYH ಬು¨ರಯುಕHಸF ನಾಯುಕHಸF JಾವDಾ । ನ ಾJಾವಯತಃ pಾಂ. ಆಗ rಾವMೋ ಸಣ¥ ಸಂಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಪ . ಮನಸುÄ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 88 . ಮನಸುÄ =ೊ˜ೆrಾದ-ೆ ಎಲ'ವ* =ೊ˜ೆ.ೆಯ&' ¾ೕಚDೆ /ೋದರೂ ಕೂRಾ ಅದು ಭಗವಂತನ&' /ೋ Tಲು'ತHೆ. ಮನಸುÄ ಮ¡ಸದವTೆ #ಾFನವ* ಇಲ'..lrಾಾಗ ಸವ ದುಃಖವ* ತನಷB=ೆ> ಾನು ಕಣE-ೆrಾಗುತHೆ. rಾವ ೆ.ಸದ /ೊರತು ಯ…ಾಥ ಾನಲ'.. ಅೇ ಪ ಸನ<ಾದ Y½. ಮನಸುÄ .lಲ'. ಈ Y½.ಾೇ ಸವ ದುಃÃಾDಾž /ಾTಃ ಅಸF ಉಪಾಯೇ | ಪ ಸನೇತಸಃ I ಅಶು ಬು¨ಃ ಪ$ ಅವ.ಸುವMದು.Hನ ಮೂಲ ಶ\Hಯ VಂತDೆ ಮನYÄೆ ಬಂದುtಡುತHೆ. rಾವMದನು =ೇlದರೂ. zೇಕು.lrಾದ ಮನಸುÄ ಭಗವನEಯ<ಾಗುತHೆ. ಎ8ಾ' ಸಮ.ಾಧFಲ'.lrಾದ-ೆ ಎಲ'ವ* .ಾಧಕನ ಎ8ಾ' ದುಗುಡಗಳL ಇಲ'<ಾಗುತH<ೆ.lrಾಗದು. ಭಗವಂತನನು . ಮನಸುÄ ಸ5ಚk<ಾದ-ೆ ಮ. ಬು¨-ಗABೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಅಪ-ೋ™ ಾನದ&' TಂತುtಡುತHೆ. ಅಂಥವನ ಮನಸುÄ .ಃ ಅpಾಂತಸF ಕುತಃ ಸುಖž--ಮನಸುÄ ಮ¡ಸದವTೆ . ಏ=ಾಗ <ಾ Vಂ. rಾವMದನು Dೋದರೂ. ಇ&' #ಾFನ ಅಂದ-ೆ ಏ=ಾಗ <ಾ ಒಂದು ವಸುHನ ಬೆ Vಂ.l. ಇದು ದುಃÃಾ.lದ ˆೕ8ೆ ದುಃಖಲ'.lಯಲು ಸ/ಾಯ ?ಾಡುತHೆ. ಇಂಥವರು ಏ=ಾಗ <ಾ Vಂ.ಸಲು .ೕತ ಆನಂದ Y½.

ಪ ಾಂ <ಾಯುDಾವ„<ಾಂಭY ॥೬೭॥ ಇಂ rಾvಾಂ I ಚರಾž ಯ© ಮನಃ ಅನು|ೕಯೇ | ತ© ಅಸF ಹರ.ಂದರೂ ಅವTೆ /ೇY=ೆ ಅTಸುವMಲ'. DಾವM /ೊರ ಪ ಪಂಚವನು tಟುB ಒಳ ಪ ಪಂಚದ&' ಆಳ<ಾ ಮುಳLಗದ /ೊರತು. ಮನಸುÄ ಭಗವಂತTಂದ T„ಸಲ‚ABೆ. ಆದ-ೆ ಆ ಪ ಯತ DಾವM ?ಾಡುವMಲ'! ಈ ಅQಾಯವನು ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ. fೕ™ದ ಾ$ಯ&' . ಇwೆB8ಾ' ಗಹನ<ಾದ ಾರ ಇದCರೂ ಕೂRಾ.ಸದ /ೊರತು ಅದರ ಬೆ. pಾಸº=ಾರರ ಪ =ಾರ 1ೕವTೆ ಪ*ಣ ಆನಂದದ Y½. rಾವMದನು DಾವM ಅದ=ೆ> ಅJಾFಸ ?ಾೆ¤ೕ ಅದDೇ ˆVk=ೊಳLoವMದು. ಮನYÄೆ DಾವM zಾಲFಂದ ಎನನು ಅJಾFಸ ?ಾYೆC¤ೕ ಅದರ Iಂೆ ಅದು /ೋಗುತHೆ. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> pಾಂ.. ಅಂದ-ೆ fೕ™. ಮನಸÄನು ಏ=ಾಗ ೊlY. ಇೆಲ'ವ* ಮನYÄೆ DಾವM =ೊಡುವ ತರzೇ. ಇನು pಾಂ. /ೊಸದನು ಅದು T-ಾಕ$ಸುತHೆ /ಾಗು ಪ$Vತ<ಾದುದನು ?ಾತ ಅದು ಇಷBಪಡುತHೆ. rಾವMದನೂ ಆಳ<ಾ Vಂ. ಅದು . ಮನYÄೆ ಗABrಾ /ೇlದ-ೆ ಅದು ಅಂತಮುಖ<ಾಗುತHೆ. ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಂRಾಗ ನಮೆ pಾಂ. ಮನಸುÄ ಏ=ೆ ಅಂತರಂಗದ ಆಳ\>lಯುವMಲ'? ಅದು ಸಹಜ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾಧF. ಇಂ rಾvಾಂ I ಚರಾಂ ಯನEDೋSನು|ೕಯೇ । ತದಸF ಹರ.. ಎಂದ-ೆ ಆನಂದದ ತುತHತು ಅಥ<ಾ ಪ-ಾ=ಾwೆ».ಾಗದವTೆ ಸುಖಲ'. ಇ&' pಾಂ. ಇಲ'. ಸತFವನು ಕಂಡು=ೊಳozೇಕು. ಆ $ೕ.ಾಧಕನ ಅ$ವನು ಾ$ೆYtಡುತHೆಕಡಲ&' tರುಾl ಹಡಗನು /ೇೆ ಾ$ ತ[‚ಸುತHೋ /ಾೆ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗದು. ಅದರ <ೈpಾಲFೆ ಬೆ ಅ$ವM ಮೂಡದು. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಮನYÄೆ ಒಂದು ಸ5Jಾವೆ. ಅದರ&' ಆಳ<ಾ VಂತDೆ ?ಾ. Iೕೆ ಆಳ\>lದು VಂತDೆ ?ಾಡದವTೆ pಾಂ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗದ /ೊರತು ಸುಖಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಏ=ಾಗ <ಾದ-ೆ ?ಾತ ಆಳ<ಾದ VಂತDೆ . ಆದC$ಂದ ಅದು ಒಳಪ ಪಂಚದತH ಹ$ಯುವMಲ'. ಇಂ ಯಗಳL TತF rಾವMದನು DೋಡುತH¤ೕ ಅದನು ˆಚುkವಂತಹ ಸ5Jಾವವನು ಭಗವಂತ ಮನYÄೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 89 . ಸತFದ . ಮನYÄೆ ಒಳಪ ಪಂಚ ಅಪ$Vತ. Iೕೆ ಇಂ ಯಗಳನು ಸಂಯಮ ?ಾ=ೊಂಡು. ಆದC$ಂದ rಾರು #ಾFನಂದ ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು=ೊಳLoವMಲ'¤ೕ ಅವTೆ fೕ™ಲ'. ಪ ಾž <ಾಯುಃ Dಾವž ಇವ ಅಂಭY--ಷಯಗಳತH ಹ$ಯುವ ಇಂ ಯಗಳ zೆನು ಹತುHವಂೆ ಮನಸುÄ ರೂಪMೊಂೆಯಲ'<ೇ? ಆದC$ಂದ. ಮನಸುÄ Tರಂತರ rಾವMದನು DೋಡುತHೋ ಅದDೇ ರೂÛ ?ಾ=ೊಳLoತHೆ. ಸತFದ . ಅಂದ-ೆ ಆನಂದಮಯ<ಾದ Y½. ಎನುವMದ=ೆ> ಎರಡು ಅಥೆ.. ಉಾಹರvೆೆ zಾಲFಂದಲೂ pಾÃಾ/ಾ$rಾದCವTೆ ?ಾಂಸವನು ಕಂRಾಗ ಅಸಹF ಅTಸುತHೆ. ಆದ-ೆ ಅೇ ?ಾಂಸ ?ಾರುವವ ?ಾಂಸದ ಮಧFದ8ೆ'ೕ ಇದುC ಅದDೇ zೇ†Y .

ಸುತHೆ. ಬಂೊದಗುವMಲ'. ಇದ$ಂದ ಮನಸುÄ ಗABrಾಗುತHೆ. ಅಜುನ /ಾ\ದ ಮೂಲ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತH$ಸುಾHDೆ. ತ. ಅಂತಹ ಮನಃY½. ಮನಸುÄ rಾ<ಾಗಲೂ /ೊರನ ಇಂ ಯಗಳL ಎನನು ಅJಾFಸ ?ಾದ¤ೕ ಅದರ Iಂೆ£ೕ /ೋಗುತHೆ.°»ಾ ॥೬೮॥ ತ.ರುY ನಮೆ zೇ=ಾದಂೆ ೋ¡ಯನು Tಯಂ. Tಗ ಹ ?ಾದಂತಹ ಮನಸುÄ rಾವ $ೕ. Vಕ>ಂTಂದಲೂ Qಾ&Y=ೊಂಡು ಬಂದ ಅJಾFಸವನು ಮು$ಯುವMದು ಅ.Hಲ'ದC-ೆ.ಾ>ರ zಾಲFಂದ ಬಂದ-ೆ ಇಂ ಯಗಳL ಮನಸÄನು ಾ$ ತ[‚ಸುವ ಪ$Y½. ಇಂತಹ ಮನYÄನ ಸ5Jಾವವನು ಅ$ಯದC-ೆ ಅQಾಯ=ಾ$. ಾl tೕYದತH DಾವM /ೋಗುೆHೕ<ೆ /ೊರತು ನಮೆ ತಲುಪzೇ=ಾದ&'ಗಲ'.ಅನುವ ಒಂದು . ಸುವMದು ಕಷB.ಾಧF<ಾಗುತHೆ. ಇಂನ ಯುವ [ೕlೆ tರುಾlೆ Yಕ> ೋ¡ಯಂಾೆ. ಇಂ ಯಗಳನು Tಯಂ. ಈ ದೃwಾBಂತ ತುಂzಾ ಔVತFಪ*ಣ<ಾೆ. ಏ=ಾಗ ೆ ಬಂಾಗ ಅ$ವM ಗABೊಳLoತHೆ. ಅದು ನಮE ಪ ೆಯನು ಅಪ/ಾರ ?ಾtಡುತHೆ.ಾ>ರಗಳನು ರೂÛ ?ಾ=ೊಂಡು ಮಕ>lೆ ತರzೇ. ನಮE ಮನಸುÄ ಆ ೋ¡ೆ ಕABದ ಬೆB.ಾಧF. ಆದC$ಂದ fದಲು DಾವM ಇಂ ಯಗlೆ ತರzೇ. ಸುವ ಕ8ೆಯನು ಕ&ಯದC-ೆ ಬದುಕು øದ -øದ <ಾಗುತHೆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ DಾವM ನಮE ಮನಸÄನು Tಯಂ. ವ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ನಮೆ ಈ ಬೆBಯನು . rಾರ ಇಂ ಯಗಳL ಎಲ' ಬೆ†ಂದಲು ಇಂ ಯ ಷಯಗlಂದ Qಾ-ಾ Iತದ&'ರುವ¤ೕ ಅವನ ಅ$ವM ಗABೊರುತHೆ. ಇಂ ಯ Tಗ ಹ ?ಾಡಲು ಪ*ರಕ<ಾದ ಸಂ.°»ಾ-ಆದC$ಂದ ಓ ಮ/ಾೕರ. tರುಾlೆ Yಕ> ತರೆ8ೆಯಂಾಗುತHೆ ಎನುವ ಎಚkರವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' =ೊABಾCDೆ.ಾHರ<ಾದ ಮDೋpೆ'ೕಷvೆಯನು ಕೃಷ¥ ?ಾದ. ಸುವ ಕ8ೆ ೊ. ಮDೆಯ8ಾ'ಗ&ೕ ಇಂತಹ ?ಾಗದಶನ ಮಕ>lೆ Yಗೇ. ಆತನ ನRೆ ನು /ೇರುತHೆ ಎನುವ ಪ pೆೆ ಮಹತHರ<ಾದ ಉತHರವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' =ೊABಾCDೆ.ಾE© ಯಸF ಮ/ಾzಾ/ೋ TಗೃIೕಾT ಸವಶಃ | ಇಂ rಾ¡ ಇಂ rಾ…ೇಭFಃ ತಸF ಪ ಾ ಪ .HದCರು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 =ೊABಾCDೆ. ಒಬx Y½ತಪ Ü /ೇರುಾHDೆ. ಮುಖF.ಾEé ಯಸF ಮ/ಾzಾ/ೋ TಗೃIೕಾT ಸವಶಃ । ಇಂ rಾ¡ೕಂ rಾ…ೇಭFಸHಸF ಪ ಾ ಪ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 90 . ಇದ=ಾ> Vಕ> ಮಕ>lೆ ಉತHಮ ಸಂ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> Iಂೆ pಾ8ೆಯ&' /ಾಗು ಮDೆಯ&' ಅDೇಕ ಸಂ. ಮನಸÄನು Tಗ ಹ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ.ಾಧF. ಇದನು ಒಂದು ಒ˜ೆoಯ ದೃwಾBಂತದ ಮುÃೇನ ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ: DಾವM /ಾ† ೋ¡ಯ&' ಪ rಾ¡ಸುವ Dಾಕನಂೆ.ಾ>ರ ಕ&ಸುವMದು ಅ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ. ಸೆ ಮನಸÄನು Tಯಂ. =ೊಡzೇಕು.ಯವರು /ೇೆ ಾTಗ˜ಾಗಲು . =ೊಡು. ಏ=ಾಗ ೆ . ಆದ-ೆ ಇಂದು pಾ8ೆಯ8ಾ'ಗ&.

ಮಗುವಂೆ =ಾಣಬಹುದು.ಸುವMದು ಬಹಳ ಕಷB. ಎ8ಾ' 1ೕಗಳL ಏ&' ಎಚkರರುವ-ೋ-ಅದು ಬಲ' VಂತಕTೆ ನABರುಳL. ಅದುäತ<ಾದ ಸಂಗ. ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಸಾ pಾಸºದ ಶ ವಣ ?ಾಡzೇಕು. ಆಪ*ಯ?ಾಣಮಚಲಪ .?ಾùೕ.H£ೕ ಇರುವMಲ'. ಯ&' ಎಚkರರುಾHDೆ.HರುಾHDೆ.ಯನು ಕಂಡ ಸEಯದ&' ತೇಕVತHDಾ ಅದDೇ Dೋಡು. ಮನನ ¼ೕಲDಾದವ 'ಮುT' . ಯದ5© | ತದ5© =ಾ?ಾಃ ಯž ಪ ಶಂ. ನ =ಾಮ=ಾ„ೕ ॥೭೦॥ ಆಪ*ಯ?ಾಣž ಅಚಲಪ .ಾ ಪ<ಾಡ ?ಾಡಬಹುದು. Tರಂತರ ಸತFದ ಬೆ ಅDೆ5ೕಷvೆ ?ಾ. /ಾಗು 8ೌ\ಕ ವFವ/ಾರ<ೆಂಬ ನಮE ಹಗಲು ಅವTೆ -ಾ. ಅದ-ೊಂೆ zೆ-ೆಯೆ ತನ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದವನು ಸಾ ಸಯು. ಜಗ. ಇಂನ ಸ?ಾಜದ&' ಸತFದ .ಷ»ž ಸಮುದ ž ಅಪಃ ಪ ಶಂ. ಸಂಯ„ೕ | ಯ. ಅಂದ-ೆ Tಜ<ಾದ . ಸ<ೇ ಸಃ pಾಂ. ಏ=ೆಂದ-ೆ Tಜ<ಾದ . .ž ಅùೕ.ಾ Tpಾ ಪಶFೋ ಮುDೇಃ ॥೬೯॥ rಾ Tpಾ ಸವ ಭೂಾDಾಂ ತ.ಾಧಕ . . ¾ೕ ಅದು . 8ೌ\ಕ ಪ ಪಂಚದ&' ಅವTೆ ಪ ವೃ.ಾ?ಾನF<ಾ ಪ<ಾಡ ?ಾಡುವMಲ'.ಾಧಕTೆ ಹಗಲು.ಾಲದು. ಭೂಾT .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 rಾ Tpಾ ಸವಭೂಾDಾಂ ತ.Hನ ಎ8ಾ' 1ೕವ ಾತ=ೆ> rಾವMದು -ಾ. ಮುಖF.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾದವTೆ -ಾ.rಾವMದು ಎ8ಾ' 1ೕಗlೆ ಕತHಲ ಕಗಂೋ ಅಂಥ&' ಇಂ ಯಗಳನು ೆದC ¾ೕ ಎಚkರರುಾHDೆ.ಾಧF.ಾFž ಾಗ. =ೇವಲ ಶ ವಣ ?ಾದ-ೆ . . ಇದDೇ "ಆಾE <ಾ ಅ-ೇ ದ ಷBವFಃ pೆq ೕತವFಃ ಮಂತವFಃ T#ಾFYತವFಃ ಚ" ಎಂಾC-ೆ. ನ =ಾಮ=ಾ„ೕ--ತುಂtದರೂ ತುಳLಕೆ Tಂತ ಕಡಲನು ಎಲ' TೕರುಗಳL ಬಂದು . ಆತ ನಮೆ ಒಬx ಮುಗ¨ನಂೆ.ಷ»ಂ ಸಮುದ ?ಾಪಃ ಪ ಶಂ.ಾFಂ ಾಗ . ಶ ವಣದ ನಂತರ ಮನನ-T#ಾFಸನ ಅ. ಆತನ ಾನದ ಬೆ ಅ$ಲ'ದವTೆ ಆತDೊಬx ಹುಚkನಂೆ ಕಂಡ-ೆ ಆಶkಯಲ'! ಏ=ೆಂದ-ೆ ಆತ 8ೌ\ಕ ಪ ಪಂಚೊಂದುC. ಸಂಯ„ೕ। ಯ. ಸ<ೇ ಸ pಾಂ.ೇರುವಂೆ. rಾರನು ಎಲ' ಷಯಗಳL ತುಂtಯೂ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 91 . ಅವDೇ 'ಪಶF' ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಲ'ವ ಅಥ<ಾ ಕಂಡವ.HರುಾHDೆ.ಾ Tpಾ ಪಶFತಃ ಮುDೇಃ -.ಾ?ಾನF ಮನುಷFTೆ rಾವMದು ಹಗ8ೋ ಅದು ಸತFದ . ಒಬx ಾT ಭಗವಂತನನು ಕಂRಾಗ ಆತTೆ ಉlೆC8ಾ' ಕತHಲು.ಾFž ಾಗ . ಭೂಾT . ಯದ5© । ತದ5© =ಾ?ಾ ಯಂ ಪ ಶಂ. Yದ¨ ಪMರುಷ-ೆ8ಾ' ಸತFವನು ಕಂಡವರಲ'! ಪ<ಾಡ ?ಾಡುವವರು ಭಗವಂತನನು ಕಂಡವರು ಎಂದು /ೇಳ8ಾಗುವMಲ'. .ಾFಂ ಾಗ.ೕ-ಾ ಅT<ಾಯ<ಾಾಗ ?ಾತ ಆತ ಪ ಪಂಚದ ಒl. Y¨ ಗlYದ-ೆ ?ಾತ Y½ತಪ Ü-ಾಗಲು .ಾಧಕ ನಮE -ಾ.ಾ‡ಾಾ>ರDಾದವನನು ಗುರು.

rಾರು Jೋಗದ ಬಯ=ೆಯನು tಟುB ಬಂದದCನು ಸಂೋಷ<ಾ ಅನುಭಸುಾH-ೆ. ಅೇ $ೕ. ಇದು ಬ ಹE ಾTಯ ಗುರುತು. ಕಡಲು ಮ˜ೆ ಬಂಾಗ ಉ\> ಹ$ದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 92 . .ಾFž ಅಂತ=ಾ8ೇ ಅ[ ಬ ಹETzಾಣž ಋಚ¶.ಾಧಕ.ೆೆ ಬ& tೕಳೆ.Hದವನಲ'. Tಭಯ<ಾ ಸಂಪ*ಣ ಭಗವಂತನ ರ‡ಾ ಕವಚದ ಾನದ&'ದುC.ೇರುವ¤ೕ ಅವನು ಮು\H ಪRೆಯುಾHDೆ.ž ಅ|ಗಚ¶.ೆ ಆ=ಾಂ‡ೆಗlೆ ಬ& tೕಳೆ. /ೊರತು =ೆಟB ಬಯ=ೆಗಳ zೆನು ಹ. ಕಡ&ನಂ.Qಾಥ. ॥೭೨॥ ಏwಾ zಾ Iæ Y½. Tಸ‚ಹಃ । Tಮfೕ Tರಹಂ=ಾರಃ ಸ pಾಂ.H /ೋಗುವMಲ'. ಇಂತವTೆ Dಾನು-ನನದು ಎನುವ ಅಹž ಎಂದೂ ಇರುವMಲ' /ಾಗು ಆತ ಮು\Hಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ಃ Qಾಥ DೈDಾಂ Qಾ ಪF ಮುಹF. ಸತFದ .ೋಲೆ. ಆ. ಭಗವಂತನನು ಕಂಡವನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ತುಳLಕದಂೆ ಬಂದು .ಾFಮಂತ=ಾ8ೇS[ ಬ ಹE Tzಾಣಮೃಚ¶.ೇ$ದರೂ ಅದು ಉ=ೆ>ೕರುವMಲ'. Dಾನು ನನದು ಎಂಬ ಹಮುE ೊ-ೆದು ಅನುಭಸುಾHDೆ-ಅವನು ಮು\H ಪRೆಯುಾHDೆ. । Y½ಾ5S. ಅವನು Tಜ<ಾದ .ಾಧಕDೆDೆಸುಾHDೆ. ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವ ಸ$ ಾ$ಯ&' ನRೆಯುವವನು /ೇರುಾHDೆ ಎನುವ ಷಯದ ˆೕ8ೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಇನಷುB ವರvೆಯನು =ೊABಾCDೆ: ಆತನ ಮನಸುÄ ಸಾ ಆನಂದ<ಾರುತHೆ. ಆತ \ರು ೊ-ೆಗಳಂೆ ಇರೆ. ಆದ-ೆ ಬಯ=ೆಗಳ zೆನು ಹ. ಸಮುದ =ೆ> ಎ8ಾ' ನಗಳL ಬಂದು .. ಅದು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಂರುತHೆ. ಅವನು Tಜ<ಾದ 'ಮನುಷF'DೆTಸುಾHDೆ.. =ೆಟB ಆ. ಪ ಪಂಚದ ಎ8ಾ' JೋಗಗಳL ಅವನನು ಪ <ೇ¼Yದರೂ ಕೂRಾ. ಏwಾ zಾ Iæ Y½. /ಾಯ =ಾ?ಾ  ಯಃ ಸ<ಾ  ಪM?ಾಂಶkರ. TೆC ಮತುH ˆೖಥುನವನು ಅJಾFಸ ?ಾ=ೊಂಡು. | Y½ಾ5 ಅ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾದವನು. ಆತ ಭಗವಂತನ&' Twೆ»ಯTಟುB fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ಮ|ಗಚ¶. ಆತನ ಮನಸುÄ ಸಾ ಪ ಸನ<ಾರುತHೆ. ॥೭೧॥ /ಾಯ =ಾ?ಾ  ಯಃ ಸ<ಾ  ಪM?ಾ  ಚರ.zೇYೆ ಬಂಾಗ ಬ. ಆತ ಚ&ತDಾಗೆ ಸುಖದುಃಖವನು „ೕ$ Tಲು'ಾHDೆ. Tಸ‚ಹಃ | Tಮಮಃ Tರಹಂ=ಾರಃ ಸಃ pಾಂ.--rಾರು ಎಲ' ಷಯಗಳನು ಮನ. rಾವMೇ ಏರು-Qೇರುಗlೆ ಚ&ತDಾಗೆ ಬದುಕುಾHDೆ. Yೕ„ತ<ಾದ ಆ/ಾರ.ರುಾHDೆ.ಃ Qಾಥ ನ ಏDಾž Qಾ ಪF ಮುಹF.Hದವನು ಅದ$ಂದ ಈೆ zಾರೆ ಎಂದೂ Tಜ<ಾದ ಸುಖ =ಾಣ8ಾರ.

ೇರುಾHDೆ. ತನ .ಾಯದ ಪರತತ5ವನು . ಬ ಹEನ&' Y½ತDಾದ ಬ ಹE ಪ ೆ ಾಗೃತDಾದವನ ಲ™ಣ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-02 ಇದನು ಪRೆದು ಮೆH ˆೖಮ-ೆಯುವMಲ'. ಆತನ .ಾ½ನವನು . ಆತನ ?ಾನYಕ Y½.ೕ¾ೕS#ಾFಯಃ ಎರಡDೆಯ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 93 . ಇ.. =ೊDೆಯ =ಾಲದಲೂ' ಈ Dೆ8ೆಯ&' Tಂತವನು =ಾಯಂದಲು . <ೇಷ ಭೂಷಣಂಾಗ& ಗುರು.ೇರುಾHDೆ. ಇಂತಹ ಬ ಹEಾTಯನು ಆತನ zಾಹF \ £†ಂಾಗ&. 5.ಸ8ಾಗದು.lಸುತHೆ.ಾನ =ೊDೆ ™ಣದ&' ಕೂRಾ ಭಗವಂತನ ಪ ೆ ಾಗೃತ<ಾದC-ೆ ಆತ Dೇರ ಮರು ಹುABಲ'ದ fೕ™ವನು . ಈವ-ೆೆ /ೇlರುವMದು ಒಬx ಬ ಹE ಾTಯ ಲ™ಣ. ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಳoತಕ>ಂತವನ ಲ™ಣ zಾ Iæ Y½.

ಕೃಷ¥ ಒˆE ಾನ ?ಾಗದ&' .Hರು<ೆ =ೇಶವ?” ಎಂದು. ನನ ಹ. ಈ ೊಂದಲದ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ&' =ೇಳLಾHDೆ: “ಓ ಜDಾದನ. ಾನದ ಮುಂೆ ಕಮ ಏನೂ ಅಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾಗು-ಅದು pೆ ೕಷ» ಎನುಾHDೆ. ಆದ-ೆ ಇ&' .Hರ ಕಮ ?ಾಡು ಎಂದು ಏ=ೆ /ೇಳL. ಅದು ಅ#ಾFತE .Hರು<ೆ?”.ೕರ ರುದ¨<ಾದ ಕಮ. ಈ ಉಪೇಶದ&' ಒಂದು ಕRೆ ಾನ ಎಲ'ವMದ\>ಂತ pೆ ೕಷ». ಇDೊಂದು ಕRೆ ಅಜುನನ&' ಾಮYಕ<ಾದ ಯುದ¨ವನು ?ಾಡು ಎನುಾHDೆ! ಾನ<ೇ ಅತFಂತ pೆ ೕಷB<ಾದ-ೆ ಏ=ೆ zೇಕು ಈ ಾಮYಕ<ಾದ -ಾಗ-ೆ5ೕಷರುವ ಯುದ¨? ಮೂರDೇ ಅ#ಾFಯ ಅಜುನನ ಈ ಪ pೆ¾ಂೆ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ. =ಾಯಕ\>ಂತ ಅ$<ೇ I$ದು ಎಂದು Tನ ಆಶಯ<ಾದ-ೆ. ನTಂದ ಗುರು I$ಯರನು =ೊಲು'ವ ಈ àೂೕರ ಕಮವನು ಏ=ೆ ?ಾಸು.ಅಜುನ /ೇlದನು: ಾFಯYೕ ೇ© ಕಮಣಃ ೇ ಮಾ ಬು¨ಃ ಜDಾದನ | ತ© \ಂ ಕಮ¡ àೂೕ-ೇ ?ಾž T¾ೕಜಯY =ೇಶವ . ಇDೊˆE ಯುದ¨ ?ಾಡು ಅನುಾHDೆ! ಾDೇ=ೆ pೆ ೕಷ»<ಾದ ಾನ ?ಾಗದ&' . ಎನುವMದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 94 .HCೕಯ? ಯುದ¨ ಎನುವMದು àೂೕರ -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗlಂದ ತುಂtದ ಾಮಸ=ಾಯ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ‘ಜDಾದನ’ ಮತುH ‘=ೇಶವ’ ಎನುವ ಎರಡು Dಾಮ pೇಷಣವನು ಬಳYಾC-ೆ. ಜDಾದನ ಅಂದ-ೆ ದುಜನ Dಾಶಕ. ತನೆ rಾವ ?ಾಗ ಉVತ ಎನುವ ಪ pೆ ಆತನನು =ಾಡುತHೆ.ಓ ಜDಾದನ. ಜನ+ಅದನ ಅಂದ-ೆ ಜನರನು Dಾಶ ?ಾಡುವವ! ಇ&' ಜನ ಅಂದ-ೆ ದುಜನ. ಈ pೇಷಣದ&'-ಪ pೆ ?ಾಡು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಅ#ಾFಯ ಮೂರು ಎರಡDೆ ಅ#ಾFಯದ&' ಭಗವಂತನ ಅ$ವM. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಾFಯYೕ ೇ© ಕಮಣ. ಆ ಅ$ವನು ಪRೆಯುವ ಉQಾಯವನು ಕೃಷ¥ ವ$Yದ.Hರುವ ಅಜುನನ Jಾವ ಅಡೆ. ಮೆHೕ=ೆ ನನನು ಈ =ೊಲು'ವ =ಾಯಕದ&' ೊಡಸು.ೇ$ರುವ-ೆಲ' ದುಜನರಲ'. ಕಮ\>ಂತ ಾನ ?ಾಗ pೆ ೕಷ» ಎನುವMದು Tನ ಅ¢ಮತ<ಾದ-ೆ.ಾಗzಾರದು. ಯುದ¨ವDೇ=ೆ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವ ೊಂದಲ ಅಜುನನದು.ಾಧDೆೆ .ೆHೕ ಮಾ ಬು¨ಜDಾದನ । ತ© \ಂ ಕಮ¡ àೂೕ-ೇ ?ಾಂ T¾ೕಜಯY =ೇಶವ ॥೧॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ.Hರು<ೆ =ೇಶವ? ಕೃಷ¥ ಾನ ಮತುH ಕಮದ ಬೆ =ೊಟB ವರvೆ†ಂದ ಅಜುನTೆ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. Iೕರು<ಾಗ ಅವರನು =ೊಲು'ವ ಕಮ pೆ ೕಷ» /ೇಾೕತು? ಜನನ ಮುಕHೊlY fೕ™ವನು ಕರು¡ಸುವ Tೕನು.HCೕಯ. “ದುಷB Tಗ ಹ=ಾ> ಅವತ$Yದ Tೕನು. ನTಂದ ಈ =ಾಯವನು ?ಾಸು. Iೕರು<ಾಗ ನನDೇ=ೆ ಈ =ಾಯದ&' ೊಡಸು.

“ಈ $ೕ.-ಸಂ/ಾರ-f™ಗlೆ =ಾರಣDಾದ Tೕನು ನನನು ಈ ೊಂದಲಂದ Qಾರು ?ಾಡು” ಎಂದು ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನ&' ಶರvಾ zೇಡುಾHDೆ.Tಂದ ನನ T#ಾರಶ\Hಯನು ೊಂದಲ\>ೕಡು?ಾಡುವಂ.ಾಥಕ<ಾಗುವ T¼kತ ಾ$ಯನು /ೇಳL” ಎಂದು ಕೃಷ¥ನ&' ಅಜುನ =ೇl=ೊಳLoಾHDೆ. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । 8ೋ=ೇYE  5ಾ Twಾ» ಪM-ಾ ù ೕ=ಾH ಮrಾನಘ । ಾನ¾ೕೇನ . =ೇಶವ ಅಂದ-ೆ ಸೃ°B-ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ<ಾರುವ ಬ ಹEಶ\H ಮತುH ¼ವಶ\HಯDೊಳೊಂಡ ಪರಶ\H.ಾಂÃಾFDಾž ಕಮ¾ೕೇನ ¾ೕDಾž--ಓ ಅನಘ. /ಾಗು ಅದನು . ಇಬxೆಯ ?ಾ. ಒಂದನು Tಧ$Y /ೇಳL: rಾವMದ$ಂದ Dಾನು ಒlತನು ಪRೆೇನು? ಇ&' '<ಾF„pೆ ೕಣ' ಎಂದ-ೆ ಸಂಾ¨ಥ (Contradicting/ Confusing). ಕಮ?ಾಗlೆ ಕಮಪ #ಾನ<ಾದ .ಯನು ಸೂVಸುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಅಜುನನ ಪ pೆ.ಾಧDೆ†ಂದ.ೕ?ಾನ ಬರು.Tಂದ ನನೆ rಾವMದು ಸ$-rಾವMದು ತಪM‚ ಎನುವ . ಈಶ ಎಂದ-ೆ ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ<ಾರುವ ಶಂಕರ. <ಾF„pೆ ೕvೆFೕವ <ಾ=ೆFೕನ ಬು¨ಂ fೕಹಯYೕವ ˆೕ । ತೇಕಂ ವದ T¼kತF £ೕನ pೆ ೕ¾ೕಹ?ಾಪMrಾž ॥೨॥ <ಾF„pೆ ೕಣ ಇವ <ಾ=ೆFೕನ ಬು¨ž fೕಹಯY ಇವ ˆೕ | ತ© ಏಕž ವದ T¼kತF £ೕನ pೆ ೕಯಃ ಅಹž ಅಪMrಾž-ಇಬxೆಯ ?ಾ. =ಾ+ಈಶ+ವ-=ೇಶವ.Hಲ'. Tನ ಅ¢Qಾ ಯವನು Dಾನು ಗ Iಸ8ಾ-ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 95 . ಇ&' ’=ಾ’ ಎಂದ-ೆ ಸೃ°Bೆ =ಾರಣ<ಾರುವ ಚತುಮುಖ ಬ ಹE .ೆ. ಈ 8ೋಕದ&' ಎರಡು ಬೆಯ ಇರವನು (ಮು\Hಯನು) Dಾನು Iಂೆ /ೇlರು<ೆ: ಾನ?ಾಗlೆ ಾನ ಪ #ಾನ<ಾದ . ಆದC$ಂದ. rಾವ ಾ$ಯ&' ನRೆದ-ೆ Dಾನು pೆ ೕಯಸÄನು ಪRೆೇನು? ನನ ಬದುಕು . “ಸೃ°»-Y½.ಾಧDೆ†ಂದ.ಾಂÃಾFDಾಂ ಕಮ¾ೕೇನ ¾ೕDಾž ॥೩॥ ಭಗ<ಾನು<ಾಚ-ಭಗವಂತ ನುದನು: 8ೋ=ೇ ಅYE  5 #ಾ Twಾ» ಪM-ಾ ù ೕ=ಾH ಮrಾ ಅನಘ | ಾನ¾ೕೇನ .lಯುವ ಶ\H ನನ&'ಲ'. pೆq'ೕಕದ =ೊDೆಯ&' ‘=ೇಶವ’ ಎನುವ Dಾಮpೇಷಣ ಅಜುನನ ಶರvಾಗ.

ಾನ ಪ*ವಕ<ಾ ?ಾದ ಕಮ ಸಫಲ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “. ಆದC$ಂದ ಬ$ೕ ಾನ¾ೕಗ<ೆಂಾಗ&. ಇ&' ಅಜುನ ಕಮದ ಮೂಲಕ . ಇ&' ಆಳ<ಾದ VಂತDೆ ಅಗತF.ಾಧDೆ ?ಾಡುವವರು ಕಮದ ಾ$ಯ&' /ೋಗzೇಕು” ಎಂದು /ೇlದಂೆ =ಾ¡ಸುತHೆ.ಾಂಖFರು ಮತುH ¾ೕಗಳL" ಎಂದು.ಾಧF. ಬ$ೕ ಕಮ¾ೕಗ<ೆಂಾಗ& ಇಲ'. pಾಸºಗಳ&' /ೇಳLವಂೆ ಾನಂದ ?ಾತ fೕ™=ೆ> /ೋಗಲು . /ಾರು<ಾಗ DಾವM ಈ $ೕ. ?ಾಡುವ ಕಮವನು ಏತ=ಾ> ?ಾಡು.ಾಧDೆಯ ಮೂಲಕ . ಇ&' .ಾಧDೆೆ ಾನ zೇ=ೇzೇಕು. ಇಲ'ದC-ೆ ಅದು ವFಥ”. ಕಮರುವMದು ಾನ=ಾ>. DಾವM ಏDೇ ಕಮ ?ಾಡುವMದCರೂ ಅದನು . ಶ ೆ¨ಯ ಉಪTಷಾ. rಾವ Dೆ8ೆಯ&' rಾವ ಸHರದ&' rಾವMದು ಮುಖF ಎನುವ ಾರವನು ಇ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ?ಾಡುವ ಕಮ ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾರzೇಕು.ಾಧಕರ&' ಎರಡು ಧ -. ಕಮಲ'ೆ ಾನಲ'. ?ಾಡುವMದು /ೇೆ-ಎನುವMದು ೊ. ತೇವ ೕಯವತHರ೦ ಭವ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಈ Iಂೆ ಾನ?ಾಗ ಮತುH ಕಮ?ಾಗದ ಬೆ /ೇlದC ಕೃಷ¥.ಾಂಖFರು ಎಂದ-ೆ ಾನ?ಾಗದ&' .lದು ?ಾಡzೇಕು. ¾ೕಗಳL ಎಂದ-ೆ ಕಮ.-ಅೇ 'fೕ™'. ˆೕ8ೋಟದ ಅಥವನು ಈ pೆq'ೕಕ=ೆ> ಅ…ೈಸzಾರದು.ಾಧಕ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 96 . ಆದC$ಂದ ಕೃಷ¥ ಆತನ&' ಯುದ¨ ?ಾಡು ಎಂದು /ೇlದ ಎನುವಂೆ =ಾಣುತHೆ.HೆCೕ<ೆ.Hನ&' /ೇಳLವಂೆ: "ಯೇವ ದFrಾ ಕ-ೋ.lದು ?ಾಡು. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇlರುವMದು ಒಂದು ಕಮಪ ದ<ಾದ ?ಾಗ(ಜನ=ಾಗಳಂೆ) /ಾಗು ಇDೊಂದು ಾನಪ ದ<ಾದ ?ಾಗ(ಸನ=ಾಗಳಂೆ).lದಂೆ ಅಜುನ ಆ =ಾಲದ ಮ/ಾಾTಗಳ&' ಒಬx. ಅಂದˆೕ8ೆ fೕ™ . Tಮೆ .ಾಧDೆ ?ಾಡುವವರು.ಾಧDೆ ?ಾಡುವವರು.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇ=ಾದವ. þಾ೦#ೋಕF ಉಪTಷ. ಆದ-ೆ ಅದು Tಜ<ಾದ ಅಥವಲ'.Hರzೇಕು. ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕವಲ'ದ ಕಮ-ಕಮವಲ'.--ಕಮಗಳ&' ೊಡಗೆ ಇರುವMದ$ಂದ . zೆಳTಂದ ಸಂೆಯ ತನಕ ಜಪ ಮ¡ Iದು ಮ-ಮ ಎಂದು ಕುlತ-ೆ ಅದು ನಮEನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯF8ಾರದು. ॥೪॥ ನ ಕಮvಾž ಅDಾರಂJಾ© Dೈಷ>ಮFಂ ಪMರುಷಃ ಅಶುೇ | ನ ಚ ಸಂನFಸDಾ© ಏವ Y¨ž ಸಮ|ಗಚ¶. ಾನ೦ ಯಾ೦ ತನುೇ". . ಕಮದ ಮೂಲಕ . fೕ™=ೆ> zೇ-ೆ ?ಾಗ<ೇ ಇಲ'. ಇ&' 'Twಾ»' ಎಂದ-ೆ 1ೕವನದ ನRೆ ಅಥ<ಾ =ೊDೇಯ Y½. ಅಂದ-ೆ “Tೕನು ಏನನೂ ?ಾದರೂ . ಾನಲ'ೆ ಕಮಲ'. ಕಮ¾ೕಗದ ಬೆ pೇಷ ವರvೆ ಇ&'ಂದ ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ. ನ ಕಮvಾಮDಾರಂJಾDೈಷ>ಮFಂ ಪMರುwೋಶುೇ । ನಚ ಸಂನFಸDಾೇವ Y¨ಂ ಸಮ|ಗಚ¶. ಈ pೆq'ೕಕದ&' 'Twಾ»' ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ. ?ಾಡುವMದರ ಫಲ<ೇನು. ಅಾನಂದ ?ಾಡುವ ಕಮ ವFಥ<ಾಗುತHೆ.ಾಧಕರು ಾನ ?ಾಗದ&' /ೋಗzೇಕು. ಈ pೆq'ೕಕವನು ˆೕ8ೋಟದ&' Dೋದ-ೆ: “ಾನದ .

ಅ#ಾFತEವಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕಮಗlಂದ tಡುಗRೆ /ೊಂದುವMಲ'. ಕ ಕಮ ಬಂಧಕ.ೈಃ ಗುvೈಃ--rಾವನೂ ಒಂದು ™ಣ ಕೂRಾ ಏನೂ ?ಾಡೆ ೆಪ‚ರುವMದು . ಗುಣಗಳ ಪ Jಾವ ನಮE ˆೕ8ಾಗು. Iೕೆ ?ಾಾಗ ಕಮ ಮತುH ಾನ ?ಾಗಗಳL ಒಂದ=ೊ>ಂದು ಪ*ರಕ<ಾಗುತH<ೆ. ಕಮಾFಗಂದ Y¨ Yಗದು. ಮೂಲತಃ ಕಮವನು ೊ-ೆಯುವMದೂ . =ೇವಲ ಕಮಾFಗ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಎಂದೂ Y¨ ಪRೆಯಲು . ಅದು ಭಗವಂತನ ವಶ. ಅದರ ಮೂಲ ದ ವF ಸತ5-ರಜಸುÄ-ತಮಸುÄ. T°>êೕಯೆ <ೇಾಂತವಲ'-ಕತವFಚುF.¾ಬxನೂ ಪ ಕೃ. ಅದ-ೊಂೆ ?ಾನYಕ<ಾ ಐIಕ ಪ ಪಂಚಂದ ಆೆನ ಸತFದ ಕRೆ ನಮE ಮನಸುÄ ಾಗೃತ<ಾರzೇಕು. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ /ೇlದ fೕ™=ೆ> ಾನಪ ದ<ಾದ ಮತುH ಕಮಪ ದ<ಾದ ಎರಡು ?ಾಗಗl<ೆ ಎಂದು. ಭಗವಂತನ ಪ ೆ¾ಂೆ Tನ Qಾ&ನ ಕಮ Tೕನು ?ಾಡು.ಾಧFಲ'.ಯ ಈ .ಾಧF. "=ಾಯೇ I ಅವಶಃ"-ೇಹದ ಒಳರುವ 1ೕವನ&' ಆತನ ೇಹದ ಮೂಲಕ. ಕಮದ ಫಲವನು ಬಯಸೇ ಇದC ತ™ಣ rಾವ Y¨ಯೂ ಆಗದು.ಷ». ಅwೆBೕ ಅಲ'. ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಪ ಕೃ.HರುತH<ೆ. ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕವಲ'ದ rಾಂ. pಾಸºಗಳ&' /ೇಳLವಂೆ 'ಕಮ ಬಂಧನದ ಾ$ /ಾಗು ಾನ tಡುಗRೆಯ ಾ$'. ೇಹ ಬಂದ ˆೕ8ೆ ಕಮ \ £ ನRೆೇ ನRೆಯುತHೆ. ಬದು\ರು<ಾಗ T°>êೕಯ-ಾರುವMದು ಅ. ಇೕ ಶ5<ೇ ಪ ಕೃ.ಾಧFಲ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 97 . ಕಮಾFಗ ?ಾಡುವMದು .ಾ5|ೕನದ&'ರುವMಲ'. ಕಮ ಫಲವನು ೊ-ೆದ ?ಾತ =ೆ> Y¨ ಪRೆಯುವMಲ'. ಈ ಎಚkರಂದ ಎ8ಾ' ಕತವF ಕಮಗಳನು ?ಾಡzೇಕು.ಾಧFಲ'. ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ ಕಮ ಎಂದೂ ಬಂಧಕವಲ'.†ಂದ ಸೃ°»rಾೆ. ?ಾ. ಒಂದು ಶ$ೕರದ&' 1ೕವ ಏನೂ ಕಮ ?ಾಡೆ ಇರಲು . ಅದು 1ೕವನ .ಷ»ತFಕಮಕೃ© । =ಾಯೇ ಹFವಶಃ ಕಮ ಸವಃ ಪ ಕೃ. ಕಮ ?ಾಡುವMದನು tಟB ತ™ಣ fೕ™ ೊ-ೆಯದು. ಪ . ಇ&' ಅದರ ವರvೆ =ೊಡುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾಧF<ೇ ಇಲ'. ಅಕಮ ಕೃ© | =ಾಯೇ I ಅವಶಃ ಕಮ ಸವಃ ಪ ಕೃ. ಕಮ-ಬಂಧಕ ಅನುವMಾದ-ೆ. ಕತವF ¼ೕಲ-ಾಗzೇಕು.ಯ ಗುಣಗlಂದ ಅ$ಲ'ೆ£ೕ (ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ) ಕಮ ?ಾಡುಾHDೆ. DಾವM 1ೕವನದ&' ನಮEನು DಾವM ೊಡY=ೊಳozೇಕು.ನ ಮೂಲಕ-=ೆಲಸ ?ಾಸಲ‚ಡುತHೆ.ಾಧFಲ'. ಆದC$ಂದ T°>êೕಯೆ ಎನುವMದು ಅಥಶqನF.ಾಧF<ೇ ಇಲ'. ನಮE ಅನಮಯ ಮತುH Qಾ ಣಮಯ=ೋಶ Tರಂತರ =ಾಯ TವIಸು. ಮನYÄನ ಮೂಲಕ. rಾವ =ಾಲದಲೂ' ಕೂRಾ ಒಂದು ™ಣ T°>êೕಯDಾ ಇರುವMದು rಾ$ಗೂ . fೕ™ Tಷ>ಮಂದ ಪRೆಯುವಂತದುC. ನI ಕ¼k© ™ಣಮ[ ಾತು .HರುತHೆ. 1ೕವ=ೆ> ಅದರೆCೕ ಆದ ಸ5JಾವರುತHೆ.ೈಗುvೈಃ ॥೫॥ ನ I ಕ¼k© ™ಣž ಅ[ ಾತು .

ಾಧDೆ.ಾ ಚರ  । ಇಂ rಾ…ಾ  ಮೂÚಾಾE „…ಾFಾರಃ ಸ ಉಚFೇ ॥೬॥ ಕˆೕಂ rಾ¡ ಸಂಯಮF ಯಃ ಆ. ತನ 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಚತH ಶು¨†ಂದ ?ಾಡುವ ಕಮ Tಜ<ಾದ ಅ#ಾFತE .ಾಧDೆ ಕಮ¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ.ಯ . ಇಲ'ದC-ೆ ಎಂದೂ ಉಾ¨ರಲ'.ಾ TಯಮF ಆರಭೇ ಅಜುನ | ಕಮ ಇಂ £ೖಃ ಕಮ¾ೕಗž ಅಸಕHಃ ಸಃ ¼ಷFೇ-ಓ ಅಜುನ.ಯ&' ಇಂ ಯಗಳL ಾ$ ತಪM‚ವMಲ'. ಕˆೕಂ ಯಗಳನು ಅದು„ಟುB.ೆ ಇಟುB=ೊಂಡು.ಾ ಚರ  | ಇಂ ಯ ಅ…ಾ  ಮೂಢ ಆಾE „…ಾF ಆಾರಃ ಸಃ ಉಚFೇ. ಇಂಥವರು ಒಳೊಂದು-/ೊರೊಂದು ಆರೆ.ಾ Tಯ?ಾFರಭೇಜುನ । ಕˆೕಂ £ೖಃ ಕಮ¾ೕಗಮಸಕHಃ ಸ ¼ಷFೇ ॥೭॥ ಯಃ ತು ಇಂ rಾ¡ ಮನ. ಇಂ ಯಗಳ ˆೕ8ೆ ?ಾನYಕ ಕ<ಾಣ ಗAB†ಾCಗ. ಮನYTಂದ8ೇ ಇಂ ಯ ಷಯಗಳ ಕನಸು =ಾಣುವ . . ಮನYTಂದ8ೇ ಇಂ ಯ ಷಯಗಳ ಕನಸು =ಾಣುವ . ಫಲದ ನಂಟನು ೊ-ೆದು. ಇಂ ಯಗಳನು ಮDೋಬಲಂದ ೆದುC. ಎತHರ=ೆ>ೕರುಾH-ೆ. /ೊರನ ಆಾರ\>ಂತ fದಲು ಒಳನ ಆಾರಶು¨ ಮುಖF. ಮನYÄನ&' ಎ8ಾ' ಆ. DಾವM fದಲು ನಮE ಆತE.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕˆೕಂ rಾ¡ ಸಂಯಮF ಯ ಆ.ಾಧDೆಯ&' ೊಡಗುವವನು „8ಾದವನು.lೇ ಡಂJಾಾ$ ಎTಸುಾHDೆ ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥. rಾವMೋ ಭಯಂದ /ೊರDೋಟ=ೆ> ಸಾಾರಸಂಪನರಂೆ ಬದುಕುವವ$ಾC-ೆ. Tಯತಂ ಕುರು ಕಮ ತ5ಂ ಕಮ ಾF¾ೕ ಹFಕಮಣಃ । ಶ$ೕರrಾಾ [ ಚ ೇ ನ ಪ Yೆ¨ãೕದಕಮಣಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೮॥ Page 98 .ಕˆಂ ಯಂದ ?ಾಡುವ . ಮDೋಬಲಂದ ಇಂ ಯಗಳನು ೆದುC.HರುವMದನು DಾವM =ಾಣುೆHೕ<ೆ.lೇ ಡಂJಾಾ$ ಎTಸುಾHDೆ. ಕೃಷ¥ ಇದನು ಕಪಟ #ಾ„ಕೆ ಎನುಾHDೆ.ಾಧDೆಯ&' ೊಡಗುವವನು pೆ ೕಷ»DೆTಸುಾHDೆ.ಾuೆ ವಂಚDೆ ?ಾಡೆ ಬದುಕzೇಕು.ೆHೕ ಮನ. ಯYH¦ಂ rಾ¡ ಮನ. ಇದು ಶುದ¨ ಅ#ಾFತE . ಮನಸುÄ ಸ5ಚ¶<ಾದುC.ೆHೕ ಮನ. ಇಂ ಯಗಳ ಮೂಲಕ .ಕˆೕಂ ಯಗಳನು ಅದು„ಟುB. ಈ Y½. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಒಂದು ಮುಖF<ಾದ ಾರವನು /ೇlಾCDೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಇಂನ ಪ ಪಂಚದ&' /ೊರನ <ೇಷ=ೆ> /ೆಚುk Qಾ #ಾನFೆ =ೊಡು. ಈ $ೕ.ಾಧDೆ. ಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು.

ಆದ-ೆ ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆಕಮ ಅT<ಾಯ ಎಂದು. ಹ$¾ಬxDೆ ಜಗದ ಾ† ತಂೆ. /ಾದC-ೆ fೕ™ದ ?ಾಗ rಾವMದು? ನಮE ಈ ಪ pೆೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಸ‚ಷB ಉತHರೆ. ‘ಭಗವಂತ ಈ ಕಮವನು ನನ =ೈ†ಂದ ?ಾಸು. ಇದು ಅವTಗ[ತ’ ಎನುವ JಾವDೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾಾಗ rಾವ ಕಮವ* ನಮೆ ಬಂಧಕ<ಾಗುವMಲ'.HಾCDೆ. ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ Tಯತ ಕಮವನು ?ಾಡು' ಎಂದು. ಇ&' ಒಂದು ಷಯವನು DಾವM ಸ$rಾ ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇಕು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 Tಯತž ಕುರು ಕಮ ತ5ž ಕಮ ಾFಯಃ I ಅಕಮಣಃ | ಶ$ೕರ rಾಾ ಅ[ ಚ ೇ ನ ಪ Yೆ¨ãೕ© ಅಕಮಣಃ -Tನ Qಾ&ನ ಕಮ Tೕನು ?ಾಡು. ಹ$£ೕ ಪರ ೈವತವM. ಆದ-ೆ ?ಾಡುವ ಕಮ ಾನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾರ&.Hರು<ಾಗ. Tನ ಕಮವನು Tೕನು ?ಾಡು. DಾವM ಒಂದು ೇಹದ&'ರುವಷುB =ಾಲ ಕಮ ಅT<ಾಯ. ಹ$ಯ ಚರಣದ ಅ$ವM ತಪ‚ರ&. “ಎಂದೂ T°>êೕಯDಾಗzೇಡ. ಇ&' ಅಜುನನನು Dೋದ-ೆ. ಯಾ…ಾ© ಕಮvೋನFತ 8ೋ=ೋಯಂ ಕಮಬಂಧನಃ । ತದಥಂ ಕಮ =ೌಂೇಯ ಮುಕHಸಂಗಃ ಸ?ಾಚರ ॥೯॥ ಯಾ ಅ…ಾ© ಕಮಣಃ ಅನFತ 8ೋಕಃ ಅಯž ಕಮ ಬಂಧನಃ | ತ© ಅಥž ಕಮ =ೌಂೇಯ ಮುಕHಸಂಗಃ ಸ?ಾಚರ-. ಕೃಷ¥ ಕಮ Yಾ¨ಂತವನು ಈ pೆq'ೕಕದ ಮುÃೇನ ನಮE ಮುಂೆ tVkABಾCDೆ. ೇಶದ&' ಅDಾFಯ ಾಂಡವ<ಾಡು. ಅದ$ಂದ ಏನು Y\>ೋ ಅದನು ಅನುಭಸು. ಯ ಸ5Jಾವ. ಅದನು tಟುB. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: 'Tೕನು Tನ 1ೕವ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾದ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ. ಆತನ 1ೕವ ಸ5Jಾವ ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾ ೇಶದ ಪ ೆಗಳ ರ™vೆ ?ಾಡುವ ™. ಈ $ೕ. ಾನ „8ೆಂದು ತಪಸÄDಾಚ$Yದ-ೆ ಅದು Tಜ<ಾದ ¾ೕಗ<ೆTಸುವMಲ'. T°>êೕಯೆಂತ ಕಮ ˆೕಲಲ'<ೇ ? T°>êೕಯDಾದ-ೆ Tನ zಾಳ ಬಂಯ ಪಯಣವM . Tನ Qಾ&ನ ಕಮ ?ಾಡು. ಪMನಃ ಕಮ ?ಾಡುವMದ$ಂದ DಾವM ಕಮ ಚಕ ದ&' YಲುಕುೆHೕ<ೆ. ಭಗವಂತನ ಎಚkರ rಾ<ಾಗಲೂ ಇರ&” ಎಂದು. pಾಸºಗಳL /ೇಳLವ ಪ =ಾರ ಕಮ ಬಂಧಕ. ಅಪ-ೋ™ ಾನ ಬಂಾಗಲೂ ಕೂRಾ ಕಮ Tರಂತರ. ಬಂದುದನುಣು¥.ಾಗದು. ಹ$£ೕ ಗುರು ಆಸ-ೆಯು.ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾದ ಇಂಥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 99 .

ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ£ಂದು ಕಮ ?ಾಡು. ಭಗವಂತ ಸೂತ ಾರ. ತನ rೌವನವನು =ಾನ&' ಕ˜ೆದ ಆ=ೆ.¾ಂದು ಕಮವ* ಕೂRಾ ಯÜ<ಾಗುತHೆ. ಆತನ ಕರ ಸಂಾಯವನು DಾವM. DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮವನು ಭಗವಂತನ ಪ ೆ†ಂದ ?ಾಡzೇಕು.ೕಯರು ಅ. ಉಾಹರvೆೆ DಾವM ಉY-ಾಡುೆHೕ<ೆ. . ಆ ವೃ™ದ&' ಭಗವಂತನ pೇಷ ಭೂ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಆಗ ನಮೆ ಸಾ TDೊಂರುವ JಾಗFರುತHೆ” ಎಂಾ=ೆ! ಕತವFTwೆ»ಯನು ಜಗ. ಈ 8ೋಕ ಕಮದ ಬಂಧನ=ೆ> ಒಳಾೆ. ಈ ಎಚkರಂದ DಾವM ಕಮ ?ಾಾಗ ನಮE ಪ .¾ಂದು =ಾಯದಲೂ' ಭಗವಂತನ I$ˆಯನು . ಅಷುB ೊಡÏ ಮDೆತನದ&' ಹುAB zೆ˜ೆದರೂ ಕೂRಾ. ಆ=ೆ ಎಂದೂ Jೋಗದ ಆ. ನಮE ಪ . ಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 100 . ಇ&' ಸಂzೋ|ಸಲು pೇಷ =ಾರಣೆ. ನಮೆ ಅ$ಲ'ದಂೆ ಈ \ £ ನRೆಯು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕಮ\>ಂತ zೇ-ೆrಾದ ನRೆಯ&' ?ಾತ . ೇವರನು ಕೂRಾ ಯÜ ಎಂದು ಕ-ೆಯುಾH-ೆ.Hೆ ೋ$ದ |ೕರ ಮI˜ೆ ಆ=ೆ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> Jಾರ. ತನ ಮಕ>ಳL #ೈಯೆಾBಗ #ೈಯ ತುಂtದ |ೕರ ಮI˜ೆ. ಈ $ೕ. DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮ-ಕಮ¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ.¾ಂದು ಕಮವನು ಭಗವದೆ†ಂದ ?ಾಾಗ ಅದು ಯÜ<ಾಗುತHೆ. /ಾಗು ಅದು ಎಂದೂ ಬಂಧಕ<ಾಗುವMಲ'. ಕಮ ಎಂದ-ೆ 'ಕರ+ಮ' ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ -ಾಜFದ ಪ ೆಗ˜ಾದ DಾವM ಆತTೆ ಸ&'ಸುವ 'ಕರ' ಅಥ<ಾ ಕಂಾಯ<ೇ ಕಮ.lದು ?ಾಡುವ ಕಮ ಎಂದೂ ಬಂಧಕ<ಾಗುವMಲ'. ಈ $ೕ. ಇಂಥ ಮ/ಾ ಮI˜ೆಯ ಮಗDಾದ Tನೆ ಕಮ ¾ೕಗದ ಬೆ . DಾವM ಸೂತ ದ ೊzೆಗlದCಂೆ.ಾಧಕ ಕಮದ ಕABೆ YಲುಕುಾHDೆ.ೆ½. ಇ&' ಬಳ=ೆrಾದ 'ಯÜ' ಪದದ ಅಥ 'ಯಜ-ೇವ-ಪ*ಾ' ಅಂದ-ೆ ೇವರ ಪ*ೆ ಎಂದಥ.ನಮEನು ಸ?ಾಜ \ £ಯ&' ೊಡYೊಂಡು ಸ&'ಸzೇಕು.lೇ ಇೆ ಎನುವ ಧ}Tಯ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು '=ೌಂೇಯ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಇೆಲ'ವ* ಆ ಭಗವಂತನ ವFವ. /ೊರTಂದ ಆಮ'ಜನಕವನು Iೕ$ =ಾಬ  Rೈ ಆ=ೆÄೖಡನು /ೊರ /ಾಕುೆHೕ<ೆ. ಬದ&ೆ DಾವM ಕಮದ ಬೆ ಇರುವ ನಮE JಾವDೆಯನು ಬದ&Y =ೊಳozೇಕು ಅwೆB. ಓ =ೌಂೇಯ.ೆೆ ಬ&tದCವಳಲ'. DಾವM tಟB ಾlಯನು ಡಗಳL . ಈ JಾವDೆ ಬಂಾಗ ಕಮ ಬಂಧಕ<ಾಗೆ fೕ™ ?ಾಗ<ಾಗುತHೆ./ೆಚುk ಆಮ'ಜನಕವನು =ೊಡುವ ಅಶ5ತ½ವೃ™ವನು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು '=ೌಂೇಯ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ.lಾಗ. ಆದ-ೆ ಆ=ೆ ಕೃಷ¥ನ&' “ನನೆ ಕಷBವDೇ =ೊಡು. ಕುಂ. ನfEಳರುವ ಆ pೇಷ ಯಂತ ದ ಕಲ‚Dೆ ಕೂRಾ ನಮರುವMಲ'. ಆದ-ೆ ಎ8ಾ' ಕಮವ* ಬಂಧಕ ಅಲ'. ಇ&' DಾವM tಡzೇ=ಾದದುC ಕಮವನಲ'. ಅಡೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ದುÏನ ಕಂಾಯವನು ಪRೆಯುವMಲ'.ೇY ನಮೆ zೇ=ಾದ ಆಮ'ಜನಕವನು =ೊಡುತH<ೆ.HರುತHೆ. ಆದC$ಂದ =ೇವಲ ಅ ಮುಖದ&' ?ಾಡುವ ಪ*ೆ ?ಾತ ಯÜವಲ'. ಆ=ೆ ಅನುಭYದ ಕಷB ಅ°BಷBಲ'. DಾವM ನಮE ಪ .

Iಂೆ /ೇlದಂೆ 'ಯÜ' ಎಂದ-ೆ 'ೇವರನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವ #ಾನ'. ಯÜದ ಸೃ°B ?ಾದ ಚತುಮುಖ /ೇlದನಂೆ: “ಯÜಗಳ ಮೂಲಕ TೕವM ೇವೆಗlೆ Dೇರ<ಾ /ಾಗು ಅವರು TಮE ಅ¢ೕಷBವನು ಪ*-ೈಸ&" ಎಂದು. ಸಹಯಾಃ ಪ ಾಃ ಸೃwಾB¦ ಪM-ೋ<ಾಚ ಪ ಾಪ.Iಂೆ ಪ ಾಪ. 'ಾನ' /ಾಗು 'ಸಂಗ. ಅವTೆ ತನ&'ರುವ ಊಟವನು =ೊಟುB ಹಂV . DಾವM ನಮೆ zೇ=ಾದುದನು Dಾ<ೇ ಸೃ°BY =ೊಳLoೆHೕ<ೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 101 . ೇ<ಾ  JಾವಯಾDೇನ ೇ ೇ<ಾ Jಾವಯಂತು ವಃ । ಪರಸ‚ರಂ Jಾವಯಂತಃ pೆ ೕಯಃ ಪರಮ<ಾಪÄãಥ ॥೧೧॥ ೇ<ಾ  Jಾವಯಾ ಅDೇನ ೇ ೇ<ಾಃ Jಾವಯಂತು ವಃ | ಪರಸ‚ರž Jಾವಯಂತಃ pೆ ೕಯಃ ಪರž ಅ<ಾಪÄãಥ-ಇದ$ಂದ ೇವೆಗlೆ Dೆರ<ಾ. ಮುಂೆ ಅದು ಸ‚ಷB<ಾ ಅಥ<ಾಗುವಂೆ ಒಂದು ಕ…ೆಯ ರೂಪದ&' ವರvೆಯನು =ೊಡುಾHDೆ. Iಂೆ ಚತುಮುಖ.Hನ ಊಟ ಕೂRಾ ಇಲ'ಾCಗ. ಇನು ಸಂಗ. ಪ ವಚನ ಒಂದು ಸಂಗ. ತನೆ zೇಡ<ಾದದCನು ಇDೊಬxTೆ =ೊಡುವMದು ಾನವಲ'. ತನ&' ಎರಡು /ೊ.ೕಕರಣ. ಇದು TೕವM ಬಯYದ ಅ¢ೕಷBವನು =ೊಡುವ =ಾಮೇನು" ಎಂದು.ೕಕರಣ ಎಂದ-ೆ ಾDಾಜDೆಾ ಒಂದು ಕRೆ ಕ8ೆಯುವMದು. ಇದು TಮE ಬಯ=ೆಯನು ಈRೇ$ಸ&. ತನ&' zೇ=ಾದಷುB ಇದುC.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಈ $ೕ. ಇDೊಬxರ ಕಷBದ&' ಕರಗುವMದು Tಜ<ಾದ ಾನ. ಆ ವರvೆಯನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' DೋRೋಣ. ಆ ೇವೆಗಳL Tಮೆ Dೆರ<ಾಗ&.ಃ | ಅDೇನ ಪ ಸಷFಧ}ž ಏಷ ವಃ ಅಸುH ಇಷB =ಾಮ ಧುâ. ಇDೊಬxನ&' ಒಂದು /ೊ.ೕಕರಣ' ಕೂRಾ ಯÜ.Hನ ಊಟದುC. "Iೕೆ ಒಬx$ೊಬxರು Dೆರ<ಾಗುಾH I$ಯ Iತವನು ಪRೆ†$" ಎಂದನಂೆ. /ಾಗು /ೇlದ " ಈ ಪ*ಾ #ಾನಂದ zೇ=ಾದCನು ಪRೆ†$.Vಂತನ ¼ೕಲ ?ಾನವರನು ಸೃ°» ?ಾ.ನುವMದು Tಜ<ಾದ ಾನ. ಭಗವಂತನ ಪ*ಾ ರೂಪ<ಾದ ಕಮದ ೊೆೆ ?ಾನವರನು ಹುABY Iೕೆ /ೇlದನು: ಇದ$ಂದ zೆಳವ¡ೆ /ೊಂ. ಾನ ಎನುವMದ=ೆ> pೇಷ ಅಥೆ.ಃ । ಅDೇನ ಪ ಸಷFಧ}ˆೕಷ ¤ೕYH¦ಷB=ಾಮಧುâ ॥೧೦॥ ಸಹ ಯಾಃ ಪ ಾಃ ಸೃwಾB¦ ಪM-ಾ ಉ<ಾಚ ಪ ಾಪ. ಒಬx$ೊಬxರು Dೆರ<ಾಗುತH I$ಯ Iತವನು ಪRೆ†$. ಅವ$ಾ ಅವರು ಆಚ$ಸzೇ=ಾದ ಯÜವನು ಸೃ°» ?ಾದ. ಾನವನು ಮತುH ಕಮವನು /ೇೆ ಸಮನ5ಯೊlY=ೊಂಡು ಬದುಕzೇಕು ಎನುವMದನು /ೇlದ ಕೃಷ¥. ಈ $ೕ.

ಯÜದ&' DಾವM ಪ*ೆ ?ಾಡುವMದು zೆಂ\ಯನಲ'. ಅ ಮುÃೇನ ಅDಾ-ಾಯಣನ ಪ*ೆ-ಯÜ. =ೊಡುತHೆ.ೕಕ.HರುತH<ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಎನುವMದು ನಮE ಭ ˆ. ಅವರು TೕದCನು ಅವ$ೆ Tೕಡೆ .Tಸzೇಕು ಎಂದ-ೆ ಅದು ಅ ಮುÃೇನ ?ಾತ .ಾಯzೇ=ಾೕತು! ನಮE ಪ*ೆ ಅDಾ-ಾಯಣTಂದ ಸೂಯ Dಾ-ಾಯಣನನು . ಇದನು ಇ&' =ೊಡು-=ೊಂಡು=ೊಳLoವ \ £ ಎಂಾC-ೆ.Hನ8ೆ'ೕ ನRೆಯುತHೆ.ಾಧF. ಅೆ ಏನನು /ಾ\ದರೂ ಅದು ಶುದ¨<ಾಗುತHೆ. <ಾಾವರಣವನು .ೆ½ ಇೆ.ೆHೕನ ಏವ ಸಃ ॥೧೨॥ ಇwಾB  Jೋಾ  I ವಃ ೇ<ಾಃ ಾಸFಂೇ ಯÜ Jಾಾಃ | ೈಃ ದಾH  ಅಪ ಾಯ ಏಭFಃ ಯಃ ಭುಂ=ೆHೕ .ೇ$ 8ೋಕ=ೆ> ಮಂಗಳವನುಂಟು?ಾಡುತHೆ.ನುವವನು ಕಳoDೇ ಸ$.H zೆ˜ೆಯzೇಕು ಎಂದ-ೆ ಪ ಕೃ. ಅದನು tಟುB 'ಇದು ನನದು' ಎಂದು ಅ|=ಾರ ಅಹಂ=ಾರ ೋ$ದ-ೆ ಉಾ¨ರಲ'. ಪ . /ಾರು<ಾಗ ಅದನು ಉಪ¾ೕಸುವ ನಮೆ ಕೃತÜೆ zೇಕು. ಭಗವಂತTೆ ಆ=ಾರಲ'.¾ಂದು ಅಂಾಂಗlಗೂ ಒಬx ಅ¢?ಾT ೇವೆ ಇಾCDೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಅ ಮುಖದ&' ?ಾಡುವ ಪ*ೆಯನು ಯÜ ಎನುವMದು <ಾ=ೆ. ಒ˜ೆoಯದನು =ೇಳLವ ಬು¨ =ೊಟುB. ನಮೆ ಏನು zೇ=ೋ ಅದನು ಈ ಪ ಕೃ. ಅಯ ಏಳL ಬಣ¥ಗಳ ಮುÃೇನ ಸೂಯನ ಏಳL ಬಣ¥ಗಳ&' &ೕನ<ಾಗುವ ಯÜಶ\H. ಆ ಶ\H =ೆಲಸ ?ಾಡೆ ಇದC-ೆ DಾವM ಏನನೂ ?ಾಡಲು . ಆತ zೆಳ\ನ ಪMಂಜ /ಾಗು ಪತ . ನಮE ಪ . DಾವM t. ಇನು DಾವM ಭಗವಂತTೆ ಏನDಾದರೂ . =ೇಳLವ \ =ೊಟುB.ಯ&' <ಾಾವರಣ <ೈಪ$ತF ಆಗzಾರದು.ೇ$.¾ಂದು \ £ಯ Iಂೆ ಅDೇಕ ೇವಾ ಶ\HಗಳL =ಾಯ TವIಸು. ಈ ಎ8ಾ' =ಾಯವನು ಒಂದು ೇವೆಗಳ ಸಮೂಹ Tರಂತರ ನRೆಸುವಂೆ ಭಗವಂತನ ವFವ. ಒ˜ೆoಯದನು Dೋಡುವ. ಇwಾB  Jೋಾ  I ¤ೕ ೇ<ಾ ಾಸFಂೇ ಯÜJಾಾಃ । ೈದಾHನಪ ಾ£ೖJೊFೕ ¾ೕ ಭುಂ=ೆHೕ .ಾಧFಲ'. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅ ಅತFಂತ ಶುದ¨. ಇದ=ಾ> ೇವರನು ಕು$ತು ?ಾಡುವ ಯÜ rಾ<ಾಗಲೂ ಹಗಲು /ೊ. ೇವರ ಪ*ೆಯ&' ಅ ಅತFಂತ ಮುಖF ಪ . ಈ ಅ$ಲ'ೆ ಯÜವನು ?ಾದ-ೆ /ೊೆ . Iೕರು<ಾಗ DಾವM ಇಂಥಹ ೇವಾ ಶ\Hಗlೆ ಕೃತÜೆಯನು ಸ&'ಸzೇಕು.ೆHೕನಃ ಏವ ಸಃ -ಇಂಥ ಯÜಂದ ಬಲೊಂಡ ೇವೆಗಳL TೕವM ಬಯYದ ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುಾH-ೆ. Dೋಡುವ ಕಣು¥.ಾಧFಲ'. . ಮರl ನರDಾ-ಾಯಣನನು ತಲುಪMತHೆ. =ೊABದCನು ಕೃತÜೆ ಸ&'ಸೆ ಪRೆದು=ೊಂಡು 'ಇದು ನನದು' ಎನುವವನು ಕಳoDೇ ಸ$! ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 102 . Iೕೆ ನಮೆ ಬದುಕು =ೊಟುB.ಂದು . Iೕೆ ಒಬx$ೊಬxರು Dೆರ<ಾಾಗ DಾವM Iತವನು =ಾಣಲು . ಇಲ'ದC-ೆ ನಮೆ ಏನನೂ zೆ˜ೆಯಲು .ೕಕ. ಪ ಕೃ. ಅ ಭಗವಂತನ ಪ .ಾಧF. ಇೇ ಗುಣವನು ಅಯ&' DಾವM =ಾಣಬಹುದು.

ೇವೆಗlೆ ಸ&'Y ಉlದCನು ಉಣು¥ವ ಸಜÎನರು ಎ8ಾ' Qಾಪಗlಂದ Qಾ-ಾಗುಾH-ೆ. ಆತE =ಾರvಾ©. ಅದನು tಟುB ಇದು ನನ ಸಂQಾದDೆ.H ಭಗವಂತTಂದ.ಾದ<ೆಂದು Y5ೕಕ$ಸುಾH-ೆ.ಕಮದ Tಷ‚. ಭಗವಂತನ ಅ¢ವF\H. rಾರ ಮDೆಯ&' ತಮೋಸ>ರ ಅನ zೇಯುತHೋ ಅವನು . DಾDಾF=ೆ ಇದನು ಇDೊಬx$ೆ ಹಂಚzೇಕು ಎನುವ JಾವDೆಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂಡ-ೆ DಾವM ನಮE Qಾಪದ ಗಂಟನು zೆ˜ೆY=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಕಮ ಬ /ೊæದäವಂ ¨ ಬ /ಾE™ರಸಮುದäವž । ತ.ನುವMದು ಅನವನಲ' Qಾಪವನು. ಅವರು ಬದು\ನ ಎ8ಾ' =ೊ˜ೆಗlಂದ tಡುಗRೆೊಂಡು ಸ5ಚ¶ ಬದುಕನು zಾಳLಾH-ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 103 . rಾರು ಪRೆದCನು ಭಗವದಪvೆ ?ಾ ಅದನು ಭಗವಂತನ ಪ . ಅವTೆ DಾವM fದಲು ಕೃತÜೆಯನು ೋರzೇಕು. . ತಮಾ ಅನ zೇ†ಸುವವರು ತಮE QಾಪವDೇ ಾವM .ನುಾH-ೆ.<ೇಾ™ರಂದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಯܼwಾB¼ನಃ ಸಂೋ ಮುಚFಂೇ ಸವ\&xwೈಃ । ಭುಂಜೇ ೇ ತ5ಘಂ QಾQಾ £ೕ ಪಚಂಾFತE=ಾರvಾ© ॥೧೩॥ ಯÜ ¼ಷB ಅ¼ನಃ ಸಂತಃ ಮುಚFಂೇ ಸವ \&xwೈಃ । ಭುಂಜೇ ೇ ತು ಅಘž QಾQಾಃ £ೕ ಪಚಂ. ಆದC$ಂದ ಎ8ೆ'Rೆ†ರುವ ಭಗವಂತ ಸಾ ಯÜದ&' Dೆ8ೆYಾCDೆ. ಸೃ°Bಯ ಉೆCೕಶ(Divine Will)ದಂೆ DೆRೆದು=ೊಳoೇ ಇದC-ೆ DಾವM ಗlYದುC ಸಹ ನಮೆ ದಕು>ವMಲ'. ಪಜನFಃ ಯÜಃ ಕಮ ಸಮುದäವಃ -1ೕಗಳ ಹುಟುB ಆ/ಾರಂದ. ಭೂಾT ಪಜDಾF© ಅನ ಸಂಭವಃ | ಯಾ© ಭವ.ೌರಶ\Hಯ ವೃ¨ [fೕಡದ ಹುಟುB]-ಯÜಂದ.ಾE© ಸವ ಗತž ಬ ಹE TತFž ಯೇ ಪ .°»ತž . ಪಜDೊFೕ ಯÜಃ ಕಮಸಮುದäವಃ ॥೧೪॥ ಅDಾ© ಭವಂ.ಾE© ಸವಗತಂ ಬ ಹE TತFಂ ಯೇ ಪ . ನಮೆ ಈ ಆ/ಾರವನು =ೊಟBವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಯÜದ Tವಹvೆಕಮಂದ. ಭೂಾT ಪಜDಾFದನಸಂಭವಃ । ಯಾé ಭವ. ಆ/ಾರದ zೆ˜ೆ ಸೂಯTಂದ[fೕಡಂದ].°»ತž ॥೧೫॥ ಕಮ ಬ ಹEಉದäವž ¨ ಬ ಹE ಅ™ರ ಸಮುದäವž | ತ. ಅDಾé ಭವಂ.

ತಂ ಚಕ ಂ Dಾನುವತಯ. ಅಂತವನು ಬ$ಯ ಇಂ ಯ ಸುಖ Jೋಗದ&' ˆೖಮ-ೆತು ತನ 1ೕವನವನು ವFಥ ?ಾ=ೊಳLoಾHDೆ. ಆದ-ೆ ಇ&' ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆ/ಾರಲ'ೆ ಬದು\ಲ'. ಈ ಚಕ ವನು rಾರು ಮುಂದುವ$Y=ೊಂಡು /ೋಗುವMಲ'¤ೕ ಅವನು ಶ5 ಚಕ ದ ನRೆಯನು ಮು$ದವನು. ಇಂಥಹ ಕಮ ನRೆಯುವMದು ಭಗವಂತTಂದ. ಭಗವದಪಣ<ಾ ?ಾಡzೇಕು. ಇದು Tಜ<ಾದ ಕಮ¾ೕಗ.ೌರಶ\H ಮತುH ಮ˜ೆ. ಶ5ದ ನRೆಯ ‘ಕಮಚಕ ’.ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಏವಂ ಪ ವ. 1ೕವಾತದ ಹುಟುB ಆ/ಾರಂದ. DಾವM ಉಣು¥ವ ಆ/ಾರದ Iಂೆ ಅDೇಕ ಋಣಗl<ೆ. ಸ?ಾಜದ ಸಹಜ ನRೆೆ ಅಡÏಾಲು /ಾ\ದವನು. ನಮE ‘ಯÜ rಾಾಗಳL’ ಈ ಬೆ ವರ<ಾ ಕೃಷ¥ /ೇlದ. ನಮE ೈನಂನ ಬದುಕನು ಒಂದು ಯÜ<ಾ ?ಾ=ೊಂಡು. ಅೇDೆಂದ-ೆ: Iಂೆ ಕೃಷ¥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 104 .ೕಹ ಯಃ। ಅÙಯು$ಂದ rಾ-ಾfೕ fೕಘಂ Qಾಥ ಸ 1ೕವ. ನಮE \ rಾ¼ೕಲೆ†ಂದ. ಅದನು Dೆನ[ಸೇ ಇದC-ೆ ಶ5 ಶ\Hೆ ಕೃತಘ-ಾದಂೆ. zೆ˜ೆ†ಂದ 1ೕವನ. ?ಾನವ<->ಆ/ಾರ<->ಮ˜ೆ<->ಯÜ<->ಭಗವಂತ<-><ೇದ<-> ?ಾನವ. <ೈಕ <ಾಙEಯದ ಎಚkರ-ಪ ೆ. ಭಗವದಪಣ ಬು¨†ಂದ. ಕಮ ಎಂದ-ೆ ಕತವF ಕಮ. ಒಂದು ಇDೊಂದರ ಸ/ಾಯಂದ Tಂ. ಕಮವನು ಸಾ ಯÜ<ಾ. ಈ ಶ5ದ&' ಎಲ'ವ* ಒಂದ=ೊ>ಂದು /ೊಂ=ೊಂೆ(Inter Dependent). DಾವM ಸಾ ಆ ಶ5 ಶ\Hಯ ನRೆಯನು ಅನುಸ$Yದ-ೆ ನಮE ಉಾ¨ರ ಸಾYದ¨. ಮ˜ೆ ಬರುವMದು ಯÜಂದ. ಯÜದ Tವಹvೆ ಕಮಂದ. ಇಹ ಯಃ | ಅಘ ಆಯಃ ಇಂ ಯ ಆ-ಾಮಃ fೕಘž Qಾಥ ಸಃ 1ೕವ. Qಾ ?ಾ¡ಕ \ £. ಇ&' <ೇದ ಎಂದ-ೆ <ೇದ ಮಂತ ವನು zಾ†Qಾಠ ?ಾಡುವMದಲ'. ಇ&' /ೇlರುವ ಈ ಶ5 ಚಕ ದ ಎಚkರ ನಮೆ ನಮE ೈನಂನ =ಾಯದ&' ಇದC-ೆ ನಮE 1ೕವನ . ಭಗವಂತನ ಎಚkರ. ಇದು ಭಗವಂತನನು .ಲ'. ಈ ಭಗವಂತ(ಬ ಹE) Dೆ8ೆYರುವMದು <ೇದ(ಅ™ರ)ದ&'. ಎಂದೂ rಾವ ಾರ<ಾ DಾವM ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತFಲ'. rಾವMದೂ ಸ5ತಂತ ಅಲ' (Inter linked not independent). ಅದರ&' ನಮE ‘ಕತವFಕಮ’.¾ಂದು ಪMಟB \ £ಯ&' ಇೕ ಶ5ದ ಶ\HಗಳL ಪ-ೋ™<ಾ Qಾ8ೊಳLoತH<ೆ. ಪ . ಅಂಥವನ ಬದುಕು ವFಥ.ೇರುವ ?ಾಗ. <ೈಕ <ಾಙEಯ ಪ ೆ ಎಲ'ವ* ಸಮDಾದC-ೆ ಮ˜ೆ. -Iೕೆ ಜಗದ ಾ&ಯನು ಮುಂದುವ$ಸದವನು Qಾಪದ ಬದುಕು ಬದುಕುತH ಇಂ ಯ ಸುಖದ8ೆ'ೕ ˆೖಮ-ೆತವನು. ಈ ಆ/ಾರ YಗುವMದು zೆ˜ೆ†ಂದ. zೆ˜ೆೆ ಮೂಲ .ಾಥಕ. ಈ ಚಕ ದ&' DಾವM ನಮE ಕಮವನು ೊ-ೆಯುವಂ. ಇದು<ೇ fೕ™ದ ನRೆ. ಓ Qಾಥ. ಆದC$ಂದ ಇೊಂದು ಚಕ . DಾವM ?ಾಡುವ Qಾ ?ಾ¡ಕ ಬದು\Tಂದ. <ೇದ ಇರುವMದು 1ೕವ ಾತಗಳ&'(ಮನುಷFನ&'). ॥೧೬॥ ಏವಂ ಪ ವ. ಭಗವಂತನ ಪ ೆಯ&' ಬದುಕುವMದನು DಾವM ರೂÛY=ೊಳozೇಕು. ಮ˜ೆ†ಂದ zೆ˜ೆ.ತž ಚಕ ž ನ ಅನುವತಯ.

ಒಬx ಅಂತರಂಗದ&' ಯÜ ?ಾಡತಕ>ವTೆ ಕಮೆ¾ೕ? ಅವನು ಕಮ ?ಾಡದC-ೆ 8ೋಪೆ¾ೕ? ಮನುಷF ಕಮ ಬಂಧನಲ'ೆ ಇರುವ Y½. ಈ Y½. ಯ. ಆದ-ೆ pಾಸºದ&' ಾTಗlೆ ಕಮ zೇಡ ಎಂದು /ೇlೆ.’. rಾವMದು? fೕ™=ೆ> fದಲು ಸಂ. ಾನ ಸ5ರೂಪ<ಾದ '1ೕವಸ5ರೂಪ' Dೇರ<ಾ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವ Y½.ಃ ಏವ .ಯನು ಸ?ಾ| Y½.ಾಗರದ&' ಆತ ಮುಳLರುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 105 . zೇ-ಾವMದೂ zೇಡ<ೆTY ಪರ?ಾತEನ8ೆ' ಆನಂದ<ಾರುವ ಸ?ಾ|ಮಗನು(ತೃಪHDಾಗುವ ಮುಕHನು) ?ಾತ <ೇ ?ಾಡzೇ=ಾೆCೕನೂ ಇರುವMಲ'.ೕತDಾರುಾHDೆ.ಯ&' ನಮE ಇಂ ಯಗಳL ಮತುH ಮನಸುÄ =ೆಲಸ ?ಾಡುವMಲ'. ಈ Y½.ಾF© ಆತE ತೃಪHಃ ಚ ?ಾನವಃ | ಆತET ಏವ ಚ ಸಂತುಷBಃ ತಸF =ಾಯž ಕರುvೆ†ಂದ) ಸುಖವMಂಡವನು.ಾಧF.ಯ&' ಕಮ ?ಾಡೆ ಇರುವMದು .ಾFಾತEತೃಪHಶk ?ಾನವಃ। ಆತEDೆFೕವ ಚ ಸಂತುಷBಸHಸF =ಾಯಂ ನ ದFೇ ॥೧೭॥ ಯಃ ತು ಆತE ರ.ಯ&' ಆತTೆ rಾವMೇ ಕತವF ಕಮಲ'.ಯ&'ರುವMದು . ‘ಸ?ಾ|Y½.ಾH¦ತEರ.ಾ‡ಾಾ>ರದ ಆನಂದ .ಾಧF¤ೕ? ಕಮಲ'ೆ ಸಂಪ*ಣ ಅಂತರಂಗದ Y½.'. ಸಮಸH 1ೕಗಳ&' ಅವTೆ rಾವMೇ ಫಲದ ಹಂಲ'.ಪರ?ಾತEನನು ಕಂಡು (ಪರ?ಾತEನ ಪರ?ಾತEನ =ಾvೆ>†ಂದ(ಕರುvೆ†ಂದ) ಕೃತಕೃತFDಾದವನು.ಾಧF¤ೕ? ಇಾF ಪ pೆಗlೆ ಮುಂೆ ಕೃಷ¥ ವರvೆ =ೊABಾCDೆ.-ೇವ . ಭಗವಂತನನು ಅಂತರಂಗದ&' ಕಂಡು ಪಡುವ ಆನಂದ 'ಆತEರ. ಈ Y½.H=ೊಂಡು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತHರ =ೊಡುಾHDೆ. ಆದ-ೆ ಕಮವನು tಟBಲ' ಎಂತಲೂ /ೇlದ. ಆತ | Twೇಧಗlಂದ ಅ. Dೈವ ತಸF ಕೃೇDಾ…ೋ DಾಕೃೇDೇಹ ಕಶkನ । ನಾಸF ಸವಭೂೇಷು ಕ¼kದಥವFQಾಶ ಯಃ ॥೧೮॥ ನ ಏವ ತಸF ಕೃೇನ ಅಥಃ ನ ಅಕೃೇನ ಇಹ ಕಶkನ | ನ ಚ ಅಸF ಸವಭೂೇಷು ಕ¼k© ಅಥ ವFQಾಶ ಯಃ -ಅಂಥವನು ಏನDಾದರೂ ?ಾಡುವMದ$ಂದ /ೆVkನ .ಯ&'ರುವವTೆ rಾವMೇ ಕಮದ 8ೇಪಲ'. ಏTದರ ಅಥ? ಕೃಷ¥ ನಮE ಈ ಪ pೆಯನು ಆತDೇ ಎ. ಇಂಥಹ Y½.ಯ&' ತಲುಪಬಹುದು. =ೇವಲ ಭಗವಂತನ .ಾಧಕ<ಾಗ&.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಾನವನು pೆ ೕಷ» ಎಂದು /ೇlದC. ೇವರನು ಕಂಡ ˆೕ8ೆ ಆತTೆ ಈ 8ೌ\ಕ ಪ ಪಂಚ ತೃ[Hrಾ ಅದು zೇಡ<ೆTಸುತHೆ. Tಜ<ಾದ ಸ?ಾ| Y½.ಾ$ಕ Y½. ನ ದFೇ.ಯ&' ಭಗವಂತDೊಡDೆ Dೇರ ಸಂಪಕ . ?ಾಡೆ ಇರುವMದ$ಂದ rಾವMೇ zಾದಕ<ಾಗ& ಇಲ'.

?ಾಡುವMದ$ಂದ ಭಗವಂತನನು . ಕಮvೈವ I ಸಂY¨?ಾY½ಾ ಜನ=ಾದಯಃ । 8ೋಕಸಂಗ ಹˆೕ<ಾ[ ಸಂಪಶF  ಕತುಮಹY ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೨೦॥ Page 106 .Hರುವವನು ಕತವF ಕಮಂದ ಆೆರುಾHDೆ.ೇರುವMದು .ಾಧF /ೊರತು ಕಮ ಾFಗಂದಲ' "ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಸ?ಾ| Y½. ನಂಟು ೊ-ೆದು ಕತವFದ&' ೊಡಗುವMದ$ಂದ8ೇ .Hರು.ಾ|ಸೇ) ?ಾಡು.ಾಧDೆ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಉಾ¨ರ<ಾಗ&. "ಎಲ'ವನು ?ಾಡು ಆದ-ೆ rಾವMದನೂ ಅಂAY=ೊಳoೇ ?ಾಡು.ಾEದಸಕHಃ ಸತತಂ =ಾಯಂ ಕಮ ಸ?ಾಚರ । ಅಸ=ೊHೕ /ಾFಚರ  ಕಮ ಪರ?ಾùೕ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಸ?ಾ| Y½.ಾಧDೆಯ&' ೊಡರುವ 1ೕವ ಪ*ರುಷಃ.ಯ&'ರು<ಾಗ ಇDಾFವMೋ .ಾಧಕ-ಪ*ರುಷಃ. ಈ $ೕ. zಾrಾ$=ೆ ಇಲ'. ಪ*ರುಷಃ ॥೧೯॥ ತ. ಇಂಥಹ Y½. ಈ ಎ8ಾ' =ಾರಣಂದ DಾವM ನಮE ಕತವF ಕಮವನು ?ಾಡzೇಕು.ಾE© ಅಸಕHಃ ಸತತಂ =ಾಯž ಕಮ ಸ?ಾಚರ । ಅಸಕHಃ I ಆಚರ  ಕಮ ಪರž ಆùೕ. ಪ$<ಾರ ಎನುವ ಮಮ=ಾರ ಈ Y½. ಈ $ೕ.†ಂದ ೇವರನು =ಾಣು. ಪಂಚಭೂತಗಳ.ಯ&' ಅವTೆ ಹYವM.ಯ&' ಇರುವMಲ'. ಏನು ?ಾಡzೇ=ೋ ಅದನು ಫಲದ ಬೆ ¾ೕVಸೆ(ಅ|=ಾರ . ಪ*ರುಷಃ –ಆದC$ಂದ ಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು ಸಾ ಕತವF ಕಮವನು ?ಾಡು. ಪMರವನು ಪ*ಣ ಪ ?ಾಣದ&' ಉಪ¾ೕಸುವ . Iೕೆ ಕಮ ?ಾದ-ೆ ಅದು Tನನು ಭಗವಂತನRೆೆ =ೊಂRೊಯುFತHೆ. ಪMರದ&'(ಪ*ಣ<ಾದ ಶ$ೕರದ&') ಇರುವವ ಪMರುಷ. ಅದು ಎಂದೂ Tನನು ಮೆH ಕಮ ಬಂಧನ=ೆ> ತಳLoವMಲ'. ತ.ಾಧಕ ಭಗವಂತನನು . ಆತTೆ /ೊರ ಪ ಪಂಚದ ಹಂಲ'.ಾಧF. . ಕಮ Yಾ¨ಂತವನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಅದ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ Tದಶನವನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' =ೊಡುಾHDೆ. ಆತTೆ /ೊರ ಪ ಪಂಚದ ಅ$<ೇ ಇರುವMಲ'. ಪಂಚ=ೋಶಗಳ ಆಸ-ೆ ಕೂRಾ ಅವTೆ zೇ=ಾರುವMಲ'.ೇರುವMದು . ಸಮಸH ಜDಾಂಗ. ಕತವF ಕಮ ?ಾಡೆ ಇರುವ ೋಷ<ಾಗ& ಇರುವMಲ'. ಇ&' "ಪ*ರುಷಃ" ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ.ಾಧDಾ ಶ$ೕರದ&'ದುC . ಈ $ೕ.

ಸ?ಾಜ=ೆ> ?ಾಗದ¼rಾದ Tೕನು ಸ?ಾಜ=ೊ>ೕಸ>ರ ಯುದ¨ ?ಾಡು ಎಂದು /ೇಳL.ಾಧಕನ ಬದುಕು.ಾ?ಾನF ಜನರು ಅನುಸ$ಸುಾH-ೆ. ಸ?ಾಜದ&' I$ಯDೆTYದವ(pೆ ೕಷ»). ಕಮ ಾFಗಂದಲ'" ಎಂದು. ಈ $ೕ.ದುCವ /ೊvೆಯನ$ಾದರೂ Tೕನು ಕಮ ?ಾಡzೇ=ಾೆ. ಜನಕ ಎ8ಾ' ಅ|=ಾರದ Jೋಗದ ನಡು<ೆ ಇದುC.ಾ|Y ಜನಕ fದ8ಾದವರು ಗು$ ಮುABದರು. ಕತವF ಕಮದ ಬೆ ವರ<ಾ ವ$Yದ ಕೃಷ¥. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ಜನಕ ಮುಂಾದ -ಾಜ°ಗಳL ಕಮ¾ೕಗಂದ8ೇ ಾನ ಪRೆದು. ಅವರು =ೇವಲ ಆದಶ ವF\Hಗ˜ೆTYದವರನು Iಂzಾ&ಸುಾH-ೆ. ಎತHರದ&'ರುವ ವF\H rಾವ ಾ$ಯ&' . ಆದ-ೆ ಅವನಷುB ೊಡÏ ಾT ಆ =ಾಲದ&' rಾರೂ ಇರ&ಲ'. pೆ ೕಷ»ಃ ತ© ತ© ಏವ ಇತರಃ ಜನಃ | ಸಃ ಯ© ಪ ?ಾಣž ಕುರುೇ 8ೋಕಃ ತ© ಅನುವತೇ--ಮುಂಾಳL ಏDೇನು ?ಾಡುಾHDೆ ಉlದ ಮಂ ಅೇ ಾ$ IಯುಾH-ೆ. ಅವನು rಾವMದನು ಆ#ಾರ<ಾ ಬಳಸುಾHDೆ ಜನೆ ಅದDೇ zೆನು ಹತುHತHೆ.ಾಗುಾH-ೆ. ರಕHDಾ ಬದು\ದವ. ಅಂಥಹ ಮ/ಾ -ಾಜ° ಆತ.HಾCDೆ ಕೃಷ¥". ಅವrಾರೂ ಎಲ'ವನು ತF1Y =ಾೆ /ೋಲ'.ಾH[ಸುಾHDೆ. ಈಗ ತಪM‚ ಾ$ಯ&' ಮುಂಾಳL ನRೆಾಗ ಸ?ಾಜದ ˆೕ8ಾಗುವ ಪ$vಾಮದ ಬೆ ಸ5ತಃ ತನDೇ ಉಾಹರvೆrಾಟುB=ೊಂಡು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ . ಈತ ಎ8ಾ' -ಾಜF <ೈJೋಗೊಂೆ -ಾಜFJಾರ ?ಾದ ವF\H.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕಮvಾ ಏವ I ಸಂY¨ž ಅY½ಾಃ ಜನಕ ಅದಯಃ | 8ೋಕಸಂಗ ಹž ಏವ ಅ[ ಸಂಪಶF  ಕತುž ಅಹY -ಕಮಂದ8ೆ . ಕಮ ?ಾಡುಾH ಎತHರ=ೆ>ೕ$ದ-ೇ /ೊರತು. ಾನದ&' ಸ?ಾಜ=ೆ> ?ಾಗದಶನ ?ಾಡಬಲ'. ಜನೆಯನು . DಾಯಕDಾದವನು rಾವMದನು ಪ ?ಾಣ<ಾ$Y=ೊಂಡು ?ಾಡುಾHDೋ ಅದDೇ . ಆತ ಏನು ?ಾಡುಾHDೋ ಅದDೇ ಸ?ಾಜ Iಂzಾ&ಸುತHೆ. Iಂನ ಅDೇಕ -ಾಜ°ಗಳL ಈ ?ಾಗದ&' ನRೆದು fೕ™ ಪRೆಾC-ೆ.ಾ?ಾನF ಜನ$ೆ pಾಸº ಇಾF . ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ಉಾಹರvೆ ಜನಕ ಮ/ಾ-ಾಜ. ಆದC$ಂದ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಜನಕನ /ೆಸರನು ಪ .ಾಗುಾHDೋ.lಯುವMಲ'. ವಯYÄನ&'. ಆಚರvೆಯ&'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 107 . ಯದFಾಚರ. pೆ ೕಷ»ಸHತHೇ<ೇತ-ೋ ಜನಃ । ಸ ಯ© ಪ ?ಾಣಂ ಕುರುೇ 8ೋಕಸHದನುವತೇ ॥೨೧॥ ಯ© ಯ© ಆಚರ. ಶುÃಾಾಯರು <ೈ-ಾಗFದ ಬೆ ಸ$rಾದ . ಇ&' ಅಜುನ ಸ?ಾಜದ ಮುಖಂಡ. ಉlದವರೂ ಅೇ /ಾಯ&' .ಳLವl=ೆಾ ಜನಕನ&'ೆ ಬಂದCರು! ಇದು Tಜ<ಾದ .

ಾಲದು.ಓ Qಾಥ.Qಾಥ. ಷು 8ೋ=ೇಷು \ಂಚನ | ನ ಅನ<ಾಪHž ಅ<ಾಪHವFž ವೇ ಏವ ಚ ಕಮ¡ -. ಉಾಹರvೆೆ ಒಬx ಉತHಮ ಅ#ಾFಪಕ ಧೂಮQಾನ ?ಾಡುವ ಹ<ಾFಸದವDಾದC-ೆ. ಷು 8ೋ=ೇಷು \ಂಚನ । Dಾನ<ಾಪHಮ<ಾಪHವFಂ ವತ ಏವ ಚ ಕಮ¡ ॥೨೨॥ ನ ˆೕ Qಾ ಥ ಅYH ಕತವFž . ಒಂದು ಸಂ. ಈ =ಾರಣಂದ ಒಬx ಮುಖಂಡ ಎಷುB ಎಚkರಂದCರೂ . ಆಚರvೆ ಸ$ಾ$ಯ&' ಇಲ'ದC-ೆ. ಪRೆಯೇ ಇದುC ಪRೆಯzೇ=ಾದುC ಇಲ'.ಾFಮುಪಹDಾF„?ಾಃ ಪ ಾಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೨೪॥ Page 108 . ಮೂರು 8ೋಕಗಳಲು' Dಾನು ?ಾಡzೇ=ಾದುC ಏನೂ ಇಲ'.ಯನು =ಾಣುತHೆ. ಯ ಹFಹಂ ನ ವೇಯಂ ಾತು ಕಮಣFತಂ ತಃ । ಮಮ ವಾEನುವವತಂೇ ಮನುwಾFಃ Qಾಥ ಸವಶಃ ॥೨೩॥ ಯ I ಅಹž ನ ವೇಯž ಾತು ಕಮ¡ ಅತಂ ತಃ ಮಮ ವತE ಅನುವವತಂೇ ಮನುwಾFಃ Qಾಥ ಸವಶಃ -.Äೕೇಯು$ˆೕ 8ೋ=ಾ ನ ಕುrಾಂ ಕಮ ೇದಹž । ಸಂಕರಸF ಚ ಕಾ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ =ೊABರುವ ಸಂೇಶವನು DಾವM ನಮE ೈನಂನ ಬದು\ನ&' =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಇದು ತುಂzಾ ಅQಾಯ=ಾ$-ಈ ಅ$ವM ನಮರzೇಕು.ೆ½ ಅೋಗ.ಾಧFೆ /ೆಚುk. ದುಷB ಶ\HಗಳL ಎದುC Tಲು'ತH<ೆ. Dಾನು ಎಂಾದರೂ ಎಚkರಂದ ಕಮದ&' ೊಡಗೆ /ೋದ-ೆ.ೆ½ಯನು ನRೆಸುವ ಮುಖFಸHನ ನಡವl=ೆ. ನ ˆೕ Qಾ…ಾYH ಕತವFಂ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಮುಖಂಡ ಎTYದವ ಏನನು ಅನುಸ$ಸುಾHDೋ ಅದDೇ ಪ ?ಾಣ<ಾ ಆತನ =ೆಳರುವ ಜನರು ತಮಗ$ಲ'ದಂೆ ಅನುಸ$ಸ8ಾರಂ¢ಸುಾH-ೆ. ಆದರೂ Dಾನು ಕಮದ&' ೊಡೆCೕDೆ. ಆತನ ಇದು I$ಯವ-ೆTYದವರು ತಪM‚ ಾ$ ತುlಾಗ ಸ?ಾಜದ ˆೕ8ಾಗುವ ದುಷB$vಾಮ. ಉ. ಒಂದು ೇಶವನು ನRೆಸುವ ಮುಖFಸ½ ಬ wಾBಾ$rಾದC&' ಇೕ ೇಶ ಬ wಾBಾರದ /ಾಯನು ತುlಯುವ . ದು-ಾJಾFಸವನು ಆತನ ಾFƒಗಳL ಪ ?ಾಣ<ಾ$Y=ೊಂಡು ಆತನ&'ರುವ =ೆಟB ಾ$ ಾನ\>ಂತ Iಯುವ „8ಾ . . ಮನುಷFರು ಎಲ' ಬೆ†ಂದಲೂ ನನ ಾ$ Iದು tಡುಾH-ೆ. ಆ ಸಂ.ಾಧFೆ ಇೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ?ಾನವರು ಒ˜ೆoಯದನು ಅನುಸ$ಸುವMದ\>ಂತ /ೆಾk /ಾಗು <ೇಗ<ಾ =ೆಟBದನು ಅನುಸ$ಸುವMದು /ೆಚುk.

lಯದ ಮಂ ಫಲದ ನಂAಾ ಕಮಗಳನು ?ಾಡುಾH-ೆ /ೇೆ. ಸ5ಚ¶ಂದೆ ಬಂದು TಷB ವFವ. ಆದ-ೆ Dಾನು ಕತವF ಕಮದ&' Tಂ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "Dಾನು ಕಮ ?ಾಡೇ ಇದC-ೆ ಇೕ 8ೋಕ ಕಮ ಪ ೆಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ಾ$ತ[‚tಡುತHೆ. ಅಜುನನ .ೋ ಯ…ಾ ಕುವಂ. ಇಲ'ದC-ೆ ಎಲ'ರೂ ತಮೆ ೋVದಂೆ ?ಾಡ8ಾರಂ¢YtಡುಾH-ೆ. ಕತವF ಕಮವನು TವIಸುಾHDೆ. Jಾರತ | ಕುrಾ© ಾ5  ತ…ಾ ಅಸಕHಃ V\ೕಷುಃ 8ೋಕ ಸಂಗ ಹž -. ಕೃwಾ¥ವಾರದ&' Dೋದ-ೆ ಕೃಷ¥ ಸಂ#ಾFವಂದDೆ ಇಾF ಮೂಲ ಕಮವನು ತಪ‚ೆ ?ಾಡು. Jಾರತ। ಕುrಾé ಾ5ಂಸH…ಾಸಕH¼k\ೕಷು8ೋಕಸಂಗ ಹž ॥೨೫॥ ಸ=ಾHಃ ಕಮ¡ ಅಾ5ಂಸಃ ಯ…ಾ ಕುವಂ. ಸ=ಾHಃ ಕಮಣFಾ5ಂ.Äೕೇಯಃ ಇˆೕ 8ೋ=ಾಃ ನ ಕುrಾž ಕಮ ೇ© ಅಹž | ಸಂಕರಸF ಚ ಕಾ . rಾ$ೆ rಾವMದು ಧಮ¤ೕ ಅದನು ?ಾಡ8ೇ zೇಕು. "ಇದ$ಂದ ಅವFವ.ಓ Jಾರತ.ಾFž ಉಪಹDಾFž ಇ?ಾಃ ಪ ಾಃ -. ತನ TತF ಕಮಗಳನು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 109 .ೆ½.ದುCವMದ=ಾ>.ರುವ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ. ಧಮದ ಕಲzೆ-ೆ=ೆೆ =ಾರಣDಾ ಈ ಎಲ' ಜನೆಯನು DಾDೆ =ೈrಾರ =ೆಡದಂಾೕತು.Dಾನು ಕಮ ?ಾಡೇ ಇದC-ೆ ಈ ಜನ-ೆ8ಾ' ಾ$ ತ[‚ /ಾ˜ಾಗುಾH-ೆ.ೆCೕDೆ" ಎಂದು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಉ.Hರುವ ಭಗವಂತ. ಅೊಂದು ವFವ. ಸೃ°B-Y½."ನನೆ ಏDಾದರೂ ?ಾಡzೇ=ಾದುC ಅಥ<ಾ ?ಾಡೇ ಇದC-ೆ ೊಂದ-ೆ ಆಗುವಂಥದುC ಏನೂ ಇಲ'.HಾCDೆ£ೕ /ೊರತು ಇDೇDೋ 8ಾಭ=ಾ> ಅಲ'.-ಸಂ/ಾರವನು ತನ TತF ಕಮ<ಾ ?ಾಡು. ಈ ˆೕ&ನ ಮೂರು pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ತನDೇ ಾನು ಉಾಹರvೆrಾಟುB=ೊಂಡು Iಂೆ /ೇlದ ಷಯವನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಇದು ಆತTೊಸ>ರವಲ'.lದವನೂ ಕಮ ?ಾಡು.ಾ?ಾನF ?ಾನವನಂೆ =ಾ¡Y=ೊಂಡು.ೆ½ ಾಂಡವ<ಾಡುತHೆ /ಾಗು ಅದ=ೆ> ಜ<ಾzಾC$ Dಾ<ಾಗುೆHೕ<ೆ" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾರƒrಾ Tಂ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಕೃಷ¥ ತನನು TತF ಕಮದ&' ೊಡY=ೊಳoೆ ಇCದC-ೆ ಎಲ'ರೂ ಆತನನು ಪ ?ಾಣ<ಾ$Y=ೊಂಡು ಆತನ ಾ$ಯನು Iಯು. /ಾೇ .ಯ ಭಕH$ಾ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಭಗವಂತ ಅವಾರ ಾlಾಗ ಒಬx .HದCರು.ೆ½ /ೊರಟು /ೋಗುತHೆ" ಎಂದು. ಸ?ಾಜವನು . . ಎಲ'ವನು ತನ [ ೕ. ಆತನನು Iಂzಾ&ಸುವ ಜನ$ೆ ?ಾಗದಶನ=ೊ>ೕಸ>ರ. 1ೕವಾತ=ಾ> ?ಾಡು.Hರzೇಕು-ಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು.HದC. ಮೂರು 8ೋಕದ&'.

ಆದ-ೆ ಎಂದೂ ಒˆEೆ /ೋ ಅಂತಹ ಜನರನು ಪ$/ಾಸF ?ಾಡzಾರದು.ೆ†ಂದ ಬದುಕು. ಅದನು tಟುB ಅವನನು ಕ ˆೕಣ<ಾ ಾನದ ಪ$ೆ ತರುವ ಪ ಯತವನು ?ಾಡzೇಕು. "Dಾನು ನನ ಕಣEಂೆ zೆ˜ೆಯು. ಎಲ'$ಗೂ .Hರzೇಕು.ಾ|ಸೆ. ಮನFೇ--ಪ ಕೃ.ಾ?ಾ1ಕ =ಾಳ1†ಂದ ?ಾಡzೇಕು. ಮನFೇ ॥೨೭॥ ಪ ಕೃೇಃ \ ಯ?ಾvಾT ಗುvೈಃ ಕ?ಾ¡ ಸವಶಃ | ಅಹಂ=ಾರಮೂಢ ಆಾE ಕಾ ಅಹž ಇ.HರುಾH-ೆ. ಆತನನು ರuಸು. ಆದ-ೆ T&ಪHDಾ ಎ8ಾ' ಕಮವನು ?ಾಡುಾH ಅಾTಗಳ&' ಾನವನು ತುಂಬzೇಕು.HೆCೕDೆ.lದವTೆ ಅದು ಮೂಢನಂt=ೆrಾ =ಾಣಬಹುದು.ಯ ಅಂಾಂಗಗ˜ಾದ ಇಂ rಾಗlಂದ(ಭಗವದ|ೕನ<ಾದ. ಆತನ ಅQಾರ ನಂt=ೆ ಶರvಾಗ. rಾವMೇ ಫಲದ ಅ|=ಾರ .ಅವ$ೊಂದು ಸDಾತನ ಪ ೆ ಇರುತHೆ. ಹ„ETಂದ ˆೖಮ-ೆತವನು 'DಾDೇ ?ಾೆ' ಎಂದು . ಅವರು ಇಂಥಹ ನಂt=ೆಯ DೆಲಗABನ&' 1ೕವನದ&' ಭರವ.lಯುಾHDೆ. 1ೕವನ ಸ5Jಾವ ಸಹಜ<ಾದ ಗುಣಗlಂದ) ಎಲ' ಬೆಯ ಕಮಗಳ{ ನRೆಯು.ಾಧFೆಯಲ'<ೇ? ಆದC$ಂದ ಎಂದೂ ಅಂತವರನು Dೋ ನಗzಾರದು. . ಇದನು Dೋ ಪ$/ಾಸF ?ಾಡುವMದು ಮೂಢತನ.HರುಾH-ೆ. ಅವರು ಅವರ ನಂt=ೆೆ ತಕ>ಂೆ DೆRೆದು=ೊಳLo.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 . ಪ ಕೃೇಃ \ ಯ?ಾvಾT ಗುvೈಃ ಕ?ಾ¡ ಸವಶಃ । ಅಹಂ=ಾರಮೂÚಾಾE ಕಾಹ„.lದವನು. ಾT.Hರಬಹುದು. ಉQಾಯ ಬಲ' .HರುತHೆ.Hರುವ ಜDಾಂಗ=ೆ> ?ಾಗದಶನ<ಾ ಭಗವಂತನ . ಆದ-ೆ . ನನೆ ಇದ$ಂದ ಭಗವಂತ ಏನು =ೊಟBರೂ ಸಂೋಷ" ಎಂಬ ಸಂಕಲ‚ಂದ ಕಮ ?ಾಡzೇಕು ಇದು Tಜ<ಾದ ಕಮ¾ೕಗ.HರುತH<ೆ.ಳLವl=ೆ ಇರುವMಲ'. ಎಲ'ವನು . ಒಬx ಒಂದು ಕಲ'ನು ಅದ=ೊ>ಂದು /ೆಸರನು =ೊಟುB ೇವ-ೆಂದು ಪ*1ಸು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 110 . ಸವಗತ.ಳLವl=ೆ ಇಲ'ದವರು ಫ8ಾQೇ‡ೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಸವಶಬC<ಾಚF /ಾಗು ಸವಶಕH ಭಗವಂತ ಆತTೆ ಕ&'ನ ಮುÃೇನ ರ™vೆ =ೊಡಲೂ . ಸ?ಾಜದ&' ಅDೇಕ ತರದ ಜನ$ರುಾH-ೆ. ನ ಬು¨Jೇದಂ ಜನ£ೕದಾDಾž ಕಮಸಂDಾž । ೋಷ£ೕ© ಸವಕ?ಾ¡ ಾ5  ಯುಕHಃ ಸ?ಾಚರ  ॥೨೬॥ ನ ಬು¨ Jೇದž ಜನ£ೕ© ಅಾDಾž ಕಮ ಸಂDಾž | ೋಷ£ೕ© ಸವ ಕ?ಾ¡ ಾ5  ಯುಕHಃ ಸ?ಾಚರ --.lದವನು ಾನು ಎ8ಾ' ಕಮಗಳನು ?ಾಡುತH ಅವರನು ಒ8ೈಸzೇಕು. Twಾ>ಮ ಕಮ ?ಾಡು.ೇ<ೆ ?ಾಡು.ಳLವl=ೆ†ಲ'ೆ ಫಲದ ನಂAಾ£ೕ ಕಮ ?ಾಡುವ ಮಂಯ ನಂt=ೆಯನು ನಲುಸzಾರದು.

lರzೇಕು.ಯ ಗುಣಗಳL. ಇದು ಶ5ದ ವFವ. 'DಾವM ?ಾಡುವMದು' ಅಂದ-ೆ ಇV¶Y ?ಾಡುವMದು. ಪ . ಸೃ°Bಯ&'ನ ಒಂದು Vತ <ೆಂದ-ೆ rಾರೂ ಏನನೂ ?ಾಡುವMಲ'-ಆದ-ೆ ಎಲ'ವ* ಎಲ'ರ =ೈ†ಂದ ಆಗು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಈ pೆq'ೕಕ ಅDೇಕ ಧದ&' ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ. ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಸವ=ಾಯ Tವಹvೆ ಆಗುತHೆ.HರುತHೆ! ಈ ೇಹ ([ಂRಾಂಡ) ಪ ಕೃ. ಎಂದ-ೆ ಈ ೇಹ. ಅದ=ೆ> ಮರ<ಾಗುವ ಸ5Jಾವೆ ಆದ-ೆ . ಆದ-ೆ ಈ ಸ5ರವನು ನಮೆ =ೊಟBವನು rಾರು? ಈ ಬೆ ಎಂದೂ DಾವM ¾ೕVಸುವMಲ'. 1ೕವTೊಂದು ಕತೃತ5 /ಾಗು ಜಡ=ೊ>ಂದು ಕತೃತ5ೆ. DಾವM ?ಾಡುವ ಪ .ಯ T?ಾಣ. ಈ ಕಣ¥ನು ನಮೆ =ೊಟBವನು rಾರು? ಹುಟುB ಕುರುಡTೆ ಕಣು¥ =ೊಡಲು Tನೆ .Hನ ಮೂಲ ಕತೃ ಭಗವಂತ. ಮಣು¥ ಜಡ ಅದ=ೆ> ಇೆ¶ ಇಲ'. ಅವನ ಇೆ¶ಗನುಗುಣ<ಾ ಪ ಪಂಚದ <ಾFQಾರ ನRೆಯುತHೆ. Dೋಡುವಂೆ Qೆ ೕ-ೇ[Yದ. ನಮೆ ಇೆ¶ ಇೆ. ತತH¦ತುH ಮ/ಾzಾ/ೋ ಗುಣಕಮJಾಗ¾ೕಃ । ಗುvಾ ಗುvೇಷು ವತಂತ ಇ.lೇತನ" ಎಂದು. ನಮೆ ಇೆ¶ ಇೆ ಆದ-ೆ ಇಾ¶ . ಅದರ ಗುಣಗಳL ಎಂದ-ೆ ಇಂ ಯಗಳL. ಪ ಕೃ. ಪ ಕೃ. tೕಜವನು t. ಇದು ಇಾ¶ ಪ*ವಕ \ £.lದು=ೊಂಡ-ೆ ಅದು ಅವನ . \-ೊಗಲು-Dಾ&ೆ-ಕಣು¥-ಮೂಗು.ಯ =ೊಡುೆ. ಅದ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾ ಆ=ಾಶ(ಶಬC). ಭಗವಂತ ನಮೆ ಕಣು¥ =ೊಟB. Iೕರು<ಾಗ DಾವM rಾವMೋ ಒಂದು ಷಯವನು DಾDೇ ?ಾೆ ಎಂದು /ೇಳLವMದು ಅಥ ಶqನF.DಾವM DೋೆವM! ಒಂದು <ೇ˜ೆ ನಮೆ ಒ˜ೆoಯ ಸ5ರದC-ೆ ಅದ=ಾ> ಅಹಂ=ಾರ ಪಡುೆHೕ<ೆ. ಒಂದು \ £ಯ Iಂೆ ಇೕ ಶ5ದ Qಾಲುಾ$=ೆ ಇರುತHೆ. ಆದC$ಂದ ನಮE ಸ5Jಾವವನು Tಯಂ. tೕಜ ೇತನ. ಒಂದು =ಾಯ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ ಇೕ ಶ5ದ ಅDೇಕ ಘಟಕಗಳL .ಾ5ತಂತ ã ಇರುವMದು =ೇವಲ ಭಗವಂತನ&'.ಯ&' ಅದ=ೆ> ùೕಷಕ<ಾದ ಅಂಗಭೂತ<ಾದ ಇಂ ಯಗl<ೆ.ಾ5ತಂತ ãಲ'. ಇೕ ಶ5ದ ಕಮ ಚಕ ದ&' DಾವM ಒಂದು ಘಟಕ ಅwೆB. Tಜ<ಾದ ಕತೃ ಭಗವಂತ. ಉಾಹರvೆೆ 'ಕ¡¥Tಂದ Dೋೆ'.ೆ½. ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ಗನುಗುಣು<ಾ.ೇ$ =ಾಯ TವIಸzೇಕು.H zೆ˜ೆಸುವ ೋಟಾರ ಆ ಭಗವಂತ. ಕಣ¥ ಮುಂೆ Dೋಡುವ ವಸುHವTಟB. ಆದC$ಂದ 'DಾDೇ ?ಾೆ' ಎಂದು ಅಹಂ=ಾರ ಪಡುವMದರ&' rಾವ ಅಥವ* ಇಲ'. ಪ ಕೃ. ಜಡ ಅದ=ೆ> ಇೆ¶ ಇಲ'. ಇಾ¶. ಮತುH ಮಣು¥(ಗಂಧ) ಇವM ಪ ಕೃ. ಇದರ ಅಂತರ ನಮೆ . ಮಾ5 ನ ಸಜÎೇ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೨೮॥ Page 111 .¾ಂದು =ಾಯ ನಮE 1ೕವ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾರುತHೆ.ಾಧF<ೇ? ಅಂದ-ೆ ಕಣು¥ ಪ ಕೃ. ಶಬC-ಸ‚ಶ-ರಸ-ರೂಪಗಂಧ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಮುಖF<ಾ 'DಾDೇ ?ಾೆ' ಎಂದು ಅಹಂ=ಾರ ಪಡುವMದು ಎಷುB ತಪM‚ ಮತುH ಏ=ೆ ಎನುವMದನು ವ$YಾCDೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "rಾ-ಾದರು ಏನDಾದರು 'DಾDೇ ?ಾೆ' ಎಂದು . ‘1ೕವ’ ನ&'ರುವ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಪ ಪಂಚದ&' \ £ ನRೆಯುತHೆ. ಾl(ಸ‚ಶ).ಾ5ತಂತ ãಲ'. ಸುವವ ಇೕ ಜಗ. Tೕರು(ರಸ).¾ಬx 1ೕವTಗೂ ಅವನೇ ಆದ 1ೕವ ಸ5Jಾವೆ. ಅ (ರೂಪ).

ಈ ಷಯ ಮDೋpಾಸº=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC.lರzೇಕು. ಮನYÄನ&' Jಾವ ಮತುH ಶಬCವನು /ೊ˜ೆಸುವವನು rಾರು? ಒಂದು <ೇ˜ೆ /ೇಳzೇಕು ಅನುವ ಷಯ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾದ ಶಬC /ೊ˜ೆಯೆ ಇದC-ೆ? ನಮE ˆದುlನ&' rಾವMೋ ಒಂದು ಗುಂ ಆ ™ಣದ&' =ೆಲಸ ?ಾಡೆ ಇದC-ೆ? ಇ&' ನಮE =ೈ<ಾಡ ಏTೆ? ಇದು . ೆ§ಗುಣFದ ಪ Jಾವದ ಅ$<ಾಗುತHೆ. ಗುಣಕಮ Jಾಗ ತತ5ವನು . ಇಂ ಯಗಳ ಷಯಗಳ&' ಚ$ಸುತH<ೆ ಎಂದ$ತು ಅವMಗಳನು ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ'. ಷಯಗ¢ತ<ಾ ?ಾತDಾಡುವ ಒಬx ?ಾತುಾರನನು Dೋ: ಆತ Iೕೆ ?ಾತDಾಡzೇ=ಾದ-ೆ =ೇವಲ zಾ† ಇದC-ೆ .ಓ ಮ/ಾೕರ.lದು=ೊಂRಾಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ತತH¦© ತು ಮ/ಾzಾ/ೋ ಗುಣ ಕಮ Jಾಗ¾ೕಃ | ಗುvಾಃ ಗುvೇಷು ವತಂೇ ಇ. -ಾಜಸ ಮತುH ಾಮಸ<ೆಂಬ ೆ§ಗುಣFಗlಂದ ಕಮ ನRೆಯು. =ೇವಲ ಶಬCವಲ'-rಾವ ?ಾತDಾಡzೇ=ೋ ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾದ ಶಬC ಬರzೇಕು. ಇದನು . ಭಗವಂತನ ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ. ಇಂ ಯಗಳ&' ಸತ5-ರೋ-ತfೕ ಗುಣಗಳL 1ೕವ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ =ೆಲಸ ?ಾಡುತH<ೆ.Hೆ ಎನುವMದನು ಸ5ಯಂ pೆ'ೕಷvೆ(Self analysis) ?ಾ. ಆಗ ನಮೆ ಅದರ&' ಒRೆತನಲ' ಎನುವ ಸತF .ಇ<ೆಲ'ವ* ಕಮ<ಾ ಇಂ ಯದ ಮೂಲಕ ಅ¢ವFಕH<ಾಗು. ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಇಂ ಯಗಳ&' .ಾ5ರಸF<ಾ.1ೕವನ ಾDೇಂ ಯ ಗುಣಗಳನು Tಯಂ. ಸುತH<ೆ. zಾ†ಯ&' ಶಬC ಬರzೇಕು. ಇಂ rಾಗಳ(1ೕವ ಸ5Jಾವದ ಗುಣಗಳ) ಮತುH \ £ಗಳ ಪ Jೇದಗಳ Tಜವನ$ತವನು. ಇದು DಾವM Iಂೆ ಅಂAY=ೊಂಡು ಬಂದುದರ ಪ Jಾವರಬಹುದು.lಯುತHೆ. 1ೕವನ&' ಇೆ¶ ಮತುH ಕೃ. Jಾವ ಅನುವMದು ಮನYÄನ&' /ೊ˜ೆಯzೇಕು. ಇಂ ಯ ಮತುH ಅದರ&'ನ \ rಾJೇದವನು .ಾ. Iೕೆ ಗುಣJೇದ ಮತುH ಕಮJೇದವನು ಅ$ತವನು 'ತತ5ತುH'.ಅದರ ˆೕ8ೆ ಪ ಕೃ.HರುತHೆ. ಈ ತತ5 ಅಥ<ಾದ-ೆ "Dಾನು ?ಾೆ" ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ ಎಂದೂ ನಮEನು =ಾಡುವMಲ'. ಜಡದ&' ಬ$ಯ ಕೃ.(Action). Dಾ<ೇ ?ಾಡುವ \ £ಯನು Dಾ<ೇ ತಟಸ½-ಾ pೆ'ೕ°ಸುವMದು! ನನ ˆೕ8ೆ ೆ§ಗುಣFದ rಾವ ಗುಣ ಪ Jಾವtೕರು. (Intentional Action) /ಾಗು ಭಗವಂತನ&' ಸ5ತಂತ ಇಾ¶ಕೃ.HರುತHೆ. ಈ ˆೕ&ನ ಷಯವನು ಉಾಹರvೆ¾ಂೆ DೋಡುವMಾದ-ೆ-. ಈ ಎ8ಾ' \ £ ಸುಸೂತ <ಾ ನRೆದ-ೆ ?ಾತ ಆತ ಚDಾ ?ಾತDಾಡಬಲ'.5ಕ.Hರzೇಕು.lಾಗ ಅಹಂ=ಾರ zಾರದು.ಾಲದು. /ೊ˜ೆದ Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ ಶಬC ಬರzೇಕು.ೆ ಒಂದು Jಾವ zೇಕು. ಮಾ5 ನ ಸಜÎೇ. ತತ5ವನು ಅ$ತ ಅಥ<ಾ ಯ…ಾಥವನು ಅ$ತ ತತ5<ಾ-ಗುಣಕಮ. JಾವDೆ†ಂದ ಶಬC ಹುಟBzೇ=ಾದ-ೆ ?ಾಧFಮ<ಾ ಆ=ಾಶ ಮತುH ಾl ಅಗತF.ಇಂ ಯಗಳL. ಈ ಅ$ಾCಗ ಎಲ'-ೊಡDೆ ಎಲ'ರಂೆ ಇದುC ಅಂAY=ೊಳoೆ ಇರಲು . ಆ ಶಬC zಾ†ಯ&' ಸು‚ಟ<ಾ /ೊರ /ೊಮEzೇಕು.lಾಗ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 112 .ಯ ೆ§ಗುಣFಅದರ ˆೕ8ೆ 1ೕವ ಸ5Jಾವ-ಅದರ ˆೕ8ೆ ಭಗವಂತನ ಾDಾನಂದ.(Independent Intentional Action)-ಇದು ಕಮJೇದ. ಆ ಶಬC ಬರzೇ=ಾದ-ೆ ?ಾ. ಇದ$ಂದ ಆಗುವ ಕಮವನು DಾವM ತಟಸ½-ಾ Dೋಡು.ಾಧF.

ಶ5ದ ಶ5ೋಮುಖ<ಾದ ಅYHತ5 ಗುರು. ಇಲ'ದ ¾ೕಗFೆಯನು rಾರೂ ಅವರ&' ತುಂtಸ8ಾರರು. ಮೂಲ ಪ ಕೃ. ಅಂಥವರನು 'ಪ*ಣವನು ಅ$ತವರು' ೊಂದಲೆಸಲು /ೋಗzಾರದು. ಾನು ಭಗವಂತನ ಗುಣದ ಅ|ೕನ ಎನುವ ಎಚkರ ಇಲ'ೆ ಇರುವವರು. rಾ$ೆ ಸತFವನು .Hನ ಮೂಲಭೂತ<ಾದ ಸತFವನು ಹೃದಯದ&' /ೊತHವ ಎಂದಥ. ಆದ-ೆ ಅದ$ಂಾೆೆ ಇನೂ ಅDೇಕ ಅಥೆ. fೕಹದ&'ರುವವರು. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು 'ಮ/ಾzಾ/ೋ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಮ/ಾzಾಹು’. ಅವರ&' ಸತFವನು . ಪ ಕೃ.ಾF#ಾFತEೇತ. ‘ಮಹ© ವಹ.†ಂಾೆೆ ಬರುಾH-ೆ.Hನ ಮಹಾHದ ಸಂಗ.l/ೇಳಬಹುದು.ಇವರನು ಕೃಷ¥ 'ಪ ಕೃೇಗುಣ ಸ?ಾEÚಾಃ' ಎಂದು ಕ-ೆಾCDೆ.ಯ ಅಂಾಂಗಗ˜ಾದ ಇಂ rಾಗಳ \ £ಯ8ೆ' ಅಂA=ೊಳLoಾH-ೆ. /ೋ-ಾಟಾರ.Yದವ "Dಾನು ?ಾೆ" ಎಂದು ಎಂದೂ /ೇಳLವMಲ' /ಾಗು rಾವMದನೂ ಅಂAY=ೊಳLo(Attachment)ವMಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 Dಾನು-ನನದು ಎನುವMದು /ೊರಟು /ೋಗುತHೆ. ಗುಣದ fೕಹ=ೊ>ಳಾ. ಸತFವನ$ಯೆ.ಾ । T-ಾ¼ೕTಮfೕ ಭೂಾ5 ಯುಧFಸ5 ಗತಜ5ರಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೦॥ Page 113 .lಯುವ ಅQೇ‡ೆ ಇೆ ಅವ-ೊಂೆ .ಯನು ಗ Iಸಬಲ' ಅ$ನ ಮ/ಾೋlTಂದ ಗಂತಾೆನ ಸತF(ಭಗವಂತ)ವನು I” ಎನುವMದು ಈ ಸಂzೋಧDೆ Iಂರುವ ಇDೊಂದು Jಾವ.ಾಗರದ&' DಾDೊಂದು ಮರlನ ಕಣ ಎನುವ Tಜ .ೕ. 'DಾDೇ ಎ8ಾ' ನTಂದ8ೇ ಎಲ'' ಎಂದು ಬದುಕು. ಇಂಥವರು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಕಮವನು ತಮEೇ ಎಂದು ಭ „Y=ೊಂಡು. ಪ*.HರುಾH-ೆ.ಯ .lಯುತHೆ.ೇ$ ಅವರ ಸಹ<ಾಸ ?ಾ ಅವ$ಂದ ಕ&ಯಬಹುದು ಅಥ<ಾ ಅವ$ೆ . ಜಗ. “ಜಗ.lಯುವ ¾ೕಗFೆ ಇದC-ೆ ಅವರು ಆ Y½. ಬ&ಷ» ೊlನವDಾದ Tೕನು /ೇrಾಗೆ /ೋ-ಾಡು ಎನುವMದು ಇ&' =ಾಣುವ Jಾವ. ಅಂದ-ೆ ೊಡCದCನು /ೊತುH=ೊಂಡವ. Tಜವನ$ಯದ ಅಂಥ ಮಂಯನು ಪ*.ಯ ಗುಣಭೂತ<ಾರುವ ಇಂ ಯ ಸುಖದ&' ಮುಳLದವರು. ಮ† ಸ<ಾ¡ ಕ?ಾ¡ ಸಂನF. ˆೕ8ೋಟದ&' ಮ/ಾzಾಹು ಎಂದ-ೆ ೕರ. ಅ$ತವರು ೊಂದಲೆಸzಾರದು. ಇದC ¾ೕಗFೆಯನು rಾ-ೊಬxರೂ ಕYಯ8ಾರರು. ಶ5<ೆಂಬ ಈ ಮ/ಾ . ಪ ಕೃೇಗುಣ ಸಮೂEÚಾ ಸಜÎಂೇ ಗುಣಕಮಸು । ಾನಕೃತÄèೋ ಮಂಾ  ಕೃತÄèನ ಾಲ£ೕ© ॥೨೯॥ ಪ ಕೃೇಃ ಗುಣ ಸಮೂEÚಾಃ ಸಜÎಂೇ ಗುಣಕಮಸು | ಾ  ಅಕೃತÄèದಃ ಮಂಾ  ಕೃತÄè© ನ ಇಂ rಾಗಳ8ೆ'ೕ ˆೖಮ-ೆತವರು ಾಲ£ೕ© -. ಇಂಥವ$ೆ ಸತFವನು ಅಥ<ಾ ಪ*ಣವನು ಅ$ಯುವ ¾ೕಗFೆ ಇರುವMಲ'.ಪ ಕೃ.

ಮಮ=ಾರ ೊ-ೆದು.ಾಧFಲ'. ಎಂಬಂೆ ಮುಂನ ಎರಡು pೆq'ೕಕಗl<ೆ. ಈ /ೋ-ಾಟದ&' DಾವM ?ಾಡುವ =ಾಯವನು DಾವM Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ ?ಾಡzೇಕು. ಸು?ಾರು ಹಮೂರು ವಷಗಳ Iಂೆ ಧಮ-ಾಯ -ಾಜಸೂಯ rಾಗ ?ಾಾಗ ಅ&' ¼ಶುQಾಲನ ತ8ೆ ಉರುಳLತHೆ. ಇದು ಅವTಗ[ತ<ಾಗ&. ಅಂದ-ೆ ಈ ಯುದ¨ |&áತ.ೕರುತHೆ.ಾ । T-ಾ¼ೕಃ Tಮಮಃ ಭೂಾ5 ಯುಧFಸ5 ಗತ ಜ5ರಃ-ಎಲ' ಕಮಗಳನು ನನ&' ಅ[Y. ಇದರ ಫಲಶು . ಆಗ ಧಮ-ಾಯTೆ <ಾFಸರು "ಇದು ಮುಂೆ ಸು?ಾರು ಹಮೂರು ವಷಗಳ ನಂತರ ನRೆಯುವ ಮ/ಾ ಯುದ¨ದ ಮುನೂÄಚDೆ" ಎಂದು /ೇಳLಾH-ೆ.ೊHೕತ <ಾಗ&. ನಮE ಬದು=ೇ ಒಂದು /ೋ-ಾಟ. ನನ ಮನYÄನ ಮೂಲಕ ನRೆಯುವMೆಲ'ವ* Tನ ಸEರvೆrಾಗ&. ಇದು ೕೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ¥ ನಮೆ =ೊಟB 1ೕವನ ಸಂೇಶ. ಏನು \ £ ನTಂಾ†ೋ ಅದು ನನ =ೈ†ಂದ ಭಗವಂತ ?ಾYದುC. ಇ&' 'ಸಂನFಸF' ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ. ಭಗವಂತ ನನೆ ವIYದ =ೆಲಸವನು ಆತDೇ ನನ =ೈ†ಂದ ?ಾYದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಮ† ಸ<ಾ¡ ಕ?ಾ¡ ಸಂನFಸF ಅ#ಾFತE ೇತ. ಏನು ಫಲ ಬಂೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "Tೕನು ?ಾಡುವ ಸವಕಮವನು ನನಗ[Y ಕಮ ?ಾಡು" ಎಂದು. ಈ ಸಂಕಲ‚ವTಟುB =ಾಯ TವIYಾಗ ಏDೇ ಆದರೂ ಅದರ /ೊvೆಯನು ಭಗವಂತ /ೊರುಾHDೆ. ಹ$ ಕಾ I =ೇವಲž" . Dಾನು ?ಾೆCಲ'ವ* DಾDೇ ?ಾದCಲ'. ಇ&' ಅಜುನ =ೇವಲ ಉಪಕರಣ(Instrument) ಅwೆBೕ. ಅದನು ತRೆಯಲು ನ„Eಂದ . ಇ&' ಯುದ¨ ಸಮ°Brಾ . ನನ8ೆ'ೕ ಮನಟುB. ಏನು ನನ ಮೂಲಕ ನRೆ†ತು ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ ಎನುವ ಸಮಪvಾ Jಾವ ಸಂDಾFಸ. £ೕ ˆೕ ಮತ„ದಂ TತFಮನು. ಹಂಬಲ ೊ-ೆದು. ಇದ\>ಂತ ೊಡÏ ಪ*ೆ rಾವMದೂ ಇಲ'. ?ಾನ<ಾಃ । ಶ ಾ¨ವಂೋನಸೂಯಂೋ ಮುಚFಂೇ ೇ[ ಕಮ¢ಃ ॥೩೧॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 114 . ಆದC$ಂದ “ಭಗವಂತನ&' ಮನವTಟುB ಹಂಬಲ-ಮಮ=ಾರ ೊ-ೆದು T¼kಂೆ†ಂದ /ೋ-ಾಡು” ಎಂದು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ /ೇಳLಾHDೆ.ಚl tಟುB /ೋ-ಾಡು.ಷ»ಂ. "Dಾಹಂ ಕಾ ಹ$ ಕಾ. "ನನ zಾ††ಂದ ಏನು ಬಂೋ ಅದು Tನ . ಎಲ'ವ* Tನ ಪ*ೆrಾಗ& ಅನುವ VಂತDೆ zೆ˜ೆY=ೊ-ಯುದ¨ ?ಾಡು<ಾಗಲೂ ಸಹ" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾದ.ೕ?ಾನ<ಾರುವMದು. ಅವನ ಪ*ೆrಾಗ&. ಏನು ಆಗzೇ=ೋ ಅದು ಆೇ .

lೆ. ™ಣದಲೂ' ಈ ಅನುಸಂ#ಾನರುವ ?ಾನವರು(Human being.ಷ»ಂ.lಗೂ ಎರ<ಾದವರು. ಆದC$ಂದ ಫಲದ&' ಅ|=ಾರ ಬಯಸೇ ಬಂದCನು ಭಗವಂತನ ಪ .Hಲ' ಎನುವ ಷಯವ* ೊ. TಾFನುwಾ»ನದ&' ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಾCಗ ನಮE ಕಮ<ೇ ನಮEನು ಕಮ ಬಂಧನಂದ ಕಳಚುವMದ=ೆ> ˆAB8ಾಗುತHೆ /ಾಗು ಕಮ ಬಂಧನಂದ Qಾರು ?ಾಡುತHೆ. ಅವರು ಕತH&Tಂದ ಕತH&ೆ /ೋಗುಾH ಅಧಃQಾತವನು ತಲು[ ತನ ಅY½ತ5ವನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoಾH-ೆ. ಇದು ನಮE 1ೕವನದ TಾFನುwಾ»ನದ ಪ$rಾಗzೇಕು. Dಾನು ?ಾಡುವMದು ನನ ಸ5ಂತ Iಾಸ\Hಾ. ನನ =ೈಯ&' ನನ ಅYHತ5ೆ. ಅಸೂ£-ಅಸಹDೆ†ಂದ. £ೕ ೆ5ೕತದಭFಸೂಯಂೋ Dಾನು. ಆತTೆ 'ತನೆ ಏನೂ ೊ. rಾವ ೇವರೂ ಅದ=ೆ> /ೊvೆಾರನಲ'' ಎಂದು ಅ¢Qಾ ಯ ೋ$ ಅಹಂ=ಾರಂದ ಬದುಕುವವ$ೆ ಎಂದೂ ಅ$ನ zಾಲು ೆ-ೆಯುವMಲ'. Dಾನು ?ಾಡುವMೆಲ'ವ* ಅವನ ಪ*ೆ. ಅಂತವರು DಾಶದತH ನRೆಯುವ .HರುವMಲ'!' ಇಂಥವ$ೆ ಸತFದ ಬೆ VಂತDೆ ?ಾಡುವ ಅಹೆ ಇರುವMಲ'.ಷ»ಂ. "ಎಲ'ವನು ಭಗವಂತ ನನ =ೈ†ಂದ ?ಾಸು. DಾಶದತH ಸ$ವ . ?ಾನ<ಾಃ । ಶ ಾ¨ವಂತಃ ಅನಸೂಯಂತಃ ಮುಚFಂೇ ೇ ಅ[ ಕಮ¢ಃ -rಾವ ಮನುಷFರು \ಚುk ಪಡೆ ನನ ಈ Yಾ¨ಂತವನು ನಂt ನRೆಯುವ-ೋ ಅವರು ಕಮಗlಂದ Qಾ-ಾಗುಾH-ೆ. ಾTಗಳL.lೇಗಳL-ಎಂದು . ಅದರ ಫಲವನು Dಾನು ಪRೆಯುೆHೕDೆ. 'ನನ =ೆಲಸ=ೆ> DಾDೊಬxDೇ ಜ<ಾzಾCರ. ಅದ$ಂದ ಅವರು ಕಮ ಬಂಧನವನು ಕಳV=ೊಂಡು fೕ™=ೆ> /ೋಗಲು ಅಹ-ಾಗುಾH-ೆ. ಆತ ಪ ಪಂಚದ&' ಮೂಢ(pೆ ೕಷ» ದಡÏ)ಎTಸುಾHDೆ.ಾದ ಎಂದು Y5ೕಕ$Y ಬದುಕುವMದು".ಷ»ಂ.HಾCDೆ. ˆೕ ಮತž । ಸವ ಾನ ಮೂÚಾ  ಾ  ¨ ನwಾB  ಅೇತಸಃ -rಾರು \VkTಂದ ನನ YಾCಂತವನು ಆಚರvೆೆ ತರುವMಲ' ಅವರು ಎಲ' . ಅವರ ಾನ ವೃ¨rಾಗುತHೆ.l.ಾH  ¨ನwಾBನೇತಸಃ ॥೩೨॥ £ೕ ತು ಏತ© ಅಭFಸೂಯಂತಃ ನ ಅನು. ˆೕ8ೆ /ೇlದ ಅನುwಾ»ನವನು ಅ$ಯೆ. ˆೕ ಮತž। ಸವಾನಮೂÚಾಂ. 1ೕವನದ ಪ . ನನೆ rಾವ ಫಲಂದ ಒlತು ಎನುವMದು ನನಂತ ಭಗವಂತTೆ ಚDಾ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 £ೕ ˆೕ ಮತž ಇದž TತFž ಅನು.lೇಗಳL. ಮನುಷFತ5 ಉಳoವರು) ಅಶ ೆ¨(-ಾಜಸ) /ಾಗು ಅಸೂ£(ಾಮಸ) ೊ-ೆದು Twಾ>ಮಕಮ ?ಾಾಗ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 115 .

-ಾಜಸ. ಎಲ' 1ೕಗಳ{ ಸಂ.ಾ>ರ=ೆ> (ಸ5Jಾವ=ೆ>) ತಕ>ಂೆ£ ನRೆದು=ೊಳLoಾHDೆ. -.ೆFೕಂ ಯ. ॥೩೩॥ ಸದೃಶž ೇಷBೇ ಸ5.ಾಧF.Hನ ಮೂಲಭೂತ<ಾದ ಈ ಸತFವನು ಏ=ೆ ಎಲ'ರೂ ಅನುಸ$ಸುವMಲ'? ಎಂದು.ಂ rಾಂ.ಎಷುB . ಸದೃಶಂ ೇಷBೇ ಸ5.ಾ>ರ. ಭೂಾT Tಗ ಹಃ \ಂ ಕ$ಷF. DಾವM ನಮE ಪ*ವ ಸಂ.ಾ>ರದ(ಸ5Jಾವದ) =ೈೊಂzೆಗಳL. ಸ5Jಾವ ಮತುH ಪ Jಾವದ ಸ„Eಶ ಣ ಈ ಬದುಕು.ಾF…ೇ -ಾಗೆ5ೕwೌ ವFವY½ೌ। ತ¾ೕನ ವಶ?ಾಗೆ¶ೕ© ೌ ಹFಸF ಪ$ಪಂƒDೌ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೪॥ Page 116 . ಸ5Jಾವದಂೆ \ £.lದವDಾದರೂ ತನ ಸಂ. /ಾಗು ನಮE 1ೕವ ಸ5Jಾವ. “1ೕವ ಸ5Jಾವದಂೆ 1ೕವದ ನRೆ. ಈ ಪ Jಾವ. ಭೂಾT Tಗ ಹಃ \ž ಕ$ಷF. ನಮE ಸಂ.ž rಾಂ.ಾ>ರವನು Dೋದ-ೆ-. ಆತ ಸಾ ಅದ=ೆ> ತಕ>ಂೆ ನRೆದು=ೊಳLoಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕೃಷ¥ನ ಈ ˆೕ&ನ ಸಂೇಶವನು =ೇlಾಗ ನಮೊಂದು ಪ pೆ ಬರುತHೆ. ಸ5Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ ಎಲ'ವ* ಆಗುತHೆ.ೕ ವF\Hೆ ಆತನೇ ಆದ 1ೕವಸ5JಾವರುತHೆ. ಅDೇಕ ಜನEಗಳ ಮೂಲಕ ಹ$ದು ಬಂದ ಈ 1ೕವ=ೆ> ಅDೇಕ ಜನEಗಳ ಅನುಭವದ ಸಂ. ಜಗ.ಾFಃ ಪ ಕೃೇಃ ಾನ<ಾ  ಅ[ | ಪ ಕೃ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಸಾ ಪ ಯತ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಸಂ.ಾಧDೆ ನಮE ಸಹಜ ಸ5Jಾವವನು ಅ¢ವFಕHೊlಸಲು ಸ/ಾಯ ?ಾಡುತHೆ. ಈ ˆೕ&ನ pೆ'ೕಷvೆಯನು Dೋಾಗ ಸಹಜ<ಾ ನಮೊಂದು ಪ pೆ ಮೂಡುತHೆ. /ಾಾದ-ೆ ಪ ಯತ ಏ=ೆ ?ಾಡzೇಕು?” ಎಂದು. zೆ˜ೆದು ಬಂದ <ಾಾವರಣದ þಾಪM. ಇದಲ'ೆ ಪ . rಾರು ಎwೆBೕ ಉಪೇಶ ?ಾದರೂ ಇೕ ಜಗ. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ನಮE ನRೆ. ಾಮಸ<ಾದ ಅDೇಕ ಅನುಭವಗಳL ಜನE- ಜDಾEಂತರಗlಂದ ಸುಪHಪ ೆಯ&'ರುತH<ೆ.ಾ>ರಂದ ಅಥ<ಾ ಪ Jಾವಂದ ಈೆ ಬರಲು .ಾ.ಾಧF. ˆಣYನ ಡ /ೇೆ YIrಾದ ಹಣ¥ನು Tೕಡ8ಾರೋ /ಾೇ ಒಬx ವF\Hಯ 1ೕವಸ5Jಾವವನು ಬದ&ಸುವMದು ಅ. ಅದು„ಟB-ೇನು ಬಂತು.5ಕ. ಸಾ ನಮE ˆೕ&ರುತHೆ.ಾFಃ ಪ ಕೃೇಾನ<ಾನ[ । ಪ ಕೃ.ಾಧFಲ'. ಇದ=ೆ> ತುಂzಾ -ೋಚಕ<ಾದ ಉತHರವನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ ಎರಡು pೆq'ೕಕಗಳ&' =ೊಡುಾHDೆ. ಇಂ ಯ. ಸಹಜ ಸ5Jಾವದ&' Tಲು'ವ ತನಕ ಪ Jಾವಂದ Qಾ-ಾಗುವ Tರಂತರ ಪ ಯತ ಅಗತF.ಾ>ರೆ. Tರಂತರ ಅ#ಾFತE . ಒಂೇ ಜನEವನು Dೋದರೂ ಕೂRಾ.Hನ&' ಎಲ'ರೂ ಒಂೇ ?ಾಗ ಅನುಸ$ಸುವMದು ಎಂದೂ .

ಅದ$ಂದ =ಾಮ. ಅದರ Iಂರುವ .¾ಂದು ಇಂ ಯದ&' -ಾಗ-ೆ5ೕಷ. /ಾಗು zೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ(=ಾಮ.ಾಧಕನ ಹೆಗಳL.ೕ ಇಂ ಯದ&' ತುಂtೆ.ಾರ¡ೆ†ಂದ ನಮE 'IಟBನು . ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ಯುದ¨ ?ಾಡು<ಾಗ ಕೂRಾ -ಾಗ-ೆ5ೕಷವನು ಮನYÄನ&' ಇಟುB=ೊಳozೇಡ. -ಾಗ ೆ5ೕಷಗlೆ ವಶ<ಾಗzಾರದು. ಅದು ಇDೊಬx$ೆ Yಗzಾರದು ಎನುವMದು ಪ . ನನದು ಎನುವ ಅ. ಆದ-ೆ DಾವM ಎಂದೂ ಈ zೇಕು zೇಡಗlೆ.HಾCDೆ! ಅಂದ-ೆ ದು¾ೕಧನ ಸಾHಗ ಸಂೋಷ zೇಡ. ಅದು ಇDೊಬx$ೆ Y\>ತು ಆಗ ೆ5ೕಷ. ಅ&' ಲuÅ ಸಾ Dೆ8ೆಸುಾH˜ ೆ'. Attachment).ೇಹದ zೆಸುೆ ಇರುತHೆ. ಅವM Tನ . ಅವM Tನ Tಜ ಶತು ಗಳL" ಎಂದು. DಾವM ಈ ಶತು ಗlೆ ಬ&rಾಗೆ. ಇಷB ಆಗೆ.Hೆ.ಾಧDೆಯ ಾ$ೆ ಅಡÏೋRೆ. ಇದು ನನನು ಾ$ತ[‚ಸುವ ಬಯ=ೆ¾ೕ ಅಥ<ಾ ˆೕಲ=ೆ> ತರುವ ಬಯ=ೆ¾ೕ? Iೕೆ ಾರ ?ಾ ನಮE ಬಯ=ೆಗಳ ಶು¨ೕಕರಣ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. rಾವMದನು /ೆಚುk /ೆಚುk ಬಯಸುೆHೕ¤ೕ ಅದ$ಂದ /ೆಚುk /ೆಚುk ದುಃಖ\>ೕRಾಗುೆHೕ<ೆ. ನಮE ಇಂ ಯಗಳ&' ಎರಡು ಷಯಗಳL ನಮE ಶತು ಗ˜ಾ =ೆಲಸ ?ಾಡುತH<ೆ. ಒಂದು ವಸುHವನು ಬಯYೆವM.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಇಂ ಯಸF ಇಂ ಯಸFಅ…ೇ -ಾಗ ೆ5ೕwೌ ವFವY½ೌ | ತ¾ೕಃ ನ ವಶž ಅಗೆ¶ೕ© ೌ I ಅಸF ಪ$ಪಂƒDೌ--ಒಂೊಂದು ಇಂ ಯದ ಷಯದಲೂ' ಒಲವM ಹೆತನಗಳL ತುಂt<ೆ. ನನೆ zೇಕು.ೆÄಂಬ . ಇದು ನಮE ಪ ವೃ.ಾಧFಲ'. Desire). ಅನು-ಾಗ (Possessiveness) ನಮEನು ಅಧಃಪತನ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ. ಏ=ೆ ಬಯಸು.ದು! pೆ ೕrಾ  ಸ5ಧfೕ ಗುಣಃ ಪರಧ?ಾ© ಸ5ನು°»ಾ© । ಸ5ಧˆೕ Tಧನಂ pೆ ೕಯಃ ಪರಧfೕ ಭrಾವಹಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ॥೩೫॥ Page 117 . ಅದು Yಗ&ಲ' ಆಗ YಟುB.Hಯ Iಂರುವ ಅಹಂ=ಾರ(Ego). ನಮE ಪ . ಅ<ೇ . ಸ5ಂತ ಮಗ ಅ¢ಮನುF ಸಾHಗ ದುಃಖ zೇಡ ಎನುವ ಯುದ¨ಪ*ವ \?ಾ. =ೇವಲ DಾFrಾDಾFಯದ /ೋ-ಾಟ ಎನುವ T&ಪHೆ†ಂದ /ೋ-ಾಡು ಎನು. =ಾಮ-=ೊ ೕಧ ತುಂtರುತHೆ.ಾರ¡ೆ†ಂದ ಬಯ=ೆಗಳ ಶು¨ೕಕರಣ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. ನಮE ಇಂ ಯಗಳನು Dಾ<ೇ pೆ'ೕ°ಸzೇಕು. ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಇರತಕ> ೊಡÏ ೋಷ ಬಯ=ೆ. ಆಗ ಅ&' . ಬಯ=ೆಯನು Yೕ„ತೊlಸೆ ˆೕ8ೆ ಬರಲು . ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ -ಾಗ(ಇಷB ಪಡುವMದು. ಇಷBಪಡುವMದು--ಾಗ.ಾ5ಥ-ೆ5ೕಷ<ೇನು.Hೆ. ಅದ$ಂದ =ೋಪ. ನನ ಇಂ ಯ ಏನನು ಬಯಸು. <ೇದದ&' /ೇಳLವಂೆ zೇಪಸುವಂೆ DಾವM ನಮE ಮನ. ಅವMಗlೆ ಬ&rಾಗzಾರದು. Y\>ತು ಆದ-ೆ ಅದು DಾವM ಅಂದು=ೊಂಡಂೆ ಇಲ' ಆಗ =ೋಪ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ಎಂದೂ ಈ zೇಕು zೇಡಗಳ ಾಸDಾಗzೇಡ.ೆ5ೕಷ.

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 pೆ ೕrಾ  ಸ5 ಧಮಃ ಗುಣಃ ಪರಧ?ಾ© ಸು ಅನು°»ಾ© | ಸ5ಧˆೕ Tಧನž pೆ ೕಯಃ ಪರಧಮಃ ಭಯ ಆವಹಃ -.Jೆ ಅವರ ಸಹಜ<ಾದ ಸ5Jಾವದ&'ೆ. ಆದುದ$ಂದ ಸ5ಧಮ QಾಲDೆ ?ಾಡು. ಪ*ರುಷಃ | ಅTಚ¶  ಅ[ <ಾwೆ¥ೕಯ ಬ8ಾ© ಇವ T¾ೕ1ತಃ-ಓ <ಾwೆ¥ೕಯ. ಪ*ರುಷಃ । ಅTಚ¶ನ[ <ಾwೆ¥ೕಯ ಬ8ಾವ T¾ೕ1ತಃ ॥೩೬॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ =ೇlದನು ಅಥ =ೇನ ಪ ಯುಕHಃ ಅಯž Qಾಪž ಚರ. Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಪ . ಪರ ಧಮವನು ಎಷುB ಪ$ಪ*ಣ<ಾ ಆಚ$Yದರೂ ಅದ$ಂದ ಒl.Y ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಅವರ ಭಷFವನು ರೂ[ಸzೇಕು. ಅದು ಅಸಹF ಅಥ<ಾ ಭಯಂಕರ. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಅಥ =ೇನ ಪ ಯು=ೊHೕಯಂ Qಾಪಂ ಚರ. ಪ . "Qಾಪ ಪMಣFದ ಅ$ದೂC. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "Tನ ಸ5ಧಮ ಆಚರvೆಯ&' ನೂFನೆ ಇದCರೂ. ಸ5Jಾವ ಸಹಜ ಧಮದ&' . ಅದು ಪರ\ೕಯ ಧಮವನು ಆಚ$ಸುವMದ\>ಂತ pೆ ೕಷ»" ಎಂದು. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ತಂೆ-ಾ† ತಮE ಅ¢ರುVಯನು ಮಕ>ಳ ˆೕ8ೆ /ೇರೆ. ಇಲ'ದC-ೆ ಅವರ ಭಷFವನು /ಾಳL ?ಾದಂಾಗುತHೆ. 1ೕವ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ನಮE ಧಮ. ಮಕ>ಳ Tಜ ಸ5Jಾವವನು ಗುರು. ಮನುಷF Qಾಪ ?ಾಡುಾHDೆ. ಪರ\ೕಯ ಧಮ ಅದ\>ಂತ ಭಯಂಕರ. ತನೆ ಇಷBರದCರೂ rಾ-ೋ ಬಲವಂತಂದ ?ಾYದಂೆ! ಇದು rಾರ Qೆ ೕರvೆ? ಕೃಷ¥ನ ಉಪೇಶವನು =ೇlದ ˆೕ8ೆ ಅಜುನ ನಮE-TˆEಲ'$ೆ ಬರುವಂಥಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದ ಪ pೆಯನು /ಾಕುಾHDೆ.ಲ'. ಅದು ಸ5ಧಮ. -ಾಗ ೆ5ೕಷವನು tಟುB /ೋ-ಾಡು ಎನು. ಮನುಷF =ೆಲ¤ˆE ತಪM‚ ?ಾಡುಾHDೆ-ಇದು ಏ=ೆ? ನಮೆ ಸ$-ತ[‚ನ ಅ$ದೂC ಏ=ೆ ತಪ‚ನು ?ಾಡುೆHೕ<ೆ? ?ಾಡzಾರದು ಅTYದCನು ?ಾಡುವಂೆ Qೆ ೕ-ೇ[ಸುವ ಶ\H rಾವMದು? DಾವM zೇಡ<ೆಂದರೂ ನಮE ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 118 .HಾCDೆ ಕೃಷ¥. ಮಕ>ಳ ಪ . ?ಾಡzಾರದ =ೆಲಸ ಎಂದು .ಾ<ಾದರೂ ˆೕಲು.¾ಬxನೂ ತನ 1ೕವ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ =ಾಯ TವIಸzೇ=ೇ /ೊರತು ಇDಾFರೊCೕ ಧಮವನು ಅನುಸ$Y ಅಲ'. ಇ&' ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದು ಅಜುನನ ಸ5Jಾವ ಧಮ.ತನ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಪರ\ೕಯ<ಾದ ಧಮವನು ೆDಾ ಆಚ$ಸುವMದ\>ಂತಲೂ. ಅ-ೆಬ-ೆrಾrಾದರೂ ಸಹಜ ಧಮವನು ಆಚ$ಸುವMದು „ಲು. ನಮE ಸಹಜ ಸ5Jಾವ rಾವMೋ ಅದನು DಾವM ?ಾಡzೇ=ೇ ನಃ ಅನFವನಲ'. ಅದನು tಟುB ಆತ ತಪಸುÄ ?ಾಡುವMದ=ೆ> =ಾೆ /ೋಗುವMದು ಆತನ ಸ5ಧಮ=ೆ> ರುದ¨. ಇದು ಸಹಜ \ £.¾ಂದು 1ೕವಕೂ> ಅದರೆCೕ ಆದ ಸ5JಾವರುತHೆ /ಾಗು ಅದನು ಬದ&ಸಲು ಬರುವMಲ'.lದೂC.

HರುತHೆ. ಏ=ೆ? rಾವ ದುಷB ಶ\H (.ಂದಷೂB ತ¡ಯದ /ೊೆBzಾಕ. ಇದು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 =ೈಯ&' ?ಾಸುವ ಶ\H rಾವMದು?" ಇದು ಅಜುನನ ಪ pೆ. ¢ೕಷEೊ ೕvಾಾಯರು ಆ =ಾಲದ ಮ/ಾ ಾTಗಳL. ಎಲ'ವMದಕೂ> ಮೂಲ=ಾರಣ ನfEಳರುವ ಬಯ=ೆ. ನfEಳೆ =ಾಲDೇ„ ಬಂದು ಕೂತ-ೆ ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ DಾವM ತಪM‚ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ.ಾಧDಾ ಪಥದ&' ಹೆ£ಂದು . “ಬಯYದ ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುವವರನು ಒದY=ೊಡುವವ ಮತುH ಎ8ಾ' ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುವ ಮ/ಾಶ\Hrಾ Tಂ. YABನ ಬರದ&' ಮನುಷF ಎಷುB ತಪM‚ ?ಾಡುಾHDೆ ಎಂದು /ೇಳLವMದೂ ಕಷB. ಒಬx ಅಪ-ೋ™ ಾT ಕೂRಾ ಈ ˆೕ&ನ ತಪ‚ನು ?ಾಡುಾHDೆ ಎನುವ ಅಥದ&' ಈ ಪದ ಇ&' ಬಳ=ೆrಾೆ. ಒಂದು ಅQೇ‡ೆಗಳL /ಾಗು ಅQೇ‡ೆ ಈRೇರೆ ಇಾCಗ =ೋಪ. ಮ/ಾJಾರತದ&' Dೋಾಗ ನಮೆ ಇದ=ೆ> ಅDೇಕ ಉಾಹರvೆಗಳL YಗುತH<ೆ. ಮೂಲಭೂತ<ಾ Dೋದ-ೆ ಮನುಷF ತಪM‚ ?ಾಡುವMದ=ೆ> ಎರಡು ಸಂಗ. ಆದ-ೆ rಾವMೋ =ಾರಣಂದ.lಸು” ಎನುವ Jಾವ ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ. 'ವೃ°¥' ಅಂದ-ೆ ಬಯYದ ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುವವ.ಗಳL =ಾರಣ. ಇದನು ?ಾಸುವವನು =ಾಮದ ಅ¢?ಾTrಾದ ದುಷB ಶ\H '=ಾಲDೇ„'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 119 . ರೋಗುಣಂದ ಇದರ ಹುಟುB. ತಪM‚ ಎಂದು . rಾವMೋ ಒಂದು ಬಯ=ೆ ನಮEನು =ಾಡು.lದCರೂ ಸಹ ದು¾ೕಧನನ ಕRೆ ಯುದ¨=ೆ> Tಂತರು. ಇಷBರದCರೂ ನ„Eಂದ ಬಲವಂತ<ಾ =ೆಲಸ ?ಾಸುವ ಶ\H rಾವMದು ಎನುವMದನು . ಮ/ಾQಾತಕಗಳ ತವರು. ಆ ಬಯ=ೆಯನು ತಪM‚ ?ಾಡುವ ಮುÃೇನ ಈRೇ$Y=ೊಳoಬಹುದು ಎನುವ Qೆ ೕರvೆ (temptation) ನಮE&'ರುತHೆ. ಇದನು ಈ .ೈಾನ) ನfEಳದುC ಈ =ೆಲಸವನು ?ಾಸುತHೆ? ಎನುವ ಮೂಲಭೂತ<ಾದ ಪ pೆಯನು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ ಮುಂ$ಸುಾHDೆ. ಈ $ೕ. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು '<ಾwೆ¥ೕಯ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. /ಾಗು ಎಲ'$ಗೂ ಆಶ ಯಾತ '<ಾwೆ¥ೕಯ'.ರುವ Tೕನು. 'ವೃ°¥' ಅನುವMದು <ೈಕ ಪದ.l. ಇ&' 'ಪ*ರುಷ' ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ. ಬಯYದ ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುವವ$ೆ. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ =ಾಮ ಏಷ =ೊ ೕಧ ಏಷ ರೋಗುಣಸಮುದäವಃ। ಮ/ಾಶDೋ ಮ/ಾQಾQಾE ೆ¨ãೕನ„ಹ <ೈ$ಣž ॥೩೭॥ ಭಗ<ಾನು<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: =ಾಮಃ ಏಷಃ =ೊ ೕಧಃ ಏಷಃ ರಜಃ ಗುಣ ಸಮುದäವಃ | ಮ/ಾ ಅಶನಃ ಮ/ಾQಾQಾE ¨ ಏನž ಇಹ <ೈ$ಣž--Qಾಪವನು Qೆ ೕ-ೇ[ಸುವ ಶ\H =ಾಮ (=ಾಮದ ಅ¢?ಾTrಾದ =ಾಲDೇ„) ಇದರೇ ರೂQಾಂತರ YಟುB.

ಇದDೇ ಕು-ಾTನ&' Iೕೆ /ೇlಾC-ೆ "Drive them out from where you have been driven out". Iೕೆ ಇದು zೆ˜ೆದು=ೊಂಡು /ೋಗುತHೆ. ಅದ=ೆ> ಎಷುB ಔತಣ /ಾ\ದರೂ ಮೆH zೇಕು ಅನುತHೆ. ಆತನ ಬಯ=ೆ /ೆಚುk ಸಂಬಳ ಪRೆಯುವತH ಹ$ಯುತHೆ. ಮನುಷFನ&'ರುವ ರೋಗುಣ -ಾಗ-ೆ5ೕಷವನು zೆ˜ೆಸುತHೆ. ಅದ=ೆ> ಎಷುB ಆ/ಾರ /ಾ\ದರೂ /ೊೆB ತುಂಬುವMಲ'! ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ಉಾಹರvೆ ಎಂದ-ೆ ಒಬx =ೆಲಸ=ಾ> ಅ8ೆಾಡು. =ೊ˜ೆ†ಂದ ಕನ ಕದಂೆ(ಮನಸುÄ). ಗಭ=ೋಶ ಭೂ ಣವನು ಮುVkದಂೆ ದುಜನರನು] -ಾಗ ೆ5ೕಷಗಳL /ೇೆ ನಮE ಕಣ¥ನು ಕಟುBತH<ೆ ಎನುವMದ=ೆ> ಒಂದು ಸುಂದರ ವರvೆಯನು ಕೃಷ¥ ಇ&' =ೊABಾCDೆ. ಎಲ'ವನು zೆಳಗು. Iೕೆ DಾವM ತಪM‚ ?ಾಡುವMದನು ಒY=ೊಂಡ-ೆ ಅದು 'ಮ/ಾಶನ' <ಾಗುತHೆ. ಭಗವಂತ zೆಂ\ಯಂೆ.ೆ. ಆಗ ಆತTೆ /ೊೆB Qಾೆ ಒಂದು =ೆಲಸ Y\>ದ-ೆ . ಎ8ಾ' =ೊ ೕಧದ Iಂೆ ಅಥIೕನ =ಾಮರುತHೆ. ಎ&'ಯವ-ೆೆ ಅಂದ-ೆ ಅದು ನ„Eಂದ ?ಾಡzಾರದ =ೆಲಸವನು ?ಾಸುತHೆ. ಎಂದೂ ತೃ[H ಇರುವMೇ ಇಲ'. Tೕನು TೕDಾ ಬದುಕು.ೆಯನು ಈRೇ$Y=ೊಳLoವ ಛಲ=ೆ> tದCವ ಬ ಹEಹತFಗೂ /ೇಸುವMಲ' ಎನುತHೆ pಾಸº! ಆದC$ಂದ ನಮE fದಲ ಶತು -ಾಗ-ೆ5ೕಷ.Hರುವ zೆಂ\. ನಮಗೂ ಭಗವಂತTಗು ನಡು<ೆ ರೋಗುಣದ ಪರೆ zೆಂ\ಯನು ಸು.ಾಕು ಎನುವ ಅ¢Qಾ ಯರುತHೆ. ಗಭ =ೋಶಂದ ಭೂ ಣ ಕದಂೆ(1ೕವ).ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ತಪM‚ ?ಾ =ೊDೆೆ ಪpಾkಾಪ ಪಡುೆHೕ<ೆ. =ೊ˜ೆ ಕನಯನು =ೆYದಂೆ ಮಧFಮರನು. =ಾಮಲ'ೆ =ೊ ೕಧಲ'. ಒˆE =ೆಲಸ Y\>ತು. ಇದು . -ಾಗ ೆ5ೕಷಗಳL ನಮE ವF\Hತ5ವನು ಸೂ-ೆ ?ಾ ಾವM ಆಳL. ಅದು ಾನೂ zೆಳಗುತHೆ /ಾಗು ಎಲ'ವನೂ zೆಳಸುತHೆ. ಇನು -ಾಜಸ$ೆ ಕೃಷ¥ =ೊಡುವ ದೃwಾBಂತ ಮY ಬlದ ಕನ.ಾ. =ಾಮಂದ ಈ ಎ8ಾ' ಕದು=ೊಂೆ. /ೆಚುk Y\>ಾಗ ಮತHಷB-ಾ. ಈ zೆಂ\ೆ /ೊೆ ತುಂtಾಗ ಅದು =ಾಣುವMಲ' /ಾಗು zೆಳಗುವMಲ'. ತನ ಆ. ಈ =ೊ ೕಧ ಎನುವMದ=ೆ> ಮೂಲ =ಾಮ. ಮನಸುÄ ಎನುವ ಕನೆ ರೋಗುಣ ಎನುವ =ೊ˜ೆ ಬlದಂೆ ಎನುಾHDೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 120 .HರುಾHDೆ. ಅವನು /ೊರೋಸು. ಅದರ ಬೆ ಎಚkರವIಸzೇಕು. ಧೂˆೕDಾ ಯೇ ವIಯ…ಾದpೆqೕ ಮ8ೇನ ಚ । ಯ…ೋ8ೆxೕDಾವೃೋ ಗಭಸH…ಾ ೇDೇದ?ಾವೃತž ॥೩೮॥ ಧೂˆೕನ ಅ ಯೇ ವIಃ ಯ…ಾ ಆದಶಃ ಮ8ೇನ ಚ | ಯ…ಾ ಉ8ೆxೕನ ಆವೃತಃ ಗಭಃ ತ…ಾ ೇನ ಇದž ಆವೃತž -/ೊೆ†ಂದ zೆಂ\ ಕದಂೆ (ಭಗವಂತ).Hದ /ೊೆಯಂೆ.HಾCವಲ'.5ಕ ಮನುಷFTೆ ಕೃಷ¥ =ೊಟB ದೃwಾBಂತ. ಅದು TDೊಳದುC Tನನು ಆಳರ&. ನಮE ರೋ ಗುಣ /ೊೆಯಂೆ.[/ೊೆ zೆಂ\ಯನು ಕದಂೆ =ಾಮ ಸಜÎನರನು ಕಯುತHೆ.

=ೊDೆ†ಲ'ದ ಈ =ಾಮ<ೆಂಬುದು .ಇಂ ಯಗಳL. \ೆ =ೇಳLವ. ಮೂೆ ಮೂಸುವ. ಅದ=ೆ> ಎಷುB ಬYದರೂ ಅದು . 1ೕವಾತ<ೆನುವ ಮ$ಯನು ರೋಗುಣ ಎನುವ fೆBಯ&'ಟBಂೆ. ಇದು ಬಲ'ವರ . ಕುಂ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಕೃಷ¥.1ೕವ=ೆ> 'ಭೂ ಣದಂೆ' ಎಲ'ವ* ಕತHಲು. -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ನಮE ಕಡು <ೈ$. ಕನೆ ಹVkದ ಮYಯಂೆಅಂತಃ=ಾರಣ=ೆ> ಆವರಣ ಈ ರೋಗುಣ.lವನೂ ಕದು ಮಂ=ಾಸುತHೆ. ಅ&' DಾವM ಅದನು Tಗ Iಸೇ ಇದC-ೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ ಅದು ನಮE Page 121 . ಅಥ<ಾ -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ಎಂದು .ಾಧಕನನು ಕಂೆಸುತHೆ. ಆವೃತಂ ಾನˆೕೇನ ಾTDೋ TತF<ೈ$vಾ । =ಾಮರೂQೇಣ =ೌಂೇಯ ದುಷೂ‚-ೇvಾನ8ೇನ ಚ ॥೩೯॥ ಆವೃತž ಾನž ಏೇನ ಾTನಃ TತF<ೈ$vಾ | =ಾಮ ರೂQೇಣ =ೌಂೇಯ ದುಷೂ‚-ೇಣ ಅನ8ೇನ ಚ -. ಾಮಸ$ೆ ಕೃಷ¥ನ ದೃwಾBಂತ ಗಭVೕಲದ&'ರುವ ಭೂ ಣ. ಾನಲ'ದವTೆ ಾನ ಬರದಂೆ-ತRೆೋRೆrಾ Tಲು'ತHೆ.l ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅದು ಎಷುB ಭಯಂಕರ ಎಂದ-ೆ ಅದನು 'ಬಯ=ೆಯ zೆಂ\' ಎನಬಹುದು. Iೕೆ zೆಂ\ೆ /ೊೆಯಂೆ-ಭಗವಂತTೆ ಆವರಣ ಈ ರೋ ಗುಣ.ಾಧಕನ Vರಶತು . ಇ&' ನಮೆ ನಮE Tಜ <ೈ$ ನಮE =ಾಮ ಅಥ<ಾ ಬಯ=ೆ. ಕಣು¥ ೆ-ೆದರೂ =ಾಣದು. ನಮE ಬಯ=ೆಗಳ ಸರ?ಾ8ೆ fದಲು ಬಂದು ಕೂರುವMದು ನಮE ಇಂ ಯದ&'. ಬು¨ ಈ =ಾಮದ Dೆ8ೆಾಣಗಳL. ಇಂ rಾ¡ ಮDೋ ಬು¨ರ. ಕ¡¥ೆ Dೋಡುವ. ಈ ರೋಗುಣದ ಪರೆ. ಎಲ'ವ* ಕತHಲು.l†ತು.ಓ =ೌಂೇಯ.ಾಕು ಎನದು.ಯಂತಹ ಮ/ಾ ಾ†ಯ ಮಗDಾದ Tೕನು ಈ =ಾಮ(ಬಯ=ೆ. ಮನಸುÄ. /ಾದC-ೆ ಈ <ೈ$ಯ Dೆ8ೆ rಾವMದು? ಇದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$YಾCDೆ. ಇವMಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು .ಾF|wಾ»ನಮುಚFೇ ಏೈfೕಹಯೆFೕಷ ಾನ?ಾವೃತF ೇIನž । ॥೪೦॥ ಇಂ rಾ¡ ಮನಃ ಬು¨ಃ ಅಸF ಅ|wಾ»ನž ಉಚFೇ | ಎೈಃ fೕಹಯ. ಅಂತಃಕರಣ =ೆಲಸ ?ಾಡೆ ಇಾCಗ ಭಗವಂತ =ಾಣುವMಲ' ಆಗ. zೆಂ\ಯಂೆ ಕಬlYದಷೂB ತೃ[H†ಲ'ೆ.lವನು ಕದು . ˆೖೆ ಮುಟುBವ-Iೕೆ ಒಂೊಂದು ಬಯ=ೆ ಒಂೊಂದು ರೂಪದ&' ಒಂೊಂದು ಇಂ ಯದ&' ಬಂದು ಕೂರುತHೆ. ಎಲ'ವ* ಇದೂC ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'ೆ ವFಥ<ಾಗುತHೆ.ಾನ ಬಂದವTೆ ಇದC ಾನ ಉಪ¾ೕಗ<ಾಗದಂೆ. ಏಷಃ ಾನž ಆವೃತF ೇIನž -. Attachment) ಎನುವ ಾನ -ೋ| ಶತು ವನು .

ಒˆE ಈ ಶತು ನಮE ಬು¨ಯನು ಆಕ „Yದ-ೆ ಮುಂೆ ಅದನು ೊRೆದು /ಾಕುವMದು ತುಂzಾ ಕಷB. ಇದು ಸವDಾಶದ ಮುನೂÄಚDೆ. ನಮE \ ˆೕ8ೆ tೕಳLತHೆ. ಆದ-ೆ =ಾಮDೆ ಎನುವ <ೈ$ಯ ಸಂಗ ?ಾಾಗ ಅದು ನಮEನು ಅಧಃQಾತ=ೆ> ತಳLoವ . ನಮE ಾನ(ಶ ವಣ)ವನು. 'ಅದನು tಟುB DಾTರ8ಾ-ೆ. ಾನ(ಮನನಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 122 . ಆತ ಇರುವ . Iೕೆ ನಮE <ೈ$ rಾರು.ಾE© ತ5ž ಇಂ rಾ¡ ಆೌ TಯಮF ಭರತ ಋಷಭ | QಾQಾEನž ಪ ಜI I ಏನž ಾನ ಾನ Dಾಶನž-ಅದ$ಂದ . ಇ&'ಂದ ಮುಂೆ ಬು¨. ಈ <ೈ$ಯನು ೆೆಯುವ ಪ$ಯನು ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ. ತ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಮನಸÄನು ಆಕ „ಸುತHೆ. ಮನಸುÄ 'ಅದು ನನಾಗzೇಕು.ಾ8ೆ(ಮನಸುÄ)ೆ ಕ-ೆದು. ಇದು =ಾಮDೆ ನಮE ಬು¨ಯನು ಆಕ „ಸುವ ಸೂಚDೆ.ಾಧನ<ಾಗುತHೆ. ನನೇ ಆಗzೇಕು (Possessiveness)' ಎಂದು ¾ೕVಸು. Dೋದ ˆೕ8ೆ ಮುಟBzೇಕು(.ೆ! Iೕೆ DಾವM ನˆE8ಾ' ಇಂ ಯದ&' ಈ =ಾಮDೆ ಎನುವ <ೈ$ೆ ù ೕಾÄಹ =ೊಡುೆHೕ<ೆ.ಾಧನ. fದಲು Tೕನು ಇಂ ಯಗಳನು ಹCನ&'$Y=ೊಂಡು. ಇದ$ಂದ =ಾಮDೆ ಎನುವMದು ನಮE 1ೕವನ ಧಮ<ಾಗುತHೆ. ಅ$ವನೂ ಆಳ<ಾದ Vಂತನ ಶ\Hಯನೂ /ಾಳL ೆಡವಬಲ' ಈ Qಾ[ಯನು ಒೊCೕಸು. ಅಲೂ' DಾವM ಸಲೊlYದ-ೆ ಅದು ಮುಂೆ ನಮE ಬು¨ಯನು ಆಕ „YtಡುತHೆ. DಾವM ಆ ಷಯಂದ ನಮೇನು ಉಪ¾ೕಗ ಆ ಬೆ ಗಮನ ಏ=ೆ ಹ$ಸzೇಕು ಎಂದು ¾ೕVಸುವMಲ'. ಓ ಭರತವಂಶದ ೕರ. ಈ Y½. ಅದನು tಟುB =ೇlದ ಷಯವನು Dೋಡಲು ಹಂಬ&ಸುೆHೕ<ೆ.ನಮE ೇಹ ಎನುವMದು ಾನದ ಮೂಲಕ ನಮEನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFವ . ಆಗ ಅದು T#ಾನ<ಾ ನಮE ಮನಸÄನು ಆಕ „ಸುತHೆ. ಏDೇ ಆಗ& Dಾನು ಅದನು ಪRೆಯ8ೇ zೇಕು' ಇಾF ¾ೕಚDೆಗಳL. ಇ&' 'ೇIನž' ಎನುವ ಪದ ಬಳ=ೆrಾೆ.ನzೇಕು ಮೂಸzೇಕು ಇಾF) ಎನುವ ಆ. Iೕೆ ಾನ=ೆ> ಭ ˆrಾರುವ ಈ ಮೂರು ಾಗದ&' ಕೂತು ಾನ=ೆ> ಪರೆrಾ Tಲು'ತHೆ ಈ ನಮE <ೈ$.ಯ&' ಬಯ=ೆ ಎನುವMದು Yಾ¨ಂತ<ಾ ನfEಳದುC ನಮEDೇ ಆಳLವMದ=ೆ> ಆರಂ¢ಸುತHೆ. ಇಂಥಹ ಮ/ಾ <ೈ$ಯನು DಾವM fದಲ ಹಂತದ8ೆ'ೕ Tಯಂ. ಸzೇಕು.Hೆ ಎಂದ-ೆ ಈ <ೈ$ ಮನಸÄನು ಆಕ „Yೆ ಎಂದಥ. ಉಾಹರvೆೆ ಒಂದು ಸಂಗ. ಈ ಶತು ನ fದಲ ಪ <ೇಶ ಾ5ರ<ಾದ ಇಂ ಯದ8ೆ'ೕ ಅದರ Tಯಂತ ಣ ?ಾಡzೇಕು. Iೕೆ ಅಂಗಳದ(ಇಂ ಯ) ಈ ಶತು ವನು fಗ. ನಂತರ ನಮE ನಡು ಮDೆಯ&'(ಬು¨) ಕುlo$Yದಂೆ. ಇದು ಈ ಪದದ Iಂರುವ Jಾ<ಾಥ.ಾ½ನ rಾವMದು /ಾಗು ಆತ /ೇೆ ನಮEನು ಆಕ „ಸುಾHDೆ ಎನುವ ವರvೆಯನು =ೊಟB ಕೃಷ¥.ಾE© ತ5„ಂ rಾvಾFೌ TಯಮF ಭರತಷಭ । QಾQಾEನಂ ಪ ಜI /ೆFೕನಂ ಾನಾನDಾಶನž ॥೪೧॥ ತ. ಮನಸುÄ Tರಂತರ<ಾ ಆ ಷಯದ ಬೆ ¾ೕVಸ8ಾರಂ¢ಸುತHೆ.

ನಮE VಂತDಾ ಶ\Hಯನು Dಾಶ?ಾಡಬಲ' ಈ ಮ/ಾ Qಾ[ಯನು ಓೊCಸು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.¾ಂದು ಇಂ ಯಕೂ> ಒಬx ಅ¢?ಾT ೇವೆ ಇಾCDೆ. ಬು¨†ಂಾೆರುವMದು ಆತE-ಅದು<ೇ ಆ ಭಗವಂತನ . ಮನYÄನ ಅ¢?ಾT ಒಬx ೇವೆ ಅ¢?ಾT. Iೕೆ ಪ . ಏವಂ ಬುೆ¨ೕಃ ಪರಂ ಬುಾ¨¦ ಸಂಸHJಾFಾEನ?ಾತEDಾ। ಜI ಶತು ಂ ಮ/ಾzಾ/ೋ =ಾಮರೂಪಂ ದು-ಾಸದž ॥೪೩॥ ಏವž ಬುೆ¨ೕಃ ಪರž ಬುಾ¨¦ ಸಂಸHಭF ಆಾEನž ಆಾEDಾ | ಜI ಶತು ž ಮ/ಾ zಾ/ೋ =ಾಮರೂಪž ದು-ಾಸದž-ಓ ಮ/ಾೕರ.. ನಮE ಇಂ ಯದ ¼ವ-Qಾವ. ಮೂಗು-ಅ¼5ೇವೆಗಳL .ಾ½ನ. ಕ¡¥ೆ ಸೂಯ.[ಇಂ rಾ¢?ಾT ೇವೆಗlಂತ ಮDೋ¢?ಾT ರುದ I$ಯ ೇವೆ]. I$ಯ ೇವೆ].ರುಾH-ೆ. ಬು¨ಂತಲು ಆೆರುವಂಥದು ಆ ಪರತತ5[ಬು¨ ?ಾTTಂತಲೂ ಬು¨ೋಚರDಾಗದ ಭಗವಂತ I$ಯತತ5].ಇಂ ಯಗlಂತ ಮನಸುÄ I$ಯ ಾಣ. ಪ . [ಇಂ rಾ¢?ಾTಗ˜ಾದ ಇಂಾ ಗಳL I$ಯ ೇವೆಗಳL].ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 T|#ಾFಸನ)ವನು /ಾಳLೆಡ. ಯಮ-ಮಲಮೂತ ಸಜDಾಂಗದ ಮತುH ದ™ ಸಂಾನ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪಟB ಅಂಗದ ೇವೆ.=ೈ-ಇಂದ (ಈತ ಸ<ೇಂ ಯದ ಒRೆಯ ಕೂRಾ /ೌದು). zಾ†ೆ ಅ. ಸುವ ೇವಾ ಶ\Hೆ ಶರvಾಗzೇಕು. ಮನYÄಂತ ಬು¨ I$ಯ ಾಣ[ಮDೋ¢?ಾTಂತ ಬು¨?ಾTT ಸರಸ5. Dಾ&ೆ-ವರುಣ. \ೆ ಚಂದ . Iೕೆ ೇವೆಗಳನು Qಾ ƒY ಅವರ ಸ/ಾಯ ಪRೆದು ದುಷB ಶ\H†ಂದ ದೂರ ಸ$ದು ಎಲ'ಕೂ> „8ಾದ ಆ ಪರತತ5ವನು .¾ಂದು ಇಂ ಯಗlಗೂ ಅ¢?ಾTೇವೆ ಇಂದ . ಬು¨ಯ ಅ¢?ಾT ಸರಸ5. /ೇೆ ದುಷB ಶ\Hಗl<ೆ¾ೕ /ಾೇ ನಮE ಒlತನು ಬಯಸುವ ೇವಾಶ\HಗಳL ನಮE ರ™vೆೆ Tಂ. =ಾಲು-ಇಂದ ಪMತ ಉQೇಂದ . ಆಗ ಆ ೇವಾ ಶ\Hಗಳ ಸ/ಾಯಂದ DಾವM ಾನವನು ಪRೆದು ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಹುದು.ಯರು.¾ಂದು ೇವೆಗಳ{ ನಮೆ ನಮE ಶತು Tಂದ Qಾ-ಾಗಲು ಸ/ಾಯ ?ಾಡುಾH-ೆ.ೇರzೇಕು. Iೕೆ ಬು¨ಗೂ Tಲುಕದ ಆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 123 . DಾವM ನಮE ಇಂ ಯ ಮನಸುÄ ಬು¨ಯನು Tಯಂ. ಆದ-ೆ /ೇೆ? ಇದ=ೆ> rಾರು ಸ/ಾಯ ?ಾಡುಾH-ೆ ? ಮುಂೆ =ೇl! ಇಂ rಾ¡ ಪ-ಾvಾFಹು$ಂ £ೕಭFಃ ಪರಂ ಮನಃ । ಮನಸಸುH ಪ-ಾ ಬು¨¾ೕ ಬುೆ¨ೕಃ ಪರತಸುH ಸಃ ॥೪೨॥ ಇಂ rಾ¡ ಪ-ಾ¡ ಆಹುಃ ಇಂ £ೕಭFಃ ಪರž ಮನಃ । ಮನಸಃ ತು ಪ-ಾ ಬು¨ಃ ಯಃ ಬುೆ¨ೕಃ ಪರತಃ ತು ಸಃ-ಇಂ ಯಗಳL[ಶ$ೕರ\>ಂತ] I$ಾದ ಾಣಗಳL. ನಮE ಪ .

ಾಧF. ಇ. Iೕೆ ಇಂ ಯ-ಮನಸುÄ-ಬು¨ೆ Tಲುಕದ ಆ ಪರತತ5ವನು . ಇದನು ಹಂತ ಹಂತ<ಾ ಗlಸzೇಕು. ಮನ. <ೇಕಂದ ಬೆಯನು tIದು.ೇರzೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ zೇಕು.ಾಧDೆಯ ಧ ˆಟB&ನ&' ಧ ೇವೆಗಳL ನಮೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಭಗವಂತನನು .ೕ¾ೕ#ಾFಯಃ ಮೂರDೇ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ Page 124 .ಾ?ಾನF$ೆ ಬಗದ =ಾಮ<ೆಂಬ ಹೆಯನು ಒೊCೕಸು.lದು. . ಭಗವಂತನನು . ಇ&' ಒಂದು ಎಚkರ ಅಗತF. ಇ&' /ೇlದ ವರvೆಯನು ನಮೆ =ೆಟB ಬಯ=ೆ ಹುABಾಗ Dೆನ[Y=ೊಂಡ-ೆ =ಾಲDೇ„ ಎನುವ -ಾ™ಸ ನfEಳೆ ನುಸುಳದಂೆ ತRೆಯಬಹುದು. . ಆದC$ಂದ ನಮE ಬು¨ಯನು ಭಗವಂತನ =ೈೊ[‚Y. ಆ ಕ<ಾಣವನು ಭಗವಂತನ =ೈಯ&' =ೊಟುB. ತೃ. ಒಂೇ ಸಲ ಈ ದುಷB ಶ\Hಯ ರುದ¨ /ೋ-ಾ ಜಯ ಗlಸುೆHೕDೆ ಎಂದ-ೆ ಅದು ಅ. ಸವ ೇವೆಗಳ ಸ/ಾಯಂದ =ಾಲDೇ„ ಎನುವ -ಾ™ಸನನು ಹಂತ ಹಂತ<ಾ ೆದುC. ದುಷB =ಾಮDೆಗಳ ರುದ¨ ೇವೆಗಳ ಸ/ಾಯಂದ /ೋ-ಾ fೕ™ವನು ಪRೆಯಬಹುದು. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಎ8ಾ' ಬಯ=ೆಗಳ{ =ೆಟBದCಲ'.ೇರು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.lದು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-03 ಪರತತ5ವನು .ೆÄಂಬ ಚಂಚಲ<ಾದ ಕುದು-ೆೆ ಬು¨£ಂಬ ಲಾಮನು ಕAB.

ರಹಸFಂ /ೆFೕತದುತHಮž ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಏವಂ ಪರಂಪ-ಾQಾ ಪH„ಮಂ -ಾಜಷ¾ೕದುಃ । ಸ =ಾ8ೇDೇಹ ಮಹಾ ¾ೕೋ ನಷBಃ ಪರಂತಪ ॥೨॥ ಏವž ಪರಂಪ-ಾ Qಾ ಪHž ಇಮž -ಾಜ ಋಷಯಃ ದುಃ | ಸಃ =ಾ8ೇನ ಇಹ ಮಹಾ ¾ೕಗಃ ನಷBಃ ಪರಂತಪ-Iೕೆ ಒಬx$ಂದ ಒಬx$ೆ ಹ$ದು ಬಂರುವ ಇದನು ಾTಗ˜ಾದ ಅರಸರು ಅ$. ಓ ಅ$ಗಳನು ತ$ದವDೆ.ಾಧನ ?ಾಗವನು Dಾನು ಸೂಯTೆ /ೇlೆC. ॥೩॥ Page 125 .ಾHರವನು .Dೊಂೆ ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ.ಾ5  ಮನ<ೇ Qಾ ಹ ಮನುಃ ಇ‡ಾ¦ಕ<ೇ ಅಬ ೕ© -ಅlರದ ಈ . ಮನು ಇ‡ಾ¦ಕುೆ /ೇlದC. Dಾಲ>Dೇ ಅ#ಾFಯದ&' ಭಗವಂತನ ಾನದ ಅ$ನ ಮುಖ ಮತುH ಕಮದ ಪ Jೇದಗಳನು ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ.ಾ5  ಮನ<ೇ Qಾ ಹ ಮನು$‡ಾ¦ಕ<ೇSಬ ೕ© ॥೧॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಇಮž ವಸ5ೇ ¾ೕಗž ù ೕಕH<ಾ  ಅಹž ಅವFಯž | ವ. ಆ ನಂತರ ಮೂರDೇ ಅ#ಾFಯದ&' ಕಮ¾ೕಗದ .ಇದನು ಈ ಅ#ಾFಯದ&' =ಾಣಬಹುದು.lYದ.ದCರು. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಇಮಂ ವಸ5ೇ ¾ೕಗಂ ù ೕಕH<ಾನಹಮವFಯž । ವ. Iಂೆ /ೇlದ ಾನ¾ೕಗ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗವDೇ ಸH$Y ಾನದ ಮಹತ5 ಮತುH ಕಮದ ಪ Jೇದಗಳ ೊೆೆ ಈ ಎರಡು ?ಾಗಂದ DಾವM ಪRೆಯತಕ>ಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮIˆ. ಈ ಅ#ಾFಯ ಕೃಷ¥ನ ?ಾ. ಸ ಏ<ಾಯಂ ಮrಾ ೇSದF ¾ೕಗಃ ù ೕಕHಃ ಪM-ಾತನಃ। ಭ=ೊHೕsY ˆೕ ಸÃಾ ೇ. ತುಂಬ =ಾಲದ ಬlಕ ಆ ಅ$ನ ಾ$ ಈ Dೆಲದ&' ಕಣE-ೆrಾ†ತು.ಾH[Y.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಅ#ಾFಯ Dಾಲು> Iಂೆ ಕೃಷ¥ ಾನ?ಾಗ ಮತುH ಕಮ?ಾಗದ ಬೆ ಎರಡDೇ ಅ#ಾFಯದ&' ಪ . ಸೂಯ ಮನುೆ /ೇlದC.

ಇದು ಅlರದ ೆF. ಆದರೂ Tನೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಆ ಪಂಚ-ಾತ ದ . ಭ\H /ಾಗು ಆ. ಇದDೇ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಅಜುನನTೆ ವ$ಸು. Iೕರು<ಾಗ ಉlದವರ QಾRೇನು" ಎನುವ ಧ}T ಈ ಪರಂತಪ ಎನುವ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ. ಾನ ಎನುವMದು ಅDಾ|TತF. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು "ಪರಂತಪ" ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ.HಾC-ೆ.Y. ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ ˆೕ&ABರುವ ಅQಾರ ೌರವ. ಈತTಂದ <ೈವಸ5ತ ಮನ5ಂತರದ ಅ¢?ಾTrಾದ ಮನುೆ ಈ ಾನ ಹ$ದು ಬಂತು.. ನಂತರ ಋ°ಗಳL Iೕೆ ಾನ ಪರಂಪ-ೆ zೆ˜ೆಯುತHೆ. ಈ ˆೕ&ನ ಮೂರು pೆq'ೕಕದ&' ಸೃ°Bಯ ಆ†ಂದ ಈ ಾನದ ಪರಂಪ-ೆ /ೇೆ zೆ˜ೆದುಬಂತು ಎನುವ Vತ ಣವನು ಕೃಷ¥ =ೊABಾCDೆ. Page 126 . ಸೂಯ ಭೂ„ಗೂ ೇವೆಗlಗೂ ಸಂಪಕ =ೊಡುವ ೇವೆ. ಇಂದು ಈ $ೕ.ಾCDೆ. "Tೕನು ಅಪ-ೋ™ ಾT. ಈ ಅDಾ|TತF<ಾದ ಾನ ಪರಂಪ-ೆ Tನ8ೆ'ೕ ಮ-ೆrಾಗು. ಅದನು ಪಂಚ-ಾತ ಎಂದು ಕ-ೆದರು. ಪಂಚ-ಾತ ಅನುವMದು <ೈಕ <ಾಙEಯದ ಾನ¾ೕಗ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗಗಳ ಸಮ°»ರೂಪ<ಾರುವಂತಹ ಗ ಂಥ. ಸಮಸH <ೇಾಥ ಸಂಗ ಹ<ಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ ಂಥ ರಚDೆrಾ†ತು.æಯೆಯನು ಗುರು. Iೕೆ ಪ ಪಂಚ ಸೃ°Brಾದ fದಲ8ೆ'ೕ ಪಂಚ-ಾತ ದ ಾನ ಚತುಮುಖTೆ /ಾಗು ೇವೆಗlೆ ಬಂತು. ನಂತರ ೇವೆಗಳL. ಪರಂತಪ ಎಂದ-ೆ ಸಾ ಭಗವಂತನನು ಾನದ ದೃ°B†ಂದ =ಾಣಬಲ'ವ.Hೆ. ಸೂಯ <ೈವಸ5ತ ಮನ5ಂತರದ&' ಇದನು ತನ ಮಗDಾದ ಇ‡ಾ¦ಕುೆ /ೇlದ.rಾ zಾlದ ಮ/ಾ -ಾಜ°. ಇದು ತುಂಬ ರಹಸF<ಾದ I$ಯ ಸಂಗ. . ಹ$ದು ಬಂದ ೆF ಕಣE-ೆrಾಗು.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಸಃ ಏವ ಅಯž ಮrಾ ೇ ಅದF ¾ೕಗಃ ù ೕಕHಃ ಪM-ಾತನಃ | ಭಕHಃ ಅY ˆೕ ಸÃಾ ಚ ಇ. <ಾಸHಕ<ಾ ಾನದ ಮೂಲ <ೇದಗಳL.ೕ ಸೃ°Bಯ ಆಯಲೂ' ಈ ೆF ಭಗವಂತTಂದ /ೇಳಲ‚ಡುತHೆ.Hೆ. ಜನ ಮ-ೆಯು.ಾರವನು ಸಂಗ ಹ ?ಾ. Iೕೆ ಈ ಾನ ೇವೆಗlಂದ ಭೂ8ೋಕ=ೆ> ಹ$ದು ಬಂತು. ರಹಸFž I ಏತ© ಉತHಮž-ಅೇ ಹ˜ೆಯ ಅ$ನ ಾ$ಯನು DಾTೕಗ Tನೆ /ೇlೆ -Tೕನು ನನ ಭಕH ಮತುH ೆ˜ೆಯ ಎನುವMದ=ಾ>. ಾನ Dಾಶ<ಾಲ'. ಆದ-ೆ fೕಹದ ಪರೆ ಅದನು ತRೆೆ. ಆದC$ಂದ Tನೆ Dಾನು ಈಗ ಆ ಾನವನು ಪMನಃ /ೇಳL. ಆದರೂ ಅದು ಆತTೆ Dೆನ[ೆ ಬರು. fಟB fದಲು ೇವೆಗಳL ಭಗವಂತTಂದ ಈ ಾನವನು ಪRೆದರು. ಪ . ಅDಾTತF<ಾದ ಅಪ*ವ<ಾದ ಈ ಾನವನು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ೇವೆಗlಂದ -ಾಜ°ಗಳL.Hಲ'. Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಅಜುನ ಆ =ಾಲದ ಮ/ಾ  ಾT. Tನ8ೆ'ೕ ಆ ಾನ ಪರಂಪ-ೆ ಇೆ.HಾCDೆ. ಈ ೇವೆಗಳ&' ಸೂಯನೂ ಒಬx. ಈತ ಭೂ8ೋಕದ&' ಚಕ ವ. ಮ/ಾ  ಾTrಾದ ಅಜುನ ಕೂRಾ ಈ ಾನವನು ಮ-ೆ.HೆCೕDೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾ5ಯಂಭುವ ಮನ5ಂತರದ&' ಭಗವಂತ ಪಂಚ-ಾತ ವನು ಚತುಮುಖTೆ ಉಪೇ¼Yದ. <ೇದದ .ಾರಸಂಗ ಹ<ೇ ಭಗವೕೆ. ಮನು ಇದನು ತನ ಮಗ ಇ‡ಾ¦ಕುೆ /ೇlದ. ಸೃ°Bಯ ಆಯ&'.

ಇಂತಹ ಅಮೂಲF ೆFಯ ದುರುಪ¾ೕಗ ಅ. . ಇಂಥ ರಹಸF<ಾದ ಷಯವನು Dಾನು 'Tನನು ಆ£> ?ಾ /ೇಳL.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 Dೆನ[ಸು. \ೕತನ. ಾನಂದ ಸ?ಾಜವನು fೕಸೊlಸಬಹುದು. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಅಪರಂ ಭವೋ ಜನE ಪರಂ ಜನE ವಸ5ತಃ । ಕಥˆೕತé ಾTೕrಾಂ ತ5?ಾೌ ù ೕಕH<ಾT. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಳLವl=ೆ†ಂದ fೕಸ ?ಾ ವಂVಸಬಹುದು.HೆCೕDೆ ಎಂದು ಕೃಷ¥ /ೇlಾCDೆ. ॥೪॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ =ೇlದನು: ಅಪರž ಭವತಃ ಜನE ಪರž ಜನE ವಸ5ತಃ | ಕಥž ಏತ© ಾTೕrಾž ತ5ž ಆೌ ù ೕಕH<ಾ  ಇ.ೕ ಸುಲಭ. ಾಸF. ಆತ ಭಗವಂತನನು ೆ˜ೆಯDಾ ಪ*1Yದ. ಇದ$ಂದ ಾನ ಪರಂಪ-ೆ ಹ$ದು ಬರ8ಾರದು. ಇನು ದುರುಪ¾ೕಗ. ಆ =ಾರಣ=ಾ> ಅದನು ರಹಸF<ಾಟBರು.ಂಗಳL I$ಯ. ಇ&' ರಹಸF<ಾದ ಾನವನು Tನೆ /ೇಳL. ಇ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು ಈ ಕು$ತು ಪ ¼ಸುಾHDೆ. ಸEರಣ.-Tೕನು ಹುABದುC ಇ. ಒಂದು ಅದರ ದುರುಪ¾ೕಗ /ಾಗು ಇDೊಂದು ಅದರ Tರುಪ¾ೕಗ.ಳLವl=ೆ ಇಲ'ದವರನು ತನ . /ಾರು<ಾಗ =ೋA-=ೋA ವಷಗಳ Iಂೆ ಸೂಯTೆ /ೇlೆ ಅಂದ-ೆ ಇದನು /ೇೆ ಅ…ೈಸ& ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಪ pೆ. ಈ ಎ8ಾ' =ಾರಣಂದ ಾನ ರಹಸF ಷಯ. ಸೂಯ fದಲು ಹುABದವನು. ಆ =ಾರಣ=ಾ> ಈ ಅಮೂಲF<ಾದ ಾನವನು Tನೆ /ೇlೆ" ಎಂದು. ವಂದನ.ಾಧFೆ ಇಾCಗ ಅದನು ರಹಸF<ಾಡzೇಕು. Page 127 . Iೕೆ ಾನಂದ ದುರುಪ¾ೕಗ<ಾಗುವ . ಸಖF /ಾಗು ಆತET<ೇದನ) ಒಂಾದ ಸಖF. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "Tೕನು ನನ ಭಕH ಮತುH ಸಖ. ಾನವನು ರಹಸF<ಾಡಲು ಎರಡು =ಾರಣೆ. ಇದನೂ ಕೂRಾ ರಹಸF<ಾಟBರು.Hೕೆೆ.lತುH. TೕDೇ fದಲು /ೇlದವನು ಎಂದ-ೆ ಇದನು /ೇೆ ಅ…ೈಸ&? ಾನ ಪರಂಪ-ೆಯನು ವ$ಸು<ಾಗ ಕೃಷ¥ "Dಾನು fದಲು ಸೂಯTೆ(ೇವೆಗlೆ) /ೇlೆ" ಎಂಾCDೆ. Qಾ ¡ Jಾwೆಯನೂ ಅಥ ?ಾ=ೊಳLoವ ೆF ನಮE&'ತುH. rಾರು ಾನವನು ಪRೆದು ಅದನು ತಮE ತ8ೆ?ಾ$ೆ =ೊಡ8ಾರ-ೋ ಅಂಥವ$ೆ ಾನವನು =ೊಡುವMದು ವFಥ.HೆCೕDೆ' ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥. Iಂೆ ¾ೕಗ Y¨†ಂದ ?ಾಯ<ಾಗುವ ೆF ಾTಗlೆ . ಕೃಷ¥ ಅಜುನTಂತ ಸು?ಾರು ಆರು .HಾCDೆ. Qಾದ. ಅಜುನನ ಭ\H ನವಧ ಭ\Hಯ&' (ಶ ವಣ. /ೊರತು ವFವ/ಾರ<ಾFQಾರ ?ಾಡುವMದ=ಾ> ಅಲ'. ಾನ ಇರುವMದು ನಮE ಅಂತರಂಗದ ಉಾ¨ರ=ೆ> /ಾಗು ಇDೊಬxರ ಉಾ¨ರದ ಾ$ ೋರುವMದ=ಾ>.ೇವನ. ಅಚನ.

ನನೆ ಅದು . ಜನE ಅಂದ-ೆ ಜನನ ಅಥ<ಾ ಹುಟುBವMದು.pೆq'ೕ-12). ಈ ಬೆ Qಾ ರಂಭದ8ೆ'ೕ ಪ . ಅೋS[ ಸನವFrಾಾE ಭೂಾDಾ„ೕಶ5-ೋS[ ಸ  । ಪ ಕೃ. Page 128 .T|rಾ Tಂತ ಮ/ಾಾT ಅಜುನ.ಮಯ<ಾದ ಶ$ೕರವನು /ೊಕು> ಾನ ಸ5ರೂಪಂದ8ೇ (ನನ ಸಹಜ ಸ5JಾವವDಾಧ$Y ನTೆ¶†ಂದ8ೇ ) ಮೂಬರು<ೆ.ಾ5ಮ|wಾ»ಯ ಸಂಭ<ಾ?ಾFತE?ಾಯrಾ ॥೬॥ ಅಜಃ ಅ[ ಸ  ಅವFಯ ಆಾE ಭೂಾDಾž ಈಶ5ರಃ ಅ[ ಸ  | ಪ ಕೃ. ಅವDೆಲ' Dಾನು ಬ8ೆ'. ಸೂ™Å ಶ$ೕರಂದ ಸೂ½ಲ ಶ$ೕರದ&' =ಾ¡Y=ೊಳLoವMದು ಜನನ. ಅದರ ಸಂಪ*ಣ ವರvೆ ಇ&' ಬರುತHೆ.ಾH[ಸ8ಾೆ.ಂ . ನಮE TˆEಲ'ರ ಪರ ಈ ಪ pೆಯನು /ಾಕುಾHDೆ.Hಲ'.ž . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಾಲ'. ಜಡವನು ಹುABತು ಎಂದು DಾವM ಕ-ೆಯುವMಲ'. rಾವ ಕಮಬಂಧನಲ'ದ ಸವ ಸಮಥDಾದ ಭಗವಂತ ಭೂ„ೇ=ೆ ಇlದು ಬರುಾHDೆ ಎನುವ ಪ pೆೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ಕೃಷ¥ ಉತH$YಾCDೆ. ಇwೆBೕ ಅಲ'ೆ ಎ8ಾ' ನರರ ಪ . ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ನನೆ /ಾಗು Tನೆ ಅDೇಕ ಹುಟುBಗಳL ಆ /ೋದವM. Dಾನು ಎ8ಾ' 1ೕಗಳ ಒRೆಯ$ಗೂ ಒRೆಯ. . ಅದ=ಾ> ಈ ಪ pೆಯನು /ಾ\ಾCDೆ.ಾ5ž ಅ|wಾ»ಯ ಸಂಭ<ಾ„ ಆತE?ಾಯrಾ-ನನೆ ಹುೆBಂಬುಲ'. ಬಹೂT ˆೕ ವF.ೕಾT ಜDಾET ತವ ಾಜುನ । ಾನFಹಂ <ೇದ ಸ<ಾ¡ ನ ತ5ಂ <ೇತ½ ಪರಂತಪ ॥೫॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು.ಾಯುವMದು ಅಂದ-ೆ ಸೂ™Åಶ$ೕರ ಸೂ½ಲಶ$ೕರವನು ೈ1ಸುವMದು.ೕಾT ಜDಾET ತವ ಚ ಅಜುನ | ಾT ಅಹž <ೇದ ಸ<ಾ¡ ನ ತ5ž <ೇತ½ ಪರಂತಪ-ಓ ಅಜುನ. ನನೆ ಹಲ<ಾರು ಹುಟುBಗಳL ಆ /ೋದವM. ಕೃಷ¥ /ೇlದC: "Dಾ<ೆಲ'ರೂ Iಂೆಯೂ ಇೆCವ* /ಾಗು ಈಗ ಇೆCೕ<ೆ ಮತುH ಮುಂೆಯೂ ಇರುೆHೕ<ೆ" ಎಂದು(ಅ-2 . ಓ ಅ$ಗಳನು ತ$ದವDೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಇ&' ಅಜುನTೆ ಸ5ಯಂ ಭಗವಂತTಂದ ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ ಪRೆಯುವ ಆ.lೆ ಆದ-ೆ ಪರಂತಪDಾದ Tನಗೂ ಈ ಾರ . ಇಲ'ೇ ಇರುವMದು ಹುಟುBವMಲ'. Tನೆ ಕೂRಾ. ನನ ೇಹ=ೆ> ಕೂRಾ .lಲ'" ಎಂದು.ಆದ-ೆ Tನೆ ೊ. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಬಹೂT ˆೕ ವF.ೆ. ಆದರೂ ನನಂ=ೆಯ&'ರುವ ಪ ಕೃ.

ಭಗವಂತ ತನ ಭಕHರ ಕಳಕlಯನು ಈRೇ$ಸುವMದ=ೊ>ಸ>ರ ಇಾ¶ಪ*ವಕ<ಾ ಾDೇ T„Yರುವ ಪ ಕೃ. ಭಗವಂತ ಭೂ„ೆ ಇlದು ಬರುವMದು ಆತನ ಾನದ ಮIˆ†ಂದ /ೊರತು rಾವMೋ ?ಾ£ಯ ಅ|ೕನDಾ ಅಲ'. Jಾರತ | ಅಭುFಾ½ನž ಅಧಮಸF ತಾ ಆಾEನž ಸೃಾ„ ಅಹž-ಓ Jಾರತ. ಆಗ Dಾನು ಧ-ೆlದು ಬರುೆHೕDೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. Dಾಶವ* ಇಲ'.ಾಧFಲ'. ಆತ ಅವFಯ. ಇಯ ಪ ಪಂಚದ&' rಾ<ಾಗ-rಾ<ಾಗ ಧಮ ಮ&ೕನ<ಾ ಅಧಮದ ಮುಂೆ . ನಮೆ ಸ5ಯಂ ನಮE 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ ಅ$<ೇ ಇಲ'-Iೕರು<ಾಗ ಭಗವಂತನನು ಅ$ಯುವMದು . ಇೕ ಶ5ದ8ೆ'ೕ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಭಗವಂತನ ಮIˆ ಆತE ?ಾ£. ಆದC$ಂದ ಎಲ'ವ* ಕಪM‚ tಳLಪM. ಆ Qಾ ¡ಗlೆ ಬಣ¥ವನು ಗ Iಸುವ ಶ\H ಇಲ' ಅwೆBೕ.ಒಂದು ೇಶ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದCಲ'. ಧಮ ಕ˜ೆಗುಂಾೆಲ'. Jಾರತ । ಅಭುFಾ½ನಮಧಮಸF ತಾSSಾEನಂ ಸೃಾಮFಹž ॥೭॥ ಯಾಯಾ I ಧಮಸF ಾ'Tಃ ಭವ. 1ೕವ=ೆ> ಕದ fೕಹದ ಪರೆ ಆತE ?ಾ£.ಾಧF<ೇ? ಈ =ಾರಣಂದ ನಮೆ ಭಗವಂತ QಾಂಚJೌ.ಯನು ?ಾಧFಮ<ಾ ಬಳY ಇlದು ಬರುಾHDೆ.ಾವM ಭಗವಂತTಲ'. Page 129 . ಆತTೆ ಹುಟುB ಅನುವMಲ'.ೋ8ೊ[‚=ೊಂಡು. ಆದ-ೆ Tಜ<ಾ ಪ ಪಂಚದ&' ಬಣ¥ೆ.ಕ ಶ$ೕರ ಹುAB Dಾಶ<ಾದಂೆ =ಾಣುತHೆ. ಅಧಮ ತ8ೆಯ. ಆತ ತನ ಸಹಜ ಸ5Jಾವಂದ ಸ5 ಇೆk†ಂದ ಮೂ ಬರುಾHDೆ.ಕ ಶ$ೕರದವನಂೆ =ಾಣುಾHDೆ.ಾ?ಾನF ಹುಟುB ಎನುವಂೆ =ಾಣುತHೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮೆ ಆತನ ಾDಾನಂದಮಯ ಶ$ೕರವನು =ಾಣಲು . ಭಗವಂತನ ಸ5ಂತ ಇೆk /ಾಗು ಾನ ಆತE ?ಾ£. ಇ&' ಬಂರುವ 'ಆತE ?ಾಯrಾ' ಅನುವ ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥಗl<ೆ. ಭಗವಂತ rಾವ =ಾರಣ=ೊ>ೕಸ>ರ ಭೂ„lದು ಬರುಾHDೆ? ಅದರ Iಂರುವ ೈೕ ಸಂಕಲ‚ ಏನು? ಈ ಪ pೆೆ ಉತHರ ಮುಂನ ಎರಡು pೆq'ೕಕದ&' =ಾಣಬಹುದು. /ಾೇ fೕಹದ ಪರೆಯ&' ಬದುಕುವ ನಮೆ ಭಗವಂತನ ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ ಶ$ೕರ =ಾ¡ಸುವMಲ'. ಆತ ನಶ5ರ<ಾದ ೇಹವನು /ೊತುH ಹುಟುBವMಲ'. ಯಾಯಾ I ಧಮಸF ಾ'Tಭವ.ೋಲುವMದು ಅಂದ-ೆ ಅದು ಒಂದು ಮDೆೆ. ಆದ-ೆ ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತTೆ ಹುಟೂB ಇಲ'. ನಮೆ .lದಂೆ =ೆಲವM Qಾ ¡ಗlೆ ಬಣ¥ =ಾಣುವMಲ'. ತ8ೆ =ೆಳಾ Tಲು'ವ ಪ ಸಂಗ ಬರುತHೋ. ಇ&' ಧಮ .Hಾೆಲ' Dಾನು ನನನು ಹುABY=ೊಳLoೆHೕDೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಸಮಸH 1ೕವ ಾತದ ಒRೆಯDಾದ ಭಗವಂತ ಅDೇಕ zಾ$ ಭೂ„ೆ ಇlದು ಬರುಾHDೆ. fೕಹದ ಪರೆಯ&' ಬದುಕುವ ನಮೆ ಇದು ಒಂದು . ಆದC$ಂದ ೇಹದ ಮೂಲಕ ಹುಟುB-. ಬದ&ೆ QಾಂಚJೌ. ಆದರೂ ಹುAB ಬರುಾHDೆ. ಇದು ಆತನ ಮIˆ. ಅವMಗಳ ಕ¡¥ೆ ಆ ಶ\H ಇಲ'.

ೈನFೊಂೆ ಾl ?ಾಾಗ ಓ /ೋದಂೆ ನAY. =ೊDೆಯಾ ಭಗವಂತ ಸ5ಯಂ ಅವಾರ<ೆತುHಾHDೆ. Iೕೆ tಡುಗRೆೊಂಡ -ಾಜಕು?ಾ$ಯರು ¼ೕಲ ಶಂ\ಸುವ ಸ?ಾಜ=ೆ> /ೆದ$ಾಗ ಅವ$ೆ ಅಭಯವನು =ೊಟುB.æಯ-ಾದವರನು(ೇವೆಗಳನು) ಭೂ„ೆ ಕಳLIಸುಾHDೆ.æಯರನು ಕಳLIಸುೆHೕDೆ' ಎನುವ /ಾಗು 'DಾDೇ ಅವತ$ಸುೆHೕDೆ' ಎನುವ ಎರಡು ಧ}T ಇೆ. ಶqರ. ಇನು ಆತನ „ತ ನರ=ಾಸುರ ಸು?ಾರು 16. ಪ$ಾ vಾಯ . ಜ-ಾಸಂಧ ಪ ಪಂಚದ ಮೂ8ೆ ಮೂ8ೆಯ&'ನ ಸು?ಾರು 22.ಾ½ಪDಾ…ಾಯ ಸಂಭ<ಾ„ ಯುೇಯುೇ ॥೮॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಅವರನು ಾDೇ ಮದು<ೆrಾ ಅವರ ೌರವವನು =ಾQಾದ.ೊಡÏ ಭೂ Jಾಗ<ಾತುH. ಕಂಸನನು =ೊಂದು ಶqರ. ಅವರು ಆಾಯಪMರುಷ-ಾ ಬಂದು ಸ?ಾಜವನು .ಾ|Y ಸತ5ಗುಣದ ತ8ೆ ಎತHದಂೆ ?ಾಾಗ. ಜ-ಾಸಂಧ ಕೃಷ¥ನ ˆೕ8ೆ ಸು?ಾರು 23 ಅ‡ೌI¡ .ಾ½[ಸುವ. ಆತನ =ೈ =ೆಳನ -ಾಜಕು?ಾ$ಯರನು tಡುಗRೆೊlYದ.100 -ಾಜಕು?ಾ$ಯರನು . /ಾಗು ಜನರನು ಸು&ೆ ?ಾಡುವ ಕುತಂತ ರೂ[YದC ಜ-ಾಸಂಧ. ಅಂನ Jಾರತ ಇಂನ Jಾರತದಂ. ಒಪ‚ಂದ ?ಾ=ೊಂಡು ಇೕ ಭೂ8ೋಕದ&' ತನೇ ಆದ ಏಕಚಕ |ಪತFವನು .800 -ಾಜಕು?ಾರರನು ತನ .ೇನನನು . ಇಂತಹ ಸಂದಭದ&' ಕೃಷ¥ ಅವತ$Yದ. ಬಂಾಗ ಭಗವಂತನ ಅವಾರ<ಾಗುತHೆ.ೆ-ೆಮDೆೆ /ಾಕುವಂೆ ಕುತಂತ ?ಾ.HಕAB. ಭಗವಂತ ತನನು ಾನು ಭೂ„ಯ ˆೕ8ೆ ಸೃ°BY=ೊಳLoಾHDೆ.ೕಯ<ಾ ಕಂಡು ಬಂಾಗ ಭಗವಂತ ಧಮ=ೆ> ತನೆ ಆ.HತುH.ೆ-ೆಯ&'ದC ಎ8ಾ' -ಾಜಕು?ಾರರರನು ಅವರವರ -ಾಜF=ೆ> ಕಳLIY=ೊಟB.ಯನು ಗಮTYಾಗ ಆ =ಾಲದ ಧಮದ QಾRೇನು ಎನುವMದು ಸ‚ಷB<ಾಗುತHೆ. ಇಂತಹ ವFವ. ಕಂಸTೆ ತನ ಮಗಳನು =ೊಟುB ಆತನನು ಎ. ಅದು ಅ. ಕೃಷ¥ನ ಅವಾರ<ಾದ ಸಮಯದ Y½. "ತಾSSಾEನಂ ಸೃಾಮFಹž" ಎನುವ&' 'Dಾನು ನನ ಆ. Iೕೆ ಇೕ ಭೂ8ೋಕ ಅಧಮದ ಾಸF=ೆ> ಗು$rಾಗುವ ಸಂದಭ ಬಂಾಗ ?ಾತ ಭಗವಂತನ ಅವಾರ ಭೂ8ೋಕದ&' ಆಗುತHೆ. ನರ=ಾಸುರನನು =ೊಂದು. Page 130 . ಅದರ&' ಯಶY5rಾದC ಜ-ಾಸಂಧ.ಅ&' ನRೆದ ಮಲ' ಯುದ¨ದ&' ¢ೕಮTಂದ ಜ-ಾಸಂಧನ ವೆrಾಗುವಂೆ ?ಾದ. ¢ೕwಾEಾಯ-ೊಂೆ pಾಂ. /ಾಗು ಆತನ .ರ&ಲ'. ದುಷB ಶ\HಗಳL ಭೂ„ಯ ˆೕ8ೆ Iತ . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಕೃಷ¥ನ ಅವಾರ ಆಗೇ ಇCದC-ೆ ಇೕ ಭೂ8ೋಕ ಈ Qಾ[ಗಳ =ೈವಶ<ಾಗು.ೇನನನು ಮರl -ಾಜನDಾ ?ಾದ ಕೃಷ¥.ೆ½ ಕೂRಾ ಕುYದು ಾಮಸ ಶ\HಗಳL ಜೃಂ¢Yಾಗ.ಾಧೂDಾಂ Dಾpಾಯ ಚ ದುಷjಾž । ಧಮಸಂ.ೋ8ಾಗುವ ಲ™ಣಗಳL Qಾ ಂ. ನಂತರ ¢ೕ?ಾಜುನ-ೊಂೆ ಜ-ಾಸಂಧನನು ಸಂ|Y.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಧಮ=ೆ> Dೆ8ೆ Yಗದ ಪ$Y½.ದುCಾH-ೆ.ೆ-ೆಯ&'ABದC.ೆ-ೆಮDೆಯ&'ABದC. .

?ಾž ಏ. Iೕೆ ಭಗವಂತನ ಾDಾನಂದಮಯ.H ತತ5ತಃ | ತF=ಾH¦ ೇಹž ಪMನಃ ಜನE ನ ಏ. ಸಜÎನರ ಮತುH ಪ ಪಂಚದ ಸಮಗ ರ™vೆಾ. . ಧಮವನು Dೆ8ೆೊlಸ8ೆಂದು ಯುಗ ಯುಗದಲೂ' ಮೂಬರುೆHೕDೆ.ಾ½ಪನ ಅ…ಾಯ ಸಂಭ<ಾ„ ಯುೇಯುೇ-ಸಜÎನರನು ಉlಸ8ೆಂದು. ಅಜುನ-ಅವನು ನನನು . ಇನು =ೆಲವM ಯುಗದ&' ಅವಾರ<ೇ ಇಲ'ರಬಹುದು. ೕತ-ಾಗಭಯ=ೊ ೕ#ಾ ಮನErಾ ?ಾಮುQಾ¼ ಾಃ ಬಹ¤ೕ ಾನತಪ.H ತತ5ತಃ । ತF=ಾH¦ ೇಹಂ ಪMನಜನE Dೈ. ಸಃ ಅಜುನ-Iೕೆ ನನ ಅ8ೌ\ಕ<ಾದ ಹುABನ.lನ ತಪYÄTಂದ . ಅವರ ಮುÃೇನ ಭಗವಂತನ ಧಮ ರ™vೆ ಯುಗ ಯುಗದಲೂ' Tರಂತರ. ಆತ ಅವತ$ಸುವMದು ˆೕ8ೆ /ೇlದ ಸಂದಭ ಬಂಾಗ ?ಾತ .ೕ ಯುಗದಲೂ' ಅವತ$ಸುಾHDೆ ಎಂದಥವಲ'. ಧಮದ tೕಜ tತHಲು ಭಗವಂತ ಭೂ8ೋಕದ&' ಅವತ$ಸುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಇ&' ಯುೇ ಯುೇ ಅನುವ&'ನ ಅಥ ‘ಯುಗ-ಯುಗದಲೂ'’. ಅ|wಾ»ನಂದ Y¨ಯನು ಪRೆದವರ ಬೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ.ಾ ಪ*ಾಃ ಮ© Jಾವž ಆಗಾಃ -.ೇ$ಾC-ೆ.ಾ ಪ*ಾ ಮಾäವ?ಾಗಾಃ । ॥೧೦॥ ೕತ -ಾಗ ಭಯ =ೊ ೕ#ಾಃ ಮ© ಮrಾ ?ಾž ಉQಾ¼ ಾಃ | ಬಹವಃ ಾನ ತಪ. ಅದು ನಮೆ fೕ™ ?ಾಗವನು ೋರಬಲ'ದು. ಜನE ಕಮ ಚ ˆೕ ವFˆೕವಂ ¾ೕ <ೇ. ಎ8ೆ'ಲೂ' ನನDೇ =ಾಣುವವರು(ನನ I$ˆಯನು ಅ$ತವರು) ನನೆ ಶರಣು ಬಂದವರು ಬಹಳ ಮಂ . =ೇಗರನು ಅlಸ8ೆಂದು. &ೕ8ಾಮಯ ಅವಾರದ ಅ$ವM ಯ…ಾವಾH(ತತ5ತಃ) ಅ$ತ-ೆ.ೋSಜುನ ॥೯॥ ಜನE ಕಮ ಚ ˆೕ ವFž ಏವž ಯಃ <ೇ. =ೇಡನು ?ಾ ಅದ$ಂದ 8ಾಭ ಪRೆದು ˆ-ೆಯುಾH-ೋ.ಾಧೂDಾž Dಾpಾಯ ಚ ದುಷjಾž | ಧಮ ಸಂ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಆJಾವರುವ ಅDೇಕ ಮ/ಾಪMರುಷರು ಯುಗಯುಗದಲೂ' ಬಂದು /ೋಗು. ಕಜÎದ Tಜವನ$ತವನು ೇಹವನು ೊ-ೆದು ಮರl ಹುಟುBವMಲ'. Page 131 . rಾರು ಸ?ಾಜ=ೆ> =ೆಟBದCನು.HರುಾH-ೆ. ?ಾˆೕ. ಒಂೊಂದು ಯುಗದ&' ಅDೇಕ ಅವಾರರಬಹುದು. ವF(Divine).-ಾಗ-ಭಯ-=ೊ ೕಧವನು ೊ-ೆದವರು.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಪ$ಾ vಾಯ . ಇದು ಮರು-ಹುABಲ'ದ fೕ™ವನು ಪRೆಯಲು zೇ=ಾದ ಒಂದು ಅಮೂಲF ಾನ.lೊಂಡು ನನನು . ಈ $ೕ. ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಪ .ೇರುಾHDೆ. ಅಂಥವರ ಪ*ಣDಾಶ=ಾ>.

ನಮE 1ೕವನದ ಪ .ೆದು. Attachment). ಇದ$ಂದ ನಮE ಬದುಕು ಪತ <ಾಗುತHೆ. Iೕೆ -ಾಗೆ5ೕಷದ =ೊ˜ೆ†ಂದ ಮುಕH-ಾದವರು ನನನು .ೆrಾರzೇಕು. ಮನEಯ-ಾಗzೇಕು.¾ಂದು ಕಮದ&' ಈ $ೕ.ೆ-ಭಗವಂತನನು =ಾಣವ ಆ.ೆ. ಅದ=ಾ> DಾವM ನಮE ಪ*ೆಯನು ಭಗವಂತನ pೇಷ ಭೂ. ಇರುವ ತುಳY. ನಮE ಇಲ' ಸಲ'ದ ಇಂ rಾ=ಾಂ‡ೆಗಳ ˆೕ8ೆ ನಮE =ೊಪರzೇಕು. ಅಶ5ತ½ವೃ™. ಓ Qಾಥ. ತುಳYಯ&' ಭಗವಂತನ pೇಷ ಭೂ.lದು.ಾದರೂ ಕRೆೆ ನDೆRೆೆ£ೕ ಬರುಾH-ೆ. Iೕೆ ಈ ಮೂರು ಶತು ಗಳನು DಾವM ಭಗವಂತನ ಪರೊlYಾಗ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಲು .ೇರುತHೆ. ೋವM ಇಾF ರೂಪದ&' ಪ*1ಸುೆHೕ<ೆ. ಒˆE DಾವM ಭಗವಂತನ VಂತDೆಯ&' ೊಡಾಗ ಈ -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗಳL ™ುಲ'ಕ<ಾ =ಾಣ8ಾರ¢ಸುತH<ೆ. ಅಡೆ ಎಂದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ತುಳY ಡವDೇ ಭಗವಂತDೆಂದು ನಂt ಪ*1ಸೇ. ದು-ಾ¢?ಾನವನು \ೆH.-ಾಗ. 'ಮನEಯ' ಅಂದ-ೆ 1ೕವನದ ಎ8ಾ' ನRೆಗಳ&' ಭಗವಂತನನು ತುಂtY=ೊಳLoವMದು ಮತುH 8ೌ\ಕ ಪ ೆಯನು ಕˆ ?ಾ=ೊಳLoವMದು.Hಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂಡು. rಾರು rಾವ $ೕ. ಭಗವಂತ ಸ¤ೕತHಮ ಎನುವ ಸತFವನ$ತು.ೆFಗlೆ =ಾರಣ<ಾದ ಒಲವM(ಆ. DಾವM ನಮE 1ೕವನದ ಸವ ಸಮ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಮೂರDೇ ಅ#ಾFಯದ =ೊDೆಯ&'(pೆq'ೕಕ-39) ಕೃಷ¥ /ೇlದಂೆ -ಾಗ ೆ5ೕwಾಗಳL ನಮE ಪರಮ ಶತು ಗಳL. ಭಯ-'ತಪM‚ ?ಾದ-ೆ ಭಗವಂತ ನನನು ™„ಸ8ಾರ' ಎನುವ ಭಯ<ಾzೇಕು.ಯ JಾವDೆಯನು zೆ˜ೆY=ೊಳLoವMದು ಒಂದು ತಪಸುÄ. DಾವM ನಮE -ಾಗ ೆ5ೕಷ=ೊ ೕಧದ&' ಕೂRಾ ಭಗವಂತನನು ಕುlo$Y=ೊಳozೇಕು! ನಮE ಆ. ಅಂ1=ೆ (ಭಯ) ಮತುH =ೋಪ(YಟುB)ವನು ೊ-ೆದು. ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುಾH-ೋ ಭಗವಂತ /ಾೆ£ೕ ಅನುಗ IಸುಾHDೆ. DಾವM rಾವ ರೂಪಂದ ಉQಾಸDೆ ?ಾದರೂ ಅದು ಶ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತನನು . ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. ೇವರ ಉQಾಸDೆೆ ಸ$rಾದ ಾ$ rಾವMದು? ಒಬxಬxರು ಒಂೊಂದು $ೕ.ೇಸುಾH-ೆ ಅವರನು /ಾೆ£ೕ Dಾನು ಅನುಗ IಸುೆHೕDೆ. ಆ ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾದವರು fೕ™ ?ಾಗವನು =ಾಣುಾH-ೆ.ಾಧF. Page 132 .ೇರುಾH-ೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. £ೕ ಯ…ಾ ?ಾಂ ಪ ಪದFಂೇ ಾಂಸH…ೈವ ಭಾಮFಹž । ಮಮ ವಾEನುವತಂೇ ಮನುwಾFಃ Qಾಥ ಸವಶಃ ॥೧೧॥ £ೕ ಯ…ಾ ?ಾž ಪ ಪದFಂೇ ಾ  ತ…ಾ ಏವ ಭಾ„ ಅಹž । ಮಮ ವಾE ಅನುವತಂೇ ಮನುwಾFಃ Qಾಥ ಸವಶಃ -rಾರು /ೇೆ ನನನು . ನಮE ರ™vೆೆ ಸಾ ಆತTಾCDೆ ಎಂದು . ಅದ$ಂದ ೊಂದಲ. ಏನು ಇೆ¾ೕ ಅದರ&' ಸಂೋಷಪಡುವMದನು ಮತುH ಏನು ಬಂೋ ಅದನು ಸಂೋಷಂದ Y5ೕಕ$ಸುವ ಮDೋವೃ. ಮನುಷFರು rಾವ ಾ$ಯ&' . ಆ<ೇಶ. ಆದ-ೆ ಇ&' ಒಂದು ಎಚkರ ಅಗತF.

ಆತTರದ ಸ½ಳಲ'. ಆತ ಸಾ ನಮE ರ™vೆ ?ಾಡುಾHDೆ. ಆದ-ೆ ನˆEಲ'ರನು =ಾQಾ ùೕ°ಸುವ ಶ\H ಒಂೇ ಎನುವ Tಜ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಈ $ೕ. ಭಗವಂತನನು ಧ ರೂಪದ&' ಪ*1ಸಬಹುದು. ಇದು ೇವೆಗಳ ಬೆ ನಮE&'ರುವ ಒಂದು ತಪM‚ ಕಲ‚Dೆ. ಕಮಾ ॥೧೨॥ =ಾಂ™ಂತಃ ಕಮvಾž Y¨ž ಯಜಂೇ ಇಹ ೇವಾಃ । uಪ ž I ?ಾನುwೇ 8ೋ=ೇ Y¨ಃ ಭವ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾರುವ ೇವೆಗಳL ಅDೇಕ. Tೕನು Tನ ೇವರನು ಕೃಷ¥ ಎಂದರೂ ಸ$.ಪ*ೆ ಎTಸ8ಾರದು. ೇವರು ಅDೇಕ ಅಲ' ಆತ ಒಬxDೆ.ೇರುತHೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತrಾ„.ಾಧDೆಯ&' ಅ.¾ಂದು \ £ಯ&' ನಮೆ ಭಗವಂತನ ಎಚkರ ಮತುH ಾನ ಅಗತF.lಯೆ. ಆ ಸ<ಾಂತrಾ„ ಭಗವಂತನನು . ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಫಲ Yಗಬಹುದು. ಅ8ಾ'ಹು ಎಂದರೂ ಸ$. =ಾಂ™ಂತಃ ಕಮvಾಂ Y¨ಂ ಯಜಂತ ಇಹ ೇವಾಃ uಪ ಂ I ?ಾನುwೇ 8ೋ=ೇ Y¨ಭವ. ಆದ-ೆ ಧ Jೋಗ=ಾ> ಧ ೇವೆಗಳನು ೇವ-ೆಂದು ಪ*1ಸುವMದು ಅ#ಾFತE . ಇದನು tಟುB ೇವೆಗಳDೇ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಪ*1Yದ-ೆ ಅದನು ೇವೆಗಳ{ ˆಚk8ಾರರು. ೇವತಗಳDೇ ಭಗವಂತDೆಂದು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. ಆದ-ೆ ಸವಶಕH ಭಗವಂತನ ಎಚkರ ಬಹಳ ಮುಖF. rಾವ /ೆಸ$Tಂದ ಭಗವಂತನನು ಕ-ೆದರೂ ಅದು ಸವಶಬC <ಾಚF ಭಗವಂತನ Dಾಮ ಎನುವ ಎಚkರ ಅಗತF. ಏ&' ಕುlತು ಪ*ಣ ಅಪvಾJಾವಂದ ಭಗವಂತನನು DೆDೆದರೂ ಅದು ಶ5ರೂ[ ಶ5ಂಭರನನು . ಕಮಾ -ಕಮಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲವನು ಬಯಸುವವರು ಇ&' ೇವೆಗಳನು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. ೇವೆಗಳ ಮುÃೇನ ಅಥ<ಾ ೇವೆಗಳ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವMದು ತಪ‚ಲ'.lರ&. ಇಂ ಯ Jೋಗ=ಾ> ?ಾಡುವ ಪ*ೆ. ಐIಕ ಸುಖವನು ಬಯY ಧ ೇವೆಗಳನು ಧ ಫಲ=ಾ> ಪ*1ಸುವMದು ನಮEನು pಾಶ5ತ<ಾದ fೕ™ ?ಾಗದತH =ೊಂRೊಯF8ಾರದು.ೇರುವ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ಪ*1ಸುವMದು ಅ#ಾFತE . ಮುಖF ಾರ. ಭಗವಂತನನು rಾವ ರೂಪದ8ೆ'ೕ ಪ*1ಸದರೂ ಐIಕ Jೋಗ=ಾ> ಪ*1ಸೆ. Page 133 . ಈ ಭೂ„ಯ&' ಕಮಂದ ಫಲ Y¨ ಒಡDೆ =ೈಗೂಡುತHೆಯಲ'<ೇ ? ನಮE&' =ೆಲವರು ೇವೆಗlಗು ಮತುH ಭಗವಂತTಗು ವFಾFಸ .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಪ*1ಸುವMದು ಮುಖF.ಆದ-ೆ ಅದು ಅಲ‚=ಾಲದುC. DಾವM ತ™ಣ ಫಲ ಪRೆಯುವ ಅQೇ‡ೆ†ಂದ ಭಗವಂತನನು ಮ-ೆತು ೇವೆಗಳ ಸಮೂಹವನು ಪ*1ಸುವ ಸಂಪ ಾಯವನು zೆ˜ೆY=ೊಂಡುtABೆCೕ<ೆ. Iೕೆ ನಮE ಪ . ೇವೆಗಳL fೕ™ ?ಾಗದ&' ನಮೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡಬಲ'ರು.ಾಧDೆrಾಗ8ಾರದು.

ಒಬx ಮನುಷFನ ಬಣ¥ ಅಂದ-ೆ ಏನು ? "ಆತನ ಬಣ¥ ಬಯ8ಾ†ತು" ಎಂದು .ಯನು ಸಂ\ೕಣ<ಾ ಕೂRಾ ಬಳಸುಾH-ೆ. ಒಂದು ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಆrಾಮರುವMದ$ಂದ ನಮೆ =ೆಲ¤ˆE ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. ಭಗವಂತDೇ Dಾಲು> ವಣಗಳನು ಸೃ°BYದ-ೆ ಈ ವಣJೇದ Jಾರತವನು tಟುB zೇ-ೆ ೇಶದ&' ಏ\ಲ' ಎಂದು ಪ ¼ಸುವವ$ಾC-ೆ. ಯ. ಎನುವMದ=ೆ> ಎರಡು ಅಥೆ. Page 134 . ವಣ ಅಂದ-ೆ ಬಣ¥. ಏತ$ಂದಲೂ ಬದ8ಾವvೆೊಳoದ Dಾನು ಅದನು ?ಾದರೂ Tಜ<ಾ ಏನನೂ ?ಾಡುವMಲ'<ೆಂದು . ಏ=ೆ ಸೃ°B ?ಾಾCDೆ? ಈ ಪ pೆೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಉತH$ಸುಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ತನ ಅವಾರದ ಉೆCೕಶ ಮತುH ರಹಸFವನು . ™. ಸಂಸjತದ&' ಒಂದು ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥಗlರುತH<ೆ. ಸ5Jಾವ <ೈಧFೆಯ ಮೂಲ<ೇನು? ಭಗವಂತ ಒಬxಬxರನು ಒಂೊಂದು $ೕ. ಾತುವಣFಂ ಮrಾ ಸೃಷBಂ ಗುಣಕಮJಾಗಶಃ । ತಸF ಕಾರಮ[ ?ಾಂ ದ¨ãಕಾರಮವFಯž ॥೧೩॥ ಾತುವಣFž ಮrಾ ಸೃಷBಂ ಗುಣಕಮ Jಾಗಶಃ । ತಸF ಕಾರž ಅ[ ?ಾž ¨ ಅಕಾರž ಅವFಯž -. ಬಹುೇವಾ <ಾದವನು ೊRೆದು /ಾ\ ೇವರು ಒಬxDೇ.. ಒಬxನ ಬಣ¥ ಬಯ8ಾಗುವMದು ಎಂದ-ೆ ಆತನ Tಜ ವF\Hತ5 ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಈ ಸೂ™Å ಅ$ಯದC-ೆ ಇ&' ನಮೆ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. ಆದ-ೆ ಒಬx ?ಾನವ ಇDೊಬxನಂ. ಒಂದು ಹುಟುBಗುಣ ಸ5Jಾವ(1ೕವ ಸ5Jಾವ-ಹುಟುB<ಾಗ8ೇ ಪRೆದು=ೊಂಡು ಬಂದುC. ೇವೆಗಳL ಹಲವM ಎನುವMದನು ಸ‚ಷBಪYದ /ಾಗು ಉQಾಸDೆ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನೂ ಸ‚ಷB<ಾ /ೇlದ.ಲ'. ™.l/ೇlದ ಕೃಷ¥. ಾ. ಯನ ಮDೆಯ&' ಹುABದ ಹುಡುಗ ™. ಮೂಲಭೂತ<ಾ Dೋದ-ೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' /ೇlರುವMದು ಾ. ಅಂತಹ ಾನಂದ Y¨ ಪRೆದ ಉಾಹರvೆ Tೕದ. (ಬದ8ಾವvೆೊಳoದ Dಾನು ಅದನು T„Yದವನು ಮತುH ನನನು rಾರೂ T„Yಲ' ಎಂದು . <ೈಶF ಮತುH ಶqದ . ನಮೆ .lದಂೆ Dಾಲು> ವಣಗಳL zಾ ಹEಣ. (zಾ ಹEಣರ ಮDೆಯ&' ಹುABದ ಹುಡುಗ zಾ ಹEಣ ಹುಡುಗ. ಯ ಹುಡುಗ). ಇDೊಂದು rಾವ ಮDೆಯ&' ಹುABದDೋ ಆ ಾ.ಾ?ಾನF<ಾ DಾವM /ೇಳLವMೆ.l. ವಣ ಮತುH ಾ. ಭಗವಂತನ ಈ ನುಯನು ತQಾ‚ ಅ…ೈಸುವವ-ೇ /ೆಚುk. ಈ ಸಂದಭದ&' ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದC$ಂದ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ವಣ ಎಂದ-ೆ ಮೂಲ ಹುಟುB ಸ5Jಾವ. ಮನುಕುಲದ ಸೃ°B ಈ ಭೂ„ಯ ˆೕ8ೆ ಭಗವಂತTಂಾ†ತು. ಗುಣಗಳL ಮತುH ಕಮಗಳ ಂಗಡvೆ†ಂದ Dಾಲು> ವಣಗಳ ಗುಂಪನು T„Yೆ.l) ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "Dಾನು ಗುಣಕಮJಾಗಶಃ Dಾಲು> ವಣಗಳನು ಸೃ°B ?ಾೆ ಎಂದು".ಯ ಬೆ ಅಲ'-ಬದ&ೆ Dಾಲು> ವಣಗಳ ಬೆ. ಮೂಲ ೆ§ಗುಣF=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC) ಅದು ವಣ.

=ಾರಣ ಈತನ ಸ5Jಾವ <ಾFQಾರ ಮತುH <ಾ¡ಜF(Production).T|ಸುತHೆ. ಯ. ಯDಾರಲೂಬಹುದು. rಾರೂ ಏಕವಣದವನಲ'. zಾ ಹEಣರ ಮDೆಯ&' ಹುಟುBವ ಹುಡುಗ zಾ ಹEಣ ಾ.ೇ<ಾ ಮDೋವೃ. ಈ ಗುಣ ಇಲ'ದವ ಮನುಷFDೇ ಅಲ'. ಶqದ ಎಂದ-ೆ ದುಃಖದ&' ಕರದವ ಎಂದಥ.. ತುಂzಾ =ೋಪ ಬಂಾಗ ˆೖ†ಂದ =ೆಂಪM \ರಣ. ಪMರುಷಸೂಕHದ&' ಈ Dಾಲು> ವಣಗಳನು ಆrಾ ವಣದ ಕಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ ೇಹದ Dಾಲು> Jಾಗ<ಾ ಈ $ೕ. ಾಮಸ-ಕಪM‚. <ೈಶF ಮತುH ಶqದ ಎನುವ /ೆಸರು =ೊಟBರು ಅwೆB. ಮನಸುÄ ಪ ಸನ<ಾಾCಗ ಹYರು \ರಣ.ಹುABದ ಮDೆೆ ಮತುH ತಂೆ-ಾ†ಯನು ಅವಲಂtY ಬರುವMದು. rಾವ ಸ5Jಾವ ನಮE&' /ೆಾkೆ¾ೕ(majority) DಾವM ಆ ವಣ=ೆ> .ೊಂಟದ Jಾಗ=ೆ> /ೋ&Yದರು. ಶqದ ಸ5Jಾವ ಎಷುB ಮುಖF ಎಂದ-ೆ ಈ ಸ5Jಾವ ಇಲ'ೆ zೇ-ೆ ಸ5Jಾವ=ೆ> zೆ8ೆ ಇಲ'.Y ಅದ=ೆ> zಾ ಹEಣ.T|ಸುತHೆ.H†ಂದ ?ಾಡzೇಕು.ೇ<ೆ ?ಾಡುವ . ನಮE JಾವDೆಗನುಗುಣ<ಾ ನಮE ೇಹ ಬಣ¥ದ \ರಣಗಳನು /ೊರ/ೊಮುEತHೆ[ಇದು . ಇದು ವಣವನು ಅವಲಂtY ಬಂದದುC. ಎಲ'ರಲೂ' ಎಲ' ಸ5JಾವರುತHೆ. ಆದ-ೆ ಆತ ಸ5Jಾವತಃ ™. ಇ&' ಬಣ¥ ಎಂದು /ೇಳಲು ಇDೊಂದು =ಾರಣೆ.ಾ.ಾ?ಾನF ಮನುಷFನ ಕ¡¥ೆ =ಾಣದು]. ನಮE ಸ5Jಾವ=ೆ> ಬಣ¥ೆ [ಇದು ನಮE ಕ¡¥ೆ =ಾಣದ ಬಣ¥].ೇರುೆHೕ<ೆ.ಾ?ಾ1ಕ -ಾಜ\ೕಯಂದ ಬಂದುC! 1ೕವಸ5Jಾವ ಮತುH ಕಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವಣವನು 1ೕವ=ೆ> ಹುಟುB<ಾಗ8ೇ =ೊABರುಾHDೆ. ಇದು ೇಹದ ಅQಾಯ. <ೈಶFನನು ೇಹದ . pೆ ೕಷ» ಾT-ದುರ '™ಾH'(=ೆಲಸದವಳ ಮಗ). ™. zಾ ಹEಣDಾದವನು ಸ?ಾಜ . ಈ ವಣವನು ಪ ಪಂಚದ ಮೂ8ೆ ಮೂ8ೆಯಲೂ' =ಾಣಬಹುದು. ಈತನ&' ಅ-ೆ. ಾ. ಒಂೇ ಮDೆಯ&' Dಾಲು> ವಣದ ಮಕ>ಳL ಹುಟBಲೂಬಹುದು. ಇಲ'ದC-ೆ ಅದು ಾನಾನ<ೆTಸುವMಲ'. ಅೇ <ೇದ<ಾFಸರ ಮಗ.ಾ?ಾನF<ಾ Iಂನ =ಾಲದ 1ೕವನ ಪದC. ಇದು .ಯ ಹುಡುಗ.ೇ<ಾ ಗುಣ ಮಹತ5<ಾರುತHೆ (Service Quality). ವಣ ಇಲ'ೆ ಸ?ಾಜ ಸುಗಮ<ಾ ನRೆಯದು. Jಾರತದ&' pಾಸº=ಾರರು ಇದನು ಗುರು. zೆಸHರ ಹುಡುಯ&' ಹುABದ <ೇದ<ಾFಸರು ಮ/ಾzಾ ಹEಣ. ವ$YಾC-ೆ: zಾ ಹEvೋಸF ಮುಖ?ಾYೕ© | zಾಹೂ -ಾಜನFಃ ಕೃತಃ | ಊರೂ ತದಸF ಯೆ5ೖಶFಃ | ಪಾäãಗž ಶqೊ ೕ ಅಾಯತ ೇಹ=ೆ> ಪಂಾಗ<ಾರುವ /ಾಗು ಪ*ೆಯ&' pೆ ೕಷ» ಎTYದ Qಾದವನು ಶqದ Tೆ /ೋ&Yದರು.lದ ಾTಯ ˆೖ†ಂದ Tೕಲ \ರಣ. Iೕೆ ಬಣ¥ ಸ5Jಾವವನು ಪ . ಆದ-ೆ ಇDೊಬxರ . Page 135 .lಾಗ ಸ‚ಷB<ಾ ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುವMದು ಒಂದು ಾರ. ಾನದ ಆಳ .ಯಂೆ <ೈಶFರು ಒಂದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಾ. ವಣ ಎನುವMದು ನಮE ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚ-ನಮE ಮೂಲ ಸ5Jಾವ. ಜನEತಃ ಆದ-ೆ ವಣಗಳನು ಗುಣಕಮಂದ JಾYರುವMದು. rಾ<ಾಗಲೂ DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮವನು .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಬಯ8ಾಗುವMದು. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಾDಾನಂದಮಯDಾದ ಭಗವಂತ TೕಲˆೕಘpಾFಮ. Iೕೆ ಬಣ¥ ನಮE ಒಳನ ಸ5Jಾವವನು ಪ .ೇ<ೆಯ JಾವDೆ†ಂದ ಾನಾನ ?ಾಡzೇಕು.ೊ. ˆೕ&ನ ವರವನು .Hೆ ಇರುವMಲ'. -ಾಜಸ-=ೆಂಪM. .5ಕ-tl. ಅwೆBೕ ಅಲ'ೆ ನಮE ಸ5Jಾವ ನfEಳನ ಒಂದು ಶ\H. .

lದವನು ಕಮದ . ಕಮ ಫಲದ ಅ¢?ಾನಲ'.ಈ ಮೂಲ ಗುಣಗಳನು /ೊಂರುಾHDೆ. ಕಮ ಅಂಟುವMದು 'ಇದು ನನದು'. "ಬದ8ಾವvೆೊಳoದ Dಾನು ಅದನು T„Yದವನು ಮತುH ನನನು rಾರೂ T„Yಲ' ಎಂದು . ಆತTೆ ಕಮದ ಪ$ಶ ಮ. ಇ&' ˆೕಲು-\ೕಳL ಎನುವ JಾವDೆ ಸಲ'. ಪ ಪಂಚದ T?ಾಣ ?ಾ.ೊಂಟ=ೆ> /ೋ&YಾC-ೆ. ನ ?ಾž ಕ?ಾ¡ &ಂಪಂ.HದCರು.ೆ½. 'ಇದನು ಅDಾTತF<ಾದ 1ೕವದ ಮೂಲ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಮತುH ಕಮಕ>ನುಗುಣ<ಾ Dಾನು ಈ ಭೂ„ ˆೕ8ೆ ಸೃ°BYೆ' ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥. ಯರ ಸ5Jಾವ ತಮE ೋಳxಲಂದ ಸ?ಾಜದ ರ™vೆ ?ಾಡುವMದು ಮತುH ಆಡlತ (Protection and Administration) DೆRೆಸುವMಾದC$ಂದ ಅವರನು ೋlೆ /ೋ&YಾC-ೆ.1ೕವವನು ಭಗವಂತ ಸೃ°BYಲ'. ಆತTೆ ಇDೊಬx ಕಾರTಲ'. Dಾಲು> ವಣದ fೕ™¾ೕಗF ?ಾನವರ ಸೃ°Bಯನು ಈ ಭೂ„ ˆೕ8ೆ ?ಾದ. ಆದC$ಂದ ಅವರನು . Iೕೆಂದು ನನನು .l" ಎಂದು ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ /ೇಳLಾHDೆ. ಭಗವಂತTೆ ಕಮದ ಅಂಟು ಅಥ<ಾ ನಂಟು ಇಲ'.lಯzೇ=ಾದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ<ೇDೆಂದ-ೆ. ನನೆ ಕಮಫಲದ ಬಯ=ೆ†ಲ'. ಸುಳLo /ೇಳದ.H zೆ˜ೆಸುವವ ಭಗವಂತ.Eಕ ವೕಕರಣ ಮತುH ವFವ. ?ಾಂ ¾ೕS¢ಾDಾ. ಇಂ ಯ Tಗ ಹ.ಾಧF. Page 136 . ಭಗವಂತ ಅವರವರ ಸ5Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ. ಸ5Jಾವತಃ zಾ ಹEಣ ಎTYದವನು ಸಾ ಭಗವಂತನ VಂತDೆ. ಇನು zಾ ಹEಣ ಸ5Jಾವ. 'Dಾನು ?ಾದುC' ಎನುವ ಅ¢?ಾನಾCಗ ?ಾತ . ಶ\H. ಇದು ಆ#ಾF. ಆತ ಎಲ'ವMದರ =ಾರಣ ಆದ-ೆ ಆತTೆ =ಾರಣ<ಾದ ಇDೊಂದು ವಸುH ಇಲ'. ™.ೆ-ೆಯ&' Y\> tೕಳನು. ಕಮ¢ನ ಸ ಬಧFೇ ॥೧೪॥ ನ ?ಾಂ ಕ?ಾ¡ &ಂಪಂ.ೇ$ದ-ೆ ?ಾತ ಒಂದು ಪ$ಪ*ಣ ಸ?ಾಜ T?ಾಣ<ಾಗಲು . ?ಾž ಯಃ ಅ¢ಾDಾ. ಇವರ ಮೂಲಕಮ ಾನದ ?ಾಗದಶನ(Wisdom). Iೕೆ ಈ Dಾಲು> ವಣಗಳL . ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಎಲ'ರ ಕಾರ. 1ೕವಸ5Jಾವದ =ಾಸ=ೊ>ಸ>ರ 1ೕವವನು t. ಎಲ'ರೂ fೕ™ ¾ೕಗF 1ೕವ-ೆ. 1ೕವದ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಅದ=ೆ> zೇ=ಾದ ೇಹ. ಆrಾಸ ಪ*ವಕ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಊ$Tಂದ ಇDೊಂದು ಊ$ೆ ಸಂಚ$ಸುಾH ತಮE <ಾFQಾರವನು ?ಾಡು. ಅದ=ೊ>ಂದು ಅY½ತ5 =ೊಟುB. "ಇದ$ಂದ ನನೆ rಾವ ಕಮವ* ಅಂಟುವMಲ'" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅವರವರ ಕಮ=ೆ> ತಕ>ಂೆ (ಗುಣಕಮ Jಾಗಶಃ) ಪ ಪಂಚ<ೆಂಬ ೋಟವನು T„Y. ಮುಖ<ಾಡ ಇಲ'ದ ಬದುಕು. ನ ˆೕ ಕಮ ಫ8ೇ ಸ‚/ಾ । ಇ. 1ೕವ ಮತುH 1ೕವಸ5Jಾವ ಅDಾTತF. ಕಮ¢ಃ ನ ಸಃ ಬಧFೇ-ಕಮಗಳL ನನನು ಅಂಟುವMಲ'. ಇ&' DಾವM . ಅದ=ಾ> ಇವರನು ತ8ೆೆ /ೋ&Yದರು. ಸಾ ಅಂತರಂಗ ಬIರಂಗ ಶು¨. ನ ˆೕ ಕಮಫ8ೇ ಸ‚/ಾ ಇ.

ಕೃಷ¥ T°>êೕಯೆಯನು ಉಗ <ಾ -ೋ|ಸುಾHDೆ. ಈ ಸತFವನು ಅ$ತವ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಕತೃತ5. ಇದು ಕೃಷ¥ನ Yಾ¨ಂತ. ಕಮvೋ ಹF[ zೋದ¨ವFಂ zೋದ¨ವFಂ ಚ ಕಮಣಃ । ಅಕಮಣಶk zೋದ¨ವFಂ ಗಹDಾ ಕಮvೋ ಗ. 'ನೂರು ವರುಷ ಬದುಕು ಆದ-ೆ ಕತವFಕಮ ?ಾ=ೊಂಡು ಬದುಕು. ಕವಯಃ ಅ[ ಅತ fೕIಾಃ ತ© ೇ ಕಮ ಪ ವ‡ಾㄠಯ© ಾಾ5 fೕ™ã. ಅ$ತು ಅದನು ತನ 1ೕವನದ&' ಅಳವY=ೊಂಡವ. rಾವMದು ಅಕಮ ಎಂಬ&' ಬಲ'ವರು ಗ&t&ೊಳLoಾH-ೆ.Hರzೇಕು. ಋ°-ಮುTಗಳL ?ಾದೂC ಇದDೇ . ?ಾಡುವ ಕಮವನು ಾನಪ*ವಕ<ಾ . Page 137 . ಕಮ¾ೕಗ ಮತುH ಾನ¾ೕಗ<ೆಂಬ ಉಭಯ ¾ೕಗಲ'ೆ ಭಗವಂತನ ಸಂ¾ೕಗಲ'" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.lದು’ ಕಮ ?ಾದರು.ೇ ಅಶುJಾ©-rಾವMದು ಕಮ. ಅದನು ಅ$ತು Tೕನು =ೇTಂದ Qಾ-ಾಗು<ೆ.ಾE© ತ5ಂ ಪ*<ೈಃ ಪ*ವತರಂ ಕೃತž ॥೧೫॥ ಏವž ಾಾ5 ಕೃತž ಕಮ ಪ*<ೈಃ ಅ[ ಮುಮು™ು¢ಃ ಕುರು ಕಮ ಏವ ತ. ಕವ¾ೕSಪFತ fೕIಾಃ । ತ© ೇ ಕಮ ಪ ವ‡ಾㄠಯ ಾಾ5 fೕ™ã.lದು ಅ¢?ಾನ-ಅಹಂ=ಾರ-ಫ8ಾQೇ‡ೆ ಇಲ'ೆ ?ಾಡzೇಕು. ಅದ$ಂದ IಂTಂದಲು ಇದುC I$ಯರು ?ಾ=ೊಂಡು ಬಂದ ಕಮವDೇ Tೕನು ?ಾಡು . ಫಲದ ಬಯ=ೆ ಇಲ'. ಕಮ ?ಾಡುವMದು ಎಂದ-ೆ ಎನDಾದರೂ ?ಾಡುವMದಲ'.ಾE© ತ5ž ಪ*<ೈಃ ಪ*ವ ತರž ಕೃತž-tಡುಗRೆ ಬಯYದ Iಂನವರು ಕೂRಾ Iೕೆ ‘.ೇSಶುJಾ© ॥೧೬॥ \ž ಕಮ \ž ಅಕಮ ಇ. T°>êೕಯDಾ ಬದುಕzೇಡ'.ಃ ॥೧೭॥ ಕಮಣಃ I ಅ[ zೋದ¨ವFž zೋದ¨ವFž ಚ ಕಮಣಃ | ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಕಮದ ಬಂಧನಂದ tY=ೊಳoಲು ‘T°>êೕಯೆ’ ಸುಲJೋQಾಯ ಎಂದು =ೆಲವರು ¾ೕVಸಬಹುದು. "Tನ Iಂನ -ಾಜ°ಗಳL. ನಮE 1ೕವಸ5Jಾವ(ವಣ)=ೆ> ತಕ>ಂೆ ಕಮ ನRೆಯು. ಏವಂ ಾಾ5 ಕೃತಂ ಕಮ ಪ*<ೈರ[ ಮುಮು™ು¢ಃ । ಕುರು ಕˆೖವ ತ. \ಂ ಕಮ \ಮಕˆೕ. ಅಂಥ ಕಮವನು Tನೆ . ಕಮ ಬಂಧನದ&' Y\>tೕಳನು.l/ೇಳLೆHೕDೆ.

lಯzೇಕು. ಉಾಹರvೆೆ <ೇದ<ಾFಸರು. ಆಕಮವನೂ ನ„Eಂದ .[ಕಮ ಬದ¨Dಾದ 1ೕವನ&' ಕಮ ಇಲ' ಎಂದು .lಯzೇಕು.lಯzೇಕು. <ೇದ<ಾFಸರ ಮಕ>ಳL Qಾಂಡು ಮತುH ಧೃತ-ಾಷÆ ದ<ೆಯ$ೆ ಹುABದ ಮಕ>ಳL. ಎನುವ&' ನಮೆ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. Page 138 . rಾವMದು ಅಧಮ.lದು ?ಾಡzೇಕು.ಾಧFಲ'.lದವನು.Hರು<ಾಗಲೂ ತTಂದ ಏನೂ ನRೆಲ' ಎಂದು . ೊಡÏೊಡÏ ಾTಗlಗೂ ಇದು . ಕಮದ Iಂೆ ಅನಂತ<ಾದ ಭಗವé ಶ\H =ೆಲಸ ?ಾಡು. ಕಮ ಎನುವMದು ತುಂzಾ \'ಷB<ಾದ ಷಯ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಅಕಮಣಃ ಚ zೋದ¨ವFž ಗಹDಾ ಕಮಣಃ ಗ.lಯzೇಕು. ಕ?ಾ.ಶ5ದ \ £ ನRೆಯು. ಒಂದು ೇಹದ&' ಭಗವಂತ ಅDೇಕ ರೂಪದ&'ದುC(ಕಮಣಃ) ಕಮ ?ಾಸುಾHDೆ. ಕಮಣFಕಮ ಯಃ ಪpೆFೕದಕಮ¡ ಚ ಕಮ ಯಃ । ಸ ಬು¨?ಾ  ಮನುwೆFೕಷು ಸ ಯುಕHಃ ಕೃತÄèಕಮಕೃ© ॥೧೮॥ ಕಮ¡ ಅಕಮ ಯಃ ಪpೆFೕ© ಅಕಮ¡ ಚ ಕಮ ಯಃ | ಸಃ ಬು¨?ಾ  ಮನುwೆFೕಷು ಸಃ ಯುಕHಃ ಕೃತÄèಕಮ ಕೃ© -. ಕಮದ ಬೆ .lಯುವMಲ'. rಾವMದು ಅಕಮ ಎನುವMದು ಾTಗlಗೂ ಕೂRಾ ೊಂದಲದ ಷಯ.ೕತDಾದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. rಾವMದು ಸ$. ಕೃಷ¥. ನಮE ಕಮ ಾನಪ*ವಕ<ಾರzೇಕು.lಯzೇಕು.lಯzೇಕು. ಕಮದ ನRೆ ಅತFಂತ ರಹಸF<ಾದದುC.Hೆ ಎಂದು .lಯುವMದು ಬಹಳ ಕಷB.lಯುವMದು ಅಷುB ಸುಲಭವಲ'. ನಮE&' DೆRೆಯತಕ> ಕಮ. ಆದC$ಂದ ಕಮ ಎಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವMದನು fದಲು Tನೆ /ೇಳLೆHೕDೆ. ಅಕಮ.lಯzೇಕು.lದವನು. Qಾಂಡವರು-ಗಂಡ ಇರು<ಾಗ ಪರಪMರುಷ$ೆ ಹುABದವರು! rಾವMದು ಧಮ? Qಾಂಡವರನು ಸಮƒಸುವMದು ಎಷುB ಸ$? <ೇದ<ಾFಸರನು ಮ/ಾಾT zಾ ಹEಣ ಎಂದು ಒಪM‚ವMದು . ಈ ಾನಲ'ೆ ಕಮದ ಮಮವನು ಅ$ಯಲು . ಇವರು ಮದು<ೆ ಆಗದ ಒಬx zೆಸHರ ಹುಡು†ಂದ ಹುABದ ಕDಾFಪMತ (=ಾTೕನ).ಃ -./ಾಸದ&'ನ =ೆಲವM ಷಯವನು Dೋದ-ೆ ನಮೆ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. ರುದ¨ ಕಮದ ಬೆಗೂ .lಯ8ೇzೇಕು. rಾವMದು ಕಮ rಾವMದು ಅಕಮ ಎಂದು . rಾವMದು ತಪM‚.HರುತHೆ ಎನುವ ಎಚkರ ನಮರzೇಕು. ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ಕೃಷ¥ ಕಮದ ಮಮವನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಇದ$ಂದ Tೕನು =ೇTಂದ Qಾ-ಾಗು<ೆ ಎನುಾHDೆ. ಅದನು DಾವM ಭಗವಂತTಂದ8ೇ . ಾನು ಏನು ?ಾಡಾCಗಲೂ ಶ5ದ \ £ ನRೆಯು. ಕಮ ಾFಗದ ಬೆಗೂ .lದವನು. ಆದ-ೆ ಇದನು . ಇ.ಕಮದ ಬೆಯೂ . rಾವMದು ಕಮ.[ಕಮವನು ನ„Eಂದ . ಕಮವನು ನ„Eಂದ .] ಕಮದ ನRೆ Tಗೂಢ<ಾದದುC.ಾಧF<ೇ? ಈ ಉಾಹರvೆಯನು Dೋಾಗ rಾವMದು ಧಮ. DಾವM ?ಾಡುವMದನು .

Tರಂತರ<ಾ ತನ ಕತವFವನು ?ಾಡು.HದC-ೆ TTಂಾ£ೕ \ £ ನRೆದCಲ'.ಾFಸ‚ದವಲ'<ೇ? /ಾೇ. ನಮE ಚಲDೆಯ Iಂೆ ಒಂದು ಮ/ಾ  ಾಲDಾ ಶ\H ಇೆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಈ ಇರು<ೆ ನTಂಾ ಆDೆ ಅ&'ಂದ ಇ&'ೆ ಬಂದು ತಲು[ತು ಎಂದು . Page 139 .lಯದು.ೇರುವMದು.HರುತHೆ. ಇ&' ಇರು<ೆಯ ಚಲDೆ ವFಥ-ಅದ$ಂದ ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'. ಕಮ ಏ&' ಇಲ' ಅ&' ಕಮ ಇೆ. ಈ ಭೂ„ ಇತರ ಗ ಹೊಲಗಳ ನಡುನ ಒಂದು Vಕ> tಂದು.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ ಅಧFಯನದ ೊೆೆ ಅ#ಾFತEದ ಅನುJಾವ zೇಕು. ಇೕ ಶ5ದ ಚಲDೆ¾ಂೆ DಾವM ಒಂದು ಘಟಕ<ಾೆCೕ<ೆ /ೊರತು.Hೆ. ಅದರ&' 'Dಾನು' ಎನುವMದು ಊIಸಲೂ ಅ. ಒಂದು ಆDೆ(ಈ ಶ5 ಚಕ ) ಅದರ ತ8ೆಯ ˆೕ8ೆ ಒಂದು ಪMಟB ಇರು<ೆ(.lದು=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. Tೕನು ಏನDಾದರೂ ?ಾಡು. ಅದ=ಾ> ಭಗವೕೆಯನು ಓಾ™ಣ.ಾ5ತಂತ ãೆ-ನನೆ rಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ'' ಎನುವ JಾವDೆ ನಮEದು. 'ಏ&' ಕಮೆ ಅ&' ಕಮಲ'. ಇದನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳoಲು ಒಂದು 8ೌ\ಕ ದೃwಾBಂತವನು DೋRೋಣ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಭಗವಂತನ&' ಎ8ಾ' ಕಮಗಳನು =ಾಣುವವನು] ಮನುಷFರ&' Tಜ<ಾ .ಾ?ಾನF ?ಾನವ). ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ಒಗAನಂೆ -ೋ#ಾJಾಸ<ಾರುವ ಹುಚುk /ೇl=ೆಯಂ. ಪ ಕೃ. ಅ#ಾFತEದ ಅನುಭವ ಇಲ'ೆ ಏನೂ .Hಲ'. ಇೕ ಬ /ಾEಂಡವನು(Cosmos) ೆೆದು=ೊಂಡ-ೆ. ಇದನು . DಾವM ನಮE&' ಕಮೆ ಎಂದು . ಆ tಂದುನ&' ನಮE ೇಶ ಇನೂ ಒಂದು Vಕ> tಂದು.ಾಧF<ಾದ tಂದು(very tiny and insignificant). ಇದು rಾ$ೆ . ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಸಂಸjತ ರಹ. ಅವDೇ .ೇರುತHೋ ಅ&'ೇ . ಅ#ಾFತEದ ಅನುಭವದ ಸ½ರದ&' DಾವM ಎಷುB ಆಳ=ೆ> ಇlಯುೆH¤ೕ ಅಷುB ಆಳ=ೆ> ೕೆ ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ. ಇರು<ೆ Tರಂತರ ತ8ೆ†ಂದ zಾಲದತH ಅಂದ-ೆ ಪ¼kಮಂದ ಪ*ವ=ೆ> /ೋಗು. 'ನನ&' ಕಮದ . ಈ ಶ5 ಚಕ Tರಂತರ. ಕಮ ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವ ಬೆ ಅತFಂತ -ೋಚಕ<ಾದ ಾರವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. ಆದ-ೆ ನಮE&'ರುವ ಕಮ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ. ಇದ=ೆ> ಈ pೆq'ೕಕ<ೇ ಉಾಹರvೆ. ಶ5\ £ DಾವM T°>êೕಯ-ಾದCರೂ ನRೆಯುತHೆ. rಾವMದು ಕಮವಲ'¤ೕ ಅದು ಕಮ.ಾFಥವMಳo Jಾwೆ(mystic language). ನನ&' \ £ ಇೆ ಎನುವ ಭ ˆಯನು tಟುBtಡು. ಆದ-ೆ DಾವM ?ಾತ ಈ ಬ /ಾEಂಡ<ೇ ನ„Eಂದ ನRೆಯು.lದ-ೆ? ಎಷುB /ಾ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.lದವ ಬು¨ವಂತ"!! ಇ&'ರುವ ಗೂRಾಥವನು . DಾವM ಎಲ' ?ಾದರೂ ಏನೂ ನRೆಯುವMಲ'.ೆ ಈ pೆq'ೕಕ! ಇ&' Iೕೆ /ೇಳ8ಾೆ: "ಕಮ ಇದC&' ಕಮ ಇಲ'.Hೆ.lೆ ಆತ ಬು¨ವಂತ" ಅಥ<ಾ "rಾವMದು ಕಮ¤ೕ ಅದು ಕಮವಲ'. ನಮE ಸ5ಂತಂದ ಏನೂ ಆಗು.Hೆ ಎನುವಂೆ ಅಹಂ=ಾರ ಪಡುೆHೕ<ೆ. ಆDೆ ಪ*ವಂದ ಪ¼kಮ=ೆ> /ೋಗು. ಈ ಸೃ°B ಚಕ ದ&' DಾವM ಏನು ?ಾಡಾCಗಲೂ ಸಹ \ £ Tರಂತರ<ಾ ನRೆಯು. ಎ8ಾ' ಕಮಗಳ ಫಲವನು ಪRೆದವನು. ಆದ-ೆ ಆDೆಯ ˆೕ8ೆ ಇರುವ ಈ ಇರು<ೆ rಾವ \>ನ&' ಚ&Yದರೂ ಅದು ಆDೆ ಎ&'ೆ .HರುತHೆ.lದವನು.ಾಧDೆಯ ಾ$ ಬಲ'ವನು.

ಸತFವನು . ಕೃಷ¥ ೕೆಯ&' ಈ ?ಾತನು ಪೇ ಪೇ /ೇಳLಾHDೆ. ಭಗವಂತ ಕಮ ?ಾದರೂ ಅವTೆ ಕಮದ 8ೇಪಲ'. ಇದು ಪ . rಾರ&' ಕಮದ 8ೇಪಲ' ಆತ ?ಾತ ಪ*ಣ ಫಲವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ಕಮ ಇದC&' ಕಮದ 8ೇಪಲ'. ಆತ ಕಮದ Tಜ<ಾದ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ಅದರ ಪ*ಣ ಫಲವನು ಪRೆಯುಾHDೆ.¾ಂದು \ £ಯ Iಂೆ ಮನುಷFನನು =ಾಡುವ ಸಮ. ಇದನು . Dಾನು ಸುಖ ಪಡzೇಕು. ನTಂಾ†ತು' ಎಂದು=ೊಂಡು . ಇದು ಕೃಷ¥ನ ಕಮದ ವರvೆ(definition). ನಮE 1ೕವನದ ೊಡಗು=ೆಯ Iಂೆ ಒಂದು =ಾಮDೆ. Dಾನು ಸ5ತಂತ ಅನುವ ಭ ˆ ಇಲ'. ನನ ಮDೆಮಂಯನು ಸುಖ<ಾಡzೇಕು ಎನುವ =ಾಮDೆ. ಆದC$ಂದ ಅವನು ?ಾಡುವ ಎಲ' ಕಮವ* ಫಲಪ ದ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಆದC$ಂದ 'Tನ ಕಮದ&' ಅಕಮವನು Dೋಡು’ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅಹಂ=ಾರ ಎನುವMದು ಎಷುB ಅQಾಯ=ಾ$ ಎಂದ-ೆ. ಅಹಂ=ಾರ ಎನುವMದು ಆ#ಾFತEದ ಾ$ ಅಲ'. DಾವM ಎಷುB ಕಮದ 8ೇಪವನು ಕ„E ?ಾ=ೊಂRೆ¤ೕ ಅಷುB ಕಮದ ಫಲವನು ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ. Page 140 . ೕೆ ಓದ ˆೕ8ೆ 'Dಾನು ೕೆಯನು ಓೆCೕDೆ' ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ ಬಂದು tಡುತHೆ! ಆದC$ಂದ ಾನ ಸಂQಾದDೆ ೊೆೆ ಒಂದು ಎಚkರ ಸಾ ಇರzೇಕು. ಆದ-ೆ ಸವ ಕತೃತ5ೆ. ಇದ=ಾ> ಇDೇDೋ #ಾನವನು ಅನುಸ$ಸುೆHೕ<ೆ.lದವ ಎಲ' ಕಮದ ಪ*ಣ ಫಲವನು ಪRೆಯುಾHDೆ.lಯುವMದ=ೊ>ೕಸ>ರ ಮನನ ?ಾದವ ಎಂದಥ. ಇದನು ಇನೂ tY ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ. ಅಂತವನು ಸಣ¥ ಕಮ ?ಾದರೂ ಮ/ಾ ಫಲವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. Iೕೆ ಸ$ ತಪM‚ .ಸಂಕಲ‚ ಇರುತHೆ. ಪRೆಯುವ ಬಯ=ೆಗಳನು ೊ-ೆದು ಎಲ' ಕಮಗಳಲು' ೊಡಗುವವನು ಅ$ನ zೆಂ\†ಂದ ಕಮಗಳನು ಸುಟBವನು. ಬಲ'ವರು ಅಂಥವನನು ಪಂತ ಎನುಾH-ೆ. ಕಮದ 8ೇಪದ&' tದCವನು 'Dಾನು ?ಾೆ. ಭಗವಂತನ QಾರಮFದ ಎಚkರಂದ ಅವನ 1ೕವನ ರೂಪMೊಂೆ.lದವ ಬು¨ವಂತ.ೆF. rಾವ =ಾಲಕೂ> ಅಹಂ=ಾರ=ೆ> ಒಳಾಗzಾರದು. ಯಸF ಸ<ೇ ಸ?ಾರಂJಾಃ =ಾಮಸಂಕಲ‚ವ1ಾಃ ಾDಾದಗ¨ಕ?ಾಣಂ ತ?ಾಹುಃ ಪಂತಂ ಬು#ಾಃ । ॥೧೯॥ ಯಸF ಸ<ೇ ಸ?ಾರಂJಾಃ =ಾಮ ಸಂಕಲ‚ವ1ಾಃ ಾನ ಅ ದಗ¨ ಕ?ಾಣž ತž ಆಹುಃ ಪಂತž ಬು#ಾಃ -.ರುY. ಅಹಂ=ಾರಂದ ಕಳV=ೊಳLoವMದು ಅ#ಾFತEದ&' ಅತFಂತ ಮಹತ5ದ ಷಯ.ೆ-ೆಯ&' Y\> ಒಾCಡುಾHDೆ. ಇಂಥವTೆ ಕತೃತ5 ಇದCರೂ ಅದರ ಅ¢?ಾನಲ'. Dಾನು ?ಾೆ ನTಂಾ†ತು ಅನುವ ಅಹಂ=ಾರಲ'. rಾವ ಕಮದ 8ೇಪಲ'ದ ಭಗವಂತನ&' ಎಲ' ಕಮೆ. ಸುವ ಶ5ಶ\Hrಾ ಭಗವಂತTಾCDೆ ಎಂದು .lದವ <ೇ\'. ಭಗವಂತನ&' ಕಮದ 8ೇಪಲ'. ತನ ಬಯ=ೆಯ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. Iೕೆ ತನ ಕಮವನು Tಯಂ.?ಾಡುವ ಬಯ=ೆ. 'ಯುಕHಃ' ಅಂದ-ೆ ಮನಸÄನು ಸತFದ ಕRೆೆ .

ಉೆ5ೕಗ(Tension). ಇದು '=ಾಮಸಂಕಲ‚ವಜF'.ಾದ<ಾ Y5ೕಕ$ಸು.ೋಗು /ಾ\=ೊಂಡು ಬದುಕುವವನು ಎಂದೂ ಎತHರ=ೆ>ೕರ8ಾರ.ೆ ಇರುವMಲ'. ಒಬx ಪಂತನ QಾಂತFವನು ಅವನ ನುಯ&' ಅಲ'. ಅದ$ಂದ ?ಾನYಕ <ಾFಕುಲೆ (Depression). Iೕೇ ?ಾಡzೇಕು. ಇದು ಇಲ'ದC-ೆ ಹಾpೆ (Disappointment) ಕABಟB ಬು. rಾ$ಗೂ ತ8ೆzಾಗದ ಭಗವಂತನ ಪಯಚುk ಎಂದು .ೆಗಳನು ತುಂt=ೊಂಡು rಾವMಾFವMೋ ಆ.rಾದ . ಇಂತೆCೕ zೇಕು ಎಂದು ಬಯಸೇ ಇರುವMದು =ಾಮಸಂಕಲ‚ವಜF]. ಆ. ಫಲದ ಬೆ ಅ. ಬಯYದCರ&' ಎಲ'ವ* =ೈಗೂಡುವMಲ'.ೇಹ ಒ˜ೆoಯದಲ'. ಅದನು ಸ5T¾ೕಗ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ ಎನುವMದನು ¾ೕVಸು. ಅದ$ಂದ ಇಂತದುC ನನೆ Yಗzೇಕು ಅನುವ ಬಯ=ೆ.ಕಮಫಲದ&' Dೇಹವನು ೊ-ೆದು. ಸಃ -. ಇಲ'ವ8ಾ' ಎಂದು ಸಂಕಟ ಪಡzೇಡ. ಇನು ಅ=ಾಲದ&' ಸಂಪತುH ಬಂಾಗ /ಾ-ಾಟ-ಅದ$ಂದ 1ೕವನ Dಾಶ! ಈ =ಾರಣಂದ ಬಂತು ಎಂಾಗ&. Tೕನು ಪ ಯತ¼ೕಲDಾಗು.ೆಗಳನು tಟುB T-ಾಳ<ಾ ಕತವF ?ಾಡು. ಉಬxzೇಡ. T$ೕuಸೆ ಬಂಾಗ /ಾ-ಾಡzೇಡ. ಬಂದCರ&' ಸಂೋಷಂದ ಬದುಕು. Page 141 .lದವನು[ಭಗವಂತನ ಆಸ-ೆಯ&'ದುC ಸಾ DೆಮE†ಂರುವವನು] ಕಮದ&' ೊಡದರೂ <ಾಸHವ<ಾ ಏನನೂ ?ಾಡುವMಲ'. ಇೊಂೆ ಮನುಷF /ಾrಾ DೆಮE†ಂದ ಬದುಕಲು ಇರುವ #ಾನ.rಾದ ಮಮೆ ಒ˜ೆoಯದಲ'.H! ಮನುಷF Iೕಾಗzೇಕು-/ಾಾಗzೇಕು ಎಂದು ಕನಸುಗಳ ಸರ?ಾ8ೆಯನು ಕಟುBಾH /ೋಗುಾHDೆ. ಇಂತವರನು ಾTಗಳL ‘ಾTಗ˜ೆಂದು’ ಗುರು. ಇಂತಹ ನRೆ ಉಳoವನು ಪಂತ ಎTಸುಾHDೆ. ಏನನು ರೂÛY=ೊಳLoಾHDೆ ಅದು ಮುಖF. =ೆಲವ$ೆ ಅದು zೇಕು. ಕಮ ಫಲದ&' ಅ. ಇದು zೇಕು ಎನುವ ಆ. ಭಗವಂತ ಏನು =ೊಟB ಅದನು ಪ .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಈRೇ$=ೆಾ ನಮEನು DಾವM ೊಡY=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಇದು ಕಮದ =ೊ˜ೆ ಅ$ನ zೆಂ\†ಂದ ಸ5ಚk<ಾಗು=ೆ. ಸಃ ॥೨೦॥ ತF=ಾH¦ ಕಮ ಫಲ ಅಸಂಗž TತF ತೃಪHಃ [ಅ]T-ಾಶ ಯಃ ಕಮ¡ ಅ¢ಪ ವೃತHಃ ಅ[ ನ ಏವ \ಂV© ಕ-ೋ. ನRೆಯ&' =ಾಣzೇಕು. ಬರzೇಕು ಎಂಾಗ& ತ8ೆ =ೆY=ೊಳozೇಡ. ಆಗ ಹಾpೆ. ಆದ-ೆ ಬಂಾಗ ಖು°rಾಗುತHೆ.ಸುಾH-ೆ. ಬರzೇಕು ಎಂದು T$ೕuಸzೇಡ. rಾ$ೆ ತನ ೊಡಗು=ೆಯ&' ಬಯ=ೆಗಳ ಸ‚ಶ ಇಲ'¤ೕ ಅವನು ಪಂತ. ಬರ&ಲ' ಎಂಾಗ&. ದುಗುಡ. ಭಗವಂತ Qೆ ೕರvೆ ?ಾದ ಬಂತು.ೆಯ zೆನುಹ. Tನ 1ೕವನದ&' Iೕೇ ಆಗzೇಕು. ಇಂತಹ ಅ$Tಂದ ?ಾದ ಕಮ ಸ5ಚ¶<ಾರುತHೆ. ಏನು ಬಂೋ ಅದರ&' ತೃ[HಪಡುವMದನು ಕ&. ಏನು ಬಂೋ ಬರ&. [ಏನೂ zೇಡ ಎಂದು ಬಯಸುವMದಲ'. ಾನು ಎಂದೂ ಇತರ ಬಯ=ೆಯೂ ಇಲ'ದ.H . ಮನುಷF ಏನನು /ೇಳLಾHDೆ ಅದು ಮುಖFವಲ'. ತF=ಾH¦ ಕಮಫ8ಾಸಂಗಂ TತFತೃùHೕ[S]T-ಾಶ ಯಃ । ಕಮಣF¢ಪ ವೃೊHೕS[ Dೈವ \ಂV© ಕ-ೋ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಮನYÄನ ತುಂಬ ಆ.

ಭಗವಂತ TತF ತೃಪH. Dಾನು-ನನದು ಎಂಬ Jಾವ ಮ-ೆrಾಗುತHೆ. ಕುಟುಂಬ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಎಲ'ವMದ\>ಂತ ˆೕ&ಾCDೆ ಎನುವ ಮಮವನು ಆತ ಅ$. Iೕೆ ತೃ[Hಯನು . fದಲು DಾವM ನಮE VತHವನು ಮತುH ಮನಸÄನು Tಯಂತ ಣದ&'ಟುB=ೊಳozೇಕು. \&xಷž ॥೨೧॥ T-ಾ¼ೕಃ ಯತ VತH ಆಾE ತFಕH ಸವ ಪ$ಗ ಹಃ | pಾ$ೕರž =ೇವಲž ಕಮ ಕುವ  ನ ಆùೕ.ಯಲೂ' ಸಂಯಮ ಇರ&. Tನ ಮನಸÄನು ತರzೇ. DಾವM ರೂÛ ?ಾ=ೊಂಡ-ೆ ಇದ$ಂದ ತೃಪH-ಾರಲು . ಇ&' ಪ$ಗ ಹ ಎಂದ-ೆ ಸಂ. Iೕೆ ಬದುಕುವ ?ಾನವ ಕಮದ&' ೊಡದCರೂ ಕೂRಾ ಏನನೂ ?ಾಡುವMಲ'. fದಲು 'ಯತVತHDಾಗು' ಅದ$ಂದ T-ಾ¼rಾಗು (be content with whatever you have ) ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.tಂಬ. tಟುBtಡು /ಾಗು ಮನಸುÄ ವತ?ಾನ =ಾಲದ&' zೇಕು zೇಡಗ˜ೆRೆೆ ಹ$ಯದಂೆ Tಯಂತ ಣ ?ಾಡು.ೆ ಇೆ ಆದ-ೆ ಅದನು ರೂÛY=ೊಳLoವMದು /ೇೆ? ಈ ಪ pೆೆ ಇ&' ಕೃಷ¥ ಉತH$ಸುಾHDೆ.ೆ T-ಾ. ಅದ=ೆ> . ಅ¢?ಾನ ಾFಗ (Detached Page 142 . ತೃ[H ಇರzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು zೇಕು zೇಡಗಳ ಪABಯನು ಕˆ ?ಾಡzೇಕು. \&xಷž -. VತHದ&' ಆ. ಇದ=ೆ> ಇನೂ /ೆVkನ ವರvೆಯನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' =ಾಣಬಹುದು. fದಲು Iಂನ ಆ.tಂಬ<ಾದ Tನೆ ಅತೃ[Hಯ ಬದು=ೇ=ೆ? ಭಗವಂತನಂೆ T-ಾಶ ಯDಾಗು.ೆಗಳ Dೆನ[ನ=ೋಶ-VತH. ಎಂಥಹ ಪ$Y½. /ಾೇ Dಾವ* ಅತೃ[H ಇಲ'ೆ ಇರುವMದನು ಕ&ತು=ೊಳozೇಕು. Tನೆ ಸಾ ಭಗವಂತನ ಆಶ ಯೆ ಎನುವ ಸತFವನು ಅ$ತು zಾಳL.ಾ5ಥ ಮನYÄTಂದ ಬದುಕುವMದು 1ೕವನವಲ'.ೆಗಳL ಮರುಕlಸದಂೆ Dೋ=ೊ. ಇ&' VತH ಎಂದ-ೆ ನಮE Iಂನ DೆನಪMಗಳL(Memory).ೊlಸು ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥. ಭೂತ=ಾಲವನು ಮೆH =ೆದುಕzೇಡ. 8ೌ\ಕ ಆ. T-ಾ¼ೕಯತVಾHಾEತFಕHಸವಪ$ಗ ಹಃ । pಾ$ೕರಂ =ೇವಲಂ ಕಮ ಕುವ  DಾSùೕ. ಈ $ೕ. TತFತೃಪH-ಾರzೇಕು ಅನುವ ಆ. ೇಹ ùೕಷvೆಗwೆB ಕಮ ?ಾದರೂ ೋಷ ತಟುBವMಲ'.ಮನಸುÄ-VತHಗಳನು ಹCನ&'$Yಾಗ ಹಂಬಲ ದೂರ<ಾಗುತHೆ. ಈ $ೕ. ಅದನು ಪ*. ಎಲ'ವMದರ ೊೆೆ ಇದೂC ಅದರ ˆೕ&ನ ಅ.tಂಬ.ಾಧF. rಾರ ಆಶ ಯವ* ಇಲ'ರುವ ಭಗವಂತನ ಪ . Iಂೆ ಮೂದ ಆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ೆ ಈRೇ$Y=ೊಳLoವMದ=ಾ> ಎwೊBೕ ಜನರ Iಂೆ zಾಲ ಅ8ಾ'Y=ೊಂಡು .ಾರ. tಂಬ ?ಾYದಂೆ ಪ .ೆಗಳ ಕಂೆ ತುಂtರುತHೆ.ಾ5ತಂತ ãಲ'. ಎಲ'ವನು tಟುB =ಾೆ /ೋಗುವMದಲ'.ೆ ಇಾCಗ ಅತೃ[H ತ[‚ದCಲ'. ಇಲ'ದCನು ಬಯY ಎಂದೂ ಸುಖ YಗುವMಲ'. rಾವMೋ ಒಂದು ಆ. ಇದು ಕೃಷ¥ನ ಮನಃpಾಸº. ಆತTೆ ಅತೃ[H ಇಲ'.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಸ5ಚ¶<ಾದ ¾ೕಚDೆ†ಂದ ಕತವFದ&' ೊಡಗು. 1ೕವ ಭಗವಂತನ ಪ .ರುಾHDೆ.ೕವ fೕಹ(Over attachment)ವನು tಟುBtಡುವMದು.ಾ|Yದ ನಂತರ ಅದರ ೊೆೆ ‘ಆಾE ತFಕH ಸವ ಪ$ಗ ಹಃ’.

ಯದೃಾ¶8ಾಭಸಂತುwೊBೕ ದ5ಂಾ5. DಾವM ಅಂAY=ೊಳoೆ ಬದುಕಲು ಕ&ತ-ೆ ಕಮ ಕೂRಾ ನಮೆ ಅಂಟುವMಲ'. ೆ DಾವM /ೇೆ /ೊಂ=ೊಂಡು ಬದುಕುೆHೕ<ೆ /ಾೆ 'ಇತರ ದ5ಂದ5ದ ಆÙತ=ೆ> ಒಳಾಗೆ ಬದುಕಲು ಕ&' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. DಾವM ಈ ದ5ಂದ5ದ ನಡು<ೆ£ೕ ಬದುಕzೇಕು.ಾವM Iೕೆ ಎಲ'ವ* ದ5ಂದ5.ೕತ 1ೕವನ.ಯ&' ಏಕರೂಪ<ಾದ ಮನಃY½. ಹಗಲು--ಾ. ನಮE 1ೕವನ ಎಂದ-ೆ ದ5ಂದ5. ಹಗಲು--ಾ. ಇದCದುC . /ೆರವರ ಏlೆೆ \ಚುkಪಡದವನು.Hರು<ಾಗ ನಮE ೊೆನ ಇDೊಬx /ೆಚುk ಗlಸ8ಾರಂtYದ-ೆ.ಾ5ಥ ಕಮದ&' ೊಡಾಗ ಮನಸುÄ Tಮಲ<ಾಗುತHೆ. ಾವ-ೆಯ ಎ8ೆ /ೇೆ Tೕ$ನ8ೆ'ೕ ಇದುC Tೕರನು ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ'¤ೕ /ಾೆ. ಆದC$ಂದ ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ‚ ಎಂದು . Iೕೆ ಇಾCಗ DಾವM ಎ8ಾ' ?ಾದರೂ ಏನೂ ?ಾಡುವMಲ'. ಬದು\ನ ಇಬxಂತನವನು „ೕ$Tಂತವನು. ತೃ[Hಯನು . ಎರಡೂ Y½. DಾವM ಹುಟುBವ ಮDೆrಾಗ&.ೋಲು-ೆಲುವM. Page 143 .ೕತDಾ ಬದುಕು<ಾಗ ಒಂದು ಸಮ. ಉಾಹರvೆೆ ಉೊFೕಗ.ಯ&' ಅಹಂ=ಾರ ಎಂದೂ ಹ. ಪ . ಇDೇDೋ Yಗ& ಎಂಾಗ& ಆತನ ಮನಸುÄ ಬಯಸುವMಲ'.ಆದ-ೆ ಅಂAY=ೊಳozೇಡ.ೆF ಎದು-ಾಗುತHೆ. ಈ Y½. ಇದನು . ಇನು ಎರಡDೆ ಲ™ಣ 'ದ5ಂಾ5.Jೆ ಇದCವ$ೆ8ಾ' ಉೊFೕಗ YಗುವMಲ'.lದು ಬದುಕುವMದು ಯತVಾHತEನ ಗುರುತು. Y=ಾ>ಗ /ಾ-ಾಟಲ'. ದ5ಂಾ5.lದು T. ನಮE ಮನಸುÄ ನಮE Iತದ&' ಬಂಾಗ =ಾಣುವ ಮುಖF ಲ™ಣದ ಬೆ ಇ&' ವರvೆ ಇೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅ$Tಂದ ?ಾಾಗ ಕಮದ 8ೇಪಲ'.ಾಲೆಂಾಗ&.ೕತಃ ಮತÄರಃ | ಸಮಃ Yೌ¨ ಅYೌ¨ ಚ ಕೃಾ5 ಅ[ ನ TಬಧFೇ -. ಗl=ೆಯನೂ ಕ&=ೆಯನೂ ಒಂೇ ಬೆ†ಂದ =ಾಣುವವನು ಕಮ ?ಾದರೂ ಅದರ . ಬRಾ† ಇಲ'ೆ ಕಮ TವIಸು.ೕೋ ಮತÄರಃ । ಸಮಃ Yಾ¨ವYೌ¨ ಚ ಕೃಾ5S[ ನ Tಬದ¨ãೇ ॥೨೨॥ ಯದೃಾ¶ 8ಾಭ ಸಂತುಷBಃ ದ5ಂದ5 ಅ.ೕತ 1ೕವನ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಅದನು Dೋ ನಮೆ \ಚುk ಹುAB=ೊಳLoತHೆ.ಾDಾ£ೕ Y\>ದCರ&' ಸಂತಸಪಡುವವನು.ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ಯಂೆ. ಉೊFೕಗ YಗುವMದು.ೆ-ೆೆ Yಕು>ವMಲ'. ಅದ$ಂದ ಸಂಬಳ YಗುವMದು. ಎಲ'ವ* ಆ ಈಶ5ರ ಇೆ¶. ಹುಟುB-. ಅದ-ೊಂೆ ಬದುಕು. . ಬಡತನ<ಾಗ&.ಾ|YದವTೆ ಏDಾದರೂ Y\>ದ-ೆ ಅದರ8ೆ'ೕ ಸಂೋಷ<ಾರುಾHDೆ. . ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮೆ ಏDೇ Y\>ದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇೆ¶†ಂದ Y\>ರುವMದು. ಆಗ ಕಮದ =ೊ˜ೆ TನಗಂಟುವMಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಯನು ಗlಸುವMದು ದ5ಂಾ5.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 attachment)?ಾಡುವMದು. ಎಲ'ವ* ಇರ& ಆದ-ೆ ಅದDೇ ಹVk=ೊಂಡು ಅದರ8ೆ'ೕ ಮುಳLಗzೇಡ. Y$ತನ<ಾಗ&. ಶ$ೕರ Tವಹvೆೆ zೇ=ಾದ ಕಮವನು ?ಾನYಕ<ಾ ಅಂAY=ೊಳoೆ.ಾಕು ಎಂದು ಬದುಕು. Y\>ದುC .Hರ ಸುlಯುವMಲ'. YಗಾCಗ ದುಃಖಲ'. 8ಾಭ-ನಷB. rಾವMದೂ ನಮE =ೈಯ&'ಲ'.

ಯ&' ಕಮ ಎಂದೂ ಬಂಧಕ<ಾಗುವMಲ'. ಇಂತಹ Y½. ಫಲದ ಬೆ ಅ.ಮುಖF. ಏ=ೆಂದ-ೆ Y¨-ಅY¨ಗಳL ನಮE =ೈಯ&'ಲ'. ಅY¨ಯೂ Y¨ಯ ˆABಲು. rಾrಾ$ೆ ಎwೆBಷುB Yಗzೇ=ೋ ಅಷBwೆBೕ YಗುವMದು. ಬ /ಾEಪಣಂ ಬ ಹE ಹಬ /ಾEೌ ಬ ಹEvಾ ಹುತž । ಬ /ೆವ ೇನ ಗಂತವFಂ ಬ ಹEಕಮಸ?ಾ|Dಾ ॥೨೪॥ ಬ ಹE ಅಪಣž ಬ ಹE ಹಃ ಬ ಹE ಅೌ ಬ ಹEvಾ ಹುತž । ಬ ಹE ಏವ ೇನ ಗಂತವFž ಬ ಹE ಕಮ ಸ?ಾ|Dಾ-ಅಪಣವ* ಭಗವಂತ [ಭಗವಂತನ&' ಅಪಣ]. DಾವM ಎಷುB =ೌಶಲF(expertise)-ಾದರೂ ಕೂRಾ ಭಗವಂತ ಅನುಗ Iಸೇ ಇದC-ೆ DಾವM ˆೕಲ=ೆ>ೕಳಲು .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ನಮE =ೆಳನ ಮಟBದವರು.ೆ ಇಟುB=ೊಳozೇಡ. ಅ.rಾದ ಆ. ಅ[ಸುವ ಹಸೂÄ ಭಗವಂತ[ಭಗವಂತDಾದ ಹಸುÄ]. Page 144 .rಾದ T$ೕ‡ೆ zೇಡ. zೆಂ\ಯ ರೂಪದ&'ರುವ ಭಗವಂತನ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಗತ ಸಂಗಸF ಮುಕHಸF ಾDಾವY½ತೇತಸಃ । ಯಾrಾSಚರತಃ ಕಮ ಸಮಗ ಂ ಪ &ೕಯೇ ॥೨೩॥ ಗತ ಸಂಗಸF ಮುಕHಸF ಾನ ಅವY½ತ ೇತಸಃ | ಯಾಯ ಆಚರತಃ ಕಮ ಸಮಗ ž ಪ &ೕಯೇ -ಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು. ಉಾಹರvೆೆ #ಾFನ(Meditation): #ಾFನದ&' ಏ=ಾಗ ೆ ಪRೆಯಲು ಆಗೆ ಇDೇDೋ =ಾ¡Yದ-ೆ ಏನು =ಾ¡Yೋ ಅದರ8ೆ'ೕ ಭಗವಂತನನು =ಾಣು. ಇಂತಹ ?ಾನYಕ ಸಮೋಲನ 8ೌ\ಕ ಮತುH ಅ#ಾF. ಏ=ಾಗ ೆ .ಾಧFಲ'.Eಕ 1ೕವನದ&' ಅ. ಕತವF Twೆ» ಇರ&. ನಮE ಪಕ>ದ ಮDೆಯವರು rಾವMೋ =ಾರಣ=ೆ> ¼ ೕಮಂತ-ಾದ-ೆ ನಮೆ ಸಂಕಟ! ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "ಇDೊಬxರನು ಕಂಡು ಎಂದೂ \ಚುk ಪಡzೇಡ" ಎಂದು. ಮನಸÄನು ಾನಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತ(ೇತಸುÄ)ನ&' Dೆ8ೆೊlಸು. ಪ$<ಾರದ ಅ¢?ಾನವನು ೊ-ೆದು T&ಪHDಾ ಬದುಕಲು ಕ&. ಈ ಎಚkರ<ೇ "ಯದೃಾ¶ 8ಾಭ ಸಂತುಷBಃ" ಇನು Y¨ ಅY¨ಗಳL. ೇ/ಾ¢?ಾನ ೊ-ೆದು. ಭಗವಂತನ ಅ$ನ8ೆ' ಬೆDೆಟುB. ಪ*ೆ£ಂದು ?ಾಡುವವನ ಎ8ಾ' ಕಮ ಲಯೊಳLoತHೆ. Iೕೆ ಬದು\ಾಗ DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮ<ೆಲ'ವ* ಯÜ<ಾ ಯÜ Dಾಮಕ ಭಗವಂತನನು .ೇರುತHೆ /ಾಗು ಾನದ zೆಂ\ಯ&' ಕಮದ =ೊ˜ೆ ಸುಟುB/ೋಗುತHೆ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ˆೕ8ೆ /ೇlದ ಎ8ಾ' ಷಯವನು ಉಪಸಂ/ಾರ ರೂಪದ&' ಭಗವಂತ ನಮE ಮುಂABಾCDೆ. ೇ/ಾ¢?ಾನ.ಾಧF<ಾದ-ೆ ಭ ˆೊಳಾಗzೇಡ. ಅದ=ಾ> ತ8ೆ =ೆY=ೊಳozೇಡ.

ಎ8ಾ' \ £ಯ&' ಭಗವಂತನ ಸT#ಾನೆ.†ಂದ ಪRೆರುವMದು ಅಂದˆೕ8ೆ. ಈ ಅೇವೆಯ ಒಳೆ ಾರಕ ಶ\Hrಾ ಆ ಭಗವಂತTಾCDೆ. Page 145 . ಏ=ೆಂದ-ೆ "ಬ ಹEಕಮಸ?ಾ|Dಾ" ಎಲ'ವ* ಸವಸಮಥDಾದ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ. ಅ ಮುÃೇನ DಾವM ದ ವFವನು ಅ[ಸುೆHೕ<ೆ. ಅಪಣ-=ೊಡುವ \ £. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ನಮE \ £ ನRೆದ-ೆ DಾವM ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆ ?ಾಾಗ "ಬ /ೆವ ೇನ ಗಂತವFಂ"-/ೋ .ೇರುವMದೂ ಭಗವಂತನDೇ. ಎಲ'ವನೂ ಈ ಪ ಕೃ. ಒಬx ¾ೕಗF ವರTೆ ಕDಾFಾನ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ-ಇದು ಅಪvೆ. =ೊಡತಕ> ವಸುHನ&' ಆತನ ಸT#ಾನರುವMದ$ಂದ ಅದು ಉಪಯುಕH<ಾರುತHೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾದ ಕಮ'. ಇ&' ಬ /ಾEಪಣ ಎಂದ-ೆ ಎ8ಾ' \ £ಯೂ ಭಗವಂತTೆ ಎಂದಥ. ಅಥ ?ಾ=ೊಳoಬಹುದು.ಇದು ಅಪvೆ. ಅ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ =ಾಯ TವIಸುಾHDೆ. ಯÜ ಎಂದ-ೆ ಅ ಮುÃೇನ ?ಾಡುವ \ £ ?ಾತ ಅಲ'. =ೊABದುC ಎ&'¾ೕ-ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ. ಬೆಯ ಏ=ಾಗ ೆಯ ಜೆೆ ಕಮದ ವFಗ ೆಯೂ ಭಗವಂತDೆ [ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾದದುC] ಅ¢?ಾನ ಾFಗಂದ ಾನದ Y½. DಾವM ?ಾಡುವ ಎ8ಾ' ಕಮವ* ಬ ಹEಕಮ. DಾವM ಹುಟುB<ಾಗ ಏನನೂ ೆೆದು=ೊಂಡು ಬಂಲ'. ಪ ಪಂಚದ&'ರುವ ಎ8ಾ' ವಸುHವನು ಸೃ°BYದುC ಆ ಭಗವಂತ.ಇದು ಕಮದ ಬೆ ನಮರzೇ=ಾದ ಾನ.ಾFಸ‚ದ. ಹಸುÄ ಅಂದ-ೆ =ೊಡುವ ವಸುH. DಾವM ?ಾಡುವ ಕಮದ&' ನಮE .ಯನು Y5ೕಕ$ಸುಾHDೆ. ಅದು ೇತನ. DಾವM =ೊಡುವ ಹಸುÄ ಕೂRಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ*ಾ ರೂಪ<ಾರzೇಕು. =ೊಡತಕ>ದುC.ಯ&' ಕಮ ?ಾದ-ೆ /ೇರುತHೆ ಎನುವMದ=ೆ> ಉತHರ "ಬ /ಾEಪಣಂ ಬ ಹEಹಃ" . ಇ&' ಅಪಣ ಅನುವದನು ಈ $ೕ. ಸಂಸjತದ&' ಅ ಎಂದ-ೆ ಅಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆ. ನಮE ಬದುಕು ಭಗವಂತನ VಂತDೆೆ „ೕಸ8ಾಾಗ ನಮE ಬದು=ೇ ಒಂದು ಮ/ಾಯÜ.ಾurಾ ಮದು<ೆrಾಗುವMದು). ನಮE ಬದುಕನು ಭಗವನEಯ ?ಾ=ೊಂRಾಗ ನಮE 1ೕವನದ ಎ8ಾ' ನRೆಯೂ ಯÜ<ಾtಡುತHೆ.ಾÄಗಬಹುದು.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 [ಭಗವದ|ೕನ<ಾದ zೆಂ\ಯ&'] ಭಗವಂತTಂದ8ೆ /ೋಮ?ಾತು. ಪ ಕೃ. ೆೆದು=ೊಳLoವವನ ಒಳದುC Y5ೕಕ$ಸುವವನೂ ಅವDೇ.ಾ5ಥ ಇರಕೂಡದು.ಯ&' ಸೃ°BrಾರುವMದನು DಾವM ಉಪ¾ೕಸುೆHೕ<ೆ ಅwೆB. ಭಗವಂತನ VಂತDೆ ಇಲ'ೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಅಯನು .ಾurಾ ಬಳಸುಾH-ೆ (ಉಾ: ಅ . ಾನರೂಪDಾದ ಭಗವಂತ ಅಯ&' ಸTIತDಾ ಭ\H ರೂಪದ ಆಹು. ಇ&' ಅ ಎಂದ-ೆ ಬ$ಯ ಜಡ<ಾದ zೆಂ\ ಅಲ'. ಜಡವನು ಎಂದೂ . ಇ&' =ೊಡುವವನೂ ಆ ಭಗವಂತ. ಒಬx ಹYದವTೆ ಅನ TೕಡುೆHೕ<ೆ-ಇದು ಅಪvೆ. 'DಾವM ?ಾಡುವ \ £ ಆ ಭಗವಂತನ Qೆ ೕರvೆ. ಇ&' 'ನನದು' ಎನುವMದು /ಾ. DಾವM ಒಂದು ಹಸÄನು ಅಯ&' ಭಗವಂತTೆ ಅಪvೆ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ. ಇ&' =ೊಡುವMದು. =ೊಡುವ \ £. ಒಬx ಹಣದ ಸಮಸFಯ&'ಾCಗ ಆತTೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ-ಇದು ಅಪvೆ. ಾನದ ದ ವF-ಹಸುÄ. ಎಲ'ವ* ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ಯಂೆ ನRೆಯುತHೆ.ಾurಾ ಬಳಸಲು ಬರುವMಲ'. rಾವ ವಸುH ಕೂRಾ ಹ. ಯÜದ&' ಅ ಮುÃೇನ ಅ[ಸುವ ದ ವF-ಹಸುÄ.

ಭಗವಂತನ ಸT#ಾನರುವ ಅಯ ಮುಖದ&' ಭಗವಂತTೆ ಅಪvೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ೕಕರಣ). ಇಲ'ದC-ೆ ಅದು =ೇವಲ ದುÏಾ ?ಾಡುವ ದಂೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಯÜದ&' ಎರಡು ಧ. ಇದು .ೕಕರಣ) ಪ*ೆ(ೇವಪ*ಾ).ಾ5ಥಂದ ?ಾಡುವ ಅಮುÃೇನ<ಾದ ಯÜ =ೇವಲ <ಾFQಾರ.ಯ&' ಯÜದ&' ಎರಡು ಬೆ: ಾನಪ ದ<ಾದ ಯÜ /ಾಗು ಕಮಪ ದ<ಾದ ಯÜ.ಾ?ಾನF ?ಾನವರು ಅನುಸ$ಸುಾH-ೆ. ಈ ಎ8ಾ' ವರvೆಯನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ. ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನ Tರಂತರ . ನಮE&' /ೆVkೆ ಇರುವMದನು ಇಲ'ದವ$ೆ ಹಂV ಬದುಕುವMದು. ಇದ=ೆ> rಾವ zಾಹF ಪ$ಕರ zೇಡ. । ॥೨೫॥ ೈವž ಏವ ಅಪ-ೇ ಯܞ ¾ೕನಃ ಪಯುQಾಸೇ | ಬ ಹE ಅೌ ಅಪ-ೇ ಯܞ ಯೇನ ಏವ ಉಪಜುಹ5. ಅನಾನ. ಇದು #ಾFನ ರೂಪ ಯÜ. ಇDೊಂದು $ೕ. Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಅ ಮುಖದ&' ?ಾಡುವ ಪ*ೆ ?ಾತ ಯÜವಲ'. ಮುಂೆ ಯÜದ ಬೆ <ಾFಪಕ<ಾದ ಅಥವನು ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ.[ಯÜDಾಮಕ ಭಗವಂತTಂದ8ೆ zಾಹF ಯÜವನು ಆಚ$ಸುಾH-ೆ].ಾಧಕರು ?ಾಡಬಲ' ಯÜ. ಅಂದ-ೆ Tರಂತರ ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆ£ೕ ಅವರ ಯÜ. ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಯÜ ಇDೊಂದು zಾಹFಯÜ. ಮತುH ನಮEನು VತH-ಮನಸುÄ DಾವM ಭಗವಂತTೆ ಭಗವಂತನ ೊೆೆ ಅ[Y=ೊಳLoವMದು-ಇದು ಪ$ಪ*ಣ<ಾದ ?ಾನಸ ಯÜ.[ಭಗವಂತನDೇ ಯÜ ರೂಪDೆಂದು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. zಾಹF ಪ$ಕರಗlಲ'ೆ ?ಾಡುವ ಯÜ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ಯÜ. ಪ*ೆಯಂತಹ ಒ˜ೆoಯ =ಾಯ=ೆ> ಒಂದು ಕRೆ . ೇವರ ಪ*ಾರೂಪ<ಾ ?ಾಡುವ ಪ .-=ೆಲವM . ಇDೊಂದು ಪ =ಾರದ ಯÜ ಅ ಮುಖದ&' ?ಾಡತಕ> ಕಮ ಪ #ಾನ<ಾದ ಯÜ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' ಯÜದ ಶ5ೋಮುಖ Vತ ವನು ಕೃಷ¥ ನಮೆ TೕಡುಾHDೆ. ಇದನು . . ಎ8ಾ' zಾಹF ಪ$ಕರಗಳನು tಟುB ?ಾನಸ ಪ$ಗ ಹಂದ ?ಾಡತಕ> ಾನಪ #ಾನ<ಾದ ಯÜದು.ೇರು=ೆ(ಸಂಗ.ಾಧಕರು) ೈವವDೇ ಯÜ<ಾ ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಾನಾನ.lದು ?ಾಾಗ ?ಾತ ಅದು Tಜ<ಾದ Qೌ-ೋIತF.ಾಧಕರು ಭಗವದುQಾಸDೆ£ಂಬ ?ಾನಸ ಯÜವನು ಆಚ$ಸುಾH-ೆ. ೈವˆೕ<ಾಪ-ೇ ಯÜಂ ¾ೕನಃ ಪಯುQಾಸೇ ಬ /ಾEಾವಪ-ೇ ಯÜಂ ಯೇDೈ¤ೕಪಜುಹ5.ಾಗುವ =ೆಲವM ¾ೕಗಳL(. ಈ $ೕ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 .¾ಂದು =ಾಯ ಕೂRಾ ಯÜ ಎನುವ ಾರ pೆ'ೕಷvೆ ?ಾದ. ಈ ತನಕ ಕೃಷ¥ ಕಮದ ಪ Jೇದದ ಬೆ /ೇlದ. Qೌ-ೋIತF ಕೂRಾ Iೕೆ. Page 146 .ಾ?ಾನF<ಾ ಅತFಂತ ಎತHರ=ೆ>ೕ$ದ . .] =ೆಲವರು zೆಂ\ಯ ರೂಪದ ಭಗವಂತನ&' /ೋ„ಸುವ ಮೂಲಕ zಾಹF ಯÜಂದ ಯÜ Dಾಮಕ ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. =ೊಡು=ೆ.ೇರುವMದು(ಸಂಗ. ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆಯ ?ಾಗದ&' . ಎಲ'ವ* ಒಂದು ಯÜ<ೇ.

ಸಂಯಮ ಎನುವ ಅಯ&' ಇಂ ಯ ಾಪಲ<ೆಂಬ ಹಸÄನು /ೋ„Y.ೕಕಗಳ&' ಅ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ಎನುವMದು <ೇದ =ಾಲದ ಋ°ಗಳ .ಾಧಕನ&'ರzೇ=ಾದ ¼ಷB . Iೕೆ ಇಂ ಯ ಸಂಯಮಂದ ಇಂ ಯ ಾಪಲವನು /ೋ„ಸು. =ೆಟBದCನು ಆಡುವMಲ'. pೆq ೕಾ ೕTೕಂ rಾಣFDೆFೕ ಸಂಯ?ಾಷು ಜುಹ5. ಗಂಧ ರೂಪದ ಹಸÄನು /ಾಕುವMದು. ಸುಡುವ ಅಯ&' ಅೇವ.ಾಧDೆ ಕೂRಾ ಒಂದು ಯÜ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದದುC.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಪ ಮುಖ /ೆೆÎ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನನನು . ಾನೕ[ೇ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಯÜಂದ. =ೆಲವರು ಶಬC fದ8ಾದ ಷಯಗಳನು ಇಂ ಯಗಳ zೆಂ\ಯ&' /ೋ„ಸುಾH-ೆ. ನಮೆ ಭಗವಂತTೆ ಏನDಾದರೂ .Tಸzೇಕು ಎನುವ ಅ¢8ಾwೆ ಇದC-ೆ ಅದನು =ೇವಲ ಅ ಮುÃೇನ ?ಾಡಬಹುದು. । ಶzಾCೕ  ಷrಾನನF ಇಂ rಾಷು ಜುಹ5. | ಶಬC ಆೕ  ಷrಾ  ಅನF ಇಂ ಯ ಅಷು ಜುಹ5. ಅವDೊಳೆ Qಾ ಣ. ॥೨೬॥ pೆq ೕಾ ಆೕT ಇಂ rಾ¡ ಅDೆFೕ ಸಂಯಮ ಅಷು ಜುಹ5. ಕಣು¥ ಎನುವ ಅ ಕುಂಡದ&' ಭಗವಂತನ ಪ . ಾನ ಭ\H <ೈ-ಾಗFಂದ ಕೂದ ಉತjಷB<ಾದ ಆ/ಾ5ನಂದ ಆ-ಾದDೆ. Qಾ ಣDೊಳೆ ಭಗವಂತ.ೊlಸುವMದು ಒಂದು ಯÜ. Iೕೆ ಇಂ ಯ ಷಯಗಳನು Y5ೕಕ$ಸುವMದೂ ಒಂದು ಯÜ<ಾಗುತHೆ. ಮೂಗು ಎನುವ ಅ ಕುಂಡದ&' ಭಗವಂತTೆ ಅ[ತ<ಾದ ತುಳY. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನದ&' ಯÜ. ಅ ಸ‚ಶಂದ ಅಪತ ಕೂRಾ ಪತ <ಾಗುತHೆ. ಭಗವಂತ ಪ ಸನDಾಗ&. ಒಬx . ಭಗವಂತನ VಂತDೆೆ ಪ*ರಕ<ಾದ ಷಯವನು ಗ ಹಣ ?ಾಡು ಮತುH ಅಲ'ದ ಷಯವನು ಾFಗ ?ಾಡು-ಇದು . <ೇದದ&' ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆೆ ಅತFಂತ ಮುಖF<ಾದ ಪ . ಇನು ಒ˜ೆoಯ ಸಂಗ. \ ಎನುವ ಅ ಕುಂಡದ&' ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನ<ೆಂಬ ಹಸÄನು /ಾಕುವMದು. ಇದು zಾಹF ಯÜ. ನಮE ಕಣ¥ ಮುಂೆ ಇರುವ ಎ8ಾ' ಪ .-=ೆಲವರು \ fದ8ಾದ ಇಂ ಯಗಳನು ಅಂ=ೆಯ zೆಂ\ಯ&' /ೋ„ಸುಾH-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ?ಾಡುವ ಆ-ಾಧDೆ.ೕಕ ಎನುವ ಹಸÄನು /ಾಕುವMದು. ಯÜ Dಾಮಕ ಭಗವಂತನನು.ೕಕ ಅ ಎನುಾH-ೆ. ಇಂ ಯ Tಗ ಹದಂೆ ಇಂ ಯ ಗ ಹಣ ಕೂRಾ ಒಂದು ಯÜ.ಇಂ ಯ<ೆಂಬ ಹಸÄನು 'Tಗ ಹ' ಎನುವ zೆಂ\ಯ&' ಆಹು. ॥೨೭॥ Page 147 .ಗಳನು ಇಂ ಯಗಳ&' /ೋ„ಸುವMದೂ ಒಂದು ಯÜ. =ೆಟBದCನು =ೇಳLವMಲ'. ಅ ಎಂದೂ ಅಪತ ವಲ'.ಾಧDೆಯ ಾ$ಯ&' ಮುDೆRೆಸ& ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನದ&' ?ಾಡುವ ಯÜದು. ಇದು ಇಂ ಯ ಾಪಲವನು ೆಲು'ವ ಪ \ £.ೕ?ಾನ. ಭಗವಂತನನು ಆ-ಾಸುವMದು. ಸ<ಾ¡ೕಂ ಯಕ?ಾ¡ Qಾ ಣಕ?ಾ¡ ಾಪ-ೇ । ಆತEಸಂಯಮ¾ೕಾೌ ಜುಹ5. =ೆಟBದCನು DೋಡುವMಲ'.

ಎರಡDೆಯದು ಭಗವಂತನ VಂತDೆೆ zೇ=ಾದ ಆತEಸಂಯಮ(discipline)ಇದನು ತಪಸುÄ ಎನುಾH-ೆ.ಾಧDೆ£ =ೆಲವರ ಯÜ. ¾ೕಗF<ಾದುದCನು. ಾನೕ[ೇ-=ೆಲವರು ಎಲ' ಇಂ ಯ \ £ಗಳನೂ. ಚುರುಕು Twೆ»ಯ ಪ ಯತ¼ೕಲ-ಾದ =ೆಲವ$ೆ <ೇಾಧFಯನ. ಯÜ ರೂಪ<ಾ ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾ. ಇದು ಅ ಮುÃೇನರಬಹುದು. ನಮE ೇಹದ&' ಾDೇಂ ಯ /ಾಗು ಕˆೕಂ ಯಂದ Tರಂತರ \ £ ನRೆಯು.lೊಂಡ ಆತETಗ ಹದ . ಕDಾFಾನ ಇಾF ಾನಗಳ ಮುÃೇನ ಇರಬಹುದು. ಅವ-ೊಳರುವ ಭಗವಂತ [ ೕತDಾಗ& ಎಂದು =ೊಡುವMದು ದ ವF ಯÜ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಬಲ. ವೃಾನುನುwಾ»ನ. ದ ವFಯÜ: =ೆಲವರು ದ ವFದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು ಆ-ಾದDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. ¾ೕಗFDಾದವTೆ. ಕˆೕಂ ಯ ಮತುH Qಾ ಣಶ\H†ಂದ ಆಗುವ \ £ಯನು /ೋ„ಸುವMದು(Iತ) ಒಂದು ಯÜ.ಾಧDೆ£ಂಬ zೆಂ\ಯ&' /ೋ„ಸುಾH-ೆ.HರುತHೆ. ಒಂದು zಾಹF ಇDೊಂದು ಅಂತರಂಗ. ಸಂೋಷ ಅಥ<ಾ ದುಃಖ<ಾಾಗ ಕ¡¥ೕರು ಇಾF). ಭಗವಂತನ ಅ$ೊಸ>ರ ?ಾದ ಆತE ಸಂಯಮ. ಮDೋTಗ ಹ ಎನುವ ಅಯ&' ಈ ಾDೇಂ ಯ. =ೆಲವರು ತಪಸÄDೆ ಭಗವಂತನ&' /ೋ„ಸುವವರು. Qಾ ಣ<ಾಯುನ \ £ಗಳನೂ . ಭಗವಂತನ ಅ$DೆRೆೆ =ೊಂRೊಯುFವ ಾನಪ*ವಕ ಸಂಯಮ. ಕಮ . Page 148 . ಆ<ೇಶವಲ'. ಇಾF. ಇದು ಹಠ=ೊ>ಸ>ರ ಅಲ'. ಅನಾನ. ಇದಲ'ೆ Qಾ ಣ ಶ\H†ಂದ ಆಗುವ \ £ಗಳL ಅDೇಕ (ಉಾ: ಉY-ಾಟ.ೊತುHಗಳನು /ೋ„ಸುವವರು. ಧನಾನ. ಒಂದು Tರಂತರ #ಾFನ. ಉಾಹರvೆೆ ಬ ಹEಚಯQಾಲDೆ. ಸಂಾನಶ\H. ತùೕಯÜ: ಇದ=ೆ> ಎರಡು ಮುಖ. ಯÜಗಳ <ೈದFವನು /ೇಳLಾH ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ ಯÜದ ಒಂದು ಪABಯನು ನಮE ಮುಂಡುಾHDೆ: ದ ವFಯಾಸHùೕಯಾ ¾ೕಗಯಾಸH…ಾSಪ-ೇ । . ಇದು ಭಗವಂತನ ಅ$Tಂದ zೆಳಗುವ ಆತE ಸಂಯಮ. ಭಗವಂತನ ಅ$<ೇ ಯÜ.lTಂದ . ¾ೕಗF =ಾಲದ&'.ಾ5#ಾFಯ ಾನ ಯಾಃ ಚ ಯತಯಃ ಸಂ¼ತ ವ ಾಃ -=ೆಲವರು .ಾ5#ಾFಯಾನಯಾಶk ಯತಯಃ ಸಂ¼ತವ ಾಃ ॥೨೮॥ ದ ವF ಯಾಃ ತಪಃ ಯಾಃ ¾ೕಗ ಯಾಃ ತ…ಾ ಅಪ-ೇ | . ಅದ=ೆ> zಾಹF ಪ$ಕರಗಳ ಅಗತFಲ'.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಸ<ಾ¡ ಇಂ ಯ ಕ?ಾ¡ Qಾ ಣಕ?ಾ¡ ಚ ಅಪ-ೇ । ಆತE ಸಂಯಮ ¾ೕಗ ಅೌ ಜುಹ5.

Page 149 . ಈ ಎ8ಾ' .ಾ5#ಾFಯ. ಅಂದ-ೆ Tರಂತರ ಪ ಯತ¼ೕಲ. Qಾ ಣž Qಾ vೇ ಅQಾನž ತ…ಾ ಅಪ-ೇ । Qಾ ಣ ಅQಾನ ಗ. . =ೆಲವ$ೆ Qಾ vಾrಾಮ<ೇ ಬದು\ನ&' ಒಂದು . ಸಹಜ ಉY-ಾಟ ಎಂದ-ೆ Dಾಲು> . ¾ೕಗದ&' ¼ಷB<ಾದ . Qಾ ಣದ&' ಅQಾನವನು.ಗ˜ಾಗzೇಕು. ಅಚDೆ . ಇDೊಬx$ೆ ಹಂಚುವMದ$ಂದ /ೆಾkಗುವ ಏಕˆೕವ ಸಂಪತುH ಎಂದ-ೆ ಅದು ಾನ.ಾ5#ಾFಯ ಾನಯÜ: ಇದು ಭಗವಂತTೆ ಅತFಂತ [ ಯ<ಾದ ಯÜ. Qಾ ಣಂ Qಾ vೇSQಾನಂ ತ…ಾSಪ-ೇ । Qಾ vಾQಾನಗ. ಅQಾDೇ ಜುಹ5. ಆ-ೋಗF. ಾನು ಓದzೇ=ಾದCನು ಓದುವMದು. ಇಾF.ೆ=ೆಂೆ ಒಂದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಇ&' .ಾ?ಾನF<ಾ ಒಬx ಮನುಷFನ ಆಯಸುÄ ಆತನ ಉY-ಾಟದ ˆೕ8ೆ T#ಾರ<ಾರುತHೆ. ತನ pಾÃೆಯ <ೇಾಧFಯನ.ಾಗಲು ಛಲ ಅಗತF.ೕ ರುಾ¨¦ Qಾ vಾrಾಮ ಪ-ಾಯvಾಃ -ಮೆH =ೆಲವರು Qಾ vಾrಾಮದ .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ¾ೕಗಯÜ: ಅಂದ-ೆ ಧಧ<ಾದ ಕಮ¾ೕಗವನು ಭಗವಂತನ [ ೕತFಥ ಅನುwಾ»ನ ?ಾಡುವMದು. ಇದು zಾಹF ಕಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆ.lದವರು YಗುವMದು ತುಂzಾ ರಳ.ಾಧDೆ. ಆಯಸುÄ /ೆಚುkತHೆ.ಾಧDೆ ೊೆೆ ಹ$ತ<ಾದ ವೃತ ಕೂRಾ ಅಗತF.lದCನು ಇDೊಬx$ೆ ಹಂಚುವMದು-ಭಗವಂತTೆ ಅತFಂತ [ ೕಯ.ಾ5#ಾFಯ ನಮE ಾನದ zೆಳವ¡ೆೆ ùೕಷಕ<ಾದದುC.ಾಧಕರು. ಇದಲ'ೆ ¾ೕಗ pಾಸºದ&' /ೇlರುವ ಯಮTಯಮ QಾಲDೆ. . ೇಹದ ಒಳTಂದ pಾ5ಸವನು /ೊರtಡುವMದು '-ೇಚಕ'.ಾಧF¤ೕ ಅಷBನು ಅಧFಯನ ?ಾಡುವMದೂ . .ಾ5#ಾFಯ. Qಾ vಾrಾಮಂದ ಭಗಂತನ ಉQಾಸDೆಅQಾನದ&' Qಾ ಣವನು /ೋ„ಸುವMದು.ಾಧDೆ Qಾ ಣrಾಮ. Qಾ vಾQಾನಗಳನು ಭಗವಂತನ&' ಯÜ ರೂಪ<ಾ ಅ[Y. ಆಮ'ಜನಕಯುಕH ಶುದ¨ ಾlಯನು ಒಳೆ ೆೆದು=ೊಳLoವMದು 'ಪ*ರಕ'. ಯ. ಇದನು ?ಾಡzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಯ. ನಮE ಹೃದಯ ಕಲಶದ&' Qಾ ಣಶ\Hಯನು IಡುವMದು-‘ಕುಂಭಕ’.ಆ#ಾFತEದ ಾ$ಯ&' ಮುಂೆ .ಾ5#ಾFಯ ಎನುವMದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ$vಾಮ=ಾ$. ತನೆ ಸಂಬಂಧಪಟBದCನು. ಅಂದ-ೆ ಸ5ಚ¶<ಾದ Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾದ ಬದುಕು. Qಾ vಾQಾನಗಳ ನRೆಯನು ತRೆIದು ಅQಾನದ&' Qಾ ಣವನು /ೋ„ಸುಾH-ೆ. DಾವM . ಅಂತಹ ಸಂದಭದ&' =ಾಲವನು ವFಥ ?ಾಡೆ. ಇಲ'ೆ ?ಾಡುವ rಾವ ಕಮ ಕೂRಾ ಯÜ<ಾಗುವMಲ'. ಭಗವಂತ ಎಷುB ಬು¨ =ೊABಾCDೋ ಅಷBನು ಬಳY ಸ5ಂತ ಎಷುB . ಎಂದ-ೆ ಸDಾFY ಅಲ'. ಉಾಹರvೆೆ: ೇವ$ೆ 108 ಪ ದuvೆ. ಎ8ಾ' ಕRೆ ಸ5ತಂತ Dಾರುವ ಸ¤ೕತHಮDಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣವನು ಅಧFಯನ ಮೂಲಕ ಎಲ' ಗ ಂಥಗಳ&' ಕಂಡು =ೊಳLoವMದು . ಇ&' ಯ.ೕ ರುಾ¨¦ Qಾ vಾrಾಮಪ-ಾಯvಾಃ ॥೨೯॥ ಅQಾDೇ ಜುಹ5. ಇದ$ಂದ ಏ=ಾಗ ೆ. ಇದು ಕುಂಭಕ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC.lಯುವMದು. . ಈ =ಾಲದ&' pಾಸºದ ರಹಸFವನು .

[ಗುರುನ ?ಾಗದಶನಲ'ೆ Qಾ vಾrಾಮವನು ಪ ಯ. ಮುಖF<ಾ ಇದ$ಂದ ಮನಸುÄ ೇವರ&' Dೆ8ೆೊಳLoತHೆ. Iೕೆ ಪ vಾrಾಮದ&' ಅDೇಕ .ಾÄರುವ ಆ-ೋಗFಪ*ಣ . ಭಗವಂತ ಪ ಸನDಾ ನನೆ ಏ=ಾಗ ೆಯನು =ೊಟುB. | ಸ<ೇ ಅ[ ಏೇ ಯÜದಃ ಯܙ[ತ ಕಲEwಾಃ -=ೆಲವರು ಆ/ಾರವನು „ತೊlY ಇಂ ಯವೃ. Qಾ ಣಶ\H ˆೕಲ=ೆ> /ೋಗದಂೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಉY-ಾಟ(-ೇಚಕ ಮತುH ಪ*ರಕ). ಕೃಷ¥ ಇದನು ಯÜ ಎನುಾHDೆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ Dಾಲು> . ದುಃಖ. -ೋಗ. ಕುರುಡುತನ ಎಲ'ವನೂ ಗುಣ ಪಸಬಹುದು. ಒಬx ಮನುಷF ನೂರು ವಷ ಬದುಕುಾHDೆ ಎಂದ-ೆ ಆತನ ಆಯಸುÄ '೭೭ =ೋA.ಸzಾರದು] ಅಪ-ೇ Tಯತ ಆ/ಾ-ಾಃ Qಾ vಾ  Qಾ vೇಷು ಜುಹ5. ಇದ$ಂದ ಇDೊಬxರ -ೋಗವನು ಗುಣಪಸಬಹುದು. ಯÜಂದ =ೊ˜ೆಯನು ೊ˜ೆದು=ೊಂಡವರು.ಾಧDೆ .ಾಧಕರು Qಾ vಾrಾಮಂದ . ಊಧ} ಮುಖ<ಾ ಮೂ8ಾಾರಂದ ಸಹ. ಇದು Qಾ vಾrಾಮ ಪ-ಾಯಣರು ?ಾಡುವ ಯÜ. ಈ ಎರಡು ಶ\Hಗಳನು ಹೃದಯದ&' ಸ½ತ ?ಾಡುವMದು ಕುಂಭಕ.ಕುಂಭಕ. ಇಂದೂ ಕೂRಾ I?ಾಲಯದ&' ನೂ-ಾರು ವಷ ವಯ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಒಬxರು ಇDೊಬx$ೆ ಆ¼ೕ<ಾದ ?ಾಡು<ಾಗ ತ8ೆ ˆೕ8ೆ =ೈ ಇಟುB ?ಾಡುಾH-ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಾಧF.ಾಧಕ$ಾC-ೆ ಎಂದು ಪರಮಹಂಸ ¾ೕಗನಂದರು(Autobiography of Yogi) ಮತುH . ಹುಚುk.ೆ=ೆಂೊˆE ಉY-ಾಟ ?ಾದ-ೆ ಆತ ೨೦೦ ವಷ ಬದುಕಬಹುದು.ಾಧDೆಯನು ಮುಂದುವ$ಸಲು ಸಹಕ$ಸ& ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ?ಾಡುವ ಉY-ಾಟದ ಯÜ. ಇದ$ಂದ Qಾ ಣ ಶ\H ೊಡÏವ$ಂದ Vಕ>ವ$ೆ ಹ$ಯುತHೆ. ˆೕ&Tಂದ =ೆಳ=ೆ> ಹ$ಯುವ ಶ\H ಅQಾನ.HದCರು. Qಾ vಾrಾಮಂದ Qಾ ಣಶ\H ವೃ¨ೊಳLoತHೆ.ಾ5„-ಾž(Living with Himalayan Masters) ತಮE ಸ5ಂತ ಅನುಭವಂದ /ೇlಾC-ೆ. ಇದನು Iಂೆ =ೆಲವM . ಇದನು ಸ‚ಶ ಅಥ<ಾ ಕೂRಾ Touch Heal ಎನುಾH-ೆ. ಅQಾನ =ೆಳೆ /ೋಗದಂೆ ಶ\Hಯನು ಹೃದಯದ&' ಸ½ತ ೊlಸುವMದು. =ೇವಲ ಹಸH ಸ‚ಶಂದ ಭಯ. ನನ . ಪ*ಣ<ಾ ಒಳನ ಾlಯನು ತನ ಬಲ ಮೂನ /ೊರ˜ೆ†ಂದ /ೊರ /ಾ\. Page 150 .ಾ ರದತH ಹ$ಯುವ ಶ\H Qಾ ಣ.ೆ=ೆಂೆ ಬದ8ಾ ೮ . । ಸ<ೇSQೆFೕೇ ಯÜೋ ಯܙ[ತಕಲEwಾಃ ॥೩೦॥ ಅಪ-ೇ Tಯತ ಆ/ಾ-ಾಃ Qಾ vಾ  Qಾ vೇಷು ಜುಹ5. ೭೬ ಲ™ ಉYರು'.ಾ|ಸು. ತನ ಎಡ ಮೂನ /ೊರ˜ೆ†ಂದ ಶುದ¨ ಾlಯನು ಇನು ಒಳೆ /ೋಗುವMಲ' ಅನುವಷುB ಪ ?ಾಣದ&' ೆೆದು=ೊಂಡು.[\$ಯ-ಾದ ಇಂ ಯ ೇವೆಗಳL I$ಯ-ಾದ ಇಂ ಯ ೇವೆಗlೆ ಅ|ೕನ-ೆಂದು VಂತDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ] ಈ ಎಲ'ರೂ ಯÜದ ಬೆಯನು ಬಲ'ವರು.Hಗಳನು ಇಂ ಯಗಳ&' /ೋ„ಸುಾH-ೆ.

ಈ ೇವೆಗಳL ಒಂೊಂದು ಸHರದ&' =ೆಲಸ ?ಾಡುಾH-ೆ(Protocol). .ಾ?ಾ1ಕ<ಾ DೆRೆದು ಬಂತು. ತನ ಬದು\ನ ಕಲEಶವನು ೊ˜ೆದು=ೊಂಡು ಸ5ಚk<ಾದ ಬದುಕನು zಾಳLಾHDೆ. ಸುಪ¡-<ಾರು¡-Qಾವ. ಕುzೇರ.ಾಧDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. ೇಹ ಎನುವ ಈ ಅದುäತ ಯಂತ ವನು Tಯಂ... ಯÜಂದ ಆ-ಾಧFDಾದ ಯÜಮೂ. ಯÜ.ನುವMದು ಇಾF.ಾಧFಲ'. Page 151 . ಅದರ ಮುÃೇನ ಭಗವಂತನ VಂತDೆ ಒಂದು ಯÜ.ಾಧDೆೆ ಅನುಕೂಲ<ಾಗುತHೋ. ಇಂ ಯ ಾಪಲವನು ಕˆ ?ಾ=ೊಂಡು .HರುಾH-ೆ.ಾಗುವ ಾನ. ನಮE ಪ . ಈ ೇವೆಗಳನು ಧ ˆಟB&ನ&' ಾರತಮF VಂತDೆ ?ಾಡುವMದು. ಇಂದ -=ಾಮರು. ಒzೊxಬx ೇವೆ ಒಂೊಂದು ˆಟB&ನ&' Tಂತು =ಾಯ TವIಸು. ಇದರ ಪ$vಾಮ Dೇರ<ಾ ಮನYÄನ ˆೕ8ೆ. ಸುವ ೇವೆಗಳ ಅ$ವM. ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತDೆRೆೆ . ತನ 1ೕವನದ ಪ .-Jಾರ. Iೕೆ ಆ/ಾರ Tಯಂತ ಣದ ಮೂಲಕ . ಇದ$ಂದ ಕTಷ» ಆ ಒಂದು ನ<ಾದರೂ ಮನಸುÄ ಸ5ಚ¶<ಾ ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆಯ&' ೊಡಗ& ಎನುವMದು ಇದರ Iಂನ ಸಂಕಲ‚.ಾಗುವವನು. ಬ ಹE ಸDಾತನž । Dಾಯಂ 8ೋ=ೋSಸçಯÜಸF ಕುೋSನFಃ ಕುರುಸತHಮ ॥೩೧॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.¾ಂದು ನRೆಯನು ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆrಾ ?ಾ=ೊಳLoವ ಮೂಲಕ. ಎಲ'ರೂ ಎಲ'ವನು ?ಾಡಲು . ಅ¼5ೕೇವೆಗಳL. rಾ$ೆ rಾವMದು Iತ<ೆTಸುತHೋ. . ಯܼwಾBಮೃತಭುೋ rಾಂ.ಾಧDೆ-ಾರತಮF ಾನಯÜ. ಇದ$ಂದ ಇಂ ಯ . ?ಾೆ ಲuÅ.¾ಂದು ಇಂ ಯಕೂ> ಒಬx ಅ¢?ಾT ೇವೆ ಇಾCDೆ. ವರುಣ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ನಮE&' ಅDೇಕ ಹಬx ಹ$ನಗಳ&'.ೇರುವ&' ನಮೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುಾH-ೆ.ಾಧDೆ ಒಂದು ಯÜ.ಾಧDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. Iೕೆ ಒಬxರು ಇDೊಬx$ೆ ಅ|ೕನ<ಾ ಧ ˆಟB&ನ&' =ಾಯ TವIಸು.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 =ೆಲವರು ಆ/ಾರ Tಯಂತ ಣೊlY. ನಂತರ ಬ ಹE-<ಾಯು.ೆ˜ೆತ ಕˆrಾಗುತHೆ.rಾದ ಭಗವಂತನತH . ಉಪM‚-ಹುl-Ãಾರ ಕˆ . ಸೂಯ-ಚಂದ -ಯ?ಾಗಳL. ಆ/ಾರ Tಯಂತ ಣ ಎಂದ-ೆ /ೆಚುk ಆ/ಾರ . ಇDೊಂದು ಧ<ಾದ ಯÜ "Qಾ vಾ  Qಾ vೇಷು ಜುಹ5. ಏ=ಾದ¼ಯಂದು-ಉಪ<ಾಸ ಪದ¨. ಇ&' ಇಂ ಯಗಳL ಎಂದ-ೆ ಇಂ rಾ¢?ಾT ೇವೆಗಳL. ಆ ಾ$ಯ&' . ಸರಸ5. ಅ.ಾಗzೇಕು." ಅಂದ-ೆ Qಾ ಣಗಳ&' Qಾ ಣವನು /ೋ„ಸುವMದು ಅಥ<ಾ ಇಂ ಯಗಳ&' ಇಂ ಯವನು /ೋ„ಸುವMದು. ಆತನ ನಂತರ ಪ ಕೃ. ದ‡ಾಗಳL. ಈ $ೕ. ಯÜದ&' ಒಂದು ಒ˜ೆoಯದು ಒಂದು =ೆಟBದುC ಅನುವMಲ'. ಗರುಡ-pೇಷ-ರುದ . rಾ$ೆ rಾವ ಯÜ ಒಗುತHೆ ಅದರ ಮುÃೇನ .ೇಸೆ ಇರುವMದು. ಸ¤ೕತHಮDಾದ ಭಗವಂತ fದ&ನವನು.HರುಾH-ೆ /ಾಗು ಇವರು ಭಗವಂತನನು . ಎಲ'ವ* ಅವನ ಅ|ೕನ.

rಾವ $ೕ. ಬ ಹE ಸDಾತನž | ನ ಅಯž 8ೋಕಃ ಅYH ಅಯÜಸF ಕುತಃ ಅನFಃ ಕುರುಸತHಮ -. ಯÜವನು ಬದು\ನ&' ಅಳವY=ೊಳoದವ.lದು?ಾಡುವ ಯÜಂದ fೕ™ . ಓ ಕುರುpೆ ೕಷ». 1ೕವನದ ಪ . ಯÜ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. "1ೕವನದ&' ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಲ'ದವ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು pಾಸºದ ಮುÃೇನ . . ಬದು\ನ ನRೆ ಭಗವಂತನ ಕRೆ . ಇಹದಲೂ' ವFಥ<ಾ ಬದುಕುಾHDೆ-ಇನು ಪರದ ?ಾೇನು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಯÜದ&' ತಮEನು ೊಡY=ೊಂಡುಬಂದ ವಂಶದ&' ಹುABದ ಾTpೆ ೕಷ».HದC-ೆ ಕ ˆೕಣ ಎಂೆಂದೂ ಬದ8ಾಗದ.ಾTಂಾೆೆ =ೊಂRೊಯುFತHೆ.ಾಗುವ ನRೆrಾಾಗ.l.5ಕDಾದ Tೕನು.ಾ. .ೇರುೆHೕ<ೆ. <ೇದದ&' /ೇlರುವ ಗುಣವನು ಬಲ'ವ$ಂದ . ಯÜರದವTೆ ಈ 8ೋಕ<ೇ ಇಲ'.lದು ಇDೊಬx$ೆ /ೇಳLವವ.ಯÜದ&' ಅ[Y ಉlದ ಅಮೃತವನುಣು¥ವವರು(ಯÜ ಫಲದ ಅಮೃತ) pಾಶ5ತ<ಾದ ಭಗವಂತನನು ಪRೆಯುಾH-ೆ.ಾಧಕ-ೆTಸುಾH-ೆ. ಇಲ'ದC-ೆ ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'.'ಯುದ¨ವನು ಯÜ<ಾ ?ಾಡು' ಎನುವ ಧ}T ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ. ಬದು\ನ rಾವMೇ ನRೆಯನು ಭಗವಂತನ ಪ ೆ†ಂದ ?ಾಾಗ.ಾಧF. ಸDಾತನ(Dಾತನ-Dಾದನ) ಅಂದ-ೆ ಶಬC.Iೕೆ ಹಲವM ಬೆಯ ಯÜಗಳL ಭಗವಂತನ zಾಯ&' ಹರ=ೊಂ<ೆ. Page 152 .lದವ. ಬ ಹE ಸDಾತನ ಎಂದ-ೆ ಸವಶಬC <ಾಚFDಾದ. ಅ<ೆಲ' ಕಮಂದ8ೆ ಆಗುವಂಥವM ಎನುವMದನು .ೇ. ಆ 8ೋಕದ ?ಾೇನು? ಯÜದ&' ಭಗವಂತTೆ ಅ[Y ಉlದCನು 'ಅಮೃತ' ಎನುಾH-ೆ. ಇ&' 'ಸDಾತನ' ಎನುವ&' ಇDೊಂದು ಧ}T ಇೆ. Iೕೆ . ಅನನF ಭ\H ಮತುH ಶರvಾಗ..ೇ ॥೩೨॥ ಏವž ಬಹು#ಾಃ ಯಾಃ ತಾಃ ಬ ಹEಣಃ ಮುÃೇ ಕಮಾ  ¨ ಾ  ಸ<ಾ  ಏವž ಾಾ5 fೕ™ã. pಾಶ5ತ ಮತುH ಸDಾತನ<ಾದ ಭಗವಂತನನು /ೋ .lದು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವವ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಯÜ ¼ಷB ಅಮೃತ ಭುಜಃ rಾಂ. ಅದು ಯÜ<ಾಗುತHೆ. <ೇದವನು ಓ ಅದ$ಂದ . ಯÜ ಅನುವMದ=ೆ> ಹಲವM ಮುಖ. <ೇದ<ೇದF ಭಗವಂತ. Iೕೆ ಎಲ'ರೂ . =ೇವಲ ಉಪ<ಾಸ Qಾ vಾrಾಮ ?ಾಾಗ fೕ™ Yಗದು.ಯ ಬದುಕನು ಬದುಕು. ಅದು ನಮEನು .lದ-ೆ tಡುಗRೆ /ೊಂದು<ೆ.¾ಂದು ನRೆಯ&' ಈ $ೕ. ಇ&' ಅಜುನನನು ಕೃಷ¥ 'ಕುರುಸತHಮ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಯÜದ&' ಪ ಮುಖ<ಾ zೇ=ಾರುವMದು ಾನ. ಏವಂ ಬಹು#ಾ ಯಾ ತಾ ಬ ಹEvೋ ಮುÃೇ । ಕಮಾ  ¨ ಾ  ಸ<ಾDೇವಂ ಾಾ5 fೕ™ã. ಕುರುವಂಶದ&' pೆ ೕಷ»Dಾದ Tೕನು T°>êೕಯDಾಗೆ =ಾಯ ಪ ವೃತHDಾಗು.

ಇ<ೆರಡರ&' ಅಂತರಂಗ ಯÜ=ೆ> /ೆಚುk ಮಹತ5.ೊತುHಗಳನು /ೊ„ಸುವ zಾಹF ಯÜ\>ಂತ ಾನ ಯÜ „ಲು. .lದು ?ಾಡದC-ೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ DಾವM ?ಾನYಕ<ಾ #ಾFನ ?ಾಡುವMದ$ಂದ zಾಹF\ £ ಇಲ'ೆ ಮನYÄನ&' pೇಷ ಶ\H T?ಾಣ<ಾಗುತHೆ. /ಾಾ ಾನಪ*ವಕ DಾವM ಕಮ ?ಾಡzೇಕು. <ೈಧFೆ =ೇವಲ ನಮE ಅನುಸಂ#ಾನ ಮತುH \ £ಯ&'.ೊಳLoತHೆ. ಈ ಎರಡು ಧ<ಾದ ಯÜದ&' rಾವMದ=ೆ> /ೆಚುk ಮಹತ5 ಮತುH ಏ=ೆ-ಈ ಕು$ತು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಈ =ಾರಣಂದ ಾನಪರ<ಾದ ಯÜ ಮಹತ5ದುC. ಕಮವನು tಟುB ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುೆHೕDೆ ಎಂದು /ೊರಟ-ೆ ಅದು . ಆ ಯÜದ Iಂೆ ಾನದ ಸಹ=ಾರೆ. .ಾಂಗ<ಾದ [.ಈ ಾರವನು ವರ<ಾ /ೇlದ.ಸುವವನು'. Page 153 . ಇ&' ಅಜುನ ?ಾಡು. DಾವM ನಮE ಕಮದ ಮುÃೇನ ಯÜ ?ಾಡzೇಕು. ಅದ=ೆ> ಅಥಲ'. ಅದರ Iಂೆ ಾನ ಇಲ'ೇ ಇದC-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ?ಾದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮುಖದ8ೆ'ೕ ಬಂದು . <ಾಸHಕ<ಾ ಪ*ಣ<ಾದ ಬ$ಯ zಾಹFಯÜ ಮತುH ಬ$ಯ ಅಂತರಂಗ ಯÜ ಅನುವMೊಂಲ'. ಅದರ&'ನ ಧ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅಜುನ ಪರಂತಪ-'ಪರ?ಾತEನನು ಸಾ Vಂ. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ rಾವ ಕಮ ?ಾದರೂ ಅದು ನಮEನು tಡುಗRೆಯ ?ಾಗದತH =ೊಂRೊಯುFತHೆ.ೇರುತHೆ.ಾಧFಲ'. ಈವರೆ ಕೃಷ¥ ಕಮ-ಯÜ<ಾಗುವMದು /ೇೆ.Hರುವ ಯÜ ಶತು Tಗ ಹ. ಇ&' ಈ ಸಂzೋಧDೆೆ pೇಷ ಅಥೆ. ಬ$ೕ ದ ವFಮಯ<ಾ. ಆದC$ಂದ ಅದು ಾನಯÜ<ಾಗುತHೆದ ವFಯÜವಲ'. ಅದರ . ಅಂತರಂಗ ಯÜದ ೊೆೆ ಆಚರvೆ ಕೂRಾ ಇೆ. ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಯÜದ&' zಾಹF ಮತುH ಅಂತರಂಗ ಯÜ ಎನುವMದನೂ DಾವM DೋೆವM.lDೆದುರು .lದು ?ಾಾಗ ?ಾತ ಪ$vಾಮ=ಾ$.ೕರ ಸಣ¥ಾದ] ಎ8ಾ' ಕಮವ* . ಈ ಪದವನು ಎರಡು Dೆ8ೆಯ&' ಅ…ೈಸಬಹುದು. DಾವM ?ಾಡುವ zಾಹFಯÜದ Iಂೆ ಅ$ೆ. ಆದ-ೆ ಅ$ವM ಇಲ'ೆ ಕಮ ?ಾದ-ೆ ಅದು ವFಥ! ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಕಮದ Iಂನ ಅ$ವM ಬಹಳ ಮುಖF. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು ಪರಂತಪ ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. pೆ ೕrಾ  ದ ವFಮrಾé ಯಾ ಾನಯÜಃ ಪರಂತಪ । ಸವಂ ಕ?ಾ[S]áಲಂ Qಾಥ ಾDೇ ಪ$ಸ?ಾಪFೇ ॥೩೩॥ pೆ ೕrಾ  ದ ವF ಮrಾ© ಯಾ© ಾನಯÜಃ ಪರಂತಪ | ಸವž ಕ?ಾ ಅ[ಆ]áಲž Qಾಥ ಾDೇ ಪ$ಸ?ಾಪFೇ.ಾ5„. ಇ&' 'ಅವರು ನನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. . ಸವಯÜಗಳ Trಾಮಕ ಆ ಭಗವಂತDೊಬxDೆ.ಓ ಪರಂತಪ. rಾವ ಕಮವDಾಗ& . DಾವM ನಮEನಮE ಕತವF ಕಮದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವMದು ಯÜ.lನ&' ಪ*. ಸೂ½ಲ<ಾ Dೋದ-ೆ ಪರಂತಪ ಎಂದ-ೆ 'ಶತು ಗಳನು ಸೆಬಯುವ ೕರ'. ಓ Qಾಥ.

ಆದ-ೆ ಮ/ಾ  ಾTಗlಗೂ ಕೂRಾ =ೆಲ¤ˆE ೊಂದಲ<ಾ ಎಲ'ವ* ಮ-ೆತು /ೋಗುತHೆ. ಜrಾಪಜಯಗಳL ಆ ಭಗವಂತTೆ tABದುC.ಯನು ಏ=ೆ =ೊಡು. Page 154 . ಅವರನು Tಗ IY Dಾನು ಅ|=ಾರ .HಾCDೆ.ೇ$ದರೂ ಅದು ಾನಪ*ಣ ಕಮದ ಮುಂೆ ಅತFಲ‚.ಾಯುವವನು' ಎನುಾH-ೆ. ಇೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDಾ ರೂಪ<ಾದ ಯÜ. ಕಮ ?ಾ ಾನಗlಸು.' ಅಂದ-ೆ ಪ$ಪ*ಣ<ಾದ ಎ8ಾ' ಕಮ. "ಮ/ಾ  ಾTrಾದ Tೕನು ಅ$ತು ?ಾಡುವ ಈ ಕಮ =ೇವಲ ಕಮವಲ' ಇದು ಾನಯÜ" ಎನುವ ಧ}T ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ. ಇDೊಂದು ಅಥದ&' ಾನರIತ<ಾದ =ೇವಲಕಮ 'ಆ-áಲಂ'. ಾನಲ'ದ ಎಲ' ಕಮಗಳL . ಇ&' 'áಲಂ' ಅಂದ-ೆ ಚೂರು. ಎಷುB ಬೆಯ ಅ…ಾನುಸಂ#ಾನ ಎನುವMದು ಮುಖF. ಇದು ಏ=ೆ ಾನಮಯ ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾH /ೇಳLಾHDೆ: "ಸವž ಕ?ಾ ಅ[ಆ]áಲž Qಾಥ ಾDೇ ಪ$ಸ?ಾಪFೇ" ಎಂದು. ಾನದ ಕಡ&ನ ಆೆಯ ದಡವನು ಕಂಡವನು. ಆದ-ೆ ಇದರ Iಂೆ pೇಷ ಅಥೆ. ಇ&' "ಸವಂ ಕ?ಾ[S]áಲಂ" ಎನುವMದನು ಎರಡು ಬೆ†ಂದ ಪದþೇದ ?ಾಡಬಹುದು.HೆCೕ<ೆ ಎಂದು . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಶತು ಗಳL. ಾನಲ'ದ ಎ8ಾ' ಕಮವನು ಒಂದುಗೂYದರೂ ಅದು ಾನದ ಮುಂೆ ಒಂದು Vಕ> ಚೂರು. ಅ&' /ೋಮದ&' =ೊಡುವ ಆಹು. "ಒಂದು ಕಮವನು ಪ*ಣ<ಾ ?ಾಡು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.HರುವMದು ದುಃಖಾಯಕ. ಇಲ'ದC-ೆ ಅದು ತೂತು tದC ೋ¡ಯಂೆ.ಯ&'ಾCDೆ.lಯೆ /ೋಮ ?ಾಡುವವನು ‘zೆಂ\ೆ ಮರು˜ಾದವನು /ಾಗು /ೊೆ . ನಮE ಕಮ ಾನ=ೊ>ೕಸ>ರ<ಾಗzೇ=ೇ /ೊರತು ಕಮ=ೊ>ೕಸ>ರ ಕಮ ?ಾಡzಾರದು. ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಟ ಅಜುನನ ಕತವF. ಇ&' DಾವM ಪMನಃ Dೆನ[Y=ೊಳozೇ=ಾದ ಷಯ ಎಂದ-ೆ ಮೂಲತಃ ಅಜುನ ಮ/ಾ  ಾT. ಇ&' 'ಸವಂ' ಮತುH 'ಅáಲಂ' ಎನುವ ಪದ ಪMನರು\H ಇದCಂೆ =ಾಣುತHೆ. ?ಾದ ಕಮ ಸಫಲ<ಾಗುವMದು ಅದರ Iಂೆ ಅ$ವM ಇಾCಗ ?ಾತ . ಾನಂದ ಕಮ ?ಾಡು. ಇದು =ೇವಲ ಾಾ>&ಕ ಪರೆ. ಎ8ಾ' ಪ$ಕರಗlಂದ ಪ$ಪ*ಣ<ಾದ ಸವಕಮವನು 'ಸವ ಕಮ ಅáಲಂ ಎನುಾH-ೆ.‘ಸವ ಕಮ ಅáಲಂ’ /ಾಗು ಇDೊಂದು ‘ಸವ ಕಮ ಆáಲಂ’. rಾವMೇ ಕಮವನು ಾನಪ*ವಕ<ಾ ?ಾಾಗ ?ಾತ ಅದು ಪ*ಣ<ಾಗುತHೆ. ಒಂದು. ಆ ಪರೆಯನು ಇ&' ಕೃಷ¥ ಸ$ಸು. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು ‘Qಾಥ’ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. <ೇಾಥವನು Qಾನ ?ಾದವನು. ಅದು ಾನದ pೆ ೕಷ»ೆ. ಅಜುನ ಇ&' ಆ Y½. ಆದ-ೆ ಇಂನ ನದ&' ಾನ=ೊ>ೕಸ>ರ ಕಮ ?ಾಡುವವರ ಸಂÃೆF ಕˆrಾಗು.ಂದು . Jಾಗವತದ&' ಾನಲ'ೆ ?ಾಡುವ ಯÜವನು ಉಗ <ಾ -ೋ|ಸುಾH-ೆ. ಆಗ ಅದು ಪ$ಪ*ಣ. ಒಂದು ಮಂತ ದ&' ಎಷುB ಬೆಯ ಪದþೇದ.ಸಬಹುದು ಎನುವMದನು ಸೂVಸುತHೆ. ಪರಂತಪ ಎನುವ ಈ pೇಷಣ ಇ&' ಕಮವನು ಾನ<ಾ /ೇೆ ಪ$ವ. ಕಮದ Iಂನ ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಬಹಳ ಮುಖF. Iಂೆ /ೇlದಂೆ Qಾಥ ಎಂದ-ೆ Qಾರವನು ಕಂಡವನು.ಾ|ಸzೇಕು' ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನಲ'. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ಯುದ¨ ?ಾಾಗ ಅದು ಾನಯÜ<ಾಗುತHೆ. ಕಮದ ೊೆೆ ಾನ zೇ=ೇzೇಕು.

ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ತತ5ದ¼ಗಳನು ಕಂಡ-ೆ tಡzೇಡ.ೇ<ೆೈದು ಅದನು . ತé ¨ ಪ ¡Qಾೇನ ಪ$ಪ pೇನ . ಅದು ನಮೆ . ಪ$ಪ$†ಂದ =ೇl. ಸತFವನು . ಅವರನು ಒ&Y=ೊ. ಮನYÄನ&' ಅQಾರ ೌರವಟುB ?ಾಡುವ ನಮ.ಾ?ಾನF<ಾ ಸತFವನು . ಅವರ zೆನು ಹತುH. ಪ$ಪ$rಾ =ೇl . ಅಂಥ . ಎ8ಾ' <ೇದ ಮಂತ ಗಳ{ ಋ°ಗlೆ ಅಂತರಂಗದ&' ಸೂ‚ರಣ<ಾರುವMದು(intuitional composition). Tನ ಅನನF ಬಯ=ೆ ಅವ$ೆ ಮನವ$=ೆrಾಗುವಂೆ ?ಾಡು.lಾಗ Tೕನು fೕಹವlದದC$ಂದ ಎ8ಾ' 1ೕಗಳನು ಅಂತrಾ„rಾದ [ಎ8ೆ'ಲೂ' ಇರುವ] ನನ&' =ಾಣಬ8ೆ'.ೇವrಾ | ಉಪೇ™ãಂ. ಅವ$ೆ ಶರvಾಗು" ಎಂದು.ಾFSತEನF…ೋ ಮ† ॥೩೫॥ ತ© ¨ ಪ ¡Qಾೇನ ಪ$ಪ pೇನ . rಾವMದ$ಂದ Qಾಂಡವ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗzೇಕು. ಇ&' 'ಪ ¡Qಾತ' ಅಂದ-ೆ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳ ನಮ.ೊHೕತ (ವಚನ) ಮುÃೇನ.ೇವrಾ । ಉಪೇ™ãಂ. . Iೕೆ ಶರvಾ "=ೆದ\ =ೆದ\. =ಾ&ೆರ. ಅವರ ಮುಂೆ Tೕನು ¾ೕಗF ಎಂದು ರುಜು<ಾತು ಪಸು.ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾ=ೊಂಡ ತತ5ದ¼ಗlಂದ ಾನವನು ಪRೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. 'ತತ5ದ¼ಗಳ .ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಾನಲ'ದ ಕಮಂದ rಾವ ಉಪ¾ೕಗವ* ಇಲ' ಅನುವ ಾರ ಸ‚ಷB<ಾ†ತು. ಎೆ. "Truth is an intuitional flash.ೇ<ೆ?ಾ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. =ಾಲು ಎಲ'ವನು Dೆಲ=ೆ> ಾY. ತ8ೆ.lದವರು Tನೆ . . ನೂFಟ  ೆ ಗುರುಾ5ಕಷಣ ಶ\Hಯ ಾರ /ೊ˜ೆದಂೆ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> fದಲು DಾವM ಸತF=ೆ> ಶರvಾಗzೇಕು. ೇ ಾನž ಾTನಃ ತತH¦ದ¼ನಃ || ಯ© ಾಾ5 ನ ಪMನಃ fೕಹž ಏವž rಾಸFY Qಾಂಡವ | £ೕನ ಭೂಾT ಅpೇwೇಣ ದ ™ãY ಆತET ಅಥ ಉ ಮ†ಮೆH Iೕೆ fೕಹೊಳLoವMಲ'. ೇ ಾನಂ ಾTನಸHತH¦ದ¼ನಃ ॥೩೪॥ ಯ ಾಾ5 ನ ಪMನfೕಹˆೕವಂ rಾಸFY Qಾಂಡವ । £ೕನ ಭೂಾನFpೇwೇಣ ದ ™ã.lದುಕು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. . Page 155 .ಾ>ರ-'ಅwಾBಂಗ ನಮನ'. ಭ\Hಯ ದೃ°B†ಂದ. it is Intellectual".ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾ=ೊಂಡ ಾTಗಳL ಾನವನು ¾ೕಗFರಲ'ದವ$ೆ ಎಂದೂ zೋ|ಸುವMಲ'.lವನು Tಜ ಕಂಡು . ಸತFವನು ಕಂಡ ತತ5ಾTಗಳ zೆನುಹತHzೇಕು. ಆದ-ೆ ಈ ಾನವನು ಗlಸುವ ಪ$ ಎಂತು? ಈ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತH$ಸುಾHDೆ.lದು=ೋ. ಾನ ಎನುವMದು =ೇವಲ ಪMಸHಕವನು ಓದುವMದ$ಂದ ಬರುವMದಲ'. =ೈ.l/ೇಳLಾH-ೆ. rಾವMದನು .ಾ>ರ. ಾನವನು ಗlಸzೇ=ಾದ-ೆ "Tೕನು ಾTಗಳ zೆನುಹತHzೇಕು. ಸತF not ಎನುವMದು ನಮೆ ಸೂ‚ರಣ<ಾಗzೇಕು.

ದುಃಖ. 'Tೕನು ಸ5ಯಂ ಾT /ಾಗು .l†ತು. ಎಲ'-ೊಳಗೂ tಂಬ ರೂಪDಾ ತುಂtಾCDೆ /ಾಗು ಆತ ಮಹ. ಎಲ' Qಾತಕಗಳನೂ . ಒˆE ತತ5ದ¼ಗlಂದ ಾನವನು ಪRೆದ-ೆ ಮುಂೆ fೕಹ=ೆ> ಅವ=ಾಶಲ'.ಾದ-ೆ Iಂನ rಾವ Qಾಪವ* Tಲು'ವMಲ'. ಇಂತಹ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.lನ ೋ¡†ಂದ ಾಟಬ8ೆ'. ಅದ$ಂದ fೕ™ .ಯ&' ಸಮಸH 1ೕವಾತವ* ಆತEನ&' (ಭಗವಂತನ&') ಆ¼ ತ<ಾೆ. ಭಗವಂತನ&' ತನನು ಾನು ಒ[‚Y=ೊಂಡವTೆ 1ೕವನದ&' ಎಂದೂ ಭಯಲ'. ಆದ-ೆ ಈ ಷಯ . ಇದ$ಂದ ಎಲ' ೊಂದಲವ* ಮ-ೆrಾಗುತHೆ.lಯುತHೆ. ಒˆE Tನೆ ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಮೂದ-ೆ Tೕನು ೆದCಂೆ" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ೆಯನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' DೋRೋಣ. ಅವನ ಇೆ¶ಯಂೇ ಎಲ'ವ* ನRೆಯುತHೆ ಎನುವ ಸತF .ಾಕಷುB Qಾಪ ಕಮಗಳನು ?ಾದ Qಾ[ಗಳ ಗ. ತತ5 ಾTಗlಂದ ಾನ ಪRೆಯzೇಕು. ಅದ=ಾ> ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು 'Qಾಂಡವ' ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ. ಒˆE ಸತFದ ಅ$ವM ಬಂದ-ೆ ಅದ$ಂದ fೕಹದ Qಾಶ ಕಳV/ೋಗುತHೆ. ಎಲ'ವMದಕೂ> Trಾಮಕ ಶ\H ಭಗವಂತ ಎನುವ ಪ ೆ ಾಗೃತ<ಾಗುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಅವ$ಂದ ಾನವನು ಗlಸು. ಈ ಾರ<ಾ ಕೃಷ¥ನ ಭರವ.ಾ5ಥ.ಾಧನ ಾನ.lಯುವ fದಲು . ಅಸೂ/ೆ.ಳLವl=ೆ ಬಂದ ˆೕ8ೆ ಾನದ ?ಾಗದ&' . ಭಗವಂತ ಅಣು ಒಳೆ ಅಣು<ಾ. ಎಲ'ವ* /ೊರಟು /ೋ Y½ತಪ ೆ ಮೂಡುತHೆ. ಏನು? ಇದ=ಾ> ಭಯ ಪಡzೇ=ಾಲ' ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅದು ಪMನಃ ಬರುವ ಸಂಭವಲ'. ಇನು Qಾಂಡು ಎಂದ-ೆ 'tl ಬಣ¥' ಅದು . ಇ&' ಅಜುನನನು =ಾಡು. ಅದ$ಂದ ಕಮ ?ಾಡು' ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ ಅಜುನನ ಮೂಲಕ ನಮೆ =ೊಟB ಸಂೇಶ. ಅದು ನಮEನು ದಡ .ಾಧF ಎನುವ ಾರ . ಅ[ ೇದY QಾQೇಭFಃ ಸ<ೇಭFಃ QಾಪಕೃತHಮಃ । ಸವಂ ಾನಪ'<ೇDೈವ ವೃ1ನಂ ಸಂತ$ಷFY ॥೩೬॥ ಅ[ ೇ© ಅY QಾQೇಭFಃ ಸ<ೇಭFಃ Qಾಪ ಕೃ© ತಮಃ ಸವž ಾನ ಪ'<ೇನ ಏವ ವೃ1ನž ಸಂತ$ಷFY-Tೕನು ಎ8ಾ' Qಾ[ಗlಂತಲೂ I$ಯ Qಾ[rಾದCರೂ ಸ$£ೕ. Qಾಪದ ಕಡಲನು ಾಟಲು ಇರುವ ಒಂೇ ಒಂದು . "Tೕನು Tನ =ಾಲದ&'ನ ಸವpೆ ೕಷ» Qಾ[rಾದCರೂ ಕೂRಾ.ೇ$ಸಬಲ'ದು.ಾ.ಾ. ಇ&' 'ಪಂRಾ' ಎಂದ-ೆ ಾನ (ಉಾ:ಪಂRಾ ಉಳoವ ಪಂತ). ಾನಂದ ಕಮ ?ಾಡzೇಕು.Hನ&' ಮಹಾHರುವ ಸವಗತ. Qಾಂಡವ ಎಂದ-ೆ ಾನ-ಾ¼ಯನು ಪRೆದವ. .HರುವMದು ಾನವನು ಮುVkರುವ fೕಹದ ಪರೆ. ಾನ<ೆನುವMದು Qಾಪದ ಕಡ&ನ&' ೋ¡ಯಂೆ. ಈ Y½. ಏ=ೆಂದ-ೆ . Page 156 .5ಕೆಯ ಸಂ=ೇತ.5ಕ' ಎಂದು ಸೂVY ಇ&' ಈ ಸಂzೋಧDೆ.

ಾ© ಕುರುೇ ಅಜುನ । ಾDಾಃ ಸವ ಕ?ಾ¡ ಭಸE .ಾಧDೆ†ಂದ ಪಳದವನು ತಕ> =ಾಲದ&' ಅದನು ಾDೆ ತನ&' ಪRೆಯುಾHDೆ. Jಾಗವತದ&' /ೇಳLವಂೆ ಆ#ಾF. ಆದC$ಂದ Dಾ<ೆಲ'ರೂ ಇಂೇ ಈ ™ಣಂದ ಾನ ?ಾಗದ&' . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅದು zೆಳಕು =ೊಡುವ /ಾಗು ಸಾ ಊಧ} ಮುಖ<ಾರುವ ಶ\H. ಉ$ಯುವ zೆಂ\ ಉರುವಲನುಸುಟುBtಡುವ /ಾೆ ಅ$ನ zೆಂ\ ಎಲ' ಕಮಗಳನೂ ಸುಟುBtಡುತHೆ. zೆಂ\ ಕABೆಯನು ಸುಟBಂೆ ಒಬx . tomorrow is a mystery.. ಇ&' ಕೃಷ¥ ‘ಅಜುನ' ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಅದ\>ಂತ /ೆಚುk ಶ\H pಾ&rಾದ zೆಂ\ ಇDೊಂಲ'. ॥೩೮॥ ನ I ಾDೇನ ಸದೃಶž ಪತ ž ಇಹ ದFೇ ತ© ಸ5ಯž ¾ೕಗ ಸಂYದ¨ಃ =ಾ8ೇನ ಆತET ಂದ. that's why we call it 'the present' . ಕABೆ ಸಾ =ೆಳ=ೆ>˜ೆಯುವ ತfೕಗುಣದ ಪ . today is God's gift. .ಾಗುವ ಸಂಕಲ‚ ೊಟುB ಮುಂದುವ$¾ೕಣ. ಅೇ $ೕ.ೕಕ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ೊಡÏ ಭರವ. ಾನ ಎನುವMದು ಸಾ ಪ ಜ5&ಸುವ zೆಂ\.ಏ=ೆಂದ-ೆ Dಾ˜ೆ ಎಂದ-ೆ ಆ Dಾ˜ೆ ನಮE Qಾ&ೆ zಾರೆ ಇರಬಹುದು! Yesterday was history.ೕಕ. ಯ…ೈ#ಾಂY ಸ„ೊ¨ೕSಭಸE.ಾArಾದ Qಾವನ<ಾದ ವಸುH ಇ&' ಇDೊಂಲ'.lೆ . ಈ ಸಂzೋಧDೆ†ಂದ ಕೃಷ¥ ಅಜುನನ ಾನ=ೆ> ಆವ$Yರುವ fೕಹದ ಪರೆಯನು ಸ$ಸು. ನI ಾDೇನ ಸದೃಶಂ ಪತ „ಹ ದFೇ । ತ© ಸ5ಯಂ ¾ೕಗಸಂYದ¨ಃ =ಾ8ೇDಾSತET ಂದ. ಅಜುನ ಎಂದ-ೆ ‘ಅಜನ’ ?ಾದವ. Page 157 ..ಾ© ಕುರುೇ ತ…ಾ ॥೩೭॥ ಯ…ಾ ಏ#ಾಂY ಸ„ದ¨ಃ ಅಃ ಭಸE . ಾನ ?ಾಗವನು Iದ ಒಬx Qಾ[ಯ Qಾಪಕಮ<ೇDಾಗುತHೆ ಎನುವMದ=ೆ> ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವರvೆಯನು =ೊABಾCDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. /ೇೆ ಉ$ಯುವ zೆಂ\ ಕABೆಯನು ಸುಟುBtಡುತHೋ. /ಾೆ ಾನದ zೆಂ\ ಎಲ' Qಾಪ ಕಮವನು ಸುಟುBtಡುತHೆ. ಾನ<ೆಂಬ zೆಂ\ ಉಳoವ.ಾ© ಕುರುೇ ಅಜುನ । ಾDಾಃ ಸವಕ?ಾ¡ ಭಸE.ಾ© ಕುರುೇ ತ…ಾ- ಅಜನ.ಾಧಕನ&'ರುವ ಾನ ತಮಸÄನು ಸುಟುBtಡುತHೆ.Eಕ<ಾ zೆಂ\ ಸತ5 ಗುಣದ ಪ .ೆಯನು ಕೃಷ¥ =ೊABಾCDೆ.HಾCDೆ.

॥೩೯॥ ಶ ಾ¨<ಾ  ಲಭೇ ಾನž ತ© ಪರಃ ಸಂಯತ ಇಂ ಯಃ । ಾನž ಲzಾ¨¦ ಪ-ಾž pಾಂ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಾನ ಎನುವMದು ಮ/ಾಪತ . ಆದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಭರವ. ಪರಲ'.lವನುಗlY ¼ೕಘ <ಾ ಸಂತಸದ . DೆಮEಯೂ ಇಲ'.ಾಧF ಎನುವ ಶ ೆ¨ zೇಕು. ನನೆ rಾವMದು . ಶ ಾ¨<ಾ  ಲಭೇ ಾನಂ ತತ‚ರಃ ಸಂಯೇಂ ಯಃ । ಾನಂ ಲzಾ¨¦ ಪ-ಾಂ pಾಂ.ಾ‡ಾಾ>ರ. ಪ ಪಂಚದ ಸತF ನಮE ನಂt=ೆಯ ˆೕ8ೆ Tಂ. Page 158 .ೆ. ಶ ೆ¨†ಂದ ನನDೇ ಪರೈವ<ೆಂದು ನಂtದವನು .ಾ‡ಾಾ>ರ-=ೊDೆೆ ಪರ?ಾತEನ .ಾಧF.ಾಧDೆಯ ಪಥದ&' Y¨ಯನು ಪRೆಯಲು =ೆಲವM ಜನEಗ˜ೇ zೇ=ಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ನಮೆ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಾನ<ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತ.ಾಲದು. =ಾಲ ಪ$ಪಕ5<ಾಾಗ Tೕನು Y¨ಯನು ಪRೆೇ ಪRೆಯು. ಒಂದು ಷಯ ನಮೆ ಮನವ$=ೆrಾಗzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು ನಮೆ ಶ ೆ¨ zೇಕು.lಲ'¤ೕ ಅದು ಸತF<ಾರಲು . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಳLವl=ೆrಾಗzೇಕು.ಲ'. ಈ ನRೆ†ಂದ ಅಪ-ೋ™ ಾನ Y¨rಾಗುತHೆ ಮತುH ಇದ$ಂದ ಸಾ ಾDಾನಂದಪ*ಣDಾದ ಭಗವಂತನನು(fೕ™ವನು) ಪRೆಯಲು . ಇ&' ಸಮಪvಾ JಾವDೆ ಅ.Hಲ'ೇ ಇರುವ ಸತF ಇೆ ಎಂದು .ೆ8ೆrಾದ ಮು\Hಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ಾಗುಾHDೆ.ೕ ಮುಖF. ನ ಅಯž 8ೋಕಃ ಅYH ನ ಪರಃ ನ ಸುಖž ಸಂಶಯ ಆತEನಃ -ಅ$ರದ.lೆCೕ ೊಡÏದು ಅದ\>ಂತ ೊಡÏದು rಾವMದೂ ಇಲ' ಅನುವ ಅಹಂ=ಾರವನು fದಲು tಡzೇಕು. ನಮE&' ಅ$ವM ಮೂಡzೇ=ೆಂದ-ೆ ಬ$ಯ ಅಧFಯನ .lರುವMದು =ೇವಲ ಅ.ಮV-ೇvಾ|ಗಚ¶. ಆತE . ಾನದ ತೃwೆ ೊೆೆ ಇಂ ಯಗಳ ಾಪಲF=ೆ> Iತ.ೕ Vಕ> ಅಂಶ.ಾArಾದ ಇDೊಂದು ವಸುH ಈ ಪ ಪಂಚದ&'ಲ'.ೆಯನು ನಂt ಆತEpಾ5ಸಂದ ಮುDೆRೆದವನು Y¨ಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ.H" ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಭರವ. । Dಾಯಂ 8ೋ=ೋSYH ನ ಪ-ೋ ನ ಸುಖಂ ಸಂಶrಾತEನಃ॥೪೦॥ ಅÜಃ ಚ ಅಶ ದC#ಾನಃ ಚ ಸಂಶಯ ಆಾE ನಶF. ಅದ=ೆ> .-ಇಂ ಯಗಳನು ಹCನ&'ಟುB. ನಮE ಬದು\ನ ಗು$ ಾನ ಮತುH ಸತFದ . ಅÜpಾkಶ ದC#ಾನಶk ಸಂಶrಾಾE ನಶF. Dಾನು . =ೆಲ¤ˆE . Iೕೆ ಇಾCಗ ಅದ$ಂದ ?ಾನಸ .ಾ‡ಾಾ>ರ.ಮ ಆV-ೇಣ ಅ|ಗಚ¶. ನಮೆ ೊ. ನಂt=ೆ ಕ˜ೆದು=ೊಂಡ ಇಬxಂ DಾಶದತH . ಆದC$ಂದ "ಾನ ?ಾಗವನು I.lಯುವMೇ ಶ ೆ¨. ಇಬxಂೆ ಇಹಲ'.

ಾಧDೆ†ಂದ ಕಮಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದ. ಅ$Tಂದ ಶಂ=ೆಗಳನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡ ಭಗವದäಕHನನು ಕಮಗಳL ಕAB /ಾಕುವMಲ'.ೊlY. Page 159 . ಾನಂದ ಸಂಶಯವನು ಪ$ಹ$Y=ೊಂಡು. ಇ&' ಕಮ ಸDಾFಸ ಅಂದ-ೆ ಕಮ ಾFಗವಲ'. ಎಂೆಂದೂ DೆಮE ಇಲ'.ಷ» ಉ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ. ಇದ$ಂದ ಅಂತವ$ೆ ಇಹಲ'.ಾEದಾನಸಂಭೂತಂ ಹೃ© ಸ½ಂ ಾDಾYDಾSSತEನಃ । øೆ5ೖನಂ ಸಂಶಯಂ ¾ೕಗ?ಾ. Tನನು ಕಮ ಬಂ|ಸದು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.H†ಂದ ಕತH$Y ಾನದ ಾ$ಯ&' ನRೆ.ಾE© ಅಾನ ಸಂಭೂತž ಹೃ© ಸ½ž ಾನ ಅYDಾ ಆತEನಃ । øೆ5ೖನž ಸಂಶಯž ¾ೕಗž ಆ. ಧನಂಜಯ. ಬು¨ೆ ಬಂದ ಸಂಶಯ=ೆ> ಪ$/ಾರಲ'. ಕಮ ?ಾಡುಾH ಕಮ ಸDಾFಸ ?ಾಡು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಧನಂಜಯ ॥೪೧॥ ¾ೕಗ ಸಂನFಸH ಕ?ಾಣž ಾನ ಸಂøನ ಸಂಶಯž ಆತEವಂತž ನ ಕ?ಾ¡ Tಬಧಂ.Hಷ» Jಾರತ ॥೪೨॥ ತ. Tೕ=ಾರDಾ Tರಂತರ ಕಮ ?ಾಡುವMದು ಕಮಸDಾFಸ. ಶ ೆ¨ ಇಲ'ದ ಅಾTಗಳL Tರಂತರ ಸಂಶಯದ8ೆ'ೕ ಬದುಕುಾH-ೆ.Hಷ» Jಾರತ-ಆದC$ಂದ. ¾ೕಗಸಂನFಸHಕ?ಾಣಂ ಾನಸಂøನಸಂಶಯž । ಆತEವಂತಂ ನ ಕ?ಾ¡ Tಬಧಂ.ಕಮ ಸDಾFಸ(ಈ ಬೆ ಮುಂನ ಅ#ಾFಯದ&' /ೆVkನ ವರvೆಯನು =ಾಣಬಹುದು). ಪರಲ'. 1ೕವನದ&' ಕಮ ?ಾಡು. ಕಮಫಲದ ಬೆ ಆ. ಅಾನಂದ ಹುAB ಬೆ¾ಳ/ೊಕು> Tಂತ Tನ ಈ ಸಂೇಹವನು . ಅದು ನಮEನು ಅಧಃQಾತ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ.lನ ಕ. ಾನಧನವನು ೆದC ಧನಂಜಯ. ಓ Jಾರತ.ಧನಂಜಯ. ತ.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 ಾನಲ'ದ. . ಆತEವಂತDಾ ಬದುಕುವMದನು ಕ&ಾಗ rಾವ ಕಮವ* ಎಂದೂ ನಮೆ ಬಂಧಕ<ಾಗುವMಲ'. ಎದುC Tಲು'.ೆ ಆ=ಾ‡ೆಗಳನು tಟುB ಎಲ'ವನು ಸಮದೃ°B†ಂದ =ಾಣುಾH.ೇ$ದುC ಎಂದು ಭಗವಂತನ&' ಕಮವನು ಅ[ಸುವMದು'. 'ಈ ಕಮ ಭಗವಂತTೆ . ಕಮವನು ಭಗವಂತನ&' ಅ[Y. ಆ ಸಂಶಯ ಮನಸÄನು ಆಕ „Y ನಂತರ VತHವನು ತಲುಪMತHೆ. "ಯುದ¨ದ&' ಶತು ಗಳನು ೆದುC ಧನವನು ೆದC Tೕನು. <ೇ\rಾ VತHವನು ಾಗೃ. ಾನ ಮತುH ಶ ೆ¨ ಇಲ'ಾಗ ಅ&' ಸಂಶಯ zೆ˜ೆಯ8ಾರಂ¢ಸುತHೆ.wೊ»ೕ.

ಚತು…ೋS#ಾFಯಃ Dಾಲ>Dೆಯ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು.ಭಗವ37ೕಾ ಅಾ&ಯ -04 "ಆದC$ಂದ ಎದುC Tಲು'. ಅDಾFಯದ ರುದ¨ /ೋ-ಾಟ ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ ಎನುವ |ೕ‡ೆ ೊಟುB. Qಾ ?ಾ¡ಕೆಯ ಬದುಕನು ಬದುಕುವMದ=ೊ>ಸ>ರ ಪMಣFದ . Tನ ಮನYÄನ&' ಕುl.H†ಂದ ಕದು /ಾಕು.ಯಂತಹ ಮ/ಾ ಪMರುಷರು ಹುAB ಬಂದ ವಂಶದವDಾದ Tೕನು ಾನ ಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತನ ಭ\Hಯ&' TರತDಾದ ಾT(Jಾರತ). ಇ. ಭರತ ಚಕ ವ. ಸತFದ.ರುವ ಸಂಶಯವನು ಭಗವಂತDೆನುವ ಾನ ಕ. ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾ ಪವಚನ.ಾಧDೆಯ&' ೊಡಗು" ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. Page 160 .

pಾYºೕಯ<ಾ ಕಮಸಂDಾFಸ ಅಂದ-ೆ ಕಮಸಂDಾFಸ ಕಮಾFಗವಲ' ಎನುವMದು ನಮೆ ಎಂದ-ೆ ದ5ಂಾ5. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಸಂDಾFಸಂ ಕಮvಾಂ ಕೃಷ¥ ಪMನ¾ೕಗಂ ಚ ಶಂಸY । ಯೆ¶êೕಯ ಏತ¾ೕ-ೇಕಂ ತDೆæ ಬೂ I ಸುT¼kತž ॥೧॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ =ೇlದನು: ಸಂDಾFಸಂ ಕಮvಾž ಕೃಷ¥ ಪMನಃ ¾ೕಗž ಚ ಶಂಸY । ಯ© pೆ ೕಯಃ ಏತ¾ೕಃ ಏಕž ತ© ˆೕ ಬೂ I ಸುT¼kತž -. ಒˆE ಕಮಸಂDಾFಸವನು /ೊಗಳL. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ Dಾಲ>Dೇ ಅ#ಾFಯದ =ೊDೆಯ&' "ಎದುC Tಲು'. ಇDೊˆE ಕಮಸಂDಾFಸ ?ಾಡು ಅನು. Tೕನು ಒˆE /ೋ-ಾಡು ಎನು. ಆದ-ೆ =ಾಮ-=ೊ ೕಧಗಳ ಅ.ೕತDಾ ಯುದ¨?ಾಡು ಮತುH ಾನ¾ೕಗದ ಾ$ಯ&' ನRೆ" ಎನುವMದು ಅಜುನTೆ ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ. ಯುದ¨ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 161 .ಕೃಷ¥. ಇ&' ನಮೆ ಸ5ಲ‚ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. ಇದ$ಂದ ಸ‚ಷB<ಾಗುತHೆ.ೕತ<ಾ. ಈ ಕು$ತು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ&' ವರvೆಯನು ನಮE TˆEಲ'ರ ಪರ<ಾ =ೇಳLವMದ-ೊಂೆ ಐದDೇ ಅ#ಾFಯ ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ. =ಾಮ-=ೊ ೕಧಗlೆ ಎRೆ†ಲ'. ಕಮಫಲದ ಬಯ=ೆ†ಲ'ೆ-ಕಮ ?ಾಡುವMದು.H . ಇದನು ಸಂಪ*ಣ ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ fದಲು ಕಮ¾ೕಗ ಮತುH ಕಮಸಂDಾFಸ ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎಂದು . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಕಮಸಂDಾFಸ ಅಂದ-ೆ ಕಮಾFಗ<ಾದ-ೆ ಇದು ಒಂದ=ೊ>ಂದು ರುದ¨.ೕತDಾ ಾನ?ಾಗದ&' ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ? ಇದನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳLoವMದು ನಮೆ ಸ5ಲ‚ ಕಷB. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಕಮಸಂDಾFಸದ ಬೆ pೇಷ<ಾದ ವರvೆಯನು ಕೃಷ¥ ನಮE ಮುಂABಾCDೆ. "=ಾಮ=ೊ ೕಧಗಳ ಅ.lಯzೇಕು. ಇದರ&' rಾವMದು pೆ ೕಯಸ>ರ ಎನುವMದನು T¼kತ<ಾ /ೇಳL" ಎಂದು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು =ೇಳLಾHDೆ. ಅಜುನ =ೇಳLಾHDೆ: "ಓ ಕೃಷ¥. ಇ<ೆರಡರ&' rಾವMದು „ಲು ಅದನು ನನೆ ಖVತ<ಾ /ೇಳL. ಈ ಬೆಯೂ pೇಷ<ಾ ಕೃಷ¥ Iಂೆ ವ$YದC.ಯುದ¨ ?ಾಡು" ಎಂದು ಅಜುನನನು ಕಮ ?ಾಡುವಂೆ ಹು$ದುಂtYದCನು DಾವM ಕಂೆCೕ<ೆ. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ನಮೆ ಕಮಸಂDಾFಸ ಅಂದ-ೆ 'ಕಮಾFಗ' ಎನುವಂೆ =ಾಣುತHೆ. ಕಮದ&' =ಾಮ =ೊ ೕಧಗಳನು tಡುವMದು.H.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಅ#ಾFಯ ಐದು Dಾಲ>Dೆ ಅ#ಾFಯದ&' ಕೃಷ¥ ಕಮ¾ೕಗದ ಬೆ /ೇlದ /ಾಗು =ೊDೆಯ&' ಕಮಸDಾFಸದ ಬೆಯೂ /ೇlದ. ಇ&' -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗlೆ.H. ಆದC$ಂದ ಕಮಸಂDಾFಸ ಎಂದ-ೆ ಕಮವನು tಡುವMದಲ'. ಮೊHˆE ಕಮ¾ೕಗವನು.

ೆ˜ೆಯುವ Qಾದರಸ. ಅದ=ಾ> ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ&' ವರವನು =ೇಳL.HಾCDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ?ಾಡು<ಾಗ ದ5ಂದ5 ಅನುವMದು ಇೆCೕ ಇೆ. ಇ&' /ೇಳLವ ಸಂDಾFಸ ಸಂDಾF. ಸಂ. ಇ&' ಅಜುನ ತನ ಪ pೆಯ ನಡು<ೆ "ಕೃಷ¥" ಎನುವ ಸಂzೋಧDೆಯನು ಬಳYಾCDೆ.ೆ˜ೆಯುವ Tೕನು ನನೆ ಖVತ<ಾ rಾವMದು pೆ ೕಯಸುÄ ಎನುವMದನು .ಾ© ಕಮ¾ೕಗಃ ¼ಷFೇ -. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಸಂDಾFಸಃ ಕಮ¾ೕಗಶk Tಃpೆ ೕಯಸಕ-ಾವMJೌ । ತ¾ೕಸುH ಕಮಸಂDಾF. ಭಗವಂತ ಕೃಷ¥ಃ. ಇ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "ಕಮ¾ೕಗ ಕಮಸಂDಾFಸ\>ಂತ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 162 . 'ಸ' ಅಂದ-ೆ ಸಂಪ*ಣ<ಾದ.ೆ5ೕ°ಸದವನು. ಸ„ೕVೕನ<ಾದ.ೆ-ೆ†ಂದ Qಾ-ಾಗುಾHDೆ. । Tದ5ಂೊ5ೕ I ಮ/ಾzಾ/ೋ ಸುಖಂ ಬಂ#ಾ© ಪ ಮುಚFೇ ॥೩॥ ೇಯಃ ಸ TತFಸಂDಾFYೕ ಯಃ ನ ೆ5ೕ°B ನ =ಾಂ™.lಸು ಎನುವ Jಾವ ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ. ಅಾನಂದ ಬರುವ ಸಂಶಯವನು ಕಷvೆ?ಾ ಾನದ ಮ&ೆ . ಈ pೆq'ೕಕವನು ಎಚk$=ೆ†ಂದ tY ಅ…ೈY=ೊಳozೇಕು. ಮತುH ಬಯಸದವನು Tಜ<ಾದ ಸಂDಾFY£ಂದ$ಯzೇಕು. ಇಂಥ ದ5ಂದ5ಗಳನು ೆದCವನು /ಾrಾ ಕಮ .ಾರಂದ ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFವ ಕಷಣಶ\Hrಾದ .ನ ಾ$ಗ˜ೆ.ಾ© ಕಮ¾ೕೋ ¼ಷFೇ ॥೨॥ ಭಗ<ಾನು<ಾಚ.ೌಂದಯಮೂ. ಮ/ಾೕರ.ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ಎರಡೂ ಒl.ೕ ಕೃಷ¥ಃ' ಎಲ'ರನೂ ತDೆRೆೆ . ಸ+ಅಹಂ+DಾFಸ-ಸಂDಾFಸ.ಾಧF? ಯುದ¨<ೆಂದˆೕ8ೆ -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ಇೆCೕ ಇರುತHೆ. rಾರು -ಾಗ ೆ5ೕಷವನು ಾA Tಲು'ಾHDೋ ಅವನು ಸಂDಾFY. ಅವನ&' ನಮE ಅಹಂ(-ಾಗ ೆ5ೕಷಅಹಂ=ಾರ)ನು DಾFಸ ?ಾಡುವMದು ಸಂDಾFಸ. ಇ&' ಅಜುನನ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ನ ಉತHರ ಒಗAನ ರೂಪದ&'ೆ. ದ5ಂದ5ಾFಗಂದ ಯುದ¨ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ? ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ಇ<ೆರಡೂ ಒABೆ /ೇೆ . ಅವMಗಳ&' ಕಮಸಂDಾFಸ\>ಂತ ಕಮ¾ೕಗ „ಲು. ೋಷರIತ ಮತುH ಗುಣಪ*ಣDಾದ ಭಗವಂತ. ೇಯಃ ಸ TತFಸಂDಾFYೕ ¾ೕ ನ ೆ5ೕ°B ನ =ಾಂ™. 'ಕಷ. । Tದ5ಂದ5ಃ I ಮ/ಾzಾ/ೋ ಸುಖž ಬಂ#ಾ© ಪ ಮುಚFೇ -.ಭಗವಂತ /ೇlದನು ಸಂDಾFಸಃ ಕಮ¾ೕಗಃ ಚ Tಃpೆ ೕಯಸ ಕ-ೌ ಉJೌ । ತ¾ೕಃ ತು ಕಮ ಸಂDಾF. ಈ =ಾರಣಂದ ಕೃಷ¥ನ ?ಾತು ನಮೆ ಖVತ<ಾ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'.ಾಶ ಮವಲ'.

\ £ ಇಲ'ೆ -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ಾFಗ=ೆ> ಅಥಲ'. rಾವMೋ ಒಂದು ಾ$ಯ&' ಸ$rಾ ನRೆದವನು ಎರಡರ ಫಲವನೂ ಪRೆಯುಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 „ಲು" ಎಂದು. ಮತುH =ಾಮDೆಗಳ ಮಡುನ&'ರುವವ. ಬದುಕು ಎನುವ 1ೕವನ ಸಂಾ ಮದ&' ನಮE ಕತವFಕಮದ ಮುÃೇನ /ೋ-ಾಟ ?ಾಡುವMೇ Tಜ<ಾದ 1ೕವನಧಮ. ಇ&' ನಮE ಕತವFಕಮಂದ ದೂರ ಸ$ದು. . Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಮ/ಾzಾಹು ಎಂದ-ೆ ಮ/ಾೕರ ಎನುವMದು ˆೕ8ೋಟದ ಅಥ.ೆಯೂ ಇಲ'' ಎಂದು ಯುದ¨ ?ಾಡೇ T&ಪHDಾ-T°>êೕಯDಾ ಕುlತ-ೆ ಅದು ಕಮಸಂDಾFಸ<ಾಗುತHೆ. ಆದC$ಂದ ದ5ಂಾ5. -ಾಗ-ೆ5ೕಷ. ಇ&' ಈ pೇಷಣ=ೆ> pೇಷ ಅಥೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನು ಮ/ಾzಾಹು ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ನನೆ rಾವ ಫಲದ ಆ. ‘ಕಮಸಂDಾFಸವನು . T°>êೕಯDಾ. ನ ಪಂಾಃ । ಏಕž ಅ[ ಅY½ತಃ ಸಮFâ ಉಭ¾ೕಃ ಂದೇ ಫಲž -. ನ ಪಂಾಃ । ಏಕಮQಾFY½ತಃ ಸಮFಗುಭ¾ೕಂದೇ ಫಲž ॥೪॥ .lದವರಲ'.ಾನ ಮತುH ಕಮದ ಾ$ zೇ-ೆzೇ-ೆ [ಒಂದು ಸಂDಾFYಗlೆ /ಾಗು ಇDೊಂದು ಸಂ.ಾ|Yೆ’ ಎಂದು=ೊಂಡ-ೆ ನಮE 1ೕವನ ವFಥ.ೕತ ಬದುಕನು zಾಳLವವನು ಕಮದ . =ಾಮ=ೊ ೕಧವನು tಟುB. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 163 . ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ಎರಡೂ ಒABರzೇಕು ಎನುವMದು ಮೂಲ ಸಂೇಶ. ಕಮ¾ೕಗಲ'ದ ಕಮಸಂDಾFಸ ಎಂದೂ pೆ ೕಯಸÄನು ತರುವMಲ' ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಉತHರ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಇ&' ಅಜುನ 'ನನೆ =ೌರವರ ˆೕ8ೆ ೆ5ೕಷಲ'. ಇದ$ಂಾ ಅಧಮ=ೆ> ಜಯ<ಾಗುತHೆ. ಅದ=ೆ> /ೊಂ=ೆrಾಗುವಂೆ ಇ&' 'ಮ/ಾzಾಹು' ಎನುವ pೇಷಣ ಬಳ=ೆrಾೆ. /ೋ-ಾಡzೇಕು-ಆದ-ೆ -ಾಗೆ5ೕಷಂದಲ'.ೕತ<ಾ ಕಮ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ.ಾ$ಗlೆ] ಎಂದು ನುದವರು zಾ&ಷರು[. . -ಾಗ-ೆ5ೕಷ ಾFಗದ ೊೆೆ. ನಮE 1ೕವನ ಸಂಾ ಮದ&' -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗಳನು tಟುB ಕಮ ?ಾಡzೇಕು.ಾಂಖF ¾ೕೌ ಪೃಥâ zಾ8ಾಃ ಪ ವದಂ. ನಮE 1ೕವನ<ೇ ಒಂದು /ೋ-ಾಟ.ೆ-ೆ†ಂದ Qಾ-ಾಗುಾHDೆ. ಅದ$ಂದ ಎಂದೂ pೆ ೕಯYÄಲ' ಮತುH fೕ™ಲ'.lೇಗಳL]. ಆದC$ಂದ ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ೊೆ-ೊೆrಾರzೇಕು. ಇಂತಹ ಮಹತHರ<ಾದ -ಾಗ-ೆ5ೕಷಗಳನು ಾFಗ ?ಾದವ ಮ/ಾzಾಹು. ದ5ಂಾ5. Dಾ<ೇ ೆಲ'zೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ ಇಲ'. ಸಂDಾFಸ ಅನುವMದು ಅಥಪ*ಣ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ =ಾಮ =ೊ ೕಧಗಳ ಾFಗದ ೊೆೆ \ £ ಇರzೇಕು. ಆದ-ೆ Iೕೆ ಸುಮEDೆ ಕುlತ-ೆ ಕತವFಕಮ(ಕಮ¾ೕಗ) ?ಾದಂಾಗುವMಲ' . 'ಮ/ಾzಾ' ಅಂದ-ೆ -ಾಗ-ೆ5ೕಷ. "Tನ&' ಕಮಸಂDಾFಸೆ. ಅದರ ೊೆೆ ಕಮ¾ೕಗ ?ಾಡಲು ಅಹೆಯುಳo ಮ/ಾೕರ Tೕನು" ಎನುವ ಧ}T ಈ ಸಂzೋಧDೆಯ&'ೆ.ಾಂಖF¾ೕೌ ಪೃಥ zಾ8ಾಃ ಪ ವದಂ. ಈ $ೕ.

ಇ&' ಕಮಸಂDಾFಸ<ೇ zೇ-ೆ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ<ೇ zೇ-ೆ ಎನುವMದು ಅಥಶqನF.ಾ½ನಂ ತé ¾ೈರ[ ಗಮFೇ । ಏಕಂ . ಅದು ಶುದ¨ ಆತEತತ5ಾನ-ಭಗವಂತನ ಾನ. ಇದನು . ಾTಗಳL ತಮೋಸ>ರ ಅಲ'ೆ 8ೋಕ=ೆ> ?ಾಗದಶನ ?ಾಡುವ ಸಲು<ಾಯೂ ಕಮ ?ಾಡzೇ=ಾಗುತHೆ.ಾಂಖFಂ ಚ ¾ೕಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶF.) ಎಂದ-ೆ ಗ¡ತವಲ'. -.lದು ಾನಪ*ವಕ<ಾ ?ಾಡುವದು.ಾ?ಾ1ಕ ಜ<ಾzಾC$.ೆ ಮೂಲ ಆ#ಾರ ಎನುವMಲ' ಎನುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೬॥ Page 164 . ಸ ಪಶF. DಾವM ಕಮವನು ಚDಾ ?ಾಡುವದು ಎಂದ-ೆ . ॥೫॥ ಯ© ಸಂÃೆFೖಃ Qಾ ಪFೇ . ಇ<ೆರಡೂ ಒಂದ=ೊ>ಂದು ಪ*ರಕ. ಆದC$ಂದ ಒಂದು 'ಾನಪ #ಾನ' ಇDೊಂದು 'ಕಮ ಪ #ಾನ'<ಾರಬಹುದು. ಅೇ $ೕ. ಇಷುB /ೇl ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "ಏಕಮQಾFY½ತಃ ಸಮFಗುಭ¾ೕಂದೇ ಫಲž" ಎಂದು.ಾಂಖFž ಚ ¾ೕಗž ಚ ಯಃ ಪಶF. ಮತುH ಕಮಪ #ಾನ<ಾ ಾನಂದ ಕಮ?ಾಡುವವರು . ಾನಪ #ಾನ<ಾ ಕಮ ?ಾಡುವ ಋ°ಗಳL. ಯ© ಸಂÃೆFೖಃ Qಾ ಪFೇ . ಾನ ಮತುH ಕಮದ ಾ$ಗಳ ಗು$ ಒಂೆ ಎಂದು . ಇದರಥ ಾನವನು ?ಾತ ಅಥ<ಾ ಕಮವನು ?ಾತ ಆಚರvೆ ?ಾಡುವMದು ಎಂದಲ'.lದವರು' ಸಂDಾFಸಸುH ಮ/ಾzಾ/ೋ ದುಃಖ?ಾಪMHಮ¾ೕಗತಃ । ¾ೕಗಯು=ೊHೕ ಮುTಬ ಹEನ V-ೇvಾ|ಗಚ¶. ಾನ ಚDಾರುವMದು ಎಂದ-ೆ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಸ?ಾಜ ಅವರನು ಅನುಸ$ಸುತHೆ.lಾC-ೆ ಅವರು ಪಂತರು /ಾಗು ಅವರು Tಜ<ಾದ ಫಲವನು ಪRೆಯುಾH-ೆ. ಆದC$ಂದ ಾನ ಮತುH ಕಮ ಒಂದ=ೊ>ಂದು ಪ*ರಕ.ಾ½ನž ತ© ¾ೕೆFಃ ಅ[ ಗಮFೇ । ಏಕž . rಾರು ಇದನು .H’ ಎಂದಥ.lದವನು. ಆದ-ೆ ಒಂದು ಇDೊಂದ=ೆ> ಪ*ರಕ.lದCನು ಅನುwಾ»ನೊlಸುವMದು. rಾರು ಈ ಸತFವನು .lಯೇ ಇರುವವರನು ಕೃಷ¥ zಾ&ಷರು /ಾಗು ಅಂತವರ ?ಾ. ಇದು ಅವರ ˆೕ&ರುವ . ಅಂದ-ೆ ‘rಾವMೇ ಒಂದನು Tೕನು ೆDಾ ಆಚರvೆೆ ತಂದ-ೆ ಎರಡರ ಫಲವನೂ ಪRೆಯು.Hೆ¾ೕ ಅವನ ಅ$ವM.lದವDೆ Tಜ<ಾ .ೇರುವ ಗು$ ಒಂೆ-ಅದು ಆ ಭಗವಂತನನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 Iಂೆ ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗವನು ವ$Yದಂೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' . rಾರ ಅಂ=ೆಯ&' ಈ ಇೕ ಜಗತುH ನRೆಯು. ೇವೆಗಳL.ಾಂಖF(ಸಮFâ ÃಾF.ಾಖFವನು(ಾನ-Spiritual Wisdom) ಮತುH ¾ೕಗವನು(ಅನುwಾ»ನ-Spiritual Practice) ವ$ಸುಾHDೆ. ಸಃ ಪಶF. pಾಸºದ&' .lಯುಾH-ೋ ಅವರು'.ಾನ¾ೕಗಳL ಪRೆಯುವ ಾಣೆRೆ ಕಮ¾ೕಗಳ{ ನRೆಯುಾH-ೆ. ಾನಪ ದ ಮತುH ಕಮಪ ದ ಈ ?ಾಗದ ಗು$ ಒಂೆ. ಇ&' ಪMನಃ ನಮೆ ೊಂದಲ<ಾಗಬಹುದು.

ಬೆಯ ೆದCವನು.[ಭಗವಂತನ8ೆ' ಬೆ DೆಟBವನು]. ¾ೕಗಯು=ೊHೕ ಶುಾ¨ಾE 1ಾಾE 1ೇಂ ಯಃ । ಸವಭೂಾತEಭೂಾಾE ಕುವನ[ ನ &ಪFೇ ॥೭॥ ¾ೕಗಯುಕHಃ ಶುದ¨ ಆಾE 1ತ ಆಾE 1ತ ಇಂ ಯಃ । ಸವ ಭೂತ ಆತEಭೂತ ಆಾE ಕುವ  ಅ[ ನ &ಪFೇ-ಕಮ¾ೕಗದ&' ೊಡದವನು.[ಭಗವಂತನ ಪ*ೆ£ಂದು ಕಮ ?ಾಡುವ ಬದಲು ಕಮವDೇ ೊ-ೆಯುವMದು ನರಕದ ಾ$]. ಜಗತHನು Tಯಂ.lದು T°>êೕಯDಾದ-ೆ ಅದು ನಮEನು ಅ#ೋಗ. ಎ8ಾ' 1ೕಗಳನು ù-ೆವ ಭಗವಂತ ತನ ೊ-ೆ£ಂದು . Dಾನು ದ5ಂಾ5.ೆ ತಳLoತHೆ. ?ಾದರೂ ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ'. ಮನಸÄನು ೆದCವನು ಇಂ ಯಗಳನು ೆಲು'ಾHDೆ-ಅದ$ಂದ ಆತE ಶು¨rಾಗುತHೆ. ಸವTrಾಮಕ ಭಗವಂತ ನDೊಳಗೂ ಇಾCDೆ.ೕತDಾ =ಾಮ=ೊ ೕಧವನು ೆದುC ಾನಪ*ವಕ<ಾ ಕಮ ?ಾದ-ೆ ಅದ$ಂದ fೕ™ T¼kತ.pಾಸºವನು ಓ ನನೆ ಾನ ಬಂತು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಸಂDಾFಸಃ ತು ಮ/ಾzಾ/ೋ ದುಃಖž ಆಪMHž ಅ¾ೕಗತಃ । ¾ೕಗ ಯುಕHಃ ಮುTಃ ಬ ಹE ನ V-ೇಣ ಅ|ಗಚ¶. ಕಮ ?ಾಡುತH ದ5ಂದ5ವನು ೆದCವನು ಭಗವಂತನನು ಪRೆಯಲು ತಡ<ಾಗದು. ಸುವ ಅನಂತಶ\H ಅvೋರ¡ೕಯ<ಾ ನನ 1ೕವ ಸ5ರೂಪೊಳಗೂ ತುಂtೆ ಎನುವ ಅನುwಾ»ನಂದ. ಇಂ ಯಗಳನೂ ೆದCವನು. ಸವಗತ. ಆಗ ಸವಭೂತಗlಗೂ ಆತEಭೂತDಾದ ಭಗವಂತDೇ ನನ ಆತE ಎನುವ ಅ$<ಾಗುತHೆ. ಕಮ¾ೕಗಲ'ದ ಬ$ಯ ದ5ಂದ5ಾFಗ [ಸಂDಾFಸ] ವFಥ. ಆದ-ೆ ದ5ಂಾ5.-ಓ ಮ/ಾೕರ. ಅವDೇ ಶ5TrಾಮಕDಾ ಶ5ದ&' ತುಂtಾCDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 165 .ಯ ಕ?ಾನುwಾ»ನ ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವMದರ ವರvೆಯನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' =ೊಡುಾHDೆ. ಕಮ¾ೕಗದ&' ೊಡದವನು ತನ ಮDೋTಗ ಹ ?ಾ ಶುದ¨<ಾದ ಮನYÄTಂದ ಶುದ¨ ಕಮವನು ?ಾಡzೇಕು. ಸವಭೂತಗಳ&' ಅಂತrಾ„rಾದ ಭಗವಂತನ&' ಮನಸÄನು Dೆ8ೆೊlY ಕಮ ?ಾಾಗ.ೕತ. .lrಾದ ಬೆಯವನು. ನನೆ rಾವ ಕಮವ* zೇ=ಾಲ' ಎಂದು . ಮನಸÄನು ೆಲ'zೇ=ಾದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಒಲವM zೇಕು.ಕಮ¾ೕಗರದ ಬ$ಯ ಸಂDಾFಸ [ದ5ಂದ5 ಾFಗ] ಬನವDೇ ತಂೕತು. ಕಮಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ಎರಡನು zೆರY 1ೕವನದ&' ಕ?ಾನುwಾ»ನ ?ಾಡzೇಕು ಎಂದು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ನಮE ೈನಂನ 1ೕವನದ&' ಈ $ೕ. ನಮೆ ಕಮ ಅಂA=ೊಳLoವMಲ'.lದವನು.

ಸ‚ಶ -ಸ‚ಶದ&'.ರುಗು<ಾಗ. ಆದ-ೆ ಇ&' ನನೆ . ಸೃಜ -ಸ1ಸು<ಾಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 Dೈವ \ಂV© ಕ-ೋ„ೕ.HರುತHೆ. ಪಶF -Dೋಡು<ಾಗ. ಗೃಹ¥ -Y5ೕಕ$ಸು<ಾಗ. #ಾರಯ  . ಕ˜ೆಯು<ಾಗ.ಾ5ತಂತ ಲ'" ಎನುವ ಸತFವನು ಅ$. .ನು<ಾಗ. ನಮE ಪ .Hಲ'. ಪ ಲಪ -?ಾ.lರುಾHDೆ. ನಮE zಾಳL<ೆ£ೕ ಒಂದು zೇಳL<ೆrಾಗzೇಕು. DಾವM ?ಾಡzೇಕು ಎಂದು=ೊಂದCನು ನ„Eಂದ ?ಾಡಲು ಆಗುವMಲ'. ನನದು ಇಾ¶ಪ*ವಕ ಕೃ. ಯುಕHಃ ಮDೆFೕತ ತತH¦©। ಪಶF  ಶೃಣ5  ಸ‚ಶ  1ಘ   ಅಶ  ಗಚ¶  ಸ5ಪ  ಶ5ಸ  || ಪ ಲಪ  ಸೃಜ  ಗೃಹ¥  ಉTEಷ  T„ಷ  ಅ[ । ಇಂ rಾ¡ ಇಂ ಯ ಅ…ೇಷು ವತಂೇ ಇ.HಾCDೆ' ಎಂದು ತತ5ಾT .¾ಂದು ನRೆಯೂ ಒಂದು ಕಮ¾ೕಗ<ಾಗzೇಕು. 1ಘ  -ಮೂಸು<ಾಗ. ನಮE ಇೕ ಬದು=ೇ ಒಂದು ಯÜ<ಾಗzೇಕು.Hಲ' ಅನುವ ಅ$ವನು ತತ5ಾT . 'Dಾನು ಇಂಥೆCೕ Yಗzೇಕು. ಮೂಸು<ಾಗ. ಇಂಥದುC Yಗzಾರದು ಎನುವ ಇೆ¶†ಂಾಗ&.ಾ5ತಂತ ãಲ'.HೆCೕDೆ ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರಂಾಗ& ?ಾಡು. ಉTEಷ -ೆ-ೆಯುತH. ಶೃಣ5 -=ೇಳL<ಾಗ. ಮುಟುB<ಾಗ. T„ಷ -ಮುಚುkತH Iೕೆ ತDೆ8ಾ' \ £ಯ&' ಾDೇನೂ ?ಾಡು. ಮಲಗು<ಾಗ. ಯು=ೊHೕ ಮDೆFೕತ ತತH¦©। ಪಶF  ಶೃಣ5  ಸ‚ಶ  1ಘ ನಶ  ಗಚ¶  ಸ5ಪ  ಶ5ಸ  ॥೮॥ ಪ ಲಪ  ಸೃಜ  ಗೃಹ¥ನುTEಷ  T„ಷನ[ । ಇಂ rಾ¡ೕಂ rಾ…ೇಷು ವತಂತ ಇ. ಇದನು ತತ5ವನು ಅ$ತವನು ತನ ಪ . ಅವನು ಏನು ಒದY =ೊಟB /ಾೆ ನRೆಯುತHೆ /ೊರತು ಇ&' DಾವM ಸ5ತಂತ ಕಾರರಲ'. .¾ಂದು \ £ಯ&' ಅನುಸ$ಸುಾHDೆ. #ಾರಯ  ॥೯॥ ನ ಏವ \ಂV© ಕ-ೋ„ ಇ. ಫಲದ&' ನಮೆ .=ಾಣು<ಾಗ. ಉಸುರು<ಾಗ. =ೇಳL<ಾಗ.Hಲ'. Dಾನು ?ಾಡು.lಯzೇಕು. ಎ<ೆ ಮುಚುk<ಾಗ. =ೊಳLo<ಾಗ.ಾಧಕ ಾDಾ ಏನೂ ?ಾಡು.Hಲ' ಎಂದು .ರzೇಕು. ನಮE 1ೕವನದ&' ೇವರಪ*ೆ ?ಾತ ಅನುwಾ»ನವಲ'.ನು<ಾಗ.lರುಾHDೆ. ಆದC$ಂದ rಾವMದರಲೂ' "Dಾನು. ಸ5ಪ -ಮಲಗು<ಾಗ. ಉYರು<ಾಗ. ನನದು" ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರಲ'. ಎ<ೆ tಚುk<ಾಗ ಕೂRಾ-ಇಂ ಯಗಳL ತಮE =ೆಲಸದ&' ೊಡ<ೆ ಎಂದು JಾಸುತH. ಯÜವನು ಕನಡದ&' ‘zೇಳL<ೆ’ ಎನುಾH-ೆ. ಇದು ಪ .Tಜವ$ತ . ಆದ-ೆ \ £ ?ಾತ ನಮE ಮುÃೇನ ಆಗು.¾ಬxರ ಅನುಭವ=ೆ> ಬರುವ ಾರ. ಉಾಹರvೆೆಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 166 . ಕ?ಾನುwಾ»ನ ?ಾಡುವವನು "Dಾನು DಾDಾ ಏನನೂ ?ಾಡು.ನ&'. ಶ5ಸ -ಉY$ನ&'. ಗಚ¶ -. ನDೊಳರುವ ಭಗವಂತ ಇದನು ?ಾಸು. rಾವMೋ =ಾಲ pೇಷದ&' ?ಾತ ೇವರ ಪ*ೆ ?ಾಡುವMದಲ'. DಾವM ಬಯYದುC YಗುವMಲ'. ಅಶ - .ರುಗು<ಾಗ.

ನಮE ಪ .ಾ5|ಸುೆHೕ<ೆ.-. ಆದ-ೆ ನಮೆ ಭಗವಂತ ಮೂರು /ೊ. ಕ¡¥ೆ ಏDಾದರೂ ಕಸ tದC-ೆ ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ ಕ¡¥ೆ Tೕ$ನ ಸರಬ-ಾಾ ಕಣು¥ ರ™vೆ ಆಗುತHೆ. Qಾ ¡ಗlೆ Dಾಲೂ> =ಾ8ೇ. Iೕೆ ಪ . ಒಂದು <ೇ˜ೆ TೆC£ೕ zಾರದC-ೆ? ಇೕ -ಾ. ಬ ಹEvಾF#ಾಯ ಕ?ಾ¡ ಸಂಗಂ ತF=ಾH¦ ಕ-ೋ. ತನ ˆೖ ˆೕ8ೆ rಾವMೋ 1ೕ ಕುlತು ರಕH Iೕರು. ಒಂದು <ೇ˜ೆ.ಾ ॥೧೦॥ ಬ ಹE¡ ಆ#ಾಯ ಕ?ಾ¡ ಸಂಗž ತF=ಾH¦ ಕ-ೋ. ಆ ಹೂವನು Dೋಡುವ ಕಣ¥ನು ನಮೆ =ೊಟBವ ಆತ(ಹುಟುB ಕುರುಡTೆ ಈ ¾ೕಗಲ'). ಹುABಾಗ ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ ಉY-ಾಟ ಆರಂಭ<ಾ†ತು. ಅದ=ೆ> ಅಂದವನು =ೊಟBವ ಆ ಭಗವಂತ. ಅದರ ಪ$ಮಳವನು ಮೂTಂದ ಮೂY ಆ. ಇನು-TೆC: TೆCಯ&' DಾವM ಭಗವಂತನ ಸ„ೕಪದ&'ರುೆHೕ<ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 167 . =ೈ ಇಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 DಾವM ಒಂದು ಹೂನ ಅಂದವನು ಕ¡¥Tಂದ ಸಯುೆHೕ<ೆ. ಆ ಹೂವನು ಮುAB-ಮುದು ಸಂೋಷ ಪಡುೆHೕ<ೆ. ಸುಪ¡-<ಾರು¡-Qಾವ. ಅತFಂತ ಸೂ™Å ಇಂ ಯ<ಾದ ಕಣ¥ನು ರuಸುವ -ೆQೆ‚ಗಳL. Iೕೆ ನಮE \ £ಯ Iಂೆ ಅದುäತ<ಾದ ಆ#ಾF.Hೆ. ಸುಾH-ೆ ಎನುವ ಾರವನು DಾವM ಈ Iಂೆ pೆ'ೕ°YೆCೕ<ೆ. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನದC-ೆ Dೋಡುವ-ಮುಟುBವ-ಮೂಸವ \ £ಯ&' 'ನನದು' ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ=ೆ> ಎRೆ†ಲ'. ನಂಟು Tೕ ?ಾಡುವವನು Qಾಪಂದ ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ'-ಾವ-ೆ ಎ8ೆ Tೕ$Tಂದ /ೇೆ /ಾೆ. ಭಗವಂತ ನಮೆ ಅಮೂಲF<ಾದ =ೈ =ೊABಾCDೆ.¾ಂದು \ £ಯ&' ಆ ಶ5ಶ\Hಯ ಅನುಸಂ#ಾನ<ೇ Tಜ<ಾದ ಕಮ¾ೕಗ. ಮDೋ¢?ಾT ೇವೆrಾ ಗರುಡ pೇಷ ರುದ $ಾC-ೆ.¾ಂದು ಇಂ ಯಗಳನೂ ಇಂ rಾ¢?ಾT ೇವೆಗಳL Tಯಂ. ಯಃ । &ಪFೇ ನ ಸಃ QಾQೇನ ಪದEಪತ ž ಇವ ಅಂಭ.Hನ ಆ/ಾರಕೂ> ಗ. ಅೇ $ೕ. ಅವM Tರಂತರ ೆ-ೆಯವMದು-tಚುkವMದ$ಂದ ಕ¡¥ನ ರ™vೆ.HದCರೂ ಅದನು ಓಸುವ =ೈ ಅವMಗlಲ'. ಯಃ । &ಪFೇ ನ ಸ QಾQೇನ ಪದEಪತ „<ಾಂಭ. ಆದ-ೆ ಈ ಉYರು rಾ<ಾಗ Tಲು'ತHೆ ಎನುವMದು ನಮೆ .ನುವMದು: ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಎwೊBೕ ಜನ ಒಂದು /ೊ. ಉಾಹರvೆೆ ಸೂಯ ಕ¡¥ನ /ಾಗು ಚಂದ \ಯ ೇವೆ. ಇಲ'ೆ ಇDೊಬxರ ಮುಂೆ =ೈಾV=ೊಂಡು ಬದುಕುಾH-ೆ. ಈ ಹೂವನು ಸೃ°BYದವ.ಾ-ಕಮಗಳನು ಭಗವಂತನ&' ಒ[‚Y. ಈ ಅಪ*ವ ಯಂತ ದ DಾFಸ ?ಾದ ¼&‚ ಆ ಭಗವಂತ. ಶಬC-ಸ‚ಶ-ಗಂಧದ ಅ¢?ಾT ೇವೆಯರು. ಆದ-ೆ ಆ ಎಚkರ ನಮರುವMಲ'.Hನ ತು. ಕನYನ8ೆ'ೕ ಕ˜ೆದ-ೆ? ಇದನು ನ„Eಂದ ಉIಸುವMದೂ ಕಷB. TೆCಯಲೂ' ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ ನಮE ಉY$ನ \ £ Tರಂತರ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲF<ಾದ =ೈಯನು ಭಗವಂತ ನಮೆ ಕರು¡YಾCDೆ.lಲ'.Eಕ ಶ\H =ೆಲಸ ?ಾಡು.Hೆ ಅನುಕೂಲ ?ಾ =ೊABಾCDೆ ಅನುವ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ಊಟ ?ಾಾಗ ಅೊಂದು ಯÜ<ಾಗುತHೆ.

Iೕೆ DಾವM ಕಮವನು ?ಾಾಗ rಾವ ಕಮದ 8ೇಪವ* ನಮೆ ಅಂಟುವMಲ'. rಾವMೇ ಷಯವನು Dಾ<ೇ fದಲು ಆರಂ¢ಸುವMದು ಅಂದ-ೆ ಸ5ಲ‚ ಕಷB.ಾ ಬುಾ¨ã =ೇವ8ೈ$ಂ £ೖರ[ । ¾ೕನಃ ಕಮ ಕುವಂ. =ಾ£ೕನ ಮನ. ನಮೆ ಆ ಷಯದ&' ಭರವ. ¾ೕಗಳL ದ5ಂಾ5. ಬೆಯ ಶು¨ಾ. ಇದು ಆನಂದಮಯ<ಾದ ಸEಯ. ಶುದ¨ಮನYÄೆ ಶುದ¨ ಷಯ ಗ ಹಣ ?ಾಡಲು . ಅವ$ೆ ಅಹಂ=ಾರ-ಮಮ=ಾರ ಇರುವMಲ'.ಾ½ನ=ೆ>ೕರzೇಕು /ಾಗು ಅವರ .ಾಧF. ಅ[ಸುವMದು ಎಂದ-ೆ " ಈ ಕಮವನು ಭಗವಂತ ತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾ ನನ ಮೂಲಕ ನನ ಉಾ¨ರ=ಾ> ಅವDೇ ?ಾY=ೊಂಡ" ಎನುವ ಸಂಕಲ‚.ಗೂಡzೇಕು(tuning) ಅಥ<ಾ DಾವM ಅವರ . ಈ ಾರವನು ಮತHಷುB ಒತುH =ೊಟುB ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ.ೕತ<ಾದ. =ೊDೆೆ ಆ $ೕ. 'Dಾನು.ಾ½ನದ&' Tಂತು ¾ೕVಸzೇಕು.ಾH[ಸುಾHDೆ. ಅನುwಾ»ನ ?ಾದವರ ಬೆ /ೇl. ಸಂಗಂ ತF=ಾH¦SSತEಶುದ¨£ೕ ॥೧೧॥ =ಾ£ೕನ ಮನ.ಾಧF. ನಂಟು Tೕ. pಾಸºದ ಸಂಪ ಾಯದಂೆ ಒಂದು ಷಯವನು /ೇl.ಾ ಬುಾ¨ã =ೇವ8ೈಃ ಇಂ £ೖಃ ಅ[ । ¾ೕನಃ ಕಮ ಕುವಂ. ಇಲ'ದC-ೆ Tಜ<ಾದ ಷಯ ಗ ಹಣ<ಾಗುವMಲ'. ಶುದ¨ ಷಯ ಗ ಹಣ ಎಂದ-ೆ pಾಸº=ಾರರು rಾವ ಅಥದ&' /ೇlಾC-ೆ ಅೇ ಅಥದ&' ಗ IಸುವMದು. ಫಲ=ಾಮDೆ ಇಲ'ೆ. ಕಮವನು ಅಂAY=ೊಳoೆ ಇರುವMದು ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ?ಾತ . ಮನಂದ. ಆದ-ೆ 'ಅದು IಂTಂದಲೂ ನRೆದು=ೊಂಡು ಬಂದ ಾರ' ಎಂಾಗ ಆ ಷಯದ ಬೆ ನಮೆ #ೈಯ /ೆಚುk. ಬು¨†ಂದ ಮತುH ಬ$ಯ ಇಂ ಯಗlಂದ ಕಮ ?ಾಡುಾH-ೆ. 'ನDೊಳೆ ಭಗವಂತ ತನ ಪ*ೆಯನು ನನ ಮೂಲಕ ನನ ಉಾ¨ರ=ೊ>ೕಸ>ರ ?ಾಸು. ಕಮ ?ಾ. ಸಂಗž ತF=ಾH¦ ಆತE ಶುದ¨£ೕ-¾ೕಗಳL ˆೖ†ಂದ. ಇದನು 'ಅಥ<ಾದ' ಎನುಾH-ೆ.HಾCDೆ' ಎಂದು .ೆ ಬರುವಂೆ ?ಾಡುಾH-ೆ.ˆೖ†ಂದ. ಬು¨†ಂದ ಮತುH ಇಂ ಯಗlಂದ ಕಮನುwಾ»ನವನು ?ಾಡುಾH-ೆ" ಎಂದು. ಇದ$ಂದ ಮನಸುÄ ಶುದ¨<ಾಗುತHೆ. ನTಂದ' ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ /ೊರಟು/ೋಗುತHೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "¾ೕಗಳ{ ಕೂRಾ ಅಹಂ=ಾರ-ಮಮ=ಾರ ೊ-ೆದು (ಸಂಗಂ ತF=ಾH¦) ಭಾವದಪಣ ಬು¨†ಂದ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 168 . Iೕೆ ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ ನಮE ಮನಸುÄ pಾಸº=ಾರರ ಮನYÄೆ ಶು . ನನದು. ಮನಂದ.lದು ಕತವF ದೃ°B†ಂದ ಕಮ ?ಾಡುಾH-ೆ. /ಾೇ ಕೃಷ¥ ಇ&' ಾTಗಳL ಸಂDಾFಸಯುಕH<ಾದ ಕಮ¾ೕಗ ?ಾಡುವMದನು ಪ . ಾವ-ೆ ಎ8ೆ Tೕ$ನ8ೆ'ೕ ಇದCರೂ ಕೂRಾ /ೇೆ Tೕರನು ತನೆ ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ' /ಾೆ ಕಮದ ೊೆೇ ಇದುC.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 DಾವM ಪ*ೆಯ =ೊDೆಯ&' "¼ ೕ ಕೃwಾ¥ಪಣ ಮಸುH" ಎಂದು /ೇಳLೆHೕ<ೆ. ಇದರ ಅಥ " ಆ ಭಗವಂತನ&' ಅ[ತ".

ಸವಕ?ಾ¡ ಮನ. ಏನನೂ ?ಾಸೆ.ೆ ಇಲ'ೆ ಕಮದ&' ೊಡY=ೊಂಡ-ೆ. ಫಲ=ಾಮDೆ ಇಲ'ೆ ಕಮ ?ಾದ-ೆ DಾವM ನಮೆ ಅಗತF<ಾದ ಎಲ'ವನು ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ.ಾ ಸಂನF.ಾ5ಥಂದ ಬದುಕುೆHೕ<ೆ.ž ಆùೕ. ¾ೕಯಲ'ದವನು ಫಲದ8ೆ' ಕ¡¥$Y ಆ. DಾವM rಾವMೊ ಒಂದು ಫಲ =ಾಮDೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾದ-ೆ ಅದ$ಂದ rಾವMೇ ಫಲ YಗುವMಲ' ಎಂದಲ'.ೆHೕ ಸುಖಂ ವ¼ೕ । ನವಾ5-ೇ ಪM-ೇ ೇIೕ Dೈವ ಕುವ  ನ =ಾರಯ  ॥೧೩॥ ಸವ ಕ?ಾ¡ ಮನ. ಅಂತಃಕರಣ ಶು¨†ಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹ=ೆ> Qಾತ -ಾ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಬಹುದು. ಇದು ನನ ಸಂಪತುH. ಒಂದು ಮೂಕQಾ ¡ ಕೂRಾ Iೕೆ ಬದುಕುವMಲ'. ನಮೆ ಎಷುB ಪRೆದರೂ ಮತHಷB-ಾ. ಕಮ¾ೕಗ=ೆ> ತನನು ೊಡY=ೊಂಡವ.ಾ5ಥಂದ =ಾಯ TವIಸುವMಲ'.ಾರ ಚಕ ದ&' Y\> ಅೋಗ. ಆದ-ೆ ಆ ಫಲ ನಮೆ ಎಷುB ಉಪಯುಕH ಎನುವ ಅ$ವM ನಮೆ ಇರುವMಲ' /ಾಗು ಅದು ಪ*ಣ<ಾದ ಫಲ<ಾರುವMಲ'. ಉಾಹರvೆೆ =ಾೆ: ಅದ=ೆ> ಒಂದು . ಭಗವದೆಯ&' ಕಮ ?ಾಡತಕ>ವ-ಾDಾನಂದದ ಅಂತ<ಾದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ನುವ ವಸುH =ಾ¡Yದ-ೆ.ೆಪಟುB ?ಾಡುಾH ಅದರ ಬಂ|rಾಗುಾHDೆ.?ಾùೕ. Dಾನು ದುದCನು ನನ ಸುಖ=ಾ> ಖಚು ?ಾಡುೆHೕDೆ. ಆದ-ೆ ?ಾನವ-ಾದ DಾವM . rಾವ ೇವರೂ ನಮೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುವMಲ'' ಇಾF ಆತE =ೇಂ ತ<ಾದ JಾವDೆ†ಂದ ಕಮ ?ಾಾಗ ಕಮ ನಮೆ ಬಂ|rಾಗುತHೆ. Dೈ°»\ೕž । ಅಯುಕHಃ =ಾಮ=ಾ-ೇಣ ಫ8ೇ ಸ=ೊHೕ Tಬದ¨ãೆ ॥೧೨॥ ಯುಕHಃ ಕಮಫಲž ತF=ಾH¦ pಾಂ.HೆCೕDೆ. ಹು&-Yಂಹಗಳಂತಹ ಕೂ ರ ಮೃಗಗಳ{ ಕೂRಾ ಒˆE ತಮE /ೊೆB ತುಂtದ ˆೕ8ೆ ಎಂದೂ . ಕಮದ8ೆ'ೕ ಮುಂದುವ$ದು ಅದ$ಂದ ಾನಪRೆದು. ಬದುಕುವವನು ಸಂ.ಾFs.ಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ.ಾ ಸಂನFಸF ಆ. ಏನನೂ ?ಾಡೆ.ೆ! ಈ $ೕ. DಾವM ಕಮ ಫಲದ ಆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 169 . ಕಮ¾ೕಗಲ'ೆ 'ನನೋಸ>ರ Dಾನು ದುಯು. ತDೆ8ಾ' ಬಳಗವನು ಕ-ೆದು ಹಂV=ೊಂಡು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಯುಕHಃ ಕಮಫಲಂ ತF=ಾH¦ pಾಂ.ನುತHೆ.ೆHೕ ಸುಖž ವ¼ೕ । ನವ ಾ5-ೇ ಪM-ೇ ೇIೕ ನ ಏವ ಕುವ  ನ =ಾರಯ -?ಾನYಕ<ಾ ಎ8ಾ' ಕಮಗಳ ನಂಟು ೊ-ೆದು ಇಂ ಯಗಳನು ೆದCವನು /ಾrಾರುಾHDೆ-ಒಂಭತುH zಾಲ ಈ ಪMರದ&'. Dೈ°»\ೕž । ಅಯುಕHಃ =ಾಮ =ಾ-ೇಣ ಫ8ೇ ಸಕHಃ Tಬದ¨ãೆ-¾ೕಗ ಬಲ'ವನು ಕಮಫಲದ ನಂಟು ೊ-ೆದು Tಚkಳ<ಾದ DೆಮEಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ.

HಾCDೆ' ಎನುವ ಎಚkರ ಕಮ¾ೕಗ. ನನ ಉಾ¨ರ=ಾ> ಆ ಭಗವಂತ ಕಮ ?ಾಸು. ಎಲ'ವನೂ ೇವ-ೇ ?ಾಸುವMಾದ-ೆ ಆತ ನಮE =ೈಯ&' ಒ˜ೆoಯ =ೆಲಸವDೇ ?ಾಸ&. 'ನDೊಳದುC ಆ ೇವರು ?ಾYದ'. ಇದು ಪ . .ಾ$-.lದ ˆೕ8ೆ ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಮೂಡುತHೆ.HಾCDೆ. ಏನನೂ ?ಾಸೆ' ಎಂಾCDೆ ಕೃಷ¥. ಇದನು ಮ#ಾ5ಾಯರು ತಮE ಎ8ಾ' ಗ ಂಥಗಳ&' .HಾCDೆ.Hಲ'. ಇದು ಾTಗಳ ಮತುH ಅಾTಗಳ ಕಮದ ಅನುಸಂ#ಾನದ&'ರುವ <ೆಾFಸ. =ೇವಲ ಮನYÄನ&' tಡು ಎನು. ಕಮ¾ೕಗದ ಬೆ ಕೃಷ¥ ವ$Yದ ಅಪ*ವ<ಾದ ಾನ¾ೕಗವನು DೋೆವM. ಾನಂದ ಕಮ ?ಾಾಗ rಾವ ™ುದ =ೆಲಸ ಕೂRಾ ವFಥ<ಾಗುವMಲ'. ಇ&' 'ಏನನೂ ?ಾಡೆ. ಅಂದ-ೆ ಕಮಗಳ ಬೆ ಮನYÄನ&'ರುವ ಫಲದ ಸಂಗ. /ಾೆ Dಾಲು> ಜನ /ೇಳ& ಎಂದು ಬಯಸುೆHೕ<ೆ. ಆದ-ೆ ಾTಗಳL /ಾೆ /ೇಳLವMಲ'. Iೕೆ ಕಮ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆrಾಗುತHೆ /ಾಗು ಾನ?ಾಗದ ಒಂದು ಅಂಗ<ಾಗುತHೆ. =ೆಟB =ೆಲಸ ಏ=ೆ ?ಾಸುಾHDೆ? =ೆಟB=ೆಲಸ ?ಾಸುವವ ಅವDೇ ಆದ-ೆ ನಮೇ=ೆ ಅದರ ¼‡ೆ? ನಮೇ=ೆ ದುಃಖ? Dಾನು ಬಯY ಬು¨ಪ*ವಕ<ಾ ?ಾಾಗ Dಾನು ಏ=ೆ ಕಾ ಅಲ'? ಅದ$ಂದ ಏ=ೆ ನನೆ ಫಲ ಬರುವMಲ'? ಎ8ಾ' ೇವ-ೇ ?ಾಸುವMಾದ-ೆ ನನೆ ಫಲ /ೇೆ ಬರುತHೆ? ಇಾF ಪ pೆ.lಯಾಗ ಈ ಪ pೆಗಳL ಬರುತH<ೆ. ?ಾನYಕ<ಾ . pಾಸºದ . 'ಭಗವಂತ ಅವ$ೆ Qೆ ೕರvೆ ?ಾದ' ಇಾFrಾ ?ಾತDಾಡುಾH-ೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಒಂಭತುH zಾ&ನ ಪMರೊಳೆ(ಪ*ಣೆಯನು ಪRೆದ ಮನುಷF ಶ$ೕರ) ನಮEನು ಕೂ$Y ನ„Eಂದ ಕಮ ?ಾಸು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 170 .ಾ5ತಂತ ã ಎನುವ ಭ ˆಯನು tಡುವMದು. 'ನನೋಸ>ರ' ಎನುವ ಾರವನು ?ಾನYಕ<ಾ tಡುವMದು. ಈ ಎ8ಾ' ಾರವನು .¾ಬxರನೂ =ಾಡುವ ಪ pೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಎ8ಾ' ಕಮವನು ?ಾನYಕ<ಾ ಸಂDಾFಸ ?ಾಡು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. 'ಏDೋ ೇವರು ನನ =ೈಯ&' ?ಾYದ' .ಾ$ /ೇlಾC-ೆ.ರುಳL .ಾ?ಾನF<ಾ DಾವM ಒಂದು =ೆಲಸ ?ಾದ-ೆ 'ಅದನು Dಾನು ?ಾೆ'. ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳನು ಸೂ™Å<ಾ pೆ'ೕ°Yದ-ೆ ಈ ನಮE ಪ pೆೆ ಉತHರ YಗುತHೆ. 'ನನನು ಈ ಪMರದ&'ಟುB.æಯ ೆ˜ೆಯDಾ Tಂತು. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ಾTಗಳL ಎಂದೂ 'Dಾನು ಸ5ತಂತ ಕಾ' ಎನುವ ಪ ೆಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂರುವMಲ'.ಾ5ತಂತ ãಲ''. ಇದನು ?ಾನYಕ<ಾ ಅಳವY=ೊಳLoವMೇ Tಜ<ಾದ ಕಮಸಂDಾFಸ. '1ೕವTೆ rಾವ =ಾಲದಲೂ' rಾವ ಕತೃತ5ದಲೂ' . 'Dಾನು /ೇlದC$ಂದ ಆ =ಾಯ ಆ†ತು' ಎಂದು ಎ8ಾ' ಕRೆ /ೇl=ೊಂಡು ಬರುೆHೕ<ೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದ ?ಾತು. ನDೊಂೆ ನನ ಆ. ಇವM =ಾಡುವ ಪ pೆಗ˜ೇDೋ ಸ$ ಆದ-ೆ ಸ$rಾದ ಪ pೆಗಳಲ'. ಅದು ¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ. 'ನನೆ'. ಇ&' 'ಕಮವನು ಾFಗ ?ಾಡು' ಎಂದು ಕೃಷ¥ /ೇಳL.

ಪMಣF-Qಾಪಗlಗೂ. ಇದು ಇಾ¶ಪ*ಣ \ £ ಆದ-ೆ ಸ5ತಂತ ಇಾkಪ*ಣ \ £ ಅಲ'.ೕ ಅಥ<ಾ ಅಗತFtದC-ೆ ¼uY ೇವ$ೆ ನಮಸ>$ಸುವಂೆ ?ಾಡುಾH-ೆ.ಪMಣFQಾಪಗಳ.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ-ೆ ಅದರ Iಂರುವ . [\ £ಯ. ಆದ-ೆ . ಮತುH ಕಮಫಲ ಪRೆಯುವ ಒRೆತನವನು 1ೕವ8ೋಕ=ೆ> ಭಗವಂತ Tೕಲ'. ಜಡ8ೋಕ=ೆ> 1ೕವ-ಪ ಭು. ಅದರ&' ಇಾkಪ*ವಕ\ £ ಇೆ. ಆದರೂ ಅವನು /ೊvೆಾರನಲ'.ಪMಣFQಾಪಗಳ. 1ೕವವನು ಜಡ=ೆ> /ೋ&Yಾಗ: ಜಡ=ೆ> ¾ೕಚDೆ ?ಾಡುವ ಶ\H ಇಲ'-ಆದ-ೆ 1ೕವ=ೆ> ¾ೕಚDೆ ?ಾಡುವ ಶ\H ಇೆ. ಪ ಪಂಚದ&' ಮೂರು ತರಹದ ಕತೃತ5ೆ. ಅದ=ೆ> ಬು¨ ಇೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ನ ಕತೃತ5ಂ ನ ಕ?ಾ¡ 8ೋಕಸF ಸೃಜ. ಪ ಭುಃ । ನ ಕಮಫಲಸಂ¾ೕಗಂ ಸ5JಾವಸುH ಪ ವತೇ ॥೧೪॥ ನ ಕತೃತ5ž ನ ಕ?ಾ¡ 8ೋಕಸF ಸೃಜ. ಆಗ ಆ ಮಗು ?ಾಡುವMಲ'. ಇ&' ನಮ. =ೇವಲ \ £ ಇರುವMದೂ ಒಂದು ಧದ ಕತೃತ5.ಾ5ತಂತ ã ಕೂRಾ ಇಲ'. 1ೕವ ಭಗವಂತನ ಪ-ಾ|ೕನ. ಆದC$ಂದ ಆತ ಕಾ ಅಲ'. ಇೆ ಆದ-ೆ ಅದು ಅತFಂತ ಅಮುಖF<ಾದ ಕತೃತ5.lದು=ೊಳozೇಕು. 1ೕವTೆ ದತH. ಮತುH ಕಮಫಲ ಪRೆಯುವ ಒRೆತನವನು 1ೕವ8ೋಕ=ೆ> ಭಗವಂತ Tೕಡ&ಲ']. ಇಂಥಹ ಸಂದಭದ&' ತಂೆ ಾ†. ಇದು ಇರುವMದು =ೇವಲ ಭಗವಂತನ&' ?ಾತ .lಯುವMಲ'. ಸ5ತಂತ <ಾದ ಇಾ¶ಪ*ವಕ \ £ Tಜ<ಾದ ಕತೃತ5.ಾ>ರ ?ಾಡು' ಎಂದು /ೇಳLಾH-ೆ. 1ೕವTೆ ಕಮದ&' ದತH.HರುತHೆ.[ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ'ವನೂ ?ಾಡು.. \ £ಯ.ಅದ$ಂೊದಗುವ ಫಲಕೂ>. ಮಗುವನು . ಈ Iಂೆ pೆ'ೕ°Yದ ಸಮಸH ಪ pೆಗlಗೂ ಉತHರ ಒಗAನ ರೂಪದ&' ಈ pೆq'ೕಕದಲ'ಡೆ.-ಇದು 1ೕವ$ೆ. ಉಾಹರvೆೆ '=ೆಚkಲು /ಾಲು =ೊಡುತHೆ'. ಪ ಭುಃ । ನ ಕಮಫಲ ಸಂ¾ೕಗž ಸ5Jಾವಃ ತು ಪ ವತೇ-1ೕವ ಜಡದಂತಲ'. . pಾಸºದ ಅನುJಾವಂದ ಒಂೊಂದು ಶಬCವನು ಮನನ ?ಾಾಗ ?ಾತ ಅ&' ಉತHರ YಗುತHೆ. \ £ ?ಾಡಬಲ'.ನುತHೆ.8ೋಕದ rಾವ \ £ಗೂ. ಎರಡDೆಯದು ಬು¨ ಪ*ವಕ<ಾದ ಕೃ.ನzೇಕು ಎನುವ ಇೆ¶ ಇೆ. ಇದು ಜಡಕೂ> ಇೆ. ಜಡ=ೆ> ಬು¨ ಇಲ'-ಆದ-ೆ 1ೕವ\>ೆ.ಾ5ತಂತ ã ಕೂRಾ ಇಲ'. ಆದ-ೆ Tಜ<ಾದ ಪ ಮುಖ ಕತೃತ5 ಇದಲ'. 1ೕವದ ಸ5Jಾವ ತನ =ೆಲಸ ?ಾಡು. [ಉಾಹರvೆೆ: ಒಬx -ಾಜ ತನ ಮಗTೆ ೇಶದ ಒಂದು Jಾಗವನು ಸ5ತಂತ <ಾ ಆಳLವ ಅ|=ಾರ =ೊಡುವMದು ದತH. ಇ&' =ೆಚk&Tಂದ /ಾಲು ಸು$ಯುವ ಕೃ.ಾ>ರ ?ಾYದುC ತಂೆಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 171 .C-.ಾ5ತಂತ ã]. ಇನು ಫಲದ ಬೆ ಇೇ ದೃwಾBಂತೊಂೆ Dೋಾಗ: ತಂೆ-ಾ† ಮಗುೆ 'ೇವ$ೆ ನಮ.ಾ5ತಂತ ãಲ'. ಕತೃತ5ವನು ಸ$rಾ . ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ಇದು .HರುಾHDೆ]. ಆಗ ಆ ಮಗು ?ಾಡುತHೆ. ಸ5ತಂತ ãವಲ'ದ ಇಾkಪ*ವಕ ಕೃ. ಉಾಹರvೆೆ ೊABಲ&'ರುವ ಮಗು. ಾ† zಾ†ABದCನು ಅದು .ಾ5ರಸF<ಾದ pಾYºೕಯ ಪ \ £ಯನು . ಎರಡಕೂ> ಕತೃತ5ಲ'. ಆದ-ೆ ಅದು ಕತೃತ5ವಲ'.

ಸ5Jಾವದ ೊೆೆ ಹುAB zೆ˜ೆದ ಸ?ಾಜದ ಪ JಾವದCರೂ ಸಹ ಅದರ ಅ¢ವFಕHೆ ™¡ಕ. ಮೂಲತಃ Tಜ<ಾದ ಸ5Jಾವದಂೆ ನಮE ಅTY=ೆ. ಈ ಮೂರು ಧ<ಾದ 1ೕವಾತ ತನ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಅ|ೕನ<ಾ ನRೆದು=ೊಳLoತHೆ /ೊರತು. ಅದು /ೆೆkಂದ-ೆ ಒಂದು ಜನE=ೆ> Yೕ„ತ. ಆದ-ೆ =ೊDೆೆ ಉlಯುವMದು 1ೕವಸ5Jಾವ ?ಾತ . ನಮE ಸ5Jಾವ ಎಂೋ ಅಂೆ£ೕ ನಮE .rಾ.5ಕDಾದ-ೆ ಆತನ ಾರ#ಾ-ೆಗ˜ೆಲ'ವ* . ಅದು ಮರ<ಾ ?ಾನ ಹಣ¥Dೆ =ೊಡುತHೆ /ೊರತು ಹಲYನ ಹಣ¥ನಲ'. ಅಂದˆೕ8ೆ ಆ ಸ5Jಾವದ ಅ¢ವF\H ನನ . .ಾ#ಾರಣ ಸ5Jಾವೆ(Exclusive Quality). ಮೊHಬx ಅQಾಥ ?ಾ=ೊಳoಬಹುದು.ಾ. ಸುಾHDೆ. rಾರ&' rಾವ ಗುಣ ಪ #ಾನ¤ೕ ಆತ ಆ ಗುಂ[ೆ .5ಕಗುಣದ ಪ Jಾವದ8ೆ'ೕ ಇರುತHೆ. ಭಗವಂತ ನಮE ಮುÃೇನ ಏ=ೆ =ೆಟB =ೆಲಸ ?ಾಸುಾHDೆ? ತಂೆ-ಾ† ಎಂದೂ ಮಗುನ&' =ೆಟB =ೆಲಸ ?ಾಸುವMಲ'. ಈ ದೃwಾBಂತೊಂೆ ಮುಂದುವ$ಾಗ ನಮೆ ಇDೊಂದು ಪ pೆ =ಾಡುತHೆ. 1ೕವ fದಲDೆಯಾ ತನ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಅ|ೕನ. 1ೕವಸ5Jಾವದಂೆ 1ೕವ ನRೆದು=ೊಳLoವMದು ಅಂದ-ೆ: ಉಾಹರvೆೆ ?ಾನ tೕಜ..ಾ. 1ೕವ ಎನುವMದು ಶ$ೕರ ಎನುವ ವೃ™ದ tೕಜ. ಆತ ತನ Qಾಠ ಪ ವಚನವನು ಎ8ಾ' ಮಕ>lಗೂ ಒಂೇ $ೕ. ಮೆH ಆ ಸ5Jಾವದ ಅ¢ವF\H /ೇೆ? ಸ5Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ zೆ˜ೆಯುವMದು rಾರ ಅ|ೕನ<ಾ? ಸ5Jಾವ=ೆ> ಆ ಶ\H ಎ&'ಂದ ಬಂತು? ಈ ಎ8ಾ' ಪ pೆೆ ಇೇ pೆq'ೕಕದ&' ಉತHರೆ.5ಕ -ಾಜಸ ಮತುH ಾಮಸಗಳ ಸ„Eಶ ಣ.ಾ5ತಂತ ãದ&'ಲ'. Iಂೆ /ೇlದಂೆ 1ೕವ ಅDಾ|TತF ಅದನು ಭಗವಂತ ಸೃ°B ?ಾಲ'.ೕ?ಾನ ?ಾ ತನನು ರೂ[Y=ೊಳLoವ ಸ5ತಂತ ಕತೃತ5 ಅದ\>ರುವMಲ'.5ಕರು ಎಂದ-ೆ ಅವರ&' . ಈ ಅDಾ|TತF<ಾದ 1ೕವ=ೆ> ಅDಾ|TತF<ಾದ ಒಂದು ಅ. ಾನು /ೇೆ ?ಾಡzೇಕು ಎಂದು . ಅದ=ೆ> ರುದ¨<ಾ DಾವM =ೆಲಸ ?ಾಡುವMಲ'. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "ಸ5JಾವಸುH ಪ ವತೇ" ಎಂದು. ನಮE ಮೂಲಕ ಕಮ ?ಾಸುವವನು ಭಗವಂತDಾದರೂ ಕೂRಾ ಕಮದ ಫಲ ನಮೇ /ೊರತು ಭಗವಂತTಗಲ'. ಉಾಹರvೆೆ ಒಬx ಉQಾ#ಾFಯ. ಆದ-ೆ ಒಬx Qಾಠವನು ಬಹುzೇಗ ಅಥ ?ಾ=ೊಂಡ-ೆ ಇDೊಬx ಅಥ<ಾಗೆ ತಳಮlಸಬಹುದು. ಈ =ಾರಣಂದ ಸ5Jಾವತಃ . ಇದ=ೆ> ಉQಾ#ಾFಯರು =ಾರಣರಲ'. ಆ ಸ5Jಾವದಂೆ ಆ 1ೕವ ನRೆದು=ೊಳLoತHೆ. DಾವM ನಮೆ ೋVದಂೆ ?ಾಡಲು .ಾ.ೇರುಾHDೆ. ಏ=ೆ ಭಗವಂತ ನಮE&' =ೇವಲ ಒ˜ೆoಯ =ೆಲಸ ?ಾಸzಾರದು? ಇದು 8ೋಕದ&'ರುವMದ\>ಂತ ಲ™ಣ<ಾ =ಾಣುವ \ £. ಇೇ $ೕ.ಾಧFಲ'. 1ೕವ=ೆ> ಅDಾ|TತF<ಾ ಅಂAದ ಸ5Jಾವ. ಅೇ $ೕ. ಇದು ಆ tೕಜದ ಸ5Jಾವ. Jೇದ Jಾವಲ'ೆ ಕ&ಸುಾHDೆ. ಸ5Jಾವ ನಮE ಅ|ೕನ ಅಲ'. ಇದು #ಾFƒಯ ಸ5Jಾವ=ೆ> ಸಂಭಂದಪಟB ಾರ.. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ಅದ=ಾ> DಾವM ಈ pೆq'ೕಕದ&' Page 172 . ಆ ಶ$ೕರದ ಮೂಲಕ ವFಕH<ಾಗುವMದು ಆ tೕಜದ ಮೂಲ ಗುಣ<ೇ /ೊರತು ಇDೇನೂ ಅಲ'.ಾ.ೕ?ಾನ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಾ†rಾದರೂ ಸಹ ಫಲ ಮಗುೆ. 1ೕವDೊಳೆ ಕುlತ ಕ¡¥ೆ =ಾಣದ ಭಗವಂತ '1ೕವನ' \ £ಯನು Tಯಂ. -ಾಜಸDಾದವನ ಾರ#ಾ-ೆ -ಾಜಸ ಗುಣದ ಪ Jಾವದ&'ರುತHೆ. ಇದು ಅಪ*ವ<ಾದ ಸಂಗ.ಾ.5ಕ ಗುಣ ಪ ?ಾಣ /ೆಚುk.

ಅವ$ರzೇ=ೇ /ೊರತು ಇDೊಬxರಂತಲ'. DಾವM rಾವMೇ =ೆಲಸ ?ಾದರೂ ಅದನು . rಾರ&' rಾವ ಸ5Jಾವೆ¾ೕ ಅೇ $ೕ.ೆ ಹಣು¥ /ೆಚುk ಹುlrಾದಂೆ /ೆಚುk ಉತHಮ.$ಕH<ಾದುದCನು ?ಾಡುಾH-ೆ. ನಮE ಸಂಶಯ ಅತFಂತ ಾಢ. ೋಟಾರ ಎಂದೂ ˆಣYನ ಡ=ೆ> Ãಾರ<ಾದ Tೕರನು ಹ$ಸುವMಲ'.ರುವMದು ಅವರ ಸಹಜ ಧಮ. ನಮE&'ರುವ zೌ¨ಕ =ೊ˜ೆ ಜಗ. ಆದC$ಂದ ನಮE . ಅದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಭಗವಂತ Tನನು zೆ˜ೆಸುಾHDೆ. ಾDೇ ಾDಾ ತನನು t. ಅ&' ಒಬx ೋಟಗರನಂೆ.ೕ /ೆೆÎಯಲೂ' pಾYºೕಯ ಅನುJಾವ ಮುಖF. ನಮೆ ಕತೃತ5ಲ' /ಾಗು ಕಮದ&' ಇಂತೆCೕ ಫಲ ಬರzೇಕು ಎನುವ . ಅದ=ೊ>ೕಸ>ರ ಪ . ಆತTೆ ಧಮ rಾವMದು ಎಂದು . /ಾೇ ಭಗವಂತ ಅDಾ|TತF<ಾದ 1ೕವದ ಸ5Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ \ £ ?ಾYದ /ಾೆ \ £ ನRೆ†ತು. ಅೇ ಹುಣ. ಅದ$ಂದ ನಮೆ ೇಹ ಎನುವ ಮರ zೆ˜ೆಯುತHೆ ಮತುH ಅದ$ಂದ ಕIrಾದ. rಾrಾರ ಸಹಜ ಸ5Jಾವ ಎಂಥೊCೕ ಅಂೆ£ೕ ಸಹಜ ಸ5Jಾವದ&' zೆ˜ೆಸುವ \ £ಯನು ಸ5ತಂತ Dಾದ ಭಗವಂತ ?ಾದ. ಮನYÄೆ ಬರುವ ಸಂಶಯವನು T<ಾ$ಸಬಹುದು ಆದ-ೆ ಬು¨ೆ ಬರುವ ಸಂಶಯ (Intellectual doubt)ವನು T<ಾ$ಸುವMದು ಕಷB. ಆದ-ೆ ಅದು Ãಾರ<ಾದ ಹಣ¥ನು ತನ ಸ5Jಾವದಂೆ =ೊಡುತHೆ. ಬು¨.ಾ5ತಂತ ãಲ'. Tನ ಸ5Jಾವ ಎಂಥೊCೕ ಅಂತೆCೕ Tನ ಪ ವೃ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮE ಮನಸುÄ ಮತುH ಬು¨ಯ ಾರ ಸರ¡(Intellectual approach) zೇ-ೆ.H ನ„Eಂದ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾದ =ೆಲಸವನು ?ಾY tಡುತHೆ. ?ಾನ ಹಣು¥ ಹುlrಾದ-ೆ ಅದು =ೆಟB ಹಣು¥.H zೆ˜ೆಸುಾHDೆ. ದು¾ೕಧನ ಕೂRಾ "Dಾನು ?ಾಡುಾH ಇರುವMದು ತಪM‚ ಎನುವMದು ನನೆ . =ೆಲ¤ˆE DಾವM ¾ೕVYದC=ೆ> ರುದ¨<ಾ =ೆಲಸ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಅಡರುವ ಇDೊಂದು ಅಥವನು Dೋಡzೇಕು.lದು-ನಂt ?ಾಡzೇಕು.ಳLವl=ೆ zೇ-ೆ. Qಾ Vೕನ pಾಸº=ಾರರು ಮನಃpಾಸºದ ಪ =ಾರ ಇದನು ಕ-ೆದರು.H. DಾವM ?ಾಡುವMದು zೇ-ೆ.lದು=ೊಳLoವಂೆ ?ಾಡುತHೆ. ಎಲ'ವMದರ ಫಲವನು =ೊಡುವವನೂ ಅವDೆ. ಅವTೆ ಎಂದೂ ಬಂಧನಲ'. ನಮE \ £ zೇ-ೆ. ಇದ$ಂದ DಾವM ಸತFದ ಕRೆೆ ಮನಸÄನು ಒY=ೊಳLoವMಲ' /ಾಗು ಅದ$ಂದ ನಮೆ ನಂt=ೆ ಬರುವMಲ'. ಆದC$ಂದ =ೆಟB=ೆಲಸ(ಕI) ಒ˜ೆoಯ=ೆಲಸ(YI) ಎನುವMದು ನಮE ಸ5JಾವವನವಲಂtYೆ /ೊರತು ಭಗವಂತನನಲ'. ಸ5ತಂತ Dಾದ ಭಗವಂತ ಸೃ°B ಎನುವ ೋಟ T„Y.lೆ" ಎಂದು /ೇlರುವMದನು ಇ&' DಾವM ಗಮTಸzೇಕು. ಹುlrಾದ ಅಥ<ಾ YIrಾದ ಹಣು¥ 1ೕವ ಸ5Jಾವದಂೆ ಅ¢ವFಕH<ಾಗುತHೆ. ಇದDೇ ಕೃಷ¥ ಇ&' " ಸ5JಾವಸುH ಪ ವತೇ" ಎಂರುವMದು.H=ೊಂಡು ಾDೇ ಮರ<ಾ zೆ˜ೆದು ಹಣ¥ನು =ೊಡುವ ಶ\H 1ೕವ\>ಲ'. ನಮE ಸ5Jಾವ ನˆEಲ' ಅಧFಯನ.Hನ&' 'ಎಲ'$ಂತ Dಾನು 'Y½ರಸಂಶಯ' ಎಂದು ಬು¨ವಂತ' ಎಂದು . ಆದC$ಂದ ಾಮಸರು ಾಮಸರಂ. Iೕೆ ಈ pೆq'ೕಕ ನˆEಲ' ಸಂಶಯಗlೆ ಉತHರರೂಪದ&'ೆ. ಎ8ಾ' ಡದಂೆ ಆ ಡವನೂ ùೕ°Y zೆ˜ೆಸುಾHDೆ. ಆದರೂ ಆತ ತನ ಸ5Jಾವದಂೆ ನRೆದ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> =ೆಲವರು /ೊರTಂದ ಒಂದು ?ಾತDಾ ಒಳTಂದ ಅದ=ೆ> ವF.lತುH. ಾರ<ಾದವನು ಬೊ. Dಾನು ಅಂದ-ೇನು. 1ೕವ ಎನುವ tೕಜವನು t. ಸ5Jಾವ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 173 .

ಇದು ಭಗವಂತ ನಮೆ =ೊಡುವ ¼‡ೆಯ Iಂರುವ =ಾರುಣF. ಇ&' ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಬರಬಹುದು. [rಾವ 1ೕಯ Qಾಪ-ಪMಣFಗಳ ನಂಟೂ ಭಗವಂತTಲ'. ಸುವ ಆ ಶ\H rಾವMದು. ಜಡ\>ಂತ ¼ಷBDಾ-ಇೆ¶. ಇದು ಆ#ಾFತE ?ಾಗದ&' Tರಂತರ ಇರzೇ=ಾದ ಅಂತಃಪ ೆ. ಧ ಇಾF ಅಥವನು =ೊಡುತHೆ. ಮ/ಾ =ಾರುಣFಮೂ. ಜಂತವಃ -ಜಡ\>ಂತ „8ೆTYದ 1ೕವ rಾರ Qಾಪವನೂ ೊRೆಯ8ಾರ.rಾ ನಮEನು ರuಸು.™ಣ ರuಸು. ದುಃಖದ Iಂೆ ಸುಖದ tೕಜರುತHೆ. . ಏಳಲು ಬಲಲ'ದ ಮಗುವನು ಾ† /ೇೆ Dೋ=ೊಳLoಾH˜ ೆ. 1ೕವನದ&' ನಮೆ ಬರುವ ಾಪತ ಯಗಳ ಾಪ=ೆ> DಾವM zೇಯzೇಕು. ಅದರ IಂರುವMದು ಅQಾರ-ಅನಂತ<ಾದ =ಾರುಣF.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಅಂದ-ೇನು.ಅವ$ೆ ಇDೊಬxರ ಸುಖದುಃಖ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'. 1ೕವನದ&' ಬರುವ ದುಃಖ ದು$ತಗlಂದ 1ೕವ Qಾಕ<ಾಗುತHೆ. ಇಾF ಾರ . zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಜನEದ&' zೇ-ೆ zೇ-ೆ 1ೕrಾ ಹುಟBಬಹುಾದ 1ೕವ. ೇವರು ನಮೆ ¼‡ೆ =ೊಡುವMದು ೆ5ೕಷಂದಲ'. /ಾೆ ಭಗವಂತ ನಮEನು ಪ . zೆಂದು ಪಕ5<ಾಗzೇಕು. ¼ ೕಮಂತDಾದCವನು ಎಲ'ವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ಾ$ದ ãವನು ಪRೆಯಬಹುದು. ಈ pೆq'ೕಕವನು '1ೕವದ' ಪರ<ಾ ಮತುH 'ಭಗವಂತ'ನ ಪರ<ಾ ಎರಡು ರೂಪದ&' Dೋಡಬಹುದು. =ೈIದು ನRೆಸುವವ ಮತುH ಫಲ =ೊಡುವವ rಾರು. ಪMಣFವನು ಕೂRಾ. 1ೕವನ ಪರದ&' Dೋಾಗ ಭುಃ ಅಂದ-ೆ ¼ಷB. ಉಾಹರvೆೆ ಮನುಷFDಾದವನು ¼ ೕಮಂತDಾ ಸುಖದ ಸುಪ‚. ನನ ಸ5Jಾವವನು Tಯಂ. ಅದ$ಂದ ಜನರು ˆೖಮ-ೆಯುಾH-ೆ. Iೕಾಾಗ DಾವM ಅದರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 174 .ಯ <ೈದFೆ 1ೕವದ&'ೆ-ಅದ=ಾ> 1ೕವ ಭುಃ. 1ೕವನದ&' ಕಷBವನು Dೋಡದವನು ಎಂದೂ zೆ˜ೆಯುವMಲ'.lಾಗ ಅ&' ಅಹಂ=ಾರ=ೆ> ಎRೆ†ಲ'. ¾ೕಚDೆ.HಾCDೆ. ಾ† ಮಗುೆ ¼‡ೆ =ೊಡುವ Iಂರುವ =ಾರುಣF /ೇೋ /ಾೆ.ಾಯುವ ತನಕ ಅDೇಕ ಮಜಲುಗಳ&' ಅDೇಕ ಒಂೇ ಜನEದ&' ಹುAB <ೈಧFೆಯನು DಾವM ಅನುಭಸಬಹುದು. ಭಗವಂತ ನಮೆ ¼‡ೆ ಏ=ೆ =ೊಡುಾHDೆ ಎಂದು. ಜಂತವಃ ॥೧೫॥ ನ ಆದೆHೕ ಕಸFV© Qಾಪž ನ ಚ ಏವ ಸುಕೃತž ಭುಃ । ಅಾDೇನ ಆವೃತž ಾನž ೇನ ಮುಹFಂ. ಒಂದು ಜನEದ8ೆ'ೕ ಅDೇಕ <ೈಧFೆಯನು =ಾಣಬಹುದು.Hೆ ಎನುವ ಎಚkರ ಬರುತHೆ. DಾSದೆHೕ ಕಸFV© Qಾಪಂ ನ ೈವ ಸುಕೃತಂ ಭುಃ । ಅಾDೇDಾSವೃತಂ ಾನಂ ೇನ ಮುಹFಂ.Hೆಯ&' ಬದುಕಬಹುದು. Iೕೆ pಾYºೕಯ<ಾ Dೋಾಗ ಇೕ ಪ ಪಂಚದ Iಂೆ ಇರುವ ಶ5ಶ\H.1ೕವ ಪಕ5<ಾಗುವMೇ ಕಷBಗಳL ಬಂಾಗ.]ಅ$ೆ ಅೆFಯ ಮಸು\ೆ. <ೈಧF. ನಮE ಪತನದ Iಂೆ ಒಂದು ಉಾ¨ರದ tೕಜರುತHೆ. ಾನ ಇರುವ 1ೕವ ¼ಷB.ಈ $ೕ. ಾ$ದ ãದ&'ರಬಹುದು. ೊಡÏ ಾ5ಂಸDಾ ಬದುಕಬಹುದು ಅಥ<ಾ ಏನೂ ಅ$ಲ'ದ ಮೂಢDಾ ಬದುಕಬಹುದು.

ಳLವl=ೆ /ಾಗು fೕಹದ Jಾ ಂ. Dಾನು ?ಾದ Qಾಪ ಕಮದ ಫಲವDೇ Dಾನು ಅನುಭಸುವMದು. . ಇದರ ಅ$ವM ಬಹಳ ಜನ=ೆ> . ಆತ ಎಂದೂ ಪ™Qಾ. -ೋಗ-ರು1ನ ಇಾFಗlೆ ಇDೊಬxರನು ೋ$ಸುವMದು. rಾ-ೋ ?ಾದ Qಾಪಕಮದ ಫಲವನು Dಾನು ಅನುಭಸುವMಲ'. ಇದ=ೆ>8ಾ' ಮೂಲ=ಾರಣ ಕಮದ ಬೆ. ಚDಾತುH ಆದC$ಂದ ಈವ-ೆೆ ಏನೂ ಆಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 Iಂೆ ಏDೇDೋ =ಾರಣಗಳನು ಹುಡುಕುೆHೕ<ೆ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಮYಾ¨ಂತ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 175 . ನಮE ಅಾನ. ಭಕHನ ಪರ ಪM-ೋIತ ?ಾಡುವ ಕಮ ಭಕHTೆ ಬರುತHೆ. ಪರ?ಾತEನ ಬೆ ಸ$rಾದ ಅ$ವM ಇಲ'ರುವMದು. ಅದರ ಫಲ<ಾ ಇ&' ನಮೆ ಅದು ಅನುಭವ=ೆ> ಬರುತHೆ. ಆದC$ಂದ rಾರು ನಮE ˆೕ8ೆ ಕೃ. ಅದ$ಂದ ನಮೆ ಅTಷ»<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM Iಂೆ ಅTಷ»ಕಮ ?ಾರzೇಕು. ಎಂದ-ೆ -ನಮE ಸುಕೃತದ ಫಲ ನಮEನು ರ™vೆ ?ಾಡುವಷುB =ಾಲ rಾವ <ಾ?ಾಾರವ* ನಮEನು ಏನೂ ?ಾಡುವMಲ'. ತಂೆಯ ಪರ ಮಗ ?ಾಡುವ ಕಮ ತಂೆೆ ಬರಬಹುದು. ನಮEನು ಆವ$YರುವMದು. ನಮೆ -ೋಗ ಉಲxಣ<ಾ ಅದನು ಅನುಭಸುವ ಪ -ಾಬ¨ ಕಮ ಇದC-ೆ ಅದನು rಾ$ಂದಲೂ ತ[‚ಸಲು ಬರುವMಲ'. ಆದ-ೆ ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: "rಾರ Qಾಪವನು Tೕನು ೆೆದು=ೊಳoಲು ಬರುವMಲ' /ಾಗು ಇDೊಬxರ ಪMಣF ನಮೆ ಬರುವMಲ'. ಸವಗತDಾದ ಭಗವಂತ. ಅದ$ಂದ ೊಂದ-ೆ ಆಗುವMದು ಸು˜ೆ{ oೕ. ಅಲ'.lಯುಾH-ೆ. ಇದನು ೊFೕ. ಇದ=ಾ> ಇDೊಬxರ ˆೕ8ೆ ಗೂzೆ ಕೂ$ಸುವMದು ತಪM‚. ಇ&' ಗ ಹಗ. ಅವ$ಂದ IೕಾಯುH ಎನುವMದು ತಪM‚. /ಾದC-ೆ <ಾ?ಾಾರ ಇಾF ?ಾಡಲು ಬರುವMಲ'¤ೕ. ಾನ<ೆನುವMದು ಅಾನದ ಮುಸು\ನ&' ಮುVk/ೋ ಅದ$ಂದ ತಪM‚ .°ಗಳ&' /ೋ ಪ pೆ /ಾಕುವMದು.lಯುವMದು ತಪM‚ ಎನುವMದು ಇ&' ಸ‚ಷB. DಾವM ?ಾಡುವ fದಲ =ೆಲಸ /ಾೆ =ೇlಾಗ ಅವರು rಾ-ೋ <ಾ?ಾಾರ(Witchcraft) ?ಾದC$ಂದ Tೕನು ನಷB ಅನುಭಸು. 1ೕವದಬೆ.Y ಅದ=ೆ> ತಕ>ಂೆ£ೕ zೆಳವ¡ೆಯನು =ೊಡುಾHDೆ. ನಮE ಬಡತನ. DಾವM ಏನು ಅನುಭಸುೆHೕ<ೆ ಅದು DಾವM ?ಾದ ಕಮ ಫಲ" ಎಂದು. ಮ ಪ ¾ೕಗ ?ಾದರೂ. ನಮE ೋಷಗಳL.lಲ'-ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತನ ಬೆೆ ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗುಾH-ೆ. ಆದ-ೆ ಈಗ ಅದು =ೆABೆ" ಇಾFrಾ /ೇಳLಾH-ೆ. ಈ ಾರವನು /ೊರತುಪYದ-ೆ(Exception) DಾವM ಅನುಭಸುವMದು Dಾ<ೇ ?ಾದ ಕಮಫಲ /ೊರತು ಇDೊಬxರದCಲ'. ಆತನ ಸವಸಮಥೆ. ಜನ$ೆ ಸ$rಾದ ಅ$ಲ'ದ =ಾರಣ 'ಇDೊಬx$ಂದ ನನೆ ೊಂದ-ೆ ಆಯುH' ಎಂದು .HರುವMದು ಇಾFrಾ /ೇಳLಾH-ೆ. ಇದು ಒಬxರ ಪರ ಇDೊಬxರು ?ಾದ ಕಮ. Qಾಪ-ಪMಣF ಎರಡರ 8ೇಪವ* ಆತTಲ'. ಈ ಅಥದ&' Dೋಾಗ: ಭಗವಂತTೆ rಾವ ಕಮದ 8ೇಪವ* ಇಲ'. ಮತುH ಅವನ T&ಪHೆ. ಆತ 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ&'ನ ಅಂತರವನು ಗುರು.ಾ?ಾನF<ಾ rಾವMೋ ೊFೕ. ಈ pೆq'ೕಕದ ಇDೊಂದು ಮುಖ Dೋದ-ೆ 'ಭುಃ' ಅಂದ-ೆ ಸವ ಸಮಥDಾದ. (Equal treatment of unequal is discrimination). =ೆABೆ ಅಂದ-ೆ ನಮE Qಾಪದ ಫಲ ಪಕ5<ಾೆ ಎಂದಥ.°ಗಳL "TಮE ಗ ಹಗ. ಈ =ಾರಣಂದ ಇDೊಬx$ಂದ DಾವM /ಾ˜ಾೆವM ಎಂದು .

ಆದC$ಂದ Dಾನು ಇ<ೆಲ'ವMದರ ೊೆೆCೕDೆ. ಅದ$ಂದ ಅನುಭವ =ೊಡುವವDಾFರು ಎನುವMದು ಅಥ<ಾಾಗ. ಅದನು ಗ IY-ಗ IY. ಎಷುB ಅಧFಯನ ?ಾದರೂ ಈ ನಮೇ=ೆ ಕಮYಾ¨ಂತ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'.ೆF ಅಂದ-ೆ ನfEಳೆ ಇರುವ 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ&' ಾನೆ-ಆದ-ೆ ಅದನು ಅಾನ<ೆಂಬ ಮುಸುಕು ಕೆ. ಅನುಭY ಮನವ$=ೆ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. DಾವM /ೇೆ ನಮE ಅಾನದ ಪರೆಯನು ಕಳV ಾನದ ?ಾಗವನು Iಯಬಹುದು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. DಾವM ಆತನ ಅ|ೕನ' ಎನುವ ಾರದ&' DಾವM ಸಾ ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗುೆHೕ<ೆ. ತ© ಪರž ॥೧೬॥ ಾDೇನ ತು ತ© ಅಾನž £ೕwಾž Dಾ¼ತž ಆತEನಃ । ೇwಾž ಆತF ವ© ಾನž ಪ =ಾಶಯ.lದು=ೊಳLoವMದು. ಒಳರುವ ಾನದ \ಯನು ಸತತ ಅಂತರಂಗದ ಮನನಂದ ಪ ಜ5&ಸು.tಂಬ ಮತುH ಮೂಲ tಂಬ ಭಗವಂತ ಎನುವ ಅ$ವM ಮೂಡುತHೆ. ಅದು ೊಾHಾಗ ನನ Yೕ„ತೆ ಏನು. ಾನ ?ಾಗದ&' . ಾನ=ೆ> ಮುಚkಳ-ಅಾನದುC /ಾಗು ನಮೆ ಆ ಮುಚkಳವನು ೆೆಯಲು ಇಷBಲ'. ಈ ಅ$ವM =ೇವಲ ಓದುವMದ$ಂದ ಬರುವMಲ'. ಈ ಇಂ ಯಗಳನು =ೊಟBವDಾFರು. ಾನು =ೇವಲ ಪ . ಇದನು ಕೃಷ¥ rಾವMೇ ೊಂದಲ=ೆ> ಅವ=ಾಶಲ'ದಂೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$YಾCDೆ. ಎಲ'ವನೂ ಭಗವಂತDೇ ?ಾಡುವMಾದ-ೆ Qಾಪ ಕಮಗಳL ಅನುವ ಪ pೆ /ೆVkನವರನು =ಾಡುತHೆ.lಯುತHೆ.lಯzೇ=ಾದ ಸಂಗ. ತ© ಪರž-ಭಗವಂತನ ಅ$Tಂದ ಅೆFಯನು ಅlY=ೊಂಡವರ ಆ ಅ$ವM ಸೂಯನಂೆ ಪರತತ5ವನು zೆಳಸುತHೆ. DಾವM ನಮE 1ೕವ ಸ5ರೂಪವನು ಅಾನ<ೆಂಬ QೆABೆ¾ಳೆ ಭದ <ಾ ಮುVkABೆCೕ<ೆ. 'Dಾನು ಅಂದ-ೆ ಏನು' ಎನುವMದನು. ನನ ಶ\H ಏನು. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ಅ$ನ ಅJಾವ. ನನ ಅಲ‚ತ5<ೇನು ಎನುವMದು . ನಮE ಮನಸುÄ DಾವM /ೇlದಂೆ =ೇಳLವMಲ'. rಾ-ೋ ಇದDೆಲ' ಇ&' ಇABಾC-ೆ. ಇಂ ಯಂದ ಅನುಭವ ಬರುತHೆ Dಾನು ಅನುಭಸುೆHೕDೆ ಎನುವ ಅ$ವM ಮೂಡುತHೆ. ಾDೇನ ತು ತದಾನಂ £ೕwಾಂ Dಾ¼ತ?ಾತEನಃ । ೇwಾ?ಾತFವ ಾನಂ ಪ =ಾಶಯ. ಆಗ ಅದು ಈ ಅಾನ<ೆಂಬ ಪರೆಯನು ಸುಟುBtಡುತHೆ".ಾಧDೆ ?ಾ ಸತFವನು . ನಮE ಇಂ ಯದ ಒRೆತನ ನಮಲ'. DಾವM ನಮE ೊಂದಲವನು ಪ$ಹ$Y=ೊಳoಲು ಇರುವMದು =ೇವಲ ಒಂೇ ?ಾಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 'ನಮೆ ಸ5ತಂತ <ಾದ ಕತೃತ5ಲ'. "ಾನ ಎನುವMದು zೆಂ\ಯಂೆ. ನಮE ಸಮ. Tರಂತರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 176 . DಾವM fದಲು .

ೕ?ಾನ ?ಾಡುತHೆ. ಪ*ೆ ?ಾಡುವMದ$ಂದ rಾವMೇ ಉಪ¾ೕಗಲ'.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಇದ$ಂದ 'Dಾನು ?ಾೆ' ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ ಬರಲು . ಒˆE ನಮೆ ಭಗವಂತನ ಬೆ ಾನ ಬಂದ-ೆ ಭ\H ತನಷB=ೆ> ಾDೇ ಬರುತHೆ. fದಲDೆಯಾ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ ಬು¨ಯTಡುವMದು(ತ© ಬುದ¨ಯಃ). ಭ\H ಇಲ'ೆ #ಾFನ.ಾ‡ಾಾ>ರ ?ಾಸುತHೆ. ತé ಬುದ¨ಯಸHಾಾEನಸHTwಾ»ಸH© ಪ-ಾಯvಾಃ । ಗಚ¶ಂತF ಪMನ-ಾವೃ.ಾ5„£ಂದು ನಂtದವರು. ಇದ=ಾ> DಾವM ಭಗವಂತನ ಕು$ಾ ನಮE ಅ$ವನು zೆ˜ೆY=ೊಳozೇಕು. Tನ ಮನಸÄನು ಅ[ಸು(ತ© ಆಾEನಃ). DಾವM ಭಗವಂತನ&' Y½ರ<ಾ ನಮE ಬು¨ಯನು ಇಟB-ೆ ಆತ ನಮE ಬು¨ಯ&' ಬಂದು ಕೂರುಾHDೆ.Hž ಾನ Tಧೂತ ಕಲEwಾಃ -ಅವನ8ೆ' ಬೆ DೆಟBವರು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 177 . ಅಾನವನು ಅlಸುವ ?ಾಗವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' . ಈ ಾನದ zೆಂ\ ಸೂಯ ಪ =ಾಶ\>ಂತ ೊಡÏದು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಒˆE ಅಾನದ ಪರೆ ಸುಟುB Dಾಶ<ಾಾಗ ನಮೆ ಸತFದ . /ೇೆ /ೊರ ಪ ಪಂಚವನು ಸೂಯ zೆಳಸುಾHDೋ /ಾೇ ಈ ಾನ ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚವನು zೆಳಸುತHೆ. ಅವನು Tನ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಅಂತರಂಗದ ಮನನ ?ಾತ ನಮE ಅಂತರಂಗದ ಾನವನು ಪ ಜ5&ಸಬಲ'ದು. ಕೃಷ¥ನ ಈ ವರvೆಯನು =ೇlಾಗ ನಮೆ Dಾವ* ಅಪ-ೋ™ ಾನವನು ಪRೆಯzೇಕು ಅTಸುತHೆ. ಅವನನು ಕಂಡು zಾಳ =ೊ˜ೆಯನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡವರು ಮೆH ಮರlzಾರದ ಾಣ=ೆ> ೆರಳLಾH-ೆ.ೊಗ. ಭಗವಂತನ ಷಯದ Tರಂತರ . ಅವDೆ . ಅವನ8ೆ' Dೆ8ೆೊಡವರು. ಭಗವಂತನ&' Twೆ»(ತ© Twಾ»ಃ) ಇಲ'ೆ ಇದC-ೆ ಏನನೂ ?ಾಡಲು . ಅವನ Tಯಂತ ಣದ&' ನನ ಬದುಕು ?ಾಂಗ&ಕ<ಾ ನRೆಯ&’ ಎಂದು Tರಂತರ Qಾ ಥDೆ ?ಾಡು.ಾಧFಲ'.ಾಧDೆ†ಂದ DಾವM ಭಗವಂತನ&' ನಮE ಬು¨ಯನು Dೆ8ೆೊlYಾಗ.ಾಧF<ೇ ಇಲ'. ಬು¨ . Tೕನು 'ಭಗವಂತDೇ ಸಾ ನನನು ?ಾಗದಶನ ?ಾಡುವ ಪ ಭು. ಅಧFಯನ ಇದ=ೆ> ಪ*ರಕ. ಭಗವಂತTೆ Tನ ಆತEವನು. /ೊರನ ಶ ವಣ. ಅಪMನಃ ಆವೃ. Twಾ» ಅಂದ-ೆ ಭ\H. ಭಗವಂತ ನಮE ಬು¨ಯ&' Dೆ8ೆೊಳLoಾHDೆ. ಅವTೇ ಶರvಾದವರು.ಾ ವ$YಾCDೆ. ಇದು ಅಪ-ೋ™ ಾನ /ಾಗು ಈ ಾನ ಭಗವಂತನ .ಾ5„rಾಗ&. ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತನ&' ಸಾ ಭ\H ಇರzೇಕು. ನಮE ಮನಸುÄ ಎ8ಾ' ಷಯಗಳನು ಗ IಸುತHೆ.Hಂ ಾನTಧೂತಕಲEwಾಃ ॥೧೭॥ ತ© ಬುದ¨ಯಃ ತ© ಆಾEನಃ ತ© Twಾ»ಃ ತ© ಪ-ಾಯvಾಃ । ಗಚ¶ಂ. ಆದ-ೆ ಅದು /ೇೆ? ಅಪ-ೋ™ ಾನ ಬರzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಏನು ?ಾಡzೇಕು? ಇದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ.

ೇರುವ ?ಾಗ ೋ$ಸುವ ಭಗವಂತನ ಪ$<ಾರ. zಾ ಹEಣವಣ. ಇದ$ಂದ ಸಂ. ಅಂದ-ೆ ಈ ಸಂ. ಾFನಯಸಂಪDೇ zಾ ಹEvೇ ಗ ಹYHT । ಶುT ೈವ ಶ5Qಾ=ೇ ಚ ಪಂಾಃ ಸಮದ¼ನಃ ॥೧೮॥ ಾF ನಯ ಸಂಪDೇ zಾ ಹEvೇ ಗ ಹYHT । ಶುT ಚ ಏವ ಶ5Qಾ=ೇ ಚ ಪಂಾಃ ಸಮದ¼ನಃ –Tಜ<ಾದ ಪಂತ-ಾFನಯಸಂಪನ. ಾನದುC ಭ\H ಇಲ'ದC-ೆ(ಅಹಂ=ಾರಂದ) ಆ ಾನಂದ rಾವ ಉಪ¾ೕಗವ* ಇಲ'. ಇ&'ರುವMದು ಸುಮEDೆ".ಾರ<ೆ ಸವಸ5 ಎನುವ ಭ ˆ /ೊರಟು /ೋಗುತHೆ. ಆಗ ಾನ zೆಳಗುತHೆ-ಭಗವಂತನ . Dಾ†. ಅವರು ನಮೆ ಭಗವಂತನನು .Hಲ'.ರಸ>$ಸzಾರದು. ಆಕಳL. ಆDೆ ಮತುH Dಾ†. /ಾರು<ಾಗ 'ನನದು' ಎನುವ ಅಹಂ=ಾರ ಏ=ೆ? ಇದು ಪ8ಾಯನ<ಾದವಲ'. Iೕೆ ಬದುಕುವMದ$ಂದ./ೊಲೇ Iೕನ ?ಾನವನ&' ಕೂಡ ಏಕರೂಪDಾದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಲ'. ಈ pೆq'ೕಕ ಬಹಳ ಮಂೆ ಅಥ<ಾಗುವMಲ' ಅಥ<ಾ ಅಥ<ಾಗೆ ಅQಾಥ ?ಾ=ೊಳLoವವ-ೇ /ೆಚುk. Iೕೆ ಮನಸುÄ-ಬು¨ಯನು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆY ಾನಪ*ವಕ ಭ\Hಯನು ರೂÛY=ೊಂRಾಗ ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏ ಆಶ ಯ ಭಗವಂತ(ತ© ಪ-ಾಯvಾಃ) ಎನುವ ಅ$ವM ಬರುತHೆ. ಇದು ತುಂzಾ ಒಳ Dೋಟವನು ಅQೇuಸುವ pೆq'ೕಕ. ಭಗವಂತ =ೊABದCನು Y5ೕಕ$ಸು. ಪMರಂದರಾಸರು /ೇlದಂೆ: "ಅ&'ೆ ನಮEDೆ. ಅದು ಶುಷ> QಾಂತF<ೆTಸುತHೆ. ?ಾನವರ&': ಾFನಯಸಂಪನ.ಾರ pಾಶ5ತ ಅಲ' /ಾಗು rಾ<ಾಗ ಇ&'ಂದ /ೊರಡzೇ=ೋ ನಮೆ ೊ. rಾವ ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳನೂ DಾವM .ಯನು ಮತುH ಮೂರು ತರಹದ Qಾ ¡ಗಳ Y½. ನಮE ಆತE=ೆ> ಅಂAದ =ೊ˜ೆ ೊ˜ೆದು /ೋಗುತHೆ. ಸಂ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಾನಲ'ದ ಭ\H-ಮೂಡಭ\H. TDೆ8ಾ' ಸವಸ5ವನು 'ಪರಮ ರ™ಕ ಭಗವಂತ' ಎಂದು ಅವನ&' ಅ[ಸು.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಭಗವಂತ =ೊABಾCDೆ.ಾದ<ೆಂದು ?ಾಡು. ಇದ$ಂದ ಮೆH ಮರl zಾರದ pಾಶ5ತ fೕ™ವನು 1ೕವ ಪRೆಯಬಲ'. DಾವM rಾವMದನೂ tಡzೇ=ಾಲ'. ಒಬx . ಅೇ $ೕ.ಾರದ&' ಬದುಕು. =ೊಟBಷುB =ಾಲ ಇಟBಷುB =ಾಲ ಇರುವMದು. ಎಲ'\>ಂತ ˆೕ8ೆ ಎಲ'$ಗೂ ಆಶ ಯ<ಾರತಕ>ಂತಹ ಪರತತ5ದ ಎಚkರೊಂೆ Tನ Qಾ&ೆ ಬಂದ ಕತವFವನು ಭಗವಂತನ ಪ . ಮನಸುÄ ಸ5ಚ¶<ಾಗುತHೆ.ಯನು ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ. zಾ ಹEಣ ಮತುH ಶ5Qಾಕ. ಓ/ೋಗzೇಡ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 178 . ಇ&' ಮೂರು ತರಹದ ಮನುಷFನ Y½.ಆDೆ. ಆದ-ೆ ಅವ-ೇ ಸವಸ5 ಅಲ'.ಾಧಕನ ಉQಾಸDೆಯ&' ಇರzೇ=ಾದ ಇDೊಂದು ಮುಖವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. ಆದ-ೆ ಅೇ ಸವಸ5 ಎನುವ ಭ ˆಯನು tಡುವMದು ಅwೆBೕ. Qಾ ¡ಗಳ&': ೋವM.

=ೊDೆೆ Dಾ†. ೋವM. ಆDೆ ಮಧFಮ ಮತುH Dಾ† ಕTಷ». ಗೃಹಪ <ೇಶ =ಾಲದ&' ಹಸುವನು fದಲು ಮDೆ¾ಳೆ ತರುವMದ=ೆ> ಇೇ =ಾರಣ. ಅದ-ೊಳರುವ ಭಗವಂತನ pೇಷ ಅ¢ವFಕHವನು =ಾಣುಾH-ೆ. ಾ. Qಾ Vೕನರು Dಾ†ಯನು ಅತFಂತ =ೆಳವಗ ಎಂದು ಪ$ಗ¡Yದರು. ನಮೆ . ಈ ಡವನು (ಹೂ ರIತ) ಜ1Î ಬೆBಯ&' ಕAB ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 179 . Dಾ†rಾರ&. ಆತ ಎಲ'ರ ಒಳಗೂ ಇಾCDೆ. =ಾಲದ&' ನಮE ೇಹವನು ಪ <ೇ¼ಸದಂೆ ಆದC$ಂದ ಅದು ಶುದ¨ ಮತುH pೆ ೕಷ». ಆದ-ೆ ಇದು ಅ. ಅತFಂತ =ೆಳೆ ಶ5Qಾಕ. ಅದ$ಂದ =ೆಳೆ zಾ ಹEಣವಣ.lದವ '<ೇದ ಅಥÜ'-ಆತDೇ ‘ಾF ನಯಸಂಪನ’ ?ಾನವರ&' ಅ.ೕ \ೕಳL ಅಂದ-ೆ ಶ5Qಾಕ. ಾFನಯಸಂಪನ-ಾರ& ಏDೇ ಇರ&. /ೆಚುk ಾಮYಕ ಸ‚ಂದನ(Vibration)ರುವ Qಾ ¡.ಾ>ರವ* ಇಲ'. ಶ5Qಾಕ ಎಂದ-ೆ Dಾ†ಯ ?ಾಂಸ . <ೇದದ =ೆಲವM Jಾಗವನು Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ ಮನನ ?ಾ ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವವ zಾ ಹEಣ. /ೊೆBಾ ಏನDಾದರೂ . Iೕೆ Qಾ ¡ಗಳ&' ಹಸು pೆ ೕಷ». Qಾ Vೕನರು ಮನಸÄನು rಾವMದು ಶುದ¨ೊlಸುತHೆ ಅದನು ‘ಶುದ¨’ ಎಂದು . ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಪಂಾಃ ಉಳoವ-ಾರುಾH-ೆ ಎಂದಥ. ಇದು ಮನುಷFನ ಅಧಃQಾತದ ಪ-ಾ=ಾwೆ»ಯನು /ೇಳLವಂತದುC.ಭೂ„ಯ&'ನ =ೆಟB ಕಂಪನ #ಾFನದ ಉಪ¾ೕಸುಾH-ೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಧFಮ ಹYHT(ಆDೆ). ಅಲ'.ಾ. Dಾ†ಯನು ಎಂದೂ ಮDೆ¾ಳೆ .ಾ#ಾರಣ ಗುಣಧಮ(Exclusive Quality)ಂದ ಅ¢ವFಕHDಾಗುಾHDೆ. ಅಂದ-ೆ ಪಂತರು ಸಮದೃ°B ಪ . rಾ$ಗೂ zೇಡ<ಾ zೆ˜ೆಯುವ ಈ ಡದ&' ಅfೕಘ<ಾದ ಔಷ|ೕಯ ಗುಣೆ.ೇ$ಸರಲು ಇದು =ಾರಣ. ಹಸು<ಾರ&. ಆದ-ೆ ಹಸುನ ಮಲ ಮೂತ pೆ ೕಷ».ನುವವ. ಆತನ ಅ¢ವF\H ?ಾತ zೇ-ೆ zೇ-ೆ. ಈ ಬೆ pೇಷ<ಾ Iಂನ ಅ#ಾFಯದ&' pೆ'ೕ¼YೆCೕ<ೆ).ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಮನುಷFರ&' ಾನದ ತುತH ತುಯನು ತಲು[ದವ ಮತುH ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ‘ಾF ನಯಸಂಪನ’.ಾ½ನದ&'$Yದರು. <ೇದದ ಅಂತರಂಗದ ಅಥವನು . ಅವರು ಸಮದ¼ನಃ” ಎಂದು. Qಾ ¡ಗಳ&' ಗ(ೋವM) ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» Qಾ¡. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತಯ„. ಈ =ಾರಣಂದ Dಾ†ಯನು Qಾ Vೕನರು ಅತFಂತ ಕTಷ» . ಅಂದ-ೆ ಆತTೆ rಾವ ಸಂ. ಆದC$ಂದ Dಾ††ಂದ ನಮE ?ಾನYಕ ಅ¢ವೃ¨ೆ ಏನೂ ùೕಷvೆ ಇಲ'. ಉಾಹರvೆೆ: ಮುABದ-ೆ ಮುT ಡ (Touch me not). Iೕೆ Qಾ ¡ಗಳ&' ಹಸು ಅತFಂತ pೆ ೕಷ». ಈ Qಾ ¡ಯ&' rಾ<ಾಗಲೂ .ಾಕು Qಾ ¡. ಸಮಸH <ೇದವನು ಓ ಆ <ೇೋಕH<ಾದ #ಾನವನು 1ೕವನದ&' ಅಳವY=ೊಂಡವ <ೇದÜ. ತRೆಯಲು ಈ ಚಮವನು ಅೇ $ೕ. ಉಾಹರvೆೆ 1ಂ=ೆ ಮತುH ಹು& ಚಮ ಮನಸÄನು ಏ=ಾಗ ?ಾಡಲು ಸಹಕ$ಸುತHೆ.ನುವವ ಎಂದಥ. ಆತ ಒಂೊಂದು 1ೕಯಲೂ' ಒಂೊಂದು ಅನನF ಅ. (ಇ&' /ೇಳLವ zಾ ಹEಣ-zಾ ಹEಣವಣ. ಹಸುನ&'ರುವ ಇDೊಂದು pೆ ೕಷ» ಅಂಶ ಎಂದ-ೆ: ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಎಲ' Qಾ ¡ಗಳ ಮಲ-ಮೂತ ವಜF.5ಕ<ಾದ ಸ‚ಂದನ(Vibration)ರುತHೆ.ೕ?ಾನ ?ಾದರು.lದಂೆ Dಾ† ತನ ಯಜ?ಾನTಾ ತನ Qಾ ಣವDೇ =ೊಡಲು Yದ¨ರುವ .¾ಂದರಲೂ'. Iೕೆ ಅತFಂತ ಎತHರ=ೆ>ೕ$ದ ಾFನಯಸಂಪನ.

ಆ ಗಂ1ಯನು . ಸವಗುಣಪ*ಣಸವಗತDಾ. ಾನು ಎಲ'ವMದರಲೂ' ಅಂತrಾ„rಾ ಅತFಂತ ಶುದ¨Dಾ ತುಂtದುC.ಾ#ಾರಣ ಶ\H ಇರುವMದು ಈ ಪMಟB ಹುಳದ&'.ಾE© ಬ ಹE¡ ೇ Y½ಾಃ –ಭಗವಂತನ ಏಕ ರೂQಾೆಯ&' ಬೆ DೆಟBವರು ಇ&'ೆCೕ ಈ zಾಳನು ೆದCವರು. ಈ ಅನಂತ ಪ ಪಂಚವನು ಸೃ°B ?ಾ ನಮE ಕಣ¥ ಮುಂೆ ಇಟB. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮIˆಯನು ಪ . ಆದC$ಂದ Iೕೆ . Trಾಮಕ ಶ\Hrಾದ ಜDೇಶ5ರ ಭಗವಂತನನು ಅಪ-ೋ™ ಾTಗಳL ಪ . rಾವMೇ ಶಸºV\ೆÄ ಇಲ'ೆ ಮೂಲ<ಾF(Piles) ಗುಣಮುಖ<ಾಗುತHೆ. ಆದC$ಂದ ಅವರು ಮರl ಬಂಧನ=ೊ>ಳಾಗೆ pಾಶ5ತ f™ವನು ಪRೆಯುಾH-ೆ.ರುತHೆ.¾ಂದು ಅಣು-ಕಣೊಳೆ ತುಂtಾCDೆ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ -ಅಪ-ೋ™ ಾನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಸಮದಶನ. ಕೆ†ಂದ ಕೃತಕ<ಾ ೇನನು ತrಾ$ಸಲು ಬರುವMಲ'. ಪಂತ ಎಲ'ವMದರಲೂ' ಆ ಭಗವಂತನ ಮIˆಯDೇ =ಾಣುಾHDೆ.ಯ ¼ಷB ಶ\Hಯನು =ೊಡುವ ಭಗವಂತ. ಹಸು ಇರ&. ಪ . rಾವ ಅ|wಾ»ನದ&'ದCರೂ ಕೂRಾ ಆತ T&ಪHDಾ ಅ&' ತುಂtಾCDೆ.ಾEé ಬ ಹE¡ ೇ Y½ಾಃ ॥೧೯॥ ಇಹ ಏವ ೈಃ 1ತಃ ಸಗಃ £ೕwಾž . ಆತ ಎಲ' ಕRೆಯೂ ಾDಾನಂದಪ*ಣDಾ.lದವರ ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ Tಂ.ಾˆFೕ Y½ತಂ ಮನಃ । Tೋಷಂ I ಸಮಂ ಬ ಹE ತ. ¾ಂದರಲೂ' =ಾಣುಾH-ೆ. ಒಂೊಂದು ವಸುHೆ ಒಂೊಂದು $ೕ.ಾನ ಆೆನ fೕ™ದ zಾಲು ನಮೆ ೆ-ೆದಂೆ.ೇYದ-ೆ ಅಥ<ಾ ಈ ಡದ ಕwಾಯ?ಾ ಕುದ-ೆ. ಭಗವಂತ rಾವ ವಸುHನ&'ದCರೂ ಅವTೆ ೋಷಲ'. ಾFನಯಸಂಪನTರ&. Dಾ† ಇರ&. ಅೇ $ೕ. ಇ/ೈವ ೈ1ತಃ ಸೋ £ೕwಾಂ . ಇದನು . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 180 . T&ಪHDಾ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಗಂ1ಯ ೊೆೆ zೇ†Y.¾ಂದು ವಸುHನಲೂ' DೋಡುತH ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಏDೇನು ಹುABೆ ಅದ-ೊಳೆ ¼ಷB ಶ\Hrಾ ತುಂtರುವ. ೇನುDೊಣ: ಹೂಂದ ರಸವನು Iೕ$ ೇನನು ತrಾ$ಸುವ ಅ. ನಮE ಾಂ.lದವರು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊಂಡವರು. ಆತ ಎಲ' ಕRೆ TದುಷBDಾಾCDೆ.ಾˆFೕ Y½ತž ಮನಃ । Tೋಷž I ಸಮž ಬ ಹE ತ. ಎಲ' ಕRೆ ಇರುವ ಸವಗುಣಪ*ಣ ಭಗವಂತ ಎಲ' ವಸುHನ&'ಯೂ ತುಂtಾCDೆ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನದ&' ನಮE ಮನಸುÄ DೆಾBಗ ಹುಟುB . ಭಗವಂತ ಎ8ೆ'Rೆಯೂ ೋಷದ ನಂAರದ ಏಕರೂ[. ಶ5QಾಕTರ&.

rಾದ /ಾ-ಾಟ zೇಡ. ಅದನು tಟುB ‘Iೕಾಗzಾರದು. rಾ$ಗೂ =ೇವಲ ಸುಖ ಎಂಾಗ&.Hೆಯ&'ದCರೂ 1ೕವನದ&' ಕಷBದ ™ಣಗಳL ಇೆCೕ ಇರುತH<ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 181 .Eಕ<ಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಸಮದೃ°B ಬೆ ವ$Yದ. ಎಂತಹ ಸಂಪ. rಾವMದು ಅT<ಾಯ¤ೕ ಅದನು ಸಹಜ<ಾ Y5ೕಕ$ಸzೇಕು. ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಅದ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾ . ಇದ$ಂದ DಾವM ?ಾನYಕ<ಾ <ಾFಕುಲೆೊಳಾಗುೆHೕ<ೆ. ಕಷBದ&'ರುವವTಗೂ ಸುಖದ ™ಣಗಳL ಇೆCೕ ಇೆ.ಾ?ಾ1ಕ<ಾ ನಮE ಬದು\ನ&' /ೇೆ ಸಮದೃ°B zೆ˜ೆY=ೊಳozೇಕು ಎನುವMದನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಆದC$ಂದ ಬದು\ನ ಯಶY5ೕ ಸೂತ ಎಂದ-ೆ rಾವMದನೂ ತ8ೆ=ೆY=ೊಳoೆ ಬಂದCನು ಬಂದಂೆ ಅನುಭಸುವMದು. ನಮೆ ಅ[ ೕಯ<ಾದದುC. ನಮE 1ೕವನ ಎನುವMದು ಸುಖ-ದುಃಖದ ಚಕ ಭ ಮಣ. DಾವM ಬಯYದಂೆ ಪ ಪಂಚಲ'-ಪ ಪಂಚದCಂೆ DಾವM. ತಳಮlಸುೆHೕ<ೆ. ಅದನು .Hನ ಸುಪ‚.rಾ ಹVk=ೊಂಡ-ೆ ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಅದು ನ„Eಂದ ದೂರ<ಾದ-ೆ ತRೆದು=ೊಳo8ಾಗುವMಲ'. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಇ<ೆರಡೂ ಆಗದಂೆ ಮನಸÄನು Y½„ತದ&'ಟುB=ೊಳozೇಕು” ಎಂದು. ಭಗವಂತನನ$ತವನು. ಅೇ $ೕ. ಎಚkರ ತಪ‚ದವನು.ಾ5ಗ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ನಮೆ ಸುಖ-ದುಃಖ<ೆಂಬ ದ5ಂದ5ದ&' ಸಮದೃ°B ಇರzೇಕು” ಎಂದು. ಬದು\ನ&' ಎಲ'ವ* ಬರುತHೆ /ೋಗುತHೆ rಾವMದೂ pಾಶ5ತವಲ' ಎನುವ ಮDೋವೃ. ದುಃಖ ಬಂಾಗ ಕುಗzಾರದು.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆ ಇಷB<ಾದದುC ಫ&Yಾಗ DಾವM IಗುೆHೕ<ೆ.ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆ Tಂತವನು. ಅದ$ಂದ Vಕ> Vಕ> ಷಯ=ೆ> ಆತEಹೆFಯಂತಹ àೂೕರ Qಾಪವನು ?ಾಡಲು ನಮE ಮನಸುÄ ಮುಂಾಗುತHೆ. ಇಂಥವನು ಬೆಗABೊಂಡವನು.H zೆ˜ೆY=ೊಳozೇಕು. /ಾಾಗzಾರದು’ ಎಂದು ಕುlತ-ೆ ಮನಸುÄ ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 Iಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಅ#ಾF.Y rಾವ ಉೆ5ೕಗ ಇಲ'ೆ ಬದುಕುವMದನು ಕ&ಾಗ ಮನಸುÄ ಗABrಾಗುತHೆ. .. ಇದು ಮನಃpಾಸº. rಾವMದು ಬಂೋ ಅದನು /ಾೇ Y5ೕಕ$ಸು. ಇದರ ಅಥ ಸುಖ ಬಂಾಗ ಅದನು ಅನುಭಸzಾರದು ಎಂದಲ'. ಬದುಕು ಎನುವMದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಪ <ಾಹ. rಾವMೋ ಒಂದನು ಅ. DಾವM ಬಯಸದಂತಹ ಘಟDೆಗಳL ಸಂಭYಾಗ ಉೆ5ಗ=ೊ>ಳಾ ಕುYದುtಡುೆHೕ<ೆ. =ೇವಲ ದುಃಖ ಎಂಾಗ& ಇಲ'. ಇದು ಸಹಜ<ಾ ನಮE ಬದು\ನ&' DಾವM Dೋಡತಕ>ಂತಹ Y½. ನ ಪ ಹೃwೆFೕ© [ ಯಂ Qಾ ಪF Dೋ5ೇ© Qಾ ಪF ಾ[ ಯž । Y½ರಬು¨ರಸಮೂEÚೋ ಬ ಹEé ಬ ಹE¡ Y½ತಃ ॥೨೦॥ ನ ಪ ಹೃwೆFೕ© [ ಯž Qಾ ಪF ನ ಉ5ೇ© Qಾ ಪF ಚ ಅ[ ಯž । Y½ರ ಬು¨ಃ ಅಸಮೂEಢಃ ಬ ಹE© ಬ ಹE¡ Y½ತಃ –ಸುಖ ಬಂಾಗ Iಗzಾರದು. ಆದ-ೆ ಅ.

lಯುವMದು ?ಾತ ತಡ<ಾ.¾ಂದು ಘಟDೆ ನಮE ಮುಂನ zೆಳವ¡ೆೆ ಪ*ರಕ<ಾರುತHೆ. ದುಃಖ ಬಂಾಗ <ಾFಕುಲೆ zೇಡ. ಉಪTಷ. ಈ ಾರ /ೆVkನವ$ೆ ಅನುಭವ=ೆ> ಬಂರುತHೆ. ಕಷBದ&' 1ೕವ ಪಕ5<ಾಗಬಹುದು.ೆFೊಂದು ಾ$ =ಾಣುತHೆ. ಅ&' ಇಷB ಮುಖFವಲ'. ಆದ-ೆ ಅದು ನಮೆ . ?ಾನYಕ ೊಂದಲ zೇಡ.ಅದು Tಜ<ಾಯೂ ಒ˜ೆoಯದು/=ೆಟBದುC ಎಂದು /ೇಳಲು ಬರುವMಲ'.Eಕ<ಾ Dೋಾಗ ನಮೆ [ ಯ<ಾದದುC-ಅ[ ೕಯ<ಾದದುC ಎಂದು DಾವM rಾವMದ=ೆ> /ೇಳLೆHೕ<ೆ. ಬದ8ಾ ಅವನ ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' DೆABರುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಆ#ಾF. ನಮೆ ಇಷB<ಾದದುC Iತ<ಾರzೇ=ೆಂಲ'. ಆದ-ೆ ಅದು . ಾ††ಂದ ಬರುವ ಎ8ಾ' ಾರ ಮಗುೆ ಇಷB<ಾಗುವMಲ'. ಎರಡರ ಬೆಯೂ ಸಮದೃ°B ಇರ&.lಯುವMದು ?ಾತ ತಡ<ಾ./ೊರಗಣ Jೋಗಗಳ&' ನಂಟು ಇರದವನು ಬೆ¾ಳೆ [ಭಗವಂತನನು DೆDೆಾೊˆE] ಎಂಥ ಸುಖವನು ಪRೆಯುಾHDೆ ಅೇ ಸುಖವನು ಸಾ ಭಗವಂತನ&' ಬೆDೆಟB . ಭಗವಂತ ನಮEನು ಾ† ಮಗುವನು Dೋ=ೊಂಡಂೆ Dೋ=ೊಳLoಾHDೆ. ಅದ$ಂದ8ೇ ಮುಂೆ ನಮೆ Iತ<ಾಗಬಹುದು. =ೆಲ¤ˆE ನಮೆ ಅ[ ೕಯ<ಾದದುC ನಮೆ Iತವನು =ೊಡುತHೆ. 1ೕವನದ&' rಾವMೋ ಒಂದು ಅTಷ» ಘಟDೆ DೆRೆಾಗ ಅದ=ಾ> ಎಂದೂ ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗzೇ\ಲ'. ಆದ-ೆ ಾ† ಮಗುನ ಉಾ¨ರ=ೊ>ೕಸ>ರ ಮಗುನ&' ಆ =ೆಲಸವನು ?ಾಸುಾH˜ ೆ.lೇಗಳL” ಎಂದು. ನಮE 1ೕವನದ&' ಬರುವ ಪ .HರುೆHೕ<ೆ ಆದ-ೆ ಮುಂೆ /ಾೆ ಆದುದ$ಂದ8ೇ ನಮE ಸಮ. ‘Iೕೇ=ೆ ? IೕಾಗzಾರತುH’ ಎಂದು ¾ೕVಸು.Hನ&' ಈ ಾರವನು ವFಂಗF<ಾ Iೕೆ /ೇlಾC-ೆ: “Iತ<ಾದದುC ಮತುH ಇಷB<ಾದದುC ಎರಡೂ ಮುಂೆ ಬಂಾಗ ಇಷB<ಾದುದCನು ಆ£> ?ಾಡುಾH-ೆ-ಅವರು .Hೆ ಎನುವ ಎಚkರ ಉಳoವನು ತನ ಮನಸÄನು ಸುಖ-ದುಃಖದ&' DೆABರುವMಲ'. rಾವMದು Iತ ಅದು ಮುಖF.ಬದು\ನ&' rಾವMದು Iತ-rಾವMದು ಅIತ ಎನುವMದು ಭಗವಂತTೆ ೊ. zಾಹFಸ‚pೇಷ5ಸ=ಾHಾE ಂದಾFತET ಯ© ಸುಖž । ಸ ಬ ಹE¾ೕಗಯು=ಾHಾE ಸುಖಮ™ಯಮಶುೇ ॥೨೧॥ zಾಹFಸ‚pೇಷು ಅಸಕH ಆಾE ಂದ. ಅೇ $ೕ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 182 . ಭಗವಂತ =ೊABದCನು Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ ಅನುಭಸುೆHೕDೆ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನರ&. ಒಬx ಮನುಷF ಅಧಃQಾತ /ೊಂದುವ Qಾ -ಾಬ¨ಕಮ /ೊಂದC-ೆ ಆತTೆ zೇ=ಾದಷುB ಸುಖ ಬರಬಹುದು! ಅವನು ಆ ಸುಖದ&' ˆೖಮ-ೆತು ?ಾಡzಾರದCನು ?ಾ ಅಧಃQಾತ /ೊಂದಬಹುದು. ಆತET ಯ© ಸುಖž । ಸಃ ಬ ಹE¾ೕಗ ಯುಕH ಆಾE ಸುಖž ಅ™ಯž ಅಶುೇ. ಇಷB<ಾದದುC ಒ˜ೆoಯಾರzೇ=ಾಲ'. ಅದ=ಾ> /ಾ-ಾಡುವMದು ಅಥಶqನF.ಾಧಕ Tರಂತರ ಸಯುಾHDೆ. ಈ ಎ8ಾ' =ಾರಣಂದ ಸುಖಬಂಾಗ ಸುಖದ ಭ ˆ zೇಡ.

zೇಕು ಅನುವMದು ನಮE ಮುಂೆ ಸಮ. ಶಬC. ಾನಪದ ಕ…ೆ¾ಂದು Iೕೆ /ೇಳLತHೆ.ಾಧಕ Tರಂತರ ಸಯುಾHDೆ. ಒfEˆE ‘ಅೇ=ೋ ೊ.lದಂೆ.HರುಾH˜ ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಪ ಪಂಚದ&' ಸುಖ=ೆ> ಇರುವ . tೕಯ&' tೕೕಪದ zೆಳಕನು ಕಂಡ ಮುದು\ tೕಯ&' ಬಂದು ಾನು ಮDೆಯ&' tೕlY=ೊಂಡ ಹಣವನು ಹುಡುಕು. ಅದರ ೊೆೆ ಒಳನ ಆನಂದವನು Iಯzೇಕು. ಅದು zಾಹF ಸುಖದ ಾFಗಂದ =ಾಣಬಹುಾದ ಆನಂದ. ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವé ಸ‚ಶ<ಾ ಅದ$ಂದ ಅನಂತ ಸುಖವನು . zೇಕು ಅನುವ ವಸುHವನು ಪRೆಯುವMದರ&' ಆನಂದೆ. ಸುಖ ಎನುವMದು ನfEಳೇ ಇೆ. ಉಪTಷ. ಇದ$ಂದ zಾಹF ಸುಖದ ಪ ೆ ದೂರ<ಾಗುತHೆ. ಇದರ ಮುÃೇನ ಅನುಭಸುವMದು ತಪ‚ಲ'. ನಮೆ ನಮE ಒಳರುವ ಆನಂದ =ೆಲ¤ˆE ಅನುಭವ=ೆ> ಬರುತHೆ. ಒಳನ ಆನಂದದ ಅ$ವM ಮೂಡುತHೆ /ಾಗು ಇದರ&' ಅಮೃತತ5ೆ”. ಆದ-ೆ ಅದ\>ಂತ ಮುಖF<ಾ ಅದನು ೊ-ೆಯುವMದರ&' /ೆVkನ ಆನಂದೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಬ ಹE¾ೕಗಯು=ಾHಾE ಸುಖಮ™ಯಮಶುೇ” ಎಂದು.ಅದನು ಒಬx . ಆದ-ೆ ಆ=ೆಯ ಮDೆಯ&' ೕಪ ಹಚkಲು ಎvೆ¥ ಇರುವMಲ'.ಾಯುವ ತನಕ Dಾ˜ೆಾ ಕಷBಪಡುವMದು ನಮE 1ೕವನ<ಾಗzಾರದು. ಈ ಆನಂದವನು ಗುರು. zಾಹF ಸುಖದ&' ಏನೂ ಇಲ' ಎನುವ ಾರ . ಒಬx ಮುದು\ ತನ ಮDೆಯ&' -ಾ. DಾವM ನfEಳನ ಸುಖವನು ಗುರು.. /ೇೆ TೆCಯ&' DಾವM zಾಹF ಸುಖದ ಸ‚ಶಲ'ೆ ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ ಆನಂದದ&'ರುೆHೕ¤ೕ /ಾೆ ಎಚkರದ&' ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದವನು ಅನುಭಸಲು ಕ&ತು=ೊಳozೇಕು. ಭಗವಂತನ #ಾFನದ&' ಒಳTಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭವ<ಾಗುತHೆ.ೆ8ೆ ಅಡೆ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಇೊಂದು ?ಾನYಕ Y½. zೇಕು ಎನುವMದು ಸಾ ನಮೆ 'zೇ(ಸಂ=ೋ8ೆ)'. ಅದು ಅನಂತ<ಾದ ಆನಂದ.lಾಗ ಬದು\ನ ಒಂದು ಮುಖF ಸೂತ . ಇದು ನಮE ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ ಉ\> ಬರುವMದು.ೆFಗಳ ಸರ?ಾ8ೆಯನು ತಂದು T&'ಸುತHೆ.ಾಧನ ಐದು.H ಕಷB ಪಡುೆHೕ<ೆ. /ಾಗು ಅದು ನಮEನು ಸಾ ಸುಖ<ಾಡುತHೆ ಎನುವ ಸತFವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. ಅಂದ-ೆ ಆ Dಾ˜ೆ ಎಂದೂ ಬರುವMಲ'. zೇಕುಗಳL ಕ„E ಆದಂೆ ಮನುಷF ಆನಂದಂದ ಬದುಕುಾHDೆ. DಾವM ಬದುಕುವ $ೕ. =ೇವಲ zಾಹF ಸುಖವನು tಡುವMದwೆBೕ ಅಲ'. DಾವM ‘zೇಡ’ ಎನುವMದರ&' ಇರುವ ಆನಂದ ‘zೇಕು’ ಅನುವMದರ&'ಲ'.Y ಅದನು ಅನುಭಸಲು ಕ&ಾಗ zಾಹF ಸುಖ ಕTಷ»<ಾ =ಾ¡ಸುತHೆ.Hನ&' /ೇಳLವಂೆ “zಾಹF ಸುಖವನು ಾFಗ ?ಾಡುವMದ$ಂದ. ಒˆE DಾವM ನಮE ಅಂತರಂಗದ ಆತEಸ5ರೂಪದ ಸುಖವನು ಅನುಭಸಲು Qಾ ರಂ¢Yದ-ೆ. ರಸ. “ಎಲ' zಾಹF ಬಯ=ೆಗಳನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoವMದರ8ೆ'ೕ ಮನುಷFನ ಆನಂದದ . ಭಗವಂತನನು ಪRೆಯುವMದರ&' ಮಹಾನಂದೆ. ಇದು . ಗಂಧ.¾ಬxರೂ ಅನುಭYರುಾH-ೆ. ರೂಪ. ನfEಳೇ ಆನಂದ ಅಡೆ.ಾಧಕ ಪRೆಯುಾHDೆ. ಎಂದ-ೆ ‘Dಾlನ ಸುಖ=ಾ> ಇಂದು ಕಷBಪಡುವMದು’. /ೊತುH ಸ5ಲ‚ ಹಣವನು =ೆಳೆ tೕlY=ೊಳLoಾH˜ ೆ.lಯುತHೆ.ಸೆ zಾಹF ಸುಖದ zೆನು ಹ. ಸ‚ಶ. ಏ=ೆ Iೕೆ ಎಂದು =ೇlಾಗ “ಮDೆಯ&' zೆಳ\ಲ' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 183 .Hಲ' ಆದ-ೆ ಬಹಳ ಖು°’ ಎನುವ ಅನುಭವ ಪ . .

