You are on page 1of 2

2/23/2009

Hướng dẫn sử dụng LectureMaker

- CENTEA -

Bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng ñiện tử LectureMaker ñược CENTEA
thực hiện bằng chính phần mềm LectureMaker.

Sau khi tải file về, Thầy Cô và các bạn vui lòng bung nén file, vào thư mục
huongdan_LectureMaker và chạy file huongdan-LectureMaker.exe có icon như bên
dưới.

Do CENTEA sử dụng chương trình dùng thử của LectureMaker, nên khi chạy file EXE, sẽ
có xuất hiện một bảng thông báo như sau:

Nhấn nút OK ñể bắt ñầu xem bài hướng dẫn.

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/2


centea.info@gmail.com
2/23/2009

Ghi chú

- Bài hướng dẫn sử dụng phần mềm LectureMaker có kết hợp với các file
PowerPoint, Flash.

- Trong thư mục tailieu_dikem, chúng tôi có ñể sẵn các file ví dụ, file thực hành, file
hình ảnh hay file PDF ñể tiện cho Thầy Cô và các bạn dùng cho bài thực hành.

- Khi chạy file EXE, có thể Thầy Cô và các bạn sẽ thấy một màn hình trắng, xin vui
lòng chờ ñợi giây lát ñể chương trình load lên.

- Mọi trao ñổi và góp ý, xin vui lòng gửi về bộ phận CENTEA Info, email:
centea.info@gmail.com

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/2


centea.info@gmail.com