MECANISME ADAPTATIVE (DE COPING) ŞI IMPLICAŢII ÎN PRACTICA MEDICALĂ

Ovidiu Popa-Velea “Elemente de psihosomatică generală şi aplicată », Infomedica, 1999 Termenul de “stress” a căpătat în ultimele decenii o extensie semnificativă, chiar spectaculară, ajungînd a explica apariţia/agravarea a o serie întreagă de afecţiuni psihice sau somatice, izolate sau congruente. Acest fapt, de altfel cu rădăcini în realitatea imediată, trimite cercetătorul sau chiar pe cel profan în materie – la întrebarea legitimă : există mecanisme , tehnici de a face faţă stressului, şi dacă da, cum anume funcţionează ele, cum pot fi optimizate, în aşa fel încît agenţii stressori – în mare parte inevitabili – să nu acţioneze necontrolat, haotic asupra noastră ? Răspunsul la această întrebare a fost dat în principal de două categorii de cercetători, unii care văd aceste lucruri prin perspectiva psihologiei cognitive, alţii – discipoli ai diverselor curente psihanalitice. A.Perspectiva cognitivistă După Lazarus şi Folkman (1984), termenul de stress desemnează o “relaţie particulară între persoană şi mediu, în care persoana evaluează mediul ca impunînd solicitări care exced resursele proprii şi ameninţă starea sa de bine, evaluare ce determină declanşarea unor procese de coping, respectiv răspunsuri cognitive, afective şi comportamentale la feed-back-urile primite”. Această definiţie aduce în prim-plan cîteva atribute definitorii pentru relaţia persoană-agent stressor, acesta din urmă văzut ca “factor fizic, chimic, emoţional,(şi biologic, n.n.), ce produce tensiune corporală sau mintală” (Webster New Collegiate Dictionary, 1989), din care cel mai reprezentativ este termenul de “coping”. 1.Coping : caracteristici generale 1.1. Definiţie, structură Copingul desemnează un “efort cognitiv şi comportamental de a reduce, stăpîni sau tolera solicitările interne sau externe care depăşesc resursele personale” (Lazarus şi Folkman, ibid.). Analiza acestei definiţii pune în evidenţă o caracteristică esenţială : copingul este ilustrarea faptului că stressul emerge numai din relaţia dintre subiect şi situaţie, fiind de neconceput în afara triadei acţiunecogniţie-comportament dizadaptativ. Definiţia de mai sus este oarecum restrictivă, în raport cu noţiunea mai largă de “strategii adaptative”, care ar include şi mecanismele defensive de sorginte inconştientă, nesupuse controlului voluntar. În ce priveşte caracteristicile copingului, paradigma cognitivistă porneşte de la cel puţin două premize esenţiale : 1) copingul presupune efort conştient, îndreptat asupra modului în care situaţia stressantă este percepută, prelucrată, stocată ; 2) copingul presupune o anumită procesualitate, etapizare, ce se concretizează în : - a) anticiparea situaţiei (evaluarea costului confruntării) ; - b) confruntarea propriu-zisă şi redefinirea situaţiei prin prisma confruntării ; - c) analiza semnificaţiei personale a situaţiei post-confrun-tare. Există o anumită ierarhie la nivelul structurii copingului : copingul de tip cognitiv intervine atunci cînd strategiile comportamentale uzuale devin ineficiente, prea costisitoare, atunci cînd posibilităţile de intervenţie concretă în mediu sunt limitate, sau cînd timpul necesar unei asemenea intervenţii este prea scurt. Distorsiunile în prelucrarea informaţiei, redefinirea situaţiei stressante în termeni convenabili, capătă, în viziune cognitivistă, o înaltă valoare adaptativă, deşi se poate întîmpla ca, uneori, să existe un dezacord între ceea ce stabileşte subiectul “ameninţat” în forul său interior şi exigenţele sarcinii. Percepute din afară uneori ca mecanisme de “autoînşelare”, tehnicile de coping de acest tip sunt frecvent întîlnite în clinică. Supra-estimarea şanselor de vindecare şi minimalizarea simptomelor ce anunţă un prognostic prost (ex. scăderea accentuată în greutate la un bolnav neoplazic, etc.) sau optimismul nejustificat, denumite generic “iluzii pozitive” (Taylor şi Brown, 1994) ar avea o certă contribuţie modula- toare în relaţia cu stressul produs de boală.

asumarea responsabilităţii. . în timp ce locusul de control extern (LCE) se referă la convingerea că sursa evenimentelor (pozitive sau negative ) se găseşte în soartă. autocontrol. ci celei imaginate.) Locusul de control intern (LCI) reprezintă convingerea că responsabilitatea pentru eşec . care reflectă “modul de selecţie. 1998).Ea ar cuprinde . şi cuprinde inclusiv modalităţi paleative sau de autoînşelare. relaxare. inclusiv în plan ontogenetic. atît de filiaţie conceptuală. pot fi urmate de reevaluări ce nu se mai adresează situaţiei iniţiale. dacă nu este posibil. între strategiile de coping (văzute din perspectivă cognitivistă) şi diversele scheme cognitive mai generale ale persoanei. respectiv în aptitudinile şi calităţile persoanei respective. iar copingul centrat pe problemă reduce distressul emoţional. Acest fenomen atinge un apogeu în cazul constituirii anumitor boli psihice. şi explică depărtarea tot mai accentuată de realitate a acestor pacienţi (ex. sentimente religioase). 1987) în coping centrat pe problemă şi coping centrat pe emoţie. 1. în esenţă multifactorială.1. Alţi autori concep copingul într-o manieră mult mai neomogenă. Carver şi colab. Orientarea teleologică (spre scop) a mecanismelor de coping nu trebuie să prevaleze în principiu asupra flexibilităţii. cît şi obiectivă. minimalizarea situaţiei stressante. este direcţionată pe analiza. acest aspect rămîne controversat în literatură. interpretare a informaţiei. mai ales pe un tip de personalitate dizarmonic. printr-o evaluare mai realistă. 1998) îl văd ca pe un proces evolutiv . sau ca pe o trăsătură de personalitate. implicate în coping 2. În practică.Forme de coping Se delimitează o clasificare clasică (Lazarus şi colab. în 1985.3. strategiile de acceptare a confruntării cu agentul stressor. Stone şi Neale (1984) îl văd ca fiind determinat de 8 factori (catharsis. chiar şi independent de prezenţa stressului. planificarea rezolvării problemei.Nu de puţine ori. căutarea suportului social. Prima variantă.Natura copingului În legătură cu natura copingului. construite mental de bolnav. prin cauze de tip intern sau extern. suport social. Băban. prin care o confruntare decisivă cu agentul stressor este adesea amînată “sine die” sau chiar nu are loc. evadare-evitare. acceptare. etc. erorile. reevaluare pozitivă). Cea de-a 2-a (coping indirect) se centrează pe persoană. Miclea. din şi în experienţele trăite” (Băban. cu impact psihologic real.2. duce în mod inevitabil la dizadaptare şi rupere de realitate. îl întîlnim însă şi în diverse boli somatice. 1. 1989. sau. ele susţinîndu-se şi potenţîndu-se reciproc : copingul centrat pe emoţie crează condiţiile pentru soluţionarea în condiţii mai bune a problemei (tensiunea ergică scade). Există o legătură. 1987. robusteţei. să remarcăm inter-relaţia între cele două tipuri de coping. ca cel paranoid ) . Atribute esenţiale ale mecanismelor cognitive de coping la o persoană sănătoasă l-ar reprezenta aşadar flexibilitatea şi adecvarea. inclusiv pentru că susţine mai bine flexibilitatea. autoeficacităţii. respectiv meritul pentru succes stau în defectele. decentrată de sentimentul neputinţei. şi înşişi Folkman şi Lazarus procedează.Cea de-a 2-a variantă este cea care cîştigă vizibil teren astăzi. 1984. 1997. numită şi coping direct. destin sau puterea altora. aplicate neselectiv. redefinirea situaţiei. un şir de evaluări/distorsiuni de acest tip. Mai reprezentative ne apar aceste legături în cazul locusului de control..Trăsături imunogene de personalitate . pe (in)capacitatea ei de a face faţă stressului.) concep copingul ca pe o predispoziţie stabilă.controlabile sau necontrolabile”(ibid.anţă şi agravarea prognosticului iniţial. mecanisme defensive de tip proiectiv. 1984. Unii autori (Miller. acţiune directă. rezolvarea. Alţii (Lazarus şi Folkman. şi au o prea mică legătură cu întîmplarea sau factori de presiune din afară. distanţare. distragere. situaţie în care se poate ajunge la hipocompli. Spre exemplu. la o diversificare a structurii copingului (8 factori : confruntare. în principal.Locus de control Termenul de “locus de control” a fost lansat de Rotter (1966) şi desemnează “modul în care o persoană îşi explică succesul sau eşecul. Revenind la clasificarea iniţială. chiar şi aplicarea exclusivă şi neselectivă a unei singure tehnici adaptative. 2.. păstrare.

. Totuşi aceste concluzii au un anumit grad de relativitate. dar şi pentru eşec) ar reprezenta un factor favorizant pentru sanogeneză. Este documentată. 1978)..Limitele teoriilor cognitive asupra copingului În principal. subpopulaţia NK (autori cit.2. ce generează insidios o “stare de oboseală. 1966).dezgustul violent sau emoţia brutală la vederea unui accident). biologici). restructurare cognitivă conştientă. în societăţile de tip tradiţional). teama de insucces. 2.anxietate (prin perceperea ineficienţei resurselor de coping) .Dincolo de apropierea evidentă care se poate face între categorii ca LCE-proiecţie. psihiatri. ce nu lasă timp suficient mecanismelor de filtrare şi adaptare conştientă să acţioneze. c) există o variabilitate transculturală a LC. asociată cu atribuirea insucceselor unor cauze ce ţin de propria incompetenţă. iar LCE – cu o anumită detaşare de consecinţele situaţiei stressante (“externalitate defensivă”) . fixarea de scopuri prea înalte). de asemenea. chimici. altfel spus. şi posibila evoluţie subterană a unui agent stressor (uneori strict la nivel inconştient) . cei care susţin limitele teoriei cognitive (psihanalişti. LCI ar fi protector în stressul psihic acut şi cronic (Cohen. fără o evaluare cognitivă conştientizabilă”. Rotter. responsabilitate) şi strategiile agresive de coping sunt încurajate în societăţile moderne de tip occidental. iar LCE şi strategiile pasive. sau de evoluţia sa brutală. sau LCIstrategii de tip combativ (“luptă”) . necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date”(Băban. în frunte ţi-e pus”.Este evocat efectul stressor jucat de stimuli afectogeni puternici (ex.de Băban.Alexandrescu (1997). datorită capacităţilor şi aptitudinilor subiectului) . un stress psihic “secundar”. agenţii stressori silenţioşi . induc . unii autori încearcă a stabili o legătură între tipul de LC şi eficienţa copingului. pentru eficienţa mecanismelor de coping. . în măsura în care : a) LC are totuşi o evoluţie individuală cu vîrsta (în general de la LCI spre LCE).angajarea şi persistenţa în scopul propus . o relaţie de directă proporţionalitate între AE şi funcţionarea optimă a sistemului imun. prin receptivitatea crescută a persoanei la informaţiile din mediu cu valoare adaptativă. LCI (exprimabil în autonomie timpurie.1998).AE scăzută este.Alţi autori susţin..de Iamandescu. Trei componente definesc această dispoziţie de personalitate : . în consens.) este o variabilă individuală ilustrativă pentru rezistenţa la stressul psihic. ca şi prin gradul crescut de angajare în situaţie. andurance – fr. citat de L. Astfel..depresie (rezultă din autocritica exagerată.percepţia schimbărilor de viaţă. Robusteţea (hardiness – engl. b) uneori LCI este asociat cu sentimente crescute de culpabilitate. în ultimă instanţă. 1996).) direct. Antonovsky (cit. iar agenţi “inevitabili” (ca poluarea .şi nu ca pe nişte fatalităţi. în special a celulelor T.n.. . că LCE ar fi asociat cu o proporţie mai mare de insatisfacţii. 3. independenţă. în contrast. sau . Iamandescu (1993) consideră că toţi agenţii stressori (fizici.tatea între noţiuni ca prelucrare informaţională. care vine din normele de presiune culturală şi socială specifice unui anumit tip de societate (ex. prin rezistenţa la presiunile externe.AE crescută este asociată cu o motivaţie mai înaltă şi cu o centrare pe problemă mai accentuată şi mai productivă (subiectul îşi concentrează atenţia pe analiza şi găsirea de soluţii).LCI (convingerea că evenimentele pot fi controlate şi influenţate.). ca fiind normale (sau chiar ca pe nişte provocări(“challenges”). cu atributele stressului” (ibid. . 1989 . iar în plan clinic prin predispoziţia netă la : . După Shaffer (1982). etc. şi cu o predispoziţie netă spre anxietate şi depresie (Sarason şi colab. .Autoeficacitatea şi robusteţea Autoeficacitatea (AE) reprezintă “convingerea unei persoane în capacităţile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi motivaţionale. insidioşi “pot declanşa SGA (sindromul general de adaptare – n. ca şi stressul psihic instalat în cursul efectuării unei acţiuni cu rezonanţă afectivă plăcută pentru subiect . 1998) consideră că LCI manifestat prin responsabilitate (asumarea răspunderii pentru succes. de tip “Capul plecat sabia nu-l taie” sau “Ce ţi-e scris. dar şi unii medici somaticieni) se prevalează de incompatibili. Edwards.

“superioare”. negarea.PROIECŢIA 3.) sunt procesaţi automat. TRĂIRI REPROBABILE.NEGAREA CONŢINUTUL MECANISMULUI DESPRINDEREA. PENIBILE.) al inconştientului freudian. Acestor puncte de vedere li se opun alţi autori. IMAGINI. din punctul de vedere psihanalitic. 1997) . Inconştientul cognitiv ar avea certe proprietăţi informaţionale şi adaptative.atmosferică. încearcă compromisul optim. creînd implicit premizele pentru acumularea tensiunii interne (ca de ex. IDENTIFICAREA SUBIECTULUI CU ALTE PERSOANE SAU CU CREAŢIA SA ENERGIA SUBIECTULUI ESTE DETURNATĂ DE LA SCOPURI INTANGIBILE. ANTISOCIALE. Această controversă. SPRE SCOPURI TANGIBILE (± CU UTILITATE SOCIALĂ : SUBLIMARE) TRIMITEREA ŞI MENŢINEREA ÎN INCONŞTIENT DE GÎNDURI. INVESTIREA ÎN DIFERITE OBIECTE – DE SENTIMENTE DE SENS OPUS UNEI DORINŢE REFULATE. ca tip de conflict primar. ALTE FORME DE MANIFESTARE : ASIMILAREA DE CĂTRE SUBIECT A UNEI PERSOANE CU O ALTA (EX. ce depăşeşte cu mult clasicul conţinut “cald . DIN CARACTERISTICILE POTENŢIAL NOCIVE ALE UNOR AGENŢI STRESSORI. ce blochează energia instinctuală.COMUTAREA 4. CU AJUTORUL NEGĂRII. UNEI DORINŢE INCONŞTIENTE I SE REFUZĂ. analiza apărării perceptive. SAU (PATOLOGIC) – CA SIMPTOME PSIHICE). B. la un pol situîndu-se mecanismele cu un potenţial înalt patogen. TINZÎND SĂ IASĂ LA SUPRAFAŢĂ ÎNTR-O MANIERĂ SIMBOLICĂ (VISE . TENDINŢE PE CARE NU LE RECUNOAŞTE CA FIIND ALE SALE . etc. ŞI COMPORTAMENTE INVERSE CELOR CARE CORESPUND DORINŢEI REFULATE. :TRANSFERUL DIN PSIHANALIZĂ). ca intelectualizarea şi sublimarea. ANTISOCIALE. “imature”. respectiv “datoriei”. Ego-ul. funcţie şi de gradul de maturizare a mecanismelor defensive. PRODUSĂ MAI ALES ÎN CONDIŢII DE FRUSTRARE REALĂ SAU IMAGINARĂ.Perspectiva psihanalitică Tradiţia psihanalitică asupra mecanismelor de apărare situează conflictul id(sine) ↔ ego. este încă departe de a fi rezolvată. Tabel 1 CÎTEVA IMPORTANTE MECANISME DEFENSIVE INCONŞTIENTE MECANISM 1. AMINTIRI. supus “principiului realităţii”. SAU O RECUNOAŞTE ÎNTR-O FORMĂ DEGHIZATĂ) SUBIECTUL ATRIBUIE ALTCUIVA – DORINŢE . între punctul de vedere psihiatric – psihanalitic . INTRAREA ÎN CÎMPUL CONŞTIINŢEI SUBIECTULUI (NU O RECUNOAŞTE CA APARŢINÎNDU-I. primitiv şi iraţional” (ibid. PSIHOTRAUMATIZANTE . A CELOR ACCEPTABILE SAU MAI UŞOR CONTRACARABILE . represia). Ierarhizarea mecanismelor defensive este. şi cel al psihologiei cognitive . supuse exclusiv “principiului plăcerii”. sursă a majorităţii mecanismelor defensive. LAPSUSURI . ACTE RATATE. umed .FORMAŢIA REACŢIONALĂ . care. reconcilierea între tendinţele de sens contrar ale sinelui şi supra-ego-ului. sprijinindu-se şi pe cercetări anterioare (studiul subcepţiei.REFULAREA 5. Această reconciliere se poate realiza într-o manieră mai mult sau mai puţin adaptativă. zgomotul stradal continuu. învăţarea implicită (inconştientă) a gramaticilor artificiale) postulează imaginea unui inconştient cognitiv (Miclea. iar la celălalt pol. REÎNTOARCEREA LA ETAPE ANTERIOARE ALE DEZVOLTĂRII SUBIECTULUI (ETAPE LEGATE DE EXPERIENŢE MAI AGREABILE ŞI SATISFACŢII MAI MARI). ARE CARACTER DE APĂRARE TEMPORARĂ. DEOARECE CONŢINUTURILE REFULATE EXERCITĂ O PRESIUNE PERMANENTĂ ASUPRA CONŞTIINŢEI. 2. un fapt real. cele mature. REPROBABILE. fără implicarea proceselor cognitive superioare.REGRESIA 6.

cum ar fi tipul A. atît în (re)evaluarea prognosticului prin prisma grilei comporta. dar şi pentru aprecierea corectă a complianţei terapeutice. -orientate predominant spre trecut. imature. Primul dintre acestea. -distorsionează (mai mult decît cele de coping) realitatea .se aduc critici care ţin de însăşi esenţa teoriei psihanalitice : operarea implicită cu constelaţii şi mecanisme psihice inconştiente. care corespund tendinţei de a alătura termenul de “coping” mecanismelor conştientizate. la acest punct (în ce priveşte mecanismele adaptative în faţa stressului psihic) – predilecţia pentru folosirea termenului de “coping”. În viziunea acestor autori. Principalele deosebiri între cele două curente. -produse la interfaţa ego-id . -orientate spre blocarea pulsiunilor instinctuale interne . -implică automatisme. -preced sau succed reacţiei de stress. Ulterior . Utilitatea cunoaşterii mecanismelor adaptative în practica medicală.Băban. PSIHOTRAUMATIZANT AL UNEI SITUAŢII DE VIAŢĂ AL CONŢINUTULUI Criticii paradigmei psihanalitice subliniază insuficienta operabilita-te şi putere de generalizare a acesteia: mecanismele defensive. faţă de termenul “mecanisme defensive”. -au (necesită) flexibilitate . -au organizare ierarhică : mature vs. demersul acestor mecanisme este adesea distorsionant în finalitate (nu facilitează uneori decît adaptarea de moment.1997). Alternative terapeutice Pentru medicul curant. -sunt procese post-afective . cînd “pulsiunile instinctuale ameninţă să inunde Ego-ul” (Miclea. -permit confruntarea cu realitatea . Tipuri psihocomportamentale cu risc. ÎN PROCESUL ANALITIC. în legătură cu predispoziţia spre boli cardiovasculare. s-a dovedit . deci nedemonstrabile. Uneori se pot identifica la unii pacienţi adevărate tipuri de personalitate. mai uzitat de orientarea psihanalitică. în viziune psihanalitică. În plus. sunt rigide . cunoaşterea pattern-urilor adaptative favorite ale pacientului reprezintă un important avantaj. -au eficienţă situaţională. Reţinem. ar fi îndreptate majoritar spre blocarea pulsiunilor instinc-tuale interne (şi mai puţin înspre afară).mentale.INTELECTUALIZAREA EPUIZAREA. ca moment de apariţie sunt post-afective(se declanşează doar după ce a intervenit “anxietatea de semnal”. sunt sintetizate în tabelul 2 : Tabel 2 COMPARAREA MECANISMELOR DE COPING CU CELE DEFENSIVE (A. cu vocaţie pentru incorporarea stressului .1998) MECANISME DE COPING -procese (sub)conştiente -produse în contact cu realitatea . iar pe cel de “mecanisme defensive” – celor subconştiente sau inconştiente. a fost descris de Friedmann şi Rosenmann. de către cognitivişti. C sau o tulburare precum alexitimia. -permit exprimarea afectivă .7. ca şi pentru psiholog. în ce priveşte mecanismele adaptative faţă de stress. -implică scop şi perspectivă (sunt orientate spre prezent şi/sau viitor). încă din anii ’60. iar alteori este chiar generator de simptome). MECANISME DEFENSIVE -procese inconştiente . C. -blochează exprimarea afectivă . -sunt orientate spre interior sau exterior. tipul psihocomportamental A.

alteori înnăscut.inabilitate de autoexaminare . Între modalităţile terapeutice mai frecvent folosite. trainingul autogen şi chiar psihoterapia de grup (cu analiza predilectă a factorilor de risc incriminaţi). Alexitimia. voliţional. asociat din punct de vedere neuro-hormonal şi imunitar . Contrada. constituite prin intermediul învă-ţării sociale. Iamandescu (1998) consideră că principalul mecanism care ar putea fi invocat în aprecierea alexitimiei drept factor patogen. manifestă clinic prin : . sau cu o vulnerabilitate înnăscută de organ (meiopragie). se pune problema educării pacientului în direcţia însuşirii unui nou stil de viaţă. se aduce în discuţie ceea ce unii autori înţeleg prin “hiposimbolism”. El ar fi caracterizat prin asocierea unor mecanisme de represiune puternice (pînă la incapacitatea de verbalizare şi chiar de recunoaştere a emoţiilor). Dacă în cazul alexitimiei primare. avînd adesea expectaţii nerealiste de la instituţia medicală. şi consecinţe în planul relaţiei medic-pacient. la bolnavii psihosomatici. În cazul alexitimicilor. şi care. 1990) ar fi caracterizată în principal de o incapacitate de autocunoaştere şi expresie. prin suprasolicitarea compartimentelor psihic motivaţional.de Brouchon-Schweitzer şi Dantzer (1994) elaborează chiar un model etiopatogenic complex. denumit de unii autori şi “anger-in”(pentru că o dimensiune esenţială a sa o reprezintă reprimarea sentimentelor negative.C. . Tipul C. de ostilitate). se poate trece la o formă de psihoterapie adecvată necesităţilor şi posibilităţilor pacientului. a suferinţei lor corporale. cu un complex de reacţii secundare. şi posedă mecanisme de convertire la nivel metabolic a factorului psihogen în tulburări sau boli psihosomatice (Iamandescu. Ikemi (1995) lansează chiar termenul de “alexisomie”. şi dezvoltarea de infecţii cronice şi neoplazii.Sifneos (citaţi de G.Ei sunt adevăraţi “colecţionari de stressuri” . afectiv. Restructurarea tipului A reprezintă o problemă spinoasă. dar lor li se asociază mai întotdeauna. ce argumentează pentru legătura între atitudinea “raţională” (antiemoţională) a acestor subiecţi. care periclitează relaţia terapeutică. etc. . cognitiv. s-ar situa psihoterapiile cognitiv-comportamentale. ceea ce accentuează inhibiţia celulelor NK. şi înarmarea sa cu mijloacele necesare pentru a accede şi a se menţine la acest palier. la unele terapii de grup. constituie în plan comportamental. cele mai numeroase de altfel. Tipul C. iar în tulburările psihosomatice asociate – utilitatea biofeedback-ului şi a terapiilor de relaxare. în vederea comunicării dispoziţiei. uneori dobîndit.Nemiah şi mai ales de P. cu potenţial de ireversibilitate. precum autodeprecierea.faptul că trăsăturile caracteristice tipului A predispun la boală psihosomatică în general. 1996) : .sărăcirea vieţii imaginative . o afectare psihică gravă. o ilustrare fidelă a copingului centrat pe emoţie. de altfel. aceasta reprezentînd incapacitatea de exprimare. o mare parte din aceşti bolnavi fiind hipocomplianţi. cît şi în relaţia cu medicul. Principalele trăsături ale acestui tip de personalitate ar fi reprezentate de sentimentul urgenţei şi de ostilitate. În aceste cazuri. alexitimia secundară rezultă din modificări la nivelul stilului de coping.Ionescu. se cantonează în mecanisme dizadaptative de coping. mai ales dacă aceasta este coroborată cu nerespectarea unui regim de viaţă sanogenetic. . Se notează (Cătălina Tudose.incapacitatea de exprimare adecvată şi nuanţată. pe baza dimensiunii reprimare-vigilenţă. cit. 1996). fără a avea.cu diminuarea secreţiei de catecolamine şi a activităţii celulelor NK. Deşi pattern-urile descrise pot explica o parte din dificultăţile pe care le întîmpină o serie de pacienţi.rigidizarea. Pentru realizarea acestui obiectiv. şi cu hiperfuncţia axei hipotalamo-corticotrope. etiologia rămîne neclară (componenta ereditară nefiind incriminată exclusiv). Cîteva orientări în această direcţie ar merita menţionate (după Holdevici. pus în relaţie cu bolile neoplazice. în condiţiile lipsei de motivaţie a pacientului pentru schimbarea conduitelor sale “standard” de a face faţă stressului. răspunsul bun la psihoterapiile suportive şi educaţionale. consecutiv identificării mecanismelor dizadaptative (inclusiv a dinamicii acestora). neangajîndu-se activ în recuperarea/păstrarea stării de sănătate (au “alte priorităţi”). 1987). atît în raportul cu propria lor boală. a fost descris de Temoshok (1990). l-ar constitui posibilitatea redusă de exteriorizare (prin verbalizare) a suferinţei lor psihice sau somatice. descrisă pentru prima dată de J. “constricţia” vieţii emoţionale . sentimente de neputinţă şi de pierdere a controlului. rămîne deschisă problema acelor pacienţi care nu se încadrează în categoriile menţionate.

43-70. pe raportul de simetrie (egalitate) între psihoterapeut şi client. în vederea obţinerii regresiei de vîrstă. ele valorizînd suplimentar colaborarea cu psihologul. psihoterapia cognitiv-comportamentală : pune accentul pe formularea problemei în termeni clari. necesară acestor schimbări. în R. Paris. de imaginaţie dirijată. SCHEIER M.BROUCHON-SCHWEITZER.. R. deplasarea centrului de greutate al discuţiei dinspre problemă spre soluţie (porninduse de la aşa-zisele “excepţii pozitive” din viaţa pacientului). Trecerea la terapie este precedată de analiza stărilor Ego-ului şi de alcătuirea unei egograme. cu un potenţial latent cert. EDWARDS. analiza tranzacţională : se porneşte de la premiza multiplicităţii stărilor Ego-ului.. Română de Sănătate Mintală. psihoterapia scurtă. 6-10. Utilizarea lor la bolnavii psihosomatici reprezintă un aport extrem de valoros în remodelarea unor comportamente nocive pentru sănătate. în primul rînd prin restructurarea mecanismelor de coping. ADRIANA – (1998) “Stress şi personalitate”.CARVER.) se crează premizele pentru saltul de la folosirea exhaustivă . “adult” şi “copil”.W. experimentare (inclusiv mentală). fie activ. au vocaţie adaptativă. Nu se urmăreşte neapărat strict vindecarea simptomelor actuale. fiind extrem de eficientă în tulburări de tip anxios sau obsesivo-fobic . Presse Univ. Chicester. şi fără a epuiza paleta extrem de largă de psihoterapii . S. încurajarea acestuia în direcţia asumării de responsabilităţi şi acţiuni independente . 89-98 3. –(1997) “Stressul psihic – concepte generale” . Analiza relaţiilor interpersonale şi tentativa de restructura-re comportamentală implică analiza dinamicii stărilor Eului şi modificarea scenariilor de viaţă. J.. psihoterapia de grup : facilitează (funcţie şi de dezirabilitatea subiectului în grup). 4. 2. relaxare. în fiecare persoană coexistînd stările de “părinte”.Wiley & Sons. M. deplasarea gîndirii de la orientarea spre simptom la orientarea spre Eu.- - - - - psihoterapia experienţială : consideră omul ca pe o entitate activă. rigidă a cîtorva strategii – la multiplicarea acestora şi la flexibilizarea utilizării lor . alături de psihanaliză. stabilă.ţiată a realităţii. deplasarea comportamentului de la orientarea spre trecut – la cea spre viitor. autoafirmativă. spre raţionaliza-re. 184-195. S. şi optimizînd intervenţia terapeutică.ALEXANDRESCU. în Rev. DANTZER. dar şi prin creşterea disponibilităţii generale a subiectului la autocunoaştere şi autoformare. accentuîndu-se pe contextul de viaţă în care are loc psihoterapia. L. Prin tehnici de exprimare liberă a Eului (dramatice.BĂBAN. .. evidenţierea progreselor (chiar minime) ale pacientului. 6. Acest obiectiv poate fi realizat şi cu ajutorul hipnozei.(1989) “Assessing coping strategies : a theoretically based approach. de France..Neufeld (ed. – (1989) “Personality characteristics as moderators of the relationship between stress and disorder”.. J. etc.(1994) “Introduction à la psychologie de la santé”. WEINTRAUB. fie în latenţă. apariţia sentimentelor de acceptare şi de creştere a încrederii în sine. ci perfecţionarea. atingerea unui nivel superior de conştiinţă.R.) – “Advances in the investigation of psychological stress”.COHEN. şi pe elaborarea unor strategii comportamentale la îndemîna pacientului. Presa Universitară Clujeană. 1. J. 5. Journal of Personality and Social Psychology. centrată pe obiectiv : vizează clarificarea scopurilor pacientului. BIBLIOGRAFIE 1. Accentul se deplasează de la insurmontabilitatea aparentă a problemei. de a face faţă situaţiei. perceperea mai fină şi mai diferen. Toate aceste forme de psihoterapie.

52. FOLKMAN.TAYLOR.IONESCU. R.Press. S.ROTTER. Kyushu Univ. 1. – (1996) “Psihologie Medicală”.B. 141-169. I. IRINA – (1996) “Elemente de psihoterapie”..LAZARUS. 7.(1987) “Monitoring and blunting: validation of a questionnaire to assess styles of information seeking under threat”. 8. 46. FOLKMAN.MICLEA. Journal of Personality and Social Psychology. CĂTĂLINA – (1987) “Alexitimia”. vol. during three stage of college examination” .FRIEDMAN.ALL. 14.(1995) “Integration of Eastern and Western Psychosomatic Medicine”.S. 24.(1974) “Type A behavior and your heart”.. 1286-1296. 25..IKEMI. – (1985) “If it changes. 932946. European Journal of Personality.. S. and clinically coronary disease”. 12.TEMOSHOK. R.ALL.. 345-353. M. 22. 48. ed. – (1966) “Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement”. LAZARUS.(1987) “Transactional Theory and Research on emotions and coping”. 169.Medicală. ROSENMAN. Journal of Personality and Social Psychology.FRIEDMAN. Ed. Tokyo. S.Infomedica. 23. 1. 10. New York.B.(1982) “Life after Stress”. Appraisal and Company.S.. SIEGEL.. 15. Bucureşti. J. Journal of Personality and Social Psychology. R. 17.G. Bucureşti.Gorgos (red.. 19. New York.H.STONE. J.D. Springer Publishing 16.(1978) “Assessing the impact of life changes : development of the Life Experiences Survey”. incidence of arcus senilis. J. Romcartexim. Presa Universitară Clujeană. 9. Y.. Coping”. – (1998) “Psychoneuroallergology”. I. S. Bucureşti. JOHNSON.IAMANDESCU. S. BROWN. 18. Psychological Bulletin. M.“Dicţionar enciclopedic de psihiatrie”.. 11.SARASON.. 1-128.(1990) “Type C and cancer”.HOLDEVICI. G. 80. New York.1 (A-D).E. A.(1984) “Stress. S. I. study of emotion and coping . 21-27. Bucureşti. JAMA. Bucureşti. Random House.B. Psychological Monographs..).MILLER. 13. NEALE.. 46. L. it must be a process. – (1990) “Psihoterapie”.6. 150-170. 21.a 2-a. Knopf. Ed.(1984) “New measure of daily coping :development and preliminary results” .(1997) “Stress şi apărare psihică”.IAMANDESCU. Ed. New York. Ed. J.. I.Ştiinţifică. Bucureşti. în C.B. Ed.IAMANDESCU... . Plenum Press.. – (1959) “Association of specific overt behavior patterns. 4-43.. R. M. R. ROSENMAN. 892-906.FOLKMAN. with blood and cardiovascular findings: blood cholesterol level. 20. blood clotting time.SHAFFER.H. M.S.. – (1993) “Stressul psihic şi bolile interne”.(1994) “Positive illusions and well-being revised : Separating facts from fiction”. Journal of Consulting and Clinical Psychology.LAZARUS.TUDOSE..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful