You are on page 1of 10

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwe

rtzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzui
opőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopő
úasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasd
Illusztráció-, és
fghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfghj
viccgyűjtemény
kléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfghjkléá
- baptista lelkipásztoroktól -
űíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfghjkléáűíyx
2009.02.25.

Sinka Csaba

cvbnmqwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbn
mqwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqw
ertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertz
uiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiop
őúasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúas
dfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfgh
jkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfghjklé
áűíyxcvbnmqwertzuiopőúasdfghjkléáűíy
xcvbnmqwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvb
nmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő
úasdfghjkléáűíyxcvbnmqwertzuiopőúasd
Egy sírhantra borulva igen-igen jajveszékelt egy férfi és hangosan kiabálta? Ó
miért haltál meg, miért is haltál meg. Az arra járó temető látogatók, együtt
érzően kérdezték: Kit gyászol ilyen szívszaggatóan? Mire a síró ember ezt
mondta: - Ó, hát a feleségem első férjét!

Esős időben két vidéki szomszéd összetalálkozik.

- Szomszéd uram, már csak egy kis eső kell, és minden kibújik a földből!
- Ajjaj - mondja a másik - nekem akkor végem van, mert két feleségem van
a föld alatt!

Két szomszédasszony gyakran veszekedett egymással, de már jó ideje nem


látták egymást. Egyszer aztán találkoztak. Régen láttalak szomszédasszony, mi
van veled? Beteg voltam - mondta a másik - vérmérgezést kaptam, majdnem
belepusztultam. - Nocsak, nocsak, talán a saját nyelvedbe haraptál? - mondta
erre a másik.

Szádi a híres arab költő fogságba, és rabszolgapiacra került. Egy gazdag


aleppói kereskedő vette meg 10 aranyért, majd egy idő után, amikor felismerte
a költő tehetségét 100 arany hozománnyal hozzáadta a leányát, hogy felesége
legyen. Ám az asszonynak rossz természete volt és egyszer emiatt panaszkodni
kezdett. Erre a felesége ezt mondta: Nem te vagy az a rabszolga akit az apám
10 aranyért váltott ki a szolgaságba? De igen, ez igaz - mondta Szádi - de
azután 100 aranyért újabb rabságba taszított.

- Édesem, nem vezetnél egy kicsit jobban, már a harmadik kerékpárost


ütötted el!
- Hogy, hogy, hát én azt hittem, hogy te vezetsz!

Samuel Johnson a következőképpen kérte meg a kedvesét: Kedvesem!


Szeretném Önt megkérni feleségül, de van néhány akadálya: Alacsony
származású vagyok, nincs egy fillérnyi vagyonom sem, és volt egy szégyellni

2
való rokonom akit felakasztottak. Mire a leány a következőt válaszolta: Kedves
Sámuel! Én nem a származás, hanem a születés alapján tisztelem Önt. Azon kívül
bevallom, hogy nekem sincs semmi vagyonom, valamint elárulom, hogy nekem
legalább 20 olyan rokonom van, aki megérdemelné, hogy felakasszák.

A púpos Mendelssohn, egy bankár családdal került kapcsolatba, de a bankár


leánya idegenkedett a zenésztől. Egy alkalommal Mendelssohn beszélgetni
kezdett a leánnyal, mire az megkérdezte:

- Kedves Mendelssohn! Hiszi Ön azt, hogy a házasságok az égben


köttetnek?
Mendelssohn a következőt mondta:

- Igen, sőt a fiúknak meg is mutatják a mennyben a jövendőbelijüket, és én


kisasszony, Önt láttam egy púppal a hátán. Ekkor azt mondtam: Hogyan
tudja majd elviselni - inkább add Uram nekem azt a púpot.
Ezek után a bankár leánya feleségül ment a zenészhez.

Ha saját kútfőd kiszáradt, igyál a máséból.


(Ismeretlen 21. századi baptista lelkész, Északkelet-Magyarország területéről)

Az igazi dicsőség térdre kényszerülni, és azután mégis felállni.


(Vince Lombardi)

Ha a szív szól, az elme nem tartja ildomosnak ellentmondani.


(Milan Kundera)

A legtöbbet az árul el az emberről, hogy miként bánik azokkal, akik nem


lehetnek semmilyen szempontból hasznára. („Mert ha azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek..”)
(Ann Landers)

3
Nincs használhatatlan ember, de nélkülözhetetlen sem.
(Abody Béla)

A legnagyobb konfliktusok nem két ember, hanem az ember és önmaga között


támadnak.
(Garth Brooks)

Az aggódás olyan, mint a szobabiciklizés: megizzaszt, de nem visz el sehova.


(Carlos Martinez Vasquez)

Addig nem mondhatjuk, hogy ismerünk valakit, amíg nem veszekedtünk vele.
(Ana Maria Fontes)
Addig nem mondhatjuk, hogy ismerünk valakit, amíg nem imádkoztunk vele.
(Füstös Gyula)

A történet legfontosabb része a vége. Senki sem olvas könyvet úgy, hogy a
közepéig akar eljutni.
(Mickey Spillane)

Az élet legfontosabb része a vége. Senki sem él úgy, hogy csak a közepéig
akar eljutni.
(F.Gy.)

Az emberi élet legmélyebb tartalma a kultúra, amely nem képek, könyvek és


zenedarabok összessége, hanem életforma.
(Márai Sándor)

4
Az emberi élet legmélyebb tartalma a hit, amely nem imák, igék és énekek
összessége, hanem életforma.
(F.Gy.)

Nem az élet terheitől roskadunk össze, hanem attól, ahogyan cipeljük őket.
(Elizabeth Potier)

Nem a fájó emlékek terheitől roskadunk össze, hanem mert cipeljük őket.
(F.Gy.)

Haldoklik az öreg Kohn.


Mondja a feleségének:
- Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után áll a sírnál Kohnné és a barátnője. Azt mondja a
barátnő:
- Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyonát eladtad, vettél egy nagy
gyémántot, és betetted abba a kis dobozba az urad mellé!?
- Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az uramnak. Eladtam minden
vagyonát, betettem a számlámra, írtam neki egy csekket, ha beváltja, beváltja,
ha nem, nem...

Az egyik közismert angol író, rossz házasságban élt. Egyik ilyen kedves hitvesi
pillanatban az asszony azt találta mondani, hogy férje sírján örömtáncot fog
járni. A férj ezek után úgy végrendelkezett, hogy ha meghal, akkor holttestét a
közeli tó vizébe helyezzék örök nyugalomra.

Gondolatok Seneca-tól:
- Ami egyet ér, az érhet minden embert.
- Aki mindenütt ott van, sehol sincs
- Nem az szegény, akinek kevese van, hanem aki többre vágyik.

5
- Először legyen meg a szükséges, azután mindjárt az elégséges.
- A barátságkötés után bízni kell, előtte mérlegelni.
- Azt mondom: aki megveti önön életét, úr a tied fölött.
- Az egyszerűség nem okvetlen fésületlen.
- Lelkem jobb útra tért, ezt éppen az bizonyítja, hogy meglátja saját hibáit, jó
lehet idáig nem törődött velük.
- Nincs olyan érték, amelyet társ nélkül birtokolni kellemes volna.
- Reggel oroszlánoknak, délben saját nézőiknek vetik oda az embereket.
- Fösvényekben térek haza, becsvágyóbban, bujábban, kegyetlenebbül, mert
emberek között voltam.
- A rossz példa visszaüt azokra, akik szolgáltatják.
- Azokkal érintkezz, akik téged jobbá akarnak tenni, s azokat lásd szívesen,
akiket te tudsz jobbá tenni.
- Érzékeid befelé tekintenek.
- Kerüljétek el mindazt, ami a tömegnek tetszik, amit a véletlen juttatott.
-A halakat és a vadakat is mindig valami csali szedi rá.
- Csak annyira ápoljátok testeteket, amennyire a jó egészség igényli. Keményen
kell bánni vele, hogy kifogástalanul engedelmeskedjék a léleknek.
- Mit vágyunk szerzett tőlünk idegen marad.
- Mit a szerencse tett tieddé, nem tiéd.
- Ha érdekből választottunk valakit, addig fog tetszeni, amíg érdekünk fűződik
hozzá.
- Aki azért lett barátod, mert kifizetődő, abba is hagyja az kifizetődő.
-A legfőbb jó nem igényel külső eszközöket, bensőnkben műveljük ki és teljesen
önmagából fejlődik.
- Nem lehet jónak tartani azt, amit elragadhatnak tőlünk.
- Nem boldog az, aki magáról nem hiszi.

6
- Egyetlen ostobát sem szabad egyedül hagyni, akkor kovácsolja a rossz
terveket.
- Legyen valakid, akit lelked tisztel, aki nemcsak jelenlétével jobbit téged, hanem
ha csak rágondolsz is, és ha már valakit így tisztelsz, hamarosan téged kell
tisztelni.
- A gyümölcs akkor legízletesebb, ha már majdnem lepottyant.
- Ha így szólsz: éltem, minden nap nyereségre ébredsz.
- Rossz dolog szükségben élni, de szükségben élni egyáltalán nem szükséges,
mert mindenből vezet út a szabadságra.
- Ami igaz az az enyém.
- Ne légy szerencsétlen mielőtt itt volna az ideje, különösen, ha sosem jön el.
- Fordítsunk fáradságot arra, hogy kikerüljük az összeütközéseket.
- A bölcs nem forgatja fel az általános szokásokat, és élete különcségeivel a nép
figyelmét sem vonja magára.
- A kezdet a mi hatalmunkban van, a kimenetelről a szerencse dönt, de nem
hatalmazom fel arra, hogy véleményt alkosson rólam.
- Az élvezi leginkább gazdagságát, aki legkevésbé szorul rá a gazdagságra.
- Szorítsd korlátok közé testedet, és tágítsd a lélek férőhelyeit.
- A természet csekélységet kíván, a képzelgések mérhetetlenül sokat.
- Olcsó az éhség, drága a csömör.
- A kincseket a bölcsesség tárja fel, s akinek szemében feleslegessé tette azokat,
épp annak adta.
- Ami elég egyik korban, az elég mindegyikben.
- Egyszerre csak egyetlen szabályok szerint élj!
- Az igazán nagy ember a gazdagságban szegény marad.
- Ne lelj örömöt a hiábavalóságban.
- Rosszul él, aki mindig csak élni kezd.
- Közömbösen hallgasd ellenséged fenyegetőzéseit.

7
- Ne mulaszd el kiszűrni a dolgokból a zűrzavart és meglátni mi van minden
dolog mélyén, így megtudod, hogy semmi sem rettentő bennük csak maga a
rettegés.
- Ami megtörténhet, arra gondoljunk úgy, mint a jövőre.
- Halálod napjához közeledve legalább arról gondoskodj, hogy hibáid előtted
haljanak meg.
- A bolond bezzeg elkél naponta.
- Egyeseknek csak meg kell mutatni az orvosságot, másokba be kell verni.
- Az egészség a hiba felismerésével kezdődik.
- Az igazságot csak annak kell megmondani, aki meghallgatni is hajlandó.
- Erkölcstelen ember tetszését megnyerni, csak erkölcstelen úton lehet.
- Az igazi kormányos szakadt vitorlával is hajózik.
- Bölcsen viselni a gyászt önmagunk után.
- Pénz nem tesz egyenlővé az istennel, mert az istennek nincs pénze.
- A lélek az emberi testben vendégeskedő isten, ezért arannyal, ezüsttel nem
formálhatod magad, mert gondold meg, hogy mikor az ember még kegyes volt,
agyagból volt.
- Nem csatangol az, amit megalapoztak és rögzítettek.
- Nyugtalan boldogság a jólét, önmagát zaklatja.
- Ne hagyd magad meggyőzni, hogy az boldog, aki körül sokan nyüzsögnek,
futnak hozzá, mint a tóhoz, kimerítik, felkavarják.
- Hát van olyan idő, amikor nem kell tanulnunk?
- Tanulni miden korban tiszteletre méltó, oktatás kapni már nem mindegyikben
az.
- Fitalanak a tudást szereznie kell, az öregnek alkalmaznia.
- Sok mindenen fogsz uralkodni, ha majd az értelem lesz úrrá rajtad.
- Isten közel van hozzád, benned van, szent szellem lakik bennünk, jó és rossz
tetteink megfigyelője és strázsája. Ahogyan mi bánunk vele úgy bánik ő is
velünk.

8
- Gyakran annak van legnagyobb ára, amiért semmit sem kapunk, a magunkéi
lennénk, ha azok a mieink nem lennének.
- Miben tévednek hát az emberek, noha mindannyian a boldog életre vágynak?
Abban, hogy a rávezető eszközöket fogadják el helyette, s mialatt keresik,
menekülnek tőle. Mint a labirintusban rohanókkal történik, a gyorsaság
bonyolítja őket bele.
- Szellemünk teljes erejéből igyekeznünk kell arra a fokra, ahol már
kötelességünk óvakodni attól, hogy akár a tények, akár a szavak becsapjanak.
- Jellemét mindenki maga szerzi, a hivatalt a véletlen szabja rá.
- Ostoba, aki ló vásárláskor a pokrócát és zabláját nézi és nem a lovat, így
ezerszer ostobább, aki az ember a ruhája, vagy társadalmi helyzete szerint
értékeli.
- Beletanulni az erénybe annyi, mint kitanulni a bűnből.
- Azoknál a betegségeknél, melyeknél a lélek szenved, minél rosszabbul van
valaki, annál kevésbé érzi.
- A bölcsesség királyi jogot gyakorol, ő ad időt, nem pedig ő fogad el.
- Nagy Sándor így válaszolt, mikor egy város odaígérte földjeinek egy részét,
és minden vagyonának felét: Nem azért jöttem, hogy elfogadjam, amit ti adtok,
hanem, hogy azt tartsátok meg, amit én meghagyok nektek.
- Mit ér az egész környék csendje, ha szenvedélyeink üvöltenek.
- A lélekben nincs semmi fölösleges, semmi dagályos.
- Kevésbé akarunk változni, mert a legjobb embernek hisszük magunkat.
- Mindenkinek elfogadhatóvá kell tennie életét mások számára, de halálát csak
a maga számára.
- Senki sem boldogtalan, csak saját hibájából.
- Inkább ne viszonozzák a jótéteményt, mint hogy ne kövessék el.
- Az, hogy egy hálás embert találj, megéri, hogy hálátlanokat is próbára tégy.
- Sokba kerül önmagának a hálás ember.
- A kormányos mestersége nem lesz hitványabb a vihartól. A vihar neki, nem mint
kormányosnak árt, hanem mint utasnak.

9
- A szegénység akadályozhatja a bölcset abban, hogyan kell az államügyet
kezelni, de azt megtaníthatja, hogyan kell a szegénységet kezelni. Így semmilyen
körülmény sem zárja ki a bölcs működését.
- Az erény nem fog szűk kis tanyára telepedni, ha valaminek nagy a kiterjedése,
tágas térséget kíván. Űzzünk ki hát mindent, álljon üresen számára az egész szív.
- Hívod az orvost, hogy a törött, vagy kificamodott testrészt bepólyálja. Hát
akkor miért hiszed, hogy a kificamodott, törött lélek, utazással,
helyváltoztatással meggyógyul? Nagyobb az a baj, mint hogy utazással,
kocsikázással meggyógyuljon.
- A kincsekkel a szolgaságot fizetik meg. A szabadságot ingyen nem lehet
megkapni, ha sokra tartod, minden mást kevésre tarts.
- Aki nem hallgatja el a történetet, az nem hallgatja el a szereplőt sem.
- Minél többet fogad be a lélek, annál jobban kitágul.
- Aki a bölcset látogatja, naponta elvisz onnan valami jót: vagy gyógyultabban
tér haza, vagy gyógyíthatóbban.
- A mi királyunk a lélek. Amíg ez ép, addig a többiek is ellátják feladatukat,
engedelmeskednek, szót fogadnak.
- A tökéletes ember az erény birtokában a bajokat úgy vállalja, mintha
parancsba kapta volna.
- A legnagyobb bizonyíték arra, hogy a lélek magasabb helyről származik, ha
körülményeit alacsonynak és szűkösnek ítéli, és nem fél elmenni.
- Ha rozoga test jutott nekünk, mégis örökkévalóságra szóló terveket tűzünk ki
célul.
- Tévedés félni az utolsó naptól, mikor mindegyik ugyanannyival járult hozzá
halálunkhoz.
- A romlott lélek legárulóbb jele a hullámzás, a szüntelen hányódás az erények
tettetése, és a bűnök imádása között.
- Tartsd nagy dolognak, ha valaki egyetlen embert alakít.
- Ahol az értelem számára nincs hely, ott nincs jó sem.