P. 1
Evanghelii Si Fapte

Evanghelii Si Fapte

|Views: 2|Likes:
Published by Claudia Stan
Noul Testament (editie catolica)
Noul Testament (editie catolica)

More info:

Published by: Claudia Stan on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL MATEI

INTRODUCERE Autorul. Prima Evanghelie pe care ne-o prezintã tradiþia este Evanghelia dupã sfântul Matei. Matei, sau Levi, aºa cum este numit în Mc 2,14 ºi Lc 5,27, era vameº la Cafarnaum, ºi a fost chemat de Isus cu un singur cuvânt: „Urmeazã-mã!” El a lãsat totul ºi l-a urmat pe Domnul (Mt 9,9). A dat apoi un ospãþ la care au participat colegii lui, dar ºi Isus, împreunã cu discipolii sãi. Dupã acest fapt Evanghelia nu ne dã nici o altã informaþie despre sfântul Matei. Dupã tradiþie, ar fi murit ca martir în Etiopia. Relicvele lui sunt pãstrate astãzi la Salerno (Italia). Limba. Evanghelia dupã sfântul Matei, dupã cum dau mãrturie autorii vechi, ar fi fost scrisã în aramaicã, dar a ajuns pânã la noi în greacã. Este Evanghelia cea mai completã ºi mai bogatã în conþinut doctrinar dintre primele trei ºi reflectã cateheza primarã apostolicã, motiv pentru care a fost cel mai des folositã de Bisericã pentru instruirea catehumenilor. Destinatarii. Aceastã Evanghelie a fost scrisã pentru evrei, pentru a le arãta cã Isus Cristos este „Mesia”. Prin genealogie, sfântul Matei intenþioneazã sã prezinte apartenenþa lui Isus la poporul ales, la familia regalã a lui David, ºi sã introducã viaþa ºi activitatea Mântuitorului în complexul istoriei mântuirii. În felul acesta, în „Predica de pe munte”, fundament al noii împãrãþii înfiinþate de Isus, el este prezentat ca noul Moise, care dã legea cea nouã. De-a lungul întregii Evanghelii este acordatã maximã importanþã Vechiului Testament, considerat ca profeþie pentru noua împãrãþie. Structura. Organizarea materialului Evangheliei aminteºte de cele cinci cãrþi ale lui Moise. În afara copilãriei lui Isus (1,1–2,23) ºi a pãtimirii, morþii ºi învierii lui (26,1–28,20), care formeazã pãrþi distincte, restul materialului este structurat în cinci pãrþi clare, formatã fiecare dintr-o parte narativã ºi una didacticã, încheiate cu o formulã caracteristicã: „Dupã ce a terminat Isus aceste cuvântãri...” (7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Locul. Evanghelia a fost scrisã probabil în Palestina sau în Siria. Lucrul acesta îl deducem din expresiile ebraice, care nu sunt explicate, întrucât se presupune cã sunt cunoscute (4,5; 5,22 etc.); din obiceiurile ºi tradiþiile tipic palestiniene (5,23; 6,1-6.16-18 etc.), din preocuparea teologicã arãtatã prin folosirea frecventã a Vechiului Testament, din accentuarea valorii Legii lui Moise (5,17.19; 12,5) pe care Cristos o împlineºte ºi o desãvârºeºte (8,12; 13,52; 24,20). Data. Se crede cã Evanghelia dupã sfântul Matei în limba aramaicã a fost scrisã pe la anul 64 sau ceva mai înainte, iar cea care a

14 ajuns pânã la noi în greacã, în jurul anilor 70-80, întrucât se gãsesc aluzii la distrugerea Ierusalimului (22,7) ºi este introdusã relatarea copilãriei, plinã de expresii cristologice (1,1–3,17). Mãrturiile despre Evanghelia dupã sfântul Matei sunt foarte vechi: scrierile sfinþilor pãrinþi din perioada apostolicã ºi imediat urmãtoare (sfântul Clement Romanul, sfântul Ignaþiu din Antiohia, Scrisoarea lui Barnaba, Didaheea, sfântul Iustin; mai târziu Papia, Taþian, Irineu, Origene etc.). Teologia. Temele principale în jurul cãrora se poate grupa conþinutul doctrinar al primei Evanghelii sunt: – În Isus s-au împlinit profeþiile Vechiului Testament referitoare la Mesia. Aºadar, el este Mesia cel aºteptat (1,23; 2,5-6; 2,15-18.23; 3,3; 27,9-10.34-35 etc.). – Isus este întemeietorul împãrãþiei cerurilor. Totul se dezvoltã în jurul ideii împãrãþiei. Aceastã împãrãþie este Biserica lui Cristos, noul popor al lui Dumnezeu, care va forma noul Israel. El va avea dimensiuni universale pentru cã toate naþiunile sunt chemate sã facã parte din el (5,1-7; 28,19). – Pentru a face parte din aceastã împãrãþie este necesarã o dreptate superioarã aceleia a cãrturarilor ºi fariseilor (5,20), care trebuie sã ajungã pânã la imitarea Tatãlui, care este în ceruri (5,48). Adevãratul exemplu vizibil al acestei dreptãþi este Isus, care trebuie urmat (10,24; 11,29; 23,8-10; 25,40). Sfântul Matei îl prezintã pe Isus mai mult ca învãþãtor decât ca fãcãtor de minuni, învãþãtor nu numai pentru evrei, ci ºi pentru oamenii din toate timpurile ºi din toate locurile, cãrora Tatãl ceresc le adreseazã porunca: „De el sã ascultaþi!” (17,5).

EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL MATEI
I. COPILÃRIA LUI ISUS Genealogia lui Isus (Lc 3,23-38) Cartea genealogiei Isus Cristos, Abraham: 1fiul lui David, fiul luiluipe Isaac; Abraham l-a nãscut
2 a 1
1Cr 17,11

3

4

5

6

7

8

Isaac l-a nãscut pe Iacob; Iacob l-a nãscut pe Iuda ºi pe fraþii lui; Iuda l-a nãscut pe Fares ºi pe Zara din Tamarb; Fares l-a nãscut pe Esrom; Esrom l-a nãscut pe Aram; Aram l-a nãscut pe Aminadab; Aminadab l-a nãscut pe Naason; Naason l-a nãscut pe Salmon; Salmon l-a nãscut pe Booz din Rahab; Booz l-a nãscut pe Obed din Rut; Obed l-a nãscut pe Iese; Iese l-a nãscut pe David, regele. David l-a nãscut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon l-a nãscut pe Roboam; Roboam l-a nãscut pe Abía; Abía l-a nãscut pe Asafc; Asaf l-a nãscut pe Iosafat;

Gen 21,3.12; 25,26; 29,35 1Cr 1,34

Gen 38,29-30 1Cr 2,4.5.9 Rut 4,12.18-19

Rut 4, 13.17-22 1Cr 2,10-12 Rut 4,17.22 1Cr 2,13-15 2Sam 12,24

1Cr 3,10-14

a Verbul grec gennao folosit în aceastã genealogie înseamnã: 1) naºtere naturalã directã („Abraham l-a nãscut pe Isaac”); 2) naºtere indirectã („Iosia l-a nãscut pe Iehonia”: Iosia era bunicul lui Iehonia); 3) succesiunea la tron, care implicã transmiterea drepturilor regale ºi a promisiunilor mesianice. b Menþionarea celor patru femei (Tamar, Rahab, Rut ºi Batºeba, soþia lui Urie) este un fapt neobiºnuit în

genealogiile iudaice. Aceste patru femei (strãine sau pãcãtoase) fuseserã deja reabilitate de cãtre tradiþia iudaicã ce atribuie lui Dumnezeu iniþiativa lor pusã în slujba vieþii sau a continuitãþii descendenþei. c Cu siguranþã este vorba de Asa, (1Cr 3,10-14), regele Iudeii, ºi nu de Asaf (1Cr 9,15), care era un psalmist din timpul lui David.

Mt 1,9

16

1Cr 3,15-16 1Esd 1,32 gr

1Cr 3,17.19 Esd 3,2 2Rg 24,12-16 2Cr 36,10 Ier 27,20

27,17.22

Iosafat l-a nãscut pe Ioram; Ioram l-a nãscut pe Ozia; 9 Ozia l-a nãscut pe Ioatam; Ioatam l-a nãscut pe Ahaz; Ahaz l-a nãscut pe Ezechia; 10 Ezechia l-a nãscut pe Manase; Manase l-a nãscut pe Amosa; Amos l-a nãscut pe Iosia; 11 Iosia l-a nãscut pe Iehonia ºi pe fraþii lui, în timpul deportãrii în Babilon. 12 Dupã deportarea în Babilon, Iehonia l-a nãscut pe Salatiel; Salatiel l-a nãscut pe Zorobabel; 13 Zorobabel l-a nãscut pe Abiud; Abiud l-a nãscut pe Eliachim; Eliachim l-a nãscut pe Azor; 14 Azor l-a nãscut pe Sadoc; Sadoc l-a nãscut pe Ahim; Ahim l-a nãscut pe Eliud; 15 Eliud l-a nãscut pe Eleazar; Eleazar l-a nãscut pe Matan; Matan l-a nãscut pe Iacob; 16 Iacob l-a nãscut pe Iosif, soþul Marieib, din care s-a nãscut Isus, cel numit Cristos. 17 Aºadar, acestea sunt toate generaþiile: de la Abraham pânã la David, paisprezece generaþii; de la David pânã la deportarea în Babilon, paisprezece generaþii, iar de la deportarea în Babilon pânã la Cristos, paisprezece generaþiic. Naºterea lui Isus (Lc 1,26–2,7) lui Isus Cristos însã a fost astfel: mama lui, Maria, era logoditã cu Iosif. Mai înainte ca ei sã fi fost împreunã, ea s-a aflat
a Multe manuscrise ºi unele traduceri româneºti au: Amon. b Unele manuscrise au: Iosif, cu care era logoditã fecioara Maria, care l-a nãscut pe Isus. c Lista genealogicã este împãrþitã în trei secþiuni care reprezintã cele trei faze ale istoriei biblice. Primele douã

18 Naºterea

depind de izvoarele biblice luate din versiunea greacã a VT, cu unele inexactitãþi ºi lacune, ºi scot în evidenþã preocuparea juridicã a evreilor. Numele din secþiunea a treia sunt luate din registrele de familie care erau bine îngrijite dupã exilul babilonian (Esd 7,5).

ªi i-a pus numele Isus. 3.21 Fap 4. Dictator sângeros. iatã cã au ajuns la Ierusalim niºte magie din Rãsãrit 2 ºi întrebau: „Unde este regele nou-nãscut al iudeilor? Cãci am vãzut 1 Lc 2. cãci ceea ce s-a zãmislit în ea este de la Duhul Sfânt. Faptul cã Isus se naºte la Betleem îi conferã demnitatea mesianicã profeþitã de Natan (2Sam 7).C. nu te teme sã o iei pe Maria.16). 19 Iosif.1 a Isus era un nume foarte obiºnuit la evrei pânã în sec. iatã cã un înger al Domnului i-a apãrut în vis.45. Iesu. iar la moartea lui a poruncit sã fie uciºi toþi funcþionarii ca sã fie totuºi cineva întristat de moartea lui. Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soþia lui 25 ºi nu a cunoscut-o înainteb ca ea sã fi nãscut un fiu. cetatea de origine a lui David. ridicat la rangul de tetrarh ºi apoi rege al Iudeii de cãtre Senatul roman în 40 î.12 Is 7. al VI-lea). fiind drept ºi nevoind s-o denunþe. soþul ei. cãci el va mântui poporul sãu de pãcatele sale”. 21 Ea va naºte un fiu ºi-i vei pune numele Isusa. al II-lea d. fãrã a da de înþeles cã mai târziu Iosif ºi Maria ar fi trãit împreunã. 2. Aºadar. ci trebuie datã înapoi. soþia ta. A murit în anul 4 î. s-a hotãrât sã o lase în ascuns.C. pe lângã copiii mamelor din Betleem..4-7 Lc 1.31.29). În NT întâlnim mai multe persoane cu acest nume: Isus – Iosua (Fap 7. e Cunoscuþi deja în VT (Ier 39. s-a stabilit la Ierusalim în anul 37 î.14 Is 8.C. spunându-i: „Iosif.3). fiul lui Antipater. naºterea lui Isus nu poate coincide cu primul an al erei creºtine (aºa cum a fost ea calculatã în mod greºit de Dionisiu cel Mic în sec.8. Politician abil ºi megaloman (ºi-a construit mai multe palate ºi fortãreþe).19 însãrcinatã prin puterea Duhului Sfânt. fecioara va zãmisli ºi va naºte un fiu ºi îi vor pune numele Emanuel.21 2 Dupã ce s-a nãscut Isus în Betleemul Iudeiic.8).21 Lc 1. Este numit de evanghelist „al Iudeii” pentru a se deosebi de alte localitãþi cu acelaºi nume (Ios 19. Impunerea acestui nume din partea îngerului subliniazã misiunea rãscumpãrãtoare a lui Isus Cristos. Subînþelesuri de acest fel nu se aflã nicãieri în textele biblice ºi nu sunt proprii gândirii ebraice ºi orientale. magii sunt membrii unei caste preoþeºti din Persia ºi astrologi.25 Lc 1. Evr 4. ºi înseamnã „Dumnezeu mântuieºte” sau „Dumnezeu este mântuire”.C.10 gr 1.11). care înseamnã: Dumnezeu-cu-noi. Isus – Baraba (Mt 27. d Irod cel Mare.C.5. 20 Dupã ce cugetase el acestea. 2.C. În ebraicã Beth lehem înseamnã „casa pâinii”.. în zilele regelui Irodd. Contextul nu ne % . b Prin aceastã expresie. în anul 5 î.15). Isus – Iustus (Col 4. Matei insistã asupra conceperii minunate a lui Isus Cristos.31. numit strateg al Galileii în 47 î. fiul lui Eliezer (Lc 3. majordomul lui Ioan Hircan al II-lea.17 Mt 1. Vizita magilor 1. ºi-a ucis soþia ºi doi fii. a renovat ºi a extins templul. c Localitate la 9 km sud de Ierusalim. 22 Toate acestea s-au petrecut ca sã se împlineascã ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: 23 Iatã. 24 Trezindu-se din somn. fiul lui David.

Mt 2. au plecat ºi iatã cã steaua pe care o vãzuserã la rãsãrit mergea înaintea lor pânã când. 11 ªi. 15 A rãmas acolo pânã la 13 Dupã permite sã precizãm cu certitudine nici numãrul. Cãrturarii erau cunoscãtorii ºi interpreþii Legii ºi ai tradiþiilor ebraice. Astfel.42 Mih 5. trimiþându-i la Betleem. pãmânt al lui Iuda. nici numele ºi nici rangul lor. regele Irod s-a tulburat ºi tot Ierusalimul împreunã cu el. 2. tãmâie ºi smirnã.10. în numãr de trei (dupã darurile oferite) ºi îi numeºte: Gaspar.1-2 1Cr 11. au fost cuprinºi de o bucurie foarte mare. a În Orientul antic. când îl veþi fi gãsit.20.2. s-a oprit deasupra locului unde era copilul.22 steauaa lui la rãsãrit ºi am venit sã ne închinãm lui”. nicidecum nu eºti cea mai micã dintre cetãþile de seamã ale lui Iuda. cãci aºa este scris de profet: 6 ªi tu. cãci din tine va ieºi stãpânitorul care va conduce poporul meu. mama lui. le-a spus: „Mergeþi ºi informaþi-vã cu exactitate despre copil ºi. Tradiþia creºtinã îi considerã regi. 4 Atunci i-a adunat pe toþi arhiereii ºi cãrturarii poporuluib ºi a cãutat sã afle de la ei unde avea sã se nascã Cristos.3 Num 24. c Popoarele orientale îºi exprimau reverenþa în patru feluri: 1) îndoirea simplã a genunchilor.15 2. 5 Ei i-au spus: „În Betleemul lui Iuda. 12 Dupã ce au fost înºtiinþaþi în vis sã nu mai treacã pe la Irod. a luat copilul ºi pe mama lui. s-au întors pe alt drum în þara lor.19 ce au plecat ei. 10 Când au vãzut steaua. 3 Când a auzit aceasta. iatã cã îngerul Domnului i-a apãrut în vis lui Iosif ºi i-a zis: „Scoalã-te. 3) închinarea cu fruntea la pãmânt.10 în sens mesianic. 14 Sculându-se. Israel”.2 2. înºtiinþaþi-mã ºi pe mine ca sã merg ºi eu sã mã închin lui”.17 18 In 7. pentru cã Irod are de gând sã caute copilul ca sã-l ucidã”.16 Ps 72. au vãzut copilul împreunã cu Maria. cãzând la pãmântc. steaua care apare la naºterea lui Isus este un semn din partea lui Dumnezeu cã s-au împlinit timpurile mesianice. 2Sam 5. 7 Atunci Irod. venind. i-au oferit în dar aur. Apoi.2 Lc 2. . l-au adorat ºi. în timpul nopþii. Betleeme. Fuga în Egipt 1. 4) prosternarea – întinderea cu faþa la pãmânt în semn de supunere totalã. Matei a pãstrat tradiþia referitoare la o stea pentru a scoate în evidenþã calitatea regalã ºi divinã a lui Mesia. 2) îndoirea genunchilor ºi întinderea mâinilor. deschizând tezaurele lor. ia copilul ºi pe mama lui. fugi în Egipt ºi stai acolo pânã când îþi voi spune. b Gruparea arhiereilor era formatã din toþi cei care au ocupat funcþia de mare preot împreunã cu capii celor 24 de grupuri de preoþi. a aflat de la ei timpul când li s-a arãtat steaua. chemându-i pe magi în secret. Melchior ºi Baltazar. Tradiþia rabinicã interpreteazã profeþia lui Balaam din Num 24.11. ºi a plecat în Egipt. 9 Dupã ce l-au ascultat pe rege. intrând în casã. 8 ªi. steaua era semnul unui zeu sau al unui rege divinizat.

în Betleem ºi în toate împrejurimile sale.12 Ex 4.12 Mc 1. a fost depus ºi exilat în Galia de cãtre romani. 53. vãzând cã a fost înºelat de magi.000 de locuitori. Irod. d O micã localitate din Galileea situatã într-o zonã muntoasã la aproximativ 30 km vest de lacul Genesaret ºi 10 km nord-vest de muntele Tabor. toþi copiii de la doi ani în josa. dupã timpul pe care îl aflase de la magi. Uciderea copiilor nevinovaþi Atunci Irod. c Arhelau.1 Ier 31. s-a temut sã meargã acolo. Dacã îl corelãm cu Is 11.19 Mt 2.5. din cauza teroarei pe care o instituise în regatul sãu.1. Tiran crud ca ºi tatãl sãu. a fost rege în Iudeea ºi Samaria între anii 4 î. datoritã aºezãrii ei pe o colinã de pe care se poate vedea toatã valea Esdrelon. datoritã vegetaþiei bogate. ia copilul ºi pe mama lui ºi mergi în þara lui Israel. profetul Ieremia (31. a luat copilul ºi pe mama lui ºi a intrat în þara lui Israel.19 2.C. Azi se numeºte An-Nasra ºi are aproximativ 40.9 Lc 1. 20 ºi i-a spus: „Scoalã-te.20. 17 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia: 18 Un þipãt s-a auzit în Ramab. b Rama – localitate la aproximativ 10 km nord de Ierusalim. în mare parte arabi. dar numãrul este simbolic.15) descrie plânsul Rahelei (soþia lui Iacob ºi mama lui Iosif ºi a lui Beniamin) care îºi vede urmaºii plecând în exil din Rama. în Egipt.2.16 moartea lui Irod.39 Is 11. Rahela îºi plânge copiii ºi nu vrea sã fie mângâiatã.C. ºi 6 d. 21 El s-a sculat. Dupã 1Sam 10. pentru cã au murit cei care cãutau sã ia viaþa copilului”. iatã cã îngerul Domnului i-a apãrut în vis lui Iosif. Plângere ºi tânguire mare. deci copiii uciºi de Irod nu puteau fi mai mulþi de 25-30. 22 Auzind cã Arhelauc domnea în Iudeea în locul tatãlui sãu. 2. Tradiþia etiopiano-bizantinã vorbeºte de 144.1. 16 Os 11. dupã Ap 14. e Semnificaþia cuvântului e greu de stabilit. Dacã îl corelãm cu Jud 13. sau „foiºor”.000. Înºtiinþat în vis. pentru cã nu mai sunt.1 sensul este „mlãdiþã” (în ebraicã % .1-4). Numele ei vine din ebraicã ºi înseamnã „vlãstar”. Întoarcerea din Egipt 19 Dupã ce a murit Irod. s-a dus în pãrþile Galileii 23 ºi a venit sã locuiascã în cetatea numitã Nazaretd. fiul lui Irod cel Mare.000 de locuitori. ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus prin profeþi: „Se va chema Nazarinean”e. Într-o viziune poeticã. s-a înfuriat ºi a trimis sã fie uciºi. la Rama a fost înmormântatã Rahela.15 1.2 a Betleemul numãra în vremea aceea aproximativ 1. 2.7 sensul este „consacrat lui Dumnezeu” (în ebraicã nazír). punct de adunare a prizonierilor evrei destinaþi deportãrii în Babilon (Ier 40. ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu.26.

Lc 3. El vã va boteza cu Duh Sfânt ºi neþer). apãrut în Deºertul Iudeii 3 În zilele cel vestitapentru cãIoan apropiat spune: predicând: „Convertiþi-vã . ori la titlul care i se va da: Nazarineanul. 2. erau favorabili culturii elenistice ºi colaborau cu autoritãþile romane. din toatã Iudeea ºi din tot þinutul Iordanuluic 6 ºi. toatã Iudeea ºi tot þinutul Iordanului veneau la el. orice pom care nu face rod bun va fi tãiat ºi aruncat în foc.33. Etimologic. La 37 km de la izvor. lungimea realã depãºeºte 300 km. 11 Eu vã botez cu apã.6 Glasul celui care strigã în deºert: Pregãtiþi calea Domnului.16.Mt 3. s-a împãrãþia cerurilor!” Acesta este de Isaia profetul.9 Ef 5. 9 Sã nu credeþi cã puteþi spune: «Îl avem de tatã pe Abraham» pentru cã vã spun cã Dumnezeu poate sã-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. iar hrana lui erau lãcustele ºi mierea sãlbaticã.34.1-9.23 Rom 1.15-17.: Atunci Ierusalimul.6 Ap 6. Lungimea lui în linie dreaptã este de 130 km dar. formeazã lacul Genezaret ºi se varsã apoi în Marea Moartã. deci. 7 Vãzând cã la botezul lui veneau mulþi dintre farisei ºi saduceie. c Lit. însã cel care vine dupã mine este mai puternic decât mine. d Iordanul este cel mai important râu din Palestina. b Verbul grec metanoein indicã o radicalã întoarcere la Dumnezeu.17 In 8.12 =7. 23. Izvorãºte de la poalele muntelui Hermon. deci. spre convertire.1-8.7 In 15.15 20 acelea.18. nu admiteau învierea ºi nici rãsplata de dupã moarte. unde va locui Isus. de la o altitudine de 563 m. Saduceii constituiau altã grupare politico-religioasã care provenea din familia marelui preot Þadoc. Din aceastã cauzã.1 II. excluzând orice raport cu lumea greco-romanã.39 Rom 4.3 12. faceþi drepte cãrãrile lui! 4 Ioan avea o hainã din pãr de cãmilã ºi centurã de piele încinsã la mijloc. golitã de conþinut. eu nu sunt vrednic sã-i duc încãlþãmintea. între Ierusalim (ºi Betleem) ºi þinutul Negheb. 5. mãrturisindu-ºi pãcatele. la 400 m sub nivelul Mãrii Mediterane. erau botezaþi de el în râul Iordand. e Fariseii erau o grupare religioasã care profesa ataºament necondiþionat faþã de legea mozaicã ºi de tradiþiile strãmoºeºti.5. le spunea: „Pui de vipere! Cine v-a învãþat sã fugiþi de mânia care vine? 8 Faceþi. În Evanghelie ei sunt prezentaþi ca având o religiozitate formalistã. 5 ªi veneau la el din Ierusalim.19-28) Mc 1. care 2 b 3 1 a Is 40.37. În orice caz este o aluzie ori la Nazaret.19 par Lc 13. 10 Securea este deja pusã la rãdãcina pomilor. Refuzau valoarea tradiþiei. a Regiunea pietroasã ºi lipsitã de vegetaþie situatã între Marea Moartã ºi Podiºul Central al Iudeii. Aveau idei liberale. datoritã traseului întortocheat. rod vrednic de pocãinþã. PREGÃTIREA ACTIVITÃÞII PUBLICE A LUI ISUS Predica lui Ioan Botezãtorul (Mc 1.33 Lc 21. In 1. schimbarea mentalitãþii ºi a modului de a trãi ºi nu doar fapte de pocãinþã exterioare. . morala lor era laxistã.6 Col 3. „fariseu” = pus deoparte.

16 cu foc. Botezul lui Isus (Mc 1. Lc 4.15 Fap 13.5.24.3.3 Neh 11.10.12-13.11.3 In 1. 11 Atunci diavolul l-a lãsat.13 lacul Genezaret ºi Iordan la est ºi Marea Mediteranã la vest (45 km). Dupã ce postit patruzeci 4cele din urmã as-aafãcut foame. b Lit. dacã vei cãdea înaintea mea ºi mã vei adora”.21 Mt 3. a Galileea este regiunea de nord a Palestinei. .1 Mt 27.1-13) Atunci Isus fost condus de deºert ca sã fie de diavol. Lc 3.8 Dt 6. 8 Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt.2-7 Num 14.2 Mt 12.16 1Cor 10. 12 El are în mânã lopata de vânturat ºi va curãþa aria: grâul îl va aduna în grânarul sãu. 27. 4.40 Ex 17. cãci este scris: Le va porunci îngerilor sãi cu privire la tine ºi te vor þine pe mâini ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de vreo piatrã”.40 Dt 8. cãci aºa se cuvine ca noi sã împlinim toatã dreptatea”.33 Fap 1.4 11. 11. în i Apropiindu-se.12 In 1. 10 Atunci Isus i-a spus: „Pleacã. 22.2.33 Fap 1. un glas din ceruri spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit. ªi iatã cã veneau îngeri ºi îi slujeau. l-a aºezat pe coama templului 6 ºi i-a spus: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu. 7 Isus i-a zis: „Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tãu”.9 Dan 3. 4 Dar el i-a rãspuns: „Este scris: Nu numai cu pâine va trãi omul. Satanã! Cãci este scris: Pe Domnul Dumnezeul tãu îl vei adora ºi numai lui îi vei sluji”. 19. 11.16.5. 21.22 Dt 6. aruncã-te jos.11.6. 27. 19.4. ci ºi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”.31. ªi iatã cã s-au deschis cerurileb ºi l-a vãzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel ºi venind deasupra lui. Isus a ieºit îndatã din apã.19 Ps 91. 11. în care mi-am gãsit mulþumirea”.15 Mt 2.10.6 Fap 13.18.53 Ap 11.18. 14 Dar Ioan încerca sã-l opreascã spunându-i: „Eu trebuie sã fiu botezat de tine ºi tu vii la mine?” 15 Însã Isus i-a rãspuns: „Lasã acum. Evr 2.5 „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu. 18. iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.25 In 1. 17. Atunci el l-a lãsat.Duhuldeînzile ºi patruzeci ispititzis: de nopþi.5.2.14. 5 Atunci diavolul l-a dus în cetatea sfântã. la Ioan. 17 ªi iatã. 22. Ispitirea lui Isus (Mc 1. ca sã fie botezat de el.10.25 Ap 4.26. 7.15 4. i-a arãtat toate împãrãþiile lumii ºi mãreþia lor 9 ºi i-a spus: „Îþi voi da toate acestea.: pentru el.26 1Cor 14. 5. spune ca pietrele acestea sã devinã pâini”.11-12 4.9-11. Ispititorul i-a 2 3 1 Gen 22.10. 16 Dupã ce a fost botezat.1 Is 52.21-22) 13 Atunci a sosit Isus din Galileeaa la Iordan. care se situa între Liban la nord ºi câmpia Esdrelon la sud (75 km).

era locul unde s-au stabilit triburile lui Zabulon. astfel cã Isaia o numeºte „Galileea pãgânilor” (Is 8.12 Isus la Cafarnaum (Mc 1. pe drumul principal ce lega Egiptul ºi marea Mediteranã cu Damascul. Isahar dar. cu timpul.79 In 8. predicând evanghelia împãrãþiei ºi vindecând orice boalã ºi orice suferinþã a Mic centru comercial situat pe malul lacului Genezaret. fiul lui Zebedeu. l-au urmat.14-15) 14. Aºer. fratele lui. 19 ºi le-a spus: „Veniþi dupã mine ºi vã voi face pescari de oameni!” 20 Iar ei. ºi pe Ioan.2+ Auzind cã Ioan a fost închis. Galileea pãgânilor!b 16 Poporul care zãcea în întuneric a vãzut o luminã mare. l-au urmat. peste care s-a construit recent o bisericã suspendatã. Azi se cheamã Tel Hum. pãrãsind îndatã nãvoadele. 21 Plecând de acolo.1-11) 12 In 1.C. 14 ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: 15 Pãmânt al lui Zabulon ºi pãmânt al lui Neftali. Dupã victoria Macabeilor (1Mac 5. iar celor care locuiau în þinutul întunecos al morþii le-a rãsãrit o luminã. pentru cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor”.16-20. tatãl lor. aruncând nãvodul în mare. % .Mt 4. pãrãsind îndatã barca ºi pe tatãl lor. Galilee.17-19) 18 Umblând 9. Cu toate acestea.23–9.3 Mc 6. ºi ruinele unor case. Lc 5. dincolo de Iordan. iar Talmudul înfiereazã lipsa de ortodoxie a Galileii faþã de Lege: „Galilee. începe sã fie populatã în majoritate de evrei.12 22 Is 8. pe drumul spre mare. rãmâne deschisã contactului cu pãgânii. împreunã cu Zebedeu. Neftali. în barcã. 17 De atunci a început Isus sã predice ºi sã spunã: „Convertiþi-vã. 22 Iar ei. [Isus] s-a retras în Galileea. reparându-ºi nãvoadele. iar sãpãturile arheologice au scos la ivealã ruinele unei sinagogi din sec. au pãtruns multe popoare pãgâne.14-23).24 In 2.12 3. a venit ºi s-a stabilit la Cafarnauma. c Sinagoga este locul în care comunitatea se adunã pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu ºi pentru a se ruga. pe Iacob.1 Lc 1. ºi i-a chemat. ura ta faþã de Lege te va face sã fii socotitã printre duºmanii credinþei”. învãþând în sinagogilec lor.14-15. Isus învaþã ºi vindecã mulþimile (Lc 6. Nu întâmplãtor. al II-lea d.35 Mc 1.17 In 3. 13 ªi. Lc 4. Chemarea primilor discipoli (Mc 1. pãrãsind Nazaretul. cãci erau pescari. ºi pe Andrei. numit Petru.39 23 El strãbãtea toatã Galileea. fratele lui. fiind la graniþã. aici se dezvoltã miºcarea naþionalistã a zeloþilor. a vãzut doi fraþi: pe Simon. între care unii cercetãtori cred cã ar fi ºi casa lui Petru.35-42 de-a lungul Mãrii Galileii.23). b La început. care este pe malul mãrii. în þinuturile lui Zabulon ºi Neftali. a vãzut alþi doi fraþi.

din Decapolea. PREDICA DE PE MUNTE Introducere mulþimile.C. ºi în diaspora. dupã ce s-a aºezat. b . au rãmas. din Ierusalim ºi Iudeea ºi de dincolo de Iordan. lunatici ºi paralizaþi. d Unele manuscrise inverseazã v. numitã astãzi Karnhattin. sãrac este cel lipsit complet de mijloace materiale de subzistenþã. ci mai degrabã una teologicã. în urma distrugerii templului în 586 î. pentru cã a lor este împãrãþia cerurilor. s-au apropiat de el discipolii sãi. Fericiþi cei cu inima curatã. dar în duh recunoaºte totala sa dependenþã de Dumnezeu. Fericiþi cei milostivi.: Regiunea celor zece cetãþi. îi învãþa zicând: Mc 3. [Isus] s-a urcat pe munteb ºi. deschizându-ºi gura. 24 ªi s-a dus vestea despre el în toatã Siria. III. iar el îi vindeca. ca loc de iniþiere religioasã.33 Iac 2. a Lit.13 Ps 24. Dupã tradiþie. 2 ªi.4 Sinagogile au apãrut în Babilon.23 Mt 4.55-56 în popor. Este contrarã spiritului biblic interpretarea expresiei sãrac în duh ca o posibilitate de posedare de bogãþii. Evanghelistul nu ne dã o indicaþie topograficã. În celelalte zile de sãrbãtoare ºi în ziua Domnului (sâmbãta) evreii se adunau la sinagogã. Erau aduºi la el toþi cei care sufereau de diferite boli ºi chinuri: posedaþi.24 Mc 6.20-23) „Fericiþi cei sãraci în duhc. pe malul nordic al lacului Genezaret.11 18. 4 cu v. pentru cã ei vor moºteni pãmântuld. Fericiþi cei cãrora le este foame ºi sete de dreptate pentru cã ei vor fi sãturaþi. Dupã reconstruirea templului. pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 25 Îl urmau mulþimi numeroase din Galileea. la nord-est de Pereea. este o colinã din apropierea Cafarnaumului. sub pretextul dezlipirii inimii de ele.7-8 5 3 4 5 6 7 8 1 Vãzând Fericirile (Lc 6. 5. c În contextul biblic. în timpul exilului. Fericiþi cei blânzi. pentru cã ei vor afla milostivire. de sãrbãtoarea Paºtelui. ba chiar s-au rãspândit ºi mai mult. pentru cã ei vor fi consolaþi. Orice evreu matur era obligat. sã meargã la templul din Ierusalim. Este o confederaþie instituitã de Pompei în partea esticã a Iordanului. Ps 37. Locuitorii erau în majoritate pãgâni. Fericiþi cei care plâng.

dacã cineva le va împlini ºi va învãþa astfel. 24 Fericiþi fãcãtorii de pace. cãci rãsplata voastrã mare este în ceruri.18 1Pt 3. 18 Cãci. b La evrei.9 9 Evr 12. se þinea candela mereu aprinsã. cu ce se va sãra? Nu mai este bunã de nimic.16. dacã cineva va încãlca una dintre aceste porunci mai mici ºi-i va învãþa astfel pe oameni. 19 Aºadar. 20 Cãci vã spun: dacã dreptatea voastrã nu o va întrece cu mult pe cea a cãrturarilor ºi a fariseilor. Dacã sarea îºi pierde gustul.14 Iac 3.14 2Cr 36. ci pe candelabru ca sã lumineze pentru toþi cei din casã. Leviticul. Isus ºi Legea 13 Voi Fap 7. Exodul. 16 Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor. mai înainte de a trece cerul ºi pãmântul. vor spune împotriva voastrã tot rãul din cauza mea. iar stingerea candelei echivala cu dezastrul. 10 Fericiþi cei persecutaþi pentru dreptate. cu diferite decoraþii. pentru cã a lor este împãrãþia cerurilor. 15 Nici nu se aprinde o candelãa ºi se pune sub obroc. apare ºi opaiþul din bronz. al V-lea î. în Orient era folosit opaiþul din lut ars.12 3. „Legea” nu se confundã cu aceste prescripþii orale care sunt numite „tradiþii omeneºti”.10 17 Sã nu credeþi cã am venit sã desfiinþez Legeab sau Profeþii. 9.15 Mc 4. Numeri ºi Deuteronomul). „Legea” cuprindea 613 porunci.9 1Pt 2. 11. 12 Bucuraþi-vã ºi tresãltaþi de veselie.C. dupã exil.52 Evr 11. nu veþi intra în împãrãþia cerurilor. Lc 14. În evanghelii. semn cã acea casã este locuitã. iar în sens larg era Tora sau Pentateuhul (primele cinci cãrþi ale Bibliei: Geneza. Sarea pãmântului ºi lumina lumii (Mc 9. pânã ce nu se vor împlini toate. s-a introdus legea oralã cu o mulþime de prescripþii considerate uneori mai importante decât însãºi Tora. adevãr vã spun.8. acesta va fi numit mare în împãrãþia cerurilor.12. încât ei sã vadã faptele voastre bune ºi sã-l preamãreascã pe Tatãl vostru cel din ceruri. . Pe lângã „Legea lui Moise”. Dar. Dupã aceastã perioadã. ci sã împlinesc.17. minþind. Nu am venit sã desfiinþez.14 10.50. cãci tot aºa i-au persecutat pe profeþii dinaintea voastrã. Dupã tradiþia nescrisã a fariseilor ºi cãrturarilor. a Pânã în sec. 14 Voi sunteþi lumina lumii. oricât de sãracã. va fi numit cel mai mic în împãrãþia cerurilor.33 Iac 2.Mt 5.31 =Lc 16. nici o iotã ºi nici o linioarã nu va dispare din Lege. vã vor persecuta ºi.22 1Pt 4.10 In 8.34-35) sunteþi sarea pãmântului.16. 21. pe candelabru.21 =Lc 8.32-38 Iac 5. Nu se poate ascunde o cetate aºezatã pe munte.. În orice casã.15 Rom 3. 11 Fericiþi sunteþi când vã vor insulta. pentru cã ei vor fi numiþi fii ai lui Dumnezeu. „Legea” era în sens strict decalogul.33 Ef 5.5 Fil 2. decât sã fie aruncatã afarã ºi cãlcatã în picioare de oameni.

Din dispreþ. va fi condamnat la judecatã. 29 Dacã ochiul tãu drept te duce la pãcat. 16. adicã „Valea Fiilor lui Hinnom” sau metaforic „Valea Suspinului”.11 =18. în faþa altarului. mâna dreaptã este consideratã mai activã ºi. nu vei ieºi de acolo pânã când nu vei fi plãtit ultimul banb. evreii au transformat-o într-un loc unde se aruncau gunoaiele ºi cadavrele condamnaþilor la moarte pentru a fi arse.11 1In 3. nici modificatã. Pentru a se pãstra o esteticã literarã se vorbeºte ºi de ochiul drept.16).10. 23 Aºadar. dacã mâna dreaptãc te duce la pãcat.20 Rom 13. pentru cã este 27 Aþi Ex 20.43-47 a Legea lui Moise cere respectarea aproapelui. taie-o ºi arunc-o de la tine.8-9 Mc 9. iar judecãtorul gardianului ºi sã fii aruncat în închisoare. în special.8-13) de tribunalul districtual din cetãþile mai mari. 22 Dar eu vã spun cã oricine se mânie pe fratele sãu va fi condamnat la judecatã.14 Dt 5.20 Rom 13.25 Învãþãtura despre mânie Mt 5. Ultima instanþã era Sinedriul din Ierusalim cãruia îi reveneau. tradiþia rabinicã avertiza împotriva izbucnirilor mânioase ºi a insultelor: „Cine zice aproapelui sãu: sclavule! trebuie sã fie alungat.3 ºi 21. c În literatura rabinicã. decât sã-þi fie aruncat în Gheenã tot trupul. El considerã cã mânia ºi insulta trebuie evitate cu aceeaºi grijã ca ºi crima. Judecarea fiecãrui caz era de competenþa bãtrânilor cetãþii. 30 ªi.17 Mt 19. împacã-te mai întâi cu fratele tãu ºi apoi vino sã-þi oferi darul. La fel spunea rabbi Ionatan: „Cine se mânie este stãpânit de toate puterile Gheenei”. b Lit.15 18. 24 lasã darul tãu acolo. Dacã cineva îi spune nebunule! va fi condamnat la focul Gheeneia.18 Mc 10.19 Lc 18. cazurile în care acuzatul ar fi fost un mare preot. du-te. 26 Adevãr îþi spun.21 21 Aþi auzit cã s-a spus celor din vechime: Sã nu ucizi! Dacã cineva comite o crimã. scoate-l ºi aruncã-l de la tine. a ºi comis adulter cu ea în inima lui. . cine îi zice bastardule! sã primeascã patruzeci de lovituri.9 Iac 2.13 Dt 5. Cazurile mai grele erau rezolvate (cf. Deºi Legea lui Moise nu prevedea în mod explicit pedepse pentru insultarea aproapelui. practicate pe timpul lui Manase ºi Ahaz (2Rg 23. Dacã cineva îi spune fratelui sãu prostule! va fi condamnat de Sinedriu.: ultimul quadrant – monedã romanã din cupru. dacã îþi aduci darul la altar ºi acolo îþi aminteºti cã fratele tãu are ceva împotriva ta.9 Iac 2. Focul Gheenei este o expresie legatã de amintirea jertfelor abominabile de copii în cinstea zeului Moloch. Legea veche nu este nici desfiinþatã. ca nu cumva duºmanul sã te dea pe mâna judecãtorului. Dt 17. pedepsind în mod categoric pe cel care ar fi comis o vãtãmare corporalã sau o crimã împotriva aproapelui (Num 35. mai importantã. cãci este mai bine pentru tine sã piarã unul dintre membrele tale. deci. cât timp mai eºti cu el pe drum. 25 Împacã-te cu duºmanul tãu repede. cine îi zice pãgânule! sã fie ucis” (Talmud).18 Mc 10. a patra parte dintr-un as sau 1/64 dintr-un dinar. În învãþãtura lui Isus.19 Lc 18.34-35 Despre dorinþele rele ºi adulter auzit cã s-a spus: Sã nu comiþi adulter. 28 Eu însã vã spun cã oricine priveºte o femeie. Ex 20. dorind-o.18 Mt 19.6) în valea numitã Ghe-Ben Hinnom.

