.0

Proses teori kitaran dan adaptasinya dalam tamadun Melayu

Teori kitaran mempunyai empat prasa utamanya iaitu pada tahap pertama dikenali sebagai tahap awal ataupun tahap kelahiran. Pada tahap ini, kejatuhan pemerintahan terdahulu akan digantikan oleh pemerintah yang baru. Kemudian pada tahap kedua dikenali sebagai tahap pemantapan dan kehidupan yang menetap. Pada tahap ini sistem pemerintahan akan melahirkan sistem Kehidupan pemerintah akan

berkerajaan dan raja kuasa berkuasa mutlak. terasing daripada rakyat jelata.

Tahap ketiga pula dikenali sebagai tahap Masyarakat hidup dalam

kemuncak ataupun sebagai tahap kegemilangan.

serba kemewahan dan pelbagai kemudahan tersedia untuk kemajuaan hidup masyarakatnya. Manakala tahap keempat merupakan tahap kehancuran

sesebuah tamadun. Pada masa ini segala kemudahan negara disia-siakan dan golongan pemerintahan tidak menjalankan tugas mereka dengan sewajarnya. Terdapat sesetengah golongan yang mengambil kesempatan atas kacau-bilau ini dan menjatuhkan tamadun berkenaan kemudian akan digantikan dengan tamadun yang baru.

Tamadu melayu telah lama bertapak di kawasan Asia Tenggara ini sejak zaman paleolitik lagi sehingga munculnya tamadun Melayu yang baru. Tamadun Melayu telah mengalami banyak prasa sejarahnya yang tersendiri. Semasa

zaman kebangkitann tamadun Melayu banyak menerima pengaruh daripada luar terutamanya mengenai agama utama di rantau ini. Selepas menyusuri zaman kegemilangan tamadun Melayu telah mengalami zaman keruntuhannya selepas kemasukan penjajah barat di rantau ini.

4.1

Tahap awal dan kelahiran

Tamadun Melayu bermula sejak zaman Paleolitik lagi. Tahap kelahiran dalam teori kitaran tamadun telah memperlihatkan beberapa kota kecil yang

terbina pada abab awal tamadun

Melayu.

Menurut Zuraina Majib (1993),

tamadu Melayu bermula sejak zaman paleolitik dan tamadun ini telah bertapak di Kota Tampan, Perak. Pada zaman ini. masyarakat tidak mempunyai nilai

estetika yang tinggi kerana nilai yang ditonjolkan pada jumpaan artifak masih lagi menggunakan alat batu kelikir yang besar dan mempunyai beberapa rempihan yang dibuat pada hujung batu berkenaan mengikut alat tetak-menetak Movius. Tarikh bagi menunjukkan wujudnya mengenai kebudayaan ini tidak pernah wujud dan masyarakat Kota Tampan mempunyai beberapa ciri kesamaan dengan kebudayaan paleolitik di sekitarnya berdasarkan jumpaan debu gunung berapi.

Masyarakat

Melayu

pada

zaman

mesolitik

pula

telah

dijumpai

petempatannya di Gua Niah (Sarawak), Tingkayu (Sabah), Leang Burung 2 (Sulawesi), Gua Tabon (Palawan) dan Gua Spriti (Thailand). Pada masa ini, masyarakat telah pandai untuk bercucuk tanam kerana telah dijumpai bukti teknik pengumpulan dan penuaian dalam tamadun berkenaan. Manakala

masyarakat Melayu pada zaman Neolitik pula telah dijumpai di Bukit Tenku Lembu (Perlis), Gua Cha (Kelantan) dan Ban Kao (Thailand). Kebudayaan

Neolitik sering diistilahkan sebagai kebudayaan inovatif dengan munculnya aktiviti bercucuk tanam. Alat batu dikerjakan dengan baik dan kadang-kala alat tersebut digosok sehingga licin. Kemunculan alat tembikar pada permulaan zaman lebih kurang 10,000 hingga 5,000 tahun dahulu telah menyebabkan masyarakatnya hidup menetap dan zaman ini juga disebut Zaman Revolusi

Pertanian (G. de G. Sieveking, 1993)

Selepas berlakunya zaman Revolusi pertanian masyarakat mula hidup secara menetap dan mula menjalankan perdagangan dengan kawasan sekitarnya. Masyarakat Melayu pada masa ini telah pandai menjalankan aktiviti perdagangan dengan kawasan sekitarnya untuk mendapat barang-barang keperluan. Contohnya, masyarakat pendalaman akan menjual barangan hasil kutipan mereka dari hutan kepada masyarakat pinggir sungai bagi mendapatkan

bekalan barangan yang diperlukan oleh mereka melalui sistem bater (sistem tukaran barang).

Permulaan

bagi

proses

petempatan

masyarakat

Melayu

mula

berkembang pada masa ini dan dikenali sebagai zaman kelahiran. Pada zaman kelahiran tamadun Melayu banyak menyaksikan jatuh bangunnya sebuah kerajaan Melayu. Contohnya kerajaan Kedah Tua yang diasaskan pada abab ke-5. Kerajaan ini banyak menerima pengaruh daripada luar dan antaranya ialah pengaruh Hindu-Budha yang dibuktikan dengan jumpaan candi di Lembah Bujang. Akhirnya kerajaan ini merosot dan digantikan dengan kerajaan baru seperti kerajaan Srivijaya, kerajaan Majapahit dan kerajaan Melaka. Permulaan bagi jatuh bangunnya kerajaan ini merupakan satu tahap kelahiran bagi tamadun Melayu dalam membentuk sebuah tamadun yang maju.

4.2

Tahap pemantapan dan kehidupan menetap Pada tahap ini, manusia mula mengamalkan kehidupan menetap melalui

kewujudan bandar. Bandar yang telah terbentuk ini merupakan perintis kepada pembangunan dalam aspek lain seperti kelahiran sistem kerajaan dalam sesebuah tamadun. Ketika ini juga pemerintah seperti raja telah diasingkan dengan rakyat biasa melalui satu susun lapis masyarakat. Bukan itu sahaja, aktiviti ekonomi juga boleh dijalankan dengan terancang apabila adanya kehidupan menetap. Dalam hal ini, kehidupan menetap seperti bandar

membolehkan sesebuah tamadun membangun dalam aspek pentadbiran, ekonomi dan sebagainya.

Misalnya, penempatan bagi tamadun awal dunia terletak di lembahlembah sungai. Bagi tamadun Mesopotamia, penempatan awalnya berada di lembah Sungai Tigris-Eupharates, lembah Sungai Nil bagi tamadun Mesir,

lembah Sungai Indus bagi tamadun Indus dan Lembah Sungai Kuning bagi tamadun Hwang-Ho. Namun begitu, penempatan awal ini telah berkembang Perubahan ini membolehkan sistem

menjadi negara kota atau bandar.

pemerintahan dalam setiap tamadun tersebut dibentuk dengan adanya pemerintah dan rakyat. Sistem pemerintahan ini telah mewujudkan susun lapis masyarakat dalam tamadun bagi membezakan kedudukan pemerintah iaitu raja dengan golongan lain seperti golongan kelas menengah seperti bangsawan, rakyat biasa dan hamba.

Tamadun awal Melayu pula merangkumi kerajaan seperti Kedah Tua, Srivijaya dan sebagainya. Bagi kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya, kedua-

keduanya merupakan kerajaan maritim. Kerajaan maritim merupakan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti perdagangan, kelautan dan pelabuhan. Kerajaan ini terletak di pinggir pantai, lembah sungai dan kepulauan. Bagi kerajaan Kedah Tua, kerajaan ini terletak di Sungai Merbok dan Sungai Muda. Kerajaan

Srivijaya pula terletak di Sungai Musi. Kerajaan-kerajaan ini bermula dengan menjadi sebuah kawasan perkampungan nelayan. Ketika ini, aktiviti ekonominya adalah terhad kerana hanya berfokuskan kepada aktiviti menangkap ikan dan hasil laut. Bukan itu sahaja, terdapat juga kawasan kerajaan lain yang telah menjadi kawasan bijih timah dan emas. Namun begitu, kerajaan seperti Kedah Tua dan Srivijaya telah berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan dan pelabuhan apabila adanya lebihan hasil. Kerajaan ini bermula dengan Kemudian,

berdagang dengan kawasan yang berjampiran dengan mereka.

kerajaan ini berkembang lebih maju apabila kerajaan meluaskan kawasan perdagangan mereka. Akhirnya, kerajaan ini telah menjadi kawasan

perdagangan entrepot kerana terletak di Selat Melaka yang menjadi laluan utama pedagang dari timur dan barat. Bahasa Melayu pula dijadikan bahasa lingua franca untuk berkomunikasi.

Selain itu, kerajaan awal dalam tamadun Melayu mula bertambah mantap apabila adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Misalnya, pengaruh

agama Hindu dan Buddha dapat dilihat dengan jelas dalam kerajaan Srivijaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas melalui catatan I Tsing pada 671 Masihi yang menyatakan bahawa terdapat 1000 Bhiksu belajar agama Buddha dan nahu sanksrit. Kerajaan Kedah Tua pula dipengaruhi oleh agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan wujudnya Candi Lembah Bujang. Pengaruh agama ini disebarkan melalui pedagang, pendeta, golongan ksyatria dan budaya.

4.3

Tahap kemuncak dan kemegahan Pada tahap ini, tamadun yang dicirikan oleh kehidupan yang dengan pembinaan bangunan-bangunan melambangkan keagungan sesebuah tamadun. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan ekonomi yang menyebabkab perlonggokan harta, pangkat, kuasa dan pembinaan monumen atau tugu. Menurut Ibnu Khaldun, seni bina merupakan asas kepada sesebuah tamadun. Sejarawan-sejarawan moden seperti Toynbee, Kluckhohn, Renfrew dan lain-lain turut berpendapat dengan pandangan Ibnu Khaldun ini. Perkara ini dapat dilihat apabila terdapat pemimpin-pemimpin Islam datang kebandar dan menjadi perangsang perkembangan Bandar. Terdapat para khalifah, sultan dan raja yang membina tugu-tugu besar yang menunjukkan kekayaan dan kemakmuran negara mereka. Selain itu ia juga menunjukkan kecemerlangan sesuatu tamadun itu. Tahap kehancuran dan kemusnahan tamadun 4.4.1 Penjajahan Portugis di Melaka Portugis merupakan penjajah barat yang pertama di Negara kita. Kejatuhan tanah melayu bermula apabila kedatangan Portugis di Melaka pada tahun 1511. Penaklukan ini bermula apabila Vasco da Gama Berjaya

mengelilingi benua Afrika dan Tanjung Pengharapan pada tahun 1498 dan ini menandakan bahawa Portugis telah Berjaya sampai ke Timur. Pada tahun 1509, Lopes de Sequeira telah menghantar surat daripada Portugis kepada Sultan Melaka untuk berdagang. Permohonan Portugis untuk berdagang di terima oleh Sultan Melaka. Tetapi saudagar-saudagar dari Gujerat mencurigai tujuan Portugis dan orang Gujerat memujuk pihak berkuasa Melaka untuk menyerang kapal-kapal Portugis. Rancangan tersebut gagal kerana di ketahui oleh Portugis. Akhirnya Portugis telah Berjaya menakluk Melaka pada tahun 1511. Alfonso d’Albuquerque tiba di Melaka pada 10 Ogos dan membuat permintaan untuk membina markas Portugis di Melaka tetapi permintaannya telah ditolak oleh Sultan. Namun begitu, setelah mengepung Melaka selama 10 hari pihak Portugis berjaya menawan Kota Melaka pada 24 Ogos dan membina A Famosa dalam tempoh enam bulan. Penewasan Portugis terhadap Sultan Mahmud Shah menyebabkan Melaka di perintah oleh Portugis selama 130 tahun. Selain itu, Pihak Portugis telah mendirikan banteng dan kubu di sekeliling kota Melaka.mereka juga telah mendirikan Dewan Majlis Mesyuarat Negeri, rumah Gabenor, rumah biskop, gereja, Derek, hospital dan sekolah. Penaklukan

Portugis ke atas Melaka adalah untuk meneruskan dan menguasai perdagangan rempah di Melaka. Selain itu juga, menurut Vasco da Gama kemaraan Portugis ke timur bukan semata-mata untuk menguasai perdagangan tetapi juga untuk menentang agama Islam dan mengembangkan agama Kristian.

Antara dasar-dasar Portugis di Melaka ialah dari segi ekonomi. Portugis bertapak di Melaka adalah untuk menguasai perdagangan rempah yang sebelum ini di kuasai oleh pedagang-pedagang Itali. Kemewahan dan kekayaan Itali telah mencetuskan perasaan iri hati dalam kalangan peniaga dari Negara Eropah yang lain terutamanya Portugis. rempah yang menjadi bahan dagangan yang utama. Perdagangan rempah mendatangkan keuntungan yang besar. Hal ini demikian kerana fungsi rempah ialah menjadikan makanan tahan lama dan sebagainya. Dari segi politik pula, Portugis memerlukan Melaka kerana untuk mengawal

perniagaan rempah di Maluku. Portugis dengan segera menjalinkan hubungan persahabatan dengan orang Pegu, Jawa, Hindu, Cina, Siam dan Sumatera. Tujuan Portugis adalah untuk memulihkan perdagangan yang terganggu akibat perang Portugis dan Melaka. Portugis cuba mengawal dengan memastikan kapal-kapal yang menggunakan laluan selat Melaka singgah di Melaka. Selain itu. Portugis juga mengawal orang Melaka dari segi sosial. Portugis ingin mengembangkan agama Kristian Katolik. Mereka juga memaksa orang melayu memeluk agama Kristian selain menikahi perempuan-perempuan melayu secara paksa.

4.4.2 Pemerintahan Belanda Belanda telah berjaya menewaskan pihak Portugis pada 14 Januari 1641 dan menakluk Melaka dengan mendapat bantuan Sultan Johor. Gabenor Portugis iaitu Manuel de Souza Couthinho menyerah kalah kepada Kapten

Minne Williemson Kaartokoe. Sebelum penaklukan Belanda terhadap Melaka, pihak Belanda telah membuat serangan ke atas Kota Portugis di Melaka pada tahun 1597. Pada tahun 1606, pihak Belanda di bawah Laksamana Matelieff de Jonge bekerjasama dengan Sultan Johor untuk menguasai Melaka. Percubaan selama tiga bulan itu gagal apabila Portugis mendapat bantuan dari Goa. Pada tahun 1636, kapal Belanda telah berjaya memusnahkan kapal Portugis di pelabuhan. Hal ini merupakan faktor bagaimana Melaka jatuh ke tangan Belanda. Belanda menakluki Melaka dari tahun 1641 hingga tahun 1795. Walaubagaimanapun, pihak Belanda tidak berminat menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan di antara Timur dan Barat tetapi mereka lebih mementingkan pembangunan Batavia sebagai pusat pentadbiran mereka. Semasa pemerintahan Belanda, Tokong Cheng Hoon Teng telah dibina oleh Kapten Lee Wei king pada tahun 1645 dan ia merupakan tokong cina yang

tertua. Tujuan utama Belanda adalah untuk menguasai perdagangan rempah yang mereka tidak peroleh semasa Raja Philip dari Sepanyol menjajah mereka pada tahun 1594. Dasar Belanda di Melaka ialah untuk memastikan monopoli ke atas keseluruhan perdagangan intra-Asia di kepulauan Tanah Melayu dan Indonesia. Belanda ingin mengawal negeri-negeri Melayu yang kaya dengan bijih timah. Selain itu, semasa zaman penaklukan Belanda di Tanah Melayu telah wujud perjanjian antara Inggeris dan Belanda yang sela ini bermusuhan antara satu sama lain. Perjanjian ini telah membolehkan Inggeris menguasai negerinegeri selat.

4.4.3 Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu Penjajahan Inggeris telah banyak meninggalkan kesan ke atas negara ini. Dari segi sejarah , pada tahun 1600 , pedagang-pedagang Inggeris telah menubuhkan Syrikat Hindia Timur Inggeris untuk melicinkan perdagangan dengan negeri China. Lama kelamaan Syarikat tersebut mula berminat dengan gugusan kepulauan Melayu setelah perdagangan dengan China tidak begitu menguntungkan , selain dari tujuan unutk mencari pangkalan yang bebas daripada serangan lanun. Pada 11 Ogos 1786 , Francis Light menduduki Pulau Pinang dengan memberikan janji kosong kepada Sultan Kedah. Pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles pula telah menduduki Pulau Singapura setelah membuat perjanjiandengan Temenggung Abdul Rahman. Bermula dari sini dari masa ke semasa penjajah Inggeris cuba menguasai keseluruhan Tanah Melayu. Setelah bertapak di negeri-negeri Selat, Inggeris mula meluaskan kuasanya ke negerinegeri lain di Semenanjung Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak. Adalah jelas bahawa motif utama peluasan kuasa ini mempermudahkan dengan adanya masalah-masalah dalaman di negeri-negeri berkenaan. Antara kronologi

peluasan kuasa Inggeris ialah James Brooke mengambil Sarawak pada tahun 1841, campur tangan Inggeris di Perak pada tahun 1874, Selangor meminta penasihat Inggeris pada tahun 1874,

campur tangan Inggeris di Sungai Ujung pada tahun 1874, Raja Brunei menyerahkan haknya di Sabah kepada Inggeris pada tahun 1875, Sultan Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris pada tahun 1878, campur tangan Inggeris di Pahang pada tahun 1888, mengikut perjanjian Bangkok , Siam menyerahkan Kedah , Perlis , Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris (Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) pada tahun 1909, dan Johor menerima penasihat Inggeris pada tahun 1914.

Terdapat beberapa faktor ekonomi yang dikenal pasti menyebabkan campur tangan dan seterusnya peluasan kuasa Inggeris di negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak. Antara faktornya ialah Inggeris memerlukan bahan-bahan mentah , terutama kerana ketika itu berlakunya revolusi Industri di England dan Eropah. Ramai pedagang Inggeris telah menanam modal di negeri-negeri Melayu ,khususnya di kawasan perlombongan. Selain itu, kebimbangan campur tangan kuasa-kuasa asing juga menjadi faktor penjajahan Inggeris. Pada tahun 1870-an , kuasa-kuasa asing seperti Itali , Perancis , Jerman dan Russia bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan yang akan dijadikan sebagai pembekal bahan-bahan mentah. Keadaan Anarki juga menjadi pendorong utama penjajahan Inggeris ke Tanah Melayu. Contoh masalah yang berlaku di dalam negeri-negeri Melayu ialah tercetusnya perang saudara antara pembesar dalam merebutkan takhta dan kawasan, pergaduhan antara kongsi gelap Cina dan kegiatan perlanunan di Selat Melaka.

4.4.4 Zaman Jepun di Tanah Melayu Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan British kepada pemerintahan Jepun. Ini merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang-orang Melayu dan bangsa lain

selain. Pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Komanwel, terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan Negerinegeri Melayu Bersekutu, dengan Tentera Empayar Jepun bermula dari 8 Disember 1941 sehingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia II. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila Tentera ke-25 menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan serangan amfibi (amfibious assault) di pantai utara Tanah Melayu di Kota Bharu dan mula menuju ke pantai timur Tanah Melayu. Ini dilakukan bersama dengan pendaratan di Pattani dan Singapura dan Thailand, di mana mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand untuk

menyerang sebelah barat Tanah Melayu. Jepun mula menakluki Tanah Melayu pada 13 Februari 1942 sehingga 15 ogos 1945. Kezaliman sewaktu memerintah adalah pahit. Jepun berjaya menakluki Tanah Melayu telah mendapat sokongan daripada anak negeri yang terperangkap dengan janji-janji kemerdekaan yang telah dijanjikan. Jepun juga turut menghampakan harapan mereka yang terperangkap dengan janji-janji Jepun untuk memberikan kemerdekaan dengan semboyannya "Asia untuk Orang Asia". Kekerasan berlaku. Mereka yang disyaki menentang Jepun akan dibunuh. Akibat kezaliman Jepun itu, semangat cinta akan tanah air telah dipupuk. Jepun mengalami pembangunan yang pesat pada zaman pemerintahan Meiji. Jepun berjaya menguasai Korea pada tahun 1910 dan menakluk seluruh Manchuria pada tahun 1931. Jepun telah menyertai Pakatan Axis bersama dengan Itali dan Jerman apabila Perang Dunia Kedua meletus. Pada 7 Disember 1941, Jepun menyerang Pelabuhan Pearl, Hawaii dan serangan ini telah mencetuskan Perang Pasifik. Jepun berjaya menakluki seluruh Tanah Melayu pada 31 Januari 1941 dan manakluki Singapura pada 15 Februari 1941. Pulau Pinang ditawan pada 17 Disember 1940 manakala Kuala Lumpur ditawan pada 11 Januari 1941. Jepun mendapatkan bantuan daripada negara Thai untuk menawan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Di bawah Jeneral Tomoyuki Yamashita, Singapura diserang dan ditawan setelah Leftenan Jeneral Percival

menyerah

kalah.

Pada Zaman Pendudukan Jepun, rakyat hidup dalam ke sengsaraan. Kezaliman dan kekejaman yang dilakukan oleh Kempetai amat ditakutkan. Kempetai merupakan unit polis yang menangkap sesiapa sahaja yang disyaki menentang Jepun. Banyak masalah sosial yang timbul seperti kemerosotan ekonomiyang menyebabkan ramai penduduk yang mati kebuluran, hasil pertanian dirampas, bilangan pengangguran semakin meningkat, ubat-ubatan tidak cukup menyebabkan ramai yang mati kerana penyakit. Orang Cina yang menghantar bantuan kepada negara China apabila Perang Jepun dengan China akan ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Selain itu, pihak Jepun juga

memaksa orang Melayu membina jalan Kereta api Maut di negara Thai. Dasar penjepunan diperkenalkan, sekolah-sekolah diganti dengan sekolah Jepun dan bahasa Nippon-go digunakan di sekolah atau sebagai bahasa penghantar, Kamigayo iaitu lagu kebangsaan Jepun dinyanyikan, menggunakan tulisan Jepun untuk surat-surat dan sebagainya. Perbuatan tersebut menyebabkan kelahiran MPAJA iaitu Tentera Anti Jepun Tanah Melayu, Force 136, Gerila Kinabalu dan lain-lain gerakan yang menentang Jepun. Akhirnya, Jepun menyerah kalah tanpa syarat setelah Hiromshima dan Nagasaki dibomkan. Walaupun Jepun telah menyerah kalah kepada tentera Berikat, tetapi banyak kesan-kesan positif dan negatif diwujudkan. Antaranya, Zaman Pendudukan

Jepun telah wujud dan masyarakat menjadi kucar-kacir. Ramai yang mati akibat kelaparan dan dijangkiti penyakit semasa zaman pemerintahan Jepun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful