P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 9|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

ח יבצ לוק ' ● סשת " ו

יקסנילאק ףסוי ברה
ע ןוילעה ללכה רבח " רנסקו ש
רובדב וא הבשחמב םישדק ילוספ
םיחספב אתיא ) גס " (. יאמב אכהו ףוס דעו הליחתמ הטיחשל הנשי םירחא ירבסק םלועל אל הבר רמא
םילרעל ןיב םילומל ןיב והיוורתל ובלב רמגש ןוגכ ןניקסע , דע ןילומל רמול קיפסה אלו םילרעל ויפב איצוהו
רד יגילפ אהבו םילרעב הטיחש הרמגנש " םיוש ובלו ויפ ןניעב ירבס ןנברו םיוש ובלו ויפ ןניעב אל רבס מ ".
סותב םש ןייעו ' ד " ר ה " רה םשב איבמש מ " מגהו םיקוספה ירקד המד קדקדל שי ןאכמד י ' םוקמ לכב
כ לוגיפ לוספ תא " הבשחמ " אקווד ואל אוה , " ויתפשב איצויש דע לוגיפ וניאד , ב יאד אתלימ אילת הבשחמ
רל לוספ יאמא םילומל רמול קיפסה אלשב " םילומל ימנ ובלב רמג אלה מ ". שר רבוס ןכ ומכו " דב י " אכהו ה
זו " ל , אוה ויפב איצומ םישדקד הבשחמ לכ . שרד אלא " םישדק תבשחמ לכל וביחרמ י , דבלב לוגיפב קר אלו .
דב יריאמה אסיג ךדיאמו " המ לכ ה , ינהמ דבלב הבשחמד רבוס םישדק לוספ ימוחת לכב , " תבשחמ ןה
תונברק ראשב ןה חספ ןברקב ןה לוספ תבשחמ ןה לוגיפ ". תובשחמ ילוספ ןיב קלחל רשפא םא ןייעל שיו -
םילעב יונישו םשה יונישל לוגיפ ןיב ומכ , ק ןיב ןכו " תונברק ראשל פ , דחא םוקמב קיפסי דבלב הבשחמה ילואד
רחא םוקמב אלו . ןיב קלחל שי ןכו המשל אמתסה ומכ ןברקה תא תורישכמה תובשחמ ןיבו תולסופה תובשחמ
ובש , ןברקל המהב שידקהל הבשחמ וא .
סותה תטיש '
סות תומוקמ המכב ' םישדקב לסופ וניא דבלב הבשחמש ןינעה םישיגדמ , ב וא קפס שי םימעפלו '
סותב תועד ' ) ע ' סות ' ב םיחבז . ד " לכ ה , ד םיחבז : ד " הבשחמ ה , טל ןילוח . ד " אלא ה ( םיחספב לבא ) גס (.
בבו " מ ) גמ : ד " בשוחה ה ( לוגיפ תבשחמש שרופמב םיבתוכ
1
רובידב אקווד אוה . בב םשו " מ , סות ' םיאיבמ
תויגוס עבראמ םהירבדל תויאר - םיחבז ) ל (. , תוחנמ ) ג (: , םיחספ ) גס (. , ןיטיג ) דנ (: , םינווכתמ םה המל זמר ילב
םהמ דמלל . רב םיאצמנ םהירבדל שוריפ " ע ץנאשמ ש " סותבו םיחספ מ ' מטשב ץנאש " ב ק " םש מ . סותה '
סותה איבהש תויארהמ דחא לכ ריבסמ ץנאש ,' שב תומוקמ דועמ תופסונ תויאר ול שיו " ס ) . לכל סחיתהל ילבו
דרפנב תויארה , מגב תויגוסמ ויתובושתו ויתויאר לע דומעל שי ' םיחספו תוחנמב (. מגה ' תוחנמב ) ג (: החינמ

1
סותש תומוקמבש ןיינעמו ' לוגיפ תבשחמ לע םירבדמ קר םה םתטיש םישיגדמ , תולסופה תובשחמ לע אלו , קלחל שיד רשפאו , קרד
לוגיפ יבגל םיחוטב , בגל םיקפוסמו הבשחמ ילוספ ראש י .
רובדב וא הבשחמב םישדק ילוספ 194
כירצ םישדקבש ורובידב ןברקה לוספל ןווכש תואדווב עדנש ונייהד ארכנימד לוספ םי . קר רמא םא ןכלו
" םימלש " רמול ןווכ ילוא " אמלעב אמלש םשל , " צ ןכלו " מגה לש ותקיפסש ל ' םימלש הלימה שרפל ךיא אוה
רמא אוהש . ורובד רחא קר םיכלוהש היאר ןאכמו , ותבשחמב יולת לוספה םאד , םשל בשח םא ולאשינ םימלש
אמלעב אמלש םשל וא . סותה ' בב היארה תא החוד ץנאש ' םינפוא , א ,' ותבשחמ שרפל םיכירצ ונא ילואד
ויתפשב רמאש םילימה ותוא בשח אוה וליאכ . הלימה שוריפ ךותב תוגירדמ שיש הזמ םיאורו " הבשחמ " , שי
םילימ ילב טשפמ ןפואב בשוח אוהש המ , םילימב בשוחש המ שיו . ב ,' צד " גש ל ינהמ רוביד םגו הבשחמ ם
ורוביד רחא םיכלוה ויתפשב איצוהשכ ןאכ ןכלו ןברקה תא לוספל . סותש תורוקמהמ המכבו ' היארל םיאיבמ
ורובדב לספש הרקמב רבודמ םשש שרפל שי , אש םהמ קיידל ןיא לבא " דבלב ותבשחמב לוספל א . םוקמבו
סותה רבוס רוביד םגו הבשחמ שיש ' ץנאש " שלה רחא ךליל שי עא ןו " לוגיפ יוה דבלב הבשחמב םגש פ ".
סותה ' מגה ריבסהל ידכ ץורית דוע ףיסומ ץנאש ' זו טרפב םיחספב " ל , " בשיחש אל םילרעלו םילומלד איההו
םהינש הלחתמ ובלב , ךכ רמאיש בשיחש אלא ".
סותב םינויע ' ץנאש
סותה לש םיצוריתב ןייעל שי ' ץנאש . םיחספ יריאמב אצמנ םג ינשה ץוריתה ) ס ג (. זו " ל " לכ לבא
םיוש ובלו ויפ והיש דע םולכ וניא ויפב רחא רבד איצומו דחא רבדל ותבשחמש ". במרה קספ ןכו " ם ) לה '
השעמ " די ק : להו בי ' ד תומורת : זט ( עאד םישדקו המורת יבגל " ובלו ויפ ןניעב הבשחמב םילחו םילסופד פ
םיוש . בקעי תולהקה רבוס ןכו ) ס םיחספ ' גמ ( ע םילכתסמ ונאד דחיב רובידהו הבשחמה ל , םילומל עגונב ןכל
םילרעלו םילומל עבק ותבשחמו םילומל אלו םילרעל עבק ורוביד ירהש ירתסד יתרת יוה , וושוה םילרעל עגונבו
לוספ ונברקו םילרעל עבקוה ןכלו ובלו ויפ . הבשחמ ןיבו לסופש הבשחמ םתס ןיב קלחמש ישילשה ץוריתה
לוספה רמול , לסופ וניאד , םג הבשחמב םילדבה שיש החנהה לע ססובמ , הבשחמל םתס הבשחמ המוד וניאו
והשמ רמול . אתפסותב הז לדבה םיאורו ) ג תומורת : ב , ד ינש רשעמ : זט ( , זו " ל , " המורת שירפהל ךלוה היה
ינע רשעמו ןושאר רשעמו , ןשירפהשמ ןהילע ךרבמ יתמאמ , השודק םהב ןיא םש םהל תורקל דיתע םא ןשירפה
ארקיש דע םש םהל , ושדקתנ ןשירפהש ןויכ םש םהל תורקל דיתע ןיא םאו ". אצויו , עאד " מגב שרופמש פ '
תועובש ) וכ (: ובלב רמגב םילח םישדקו המורתד , ארקיש דע לח וניא המורתה לע םש ארקל דיתע םא , הו " ה
שדקהה רמול בשח םאד םישדק יבגל , לוספה ונינינעל וא , דבלב ותבשחמב לח וניא . ת אצמנ ןכו ןוזחב הז ץורי
לה חמש רואבו תומורתב םש לאקזחי ' םירדנ ) גי : בכ ) .( סותה ןושלב קיידל שי ילואו ' ץנאש " רמאיש בשיחש
ךכ " , ןיב קלחל שי םאה " בשיח " שר בתכש הממ ןיבו " י ) גס םיחספ " (. איצוהל ובלב רמגש " , סותה יפלד ' ץנאש
ותבשחמב לח ובלב רמג שממ םא לבא ינהמ אל רמול בשח םא קר , אאו הקזח רתוי בלה תרימגד " םהש ל
ורובידב לוספל הצור םג םא וליפא אמלעב הבשחמ (.
כע " לוספל ןיבו שידקהל ןיב םישדק יבגל ינהמ דבלב ובלב רמג יריאמה יפל פ , וא ורבד רתוס םא לבא
סותה יפל ' ויפב רמאיש דע לח וניא רמול בשח םא ץנאש . סותה יפל ,' ינהמ ובלב רמג םישדקו המורתב לבא
ויתפשב איצוהל ךירצ לוספל . ושב שרופמ םג הז רבדו " וא ת " ז ) ס ' דנשת ( לח וניאד " הלגיו ויתפשב איצויש דע
וי ברה יקסנילאק ףס 195
ץוחב ותבשחמ , םולכ וניא ויתפשב איצוה אלו ובלב רמג םא לבא ".
2
עו ' שה ינוילגב " ס ) אמ ןישודק (:
וש םשב איבמש " בדרה ת " ז ) ב : בתת , ג : זנקתת ( פאד ' שחמב לח וניא םישדקב שדקהל והשמ תתל ידכ דבלב הב ,
ויפב ושדקל ךירצו . רהו " מגהמ השקה לגנא י ' תועובש ) וכ (: קיפסמ בל תרימגד , בדרה יפלד שדחמו " צ ז " ל
הבשחמב והשמ שידקה םאד , " הבשחמב לח שדקהה ףוג ןיא , תיבה ןיא שדקה הז תיב ותבשחמב בשיח םאו
ךכב שדקהל הנקנ , " רדנ ינידמ שדקהל ונתיל בייחד אלא דבלב .
וירבד ףוסב , סותה ' סותה תטיש דגנ תויאר איבהל ליחתמ ץנאש ' םיחבזב תומוקמ ינשמ ) טכ .(:
ןושאר , מגב שי ' קוספהמ לוגיפ רוסיאל רוקמ " בשחי אל , " הבשחמ לוספ קר אוהש עמשמש . מטשב ןייעו " ק
ב " מ ) גמ (: סות ןוילגה םשב ' מ לוגיפ רוסיאל רוקמל ירפסהמ תפסונ השרד איבמש " אל הל חבזת ' ... רבד לכ
ער " , הבשחמב אלו רוביד ןושלב יקפאד . ינש , מגה ' השעמ וב ןיאש ואלכ לוגיפ רוסיא תראתמ , אוה םאו
השעמ דיבעתיא ורובידב ןנירמאד הרומת רוסיאמ הנוש לוגיפ רוסיא המל רובידב . סותה ' יפ לע ץרתמ ץנאש
םייח יבר ברה " ב לספנש המ השעמ דיבעתמ ורובדב בישח אלד יואר היה אל ןכ ומכ הליחתמד ותבשחמ
ןיריתמ וברקיש דע ןיידע לכאל ובירקהל , " לוספ ןברקל רשכ ןברק ךפוה ורובידבד הרומתל המוד וניא ןכלו .
לה חמש רואב ןייעו ' הוספ " מ ) חי : ד ג " אדו ה ( , ח ' ירגה " הרומת ז ) ב (: , חבו ' רגה " ירגהו מ " ד ) מע ' גמ ( , דוע
הבשחמ ילוספ ןיב קלחל םיצורית הרומתו .
סותה תייאר קלסל ץורית דוע יתבשחו ' מגהמ ' םיחספב ) גס .(. םילרע םשל אבש חספ ןברק הנהד
רשכ םילומ םשלו , דבלב םילרע םשל אב םא לוספ קרו . הבשחמ יוה םילרעו םילומל בשחמש המ ןכלו
או ןברקה תא תרשכמה " ידכ רוביד ךירצד תלסופה הבשחמ יוהד לוגיפ תבשחמל ןאכמ דמלל א לוחל . אלא
סותד רמול רשפאד ' הבשחמ ינהמ אל תרשכמה הבשחמ יבגל םאד םירבוס , ינהי ןברק ילוספ יבגלד רשפא ךיא
דבלב הבשחמה . המשל אמתס לש ונינע ראבל שי תרשכמה הבשחמ יבגל ןויד ךותבו . סמ תליחתב איגוסהמ '
ןברקה תא רישכמ המשל אמתסד םידמול םיחבז , כו תדחוימ הבשחמ ילב " ש רוביד ילב . תחה ןכלו " ס ) וש " ת
הבא " ב ע : ט ( וכל המשל המתס םהל שיש םירבדבד רבוס " רישכי דבלב הבשחמב אלא רוביד ךירצ אל ע . ןכלו
דבלב הבשחממ רתוי ךירצ ילוא המשל אמתסה לוספל ידכ ינשה דצב ילואד רמול רשפא , חרכומ וניא לבא . עו '
םינמזו םידעומב ) ז קלח ' זטר ןמיס , הרעהב ( ש קד שדחמ " ינפמ ושדקל ידכ רוביד ךירצמו ללכה ןמ אצוי יוה פ
קוספה " הל אוה חספ חבז םתרמאו ' ". וכל רוביד ךירצ ויבגל ילוא ןכלו " ולסופלו ונימזהל ע .
שר תטיש " י
ןושאר טבמב , שרש הארנ " סותה תטישל םיכסמ י ' רוביד םיכירצ םישדק ילוספד . שרב ןייעו " םיחספב י
) גס . ד " אכהו ה ( בזבו םיח ) אמ : ד " ןתנש ןוגכ ה ( תוחנמבו ) ב : ד " ארכנימד הבשחמב לבא ה .( הממ עמשמ ןכו
הע ושוריפב בתכש " ת ) זי םירבד : א ( מ אוה לוגיפ רוסיא לש ורוקמד " חבזת אל ... ער רבד לכ ". דוע שי לבא
יכה עמשמ םניאש תורוקמ . שרב ןייעד " םיחבז י ) ב : ד " הבדנ ה ( אוה לוגיפ רוסיאל רוקמהש " שחי אל ב ". ןכו
שרמ עמשמ " םיחספ י ) גס . ד " ןניעב אל ה ( ר יפלד ףיסומש " םילרעל רמאש םושמ לוספ ןברקה מ , " עאו " אלש פ

2
וממ יתעמשו " ושה ריבסהל שי ילואד גייוצנזור ברה ר " וא ת " סות יפל ונרמא רבכש הממ הנוש תצק ז ,' ואה יפלד " בייחמה אוה הבשחמה ז
לוגיפ רוסיאה לש , קוספב בותכש המ והזו " בשחי אל , " רוסיאה לוחל ידכ םלוכ ינפל ויפב ותבשחמ תולגל ךירצד אלא , אשמ " סות יפל כ '
רובידה אוה בייחמה .
רובדב וא הבשחמב םישדק ילוספ 196
התצקמל אלא ובלב היה " , שר םאד " סותה ומכ שממ רבוס י ' תצקמ התיה המו בשח המ ונל תפכיא אל
ותבשחמ , ורוביד רחא םיכלוה קרד . שרה " סותה תטיש ךות םולהל השק יכהה י ' אוה ןישודקמ ) אמ : ד " ןכש ה
ןנשי ( תורחא תומוקמ שלשב בתכש המל שוריפב רתוסד , זו " ל , םה הבשחמ ידי לע לוגיפו םישדק לוספ ימנ ןכו
םיאב , ע " כ . ישוקה ךותמ , שרהמה " שרב תאז הרוש קחמ ל " י . תחה לבא " ס ) הבא " ב ע : ט ( יולה רמשמ רפסהו
) ס םיחבז ' ח ' ( ע הרושה ריבסהל םיצור " שר תטיש פ " ב י םירחא תומוקמ . ונייהד , שר " סותל םיכסמ י ' ךירצד
םישדק לוספלו לגפל רוביד , ןישודקב איגוסה רשקה ךות וירבד ןיבהל שי לבא . המורת ןיב תקלחמ ארמגה םשד
הבשחמב ןנשיד םישדקו , אשמ " השעמ ךירצד טג כ . מגה ןכלו ' אלא רוביד דגנכ דבלב הבשחמ לע תדמוע וניא
ןיא המורתו םישדקבד קר השעמ ךירצ . שר ןיבהל שי ןכ ומכו " תורוכבב י ) טנ . ד " הבשחמב ה ( יבגל בתוכד
ד המורת " רמואו בשחמ " , שרד " רוביד ךירצש רמול אב אל י , וכל המורתלד " קיפסמ הבשחמ ע , אלד קר אלא
השרפה השעמ ךירצ . תחהו " אאד שיגדמ ס " שרד ל " םישדק ילוספ לע רמול אב י , המורת ןיב שקיהה המ ןכ םאד
דקל םיש , הבשחמב יתאד המשל אמתסו םישדק תרשכה לע אוה איגוסה לכ אלא .
3

במרה תטיש " ם
במרה " להב ם ' הוספ " מ ) חי : א ( קוספה טטצמ " בשחי אל " םישדקב הנוכנ הניאש הבשחמ רוסיאל רוקמכ . ןכו
הוספב " מ ) גי : א ( הלימה בתוכ קר ' הבשחמ ' םשה יוניש לוספ לע ונויד ךות , םילעב יוניש , לוגיפו . ךלמל הנשמה
) םש ( במרה תטישש הזמ דמול " סותמ הנוש ם ,' במרה יפלד " הפב האצוה ילב לסופ הבשחמ ם . וקייד ןכ ומכו
םינורחא הברה . ורעב יתיאר לבא " דיתעה ה ) ס ' ומק ( הדות חבזבו ) טכ םיחבז (: במרה ילואד םירבוסד " קר ם
או הנשמהו קוספה ןושל טטיצ " סות לע קלוחש הזמ קיידל א ' .
עו ' ב ךוניחה רפס ) דמק הוצמ ( , במרה טטצמש " ם , ףיסומו , " ותעדב םיכסהש ןוגכ אוה הבשחמ לוספו
החיבזה תעב ". במרה םאו " הזל םיכסמ ם , הבשחמב קר אוה לוגיפ רוסיאש , חמ שרפל שי ' במרה ןיבל וניב " ן .
ל הוצמב הנהד " ד ת ' במרה חכשש ןינמב " ם , במרה ןעוט " במרהש ן " לש ואלה חכש ם " חבזת אל ... ער רבד לכ , "
לב ותוא תונמל ךירצ היהו " המצעל ת . חמש רמול רשפאו ' םתטישל אוה ןאכ . במרהד " הבשחמ לוספד רבוס ם
יפא אוה ' דוחל הבשחמב , מ אוה ורוקמ ןכלו " בשחי אל " מ אלו " חבזת אל , " במרה לבא " איצוהל ךירצד רבוס ן
ויתפשב , בטירב ומשב אבומ ןכד " ןישודק א ) במ : ד " אה ה ( ירצה ןכלו לה תונמל ך " לש ת " חבזת אל ) ". ומכ
חמה ונרבסהש ' סותה ןיב ' סות ןוילגו ץנאש ' בב " מ (. חכ תישאר רפסב יתיארו ) מע תורוכב תכסמ לע ' דכ ( רבסה
במרהל תרחא " ם , הצ הוצמ תוצמה רפסבד ' במרה " לש ואלה איבמ ם " חבזת אל " ןברק איבהל רוסיאה יבגל
רבוע םומ לעבמ , א ןכלו " פ יבגל ותונמל א הבשחמ ילוס .
ףסונ רבסהו הנימ אקפנ
קפנ דוע שי רובידל ךרוצ שי םא לדבהה דבלמ " ךירצ וא דבלב הבשחמב לח הבשחמ לוספה םא מ
רוביד . א ,' דחא ןברק םיבירקמ םישנא ינש םא , לע בייח אוה הבשחמ לוספ םהמ דחאל שיו " בשחי אל " , לבא

3
שר שרפל הצר גייוצנזור ברהו " ע י " ושב ורבסה פ " וא ת " ז , שר םגד " הבשחמב אוה לוגיפ לש בייחמהד הדומ י , המורת ןיב הושה דצה הזו
םישדקו , ץוחב ותבשחמ איצוהל ידכ רוביד ךירצד אלא .
וי ברה יקסנילאק ףס 197
במרה יפל " לע םירבוע םהינש ן " חבזת אל " , ובירקה םהש דחיב לוספ ןברק . ב ,' מ דומילה יפל " בשחי אל "
הבשחמ לעבה לע אוה ואלה , יפל לבא " חבזת אל " בירקמה ןהכה לע אוה רוסיאה .
חמהש ריבסהל רשפא ילואו ' במרה ןיב " במרהו ם " סותהו ן ' חמ לע הייולת ' ירגה ןיב " רו ז ' ןנחלא
צז ןמרסוו " ל . ירגה תטיש עודי רבכ " להב ז ' השעמ " אלש לוספד ק אוהש אלא המשל אמתסה קלסמ וניא המשל
תלסופה הבשחמ , רו ' וקב ןנחלא " ש ) ח " ס ב ' בכ ( המשלב ןורסח יוה המשל אלש לוספש רבוסו קלוח " ןניעבד
דבלב הז םשל קר דחוימ רבדה אהיש ". או " אא ינהמ אל זא תלסופה הבשחמ םיכירצ ונא םאד ל " איצומ כ
ויתפשב , םירבדל ןווכל קר אוה ןינעה םא לבא המשל אמתסה םיקלסמ ךכבו םירחא , דבלב הבשחמ ינהמ הזב .
עאו " חמש פ ' תולסופה תובשחמה לכ םיוושמ םינושאר הברהש וניאר המשל אלש תבשחמ לע קר וז , ךירצ םאו
םלוכל ךירצ זא םהמ דחאב רוביד . הבשחמה לוספב יולת הז ילואד רמולו קלחל רשפא היה לבא , אלש יבגלד
לסל רוביד ךירצ המשל דבלב הבשחמב ינהמ ילוא לוגיפ יבגלו המשל אמתסה ק .
סב המשל " ת
ארה " ש ) לה ' ס " ס ת ' ג ' ( רה םשב איבמ " ז ךורב ר " ל ) לה המורתה רפס ' ס " ס ת ' בצק ( ךירצ םא קפתסהש
תס בתוכ םא ויתפשב איצוהל " םרוע דבעמ וא ם , תלסופ הניא דבלב הבשחמד לוגיפ לצא וניצמש יפל . ארה " ש
ש קיסמ " ל אוה בוט ךירצ אל ותו דוביעה תלחתב ויתפשב איצוה ". ושב לבא " מרה ת " ונאפמ ע ) ס ' דצ ( קלוח
ינהמ דבלב הבשחמד רבוסו , ד " במרה " םישדקב תלגפמ דבלב הבשחמד והל טושפ םינושארה לכו ם ". איבמו
תוכרבב איגוסהמ דוע ) אכ (: ירק לעב יבגל , " ד רוסאל ימד רובדכ רוהרהד ןחכשאו " ףנוטמ םוקמב ת , אמלא
וילע הלח השודק ". ס תביתכ רשכהל ףנוטמ םוקמב רוהרה רוסיא תוושהל רשפא ךיא ןיבהל השקו " ת . הז ילוא
הרות ירבדה תשודק יבגל ארמוח , רה ראבמש ומכו ' הנוי ) די תוכרב . ירב " ף " ( יבג אלא רובידכ רוהרה רמא אלש
שודק ךינחמ היהו ביתכד םושמ דבלב הז ןינע , אל רוהרה ילימ ראשב לבא ימד רובידכ ".
הכלהל , רוטה ) וי " ס ד ' וער ( ארה ומכ קסופ " בותכל ליחתמש ינפל המשלה ויתפשב איצוהל ךירצמו ש
ךירצ קר הרכזא לכ ינפל לבא " םשה תשודק םשל בתוכש בושחל ". בה םיכסמ ןכו " ח , ילב רשכ דבעידבד
רובידב המשלה איצוהל שי הליחתכל לבא תורכזאה תביתכ ינפל הרימא . שב לבא ו " דבעידב בכעמש קספנ ע
תורכזאה לכ ינפל ויתפשב איצוהל , לאו " סה כ " לוספ ת . רואיב ךירצו , רתוי ונא תורכזאה יבגל המל רוטה יפל
סה תביתכ ינפלש הממ םיליקמ " המשל םיבתוכש הפב רמול םיכירצ ונא םשד ת . המל רושק הזד רמול רשפאו
המשל אמתס יבגל רבכ ונרמאש . תס רתוי שיש םוקמבד ילב ינהמ דבלב הבשחמ םש אקווד זא המשל אמ
ויתפשב איצוהל ) עו ' רגה ישודיחב " במרה לע ח " לה ם ' ןיליפת ) א : וט ( תרחא שוריפ .(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->