S¸º ª¸®©õ & S¸º Âèq S¸a ÷u÷Áõ ©÷PìÁµ@ S¸º \õUåõz £µ¨ ¤¸®© uìø© ÿ Sµ÷Á |©@ .

÷u ÿ \õµøu°ß A¸øͲ® ö£ØÖ¨ £¯ÚøhÁx EÖv GßÖ |®¤ CuøÍ Aa]mk GÚx S¸Âß £õuõµ ¢uzvÀ Án[Q \©º¨¤UQß÷Óß. AßøÚ ÿ \õµuõ ÷u塧 A¸Íõ¾®. I have these verses printed and humbly submit them at the feet of my guru with pranams. µõPÁ´¯õ ÷µõi¾ÒÍ ÿ \õµuõ ©mzvØS ÷©õ´ Á¸®£i¯õÚ Dk£õk GßUS HØ£mhx. ö\ßøÚ. respectfully yours D. I wanted my fellow bhakta friends to sing them and get the blessings of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Sri Sarada Devi and make life purposeful.•ßÝøµ Ph¢u £zx BskPÍõP. Sri Sarada Devi and Vivekananda. v¯õPµõ¯|Pº. By the Grace of Bhagwan Sri Ramakrishna Paramahamsa & Holy Mother Sri Sarada Devi and the blessings of my guru Pravrajika Bharathi Prana and the President of the centre at Madras Pravajika Nirbhayaprana. some thoughts in the form of verses come extempore out of my inner mind praising the greatness of Guru Maharai Sri Ramakrishna Parama hamsa. Gß P¸zvÀ ÷uõßÔ Cø\ ÁiÁ©õP ]» ö\õØPÒ Á¢uÚ. S¸ ©Pµõä ÿ µõ©Q¸èn¸øh¯ A¸øͲ®. ¨µÆµõâPõ {º£¯¨µõn AÁºPÍx B]¯õ¾®. Instead of myself enjoying them by singing them and get the blessings of the above. Gßx S¸ÁõÚ ¨µÆµõâPõ £õµv¨ µõn AÁºPÍx B]°Úõ¾®. For the benefit of the bhaktas who do not know Tamil a transliteration of the songs in Hindi is also given. |©x uø»Áº. Madras 17 for the past 10 years. ÁnUP® i.Pattammal . Being confident that this will be very useful to one and all and sure enough they will get the blessings. Aøu |õß ©mk® ö\õÀ¼ A¸Ð® BÚ¢u•® AøhÁ÷uõk {À»õ©À GÚx £Uu \÷Põuµ \÷Põu›PЮ £izx. £mh®©õÒ I had the opportunity to have had close intimacy and association with Sri Sarada Muth at Thyagaraya Nagar. £PÁõß ÿ µõ©Q¸èn £µ©í®é›ß A¸Íõ¾®.

ˆ I¢x Pµzuõß Ai©»º ÷£õØÔ CµõP® : P©õì uõÍ® : Bv £À»Â µõ©Q¸ènøÚ¨ £o©Ú÷© vÚ÷© AÝ£À»Â ÷|©•h÷Ú vƯ |õ©¢uøÚ ²øµzuõÀ Põ©U÷µõ u÷»õ£÷©õP® uõ÷Ú ¯P¾÷© \µn® _zu £µ©í®é éz¯Sn ^»ß {z¯ PÀ¯õnSn vº©» ¹£ß £UuºUP¸Ò ¦›²® £µ©u¯õÍß £Áuõ›p ¨›¯ £õPÁ ÷uõzu©ß amJ : H$_mg (µõ©) Vmi : Am{X n„{d am_H¥$îUZ¡ n{U_Z_o {XZ _o AZwn„{d Zo__wS>Zo {Xì` Zm__VÞ¡ Ca¡Îmmb H$m_H«$moYbmo^_moJ_ VmZo AJbw_o MaU_ gwÕna_h§g gË`JwUerbZ {ZË`H$ë`mUJwU {Z_©bê$nZ ^º$a¸$éi nw[a`w_ na_X`mbZ ^dXm[a{U {à` ~mJdYmoÎm_Z (am_) .

CµõP® : |õu|õ©U›¯ uõÍ® : HP® £À»Â µõ©Q¸ènß uõÒ£o¢x |õЮ Tk÷Áõ® ÿ (µõ©) AÝ£À»Â ÷\õ© P»õuõß ©QÌ _¢u› E£õéß & Bv ÷Põµ ©íõ õ£zµPõÎ uõéß ÿ (µõ©) \µn® £Áuõ›p ¨›¯ µõ©Q¸èn £µ©í®éß £UuºUP¸Ò¦›²® £µ©u¯õÍß AÁÛ E´¯ AÁu›zuÁuõµ ¦¸åß BÚ¢u £µ©õÚ¢u \a]uõÚ¢u ¹£ß amJ : ZmXZm_pH$«`m ÿ (µõ©) Vmi : `oH$_ n„{d am_H¥$îUZ Vmi n{UÝXw Zmiw_ Hy$Sw>dmo_ lr (am_) AZwn„{d gmo_H$bmXaZ _{Jb gwÝX[a CnmgZ .A{X Jmoa_hm dra^Ð H$m{iXmgZ lr (am_) MaU_ ^dXm[a{U {à` am_H¥$îU na_h§gZ ^º$aH$H$²>éinw[a`w_ na_X`miZ Ad{Z Cæ` AdX[aÎm AdVmanwéfZ AmZ§XZ na_mZ§XZ g{ƒXmZ§Xê$nZ lr (am_) .

{ddo H$ mZ§XZ¡ VÝX JXXaZ XeH$ a H$m{i XmgZ JXmXaZ XmgaH$ ébw_ Aéiw_ JXmXaZ ZaXod XodZ JXmXaZ JwéXodXodZ JXmXaZ ^dXm[a{U {à` JXmXaZ na_h§gZm_ JXmXaZ lr am_H$¥îU O`am_H¥$îU O` O` O` lr am_H¥$îU Vmi : Am{X .CµõP® : GxS» Põ®÷£õv uõÍ® : Bv P¼²P Áµuß Puõuµß Põ¸s¯ ^»ß Puõuµß éP»¸® ÷£õØÖ® Puõuµß \õµøu ©QÊ® Puõuµß BÚ¢u ¹£ß Puõuµß & Â÷Á PõÚ¢uøÚz u¢u Puõuµß u\Pµ PõÎuõéß Puõuµß uõ\ºPÐU P¸Ð® Puõuµß |µ÷uÁ ÷ÁÁß Puõuµß S¸÷uÁ ÷uÁß Puõuµß £Áuõ›p¨›¯ Puõuµß £µ©í®éÚõ® Puõuµß "ÿµõ© Q¸ènõ ᯵õ©Q¸ènõ ᯠᯠᯠÿµõ©Q¸ènõ amJ : `XwHw$bH$må~mo{X H$ {b`wJdaXZ JXmXaZ H$ méÊ`erbZ JXmXaZ gH$ bé_ nmoÅ> _ JXmXaZ emaX¡ _{Jbw_ JXmXaZ AmZ§Xê$ nZ JXmXaZ .

uõÍ® : Bv CµõP® : í®éõÚ¢v £À»Â \UvìÁ¹¤o \õµuõ ÷uÂø¯ é¢uu•® HØÔ ÷£õØÖ÷Áõ® (\Uv) AÝ£À»Â £UuºUP¸Ò ¦›²® £õ£é® íõ›o £µ© PÀ¯õo £PÁv Iø¯ (\Uv) \µn® {z¯ PÀ¯õnSn {º©» ¹¤o }µá÷|z› ÿ ¦Á÷ÚìÁ› éz¯ éÚõuÛ \õ¢u ©÷íìÁ› \õ[P› ÿP› \µz\¢zµ {£õÚÛ amJ : ZmXZm_pH$«`m (\Uv) Vmi : Am{X n„{d A^`_ AoÝSw>Þ¡ ApÊS>dÝX AoÞ¡ AmX[aÎméidm` emaXm Xodr (A^`) AZwn„{d Cn`moJ{_{ÊS´> Bd D$Z¡diV©{nZ CÞ{S> n{Q´>`o CZnwJi nm{S> (A^`) MaU_ On_w_ Aar`oZmoa Vn_w_ Aar`oZ Cndmg_ AmopÊS´>pÝS´> CÊSw>H${iÎmoZ H$nQ> Cb{J{Zb H$Åx>ÊSw> Ab¡ÝXoZ H$db¡ _yÅ>¡ VÞ¡ H$U{¸$pÊS´> ew_ÝXoZ (A^`) .

CµõP® : \¢vµöPÍßì uõÍ® : Bv £À»Â }÷¯ £µõ\Uv \õµuõ ÷u {zu•® E¢uøÚ÷¯ £Uv²hß £o¢÷uß AÝ£À»Â |õ÷¯ß uÚUS xøn¯õ¸ªÀø» uõ÷¯ |®¤Á¢÷uÚ EßøÚ÷¯ |õ¯Q GøÚUPõ¨£õ´ (}÷¯) \µn® PÚ¾® |Ú¾® E¢uøÚ {øÚ¢x P]¢x E¸Q Eß|õ©¢uøÚ {øÚ¢x ©Ú©uøÚ ¯hUQ ©õø¯uøÚ¨ ÷£õUQ £µn£¯® CßÔ÷¯ ©QÌ¢xøÚ¨ £õik÷Áß (}÷¯) Vmi : Am{X amJ : h§gmZ§{X n„{d e{º$ñdê${nUr emaXmXo{d`¡ gÝVV_w_ `o{Ð nmoÅx>dmo_ (e{º$) AZwn„{d ^º$a H$éi nw[a`w_ nmng§hm[a{U na_ H$ë`m{U ^Jd{V Aæ`¡ (e{º$) MaU_ {ZË` H$ë`mU JwU {Z_©bê${n{U ZraO ZoÌr lr ^wdZoíd[a gË`gZmX{Z emÝV_hoíd[a e§H$[a lrH$[a eaËMÝÐ {Z^mZ{Z (e{º$) .

CµõP® : £õ÷PìÁ› uõÍ® : Bv £À»Â \õµuõ÷u ézS¸ |õ¯Q \õ¢u ìÁ¹¤ \µn® uõ÷Ú AÝ£À»Â Põµo÷¯ áP÷uõzuõµo }÷¯ |õµo Bµo §µo²® }÷¯ \µn® bõÚ ìÁ¹¤o ÷©õÚìÁ¹¤o PõÚìÁ¹¤o uõÚìÁ¹¤o wÚìÁ¹¤o vƯìÁ¹¤o wºUPìÁ¹¤o ©õºPìÁ¹¤o amJ : {gÝYw^¡a{d Vmi : Am{X n„{d emaXm Xodr emÝVñdê${n MaU_ eaU_ JwéXodr (emaXm) AZwn„{d ^maV_w_ nwJi `moJ_hoíd[a ^º$a H$éi nw[a`w_ na_X`mH$[a (emaXm) MaU_ Amg¡Ji¡nmo{¸$ Aéid{i`¡ZmS> AÝ~wH$a§Zr{Å> Aéi dm`o Amog¡ AS>§Jw_ _wÞo Amo_ Amo_ `ÊS´> gmo{„ CÞm__ VÞ¡ Ca¡{ÎmS> Aéi g¡dm` (emaXm) .

uõÍ® : Bv CµõP® : |õu|õ©U›¯ £À»Â A£¯® GßÖßøÚ AsiÁ¢u GßøÚ Bu›z u¸ÒÁõ´ \õµuõ ÷u (A£) AÝ£À»Â E£÷¯õPªßÔ CÆÅøÚ Áͺzu ¤ß EßÚi £ØÔ÷¯ EߦPÌ£õi (A£) \µn® ᣕ® AÔ÷¯ß Jº u£•® AÔ÷¯ß E£Áõé® JßÔßÔ Esk PÎz÷uß P£h E»QÛÀ Pmksk Aø»¢÷uß PÁø»‰møhußøÚ PnUQßÔ _©¢÷uß amJ : lra§OZr (A£) Vmi : Am{X n„{d {ZåZ{X noa doÊSw>_ lr emaXo Zr Védm` dédm` {da¡dm` ({Zå_{X) AZwn„{d Aå_{U`o CÞ¡ ApÊS>dÝX `Þ¡ H$Ê_{U nmobdo H$mÎméidm` Aå_m ({Zå_{X) MaU_ `oå_wa¡`w_ {ZZXw go{dnwJ{d„¡`mo? `oZBÝX dU__²> ZrH$moÊS> _m¡Z§ Bå_wa¡ AmoéXa§ Ba§{J Aéidm` B{Z{nadmX da§`ZH$²> H$éi dm` ({Zå_{X) .

CµõP® : î¢÷uõÍ® uõÍ® : Bv £À»Â ᯠáPäáÚÜ \õµuõ ÷u áP® ¦PÌ µõo {z¯ PÀ¯õo (á¯) AÝ£À»Â ᯠK®Põ› ᯠ£µ÷©ìÁ› ᯠP¸nõP› ᯠP©÷»ìÁ› (á¯) \µn® ᯠ]¢uõ©o ᯠPõ¢uõ©o ᯠ]Á\[P› ᯠSn_¢u› ᯠµS|¢uÚ |õ© é[RºzuÛ á¯ µõ©Q¸èn Cu¯ ìÁ¹¤Û amJ : M§ÐH$m¡g Zr`o name{º$ emaXm Xodr {ZÎm_w_ CÝXZ`o ^{º$V`wS>Z n{UXoZ AZwn„{d Zm`oZ VZ¸w$ VwU¡ `mé_ B„¡ Vm`o Zpå~ dÝXoZ CÞ`o Zm`{H$ `Z¡H$mßnm` MaU_ H$Z{dbw_ ZZ{dbw_ CÝXZ¡ {ZZ¡ÝXw H${gÝXw Cé{J CZ Zm_ÝXZ¡ {ZZ¡ÝXw _Z_XZ¡ AS>{¸$ _m`¡VZ¡ nmo{¸$ _aU^`§ BpÊS´> `o _{JùÝXwZ¡ nm{S>Sy> doZ (á¯) Vmi : Am{X n„{d (Zr`o) (Zr`o) (Zr`o) .

M_` dm{X`¡ AmË_kmZ Omo{V ñdé{n`¡ (AZ) .CµõP® : §›PÀ¯õo uõÍ® : Bv £À»Â AÚÁµu•® ¦PÌ £õk÷Áõ® & Â÷Á PõÚ¢uÛß Cøn ©»µiø¯¨ ÷£õØÔ (AÚ) AÝ£À»Â ©Ú C¸Ò ÷£õUQk® ©[PÍ ¹£øÚ ©õÛ»•® ÷£õØÖ® ©õµøÚ wµøÚ (AÚ) \µn® áõv \©¯® GÝ® \søhuøÚ Âkzx éP»¸® Jß÷Ó GÝ® \zv¯®uøÚ Gkzx Kv E»PøÚzx® Enº¢v¯ ö©´a\©¯ Áõvø¯ Bz©bõÚ÷áõvìÁ¹¤ø¯ amJ : ny{d©H$ë`m{U (AÚ) Vmi : Am{X n„{d AZdaX_w_ nwH$i nmSw>dmo_ {ddo H$mZZ§XZ BU¡_ba{S> `¡n§nmo{Q´> (AZ) AZwn„{d _ZBéi nmo{¸$Sw>_ _§Jiê$nZ¡ _m{Zb_w_ nmoQ²>é_ _maZ¡ VraZ¡ (AZ) MaU_ Om{Xg_`_oZw_ gÊS>¡ VÞ¡ {dSw>Îmw gH$bé_ AmoÊS´>o `oZw_ g{Îm`_ VZ¡ `oSw>Îmw Amo{X CbJZ¡Îmw_ CU{Îm©` _o` .

CµõP® : ê¢xø£µÂ uõÍ® : Bv £À»Â \õµuõ ÷u \õ¢uìÁ ¹¤ \µn® \µn® S¸÷u (\õµuõ) AÝ£À»Â £õµu•® ¦PÌ ÷¯õP ©÷íìÁ› £UuºU P¸Ò¦›²® £µ©u¯õP› (\õµuõ) \µn® Bø\Pøͨ ÷£õUQ A¸ÒÁÈø¯ |õh AߦUPµ® }mi A¸Ò Áõ÷¯ Kø\¯h[S® •ß÷Ú K®! K®! GßÖö\õÀ¼ Eß|õ©® ußøÚ Eøµzvh A¸Ò ö\´Áõ´ amJ : {h§Xmoi_ (\õµuõ) Vmi : Am{X n„{d O`OJOZ{Z emaXmXodr OJ_ nwJi am{U {ZË`H$ë`m{U AZwn„{d O`Amo_H$m[a O`na_oíd[a O`H$éUmH$[a O`H$_boíd[a (O`) (O`) MaU_ O`{MÝVm _{U O`H$mÝVm _{U O`{ede§H$[a O`JwU gwÝX[a O`aJwZ§XZ Zm_g§H$sV©{Z O`am_H¥$îU BX`ñdé{n{U (O`) .

CµõP® : ÿµgáÛ uõÍ® : Bv £À»Â {®©v ö£Ó ÷Ásk® ÿ\õµ÷u } u¸Áõ´! Á¸Áõ´! ÂøµÁõ´! ({®©v) AÝ£À»Â A®©o÷¯ EßøÚ AsiÁ¢u GßøÚ Ps©o ÷£õ»÷Á Põzu¸ÒÁõ´ A®©õ ({®©v) \µn® G®•øÓ²® {Úx ö\¦PÂÀø»÷¯õ HÛ¢u Áß©®? }öPõsh ö©ÍÚ®? C®•øÓ J¸uµ® Cµ[Q¯¸ÒÁõ´ CÛ¨¤ÓÁõu Áµö©ÚU P¸ÒÁõ´ amJ : lra§OZr ({®©v) Vmi : Am{X n„{d {ZåZ{X noa doÊSw>_ lr emaXo Zr Védm` dédm` {da¡dm` ({Zå_{X) AZwn„{d Aå_{U`o CÞ¡ ApÊS>dÝX `Þ¡ H$Ê_{U nmobdo H$mÎméidm` Aå_m ({Zå_{X) MaU_ `oå_wa¡`w_ {ZZXw go{dnwJ{d„¡`mo? `oZBÝX dU__²> ZrH$moÊS> _m¡Z§ Bå_wa¡ AmoéXa§ Ba§{J Aéidm` B{Z{nadmX da§`ZH$²> H$éi dm` ({Zå_{X) .

CµõP® : |õu|õ©U›¯ uõÍ® : Bv £À»Â BÚ¢uß £µ©õÚ¢uß & \a] uõÚ¢uß Â÷ÁPõÚ¢uß \µn® bõÚ¢uÛÀ öÁS^»ß & Bz© bõÚ® u¸® ÂìÁ|õuß bõ»ö©À»õ® ¦PÌ wµß |÷µ¢zµöÚßÝ® ÷£µß amJ : ZmXZm_{H«$`m (BÚ¢uß) Vmi : Am{X Zm_d{i AmZ§XZ na_mZ§XZ g{ƒ XmZ§XZ {ddoH$mZ§XZ eaÊ_ kmZ§V{Zb doJwgrbZ AmË_kmZ_ Vé_ {dídZmXZ kmZ_o„m_ nwJiVr XraZ ZaoÝÐ ZoZw_ noaZ (AmZ§XZ) .

CµõP® : _¸mi uõÍ® : Bv uõÍ® £À»Â ÿ µõ©U¸ènÝUS ᯠ©[PÍ® ÿ \õµuõ ÷uÂUS _£©[PÍ® \µn® ÷£µõÚ¢u® A¸Ò ^µõÍß ÿ Â÷ÁPõÚ¢uØS® ᯩ[PÍ® amJ : gwê${Å> Vmi : Am{X n„{d lr am_H¥$îUZw¸w$ O` _§Ji_ lr emaXm Xo{d{¸$ ew^ _§Ji_ MaU_ noamZÝX_ Aéi eramiZ lr {ddoH$mZÝXHw©$_ O` _§Ji_ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful