STRATEGI PENGAJARAN

1. 2. 3. 4.

PEMUSATAN GURU PEMUSATAN MURID BERASASKAN SUMBER BERASASKAN TUGASAN

PEMUSATAN GURU:  Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit.STRATEGI PENGAJARAN 1.  Strategi pemusatan guru meletakkan guru di tengah-tengah aktiviti bilik darjah.  Strategi ini menggunakan persembahan bahan dalam langkah-langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemak pemahaman murid. .

PEMUSATAN GURU:  Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yang mempunyai langkah yang kecil yang menegaskan latihan amali murid selepas setiap langkah. . membimbing murid pada sesi awal latihan amali.  Peranan guru ialah menyampaikan bahan. dan membekalkan setiap murid dengan latihan amali yang lebih tinggi dan kerap.STRATEGI PENGAJARAN 1.

STRATEGI PENGAJARAN 2.  Strategi ini mungkin lebih sesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dan kritikal.  Pengajaran dalam bilik darjah pemusatan murid menggalakkan lebih banyak penglibatan murid dalam aktiviti bilik darjah. . PEMUSATAN MURID:  Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid fokus utama dalam proses pembelajaran.

. mengembangkan penyuburan diri dan menggalakkan kemahiran sosial berkumpulan.STRATEGI PENGAJARAN 2.  Strategi ini didapati lebih berkesan dalam mengembangkan kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep dan sikap yang positif. menggalakkan motivasi. PEMUSATAN MURID:  Guru mengamanahkan tanggungjawab yang lebih kepada murid.

. PEMUSATAN MURID:  Beberapa contoh strategi pemusatan murid ialah penerokaan. dan beberapa bentuk perbincangan.  Strategi pemusatan murid ini termasuk menimbulkan dan mewujudkan persekitaran kelas yang membolehkan murid dapat berinterasi dengan guru dan murid lain. inkuiri dan penemuan.STRATEGI PENGAJARAN 2.

STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 1 2 3 Banyak penglibatan murid. Penerimaan dan penggunaan idea murid. Interaksi guru-murid. memperbetul. atau menolak idea murid. Interaksi murid dengan murid. Guru membuat keputusan dan menentukan aktiviti pembelajaran. Strategi pemusatan guru Banyak penglibatan guru. Guru mungkin mengkritik. . 4 Kumpulan murid menentukan bagaimana hendak meneruskan dengan tugasan pembelajaran.

6 Ujian dan gred bukan merupakan produk utama pembelajaran. Strategi pemusatan guru Perbincangan ditumpukan kepada kandungan kursus.STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 5 Perbincangan tentang pengalaman peribadi digalakkan. Ujian dan gred digunakan secara tradisi sebagai produk utama pembelajaran. Guru sahaja yang berperanan dalam penilaian. . 7 Murid mengongsi peranan dan tanggungjawab dalam penilaian.

syarahan. deduktif. Matlamat ditentukan oleh guru. induksi. 11 Teknik pengajaran : perbincangan. inkuiri. Murid dilibatkan dalam menetapkan matlamat kelas. Strategi pemusatan guru Penekanan adalah pada perubahan intelektual. hafazan. .STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 8 Guru menekankan perubahan sikap. Tiada usaha dibuat untuk mewujudkan kesepaduan kelas. 9 10 Usaha dibuat untuk mewujudkan kesepaduan kelas. Teknik pengajaran .

bahan daripada internet. CDROM. Berasaskan Sumber  Strategi ini meliputi penggunaan sumber yang luas seperti buku.STRATEGI PENGAJARAN 3. panduan belajar. dan perakam pita. cakera padat interaktif. video. buku kerja. . buku teks. komputer multimedia.  Bahan lain yang lebih canggih adalah pakej pembelajaran berasaskan komputer. persidangan-tele dan persidangan-video.

pada setiap masa dan di tempat pilihan mereka.  Strategi ini menyediakan pelbagai wahana untuk murid belajar mengikut kadar masing-masing. .STRATEGI PENGAJARAN  Pembelajaran berasaskan sumber sangat berguna dalam membantu guru menghadapi murid pelbagai keperluan.

Berasaskan Tugasan  Guru yang menggunakan strategi berasaskan tugasan melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan yang memberi peluang kepada mereka untuk mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang sedang mereka belajar. .STRATEGI PENGAJARAN 4.

Berasaskan Tugasan  Aktiviti atau tugasan tersebut juga membuka peluang kepada murid menerima bimbingan.STRATEGI PENGAJARAN 4. . pelbagai strategi mempermudahkan tugasan. atau scaffolding bentuk lain yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugasan mereka dengan jayanya.

STRATEGI PENGAJARAN 4. dan menstruktur refleksi pasca aktiviti selepas sesuatu aktiviti. guru perlu terlebih dahulu menyediakan murid menghadapi sesuatu aktiviti. dan diteruskan sekiranya inginkan kesan maksimum. dipantau. . Berasaskan Tugasan  Aktiviti yang dipilih dengan bijak perlu disampaikan dengan berkesan.  Untuk itu. memberi bimbingan dan maklum balas semasa aktiviti.

STRATEGI PENGAJARAN 4. .  Guru boleh scaffold dengan membekalkan maklumat yang diperlukan atau membantu tentang bagaimana memenuhi kehendak tugasan. Berasaskan Tugasan  Semasa memperkenalkan sesuatu aktiviti. guru perlu menekankan tujuannya dengan cara yang boleh membantu murid melibatkan diri dalam aktiviti tersebut dengan idea jelas akan matlamat yang ingin dicapai mereka.

Berasaskan Tugasan  Sekiranya bacaan ialah sebahagian daripada tugasan. guru mungkin boleh meringkaskan idea utama. atau membekalkan mereka bahan yang boleh membantu mereka mempelajari bahan bacaan dengan cara yang betul. mengingatkan murid tentang strategi-strategi yang dapat memperkembangkan dan memantau kefahaman semasa mereka membaca.STRATEGI PENGAJARAN 4. .

STRATEGI PENGAJARAN 4. . Berasaskan Tugasan  Setelah murid mula melaksanakan aktiviti dan tugasan. guru seharusnya memantau kemajuan mereka dan memberi bantuan sekiranya perlu.  Kebanyakan tugasan tidak akan mempunyai kesan sepenuhnya kecuali diikuti dengan refleksi atau debriefing .

Berasaskan Tugasan  Guru mengkaji semula tugasan bersama-sama dengan murid. memberi maklum balas umum tentang persembahan mereka.STRATEGI PENGAJARAN 4. . dan mengukuhkan idea utama dengan mengaitkannya kepada matlamat keseluruhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful