Bảng thống kê trả điểm

Thông tin người trả điểm chính Họ và tên người chính trả điểm Mã số NPP Tổng số điểm trả Tổng số điểm trả sau chia Email đăng nhập Mật khẩu đăng nhập

0

Điểm chia cho người 1 Điểm chia cho người 2 Điểm chia cho người 3 Điểm chia cho người 4

0.00 0.00 0.00 0.00

Thông tin người chia điểm

1

Họ và tên người chia điểm Mã số NPP Số điểm chia Email đăng nhập Mật khẩu đăng nhập Họ và tên người chia điểm Mã số NPP Số điểm chia Email đăng nhập Mật khẩu đăng nhập Họ và tên người chia điểm Mã số NPP Số điểm chia Email đăng nhập Mật khẩu đăng nhập Họ và tên người chia điểm Mã số NPP Số điểm chia Email đăng nhập Mật khẩu đăng nhập

2

3

4

0 0.00 .00 0.00 0.00 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful