You are on page 1of 24

٢٠٠٤ ‫ ﻛﺎﻧﻮن أول‬- ‫ﻓﻠﺴﻄﲔ‬ ÊuŁö¦«Ë lЫd« œbF« ¢«—ôUOТ »U³A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« U¼—bBð

œ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« U¼—bBð »U³AUÐ WBB² ¨WGK« WOzUMŁ ¨W¹dNý WOMODK WHO×

«c??¼ w?
ÆÆÆœb??F?«
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WOÐU³ý ÂuL¼
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÆÆÆ»U¾²ô«
°WLK œd− fO


13-12
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“b???????¹ù«
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


wMFLð
øÂuO« sJL*« s Æl²« WOMODKH« WOÝUzd«  UÐU²½ô« w×ýd —uBÐ WOMODKH« UM½b Ê«—bł dše²Ý WKOK ÂU¹√ bFÐ
○ ○ ○ ○ ○ ○
15
○ ○ ○ ○ ○
`ýd*« —UO²š« w ¨s¹dO¦JK WI«d …dO(« vI³ð sJË ¨Êu³²MOÝ sLO »U³A« iFÐ Èb Uu× d_« ÊuJ¹ Ê√
db¹ Íc« wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« qþ w  UÐU²½« ¡«dł≈ ¡«—Ë s …bzUH« sŽ ÊËdO¦J« ‰Q¹ b °r¼dE½ w ¨V½_«
ÕdË ULMOÝ WUÝ— ÊuJ²Ý ¨ UÐU²½ôU ¨WOÞ«dI1b« o¹dÞ vKŽ WOMODK WO³Fý …uDš Ê√ bR*« s sJË ÆdA³«Ë d−(«
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Êu−AÐ Êu×A*« qzUN« —Ub« «c¼ X% ÊQÐ ¨rUF« v≈ WUÝ— ÊuJ² p– ÈbF²ð qÐ ¨U³FýË WuJŠ ªqOz«dÝ≈ v≈
‚d% …—«d(« °WOÐdŠ …dzUÞ Ë√ WOFb Ë√ WÐUÐbÐ dNI¹ ô VFý ª¢s¹—U³'« VFý¢ ¨UIŠ sLJ¹ ¨WŽuK«Ë Ê«bIH«
W??I??O?I?(« w?M?ÞË Vł«Ë UN½√ o(« vKŽ œ“ 5DK w °oŠ ¨‰Ëb« nK² w ¨WOÐU²½ô« WOKLF« w WUFH« W—UA*« Ê≈
w? Êu³²M¹ s¹c« »U³A« UM½«d_ ‰uI½ wMODKH« »U³A«  u ª¢e1Uð Àu¹¢‡« wË ÆwMODK sÞ«u q vKŽ
∫…d ‰Ë_ w½U¦« Êu½U s lÝU²«
○ ○ ○ ○ ○ ○
18
○ ○ ○ ○ ○ ¨ÍØV??²?Mð r «–≈ º dŁROÝ ÂuO« „—«d º «¡e?ł w?½uØs º ¡UMÐ w p²—UA “eŽ º
Beyond Headlines pIŠ s¹Ødð p½S q?³?I²*« qJý vKŽ l?M? W?O?K?LŽ s sŽ wMODKH« UMFL²−
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
W????—U???A???*« w??? wMODKH« wÝUO« —«dI« w pIŠ WÝ—U2 o¹dÞ
Life between WOÝUO« p?ðu? ÍØl?L?Ý« º »U²½ô«
Checkpoints Ÿ«d²ô« W—Ë d³Ž

SPONSORED BY  ULEM WŽuL−


…bײ*« 3_«
w “b¹ù« W×UJ*
s rŽbÐ œbF« «c¼
PYALARA wishes to clarify that our sponsors WOMODKH« ÷—_«
 ôUI*« ÊQÐ bRð Ê√ ¢«—ôUOТ »U³A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« œuð
are in no way accountable of this publication WK²;«
W?H?O?×?B?« —«b?ù WLŽ«b«  UN'« dE½ WNłË sŽ d³Fð ô …—uAM*« ¡«—ü«Ë
WOËb« WOLMK WbMJ« WUu«
≤ WÝUOÝ W¹uý ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

‫اﳊﻘﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺪﱘ‬ åe1Uð Àu¹ò ‰« Y¹bŠ


œULŠ bOH °¡«dC)« rŽ«d³« «uMJ
tK« «—/ WHOB« q«d
—U?O?²?š« v?K?Ž d?B?²?I¹ ô  UÐU²½ô« —Ëœ
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ "اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺲ" ﻟﺸﺆون‬ f?J?F?¹ q?Ð ¨V?× e «d*« ƒu³² ’uA«
WOMODKH« WÝUzd« u×ýd ‫اﳊﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ WOÝUO«  U d(«Ë »«eŠ_«Ë  UŽUL'« l¹“uð

‫ واﳌـﻨـﺴـﺠـﻤــﺔ ﻣــﻊ‬،‫اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ‬


o?K?F²¹ ULO ·öš vKŽ UM U*UÞË ÆUNKO¦9 Ë
©‰Ë_« rÝö wzU−N« VOðd²« VŠ®
‫ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﺬ‬،‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
U?N?K?GKGðË ¨ U d(«Ë »«eŠ_« dOŁQð Èu²0
UNM dO¦J« i— bË ¨wMODKH« lL²:« w
—U²« b³Ž ÂU?????????Ð ‫ إﻻ أن اﻟ ـﺸ ــﺎرع‬،‫واﻟــﺮﻣــﺰ ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋــﺮﻓ ــﺎت‬ WLEM —UÞ≈ w WUšË ¨ UÝR*« w ◊«d½ô«

r????ÝU???? w?(U?B?« ‫اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻳـﻌـﻴــﺶ ﺗ ـﻨــﺎﻗ ـﻀــﺎت وﻟ ـﻐ ـﻄــﺎ‬ UNOKŽ ÷ËdF*« Ê√ wŽ«bÐ ¨WOMODKH« d¹dײ«

‫ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺰب‬ ."‫ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ"اﻟﻮراﺛﺔ‬ Ÿ—U?A?« w? w?I?O?I?(« U?N?K?O?¦9 l o«u²¹ ô
ÆwMODKH«
‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‬ Èb ·dF½ Ê√ b¹d½ Æp;«vKŽ UM²O«bB
¨¡ULÝ_«Ë  UOL²« sŽ dEM« iGÐË
—UDO³« UO½U¼
‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ¨w?³?F?A?« U?N?K?O?¦?9 Ë WOMODKH« ÈuI« dOŁQð
v?K?Ž d?N?E?¹ √b?Ð s?Ë ¨V?U?M*« √u³²¹ sË dd« WOz— s¹dŁR ÊuJ½ Ê√ b¹d½ Æ UÐU²½ô« v≈ tłu²MK
bFÐ W¹—UM« tðU×¹dB²Ð  UOzUCH«  UýUý Æ UÐU²½ö t−²MK ªwÝUO« —«dI« Èu² vKŽ
œu??L??×?? d??O????O?ð Ád??J? Ë r??N? M?  q?? ÁU??&«Ë ¨q??¹u??Þ »U??O?ž …d²  d »«eŠ_«Ë  U d(« s dO¦ ª UIײ*«Ë ‚uI(« sŽ ‰“UM²« lM/ Ê√ b¹d½
W?U?šË ¨w?*U?F?« ‰u?³?I?K? q?E?¹ ¨wÝUO« Í√ d?& r UN½√ Ë√ ¨UNð«œUO »U²½« vKŽ WK¹uÞ dOŁQð UM ÊuJ¹ Ê√ b¹d½ Æ UÐU²½ô« u×½ t−²M
ŸËd?A?*« Ê_ ªd?O³ —Ëœ UOKOz«dÝ≈Ë UOJ¹d√
”U????³???Ž b?????U????š f?L?K?½ Ê√ U?M?MJ1 V³« «cNË ¨bFÐ  UÐU²½«
‫ﻣﺮﺷﺢ اﳉﺒﻬﺔ‬
wŽUL²łô« l{u« 5%Ë sÞ«u*« WO¼U— vKŽ
‫ﻣﺮﺷﺢ‬ ¨U?J?¹d?√ Á«dð UL jÝË_« ‚dAK wÝUO« Ác?¼ Á—d?I?ð U?Ë ¨…bŽUI« t³KDð U 5Ð …u− u?×?½ t?−?²?M?K? ªÍ—UC(« v²ŠË ÍœUB²ô«Ë
‫اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ l? w?¼U?L?²?« W?ł—œ v≈ UU−½« r−M¹Ë
‫ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ‬
‚uIŠ v≈ …dEMUÐ oKF²¹ ULO WUšË ¨ «œUOI«
¢Wb²F¢ WOBý VKD²¹ ¨wKOz«dÝù« nu*«
Æ UÐU²½ô«
‫ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ‬ WOBA« Ác¼ ÊS ¨Ã—«b« `KDB*« VŠ
¡ôR¼ s dO¦ ‰«“ U YOŠ ªrNðU³ł«ËË »U³A« ·b?N« ÊU ULN ¨ UÐU²½ô« WFÞUI Ê≈
‰öš v²Š …d¹b²*« …—Uýù« w XF{Ë b
UL UN½u d×¹ …«œ√ »UA« Ê√ ÊËbI²F¹ …œUI« U«d²Ž« wMF¹ ¨W¹bKÐ Â√ WOF¹dAð Â√ WOÝUz— ªUNM
U? q?Ë ÆÍ—uDÝ_« qŠ«d« fOzd« —UBŠ
»U³A« v≈ ÊËdEM¹ Ë√ ÆÊËb¹d¹ UL²Ë ¨ÊË¡UA¹ ÂU?—_« Õd?Þ w? U?M?²?O?«b?B? Âb?FÐ UOML{
v?H?D?B W????d????Ð 5???????Š Æ…dz«b« Êu b¹b% u¼ vI³ð v?K?Ž√ t?ðU?ł—œ v?K?Ž Êu?I?K²¹ rKÝ rN½√ vKŽ  U? d?(« ÊS pcË ÆqO¦L²« ‰uŠ VM«Ë
w?Łu?žd?³« W?½Ëd?*« u?¼ q?Š«d?« fOzd« eO U Ê≈ o?O?I?×?²? r?N?öš s ÊuF¹Ë ¨b:«  Uł—œ WOMODKH« d¹dײ« WLEM —UÞ≈ X% W¹uCM*«
‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ X?Ыu?¦?U?Ð d?_« oKF²¹ r U ¨5F bŠ v≈ Èd¹ s rNM qOKË Æ„UM¼ bFIË UM¼ VBM »«eŠ_«Ë  U d(« vI³ðË ¨UNz«dłù WF−A²
”b??I? «Ë ¨5??¾?łö?« W?O?C? w?¼Ë ¨Àö?¦?« ¨WKOÝËË …«œ√ t½u ÈbF²¹ öŽU «—Ëœ »U³AK Ê√ Ác¼ v≈ ÂULC½ö ◊ËdA« lCð Ë√ idð w²«
‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ À«bŠ√ s U¾Oý UMLKFð UM½_Ë ÆWËb« œËbŠË ·b¼ v≈ vF¹Ë ¨·b¼ tH½ »U³A« Ê√ d³²F¹Ë Ê_ ª U?ÐU??²?½ô« l?ÞU?I?ð ô√ U?N?O?KŽË ¨WLEM*«
d??I?ý_« r?O?K?(« b?³?Ž ¨W?O?U?M?«  U?F?L²:« w WOÝUO« WŁ«—u« v?²?Š b?Ž«u?I« s l³M¹ dOOG²«Ë ÆdOOG²« u¼ v?K?Ž W?O?M³ ÊuJð s ¨UNII×²Ý w²« W−O²M«
o?ÐU?«¢ W³F w jI½ ô√ UM½UJSÐ `³√ ÆfJF« fOË ¨WLI« U?N?u?I?¹ w²« WLKJ« vKŽ qÐ ¨‰Uü«Ë  UFu²«
‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ Áb?Ë t?²?FLÝ oŠö« ‰UM¹ YOŠ ¨¢oŠö«Ë ÆVFA«
Ê«Ëd??????? s? o?ÐU??« s?Ž t?H?AJ¹ U —«bI0 w³FA«
Ê√ „—b?½ ≠ V?FA ≠ UM½_ ª¡UDš√Ë  UO³KÝ
5OÐe(«Ë 5Od(« …œUI« v≈ qJË ¨UN½“Ë W dŠ qJ ·dF½ Ê–≈ U½uŽœ

Ê√ s?J?1 d?A?Ð U?/≈Ë ¨W?N?¬ u??O? ¡U?LŽe«


w?Łu?žd?³« w? ö?√ UM sJË ÆrJF 5ÝU ÊuJ½ b ÆŸ—UA« w tKGKGð Èb »eŠ
d??O??³??'« .d?J?« b?³?Ž w? ”U?O?I?*« s?JË ¨«u³OB¹ Ê√ Ë√ «u¾D¹ r?KF½ s×½ ÆdOOG²K rJOŽU w ÊËœUł rJ½√

‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ÆWÐUù«Ë QD)« l«u0 oKF²¹ rJ(« d³²F¹Ë ¨t½UJ w vI³¹ Ê√ b¹d¹ rJM «dO¦ Ê√ »U³A« v≈Ë
‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬  U?O?L??²?« i?F?Ð Ê√ Èd½ UM½S «cNË Èœ√ u? v?²Š ¨s¹dšü« s …œUOIUÐ oŠ√ tH½ W?D?K??« f?O?z— —U?O?²?šô  UÐU²½ô« Ê≈
q³ v²Š ÂöŽù« qzUÝË UNË«b²ð  √bÐ w²« ÆUNUI½« Ë√ W d(« d−% v≈ p– Êu?J?ð sË ¨vË_« XO WOMODKH« WOMÞu«
b?F?Ð U? W?³?I?Š¢ q?¦? s? ¨WŠœUH« …—U)« —UL¦« Ê√ Èd½ 5Š …uÝ√ WFO³D« w UMË W?O?F?¹d?A?ð  U?ÐU?²½« UNF³²²Ý YOŠ ª…dOš_«
b?F?ð r?¢ q?¦? s  «—U³F« iFÐË ¨¢ UdŽ
f?O?zd?« ÊU? u t²d b−O sJ¹ r œbF«  U?²?ý w? wMODKH« VFA« WO³Už …œ«—≈
U?M?½S? «c?Ë ÆW?F?½U?O?« Êu?BG« UNÐ wðQð WF½UO« „UM¼ ¨WŠd²I*« bOŽ«u*« Ác¼ q 5ÐË ¨WOK×Ë
¨¢q?O?z«d?Ý≈Ë …b?×?²?*«  U?¹ôuK W−Š pUM¼
ª…U?O?(« b?O? v?KŽ  UdŽ dÝU¹ wMODKH« W?O?M?ODKH«  ULO<« w ¨WÐdG«Ë ¡u−K«
Ê√ ¢w?M?O?DKH« »U³A«  u¢ s r uŽb½ s?Ž Êö?Žù« - W?O dŠË WOÐeŠ  UŽUL²ł«
w¼ Æ¢Âö« WOKLŽ w p¹dý pUM¼ `³√¢Ë
Í√ U?N?u?Š s?J?¹ r? t?H?«uË t²OBý Ê_ ÆWHOC*« ‰Ëb«Ë
r??J??ðU?? d?Š v?≈ »U??²?½ô« »«u?Ð√ «u?×?²?H?ð
fOzd« WFLÝ s qOMK  ôËU;« qO³ s
ÆWOMODKH«  U d(«  «œUO »U²½ô U¼bIŽ
œb?F?« ÊS? w?U?²?U?ÐË ¨W?I?¦?« «bF½UÐ WN³ý 5Ð qBH« V−¹ t½√ Èd½ UM½S wU²UÐË ÆqŠ«d«
ÂU?O?I?« s? »U³A« sJL²¹ w ªrJðULOEMðË tMJË ¨ÁdJHÐ öI² ¡d*« ÊuJ¹ Ê√ l½U ô
WI¦« w½bð Èb sŽ nAJ¹ 5×ýdLK dO³J« W?L?E?M? f?O?z— V?B?M ª5OOz— 5³BM V−¹ ô UM½√ wMFð ô WbI*« Ác¼ q sJË
«u?U UL ¨rNðU dŠË rNЫeŠ√ l r¼—ËbÐ w? ö?O Xô «–≈Ë ÆWUF«  UÐU²½ö uŽb
s ô ¨U¼dOGË U¼dO³ ªWŠËdD*« ¡ULÝ_UÐ …—u?¦?K? b?zU? —U?ÞS? ¨W?O?M?ODKH« d¹dײ« qUFU ª…b¹b'«  UUIײÝô« bMŽ nI½ Ê√
Æ÷—_« vKŽ UNÐ ÊËd²HðË d²H½ w²« r¼—«ËœQÐ ªw?M?ODK »eŠ Ë√ W d( dJ u×½ pH½
Æ¢U¼“«e²Ð«Ë l«u*« bOBð¢ oKDM V?B?MË ¨ U²A«Ë qš«b« w WOMODKH« W?D?K??« q?³?I?²??0 o?K?F?²?¹ U?L?O? rÝU(« VFA« nDI¹ w ¡«dC)« rŽ«d³« «uMJ dŁR  u p ÊuJO ªt²¹uCŽ qO½ v≈ —œU³
¢bOŠu« hA«¢ ÊQÐ ÂU²« UM«—œ≈ lË ¨W??O? M? O?D??K?H?« W?O?M?Þu?« W?D?K??« f?O?z— W?L?E?M? UNÝ√— vKŽË ¨WOMODKH« WOMÞu« Æ—UL¦« lM¹√ ÆWOKš«b«  UÐU²½ô« w
lOD²¹ Íc« u¼ ¨WI¦« ‰UM¹ Ê√ sJ1 Íc« V?F?A?« ¡U?M?Ð√ q?³? s? W?³??²M WOBA  U??ÐU???²?½ô« u?¼ ¨W?O?M?O?D??K?H?« d?¹d?×?²?«
t?½S? ¨t?²?I?¹d?D?Ð —U?LŽ wÐ√ WOu Íbðd¹ Ê√ Æqš«b« w wMODKH« WËb« Ác¼ t³KDð U fOË ¨WK³I*« WOÝUzd«
w `−M¹ Ê√ sJ1 s Ê√ v≈ …—Uýù« —b& Vł«u« Ê√ l ¨- b d_« Ê√ U0 sJË ÆpKð Ë√ WOBA« Ác¼ tK¦9 Ë√ ¨pKð Ë√
v?E?×?¹ Ê√ V?−¹ ¨VUM*« Ë√ ¨VBM*« «c¼ v≈ tłu²« r²¹ Ê√  UOBA« `Oýdð q³ tMJ1 Íc« wÝUOK ÂUF« ÖuLM« Ê≈
dDOð Ê√ UNMJ1 ¨n«uË WOBý  «eO0 ¨»«e?Š_«Ë  U?L?O?E?M?²?K? W?O?³?F?A« bŽ«uI« ô t?ðU??ÝR?0 w?MODKH« VFA« œuI¹ Ê√ TheYouthTimes
¨V½Uł s WOÝUO«Ë WOÐe(« WÝR*« vKŽ
wMODKH« »U³A«  u
s? U?N?O? √u?³?²?¹ ¨…b?¹bł  UÐU²½« ¡«dł≈Ë fOzd« tb Íc« ÖuLM« sŽ «bÐ√ qBHM¹
tðULOEM²Ð Ÿ—UA« «d²Š«Ë V×Ð vE% Ê√Ë t½S ¨5×ýd*« …bÝ bŽ«uI« WIŁ vKŽ qB×¹ ±ππ∏ ÂUŽ XÝQð æ W¹eOK$ô«Ë WOÐdF« 5²GKUÐ —bBð æ W¹dNý WOÐU³ý WOMODK WHO×
»uKÝ_«Ë ¨W¹dJF« tðe³Ð ª—ULŽ uÐ√ qŠ«d«
ÆWHK²<« tð«—UOðË ržd« vKŽ ¨ «uD)« Ác¼ „—U³½ Ê√ UM bÐ ô U?M??Ë ÆW?OMODKH« WD(« ¡«bð—« w cH« «—ôUOÐ ∫dýUM« æ ISSN: 1563-2865
«c??¼ q??¦?  s??Ž ÂU??¹_« n??A? J? ð v??²? ŠË sJ1 ô qŠ«d« fOzd« ÊUJ ÊQÐ UM²ŽUM s ÖuLM« t½_ ªÃ–uLM« «c¼ dOOGð v≈ WłU×Ð Palestinian Youth Association for Leadership And Rights Activation
t?H?U?×?¹ s? ÂœU?I?« f?O?zd?« ÊS? ¨hA« Æhý tKGA¹ Ê√ …b??ŠË o??I? ×? ¹ Ê√ ŸU??D? ²?Ý« Íc?« b?O?Šu?« »U³A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON«
k?U?×?¹ r? «–≈ ¨Áb?F?I? dI²¹ sË ¨ÕU−M«  U?L?N? X?K?F?ł w?²?« w?¼ WŽUMI« Ác¼ q??š«b??« w? 5?O?M?O?D??K?H?« 5?Ð U?ŽU?L?ł≈Ë ÂU¹_« lÐUD w l³Dð
U??N?O?K?Ž k?U?Š w?²?« Àö?¦?« X?Ыu?¦?« v?K?Ž W?Žu?L?− vKŽ WŽ“u  UdŽ dÝU¹ fOzd« W?D?¹d?)« v?K?Ž 5?D??K? l{ËË ¨ U²A«Ë ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
¨ö?U? …œu?F?« o?Š ª U?d?Ž d?ÝU?¹ fOzd« Ÿ—U?A?« w? W?O?A?)« s?J?Ë ¨ UÝR*« s Æ`K*« ÕUHJ« …d² ‰öš v²Š ¨WOËb« Hania Bitar Editor-in-Chief —U?DO³« UO½U¼ ∫d???¹d???×???²???« W??????O???z—
W?ËœË ¨W?LUF« ”bI« vKŽ WKUý …œUOÝ ô w²« ¨ UOBA« Ác¼ Ê√ s wMODKH« ¨W?O?ÝU?O?Ý d?Þ√ Ë√ ªV?FA UM “u−¹ ô Saleem Al-Habash Managing Editor g?³(« rOKÝ ∫d????¹d????×????²????« d????¹b????
ÆWKU ±π∂∑ ÂUŽ œËbŠ w b?I?H?²?Ý ¨w?³?F?ý ‰u?³?I?Ð UNM dO¦ vE×¹ l?? q??«u?²?ð r? w?²?« ÂU??ł_« U?N?O? U?0 Samah Fayaleh Assist. Managing Editor W?U?O? ÕULÝ ∫d¹dײ« d¹b …bŽU
Í√ —UN½« «–≈ ¨YK¦ Ÿö{√ XЫu¦« Ác¼ W??I? ¦? « «b??F? ½« q??þ w?? ¨W??I? ¦? « W??ÝR?*« n?B?½Ë b?IŽ s d¦√ cM WO³FA« bŽ«uI« Mufeed Hamaad Arabic Lang. Editor œU?L?Š b?OH ∫ Íu?????G????? o?????O?????b????ð
Ær?U?F?« t?O?≈ u?³?B?¹ U? o?I?×?²?¹ sK ¨UNM ÆUNuAÐ W??K? ¦? L? ²?  V??F? A?« …œ«—≈ q?L?N?½ Ê√ ¨b?I?F?«
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¨W?u?I?M?*« ‚u?I?(«Ë ¨÷Ëd?H?*« ‰“U?M?²?«Ë `?ý— b? ’U??ý_« s «dO³ «œbŽ Ê≈ w? U?N?F?L??½Ë U?¼U?M?F?L?Ý w?²?«  UU²NUÐ
Young Editorial Board WOÐU³A« d¹dײ« W¾O¼
tMJË ¨Xu« iF³ «¡Ëb¼ oI% Ê√ UNMJ1 w?²?« »«e?Š_« t?²?×?ý— Ë√ ¨W?ÝU?zd?K? tH½ »U??O? ž q??þ w?? ¨ «d??¼U??E? *«Ë  U?F?L?−?²?«
Ruba Mimi, Ahmed Hasna, Shoq Abu
…dOBŠ uÐ√ ‚uý º UMŠ bLŠ√ º wLO*« vЗ
¨ «“U$ù« db¹ b ô«e“ o³¹ Íc« ¡ËbN«
Haseera, Ahmed El-Dalou Lana
 √b?Ð w?²?« ¢ U?O?K?K?A?«¢ Ë√ ¨U?N?O?≈ Êu?L²M¹ ÂbIð Ê√ UNMJ1 w²« Í√d« ŸöD²Ý« WÝR Matar, Iman Sharabati, and Dalia wðUÐdA« ÊU1≈ º dD U½ô º ub« bLŠ√
Æ UuJ(« jI¹Ë «c?¼ ÆW?O?L?Ý— l?«uË  UÝR w qJA²ð q?LN½ Ê√ UMMJ1 ô UL ÆWIOb« WuKF*« UM Nammari ÍdLM« UO«œ
≥ UMFL²− w ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

5Š .dJ« b³Ž tb XÐU√ WU— bFÐ


○ ○ ○ ○ ○

‫اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﺎﺟﺪ ﻳﺴﻴﺮه ﻋﻜﺎز ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﺎﻓﺮﺗﻪ‬


fKU /WHOB« q«d

W?Ðu?F? s? œ«“Ë ¨WM¹b*« qš«œ ÍdJF«


WO³KÝ d¼«uþ —UA²½« v≈ WU{ùUÐ ¨qLF« ‚d?D?«  U?d?²?H s c²¹
¨Õö??« v?{u?Ë ¨W?Ëd??*«  «—U?O?U Ÿ—«u?A?« W?H?—√ s?Ë ¨«dI
ÆÊü« v²Š tM w½UF½ Íc« wM_«  öH½ô«Ë
Æ¢d¼«uE« ÁcN WO×{ `³√ sÞ«u*U
…—U*« WdŠ sË ¨‚“dK U½UJ
tOMOFÐ bd¹ ¨dš¬ v≈ Ÿ—Uý s qIM²¹ Ÿ—«uý w ‰u−²¹ Á«dð Æ…œUFÝ
…—U?ýù« w?D?F?¹ W?L?E?²?M?*« t?U?G½QÐ Æ…—U*« Âb??I??¹ ªV?F?ð ÊËœ W?M?¹b?*«
t??  b??ž W??M??(« W?K?U?F?*«Ë ¨‚ö?D?½ôU?Ð
 e?O? W?³OD« WLKJ«Ë ¨…UO(« w UÐuKÝ√
œdD¹Ë ¨ÂUEM« ‘dH¹Ë ¨ÊuF«
wÞdA« sŠ√ ULKË Æ5IzU« l tKUFð ¨W?²?U?B?« t?ðUd×Ð v{uH«
b¹d¹ U vKŽ qBŠ ¨ozU« l tdBð w …—Uýù« wDF¹ ¨W²ÐU¦« tUG½√Ë
WDK« …¬d u¼ wÞdAU Æ qUA ÊËœ tM
u?¼ o?zU??«Ë ¨Ÿ—U?A?« w? W?O?M?O?DKH«
d???šü« d??Q??¹Ë ¨W??d??(U??Ð
ÆdOÝ jÐU{ w?Þdý ‰UŠ u¼ «c¼ Ænu²UÐ
Èd???O?« b?O?«Ë ¨U?U?√ v?M?L?O?« b?O?« ÆÕU³ q w Á«d½ Íc« —Ëd*«
5?½«u w —Ëd*«Ë nu²«  UöŽ ªU³½Uł
o??K??D??M??ð …—U?H?B?«  u? v?K?ŽË ¨d?O??«
¨WM¹b*« w ÂUEM« œu¹Ë ¨—u³FK  «—UO« bL× bLŠ√ vHDB błU ‰Ë√ VOd«
Y?¹œU?Š√ d³²ðË ¨ÕdHUÐ wÞdA« dFA¹Ë s?J??¹Ë ¨b?ËË XMÐ tË ÃËe² ª©UUŽ≥≤®
Æ WM¹b*« uł w ”UM« ◊d½« ÆfKÐU½ wdý VD(« d¹œ W¹d w
…—UÝ t²MЫ UŽœu teM s błU Ãdš v?I?K?ð Y?OŠ ¨±ππ∂ WMÝ WÞdA« “UNł w
WUš ªUHzUšË «—cŠ ÊU ¨bŠ_« Âu¹ ÕU³ Æt?K?š«œË sÞu« ×Uš  «—Ëb« s b¹bF«
v?≈ X?u?% W?K?J?A? „UM¼ Ê√ lLÝ UbMŽ ÊuJ¹ Ê√ dGB« cM rK×¹ ÊU Æt²MN VŠ√Ë
b?F?Ð V?F?²?U?Ð f?Š√ ¨W?M?¹b?*« w? W?Nł«u q??O??Š— b?F?ÐË ÆÂU?¹_« s? Âu?¹ w? U?O?Þd?ý
VKÞ U¼dŁ≈ vKŽË ¨Â«Ëb« s WKOK  UŽUÝ błU UNAOF¹ WIOIŠ rK(« `³√ ¨5M«
vM²¹ v²Š t½UJ cšQ¹ Ê√ bMN tKO“ s ÆÕU³ q w UNLFÞ ‚Ëc¹Ë ¨WŽUÝ q w
Æ—UDù« W³łË ‰ËUMð t ª5?M?Ý l?C?Ð Èu?Ý Âb¹ r rK(« «c¼ sJ
t?eM w bd¹ t²KFł WŠ«d²Ýô« Ác¼ teM w bd¹ `³√Ë ¨t²MN s ÂdŠ bI
¨U?U?¹√  U?O?H?A²*« …U½UF ‚Ëc¹Ë ¨5MÝ id¹ Ê√ WHNKÐ dE²M¹ ¨Ÿ—UA« vKŽ qD*«
¨wA*« Ë√ ·uuK Á“UJŽ v≈ bM²¹ t²KFłË Èd?š_« w?¼ X?d?Š w?²?« ¨…—UÝ t²MЫ l
ÆU¼b«Ë l VFK« s …—UÝ XdŠ UL ÆtF VFK« s
w?? b??łU??Ë ¨Ã—U??)« w?? —U?½ ‚ö?Þ≈ bË ¨¡UCO³« tð—U−OÝ qFý√ Ê√ bFÐË
t?²?KFł ÂbI« w …bŠ«Ë WU— ¨qš«b« U¹¢ ∫özU r²9Ë ¨÷—_« vKŽ ¡ËbNÐ tOb
`³√ øW−O²M« w¼ UË Æ÷—_« vKŽ bd¹ ¨Ÿ—U?A?« w? n?√ UbMŽ¢ ∫błU ‰U Æ¢»—
¨t??I??¹b?? Á“U??J??ŽË ¨t??M??J?? v?H?A?²??*« „U?M?¼ ÊS? ¨ «—U?O?« wIzUÝ l qUFð√Ë
ÆU¼b«Ë dE²Mð …—UÝË ÆtöŠ√  d³ðË ÆÁ—b?B? ·d?Ž« Ê√ ÊËœ w?½dLG¹ UÝUŠ≈
w?K?O?z«d?Ýù« g?O?'« s?J¹ r qŽUH«Ë “«e?²?Žô«Ë d??H?«Ë …œU?F?UÐ —uFA« t½≈
U?/≈Ë ÆW¹uN« ‰uN− v²Š ôË ¨…d*« Ác¼ p?²?M?N? `?³?B?ð ÂU?¹_« —Ëd? lË ÆqLFUÐ
Ætðu dNE¹ Ê√ œ«—√ hý U?N?MŽ ¡UMG²Ýô« sJ1 ô ¨„bł s U¾Oý
5 .dJ« b ∫duB
w? U?O?M?√ U?ðö?H?½« „U?M?¼ Ê≈ ‰uI¹ s Æ¢»U³Ý_«Ë ·ËdE« X½U ULN
WÐuIŽ Áƒ«eł sJ¹ ¨ÕöÝ v{u Ë√ ¨WM¹b*« U??N??O?D?F?¹ w?²?U? W?²?U?  U?d?×?ÐË
ÆtK« ô≈ UNLKF¹ ô d¹UD²¹ Íc« ÍUA« ”Q UM Âb Ê√ bFÐË bŠ_ sJ1 ô¢ ∫błU lÐUð  «—UO« wIzU
r?KF« l Æ UOÐU−¹ù«Ë  UO³K« sŽ dEM« ¨WOMÞu« e— w¼ WÞdA«Ë ¨…UO(« w błU
v≈ ÃU²×¹Ë ¨ÃöF« X% błU ‰«“ U ¡U?C?O³« tð—U−OÝ qFA¹ u¼Ë ¨—U³« tM ¨t?A?O?F?¹ s? ô≈ ”U??Šù« «c?NÐ dFA¹ Ê√
 u? Ë√ …U?O?Š W?O?C? w¼ Vð«d« WOC Ê√ f??O??zd??« —U??F??ý u??¼ Íd?J??F?« —U?F?A?«Ë
ÆÆÆWOUŽ tðU¹uMF ÆÆÆUOFO³Þ œuFO 5²OKLŽ tł«uð w²« qUA*« d¦√ s¢ ∫‰U ¨b¹bł s ”U??Š≈ s?Ž d?³?F?ð Ê√ s?J?1 ô  U?L?KJU
ÆbOŠu« t“— —bB UN½_ ªwÞdAK W³MUÐ 5Š w ÆtK« tLŠ—  UdŽ dÝU¹ wMODKH«
sJ ¨UNAOF½ w²« ·ËdE« WFO³Þ rNH²¹Ë  U???ŠU???O???²??łô« t??K??L??Ž w?? —Ëd??*« w??Þd??ý ¡U?N?²?½« l? w?N?²?M?¹Ë ¨tKLŽ ¡UMŁ√ wÞdA«
œËb;« mK³*« l nOJ²¹ Ê√ tOKŽ V−¹ pcË u¼ Õö«Ë ¨wÞdAK d d³√ u¼ Íe« Ê√
f³Kð Ê√Ë UNOÐ√ —«uA qLJð Ê√  —d …—UÝ W?U?šË ¨W?O?M?O?D??K?H?« ÊbLK WOKOz«dÝù« Æ¢tu¹
«c¼ vKŽ ‰U¦ dOš u¼ s¼«d« Xu«Ë Æ«bł ÆWMN*« w tdý
Æ¢t¹—U³«¢ Íe?« ¡«b?ð—« s? U?MFM YOŠ ªfKÐU½ WM¹b rÝ« w¼ W¹dJF« W³ðd« Ê√ błU Èd¹
Æ¢ÂöJ« iGÐ ¨WUð WŽUM sŽ WÞdA« XKšœ bI¢

r????E???F??? s???J???Ë
U? ÊubB¹ ô ”UM« ÆUN²š√ …bŽU* Xb …—U?³?F« Ác¼ XFLÝ UbMŽ WA¼bUÐ X³√

s? Êu?u²*« t¹Ëd¹ q?¼ ø…b?ŽU??*« Ác?¼ Ÿu?½ u?¼ U? s?J?Ë X?½U ¨U¼dLŽ s …dAŽ WMU¦« w …U² s
…–U?×A«
–≈ ÆV?¹–U?√Ë h?B? Ác?¼ X?K?¦?9 b?I øW¹uMF*« …bŽU*«  bB ŸËd sŽ Àbײð UN½QË ªWOUŽ WI¦Ð Àbײð

Ê√ …—U?*« b?Š√ b?I?²?F¹ U?L? U?U?9 ª”U?M?« ¡«b?−?²?Ý« w …bŽU*« wMFœ bË ÆU¼—UA²½UÐ d²Hð  ôËUI Wdý

w? ‰U?HÞ_« ‰öG²Ý« ÆqFHð UN²š√ X½U ”UMK U¼b¹ b* UNFb¹ ULŽ UN«R wuC
a???¹—U???ð
V−¹ ‰ULŽ_« Ác¼ q¦ ‰u²« d– bMŽ UMU³Ð dD¹ U ‰Ë√ Ê≈ °WO³ X«“ U w¼Ë

Ê_ ªW??1d??ł b??F?¹ Ê√ ôË l?zU?ł ‰u??²?*U? ª»«d?A?«Ë ÂUFD« u¼ vKŽ dDO sJ¹ r Íc« w«R XA¼œ

w? q?H?D?« q?³?I?²? sJL²« ÂbŽË ÷d*« Ë√ ÆtKQ¹ e³š sLŁ pK1 w? U?NÐuKÝ√ sŽ wK²« lD²ð rË ¨UNUÐ
q³I²Ë
÷d??F? W?U?(« Ác?¼ r ÂU¹_« Ác¼ w sJ ÆÃöF« sLŁ dOuð s X?²?²A ¨w«RÝ sŽ WÐUłû v²Š …–U×A« wLO*« vЗ
ÂËd?×? u?¼Ë ¨—UbK ¨Ÿu'« Ë√ ÷d*« vKŽ dB²Ið …–U×A« bFð U?N?½≈ X?U? ª…d?O?¦? l?O?{«u? v?K?Ž w?«R?Ý ”bI« /WHOB« WK«d
ÊU??½S? t?u?I?Š s? ¨ÁdLŽ s w½U¦« bIF« w qł— wMœU bI Y?׳K W{UH²½ô« W¹«bÐ l …ež s Xłdš

ÂËd?× uN ªwFO³Þ …–U?×?A?« v?≈ Q?' b?Ë ¨t?²?×? d«Ë wË «c?¼ v≈ XN&« w²« UN²KzUŽ l UN“— sŽ „b?F¹ t‡K« °w²MÐ U¹ pIu¹ t‡K«¢

r?K?F?²?« w? t?I?Š s u?Žb?O? ªW?L?O?Ë q?ł√ s? ‰U*« dOu² UI¹dÞ Æ‰U*« wM' o¹dD« „œôË p?KOK¹ °Â«d(« œôË pMŽ bF³¹Ë

¨t???½«d???Q?? V??F??K??«Ë °qOCH« ÊUC— dNý w UNO≈ tð«uš√ Êe?(«Ë …√d'UÐ ÊUC³Mð U¼UMOŽ X½U  «—U³F« iFÐ Ác¼ ¢°pU³Ð wK« puM¹Ë

«– `?³?B?¹ Ê√ t?OKŽË Ác?¼ v?≈ ÊËQ?−K¹ ¡«dIH« iFÐ `³√ ÊQ??Ð U??U??9 W?F?M?²?I? X?½U?Ë ¨b?Š«Ë ʬ w? 5u²*« WM√ vKŽ «dO¦ œœd²ð w²«

¨W??K?O?– W?¾?O?½œ f?H?½ ‰u?B?×?K? WKOÝË qNÝ√ U¼—U³²ŽUÐ WI¹dD« ¨‰U?*« wM' …bOŠu« WKOÝu« w¼ …–U×A« s??¹c??« ¨«—U??G??Ë «—U??³? ¨ ôu??²?*«Ë
wLO*«v— ∫duB
ÆWHOF{ WOBýË ¨W?«d?J?« s? j?(« U?N?U ”√d ª‰U*« vKŽ ÆÊUK«Ë Êb³« W×O× UN½√ s ržd« vKŽ ÊË—d?J?¹ ÆW?L?z«œ WMN …–U×A« «Ëcð«

œb?Ž `?³?√ b?I ¨q??O??¦??L??²??« w?? …—U??N??*«Ë ¨…√d?'« i?F?ÐË ¨Êu?ðd?J?« s? W?F?D? vKŽ fK& X½U  «u???ŽœË  «—U???³???Ž s??? Áu???E???H???Š U??

ŸU??O??C??« s?? ‰U??H??Þ_« W??¹U??L?ŠË ¨q?L?F?« 5?u??²?*« œbFÐ ‰u²« v≈ ¡u−K« —«cŽ√ d?u?²¹ b UË ¨oKÞ ÊUË ¨W1b fÐöË X??M?? ÆÈd?š√ Êu?ðd? W?F?D? U?N?³?½U?ł v?≈Ë ÆtM ÊuK1 ôË ¨j¹dAU

bŽUðË lL²:« lHMð —u√ w rNöG²Ý«Ë l??L??²??:« V?ł«Ë s? Ê√ b?I?²?Ž√Ë ¨r?N??H?½√ ÁU?³?²?½« V?K?' h?B?Ë  «u?Žœ s? ‰U?³?UÐ w? …U² Ê√ ô≈ ¨U¼œułË V³Ý sŽ UNQÝQÝ ÊËdA²M s×½Ë ¨wK¦ w²KzUŽ q¢

ÆtbIð w ’d dOuðË ¨…d¼UE« Ác¼ tłË w ·uu« °°°s¹—U*« UN½≈ w XUË  dCŠ ¨U¼dLŽ s WFÝU²« Æ¢t?“— s?Ž Y?׳¹ q ªsU_« v²ý w
¥ WOÐU³ý ÊuOŽ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

‫آﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬


nKš nKš ∫rKIÐ
—UDO³« tOM¹— ∫rKIÐ fKU / WHOB« q«d ÆÆÆ`OðUH*« UMF
‫ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺎت؟؟‬
…e/ WHOB« WK«d

jÐ√ d_U ªrJÐ Íœuð b WDK−Ð «uÐUBð ÂU¼Ë_« b−M ªoOLF« ÂuM« s kIO²M
s?L?Ł “ËU?−?²?¹ ôË ¨U?F?O?Lł ÊË—uB²ð U2 Ê« V?łu?²?¹ Íc?« l?L?²:« vKŽ  dDOÝ b °WOÐU−¹ù« sŽ Y׳« ∫Á¬ ‰Ë√
ÂU?√ ¨„b?³? …c?K? ªp?M?Ы t?Ð d?šU?H²¹ ‰«uł ÆtÝ«dŠ ¨»U³A« ªs×½ ÊuJ½
s?? «d??O??¦? ÷—_« V?u? b?N?ý b?I?
‰UI¹ Ê√ pO{d¹ ô X½√Ë ÆWFU'« w tzö“ vKŽ …b¹bł «œU−√ dD½ Ê√ UMOKŽ V−¹
…U?O?Š v?K?Ž  d?Ł√ w?²?« W?K?¼c*«  «dOG²«
pO{d¹ ôË °W{u*« d¹U¹ ôË nK² ∫tMŽ u¼Ë ô√ ¨UM¹b bNł jÐQÐ ¨a¹—U²«  U×H
vKŽ vË_« Wł—bUÐË ¨tO WO(«  UMzUJ«
»U??−??Ž≈ Âb??Ž w?? U??³??³?Ý Êu?J?ð Ê√ U?C?¹√ ¨W?O?ÐU?−¹ù« sŽ Y׳«Ë ¨qzUCHUÐ pL²«
błË cM qžUA« tKGý ÊU Íc« ¨ÊU½ù«
w?? U?³?³?Ý Êu?J?ð Ê√ Ë√ ¨t?Ð ¢ «—u?O?M??«¢ ÆWOF«Ëö«Ë WO³K« „dðË
…Ë«b³« …UOŠ sL ªtðUOŠ 5%Ë d¹uDð
V?³²«Ë ¨tAOÞ WÝ—U2 s pMЫ ÊUdŠ W??ÐU??²?? b??F??M??Ë ¨w?{U?*« l?łd?²??M?K?
r?Ł ¨—«d?I?²?Ýô«Ë W?Ž«—e?« v?≈ ¨‰U?Šd?²?«Ë
Æs¹dšü« oKË ÃUŽ“≈ w ª…b?¹b?ł œö?O? …œU?N?ý V?²?J?M?Ë ¨t?ðU?×H
s?Ë Æ…bIF*«  UŽUL'« —uNþË WŽUMB«
„d?ð q?³? «b?O?ł t?³?²?½« ªe?¹eF« Íb«Ë q?³ ¨qC√ WOFUł …UOŠ sŽ Y׳« U¼RK
Æ«b?OIFð d¦√ …UOŠ v≈ tÞUÐ d¦√ …UOŠ
t?—U?A?²?Ý p½_ ªpzUMÐ_ tЗUž vKŽ q³(« ÆWFU'« sЫ sŽ tuNH lL²:« dOG¹ Ê√
¨—u?D?²?ðË l?Ýu?²?ð  U?FL²:«  cš√ U*Ë
°Ê«Ë_«  «u q³ t³²½« ÆÁœUË tAOÞ øU¼bKł dOGð Ê√ vFú ʬ U√
ªd?¼œe?ð …—U?C?(«Ë ¨u?L?Mð WO½b*«  √bÐË
°°¢W½bË¢ ∫Á¬ w½UŁ ÊU? Ê√ b?FÐ ö³JË «bOI ÊU½ù« `³√
5??Ð W??F?U?'« ∫Á¬ Y?U?Ł Æ«dDO
q?U? t?³ý qNł rN¹b  UFU'« W³KÞ
w{U*«Ë d{U(« w??²?«  U?U?A?²?ô«Ë  U?Ž«d?²?šô« Ê≈ …œUNý ÊuKL×¹ s¹c« »U³A« v≈ dEM½ b?Š√ s? U? Y?O?Š ‰u?N?:« r?U?Ž w
rEF Èdð UbMŽ »dG²ð ô ª‰UBðô« »«œPÐ
U¼œ«b²«Ë ¨5IÐU« 5½dI« ‰öš  dNþ w? r?N?I?O— k(« sJ¹ rË ¨WUF« W¹u½U¦« WFý√ X% oIײð ÂöŠ√ ¨dFA¹ Ë√ dEM¹
vKŽ  √dÞ w²«  «dOG²« r¼√ s qF V−Fð ôË ¨—«dL²ÝUÐ ‰«u'« ÊuKL×¹ W³KD«
T?łUH dOŁQð UN ÊU ¨WIŠö« ÊËdI« l Ê√ Êu??ËU??×??¹ ¨W?O?K? Ë√ W?F?U?ł Í√ ‰u?šœ d?L?I« ¡u{ X%  u9 ÂöŠ√Ë ¨fLA«
b?M?Ž W?FU'« ÂuNH u¼ rOKF²«Ë WOÐd²« Æt rNULF²Ý« »U³Ý_ pŽULÝ bMŽ
W???¹œU???B???²???ô« …U???O???(« »u???K???Ý√ v???K??Ž ‚Uײô« d³Ž ¨rNH½QÐ rNK³I² «uFMB¹  u?9 Æq?³?I?²?*« eOU¼œ w buð Ê√ q³
ÆÆÆ ÂuO« qOł Q?łU?H?²?Ý ªd?{U?;« U?N?¹√ «bOł pÝU9
ÆÆÆWOUI¦«Ë WOÝUO«Ë WOŽUL²łô«Ë ÊËe?J?F?²¹ WMN rN×M vKŽ —œU bNF ÍQÐ w ÂöŠ√ œ√uðË ¨dC²% Èdš√Ë  UŠuLÞ
V¹dG«Ë g¼b*«Ë TłUH*« s ÊuJ¹ b ‰ö???š p???²??³??K??Þ b??ŠQ??Ð T??łU??H?? ‰U??B??ðU??Ð
w? W?¹dA³« tM w½UFð U r¼√ qFË s qI²M¹ iF³«Ë Æd¼b« V¹œ«dÝ w UNOKŽ ÆbŠ√ XH²K¹ Ê√ ÊËœ ¨ÂöE« V¹œ«dÝ
u?¼ t?O?MŽ√ Íc« dOG²« Ê√ ¨Xu«  «– w ŸUDI½« w p– V³²¹ Ê√ —cŠU ªpðd{U×
 d?Ł√ w?²?«  «d?O?G?²« u¼ ¨ «uM« Ác¼  «œUNA« s —b d³√ lL−O dš¬ v≈ bNF f?H?½√ s?D?I?ð rUF« p– Ê«—bł 5Ð
dOG²« fOË ¨WFU−K ÍuMF*« ÂuNH*« p– «c?¼ vKŽ œU²Fð Ê√ V−¹ °«uHŽ Æ„—UJ√ q³Š
d?O?G?ð U?N?M?Ë ¨W?O?ŽUL²łô« V½«u'« vKŽ W?G?K?«Ë »u?ÝU?(U? ªW?H?K?²<«  ôU:« w u?×?½ v?F??ð ¨q_« o¹dÞ X×Mð WŠuLÞ
Æ «eON&Ë ÊU³Ë WŠU s ªÍœU*« U q√ «cN ª«dO¦Ë «dO¦ —dJ²OÝ t½_ d_«
…UO(« UNOKŽ ÂuIð w²« rO¼UH*«Ë fÝ_« ‰u?B?×?K? U?OFÝ ¨‰ULŽ_«  «Ëœ√ ªWŽU³D«Ë ¨q?L?F?«Ë Õb?J?« ¡U?œ w? `³ð ¨qC_«
d?O?G?ð w? U?L?z«œË ¨W?O?³??½ r?O?¼UH*«Ë °¡d*« tÐ vK²³¹
5??Ð W??O??ŽU?L?²?łô«  U?ö?F?«Ë ¨W?O?K?zU?F?« ô ÊU?O?Š√ w? t?½√ d?O?ž ÆW?O{d WHOþË vKŽ t?Ð ‚bðË ¨ÕU²H*« qL% ¨—«b'« w dH%
Æ√uÝú U≈Ë ¨qCú ÊuJð Ê√ U≈ ¨dL² Êu?K?L?×?¹ s¹c« W³KD« s ·ôü« „UM¼
¨…b¹bł  «œUŽ —uNþ v≈ Èœ√ U2 ªœ«d_« vKŽ “«ËdÐ s d¦√  «œUNA« pKð ‰P ÊuJ¹ q??N?? ¨W??ÐU??−??²??Ý« Í√ ÊËœ s??J? ¨»«u?Ð_«
W?¹u?Ðd?ð W?“√ s? Âu?O?« Áb?N?A?½ U? s?JË —U?³?²?Žô« w? U?½c?š√ «–≈Ë ¨Íu?K?)« n?ðUN«
 «œU??ŽË r??O?? s?? Áb??−?1 ÊU? U? w?H?M?ð °°jzUŠ w?¼ Â√ øW?O?«d?š f?¹—U²0 XKH√ »«uÐ_«
ÆÂuNH*« —«b×½« v≈ Èœ√ WOUIŁË Ê≈ ‰u??I??½ 5??Š m??U?³?½ ö? ªp?c? r?N?ÐU?³?Ý√
Æ…—UC(« dOÝ l V«u²ð Ë√  U??F??U??'« w?? U??M??ÐU??×??√ ‰U??ŠË øÊUe«  UU¼—≈ w¼ Â√ °—«b_«
œd??H?K? q?¦?9 W?F?U?'« X?½U? U?1b?I? ‚d „UMN ªrOKÝ qJAÐ tKLF²¹ ô rNLEF
r?O?¼U?H*« —uNE ªWKJA*« sLJð UM¼Ë Ê√ b?$ –≈ ªs??Š√ f?O? W?H?K?²?<«  UOKJ« W?³?A?š wM²Hu²ÝU nu*« wÐ Y³Ž
U??N??O? q?J?A?²?ð w?²?« W?¹u?Ðd?²?« W??ÝR?*« s? 5?ÐË ¨…—Ëd?C?K? tKLF²¹ s 5Ð dO³
rOI«Ë ∆œU³*« l »—UC²ð w²« W¹dBF« Âb?I?²?« w? rN²Ë qł ÊuCI¹ rNM b¹bF« ¨‰uBH« lÐU²ð wUÐ w h«dðË ¨‰uCH«
wIðd¹Ë ¨tKIŽ UNöš s uLM¹Ë ¨t²OBý °¢W½bË¢‡« ·bNÐ tKLF²¹
◊ö?²?š«Ë ¨ «—U?C?(« q?š«bðË ¨…bzU« p?–Ë ¨d?¹b?*« p?– W?K?ÐU?I?Ë ¨W?H?O?þu?« p?K² Í—«b?−Ð ÁuŁbŠ√ Œdý s dEM« Xd²Ý«
«—œU `³B¹Ë ¨UOŽu{uË UOLKŽ ÁdJ UNO WLK s »«dG²Ýô«Ë WA¼b« „cšQð b
ÂuKF« VFAðË ¨ UUI¦« ëe²«Ë ¨ UGK« u¼ ¢Ë«Ë¢ 5U²O Ê_ ªÈËbł ÊËœ ¨‰ËR*« Æ «œUNA« s ÎU«u√  dBÐQ ¨wKš«b«
w? t?I?¹d?Þ o?ýË ¨W?O?ËR??*« q?L% vKŽ ÆV−F« qDÐ V³« ·dŽ «–≈ sJË ¨¢W½bË¢
W??H??K??²??<«  «—U??C??(« q??F??ł ¨Êu?M?H?«Ë Æ «¡UHJ« Ë√  öÐUI*« fOË ¨qUH« b(« lL−²Ý_ öOK wMOŽ ÷ULž≈ XËUŠ
U??N?«u?ý√Ë U?N?³?ŽU?B? w?D??ðË ¨…U?O?(« nð«uN« ¡UM²ô rNÐU³Ý√ bŠ√ ÊuJ¹ b
Æ¡«œ_« WHK² ¨ÊuLC*« WNÐUA² ªWŁöŁ Ë√ WMÝ Z¹d)« «c¼ WKŠ— dL²ð bË ¨“UO²ô« WöFÐ Wuu X½U pKð ¨ÍdE½
t?ð«—b?Ë t?ðU?O?½U?J?≈ v?KŽ «bL²F ªWŽ–ö« Êu?A?O?F?¹ Íc« dBF« —uDð Ê√ u¼ WUIM«
U?M?ðU?F?L?²− l«Ë s q¦*« »dCMË Æ◊uMI«Ë ”QO« tÐU√ bË bFI¹ v²Š q?J?A?ð …b?Š«ËË ¨U?F?M? X?M?Š√ Èdš√Ë
ÆtðUŽ«bÐ≈Ë f?O? t?½≈ U?L? ÆtULF²Ý« rNOKŽ ÷dH¹ tO
vKŽ ÊuײHM¹ U¼¡UMÐ√ Xdð w²« ¨WOÐdF« q?¼ ¨»«u?ł s?Ž Y?ŠU?³?« …—U?Łù« ‰«RÝ °°”QO« s “«ËdÐ ÂU¹_« l UNOKŽ
W?F?U?'U? ¨f?_« f?J?Ž ÂuO« sJË t?F?C¹ Ê√ ÊËœ VUD« wA1 Ê√ WU½_« s
d??J??H??K?? W??¹œU??F??*« W??O??Ðd??G?«  «—U?C?(« °øøW?U?D?³?« ÕU?²?H? Âu?O« …œUNA« X׳√ U? s?J? ¨W?A?¼b?« s? W?U?Š wMðd²Ž«
l??L??²??:« Áb??łË√ Íc?« Áe?M?²?*« p?–  b?ž tH½ sŽ tOd²« œd: Ë√ ¨tO³½Uł bŠ√ vKŽ
WOKLF 5MIð ÊËœ ¨ÿu×K qJAÐ wöÝù«  ôU− WÝ«—œ w »U³A«  UUÞ —bNð «–U*Ë X?—œ√ w?½_ ªX?u?« l? X?ýöð Ê√ X¾²
ÊuNd¹ ªrNž«d  UË√ tO ÁƒUMÐ√ wCIO ª U?ŽU?I?« p?O?ÐU?³ý bŠ√ X% fK−¹ UbMŽ
Ác??¼  U??O??³?K?Ý U?M?ÐU?³?ý c?šQ? ª‰U?B?ðô« ød?O?B?*« «c?¼ v?≈ r?N?Ð wN²Mð  UBBðË wKUŠ s WKŁ tAOF¹ l«Ë «c¼ Ê√ bFÐ ULO
l? Êu?A?U?M?²¹Ë ÊË—ËUײ¹Ë ¨rNH½√ sŽ Ÿu?MÐ dFAO ªWHK²<« tðULG½ v≈ lL²¹Ë
ÊËœ U???N???ðU???O??ÐU??−??¹≈ „d??ðË ¨ «—U??C??(« øqAHUÐ ÕuLD« Èe−¹ q¼Ë r??N??ö??Š√ v??K??Ž r?O?š s?¹c?« ¨ «œU?N?A?«
ÆrN“UM v≈ ÊËœuF¹ rŁ ¨rNzö“ °WŠ«d« s
Ê√ tHM `LÝ wU²UÐË ¨UNM …œUH²Ýô« u¼ q¼ ø…d¼UE« Ác¼ sŽ ‰ËR*« sË q_« W³Oš «ub³²Ý«Ë ”QO« rNðUŠuLÞË
s??Ž Àb??×??²??¹ l??O??L??'« Ê√ g?¼b?*«Ë ¨«dO³ `³√ t½√ vM½ Ê√ lOD²½ ôË
U?O?łu?u?M?J?²?« a? w? t?K?NÝ W¹d lI¹ u¼ Â√ °ø»U³A« ¡ôRN rÝ— Íc« hB²« ƉƒUH²«Ë ◊UAM« WKFAÐ
¨d??F?A?«  U?B?Ë ¡U?¹“_«  u?O?ÐË W?{u?*« ÂU??√ d??N?E?¹Ë ¨t?K?¼√ s?Ž q?I?²??¹ Ê√ b?¹d?¹Ë
ÆÂbI²«Ë w »U³A« ‚«dž≈ w q¦L²*« jOD²« ¡uÝ U?D?O?š r?N?²?K?O?? w? «u−½ ¡ôR¼
 ö??KË ¨ÂUF« «c¼ w bzU« ÊuK«Ë u?¼Ë ªW?M?L?O¼Ë …dDOÝ Ë– t½√ vKŽ s¹dšü«
U½√bÐË ¨w{ULK 5M(« U½cš√ rŁ sË øqLF« ‚uÝ w UN »UFO²Ý« ô  UBBð r¼œuI¹Ë ¨rNöŠ√ 5ÐË rNMOÐ b²1 ¨UO³¼–
¨5½UMH«Ë Âu−M«  «¡UIË ¨“UHK²« Z«dÐË Ê√ l?O?D²¹Ë ¨’U)« t«uł pK1 wU²UÐ
s?¹√Ë ¨Âu?O?« q?O?łË f√ qOł sŽ lL½ bO— v≈ nOCð X½U Ê≈Ë …œUNA« Ê≈ t?L?Ý— Æd¼e q³I² v≈ d_« W¹UN½ w
V?U?D?« `?³?B?¹ ÊQ?Ð W?E?I?O?« Âö?Š√ s?ŽË Æ¡U?A?¹ U?L?H?O?Ë ¨¡U?A¹ UL²Ë V×¹ s rKJ¹
w? q? ªÊö?O?ł U?M?¹b `³√Ë øÊU“ ÂU¹√ ¨rNð«– rN oI%Ë ¨œ«d_« Èb dO¦J« WdF*« r?KÝ 5IK² ªÈdš_« ¢ÁU½√¢ l rNM q
¨lL²:« w ôUF «uCŽ ÊuJ¹ Ê√ ô ¨¢—U²Ý¢ w???²???« ª‰«u??'« q??zU??Ý— p??– s?? v??¼œ_«Ë
tzœU³Ë t²UIŁË ÁbOUIðË tð«œUŽ tË ¨œ«Ë U?N?Ð ÍœR?¹ W?H?O?þË U?N?¹u²% Ê√ bÐ ô UN½S b?−?²? rNO≈ dEMð Æ…œUNA« u¼Ë ¨W¹«b³«
ÆUNMŽ l«b¹Ë t²OCIÐ sR¹ U? U?N?Ð V?²?J?¹Ë ¨b?¹d¹ s* UNUÝ—≈ lOD²¹
ÆtÐ WU)« fO «c¼Ë ÆtO≈ UNÐ bNŽ w²« W½U_« UNKUŠ Ÿu??½ s? o?¹d?Ð ¨r?N?½u?O?Ž s? l?A?¹ q?_«
‰U− ô QDš »«uBK Ÿułd« `³√Ë ÆWHOÝ  ULK Ë√ ¨WIzô dOž ÿUH√ s b¹d¹
w ·b¼ öÐ ÊU½ù« u¼ ÂuO« qOłË U/≈Ë ¨iF³« Á«d¹ b UL ¨U²×Ð U¹œU «dOJHð v?K?Ž —«d?ù«Ë Íb?ײ« v≈ qO1 ¨’Uš
¨q?F?H?¹ U?L?O dJH¹ ô lOL'U ªtO dOJH²K s ªlOL'« dO×¹ Íc« ‰«R« vI³¹Ë
¨g?OF¹ r ôË ¨b¹d¹ U ·dF¹ ôË ¨…UO(« …œU?N?A?« p?K?ð s? q?F?& w²« WHOþu« w¼ ª«—UFý 5F«— ¨dOš_« od« v²Š WFÐU²*«
ªd?Š t?½√ b?I?²?F?¹Ë ¨Âu?O« bzUÝ u¼ U0 ôË t?²?×¹dýË ‰«u'« sLŁ WFU'« VUD s¹√
·U?²?√ v?K?Ž g?O?F?ð WOUJð« WOBý Ë– rKFð s dO ¨œUB×K «e¼Uł «d{U½ öIŠ s¢Ë ¨¢bBŠ Ÿ—“ s¢Ë ¢VOB½ bN²− qJ¢
w?Ë w?ł—U?)« tKJý wË tÐö w dŠ t¹b¹ `²H¹ s u¼Ë ¨UHKÝ WŽub*« t²UDÐË
¨t?u?Š Íd?−?¹ U? l? `?U?B?²? ªs¹dšü« ÆœU√Ë œUH²Ý« s u¼ Æ¢wUOK« dNÝ öF« VKÞ
v?²Š ¨tUÐ vKŽ dD¹ d√ Í√ wË ¨tUF√ °tËdB cšQO t¹b«u ÕU³ q
V½ U2 ¡ÍdÐ —bI« Ê√ l Æ—bIK tFłd¹Ë w²« …ełu*« W×LK« Ác¼ bFÐË ¨UU²šË vKŽ —œU r¼dE²M¹ Íc« Ê√ rNÝUŠ≈
Æs¹dšü«  U¹dŠ vKŽ Èb²Ž« uË bMŽ wJ³¹ VUD« Èd½ Ê√ u¼ UMA¼b¹ U
qLFUÐ dOG¹ Ê√ lOD²¹ ÊU½ù« Ê_ ªtO≈ UMÐU³ý tM w½UF¹ Íc« Íbײ« sŽ UN²{dŽ Æd?³?B?« …—«dË ¨wUOK« VFð rNOM¹ Ê√
√b?³?¹Ë ¨»«d?²« w tÝ√— bÝ_« sb¹Ë  UMOLš¢ lb¹ Íc« Xu« w ¨»U² ¡«dý
Æq?łË e?Ž t?K?« v?K?Ž q?u?²?« l ¨bN'«Ë ÂUNH²Ý«  UöFÐ tð—uKÐ w²«Ë ¨wMODKH« b?O— v≈ nOC²Ý w²« …œUNA« „UMN
r??Ýu?? w?? —u??N??E??« w?? l?¹œu?« q?L?(« ·d?F?½ ôË Æt?«u?ł  U?U?D?³ UMLŁ ¢q«uA«
Æq(« u¼ fO l«uK Âö²Ýô«Ë Ê√ v?≈ t?¹u?M?²?U?Ð d¹b'« s t½S ¨V−FðË p– s r¼_«Ë ÆrNH½QÐ rN²IŁË rN²dF
U?Ë Æt?²?¹ƒ— b?²Fð r U Èd² ª U½Uײô« ÁbMŽ ‰«u'« q¼ ªVUD« dJH¹ nO b¹bײUÐ
¨a¹—U²« À«bŠ√ j¹dý ŸUłd²Ý« bMŽ W?M?O?F? W?N?ł o?ðU?Ž v?K?Ž l?I?ð ô WOËR*« ∫‰u?I?¹ ¨¡U?łd?« —b? vKŽ wHOþË q³I²
v??≈ q?? œu??F??¹ v?²?Š ÂU?¹√ W?F?C?Ð ô≈ w?¼ w wðQ¹ »U²J« Ê≈ Â√ °ø»U²J« s WLO d³√
Êu?K?¦?1 s?¹c?«  U?F?U?'« W?³?K?Þ Ê√ b$ t×z«dAÐ lL²:« WOËR w¼ qÐ ¨V× ¨ «œU?N?A?« p?K?²?Ð w≈ ¨rbNł —UL¦Ð w≈¢
Æb¹bł s tÐUO½√ sŽ bÝ_« nAJO ªt²IOIŠ s??? ‰«u???'« U???L??M??O??Ð ¨ U??O??U??L??J??« W??ł—œ
r?¼—U?³?²?ŽU?ÐË ªl?L²:« w W×¹dý dDš√ W?Ý«—œ l?{u? ÊuJð ÊQÐ …d¹bł w¼Ë ¨WU Æ¢q³I²*« v≈ ÕU−M« WЫuÐ d³Ž «uC«Ë
b?Ðú l¹œu« qL(« qE¹ u «c³Š UO °ø U¹—ËdC«
 «—u?¦?« «u?I?K?Þ√ s?¹c?«Ë ¨q?³I²*« qOł ÆhO×9Ë
ÆdOOGð ÊËœ ô v?²Š «bOł rJÐUBŽ√ «uJ√ ªU½¡UЬ

ÆÆÆÁ¬¬¬ ‫آه‬
¡«u?Ý ¨r?NðUFL²− w  UÐöI½ô« «ËœUË tłuð√ Íc« ¡«bM« V−×¹ ô p– Ê√ dOž «–U?L?K? ª`?O?ðUH*« ÊuKL×¹ r¼ U¼ sJ
¨WOŽuD²« WOKLF« rNð«—œU³ ‰öš s ÊU Íb?¹Q?Ð c?šQ?ð ÊQ?Ð W?ËR*«  UN'« v≈ tÐ °øø UЫu³«  bË√
d?O?O?G?ð w rN²HKË rNz«—¬ ‰öš s Ë√ —b o¹dD« rN `²HðË ¨ «œUNA« Ác¼ WKLŠ »U??³??A??« «c??¼ œU?? Íc?« l?«u?« t?½≈
UM²³KÞ Ê√ b$ UMMJË ÆwKš«b« rJ(« ÂUE½ VŠ qLF¹ q ¨WHOþu« rUŽ v≈ ŸUD²*« X?½U Ê√ bF³ ÆW¹UNM« W¹«bÐ v≈ ÕuLD«

Á¬ ¨W?O?ÐU?−?¹ù« r?N?ŠË— «Ëb?I? b 5OFU'«


rË ¨…UO(« À«bŠQÐ W—UA*« w rN²³ž—Ë
«ËbžË ¨…œU «u½uJ¹ Ê_ Êu×KB¹ «ËœuF¹
Æs¹dšx s¹œUIM
»U???A???« r??????'« „d???×???²??¹ r?? «–≈Ë
œb³²¹ v²Š ªVÝUM*« ÊUJ*« wË ¨tUB²š«
UFOLł UM o×¹Ë ¨—uM« rðd¹Ë ¨”QO« `³ý
U¼Ë ¨ÕUHJ« ·dAÐ  «œUNA« WKLŠ TMN½ Ê√
W?Ыu?³? r?¼—u?³?Ž ≠ Âu?¹  «– ≠ V?d²½ s×½
q?Ë d?{U?(« n?B?½ »U?³?A?U? Æq?³?I?²*«
w?¼ W?O?Ý«—b?« …œU?NA« X׳√ ¨W¹«b³«
°°ÂöŠ_« W¹UN½
XðUÐ ¨WKDF*« …œUNA« ª…UÝQ*« Ác¼ Ê≈
¨q_« ËeG¹Ë ¨ÕuLD« œ—UD¹ Íc« `³A«
W??O??K?L?F?Ð —u?M?« d?B?³?¹ Ê√ q?³? t?¦?²?−?¹Ë
¨…ôU?³?ö?«Ë W?O?³?K??« Ác?¼ s hK²K Æq³I²*« ÆWIOœ W¹dBO
µ WOÐU³ý ÂuL¼ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

WKU U½ô
”bI«/ WHOB« WK«d
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
‫ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻛﻠﻤﺔ‬...‫اﻻﻛﺘﺌﺎب‬
wUB²š« Í√—
v?K?O? W?O??H?M?« WOzUBš_« l UMŁb% ¨UNAOF½ w²« »U¾²ô« WUŠ s hK²½ Ê√ UMMJ1 nOË ¨»U¾²ô« vKŽ d¦√ ·dF²MË
cM ÊU ¡«uÝ ¨ u³J VCž sŽ U³Už r−M¹ Íc« ¨»U¾²ô« »U³Ý√ vKŽ ·dF²½ Ê√ u¼ Ÿu{u*« w U r¼√ Ê√  b√ w²« ¨ÊUADF«
Æ5MOF ÀbŠ V³Ð Ë√ WKŠd w Ë√ WuHD«
Æ¢»U¾²ô« WUŠ ÁbMŽ bË Íc« Àb(« vKŽ ·dF²O ¨t¹—Uð v≈ V¾²J*« dEM¹ Ê√¢ Í√ ¨UOzUOLO V³« ÊuJ¹ ÊUOŠ_« iFÐ wË
l? Y?¹b?(«Ë q?«u?²?U?Ð p?– r?²?¹Ë Æô Â√ »U?¾²ôUÐ 5ÐUB UM «–≈ ·dF½ Ê√ …—Ëd{ v≈ ÊUADF« dOAð WO½U¦« WKŠd*« wË
—d?I?¹ r?Ł ¨ U??K?'« œbŽ b¹b% r²¹ t½≈ XUË Æs¹—uFA« s¹c¼ wDð s bÐ ö ¨Ã«dŠù« Ë√ ·u)UÐ dFý uË v²Š ¨dš¬ hý
Æô Â√ »U¾²« WUŠ s UIŠ w½UF¹ ÊU «–≈ U U¼bFÐ
¨»U¾²ô« s b¹eð w²« —u_« sŽ œUF²ÐôUÐ —«d –Uð«Ë ¨t rOK²« ÊËœ d_UÐ ·«d²Žô« w¼ WOU²« WKŠd*« Ê√ ÊUADF« ÈdðË
Æ—u_« s U¼dOžË ¨wHÞUF«Ë wÝ«—b« qAH« q¦
¡U²A« qB ‰U³I²Ý«Ë WU(« Ác¼ s hK²« t½UJS³ ¨¡U²A« qB W¹«bÐ s ö¦ U³¾²J hA« ÊU «–≈¢ ∫ÊUADF« ‰uIðË
Æ¢WOHM« w dOOGð À«bŠ≈ WËU; ªVD(« vKŽ —U½ ‰uŠ 5ÐdI*« ¡Ub_« l WDOÐ WKHŠ rOEM²Ð ÂU «–≈ ¨◊U³½«Ë ÕdHÐ
s?Ž b?F?²?³?¹ Ê√ t?U?√ s?2 V¾²J*« VKD¹ Ê√¢ rN*« s sJË Æs¹dšü« vKŽ ¡VŽ rN½QÐ 5³¾²J*« —uFý w¼Ë WU¼ WDI½ nOCðË
Æ¢wM¼c« ¡UHB« WUŠ bMŽ ªö¦ qOK« w tF Y¹b(«Ë ¨¢VOŽ¢ Ë√ ¢`¢ Ë√ ¢jKž¢ q¦ ª…œb×  ULK «b²Ý«
«c?¼  «c?U?Ð «–U?*Ë ¨Áb?«Ë …U?Ë a?¹—U?ð ö?¦? ªt?ÐU?¾?²?« tO b¹e¹ Íc« a¹—U²« ·dF¹ Ê√ V¾²J*« hA« vKŽ Vłu²¹ p– bFÐË
Y¹b(« ¡UMŁ√ ¡UJ³« v²Š Ë√ ¨‰UHÞ_« l VFK U½UOŠ√ Q−K¹ iF³U ¨»U¾²ô« WUŠ ÁbMŽ pH¹ Íc« ÕU²H*« œb×¹ p– bFÐË Æa¹—U²«
ôU− WÐU²J« w iF³« Èd¹Ë Æ¡ËbN«Ë WMO½QLD« UNO ÊËb−O ªWO½UŠËd« —u_« v≈ ÊËdš¬ Q−K¹Ë ÆvIOÝu*« ŸULÝ Ë√ ¨WKJA*« sŽ
ÆÊe(«Ë »U¾²ô« WUŠ pH `OðUH —u_« Ác¼ qË ÆtH½ sŽ nHO wA1 s „UM¼Ë ¨m¹dH²K d³√
Àbײ½ Ê√ b¹d½ Íc« hA« ÊQÐ nA²JMÝ ≠ U³Už ≠ t½_ ¨»U¾²ô« WUŠ s q−)« ÂbŽ WOL¼√ vKŽ ÊUADF«  b√ W¹UNM« wË
ÆUC¹√ ¡UJ³« UM—UA¹ bË ¨»U¾²« WUŠ s UC¹√ w½UF¹ tF ÊUEK« Ác q0 d1 UMK
s WUŠ ÁbMŽ XIKš —u√ s ”UŠ ¨ÍœUŽ hý V¾²J*« ÊQÐ dOJH²« s öOK ÃU²% ¨WKN«  «uD)« ÁcNÐ W×OBM« Ác¼
ÆtM hK²½ Ê√ …œ«—ù«Ë W1eFUÐ sJ1 Íc« ¨»U¾²ô«
ÆtM nOH²« Ë√ »U¾²ô« VM& w bOHð Ê√ sJ1 w²« `zUBM« iFÐ ŸU³ð« ¨ÊUADF« vKO …—u²b« VŠ sJ1Ë

l«u« s hB
 UOÝUÝ√ fK−¹ u¼Ë tOMOŽ VCG« ú1 qł— s Xłdš Wšd ¢°‰ö²Šô« V³Ð «c¼ q¢
¡«d?H?B?«  «—U?O??« t?O? j?K?²?ð Íc« nu*« g¹UŽ√ Ê√  —d Æ «—UO« ÈbŠ≈ w

W?O?ÐU−¹SÐ U½dFA²Ý WHOH)«  UM¹dL²« p??– Ê_ Æt?³?M?& U?0—Ë »U?¾?²?ô« n?O?H??ð  «u??D??)« ‰Ë√Ë r??¼√ s?? ∫W??d?F?*« Æ¢‰e½«Ë V—«¢ ¨¢wDŽ√Ë œuš¢ ªdš¬ öJý c²¹ Y¹b(UÐ «–≈Ë Æ…—U*UÐË Èdš_« Ê«u_UÐ
ÆÂUŽ qJAÐ UM²× bOH²ÝË ¨d¦√ ÆUNAOF½ w²« WeF« —uFý s qKIOÝ W?d?F? u?¼ t?H?O?H??ðË »U?¾?²?ô« VM−² r?N½√ bR u¼ U ÆrNF Y¹b(« ÊËdš¬ VM−²¹Ë ¨UMCFÐ rNL²A¹ ¨rNÐ d/ U «dO¦
 U??Šd??²??I??*« i??F??Ð U?C?¹√ „U?M?¼Ë »U?¾?²?ô« VŠUB¹ U …œUŽ ∫¡Ušd²Ýô« ÍœR?ð w?²?« »U?³?Ý_«Ë ¨»U?¾?²ô« WO¼U ¨W?O?u?L?F«  U³d*« uIzUÝ r¼ ÆdŽUA*UÐ W{UO rNðULKË ¨¢wJ(«¢ s dO¦J« rN¹b
Ë√ U?½b?ŠË UNÝ—U/ Ê√ UMMJ1  UOUFH ¨p??c??Ë Æo??K??I??«Ë W??O??³??B??F??« s? d?O?¦?J?« r?O?¼U?H?*« s qKI½ Ê√ UMMJ1 pcÐË ¨tO≈ ÆÍdJF« U¹bMK ełUŠ s »dIUÐ ÊËdNL−²*«
Èd??š√  U??O??U??F?? Ë√ W??Žu??L??−? s?L?{ Æ÷«dŽ_« Ác¼ W«“≈ w bOH¹ ¡Ušd²ÝôU w?²?«Ë ¨·u?)«Ë V?½c?« s?Ë ¨W?¾?ÞU)« W?HK² `z«dAÐ «–≈Ë ¨WOuLF«  «—UO« ed v≈ wuË —u WHUF«  √bÐ
W?¾?O?³?« d?¹uDð ‰öš s ëe*« 5ײ s?¹c?« ’U??ý_« s? b?¹bF« ∫s¹dL²« ÆÁcN  ôUŠ o«dð U …œUŽ W?ŽU?³?« Á«u?√ s? Ãd??ð W?×?O? q nIK² w½–√ XEIOð ÆwuŠ s nK²Kð ”UM« s
r?J?O?≈ ¨œœd?ð Í√ ÊËœË ÆU?NÐ gOF½ w²« W?U?D?« b?I? s? Êu?½U?F?¹ »U¾²ô« rN³OB¹ Àbײ« ÊS ¨pý v½œ√ ÊËœ ∫W—UA*« …—«dý ‚öÞ≈ XKłUŽ ¢°b¹bA« Êe(«Ë »U¾²ô«  ôU×Ð »UB½ UFOLł s×½¢ ∫5IzU«Ë
∫ UOUFH« Ác¼ iFÐ ÊS pcË ÆVF²UÐ dL²*« —uFA«Ë w bŽUOÝ tÐ o¦½ V¹d Ë√ o¹b v≈ ∫rN²QÝË tð«– l rNM q UN{u¹ w²« WdF*« fOÞË s b¹e²Ý UN½QÐ 5I¹ vKŽ XM
¢ø…œUF« v≈ qBM ¨WU(« Ác¼ s hK²½ Ê√ lOD²½ nO¢
Æœ«u« ULNKKJ¹ 5ðdzUž 5MOFÐ ¨qO×½ qł— ÆÍu×½  «uDš »—UIð XFLÝ …Q−Ë
Íc?« U?¢ Æd?C?š_« 5?²?« d?LŁ ULNM q W¼u s dNE¹ ÊU²KÝ Xbð tOH² vKŽ sË

5??ײ `zUB½ W¹œd  UOUF ∫‰U?I? ¢ø—«u?(« w? W—UA*« œuð√¢ ∫t²³łQ ÆbOFÐ s Œd ¢øÍd−¹ «–U øUM¼ qB×¹
Æ¢W—UA*« pIŠ s Ê–≈ øU½U½≈ X√¢ ∫W³{Už …d³MÐ XKI ¢°5ð lzUÐ œd− w½≈¢

Í√ WÝ—U2 ∫WHOH)«  UM¹dL²« ™ ¢…dL)«¢ »dA¹


V?M?−?²? W?¾?O³« WOŽULł  UOUF »u??— ¨w??A??*U?? W??O?{U?¹—  U?M?¹d?9
s?¹dNL−²*« ”UM«Ë ÊUJ*« VÒK?Ë ¨ö?OK r²Ð« v²Š ‰«R« tOKŽ XŠdÞ Ê√ UË
v???²??Š Íd??'« ¨W??O??z«u??N??« W??ł«—b??«
Ë√ »U???¾???²???ô« »d?ý ÊQ?Ð t?ŽU?M?²?« r?ž— ÆÊe?(«Ë »U?¾?²ô« vM¹ w ¢…dL)«¢ »dA¹ t½QÐ w½d³š√Ë
ÆUdŽ ÊU½ù« V³B²¹
v?≈ œu?F?O? fLA« ‚Ëdý l wN²M¹ tuFH Ê√Ë tKUA WNł«u* öŠ fO ‰u×J«
¡U????b????_« l???? Àb????×????²???« ™ w?²?« v?I?O?Ýu*« v≈ ŸUL²Ýô« ™
b?O?Q?²?U?Ð s?J?Ë ¨ÊU?O??M?K? U?0— U?NÐdA¹ ‰«e¹ ô t½√ ô≈ ¨qLF«  UIAË UO½b« ÂuL¼
tHOHð Ë√ »U?¾?²?ô« »U?³?ÝQ?Ð r?N?²?—UAË ÆUNUG½√ vKŽ hd«Ë ¨V×½
ÆUNðö¹ËË UO½b« Âô¬ s …œËbF  UŽU uË »ËdNK
ÆÊe(« Æw½Už_« ¡«œ√ ™
Æ—U¼“_« oOMðË nD ™ s rNML ªw«RÝ vKŽ WFu²*« dOž …bOŠu« WÐUłù« ‰u×J« »dý WQ sJð r
U?²š√ Ë√ «dO³ Uš√ `³Bð Ê√ ™ ÆWHO_«  U½«uO(« WOÐdð ™
W?d?G?« W?U?E?½ v?K?Ž W?E?U;« ™ t?F?ÞU?I? Æ¢ÆÆÆœôË_« »d?{√Ë ¨¡U?O?ý_« r?D?Š√Ë ¨V?I?Ž v?K?Ž UÝ√— XO³« VK√ U½√¢ ∫‰U
ÆbOŠË Ë√ rO²¹ qHD …dO³ Æ»UAŽ_«Ë  UðU³M« WŽ«—“ ™
ÆXO³«Ë ª «—b<« W¹uý lË 5šb²UÐ √bЫ Ë√ ÆvKðË ¨ UM³« l lKÞ≈ ¨ô ªô¢ ∫özU r¼bŠ√
¡U?M?Ł√ ÍuK)« nðUN« ‚öž≈ ™ Âö?_«Ë  U?O?Šd??*« …b?¼UA ™
ÆfÐö*« qž ™ Æ¢pÐUBŽ√ «bN²Ð
V?K?ÞË ¨¡U?b?_« l? X?u« ¡UC ÆW¹bOuJ«
Êu??K??U??Ð W??d??G??« j?zU?Š ¡ö?Þ ™ Êu?K?F?H?¹ U? ÊQ?Ð r?N?«—œ≈ s?Ž X?−?²?½ w?³?K WBž sJË °wFU ‚d²š« p– q
Æ¡Ub_« s ¡wA«  «– ÆUNO≈ ŸUL²Ýô« Ë√ XJM« …¡«d ™
ÆtðUł—bðË dH_« ÆÁdšPÐ T³M¹ —u½ ŸUFý ‰Ë√ dE²½√ XÐË ¨oH½ w wM½√ ¨U¼bMŽ ¨XŠ√ ÆTÞUš
 UÝR*« ÈbŠ≈ Èb ŸuD²« ™ Æ…uNI« »dý ™
s WHK² Ÿ«u½√ v≈ ŸUL²Ýô« ™ U?½√¢ ¨¢W?{U?¹d?« ”—U?√ U?½√ ªr?F?½¢ ªW?{U?¹d?« r¼bŠ√ d– bMŽ ¨…Q− —uM« w½dLž
Æ UOFL'« Ë√ w?? Áe??M??²??«Ë ‰U??³??'« o??K??ð ™
ÆvIOÝu*« 5Š ¨WU(« Ác¼ s ÃËdK …bOł tKOÝË wN ªWÐö)« WFO³D« sŽ WÐU²JUÐ p×B½√
Ë√ ¨qO¦L²K ‚d w „«d²ýô« ™ ÆÊU¹œu«
…d??D??F??*« Ÿu??L??A?« «b??²?Ý« ™ Æ¢pMŽ nHð w²« ¨¡UCO³«  U—u« vKŽ pô¬Ë pOÝUŠ√ q lCð
Æhd« Ë√ ¨¡UMG« ÆWÐU²J«Ë rÝd« ™
ÆWKOL'« W×z«d«  «–  u¹e«Ë
s? j?³?¦?ð w?²?« W¹cž_« VM& ™ ¢»U¾²ö V³Ý Í√ błu¹ ô¢
‰ö?š s? W?d?G« —uJ¹œ dOOGð ™
ÆW1eF«
ÆUN³Oðdð dOOGð hA« vI³O V³Ý Í√ błu¹ ô ªw²MÐ U¹¢ ∫XUË ¨“u−Ž w≈
Ò  dE½ ¨«c¼ q jÝË
ÆpOb²«Ë ¡Ušd²Ýô« ™
ÆWdG« w …¡U{ù« q¹b³ð ™ l? d?_« pcË ÆwKUA q v½Q ªÀbײ½Ë ¨wðUI¹bË wð«—Uł —Ë“√ U½Q ªU³¾²J
ÆWMšU« ÁUO*UÐ ÂULײÝô« ™
¨q?C?H?*« tI¹b v≈ V¼cO wMЫ U√ ÆvIOÝu*« v≈ lL²ðË hdð w²MÐU ªÍœôË√
!d?D?ý V?F?K?¹ ª¡U?b?_« l? V?¹d? v?NI v≈ Ãd¹ włË“Ë Æb¹d¹ U q t ‰uI¹Ë

‫ واﳌﺘﺸﺎﺋﻢ‬،‫"اﳌﺘﻔﺎﺋﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻮر ﻳﻄﻌﻢ دﺟﺎﺟﺘﻪ ﻓﻀﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻴﺾ ذﻫﺒﺎ‬


Æ¢…býË
X?U? ¨‰U?H?Þ_« s? W?Žu?L?−? ªw½–√ v≈ WLŽU½  UÐcЖ XÐdð  UE×K« Ác¼ w
∫UNOKŽ œdUÐ qłUŽ UNKOł w dš¬Ë ¨¢wMJ×C¹ uN ªwÐ√ v≈ V¼–√ U½√¢ ∫rNM …bŠ«Ë

"‫ﺷﺨﺺ ﻗﻠﻖ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎده أن ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ‬


¢ÆWł«—b« V—√Ë ¨dðuO³LJ« vKŽ VF√ U½√ ªWK³¼ U¹ ô¢
¡«b?Ýù q?šb?L?  ¡Uł U/≈Ë ¨V× dAM«Ë bd« ·bNÐ XO WIÐU« ¡«—ü«
ÆtHOHð Ë√ Êe(«Ë »U¾²ô« VM& ‰uŠ `BM« iFÐ
∂ ‰ö²Šô« X% hB ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

W?¹U?M?F?« Y?O?Š s? —U−ý√ qC√ «Ë—U²š« bI ¨WŁ—UJ« UM×M9Ë ¨UMO œuK)« YF³ð rJ¹b¹√ s W* Ê_ ¨¡UIK«
ÆÆÆ«bŽùUÐ UNOKŽ «uLJŠË ¨«—ULŁ U¼d¦√Ë ¨UNÐ …u?š√ w?¢ ¨XK«Ë rŁ X²L Æ¢b¹bł ÂUF qEM …uI« —dC²*« vKŽ
vKŽ …œb2 U¼b& UN²U{ rž— °UN³½– U wN≈ U¹ U?M?√Ë ¨`?K?H?ð r? ÷—_«Ë ¨r?Ý«u WFЗ√ cM nDIð r
X?ðU? w?²« Â_U ¨UN½UBž√ 5Ð U¼—ULŁ sC% ÷—_« Æ¢ u9  √bÐ UN½UBž√Ë «bł WC¹d …d−A«
5?Ð r?¼¡U?IÐ≈ XŽUD²Ý«Ë ¨UNzUMÐ√ sŽ ŸUb« qO³Ý w øs¹√ øs¹√ÆÆÆ Œd√  b ¨V¹dž —uFý wMÐU²½« …Q−
ÆUNOŽ«—– ¨l?H?ðd?*« q?³?'« v?≈  d?E½ ¨WÐUłù« —UE²½« ÊËœË ¡UCIK ¡u−K«
“ËU??−?²?ð ô W?³?Š œb?N?ð W?ł—b?« Ác?N? ¨V?−?F?K? U?¹ UNF³²ðË ¨…bK³« WNł b²9 …—U½≈ …bLŽ√ t²L uKFð Íc«
ÆtK «c¼ UN «uKOJ¹ v²Š qOz«dÝ≈ s√  «d²LO²M« ”«d??Š U??N? O? K? Ž ¨b?¹b?Š s?  U??d?ÐË …d?O?G? ·d?ž …œuŽ ÷U¹— ∫rKIÐ
t³łu0 rJ×¹ wKOz«dÝ≈ Êu½U „UMN ªÍdE²½« sJ v?K?Ž r?N?½uOŽ Á«dð s q vKŽ —UM« ÊuIKD¹ Êu×K fKU /WHOB« q«d
…d²H Í—«œù« s−UÐ qOz«dÝ≈ s√ b¹bN²Ð rN²*« vKŽ ÆUNuŠ d²uKO Èb
ÊËœ ÊuJ¹Ë ¨wKOz«dÝù«  «dÐU<« “UNł ÈuÝ UNLKF¹ ô b?I? ¨5?D??K? ‰U³ł tOKŽ  œU²Ž« bNA s t U¹ W???U?)« U?N?½≈ ¨W?ŽU??« ”d?ł Ê—
ÂöK WOŽ«œ w½uJð Ê√ ô≈ p fO «cNË ¨W²³¦ WLNð b?¼U?A? s? X?u?%Ë ¨ U?M?Þu?²??L?K e«d X׳√ ¡UI³« 5Ð U Ÿ«dB« √bÐ ¨«d− nBM«Ë
¨Âö« ÊuJ¹ nO ·dF½ bF½ r UM½√ l ¨Âö« e— U¹ v≈ WU{ùUÐ ¨…—U½≈ …bLŽ√Ë Ÿ—«uý v≈ ¨WÐöš WOFO³Þ
ÆÂö ÍQÐË d?O?ž ÊU?O?Š_« V?U?ž w? Êu?J?ð ¨WdH² …dOG  U¹UMÐ ¡b³ ÷uNM« Ë√ ¨T«b« ‘«dH« U¹UMŁ w
p? ‰U? s?¢ ∫p?×?C?U?Ð  d−H½« UN½QË UNð—uBð s? q?HÞ tO rJײ¹ Íc« qL'U XðUÐ v²Š ÆW½uJ WK«u² Wd×Ð wN²MðË ¨p½–√ s »dIUÐ WdH²  «—Už X?Ë q?C?√ t?½≈ Œ√ ÆÆÆb¹bł qLŽ Âu¹
X?L?Nð« bI øWOKOz«dÝù«  «dÐULK Ub¼ bŽ√ r wM½≈ ¨w{«—_« s b¹e*« vKŽ …dDOK ‚U³Ý w ÁdNþ vKŽ ÆÊ«—Ëb« sŽ nu²¹ ô bŠ«Ë „d× t½QË ¨ «—UOK
cšQð …dO³ …—UOÐ –≈Ë ¨WÝœU« WŽU« XЗU bI
5?Ð w?Ý√— “d?ž√ Ê√ q?L?ł√ U?L ¨ÂuMK
¨¢5?O?ÐU?¼—≈¢‡? ÈËQ? w?½UBž√ 5Ð ÊQÐË ¨»U¼—ù« rŽbÐ Æt{—√ s qU VFý ÊUdŠ ÆÆÆ…ezU'«Ë
¢°Udł Ë√ «dA½ «bŽùUÐ wKŽ «uLJŠ tOKŽË ¨b?O?N?ý Ë√ dOÝ√ s wMODK ‰eM uK¹ ô ULË Ãd?š Æb?F?Ð s?Ž U?N?³?«—√ X?H?Ë ¨t?O? e?dL²ð U½UJ UN v?K?Ž ¡U?D?G?« W?¹Ë«e?Ð wI√ rŁ ¨wU²√
WËU× uN ¨v¼œ√Ë rEŽ√ rN«b¼√ s wHš U Ê≈ s?? W??³? ¹d??I? « Êu??²? ¹e??« —U??−? ý√ v??K? Ž d?_« o?³?D?M?¹ tFË ¨…œ—UÐ ¡U  UłUł“Ë Wž—U UÝUO√ qL×¹ ozU« ÆoOLŽ Âu½ w jž√Ë ¨wNłË
…d?−?ý Ê√ ·d?F?¹ l?O?L?'«Ë ¨w?MODKH« À«d²« `* qLFð dOýUM0 lDI« Ë√ ¨rC«Ë dÝ_« US ª UMÞu²*« U vKŽ WKL× WOMO UNÝ√— vKŽË ¨qHDÐ p9 …√d«
W?U?I?¦?« w? …“—U?³?« r?U?F?*« r?¼√ b?Š√ d?³?²?Fð Êu²¹e« r?−?Š d?³?√Ë XË ŸdÝQÐ W1d'« r²ð v²Š ¡UÐdNJUÐ dNý W¹UN½ t½≈ Æq³'« WOŠU½ «uNłuðË ¨ÂUFDUÐ Ëb³¹ ¨…c?U?M?« v?≈ X?N?łu?ð ¨÷u?N?M« s dH ô sJ
Æ5DK q¼_ WO³FA« ÆU¹U×CK ÆÊu²¹e« nD rÝu √bÐ bË ¨‰Ë_« s¹dAð q?K??²?ð w?¼Ë f?L?A?« W?F?ý√ V?«—√ ¨U?N?U?√ X?HË
n?O?M? s?L?Šd« b³Ž VðUJ« ‰u UM¼ w½dCײݫ s WÐUBŽ tOKŽ Xb√ U  UE×K« pKð w  dcð —U−ý√ v≈ lKDð√Ë ¨tO dJ√ U½√Ë qLF« v≈ Xłdš Y?³ð U¼bFÐ ¨pU(« ÂöE« …bŠ dJÐ √b³ð ¨UO−¹—bð
«–S? ¨w{ULK e— …d−A«¢ ∫jÝu²*« ‚dý t²¹«Ë— w w? ¨W?O?U?(« W?{UH²½ö vË_« WM« w 5MÞu²*« XHË ¨—UL¦« s ·ôüUÐ qÐ  U¾*UÐ vK³Š w¼Ë Êu²¹e« WO³¼c« UNÞuOš ‘dð rŁ ¨ÊUJ*« WË—√ ¡wC² U¼—u½
¢ÆvN²½«Ë w{U*« UNF jIÝ ¨XDIÝË XN²½« —U?−?ý_ l?D? s? ¨f?K?ÐU?½ W?M?¹b? »uMł ª…—«uŠ …bKÐ w? T?O??« V?M?F?« n?D? t?³A¹ dOG sBž w¼U³²½« ÊuOF« w ‚d³ð …c¹c WLŽU½ U¼b& ¨‰U³'« nKš s
‰u?u?« ô≈ w?{«—_« „ö?Ë 5?Ž—«e?LK —UOš ôË Æt?U?D? X?Ë ¢—U?N??²¹¢ WMÞu² s W³¹dI« Êu²¹e« »d?²«Ë vM×½« …Q− ¨ö¹uÞ tO≈  dE½ ¨tðU³Š VOðdð Æ√bÐ b «b¹bł Uu¹ Ê√ „d³ð UN½QË
d_UÐ ‰u³I« U≈ rN¹b¹√ 5Ð Íc« —UO)«Ë ¨rNO{«—√ v≈ Âu?¹ t?½u? ¨d?³?B?« ⁄—U?H?Ð X?³??« Âu¹ UN²Ë  dE²½« rU½dE²½« bI ¨·UDI« Ê«Ë√ ʬ ªbF²Ý«¢ ∫UU¼ w½–√ s  «—UO«  Ud×  «u√  √bÐ  UE( ‰öšË
ÆÆÆU≈Ë ¨l«u« X½UË ¨W1d'« ÊUJ v≈ WOHš X³¼–Ë ¨r¼bMŽ WKDF« W?E( v≈ ‚u²½ s×M ¨dL'« s dŠ√ vKŽ öU UUŽ sAð WÐUЖ  uB ªlDI² qJAÐ ¨ÕU³B« ¡Ëb¼ dJð
—UDO³« tOM¹—
t½≈ ¨dOG²¹ ô bŠ«Ë ÊuKÐ U¼«—√ XM ULz«œ ¨ÊuK« «cNÐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Intifadatona Fairouz Nastas


A Palestinian teenager
«–≈ ô≈ …bŠ«Ë WE( wM—UHð UNdð√ s ¨-UI« œuÝ_«
¨WO{U*« WKOK« w ÀbŠ U dcð√  cš√Ë Æ—«b_«  ¡Uý
w?³?K? ú?9 …d?(«Ë ¨wNłË vKŽ Ÿub«Ë X/ bI
…e / WM ≤±
Wł–U«
Õd?H?« s? W?O?U?š …U?O?Š ªU¼UOŠ√ w²« wðUOŠ V³Ð ¨w²Hý vKŽ ·Ëd(« „dײð r dU³« ÕU³B« w
X?łd?š Ë√ ¨«b?Š√ X?K?ÐU? w½√ d–√ wMJË Æ…œUF«Ë v?K?Ž …—œU? d?O?ž “u?−Ž …√d« UN½Q W²U X׳√
«c¼ w w Àb×¹ U fO√ °·dŽ√ ô ÆÆô °U ÊUJ v≈ qJÐ ö³J w½UË ¨5²I¼d ÍU²Hý X׳√ ¨Wd(«
w½QÐ rKŠ√ XM w½√  dcð ¨`O× ªÁ¬ øU³¹dž ÕU³B« ÆÆÆw?ðœU?Ž d?Ož vKŽ W²U XM ¨WO{U*« 5M« Âô¬
p?– w? Æt?²?¹U?N?½ s t²¹«bÐ ·dŽ√ ô o¹dÞ w  dÝ d?O?U?B?F« s »«dÝ√ ÆÆÆbFÐ wMOŽ —œUG¹ r ”UFM«
¨W9UI« ÂuOGUÐ ¡UL«  ú²«Ë UO½b«  œuÝ« Xu« d?O?D?ð ¨U?O½b« sŽ WKOLł U½U(√ ZM𠨡·b« UNN³½
¡U?L«  b³ ¨œuÝ_« ÊuKUÐ dLŠ_« oHA« jK²š«Ë l „—UFð√ XM bI Æw³K w …œułu UNKF WŠd UNÐ
¨i?F³Ð UNCFÐ V׫ XbD«Ë ¨s*« ·uJ ¡wý ÆÆÆwKš«œ V¹dž ”UŠ≈ ¨ÕU³B« w wÝUŠ≈
vH²šU ¨…—«eGÐ YOG« ‰e½Ë ¨bŽd«Ë ‚d³« UNMŽ —bB w?M? Ãd??¹ t?½Q? d?š¬ ¡wýË ¨Êü« bu¹ t½Q wKš«œ
¨UNðuOÐ w  U½«uO(«  Q³²š«Ë ¨Ÿ—«uA« s ”UM« ¨wý«d w WLzU½ U½√Ë UNFłd²Ý√ ÆÆÆw½œË«dð  U¹d–
’—UI« œd³UÐ XŠ√ ÆUNýUAŽ√ w —uOD« XMJÝË U¼bNŽ√ r W³¹dž …dE½ Æt³M*« v≈ ÍdBÐ XKÝ—√ UNMOŠ
»d√ v≈ q_ XCd ¨wÝ√— ‚u jU²¹ ZK¦«Ë 5?Ð ‚u?A?« s? …d?O³  UU pUM¼ X½U ¨q³ s
ÆÂUF« o¹dD« w wÝd qŽ XK− ¨tÐ wL²Š√ ÊUJ U?L?K?Ë ¨w?ð«d?E?½ X«uð ÆÆÆt³M*« »—UIŽË wMOŽ 5MŠ
Æw?³?½U?ł v≈ fK−¹ 5bI« ŸuDI dOG qHÞ ÀbŠ√  cš√ ¨WK tMOÐË wMOÐ ÊQÐ  dFý ¨d¦√ t²KQð
U?N?M?O?Š ¨tM  u½œ øUM¼ u¼ «–U* ¨Ád√ s XÐdG²Ý« U¹ Æt½u WŽËd U¹Ë °t³M*« «c¼ ‰UL' U¹ ∫WKzU wH½
v?≈ q?N?²?³?¹ ÊU ¨5MOF« iLG u¼Ë rKJ²¹ t²FLÝ …d r ªt²UÞ s d¦√ wM qL% bI ¨5J s t
l?L??¹ ô√ v?K?Ž UB¹dŠ ª ULKJUÐ fLN¹ ÊUË ¨tK« Íb?O?ÐË ø‰U?LF²Ýö t²OŠö XN²½« …d rË ød
w½bŽUÝ ÆÆÆw½bŽUÝ »— U¹ ∫‰uI¹ t²FLÝ ÆbŠ√ tðULK wM½_ ªtO≈ sŠ√Ë œuŽ√ wM½√ ô≈ øWb)« ×Uš `³√
w?M?J?Ë ¨l—√ Ê√  «d …bŽ XËUŠ bI ¨l—√ Ê√ vKŽ w wIO— uN ¨tO≈  dE½ ULK ¨Âu¹ q WKOLł `³√
∫XKI Æl—« wJ …uI« X½√ wMDŽ√ ¨Ÿud« sŽ  e−Ž q? t?O?KŽ wI√ XM ÆwzU w wIO— u¼Ë wŠU³
P
eople lie, others die, people sit results in the death of 32 people and the in-
and wonder why...Four years ago juring of 74; the bride and nine children are Áb?ŽU¹ Ê√ tK« s VKD¹ «–U* °VO−Ž ¡UŽœ s t U¹ s? p? U?¹ ÆU?O?½b?« w?Ð X?U?{ U?LK włUŽe½« »U³Ý√
the second Intifada started, and amongst the injured...Bloody clashes take ¨vMLO« tŽ«—c bU u¼Ë ø·uu« vKŽ ô Ÿud« vKŽ Æ «u?MÝ l³Ý s d¦√ wF XAŽ bI ¨qO√ o¹b
four years later, we, the two nations who place following the Friday prayers at Al- …—bI« ÈdO« tŽ«—– `M1 Ê√ tK« s VKD¹ ô «–ULK s? X?EIO²Ý« UNMOŠ ¨…d*«Ë …uK(« vKŽ wF XAŽ
live here in the Holy Land, are still suffer- Aqsa Mosque; three Palestinians are killed ÆvMLO« tÐ ÂuIð X½U U qJÐ ÂuIð Ê√Ë ¨WÐU²J« vKŽ w?ÐU?−?Ž≈ d?Ý U?Ë øtO U½√ Íc« «c¼ U ÆÆÆÆÁ¬ ªw²KHž
ing. and 31 injured, whilst on the Israeli side, øŸu?d?« v?K?Ž „bŽU¹ Ê√ tK« s VKDð «–U* ∫t²QÝ d?L?Š√ s?J¹ r√ øt½u Ÿe½ Íc« UË ø.bI« o¹bBUÐ
An Israeli mother cries for her soldier 16 soldiers are injured and two killed. Íd?'«Ë w?A?*« v?K?Ž „b?ŽU¹ Ê√ tM VKDð ô «–U*Ë  UE( vKŠ√ s wMEu¹Ë wM−Že¹ r√ øt²¹d²ý« 5Š
son who was blown up whilst on his way This is the kind of life I have been liv- X??Š√ UNMOŠ ¨œd¹ rË XJÝ qHD« sJ øWÐU²J«Ë w²« WÝ—b*« bŽu0 w½dc¹ r√ øwöŠ√ ŸË—√Ë wu½
home for the holidays. A Palestinian mother ing since 28 September 2000, the kind of t?O?M?O?Ž —u?½ 5?Ð b?²L*« oHA« 5Ð U XFD b w½QÐ ¡Íd³« ”UŠ≈ qLŠ√ U½√Ë ¨Âu¹ q UNO≈ V¼–√ XM
cries her three-month old daughter who was life I now consider ‘normal.’ I do not want tðULKJ bŠ√ lL²¹ Ê√ b¹d¹ ô t½√Ë ¨tOKŽ wJ³ð ¡ULÝË Â√ ø U?L??I« …d¦F³ U½√ «–U* °ø«c¼ U øWIMA*« ÂU√
killed in a bombing attack whilst feeding. to live like this. I do not agree with what is «c¼  UL s q−ð wð«uDš  √b³ ¨tK« l u¼Ë w?ðU?L?? d?cð bFð r WdG« W¹Ë«“ w …¬d*« pKð Ê≈
A soldier cries for his best friend who was happening around me. The problem is, as t²FLÝ UM¼Ë ¨tðuKš lD√ ö¾ UłdŠ  bF²Ð«Ë ¨qHD« X?EIO²Ý« …√d« UN½QË UNO≈  dE½ U¼bMŽ øWKOL'«
seriously injured in a shooting attack. A an individual, I can change nothing. I am a ·d?F?ð ô U?N?½≈ ¨Wł–UÝ wN »— U¹ U¼cš«Rð ô ∫‰uI¹ UN³O³Š …œuF WŠd hdð ªUN³K  Uœ vKŽ UNu½ s
Palestinian patriot swears to God that he will Palestinian and I am ready to fight, but do I w?K?√ Ê√ l?O?D?²ÝQ Ÿud« vKŽ wMðbŽUÝ «–≈ p½QÐ °ø»c?J?ð …¬d*« v²Š ø«c¼ U ∫XšdB ¨bOFÐ dHÝ s
seek revenge for the death of his brother want to kill? No! Though, as I said, I’m V?²√ Ê√ vKŽ w½bŽU² wð«uK XFLÝ «–≈Ë ¨p w²« Êe(«Ë WÐPJ«  UöŽ s¹√Ë øwNłË  UL s¹√
who was killed when the house in which he ready to fight...for the right to live, for the w?½œËU?Ž „«c?²?Ë Æ‰U?H?Þ_« wUÐ q¦ Ídł√Ë wA√Ë ¨U?½√ X??O? U¼«—√ w²« Ác¼ Ê≈ øwKE wM“öð X½U
was taking refuge was demolished. same rights that teenagers all over the world U?L?z«œ „U?M?¼ ∫w? ‰u?I?¹ t?½Q ¨tðuBÐ .bI« wI¹b XH²š« bI wN≈ U¹ ÆÆÆWÐUý UN½≈ ÆÆÆW¹UGK WKOLł UN½≈
Breaking news...A 24- year-old Pales- take for granted, to be able to study, to visit ¨U?½dÞUš sJ¹ Ê√ bÐ ô rKŠ „UM¼Ë ¨W¹«bÐ qJ W¹UN½ øÕU³B« «c¼ w w Àb×¹ «–U øwNłË s bOŽU−²«
tinian blows himself up in Jaffa Street kill- my family and friends any time I choose, to ‚u? q?_« s? «d??ł w?M?³?ð Ê√ UO½b« w U qLł√Ë ¨w?ð«Ëœ√ qQð√ Èdš√ …—UðË ¨…—Uð wH½ qQð√  cš√
ing 11 others and injuring 43, nine of whom be treated as a human being, and to live a f?L?A?« W?F?ý√ s? w?F?M?B?ð Ê√Ë ¨”QO« s …dO×Ð v??≈ w??ðd?E?½  d?O?G?ð «–U?* øw? Àb?Š «–U? ‰¡U??ð√Ë
are in a critical condition...An attack that life that is truly normal. tK« l sJ¹ s Ê_ ¨—u½ s …dOH{ UNOJO%Ë UÞuOš øUNOKŽ  b²Ž« w²« …dEM« X³¼– s¹√Ë øwzUOý√
takes place during a wedding party in Gaza ÆÁƒUŽœ »U−²¹ Ê√ bÐ ô UO½b« qLł√ U ÁU¹ ∫XKË wð«dE½ X³ ÆÆÆUNMOŠ
∑ Under the Spotlight... ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

Dr. John Woodell: Interviewed by:


Ruba Mimi & Mohammed Joulany
TYT Reporters

“Palestinian Youth are Great!”


“ You have the power to change the world like no other
generation before you. Your generation is special, and I ask
you to hold on to your vision. I want to see more heroes,
younger than I, and I believe that the greatest heroes
sometimes come from the darkest places. The world needs to
learn from you, so hurry and grow up.”

T
his was Dr. John dering why some people had so Ruba Mimi &
Woodall’s message to much power while others had no Mohammed
Joulani (TYT
the young people of power at all. At the time of the war
Reporters) in-
Palestine. Dr. Woodall is psychia- in Vietnam, he saw his country terviewing Dr.
trist from the United States. Af- become divided over the choice of Woodell, New
ter completing his he University war versus peace, and it was then York, USA
of Illinois, he received his train- that he became seriously interested
ing in psychology at the Univer- in finding ways to enable different
people from different sides to- worse, but sometimes, for the bet- the efforts of various youth-ori-
sity of California and then ac- groups to engage in a positive dia-
gether, you inevitably find that ter, such as what happened in East ented organizations, would grow
cepted a post at Harvard Univer- logue with each other and thereby
they want the same things, not least Germany and the former Soviet to be leaders with the necessary
sity, where he has been since reduce the possibility of conflict or
of which is a better life for their Union. Woodall personally be- determination and vision.
1999. His area of interest is re- further conflict.
children and to help their commu- lieves that the volatile situation in When asked if he had a mes-
covering from trauma, and to Whilst in medical school,
nity. Woodall noticed that in this the region will not continue for sage for Palestinian youth,
date, he has worked with refugees Woodall became increasingly in-
regard, women often take the lead. much longer and that it is impor- Woodall said that he thinks they
from Cambodia, Nicaragua, and terested in conflict resolution and
He also noticed that, having ena- tant to start preparing our youth would find it helpful to consider
Central America; he also spent an although he was keen to enter the
bled different groups of people to and equip them with a knowledge their problems according to a glo-
entire year running a refugee pro- field, he was reluctant to abandon
come together and talk about their of different approaches, they will bal rather than Middle Eastern or
gram for Croatian and Bosnian his medical studies in favor of an
hopes and aspirations, it is inevi- enjoy success when it comes to Palestinian perspective and en-
refugees and has worked with entirely unrelated field of study. It
tably the similarities, rather than solving the problems associated sure that they develop the skills
both the US State Department and was actually his wife who opened
the differences, that became the with any future opportunity for necessary for helping their peo-
the United Nations. the door for him. One day, Woodall
focus of any discussion. Accord- peace. Violence, he said, is a natu- ple in the future. They need, for
Woodall is the founder of a came home very late from his stud-
ing to Woodall, focusing only on ral reaction, especially when peo- example, he said, to concentrate
not-for-profit organization called ies at the hospital and, in response
the finding of political solutions is ple feel powerless, and yet, there more on education and to open
‘The Unity Project,’ the four ba- to his wife asking why he was so
a mistake because when such dis- is no doubt whatsoever that vio- channels of communication with
sic principles of which are as fol- late, explained that he had been
cussions take place without their lence creates more violence and peoples all over the world, not
lows: talking to his patients. “So why not
being any attempt to find similari- that only by stopping the circle of only in order to garner help in
* All human beings possess become a psychiatrist?” his wife
ties in the lives of those involved, violence and looking for other so- dealing with the current political
dignity and creativity. had asked. “You already spend all
people become defensive, so de- lutions will peace ever prevail. situation but also in order to ben-
* All human beings should re- your time talking to your patients!”
fensive that any form of real dia- efit by equipping themselves with
spect each other and the dignity Shortly afterwards, Woodall de-
logue becomes difficult, if not im- New Leaders the tools they will need when they
of ‘the other.’ cided to use psychiatric training as
possible. Discussing one’s hopes Woodall expressed consider- begin their professional careers.
* People express their dignity a way of investigating how differ-
and dreams with ‘the other,’ on the able optimism concerning the “Palestinian youth are great,”
in different ways, both as indi- ent groups communicate with each
other hand, opens the way for a young people in the region and said Woodall. “Never before have
viduals and as part of a culture, other.
more intimate, more human dia- their ability to find solutions in a I come across such a patient, kind,
thus the idea of unity and diver-
logue. peaceful manner. Commenting on hospitable and wise group of
sity. Finding Hope the fact that both the Palestinians youngsters. It is because of them
* We can rely on the strength
Woodall is currently in the The Conflict and Israelis have very old leader- that, eventually, the situation will
that comes from our dignity when
process of writing a book, the name Woodall has visited the region ships, he mentioned his hope that change. They can make a differ-
responding to various crises in
of which is Finding Hope. Focus- a total of seven times, with his first the youth of both sides, thanks to ence.”
our lives, and we can utilize our
ing on the need to find hope in even visit being in 1976 and his most
common dignity to bridge di-
the worst situations, the book in- recent one in December 2003 and
vides. A Valuable Lesson
cludes stories involving Bosnian has amassed considerable experi-
A substantial part of the work
Muslims, Bosnian Christians, and ence in providing training in con-
of ‘The Unity Project’ is the de- When I lived in Croatia, the Croatian people did not want me to
even Bosnian Jews, stories that flict resolution not only to Pales-
veloping of training programs in help the Bosnian Muslims so they made it very difficult for me to
describe how the people of Bosnia, tinians and Israelis, but also to oth-
schools as well as other activities be with my Bosnian friends or to do anything to help them. One
even after losing loved ones in the ers in the region. Whilst doing so,
designed for youth, the aim be- day a friend of mine invited me to Croatia to visit the children at
war, becoming prisoners them- he observed that because of their
ing to teach young people skills the Saturday School, so I went, along with my translator, to hear
selves, and in some cases being own suffering, it is often extremely
that will enable them to create what they had to say. My friend asked the children, “What is the
raped or tortured, were able to ex- difficult for people to hear about
united communities in the face of first thing a Bosnian Muslim should do when he enters Croatia?”
perience hope again. Woodall dis- and appreciate the suffering of oth-
terrible situations. In addition to to which the children replied, “The first thing for a Muslim to do
covered in Bosnia that generally ers, and that in some cases, they
New York City, Boston, and other once he is home is to forgive the people living in his house.” I
speaking, the people he came simply stop listening.
areas in the United States, the was amazed, so amazed that I asked my translator to repeat what
across in spite of having suffered Speaking about the ‘wall,’
project is currently being imple- he had said. How could the Bosnians forgive the Croatians; they
so terribly were still able to find Woodall said that he considers it a
mented in Bosnia and will hope- had stolen their homes, killed their parents, raped their sisters,
the courage to continue living their terrible statement relating to the
fully soon be implemented here made their situation unbearable! The children continued, saying
lives, giving to their children and sense of hopelessness currently
in Palestine and Israel. in a single voice, “And the second thing a Bosnian Muslim has
their local community in the proc- being experienced by both the Pal- to do is to ask the people living in his house if they need help.”
ess the hope needed in his book, estinians and Israelis. He added,
The Early Years Now I was more than amazed! Even though their teacher would
he focuses on how the world could however, that history is unpredict- have been perfectly justified in encouraging them to fight the
Woodall grew up in a very learn from their example. able and sometimes changes with Croatians, he chose instead to give them another option and a
poor family with few opportuni- Amongst other things, Woodall amazing speed, some times for the way to save their humanity. He really gave me hope.
ties and he was constantly won- discovered that when you bring
∏ ¡uC« X% ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

œULŠ bOH ∫WKÐUI


UbMK rO/WHOB« q«d
l{u« WIOIŠ qIM¹ ÊUM³ sË „—UA qC√ dB w ¢ÍËbТ
«b?L× Ê√ dOž ªÊu?J?³?¹ rNM dO¦ ÊU ¨5DK rÝ« dc½ v²ŠË w{U*« »¬ dNý nB²M cM ÊUM³ w ‫اﺟﺘﻤﻊ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ‬
q?C?√ ÊQ?Ð Èd?¹ Æ¢¡wý qLŽ vKŽ s¹—œU dOž rN½_ Æ¢tM 5Łö¦« ‫ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﺮت‬."‫"ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
s? t³²« U
5??²??Ðd?−?²?«
q³Ý Êu—UA*« gU½  «¡UIK« ‰öšË
bL× nAJ¹ YOŠ ¨WOMODKH« WOCI« rŽœ
v?≈ d?9R?*« «c?¼ v?K?Ž ÊuLzUI« ·b¼Ë
¨»dF« »U³A« 5Ð q«u²K WdH« WŠUð≈
‫ واﺧﺘﻔﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻤﻄﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن‬،‫ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ‬
tK«uð u¼ d?O?ž rN½QÐ 5—b «u½U »dF« »U³A« Ê√ d?³?Ž ¡«u?Ý ¨r?N?MOÐ ULO ‰UBðô« —«dL²Ý«Ë ‫ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ‬
»U³A« l v?K?Ž j?G?C?« s? d?¦?√ .b?I?ð vKŽ s¹—œU ·«dÞú sJ1 ‰Ëœ w W¹u½UŁ  «¡UI W−dÐ ‫ وأﺣﺲ ﺑﻌﻤﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ‬،‫ﲟﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ‬
nK² s
—U????????????D???????????_«
d?³?Ž ¨¢‰–U??²?U?Ð U?¼u?L?N?ð« w²« rNð«œUO¢
Æ UUB²Žô«Ë WOłU−²Šô«  «dO*«
¨r?E?²M dOž q«uð d³Ž Ë√ ¨UNO≈ ‰uu«
 ö?Ý«d?*«Ë W?O?H?ðU?N?«  ôUBðô« o¹dÞ sŽ
،‫ وﻋﻤﻖ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ‬،‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬
t??L?K?F?ðË ¨W?O?Ðd?F?« ÆWO½Ëd²Jù« WJ³A« vKŽ  «¡UIK«Ë W¹b¹d³« ‫وﺑـﺤـﺜـﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻟـﻄــﺮق اﻟـﺘــﻲ ﲤـﻜـﻨ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﱘ‬
‫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ‬،‫اﻟﺪﻋﻢ‬
‘U?I½Ë —«uŠ VOUÝ√
°…œUFU ÆÆƉö²Šô« ∫5?²?Ðd?−²« 5ðU¼ UBK bL× ‰uI¹
‰ö?š U?N?I?³?D?¹ Ê√ t?MJ1
 U?ÞU?A?M?«Ë qLF«  Uý—Ë
…ež ŸUD w …uš_« sJL²¹ r nÝú¢
s «uFM YOŠ ¨WÐd−²« Ác¼ UM²—UA s
X?—U?ý U?b?M?Ž wÐdF« »U³A« X³³Š√ bI¢
w?? w??{U?*« ÂU?F?« b?I?F?½« Íc?« r?O?<« w?
.‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
q??H??D??« e?d? w? ÂU?I?ð w?²?« ∫lÐU²¹Ë Æ¢…ež w dÐUF*« ‚öž≈ V³Ð dH« w?MFœ U w¼ W³;« Ác¼Ë ÆdB W¹—uNLł r? »U?ý s?Ž Y?¹b?(« œb? w? s?×?½
ÆU¹bMK rO0 w? r?N?F q«u²« WO½UJ≈ s UMdŠ bI¢ ÊU?M?³ w rO√ Íc« rO<« w W—UA*« v≈ Ãd?š ¨U?U?Ž s¹dAŽË «bŠ«Ë ÁdLŽ “ËU−²¹
V³Ð ŸuM2 sÞu« w q«u²« Ê_ ªÊUM³ Æ¢ÂUF« «c¼ `?U?B?O? ¨”b?I?« ‰U?L?ý U¹bMK rO s
…dŁR n«u  «¡«dłù«Ë eł«u(«Ë Ê«—b'«Ë  Uöžù« ‰ö?š ¨b?L?×? v?KŽ VFB« s ÊU bI ¨ÊUM³Ë dB w »dF« »U³ý s t½«uš≈
n??Ë v??K??Ž «—œU?? b??L??×? s?J?¹ r? Æ¢WOö²Šô« dB w rO√ Íc« rO<« w vË_« t²—UA ÊuFL²¹Ë rNO≈ lL²¹Ë ¨rNF ÀbײOË
w?²?« …—U?¹e?« s?Ž U?M?Łb×¹ u¼Ë Á—uFý dł ª…œuF« d³F v≈ rNNłuð ¡UMŁ√Ë W?Žu?L: «bzU ÊuJ¹ Ê√ ¨XzUH« ÂUF« ‰öš w? »U?³?A?« ·Ëd?þ r?N?F? g?U?M?¹Ë ¨tO≈
…d?³?I? v?≈ W?—U?A?*« œuu« UNÐ XU  «—U?O« ÊuOKOz«dÝ≈ œuMł nË√ ¨w³MK« W?−?N?K« ełUŠ sJ¹ rË ¨wÐdF« »U³A« s s?Ž r?N?²?K?¾Ý√ vKŽ VO−¹Ë ¨wÐdF« rUF«
Ë√ ¨se« nu²¹ „UM¼¢ ∫öOðUýË «d³ b?M?Ž U?×?¹—√ v?≈ t?I?¹dÞ w bu« qIð w²« ¨—UJ_« f½U& ÂbŽ sJË ¨bOŠu« oOF*« u¼ ÆwMODKH« »U³A« l{Ë
U? ÆU?N?O?F?½ s?J½ r U0—  «uMÝ œuF¹ X½U¢ ∫bL× ‰uI¹ Æ«œdÝ »d TłUH ełUŠ oOF r¼√ X½U ¨—u_« v≈ WHK²<« …dEM«Ë
g(« rOK ∫duB wÐdF« »U³A« X³³Š√
WIO{Ë WFÝUý WŠU pU√ Áb¼UAð ÆU?³?¹d?I?ð qOK« nB²M bFÐ WO½U¦« WŽU« s? X?MJ9 wMMJË¢ ∫‰uI¹ t½√ dOž ¨tNł«u¹

œu?M?'« ÊU? Íc?« œu?L?F?« Èd?𢠪…d?«c« w?? «u??C?? ·ô¬  U??— Íu?% ¨Ê¬ w? V?³??Ð X?u« «c¼ w dU½ Ê√ UMOKŽ ÊU q?? v??K??Ž X??³??K??G??ðË ¨d?_« v?K?Ž …d?D?O??« t??d??F??¹ Íc??« ªd??O??D?? b??L??Š√ b?L?×?

¨t?O?K?Ž 5?K?I?²?F?*« Êu?I?K?F?¹ Êu?O?K?Oz«dÝù« W¹ËUÝQ WB ÍËdðË ¨öOðUýË «d³ W×Ðc „U?M?¼ ÆU?×¹—√ WŠ«d²Ý« vKŽ s¹—œUG*« W“√ …œU??O??I?? ö?¼R? w?M?K?F?ł U?2 ¨ U?C?U?M?²?« ·d?A? ª¢ÍËb?Т …d?N?A?« r?ÝU?Ð ÁƒU?b?√

«c?¼ s? ¢5?łU?M?«¢ h?B? v?≈ l?L?²?ðË U?O?ŽË w?ÐdF« wŽu« v≈ nOCðË ¨WFOEË ¡U?C?Ž√ b?Š√ v?K?Ž «Ëb?²Ž«Ë ¨œuM'« UMHË√ ¨b?zU?I?« …—Uý vKŽ qBŠ_Ë ¨rNM WŽuL− U?¹b?M?K? r?O??0 qHD« ed w  UÞUAM«

q?I²F WB ô≈ UNNÐUA¹ ô w²« ¢dJF*«¢ ƉuI¹ UL ¢dš¬ U?M? w?²?« U¹«bN« iFÐ U½u³KÝ UL Æbu« Æ¢dB w „—UA qC√Ë ¨r?N?ðU?ýU?I?½Ë r?N?²?K?¾?Ý√ ‰ö?š s?¢ ∫‰u?I?¹

ÆW?O?K?O?z«d?Ýù« Êu?−??«Ë  ö?I²F*« »dł t?½√ r?žd? ¨W?M?ł«d³« ÃdÐ rO w U√ «ueË ¨»dF« …uš_« iF³ UN1bIð ÍuM½ WdF r¼bMŽ »dF« »U³A« ÊQÐ XŠ√
 U???L???O???<« ”R???Ð s???Ž «d???O???¦?? l??L??Ý b?? Æ¢UMF UNKL×½ UM ¢ «d²ÝuÐ¢Ë «—u
wMODKH« v≈ »U³A« …dE½ i?F?Ð s? d?¦?√ U?0—Ë ¨ —u?Bð U2 d¦√
«c?¼ q? Æo?O?C?« …b?¹b?ý s?¹“U½e« „UM¼Ë
‰ö²Šô« tHK¹ U vKŽ UOŽ«Ë «b¼Uý „Ëd² Ê√ l?u?²?¹ r? t?½√ ô≈ ¨ÊUM³ w WOMODKH« w?¼Ë ¨t?¹√— w? WLN WOC bL× “d³¹ V??F??A??« t??O??½U??F??¹ U??L??Ž ¨5??O?M?O?D??K?H?«
tMJË Ælb*« dIH«Ë ”R³« «cNÐ ‰U(« ÊuJð
 U³²J*« rNðuŽœ X9 «–≈ ÊuCF²1 «u½U »U³A« Ê√ Æ¢wMODKH«
Æ¢WŽUE s
j?)« v?KŽ Êü« dOD bL× ÊU U0— r?ž—¢ ∫‰u?I?¹ 5Š «“«e²Ž«Ë «d tÝ√— ld¹ s? v?≈ ÃU?²×½ ÊUOŠ_« iFÐ w UM¢ dH« Ê√ dOž ¨UNM «Ë¡Uł w²« WËb« oË w „d²A¹ Ê√ q³ t½≈ WŠ«dBÐ ‰uI¹Ë

U0—Ë ÆWOÐdŽ WËœ s UÐUý ÀœU×¹ wHðUN« ÂöŽQ ªdO³ …œuFUÐ rNK√ Ê√ ô≈ t½u½UF¹ U Àbײ½ UM UbMŽ WUšË ¨ U−NK« rłd²¹ b??u??« ¡U??C??Ž√ ÊËœU??M??¹ r??¼Ë r??¼ú?1 ÊU? »U?³?A?« ÊQ?Ð b?I?²?F?¹ ÊU? s?¹¡U?I?K?« s?¹c¼

s¹c¼ w UN³²« w²« tðd³š Âb²¹ ÊU wÐ√ fOzd« …—uË ¨Ÿ—«uA« ú9 5DK Æ¢wÐdF« »dG*« s …uš_« l ÆUNM «Ë¡Uł w²« WËb« vKŽ ¡UMÐ wMODKH« ÆW¹dOB*« WOÐdF« U¹UCIUÐ r²N¹ ô wÐdF«

d?_« s?J?Ë Æt?LO ‰UHÞ√ bOHO 5OI²K*« Æ¢j?zU?Š q? v?K?Ž X?½U ≠ tK« tLŠ— ≠ —ULŽ Àbײ¹ UbMŽ ULÝUÐ bL× ‰uI¹ «cJ¼ s? U?O?M?O?DK s¹dAŽ ÊUM³ w UM¢ ∫‰uI¹ …dJH« Ác¼ UðdOž 5²—UA*« 5ðU¼ Ê√ dOž

¨W¹UN½ ô U v≈ Êe²²Ý tðd«– Ê√ bR*« …—U?¹e?« Ê√ r?ž—¢ ∫l?ÐU?²?¹ r?Ł ¨ö?OK nu²¹Ë 5?Ð e?ł«u?(« d?? w? d?9R?*« W?OL¼√ sŽ 5ŁöŁË W¾ s d¦√ 5Ð s ¨WOÐdG« WHC« WIOŁË WöŽ vKŽ `³Q ¨Wł—œ 5½ULŁË W¾

l?«u? w? r?¼U?I?²?« s?¹c?« t?zUIý√ ¡ULÝ√ q? U?M??* U?M½√ ô≈ ªrO<« v≈ …dOB X½U œu?u?« ¡U?CŽ√ sJ9 YOŠ ¨»dF« »U³A« Æ¢WOÐdF« ‰Ëb« nK² s U—UA pzUIK dCŠ√ Ê√ q³¢ ∫‰uI¹ ÆrNM dO¦JUÐ

»U?³?A« rO¢Ë ¨ÊUOM« vKŽ wBF²ð Æ¢„UM¼ 5¾łö« bMŽ sÞuK ¡UL²½ô« fŠ WŽuL− s WDOK)«  ULKJ« iFÐ rKFð s w?Ðd?F?« »U?³?A?« b?M?Ž b?L?×? błË bI 5OÐdG*« 5—UA*« bŠ√ l ‰UBð« vKŽ XM

Æ¢wÐdF« wuI« U?N?½e?²?ð hB tK ÂUO)« s−Ý U√ Æ U−NK« s UM UbMŽ¢ ªWOMODKH« WOCIK «dO³ ¡UL²½« bIŽ Íc« ¢wÐdF« wuI« »U³A« rO¢ w

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Í“u r¦O¼Ë qOŽULÝ≈ WM¬
fKU /WHOB« ö«d
5DK sŽ WdA WŠu rÝ— v≈ vF½ ∫ÍœdJ« —ULŽ
ÆWMÝ ±µ≠π dLŽ s W?¹u?½U?¦?« W?K?Šd? Êu?N?M¹ s¹c« dDC¹ U2 ÆWDOÐ W¹bOKIð ¡UCI« Ë√  u*« ·bNÐ qðUI¹ ôË ¨—«dI²Ý«Ë

ÀöŁ l ÊËUF²UÐ ZU½d³« «c¼ r²¹Ë w? W?O?F?U?'« r?N?²?Ý«—œ ‰U?L≈ v≈ WUF« n¹dFð v≈ WOŽUL²łô« WM−K« ·bNðË Æ¢dšü« ·dD« vKŽ
tMŽ bK)UÐ XKGý u wMÞË
w?{«—_« w? ‰U?H?Þ_U?Ð W?O?M?F?  U?ÝR rNF{Ë rN `L¹ ô s2 W³KD« U√ ÆÊœ—_« s¹c« WUšË ¨rNMÞuÐ wMODKH« »U³A« V?−¹ …d WIOIŠ Ê√ v≈ ÍœdJ« dOA¹Ë wH½ bK)UÐ tO≈ wM²Ž“U½
v?≈ r?N?K?zU?Ý— q?I?½ r?²?O?Ý ¨W?O?M?O?D??KH« ôË ¨ «—U?ù« w? r?N?L?O?K?F?ð ‰U?L?S?Ð ÍœU?*« 5??D????K?? «Ë—Ëe?¹ r?Ë ¨Ã—U?)« w? «Ëb?Ë q?š«œ »U?³?A?« 5?Ð …u−H« w¼Ë UN—b½ Ê√

¡ôR¼ ÂuI¹Ë Æw³þ uÐ√ w ‰UHÞ_« rN½«d√ Êu?Ëd×¢ rN ¨Ã—UK dH« ÊuFOD²¹ t{—QÐ wMODKH« jÐd WËU× w ªUIÐUÝ w wMODKH« »U³AU¢ ¨UNł—UšË 5DK
UN½√ dOž ¨WIO—Ë WUHý W¹dŽUý  «—U³Ž
«bŽË UMOIKð bI¢ ∫ÍœdJ« ‰uI¹ ÆUNOKŽ œdUРƢwFU'« rOKF²« s n??K??²???? s?? »U??³?A?« n?¹d?F?ðË ¨t?M?ÞËË w W¹ËUÝQ*« ŸU{Ë_« W−O²½ Êu*Q²¹ ×U)«
w?u?ý b?L?Š√ U?N?U? ¨W?HO¼— …dHA WŠ—Uł
WFU−K WFÐU²« ªWOÐdF« …dÝ_« WLEM s ÆsÞuUÐ  UOM'« gOFUÐ Êu³žd¹ ô nÝ_« l rNMJË ÆsÞu«
qO«dŽ ÊuOMODKH« UNA¹UŽË ¨U½eŠË UuýË «dFý
ÊU?—U?F?²?¹ 5?KHÞ qJ œU½ ¡UA½SÐ ¨WOÐdF« w?? W??Žu??³??D??*« …—u?B?« Ê_ ª5?D??K? w?
dLF« …dOG ÆUNÐUOž ‰UÞ …œuŽ —UE²½« w ªULO√ «d UF«Ë
WKÝ«d*« w Ê«dL²¹Ë ¨ŸËdA*« ‰öš s ÷d??²??F??ð w?²?«  U?Ðu?F?B?« “d?Ð√ s?¢ rN½√Ë ¨ÊuL²³¹ ô „UM¼ ”UM« Ê√ rN½U¼–√
W??O??ŽU??L??²??łô« W??M??−??K??« X??×??{√ b??I?
Æ¢ULNMOÐ ULO ‰u?u?« W?O?H?O? U½—«uA W¹«bÐ w UMI¹dÞ ¨W?MšU« …uNI« ÊU−M s WHý— bFÐ ô »U?³?A?«Ë ‰U?H?Þ_« Ê√Ë Ær?N?ðu?O?Ð ¡U?M−Ý
X?O?³?« W?ÐU?¦?0 w?³?þ u?Ð√ w? W?O?M?O?DKH«
s??Ž t??¦??¹b??Š w?? Íœd?J?« œd?D?²??¹Ë 5?²?²?A?*« W?O?M?O?D??KH« WOU'« »U³ý v≈ œ«d?√ œbŽ mK³¹¢ ∫özU t¦¹bŠ ÍœdJ« lÐU²¹ ¨qLFK Wd ÊËb−¹ ôË ¨rKF²« ÊuFOD²¹
»U??³??A??«  U??²??A?? l??U??'« w??M??O?D??K?H?«
 «—Ëb?« s? b?¹b?F?« v≈ «dOA ¨l¹—UA*«  «u??D??)« v??Ë√ X?½U? b?I? «c?N?Ë Æ¢ö?√ s? d?¦?√  «—U?ù« w? WOMODKH« WOU'« Æ¢rz«œ ·uš w ÊuAOF¹Ë
s?C?²?;«Ë ¨…—U?ù« p?K?ð w? w?M?O?D??K?H?«
e?¹d?D?²?«  «—U?N? w? W?UšË ¨WO³¹—b²« UMJKÝ bË¢ ¨rNFLłË rNO≈ ‰uu« WËU× ÊUJ Æ¢»U³A« s rNHB½ ¨UH√ 5LšË W¾ ô W?¼u?A*« …—uB« Ác¼ Ê√ v≈ dOA¹Ë
b?Ð ô ÊUJ ÆrNKUAË rNuL¼Ë rNðUFKD²
v?K?Ž ÿU?H?×?K? ·b?N?ð w?²?«¢ ¨w?M?O?DKH« W??¹U??Žb??« U??N?M? ¨‚d?Þ …b?Ž p?– q?O?³?Ý w? r?¼U?M³²ðË rNÐ r²Nð WM' fOÝQð s bÐ ô WÝ«— U/≈Ë ¨d−N*« w UMÐU³ý vKŽ dB²Ið
f?O?z— œu?łË W?d “UN²½« s «—ôUOÐ rKI
‰UOł_ e¹dD²« rOKFðË ¨wMODKH« À«d²« r??O??E??M??ðË ¨d?ýU?³?*« ‰U?B?ðô« Ë√ W?O?N?H?A?« cM WOŽUL²łô« WM−K« XÝQ² ¨rNFL&Ë s?¹c?«¢ ¨r?U?F?« ‰Ëœ w? s?¹d?O¦J« ‰uIŽ w
fKÐU½ t²M¹b —«“ Íc« ÍœdJ« —ULŽ ªWM−K«
Æ¢q³I²*« Æ¢UIŠô 5—UA*UÐ ‰UBðô«Ë ¨ U½UłdN …—UH« vM³ w UN «dI  cð«Ë ¨5UŽ ôË ¨Íd−(« dBF« w gOF½ UM½√ ÊËbI²F¹
ÆWM−K« Ác¼ vKŽ ·dF²K WKOK dNý√ q³
÷—UF*« s b¹bF« WM−K« XU√ UL …eO2 WOöŽ≈ WODG²Ð WM−K« XU UL W?zU/ULŁ UNzUCŽ√ œbŽ mK³¹Ë ¨WOMODKH« Æ¢W¹dBF« …UO(«  U³KD² s U¾Oý pK/

 U½UłdN*«Ë ¨WOUI¦«  «ËbM«Ë WDA½_«Ë w?²?« W?O?ÐU?³?A?« Z?«d?³?«Ë W?D?A?½_« W?UJ Æ«uCŽ 5LšË Íc?« Q?D?)« v?≈ dOA¹ ÍœdJ« Ê√ UL W¼uA …—u
ÊUłdN U¼“dÐ√ s ÊU w²«Ë W¹dO¼UL'«  dËË ¨WHK²<« ÂöŽù« qzUÝË d³Ž UNLEMð …—u qI½ u¼Ë ¨5OMODKH« s dO¦ tÐ lI¹
rNKUA —U?L?Ž U?M?K?³?I?²?Ý« ¨5?L?ÝUO« ‚bM w
U?F?¢ ªw?M?O?D??K?H?« d?O?Ý_« l? sUC²« `² s uCŽ q sJ1 ¨X½d²½ù« vKŽ UFu …—u rÝ— w tUOÐ Õd¹ lL²*« qF&¢
w?? W??O??ŽU??L?²?łô« W?M?−?K?« f?O?z— ªÍœd?J?«
Æ¢W¹d×K s?J?L²½ WKÝ«d*« ‰öš sË¢ ¨w½Ëd²J≈ b¹dÐ u?Ð√ w? w?M?O?D??K?H« »U³A« w½UF¹Ë ÷—UF s «dO¦ Ê√ p– sË ¢¨WMOF WOM¼–
U?N?«b?¼√ vKŽ UMdŽË ¨WOMODKH« …—UH«
U?M?ö?Ž≈ q?zU?ÝË XdDð Ê√ —œUM« s Æ¢œbł ¡UCŽ√ »U²« s ¨nzUþu« œU−¹≈Ë ¨WOM'« WKJA s w³þ ¨Ã—U)« w ÂUIð w²« WOMODKH«  U−²M*«
WM−K« ¡UA½≈ s wOzd« ·bN« Ê≈¢ ∫özU
¨d?−?N?*« w? W?K?ŽU?H?«  U?ÝR*« qLŽ v≈ r??O?K?F?²?«¢ Ê≈ Y?O?Š ¨r?O?K?F?²?U?Ð ‚U?×?²?ô«Ë ¨W?O?M?O?D??K?H?« W?O?Ł«d?²?« ¡U?¹“_« ÷d?Ž r²¹
WŽuM² WDA½√ ¨5DKH qOL'«Ë ‚dA*« V½U'« “«dÐ≈ u¼
 u??¢ s?? Èd?š√ …—œU?³? Êu?J?ð U?N?K?F?Ë ¡UMÐ√Ë ¨ «—Uù« ¡UMÐ√ vKŽ dB²I¹ wuJ(« W?L?zU? s?L?{ ¨W¹—uKJKH« W¹ËbO« ‰UGý_«Ë
qUJ²*« w½b*« lL²:«Ë VFA« …—u qI½Ë
·d?F?²?« v≈ …uŽœË ¨¢wMODKH« »U³A« ŸËd??A?? v??K?Ž W?M?−?K?« q?L?F?ð U?O?U?ŠË ∫‰u?I?¹Ë ¨¢W?O?u?J?(« d?z«Ëb?« w? 5Hþu*« U?N?F?{Ë V?łu²¹ Íc« Xu« w ¨ U−²M*«
¨n?I?¦?*«Ë r?K?F²*« UC¹√Ë ¨Z²M*«Ë —uD²*«Ë
¨sÞu« ×Uš WOMODKH«  UÝR*« vKŽ W?UÝ— qÝ—√¢ Ê«uMŽ qL×¹ Íc«Ë ¨WKÝ«d*« V?U?D?« n?K?J?¹ qB qJ wFU'« jI«¢ v?≈ œ«Ëd?U?Ð l?b?¹ U2 ªÀ«d²« ÕUMł sL{
ÂöÝË sQÐ gOF« qł√ s tUC½ “«dÐ≈Ë≈
ÆUNð«“U$≈Ë UNULŽ√ r¼√Ë ‰U?H?Þ_« ·b?N?²?¹Ë ¢¨5DK w qHÞ v≈ ¨¢—ôËœ ·ô¬ WF³ÝË W²Ý 5Ð U wMODKH« …U?OŠ gOF¹ ‰«“ ô VFA« «c¼ ÊQÐ œUI²Žô«
π rUF«Ë s×½ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

○○○○○○○○○○○○○○○
The UN and Pigs... By: Saleem Al-Habash
TYT Reporter

there be in taking my complaints


United Nations” I said to shot. That does not mean, however, sage of males and are separated can only describe as a cement ‘of-
the blonde 22-year-old that it is not a perfect example of with a red plastic block, while the fice,’ which is manned by more to someone whose job it was to
soldier who had pointed the daily humiliation to which Pal- third, which is set apart with a ce- Israeli soldiers. Interestingly, one interfere in the daily lives of Pal-
to the UN symbol on the bag I had estinians are subjected. ment construction, is for the pas- can only tell that they’re Israeli by estinians by combing a number of
placed on the wooden table.” I The checkpoint, which cuts the sage of females. their uniforms; were they not in humiliating measures and calling
don’t work with the UN,” I ex- journey from Ramallah to Jerusa- Being a male, I am by now very uniform, the diverse features of it security?
plained, “but I do believe in its lem into two, is located close to the familiar with the two lanes on the these young men and women, The fact is, even if the
principles and in human rights.” Qalandia refugee camp. It has de- right. Sometimes people just stand some of whom are fair-skinned, Qalandia checkpoint and others
“I too believe in human rights,” veloped from just a simple road- there in silence, waiting for their some of whom are dark-skinned, like it were to suddenly disappear,
the soldier responded. block manned by a couple of Is- turn to pass. At other times, how- some of whom have blonde hair, it would be of no benefit to the
Most of the time, I unplug my raeli soldiers who would now and ever, due, no doubt, in part to in- some of whom have black hair, Palestinians in Gaza who died as
feelings and reactions when I pass then get down from their military credible frustration, they tend to some of whom look Arab, some of a result of being attacked with Is-
through the Qalandia checkpoint, jeep to check the IDs of drivers, pile up in front of the gray metal whom look Russian, Polish, or Af- raeli shells, or to those who con-
which I do on a daily basis. This passengers, and pedestrians into a prison-like turnstiles doors, some- rican, it would be hard to place tinue to live in fear of further at-
time, however, I could not. Look- formal ‘official’ checkpoint. Con- times fighting to get through. It is them. tacks, just as it would be of no
ing into the soldier’s eyes, which sequently, one finds today a bizarre up to a soldier standing tens of On this particular day, there benefit to the owners of the 200
were partly hidden by his regula- architectural mix of stone and light meters away to press, or not press was a female soldier with wisps of or so homes in the Jenin refugee
tion helmet, I told him, “Well, I gray metal covered in dirt and dust as the case may be, one of two but- blond curly hair sticking out from camp that were destroyed by Is-
find that rather strange, your say- and little evidence of the potholed tons - one red, one green - thereby under her helmet waiting for me, raeli bulldozers. Even if we were
ing you believe in human rights.” asphalt road linking Jerusalem with allowing a single person to pass surrounded by a group of dark- able to get rid of checkpoints in
The soldier was obviously an- the West Bank. through. Oftentimes, people get skinned male soldiers. She asked their entirety, it would still not be
noyed. “You cannot believe in hu- West Bankers are forbidden to ‘trapped’ inside the turnstile door for my hawiyah (ID card) as she ‘enough’ because the main issue
man rights,” I continued, “yet still pass through the checkpoint with and are forced to stand there, push- tapped her fingers on the red and here is the need to end the occu-
be prepared to do what you’re do- their cars. The same restriction ing its metal bars, as they wait to green buttons. As I gave her my pation and the constant Israeli
ing.” “But this is the law,” said does not apply to Jerusalemite find out if the order to allow them green ID, which reveals, automati- military interference in the daily
the soldier indignantly. I shook (blue ID) Palestinians, and yet to pass has been given by the but- cally, the fact that I come from the lives of the Palestinian people.
my head then told him with as many do not even bother to attempt ton-pressing soldier. West Bank, I glanced at the but- As I reached the other side of
much self-restraint as I could to pass because of the constant traf- Once through the door, one tons and said, “You know, it’s not the checkpoint, instead of cursing
muster, “Well, there shouldn’t be fic jams, especially during the rush comes face to face with a hi tech right.” Without waiting for her in- as many others were doing, I
a law that allows you to treat Pal- hours. metal detector machine of the type evitable response, I continued, say- chose to focus my attention on the
estinians like pigs.” At that point, From a distance, the checkpoint that one finds at border crossings, ing, “You’re treating us like pigs.” words of a song by Bob Dylan:
the soldier attempted to try and does not give any indication of the the airport, and buildings with a “Pigs?” she asked, looking all sur-
How many times must a man look
convince me that he had nothing intricate, three-stage procedure high level of security. I personally prised. “Yes, pigs,” I answered. “If
up
to do with the decisions that were awaiting those who arrive there. believe that the machine is pro- you have any complaints, then go
Before he can see the sky?
made concerning the checkpoint, First, one must get out of the vehi- grammed to ring, at least once, talk to the ****,” said the soldier, Yes, ‘n’ how many ears must one
although he could see, by the look cle in which one is traveling and when a Palestinian passes through using a word that I did not under- man have
on my face, that his protest was walk along a small road, dipped in it, though of course, I have no way stand. Only later was I to discover Before he can hear people cry?
falling on deaf ears. white sand. As you approach the of proving this. that she had been referring to the Yes, ‘n’ how many deaths will it
The Qalandia checkpoint is checkpoint, you can see the cement The final stage includes two high-ranking soldier who deter- take till he knows
considered one of the ‘better’ blocks that define its ‘borders.’ You sub-stages; first, one passes though mines how matters should be con- That too many people have died?
West Bank checkpoints inasmuch will then be confronted with three another door, which is controlled ducted at the checkpoint, not, of The answer, my friend, is blowin’
as only from time to time do peo- different lanes: the two on the right by the same button-pressing sol- course, that I had any intention of in the wind.
ple get beaten up, arrested, or are generally set aside for the pas- dier, and then one arrives at what I speaking to him; What point would The answer is blowin’ in the wind.

œULŠ bOH ∫rKIÐ


UbMK rO/ WHOB« q«d !‫ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ‬:‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳉﺪار‬
¢…b?×?²?*« 3_«¢ √b?³?²?Ý U?0— w²«Ë ¨Èdš_« q?þ w? U?√ ¨W?¹d?«  UUHðô« bIŽË W¹d« c??M?  ¨n??u?²?« ·d?F?ð ô w?²?«Ë ¨…d?L?²??*«¢ U?? N? ²? I? I? Š w??²? « W??−? O? ²? M? « w??¼ U??
 «—«dI ·ud« vKŽ ‰U:« WŠUðù ªUN«bŽSÐ q? `?³?√ bI WOU(« ÂöŽù« qzUÝË —uDð w?²?«Ë ¨w{U*« ÊdI«  UOMOF³ÝË  UOMO²Ý W?¦?F?³?U?Ð W?K?¦2 ªWOMODKH« WOÝUuKÐb«
ÆÈdš√ …b¹bł Æ¢UuAJ ¡wý W?¾?O?N?« ‚«d?²?šU?Ð X?łu?ðË ¨ UŠU$ XIIŠ …—«“Ë »UD√Ë ¨…bײ*« 3_« w WOMODKH«
W?Že?½ t?¹b? X?½U? U?0— ≠ ¡U?I?K?« n?¹d?Ž d?O?B?I?ðË ¨Âö?Žù«Ë W?O?ÝU?uKÐb« 5ÐË  UdŽ dÝU¹ qŠ«d« fOzd« vI√ 5Š WO2_« WËUI0 oKF²¹ ULO WOMODKH« WOł—U)«
U?b?M?Ž ¢t?²Ðd{ »d{¢ ≠ WOÐU²½ô« W¹UŽb« w?  U?O?×?C?²?« s? b?¹e .bIð w VFA« U??J? ¹d??√ ÷«d??²?Ž« r?ž— n?O?M?ł w? t?ÐU?D?š ø—«b'«
n?F?{ s? UM²OÝUuKÐœ »U√ U v≈ —Uý√ …d?{U?(« WKI«  e¼ ¨qUH« —«b'« bŽ«u Æ¢qOz«dÝ≈ ¡Ub√Ë ∫…d?O?³?J« WLH*« ·Ëd(UÐË ¨»«u'«
UM½√ u¼¢ ¨ UOMO½UL¦«Ë  UOMOF³« …u bFÐ  U?d?Š Ë√ ¨U{«d²Ž« Ë√ ¨U½Uײݫ ª”√d« W?O?M?O?D??K?H?« W?OÝUuKÐb« ZzU²½ sË °ÍU¼ô WLJ× —«d
w?U²UÐË ¨WOMODKH« d¹dײ« WLEM UMdð ÆrNH« ÂbŽ sŽ rMð 5?M?U?C?²*« s …dOHG« ŸuL'« pKð¢ UC¹√ W?d?(« U?N?²?I?IŠ w²« W−O²M« w¼ U
ô W?O?ÝU?uKÐb«  «—UB²½ô« v≈ …œuF« ÊS qž¢ WËU× ÂU√ —uC(« rI½« «cJ¼ v?≈ «Ëd?C?Š s?¹c?« V?½U?ł_« dOžË V½Uł_« —«b?'« b?{ ‰U?C?M?« ÷—√ v?K?Ž W?O?³?FA«
W?ÝU?O??« œuFð 5Š ô≈ U¹u ÊuJ¹ Ê√ sJ1 W?O?{—_«¢  U?OUFH« ‰uIF ¢WOLÝd« ⁄Ub« v?≈ «b?ŽU?ÝË ¨n?² v≈ UH² «uHIO 5DK v?≈ W?łU?×?Ð U?M? Íc«Ë qUH« ÍdBMF«
d?? ¹d?? ×? ?²? ?« W?? L? ?E? ?M? ? b??¹ v??≈ W??O? ł—U??)« WOK²« błË «bŠ«Ë UBý «bŽ U Æ¢W¹œUO(«  «d?? O? ?? *« l?? °Âb?? v??K? Ž U??b??Ë ¨b??ŽU??Ý X³¦½ wJ ÍU¼ô WLJ× s Í—UA²Ý« —«d
W?O?ÝU?u?K?Ðb?« X?ËU?Š Ê√ bFÐ ¨¢WOMODKH« Æd¹uBð WPÐ Y³F« ‰öš s t ÊË—dC²*« UNLE½ w²« WOLK«  «d¼UE*«Ë °°øòw½u½U dOžå —«bł t½√ rUFK
ÆUNK² W¦¹b(« W?Ëc³*« œuN'« q s UMb¼ UIŠ «c¼√ Æ¢—«b'« s w? t?zU?M?Ð ‰U?L?²?«Ë ¨¡«b?N?A« s œbŽ
—«b'« WOC Ê≈ ªW¹UNM« w Z²M²MË q?¹e?¼ ≠ t?²?OL¼√ vKŽ ≠ —«d ø—«b'« WËUI* ¨WOł—U)« …—«“Ë w WO½U¦« ”√d« √bÐ rŁ o?ÞU?M? w? t?²?U?S?Ð ¡b³«Ë ¨sU_« VKž√
W«bFUÐ  √bÐ ¨…dOG XN²½«Ë WLOEŽ  √bÐ t?½√ w? t?«e?¼Ë ¨W?O?Ëb?« ‰b?F?« W?L?J× s WO½U¦« …dO³J« ”√d« v≈ ÂUNðô« tOłuð w °…b¹bł
XN²½«Ë ¨W¦¹bŠ WOMODK W¹—uŁ WöD½« qJ t?H½ —uC(« iFÐ VB½ Ê≈Ë ¨Í—UA²Ý« q??L? F? U?¢ ªÂö?Žù« …—«“Ë w?Ë W?B?M?*« v?K?Ž ÆW−O²M« w¼ pKðË ¨WœUF*« w¼ Ác¼
w²«Ë ¨WOCI« Ác¼ ‰uŠ ¡«—ü« œbF²Ð ≠ U0— ≠ Êu?½U?I?« WO{—√ vKŽ bM²*« —«dI« Ê≈ ‰UË l?{u?« …—u? q?I?M?¹ Íc?« u¼ wÝUuKÐb« w?½U?Ł U?NNłË w²«  «œUI²½ô« “dÐ√ s
Wbš w UNO WOK;« WÝUO« X½U ≠ U0— ≠ lLł√ «–U* Ê–≈ øpc u¼√ °UO½u½U ÂeK wËb« Ê–≈Ë Æ¢Ã—U)« w 5ËR*« v≈ wMODKH« W?? O? ?ł—U?? )« …—«“Ë w??  W?? O? B? ? ý d??³? √
w ≠ dEM« ·d w¼Ë ¨WOł—U)« WÝUO« W?¾?O?¼ d?³?√ W½«œ≈ vKŽ ¢wJ¹d_« ”dG½uJ«¢ v≈ l{u« «c¼ …—u qIM¹ Ê√ ÂöŽù« WLN …—«“Ë w WOBý d³√ w½UŁË ¨WOMODKH«
¨—«b?'« W?O?C? sŽ ≠ q_« vKŽ WKŠd*« Ác¼ WN'« „dײð r «–U*Ë øWOËœ WObŽË WOzUC v?K?Ž ”˃d?« d?I?½Ë Æ×U?)« w? 5?M?Þ«u*« —«bł WËUI w WËc³*« œuN'« v≈ ¨ÂöŽù«
¨W?O?K?š«œ  «œË«e? WOC v≈ ‰uײð Ê√ q³ Ë√ W?Ou²«¢‡Ð qLFK …—UA²Ýô« X³KÞ w²« w?²?« …Ëb?M?« w? `?O?×A« —uC(« lU o??O? ? M? ²? « Âb??Ž u??¼ ¨Íd?B?M?F?« q?B?H?«
r¼√¢ U¹UCIÐ rUF« tO qGAM¹ Íc« Xu« w Êu??L?šË l?C?Ð U?N?ðœb?Š w?²« ¢ UOu²« ¨¢Â«d« w ÆÆÆ5OÝbI*« 5HI¦*« Èb²M¢ UNU√ vKŽ dOBI« wLÝu*« ‰UCM«¢ 5Ð jЫd²«Ë
«d« WIDM ¨ÍdBMF« qBH« —«b ¢°rJ²OC W«bŽ s Íc?« ¨Í—U?A?²?Ýô« Í√d?« ‚«—Ë√ w?¼ W×H 5?Š ¨r?N?²*« ·dD« WKš«b s U×{«Ë ÊU U?N?OKŽ ÂUI¹ w²« l«u*« wË ¨l«u« ÷—√
g(« rOK ∫duB
¢WOËb« WOŽdA«¢  «—«d —«uł v≈ l{uOÝ¢ vKŽ bL²Fð X½U U1b WOÝUuKÐb« Ê≈¢ ‰U W?? O? ?ÝU?? u??K? Ðb??« œu??N? '« 5??ÐË ¨¢—«b??'«
±∞ WOöŽ≈ ÊËRý ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

œuL× fOË qOŽULÝ≈ WM¬


fKU / WHOB« UK«d
°ø WŽöš Â√ …√dł
qOK% bMŽ UM½U¼–√ vKŽ œœd²¹ Íc« ‰«R« u¼ «c¼ °ølOKš Â√ ¡Ídł tAOF½ Íc« dBF« q¼
W? OUMË …bOFÐ b¹bł Ÿu½ s WUIŁ ÂöŽù« ÷dH¹ q¼ Æ«c¼ U½dBŽ w wÐdF« ÂöŽù« l«Ë
t? OKŽ WÐUłù« VFBð dš¬ ‰«RÝ ø…dOGB« WýUA« —uNLł  U³ž— w³K¹ Â√ øWOÐdF« UM²UI¦
qLA¹ Íc« VOK u¹bOH« 5ÐË ¨»U³A«  UUL²¼« ‚bGð w²« WOK²« Z«dÐ 5Ð °¡«—ü« tO s¹U³²ðË
5? B² ¡«—¬ WŠU*« Ác¼ w ÷dF²½ WOŠUÐù«  «¡U×¹ù«Ë ÍdF²« w …œUŠ »UD√ vKŽ
»U? ³? A« d9R¢ w UN{dŽ - ¨ÂöŽùUÐ wMODKH« »U³A« dŁQð ÁU& 5DK w ÂöŽùUÐ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Æw{U*« ‰uK¹√ s s¹dAF«Ë w½U¦« ¡UFЗ_« Âu¹ ¨ÂdJuDÐ Í—uCš WOK w ¢wMODKH«
wMODKH« »U³A« q¼
qŽU dOž pKN² jI ƉuI¹ UL ¢tuL¼Ë °‚U³« vÒLŠ
øÂöŽù« qzUÝË t−²Mð U* …œU?Ž d?O?O?G?²?« «c?¼ ÊQÐ WLKł `{u¹Ë –U²Ý_« ªdON{ uÐ√ b¹d —u²b« ‰uI¹
°tH½ ÕdD¹ ‰«RÝ s¹c«¢ »U³AUÐ √b³¹ ¨UO−¹—bðË U¾ODÐ ÊuJ¹ X׳√ bI¢ ∫WOMÞu« ÕU−M« WFUł w
ªWŽU−A«Ë …√d'« s …dO³ Wł—bÐ ÊuF²L²¹ Ác¼Ë ¨ÂöŽù« qzUÝË s …bL² UM²UIŁ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 «œUŽ tLJ% wdý lL²− w gOF½ UM½_ UNOKŽ bL²F½ UM׳√ bI¢ ∫lÐU²¹Ë ¢WKJA
v≈ UNLOD% ÃU²×¹Ë ¨WMOF WUIŁË bOUIðË Æ¢UMðUOŠ ÊËRý rOEMð w
Y³Kð UË Æ¢dOEM« w²FDIM WŽU−ýË …√dł vFð WOöŽ≈ WKOÝË q Ê√ nAJ¹Ë
Æ»U³A« lOLł rFð Ê√ d¼UE*« Ác¼ ¨‚d?D« nK²0 U¼—uNLł »UDI²Ý« v≈
k?I?O?²??¹ rNM «dO¦ ÊQÐ Èd¹ t½√ dOž ª¢‚U³« vÒLŠ¢ rÝUÐ UËdF `³√ ULO
Wł—b ¨tHMÐ tKFH¹ U »dG²¹Ë ¨…b bFÐ Æ»U³A« W×¹dý »UDI²Ýô
ÆfHM« s W¹d« v≈ qBð b 5?³?«d?*« Ê√ v?≈ d?O?N?{ u?Ð√ dOA¹Ë
∫dON{ uÐ√ ‰uI¹ W¾O« —UŁü« Ác¼ sŽË ¨ «cUÐ wMODKH« »U³A« W³½ Ê√ «Ëb√
v?K?Ž W?O?K??²?« v?≈ W?œUN« Z«d³« XKLŽ¢ q?zU?Ýu?« d?³?Ž X?¹u?B?²?U?Ð «u?U? s?¹c«
¨W?¹d?O?B?*« r?¼U?¹U?C? s?Ž »U?³?A?« ‰U?Gý≈ d?Ðu?Ý q?¦? W?O?N?O?d?ð Z?«dÐ w WHK²<«
v≈ Èœ√ U2 ÆW¹b'« sŽ r¼œUFÐ≈Ë rNFOO9Ë Æ«bł WOUŽ w1œU√ —U²ÝË —U²Ý
Ê_ ªWCN½ ÍQÐ ÕUL« ÂbŽË dJH« V¹dð b?L?× bO« p– w Í√d« t—UA¹Ë
Ê√ U?L? Æ¢Z?{U?½ d?J? v?≈ ÃU?²?% W?C?N?M« ŸËd?A? w? ‰U?L?A« WIDM oM ªWLKł
 U?¹u?Ë√ d?O?O?G?ð vKŽ XKLŽ ÂöŽù« qzUÝË b?R?¹ Íc?« ¨WOł—U)« …—«“u lÐUð wH½
Æ»U³A« W?¾? d?¦?√ w?¼ 5?I?¼«d?*« »U?³?A?« W?¾ Ê√
jD)«Ë ¨ UOzUCH« Z«dÐ w WbN²
U¼bŠË XO u?Ð√ n?OC¹Ë ÆW¦¹b(« ÂöŽù« qzUÝË w

td% VOUÝQÐ »U³A« »UDI²Ý« vKŽ UNMOÐ r? Âö?Žù« q?zU?ÝË Ê√ dON{ uÐ√ Èd¹Ë  U??O??zU?C?H?« X?ðU?Ð b?I?¢ ∫«b?R? d?O?N?{
¨‰Ëb?« Èu?²? vKŽ WÝUOÝ l{Ë s bÐ ¨»U?³A« vKŽ dŁR d³√ ÂöŽù« `³√
v≈ tÐ œuFðË ¨…—UC(«Ë WO½b*« o¹dÞ sŽ ‰u?I?¹Ë ¨T?O?« dOŁQ²« «c¼ w U¼bŠË sJð «c¼ s «¡eł WUIM« nð«uN«Ë  UŽ«–ù«Ë
…dE½Ë ¨l¹dA²« —œUB s l³Mð 5½«uË ¡«u?Ý ¨t?OKŽ 5LzUI« s b¹bF« ÈœU9 bË
W?O?³?K?ð t?L?¼ È—U?B ¨Íe¹dG« ÊU½ù« p– ÊU? b?I?¢ ∫l?ÐU?²¹Ë ÆU¼bŽUð Íb¹√ „UM¼ Ê≈ Ê≈ ‰uI« v≈ ¡ULKF« lœ U2 ¨·«bN²Ýô«
w? r?N?*« Ê_ ªÁb?O?U?I?ðË tð«œUŽË lL²:« v?²?Š Ë√ ¨X?½d²½ù« Ë√ ¨ UOzUCH« rUŽ w
Íc« —dC« Èb sŽ dEM« iGÐ ¨ U³žd« ¨dOG²« «c¼ w rN —Ëœ WOÐdF«  UuJ×K vKŽ ÊU½ù« …—b “ËU& qU(« —uD²«
W?C?N?M?« q?Oł …œUŽ≈ ‰ËU×½ Ê√ u¼ ¨d_« V??O??U?Ý√ ‰U?L?F?²?Ý« w? ¨W?O?K?;«  U?Ž«–ù«
ô ¨d?_« «c¼ vKŽ VKG²½ wJË ÆtÐ o×K¹ b ¨5MKF*« ª‰«u_« ”˃— »U×√ VF pcË Æ¢ÊuLC*« YOŠ s t²³«u
Æ»«uB« …œUł v≈ WUM*« wcð Ê√ UN½Qý s w²« ‰öG²Ýô«
wUI¦« ËeG«Ë W*uF«Ë »dG« v≈ WU{ùUÐ
Æ¢—Ëb«  «– wöŽù«Ë »U³A«  U³ž— ‰öG²Ý«

‫ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛـﻴـﺮ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـﻼم اﳌـﺮﺋـﻴـﺔ‬.‫ﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬:‫ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺄﺛﻴﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ا‬ W?¹d?Ý_« W?¾?A?M?²?K? ÊQÐ ÈdO WLKł U√
l ÊuKUF²¹ ô q¼_« s dO¦J¢ ¨«dO³ «—Ëœ
s? W?Žu?L?−? Âö?Žù« q?zU?ÝË l?³²ðË
¨U?N?²?F?ÐU?²? v?≈ »U?³A« »c' VOUÝ_«

:‫ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬،‫واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﻘﺮوءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ôU− rN½u×M1 ôË ¨WLOKÝ WI¹dDÐ rNzUMÐ√
w? W?U)« rNz«—¬Ë r¼dŽUA sŽ dO³F²K
W?ÐU?−?²?Ýô«¢ qzUÝu« Ác¼ Âd¼ WL vKŽË
ÂuKF*« s –≈ Æ¢»U³A« s¹b¼UA*«  U³žd

Æo?zU?I?(« s?Ž W?OË√ …—uBÐ ÁœËeð ÂöŽù« qzUÝË Ê√ Èd¹ ÆUUŽ ±∑ ¨”b?I?« WM¹b s U?M?Š bLŠ√ ÊËQ−K¹ »U³A« Èdð pcË Æ¢WI¼«d*« WKŠd  U?³?žd?« Ê√Ë ¨ U?łU?(« dOž  U³žd« Ê√

lLÝ√ Ë√ …b¹d'« √d√ UbMF ¨UNdŽ√ w²«  UuKF*« q Ÿ«b¹≈ tO r²¹ —UÞS ÂöŽù« qzUÝË qLFð¢ ∫‰uI¹Ë ¨ÂöŽù« qzUÝË d³Ž rN²³ sŽ fOHM²« v≈ 5?Š w? ¨U?N?L?E?F oO³Dð sJ1 ô …dO¦

q?LFð Ê√ sJL*« s¢ ∫·U{√Ë Æ¢Ÿu{u Í√ sŽ WOzb³ …—u Êu?√ Ê√ wMMJ1 ¨“UHK²« WýUý vKŽ —U³š_« W???O???ÝU???O??????« ◊u???G??C??« s??Ž œU??F??²??Ðô«Ë Æ UłUO²Šô« WO³Kð sJ1
Ò
Æ¢…dO¦ —u√ w w¹√— dOOGð vKŽ ÂöŽù« qzUÝË œdL²« WËU×Ë ¨WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«Ë WÝUO« Ê√ v≈ dOA¹ dON{ uÐ√ sJ
W?OŠUÐùUÐ WKU(« Z«d³« WFÐU² ‰öš s WQ ‰öG²Ý« w¼ ÂöŽù« qzUÝu WOU(«
Âu?K?F?« ”—œ√ U?½√¢ ∫‰u?I?¹ –≈ ¨d?š¬ Í√— tK ¨U×¹—√ s UUŽ ≤¥ d?L?F« s mU³« ¨…b?«u?š w«— U√ ¢°»užd ŸuM2 qJ¢ ¨nMF«Ë W?O?C? d?³?²?F?ð w?²?«Ë¢ ¨WOM'« …e¹dG«
—u_« qKŠ√Ë ¨l«uUÐ tDЗ ‰ËUŠ√ ¨ÂöŽù« tuI¹ U0 dŁQð√ Ê√ q³ wM½S wU²UÐË ¨WFU'« w WOÝUO« ÊËd??ŁR??¹ ¡U??b?_«Ë l?L?²?:« Ê√ U?L? e?d?ð¢ Y?O?Š ¨¢»U?³?A?K? W?³MUÐ WÝUŠ
fO t½√ vMF0 ¨•µ∞ W³MÐ —bI¹ ÂöŽùUÐ ÁdŁQð Ê√ Èd¹Ë Æ¢ÂöŽù« qzUÝË dE½ WNłË s ô ¨ÍdE½ WNłË s Ÿœ— w? ¡«u?Ý ¨W?L?Kł Í√— VŠ ¨»U³AUÐ —uNE«Ë …—UŁù«Ë …√d*« vKŽ ÂöŽù« qzUÝË
ÆÁdE½ WNłË dOOGð ÂöŽù« WKOÝË ÊUJSÐ Ác?¼ vKŽ ‰U³ù« vKŽ rNFO−Að Ë√ »U³A« ‰U?³?≈ v?≈ ÍœR?¹ Íc?«Ë ªW?F?OKš fÐö0
ÆZ«d³« Æ¢UN²FÐU² vKŽ 5I¼«d*«Ë »U³A«
o¦¹ Ê√ wU(« Xu« w ÊU½ù« vKŽ qN« s fO t½≈ ‰uIð ¨UMOMŠ XOÐ s UUŽ ±π ªWKU U½ô
Âu?I?ð W?O?Ðd?F« ÂöŽù« qzUÝË Ê√ UL
¡U?Hš≈ ‰ËU×¹Ë ¨‰b³²¹Ë ÊuK²¹ uN ¨ UÝUO« VŠ ÊuK²¹ U¼dE½ WNłË VŠ ÂöŽù«Ë ÆÂöŽù« qzUÝuÐ
UNOKŽ VKG²M ÂöŽù« qzUÝË UNbIð w²« Z«d³« bOKI²Ð
Àb?(« g?O?F?¹ s? Ê√ È—√Ë Æt?O? ”U?M?« d?E?½ WNłË dOG²² dOL{ ÂöŽû `³√ «–≈¢ ∫‰uIðË ÆozUI(«
b?¹b?N?²?«Ë ¨W?OM¹b« …u×B«Ë ¨wŽu«¢ U??M?²?U?I?Ł l? i?U?M?²?ð w?²?«Ë¢ ¨W?O?Ðd?G?«
Æ¢ÂöŽù« qzUÝË tuIð U o¹bB² dDC Àb(« ŸuË ÊUJ sŽ bOF³« sJË ¨qK×¹ Ê√ lOD²¹
Èd?¹ w?²?« W?Łö?¦« —u_« w¼ Ác¼ ¨¢wÐdG« r?O?U?F?ð s?Ž b?F?²?³?ðË ¨U?½bOUIðË UMð«œUŽË
o¹dÞ w nIð Ê√ sJ1 w²« UN½QÐ dON{ uÐ√ WÝUO« Ác¼ ÆdON{ uÐ√ ‰uI¹ UL ¢UMM¹œ
¨…dAŽ WU)« dLŽ w XM UbMŽ¢ ∫UUŽ ±∏ dLF« s WGU³«Ë …ež WM¹b s —UDO³« ”UM¹≈ ‰uIðË
ÂöŽù« qzUÝË UNMAð w²« »d(«¢‡Ð tHB¹ U ÖuLM« bOKIð v≈ wÐdF« »U³AUÐ XFœ
qGð Ê√ ÂöŽù« qzUÝË lOD²ð ö Êü« U√ ¨w¼ UL WuKF*« q³I²ÝQ ¨WIOI(« u¼ dAM¹Ë Ÿ«c¹ U q ÊU
Æ¢UMÐU³ý vKŽ ÆtðUOÐU−¹SÐ ô tðUO³KÝ w wÐdG«
qFł ¨Ÿ«cð w²«  UuKF*« w g¹uA²«Ë WKU(« WK³K³« ÊQÐ nOCðË Æ¢tÐ UMFMIð Ê√ b¹dð U qJÐ wžUœ
v?K?Ž ÊQ?Ð Èd?¹ t?½S? p?– v?≈ WU{ùUÐ »U³AK WЖU'« WÝUO« Ác¼ lbðË
Æ…e¼Uł U¼cšQ¹ Ê√ ÊËœ tHMÐ WIOI(« WdF vKŽ «—œU wMODKH« VFA«
ªrNzUMÐ√ W¾AMð ‰öš s¹—cŠ «u½uJ¹ Ê√ q¼_« w?zU?B?š_« Èd?¹ U?L? ¨W?Ðd?−?²?« V?Š v≈

v?K?Ž d?O³ dOŁQð ÂöŽù« qzUÝu¢ ∫‰uIO UUŽ ≤≥ d?L?F?« s? mU³«Ë 5Mł WM¹b s W½—U“ Ê«dLŽ U√ l? …œb?N? X?×?³?√ W¹dÝ_«  UöF« Ê_¢ q?E?ð¢ ∫`?{u¹ Íc« ¨WLKł bL× wHM«

qOKײ« «c¼ XFLÝ bI ∫‰uI¹ Á«dðË ¨ÂöŽù« qzUÝË ÊUKÐ Àbײ¹ »U³A« s dO¦JU ªwMODKH« Ÿ—UA«  UFL²:« vKŽ pcË ÆÂöŽù« qzUÝË —uDð vKŽ dDO¹ Íc« fłUN« V¹d−²« …dJ

w ÷uš√ Ë√ dE½ WNłË Uu¹ ÕdÞ√ r wMMJ ƉUIð WLK qJÐ sR¹Ë ‚bB¹ Á«dðË ¨WOÐdF« Ë√ …d¹e'« s d?O?O?G?²? W?OöŽù« UNKzUÝË vKŽ jGCð Ê√ v?K?Ž «u?F?K?D¹ Ë√ ¨U¼uI³D¹ v²Š rN½U¼–√

Æ¢ŸöÞù«Ë …¡«dI« bFÐ qOKײ«Ë ¨WOBA« wðUŽUM s UFÐU½ p– ÊUË ô≈ ¨‘UI½ Æ¢WNU²« Z«d³« r?N?³?−?F?ð b?Ë ¨«u?Ðd?ł r?N? Ê«d√ »—U&
w? W?O?Žu?²?« v?≈ ÃU?²?×?¹ d_« Ê√ UL Æ¢rN³−Fð ô Ë√ ¨WÐd−²«
Z«d³ l¹—UA .bIðË ¨ UFU'«Ë ”—«b*« √dÞ Íc« q¼c*« dOOG²« Ê√ v≈ —Uý√Ë
w¼Ë ¨«dO³ «dOŁQð ÂöŽù« qzUÝu Ê≈ ‰uIð ¨tK« «— WM¹b s UUŽ ≤± dLF« s WGU³« ¨tK« —Uł d¹bž
 «– w? …b?zU?H?«Ë tOd²« 5Ð lL& ¨WK¹bÐ s??Ž r??łU?½ ¨»U?³?A?« „u?K?ÝË ”U?³? v?K?Ž
qÐ ªu¼ UL Ácš¬ ô ¨U WD× s d³) lL²Ý√ UbMŽ¢ ∫lÐU²ðË Æ•±∞∞ U×O× fO tMJ ¨ UuKFLK —bB
pK²1 Ê√¢ vKŽ ed¹ dON{ uÐ√ sJË ÆXu« q?zUÝu« rNð“dÐ√ 5½UMË Âu−M r¼bOKIð
d³)« ŸULÝ s XMJ9 «–≈Ë ÆÁ—œUBË ¨UNO d³)« ÷dŽ WOHO 5Ð Ê—U√Ë ¨WHK²  UD× s tO≈ lL²Ý√
d?³?Ž r?N??H?½√ s?Ž d?O?³?F?²?« W?¹d?Š »U?³A« ÂUL²¼« `³√ bI pcË ÆWHK²<« WOöŽù«
W?O?zb?³? …—u? Êu?√ U?¼b?F?Ð s?Ë ¨WþuE× ÊuQÝ ¨Àb(« tO qBŠ Íc« bK³« w œułu*« —bB*« s
Æ¢WHK²<« qzUÝu« UM³Fý U¹UC sŽ bF³« q «bOFТ UMÐU³ý
Æ¢d³)« sŽ WOIDMË
±± q³I²*« ÂöŽ≈ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

‫ﻃﺮﻗﻨﺎ اﻷﺑﻮاب اﳊﺴﺎﺳﺔ‬


XOË¢ ¨WMN WU×B« ¨wMODK q√ s —«dI²Ý« ÂbŽ w q¦L²² WO½U¦« WKJA*« U√ ‫ واﳊـﺮﻛـﺎت‬،‫اﻟﺘﻌﺐ اﻟﻨﻔـﺴـﻲ وﺷـﺪ اﻷﻋـﺼـﺎب‬
t??½Q??Ð ·U?{√Ë Æ¢t?Ð Âu?I?ð Ê√ p?M?J?1 U?¾?O?ý «c?¼Ë ÆW?O?½b?²? V?ð«Ëd?U¢ ªwHOþu« —œUJ« ،‫ واﻟﻬﻮاﺗﻒ وﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ‬،‫اﻵﻟﻴﺔ‬
Wb«Ë WOMN*« «e²« V−¹¢ ÕU−M« oOIײ W??? ÝR??*« s?? —œ«u??J? « »d??ð v?≈ ÍœR?¹
qLF« Ê√Ë Æ¢WO³Mł_« dO¼UL'« W³ÞU w ¢Èd?š_« W?O?ö?Žù«  UÝR*« v≈ WOMÞu« ‫ وأﺻــﺎﺑــﻊ اﳌــﻮﻇ ـﻔــﲔ‬،‫وأﻛــﻮام اﻟــﻮرق واﻟـﻌـﻨــﺎوﻳــﻦ‬
w Ê“«uð WU≈ ÊËœ¢ Ê“Ë t fO wöŽù« Æt¹√— VŠ ‫ﺗـ ـﻀـ ــﺮب رؤوس ﻟـ ــﻮﺣـ ــﺎت ﻣـ ـﻔـ ــﺎﺗ ـ ـﻴـ ــﺢ أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة‬
s?J?1 ô U?L? ÆWUF«  UöF« WO−Oð«d²Ý«  «d?AFÐ q¦L²*«Ë ’U)« ÂöŽù« U√Ë ‫ ﻛﻞ ﻫﺬه ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺧﺘﻔﺖ أو ﺗﻘﻠﺼﺖ‬.‫اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
œu?łË ÊËœ WUÝd« ÁcNÐ ÂuI¹ Ê√ wH×BK lOuð bFÐ X¾A½√ w²« WOK;«  U½u¹eHK²«
5OMODKH« 5OH×B« UŽœ rŁ Æ¢WOÞ«dI1œ W?O?M?Þu?« W?D?K??« q?OJAðË uKÝË√ WOUHð« ‫إﻟﻰ اﳊﺪ اﳌﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم‬
V??J?²? ô —u?N?L?'U?Ð “u?H?²? V?²«¢ ∫özU W?O?³?K?ž√ ÊQ?Ð l?ÐU?²?L?K? d?N?E?O ¨WOMODKH« ‫ وﻟـﻜـﻦ اﻷﻣـﻞ‬."‫وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺸﺒـﺎب "ﺑـﻴـﺎﻻرا‬
Æ¢WdF ¨W?O?zUCH«  UD;« sŽ ¢WËd¢ UN−«dÐ ‫ﻓﻲ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻣﺆﲤﺮ "اﻹﻋﻼم ﻣﻦ‬
l? Y?ŠU?³?« ªÍd?O?Ð q?J¹U ÷dF²Ý«Ë U¹UCI« fJŽ w qzUÝu« Ác¼ —Ëœ VOG¹ U
¢u??J? Ýö??ł¢ W??F? U?ł w? Âö?Žù« W?Žu?L?−? ¨q?¹Ëœd?³?« s?1√ Àb?% «c¼ ‰uŠË ÆWOK;« ‫ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق‬،"‫أﺟﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬
Z??zU??²? ½ ¨ «u?M?Ý f?L?š c?M? W?O?½U?D?¹d?³?« œułË ÂbŽ sŽ ¨ÍuÐd²« ”bI« Êu¹eHKð d¹b ‫اﻟـ"ﻏﺮاﻧﺪ ﺑﺎرك" ﺑﺮام اﻟﻠﻪ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷﺮ‬
d9RLK WOUô« WK'« s VU
Âö?Žù« W?O?D?G?ð v?K?Ž U?¼«dł√ w²« WÝ«—b«  U?D?;« …—«œ≈ v?K?Ž …—œU? W?O?M?N?  «d?³?š ‫ وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن‬،‫ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ‬،‫ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ أول‬
ÆW*uF« ÆÂöŽù« WÝ«—œ ‰öš WOMODKH«  UFU'« U?N?M?LCðË ¨WOMODKH« WOCIK w½UD¹d³« ¨Y?×?³?«Ë ÃU?²?½ù« nOUJð ŸUHð—«Ë ¨WOK;«
w?²?«Ë ¨¢q?O?z«d?Ý≈ s? W?¾?O?Ý —U?³?š√¢ »U?² ªÂö?Žù« …—«“Ë Ê√ U?L? ÆW?½UO œułË ÂbŽË ‫ وﻟـﻴــﺲ‬،‫ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺗــﻮﺻـﻴــﺎﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ‬
WUF« …d¹b*« ¨—UDO³« UO½U¼ XŁb%Ë v??≈ d?I?²?H?ð  U?F?U?ł p?U?M?¼ Ê√ È√— Y?O?Š
—Ëœ q?O?F?H?ðË Âö?Žû? W?OMODKH« W¾ONK V½U'« vKŽ ed² ¨WOłuuMJ²«  UO½UJù« nuLK “U×M w½UD¹d³« lL²:« Ê√  dNþ√ ô ¨ U?D?;« Ác?¼ h?O?š«d?ð `?M?0 W?u<« ،‫ﻛﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻟـﺘـﻲ وﺻـﻔـﺖ ﺑـﺎﻟـﻨـﺠـﺎح‬
t?ðb?łË√ Íc?« —Ëb?« s?Ž ¢«—ôU?OТ »U³A« p??K? ²? 9 Èd??š√Ë ¨f??¹—b??²? « w?? Íd??E? M? « Âö?Žù« W?O?D?G?ð W?I?¹d?Þ V?³??Ð wKOz«dÝù« v??≈ W?U?{ùU?Ð ÆW?L?z«œ h?O?š«d?ð U?N?×?M?9 ‫وﻇـ ـﻠ ــﺖ ﺗ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺤـ ـﻔ ــﻮﻇ ــﺔ ﻓـ ــﻲ دروج‬
oKš ‰öš s ¨5DK w »U³AK ¢«—ôUOТ V½U'« f¹—bð vKŽ eOd²« r²O ¨ UO½UJù« Èu?²?×? .b?I?ð ÊËœ ªW?O?M?O?DKH« WOCIK ¨W??O? ł—U??)«  U??D? ;« s??  U??A? ¹u??A? ²? «
ÊS? w?U?²UÐË ¨Ÿ«dBUÐ 5O½UD¹d³« ·dF¹ v?K?Ž o?ÐU??²?K? W?−?O?²?½¢ ªUNH½  UD;«Ë .‫اﳌﻜﺎﺗﺐ‬
»U³AK WBB²Ë WKI² WOöŽ≈ dÐUM ÆUNO wKLF«
Ê√ v??≈ —U??D? O?³?« X?¼u?½Ë Æw?M?O?D??K?H?« –U²Ý√ ¨dON{ uÐ√ b¹d –U²Ý_« Õd²«Ë a?¹—U?ð s?Ž W?O?H?K?š t?¹b? X??O? w?½UD¹d³« Æ¢WŠuML*«  UÐcÐc« ‰ö²Š« d9R*« …dJ
p?U?M?¼ Êu?J?¹ Ê√ …d?J? q?³I²¹ r lL²:«¢ b?¹b?% ¨W?OMÞu« ÕU−M« WFUł w ÂöŽù« l³Ý ¨WŽu³D wH√ 5Ð s t½≈ ‰UË ÆŸ«dB«  UD;« Ác¼ œułË ÊQÐ ·d²Ž« t½√ dOž b— w¼ ÂöŽù« WHOþË Ê√ ·ËdF*« s
¢ÆWMÝ ±∑ Ë√ ±µ dLFÐ WOH× Ë√ wH× »ö?D?« WÝ«—œ ÊuJð ô w¢ ¨WÝ«—b« ‰U− ÆŸ«dB« a¹—Uð v≈  —Uý√ jI UNM …dAŽ —U?ý√Ë ÆW?¹d?(« s? g?U¼ œułË vKŽ ‰b¹ s?J?Ë ÆU?½U?J?Ë U?M?“ ªU?N?²?O?u?²?Ð À«bŠ_«
WHO× —Ëb s  «uMÝ XÝ bFÐ sJË
¨wMODKH« »U³A«  u ª¢e1Uð Àu¹¢‡«
w½u¹eHK²« ¢pðu wKŽ¢ Ò ZU½dÐ ÃU²½≈ rŁ
d¦√ v×{√ wMODKH« lL²:« ÊS ¨t¦ÐË
Æ»—U−²« Ác¼ q¦* ö³Ið
d9R*«  UOuð
v?≈ d?E?M?« w? w?Ozd« ÂUL²¼ô« Ê≈
¨¨
¨w?M?N?*« V?¹—b?²?« v?K?Ž e?O?d?²?« l? ¨W?U?Ž
¨W??¦? ¹b??Š j?D?š l?{ËË ¨Z?¼U?M?*« d?¹u?D?ðË
lO−Að Õd²« UL Ƣ͗˜ qJAÐ UN²FÐU²Ë
UOKF« rNðUÝ«—œ WFÐU² vKŽ s¹eOL²*« W³KD«
U?N?O?≈ b?I?²?H?ð w?²?« W?O?ö?Žù«  ôU?:« w
ÆWOMÞu« ÂöŽù« qzUÝË
s?? œb??Ž —U??ý√ ¨ ö?š«b?*« U?¹U?M?Ł w?Ë
W?OöŽù« Z¼UM*« Y¹b% WOL¼√ v≈ W³KD«
¨W?O?M?O?D??K?H?«  U?F?U?'« w? ”—b?ð w²«
Ÿ—U?A« UNKN−¹ w²« U¹UCI« 5Ð sË
¨5??¾?łö?« W?O?C? U?U?ð ö?N?ł w?½U?D?¹d?³?«
5OMODKH« 5¾łö« Ê√ rN²O³Už  d³²ŽU¢
w?²?« W?Ý«—b« VŠË Æ¢uuÝu s «ub
qUA*« r¼√ s ÊS ¨ÍdOÐ U¼œ«bŽ≈ w „d²ý«
Ÿ«d?B?K? W?O?¹—U²« WOHK)« ÊUO³ð ÂbŽ u¼
`{«u« eOײ« v≈ WU{≈ ÆnMF« »U³Ý√Ë
ÆUNŽu½ v≈ WU{ùUÐ  UuKF*« r w
 UD;« Ác¼ cšQ²¢ ªwð«c« bIM« WOL¼√ v≈
Æ¢lL²:« w VÝUM*« U¼—Ëœ
ÂU??Ž d??¹b?? ªb??O?L?(« b?³?Ž b?M?N? È√—Ë
UMöŽ≈ Ê√ ¨ÂöŽù« …—«“Ë w wöŽù« ÃU²½ù«
‰ušœË WO*UFK tK¼Rð WO²% WOMÐ v≈ ÃU²×¹
œu??łË s?? b??Ð ô¢ w??U?²?U?ÐË ¨W?d?F?*« r?U?Ž
W?u?K?F?*« ‰u?Ë v?K?Ž hMð w²« 5½«uI«
w?ÝU?Ý_« Êu?½U?I?« t?O?K?Ž h?½ ULK¦ ªo×
Êu½U tOKŽ hM¹ UL ô ¨—u²Ýb« ŸËdAË
—Ëœ q?O?F?H?ðË Âö?Žû? W?O?MODKH« W¾ON«
d?9R? W?U?≈ w?  Q?ð—« ¢«—ôU?O?Т »U³A«
¨q??³? I? ²? ? *« ¡«d??I? ²? Ý« d??B? M? Ž w??ö?Ž≈
W?O?LMðË d¹uD² w{U*« ”Ë—œ ◊U³M²Ý«Ë
‚dG¹ Íc« Xu« wH ÆwMODKH« ÂöŽù«
U?Ë ¨‰ö?²?Šô« Z?zU?²MÐ wMODKH« l«u«
Íc« ÂöŽù« qJý vKŽ  UÝUJF½« s pc
—u??_« t??U??L? ²? ¼« q?ł w? l?C?¹ v?×?{√
V??F? A? « U??¹U??C?  q??L? N? ¹Ë ¨W??O? ÝU??O? ?«
l?{Ë u?¼ ¨5?D??K? w? Âö?Žù« q³I² Æ¢ UŽu³D*« W?¹œU?B?²?ô«Ë W?O?ŽU?L?²?łô« w?M?O?D??K?H?«
r²Nð  «d9R sŽ Ãdð w²«  UOu²« w?K?L?F?« V½U'« vKŽ eOd²« v≈ WU{ùUÐ ÷«— dOž »U³A«
U?C?¹√Ë ÆÍd?E?½ u?¼ U?0 «e?²ô« sŽ U{uŽ  UFU'«  √bÐ ¨ UMOF²« qz«Ë√ cM W?? O? ö??Žù«  U??? ÝR??*« ÊQ??Ð `??{Ë√Ë Ê√ v?KŽ W¾ON« XdŠ ¨pcË ÆWOðUO(«Ë
UNOKŽ qLF«Ë  U¹uË_« WbI w ¨ÂöŽùUÐ ÆW?¹—«œ≈  U?¾?O?¼ v?≈ d?I?²?H?ð¢ W?O?M?O?D??K?H?« X?L??I? ¨…d?O?³? W?O?K?ŽU? «– d9R*« ÊuJ¹
WOLÝd«  UÝR*« 5Ð ÊËUFð sL{Ë b−Ð r?−?Š …œU?¹e?Ð  U?Š«d?²?«  ö?š«b?*« X?KLý ‰U??B?ðô« Âu?K?Ž f?¹—b?ð w? W?O?M?O?D??K?H?«
p–Ë ¨ UFU'« w WO³Mł_«  UGK« f¹—bð t½S ¨U³¹dIð  «uMÝ dAŽ bFÐË ¨ÍdO¼UL'« s?¹c« ¨s¹d¹b*« W×KB* ÊuKLF¹ ÊË—d;«Ë gUM¹ pcÐË ¨5u¹ vKŽ d9R*« lO{«u
s ÂöŽù«¢ d9R sŽË ÆWOK¼_«Ë WU)«Ë Êu??L? J? ×? ²? ¹Ë ¨W??¹u??Ð√  U??D? K?Ý Êu?{d?H?¹ l«Ë qOK% w²OC ‰Ë_« tu¹ w d9R*«
∫WOU²«  UOu²«  “dÐ ¢q³I²*« qł√ v?K?Ž 5?D??K?H? q?C?√ …—u?B?Ð ÷u?N?M?K?  U?B?B??²?« f?¹—b?ð r?O?I?½ Ê√ U?M?Ð d?¹b?ł
¡U?I?²?½« v?≈ W?U?{ùU?Ð Æw?ł—U?)« b?O?F?B« WOöŽù« W¹ƒdUÐ h«uM« jÐd½Ë ¨WOöŽù« Æ¢WOFL VOUÝ√ «b²ÝUÐ 5KÝ«d*UÐ wÐdG« ÂöŽù« WODGðË ¨wMODKH« ÂöŽù«
…—Ëd??{ ∫w??M? O?D??K?H?« Âö?Žù« ∫ôË√ t??łU??²? ×?¹ U?¢ ∫t?¦?¹b?Š U?L?²?²?? ‰U?Ë ÆWOMODKH« WOCIK
U?¹U?C?I?« v?K?Ž w?M?ODKH« ÂöŽù« eOdð q??J?A?Ð 5?O?ö?Žù« s?¹d?{U?;«Ë …c?ðU?Ý_« ÆÂUŽ qJAÐ WOMODKH«
¡U/ w WÝuLK ZzU²½ v≈ ‰uuK ¨qC√ –U?²?Ý√ ªg?D?_«  Q?A?½ —u²b« 5³¹Ë W?ÐU?d?« s? —d?×?²?« u¼ —uD²¹ w UMöŽ≈ h?? B? ?š b?? I? ? w?? ½U??¦? « Âu??O? « U??√
w?M?O?D??K?H?« lL²−LK WHK²<« WOðUO(« w?²?« ¨W?O?ŽU?L?²?łô«Ë W?O?M?¹b?«Ë W?O?ÝU?O« q³I² Ê√ oKDM s ¨q³I²*« ·«dA²Ýô
¨W?OÝUO« U¹UCI« vKŽ U¼—UB²« ÂbŽË ÆwMODKH« ÂöŽù« t?O?½U?Fð U “dÐ√ Ê√ ¨X¹“dOÐ WFU−Ð ÂöŽù«
5??O? 1œU??_« œb??Ž W?K? u?¼ ¨Âö?Žù«  U?O?K? Æ¢UOð«– ÂöŽù« ©słbð® «cN ¨»U³AUÐ Êu¼d 5DK w ÂöŽù«
W?O?½U½≈ WI¹dDÐ wÝUO« d³)« ‰ËUMðË ‚U??¬ ∫U??L? ¼Ë ¨5?²?O?C? v?K?Ž e?O?d?²?« -
d¦√ w? r?N?ÐU?D?I?²?Ý« r?²?¹ s?¹c?« ª5?BB²*«
WOŽUL²łô« t²OËRË ÂöŽù«
ö? ¨W?O?*U?F?«  U?O?zU?C?H?«Ë ÂöŽù« qzUÝË ¨WOMODKH«  UFU'« w ÂöŽù« f¹—bð
Z¼UM*« d¹uDð ∫ÂöŽù« f¹—bð ∫UO½UŁ ◊U??³?M?²?Ý« w? ÷u?)« q?³? b?Ð ô ÊU? s ÊuOMODKH« Êu¾łö«
ÆwMODKH« ÂöŽû WOŽUL²łô« WOËR*«Ë
Íd?EM« jÐ—Ë ÂöŽù« ‰U− w WOLOKF²« wMODKH« ÂöŽù« sŽ WOŽUL²łô« WOËR*« Ë√ ¨W?³?K?D?« v?≈ r?N?ЗU& qI½ s ÊuMJL²¹
5O1œU_« œuNł d¦F³ðË Æf¹—b²K ⁄dH²«
°uuÝu s? œb?Ž l? ÊËU?F?²?U?Ð d?9R?*« bIŽË
ÂU?√ ‰U?:« ÕU?≈ l ¨wKLF« V¹—b²UÐ w²«Ë ¨rUF« s WHK² »—U−²Ð Íb²I½ Ê√ r?UŽË ±π∏∑ ÂU?Ž W?{U?H?²?½« Ÿôb½« cM Âö?Žù« b?¼U?F?Ë W?O?M?O?D??K?H«  UFU'«
 U??ÝR?*« Èb? q?L?F?«Ë »—b?²?K? W³KD« ÆUNO WO½b*« ‚uI(« e¹eFð w ÂöŽù« rNÝ√ ÂU??_« 5?Ð r?O?K?F?²?« q?I?Š w? 5?B?²<« ªs?¹—u?EM s 5OMODKH« Èd¹  UuKF*«
ÆWHK²<« s?? U??H? O? H?  l??L? ł b??Ë ¨W??O? M? O? D? ? K? H?«
ÊËU?F?²?« v?≈ WU{ùUÐ ÆWOK;« WOöŽù« ”—«b?*«¢ W?Ðd?& w?¼ »—U?−²« Ác¼ ÈbŠ≈Ë w?? ? Èd?? ?¹ ¨«—U?? ?A? ?²? ?½« d?? ¦? ?_« u?? ¼Ë ‰Ë_« ¨W?O?*U?F?«Ë W?O?K;« WOöŽù«  UOBA«
W?O?M?ODKH«  UFU'« 5Ð U oOM²«Ë XOłdOÐ X×{Ë√ bË Æ¢WO*UF« WJ³A« vKŽ U?³² ÊËb−¹ ô 5Ý—«b« Ê√ v≈ —Uý√Ë Êu?K?²I¹Ë ÊuAD³¹ ¢5OÐU¼—≈¢ 5OMODKH«
·U?{√ t?M?J?Ë Æw?MÞË ÃU²½≈ s WBB² Æ UFU'« w ÂöŽù« W³KÞ v≈ WU{ùUÐ
b?O?Šu?ðË ¨W?H?K?²?<« l?L?²?:«  UÝRË vMFð UN½QÐ WÝR*« pKð w WKUF« ÊUuŁ q??¦? 1 Íc??« d?šü« V?½U?'« U?√Ë ¨5?O?½b?*«
b?¹b?×?²? W?O?¬ l?{ËË ¨W?O?ö?Žù« Z¼UM*« q?U?F?²« w  UÐUA«Ë  UO²H« —Ëœ e¹eF²Ð s?? œb?Ž W?U?{≈ v?≈ l?K?D?²?ð t?²?F?U?ł ÊQ?Ð Èd?? O? ? ¨b?? ¹b??ý ¡j??³? Ð …b??¹«e??²? *« W??O? K? _«
ÆW³KD« ‰u³ ◊Ëdý e¹eFð qł√ s ¨WO*UF«  UuKF*« WLE½√ l q?¦? Âö?Žù« qIŠ w …b¹b'«  UBB²« w?K?O?z«d?Ýù« ‰ö²Šö WO×{ 5OMODKH« ’U)«Ë wLÝd« ÂöŽù« qUA
WÐUI½ —Ëœ qOFHð ∫wÐUIM« —Ëb« ∫U¦UŁ ¨w?ö?Žù« ‰U?:« w WUM*«Ë ¨sN²—UA Ê√ UL ÆÂöŽù«Ë WUF«  UöF«Ë d¹uB²« ÆwHF²« w??L? Ýd??« Âö??Žù« ÊËd??O? ¦? J? « r??N?²?¹
q??L? ×? ²?  5??O? M? O? D? ? K? H? « 5?O?H?×?B?« …U?O?(« w? ÃUb½ô« vKŽ  UO²H« lO−AðË W?U?× d³² WU≈ œb w ÂöŽù« WOK fÝR ªw³OýUAM« n¹dý dOA¹ ¨UM¼Ë W??O? D? G?²?« w? ”U?L?G?½ôU?Ð w?M?O?D??K?H?«
‰öš s ¨WOÐUIM«Ë WOöŽù« UN²OËR ÆWOÝUO«Ë WOŽUL²łô«Ë WOMN*« œbŽ …œU¹“Ë ¨Êu¹eHK²K —U³š√ d³²Ë ¨b¹bł ©Arab Media Watch® WÝR fOz—Ë sŽ œUF²Ðô«Ë ¨WOÝUO« U¹UCIK WOH×B«
ÆWÐUý  «œUO r{ WOöŽù« WIM*« ª÷uŽ UJO½u  d³ŽË WOK WU≈ v≈ UŽœË Æw1œU_« rUD« œ«d√ ÂöŽù« W³«d v≈ vFð w²«Ë ¨UO½UD¹dÐ w «c?¼ w?Ë Æw?M?O?D?KH« —uNL'« W³ÞU
l?? L? ?& ¡U?? A? ?½≈ ∫»U?? ³? ?A? ?« ∫U?? F? Ы— ¨¢nO½u¹¢ WuHDK …bײ*« 3_« WLEM w w WOŽu½ WKI½ À«bŠ≈ qł√ s ªWOMÞË ÂöŽ≈ UN½√ ô≈ ¨ÕU−M« iFÐ oOI% v≈ w½UD¹d³« ª‘UOŽ uÐ√ Ê«u{— —u²b« `{Ë√ œbB«
W?³?K?D?« œU?ý—S?Ð r²N¹ »U³A« 5OöŽû WOŽu²« w Á—ËbÐ ÂuI¹ Ê√ ÂöŽù« vKŽ¢ Ê√ sŽ s? «d?O?¦? Ê_¢ ªs?Þu?« w? Âö?Žù« f?¹—b?ð Æ¢UM³½Uł v≈ W«bF« Ê√ l ¨…e−F Àb% r¢ Êu?? ¹e?? H? ?K? ?²? ?«Ë W?? Ž«–ù« W?? ¾? ?O? ?¼ f?? O? z—
 U??ÝR?*« w? r?N? V?¹—b?ð ’d? oKšË ôbÐ ¨‚uI(« sŽ ŸUb«Ë ¨qOFH²«Ë qO¼Q²«Ë Âö?Žù« r?O?K?F?ð U?N?M? w?½UF¹ w²«  öJA*« Êu?O?öŽù« ÂuI¹ Ê√ Í—ËdC« s Ê√ È√—Ë Èd¹¢ Ê√ u¼ b¼UA*« rN¹ U Ê√ ¨WOMODKH«
 «d?³?)« ‰œU³² «d³M ÊuJ¹ Ê√Ë ¨WOK;« `Ðd« UN²¹Už ¨WOöN²Ý« WFKÝ ÊuJ¹ Ê√ s w? …œb?F?²? Âö?Ž≈  U?O?K? œu?łË s?Ž r?łU½ t?ÐU?D?I²Ý«Ë ¨wÐdG« ÂöŽù« „«dýSÐ »dF« V?U?D¹ …—U² ªÊuJ¹ U vNÐ√ vKŽ WýUA«
5??O? H? ×? B? « q??O? ł 5??Ð U?? q??«u?²?«Ë Ƣ͜U*« Æ¢sÞu«  UFUł Ÿ—U?A?« w? d?O?³? d?ŁR? t?½_¢ ªU?M?³?½Uł v≈ Z?«d?³?Ð V?U?D?¹ Èd?š√Ë ¨WONOdð Z«d³Ð
Æ»U³A«Ë 5dC<« U??1œ W??O? z«Ëd??«Ë W??³? ðU??J? «  d??³?²?Ž«Ë ªwHOKš ×uł wöŽù«Ë Ãd<« bI²½«Ë s?? d??O?¦?J?« ◊u?I?Ý v?≈ Èœ√ b?Ë ¨w?Ðd?G?« s WýUA« ¡«—Ë U „—b¹ ô t½√ dOž ÆWOMÞË
rEM*« »U³A« dFý U0— ¨tzUN²½« bFÐ w? Íu?Ðd?²?« Âö?Žù« …d?z«œ …d?¹b ¨ÊUL« w??Ý—«œ W?U?I?Ł n?F?{ ¨”b?I?« W?F?U?ł s? —U?ý√Ë Æ¢U?¼d?O?ž dO¦ ŸUHð—«Ë ¨ UOBA« Æ¢qUA
Ê√ `{«u« sJË ¨WŠ«d« iF³Ð d9RLK »U?³?A?« Ê√ ¨wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë q?? ?L? ?F? ?ð Ê√ …—Ëd?? { v?? ≈ —U?? ý√Ë ÆÂö?? Žù« u?¼ ¨w?ÐdF« ÂöŽù« qA w V³« Ê√ v≈ ÂöŽù« UNM w½UF¹ w²« qUA*« sLJðË
v?≈ W?¹d?E?M« ‚UD½ s Xłdš WOËR*« d??O?J?H?²?« ◊U?/√ t?³?³?Ý U?C?U?M?ð Êu?A?O?F?¹ w?M?O?D??K?H?« wöŽù« ¡UMÐ vKŽ  UFU'« V?³??РƢW?I?O?œ X??O? WbI*« WUÝd« Ê√¢ œu?łË Âb?Ž w? ‘U?OŽ uÐ√ VŠ wLÝd«
s ÂöŽù«¢ d9R qJAOK ¨«cNË ÆoO³D²« wÝUO« »UD)«Ë ¨rNFL²− w W¹bOKI²« Æ UOMI²« vKŽ t³¹—bð q³ UOUIŁ UŠ—Uý ¨…b(«Ë VCG«Ë ¨WOÞ«dI1b« »UOž Êu??¹e??H? K? ²? «Ë W??Ž«–ù« w? X?ÐU?Ł Z?U?½d?Ð
ªWOöŽ≈Ë wöŽ≈ qJ …uŽœ ¢q³I²*« qł√ ¡U?L?²?½ô« b?O?Q?ðË W?O?L?M?ð v?≈ v?F??¹ Íc?« ÂöŽù« bNF d¹b ªÍËU−Š ·—UŽ ‰UË t?MJË ¨rNH« vKŽ —œU wÐdG« sÞ«u*«¢ ÊQÐ Êu?¹e?H?K?²?« U?N?−²M¹ w²«Ë¢ ¨5OMODKH«
W?OLM² UM¹b¹√ rC½ Ê√ Æ UÝRË «œ«d√ t?O? Y?¹b?(« r?²¹ Íc« Xu« w¢ ªwMÞu« pUM¼ ÊU «–≈¢ ∫WUuUÐ X¹“dOÐ WFUł w —U²½ Ê√ UMOKŽ pc ªlHðd*«  uB« V×¹ ô l«Ë v≈ WU{≈ Æ¢pEŠ »dł¢ »uKÝ√ oË
v?K?Ž t?Ð ÷u?N?M?«Ë w?M?O?D??K?H« ÂöŽù« œUL²Žô«Ë ¨W¹œUB²ô« WOLM²«Ë ÕU²H½ô« sŽ v≈ «dOA ¨¢‘uðd« UMLNð ö rOł QDš Æ¢tÐ t³ÞU½ Íc« »uKÝ_« W?U? v?K?Ž Ád?O?ŁQ?ðË tAOF½ Íc« ‰ö²Šô«
Æwł—U)«Ë wKš«b« s¹bOFB« u?×?½ UNłuð “dH¹ U2 ¨»dG« vKŽ wUM²*« W?³?K?Þ U?N?M? w?½U?F?¹ w?²?«  ö?J?A?*« iFÐ w?J¹d_« wH×B« ¨UO½UMŠ Í— d³²Ž«Ë ÆwLÝd« Êu¹eHK²« ULOÝ ô ¨…UO(« wŠUM
wMFLð q¼ ±≤ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

!‫ ﻣﺎ ﻫﻮ؟‬...‫اﻹﻳﺪز‬
øÂuO« wMFLð q¼

،‫ وﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﺣـﺘـﻰ ﺑـﺪأت أﺷـﻌـﺮ ﺑـﺄن ﺻـﺤـﺘـﻲ أﺧـﺬت ﺗـﺘـﺪﻫـﻮر‬.‫"ﻗﺒﻞ ﺳـﻨـﺘـﲔ ﻋـﺪت ﻣـﻦ إﺣـﺪى اﻟـﺪول اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ أن أﻧـﻬـﻴـﺖ دراﺳـﺘـﻲ‬
.‫ وﺗﺒﲔ أﻧﻨﻲ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻹﻳﺪز‬،‫ﻓﺄﺟﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬
‫ اﻟﻠﻲ‬،‫ ﺑﻴﺴﺘﺎﻫﻞ‬:‫ وﺑﺪأت أﺳﻤﻊ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ‬،‫ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻟﻲ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻزدراء‬،‫ﻣﻨﺬ ﻋﺮف أﻫﻠﻲ وﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎرب ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻲ‬
...‫ﻣﻦ إﻳﺪو اﻟﻠﻪ ﻳﺰﻳﺪو‬
“bù« WUJ* …b*« 3_« WLEM*©du® s ¡e

‫ ﻛـﻤـﺎ ﻗـﻴـﻞ إﻧـﻨـﻲ ﻛـﻨــﺖ أﺗـﻌــﺎﻃــﻰ‬،‫ وأﺷـﻴـﻊ ﻋـﻨـﻲ أﻧـﻲ ﻛـﻨـﺖ ﻟـﻮﻃـﻴـﺎ‬،‫ﻟـﻘـﺪ اﻋـﺘـﻘـﺪ اﻟـﻨـﺎس ﻣـﻦ ﺣـﻮﻟـﻲ أن إﺻـﺎﺑـﺘـﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﳑـﺎرﺳـﺔ اﳉـﻨـﺲ اﶈـﺮم‬
‫ ﻏﻴﺮ أﻧﻲ‬،‫ وﲟﺎ أﺣﻞ وﺣﺮم اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬،‫ وإﻧﻲ أﺷﻬﺪ اﻟﻠﻪ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﻌﺎدات ﺷﻌﺒﻲ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه‬.‫ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﻻت‬،‫ا<ﺪرات‬
‫ ﳑﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻞ وﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﺪم‬،‫ أﺻﺒﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺠﺮح ﻓﻘﺪت ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪم‬،‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳊﺎدث ﺳﻄﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ دراﺳﺘﻲ‬
.‫إﻟﻲ‬
‫ وأﻛﺪوا‬،‫ ﻓﺄﻧﻜﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻮن إﻧﻜﺎرا ﺗﺎﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪم اﻟﺬي ﻧﻘﻞ إﻟﻲ ﻣﻠﻮﺛﺎ‬،‫ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﺻﺎﺑﺘﻲ راﺳﻠﺖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﳉﺘﻨﻲ ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎ‬
.‫ ﻻ ﺣﻴﺎة‬.‫ﻻ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺮم؛ إذ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻜﲔ اﻟﺘﻲ ﻃﻌﻨﻨﻲ‬:‫ وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ا‬.‫ﺑﺄن اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺣﺪات دم ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ أو دون ﻓﺤﺺ‬
."‫ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻮﺛﺔ‬
Æ÷dLK v?H?A?²??*« v≈ tUšœ≈ - ¨¢UUŽ ≤µ¢ »U?ý UNKŁU1 U Ë√ WBI« Ác¼ U½√d UM U0—

5Ð s Ác³½Ë tOKŽ ÂUJŠ_« —«b≈Ë »UB*« ¨¢ÊuLJ« —Ëœ¢ vL² WO½U¦« WKŠd*« U√ W??ł—œ ŸU?H?ð—« s? w?½U?F?¹ ÊU?Ë ¨±πµπ ÂU?Ž w …—œUB«  ö:« Ë√ n×B« ÈbŠ≈ w

ÆULNuH d?ŁU?J?²?¹ ¨Â«uŽ√ …bŽ v≈ —uNý ∂ s? b²9Ë Áb??ł W?ÐU?≈Ë ¨t?½“Ë w? h?I½Ë ¨tð—«dŠ X?H?K?¹ U? s?J?Ë ÆW?OÐdF« ‰Ëb« s …bŠ«Ë
W¹Uu«Ë ÃöF«
qUF²« sŠ v≈ bI²H¹ lL²:« Ê√ ≠≤ »U?B?*« W?ŽU?M? v?½b?²?²? ª”Ëd?OH« UNöš s ÂU¹√ bFÐ  UË ¨W³¹dž  UŠdIðË ÕËd−Ð  «bI²F*« s dO¦ v≈ dOAð UN½√ UNO dEM«

ŸU?D?²?Ý« ¨W?O?³?D?« ÀU?×?Ð_« Âb?I?ð l ¨UNMŽ mK³¹ ôË UNOH¹Ë ¨U¹UCI« Ác¼ q¦ l »U?B?*« v?KŽ dNEð ô …œUF« wË ÆUO−¹—bð s? Í√ s?J?L?²?¹ Ê√ ÊËœ v?H?A?²??*« t?u?šœ W?ŽU?M?*« hI½¢ ÷d —UA²½UÐ oKF²ð w²«

—UA²½« s b% W¹Ëœ√ v≈ qu²« ¡ULKF« s?Ž Àb?×?²?ð w?²« ÂU—_« qEð Ê√ wMF¹ U2 Æ÷d*« ÷«dŽ√ Í√ .b?I?ð Ë√ t?{d? h?O??A?ð s ¡U³Þ_« jÝË_« ‚dA« WIDM w ¢©“b¹ù«® V²J*«

v≈ WÐUù« …d² qODðË ¨r'« w ÷d*« v?KŽ ÂuIð ôË ¨lu²K WF{Uš ÷d*« dDš ¨¢“b¹ù« ÷d¢ wN …dOš_« WKŠd*« U√ Æt …bŽU ÆUOI¹d≈ ‰ULýË

Êü« v?²?Š r?²?¹ r? s?J?Ë ÆU?U?Ž ±µ w?u?Š ÆWIOœ fÝ√ Ác?N?Ë Æ…U?uUÐ wN²MðË 5UŽ v²Š b²9Ë h?×? √bÐ UbMŽ t½√ W¹«Ëd« w dO¦*« v?≈ W?OÐdF« WOdA«  «bI²F*« dOAð

«cË ªUU9 ÷d*« s wHA¹ ¡«Ëœ ·UA²« t{d WIOI×Ð rKF¹ UbMŽ »UB*« Ê√ ≠≥ hI½Ë vL(« w¼ ªW¹d¹dÝ ÷«dŽ√ WKŠd*« ”u? w? U?O?L?Ý— “b?¹ùU?Ð »U?B* WUŠ ‰Ë√ «c¼ —UA²½ô W{dF dOž WOÐdF« WIDM*« Ê√

«c¼ dý s UMOI¹ Íc« bOŠu« q(« vI³¹ WOAš ªœU²F*U tðUOŠ ”—U1Ë d_« wH¹ ¨s?e?*« ‰U?N?Ýù«Ë w?K?O?K?« ‚d?F?²?«Ë Ê“u« ¨W??O??J??¹d??_« …b?×?²?*«  U?¹ôu?U?Ð ”u?K?$√ p??9 V?³??Ð ªt?łöŽ wBF²*« ÷d*«

¨W??¹U?u?« V?O?U?Ý√ «b??²?Ý« u?¼ ¨÷d?*« oB²K²Ý w²« rN²«Ë ¨tO≈ lL²:« …dE½ s »U?N?²?«Ë ¨b?K'« ÊUÞdÝË qUÐ WÐUù«Ë —u?²?b?« Ãdš√ ªfM'« wOK¦ s hA b?O?U?I?²?«Ë  «œU?F?«Ë r?O?I?U?Ð  U?F?L?²:«

Æ¢ÃöŽ —UDM s dOš W¹UË r¼—œ¢‡ ÆWÐUù« dD) tDO× ÷dF¹ U2 ¨tÐ ÆU¹U׫ »UN²«Ë ·d)«Ë ⁄Ub« U?N?B?×?H?Ð ÂU?Ë ¨—U?×?³?«  U?M?OŽ Êu²¹d²Ý œUI²Ž« v≈ dOAð WUÝd« Ê√ dOž ÆWOöÝù«

w ÷d*« s W¹Uu« VOUÝ√ q¦L²ðË l?L?²?:« «c?¼ w? q?łd?« œUI²Ž« Ê√ ≠¥ l?? o??ÐU??D??²??ð Z??zU??²??M?« Ê√ b?−?O? ¨«œb?−? »U?B?¹ ô ÷d?*« «c?¼ ÊQÐ wdA« Ÿ—UA«
UMFL²− w “b¹ù« …bײ*«  U¹ôu« w X¹dł√ w²«  Uu×H« …–UA« WOM'«  UÝ—UL*« »U×√ ô≈ tÐ
∫WOU²« —u_« U{dF tKF−¹ ¨¡UA¹ UL ·dB²« dŠ t½QÐ
v??≈ W?O?ŽU?L?²?łô« …d?E?M?« d?O?O?G?ð ≠± Æ…√d*« v≈ ÈËbF« qI½Ë WÐUû U?H√ Ê√ v≈ WO*UF«  UOzUBŠù« dOAð Æ»UB*« pc WOJ¹d_« i?F?Ð w?ÞU?F?ð Ë√ ¨Ã«Ëe?« —U?Þ≈ ×U?š Ë√

·d?²?F?½ Ê√ w?M?F¹ «c¼Ë ∫÷d*UÐ 5ÐUB*« Ê≈ Y?O?Š ÆlL²:« w dJ³*« ëËe« ≠µ ”ËdO V³Ð UOu¹ Êuðu1 qHÞ WzULŁöŁË «c¼ ·UA²« sŽ UOLÝ— ÊöŽù« Ê√ dOž q?¦? s? U?M?L?O? s?Ž W?ł—U?)«  U?Ý—U?L?*«

◊UI²« WO½UJ≈Ë UMFL²− w ÷d*« œułuÐ s? q?√ d?LŽ w słËe²¹  UO²H« s «dO¦ w? s?J?Ë Æt?M?Ž W?&U?M« ÷«d_« Ë√ “b¹ù« Ʊπ∏≥ ÂUŽ w - b ÷d*« Æ «—b<«

·d?F?²?« v?≈ tłu²½ Ê√ wU²UÐË ¨ÈËbF« ÷«d??ú?? s??N??{d??F??¹ b?? «c?¼Ë ¨U?U?Ž ±∏ m?K?Ð U?O?I?¹d≈ ‰ULýË jÝË_« ‚dA« WIDM w  UÐUù« »U³Ý√ s •π∞ Ê√ lË

 U?u?K?F?*« W?U?Ë ¨t?²?F?O?³ÞË ÷d*« vKŽ ¨Áu?/ q?L?²?J?¹ r? q?³?N?*« oMŽ Ê_ WOM'« qHÞ n√ 5FЗ√ “b¹ù« ÷d0 5ÐUB*« œbŽ
ø÷d*« qLF¹ nO W??O????M?'«  U?Ý—U?L?*« s? W?F?ÐU?½ r?U?F?«

W??O?Žu?²?«  ö?L?×?Ð Âu?I?M? ¨t?M?Ž …d?u?²?*« UNKLFÐ ÂuIð ô WOK³N*« WOÞU<« œbG« pcË w? U√Ë Æ≤∞∞≤ ÂU?Ž w? UUŽ ±µ s?Ý X% W???ŽU???M???*« h???I???½¢ u???¼ ÷d??*« Ê√ U??0 pUM¼ Ê√ ô≈ ¨5ÐUB*« l UNŽ«u½√ nK²0

ÆUMFL²−Ë UM½«d_ l? dLF« w ‚—UH« ÊU «–≈ WUš ÆqUJ« “b¹ù« W×UJ WLEM* d¹dIð dOAO ≤∞∞¥ ÂUŽ r??K?Ž Âu?N?H?0 w?Ł«—Ë d?O?ž t?½S? ¢W?³??²?J?*« —Ëœ f?M?−?K? ÊuJ¹ ô b »U³Ý_« s •±∞

X?³?Ł b?I ∫wBA« bOFB« vKŽ ≠≤ WOMł »—U& qłdK ÊU «–≈Ë ¨«dO³ ÃËe« 5??ÐU??B??*« œb?Ž ÊQ?Ð …b?×?²?*« 3ú? l?ÐU?²?« WFO³Þ Ê√ v≈ dOAð  UÝ«—b« Ê√ ô≈ ¨WŁ«—u« q?I?½Ë s?I?(UÐ  «—b<« wÞUFð q¦ ¨UNO

ULGM ÊU½ù« qF−¹ Ê√ sJ1 U d¦√ Ê√ ÆWIÐUÝ UOI¹d≈ ‰ULýË jÝË_« ‚dA« w ”ËdOHUÐ ”ËdO WLłUN w ÊUMLJ¹ tKLŽË ÷d*« «c¼ XKBŠ w²« W−CUÐ rKF¹ UMLEFË ¨Âb«

WÐUû tÐ ÍœRð Ê√ sJ1 w²«  «œUF« w »U??B? q? Ê√ b?I?²?F?¹ l?L?²?:« Ê√ ≠∂ n?√ ≥µ∞ v≈ UH√ ≥¥ 5Ð U 5Ð U ÕË«d²¹ v≈ UNu×¹Ë ¨W¹ËUHLK« ¢¥ ¢ U¹ö) ¢HIV¢ ÂUNðUÐ oKF²ð w²«Ë WO³OK« W¹dO¼UL'« w

Ê√ U?MOKŽ wU²UÐË ¨‚Ud« r¼ ÷d*« «cNÐ 5?M?¦?²?? ¨l?L?²?:« r?O? sŽ ×Uš “b¹ùUÐ WU{ùUÐ Æ≤∞∞¥ ÂUŽ ”ËdOHUÐ b¹bł »UB gp¢ 5?ðËd?Ð o?B?²?K?¹ 5?Š ªÁd?ŁUJ² lMB qI½ bLF²Ð 5{dL*«Ë ¡U³Þ_« s WŽuL−

w?²?«  «—«d?I?« –U??ð« w? 5?—U? ÊuJ½ ‚d??D??Ð ÈËb??F??« ‰U?I?²?½«Ë ¨W?ÐU?ù«  ôU?Š ≤∏ w?«u?Š  U ¨≤∞∞¥ ÂU?Ž v?²?× p– v≈ w dOG¹Ë ¨UNO≈ qšb¹Ë ¨WOK)« —«b−Ð ¢±≤∞  U??¾? q?Ð ª «d?A?Ž v?≈ “b?¹ùU?Ð Àu?K? Âœ

Æ‚Ud« dŁ_ lC½ ô√Ë ¨UM³ÝUMð ÆrOI« l o«u²ð j??ÝË_« ‚d??A??« W??I?D?M? w? h??ý n?√ ”ËdOHK W−²M `³B² ªWOMO'« UN²³Odð Æ„UM¼ ‰UHÞ_«

w? U?ðËU?H?ð p?U?M?¼ Ê√ ÂuKF*« s –≈Ë hI½ ”ËdOHÐ WÐUù« ¡«dł UOI¹d≈ ‰ULýË nFC¹ U2 ¨…œUC*« ÂUł_« ÃU²½≈ s ôbÐ ¨W?O?F?«Ë Ëb?³?ð »U?B?*« «c?¼ W?B Ê≈

W?ËU?I? v?K?Ž r?N?ð—bË ”UM« ÊU1≈ oLŽ


÷d*« ‰UI²½« ‚dÞ Æ©“b¹ù«® W³²J*« WŽUM*« r??'« `?³?B?O? ¨U?O?−?¹—b?ð W?ŽU?M?*« “U?N?ł WHO× w UM¹Qð—« bË Æ…dODš UNð«dOAË

«dO¦ lL²:« w b$ Ê√ bÐ ö ¨ «¡«džù« ’u?×?H?« ÊS? ¨÷d?*U?Ð W?ÐU?ù« b?MŽ U?b?M?Ž dO¦JK Wb qJA¹ rd« «c¼Ë q?¦? ¨…d?O?D)« ÷«d_UÐ WÐUû U{dF ¢wMODKH« »U³A«  u ªe1Uð Àu¹¢‡«

UNMË ¨W¾ÞUš U¼d³²F½ w²«  UÝ—UL*« s  «“«d?ù«Ë ¨Âb?« w? ”Ëd?OH« œułË X³¦ð ¨r?d?« «c?N?Ð W?I?K?F?²?*« o?zUI(« ÊuB×H²¹ ÆW¹“UN²½ô« ÷«d_« vL¹ UË ¨ÊUÞd« ÂuO«¢ W³ÝUM0 ¨«œb− Õd'« «c¼ QJM½ Ê√

w?Ë ¨Ã«Ëe?« —U?Þ≈ ×Uš fM'« WÝ—U2 …√d??*« V??O??K??ŠË ¨…√d??*«Ë q?łd?K? W?O??M?'« ∫wK¹ U v≈ U½œuIð ozUI(« Ác¼Ë s??? «œ«b???Ž√ p??U??M??¼ Ê√ Âu??K??F??*« s??Ë ‰Ë_« ·œUB¹ Íc« ¢“b¹ù« W×UJ* w*UF«

V?O?U?Ý√ ‰U?L?F?²?Ý« s? b?Ð ô W?U?(« Ác?¼ dOž Ɖu³«Ë lb«Ë ‚dF«Ë »UFK«Ë ¨l{d*«  U?F?L?²?:« s? …d?O?³? W?³?½ bI²Fð ≠ ÊU????½ù« r???ł w? …œu?łu?*«  U?ÐËd?J?O?*« ÆÂUŽ q s ‰Ë_« Êu½U s

d?O?ž W?¹U?L(« w UN²OUF Ê√ l ¨W¹Uu« Âb?« ‰UI²½« bMŽ ô≈ r²ð ô ÈËbF« ‰UI²½« Ê√ W??ÐU??ù« d??D?š s?Ž ‰e?F?0 U?N?½√ W?O?d?A?« ÍœR?ð ôË ¨V?ŽU?²? d?O?¦?ð ô UN½√ ô≈ ¨rOK«
q? Ê√ v?≈ d?O?A?¹ r?d?« «c?¼ sJË ¨÷d*UÐ r'« »UB¹ UbMŽ UN½√ dOž Æ÷«d√ v≈
÷d*« ·UA²«
W?ö?(«  «Ëœ√ r?OIFð s bQ²½ Ê√Ë ¨WUð ÆWŽU{d« VOKŠË WOM'«  «“«dù«Ë
”u?? w??  «d??H??A??« d??O??O??G?ðË ¨r?ýu?«Ë q???I???²??M??¹ Ê√ s??J??1 w??²??« ‚d??D??« U??√ Æ÷dLK ÷dF hý ÷«d?Q?Ð ÊU??½ù« »U?B?O? ªjAM𠨓b¹ùUÐ WbUÐ œb% Ê√ WO³Þ WNł Í_ sJ1 ô

 UÝ—U2 w UMH½√ ◊—u½ ô√ rŁ ÆWö(« ∫wN ÷d*« UN²ÞUÝuÐ ‰UHÞ_« œbŽ vKŽ ‰b¹ rd« «c¼ ÊU «–≈ ≠  UÐUN²U ¨W*U*«  UÐËdJO*« Ác¼ sŽ WLłU½ “b¹ù« ”ËdO Ê≈ tO qO bË ¨÷d*« V³Ý

ÆÈËbFK UM{dFð Ê√ UNMJ1 Ë√ W?O?łd?ý W?O??M?ł W?ö?F?Ð ÂU?O?I?« ≠ wMF¹ «c¼ ÊS ¨WOÐdF« WIDM*« w 5ÐUB*« r?H?«  U?Šd?I?ðË ¨‰U?N?Ýù«Ë q??«Ë 5²zd« r??Ł s?Ë ¨ «d?³?²?<« w? Ád?O?C?% - b?

œd? Í√ Ê≈ ∫w?L?Ýd« bOFB« vKŽ ≠≥ w? W?U?šË ¨»U?B? h??ý l? W?O?K?³?N? ÷d?*« «c?N?Ð 5?G?U?³« s 5ÐUB*« œbŽ Ê√ ÆW¹bK'« ÷«d_«Ë ¨ U?½«u?O?(« s qI²½« t½≈ qO UL ¨dA²½«

w?L?% Ê√ WËb« WLNË ¨WÐUû ÷dF W??O????M??'«  «“«d?ù«Ë Æ»U?B?²?žô«  ôU?Š s2 •πµ Ê√ UMLKŽ «–≈ ¨rd« «c¼ «dO¦ ‚uH¹ ¨qŠ«d ÀöŁ w ÷d*UÐ WÐUù« d9Ë s? o?K?D?½«Ë ¨Íe½U³LA«Ë …œdI« WUšË

‰√ X??O? ¨÷d*« «c¼ dDš s UNOMÞ«u ¡U??M??Ł√ ÕËd??ł œu??łË W??U??Š w?? W?¹u?b?«Ë s r¼ 5M'« ö sË ¨÷d*UÐ ÊuÐUB¹ dNEðË ¨œU(« ÷d*UÐ vË_« WKŠd*« ·dFð «c?¼ Ê≈ U?C?¹√ q?O?Ë ¨r?U?F?« v?≈ U?O?I?¹d≈

—U?D?š_«Ë »Ëd?(« s? rN²¹ULŠ s U½Qý  U??ö??Ž W??U?≈Ë Æw?L?H?« f?M?'« W?Ý—U?2 ≤¥ 5Ð U r¼—ULŽ√ ÕË«d²ð s¹c« ’Uý_« ¨”ËdOHUÐ WÐUù« s lOÐUÝ√ ¥v≈ ≥ bFÐ s?  U?O?M?O?Łö?¦?« w? √b?Ð ÊuJ¹ b ÷d*«

 U?ÝR vKŽ «c Æ5d:«Ë WOŽUL²łô« W?u?I?M? ÷«d?√ œu?łËË ¨…œb?F?²? W?OMł ÆUUŽ ≥πË UUŽ ∫q¦ ÷«dŽ√ WKŠd*« Ác¼ VŠUBð U U³UžË l?Ý«Ë qJAÐ dA²½« tMJË ¨s¹dAF« ÊdI«

¨d?_« «c?¼ W?F?ÐU² vKŽ ’d% Ê√ WËb« ÆÕËdł œułË l WIOLF« q³I« Ë√ ¨UOMł ÊuÝ—U1 s VOB¹ ô ÷d*« «c¼ Ê√ ≠ ¨W³d« w W¹ËUHLK« œbG« rCðË ¨vL(« U?M?²?Ë v?²?ŠË  U?O?M?O?½U?L¦« jÝ«Ë√ ‰öš

UNO ÷d*« bdÐ WB² …eNł√ ¡UA½≈Ë WŽ«—“Ë ¨tðUI²A Ë√ »UB*« Âb« qI½ ≠  «—b??<« Êu??ÞU??F??²??¹ Ë√ ¢Âd??;« f??M?'«¢ Âôü«Ë ¨…d???−???M???(«Ë Âu???F??K??³??« »U??N??²??«Ë Z?²½ Íc« w*UF« ÕU²H½ô« V³Ð d{U(«

hMð w²« œ«d_«  UOuBš «d²Š« l ÆWŁuK*« ¡UCŽ_« ÆÈdš√ »U³Ý_ qI²M¹ b U/≈Ë ¨V× vKŽ lIÐ —uNþË ¨Ÿ«bB«Ë VF²«Ë ¨WOKCF« —U??A??²?½«Ë ¨ ö?«u?*« q?zU?ÝË —u?D?ð s?Ž

w²«  UOUHðô«Ë ¨WËb« w 5½«uI« UNOKŽ w??ÞU??F??ð ‰ö?š s?I?(« w? „—U?A?²?« ≠ Ác??¼ w? …d?O?D?š ÷d?*« W?K?J?A? Ê√ ≠ ƉU?F?ÝË o?K?(« w? r?Q?Ð W?Ðu?×B Ÿc'« ÆW¾ÞU)«  UÝ—UL*«

ÆÊU½ù« ‚uIŠ W¹ULŠ vKŽ hMð q¦ ªWFÞUI«  «Ëœ_« «b²Ý« Ë√ ¨ «—b<« Ë√ U?N?½Q?ý s? q?O?K?I?²?« “u?−?¹ ôË ¨W?IDM*« ¨wH²ð rŁ 5Žu³Ý√ v²Š WKŠd*« Ác¼ b²9Ë öOK nu²½ ô√ wMF¹ ô d_« «c¼ sJË

W??—U??A?? ∫w?³?D?« b?O?F?B?« v?K?Ž ≠¥  «d?H?ý Ë√ r?ýu«  «Ëœ√ Ë√ VO³D« ◊dA ÆU¼ƒUHš≈ Ê_ ª¢W?O?³?K?Ý¢ ÷d?*« h?×? W?−O²½ ÊuJðË s??Ž Êö??Žù« v??²??ŠË ÷d??*« a??¹—U??ð b??M??Ž

 «—ËœË  U??ÞU??A??M??Ð 5?{d?L?*«Ë ¡U?³?Þ_« ÆWö(« «c?¼ l? q?U?F?²¹ wdA« lL²:« Ê√ ≠ v≈ dNý bFÐ dNEð ÷dLK …œUC*« ÂUł_« ÆtUA²«

l?? q??U??F?²?« ‰u?Š ×U?)« w? W?O?³?¹—b?ð dO¹UFLK WO×B«  UŽUDI« ŸU³ð« ÂbŽ ≠ «d?O?³? «œb?Ž ÷d?F?¹ U?2 W?O³KÐ Ÿu{u*« w²« …d²H« w¼Ë ¨WÐUù« cM —uNý WŁöŁ V??O??³??D??« Ê≈ h??B?I?« Èb?Š≈ ‰u?I?ð

Âb?ŽË ¨W?O?½U??½≈Ë W?O?L?K?Ž ‚dDÐ 5ÐUB*« ÆrOIF²« w WO*UF« Æ…bzU«  «bI²F*« V³Ð WÐUû Æ¢…cUM« …d²¢ vLð v?H?A?²?? w? q?LF¹ ÊU Íc« ªÊu²¹d²Ý

 ôUŠ l ÊuKUF²¹ UbMŽ “eI²«Ë nQ²« ŸU?{—≈ Ë√ ¨W?ÐU?B Â√ s qHÞ …œôË ≠ ∫ UO³K« Ác¼ sË öUŠ¢ i¹d*« vL¹ WKŠd*« Ác¼ wË k??H??²?Š« ¨«d?²?K?$≈ w? w?J?K?*« d?²??A?½U?

ÆWÐUù« ÆUNKHD WÐUB*« Â_« W?F?ÞUI0 ÂuIð lL²:«Ë WKzUF« Ê√ ≠± —b?B? t?MJË ¨»UB dOž t½√ Í√ ¨¢÷dLK —U?×?Ð b?ł s WHK² sU√ s  UMOFÐ
≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U ±≥ °øÂuO« wMF
·d?F?ð «–U ¡UÐË `³B¹ Ê√ q³ WOŽuð tKF−M "‫"اﻹﻳﺪز‬
“b¹ù« sŽ ‫ﻟﻠﺸﺒﺎب أﻫﻤﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة وﻣـﻠـﻤـﻮﺳـﺔ‬
‫ وﺷ ـ ـﺒـ ــﺎﺑـ ـﻨـ ــﺎ‬.‫ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ‬
ÆWOM'« WuKF*« .bIð ÊuKI²M¹ rŁ sË ¨5Зb*« œ«bŽ≈ w¼ vË_« WKŠd*« ÊuJð

W¾O³«Ë ÂuKF« …œU ”—b ªWIý uÐ√ wzUł— »—b*«  UN'«Ë …—«“u« q³ s ¨ŸËdA*UÐ n¹dF²« WKŠd v≈

øÆÆÆu¼ ©HIV® W³²J*« WŽUM*« hI½ Æ1  U??K?ł w? «d?{U?×Ë UHI¦ XM¢ ∫‰uI¹ ¨WÝ—b*« w  «—Ëb« cOHMð r²OÝ UNOH …dOš_« WKŠd*« U√ ¨WL²N*« ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟـﻨـﺎﺿـﺞ‬
 U¹dDH« s Ÿu½ Æ√ V¹—b²« W¹«bÐ w `{«u« ‚dH« X* bË Æ…—Ëb« Ác¼ ¢Æo¹bB o¹b s »uKÝ√ «b²ÝUÐ ¨”—«b*« w
‫واﳊﻴﻮي واﻟﻨﺸﻂ؛ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ‬
،‫ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻔﻴﺪة واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
“b¹ù« sŽ  U³UD«  UuKF Ê√ v≈ «dOA Æ¢t²¹UN½ sŽ dOAO ¨ŸËdA*« ¡UN²½« bFÐ WFu²*« ZzU²M« sŽ U√
 UÝËdOH« s Ÿu½ Æ»
VOUÝ√¢ «b²Ý« - YOŠ ÆW×O×ý ¨ÁdÞUË Á—«d{√Ë ¨»ö?D?« s? sJ2 œbŽ d³√ nOI¦ð w q¦L²ð UN½√ v≈
U¹dO²J³« s Ÿu½ Æ 
WOU WdF 6²« ªdOOG²« UM `CðU ¨WHK²<« rOOI²«  «—U?N? r?N?ÐU??≈Ë ¨W?b?I*«  UuKF*« s …œUH²Ýô«Ë ‫ﺘﻤﻊ ا<ـﺘـﻠـﻔـﺔ؛‬:‫وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻔﺌﺎت ا‬
WŽUM*« hI½ ”ËdOHÐ 5ÐUB*« rEF Æ2 ¨W?O?ÐU$ù« W×B«Ë Æ¢÷d*« s W¹Uu« VOUÝ√ ‰uŠ Æ5׳U½ 5Зb «u½uJO rNK¼Rð …b¹bł V¹—bð
‫ﻛﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻧـﺴـﻌـﻰ‬
.‫إﻟﻴﻬﺎ؛ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب‬
øÆÆÆo¹dÞ sŽ ”ËdOHUÐ ÊuÐUB¹ W³²J*« U?¼—U?Þ≈ W?¹U?L?Š X?%Ë ¨W?M?¬ …U?O?×?Ð l?²?L?²«¢ qł√ s …œU?¹“Ë ¨W?OŽu²« WKLŠ lOÝuð v≈ p¹U(« `LD¹Ë

Æ¢`O×B« wŽdA« ¨ŸËdA*« UNKLA¹ Ê√ sJ1 w²« ”—«b*«Ë  UEU;« œbŽ


sI(« o¹dÞ sŽ  «—b<« wÞUFð Æ√
‰u?Š W?O?Žu?²? ÃU?²% W¾ d¦√ r¼ »U³A« Ê√Ë WUš¢
Âb« qI½ Æ» dD U½ô ∫d¹dIð
øÊu—UA*« ‰U «–U ≤µ≠±∂ 5?Ð U? W?¹d?L?F?« W?¾H« rN¹ Íc« ¨Ÿu{u*« «c¼
WMü« dOž WOM'«  UöF« ÆÃ …e/ WHOB« WK«d
Èb sŽ ¨WMÝ ±∂ ªu?OÐ WKONÝ W³UD« Àbײð WHBÐ UOMł WuIM*« ÷«d_« s W¹Uu« oOIײ ¨WMÝ
ø2004 w*UF« “b¹ù« Âu¹ —UFý u¼ U Æ3 bI²Fð X½U w²«  UuKF*« s «dO¦ Ê≈ ‰uI² UNðœUH²Ý« Æ¢WLOK« WOM'« WOÐd²«Ë ¨WUŽ ¨ UuKF*« s «eM Êu½e²¹ s¹c« »U³A« ¡ôR¼
 «d?ŁR?L?K? U?F³ð ªWOł—U)« —UDšú W{dŽ d¦_« r¼
“b¹ù«Ë ¡UM« Æ√ ¨V?¹—b?²?« b?F?Ð  d?O?G?ð b? ¨“b?¹ù« ‰u?Š W?×?O× UN½√ 5Зb*« Í√—
ª U?ÝËd?O?H« Ÿ«u½√ dDšQÐ »UB dBŽ w ¨WU)«
“b¹ù« vU²¹ Æ» —UÞ≈ w ¨WLOK« WOM'« …UO(«¢‡Ð UN²dF  œ«œ“«Ë
Y?O?Š ªU?F−A ŸËdA*UÐ  U—UA*« qŽUHð «bÐ bË  U?O?L??Ë ¨W?ÐU— öÐ X½d²½≈Ë ¨WOŠUÐ≈  UOzUC s
h?I?½ ”Ëd?O?Ë ¨ UO²H« ¨¡UM« Æà ƢW½uLC  UuKF
d?O?A?Ð W?Ý—b? w W¹uÐd²« WdA*« ªUdA« dO³Ž ‰uIð ¨W?I?K?D?*« W?¹d?(U?Ð  œU?½ U «dO¦ ¨»dG« sŽ W³²I
¢“b¹ù«¢ W³²J*« WŽUM*« bL²F¹ 5Зb*« q³ s Âb²*« »uKÝ_« Ê≈ ‰uIðË
U?M?ðU?³?U?Þ Èb?¢ ∫ŸËd?A?*« w?  U?Зb*« ÈbŠ≈Ë ¨f¹d« w? U?M?ÐU?³?ý s? U?¹U?×?C« fLGMO ª öH½ö uŽbðË
øÆÆÆo¹dÞ sŽ “b¹ù« Z²M¹ Æ4 s?¢ ¨5?I?K?²?« »uKÝ√ vKŽ fOË ¨ÍbIM« qOKײ« vKŽ
Ê√Ë W?U?š ¨ U?u?K?F?*« wIK² WUð W¹e¼UłË œ«bF²Ý« ÆWLOšË V«uF« ÊuJðË ¨UMFL²: `KBð ô bOUIð
¨q?L?Ž  U?Žu?L?−? v?≈ U?M?L?O??IðË ¨WK¾Ý_« ÕdÞ ‰öš
wM'« –ËcA« Æ√ ¨j?I vIK²¹ ô VUDU ª…b¹bł X½U Wb²*« ‚dD« ÷d ‰uŠ w×B« nOI¦²« ŸËdA¢ oKD½« «cNË
qzUÝËË u¹bOH« WÞdý√Ë qO¦L²«Ë ¨qLF« ‚«—Ë√ l¹“uðË
ŸUFýù« Æ» …œU*« Íu²%¢ ∫q‡‡‡LJðË Æ¢V¹—b²« WOKLŽ w r¼U¹ U/≈Ë ¨r?N?HOI¦ðË »U³A« WOŽuð ·bNÐ ª¢tM W¹Uu«Ë “b¹ù«
v?K?Ž b?ŽU??ð w?²?«  U?u?KF*« v≈ WU{ùUÐ ¨¢ÕUC¹ù«
”ËdO Æà U?¼d?¹d?% - b?Ë ¨W?ÝU??Š l?O?{«u? v?K?Ž W?O?³¹—b²« WU{ùUÐ ¨÷d*UÐ WIKF²*«  UuKF*« WUJÐ r¼b¹ËeðË
»—b²*« `M1 Íc« ¨»cN*« »—b*« WOBý oKšË s¹uJð
ÀuK²« Æœ ‚«—Ë√Ë  U?O?U?FË WDA½√ o¹dÞ sŽ ¨WÝö« vN²M0 rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UN²LE½ ¨WOÐU$ù« W×B« v≈
o¹dÞ sŽË ¨wÝ«—b« nB« uł sŽ «bOFÐ ªÍ√d« W¹dŠ
Æ¢U½UOŠ√ »—b*« `O×BðË ¨ U³UDK WK¾Ý√ tOłuðË ¨qLŽ W?u?H?D?K? …b?²?*« 3_« W?L?E?M? l? ÊËU?F?²?U?Ð w?U?F?«
Æ¢U׳U½Ë ôUF V¹—b²« qFł U2¢ ªW¼UJH« ÕË— «b²Ý«
UÐUB U UBý ÊQÐ ·dFð Ê√ pMJ1 Æ5  «dOG²« u¼ ¨Ÿu{u*« tËUMð U r¼√ Ê√ v≈ dOAðË s? 5HI¦Ë 5Зb œ«bŽ≈ …—Ëœ ‚UOÝ w ¨¢nO½u¹¢
i?F?³?Ð d?F?A?ð X?½U? U?N½√ v≈ WK×½ uÐ√ r‡‡‡O½— dOAðË
øÆÆÆ«–≈ “b¹ùUÐ v?K?Ž d?O?ŁQ?ð s? U?N? U?Ë ¨W?I?¼«d*« WKŠd w WOM'« q w ”—«b ÀöŁ s 5¹uÐd²« s¹býd*«Ë 5LKF*«
ÆWÝU(« lO{«u*« sŽ —UH²Ýô«Ë ‰«R« w œœd²«
U?¼—Ëœ Õd?AðË ¨o¼«dLK WOŽUL²łô«Ë WOHM« WOŠUM« w V¹—b²« «uIKð ¨…ežË WOKOIKË ”bI«  UEU× s
UC¹dË U³F² hA« p «bÐ Æ√ «b??²?Ýô« ‰u?Š rO¼UH*« s «dO¦  dOž …—Ëb« sJË
v?K?Ž d?9 W?K?Šd WI¼«d*« Ê√  U³UDK X×{Ë√¢ ∫WKzU …bײ*« 3_« WLEM s q¹uL²Ð ¨ÊULŽ WO½œ—_« WLUF«
W¹u W× hA« Èb Æ» w?M?²?L?K?Ž¢ ∫‰u?I?ðË Æb?z«e?« ÕU?²H½ô«Ë X½d²½û w³K«
 «dOŁQ²UÐ WKUŠ w¼Ë ÆuLM« qŠ«d ÈbŠ≈ UN½√Ë ¨œd q rOKF²«Ë WOÐd²« wð—«“Ë WL¼U0 ¨¢nO½u¹¢ WuHDK
p– WdF* WI¹dÞ błu¹ ô Æà W?łd?×? q?zU?? w?M?N?ł«uð 5Š q¼ú Q'√ Ê√ …—Ëb«
s?N?O?K?Ž V?−?¹ «c?Ë ªW?O?ŽU?L²łô«Ë WOHM«Ë WOUFH½ô« —Ëœ q¦L²¹Ë ÆÆWO³D« WŁUžù«Ë ¨5²OMODKH« W×B«Ë
∫lÐU²ðË Æ¢q−š ÊËœ UNMŽ dH²Ý√ Ê√ wMMJ1Ë ¨WÝUŠË
5?ÐU?B?*« œb?Ž r? ¨Êu?O?K? »d_ Æ6 W?u?K?F?*« ‰UB¹≈ WOËR0 —uFA« …—Ëb«  “eŽ UL¢ v?K?Ž WO³KÝ «—UŁ¬ „d²ð Ê√ ÊËœ WKŠd*« d9 v²Š UNLN ·bNÐ WOÝ«—œ VFý ∂ s U³UÞ ≤¥ V¹—bð w 5Зb*«

¢“b¹ù«¢ W³²J*« WŽUM*« hI½ ”ËdOHРƢo¼«d*« WOBý ”ËdO ÈËbŽË WOÐU$ù« W×B« ‰uŠ nI¦ qOł oKš
Æ¢»«dð_«Ë Ê«dú
V¹—b²« Ê√ u¼  U³UD« ÁU³²½« —UŁ√ U Ê√ X×{Ë√Ë WÝ—b U½—“ ŸËdA*«  UÞUA½ vKŽ d¦√ ·dF²KË Æ“b¹ù«
ø2003 ÂUŽ W¹UN½ l ÊQ?Ð ÊU?1ù« e?¹e?F?ð w? …—Ëb?« d?Ł√ rO½— vMð ôË
ŸËd?A*« oO³Dð Íd−¹ w²« …ež w ¢»¢ f¹d« dOAÐ
ª…UO(« V½«uł nK² w ÊU½û W¹UL(« du¹ s¹b« Y¹b(« - YOŠ ª…d{U;« Ë√ ¨WB(« sŽ UU9 nK²¹
ÊuOK ∂≤ Æ√ ‰uŠ WHK²<« ‰UF_« œËœ—Ë WUN«  UuKF*« UMOI²Ý«Ë
ÆwM'« V½U'« v²Š »—b?*«  U?H?Ë ¨q?«u?²?«Ë ‰UBðô«  «—UN sŽ UNO
5¹ö ±∞ Æ» ÆŸËdA*«
WOL¼√ s t U* ¨WOÐU−¹≈ ¡«b√ ŸËdA*« «c¼ „dð bI Æ¢V¹—b²« vKŽ …b¹bł WLÝ vH{√ U2¢ ¨bO'«
ÊuOK ≤± ÆÃ
U?N?Šd?Þ - ¨W?ÝU??Š U?¹U?C? ‰u?Š »U?³?A« WOŽuð w ªW×K …—Ëd{ WOÐU−¹ù« ‚dDUÐ »U³A« WOŽuð Ê≈
ÊuOK ¥∞ Æœ tðU¼U&«Ë ŸËdA*« ·«b¼√
ƒd?−?²?« s?J?1 ô ¨«—«dÝ√ d³²Fð X½U Ê√ bFÐ ¨WOUHAÐ s?J?Ë ¨v?²?ý ‚d?Þ s? W?uKF*« vKŽ qB×¹ »UA« Ê_
ø“b¹û w*UF« ÂuOUÐ qH²×¹ v² Æ7 ržd« vKŽ UNK¼U−²½ U «dO¦Ë ¨UN²Nł«u Ë√ UNŠdÞ vKŽ Íc« Xu« w ÆULz«œ W½uLC dOž  UuKF*« Ác¼ W× WOÝ—b*« W×B« r fOz— ªp¹U(« ÊuQ ‰uI¹

fOË ¨WOM'« WOÐd²« ÂuNH vKŽ UNöš eOd²« r²¹ ¨qŠ«d Àö¦Ð d1 ŸËdA*«¢ ∫ŸËdA*« oMË ¨…ež w
ÆUN wŽu« WKË ¨UNÐ qN'« …—uDš Èb* UM«—œ≈ s
©uO½u¹® Ê«d¹eŠ s ‰Ë_« Æ√
©d¹UM¹® w½U¦« Êu½U s ‰Ë_« Æ»
©d³L¹œ® ‰Ë_« Êu½U s ‰Ë_« Æà —UA²½« sŽ W×{«Ë …—u d¹dI²« U½UDŽ√ °t²FLÝ U½√
©d³L²³Ý® ‰uK¹√ s ‰Ë_« Æœ bKÐ s pUM¼ fO t½√ vKŽ eÒ— UL ¨“b¹ù« d¹dIð XFLÝ q¼
w½√  dFý bI
d?³?√ UNO rUF« w WOU²« oÞUM*« Í√ Æ8 ÈËbF« dA²Mð bI ÆÈËbF« Ác¼ s wL×
Ò nOË Ác¼ W×UJ0 wMF °ö
t²¦Ð Íc« “b¹ù«
o¹dÞ sŽ Í—ËdC« s fOË U bKÐ qš«œ øp– øÂuO« WŽ«–ù«
W?ŽUM*« hI½ ”ËdOHÐ 5ÐUB*« s œbŽ ÃËdš ‰öš s Ë√ bK³« v≈ 5œUI« °ÈËbF« «–U w½d³š√
ø¢“b¹ù«¢ W³²J*« tO≈ 5MÞ«u*« ‰ušœ Ë√ °«uU
WOULA« UJ¹d√ Æ√
UÐË—Ë√ Æ»
UOI¹d≈ ÆÃ
WOÐuM'« UJ¹d√ Æœ
UOݬ Ƈ¼

øAIDS‡«Ë HIV‡« 5Ð ‚dH« u¼ U Æ9


‚d błu¹ ô Æ√
AIDS‡K V³*« ”ËdOH« u¼ HIVÆ» ≤∞∞≥ ¨©nOu®Ë WOœ—_« WB« …—«“Ë ¨©“bù«® ”ËdO ÈËbË WOU$ù« W« ‰u wHOI« »UA« qOœ s ·dB
HIV‡K V³*« u¼ AIDS‡« Æà «dÐË_« vKŽ ÁdLŽ s WFÐU« cM »—bðË ¨¢m½u m½u¼¢

WŽUM*« hI½ ”ËdOH ÃöŽ „UM¼ q¼ Æ10 ¢”—U?³?u?¢ q?¦?2 q?L?Ž r?Ł s?Ë ¨WOJOÝöJ« WOMOB«
°“b¹ù«Ë ÊUý wUł
w? Âö?_« W?u?D?Ð v≈ qB¹ Ê√ q³ WOzULMO« ŸbK
ø¢“b¹ù«¢ W³²J*« W?d(« 5Ð U tö√ Ãe9Ë Æ¢œËuOu¼¢Ë ¢m½u m½u¼¢ d?O?N?A?« W?d(« Âö√ q¦2 w{U*« —U¹√ w 5Ž
rF½ Æ√
s? 5?¹ö?*« »c?' «—b?B? U?N?K?F?ł Íc?« d_« ¨Õd*«Ë W?M??(« U?¹«u?M?K «dOHÝ q_« wMOB« ¢ÊUý wUł¢
ô Æ»
ÆrUF« ¡U×½√ nK² s s¹b¼UA*« 3_« W?L?E?M?Ë W?uHDK …bײ*« 3_« WLEM …bŽU*
WU)«  «œUOF« w jI błu¹ ÆÃ
sL{ ¨ÊUý wUł UNÐ ÂuI¹ w²«  UÞUAM« 5Ð sË WŽUM*« hI½ ”ËdO —UA²½« s b(« w “b¹û …bײ*«

ÂU ¨¢“b¹ù«¢ ÷d —UA²½« s b×K UNc³¹ w²« œuN'« …d?z«œ l?O?Ýu?ð ÊU?ý w?U?ł Íu?M?¹Ë Æ¢“b¹ù«¢ W³²J*«
s?¹—d?C?²?*« ‰U?HÞ_« WUšË ¨‰UHÞ_« …dUM* t²KLŠ
» Ʊ∞ º » Æπ º Ã Æ∏ º Ã
W?¹u?Žu?²?« l?¹—UA*« s œbŽ v≈ …—U¹eÐ ·ËdF*« q¦L*«
ÆW×K*«  UŽ«eM« s
Æ∑ º œ [∂ º à Ƶ º à ƥ º à Æ≥ º à Æ≤ º » Ʊ
w ÂUG_«Ë ¢“b¹ù«¢ W³²J*« WŽUM*« hI½ ”ËdO ‰uŠ
 UÐUłù« ÆU¹œu³L w? W?F?{«u?²? W?¾OÐ w QA½ ÊUý wUł Ê√ dc¹
±¥ vIOÝuË s ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

d¼U« rþU b¹bł


ÆÆÆ¢wMO³Š√¢
ÊU?(√ s? UNLEF ¨WOMž√ 14 Íu?×?¹ Íc?«Ë ¢…c?OLKð v≈¢ Âu³√ d¼U« rþU w«dF« s×K*«Ë ÊUMH« —b√
¨w?½U?³ —«e½ qŠ«d« r¼“dÐQ rNF ÊËUFð s¹c« ¡«dFA« U√ ÆqU ÂUŠ lOuð s s( v≈ WU{ùUÐ d¼U«
ÆÆÆœu³Ž sÐ bL×Ë dU½ sÐ ¨ÍbO³F« ÊUŠ ¨w«dF« .d
q— Xýd¢ ¨¢ÍdLŽ …bOÝ¢ ¨¢V¼b« 5F½U U¹¢ ¨¢pKIŽ Íd³¢ ¨¢bIŽ öÐ wMO³Š√¢ ∫w½Užô« iFÐ s¹ËUMŽ sË
Æ©—uM*« ¡ULÝ√ W½UMH« l u¹œ® ¢VO³(« Âb½¢ WOMž√ v« WU{ùUÐ ¢…cOLKð v≈¢ ¨¢—U g¹≈¢ ¨¢UO½œ tK«Ë¢ ¨¢d׳«
„dð ÊUMŠ „d²AðË ¨q²;« ‚«dF« w WOuO« …UO(« l«Ë b−¹ VOK u¹bO d³Ž ¢wMO³Š√¢ WOMž√  dNþ bË
 ULK ÷dF½ wMODKH« »U³A«  u ª¢e1Uð Àu¹¢‡«  U×H sË ÆVOK u¹bOH« d¹uBð w d¼U« rþU l

‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
Æ¢wMO³Š√¢ …UMG*« w½U³ —«e½ …bOB

wz«dU« rO¼«dЫ —U³ł rþU ∫ rÝô«


±π∂±Øπر≤ ∫ œöO*« a¹—Uð
qu*« ≠ ‚«dF« ∫ œöO*« ÊUJ
¡«—cF« ∫ Ãd³«
rK ∫W½U¹b«
‫أﺣﺒﻴﻨﻲ‬
Ë ±π∏± bO«u ÂUÝË ® Ê«bË tË oKD ∫ WOŽUL²łô« WU(«
©±π∏∑ bO«u dLŽ ِ ‫أﺣﺒﻴﻨﻲ ﺑﻼ ُﻋَﻘِﺪ وﺿﻴﻌﻲ ﻓﻲ ُﺧُﻄ‬
‫ﻮط‬
‫ﻳﺪي‬
ÂUÝË uÐ√ ∫ WOMJ«

...‫ ﻷﻳـ ــﺎم‬...‫أﺣـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع‬


‫ ﻓﻲ روﻣﺎ‬MTV ‫ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ‬ ...‫ﻟﺴﺎﻋﺎت‬
‫ﻓﻠﺴﺖ أﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﺑﺪ‬
...‫أﺣﺒﻴﻨﻲ‬
q?H?Š q?L?×¹ r ¨s¹b¼UA*« iFÐ dE½ w ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ واﺳﻘﻄﻲ ﻣﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻄﺸـﻲ‬
w rO√ Íc« ¨WOÐË—Ë_« MTV‡« ez«uł l¹“uð
‫وﺻﺤﺮاﺋﻲ‬
‫وذوﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻓـﻤـﻲ ﻛـﺎﻟـﺸـﻤــﻊ واﻧـﻌـﺠـﻨــﻲ‬
s? Ÿu?M?«  «– ¨w?½U?¦?« s?¹dAð s dAŽ sU¦«
Íc?« ÊU²H« t¼U³²½« XHK¹ r iF³« Æ PłUH*«
w?M?G qC√ UðezUł ôË ¨¢“dO³Ý wMðdТ t²³
‫ﺑﺄﺟﺰاﺋﻲ‬
...‫أﺣﺒﻴﻨﻲ‬
»dD*« ULNÐ “U ÊU²K« wzUMž Âu³√ qC√Ë ÂUFK
r?K?F?« r?N?¼U?³?²?½« X?H? s¹b¼UA*« iFРƢdý¬¢
©wJO® qJ¹U hOL vKŽ jŠ Íc« wMODKH« ‫أﺣﺒﻴﻨﻲ ﺑﻄﻬﺮي أو ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻲ‬
‫وﻏـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ أﻳــﺎ ﺳ ـﻘ ـﻔــﺎ ﻣــﻦ اﻷزﻫــﺎر ﻳــﺎ‬
Íc?« ¨¢µÊË—U?¢ W?d? w ’U³« ·“UŽ ¨Êb¹U
Ÿ—œ rK² Õd*« o¹dH« ¡UCŽ√ ¡ö²Ž« Èb dNþ
—u?H?;«Ë ¨¢…b?¹bł W³¼u qC√¢ …ezU−Ð “uH«
…b?z«d« WO½u¹eHK²« ¢MTV¢ WJ³ý …—Uý≈ tOKŽ
‫ﻏﺎﺑﺎت ﺣﻨﺎﺋﻲ‬
ÆWO*UF« vIOÝu*« ‰U− w ‫أﻧــﺎ رﺟــﻞٌ ﺑــﻼ ﻗ ــﺪرٍ ﻓ ـﻜ ـﻮﻧــﻲ أﻧــﺖ ﻟ ــﻲ‬
WÐu¼u*«WdHUÐ 5³−F*«iFÐ lœ d_« «c¼ ‫َﻗَﺪري‬
‫أﺣﺒﻴﻨﻲ‬
U¼œUH X½d²½ù« WJ³ý vKŽ œËœ— dA½ v≈ W¦¹b(«
¡«d?ý Âb?ŽË W?OIOÝu*« WdH« WFÞUI0 W³UD*«
ÊuJð ôQÐ ÊËdš¬ VUÞ ¨Èdš√ WNł sË ÆUNO½Už√ ...‫ﺗﺘﺴﺎءﻟﻲ ﻛﻴﻒ‬ َ ‫أﺣﺒﻴﻨﻲ وﻻ‬
...ً‫وﻻ ﺗﺘﻠﻌﺜﻤﻲ ﺧﺠﻼ‬
vIOÝu ŸULÝ sŽ 5³−F*«·ËeF U³³Ý WÝUO«
ÆUNOMGË WdH«
Ác??¼ v??K?Ž œd?¹ Ê√ w?J?O?0 «b?Š U? «c?¼Ë ..‫وﻻ ﺗﺘﺴﺎﻗﻄﻲ ﺧﻮﻓﺎ‬
‫ ﻛﻮﻧﻲ اﻷرض‬...‫ﻛﻮﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮ واﳌﻴﻨﺎء‬
∫‰U YOŠ ¨WO½Ëd²Jù« l«u*«bŠ√ d³Ž  «œUI²½ô«
ô Íc?« ·d?D?²*« 5LO« UNLJ×¹ WËœ qOz«dÝ≈¢
w ÊuAOF¹ ÊuOMODKH«¢ ∫·U{√Ë Æ¢Âö« b¹d¹ ‫واﳌﻨﻔﻰ‬
‫ ﻛﻮﻧﻲ‬...‫ﻛﻮﻧﻲ اﻟﺼﺤﻮة واﻹﻋﺼﺎر‬
W?ł—b?« s? ÊU?J?Ý¢ r?N?½Q? Ë W?³?F ·Ëdþ
‰ö?²?Šô« X?% Êu?AOF¹ ÊuOMODKH« ¨¢WO½U¦«
¡w?K? r?N??¹—U?ðË w?½UD¹d³« »«b²½ô« s“ cM ‫اﻟﻠﲔ واﻟﻌﻨﻒ‬
Ê√ Êb?¹U? w?J?O? `?{Ë√ Áœ— ÷d?F? wË
Æ¢wÝP*UÐ
‫أﺣـﺒـﻴـﻨـﻲ ﻣـﻌـﺬﺑـﺘــﻲ وذوﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻬــﻮاء‬
µ ÊË—U Wd ¡UC¬
W?O?Ëb?« 5?½«u?I?« l?OLł ‚dÐ XU qOz«dÝ≈ ‫ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺷﺌﺖ‬
Sunday® ¢b???Š_« ÕU???³??¢ r??N??²??O??M??ž√  “U?? ¨W?OJ¹d_« ¢µ ÊË—U?¢ W?d Ê√ d cUÐ d¹błË
rN½√ X³¦¹ U ¨5OMODKH« l Ÿ«dBUÐ WIKF²*«
V?F?A?« ‚u?I?×Ð Êud²F¹ ôË Âö« ÊËb¹d¹ ô ‫أﺣﺒﻴﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪاُ ﻋﻦ ﺑﻼد اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻜﺒﺖ‬
qHŠ w W¦¹bŠ W³¼u qC√ …ezU−Ð ©Morning ¨¢”u?K?$¬ ”u?¢ W?M?¹b s U¼ƒUCŽ√ —bײ¹ w²«Ë ÆwMODKH« ‫ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋـﻦ ﻣـﺪﻳـﻨـﺘـﻨـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺷـﺒـﻌـﺖ ﻣــﻦ‬
ÆMTV WOÐË—Ë_« vIOÝu*« ez«uł l¹“uð t?M l*Íc«Ë ≤∞∞≤ n?O? w? UNðUu³√ ‰Ë√ XIKÞ√
Harder to® ¢f?H?M?²?« vKŽ VF¢ ∫UL¼ ÊU²OMž√
W?ÐU?A?« t²d w³−F ’U³« ·“UŽ býU½Ë
wMODKH« wKOz«dÝù« Ÿ«dB« sŽ V²J« …¡«dIÐ
‫اﳌﻮت‬
‫أﺣﺒﻴﻨﻲ‬
¨—U²OžË  UOðu ≠ 5HO Âœ¬ ∫r¼ o¹dH« ¡UCŽ√Ë
≠ ‰U?A?O?—U? f?O?ł ¨—U?²?O?ž ≠ 5?²?M?U? e1 Uł v?²?ŠË Æ©This Love® ¢V?(« «c¼¢Ë ¨©Breathe qzUÝË vKŽ œUL²Žô« ÂbŽË ozUI(« vKŽ ·dF²«Ë
Æe—œ ≠ pOÝËœ ÊU¹— ¨’UÐ ≠ Êb¹U wJO ¨œ—u³O b?Ë ÆÂu³√ w½uOK w«uŠ WdH« XŽUÐ WE×K« Ác¼ ÆqOz«dÝ≈ W×KB*“U×Mð w²« WOÐdG« ÂöŽù«
±µ ÕdË ULMOÝ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

n¹dA« n¹dý ∫WFł«d


…e/ WHOB« q«d °¢W¹d(« ‚d% w²« …—«d(« Wł—œ¢ ∫—u qJ¹U
‫ـﺘـﻤــﻊ اﳌـﻀــﺎد ﻟ ـ "اﳌـﺪﻳـﻨــﺔ‬:‫ واﻟـﺬي ﻳـﺸـﻴــﺮ إﻟــﻰ اﳊــﺮارة اﳌـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﳊــﺮق اﻟـﻜـﺘــﺐ ﻓــﻲ ا‬،‫" ﻫـﻮ اﺳـﻢ رواﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﻟـﻒ راي ﺑـﺮادﺑـﻮري‬451 ‫"ﻓـﻬـﺮﻧـﻬـﺎﻳــﺖ‬
‫ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل‬،"11/9 ‫ وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي اﻗﺘﺒﺴﻪ ا<ﺮج اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﻮر ﻻﺳﻢ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ "ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ‬،"‫اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ‬
‫ ﻫﺬه إﺣﺪى اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬."‫ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄن ﺗﻀﺤﻲ ﲟﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى‬."‫ﻣﻮر ﻋﻨﻪ إﻧﻪ "درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺘﻲ ﲢﺮق اﳊﺮﻳﺔ‬
‫ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻬﺪاف ﺑﺮﺟﻲ‬122 ‫" أن ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬11/9 ‫اﻟﺘﻲ أراد ﻣﺨﺮج "ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ‬
.‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك‬
Æ‘uÐ s hK<« u¼ W??L??zU?? r??K??O??H?« —b?B?²?¹ Ê√ w?M?F?¹ ôË ¨p?– s? b?F?Ð√ v?≈ V?¼c?¹ r?KOH« sJ
lÐdð ULNË ¨rKOH« «c¼ ÊU ULN sJË WO³Už ¡«—¬ Ê√ ¨…bײ*«  U¹ôu« w  «œ«d¹ù« »U??²?½« W?O?H?O sŽ Àbײ¹ 5Š «b¹b%Ë
v?K?Ž q?B?Š U?L?N?Ë ¨ «œ«d?¹ù« ‘d?Ž v?K?Ž Ê√ Ë√ ¨Á—U?J?√ l? ‚ËU??²?ð X?½U —uC(« WOŽdý w pOJA²«Ë ¨‘uР×uł fOzd«
w²« WAI« ÊuJ¹ sK ¨Wud WO*UŽ ez«uł …d?O?³? W?³?½ —UJ√ dOG¹ Ê√ ŸUD²Ý« rKOH« ‰ö?š s?L? ª…bײ*«  U¹ôu« WÝUz— tOuð
ô≈ u?¼ U?L? ªo?¹d?G?« U?N?O≈ bM²¹ Ê√ sJ1 ÊU?' œu?łË q?þ w? WUš ªs¹b¼UA*« s tłu¹ ¨tÐuKÝ√ w VŽd«Ë ‰eN« 5Ð Ãe*«
ÆrKO œd− 5?K?K?×?Ë 5?O?H?×?Ë ¨W?BB² WOöŽ≈ ×uł wJ¹d_« fOzd« ¢dJF¢ v≈ —u
œU?IM« ¡«—¬ vKŽ ŸöÞô« UM vMð «–≈Ë ¨U¦ž 5LÝ q s «uKF−¹ Ê√ rNMJ1 «œUI½Ë W½«œ≈ qJAð w²«  UUNðô« s WKKÝ ‘uÐ
¨¡ôu??U??Ð d??¼U??−?¹ s? r?N?M? ¡«u?Ý ¨»d?F?« qJ¹U Ãd<UÐ lœ U2 ¨UMOLÝ Yž q sË  U??ÐU????²?½ô« W?d?Ý¢‡?Ð ¨W?I?Łu?Ë W?×?{«Ë
¨WŽeM« wöÝ≈ Ë√ ¨dOJH²«Ë ÈuN« wJ¹d√ ∫özU ‘uÐ …—«œ≈ v≈ ‰«RÝ tOłuð v≈ —u q?¼U&Ë ¨¢≤∞∞∞ ÂU?Ž W?O?J?¹d?_« WOÝUzd«
b rN½√ b−M ¨s¹dŠ dJË rK VŠU Ë√ X?u?« w? ¨Âö?√ W?²?Ý Íb?{ r²−²½√ «–U*¢ q?³? X?K?Ë  «d?¹c?×?²? WOdO_« …—«œù«
Ÿu½Ë t²¹Ë«“ s q ª—u qJ¹U rKO «uLłU¼ X U½√ ø«bŠ«Ë ULKO ÍdO sŽ r²−²½√ Íc« WŽUýSÐ rŁ ¨‰uK¹√ s dAŽ ÍœU(«  UL−¼
Ê√ U?J?¹d?√ u?«u? ÈQ?ð—U? ÆU?N½uË tð«—UE½ Æ¢u¼ t½≈ ¨`ýd*« …b½U ÊULC ªÈdš√  UL−¼ s ·u)«
q?J?¹U? vË_« ª5²OŠU½ s rKOH« «uLłUN¹ Æ‚«dF« vKŽ »d×K 5OJ¹d_«
÷dF²«Ë ¨tÐuKÝ√Ë t²OBýË ¨tH½ —u
œËœ—
tHuÐ WO½U¦«Ë ¨‰b−K …dO¦*« t³²Ë tO{U* «Ëb?¼U?ý s?¹c« 5OJ¹d_« ÊU³A« bŠ√
n«u
o?zUI(« ·UB½√ »uKÝ√ l³²¹ Íc« Ãd<« b?Š√ w? o?K?Ž ¨U?U?Ž ≤≥ ÁdLŽ mK³¹Ë ¨rKOH« fOzdK UłdŠ  UE×K« Ác¼ d¦√ sË
ozUIŠ UN½√ vKŽ UN²¹«Ë—Ë  UFzUA« l³²ðË «bzU ÁdJð XM «–≈¢ t½≈ özU ¨X½d²½ù« l«u tžöÐ≈ r²¹ 5Š ¨rKOH« U¼—uB¹ UL ¨‘uÐ
»u?K?Ý_«  «– u¼Ë Æ‘UI½ ôË UNO ‰«bł ô t?¹√— V??ŠË Æ¢ ö? ‚ö²š« ô≈ pOKŽ UL ‰öš ¨…bײ*«  U¹ôu« vKŽ WÐdC« d³Ð
ÆÊuOJ¹d_« œUIM« tF³ð« Íc« WK oK¹ Ê√ ‰ËUŠ UbMŽ —u tKF U «c¼ w?? W??O??z«b??²??Ðô« ”—«b??*« Èb??Šù t??ð—U??¹“
rKOH« Ãd vKŽ œUIM« ¡ôR¼ »UŽ bI q?O“ d³Ž ¨‘uР×ułË Êœô sÐ WKzUŽ 5Ð w²« qDF« s WK¹uÞ WKKÝ bFÐ ¨«b¹—uK
dEM« ÊËœ ¨jI W¹bIM«  UuKFLK t²OzUI²½« ÆWOÐU²½ô« t²KL( ö¹u9 Âb ¨‘u³ oÐUÝ U?³?U?žË ¨i?O?Ð_« X?O³« sŽ «bOFÐ U¼UC
°øÊUCUM Í√ ÆÆÆ—u qJU Ãd<«Ë ‘u ×u fOzd«
q??¦??L??²??ð w??²??«Ë ¨W????U??F??*« W?N?łu?« v?≈ W?K?zU?Ž s ô«u√ vIKð oÐU« qOe« «c¼Ë Æ”UJ²Ð t²Ž—e w

w?²?« …d?ÞU?<« …U?O?Š g?O?F?¹ ×U?)« w d¦√ ¨`ýdLK WO“—UJ« V½«u'« “«dÐ≈ UNM …bŽU0 oKF²ð w²«Ë ¨WL'«  UOÐU−¹ùUÐ h??B??¹ Ê√ Êe?;« s?¢ ∫‰u?I?¹Ë ÆÊœô s?Ð d?¦?Ž j?¹d?ý dNE¹ ¨d³)« tGK³ð rž—Ë

Ë√ W?łu?K?H« w wJ¹d_« ÍbM'« UNAOF¹ Æ5×ýd*« ö jDš rN¹ ÊU U2 W??O??Þ«d??I??1b??« v??≈ ‰u??u??« v?K?Ž ‰Ëb?« t?²?O?¼«d? s?Ž d?O?³?F?²?K öU ULKO hý ¨ÈdcK Àb(«  —u WÝ—b l —u tOKŽ

ÆÊU²½UG√ s?? q??O??K??I?? ªw?ł—U?)« b?F?³?« „U?M?¼Ë ÆW¹—uðU²J¹b« WLE½_« s hK²«Ë W¹d(«Ë Æ¢dš¬ hA ozUœ w½ULŁ …b* qE¹ wdO_« fOzd« ÊS

dOŁ√ U vKŽ ¢πر± X¹UN½dN¢ rKO Ê≈ qOKË ¨WOł—U)« ÊËRA« sŽ rKF¹ 5OJ¹d_« lÐU√ tłu¹ —u Ê√ œUIM« iFÐ È√—Ë «u??łd??š ÁËb??¼U??ý s?? i?F?Ð Ê√ d?O?ž v?K?Ž W?B? …¡«d? l?ÐU?²?¹ ¨q?F? œ— Í√ ÊËœ

»«d??G?²?Ýô«Ë …—U?Łù«  U?³?łu? s? t?u?Š t?M? q?O?K?Ë ¨r²N¹ rKF¹ Íc« qOKI« «c¼ s ‘u?Т …b?ŽU?? w? W?OÐdŽ ‰Ëœ v≈ ÂUNðô« s? f?O? r?KOH« w t{dŽ - U Ê√ WŽUMIÐ p??–¢ ∫«d??šU??Ý Ãd??<« o?K?F?¹Ë Æc?O?ö?²?«

WOJ¹d_« Âö_«Ë ¨ULKO qE¹ ¨ÊU−N²Ýô«Ë Íb?M?'«Ë nþuLK W³MUÐ U√ Ær²N¹ Íc« ¨¢…b?×?²?*«  U?¹ôu?« w? r?J?(« W?d?Ý v?K?Ž  U??U??A?²?ôU?Ð U?N?H?Ë s?J?1 w?²?« —u?_« —«dI« c²O tF sJ¹ r «bŠ√ Ê_ WÞU³Ð

X½U Ê≈Ë ¨œËb× 5OJ¹d_« vKŽ U¼dOŁQð r−Š ÊS ¨Ã—U)« w gOF¹ Íc« sÞ«u*«Ë d?A?½ t?O?K?Ž «Ëc?š√ U?L? ÆW¹œuF« WUšË ”U?M?UÐ lb¹ Íc« ŸuM« s U/≈Ë ¨WK¼c*« Æ¢tMŽ

q???b???M???ð ô W???I??O??L??Ž Õ«d??' «—U??Ł¬ „d??²??ð X¹uB²K UF«œ qJA¹ tAOF¹ Íc« …—uD)« b??Š√ q?¾?Ý U?b?M?Ž t?½√ q?¦? s? ¨ U?ŽU?ýù« Æq??³?? s?? p??– d??½ r?? n?O? ∫‰ƒU??²?« v?≈ W?K?zU?F?U?Ð ‘uÐ WöŽ rKOH« ÷dF¹Ë

ÆwÐdF« rUF« w s¹b¼UALK 5?OJ¹d_« s qOKË Æ`ýd Í√ b{ Ë√ l w W¹œuF«  «—UL¦²Ýô« r−Š sŽ tuO{ w?¼ t?LKO w —u U¼œ—u¹ w²«  UuKF*U rOŽeÐ t²öŽ pcË ¨W¹œuF« w WLU(«
∏∂∞ »—U?I?ð U?N?½Q?Ð »U?ł√ ¨…bײ*«  U¹ôu« ¨UM¼ WD× s UNHD²« ¨WOKO−ð  UuKF sLC²¹ UL ÆÊœô sÐ WUÝ√ …bŽUI« rOEMð
 «—U???L??¦??²??Ýô« Ê√ 5??Š w?? ¨—ôËœ —U??O??K?? VÝUM²ð b¼UA UNF —uË ¨„UM¼ Èdš√Ë ¨5?O?«d?F?« Èd?Ýú V¹cFð b¼UA rKOH«
dOBÐ f¹dł uB*« bUš ÊUMH« ¨«—UOK ∂µ∞ “ËU−²ð ô ×U)« w W¹œuF« W?O?J?¹d?_« …e?H?K?²?«  U?D?× w œ—Ë U l q?ÐU?M? r?N?²?d?Š√ ¨5O«dŽ ‰UHÞ_ «—uË
”bI« / WHOB« q«d
‫ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
Æ…bײ*«  U¹ôu« w UNM W¾*UÐ Êu²Ý Ác¼ VOðdð u¼ —u tKF U qË ÆWOÐË—Ë_«Ë 5?O?J?¹d?√ œu?M?' «—u pcË ¨¢rUÐUM«¢
Âö_« »U×√ œUIM« cš√ qÐUI*« wË …—uB«¢ ≠ tuNH VŠ ≠ wDF² ¨b¼UA*« Æ5¼uAË vŠdł
‰Ëb« v≈ ÂUNðô«Ë bIM« tOłuð tOKŽ …d(« Æ¢tð—«œ≈Ë sÐô« ‘u³ WOIOI(« Ê√ r?K?O?H?« w? W?U?N?« U?¹U?C?I?« sË
d?OŁQ²« w r¼_« qUF« ¡UM¦²Ý«Ë ¨WOÐdF« v≈ w½u¹eHKð o¹d ‰Ušœ≈ w `$ Ãd<«
s ¨WOŽ«–ù« Z«d³« s b¹bF« w tðu  U?L?K? U?N?M? o?K?D?M?ð …d?O?G Wdž
¨W?U?)«  U?D?;« v?KŽ Z«dÐ …bŽ ‰öš v?I?O?Ýu?*«  u?Ë ¨W?OÐœ√ UBB wJ%
w?Ðu?K?« u¼Ë ô√ ªWOJ¹d_«  UÐU²½ô« vKŽ wÐdF« rUF« w rKOH« q_« W³OšË ◊U³Šù« d¹uB² ª«dÝ ‚«dF«
ÆwKOz«dÝù« ≠ ÍœuNO« dOŁQ²«Ë ¨w½uONB« ÷d?F?Ð X?U? W?K?O?K WOÐdŽ ÷dŽ —Ëœ V³Ð ÊuOJ¹d_« œuM'« UNM w½UF¹ w²«
q«u²¹ v²Š «œuN− UNO ‰c³¹ ÊU w²« s? U?Žu?½ o?K¹ ¨U ¡wý sŽ d³FO uKF¹
ÆÁdEŠ - WOÐdF« ‰Ëb« s dO¦ wË ¨rKOH« œR¹ r tH½ ‘uÐ Ê√ 5Š w ¨‘uÐ …—«œ≈
vKŽ uHDð X½U w²« t²U²ÐUÐ ‰UHÞ_« l v??K??Ž e?d?ð …¡U?{≈Ë ¨Êe?(«Ë ◊U??³?½ô«
TD »dF« s¹b¼UA*« s öOK «œbŽ qFł U «c¼Ë °°W¹dJF« t²bš
X?M?¢ ∫ö?zU? W?KŠd*« Ác¼ sŽ d³ŽË ¨dOŁ_« h????A??« p??– ‚d???¹ v?²?Š ª’U??ý√
ÊQ??ý s?? Ê√ b??I??²??F??¹ ÊU? s? T?D?? 5?O?1œU?_« s rN²O³Už ¨rKOH« ÊËdC×¹
Æ¢t²OÐ qš«œ w qHÞ q sCŠ√ W??O??Šd????*« t??²??d?? ‰ö??š s?? ¡«u??{_«
v?K?Ž UIOLŽ «dŁ√ „d²¹ Ê√ ¢πر± X?¹UN½dN¢ ÆœUIM«Ë 5¦ŠU³«Ë
 UÝUJF½«
UNMË WOÐdF« œö³« 5Ð uB*« qIMðË ÆWO½U¦« WKzUFU U¼d³²F¹ w²«Ë ¨…dOGB«
WOÞ«dI1b« WLE½_U ªWOJ¹d_«  UÐU²½ô« W?O?HÞUF« WFO³D« ÊS ÂUŽ qJAÐ sJË ◊UÝË_« w UFÝ«Ë ôbł rKOH« —UŁ√Ë
¨t?K?O?¦?9Ë t?zU?M?žË t?B?d?Ð W?OÐË—Ë_« v≈ v?K?Ž n?Ë Íc?« ¨uB*« bUš ÊUMH«
—U?O?N?½« v?≈ ÍœR?¹ q?J?A?Ð U?N?LOLBð r²¹ ô ”U?M« XKFł WOÐdF« »uFA« vKŽ W³UG« ¡b?³?« bFÐ UuBšË WO*UF« WOzULMO«
ÆW?H?K?²?? U?¹U?C? s?Ž Y?¹b(« w UIKDM W??U?)« w? ÊU? Ê√ c?M Õd*« W³Aš
≠  U?u?KF vKŽ ¡UMÐ rJŠ …—«œ≈ Ë√ WuJŠ ¨t½u³×¹Ë ¨rKOH« ÊuK³I²¹ wÐdF« rUF« w wzULM³« ¢ÊU¢ ÊUłdN —UÞ≈ w t{dFÐ
 U?¼¬ s?Ž wJ×¹ 5DKH «dOHÝ v×{Q …«u¼ s W½uJ …dOG Wd sL{ ¨…dAŽ
- ≠ o?zU?I?(« s? U?N?Ðd? …b?ý X?½U? ULN v²Š tEHŠË tMŽ …¡«dIUÐ ÊuL²N¹Ë v²Š qÐ X?Ë w? ¨œUIM« ÊUײݫ vKŽ tuBŠË
⁄b??žb??¹Ë ¨r??N??ðU??O??Š s??Ž ÍËd?¹Ë U?N?³?F?ý Õd??*« r?Ý« U?N?O?K?Ž o?K?D?¹ ÊU? ¨Õd*«
Æ5²ŽUÝ s rKO qJý vKŽ UNHO¦Jð ÆÁËb¼UA¹ r u w? t?{d?F? W?Ýdý WdF —u tO ÷Uš
ÆWOŠd*« t²Ž«d³Ð s¹b¼UA*« t??²??Ý«—œ v??N??½√ Ê√ b??F?ÐË Æw?U?ł X?O?³?«
…b?Ž „U?M?¼ W?O?Þ«d?I?1b?« W?L?E½_« wH tOÝd sÐô« ‘uР×uł vK²Ž« Ê√ cM Ãd?<« i?d?Ð v?N?²?½« ¨…b?×?²?*«  U¹ôu«
 U½UłdN w …bŽ ez«uł uB*« ‰U½Ë w WO*UF« b¼UF*« bŠQÐ oײ« ¨W¹u½U¦«
o?¹œU?M? v?≈ 5?N?łu?²?*« r?J?%  «—U?³²Ž«  √bÐ ¨iOÐ_« XO³UÐ ÍËUCO³« V²J*« w ª—U?JÝË_« ez«u' rKOH« `Oýdð wJ¹d_«
q?¦?2 q?C?√ …e?zUł vKŽ qB× ªWHK² sÞu« ÷—√ v≈ œUŽ rŁ ¨WOÐuM'« UJ¹d√
s??J?1  «—U?³?²?Žô« Ác?¼ W?O?³?U?žË ¨Ÿ«d?²?ô« »u?F?ýË ¨t?Ðu?F?ýË w?Ðd?F?« r?UF« …U½UF Æ…eHK²«  UýUý vKŽ t{dŽ d³Ž
qBŠË ¨UJŽ w rO√ Íc« qHD« Õd w r?Ł ÆW?O?Šd??*« W?U?I?¦?« ‰U− w jAMO
¨`?ýd?L?K? w?ÐU??²?½ô« o?¹dH« w UN«e²š« ÂuO« cM `Cð« bI ªpc wöÝù« rUF« …e??zU?ł v?K?Ž q?B?Š b? r?K?O?H?« ÊU?Ë
s??Ž w??Šd???? q??L??Ž q??C??√ …e?zU?ł v?K?Ž wM³O ªwMN*« qLF« v≈ W¹«uN« s qI²½«
‰UHž≈ pc sJ1 ôË Æ5×ýd*« WU³ ÈbË …dUÝË ¨WdD² WOMO1 WOłuËb¹√ Ê√ ‰Ë_« ¢ÊU??¢ ÊU??łd??N?? w?? W??O??³??¼c??« W??H??F??«
UL¼dOžË ¨¢‰ö²Šô« X% hB¢ WOŠd qL×¹Ë ¨ôUł XOÐ tðbKÐ w «dOG UŠd
·—UF²« r²¹ Íc«Ë ¨`ýdLK wBA« bF³« ¡U?³?²?šô«Ë …«—«b?*U?Ð W?OMF dOž UNNłË sŽ Ác?N?Ð “u?H?¹ w?I?zU?ŁË ‰Ë√ u¼Ë wzULMO«
Æez«u'« s s?? W??Žu??L??−?? r?C?¹ Íc?« ¨¢œU?M?Ž¢ r?Ý«
Æ¢Ue¹—UJ«¢‡Ð tOKŽ ÆW¹u²K*« WOÝUO« ‚dD«Ë t¹uL²«Ë —U?×?³?K XUB« rUF«¢ rKO cM …ezU'«
ÆwMH« jÝu« s tzUb√
v?K?Ž U?√ ¨wBA« Èu²*« vKŽ «c¼ »Uz–  dA ‰uK¹√ s dAŽ ÍœUF« bFÐË i?— 5?Š w Ʊπµ∂ ÂU?Ž ¢u?²?Ýu? „U'
o?K?G?M?ðË ¨w?Šd??*« ÷d?F?« w?N?²?M¹ wÝ«dJ« tO nDBð Íc« ÊUJ*« p–
…U?O?(« ·Ëd?þ „U?M?N? wŽUL²łô« Èu²*«  √b³ ¨UNÐUO½√ sŽ ÊužU²M³«Ë iOÐ_« XO³« e?z«u?' t×Oýdð —u qJ¹U rKOH« Ãd
v?I?³?¹ s?J?Ë Ær?K?E?*« Õd*« vKŽ dzU²« UNu uKFð WO³Aš WBM qÐUI ÂUE²½UÐ
WO³UžË ÆWOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«Ë WOuO« r??Ł s?Ë ¨ÊU?²??½U?G?Q?Ð Íd?J??F?« r?C?I?« Æ—UJÝË_«
p?–  U?Šu?L?Þ s? i?FÐ fO«uJ« nKš Íc?« —uNL'UÐ oOC¹ ¨5OŠd*« «b√
—U²² ¨¢»U¼—ù«¢‡Ð u²Jð r wJ¹d_« VFA« ‰Ëœ q? v?K?Ž w?ÝU?O« jGCUÐË ¨‚«dF«  “ËU&  «œ«d¹≈ rKOH« oIŠ bË «c¼
r??ž— ªÁ—u??N?L?ł l? q?«u?²?« w? ÊU?M?H?« wN²MO ªWHK²<« WOMH« tULŽ√ b¼UAO ¡Uł
Ê≈Ë Æt?²?×?U?J? v?KŽ `ýd*« …—b vKŽ ¡UMÐ …b?Š«Ë WËœ «bŽ U ¨UÐË—Ë√ WUšË ¨rUF« r???K???O??? ‰Ë√ `??³??√Ë ¨—ôËœ Êu??O??K?? ±∞∞
tKLŽ »—œ w nIð w²« WOÝUO«  UIOF*« o?O?H?B?ð l?L??¹Ë ¨t?b?I¹ Íc« ÷dFUÐ
WOJ¹d_« WOÐU²½ô« WKL(« w UMEŠô UM ¨q?O?z«d?Ý≈ w?¼Ë ô√ ‰Ë_« n?OK(« UNðd³²Ž« ¨WOJ¹d_« Âö_«  «œ«d¹≈ —bB²¹ wKO−ð
s? Á—u?N?L?ł l? r?z«b?« t?K?«uðË ¨wMH« ÆÕd*« ×Uš «u׳B¹ Ê√ v≈ —uNL'«
·b?N?« ÊU? b?I? ¨W?OCI« Ác¼ vKŽ eOd²« ÊuJOÝ ULKO Ê√ WOÐdF« WOM¼c« w «bž v²Š Æq³ s —dJ²¹ r wÝUO “U$≈ w
ÆWOŠd*« tULŽ√ ‰öš o?K?ŠË ¨‰U?H?Þ_« rUŽ w t²¹UJŠ √bÐ
±∂ UMöQÐ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

‫ﺷﺘﺎء ودﻣﺎء‬ ÊU³Fý uÐ√ U½—


…e/ UU ±π
øÊu√ sË U½√ s
wLO*« vЗ Remember 2 Live sÞu« Âœ
UMOM XO/ UU ±∑
ÆÆÆw½«uMŽ sŽË wLÝ« sŽ wMQ¹ First, I was dying to finish my
·“UM« Âb« dN½ U¹
¡U?²?A?« w?U?O? w?U³ WLKE WKO ÆÆ w½UO ŸeŽeðË w½«błË eNð ’UdU  ULKJÐ wMQ¹ high school and start college.
qÝ«u³« vŠd'«Ë ¡«bNA« s
U?½b?łË cM UMðœuŽ UL  √bÐ Æ…dDL*« øÊu√ sË øU½√ s And then I was dying to fin-
q_«Ë …œUNA« bNŽ ÆÆÆ q−Ý
¨Ÿ—«u?A?« w? ¡Ëb?¼ ª÷—_« Ác¼ vKŽ °øÊu√ sË U½√ s wMQð√ ish college and start working
qLF«Ë ‰uI« bNŽ
…œu?*« vKŽ ‰bð ¡«uł√Ë ¨W¾«œ  uOÐË øÊu√ sË U½√ s ·dŽ√ Ê√ w nO Then I was dying to marry and
œuLB«Ë  U³¦« bNŽ
œôË_« l?L²−¹ YOŠ ¨WKzUF« œ«d√ 5Ð ÆÆÆ W¹u¼ öÐ U½√Ë have children.
œuF½ ·uÝ U½QÐ r√Ë
ÆVD(« …Qb ‰uŠ ÆÆWO½b*«  ö−« w XË And then I was dying to see
ÊUe« ‰UÞ ULN
‰c?³?ð ×U?)« w? `?¹d?« U?L?M?O?ÐË øÊu√ sË U½√ s wMQð√ my children grow older so I could
ÊU(_« XÐUžË
tFbð ¨UNU√ u¼ U q ‚«d²šô U¼bNł Êu²¹e« sBžË ‰UIðd³« d−ý sŽ ‰QÝ« go back to work
ÊUHł_« XU½ 5Š Â√ X—√Ë
ÁdÝ√ p ‚uKL ¨…u s UN¹b U qJÐ ÆÆ ‰Ud« XKKÐ ¡Uœ sŽ ‰QÝ« But then I was dying to retire
ÊU½≈ W¹d(« v≈ TLþ ULNË
ÂuOG« X½U tH½ Xu« wË Æ«dšR —U−ý_«Ë dD*« Ë√ d(« ‰QÝ« And now I’m dying
ÊUMŠË XL WE×K Ë√
¡Uł v²Š ¨bOFÐ s l{u« «c¼ V«dð rKI« Ë√ rKF« ‰QÝ« Suddenly, I realize that I for-
ÊU²³« «c¼ vKŽ q%
Ác¼ v≈ U¼œôË√ WLOž q Xe½Q ªU¼—Ëœ ÆÆÆs¹e(« UMFOÐ—Ë ÆÆÆ …d¦F³*« U½¡öý√ ÆÆÆ WFDI*« UMU¬ ‰QÝ« got to live
·“UM« Âb« dN½ s Èuð—« Íc«
¨¡Ëb¼ qJÐ qDNð U¼—UD√ X½U Æ÷—_« ÆÆÆ…√d« q¹uŽË qHÞ Ÿuœ ‰QÝ« Don’t let this happen to you
X?³¦² ‰“UM*« `DÝ√ ‚uIý s d³F² ÆÆÆ ö¹u«Ë  U¼ü« ‰QÝ« Appreciate your life
ÕU?¹d?«  d?F?ý U?M?¼ ÆU?¼œu?łË ”U?MK ÆÆÆ U³JM«Ë Âôü« ‰QÝ« And enjoy each day
ªÂu?O?G?U?Ð W?½—U?I UNHMŽ Èb* q−)UÐ ‰QÝ«Ë ÆÆƉQÝ«Ë ‰QÝ« Sharif H.
»uIF¹ ÍœUM¼
Æ √bN øÊu√ sË U½√ s XdŽ q¼ Êü«Ë Gaza UbMK rO/ UU ±µ
W??K? O? K? « Ác??¼ W??¹«b??Ð X?½U? «c?J?¼ ÆÆÆ w½b−²Ý ‰U× ô wMŽ Y×Ы
¨…—Uð dD9Ë ¨…—Uð bŽdð X½U Æ…dDL*« ÆÆ ‰UHÞ√ s XHDš WLÐ w
l*Ë ¨bŽd« t³A¹ ô  u d−H½« Ê√ v≈
WOUš —UD√ XKD¼Ë ÆUdÐ fO iOË
ÆdO¦JÐ UNM d³√ X½UË ªÁUO*« s
ÆÆ lzUł lO{— Wšd w
ÆÆ lzUC« w³Fý wË
ÆÆÆ lł«—Ë dłUN q bMŽ wMŽ Y×Ы
WOMŠ ¡UH
…e/ UU ±π
‫؟‬...‫ﻣﻦ اﳌﺴﺆول‬
l{u« X³K W³¹dž ¡UOý√ X½U r ÆÆÆ wMODKH« rK(« U½Q —UGB« ÂöŠ√ w w½b−²Ý p½√ bO√Ë q? U?¼«uN²Ý« ÆvKO ÊuM− —Ëœ u¼ VFË ¨»uFK« …U²H« —Ëœ w¼ X³F ÆÆÆWOŠd X½U
…UÝQ v≈ ¡UL²½«Ë VŠË ¡U²ý qB s Ê√Ë ¨—U²« ‰bð Ê√ —dIð UMOðË— UN ËbGð UbMŽË Æ»u¼u q¦2 ÍQ t²MIðQ ¨t²³F —Ëœ
°¡UœË VFý ÆÆvKO sŽ U¦×Ð tO²¹ t²dðË ¨Ê«c¾²Ý« öÐ t*UŽ  dłU¼ ªW¹bOKI²« W¹UNM« V²Jð
ªU?³?F? l?{u?« »U?FO²Ý« `³√
g— XI³Ý WŽdÐ …UO(«  dOGð bI
v²Š rNMOŽ√ ”UM« g— Ê≈ UË ¨5F«
tK« dB½ ÍœUý
”bI« ....‫ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺐ‬ …U?²? Y?³?F? W?O?×?{ ÊU? ¨ÊU??½≈ U?¹UIÐ ÈuÝ „UM¼ bŠ√ ô ¨—«u½_« X¾HÞ√Ë ¨—U²« ‰bÝ√
¨XFË UbFÐ XKF W¾ODš Í√ XdŽ ÆÆÆ»uF
¨Xb½
¨UU— ¡U*«Ë ¨ôU½ Ê«—b'« X׳√ ¨ dHG²Ý«Ë XJÐ
UO½b« ¡wCð WŽuM² qÐUM iOu«Ë fLK¹ –≈ rOM« vA¹ Ò…U² ÆÆÆUN²¹√— U wM²OË ÆÆÆUN²¹√— d׳« TÞUý vKŽ d?O?O?G?ð s dH ôË ¨—U²« ‰bÝ√Ë ¨WOŠd*« XN²½« bI øbOH¹ «–U øÂbM« Íb−¹ «–U sJ
p?Kð WLKþ s  œ«“ UNMJ Æ…dO³ WHÐ w? b?N?H?U? l?Að ÆÆÆ÷uLG« s d×Ð U¼UMOŽ ÆÆÆd¹d(« s ‚—√ UNðuË ÆÆÆU¼bš ÆdOš_« bNA*«
¨…b?¹b?Ž 5?M?Ý U?Nöþ dL²Ý«Ë ¨WKOK« ÆÆÆqOK« Âöþ ÁuŽœ« ÆÆfO U¹ tK« ÈuÝ p fOË ¨dOŽ UNLŠ WQ pK² ÆUNM rI²½« Ë√ tK« UN×UÝ
Æ¡UbUÐ UŁuK »uK œ«uÝ fJFð Ê√ X??Š√ w≈  dE½ U*Ë ÆÆÆÍdÐ ÊUŠu³ð ÍUMOŽ œUJðË ÆÆÆUNLK_ XÐd²« °¡«uŠ WMЫ UN½√ ÈuÝ ¡wA ô ÆÆÆ„dŽUA0 X¦³Ž …U² pOM¹ Ê√
nMŽ√ u¼ s ÕU¹d«  błË UbMŽ ÆÆÆtðUœ ÊUOKž s ÆÆÆd−HM¹ œUJ¹ w³K Ê√Ë ÆÆÆXHuð WŽU« »—UIŽ
¨UNKLŽ ¡«œ√ w U¼dOBI²Ð  dFý ¨UNM ÆÆÆ—ËbÐ ∫XUI øpLÝ« U ∫UN XK
s? œ«“ U?2 ª«b?¹b?ý U?³?C?ž X?³?C?G? d?L?Ž w? W?O?²? ÆÆÆr?K?J?²?½Ë V?F?K½Ë id½ UM ÆÆÆUN²³³Š√ U wM²O ÆÆÆUN²³³Š√
œUł_« Xu% Ê√ bFÐ ªl{u« …UÝQ ÆÆÆŸubUÐ ÍUMOŽ X—ËdžU ÆÆÆ«bOFÐ XC— ÆÆÆUN w³×Ð UN²Š—U UbMŽË ÆÆƜ˗u«
Æ¡Uœ v≈ ¡U*« ‰uOÝË ¨¡öý√ v≈ XŠ√Ë ÆÆÆwM XFK²« b wŠË—Ë ÆÆÆVN½ b wKIŽË ÆÆÆVKÝ b w³K Ê√ XŠ√Ë
Âu?O« fLý …d¼“ XײHð Ê√ UË ÆÆÆW¹u¼ öÐ ÆÆÆsÞË öÐ ÊU½≈ w½√
ÊUJL W¹dI« pKð X׳√ v²Š ¨b¹b'« ÆÆÆ—UM« s XÐd²« UbMŽ Xd²Š« Wý«dH w½√ XŠ√ ÆÆÆVŠ öÐ ÆÆÆWOu öÐ
ÆÊU½≈ WLBÐ s ‰Uš ¨d¼œ cM —u−N ÆÆƉU(« √uÝQÐ ULOIÝ  ËbG ÆÆÆwM ôU½ b ÆÆÆÈuM«Ë bF³« Ê√ XŠ√Ë
s? qOKI« ÈuÝ W¹dI« pKð w o³¹ r ÆÆÆÊ«eŠ_«Ë ÊUe« jÝË UFzU{ ÆÆÆwH½ sŽ Y×Ð√
Ác¼ v≈ X«“ U w²«Ë ¨…dzU(« »uKI«
«c?¼ V?Ž— V?³?Ý s?Ž ‰¡U??²?ð W?E×K«
s UNðU$ WOHOJ V−F²ðË ¨¢nBI«¢
…UO(« ‰uŠ Íc« ¨nOMF« Âu−N« «c¼ w³Cž
Ÿ—«u?A?« w? ”U?M?« œd?ý ¨rO׳ v≈ …—uDÝ√
Á—Ëe?¹ ªrz«d−K UŠd X׳√ w²«
sJË ÆW¹ËUÝQ*« Âö_UÐ WKI« ÊuL²N*« w³Cž
r?K?O?H?« «c?¼ ÕU?²?²« dC×¹ r nÝú ÊUe« œËbŠ öÐ ‚Uü« d−HOÝ
ÆÊuOIOI(« ÁdO¼UAË tUDÐ√ ÈuÝ w³Cž
w?²?« …“—U?³?«  U?O?B??A?« s?Ë œuLB« w½U—UA¹ —UBŽù«Ë bŽd«Ë
W¹—Uc²« —uB« iFÐ ◊UI²ô  dCŠ ÊUe« …—uDÝ√ U¹ 5Mł Âôü« d−HOÝ
‰UOš tO ‰UO)« o³Ý Íc« rKOH« «cN ÊU½≈ q r ú9 WLK U¹ ÂöJ« qI²F¹Ë
‰Ëœ s œuËË ¡U݃— ¨WOLKF« Âö_« ÊUd« d¼“ t³Að …œ—Ë U¹ œułu« WŽuM2 ÂöŠ_« —d×¹Ë
s? œb?ŽË ¨w?L?F?« r?J?³?« r?B« œU%« ÊUOGD« vKŽ dB²M¹ «b− U¹ n?_« …u?D?š v?≈ wÐdF« wMÞË U¹ UO¼
Æ«bÐR «d¹bð s¹—b<« ÊU³A« vKŽ uM% U√ U¹ qO
…U?ÝQ?*« Ác?¼ Êu?L?N?H?O?Ý q¼ Èdð ÊU1ù« ÷—√ U¹ …eF« pO qNÝ ôË VF ô
X??N? ²? ½«Ë ¨d??D?*« ‰u?D?N?Ð  √b?Ð w?²?« ÊUF−A« p²O² V¼ 5Mł qOײ dOž tMJË
‰«u_« XUŠ q¼ °øW¾¹dÐ »uK »öI½UÐ ÊUÝdH« s uK¹ s“ w q9 ô »—b« vKŽ oЫ
5?? ?ÐË r?? N? ?M? ?O? ?Ð ¡U?? ݃d?? « —u?? B? ?Ë ÊU¹œu« w WÐUÐb«  u ÈËœ 5LJ« w lIð ô
v?K?Ž U? ¡«œ d?D?OÝ q¼ Â√ °ør¼dzUL{ Êôu'« v≈ U¼œU— qËË bÝ_« l³C« qQ¹ Ê√ v{dð√
°ør¼dzUL{ rN X½UJ p{—√ vKŽ «Ë—UÝ s¹dF« w t ö¹bÐ sJ¹ Ê√Ë
U½UdÐË rMNł «c¼ wMÞË v{d¹ ô tK«Ë
5b« w³Cž ôË
nÝu¹ W¹b½
dd dœ / UU ±∑ ÊU³Fý uÐ√ s¹œU½
…e / UU ±≥
±∑ UMöQÐ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

A Poem with No …dOBŠ uÐ√ ‚uý


rR —«uŠ …e/ UU ±∏ °—ULŽ UÐ√
Name øUM²d w²« pKð —«uÝ√ Í√
øUMÝUŠ≈ XK³ œuO Í√
¨o¹dD« XLÝ— s X½√ ªrKF*« b«u« bzUI« UN¹√
l ¨vË_« WšdB« XIKÞ√Ë ¨vË_« …uŽb« XKÝ—√Ë
øUM²FCš√ UNO≈ UMKË W¹UN½ Í√ s?Ž l?«b?² ¨‚œUM³« q bŠu²ð v²Š ¨vË_« WIKD«
Street signs marking settlements
øUM »dN¹ s u¼ Â√ »dN½ se« s√ ¨X?U?N?²?*« w?Ðd?F?« l?«u?« q? sŽ  eHË Æ5DK
Hebrew, English, and when not crossed out
øUM dÝ Ê√ bFÐ vC q¼ Â√ ‰b?F?« W?O?«b?B? «b?R? ¨v?Ë_« W?×?OB« XIKÞ√Ë
or faded
UMMOÐ lU'« t½√ Ë√ ¨ÁU¹«u½ w pý√ XÐ Ê_Ë ¨W?O?Ðd?F?« …b?Šu?« o?¹d?Þ 5?DK Ê_ ¨qFHUÐ
Arabic
⁄«d? U?¼d?F?A?²Ý« U0d wðULKJÐ qH% ô W¹«b³« w ¨WOMODKË WOÐdŽË WO*UŽ WOC 5DK
Crossed out or faded
w³K ÆW¹UNM« wË
Crossed out or faded
p?½u?H?ł l?b?²? w«uý√ Wd( Êe% ôË r?ž— „—u?C?Š v?K?−?²?¹ U?M?U?¹√ s? Âu?¹ q? w?
Whitewashing street signs
wðUÝ«u* »U?³?{ r?ž— „b?−?Ë ¨¡U?M?H?« r?ž— „œuKšË ¨»UOG«
Whitewashing history
wÝUŠ≈ pO bI√ 5Š wMLDŠ ÆÆ wMe ÆrUF« ·U׳≈Ë nu*«
A mockery of the land
w³Š d³Jð u wM½« ÆÆ wMH½« d?³?Ž œu?K?)«Ë ¨q?O?ł d?Ł≈ ö?O?ł U?M?O? ¡U?I³« p
A mockery of the people
ød׳« oAFð X“ U√ ÆƉ¡Uð√ q?«u?²?« s?Ž nu²ð s w²« ªWOMODKH« ‰UOł_«
I’m starting to understand the importance
ødLI« włUMðË qOK« ÊuJÝ sC²%Ë U¹ bK)«  UMł w ¡UI³« ‰uÞË ÈdA³« p ¨¡UDF«Ë
of naming
ød׫ dE²MðË …—uB« pKð qQ²ð X“ U√ Æ—ULŽ UÐ√
I’m starting to understand why every refu-
gee can name her family’s original village ødI „bMŽ t ‰«“ U√ ÆÆÆö−š w³K fLN¹Ë
and the new address of its various mem- ÆÆƉ¡Uð√
bers, which in many cases, is the name of wKzUÝ— XFO{ Ë XHł b —U׳« X½U u
wðUłUM qË dLI« »Už Ë√
The Search Continues
a prison, the prison where they are being Aya Tahhan
held wðULK X³ŠË  e−Ž b Âö_« Ë√ 16 years old, Jerusalem
The prison that she most likely does not wŽuœ tðbLšQ w³K ŒdB²Ý«Ë I have not written for a while
have permission to visit wöš≈ t*√ ÈË«b wÝUŠ≈ sFÞË Yet here I am, writing a poem for no one
I’m starting to understand why every mar- øøøÍ—UE²½UÐ vI³²Ý q¼ ÆƉ¡Uð√ And what is more, I am doing it without being haunted by the past
tyr has a poster in his name, with his pho- WOMŠ ¡UH Something for which I thank God
tograph, on the walls of every city, village …e/ UU ±∏ When the memories of my broken hert come o mind,
and camp I would feel sad and cry
The same cities, villages, and camps that But now I am happy, having said my goodbyes
the street signs forget Now, at last, having left the bad guy behind
The same cities, villages, and camps that I can search for the ‘right one’
have been forgotten by history because Now, at last, I can live my life normally
thus far, history has been written by the But whilst taking great care to protect myself
winners From the tricks of boys, their lies, their deceiving ways
And thus far, justice has not won No, nothing will make me commit the same mistake twice
I imagine a new permanent exhibit at Yad Still, I cannot help but wonder sometimes,
Vashem like the one they have now How could he lie to me when all I showed him was love?
The room of mirrors and candles If I were him, I would be unable to sleep at night
(Or is it one candle reflected hundreds, And would feel guilty about tricking my beloved
thousands, six million, twelve million
times?)
qł√ s If I were him, I would be haunted by the things I have done
The heart I broke, the eyes that I claimed to love....
The room where, as you walk through, you qIŽ r¦O¼ Yes, he hurt me but life is too short to let him do so any longer
hear the reciting of names, victims of the tK« «—/ UU ±µ ”bI« Instead, I will search for the right person, knowing that when I find him,
Nazi Holocaust
‰UHÞ_« ‚e9 nz«cI« jU²ð My love will make him feel like a prince
Names that are so many that the tape has
 uO³« ‚e9 nz«cI« jU²ð
yet to repeat itself
qHD« „«–Ë aOA« «c¼ q²Ið
I imagine a room a bit like this
rýUG« ‰ö²Šô« «c¼
But where every destroyed Palestinian vil-
tMŽ ‰u√ «–U
lage is named
ÊUJ q s «u³¼ ‰UDÐ√ U¹
And every victim of Al-Naqba is named
ÂUI« 5Mł sŽ «uF«œ
And every refugee is named
—«u¦« tK« «—Ë
And every prisoner is named
—«dŠ_« sÞË sŽ «uF«œ
—«dý_« s“ w
‫واﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﺮﻳﺎح اﻟﻴﺄس راﻳﺎﺗﻲ‬
And every prison is named
And every uprooted tree is named
ÂöJ« d¦ o¹bË wð«dUG
And every demolished home is named
øÂöJ« U½œU «–U
And every town trapped behind the wall
‰ö²Šô«Ë q²I« ô≈ °°øwMODK q tuIO vI³ð U «c¼√
°rÝ« Ë√ W¹u¼ ôË sÞË ÊËœË ÷—√ öÐ wMODK o¹b U¹ UO¼
is named
ø¡UM« q¹uŽ U½œU «–U o¹dD« oAM
And every victim of the Jewish psychosis
w½–√ w ’Ud«  u iUM l«u ÂöŠ√ Áú9 rUŽ v≈ tM UMÐd¼ U*UÞ l«Ë
¨b?¹bN²«Ë bŽu²«  «—UFAÐ UNLÝd½ ¨rR*« l«u« «cN oOMOH« dzUÞ U½—UFý sJOË
of fear is named, including you and I
wzöý√ ‚e1Ë Íb¹ ‚d²¹ qOKC« ÍbNMË
And I imagine every Israeli, every Zion-
—«dŠ_« sÞË U¹ pKł√ s ”b U¹ pKł√ s v?²?Š U?¹uÝË UF¢Ë ÆÆÆVIðd*« dBM«  «—U³FÐ UN½uK½Ë
ist, every Jew walking through that room Æ¢dBM« q¹uD« qOK« w
And seeing herself °°ødB½ Í√Ë q¹bM ¡u{ v≈
And seeing himself Æ UU bF²Ð« WU »d²« ULK Íc« u¼√ qOK'« ‰U³ł s YF³M¹ XUš ¡u{ v≈ Ë√
Reflected in the mirrors, in the names, in d?³?Ë q?√ t?K? w?³?F?ý ∫‰u?√Ë w?*√ w?Ý«Ë_ œu?Ž√ r?Ł qOK)« b− w …ö Ë√
the light of the candle ÆÊU1≈Ë o³(« d¦MMË
Reflected hundreds, thousands, millions of Êu?Q?? U?u?¹ w?MÞË w bOFOÝ ÂöJ« ÊU u ÆÆÆsJË o(« sŽ l«œ s q vKŽ
times °°°s¹—UŁd¦« d³√ oHA« ¡«—Ë sË
As many times as it takes oKðQ¹ b:«
Until there is not one more rabbi who can dD U½ô ‚d²H¹ ËbF«Ë
look me in the eye and say …e/ UU ±π o(« vI³¹Ë
“This settlement was built on empty land”
»uIF¹ ÍœUM¼
By Hannah M. UbMK rO/UU ±∂
Boston, USA
±∏ Beyond Headlines ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

Life between
Checkpoints
It’s 5.00 pm, and I’m standing waiting at the Qalandiya check-
point, half way between Ramallah and Jerusalem. To reach
Ramallah via the checkpoint is not usually difficult, though of
course, there are always exceptions. The problems begin in
earnest, however, when one returns to Jerusalem and finds
oneself standing under a 20-meter long ‘roof’ that covers the
queue of 100 or so people awaiting their turn to pass through
one of two iron turnstiles, one of which is for men, and the
other for women. Whilst border guards order people to pass
through the turnstiles in groups of four or five, the sense of
claustrophobia that accompanies the wait increases, as does
the general sense of uneasiness.
Christian Schossig Israeli Soldier -- wires -- Palestinians
German volunteer Photo: Qalandia Checkpoint (TYT)

Today, as I wait to cross the claustrophobic atmosphere behind questioned. As to the checkpoints lives of the Palestinians living in cession of a young boy whilst on
checkpoint, I appear to be the only me I breathe a sigh of relief. Never that the Palestinian Authority in- the Occupied Territories. For ex- their way to their wedding party
foreigner, which in itself, made again I think to myself, then won- stalled at the time, although I was ample, a short trip of say 15 and how they get out of their small
me feel uncomfortable. To make der, how on earth do people cope questioned the first few times I kilometers now entails that one car and stand to watch the pass-
matters worse, the fact that the with this kind of pressure every crossed them, as time went on and changes taxi two or three times. On ing convoy of mourners. Sud-
‘roof’ is made of corrugated iron single day? the Palestinians there got to know top of that, one has to climb over denly the mourners are gone and
means that those waiting under- The last time I passed an Israeli me, the only conversations that roadblocks, stones, and piles of Rana is left standing alone. De-
neath become hotter by the checkpoint in order to reach Jeru- would take place would be those rubbish, and, having experienced spair, fear, anger and hopelessness
minute and the heat, combined salem from the Occupied Territo- about the film I’d just seen or was this kind of indignity, one inevita- overwhelm her, and she runs back
with the body odor of those wait- ries was seven years ago when I planning to see on my next visit. bly feels like one is being treated to the car where the camera moves
ing in line, makes the whole wait- was working at a rehabilitation Things, unfortunately, have as some kind of terrorist. It is re- around her as she sits, motionless,
ing process most unpleasant. center in Beit Jala that was estab- changed a great deal since I was ally incredible; Europeans can fly on the day of her wedding, trying
Some people wait patiently, lished to help young disabled Pal- last in Palestine. With the Intifada from Germany to Italy, for exam- to come to terms with what it
putting their faith in God and try- estinians. During the 18 months now four years old, the mistrust ple, without even needing to show means to be a Palestinian.
ing to ignore the fact that the wait that I spent working at the center I between the Palestinians and Israe- a passport, whereas here in Israel/ For foreigners, the reality of
at the checkpoint has become a crossed many checkpoints, but not lis is greater than ever before, and Palestine, Palestinians - and indeed life in Palestine is difficult to com-
‘normal’ part of their everyday once did I experience anything as this mistrust reflects on foreigners foreigners as well - are unable to prehend and in many cases, they
lives. Others, however, are getting awful as what I experienced today like myself whose papers are now travel to the next town or village tend to settle for the illusion rather
nervous and begin to shove and at Qalandiya. Seven years ago, scrutinized at every given oppor- without having their papers than seek out or confront the re-
push. Suddenly, two men stand- when I wanted to visit Jerusalem tunity. Today, the Israeli security checked several times. ality. Said Abu Assad about this
ing to my left begin to argue, and to see a movie I would usually officer checks my papers not once, The Palestinian filmmaker tendency, “When the abnormality
within seconds, a battle of words make the journey by bike and in but twice, pausing only to take a Hani Abu Assad has succeeded in of barriers and occupation be-
ensues. What would happen were most instances, I did not have to quick glance at me and, no doubt, conjuring up some very impressive comes an everyday reality, normal
a real fight to break out, I ask pass any checkpoints except the wonder to himself what I, a for- visuals to portray the reality of the things like love and marriage turn
myself? The answers I come up one at Bethlehem, where, having eigner, was doing on the Palestin- Palestinian existence. In the film into fiction. This is life in Pales-
with make me feel very nervous. showed the border police my red ian ‘side’ of the checkpoint. ‘Rana’s Wedding,’ for example, he tine now. My aim is to challenge
When I get to the other side passport, I was in most cases al- It is frightening how the Israeli shows how Rana and her bride- people’s minds through cinema.”
of the turnstile and leave the lowed to pass without even being ‘security’ polices are affecting the groom get stuck in the funeral pro-

Hope
Alexander Barghouthi
rything, the anchor that stops us
from floating on the waves of dark-
show you that the opportunity to
change things, to overcome the
sometimes believe that the only
answer to your problems is a mira-
and despair.
My friend, I appreciate the
10th Grade, Friends School ness and despair. If we lose hope, obstacles that confront you, and to cle, you’d be wrong, because, at fact that it is becoming increas-
Ramallah then we will inevitably fall into the improve your situation still exists. least in my opinion, the only an- ingly difficult to stay afloat in the
bottomless pit where only failure Thanks to hope, there is always swer is hope. You don’t believe midst of this terrible storm of vio-
What is hope? One cannot and disappointment and nothing light at the end of the tunnel, no me? Look at the Iraqi people, at the lence and aggression when the
help but ask this question when else await us, so never give up hope matter how long and dark the tun- Palestinian people, those who lost wind of agony and anger seems
today, in this world made of steel because if you do, everything you nel, because all tunnels, eventually, everything they loved or valued, to be blowing more strongly than
and stone, one does one’s best to value will be lost. come to an end. their homes, their possessions, ever before, but we should not
reach the top but inevitably falls All of us have been brought to Open your eyes, my friend, and their money, their loved ones. Did give up. Instead, we should fight
at the last moment. In this world, our knees now and then by a prob- look around you, then tell me what they raise their arms in despair and until we breathe our very last
a single mistake can shatter one’s lem that we’ve been unable to deal you see. Even if you try to ignore abandon their dreams? No, they did breath and our very last drop of
dreams. I always wonder how with, but the trick here is to under- the fact, you know, deep inside, not! Instead, in spite of facing im- blood spills from our veins. Re-
people allow themselves to turn stand that in spite of our doing our that what you see is hatred, pain, possible conditions, they worked member, if you lose hope, that
into savage, merciless beats and best, it is our lack of knowledge, fear, injustice, persecution, suffer- night and day to replace, where same hope that gives you power,
then walk over the corpses of oth- experience, or resources that has ing, killing, mercilessness, chaos, possible, the things that they lost energy, and keeps pushing you
ers to get what they want? Why caused our failure, not our charac- and despair, but you also see some- and they continued with their lives, forward, no matter what, then the
should only the strong survive ters. Yes, defeat can be a bitter ex- thing else - survival. Questions like carrying the memories of the ones battle will be well and truly lost.
while the weak lose everything, perience, one that can tear you how and why no doubt keep you that they lost in their hearts, be- I, for one, want to win, and that is
though law and justice are suppos- apart, but instead of becoming an- awake at night just as they do me, cause they realized that, using hope why I continue to put my faith in
edly on their side? I will tell you, gry and desperate, you need to turn and you continue to seek answers, to light the way, they would even- hope and why I now ask you do
my friend, hope is the key to eve- things around and rely on hope to but the reality is, although you tually escape the tunnel of darkness the same.
±π »U³ý …UOŠ ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

By: Enass El-Bitar

The Most Wonderful Days of My Life... TYT Reporter/Gaza

T
o remain at the same that whatever the headmaster had lose contact with one another. I felt of all, as a way of thanking my the graduation ceremony, my
school for an entire 12 to say, it was better to know the completely lost. Although the schools for all it had done for me. friends and I were called up to the
years could possibly truth than be left in the dark. My headmaster’s voice was a kind and I did indeed study exception- podium, one by one, to receive our
be considered an unappealing idea friend was right, but her words did reassuring one, it was no longer ally hard that last year in school certificates. As I was handed mine,
by some students, but not by me. little to comfort me. music to my ears, and I hardly paid and did my best to avoid thinking I bid farewell to my school, know-
In fact, the 12 years I spent at my The meeting began, and, as ex- any attention as he went on to wish about how the time for my friends ing that from that day forth, my
school, years spent working hard, pected, the headmaster began talk- us a successful future, so focused and I to say goodbye was rapidly days there would be nothing but a
under the guidance of my teach- ing about the fact that this would was I on the fact that more than approaching. I also, however, made memory.
ers and principal, were really the be our final year at school and that anything else, what I wished was a point of doing anything I could Shortly after graduation, I took
best years of my life, and in many it was extremely important that we for my days at school to continue to strengthen existing friendships my final exams, and then spent the
respects, I regret the fact that they take full advantage of our remain- indefinitely so that my friends and - it is easy, after all, to make next few weeks anxiously await-
are over. ing time there and work extremely I would never have to part. friends, but harder to keep them - ing the results. I need not have
I remember an incident that hard toward getting good results in Later that day, I sat at home in the hope being that, upon leaving worried; I did very well, and when
occurred at the end of the year that our final exams. This part, I had silence thinking about the years I school, my good friends and I I heard the results, my eyes lit up
preceded my final (Tawjihi) year expected, but I had not expected had spent at my school and think- would remain in contact. with both pride and pleasure.
at school. The headmaster called what was to come... ing how awful it would be to have The days passed quickly, and Although I still miss my days
my classmates and I in for a meet- What the headmaster told us, to leave and never again be with before we knew it, the exams were at school, I feel I have benefited
ing, a meeting I instinctively in his usual eloquent manner, was all my friends. At first, I felt incred- around the corner, as was our immensely from what I learned
knew would revolve around the that as well as studying hard, we ibly sad, but then, thank God, it graduation party, which was due to there, part of which was that al-
fact that we were about to enter should also prepare ourselves men- began to dawn on me! Rather than take place before, rather than af- though all good things must come
our last year at school. “In less tally and emotionally for the end sit feeling sorry for myself, why ter, the exams. Our graduation was to an end that does not mean that
than a year, I’ll be leaving here,” of the school year as, once the fi- not promise myself to make the incredible! For a day, we, the the ending of one good thing can-
I kept thinking to myself, and sud- nal exams were over, my class- most of my last year at school and Tawjihi students, were the stars of not result in the beginning of an-
denly, I felt very sad. My sadness mates and I would never again be ensure that my family, teachers, the school, and our excitement and other. Now, thanks to the success I
was visible to my fellow class- together as a group. Moreover, he and of my course, my dear princi- pride was clear to all as we donned achieved in the exams, I am ready
mates, as evidenced by the fact said, in all probability, few of us pal, would be proud of me forever? our graduation gowns prior to the to begin a completely new life, the
that one of them told me I looked would remain in touch, the ten- Yes, that is exactly what I would actual ceremony, at which point, I key to which is university. Will my
as if I had been slapped in the dency being for students to go their do - focus on my studies, not on shed a few tears, though nobody life at university be as wonderful
face; she then proceeded to tell me own ways after leaving school and the idea of leaving school, not least appeared to notice. At the end of as my schooldays? I hope so...

tK« «— /WHO×B« qÝ«d º œULŠ …bOH ∫¡UIK« Èdł√

q??U?F?« ÊU??½ù« ‚u?I?Š q?ł√ s? ‰U?C?M?« W?u?K?F?*« «u?K?K?×?¹ Ê√ 5?—UA*« vKŽË ¨tMŽ
tK« «— w Quiznight
Æœ«bŠ `{u¹ UL ¢bNDC*«Ë q?š«œ w? U? «u?H?A?²?JO ¨ozUœ ÀöŁ ‰öš
WK¾Ý√ w¼Ë ªWŁö¦« WK¾Ý_« …dIË ¨‚ËbMB« l³²*« »uKÝ_« rFD w dA²Mð  ôËUÞ ªÊUJ*« ¡«uł√
UMF QA½ qHÞ Z??U??½d??³? « Âb?I? U?N?ö?š Âb?I?¹ ¨W?O?K?O?K?% ¨W?I?ÐU??*« w? l?³?²?*« »u?KÝ_« sŽ U√ ÊuŠd1 ¨ UÐUýË »U³ý ¨szUÐeUÐ TK²2
 U??ýU??ý d??³? Ž W??³? F? K? « q??I? ½ s??Ž U?√ qu²« —uNL'« ‰ËU×¹Ë ¨WMOF  UuKF 5?Ð l?L& WIÐU q Ê√ vHDB `{uO Êu?L?M?²?G?¹ r?N?½Q?Ë ¨Êu×UB²¹ ¨ÊuNK¹Ë
÷U?¹— ÊS? ¨U?N?U?D?½ l?O?Ýu?²? Êu?¹e?H?K?²?« ÆW?Šu?ML*« WOMe« …d²H« ‰öš WÐUłù« v≈ e?zU?H?« q?¼Q?²¹ ¨…dAŽ w²MŁ« v≈ ‚d …dAŽ r?F?D? w? ¡w?ý ô Æw?Žu?³?Ý√ ¡UI Wd
ržd« vKŽ ¨…dJH« ÁcN l−A² dOž vHDB œb?% w?²?« w?¼ b?¹b?ײUÐ  UöF« Ác¼Ë¢ q¼Q²ð 5Š w ¨WOzUNM« …«—U³*« v≈ UOzUIKð w?Šu¹ ÊuOU*UÐ tK« «— ‚bM ª¢“b½u*¬¢
w V³«Ë ¨ÂöŽù« qzUÝË w qLŽ t½√ s UNŽuL−L ¨vHDB ‰uI¹ UL ¢ezUH« o¹dH« ¨WOU²« WIÐU*« v≈ UNO ‚d fLš qC√ Èu?Ý ¨„U?M?¼ Èd?−²Ý WOUIŁ WIÐU ÊQÐ
dOGB« qHD«¢ WÐU¦0 W³FK« Ác¼ Ê√ u¼ p– ÆWöŽ …dAŽ fLš –≈ ª—U?E?²?½ô« W?×?zô v?KŽ ‚dH« WOIÐ vI³ðË U?¼—«u?ł v?≈ ¨—b?B?« w? W?L??{ WýUý
Ê√ Ë√ ¨b?H¹ Ê√ t b¹d½ ôË ¨UMF QA½ Íc« w? W?³?F?K« W¹«bТ Ê≈ œ«bŠ bz«— ‰uI¹Ë r WUŠ w wU²« ¡UIK« w W—UA*« UNMJ1 ¨qIM² »uÝUŠ “UNł UNOKŽ ¨WFHðd WËUÞ
Æ¢w×З tb¼Ë ¨X×Ð Í—U& d√ v≈ ‰uײ¹ ÊU¢ rFD s XIKD½« ¨W¹«u¼ X½U 5DK Æ…b¹bł ‚d q−ð ÆoKG ‚«—Ë√ nK Á—«uł v≈Ë
U?¼œ«b?Ž≈ c?M? ¨W?³?F?K?« w? W?—U?A*« Ê√ UL ‚d?H?K?  U?½ö?Ž≈ oOKFð - YOŠ ¨¢ÊU“ UðUÐ q? s?Ž ö?J?O?ý 5?²?Ý o?¹d? q lb¹Ë W??I? ÐU???  X??K? I? M?𠨱ππ∂ ÂU??Ž c??M? 
¨t?K?« «— w? d?šü ÊU?J s ¢quiznight¢
WIU*U sezUH« b√
www.quiznight.com ∫…—uB« W??F? ²? *« ·b?N?Ð u?¼ ‚d?H?« b?Š√ “u? v?²?ŠË s?zU?Г s U³Už w¼Ë ¨„«d²ýô« w W³ž«d« t?F?L?$ U?Ë ¨…œËb?× œ—«u*«¢ Ê_ ªWIÐU
Æ`{u¹ UL ¨WOK²«Ë …d?* r?F?D?*« ÊË—Ëe?¹ s?2 v?²?Š Ë√ ¨r?FD*« WU{ùUÐ ¨WIÐU*« nOUJð wDG¹ ‚dH« s ’Uý_« s WŽuL− œuN−Ð  √bÐ YOŠ
Èb?Š≈ w? t½√ v≈ dOA¹Ë ªUNO —«dL²Ýô« w ÊËdJH¹ W³FK« vKŽ 5LzUI« Ê√ dOž Æ¢ÊöŽù« ÊËb¼UA¹Ë ¨…bŠ«Ë e?z«u?'« ¡«d?ý s UMMJ1 bO— œU−¹≈ v≈ ªv?HDB ÷U¹— r¼Ë ¨WUI¦« rN¹uN²ð
U¼¡UG≈ W³FK« vKŽ ÊuLzUI« ÕdÞ ¨ «¡UIK« ‚d?H?«Ë ¨W?³FK« Ác¼ wÝ—UL* Èb²M ¡UA½≈ v≈ W³FK« XKI²½« ¨¢ÊU“ UðUÐ ÊU¢ bFÐ w¼Ë ¨rÝu*« W¹UN½ WIÐU w Ÿ“u²Ý w²« b?z«—Ë ¨WIÐU*« .bIðË œ«bŽSÐ ÂuI¹ Íc«
ÍœU??M? « s?? V??¹d?? l??u? n?B? V?³??Ð v?K?Ž ‰u?B?(« U?N?I?Š s “uHð w²« W²« ¨tK« «— wË–uŁ—√ ÍœU½ q¦ ªÈdš√ sU√ Õd?A?¹ U?L? ¢¨“U?H?K?ð …e?N?ł√ W?²?Ý sŽ …—U³Ž vKŽ ·«dýù« WLN tÐ XDO½√ Íc« ªœ«bŠ
ô≈ ¨W?³?F?K?« r²ð X½U YOŠ ªwË–uŁ—_« U¼¡UCŽ√ Ê_ ªÈb²M*« «c¼ w W¹uCŽ WUDÐ rFD w Èd& ≤∞∞¥ n¹dš rÝu w w¼Ë ÆvHDB ÂU?J(« s WŽuL− v≈ WU{ùUÐ ¨W³FK«
vKŽ  d√Ë ¨p– XC— W—UA*« ‚dH« Ê√ ÆWFÝ«Ë WOUIŁ  UuKF ÊuJK1 u¼ œ«bŠ 5³¹ UL p– w V³«Ë Æ¢“b½u*¬¢  U?u?K?F? w?N? WK¾Ý_« WFO³Þ sŽ U√ ÆU½«d³Ý≈Ë œ«bŠ ‰ULł rNM
¨lЫd« ¡UIK« w qBŠ U «c¼Ë Æ—«dL²Ýô« Èu??²?? v?K?Ž U?¼d?A?M? W?³??M?U?Ð U?√ ¨W?I?ÐU??*« ¡«d?łù W?ŽU? —U?−?¾?²?Ý« WÐuF Ë√ w?Ðd?F?« ÊQ?A?U?Ð W?B² XOË ¨WUŽ dOA¹ YOŠ ª…b¹bł XO W³FK« …dJ
WOKOz«dÝù« WU)«  «uI« XLײ« YOŠ - U?Š«d?²?« ÊQ?Ð v?H?D?B `{uO ¨WHC« sJ1 w²« sU_« v≈ tłu²½ UM½S¢ wU²UÐË WO¹—U²« WK¾Ý_« j/ vKŽ Ë√ ¨wMODKH« w? W?FzUý W³F UN½√ v≈ vHDB ÷U¹—
U?N?O? b?N?A?²?Ý«Ë ¨U?²?×?²« tK« «— WIDM XOÐ WM¹b w  UIKŠ ÀöŁ WUù tÐ ÂbI²« r¼Ë ÆUMHOC²² ¨WFÝ«Ë WŽU UNO ÊuJð Ê√ ¨W?O?K?;«  U?I?ÐU??*« w? W?Ë«b²*« WOM¹b«Ë U?N?M?J?Ë ¨bz«— l ”—b¹ ÊU YOŠ UOÝË—
Æ dL²Ý« W³FK« Ê√ ô≈ ªÊUÐUý d??√ Èd?š_ W?M?¹b? s? q?I?M?²?« s?J?Ë ¨r?( Êu?F?b?O?Ý 5IÐU²*« Ê_ ªÊËbOH²¹ pcÐ s? W?³?F?K?« Êu?J²ðË ÆUN²O*UFÐ eOL²ð U/≈Ë Êu—UA*« X³¦¹ ¨5DK w …b¹bł W³F
lu*« —UO²š« WOUJý≈ v≈ WU{ùUÐ ¨VF lÐUðË ¨¢ÂUFÞË  UÐËdA s Êu³KD¹ U sLŁ ¨—u ÷dŽ r²¹ YOŠ ¨—uB« ª «dI w½ULŁ ‰«R?Ý Í√ WÐUł≈ vKŽ ÊË—œU rN½√ UNöš
ÊËezUH« ÆWŽuL−LK W¹œU*« ·ËdE« V³Ð ¨Áe−ŠË ¡«d??łù …u?Žb?« t?K?« «— ‚b?M? U?M?O?≈ t?łË¢ ¨ UOBA« ¡ULÝ√ lC¹ Ê√ o¹d q vKŽË Æ…bŠ«Ë WIOœ ‰öš
s?J1 w²«  UOL²« s ržd« vKŽË ¨≤∞∞∞≠±πππ rÝu w t½√ 5³¹ tMJË Æ¢rÝu*« «c¼ w UM¼ WIÐU*« W?I?K?Š q? w? ‰ËU?M?²?¹ Íc?« ¨⁄«d?H?« qL√Ë …d?J?H« ÁcNÐ UMIKD½«¢ ∫vHDB ‰uI¹
g?¢ q?¦? s? ª‚d?H?K? W?O?¦?³?F?U?Ð U?NHË fKÐU½ s ªtK« «— ×Uš s ‚d pUM¼ X½U WIÐU*« Ác¼ Ÿu{u ÊUË ¨UMOF UŽu{u W?O?U?F?H?Ð Âu?I?½ Ê√ U½œ—√ UM½_ 5DK w
¨¢u½≈ U0¢Ë ¢Tip Top¢Ë ¢WKOł—√¢Ë ¢5—UŽ v≈ WU{ùUÐ ¨W³FK« w „—UAð ¨r( XOÐË W³FK« —UFý rOEMð sŽ n¹d)« rÝu s lЫd« ¡UIK« w WOUI¦« WuKF*« 5Ð lL& ¨…eOL² WOUIŁ
“U Íc« o¹dH« u¼Ë ª¢WF³« ÊUÝdH«¢Ë s WŽuL− v≈ ÊuLCM¹ V½Uł√ ’Uý√ s?? W?³?F?K?« X?K?I?²?½« ¨≤∞∞± ÂU?Ž c?M?Ë v?K?Ž V?łu²¹Ë ¨WOIOÝu*« …dIH«Ë ¨…bŽUI«  U?I?ÐU??*« s?Ž n?K?²??¹ q?JAÐ ¨tOd²«Ë
Íc?«Ë ¨5?O?U?²?²? 5?L?Ýu? w WIÐU*UÐ r²¹ ÊUË ¨o¹d qOJA² wMODKH« »U³A« ez«uł `MË ¨W³FK ◊Ëdý l{Ë v≈ W¹«uN« v?≈ ŸUL²Ýô« bFÐ wMG*« rÝ« WdF ‚dH« ¨ U?O?zU?C?H« d³Ž U¼b¼UA½ w²« WOUI¦«
ô 5?³?Žö?« Ê√ ô≈ ¨W?¦?U?¦?« …d?L?K? „—U?A?¹ ô_¢ ¨W?³?FK« Ác¼ ¡«dłù WKDF« Âu¹ —UO²š« u?¼Ë ªW?³?F?K? —U?F?ý —U?O²š«Ë ¨rÝu*« qD³ …dIË ¨WO³Mł√ Ë√ WOÐdŽ ªWOIOÝu  UŽuDI Æ¢ UŽ«–ù« d³Ž UNO≈ lL²½Ë
W?O??U?M?²?« ÕËd?«Ë W?¹b?'« v≈ ÊËdI²H¹ ÷uNM« Ë√ dN« WQ s Êu—UA*« oKI¹ ezUH« o¹dHK `M1 Íc« ¨¢sKÐUAð w—UAð¢ ÆUO«dG'« wŽUL'« bN'« vKŽ WIÐU*« bL²FðË
ÆWOUF« Æ¢«dUÐ ÆvHDB `{u¹ UL ¨WIKŠ q w ’U??ý√ W?²?Ý s? Êu?J?²?¹ Íc?« ¨o¹dHK
…b¼UAË ¨WIÐU*« vKŽ d¦√ ·dF²K ¨q??L?Ž Âu?¹ w? W?³?F?K?« Èd?& U?O?U?ŠË - b? W?O?B??A?« Ác?¼ —U?O²š« Ê√ dOž eOL²« d?A?Ž w? ‚d?H?« f?U?M?²?ðË Æb?Š v?B?Q
¨s?¹e?zU?H?«Ë 5?—U?ALK —uB« s dO¦J« ¨r?N?ðö?zU?Ž œ«d√ l ÊuIÐU²*« U¼dC×¹Ë «c¼Ë ¨o³ VOðdð ÊËœË ¨WbB« i×0 W?O?M?O?D??K?H?« W?I?ÐU??*« eO1 U sJË s? q?¼Q?²?¹Ë ¨bŠ«u« rÝu*« ‰öš  UIKŠ
¨X?½d?²?½ù« vKŽ WIÐU*« lu …—U¹“ sJ1 ÁU?I?K?¹ Íc?« l?O?−?A?²?« ÊQ?Ð œ«b?Š `?{u¹Ë Ê√Ë W??U?š ¨…d?O?¦?  ôôœ q?L?×?¹ —U?F?A?« l?{Ë r?²?¹ YOŠ ¨œuÝ_« ‚ËbMB« ªÊUðdI W??I? ÐU??? *« v?≈ b?Š«Ë o?¹d? W?I?ÐU?? q?
www.quiznight.com ∫u¼Ë rŽb¹ UNO 5—UA*« s W³FK« vKŽ ÊuLzUI« ‰U?−? w? d?O?³? —Ëœ t? ÊU¢ w*UF« ÊUMH« WuKF vDFðË ¨‚ËbM qš«œ wIOIŠ ÷dž ÆrÝu*« w WOzUNM«
≤∞ œ—Ë U2 ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

¡«dI« b¹dÐ
`O³ vMË qOL uÐ√ UO«œ
…e / WHOB« UK«d
…d«c« w gI½
Hi!
W×KÝ√Ë ¨÷—_« Èu q tOKŽ  b²Ž« Ê≈Ë v²Š ÆÊU½ù« Âœ w Íd¹ sÞu« VŠ
ÆV(« «c¼ sC²×¹ Íc« t³K ŸeMð Ê√ lOD²ð sK ¨»dG« —ËdýË ¨»d(«
‘UŽË Æ5M« ·ôü ‰ö²Šô« U¼«ež UL W¹d(« U¼ËeGð Ê√ vML²ð XýUŽ ª5DK
d?ý sŽ ˜ vLEF« UO½UD¹dЌ XK²Š« cM tzU²« tIŠ sŽ Y׳¹ UNO wMODKH«
 U?M?Þu?²?? U?M?O{«—√ XuŠË ¨UIŠ qÞU³«Ë ¨öÞUÐ o(« XKFłË ÆU½œöÐ WF¹bšË
tMJ1 »U³A« wŽË Ê√ ô≈ ÆUH¹e U¹—Uð UN X³²Ë ¨U½«dË UM½b  dœ ¨WOKOz«dÝ≈
·d?F?²?M? ªwMODKH« UM¹—Uð ¡UHš≈ UNöš s ÊuËU×¹ w²« …ËUAG« q¹e¹ Ê√
Æ1948 ÂUŽ cM …db*« U½«d s iFÐ vKŽ
ÆÆÆ WUš WUÝ—
ÆÆÆ…—U(« w«uý√Ë wðUO%
w½ËdLž ”U½√ v≈ ¨w³Fý ¡UMÐ√ ŸË—√ v≈ ÂbIð√ ¨WÐU²J« sŽ Êü« e−Ž√ wM½√ lË W¹«bÐ

W¹dONC« ÊËdO vLÝQÐ rNO≈ ÂbIð√ ¨UO½UŁ wH½ sË ÆÆÆôË√ rNM ôu−š XÐ v²Š rNd Ë rN²³×0
Æ«d²Šô«Ë d¹bI²«Ë dJA«  U¹¬
Æl?H?ðd?*« w?M?Fð w²«Ë WO½UFMJ« ÂËdO WLKJ n¹d% ÆÆ ÊËdO p– ¨lÝ«u« oOC« ÊUJ*« p– XKšœ Ê√ cMË ¨WDOÐ …d² cM ¨wzö“Ë w²³Š√
¨bK« WM¹b s ‚dA« v≈ W¹dI« lIðË Æq³'« vMF0 ¢dNC«¢
¨«d²uKO ±µ U?N?MŽ bF³ðË ¨bH WM¹b s wÐdG« ‰ULA« v≈ lIð W?U??²Ðô« ÈuÝ rN¼ułuÐ Èdð ô ¨¡UL« s WJzö0 qÐ ô ”U½QÐ TK²L*« ÊUJ*«
±\≥¥± U?N?O?{«—√ WŠU mK³ðË ¨d׳« `DÝ sŽ d² ±∞∞ l?HðdðË
w?«u?Š U?N?O{«—√ WŠU mK³ðË Æd׳« `DÝ sŽ d² ∑∞∞ l?HðdðË ¨w³K w  Uœ v≈ ‰uײ² wFLÝ fö² Ãdð X½U w²« W³OD« WLKJ«Ë ¨W¾¹d³«
ÆbK«Ë W³O³I«Ë ËeLł Èd w{«—√ UNÐ jO×¹Ë ¨U/Ëœ
ÆU/Ëœ ¥±\±¥± ÆÂöJ« «c¼ q¦ lLÝ√ rË qÐU√ r wM½_ UNÐ dFý√ …d ‰Ë_  Uœ
±π¥µ ÂUŽ wË ¨WL½ 5²ÝË l²Ð ±π≤≤ ÂUŽ UN½UJÝ œbŽ —b
·U??B??H??Ë U??M??¹b??Ë Êu??²?¹e?« 5?Ž Èd? w?{«—√ U?N?Ð j?O?% ¨»U³AK WM−Ð ÊuJ¹ U t³ý√ U½UJ XKšœ ¨WK¹uDUÐ XO …d² cM ¨wzö“Ë w²³Š√
ÆWL½ ±∞∞ v≈ ÊUJ« œbŽ qË
w?«u×Ð ±π≤≤ ÂU?Ž U?N?½U?J?Ý œb?Ž —b bË ÆUJŽ ¡UCË wŽuL«Ë  błË ¨tULŽ√ w XBžË ¨tO s XdŽ UbMŽ sJ ¨wF³Þ «cN ªôu−š tÐ  √bÐ
w? …—u?I?M? Z?¹—U?N?Ë  U?ÝU?Ý√ v?K?Ž W?¹d?I?« Ác¼ Íu²%Ë
ÆWL½ ≤π∞ w«uŠ v≈ r¼œbŽ qË ±π¥µ ÂUŽË ¨ WL½ ±µ¥ wU√ s q v≈ Àb%√ wH½  błË ¨Í—œ√ Ê√ ÊËœ rNLÝUÐ oD½√ U¼bFÐ wH½
ÆdB«
W??O?M? U?¹U?I?Ð s?Ž …—U?³?Ž u¼ ÍdŁ√ lu vKŽ W¹dI« Íu²%Ë ÆrN¹b ULŽ
mU³« UNK¼√  œdýË W¹dI« W×K*« WO½uONB«  ULEM*« Xb¼
ÆdUFË Z¹—UNË f¹Ë«u½Ë dB« w …—uIM s«bË Ê«—błË rN*U ¨jOÝu« ôË WI¹dD« wMLNð ô ¨rJO≈ ÂuO« p– w XKË ¨wzö“Ë w²³Š√
mKÐ bË ¨±π¥∏Ø∑ر∞ w ¨WL½ …dAŽ XÝË W¾ ±π¥∏ ÂUŽ r¼œbŽ
ر∞ w W¹dI« ‰ö²Š« bFÐ W×K*« WO½uONB«  ULEM*« XU ¨¢«—ôU?O?Т »U?³?A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« v≈ ªrJO≈ XKË wM½√
ÆWL½ ∑±≤ w«uŠ ±ππ∏ ÂUŽ W¹dI« Ác¼ s 5¾łö« œbŽ
≥≥∂ w?«u?Š ¨„«c?½¬ ¨r?¼œbŽ mU³« UNK¼√ b¹dAðË UNbNÐ ±π¥∏ ص v?≈ quð  UOL²« «c¼ lOLł ¨wMODKH« »U³A«  uª¢e1Uð Àu¹ò‡« WHO×
ÆWL½ ≤\∞∂∂ W¹dI« Ác¼ s 5¾łö« œbŽ mK³¹Ë ÆWL½ X?d?F?ð Y?O?Š ªwEŠ sŠ s p– ÊU Ë ¨rJO≈ XKË wM½√ u¼Ë ¨bŠ«Ë o¹dÞ
qL% WMÞu² v≈ WOMODKH« W¹dI« Xu% ±π¥π ÂUŽ wË ¨r ƒUDŽË rJöš≈ ¨rJ³ŠË rJHDŽ w½dLž ÆX“ UË «bł «bOFÝ XMJ ¨rJOKŽ
ÆUNLÝ«  «– ÆÆÆX?ËU?Š ¨r?J?M? «¡e?ł `?³?√ wJ Ÿ«bÐù« WUÞ ÍbMŽ l—Ë rJKLŽ wMA¼œ√Ë
bHMð ô WUÞ r²½√ ¨…dU³F ¨ÊuŽb³L r²½√ U√ ÆÆÆjOÐ ÍUO½œ w U½√ sJ ÆÆÆXËUŠ
ÆœËbŠ öÐ ¡UDŽË
Í—œ√ ôË Æd?O?³?F²« sŽ ełUŽ w½UK ¨V² √ «–U Í—œ√ ô WIOIŠ ¨wzö“Ë w²³Š√
5MŠ Íœ«Ë p?U?M?¼ øw r²b U wHJ¹ q¼ ør ¡UDŽ wHJ¹ dJA« q¼Ë ¨r dJýQÝ nO UC¹√
“U?²ł_ °tÐ dO« vKŽ wMF−ý s r²½√Ë ¨tM WDOÐ WU XFD q¹uÞ o¹dÞ
Êu? √ Ê√ l?O?D?²Ý√ s ªr²KË UL q√ sK ¨ dÝ ULN tÐ U½√ Íc« œu d« ełUŠ
l?I?ðË ÆW?L?Šd?« Í√¢òÊU?M?(«¢ W?L?KJ dOGBð 5MŠ WLK Ê√ bI²F¹
Æ¢«—ôUOТ œ«Ë— s wÐU³A« ÂöŽù« ‰UDÐQ
W?M?¹b? s? wdA« »uM'« v≈Ë ¨WKd« WM¹b s »dG« v≈ W¹dI«
bÐ_« v≈ wF r «bB ÆÆÆWOUŽ n√ rJODF¹ ÆÆÆWDO³« wðULKJÐ
U?N?O?{«—√ W?ŠU mK³ðË Æd׳« `DÝ sŽ «d² 5Lš lHðdðË ¨UU¹
5?²?ÝË f?L?šË W¾0 ±π≤≤ ÂU?Ž U?N?½U?J?Ý œbŽ —bË ¨U/Ëœ µ¥\∂±± …dŽU“ ÍœUý ruš√
ÆWL½
U?N?K?¼√ b?¹dAðË W¹dI« ÂbNÐ W×K*« WO½uONB«  ULEM*« XU
¨…dŽU“ ÍœUý U½e¹eŽ
w? ¨W?L??½ 5F³ÝË UFðË WzU/ULŁË UH√ ¨±π¥∏ ÂU?Ž r?¼œbŽ mU³« bNł s ŸË—√ ôË ¨‚œU VK s Ãdð  ULK s ‚—√ ôË qLł√ ô
±ππ∏ ÂU?Ž w? W?¹d?I?« Ác?¼ s 5¾łö« ŸuL− mKÐË ¨±π¥∏إر∑  ULD×Ë ¨rz«eF«  UD³¦ s ržd« vKŽ ªp²¹UžË pb¼ oOIײ tc³ð
s?Ž W?¹d?I?« W?O?½u?O?N?B?«  UÐUBF« X×Ë ÆWL½ ±±\µ¥∞ w?«uŠ ƉUü«
Ænײ v≈ t²uŠË ¨bOŠu« U¼b− vKŽ XIÐ√ UNMJË ¨œułu« ¨d?¹b?I?²?«Ë V?(« w?½UF qJÐ …dš«e« ¨WIOd« p²UÝ— UM²KË bI
ÆwdK U«b¼√ tHM l{Ë »Uý VK w ŸeŽe²¹ ô Íc« ÊU1ù«Ë
¨5Žb³ ‰UDÐ√ sŽ Y׳½ UMKF−¹ Íc« u¼ ¨Ÿb³*« »U³AUÐ UM½U1≈ Ê≈
Wýuý uÐ√ U?N?HB½ Ê√ ‰«uŠ_« s ‰UŠ ÍQÐ sJ1 ô w²« rNð«“U$≈ v≈ dOA½ Ê√Ë
ÆWF{«u²*UÐ
¨WKd« ‚dý »uMł ‰UO√ WO½ULŁ bFÐ vKŽ ¨WKd« ¡UC sL{ lIð
ÆWL½ 5F³ÝË WzU/ULŁ ±π¥µ WMÝ UN½UJÝ œbŽ mKÐ bË
—uU¹ ¢«—ôUOТ »U³A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« XF{Ë bI
nK² s »U³A« sŽ Y׳ð UL wN ª·«b¼_« s WŽuL− UNMOŽ VB½
v?K?Ž T?A?½√Ë ¨q?U?J?U?Ð W?¹d?I«  dœË ¨±π¥∏ W?M?Ý U?N?½U?JÝ œdÞ rÝô« ÊuJ¹ b Æ…ež ¡UCI wULA« ·dD« vB√ w WOÐdŽ W¹d
VFA« s d³_« ŸUDI« WOLMð v≈ vFð ¨WOUI¦«Ë WOŽUL²łô«  UOHK)«
·dFð W¹dI« Ác¼ X½UË Æ‰eŽ XOÐË ¨UOŠU²Ð UL¼ ÊUðdLF² UNO{«—√ s?U?¦?« ÊdI« dš«Ë√ w ¨œËbÝ√ „uK bŠ√ ª¢Í—u√¢ WLK sŽ Ud×
w²« WKu³«Ë ¨»U³A« —UE½√ j× UNKFł U «c¼Ë ¨¡UDF*« wMODKH«
qDNðË ¨WOu'« ÁUO*« UNO du²ðË Æ¢—«“Uł¢ rÝUÐ w½UËd« bNF« w ÆœöO*« q³
ÆlL²:« w Èd³J« rN²LO v≈ dOAð
»U?A?Ž_« u/Ë qOU;« WŽ«—e WOU  UOLJÐ —UD_« UNO{«—√ vKŽ …e?ž 5?Ð b?¹d?³?«  U?D× s WD× pOUL*« bNŽ w W¹dI« X½U
¨t?O?K?Ž q??³?¹ r?K? ¨r?KIK t³K `² ¨Ÿb³*« »U³AK ‰U¦ ô≈ X½√ UË
Æ5DK w rÝô«  «– ÊöL% 5¹dš√ 5²¹d „UM¼ ÊQÐ rKF« l ¨wŽdK ÆWL½ 5F³ÝË UH√ ±π¥µ ÂUŽ UN½UJÝ mKÐË ÆoAœË
ÆUUIË ôeM ‚—u« s cðU ¨nÞ«uFUÐ Á—b ‘UłË
W?M?Þu?² UN{UI½√ vKŽ «uU√Ë ¨UN½UJÝ «ËœdÞË ¡«bŽ_« U¼dœ
p?²?U?Ý— w?  d?– U? q?Ë ¨U?M?³?ł«uÐ ÈuÝ rI½ r W¾ON« w s×½
Æ¢œËbý√ —u²¼¢
W?b?š w? U?Žu?Þ rNH½√ «uF{Ë œuM' d¹bIð WUÐ ô≈ w¼ U WLOL(«
¨r?N?M X½Q «dAÐ «u½U Ê≈Ë ¨rNM X½Q WJzö «u½U ÊS ªrNKOł ¡UMÐ√
ÂU—√Ë  UOzUBŠ≈ ªpKOł ¡UMÐ√Ë pKOł Wbš w œuM'« bŠ√ ÊuJð Ê√ vKŽ ÊuB¹dŠ s×½Ë
pðULK ‰UB¹≈ vKŽ 5B¹dŠ ÊuJMÝË ¨‚—u« v≈ p³K dŽUA t¦³ð U0
WzULFЗ√ ∫¥∏ ÂUŽ W³J½ dŁ≈ vKŽ WK²;« Êb*«Ë ÈdI« ŸuL− mK³¹ ≠
ÆWM¹bË W¹d 5F³ÝË UF³ÝË
WM¹“ uÐ√ ÆsÞu« w p½«d√Ë pzö“Ë p½«uš≈ v≈ ¨UN³% w²« Áułu« qCQÐ
ÃUð w¼ qÐ ¨UM¹b WBOš— XO dŽUA*« Ác¼ ÊQÐ ÍœUý U½e¹eŽ oŁË
vKŽ ±π∂≥ ÂU?Ž v?²?Š Êu?K?²;« UNU√ w²«  UMÞu²*« œbŽ ≠
¨U¹d³Þ …dO×Ð w VB¹ Ê√ q³ Êœ—_« dNM WOÐdG« WHC« vKŽ lIð ÆUMð«“U$ù d
ÆWMÞu² ¥∏∂ ∫WbN*« WOÐdF« ÈdI« w{«—√
ÈbŠ≈ W¹dI« Ác¼ bFðË ÆbH WM¹b s wdA« »uM'« v≈ …dýU³ q?E?ð Ê√Ë ¨p?«b?¼√Ë p?ðU?Šu?L?Þ oI% Ê√ q√ vKŽ ªWOUF« pODF¹
5?¹ö? œd?ý U?LË ¨WO½U½ù« lz«dA« q wGK¹ q²;« ‰«“ UË
`?D?Ý sŽ —U²√ ≤∞µ i?H??M?ðË ¨W?O?MODKH« W¹—u« œËb(« Èd Æ¢«—ôUOТ w 5ŽuD²*« gO' Uš√Ë UI¹bË öO“
¨W?O?M?O?D?KH«  özUF« b¹dAð w «dL² ‰«“ U ¨±π¥∏ ÂU?Ž dÝ_«
Æd׳«
Ê√ t?K« ułd½ Ê√ ÈuÝ UMF¹ ôË Æ…d¼UD« w{«—_« vKŽ wu²¹Ë
ÊUË ¨ UOCL(«Ë  «ËdC)« 5ðUÐ W¹dI« ‰ULý dA²Mð X½U WOÐU³A« d¹dײ« W¾O¼
¨W?M¬ —«œ w WFUł WH√ UM VN¹ Ê√Ë ¨UMÐuK w ÊUÞË_« VŠ Ÿ—e¹
WM¹UNB« r¼œdý bË ¨WL½ ÊuLšË WzUL²Ý ±π¥µ ÂUŽ UNO gOF¹
ÆÊU¹œ_«Ë Ê«bÐ_« WöÝ lL&
Æ¢WM¹“ uÐ√ WÐdš¢ UC¹√ vLðË ¨±π¥∏ WMÝ W³JM« dŁ≈
t?ðdA½ ¨ÍbU)« bOË nRLK ¢vM½ ô w¢ »U² s  UHD²I
ÆWOMODKH«  UÝ«—b« WÝR
°rJðu U½uFLÝ√ ÆÆÆUC¹√ r²½√
≤± ‰ULłË W× ¡uC«
≤∞∞¥ ‰Ë√X%
Êu½U

WUO ÕULÝ ∫œ«bŽ≈


tK« «—/ WHOB« WK«d øq?? ?(« U? ? øW?? ?¹u?? ? ÊU? ?M? ?ÝQ? ?Ð r?? K? ?% q?? ¼ ¡U?M?²?Žô« s?Ž W?O?L?¼√ q?I?¹ ô ÊU?M?Ý_UÐ ¡UM²Žô« Ê≈
p???²??×??
U??O??½b??U?Ð
rKŠ w¼ ¡UCO³« WKOL'« ÊUMÝ_«Ë ¨Ê“u« Ë√ …dA³UÐ
s? Êc??²?¹ w?ð«u?K?« ¨ U?O?²?H« UuBšË ¨hý q
÷d?F?²½ WOU²« —uD« w ÆW¹Už sN½UMÝQÐ W¹UMF«
ÆWLOKÝË ¡UCOÐË WHOE½ ÊUMÝ√ vKŽ ÿUH(« UMMJ1 nO
‰UNÝùUÐ 5ÐUBLK …—UÝ ÈdAÐ
w?Ë ¨qLF« w UMðUOŠ wCI½ ¨ÂuO« UMFL²− w 5?ÐU?B?*« ”u?H?½ w? ö?√ «dšR ¡U³Þ_« YFÐ
sË ÆÊUJ Í√Ë XË Í√ w  U³łu« ‰ËUM²½Ë ¨WÝ—b*« v≈ «Ë—Uý√ 5Š ¨rNM s¹dU*« WUšË ¨‰UNÝùUÐ
¨ U?³?łu?« b?F?Ð U?M½UMÝQÐ W¹UMFK Xu« b$ Ê√ —œUM« W?U?Š w v²Š ¨wK;« ÂUFD« ‰ËUMð s l½U ô t½√
5?Ð v?I?³?¹ Íc?« ÂU?F?D?« U?¹U?I?Ð v?KŽ U¹dO²J³« ÈcG²² ¡UHý w ‚d błu¹ ô t½QÐ «ËbłË bI ¨¡«Ëb« ‰ËUMð
÷ULŠ_« t³³ð Íc« ¨”u²« tMŽ Z²M¹ U2 ¨ÊUMÝ_« W??¹u??O??(«  «œU??C??*« Êu??ËU??M??²??¹ s?¹c?« 5?ÐU?B?*«
U?M?½U?M?Ý√ 5?Ð ÂUFD« wIÐ ULKË ¨U¹dO²J³« sŽ W&UM« s?¹c?« p?¾?Ë√Ë ¨W?M?O?F? ÂU?F?Þ  U?³?łu?Ð Êu?e?²?K¹Ë
Æ”u²UÐ WÐUù« ‰UL²Š« d³ ¨W³łu« bFÐ ‰uÞ√ …d²H Æ5F ÂUFDÐ Êue²K¹ ôË UN½uËUM²¹
W?F?U?ł s? Êu??J?¹—≈ e?—U?ý —u?²?b?« ‰u?I?¹Ë
‰ULłË W¹UË UNHOEMð
 «—b?O?¼u?ЗU?J?« Ê√ w?¼ …d?J?H?«¢ ∫W?O?³?D?« ”U?Jð
W??U?? W?«“≈Ë ¨‰U?F? q?J?A?Ð ÊU?M?Ý_« n?O?E?M?ð b?F?¹ W?U?Š w? q?N?Ý√ q?J?A?Ð UNUB²« sJ1 WDO³«
l?M?* …—Ëd?{ ¨ÊU?M?Ý_« 5?Ð s ÂUFD« U¹UIÐË rOŁ«d'« s? p?–Ë Æl?{u?« ¡u?Ý ‰U?L²Š« qKI¹ U2 ¨‰UNÝù«
Æ…—UC« ÷ULŠ_« qJAðË ¨dUJ« dLð WOKLŽ ÀËbŠ ‰U?L?²?Š« q?K?I?¹Ë ¨ÊU?½ù« ÁbIH¹ U ÷uF¹ Ê√ t½Qý
ÊU?M?Ý_« …U?ýd «b²Ý« vKŽ ÊUMÝ_« nOEMð bL²F¹Ë Æ¢÷«dŽ_« rUHð
ÊU?M?Ý_« 5?Ð U nOEM² WU{ùUÐ ¨ÂUFÞ W³łË q bFÐ u¼ ‰UNÝù« vKŽ ¡UCIK WI¹dÞ qC√ Ê√ È√—Ë
ÆwM« jO)« WDÝ«uÐ ªb??Š«Ë ʬ w? ÂU?F?D?«Ë W?¹u?O?(«  «œU?C?*« ‰ËU?M?ð
«b²Ý« s sJL²ð rË ¨‰eM*« ×Uš XM «–≈ sJË  «d?F?Ý v?≈ W?łU?×?ÐË ¨—d?C?ð b? Íu?F*« “UN'U¢
WEU×LK WK¹bÐ —UJ√ «b²Ý« ‰ËU% Ê√ pOKŽ ¨…UýdH« ÂU?F?D?U?Ð l?²?L?²?ð¢ Ê√ w?M?F?¹ «c?¼Ë ¨¢t?łöF W¹—«dŠ
∫UNMË Æp½UMÝ√ vKŽ s ôbÐ ‰UNÝù« w …dÞU<« iFÐ qLײðË ¨wK;«
ÆW³OI(« qš«œ WOU{≈ ÊUMÝ√ …UýdHÐ ÿUH²Šô« ™ ÆÁdO³Fð bŠ vKŽ ª¢UŽuł  u*«
Í√ Ë√ ¨W?łe?K« WLFÞ_«Ë  U¹uK(« ‰ËUMð VM& ™

qJýË r−Š VŠ ¨WKBš …dAŽ w²MŁ« v≈ WLš s 5?Ð ÊU?M?Ý_U?Ð U?¼U?¹U?I?Ð o?B?²?K?ð Ê√ s?J?L?*« s WLFÞ√

W×z«— t w× r vKŽ ÿUH×K ¨ÊUMÝ_« ÊQý p– w …œU s UŽuMB …UýdH« dFý ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ÆÊUMÝ_«  UŽUÝ …bŽ ÂËbð U¹dO²J³K WLOË qJAð w²«Ë ¨ U³łu«
ÆW³łu« bFÐ
WUD« dOu²  «ËdCš qO²u
ÆWAFM WKOLł «b??²?Ýö? W?¡ö d¦√Ë ¨d¦√ WO× UN½_ ªÊuK¹UM«
s? d?O?B?Ž q?C√ d³²F¹ —e'« dOBŽ Ê√ Ëb³¹
ÊUMÝ_« qž w Âb²*« ÍUA« dOC% sJ1 ™ s WŽuMB*« …UýdH« «b²ÝUÐ `BM¹ ôË ÆrH« qš«œ bFÐ ÁUO*« s …dO³ WOL »dýË ¨¡U*UÐ WCLC*« ™
Æw?×?Ë ¨r?FD« c¹c uN ª «ËdC)« dzUBŽ 5Ð
v?K?Ž ¨r?H?« w? ¡U?*« d?¹d9Ë ¨ŸUMFM« s ÊU−M wKGÐ U?¹d?O?²?J?³?« r?«d?ð v?K?Ž b?ŽU??ð U?N½_ ªwFO³D« dFA« Èc?G?²?ð w²« ÂUFD« U¹UIÐ œUFÐ≈ w bŽUð UN½_ ªq_«
gFM¹ Íc« wÝUÝ_« dOBF« —e'« dOBŽ d³²F¹Ë
Áb¹d³ð sJ1Ë Æ¡Ëb¼Ë ¡j³Ð rH«Ë ÊUMÝ_« n¹ËU& WU w? …œu?łu?*« »u?I?¦?«Ë n?¹ËU?−?²?« V?³??Ð ªU¼dŁUJðË W?¹“U?G?«  U?ÐËd?A?*« d?Ł√ q??G¹ ¡U*«Ë ¨U¹dO²J³« UNOKŽ
¡d?*« Vž— «–≈Ë ÆÂUFD«  öC s tHEM¹Ë ¨r'«
ÆUNJœË ÊUMÝ_« nDýË WCLCLK t«b²Ý«Ë ÆUNH½ WOFO³D« …dFA« Æt«uH« dzUBŽ U¹UIÐË
◊UAM« r'« `M1 t½S ¨¡wA« iFРΫ—UŠ tKF−Ð
UNð«dOFý Êu dOGð bMŽ ÊUMÝ_« …Uýd dOOGð V−¹Ë ÆU?¹Ëb?¹ ÊU?M?Ý_« `* nOAM²« ‚«—Ë√ «b²Ý« ™
Æ…uI«Ë
dUJ« ‰ËUMð ÆUNðöBš ‚«d²« Ë√ ÆÂUFD« U¹UIÐË W¹dO²J³« `zUHB« q¹eð WI¹dD« Ác¼Ë
Ê√ s?J?1 ¨q?O?³?$e?« s? …b?z«“ W?O?L WU{SÐË
W?¹d?J??«  U?ÐËd?A*«Ë  ôuQ*« ‰ËUMð ÂbŽ V−¹ v?K?Ž q?L?F?ð U?N?½_ ªd?J« WKOK WJKF« «b²Ý« ™
w×B« ÊUMÝ_« Êu−F dOBŽ WU{≈ sJ1 U¼bMŽ ¨WŽcK« b¹bý t«c `³B¹
q?J?A?ð s ‰öû ªWOOzd«  U³łu« 5Ð  «d …bF ‰uG« d³²F¹ Íc« »UFK« qOO ¨WOÐUFK« œbG« jOAMð
Æ’Ułù« Ë√ ÕUH²«
 ôu?Q?*« Ác¼ ‰b³²ðË Æ”u²« ÀËbŠË ÷ULŠ_« 5łUF*« Ë√ ¨ÊUMÝ_«  UCO³ Ÿ«u½√ s b¹bF« „UM¼ ÆrHK wFO³D«
d?O?B?Ž œ«bŽ≈ sJ1 –≈ ª—UJ_« s b¹e*« „UM¼Ë
ÆW¹dJ« dOž WLFÞ_UÐ ÆUNOKŽ …œułu*« ¢UMO*«¢ WI³Þ qPð V³ð b w²« WCO³*«
W³ÝUM*« ÊUMÝ_« …Uýd ¨‰UIðd³«Ë —bMLA«Ë —e'« dOBŽË ¨ÕUH²«Ë —e'«
¡U?O?uUH«Ë a½U³« ‰ËUM²¹ ÂUL²¼ô« Vłu²¹Ë ¨”u?²« s WOUš ¡UCOÐ ÊUMÝ√ vKŽ ‰uB×K sJË
…—ËbM³« l Ë√ ¨qO³$e«Ë ÍdK«Ë ‰UIðd³« l Ë√
W?O?z«c?G?« —œU?B?*« r?¼√ s? w?N? ¨”bF«Ë ¡ö¹“U³«Ë Ác¼ sË ÆpHMÐ ÊUMÝ_« Êu−F lM V¹d& s bÐ ô W³ÝUM*« ÊUMÝ_« …Uýd —UO²š« w ÊËdO¦J« —U²×¹Ë
Æf½ËbI³«Ë —e'«Ë —UO)«Ë
s dO¦J« »dý sŽ œUF²Ðô«Ë ÆpOuH« iL×Ð WOMG« ∫dOCײ« WKNÝ 5łUF*« t?½U?M?Ý√ V?O³Þ v≈ i¹d*« tÐ tłu²¹ ‰«RÝ ‰Ë√Ë ¨rN
b×Ð ÎU?A?¼b? d?³²F¹ dzUBF« Ác¼ s bŠ«Ë q
ÆÊU?M?Ý_« ¢U?M?O¢ qPð V³ð w²« ªW¹“UG«  UÐËdA*« n?O?E?M?ð v?K?Ž W?Ë«d?H?« q?L?Fð ∫WË«dH« Êu−F ™ øw½UMÝ√ …Uýd —U²š√ nO u¼
Ætð«–
«b²Ý« sJLO ¨ U³Þd*« Ác¼ »dý s bÐ ô ÊU «–≈Ë V?³??ð w?²?«  U?N?³M*« —UŁ¬ q¹eðË ¨UNCOO³ðË ÊUMÝ_« …U?ýd? w U¼d«uð Vł«u«  UH«u*« r¼√ s Ê≈
rOEMð vKŽ bŽUO ªa½U³«Ë —e'« dOBŽ U√
…—«u?H?« U?¼œ«u? W?{uLŠ dOŁQð qOKI² ªWU*« WAI« «c??¼ Âb????²??¹Ë Æ…u?N?I?«Ë ÍU?A?U? ÊU?M?Ý_« —«d?H?« ¨bOł qJAÐ WŽuMB ÊuJð Ê√ ∫qJA« YOŠ s ÊUMÝ_«
d?O?B?F?« «c?¼ v?≈ f½ËbI³« WU{≈Ë Æ¡UF_« qLŽ
ÆÊUMÝ_« vKŽ ¨UNÐ ÊUMÝ_« pObðË ¨WË«dH«  U³Š nD bFÐ ‚u×*« `?D?Ý√ l?O?L?ł v?≈ ‰u?u?« v?K?Ž UNOb² bŽU¹
ÆÂuL« s r'« dONDð vKŽ jOK)« bŽUOÝ
Æ…dýU³ UNHOEMðË Ác?¼ “U?²?9Ë ÆW?u?N?Ý q?JÐ UNHOEMðË ¨…d¼UE« ÊUMÝ_«
ÊUMÝ_« VO³Þ …—U¹“ W??¹—Ëd??{ d?zU?B?F?« s? Ÿ«u?½_« Ác?¼ d?³?²?F?ðË
W?I?F?K? n?B?½ jKš r²¹ ∫5łË—bON« bOËdOÐ ™ ÆÊd*« oMF«Ë dOBI« qU(UÐ …UýdH«
b?M?Ž U?N?ËU?M?²?½ w?²?« ¡«Ëb?«  U?³?( q¹b³ ªr−K
nA vKŽ Í—Ëœ qJAÐ ÊUMÝ_« VO³Þ …—U¹“ bŽUð «œu?B?«  U½uÐdJOÐË ¨5łË—bON« bOËdOÐ s ÍUý ö?¹u?Þ Êu?J?¹ Ê√ q?CHO ∫i³I*UÐ oKF²¹ ULO U√
ÆbOHð U2 d¦√ dCð w²«Ë ¨r_« Ë√ hG*UÐ U½—uFý
v?≈ W?U?{ùU?Ð ¨d?J?³? X?Ë w? U?N²'UFË  UÐUù« j?O?K?)« «c?¼ q?L?F?¹ Æe³)« w WF«— …œUL Wb²*« Æ«b²Ýô« w WuN«Ë WŠ«d« qHJ¹ qJAÐ ¨UC¹dŽË

ÊUMÝ_« ¡UIÐ vKŽ WEU×LK ªWOzUu«  U'UF*« oO³Dð ÆWÝU(« ÊUMÝ_« rzöð ô UNMJË ¨WCO³ …œUL Ë√ U??¹d??z«œ Êu?J?¹ Ê√ q?C?H?¹ ÊU?M?Ý_« …U?ýd? ”√—

Æ…UO(« Èb rH« w WLOKÝ ÊuJ¹ ô nOEM²« ÊS ¨…UýdHUÐ ÊUMÝ_« qž bMŽ ™ ô v?²?Š ª…œU?Š ·«u?Š Ë√ b?z«Ë“ Í√ ÊËœ s? ¨U?¹u?C?O?Ð

WU²Ð« vKŽ ‰uB(« sJ1 `zUBM« Ác¼ ŸU³ðUÐ ÆnOEM²« WOKLŽ ¡UMŁ√ W¦K« Ë√ ÊUMÝ_« Í–R¹
r−K …bOH …d*« WðôuuA«
v?K?Ž ¨r?H?« w? X«“ ô U¹dO²J³«Ë rOŁ«d'U ªvN²½« b s? 5?³?ð b?I? ªW?ðôu?u?A?« w³; …—UÝ —U³š√
vI³ð Ê√ w Êu×LDð r²M «–≈ ¨WLOKÝ ÊUMÝ√Ë ¨WKOLł q??ž r?ž— r?H?K? W?³?³× dOž W×z«— V³¹ U2 ªÊUK« w? U?u?H?B? …U?ýdH« dFý ÊuJ¹ Ê√ qC_« sË
UÐU−¹≈
Î dŁRð …d*« WðôuuA« Ê√ …b¹bł WÝ«—œ ZzU²½
ÆWšuOA« WKŠd w v²Š W¹uË WLOKÝ rJ½UMÝ√ t½Qý ª…UýdHUÐ tJb WłUŠ w ÊUK« ÊS «c ÆÊUMÝ_« W?Žu?L?− q nQ²ð Ê√Ë ¨ UŽuL− lЗ√ vKŽË ¨5H
n?A?²?« Y?O?Š ¨ÊU??½ù« r??ł w? Âb?« o?b?ð vKŽ
W?O?ŽË_« l?O?Ýu?ð v?≈ ÍœR?ð UN½√ ÊuO½U½u¹ Êu¦ŠUÐ

‫اﻟﺘﺪﺧﲔ‬
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Æ…dOD)« W¹ub«  «d¦²« lM9Ë ¨W¹ub«
—U?³ł≈ ‰Ëb« Ác¼ XŽUD²Ý« ªWOUM« ‰Ëb« UN²{Uš UN³łu0 Âe²Kð ¨5šb²« W×UJ* WOËœ …b¼UF ¨ÂdBM*«
‰Ëœ W?ðôu?uA« s «dž ±∞∞ ‰ËU?M?ð Ê√ X²³Ł√ UL
…b¼UF*« X{—UŽ w²«Ë ¨m³²K W−²M*« Èd³J« ‰Ëb« œb?Ž s? b×K ª—u√ …bFÐ WLEM*« w ¡UCŽ√ WËœ ±π≤ rUF« Àö?Ł Èb? v?K?Ž r?'« w Âb« obð s×¹ ¨…d*«
vKŽ ¨UO½U*√Ë WOJ¹d_« …bײ*«  U¹ôuU ª…d²H« WKOÞ W??L??Ð —b?I?¹ Íc«Ë ¨5šb²« W¬ sŽ rłUM«  UOu« Æ¡U×_« 5GU³« Èb ¨q_« vKŽ  UŽUÝ
ÆUNFOuð ÆU¹uMÝ …UË 5¹ö `UJð  UÝ«—œ UNO X³¦ð w²« vË_« …d*« XO Ác¼Ë
 U?ŽU?L?ł i?F?Ð œu?Nł vKŽ ¡UCŽ_« VKGð UL m³²«  U−²M  U½öŽ≈ s b(UÐ ‰Ëb« Âe²Kð «cNÐË ·ËdF*U ª…d*« WðôuuAK WO× bz«u œułË WOLKŽ
WFMB*« Èd³J«  UdA« –uHM lCð w²« jGC«  «u?M??« ‰ö?š m?³?²?«  U?F?O?³? s? b(«Ë ¨WËb« w ¡U³Þ_« nA²« ¨WO{U*« 5L)«  «uM« w ¨…b??√  «œU?C?L? q?L?F?𠜫u? v?K?Ž Íu?²?% UN½√
s?Ž ‰Ëb?« i?F?Ð w?M?Ł …b?¼U?ł X?ËU?Š w²«Ë ¨m³²K Y?K?Ł h?OB²Ð ‰Ëb« Ác¼ Âe²Kð UL ÆWœUI« fL)« qOKI²« vKŽ Êu¦×¹ «Ë√bÐË ¨5šb²« —«d{√ ¡ULKF«Ë  U¾¹eł ‰uFH ‰UDÐ≈ w WGUÐ WOL¼√ UNOKŽ nu²ðË
Æ—«dI« `UB X¹uB²«  U½öŽ≈ dAM ªdzU−«Ë m³²« VKFÐ WU)« WŠU*« 5½«u  —b√ WbI²*« ‰Ëb« s «dO¦ Ê≈ v²Š ¨tM WLOK« U¹ö)« rłUNð ¨WOzUÐdN  UM×ý  «– ¨…dŠ
ÈbF²¹ ¨UO³KÝ «dOŁQð 5šb²K Ê√ ‰Ëb« X—œ√ bI d?A?½ v?K?Ž q?L?²Að w²«Ë ¨5šb²« dÞU s d¹cײ« s?U?_« W?U?šË ¨s?U?_« r?E?F? w 5šb²« lM9 ÆUNHK²ðË
ÆWOLM²« œuNł oOF¹ U2 ¨œdH« W× v≈ ¨œUB²ô« ÆWÐUB  Uzd —u ÆWIKG*«Ë WUF« s? WK¹uÞ WKKÝ sŽ WËR  U¾¹e'« Ác¼Ë
q(« qJA¹ ô 5šb²« Ê√Ë ød_« «c¼ s×½ „—b½ qN ¨WuNÐ …b¼UF*« Ác¼ v≈ qu²« ÊUJùUÐ sJ¹ rË …d¼Uþ s b×K WK«u²*« œuN'« W−O²½ X½UË n?K?ð q?¦? ªÊU??½ù« r??ł w? Àb% w²« —«d{_«
ø»U³A« UNM w½UF¹ w²« qUALK Èb? v?K?Ž U?N?A?U?Mð WO*UF« W×B« WLEM XKþ YOŠ ¡U?C?Ž_« ‰Ëb?«  d?√ Ê√ ¨Â«u?Ž√ W?FЗ√ cM 5šb²« ¨WO½UÞdÝ ÷«d√ v≈ —uD²¹ Ê√ sJ1 Íc« ¨U¹ö)«
°Êü« ÆÆÆ5šb²K ô ∫q ¨W?H?O?M?Ž „—UFË ¨bNłË —«d≈ bFÐ sJË Æ «uMÝ lЗ√ d?N?A?« W?¹«bÐ l ¨ŸULłùUÐ WO*UF« W×B« WLEM0 ÆW¹ub« WOŽË_«Ë VKI« ÷«d√Ë
≤≤ W{U¹— ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

o????O???I???%
‫اﻟﻨﺎدي ﻳﺮﻳﺪ واﻟﻼﻋﺐ ﻳﺮﻳﺪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ‬
5d²;«Ë 5³Žö« ‰UI²½«
 UI¹dŽ bO:« b³Ž
fœ u√ / WHOB« q«d
ÍœU?½ v?≈ ‰U?I?²?½ôU?Ð t?²?³ž— VŽö«
Æ¢W½uKýdТ
b Xu«  «– wË t½√ ô≈ ¨tÐ …—«œù« t??O?³?Žô i?F?³? ÍœU?M?« Ê«b?I? v?≈ ‫ ﳝـﻜــﻦ أن‬،‫اﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎ‬
¢aO½uO Êd¹UТ ÍœU½ VUÞ pc
…œU?¹e? t?O?³?¼– ’d? v?K?Ž q?B?×?¹
vKŽ ‰uB(UÐ ¨ÍœU*« tKšœË tO³×
r????¼œ«b????Ž≈ - s???¹c???« ¨5???O???K???_«
‫ ﻛﻤﺎ‬،‫ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﻮاﻳﺔ‬
ÆÍœUM« w r¼d¹uDðË rNM¹uJðË
ÊËœ ‰UŠ U2 ªË—u¹ ÊuOK W¾0 „ôUÐ ¡UN²½« q³ b¹bł œU½ w VFK td œu???I???Ž Ê√ v???≈ …—U??ýù« —b??&
‫ﳝـ ـﻜـ ـﻨ ــﻪ أن ﳝ ــﺎرﺳـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠـ ــﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻞ‬
w? V?žd?¹ Íc?« ÍœU?M« v≈ tUI²½«
Æt VFK«
l? o?ÐU??« b?I?F?K? W?O?½u½UI« …b*« rŁ ¨ÂbI« …d W³F w  √bÐ ‰UI²½ô« ‫ وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ـﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺪ‬.‫اﻻﺣ ـﺘ ــﺮاف‬
 UuF*« s bF¹ «c¼Ë ƉË_« ÍœUM«
¨·d??²?;« V?Žö?« t?ł«u?ð b? w?²?«
»U???F??_« s?? U??¼d??O??ž v??≈  b??²??«
‫اﻟـ ـﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ ﻣـ ــﻮردا ﻣـ ـﺎﻟـ ـﻴـ ــﺎ أﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ‬
d??¦??√ X?«“ U? U?N?½√ ô≈ ¨W?O?{U?¹d?«
UOMODK ·«d²Šô« ∫ULN YUŁ ô s¹—UOš ÂU√ tKF−¹Ë …d?J? W?d?²?;« W?¹b?½_« w? «—UA²½«
.‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ؛ ﻻﻋﺒﲔ وأﻧﺪﻳﺔ‬
t??O?? o??Q?²?ð Íc?« X?u?« w?Ë «c¼Ë ÆoÐU« bIF« a ∫‰Ë_« ÆÂbI«
¡«u??Ý ¨W??O??M??O??D????K??H??« W??{U??¹d?« ◊d?A?« W?L?O? t?O?K?Ž V?łu?¹ —U?O)« ·d???²???% W??¹b??½_«  √b??Ð b??Ë
 «—Ëb?«Ë  U?¹—U?³?*« w? W?—U?A?*UÐ V³ð t½u ª.bI« ÍœUMK wz«e'« ¨WE¼U³« UNðUIH½ b¹b² W{U¹d«
bË Æ‰UI²½ô« «c¼ W−O²½ tð—Uš w
øu¼ U ÆÆÆ·«d²Šô«
Ÿu??{u?? ÊS?? ¨W??O?Ëb?«Ë W?O?Ðd?F?« ¡«œ√ v????K????Ž ·«d????ýù« ‰ö????š s???
t?ðË—– w?{U?¹d?« ·«d²Šô« mKÐ
ÆUËdF ÊuJ¹ ô œUJ¹ 5³Žö« ‰UI²½« q?I²½« «–≈ UOÐU−¹≈ —UO)« «c¼ ÊuJ¹ U?N?Ð Èœ√ b?Ë ¨U?NLOEMðË W{U¹d«
hš_« vKŽË ¨ UMOF²« lKD w
ªu??u?? b??O??Ë b??O???« U?M?F?K?D?¹ qL% wMF¹ U2 ¨…dNý d¦√ œU½ v≈ l?OÝuð u×½ ÎU?b? wC*« v≈ p–
WO³*Ë_« »UFú W½uKýdÐ …—Ëœ bFÐ
œU??%ö?? Íc??O??H??M??²??« d??O??ðd??J????« Æwz«e'« ◊dA« b¹b'« ÍœUM«  U?¹—U?³?*«Ë  ôuD³« w W—UA*«
»U?? ÍœU? w? Vö« ¨rU bL Êu??O??½u??½U??I??« ·d??F?¹Ë Ʊππ≤ ÂU??Ž
‰öš ¨…ež s ÂbI« …dJ wMODKH« wËb« VŽö« l ÀbŠ U «c¼Ë U?*U?Þ ¨WOËb«Ë WOLOKù«Ë WOK;«
ÆÍœUM« dI w ¨w{Ud« fœ u√ hA« tOłuð ∫t½√ vKŽ ·«d²Šô«
œU??%ô« —Ëœ v??K??Ž ¨W?O?H?ðU?¼ W?*U?J? U?O?½U?*√ V??²M VŽô ª¢„ôUÐ qJ¹U¢ q?zUÝu«  QO¼Ë ¨UNH¹—UB XM√
v?≈ œU?²?F?Ë f?O?z— q?J?A?Ð t?ÞUA½
W?³??M?U?Ð Âb?I?« …d?J? w?M?O?D?KH« «bIŽ lÒË bI ÆaO½uO Êd¹UÐ o¹dË  U???³??ÝU??M??*« w?? “u??H??K?? W??¹œR??*«
WdŠ `³B¹ v²Š ¨5F qLFÐ ÂUOI«
‰UI²½« bIŽ Ê≈¢ ∫ÎözU ‰UI²½ô« œuIF s? ö?I²M ¨aO½uO Êd¹UÐ ÍœU½ l ÆWO{U¹d«
s? U?Žu?½ t½Ëd³²F¹Ë ÆtM ‚eðd¹ t
‚UHð« vKŽ wM³ 5d²;« 5³Žö« t?O?K?Ž ÷d?F ¨¢Ê“udHOd¹UТ ÍœU½ q??I??M?²? W?łU?(«  “d?Ð «c?N?Ë
ÆÂUŽ qJAÐ ·«d²Šô« Ÿ«u½√
◊Ëdý vKŽ ¡UMÐ ÍœUM«Ë VŽö« 5Ð ‰U?I?²?½ô« wUD¹ù« ¢ÊöOd²½≈¢ ÍœU½ Ê_ ¨WO{U¹d« W¹b½_« 5Ð 5³Žö«
ÍœU½ w VŽö« rÝU bL× U√
Æ¢ÊUdD« UNOKŽ o«u¹  U«e²«Ë X?UŠ bIF« …b Ê√ ô≈ ÆtuH v≈ …bzU oOI% vKŽ qLF¹ ÂUEM« «c¼
wMODKH« VŽö« ‰UI²½« bMŽ öF Ê√ ÈdO ªw{U¹d« f¹œ uÐ√ »U³ý
s??L?? ¨b??Ž«u?? s?? U??N??Ð ¡U??ł U??0 `?{u?¹ b?I?F?«  U?¹u?²× sŽË ¢Êö??O??d?²?½≈¢ ÍœU?½ l?b? ªp?– ÊËœ t?M? q?I?²?½« Íc?« ÍœU?M?K WłËœe
œU???%ô« ·u???H??? s?? ¨w??ô ÍœU?? l?? u??L??M??ð W?¹«u?¼ f?O? ·«d?²?Šô«
«c¼ sŽ WËR*« WN'« VÝU×OÝ v≈ ‚dD²¹ Ê√ V−¹ bIŽ Í√ ÊQÐ uu ÆbIF« a sŽ W“ö«  UC¹uF²« ÆtO≈ qI²½« Íc« ÍœUM«Ë ¨VŽö«
 «b?Šu?« o?¹d? v?≈ ¨w?M?O?D??K?H« b?O?I?ð u?¼ U/≈Ë ¨ÁdG cM VŽö«
œU%ô« Ê≈ uu VO−¹Ë °ødOBI²« ¨s???J??????*« 5???Q???ðË ¨V???F???K??« …b?? w? q?¦?L?²?O? w½U¦« —UO)« U√ 5?³?Žö?« ‰U?I²½« ÂUE½ Ê√ dOž
Æw½œ—_« Wd²A  U«e²« Vðd¹ bIFÐ VŽö«
…œU??N??ý —b??B??¹ s?? u??¼ w??Ëb??« 5??Q??ðË ¨ ôU?B?ðô«Ë  ö?«u?*«Ë sJ1 sJË ¨wz«eł ◊dý œułË ÂbŽ ªW¹b½_« —«dI²Ý« ÂbŽ v≈ ÍœR¹ b
Ÿu???{u??? v??≈ u??u?? ‚d??D??ðË ‰UI²½ô« œu¹ Íc« ÍœUM« 5ÐË tMOÐ
tð«– Xu« w uN ¨pc ¨‰UI²½ô« —u?_« s? U?¼d?O?žË ¨UO× VŽö« ÊQ??Ð t??I??Š k??H?×?¹ Ê√ ‰Ë_« ÍœU?M?K? œU?½ w? V?Žô s? d?¦?√ —d?I?¹ 5?Š
¨Ã—U?)« w? 5?O?MODKH« 5³Žö« tð«—b sL{ WMOF …b0 p–Ë ¨tO≈
œu?I?F?« W?H?U?? v?K?Ž V?U?F¹ s ‰U??I??²??½ô« V??½U??−??Ð o??K??F??²??ð w??²??« mK³*« VKÞ ‰öš s ‰UI²½ôUÐ rJײ¹ v≈ ‰UI²½ô« ¨bŠ«Ë XË wË ¨bŠ«Ë
»U??²?½ô« Êu?FOD²¹ ô rN½≈ ‰UI ÆWŠU²*«
ÆWO½u½UI« ÆtðU«e²«Ë b?? U?2 ªp?– q?ÐU?I? t?³?ÝU?M?¹ Íc?« v????≈ ÍœR????¹ U????2 ¨Èd???š√ W???¹b???½√
r?²?¹ ‰UI²½ô« Ê≈ ‰uI½ Ê√ wIÐ ‚b??B? Ê–≈ ÊËœ w?Ëœ œU?½ Í√ v?≈ tðUu‡F
r²¹ Ê√ V−¹ ‰UI²½ô« Ê≈ ‰uI¹Ë ÆVŽö« ‰UI²½« ÊËœ ‰u×¹ Èœ√ bË ¨ÍœUM« Èu² »«dD{«
ô tMJ ¨WOËb« ‚dH«Ë W¹b½_« 5Ð ¨Âb?I?« …d?J wMODKH« œU%ô« s e?«u?(« œu?łË s? r?žd« vKŽ
Vžd¹ Íc« œU%ô« W³ÞU ‰öš s lÐUð WOÐË—Ë_« 3_« tuDÐ wH W?¹b?½_« Èu?²??* tÞu³¼ v≈ d_«
 U??³????²??M??*« 5??Ð r??²??¹ Ê√ s??J??1 o¹d Í√ l VŽö« «e²« ÂbŽ bR¹ ◊U?³?ð—ô W?L??C?« WOU*«  PUJ*«Ë
¨t²¹b½√ bŠ√ ·uH s VŽö« qIMÐ t?I?Q?𠢄ôU?Ð qJ¹U¢ w½U*_« VŽö« ‰U?I²½« WŠUÐ≈ Ê√ sŽ öC Æv½œ_«
UNO≈ ÂULC½ô« ◊dý Ê_ ªWOMÞu« Æ5DK w œU½ Ë√ ¨W¹b½_« l ·«d²Š« œuIFÐ 5³Žö«
w?²?« W?Ëb?« œU?%ô wL²M¹ œU½ v≈ ªtO≈ —UE½_« XHË ¨ÁœöÐ V²M l `²H¹ b ¨◊dý Ë√ bO ÊËœ 5³Žö«
ªt³²M WOMł VŽö« qL×¹ Ê√ ÍœU?M?« W?I?«u bFÐË ÆUNO VFKOÝ w??½U??³??Ýù« ¢W??½u?K?ýd?Т ÍœU?½ Âb?I? ¡U??I?³? W?O?ÐU?−?¹ù« ¡«u?ł_« W?¾?O?N?ðË
Q−K¹ b w²«  «¡«džù« ÂU√ »U³«
t?²?O?Mł sŽ VŽö« ‰“UMð «–≈ ô≈  UÐuIŽ ‰U?I²½« …œUNý —«b≈ r²¹ ¨œU%ô«Ë WLO Ê√ ô≈ ÆtuH v≈ tLC U{dŽ t??F?? ·d??²?;« ÍœU?M?« w? V?Žö?«
À«bŠ≈ w W³ž— ¨W¹b½_« iFÐ UNO≈
U?M?L?Ł ‰“U?M?²?« ÊuJ¹ UM¼ ¨WOK_« W?U?Š w? «d?zU?Š ‰«R??« q?þË œU???%ô« s??? …—œU??? ¨w???Ëœ V??Žô ÍœU?½ w? 5?ËR*« ÷dð r bIF« t?O?³?×? œb?Ž ªœu?I?F?« p?K?ð V?łu0
ÆWUM*« ‚dH« w WK³KÐ
ÆVŽö« …dNA «e²ô« ÂbŽË ¨‰UI²½ô« œuIŽ WHU q?B?Š U? «c?¼Ë ÆÂb?I« ÁdJ wËb« ¡«bÐ≈ s ržd« vKŽ ¨¢aO½uO Êd¹UТ f?K?− WIŁË ¨ÍœUM« w tOF−AË
ÍœRð b ‰UI²½ô« tOKLŽ Ê√ UL

v??K??Ž ”u??K??'« l??{Ë s?? √b??³??ð ÆVŽö È–_« w V³²«Ë ¨¡wAÐ s(« U1—
l?{ËË ¨5?U?« `² l ¨÷—_« ¨p??H??K?š j?zU?(« q?F?łU? ª·u?)U?Ð  U?ŽU?Ý w?½U?L?Ł »—b?²« v≈ WłU×Ð
tK« «—/ WHOB« WK«d
…u? vKŽ eOd²«Ë ¨ULNMOÐ s¹bO« s¹bO« vKŽ ·uu« WdŠ Ær'« WUI²Ý« bMŽ tOKŽ eJð—«Ë ÆUOu¹
ÆvKŽú r'« lœ w s¹bO«  Ud(« iFÐ UOUð ÷dFMÝË
 U???¹«b???Ð …b???Ž W???d???(« Ác??N??
w? …u? VKD²ð W¹«b³« Ác¼Ë ¨“U?³?L?'« W?{U?¹— W?Ý—UL* WOz«b³«
s wN  U¹«b³« qNÝ√ U√ ¨ U¹UN½Ë »ôËb« WdŠ
ô≈ U??N??J??K??²?1 ô s?¹b?O?«  ö?C?Ž l?? s??J??Ë ¨U??N??I??O??³?D?²? r?u?Žb?½Ë
s¹bO« ‰«e½≈ rŁ sË ¨·uu« l{Ë W??d??Š Ê_ p??c?? X?O?L?Ý b?Ë
ÆÊud²;« Êu³Žö«  «uD)« oO³Dð w b¹bA« ’d(«
eOdð l ¨U¹uÝ ÷—_« vKŽ WŽdÐ b?M?Ž »ôËb?« W?d?×? Êu?Jð r'«
WOÝUÝ_«  Ud(« iFÐ Ác¼
s??J?1 w?²?«Ë ¨w?{—_« “U?³?L?−?K?
ÆU?N?O?K?Ž »—b?²?« —«d?Jð l UNLKFð
ÊËœ U??N??²??Ý—U??2 s??J??1 ô s??J?Ë
¨v?K?Ž_ 5bI« l—Ë ¨ULNOKŽ qI¦«
j?A?Ë 5bI« WUI²Ý« …UŽ«d l
w¼ Wd(« ¡UN½≈ ‚dÞ qNÝ√Ë ÆÂbI«
l{Ë v≈ Í√ ª‰Ë_« l{uK Ÿułd«
œb?Ž U?N?Ý—U?1 W?d(« Ác¼ Æt½«—Ëœ
ÊuKFH¹ ô rN½√ ô≈ ¨‰UHÞ_« s dO³
UNF{Ë - w²« 5½«uI« VŠ p–
U?N?I?O?³?D?ð s?J?√ «–≈Ë ¨o?O?œ q?JAÐ
Æw{U¹— »—b œułuÐ
“U³L'«
wÝUOI« rd« W³ŠU w¼ ¢UMOMO²¹ô
¨W?O?³?¼c?«  U?O?«b?O?*« œbŽ YOŠ s
W{U¹— Ê√ v≈  UÝ«—b« dOAð
¨—uBF« Âb√ cM XÝ—u “U³L'«
vKŽ eOd²« r²¹ YOŠ ¨Wd(« ÁcN ”√d« vKŽ ·uu«
w??²??« ¨W??U?)« ¡U?L?Šù« s?¹—U?9
¨s¹bO« 5Ð ”√d« ‰Ušœ≈ Ë√ ¨·uu« ¨5?U??« W?U?I?²Ý« ‰UHž≈Ë ¨s¹bO« ô≈ ¨…dD)«  Ud(« s d³²FðË d??A??Ž W??O??½U?L?Ł v?≈ X?K?Ë w?²?«Ë ÊUË ¨W1bI« 5B« w XdŽ bI
 ö?C?Ž r?E?F? p¹d% w q¦L²ð
¡U?I?K?²?ÝU?Ð ¨5?H?²?J?« v?K?Ž ‰Ëe?M«Ë Ê“«u?²? U?¹—Ëd?{ «d?√ d?³?²?F?ð w²« «–≈ ÊU_UÐ dFA¹ b UNÝ—U1 s Ê√ ¨ «œUO³*Ë√ WŁöŁ w ¨WO³¼– WO«bO W???{U???¹— U???N??½Ëd??³??²??F??¹ ÊU??Ëd??«
p??¹d?×?²?ÐË ¨Íd?'« d?³?Ž ¨r??'«
Æ÷—_« vKŽ dNE« W?d?Š d?³?²?Fð p– ÊËœ sË r'« Ác?¼ √b?³?ð Æd?³?B«Ë eOd²UÐ vK% Ʊπ∂¥Ë ±π∂∞Ë ±πµ∂ w¼  błË bI ¨dB w U√ ¨W¹—U³ł≈
W??³??d??«  «d??I??Ë b??O??« q??U??H??
W?d?(« Ác?¼ w?N?M?¹ s? „UM¼Ë ÆW¾ÞUš q??J?A?Ð ”u?K?'« W?U?Š s? W?d?(« w?²?« W?O½uŽdH«  UuÝd« iFÐ
Æd?B)« WIDM p¹d%Ë ¨Ÿc'«Ë
¨¢W?³?I?«¢ W?dŠ w¼Ë ¨UNF³²ð Wd×Ð Wd(« Ác¼ VŽö« sI²¹ wJË v??K??Ž s??¹b??O??« l??{ËË ¨¡U??B?d?I?« XÝ—u W{U¹d« Ác¼ Ê√ v≈ dOAð
w? ¡U?L?Šù« s¹—U9 WOL¼√ sLJðË
tŽ«u½√
v?K?Ž ·u?u?« W?U?Š s? √b?³?ð w?²?« v?K?Ž »—b²¹ Ê√ tOKF ¨UNu√ vKŽ qJAO ”√d« lC½ rŁ sË ¨÷—_« ôU?ł—  d?N?þ√Ë ¨W?1bI« dB w
WO³½Uł —UŁ¬ Í√ ÀËbŠ ÂbŽ ÊUL{ W³F Ÿ«u½√ bŠ√ u¼ ¢pO²Oð—√¢
¨¡«—u« v≈ dNE« ¡UM×½≈ l ¨s¹bO« WOF{Ë w ¨rOI² qJAÐ ·uu« Æs¹bO« l U¦K¦ 5?Š w? ¨“U?³?L?'«  UdŠ ÊËœR¹
WÐd−²« bFÐ dFA²Ý ÆWÐd−²« bFÐ Íc??«Ë ¨ÀU??½ù«Ë —u??c??K?? “U?³?L?'«
v??²??Š ¨Íb?¹_«  U?³?Ł v?K?Ž ¡U?I?Ðù«Ë W?F?¹d?Ý W?d×ÐË ÆvKŽ_ s¹bO« l— t?Ë«b?²?¹ Íc?« Q?D)« s sJË sÝ—U1 ¡U½ ‘uIM« Ác¼  dNþ√
W−O²½ r'«  öCŽ w ‚U¼—SÐ w??M??H?« h?d?« v?≈ t?Ðd?I?Ð e?O?L?²?¹
Y?O?×?Ð ¨÷—_« v?≈ 5bI« ‰uË uKð …bŠ«Ë ª÷—_« vKŽ s¹bO« qF$ ¨s¹dL²« «c¼ WÝ—U2 ‰öš »U³A« sJË ÆvIOÝu*« W³ŠUB0 “U³L'«
¨t?Ð X?L? Íc?« w?K?C?F« œuN:« U??√ Æl??O??d?« ‚Ëc?«  «– t?ðU?d?ŠË
v?K?Ž U?F?Ðd? ÊUbI«Ë Ê«bO« qJAð r'« qIŁ q ÊuJ¹ YO×Ð ¨Èdš_« w ¨”√d« WL vKŽ Êu¾J²¹ rN½√ u¼ “U???³???L???'« W???{U???¹— Ê√ X???ÐU???¦???«
ÀuJ*« d³Ž ‚U¼—ù« nOHð sJ1Ë e?O?d²« r²¹ dš¬ Ÿu½ uN ¢pOL²¹—¢
UÝuI r'« wUÐ ÊuJ¹Ë ¨÷—_« wUÐË 5U« qIM jGC½Ë ¨ULNOKŽ fö¹ Ê√ V−¹ Íc« ¡e'« Ê√ 5Š …d ‰Ë_ XdŽ ¨Y¹b(« UNuNH0
W?I?¹d?Þ q?C?√ u?N? ¨s?šU?Ý ¡U?0  UŽUI¹≈ l  Ud(« W³«u vKŽ tO
ÆvKŽ√ v≈ s?J?Ë ÆÈd?š_« W?O?ŠUM« v≈ r'« Æ5³'« u¼ ”√d« s ÷—_« Ʊ∑∑∂ ÂUŽ UO½U*√ w
Æ öCF« WŠ«—ù ÆÀU?½û? h?B?? u?¼Ë ¨vIOÝu*«
W?UO VKD²ð Wd(« Ác¼ sJË 5?U??« W?U?I?²?ÝU?Ð ¡UM²Žô« UMOKŽ v?K?Ž U½eOdð q lC½ p– bFÐ “U?³?L'« …ØVŽô …—UN ed²ð
Àu?¹¢‡?«  U?×?H s œbA½Ë u??N?? ¢‰«d??M??ł p??O??²??ÝU??M?L?ł¢ U?√Ë
¨o?M?F?«Ë d?N?E?«  «d?IH «bł WOUŽ ÆÂbI« jAË ¡j³Ð UM«b√ ld½Ë 5³'«Ë s¹bO« —UO²š« w ‰UŽ ‚ËcÐ U¼ØtOK% w
wMODKH« »U³A«  u ª¢e1Uð —u?cK w{«dF²Ýô« ÂUF« “U³L'«
f??H??M?U?Ð W?O?U?Ž W?I?Ł v?≈ ÃU?²?%Ë U??≈ ªÊU??²?9U?š W?d?(« Ác?N?Ë w? ¡U?I?³?« vKŽ eOd²« l ¨vKŽú ÆW?O?U?²?« l? U?N?²?³?ÝUMË ¨Wd(«
W?O?{U?¹d?«  U?M¹dL²« WOL¼√ vKŽ ÆÀU½ù«Ë
ÆoOLŽ eOdðË ¨÷—_« vKŽ Èdš_« uKð ‚UÝ ‰«e½≈ ÆW׳—√ ÊËœË ¨Ê“«uð tUŠ w?¼ ¢w?A?²?½U?u? U¹œU½¢ WO½UËd«
p–Ë ¨Í—ËœË rE²M qJAÐ »U³AK d?O?ž “U?³?L?'« W?{U¹— Ê√ rž—Ë
r?²?¹ Ê√ U?≈ W?d?(« Ác?¼ b?F?ÐË ‰ËeM«Ë ¨¡«uN« w 5U« r{ Ë√ «b??²Ý« UMMJ1 ¨‰ËeM« bMŽË w WKUJ« WöF« “d% W³Žô ‰Ë√
q?J?Ë ÆqIF«Ë r'« jAMð UN½_ ¨wÐdF« rUF«Ë 5DK w …—uNA
r{ r²¹ Ë√ ¨¢W³I«¢ l{Ë s ·uu« ÆbŠ«Ë ʬ w UF ULNÐ Ÿu??łd??« w??¼Ë ¨W??K?N??« W?I?¹d?D?« ÂU?Ž «b?M? w? ‰U?¹d?²?½u? œU?O?³?*Ë√
U?? —U??O??²??š« W??¹d??Š W?ÐU?ýË »U?ý ¨U??N??ðU??d??Š i?F?Ð ”—U?/ U?M?½√ ô≈
l{Ë v≈ ‰UI²½ö ‚ôe½ô«Ë ¨5bI« v≈ ÃU²% Wd(« Ác¼ ∫d¹c% ÆW¹«b³« WOF{u r¼√ s d³²Fð p– dŁ√ vKŽË ¨±π∑∂
 U?{U?¹d?« Ÿ«u?½√ s? U?¼Øt?L?zö¹ U??N??O?? U?M??H?½√ —u?D?½ Ê√ U?M?M?J?1Ë
ÆdNE« vKŽ ¡UIK²Ýô« ”—U?9 ô UN½S «c ªWFÝ«Ë WŠU »d??& Ê√  œ—√ «–≈ ∫…b??ŽU???? ÆrUF« ‰uŠ “U³L'«  U³Žô dNý√Ë
ÆWHK²<« 5³Žö« ÊQÐ ULKŽ ªdL²*« V¹—b²UÐ
w?²?« wN  U¹«b³« VF√ U√ «bDô« WOAš ¨WIOC« sU_« w —u?FA« pÐU²M¹Ë ¨…d ‰Ë_ s¹dL²« U??Ý—ô¢ W??O??ÝËd??« W??³??Žö?« s?J?Ë
¨œUO³*Ë_« w W—UA*« ÊËœu¹ s¹c«
≤≥ WAd ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

Á¡Uł ÆtFO³¹ Ê√ b¹d¹ ¨V½—√ ÁUF bŠ«Ë w º


ÂU¹_« —Ëd lË UłËe² d¦√ ÁƒUDŽ ÊuJ¹
U?L?K?¦? b?F¹ r UNłË“ Ê√ WMOJ*« XEŠô
U¹«bN« UN ÂbI¹ bF¹ r YOŠ w{U*« w ÊU
ÆÆÆt?O?K?Ž œ— øœdI« rJÐ ∫‰UË ¨gA× bŠ«Ë
U¹ gA;« ‰U ÆÆÆœd g V½—√ «c¼ wš√ U¹
Âu??−??M??«Ë X?½√
∫özU UNÐUłQ V³« sŽ t²QÝ …d  «–Ë Æp²QÝ UË ÆÆÆV½—_« ‰QÝ√ U½√ »U³A« uÐ√ …b¹bł  ôU− w W—UALK pu¹Ë ¨d¹bI²« dO¦¹ qJAÐ dNA« «c¼ qLFð
ÆÆÆUNLFD¹ rŁ WJLÝ œUDB¹ «œUO X¹√—√ ∫ö?zU? Á—œU?³? l?K?√ ö?ł— U?×?ł v?I?²« æ ¨«b?ł W?L?zö? ·Ëd?þ l? p?UŽ wNMð UOHÞUŽ Æpðö¼R sŽ …bOFÐ X½U
∫‰U?I?  u?*« ‘«d? vKŽ qł— „UM¼ ÊU º ∫q?L?√Ë X?L? r?ŁÆÆÆÆW?¹U?J?Š p?O?K?Ž h?QÝ 5?{d?;« a? w? Ÿu?u?« i?d?ðË ÆWöF« d¹uD²Ð ULN «—«d cšQ²
ø«–U?*Ë ∫qłd« tQ Æp– qF√ ô Ê√ qC√ eł«u(« ‚d²ðË ¨pKLŽ w UOUŽ oK% wMN*« bOFB« vKŽ Æ5KHD²*«Ë
Íb?Ë ∫‰U? r?Ł ¨r?F½ ∫‰U øUM¼ bL× ÍbË Æ U³D*UÐ Àd²J dOž …√d−Ð
w?M?Ы «d?O?š√Ë ¨r?F?½ ‰U?I? øU?M?¼ v?H?D?B? d?F?ý U?N? n?I?O?ÝË W?³?Žd? U?N?½_ U?׳ ‰U
∫q?łd?« ‰U?I? ¨rF½ ∫‰U øUM¼ wKŽ dOGB« ÆÆÆpÝ√—
ÆuU( WAL_« q× u²dð ruÐ√ sFK¹ f?K?ł —U?D?*U?Ð t?²?D?M?ý «u?dÝ ÍbOF º ÕUðd² ªUO−¹—bð —u_« ÃdHMðË ¨b¹bł s k(« p r²³¹Ë qO«dF« ‰Ëeð
‰UI ”u½UH« œ—U t lKÞ bŠ«Ë …d w æ °ÍbMŽ `OðUH*« ∫‰U øgO ÆÆp×C¹ w …œUFÝË UŠd d¦√ ÊuJ²ÝË Æ—u_« vKŽ …dDO« bOF²ðË p²OH½
w√ ·uý√ ÍbÐ t ‰UI ÍbOÝ U¹ „d√ t ·Uð «–U* ·dFð q¼ ∫tKO“ r¼bŠ√ ‰QÝ æ ¨U?O?M?N? Æ”u?LK s% œułË vKŽ —œ«uÐ „UM¼ ªUOHÞUŽ ÆWM« dš«Ë√
ÊU“ s XðU p√ œ—U*« t ‰U WIOœ uË ÆÆÆ‘d WzU UNO Ê_ rF½ ø…dOK« s WJL« dNA« ‰öš t²dð Íc« w³K« ŸU³D½ô« 5ײ W³ÝUM pU√ WdH«
U½√Ë dš¬ ¡wý Í√ VKÞ√ VF VKD« «c¼Ë Â√ V?K?F?¦?« bK¹ q¼ ∫VUD« ‰Q¹ ”—b º Æw{U*«
w?Ðd?Ž V??²?M? “u?H¹ Ê√ b¹—√ t ‰U tO³√ Í√ luð —UJ VKF¦« tK«Ë ∫VUD« øiO³¹
X?O?u?ð v?²? œ—U?*« t? ‰U?I? r?UF« ”QJÐ °tM pO−¹ ¡wý p?U?M?¼ ¨q?A?H«Ë ‚U¼—û pH½ U{dF …dO¦ q¼U− ÂUײ« v≈ qO9
Ÿ«u?½√ s UNOKŽ ‚bž√Ë …U² »Uý VDš æ W²J½ dš¬ Ê“«u?²?« W?¹U?L?Š p?O?K?Ž UOHÞUŽ ÆW¾łUH …—uBÐ UNNł«uð …dO¦  U³D
Æpðb«Ë bŠ v≈ qB¹ b UE¼UÐ UMLŁ pHKJð  UNł«u*«Ë ¨WöF« qš«œ —«dI²Ýô«Ë
v²Š ëËe« t²łd² …d²H« Ác¼ w U¹«bN« qUF²« s Ë√ pOMFð ô —u√ w qšb²« s Ãd³« „—c×¹ Æ¡UH'«Ë bF³«
Æs¹dšü« l ¡UHłË …uIÐ

p?½ËRý Ê√ kŠö²Ý ∫UOHÞUŽ ÆU¾Oý ·Uð ôË Æq³ s …√dł d¦√ Ëb³ð


W??????¹d??????J?????? W??????C??????³??????½ U√ ÆWœUB« œuŽu« pœU³¹Ë VO³(« pHÞö¹ ¨bOł l{Ë w WOHÞUF«
ÆoUŽ u¼ U q ¡UN½ù lOÐUÝ√ WŁöŁ p¹b ªwJF« bF« √bÐ bI ∫UOMN
øtJK9 U?O?K?J?ý U?½ö?Ž≈  U?d?A?« ÈbŠ≈ XF{Ë
¨WL)« WK¾Ý_« vKŽ ÂbI²*« »Uł√ ÂbI² ¨UNU√ bŠ√ w UHþu tO VKDð
U?½—√ ∫t? ‰U? n?O?þu²« d¹b sJË X?½U?Ë ¨WOBA« WKÐUILK ÊU³A« bŠ√
°pU²√ ÷dŽ lOLł sŽ ÂbI²*« VO−¹ Ê√ WHOþu« ◊Ëdý ·u?š ö? ¨ÂU?ð  U?³?ŁË ÕU?−?M?Ð ÂUF« —u³Ž pK¼Rð …bOł WKŠd w X½√
w QDš√ «–≈Ë ¨W×O×  UÐUł≈ WK¾Ý_« ‚dH« ÆpUDð s UN½_ WLÝU(«  «—«dI« Ë√ Wz—UD«  «dOG²« s pOKŽ
w??²??«  U?ÐU?łù« w?¼ U?L?
W?K?¾?Ý_« X?½UË ¨—œUG¹ Ê√ tOKŽ UNM Í√ VO³(« Ëb³¹ ∫UOHÞUŽ ÆwU(« dNA«Ë w{U*« dNA« ·Ëdþ 5Ð lÝUý
øW−O²M« Ác¼ v≈ XKË√ ∫tO≈ XNłË w²« ¨Ÿ—eð U —«bI0 bB% X½Q dL¦Ë ¡UMÐ dNA« «c¼ ∫UOMN Æp ULNH²
ÆpK√ VO¹ sË
øµΩ±´± qUŠ ÊuJ¹ v² ≠±
ÆQDš »«u'« ÊU «–≈ ≠± øÂu−M« ‚u tÝ√—Ë ÊU½ù« nI¹ v² ≠≤
ÆUDÐU{ ÊU½ù« ÊU «–≈ ≠≤ ÊËœ r?F?D?*« w? hý fK−¹ v² ≠≥ ·u²ðË ¨oKIUÐ dFAð YOŠ ªWÐdDC*« dNý_« s dNA« «c¼ ÊuJ¹ b
ÆtO öUŽ ÊU «–≈ ≠≥ øqQ¹ Ê√ rײI² dI² wH½ l{Ë w Êü« X ÆTłUH Ë√ b¹bł u¼ U q s
ÆUЫuÐ ÊU «–≈ ≠¥ VÝd¹ Ë√ `−M¹ ô WFU'« w hý ≠¥ U³ÝUM dNA« «c¼ fO ∫UOHÞUŽ ÆtO≈ XKË U qJÐ dÞU² Ë√ ‰uN:«
Æô ¨WDÝ«u« ≠µ ÆWÐU²J«Ë …¡«dIUÐ t WöŽ ôË ¨Ãd²¹ Ë√ Ê√Ë bÐ ô ∫UOMN ÆW1bI«  UHK*« `² Ë√ WÝU(« lO{«u*« v≈ ‚dD²²
øu¼ s ÆÈb*« …dOB l¹—UA s ÂUF« «c¼ tÐ  √bÐ U q ¡UN½≈ vKŽ qLFð
q?¼Ë øWHOþu« ÁcN tłU²% Íc« U ≠µ
Æ¡UDF«Ë ÃU²½ù« s b¹e*« v≈ pFb¹ U2 ªÈ–_« s W¹UL(UÐ l²L²ð X“ U
bIŽ —dIðË ¨p³K oH¹ ∫UOHÞUŽ ÆWMO½QLÞË UŠUOð—« qÐUI*« w bBײÝË

‫ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ‬


∫U—U« ÆW¹uI« „dŽUA sŽ dO³F²« w œœd²ð ö ¨pðUOŠ v≈ —«dI²Ýô« bOF¹ ◊UЗ
WKNÝ ·«b¼_« `³BðË l¹—UA*« —uK³²ð YOŠ ª`{«Ë ÂbIð „UM¼ ∫UOMN
ÆoOIײ«
wdJ« bLŠ√
”bI«

ÆÕU−MÐ ÂUF« „—UF dš¬ Êu{u¹ s¹c« ¡U¹u_« s X½√Ë ¨…—UÝ ¡«uł_«
.‫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻵﺧﺮون ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪة‬،‫ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء‬:‫اﻟﺒﻄﻞ‬ W?×?zô v?K?Ž v?I?³?²? ¨«b?ł W?u?³I ZzU²½ oI%Ë ¨ÂUE²½«Ë b−Ð qLF²Ý
.‫ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد زوﺟﺘﻪ وﻫﺪﻳﺘﻬﺎ وﻳﻨﺴﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﻤﻌﺎت‬:‫اﻟﺰوج اﻟﺬﻛﻲ‬ ¡U?D?Ž≈ —d?IðË ¨VO³(« Ë√ p¹dAK ULײ ÊuJ²Ý ∫UOHÞUŽ Æ5׳UM«
«–≈ Z?ŽeMð ö ¨l¹dÝ qJAÐ pULŽ√ —uD²ð ∫UOMN Æ«b¹bł ULš“ WöF«
.‫ ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺬرا ﺟﺪا ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﺟﺪا‬:‫اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ‬ Æ«œu— Ë√ «dOšQð XNł«Ë
.‫ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ ﻳﺆﳌﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻘﻴﺔ أﺷﻴﺎﺋﻚ اﶈﺴﻮﺳﺔ ﺗﺴﻌﺪك‬:‫اﻟﻀﻤﻴﺮ‬ v²Š »UFB« qLײð ¨pЗœ w rBš nI¹ sË ¨peŽ sŽ bŠ√ pOM¦¹ s
.‫ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎﺿﻮا ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮﱘ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ‬:‫اﳋﻄﺎﺑﺔ‬ ∫UOHÞUŽ ÆbOł qJAÐ ÂUF« ¡UN½≈ vKŽ ULLBË U²ÐUŁ Ëb³ðË ¨ÕU−MÐ U¼“U²&
.‫ اﻣﺮؤ ﻳﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻘﻠﻴﻞ‬:‫اﳋﺒﻴﺮ‬ v?K?Ž dNEð ∫UOMN ÆWd²A*« rÝ«uI«Ë jЫËd« ÈuIðË ¨WöF« sײð
WUÞ p¹bË ¡ÍdłË ŸU−ý X½√ Æ”U³²ô« q³I¹ ô `{«Ë qJAÐ WŠU«
.‫ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺤﻀﺮة‬:‫ اﻻﺳﻢ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺼﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ا‬:‫اﳋﻄﺄ‬ Æ5F ŸËdA VŠU ÊuJ² pFbð
.‫ ﻫﻮ أﻏﻠﻰ ﺧﻮاﰎ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻗﺴﺎﻃﺎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ‬:‫ﺧﺎﰎ اﻟﺰواج‬
.‫ وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ‬،‫ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﳉﺴﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﳌﺎ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ اﳌﺮء‬:‫اﻟﺪﻣﺎغ‬ WŽU{ù wŽ«œ ôË ¨WŽdÐ d1 seU …UO(« l Õd«Ë ¨U³½Uł puL¼ Ÿœ
¨…dI²Ë WzœU¼ ¨WLE²M …—uBÐ pðUOŠ dOð ∫UOHÞUŽ Æ Uö)UÐ Xu«
.‫ ﻓﻴﺸﺮح ﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬،‫ إﻧﺴﺎن ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ‬:‫اﻟﺜﺮﺛﺎر‬ √b?³?²?Ý ∫U?O?M?N? Æp?zU?{—ù VO³(« tc³¹ Íc« bN'« u¼ pŠdH¹ Íc«Ë
ÆUO−¹—bð Ÿ«dÝùUÐ √b³ð U¼bFÐ sË ¨¡wD³« Ê«—ËbUÐ WK−F«
.‫ وآﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺮف‬،‫ أول ﻣﻦ ﻳﺤﻀﺮ‬:‫اﻟﺜﻘﻴﻞ‬
.‫ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻘﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ‬:‫اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬
.‫ رﻳﺢ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻄﻔﺊ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻌﻘﻞ‬:‫اﻟﻐﻀﺐ‬ q?L?Ž V?³??Ð oKIð U0—Ë ¨„—u√ dOÝ vKŽ UM¾LDË ”√d« Ÿud nIð
p?Ðd?ð ôË  U?¹u?Ë_« b?¹b?% v?≈ Ÿ—U?Ý ÆV?FBUÐ fO d_« sJ ÆdOš√
.‫ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ دواءﻫﺎ‬،‫ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﶈﺒﺔ‬:‫اﻟﺪﻣﻮع‬ ôË pOKŽ cšP ö ¨VO³(« V½U−Ð bFð ∫UOHÞUŽ Æ…b¹bŽ  ULN0 pH½
.‫ واﻟﻜﺬاب ﻳﺴﺮق ﻋﻘﻠﻚ‬،‫ ﻟﺺ؛ ﻷن اﻟﻠﺺ ﻳﺴﺮق ﻣﺎﻟﻚ‬:‫اﻟﻜﺬاب‬ ÆULJ²öŽ vKŽ UÐU−¹≈ fJFM¹ «c¼Ë qzUH² X½√ ¨ UEH%
.‫ أرﺧﺺ وأﺳﻬﻞ وأﺳﺮع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺣﻼم‬:‫اﻟﻨﻮم‬
.‫ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺮ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ورأﺳﻪ ﻓﺎرغ‬،‫ رﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻜﻼم وﻓﻤﻪ ﳑﻠﻮء‬:‫اﳌﻐﺮور‬ UHŽUC «œuN− ‰c³²Ý p½√ kŠö²Ý pMJ Æ…bOł …—uBÐ —u_« —uD²ð
”b?I?ð X?M? «–≈ ∫U?OHÞUŽ ÆÕU−M« Ë√ ÃU²½ù« Èu² fH½ vKŽ kUײ
.‫ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﲔ ﺣﺮﺑﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺪو‬:‫اﻟﺴﻼم‬ ∫UOMN ÆVO³(« pM t³KD¹ U q .bIð w WKJA ö UNd²%Ë p²öŽ
ÊUŽdÝ pMJ ÆvË_« WK¼uK pJÐdð b …b¹bŽ  UOËR ÂU√ pH½ b−²Ý
Æd_« „—«b²ð U
nO w »U³ý
≤¥ ÈbB« lł— ≤∞∞¥ ‰Ë√ Êu½U

⁄d³½b½Ë UOHKOÝ
UUŽ ±∂
‫ﲢﺪﺛﻮا وﻛﺎن اﻟﺼﺪى ﻛﺒﻴﺮا‬
«bMu¼ ¨ÍU¼ô
W?M??« w? ÍU?¼ô w? f?KÞ√ WOK w ”—œ√
ÆfL)« W¹u½U¦« WÝ«—b«  «uMÝ 5Ð s WFЫd«
ÆfHM« rKŽ ”—œ√ Ê√ œË√ włdð bFÐ
w? Y¹bŠ dłQ² XOÐ w w²KzUŽ l gOŽ√
t?L?Ý« 5?²?MÐ w½d³J¹ Œ√ ÍbË ÆÍU¼ô WM¹b
 U?OUFHÐ ¨w²KzUŽË U½√ ¨ÂuI½ U …œUŽË Æ¢u Uł¢
 «bK³« w WOz«uN«  Uł«—b« »u d WONOdð
r?F?½ «u?½U?J? ¨t?O≈ r¼UMÐb²½« Èb²M q w U½uc¹ r UMÐU³ý ª «d¼“Ë ‰U³ý√
s?Ž b?¹e?ð W?U??* ÊUOŠ_« iFÐ wË ¨WOH¹d«
b?Nł Í√ ‰cÐ sŽ «u½«u²¹ rË ¨WOËR*«Ë …¡UHJ« s —b vKŽ ¨rN½«d_ ¡«dH«
Æ«d²uKO 5L)«
…œËb;« dOž rNð«—bË rNKUAË rNËdþ sŽ W×{«Ë WUÝ— ÂbI¹ Ê√ t½Qý s
q?G?²??½ ¨d?ÞU*« «bMu¼ fIÞ sײ¹ UbMŽË
ÆUNÐ ÊuF²L²¹ w²«
‚u??²?U?Ð l?²?L?²«Ë Èdš√ Êb …—U¹e WdH«
s? Á“«d?Š≈ s? «u?MJ9 U0 s¹—u ªÕU−M« rNKKJ¹ «bMu¼ s «ËœUŽ b r¼ U¼Ë
VŠ√ ¨p– v≈ WU{ùUÐ Æw¼UI*« w ¡Ušd²Ýô«Ë
W?ö?F?«  «– W?O?L?Ýd?«  U??ÝR?*« qOÞUÝ√ UNIOI% sŽ  e−Ž U0— ZzU²½
ÆwzUb√ l ‚u²«
ÆUO³Fý Ë√ ÊU UOLÝ— ªwÐdG« sÞ«u*« W³ÞU0
’U?³« U¼d³Ž d1Ë ¨«bł W³¹d ¢Â«d²«¢ WD×
bŠ_ sJ¹ rË «bMu¼ v≈ «u³¼– Æd¹bIð q√ vKŽ …dUG*UÐ WuH× X½U rN²KŠ—
oÞUM lOLł qB¹Ë ¨ozUœ dAŽ q wzUÐdNJ«
s?Ž Íb?MuN« »U³A« UNKL×¹ w²« —UJ_« Ÿu½ Ë√ ¨„UM¼ t½uœUBOÝ U —bI¹ Ê√
qLF« ∆bÐ ¨UOUŠË ÆWM¹b*« e d0 ÍU¼ô WM¹b
ÍbMuN« »U³A« dŁQð bË ÆœuAM*« dOOG²« «uŁb×¹ Ê√ «uŽUD²Ý« rNMJË ¨Ÿ«dB«
U?2 ¨w?e?M? »d? ‚u??²?K? e d WU≈ w
‰U?³?ù« w? U?O?K?ł dŁQ²« «c¼ dNþË ¨5OMODKH« rNz«dEM WœUB«  U¹«ËdUÐ
Æw≈ W³MUÐ ‚u²« WOKLŽ qNOÝ
ªd?9R?*« «c?N? ÊU²OŽ«d« ÊU²ÝR*« UN²LE½ w²« WOÐU²J« WIÐU*« vKŽ b¹bA«
qDŽ wË ÆwŠd*« qO¦L²«Ë rÝd« wðU¹«u¼ s
¨UUŽ ±∂ ¨¢⁄d³½b½Ë UOHKOÝ¢ W³UD« WIÐU*UÐ  “UË Æ¢w²¹d ÀUÐ¢Ë ¢b¹≈œ—u¢
w wÐU³A« ¢5K³u¼¢ Õd —Ë“√ ¨Ÿu³Ý_« W¹UN½
…ezUł ¢«—ôUOТ »U³A« —Ëœ qOFHðË ÂöŽû WOMODKH« W¾ON« UN ÂbI²Ý YOŠ
r?K?F?ð√Ë h?—√Ë ¨w?Mž√ „UM¼Ë ¨Â«œdðË— WM¹b
XFL²Ý« U l«u« ÷—√ vKŽ fLK² 5DK v≈ …—U¹“ sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨W¹d¹bIð
ÆWHK² WOŠd  UOMIð
ÆÍU¼ô w tO≈
Æ«dO¦ pcÐ l²L²Ý√

.T.O.G.E.T.H.E.R.
By: Sylvia Woudenberg
Atlas-college in Ypenburg
The Hague, Holland

we do not have to deal with war. cessful. I no longer have any hope

S
itting in the tram with be? No, in The Netherlands, we and religious groups who make
my classmates, I think Later in the day, we are shown are far more preoccupied with that my dream will come true. up the population of The Nether-
about how nice and re- a film. There is a boy, still grow- things like enjoying the rich world Even if I had a beautiful car, the lands are able to live in peace.
laxed the atmosphere is but then ing up, still full of hope. He laughs in which we live and complaining Israelis would shoot it to pieces. Eventually it is agreed that the
begin to wonder what life is like a lot, but behind the laughter, one about not having the latest train- As to football, I know that I will Palestinians and Israelis could
back home for the Palestinian par- detects a lot of fear; the fear of be- ers to hit the market, and suddenly, never become a great footballer live together in one land but as
ticipants. Do they have trams ing killed, the fear of being impris- I feel ashamed. because Palestine does not have a long as there are two leaders, one
there, or has Israel destroyed oned, the fear of losing one’s home One of the girls, who works as strong, national team. So, do you representing the former, and the
them? Is everyone able to use to Israeli aggression. It saddens a radio broadcaster, tells us about want to know what my dream is other, the latter. It is also agreed,
them? If you are caught travelling me to know that in Palestine, men her life. She says that she is lucky now? It’s to be exactly like you.” however, that the wall should be
without a ticket, do you merely and boys have to keep watch at because, through her work, she I get goose bumps as I listen to taken down as there is no valid
get a fine or are you likely to be night so that their loved ones can can give hope to younger Pales- that last sentence, and, judging by reason for splitting a country into
shot as a punishment? sleep in safety and peace; it sad- tinians, adding, “I often hear the looks on the faces of the audi- two and in stopping part of the
A short while later, we arrive dens me even further when, later young children saying, when I ence, I am not alone. To be like population from visiting their
at ‘Museon’ (???), and I am over- in the movie, the boy sees another grow up, I want to be just like us, to live in peace...such a sim- friends and family who happen
whelmed by the friendly way in child killed by the Israelis. you.” A few more of the Palestin- ple dream, and yet, so seemingly to live ‘on the other side’.
which we are received by the Pal- The film finishes and ten ians speak, and then a boy comes impossible to realize. I say, live in peace, respect
estinians we meet there. Looking young Palestinians stand up at the to the front. He is shaking, and I Next comes a discussion about ‘the other’, even if he or she has
around, I see young people from front of the hall. They are aged assume that he is nervous. The hall the wall and the question of the different beliefs and opinions,
all kinds of backgrounds and of between 15 and 20, and I could becomes deadly silent. The boy in- land on which it is built and its because only when that happens,
different cultures and religions, easily be one of them...but I am troduces himself and then says, “I rightful owners. In my opinion, it will the people of Palestine and
and I cannot help but feel proud not. In The Netherlands, there is used to dream about owning a big does not matter whether the land Israel have what they really need
of the way in which The Nether- no war, no oppression, we don’t car when I was older, that I would belongs to the Israelis or the Pal- - peace, safety, and mutual re-
lands is so welcoming of diver- have checkpoints all over the become a professional footballer estinians, the fact is, the two peo- spect - not only for themselves,
sity. I also feel relief that in The place, and we do not constantly playing for the Palestinian na- ples should be able to live in but also for future generations.
Netherlands, unlike in Palestine, fear for our lives, so how could I tional team, that I would be suc- peace, just as the different ethnic

‫ﺑﻴﺖ ﳊﻢ‬ ‫ﻣـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺐ‬ ‫ﻣـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺐ‬ ‫اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ‬
!‫ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮوا‬
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

052-603293 ∫ÍuKš ¨ÂU×K« nÝu¹ ‫ﻧﺎﺑﻠﺲ‬ ‫ﻏﺰة‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬


052-913433 ∫ÍuKš ¨Ê«bLŠ vÝu
059-350660 ≠ W???F???U???'« Ÿ—U???ý ¨f???K??ÐU??½ œUý— e d »d ≠ ‰Ud« wŠ ¨…ež ¨l?Ыd« oÐUD« ¨w½ôu'« …—ULŽ ¨Â«d« ...‫اﺷﺘﺮﻛﻮا اﻵن‬
‫ﺳﻠﻔﻴﺖ‬
‫واﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ــﻮا ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﺮ‬
©ÍdB*« …dOLÝ® bŽ— uÐ√ lL− ©u«œ WUÝ√® wUI¦« «uA« ”bI« 54065 ƻƒ ¨ 12 r— WIý
09-2399711 ∫f UHKð æ 08-2843880 ∫f UHKð æ 02-2343428/9 ∫ÊuHKð æ
052-906069 ∫ÍuKš ¨bLŠ bFÝ 059794008 ∫ÍuKš æ 059404262 ∫ÍuKš æ 02-2343430 ∫f U æ
‫اﳋﻠﻴﻞ‬ ‫ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ‬
0547330478
ÊULF½® wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
e-mail: pyalara@pyalara.org
http://www.pyalara.org
‫ﻧﺴﺨﺘﻜﻢ اﳋﺎﺻﺔ‬
059-328869 ∫ÍuKš ¨—bР“UŠ 052-761509 ∫ÍuKš ≠ dIýü« ÊU1≈ 08-2822509 ∫ÊuHKð º ©n¹dA«