ಅ#ಾFತEದ ಬೆ =ೆಲವರು /ೇಳLವMೆ: “ಈಗ8ೇ ನಮೇ=ೆ ಅ#ಾFತE.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಆದ-ೆ ಇ&' zೆಳ\ೆ ಅದ=ಾ ಇ&' ಹುಡುಕು. ಇಹ ಏವ ಯಃ .ಾಧF<ಾಗುವMದು ಈ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 184 . ಅೆ8ಾ' ಅರವತHರ pಾಂ. ಷಯಗಳ ಸ‚ಶ ಇರುವMದು ೇಹ=ೆ> /ಾಗು ಷಯಗಳನು ೆಲ'ಲು . DಾವM ನಮE Qಾ ಪಂVಕ ಸುಖ-ಸ‚ಶದ fೕಹವನು ೆಲ'ಲು . ಬಲ'ವರು ಅವನು ˆಚುkವMಲ'. . ಶ=ೋ. zಾಹF ಸುಖ-ಆನಂದ ಎನುವMದು =ೇವಲ ಒಂದು „ಂಚು.ೆೆ tದುC ಇೕ 1ೕವನವDೇ /ಾಳL ?ಾ=ೊಳLoವವರನು ನಮE ೈನಂನ 1ೕವನದ&' DಾವM =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಪ . =ೌಂೇಯ.¾ಂದು zಾಹFಸುಖದ Iಂೆ ದುಃಖ<ೆಂಬ ಕಗತHಲು ಮಡುಗABರುತHೆ.ೋಢುಂ Qಾ â ಶ$ೕರfೕ™vಾ© । =ಾಮ=ೊ ೕ#ೋದäವಂ <ೇಗಂ ಸ ಯುಕHಃ ಸ ಸುáೕ ನರಃ ॥೨೩॥ ಶ=ೋ. ಬಂತು ಎನುವಷBರ8ೆ'ೕ ಬ$ಾಗುವಂಥವM.ಾಧF<ಾಗುವMದು ಈ ೇಹ ಇರು<ಾಗ8ೇ. ಇಂನ ಎ8ಾ' Qಾ ಪಂVಕ ಅಪ-ಾಧಗlೆ ಇೇ =ಾರಣ.ೋಢುž Qಾ â ಶ$ೕರ fೕ™vಾ© =ಾಮ =ೊ ೕಧ ಉದäವž <ೇಗž ಸಃ ಯುಕHಃ ಸಃ ಸುáೕ ನರಃ –ಒಲುˆ-Yಡುಕುಗಳ . zಾಹF ಷಯ ಸ‚ಶಂದ Yಗುವ ಸುಖJೋಗದ ಅನುಭವ(ಸಂಸ‚ಶ)ಂದ ನಮೆಷುB ಸುಖ Y\>ೕತು? ಒಂದು ಗುಲಗಂ1ಯಷುB ಸುಖ=ಾ> ಕುಂಬಳ=ಾ†ಯಷುB ದುಃಖವನು ಅನುಭಸಲು DಾವM Yದ¨-ಾರುೆHೕ<ೆ. ನಮೆ zಾಹF<ಾ ಸುಖ ಎಂದು =ಾಣುವMದು ದುಃಖವನು ಮ$ /ಾಕುವ fೆB ಎನುವ ಸತFವನ$ಯೆ ಅೇ ಸುಖ ಎಂದು ಅದರ zೆನು IಯುೆHೕ<ೆ. Tಜ<ಾದ ಆನಂದ ಇರುವMದು ಅಂತರಂಗದ&'.HೆCೕDೆ” ಎನುವMದು ಆ ಮುದು\ಯ ಉತHರ! Dಾ<ೆಲ'ರೂ Iೕೆ.ಳLವl=ೆ ಉಳoವರು ಈ zಾಹF ಸುಖದ ಆ.ೕ/ೈವ ಯಃ . ಆದ ˆೕ8ೆ” ಎಂದು. ™¡ಕ ಸುಖದ ಆ. ಆದ-ೆ DಾವM ಸುಖವನು ಅರಸುವMದು /ೊರಪ ಪಂಚದ&'! £ೕ I ಸಂಸ‚ಶಾ Jೋಾ ದುಃಖ¾ೕನಯ ಏವ ೇ । ಆದFಂತವಂತಃ =ೌಂೇಯ ನ ೇಷು ರಮೇ ಬುಧಃ ॥೨೨॥ £ೕ I ಸಂಸ‚ಶ ಾಃ Jೋಾಃ ದುಃಖ ¾ೕನಯಃ ಏವ ೇ । ಆ ಅಂತ ವಂತಃ =ೌಂೇಯ ನ ೇಷು ರಮೇ ಬುಧಃ –ಷಯದ ನಂATಂದ ಬರುವ ಸುಖಗಳL ಬನದ ತವರು.ೆ˜ೆತವನು ಇ8ೆ'ೕ. ಅದು ಬಂತು ಎನುವಷBರ&' ಬ$ಾಗುತHೆ.ೆಯ&' ಬದುಕುವMಲ'. ಇದು ಏ=ೆ ಸ$ಯಲ' ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. Tಜ<ಾದ ಸುá. ಈ ನರೇಹ ಕಳಚುವ ಮುನ<ೆ rಾರು ಾಳಬಲ' ಅಂಥ ?ಾನವDೇ Tಜ<ಾದ ¾ೕ.

ಯನು ಅ$ತು ತDೊಳರುವ ಆ ಮ/ಾ zೆಳ=ಾದ ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆYtಡುಾHDೆ.ೇರುಾHDೆ.ಾಧಕ ತDೊಳರುವ ಆ ೊFೕ. ಭಗವಂತ ನಮೆ rಾವMದು ಸ$. =ಾಮ =ೊ ೕಧವನು tಟುB ಸುಖಪಡುವMದು.ಾಧಕ ತನ ಅಂತರಂಗದ&' =ಾಣತಕ>ಂತಹ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$YಾCDೆ. rಾರು =ಾಮ-=ೊ ೕಧದ zೆನುಹತHೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬCಗಳ ನಡು<ೆ ಸೂ™Å <ೆಾFಸೆ. ಇದ=ೆ> Tರಂತರ . ಈ ೇಹ ಗABrಾರು<ಾಗ8ೇ ಈ . ಭಗವಂತನ zೆಳಕDೆ ಒಳೆಲ' ತುಂt=ೊಂಡವನು. ೊಂದ-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ೇಹರು<ಾಗ8ೆ.ಾಧಕ. rಾರು ಇದನು ತRೆಯಬಲ'-ೋ ಅವರು “ಸ ಯುಕHಃ ಸ ಸುáೕ ನರಃ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಬಯ=ೆಗ˜ೇ ಇಲ'ರುವMದು ಸುಖ. ಅದು ಮ˜ೆಾಲದ ಹುಚುk /ೊನಲಂೆ Tನ ಾರ#ಾ-ೆಯನು =ೊVk=ೊಂಡು /ೋಗುವ fದಲು ಅದನು ತRೆ.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇಕು. ಇಂತಹ ಾರ ಶ\Hಯನು ಬಳY=ೊಂಡು ಶ$ೕರ tದುC/ೋಗುವ fದ8ೇ ಇಂ ಯ Tಗ ಹವನು ಅJಾFಸ ?ಾಡzೇಕು. ಈ =ಾಮ =ೊ ೕಧದ <ೇಗ ನˆE8ಾ' <ೇಕವನು ತlo ಮುಂೆ ಬಂದು Tಲು'ವಷುB ಬ&ಷ». ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಅ#ಾFತE ¾ೕಗದ .-ಬಯ=ೆಯlದು ಒಳಬೆಯ ಸುಖ ಕಂಡವನು .ಾ|ಸುವ ಷಯವಲ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 185 . . ಅlರದ ˆೖ ತ˜ೆದ ಭಗವಂತನDೇ . zಾಹF ಸ‚ಶವನು ತRೆದು ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ=ೆ> ತನನು ಾನು ಒÏ=ೊಳLoಾHDೆ ಅವನು Tಜ<ಾದ ಸುá. ಮನುಷFನನು =ಾಡುವ ಮೂಲಭೂತ ಸಮ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ‘ಸುಖ’ ಮತುH ‘ಆ-ಾಮ’ ಎನುವ ಎರಡು ಶಬCಗಳL ಬಳ=ೆrಾ<ೆ.ಃ ಏವ ಯಃ । ಸಃ ¾ೕೕ ಬ ಹE Tzಾಣಂ ಬ ಹEಭೂತಃ ಅ|ಗಚ¶. rಾವMದು ತಪM‚ ಎನುವ ಾರ ?ಾಡುವ ಬು¨ಶ\Hಯನು =ೊABಾCDೆ. ಆತ ಒಳಂೊಳೆ ಆ-ಾಮ<ಾರುಾHDೆ” ಎಂದು. ಭಗವಂತನ8ೆ' Dೆ8ೆ Tಂತ ಇಂಥ . ಇದು ಮುಂದ=ೆ> /ಾಕುವ ಮತುH ಒಂದು ನದ&' . ॥೨೪॥ ಯಃ ಅಂತಃ ಸುಖಃ ಅಂತಃ ಆ-ಾಮಃ ತ…ಾ ಅಂತಃ ೊFೕ. ನಮE ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ ಎಂಥದುC? ಒಬx . ಕಷB ಪ$/ಾರ<ಾಾಗ. ?ಾನYಕ<ಾ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆYರುಾHDೆ.ಾಧಕ.ಾಧDೆ ?ಾ ಫಲ ಪRೆದವನು. rಾವMೋ ಾಪತ ಯಂದ Qಾ-ಾಾಗ ಆಗುವMದು ಸುಖ. rಾವMೋ =ೊರೆ.-ೇವ ಯಃ । ಸ ¾ೕೕ ಬ ಹE Tzಾಣಂ ಬ ಹEಭೂೋS|ಗಚ¶. ಮನುಷF ಸುಖ zೇಕು ಎಂದು ಬಯಸೆ ಅಂತಃಸುಖ zೇಕು ಎಂದು ಬಯಸzೇಕು. . ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು ಒಳೊಳೇ ಖು°ೊಂಡವನು. ನಮE ಬಯ=ೆಗಳL ಈRೇರುವMದು ಅಥ<ಾ ಬಯYದುC Y\>ಾಗ ಆಗುವMದು ‘ಆ-ಾಮ’ .ೆF =ಾಮ ಮತುH =ೊ ೕಧ. ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು DೋಡುಾH ಆ-ಾಮ<ಾರುವMದು. ¾ೕSನHಃ ಸುÃೋSನH-ಾ-ಾಮಸH…ಾSನHೊFೕ.ಾಧDೆ ಅಗತF.

zಾಹF ಸುಖಂದ ಅಂತರಂಗದ ಸ5ರೂಪಭೂತ<ಾದ ಸಹಜ ಸುಖದ ಕRೆ . ಸ‚pಾ  ಕೃಾ5 ಬIzಾ/ಾFಂಶk™ುpೆÈ<ಾಂತ-ೇ ಭು ¤ೕಃ । Qಾ vಾQಾDೌ ಸ?ೌ ಕೃಾ5 Dಾ. ದ5ಂದ5ವನು „ೕ$ Tಂತವರು Tಜ<ಾದ . =ಾಮ-=ೊ ೕಧವನು ಸಂಪ*ಣ ೊ-ೆದು. TತF ಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತ Dೆ8ೆTಂ. ಅದ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ #ಾFನದ ಬೆ ಸಂuಪH<ಾ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಭಗವಂತನನು ಬಲ'ವ$ೆ ಎ8ೆ'Rೆಯು TತF ಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತ ತುಂtರುಾHDೆ.ಾ|Yದವ$ೆ ಎ8ೆ'Rೆಯೂ ಎಲ' 1ೕವ ಜಂತುನಲೂ' ಭಗವಂತ =ಾ¡ಸುಾHDೆ. ತನ&' ಉದäವ<ಾಗುವ ಸಂೇಹವನು. ಇವರ ಮನದ&' ಸ<ಾಂತrಾ„rಾದ. ಇವರು ಬಯಸುವ ಸುಖ ‘ಅಂತರಂಗದ ಸುಖ’.ಾಧಕರು. zಾಹF ಸುಖದ zೆನುಹತHೆ.lನ =ೊಳ<ಾದವರು.ೕDಾಂ ಯತೇತ. ಇವರು ಸಾ ತಮE ಮನಸÄನು ಅಂತರಂಗದ&' Dೆ8ೆೊlYರುಾH-ೆ. ಬೆಯನು ೆದCವ$ೆ. rಾವMೇ ಐIಕ =ೆ'ೕಶದ DೋವM ಇವ$ರುವMಲ'.ಾž । ಅ¢ೋ ಬ ಹETzಾಣಂ ವತೇ ಾತEDಾž ॥೨೬॥ =ಾಮ =ೊ ೕಧ ಯು=ಾHDಾž ಯ. ಇಬxಂತನವlದು. ಎಲ' 1ೕಗlೆ ಒlತDೇ ಬಯಸುವ ಇವರು ಸಾ TತF ಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ DೆಲY ಅವನDೇ .ೇರುಾH-ೆ.ಾಭFಂತರಾ$vೌ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೨೭॥ Page 186 .[ಬೆಯನು ಹದೊlYದವರು].ೕDಾž ಯತೇತ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಲಭಂೇ ಬ ಹETzಾಣಮೃಷಯಃ uೕಣಕಲEwಾಃ । øನೆ5ೖ#ಾಯಾಾEನಃ ಸವಭೂತIೇ ರಾಃ ॥೨೫॥ ಲಭಂೇ ಬ ಹETzಾಣž ಋಷಯಃ uೕಣ ಕಲEwಾಃ । øನ ೆ5ೖ#ಾಃ ಯತಆಾEನಃ ಸವಭೂತIೇ ರಾಃ –=ೊ˜ೆಗಳDೆಲ' ಕ˜ೆದು.ಾž । ಅ¢ತಃ ಬ ಹETzಾಣž ವತೇ ತ ಆತEDಾž-ಪ ಯತ¼ೕಲ-ಾ ಒಲುˆ-Yಡುಕುಗಳನು ಓದCವ$ೆ.ರುಾHDೆ. . ಪ*ಣ<ಾ ಇಂ ಯTಗ ಹ . =ಾಮ=ೊ ೕಧಯು=ಾHDಾಂ ಯ.ರುಗುವ ಸಂೇಶವನು =ೊಟB ಕೃಷ¥. ಎಲ' 1ೕಗlಗು ಒlತDೆ ಬಯಸುವ ಬಲ'ವರು TತF ಸ5ರೂಪDಾದ ಭಗವಂತನDೇ ಪRೆಯುಾH-ೆ.

ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಚ™ುಃ ಚ ಏವ ಅಂತ-ೇ ಭು ¤ೕಃ” ಎಂದು. ಬಯ=ೆ-ಅಂ1=ೆ-Yಡುಕುಗಳನು ೊRೆದು=ೊಂಡವನು-ಇಂಥ . “ಸ‚pಾ  ಕೃಾ5 ಬIಃ zಾ/ಾF ”. ಅವM /ೊರ /ೋಗು<ಾಗ ಈ $ೕ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 187 . ಈ ಪ ಪಂಚದ ಅನುಭೂ. tಡುಗRೆಾ =ಾತ$ಸುವವನು. ೊೆೆ ಅನQೇuತ<ಾ ನfEಳೆ ತುಂtರುವ.HಮುTfೕ™ಪ-ಾಯಣಃ । ಗೇಾ¶ಭಯ=ೊ ೕ#ೋ ಯಃ ಸಾ ಮುಕH ಏವ ಸಃ ॥೨೮॥ ಸ‚pಾ  ಕೃಾ5 ಬIಃ zಾ/ಾF  ಚ™ುಃ ಚ ಏವ ಅಂತ-ೇ ಭು ¤ೕಃ । Qಾ ಣ ಅQಾDೌ ಸ?ೌ ಕೃಾ5 Dಾಸ ಅಭFಂತರ ಾ$vೌ || ಯತ ಇಂ ಯ ಮನಃ ವೃ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಯೇಂ ಯಮDೋವೃ. DಾವM ನಮE ಮನಸÄನು Tಯಂ. ಇದು ಒಂೇ ನದ&' ಆಗುವಂತದCಲ'. ಇಾF.ಾಧDೆ ಮುಂದುವ$Yಾಗ ಕ ˆೕಣ<ಾ ಈ ಎ8ಾ' ಾರಗಳL /ೊರ/ೋ ಮನಸುÄ Tಮಲ<ಾಗುತHೆ. /ೊರ˜ೆ¾ಳೆ ಚ$ಸುವ Qಾ vಾQಾನಗಳನು ಕುಂಭಕದ&' ಸಮೊlY.ಾಧDೆ ಅಗತF. ಸುಂದರ<ಾದದುC. Dೋಟವನು ಹುಬುxಗಳ ನಡು$Y.Hಃ ಮುTಃ fೕ™ ಪ-ಾಯಣಃ । ಗತ ಇಾ¶ ಭಯ =ೊ ೕಧಃ ಯಃ ಸಾ ಮುಕHಃ ಏವ ಸಃ –/ೊರಗಣ ಷಯ ಸಂಬಂಧಗಳನು /ೊರಗAB. ಇದ=ೆ> Tರಂತರ .(ಇದು ಕಷB<ಾದ-ೆ ಮೂನ ತುಯನೂ ಆ$Y=ೊಳoಬಹುದು ಎಂದು pಾಸº=ಾರರು /ೇಳLಾH-ೆ).tಂtಸಬಹುದು.ಾಧFಲ'. ಒˆE ಅಂತಃಕರಣ ಸ5ಚ¶<ಾದ-ೆ ಅದರ&' ಏನನು zೇ=ಾದರೂ ಪ .zಾ/ೆFೕಂ ಯ Tಯಂತ ಣ ?ಾಡೆ ಮನಸÄನು Tಯಂತ ಣ ?ಾಡಲು . ಇಂ ಯಗಳ ಮತುH ಮನದ ೆ8ಾ'ಟವನು Iತದ&'ಟBವನು.ಾಧಕನು ಸಾ ಮುಕHDೇ ಸ$. ನಮE ಎರಡು ಹುtxನ ನಡು<ೆ ಆಾಚಕ ೆ. ನಮೆ . ಇದ=ಾ> ಭಯಪಡುವ ಅಗತFಲ'.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆ #ಾFನ=ೆ> ಕುlಾಗ ಏDೇDೊ =ಾಣಲು ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ. #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಇDೊಂದು ಮುಖF<ಾದ ಅಂಶ ಅನಮಯ=ೋಶ(ೇಹ) Y½ರೊlಸುವMದು. . ೇಹ ಚ&Yದ-ೆ ಮನಸುÄ ಚ&ಸುತHೆ-ಆಗ ಏ=ಾಗ ೆ . ನಮೆ ದಶನ =ೊಡುತH<ೆ. ಸzೇಕು. ಇದ$ಂದ ಅನಮಯ =ೋಶ Y½ರ<ಾಗುತHೆ. ಹಠtಡೆ . ಸzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು ನಮE ಇಂ ಯಗಳL /ೊರ ಪ ಪಂಚದ&' ಸಂಚ$ಸುವMದನು Tಯಂ. ಅಂದ-ೆ ನಮE ದೃ°Bಯನು ನಮE ಎರಡು ಹುtxನ ನಡು<ೆ DೆಡುವMದು.ಯನು /ೊರ/ಾಕzೇಕು. ಭrಾನಕ<ಾದದುC.ಾಧF<ಾದ ಆಸನ(Posture)ದ&' ನಮE ೇಹವನು Y½ರೊlಸzೇಕು. ಇ<ೆಲ'ವ* DಾವM ನfEಳೆ ತುಂt=ೊಂರುವ ಅನಗತF ಾರಗಳL. ಸತFವನು =ಾಣುವMದ=ೆ> ಅಡÏೋRೆrಾರುವ. ಅದ=ಾ> DಾವM DೆಟBೆ(erect and straight body). ಇದ=ಾ> /ೊರ ಪ ಪಂಚದ ರೂಪ-ರಸ-ಸ‚ಶ-ಶಬCಗಂಧ ಎನುವ ಸುಖದ ಭ ˆಯನು /ೊರೇ tಡzೇಕು. ಅ&' DಾವM ನಮE ದೃ°Bಯನು DೆಾBಗ ಈ ಶ\H =ೇಂದ ಾಗೃತ<ಾಗುತHೆ.ಾಧFಲ'.

ಈ Y½.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಅನಮಯ=ೋಶದ ನಂತರ Qಾ ಣಮಯ=ೋಶ. [ಈ $ೕ.ಾ-.ಾಧF¤ೕ ಅಷುB ಶುದ¨ ಾlಯನು ಒಳೆ ೆೆದು=ೊಂಡು. ಎಲ' 1ೕಗಳ DೇIಗDೆಂದು ನನನು . ಅದು ಒಂದುಕRೆ Tಲು'ವMಲ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 188 .ೆ8ೆrಾದ ಮು\Hಯನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ಒಂದು ಅಂತಃಕುಂಭಕ /ಾಗು ಇDೊಂದು zಾಹFಕುಂಭಕ. ॥೨೯॥ Jೋ=ಾHರž ಯÜ ತಪ. ನಮE ಮನಸುÄ ಚಂಚಲ.ಯ&' ಉYರನು ಸ½ಗನೊlಸುಾH-ೆ. ಮDೋಮಯ=ೋಶ ಮತುH ಾನಮಯ=ೋಶ<ೆಂಬ ಚತುದ ಅಂತಃಕರಣವನು ಪಕ5ಗlY /ೇೆ DಾವM ನfEಳನ ಭಗವಂತನ ದಶನವನು ಪRೆಯಬಹುದು ಎನುವMದನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' Dಾ<ೆಂದೂ =ಾಣದ ಆ ಭಗವಂತನನು rಾವ $ೕ. ‘ಈ ಾ$ಯ&' Dಾನು . ಈ Y½.ಾ?ಾನF<ಾ ಹೃದಯ -ೋಗದCವ$ೆ ಅಂತಃಕುಂಭಕ ಅQಾಯ=ಾ$. ಇದರ&' ಎರಡು ಧ.ೆ-ಭಯ-=ೊ ೕಧ ಎಲ'ವ* ಇಲ'<ಾಗುತHೆ. ಾlಯನು ಸಂಪ*ಣ /ೊರ/ಾ\ ಅೇ Y½. Jೋ=ಾHರಂ ಯÜತಪ. ಈ ಚಲDೆಯನು Y½ರೊlಸುವMದನು ಕುಂಭಕ ಎನುಾH-ೆ. =ಾಣzೇಕು ಎನುವMದನು ವ$ಸುಾHDೆ. Iೕೆ ಕುಂಭಕಂದ Qಾ ಣಮಯ=ೊಶ Y½ರ<ಾಗುತHೆ.ಯ Qಾ vಾrಾಮವನು ಗುರುTಂದ zಾಹFಕುಂಭಕದ&' ಒಳನ ಕ&ತು ?ಾಡzೇಕು- ಇಲ'ದC-ೆ ಇದ$ಂದ ಅQಾಯೆ]. ಇದ$ಂದ ನಮE ಆ.ಯ&'ರುವ ಸುಖವನು ಅನುಭYದ-ೆ ಮುಂೆ zಾಹF ಪ ಪಂಚದ&'ನ ಸುಖದ Iಂೆ ನಮE ಮನಸುÄ ಎಂದೂ ಹ$ಯುವMಲ'.ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆTಲು'ತHೆ. . ಎಲ' 8ೋಕಗಳ ಒRೆಯ$ಗು I$¾RೆಯDೆಂದು. ಇ&'ರುವ ಆನಂದ ಅಪ$„ತ.ಾ|Y Y¨ ಪRೆೇ ಪRೆಯುೆHೕDೆ’ ಎನುವ ಹಠೊಟುB ಮನಸÄನು ಅದ=ೆ> ಅ¡ೊlಸzೇಕು.-/ೊಮಗಳನು-ವೃತಗಳನು ಉಣು¥ವವDೆಂದು. Qಾ ಣಮಯ=ೋಶ. ಇದ$ಂದ VತH ಭಗವಂತನ ಕRೆ ಏ=ಾಗ <ಾಗುತHೆ. ಅದನು Y½ರೊlಸzೇಕು. ನಂತರದ /ೆೆÎ ಮDೋಮಯ ಮತುH ಾನಮಯ=ೋಶ.ž ಋಚ¶.lದವನು ಸುಖದ . ಅನಮಯ=ೋಶ.ಾž ಸವ8ೋಕ ಮ/ೇಶ5ರž । ಸುಹೃದž ಸವ ಭೂಾDಾž ಾಾ5 ?ಾž pಾಂ. “Qಾ ಣ ಅQಾDೌ ಸ?ೌ ಕೃಾ5 Dಾಸ ಅಭFಂತರ ಾ$vೌ”-ನfEಳೆ Tರಂತರ <ಾಯುನ ಚಲDೆ ಇರುತHೆ. “ಇಂತಹ . ಅವರು zಾಹFಕುಂಭಕ ?ಾಡಬಹುದು. QಾಂಚJೌ.ಾಧಕ ಸಾ ಮುಕHDೇ ಸ$” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಕ<ಾ DಾವM ತಲುಪಬಹುಾದ ಅತFಂತ ಮಹಾHದ Y½.ಮೃಚ¶.. ಉYರನು ಸ½ಗನೊlಸzೇಕು.ಾಂ ಸವ8ೋಕಮ/ೇಶ5ರž । ಸುಹೃದಂ ಸವಭೂಾDಾಂ ಾಾ5 ?ಾಂ pಾಂ. ಅಂತಃಕುಂಭಕದ&' fದಲು ಸಂಪ*ಣ ಒಳರುವ ಾlಯನು /ೊರ/ಾ\ ನಂತರ ಎಷುB /ೆಚುk .

=ೆಲವ$ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದ-ೆ ಭಯ! ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ ‘ಸುಹೃದž ಸವ ಭೂಾDಾž’ ಎಂದು. ಭಗವಂತTೆ ಅ[ಸೆ ಅ[ಸುವ rಾವ ಹಸÄನೂ ೇವೆಗಳL Y5ೕಕ$ಸುವMಲ'. ೈIಕ<ಾ. ಆತTಂತ ಆ. Iಂೆ ವ$Yದ ಎ8ಾ' $ೕ.lದು ಅನುಸ$Yದವ ಾDಾನಂದದ ಪ-ಾ=ಾwೆ»rಾದ fೕ™ವನುಪRೆಯುಾHDೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥ ಇ. DಾವM ಯÜದ&' ೇವೆಗಳ /ೆಸ$ನ&' ಅ[ಸುವ ಹಸೂÄ ಕೂRಾ ಆ ೇವೆ¾ಳೆ ಅಂತrಾ„rಾರುವ ಭಗವಂತTೆ ಅ[ತ ಎನುವ JಾವDೆ†ಂದ ಅ[ಸzೇಕು. ಭಗವಂತನ ಬೆ ಎಂದೂ ಭಯಪಡzೇ=ಾಲ'.Iೕೆ ಇೊಂದು ತಪಸುÄ. ಪಂಚfೕS#ಾFಯಃ ಐದDೆಯ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು. ಸಾ =ಾರುಣFಂದ ˆೕ8ೆತುHವ ‘ಸುಹೃ©’ ಆ ಭಗವಂತ. ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 189 .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-05 ಆ ಭಗವಂತ ಸವ ಯÜಗಳ Jೋ=ಾHರ. ನಮEನು ಸಾ [ ೕ. DಾವM ಭಗವಂತನನು ಮ-ೆತು rಾರನು ಪ*1Yದರೂ ಅದು ವFಥ. Tರಂತರ ನಮE ಒಳೆ-/ೊರೆ ತುಂt ಸಾ ರuಸುವ ಶ\H ಭಗವಂತ. ಸಾ ಮನYÄನ&' ಸತFದ ಬೆ ಆಳ<ಾದ VಂತDೆ. <ಾಚಕ<ಾ ಅಚಲ<ಾದ ೕ‡ೆ ಇರzೇಕು. ಸವ\ £ಗಳ Trಾಮಕ.¾ಂದು ನRೆಯ&'ಯೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂ#ಾನರzೇಕು. ಎಲ'ವ* ಅವTೆ ಸಂದದುC ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ #ಾFನದ&' ಬಹಳ ಮುಖF. ?ಾನYಕ<ಾ. ಇಂತಹ ಕರುvಾಳL ಇDೊಬxTಲ' ಎನುವ ಾನ #ಾFನದ&' ಬಹಳ ಮುಖF. ಆತ ಸವಸಮಥ. ಸಾ ಎಲ'ರ ಬೆ ಸಾäವ. [ಇ&' ಯÜ ಅಂದ-ೆ ಅಮುಖದ&' ?ಾಡುವ ಯÜ ?ಾತ ವಲ'.¾ಬxರನು ಅವರವರ ¾ೕಗFೆೆ ತಕ>ಂೆ zೆ˜ೆಸುವ. rಾವ =ಾಲಕೂ> ಅQಾ ?ಾ¡ಕDಾ ?ಾತDಾಡುವMಲ' ಎನುವ ೕ‡ೆ. ಪ .æಯ ೆ˜ೆಯ ಇDೊಬxTಲ'. ಈ ಾರವನು .ಸುವ. ತಪM‚ ?ಾಾಗ =ೇವಲ .ಯ ಯÜ].ದುCವMದ=ೊ>ಸ>ರ ¼‡ೆ =ೊಟುB ಾ$ ೋರುವ. ನಮE ಪ .

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಅ#ಾFಯ ಆರು Iಂನ ಅ#ಾFಯದ&' ಮುಖF<ಾ ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆಯ . ಕಮ¾ೕಗ ?ಾಡ8ೇ zೇಕು. ಯಃ । ಸಃ ಸಂDಾFYೕ ಚ ¾ೕೕ ಚ ನ Tಃ ಅಃ ನ ಚ ಅ\ ಯಃ –ಕಮದ ಫಲDಾFಸ ?ಾ ಕತವFವನು ?ಾಡು. ಕಮವನು ೊ-ೆದವನೂ ಅಲ'. “=ಾಯಂ ಕಮ ಕ-ೋ. ಸಂDಾFY ಎಂದ-ೆ DಾವM ?ಾದCDೆ8ಾ' ಭಗವಂತTೆ ಅ[ಸುವMೇ /ೊರತು ಏನೂ ?ಾಡೆ ಇರುವMದಲ'.ಾಧDೆಯನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥. ಕಮ ?ಾಡುವವರು ಗೃಹಸ½-ೆಂದು JಾಸುೆHೕ<ೆ. . ಮತುH Tಜ<ಾದ ಕಮ¾ೕ ಸಂDಾFYrಾರುಾHDೆ.ಾ?ಾನF<ಾ DಾವM ಕಮ¾ೕಗಳL zೇ-ೆ ಮತುH ಸಂDಾFYಗಳL zೇ-ೆ ಎಂದು ಎರಡು ಗುಂಪM ?ಾಡುೆHೕ<ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ rಾರು ಸಂDಾFYಗಳL. rಾರು ಕಮ¾ೕಗಳL ಎನುವ 8ೋಕದ ಕಲ‚Dೆಂತ ¢ನ<ಾದ ವರವನು ಈ pೆq'ೕಕದ&' ನಮE ಮುಂABಾCDೆ. ಸಂDಾFಸ ಎಂದ-ೆ ತನ ಕುಟುಂಬವನು ೊ-ೆದು =ಾೆ /ೋಗುವMದಲ'.lದಂೆ ಅಯನು ಾFಗ ?ಾದವರು.ಾ?ಾನF<ಾ ಕಮಾFಗ ?ಾದವರು ಸಂDಾFYಗಳL. ಸಮಸH ಕಮವನು ಭಗವಂತTೆ ಅ[ಸುವMದು ಸಂ-DಾFಸ.¾ಬxರೂ ಕಮ¾ೕಗ˜ಾಗzೇಕು ಮತುH ಪ .HರುವವDೆ Tಜ<ಾದ ಸಂDಾFY ಮತುH Tಜ<ಾದ ¾ೕ. ಇ&' ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದ ಷಯ ಎಂದ-ೆ ಕಮದ ಫಲದ ಬಯ=ೆಯನು ಸಂಪ*ಣDಾದ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದ&' Dೆ8ೆೊlಸzೇಕು. ಯಃ । ಸ ಸಂDಾFYೕ ಚ ¾ೕೕ ಚ ನ Tರನ ಾ\ ಯಃ ॥೧॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಅDಾ¼ ತಃ ಕಮಫಲಂ” ಎಂದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 190 . ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಅDಾ¼ ತಃ ಕಮಫಲಂ =ಾಯಂ ಕಮ ಕ-ೋ. ಇದಲ'ೆ DಾವM . ಕಮವನು ಾFಗ ?ಾದವರು ಸಂDಾFYಗಳL ಅಥ<ಾ ¾ೕಗಳಲ'.¾ಬxರೂ ಸಂDಾFYಗ˜ಾಗzೇಕು ಎಂದು.ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಅDಾ¼ ತಃ ಕಮಫಲž =ಾಯž ಕಮ ಕ-ೋ. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ ಪ . ಈಗ ಆರDೇ ಅ#ಾFಯದ&' #ಾFನ¾ೕಗ ಮತುH #ಾFನಸ?ಾ|ಯನು ತಳಸ‚¼rಾ ವ$ಸುಾHDೆ. DಾವM . Tಜ<ಾದ ಸಂDಾFY ಕಮ¾ೕrಾರುಾHDೆ. zೆಂ\ಯ&' /ೋ„ಸದವನಲ'. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಸಂDಾFಸ ಮತುH ಕಮ¾ೕಗ ಎರಡೂ ಒೊBABರುವMದು. ಇದು ಒಂದನು tಟುB ಒಂದು ಇರತಕ>ದCಲ'. ಯಃ” rಾrಾ$ೆ rಾವMಾFವMದು =ಾಯ¤ೕ ಅವರವರು ಅದನದನು ?ಾಡ8ೇzೇಕು.

ಪ . =ಾಮಸಂಕಲ‚ ವ1ತ-ಸಂDಾFಸ. . ಬ ಹEಾ$rಾದವನು ಅಧFಯನ.ಾಧDೆಯ ಮುಖದ&' ¾ೕಗಳL ಸಂDಾFYಗ˜ಾಗzೇಕು ಮತುH ಸಂDಾFYಗಳL ¾ೕಗ˜ಾಗzೇಕು ಇದು ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ.HರುವMದು ಆಶ ಮ=ೆ>(ಸಂDಾF.l Qಾಂಡವ. ಯಂ ಸಂDಾFಸ„.ಾಧಕ /ೇೆ ಸ‚ಂಸzೇಕು? ಕಮದ =ೊDೆ ಎಂದು? .ಾಧDೆಗೂ ಕಮಕೂ> ಇರುವ /ೊಂ=ೆ ಏನು? ಅದು /ೇೆ . ಎಲ'ವನೂ ಭಗವಂತTೆ ಅಪvೆ ?ಾ ಫಲ=ಾಮDೆ ಇಲ'ೆ ಭಗವé ಪ*ಾ ದೃ°B†ಂದ ?ಾಡುವಂತಹ \ £ . ಕಮ ಫಲಾFಗ ಕೂRಾ ಕಮ ?ಾಡತಕ> ಕಮ¾ೕಯ ¾ೕಗದ ಒಂದು ಮುಖ. ಸಂDಾFಸ ಎಂದ-ೆ =ಾಮ-ಸಂಕಲ‚ವನು ಭಗವಂತನ&' ಅ[ಸುವMದು. ಸಂDಾFಸ ಕೂRಾ ಒಂದು ¾ೕಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಸಂDಾFY ಎಂದೂ T°>êೕಯ ಅಲ'.¾ಬx$ಗೂ ಅವರೆCೕ ಆದ \ £ ಇರುತHೆ. ಗುರು ಶುಶq wೆ. Qಾ ಹುಃ ¾ೕಗž ತž ¨ Qಾಂಡವ । ನ I ಅಸಂನFಸH ಸಂಕಲ‚ಃ ¾ೕೕ ಭವ. ಸಂ.ೆFೖವ ಶಮಃ =ಾರಣಮುಚFೇ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೩॥ Page 191 . ಇದು .ಾಧಕನ .ಾಧDೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟB ಾರ. Iೕರು<ಾಗ ಎಲ'ರೂ ?ಾಡzೇ=ಾದ ಕಮ ಎಂದು rಾವMಾದರೂ ಕಮವನು ಪ$ಗಣDೆ ?ಾಾC-ೋ ? . ಗುರುಕುಲ<ಾಸ. Iೕಾ ಎಲ'$ಗೂ ಕಮೆ. Qಾ ಹು¾ೕಗಂ ತಂ ¨ Qಾಂಡವ । ನಹFಸಂನFಸHಸಂಕ8ೊ‚ೕ ¾ೕೕ ಭವ. ಬಯ=ೆಗಳ ‘ಸಂDಾFಸ’ ?ಾಡದ rಾವನೂ ಮಮವ$ತ ಕಮ¾ೕrಾಗ8ಾರ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ವ$ಸು. ಗ ಹಸ½ ಅ.5ಕರ . =ಾಮ ಅಂದ-ೆ ‘?ಾಡzೇಕು’ ಎಂದು ಬಯಸುವMದು.ಾಶ ಮ) ಸಂಬಂಧಪಟB ಾರವಲ'. ಕಶkನ-rಾವMದನು ಸಂDಾFಸ<ೆನುವ-ೋ ಅದDೆ ¾ೕಗ<ೆಂದು .ಾಧDೆ ?ಾಡು<ಾಗ ಕಮವ* ಇರzೇಕು ಫಲDಾFಸವ* ಇರzೇಕು.ಾ?ಾ1ಕ ಕತವF rಾವMದು? ಸ?ಾಜೊಂೆ ಒಬx . DಾವM .ƒ ಸಾ>ರ.ಾಧDೆೆ ಪ*ರಕ? ಈ ಎ8ಾ' ಪ pೆಗlೆ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತHರ =ೊಡುಾHDೆ. ಆರುರು‡ೋಮುDೇ¾ೕಗಂ ಕಮ =ಾರಣಮುಚFೇ । ¾ೕಾರೂಢಸF ತ.ಾರ QಾಲDೆ ಇಾF =ಾಯವನು ?ಾಡುಾHDೆ.ಾಧDೆ. ಇಾF =ಾಯ ?ಾದ-ೆ. ಸಂಕಲ‚ ಎಂದ-ೆ ‘?ಾಡುೆHೕDೆ’ ಎಂದು Tಧ$ಸುವMದು. ಕಶkನ ॥೨॥ ಯž ಸಂDಾFಸž ಇ.ಾ.

. ಒಬx ಅಪ-ೋî ಾನ ಬಂದವ ಸಾ ಸ?ಾ| Y½. ಒಬx . ಉಾಹರvೆೆ ಒಬx ಅಪ-ೋ™ ಾT #ಾFನ=ೆ> ಕುl.ಾCDೆ. ಸ?ಾ|Y½. ಅದ=ೊ>ೕಸ>ರ ಅವTೆ DಾವM =ೊಡುವ ಕರ ಕಮ. ಮುತ ಮತುH ಉQೇ™ ಎನುವ Dಾಲು> ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 192 . ಮಂತ ಜಪ.ಾಧಕ ಅಪ-ೋ™ . Yದ¨Dಾದ ˆೕ8ೆ ಆತ ಸ?ಾ| Y½.HಾCDೆ ಮತುH ಆ ಆನಂದದ&' ಮುಳLಾCDೆ.lದು DಾವM ?ಾಡzೇ=ೋ ಅದು ‘ಕರ-ಮ’.ಾಧDೆಯ&' ಇದು ಒಂದು ಮುಖF .ಾ?ಾ1ಕ ನRೆ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನು ವ$ಸುತHೆ.ಾಧಕನ .ಯ&' ಭಗವಂತನನು ಒಳTಂದ =ಾಣಬಲ'.ಾಧಕ ತನ TತFಕಮವನು ಎ&'ಯತನಕ ?ಾಡzೇಕು ಮತುH ಎ&'ಂದ tಡಬಹುದು ಎನುವMದು ಒಂದು ಆrಾಮ<ಾದ-ೆ ಇDೊಂದು . Iೕೆ ಅಪ-ೋ™ ಾTೆ ಕಮದ ಬದ¨ೆ ಇಲ'. ಪ ವಚನ ಇಾF. . ಇದು ಮುಖF<ಾ ಒಬx . ಸಮಸH 1ೕವಾತದ ˆೕ8ೆ ಅನುಕಂಪ.ಾಧಕDಾಗುವ ತನಕ ಅವನ .ಾಧFಲ'.ಾನ ?ಾ ಸಂ#ಾFವಂದDೆ ?ಾಡುವ ಸಮಯದ&' ಈತ #ಾFನದ&' ಕುl. ಕರುvಾ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಆರುರು‡ೋಃ ಮುDೇಃ ¾ೕಗž ಕಮ =ಾರಣž ಉಚFೇ । ¾ೕಗ ಆರೂಢಸF ತಸF ಏವ ಶಮಃ =ಾರಣž ಉಚFೇ –. ಕಮ ಅಂದ-ೆ ಕರ+ಮ.ಯ&' ಎಲ' Iತಕಮವನು ?ಾಡು. ಒಬx . ಆ Y½. rಾವMೋ ಅ¢8ಾwೆ†ಂದ ೇವ.ಾಧDೆಯ ˆಟB8ೇರುವವTೆ ಗು$ ಮುಟBಲು ಕಮ¾ೕಗ[ಹಲವM ಬೆಯ ಜನ.ಾಧಕನ ಕತವF<ೇನು ಎನುವMದನು ಈ pೆq'ೕಕ ವ$ಸುತHೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಸಂ#ಾFವಂದDೆ ?ಾಡುವMದು ಭಗವಂತನ ದಶನ=ಾ>-ಆದ-ೆ ಆತ ಆಗ8ೇ ಭಗವಂತನ ದಶನ ಪRೆಯು.HಾCDೆ. ˆೖ.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&'ರುವ ಒಬx .ೇ<ೆ†ಂದ -ಾಮ ಮತುH ಭಗವಂತನ&' #ಾFನ Twೆ»] ಸುಖದ /ೆಚkಳ=ೆ> =ಾರಣ<ೆTಸುತHೆ. ಅಧFಯನ. DಾವM ಭಗವಂತನ -ಾಜFದ&'ನ ಪ ೆಗಳL.ೇ<ೆ]=ಾರಣ<ೆTಸುತHೆ. ¾ೕಗpಾಸºದ&' ಕೂRಾ ಇದDೇ /ೇಳLಾH-ೆ.ಾCನಲ' ಎಂದು DಾವM ಅವನನು ಎtxಸುವMದು ತಪM‚. ಇನೂ Y¨ ಪRೆಯದ . ಈ pೆq'ೕಕದ ಇDೊಂದು ಆrಾಮವನು ಬಹಳ ಸುಂದರ<ಾ ಮ#ಾ5ಾಯರು ತಮE ೕಾಾತ‚ಯದ&' ವ$YಾC-ೆ.ಲ'. ಅದು zೆಳನಾವ-ಸೂ¾ೕದಯದ =ಾಲ.ಯ&' ಇರಲು . ಕರ ಅಂದ-ೆ ಕಂಾಯ(Duty).ಾ?ಾ1ಕ<ಾ ಒಬx . ಅವನು /ೊರ ಪ ಪಂಚ=ೆ> ಬರ8ೇ zೇಕು. ಅದನು ಭಗವಂತ ಬಯಸುವMದೂ ಇಲ'. ಆಗ ಅವನ ಮುಖF ಕಮ<ೆಂದ-ೆ pಾಸº ಶ ವಣ. ಆದC$ಂದ Iತಕಮಗಳ |Twೇಧ ಬದCೆ ಅಪ-ೋ™ ಾನದವ-ೆೆ ?ಾತ . .Hರzೇಕು. ಕಮ ಎನುವMದ=ೆ> ಆಾಯರು ಒಂದು ಅಪ*ವ ಅಥವನು =ೊABಾC-ೆ.†ಂದ /ೊರಬಂದ ˆೕ8ೆ ಇರತಕ> ಕತವF ಎಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನ. ಪ ವಚನ. ಆತ ತನ ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣು.ಯ&' ಆತTೆ ಉlದ ಕಮಗlಂತ ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವ ಕಮ ಮುಖF<ಾಗುತHೆ. ಜಪ ಇಾF. ಆತ ಸಂ#ಾFವಂದDೆ ?ಾಡದC-ೆ rಾವ ಕಮ 8ೇಪವ* ಆಗುವMಲ'. ಅವDೆ ಗು$ . ಭಗವಂತ ನ„Eಂದ ಬಯಸುವ ಕಮ ಕಷBದ&'ರುವವರ ಶುಶq wೆ.ಾಧDೆ. rಾವMದನೂ tಡುವಂ. ಈ pೆq'ೕಕ=ೆ> ಎರಡು ಆrಾಮೆ.ಾಧಕ ಆ Y½.ೇ$ಾಗ ಭಗವ© ಸ?ಾ| [ಜನ . rಾವMದನು ಕಂಾಯ<ೆಂದು .ೇ<ಾ ಮDೋವೃ.ಾ½ನದ&' DಾವM =ಾ¡=ೆ /ಾಕುವMದು Tಜ<ಾದ ಕಂಾಯವಲ'.H ಬಹಳ ಮುಖF.

ಸುವMದು /ೇೆ ಎಂದು. ಅಥ<ಾ rಾವ ಷಯದಲೂ' ಅಂA=ೊಂರುವMಲ'. . Iೕೆ 8ೋಕ.ಎಲ' ಕಮದ /ೊvೆಯನೂ ಭಗವಂತTಗ[Y.ಾಧDೆಯ ಗು$ . ಋೆ5ೕದದ&' /ೇಳLವಂೆ “ಜಗ.ೆ˜ೆಯುವ ಸಂಗ. ˆೖ.$ಕH<ಾದ ಇDೊಂದು ಕಮ ಅವ$ಲ'. ಇಂ ಯ ಷಯಗಳ&' ಮತುH ಕಮಗಳ&' ಬೆಯ ನಂಟು ಕ˜ೆದು=ೊಂRಾಗ . ಅವTೆ ಈ .ಾಧಕನ&'ರzೇಕು. ಎ&' ಒ˜ೆoಯತನೆ ಅವರ . ಈ $ೕ. ದುಷB$ಂದ ದೂರರುವMದು ಉQೇ™. ಎಂದ-ೆ ಸಜÎನರ ಸಹ<ಾಸ. =ೆಟBವ-ೊಂೆ ಜಗಳ zೇಡ ಆದ-ೆ ಅವರ ಒಡDಾಟಂದ rಾವMೇ ೆ5ೕಷಲ'ೆ ದೂರರುವMದು ಉQೇ™. ಒಬx Yದ¨Dಾದವ(¾ೕಾರೂಢ) ಸಾ ಅಂತಮುá- rಾರುಾHDೆ. ಅಪ-ೋ™ಾT ಬಯಸುಾHDೆ.ೇ<ೆ ಎನುವMದು ಒಬx .ಾಧಕನ ಅJಾಜF ಅಂಗ<ಾಗzೇಕು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಸ‚ಷB<ಾ /ೇlದ.ಗಳ&' (ಶಬC.ಾಧಕನ 1ೕವನದ&' ಇದು ಮಹತHರ<ಾದ . ಮುಂನ pೆq'ೕಕ ಈ ನಮE ಪ pೆೆ ಉತHರ ರೂಪದ&'ೆ. ಅವನ ಹೃದಯದ&' ಏನು ಬಯ=ೆ ಇೆ ಅೇ ನನ JಾವDೆrಾಗ&.ೇ$ದವDೆTಸುಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಮDೋವೃ. ದುಃಖವನು ಕಂRಾಗ ಅ&' ಕರುvೆ /ಾಗು DೆರವM-ಕರುvಾ. ಇDೊಬxರ ಉಾ¨ರ Dೋ ಸಂೋಷಪಡುವMದು ಮುತ. ಗಂಧ.ಾಧF<ಾಗುವMಲ'). ಅಂದ-ೆ ಸಾ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ ಮನಸÄನು DೆABರುವMದು. ಅಪ-ೋ™ ಾTಯ ಲ™ಣವನು /ೇಳLತH ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಯಾ I ನ ಇಂ ಯ ಅ…ೇಷು ನ ಕಮಸು ಅನುಷಜÎೇ” ಎಂದು. ಅವನು ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣು.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&'ರುವ . ಪ$ತ[ಸುವMಲ'. ಅಂದ-ೆ ಅಪ-ೋ™ ಾTಗಳL ಇಂ ಯಗಳನು . ಆತ \ £ ?ಾಡುಾHDೆ ಆದ-ೆ ಅದ=ೆ> ತನನು ಅಂAY=ೊಳLoವMಲ'. ಅದ$ಂದ ವF.ೇಹ. ¾ೕಾರೂಢTೆ rಾವ .ಾ?ಾ1ಕ ಕತವF. ರಸ.H ಒಬx . ಅದ=ೆ> ರುದ¨<ಾದ ಸಂಕಲ‚ ನನೆ zಾರೇ ಇರ&”.Hನ TrಾಮಕDಾದ ನರYಂಹ.HರುಾHDೆ ಎಂದು ಕೃಷ¥ /ೇlಾಗ ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಅವನು ಏನನೂ ಕೂRಾ ಇಂ ಯದ ಮೂಲಕ ಅನುಭಸzೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವMಲ'. ಯಾ I Dೇಂ rಾ…ೇಷು ನ ಕಮಸ5ನುಷಜÎೇ । ಸವಸಂಕಲ‚ಸಂDಾFYೕ ¾ೕಾರೂಢಸHೋಚFೇ ॥೪॥ ಯಾ I ನ ಇಂ ಯ ಅ…ೇಷು ನ ಕಮಸು ಅನುಷಜÎೇ । ಸವ ಸಂಕಲ‚ ಸಂDಾFYೕ ¾ೕಾರೂಢಃ ತಾ ಉಚFೇ -. Iೕೆ . ಅಪ-ೋ™ ಾTಗlೆ ಇದು ಸಹಜ ಧಮ<ಾರುತHೆ. ಸ‚ಶ). ರೂಪ.ಾ?ಾ1ಕ ಬದ¨ೆ ಇಲ'(ಅವ$ೆ ಅದು .ಾಧಕ ಕಷBಪಟುB ಇಂ ಯ Tಗ ಹ ?ಾದ-ೆ.ಾ?ಾ1ಕ ಬದ¨ೆ ಇಲ'. ಅವರ ಆನಂಾ¢ವೃ¨ೆ =ಾರಣ ‘ಶಮಃ’. ಇಂ ಯದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಅನುಭವಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 193 . ಅವನ ಬಯ=ೆ£ೕ ನನ ಬಯ=ೆrಾಗ&. ಇಂತಹ ಅಪ-ೋ™ ಾTಗಳನು ಗುರು.

Iೕೆ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಬಂರುವ ಆತE ಶಬC=ೆ> ಈ ಎ8ಾ' ಅಥವನೂ ೋY Dೋದ-ೆ ಅDೇಕ ಾರ ಸ‚ಷB<ಾಗುತHೆ.ಯ ಅ8ೆಗlರುತH<ೆ. ಬೆ£[ಭಗವಂತDೆ]1ೕವದ ಹೆಯು. ಆತE ಎಂದ-ೆ ಶ$ೕರ. ಮನಸುÄ =ೆಳೆ /ೋದ-ೆ ಅದು ನಮEನು Qಾಾಳ=ೆ> ತlo tಡುತHೆ. ಮನ. 1ೕವ=ೆ> ಮನ. ಅದ=ಾ> fದಲು ಬು¨ಬಲಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 194 . ಬೆ£[ಭಗವಂತDೆ] 1ೕವದ ೆ˜ೆಯ. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಕೃಷ¥ #ಾFನದ ಸಂಪ*ಣ ಪ \ ೕ£ಯನು ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ. ಆದC$ಂದ . ‘ಆ ಮನಸÄನು ಎತHರ=ೆ> ಕlಸು.ಾಧDೆ ?ಾಡzೇ=ಾದ-ೆ ಮನಸÄನು ಬಂಧು<ಾ ಪ$ವತDೆ ?ಾ=ೊ. ಅದ=ಾ> ನಮE ಮನಸÄನು /ೇೆ ಸಜುÎೊlಸzೇಕು.ಾ5ಸುವMದರ&' ಆನಂದೆ. ನಮE ಉಾ¨ರಕೂ> =ಾರಣ ಮನಸುÄ. ಸಮುದ ದ ಅ8ೆಯನು Dೋ ಸಂೋಷಪಟBಂೆ ಈ 1ೕವನದ ಅ8ೆಯನು ಸಹಜ<ಾ Dೋ ಸಂೋಷಪಡುತH zಾಳLವMೇ ಅಪ-ೋ™ ಾTಯ ಲ™ಣ.HರುತH<ೆ.HರುಾHDೆ.HದC-ೆ ಅ&' ಅDೇಕ $ೕ. ಎಲ'ವನೂ ತಟಸ½<ಾ Dೋಡು. rಾವ ಅ8ೆ /ೇೆ ಬಂೋ /ಾೆ ತಟಸ½<ಾ ಆ. 1ೕವವನು ಜಂಜಡೊlಸzಾರದು.ಾದ£ೕ©” ಅಂದ-ೆ ನಮE ಅಧಃQಾತಕೂ> =ಾರಣ ಮನಸುÄ. 1ೕವ.ಾHವDೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ.ೆÄೕ ಶತು . “ಉದ¨-ೇ© ಆತEDಾ ಆಾEನž ನ ಆಾEನž ಅವ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಪ JಾತDಾ ಅದ=ೆ> ಅಂA=ೊಳLoವMದೂ ಇಲ'. ಎತHರ=ೆ> /ೋದ ಮನಸುÄ Tನನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ.ಾದ£ೕ© । ಆೆವ /ಾFತEDೋ ಬಂಧು-ಾೆವ $ಪM-ಾತEನಃ ॥೫॥ ಉದ¨-ೇ© ಆತEDಾ ಆಾEನž ನ ಆಾEನž ಅವ. 1ೕವನ . ಮನಸುÄ. ಆದC$ಂದ ಮನYÄTಂದ(ಆಾEDಾ) 1ೕವದ(ಆಾEನಂ) ಉಾ¨ರದ ಾ$ಯನು ಹುಡುಕು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. DಾವM ಆ ಅ8ೆಗಳನು Dೋ ಆನಂಸು. ಪರ?ಾತE. ಉದ¨-ೇಾತEDಾSSಾEನಂ DಾSಾEನಮವ.ೆÄೕ ಬಂಧು. ಮನYÄTಂದ Tನ 1ೕವ ಸ5ರೂಪವನು ಉಾ¨ರ ?ಾ=ೊ. ಅದರ Tಯಂತ ಣ ನಮE =ೈಯ&'ಲ'.ಾನ=ೆ> =ಾರಣ<ಾಗುವಂೆ ಮನಸÄನು ಸ5ಚ¶ಂದ<ಾ tಡzೇಡ.ಾದ£ೕ© । ಆಾE ಏವ I ಆತEನಃ ಬಂಧುಃ ಆಾE ಏವ $ಪMಃ ಆತEನಃ –ಬೆಯ ಬಲಂದ [ಭಗವಂತನ ಹ. DಾವM ಸಮುದ ದ ತಟದ&' ಕುlತು ಸಮುದ ವನು Dೋಡು. ಆತEದ(1ೕವದ) ಅವ. ಅ&' ಬರುವ ೆ-ೆಗಳ Tಯಂತ ಣ ನಮE =ೈಯ&'ಲ'.ಾಗರದ&' ಕಷB ಸುಖ DೋವM ನ&ವM ಎಲ'ವ* ಅ8ೆಗಳಂೆ ಬಂದು /ೋಗು. ಎಂದೂ ಮನಸÄನು =ೆಳ=ೆ> ಕಳLIಸzೇಡ. Dಾವ* ¾ೕಾರೂಢ-ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ ಏನು ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದರ ಪ . ಅದನು ˆೕಲ=ೆ> =ೊಂಡು /ೋಗು. ಮನಸುÄ Tನ ಶತು <ಾ Tಂತ-ೆ Tನ 1ೕವ?ಾನದ8ೆ'ೕ ಉಾ¨ರಲ'.ಾದಂದ] 1ೕವವನು ˆೕ8ೆತHzೇಕು. ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಆತE ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥಗl<ೆ.HರುೆHೕ<ೆ.

lದು ಅವನನು ೆ5ೕ°Yದರು. “ನTಂದ ಇದು . ಭಗವಂತನನು DಾವM /ೇೆ =ಾಣುೆHೕ<ೆ ಅೇ Jಾವದ&' ವFಕHDಾಗುಾHDೆ.ಆತE ಎಂದ-ೆ ಪರ?ಾತE ಎನುವ ಸೂ™Å ಅಥದ&' ಈ pೆq'ೕಕವನು Dೋಾಗ ನಮE ಪ pೆೆ ಉತHರ YಗುತHೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹಲ'ೆ DಾವM ನಮE ಮನಸÄನು ಸ5ತಂತ <ಾ ಎಂದೂ Tಯಂ. ಮನಸÄನು ೆದC-ೆ ಎಲ'ವ* ಪ pಾಂತ. T<ಾFಜ. -ಾ™ಸರು ಆತ =ೊಲು'ವವವ ಮತುH ಶತು ಎಂದು .ಾ5ಥಲ'ದ.ಾಧDೆ ?ಾಡುವಂತಹ ಸದುx¨ಯನು =ೊಡು” ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನ&' Tರಂತರ Qಾ ƒಸು.ಾಧFಲ'. ಆದC$ಂದ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಆಾE ಏವ $ಪMಃ ಆತEನಃ” ಎಂದು. ಅವDೊಬxDೇ rಾವMೇ . ನನನು ಉಾ¨ರದ ಾ$ಯ&' ನRೆಸು.æಯ IತVಂತಕ ಬಂಧು. “ಉದ¨-ೇ© ಆತEDಾ ಆಾEನž” ಅಂದ-ೆ “ಆತETಂದ8ೇ(ಭಗವಂತTಂದ8ೇ) ಆತEನನು(1ೕವನನು) ಉದ¨$ಸzೇಕು. . ಆತ ಖಂತ ನಮE Qಾ ಥDೆಯನು ಮTY ನಮE ಮನYÄನ&' ಬಂದು ಕೂರುಾHDೆ. ಅಂದ-ೆ DಾವM ಅಹಂ=ಾರಂದ ಾ$ ತ[‚ಾಗ ಆತ ನಮೆ ನಮE ಶತು ನಂೆ zಾಸ<ಾಗುಾHDೆ. pಾಶ5ತ. ಆದ-ೆ ನಮೆ ಭಗವಂತ ಬು¨ =ೊABಾCDೆ. ಬೆಯನು[ಭಗವಂತನನು] ೆೆಯ8ಾರದವTೆ ಬೆ£ [ಭಗವಂತDೆ] ಹೆrಾlನಂೆ ಎದು-ಾl.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಮನYÄೆ ತರzೇ.ಆತ ಅವ$ೆ ಶತು <ಾ =ಾ¡Yದ. ಇದು #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಪ*ವ Y½.ಾ?ಾನF<ಾ ಮನಸುÄ ನಮE ?ಾತನು =ೇಳLವMಲ'. =ೊಟುB ಅದನು ೆಲ'zೇಕು’ ಎನುವMದು ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ.. Tರಂತರ ಬಂಧು. ಅಂಥ 1ೕವ=ೆ> ಬೆ[ಭಗವಂತ]ೆ˜ೆಯ. ಬು¨ಯನು ಉಪ¾ೕY ಆ ಭಗವಂತನ&' “ನನೆ ಒ˜ೆoಯ ಮನಸÄನು =ೊಡು. DಾವM ಅದನು ಉಪ¾ೕಸzೇಕು.ಾಧFಲ'” ಎನುತHೆ ಮನಸುÄ. ಕೃಷ¥ನ ಈ ಸಂೇಶ =ೇlಾಗ ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ ಎದು-ಾಗುತHೆ. . ಆತ ನಮE ಅತFಂತ ಆ. ಈ Iಂೆ ಕೃಷ¥Dೇ /ೇlದಂೆ rಾವMದೂ ನಮE =ೈಯ&'ಲ'.ಆತ ಅವ$ೆ ಾTrಾ =ಾ¡Y=ೊಂಡು ಅವರ ಉಾ¨ರ ?ಾದ. rಾವ ೊಂದಲವ* ಇಲ'. ೇವೆಗಳL ಆತನನು ಾTrಾ ಕಂಡರು. ಸುವMದು /ೇೆ? ಈ ನಮE ಪ pೆೆ ಇೇ pೆq'ೕಕದ&' ಉತHರೆ. ಬಂಧು-ಾಾESSತEನಸHಸF £ೕDಾSೆ<ಾSತEDಾ 1ತಃ । ಅDಾತEನಸುH ಶತು ೆ5ೕ ವೇಾSೆವ ಶತು ವ© ॥೬॥ ಬಂಧುಃ ಆಾE ಆತEನಃ ತಸF £ೕನ ಆಾE ಏವ ಆತEDಾ 1ತಃ । ಅDಾತEನಃ ತು ಶತು ೆ5ೕ ವೇತ ಆಾE ಏವ ಶತು ವ©-rಾವ 1ೕವ <ೇಕಂದ ಬೆಯನು [ಭ\H†ಂದ ಭಗವಂತನನು]ೆೆಯಬಲ'ೋ [rಾವ 1ೕವಂದ ಬೆ ಹದೊಂೆ¾ೕ]. Iೕರು<ಾಗ DಾವM ನಮE ಮನಸÄನು Tಯಂ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 195 . ಈ ಬೆ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ ಇನೂ /ೆVkನ zೆಳಕನು ಚಲು'ತHೆ. ಸಲು .

ಮುಖF<ಾ ಅಪ-ೋ™ ಾTಗlೆ ಎಂದೂ ಇಂ ಯ ಾಪಲ =ಾಡುವMಲ'. ಈ Y½. 1ಾತEನಃ ಪ pಾಂತಸF ಪರ?ಾಾE ಸ?ಾIತಃ । ¼ೕೋಷ¥ಸುಖದುಃÃೇಷು ತ…ಾ ?ಾDಾಪ?ಾನ¾ೕಃ ॥೭॥ ಾನಾನತೃQಾHಾE ಕೂಟ. ಆಗುವMಲ'. ಅಪ?ಾನ=ೆ> ಆತ ಎಂದೂ ಕುYಯುವMಲ'. ನನನು ಒ˜ೆoಯ ಾ$ಯ&' ನRೆಸು. ಭ\H†ಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹ ಪRೆಾಗ fದಲು ಮನಸುÄ ಆತನ&' Dೆ8ೆ Tಲು'ತHೆ. ಈ =ಾರಣಂದ Tರಂತರ ಭಗವಂತನನು Qಾ ƒಸು.ಾಗುಾH-ೆ. DಾವM ಬಯYಾಗ ಆತನ ಅಂತಃದಶನ .ಾಧF. ?ಾDಾಪ?ಾನ ಆತTೆ ೊಡÏ ಸಂಗ.ೊ½ೕ 1ೇಂ ಯಃ । ಯುಕH ಇತುFಚFೇ ¾ೕೕ ಸಮ8ೋwಾBಶE=ಾಂಚನಃ ॥೮॥ 1ತ ಆತEನಃ ಪ pಾಂತಸF ಪರಮ ಆಾE ಸ?ಾIತಃ । ¼ೕತ ಉಷ¥ ಸುಖ ದುಃÃೇಷು ತ…ಾ ?ಾನ ಅಪ?ಾನ¾ೕಃ || ಾನ ಾನ ತೃಪH ಆಾE ಕೂಟಸ½ಃ 1ತ ಇಂ ಯಃ ಯುಕHಃ ಇ. ಭಗವಂತನ ಅ$ವM =ಾvೆ>ಗlಂದ ಬೆದುಂtದವನು.ಾ>ರ ಇಂಥ ದ5ಂದ5ಗಳ&' Tೕ=ಾರDಾ Tಲ'ಬಲ'ವನು . ಸುಖ –ದುಃಖ ಮತುH ಸ?ಾEನ-. ಷಯಗಳತH ಸುlಯೆ ಭಗವಂತನ8ೆ' ನ&ದವನ ಬೆಯ&' ಭಗವಂತ Dೆ8ೆೊಳLoಾHDೆ. ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವವರ ಅಪ-ೋ™ ಾನದ ಪ$vಾಮ ಏನು ಎನುವMದನು ಇ&' ಮೊHˆE ವ$ಸುಾHDೆ ಕೃಷ¥. “ಪರ?ಾಾE ಸ?ಾIತಃ” –ಭಗವಂತ ಅವನ ಹೃದಯದ&' ಬಂದು Dೆ8ೆY tಡುಾHDೆ. ಆತTೆ zೆನು/ಾ\ ಆತನನು ೆ5ೕ°ಸುವವ$ೆ ಆತ ಶತು ವಂೆ =ಾಣುಾHDೆ. ಭಗವಂತನ [ ೕ.ಾದ-ೋ ಅವರು ಸಾ ಭಗವಂತTಂದ ದೂರ .ೆ Qಾತ -ಾಗಲು ಆತನ ಅನುಗ ಹ zೇಕು. ಅವTೆ ಮಣು¥. ಕಲು'.ರುY ಮುಂೆ ಕ-ೆದು=ೊಂಡು /ೋಗು” ಎನುವ Qಾ ಥDೆ /ಾಗು ಶರvಾಗ. Iೕೆ ಮನಸÄನು ಮ¡ಸಲು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹಪRೆಯುವ ಪ ಯತ ?ಾಾಗ ಏDಾಗುತHೆ ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' DೋRೋಣ.ೆ Qಾತ -ಾದವ$ೆ ಆತ ಬಂಧು. rಾರು ಭಗವಂತTೆ zೆನು /ಾ\ ಮುಂೆ . ಇಂಥ ¾ೕಗ . ಇದು #ಾFನದ fದಲ ˆABಲು. ಇಂ ಯಗಳನು Iತದ&'ಟBವನು. ಅವನ ಅನುಗ ಹಂದ ಅವನನು ಒ&Y ಅವನ [ ೕ. ಅಂತವನು ತಂಪM –tY.ರ. ನಮE ಮನಸುÄ ಆತನ&' Dೆ8ೆೊಳLoವಂೆ ?ಾಡುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 rಾರು ಭಗವಂತನನು ೆCಾC-ೋ(ಭಗವಂತನ [ ೕ.ೆ Qಾತ -ಾಾC-ೋ) ಅವ$ೆ ಆತ ಬಂಧು. ತಲು[ದವ Yದ¨ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 196 . ಈ $ೕ. “ಬಂಧು<ಾ ನDೊಳೆ ಬಂದು Dೆ8ೆಸು. Vನ ಎಲ' ಒಂೆ. ಉಚFೇ ¾ೕೕ ಸಮ8ೋಷB ಅಶE =ಾಂಚನಃ –ಬೆಯನು[ಭ\H†ಂದ ಭಗವಂತನನು] ೆ&ದವನ.ೇ$ದವನು ಎTಸುಾHDೆ.ಾಧಕನು ಗು$ . ಮನಸುÄ ಎಂಥಹ ಪ ಸಂಗದಲೂ' ಉೆ5ೕಗ=ೊ>ಳಾಗುವMಲ'. ನನನು TನತH .

ಯ ಸ„Eಶ ವಗಲ'.ದುCವವTೕತ. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ಆತನ /ಾಗು ನಮE Qಾ -ಾಬ¨ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 197 .ಳLವl=ೆ ಇಲ'ೆ ಇದುCದ$ಂದ ಬಂದದುC ಎಂದು .ಾಧFಲ'. ಒಬx ನಮE <ೈ$ಯಂೆ ನಮEನು =ಾಡು.ಾಧF. =ೆಟBದುC ?ಾಾಗ =ೆಟBದುC ?ಾಡುವವ. =ಾಟ=ೊಡುವವರು.ತನ ಆ.Iೕೆ ?ಾನವ ಜDಾಂಗದ&' ಒ˜ೆoಯರು ಮತುH =ೆಟBವರು ತುಂtರುಾH-ೆ. /ೇರzೇಕು ಎನುವ ಬಹಳ ಮಹತ5<ಾದ ಾರವನು ವ$ಸುಾHDೆ.æಯTೆ ಸಾ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುವವ.ಾಧುಷ5[ ಚ QಾQೇಷು ಸಮಬು¨¼ಷFೇ ॥೯॥ ಸುಹೃ© „ತ ಅ$ ಉಾYೕನ ಮಧFಸ½ ೆ5ೕಷF ಬಂದುಷು । . ಇವರ ನಂತರ ‘„ತ ’. ಒಬx ವF\Hಯ ನಡವl=ೆ ಆತನು zೆ˜ೆದುಬಂದ <ಾಾವರಣಂದ ಅಥ<ಾ . ಮಧFಸ½: ಒ˜ೆoಯದು ?ಾಾಗ ಒ˜ೆoಯದು. ಸುಹೃTEಾ ಯುಾYೕನಮಧFಸ½ೆ5ೕಷFಬಂಧುಷು । . ಉಾಹರvೆೆ ಸುಹೃತರು-ಅಂದ-ೆ ಒ˜ೆoಯ ಹೃದಯ ಉಳoವರು.ಾದುಗಳL. #ಾFನದ&' ನಮೆ ಭಗವಂತನ ದಶನ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು DಾವM ನಮE ಅಂತರಂಗದ&' ಈ ಎ8ಾ' $ೕ. DಾವM ತ[‚ಾಗ ನಮEನು . ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುತHೆ). ಎರಡಕೂ> Tಲು'ವವರು. =ೊDೆಯಾ ಬಂಧುಗಳL(Relatives). ಅಸುರರು ಸಾ Qಾ[ಗಳL. ಕಷB =ಾಲದ&' ಎಚk$ಸುವವರು. ಆತ ಎಷುB Tೕ=ಾರ ಎಂದ-ೆ ಆತ ಎಲ'ವನೂ ಸಮDಾ =ಾಣ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ.ಯ ಜನರ ಬೆ ಸಮಬು¨ಯನು zೆ˜ೆY=ೊಳozೇಕು.lದು ಅವನ ಬೆ ಮನYÄನ&' rಾವ =ೆಟB JಾವDೆಯೂ ಇರದಂೆ Dೋ=ೊಳozೇಕು. ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ #ಾFನ=ೆ> ಪ*ವJಾrಾ ಒಬx ¾ೕಯ ಮನಃY½. rಾವ ಪ ತುFಪ=ಾರ ಬಯಸೆ ಎಲ'$ಗೂ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುವ ಜನ$ವರು.Hರಬಹುದು. ಒ˜ೆoಯವರು ಮತುH =ೆಟBವರು –ಎಲ'ರೂ ಮೂಲತಃ ಾನ ಸ5ರೂಪರು ಎಂದು ಸಮJಾವಂದ =ಾಣುವವನು[ಎಲ'ರನೂ ಅವರವರ ಇರೆ ತಕ>ಂೆ ೌರಸುವವನು] „8ಾದವನು. ಮನಸುÄ ಸಮೋಲನ<ಾಗೆ #ಾFನ ?ಾಡಲು . rಾrಾ-ೋ ಬೆ rಾವMಾFವMೋ ಾರಗಳL ಮನYÄನ&' ಸುlಯ8ಾರಂ¢Yದ-ೆ #ಾFನ ಅ.ಾಧುಷು ಅ[ ಚ QಾQೇಷು ಸಮಬು¨ಃ ¼ಷFೇ –/ೆ˜ೆ†ಲ'ೆ ಹVk=ೊಳLoವವರು.(ೇವೆಗಳ&'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಎTಸುಾHDೆ. Dೆಂಟರು. ಒlತು-=ೆಡುಕು rಾವMದಕೂ> ಇಲ'ದವರು.ಾನವರ&' ಈ $ೕ. ಧನಕನಕ ಎಲ'ವ* zೇಡ<ೆTY ಅದ$ಂದ ದೂರರುಾHDೆ.ಾ|ಸುವ ಇವ$ೆ ೆ5ೕ°ಸಲು =ಾರಣ zೇಡ. ೆ5ೕಷF: ಒಬxರನು ಕಂಡು ಸIಸದವ(hatred). (-ಾಮಕೃಷ¥ ಪರಮಹಂಸರ ಆತEಕ…ೆಯನು ಓದ-ೆ ಒಬx ಅಪ-ೋ™ ಾTಯ ಮನಃY½. ಉಾYೕನರು: ಇವರು ಒ˜ೆoಯದಕೂ> ಇಲ' =ೆಟBದಕೂ> ಇಲ'. ಪ ಪಂಚದ&' ಅDೇಕ ಧದ ಜನ$ರುಾH-ೆ. ಆ$ಗಳL: =ೊಲು'ವ =ೆಟB ಶತು ತ5 . ೇವೆಗಳL =ೇವಲ . zೇಡ<ಾದದCನು ಬೆವವರು. ಆದ-ೆ ?ಾನವರ&' ?ಾತ ಈ ಎರಡು ಗುಣ„¼ ತ ಗುಂಪMಗಳನು =ಾಣಬಹುದು).

HಾCDೆ" ಎನುವ Jಾವ ನಮE&' ಮೂಡzೇಕು. ಈ Y½. ಸಂಬಂ|ಕ$ರ&. ಾ†. zೆಳನಾವ ಸೂ¾ೕದಯ\>ಂತ ೊಂಬಾHರು T„ಷ fದಲು #ಾFನ=ೆ> ಕುlತ-ೆ ಆಗ ಇೕ ಪ ಕೃ. ೇವರು ಈ ಜನEದ&' ಅವTೆ =ೊಟB Qಾತ ವನು ಆತ TJಾ†ಸು. ವFವ/ಾ$ಕ<ಾ DಾವM Iಂೆ /ೇlದ ˆೖ. ಮಗನನು ಮಗನಂೆ ಕಂಡು ನRೆಯುವMದು. ಶತು ಗlರ&.ಾ½ನದ&' DೋಡುವMದು <ಾFವ/ಾ$ಕ ಪ ಪಂಚದ ಸಮದೃ°B.ಾಧF. ಆ. ಅದು =ೇವಲ ಾನಸ5ರೂಪ<ಾದ 1ೕವ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 198 . ಬೆಯನು ಸಾ ಸ?ಾ|ೆ ಅ¡ೊlಸzೇಕು.ಾಧಕನು ಒಬxDೆ ಏ=ಾಂತದ&' ಕುlತು. #ಾFನದ&' ತಂೆ.ಾಧDೆ ?ಾಡತಕ>ಂತಹ ವF\H ಮನಸÄನು Tರಂತರ #ಾFನ ¾ೕಗದ&' ೊಡಸಲು /ಾಗು ಏ=ಾಗ ೊlಸಲು ಪ ಯತಪಡzೇಕು.HದCರು. ಇದು #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಪ*ವJಾ ಮನಃY½. ಎಲ'ವ* ಒಂೆ. ಇದು #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ?ಾನYಕ Y½. ಎಲ'ರನೂ ಸ?ಾನ<ಾ =ಾಣುವMದು ಅಂದ-ೆ ಅವರವರನು ಆrಾ . ದುಷB$ಂದ ದೂರರುವMದು(ಉQೇ™) ವFವ/ಾ$ಕ ಪ ಪಂಚ. ಮುತ ಮತುH ಉQೇ™ ಎನುವ Dಾಲು> ಮDೋವೃ.ಅದ-ೊಳೆ tಂಬ ರೂ[ ಭಗವಂತ. rಾ-ೇ ಇರ&. ಇDೊಬxರು ನಮEನು zೈಾಗ DಾವM ಉೆ5ೕಗ=ೊ>ಳಾಗುವMಲ'-"ಭಗವಂತ ಅವTೆ =ೊಟB Qಾತ ವನು ಅೆಷುB ಚDಾ TJಾ†ಸು. #ಾFನ ?ಾಗದ&' . ¾ೕೕ ಯುಂ1ೕತ ಸತತ?ಾಾEನಂ ರಹY Y½ತಃ । ಏ=ಾ\ೕ ಯತVಾHಾE T-ಾ¼ೕರಪ$ಗ ಹಃ ॥೧೦॥ ¾ೕೕ ಯುಂ1ೕತ ಸತತž ಆಾEನž ರಹY Y½ತಃ । ಏ=ಾ\ೕ ಯತ VತH ಆಾE T-ಾ¼ೕಃ ಅಪ$ಗ ಹಃ –¾ೕಗ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಕಮರಬಹುದು. ˆೖಮನಗಳನು ಹದೊlY. ಜನಜಂಗುl ಇದC&' #ಾFನ ಅJಾFಸ ?ಾಡಲು ಅ. ಇ&' ಒಂದು ಎಚkರದ ಷಯ ಎಂದ-ೆ ಅಂತರಂಗದ ಸಮJಾವವನು ವFವ/ಾ$ಕ<ಾ /ೊರ ಪ ಪಂಚದ&' ಅಳವಸಲು ಬರುವMಲ'.Hಯನು zೆ˜ೆY=ೊಳozೇಕು. ?ಾನYಕ<ಾ ಎ8ಾ' ಸಂಬಂಧದ ನಂಟನು ಕಳV #ಾFನ=ೆ> ಕುlತು=ೊಳozೇಕು.. ¼ಷF.. ಗುರು. . ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚದ&' DಾವM ಎಲ'ರಲೂ' ಆತನ ಒಳರುವ ಭಗವಂತನನು ?ಾತ =ಾಣzೇಕು. ತಂೆಯನು ತಂೆಯಂೆ.ಯ&' #ಾFನ=ೆ> ಕುlಾಗ ಇವrಾರೂ ಎದು$ೆ ಬರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಶನ<ಾಗುತHೆ. „ತ ಇಾF ವಗಗlಲ'. ಏತಕೂ> =ೈ¾ಡÏೆ. <ೈ$.ೆಪಡೆ.HಾCDೆ ಎನುವ Jಾವದ&' ಅವನನು Dೋಾಗ ನಮE&' ೆ5ೕಷ ಹುಟುBವMಲ'. ಕರುvಾ. Iೕೆ #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಪ*ವ Yದ¨ೆಯನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ Dೇರ<ಾ #ಾFನ=ೆ> ಕೂರುವ #ಾನವನು ವ$ಸುಾHDೆ. #ಾFನ ಸಮಯದ&' ಮನYÄನ&' ಶುದ¨<ಾದ ಸಮJಾವ Dೆ8ೆೊಂರzೇಕು. ಈ =ಾರಣ=ಾ> Iಂನವರು #ಾFನ=ಾ> zೆಳನ ಾವದ ಅರುvೋದಯ =ಾಲವನು „ೕಸ&ಡು.

#ಾFನ ಎನುವMದು ಅತFಂತ ಅಂತರಂಗದ \ £. ಈತDೇ ನಮE VತHದ ೇವೆ. ಈ =ಾಲ ಮನಸÄನು ಏ=ಾಗ ೆೆ =ೊಂRೊಯFಲು ಅತFಂತ ಪ*ರಕ =ಾಲ.ೆ ಆ=ಾಂ‡ೆ ಮನYÄೆ ಸುlಯದಂೆ. ಮೂರDೆ ಸಂಾ. ಉಾಹರvೆೆ ಸೂ¾ೕದಯ 5:44=ೆ> ಆದ-ೆ 4:08 $ಂದ 4:56 ರ ತನಕ ಬ ಹEಮಹೂತ]. ಅದರ&' ಕುlತು.ೕರ ತಗೂ ಅಲ'ದ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' #ಾFನ=ೆ> ಕೂರುವ ಸ½ಳ /ೇರzೇಕು ಮತುH /ೇೆ ಕುlತು=ೊಳozೇಕು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ. ತುಂಬ ಎತHರವ* ಅಲ'ದ. ತೃಪH ಮನYÄTಂದ #ಾFನ=ೆ> ಅ¡rಾಗzೇಕು. rಾವMೇ ಆ.5ಕ ಕಂಪನರುವ ಸ½ಳವನು ಗುರು. ಹುಲ'(ದzೆ) ಾQೆ-1ಂ=ೆಯ ೊಗಲ ˆೕ8ೆ ಬೆB /ಾY.wಾ»ಪF Y½ರž ಆಸನž ಆತEನಃ । ನ ಅ. ಇಂ ಯಗಳ ಮತುH ಒಳಬೆಯ ೆ8ಾ'ಟವನು T&'Y. ಆತE ಶು¨ಾ ಸ?ಾ|ಯನು .5ಕ ಕಂಪನ(Vibration)ರುವ ಸ½ಳವನು #ಾFನ=ೆ> ಆ$Y=ೊಳozೇಕು. ಅದ=ಾ> #ಾFನ ಅJಾFಸ ?ಾಡು<ಾಗ rಾ<ಾಗಲೂ ಏ=ಾಂತ<ಾ ಅJಾFಸ ?ಾಡzೇಕು. ಬಂದ-ೆ ೊಂದ-ೆrಾಗುತHೆ. Tೕಚž ೇಲ ಅ1ನ ಕುಶ ಉತHರž ತತ ಏಕ ಅಗ ž ಮನಃ ಕೃಾ5 ಯತVತH ಇಂ ಯ \ ಯಃ । ಉಪಶF ಆಸDೇ ಯುಂಾF© ¾ೕಗž ಆತE ಶುದ¨£ೕ –Tಮಲ<ಾದ ಾಣದ&'.ಾಧಕ 1ೕವ ?ಾತ ಇರzೇಕು. ಈ ಮಹೂತದ ೇವೆ ಚತುಮುಖ ಬ ಹE. ಆದC$ಂದ ಈ =ಾಲ ಜಪ ಸEರvೆ ಮತುH #ಾFನ=ೆ> ಅತFಂತ pೆ ೕಷ»<ಾದ ಸಮಯ.ಾ|ಸzೇಕು. ಒಬx ಕಲು°ತ ಮನYÄನ(polluted mind) ವF\H†ಂದ ಆತನ ಸುತH&ನ <ಾಾವರಣ =ೆಡುತHೆ.wಾ»ಪF Y½ರ?ಾಸನ?ಾತEನಃ । DಾತುFV¶êತಂ Dಾ. ಇ&' =ೇವಲ ಭಗವಂತ ಮತುH . . ಶುೌ ೇpೇ ಪ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಪ pಾಂತ<ಾರುತHೆ. #ಾFನ=ೆ> ಕೂರುವ ಪ ೇಶ ಸ5ಚ¶<ಾರzೇಕು. ನಮE VತH ಮತುH ಮನಸÄನು Tಯಂತ ಣದ&'ಟುB. ಇದನು ‘ಬ ಹEಮಹೂತ’ ಎನುಾH-ೆ [ಸೂ¾ೕದಯ\>ಂತ ೊಬಾHರು T„ಷ(Dಾಲು> ಘlೆ) fದಲು Qಾ ರಂಭ<ಾ ನಲವೆHಂಟು T„ಷಗಳ =ಾಲ(ಎರಡು ಘlೆ) ಬ ಹEಮಹೂತ. ಉV¶êತž ನ ಅ.ಾ.Tೕಚಂ ೇ8ಾ1ನಕುpೆqೕತHರž ॥೧೧॥ ತೆ§=ಾಗ ಂ ಮನಃ ಕೃಾ5 ಯತVೆHೕಂ ಯ\ ಯಃ । ಉಪpಾFSಸDೇ ಯುಂಾFé ¾ೕಗ ?ಾತEಶುದ¨£ೕ ॥೧೨॥ ಶುೌ ೇpೇ ಪ . ಮDೆಯ&' . ನಲುಗದ ಆಸನವನು ತನಾ ಅ¡ೊlಸzೇಕು. ಬೆಯನು DೆಟB ಗು$ಯ&'$Y.Y ಅ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 199 .ಾ. Iಂೆ ಮDೆಯ&' /ೆಚುk .

ಈ $ೕ.Yದ-ೆ .ಾಲದು. ಸುವ ಅfೕಘ ಶ\H ದzೆೆ. ˆೕ8ೋಟ=ೆ> ದzೆ ವFಥ<ಾ zೆ˜ೆಯುವ ಹುಲು'.ಯ ಆಸನವನು ತrಾ$Y=ೊಂಡು ನಮೆ .ಸು.Hನ ಸೃ°»-Y½. ಬಹಳ ಎತHರದ&'ಯೂ ಇರzಾರದು.ಾ?ಾನF<ಾ ವಾ ಸನ ಬಹಳ ಪ Yದ¨. ಇ&' ಕೃಷ¥ rಾವ $ೕ.ಯ ಆಸನ ¾ೕಗF ಎನುವMದನು ವ$YಾCDೆ.5ಕ ಕಂಪನದCರೂ DಾವM Dೆಲದ&' ಕುlತ-ೆ Dೆಲದ&'ರುವ =ೆಟB ಕಂಪನ ನಮE ೇಹವನು ಪ <ೇ¼ಸಬಹುದು.ೕ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ೇವರಮDೆಯನು T„ಸು.ಾಧF<ಾಗುವMಲ'. ಇ&' ದzೆಯ ಾQೆಯನು ಉಪ¾ೕಸಲು /ೇlಾC-ೆ. DಾವM ಮDೆಯ&' rಾವ Jಾಗದ&' ಕುlಾಗ ನಮೆ ಮನಸುÄ ಪ ಸನ<ಾ ೇವರ #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾರುತHೋ ಅ&' . ‘ಏ=ಾಗ ’ ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಎರಡು ಅಥೆ.ಸಂ/ಾರ-Tಯಮನ-ಾDಾಾನ-ಬಂಧ-f™ಗlೆ =ಾರಣDೋ ಅವನ&' ಮನಸÄನು Dೆ8ೆೊlಸುವMದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 200 . ಇದು #ಾFನ=ೆ> ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ಆಸನ. ಇದ=ಾ> . rಾವMದ=ೆ> ಗು$ ಇಡುವMದು ಎಂದ-ೆ ಅದ=ೆ> ಇೇ ಪದದ&' ಉತHರೆ. ನಮೆ . ಈ ಬೆ ಮುಂೆ ವರ<ಾ ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ.ಾ. #ಾFನ =ಾಲದ&' rಾವ ದುಷBಶ\H ನಮೆ ೊಂದ-ೆ =ೊಡದಂೆ ಇ&' ದzೆಯ ಾQೆ ನಮೆ ಸ/ಾಯ ?ಾಡುತHೆ.HೆCೕ<ೆ. ‘ಏಷ ಏವ ಕ-ೋ. ಆದ-ೆ ಮvೆಯ&' ಕುlಾಗ ನಮE ೇಹದ =ೆಲವM Jಾಗ Dೆಲವನು ಸ‚¼ಸುವ . ಈ ಆಸನದ&' ನಮE ೇಹ DೆಟBರುತHೆ /ಾಗು ಇದು #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕ.ಾ. ಇದು Dೆಲಂದ ನಮE ೇಹ=ೆ> =ೆಟB ಕಂಪನ ಪ <ೇ¼ಸದಂೆ ತRೆಯುತHೆ.ಾರವನು ತF1Yದ-Dೈ°»ಕ ಬ ಹEಾ$ಗಳL)ವನು /ಾಸzೇಕು. ಆಸನದ ˆೕ8ೆ ಸೂಕH ಭಂಯ&' ಕೂತು ಮನಸÄನು ಭಗವಂತನ ಕRೆೆ ಏ=ಾಗ ?ಾಡzೇಕು. ಏಕ+ಅಗ -zಾಣದಂೆ ಒಂೇ ಗು$. ಆದ-ೆ <ಾಾವರಣದ&'ರುವ ದುಷBಶ\Hಯನು Tಯಂ. ˆೕ8ೆ /ೇlದ $ೕ.ೋಾದಂತಹ ಕುಶ  ಇರುವ ಆಸನವನು ಉಪ¾ೕಸzಾರದು. ದು-ಾದೃwಾBವpಾ© ಇಂದು ಮDೆ ಕಟುB<ಾಗ ಎ&' ಾಗ ಉlೆ ಅದನು ೇವರಮDೆrಾ ಪ$ವ. ನಮE&' =ೆಲವರು ಮರದ ಮvೆಯನು ಉಪ¾ೕಸುಾH-ೆ. ಅದರ ˆೕ8ೆ ಕೃwಾ¥1ನವನು(ಸಂ.ಾಧFೆ ಇೆ. DಾವM .5ಕ ಕಂಪನ /ೆಾkೆ ಎಂದು DಾವM ಸುಲಭ<ಾ ಕಂಡು Iಯಬಹುದು. ಕುlತು=ೊಳLoವ ಸ½ಳದ&' fದಲು ದzೆಯ ಾQೆಯನು /ಾಸzೇಕು. DಾವM ಕುlತು =ೊಳLoವ ಆಸನ ಬಹಳ ತಾ ಇರzಾರದು.ಾ$ಗಳL) ಅಥ<ಾ <ಾFÙ 1ನ(ಸಂ.5ಕ ಕಂಪನವನು ನಮೊದಸುತHೆ.ಾ. ಏ=ಾಗ ಹಃ’-rಾ-ೊಬxನು ಎಲ' ಜಗ.ಾಧF<ಾದ ಭಂ(Posture)ಯ&' DೆಟBೆ ಕುlತು=ೊಳozೇಕು. ಆಸನವನು Yದ¨ ಪY=ೊಂಡು ಕುlತ ತ™ಣ #ಾFನ . ಅದರ ˆೕ8ೆ ಬೆB (-ೇwೆEಯ ಪೆB ಅಥ<ಾ ಾವl). ಅದ=ಾ> ಕೃಷ¥ /ೇlದ ಈ ˆೕ&ನ ಆಸನ ಬಹಳ ಸೂಕH. Y½ರ<ಾದ ಆಸನ ಅ.ಾಧF<ಾಗದ ಆಸನದ&' ಬಲವಂತ<ಾ ಕೂರುವMದು #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕವಲ'. ಅ&' ಎಷುB ಒ˜ೆoಯ .5ಕ ಕಂಪನರುವ ಸ½ಳವನು ಗುರು.ೕ ಮುಖF. ಅದ=ಾ> DಾವM ಕುlತು=ೊಳLoವ ಆಸನ ವFವ. .ಾ. ಅದ=ಾ> ಯÜ-rಾಗಗಳ&' ದzೆಯನು ಉಂಗುರ<ಾ ಧ$ಸುಾH-ೆ /ಾಗು ದುಷB ಶ\H Tಯಂತ ಕ<ಾ ಯÜಕುಂಡದ ಸುತHಲೂ ದzೆಯನು ಇಡುಾH-ೆ. ಕೃwಾ¥1ನ /ಾಗು ಪೆB ಮಹಾHದ .ೆ½ ಸ$rಾರzೇಕು.HದCರು. ಇದDೇ ಇ&' “ಶುV ೇಶ” ಎಂಾC-ೆ.

ಆದ-ೆ Iಂೆ /ೇlದಂೆ DಾವM ಅ#ಾFತEದ&' ಇಡುವ ಒಂದು ೊದಲು /ೆೆÎ ಕೂRಾ ವFಥವಲ'.ಾಧF. ಸಲು ಜನE ಜDಾEಂತರದ .ಯ&' IಟುB=ೊಳozೇಕು(ಯುಂಾFé ¾ೕಗž). Iೕೆ ನಮE ಮನಸುÄ VತHವನು Tಯಂ. ಪ ಯತ ?ಾತ Tರಂತರ<ಾರ&.ಾಧDೆ ಈ ಜನEದ&' ಎ&' Tಂ. ನಮE VತHದ&' ಅೆಷುB ಾರ ಸಂಗ ಹ<ಾರುತHೆ. ಸಮಂ =ಾಯ¼-ೋ ೕವಂ #ಾರಯನಚಲಂ Y½ರಃ । ಸಂQೆ ೕ™ã DಾY=ಾಗ ಂ ಸ5ಂ ಶpಾkನವ8ೋಕಯ  ॥೧೩॥ ಪ pಾಂಾಾE ಗತ¢ೕಬ ಹEಾ$ವ ೇ Y½ತಃ । ಮನಃ ಸಂಯಮF ಮVkೊHೕ ಯುಕH ಆYೕತ ಮತ‚ರಃ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೧೪॥ Page 201 . =ೆಲವರು ಈ .ೊHೕ ಅ&'ಂದ8ೇ ಆರಂಭ<ಾಗುತHೆ(ಈ ಬೆ ವರ<ಾ ಮುಂೆ ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ). ಆದ-ೆ Iಂೆ ಾಖ&Yರುವ ಎಲ' ಷಯವನೂ tಟುB =ೇವಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣದ ಅಂಶವನು ?ಾತ #ಾFನ ?ಾಡzೇಕು.ಾಧDೆ zೇಕು. zಾಹF ಕಂಪM ಮೂೆ ಬಯದು.)ಯ ಬೆ ಇನೂ ಸ‚ಷB<ಾದ Vತ ಣವನು =ೊಡುಾHDೆ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ #ಾFನ ಭಂ(ಕುlತು=ೊಳLoವ $ೕ. Iೕೆ ನಮE ಮನಸುÄ ಮತುH VತH Tಯಂತ ಣ=ೆ> ಬಂದ ˆೕ8ೆ DಾವM ಅದನು ಅೇ Y½. ಮನಸುÄ ಏ=ಾಗ <ಾದ ನಂತರ ‘ಯತVತH ಇಂ ಯ \ ಯಃ’ – ಎಲ' zಾಹFಇಂ ಯ \ £ಯನು ಸಂಪ*ಣ ಸ½ಬ¨ೊlಸzೇಕು. Iೕಾ #ಾFನ=ೆ> ಕೂತ ತ™ಣ ಮನಸುÄ ಏ=ಾಗ <ಾಗ&ಲ' ಎಂದು rಾರೂ ಾಬ$rಾಗುವMದು zೇಡ.ಾಧF<ಾಗೇ ಇದC-ೆ.ಾಧDೆಯ&' Tರಂತರ ಪ ಯತ ?ಾ rಾವMೇ Y¨ಫ&ಸೇ T-ಾಶ-ಾಗುವMೆ. ಆದC$ಂದ ಎಂದೂ T-ಾpೆ zೇಡ. ಅಂದ-ೆ ಈ Y½.ಾಧDೆ ?ಾಾಗ ಏ=ಾಗ ೆ . ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಒಂದು . ಈ Y½.ಾಧF. ಸzೇಕು.ಯ&' /ೊರನ ಶಬC ನಮೆ =ೇlಸದು. zಾಲFಂದ zೆ˜ೆY=ೊಂಡು ಬಂದ ಅJಾFಸವನು tಟುB /ೊಸ ಅJಾFಸ=ೆ> ತನನು ಾನು ಅ¡ೊlಸzೇ=ಾದ-ೆ ಮನYÄೆ ಬಹಳ ಸಮಯ zೇ=ಾಗುತHೆ.ೊ˜ೆo ಕVkದರೂ ಆ Dೋನ ಅ$ವM ನಮಾಗುವMಲ'. ಖಂತ ಮುಂನ ಜನEದ&' ನಮE .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಏ=ಾಗ . TೆCಯ&' ನಮೆ ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚ ಎಚkರರುವMಲ'. ಆದ-ೆ #ಾFನದ&' ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚ ಎಚkರರುತHೆ. ಈ ಜನEದ&' Y¨ . Tರಂತರ ಪ ಯತವನು ಎಂದೂ =ೈtಡೆ ಛಲಂದ . Iೕೆ zಾ/ೆFೕಂ ಯ \ £ಯನು ಸ½ಬ¨ೊlY ನಂತರ VತHವನು Tಯಂ. ಇದು TೆCಯಂೆ. ಇಂತಹ ಶುದ¨<ಾದ ಆತEಂದ ಪತ Dಾದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಲು .ಯ&' ನಮE ಾDಾನಂದಮಯ<ಾದ ಆತE=ೆ> Iದ =ೊ˜ೆ ೊ˜ೆದು/ೋ ಆತEಶು¨rಾಗುತHೆ.

ಮೂನ ತುಯ&' ದೃ°Bಯನು DೆಟುB rಾವ \>ನ rಾವ ಆಕೃ.ೋಣ. #ಾFನ=ೆ> ಕುlತು=ೊಳLoವ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 202 .Hೆ. Tರಂತರ <ೇಾಧFಯನ-ಬ ಹEಚಯ. ಸ5ಲ‚ವ* ಅಲ'ಸzಾರದು. ಇದ$ಂದ ನಮೆ ಎ8ಾ' ಭಯವ* /ೊರಟು /ೋಗುತHೆ.ಯನು ತಲು[ಾಗ ಮನಸುÄ ಪ pಾಂತ<ಾಗುತHೆ. Qಾೆ ಅ8ಾ'ದ-ೆ ಮನ. ನನDೇ ಪರೈವ<ೆಂದು ನಂt. ಬ ಹEಚಯದ&'ದುC. #ಾFನ ಸ?ಾ|ಯ ಬೆ. ಪರಬ ಹEನ ಕRೆೆ /ೋಗುವ |ೕ‡ೆಬ ಹEಚಯ. #ಾFನ=ೆ> ಕುlಾಗ . ೇಹವನು Y½ರೊlYದ ˆೕ8ೆ ಕಣ¥ನು Y½ರೊlಸzೇಕು. ತ8ೆ <ಾ&ರzಾರದು.HತH Dೋಡೆ ತನ ಮೂನ ತುಯ8ೆ' DೋಟಟುB.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಸಮž =ಾಯ ¼ರಃ  ೕವž #ಾರಯ  ಅಚಲž Y½ರಃ । ಸಂQೆ ೕ™ã DಾY=ಾ ಅಗ ž ಸ5ž ಶಃ ಚ ಅನವ8ೋಕಯ  || ಪ pಾಂತ ಆಾE ಗತ ¢ೕಃ ಬ ಹEಾ$ವ ೇ Y½ತಃ । ಮನಃ ಸಂಯಮF ಮ© VತHಃ ಯುಕHಃ ಆYೕತ ಮ© ಪರಃ -.ೆಯTಟುB ಸಾ ಭಗವಂತನನು DೆDೆಯುತH. ಮುಖF<ಾ zೇ=ಾದ ಇDೊಂದು ಅಂಶ ಬ ಹEಚಯ QಾಲDೆ. ಕು.ೆÄಂಬ Tೕ$ನ&' ಅ8ೆಗಳL ಮೂಡುತH<ೆ. ಸುಲಭ<ಾ 8ೈಂಕೆ†ಂದ ದೂರ ಸ$ದು Tಲು'ವ ™ಮೆ /ಾಗು Tಯ„ತ 8ೈಂಕೆ] /ಾಗು ರ\Hಗಳ(Dೈ°»ಕ ಬ ಹEಾ$) 8ೈಂಕ ಮುಕH 1ೕವನ-ಬ ಹEಚಯ. ಆದ-ೆ ಕಣ¥ನು ಮುVkದ-ೆ TೆC ?ಾಡುವ . ಇ&' ಬ ಹEಚಯ ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಮೂರು ಅಥೆ. ನನDೆ DೆDೆಯುತH ಸ?ಾ|ಯನು . #ಾFನದ Y½.ಾ|ಸzೇಕು. zೆನು ಬರಕೂಡದು. ಇದ$ಂದ ಏ=ಾಗ ೆೆ ಭಂಗ<ಾಗುತHೆ. ಸಂ.ಾ?ಾನF ಪ pೆಯನು pೆ'ೕ°.ಾಧFೆ /ೆಚುk).(ಕಣ¥ನು ಮುVk #ಾFನ ?ಾಡಬಹುದು. ೇಹದ&' ಇDೊಂದು ಪ ಮುಖ ಅಂಗ ಕಣು¥.ಯನು DಾವM ಈ Y½. ಎಂದೂ ಎೆಗುಂದೆ ಸ?ಾ|ಯನು . ಈ $ೕ.ಾಧF. ೇಹವನು Tಶkಲೊlಸzೇಕು.ಯ&' ಅನುಭಸುೆHೕ<ೆ. ಮನಸುÄ ಈ ೇಹ<ೆಂಬ Qಾೆ ¾ಳನ Tೕ$ನಂೆ. Iೕರು<ಾಗ ಆತ #ಾFನದ ಬೆ. ನಲುಗೆ ಗABrಾ ಕುlತು.ಾ|ಸzೇಕು. rಾವ ೊಂದಲವ* ಇಲ'ದ /ೇಳ8ಾಗದ Vತ ಆನಂದದY½. ಭಗವಂತDೇ ಸ¤ೕತHಮ ಎನುವ ಅಚಲ<ಾದ ಭ\H†ಂದ.ಯೂ =ಾಣದಂೆ Dೇರ<ಾ ಒಂೇ ಕRೆ ದೃ°B Y½ರೊlಸzೇಕು. ಈ $ೕ. ಬೆಯನು ಷಯಗಳತH ಹ$ಯೊಡೆ ಹದೊlY. ಭಗವಂತನ&' ಸಂಪ*ಣ ಭರವ. ಅಂಜೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಎಲ'$ಗೂ =ಾಡುವ ಒಂದು ಸ<ೇ. #ಾFನದ ಪ$vಾಮ<ೇನು? DಾವM ಏ=ೆ #ಾFನ ?ಾಡzೇಕು? ಉತHರ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ! ಮುಂನ pೆq'ೕಕವನು pೆ'ೕ°ಸುವ fದಲು ಇ&' .ಾ$ಗ˜ಾದವರು Tಯ„ತ 8ೈಂಕೆ Qಾ&ಸುವMದು [ಅ.zೆನು-ತ8ೆ-ಕತುHಗಳನು DೆಟBೆ T&'Y.ೊಂಟಂದ ˆೕ&ನ ನಮE ಶ$ೕರ DೆಟBೆ ಸರಳ-ೇÃೆಯ&'ರzೇಕು. ಯುದ¨ರಂಗದ&' Tಂತ ಅಜುನTೆ ಕೃಷ¥ ಭಗವೕೆ ಉಪೇಶ ?ಾದ. #ಾFನ=ೆ> ಅ. ಅ. ಕುlತು=ೊಳoೆ ಮನYÄನ Y½ರೆ ಅ.

ಸಮಸH .ಯನು ತಲು[ದ #ಾFನ¾ೕ Tಜ<ಾದ ¾ೕ ಎTಸುಾHDೆ.lಯದು. zಾಹF ಇಂ ಯವನು ಸ½ಬ¨ೊlY.ž Tzಾಣ ಪರ?ಾž ಮ© ಸಂ.ಾಧಕನು ೇಹ ೊ-ೆದ ˆೕ8ೆ ನನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆಸುವಂಥ ಸುಖವನು ಅನುಭಸುಾHDೆ. ಈ ಾರ ಇ&' Tಗೂಢ<ಾ ಅಡೆ.ಂ Tzಾಣಪರ?ಾಂ ಮ© ಸಂ. ಮನYÄನ ಮೂಲಕ #ಾFನದ&' ಭಗವಂತನ ?ಾನಸ ರೂಪ ೋಚರ<ಾದ ˆೕ8ೆ ಮನಸÄನು ಸ½ಬ¨ೊlಸzೇಕು. ಭಗವಂತನ Dೇರ ತು$rಾವ. ಈ ಹಂತದ&' ಆತE ಸ5ರೂಪ=ೆ> ಭಗವಂತನ ಸಂ¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ. ಮನಸÄನು Tರಂತರ<ಾ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊlY. ಆಗ ಅದು Dೇರ<ಾ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಲ'ದು.ಾ.ೆ½ ಾಗೃತ<ಾಗುತHೆ. ಆದ-ೆ <ಾFಸ ಮಹ°ಗಳL ಇದನು ಎ˜ೆ ಎ˜ೆrಾ tY ಒಂದು ಅ#ಾFಯ ರೂಪದ&' ನಮೆ ಉಣಬYಾC-ೆ. ತು$rಾವ. ಭಗವೕೆಯನು ಅಜುನTೆ ಉಪೇಶ ?ಾಡು<ಾಗ ಕೃಷ¥ನ ಮುಂದCದುC =ೇವಲ ಅಜುನ ?ಾತ ವಲ'. #ಾFನದ&' DಾವM =ಾಣುವMದು Dೇರ ಭಗವಂತನನಲ' ಬದ&ೆ ಭಗವಂತನ ಪ . ನಮE ಮನಸÄನು ಸಂಪ*ಣ ಸ½ಬ¨ೊlY ಆತEಸ5ರೂಪಭೂತ<ಾದ 1ೕವ Dೇರ<ಾ ಭಗವಂತನನು Dೋಡುವ Y½. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 203 .5ಕ ನರ ಸಮುಾಯ.ಾ. Y ?ಾಡುವMದು #ಾFನ.ೆ½.ಾ?ಾನF<ಾ ಎಲ'ರನೂ =ಾಡುವ ಪ pೆ. ಅಜುನನ ಪ pೆ£ೕ zೇ-ೆ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ತು$rಾವ. ॥೧೫॥ ಯುಂಜ  ಏವž ಸಾ ಆಾEನž ¾ೕೕ Tಯತ ?ಾನಸಃ । pಾಂ.Iೕೆ ಭಗವಂತನನು ಸಾ #ಾFTಸುತH.ಾ?ಾನF<ಾ ಬಂಾಗ. Tಜ<ಾ Dೋದ-ೆ ಅಜುನTೆ ಈ ಪ pೆಗlರ&ಲ'. ಈ Y½. ಇದ$ಂಾೆರುವMದು ‘ತು$rಾವ. ಯುಂಜDೇವಂ ಸಾSSಾEನಂ ¾ೕೕ Tಯತ?ಾನಸಃ । pಾಂ. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಈವ-ೆೆ ಕೃಷ¥ ವ$YದುC ಮನYÄTಂದ ?ಾಡುವ #ಾFನ. ಇೇ ಮೂಲ ಉೆCೕಶಂದ ¼ ೕಕೃಷ¥ ೕೆಯನು ಇDೊˆE ಉದCವTೆ ಉಪೇಶ ?ಾದCನು Dಾ&' ಸE$ಸಬಹುದು.ೆ½’.ೆ½ೆ /ೋಗzೇಕು.ೕಕವನು. ಬೆಯನು t Iದ . VತH ಮತುH ಮನಸÄನು Tಯಂ.ಾ½ž ಅ|ಗಚ¶. ಆ ಪ pೆೆ ಉತHರ =ೊಡು<ಾಗ #ಾFನದ ಪ pೆ .ಾH[Yದ? ಇದರ ಅಗತF<ೇTತುH? ಇದು . ಕೃಷ¥ ಇೕ ನರಸಮುಾಯ=ೆ> ಸ/ಾಯ<ಾಗುವಂೆ ಸಂಪ*ಣ #ಾFನದ ಪ \ ೕ£ಯನು ವ$Yದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 #ಾನದ ಬೆ ಏ=ೆ ಪ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಮನಸುÄ Dೇರ<ಾ ಾDಾನಂದಸ5ರೂಪಭೂತDಾದ ದಶನ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ.5ಕ$ಗೂ ಸತFದ ಾ$ಯನು ೋ$ಸುವ ಉೆCೕಶಂದ ೕೆಯ ಉಪೇಶ<ಾ†ತು. -. 1ೕವಸ5ರೂಪದ ಕ¡¥Tಂದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇಕು. ಕೃಷ¥ ಯುದ¨ರಂಗದ&' ಅೆಷುB ಸೂ™Å<ಾ ಅಜುನTೆ ಈ zೋಧDೆ ?ಾದCDೋ ನಮೆ .ೆ½ಯ ಸುlವM =ೊಡುಾHDೆ.ಾ½ಮ|ಗಚ¶. ಆಗ ತು$rಾವ. ಸವ . #ಾFನಂಾೆನ ಭಗವಂತನನು ಗ Iಸ8ಾರದು.

ನೆ ಇದC-ೆ ಅದ$ಂದ ೇಹ ùೕಷvೆ ಇಲ'<ಾ ೇಹ ಕುYಯುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಒಂದು 1ೕವ ತನ ./ೇ ಅಜುನ. TೆCೇಗೂ ಇಲ'. ಈ ಾನಲ'ೆ =ೇವಲ rಾಂ.ೕರ . DಾತFಶತಸುH ¾ೕೋSYH ನ ಾತFಂತಮನಶತಃ । ನ ಾ. ಭಗವಂತನ .ನುವ ಅJಾFಸ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 204 . ಆನಂದದ ದಶನ ಇDೊಂಲ'. rಾ<ಾಗಲೂ ಸ$rಾ . ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಅ. ಭಗವಂತನ . ಅೇ $ೕ.ƒ ಸಾ>ರದ&' ಒಾHಯ ?ಾ ಬಸುವMದು ತಪM‚. ಅ. DಾವM /ೇೆ ಅJಾFಸ ?ಾ=ೊಂRೆ¤ೕ /ಾೆ ನಮE ಮನಸುÄ.ನದವTಗೂ ಇಲ'. ಆ/ಾರದ ೊೆೆ ನಮE TೆC ?ಾಡುವ ಅJಾFಸ Tಯತ<ಾರzೇಕು.rಾದ ಆ/ಾರ .ಾರ ಬಂಧದ&' YಲುಕುವMಲ'.ಾ‡ಾಾ>ರ. .ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುವMದು ಈ ೇಹದ ಮೂಲಕ<ೇ. ಇದ\>ಂತ „8ಾದ ಅ$ವM. ನಮE ಅಧFಯನ=ೆ>. ಆದC$ಂದ ಮನನ¼ೕಲ /ೊೆBzಾಕDಾರzಾರದು. ಅಶತಃ ತು ¾ೕಗಃ ಅYH ನ ಚ ಅತFಂತž ಅನಶತಃ । ನ ಚ ಅ. ಏ=ಾದ¼ ಉಪ<ಾಸರ&. ಆದC$ಂದ DಾವM Tಯತ<ಾದ ಆ/ಾರವನು Tಯತ =ಾಲದ&' .TೆC ಒ˜ೆoಯದಲ'. ಅೇ $ೕ. Tಯತ<ಾದ ಆ/ಾರ TೆC ನಮE ಆ-ೋಗFಕೂ> ಪ*ರಕ /ಾಗು #ಾFನ=ೆ> ಅತFಗತF.ಸ5ಪ¼ೕಲಸF ಾಗ ೋ Dೈವ ಾಜುನ ॥೧೬॥ ನ ಅ. ಈ 1ೕವನಕ ಮ =ೇವಲ #ಾFನ=ೆ> ಆ-ೋಗF 1ೕವನ=ೆ> ಇದಕ>ನುಗುಣ<ಾ ?ಾತ ಪ*ರಕವಲ'. ಅ. ಇDಾFವMೇ ಅನುwಾ»ನರ&.rಾ . ಸ5ಪ ¼ೕಲಸF ಾಗ ತಃ ನ ಏವ ಚ ಅಜುನ.¾ಂದು ಅನುwಾ»ನವನು pಾಸº=ಾರರು DಾFಸ ?ಾಾC-ೆ.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಪRೆಯಬಹುಾದ ಅತFಂತ ಮಹತHರ<ಾದ ಆನಂದದ ಪ-ಾ=ಾwೆ»ಭಗವಂತನ .ನುವವTೆ #ಾFನ . /ೊೆBೆ /ೆಚುk ಆ/ಾರ /ೋಾಗ ಮನಸುÄ T. ಈ $ೕ. ನಮE ಪ . ಸ?ಾ|ಯನು ಅJಾFಸ ?ಾಡುವವರ 1ೕವನಕ ಮ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ. /ೊೆBzಾಕTೆ #ಾFನ¾ೕಗ . TೆCೆಟB-ೆ ಖಂತ #ಾFನ . ಆತ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆY fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ಅದನು #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾ Qಾ&ಸzೇಕು. ಆದ-ೆ ಇಂದು ನಮೆ ಈ ಎಚkರಲ'. ಕ<ಾ Qಾ&ಸುವ rಾವ ಅನುwಾ»ನವ* ನಮEನು ಎತHರ=ೆ> =ೊಂRೊಯF8ಾರದು.ಾಧFಲ'.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾದವನು ಮುಂೆಂದೂ ಈ ಸಂ.ೆHೕಜ<ಾಗುತHೆ.ೇವDೆ ಒ˜ೆoಯದಲ'.ಾಧFಲ'. ತುಂzಾ ತೂಕಸುವವTಗೂ ಇಲ'.ಾಧFಲ'. ಎಂದೂ ಅ. ನಮE ಈ ¼ಸುH ಬಹಳ ಮುಖF.

<ೇಾ#ಾFಯನ ?ಾಡುವವರು ಇಂತಹ ಮನಸÄನು =ೆಸುವ ಆ/ಾರವನು . ಸುಖ-ದುಃಖ. ?ಾಡzೇ=ಾದ =ೆಲಸದ&' . ಇದ$ಂದ ಸುಖ ಬಂಾಗ /ಾ-ಾಟಲ'. ಆದ-ೆ ಈ -ಾಮ .ೇಸzಾರದು. ದುಃಖ /ಾ-ತಕ> .ೇವDೆ ಬಹಳ ಮುಖF.ೋಲು-ೆಲುನ ದ5ಂದ5<ೇ 1ೕವನ ಎನುವ ಸಮದೃ°B #ಾFನ¾ೕಗಂದ ಬಂದುtಡುತHೆ.ೇYದ ನ ನಮೆ =ೆಟB ಕನಸು tೕಳLವMದು ಈ ಆ/ಾರ ಮನYÄನ ˆೕ8ೆ ಪ Jಾವ tೕರುತHೆ ಎನುವMದ=ೆ> ಪM-ಾ<ೆ[ಆದ-ೆ <ೈದFರು ಆ-ೋಗF ದೃ°B†ಂದ ಇದನು ಔಷಧ<ಾ .5ಕ ಆ/ಾರ . ಮನYÄೆ -ಾಮ =ೊಡು<ಾಗ rಾವ VಂತDೆ ಕೂಡ ?ಾಡೆ ಸಂಪ*ಣ pಾ ಂ. DಾವM ಈರುlo ಅಥ<ಾ zೆಳLoloಯನು ಅ. ಆಗ ಮನಸುÄ #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾ =ೆಲಸ ?ಾಡುತHೆ. . #ಾFನ¾ೕಗಂದ ಮನಸುÄ ಒಂದು ಹದ=ೆ> ಬರುತHೆ.ನುವMದರ&' rಾವ ೊಂದ-ೆಯೂ ಇಲ'. ಉಾಹರvೆೆ ಈರುlo ಮತುH zೆಳLolo.ಾಧF.ೇವDೆ #ಾFನ=ೆ> ಪ*ರಕ. ಕ ಮಬದ¨<ಾದ ಪ$ಶ ಮ ಮತುH -ಾಮ. ದುಃಖ ಬಂಾಗ Qಾಾಳ=ೆ> ಕುYಯುವMದೂ ಇಲ'. ಇವMಗಳ&' ಔಷ|ೕಯ ಗುಣದCರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮE ಮನYÄನ ˆೕ8ೆ ಪ$vಾಮ tೕರುವ ಆ/ಾರ.5ಕ ùೕಷvೆ =ೊಡುವ ಆ/ಾರವನು ಇ&' ಕೃಷ¥ “ಯು=ಾH/ಾರ” ಎಂದು ಕ-ೆಾCDೆ. Tಯ„ತ<ಾದ /ಾಗು ¾ೕಗF<ಾದ ಆ/ಾರ .ೇವDೆ. ¾ೕಾJಾFಸ ?ಾಡು<ಾಗ ನಮE 1ೕವನಕ ಮ ¼ಸುHಬದ¨<ಾರzೇಕು.ರುಾಟ.ೋ?ಾ$ತನರzಾರದು.ಾ|YದವTೆ #ಾFನ¾ೕಗಂದ ದುಗುಡದೂರ. ನಮE ೇಹದ ùೕಷvೆಯ ೊೆೆ ನಮE ಮನYÄೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಯು=ಾH/ಾರ/ಾರಸF ಯುಕHೇಷBಸF ಕಮಸು । ಯುಕHಸ5QಾವzೋಧಸF ¾ೕೋ ಭವ.Tಸು-.ಯನು =ೊಡzೇಕು. ತಕ>wೆB =ಾಯಕ. ತಕ> =ಾಲದ&' ತಕ>ಷುB TೆC /ಾಗು ಎಚkರ. Iೕೆ pಾYºೕಯ<ಾದ ಶುದ¨<ಾದ ಕ ಮಬದC<ಾದ ಆ/ಾರ . ದುಃಖ/ಾ”.ಾ.ದುಃಖ ರIತ ಆನಂದಮಯ 1ೕವನ .Iೕೆ ಇಾCಗ “¾ೕೋ ಭವ. #ಾFನ=ೆ> ಮನಸÄನು ಅ¡ೊlಸುವ . ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅಧFಯನ=ೆ> fತHfದಲು ಆ-ೋಗF zೇಕು].ಾ.rಾ . ನಮE ಮನYÄೆ DಾವM ಎಷುB zೇ=ೋ ಅಷುB -ಾಮ =ೊಡುವMದು ಬಹಳ ಮುಖF.ೋ?ಾ$ತನ<ಾ ರೂಪMೊಳozಾರದು. “ಯುಕHೇಷBಸF ಕಮಸು” DಾವM ?ಾಡzೇ=ಾದ =ೆಲಸ =ಾಯವನು ಕ ಮಬದ¨<ಾ ಪ ?ಾಣಬದ¨<ಾ Dಾ<ೇ ?ಾಡzೇಕು. ಮನಸುÄ ಹದ<ಾಾಗ /ೊರಪ ಪಂಚದ&' DಾವM ಅನುಭಸುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳL T&ಪH<ಾ Dೋಡಲು ಅJಾFಸ<ಾಗುತHೆ. =ೆಲವM ಆ/ಾರ ನಮE ಮನYÄನ ˆೕ8ೆ =ೆಟB ಪ$vಾಮ tೕರುತHೆ.ೇಸಲು /ೇlದ-ೆ ಆಗ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 205 . ದುಃಖ/ಾ ॥೧೭॥ ಯುಕH ಆ/ಾರ /ಾರಸF ಯುಕH ೇಷBಸF ಕಮಸು । ಯುಕH ಸ5ಪ ಅವzೋಧಸF ¾ೕಗಃ ಭವ. ತಕ>ಂೆ TೆC-ಎಚkರ .

ೋಪ?ಾ ಮಾ । ¾ೕDೋ ಯತVತHಸF ಯುಂಜೋ ¾ೕಗ?ಾತEನಃ ॥೧೯॥ ಯ…ಾ ೕಪಃ T<ಾತಸ½ಃ ನ ಇಂಗೇ .ಷ»ೇ । Tಸ‚ಹಃ ಸವ=ಾˆೕJೊFೕ ಯುಕH ಇತುFಚFೇ ತಾ ॥೧೮॥ ಯಾ Tಯತž VತHž ಆತET ಏವ ಅವ. || ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 206 . Iೕೆ ?ಾಾಗ ಸಾ ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನ ದಶನ<ಾಗುತHೆ. ಎಲ' =ಾಮಗಳ ಆ. ಯ…ಾ ೕùೕ T<ಾತ.ಷ»ೇ । Tಸ‚ಹಃ ಸವ =ಾˆೕಭFಃ ಯುಕHಃ ಇ.ೇವrಾ। ಯತ ಚ ಏವ ಆತEDಾ ಆಾEನž ಪಶF  ಆತET ತುಷF. ಅದು ಚ&ಸುವMಲ'. ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದದ Vಲುˆ ೆ-ೆದು=ೊಂRಾಗ ™ುದ <ಾದ zಾಹF =ಾಮDೆಗಳL ಅlದು/ೋ ಆತ #ಾFನ¾ೕ ಎTY=ೊಳLoಾHDೆ. ಉಚFೇ ತಾ-ಚDಾ ಹದೊಂಡ ಒಳಬೆ ಭಗವಂತನ8ೆ' Dೆ8ೆೊಂRಾಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಯಾ Tಯತಂ VತH?ಾತEDೆFೕ<ಾವ.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮE VತHದ&'ರುವ Iಂನ =ೆಟB DೆನಪMಗಳL ಸಾ ನಮEನು =ಾಡು. ಇ<ೆಲ'ವನೂ ಬೊ. ಆ ಭಗವಂತನನು ಕಂಡˆೕ8ೆ ಇDೇನೂ zೇಕು ಎTಸುವMಲ'.ೇವrಾ । ಯತ ೈ<ಾSತEDಾSSಾEನಂ ಪಶFDಾತET ತುಷF. .ಗಳ8ೆ'ೕ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» <ಾದ ಸಂಗ. ¾ೕಾJಾFಸಂದ ¾ೕಯ ಸುಪHಪ ೆ Tಯಂತ ಣ<ಾಗುತHೆ.HರುತH<ೆ.ೊ½ೕ Dೇಂಗೇ .. rಾವMೋ [ ೕ. ‘ಭಗವಂತನ ಕು$ಾದ ಮನYÄನ ¾ೕಗ(ಆತE¾ೕಗ)’ Tಶkಲ<ಾರುತHೆ.ಾ ಉಪ?ಾ ಮಾ । ¾ೕನಃ ಯತVತHಸF ಯುಂಜತಃ ¾ೕಗ?ಾತEನಃ –ಾl†ಲ'ದ ಾಣದ&'ರುವ ೕಪ ಹಂದುವMಲ' /ೇೆ /ಾೆ ಇದು: ಒಳಬೆಯನು ಹದೊlY ಭಗವಂತನನು DೆDೆಯುವ #ಾFನ¾ೕೆ ಇದು ಉಪ?ಾನ.ೆ ಅlಾಗ ‘#ಾFನ¾ೕ’ ಎTY=ೊಳLoಾHDೆ. ಾl tೕಸದ ಸ½ಳದ&' ಉ$ಯುವ zೆಂ\ಯ ¼Ãೆಯಂೆ ಬೆಯನು ಹದೊlYದ ¾ೕಯ ಮನYÄನ&'.H ¾ೕ ತನ ಅಂತರಂಗದ [ೕಠದ&' =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು ಕೂ$ಸಬಲ'. ॥೨೦॥ ಯತ ಉಪರಮೇ VತHž Tರುದ¨ž ¾ೕಗ . ಯೊ ೕಪರಮೇ VತHಂ Tರುದ¨ಂ ¾ೕಗ. rಾವMೋ ಹೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತ DಾವM ಬಯಸುವ ಸಂಗ.

ಯನು ತಲುಪMವMದು ಅ.H ಯತ ನ ಚ ಏವ ಅಯž Y½ತಃ ಚಲ.ಾದಂದ] ಭಗವಂತನನು =ಾಣುತH ಸಂತಸೊಳLoಾHDೆ. ಇ&' Tಂತವನು ಎಂಥ I$ಯ ದುಗುಡಂದಲೂ ಕಂೆಡುವMಲ'.ಾ?ಾನF<ಾ ತ™ಣ ಈ Y½. ಷಯಗlಂದ zೇಸತುH zೆನು .H ಯತ ನ ೈ<ಾಯಂ Y½ತಶkಲ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಸುಖ?ಾEತFಂ. Tರಂತರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 207 .ಾ || #ಾFನ .ಾಧDೆ†ಂದ tೊಂಡ ಒಳಬೆ ಈ Y½.ೆ ಮನಸುÄ /ೋಗುವMಲ'.ೕಂ ಯž । <ೇ.ಕಂ ಯತHé ಬು¨ ಾ ಹFಮ.ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಉಪರಮೇ VತHž” ಅಂದ-ೆ ಉತjಷB<ಾದ ಆ ಆನಂದದ8ೆ'ೕ ಮನಸುÄ TಂತುtಡುತHೆ. ಇೇ ಎಲ' ದುಗುಡಗlಂದ tಡುಗRೆೊlಸುವ ¾ೕಗ<ೆಂದ$ಯzೇಕು. ಅದ=ೆ> ಬಹಳ ಪ ಯತ zೇಕು.ಶಯ<ಾದ ಆನಂದವನು ಅನುಭಸುಾHDೆ. ಇದನು ಪRೆದ ˆೕ8ೆ ಇDಾವ ಗl=ೆಯೂ ಇದ\>ಂತ „8ೆTಸುವMಲ'. ಇ&' ತDೊಳೆ£ ಬೆ†ಂದ[ಭಗವಂತನ ಹ.ಾಧF.ೕಂ ಯž । <ೇ. ಈ Y½. ತತH¦ತಃ ॥೨೧॥ ಸುಖž ಆತFTHಕž ಯ© ತ© ಬು¨ ಾ ಹFž ಅ. ಆ ಆನಂದದ .ಇ&' ಇಂ ಯಗlಂದ ೊರಕದ.ರುYದವನು ಅವಶF<ಾ ಈ ¾ೕಗದ&' ಪಳಗzೇಕು.ಾ ॥೨೩॥ ತž ಾF© ದುಃಖಸಂ¾ೕಗ ¾ೕಗž ¾ೕಗಸಂತž । ಸಃ Tಶk£ೕನ ¾ೕಕHವFಃ ¾ೕಗಃ ಅTಣ¥ೇತ. . ತತH¦ತಃ || ಯಂ ಲzಾ¨¦ ಾಪರಂ 8ಾಭಂ ಮನFೇ Dಾ|ಕಂ ತತಃ । ಯYE  Y½ೋ ನ ದುಃÃೇನ ಗುರುvಾS[ ಾಲFೇ ॥೨೨॥ ಯž ಲzಾ¨¦ ಚ ಅಪರž 8ಾಭž ಮನFೇ ನ ಅ|ಕž ತತಃ । ಯYE  Y½ತಃ ನ ದುಃÃೇನ ಗುರುvಾ ಅ[ ಾಲFೇ || ತಂ ಾFé ದುಃಖಸಂ¾ೕಗ¾ೕಗಂ ¾ೕಗಸಂತž । ಸ Tಶk£ೕನ ¾ೕಕH¤Fೕ ¾ೕೋTಣ¥ೇತ. ಒಳಬೆಯ&' ಅರಳLವ ಅ.ೆ8ೆ†ಂದ zೇ-ೆrಾಗುವMದು zೇಡ ಎನುವ JಾವDೆ ಬಂದುtಡುತHೆ. /ೊರನ ಪ ಪಂಚದ ಸಂಪಕವನು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆYಾಗ ಏDಾಗುತHೆ ಎಂದ-ೆ.ಯ&' Tಂತವನು ಎಂದೂ ಭಗವಂತTಂದ ಕದಲುವMಲ'.ಯ&' /ೊರಗಣ ಷಯಗಳತH ಹ$ಯದು. ಪ ಯತ ಒಂದು ಜನEದಲ' ಅDೇಕ ಜನEದ ಪ ಯತಲ'ೆ ಒˆEೆ ಈ Y½.

ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಾಗ ಎಂದೂ ಆಗದ ಅಪ*ವ ಆನಂದ<ಾಗುತHೆ.lಯುತHೆ.rಾ ೊ-ೆದುtಡzೇಕು.ೕಕ. ಭಗವé ಅನುಗ ಹ<ಾಾಗ ನಮE ಸ5ರೂಪ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುತHೆ..ಾಧDೆ†ಂದ ?ಾತ ಈ ಆನಂದವನು ಪRೆಯಲು . ಭಗವಂತನ ಬೆ ಭಕHನ ಭ\H /ಾಗು ಭಕHನ ˆೕ8ೆ ಭಗವಂತನ <ಾತÄಲF ಇ<ೆರಡೂ ˆೕಳYಾಗ ‘Tಭಯ’.ಯನು ತಲುಪzೇಕು. ಇಂ ಯಗಳ ಗಡಣವನು ಎ8ೆ'Rೆ†ಂದಲು ಮDೋಬಲಂದ8ೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 208 . ಭಗವಂತನ ಪ*ಣ ಅನುಭವ ಬಂಾತ rಾವ Qಾ ಪಂVಕ ದುಃಖದಲೂ' ಎಂದೂ ಚ&ತDಾಗುವMಲ'. ಸಂಕಲ‚ಪ ಭ<ಾ  =ಾ?ಾಂಸç=ಾH¦ ಸ<ಾನpೇಷತಃ । ಮನ.ಯ&' ಅಂತrಾ„rಾದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವMದು #ಾFನದ&' ಬರುವ ಅನುಭವ.ಾಹಸ=ೆ> =ೈ /ಾಕುಾH-ೆ. DಾವM Tಜ<ಾದ ಆನಂದವನು =ಾಣzೇ=ಾದ-ೆ ಈ ಉತ>ಟ<ಾದ Y½. DಾವM ಭಗವಂತನನು Tಜ<ಾ =ಾಣzೇ=ಾದ-ೆ ಅವನು ನಮEನು [ ೕ.ಾQೇ™ ಎನುವ Tಜ ಆ ಹಂತದ&' .ಾಕು ಎಂದು =ಾ¡Yಾಗ ಅ#ಾFತEದ ಆಳ\>lಯುವ ಪ ಯತ ?ಾಡzೇಕು.ೈ<ೇ ಯಾ ಮಂ TಯಮF ಸಮಂತತಃ ॥೨೪॥ ಶDೈಃ ಶDೈರುಪರˆೕé ಬುಾ¨ã ಧೃ.ೕ ಎತHರದ Y½.ಾಧDೆ†ಂದ VತH ವೃ. 1ೕವನದ ಸುಖವನು ಅನುಭY.ಾಧF. ಸಂಪ*ಣ ತೃ[Hಯನು =ೊಡಬಲ'ದು. ಇದು =ೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ . ಈ ಉತ>ಟ<ಾದ ಆನಂದವನು ಅನುಭYದ ˆೕ8ೆ ಮೆH ˆೕ8ೇರzೇಕು ಅಥ<ಾ =ೆಳlಯzೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ ಇಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ¾ೕಾJಾFಸದ . ಒಳಗ¡¥Tಂದ #ಾFನದ Y½. ಇದು ಬಹಳ ಉತ>ಟ<ಾದ Y½. ಅದು ಎ&'ಯೂ ಹ$ಯದಂೆ ಒಡುÏ/ಾ\ ಅದು ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆTಲು'ವಂೆ ?ಾಡzೇಕು. =ೇವಲ Tರಂತರ .ಗೃIೕತrಾ । ಆತEಸಂಸ½ಂ ಮನಃ ಕೃಾ5 ನ \ಂVದ[ Vಂತ£ೕ© ॥೨೫॥ ಸಂಕಲ‚ ಪ ಭ<ಾ  =ಾ?ಾ  ತF=ಾH¦ ಸ<ಾ  ಅpೇಷತಃ । ಮನ. ಆದ-ೆ /ಾೆ ?ಾದ-ೆ ಎಂದೂ ಯಶಸುÄ Yಗದು. ಇದು ?ಾನವ 1ೕವನದ&' ಪRೆಯಬಹುಾದ ಅ. ನಮೆ ಆತE.Hಯನು T-ೋಧ ?ಾಡzೇಕು. ˆೕ8ೆ /ೇlದ ಾರವನು =ೇl =ೆಲವರು ಭ ˆೊಳಾ ಒˆEೆ ಎಲ'ವನೂ tಟುB ಈ Y½. ಈ Y½.ಯ&' ಮನಸುÄ ಸಂಪ*ಣ ಸHಬ¨<ಾ Dೇರ<ಾ ಆತEಸ5ರೂಪ ತನ ಆತEಸ5ರೂಪದ ಕ¡¥Tಂದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುತHೆ. ಇಂ ಯಗlಂದ Yಗುವ ಆನಂದ . ಈ Y½. ಇಲ'ದC-ೆ ಅQಾಯ.ಸzೇಕು. Qಾ ಪಂVಕ ಸುಖ ..ಯನು ತಲುಪMವ . ಗೃIೕತrಾ । ಆತEಸಂಸ½ž ಮನಃ ಕೃಾ5 ನ \ಂV© ಅ[ Vಂತ£ೕ© –ಬೆಯ&' ಮೂಬರುವ ಎಲ' ಬಯ=ೆಗಳನೂ ಪ*. ಇದು ಅತFಂತ pೆ ೕಷ»<ಾದ ಆನಂದದ ಅನುಭವ. ಅಂದ-ೆ ನಮE ಮನಸÄನು ತRೆIಯzೇಕು.ಾ ಏವ ಇಂ ಯ ಾ ಮž TಯಮF ಸಮಂತತಃ || ಶDೈಃ ಶDೈಃ ಪರˆೕ© ಬುಾ¨ã ಧೃ. ಇ&' ನಮೆ =ಾಣುವMದು ಮನಸುÄ ಕRೆದ ಆ ಭಗವಂತನ ಭವF ರೂಪ.

ನಮE ಎಲ' ಸಮ. ನನದು ಎನುವ ಪ ೆFೕಕ ಸಂಕಲ‚ zೇಡ. ಬಯYದುC YಗುವMಲ'. ಇಂದು ಇ&'ೆ /ೋಗzೇಕು. ಇಂತವರನು JೇArಾಗzೇಕು. ಇಾF <ೇ˜ಾಪAB ನಮE ಮನYÄನ&' DೆABರುತHೆ. ಬಂದುದನುಣು¥. Iೕೆ ಆಾಗ ಅಪಸ5ರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 209 . ಅದ=ಾ> ಏನು ಬರುತHೋ ಅದು ಬರ& ಎಂದು ಬಯಸುವMದನು ಕ&ತು ನಮE ಇತರ ಸಂಕಲ‚ ಕಲ‚ವನು tಟುBtಡzೇಕು. ?ಾಡzೇ=ೋ zೇಡ¤ೕ. ಬಯYದಂೆ ಆಗುವMಲ' ಎಂದ ˆೕ8ೆ ಅನಗತF ಕನYನ ೋಪMರ ಕಟುBವMದರ&' rಾವ ಅಥವ* ಇಲ'. ಇ$Y ಮೆHೕನನೂ Vಂ. ಇದರ IDೆ8ೆಯನು Iಂೆ DಾವM DೋೆCೕ<ೆ.ೊHೕತ ದ&' ಮ#ಾ5ಾಯರು /ೇಳLವಂೆ: ಕುರು ಭುಂ™¦ ಚ ಕಮ Tಜಂ Tಯತಂ ಹ$Qಾದ ನಮ |rಾ ಸತತಂ | ಹ$-ೇವ ಪ-ೋ ಹ$-ೇವ ಗುರುಃ ಹ$-ೇವ ಜಗ© [ತೃ?ಾತೃಗ. ಹ$ಯ ಚರಣದ ಅ$ವM ತಪ‚ರ&. ಮನಸುÄ ಎಂದ-ೆ ಬ$ೕ ಸಂಕಲ‚-ಕಲ‚.ರುಕನ ಕನYನಂೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಸಂಕಲ‚ ಪ ಭ<ಾ  =ಾ?ಾ  ತF=ಾH¦ ಸ<ಾ  ಅpೇಷತಃ” ಎಂದು.‘ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ‚ /ೇೋ /ಾೆ’. ಏDೇDೋ ಕನಸು ಕಟುBವMದು(ಸಂಕಲ‚). ಮನಸÄನು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆೊlಸುವ #ಾನವನು ಮೆH ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$ಸುಾHDೆ.ಸzಾರದು. ಅಳLಕದ <ೇಕ ಪ ೆ†ಂದ ˆಲˆಲDೆ ಬೆಯನು ಷಯಗlಂದ /ೊರlಸzೇಕು. ಅದ$ಂದ <ಾFಕುಲೆ. DಾವM rಾವMೇ ಒಂದು =ೆಲಸವನೂ ?ಾಡುವ fದಲು ಅದನು ?ಾನYಕ<ಾ ?ಾಡುೆHೕ<ೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “fದಲು Tನ ಸಂಕಲ‚ಗಳನು tಟುBtಡು” ಎಂದು. ಈ $ೕ. ಆತನ ಇೆ¶£ೕ ನನ ಇೆ¶rಾಗ&. <ೇದದ&' /ೇಳLವಂೆ ‘ಭಗವಂತನ =ಾಮDೆ£ೕ ನನ =ಾಮDೆrಾಗ&. ಎಷುB /ೆಚುk ಸಂಕಲ‚ ನಮE ಮನYÄೆ ಬರುತHೆ ಅwೆBೕ ಹಾpೆ /ೆಾkಗುತHೆ. ?ಾದ-ೆ ಯಶY5 ಆೕೋ ಇಲ'¤ೕ (ಕಲ‚) ಎಂದು ¾ೕVಸುತH ಅದ$ಂದ ೊಂದಲ=ೊ>ಳಾಗುವMದು-ಇದ$ಂಾೆೆ ಮನಸುÄ /ೋಗುವMೇ ಇಲ'. ಾ5ದಶ . ‘Iೕೆ ?ಾಡzೇಕು ಅದ$ಂದ Iೕೇ ಆಗzೇಕು ಎನುವ ಆ.ೆFಗಳ ಮೂಲ ನಮE ಸಂಕಲ‚ಗಳL.ೕ?ಾನ. ಬಯಸೆ ಬದು\ಲ'. ಅದನು ಈRೇ$Y=ೊಳLoವMದ=ೆ> .ಾ=ಾರೊlಸುವ ಪ ಯತ.೧ || Tನ Qಾ&ನ ಕಮ ?ಾಡು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 Iತದ&'ಡzೇಕು. Iೕೆ . ಭಗವಂತನ&'$ಸzೇಕು.ಗೂಡ&’.ಾರ ಸಂಕಲ‚ಗಳL. ಅದ$ಂದ ನನ =ಾಮDೆ ಭಗವಂತನ =ಾಮDೆೆ ಶು .ಾ-ಾರು ಸಂಕಲ‚ ಮತುH =ಾಮDೆಯನು ಮನYÄನ&' ತುಂಬುಾH /ೋದ-ೆ ಮನYÄೆ ಅದ$ಂಾೆೆ ¾ೕVಸಲು ಅವ=ಾಶ<ೇ ಇಲ'<ಾಗುತHೆ. ಅ&' ಇಂತಹದCನು ಪRೆಯzೇಕು. ಸಂಕಲ‚ಗಳL ಎಂದ-ೆ ಮನYÄನ&' ಏDೇನು ?ಾಡzೇಕು ಎನುವ . . ಈ ಸಂಕಲ‚ಗಳL . ನಂತರ ಏನನೂ ¾ೕVಸಲು ಆಗುವMಲ'! ಬಯಸುವMದು ಮನYÄನ ಸಹಜ ಗುಣ. ನಮE ಸಂಕಲ‚ =ೇವಲ ಒಂೇ ಒಂದು.ಾರ ಬಯ=ೆಗಳL.ಇದು ಯಶY5ನ ಸೂತ . ಬದುಕು ಎಂದ-ೆ DಾವM ನಮE ಮನYÄನ&' ಕ&‚Y=ೊಂಡ ಬದು\ನ ರೂಪM-ೇwೆಯನು zಾಹF ಪ ಪಂಚದ&' .ಃ || ೩.ೆಗಳL’.

HದCರು. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸ<ಾ  ಅpೇಷತಃ” ಎಂದು. ಮನಶkಂಚಲಮY½ರž । ತತಸHೋ TಯˆFೖತಾತEDೆFೕವ ವಶಂ ನ£ೕ© ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೨೬॥ Page 210 . ಮನಸುÄ fದಲು ನಮE ಸ5ರೂಪವನು ಗುರು. ಇಲ'ದCನು zೇಕು ಎಂದು ಬಯY =ೊರಗzೇಡ” ಎಂದು. ಗು$ ಮುಟುBವ ತನಕ Dಾನು ಚ&ತDಾಗ8ಾ-ೆ ಎನುವ ಬು¨(conviction). ಾ$ /ೆVkಸುವMದೂ ಮನಸುÄ. /ೇಳLಾH ಇದC-ೆ ಅದು =ೊDೆೆ ಅದನು ಒ[‚=ೊಳLoತHೆ. ಸಂಕಲ‚ ಎ&' ಹುಟುBತHೋ ಅ8ೆ'ೕ ಅದನು ತRೆಯzೇಕು. ?ಾದ-ೆ ಅದು Tನೆ YಗುವMಲ'.ಾದ<ೆಂದು Y5ೕಕ$ಸು. ಸಂೋಷ<ಾ ಅದನು Jೋಸು-ಅನುಭಸು. DಾವM ನಮE ಹುಚುk ಸಂಕಲ‚ವನು tಡzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು ನಮE ಇಂ ಯ ಸಮುಾಯವನು Iತದ&'ಟುB=ೊಳozೇಕು.ಾಧಕನನು ಾ$ ತ[‚ಸುವMದೂ ಮನಸುÄ. ಮನYÄೆ Tರಂತರ /ೇl (Auto Suggestion) ಅದನು ಪಳಸzೇಕು.Eಕ ಸಂ. ಅದನು ಬಹಳ T#ಾನ<ಾ . ಮನYÄನ ಗುಣ<ೆಂದ-ೆ ಅದನು DಾವM ಒಂದು ಕRೆ Tಬಂಧ ?ಾಾಗ ಅದು ಇDೊಂದು ಕRೆ ಾ$ ನುಣುV=ೊಳLoತHೆ. DಾವM ನಮE&' ಒ˜ೆoಯ ಸಂ. ಸಂಕಲ‚ ಹುಟುBವMೇ ಮನYÄTಂದ! DಾವM ನಮE ಮನYÄೆ Tರಂತರ ಈ $ೕ. ಇದ=ಾ> Iಂೆ Vಕ> ಮಕ>lೆ ಅDೇಕ ಅ#ಾF. ಎಲ' ಸಂಕಲ‚ವನು ಾFಗ ?ಾ ಭಗವಂತ ಒದY=ೊABದCನು ಭಗವé ಪ . ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಮನಸÄನು ಒˆEೆ .ೕತ ಭಗವಂತನತH ಮನಸÄನು ಅ¡ೊlಸzೇಕು. /ೇಳzೇಕು: “Tೕನು ಹುಚುk ಸಂಕಲ‚ ?ಾಡzೇಡ. ಅಂದ-ೆ TDೆ8ಾ' ಸಂಕಲ‚ವನು ಪ*ಣ<ಾ tಡು ಎಂದು. Iೕೆ ತಕವನು „ೕ$ ತ=ಾ.ರುಸಲು ಬರುವMಲ'. ˆಲ'-ˆಲ'Dೆ ಆ ಉತjಷB ಆನಂದ=ೆ> ಮನಸÄನು . ‘Tೕನು(ಭಗವಂತ) ಏನು ಬಯYೆ¾ೕ ಅೇ ನನ ಸಂಕಲ‚’-ಇದು ಒಬx ¾ೕ #ಾFನದ&' ೊಡY=ೊಳozೇ=ಾದ ಏ=ೈಕ ಸಂಕಲ‚. ಇದ=ಾ> “Tನ pೆ'ೕಷಕ ಬು¨ಯನು ಬಳಸು” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ರುಸzೇಕು. ನಮE ಬಯ=ೆ ಭಗವಂತನ ಇೆ¶ೆ ಅನುರಣನ<ಾಾಗ(State of Resonance) zಾlನ ಸಂೕತದ&' ?ಾಧುಯ T?ಾಣ<ಾಗುತHೆ. ಒˆE Dೆ8ೆ Tಂತ ಮನಸÄನು zೇ-ೆ rಾವMೇ Vಂೆೆ ಒಡÏೆ ಅದನು ಅ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆೊlಸzೇಕು. . ಏನು /ೇlದರೂ ಅದರ ಯ…ಾಥ ಗ ಹಣ<ಾಗುತHೆ. ಭಗವಂತನ ಇೆkೆ ರುದ¨<ಾದ ಒಂದೂ ಸಂಕಲ‚ ನಮE&'ರzಾರದು.Y ಅ&' Dೆ8ೆTಂತು ಆ ನಂತರ ಸ5ರೂಪದ&'ರುವ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ Tಲ'zೇಕು. Vಕ> ವಯYÄನ&' ಮನಸುÄ ಹY ಮ¡¥ನಂೆ.ಾ>ರವನು ರೂÛY=ೊಳozೇಕು.ಾ>ರವನು /ೇl=ೊಡು. ಧೃ. ಇದ=ೆ> ಛಲ zೇಕು #ೈಯ zೇಕು.ರುಸzೇಕು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 /ೊರಡುವMಲ'. ಯೋ ಯೋ Tಶkರ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಮನಸÄನು ಾರಲು tಡzೇಡ.ಆದC$ಂದ ಈ ಹುಚುk ಸಂಕಲ‚ಗಳನು tಡು” ಎಂದು. ನಂತರ Yಗ&ಲ' ಎಂದು ಚಡಪಸzೇ=ಾಗುತHೆ. ಈ $ೕ. ಆದC$ಂದ ಮನYÄೆ Tರಂತರ ಈ $ೕ.(courage) ಬಹಳ ಮುಖF.

ಒˆE ನಮE ಮನಸುÄ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ Tಂ. ಮನಸುÄ .lrಾದವನನು.ಾ|Yದ ವF\H ಎಂತಹ ಸT<ೇಶದಲೂ' ಉೆ5ೕಗ=ೊ>ಳಾಗುವMಲ'. ಇದು ?ಾನವ ತನ 1ೕವ?ಾನದ&' ಪRೆಯಬಹುಾದ ಪರ?ಾನಂದದ Y½. ಇದು Tಜ<ಾದ ಮ. ಇದನು .ಯ&' .ಾ|ಸೆ zಾಹF ಮ ?ಾಡುವMದ$ಂದ rಾವ ಉಪ¾ೕಗವ* ಇಲ'. ಈ =ಾರಣಂದ ಅದು ಎ8ೆ'Rೆ ಹ$ಯು.HರುತHೆ. ಇದ=ೆ> Tರಂತರ ಪ ಯತ ಅಗತF. ಮನYÄನ ಸ5ಚkೆಯನು . ಈ Y½. pಾಂತರಜಸž ಬ ಹEಭೂತž ಅಕಲEಷž –ಷಯಗಳತH ಹ$ಯೆ /ಾrಾದ ಬೆಯವನನು.. ಅದು ಎ&' ಎ&' ಾರುತHೋ ಅ&' ಅ&' ಭಗವಂತDೆಂಬ ಒಡುÏ /ಾ\ ಅದನು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆTಲು'ವಂೆ ?ಾಡzೇಕು.Iೕೆ =ೊ˜ೆಯlದು ಸಾ ಭಗವಂತನನು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 211 . ಪ pಾಂತಮನಸಂ /ೆFೕನಂ ¾ೕನಂ ಸುಖಮುತHಮž । ಉQೈ.ಾಧFೆ ಇಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಯತಃ ಯತಃ Tಶkರ.ಯ&' DಾವM ಸ5ಚk<ಾಗುೆHೕ<ೆ. ಮನಃ ಚಂಚಲž ಅY½ರž । ತತಃ ತತಃ TಯಮF ಏತ© ಆತET ಏವ ವಶž ನ£ೕ© –ಗABೊಳoೆ ಎೆHತH ಸ$ಯುವ ಬೆ rಾ<ೆRೆ£ಲ' ಹ$†ತು ಆrಾ ಕRೆ†ಂದ ಮೆH /ೊರlY ಭಗವಂತನ8ೆ' Tಲು'ವಂೆ Iತ=ೆ> ತರzೇಕು. ಭಗವಂತನ8ೆ' Dೆ8ೆTಂತ ಇಂಥ ¾ೕಯನು ಸುಖದ ಸು ನು ಬರುತHೆ. 1ೕವನದ&' DಾವM ಅನುಭಸzೇ=ಾದ Tಜ<ಾದ pೆ ೕಷ» ಸುಖ ಏನು ಎನುವMದು ಈ Y½.ೆಂದ-ೆ ೊಂದಲದ ಗೂRಾದ ಮನಸುÄ ಪ pಾಂತ<ಾಗುತHೆ. ನಮE ಮನಸುÄ ಬಹಳ ಚಂಚಲ. ರೋಗುಣದ tYಯlದು . ಶುದ¨<ಾದ ಮನYÄೆ rಾವMದೂ ˆೖ&ೆ ಅಲ'! ಮನಸುÄ ಮrಾದ-ೆ ಅವನು ˆೖ&ೆrಾಗುವ . ಯುಂಜ  ಏವಂ ಸಾಾEನಂ ¾ೕೕ ಗತಕಲEಷಃ । ಸುÃೇನ ಬ ಹEಸಂಸ‚ಶಮತFಂತಂ ಸುಖಮಶುೇ ॥೨೮॥ ಯುಂಜ  ಏವž ಸಾ ಆಾEನž ¾ೕೕ ಗತ ಕಲEಷಃ । ಸುÃೇನ ಬ ಹEಸಂಸ‚ಶž ಅತFಂತž ಸುಖž ಅಶುೇ -. pಾಂತರಜಸಂ ಬ ಹEಭೂತಮಕಲEಷž ॥೨೭॥ ಪ pಾಂತ ಮನಸž I ಎನž ¾ೕನž ಸುಖž ಉತHಮž । ಉQೈ.ಾ?ಾನF<ಾ ಬಯಸುವ -ಾಜಸ ಸುಖದ&' ಇರುವ T-ಾpೆ ಇ&' ಎಂದೂ ಇರದು.lಯುತHೆ.

fದಲDೆಯಾ ಯುಂಜ ” /ಾಗು ಎರಡDೆಯಾ “ಆಾEನಂ ಯುಂಜ  ಸ  “ಗತಕಲEಷ ಸ  ಆಾEನಂ ಗತಕಲEಷಃ”. ಏನು /ಾೆಂದ-ೆ? ಎಲ' =ಾಲದಲೂ' ಎಲ' ೇಶದಲೂ' ತುಂtರುವ ಬೃಹಾHದದುC ಬ ಹE. ೇವರು ಎಂದ-ೆ ಎ8ೊ'ೕ ಸತF8ೋಕಂಾೆನ <ೈಕುಂಠದ&'ನ ಅಂತಃಪMರದ =ೋvೆಯ&' ಕುlತ ಒಬx ವF\H ಎಂದು ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡುವMದಲ'. ೇಶತಃ. ಎಲ' ಕRೆ <ಾF[Yರುವ ಸವ ಗುಣಪ*ಣDಾ =ಾಲತಃ. DಾವM ಭಗವಂತನನು ಬ ಹE ಎನುೆHೕ<ೆ. ಎ8ೆ'Rೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಏಕರೂಪDೆಂದು =ಾಣುಾHDೆ. ಬದ8ಾ ಸಾ ಭಗವಂತನ ಗುಂನ&'ರುವMದು. #ಾFನ ಪ \ £ಯನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಭಗವಂತನ&' ಎಂತಹ ಗುಣದ ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಗುಣತಃ. ಇದರಥ ನದ ಇಪಾಲು> ಗಂೆ #ಾFನದ8ೆ'ೕ ಇರzೇಕು ಎಂದಲ'.ಯ8ೆ'ೕ Dೆ8ೆೊಳozೇಕು. ಭಗವé ಅನುಭೂ.ಾಧಕ ಎಲ' 1ೕಗಳಲು' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುಾHDೆ ಮತುH ಎಲ' 1ೕಗಳನು ಭಗವಂತನ&' =ಾಣುಾHDೆ. ನಂತರ ಭಗವಂತನನು #ಾFನ ?ಾಡುಾH ಗತಕಲEಷ-ಾಗzೇಕು. ಸವಭೂತಸ½?ಾಾEನಂ ಸವಭೂಾT ಾSತET । ಈ™ೇ ¾ೕಗಯು=ಾHಾE ಸವತ ಸಮದಶನಃ ॥೨೯॥ ಸವ ಭೂತ ಸ½ž ಆಾEನž ಸವ ಭೂಾT ಚ ಆತET । ಈ™ೇ ¾ೕಗ ಯುಕH ಆಾE ಸವತ ಸಮದಶನಃ –#ಾFನ¾ೕಗ=ೆ> ಬೆ ಸಜುÎೊಂಡ . ಅದ=ಾ> ಸಾ ಭಗವé ಅನುಭೂ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಯುಂಜ  ಏವಂ ಸಾಾEನಂ ¾ೕೕ ಗತಕಲEಷಃ” ಎಂದು. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸವಭೂತಸ½?ಾಾEನಂ” ಎಂದು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 #ಾFTಸುವ . ೇವರು ಎನುವ ಕಲ‚Dೆ Iಂರುವ Tಜ<ಾದ ಅನುಸಂ#ಾನ /ೇರzೇಕು ಎನುವMದನು ಇ&' ಕೃಷ¥ ವ$ಸುಾHDೆ. ಕೃಷ¥ನ ಈ ನುಯನು ಎರಡು ರೂಪದ&' =ಾಣಬಹುದು. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಂದ =ೆಳlದ ತ™ಣ ಾಮಸ ಆ<ೇಶ ನಮE ಮನಸÄನು =ೆಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನ #ಾFನ=ೊ>ಸ>ರ ಮನಸÄನು ಸ5ಚ¶ೊlY ಒˆE ಭಗವಂತನನು =ಾಣಬಹುದು. ಪರ?ಾತE ಎನುೆHೕ<ೆ. Iೕೆ ಭಗವದೆ ಗABೊಂRಾಗ . ಆಾಗ ಆಗುವ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದವನು ಇDೊಂದು $ೕ.ಾಧಕ ಅDಾrಾಸ<ಾ ಭಗವಂತನನು Dೇರ<ಾ =ಾಣುವ ಅತFಂತ ಸುÃಾನುಭವವನು ಪRೆಯಾHDೆ. DಾವM fದಲು ಗತಕಲEಶ<ಾದ ಮನYÄTಂದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇಕು. IೕಾCಗ ಮನಸುÄ Tರಂತರ ಸ5ಚ¶<ಾರುತHೆ. ಶ\Hತಃ ಅನಂತ<ಾರುವವ ಪರ?ಾತE.ಯ&' ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. ಅಂದ-ೆ ಸಮಸH 1ೕವಾತೊಳೆ ಅಂತrಾ„rಾ tಂಬರೂ[ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 212 .ಾಧಕನು /ಾrಾ ಭಗವದನುಭವದ ಪರಮ ಸುಖವನು ಉಣು¥ಾHDೆ.

æಯ ಭಕHTಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 213 . ಈ =ಾರಣಂದ ನಮE&'ನ ಈ ಎಚkರಂದ rಾವತೂH 1ೕವನದ&' ಬೆಹ$ಯದಂತಹ ಸಮ. ಎ8ಾ' ಗ ಂಥದ ಾತ‚ಯ ಒಂೆ. ಸವತ ಸವž ಚ ಮ† ಪಶF. ‘Dಾನು ಆತನ ¾ೕಗ‡ೇಮವನು Dೋ=ೊಳLoೆHೕDೆ’ ಎನುವ ಎಚkರ ಸಾ ಆತನ&'ರುತHೆ” ಎಂದು.Hರುವ ಅನುಭವ<ಾಗುತHೆ. . । ತ. ಅವನೂ ನನೆ ಎರ<ಾಗ8ಾರ. ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “rಾರು Iೕೆ ನನನು ಎಲ'ರ&'ಯೂ ಮತುH ಎಲ'ರನು ನನ&' =ಾಣುಾHDೋ ಅವTೆ DಾDೆಂದೂ ಇಲ'<ಾಗುವMಲ'.ಾಧಕ ಆತನನು “ಸವತ ಸಮದಶನಃ”. ಆತನ ಆ<ೇಶ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಭಗವಂತTಾCDೆ. ಅದರ&' ವFಾFಸಲ'. –rಾರು ನನನು ಎ8ೆ'Rೆ =ಾಣುಾHDೆ ಮತುH ಎಲ'ವನು ನನ&' =ಾಣುಾHDೆ ಅವTೆ Dಾನು ಎರ<ಾಗ8ಾ-ೆ.\ ೕ£ಗlೆ. ರೂಪ ಎಲ'ವ* ಅಖಂಡ. TಂದDೆಗlೆ. ಇದು DಾವM ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು<ಾಗ . ಭಕHTೆ ಎಂದೂ ಬರುವMಲ'. Aೕ=ೆ-Aಪ‚¡ಗlೆ. =ೆಟB ¾ೕಚDೆ ದೂರ<ಾಗುತHೆ. ‘ನನನು =ಾQಾಡುವವTಾCDೆ ಅವನು ನನ ¾ೕಗ-‡ೇಮವನು Dೋ=ೊಳLoಾHDೆ. ಪ -ಾಬ¨ಕಮಂದ ಬಂದರೂ ಕೂRಾ =ಾಣದ =ೈ ನಮEನು =ೈ Iದು ನRೆಸು. ಅಪ<ಾದಗlೆ.ೆF ನಮೆ ಬರುವMಲ'. ಭಗವಂತ =ೈtಟB ಎನುವ Y½. ಎಲ'ವMದರ ಒಳಗೂ /ೊರಗೂ ತುಂtರುವ ಆತ ಏಕರೂಪDಾಾCDೆ.ಾFಹಂ ನ ಪ ಣpಾF„ ಸ ಚ ˆೕ ನ ಪ ಣಶF. zೈಬû ನ&' rಾ-ಾದರೂ ೇವರ ಬೆ /ೇಳLವವರು ಏನು /ೇಳLಾH-ೆ ಎನುವ&' Iೕೆ /ೇlಾC-ೆ “ If they say ‘the Kingdom is in the sky’ then the birds will precede you. ಒಬx #ಾFನ¾ೕಗದ&'ರುವ . Iೕೆ ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತrಾ„ ಮತುH ಸವಗತ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ ನಮE TತF ಉQಾಸDೆಯ&'ರzೇಕು. DಾDೇ=ೆ /ೆದರzೇಕು’ ಎನುವ ೈಯ ಬರುತHೆ.ಾ?ಾ1ಕ ಪ . ‘ೇವರು ಎಂದೂ ನಮEನು tಟುB /ಾಕುವMಲ'’ ಎನುವ ಎಚkರ ನಮE&' ಸಾ ಾಗೃತ<ಾರುತHೆ. ಇದರ ಪ*ಣ ಅಥ: ‘ಭಗವಂತ ನಮE ಒಳಗೂ /ೊರಗೂ ತುಂtಾCDೆ’ ಎಂದು. । ತಸF ಅಹž ನ ಪ ಣpಾF„ ಸಃ ಚ ˆೕ ನ ಪ ಣಶF. ಸT#ಾನ.ಾಧಕ ಭಗವಂತನ ಸವಗತತ5ವನು =ಾಣುವ ಬೆ†ದು. ಅೇ $ೕ.. rಾವMದಕೂ> ಚ&ತDಾಗುವMಲ'. ಸವತ ಸವಂ ಚ ಮ† ಪಶF. ಭಗವಂತನ ಅವಾರ. Rather ‘the Kingdom is inside of you and It is outside of you’. ಸಾ ಆತನ ¾ೕಗ ‡ೇಮದ /ೊvೆ ನನದು. Iೕೆ ಭಗವಂತನ ಅDೊFೕನF ಸಂಬಂಧ. ಅwೆBೕ ಅಲ' “ಸವ ಭೂಾT ಚ ಆತET” ಅಂದ-ೆ ಸಮಸH 1ೕವಗಳ{ ಭಗವಂತನ&'<ೆ. Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಭಗವಂತ DಾವM ಆತನನು /ೇೆ DೋಡುೆH¤ೕ /ಾೆ. ಗುಣ. if they say to you ‘It is in the sea’ then the fish will precede you.ಅಂದ-ೆ ಏಕರೂಪದ&' =ಾಣುಾHDೆ. ಭಗವಂತ ಎ8ಾ' 1ೕವದಲೂ' ತುಂtದCರೂ ಕೂRಾ ಒಬx . ಕೃ. ॥೩೦॥ ಯಃ ?ಾž ಪಶF.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಮುಖF<ಾದ ಅಂಶ. ¾ೕ ?ಾಂ ಪಶF. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ತನ ಆ.

ನನಂೆ£ೕ ಅವರು ದುಃಖವನು ಇಷBಪಡುವMಲ' ಎನುವ ಎಚkರಂದ .ಾಧಕ. ಅಪ-ೋ™ ಾನ ಪRೆದವ ಭಗವಂತTಂದ ಎಂದೂ ದೂರ ಸ$ಯುವMಲ'. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಸವಗತDಾದ ಭಗವಂತ ಎಲ' ಕRೆ ಏಕರೂಪ<ಾಾCDೆ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ ಮತುH Tರಂತರ ಭ\H ಇರುವ .ಾಧಕ ವFವಹ$ಸುಾHDೆ.ೇರುವMದು T¼kತ” ಎಂದು. ¾ೕSಜುನ । ಸುಖಂ <ಾ ಯ <ಾ ದುಃಖಂ ಸ ¾ೕೕ ಪರfೕ ಮತಃ ॥೩೨॥ ಆತEಔಪˆFೕನ ಸವತ ಸಮž ಪಶF. ನಮೆ rಾವMದು ದುಃಖ<ಾಗುತHೋ ಅದು ಇDೊಬx$ಗೂ ದುಃಖವನು =ೊಡುತHೆ ಎನುವ ಸತFವನು ಆತ ಅ$. ಎಲ'ರ zೇಕುzೇಡಗಳನು ತನ /ಾೆ£ೕ ಸ?ಾನೆ†ಂದ =ಾಣುವವನು.lದು ಪ*1ಸುವವನು rಾವ Y½. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 214 . ಎಲ'$ಗೂ ಸುಖ-ದುಃಖಗl<ೆ.†ಂದ . ದುಃಖರ&. ಯಃ ಅಜುನ । ಸುಖž <ಾ ಯ <ಾ ದುಃಖž ಸಃ ¾ೕೕ ಪರಮಃ ಮತಃ –ಸುಖರ&.ಾಧಕ. rಾರು ಇDೊಬxರ ಸಂೋಷವನು. ಸಮದಶನ zೆ˜ೆY=ೊಳLoಾHDೆ ಎನುವMದನು ವ$YಾCDೆ. ¾ೕಗಳ&' pೆ ೕಷ»Dಾದವನು ತನಂೆ£ೕ ಇDೊಬxರು ಎಂದು .ಾಧಕ rಾವ $ೕ.lರುಾHDೆ. ಭಗವದäಕH-ೊಂೆ ಒಬx .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ದೂರ<ಾಗುವMಲ'.ೆÄಂದು .ಾಧಕ ಎನುವMದು .lದು ಖು° ಪಡುಾHDೋ. ಸವಭೂತY½ತಂ ¾ೕ ?ಾಂ ಭಜೆFೕಕತ5?ಾY½ತಃ । ಸವ…ಾ ವತ?ಾDೋS[ ಸ ¾ೕೕ ಮ† ವತೇ ॥೩೧॥ ಸವಭೂತY½ತಂ ಯಃ ?ಾž ಭಜ. ಬಹಳ ೊಡÏ . ಆೌEಪˆFೕನ ಸವತ ಸಮಂ ಪಶF. ಆತ /ೇೇ ಇರ&.ರುಾHDೆ. ಇದ=ಾ> ಭಗವಂತನನು ‘ಭಕHಪ-ಾ|ೕನ’ ಎನುವMದು.ಾ.5ಕ-ೊಂೆ. ಓ ಅಜುನ. ಅವನು ನನನು . rಾರು ಇDೊಬxರ Dೋವನು ತನ DೋನwೆBೕ DೋTಂದ =ಾಣುಾHDೋ.ಯಶಸÄನು ತನ ಯಶ. ಕೃಷ¥ ನಮೆ ಸಮದೃ°B ಬೆ Iಂೆ ಕೂRಾ /ೇlದC.ಯ&'ದCರೂ ನನ&' ಇರುಾHDೆ. ಆತ fೕ™ವನು ಪRೆದು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆಸುಾHDೆ. ಏಕತ5ž ಆY½ತಃ । ಸವ…ಾ ವತ?ಾನಃ ಅ[ ಸಃ ¾ೕೕ ಮ† ವತೇ-ಎ8ಾ' 1ೕಗಳ&'ರುವ ನನನು ಏಕ$ೕ.ೕ?ಾನ. ಇ&' ಮುಖF<ಾ . ಈ ಕು$ತು ಇನಷುB ವರ<ಾ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$YಾCDೆ.ಅವನು ಬಹಳ ೊಡÏ ¾ೕಗ .

ಇದು Tಜ<ಾಗಲೂ . ಚಂಚಲಂ I ಮನಃ ಕೃಷ¥ ಪ ?ಾƒ ಬಲವé ದೃಢž । ತ. ಕೃಷ¥ನ ಈ ವರvೆಯ&' ಎಲ'$ಗೂ =ಾಣುವ ಒಂೇ ಒಂದು ಸ<ೇ .ಾFಹಂ Tಗ ಹಂ ಮDೆFೕ <ಾ¾ೕ$ವ ಸುದುಷ>ರž ॥೩೪॥ ಚಂಚಲಂ I ಮನಃ ಕೃಷ¥ ಪ ?ಾ ಬಲ ವ© ದೃಢž । ತಸF ಅಹž Tಗ ಹž ಮDೆFೕ <ಾ¾ೕಃ ಇವ ಸು ದುಷ>ರž –ಕೃಷ¥.ಯನು DಾವM ಅಳವY=ೊಳoಲು /ೇೆ .ಂ Y½-ಾž ॥೩೩॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ =ೇlದನು: ಯಃ ಅಯž ¾ೕಗಃ ತ5rಾ ù ೕಕHಃ .ಮಧುಸೂದನ. ಬಲpಾ&. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಇ&'ಯವ-ೆೆ #ಾFನದ ಬೆ ಕೃಷ¥ . Y ಸಮದೃ°B zೆ˜ೆY=ೊಳLoವMದು’.ಾ. ಇಂತಹ ಮನಸÄನು Iತದ&'ಟುB Tೕನು /ೇlದ Y½ರ<ಾದ ಈ #ಾFನ¾ೕಗವನು .5ಕ$ೆ ಆನಂದವನು =ೊಡುವ ‘ಓ ಮಧುಸೂದನ’ ಎಂದು ಅಜುನ ¼ ೕಕೃಷ¥ನನು ಸಂzೋ|Y /ೇಳLಾHDೆ: “Tೕನು ಸಂಗ ಹ<ಾ /ೇlದ ಈ #ಾFನ ಪದ¨.ಾFಹಂ ನ ಪpಾF„ ಚಂಚಲಾ5© Y½.ಾˆFೕನ ಮಧುಸೂದನ । ಏತಸF ಅಹž ನ ಪpಾF„ ಚಂಚಲಾ5© Y½.ಾHರ<ಾ /ೇlದ. ಆದC$ಂದ ಅವರ ಸುಖ-ದುಃಖ=ೆ> DಾವM ಸ‚ಂYಾಗ ಅದು ಅವ-ೊಳನ ಭಗವಂತನ ಪ*ೆrಾಗುತHೆ.ಾಧFಲ'” ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ. Tೕನು ಸಮದೃ°Bಯ #ಾFನ ¾ೕಗವನು /ೇlೆ.ಾಧF<ೇ? ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಅಜುನ ನˆEಲ'ರ ಪರ ಈ ಪ pೆಯನು ಕೃಷ¥ನ&' ಮಂಸುಾHDೆ.ಾಧFಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಭಗವದäಕHರ&' ಭಗವಂತನ pೇಷ ಸT#ಾನೆ. ನನಗTಸುತHೆ: ಮನಸುÄ ಚಂಚಲ<ಾದC$ಂದ ಇದರ&' ಗABrಾ Tಲು'ವMದು .ಾˆFೕನ ಮಧುಸೂದನ । ಏತ.ಾಧF? #ಾFನ<ೆಂಬುದು ಸಂಪ*ಣ ?ಾನYಕ ಪ \ £. . ಅದನು t IಯುವMೆಂದ-ೆ ಾlಯನು t Iದಂೆ ಎಂದು ನನ JಾವDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 215 . ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ¾ೕSಯಂ ¾ೕಗಸH¦rಾ ù ೕಕHಃ .ž Y½-ಾž -. ಆದ-ೆ ನಮE ಮನಸುÄ ಪ ™ಬ¨ ಮತುH ಚಂಚಲ.ಾ?ಾನF ಕಷBದ ಷಯ<ೆಂದ-ೆ ‘ಚಂಚಲ ಮನಸÄನು /ೊಂದ DಾವM ಅದನು Tಯಂ. ಬೆ ಚಂಚಲವಲ'<ೇ? ನಮEನು ಕಂೆYtಡುವಷುB ಗAB.ಾ|ಸುವMದು .

ಾಧFಲ'.Hಲ'. ತನೆ zೇ=ಾದಂೆ ಇDೊಬxರನು ಬಗು ಬಯುವ ಸ5Jಾವ ಮನYÄನದು. ಮರl ಮರl ಯ.HರುತHೆ.ಸುವMದ$ಂದ ಮತುH <ೈ-ಾಗFಂದ ಅದನು tIಯಬಹುದು. ಅದನು tಟುB DಾವM /ೇlದಂೆ ಮನಸುÄ =ೇಳLವಂೆ ?ಾಡುವ ಪ ಯತವನು Dಾ<ೆಂದೂ ?ಾರುವMಲ'.lಯುವ ಕಣಕುತೂಹಲ Tಮೆಲ'$ಗೂ ಮೂರುತHೆ. Iತ=ೆ> YಗದುC. DಾವM ನಮE ಮನಸುÄ /ೇlದಂೆ ಕು¡ಯುವ ಅJಾFಸ ?ಾ=ೊಂಡು tABೆCೕ<ೆ.ಾಧFಲ'” ಎನುವMದು .ಾಧF ಎನುವMದು ನನ JಾವDೆ ಎನುಾHDೆ ಅಜುನ.ಾ5|ೕನ ?ಾ=ೊಂಡು tಡುತHೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮE ಮನYÄೆ ಬರುವ fದಲ ಾರ. “ಇೆ8ಾ' ನಮEಂತವ$ಗಲ'” ಅಥ<ಾ “ಇದು ನ„Eಂದ . ಬೆ ಚಪಲ<ಾದದುC. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “Tೕನು /ೇಳLವMದರ&' rಾವ ಸಂಶಯವ* ಇಲ'. ಇಂತಹ ಮನಸÄನು . ಆದ-ೆ =ೌಂೇಯ.lೇ ಇ&' ನˆEಲ'ರ ಪ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಮನಸುÄ ತುಂzಾ ಚಂಚಲ.ಾಧF¤ೕ /ಾೆ ಮನಸÄನು Tಗ ಹ ?ಾಡುವMದು ಅ. ಆದ-ೆ ಅJಾFಸ ಮತುH <ೈ-ಾಗFಂದ ಇದನು ಕ ˆೕಣ<ಾ . ಈ =ಾರಣವನು .¾ಬx ಓದುಗ$ಗೂ ಈ ಅ#ಾFಯದ ಇ&'ಯ ತನಕದ Jಾಗವನು ಓದು<ಾಗ ಮನYÄೆ ಬಂರುತHೆ.T| ‘ನರ’ Dಾ-ಾಯಣನನು ಈ $ೕ. ಇ&' ಕೃಷ¥ <ೈ-ಾಗF ಮತುH ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 216 . ಮ¡Y ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ T&'ಸzೇಕು ಎನುವ ಸಂಕಲ‚ೆ.ೇನ ತು =ೌಂೇಯ <ೈ-ಾೆFೕಣ ಚ ಗೃಹFೇ –ಮ/ಾೕರ. ಖಂತ /ೌದು.¾ಂದಕೂ> ಪ ಯತ zೇಕು. ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮೆ ಆ ನಮE ಚಂಚಲ ಮನಸÄನು ಮ¡ಸzೇಕು. ಪ ¼YಾCDೆ. ಅಜುನನ ಈ ಪ pೆ Jಾಗಶಃ ನಮE ಪ . ಮನಸÄನು ತRೆ IಯುವMದು ಸುಲಭದ =ೆಲಸವಲ'.ಾ|ಸಲು .ೇನ ತು =ೌಂೇಯ <ೈ-ಾೆFೕಣ ಚ ಗೃಹFೇ ॥೩೫॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಅಸಂಶಯž ಮ/ಾzಾ/ೋ ಮನಃ ದುTಗ ಹž ಚಲž | ಅJಾF. DಾವM ಪ ಯತಲ'ೆ ಏನನೂ .Hೆ ಆದ-ೆ Dಾನು ಅದನು ಮ¡ಸ8ಾಗು. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಅಸಂಶಯಂ ಮ/ಾzಾ/ೋ ಮDೋ ದುTಗ ಹಂ ಚಲž | ಅJಾF. ಪ . ಅದು ಷಯಂದ ಷಯ=ೆ> /ಾರು.ಾ?ಾನF ಮನುಷF Tಗ ಹ ?ಾಡುವMದು /ೇೆ? tೕಸುವ ಾlಯನು /ೇೆ ಮು°»ಯ&' IಯುವMದು ಅ. ಆದ-ೆ ಆ ಮನಸುÄ ಮ/ಾ ಬಲpಾ& ಎನುವ ಭಯೆ! ಬT ಆ ಮಧುಸೂದನ ನಮE ಪ pೆೆ ಏDೆಂದು ಉತH$Yದ ಎಂದು ಈ ಅ#ಾFಯದ ಮುಂನ Jಾಗದ&' DೋRೋಣ. ನಮE ಭಗವé ಸಂಕಲ‚ವನು ಅದು ನುಚುk ನೂರು?ಾ ತನ . ಈಗ ನರನ ಈ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಏDೆಂದು ಉತH$ಸುಾHDೆ ಎಂದು . ನನ ಮನಸುÄ ಸಾ ನನನು ಮ¡ಸು.ಾ|ಸಬಹುದು” ಎಂದು.

ಸಬಹುದು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ಉಾಹರvೆ ಮದF .ೋಸು=ೆ ಎನುವ ಕ…ೆ(The Socrates Triple Filter Test).ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಅJಾFಸ ಎನುವ ಎರಡು ಾರವನು ಒತುH=ೊಟುB /ೇಳLಾHDೆ. ಎಲ'ವನೂ tಟುB ಆ ಷಯದ zೆನು ಹತುHತHೆ. =ೆಟBದCನು ಮನYÄೆ ಪ$ಚಯ ?ಾ=ೊಡೇ ಇರುವMದು. ಆದ-ೆ ಒˆE ಒಾHಯಂದ zೇಡದ ಮದFವನು .lಯದ ಷಯದತH /ೆಚುk ಗಮನ =ೊಡುವMಲ'.Eಕ ಗ ಂಥವನು ಓದುವ ಅJಾFಸವನು ?ಾ=ೊಂಡು ನಮೆ zೇಡ<ಾದ ಷಯದತH <ೈ-ಾಗF .ೇY ನಮE ಮನYÄೆ ಅದರ ಪ$ಚಯ ?ಾYಾಗ ನಮE ಮನಸುÄ “/ೇಗೂ ಒˆE ಕುCೕಯ ಇDೊˆE ಕುದ-ೆ ಏನೂ ಆಗುವMಲ'-ಕು” ಎಂದು /ೇಳLತHೆ! ಇದರ ಪ$vಾಮ ಏನು ಎನುವMದನು ಇ&' ವ$ಸzೇ=ಾಲ'. ನಮೆ ಆ#ಾF.ೋ=ಾ ೆ /ೇಳLಾHDೆ “ಸ5ಲ‚ Tಲು' (Hold on a minute). “rಾ-ೋ ಏDೋ ?ಾದರಂೆ”-ಈ $ೕ.lದು=ೊಳLoವ ಬು¨ =ೊABಾCDೆ.lಯುವMದ$ಂದ ಏನು ಉಪ¾ೕಗ ಎಂದು ¾ೕVಸೆ ಆ ಷಯ=ೆ> ತ8ೆ /ಾಕುೆHೕ<ೆ. YTಮ ಇಾF ಷಯದ&' ನಮE ಮನಸÄನು ಸಂಪ*ಣ ೊಡY=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ನಮE ಇDೊಂದು ಮ/ಾ ತಪM‚ ಎಂದ-ೆ zೇಡದ ಷಯದ&' ತ8ೆ /ಾಕುವMದು. ಮನಸುÄ ತನೆ .ೕ ನ zೇಡದ ತರzೇ. ಇದು =ೇವಲ ಒಂದು ಉಾಹರvೆಯwೆBೕ. =ೆಟB ಾ-ಾ<ಾIಯನು Dೋ ಮಲಗುವ ಬದಲು. ಒಂದು ?ಾತು ನಮE \ೆ tಾCಗ DಾವM ನಮೆ ಆ ಾರವನು .ಾರ ಉಾಹರvೆಗಳL YಗುತH<ೆ. ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ದೃwಾBಂತ  ೕâ ೇಶದ . Tೕನು ನನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 217 . /ೇಳLಾHDೆ “Dಾನು Tನ „ತ ನ ಬೆ ಏನು =ೇlೆ ೊಾH?( Do you know what I just heard about your friend?)” ಎಂದು. ಒˆE ತ8ೆ /ಾ\ದ-ೆ ಮೆH ಮನಸುÄ ಅದನು tಡುವMಲ'.ೇವDೆ. DಾವM ನಮE ೈನಂನ ಚಟುವA=ೆಯನು ಸೂ™Å<ಾ ಗಮTYದ-ೆ ನಮೆ ಇಂತಹ .ಾ|ಸzೇಕು. ಎಂದೂ ಮದF . ನಮೆ ೇವರು rಾವMದು ಒ˜ೆoಯದು rಾವMದು =ೆಟBದುC ಎಂದು . ಆದ-ೆ ಒˆE ರುV Dೋದ-ೆ ಅದು TಮEನು tಡುವMಲ'. ಇದ$ಂದ DಾವM ಮನಸÄನು ಖಂತ<ಾ Tಯಂ.ೇವDೆ ?ಾಡದವTೆ ಮದF ಅಸಹF<ಾ =ಾಣುತHೆ.ೋ=ಾ ೆ ಎನುವ ಾರ<ಾ|ಯ ಮೂರು ಹಂತದ . ಉಾಹರvೆೆ ನಮE ಅಮೂಲF<ಾದ ಸಮಯದ&' ದೂರದಶನದ&' ಬರುವ rಾವMೋ ೈನಂನ ಾ-ಾ<ಾI. ಆದC$ಂದ ಒಂದು ಷಯ=ೆ> ತ8ೆ /ಾಕುವ fದಲು ಆ ಷಯದ ಬೆ ಬು¨ಪ*ವಕ<ಾ T#ಾರ ೆೆದು=ೊಂಡು ಮನಸುÄ ಇಲ' ಸಲ'ದ ಾರದ Iಂೆ ಓಡದಂೆ ತRೆIಯzೇಕು.ಾ?ಾನF<ಾ DಾವM ನಮE ಮನYÄೆ ಪ . ತ™ಣ . <ೈ-ಾಗF ಎಂದ-ೆ rಾವMದರ ಕRೆ ಮನಸುÄ ಹ$ಯzಾರೋ ಅದನು ಮನYÄೆ ಉ¡ಸೇ(Feed) ದೂರಡುವMದು. ಇದರ ೊೆೆ Tರಂತರ<ಾ ಏ=ಾಗ ೆೆ zೇ=ಾದ ಅJಾFಸವನು ತಪ‚ೆ ?ಾಡುವMದು. ಒ˜ೆoಯ ಅ#ಾF. ಮಲಗು<ಾಗ rಾವMೋ =ೆಟB ಪMಸHಕವನು ಓ.ೋ=ಾ ೆ ನ ಒಬx ಪ$ಚಯದ ವF\H ಬಂದು . . DಾವM -ಾ. Iೕೆ rಾವMದು ನಮE zೆಳವ¡ೆೆ zಾಧಕ¤ೕ ಅದನು ಮನYÄTಂದ ದೂರಡುವMದು <ೈ-ಾಗF.Eಕ ಗ ಂಥಗಳನು ಓದಲು ಸಮಯ<ೇ ಇರುವMಲ'! ೇವರ ಪ*ೆ ?ಾಡು<ಾಗ ಕೂRಾ ನಮೆ ಆ ಾ-ಾ<ಾIಯ ಮುಂನ Jಾಗದ Vಂೆ.ಯDೇ =ೊಡುೆHೕ<ೆ. ಒˆE . ಆ ಬು¨ಯನು ಉಪ¾ೕY ನಮE ಮನಸÄನು =ೆಟBದ$ಂದ ದೂರ$ಸುವMದು.ೋ=ಾ ೆ ನ&' ಈ $ೕ.

ಈಗ . <ೈ-ಾಗF ಮತುH ಅJಾFಸ<ೆಂಬ ಉQಾಯಂದ ಮನಸÄನು ಮ¡Y ನಮೆ zೇ=ಾದಂೆ ಆ ಮನYÄTಂದ =ೆಲಸವನೂ ?ಾY=ೊಳozೇಕು. ಬೆಯನು ಸಾ Iತದ&'ಟBವನು ಸಮಗ <ಾ ಸ?ಾ|ಯನು . ಈಗ .ಾಧDೆಯನು ಮನYÄೆ ಅJಾFಸ ?ಾY. on the contrary…)” ಎಂದು. ಆಗ ಆ ವF\H /ೇಳLಾHDೆ “ಅಲ' ಅದು ಒ˜ೆoಯ ಾರವಲ' ವF. ಆಗ ಆ ವF\H /ೇಳLಾHDೆ “ ಇಲ'.ಾ|ಸಬಲ'. why tell it to me at all)”.. ಒ˜ೆoಯ ಾರವಲ'. zೇಡದ ಾರದ&' <ೈ-ಾಗFವನು ಾl ಮತುH ಮನಸÄನು ಏ=ಾಗ ?ಾಡುವ .lಯ ಬಯಸುೆHೕDೆ.ಃ । ವಶF ಆತEDಾ ತು ಸತತಂ ಶಕFಃ ಆ<ಾಪMHž ಅpೇಷತಃ –ಬೆ tೊlಸದವTೆ ಸ?ಾ| YಗುವಂತದCಲ' ಎಂದು ನನ . Tೕನು /ೇಳzೇ=ೆಂರುವ ಾರ ತುಂzಾ ಒ˜ೆoಯ ಾರ¤ೕ?( Is what you are about to tell me about my friend something good?)”.ಾದವ$ೆ #ಾFನ¾ೕಗ ಎಂದೂ ಅ.. ಪ ಯತ ?ಾಡುವMಲ'¤ೕ ಅವTೆ ಸ?ಾ| ಎಂದೂ ದಕು>ವMಲ'.. ಇೆ¾ೕ?(Have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true?)”.ಃ । ವpಾFತEDಾ ತು ಸತತಂ ಶ=ೊFೕS<ಾಪMHಮpೇಷತಃ ॥೩೬॥ ಅಸಂಯತ ಆತEDಾ ¾ೕಗಃ ದುwಾಪಃ ಇ. ಇ&' DಾವM ಕ&ಯzೇ=ಾದ ಾರ<ೇDೆಂದ-ೆ ಮನಸÄನು ಇಲ' ಸಲ'ದ ಾರದ&' ೊಡಸುವ fದಲು ಷಯವನು ಮೂರು zಾ$ . ಇರ&.lಲ'(So you don’t really know if it’s true or not). ˆೕ ಮ.ಾ|ಸಬಹುದು ಎನುವ ಭರವ. =ೆಟB 8ೌ\ಕ ಅ¢8ಾwೆ†ಂದ ಈ $ೕ.ೋಸುವMದನು ಕ&†$.ೋ?ಾ$ತನಂದ.$ಕH(No. ಈ ?ಾಗದ&' ..ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 „ತ ನ ಬೆ ಏನDಾದರೂ /ೇಳLವ fದಲು Dಾನು ಮೂರು ಾರವನು . rಾರು ತನ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 218 .ೆಯನು ಕೃಷ¥ ಇ&' =ೊABಾCDೆ.ೕ?ಾನ.ೋ=ಾ ೆ =ೇಳLಾHDೆ “ ಅಂದ-ೆ Tನೆ ಆ ಾರ ಸ$rಾ .(“No. ˆೕ ಮ.Hೕಯ?( if what you want to tell me is neither true nor good nor even useful.ೋ=ಾ ೆ =ೇಳLಾHDೆ “Tೕನು /ೇಳಲು /ೊರAರುವ ಾರ ನನೆ ಉಪ¾ೕಗ=ೆ> ಬರುವ ಾರ¤ೕ?( Is what you want to tell me about my friend going to be useful to me?)”.. ಉಪ¾ೕಗ=ೆ> ಬರುವ ಾರವಲ' ಮೆH ಏ=ೆ ನನೆ /ೇಳL. Iೕೆ ?ಾಾಗ ಸ?ಾ|ಯನು . =ೊDೆಯಾ . not really)” ಎಂದು. . ಆದ-ೆ Dಾನು ಈ ಾರವನು =ೇlY=ೊಂRೆ. fದ&ೆ Tೕನು /ೇಳಲು /ೊರAರುವ ಾರದ ಬೆ Tನೆ Dೈಜ ?ಾI.ೋ=ಾ ೆ /ೇಳLಾHDೆ “Tೕನು /ೇಳಲು /ೊರAರುವ ಾರ Tಜವಲ'.ಾಧFವಲ'. ಅಸಂಯಾತEDಾ ¾ೕೋ ದುwಾಪ ಇ.ೇIತ-ೆ. actually I just heard about it and…)” ಎಂದು. ಆಗ ಆ ವF\H /ೇಳLಾHDೆ “ಅಲ' (No.

ಾರದ&'ರುವ DಾವM ಒಂದು <ೇ˜ೆ . ಈೆ ಮ˜ೆಯೂ ಸು$ಸೆ rಾವMದಕೂ> ಉಪ¾ೕಗಲ'ೆ ವFಥ<ಾ /ೋಗುವMೋ ಅವರ ಬದುಕು? ಾನ ಬಲ ಇಾ¶ ಸ5ರೂಪDಾದ(ಮ/ಾzಾ/ೋಃ) Tೕನು ಅಂತಹ ವಯಭ ಷBರನು ಏನು ?ಾಡು.Yದ. । ಅಪ . #ಾFನ¾ೕಗಂದ ಬೆ ಕದ&ೆ.ಷ»ಃ ಮ/ಾzಾ/ೋಃ ಮೂಢಃ ಬ ಹEಣಃ ಪƒ –ಓ ಮ/ಾೕರ.ದC-ೆ ಅಥ<ಾ ಅಧ .ಂ ಕೃಷ¥ ಗಚ¶.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಪ*ಣ ಸ?ಾ|ಯನು .ಾಧDೆಯ ನಂತರ ನನ ಈ ಜನE =ೊDೆೊಡ-ೆ ಆಗ ನನ QಾRೇನು? ಈ ಜನEದ .ೇರುವMದು ಅ. ॥೩೭॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ-ಅಜುನ =ೇlದನು: ಅಯ. ಒಂದು ತುಣುಕು fೕಡದಂೆ ಆ ಕRೆ Dೆರಳ{ ಆಗೆ.Hೕಯ? ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 219 .ಾಧDೆ ?ಾದ.ಾಧF¤ೕ? ನಮE ಈ ಪ pೆಯDೇ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನ&' =ೇಳLಾHDೆ. –ಕೃಷ¥. rಾವMೋ =ಾರಣಂದ ಪ*ಣ ಗು$ ತಲುಪ&ಲ'-ಅಂತವನ QಾRೇನು? ಇಂತವ$ೆ Y¨ ಲ¢ಸೆ? ಕVkDೋಭಯಭ ಷB¼¶Dಾಭ „ವ ನಶF.ಾ|ಸೆ ಮಧFದ8ೆ'ೕ Tಂ.ಃ ಶ ದ¨¾ೕQೇೋ ¾ೕಾಚk&ತ?ಾನಸಃ । ಅQಾ ಪF ¾ೕಗಸಂY¨ಂ =ಾಂ ಗ.wೊ»ೕ ಮ/ಾzಾ/ೋ ಮೂÚೋ ಬ ಹEಣಃ ಪƒ ॥೩೮॥ ಕVk© ನ ಉಭಯ ಭ ಷBಃ øನ ಅಭ ž ಇವ ನಶF. ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । ಅಯ. Dೆ8ೆಾಣೆ.ಸುವMಾಗ&ಲ'. ಭಗವಂತನ ಾ$ಯ&' ಗು$ತ[‚ದ ಅವನು ಇಲೂ' ಇಲ'ೆ ಅಲೂ' ಸಲ'ೆ ತುಂಡು fೕಡದಂೆ ಮ-ೆrಾಗುವDೆ? ಇಂತವರು ಇಹವ* ಇಲ'ೆ. ಪರವ* ಇಲ'ೆ. #ಾFನ ?ಾಡುವMದಕೂ> ಪ ಯತ ?ಾದ. ಅೇDೆಂದ-ೆ ಸಂ. । ಅಪ . ಆದ-ೆ ಈಗ ನˆEಲ'$ೆ ಇDೊಂದು ಪ pೆ ಎದು-ಾಗುತHೆ.ಾಧDೆ ವFಥ¤ೕ? Dಾನು ಭಗವಂತನನು . ಶ ೆ¨†ೆ. ¾ೕಗY¨ಯನು ಪRೆಯ8ಾಗದ ಇಂಥವನ QಾRೇನು? ¾ೕಗದ .ಪ ಯ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಕೃಷ¥ನ ಈ ಉತHರದ&' ನಮೆ #ಾFನ=ೆ> zೇ=ಾದ ಉQಾಯ ೊರ\ತು.ಃ ಶ ದ¨rಾ ಉQೇತಃ ¾ೕಾ© ಚ&ತ ?ಾನಸಃ । ಅQಾ ಪF ¾ೕಗಸಂY¨ž =ಾž ಗ. ಒಂದು ಹಂತದವ-ೆೆ ಶ ೆC†ಂದ ಏ=ಾಗ ೆೆ ಪ ಯ.ಾಧDೆಯ&' .ž ಕೃಷ¥ ಗಚ¶.

ಆದ-ೆ ಏ=ೆ ೇವರು ನನೆ Iೕೆ ?ಾದ?” ಎಂದು. ನಮE&' =ೆಲವರು /ೇಳLವMೆ: “Dಾನು ನನ 1ೕವನದ&' ಎಂದೂ =ೆಟB =ೆಲಸ ?ಾಲ'. ಅDಾ ಅನಂತ. Qಾಥ ಎಂದ-ೆ Qಾರವನು(ದಡವನು) . ಅದು /ೇೆ ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ವ$ಸುಾHDೆ.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' /ೆೆÎ ಇಟBವನು ಒˆEೆ ಭಗವಂತನನು =ಾಣದCರೂ ಕೂRಾ ಆತ ಎಂದೂ ಮಧFದ&' ಮುಳLಗುವMಲ'.Qಾಥ. Tೕನಲ'ೆ ಇDಾರೂ ಇಂಥ ಸಂಶಯವನು ಪ$ಹ$ಸ8ಾರರು ಎಂದು ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು =ೇಳLಾHDೆ. ಇಹದ&' ಮತುH ಪರದ&'.ಂ ಾತ ಗಚ¶.lದವನು.ಯ Tಯಮ” ಎಂದು. ಅQಾ‚. ಒlತನು ?ಾಡುವವನು ಎಂದೂ =ೇಡನು ಪRೆಯುವMಲ'. DಾವM ಈ ಜನEದ&' ಒಂದು ದುರಂತ ಅಥ<ಾ ಕಷB=ೆ> ಒಳಾದ-ೆ ಅದ=ೆ> =ಾರಣಭೂತ<ಾರುವಂತಹ ಇDೊಂದು \ £ ನ„Eಂದ ನRೆರ8ೇ zೇಕು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 220 . ಒ˜ೆoಯದನು ?ಾದವನು ಒ˜ೆoಯದನು ಪRೆಯೆ ಇರುವMಲ'. ಓ ನನ [ ೕ.rಾ TೕDೆ ಪ$ಹ$ಸzೇಕು. ಅದು ಜನEಂದ ಜನE=ೆ> ಹ$ದು ಬರುವ ಪ <ಾಹ.ೆ. ಇದ=ೆ> ಅಪ<ಾದ<ೇ ಇಲ'.ಯ „ತ Dೇ.ಾFಸF ೆ¶ೕಾH ನ ಹುFಪಪದFೇ ॥೩೯॥ ಏತ© ˆೕ ಸಂಶಯž ಕೃಷ¥ þೇತುHž ಅಹY ಅpೇಷತಃ । ತ5© ಅನFಃ ಸಂಶಯಸF ಅಸF þೇಾH ನ I ಉಪಪದFೇ. .ž ಾತ ಗಚ¶. rಾವತೂH ಒಬx$ೆ =ೇಡನು ಬಯಸ&ಲ'. ಇದು ಪ ಕೃ. ನನ ಈ ೊಂದಲವನು ಪ*. ಇದು . ಒ˜ೆoಯದನು ?ಾದವ$ೆ ಒ˜ೆoಯ ?ಾಗವನು ತುlದವ$ೆ ಎಂದೂ =ೆಟBಾCಗುವMಲ'. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । Qಾಥ Dೈ<ೇಹ Dಾಮುತ DಾಶಸHಸF ದFೇ । ನI ಕ8ಾFಣಕೃ© ಕ¼ké ದುಗ.ಾಧDೆಯ ಆೆ ದಡವನು .ಕೃಷ¥. =ೆಟBದCನು ?ಾಡದವನು =ೆಟBದCನು ಪRೆಯುವMಲ'.ಾಧDೆಯ ಾ$ಯ&' . DಾವM 1ೕವನದ&' ‘=ೆಟBದCನು ?ಾಲ'.ೇ$£ೕ .ೇರುಾHDೆ.. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು Qಾಥ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಅಜುನನ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ನ ಉತHರ ೊಡÏ ಭರವ. ಅವನ . ಒ˜ೆoಯದನು ?ಾದವರು ಎಂದೂ =ೆಟBದCನು ಪRೆಯುವMಲ'.ಾಧDೆ ವFಥವಲ'. ಆತ . ॥೪೦॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: Qಾಥ ನ ಏವ ಇಹ ನ ಅಮುತ Dಾಶಃ ತಸF ದFೇ । ನ I ಕ8ಾFಣಕೃ© ಕ¼k© ದುಗ. =ೆಟBದCನು ಎ¡Yಲ'’ ಎನುವMದು =ೇವಲ ಈ ಜನE=ೆ> Yೕ„ತ.ಾದವರು ಇಹದ&' ಅಥ<ಾ ಪರದ&' ಏನನೂ ಕ˜ೆದು=ೊಳLoವMಲ'.ಾವ=ಾ&ಕ ಸತF.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಏತDೆæ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ¥ ೆ¶ೕತುHಮಹಸFpೇಷತಃ । ತ5ದನFಃ ಸಂಶಯ. ಆದ-ೆ 1ೕವದ ಗ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “.

ೕಃ ಸ?ಾಃ । ಶುVೕDಾಂ ¼ ೕಮಾಂ ೇ/ೇ ¾ೕಗಭ wೊBೕS¢ಾಯೇ ॥೪೧॥ Qಾ ಪF ಪMಣFಕೃಾž 8ೋ=ಾ  ಉ°ಾ5 pಾಶ5. ಅ8ೆ'ೕ ಅದನು T&'Yದವನ .ಾ. ¾ೕಗ. Iಂನ ಜನEದ&' ಆತ .ಾಧDೆಯ rಾವ ˆABಲನು ಹ. |ೕಮಾž । ಏತ¨ ದುಲಭತರಂ 8ೋ=ೇ ಜನE ಯೕದೃಶž ॥೪೨॥ ಅಥ<ಾ ¾ೕDಾž ಏವ ಕು8ೇ ಭವ. ಆತTೆ rಾವMೇ ಐIಕ Jೋಗದ =ೊರೆ =ಾಡದು. pೆq'ೕ-೪೦) /ೇlಾCDೆ. ಈ $ೕ.ಾಧಕರಲ'ದC-ೆ ¾ೕಗ Yದ¨ರ ಮDೆಯ&' ಆತ ಜTಸುಾHDೆ. =ೆಲವM ˆಟBಲDೇ$ rಾವMೊ =ಾರಣಂದ.ಈ ಬೆ ಎಂದೂ T-ಾpೆಪಡzೇ=ಾಲ'.ೆ˜ೆತ (genetic forces) ಮತುH ಅದ=ೆ> zೇ=ಾದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 221 .ಾಧDೆಯೂ ವFಥವಲ'. ಇದ$ಂದ ಗಭಂದ8ೇ ಆತTೆ ¾ೕಗದ ೕ‡ೆrಾಗುತHೆ.ಾಧDೆಯ&'ನ pೇಷ. ಬಹಳ =ಾಲದ ತನಕ ಅ&' ಸುಖವನು ಅನುಭY.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 Qಾ ಪF ಪMಣFಕೃಾಂ 8ೋ=ಾನು°ಾ5 pಾಶ5. ಪಕ5<ಾದ 1ೕವ ¾ೕಗYದ¨ರ ಮDೆಯ&' ಹುಟುBವMದ$ಂದ ಆತTೆ ಅ&' ಅನುವಂ¼ೕಯ .ಾಧDೆ ಮಧFದ&' Tಂತು /ೋದ-ೆ ಏನೂ ೊಂದ-ೆ ಇಲ'.ಾಧDೆೆ zೇ=ಾದ ಅತುFತHಮ <ಾಾವರಣ ಅವTೆ ೊ-ೆಯುತHೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ .Y. ಅಥ<ಾ ¾ೕDಾˆೕವ ಕು8ೇ ಭವ. ಮೆH ಭೂ„ಯ&' ಸ5ಚ¶<ಾದ ¼ ೕಮಂತ <ೇದÜರ ಮDೆಯ&' ಆತ ಹುಟುBಾHDೆ.ೕಃ ಸ?ಾಃ । ಶುVೕDಾž ¼ ೕಮಾž ೇ/ೇ ¾ೕಗ ಭ ಷBಃ ಅ¢ಾಯೇ-ಇಂಥ ¾ೕಗ ಭ ಷBನು ಪMಣFವಂತರ 8ೋಕಗಳನು ಪRೆದು ಅ&' ಬಹಳ =ಾಲ DೆಲY ಅನಂತರ Tಮಲರೂ Y$ವಂತರೂ ಆದವರ ಮDೆಯ&' ಹುಟುBಾHDೆ. ಈ =ಾರಣಂದ rಾವ . ಒಂದು ಜನEದ&' ಎರಡು ˆABಲು ಹ.ಾಧDೆ ಎಂದೂ ವFಥವಲ'-ಇದು ಏ=ೆ ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ Iಂನ ಅ#ಾFಯದ8ೆ'ೕ (ಅ-೨. ಇದು ಅ#ಾFತE .HದCDೋ ಆ ˆABಲನು ಸುಲಭ<ಾ ಆತ ತಲು[ ಅ&'ಂದ ಮುಂನ . ಭಗವಂತನ #ಾFನ=ೆ> ಪ ಯ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅಂತವನು ೇಹಾFಗ ?ಾದ ˆೕ8ೆ ಪMಣFವನು ಗlYದವರು ಪRೆಯುವಂತಹ 8ೋಕವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. |ೕಮಾž । ಏತ© I ದುಲಭ ತರž 8ೋ=ೇ ಜನE ಯ© ಈದೃಶž-ಅಥ<ಾ ಬಲ'ವ-ಾದ ¾ೕಗಳ ಮDೆತನದ&' ಹುಟುBಾHDೆ.Hದ-ೆ ಮುಂನ ಜನEದ&' Dೇರ<ಾ ಮೂರDೇ ˆAB&ೆ /ೆೆÎ. ಅದ=ೆ> ಒತುH =ೊಟುB ಇ&' ಮೆH ವ$ಸುಾHDೆ. ಮDೋ‡ೇಪಂದ ಅಥ<ಾ ಆಯಸುÄ ಮುದುದ$ಂದ. ¾ೕಗJಾFಸ ?ಾ.ಾಧDೆ ?ಾಡುವ ಅವ=ಾಶ ಅವTೆ YಗುತHೆ. 8ೋಕದ&' ಈ ಬೆಯ ಹುಟುB ತುಂಬ ದುಲಭ<ಾದದುC.5ಕ . ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: ¾ೕಗ .

ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಎತHರ=ೆ>$ದವ$ೆ ?ಾತ ಈ JಾಗF.ಾ>ರ ಸಾ ನfEಂರುತHೆ /ಾಗು ಆ ಸಂ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 <ಾಾವರಣ(Environmental forces) YಗುತHೆ ಮತುH ಆತ ಅ&' ತನ .ಾ>ರೊಂೆ DಾವM . ಕುರುಕು?ಾರ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ <ೇದÜರ ಮDೆಯ&' ಹುಟBೇ ಇದCರೂ ಕೂಡ Iಂನ ಜನEದ .ಾಧDೆಯ ಫಲಂದ ನಮಗ$ಲ'ದಂೆ ನಮE ಮನಸುÄ . ತತ ತಂ ಬು¨ಸಂ¾ೕಗಂ ಲಭೇ QೌವೈIಕž । ಯತೇ ಚ ತೋ ಭೂಯಃ ಸಂYೌ¨ ಕುರುನಂದನ ॥೪೩॥ ತತ ತž ಬು¨ಸಂ¾ೕಗž ಲಭೇ Qೌವ ೈIಕž । ಯತೇ ಚ ತತಃ ಭೂಯಃ ಸಂYೌ¨ ಕುರುನಂದನ-ಈ ಜನEದಲು' Iಂನ ಜನEದ <ೇಕದ ನಂಟನು ಮರl ಪRೆಯುಾHDೆ. 8ೋಕದ&' ¾ೕಗYದ¨ರ ಮDೆಯ&' ಹುಟುB ಬಹಳ ದುಲಭ.ೇನ ೇನ ಏವ I ಯೇ I ಅವಶಃ ಅ[ ಸಃ । 1ಾಸುಃ ಅ[ ¾ೕಗಸF ಶಬCಬ ಹE ಅ. .ಾಧDೆಯತH ಹ$ಯುತHೆ.ಾಧDೆಯನು ಮುಂದುವ$ಸುಾHDೆ. ಪ*ವ ಜನEದ ಸಂ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ Iಂನ ಜನEದ&' /ೆಚುk zೆಳವ¡ೆ ಆಗೇ ಇದC-ೆ ಇ&' ಅದನು Qಾ ರಂ¢ಸzೇ=ೇ /ೊರತು ಅದ=ಾ> ಾಬ$ಪಡುವ ಅವಶFಕೆ ಇಲ'. #ಾFನ¾ೕಗ<ೆಂಬುವMದು ಒಂದು ಜನEದ .ಾಧDೆಯಲ'. ಪ ಹ8ಾ'ದನ ಮತುH [ಂಗ˜ೆಯ ಕ…ೆ ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ದೃwಾBಂತ.ೇನ ೇDೈವ I ಯೇ ಹFವpೆqೕS[ ಸಃ । 1ಾಸುರ[ ¾ೕಗಸF ಶಬCಬ /ಾE.ವತೇ –Iಂನ ಅJಾFಸ ಬಲಂದ ಅವTಗ$ಲ'ೆ£.ಅವನ ಬೆ ಅತH ಹ$ಯುತHೆ. ಅಂತರಂಗದ&' ಸಾ ಅ#ಾFತEದ ಬೆ ತುತ.ಸುಾHDೆ. ಅತFಂತ ಉತ>ಟ<ಾದ ಕಳಕl ಇದC-ೆ ಅವರು pಾಸº ಓದವರನು „ೕ$ ಎತHರ=ೆ>ೕರುಾH-ೆ. ಪ*<ಾJಾF. Iಂನ ಜನEದ&' ಅವನು ಏನು .ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಮುಂದುವ$ಯzೇಕು.ವತೇ ॥೪೪॥ ಪ*ವ ಅJಾF. #ಾFನ¾ೕಗವನು .ಾಧDೆ ?ಾದC ಅ<ೆಲ'ವ* ಸುಪHಪ ೆಯ&' ಹುದುದುC ಅದ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾದ <ಾಾವರಣ Yಕ> ತ™ಣ ಅದು ಾಗೃತ<ಾಗುತHೆ. ಈ ಜನEದ zೆಳವ¡ೆ Iಂನ ಜನEದ zೆಳವ¡ೆಯ ಉತH-ಾಧ<ಾಗುತHೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 222 . ಮೆH ಮರl Y¨ಾ ಪ ಯ.ೇರುಾHDೆ.lಯಬಯYದವನು ಕೂಡ ಶಬCಬ ಹEಾೆರುವ ಪರಬ ಹEನನು .

ž ॥೪೫॥ ಪ ಯಾ© ಯತ?ಾನಃ ಟು ¾ೕೕ ಸಂಶುದ¨ \&xಷಃ । ಅDೇಕ ಜನEಸಂYದ¨ಃ ತತಃ rಾ. /ೊರಗRೆ . . ಬ ಹEಚಯQಾಲDೆ ಇಾF. ಕಮ ¾ೕಗlಂತಲು „ಲು. Iೕೆ ಅಂತರಂಗದ&' ಉತ>ಟ<ಾದ ಕಳಕl ಉಳo 1ಾಸು pಾಸº ಪಂತರನು „ೕ$ fೕ™ವನು ತಲುಪಬಲ'.ಾಧಕ ಉಪ<ಾಸ fದ8ಾದ ವ ತ.ಾನ. zಾಹF<ಾದ ನೂ-ಾರು ವೃಾಚರvೆ. ಹವನ. Tೕನು #ಾFನ¾ೕrಾಗು. ಏDೇ ?ಾದರೂ ಕೂRಾ ಅದ\>ಂತ „8ಾದದುC ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚ.ಾಧಕ ಪ ಯತದ ಫಲ<ಾ ಬೆಯ \ಲುಬು ಕ˜ೆದು=ೊಂಡು ಅDೇಕ ಜನEಗಳ .ಾಧDೆ ಅDೇಕ ಜನEಗಳದುC.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಪ ಯಾé ಯತ?ಾನಸುH ¾ೕೕ ಸಂಶುದ¨\&xಷಃ । ಅDೇಕಜನEಸಂYದ¨ಸHೋ rಾ.ಾE© ¾ೕೕ ಭವ ಅಜುನ-#ಾFನ ¾ೕಗದ . ತಪY5JೊFೕS|=ೋ ¾ೕೕ ಾTJೊFೕS[ ಮೋS|ಕಃ । ಕ„ಭFpಾk|=ೋ ¾ೕೕ ತ.ಾಧF.ž-#ಾFನದ&' ೊಡಗುವ . ಅ&' ಪ ಯತ ?ಾ ಒಳನ =ೊ˜ೆ ೊ˜ೆ†ತು.ಾಧಕ$ಂತ „ಲು. ಈ ಾನ ಮತುH . rಾರು ಅಂತರಂಗದ&' ಏ=ಾಗ <ಾ ಭಗವಂತನನು #ಾFTಸಬಲ' ಅವನು ತಪಸುÄ ?ಾಡುವವTಂತ ೊಡÏವ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಪ-ಾಂ ಗ. fದಲು ನಮE&' ಇೆ¶ ಹುABತು. ಏ=ಾದ¼ ಉಪ<ಾಸ.ಾಧDೆ†ಂದ ಅDೇಕ ಜನEಗಳ ನಂತರ ಶಬCಬ ಹEನನು „ೕ$ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಲು . ಇ&' ತಪಸುÄ ಎಂದ-ೆ DಾವM ?ಾಡುವ ವೃಾಚರvೆ. /ೋಮ-ಹವನ ?ಾಡುವವ$ಂತಲೂ ಅಂತರಂಗದ&' #ಾFನ ?ಾಡತಕ>ವನು ಭಗವಂತTೆ /ೆಚುk [ ಯ. ಬ$ಯ #ಾFನ¾ೕಗದ ಬೆಯನು ಬಲ'ವ$ಂತಲೂ „ಲು ಎನುವMದು .ೕ?ಾನ. ಅಂದ-ೆ #ಾFನದ ಬೆ. pಾಸºದ ಬೆ =ೇವಲ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 223 . /ೋಮ. ಪ*ೆ. . ಪ-ಾž ಗ.ೇರುಾHDೆ.ಾಧDೆ†ಂದ ಸ5ಚ¶<ಾದ ಾನ ಬಂತು. ಇದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ೇಹ ದಂಡDೆ.ಾಧDೆಯ&' ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದದುC ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚದ . Iಂೆ /ೇlದಂೆ ನಮE .ಾಧDೆ.ಾಧDೆ†ಂದ Y¨ ಪRೆದು I$ಯ Dೆ8ೆrಾದ ಭಗವಂತನನು . ಅದ$ಂದ ಆ ಇೆ¶ ಪ*ಣ<ಾಗುವ <ಾತವರಣವನು ಮುಂನ ಜನEದ&' ಭಗವಂತ =ೊಟB. ಆದC$ಂದ ಓ ಅಜುನ .ಾEé ¾ೕೕ ಭ<ಾಜುನ॥೪೬॥ ತಪY5ಭFಃ ಅ|ಕಃ ¾ೕೕ ಾTಭFಃ ಅ[ ಮತಃ ಅ|ಕಃ । ಕ„ಭFಃ ಚ ಅ|ಕಃ ¾ೕೕ ತ. ಅವನು ಾTಗlಂತಲೂ ೊಡÏವನು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.

ಆ #ಾFನದ&' ೊಡದ ˆೕ8ೆ Tನ zಾಹF ಕಮಗಳL Tನೆ 8ೇಪ<ಾಗುವMಲ'. ಇೇ $ೕ. ಅ ಮುÃೇನ ಭಗವಂತನ ಆ-ಾಧDೆ ?ಾಡುವವರು.ೕಕದಲೂ' ಅವನDೇ =ಾಣುವMದು pೆ ೕಷ»<ಾದ ¾ೕಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 . ನಮE&' =ೆಲವರು ಕಮಟರು. ಪ .ೕ ರಳ("There are nowadays professors of philosophy. ?ಾನಸ ಪ*ೆ ಇಲ'ೆ zಾಹF ಪ*ೆ ಪ*ೆ£ೕ ಅಲ'. ನಮE ಪ*ೆ =ೇವಲ ೇವರ ಪ . but not philosophers”. “ ಆದC$ಂದ Tೕನು 1ೕವನದ&' #ಾFನ¾ೕrಾಗು. ಅಂತರಂಗದ #ಾFನದ&' ೊಡಗು.ೕಕದ&' ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆ ?ಾಡದC-ೆ ಅದು Tಜ<ಾದ ¾ೕಗ<ಾಗುವMಲ'.ಾ?ಾನF<ಾ ‘ಇಂತಹ ಗ ಹಾರ=ೆ> ಇಂತಹ ೇವೆಯನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು’ ಎಂದು /ೇಳLಾH-ೆ. ಇಂದು ಅ#ಾFತEದ ಬೆ ?ಾತDಾಡುವವರು YಗುಾH-ೆ /ೊರತು Tಜ<ಾದ #ಾFನ ¾ೕಗಳL ಅ.Henry David Thoreau. ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವMದ=ೊ>ಸ>ರ ಈ ಕಮ. ಅದರಥ ಭಗವಂತನನು ಆ ಪ . ಭಗವಂತನನು tಟುB ಇDೇನDೋ #ಾFನ ?ಾದ-ೆ ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗಲ'.?ಾಪ*ೆ. ಭೂತ-Qೆ ೕತಗಳನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವವ$ಾC-ೆ.ೕಕದ&' =ಾಣು ಎಂದಥ. ಆದ-ೆ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “rಾರು ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ ಮನಸÄTಟುB #ಾFನ ?ಾಡುಾH-ೋ ಅವರು ಎಲ'$ಂತ I$ಯ ¾ೕ” ಎಂದು. ಆದC$ಂದ ಬ-ೇ ಕ?ಾಟDಾ zಾಹF ಪ*ೆ ?ಾಡುವವTಂತ ?ಾನಸ ಪ*ೆ ?ಾಡುವ #ಾFನ¾ೕ ೊಡÏವ.ˆೆ „ೕಸ8ಾಗೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದ&' ಭಗವಂತನನು =ಾಣಲು ಸ/ಾಯ ?ಾಡುವ ಸಂ=ೇತ ಎನುವ ಾನ ನಮರzೇಕು. ನಮE ೊFೕ.ೕ?ಾನ. ಯÜ-rಾಗ ?ಾಡುವMದು. ಈ $ೕ. #ಾFನವನು ?ಾಡು<ಾಗ DಾವM ಮನಸÄನು rಾವMದರˆೕ8ೆ ಕೂಡ ಏ=ಾಗ ?ಾ #ಾFನ ?ಾಡಬಹುದು. =ೆಲವರು ಅDೇಕ ™ುದ ೇವೆಗಳL.ೇಸುವವನು ಇತರ ಎಲ' #ಾFನ¾ೕಗlಂತಲು I$ಯ ¾ೕ ಎಂದು ನನ . rಾವMೇ ೇವೆಯನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು<ಾಗ ಆ ಪ . #ಾFನದ&' =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇಕು ಎನುವ ಬಯ=ೆ ಮತುH ಎ8ಾ' ಪ . ಬದು\ಾಗ ನಮE ಬದು=ೇ ಒಂದು ¾ೕಗ<ಾಗುತHೆ.°ಗಳL .lರುವವ$ಂತ #ಾFನ ?ಾಡುವವನು ೊಡÏವನು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 224 . Walden). ಆಗ ಯುದ¨ವ* ಕೂRಾ ಭಗವé ಪ*ೆrಾಗುತHೆ” ಎನುವMದು ಅಜುನTೆ ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ ¾ೕDಾಮ[ ಸ<ೇwಾಂ ಮದೇDಾಂತ-ಾತEDಾ । ಶ ಾ¨<ಾ  ಭಜೇ ¾ೕ ?ಾಂ ಸ ˆೕ ಯುಕHತfೕ ಮತಃ ॥೪೭॥ ¾ೕDಾž ಅ[ ಸ<ೇwಾž ಮ© ಗೇನ ಅಂತಃ ಆತEDಾ । ಶ ಾ¨<ಾ  ಭಜೇ ಯಃ ?ಾž ಸಃ ˆೕ ಯುಕH ತಮಃ ಮತಃ –ನನ&' ಒಳಬೆಯT$Y ಶ ೆ¨†ಂದ ನನನು .

******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 225 . ಷwೊ»ೕS#ಾFಯಃ ಆರDೆಯ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು ಇ&'ೆ ಭಗವೕೆಯ fದಲ ಷಟ>(fದಲ ಆರು ಅ#ಾFಯ) ಮು†ತು. ಈ ಷಟ>ದ&' ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆಯ ಾನ ಮತುH .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-06 ಇ. ಾನಪ*ವಕ<ಾ ಭಗವದುQಾಸDೆಯನು ?ಾಡುವಂತಹ #ಾನವನು ೕೆಯ fದಲ ಷಟ> ವ$ಸುತHೆ. ಮುಂೆ ಭಗವಂತನನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವ ಷrಾಂಶ(aspect) ಮತುH ಭಗವಂತನ ಮIˆ-ಅದರ ವರಗಳL ಬರುತH<ೆ.ಾಂಖFವನು ಕೃಷ¥ ವ$Yದ.

#ಾFನ /ೇರzೇಕು. Tೕರು. ಈ ಅ#ಾFಯ ಭಗವಂತನ ಅಮೃತ ನು†ಂದ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಭಗವಂತನ ಸ5ರೂಪವನು. <ೈಭವವನು. ಅವರ&' ಮತುH ಅವರ ಭ\Hಯ&' pೆ ೕಷ» rಾವMದು.lಯಬಹುದು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ವ$YಾCDೆ.ಾಮಥFದಷುB ಭಗವಂತನನು /ೇೆ . ಎರಡDೇ ಷಟ>(ಅ-೭$ಂದ ೧೨) . ಭಗವಂತನ&' ಮೆHಂದೂ ಕದಲದ. ಚಂದ .ಾ#ಾFS#ಾFಯ.ಾಧDೆಯ ಮೂಲಕ DಾವM .ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ಅದನು ಪಕ5ೊlYದ ˆೕ8ೆ. ಭೂ. Dಾದಸೃ°B. ನನDೆ ಬೆ ತುಂt [ ೕ. ಮಾCDೆ ಅಥ<ಾ ಗೂlಯಂತಹ ನಮE ಮನಸÄನು ಮ¡Y.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅ#ಾFಯ ಏಳL Iಂನ ಆರು ಅ#ಾFಯ(fದಲ ಷಟ>)ದ&' ಕೃಷ¥ . ಅಷBರೂಪದ ಅ™ರಪ ಕೃ. ಖVತ<ಾ ಅ$ನ ೆ=ೆ> ತುಂzಾ ನನನು /ೇೆ ಅ$ಯಬ8ೆ' ಅದನು =ೇಳL.ಾಧನದ ಬೆ /ೇlದ. ಸುದೃಡ ಮತುH ಾಢ<ಾದ ಭ\H†ಂದ. ?ಾrಾ ಪ ಪಂಚ ಮತುH ಅದ$ಂದ /ೊರ ಬರುವ ಾ$ಯನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. ಆತEಬಲ.[ಭಗವಂತನ ಭೂ. ಸೂಯ.ಸುತH. ಅಹಂ=ಾರ ೊ-ೆದು.ಾಧDೆೆ ೊಡಗzೇಕು. . ಗುvಾತEಕ<ಾದ ಪ ಪಂಚದ&'ನ ನಮE ಬದುಕು.ಯನು pೇಷ<ಾ ಅ#ಾFಯ ಹತHರ&' =ಾಣಬಹುದು]. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 226 . ¾ೕಗ ..lದ-ೆ ಎಲ'ವನು . ಕಮ /ೇರzೇಕು. ಸೃ°B \ £ಯ&' ೇತನಪ ಕೃ. ¼ ತತ5 ಮತುH ಅದರ ಮಹತ5ವನು ಕೃಷ¥ ಇ&' ವ$YಾCDೆ. <ಾಯು.ಗಳ ಮತುH ಪMಣFವಂತ ಸಜÎನರ ಧ. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಮrಾFಸಕHಮDಾಃ Qಾಥ ¾ೕಗಂ ಯುಂಜ  ಮಾಶ ಯಃ । ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ ಂ ?ಾಂ ಯ…ಾ ಾಸFY ತಚ¶ಣು ॥೧॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ-ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಮ† ಆಸಕH ಮDಾಃ Qಾಥ ¾ೕಗž ಯುಂಜ  ಮ© ಆಶ ಯಃ । ಅಸಂಶಯž ಸಮಗ ž ?ಾž ಯ…ಾ ಾಸFY ತ© ಶೃಣು –Qಾಥ. ದುಷj. ಅ. ನನDೆ f-ೆ/ೊಕು>.ಯನು.ಾಧಕDಾದವನು rಾವ $ೕ. ಆತನ ಮIˆಯನು /ೇಳLವ . ಇಾF ಭಗವಂತನನು .ಾಧDೆಯ&' ೊಡಗುತH.lದಂಾಗುತHೋ ಅಂತಹ ಾನವನು ಇ&' =ಾಣಬಹುದು.ಯ ಸೃ°B. ಭೂ„. rಾವMದನು . ಾನ ಮತುH ಭ\H†ಂದ rಾರು ಮು\Hಯನು ಪRೆಯುಾH-ೆ-ಇಾF ಅ#ಾFತE ಾನವನು ಈ ಅ#ಾFಯ ವ$ಸುತHೆ. ಈ ಅ#ಾFಯದ&' DಾವM ನಮE ಅ$ನ ಪ*ಣ . ಅಡೆ ಎನುವMದರ ಸಂuಪH Vತ ಣವನು ಕೂ ೕಕ$Y ಇ&' ವ$ಸ8ಾೆ. ತಪಸುÄ ಎಲ'ವMದರಲೂ' /ೇೆ ಭಗವಂತನ ಭೂ. . ಆ=ಾಶ. .lಯುವ .

ಪ ಯ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳL.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಸಂಪ*ಣ ಶರvಾಗ.ಾಮಥFದಷುB ಭಗವಂತನನು /ೇೆ .Hನ&' ಒಂದು ?ಾ. ‘ಅ$ನ ಪ*ಣ .lಯುವMದು ಾನ. rಾ-ೋ ಒಬx ನನನು ಸ$rಾ ಅ$ತು=ೊಳLoಾHDೆ. ಸ<ಾಂತrಾ„’ ಎನುವMದು ಾನ. ಅವನು ಸವಸಮಥ.lದ-ೆ ಈ ಪ ಪಂಚವನು . ಉಪTಷ.lದಂಾಗುತHೋ ಅದನು Tನೆ /ೇಳLೆHೕDೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.lಯzೇ=ಾದ ನನ I$ˆಯನು ಅದರ tತHರದ ಜೆೆ Tನೆ Dಾನು ಪ*.lದ-ೆ ಎಲ'ವ* . #ಾFನ¾ೕಗದ&' ೊಡದ ˆೕ8ೆ. rಾವ ವಸುHನ&' rಾವ ಭೂ. ಅಂದ-ೆ rಾವMದನು . rಾವMದನು . ‘’ಲ™ಣ<ಾದ. ಇಾF ಅಥವನು =ೊಡುತHೆ.ಸುಾHDೆ. ¼ಷB<ಾದ.” ಎಂದು. ಒಂದು ಷಯವನು ತಳಸ‚¼rಾ .ಾಧF.HರುವMದು ಾನದ ಬೆ.rಾ /ೇಳLೆHೕDೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “rಾವ ಸಂಗ.lದು ಭಗವಂತನನು .lಯzೇಕು ಅಂದು=ೊಂಡ-ೆ ಅದು ಅ.rಾಾCDೆ ಎಂದು ವರ<ಾ . ಪ ಯ.Yದವರ&'.lಯುತHೋ ಅದನು fದಲು . ಾನಂ ೇSಹಂ ಸಾನ„ದಂ ವ‡ಾãಮFpೇಷತಃ । ಯ ಾಾ5 Dೇಹ ಭೂ¾ೕSನF ಾತವFಮವ¼ಷFೇ ॥೨॥ ಾನž ೇ ಅಹž ಸ ಾನž ಇದž ವ‡ಾㄠಅpೇಷತಃ । ಯ© ಾಾ5 ನ ಇಹ ಭೂಯಃ ಅನF© ಾತವFž ಅವ¼ಷFೇ –.lದ-ೆ ಮೆH ಈ ಷಯದ&' zೇ-ೆ .ಾ-ಾರು ಮಂಯ&' rಾ-ೋ ಒಬx Y¨ಾ ಪ ಯ.H ತತH¦ತಃ –.lಯಬಹುದು’ ಅದನು =ೇಳL ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಭಗವಂತನ&' ಸಂಪ*ಣ<ಾ ತನನು ಾನು ಅ[Y=ೊಂಡು. ಇದನು .Y ಗು$ಮುABದವರ&'. ಾನ ಅಂದ-ೆ +ಾನ.ೆ ೕಷು ಕ¼k© ಯತ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 227 . DಾವM ಭಗವಂತನನು . pೇಷ<ಾದ. ಅದನು tಟುB ಪ ಪಂಚವನು .lಯzೇಕು. ಇ&' ‘’ ಉಪಸಗ. Yದ¨£ೕ । ಯತಾž ಅ[ Yಾ¨Dಾž ಕ¼k© ?ಾž <ೇ. Yದ¨£ೕ । ಯತಾಮ[ Yಾ¨Dಾಂ ಕ¼kDಾEಂ <ೇ.ೆ ೕಷು ಕ¼ké ಯತ.ಯನು .†ಂದ (ಎ8ಾ' =ಾಲದಲೂ' DಾವM ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ ಎನುವ ಎಚkರಂದ).lದ-ೆ ಎಲ'ವನೂ .lಯುವಂಥೇನೂ ಉlರುವMಲ'. ಾನ ಾನ<ಾಾಗ8ೇ ಅದು ಸಮಗ <ಾಗುವMದು. ಮನುwಾFvಾಂ ಸಹ.H ತತH¦ತಃ ॥೩॥ ಮನುwಾFvಾž ಸಹ.lಯುವMದು ಾನ. ‘ೇವರು ಇಾCDೆ.ೆ “ಯYE  ಾೇ ಸವ೦ ಇದ೦ ಾತ೦ ಭವ.lದ-ೆ ಮೆH zೇ-ೆ . ಉlಯುವMಲ'¤ೕ ಅಂತಹ ಾನವನು Tನೆ =ೊಡುೆHೕDೆ” ಎಂದು.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಸಂಗ. ಆತ ಎ8ೆ'&' /ೇಾCDೆ.lದಂೆ.

ಈ Qಾ ಣಮಯ=ೋಶದ ಒಳೆ ಮನಸುÄ ಾl ಮತುH ಆ=ಾಶಂದ ಬು¨†ಂಾದ ಮDೋಮಯ=ೋಶದ ಸೃ°B.ೕಯಂ ˆೕ ¢Dಾ ಪ ಕೃ. ಆ=ಾಶ.lದು=ೊಳLoವವರು ಬಹಳ ರಳ.ಾQೇ™<ಾ . zೆಂ\.lದಂೆ ಸೃ°B ಪ*ವದ&' ಈ ಸಂಪ*ಣ ಜಗತುH ಸೂ™Å ರೂಪದ&' ಆ ಭಗವಂತನ ಉದರದ&' Dೆ8ೆೊಂದುC. ಅೇDೆಂದ-ೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃ°Bಯ&' ಆ=ಾಶದ ಸೃ°B ಅಂದ-ೇನು? ಎಂದು. ‘ಒಬxನು ನನನು Tಜ<ಾ ಅಥ ?ಾ=ೊಂಾCDೆ’ ಎಂದು /ೇಳLವMದು ಕಷB”.. ಾl.ಾಧF? ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “. ಭೂ„-ಾùೕSನ8ೋ <ಾಯುಃ ಖಂ ಮDೋ ಬು¨-ೇವ ಚ । ಅಹಂ=ಾರ ಇ. ನಂತರ zೆಂ\. ಈ Tೕರು ಗABrಾ =ಾಲ ಕ ˆೕಣ ಭೂ„rಾ =ಾರೊಂತು. zೆಂ\. ಆದC$ಂದ ಈ ಪ ಪಂಚದ&'ರುವ ಸಮಸH ಜಡಪಾಥಗಳ ಮೂಲದ ವF ಪಂಚಭೂತಗಳL. ಇ&' ಪಂಚಭೂತಗಳL(ಮಣು¥. ಇ&' ಮನಸುÄ ಸೃ°Brಾ†ತು ಎಂದ-ೆ ಮನYÄನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 228 . ಬಣ¥ಲ'ದ ಅಂತ$™ದ&' ‘ಕ¡¥ೆ =ಾಣದ Tೕಲ ವಣದ(Ultraviolet)’ ಆ=ಾಶ ಸೃ°Brಾ†ತು.ಾ-ಾರು ?ಾನವರ&' =ೆಲವರು Y¨ಾ ಪ ಯ. ಈ ಇೕ ಸೂ½ಲಪ ಪಂಚ ಮಣು¥ Tೕರು zೆಂ\ ಾl ಆ=ಾಶ ಇದರ =ಾರ. ಅಷB#ಾ. ಮನಸುÄ. ಇಯž ˆೕ ¢Dಾ ಪ ಕೃ.ರಷB#ಾ ॥೪॥ ಭೂ„ಃ ಆಪಃ ಅನಲಃ <ಾಯುಃ ಖž ಮನಃ ಬು¨ಃ ಏವ ಚ । ಅಹಂ=ಾರಃ ಇ. ಅಂತ$™ (Space) fದ8ೇ ಇತುH.(ಇದನು ಹಮೂರDೇ ಶತ?ಾನದ&' ಮ#ಾ5ಾಯರು ಉ8ೆ'ೕáYಾC-ೆ) ಅ&' ಕಂಪನ ಉಂಾ ಅದ$ಂದ ಾl ಹುABತು. Tೕರು. ಬು¨ ಮತುH ಅಹಂ=ಾರ. fದಲು ಪಂಚಭೂತಗlಂದ Qಾ ಣಮಯ=ೋಶದ ಸೃ°B. ಆ=ಾಶ) ೊೆೆ ಮನಸುÄ. ಾl.lಯಲು . Iೕೆ fದಲು T?ಾಣ<ಾದುದು ಈ ಜಡ ಪ ಕೃ. ನಂತರ ಭಗವಂತ ಈ ಸೃ°Bಯನು T„Yದ.ಮಣು¥. ಅಪ-ೋ™ ಾನದ&' ಎತHರ=ೆ>ೕ$ದ Yದ¨ಪMರುಷರಲೂ' ಕೂRಾ ಭಗವಂತನನು ತತ5ತಃ . ನಂತರ ನಮE Dೆನ[ನ ಶ\Hಯ ಅಹಂ=ಾರತತ5(awareness of self. Tೕರು. Iೕೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗlಂದ ಅನಂತ ವಸುHಗಳ T?ಾಣ<ಾ†ತು.lಸುತHೆ. ಎಂಟು ಬೆrಾೆ. ಅದರ&' ಭಗವಂತ ತನ ರೂಪವನು ಆJಾವ ೊlಸುವMೇ ಆ=ಾಶ ಸೃ°B. ಮೂಲತಃ ಆ=ಾಶದ ಸೃ°B <ಾಸHವ ಅಲ' ಇದು . ಈ $ೕ.ಸುಾH-ೆ. ¾ೕಗದ&' ೊಡY=ೊಂಡು ಅದರ&' ಗು$ಮುABದ ಅDೇಕರ&'. ಾlಯ ಕಂಪನಂದ zೆಂ\ /ಾಗು zೆಂ\†ಂದ Tೕ$ನ ಸೃ°Brಾ†ತು. ಈ pೆq'ೕಕ ಭಗವಂತನ ಪ ಪಂಚ ಸೃ°Bಯ -ಾಟ ರೂಪವನು ಸಮ°Brಾ . ಇವM ಒABೆ ಎಂಟು ಬೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಭಗವಂತನನು rಾರು ತಳಸ‚¼rಾ .[ಸುಪHಪ ೆ†ಂದ ಕೂದ] ಅಹಂ=ಾರ Iೕೆ ನನ ಅ|ೕನ<ಾದ ಈ ಜಡ ಪ ಕೃ. VತH. ನಮೆ . ಬು¨. ೇತನ)ಂಾದ ಾನಮಯ=ೋಶ ಸೃ°Brಾ†ತು. ಇ&' ನಮೆ ಒಂದು ಪ pೆ =ಾಡಬಹುದು. ಅನಮಯ=ೋಶದ ಸೃ°B.

ಭೂ„ ಸೃ°Brಾ†ತು ಎಂದ-ೆ ಈ ಜಡ<ಾದ ಭೂ„ಯ ೊೆೆ ಭೂ„ಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆಯ ಸೃ°Brಾ†ತು ಎಂದಥ. ಆದ-ೆ ೇತನದ&' ಚರ<ಾದ ೇತನ(ಅಂಡಜ ಮತುH ಜ-ಾಯು) ಸೃ°Bೆ ಒಂದು T„ತH =ಾರಣ . ೇತನದ&' ಎರಡು ಧ. ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ: ಅ=ಾರ . ಅೇ ೇತನ ಪ ಕೃ. ಮ=ಾರ. ಕ8ೆ. ಶ5. (ಅ#ಾFತEದ&' ಪ . ಚರ ಮತುH ಅಚರ. (‘Jಾರಾ5ಜ ಸಂIತದ&' ಈ ಬೆ ಮತುH ?ಾನ ಾಂ. ೈಜಸ. ಭೂ„†ಂದ ಧ ದೂರದ&' ಾlಯ ಧ ಒತHಡಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಈ Jಾಗ. Qಾ Ü. ಅ. ಎಲ' 1ೕವ$ೆ ಆಸ-ೆrಾ ಎಂೆಂದೂ ಇರುವಂಥದು.ಎರಡು ಪ ಕೃ. ಕೆ ಬೆ ಸಂಪ*ಣ ವರವನು =ಾಣಬಹುದು). Iೕೆ ಇೕ ಪ ಪಂಚ ಅಷB ಧದ&' =ಾರೊಂತು. Dಾದಸೃ°Bಯ fದಲ ಸೃ°B ಓಂ=ಾರ. ಅದು ಈ ಜಗವನು /ೊತುH=ೊಂೆ. ಅಂತ-ಾತE.pಾಂತ.¾ಂದು ಸಂಖFಯ Iಂೆ ಒಂದು <ೇಾಂತೆ. ¼ ತತ5. ಓಂ=ಾರದ&' ಎಂಟು ಅ™ರಗl<ೆ.ž ¨ ˆೕ ಪ-ಾž । 1ೕವಭೂಾž ಮ/ಾzಾ/ೋ ಯrಾ ಇದž #ಾಯೇ ಜಗ©. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 229 . ನನ ಅ|ೕನ<ಾದ ಇDೊಂದು ಪ ಕೃ. Dಾ¢†ಂದ /ೊರಟು ಉಾkರದ =ೊDೆಯ ತನಕ ಒಟುB ಎಂಟು ಅ™ರಗಳL.ಾಲದು.ಂ ¨ ˆೕ ಪ-ಾž । 1ೕವಭೂಾಂ ಮ/ಾzಾ/ೋ ಯ£ೕದಂ #ಾಯೇ ಜಗ© ॥೫॥ ಅಪ-ಾ ಇಯž ಇತಃ ತು ಅDಾFž ಪ ಕೃ. ರೂಪMೊಂತು. ಅಪ-ೇಯ„ತಸH¦DಾFಂ ಪ ಕೃ. ಈ ಅಷB ಧದ ಪ ಪಂಚದ&' ಅwಾB™ರ <ಾಚFDಾ ಭಗವಂತ ತುಂtದ.ಾಕು.ಯ&' ತುಂtದ. ಅೇ $ೕ. ಇದ\>ಂತ „8ಾದದುC. ಒಂದು ತಂೆ. Iೕೆ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ ಅಷBರೂಪದ ಅ™ರಪ ಕೃ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅ¢?ಾT ೇವೆಯ ಸೃ°Brಾ†ತು ಎಂದಥ. ಬನಂೆಯವರ ‘ಅಂ=ೆಯ&' ಅ#ಾFತE’ ಎನುವ ಪMಟB ಪMಸHಕ ಈ ಷಯದ ˆೕ8ೆ zೆಳಕು ಚಲು'ತHೆ). ಆತE. ತು$ೕಯ . ಪ ಪಂಚ=ೆ> ಉQಾಾನ =ಾರಣ /ಾಗು ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಸಮಸH ಸೃ°Bೆ T„ತH =ಾರಣ. pಾಂತ. ಅಚರ<ಾದ ೇತನ(ಉಾ-ಮರ ಡಗಳL)ದ ಸೃ°Bೆ ˆೕ8ೆ /ೇlದಂೆ ಒಬx T„ತH =ಾರಣ ಮತುH ಒಂದು ಉQಾಾನ =ಾರಣ . ಸೃ°B ಪ \ £ಯ&' ಎಂಟರ ಮಹತ5ವನು ಇ&' DೋೆವM. tಂದು. ನಮೆ . ಇ&' ಎರಡು T„ತH =ಾರಣ zೇಕು. ಪರ?ಾತE ಮತುH ಾDಾತE ಎನುವ ಎಂಟು ರೂಪದ&' ಭಗವಂತ ಈ ಅಷBಧ ಪ ಕೃ. ಇದನು Tಯ„ತ<ಾ ಆrಾ ಅ¢?ಾT ೇವೆಗಳL TವIಸುಾH-ೆ. Dಾದ. Iೕೆ ಎಂಟು ಅ™ರಂದ <ಾಚFDಾ. ಮ/ಾೕರ..lದಂೆ ಭೂ„ಯನು ಆವ$Yರುವ <ಾಯುನ ಪದರು ನಲವೊHಂಬತುH. ಅೇತನ ಸೃ°Bೆ ಒಬx T„ತH =ಾರಣ ಮತುH ಒಂದು ಉQಾಾನ =ಾರಣ.ಗಳ&' ಇದು =ೆಳಮಟBದುC. <ಾಯುನ ಸೃ°B ಎಂಾಗ ಅ&' <ಾಯುನ ೊೆೆ ನಲವೊHಂಬತುH ೇವೆಗಳ ಸೃ°Brಾ†ತು ಎಂದಥ. ಜಡಪ ಕೃ. ಉ=ಾರ.

ಇವM ಸಾ TತF -ಎಂದೂ Dಾಶಲ'ದವM.ೇ$ ಈ ಸಮಸH ಸೃ°BrಾರುವMದು. ಮತುH ಪMರುಷ ಎನುವ ಎರಡು ಧದ ೇತನವನು DಾವM =ಾಣುೆHೕ<ೆ.-‘ಪರ?ಾ™ರ’. ಮತುH V© ಪ ಕೃ. ಆದ-ೆ ಅದ\>ಂತ tನ<ಾದ ಮತುH pೆ ೕಷ»<ಾದ ಇDೊಂದು ಪ ಕೃ. ಅವDೇ ಾ†. ‘ಅ™ರ’. ಪ ಪಂಚದ&' rಾವ $ೕ.ೆ½ ?ಾದ ಭಗವಂತ..ಯನು =ಾರಣ<ಾ ಬಳYದ ಭಗವಂತ. ಆ=ಾರದ(ಕೃ.’ . ಆದC$ಂದ ಇವM ™ರಲ'ದ(ಅ-™ರ) ಸಂಗ. ‘ಜಡಪ ಕೃ. ಆದರೂ ಈ ಪ ಪಂಚದ&'ರುವ 1ೕವ ಾತದ ಸೃ°Bೆ ಮುಂೆ /ೇೆ ತಂೆ ಾ† ಎನುವ ಎರಡು ೇತನ zೇ=ೋ ಅದನು ಸೃ°Bಯ ಆಯ8ೆ'ೕ ಭಗವಂತ ?ಾದ.ಸಲ‚ABರುವMದು. Iೕೆ ಎರಡು ೇತನ /ಾಗು ಒಂದು ಜಡ . Iಂೆ /ೇlದಂೆ ವಸುHತಃ ಪ ಳಯ=ಾಲದ&' ಇೕ ಪ ಪಂಚ ಭಗವಂತನ ಉದರದ8ೆ'ೕ ಇದCದುC. ಭೂ„ಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆ ಕೂRಾ /ೆಣು¥.ಯನು ಉQಾಾನ =ಾರಣ<ಾ ಬಳYದ-ೆ.H Dಾಶ ಜಗ. ಈ ಜಗತHನು ಸೃ°B ?ಾಡು<ಾಗ ಜಡ ಪ ಕೃ. Iೕೆ ಭಗವಂತTಗೂ ಮತುH ಪ ಪಂಚಕೂ> ?ಾಧFಮ<ಾ ¼ ೕತತ5(¼ ೕಲuÅ)ೆ. ಇದರ Qಾ ರಂಭ ಮೂಲ ಸೃ°Bಯ&'£ೕ ಆೆ. ಅೇ ಇೕ ಪ ಪಂಚ=ೆ> ?ಾತೃ .ಾ½ನ =ೊABರುವ V© ಪ ಕೃ. ಅದರೆCೕ ಮುಂದುವ$=ೆ ಈ ಸೃ°B. ಈ ಮೂರ$ಂದ ‘™ರ’ <ಾದ ಪ ಪಂಚ ಸೃ°BrಾಗುತHೆ.Hನ fದಲ 1ೕವ ಚತುಮುಖನ ಸೃ°B ¼ ತತ5ಂಾ†ತು. 1ೕವದ ಸೃ°B ಪ \ £ ಮುಂದುವ$ಯುತHೋ ಅೇ $ೕ.. ಆದC$ಂದ ಅವDೇ ತಂೆ. ಇದು ಆ ವಸುHನ ಅ¢?ಾT ೇವೆಯ &ಂಗಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಗುರು. 1ೕವ ಸ5ರೂಪದಲೂ' ಗಂಡು ಮತುH /ೆಣು¥ ಎನುವ ಎರಡು ಪ Jೇದೆ ಎನುವMದು ಸೃ°Bಯ ಆ†ಂದ8ೇ . Iೕೆ ಜಗ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಒಂದು ಾ†. Qಾ ರಂಭಂದ ಆ ವFವ. ಎರಡು ೇತನಂದ ಒಂದು ೇತನ ಸೃ°B. ಅದ\>ಂತ ¢ನ<ಾದ ೇತನಪ ಕೃ. ಎನುವ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಮುಖಂದ ಈ ಸೃ°Brಾ†ತು. Iೕೆ ಜಗ. Iೕೆ ಜಗ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “Dಾನು Iಂೆ /ೇlದ ಪ ಕೃ. ಉಾಹರvೆೆ ನ: ನಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆಗಳ&' /ೆVkನವರು Yºೕ&ಂಗ.ಯ) Dಾಶ<ಾಗುತHೆ /ೊರತು ಮೂಲದ ವF ಉತ‚. ಜಡ=ೆ> &ಂಗ Jೇದಲ'.lಯುತHೆ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ನಯನು. ಆ ಜಡ<ಾದ ಶ$ೕರ([ಂRಾಂಡ)ದ&' 1ೕವದ ಸೃ°Brಾಗzೇ=ಾದ-ೆ 1ೕವಭೂತ˜ಾದ ೇತDಾ ಶ\H /ೊಂರುವ V© ಪ ಕೃ. <ೇದದ&' /ೇಳLವಂೆ ಜಡಪ ಕೃ.ಸುೆHೕ<ೆ. ಪMರುಷ ಮತುH ಪ ಕೃ. ಅೇ $ೕ. ಭಗವಂತ(ಪMರುಷ) ಮತುH ಆತನ ಅ|ೕನ<ಾ ಜಡ ಪ ಕೃ. ಆದರೂ DಾವM =ೆಲವM ಜಡ ವಸುHವನು /ೆvಾ¥ ಮತುH ಗಂRಾ ಗುರು. ಇೆ” ಎಂದು. ಏತೊFೕTೕT ಭೂಾT ಸ<ಾ¡ೕತುFಪ#ಾರಯ । ಅಹಂ ಕೃತÄèಸF ಜಗತಃ ಪ ಭವಃ ಪ ಳಯಸH…ಾ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೬॥ Page 230 .Hನ ಮೂಲದ8ೆ'ೕ ಪ ಕೃ. ಭಗವಂತ ‘ಪರತ-ಪರ?ಾ™ರ’.Hನ ಮೂಲ ಸಂಗ. ಈ =ಾರಣಂದ ಲuÅಯನು 8ೋಕ?ಾೆ ಎನುಾH-ೆ.Hನ&'ಲ'.ಗಳL. ಭೂ„ಯನು DಾವM ಾ† ರೂಪದ&' =ಾಣುೆHೕ<ೆ.

ಮತHಃ ಪರತರಂ DಾನF© \ಂVದYH ಧನಂಜಯ । ಮ† ಸವ„ದಂ ù ೕತಂ ಸೂೆ ೕ ಮ¡ಗvಾ ಇವ ॥೭॥ ಮತHಃ ಪರತರž ನ ಅನF© \ಂV© ಅYH ಧನಂಜಯ । ಮ† ಸವž ಇದಂ ù ೕತಂ ಸೂೆ ೕ ಮ¡ಗvಾಃ ಇವ-ಧನಂಜಯ.Hನ ಹುABನ fದ&ದCವ.l. DಾDೇ ಎಲ' ಜಗದ ಹುಟುB-. /ಾಾದ-ೆ ಈ ಭಗವಂತನನು Tಯಂ. Iೕೆ V© ಪ ಕೃ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 231 . ಹುABೆ =ಾರಣ. ಜಡ ಪ ಕೃ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ ನನನು „ೕ$ ನTಂದ I$ಾದ. ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ.ೆ ರೂಪ =ೊಟBಳL. =ೊಟುB #ಾರvೆ ?ಾದಳL.Hನ ಪ ಳಯ ಕೂRಾ ಭಗವಂತ. ಇದ$ಂದ ೇಹ #ಾರvೆ ?ಾದ 1ೕವಾತ.Hನ ಉತ‚. ಜಗ. ನಮE&' =ೆಲವರು =ೇಳLವMೆ: ಜಡಪ ಕೃ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ ಸಮಸH ಜಗ. ಲuÅೕೇ ಾ†rಾ Tಂತು ಈ ಜಗತHನು ಸೃ°B ?ಾದರು.ಗlಂದ8ೆ ಎಲ' 1ೕಗಳ{ ರೂಪMೊಂ<ೆ ಎಂದು . ಅಡೆ ಎನುವ ಾನವನು ಸುವರ<ಾ ವ$ಸುಾHDೆ.. ಸಂ/ಾರದ ನಂತರ ಇರುವವ ಆ ಭಗವಂತ. ಸುವವರು rಾರು? ಎಂದು.ಯ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗ. ಈ ಎಲ' ನನ8ೆ' /ೆvೆದು=ೊಂೆ-ಾರದ&' ಮ¡ಗಳ -ಾ¼ /ೇೆ /ಾೆ. ನನಂತ zೇ-ೆrಾದ ಇDೊಂದು ವಸುHಲ'” ಎಂದು. ಎಲ'ವ* ಕೂಡ ಭಗವಂತನ&' ಾರದ&' ಮ¡ಗಳL /ೆvೆದು=ೊಂಡಂೆ /ೆvೆದು=ೊಂ<ೆ.Hನ ಹುABೆ ಭಗವಂತ /ೇೆ =ಾರಣDೋ /ಾೇ ಇೕ ಜಗ. ಇದ=ೆ> ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಉತH$ಸುಾHDೆ.ಯನು Qೆ ೕರvೆ ?ಾ ಸೃ°B ಸಂ/ಾರದ&' ೊಡಸುವವ ‘ಪMರುಷ’ Dಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಅೇ ಜಗಾH†ತು. =ಾರೊಂತು. ಈ [ಂRಾಂಡ. ಭಗವಂತ 1ೕವಾತದ Iಂೆ ತಂೆrಾ. ಭಗವಂತನ ಭೂ. ಭಗವಂತನ ಶ\H ಆ#ಾನಂದ. ಮತುH V© ಪ ಕೃ.ಾವMಗlೆ =ಾರಣDಾೆCೕDೆ. ೇತನ ಪ ಕೃ. ಇೕ ಶ5ವನು 1ೕವಾತವನು /ೆvೆದ ಸೂತ ಆ ಭಗವಂತ. ಜಡ ಮತುH V© ಪ ಕೃ.ೇತನಪ ಕೃ. ಉಪ#ಾರಯ । ಅಹž ಕೃತÄèಸF ಜಗತಃ ಪ ಭವಃ ಪ ಳಯಃ ತ…ಾ-ಈ ಎರಡು ಪ ಕೃ. V© ಪ ಕೃ.Hನ ಎ8ಾ' 1ೕವಾತ=ೆ> ಮೂಲ =ಾರಣ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಏತ© ¾ೕTೕT ಭೂಾT ಸ<ಾ¡ ಇ. Dಾನಲ'ೆ ಇDೊಂದು ಪರತರ ವಸುH ಇಲ'.ೆ Trಾಮಕ ಶ\H. ಮುಂೆ ಕೃಷ¥ ಒಂೊಂದು ವಸುHನ&' rಾವ$ೕ.Hನ ಸಂ/ಾರ=ೆ> =ಾರಣ Dಾನು” ಎಂದು. ಈ ಜಗ. ಜಡ ಪ ಕೃ. ಜಡ ಪ ಕೃ. <ಾYಸುವ ಬ /ಾEಂಡ.. ಾ†ಯ ಗಭದ&' zೆ˜ೆಯುವ ಭೂ ಣದಂೆ ಜಡಪ ಕೃ. ಇ<ೇ ಇೕ ಜಗ. Qೆ ೕರvೆ†ಂದ..Hೆ ಮೂಲ =ಾರಣ Dಾನು.

ಇ&' ನಮೆ ಸ5ಲ‚ ೊಂದಲ<ಾಗುತHೆ. ಆತ <ಾFಪH<ಾದ ಒಂದು ರೂಪದ&' ಸವತ ಇಾCDೆ ಮತುH ಒಂೊಂದು ವಸುHನಲೂ' pೇಷ ಶ\Hಪ ದDಾ. ರೂಪದ&' ಒಂದು ವಸುHDೊಳೆ ಪ <ೇ¼Y. ಇಾF ಅDೇಕ ಅಥಗl<ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 232 . pೇಷ ಶ\H ಅ¢ವFಂಜಕDಾದ ಒಂದು ಭೂ.ರುವMದ$ಂದ Tೕ$ೆ ಆ ಶ\H ಬಂತು. ಇದು ಅಥ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ ಸವ<ಾFಪH ಭಗವಂತTೆ ಅನಂತ ರೂಪ ಎನುವ ಾರವ* ನಮೆ . “ಭಗವಂತ ಸವ<ಾFಪH. ನಮE ಉQಾಸDೆಯ&' ಭಗವಂತನನು ಜಲದ&' ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವMದು ಬಹಳ pೇಷ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ರ. ಆ ವಸುHನ&' ಒಂದು ಶ\Hpೇಷವನು ಅ¢ವFಕHೊlಸುಾHDೆ-ಇದು ಭೂ. ಭಗವಂತ ಈ ಪ ಪಂಚವನು ಸೃ°B ?ಾದ. ರೂಪ ಎನುಾH-ೆ.] ಗಂಡಸರ&' tೕರ ನTಂದ[ಗಂಡಸರ&'ದುC tೕರವTತುHದ$ಂದ ‘Qೌರುಷ’ Dಾಮಕ]. ಉQಾಸDೆಯ&' ಈ ಾನ ಬಹಳ ಮುಖF.ಾರಭೂತ<ಾದದುC. ಆತ ಪ <ೇಶ ?ಾಡುವMದು ಅಂದ-ೇನು?” ಇದು ನಮE ಪ pೆ. ಹ$ಯು=ೆ. ಸಂಸjತದ&' ರಸ ಅಂದ-ೆ . ಭಗವಂತ ಭೂ. ಎ8ಾ' ಅನುwಾ»ನಕೂ>(.ಸುವMದ$ಂದ ‘ಪ ಣವ’ Dಾಮಕ] ಆಗಸದ&' ಸದುC ಮೂಡುವMದು ನTಂದ [ಆಗಸದ&' ಸದುC /ೊರಸುವMದ$ಂದ ‘ಶಬC’ Dಾಮಕ.lರzೇಕು. Iೕೆ ಒಂದು ವಸುHನ8ೆ'ೕ ಭಗವಂತನ ಅDೇಕ ರೂಪಗlರಬಹುದು.ಯನು ವ$ಸುಾHDೆ.ಾರ<ಾದದುC ನTಂದ. ಅಗF. ಅಘFಂ ಸಮಪrಾ„। ಗಂಾ™ತಂ ಸಮಪrಾ„। ಪMಷ‚ಂ ಸಮಪrಾ„। Dೈ<ೇದFಂ ಸಮಪrಾ„। ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪrಾ„। ಎಂದು ಸಮಪvೆ ?ಾಡುವMದು ಒಂದು ಉದ¨ರvೆ Tೕರು! Iೕೆ ಏನೂ ಇಲ'ಾಗ ಎಲ'ವMದಕೂ> ಪ .ಾನ.T|rಾ Tೕರನು ಅ[ಸುೆHೕ<ೆ. ರೂಪದ&' ಅ&' ಪ <ೇಶ ?ಾಡುಾHDೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ರಸಃ ಅಹž ಅಪMÄ =ೌಂೇಯ” ಎಂದು. ತಪಣ ಇಾF) ಕೂRಾ zೇ=ಾರುವMದು Tೕರು.ಾHರ=ೆ> Tೕರು ಮೂಲದ ವF.[ಎಲ' <ೇದಗಳ&'ದುC DಾDೇ ಸುH. ಹ$ಯುವ ಶ\Hrಾ ‘ಹ$’ Tೕ$ನ&' ಕುl. ಾನ. ಇದು ಅವನ &ೕ8ೆ.ೋSಹಮಪMÄ =ೌಂೇಯ ಪ JಾSYE ಶ¼ಸೂಯ¾ೕಃ । ಪ ಣವಃ ಸವ<ೇೇಷು ಶಬCಃ Ãೇ Qೌರುಷಂ ನೃಷು ॥೮॥ ರಸಃ ಅಹž ಅಪMÄ =ೌಂೇಯ ಪ Jಾ ಅYE ಶ¼ ಸೂಯ¾ೕಃ | ಪ ಣವಃ ಸವ<ೇೇಷು ಶಬCಃ Ãೇ Qೌರುಷž ನೃಷು – =ೌಂೇಯ Tೕ$ನ&' ರಸರುವMದು ನTಂದ[Tೕ$ನ&'ದುC ರಸದ ಸಯನು¡¥ಸುವMದ$ಂದ ‘ರಸ’ Dಾಮಕ. ಈ pೆq'ೕಕದ Qಾ ರಂಭದ&' ಕೃಷ¥ ಪಂಚಭೂತಗಳ&' ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದ Tೕ$ನ&'ನ ತನ ಭೂ. ಹ$ಯುವ ಶ\H Tೕ$ನ ¼ಷB ಗುಣ(exclusive quality). ಆನಂತರ ಪ ಪಂಚೊಳೆ ಪ <ೇಶ ?ಾದ ಎನುವMದನು pಾಸºಗಳL /ೇಳLತH<ೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಸೃ°Bಯ .] ಚಂದ -ಸೂಯರ&' zೆಳ\ರುವMದು ನTಂದ [ಚಂದ –ಸೂಯರ&'ದುC zೆಳಸುವMದ$ಂದ ‘ಪ Jಾ’ Dಾಮಕ. ಒಂದು ವಸುHೆ ಆ ಶ\Hpೇಷವನು =ೊಟB ಭಗವಂತನ ರೂಪವನು ಆತನ ಭೂ. ಅದನು ಭ\H†ಂದ ಅ[Yದ-ೆ ಎಲ'ವನು ಅ[Yದಂೆ. ಅಂದ-ೆ “ರಸ DಾಮಕDಾ Tೕ$ನ&' Dಾನು ರಸ<ಾೆCೕDೆ” ಎಂದು.]ಎಲ' <ೇದಗಳ&' ‘ಓಂ=ಾರ’ .

