– הדשה ינשוש תא ואר ולמ הד ינוטנא

...תוחמ ְ צ ֹ ה ַ הד ֶ ש ָ ה ַ ינ ֵ ש ַ ושל ־ א ֶ אנ ָ ו ־ ננובת ְ ה ִ ...י ִ מ ַ ש ָ ה ַ !ו"ל ־ א ֶ וטיב ִ ה ַ ...# ֶ ש ְ $ ְ נ ַ ל ְ ו%א & ד ְ ' ִ ל( # ֶ ל ָ ינ ִ א & רמ ֵ א ֹ )* ֵ ל ־ " ַ
ה + ' ָ " ְ ש ַ ב ְ הר ָ צ ָ ל ַ ,- ָ ד ַ ו ְ ול %(ד ְ י ִ אוה רח ָ מ ָ וי י* ִ רח ָ מ ָ ויל ְ ו%א & ד ְ ' ִ ל ־ ( )# ֵ ל ָ
שיש !.#ה תומ#/ )וחט/ ר.וח שי%רמ התא .)וחט/ ר.וח# "ודיש ש%ר/ ה.נתה ונתאמ דחא ל# 0רחא וא ה1 )מ1/
)וחט/ ר.וח יש%ר 2ל שיש וא .2ל שיש הל#שהה %ו.מ וא 2לש ר/חהמ ל/3מ התאש ה/האה תומ#/ וא 03נ// 2ל
ר.וח שי%רהל 2ל רו% המ4 52תוא ולאש וליא .2לש תינו6יחה הרו6ל וא 2לש לי%ל וא 2לש תואיר/ל "%ונ/
וא 4ילש דידיהמ ה/הא 3י$.מ ל/3מ אל ינא4 5תונ"ל לו#י תייה .היו%שה ה/ושתה תא )תונ תייה יאדוו/ 47)וחט/
)וחטי/ ר.וחש הארתש יל/ 0ינו6יח רו% ל" "י/6מ תייה 0תורחא ילימ/ .המוד והשמ וא 4ת3$.מ הל#שה יל )יא4
שארה 2ות/ 2מ6"ל ר$.מ התאש והשמ 02לש יש%רה תונ#תה ידי ל" אלא 02ל 8וחמ א6מנש ר/ד ושמ ר6ונ אל
ש# 3ויד/ ראשי ל#ה ינו6יחה לו"/ש תורמל 0היינש 2ות ומל"י )וחטי/9יאה יש%ר 0הנ#ותה תא הנשת א .2לש
תומ# אל ו1 .3נ// ינוילימ " % )וחט/ ר.וח ל/ו. רחאו 03נ// !.# יל/ ט"מ# /ר )וחט/ שי%רמש ימ שי .היהש
יש%ר ינשלו 0ישנאה ת/הא/ חוט/ שי%רמ אוה )ייד"ו 0יר/ח )יא דחאל .הני/ ינושל רו%ש תונ#תה אלא !.#ה
.תונ#ת/ לד/ה /וש .רתוי/ יינשו#רו ייד"ל/ י.חי/ % )וחט/ יא
)נשי 02לש )וחטי/ה9יא תוש%ר/ ל$טל ה6ור התא א תודבוע עברא .)י/הלו דומלל 2יל"ש תישאר יו#י. )יא 0
ה /ורל י# א 0חיל6הל ייוש" 2לש י6מאמה .8וח/ יר/ד תונשל )וי.נ ידי ל" )וחטי/9יא יש%ר ל" ל3הל
"י3שמ התאש )מ1לו הי%רנאל ה3ד6ה )יא )#ל .ד"ומ תר63 היהת הל3הה ל/א 0המ תל3ה אי/הל ייוש" ה .ולש#י
.2דידימ ה/האל תו/ור" דו" תל/3 וא !.# דו" תרי/6 וא תינו6יחה 2ת"$וה רו$יש/
תינש /ושחת .2לש שארה 2ות/ 0תא6מנ תמא/ איה ו/ש ו3מ/ היי"/ה " דדומתהל 2תוא אי/ת תא1ה הד/ו"ה 0
אל היי"/ה )#ל .הלא# ישנא נשי .)וחטי/9יא לש 8מש ושי%רי אלו 02לש /6מ/ 3ויד/ יא6מנש ישנא ל"
.2לש תונ#ת/ 02#ות/ אלא תינו6יחה תואי6מ/ תא6מנ
תישילש 0תו"$שהל )ותנו דאמ רי"6 תייהש# תיהש תיא )וחט/ יר.ח ישנאמ דמלנ ה1ה תונ#תהש )י/הל 2ייל" 0
.ו$דל אות אל ינו6יחה לו"הש "$ ל#/ש 0ה3ינא$ לש תו/ו%תו הלש תו%הנתהה תו"6מא/ 02תוא ודמיל הו
)%ראל 2תלו#י/ש ל## תוש"ל 2יל"ו 0)וחטי/9יא תאר3נש תימינ$ תוש%ר תר". 2מ6" 2ות/ רו6יל 2יל" 0ייו.מ
תנמ ל" – ת"%$ ה/ ישנאל !ינחהלו תו6רל 0תו/ור" דו" ש$חל 0!.# רתוי תוש"ל 9 )ו6יחה לו"ה תא שדחמ
תאשו 0ול# תרתו$ אל תא1# הייש"ש 0ה1 תא תוש"ל 2יר6 אל התאש הנ/הה 6" .ומל"י )וחטי/ה9יא יש%רש
האי/מו היי"/ה )מ 2תוא ת3תנמ המ6"/ ו1 הנ/ה – א6מנ התא ה/ תו/רתהו התא 3ר יר6וי תיש%רה הר".ה
.הלוד% הל3הל
תיעיבר ישדוחה תשש 2שמ/ 5ה1 תא 3ר רו#1 0דית"/ תור3ל לול"ש המ י/%ל )וחט/ ר.ח התאש "$ ל#/ 0
ושחרתה הש#ו 0)וחט/ ר.ח ה# תייה הילא .חי/ש י"ורא תור3ל ודמ" 0תומדו3ה ינשה שש וא 0ימדו3ה
לל%/ אלו 08וחנה "%ר/ 2תושרל ודמ"ש י/אשמלו הי%רנאל תודות .אוהש#יא תיא דדומתהל תחל6ה 0!ו./ל
ינאש והשמ שי א4 52מ6"ל די%ת 0)#ל .תיש%ר 2תוא ושילחהו 8וחנ יתל/ ל/. 2ל ומר% 3רש ימדו3ה תוששחה
"%רהמ תונהלו חונל ת/של 0אשונה תא /ו1"ל דמו" ינא 1או .ותוא השו" ינא 0ה1 "%ר/ 0דית"ל "%ונ/ תוש"ל לו#י
%ו .ירו3 הש ינ$ל אל 0יח#ונ הש# 3ר יר/ד " דדומתהל לו#י ינאש יל הארה ייח )וי.נ ל# י# 0יח#ונה
.4ה/ ל$טל יד# יל י6וחנש הי%רנאו י/אשמ 3$.מ דימת הווההש
ירמ%ל תויחל 0הדשה ינשושו !נ#ה ירו$י6 לש ה#ור/ה תלו#יה תא שו#רתש# 3ר תי$ו. ומל"יי )וחטי/9יא יש%ר
המ אוה ל/.נ יתל/ש המ .ל/.נ יתל/ ונניא לו"ל 0/או# המ# /ושח אל 0יח#ונה "%רה ."$ ל#/ דחא "%ר 0הווה/
0ארונ ה14 5ומ# ילימ 02שאר/ אשונ התאש ילימהו :תו"ש שמח וא תו3ד שמח דו" תור3ל דית"ש /שוח התאש
לש %שומ הל )יא י# דא ינ/מ רתוי י#רו/מ יחר$ו ירו$י6 .;ו#ו 42שמיי דו" ה1 )מ1 המ# 0ל/.נ יתל/ ה1
רחמה 0רחמל %אדת לא )#ל .היל" י/שוח ירחאש המל רש3/ תודרח הל )יאו 0שאר/ ילימ הל )יא 0דית"
.ומ6"מ 2ילא "י%י רתיה ל#ו 0ל#ה ינ$ל הווה/ 1#רתת .וי ותוא לי/ש/ תו%אד 3י$.מ שי וי ל#/ .ומ6"ל %אדי

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful