You are on page 1of 3

Luís Salgado, 1968ko

martxoaren 10ean jaio zen,


Salorinon, Caceresetik
hurbil dagoen herri batean,
eta orain Dulantzin bizi da.
Santiago ospitalean lan
egiten du, eta 40 urte ditu.

Zein da zure lana Santiagoko


Duela 22 urte gutxi gora behera,
ospitalean?
hasi nintzen lan egiten. Asko
gustatzen zitzaidan jendeari
Momentu honetan idazkaria nabil
laguntzea eta jendeari laguntzean
eta administratiboa naiz, kirurgian
oso ondo sentitzen zara. Baina lan
eta ginekologian zerbitzuetan lan
gehiago izan nituen adibidez:
egiten dut, eta txostenak egiten
taberna batean lan egin nuen eta
ditut, hori da nire lana.
gero Ameriketara joan nintzen.
Uruguayra ere joan nintzen eta han
liburu denda batean lan egin nuen.
Uste duzu zure lana garrantzitsua
Gero 18 urte nituela, pertsonal
dela?
zerbitzuetan hasi nintzen lan egiten.
Lan guztiak dira garrantzitsuak
Bi seme-alabak dituzula dakigu,
mediku baten lana garrantzitsua da,
gustatuko litzaizuke zure lana
baina guk gure lana egiten ez
egitea? Zergatik?
badugu haiek ezin dute haien lana
egin.
Gustatuko litzaidake nahi dutena
egitea, haiek erabaki behar dute
etorkizuna, ni beti egongo naiz
Zer iruditzen zaizu beste
laguntzeko prest, baina orain
langileen lana?
garrantzitsuena ikastea da.
Ospitale batean jende askok lan
egiten du, medikuak, erizainak,
Nolakoa izan zen zure
guztiek bere lana egiten dute,
haurtzaroa? Zure semeena baino
batzuk lan gehiago, batzuk Zergatik aukeratu zenuen lan
hobeagoa izan zela uste duzu?
gutxiago. Baina hori leku hori? Eta ze lan gehiago eduki
guztietan gertatzen da. dituzu?
Nire ustez, nire haurtzaroa Badakigu euskara ikasketak
zoriontsua izan zen, herri txiki egiten ari zarela, euskara Txikitatik dakizu euskara edo
batean bizi nintzen nire haurtzaroan. gustatzen ahal zaizu? noiz hazi zinen ikasten?
Beti kalean, beti jolasten pasa nuen.
Bai, izugarri gustatzen zait. Euskara Ez, Gasteizen ikasi nuen euskaraz
oso berezia da, frantsesa ere ikasi hitz egiten, hasieran gaia bezala
12 urte nituela etorri nintzen nuen orain duela urte asko baina astean behin.
Gasteizera, Caceresen pasa nuen euskara, oso desberdina da. 17 urte gutxi gora behera eman
nire haurtzaroa eta orain hemengoa Guztiok saiatu behar gara euskaraz nituen ikasi barik eta orain dela 4
sentitzen naiz eta Euskal Herria hitz egiten eta ez bakarrik klasean urte hasi nintzen euskara ikasten, 2
izugarri maite dut. edo lanean, leku guztietan. ordu egunean.
Nire ustez nire semeen haurtzaroa Hilabete batzuk eman nituen ikasten
polita izaten ari da, baina orain ez Zure lanetan euskara jakitea eta orain liberatuta nago, 5 ordu
da berdina, jostailu gehiago baliagarria da? Zergatik? egunean.
dauzkate jolasteko... eta hiri batean
ez da posible gauza berdinak egitea. Bai, oso baliagarria da, Osakidetza Norekin hitz egiten duzu
Baina orokorrean uste dut, ia Eusko Jaurlaritzaren menpe dago euskara?
haurtzaro guztiak politak direla. eta askotan pentsatzen dugu
medizina titulua baino Normalean semeekin beti saiatzen
garrantzitsuagoa dela, eta hori ez naiz euskaraz hitz egiten,
Txikitatik lan hori egitea
nahi zenuen?
Niri izugarri gustatzen zait idaztea,
eta gustatuko litzaidake idazkaria
izatea, baina hori amets bat baino ez
zen.
Txikitan gauza asko gustatzen
zitzaizkidan baina denborarekin
gauzak desberdinak egiten dituzu.

Txikitan eskolara gustura joaten


zinen?

Izugarri gustatzen zitzaidan eskola,


baina batzuetan irakasle batzuk
zeuden!...

Ze hizkuntza erabiltzen duzu


lanean? Normalean hemen
Gasteizen, gaztelaniaz hitz egiten
dut, etortzen zaidan jendea ez du
euskaraz hitz egiten eta. Orain jende da batere ona, Imanolekin, Iñigorekin eta lagun
gehiago dago euskaraz hitz egiten batzuekin ere, nik batuaz eta haiek
duena eta ni beti saiatzen naiz bizkaieraz. Baina inportanteena
euskaraz hitz egiten. batzuk gorrotatzen dute euskara ikastea eta ondo pasatzea da.
Oposaketak gainditu ondoren, horren ondorioz eta inportantzia
Donostiara joan nintzen eta han, oso gehiegi ematen diote. Baina, Bukatzeko... Zuretzat ospitalean
normala da euskaraz hitz egitea, inportantea da. zeintzuk dira lan hobeagoak
hemen baino normalagoa behintzat. dituztenak? Zergatik?

Gu Luís Salgadorekin
Dudarik gabe zuzendariak, gutxi lan Lan egiten duzun lekuan ondo
egiten dute eta gehiegi irabazten dagoela uste duzu?
dute, hori egia da. Aholku bat
esango dizuet; nahi baduzue, asko Argitsua da, leiho handiak ditu
ikasi eta zuzendariak izan horrela baina oso txikia da eta paper gehiegi
lan gutxi egingo duzue eta diru asko ditu. Baina orokorrean ondo nago.
irabaziko duzue.
Zure seme alabek zure lana
egingo dutela uste duzu?

Niretzat haiek zoriontsuak izatea


garrantzitsuena da, eta bestea haien
esku dago.

Zure seme-alabak pozik daude


zure lanarekin?

Inoiz ez dugu hitz egiten elkarrekin


hori buruz, baina pozik ikusten
naute.

Zure lanean ondo ordaintzen


dizutela uste duzu, edo gehiago
ordaindu behar dizutela uste
duzu?

Egia esan ez dago ondo ordainduta.


Osakidetzak pentsatzen du
medikuak baino ez dutela existitzen
eta hori ez da egia, horregatik
borrokan gaude.

Osakidetzaren borroka