You are on page 1of 48

SISTEM PENDIDIKAN

SEBELUM MERDEKA
Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka

 Sebelum merdeka, tidak ada satu pendidikan


yang seragam di Tanah Melayu.
 Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh
British ialah sistem pendidikan vernakular.
 Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut
kepentingan kaum tertentu.
PENDIDIKAN SEBELUM
MERDEKA
CIRI-CIRI
Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu
sahaja.
Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku
teks dan sukatan pelajaran yang berbeza.
Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang,
bandar dan kampung.
Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal
SISTEM PENDIDIKAN PADA ZAMAN
PENJAJAHAN BRITISH

PELAJARAN RENDAH PELAJARAN MENENGAH

PELBAGAI SUKATAN
PELAJARAN SEKOLAH

SEKOLAH MELAYU
-dirikan oleh kerajaan SEKOLAH INGGERIS

SEKOLAH INGGERIS
-Dikelolakan mubaligh-mubaligh kristian

SEKOLAH CINA SEKOLAH CINA


-Dikelolakan oleh masyarakat Cina
tempatan

SEKOLAH TAMIL
-Dikelolakan oleh pihak peladang.
 Akibatnya, terdapat empat jenis sekolah di
Tanah Melayu, iaitu :
 Sekolah Melayu
 Sekolah Cina
 Sekolah Tamil
 Sekolah Inggeris.
 Sistem pendidikan yang sedemikian tidak
dapat melahirkan perpaduan antara kaum di
negara ini.
 Tumpuan taat setia setiap kaum adalah kepada
negara asal mereka.
Sekolah Melayu

 Sebelum wujudnya sekolah Melayu,


pelajaran agama dan bahasa Arab
sangat dititikberatkan.
 Sekolah Melayu pertama ditubuhkan
ialah Sekolah Melayu Gelugor pada
1816 di Pulau Pinang
 Mata pelajaran yang diajar di sekolah
Melayu ialah membaca, menulis dan
mengira.
Sekolah Melayu

Ciri-ciri:-
Kemudahan yang disediakan tidak
memuaskan.
Hanya menyediakan pendidikan di peringkat
rendah
Menyediakan pendidikan setakat darjah enam.
Dibina di kawasan luar bandar
Matlamatnya untuk mengekalkan cara hidup
tradisional orang Melayu.
 Pendidikan yang diberikan hanyalah menjadikan
anak-anak orang Melayu petani dan nelayan yang
lebih baik daripada ibu bapa mereka.
 Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang
jawatan tinggi. Mereka sekadar menjadi pelayan
pejabat sahaja.
 Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke
peringkat menengah terpaksa memasuki latihan
perguruan.
 Selepas itu barulah mereka boleh memasuki sekolah
menengah aliran Inggeris melalui Darjah Khas
Melayu (Special Malay Class)
Sekolah Cina

 Penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh


masyarakat Cina tempatan.
 Pada awalnya, sistem pendidikan di sekolah
Cina tidak teratur.
 Sistem pendidikan Cina ini bertujuan
memupuk semangat kesetiaan terhadap
negara Cina.
 Pada 1920, kerajaan British telah meluluskan
Enakmen Pendaftaran Sekolah-sekolah
 Mengikut Enekmen ini, semua sekolah dan
guru wajib didaftarkan.
 Tujuannya untuk menghalang murid-murid
sekolah diresapi ideologi komunis.
Sekolah Cina

Ciri-ciri:-
Bahasa pengantar mengikut dialek masing-
masing.
Mengambil sukatan pelajaran dari negara
Cina.
Buku teks dan guru diimort dari negara Cina.
Menyediakan pendidikan rendah, menengah
rendah dan menengah atas.
Sekolah Tamil
 Sekolah Tamil kebanyakannya didirikan di ladang-
ladang getah.
 Ia dibina oleh pihak majikan dan mubaligh
Kristian.
 Pada 1912, Enakmen Buruh telah mewajibkan
setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih
sepuluh anak pekerja yang layak bersekolah.
 Pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan
mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh
di ladang tersebut.
Sekolah Tamil
 Ciri-ciri:-

Menggunakan bahasa Tamil


sebagai bahasa pengantar.
Sukatan Pelajaran dan buku
teks diambil dari India
Menyediakan pendidikan
peringkat rendah sahaja.
Sekolah Inggeris
 Kerajaan British memberi perhatian dan bantuan
kewangan kepada sekolah Inggeris.
 Sekolah ini dibina sama ada oleh kerajaan atau
Badan Mubaligh Kristian.
 Sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu
ialah Penang Free School pada 1816.
 Matlamat pendidikan Inggeris ialah untuk memenuhi
keperluan pentadbiran British seperti kerani.
 Bagaimanapun, bilangan orang Melayu yang
memasuki sekolah ini amat terhad.
Sekolah Inggeris

 Ciri-ciri :-
Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
Pengantar.
Terbuka kepada semua kaum.
Menyediakan pendidikan peringkat rendah dan
menengah.
Jumlah pelajar Melayu, Cina dan India tidak
seimbang.
CADANGAN PEMBAHARUAN DALAM
PENDIDIKAN
 Rancangan Cheeseman
 Selepas Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggeris di
bawah Rancangan Cheeseman cuba menyusun
semula sistem pendidikan di Tanah Melayu.
 Tujuan utamanya ialah membaiki sistem pendidikan
dan menyatukan aliran yang berlainan dalam sukatan
pendidikan.
 Tetapi Rancangan Cheeseman hanya menumpukan
perhatian peringkat sekolah rendah sahaja.
 Rancangan ini ditolak kerana sekolah-sekolah
menengah masih dibentuk mengikut aliran bahasa
ibunda masing-masing.
Penyata Barnes (1950)

 Mengikut saranan Barnes,persekolahan rendah


ialah alat bagi perpaduan dan penyatuan
masyarakat.
 Pada bulan Ogos 1950, sebuah jawatankuasa
dibawah L.J Barnes telah ditubuhkan untuk
mengkaji semula sistem pendidikan Tanah
Melayu.
Hasilnya beberapa saranan telah dibuat oleh
Penyata Barnes, iaitu:
 Dibentuk satu pendidikan yang bercorak
kebangsaan
 Menubuhkan hanya satu corak sekolah rendah,
yang disebut sekolah kebangsaan
(National School) untuk semua kaum.
 Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum.
 Menggunakan dua bahasa pengantar, iaitu
bahasa Melayu dan Inggeris.
 Sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil
dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya
digunakan bahasa Inggeris sahaja.
Walau bagaimanapun,penyata Barnes telah ditolak oleh
semua kaum.
Sebab penolakan
Kaum Melayu
-Mereka tidak puas hati dengan pendidikan Melayu yang tidak diberi
kedudukan yang wajar
-Pendidikan Melayu seolah-olah menumpang di sekolah Inggeris.
Kaum Cina
-Mereka menentang penghapusan pendidikan Cina kerana mereka
menganggap pendidikan Cina sebagai salah satu kebudayaan mereka.
-Menghauskan pendidikan Cina bererti menghapuskan salah satu
kebudayaan kaum Cina.

Kaum India
-Mereka sependapat dengan kaum Cina.
Orang-orang Cina meminta supaya diadakan satu
jawatankuasa mengkaji kedudukan pendidikan aliran
Cina di Tanah Melayu.

Penyata Fenn-Wu

Dr William P.Fern,
Setiausaha Eksekutif Bersekutu Lembaga Amanah bagi institusi
Pengajian tinggi di Cina.

Dr. Wu Teh-Yao
Seorang pegawai PBB ke Tanah Melayu untuk menyelidik tentang
Pendidikan Cina.
 Pada tahun 1951, Dr. W.P. Fern dan Dr. Wu Teh
Yao telah dilantik untuk mengkaji sistem
pendidikan Cina.
 Jawatankuasa tersebut ditugaskan mengkaji
penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
dalam sistem pendidikan sekolah Cina
 Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh
pemimpin-pemimpin Melayu terutama daripada
kalangan pemimin UMNO kerana cadangan itu tidak
menguntungkan orang Melayu dan negara ini.
Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh
pemimpin-pemimpin Melayu terutama
daripada kalangan pemimin UMNO kerana
cadangan itu tidak menguntungkan orang
Melayu dan negara ini
Orang-orang India pula meminta diadakan
sebuah jawatankuasa untuk mengkaji
pendidikan Tamil seperti yang dibuat kepada
pendidikan Cina. Tetapi cadangan itu ditolak.
MIC telah menubuhkan sendiri jawatankuasa
Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua
laoran tersebut.
Jawatankuasa Penasihat Pusat dan
Ordinan Pelajaran 1952.
 Lanjutan daripada Laporan Barnes dan Fern-Wu,
kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa
Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua laoran
tersebut.
 Jawatankuasa tersebut yang ditubuhkan pada tahun
1951 dianggotai oleh:
d) 12 orang pendidik
e) Pegawai-pegawai Tanah Melayu
f) Wakil-wakil tidak rasmi setiap kaum (Melayu,
Cina dan India)
 Jawatankuasa ini telah menyetujui beberapa perkara
dalam Laporan Barnes dan Fenn-Wu iaitu:
 Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara
berperingkat-peringkat.
 Di samping bahasa ibunda diajar di sekolah-sekolah
Cina dan Tamil, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
akan digunakan juga sebagai bahasa pengantar.
 Pada tahun 1952, sebuah Jawatankuasa khas telah
dibentuk untuk mengkaji ketiga-tiga laporan
jawatankuasa sebelumnya dan membuat beberapa
syor baru. Jawatankuasa ini dianggotai oleh sebelas
ahli Majlis Perundangan Persekutuan.
 Draf perundangan dari jawatankuasa khas itu telah
dibawa ke Dewan Perundangan Persekutuan,
diluluskan, dan kemudian dijadikan Ordinan
Pelajaran 1952.
Cadangan Barnes mengenai sekolah kebangsaan

Memberi pelajaran rendah secara percuma selama enam


tahun
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan diajar di sekolah
rendah sebagai bahasa pengantar.
Bahasa Cina dan Tamil boleh diajar di sekolah rendah
Jika lima belas orang murid atau lebih mahukannya.

Pelajaran vokasional akan dikembangkan di peringkat


sekolah menengah

Ordinan Pelajaran 1952


Laporan Razak ( 1956 )
 Setelah kerajaan Perikatan memerintah
pada 30 September 1955, satu
jawatankuasa telah dibentuk untuk
mencadangkan satu sistem pelajaran
kebangsaan yang boleh diterima oleh
seluruh ersekutuan.
 Jawatankuasa itu mengandungi 15 orang
ahli dan dipengerusikan oleh Tun Abdul
Razak,Menteri Pendidikan ketika tu
setelah dipilih menjadi ahli Majlis
Perundangan Persekutuan.
Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh
jawatankuasa itu ialah:
c) Membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan
yang boleh menyatupadukan kanak-kanak berbilang
kaum di seluruh negara.
d) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan.
e) Memastikan sekolah-sekolah vernakular Cina dan
Tamil tetap wujud dan bahasa mereka diajar
sebagai satu mata pelajaran.
 Laporan Razak telah diterbitkan dalam bulan
Mei 1956 yang kemudiannya dikenali sebagai
Penyata Razak.
 Beberapa perkara dalam Penyata Razak telah
menjadi panduan untuk membentuk dasar
pendidikan negara kemudiannya
PENDIDIKAN RENDAH

Sekolah Rendah Sekolah Rendah Jenis


Kebangsaan Kebangsaan
Bahasa Melayu Bahasa Cina/Tamil/Inggeris
( Bahasa Pengantar) (Bahasa Pengantar)
Bahasa Melayu dan Inggeris
diwajibkan
 Mengikut Laporan Razak, kanak-kanak akan
terus menerima pendidikan rendah mereka di
sekolah vernakular yang berasingan.
 Jawatankuasa itu berusaha meningkatkan
bahasa Melayu ke tahap yang paling atas
dengan mewajibkan pengajaran bahasa
Melayu di semua jenis sekolah.
 Kesan daripada cadangan ini, murid-murid
Melayu akan mahir dalam dua bahasa dan
murid bukan Melayu akan mahir dalam tiga
bahasa.
Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Jenis


(SMK) Kebangsaan (Cina)(SMJK)
Bahasa Pengantar Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

Sekolah Menengah Jenis


Kebangsaan (SMJK)
Bahasa Pengantar
Bahasa Inggeris
 Bagi memastikan bahasa Melayu diajar di sekolah-
sekolah menengah, bahasa Melayu dijadikan mata
pelajaran wajib di dalam peperiksaan, iaitu
peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau
Lower Certificate of Education (LCE) serta di
peringkat Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah
Melayu atau Malaysian Certificate of Education
(MCE)
 Penyata Razak telah berjaya memikat masyarakat
bukan Melayu kerana tidak mengubah penggunaan
bahasa Cina (Mandarin) atau bahasa Tamil.
Peristiwa Penting dalam Pendidikan Tanah Melayu
dan Malaysia
 
Kelas Quran di bimbing imam di surau dan
Kurun Ke 15 hingga masjid atau ulama di sekolah pondok
Kurun Ke 19
1815 Sekolah dwibahasa (bahasa Inggeris dan
bahasa Cina) dibuka oleh Persatuan
Mubaligh London di Melaka
1816 Penang Free School ditubuhkan di Pulau
Pinang atas inisiatif Rev R. Hutchings
1819 Sekolah Cina yang pertama , Institut Wu
Fu, ditubuhkan di Pulau Pinang
1848 Persatuan Mubaligh Kristian Anglican
Chaplains menubuhkan sekolah Inggeris
yang pertama di Kuching, Sarawak
1850 Sekolah Anglo-Tamil ditubuhkan di Melaka
Persatuan Mubaligh Kristian menubuhkan
sekolah Inggeris pertama di Labuan
1856 Sekolah Vernakular Melayu di tubuhkan di
Teluk Belanga dan Kampung Gelam di
Singapura
1863 Sekolah jenis free di Singapura di tukarkan kepada Raffles
Institution

1870 Masyarakat Cina menubuhkan sekolah di Bau, Sarawak

1871 A.M.Skinner mendirikan sekolah vernakular melayu di Seberang


Prai, Penang mengikut dasar Quran

1872 Laporan Wolley diumumkan dengan saranan kerajaan membantu


dan mengawal sekolah Inggeris

1878 Kolej Latihan Guru Melayu pertama di tubuhkan di Singapura

1883 Persatuan Mubaligh Katholik menubuhkan sekolah rendah


Inggeris di Sandakan. Sekolah St Joseph dibuka di Kuching,
Srawak

1884 Sekolah Vernakular Melayu untuk perempuan pertama di didirikan


di Teluk Belanga , Singapura

1891 Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut diperkenalkan


pertama kali di Tanah Melayu

1900 Sekolah Vernakular Cina berdasarkan sistem baru pertama kali


didirikan di Kuala Lumpur
Madrasah ditubuhkan oleh alim ulama kaum muda di Pantai Timur
pada awal kurun ke 20
1902 Pertumbuhan sekolah Vernakular Tamil di ladang-ladang
di bawah kod Buruh

1904 Sekolah Chung Hwa Confucius yang pertama kali


mengunakan kurikulum baru negeri Cina di tubuhkan di
Pulau Pinang

1905 Kerajaan menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar dan


King Edward VII College of Medicine di Singapura

1906 Sekolah Confucius ditubuhkan di Kuala Lumpur

1908 Sekolah Vernakular Cina Perempuan  ditubuhkan di Kuala


Lumpur. Nama sekolah Cina terebut adalah Kuen
Cheng
1915 Kerajaan Borneo Utara mendirikan sekolah pertama di
Jesselton

1917 Laporan Windstedt di luluskan oleh kerajaan British

1919 Institut Raffles mula menawarkan kursus melatih guru


untuk sekolah menengah atas

1920 Semua sekolah Cina mengunakan bahasa Mandarin


sebagai bahasa pengantar
1921 Kerajaan Borneo Utara pertama kali mendirikan sekolah
Melayu di Kota Belud, Papar, Menubok dan Keningau
1922-1923 Enakmen Pendaftaran Sekolah mula dikuatkuasakan.
Maktab Perguruan Sultan Idris di tubuhkan di Tanjung
Malim
1925 Sekolah Cina Chung Ling di Pulau Pinang mula
menubuhkan sekolah menengah rendah
1929 Ordinan Pendaftaran Sekolah di Semenanjung dan
Sarawak dikuatkuasakan. Kerajaan mendirikan sebuah
Sekolah Teknik di Kuala Lumpur
1931 Raffles College ditubuhkan di Singapura
1935 Sekolah Menengah Chung Ling di Pulau Pinang mula
membuka kelas menengah atas
1937 Malay Women’s Teachers College di tubuhkan di Melaka.
Pusat Latihan Guru Tamil di tubuhkan dibandar-bandar
1938 Jawatankuasa McLean mencadangkan Raffles College
dan King Edward College VII Collge of Medicine
digabungkan menjadi universiti
1946 Rancangan Cheeseman mencadangkan penubuhan
Sekolah Vernakular dan Sekolah Inggeris Kerajaan.
Simplified Normal Training Course bermula di Pulau
Pinang, Perak , Selangor dan Negeri Sembilan
1947 Sekolah Teknik dinaikkan taraf menjadi Maktab Teknik.
Maktab Perguruan Batu Lintang ditubuhkan di Kuching,
Sarawak.
Sekolah Pertanian dinaikkan taraf menjadi Kolej Pertanian

1948 Laporan Carr-Saunders mencadangkan penubuhan


universiti tempatan. Senior Normal Class dibuka untuk
melatih guru sekolah Cina
1949 Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran dibentuk untuk
mengkaji polisi pendidikan
1950 Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura. Ordinan
Pelajaran 1950 (Sarawak) dikuatkuasakan
1951 (Jan) Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran ~
Laporan Holgte mencadangkan Bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar utama
1951 (Jun) Laporan Barnes mencadangkan penubuhan sekolah
Melayu dan sekolah Inggeris bantuan penuh kerajaan
1951 (Ogos) Laporan Fenn-Wu mencadangkan sekolah Cina mengajar 3
bahasa juga diberi bantuan penuh kerajaan
1951 (Dis) Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran
menyokong cadangan-cadangan Laporan Barnes.
Maktab Perguruan Kirkby di UK dipinjam untuk melatih
guru sekolah menengah rendah (aliran Inggeris)
1952 Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina ditubuhkan
di Kuala Lumpur
1954 Ordinan Pelajaran 1952 dikuatkuasakan
  Enakmen Pelajaran 1954 dikuatkuasakan
  Maktab Perguruan Persekutuan didirikan di Kelantan
  Penubuhan Nanyang Universiti di Singapura (dibuka pada
tahun 1956)
1955 Gabungan Persatuan Lembaga Pengurus/Pengelola
Sekolah Cina ditubuhkan
  Laporan Woodhead mencadangkan penubuhan Lembaga
Pelajaran Sabah
1956 Brinsfold Lodge Teachers Training College dipinjam untuk
melatih guru sekolah menengah rendah
  Laporan Razak mengumumkan Polisi Pendidikan Negara
  Murid-murid sekolah dinaikkan darjah secara automatic
  Sekolah Menengah Cheng Ling, Pulau Pinang menukar 
bahasa pengantarnya ke  bahasa Inggeris
  Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Maktab
Perguruan Bahasa di Kuala Lumpur
1956 Peperiksaan LCE dan peperiksaan Junior Middle III serta Señor
Middle III pertama kali diperkenalkan.
Kempen Pendaftaran Kanak-Kanak Masuk Sekolah dilancarkan
1957 Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan
Ordinan Pelajaran 1957 dikuatkuasakan
Maktab Perguruan Sarawak di Sibu di tubuhkan
1958 Semua sekolah rendah menjadi sekolah umum atau sekolah
jenis umum.
Kerajaan pertama kali memperkenalkan kelas aliran bahasa
melayu di sekolah menengah Inggeris
1959 Universiti Malaya ditubuhkan di Kuala Lumpur
1960 Laporan McLean mencadangkan sekolah menengah Cina di
sarawak menukarkan bahasa pengantarnya kepada bahasa
Inggeris
Laporan Rahman Talib diluluskan di Parlimen
1961 Skim UTS untuk guru sekolah dilaksanakan
Akta Pelajaran 1961 dikuatkuasakan
Peperiksaan Junior Middle 3 dimansuhkan
1962 Maktab Perguruan Ilmu Khas pertama kali memperkenalkan
kursus Pendidikan Khas
54 buah sekolah Cina menukarkan bahasa pengantarnya ke
bahasa Inggeris untuk mendapatkan bantuan kewangan
kerajaan
Pendidikan sekolah secara percuma untuk murid sekolah
rendah
1963 Fakulti Pendidikan ditubuhkan di Universiti Malaysa
Kerajaan menubuhkan sekolah menengah berasrama (aliran
melayu) di Shah Alam
Jawatankuasa untuk mengkaji Sukatan Latihan Perguruan
mencadangkan Program Intergrasi untuk 6 Maktab
Perguruan Persekutuan
Peperiksaan Sekolah (Cina) Menengah Atas dimansuhkan

1964 Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan


1965 Pelaksanaan Program Latihan Daerah supaya melatih guru
sambilan dan sekolah menengah rendah
Pelaksanaan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan untuk sekolah
menengah rendah
Pusat Latihan RIDA (1956) ditukarkan nama sebagai Institut
MARA
1967 Akta Bahasa Kebangsaan dikuatkuasakan; Bahasa Kebangsaan
menjadi bahasa rasmi yang tunggal
Peperiksaan Penilaian Darjah V dimulakan
Institut Teknologi MARA berasas daripada Institut MARA
ditubuhkan untuk melatih pemuda-pemudi dari luar bandar
Universiti Merdeka diusulkan oleh Dong Jiao Zong
1968 Kerajaan membina Sekolah Menengah Vokasional dan Sekolah
Menengah Teknik
1969 Koleh TAR yang menawarkan kurus pra-universiti dan kursus
profesional ditubuhkan di Kuala Lumpur
Politeknik Ungku Omar ditubuhkan di Ipoh
Universiti Sains Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang
1970 Universiti Kebangsaan Malaysia (aliran melayu) ditubuhkan di
Kuala Lumpur
Pusat Latihan Guru mula mengunakan bahasa Malaysia
sebagai bahasa pengantar
SRJK (I) di semenanjung dan Sabah mengunakan bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai darjah 1
Kelas Transition aliran bahasa Malaysia kali pertama dibuka di
Sarawak
Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut dimansuhkan dan
digantikan oleh peperiksaan MCE
1971 Laporan Megat Ismail mengenai sistem kuota pendidikan tinggi
diumumkan
Akta Universiti diluluskan di Parlimen
Laporan Aziz diumumkan dan mencadangkan penawaran
status kakitangan kerajaan kepada semua guru
Kolej Pertanian dinaikkan taraf menjadi Universiti Pertanian
1972 Pindaan Akta Pelajaran diluluskan dan dikuatkuasakan untuk
menjadi bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
disekolah, maktab perguruan dan dalam peperiksaan awam
Maktab teknik dinaikkan taraf menjadi Universiti Teknologi
Malaysia
1973 Pusat Perkembangan Kurikulum ditubuhkan
Ujian Diagnostik diperkenalkan untuk murid-murid darjah 3
Kempen Reformasi Pendidikan Sekolah Menengah Cina swasta
dilancarkan oleh Gabungan Lembaga Pengelola Sekolah
Cina di Perak
1974 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar 
Pelajaran ditubuhkan
Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sarawak
dimansuhkan
1975 Peperiksaan Sekolah Menengah Cina Swasta (Unified
Examination0 dianjurkan buat kali pertama oleh Dong
Jiao Zong
  Semua sekolah SRJK (I) di semenanjung dan Sabah
ditukar menjadi SRK
1976 Semua sekolah menengah bantuan kerajaan di
semenanjung dan Sabah menggunakan bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai Tingkatan I
1977 SRJK (I) di Sarawak mula mengunakan bahasa Malaysia
sebagai bahasa pengantar dalam darjah 1
1978 Peperiksaan Lower Certificate of Education dimansuhkan
dan digantikan dengan peperiksaan Sijil Rendah
Pelajaran
Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sabah
dimansuhkan
1979 Laporan Kabinet mengumumkan Dasar Pelajaran Negara
  Kursus SRC diberhentikan
1980 Nanyang Universiti digabungkan dengan Universiti
Singapore
Peperiksaan MCE dimansuhkan dan digantikan dengan
1982 Percubaan sistem 3M untuk 305 buah sekolah rendah
dimulakan
Pindaan Akta Universiti diluluskan untuk menubuhkan
Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia yang
mengunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar. Kursus Ijazah dimulakan pada tahun 1983
Bahasa Malaysia digunakan sebagai pengantar dalam
peperiksaan STP
Mahkamah menolak usul penubuhan Universiti Merdeka
1983 Pelaksanaan KBSR  di semua sekolah rendah tahun 1
Kurus-kursus tahun pertama di universiti tempatan mula
mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar
1984 Universiti Utara Malaysia ditubuhkan di Jitra, Kedah
1985 IAB berasaskan MESTI ditubuhkan di Bangi
Pelancaran Konsep Sekolah Integrasi dengan mendirikan
3 jenis aliran sekolah rendah bersama di Teluk Sengat ,
Kota Tinggi, Johor
1986 Tempoh kursus bagi maktab perguruan ditukarkan kepada
2 ½ tahun
1987 Kementerian Pelajaran Malaysia ditukarkan kepada
Kementerian Pendidikan Malaysia
Peperiksaan Penilaian Darjah 5 dimansuhkan
1988 KBSM mula dilaksanakan disekolah menengah sebagai
peringkat percubaan
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah diperkenalkan pertama
kali untuk semua sekolah rendah
Taylor College pertama kali menganjur kursus berkembar
dengan Universiti luar negeri
Falsafah Pendidikan Negara digubal dan diumumkan
secara rasmi

1989 KBSM dilaksanakan disemua sekolah menengah


Tingkatan 1
1990 Kolej Selatan, Johor Bharu ditubuhkan oleh masyarakat
Cina adalah dibenarkan berdaftar  sebagai Kolej
Swasta
1991 Wawasan 2020 diusulkan oleh YAB Perdana Menteri,Dato
Seri Dr Mahathir
Sistem Gaji SSB diperkenalkan
1992 Pendidikan prasekolah mula diserap dalam sistem
pendidikan sekolah rendah
Wawasan Pendidikan diperkenalkan
1993 Peperiksaan SRP ditukar kepada PMR
Penubuhan Pusat Pendidikan oleh Dong Jiao Zhong, di
Kajang, Selangor mula menganjurkan kursus dalam
perkhidmatan untuk guru-guru sekolah menengah Cina
persendirian
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ditubuhkan di
1994 Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah  dengan
permulaan sesi persekolahan 1995, matapelajarn Alam dan
Manusia ditukarkan kepada Sains dan Kajian Tempatan
Pelancaran Wawasan Kementerian Pendidikan
Sabah membuak universiti pertama iaitu Universiti Malaysia
Sabah (UMS)
1995 Penyusunan semula organisasi Kementerian Pendidikan
Rang Undang-Undang Akta Pendidikan 1995 diluluskan
1996 Rang Undang-Undang Pendidikan Tinggi Swasta dikuatkuasakan
Pelancaran Konsep Sekolah Wawasan berasaskan Konsep Sekolah
Intergrasi 1985
UPM bertukar nama kepada Universiti Putra Malaysia
Pelaksanaan pendidikan percuma sehingga 11 tahun
Maktab Perguruan Sultan Idris dinaikkan taraf menjadi Universiti
Pendidikan Malaysia
Peperiksaan PTS pertama kali diperkenalkan kepada semua
Maktab Perguruan di Malaysia , Falsafah Pendidikan guru di
gubal dan diperkenalkan di BPG
1997 Universiti Pertanian Malaysia ditukar nama sebagai Universiti
Putra Malaysia
Universiti-universiti swasta ditubuhkan
1998 Universiti Terbuka Malaysia ditubuhkan
20 kolej universiti swasta dibenarkan mengendalikan program
ijazah “3+0”
SEKIAN TERIMA
KASIH