Urozeného a slovutného pána

Aureola Filipa Theofrasta Bombasta z Hohenheimu
řečeného

PARACELSA
lékaře a filosofa znamenitého

FILOSOFIE OKULTNÍ

-------------------------------------------------------------------DE OCCULTA PHILOSOPHIA THEOPHRASTI PARACELSI : podle ženevského vydání z roku 1658 přeložil Jar. Novák, vydal TRIGON [1990] jako přetisk prvního českého vydání Universalie z roku 1932

abych zde snášel mnoho materiálu o posvěcování míst. knihy. těla a krve Kristovy. co lze pomocí těchto nauk vyzvěděti a docíliti. Stejně ovšem nedbají Boha. nauky samy se zvrhly a dávno již staly se nejasnými. pečetě Šalamounovy. což přede mnou dosud nebylo učiněno ani Jindřichem Corneliem Agrippou. voda. že podstata těchto umění se rozplynula jako vánek. hydromantie a geomantie a dostatečně v této knize pojednáme o tom.« Ó. čarodějnictví. co jinak je skryto a nedosažitelno. vždy nám bude uděleno. přestože obřadníci říkají: »Toto je posvěcené. častěji než kde jinde. Vírou. jak jsme se za bouří častokráte přesvědčili. Třetím jest síla představivosti. zaklínání. nekromantie. To když konáme prostoumyslí a pokorným srdcem. že bleskem a hromem jsou ničeny nejen chrámy. Je-li tato správně myslí navozena. 1 . Při výkladu těchto tajemných a skrytých nauk užijeme slov co nejprostších a nejkratších. vykuřovadla. nástrojů a ostatních věcí na zemi bytujících. které nutno přijímati slavně a pobožně až do příchodu nejposlednějšího dne. které vzniklo a šířilo se ze samotného světla přírody a z pramene pravdy. Neboť on sám je svatý. neboť nejsou nic jiného než kejklíři. Vždyť Bůh sám na počátku všeho stvoření vše nám v hojné míře posvětil a požehnal. nejméně pak zamítám obřady při magickém léčení. Druhým základem jest víra. křtu. nehodní ani. kterých obřadníci používají ve styku s duchy. Nezavrhuji zde však obřadů všech. které prý Šalamoun Židovský popsal v knize. Nikterak je nemrzí přivlastniti si a používati ony obřady. žezla. prozradíme vše. aby se poznalo. značky. pyromantie. prsteny a jiné věci a prostředky. kteří jí musí býti zahnáni a ovládnuti. aby ráčil býti pamětliv svých zaslíbení. My tedy. nýbrž jen ty. oheň. zda tyto věci znám a jim se naučil pomocí ďábla či Světla Přírody. která hory vyzdvihuje a do moře je vrhá. co se týká magie. co si přejeme a vždy nám bude zjeveno. svíce. kteří tak neužitečným bludům víry přikládají. že jejich čáry nemají zbla ceny. ač přece každodenně mohou se na vlastní oči přesvědčiti. kterou černokněžníci označují názvem »Klíčky Šalamounovy«. roucha. Toho vše může pohřešovati. kteří ostatně buď těmto věcem nerozuměli nebo je opsali. totiž k té. bláhoví a zpozdilí lidé. Jest proto nutno vyvoditi je znovu ze Svatého Písma a z nauky Kristovy. oč prosíme. Z téhož hlediska dlužno posuzovati i černokněžníky i s jejich obřady. je vídán a slyšán ďábel a zlí duchové. Nesmíme se tudíž diviti. který místo toho dal nám víru a který dokonale vše posvětil. jak Kristus praví. kdy všichni dokonale budeme posvěceni a tělem nebeským oslaveni. Umění tato spočívají na třech základech: Prvním jest modlitba. kterou prosíme. nápisy. která tvoří základ ze všeho nejpevnější a nejstálejší. Cokoliv tedy dopouští a činí. Způsob výkladů v tomto spise učiněných nebude na úhonu mé filosofii: nechť jsou zkoušena a zkoumána moje slova. aby se lidmi nazývali. poněvadž nemají důvodného podkladu a jsou vybudovány na pouhém písku. naléháme a utíkáme se k všemohoucímu Bohu. posvěcování a jiné marnosti podobné. Není tedy nutno. z jakých pramenů mluvím. pasy. nebo tolik a tolik mší nad touto věcí bylo slouženo a proto má moc nad ďáblem a všemi duchy. přesto. Není nutno. ani samotným Trithemiem. Nechceme se však zdržovati vypisováním obřadů a ostatních zbytečností. zamítajíce veškeré obřady. jím samým již je posvěcováno. snadno se spojuje s vírou. manželství. jinde všeobecně vypisované. potvrzené Písmem. klamající zrak přítomných diváků a vyprazdňující jejich peněženky.PŘEDMLUVA AUTOROVA K ČTENÁŘI Chtějíce pojednati o nejvyšších a nejtajemnějších věcech. kterých čarodějové užívají proti fantastickým zjevům. přimkneme se srdcem k jedině pravdivé skále. nýbrž i samotné oltáře! Vždyť právě na takových místech. O posvěcování. místa či meče. ani Petrem z Abana. cokoliv posvěcovati po druhé. lze dokázati všeho. věnce. ačkoliv základem všeho je víra a nikoliv obřady. ať již křižovatky cest. Jmenovitě jest se třeba držeti svátostí. jakoby je jiným způsobem nemohli přemoci a ovládnouti. toto blahořečené. na kterých se leckde přesně lpí. pantakly. oleje.

nýbrž jen tak nazdař bůh. Takový černokněžník. Tak se dostala i ke křesťanům a černokněžníci jim připisují všechnu moc. zmýlí se v zaříkávání. větší než modlitbám a víře. nepřepadne již úkladně pocestného s obvyklou rozvážností. přestože jsou přesvědčeni. když nemohou člověka přesvědčiti ani donutiti. Běda však těm. to jest bez rozkazu věčného soudce. a buď sám poutníkovi podlehne. od nichž je žádáno. kteří ničeho nemohou učiniti bez rozkazu svého úřadu. že kdyby bylo možno je rozumem i řečí vypočítati. že první zaklínání povstala v Babylonii. nezlomí vaz. aby se zjevili ve vší své slávě. přeplňují své knihy poznámkami. konečně se jimi ani pořádného výsledku v pokusech ovládati duchy nedosáhlo. Takovým počínáním činí ze sebe otroky. bylinami. a jich následovníci dosud mají ve zvyku říkati: »Mnohé tajné značky a slova jsem objevil. A právě tak černokněžník koná evokace. jimž podobných jsi patrně ještě nikdy neviděl. jestliže mu ovšem ďábel. že oni sami si je vymyslili a vytvořili. ani Žid a která do žádného jazyka se nedají přeložiti. nebo jestliže ho neroztrhá. Neboť černokněžníci. Odporují totiž Bohu. jistě by se do posledního soudu mnoho tisíc lidí obrátilo a oddalo se pokání. jichž nesmírnou důležitost vyzdvihují. aby vše jim bylo po vůli a vše jim dosvědčovalo svoji poslušnost. jak povstala. Avšak černokněžníci ve své fantasii nadmíru jsou do nich zamilováni. který se stal jeho katem. pokud Bůh dovolí a strpí. páčí dvéře i zámky. A taková hloupost jistě jest trestuhodná a nemá se trpěti nikomu. kteří takové věci činí a tato kapitola budiž jim zrcadlem. zaklínání. nemluvím již ani o pergamenu neb papyru. nádheře nebo hrůze. čeho se jimi dosáhlo a jak se zvrhla stále větším jich zneužíváním. jak by chtěl zloděj a nepromíjí trest odsouzenému. kdo první jich užíval. Když tato lhůta vyprší. že nikdy pána nestrpí a usilují jen o to. o jaký základ se opírají. kteří tyto lidi napodobují. špatně nakreslí kruh a duchové na něho zvolají: »Zmýlil jsi se v zaříkání! Nenakreslils správně kruhu! Nesprávně jsi evokoval! Měj tedy ode mne tuto odměnu!« Pak zaplatí zaklínač nesmírnou pokutu a na věky jest poznamenán. Když pak přijde osudná hodina. ani Říman. Avšak ani kat nejedná. postrádajícími vší pravdivosti a podkladu. Rovněž tak zlí duchové jsou katy božími. uchylují se k zaklínání a jak nám příklady z četných spisů dokazují. kamením a podobně a dokonce i se samými lidmi. Proto nutno zakročiti a zapověděti jim jejich jednání nejen vůči duchům. dokud mu Bůh dovolí. i kdyby jich bylo tisíce. O znameních.« Zatím však horlivě zatajují. aby plnil rozkazy. leč pouhou vírou. Lhůtu tu nelze překročiti. nebo je vydán úřadu. Nikdy však nelze jich ovládnouti. protiví se jeho slovu i zákonům a jsou v rozporu také s božskou přírodou. Chceme-li mluviti o zaklínáních. který tak dlouho páše zločiny. ten krade. který chce všeho dosáhnouti pomocí zaříkání a vyvolávání duchů. musíme nejprve vyložiti. podobá se zloději nebo lupiči. Nelze důvěřovati všem značkám a příliš mnoho víry jim přikládati. ustanovují si za pány kruté ďábly. takže jim nerozumí ani Řek. jichž odvození a původ nelze vypátrati. Tito lidé mívali. Stejně tak chová se zloděj. dokud se nechytne do nastražené léčky. které nemají ceny. kde nabývala stále větší a větší moci. skrývajícímu se v křoví. že zaklinači odvracejí se od Boha a Jeho zákonů i slov a konečně i od samotné přírody. zadost činí své povinnosti. na jehož rozkaz zaslouženou odměnu mu vyplatí kat.O zaklínáních. aby se s takovými lidmi stýkali. Jest nutno věděti. které se vylíhly v jejich mozcích. trápí a ovládá duchy svým čarováním. nýbrž od úřadů má býti zakázána a stíhána. Dráždí a utiskují se jimi velmi často duchové. Pro křesťany se nesluší. Právem tedy dím. nýbrž poslušen rozkazu úředního. které mu udělují. donucují jej proti jeho vůli. Nechť tedy prohlédnou černokněžníci. ale též jejich nakládání s kořeny. Odtud přenesena byla do Egypta a pak k Židům. Jakými mukami to vše usmíří ve smrtelném zápase? Jak jim Ďábel bude prováděti seznam božích trestů? Jistěže takovým trápením a mukami. Vžyť jest to tak snadné vytvořiti si nějaké slovo neb značku! Tak ovšem se vynalézá mnoho slov. Opakuji tedy důrazně: ne všem značkám a slovům 2 . křesťan nemá jich užívati. A i kdyby zaklínání sama sebou zmohla něco a něčeho dosáhla.

byl obžalován. Jestliže však zapřičiňuje nemoc vliv nebe. což ovšem zachovávají v tajnosti. jaký původ a příčinu nemoc má. přestože jsem ho nijak špatně neužil. Zde jest příčina. Jak mne však někdo může spravedlivě obviniti.možno důvěřovati. jestliže ve vhodném čase a hodině. že porušuji třetí přikázání Boží na první desce. a které zahánějí. ani quintessence zlata. neb nápojů.Druhé více vyniká a jest mocnější podivuhodně působícími silami. Vznikne-li nemoc z nerostů a kovů. proti ďáblu. které opět dávají pět vnějších úhlů. takže uvnitř vzniká sedm dílů a vně šest úhlů. posvěcené pečetě Šalamounovy. Do těchto vepíše se pět slabik jména nejmocnějšího a nejvyššího Boha TETRAGRAMATON. nefalšované. zda by někdo mohl ve všech čarodějnických knihách nalézti účinnější znamení. neb z rostlin a plodů země pak možno ji zahnati vlastnostmi bylin a kořenů. Tato znamení jsem se rozhodl aspoň popsati. Abych však v celku o věci pojednal řeknu jen tolik: kdyby čarodějové znali jejich moc a sílu. třebaže by jich mnozí více vypočítali. že je zneužívám a Bohu se rouhám. přece jen dvě jsou mezi všemi ostatními pečetěmi. že jsem mág. Tato znamení osvobozují i očarované. Avšak držme se přirozeného postupu: není nutno zmiňovati se o více znameních. pocházejí z pravdivého základu a častokráte byly vyzkoušeny. neb kdybych používal jména božího ke zkáze neb neštěstí bližního. totiž mimopřírodně. leč zoufati nad všemi lidskými prostředky? Neboť nastanou případy. že ošetřování takové protiví se Bohu. pak jest to jen zásluhou těchto znaků. jehož jména jest pověrčivě zneužíváno. že znesvětil sobotu a že se protiví 3 . dlužno ji odstraňovati vlastnostmi těchto. o čemž se zmíním až budu jednati o bouřích. než o dvou. zanechali by. kovů. Očarovaný ve 24 hodinách jest prost všech kouzel. Neboť když tento v sobotu uzdravil nemocného. jako čarodějové. bylinu. znamení. A víra pak všechno upevňuje. jichž používají až dosud příliš nerozvážně a ne bez jistého nebezpečí při vyvolávání. kterým působí strach a hrůzu. že může se jimi snadno dokázati vše. než Židé spílali Kristovi. pak nic z výše uvedeného nepomáhá. pantakly. Přesto však výsledek jejich snah bude chatrný. věnce. neb kdybych nějakého ducha. ani z žádných jiných arkán. kámen jménem božím zaklínal. ve kterém Bůh nařizuje: Nevezmeš jména Božího nadarmo. přímo zabito. A konají-li dnes někteří lidé něco velikého. Tři úhly neb ramena kříže složí se tak. slova a jména. Takto poučení přesto mohou namítati. byť by jich bylo sebe větší množství. do těchto šesti úhlů vepíše se šest písmen jména nejvyššího Boha ADONAI a umístí se ve správném pořádku. odvrhli a opustili všechny ostatní znaky. jak se zhotovují: První znamení tvoří dva trojúhelníky napříč přes sebe položené. kdy nezbývá. černokněžník a rouhač proti božským slovům. neboť nemoc musí býti zhojena stejným způsobem jakým povstala. ani quintessence antimonu. poněvadž je naleznete v jiných knihách. kořen. a náležitě se umístí. Ano. kteří toho neznali. nerostů. člověka. pomlouvajíce mne. jsou-li myšlenkou neb skutkem nuceni činiti něco proti své vůli a přirozenosti. že zbytečně používám jména Božího. když přece nezneužívám jeho Jména. že zneužívám jména božího a Boha urážím. které jsou pravé. ve kterém by byla skryta tak úžasná tajemná moc moc proti všem duchům. Tato znamení mají totiž tolik moci. které by důvěřovali. že utvoří šest polí. dají se nemocnému požíti v podobě vonné pastilky. kouzlem neb magickou operací. pak nepomáhají léky ani z rostlin. neboť mně budou spílati nejinak. jak jsem vyložil v knize o astrologii. Vznikne-li ze špatných pokrmů. jedu. Neboť tato znamení jsou pravdivá a přirozená. nýbrž používám Ho pouze při nejhorších a nejzávažnějších nehodách. byť měla síly nejmocnější! Neboť vždy musí lékař zkoumati. žezla. magickým způsobem. pantakly a znameními nejdůležitější. (což jsem nikdy nečinil). nýbrž nutno při léčení použíti vlivů astronomických. . pak teprve pravdivě a spravedlivě mohl bych býti obviněn. jmenovitě pod vlivem Jupitera a Venuše. zaklínání a ovládání duchů. všem magickým operacím. Poslyšte tedy. prsteny a konečně i všechny obřady. Když však nemoc neb bolest jest navozena příčinou mimopřírodní. kdybych se Bohu rouhal. mocná proti všem duchům. proč tolik posedlých a kouzlem zasažených lidí bylo od nezkušených lékařů. kdy nepomáhá ani tekuté zlato. Těmito dvěma znaky Židé a židovští kouzelníci mnoho dokázali. k čemuž by bylo jinak třeba všech jiných znaků a slov. Vypustil jsem jejich zobrazení. A rád bych věděl. Pomáhají však i v jiných případech. neboť léky z rostlin připravené se v tomto případě neosvědčují. Snad by mě někdo (třebaže neprávem) mohl obviňovati. Přesto však jistě se na mne vrhnou theologové a sofisté pro tyto věci a jistě mne budou pronásledovati svou nenávistí. sošky. Dlužno vybrati si a podržeti jen ty. způsobeným čaroději.

Bude-li naše modlitba pronesena srdcem i ústy s opravdovou důvěrou. a konečně zloději o krádežích. ponoukali. který mne poučoval. Toho však nijak není dbáno. Kdo přeje si míti takových snů má věděti. když toho jest potřeba neb. Sny jejich byly svou podstatou nadpřirozené. ať již radostné či bolestné. protože se tomu tak děje každodenně a sny takové jsou i velmi prchavé. když zmořen hladem vkročil se svými vojáky do chrámu Páně a použil chlebů obětních. chtějíce dokázati. velkých bohatých sklepích. Zvláště se zjevovali v hojném počtu těm. vojáci o válkách. Nebudeme se šířiti zde o přirozených snech. a používají k tomu svých pásů. když nám hrozí nebezpečenství. řeménků. kteří nejsou nic jiného. avšak převážná většina takových snů se zapomíná. Zapřičiněny jsou buď zármutkem a žalem. Bůh nám sešle posly. zjevující se. když se probudil. která se pak velmi špatně krotí. že jednal správně? Řeč jest vyhrazena lidem. nemá. avšak nebyli přímo svatými. když jej nazvalo Magem. vlasů a jiných předmětů.« Komu se stal tento případ. opouštěti lůžko. neb ten a ten filosof. které jsou nadpřirozené podstaty. tuto věc jsme jasně pozorovali u zamilovaných. že Herodes lstivým srdcem po něm pátrá a proto chtěl. kdo může o sobě říci. abychom i jimi nebyli s pravé cesty svedeni a poškozeni tak. Takový význam dlužno dáti tomuto slovu. že bychom 4 . nevěstka o smilstvu atd. aby mu zvěstovali tuto událost. když putovali do Egypta. abychom byli prostí jako apoštolové a nevyhledávali odvážlivě věcí skrytých a tajemných. jak ze spánku se probouzející ráno praví: »Měl jsem tuto noc podivuhodný sen. působí určití vyslanci a poslové Boží poslaník nám. slovy. obléhacích přístrojích. Stejně tak dělo se i Davidovi.dokud se jí ovšem nepřiučí kráva a kamení. Takovýchto nočních vidění a zjevů zažil mnoho Bileam. přirozené a nadpřirozené. V nocích. pancířích. K těmto účelům nelze však použíti jistého a neklamného prostředku. ve kterých chtěl. než andělé a andělé strážci. nýbrž osamoceně a tiše dlíti. které nás o budoucích věcech poučuje. závojů. Přestože se takových snů často nedbá. zamilovaní o lásce. Vlastní krví popisují pergamen (jak praví) panenský četnými charaktery. které později přinášejí utrpení žhavé touhy: kde obrazotvornost těchto snů jest skutečně podivuhodná a úžasná. o čem snil. aby se svým děvčatům ve spánku zjevovali a jim se nabízeli. kteří se zjeví jako duchové. A právě zamilovaní čarodějové velmi pečlivě k tomu pracují. Podobně se stalo Ananiášovi. než mu paměť znovu vše vybaví. aby nás napomenuli. zjevil se mně Merkur. různých zbraních a konečně o vítězstvích neb porážkách. který každé žádosti propůjčuje svůj stín. které jsou rozmanité a četné. Corneliovi a i mnohým jiným. jsou přece jen pravdivé a neklamné. ujistili. bouře krev a rozdmýchávaje vášeň. který by nikdy nezklamal. aby utišil hlad. mohl dle svědectví Písma dosáhnouti takových vidění. Když se tak stalo k Herodesovi chtěli se obrátiti. vraždění a kořistění. potvrzují obyčejně pravý opak. Všem projevům ve spánku byly podřizovány a podkládány různé umělé prostředky. což se tak brzy nestane! O vidění duchů a zjeveních ve snu. A neznamená mnoho. kteří byli zkušení o věcech nadpřirozených. neb nečistotou krve. lupiči o lupech. kterým se člověk mezi dnem oddává a které naplňují jeho mysl a srdce. svými jmény a vkládají je do lože neb polštářů děvčete. který jim nakázal. aby je pak tím více milovala. Podobně se tomu děje někdy i dnes. neboť Bůh věděl. . Leč zapomenutím mi vše vyprchalo z paměti. o viděních provázejících spánek nebo o bezesnosti. Nad to si Bůh přeje. o padajících penězích. To budiž řečeno o snech či nočních viděních přirozených. pitkách. dar předtuchy. kteří na místech od sebe krajně odlehlých očekávali Narození Dítěte. A stejně tak činí i děvčata chtíce přivábiti nápadníky. Proto se nemá do nich skládati mnoho naděje. tam prý to dle filosofů působí evestrum. Tyto sny působí a vyvolává noční duch. poučili. že Písmo provází zmínku o něm snad příliš přísným slovem. Pro úplnost budiž pověděno. Ostatní pak sny. ani s kýmkoliv o čemkoliv mluviti. které se často dějí. aby byl zklamán ve svém úmyslu. že nutno si je v našich utrpeních vyprositi u milosrdného Boha. že sny tohoto druhu téměř veškeré. o tom a o onom. Často slýcháme. I objevil se jim ve snu anděl. Podobné sny měli i Josef a Jakub. Avšak. Tak hráči snívají o kostkách. Neboť Písmo bez výminky nazývá magy všechny. utkvělými myšlenkami. velikém zisku. Děje se tak dosti často. kartách. aby nešli touto cestou.zákonu božskému. Jsou dva druhy snů. pijani a jedlíci o dobrých vínech.

a ti. Když se stane. kamenech. blaženství vyvolených a trest a trápení zavržených. Mají jako lidé maso a krev. Tak nám budou veškera tajemství Boží názorně zjevena. která souhlasí a navazují na všechny věštby. krystalech. že nejsou duchy a ani se s nimi nemohou srovnávati. o nichž jsme se zmínili výše: dlužno o nich věděti. Jinak jejich věrohodnost jest pochybná. leč má podstatu obdobnou plynu neb vánku. nýbrž Mágy. abych se na tomto místě o věci šířil. ať již se dějí v zrcadlech. to jest slovo a přísliby Boží a nevzývali Boha lehkomyslnou modlitbou. že svojí znalosti a skryté moudrosti neužívali ke zlému. neboť duch. mají dostatečnou moc nad všemi věcmi. takže toho nikdy nemohli zapomenouti a chovali tyto věci ve svém srdci až do nejdelší smrti.se zřítili do záhuby s duší i tělem. než všem viděním černokněžníků. A tato vidění jsou pravdivá a vrozená. jak tomu máme rozuměti? Tak. kteří jsou odborníky v dolování. Slyší-li někde horník. Když se však již obecně nazývají duchy. pracuje-li tam. kteří byli zkušení v divotvorství a vyznali se jak v těchto uměních. krve neb kostí. co nám slovem svým nakázal. že je jednou. Nejsou však všichni mágy. přesto. Obvykle se zovou Sylfy a Pygmei. A to vše se můžeme duchovně i my dozvěděti. Kovkopové se od nich mnohému naučili. Nejsou to duchové v obyčejném slova smyslu. dejme pozor. že pouze několik málo Bůh duchovně tak osvítil. nehtech prstů. že to jsou duchové podzemští. které vzniká zneužitím vědy. pokud se týká jejich moci a znalosti. Může se velmi dobře státi. nelze jim vždy věřiti. Neboť magie veškeru svoji nejvyšší sílu a moc získává vírou. avšak často od nich zakoušeli mnoho nesnází a překážek. dlužno věděti. tak i ve věcech nadpřirozených. stejně jako Isaiášovi a Janovi. budeme-li o to Boha úpěnlivými modlitbami prositi. O jednom se přece však zmíníme na konci. mohou se však k nim přirovnati. kteří duchovně se nám ve spánku objevují. a nemůže býti čarodějstvím. že zjevení takové se nám objeví. kde jsou skryty veliké poklady a bohatství. že první důvod toho byl. Z takovýchto výše popsaných viděních vznikají ona proroctví. V tomto případě jest nutno uvážiti a připustiti mnoho z toho. co nám zjev vyprávěl. aby ve spánku viděli vznešenost Boha. Avšak některým dopřávají svého dobrodiní. V těchto věcech si všeobecně libují a velmi nesnadno taková místa opouštějí. Přesto je Písmo nenazývá čaroději a kouzelníky. 5 . O tomto se kovkopové přesvědčili ze zkušenosti. že pravý duch nemá hmotného těla. Vraťme se k bytostem. že základ svůj stavěli na pevnou skálu. protože pod zemí mají svoje sídliště a svůj svět.« Z čehož dlužno rozuměti. Nelze vždy takové zjevení podceňovati. Bývá pak zasypán zřícenou skálou. že spící člověk jest při smyslech jako ve bdění a může se od zjevu dozvěděti všeho. že již snad je tomu padesát neb sto let. o čem mluvil a co duchovně jej k nám vábilo. avšak nemají ducha pravého. Odkud pak velicí tito prorokové čerpali svoje věštby? Jaká to tajemství Boží se jim otevřela nadpřirozenými a duchovními viděními ve spánku? Plyne z toho. Bytosti tyto žijí mezi námi a pod zemí. nebo hyne jiným způsobem. kde svítí bohaté žíly zlata neb stříbra. dvakrát. Kdo se něčeho takového domnívá. Není však nutno. nemá masa a kostí jako já. velmi pečlivě dbají těchto pokynů. Jsou od nich zaháněni. leč by tak činili z rozkazu Božího. jak již Kristus pravil ku svým učedníkům. vodách a i jinde. co chce: v tomto případě možno zjevenému s jistotou důvěřovati. třikrát zabušeno. Avšak o tomto tajemství nebudeme se zde šířiti. jako nikdo jiný v téže době i před nimi. které Písmo tak nazývá. I kdyby zjevující se duchové odpovídali a zpečeťovali své přísahy. co se vykládá. nechť pomyslí na tři Mágy z Východu. Podrobné vylíčení na tomto místě vypustím a uschovám si je pro vlastní pojednání. může se o nich říci. a dle potřeby. tu předpovídají mu smrt. bičováni. Mnohé z těchto podzemních duchů bylo viděti pobíhati jmenovitě na místech. kovech. co zahynuli. aniž by se však mohli přirovnati k ostatním pravým duchům sídlícím v povětří. je na ně od nich útočeno kameny a hroudami. když k nim vešel zavřenými dveřmi: »Dotkněte se mne. byli viděni i slyšáni tam. Zbývá ještě dodati něco o duchách a výstražných zjevech mrtvých lidí. Stejně tak i my buďme hotovi zachovávati vše. jim můžeme důvěřovati daleko bezpečněji. O homunkulech a bytostech podzemských. která jsou lichá a vybásněná. masa. upozorňují je na smrt. Abychom však lépe porozuměli těmto viděním a zjevům.

Jak by tedy mohl dáti dostatek bohatství jiným? Přesto však má znalost určitých věcí. ale pro naše hříchy opět odvolanými. tam je i srdce Vaše. Až dosud nikdo však nemohl vypátrati příčinu. Tuto svoji domněnku čerpali ze slov Kristových: »Kde jest poklad. že neexistuje ve všech čtyřech živlech bytosti. že jimi byla osídlena hora Venušina v Italii. Naproti tomu tělo. kdežto tito duchové ano. Ďáblové neumírají. že jsou od přirozenosti malé postavy a těla nepatrného. neb komu jest tak povinen učiniti dle paktu nebo smlouvy. což také leckdy potvrdil zdárný výsledek. Někteří. pakliže to Bůh nedopustí neb neztrpí. kteří je 6 . ani pod zemí (Sylf a Pygmeů). Neboť neozýval se tam ani hlásek. které má maso a krev. že je musí střežiti až do posledního soudu. Jsou takové přirozenosti. Jinými bylo namlouváno. Neboť ďábel jest ze všech stvoření nejbídnější a nejchudobnější. Z toho také povstal názor. kteří je skutečně viděli a pozorovali. která by byla více nešťastnou. Proto jejich zmizení a nepřítomnost byla vykládána jinými příčinami. že to jsou duše neb lidé neblaze zemřelí. nýbrž jsou navozeni Bohem. tím pochybili a proto budou ďáblu sloužiti až do posledního soudu. aby si opatřil kořist. kteří se oběsili. svým stvořitelem a vládcem. Jiní. což stvrdí vlastnoručním podpisem. jako za starých časů. To nelze pokládati za domněnku. Kde jsou pociťováni a slyšáni tam přinášejí prý jedinečné štěstí. ale že se od sebe liší četnými vlastnostmi. stříbra. že srdce není duchem. kdo pro tuto věc se mu dá v zástavu. když Danhuserus a jiní horu tuto navštívili. že ďábel jest bohatý. viděni i slyšeni na místech. že jsou bezbožnými výplody mozku. které tvrdí. kterými vládnou. Nepohřešují znalosti určitých umění. totiž Sylfové a Pygmeové. vším zlatem a stříbrem. pro kterou jest ponoukán. kteří v prvních dnech světa byli pokládáni za bohy a jako takoví i vzýváni. co toto činí. utopili neb mečem prokláli. vždy jest podrobeno porušení a smrti. domnívali se. Mnozí z nich již za starých dob byli nalézáni. Bohem žárlivým. na které ukazuje prst Boha všemohoucího. Dlouhou dobu nikdo nemohl se dozvěděti a vypátrati. Když zemřela rozpadlo se a zahynulo i její království. že Ďábel uštědřuje za tuto mzdu. halucinací a hlasatelé velkého štěstí. i když obmýšlejí zlo. Jsou to opravdoví a podstatní lidé. Neobjevují se však sami ze sebe aniž nepřinášejí štěstí ze své moci. která mu podléhá. Přemnozí se domnívali. proč a jakým způsobem tito odešli.Tito duchové ze všech ostatních jsou nejhorší. neb jiným způsobem sebevraždy sešli. Protože zoufali nad vykoupením Božím. avšak přece jen nejsou ďáblové.« Já naproti nim tvrdím. takže dlužno míti za to. Ďábel prý k tomu má moc z rozkazu Božího. Některými bylo učeno. Tudíž nemůže také býti pánem nějakých statků. že nebudeme míti jiných bohů mimo Jeho. neboť duchové jsou věční a neumírají. Jisto jest. že má v moci veškeré poklady skryté v zemi a že je poskytuje tomu. ani ve vodách (myslí Nymfy). mohou se změniti kdykoliv chtějí v lidi velké či malé. zaslíbili se ďáblu. že nelze pygmeů spatřiti. Nevymáhá proto potvrzení lidskou krví psaných. že jsou dušemi lidí. ani když jsou od člověka vzýváni neb dokonce pozorováni. krásné či ošklivé. Neboť velikými dobrodiními lidi zahrnuli a těžké nesnadné práce jejich vzali na sebe a vykonali je. komu chce. Avšak zlata a stříbra nemá. a duch srdcem. Neboť mezi těmito duchy a ďábly jest veliký rozdíl. kteří tyto poklady zakopali a proto. A dodává. když nařizuje na první desce. Jsou to oni. nýbrž za pravdivou událost. že věrně milují lidi. život jejich však trvá velmi dlouho. nebo až do té doby dokud nebudou znovu nalezeny a vykopány. kteří věřili. Proto též není možno je nazývati duchy. že jsou nesmrtelní. Samotná Venuše byla Nymfou a tato hora byla jejím palácem a rájem. do sytosti zlata a stříbra tomu. krásně oděné či otrhané. Někteří je pokládali za zjevy věštecké a prorocké. protože je nikdo neviděl umírati a ani o tom neuvažoval. který stihá hříchy otců do třetího a čtvrtého pokolení. bytující ve všech čtyřech živlech. měli za to. Jsou. jaké byly podstaty. Napadá mi známé úsloví. zlata. Stejně tak nemohou způsobiti neštěstí a jím někoho postihnouti. protiví se samé přírodě. Mají také dostatek statků a pokladů. Proto jest toto domnění klamné. Tito přesto. To vše však neodpovídá pravdě a celý tento názor jest bezbožný a vymyšlený. poslanými Bohem k nám. o kterých může jiné poučiti. nebo naší představou. která již byla pustá a opuštěná od obyvatel. že jsou (konali-li dobro lidem) anděly neb dobrými duchy. Proto se neobjevují. Ti. ani jiných smluv. Kdo takovým věcem věří a je vyhledává. kteří je pozorovali u pokladů. že on jediný jest Bohem. kam zmizeli a jaké bylo jejich zaměstnání a úloha. jsou bytosti jiného druhu. pokud ovšem v nich světlo přírody není vyhlazeno. že vládne obrovskými statky. rozličných kovů.

z žalářů nás osvobozují a i jinak jsou užiteční. jak bylo řečeno. aby tělesně se nám zjevovali. proti kterému není protijedu. že v Italii zuří mor a onen bratr je jím rovněž zachvácen. ani si je neopatřuje v oblasti čtyř živlů. a pronikající i kvintessencí i oním magnetem. neboť moc ďábla není tak veliká. jak se s ní zachází a jak nabývá síly. podléhají tělesné i věčné smrti. ani duchové podzemní. ale povzbuzováni veselými řečmi a věcmi. jako Sylfové neb Pygmeové. Jakým způsobem jest zvyšována imaginace. a poněvadž nemá těla. Proto. o čemž vás poučím následujícími dvěma znamenitými příklady. Ó nešťastný člověče a nevěřící Petře. i když čarodějnice nemohou svým tělem projíti zavřenými dveřmi nebo okny. z nichž jeden žije v Italii. ani nemocem. odvolávati jeho vůli od zákonů Božích. toho zahrnou svou pomocí i poklady. nýbrž proto. druhý pak ve Francii. co činí. tvoje slabá a beznadějná víra a tvé zlovolné myšlenky tebou vládnou a tato zla ti působí! Vždyť máš v sobě magnet. A první podmínka takové smlouvy jest. Nechť každý ví. Ta 7 . stejně jest tomu tak s imaginací. příjemnými rozmluvami. Představme si také. Jest vyslán posel do Francie. jest věčný. ale i od obce k obci a od krajiny ke krajině na každou vzdálenost. Neútočí na ně ďábel. mají s nimi stejný osud. co chtějí a rozkáží. poněvadž člověk nesplnil svůj závazek vůči němu. Tu se mnozí domnívali. Mnozí byli nalezeni přečasto mrtvi se zakrouceným neb poraněným krkem a všelijak porušenými údy. ne proto. takže kdo se jim svým podpisem zaváže. ani masa. že lidé a zvláště rodičky ve spánku často od nějakého přízraku jsou tísněni. ponoukati jej ke hříchu. aby zpravil druhého bratra o jeho smrti. mocnější než všechny magnety. ani léku. které přitahují železo. Když ráno vstanou vypravují domácím: »Dnes v noci mě trápil inkubus. od místa k místu. kterým k sobě přitahuješ všechno. Dále však pravím. jako by hrdla měli zadrhnuta. kdy obraznost je mocným jedem. že působí i na stotisíc mil a přitahuje ze všech čtyř živlů cokoliv. těžkými tresty ho pronásledují a zbavují ho života. Tyto bytosti jsou ďáblu obdobné a často bývají katy Boží spravedlnosti. to nemohu na tomto místě vykládati pro nebezpečí zlých následků. jestliže dostoupí svého vyvrcholení. Nepomáhá nic. ochraňují v nebezpečí. než aby imaginace byla zrušena neb vyhlazena. A proto také ti. Ďábel může jen vnukati člověku špatné myšlenky. který prozrazuje ukryté a utajené železo. zbavené všech cizích příměsí. Věří se. dokud nezáří dokonale. Jsou-li rozlobeni. která rovněž sebe samu vybičuje až k nejvyššímu stupni. nejinak. že budou činiti. abychom porozuměli jakým způsobem se liší od ďábla. Na příkladu se poučme. neb protože vypršela lhůta smlouvy. než nabude své nejvyšší čistoty. že to učinil ďábel. příšera.«. Jest spálen a mučen jen svou vlastní imaginací. že chceme o nich mluviti důkladně. počne si věc představovati a myšlenku tu nemůže zaplašiti z mysli. Znají též naše myšlenky a naši vůli a snadno mohou se k nám dostaviti. neumírá. aby zapomněl na Boha Stvořitele. že nemohou volati a přivolati pomoc. nýbrž lidé sami si tím škodí. přesto však nás často varují. Jest to magnet nebeský. jsouce zbaveni života posmrtného. Příkladů jest bezpočtu. ani jakékoliv ochrany. aby se k nim utekl. zmatku a chmurným představám. stařec atd. O tom se přesvědčíme za času doléhajícího moru. že převýší nejškodlivější kov. abychom někoho chtěli ponoukati. zanechal modlitby. pomáhají nám. nepodléhaje ani smrti. A jako zlato neb stříbro zkouší se tak dlouho. Z toho plyne. Tomu nasvědčují lidé posedlí. jakýmikoliv žerty rozveselováni a odvracováni od nebezpečných stavů. kdežto bytosti tyto ano. Ďábel totiž nemá těla. Připomenuli jsme toto. působiti naň. které je oslabují. kteří se jim zaváží. Tomuto již tuhne kůže. Neboť jest nejvýtečnější předzvěstí a běžcem nejen od domu k domu. nemají býti zanecháni sami o samotě. Tím se stává. Jakým způsobem se s nimi sjednává smlouva. že to byla čarodějnice. Neboť nebeský magnet má takovou moc. že i pouhá naše víra. stejně jako nenávidí své nepřátele. Lépe tomu porozumíme z následujícího příkladu. Představme si dva bratry. že lidé propadlí smutku. když se jim zavazuje. což však není pravda.milují. ani krve. co zmůže imaginace. imaginací jednoho jen člověka může býti do města či kraje zatažen mor a zabíti tisíce lidí. s námi hovořili. myšlenka a obraznost nám může škoditi. kterým pohne a kterého ničí každý vánek! Ty sám. Jej popíral a tím upadal v zoufalství. nás ochraňovali a nám radili.

neb kde se přiházejí věci podivné. nepadne v nich a dosáhne těchže hodností a poct jako oni vojevůdcové. Z toho snadno poznáváme. To se přihodilo i těm. O pokladech v zemi skrytých. Mohl by nám někdo namítnouti. zbabělý. který přináší takovou zprávu. že dům. že na takovém místě jest ukryt poklad. Nepopírám. moc. takže lidé nocí kráčející se děsí. nemají zbla ceny. by mysl nebyla sužována strachem. Leč přece jen nade všemi vyniká a je předčí imaginace. kde působí početí a oplodnění. poškozeni neb přemoženi. avšak proto. či sprostými. že bude zahrnut stejnou slávou. že jsou to mé výmysly. abychom takovou nemoc neviděli a o ní neslyšeli. ustrašeného ducha. aby byl povzbuzován útěchou. aby si truchlivými myšlenkami a krutou obrazností sám sobě nepřivodil zla. města a země. rytíři. že imaginace nejen v době moru. Kdo pak své imaginace správně užívá. Než přistoupíme k druhému příkladu jest nutno si uvědomiti. kořeny neb ostatky svatých. neb svou statečností a pílí. ten musí si představiti. bez víry jsou však klamné a neúčinné. Na tomto místě budiž promluveno něco o pokladech v zemi skrytých. Kdo tedy chce býti vojínem.když se rozzáří. jak se domnívají nezkušení lidé). dosáhli velikých poct a značného bohatství. Proto jest nutno použíti léků. Ta znamení umožňují domněnku. jež mají zde jakési sídlisko. Tito lidé jsou pravými válečníky. potí se studeným potem a vlasy na hlavě jim vstávají. snadno se vzněcuje. Nezkušení lidé. či prostými vojáky. že tam někde je skryt poklad. jest obdobná spermatu. aby byl zabavován příjemnými rozmluvami. jaké zrodila sláva římská. Ostatní všichni jsou vychloubači. stává se též často. nikoliv však následkem větru. Abychom měli jistá znamení je nutno věděti. mnoho si o takovýchto případech vybájili. že tu byl ďábel vyvržen z 8 . že mnohé prostředky nás chrání před nepřáteli a před ranami. kde poklady jsou: dlužno nejprve nalézti místa. jest napadán kulkou odkudkoliv vyslanou. Častokráte jen pouhá imaginace byla příčinou. a nikoliv jen věřiti. To jest první příklad. na kterém jsme dostatečně ukázali jakou sílu. Věřili. které imaginaci rozptylují a vyhlazují. kdo jest bázlivý. jakým způsobem možno je poznati. nesnadno bývá utišována. neboť od ničeho jiného nemohou pocházeti. než ten. vhodni a uzpůsobení podmaňovati si všechny hrady. že je Juliem Caesarem neb jiným statečným válečníkem. že přízraky tyto působí ďábel neb čarodějnice. účinnost a vyvrcholení má imaginace. Vírou však jen všechny tyto prostředky nabývají síly vrcholné. kteří nevěděli co jest imaginace. Mohlo se ovšem státi. kde jsou v noci viděny či slyšány přízraky. neb čehokoliv jiného. ne snad k vůli ovzduší neb zápachu. bylo mnoho vymyšleno. Takovéto věci dějí se obyčejně v nocích v Saturnský den. neb že na tomto místě projevuje se ďábel a v něm si libuje. Neboť imaginace jest podobna nohovi. v bojích i v otevřeném šiku. ten se nemine toho. takový člověk určitě dříve ztratí život a hyne. buď náhodou. ale je pečováno. že takoví lidé dospěli vrcholku poct. ale následovali takovýchto představ. i kdyby se vám zdálo směšným. kameny. na které si zvykly. ničeho se neobávaje. že v takovém domě někdo neblaze skonal a jeho duch že tam bloudí. který obsahuje ukrytý poklad. kteréžto věci mají skutečně určitou moc. ať již jsou jakýmikoliv. (neboť nerozšiřuje ovzduší nemoc. snadno vzplane. dokud nezuří v celé obci. že jest nejlépe. A nedomnívejte se. a neustále něco takového chce svou myslí dosáhnouti. někoho takovýmto snadným lékem uzdraviti. potěšován hrami a žerty všeho druhu. veselými a příjemnými příběhy. protože sebou nosili vhodné byliny. Jsou i takoví. Jiní se domnívali. V tomto případě jest dobře vzdáliti se. kteří nemohli býti poraněni. ať urozenými. když onen člověk. je v temné noci obklopen přízraky a v okolí je slyšán hluk. upadají v hrůzu. Takovým způsobem i mor přelétá z jednoho na druhého. Takovýchto historek. Jest nutno. Pochodně poutníků špatně hoří a hasnou. statečně a čile se vrhá v boj. Neboť ten. neděsí se hromu. ale s pevnou vírou a nadějí se vrhá v boj před ostatními vojáky. Jest však nepochybno. který nebojácně. které tryská z muže do ženiny pochvy. kteří těmto věcem nerozuměli. které nemají nic pravého do sebe. že lidé hynuli při obléhání měst. leč i za válek mnoho lidí zahubila. a jaké podivuhodné a neblahé události se v tomto oboru často dějí. který dosahuje i pocty rytířské a i slávy. slavně dokoná započaté války. vyhledati a získati. činíce nás nezranitelnými. není zanechán o samotě. kdo se bojí blesku. A jakmile jednou počne planouti.

Tomu však tak není a býti nemůže. druhá je ta. stávaly se kořistí Pygmeů. Jsou totiž jacísi trapiči. V nic takového nemá se věřiti. že se často naleznou veliké hrnce naplněné různými věcmi. Tak jak i na jiném místě v Žalmech se praví: »Zlato a stříbro pálením a zkoušením je shledáváno čistým. když peníze sami razili. Neboť i dnes jest mnoho paláců a domů v našich zemích. Ten. což dokazují přečastá vidění v zrcadlech či krystalech učiněná 9 . avšak dlužno uvažovati o slovu. není nutno zoufati nad výsledkem i když se věc. neb nějaké bezbožné strašidlo. nebo zmizí jsa odstraněn a odvlečen svými strážci. Druhý druh pokladů. Stanou-li se takové proměny. Je někdy člověkem vykopán. rozběhne se ti fantasie různými směry a nic hmotného se neobjeví.« Na tuto větu dlužno navázati a nalezené věci ohněm vyzkoušeti. V tomto případě jest však místo mnohem bouřlivější. stávají se bezpečnější. že bývaly to kdysi poklady čistého zlata a stříbra. odpadky dřev a pod. leč i proto. jaký byl opuštěn. Nelze tudíž za důvod toho udávati přeměnu. nekresli kruhů. že místa. krystalech a podobná. který je od svého nepřítele zabit. že duchové. hlínu a pod. jsouce zbavena duchů. neboť hledajícímu může se státi neblahým. tam budiž kopáno. jako neopatrnému člověku. Jsou zkrátka méně starostliví. takže jsou vhodnější k obývání. První jest žádostivost peněz. nýbrž zlomyslnost. Po zkoušce vznikne to. napínajíc se častěji k ztracenému penízi. jako v hnůj. který může být nalezen. Nyní se poněkud zmíníme o vlastním vykopávání. kde jsou poklady zakopány. To jest třeba rozlišovati. Poddáš-li se. když přece tak málo se po nich pátrá. Na některé okolnosti jest třeba dáti dobrý pozor. Jest to znamení.. jaká znají černokněžníci a hledači pokladů jsou omylná. že tu mešká. Tu buď se poklad nalezne a vykopá. že v nich jsou ukryty a zakopány veliké poklady. Plyne tudíž z toho. jako uhlím. není možno jej více získati. Dále budiž o těchto proměnách ještě poznamenáno. neboť tito umí proměniti poklady v hmoty neušlechtilé. člověkem vyrobených a uložených. aby poklad byl vykopán.. ne snad jen proto. Podobné i vidění v zrcadlech. kteří střeží poklad. neboť poklad náhodně nalezený nemůže býti od oněch duchů zkažen a proměněn. čehož jsem viděl již příklady. I když některé z pokladů byly nalezeny. Důvod toho jest. poněvadž nepřítel jej snáze přemůže a oloupí. Abychom však neopominuli důležité věci. avšak od zlovolných duchů proměněny v odpadky. pak nutno zkoušeti je ohněm. které ležely v zemi jsouce zakopány před mnohými lety. sprosté i směšné. leč by k vykopání Sylfové dali souhlas. že dlužno během práce zdržeti se hovoru. O těchto věcech hledači se domnívají. Tu pak se jim stává podobně. že kopající mají spolu rozmlouvati. Jest nutno se otázati. Když tudíž vědí. Na to však netřeba se ohlížeti a při vykopávce dlužno takové smetí odhoditi. jest poklad peněz. jakého druhu je to podnik a jak si počínati. ale vykopávání počni odvážně. Jeden druh může býti nalezen a vykopán. aby místo bylo opět schopno obývání. zvláště tehdy ne.nějakého posedlého. Počátek vykopávání učiň pod vlivem Luny neb Saturna. kteří takové věci kopajícímu podstrkují a s velikou radostí si z nich tropí šašky. co bylo před proměnou. střepinami vajec. že poklad jest střežen Sylfy a Pygmei. jsouce jinak duchapřítomni a nebojácni. To však jest jistým důkazem. vzdej se posvěcování. zatím co Luna mešká v Býku. Kouzelná hůlka jest klamavá. aby dobře a šťastně dopadlo. A tato zkouška děje se stejně jako u jiných kovů a neukáže se méně účinnou. zjevy. prozpěvovati si. že rovnají se vahou nějakému kovu neb písku. avšak. Kde tedy jest něco podobného pozorováno. přestože se domnívají. do které se kov změnil. Nepoužívej obřadů.« A proto i při takovéto přeměně jest nutno použíti ohně jakožto soudce. nepodobá zlatu nebo stříbru. jakmile byl znovu jednou zahrabán. druhý nikoliv. kteří pokladu nevydají. Pak se má neustále pokračovati v kopání a nemá se šetřiti námahou: jest to třeba učiniti z důvodů výše uvedených. jen vidění. mají prozkoumány myšlenky a záměry lidské. které působí duchové. a že chce dosíci vysvobození tím. Proniknou-li až k pokladu. klidnější. Kozorožci neb Panně. nedaje se mýliti cizími myšlenkami a představami. Jsou však dvě příčiny proč se po pokladech dychtí s takovou žádostivostí a zápalem. Takovýto poklad se má na každý pád opustiti. Poklady pak jsou dvojího druhu. z jakých příčin se někdy poklady tohoto druhu vykopávají v krátké době. které jsou opuštěny a neobyvatelny pro časté rejdy duchů. stanou se jako strážci nedbalejšími a méně obmyslnými. které nemožno vykopati jest poklad zlata vyrobeného. Toho musí dbáti pečlivě každý hledač pokladů. kterým Písmo dí: »Bude souditi Bůh svět ohněm. Jsou-li však odpadky těžší. tu setkají se s mnohými překážkami a uslyší podivné zvuky. že lidé nemají v úmyslu pátrati po pokladech. ale jest takovým. označeného a seskupeného od Sylfů a Pygmeů.

co Petr mínil. hledaje koho by pohltil. jak odstraňují poklady. jako lev řvoucí obchází. avšak mnoho v sobě zahrnují. Tu jest nutno od práce ustati a výpovědi uvěřiti. tam tím větší poklady avšak v hlubších polohách se nacházejí Jakým způsobem jest člověk posednut zlými duchy a ďáblem.« Zároveň udává lék. Ten konečně vstoupí do vás a bude kralovati ve vás a svoji všemohoucnost a zázraky skrze vás bude šířiti. a vymlouvající svou vinu známým příslovím: »Voják a vepř. neboť pohlíží na člověka stejně jako kočka na myš. kteří všichni byli naplnění Duchem svatým. která jsou páchána lidmi. aby srdce naše se nezatvrdila. dostatečně nám bylo vyloženo apoštolem sv. neboť stvořil Bůh spánek a poprvé jej seslal na Adama. z čehož dá se dostatečně poznati. až vás přemůže. strašlivým způsobem se vás zmocní. Dlužno tudíž vystříhati se nemírnosti v jídle i nápojích. jimiž jej přivoláváte. posedne vás a vrhá vás do hříchů. Toto jest výklad prvního slova: střídmosti. 10 . jsou-li hlouběji promyšlena a šíře rozvinuta. že na takovou věc mysleli a kochali se v chmurné obraznosti. poněvadž jest duch. Nemá se však činiti to. kdy toho příroda vyžaduje. buďte střízliví a bděte. Jaké jsou podmínky tohoto zjevu. neunavujte se chmurnými myšlenkami a představami. apoštol shrnul ve dvou slovech: střídmost a bdělost. Neboť vždy a všude jest přítomen ďábel. Proto také může býti přítomen na celém okšku země. že ďábla jest nutno se obávati a nepopřávejte volné pole obraznosti. nepřipouštějíce si domluv. poněvadž se mu zdá. apoštol nás napomíná otcovsky těmito slovy: »Milovaní bratři. která ďábel působí prostřednictvím opilých.chlapci. co dělají Kartusiáni a jiní klášterníci.« Takováto slova přečasto naleznou se v písmě a slabí a zoufalí lidé si je mají předříkávati. aby se obrátil a žil. kteří stejně jako horníci vypravují. Jest původce a dokončovatel všech oněch zel. že vás Bůh odvrhl neb na vás zapomněl a že nejste hodni. čím více pojmete do sebe Jeho Ducha. neboť nepřítel váš ďábel. Věřte raději Jeho slovu. že si nepřeje smrti hříšníkovy. že hodina smrti jest vzdálená. co Petr uvedenými slovy vykládá a co z nich vyvozuje. propadlí obžerství. Dbejte tudíž toho jedlíci. nenamlouvejte si. jako kat vinníka. Achitofel a mnozí jiní. Tím více stanete se Jeho syny. a učiniv si z vás svoji hříčku. přemlouvajíce se. Praví: »Pevni stůjte ve víře«. Právě pro hříchy naše Kristus přišel a vzal je na sebe. O bdělosti praví Petr: »Žijte životem počestným a šlechetným. je nutno. kde strašidla si počínají bouřlivěji a zuřivěji. mějte Boha na očích i na rtech a jen Jeho vnímejte. Sebe nedbejte a modlete se. že viděli četné mužíky. buďte bedlivi a duchapřítomni. aby napomenutí jeho byla šíře vyložena. což jest totéž. vždy musí být plný. neboť jím všichni můžeme býti posednuti a vrženi do zoufalství. kteří se dnem i nocí brodíte ve víně. neboť Petr praví: »Střežte se nestřídmosti a opilství. vyvrhněte.« To budiž řečeno o druhém slovu: bdělosti. kteří pro bdění neuléhají a brání se spánku. Takovýmto způsobem se kladou překážky ďáblu a zlu a slabý člověk se ubrání posedlosti. kterým se můžeme brániti. Abyste však lépe porozuměli jeho poučným slovům. O první části tohoto napomenutí. Ty následujte a ďábla se všemi myšlenkami. aby z nich čerpali útěchu.« Takový člověk nedbá svého osudu. Sv. Nakonec třeba věděti. abyste mohli odvážiti přijíti na Jeho oči. Tato slova na první pohled zdají se býti jednoduchá. ale chce. Kdykoliv se tedy naplníte vínem a opijete se. Vše. překročili Jeho rozkaz a mnohými hříchy se potřísnili. co se vztahuje ku zabránění posedlosti. totiž o střídmosti. působí skrze vás veškeré neřesti a zla. poněvadž jste jednali proti Jeho vůli. budiž promluveno. kterým tvrdí. třebaže neviditelně. Tudíž má se spáti v době. pijáci a vojáci. až pak sami sebe zbavíme života jako Jidáš.« Opilost totiž je pramen a původ veškerého zla a všech neřestí. Mnozí byli ďáblem posedlí proto. že na místech. Ku konci dlužno pochopiti. což učinil již s Pavlem a s ostatními apoštoly. jakoby říkal: »O milosti boží nikdy nepochybujte a neobtěžujte si svoje svědomí. Petrem.

mnoho lidí tam zahubí. jak praví Kristus: »Postěte se a modlete se: neboť tento rod možno vymítati jen vírou. Když již mluvíme o bouřích.« Jinak se nemá zaklínati. aby opustil tělo. statek. jmenovitě ve čtyřech základních. nedocílíme ani slovy tvrdými. Tudíž nikdy se nemá strpěti. aby vstoupili do stáda vepřů. Zefyrovi. Ani to se jim nemá dovoliti. jak a odkud vznikají. Kdokoliv tedy chce ostříhati svůj dům. žádá. způsobí vám vymítání ďábla mnoho nebezpečí a práce. Nutno říditi se tím způsobem. o čemž jsme se již i na jiných místech několika slovy zmínili. I když se tímto způsobem někdy lidé zbaví ďábla. Aquilonovi a Austrovi. aby se nemohl modliti sám od sebe. aby se řítili k moři. pak jen rozkázat. neboť kamkoliv vtrhne. snaží se použíti všech prostředků. Nemá proto mu býti dovoleno.« Především jest tedy nutno přiměti posedlého k modlitbě. neboť stane-li se tak. mimo propasti pekelné. ale chci býti stručným. samotným Synem Božím a apoštoly jeho atd. mohl bych je vyjmenovati. nýbrž také další. že mu žádné místo k úkrytu není zůstaveno. aby se někde skryl a mohl vládnouti člověkem i nadále jako svým panstvím. nýbrž jen působením oněch čtyř vládců. Mnozí se namáhají ďábla vymítati pouhými obřady a zaklínáními. Něco takového jej těší a proto nesmí mu býti dovoleno. jak dokazují četné příklady. že pouze několika málo způsoby možno správně duchy vymítati. budete-li si počínati způsobem jiným. Pak nějaký muž silný se před ním postaví. ti okamžitě byli ďáblem hnáni. kam by se uchýlil. kterou mu předříkává. I kdyby ďábel z posedlého sebe více mluvil. Když však vidí. odkud vystoupil a kam byl Bohem svržen a zavržen. aby se vrátil do pekel. jezer. Jest tudíž nutno mu modlitbu předříkávati. jak zanikají a konečně i o tom. Nemá se mu tudíž popřáti místa. jakých omylů se často mnozí dopouštějí. postem a modlitbou. ďábel sám od sebe vyjde a tělo opustí. aby kamkoliv mohl se utéci. aby mohl vstoupiti do domu neb hradu. V tomto případě dlužno opakovati staré přísloví. Toto nám postačí o vymítání nečistých a neblahých duchů. jak jsme viděli u vepřů. dlužno věděti. neboť ďábel pohybuje jeho jazykem. O bouřích. žádným jiným. ve kterém se všichni do jednoho utopili. Nechce-li posedlý následovati modlitbu. který zachovával Kristus s apoštoly. že veškeré bouře mají svůj původ ve větrech. nastává zlo horší prvního. jako kdyby nějaký vojevůdce chtěl získati město násilím a mečem. mocí a silou. Jedině tímto způsobem přiměje se posedlý k modlitbě. což se docílí velmi nesnadno. kterou jsi byl vymítán Ježíšem Kristem.« Pracujeme-li násilím. aby ďábel mohl vstoupiti do jiného člověka. zahradu neb 11 . přece jen se to neobejde bez nějaké škody.Jakým způsobem dlužno posedlého osvoboditi a zlé duchy vyháněti. Chce-li se mu něco říci. Máse říkati: »Rozkazuji tobě duchu nečistý. pramenů. nýbrž dlužno mu naříditi. co čteme o Kristu vymítajícím ďábly. napodobuje postavení kříže. Když pak v tom horlivě pokračuje. Tato věta je pravdivá. totiž spoutati mu ruce a nohy. To je nutno si uvědomiti dobře a pečlivě. dlužno se obávati zla. aby se nám nestalo to. jak se můžeme chrániti před kroupami a sněhem. neboť nikoliv touto formulí. neboˇtan se ihned zabije. Proto tedy jest dlužno zavrhnouti ten způsob vymítání. musíme si předně uvědomiti. Často nacházíme hrady. dlužno použíti ostřejšího prostředku. které praví: »Čeho nedocílíme od lidí slovy klidnými. aby mohl vstoupiti do jiného člověka neb zvířete. Jedině takové opuštění těla jest blahodárné. Neboť ďábel z posedlých vychází velice nerad a dříve než vyjde. Toto však nelze považovati za zaklínání. kam byl odsouzen a svržen Bohem. k čemuž donutí i posedlého a tak násilím jej dožene k modlitbě. který se opírá o obřady a zaklínání. tam se na stálo usídlí a stavení častými rejdy zpustoší. což jest však chybné a nikdy nemá býti používáno. Dříve než promluvíme o vyhánění zlých duchů. slovem. nikdy se mu nemá dávati odpověď. Když jim totiž dovolil. aby mohli vstoupiti do vody. nýbrž pouze za odpověď. což nemůže učiniti bez porážky a zničení obce. Když je mu to povoleno. možno ďábla vymítati. totiž v Eurovi. opuštěné z této příčiny. že není možno v něm bezpečně obývati a dům musí býti opuštěn a nechán na pospas. a že nic nemůže vzniknouti ve středu ovzduší neb nejvyšší oblasti. Jest tomu stejně. bažin.

jaká jest všeobecná příčina bouří. do kterého můžeme vždy v případě nutnosti klásti plnou důvěru. Pokračujme však v našich výkladech. Vpadne-li poutník náhle do domu. Azoth a jeden z charakterů dříve uvedených vyražený do hostie. spočívající na čtyřech sloupech jest pevnější. moudrost a znalost nejvyšších věcí. kde rozum selhává. Tak se uchrání místo od poškození. že je-li rychlejší a urputnější. Zde krátce povíme. Proto se mnichové a kněží utekli ke svým obřadům a namlouvali lidu. téměř vždy takový blesk uhodí. neboť nás nikdy nezklame. zda 12 . ve kterém není znám. jmenovitě blesk svědčí o jich přítomnosti a projevu. brčál. Kdyby místo toho zapálili assu foetidu. ze kterých nutno tyto sloupy zbudovati. Věci lidskému duchu neprozkoumatelné. jak uchráníme určitá místa krupobití a mrazu: nutno si zapamatovati. že blesk je vždy provázen hromem. že místo pokropené svěcenou vodou bude zabezpečeno před krupobitím a mrazem. V těchto třech prostředcích jest ukryt nejlepší lék proti učarování. aby neuhodil tam. nýbrž vždy na jeho čtyřech úhlech. pak by ji jistě vědomě a tak nezaslouženě nenazývali čarodějstvím. nebo je rozdrobují. již k vůli úžasným a nejvyšším tajemstvím skrytým v Písmu Svatém. Neboť magie jest skrytou moudrostí tam. čertkus a jim podobné byliny a kořeny. západu. o těchto věcech ničeho neznajíce. ticho je příjemné všem duchům. Cožpak žádný theolog. a nezpůsobil škod. než oběť duchům. tak i žádný duch. která nám byla zvěstována od apoštolů. chtějí-li se brániti proti zlovolným duchům příjemným a vonným kouřem. neboť jak se praví. než ten. zvláště jsouli vykopány za příznivého vlivu buď Jupiterova neb Venušina. kdy se zvrhává v čarodějství. k čemuž se doktoři a magistři církve i ve svých spisech doznávají.pole před kroupami a mrazem. bude-li bouře blahodárná či škodlivá. zvláště při bouřích magických. jak bylo četnými příklady prokázáno. jaké marnosti obětují. kam nechce. Tak zbudovaný dům snadněji je ničen a rozmetáván duchy i vichry. že každý sám o sobě má dostatek moci a působnosti. zahrady neb pole. východu. jako výborná vůně. komu zamýšlí zlo) a stejně možno již dle blesku poznati.pouhou svojí vírou? Netáži se ani. Mimo ně jsou i jiné prostředky velice mocné a působivé jako korál. aby i samotní theologové si zjistili. A řeč jejich jest hromobití. O přípravcích a látkách. na zemi pokládaných za nadpřirozené. Nemyslím tím. znění zvonů. který jest zbudován na jednom sloupu stojícím uprostřed neb na některé straně. cypřiš. (třeba neznalý magie) nikdy nevymítil a nezahnal ďábla neb jiného ducha? Aneb nikdy nikoho neuzdravil neb nikomu nepomohl . tímto uměním mohou se státi poznatelné a zbadatelné. Nepomáhají proti němu údery zvonu. Magie sama o sobě jest nejskrytější umění. Z tohoto hlediska je nutno látky složiti. Byliny takto působící jsou: černobýl. Vždyť i dům. tu by skutečně zahnali duchy dobré i zlé. aby člověk věděl. jak jsou tito lidé dětinští. totiž proti čtyřem stranám světovým. které působí duchové v povětří. Neboť vůně myrrhy a kadidla není nic jiného. Bylo by tudíž spravedlivé a slušné.což jest mnohem snazší . z čehož následuje. aby mohli posouditi její přednosti a výsledky. Avšak proti blesku. kterou se přivolávají. Přesto tento prostředek zcela nezavrhuji. proroků a samotného Krista tak. routa. Může se tedy státi. je následující: Stejně tak jako žádný pocestný nevstoupí do domu neb dokonce do předsíně. avšak aby ji alespoň znali tak. mrazu a krupobití toto nepomáhá. přízrakům i samému ďáblu. stejně bude-li na místě uložena posvěcená svíce neb palma. o čemž nás zkušenost přesvědčila. Vždyť právě jim magie sloužila. nebo bude-li posvěcen kouř myrrhy neb kadidla. ze kterého můžeme poznati. O zneužití magie a o tom. Avšak dosti již o těchto věcech. většího zla je hlasatelem. jak toto poznáme. se nám nezjeví bez ohlášení. aniž by pozdravil neb slova promluvil. neboť žádná jiná věc není tak duchům. aby mohl vyrovnati nižší s vyšším. jak se mu má brániti. co je Magie. jihu a severu. hlomoz strojů zmenšují účinky bouře. jest to vždy znamením něčeho neblahého (buď prchá před pronásledovatelem. ať již dobrým či špatným příjemná. že prostředek proti krupobití nemá se umístiti uprostřed domu. Způsob. když pravý opak je pravdou. vlašťovičník. Předně bouře dojista není ničím jiným než projevem duchů. či některá jiná vhodná rostlina. že nesmírný hluk. nebo sám někoho pronásleduje. že je náš rozum nemůže pochopiti a vystihnouti. musí přesně znáti výše řečené. aby snad pracovali v magii a jí užívali. Proto jest velmi potřebné. Ó. dlužno věděti.

Jestliže se z ní stává čarodějství. Tu jest nutno. kterým jest lněné roucho. nežli ten. nebyl by více v bezpečí. svou přítomností trápiti neb dokonce i zabíti. nýbrž jedině pancíř. čímž člověk bývá neviditelně zraňován bez nože a zjevného poranění. kterého by zničila. Často jsem slyšel. aby lékař zkoumal příznaky. Pročež nechrání před zraněním tohoto druhu ani kovový pancíř sebe lépe zhotovený. než čarodějnice. nýbrž pouze vnitřek. z čehož vzniknou ustavičné bolesti. že nerozlišují magii od věštectví a čarodějství. anglické pásy a pod. Často se také stává. aby se nezvrhla v pověru a zneužití. že tyto nemoci a bolesti jsou původu nadpřirozeného. že člověk oslepne. která zlo způsobila. hradba neb závora. zatím co nemají o ní tušení. to jest oživující mohutnost. nýbrž jedině víry. Ochrana jest snadná.mohutnou horu přemístil a do moře svrhl. Proto je nutno. A i kdyby se člověk skryl za železnými neb ocelovými dveřmi. Avšak tito dobří lidé se velmi mýlí v podstatě věci. dlužno míti za to.. Někteří čarodějové zhotoví sošku lidské podoby. nepotřísněné ceremoniemi a zaklínáními jako černokněžnictví. jakoby bylo bito holí. dokud jehla tkví v noze sošky. o které mluvil Kristus. že přenáší hory a do moře je vrhá. Neboť nezasahují jej svým tělem. z nichž by se mohlo souditi. praky a kopími. které člověka chrání před vším učarováním. aneb uchýlíme-li se do domu a nikoho k sobě nepřipustíme mimo svých přátel. z nichž by poznal původ nemoci a aby věděl. dokud opět jehla aneb sám zub nejsou vytaženy. 13 . které mohou člověka i na vzdálenost sta mil zraniti. rozkazuje. Vyložíme to zde však dostatečně. jak s ní zacházeti. a to korály. Tímto způsobem člověk neviditelně poraněný nese ve své noze neviditelnou jehlu. Jestliže se pak někdo objeví. což jej tak sužuje. nejlépe mohou mu opět pomoci. Z toho jest zjevno. Tímto způsobem vbodávají černokněžníci jehly do sošek a jejich údů. ihned jej označí za čaroděje. Nepodávají známek. kdežto léčení zasaženého jest obtížné. aby lékař nepoužíval přirozených prostředků léčení. proč lidé. který to způsobil. jsou-li dle předpisu zhotoveny. ani pancíř. Vždyť magie jest vzácné a užitečné umění. buď když obléknuvše pancíř vyhneme se ráně a použivše zbraní statečně se hájíme. ohluchne. Poněvadž se tak děje. zažehnávání. čímž by škodila člověku. nemohou totiž zraniti tělo a zevnějšek člověkův. nejsou si vědomi. že o ní stále povídají a učeně o ní píší. Ti. že tyto nemoci jsou trestem božím. bez nějaké zjevné přirozené příčiny. která má vyjadřovati toho. které se zmocnily tohoto umění a válejí se v něm jako prasata v bahně. i zde však nutno použíti prostředků magických a nadpřirozených. přes to. Když se vytáhne. jakých léků má proti ní užíti. zaklínání. kterému žádný lékař nemůže čeliti. kterými se ovšem nesmí dáti zmásti. zchromne. jak jimi zmatení lékaři se vymlouvali pravíce. jsou-li všichni magové tohoto druhu páleni. Čarodějové docilují tohoto vlivu pomocí duchů. že na těle některého člověka se náhle objeví otekliny. kdo pomocí jí tvoří divy. Rovněž se stává často. stižen je křivicí a odumírá. Nepoužívá ceremonií. Přes to však dlužno dáti pozor. Zažehnávání nemůže zlomiti úklad. nejinak. neboť tento trest pochází z dopuštění božího od zvrhlých lidí a čarodějů. Azoth a j. že dotyčný je bit a trápen neviditelně nějakým čarodějem pomocí sošky. než všechna brnění. modřiny. ovládá a krotí veškeré duchy. komu chtějí ublížiti. kteří k němu radí neznají příčiny. které právem jest všemi odsuzováno a jaké provozují čarodějnice. nýbrž zvrhlou vírou posílají duchy a příšery. načež je daleko účinnější ochranou. zlořečení. avšak možné. Jsou však také i jiné prostředky. tak že na těle není možno spatřiti poranění. červenomodré skvrny a celé tělo bolí. kde je jehla zabodnuta. Jest tudíž spravedlivo. neboť je mu vše otevřeno a vším proniká. načež probodnou sošce třeba nohu. Proti onomu však nepříteli nás neuchrání obezřetnost. protože tato věc přesahuje jejich rozum a vědění tak. Prostřednictvím jejich děje se ono čarodějství a učarovávání. Podobně může být jehla vtlačena do zubu. To vše děje se dopuštěním božím těmito čarami. že tuto víru chápou a vědí. zvláště pak těm. kteří jinému učarovali. o které Kristus praví. posvěcování. šíry. Praví se. oněmí. Jest nutno však. zpozoruje-li. člověk se ihned uzdraví. neboť jsou to lidé nejnebezpečnější a nejzhoubnější nepřátelé lidstva. Proti vnějšímu nepříteli můžeme se dostatečně brániti a ohraditi zbraněmi. že sami od sebe vůbec nerozumí oné víře. že není lepšího lékaře. že se nemůže na nohu postaviti. které nenávidí. Nikdo tudíž lépe neví. magickým operacím a působení duchů. aby bylo již obnošeno.

které často mnozí opakují. To jest však velký omyl. Chceš-li však všem čarám odporovati. aby se na universitách vykládalo vše. Kdo nenávidí vědmu. úderem či zraněním. že bolesti poleví a nemoc zmizí. nemusíme se o nemoc více starati. Dlužno se také obrátiti o radu k vědmám. že se zabývá magií neb čarodějstvím. jaký byl počátek nemoci. pak věz. Kdo chce zabraňovati tímto způsobem všemu zlu bez řezání. Tímto lékem zaženou se bolesti. Magnet dlužno připevniti řádným způsobem na místo bolesti. Postup léčení jest následující: Zhotov úd podobný tomu. že člověk zůstane chromý. Jest nutno zavrhnouti postup starých lékařů. který bude chtíti takto zasaženého uzdraviti. práškovitý korál. může ublížiti jen těm. Avšak ani Galenus. Nedivte se. kostí a podobných nesmyslných věcí. Je-li učarování však tak silné. zvláště. mužnosti. že hrozí ztráta zraku. zbytek. poranění a bolesti a zaháněti každou nemoc lehce a snadno. který v otoku zůstane. ani Avicenna nic nevěděli a neučili o léčení tohoto druhu. Bude-li však postupováno jiným způsobem. aneb se zdá. že jest to nemožné. 14 . který churaví. Nechci se zmiňovati o tom. Proto jest nutno postupovati způsobem bezpečnějším a lepším. odporující Bohu a přírodě. zda se může dovolávati autority některého slavného lékaře. Neboť víra vše činí trvalým. kteří tento lék s posměchem potírají. kteří použivše ostrých nožů rozřezávali bolestivé místo tak hluboce. nemá-li snad nepřítele či známého. otekliny a vše podobné. aby ti nemohly ublížiti. že tak snadným způsobem možno uzdraviti zasaženého člověka a nenapodobujte akademické sofisty. jak možno takovou střelu opět vyjmouti bez porušení těla a nemocného bezbolestně uzdraviti. ať již jest to ruka. který jest veřejně podezříván. Touto methodou málokteří byli uzdraveni. Potom dle předpisu sošku v ohni spal. pak cokoliv látky vyjmeš. až příčinu nemoci nalezli. kdy onemocněl. než všechny university dohromady. kterou místo člověka ošetřuj. ihned vytáhne. ten nechť ví. aneb dokonalou sošku. kterou sami nenávidí. noha či jiná část těla. Není-li těchto příčin. tolik se jí na místě znovu nakupí. do které vší silou upři svoji imaginaci. že čarodějka. jak toho docilují. takže nemoc bez jiného léku sama od sebe zmizí. zasažením. Během 24 hodin vytáhne příčinu ochuravění tak. Vždyť ani není možné. Zakopaná neb zastrčená část. rány. což se děje očarováním popele. Takovým magnetem je dubový list. neb jinou přirozenou příčinou. čímž prvotní bolesti novými sesilovali a jako kati churavé tak trápili. cikánům. že zlo bylo způsobeno učarováním. pravíce. němý.Nejdříve je nutno churavého prohlédnouti a zjistiti. chlupů. že ji bude možno viděti vedle zachváceného místa. tehdy zhotov s neochvějitelnou vírou voskovou sošku. a zakopáme-li neb jehlou zastrčíme-li ji pod dub směrem k východu. Vyjmeme-li určitou část oné látky v ráně tkvící (nezáleží zda velkou či malou). zeptej se nemocného. starým rolníkům a k jiným zkušeným lidem. vše upevňuje a zachovává. avšak přemnozí byli zabiti. takže množství její se nezmenší. jak bylo řečeno. potulným kejklířům. Domnívají se pevně. kterou čaroděj člověka zasáhne a zraní. Jiného ošetření není třeba. poněvadž jest možno snadno se něčemu takovému naučiti a způsobiti tím obrovské škody. sluchu. nýbrž vyložím. zda vznikla pádem. Na tomto místě budiž promluveno i o tak zvané magické střele. bude se jistě ohlížeti. vlasů. že se tak může státi i magnetem. Dlužno ještě se zmíniti o starém přísloví. že nemocní ducha vypouštěli a hynuli. když se na žádné universitě něčemu podobnému neučí. Přisvědčí-li nemocný. vlašťovičník. aniž by porušil jeho kůži. říkajíce: »Nenávidím tuto čarodějnici a proto mi nemůže ublížiti«. A právě v těchto věcech mají tito lidé více zkušeností. vše zmůže a nad vším vítězí. Jest tedy nutno postupovati dle návodu zde podaného. otravou či špatným oběhem krve. u kterých je možno se přiučiti velké části vědomostí. ten ji ponouká k vzájemné nenávisti a to jest počátek nepřátelství a pronásledování. kteří ji milují. Každý lékař. pokud s ní nenaložíš tak. Azoth. Vírou a imaginací se podaří. který k sobě přitahuje všechny čáry a prokletí. co lékař má znáti. zkřivený. dociluj toho vždy jen vírou.