‫עזרא פרייז'ר‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬
‫הפוסקים במהלך הדורות הרבו לדון בשאלות הקשורות בלימוד‬
‫תורה לעכו"ם‪ 1.‬במאמר זה נעסוק רק בהבהרת שיטת הרמב"ם והמאירי‬
‫)שכפי שנראה‪ ,‬נוקטים שיטה אחת(‪ .‬כרקע לשיטתם‪ ,‬נציג את מקור הדין של‬
‫‪2‬‬
‫גוי שעסק בתורה כפי שמופיע בגמ' )סנהדרין נט‪:(.‬‬
‫ואמר ר' יוחנן‪ ,‬עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה‪,‬‬
‫שנאמר‪" ,‬תורה צוה לנו משה מורשה" – "לנו" מורשה ולא‬
‫"להם‪ ".‬וליחשביה גבי ז' מצוות? מ"ד מורשה ]כלומר‪ ,‬מי‬
‫שקורא את המילה "מורשה" כפשוטה בפסוק "תורה צוה לנו‬
‫משה מורשה קהלת יעקב" )דברים לג‪:‬ד([ מיגזל קא גזיל לה‬
‫]כלומר‪ ,‬איסור זה נמנה במניין ז' מצוות כחלק מאיסור גזל[‬
‫מ"ד מאורסה ]כלומר‪ ,‬מי שדורש את הפסוק כאילו כתוב‬
‫"מאורסה" במקום "מורשה"[ דינו כנערה מאורסה דבסקילה‪.‬‬
‫מיתיבי‪ ,‬היה ר' מאיר אומר‪ ,‬מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק‬
‫בתורה שהוא ככהן גדול? שנאמר‪" ,‬אשר יעשה אותם האדם‬
‫וחי בהם" – "כהנים‪ ,‬לוים‪ ,‬וישראלים" לא נאמר‪ ,‬אלא "האדם"‬
‫– הא למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן‬
‫גדול! התם בשבע מצוות דידהו‪.‬‬

‫שיטת הרמב"ם‬
‫בפרק י' מהל' מלכים מתייחס הרמב"ם לכמה דיני בני נח שאינם‬
‫נמנים בין ז' מצוות בני נח‪ .‬אחרי שמבאר בקיצור את איסורי הרבעת בהמה‪,‬‬
‫הרכבת אילן‪ ,‬הכאת ישראל‪ ,‬ומצות מילה )לבני קטורה(‪ ,‬מאריך הרמב"ם‬
‫בביאור איסור עכו"ם שעסק בתורה ואיסור עכו"ם ששבת )הל' ט‪-‬י(‪:‬‬
‫עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה‪ .‬לא יעסוק אלא בשבע מצוות‬
‫שלהן בלבד‪ .‬וכן עכו"ם ששבת אפי' בימות החול‪ ,‬אם עשאוהו‬
‫לעצמו כמו שבת‪ ,‬חייב מיתה‪ ,‬ואין צורך לומר אם עשה מועד‬
‫לעצמו‪ .‬כללו של דבר‪ :‬אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות‬
‫מצות לעצמן מדעתן‪ ,‬אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות‪,‬‬
‫או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע‪ .‬ואם עסק בתורה‪ ,‬או‬
‫שבת‪ ,‬או חדש דבר‪ ,‬מכין אותו ועונשין אותו‪ ,‬ומודיעין אותו‬

‫‪ .1‬ע' שו"ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' יז( שהרבה להביא מקורות לדינים הקשורים לנושא‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .2‬ובחגיגה )יג‪ (.‬הגמ' מביאה בשם ר' אמי איסור על ישראל ללמד את הגוי‪" :‬אין מוסרין‬
‫דברי תורה לעובד כוכבים‪ ,‬שנאמר‪' ,‬לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום' )תהלים‬
‫קמז‪:‬כ(‪ ".‬במאמר זה‪ ,‬נגביל את דברינו לסוגית הגמ' בסנהדרין‪ ,‬הדנה באיסור מצד הגוי‪.‬‬
‫בית יצחק לו • תשס"ד‬

‫‪174‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫שהוא חייב מיתה על זה‪ ,‬אבל אינו נהרג‪ 3.‬בן נח שרצה לעשות‬
‫מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר‪ 4,‬אין מונעין אותו‬
‫לעשותה כהלכתה‪ .‬ואם הביא עולה מקבלין ממנו‪ .‬נתן צדקה‬
‫מקבלין ממנו‪.‬‬

‫הרמב"ם צירף ביחד ב' איסורי עכו"ם – לימוד תורה ושמירת שבת‬
‫– והפיק מהם כלל אחד‪ :‬אסור לעכו"ם לחדש דת לעצמו על ידי עיסוק‬
‫במצוות מסויימות בלבד‪ ,‬אלא או יקבל את כל המצוות ויתגייר‪ ,‬או יעמוד‬
‫בתורתו בלבד‪ .‬הרמב"ם מוסיף שהאיסור תלוי בכוונת העכו"ם – העכו"ם‬
‫רשאי לקיים מצוות מסויימות בתנאי שעושה כן "כדי לקבל שכר‪ ",‬אך לא כדי‬
‫‪5‬‬
‫לחדש דת‪.‬‬
‫והנה‪ ,‬לא נתבאר מניין לו חילוק זה בין כוונת חידוש דת לכוונת‬
‫קבלת שכר‪ .‬יתירה מזו‪ ,‬עצם הגדרת "חידוש דת" אינו ברור‪ .‬בפשטות‪ ,‬היינו‬
‫מניחים שכל שומרי דתות אחרות – כגון נוצרים ומוסלמים – שכללו חלקים‬
‫מתורה ומצוות בתוך דתיהם החדשות‪ ,‬הם בגדר מחדשי דת ואסור להם ללמוד‬
‫תורה‪ .‬אך הרמב"ם )שו"ת מהדו' בלאו ח"א סי' קמט( נשאל אודות איסור‬
‫ת"ת לעכו"ם‪ ,‬והשיב לחלק בין לימוד תורה לנוצרים לעומת לימוד תורה‬
‫למוסלמים )ישמעאלים(‪:‬‬
‫ומותר ללמד המצוות לנוצרים ולמשכם אל דתנו‪ ,‬ואינו מותר‬
‫דבר מזה לישמעאלים‪ ,‬לפי מה שידוע לכם על אמונתם‪ ,‬שתורה‬
‫זו אינה מן השמים‪ ,‬וכאשר ילמדום דבר מן כתוביה )וימצאוהו(‬
‫מתנגד למה שבדו הם מלבם לפי עירבוב הסיפורים ובלבול‬
‫העניינים אשר באו להם‪) ,‬הרי( לא תהיה זו ראייה אצלם‪,‬‬
‫שטעות בידיהם‪ ,‬אלא יפרשוה לפי הקדמותיהם המופסדות‬
‫‪ .3‬הכס"מ מציע שהרמב"ם דייק דאינו נהרג מלשונו של ר' יוחנן "חייב מיתה" – משמע‬
‫דאין ממיתים אותו בפועל )ומפורש כדברי הכס"מ בשו"ת הרמב"ם שנביא לקמן(‪ .‬וכ"כ‬
‫בס' מרגליות הים על סנהדרין )נט‪ .‬אות א( דר' יוחנן משתמש בלשון "חייב מיתה" בכמה‬
‫מקומות בש"ס כשאין כוונתו לחיוב מיתה ממש‪ .‬וע"ע בפירוש ר"י קאפח לרמב"ם שם‪.‬‬
‫‪ .4‬ע' שו"ת אגרות משה )יו"ד ב‪:‬ז( שהעלה דבאמת לא יקבל הגוי שכר על קיום רוב‬
‫המצוות‪ ,‬וכוונת הרמב"ם כאן באמרו "כדי לקבל שכר" היינו שהגוי טועה וחושב שיקבל‬
‫שכר‪ ,‬אך באמת לא יקבל שכר‪ .‬וע' מאמרו של הרב נריה גוטל )אור המזרח קד ]תשמ"ב[‬
‫עמ' ‪ (64-69‬שהשיג על האגר"מ בזה‪.‬‬
‫‪ .5‬יש קושי בלשון הרמב"ם לגבי עיסוק בתורה ושבת‪ ,‬דבתחילת דבריו משמע שאינם אלא‬
‫דוגמאות לחידוש דת‪ ,‬ואין שום הבדל בין גוי שעסק בתורה לגוי שעשה מצווה אחרת‪.‬‬
‫אך מהמשך דבריו "ואם עסק בתורה‪ ,‬או שבת‪ ,‬או חדש דבר" וממש"כ "בן נח שרצה‬
‫לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר" משמע דתמיד אסור לו לשבות‬
‫ולעסוק בתורה‪ ,‬ורק בשאר מצוות מותר לו לקיימן ע"מ לקבל שכר‪ .‬ע' שו"ת שרידי אש‬
‫)ב‪:‬נה( מה שהעיר בזה‪ .‬מ"מ‪ ,‬מדברי הרמב"ם בתשובה שנביא להלן מוכח שיש מקרים‬
‫בהם מותר לגוי ללמוד תורה‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪175‬‬

‫ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענתם ויטעו כל גר וישראל‪ ,‬שאין‬
‫לו דעת‪ ,‬ויהיה זה מכשול לישראל האסורין ביניהם בעונותם‪.‬‬
‫אבל הערלים ]ר"ל‪ ,‬הנוצרים – הערת המו"ל[ מאמינים בנוסח‬
‫התורה שלא נשתנה‪ ,‬ורק מגלים בה פנים בפירושם המופסד‬
‫ומפרשים זאת בפירושים שהם ידועים בהם‪ ,‬ואם יעמידום על‬
‫הפירוש הנכון‪ ,‬אפשר שיחזרו למוטב‪ ,‬ואפי' לא יחזרו‪,‬‬
‫כשרוצים שיחזרו‪ ,‬לא יבוא לנו מזה מכשול ולא ימצאו‬
‫בכתוביהם דבר שונה מכתובינו‪.‬‬

‫ולכאורה דבריו צ"ע‪ ,‬שהרי לפי מש"כ בהל' מלכים – שאיסור ת"ת‬
‫בשביל עכו"ם קשור לחידוש דת – היה צריך לאסור ת"ת גם לנוצרים‪ ,‬שאין‬
‫לך מחדשי דת גדולים מהנוצרים‪ ,‬שפירשו את התורה שלא כהלכה ועי"ז‬
‫‪6‬‬
‫חידשו דת לעצמם!‬

‫מחשבת הרמב"ם‬
‫וכדי ליישב את דברי הרמב"ם‪ ,‬נראה דיש להבין אותם לאור דבריו‬
‫לגבי מטרות התורה ומטרות האדם בעולם‪ .‬הרמב"ם דן בכמה מקומות‬
‫בחשיבות ההשגה השכלית‪ .‬בהל' יסודי התורה )ד‪:‬ט( הוא מסביר את נצחיות‬
‫הנפש "לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה‪ ,‬אלא יודעת ומשגת הדעות‬
‫הפרודות מן הגלמים‪ ,‬ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעלמי עולמים‪".‬‬
‫נמצא שהנפש קיימת לעולם בגלל שמגיעה לידיעת בורא הכל‪ .‬כך מפרש‬
‫הרמב"ם שהחכמים נתאוו לימות המשיח "כדי שיהיו פנויין בתורה ובחכמתה‬
‫‪ . . .‬כדי שיזכו לחיי העולם הבא" )הל' מלכים יב‪:‬ד(‪ .‬וביתר הרחבה מסביר‬
‫הרמב"ם בהל' תשובה )ח‪:‬ב‪-‬ג( שאדם משיג את העוה"ב לפי ידיעותיו‪:‬‬
‫העולם הבא אין בו גוף וגויה‪ ,‬אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא‬
‫גוף‪ ,‬כמלאכי השרת ‪ . . .‬צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם‬
‫‪ .6‬הרב יהודה הרצל הענקין )בקובץ התורני שרידים חלק י"ד עמ' נט( מעלה דהרמב"ם‬
‫בתשובה מיירי בלימוד ז' מצוות בני נח ולכן התיר ללמדן לנוצרים‪ ,‬ורק החמיר‬
‫בישמעאלים משום מכשול‪ .‬ובשו"ת ציץ אליעזר )חלק ט"ז ס"ס נה( העלה דהרמב"ם‬
‫מיירי בלימוד ז' מצוות בני נח ותורה שבכתב‪ .‬וע' מש"כ הרב דוד יוסף )הערה ‪ 6‬לשו"ת‬
‫הרמב"ם מהדו' פאר הדור סי' נ( לדון אם כוונת הרמב"ם כאן ללימוד תורה שבכתב‬
‫דווקא או ללימוד ז' מצוות דווקא‪ .‬אך מדברי המאירי שנביא בהמשך נראה שהמאירי‬
‫בוודאי לא פירש כן את דברי הרמב"ם‪ ,‬כי המאירי מרחיב הרבה על עניין המכשול לגבי‬
‫גוי שעסק בשאר התורה‪ ,‬אך לא כשעסק בז' מצוותיו בלבד‪ .‬וע' שו"ת שרידי אש )ב‪:‬נו(‬
‫שהעלה דאין לפרש את דברי הרמב"ם כאן דווקא כשהגוי לומד ז' מצוות בני נח‪ .‬והרב‬
‫דוד יוסף )שם( העיר דיש נוסחאות שונות של השאלה עליה נשאל הרמב"ם לפי‬
‫המהדורות השונות של תשובותיו‪ .‬ולפי נוסחת מהדו' בלאו‪ ,‬הרמב"ם נשאל דווקא אם‬
‫מותר ללמדם "דבר מן המצוות חוץ משבע מצוות‪ ",‬וא"כ כשהשיב דמותר ללמד את‬
‫הנוצרים בוודאי נתכוון להתיר אפי' מצוות שלא נצטוו בהן בני נח‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫ונהנים מזיו השכינה ‪ . . .‬וזה שאמרו "צדיקים יושבים" דרך‬
‫חידה אמרו‪ ,‬כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא יגיעה‪.‬‬
‫וכן זה שאמרו "ועטרותיהם בראשיהם" כלומר דעת שידעו‪,‬‬
‫שבגללה זכו לחיי העולם הבא‪ ,‬מצויה עמהם‪ ,‬והיא העטרה‬
‫שלהם ‪ . . .‬כל נפש האמורה בענין זה אינה הנשמה הצריכה‬
‫לגוף אלא צורת הנפש‪ ,‬שהיא הדיעה שהשיגה הבורא כפי כחה‪,‬‬
‫והשיגה הדעות הנפרדות ושאר המעשים‪.‬‬

‫נמצאנו למדים שהעיסוק בתורה ובחכמתה והשגת הבורא הם‬
‫המביאים את האדם לחיי עוה"ב‪ .‬וזכייה בעוה"ב שייכת לא רק אצל יהודים‪,‬‬
‫אלא אף אצל אומות העולם‪ ,‬כמש"כ הרמב"ם בהל' תשובה )ג‪:‬ה(‪" ,‬וכן חסידי‬
‫אומות העולם יש להן חלק לעולם הבא‪ ".‬ובהל' מלכים )ח‪:‬יא( מסביר‬
‫הרמב"ם את המושג "חסידי אומות העולם"‪:‬‬
‫כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן‪ ,‬הרי זה מחסידי אומות‬
‫העולם‪ ,‬ויש לו חלק לעולם הבא‪ .‬והוא שיקבל אותן ויעשה‬
‫אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה‬
‫רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן‪ 7.‬אבל אם עשאן מפני הכרע‬
‫‪8‬‬
‫הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא‬
‫מחכמיהם‪.‬‬

‫לפי חלוקה זו‪ ,‬גוי יכול להגיע לדרגת "חסידי אומות העולם" ולזכות‬
‫בעולם הבא רק כשמקיים את ז' מצוותיו וכשמאמין בתורה מן השמים‪ 9.‬וכל‬
‫זה מבואר לפי מה שהבאנו לעיל מדברי הרמב"ם בהל' תשובה‪ ,‬שהנפש זוכה‬
‫לעוה"ב ע"י ידיעותיה והשגת הבורא‪ ,‬והשגת נפש הגוי איננה שלמה אם‬
‫מקיים את ז' מצוותיו רק מפני הכרע הדעת‪.‬‬
‫לאור כל הנ"ל‪ ,‬ניתן לומר שלפי הרמב"ם יש סיבה טובה מאד‬
‫להתיר לגויים לעסוק בתורה‪ .‬לדעתו‪ ,‬גוי רשאי לזכות בחיי העוה"ב‪ ,‬אבל‬
‫בוודאי יתקשה לו להשיג את הבורא ואת הידיעות הנדרשות בשביל חלק‬
‫בעוה"ב אם נאסור עליו ללמוד תורה‪ .‬גם ייתכן שיתקשה להגיע לאמונה‬
‫שהתורה ניתנה למשה אם אסור לו לקרוא את התורה‪.‬‬
‫‪ .7‬ע' במרגליות הים )סנהדרין נט‪ .‬אות ו( שהכסף משנה הבין שהרמב"ם כתב כן מסברא‬
‫דנפשיה‪ ,‬אך באמת איתא כן בכת"י המדרש אגור; וע"ע בפירוש ר"י קאפח לרמב"ם שם‪.‬‬
‫‪ .8‬לפנינו בנדפס כתוב "ולא" במקום "אלא"; וע' בשינויי נוסחאות של מהדו' פרנקל‪ .‬וכן‬
‫בפירוש ר"י קאפח לרמב"ם שם כתב שכל הכת"י שברשותו גורסים "אלא‪".‬‬
‫‪ .9‬כך המשמעות הפשוטה של דברי הרמב"ם בהל' מלכים‪ ,‬אלא שלא נאמר במפורש שאין‬
‫לחכמי האומות חלק לעוה"ב; רק נאמר שאינם מחסידי אומות העולם‪ ,‬ונאמר שחסידי‬
‫אומות העולם יש להם חלק בעוה"ב‪ ,‬ומזה משמע שרק לחסידיהם יש חלק לעוה"ב‪ .‬וכן‬
‫בהל' תשובה רק הזכיר עוה"ב אצל חסידי האומות‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪177‬‬

‫זאת ועוד‪ :‬הרמב"ם כותב בכמה מקומות שהתורה באה ללמד אותנו‬
‫מדות ודעות נכונות‪ .‬וכשמציג הרמב"ם את המטרות האלו‪ ,‬אינו מבחין‬
‫במפורש בין יהודים לגויים‪ .‬לדוגמא‪ ,‬כהקדמה לענין טעמי המצוות‪ ,‬הרמב"ם‬
‫‪10‬‬
‫מתאר את הכוונה הכללית של התורה כולה )מורה נבוכים ג‪:‬כז(‪:‬‬
‫כוונת כל התורה שני דברים‪ ,‬והם תקינות הנפש ותקינות הגוף‪.‬‬
‫תקינות הנפש תהיה בכך שתושגנה להמון דעות נכונות כפי‬
‫יכלתם ‪ . . .‬תקינות הגוף תהיה בתקינת מצבי חייהם אלה עם‬
‫אלה‪ .‬ענין זה ישלם בשני דברים‪ :‬אחד מהם‪ ,‬שיבוטל העושק‬
‫שהם עושקים זה את זה‪ ,‬והוא שלא יוּתר לכל אחד מן האנשים‬
‫לעשות מה שהוא רוצה ומה שיש לאל ידו לעשות‪ ,‬אלא יכפוהו‬
‫לעשות מה שמועיל לכל‪ .‬והשני‪ ,‬שיקנו לכל איש מידות‬
‫המועילות בחיי היחד‪ ,‬כדי שהמדינה תהיה הרמונית ‪ . . .‬זאת‪,‬‬
‫מפני שהוכח בהוכחה מופתית שלאדם שתי שלמויות‪ :‬שלמות‬
‫ראשונה היא שלמות הגוף ושלמות אחרונה היא שלמות הנפש ‪.‬‬
‫‪ . .‬רק לאחר השגת השלמות הראשונה אפשר להשיג את‬
‫השלמות האחרונה‪ ,‬שהיא נכבדה יותר בלי ספק‪ ,‬והיא – ולא‬
‫משהו אחר – הסיבה לקיום הנצחי ‪ . . .‬לכן התורה האמיתית ‪. .‬‬
‫‪ .‬והיא תורה משה רבנו‪ ,‬באה רק ללמד אותנו את שתי‬
‫השלמויות גם יחד ‪ . . .‬התורה מדברת מפורשות על שתי‬
‫השלמויות האלה ומודיעה לנו שתכלית התורה כולה היא השגת‬
‫שתי השלמויות האלה‪ .‬הוא יתעלה אמר‪ :‬ויצונו ה' לעשות את‬
‫כל החקים האלה ליראה את ה' אלקינו לטוב לנו כל הימים‬
‫לחיתנו כהיום הזה )דברים ו‪:‬כד(‪.‬‬

‫כך גם כשהרמב"ם בא להסביר שהמצוות נועדו לבני אדם רגילים‬
‫)שאין קיום המצוות קשה מדי בשבילם(‪ ,‬כותב "אין מעריכים את קלות התורה‬
‫וקושיה על פי תאוותו של כל איש רע ובזוי מושחת במידותיו‪ .‬אלא יש‬
‫להתבונן בה בהתאם לאדם השלם‪ ,‬שכוונת התורה שיהיו כל בני האדם‬
‫כאלה" )מורה נבוכים ב‪:‬לט(‪.‬‬
‫הפסוק שהביא הרמב"ם מספר דברים מוסב על עם ישראל דווקא –‬
‫רק אותנו ציווה ה' לעשות את כל החוקים האלה‪ .‬אך בשאר דברי הרמב"ם לא‬
‫נאמר שום דבר ששייך ליהודים יותר משאר אומות העולם‪ .‬אדרבה‪ ,‬הרמב"ם‬
‫משתמש כמה פעמים בביטוי "בני האדם" או "כל בני האדם" כשגם יכל‬
‫לכתוב "בני ישראל" אילו רצה לצמצם את דבריו לבני ישראל דווקא‪ .‬לפי"ז‪,‬‬
‫יש לומר שלדעת הרמב"ם מטרות התורה – שלמות הגוף והנפש‪ ,‬והשגת‬
‫הקיום הנצחי על ידיהן – שייכות גם לגוי‪ .‬ומבחינה זו כדאי לכל גוי שיעסוק‬
‫‪ .10‬כל הציטוטים מספר מורה נבוכים הם מתרגומו של מיכאל שורץ מהערבית המקורית‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫בתורה‪ .‬אך כנגד זה קיים איסור מפורש בגמ' של "עובד כוכבים שעוסק‬
‫בתורה חייב מיתה‪".‬‬

‫יישוב שיטת הרמב"ם‬
‫ועכשיו אפשר להבין את שיטת הרמב"ם‪ ,‬שתלה איסור גוי שעסק‬
‫בתורה בחידוש דת‪ .‬דהנה‪ ,‬אין משיגים את מטרות לימוד תורה כשהתורה‬
‫נלמדת כחכמה בעלמא‪ ,‬בלי שום כוונה של קיום מצוותיה ובלי להתייחס‬
‫אליה כתורה האמיתית והמחייבת אותנו‪ .‬לכן הביא הרמב"ם את הפסוק‬
‫)דברים ו‪:‬כד( "ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלקינו"‬
‫ללמד שאדם רק משיג את מטרות התורה כשהוא עושה את חוקותיה וירא את‬
‫‪11‬‬
‫ה'‪.‬‬
‫א"כ‪ ,‬י"ל דלפי הרמב"ם איסור העיסוק בתורה לגוי לא בא לאסור‬
‫גוי שרוצה ללמוד תורה מתוך יראת שמים כדי שיקנה את הדעות הנכונות‬
‫ויזכה לחיי עולם‪ .‬לכן פירש הרמב"ם שת"ת נאסר לגוי שבא לחדש דת‪ .‬גוי‬
‫שכוונתו לשם שמים‪ ,‬ורודף אחר שלמות הנפש והגוף‪ ,‬לא יעלה על דעתו‬
‫לעשות רק מצוות מסויימות כפי הטוב בעיניו‪ ,‬כי הוא פועל מתוך יראת שמים‬
‫ואמונה בתורה‪ .‬הוא מבין שאדם צריך להתנהג ע"פ מה שהתורה חייבתו‪,‬‬
‫ולכן אין גוי רשאי לבחור לעצמו איזו מצוות הוא רוצה לקיים‪" ,‬אלא או יהיה‬
‫גר צדק ויקבל כל המצוות‪ ,‬או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע‪ ".‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬גוי הבא לחדש דת – כלומר‪ ,‬לקיים מצוות מסויימות שמתחשקות לו בלי‬
‫לקבל את עול המצוות בשלמותו – מראה בכך שמתייחס לתורה כחכמה‬
‫בעלמא‪ ,‬שכדאי לקיים את חלק מדבריה לפי ראות עיני האדם‪ ,‬אבל אינו רוצה‬
‫שהתורה תחייב אותו בכל דבריה‪ .‬לכן חז"ל‪ 12‬אסרו עליו את העיסוק בתורה‬
‫ואמרו שהוא "גוזל" את התורה מבנ"י‪ ,‬העוסקים בה כמורשת שציוה לנו‬
‫‪13‬‬
‫משה‪.‬‬
‫‪ .11‬ע' בהמשך דברי הרמב"ם במו"נ שם‪ .‬על הקשר שבין שמירת המצוות ליראת שמים‬
‫במחשבת הרמב"ם‪ ,‬ע' ספר אורות הרמב"ם אותיות עא‪-‬עג‪.‬‬
‫‪ .12‬ע' שו"ת שרידי אש )ב‪:‬נה( שמביא את דברי הלח"מ בהל' מלכים דלדעת הרמב"ם איסור‬
‫גוי שעסק בתורה אינו אלא מדבריהם‪ ,‬ומה שדימתה הגמ' איסור זה לגזל ולנערה‬
‫מאורסה‪ ,‬אין כל זה אלא אסמכתא בעלמא‪ ,‬וכן משמע במהרש"א )חידושי אגדות‪,‬‬
‫סנהדרין נח‪ :‬ד"ה עכו"ם ששבת( דאינו אלא אסמכתא‪.‬‬
‫‪ .13‬לפי"ז ניחא מה שהתיר הרמב"ם שם "לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל‬
‫שכר‪ ",‬שאם הגוי מכיר שהמצווה ניתנה מהקב"ה לישראל‪ ,‬והוא רוצה לקיימה בתורת מי‬
‫שאינו מצווה ועושה )ע' רדב"ז על הרמב"ם שם(‪ ,‬אין בזה שום איסור‪ ,‬כי אז הגוי מודה‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪179‬‬

‫ויש להביא ראייה מדברי הרמב"ם שאין שום בעייה בגוי הלומד‬
‫תורה עם הכוונות הנכונות‪ ,‬לפי מש"כ בדבריו המפורסמים בסוף הל' שמיטה‬
‫ויובל )יג‪:‬יג(‪:‬‬
‫כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו‬
‫מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעת את ה'‪ ,‬והלך‬
‫ישר כמו שעשאו האלקים‪ ,‬ופרק מעל צווארו עול החשבונות‬
‫הרבים אשר בקשו בני האדם‪ ,‬הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה‬
‫ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים‪ ,‬ויזכה לו בעולם הזה‬
‫דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים ללוים‪ .‬הרי דוד אמר ה'‬
‫מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי )תהלים טז‪:‬ה( ‪.‬‬

‫הרמב"ם כאן משבח כל א' מבאי העולם )כלומר‪ ,‬אפי' נכרי(‪ 14‬הבא‬
‫להתקרב אל הקב"ה בדביקות‪ .‬אין הכרח מלשון הרמב"ם שמדובר בתלמוד‬
‫תורה‪ ,‬שהרי כתב "אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו" – משמע שהאדם‬
‫החליט להידבק בהקב"ה ע"פ סברת עצמו‪ .‬אך ע' בפירוש יד פשוטה לרב‬
‫נחום רבינוביץ )שם( שהרמב"ם למד דין זה מברייתא בספרי פרשת קורח‪:‬‬
‫שלשה כתרים הם‪ :‬כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ‪ . . .‬הרי‬
‫כתר תורה מונח כדי שלא ליתן פתחון פה לבאי העולם לומר‬
‫אלו היה כתר כהונה וכתר מלכות מונחים הייתי זוכה בהן‬
‫ונוטלן‪ .‬הרי כתר תורה )מונח( ]תוכחה[‪ 15‬לכל באי העולם שכל‬
‫מי שזוכה בו מעלה אני עליו כאלו שלשתם מונחים וזכה‬
‫בכולם‪ ,‬וכל מי שאין זוכה בו מעלה אני עליו כאלו שלשתם‬
‫מונחים ולא זכה באחד מהם‪.‬‬

‫בקטע זה של הספרי מפורש שכתר תורה מונח לכל באי העולם‪.‬‬
‫משמע מהספרי שכתר תורה יהיה תוכחה להם‪ ,‬שלא יתעסקו בתורה‪ ,‬ויהיה‬
‫כאילו ביטלו אפשרות לזכות בכל ג' הכתרים‪ .‬אך גם משמע שהספרי משבח‬
‫את היחידים מכל באי העולם שיבואו ויזכו בכתר תורה‪ .‬אם צדק היד פשוטה‬
‫שברייתא זו היא מקורו של הרמב"ם‪ ,‬אז הרמב"ם מדבר על זכייה בכתר תורה‬
‫כשמתאר את תהליך ההתקדשות‪ 16.‬וממילא לא ייתכן שאדם יזכה בכתר תורה‬
‫באמיתת התורה ותוקף מצוותיה‪.‬‬
‫‪ .14‬ע' בפירושו של ר"י קאפח שם‪ ,‬דמשמע מדבריו שהרמב"ם מדבר דווקא על נכרים‬
‫בהלכה זו‪ .‬וע' מש"כ מורנו הרב זבולון חרל"פ שליט"א על דברי הרמב"ם כאן בבית‬
‫יצחק כ"ח )עמ' ‪ (187-198‬להוכיח שדברי הרמב"ם בסוף הל' שמיטה ויובל אינם‬
‫מוסבים רק על בני ישראל‪.‬‬
‫‪ .15‬בדפוס וונציה גורסים "מונח" ובמדרש שמואל )פכ"ג אות ג( הגירסא "מונח לתוכחת";‬
‫ע' ספרי דבי רב‪ ,‬פרשה קי"ט‪ ,‬מהדו' חיים שאול האראוויטץ‪.‬‬
‫‪ .16‬הרמב"ם בב' מקומות )פיהמ"ש לאבות פ"ד‪ ,‬הל' ת"ת ג‪:‬א( כותב שכתר תורה ניתן‬
‫לישראל‪ .‬ולפי"ז לכאורה יש לפרש שלדעתו אין בני נח יכולים לזכות בו‪ .‬אך יש לדייק‬

‫‪180‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫בלי לעסוק כלל בגופי תורה‪ ,‬אלא על כרחינו דלפי הספרי )ובעקבותיו‬
‫הרמב"ם( גוי רשאי לעסוק בתורה ע"מ להתקרב להקב"ה באמת ולזכות בכתר‬
‫תורה‪.‬‬
‫ולפי דברינו יש ליישב את דברי הרמב"ם בשו"ת‪ .‬לעיל‪ ,‬הקשינו‬
‫היאך התיר הרמב"ם ללמד תורה לנוצרים‪ ,‬והרי הנוצרים הם מחדשי דת ויש‬
‫איסור לפי מש"כ בהל' מלכים‪ .‬אך י"ל דגוי הבא לחדש הדת היינו שעוסק‬
‫בתורה בלי המטרות הנכונות‪ ,‬ואינו מתייחס לתורה בכבוד ויראה הראויים לה‪.‬‬
‫הגדרת הרמב"ם שאסור לגוי לעסוק בתורה כחלק מ"חידוש דת" באה בניגוד‬
‫בדבריו‪ ,‬שהרי בהל' ת"ת כותב‪" ,‬בשלשה כתרים נכתרו ישראל ‪ . . .‬כתר תורה הרי הוא‬
‫מונח ועומד ומוכן לכל )ישראל( שנאמר ')תורה צוה לנו משה( מורשה קהילת יעקב;'‬
‫כל מי שירצה יבוא ויטול‪ ".‬והנה נוסח הדפוס כולל את המילים שבסוגריים כאן‪ ,‬ולפיו‬
‫ברור שרק יהודי יכול לזכות בכתר תורה‪ ,‬כי "הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל‪ ",‬אבל‬
‫לא לגויים‪ .‬אך תיבת "ישראל" ליתא ברוב כתבי היד‪ ,‬כפי שהעירו במהדו' פרנקל‪,‬‬
‫ובדפוס קושטא של ס' המדע )בהוצאת מוסד הרב קוק(‪ ,‬ובפירוש ר"י קאפח למשנה‬
‫תורה‪ .‬א"כ‪ ,‬לא נאמר במפורש שרק יהודי יכול לזכות בכתר תורה‪ ,‬אלא שכך עדיין‬
‫משתמע מדברי הרמב"ם הואיל וכתב שישראל נכתרו בכתר תורה והביא את הפסוק‬
‫"מורשה קהילת יעקב‪ ".‬אך קשה להאמין שנעלמו ממנו דברי הספרי שכתר תורה "מונח‬
‫כדי שלא ליתן פתחון פה לבאי העולם‪) ".‬אגב‪ ,‬רש"י ור' יונה בפירושם לאבות שם לא‬
‫חילקו בין יהודים לגויים לגבי זכייה בכתר תורה‪ (.‬ולכן נראה שיש להבין את דבריו‬
‫שאכן רק ישראל נכתרו בכתר תורה‪ ,‬אך אין זה סותר אפשרות שכל א' מבאי העולם יבוא‬
‫ויזכה בו לפי התנאים הנכונים‪) .‬הרי גם הספרי לא אמר שהגויים נכתרו או זכו בכתר‬
‫תורה – וכמו שאמר לגבי כתרי כהונה ומלכות שאהרן ודוד זכו בהם ונטלום – אלא אמר‬
‫שכל באי עולם יכולים לזכות בו עתה‪ .‬וע' במדרש פרקי רבנו הקדוש שהובא באוצר‬
‫המדרשים של י"ד אייזנשטיין עמ' ‪ 507‬ובספר הלקוטים של ד"א אלעזר גרינהוט עמ'‬
‫מ"ד‪" ,‬כתר תורה מונח שלא ליתן פתחון פה לאדם ‪ . . .‬הרי כתר תורה מונח לכל אדם‪(".‬‬
‫ומה שהביא הרמב"ם את הפסוק "מורשה קהילת יעקב" היינו לומר שאילו ניתנה התורה‬
‫לשבט מסויים‪ ,‬אז היינו אומרים שאין לאחרים חלק בו‪ ,‬אלא כיון שניתנה התורה לכל‬
‫קהילת יעקב הרי היא מונחת לכל )ר"ל לכל באי עולם‪ ,‬וכדאיתא בספרי(‪ .‬והפסוק‬
‫"מורשה קהילת יעקב" מתאים לענין זה‪ ,‬כי הגמ' בסנהדרין לומדת איסור לגוי לעסוק‬
‫בתורה מפסוק זה‪ .‬א"כ‪ ,‬כוונת הרמב"ם היא שכל באי עולם רשאים לגשת לזכות בכתר‬
‫תורה‪ ,‬אך מי שאינו יהודי רק רשאי באופן שאינו גוזל את מורשת ישראל‪ ,‬וכמו שביארנו‬
‫בגוף המאמר‪.‬‬
‫גם ייתכן שדברי הרמב"ם בהל' ת"ת אינם בנויים על דברי הספרי‪ ,‬אלא על המכילתא‬
‫דרשב"י )פרק יט פסוק ו(‪ ,‬דשם איתא "שלשה כתרים שנכתרו בהן ישראל" ודלא כדברי‬
‫הספרי‪) .‬גם במדרש ר' עקיבה בן יוסף על התגין אות נ"ן‪ ,‬מודפס בספר בתי מדרשות‬
‫ח"ב עמ' תע"ה‪ ,‬איתא "שלשה כתרים שנתנו לישראל‪ (".‬א"כ‪ ,‬אפשר שהרמב"ם ראה‬
‫סתירה בין דברי הספרי לדברי המכילתא דרשב"י והכריע שרק ישראל יכול לזכות בכתר‬
‫תורה ממש‪ .‬מאידך‪ ,‬הוא לא רצה לדחות לגמרי את דברי הספרי‪ ,‬ולכן כתב בסוף הל'‬
‫שמיטה ויובל שכל באי העולם יכולים להתקרב להקב"ה ולהתקדש קדש קדשים )עיקרון‬
‫שמקורו בדברי הספרי(‪ ,‬אך לא כתב שם "כתר תורה" )כי בזה הכריע כדברי המכילתא‬
‫דרשב"י(‪ .‬ולפי"ז יש לדון אם הרמב"ם הבין שכדי להתקדש קדש קדשים )ר"ל‪ ,‬בלי‬
‫לזכות בכתר תורה(‪ ,‬אדם צריך ללמוד תורה‪ ,‬או שאפשר ע"י מעשים טובים בלבד )וע'‬
‫בזה במאמרו הנ"ל של הרב חרל"פ(‪ .‬והדברים עדיין צ"ע‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪181‬‬

‫לתאור הגוי בהל' שמיטה ויובל‪ ,‬הלומד כדי להתקרב להקב"ה בהתאם לכל‬
‫מה שהבאנו מהל' תשובה וממו"נ‪ .‬לכן הרמב"ם מחלק בין נוצרי למוסלמי‪,‬‬
‫שמוסלמי אינו מאמין בתורה מן השמים‪ ,‬אלא מאמין שיש טעויות בתורה‬
‫שנתקנו ע"י הקוראן‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬נוצרי מאמין שדברי התורה הם אמת ושלא‬
‫נשתנה נוסח התורה ממה שנמסר למשה‪ .‬א"כ‪ ,‬למרות שהנצרות היא דת‬
‫חדשה‪ ,‬הרמב"ם מתיר ללמד תורה לנוצרים‪ ,‬כי הנוצרים ניגשים ללימוד‬
‫התורה עם התייחסות הראויה לה‪ ,‬ועי"ז נוצרים העוסקים בתורה‪" ,‬אם‬
‫יעמידום על הפירוש הנכון‪ ",‬יוכלו להגיע לאמיתה של תורה‪ ,‬וכמש"כ‬
‫הרמב"ם בשו"ת‪.‬‬
‫ועפי"ז יש להבין את דברי הרמב"ם בתשובה שיש "מכשול"‬
‫לישראל בלימוד תורה למוסלמים‪ .‬וקשה‪ ,‬הרי גם אם לא היה בזה שום‬
‫מכשול‪ ,‬עדיין אסור להם לעסוק בתורה‪ .‬וי"ל ד"מכשול" הוא פירוש לטעם‬
‫שאסור לגוי ללמוד תורה בלי הכוונות הנכונות‪ .‬ונראה שכך פירש את דברי‬
‫הגמ' )סנהדרין שם( דגוי שעסק בתורה "מיגזל קא גזל לה" הואיל והיא‬
‫מורשה "לנו" ולא "להם‪ ".‬ולכאורה דברי הגמ' תמוהים‪ ,‬דמה ענין גזל אצל‬
‫תלמוד תורה? הרי גם אם הגוי יעסוק בתורה אינו לוקח ממנו את תורתנו‪ ,‬כי‬
‫נר לאחד נר למאה ואנחנו עדיין יכולים לעסוק בתורה‪ ,‬ובמה גוזל את‬
‫מורשתנו?‪ 17‬אלא על כרחינו שכדי שהגוי יגזול את מורשתנו לא די בכך‬
‫שהוא לומד תורה‪ .‬ולכן פירש הרמב"ם שהגויים גוזלים את מורשת ישראל‬
‫בזה שיתקיפו את היהודים בדברים "ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענתם ויטעו‬
‫כל גר וישראל שאין לו דעת‪ ".‬והיינו דווקא בגוי שלמד תורה עם כוונות‬
‫והנחות מופסדות‪ ,‬כמש"כ הרמב"ם בתשובה‪:‬‬
‫וכאשר ילמדום דבר מן כתוביה )וימצאוהו( מתנגד למה שבדו‬
‫הם מלבם לפי עירבוב הסיפורים ובלבול העניינים אשר באו‬
‫להם‪) ,‬הרי( לא תהיה זו ראייה אצלם‪ ,‬שטעות בידיהם‪ ,‬אלא‬
‫יפרשוה לפי הקדמותיהם המופסדות‪.‬‬

‫כוונתו בזה דגוי שלומד תורה ע"מ לחדש דת‪ ,‬או גוי שלומד תורה‬
‫אך מאמין "שתורה זו אינה מן השמים" )כלשון הרמב"ם שם( לא יגיע להבנה‬
‫אמיתית של דברי התורה‪ .‬אדם כזה‪ ,‬המסלף ומעוות את דברי תורתנו בגלל‬
‫דעותיו המופסדות‪" ,‬גוזל" את התורה מבנ"י‪ ,‬כי אנשים שומעים את דעותיו‬
‫המופסדות ועלולים לטעות אחריו ולחשוב שהוא יודע את הפירוש הנכון של‬
‫‪ .17‬כעין זה הקשה בהגהות יעב"ץ המודפסות בסוף הגמ' )סנהדרין נט‪ .‬ד"ה מ"ד מורשה(‪,‬‬
‫עיי"ש מה שתירץ‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫התורה‪ ,‬ובאמת הוא לא יוכל להגיע להבנה אמיתית של התורה הואיל וניגש‬
‫ללמוד אותה בהנחה שאין דבריה אמיתיים‪.‬‬

‫שיטת המאירי‬
‫ובאותה דרך שהעלינו כדי להסביר את דברי הרמב"ם‪ ,‬אפשר להבין‬
‫גם את דברי המאירי‪ ,‬המפרש את דין גוי שעסק בתורה ע"פ הרמב"ם‪ .‬המאירי‬
‫)סנהדרין נט‪ .‬ד"ה בן נח( פותח באיסור גוי ששבת‪ ,‬ונותן ב' טעמים לאיסור‬
‫זה‪ .‬אם הגוי שובת ביום השבת שלנו )כלומר‪ ,‬בז' בשבת(‪ ,‬אז אסור כי "לא‬
‫יחדש בנימוסיו משלנו‪ ",‬וגם אם שובת ביום אחר בשבוע‪ ,‬אסור מפני "שזה‬
‫נראה כמי שהוא מבני עמנו וילמדו אחרים הימנו‪ ".‬אז ממשיך המאירי לבאר‬
‫איסור גוי שעסק בתורה‪:‬‬
‫וכן הדין אם עסק בתורה שלא לכוונת קיום עיקרי מצוותיה אלא‬
‫שליבו חפץ לירד לידיעת תורתנו ותלמודינו ‪ 18,‬ראוי ליענש‪,‬‬
‫מפני שבני אדם סבורין עליו שהוא משלנו מתוך שרואין אותו‬
‫יודע‪ ,‬ויבואו לטעות אחריו‪ .‬ומכל מקום‪ ,‬כל שהוא עוסק בעקרי‬
‫שבע מצוות ובפרטיהם ובמה שיוצא מהם‪ ,‬אע"פ שרוב גופי‬
‫תורה נכללין בהם‪ ,‬מכבדין אותו אפילו ככהן גדול‪ ,‬שאין חשש‬
‫לטעות אחריו‪ ,‬שהרי אף בשלו הוא עוסק‪ .‬וכל שכן אם חקירתו‬
‫על דעת לבא עד שלימות תורתנו עד שאם ימצאנה שלימה‬
‫יחזור ויתגייר‪ .‬וכל שכן אם עוסק ומקיים עיקרי מצוותיה לשמה‬
‫‪19‬‬
‫אף בשאר חלקים שלה שלא משבע מצוות‪.‬‬

‫והנה‪ ,‬הדמיון בין דברי המאירי לדברי הרמב"ם ברור‪ :‬שניהם רואים‬
‫קשר בין איסור שביתה ובין איסור עיסוק בתורה‪ ,‬שניהם מבינים שב' איסורים‬
‫אלה נובעים מבעייה של חידוש דת או נימוסים‪ ,‬ושניהם מתירים לגויים לקיים‬
‫‪ .18‬הרב סופר )המו"ל של חידושי המאירי( פירש שהמילה "תלמודינו" באה לצמצם את‬
‫המילה הקודמת – "תורתנו" לתושבע"פ דווקא‪ ,‬אבל לדעת המאירי מותר לגוי לעסוק‬
‫בתנ"ך‪ .‬אך ע' שו"ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' יז( שדחה דבריו ופירש שהמאירי כותב‬
‫"תורתנו ותלמודינו" לאסור את ב' חלקי התורה – "תורתנו" היינו תנ"ך "ותלמודינו"‬
‫היינו תושבע"פ‪.‬‬
‫‪ .19‬בדברי הרמב"ם בהל' מלכים נאמר שהגוי רשאי "לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי‬
‫לקבל שכר‪ ",‬ולא נאמר שהגוי גם רשאי לעסוק בהם )ר"ל ללמוד עליהם(‪ .‬אך המאירי‬
‫כנראה מבין שאם מותר לו לקיים המצוות‪ ,‬אז לא מסתבר לאסור עליו ללמוד את דיניהם‪.‬‬
‫גם יש לציין שהמאירי פירש את דברי הרמב"ם לגבי כוונת הגוי "כדי לקבל שכר"‬
‫כדוגמא לכוונה לשם שמים‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪183‬‬

‫מצוות שאינן מז' מצוות בני נח כשכוונתם לשם שמים‪ .‬א"כ‪ ,‬ניתן לומר‬
‫שהמאירי רואה את דבריו כהמשך והרחבה של דברי הרמב"ם ‪ 20.‬ברם‪,‬‬
‫המאירי מוסיף כמה דברים שלא הוזכרו ברמב"ם )לפחות לא במשנה תורה(‬
‫שמקשים על הבנת הענין‪:‬‬
‫‪ (1‬המאירי מוסיף סוג חדש של לימוד תורה ע"י גוי‪ ,‬שאינו לא‬
‫לימוד ע"מ להתגייר וגם לא לימוד ע"מ לחדש דת‪ :‬גוי "שליבו חפץ לירד‬
‫לידיעת תורתנו ותלמודינו‪ ".‬ויש לשאול‪ ,‬למה יש כאן איסור‪ ,‬והרי אין בזה‬
‫שום חידוש דת?‬
‫‪ (2‬המאירי מוסיף טעם נוסף לאסור לימוד תורה ע"י גוי‪" :‬מפני‬
‫שבני אדם סבורין עליו שהוא משלנו ‪ . . .‬ויבואו לטעות אחריו‪ ".‬טעם זה‬

‫מסביר גם את האיסור ללמוד תורה מפני שלבו חפץ וגם את ההיתר ללמוד ז'‬
‫מצוות בני נח הואיל ואין בלימודן חשש לטעות‪ .‬בתחילת הדיבור נתן המאירי‬
‫אותו טעם כדי להסביר למה אסור לגוי לשבות אפי' בא' מימות החול‪" ,‬שזה‬
‫נראה כמי שהוא מבני עמנו וילמדו אחרים הימנו‪ ".‬וקשה‪ ,‬למה כתב המאירי‬
‫טעם זה‪ ,‬שלא הוזכר במשנה תורה )אם כי בשו"ת הרמב"ם הוזכר‬
‫"מכשול"(‪ 21,‬והרי אף בלי טעם זה אסור לגוי לחדש דת?‬
‫‪ (3‬כבר הרמב"ם רמז שמותר לגוי ללמוד תורה ע"מ להתגייר בכתבו‬
‫"או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות‪ ,‬או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע" –‬
‫משמע שאם לומד תורה כחלק מקבלת כל המצוות‪ ,‬אז אין שום חשש של‬
‫חידוש דת‪ 22.‬אך לשון המאירי קשה לגבי לימוד ע"מ להתגייר‪" :‬אם חקירתו‬
‫‪ .20‬כן כתבתי מדעת עצמי‪ ,‬ושוב ראיתי בקובץ התורני שרידים )חלק י"ד עמ' נ‪-‬נז( שהרב‬
‫יהודה הרצל הענקין הביא בשם רב אחד דיש מח' בין הרמב"ם למאירי‪ ,‬דלפי הרמב"ם‬
‫יש לאסור כל עיסוק של גוי בדת לא לו )ואפי' כשרוצה לקיים מצוות נוספות לשם‬
‫שמים(‪ ,‬והמאירי הוא דעת יחיד במה שהתיר לגוי לקיים שאר מצוות לשמה‪ .‬וע"ש‬
‫בדברי הרב הענקין‪ ,‬שדחה את דברי אותו הרב בשתי ידיים‪ ,‬והעיר דמפורש בהל' מלכים‬
‫פרק י' הלכה י' כדברי המאירי‪ ,‬ועפי"ז הסיק דדברי הרמב"ם "הם הם דברי המאירי‪".‬‬
‫‪ .21‬ע' מאמרו הנ"ל של הרב יהודה הרצל הענקין שרמז שאולי דברים אלה של המאירי‬
‫מתבססים על סיום דברי הרמב"ם בתשובה כשבא לאסור ת"ת למוסלמים‪" :‬ויוכלו‬
‫להשיב עלינו בזה בטענתם ויטעו כל גר וישראל‪ ,‬שאין לו דעת‪ ,‬ויהיה זה מכשול לישראל‬
‫האסורין ביניהם בעונותם‪".‬‬
‫‪ .22‬גם ייתכן שהרמב"ם התכוון לומר שגוי הרוצה ללמוד תורה יכול להתגייר ורק אז יוכל‬
‫ללמוד תורה )וע' בתחילת דבריו בתשובה‪ ,‬לפני הקטע שציטטנו(‪ .‬אך בפשטות הרמב"ם‬
‫יתיר לגוי ללמוד תורה אפי' בגיותו אם לומד ע"מ להתגייר‪ ,‬שהרי אין בזה שום חשש של‬
‫חידוש דת‪ .‬הפוסקים הרבו לדון בעניין לימוד תורה לנכרי הבא להתגייר; ע' מהרש"א‬
‫)חידושי אגדות שבת לא‪ .‬ד"ה אמר ליה(‪ ,‬שו"ת רעק"א )מהדו"ק סי' מא(‪ ,‬ושו"ת אגרות‬
‫משה )יו"ד ג‪:‬צ(‪ .‬וע' שו"ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' יז אות ה( שהוכיח להתיר מדברי‬

‫‪184‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫על דעת לבא עד שלימות תורתנו עד שאם ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר‪",‬‬
‫שהרי היה לו לכתוב שמותר לגוי ללמוד תורה "אם חקירתו לדעת לבא עד‬
‫שלימות תורתנו כדי שיתגייר‪ ",‬דאז היה משמע שהגוי לומד ע"מ להתגייר‪.‬‬
‫אלא ממש"כ "שאם ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר" משמע שהגוי אינו‬
‫מתכוון בהכרח להתגייר‪ ,‬אלא הגוי מתכוון להבין את התורה בשלמותה‪,‬‬
‫וחושב שאולי אם תמצא חן בעיניו אז יחליט אח"כ להתגייר‪.‬‬
‫‪ (4‬מש"כ המאירי "שרוב גופי תורה נכללין" בז' מצוות ב"נ אינו‬
‫פשוט‪ 23,‬שהרי מדובר בז' מצוות בלבד‪ ,‬ולישראל יש עוד הרבה מצוות‪ ,‬וגם‬
‫יש הרבה חלקי התורה‪ ,‬כגון נביאים וכתובים ואגדות הש"ס‪ ,‬שאינם שייכים‬
‫לדינים כלל‪ .‬ואפי' בסוגיות הגמ' שעוסקות במצוות השייכות לבני נח‪ ,‬הרי‬
‫הרבה מפרטי המצוות אינם שייכים לבני נח‪ ,‬כגון עריות )שיש כמה עריות‬
‫שרק בני ישראל מצווים בהם(‪.‬‬
‫‪ (5‬בסוף דבריו‪ ,‬המאירי משתמש פעמיים בלשון "וכל שכן"‪ :‬אין‬
‫שום איסור אם נכרי רק עוסק בז' מצוות שלו‪" ,‬וכל שכן" אם עוסק בתורה כדי‬
‫לבוא עד שלימות התורה ואולי אף להתגייר‪" ,‬וכל שכן אם עוסק ומקיים‬
‫עיקרי מצוותיה לשמה אף בשאר חלקים שלה שלא משבע מצוות‪ ".‬ולכאורה‬
‫אין כאן שום "כל שכן" אלא כל מקרה מותר מטעם אחר‪ :‬העוסק בז' מצוות‬
‫עוסק בתורה שלו‪ ,‬העוסק ע"מ להתגייר עוסק בכל התורה אך אין בכך איסור‬
‫הואיל ודעתו להתגייר‪ ,‬והעוסק ומקיים עיקרי המצוות אינו עובר על איסור‬
‫הואיל וכוונתו לשם שמים‪ .‬א"כ‪ ,‬למה כתב המאירי פעמיים לשון "וכל‬
‫שכן"?‬
‫ולאור הקושיות האלה‪ ,‬נראה לפרש את דברי המאירי ע"פ מה‬
‫שכתבנו בדברי הרמב"ם‪ ,‬שההיפך של הלומד ע"מ לחדש דת אינו בהכרח‬
‫הלומד ע"מ להתגייר אלא הלומד ע"מ להגיע לדעות הנכונות והשגת הבורא‪.‬‬
‫ולפי"ז ניחא מש"כ המאירי "שרוב גופי תורה נכללין" בז' מצוות ב"נ‪ ,‬כי לא‬
‫רק מותר לגוי ללמוד הלכות פסוקות של דיני בני נח‪ ,‬אלא מותר לו ללמוד כל‬
‫גופי תורה השייכים לו‪ .‬לדוגמא‪ ,‬בני נח נצטוו על העריות‪ ,‬אז משמע‬
‫המאירי כאן‪.‬‬
‫‪ .23‬השווה דברי רש"י )שם ד"ה בשבע(‪" ,‬עוסקין בהלכות אותן שבע מצוות כדי להיות‬
‫בקיאין בהן‪ ",‬משמע שאינו מתיר ללמוד "רוב גופי התורה" אלא רק שהגוי יהיה בקי‬

‫באותם דינים הנוגעים אליו למעשה )אם כי יש לדחות ולומר שכדי להיות "בקיאין"‬
‫בדיניהם הגויים יצטרכו להעמיק בכל הקשור לדיניהם(‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪185‬‬

‫שהמאירי יתיר להם ללמוד לא רק איזה נשים אסורות להם ע"י בעילה‪ ,‬אלא‬
‫לעיין היטב בענייני עריות וצניעות‪ ,‬ללמוד סוגיות של דיני עריות אפי'‬
‫כשמדובר בעריות שרק נצטוו עליהן בנ"י‪ ,‬וגם ללמוד על השקפת התורה‬
‫בענייני צניעות‪ .‬וכן אם נצטוו על הגזל ועל דיני ממונות‪ ,‬אז מותר להם ללמוד‬
‫על מצוות שבין אדם לחבירו בהלכה ובהשקפה גם אם אינם מצווים על כל‬
‫פרטי מצוות אלה‪ 24.‬ומכיון שנצטוו על ע"ז‪ ,‬לכאורה מותר להם ללמוד ספרי‬
‫מחשבה שמבארים את מושגי ייחוד הבורא וכדו'‪ .‬אם המאירי התכוון‬
‫להגדרה מעין זו לחלקים המותרים‪ ,‬אז ניחא מש"כ "שרוב גופי תורה נכללין"‬
‫בז' מצוות ב"נ‪ ,‬כי אכן רוב גופי התורה קשורים לאותה מערכת ערכים שממנה‬
‫נובעות ז' מצוות בני נח‪.‬‬
‫ועפי"ז גם ניתן לתרץ את הקושיות האחרות שהקשינו על המאירי‪.‬‬
‫דהנה‪ ,‬המאירי חילק בין גוי "שליבו חפץ לירד לידיעת תורתנו ותלמודינו" –‬
‫שאסור לו ללמוד תורה – לגוי ש"חקירתו על דעת לבא עד שלימות תורתנו‬
‫עד שאם ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר" – שמותר לו ללמוד תורה‪ .‬ב' ביטוים‬
‫אלה דומים מאד‪ :‬בשניהם הגוי רוצה להגיע להבנה עמוקה של דברי התורה‪.‬‬
‫אך קיים הבדל גדול ביניהם לגבי מטרת הלימוד‪ .‬גוי "שליבו חפץ לירד‬
‫לידיעת תורתנו ותלמודינו" מעוניין ללמוד תורה‪ ,‬אך אינו מוכן בשום פנים‬
‫ואופן להתגייר‪ .‬חפצו בתורה אינו בא מחמת רצון עמוק להידבק בתורת ה'‬
‫ולהשיג את הבורא‪ ,‬אלא מחמת סקרנות בעלמא‪ .‬גם אם אין לו כוונה עויינת‬
‫נגד עם ישראל‪ ,‬סקרנות בלבד אינה מהווה טעם מספיק שגוי יעסוק בתורה‪,‬‬
‫כפי שנבאר‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬גוי ש"חקירתו על דעת לבא עד שלימות תורתנו"‬
‫אינו לומד בשביל סקרנות בלבד‪ .‬גם אם לא גמר בדעתו להתגייר‪ ,‬עצם זה‬
‫שהוא פתוח לאפשרות שאולי "אם ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר" מוכיח‬
‫שכוונתו להגיע לדעות נכונות ולהשיג את הבורא‪ ,‬ולא רק ללמוד לשם‬
‫‪25‬‬
‫סקרנות‪ .‬לכן דייק המאירי בלשונו ולא כתב שהגוי יכול ללמוד תורה "כדי‬
‫להתגייר‪ ",‬אלא כתב בלשון ספק‪ ,‬שהגוי אינו יודע עכשיו אם מעוניין‬
‫‪ .24‬הגדרה מעין זו של חלקי התורה המותרים לעיסוק ע"י גוי שמעתי ממו"ר הג"ר צבי‬
‫שכטר שליט"א כששאלתי אותו אם מותר לכתוב עבודה על דברי תורה בשביל קורס‬
‫באוניברסיטה כשהפרופסור )שעבורו נכתבת העבודה( אינו יהודי‪ .‬ומו"ר התיר לכתוב‬
‫על נושאים הקשורים לערכים של התורה ששייכים אף לגוי‪ ,‬כגון הרבה ענייני נשים‬
‫ונזיקין‪ ,‬והוסיף דמסתבר שמותר לכתוב גם על השקפת התורה בנושאים ששייכים לגוי‬
‫)כגון פרשת המלך ואיך לייסד ולנהל ממשלה על פי ערכי התורה(‪ ,‬ורק יש לאסור‬
‫בחלקים של התורה כגון דיני אורח חיים ויורה דעה‪ ,‬שאינם שייכים לגוי כלל‪.‬‬
‫‪ .25‬ע' שו"ת שרידי אש )ב‪:‬נו( שגם פירש בכוונת המאירי "דלאו דווקא אם בדעתו להתגייר‬
‫בפועל ממש‪".‬‬

‫‪186‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬

‫להתגייר‪ ,‬אך עצם מטרת הלימוד – להגיע "עד שלימות תורתנו" – מספיקה‬
‫להתיר לו ללמוד תורה‪ .‬פתיחותו לאפשרות שאולי יתגייר בעתיד מוכיחה‬
‫שהגוי באמת מחפש את שלימות התורה‪.‬‬
‫ועוד נראה לומר שלדעת המאירי‪ ,‬כמו שהצענו בדברי הרמב"ם‪,‬‬
‫"מכשול" הוא פירוש לטעם שאסור לגוי ללמוד תורה בלי הכוונות הנכונות‪.‬‬
‫כמו שהצענו ברמב"ם‪ ,‬ה"מכשול" הוא מה שנאמר בגמ' "מיגזל קא גזל‪",‬‬
‫שהגזל נובע מכך שהגוי לומד תורה עם כוונות שאינן הגונות ולכן אינו מבין‬
‫את התורה ע"פ אמיתה‪ .‬והגוי "גוזל" את מורשתנו בכך שיהודים רואים‬
‫שהוא יודע דברי תורה וטועים לחשוב שאפשר לסמוך עליו בהבנת דברי‬
‫התורה‪ .‬וזה כוונת המאירי במה שהעלה לחשוש בגוי ששבת ובגוי שעסק‬
‫בתורה שמא "ילמדו אחרים הימנו‪ ",‬ויש בזה מכשול‪" ,‬מפני שבני אדם‬
‫סבורין עליו שהוא משלנו מתוך שרואין אותו יודע‪ ,‬ויבואו לטעות אחריו‪".‬‬
‫וע"פ דברינו ניחא מה שהשתמש המאירי בלשון "וכל שכן" להציג‬
‫את המקרים בהם גוי מותר לעסוק בתורה‪ .‬דהנה הקשינו מה הקשר בין כל א'‬
‫מההיתרים שהביא המאירי‪ :‬גוי שלומד ז' מצוות‪ ,‬גוי שלומד בשביל להבין‬
‫שלימות התורה ואולי יתגייר‪ ,‬וגוי שלומד ע"מ לקיים עיקרי מצוות לשמה‪.‬‬
‫אך לפי דברינו ניחא‪ .‬הגמ' מתירה לגוי לעסוק בז' מצוות בלי לתלות את‬
‫ההיתר בשום כוונות‪ .‬לכאו' יש בזה חשש שמא יטעו אחריו אם גוי יעסוק‬
‫במצוותיו שלא לשם שמים ויחשבו היהודים שהוא בקי בדיני התורה ויבואו‬
‫לטעות אחריו‪ .‬על זה תירץ המאירי‪" ,‬שאין חשש לטעות אחריו‪ ,‬שהרי אף‬
‫בשלו הוא עוסק‪ ".‬כלומר‪ ,‬יהודים רואים שאין הגוי יכול לישא וליתן כלל‬
‫בחלקי התורה שאינם שייכים לבני נח )כגון ענייני או"ח ויו"ד( ומבינים מיד‬
‫שאין לסמוך עליו בהבנת התורה‪.‬‬
‫אם הגוי לומד כדי להשיג את שלימות התורה או ע"מ לקיים מצוות‬
‫לשמן‪ ,‬אז אין שום טעם לחשוש שיהודים יטעו אחריו‪ ,‬כי הגוי בעצמו אינו‬
‫עלול לסלף את דברי התורה‪ ,‬וכמש"כ הרמב"ם לענין הנוצרים "לא יבוא לנו‬
‫מזה מכשול ולא ימצאו בכתוביהם דבר שונה מכתובינו‪ ".‬כלומר‪ ,‬אם אין‬
‫אמונות הגוי מנוגדות לדברי התורה‪ ,‬אז הגוי לא יִטעה בפירוש דברי התורה‪.‬‬
‫ולפי"ז שפיר השתמש המאירי בלשון "כל שכן‪ ",‬כי אם אין חוששים שיטעו‬
‫אחרי גוי שלומד על ז' מצוותיו – אע"פ שאולי מדובר בגוי הכופר בקדושת‬
‫התורה‪ ,‬כגון מוסלמי‪ ,‬שמפרש את דברי התורה ע"פ דעותיו המופסדות – אז‬
‫"כל שכן" שלא יטעו אחרי גוי העוסק בתורה ע"מ להגיע לאמיתה של תורה‪,‬‬
‫שהרי הגוי בעצמו לא יטעה בהבנת דברי התורה‪.‬‬

‫עזרא פרייז'ר‬

‫‪187‬‬

‫וגם ניחא מה שהשתמש המאירי בלשון "כל שכן" בין המקרה של‬
‫גוי שלומד בשביל להבין שלימות התורה לגוי שלומד ע"מ לקיים עיקרי‬
‫מצוותיה לשמה‪ .‬שהרי הגוי שלומד בשביל להבין שלימות התורה עוד לא‬
‫הגיע למסקנא ברורה לגבי מחוייבותו לתורה‪ .‬הוא חושב "שאם ימצאנה‬
‫שלימה יחזור ויתגייר‪ ",‬כלומר‪ ,‬אולי יקבל עליו עול מצוות בעתיד‪ .‬הוא לומד‬
‫תורה ע"מ להגיע לידיעות והשגות אמיתיות‪ ,‬אך אינו רואה את עצמו כמחוייב‬
‫לגמרי למצוות התורה כבר עכשיו‪ .‬לעומת זאת‪" ,‬אם עוסק ומקיים עיקרי‬
‫מצוותיה לשמה‪ ",‬אז כבר עכשיו הוא מקיים בפועל את מה שהוא לומד‪ .‬לכן‪,‬‬
‫אם קי"ל דגוי העוסק בתורה ע"מ להשיג את שלימות התורה בעתיד לא יביא‬
‫לסילוף דבריה אע"פ שאינו מקיים כלום עכשיו‪ ,‬אז "כל שכן" שיש להתיר‬
‫עיסוק בתורה ע"י גוי שמקיים לשמה את המצוות שלומד‪ ,‬כי בוודאי לא יבוא‬
‫לסלף את דברי התורה שלומד‪.‬‬

‫הערה למעשה‬
‫יש להעיר שלפי דרכנו יש לאסור‪ 26‬לימוד תורה ע"י גוי שאין לו שום‬
‫כוונה עויינת נגד התורה‪ ,‬אך גם אינו מאמין בקדושתה או מחפש את‬
‫שלמותה‪ ,‬אלא רוצה לעסוק בתורה בגלל סקרנות בעלמא או בגלל שסובר‬
‫שיש בה חכמה מסויימת‪.‬‬
‫וע' שו"ת שרידי אש )ב‪:‬נה‪-‬נז (‪ 27‬דמותר לפרופסור יהודי ללמד‬
‫תורה בקורס באוניברסיטה‪ .‬ואע"פ שגויים יכולים להירשם בשביל הקורס‪ ,‬אין‬
‫בזה איסור לפי הרמב"ם הואיל ואין הגויים נרשמים לקורס כדי לחדש דת אלא‬
‫כדי לשמוע חכמת ישראל‪ .‬ומכיון שהם מודים שזה תורת ישראל‪ ,‬אין בזה‬
‫שום גזל של מורשתנו‪ .‬ולפי דרכנו אין הדבר כן‪ ,‬שהרי רוב הגויים שלומדים‬
‫באוניברסיטה אמנם מודים שהתורה היא חכמת ישראל‪ ,‬אך אינם כמו הנוצרים‬
‫שתיאר הרמב"ם בשו"ת )שהאמינו באמיתת התורה ושנוסח התורה לא‬
‫נשתנה(‪ ,‬אלא מאמינים – לצערינו – שנוסח התורה "נערך" במשך שנים רבות‬
‫ומורכב מכמה תעודות‪ ,‬ואין גויים אלה רואים שום קדושה בתורה‪ .‬וא"כ‪,‬‬
‫אותם הגויים לכאורה אינם עדיפים מהמוסלמים המאמינים "שתורה זו אינה‬
‫מן השמים" אשר אסר הרמב"ם ללמדם תורה‪ ,‬והזהיר דיצא מזה מכשול‪ .‬וגם‬
‫אין רוב הסטודנטים חושבים כלל על גירות או אפי' לומדים "על דעת לבא עד‬
‫שלימות תורתנו" )כלשון המאירי(‪ ,‬אלא לומדים לשם סקרנות בעלמא‪ .‬ואפי'‬
‫‪ .26‬הדברים אמורים אליבא דהרמב"ם והמאירי בלבד‪.‬‬
‫‪ .27‬במהדורה הישנה של שו"ת שרידי אש‪ ,‬תשובות אלה מופיעות בח"ב סי' צ‪-‬צב‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫גוי שעסק בתורה‪ :‬שיטת הרמב"ם והמאירי‬
‫‪28‬‬

‫תמצא לחלק בין אותם הגויים לבין המוסלמים שהוזכרו בשו"ת הרמב"ם‪,‬‬
‫הרי האיסור של גויים הרוצים ללמוד חכמת ישראל לשם סקרנות כמעט‬
‫מפורש בדברי המאירי‪:‬‬
‫וכן הדין אם עסק בתורה שלא לכוונת קיום עיקרי מצוותיה אלא‬
‫שליבו חפץ לירד לידיעת תורתנו ותלמודינו‪ ,‬ראוי ליענש‪ ,‬מפני‬
‫שבני אדם סבורין עליו שהוא משלנו מתוך שרואין אותו יודע‪,‬‬
‫ויבואו לטעות אחריו‪.‬‬

‫ותימה על השרידי אש‪ ,‬שהוא בעצמו הביא בתשובתו חלק מדברי‬
‫המאירי באותה סוגיא‪ ,‬אך השמיט את החלק שדן במפורש בגויים הרוצים‬
‫ללמוד תורה מתוך סקרנות‪ 29.‬אך למעשה‪ ,‬אין להסיק שום מסקנא ממה‬
‫שכתבתי כאן לגבי המקרה של השרידי אש‪ ,‬דהרי דינו של הפרופסור היהודי‬
‫תלוי גם בסוגית אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים )ע' חגיגה יג‪ .‬ותוס'‬
‫שם( ודיני לפני עוור‪ ,‬וגם תלוי באיזה חלק מהתורה הוא אמור ללמד )שהרי‬
‫לפי המאירי "רוב גופי תורה" כלולים בהגדרת ז' מצוות בני נח לענין ת"ת(‪.‬‬
‫וע"ע שו"ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' יז(‪ ,‬דלדעתו אסור ליהודי ללמד שום‬
‫לימודי קודש בבית ספר של גויים‪ ,‬חוץ מלשון עברית‪ .‬וע' שו"ת מלמד‬
‫להועיל )ח"ב יו"ד סי' עז( בענין ילד נכרי הרוצה ללמוד בבית ספר יהודי‪,‬‬
‫ושו"ת אגרות משה )יו"ד ג‪:‬צ( בענין מי שמלמד שיעורי תורה ליהודים ונכרית‬
‫אחת באה לשמוע את השיעור ואכמ"ל‪.‬‬

‫‪ .28‬כי אולי ניתן לדייק מלשון הרמב"ם "ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענתם ויטעו כל גר‬
‫וישראל‪ ,‬שאין לו דעת‪ ,‬ויהיה זה מכשול לישראל האסורין ביניהם בעונותם" שמדובר‬
‫כגון שהמוסלמים והיהודים מתווכחים ביניהם‪ ,‬והמוסלמים פועלים כדי לשכנע את‬
‫היהודים שאין דברי התורה אמיתיים‪ .‬ולעומת זאת‪ ,‬אולי אפשר לומר שהרבה‬
‫סדטודנטים באוניברסיטה אין להם שום עניין לגרות ככה ביהודים‪.‬‬
‫‪ .29‬ע' מאמרו של הרב יהודה הענקין בקובץ התורני שרידים )חלק י"ד עמ' ס( שגם הקשה כן‬
‫על השרידי אש‪ .‬וע"ש מה שכתב לעניין פרופסור יהודי המלמד תורה באוניברסיטה‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful