‫הרב מאיר אליהו טברסקי‬

‫ראש ישיבה‬

‫הערות בענין שלש סעודות וכבוד שבת‬
‫שיטת רבי חידקא‬
‫בגמ' שבת )קיז‪ (:‬פליגי רבי חידקא ורבנן‪ ,‬לדעת רבי חידקא חייב‬
‫אדם לאכול ארבע סעודות בשבת‪ ,‬ולדעת רבנן שלש‪ .‬ואיתמר עלה התם‪ ,‬א"ר‬
‫יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כו' רבי חידקא סבר הני תלתא היום לבר‬
‫מאורתא ורבנן סברי בהדי דאורתא ע"כ‪ .‬דעת רבי חידקא היא תמוהה‬
‫לכאורה‪ ,‬דהלא מצוה אחת היא של אכילת סעודות בשבת‪ ,‬ומהיכא תיתי‬
‫שהפסוק בא לקבוע מנין סעודות לבר מאורתא‪ .‬אמנם מרע"ה אמר להם‬
‫לבנ"י פסוק זה בבקר‪ ,‬אבל מ"מ מצוה אחת היא‪ ,‬וכנ"ל‪ .‬ונראה פשוט‪ 1,‬דהנה‬
‫קיי"ל )פסחים קה‪ (.‬כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם‪ ,‬מדין זה נשמע‬
‫שבמצות כבוד ועונג נאמרו שני חלויות‪ ,‬חלות יום וחלות לילה‪ ,‬ולפי זה באו‬
‫על נכון דברי ר' חידקא‪ ,‬דמכיון דכבוד יום הוי חלות בפ"ע מסתבר לי'‬
‫להעמיד בהכי הפסוק שנאמר ביום‪.‬‬

‫נשים בשלש סעודות‬
‫ר"ת והר"ן )מג‪ .‬בדפי הרי"ף( הסכימו לדינא שנשים חייבות בשלש‬
‫סעודות ולבצוע על שתי ככרות‪ .‬אכן נחלקו בטעמא דמילתא‪ ,‬לד' ר"ת הוא‬
‫משום שאף הן היו בנס המן‪ ,‬והר"ן השיג וז"ל אין צורך שבכל מעשה שבת‬
‫איש ואשה שוין כדילפינן מזכור ושמור את שישנו בשמירה ישנו בזכירה‬
‫ובכלל זה הוי כל חיובי שבת‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬
‫דברי הר"ן לכאורה צ"ע‪ ,‬דהנה גם בחג המצות אשכחן הקישא דכל‬
‫שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה‪ ,‬והתם הרי לא אמרינן שבכלל‬
‫אותה דרשה הוי כל חיובי פסח‪ ,‬דהא צריכינן לטעמא אף הן היו באותו הנס‬
‫לחייב נשים בד' כוסות‪ .‬אכן דברי הר"ן מתבארים היטב לפי מה שיסד לן‬
‫אא"ז זללה"ה ששתי המצוות מד"ק דכבוד ועונג באות לפרש ולקבוע אופני‬
‫הקיום של שתי המצוות מה"ת דזכור ושמור‪ .‬ולדברי אא"ז זללה"ה ניחא‬
‫טובא דברי הר"ן‪.‬‬
‫ובד' ר"ת נראה דלאו דוקא שחולק על היסוד הנ"ל‪ ,‬אלא שסובר‬
‫שמצות שלש סעודות איננה מדין כבוד ועונג‪ ,‬אלא מצוה בפ"ע דאסמכוה‬
‫אקרא דהיום זכר למן‪ .‬וע"כ הוצרך ר"ת לטעמא דזכר לנס המן‪) .‬ונראה שגם‬
‫‪ .1‬פירוש זה לא יתכן לדעת ר"ת שייתבאר בסמוך‪.‬‬
‫בית יצחק לו • תשס"ד‬

‫הרב מאיר אליהו טברסקי‬

‫‪249‬‬

‫לד' הסוברים ששלש סעודות הוי מה"ת ]עי' שש"כ ח"ב עמ' קפד הערה קט‬
‫שכן הוא ד' היראים[ צ"ל דהוי מצוה בפ"ע‪ .‬ובהכי יסכימו עם ר"ת‪ ,‬אם כי‬
‫ר"ת סובר דאינה אלא מדרבנן‪ ,‬וכמו שהעיר שם בס' שש"כ‪(.‬‬

‫שכרן של ג' סעודות וכבוד ועונג שבת‬
‫בגמ' שבת )קיח‪-.‬קיח‪ (:‬נשנו כמה מאמרים נפלאים אודות גודל‬
‫שכר המקיים שלש סעודות ומענג את השבת‪ .‬א"ר יהושע בן לוי משום בר‬
‫קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות מחבלו של‬
‫משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג כו' א"ר יוחנן משום רבי יוסי כל‬
‫המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים כו' ר"נ בר יצחק אמר ניצול‬
‫משעבוד גליות כו' אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו‬
‫משאלות לבו כו' אמר ר' חייא בר רבא א"ר יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו‬
‫אפי' עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו כו' ע"כ‪.‬‬
‫והנה הרי"ף )מד‪ .‬בדפי הרי"ף(‪ ,‬שדרכו כידוע להשמיט דברי אגדה‪,‬‬
‫הביא כל המאמרים הנ"ל‪ ,‬וכ"ה ברא"ש‪ .‬ותימה גדולה הוא‪ .‬והנראה‪ ,‬הנה יש‬
‫לדון במי שאכל ג' סעודות בשבת כל אחת מהן כסעודת שלמה המלך בשעתו‪,‬‬
‫אבל בלבו אינו מעריך ומחשיב את יום השבת ובעיניו אין ליום שום מעלה‬
‫והרי הוא כיום חול‪ ,‬האם קיים מצות כבוד ועונג כראוי‪ .‬ונראה פשוט שלא‪,‬‬
‫וקרוב הדבר שלא קיים המצוה בכלל‪ ,‬שלא שייך לכבד היום אם באמת אינו‬
‫מעריכו‪ .‬סמוכים לדבר מדברי הרמב"ם פ"ל מהל' שבת‪ ,‬עיי"ש‪ .‬בה"א הציע‬
‫הרמב"ם שתי מצוות של שבת מה"ת )זכור ושמור( ושתים מדברי קבלה‬
‫)כבוד ועונג(‪ .‬בה"ב הגדיר הרמב"ם מצ' כבוד וז"ל איזהו כבוד זה שאמרו‬
‫חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בע"ש מפני כבוד‬
‫השבת ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת כו'‬
‫עכ"ל‪ .‬ונראה שהתחיל הרמב"ם דיני כבוד ועונג דוקא בהל' זו הקובעת‬
‫שהקיום שבלב מעכב במצ' כבוד ועונג‪ .‬רחיצת פיו"ר ללא כובד ראש ויחול‬
‫להקבלת פני שבת אינה כלום‪ ,‬וא"א ליחל באמת להקבלת פני השבת אם אינו‬
‫מכיר ערכה וחשיבותה‪ .‬ונראה דלהכי הביא הרי"ף כל המאמרים הנ"ל שהם‬
‫נחוצים להלכה בכדי להכיר מעלת וחשיבות השבת ולכבדה בלב כראוי‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful