You are on page 1of 2

N

os meses de Outubro e Novembro, as folgas con- exactamente igual que pretenden facer coa sanidade pú-
vocadas en defensa do ensino público polo Sindi- blica ou a auga, seguindo o modelo aplicado nos Estados
cato de Estudantes foron secundadas masiva- Unidos nas últimas décadas.
mente e máis de 200.000 mozos saímos á rúa nas deceas Dende algúns medios de comunicación, supostamen-
de manifestacións que se organizaron ao longo e ancho te progresistas, nos acusan de non querer converxer con
de todo o Estado. Desta forma mostramos o noso máis Europa e de ser inmovilistas. Nada máis lonxe da rea-
absoluto rexeitamento ás políticas de privatización do lidade! Precisamente os fillos dos traballadores somos
ensino público que se están aplicando de xeito xenerali- os principais interesados en poder acceder a unha Uni-
zado; tanto nas Comunidades gobernadas polo Partido versidade pública e de calidade, para o que faría falta
Popular, con Madrid e Valencia á cabeza, como nas go- investir un 2% do PIB, como fan os países máis desen-
bernadas polo PSOE, especialmente en Catalunya, onde volvidos de Europa, e non estar por baixo do 1,5% como
a través dunha nova lei educativa pretenden privatizar é o caso do Estado español. Tamén somos os mozos de
ata a xestión dos institutos públicos. familias obreiras os que queremos que se amplíe a polí-
tica de bolsas para aqueles que temos maiores dificul-
POÑER A UNIVERSIDADE EN MANS DAS EMPRESAS tades económicas e que os estudantes con bolsa pasen
de ser un pírrico 14%, como sucede actualmente no Es-
Sen dúbida o ataque máis destacado ao que nos enfron- tado español, a un 40% como ocorre nos principais paí-
tabamos os días 22 de outubro e 13 de novembro era a ses europeos.
aplicación do Proceso de Boloña(Espazo Universitario Pero as medidas privatizadoras non só afectan á uni-
Europeo). Supón un catálogo de medidas para privatizar versidade. O goberno do PSOE aprobou un endurecimen-
a Universidade pública e a súa nova estrutura (cos graos to da selectividade, para limitar o acceso dos estudantes
e posgraos) está destinada a expulsar aos fillos dos tra- de secundaria ás facultades. Elabórase unha reforma da
balladores da universidade. Os imprescindibles posgra- Formación profesional que, na práctica, significa unha
dos (o título que terá realmente validez) terán prezos absoluta devaluación e degradación deste sector educati-
prohibitivos (en torno aos 3.000 euros) e serán as gran- vo. E, por suposto, séguense a destiñar milleiros de mi-
des empresas multinacionais as que determinarán que llóns de euros dos orzamentos públicos ao ensino privado
carreiras e contidos se impartirán nas aulas. Ademais o concertado.
goberno pretende substituír as becas no Postgrado por
préstamos bancarios. En lugar dunha beca, Bolonia ofré- CARTOS PARA OS BANQUEIROS, SI E MOITO. CARTOS
ceche unha hipoteca. (Ver documento de análise de Bolo- PARA O ENSINO, PARA A SANIDADE E PARA OS PARADOS,
ña na web do Sindicato) NON, POR SUPOSTO
Deste xeito preténdese converter o dereito ao ensino
universitario nun lucrativo negocio privado e expulsar Dende o Sindicato de Estudantes esiximos ao goberno do
da universidade a deceas de milleiros de fillos de traba- PSOE que debe rectificar inmediatamente a política que
lladores que non poden permitirse o custo dos estudos está levando a cabo, non só en educación senón en todos
superiores. En definitiva, privatizar un servizo esencial, os seus aspectos fundamentais. Millóns de mozos e tra-
balladores votaron a Zapatero para que garantise uns Dende o Sindicato de Estudantes sempre suscitamos
servizos públicos de calidade e mellorase as nosas condi- que esta loita non debía quedarse no ámbito das univer-
cións de vida e traballo, non para que aplicase as mes- sidades, senón que tiña que trascender aos institutos pú-
mas políticas reaccionarias que o PP levou adiante nos blicos e ao conxunto da clase traballadora, así como ter
seus escuros anos de goberno: Rebaixas fiscais aos máis unha extensión o máis ampla posible en todo o Estado. Á
ricos, privilexios á Igrexa, privatización do ensino públi- luz dos acontecementos demostrouse que esta idea era
co, recorte de dereitos democráticos... cento por cento correcta. Á fin e ao cabo foi a partir das
Na época de suculentos beneficios para un puñado de mobilizacións convocadas o 22-O e o 13-N, cando aos me-
grandes empresas, as nosas familias, barrios e escolas dios de comunicación non lles quedou máis remedio que
non viron por ningún lado máis que migallas, cando non apresurarse a “explicar” que é o que estaba sucedendo,
recortes presupuestarios. E agora que chegou a crise posto que eran millóns de persoas nas súas casas as que
queren que sexamos nós os que paguemos os pratos ro- comezaban a preguntarse que estaba pasando cos estu-
tos. O máis incrible é que nun momento en que a cifra de dantes e por que ninguén dicía nada.
parados xa superou os tres millóns, en que milleiros de Por iso cómpre continuar coas mobilizacións, facelas
familias pasan por unha situación dramática, o goberno aínda máis masivas e participativas, e vencellar aos es-
do PSOE agasalle 150.000 millóns de euros a...os ban- tudantes cos profesores e o movemento obreiro. Os ata-
queiros!! É así como se protexe aos máis débiles? É real- ques que hoxe soporta o ensino público non só nos afec-
mente esta unha política socialista? tan aos estudantes, os profesores son tamén vítimas des-
ta nova situación
A LOITA DA MOCIDADE EN GRECIA E EN ITALIA, O Sindicato de Estudantes coida que non podemos adop-
UN EXEMPLO INSPIRADOR tar unha actitude pasiva fronte a estes ataques. Hai moi-
to en xogo, e o único xeito de acadar que o Goberno do
O descontento que está a xerar esta situación en todo o PSOE retire estas contrarreformas que só benefician aos
mundo podémolo ver graficamente en países como Gre- empresarios e aos banqueiros, é mobilizándonos máis
cia. Tan só nos dous últimos anos producíronse dez folgas amplamente, máis extensamente. Por iso, o Sindicato
xerais e, no mes de decembro, un potente movemento de de Estudantes chamamos á Folga Xeral de estudantes
estudantes de ensino secundario sacudiu todo o país de de Ensino Medio e de Universidade para o 4 de marzo
arriba abaixo. As folgas de estudantes, que estouparon e a participar nas manifestacións dese mesmo día. Só
tralo asasinato dun mozo de 15 anos a mans da policía, loitando poderemos parar todos estes ataques e garan-
sacaron á luz todas as inxustizas, opresión e represión tir que se paraliza a aplicación dos Plans de Boloña, a
que sofre a mocidade e a clase traballadora de Grecia. anulación do endurecimiento da selectividade aproba-
Previo a isto as grandes movilizaciones de @mozo e tra- do a finais de novembro, así como da reforma que de-
balladores gregos lograron paralizar os Plans de Bolonia. grada e devalúa a FP. Dende o Sindicato de Estudan-
Estas mobilizacións de millóns de mozos, igual que as tes facemos de novo un chamamento á unidade de ac-
que aconteceron en Italia contra Berlusconni ou en Fran- ción aos sindicatos de profesores, UGT, CCOO e STEs,
cia contra Sarkozy, teñen un denominador común: a pro- á CEAPA, e ao conxunto do movemento estudiantil a
testa da mocidade contra ao privatización do ensino pú- converter o día 4 de marzo nunha folga xeral de toda a
blico e a demanda dun futuro digno, que baixo o capita- comunidade educativa, porque os profesores, o persoal
lismo non é posible. administrativo e os estudantes temos os mesmos inte-
reses nesta batalla.
O 4 DE MARZO: TODOS Á LOITA EN DEFENSA A loita é o camiño para conseguir as nosas xustas
DO ENSINO PÚBLICO E DO NOSO FUTURO demandas. Convoca e organiza Asembleas para votar a
folga e formar Comités de loita. Organiza reunións cos
No Estado español a loita contra a privatización do ensi- profesores do teu centro e facultade para gañar o seu
no público, contra os Plans de Boloña e por que os mo- apoio á mobilización. Únete ao Sindicato de Estudantes
zos e traballadores non paguemos a crise do capitalismo, para fortalecer o movemento estudiantil de esquerdas,
ten que continuar, ampliarse e gañar máis apoio. combativo e democrático.

Todos á folga
En defensa do ensino público. Non á privatización. Non a Bolonia!
e manifestacións
Por un futuro digno e un posto de traballo ao rematar os estudos!
o 4 de marzo!
Que a crise a paguen os capitalistas!

Acode ás · Ferrol: ás 12:00 horas, no Edificio da Xunta · Vigo: ás 12:00 horas na Praza América
manifestacións · Coruña: ás 12:00 horas, na praza da Palloza · Lugo: ás 12:00 horas en Maxisterio
e · Compostela: ás 12:00 horas, na Alameda (Avda Ramón Ferreiro)
concentracións · Pontevedra: ás 10:30 horas na · Ourense: ás 12:00 horas, no Pavillón dos
convocadas en: subdelegación do Goberno (Alameda) Remedios

www.sindicatodeestudiantes.org • galiza@sindicatodeestudiantes.org
· Santiago: 981 559 900 (extensión 12867) / 675 952 798 · Vigo: 626 853 892 · Ferrol: 678 420 888
· SEDE ESTATAL: 914 718 213 Fax: 914 280 397 sindicato@sindicatodeestudiantes.org

Related Interests