ಯಜು<ೇದದ&' 101 pಾÃೆ. ಪದFರೂಪ(ಋೆ5ೕದ). ಎಲ'$ಗೂ ಅ$ವM =ೊಡುವವ ಭಗವಂತ. <ೇದದ ಅಥ .HದCರು. ಸೂಯನ zೆಳ\ನ&' ಆ zೆಳಗುವ ಶ\Hಯನು =ೊಟುB. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 233 . ಅಂತಹ <ೇದದ . ಋೆ5ೕದದ&' 24 pಾÃೆ. ಅತ ಇ. ಭಗವಂತ ಚಂದ ಸೂಯ$ಂದ Tರಂತರ ಶ\H ಹ$ಸುವMದ$ಂದ ಈ 1ೕವ8ೋಕ ಬದು\ೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ“ಪ Jಾ ಅYE ಶ¼ ಸೂಯ¾ೕಃ” ಎಂದು.ಗಳನು ಕತH$ಸು. ಆ zೆಳ\ನ&' zೆಳ=ಾ ‘ಪ Jಾ’ ಶಬC<ಾಚF ಭಗವಂತ ಕೂ.ಾರ 'ಓಂ=ಾರ'ಅೇ ಪ ಣವಃ. Iೕೆ <ೇದ<ೆಂದ-ೆ ಪMಲ<ಾದ <ೈಕ <ಾಙEಯ. ಆತ ರಸಃ-‘ರ’ ಎಂದ-ೆ ಆನಂದ . ಪ ..ಾ#ಾರಣ ಶ\H ಏTೆ-ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಭೂ.ಾರಭೂತ<ಾದ ಇಂತಹ ಅ. ಉಪTಷತುHಗಳL.¾ಂದರಲೂ' . ಸೂಯ ಚಂದ ರ ಶ\HQಾತ<ಾಗೇ ಇದC-ೆ ನಮೆ ಬದು=ೇ ಇಲ'. <ೇದಗಳL ಅDೇಕ.ಾಧF¤ೕ ಅದು ಷು¥ಃ. ಅಂದ-ೆ “ಸೂಯ ಚಂದ -ೊಳೆ ಪ Jಾ DಾಮಕDಾದುC zೆಳಸುವವ Dಾನು”. ‘<ೇದ’ ಎಂದ-ೆ 'ಅ$ವM =ೊಡುವಂತಹದುC' ಎಂದಥ. Iೕೆ ಒಟುB 1137 ಸಂIೆಗಳL. ಭಗವಂತ ಾDಾನಂದಮಯ<ಾದ zೆಳ=ಾ ಸೂಯ ಚಂದ ರ&'ದುC 1ೕವಾತ=ೆ> Tರಂತರ Qಾ ಣಶ\Hಯನು ಹ$ಸು. ಸವ <ೇದಗಳ&' ಭಗವಂತ Dೆ8ೆYಾCDೆ. ಇದನು . ಅದು /ೇೆ ಎಂದು. ತÜರು rಾವ rಾವ ಮರದ&' ಎಂೆಂ…ಾ ಶ\H zೆಳಂಗlಂದ Tಷ‚ನ<ಾಗುತHೆ ಎನುವMದನು ಅಧFಯನ ?ಾ ಚಂದ ನ ಗ. ಅಥವ<ೇದದ&' 12 pಾÃೆ. ಸವಶಬC<ಾಚFDಾ.Hರ&ಲ'.lದವನ ಬದುಕು ಸಾ ಮಂಗಳಮಯ. ಷು¥ಃ’. Tೕ$ನ ನಂತರ ಕೃಷ¥ ಸೂಯ ಮತುH ಚಂದ ನ ಉಾಹರvೆಯನು ೆೆದು=ೊಳLoಾHDೆ. ಅದ=ೆ> ಅwೆBೕ zಾ ಹEಣಗಳL.ೌರಶ\H =ಾರಣ<ಾದರೂ ಕೂRಾ ಸಮಸH ವನಸ‚. ಚಂದ ನ zೆಳ\ನ&'. ಅರಣFಕಗಳL. ಆ ಪ =ಾಶದ ಮೂಲಕ. ನಮೆ Qಾ ಣಶ\H ಹ$ದು ಬರುವMದು ಸೂಯ ಮತುH ಚಂದ Tಂದ. ಮನುಷFನ 1ೕವನ=ೆ> pೇಷ<ಾ .lಯೇ ಮರವನು ಕತH$Yದ-ೆ ಆ ಮರ zಾl=ೆ zಾರದು.ಾರ ಎನುಾH-ೆ. ಸ5ಯಂ ಪ*ಣDಾ ಸವ$ಗೂ ಾನಪ ದDಾ. ‘ಪ ’ ಎಂದ-ೆ ಪ ಕೃಷB<ಾದ.ಗನುಗುಣ<ಾ ಅಧFಯನ ?ಾ ಕತH$ಸು. Iಂನ =ಾಲದ&' ಮDೆ ಕಟBಲು ಬಳಸುವ ಮರವನು ಚಂದ ನ ಗ. ಸೂಯ ಚಂದ ರ \ರಣದ&'ದುC. ‘ಸ’ ಎಂದ-ೆ ಾನ-ಆದC$ಂದ ರಸಃ Dಾಮಕ ಭಗವಂತ ಾDಾನಂದಪ*ಣ. ಇದ=ಾ> ಭಗವಂತನನು ‘=ೇಶವ’ ಎನುಾH-ೆ.ಅಂದ-ೆ rಾವMದರ ಒಳೆ /ೋ /ೊರೆ ಬರಲು . ನಮೆ ರುVಯ ಅನುಭವವನು =ೊಟುB ಅವನು Tೕ$ನ&' ರಸ<ಾ ಕೂರೇ ಇCದC-ೆ ನಮೆ Dಾ&ೆ ಇದೂC ಏನೂ ಉಪ¾ೕಗ<ಾಗು. ಇ&' DಾವM ಒಂದು ಷಯವನು ಅಥ ?ಾ=ೊಳozೇಕು. ಭಗವಂತ Tೕ$ನ&' ರಸ<ಾ(ರುVrಾ) ಕುlತ.HದCರು. <ೇದ ಶಬC <ಾಚFDಾ Dಾನು ತುಂtೆCೕDೆ” ಎಂದು. ಎwೆBೕ <ೇದಗlದCರೂ ಕೂRಾ ಮೂಲತಃ <ೇದದ&' ಪ ಮುಖ<ಾ ಮೂರು Jಾಗೆ.ಗನುಗುಣ<ಾ ವನಸ‚. ಈ =ಾರಣ=ಾ> ವನಸ‚. ಓಂ=ಾರ ಸವ <ೇದಗಳ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 pಾYºೕಯ<ಾ ಗುಹF Jಾwೆಯ&' Tೕ$ೆ ‘ಷು¥ಃ’ ಎನುಾH-ೆ.ಾಮ<ೇದದ&' 1000 pಾÃೆ. tYಲು ಮತುH zೆಳಂಗಳ ಮೂಲಕ ನಮೆ ಬದುಕನು =ೊಡುವವ =ೇಶವ.HಾCDೆ. ಕೃಷ¥ ಮುಂದುವ$ದು /ೇಳLಾHDೆ: “ಎ8ಾ' <ೇದಗಳಲೂ'. . ‘ಭ’ ಎಂದ-ೆ ಾDಾನಂದಮಯ<ಾದ. ‘ಷಂ.ಗlೆ ಚಂದ ನ pೇಷ ಸಂಬಂಧೆ.ಾCDೆ.

ಈ =ಾರಣ=ಾ> ಮಂತ ದ ಆಯ&' ಮತುH ಅಂತದ&' ಬಳಸುವ ಓಂ=ಾರವನು ಎಂದೂ ಪ ೆFೕಕ<ಾ /ೇಳzಾರದು.ಾಮ<ೇದ). .ಾಮ<ೇದ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC.ಾಮ<ೇದ “ಅಗ ಆ rಾI ………” ಎಂದು ‘ಅ’=ಾರಂದ ಆರಂಭ<ಾ “……ಬ "ಸ‚. ‘ಭೋ ೇವಸF |ೕಮI’ ಯಜು<ೇದ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC.” ಎಂದು /ೇಳೆ “ಸವಪ ಹರvಾಯು#ೋಂ ನಮಃ ಇ. ಆದC$ಂದ ಇದು ಭಗವಂತನನು .ಸ?ಾTೕ ವ ಆಕೂ.. ಇದು ಬಹಳ ಾರಗ¢ತ ಸಂಗ. ಈ ಾಯ. ‘|ೕ¾ ¾ ನಃ ಪ ೋದrಾ©’ . ಉ. Qಾ Vೕನರು ಮೂರು <ೇದಗಳನು ಭABಇlY ಅದರ .. ಮತುH “.ಸುವ ?ಾಗದ¼...ದ#ಾತು” ಎಂದು ‘ಉ’=ಾರದ&' =ೊDೆೊಳLoತHೆ.ೊHೕತ ?ಾಡುವ ಮಂತ ಗಳ&' ಅತFಂತ ಪ ಕೃಷB<ಾದುದುC. Iೕೆ ಓಂ=ಾರ <ೇದದ ಸಂ‡ೇಪvಾರೂಪ<ಾದ tೕಾ™ರ.º†ಂದ ರಸ ೆೆಾಗ ಮೂರು Qಾದಗlಂದ ಮೂರು ಪದಗಳLಳo <ಾFಹೃ.ಾಮ<ೇದ. ‘ತ© ಸತುü ವ-ೇಣFಂ’ ಋೆ5ೕದ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC.lದಂೆ .º ಮಂತ (ತತÄತುವ-ೇಣFಂ ಭೋ ೇವಸF |ೕಮI |¾ೕ ¾ೕನಃ ಪ ೋದrಾ©) T?ಾಣ<ಾ†ತು. ಮ) ಓಂ=ಾರ-ॐ.ಸಮುೊ ೕ ಬಂಧುಃ” ಎಂದು ‘ಉ’=ಾರದ&' =ೊDೆೊಳLoತHೆ. ಇದ=ಾ> ಾಯ.” ಎಂದು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 234 . ಅೇ ಪMರುಷಸೂಕH. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ .ಾಮ<ೇದ=ೆ> ಸಂಬಂಧಪABದುC. ಆದ-ೆ ನಮೆ . ಇದ\>ಂತ ೊಡÏ . ಇ&'ಂದ ಮುಂೆ .ಃ ಸ?ಾDಾ ಹೃದrಾT ಹಃ: | ಸ?ಾನಮಸುH ¤ೕ ಮDೋ ಯ…ಾ ವಃ ಸುಸ/ಾಸ. ಇದು ನಮೆ <ೇದವನು ಗುರು. Iೕೆ ಓಂ=ಾರದ&'ನ ‘ಅ’=ಾರ ಮತುH ‘ಉ’=ಾರ ಋೆ5ೕದ ಮತುH ಯಜು<ೇದವನು ಪ*ಣ<ಾ ಸೂVಸುವ ಸಂ‡ೇಪvಾ(abbreviation)ರೂಪ. ಈ ಮೂರು <ೇದಗಳ ಮೂರು ಅ™ರಗಳನು ೆೆದು=ೊಂಡು T?ಾಣ<ಾರುವMದು ಓಂ=ಾರ.º ಮಂತ ವನು ‘<ೇದ?ಾತ’ ಎನುಾH-ೆ. “ಓಂ=ಾರ=ೆ> .QಾದF ‘ಭಗವಂತ’ ಎಂದು ೋ$ಸುವMದ=ೆ> ಓಂ=ಾರವನು ಆ-ಅಂತದ&' ಉಾ¶ರ ?ಾಡುಾH-ೆ. ಓಂ=ಾರದ&' ಕೂRಾ ‘ಮ’ ಎನುವMದು Dಾದರೂಪದ&' /ೊರ /ೊಮುEವ ಅ™ರ.ಾರತ5ವನು =ೊಟುB . ಉಾಹರvೆೆ ಷು¥ ಸಹಸ Dಾಮದ =ೊDೆಯ&' “ಸವಪ ಹರvಾಯುಧಃ ಓಂ ನಮಃ ಇ. ॥” ಎಂದು ‘ಇ’=ಾರದ&' =ೊDೆೊಳLoತHೆ. ಋೆ5ೕದ " ಅ„ೕ”˜ೇ ಪM-ೋIತಂ ಯÜಸF ೇವಂ-ಋ. ಈ =ಾರಣಂದ <ೇದಸೂಕHಗಳ8ೆ'ೕ ಪMರುಷಸೂಕH ಅತFಂತ pೆ ೕಷ»<ಾದ ಸೂಕH. ‘ಉ’=ಾರ ಯಜು<ೇದ=ೆ> ಮತುH ‘ಮ’=ಾರ .ಅದು ಸಂೕತ..ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಗದFರೂಪ(ಯಜು<ೇದ) ಮತುH ಾನರೂಪ(." ಎಂದು ‘ಅ’ =ಾರಂದ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ. ಓಂ=ಾರದ&' ‘ಅ’=ಾರ ಋೆ5ೕದ=ೆ>.ಾಮ<ೇದ Dಾದ ರೂಪದ&'ೆ.ಾರ<ಾದ ಮೂರು ವಗಗಳ ಒಂದು ಸೂಕH ?ಾದರು. Iೕೆ ಮೂರು <ೇದಗಳ .ಾರಭೂತDಾ ‘ಪ ಣವಃ’ ಶಬC<ಾಚFDಾ Dಾನು ಓಂ=ಾರದ&' Dೆ8ೆYೆCೕDೆ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥..ಾರ ಾಯ.ೊHೕತ ?ಾಡುವ ಶಬC ಈ ಪ ಪಂಚದ&'ಲ'. ಆದC$ಂದ ಇ&' ‘ಮ’ =ಾರ ಬಂಲ'.ಾರ ಮೂರು ಅ™ರದ(ಅ. ಒಂದು ಮಂತ ದ =ೊDೆಯ&' /ೇಳLವ ಓಂ=ಾರ=ೆ> <ಾFಕರಣದ ಪ$Jಾwೆಯ&' ‘ಪ ಣವಃ’ ಎನುಾH-ೆ.5ಜಂ” | /ೋಾ”ರಂ ರತ #ಾತಮಂ |. ಈ ಸೂಕHವನು ಮೆH ಭABಇlY ಮೂರು Qಾದಗಳ ಾಯ. “ಭೂಃ ಭುವಃ ಸ5ಃ”.. ಅ&'ಂದ ಮುಂದುವ$ದು ಯಜು<ೇದ “ಇwೇ ೊ5ೕೆ ಾ5 …” ಎಂದು ‘ಇ’=ಾರಂದ Qಾ ರಂಭ<ಾ “…….ºಯ ಮೂರುQಾದಗಳLಳo ಒಂದು ಮಂತ ದ&'ೆ. ಆ†ಂದ ಅಂತದ ತನಕ ಸಮಸH Dಾಮ ಪ .

ನಮE&'ರುವ ದುಃಖವನು. ‘ಅವ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 235 .ಯ&'. ಇದು ಭಗವಂತನನು ಗುರು.ಾರಭೂತ<ಾದ ‘ಪ ಣವಃ’ Dಾನು” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಓಂ=ಾರ ‘ಅವ’ ಅಥ<ಾ ‘ಉ†’ ಎನುವ ಎರಡು #ಾತುTಂದ Tಷ‚ನ<ಾ†ತು. “<ೇದದ . ‘ಅವ’ ಎಂದ-ೆ ಾನ.ಾHರ<ಾ ಕುರುಡ ಸೂಕH. 1ೕವ ‘ಅಣು’<ಾದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸವಗತ.ೇ$Y ಅದನು ಸಮಸH<ಾ /ೇಳzೇಕು. ಆ ಶಬCವನು ಗ Iಸುವ ಮತುH ಗ IY ಪMನರುಚ¶$ಸುವ pೇಷ ಶ\Hಯನು ಕರು¡Yದ. ಸವಸಂ/ಾರಕ ಶ\H. ಾಯ.ಾಮ…ೆFೕ’ ಎಂದು ಇDೊಂದು #ಾತು. ಎಂದ-ೆ ‘ಪ <ೇಶ ?ಾಡುಾHDೆ’ ಎಂದಥ. ಆದC$ಂದ ಓಂ ಎಂದ-ೆ ಸವÜ(Omniscient). ಓಂ’-ಇ&' ‘ಅವ. ಸವಗತ. ಭಗವಂತ ಸವಗತ.ಸುವ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳL. ಅನಂತ Dಾದಗಳನು ಸೃ°B ?ಾದ. ಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಬC Dಾಮಕ ಭಗವಂತನನು . 1ೕವ8ೋಕ=ೆ> DಾDಾ ಧದ Qೌರುಷವನು =ೊಟB ಭಗವಂತ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 /ೇಳzೇಕು. ಆಯುಧಃ ಎನುವ&'ನ ಸಗ(◌ಃ)ವನು ೆೆದು ಅ&' ‘ಓಂ’ . ಎ8ಾ' 8ೌ\ಕ Dಾದದಲೂ' ತುಂtದ ಭಗವಂತ. ಸಂ/ಾರ ?ಾಡುವವ ಎನುವMದು ಇDೊಂದು ಅಥ. ನಂತರ ಮೂರು <ೇದಗಳL. ನಮE&'ರುವ ೋಷವನು ಸಂ/ಾರ ?ಾಡತಕ>ವ. ಎಂದ-ೆ ರ™vೆ ?ಾಡುವವ ಎನುವMದು ಒಂದು ಅಥ. Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಸಮಸH <ೇದದ&' DಾವM ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಎ8ಾ' ಗುಣಗಳನು ಓಂ=ಾರ /ೇಳLತHೆ.º . ‘ಅವ ಪ <ೇpೇ’ ಎನುವ #ಾತು. ಆದC$ಂದ ಅವ. ‘ಅವ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕ=ೆ> /ೋಗುವ ಮುನ Iಂನ pೆq'ೕಕದ&' DಾವM ಸಂuಪH<ಾ Dೋದ ‘ಓಂ=ಾರದ’ ಬೆ ಇನೂ /ೆVkನ ವರವDೊˆE DೋRೋಣ. “ಭಗವಂತ ನಮE&'ರುವ ಅಾನವನು. <ಾFಹೃ. ಅ&'ಂದ ಸಮಸH <ೇದಗಳL.lಸುತHೆ. 1ೕವ ಅಲ‚ . ಅವ. ಓಂ(ॐ) ಎನುವMದ=ೆ> ಒಂದು ಅಖಂಡ ಅಥೆ. ಸವÜ ಎನುವ ಪ ಮುಖ ಮೂರು ಮುಖವನು ಓಂ=ಾರ . ‘ಪMರುಷ’ ಶಬC <ಾಚFDಾ ?ಾನವರ ಬಹುಧ Qೌರುಷದ&' ತುಂtದ.º. ನಮೆ ಶಬCಂದ ಅನಂತ ಅನುಭವವನು =ೊಟುB. ‘ಅವ. Iೕೆ ೇವರು ಸವಸಮಥ. ಎಂದ-ೆ ಎಲ' ಕRೆ ತುಂtರುವ. ಆ=ಾಶದ&' ಅನಂತ ಶಬCಗಳನೂ. ಪMರುಷ ಸೂಕHದ&'. ಇದು DಾವM ಓಂ=ಾರದ&' ‘ಸಂ/ಾರಕಶ\H’ ಭಗವಂತನನು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು<ಾಗ .’ ಎಂದ-ೆ ಎಲ'ವನೂ . ಪ ಣವಃ ಸ$ತrಾಾಗ <ಾFಹೃ.lದವನು. ಇ.lರzೇ=ಾದ ಾರ.’ ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥpೇಷಗl<ೆ. Iೕೆ ಪ ಣವದ&'. .ಾHರ<ಾ ಾಯ. ಸಮಸH<ೇದಗಳ&' ಭಗವಂತ Dೆ8ೆYಾCDೆ. ಇದನು Dಾ-ಾಯಣ ಸೂಕHದ&' “ಅಂತü ಬIಶk ತ© ಸವಂ <ಾFಪF Dಾ-ಾಯಣ Y½ತಃ” ಎಂಾC-ೆ. ಆದC$ಂದ ಆತ ಎಲ'ರ ಒಳಗೂ(Indweller) /ೊರಗೂ ಇಾCDೆ.ಸವ ೋಷ Dಾಶಕ”. ಅವ. ಆದC$ಂದ ಓಂ ಎಂದ-ೆ ಸವಗತ(Omnipresent).lಸುತHೆ. ಎಂದ-ೆ ಸವಸಮಥ(Omnipotent).lಯುವ pೇಷ ಶ\H ?ಾನವTೆ ಭಗವಂತನ pೇಷ =ೊಡುೆ..ಇ&' ಅವ.ಾಮಥF ಉಳoವDಾದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸವಸಮಥ. <ಾFಹೃ. <ೇದದ ಶಬCಗlಂದ8ೇ ಹುAB ಬಂದ ಪ ಪಂಚದ ಎ8ಾ' ಶಬCದಲೂ'. 1ೕವ ಅಲ‚ÜDಾದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸವÜ. ಆದC$ಂದ ಓಂ ಎಂದ-ೆ ಸವರ™ಕ. ‘ಅವ ವೇ’ ಅನುವ ಇDೊಂದು #ಾತುೆ. Iೕೆ ತTಂದ ¢ನ<ಾರುವ ಆ ಶ\H ಎಷುB ¢ನ ಎನುವMದನು ಓಂ=ಾರ . ‘ಅವ <ಾFùHೕ’ #ಾತು.

’ಪ ’ ಎಂದ-ೆ ಪ ಕೃಷB<ಾದ. ಭಗವಂತ ‘ಉ’. ಓಂ=ಾರವನು ಸಮ°Brಾ Dೋದ ˆೕ8ೆ ಅದನು zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಅ™ರ<ಾ ಂಗY=ೊಂಡು.lರುವ ವಸುHನ&' ಏTೆ¾ೕ ಅದು ಅವನ&'ಲ'. ಅಂದ-ೆ ಇೕ ಜಗತುH rಾರ&' ಆ¼ ತ<ಾೆ¾ೕ ಅವನು ‘ಓಂ=ಾರ’ <ಾಚF ಭಗವಂತ. ನಮE ಮನಸುÄ ಏರಬಹುಾದ ಎತHರ\>ಂತಲೂ ಉನತ<ಾರುವ ವಸುH. ಪ ಣವ ಪದದ ಒಂೊಂದು ಅ™ರ ಓಂ=ಾರದ ಒಂೊಂದು ಅ™ರದ ವರvಾರೂಪದ&'ೆ. ‘ಉ’ ಅಂದ-ೆ ಉತHಮ<ಾದ. ‘ಮ’ ಎಂದ-ೆ ಾನಸ5ರೂಪ. ‘ಅ’ ಅಂದ-ೆ ಅ|ಕ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತ . ಆದರೂ ಆತ ‘ಮ’-ಅಂದ-ೆ ಆತನನು . Iೕೆ DಾವM ಉQಾಸDೆ ?ಾಡzೇ=ಾದ ಭಗವಂತನ ಮುಖF ಗುಣಗ˜ೆಲ'ವನು /ೇಳLತHೆ. DಾವM ಪ*ಣ ಸಮುದ ವನು ತಂದು ನಮE ಮDೆಯ Qಾೆ ಯ&' ತುಂtಡಲು .lಯಬಹುದು! ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸಮುದ ದಂೆ.lಯಲು ಆಗುವ ಸಂಗ. ಭಗವಂತ ಅಲ'. ನಮೆ . ಸವ ೋಷT<ಾರಕ. ಸ<ಾಂತTrಾಮಕ. ‘ವ’ ಎಂದ-ೆ ಾನ-ಅದು ಸವÜ ಎನುವ ಅಥವನು =ೊಡುತHೆ. ಸವಸಮಥ. ಭಗವಂತ ಇಲ'! ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಪ*ಣ<ಾ . ಎಲ' ಗುಣಗಳL rಾರ&' ಓತ<ಾೆ¾ೕ(/ೆvೆದು=ೊಂೆ¾ೕ) ಅವನು ಓಂ. ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಸ<ಾ#ಾರ-ಸವಗುಣಪ*ಣ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 236 . ಆತ ಸವಗುಣಪ*ಣ. ಓಂ=ಾರದ ಎರಡDೇ ಅ™ರ ‘ಉ’. ಅದರ&'ರುವ ಮೂರು ಅ™ರ(ಅ. ಸ<ಾಂತrಾ„. ನಮE ಮನಸುÄ ಆ ಎತHರ=ೆ> ಏರಲು .ಎಲ'\>ಂತ ಪ ಕೃಷB<ಾದ ಅನಂತ ಶ\H ಭಗವಂತ ‘ಅ’.ೕತವನು ಗ Iಸ8ಾರದು.lಯzೇ=ಾದ ಷಯ. ಭಗವಂತ ನಮE TಲುTಂದ ಅ. ಓಂ=ಾರದ fದಲDೇ ಅ™ರ ‘ಅ’.ಾಧFಲ'.ಾಧF ಎಂದು . ಅೇ $ೕ.ೕತ. ಾDಾನಂದಂದ ತುಂt ಉನತ<ಾದದುC. ಜಗತುH rಾರ&' ಓತ<ಾೆ¾ೕ ಅವನು ಓಂ. ಆಾE ಅಗ ಹFಃ ನ I ಗ ಹFೆ”-ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನನು fದಲು . ಇದನು Qಾ ಣವದ ‘ವ’ ಅ™ರ ವ$ಸುತHೆ.lಯ&=ಾ>ಗುವ ವಸುHವಲ'” ಎಂದು! ಅವನನು ಪ*ಣ<ಾ . ಭಗವಂತ ಸವ ಸಮಥ. ಮ)ಏನನು /ೇಳLತHೆ ಎನುವMದನು DೋRೋಣ. ಗುvಾತEಕ ಪ ಪಂಚದ ಪ$ಚಯ ?ಾತ ಇೆ. ಇದನು Qಾ ಣವದ ‘ಣ’ ಅ™ರ ವ$ಸುತHೆ. ಇದನು ಪ ಣವದ ‘ಪ ’ ಅ™ರ ವ$ಸುತHೆ. ಆದ-ೆ ನಮE Qಾೆ ಯ&' ಎಷುB ತುಂಬಬಹುೋ ಅಷುB Tೕರನು ತುಂt ತರಬಹುದು. ಬೃಹಾರಣFಕ ಉಪTಷ. ಎರಡDೇ #ಾತು ‘ಊಯೇ ಇ. ಭಗವಂತನ&' rಾವ ೋಷವ* ಇಲ'. ಓಂ=ಾರದ ಮೂರDೇ ಅ™ರ ‘ಮ’.ೕ ಓಂ’. ಗುvಾ. ಇ&' 'ಅ' ಎಂದ-ೆ ಅಲ' ಅಥ<ಾ ಇಲ' .Hನ&' /ೇಳLವಂೆ “Dೇ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಸಮ°Brಾ ‘ಅವ’ #ಾತುTಂದ ಹುABದ ಓಂ.lಯುವMದು ಅ. . Dೇ. ಉ.ೕತ. ಇದರ ವರ<ೇ ಸಮಸH <ೇದದ&' ಬರುವಂತದುC. ಎಲ'\>ಂತ ಅ|ಕDಾದ ಭಗವಂತ ‘ಅ’. ಸವÜ. ಗುvಾ. ಗುvಾತEಕ<ಾದ ನಮE ಮನಸುÄ .lಯುವMೇDೆಂದ-ೆ “ಭಗವಂತ ಪ*ಣ<ಾ . ಇದನು ಓಂ=ಾರ ವ$ಸುತHೆ.ಾಧFಲ'.ಆದC$ಂದ ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ ಭಗವಂತ ‘ಉ’.ಯಲ'.lಯುವMೇ fದಲು DಾವM ಭಗವಂತನ ಬೆ . ‘ಣ’ ಎಂದ-ೆ ಾDಾನಂದದ ಆತEಬಲ.ಭಗವಂತ ಸವ ಸಂ/ಾರಕ. Iೕೆ ಓಂ=ಾರದ ಒಂದು ಮುಖವನು ‘ಪ ಣವಃ’ ವ$ಸುತHೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ DಾವM .

ಾ?ಾನF<ಾ 'ಓಂ' ನು rಾರೂ ತಮE /ೆಸ-ಾ ಬಳಸುವMಲ'. ಭಗವಂತ ‘ಅ’ ಅಂದ-ೆ ಭೂಃ (ಭೂ„). ಸಂ.ೌ । 1ೕವನಂ ಸವಭೂೇಷು ತಪpಾkYE ತಪY5ಷು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೯॥ Page 237 . ಅ…ಾನುಸಂ#ಾನಂದ ಜಪ ?ಾಡುವMದ$ಂದ ಅದು ಮನYÄನ ˆೕ8ೆ ಮಹತHರ<ಾದ ಪ$vಾಮವನು tೕರುತHೆ.ಾ$ಕ 1ೕವನದ&' <ೈ-ಾಗF ಬರುವ ಅQಾಯೆ.ಾಧF. ಆತ ‘ಉ’ –ಭೂ„ಯ ಉಪ$ಯ&'ರುವ ಅಂತ$™(ಭುವಃ). ಆತ ‘ಮ’ ಅಂದ-ೆ ಾನಪ ದ<ಾದ ಸ5ಗ(ಸ5ಃ).. ‘ಮ’-TೆCಯನು Tಯಂ. [ಈ =ಾರಣ=ಾ> . ಇದು ಒಂದು $ೕ. ಇದು ಭಗವಂತನ .lಸುತHೆ.ಾಮಥFಕ>ನುಗುಣ<ಾ ಆತನನು . ಆದ-ೆ ನಮE ನಮE . ಪMvೊFೕ ಗಂಧಃ ಪೃƒ<ಾFಂ ಚ ೇಜpಾkYE Jಾವ. ಸಂ. Iೕೆ ಸಮಸH <ೈಕ <ಾಙEಯ rಾವ ಗುಣವನು ಭಗವಂತನ&' ಉQಾಸDೆ ?ಾಡzೇ=ೆಂದು /ೇಳLತHೋ.ೆF ಇಲ'. ಆತ ತನ ೇಹ ತRೆದು=ೊಳLoವಷುB(೧೨. DಾವM ಉತ‚ನ-ಾದ ನಂತರ ಇರುವ ಭಗವಂತ ‘ಉ’. . ಆದ-ೆ TಮE TಮE ¾ೕಗFೆೆ ತಕ>ಂೆ ಭಗವಂತನನು . ನಮE ಮೂರು ಅವ.ೆ½ಗ˜ಾದ ‘ಅ’-ಎಚkರ.lಯಲು ಅ.೦೦೦) zಾ$ ಓಂ=ಾರ ಜಪ ?ಾಡಬಹುದು. ಗ ಹಸ½Dಾದವನು Tರಂತರ ಓಂ=ಾರ ಜಪ ?ಾಡುವMದು ಅಷುB ಸೂಕHವಲ'.ೊHೕತ ದ8ೆ'ೕ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ»<ಾದ ಸುH. ಭಗವಂತನನು rಾವ $ೕ. ಓಂ=ಾರದ Iಂರುವ ಎ8ಾ' ಅ…ಾನುಸಂ#ಾನೊಂೆ ಜಪ ?ಾದ-ೆ ಅದು ಅತFಂತ ಪ$vಾಮ=ಾ$. ಭಗವಂತ ‘ಅ’ ಅಂದ-ೆ ಆತ ಅ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಓಂ=ಾರವನು ಪ*ಣ ೊಡY=ೊಂಡು. ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದನು ಓಂ=ಾರ . ಸುವ ಅನಂತ ಶ\H ಭಗವಂತ ಓಂ. ಇದ$ಂದ ಮನಸುÄ ಮಗ<ಾ. ಸವDಾಮ <ಾಚFDಾದ ಭಗವಂತನ&' ಸವDಾಮಗಳL rಾವ ಗುಣವನು /ೇಳLತH¤ೕಅ<ೆಲ'ವನೂ ಸಂಗ ಹ ?ಾ ಭAB ಇlY .ಾ?ಾನF<ಾ ಸDಾFYಗಳL ಓಂ=ಾರ ಜಪವನು ?ಾಡುಾH-ೆ. ಮೂರು 8ೋಕವನು Tಯ„ಸುವ ಶ\H ಭಗವಂತ ಓಂ.ಯ #ಾFನದCಂೆ. =ಾಲದ&' ಏಕರೂಪ<ಾರುವ ಭಗವಂತ ಓಂ.ಾಧF.ೕತ-rಾವMದು ಸೃ°Bಯ ಪ*ವದ&' ಇೊHೕ ಅದು ‘ಅ’. ‘ಉ’-ಕನಸು. .lಯಲು ಪ ಯ. ಗ$ಷ» ಹತುHzಾ$ ?ಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನನಲ'ೆ ಇDಾFರನೂ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಕ-ೆಯಲು ಅ. ಎಲ'ವ* Dಾಶ<ಾದ ˆೕ8ೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ ‘ಮ’.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಭಗವಂತನನು DಾವM ಪ*ಣ ಗ Iಸಲು ಅ. ಬಳಸzಾರದು].ಾರಯುಕH<ಾ /ೇಳತಕ>ಂತಹ tೕಾ™ರ ಓಂ=ಾರ.Y” ಎನುವ <ೇದದ ಸಂೇಶವನು ನಮೆ .ಾರ 1ೕವನ ನRೆಸುವ /ೆಂಗಸರು ಓಂ=ಾರ ಜಪ ?ಾಡರುವMದು ಒ˜ೆoಯದು. ಆದ-ೆ ಸDಾFYೆ ಈ $ೕ.ಯ rಾವ ಸಮ.lಯಬಹುದು.ಾಧF. ಓಂ=ಾರ “ಭಗವಂತನನು ಪ*ಣ .lಸುತHೆ.

ಆ=ಾಶ /ಾಗು ಭೂ„ಯ ಬೆ /ೇlದ ಭಗವಂತ ಮುಂದುವ$ದು ಭೂ„ಯ&' ಭಗವಂತನ ಆ-ಾಧDೆೆ ಮುಖF ಪ . ವಸುH. ದಹನ ಇಾF. ಈ ಭೂ„ಯ&'. ಅ(Jಾವಸು).wಾ»ನ<ಾದ ಅ(Jಾವಸು)ಯ&' ತನ ಭೂ. zೆಂ\ಯ&' ಸುಡುವ ಶ\Hಯೂ ನTಂದ. ಭಗವಂತ Dೆಲದ&' Dೆ8ೆ Tಂತುದ$ಂದ Dೆಲದ&' ಮೂಬರುವ ಪ . ಭಗವಂತ ಒಂೊಂದು ಡದ&' ಒಂೊಂದು ¼ಷBಗುಣವನು(exclusive quality) ತುಂtದ. ಭೂ„ಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆ(ಪ ƒ}ೕ ೇವೆ)¾ಳದುC.Dೆಲದ&' ಸುಗಂಧ ನTಂದ” ಎಂದು.ಸಲು . =ೆಲವM ಹೂನ&' DಾವM ಗುರು. ಒಂದು ಹೂನ ಪ$ಮಳ ಇDೊಂದ\>ಂತ ¢ನ. [ಾಪಸರ&'ದುC ತಪದ ಶ\H TೕಡುವMದ$ಂದ ‘ತಪ’ Dಾಮಕ].ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಪMಣFಃ ಗಂಧಃ ಪೃƒ<ಾFž ಚ ೇಜಃ ಚ ಅYE Jಾವ. I?ಾಲಯದ ‘ಹೂಗಳ ಕ¡<ೆಯ&'(Valley of Flower) ಅನಂತ ಪ =ಾರದ ಹೂನ ಪ ಪಂಚೆ.[zೆಂ\ಯ&'ದುC ಸುಡುವವDಾದC$ಂದ ‘ೇಜ’ Dಾಮಕ]. Qಾವಕ. ಎಲ' 1ೕಗಳ&' ಬದುಕು ನTಂದ. [ಎಲ' 1ೕಗಳ&'ದುC ಬದು\ಸುವMದ$ಂದ ‘1ೕವನ’Dಾಮಕ].¾ಂದು ವಸುHವ* ಕೂRಾ ಒಂೊಂದು ಬೆಯ ¼ಷB ಸುಗಂಧವನು /ೊತುH ತರುತHೆ.ೕಕ. Tೕರು. ಚಂದ .ೌಂದಯಭ$ತ ¼ಷB ಗಂಧದ ಪ ಪಂಚವDೇ ನಮE ಮೂನ ಮುಂೆ ೆ-ೆಟB. ಎ8ಾ' ಡಗಳ{ ಕೂRಾ ಒಂೇ ಮ¡¥Tಂದ zೆ˜ೆಯುವMಾದರೂ ಕೂRಾ. ವI. ಭೂ„ಯˆೕ8ೆ ಹುಟುBವ ಪ . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಪMvೊFೕ ಗಂಧಃ ಪೃƒ<ಾFಂ. Dೆಲ ಎಲ'ವMದಕೂ> Dೆ8ೆ. [ಪತ Dಾ ಮ¡¥ನ&'ದುC ಗಂಧದ ಅ$ವM TೕಡುವMದ$ಂದ ‘ಪMಣF’ ಮತುH ‘ಗಂಧ’ Dಾಮಕ]. ವನಸ‚. ನಮೆ ಭೂ„ಯ&' ಅ ಎನುವMದು ಬಹಳ ಮುಖF<ಾದ ಭಗವಂತನ ಪ . rಾವ ಗಂಧ ನಮE ಮೂೆ ಅ/ಾ'ದವನು =ೊಡುತHೋ ಅದು ‘ಪMಣFಗಂಧ’.¾ಂದು \ £ಯೂ ಕೂRಾ ಆನಂದಮಯ<ಾರzೇಕು ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ. ಇ&' ಪMಣF ಎಂದ-ೆ ಪತ ಅಥ<ಾ ಸುಂದರ ಎನುವ ಅಥವನು =ೊಡುತHೆ. ಧು ವ. ಈ ಭೂ„ಯ&' ಹುಟುBವ ಡಬloಗಳL . Qಾ ಣ. ಇದ=ೆ> =ಾರಣ ೇವರ ಪ*ೆಯ ಪ . ಈತ ಅಷBವಸುಗಳ&'[ೊ ೕಣ. <ೇದ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುವMದೂ ಕೂRಾ “ಅ„ೕ”˜ೇ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 238 . ಪ ƒ}ಯ&' ಗಂಧ ಶಬC <ಾಚFDಾ ಗಂಧದ&' Dೆ8ೆYಾCDೆ ಭಗವಂತ.ಾ?ಾನF<ಾ ಇಂತಹ ಹೂವನು ೇವ$ೆ ಅ[ಸುವMಲ'. ಹುಾಶನ. ಾನವನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಅನಲ.ೌ । 1ೕವನž ಸವ ಭೂೇಷು ತಪಃ ಚ ಅYE ತಪY5ಷು –ಮ¡¥ನ&' ನರುಗಂಪ* ನTಂದ. ಪ*ೆ ?ಾಡು<ಾಗ ಆ ಹೂನ ಅ/ಾ'ದಕರ ಕಂಪM ಮೂೆ ಬಾಗ ನಮೆ ‘ಪMಣF’ ಅಥ<ಾ ‘ಗಂಧ’ Dಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಮೂಡzೇಕು. ಸೂಯ. ೋಷ. Jಾವಸು ಭೂ„ಯ&' ಅಯ ಅ¢?ಾT ೇವೆ. ಈತTೆ ಅDೇಕ DಾಮಗಳL: <ೈpಾ5ನರ. .ಗಳL.ಾಧF<ಾಗುವ ಸು<ಾಸDೆ ಇರುವMಲ'.ೇ$=ೊಂರುವMದ$ಂದ ವಸುHೆ ಒಂದು pೇಷ ಗುಣ ಬಂತು. ಆತ ತನ pೇಷ ರೂಪದ&' ‘ಗಂಧ’ DಾಮಕDಾ ಆ ವಸುHನ&' .¾ಂದು ವಸುHೆ ಸುಗಂಧ =ೊಟBವನು ‘ಪMಣF’ Dಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಎಲ'ವMದರಲೂ' ಆ ಧೆ-ಕಂಪM ಆ ಭಗವಂತTಂದ. Iೕೆ ಭಗವಂತ ತನ ಸೃ°Bಯ&' . ಾಪಸರ&' ತಪಃಶ\H ನTಂದ. ಹಣು¥ಗಳL. ಅಕ. ದುFವಸು] ಐದDೆಯವ. ಅನಂತ ಬೆಯ ಹೂಗಳL. ಾತ<ೇದ.

1ೕವನಪ ದ ಅ¢?ಾT ೇವೆ “Qಾ ಣೇವರು”.ೆHೕಜY5Dಾಮಹž ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೧೦॥ Page 239 . ಆದ-ೆ Qಾ ಣಶ\H(ಉY-ಾಟ) =ೆಲಸ ?ಾಡೇ ಇದC-ೆ ಬದುಕಲು .ಾCDೆ ಎನುವ ಅದುäತ ಅ#ಾFತE ಾನ(divine science)ವನು ಈ ಎರಡು pೆq'ೕಕ(೮ ಮತುH ೯)ದ&' ಕೃಷ¥ ವ$Yದ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ೇಜpಾkYE Jಾವ. ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “<ಾಯುನ&' ತುಂt ಪ .ಯ ಅನುಸಂ#ಾನ /ೇರzೇಕು ಎಂದು ವ$YಾCDೆ. ಅ ಪತ .ಾÄ-DಾTೆCೕDೆ” ಎಂದು. [ಈ ಬೆ /ೆVkನ ವರವನು ಮುಂೆ ಅ#ಾFಯ ಹತHರ&' =ಾಣಬಹುದು]. ಆದ-ೆ Qಾ ಣೇವರು T Yದ-ೆ DಾವM ಪMನಃ ಎಚkರ<ಾಗಲು . ಪಂಚಭೂತಗಳ ಬೆ ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಮುಂೆ ?ಾನಸ ಪ ಪಂಚದ ಬೆ ವ$ಸುಾHDೆ.5ಜಂ” ಎಂದು ಅ Dಾಮಂದ.ಾಧFಲ'. ಈ ಭೂ.ೕಕ ಅ. =ೊABದCನು Y5ೕಕ$ಸುವ ಭಗವಂತನ ಏ=ೈಕ ಪ . /ಾೇ <ೈpಾ5ನರDಾ ನಮE ಪಚನ \ £ಯನು Tಯಂ.ೆCೕDೆ” ಎಂದು. DಾವM ಇತರ ಇಂ ಯ =ೆಲಸ ?ಾಡೇ ಇದC-ೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಮDೋಮಯ ಪ ಪಂಚದ&' ಬದುಕುವವರು ತಪY5ಗಳL(ತಪ-ಆ8ೋಚDೆ –Great thinkers). Qಾಚಕ. ಅನಮಯ=ೋಶಂದ Iದು ಆನಂದಮಯ=ೋಶದ ತನಕ /ೇೆ ಭಗವಂತ ಭೂ. 1ೕವನಪ ದDಾದ Qಾ ಣಶ\H ಒಳೆ Qಾ ಣDಾ Tಂತು ನಮEನು ಬದು\ಸುಾHDೆ. ಮDೋಮಯ=ೊಶದ&' Tಂತು ನಮೆ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನು =ೊಡುವವ ಆ ಭಗವಂತ.ನ ಸಂuಪH ಉQಾಸDೆಯನು DೋೆವM. ಅಂದ-ೆ “ಇಂತಹ ಅೇವೆ¾ಳೆ ಾಹಕ.ಾHರ ಮುಂನ ಅ#ಾFಯದ&' ಪMನಃ ಬರುತHೆ. ಇದರ ಅ¢?ಾT ¼ವ. ೇಜ. TೆCಯ&' ನಮE ಇತರ ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳL T ಸಬಹುದು.ಯ .ಾಧFಲ'! ಭಗವಂತ ಅ/ೋ-ಾ.¾ಂದು 1ೕವಾತದ ಉY-ಾ. ಸುವವನೂ ಆತDೆ.ರೂಪದ&' Tಂ.ಮನYÄನ ಆಳ<ಾದ VಂತDೆೆ ತಪಸುÄ ಎನುಾH-ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅದನು ಕೂ ೕಕರಣ ?ಾ ಸಮ°Brಾ ಭೂ. 1ೕವ=ೆ> ಉY$ನ ಶ\H =ೊಟುB Dಾನು Tಂ. ನಮE ಮನYÄೆ ಅಂತಹ ಅದುäತ ಆ8ೋಚDಾಶ\H =ೊಟುB. ಅ zೆಳ\ನ ರೂಪ.ೕಕ ಇDೊಂಲ'. Iೕೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ&'. tೕಜಂ ?ಾಂ ಸವಭೂಾDಾಂ ¨ Qಾಥ ಸDಾತನž । ಬು¨ಬು¨ಮಾಮYE ೇಜ. DಾವM ?ಾತDಾಡುವMದು-ನಮE ಮನYÄೆ /ೊ˜ೆಯುವ ಾರಗಳನು. Dೆಲದ&' ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸಲು ಅಂತ ಉತHಮ ಪ .ೌ” ಎಂದು. /ೊರ ಪ ಪಂಚದ&' ಉ$ಯುವ zೆಂ\ಯ&' ಭಗವಂತTದC-ೆ ನಮE Dಾ&ೆಯ&' ಕುlತ ಅ Dಾಮಕ ಭಗವಂತ(ಅDಾ-ಾಯಣ) ನಮೆ ?ಾತು ಎನುವ zೆಳಕನು =ೊಟುB ನfEಳೆ <ಾಙEಯDಾರುವ ೊಡÏ zೆಳಕು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಪM-ೋIತಂ ಯÜಸF ೇವಂ-ಋ. ಪ =ಾಶಕ ಶ\Hrಾ.rಾ zೇ-ೆ zೇ-ೆ ವಸುHನ&' ¼ಷB ಶ\Hಯನು ತುಂಬುಾHDೆ ಎನುವ ?ಾ. ಕೃಷ¥ [ಂRಾಂಡ-ಬ /ಾEಂಡದ&' Tಂತು /ೇೆ ಭೂ.

lದವ-ೊಳದುC . ಆ 1ೕವಾತದ&'ರುವ pೇಷ ಶ\H(exclusive quality) Iಂೆ =ಾರಣ ಪMರುಷDಾ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “Dಾನು DಾDಾ£ೕ ಇದುC ಪ ಪಂಚ=ೆ> ಆ=ಾರ =ೊಡುೆHೕDೆ” ಎಂದು. Iೕೆ ಭಗವಂತ ಸಮಸH ಭೂತಗlೆ(ಜಡ.ಓ Qಾಥ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತ ‘ಸDಾತನ’. ಇದನು .ೋಲ$ಯದ ಶ\H TೕಡುವMದ$ಂದ ‘ೇಜ’ Dಾಮಕ].Hೆ ಉQಾಾನ =ಾರಣ<ೆ? ಇದು ನಮE ಮುಂೆ ಬರುವ fದಲ ಪ pೆ.ಚತುಮುಖ-Qಾ ಣ-ಗರುಡ-pೇಷ-ರುದ -ಇಂದ -=ಾಮ-ಸವ ೇವೆಗಳL. ಈ tೕಜವನು t.ಗಳL. [.lಯzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು DಾವM ‘tೕಜ’ ಅನುವ ಪದದ ಅ#ಾF. /ಾೇ ಭಗವಂತ ಕೂRಾ ಈ ಜಗ. ಇದ=ೆ> =ಾರಣಪMರುಷDಾದ ಭಗವಂತ ?ಾತ ಎ8ಾ' =ಾಲದಲೂ' ಏಕರೂಪದ&'ರುಾHDೆ.lವM TೕಡುವMದ$ಂದ ‘ಬು¨’Dಾಮಕ ]. ಆದC$ಂದ ಇೕ ಪ ಪಂಚದ&'ರುವ 1ೕವಾತ=ೆ> ಅ¢ವFಕHವನು =ೊಟBವನು rಾ-ೋ ಅವನು ಸವಭೂತಗlೆ tೕಜ. /ೊಸ ರೂಪ ಪRೆಯುಾH ಇರುತHೆ. ಅಂದ-ೆ rಾ$ಂದ ಅ¢ವFಕH<ಾ†ೋ ಅದು tೕಜ. ಸೂ™Åರೂಪದ&' ಇದC ಈ ಪ ಪಂಚ=ೆ>-ವFಕH<ಾದ ರೂಪವನು =ೊಟBವ ‘ಸವಭೂಾDಾಂ tೕಜ’. ಇಾF. ಅಂದ-ೆ ‘ಎ8ಾ' 1ೕವಗಳ tೕಜ’ Dಾನು ಎಂದು. ಪ ಳಯ =ಾಲದ&' ಕ¡¥ೆ =ಾಣದ(ಅವFಕH). . tೕಜ ಎಂಾಗ ನಮೆ .lವM ನTಂದ. ವನಸ‚. ಆ=ಾರ =ೊಟುB. ಅ¢ವF\H=ೊಟುB.Eಕ ಅಥpೇಷವನು(etymological meaning) ಅ$ಯzೇಕು. ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗುವMಲ'-ಆದ-ೆ ಪ ಪಂಚ ಬದ8ಾಗುತHೆ.ಾCDೆ. ಭಗವಂತ ಪ ಪಂಚ=ೆ> zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಆ=ಾರದ ಅ¢ವFಕH =ೊಡುಾHDೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 240 . ಇೕ 1ೕವಾತದ Iಂೆ ತಂೆrಾ Tಂತವ ಆ ಭಗವಂತ. ನಮರುವ tೕಜದ ಇDೊಂದು ಕಲ‚Dೆ –ಅದು ಮರ<ಾ zೆ˜ೆಾಗ ತನ ಆ=ಾರವನು ಕ˜ೆದು=ೊಳLoತHೆ ಎನುವMದು.Hರ&ಲ'¤ೕ ಅದ=ೆ> =ಾಣುವಂತಹ ಆ=ಾರ=ೊಟBವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಜಗ. /ೊಸ ಶ\H =ೊಡುಾHDೆ.l. ೇತನ.ಾ?ಾನF<ಾ Dೆನ[ೆ ಬರುವMದು ಮರಡದ tೕಜ. Iೕೆ ಸಮಸH 1ೕವ=ೋAೆ ೇಹ=ೊಟುB. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' rಾವ-rಾವ 1ೕವಾತೆ. ಮುಕHರು) tೕಜ ಮತುH ಆತ ಸDಾತನ. rಾವMದು ವFಂಜನ (ವFಂಜDಾ©) ಅದು ಅ¢ವFಂಜನ. [ಪ-ಾಕ „ಗ˜ೆ{ ಳದುC . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “tೕಜž ?ಾž ಸವಭೂಾDಾž” ಎಂದು. ಎಲ' 1ೕಗಳ ಅlರದ tೕಜ [ಸ5Jಾವದ ಅ¢ವF\Hೆ =ಾರಣDಾ ‘tೕಜ’ Dಾಮಕ] DಾDೆಂದು . ಇ&' ‘’ ಸಗ. ಅಂದ-ೆ ಮರ=ೆ> tೕಜ ಉQಾಾನ =ಾರಣ.Hೆ ತಂೆಯೂ ಾ†ಯೂ ಆದ ಆ ಭಗವಂತ tೕಜ.ೋಲ$ಯದ ಶ\H ನTಂದ. tೕಜ ಎನುವMದು ‘ಅಂಜು’ #ಾತುTಂದ ಬಂರುವMದು.lದವರ . ಪ-ಾಕ „ಗಳ . rಾವMದು(ಮೂಲವಸುH) ಇದೂC =ಾ¡ಸು. ವF\Hತ5 ಕಸನ=ೆ> (ಅ¢ವF\Hೆ) ಮೂಲ=ಾರಣDಾ ಆ ಭಗವಂತ Tಂ. ಇದ$ಂದ ಅದು ಬದ8ಾಗುಾH. ಅಂದ-ೆ ಸೂ™Å ರೂಪದ&' ತುಂtದC ಈ ಅವFಕH ಪ ಪಂಚ=ೆ> ವFಕH<ಾದ ರೂಪ =ೊಟBವ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 tೕಜž ?ಾž ಸವಭೂಾDಾž ¨ Qಾಥ ಸDಾತನž । ಬು¨ಃ ಬು¨ಮಾž ಅYE ೇಜಃ ೇಜY5Dಾž ಅಹž.Hಾಗ ಅದು ಮರ<ಾ zೆ˜ೆಯುತHೆ. ?ಾನವರು.Hನ ಸಮಸH 1ೕವಾತ=ೆ> ಅಂದ-ೆ. ಈ ಜಗ.

ಯ ಸಮಸH ಮುಖಗಳನು ಕೂ ೕಕ$Y ಸಮ°Brಾ /ೇlದ ಕೃಷ¥.ೆFೖಷ ಆಾE ಶೇ ಬ ಹE#ಾಮ ॥೩-೨-೪॥ “ನ ಅಯಂ ಆಾE ಬಲIೕDೇನ ಲಭFಃ” ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನನು ಪRೆಯುವMದು ದುಬಲ$ೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಬು¨ಬು¨ಮಾಮYE ೇಜ.ೆHೕಜY5Dಾಮಹž” ಎಂದು. ಬಲದ&' ಅDೇಕ ಧ. ಮುಂಡ=ೋಪTಷ. ಾನದ ಅQಾರ ಮತುH ಅನಂತ ಕಡ8ಾರುವ ಭಗವಂತ ‘ಬು¨ಃ’. ಇ&' ಬಂರುವ ಬಲ ೇಹಬಲವಲ'. ೇತನದ&'ರುವ ಬಲವನು ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಉ8ೆ'ೕáಸುಾHDೆ. ಅ. ಾನಪ ದ 1ೕವರ&' ಾನಶ\Hಯನು ಭಗವಂತ ಅ¢ವFಕH ೊlYದ. ಅವ$ೆ ‘ೇಜ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹದ ಬಲ. ಸ5ರೂಪ ¾ೕಗFೆ ಮತುH ೊೆೆ ಮDೋಬಲ. pಾಸº ಶ ವಣಂದ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 241 .ೆFೖಷ ಆಾE ವೃಣುೇ ತನೂಂ . ೇಹಬಲ.ಾÄ’ ಮು\H ಕರು¡ಸುವವ. ಇದ$ಂದ ಅವರು ಾನ¾ೕಗ˜ಾದರು ಮತುH ಸಂ.ಾ5ž ॥೩-೨-೩॥ Dಾಯ?ಾಾE ಬಲIೕDೇನ ಲJೊFೕ ನ ಚ ಪ ?ಾಾ© ತಪ. ಇ&' ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಬದು\ನ ಎರಡು ಮುಖವನು ವ$ಸುಾHDೆ. [1ೕಗಳ&'ದುC ಧಮ ವೃ¨ೆ Dೆರ<ಾ ಎಲ'$ಂದಲೂ =ಾ„ತDಾದC$ಂದ ‘ಧ?ಾರುದ¨’ ಮತುH ‘=ಾಮ’Dಾಮಕ.ಬಲವಂತರ ಬಯ=ೆ-ಒಲವMಗlಲ'ದ ಬಲ ನTಂದ. ಆತEಬಲ ಎಲ'ವ* ಪ*ಣಪ ?ಾಣದ&'ರುವ ಸವಸಮಥ ಭಗವಂತ ೇಜಃ.ಾರದ&' ಾನ ಪರಂಪ-ೆಯನು zೆ˜ೆY ಮು\Hಯನು ಪRೆದರು. ಕಮಪ #ಾನ<ಾರುವ ಕಮ¾ೕಗlೆ ೇಜ.Hನ&' /ೇಳLವಂೆ: Dಾಯ?ಾಾE ಪ ವಚDೇನ ಲJೊFೕ ನ ˆೕಧrಾ ನ ಬಹುDಾ ಶು ೇನ । ಯˆೕ<ೈಷ ವೃಣುೇ ೇನ ಲಭFಸH.ಾÄ Tಂತು ಮುDೆRೆYದ ಭಗವಂತ.ಾ½ನದ&' ಬಳಸದ ಬಲರೂಪDಾದC$ಂದ ‘=ಾಮ ವ1ತ’ ಮತುH ‘ಬಲ’ Dಾಮಕ.ೋ <ಾಪF&%© । ಏೈರುQಾ£ೖಯತೇ ಯಸುH ಾ5ಂಸH. /ಾೇ ೇಜY5ಗlೆ ೇಜY5 Dಾನು”.ಾಧFಲ' ಎಂದಥ. [ಬಲವಂತ-ೊಳದುC ಬಲ TೕಡುವMದ$ಂದ ಮತುH =ಾಮDೆ†ಲ'ದ. ಅಂದ-ೆ “ಬು¨ವಂತರ ಬು¨ಮೆH ಏTೆ ಅದು ನನ =ೊಡುೆ.] ಭೂ. ಅೇ $ೕ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' /ೇಳLವಂೆ-ಅಧFಯನಂದ. ಬಲಂ ಬಲವಾಂ ಾಹಂ =ಾಮ-ಾಗವ1ತž । ಧ?ಾರುೊ¨ೕ ಭೂೇಷು =ಾfೕSYE ಭರತಷಭ ॥೧೧॥ ಬಲž ಬಲವಾಂ ಚ ಅಹž =ಾಮ -ಾಗ ವ1ತž । ಧಮ ಅರುದ¨ಃ ಭೂೇಷು =ಾಮಃ ಅYE ಭರತ ಋಷಭ -. ಬು¨ಃ ಮತುH ೇಜಃ ಎನುವMದು ಭಗವಂತನ /ೆಸರು. 1ೕಗಳ&' ಧಮ=ೆ> ಅನುಗುಣ<ಾದ ಬಯ=ೆ ನTಂದ.] ಭರತpೆ ೕಷ».

ಆದ-ೆ ಆತEಬಲಲ'ೆ ಭಗವಂತನನು =ಾಣಲು .ೆೇ ಕƒಾ ಹF…ಾಃ ಪ =ಾಶಂೇ ಮ/ಾತEನಃ || ೧-೧೦೨|| rಾರ&' ಭಗವಂತನ&' ಭ\H ಮತುH ಆತEಬಲೆ. ಾನದ ಬಲದC-ೆ . ಆತ ಅDೇಕರೂಪದ&' ‘ಬಲ’ DಾಮಕDಾ Tಂತು 1ೕವ ¾ೕಗFೆಗನುಗುಣ<ಾ pೇಷ ಬಲವನು ಅನುಗ IಸುಾHDೆ. ಅಂದ-ೆ ಎಲ'ವನೂ ಭಗವಂತ ?ಾಸುವMದಲ' ಎನುವ ಸಂಶಯ ನಮEನು =ಾಡಬಹುದು. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನನು ‘ಭರತಷಭ’ ಎಂದು ಸಂzೋ|ಸುಾHDೆ.ಾHಮ.H¦=ಾಃ Jಾ<ಾ -ಾಜ.ಾಧFಲ'. pಾ.ಾಃ ಚ £ೕ। ಮತHಃ ಏವ ಇ. . “ಒ˜ೆoಯದನು ?ಾಸುವವನು ೇವರು.lಯzೇಕು’. . ಭ\Hಯ ಬಲzೇಕು. ನಮೆ =ಾಮವ1ತ ಬಲ ಕಲ‚Dಾ. ‘ಭ\H†ಂದ pಾ. Iೕೆ ಆತE ¾ೕಗFೆಯ ಬಲ. =ೆಟBದCನು ?ಾಸುವMದು rಾವMೋ ದುಷBಶ\H” ಎಂದು.ಾ.ಾ?ಾನF<ಾ ಬಲದ Iಂೆ ಒಂದು ೋಷರುತHೆ. ಗುರುಗಳಲೂ' ಾರತಮFಪ*ವಕ<ಾದ ಭ\H†ೆ. rಾವ ಬಯ=ೆ ನಮೆ #ಾರಕ ಶ\Hrಾ Tಲು'ತHೋ ಅ&' ‘=ಾಮ ವ1ತDಾ’ ಭಗವಂತ Tಂತ. ಇವDೆಲ'ವನೂ ನಮೆ =ೊಡುವವ ಆ ಭಗವಂತ. ‘ಭಗವಂತನನು .ಾ.ಾಃ ಾಮ.ಾ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹ=ೆ> ನಮE&' ಭ\Hಯನು ಾಗೃತೊlಸುವ ಗುರು ಅನುಗ ಹದ ಬಲವ* ಮುಖF.l. ಈ ನಮE ಸಂಶಯ=ೆ> ಕೃಷ¥ನ ಉತHರ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ. ಆದ-ೆ ಭಗವಂತ =ಾಮ--ಾಗ ವ1ತ ಬಲ ಸ5ರೂಪ. Dಾನು ಅವMಗಳ ಹಂನ&'ಲ'. ಾ  ¨ ನ ತ5ಹಂ ೇಷು ೇ ಮ† ॥೧೨॥ £ೕ ಚ ಏವ . ೇವೆಗಳಲೂ'.H¦=ಾ Jಾ<ಾ -ಾಜ.ಾಶk £ೕ। ಮತH ಏ<ೇ.ಾº#ಾFಯನ ?ಾಡzೇಕು’ ಇಾF =ಾಮDೆಗಳL ನಮೆ ಅಗತF<ಾ zೇಕು. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನದ&' ೕೆಯನು Dೋಾಗ. ಭರತ(<ಾಯು) ಋಷಭ(ಅಣ¥)Dಾ ಉಳoವ ಭರತಷಭ.ೕತ.ಾಲದು. £ೕ ೈವ . ಇ&' ಕೃಷ¥ ‘=ಾಮDೆ’ zೇಡ ಎಂದು /ೇಳL. ಮ/ಾJಾರತ ಾತ‚ಯ Tಣಯದ&' /ೇಳLವಂೆ: ಯಸF ೇ<ೇ ಪ-ಾ ಭ\Hಯ…ಾ ೇ<ೇ ತ…ಾ ಗು-ೌ | ತ. ಭ\Hಯ ಬಲ.ಅಂತಹ ಮ/ಾತETೆ ?ಾತ <ೇ ಷಯಗಳ ಸು‚ರಣ<ಾಗುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ‘ಮDೋಬಲ’ ವೃ¨rಾಗಬಹುದು.Hಲ'. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸಮಸH 1ೕವಾತದ&' ಧಮ=ೆ> ಅರುದ¨<ಾರುವ =ಾಮDೆಯ Iಂೆ DಾTೆCೕDೆ” ಎಂದು. ಾ  ¨ ನ ತು ಅಹž ೇಷು ೇ ಮ†-rಾವ ವಸುHಗಳL ಸತH¦ಗುಣದ ಪ Jಾವ=ೆ> ಒಳಾದವM ಮತುH rಾವವM ರೋಗುಣ ಮತುH ತfೕಗುಣದ ಪ Jಾವ=ೆ>-ಅ<ೆಲ'ವ* ನTಂಾ£ೕ ಆ<ೆ ಎಂದು . ಾDಾನಂದದ&' ರಥDಾದವ ‘ಭರತಷಭ’. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ ಹದ ಬಲ. ಅವM ನನ ಹಂನ&'<ೆ.ಾಧDೆಯ ಬಲ.ಯನು ಕೃಷ¥ ವ$Yದ. ಇ&' =ೆಲವ$ೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು. ಈ ˆೕ&ನ pೆq'ೕಕದ&' =ೇವಲ ಒ˜ೆoಯ ಅಂಶದ&' ಇರತಕ>ಂತಹ ತನ ಭೂ.ಾº#ಾFಯನದ ಬಲ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 242 . ಬಲ ಬಂಾಗ ನಮೆ =ೆಟB =ಾಮDೆ ಹುಟುBತHೆ.

¾ಂದು ಪಾಥದ&' ಮೂರು ಅಂಶಗl<ೆ ಮತುH ನಮE Jಾವದ&'ಯೂ ಮೂರು ಅಂಶಗl<ೆ. ರಜಸುÄ ಮತುH ತಮಸುÄ ಕˆ ಇರುವವ zಾ ಹEಣ ವಣ. ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳL ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ತುಂt=ೊಂ<ೆ. ರಜYÄನ ಅಂಶ /ೆಾkದುC ಅದರ ನಂತರ ಸತ5 ಮತುH ತಮಸುÄ ಇರುವವ ™. ಆದC$ಂದ ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ನಮೆ =ಾಣುವ ಪ . rಾರಲೂ' rಾವ \ £ಯೂ ಭಗವಂತನ Qೆ ೕರvೆ ಇಲ'ೆ ಆಗುವMಲ'. zಾಹF ಪ ಪಂಚದ&' ೆ§ಗುಣF ಪಾಥಗಳL. ಮಣು¥ ತfೕಗುಣದ. “ನI ಪ . ಆದ-ೆ ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ೆ§ಗುಣF ವ1ತDಾ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನು =ೊಡು. ಅದರ ನಂತರ ರಜಸುÄ ಮತುH ಸತ5 ಗುಣ ಉಳoವ ಶqದ . Tೕರು ರೋಗುಣದ ಮತುH zೆಂ\ ಸತ5 ಗುಣದ ಸಂ=ೇತ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಈ ಪ ಪಂಚ ಎಂದ-ೆ ಅಂತರಂಗ ಮತುH ಬIರಂಗ.ೕತ ಾರಕ-ಪ$ೋ ೇIಸುಭ\Hಂ. ಗುvಾ. ಇ&' ಶುದ¨ ಸತ5 ಅನುವMೊಂಲ'. ಅದ=ಾ> ಭಗವಂತನನು “. ಆತ . ಕೂRಾ ೆ§ಗುಣF ಆ#ಾ$ತ. rಾವMದು =ೆಟBದುC ಎಂದು ಮನುಷF . ಈ ಎ8ಾ' ವಣದವರೂ fೕ™ ¾ೕಗF-ೆ.ೕತ.tಂಬದ&' \ £ ಇಲ'. Iಂೆ ವ$Yದಂೆ 1ೕವTೆ ಸ5ತಂತ ಇಾ¶ಪ*ವಕ \ £ ಇಲ'.Hಯನು =ೊಡುವವ ಆ ಭಗವಂತ.ೇರಲು ಭಗವಂತ T„Yರುವ Qಾಠpಾ8ೆ. ಇೊಂದು ಸೃ°Bಯ ಪ ˆೕಯ). ಇವM rಾವMದು ಒ˜ೆoಯದು. ನಮE&'ರುವ ವಣ ಪದ¨.ಸುಾH-ೆ.ಕರುvಾಪ*ಣ ಪರಪ ದ-ಚ$ತಂ ಾಪಯˆೕೇ” ಎಂದು ಸುH. ಎಲ'ರ&'ಯೂ ಕೂRಾ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗl<ೆ. ಗುಣದ Tಯಂತ ಣ=ೊ>ಳಪABಲ'. ಆದ-ೆ ಸತ5ದ ಅಂಶ /ೆಾkದುC.¾ಂದು ವಸುHವ* ಕೂRಾ ಈ ಮೂರರ ಸ?ಾ<ೇಶ. (ಗ¡ತಬದ¨<ಾ /ೇೆ ೆ§ಗುಣFಂದ ಈ ಪ ಪಂಚ T?ಾಣ<ಾ†ತು ಎನುವMದನು ಮ#ಾ5ಾಯರು ತಮE Jಾಗವತ ಾತ‚ಯTಣಯ ಗ ಂಥದ&' ಸ‚ಷB<ಾ ವ$YಾC-ೆ. ತfೕಗುಣ /ೆಾkದುC. ಇೕ ಜಗತುH . ಯ.ೕ?ಾನ ?ಾಡ8ಾಗದಷುB ೊಂದಲೆಸುತH<ೆ. ಅಂತರಂಗ ಪ ಪಂಚದ&' ೆ§ಗುಣFದ JಾವDೆಗಳL. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಸಂ\ೕಣ ಪ ಪಂಚ ಬಹಳ Vತ . tಂಬದ&' \ £ ಇಲ'ೆ ಪ . ಇದು ನಮE 1ೕವ ಪಕ5<ಾ fೕ™ವನು . Iೕೆ ಪ . ಗುಣದ Tಯಂತ ಣ=ೊ>ಳಪABೆ ಆದ-ೆ ಭಗವಂತ . ರಜಸುÄ ಮತುH ತಮಸುÄ ಈ ಮೂರರ ಸ?ಾ<ೇಶ<ೇ ಈ ಪ ಪಂಚ. ಸತ5.Hರುವವನು Dಾನು” ಎಂದು! ಪ . ಗುvಾ. ?ಾˆೕಭFಃ ಪರಮವFಯž ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೧೩॥ Page 243 . ನಮE ಅಂತರಂಗದ JಾವDೆಗಳ{ ಕೂRಾ ಈ ಮೂರು ಗುಣದ ಸ?ಾ<ೇಶ.¾ಂದು 1ೕವದ 1ೕವ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ. ಸೃ°Bಯ ಆಯ&' ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ „ಶ ಣ<ಾ£ೕ ಸೃ°B Qಾ ರಂಭ<ಾ†ತು.tಂಬಸF \ rಾ | ಸ I tಂಬ \ £ೖವ \ rಾ<ಾ  ||”. ಭಗವಂತ ೆ§ಗುಣF ವ1ತ. ಅದ=ೆ> zೇ=ಾದ ಗುಣ ಪ ವೃ. ರಜಸುÄ /ೆಾkದುC ಅದರ ನಂತರ ತಮಸುÄ ಮತುH ಸತ5 ಗುಣ ಉಳoವ <ೈಶF. ¢ಗುಣಮ£ೖJಾ<ೈ-ೇ¢ಃ ಸವ„ದಂ ಜಗ© । fೕIತಂ Dಾ¢ಾDಾ. .

ಇದನು ಆತET<ೇದನ ಎನುಾH-ೆ. ¼ ೕ-ಭೂ-ದುಗ-ಇವM . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ "rಾರು ನನೇ ಶರvಾಗುಾH-ೋ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 244 . ಗುಣಗlಂದ fೕIತ<ಾರುವMದ$ಂದ ಮತುH ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳL ಎ8ಾ' ಕRೆ ತುಂtರುವMದ$ಂದ ನಮೆ .ೋತುHಗlಂದ fೕಹೊಂಡ ಈ ಎಲ' 1ೕವಾತ ಇವMಗlಂಾೆರುವ.ಾಧFಲ'. ಆದ-ೆ ನ„Eಂದ ಅದು ಅಸಂಭವ. ಇ&' ಮುಖF<ಾ zೇ=ಾರುವMದು ಏಕಭ\H ಮತುH ಏಕನ&' ಶರvಾಗ. ಅದನು ಾಟುವMದು ಸುಲಭವಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 . ಇೕ ಜಗತುH . ಅಹಂ=ಾರ ಮಮ=ಾರವನು ೊ-ೆದು ನಮEನು ಸಂಪ*ಣ<ಾ ಭಗವಂತನ&' ಅ[Y=ೊಂRಾಗ ಭಗವé . rಾರು ನನ&' f-ೆ /ೋಗುಾH-ೆ ಅವರು ಈ ?ಾ£ಯನು ಾಟುಾH-ೆ. ಈ Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಸಂ.ೇರುವ ಏ=ೈಕ ?ಾಗ ಭಗವಂತನ&' ಪ*ಣ ಶರvಾಗ.lಯಾೆ. ನವಧ ಭ\Hಯ&' ಇದು pೆ ೕಷ»<ಾದ ಭ\H.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಸಬಲ' ಮ/ಾ ಶ\Hಸ5ರೂಪ ಆ ?ಾ£ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ.ಾಧF. ಭಗವಂತನಲ'ೆ ನನೆ zೇ-ೆ ಅYHತ5ಲ' ಎನುವ ಎಚkರಂದ DಾವM ನಮEನು ಆತTೆ ಅ[Y=ೊಳozೇಕು. ಈ =ಾರಣಂದ ಭಗವಂತನನು . ಗುvಾತEಕ<ಾದ ಈ ಮೂರು Jಾವಗಳ&' ಇDೊಂದು ಮುಖೆ.Hನ&' ತುಂtಾC˜ ೆ. DಾವM ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇ=ಾದ-ೆ ಈ ?ಾrಾ ಪರೆಯನು ಸ$Y =ಾಣzೇಕು. ಸುವ ಮೂರು ರೂಪಗಳL. ಆತ ಈ ?ಾrಾ ಪರೆಯನು ಸ$Y ದಶನ =ೊಡಬಲ'. ಈ =ಾರಣಂದ . ಗುಣದ ಚಕ ಂದ /ೊರ=ೆ> ಬರzೇಕು.ೕತನೂ ಅವFಯನೂ ಆದ ಆ ಭಗವಂತನನು ಪ*ಣ<ಾ ಗ Iಸಲು 1ೕವTೆ .ಾರದ fೕಹQಾಶಂದ ದೂರ ಸ$ದು Dಾ-ಾಯಣನ&' ಶರvಾದ&' ಆತ ನಮEನು ಈ ?ಾrಾ ಪರೆ†ಂದ ಾAಸುಾHDೆ. ೇ ॥೧೪॥ ೈೕ I ಏwಾ ಗುಣಮ†ೕ ಮಮ ?ಾrಾ ದುರತFrಾ । ?ಾž ಏವ £ೕ ಪ ಪದFಂೇ ?ಾrಾž ಏಾž ತರಂ. ಇೕ ಜಗತHನು Tಯಂ. ಭಗವಂತನನು ಅ$ಯzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಈ . ಗುvಾ. ¢ಃ ಗುಣ ಮ£ೖಃ Jಾ<ೈಃ ಏ¢ಃ ಸವž ಇದž ಜಗ© । fೕIತž ನ ಅ¢ಾDಾ..ೕತ<ಾದ ¾ೕಚDೆ ಅ. ಗುvಾ. ಗುಣದ ?ಾTT(¼ ೕ ಲuÅ)ಯೂ ಕೂRಾ ಮೂರು ಮುಖದವಳL. ಆದ-ೆ /ೊರ ಬರುವ ?ಾಗ ಎಂತು? ಉತHರ ಮುಂನ pೆq'ೕಕ. . ?ಾž ಏಭFಃ ಪರž ಅವFಯž-. ೈೕ /ೆFೕwಾ ಗುಣಮ†ೕ ಮಮ ?ಾrಾ ದುರತFrಾ । ?ಾˆೕವ £ೕ ಪ ಪದFಂೇ ?ಾrಾˆೕಾಂ ತರಂ. ಅlರದ ನನನು . ಗುvಾತEಕ<ಾದ ಈ . fದಲು ನfEಳರುವ ಭಗವಂತನನು ಅ$ತು. ೇ-ಗುಣಮಯ<ಾದ ನನ ?ಾ£ ತುಂzಾ ಶ\Hpಾ&. . ಗುಣವನು Tಯಂ. ಈ ಗುಣಮ†ೕ ಾ† ?ಾ£rಾ ಜಗ..

ಸುವMಲ'.ೇರುವMಲ'.ಾಧFಲ'. ಇವರು ದುಷjತF<ೇ ತಮE ಕತವF ಎಂದು .ಗಳ ಬೆ /ೇಳLಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅವರು Qಾ-ಾ£ೕ ಆಗುಾH-ೆ" ಎಂದು.H¦ಕ. I$ಯರ . ಇಂತವರು ?ಾ£ಯ ಬ8ೆಯ&' tದುC ಇಂ ಯದ8ೆ'ೕ ಎ8ಾ' ಸುಖೆ ಎಂದು . ಅವರು ಎಂದೂ ಭಗವಂತನನು . 8ೋಕವನು ಮ-ೆತ. ಇವರನು ಸಾ ?ಾ£ ಆವ$YರುತHೆ. ಇವರ&' ಎರಡು ಧ.HದC. ಜೂಾದ. "ಎಲ'ರೂ ಏ=ೆ ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗುವMಲ'? =ೆಟBತನ ಜನರ&' /ೇೆ ಬರುತHೆ?" ಇಾF. ಾ5ಂಸTದC. rಾವMೋ Qಾ ರಬ¨ ಕಮ=ೊ>ಳಾ-ಪ$ಸರದ ಪ Jಾವಂದ Qಾಪದ ಾ$ಯ&' . ಬT ನಮE ಪ pೆೆ ಉತHರವನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಹುಡು=ೋಣ.ಗ˜ಾದವರು ಎಂದೂ ಭಗವಂತನನು ಒ[‚=ೊಳLoವMಲ'. „ತJಾ°. ಕಳoತನ ?ಾದ. ಗುರು. ಸ5Jಾವತಃ ದುಷj.HದC. ಅ-ೆನಗ Y½.lದು ಬದುಕುಾH-ೆ.lವM ಮಂ=ಾದವರು.ಯನೂ [ ೕ.lದ . ಅ.ಸು.lೇಗ˜ೆTಸುಾH-ೆ.lರುವMಲ'! ಅವರು ಎಂದೂ ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗುವMಲ' ಮತುH ಭಗವಂತನನು . ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ದೃwಾBಂತ ಅಾ„ಳನ 1ೕವನ ಕಥನ.ƒ. =ಾಲ ಪಕ5<ಾಾಗ ಅವರು ಪ$ಸರದ 8ೌ\ಕ ಪ Jಾವಂದ ಕಳV=ೊಂಡು ಮರl ಭಗವಂತTೆ ಶರvಾಗುಾH-ೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ನನೆ ಶರvಾದವರನು Dಾನು ?ಾ£†ಂದ tಸುೆHೕDೆ. ಅಾ„ಳ ಒಬx zಾ ಹEಣ.Dೋ ಮೂÚಾಃ ಪ ಪದFಂೇ ನ-ಾಧ?ಾಃ । ?ಾಯrಾSಪಹೃತಾDಾ ಆಸುರಂ Jಾವ?ಾ¼ ಾಃ ॥೧೫॥ ನ ?ಾಂ ದುಷj.ನಃ ಮೂÚಾಃ ಪ ಪದFDೆHೕ ನರ ಅಧ?ಾಃ । ?ಾಯrಾ ಅಪಹೃತ ಾDಾಃ ಆಸುರž Jಾವž ಆ¼ ಾಃ – =ೆಡು ನRೆಯ .ೇ<ೆ ?ಾಡು. ˆೖಯ ಸುಖದ8ೆ' ˆೖಮ-ೆತು ?ಾ£†ಂದ . ಅಾ„ಳ) /ಾಗು ಸ5Jಾವತಃ Qಾತ\ಗಳL(ಉಾ: ದು¾ೕಧನ. ಪ Jಾವಂದ ದುಷjತF\>lದವರ ಬು¨ಯನು ?ಾ£ ಆವ$YರುತHೆ. ಅವ$ೆ ತಮೆ ಬು¨ ಇಲ' ಎಂದೂ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 245 . 1ೕವ ಸ5Jಾವ<ೇ Tೕಚ<ಾದC-ೆ ಅಂತವರನು ಎಂದೂ . ಕುಡುಕDಾದ. ಒಂದು ನ ಆತ =ಾನ&' ಸುಂದ$rಾದ ಒಬxಳL /ೆಣ¥ನು. ಆದರೂ ಕೂRಾ ಎಲ'ರೂ ನನೆ ಶರvಾಗುವMಲ'” ಎಂದು. ಪ Jಾವಂದ ?ಾ£ಯ ಬ8ೆೆ tೕಳLವ ಸಜÎನ$ೆ ಮರl ಸ$ಾ$ೆ ಬರುವ ವFವ. ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ದುಷj.ೆ½ ಸೃ°Bಯ&'ೆ.ಾ.lೇ ಹುಲು ಮನುಜರು.ಾಗುವವರು(ಉಾ: ಕಣ . . ಸರಳ. ಮತುH ತಂೆ ಾ†ಯರನು ಮ-ೆತು. ತನ /ೆಂಡ. ಕೃಷ¥ನ ಈ ?ಾತನು =ೇlಾಗ ನಮEನು =ೆಲವM ಪ pೆಗಳL =ಾಡಬಹುದು.lಯಲು ಪ ಯ. ಅವ$ೆ ಎwೆBೕ ಬು¨<ಾದ /ೇlದರೂ ಅಥ<ಾಗುವMಲ'.ದCಲು . ನ ?ಾಂ ದುಷj. ತನ =ೈ Iದ /ೆಂಡ. ಇವರು ನನೆ ಶರvಾಗುವMಲ'. ಇಂಥವರನು ಇ&' ಕೃಷ¥ ‘ನ-ಾಧಮಃ’ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ಆ=ೆಯನು ಸಂೋಷಪಸಲು ?ಾಡzಾರದ =ೆಲಸವDೆ8ಾ' ?ಾದ. ಶಕುT).ಯ&' Dೋ ಆಕಷvೆೊಳಪಟB. ಾನು ಕಂಡ =ಾನ ಹುಡುಯ ಸಂಗದ&'.

ಭಗವಂತ ನಮೆ =ೊಡುವ ದುಃಖ. ಹlತ[‚ ಚ&ಸು. . ಈ ವFವ. .ಾ /ಾಾC-ೆ: ಸತ5ಸತ5ರು ಸತ5-ಾಜಸ ಸತ5ಾಮಸ ಮೂವರೂರಜ ಸಾ5|=ಾ$ಗಳL ಭಗವದäಕH-ೆTಸುವರು | TತFಬದ¨ರು ರೋರಜರುತ‚.ಾರ zೆ˜ೆ†ತು.ಾ?ಾನF<ಾ ಪ ಪಂಚದ&' ಭಗವದäಕHರು ಮತುH ಾTಗಳL ಅಲ‚ಸಂÃಾFತರು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 =ಾನ&' ಆ=ೆ¾ಂೆ ಸಂ.5ಕರು.HದC ಆತನನು ಭಗವಂತ ಪMನಃ ಸ$rಾದ ಾ$ಯ&' ತಂದು ಉಾ¨ರ ?ಾಡುಾHDೆ. ತನ ಮಗ 'Dಾ-ಾಯಣ' ನನು ಕೂ ಕ-ೆದ! .ಾಧDೆ†ಂದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾHDೆ. ಮಕ>˜ಾದವM.ಾ. ನಮE&' .ದCಲು =ೊಡುವ ¼‡ೆಯಂೆ.5ಕೆ ಮತುH ಾನ ಅDೇಕ ಜನEಗಳ ಫಲಂದ ಬಂರುತHೆ. ಾಮಸರು ಮತುH -ಾಜಸರ ಬೆ ಈ $ೕ. Qಾ[ಗ˜ಾದವ$ೆ Qಾಪದ ಫಲ. ಎಚkರೊಂಡ ಆತTೆ ಾನು ?ಾದ ತ[‚ನ ಅ$<ಾಗುತHೆ. ಎಲ'ರ ಅಪ-ಾಧವನೂ ಸIಸುವ ಭಗವಂತ ಸIಷು¥. =ೊDೆಯ ಮಗನ /ೆಸರು 'Dಾ-ಾಯಣ'. ಈ =ಾರಣಂದ ಪ ಪಂಚದ&' DಾವM ಎ8ಾ' ಧದ ಜನರನು =ಾಣುೆHೕ<ೆ.ಆಗ ಮಗನ ಬದಲು ಆತTೆ ಷು¥ ದೂತರು =ಾ¡ಸುಾH-ೆ. ಹ$ಕ…ಾಮೃತ.ೆ½ ಎಂದೂ ಬದ8ಾಗುವMಲ'. ನಂತರದ ನಗಳ&' ಆತ ಮ/ಾತEDಾ ಬದು\ ತನ .ಾÄ. ಅವರ =ೈಯ&' ಯಮQಾಶ! ಅಾ„ಳTೆ Tಜಕೂ> ಭಯ<ಾ†ತು.ಪ‚ರು -ಾಜ. ಪMಣFವಂತ$ೆ ಪMಣFದ ಫಲ.ಾ.ಾ.5ಕ ಯುಗದ&' .ೊಗ.5ಕ-ೆTY=ೊಂಬರು ಅ„ತDಾÃಾFಾಸುರರಗಣತfೕ-ಾಜಸ-ೆTY=ೊಂಬರು ೈತF ಸಮುಾಯ | ತಮ.5ಕ ಸ5Jಾವ ಎಷುB ಬ&ಷB ಎಂದ-ೆ ಅದು . ಭಗವಂತ ಅವರವರ ಸ5Jಾವ=ೆ> ತಕ>ಂೆ ಅವರವರ ವF\Hತ5 =ಾಸೊlಸುಾHDೆ. rಾ¤ೋ =ೆಟB =ಾರಣಂದ DಾವM ಾ$ತ[‚ಾಗ. ಕರುvಾಮಯDಾದ ಭಗವಂತ ನಮEನು ¼uಸುವ ಬದಲು ™„Y ಉಾ¨ರ ?ಾಡುಾHDೆ.ಾ† ತನ ಮಗುವನು . 1ೕವ ಸ5Jಾವವನು ಆತ ಎಂದೂ ಬದ&ಸುವMಲ'. ಎಂತಹ ತಪ‚ನೂ ಕೂಡ ™„ಸುವ =ಾರುಣFಮೂ. ಆದ-ೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 246 .H ಭೂಸ5ಗೊಳL ನರಕಪ ƒ}¾ಳL ಸಂಚ$ಸು. ಆತನ ¼‡ೆ =ಾರುಣFದ ರ‡ೆ.ಾ. ಆತ rಾರನೂ ೆ5ೕ°ಸುವMಲ'.ಾHಮಸ ಕ& ಪMರಂ| ಯು ಅ„ತ ದುಗುಣಪ*ಣಸವಧಮ-ೊಳಧ?ಾಧಮದು-ಾತEನು ಕ&£TY=ೊಂಬ || ?ಾ£ಯ ಪ Jಾವ ನಮE ˆೕ8ೆ =ಾಲಕ>ನುಗುಣ<ಾರುತHೆ. rಾವ =ಾಲದಲೂ' ಕೂRಾ ಇವರು ಬಹು ಸಂÃೆFಯ&' ಇರುವMಲ'.ಾ. ಆ ಭಗವಂತ.5ಕರು ಾಮಸ ಪ Jಾವ=ೆ> ಒಳಾಗೆ ಶುದ¨<ಾರುವಂೆ ?ಾಡುತHೆ.ಾHಮಸರು|| ತಮ. ಒಂರುಳL ಅಾ„ಳTೆ àೂೕರ ರೂಪದ ಯಮದೂತ-ೇ ಕvೆ¥ದುರು Tಂತಂಾ†ತು.ಾರದ&' ಾಸರು . .

ಈ ಭ\Hಯ&' ಅತFಂತ =ೆಳ ಮಟBಂದ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ಮಟBನು =ಾಣಬಹುದು.ೇ<ಾrಾಂ #ಾತು.DೋSಜುನ । ಆೋ 1ಾಸುರ…ಾƒೕ ಾTೕ ಚ ಭರತಷಭ ॥೧೬॥ ಚತು#ಾಃ ಭಜಂೇ ?ಾž ಜDಾಃ ಸುಕೃ. ನಂತರ ಅ$ವM ಮೂ ಪMನಃ ಭಗವಂತನತH ಮುಖ /ಾಕುವವರು ದುಷj.ಗಳ ಬೆ ವ$Yದ ಕೃಷ¥. ಭ1ಸುವವರ&' fದಲDೆಯವರು ಆತರು. ಆತ ಭ\Hಯ&' ಅತFಂತ pೆ ೕಷ» ಮಟBದ ಭ\Hೆ ಉತHಮ ದೃwಾBಂತ ೌ ಪ. ಭಗವಂತನನು ಎಲ'ವMದ\>ಂತ I$ಾ ಮತುH /ೆಾk [ ೕ. ಭಗವಂತTೆ zೆನು /ಾ\ . ಪMಣFವಂತ ಸಜÎನರ ಧವನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. . ಇ&' ಭ1ಸುವMದು ಅಥ<ಾ ‘ಭಜDೆ’ ಅಂದ-ೆ ‘ಭ\H†ಂದ ಭಗವಂತನನು ಆ-ಾಸುವMದು’ ಎಂದಥ. ಆ [ ೕ.ನಃ ಅಜುನ । ಆತಃ 1ಾಸುಃ ಅಥ ಅƒೕ ಾTೕ ಚ ಭರತ ಋಷಭ-ಓ ಭರತ ವಂಶದ ೕರ ಅಜುನ. ದುಷj. ಆ=ೆ ಕೃಷ¥ನನು ಆತDಾದಂದ ಕೂ ಭ1ಸುಾH˜ ೆ.ಗ˜ಾದುC ಸುಕೃ. ದುಷj.ಾಗುವMದು ಒಂದು ಸರಳ-ೇÃೆಯ ಾ$ ಇದCಂೆ. ಪ$/ಾರ =ೋ$ ೇವರ&' Qಾ ಥDೆ ?ಾಡುಾHDೆ. ಚತು#ಾ ಭಜಂೇ ?ಾಂ ಜDಾಃ ಸುಕೃ.ಗಳ&' Dಾಲು> ಧ: (೧) ಆತಃ (೨) 1ಾಸುಃ (೩) ಅಥ ಅƒೕ (೪) ಾT. Y$ಯನು ಬಯಸುವವರು. ಅದು ಕವಲು ಾ$ ಅಲ'. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ನನನು Dಾಲು> ಧದ&' ಭ1ಸುವ ಸುಕೃತ ಜನ$ಾC-ೆ” ಎಂದು. ಭಗವಂತನ ಕRೆೆ .ಾಗುವವರು ಸ5Jಾವತಃ ದುಷj. ಇದ=ಾ> ‘ಕ&ಯುಗದ&' ಹ$Dಾಮ DೆDೆದ-ೆ ಕುಲ=ೋA ಉಾ¨ರ<ಾಗುವMದು’ ಎನುಾH-ೆ.ೆ ತಕ>ಂೆ ನRೆದು=ೊಳLoವMದು ಭಜDೆ.ಾಗುವವರು ಸ5Jಾವತಃ ಸುಕೃ. ಈ ಸರಳ-ೇÃೆಯ&' ಭಗವಂತTೆ zೆನು /ಾ\ . ಸJೆಯ&' ಆ=ೆಯ ?ಾನಭಂಗ ಪ ಸಂಗ ಎದು-ಾಾಗ. ಈ $ೕ.ಗಳ ಬೆ ವ$ಸುಾHDೆ. ಮನುಷF rಾವMೋ ಒಂದು ೊಂದ-ೆೆ Y\>=ೊಂRಾಗ.lದವನು.Y. ಕ&ಯುಗದ&' ಾಮಸ ಪ Jಾವ=ೊ>ಳಾ ?ಾಡುವ ತ[‚ೆ ¼‡ೆ ಕˆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಅದನು „ೕ$ ಭಗವಂತನತH ಮನಸುÄ ಹ$ದ-ೆ ಅದು ಪರಮpೆ ೕಷ». ಪMಣFವಂತ-ಾದ Dಾಲು> ಬೆಯ ಜನರು ನನ&' ಭ\H ಇಡುಾH-ೆ: ಸಂಕಟದ&'ರುವವರು. ಇದು ಆತಃ ಭ\H.(ಇ&' ೌ ಪ ಕೃಷ¥ನನು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 247 . ಕಷB ಬಂಾಗ ೇವರನು ಆತDಾ ಭ1Y ಸುಖ ಬಂಾಗ ಸಂಪ*ಣ ಮ-ೆತ-ೆ ‘ಸಂಕಟ ಬಂಾಗ <ೆಂಕಟರಮಣ’ ಎನುವಂೆ ಅದು ಅತFಂತ =ೆಳಮಟBದ ಆತಭ\HrಾಗುತHೆ. ಈ ಸುಕೃ. /ಾೇ ಪMಣF=ೆ> ಮ/ಾಫಲ. ಇನು ಭಗವಂತನತH ಮುಖ ?ಾ . ದುಃಖ=ೊ>ಳಾಾಗ.lಯ ಬಯಸುವವನು ಮತುH .ಗಳ ಬೆ fದಲು ವ$Yದ ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಸುಕೃ.ಗಳL.ಗಳL.ಗ˜ಾಗುವವರು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಕ&ಯುಗದ&' ಎಲ'ರೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ<ಾ ಾಮಸ ಪ Jಾವ=ೊ>ಳಾಗುಾH-ೆ.ಾ. ಭಜ . ಇವರು ಭಗವಂತನನು ಭ1ಸುವವರು.

lರzೇಕು. ಈ ಮೂರು ಭಕH$ಂತ ¢ನ Dಾಲ>Dೇ ಧದ ಭಕH. ಇದ$ಂಾ ಭಗವಂತನನು [ ೕ. 1ಾಸುಗಳL ಾನ=ಾ> ಭಗವಂತನ&' ಭ\H ?ಾಡುಾH-ೆ.lದು=ೊಂಡ-ೆ ಅದು ತQಾ‚ಗುತHೆ. ಇದು rಾವMದ$ಂದ ಸಮ. ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ ೇವೆಯ ಪ*ೆಯ ಅಗತF<ೇನು ಎಂದು . ಅ…ಾƒಗಳL ಐIಕ ಸಂಪ.ಾಧFೆ /ೆಚುk. Dಾಾ-ಾಧDೆ.ಾ?ಾನF ಜನರು ಎ8ಾ' ೇವೆಗಳನು zೇ-ೆ zೇ-ೆrಾ ಪ*1Y. ಜನ$ೆ ಸ$rಾದ ?ಾಗದಶನ ?ಾಡೇ ತಪM‚ ?ಾಗ ೋ$ಸುವ .ೆF ಇೆ. rಾವMೇ ಐIಕ ಫ8ಾQೇ‡ೆ†ಂದ ಈತ ಭಗವಂತನನು ಭ1ಸುವMಲ'. Iೕೆ /ೇlಾಗ DಾವM ಅದನು TಲuY =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು ?ಾತ Dಾನು ಭ1ಸುೆHೕDೆ. ಆತ ಏDೋ zೇಕು ಅಥವ zೇಡ ಎಂದು ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸುವMಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 Tರಂತರ ಭ1ಸು. ಅೇ $ೕ.°ಗಳ ಬl /ೋಗುಾH-ೆ. ಏಕಭ\H†ಂದ ದೂರ ಸ$ಯುಾH-ೆ.ಾಧFೆ ಇೆ! ಈ ಎಲ' =ಾರಣಂದ Tರಂತರಭ\H ಮತುH ಏಕಭ\H ಆತಭಕHರ&' ಇಲ'ೇ ಇರುವ . ಆತರು ಕಷBವನು Tೕಗುವಂೆ ಭಗವಂತನ&' ಭ\H ?ಾದ-ೆ. ನವಗ ಹ ಪ*ೆ.ೆF ಬಂದ-ೆ-fದಲು Dೆನ[ೆ ಬರುವMದು ೇವರು. Iೕಾಾಗ .’ ?ಾY ಪ$/ಾರ<ಾಗುತHೆ ಎಂದು /ೇಳLಾH-ೆ.HರುಾHDೆ. ೇೕ ಆ-ಾದDೆ ಇಾF.ಸುವ ಬದಲು ಭಯಂದ ‘ೇವ$ಂದ ನನೆ rಾವ ೊಂದ-ೆ ಆಗರ&’ ಎನುವಂೆ ಭ\H ?ಾಡುವ .lದ ಆತ ಸಹಜ<ಾ ಭಗವಂತನನು ಅನನF<ಾ [ ೕ.HದCಳL ಎನುವMದನು DಾವM ಮ-ೆಯzಾರದು). ಈತನ&' ಏಕಭ\H ಮತುH Tರಂತರ ಭ\H ಇರುತHೆ. ಆತ ಭ\Hಯ&' ಒಂದು ಸಮ. ಆಗ ನಮೆ ೇವರು ನನ[ೆ ಬರುವMೇ ಇಲ'. ಪ*ೆ. ಆತ ಾT. ಎಂೆಂದೂ ‘ೇವರು ಸುಖವDೇ=ೆ =ೊಟB’ ಎಂದು ¾ೕVಸದ DಾವM. ಗಣಪ.°ಗಳL. ಗುರು-I$ಯರನು TಲuY =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸುವMದಲ'. ಉಾಹರvೆೆ ನಮೆ rಾವMೋ ೊಂದ-ೆ ಬಂಾಗ ೊFೕ. ಬದ&ೆ ಭಗವಂತನ ಮIˆಯನು ಸಂಪ*ಣ . =ೆಲವರು “Tೕನು ಷು¥ ಪ*ೆ ?ಾದC$ಂದ ೇ =ೊಪೊಂಾC˜ ೆ!!!” ಎಂtಾF ಅಸಂಬದ¨ /ೇl=ೆ =ೊಟುB. ನˆE8ಾ' ಐಶ5ಯ-ಸಂಪತುH ‘ನಮE ದುˆಯ ಫಲ’ ಅಂದು=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಏಕಭ\H ಎಂದ-ೆ ಎ8ಾ' ೇವೆಗಳನು.ಾ?ಾನF<ಾ ಜನರು ಸಂಕಟ ಬಂಾಗ fದಲು ೊFೕ. ಮುಂನ pೆq'ೕಕ=ೆ> /ೋಗುವ fದಲು ಇ&' DಾವM ಏಕಭ\H ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವMದನು ಸ‚ಷB<ಾ .ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆ ಸುಖ ಬಂಾಗ DಾವM ಭಗವಂತನನು ಮ-ೆತುtಡುೆHೕ<ೆ.Hಾ.ಾ?ಾನF ೊFೕ. fಸ˜ೆ ತನ =ಾಲನು ಕVk Iಾಗ ಗೇಂದ ?ಾದೂC ಕೂRಾ ಆತ ಭ\H. ಆದ-ೆ ಒಂದು <ೇ˜ೆ ಏDಾದರೂ ಸಮ.°ಗಳL ಒಂದು ಪ$/ಾರ ?ಾಗವನು ಸೂVಸುಾH-ೆ. ಜನರನು ಾ$ತ[‚ಸುವ ಪ ಸಂಗೆ. ನವಗ ಹಗಳ ಪ$<ಾರ ಸIತDಾ ಕೂತ ಭಗವಂತTೆ ?ಾಡುವ ಪ*ೆ ‘ನವಗ ಹ ಪ*ೆ’. ಐಶ5ಯ=ಾ>. . ಏನDೋ ಪRೆಯುವMದ=ಾ> ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸುಾH-ೆ. ಒಂದು <ೇ˜ೆ DಾವM Iೕೆ ?ಾದ-ೆ ಅದು ಭಗವಂತನನು ಅವ?ಾನ ?ಾದಂೆ.ಾಧFೆ /ೆಚುk. ಕಷB ಬಂಾಗ ‘ೇವರು ನನೇ=ೆ Iೕೆ ?ಾದ’ ಎನ8ಾರ¢ಸುೆHೕ<ೆ! .ಸು. ಇ&' =ೆಲವM pಾಸº ಾನಲ'ದ ಮತುH ಅ#ಾFತEದ ಅ$ಲ'ದ .ೆF ಬಂೋ ಅದರ ಮುಖಂಡDಾ ಕುlತ ಭಗವಂತನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 248 . ೊFೕ.°¾ಬxರು ‘ನವಗ ಹ pಾಂ.

ಭಗವಂತನನು /ೇೆ =ಾಣುೆHೕ¤ೕ /ಾೇ ಭಗವಂತ ನಮEನು =ಾಣುಾHDೆ. ..Hರದ&'ರುಾHDೆ. ಏಕಭ\Hಯುಳo ಾT ಭಗವಂತTೆ ಬಹಳ ಹ. ಗುರುಭ\H ಕೂRಾ ಇೇ $ೕ. ಪ*ೆ ಪ$ಪ*ಣ<ಾಗzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM ಏಕಭ\Hಯನು ಭಗವಂತನ&' ೋರzೇಕು. ಾT ಎಲ'ವMದರಲೂ' ಅದರ ಅಂತrಾ„rಾದ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುಾH. ಅವDೆಂದ-ೆ ನನಗೂ ತುಂzಾ ಇಷB.pೆ ೕಷ» ಭ\H. ಒಂದು <ೇ˜ೆ DಾವM ಭಗವಂತನನು ಮ-ೆತು =ೇವಲ ಒಂದು ೇವೆಯನು ಪ*1Yದ-ೆ ಆ ೇವೆ ನಮE ಪ*ೆಯನು Y5ೕಕ$ಸೇ ಇರಬಹುದು. ಗುರುಭ\Hಯ&' DಾವM =ಾಣzೇ=ಾರುವMದು ಗುರುನ ಅಂತರಂಗೊಳರುವ ಭಗವಂತನನು. ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತನನು ಪ #ಾನ<ಾಟುB=ೊಂಡು ಇತರ ೇವೆಗಳನು ಭಗವಂತನ ಪ$<ಾರ<ಾ .lದವನಂತುಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 249 . ಸಮಸH ೇವೆಗಳ ಸIತDಾದ ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆ£ೕ ಏಕಭ\H. wಾಂ ಾTೕ TತFಯುಕH ಏಕಭ\H¼ಷFೇ । [ ¾ೕ I ಾTDೋSತFಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ [ ಯಃ ॥೧೭॥ ೇwಾž ಾTೕ TತFಯುಕHಃ ಏಕಭ\Hಃ ¼ಷFೇ । [ ಯಃ I ಾTನಃ ಅತFಥž ಅಹž ಸಃ ಚ ಮಮ [ ಯಃ –ಅವರ&' . ಈ =ಾರಣಂದ ಾನಪ*ವಕ<ಾದ. ಇದು ೇವರನು .lದು Twೆ»†ಂದ ಪ*1ಸzೇಕು. ಫ8ಾQೇ‡ೆ ಇಲ'ದ.. . ನನ8ೆ'ೕ ಭ\HಯTಟುB.lದವನು „8ಾದವನು . ಉಾ-ಾಃ ಸವ ಏ<ೈೇ ಾTೕ ಾ5ೆವ ˆೕ ಮತž । ಆY½ತಃ ಸ I ಯು=ಾHಾE ?ಾˆೕ<ಾನುತH?ಾಂ ಗ. ಆತ ಅನಂತ ಪ ಾಪ.ž –ಇವ-ೆಲ'ರೂ ೊಡCವ-ೇ. ˆೕ8ೆ /ೇlದ Dಾಲು> $ೕ. ನನDೇ ಸಾ DೆDೆಯುವವನು.ಸುಾHDೆ. ಭಗವಂತನ ಸಮಸH ಪ$<ಾರದ <ೈಭವನು DೆDೆY=ೊಂಡು rಾವMೇ ಪ*ೆ ?ಾದರೂ ಅದು pೆ ೕಷ» ಪ*ೆ ಎTಸುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಪ*ೆ.lದವTೆ DಾDೆಂದ-ೆ ತುಂzಾ ಇಷB.ೇರಲು ನಮೆ ?ಾಗದಶನ ?ಾಡುವ ೇವೆಗಳ{ ಇಷBಪಡುವ ಅ.ಯ ಭಕHರ&' ಾT ಎಲ'$ಂತ pೆ ೕಷ».lದು ಸಹಜ<ಾ [ ೕ. ಐIಕ ಫ8ಾQೇ‡ೆ ಇಲ'ದ ಏಕಭ\H ಮತುH Tರಂತರ ಭ\Hಯನು ರೂÛY=ೊಂರುಾHDೆ. ಭಗವಂತ ಏ=ಾ\ ಅಲ'. ಆತ ಾನಪ*ವಕ<ಾ rಾವMೇ ಫ8ಾQೇ‡ೆ ಇಲ'ೆ ಭಗವಂತನನು .ž ॥೧೮॥ ಉಾ-ಾಃ ಸ<ೇ ಏವ ಏೇ ಾTೕ ತು ಆಾE ಏವ ˆೕ ಮತž । ಆY½ತಃ ಸಃ I ಯು=ಾHಾE ?ಾž ಏವ ಅನುತH?ಾಂ ಗ. Iಂನ ಅ#ಾFಯಗಳ&' Dೋದಂೆ DಾವM ಏನನು ?ಾಡುೆHೕ¤ೕ ಅದDೇ ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ.

ಾಗುವ ಎಲ'ರೂ ೊಡÏವ-ಾದರೂ ಕೂRಾ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮೆ . ಾನಪ*ವಕ<ಾ ಭ\H ?ಾಡುವವ Dೇರ<ಾ ಭಗವಂತನನು /ೋ . ಅಧFಯನಂದ ಾನ ಬರುತHೆ ಮತುH ಇಂತಹ ಾT ಸಹಜ<ಾ ನನೆ ಶರvಾಗುಾHDೆ”. “ನನ ತಂೆ .ಗಳ{ ಉತHಮ-ೆ . ಆದರೂ ಅಾನಂದ ಆತ ?ಾದ ತಪ‚ನು ™„ಸು” ಎಂದು. ಾT ?ಾತ ಭಗವಂತTೆ ಅ.ೆ†ಂದ. 1ಾಸುಗ˜ಾರಬಹುದು ಆದ-ೆ ಎ8ಾ' ಆತರು. 1ಾ. ಇಂತಹ ಪ /ಾ'ದ ತನ ತಂೆ IರvಾF™ನನು =ೊಂದ ನರYಂಹ ರೂ[ ಭಗವಂತನ&' ಒಂದು Qಾ ಥDೆ ?ಾಡುಾHDೆ. ˆೕ8ೆ /ೇlದಂೆ ಾT ಅ…ಾƒrಾರಬಹುದು. ಾTಯ ಮನಸುÄ ಸಾ ಭಗವಂತನ&' DೆABರುತHೆ.lೆ.ೇರುಾHDೆ.ೇರುಾHDೆ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಬಹೂDಾಂ ಜನEDಾಮಂೇ ಾನ<ಾ  ?ಾಂ ಪ ಪದFೇ” ಎಂದು. Iಂನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 250 . ಸಃ ಮ/ಾ ಆಾE ಸು ದುಲಭಃ -. ‘<ಾಸುೇವDೆ ಎ8ೆ'Rೆ ತುಂtರುವ ಪ*ಣತತ5’ ಎಂದ$ತ ಅಂಥ I$ಯ ವF\H ತುಂಬ ರಳ. (ಉಾಹರvೆೆ ಅಜುನ).Hರದವನು ಮತುH ಆ. ಪ /ಾ'ದನ 1ೕವನದ ಒಂದು ಘಟDೆಯನು Dೋದ-ೆ ಈ ಾರ ನಮೆ ಅಥ<ಾಗುತHೆ. ಾTೆ ಸದೃಶ<ಾದ ಭ\H ಇDೊಂಲ'. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಅವನು I$ಯ Dೆ8ೆrಾದ ನನ8ೆ' ಬೆ DೆಟುB ನನ8ೆ' Dೆ8ೆೊಂಡವನು.ೕ?ಾನ. ಪ /ಾ'ದನ ಕ…ೆ ನಮೆಲ'$ಗೂ . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಭ\H ?ಾಗದ&' ನRೆಯುವ ಈ ಎ8ಾ' $ೕ.ಾಧDೆ†ಂದ.ೕರ ನನವನು ಎಂದು ನನ .Hಲ'ೆ.lೆ.ೕ ಆ. ಈ ಾರ Tಮೆ ಸ5ಲ‚ ೊಂದಲ<ೆTಸಬಹುದು.ಯ ಸುಕೃ.ಳLವl=ೆ ಇಲ'ೆ.ಾಧDೆಯ =ೊDೆಯ&' ಅ$ವM ಪRೆದು ನನನು . ಭ\Hಯ ?ಾಗದ&' .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 . Tನ ಮಹತ5 ೊ. ಆ ೋಷ=ೆ> ಎಂದೂ ಪ$/ಾರ ಇಲ' ಎನುವMದು ನನೆ . ಅಥ<ಾ 1ಾಸುಗಳL ಅ…ಾƒಗ˜ಾರಬಹುದು ಮತುH ಅ…ಾƒಗಳL ಾTಗ˜ಾರzೇ=ೆಂೇTಲ'. ಇ&' rಾವMೇ . ಅಂದ-ೆ “ಅDೇ=ಾDೇಕ ಜನEಗಳ .lದಂೆ ಾನಲ'ದ ಭ\H ಪ*ಣಭ\H ಆಗುವMಲ'. Tನನು Tಂೆ ?ಾದ.æಯ. ಆದ-ೆ ಾT ?ಾತ ನನೆ ತುಂzಾ ಹ. ಆದC$ಂದ ಅದು pೆ ೕಷ»<ಾದ ಭ\H. 1ೕವನದ&' ಾT ಎTY=ೊಳLoವMದು ಸುಲಭದ =ೆಲಸವಲ'.æಯ” ಎಂದು. ಾTಗಳL ಆತ-ಾರಬಹುದು. ಬಹೂDಾಂ ಜನEDಾಮಂೇ ಾನ<ಾ  ?ಾಂ ಪ ಪದFೇ । <ಾಸುೇವಃ ಸವ„. ಸ ಮ/ಾಾE ಸುದುಲಭಃ ॥೧೯॥ ಬಹೂDಾž ಜನEDಾž ಅಂೇ ಾನ<ಾ  ?ಾž ಪ ಪದFೇ । <ಾಸುೇವಃ ಸವž ಇ.ಾ5ಥ ನಮೆ =ಾಣುವMಲ'. ಆದC$ಂದ ಇದು ಾT ಅ…ಾƒ /ೇೆ ಆಗುಾHDೆ ಎನುವMದ=ೆ> ಉತHಮ Tದಶನ. ಆತ ಮ/ಾ  ಾT.ಬಹಳ ಜನEಗಳ .

ಾನ ಸಂQಾದDೆ†ಂದ ಪರೆ†ಂಾೆೆ ಬಂದು 1ೕವ ಸ5ರೂಪವನು ಕಂRಾಗ ೇವDಾ ದಶನ =ೊಡುವ ಭಗವಂತ <ಾಸುೇವಃ. Iೕೆ rಾರು ಜನE ಜನEಗಳ .ಾ½ಯ ಪ ಕೃಾF Tಯಾಃ ಸ5rಾ-rಾವ rಾವMೋ ಬಯ=ೆಗlಂದ ಅ$ವM ಅlದವರು ತಮE ಸ5Jಾವ –ಸಂ. Iೕೆ ಅDೇಕ ಜನEಗಳ .Hನ&' ಇಂತವರು ಬಹಳ ರಳ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಭಗವಂತDೇ /ೇಳLವಂೆ <ೇದದ ಪ*ಣ ಅಥವನು ಭಗವಂತನಲ'ೆ ಇDಾFರೂ .ಾಧDೆಯ ಾನವನು /ೊತುH ಹುಟುBೆHೕ<ೆ.ೆ . ಈ Y½.ಾಧDೆ†ಂದ ಾT ಎTಸುಾHDೋ ಆತ ಸವಸ5ವನೂ <ಾಸುೇವನ&' ಅ[Y fೕ™ ಪRೆಯುಾHDೆ. ಾನ ಎನುವMದು ನೂ-ಾರು ಜನEಗಳ ಸಂಚಯನ.ಯ&' ಮುVk=ೊಂಡ ಭಗವಂತ ೇವDಾ ೆ-ೆದು=ೊಳLoಾHDೆ. ಇದು ಒಂದು ಜನEದ&' ಪRೆಯಬಹುಾದ ಷಯವಲ'. ಅದ-ೊಳTಂದ . ಅಂದ-ೆ ತನನು ಾನು ಮುVk=ೊಂಡವನು.lಲ'. ಭಗವಂತನ&' ಶರvಾಗುವ ಾT ಬಹಳ I$ಯ.lದು. ಇ&' <ಾಸುೇವ ಎನುವ ಭಗವಂತನ Dಾಮ=ೆ> pೇಷ ಅಥೆ.ೆ ಹೃತಾDಾಃ ಪ ಪದFಂೇSನFೇವಾಃ । ತನHಂ Tಯಮ?ಾ. ಈ Dಾಲು> ಬೆಯಲೂ' . ಇ&' DಾವM Dಾಲು> ಬೆಯ ಭಕHರನು ಮತುH ಅವರ&' ಾTಯ pೆ ೕಷ»ೆಯನು DೋೆವM. ಹುಟುB<ಾಗ8ೇ DಾವM ನಮE Iಂನ ಜನEದ ಅ#ಾFತE . ಭಗವಂತ <ಾಸು.ಾಧDೆ ಅಲ'.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ.ಾಧF. ನಮE ಅ$<ೇ ನಮಲ'ೆ ಭಗವಂತನನು =ಾಣುವMದು ಅ. =ಾˆೖ. DಾವM ನಮE ಪಂಚ=ೋಶಗಳ ಪರೆಯ&'ಾCಗ <ಾಸು<ಾ. ಹDಾರDೇ 1ೕವಸ5ರೂಪವನು =ಾಣುೆHೕ¤ೕ.lದCರೂ ಕೂRಾ ಅದು ಕˆ£ೕ. ಭಗವಂತನನು =ಾಣzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು DಾವM ನಮEನು =ಾಣzೇಕು. ಹDೈದು zೇ&ಗಳನು ಾA.ಾಧDೆ†ಂದ ಾನ ಸಂQಾY. ಸ?ಾ Y½.ೇರೆ ಪಂಚಮ-ಾ /ೊರಗುlಯುವ ಜನರು ಏ=ೆ /ಾರುಾH-ೆ ಎನುವ ಾರವನೂ ಕೃಷ¥ ವ$Yದ.†ಂದ ಆಳ\>lದು. rಾ<ಾಗ DಾವM ಾನವನು ಪRೆದು. <ಾಸು+ೇವ-<ಾಸುೇವ. ಭಗವಂತನನು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅ#ಾFಯಗಳ&' /ೇlದಂೆ ಾನ ಸಂQಾದDೆ ಒಂದು ಜನEದ . ಮನುಷF Tಜ<ಾದ ಅ#ಾFತE ?ಾಗದ&' ನRೆಯೆ ಎ&' ಎಡವMಾHDೆ ಎನುವ ಅಂಶಗಳನು ಕೃಷ¥ ಈ ಅ#ಾFಯದ ಮುಂನ Jಾಗದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. DಾವM ನಮE 1ೕವಸ5ರೂಪವನು ಕಂRಾಗ. DಾವM ಎಷುB . ಆಗ ಭಗವಂತನ .ಾದ. ಇದು ?ಾನವTೆ ಭಗವಂತನ ಮ/ಾ ಪ .ಾ>ರಗlೆ ತಕ>ಂೆ ಆrಾ ಕಟB8ೆಗlೆ ಕಟುBtದುC zೇ-ೆ zೇ-ೆ ೇವೆಗlೆ f-ೆ/ೋಗುಾH-ೆ.ಾ½ಯ ಪ ಕೃಾF Tಯಾಃ ಸ5rಾ ॥೨೦॥ =ಾˆೖಃ ೈಃ ೈಃ ಹೃತ ಾDಾಃ ಪ ಪದFಂೇ ಅನF ೇವಾಃ । ತž ತž Tಯಮž ಆ. ಆದ-ೆ ಒಂದು ಜನEದ&' ?ಾದ ಅ#ಾFತE .ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುವ ಭಗವಂತ ೇವಃ. ಜಗ.ಾಧDೆ ಎಂದೂ ನಷB<ಾಗುವMಲ'. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 251 .

ಇದ$ಂಾ ಆತ Tಜ<ಾದ ಭಗವಂತನ ಉQಾಸDೆಯ ?ಾಗಂದ ದೂರ ಸ$ಯುಾHDೆ.rಾ ಭಗವಂತನನು ಪ*1ಸುವMಲ'? ಇದ=ೆ> ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ತನHಂ Tಯಮ?ಾ.ಾಧF. ನಮೆ ಏನು zೇಕು ಎನುವMದು ನಮಂತ ಚDಾ ಭಗವಂತTೆ ೊತುH.Hಾಗ ಬಯ=ೆ ಅ$ವನು Tಯಂ.ೕ-ಾ ಸಹಜ.5ಕ ೇತನ=ೆ> ?ಾತ . ಆrಾ ೇವೆಗಳನು ತನ Jೌ. ಇದ$ಂಾ ಆತ ಮೂಲ ಅ#ಾFತE ತತ5ವನು tಟುB. ಸಲು . ಆತನ ಅನುಗ ಹ ಮ/ಾಪ .ಾ½ಪDೆ ಆಗ&ಲ'. ಮನುಷF ಅ#ಾFತEದ zೆನುಹತುHವ ಬದಲು ಬಯ=ೆಗಳ zೆನು ಹತುHಾHDೆ.’ ಎಂದ-ೆ ಒಂದು ‘1ೕವ ಸ5Jಾವ’ /ಾಗು ಇDೊಂದು ‘ಪ$ಸರ ಮತುH ಹುABಬಂದ ಮDೆತನದ ಸಂ. Iೕೆ 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ ¾ೕಗFೆಗನುಗುಣ<ಾ ಅವರವ$ೆ ಇಷB<ಾಗುವ ೇವಾ ಉQಾಸDೆ ಪ ಪಂಚದ&' ನRೆಯುತHೆ. ಇದು ನಮE ಅ$ೆ ೊಡÏ ಅಡÏೋRೆ. ಇೆ” ಎಂದು. ಏಕಧಮ . ಈ ಭೂ„ಯ ˆೕ8ೆ ಎwೊBೕ Jಾ$ ಭಗವಂತ ಮತುH ಅDೇಕ ಮ/ಾತEರು ಅವತ$Y ಬಂದು ಸತFವನು JೋಧDೆ ?ಾದರೂ ಕೂRಾ.ಯ ಅಲ‚ ಬಯ=ೆ ಎಂದೂ ಈRೇರುವMಲ'.ಾಧF ಎಂದು ಸುC ಬಂೋ ಅ&'ೆ JೇA =ೊಡ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ. ಈ =ಾರಣಂದ ಪ ಪಂಚದ&' ಎಲ'ರೂ Tಜ<ಾದ ಭಗವé ಭಕH-ಾಗಲು . ನಂತರ ಅವರನು ಉದ¨$ಸುವMೇ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ‚.Hನ&'ಲ'. ಅದ=ಾ> rಾವMಾFವMೋ ವೃಾಚರvೆ ?ಾಡ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ. ಬಯ=ೆಗಳನು Tಯಂ. ಬಯ=ೆಗಳ zೆನುಹ. ಬಯ=ೆಗಳ ಈRೇ$=ೆೋಸ>ರ ?ಾಡzಾರದCನು ?ಾಡುಾH /ೋಗುಾHDೆ ಮತುH ಅಧಃQಾತವನು /ೊಂದುಾHDೆ.ಾಧFಲ'.ಾದ. ಒzೊxಬxರ ಸ5Jಾವ ಒಂೊಂದು ತರ. ಎ&' ತನ ಅQೇ‡ೆ ಈRೇರುತHೋ ಅ&'. ಪ$ೕuY.ಾಧFಲ'. ಸ8ಾರಂ¢ಸುತHೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 252 . ಆದC$ಂದ ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸತFವನು ಒಪM‚ವMದಕೂ> ಕೂRಾ 1ೕವ=ೆ> ¾ೕಗFೆ zೇಕು” ಎಂದು. ಏ=ೆಂದ-ೆ ‘ಯದನುಗ ಹ„ಾ¶„ ತಸF ತHಂ ಹ-ಾಮFಹಂ’ ಭಕHರ ಸಂಪತHನು ಇಲ'ದಂೆ ?ಾ.¾ಂದು 1ೕವಕೂ> ಅದರೆCೕ ಆದ ಪ ಕೃ. ಏಕಭ\H ಉQಾಸDೆ†ಂದ ಈ $ೕ.ಾ. ಏ=ೆ Iೕೆ? ಏ=ೆ ಎಲ'ರೂ ಒಂೇ $ೕ. ಈ ಅ$ವM ಬಯ=ೆಗಳ zೆನು ಹ.ಾ½ಯ ಪ ಕೃಾF Tಯಾಃ ಸ5rಾ”. [ಇ&' ‘ಪ ಕೃ. “ಪ .ಾಧF<ಾಗೇ ಇಾCಗ.ಕ ಬಯ=ೆಗಳನು ಈRೇ$ಸುವಂೆ zೇ ಪ*1ಸ8ಾರಂ¢ಸುಾHDೆ.ಾ>ರ(genes and environmental force)’ ] ಮನುಷFನ ಈ 1ೕವಸ5Jಾವವನು ಎಂದೂ rಾ$ಂದಲೂ ಬದ&ಸಲು .Hದವ$ೆ ಇರುವMಲ' ಮತುH ಇದ$ಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ ಹಂದ ವಂVತ-ಾಗುಾH-ೆ. ಏಕಭ\H†ಂದ ದೂರ ಸ$ದು. =ಾರಣ ಏDೆಂದ-ೆ ಸ5ತಃ ಭಗವಂತDೇ ಬಂದು /ೇlದರೂ ಕೂRಾ-ಸತFವನು . Iೕೆ ಇwಾBಥ Y¨ ಎ&' . ಇದು . ಅದು =ೇವಲ . ಈ =ಾರಣಂದ ಏಕರೂಪ ಸ5Jಾವ ಈ ಜಗ. ಉlದ 1ೕವಗಳL ಈ ಸತFವನು ಗ Iಸ8ಾರವM. ಈ ಸಮಯದ&' rಾ-ಾದರೂ ‘Tನ ಇwಾBಥ Y¨ಾ ಈ ೇ<ಾಲಯ=ೆ> /ೋಗು’ ಎಂದ-ೆ ಆತ ಅ&'ೆ /ೋಗುಾHDೆ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಕೃಷ¥ Iಂನ ಅ#ಾFಯಗಳ&' /ೇlರುವ ಾರವನು ಮೆH ಒತುH =ೊಟುB ಇ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಮನುಷF ಅ#ಾFತE ?ಾಗಂದ ದೂರ ಸ$ಯಲು ಮೂಲ =ಾರಣ ಅವನ ಹುಚುk ಬಯ=ೆಗಳL.lಯಬಲ' 1ೕವಸ5JಾವವMಳo 1ೕವ ?ಾತ ಆ ಸತFವನು ಗ IY ಒಪM‚ತHೆ.

=ೇವಲ ಒಂದು ೇವೆಯನು ಶ ೆ¨†ಂದ ಪ*ೆ ?ಾಡಲು ಆ£> ?ಾ=ೊಂಡವ$ೆ –“rಾವ ೇವೆಯ ˆೕ8ೆ ಭ\H ಇೆ¾ೕ ಅದDೇ ಆಚಲ<ಾಸುೆHೕDೆ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥! ಮನುಷF ಶ ೆ¨ಯ ಸ5ರೂಪ. Tಜ<ಾ DಾವM ಪ*1ಸುವMದು ಕ&'ನ ಮೂ. ಭಗವಂತ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 253 . Iಂೆ /ೇlದಂೆ ಭಗವಂತ ಅನುವMದು ಏಕಶ\H. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ಗಣಪ.ಯDಾಗ&.ಾFಚ8ಾಂ ಶ ಾ¨ಂ ಾˆೕವ ದ#ಾಮFಹž ॥೨೧॥ ಯಃ ಯಃ rಾž rಾž ತನುž ಭಕHಃ ಶ ದ¨rಾ ಅVತುž ಇಚ¶.lದು ಅದರ8ೆ'ೕ ಶ ೆ¨ zೆ˜ೆY=ೊಂಡ-ೆ ಆಗ ಆ ಶ ೆ¨ಯ zೇ&ಯ&' DಾವM Y\> /ಾ\=ೊಳLoೆHೕ<ೆ. ಎಲ'ವ* ಕೂRಾ ಆ ಭಗವé [ ೕತFಥ<ಾರzೇಕು.ೕಕವನು. ಆತ ಸಾ ತನ ೇವಾ ಪ$<ಾರೊಂೆ ಅ¢ವFಕH<ಾಗುಾHDೆ. ತನ ಸಮಸH ೇವಾ ಪ$<ಾರದ ಮೂಲಕ ನಮEನು ರuಸು. ಅವDೊಬxDೇ ೇವರು ಎಂದು .ಯನು ೇವ-ೆಂದು ಪ*1YದಂಾಗುತHೆ. rಾವ ೇವಾ ಶ\Hಯನು ಶ ೆ¨†ಂದ ಆ-ಾಧDೆ ?ಾೆ¤ೕ ಅೇ ನಂt=ೆ ನಮE&' ಗABrಾಗುಾH /ೋಗುತHೆ ಮತುH ಆ ಶ ೆ¨ Tಶkಲ<ಾಗುತHೆ.lದು=ೊಳozೇಕು. ಸು. ಉಳo ಒಂದು ಗುಂಪM ಎಂದು DಾವM .ೕಕ. ಇದು ಕ&'ನ ಮೂ. ೇವರು ಮತುH ೇವಾ ಪ$<ಾರ ಎಂದ-ೆ ?ಾನವರಂೆ ಒಬxರDೊಬxರು ೆ5ೕ°ಸುವ ಆಸೂ/ೆ ಪಡುವ ಸಂಸ>ê. ಭಗವಂತನ ˆೕ&ನ ಏಕಭ\H tಟುB.ಾ#ಾರಣ ಶ\H ತನ ೇವಾ ಪ$<ಾರೊಂೆ ಈ ಜಗತHನು Tಯಂ. ಈ =ಾರಣ=ಾ> DಾವM ೇವರ ಬೆ . ಸವಶಕH ಭಗವಂತ ಆ ಮೂ. ಆದC$ಂದ rಾವMೇ ೇವಾ ಪ . ಅದನು tಟುB ಗಣಪ. । ತಸF ತಸF ಅಚ8ಾž ಶ ಾ¨ž ಾž ಏವ ದ#ಾ„ ಅಹž-rಾರು rಾವ ೇವಾರೂಪವನು ಭ\H†ಟುB ಶ ೆ¨†ಂದ ಪ*1ಸಬಯಸುಾH-ೆ ಅವ$ೆ ಅಂಥೇ ಶ ೆ¨ಯನು Dಾನು ಗABೊlಸುೆHೕDೆ. ೕರಭದ ನDಾಗ&. rಾವMದರ ಬೆೆ ಶ ೆ¨ ಮೂೋ ಅೇ ಅವನ&' zೆ˜ೆದು=ೊಂಡು /ೋಗುತHೆ. ಅಥ<ಾ ಇDಾFವMೇ ೇವೆಯನು ಪ*1Yದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರ?ಾತE ˆಚುkವ ಮ/ಾ ಪ*ೆrಾಗುತHೆ. । ತಸF ತ. ಆತ ಈ ೇವೆಯ ಪ . ಅಥ<ಾ ಇDಾFವMೇ ೇವೆಯ ಆ-ಾಧDೆ ?ಾಡು<ಾಗ ನಮೆ ಆ ಏಕಶ\Hಯ ಎಚkರ ಇದುC ?ಾದ-ೆ ಆ ಪ*ೆ ಮ/ಾ ಪ*ೆrಾಗುತHೆ.lದC-ೆ ಅದು ನಮE ?ೌಡFೆಯ ಪರ?ಾವ. ಕ&'ನ ಮೂ.£ೕ(ಅಥ<ಾ ಇDಾFವMೇ ೇವೆ) zೇ-ೆ. DಾವM ಗಣಪ.ೕಕದ&' ಅಂತಗತDಾ. DಾವM ?ಾಡುವ ವ ತ-ಅನುwಾ»ನ ಕೂRಾ ಇೇ $ೕ. ಅದು ಏ=ಾದ¼ಯ ಉಪ<ಾಸ<ಾರ& ಅಥ<ಾ ಸಂಕಷBಹರ ಚತುƒಯ ಉಪ<ಾಸ<ಾರ&. ಭಗವಂತDೆಂಬ ಅ.Hೆ ಎನವ ಎಚkರ ಇಲ'ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ¾ೕ¾ೕ rಾಂrಾಂ ತನುಂ ಭಕHಃ ಶ ದ¨rಾSVತು„ಚ¶.ೕಕವನು ಪ*1ಸು<ಾಗಲೂ ಕೂRಾ ‘ಭಗವಂತ ಒಬxDೆ.HಾCDೆ’ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ ಬಹಳ ಮುಖF.rಾರzೇಕು.¾ಳೆ ಅಂತಗತDಾಾCDೆ. ಅದನು ಬದ&ಸುವMದು ಬಹಳ ಕಷB. ಭಗವಂತ ಸವ ಶಬC<ಾಚF-ಆದC$ಂದ rಾವ /ೆಸ$Tಂದ ಕ-ೆದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ /ೆಸರು.ಯನಲ' –ಅದರ&'ನ ಭಗವಂತನ ಪ . =ೇವಲ ೇವಾ ಪ . =ೋA ಚನಯFನDಾಗ&.

lಯೇ ಫಲ=ಾಮDೆ†ಂದ ?ಾಾಗ ‘Jೌ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “Tೕನು rಾರನು ಉQಾಸDೆ ?ಾದರೂ =ೊDೆೆ ಫಲ =ೊಡುವವನು DಾDೇ” ಎಂದು.ಾž । ೇ<ಾ  ೇವಯೋ rಾಂ. ಆದ-ೆ ವFಾFಸ ಒಂೆ-. ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತrಾ„-ಸವ ೇವೆಗಳ ಅಂತrಾ„rಾದುC ನಮEನು ರuಸುವವನು ಆ ಭಗವಂತ.ಕ<ಾದ ಅಲ‚ಫಲ’. ನಮE ಪ . ಇ&' ‘ತಪM‚ ಪ*ಾಕ ಮಂದಲೂ /ೇೆ ಫಲ YಗುತHೆ’ ಎನುವ ಪ pೆ ನಮE&' ಸಹಜ<ಾ ಮೂಡುತHೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಸವ ಸಮಥ-ಆದC$ಂದ ಆತ ಕ&'ನಲೂ' ಇರಬಹುದು ಕಂಬದಲೂ' ಇರಬಹುದು. pಾಸºಗಳ&' /ೇಳLವಂೆ "ಸವ ೇವ ನಮ. DಾವM rಾವMೇ ಆ-ಾಧF ಮೂ.Hೕಯ’ ಎಂದಥ]. ಮé ಭ=ಾH rಾಂ.ಾ>ರಃ =ೇಶವಂ ಪ .¾ಂದು \ £ಯ&'ಯೂ ಈ ಎಚkರ ಬಹಳ ಮುಖF. [ಇ&' “ಮ£ೖವ Iಾ  I ಾ ” ಎಂದ-ೆ DಾDೇ ೇವೆ¾ಳದುC ಫಲವನೂ =ೊಡುವವನು ಎಂದಥ<ಾದ-ೆ. rಾರನು ಪ*ೆ ?ಾದರೂ ಅದು ಸಲು'ವMದು ಅದ-ೊಳನ ಭಗವಂತನDೇ.¾ಂದು ಅನುಸಂ#ಾನವನು ಭಗವಂತನ ಪ*ಾ ರೂಪ<ಾ ?ಾ ಭವF(divine)<ಾಸzೇಕು. ?ಾಮ[ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೨೩॥ Page 254 . ಅಂತವತುH ಫಲಂ ೇwಾಂ ತé ಭವತFಲ‚ೇತ. . ಇದನು tಟುB ಅಂಧಶ ೆ¨ಯನು zೆ˜ೆY=ೊಂಡ-ೆ ಅೇ ನಮE&' ಗABrಾ ನಮEನು ಅಧಃQಾತ=ೆ> ತಳoಬಹುದು! ಸ ತrಾ ಶ ದ¨rಾ ಯುಕHಸH. ಆದ-ೆ ‘ೇವಾ ಅಂತಗತDಾದ ಭಗವಂತ =ೊಟB’ ಅನುವ ಅ$ವM ನಮರುವMಲ' ಅwೆBೕ.ಗಚ¶.".lದು ?ಾಾಗ ‘pಾಶ5ತ<ಾದ ಪ*ಣಫಲ’. ಈ ಅನುಸಂ#ಾನಂದ ?ಾಡುವ ಭ\H pೆ ೕಷ» ಭ\H ಎTಸುತHೆ.ಯ ಅಂತrಾ„rಾದುC ಫಲ =ೊಡುವವನು ಭಗವಂತDೇ.ಯನು ಪ*1Yದರೂ ಕೂRಾ ಆ ಆ-ಾಧF ಮೂ. ˆೕ8ೆ /ೇlದ ಏಕಭ\Hಯನು Qಾ&ಸೆ rಾವMೋ ಒಂದು ೇವೆಯನು ಅಚಲ<ಾ ಪ*1Y ಫಲ ಪRೆಯವವರನು ಪ ಪಂಚದ&' =ಾಣುೆHೕ<ೆ.ಾFS-ಾಧನ„ೕಹೇ । ಲಭೇ ಚ ತತಃ =ಾ?ಾ  ಮ£ೖವ Iಾ  I ಾ  ॥೨೨॥ ಸಃ ತrಾ ಶ ದ¨rಾ ಯುಕHಃ ತಸF ಆ-ಾಧನž ಈಹೇ । ಲಭೇ ಚ ತತಃ =ಾ?ಾ  ಮrಾ ಏವ Iಾ  I ಾ -ಅವನು ಶ ೆ¨ಯDೆ ಆತು=ೊಂಡು ಆrಾ ೇವೆಗಳನು ಪ*1ಸೊಡಗುಾHDೆ. ಅದರ ಫಲ<ಾ DಾDೇ ಈRೇ$Yದ ಆrಾ ಬಯ=ೆಗಳನು ಪRೆಯುಾHDೆ. DಾವM ನಮE ಪ . ಇಲ'ದC-ೆ ಮ/ಾಫಲಂದ ವಂVತ-ಾ rಾವMೋ ™ುದ ಫಲ ನಮEಾಗುತHೆ. ‘ಮ£ೖವ Iಾ  Iಾ ’ ಎಂದ-ೆ ‘Tೕನು ಬಯYದ-‘Tನೆ Iತ<ಾದ’ ™¡ಕ ಫಲವನು ನTಂದ ಪRೆಯು.

ಅದು ™¡ಕ. ಭಗವಂತನ&' ಮನಟುB. ಇದ$ಂದ ಎಂೆಂದೂ ದುಃಖಲ'ದ ಭಗವé Qಾ [H ರೂಪ<ಾದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಬಹುದು.rಾ Yಗುವ ಫಲ ಎಂದೂ pಾಶ5ತ ಅಲ'. ನನ ಭಕHರು ನನನು . “TೕವM rಾವ ೇವೆಯನು ಪ*1ಸು. ಮ© ಭ=ಾHಃ rಾಂ.lಯುವMದು ಎಷುB ಕಷB ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಇನೂ ವ$ಸುಾHDೆ. ೇವೆಗಳನು ಪ*1ಸುವವರು ೇವೆಗಳನು . rಾವ ೇವೆಗಳ{ ಕೂಡ ಅನಂತ =ಾಲದ ತನಕ ನಮEನು ಅವರ 8ೋಕದ&' ಇರೊಡುವMಲ'.Hೕ$ /ೊರತು f™ವನಲ'” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ೇವರು [ ೕ. ಈ =ಾರಣಂದ ಭಗವಂತನ ಅ$ಲ'ದ =ೇವಲ ೇವಾ ಉQಾಸDೆ pಾಶ5ತ fೕ™ವನು =ೊಡ8ಾರದು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅಂತವ© ತು ಫಲž ೇwಾž ತ© ಭವ.ಾಕು” ಎಂದು.ಗ˜ಾದ ಅಂಥವರ ಆ ಫಲ=ೆ> ಅlವMಂಟು. ಭಗವಂತನನು . “pಾಶ5ತ ಫಲವನು =ೊಡತಕ>ಂತಹ ಅಂತrಾ„ಯ ಉQಾಸDೆಯ&' ಗABrಾ-fೕ™ವನು ಪRೆ” ಎನುವMದು ಇ&' ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ. ?ಾž ಅ[-ಅಲ‚ಮ. Tಜ<ಾದ ಭ\H-ಯ…ಾಥ ಾನದ&'ೆ. ಅಲ‚ೇತ. ಅಂದ-ೆ rಾವMೋ ಒಂದು ™ುದ ಫಲ Y\>ತು ಎಂದು Iಗುವವರು ಅಲ‚ಮ.lದವರನು ಉದ¨$ಸುಾHDೆ ಮತುH ಅಹೆ ಉಳoವ$ೆ fೕ™ ಕರು¡ಸುಾHDೆ. ಯ…ಾಥ ಾನ-ಭ\H ರೂಪದ&'ೆ. ಈ $ೕ. ಷು¥ ಸಹಸ Dಾಮದ&' ಬರುವ . ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತ ತನನು /ೊಗಳLವವರನು ಉದ¨$ಸುವMದಲ'. ಆತ ಇಷB ಪಡುವMದು ಯ…ಾಥ ಾನವನು.Hೕ-ೋ ಆ ೇವೆಯನು . “ೇವರು ಏ=ೆ /ೊಗಳL=ೆಯನು ಇಷBಪಡುಾHDೆ? ಆತ ಏ=ೆ ತನನು /ೊಗಳLವವರನು ?ಾತ ಉದ¨$Y ಉlದವರನು ಉದ¨$ಸುವMಲ'?” ಎಂದು.ಸುವMದ$ಂದ ಯ…ಾಥ ಾನ Y¨rಾಗುತHೆ. ಯ…ಾಥದ ಅ$ವM ಭಗವಂತTೆ ಇಷB ಮತುH ಇದು fೕ™ವನು ತಲುಪಲು zೇ=ಾದ ಅಹೆ. ಆತTೆ <ೈಯ\Hಕ ಇwಾBTಷBಲ'. ಆತ ಯ…ಾಥವನು .ಾದವ$ಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನು . ಆದC$ಂದ DಾವM ?ಾದ ಕಮದ ಅವ| ಮುಾ™ಣ ಮರl ಈ ಮೃತುF8ೋಕ=ೆ> ಬರzೇ=ಾಗುತHೆ.ೇರು.lಯುಾH-ೋ ಅವರನು [ ೕ.ಸುವMದು /ೊಗl=ೆಯನಲ'-ಸತFವನು. ಅದ=ಾ> ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ಎಚk$=ೆಯ ನುಯDಾಡುಾHDೆ.ಸುಾHDೆ.ೇರುಾH-ೆ. ಕೃಷ¥ನ ?ಾತನು =ೇlಾಗ ನಮE&' ಒಂದು JಾವDೆ ಮೂಡಬಹುದು: “rಾರು ಫಲ =ೊಟB-ೆ ನಮೇನು? ನನೆ ನನ ಇwಾBಥ Y¨rಾದ-ೆ . ಇ&' =ೆಲವ$ೆ ಒಂದು ೊಂದಲ<ಾಗಬಹುದು. ಭಗವಂತ rಾರು ಸತFವನು . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 255 .ೇರುಾH-ೆ.ಗಳL.ಾž । ೇ<ಾ  ೇವಯಜಃ rಾಂ. ಭಗವಂತನನು [ ೕ.ಾž” ಎಂದು. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಅಂತವತುH ಫಲಂ ೇwಾಂ ತé ಭವತFಲ‚ೇತ.ಾರ Dಾಮದ&' ೇವರು ಅಂದ-ೆ ಏನು ಆತನ ಮ/ಾೆE ಏನು(etymologically) ಎನುವ ಸತF ಅಡೆ. ಏಕಭ\H†ಂದ ಭಗವಂತನನು ಭ1Yದ-ೆ ಆಗ ‘ತಾ¨ಮಂ ಪರಮಂ ಮಮ’ಎ&'ಂದ ಎಂದೂ ಮರl ಬರzೇ=ಾಲ'¤ೕ ಅಂಥಹ pಾಶ5ತ<ಾದ fೕ™ವನು ಪRೆಯುಾH-ೆ.lಯzೇಕು ಎಂದು ಭ\H ಮತುH ಾನ ?ಾಗದ&' .

ಆದ-ೆ ಭಗವಂತ ಆ „.ಕ ಶ$ೕರ ಇಲ'. 8ೋ=ೋ ?ಾಮಜಮವFಯž ॥೨೫॥ ನ ಅಹž ಪ =ಾಶಃ ಸವಸF ¾ೕಗ ?ಾrಾ ಸ?ಾವೃತಃ । ಮೂಢಃ ಅಯž ನ ಅ¢ಾDಾ.lೇ ಮಂ . ಆತನ ಅನಂತ ಗುಣದ ಸ‚ಷB Vತ rಾ$ಗೂ ಬರುವMದು . ಆದC$ಂದ ಸೂ½ಲ<ಾದ ಶ$ೕರವMಳoದCನು ವFಕH ಎನುಾH-ೆ. ನಶ5ರ<ಾದ. pಾYºೕಯ<ಾ ಭಗವಂತನ ಸ5ರೂಪದ ಅ$ಲ'ದ ಜನ ತಮೆ =ಾಣುವ ಅವಾರರೂ[ ಭಗವಂತTೆ ತಮEಂೆ QಾಂಚJೌ.ಕ ಶ$ೕರೆ ಮತುH ಭಗವಂತ ಒಂದು ನ ೇಹಾFಗ ?ಾಡುಾHDೆ ಎಂದು . ಸೂ½ಲ<ಾದ. 8ೋಕಃ ?ಾž ಅಜž ಅವFಯž-ನನ . ಆದC$ಂದ ನಮE ಬು¨ ಆತನ ಅನಂತ<ಾದ ಾನವನು.lದು=ೊಳLoವವರು ಬು¨ಶqನFರು” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ವFಕH<ಾದ. “Iೕೆ .lದು=ೊಳLoಾH-ೆ. ಇಂತಹ ಅವFಕH ಭಗವಂತ ತನ ಅವಾರದ&' ತನ ಸ5ಂತ ಇೆ¶†ಂದ ಒಂದು ರೂಪದ&' ಎಲ'$ಗೂ =ಾ¡Y=ೊಳLoಾHDೆ. Qಾ ಕೃತ<ಾದ ಶ$ೕರ ಇಲ'ದ ಭಗವಂತನನು ಅಂತಹ ಸೂ½ಲ<ಾದ ಶ$ೕರೊಳೆ ಬದ¨Dಾರುವವನು ಎನುವ ಅಥದ&' ಅವರು .lಯುಾH-ೆ. ಮನುಷFನ VಂತDೆೆ ಒಂದು „. „&ರದ ನನ ಮIˆಯ I$ˆಯನ$ಯದ .lದುtಡುಾH-ೆ.ಾರದ ನನನು ಈ . ಹುABರದ .ಆತ ಸವಾ ಅವFಕH.ಯ ಒಳಲ'.ಕ ಶ$ೕರ ಬಂಾಗ. Dಾಹಂ ಪ =ಾಶಃ ಸವಸF ¾ೕಗ?ಾrಾಸ?ಾವೃತಃ । ಮೂÚೋSಯಂ Dಾ¢ಾDಾ. ಭಗವಂತTೆ ಒಂದುನ Dಾಶ<ಾಗುವ QಾಂಚJೌ.lಯ8ಾರರು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಅವFಕHಂ ವF\H?ಾಪನಂ ಮನFಂೇ ?ಾಮಬುದ¨ಯಃ । ಪರಂ Jಾವಮಾನಂೋ ಮ?ಾವFಯಮನುತHಮž ॥೨೪॥ ಅವFಕHž ವF\Hž ಅಪನž ಮನFಂೇ ?ಾž ಅಬುದ¨ಯಃ । ಪರž Jಾವž ಅಾನಂತಃ ಮಮ ಅವFಯž ಅನುತHಮž-ಅlರದ. ಭಗವಂತ ಎಲ'$ಗೂ =ಾ¡Y=ೊಳLoವMಲ'. ಆದ-ೆ =ಾಲ ಪಕ5<ಾಾಗ ತನ ಇೆ¶ಯಂೆ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ಭಗವಂತ Page 256 . 1ೕವ ವFಕH ಆಗುವMದು ಅದ=ೆ> QಾಂಚJೌ.lೇಗಳL ೇಹಂದ ಹುABಬರದ ನನನು ಹುABಬಂೆ ಎಂದು [ಭಗವಂತDೇ 1ೕವJಾವ ಪRೆದDೆಂದು ] .ಳLವl=ೆ ಗlಸುವMದು ಕಷB.ಯ ?ಾ£†ಂದ ಮುVk=ೊಂರುವ Dಾನು ಎಲ'$ಗೂ ಬಯ8ಾಗ8ಾ-ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “Dಾನು ವಸುHತಃ ಅವFಕH” ಎಂದು. ಇೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಭಗವಂತನ ಬೆೆ ಸ$rಾದ . ಆದ-ೆ ತಪM‚ ಗ I=ೆ ಸುಲಭ.ಾಮಥF ಮತುH ಪ ಕೃ. DಾವM ಇೆ¶ಪಾBಗ ಭಗವಂತ =ಾಣುವMಲ'.ಾಧFಲ'. ಅನಂತ<ಾದ ಶ\Hಯನೂ. ಆನಂತ ರೂಪವನು ಗ Iಸ8ಾರದು. .

ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ<ಾದ ಮನಸುÄ ಮತುH ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ<ಾದ ಇಂ ಯಗlೆ ಯ…ಾಶ\H ೋಚರ<ಾಗಬಲ'. <ೇಾಹಂ ಸಮ.ಅಜುನ . ಪರಂತಪ-ಓ ಅ$ಗಳನು ತ$ದವDೆ. Iಂೆ ಇದC ಅನಂತ 1ೕವಾತಗಳL.ಾಧFಲ'. ಆದ-ೆ ತಮE ಯ…ಾಶ\H ಅ$ಯಲು ಎಲ'$ಗೂ ಏ=ೆ . ಭಗವಂತನನು ಪ*ಣ<ಾ . 1ೕವ ಅಪ*ಣ. ನನನು ?ಾತ rಾರೂ . ಅದ$ಂದ ರೂಪMೊಂಡ ಸಮಸH ವಸುHಗಳL ಮತುH ಸಮಸH 1ೕವಾತಗಳL ಎಲ'ವ* ಭೂತಗಳL.lಯುವMದು ಅ. 1ೕವTಗೂ ಮತುH ಭಗವಂತTಗೂ ನಡು<ೆ ಇರುವ ಅಾನ<ೆಂಬ ?ಾrಾ ಪರೆ†ಂಾ ಭಗವಂತ ನಮೆ =ಾಣುವMಲ'. ಇ&' ಭೂತ ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥೆ.lದವ$ಲ' /ಾಗು .lಯುವMದು . Dಾನು .lಲ'’ .ಾಧF<ಾಗುವMಲ' ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಪ*ಣ ಮತುH TತFಸತF. 1ೕವ ಮತುH ಭಗವಂತನ ನಡುನ ವFಾFಸವನು ಬಹಳ ಸ‚ಷB<ಾ ವ$ಸುಾH ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “Iಂೆ ಆ /ೋದ ಭೂತಗಳL. ಇಾ¶ೆ5ೕಷಸಮುೆ½ೕನ ದ5ಂದ5fೕ/ೇನ Jಾರತ । ಸವಭೂಾT ಸfæಹಂ ಸೇ rಾಂ.lೆCೕDೆ” ಎಂದು. ಭರತ ವಂಶದಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 257 . ಮತುH ಮುಂೆ ಬರ&ರುವ ಭೂತಗಳL ಈ ಎಲ'ವನೂ Dಾನು . ಈರುವ ಬ /ಾEಂಡ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “?ಾž ತು <ೇದ ನ ಕಶkನ” ಎಂದು. ಈರುವವರನು.ೕಾT ವತ?ಾDಾT ಚ ಅಜುನ । ಭwಾF¡ ಚ ಭೂಾT ?ಾž ತು <ೇದ ನ ಕಶkನ. ಅದ$ಂದ T?ಾಣ<ಾದ ಬ /ಾEಂಡ. ಪರಂತಪ ॥೨೭॥ ಇಾ¶ ೆ5ೕಷ ಸಮುೆ½ೕನ ದ5ಂದ5 fೕ/ೇನ Jಾರತ । ಸವ ಭೂಾT ಸfæಹž ಸೇ rಾಂ. ಮುಂೆ ಬರುವವರನು ಕೂಡ. ಈಗ ಇರುವ ಭೂತಗಳL. ಮುಂೆ ಸೃ°Brಾಗ&ರುವ ಅನಂತ ಬ /ಾEಂಡ.lದವನು ಆ ಅನಂತ=ೋA ಬ /ಾEಂಡ Dಾಯಕ ಭಗವಂತDೊಬxDೆ. ಅಸ5ತಂತ ಮತುH ಅTತFಸತF.lೆCೕDೆ-IಂದC 1ೕಗಳನು. ಭಗವಂತನನು ಪ*ಣ<ಾ . ಪಂಚಭೂತಗಳL. ಈ Iಂೆ ಸೃ°Brಾದ ಅನಂತ ಬ /ಾEಂಡ.lಲ'. ಅಂದ-ೆ ‘ನನನು tಟುB ಇDಾFರೂ ಇದನು ಪ*ಣ<ಾ . ಈರುವ ಅನಂತ 1ೕವಾತಗಳL ಮತುH ಮುಂೆ ಸೃ°Brಾಗ&ರುವ ಅನಂತ 1ೕವಾತಗಳನು .ಾಧF. ಆತ ಸ5ತಂತ .ೕಾT ವತ?ಾDಾT ಾಜುನ । ಭwಾF¡ ಚ ಭೂಾT ?ಾಂ ತು <ೇದ ನ ಕಶkನ ॥೨೬॥ <ೇದ ಅಹž ಸಮ. ಈ 8ೋಕದ&' ಅಾನದ fೕಹ=ೆ> ಒಳಾದ 1ೕವಾತ ಎಂದೂ ಭಗವಂತನನು ಗ Iಸ8ಾರದು.

lದು ಅದರ zೆನು ಹ. rಾವMದ$ಂದ ದುಃಖ ಎಂದು ೊ. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಪ .Hಲ'ೆ ಇರುವMದನು .Hಲ'ೆ ದುಃಖವDೇ ಸುಖ ಎಂದು . DಾವM ಹುಟುB<ಾಗ8ೇ ಹುABನ ೊೆೆ ‘ಇಾ¶-ೆ5ೕಷ’ .lರುಾHDೆ! ಆದC$ಂದ ಇೕ ಜಗ. ಾನ-ಅಾನದ ೊಂದಲ. ಇೊಂದು ಸfæಹ! Dಾನು . ಇ&' ಕೃಷ¥ ಅಜುನನು ‘Jಾರತ’ ಮತುH ‘ಪರಂತಪ’ ಎನುವ pೇಷಣಗlಂದ ಸಂzೋ|YಾCDೆ. zೆಳ\ನ ಾ$ಯ&' ರಥDಾ . £ೕwಾಂ ತ5ಂತಗತಂ Qಾಪಂ ಜDಾDಾಂ ಪMಣFಕಮvಾž । ೇ ದ5ಂದ5 fೕಹTಮು=ಾH ಭಜಂೇ ?ಾಂ ದೃಢವ ಾಃ ॥೨೮॥ £ೕwಾž ತು ಅಂತಗತž Qಾಪž ಜDಾDಾž ಪMಣFಕಮvಾž । ೇ ದ5ಂದ5 fೕಹ Tಮು=ಾHಃ ಭಜಂೇ ?ಾž ದೃಢವ ಾಃ–ಪMಣFವಂತ-ಾದ rಾವ ಜನರ Qಾಪ =ೊDೆೊಂೆ ಅವರು ದ5ಂದ5ಗಳ ತಪ‚$Tಂದ ಕಳV=ೊಂಡು Twೆ»ಯ Dೇಮಂದ ನನನು .ಸೆ ಇಾCಗ ಅದ$ಂದ ಪ$ೕತ ಾನನಂತರ Dಾನು ನಂtೆCೕ ಸ$ ಎನುವ ಆಗ ಹ. ನನ . ಪರತತ5ದ Tರಂತರ VಂತDೆ(ಪರಂತಪ) ?ಾಾಗ ?ಾತ ನಮೆ ಭಗವಂತನ þಾ£ .ಾ(Jಾರತ). ಇದ$ಂದ ಮನುಷF ಸತFವನು ಅ$ಯೆ ಅಾTrಾಗುಾHDೆ. ಇದು ಬ$ಯ fೕಹ ?ಾತ ವಲ'.ಾ?ಾನF<ಾ DಾವM =ಾಣುವ ಮನುಷFನ ೌಬಲF.H =ೊDೆೆ ದುಃಖ ಬಂಾಗ ಅ¾Fೕ ಎನುೆHೕ<ೆ. ಈ ಅQಾಯಂದ rಾರು /ೇೆ Qಾ-ಾಗುಾH-ೆ ಎನುವMದನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕ ವ$ಸುತHೆ. ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಪRೆಯzೇ=ಾದ-ೆ DಾವM Jಾರತ-ಪರಂತಪ-ಾಗzೇಕು. Iೕೆ ದ5ಂದ5 fೕಹ=ೆ> ಒಳಾದವರನು .¾ಬx ದಡÏನೂ ಕೂRಾ ಾನು ಎಲ'$ಂತ ಬು¨ವಂತ ಎಂದು .ದುCವMದು ಬಹಳ ಕಷB.ಳLವl=ೆ ಇಲ' ಅನುವ ತಪM‚ ಕಲ‚Dೆ†ಂದ ಮನುಷF ಸfæಹದತH . ತನೇ ಸ$ ಎನುವ ಆಗ ಹ.lೕತು ಎನುವMದು ಈ pೇಷಣದ ಅಥpೇಷ.ೕ?ಾನ<ೇ ಸ$.Hನ ವFವ/ಾರವನು ತನ ಬು¨ಯ ?ಾನದಂಡಂದ ಅ˜ೆದು ಾ$ತಪM‚ಾHDೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಕು£. ಇದನು ಮ/ಾJಾರತದ&' Iೕೆ /ೇlಾC-ೆ: “ಸ¤ೕI ಮನFೇ 8ೋಕ ಆಾEನಂ ಬು¨ಮತHರಂ” ಎಂದು. ಸುಳoDೇ ಸತF ಎಂದು ನಂಬುವMದು. ಉlದವ$ೆ ನನಷುB . ೊ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 258 .ೇ$Y=ೊಂಡು ಹುಟುBೆHೕ<ೆ. ಾನು ಬು¨ವಂತ. ಒಲವM-ಹೆತನಗlಂದ ಹುABದ ಸುಖ-ದುಃಖ ಮುಂಾದ ದ5ಂದ5ಗಳ [1ೕ<ೇಶ5ರರು ಮುಂಾದ ದ5ಂದ5ಗಳ] ತಪM‚ ಗ I=ೆ†ಂದ ಎಲ' 1ೕಗಳ{ ಹುABTಂದ8ೆ ಸುloನ =ೆಟBಾ$ I<ೆ.ಾಗುಾHDೆ.lರುವMೇ ಸ$ ಎನುವ ಹಠ. ಇದು . rಾವMದ$ಂದ ಸುಖ.lದು=ೊಳoಲು ಪ ಯ. fೕಹಂದ ಸfæಹ.ೇಸುಾH-ೆ. ಶ$ೕರ zೆ˜ೆದಂೆ ಅದು zೆ˜ೆಯುಾH /ೋಗುತHೆ. ಇದ$ಂದ ಇಬxಂತನ(ದ5ಂದ5)ದ ೊಂದಲ. Iೕೆ ಅಾನಂದ fೕಹ. ಸತFಅಸತFದ ೊಂದಲ.

lಯೆ¾ೕ ತಪM‚ ?ಾಡು. “Dಾನು ಹುABTಂದ Qಾಪವನು /ೊತುH ಬಂೆCೕDೆ. <ಾಚಕ<ಾ ನಮೆ . ಆದ-ೆ rಾವMೋ =ಾರಣಂದ =ೆಟB ಾ$ಯ&' . ಅಾ„ಳ.5ಕ 1ೕವ=ೆ> ಾನದ ?ಾಗೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭದ&' ಅವ$ೆ ತಮE ತ[‚ನ ಅ$<ಾ ಪpಾkಾHಪ JಾವDೆ†ಂದ ೇವರ&' ಅಾಧ<ಾದ ಭ\H ಮೂಡುತHೆ. ಇಂತವರ Qಾಪ ಕಮ ೊ˜ೆದು /ೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಸ$ ಾ$ೆ ಬರ8ಾಗುವMಲ'. ಆದ-ೆ =ೆಲ¤ˆE 1ೕವನದ&' ನRೆಯುವ =ೆಲವM ದುರಂತ ಅಥ<ಾ ಆÙತ ಇಂತವರನು ಮರl ಸತFದ ?ಾಗ=ೆ> ಕ-ೆತರುತHೆ. ಆದ-ೆ ತ[‚ನ ಅ$<ಾಾಗ ಹೃದಯಂದ ಮೂಡುವ ಪpಾkಾHಪ ಇಂತಹ ತ[‚ೆ Qಾ ಯ¼kತ.C=ೊಳoಬಹುದು. ಒಂದು 1ೕವಸ5ರೂಪ(ಉಾ: ದು¾ೕಧನ. [ಂಗ˜ೆ). ಅಂದ-ೆ ಒˆE ಇಂತಹ Qಾಪ ಕಮಂದ ಆೆ ಬಂದ-ೆ. ಈ $ೕ. ಎ8ಾ' ದ5ಂದ5 fೕಹಗಳ{ ಪ$/ಾರ<ಾ ಭಗವಂತನ&' ಾಢ<ಾದ ಭ\H Dೆ8ೆ Tಲು'ತHೆ.ರುದವರು ಬಹಳ zೇಗ ಭಗವಂತನ ಾ$ಯ&' .lಯೆ£ೕ ನ„Eಂದ ತಪM‚ ನRೆಯು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 Iಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ ದ5ಂದ5 fೕಹದ ಬೆ /ೇlದ.ಾಗುವ . rಾವMೋ ಒಂದು ದುರಂತಂದ =ೆಲ¤ˆE ಅಪ-ೋ™ ಾTಗಳ{ ಾ$ ತಪM‚ಾH-ೆ. <ೈಕ ಸಂಪ ಾಯದ&' ೇವಾಚDೆಯ ನಂತರ ನಮ.lಯೆ¾ೕ ?ಾದ ತಪ‚ನು ™„ಸು” ಎಂದು zೇಡುೆHೕ<ೆ. ಶಕುT). 1ೕವ ಸ5ರೂಪ<ೇ ಇಂತಹ ಗ.HರುೆHೕ<ೆ. £ೕ । ೇ ಬ ಹE ತé ದುಃ ಕೃತÄèಮ#ಾFತEಂ ಕಮ ಾáಲž ॥೨೯॥ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 259 .ಯ&'ದC-ೆ ಅದ=ೆ> rಾವMೇ ಪ$/ಾರ ?ಾಗಲ'. ೈIಕ<ಾ.lೋ .lೋ .ಾ>ರ ?ಾಡು<ಾಗ /ೇl=ೊಳLoವ pೆq'ೕಕ ಒಂೆ: Qಾùೕಽಹಂ Qಾಪಕ?ಾಹಂ QಾQಾಾE Qಾಪಸಂಭವ | ಾ I ?ಾ ಕೃಪrಾ ೇವ ಸವQಾಪಹ-ೋ ಭವ || ಅನF…ಾ ಶರಣಂ DಾYH ತ5ˆೕವ ಶರಣಂ ಮಮ | ತ. DಾವM ನಮE 1ೕವನದ&' ನಮೆ . Qಾಪದ ಅ$<ಾ ಪpಾkಾHಪಂದ ಭಗವಂತDೆRೆೆ .ಾಗುಾH-ೆ. ಜ-ಾಮರಣfೕ‡ಾಯ ?ಾ?ಾ¼ ತF ಯತಂ. ಇ&' ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ೇ ದ5ಂದ5 fೕಹTಮು=ಾH ಭಜಂೇ ?ಾಂ ದೃಢವ ಾಃ” ಎಂದು.HೆCೕDೆ. ಎಂತಹ Qಾತಕವನೂ ಕೂಡ ಪpಾkಾHಪಂದ . ಅದ$ಂದ ತಪM‚ ?ಾಡು.ಾ. ?ಾನYಕ<ಾ. ಇದ=ೆ> ಮೂಲಭೂತ<ಾ ಎರಡು =ಾರಣ. ಇDೊಂದು ಪ -ಾಬ¨ ಕಮ(ಉಾ: ಕಣ. ಆದC$ಂದ ನನನು ™„Y ಈ Qಾಪಂದ ನನನು Qಾರು ?ಾಡು” ಎಂದು ೇವರ&' ಶರvಾಗುವMದು ಈ pೆq'ೕಕದ ಮೂಲಕ DಾವM ೇವರ&' ?ಾಡುವ Qಾ ಥDೆ. ಪpಾkಾHಪ\>ಂತ pೆ ೕಷ»<ಾದ Qಾ ಯ¼kತ ಇDೊಂಲ'.HರುತHೆ.ಾE© =ಾರುಣFJಾ<ೇನ ರ™ ?ಾಂ ಜಗೕಶ5ರ || ಇ&' DಾವM ಆ ಭಗವಂತನ&' “Dಾನು .

ಭಗವಂತ ಸ<ಾಂತrಾ„.lರುವಂೆ <ಾಮನ ರೂ[ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ <ಾFಪH ರೂಪವನು DಾವM =ಾಣಲು . ಆ#ಾF.ಾರ . Tಮೆ . ಸವ ಗುಣಪ*ಣ. ಆದ-ೆ ಬಯಸುವMೇ 1ೕವನ ಧಮ<ಾಾCಗ ಇDೇನDೋ ಬಯಸೆ fೕ™ವನು ಬಯಸುವMದು pೆ ೕಷ».ಾಧFಲ'.ಾಧಕನ ಪ ಯತ ಏನು. ಮೂರDೇ /ೆೆÎೆ ಬ& ತನ ತ8ೆಯನು ಅ[Y Qಾತಳವನು .Eಕ<ಾ ಬ&ಷB-ಾಗzೇಕು.ಾಗರದ&' ಮುಳLರುವ Dಾ<ೆಲ'ರೂ ಒಂದು $ೕ. ಎರಡDೆಯದು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡುಾH ?ಾಡುಾH . ಈ ಸಂ. ಇಂತಹ tಂಬರೂ[ ಭಗವಂತDೇ ಇೕ ಶ5ದ&' <ಾFಪHDಾ ತುಂtಾCDೆ ಎನುವMದು ಬ ಹE.ಾಗzೇಕು ಅನುವ ಅದುäತ ಾರವನು ವ$ಸುಾHDೆ.ಾ?ಾನF<ಾ ಏನನೂ ಬಯಸೇ ಇರುವMದು pೆ ೕಷ». ಎಂದ-ೆ ಎಲ'\>ಂತ ೊಡÏದು-ಅದು ಓಂ. ಮುಖF<ಾ ಈ pೆq'ೕಕದ&' “ೇ ಬ ಹE ತé ದುಃ” ಅಂದ-ೆ ‘ಎ8ಾ' ಕRೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನನು .ಾ‡ಾಾ>ರ. ಸವಸಮಥ ಭಗವಂತ ಬ ಹE.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗಲು Dಾ<ೆಲ'ರೂ ?ಾನYಕ<ಾ. ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ fೕ™=ೆ> /ೋಗುವ .lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಸಂಗ. ಆತ ನDೊಳಗೂ ತುಂtಾCDೆ ಎಂದು . ಭಗವಂತ =ೇವಲ ಮೂ.lಯುವMದು. ಬ&ಚಕ ವ.ಾವMಗlಂದ Qಾ-ಾಗ8ೆಂದು ನನನು f-ೆ/ೊಕು> . ಅವ. tಂಬ. .ೆ ಆದ ಅನುಭವ ಕೂRಾ ಇೇ.ರುದವರು ಮುಪM‚-.ಯನು ೇವರು ಎಂದು ಆ-ಾಸುವMದು. ಈ ಕ…ೆಯನು DಾವM ಸ5ಲ‚ ಆಳ<ಾ pೆ'ೕ°Yದ-ೆ ಕ…ೆಯ&' ಅಡರುವ .ಅವDೇ ಓಂ.ೇ$ ಉಾ¨ರ<ಾಗುಾHDೆ. ಭಗವಂತನ ಸವಗತತ5ದ . ಸಂ. ಉQಾಸDೆಯ&' ಪ ಮುಖ<ಾ ಮೂರೂ /ೆೆÎಗl<ೆ.lದು.ಾ‡ಾಾ>ರ.ಾ‡ಾಾ>ರ<ೇ ಬ ಹE.ಯ&' ಮೂರು /ೆೆÎ ಭೂ„ಯನು ಾನ<ಾ =ೇಳLಾHDೆ. ನDೊಳದುC zೆಳಸುವವನೂ ಅವDೆ ಎನುವ ಅ$ವM ಆತE .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಜ-ಾ ಮರಣ fೕ‡ಾಯ ?ಾž ಆ¼ ತF ಯತಂ.ಾTಂದ Qಾ-ಾಗುವMದ=ೊ>ಸ>ರ.lಯಬಲ'ರು.ಾಧDೆೆಳಸುವವರು ಆ ‘ಬ ಹEತತ5’ವನು . ‘ಬ ಹE’ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಭಗವಂತನ .lಯುಾH-ೆ’ ಎಂದಥ. ಆ ಪರಶ\Hೆ ತ8ೆzಾಗುವMದು.ಾರ . ಮ/ಾ ಾT ಬ&ಚಕ ವ.ಾ‡ಾಾ>ರ. ಪ ಮುಖ<ಾದ ಮೂರDೇ /ೆೆÎ.ಾ‡ಾಾ>ರ ಅಂದ-ೆ ನfEಳರತಕ>ಂತಹ ಅvೋರ¡ೕಯ<ಾರುವ ಭಗವಂತನ . ಆಗ ನಮೆ Tಜ<ಾದ ಭಗವಂತನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 260 .ಾ‡ಾಾ>ರ.ಾಧDೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. £ೕ । ೇ ಬ ಹE ತ© ದುಃ ಕೃತÄèž ಅ#ಾFತEž ಕಮ ಚ ಅáಲž-ಮುಪM‚-.ಯ&' ಬ&ಗಳL.ೌರಶ\Hಯ&' ತುಂt ಇೕ ಪ ಪಂಚವನು zೆಳಸುವವನೂ ಅವDೆ. . ಸಮಗ <ಾದ ‘ಅ#ಾFತE’ವನು ಮತುH ಎಲ' ‘ಕಮ’ ವನು ಕೂಡ. fದಲDೆಯದು ಭಗವಂತನ ಪMಟB (<ಾಮನ) ಮೂ.ಾರ ಬಂಧಂದ tಡುಗRೆ ಬಯY ಭಗವಂತನ f-ೆ /ೋಗುಾH-ೆ ಮತುH . ಭಗವಂತDೆRೆೆ . ಶು=ಾ ಾಯರ -ೋಧವನು 8ೆ\>ಸೆ ಬ& <ಾಮನTೆ ಾನ ?ಾಡಲು ಮುಂಾಗುಾHDೆ. ಸವಗತ. ಅಂದ-ೆ ಅDಾ|TತF. ಬ ಹE ಎನುವ ಪದ ‘ಅವ ವೃೊCೕ’ ಎನುವ ಾತುTಂದ ಬಂೆ. ಇೕ 8ೋಕದ&' <ಾF[Yರುವ ಶ\H ಎಂದು .ಯ&' ಅಲ'ೆ.lಯುತHೆ. ಆಗ <ಾಮನನು ತನ fದಲ /ೆೆΆಂದ ಭೂ„ಯನೂ ಮತುH ಎರಡDೇ /ೆೆΆಂದ ಆ=ಾಶವನು ಆವ$Yಾಗ . ಆದ-ೆ ಆ <ಾF[Hಯ ಅ$ವM ಬಹಳ ಮುಖF. ಾನದ ಾ$ಯ&' /ೇೆ . ಅ#ಾFತEದ&' .

lಯುತHೆ.. ಅ|ೈವ-ಸಮಸH ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳL . ನನ8ೆ' ಬೆ†ಟB ಅಂಥವ-ೆ ನನನು ಬಲ'ವರು. [ಂRಾಂಡ.ಾಮಥFಂದ ನRೆಯುವ ಕಮ.tಂಬ ಈ 1ೕವ ಎನುವ ಸತF . ಪಂಚ ಭೂತಗಳL.lಾಗ ಎಲ' ಕಮದ ರಹಸF . ಅ|ಭೂತದ ನಂತರ ಅ|ೈವದ ಅ$ವM. ಅ#ಾFತE-1ೕ<ಾತE .lಯುಾH-ೆ .lದು=ೊಳozೇಕು. ಆ ಅನಂತ . ಇೇ ಬ ಹE-ಕಮ-ಅ|ಆತE. ಆತ ಸಮಸH ೇವೆಗಳ TrಾಮಕDಾದ ಭಗವಂತ. ಇಂತಹ ಸಹ. ಅ|ಯÜ-ಸವ Trಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಬದ&ೆ ಅದರ Iಂರುವ ಅ¢?ಾT ೇವೆಗಳL ಒಂೊಂದು ಇಂ ಯದ&'ದುC ಒಂೊಂದು \ £ಯನು Tಯಂ. ಎ8ಾ' ಕಮಗಳ{ ಆ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ ನRೆಯುತH<ೆ ಎನುವ ಸತF.ಾ‡ಾಾ>ರ<ಾಗುತHೆ. ಸುವ ಅಧF™ ಆ ಭಗವಂತ.ಾ|ಭೂಾ|ೈವಂ ?ಾಂ . ಈ ೇಹ. =ೇಳLವMದು.ಕ ಪ ಪಂಚ. .ಾಧDೆಯ fದಲ /ೆೆÎ.ಳLವl=ೆ.HಾCDೆ. ಬ /ಾEಂಡ. ಬ ಹE . ೬. ೧. ಅವನ ಅ|ೕನ<ಾರತಕ> ಪ .lದು =ೊDೆಯ ™ಣದಲು' ನನನು DೆDೆಯುಾH-ೆ. ನಮE ಪಂಚಭೂಾತEಕ<ಾದ ಶ$ೕರದ&' ‘DೋಡುವMದು. ಈ ಪ ಪಂಚದ&' ಅಥ<ಾ [ಂRಾಂಡದ&' ನRೆಯುವ ಪ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 261 .lದು ಭಗವಂತTೆ ತನನು ನDೊಳೆ ಅ[Y=ೊಂಡ(ಆತE T<ೇದನಂ)ಅಥ<ಾ ತನ ತ8ೆಯನು =ೊಟB. /ಾಗು ಭಗವಂತ ನಮEನು ಉದ¨$ಸುಾHDೆ. ಇದು ಮೂರು /ೆೆÎಯ ಪ$ಕಲ‚Dೆ. ಬ&-ಭಗವಂತ ಅಂತrಾ„(ಆತET <ೇದನಂ) ಎಂದು . ಇ&'ರುವ ದ ವFಗಳ ಅ$ವM . ಸು. ಅ|ಭೂತ-Jೌ. ೫. ಒABನ&' DಾವM ಆರು ಾರವನು ಸ‚ಷB<ಾ . ಭಗವಂತ ಸವಗತ-ಸವಸಮಥ.¾ಂದು \ £ ಒಂದು ಯÜ. ಅವನು ಎಲ'ವMದರ ಒಳಗೂ ಇದುC ಎಲ'ವನು ?ಾಡು.ಾ ರು ೇವೆಗಳನು Tಯಂ. ೪. ಪ$ಪ*ಣ ಮತುH ಸವಸಮಥDಾದ ಬ ಹE.lಯzೇ=ಾದ fದಲ ಮೂರು ಾರ ಎಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಪ .ಾ|ಯÜಂ ಚ £ೕ ದುಃ । ಪ rಾಣ=ಾ8ೇS[ ಚ ?ಾಂ ೇ ದುಯುಕHೇತಸಃ ॥೩೦॥ ಸ ಅ| ಭೂತ ಅ|ೈವž ?ಾž ಸ ಅ|ಯܞ ಚ £ೕ ದುಃ । ಪ rಾಣ =ಾ8ೇ ಅ[ ಚ ?ಾž ೇ ದುಃ ಯುಕH ೇತಸಃ –rಾರು ‘ಅ|ಭೂತ’ –‘ಅ|ೈವ’ದ ಜೆೆ ನನನು .ಾ‡ಾಾ>ರ -ಅಂತrಾ„rಾರುವ tಂಬ ರೂ[ ಭಗವಂತDೇ ಎ8ಾ' ಕRೆ ತುಂtಾCDೆ ಎನುವ ಅ$ವM. . ಈ ಮೂರು ಾರವಲ'ೆ ಇನೂ ಮೂರು ಷಯಗಳನೂ ಕೃಷ¥ ಮುಂನ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಅನುಭಸುವMದು’ ಇಾF \ £ Tಯಮಬದ¨<ಾ /ೇೆ ನRೆಯುತHೆ? ಜಡದ&' \ £ ಇಲ'. ಆ ಯÜವನು ಅಧF™Dಾ ನRೆಸುವವನು ಅ|ಯÜ. ೩.tಂಬ<ಾದ 1ೕವ. ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಮೂಡzೇ=ಾದ-ೆ fದಲು Jೌತಾನ(ಅ|ಭೂತ)ದ ಅ$ರzೇಕು. ೨. ಆದC$ಂದ ಅ#ಾFತEದ&' .HಾC-ೆ-ಇದು ಅ|ೈವದ .

ಾಧDೆಯ&' ಎಂದೂ rಾವMೇ fೕಹ=ೊ>ಳಾಗೆ. ಅ|ಯÜ. DಾವM ೇಹ ಾFಗ ?ಾಡು<ಾಗ ನಮE ಮನದ&' rಾವMದು ಾಢ<ಾ Tಂ.ರುತHೋ ಅದು ನಮE ಮುಂನ ಜನEವನು Tಧ$ಸುತHೆ.ಸುವವನು ನನನು . ಮುಂನ ಅ#ಾFಯದ&' ಅ|ಭೂತ. ಅ#ಾFತE. “. ಇದ=ಾ> 1ೕವ?ಾನದ&' ಭಗವಂತನ ಅ$ವM ಬಹಳ ಮುಖF. ಇ. ಕಮ ಇದರ .ರzೇಕು. Iೕೆ ಈ ಅ#ಾFಯದ&' ಾನದ <ೈಭವವನು ನಮE ಮುಂೆ ೆ-ೆಟB ಕೃಷ¥. ಸಪHfೕS#ಾFಯಃ ಏಳDೆಯ ಅ#ಾFಯ ಮು†ತು ******* ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 262 .ೇರುಾHDೆ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಅಂತF=ಾಲದಲೂ' ಸಾ ಭಗವಂತನನು Vಂ. ಬ ಹE.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-07 ಈ ಆರು ಾರಗಳ{ ನಮE 1ೕವನದ =ೊDೆಯ ™ಣದ&'(ೇಹ ಾFಗ ?ಾಡು<ಾಗ)ಕೂಡ ನಮE ಮನದ&' ಾಢ<ಾ Tಂ.ಾHರ<ಾದ ವರvೆಯನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಅ|ೈವ.

ೇರುಾH-ೆ’ ಎಂಾCDೆ. =ೊDೆಯ&' ‘ನನನು(?ಾಂ) .ಕ ಪ ಪಂಚ. ಅ#ಾFತE ಎನುವ&' ‘ಆತE’ ಪದ=ೆ> ಶ$ೕರ. ¼ ೕತತ5. ಇಷುB ಾರವನು DಾವM Iಂನ ಅ#ಾFಯದ&' DೋೆCೕ<ೆ. =ೊDೆಯ pೆq'ೕಕದ&' ಕೃಷ¥ /ೇlದ: “ನಮE 1ೕವನ ಪಯಣದ =ೊDೆಯ ™ಣದ&' ಈ ಅ$ವನು ಉlY=ೊಂರzೇಕು” ಎಂದು. ಇಾF. ಚತುಮುಖ ಬ ಹE. ಅ|ೈವ ಎಂದ-ೆ ೇತನವನು Tಯಂ. ಈ ಅ$ವM . ಸುವ ೇವೆಗಳL.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಅ#ಾFಯ ಎಂಟು ಏಳDೆಯ ಅ#ಾFಯದ =ೊDೆಯ&' ಕೃಷ¥ ಸಂuಪH<ಾ ಆರು ಮಹತ5ದ ಸಂಗ. ೇವೆಗlೆ ಸಂಬಂಧಪABದೂC ಕೂRಾ ಅ|ೈವ. Iೕರು<ಾಗ ಕೃಷ¥ /ೇlರುವ ಈ ಆರು ಸಂಗ.Hನ8ೆ'8ಾ' ತುಂtಾCDೆ ಎನುವMದು ಬ ಹEಕಲ‚Dೆ. ಅವTಂದ8ೇ ಎ8ಾ' \ £ಗಳ{ ನRೆಯುತH<ೆ-ಆತDೇ ಸೂತ ಾರ. ಇ&' ನಮೆ ಕೃಷ¥ ಮತುH ಬ ಹEತತ5 zೇ-ೆ zೇ-ೆ¾ೕ ಅನುವ ಸಂಶಯ ಬರುತHೆ. ಭಗವಂತ. ಅ|ೈವ ಎಂದ-ೆ ೈವರ&'(ೇವೆಗಳ&') ಅ|ಕDಾದವನು ಅ|ೈವ. ಮನಸುÄ.ಯನು ಸ‚ಷB<ಾ ಅಥ ?ಾ=ೊಳLoವMದು ಕಷB.ಯನು ಮನುಷF . ಅ|ಭೂತ ಎನುವ&' ‘ಭೂತ’ ಪದ=ೆ> ಜಡ /ಾಗು ೇತನ ಎನುವ ಎರಡು ಅಥವನು =ಾಣಬಹುದು. ಪರ?ಾತE ಇಾF ಅಥಗl<ೆ. ಅ|ಭೂತ. ಅ|ಯÜ ಎಂದ-ೆ ೇವೆಗಳನು Tಯಂ. ಬ ಹE. ಅ|ಯÜ. ಅ|ೈವ. ಈ ಅ|ಯÜ ಜಗ. <ೇದಗಳL. ಬ ಹE ಎಂದ-ೆ 1ೕವ. ಅ#ಾFತE.ಾನ ಸಮಯದಲೂ' ಎಚkರ<ಾರzೇಕು ಆಗ ಆ . Iೕೆ ಈ ಆರೂ ಶಬCಗಳL zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಸಂದಭದ&' zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಆrಾಮದ&' ೆ-ೆದು=ೊಳLoವಂತದುC. ಸೂ™Å<ಾ ಏಳDೇ ಅ#ಾFಯದ =ೊDೆಯ ಎರಡು pೆq'ೕಕಗಳನು ಗಮTYದ-ೆ ಅ&' ಕೃಷ¥ ‘ತ© ಬ ಹE’(ಆ ಬ ಹEತತ5) ಎಂಾCDೆ. ‘ಕಮ’ ಎನುವ&' Qಾ -ಾಬ¨ಕಮ ಮತುH ಕತವFಕಮ ಎನುವ ಎರಡು ಅಥ =ಾಣುತHೆ. 1ೕವ.T| ಅಜುನ ಈ ನಮE ಪ pೆಯನು ¼ ೕಕೃಷ¥ನ&' =ೇಳLವMದ-ೊಂೆ Qಾ ರಂಭ<ಾಗುತHೆ. ಇನು ಇ&' ಕೃಷ¥ ಬಳYದ ಪದಗಳನು Dೋಾಗ ಅ&' ಅDೇಕ ಅಥವನು =ಾಣುೆHೕ<ೆ. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 263 . ಎಂಟDೇ ಅ#ಾFಯ ನˆEಲ'ರ ಪ .lರzೇಕು ಎಂದು /ೇlದC. ಉಾಹರvೆೆ ಬ ಹE ಎನುವ ಪದ=ೆ> ಸಂಸjತದ&' ಅDೇಕ ಅಥೆ.lದ-ೆ ಅದ$ಂದ ˆೕಲ=ೆ> ಏರುವ ಇDೊಂದು ˆಟB&ರುವMಲ' ಎಂದC ಕೃಷ¥.ಾವM ?ಾಂಗ&ಕ. ಸುವ ಭಗವಂತ.ಗಳನು . ಅದು /ೇೆ . ಅ|ಭೂತ ಎಂದ-ೆ Jೌ. ಕಮ-ಈ ಆರು ಸಂಗ.ಾಧF ? ೇಹಾFಗ ?ಾಡು<ಾಗ ?ಾನYಕ VಂತDೆ /ೇರzೇಕು? ೇಹಾFಗ ನಂತರ 1ೕವ rಾವ ?ಾಗದ&' ಚ&ಸುತHೆ? ಇಾF ಪ pೆ ನಮEನು =ಾಡುತHೆ. ಅ#ಾFತE ಎಂದ-ೆ ಜಡೊಳರುವ ೇತನ. ಇೇ $ೕ.

“™ರ-ಅ™ರವನು „ೕ$ Tಂತ TೕDೇ ಪMರುwೋತHಮ. ಅಜುನ =ೇಳLಾHDೆ “rಾವMದನು ಅ|ಭೂತ<ೆನುಾH-ೆ? rಾವMದನು ಅ|ೈವ<ೆನುಾH-ೆ?” ಎಂದು. ಅ™ರ(¼ ೕತತ5)\>ಂತಲೂ I$ಯನು.lಯzೇಕು” ಎನುವMದನು . ‘ಸೂದ’ ಎಂದ-ೆ ಸತ>ಮವನು ?ಾಡುವ . ಅ|ಯÜಃ ಕಥಂ =ೋSತ ೇ/ೇSYE  ಮಧುಸೂದನ । ಪ rಾಣ=ಾ8ೇ ಚ ಕಥಂ ೇ¾ೕSY TಯಾತE¢ಃ ॥೨॥ ಅ|ಯÜಃ ಕಥž ಕಃ ಅತ ೇ/ೇ ಅYE  ಮಧುಸೂದನ । ಪ rಾಣ =ಾ8ೇ ಚ ಕಥž ೇಯಃ ಅY Tಯತ ಆತE¢ಃ –ಮಧುಸೂದನ. ‘ಮಧು’ ಅಂದ-ೆ ಆನಂದ(Inner bliss).5ಕರು. ಪMರುwೋತHಮ ಎಂದ-ೆ ™ರ(1ೕವ)ವನು „ೕ$Tಂತವನು.lಸುಾH-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಅಜುನ ಉ<ಾಚ । \ಂ ತé ಬ ಹE \ಮ#ಾFತEಂ \ಂ ಕಮ ಪMರುwೋತHಮ । ಅ|ಭೂತಂ ಚ \ಂ ù ೕಕHಮ|ೈವಂ \ಮುಚFೇ ॥೧॥ ಅಜುನಃ ಉ<ಾಚ \ž ತ© ಬ ಹE \ž ಅ#ಾFತEž \ž ಕಮ ಪMರುwೋತHಮ । ಅ|ಭೂತž ಚ \ž ù ೕಕHž ಅ|ೈವž \ž ಉಚFೇ -ಅಜುನ =ೇlದನು: ಪMರುwೋತHಮ. Tೕನಲ'ೆ TTಂದ I$ಾದ ತತ5 ಇDೊಂಲ'. ಆದC$ಂದ ನನೆ . ಇ&' ಈ ೇಹದ&' ‘ಅ|ಯÜ’rಾರು? ಮತುH /ೇೆ? ಬೆ Iತದ&'ಟBವರು =ೊDೆಯ =ಾಲದ&' Tನನು /ೇೆ DೆDೆಯzೇಕು? ಮುಂದುವ$ದು ಅಜುನ =ೇಳLಾHDೆ: “ಅ|ಯÜ ಅಂದ-ೆ rಾರು?” ಎಂದು. ಇ&' ಪMನಃ <ಾFಸರು “ಮಧುಸೂದನ” ಎನುವ pೇಷಣವನು ಬಳY ಅಜುನನ ಪ pೆಯ JಾವDೆಯನು ನಮೆ . rಾವMದು ಆ ‘ಬ ಹE’? ‘ಅ#ಾFತE’<ೆಂದ-ೆ ಏನು? ಏನು ‘ಕಮ’<ೆಂದ-ೆ? rಾವMದನು ‘ಅ|ಭೂತ’<ೆನುಾH-ೆ? rಾವMದನು ‘ಅ|ೈವ’<ೆನುಾH-ೆ? ಅಜುನ ಕೃಷ¥ನನು =ೇಳLಾHDೆ “ ತ© ಬ ಹE(ಆ ಬ ಹEತತ5) ಅಂದ-ೆ rಾವMದು? ಅ#ಾFತE ಅಂದ-ೆ ಏನು? ಮತುH ಕಮ ಅಂದ-ೇನು?” ಎಂದು. ನಮE ೇಹೊಳರುವ ಅ|ಯÜ rಾರು ಮತುH /ೇೆ? ಅ|ಯÜದ ಅಥ<ಾF[H ಏನು? ಎನುವMದು ಅಜುನನ ಪ pೆ. ಇದರ ವರvೆಯನು TTಂದ . ಇ&' <ಾFಸರು ಅಜುನನ ಈ ಪ pೆಯ Iಂನ JಾವDೆಯನು “ಪMರುwೋತHಮ” ಎನುವ pೇಷಣದ&' Iದು ನಮE ಮುಂABಾC-ೆ.lದಂೆ TೕDೇ ಬ ಹE. ಆದC$ಂದ ಮಧುಸೂದನ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 264 . “ಮಧುಸೂದನ” ಅನುವ Dಾಮ=ೆ> ಎರಡು ಪ ಮುಖ ಅಥೆ.lಸುವ pೇಷಣ ಎನುವ Jಾವವನು ಅಜುನ ವFಕHಪYದ ‘ಪMರುwೋತHಮ’.ಾ.

lಸುವ ಉೆCೕಶಂದ ಈ $ೕ.ಾವM ಮತುH .ರುವ ಅಜುನ ಏ=ೆ ಇಂತಹ ಪ pೆಗಳನು =ೇಳL.lದCರೂ ಕೂRಾ ಇDೊಬx$ೆ .ಾ?ಾನF<ಾ ಯುದ¨ರಂಗದ&' Tಂತವ$ೆ .ಭಗವಂತ /ೇlದನು: ಅ™ರž ಬ ಹE ಪರಮž ಸ5Jಾವಃ ಅ#ಾFತEž ಉಚFೇ । ಭೂತ Jಾವ ಉದäವ ಕರಃ ಸಗಃ ಕಮ ಸಂತಃ –. ಧಮದ ಪರ /ೋ-ಾಡುವMದು Tನ ಕತವF ಅಂಾCDೆ ಅwೆBೕ.ಾವM T$ೕuಸು. ಭಗ<ಾನು<ಾಚ । ಅ™ರಂ ಬ ಹE ಪರಮಂ ಸ5Jಾ¤ೕS#ಾFತEಮುಚFೇ । ಭೂತJಾ¤ೕದäವಕ-ೋ ಸಗಃ ಕಮಸಂತಃ ॥೩॥ ಭಗ<ಾ  ಉ<ಾಚ .5ಕ-ೊಳದುC ಅವ$ೆ ಆನಂದವನು =ೊಡುವವನು ಎಂದಥ.ೆಯನು =ೊABಲ'. ‘ಸೂದ’ ಎಂದ-ೆ Dಾಶ ಎನುವ ಇDೊಂದು ಅಥೆ. ಆದರೂ ಅದರ ವರವನು ಭಗವಂತTಂದ .lದವರು ತಮೆ .ಪರ?ಾ™ರ ಎTYದ ಪರತತ5<ೆ ‘ಬ ಹE’. ಅವರನು ಪ . ˆೕ&ನ pೆq'ೕಕದ&' ಉಪ¾ೕYದ ಪMರುwೋತHಮ ಮತುH ಮಧುಸೂದನ ಎನುವ ಎರಡು pೇಷಣದ Iಂನ ಅಥವನು Dೋಾಗ ನಮೆ ಸ‚ಷB<ಾ . ಪ pೆ ?ಾಡುಾH-ೆ. 1ೕವ ಸ5ರೂಪ ಮತುH 1ೕವ=ೆ> ಸಂಬಂ|Yದ ಸಮ°B [ಂRಾಂಡವನು [ಭಗವಂತನ ಬೆಯ Tಲುವನು] ‘ಅ#ಾFತE’ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 265 .lಸು” ಎಂದು.lಯುತHೆ-ಅಜುನTೆ ಈ ಆರು ಸಂಗ. ಅಜುನ =ೇಳLಾHDೆ “ನಮE 1ೕವನದ =ೊDೆಯ pೆ ೕಷ»<ಾದ rಾೆ ಯ&' 1ೕವದ ೇಹ Tಗಮನದ ಅನುಸಂ#ಾನ ಮತುH /ೋಗುವ ವರವನು .ಾವM ಮತುH .ಾನ ಆೆನ Y½.ಾ?ಾನF<ಾ . ಇ&' ಅಜುನ ಾನು .ಯ (ಪದಗಳ) Tಜ<ಾದ ಅಥ . . ಆದC$ಂದ ಯುದ¨ರಂಗದ&'ರುವ ಅಜುನTೆ .ಾವM =ಾಡುವಷುB ಇDಾFರನೂ =ಾಡುವMಲ'. ಅಜುನನ ಪ pೆೆ ಭಗವಂತನ ಉತHರ<ೇ ಎಂಟDೆಯ ಅ#ಾFಯದ ಉlದ Jಾಗ. ನfEಳದುC ಎಲ' ಯÜಗಳನು Tಯಂ. ಆದC$ಂದ TೕDೇ ಅ|ಯÜ ಎನುವMದು ನನ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಎಂದ-ೆ .lತುH ಎಂದು.ಾTಂಾೆೆ ಏನು ಎನುವMದು ಬಹಳ ಮುಖF ಾರ. .ಾ. ಅವರು .™ಣ .lದು=ೊಳLoವ ಉೆCೕಶಂದ ಆತ ಈ ಪ pೆಯನು ಕೃಷ¥ನ&' =ೇಳLಾHDೆ.lರುವMದನು ದೃೕಕ$Y=ೊಳLoವMದ=ೊ>ಸ>ರ ಮತುH ಇೕ ?ಾನವ ಜDಾಂಗ=ೆ> ಭಗವಂತನ ವರvೆಯನು .HರುತHೆ. .ಾTಂಾೆೆ ಏನು ಎನುವMದು . ಈವ-ೆನ ಕೃwಾ¥ಜುನ ಸಂ<ಾದದ&' ಎ&'ಯೂ ಕೃಷ¥ ಅಜುನTೆ ೆಲುನ ಭರವ.ೈTಕ$ೆ ಬಹಳ ಮಹತ5ಾCರುತHೆ. ದುಃಖ =ೊಡುವವನೂ TೕDೆ. “ನfEಳೆ ಕೂತು ಆನಂದ =ೊಡುವವನೂ TೕDೇ. ಸುವವನು TೕDೆ. ಆದC$ಂದ ದುಜನರ ಆನಂದವನು Dಾಶ?ಾಡುವವನು ಮಧುಸೂದನ.HಾCDೆ? ಇ&' ಅದರ ಅಗತF ಏTೆ?” ಎಂದು.ಳLವl=ೆ. ಇದನು ನನೆ ವ$ಸು” ಎನುವ ಅಜುನನ Jಾವವನು ಈ pೇಷಣದ ಮೂಲಕ <ಾFಸರು ಇ&' ವ$YಾC-ೆ.lಸುವMದ=ೊ>ೕಸ>ರ ಈ ಪ pೆಯನು ಕೃಷ¥ನ ಮುಂABಾCDೆ.ಯ ಬೆ ಾಗೃತ-ಾರುಾH-ೆ. ನಮೆ ಅTಸಬಹುದು “ಯುದ¨ರಂಗದ&' Tಂ.

lಯಲು ಪ ಯ. ಪರಮಬ ಹE ಎಂದ-ೆ ¼ ೕತತ5. ಭಗವಂತ ಎಲ'$ಂತ I$ಾದ ಪರಮž ಬ ಹE.lದು=ೊಳozೇ=ಾದ ಆರು ಸಂಗ.ಗಳ&' ಒಂಾದ ‘ಬ ಹE’ ಪದದ ಅಥ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಎನುಾH-ೆ. ಅದು ಹೃತ>ಮಲ ಮಧFದ&' ಅDಾಹತ ಚಕ (thymus gland)<ೆಂಬ ಶ\H =ೇಂದ ದ&'ೆ. 1ೕವ-ಜಡಗಳ ಅ¢ವF\Hೆ =ಾರಣ<ಾದ ಭಗವಂತನ ಬೆಬೆಯ ಸೃ°B\ £ೆ ‘ಕಮ’ ಎಂದು /ೆಸರು. 1ೕವ ಅ. =ಾಲು /ಾಗು ಇತರ ಅಂಾಂಗಗಳನು tಟುB ಒಂದು ‘Dಾನು’ ಅನುವ ವಸುHೆ ಎನುವ ಅ$<ೇ ಇರುವMಲ' [awareness of self].lಯzೇಕು. ಈ 1ೕವ ಎನುವMದು =ೋvೆಯ&' ಹVkದ ಪMಟB ೕಪದಂೆ. ನಂತರ ಅದರ ಸ5Jಾವ<ೇನು ಎಂದು .Hರುವ ಆ ಮ/ಾ ಶ\H ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 266 . ಎಲ'ರ VಂತDೆಯ =ೊDೆಯ ಗು$.-TತF ಮುಕH˜ಾದ ¼ ೕಲuÅ. [. ಇದು DಾವM . ಬ ಹE ಎಂದ-ೆ 1ೕವರು. ಭಗವಂತ ಸವ ೇವೆಗಳ ಒRೆಯ. ಇಂತಹ 1ೕವ ಮತುH 1ೕವ ಸ5Jಾವ<ೇ ‘ಅ#ಾFತE’. DಾವM ಈ ಜಗ. 1ೕವದ ಇರನ ಬೆ ಮತುH 1ೕವ ಸ5Jಾವ. ಕೃಷ¥ ಮುಂದುವ$ದು /ೇಳLಾHDೆ: “ಈ ಪ ಪಂಚ ಎಂದ-ೆ ಭೂತ ಮತುH Jಾವ-ಅಂದ-ೆ ಇದು 1ೕವ ಮತುH ಜಡದ ಸೃ°B” ಎಂದು. fದಲು DಾವM 1ೕವದ ಇರು=ೆಯನು . ವ¡YಾC-ೆ: ಪರಮಂ ¾ೕ ಮಹೆHೕಜಃ ಪರಮಂ ¾ೕ ಮಹತHಪಃ | ಪರಮಂ ¾ೕ ಮಹದxêಹE ಪರಮಂ ಯಃ ಪ-ಾಯಣž || ಭಗವಂತ zೆಳಕುಗlೆ zೆಳಕು Tೕಡುವ ಸ5ರೂಪ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬೆೆ . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ ‘ಬ ಹE’ ಅಂದ-ೆ “ಪರಮಂ ಬ ಹE –ಪರಮಂ ಅ™ರ’ ಎಂದು.ಾ?ಾನF<ಾ ನಮೆ ನಮE 1ೕವ ಸ5Jಾವ ಏನು ಎಂದು . ಭಗವಂತ ಪ-ಾಯಣ$ಗೂ ಕೂRಾ ಪರಮ. ಇ&' ಸ5Jಾವ ಎಂದ-ೆ ತನತನ. DಾವM ಪ Jಾವದ8ೆ'ೕ ಬದುಕು. ಎಲ' ಾನದ ಗಮF ಆ ಭಗವಂತ. ಇ&' ಪ-ಾಯಣರು ಎಂದ-ೆ ನಮೆ ಆಸ-ೆrಾರುವ ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳL.ೕಪM =ೊಡುವMದರ&' ಕ˜ೆಯುೆHೕ<ೆ!!!] .lದು=ೊಳozೇಕು. =ೈ. DಾವM ಭಗವಂತನನು ಅ$ಯುವ fದಲು ನಮE 1ೕವ ಸ5Jಾವವನು ಅ$ಯzೇಕು. ನಮೆ ಈ ೇಹದ&' ಕಣು¥.lದು=ೊಳozೇಕು ಎನುವMದು ‘ಬ ಹE’ ಪದದ Iಂನ ಅಥ. ೕಪ ಇೕ =ೋvೆಯನು zೆಳಸುವಂೆ.ಆತ ಪರ?ಾ™ರ. ಇಂತಹ ಜಗತುH /ೇೆ ಸೃ°Brಾ†ತು? rಾ<ಾಗ ಸೃ°Brಾ†ತು? ಅದರ Iಂರುವ ಮೂಲದ ವF rಾವMದು? ಅದರ T„ತH ಮತುH ಉQಾಾನ =ಾರಣ rಾರು? 1ೕವ ೇಹದಮೂಲಕ ಹುಟುBವMದು ಏ=ೆ? ಎಲ'ವನೂ ವFವY½ತ<ಾ ನRೆಸು.HರುೆHೕ<ೆ. ಪರಮ ಮ/ಾ ಬ ಹE ಎಂದ-ೆ Dಾ-ಾಯಣ.Hನ&'ೆCೕ<ೆ. ಪರಬ ಹE ಎಂದ-ೆ ಮುಕH-ಾದ 1ೕವರು. ಮುಂದುವ$ದು ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ: “ಸ5Jಾವಃ ಅ#ಾFತEž ಉಚFೇ” ಎಂದು.] 1ೕವ ಅನುವMದು ಅ.ಸzೇಕು [ಆದ-ೆ DಾವM ನಮE /ೆVkನ ಸಮಯವನು ಇDೊಬxರ ಬೆ . ಷು¥ ಸಹಸ Dಾಮದ&' ಭಗವಂತನನು ಈ $ೕ. Dಾನು ಅಂದ-ೆ ಏನು? ನನ&'ರುವ ಉತHಮ ಅಂಶ(plus point) rಾವMದು? =ೆಟB ಅಂಶ(minus point) rಾವMದು ಎಂದು Tರಂತರ DಾವM ನಮEನು .ೕ ಸೂ™Å<ಾದ ವಸುH. ಇ&' ಭಗವಂತನನು 'ಪರಮ ಮ/ಾ ಬ ಹE' ಎನುಾH-ೆ.lರುವMಲ'. ಸೂ™Å<ಾದರೂ ಕೂRಾ ಅದರ zೆಳಕು ಇೕ ೇಹವನು <ಾF[YರುತHೆ.

ಗನುಗುಣ<ಾ Tರಂತರ ನRೆಯು. ಪ ಪಂಚದ ಗ. ಈ 1ೕವಾತವನು ಮತುH ಜಡಪ ಪಂಚವನು ಸೃ°B ?ಾಡುವ ಮೂಲ ಶ\H ಆ ಭಗವಂತ.lಯುತHೆ. ಇ&' 1ೕವ ಬರುವMೇ ಇಲ'. ನಮE \ £ -ಸುತುH. ಭಗವಂತನ \ £ ಮ/ಾ\ £. Dಾ<ೆಲ'ರೂ ಕೂRಾ ಭಗವಂತ ಸೃ°B ?ಾದ ೊಂzೆಗಳL-ಆತ ಸೂತ ಾರ. ಒಬxರು ಸ5ಗ=ೆ> .ಯ&' ೆ-ೆದು=ೊಳLoತHೆ. ಇದನು . ಏ=ೆ ಈ ಾರತಮF ?” ಎಂದು. .lಯುವMದು ‘ಕಮದ ಅ$ವM’. ಇೕ ಶ5ಚಕ ಭಗವಂತನ ಅ|ೕನ<ಾ .ರುಗು.¾ಂದು 1ೕವಸ5ರೂಪದ ಗುಣಧಮ ಸ5Jಾವಕ>ನುಗುಣ<ಾ. ನಮE \ £ ಆ ಸೂತ ಾರನ Tಯಮ=ೆ> ಬದ¨.Hರುವ ಮ/ಾ ಚಕ ದ ˆೕ8ೆ ಚ&ಸು. ಅವರವರನು ಸೃ°B ?ಾಡುವMದು ಭಗವಂತನ ಸ5Jಾವ. ಇಂತಹ <ಾದಂದ8ೇ ನಮE&' DಾYHಕೆ ಹುAB=ೊಂರುವMದು. ಎನುವ ಮೂರು ಹಂತಲ'. ನಮE \ £ಯ ˆೕ8ೆ T#ಾರವಲ'. ಒಬxರು ನರಕ=ೆ>. ಅ|ಭೂತಂ ™-ೋ Jಾವಃ ಪMರುಷpಾk|ೈವತž । ಅ|ಯೋSಹˆೕ<ಾತ ೇ/ೇ ೇಹಭೃಾಂ ವರ ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ ॥೪॥ Page 267 . ಇದರ ಅ$<ೇ ‘ಅ#ಾFತE’. ನಮE&' =ೆಲವರು =ೇಳLವMೆ. ಅದು ತನ ಗ. ಇರು<ೆ rಾವ \>ೆ ಚ&Yದರೂ ಕೂRಾ ಅದು ಚ&ಸುವMದು ಚಕ .lಾಗ Tಜ<ಾದ ಕಮ . ಅಹೆಗನುಗುಣ<ಾ. ಈ pೆq'ೕಕವನು ಇDೊಂದು ಆrಾಮದ&' Dೋಾಗ ಇದು /ೊಸ $ೕ. ಒಬx$ೆ ಬಡತನ.ೕತತ5-ಇವM ಭಗವಂತನ ಮೂಲಭೂತ ಸ5Jಾವ. ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣ-ಧಮ VಂತDೆ£ೕ ಅ#ಾFತE.lಯುತHೆ-ಅೇ ಕಮ Yಾ¨ಂತ. ಆತ ಇVkಸುವMೇ \ £. ಒಬx$ೆ Y$ತನ. ಪ .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 rಾವMದು? Iೕೆ VಂತDೆ ?ಾಾಗ ನಮೆ ಒಂದು ಷಯ . ಅೇ ಕಮ.Hೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಧಮವನು .Hರುವ ಇರು<ೆಯಂೆ.ಗಳ{ ಭಗವಂತನನು /ೇಳLತH<ೆ.ರುದಂೆ /ೊರತು ಇರು<ೆ ಚ&Yದಂೆ ಚಕ .ಾ5ತಂತ ã.ರುಗುವMಲ'. ಅದನು ಭಗವಂತ ಸೃ°B ?ಾಡುವMಲ'. Iೕೆ ಭಗವಂತನ ಸ5ರೂಪದ. rಾವMೇ ಪ Jಾವ=ೊ>ಳಾಗರುವMದು. Tಷ‚™Qಾತ. ಬ ಹE ಎಂದ-ೆ ‘ಭಗವಂತ’ .lಾಗ ಅವನ ಸೃ°B ಏನು ಎಂದು ಅಥ<ಾಗುತHೆ. ಎ8ಾ' ಮೂರೂ ಸಂಗ. ಈ ಪ ಪಂಚದ <ೈಧFಮಯ<ಾದ ಸೃ°Bಯ ಮೂಲವನು . “ಭಗವಂತTೆ ಏ=ೆ ಈ ಸ5Jಾವ ? ಒಬx$ೆ ಸುಖ. Iೕೆ 1ೕವ ಜಡ ಪ ಪಂಚ ಸೃ°Bೆ =ಾರಣ<ಾರತಕ>ಂತಹ ¼ಷB<ಾದ ಸೃ°» \ ££ೕ Tಜ<ಾದ ‘ಕಮ’. ಆದC$ಂದ ಇ&' ಾರತಮF ಅನುವ ಪ pೆ£ೕ ಇಲ'. ಒಬx$ೆ ದುಃಖ. ಆದC$ಂದ ‘Dಾನು ?ಾೆ’ ‘ನTಂಾಯುH’ ಎಂದು ಅಹಂ=ಾರ ಪಡುವMದರ&' rಾವ ಅಥವ* ಇಲ'. ಇದು zಾ&ಷ ಪ pೆ. ಭಗವಂತನ \ £ಯ&' ಾನ-ಇೆk-ಕೃ. ಗುಣಧಮದ ಮತುH \ £ಯ ಅ$<ೇ –ಬ ಹE ಅ#ಾFತE ಮತುH ಕಮ.HರುತHೆ. ಅೇ $ೕ. ಅವನ \ ££ೕ Tಜ<ಾದ \ £. ಭಗವಂತನ ಸೃ°Bಯ Iಂರುವ ಆತನ . ಗುvಾ. 1ೕವ ಅDಾTತF. ಸ5Jಾವ ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಸ5ತಂತ Jಾವ.

<ೇದಪMರುಷ ಮತುH ಸಂವತÄರಪMರುಷ. ಜಡ ಪ ಕೃ. Tಯಂತ ಣ ?ಾಡುವವ 1ೕವಕ8ಾ¢?ಾT ಚತುಮುಖಬ ಹE. ನಮE ೇಹದ&' Dಾಲು> "ಪMರುಷ$ಾC-ೆ'. ಇದು ಅ|ೈವಾ ಾನ.ಯ&' Dೋದ-ೆ ಇ&' ಕೃಷ¥ ‘ಪMರುಷ’ ಎಂದು ಸಂzೋ|YಾCDೆ. ?ಾಸುವವ. ಯÜವನು ?ಾಡುವವ. ಮನYÄನ&' ಮನನ ಶ\H =ೊಡತಕ>ವ <ೇದಪMರುಷ ಗರುಡ. Iಂನ pೆq'ೕಕದ&' Dೋದಂೆ ಅ#ಾFತE ಎಂದ-ೆ ಶ$ೕರದ&' ಬಂ|rಾರುವ 1ೕವ. Iೕೆ ಈ ಪಂಚೇವೆಗಳL ಭಗವಂತನ ನಂತರ ೇಹದ&'ರುವ ಪ ಮುಖ ಅ|ೇವೆಗಳL.†ಂದ Iದು ಸೂ½ಲ ಶ5ದ ತನಕ . ಮತುH ಫಲಪ ದDಾದ ಭಗವಂತ ಅ|ಯÜ.H . ಸತಕ>ಂತಹ ೇವೆಗlಾC-ೆ. ಇೕ 1ೕವದ ಸ5ರೂಪವನು ಸಂವತÄರಪMರುಷ.ಅಂದ-ೆ ಚDಾ ಮಕ>ಳನು .Hನ I$ಯ ಾಲಕಶ\Hrಾ ‘ಪMರುಷ’ ಎTYದ ¼ ತತ5 ] ‘ಅ|ೈವ’. ಅವ$ಂದ Tಯಂ. ನಮE ೇಹೊಳದುC. ಸುವ ಯÜ Jೋ=ಾHರ. ಸಕಲ ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳ ಮುÃೇನ \ £ ?ಾಸುವ ಭಗವಂತ ‘ಅ|ಯÜ’. ಅದನು Tಯಂ. ಪಶFಂ. ಪ-ಾಶರ. ಮನಸುÄ ¾ೕVYದCನು ಸ‚ಂದನ.ಾಯುವ ಸಮ°B ಬ /ಾEಂಡ [ೇ/ೆಂ ಯಗlಂದ ಕೂದ 1ೕವ-ಾ¼] ‘ಅ|ಭೂತ’. ಇDೊಂದು $ೕ. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಪMರುಷpಾk|ೈವತž” ಎಂದು.ಾಕುವ [ಾಮಹ]. ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ<ೇ ‘ಅ|ಯÜ’ ರೂಪ. <ೇದಪMರುಷ ನಮೆ ಅಪ*ವ<ಾದ <ೈಕ <ಾಙEಯ ಶ\H Qಾ ಪH<ಾಗುವಂೆ ?ಾಡುಾHDೆ. I$ಯ 1ೕವ<ೆ.ಹುAB . ಯÜವನು ಅ|ಕ$Y. ಗುvಾತEಕ<ಾದ ಎಲ'ವ* ‘ಅ|ಭೂತ’.lದು ?ಾಡುವ ಎ8ಾ' ಕಮವ* ಯÜ.ೇ$ೆ.¾ಂದು \ £ಯೂ ಭಗವಂತನ ಆ-ಾದDೆ. ಶ$ೕರಪMರುಷ. ಸಲ‚ಟB ಸಮಸH ಬ /ಾEಂಡ ಅ|ಭೂತ. ‘ಯಜ ೇ<ಾ ಪ*ಾrಾಂ’ – ನಮE ಬದು\ನ ಪ . ಈ ೇಹದ&' DಾDೆ ‘ಅ|ಯÜ’. ಈ 1ೕವದ Jೋಗ=ಾ> ಸೃ°Brಾರತಕ>ಂತಹ ಪಂಚಭೂಾತEಕ<ಾದ ಈ ಪ ಪಂಚದ ಸಮಸH ಾರಗಳ{ ಅ|ಭೂತದ&' . DಾವM ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ ಎಂದು . ಛಂದಃಪMರುಷ. ಪಂಚಭೂತದ ಮೂಲದ ವF ಮತುH ಪಂಚಭೂತಂದ T?ಾಣೊಂಡ ಪ ಪಂಚ ಅ|ಭೂತ. <ೇಾಂತದ VಂತDೆ. ಶ$ೕರೊಳದುC Tಯ„ಸುವ ತಾ5¢?ಾT ೇವೆಗಳL[ಜಗ. ಬ ಹE-<ಾಯು 1ೕವನನು ˆೕಲ=ೆ>. ಮDೋಮಯ =ೋಶದ&'ದುC.¾ಂದು ೇಹದ ಒಳಗೂ Dಾನು ಒಂೊಂದು ರೂಪದ&'ೆCೕDೆ ಎಂದು.ಾಧDೆಯ /ಾಯ&' ೊಡಸುಾH-ೆ. ಈ ೇಹ Tಂತು ನRೆಾಡzೇ=ಾದ-ೆ ೇಹದ&' ಶ$ೕರಪMರುಷDಾದ ¼ವಶ\H zೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ. ಈ ಶ$ೕರೊಳರುವ 1ೕವ=ೆ> Dೆರ<ಾಗುವMದ=ೊ>ಸ>ರ ೇಹದ&' zೇ-ೆ zೇ-ೆ ಇಂ ಯಗಳನು Tಯಂ. ಈತ [ ‘ಸಂ-ವತÄ-ರ’. ಕೃಷ¥ ಮುಂದುವ$ದು /ೇಳLಾHDೆ: ಪ . 1ೕವದ ¾ೕಗFೆಯನು.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಅ|ಭೂತž ™ರಃ Jಾವಃ ಪMರುಷಃ ಚ ಅ|ೈವತž । ಅ|ಯÜಃ ಅಹž ಏವ ಅತ ೇ/ೇ ೇಹಭೃಾž ವರ. ಮದFಮ ಮತುH <ೈಖ$ ರೂಪದ&' <ಾâ ಶ\H rಾ /ೊರ/ೊಮEಲು ಛಂದಃಪMರುಷDಾದ pೇಷ =ಾರಣ.. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 268 .

ಾಯುವ ™ಣದಲೂ' ಕೂಡ ನನDೇ DೆDೆಯುಾH ೇಹವನು ೊ-ೆಯುವ 1ೕವರು ನನ /ಾೇ ಾDಾನಂದ ಸ5ರೂಪ-ಾ ನನ&' ಬಂದು Dೆ8ೆಸುಾH-ೆ. ಯಂ ಯಂ <ಾS[ ಸEರ  Jಾವಂ ತFಜತFಂೇ ಕ˜ೇಬರž । ತನHˆೕ<ೈ. =ೊDೆಯ&' rಾವ rಾವ ಷಯವನು DೆDೆಯುತH ೇಹವನು ೊ-ೆಯುಾHDೆ ಅದರ8ೆ' ಅನುಾಲ zೇರೂ$ದ ಸಂ. ಅವರು ಮುಂೆಂದೂ ಈ ಅಾನ ಮತುH ದುಃಖಮಯ<ಾದ ಸಂ.ಾರದ ೊಳ8ಾಟ=ೆ> ಒಳಾಗುವMಲ'. ಬ ಹE ಮತುH ಬ /ಾEಂಡ ಎಲ'ವ* ಅ|ಭೂತ. ೇತDಾೇತDಾತEಕ ಪ ಪಂಚ. [1ೕವ ಶ$ೕರವನು tಡುವ ಮತುH ೇಹಂದ /ೊರ ಬಂದ ˆೕ8ೆ 1ೕವದ ಪ rಾಣದ ಕು$ತು ಸತುH ಬದು\ದ ಅDೇಕ ಜನರ ಅನುಭವವನು ಸಂಗ IY Raymond Moody ಬ-ೆದ “Life after Life” ಎನುವ ಪMಸHಕ zೆಳಕು ೆಲು'ತHೆ]. ಈ ಬೆ ಎಂದೂ ಸಂಶಯ ಪಡzೇಡ” ಎಂದು. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 269 . ಅಂತ=ಾ8ೇ ಚ ?ಾˆೕವ ಸEರ  ಮು=ಾH¦ ಕ˜ೇಬರž । ಯಃ ಪ rಾ. ಅಜುನನ =ೊDೆಯ ಪ pೆೆ ಕೃಷ¥ ಉತH$ಸುಾH /ೇಳLಾHDೆ: “.ಯನು [ನನ8ೆ' ಇರವನು] ಪRೆಯುಾHDೆ. =ೌಂೇಯ ಸಾ ತ© Jಾವ Jಾತಃ -. ಬದ&ೆ ೇಹವನು 1ೕವ tಡುವ =ೊDೆಯ ™ಣ ಎಂದಥ.=ೌಂೇಯ. =ೌಂೇಯ ಸಾ ತé JಾವJಾತಃ ॥೬॥ ಯž ಯž <ಾ ಅ[ ಸEರ  Jಾವž ತFಜ. ಅಂೇ ಕ˜ೇಬರž । ತž ತž ಏವ ಏ. ಇ&' “ಅಂತ=ಾ8ೇ” ಎಂದ-ೆ ಮು[‚ನ =ಾಲದ&' ಎನುವ ಅಥವಲ'. ೇಹವನು tಡುಾH ಭಗವಂತನನು ಸE$ಸುಾH /ೊರೆ /ೋಗುವ ೇತನ=ೆ> ಅಾಧ<ಾದ zೆಳಕು =ಾ¡ಸುತHೆ ಮತುH ಆ ೇತನ fೕ™ವನು . ಎ8ೆ'Rೆ ತುಂtದುC ಎ8ಾ' 1ೕವರ ಒಳೆ ಅಂತrಾ„rಾ Tಂತು Tಯ„ಸುವ ಭಗವಂತ ಅ|ಯÜ. ಎ8ಾ' ೇವೆಗlಗೂ „8ಾದ ಭಗವಂತನ ಅನಂತರ ಬ /ಾE ೇವೆಗlಗೂ ಾ†rಾದ ‘ಶ\H’ ¼ ತತ5 ಅ|ೈವ. 1ೕವರು. ಸಃ ಮ© Jಾವž rಾ.ಾ>ರಂದ ಅದದDೆ ಪRೆಯುಾHDೆ. Dಾಸçತ ಸಂಶಯಃ ॥೫॥ ಅಂತ=ಾ8ೇ ಚ ?ಾž ಏವ ಸEರ  ಮು=ಾH¦ ಕ˜ೇಬರž । ಯಃ ಪ rಾ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಎರಡDೇ ಆrಾಮದ&' ಈ pೆq'ೕಕವನು Dೋದ-ೆ [Iಂನ pೆq'ೕಕದ&' ಭಗವಂತ-ಭಗವಂತನ ಸ5Jಾವ ಮತುH ಅವನ \ £ ಎನುವ ಅಥ pೆ'ೕಷvೆಯಂೆ] ಅ|ಭೂತ ಎಂದ-ೆ ಬ /ಾEಸಮಸH ೇವೆಗಳL.ೇರುತHೆ. ಸ ಮಾäವಂ rಾ. ನ ಅYH ಅತ ಸಂಶಯಃ –=ೊDೆಯ =ಾಲದಲು' ನನDೆ DೆDೆಯುತH ೇಹವನು ೊ-ೆದು ೆರಳLವವನು ನನಂತ£ ದುಃಖರದ ಸುಖದ TಜY½. ಶ$ೕರ.

ಇದನು tಟುB ಮರಣ =ಾಲದ&' ಭಗವಂತನನು DೆDೆದ-ಾಯುH ಎಂದು 1ೕವನವನು ವFಥ<ಾ ಕ˜ೆದ-ೆ ಮರಣ =ಾಲದ&' ಭಗವಂತನ DೆನಪM ಬರುವMೇ ಇಲ'! ¢ೕwಾEಾಯ$ೆ =ೊDೆಾಲದ&' ಎwೆBೕ ಭಗವಂತನ ಬೆ ¾ೕVYದರೂ ಕೂRಾ ಕಂದುC ತನೇ zಾಣಂದ ಾಯೊಂಡು DೆತHರು ಸು$ಸು. ಅಂತF =ಾಲದ&' ಭಗವಂತನ DೆನಪM ಬರzೇ=ಾದ-ೆ. ಆದC$ಂದ ಎಂತಹ ಅಪ-ೋ™ ಾTಯನೂ ಕೂಡ ಪ -ಾಬ¨ tಡದು ಎನುವMದ=ೆ> ಇದು pೆ ೕಷ» ಉಾಹರvೆ.ಾ½ಶ ಮವನು Y5ೕಕ$Y =ಾನ&' ಋ°ಗಳ ೊೆೆ ಸಾ ಭಗವé Tಷ»Dಾ ಬದುಕು. DಾವM 1ೕವನ ಪಯಂತ . ಈ ಕ…ೆ ಕೃಷ¥ ಇ&' /ೇಳLವ ಾರ=ೆ> ಜ5ಲಂತ ದೃwಾBಂತ. ಹVk=ೊಂಡ-ೆ =ೊDೆಾಲದ&' ಅೇ =ಾಣುತHೆ! ಇೕ 1ೕವನದ&' DಾವM rಾವತೂH =ೆಟBದCನು ¾ೕVಸzಾರದು. /ಾಾ ಮುಂನ ಜನEದ&' ಆತ ಏDಾಗzೇ=ೋ ಅೇ DೆನQಾಗುತHೆ! ಭಗವಂತನನು . ಆ =ಾಲದ&' ಭರತTೆ ಭಗವಂತನ VಂತDೆಯ ಬದಲು =ಾದುC ಆ 1ಂ=ೆ ಮ$ಯ Vಂೆ! ಇದ$ಂದ ಆತ ತನ ಮುಂನ ಜನEದ&' 1ಂ=ೆrಾ ಹುABದ. ಪರಮ #ಾ„ಕDಾದ ಭರತ ತನ ಮಗ Qಾ ಯ ಪ ಬುದ¨Dಾದ ˆೕ8ೆ ತDೆ8ಾ' ಅ|=ಾರವನು ಅವTೊ[‚Y. .. <ಾನಪ . ಇದ$ಂದ ಆತ ಸಾ ಆ 1ಂ=ೆಯDೇ ùೕಷvೆ ?ಾಡುವMದರ&' ತನ ಸಮಯವನು ಕ˜ೆಯ8ಾರಂ¢Yದ. ಇದ$ಂದ ಆತನ . DಾವM ೇಹ ಾFಗ ?ಾಡು<ಾಗ ಏನನು ಸEರvೆ ?ಾಡುೆHೕ¤ೕ ಮುಂನ ಜನEದ&' ಅದDೇ ಪRೆಯುೆHೕ<ೆ. ಇ&' ಕೃಷ¥ ಮರಣ =ಾಲದ ಒಂದು ಅದುäತ ಮನಃpಾಸºವನು ನಮE ಮುಂೆ ೆ-ೆಡುಾHDೆ.HದC. . (ಈ ಭರತ ದುಷFಂತನ ಮಗ ಭರತನಲ'.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 “1ೕವನ rಾೆ ಯ ಅಂ.ಾನ =ೊDೇ ™ಣದ&' ಬರುವ VಂತDೆ ಮುಂನ ಜನEದ Tvಾಯಕ ಸಂಗ.ಾಧDೆ ?ಾದರೂ ಕೂRಾ. ಇ&' Jಾವ ಅಂದ-ೆ ತನEಯೆ.ೇರುವ ¾ೕಗ ಇಲ'ದವ$ೆ ಭಗವಂತನ DೆನಪM ಬರುವMೇ ಇಲ'! ಇದ=ೆ> pಾಸºದ&' ಅDೇಕ ದೃwಾBಂತಗl<ೆ.ಾ>ರ zೇಕು. ಒಬxರನು ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 270 .ಾಧDೆ ಅಗತF. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸಾ ತé JಾವJಾತಃ” ಎಂದು.ಮ ™ಣದ&' ಭಗವಂತನನು DೆDೆದವರು ‘ನನನು’ . ಒಂದು ನ ಆತTೆ =ಾನ&' ಾ† ಸತH ಒಂದು 1ಂ=ೆ ಮ$ Y\>ತು. ಭರತ ಆ ಮ$ಯನು ತಂದು QಾಲDೆ ùೕಷvೆ ?ಾಡೊಡದ.ಾಯುವ ™ಣದ&' ಭಗವಂತನ #ಾFನ ?ಾಡಲು ಒಂದು ಉೆCೕಶೆ ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. rಾ<ಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ8ೆ'ೕ ತನEಯ<ಾದ ಮನYÄTಂದ Tರಂತರ ಭಗವಂತನ VಂತDೆ ?ಾಡzೇಕು. ಈ ೇಶ=ೆ> ‘Jಾರತ’ ಎಂದು /ೆಸರು ಬರಲು =ಾರಣDಾದ ವೃಷಭೇವನ ಮಗ ಭರತನ ಕ…ೆ ಈ ಾರವನು ಸ‚ಷB<ಾ /ೇಳLವ ಕ…ೆ.ಾಧDೆೆ ಚುF.Hರುವ ಕೃಷ¥! ಆನಂದಸ5ರೂಪ ಭಗವಂತನ Tಜ ದಶನ ಅವ$ಾಗ&ಲ'. . rಾರನೂ =ೆಟBವ-ೆಂದು ೆ5ೕ°ಸzಾರದು.ೇರುಾH-ೆ” ಎಂದು ಕೃಷ¥ ಏ=ೆ /ೇlದ ಎನುವMದ=ೆ> ಈ pೆq'ೕಕದ&' ಉತHರೆ. ದುಷFಂತನ ಮಗ ಭರತ ‘ಭರತವಂಶ’ ದ ಮೂಲ ಪMರುಷ). ಆ 1ಂ=ೆಯ ಮ$ zೆ˜ೆದು ೊಡÏಾಗುವ fದ8ೇ ಆತ Qಾ ಣಾFಗ ?ಾಡುವ ಪ ಸಂಗ ಬಂತು. ಆದC$ಂದ ಆ =ಾಲದ&' ಭಗವಂತನನು ಸE$Yದ-ೆ ಭಗವಂತನನು .ೇರುೆHೕ<ೆ.ಾಯುವ ™ಣದ&' ಭಗವಂತನ DೆನಪM zಾರೇ /ೋಗಬಹುದು. ಬಂತು. ಇದ=ಾ> 1ೕವನ ಪಯಂತ ಅಥ<ಾ ಅDೇಕ ಜನEಗಳ . ಇ&' DಾವM ಅ$ಯzೇ=ಾದ ಾರ<ೇDೆಂದ-ೆ-DಾವM rಾವMೇ =ೆಟB ಸಂಗ. Tರಂತರ ಭಗವಂತನ&' ಮನಸÄನು Dೆ8ೆೊlಸುವ ಸಂ.ಯನು ಾಢ<ಾ ಮನYÄೆ ಹVk=ೊಳozಾರದು.

ಪ . ಇದು ಅವನ ಸಂಕಲ‚” ಎನುವ JಾವDೆ ಯುದ¨ವನೂ ೇವರ ಪ*ೆಯDಾ ಪ$ವ. DೆDೆಯುತH /ೋ-ಾಡು. ಒಬxರನು ೆ5ೕ°ಸುವMದು. ಆತನ ಸEರvೆ ಮನYÄನ&'ರುವMೇ ಮ.lೋ . ಈ $ೕ. ಆದC$ಂದ ಇDೊಬxರ VಂತDೆ tಟುB ಸಾ ಭಗವಂತನ VಂತDೆ ?ಾಡು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥.ಾE© ಸ<ೇಷು =ಾ8ೇಷು ?ಾž ಅನುಸEರ ಯುಧF ಚ । ಮ† ಅ[ತ ಮನಃ ಬು¨ಃ ?ಾž ಏವ ಏಷFY ಅಸಂಶಯಃ –ಅದ$ಂದ ಎಲ' =ಾಲದಲು' ನನನು DೆDೆ. ಉಾಹರvೆೆ ಧಮ<ಾFದ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ೆ5ೕ°ಸುವMದು ತುಂzಾ =ೆಟBದುC.ಾE© ಸ<ೇಷು =ಾ8ೇಷು ?ಾಮನುಸEರ ಯುಧF ಚ । ಮಯF[ತಮDೋಬು¨?ಾˆೕ<ೈಷFಸFಸಂಶಯž ॥೭॥ ತ.H /ೆRೆ ಅರlಸುತHೆ! ಆದC$ಂದ DಾವM ಈ ಾರದ&' ಎಚkರ<ಾರzೇಕು.ಾನ =ಾಲದ&' =ೊDೆೆ ತ8ೆಎ. ಅದು ನಮE ಇೕ ಬದುಕDೇ /ಾಳL?ಾಡುತHೆ. ದುಷB$ಂದ ದೂರರು ಆದ-ೆ ೆ5ೕ°ಸzೇಡ.HಾCDೆ. ತ. DಾವM ೆ5ೕ°ಸುವ ವಸುH ನಮE ತ8ೆಯ&' ಾಢ<ಾ Dೆ8ೆ Tಲು'ತHೆ ಮತುH ನಮEನು ಅಧಃQಾತ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFತHೆ. ಆತ ತನ <ಾFQಾರವನು =ೇವಲ ತನ /ಾಗು ತನ ಕುಟುಂಬದ 1ೕವನ Tವಹvೆಾ ?ಾಡು. ಅದು .ಾಸzೇಕು” ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ ಆತನ&'ತುH. ಆದ-ೆ ನಮE ಬದುಕನು DಾವM /ಾಳL ?ಾ=ೊಳLoೆHೕ<ೆ.¾ಂದು \ £ ?ಾಡು<ಾಗ ಆ \ £ ?ಾಸು.lಯೆ¾ೕ ಆಗುವ ತ[‚ನ&'ಯೂ ಕೂRಾ ಭಗವಂತನ ಅ$ವM.Hರುವವ ಭಗವಂತ ಎನುವ ಎಚkರರ&. DಾವM Vಂ. ಶರvಾಗ. ಈತ ?ಾಂಸ ?ಾ$ಯೂ ಪರಮ #ಾ„ಕDಾ ಬದು\ದ. rಾರDಾದರು Aೕ=ೆ ?ಾಡಲು DಾವM ಅಹರಲ'. ಒಳೆ ‘rಾರು ಏನು’ ಎಂದು Dೋಡುವ ಶ\H ನಮಲ'. “ೇವರು ನನನು ಈ =ೆಲಸ=ೆ> ಹVkಾCDೆ. ೇವರನು ಸEರvೆ ?ಾಡುವ =ಾಲ ಅಂತ ಒಂಲ'. ಯುದ¨ ?ಾಡು<ಾಗಲೂ ಸಹ “ಆ ಭಗವಂತ ನDೊಳೆ ಕೂತು ಈ =ಾಯವನು ?ಾಸು. ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಸವ =ಾಲದಲೂ' ನನನು ಸEರvೆ ?ಾಡು” ಎಂದು. \ £ಯ&' ಇರತಕ> Jಾವ ಧಮ-ಅಧಮವನು Tಣಯ ?ಾಡುತHೆ. ಭಗವಂತನ ಸEರvೆೆ rಾವMೇ =ಾಲದ Tಬಂಧಲ'.HದC.ಸುತHೆ! ನ„Eಂದ . ನನ ಈ ಜನEದ ಕತವF ?ಾಂಸ ?ಾ$ ಬದುಕುವMದು. ಆದC$ಂದ ಭಗವಂತನ ಪ*ಾರೂಪ<ಾ ಅಹಂ=ಾರಲ'ೆ ಆತನನು DೆDೆದು ಕತವF ?ಾಡzೇಕು. rಾ<ಾಗ ಭಗವಂತನ ಸEರvೆ ಬಂೋ ಅೇ ಪMಣF=ಾಲ. TಂಸುವMದು.ೇರು<ೆ. ಏ=ೆಂದ-ೆ ನಮೆ ಅಂತರಂಗ ದಶನಲ'. DಾವM ?ಾತDಾಡುವMದು =ೇವಲ /ೊರ Dೋಟಂದ. ನಮೆ Qಾಪದ 8ೇಪ ಬರದಂೆ ತRೆಯುತHೆ.ಸzೇ=ಾದ ಏಕ?ಾತ ವಸುH =ೇವಲ ಭಗವಂತ. ಅದನು ಾಢ<ಾ ಹVk=ೊಳLoವMದ$ಂದ ಅವ$ೆ ಏನೂ zಾಧಕಲ'. ಏ=ೆಂದ-ೆ ಆತನ ಅನುಸಂ#ಾನ ಶುದ¨<ಾತುH. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 271 . ಅದನು Qಾ ?ಾ¡ಕ<ಾ ?ಾ 1ೕವನ . TDೆಲ' ಬಯ=ೆ T#ಾರಗಳL ನನ ಕು$ಾಾಗ Tಶkಯ<ಾ ನನDೆ .

೨) 1ೕಶ ೩) =ಾಂ. zೇ-ಾವMದೂ zೇಡದ ಒಳಬೆ†ಂದ.ಾSನನFಾ„Dಾ । ಪರಮಂ ಪMರುಷಂ ವFಂ rಾ. ಸವಸಮಥ. ಅಸತFವನು VಂತDೆ ?ಾ ಭಗವಂತನನು . ೫) ವFವ/ಾರ ೬) \ ೕRಾ ೭) ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 272 .ೇರು<ೆ” ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. Qಾಥ ಅನುVಂತಯ  –Qಾಥ. ಅDಾ|TತF.ಾ ನ ಅನF ಾ„Dಾ । ಪರಮž ಪMರುಷž ವFž rಾ. Iೕೆ ?ಾಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆTಲು'ತHೆ. ಸೃ°B¾ಂದು &ೕ8ೆrಾದಪರಮ ಪMರುಷನನು ಅJಾFಸದ ಉQಾಯಂದ ಹದೊಂಡು.ಸು ಎನುವMದು ಇ&' ಕೃಷ¥ನ ಸಂೇಶ. ಮನಸುÄ VತHವನು ಮ¡ಸುವ ಏಕ?ಾತ . . ಮಹೊಮIrಾದ ಭಗವಂತ Tನ ಹೃದಯದ&' ಅvೋರ¡ೕಯ<ಾ ಇರುವMದನು #ಾFನದ&' ಗುರು.ಯ&' /ೇೆ /ೇlಾC-ೋ /ಾೆ ಭಗವಂತನನು VಂತDೆ ?ಾಡzೇಕು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮE ಹೃತ>ಮಲದ&' <ಾYYಾCDೆ ಮತುH ವFDಾಾCDೆ.ಾಧFಲ'. ೪) ಸುH. ಭ\H†ಟುB DೆDೆಾಗ ಅವನDೆ . ಇ&' ಬಳYರುವ ವF ಪದ=ೆ> ಅDೇಕ ಅಥಗl<ೆ. ಹೃತ>ಮಲ ಮದFT<ಾY ಭಗವಂತನ VಂತDೆ ?ಾಡzೇಕು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. VತH=ೆ> ಭಗವಂತನನು ಅನನFಾ„rಾ VಂತDೆ ?ಾಡುವಂೆ Tರಂತರ ಅJಾFಸ ?ಾಸzೇಕು. ಅJಾFಸ¾ೕಗಯು=ೆHೕನ ೇತ. ಶು . ಮೂಲ<ಾ ವF ಅಥ<ಾ ‘ೇವರು’ ಈ ಪದಗಳL ‘ವM’ ಎನುವ ಾತುTಂದ ಬಂರುವMದು. ಆದ-ೆ DಾವM ಅದನು =ೇವಲ ಭಗವಂತನನು Vಂ.ೇರಲು .ಾ?ಾನF<ಾ ನಮE VತH zೇಡದ ಷಯಗಳತH ಹ$ಯುತHೆ. ಭಗವಂತ ಸವಗತ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 Qಾ ?ಾ¡ಕDಾ ಬದು\ ಆತ ಋ°ಗಳನೂ „ೕ$ಸುವಷುB ಎತHರ=ೆ>ೕ$ದ.ೊlಸzೇಕು. ಅವMಗ˜ೆಂದ-ೆ: ೧) ಧುF. “ಆಗ Tಸಂಶಯ<ಾ ನನನು . ಬು¨. ಅವMಗlೆ DಾವM ಭಗವಂತನ VಂತDೆಯ ಅJಾFಸ ?ಾಸzೇಕು.ಸುವಂೆ ತರzೇ. Qಾ…ಾನುVಂತಯ  ॥೮॥ ಅJಾFಸ ¾ೕಗ ಯು=ೆHೕನ ೇತ. Qಾ Vೕನ ಾತು Qಾಠದ&' ಈ ಾತುೆ ಏಳL ಅಥವನು Dೋಡಬಹುದು. /ಾಾ DಾವM ನಮE ಮನಸುÄ ಮತುH ಬು¨ಯನು ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ T&'ಸzೇಕು. ಆದC$ಂದ Jಾವ ಶು¨ ಅತFಂತ pೆ ೕಷ».ೇರುಾHDೆ.ಾಧನ ಅJಾFಸ. DಾವM ನಮE ಮನಸÄನು Tರಂತರ ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆ Tಲು'ವಂೆ ?ಾಡಲು ‘Tರಂತರ ಮನನ’ ಅತFಂತ ಮುಖF ಅಂಶ. ನಮE ಮನಸುÄ. VತH ಎಲ'ವ* DಾವM ಅJಾFಸ ?ಾYದಂೆ =ೆಲಸ ?ಾಡುತH<ೆ. ಭಗವಂತನ&' Dೆ8ೆTಂತ ಮನಸುÄ ಅಂತF=ಾಲದ&' ಕೂRಾ ಭಗವಂತನDೇ =ಾಣುತHೆ. ಸವಗುಣಪ*ಣ. ಏ=ಾಗ <ಾದ ಮನYÄTಂದ ವFDಾದ ಪರಮಪMರುಷ. ಇದು =ೇವಲ VಂತDೆ ಅಲ' ಇದು ಅನುVಂತDೆ-ಅಂದ-ೆ ಭಗವಂತನ ಯ…ಾಥ (ಯಾವಾHದ)VಂತDೆ.

ಇ.: ಎಲ'$ಂದ ಸುHತDಾದವನು.ಶು: ಚಲDೆ ಮತುH ಾನ =ೊಟBವ. : ಧುF. ಹುಟುB-.ಸುಾH-ೋ ಅವನು ಸವಶಬC <ಾಚFDಾದ ಭಗವಂತ.lಾCDೋ. ಭಗವಂತನ Tರಂತರ ಅನುVಂತDೆ†ಂದ DಾವM ಆತನ . ಎಲ'\>ಂತ fದ&ದCವನು. ಸೂಯನಂೆ zೆಳಗುವವನು. ೭) ಗ. ಎಲ'-ೊಳೆ tಂಬ ರೂಪದ&' Dೆ8ೆYಾCDೋ ಅವನು ವF ಅಥ<ಾ 'ೇವ' Iೕೆ ಅDೇಕ ಅಥಗಳನು 'ವF' ಎನುವ ಪದದ&' ಕಂಡು=ೊಳoಬಹುದು. ಈಗ ಸಂuಪH<ಾ ˆೕ&ನ ಏಳL ಅಥಗಳನು DೋRೋಣ.ಾ‡ಾಾ>ರ ಪRೆಯಬಹುದು. ೬) \ ೕRಾ: ಸೃ°B-Y½. DಾವM ಭಗವಂತನ ೊೆೇ ಇದೂC ಕೂRಾ ?ಾನYಕ<ಾ ಆತTಂದ ದೂರೆCೕ<ೆ. rಾರು ಎ8ಾ' ಕRೆ ಗತDಾಾCDೋ.ಶು. ಎಲ'ರ ಒRೆಯ. "ಓ ೇವ-ೇ" ಎನು<ಾಗ ˆೕ&ನ ಅಥವನು ಒˆE DೆDೆದ-ೆ ಅದ$ಂಾಗುವ ಆನಂದ ಅಪ$„ತ. ಆದ-ೆ ಇದು Qಾ Vೕನ ಾತುQಾಠದ&' ಇಲ'.ೇರುಾHDೆ]. ನಮೆ ಇೆkಯನು =ೊಟBವ /ಾಗು ಅದನು ಅವರವರ ¾ೕಗFೆೆ ತಕ>ಂೆ ಪ*-ೈಸುವವ.-ಸಂ/ಾರ ಇದು ಭಗವಂತTೊಂದು \ ೕRೆ.ಾವM. ಎಲ'ವನೂ . #ಾFನ ?ಾಡzೇಕು ಎನುವ Vತ ಣವನು ಮುಂನ pೆq'ೕಕಗಳ&' =ಾಣಬಹುದು.ಾH© –ಎಲ'ವನು ಬಲ'ವನು. ಅಂದ-ೆ zೆಳ\ನ ಸ5ರೂಪ. ಅಣುಂತ ಅಣು.Hನ ಸಮಸH ವFವ/ಾರವನು TವIಸುವವ. ಮದ ಮತುH ಸ5ಪ ಎನುವ ಇನೂ ಮೂರು ಅಥವನು . ೪) ಸುH. ಕತH&Dಾೆರುವವನು[. ೨) 1ೕಶ: ಭಗವಂತ ಎಲ'$ಂತ ಎತHರದ&'ರುವವನು /ಾಗು ೆಲುನ ಸ5ರೂಪ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಗ.ಾರದವನು]-Iೕೆಂದು ಅವನನು ಸE$ಸುವವನು[ಅವನDೆ . ಎಲ'ವನು /ೊತುH ಸಲಹುವವನು.: =ೇವಲ ಇೆk†ಂದ ಸೃ°B ?ಾಡಬಲ'ವ. ೫) ವFವ/ಾರ: ಜಗ.ೇ$YಾC-ೆ.ಾH© ॥೯॥ ಕž ಪM-ಾಣž ಅನುpಾYಾರž ಅvೋಃ ಅ¡ೕrಾಂಸž ಅನುಸE-ೇ© ಯಃ । ಸವಸF #ಾಾರž ಅVಂತF ರೂಪž ಆತF ವಣž ತಮಸಃ ಪರ. ಸವ ವFವ/ಾರಗಳL ಆತTೊಂದು \ ೕRೆ. ೧) ಧುF. ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 273 . ಎಲ'ರೂ rಾರನು ಸುH. ೩) =ಾಂ. zೆಳ\ನ ಪMಂಜ<ಾದ ಸೂಯ ಚಂಾ ಗlೆ zೆಳಕTೕಯುವ ಭಗವಂತ ನfEಳೆ ಾನದ zೆಳಕನು ತುಂಬುಾHDೆ.Hೕೆೆ fೕದ. ಕಂ ಪM-ಾಣಮನುpಾYಾರಮvೋರ¡ೕrಾಂಸಮನುಸE-ೇé ಯಃ । ಸವಸF #ಾಾರಮVಂತFರೂಪ?ಾತFವಣಂ ತಮಸಃ ಪರ. ಈ ಅ#ಾFಯದ ಮುಂನ Jಾಗದ&' ಕೃಷ¥ ಭಗವಂತನನು ಅನುVಂತDೆ ?ಾಡುವMದು ಅಂದ-ೆ ಏನು ಎನುವMದನು ವ$ಸುಾHDೆ. ಭಗವಂತನ Dಾಮದ&' ಅwೊBಂದು ಬಲೆ. ಬೆೆ Tಲುಕದ TABನವನು. ಒಬx #ಾFನ ?ಾಡುವವ ಭಗವಂತನನು rಾವ$ೕ.

Hನ ಪ . ಆತ ಇೕ ಶ5ದ #ಾರvೆ-ùೕಷvೆ ?ಾಡುವ ಶ\H. ಗುvಾ. ಪM-ಾಣ ಎಂದ-ೆ ಎಲ'\>ಂತ fದ&ದCವ ಮತುH ಸವ =ಾಲದಲೂ' ಏಕಪ =ಾರDಾರುವವ.lದು Tರಂತರ VಂತDೆ ?ಾಡುವವ ತನ ೇಹ ಾFಗ ?ಾಡು<ಾಗ ಭಗವಂತನDೇ DೆDೆದು ಭಗವಂತನನು . ಭಗವಂತ ಪ .¾ಂದು ವಸುHನ ಇರವM-ಅವನ Tಯಂತ ಣ=ೊ>ಳಪABೆ. #ಾFನದ&' 1ೕವಸ5ರೂಪದ ಕ¡¥Tಂದ ಭಗವಂತನನು Dೋದ-ೆ ಆತ ಉಸುವ ಸೂಯನಂೆ =ಾಣುಾHDೆ. ಸುವವ ಎನುವ ಅನುಸಂ#ಾನ. Iೕೆ ಭಗವಂತನನು . “ಎಲ'ವನು ಧ$Yದ ಭಗವಂತDೇ ನfEಳೆ ಕೂತು ùೕಷvೆ ?ಾಡು.¾ಂದನೂ ಕೂRಾ Tಯಮನ(pಾಸನ) ?ಾಡುವವನು. ಸಮಸH ಬ /ಾEಂಡದ&' ತುಂtದ ಆ ಭಗವಂತDೇ ಅಣುಂತ ಅಣು<ಾ 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ ಒಳಗೂ ತುಂtಾCDೆ. ಇದ=ಾ> ಭಗವಂತನ&' fದಲು ಅ$ವನು zೇಡzೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮE ಕಲ‚Dೆೆ ಎಟುಕದ ವಸುH ಎಂದು DಾವM . ಪ rಾಣ=ಾ8ೇ ಮನ. T„ತ<ಾದ ಬಣ¥ವಲ'.™ಣದ&'ಯೂ ನಮEನು Tಯಂ. ಅದು .ೇರುಾHDೆ. ಆತನ ಬಣ¥ ಪ ಕೃ. Qಾ vಾrಾಮದ ¾ೕಗದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ &ೕ8ಾ8ೋಲDಾದ ಆ ಪರಮಪMರುಷನನು ಪRೆಯಬಹುದು. ವFž –=ೊDೆಯ =ಾಲದ&' ಭಗವಂತನ&' ಭ\H†ಟುB.lರzೇಕು. ಇದು ಯಮTಯಮನ-Qಾ vಾrಾಮ-ಪ ಾF/ಾರಗlಂದ ಭಗವಂತನನು . ಆತನದು ನಮE ?ಾತು ಮನYÄೆ ಮುಟBದ ರೂಪ. ನನ ಇರವM. ಅಂದ-ೆ ಪ . ಈ ?ಾಗದ&' ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 274 . ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “ಭಗವಂತನನು ಕ ಎಂದು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು” ಎಂದು.HಾCDೆ. ನಮೆ fದಲು zೇ=ಾರುವMದು ಾನ. ಇ&' ಕ ಎಂದ-ೆ ಸವÜ ಎಂದಥ. ಭಗವಂತನನು . ಆತ ಸವ$ಗೂ ಸ<ಾ¢ೕಷBವನು =ೊಡುವವ” ಎಂದು ಅವನನು #ಾFನ ?ಾಡzೇಕು. ನಮE ಪMರ(ೇಹ)ೊಳೆ ಕೂತು ಪ .¾ಂದು 1ೕವ ಸ5ರೂಪದ ¾ೕಗFೆಗನುಗುಣ<ಾ pಾಸನ ?ಾಡುಾHDೆ-ಎಂದು ಅ$ತು ಅವನನು ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇಕು.ೕತ<ಾದ ಎಂದೂ ಅlರದ ಅQಾ ಕೃತ ಬಣ¥. ಾನಲ'ೆ ಆನಂದಲ'.ಾSಚ8ೇನ ಭ=ಾç ಯು=ೊHೕ ¾ೕಗಬ8ೇನ ೈವ । ಭು ¤ೕಮ#ೆFೕ Qಾ ಣ?ಾ<ೇಶF ಸಮFâ ಸ ತಂ ಪರಂ ಪMರುಷಮುQೈ. ಈ ?ಾಗ ಕsಣ<ಾದದುC. trಾದ ಬೆ†ಂದ .ೇರುವ ಇDೊಂದು ?ಾಗ ಹಠ¾ೕಗ. ಹುಬುxಗಳ ನಡು<ೆ Qಾ ಣ<ಾಯುವನು ಕದಲದಂೆ ಇರೊlY. ಎರಡDೆಯಾ ಭಗವಂತನನು ಪM-ಾಣž ಎಂದು ಉQಾಸDೆ ?ಾಡು ಎನುಾHDೆ ಕೃಷ¥. ಜಗ. ಮೂರDೆಯಾ ಭಗವಂತ ‘ಅನುpಾYಾರž’.ೇರುವ ಬೆ. ವFž ॥೧೦॥ ಪ rಾಣ =ಾ8ೇ ಮನ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ನಮE ಅಂತrಾ„ ಭಗವಂತನನು #ಾFನ ?ಾಡು<ಾಗ ‘ಅನುಸಂ#ಾನ ?ಾಡzೇ=ಾದ ಷಯಗಳನು’ ಕೃಷ¥ ಇ&' tY tY /ೇಳLಾHDೆ.ಾ ಅಚ8ೇನ ಭ=ಾç ಯುಕHಃ ¾ೕಗಬ8ೇನ ಚ ಏವ । ಭು ¤ೕಃ ಮ#ೆFೕ Qಾ ಣž ಆ<ೇಶF ಸಮFâ ಸಃ ತž ಪರž ಪMರುಷž ಉQೈ.

lಲ'].ೆ ಸಂಬಂಧಪABದುC.ೇರಬಹುದು.ಾಧಕರು ಅದDೇ .ಾಧDೆ ?ಾಡುವವರು ತಮE . ಅ&'ಂದ ಮುಂೆ ಸಹ.ಯ ಹಠ¾ೕಗ ಕsಣ . ಯé ಯತ¾ೕ ೕತ-ಾಾಃ । ಯಚ¶ಂೋ ಬ ಹEಚಯಂ ಚರಂ. [ಆದ-ೆ ಇಂದು DಾವM ಏ=ೆ Dಾಮ /ಾ\ =ೊಳLoೆHೕ<ೆ ಎನುವMೇ ನಮೆ .ಾ|ಸುವMದು. ಇದು ತುಂzಾ |ೕಘ<ಾದ ಕsಣ .ಾ ರದ ಬ ಹEರಂದ ದ ಮೂಲಕ 1ೕವ /ೊರ /ೋದ-ೆ ಅವರು Dೇರ<ಾ ಭಗವಂತನನು . ಈ $ೕ. Jೋಗದ ಒಲವM ೊ-ೆದ .ಾ|Yದ ˆೕ8ೆ. ತ© ೇ ಪದž ಸಂಗ /ೇಣ ಪ ವ‡ೆãೕ –<ೇದ ಬಲ'ವರು ಅlರದ ಅದನು ‘ಅ™ರ’ ಎನುಾH-ೆ. ಈ $ೕ.ಾಧDೆ.ಗಳನು /ೊರ /ಾ\. Jಾಗವತದ 5. ಭು ಮಧFಂದ ಸಹ.ೊlಸುವ ಒಂದು ಸರಳ #ಾನ. ಇಂತವರು ತಮE ಹೃತ>ಮಲ ಮಧF(ಅDಾಹತ ಚಕ ) ದ&' Qಾ ಣಶ\H¾ಂರುವ 1ೕವವನು ಅ&'ಂದ ಊಧ} ಮುಖ<ಾ ಶು¨ಚಕ ದ ಮೂಲಕ ಭು ಮಧF (ಎರಡು ಹುಬುxಗಳ ನಡು<ೆ ಇರುವ ಆಾ ಚಕ ) ತಂದು T&'ಸzೇಕು. ಏ=ಾಗ ೆ . ಆಾರ: ಬನ ಂೆ ೋಂಾಾಯರ ೕಾಪವಚನ Page 275 .ೕಯ ಸ>ಂದದ&' 1ೕವವನು ˆೕಲ=ೆ> =ೊಂRೊಯುFವ ಹಂತವನು ಒಂದು ಅ#ಾFಯದ&' ವರ<ಾ ವ$YಾC-ೆ.ಸುಾH-ೆ. ಆಸನ Qಾ vಾrಾಮ ?ಾ Y½ರ<ಾದ ೇಹ.ಾಧನ<ಾರುವMದ$ಂದ Qಾ Vೕನರು ಅದ=ೆ> ಪ*ರಕ<ಾದ ಅತFಂತ ಸರಳ #ಾನವನು ತಮE ೈನಂನ 1ೕವನದ&' ೊಡY=ೊಂದCರು. ಇದ=ೆ> ಉತHಮ ಉಾಹರvೆ ಊಧ}ಪMಂಡ . Iೕೆ ಭು ಮ#ೆF 1ೕವವನು ತಂದು T&'ಸುವ #ಾನವನು ವ$Yದ ಕೃಷ¥.ೇರಬಯY£ ಬೆಯ&' ಆ I$ಯ ತತ5ವನು Vಂ.ೇರುಾH-ೆ.ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 .ೇರುಾH-ೆ. ಅದನು . =ೆಟB ಾರ ಒಳzಾರದಂೆ ತRೆದು. Iೕೆ ¾ೕಗದ ಮೂಲಕ ಹಠ?ಾ ಭಗವಂತನನು . Y½ರ<ಾದ Qಾ ಣಮಯ =ೊಶವನು . ಪ ಾF/ಾರದ ಮೂಲಕ ತDೊಳೆ ತುಂtದ =ೆಟB ಸಂಗ. ಯದ™ರಂ <ೇದೋ ವದಂ. ಶಂ. ಇದು ಪ*ಣ ಪ ?ಾಣದ&' ೇಹದ&'ರುವ ಶ\H =ೇಂದ ಗಳನು ಾಗೃ. ಇದು 1ೕವದ ಊಧ}ಮುಖ ಗ.ಾ ರದ ಶ\H =ೇಂದ ದ ಾ5ರದ ಮೂಲಕ 1ೕವ /ೊರ /ೋಗುವ #ಾನವನು ಇನೂ ವರ<ಾ ಮುಂನ ಮೂರು pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ಈ ಸಂಪ*ಣ \ £ಯ&' ಅನನF ಭ\H ಬಹಳ ಮುಖF. ಶಂ. ಈ ಪ \ £ ಅತFಂತ ಕsಣ.ೇರಬಹುದು. ಯ© ಯತಯಃ ೕತ -ಾಾಃ । ಯ© ಇಚ¶ಂತಃ ಬ ಹEಚಯž ಚರಂ. ಅಥ<ಾ ಾ†ಯ&' ಮಗು ಹಠ?ಾದಂೆ ಭಗವಂತನ&' ಭಕH ಸಾ ಭ\H£ಂಬ ಹಠ?ಾ ಆತನನು .ಾನ =ಾಲದ&' ಏನು ?ಾಡzೇಕು ಎನುವMದನು ಕೃಷ¥ ಈ pೆq'ೕಕದ&' ವ$ಸುಾHDೆ. ತ© ೇ ಪದಂ ಸಂಗ /ೇಣ ಪ ವ‡ೆãೕ ॥೧೧॥ ಯ© ಅ™ರಂ <ೇದದಃ ವದಂ. ಹಠ¾ೕಗವನು ಸ$rಾದ ?ಾಗದಶನ ಇಲ'ೆ ?ಾಡುವMದು ಅQಾಯ=ಾ$. ಅಂಥ ಮು\Hಪ ದ<ಾದ ಪರತತ5ವನುTನೆ ಅಡಕ<ಾ /ೇಳLೆHೕDೆ.

pಾ5ಸ T-ೋಧ ?ಾ. ೇಹ ೊ-ೆದು ˆೕ8ೇ$ದವನು ಮರl ಬರದ ಾಣವನು . ಬೆಯನು ಭಗವಂತನ8ೆ' t Iದು.ž – ಎಲ' Dಾೕ ಾ5ರಗಳನು ತRೆ Iದು .ಭಗವ37ೕಾ-ಅಾ&ಯ-08 ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “¾ೕಗ . ನನನು DೆDೆಯುತH. ಈ =ಾಲದ&' #ಾFನ ?ಾಡzೇ=ಾದ ರೂಪದ ಬೆ /ೇಳLಾH ಕೃಷ¥ /ೇಳLಾHDೆ “<ೇದವನು ಬಲ'ವರು ಅದನು ಅlರದ ‘ಅ™ರ’(ಓಂ=ಾರ ಎನುವ ಅ™ರಂದ ಪ .ೆ˜ೆತಂದ Qಾ-ಾದವರು. ಈ $ೕ. ಪರ?ಾಂ ಗ.ಾಧDೆಯ&' Dೆ8ೆೊಂಡವನು.ž ॥೧೩॥ ಸವಾ5-ಾ¡ ಸಂಯಮF ಮನಃ ಹೃ Tರುದ¨ã ಚ । ಮೂ| ಆ#ಾrಾ ಆತEನಃ Q