mai mult. c Sensul expresiei este: nu rãspundeþi celui rãu cu o faptã asemãnãtoare. pentru cã este scãunelul picioarelor sale. Despre rãzbunare (Lc 6. însã vã spun: sã nu vã împotriviþi celui rãu. nu. Mc 10.29-30) Ex 21. De fapt. daune materiale ºi morale. nici mãcar pe cale legalã (legea talionului). Lc 16. femeia nu este expusã adulterului. ci vrea sã imprime discipolilor sãi renunþarea la dreptul propriu din dragoste faþã de aproapele ºi evanghelie. o femeie prinsã în adulter trebuia ucisã cu pietre (Lev 20. ci sã þii jurãmintele fãcute înaintea Domnului. În cazul acesta.23-25.21 38 39 Eu Aþi auzit cã s-a spus: Ochi pentru ochi ºi dinte pentru dinteb. Lev 24. dar termenii folosiþi de Matei sunt diferiþi: pornéia = desfrânare.Mt 5. în afarã de caz de desfrânarea. Despre divorþ (Mt 19. al XVIII-lea î.12 Is 66. sensul de adulter ar fi o contradicþie în termeni: fiind deja adulterã. iar moihéa = adulter. Principiul pe care se bazeazã aceastã lege este echivalarea exactã între vinã ºi pedeapsã.1 Mt 23. b Legea talionului. conform legislaþiei din Lev 18.28-29. 32 Eu însã vã spun: oricine îºi lasã femeia.10.4 S-a spus: Cine îºi lasã femeia sã-i dea act de despãrþire. expresia ar permite divorþul pentru motive destul de uºoare.11-12. 35 Nici pe pãmânt. ci fiþi gata sã treceþi peste nedreptatea sau jignirea ce vi s-a fãcut.18) Dt 24.9. nu. Dt 23. cunoscutã ºi la babilonieni (Codicele lui Hammurabi – sec. 3) „convieþuire ilegalã”. este prezentatã în Ex 21.24 Lev 24. Isus nu vrea sã intre în disputa cazuisticã a rabinilor. Dt 19. 2) „adulter”. Cazurile se referã la: acte de violenþã împotriva unei persoane. Nici pe cer.17-20 33 ªi aþi mai auzit cã s-a spus celor din vechime: Sã nu faci jurãmânt fals.). daunã pentru daunã. o face sã comitã adulter ºi oricine se însoarã cu una lãsatã comite adulter.7. % . 34 Eu însã vã spun: sã nu juri deloc. În cazul în care se dã termenului pornéia.22-24 Iac 5.20 Dt 19. cãci nu poþi face nici un fir de pãr alb sau negru. da. pentru cã este cetatea marelui rege. Isus interzice orice despãrþire. dacã a Expresia este interpretatã în trei moduri: 1) „orice lucru ruºinos”.21.12 Num 20.6-18 ºi Fap 15. temperând setea de rãzbunare. cu excepþia unei convieþuiri ilegale sau împotriva naturii (1Cor 7). care altfel ar fi fost nelimitatã. adicã infidelitatea soþiei faþã de soþ.3 Dt 23. Mc 10.22.1 19.1 în LXX pe care se bazeazã practica rabinicã.31 26 mai bine pentru tine ca sã piarã unul dintre membrele tale.5). pentru cã este tronul lui Dumnezeu.49 Ps 48. 37 Deci cuvântul vostru sã fie: da. violenþã pentru violenþã.c ba.19-20. In 8.22 Fap 7. 36 Nici pe capul tãu sã nu juri. Nici pe Ierusalim. decât tot trupul tãu sã ajungã în Gheenã. dupã Dt 24.2 2Cor 1. Despre jurãmânt 31 Lev 19. Ceea ce este în plus este de la Cel Rãu.C.

când te rogi.27 Rom 13. roagã-te Tatãlui 5 6.4-5 Prov 25. 41 iar. 2 Aºadar.16. a Mantia era pentru orientali o hainã din stofã care se purta pe umeri în sezonul ploios ºi rece ºi era folositã de lumea sãracã ºi ca învelitoare în timpul nopþii.34 Fap 7.14 Iac 2.21 Rom 12. însã.20 Lc 23. 6 Tu. Adevãr vã spun: ºi-au primit rãsplata.27 Mt 5. fie la aceea mai crudã.3 23. 22. lasã-i ºi mantiaa.60 Rom 12. care vede în ascuns. de a-l vedea pe cel vinovat suferind aceeaºi pagubã. 23. închizând uºa. sã nu ºtie stânga ta ce face dreapta ta 4 pentru ca pomana ta sã fie în ascuns ºi Tatãl tãu. nu trâmbiþa înaintea ta. De obicei era de culoare albã. Tunica era o hainã cu mâneci lungi (pentru femei) sau scurte (pentru bãrbaþi). 26-27.8 Ex 23. altfel nu veþi avea rãsplatã înaintea Tatãlui vostru din ceruri. Pentru aceasta. se îmbrãca direct pe piele ºi se lega la mijloc cu o centurã. intrã în camera ta ºi. ajungând pânã la gleznã. ce lucru neobiºnuit faceþi? Oare nu fac acelaºi lucru ºi pãgânii? 48 Aºadar. 46 Cãci. b Lit. te va rãsplãti. ce rãsplatã aveþi? Oare nu fac acelaºi lucru ºi vameºii? 47 ªi dacã îi salutaþi numai pe fraþii voºtri.1 Lev 19.40 In 18.: sã nu faceþi dreptatea voastrã. dacã îi iubiþi pe cei care vã iubesc. 3 Tu. care face sã rãsarã soarele sãu peste cei rãi ºi peste cei buni ºi sã plouã peste cei drepþi ºi peste cei nedrepþi.2 Dt 18. 40 Celui care vrea sã te judece ºi sã-þi ia tunica. . aºa cum fac ipocriþii în sinagogi ºi pe strãzi ca sã fie lãudaþi de oameni.31 Lc 10. însã. fiþi desãvârºiþi precum Tatãl vostru ceresc este desãvârºit.5 6 1 Despre rugãciune (Lc 11. 42 Celui care îþi cere.22 1Cor 6.32-36) Aþi auzit cã s-a spus: Sã-l iubeºti pe aproapele tãu ºi sã-l urãºti pe duºmanul tãu.9 Gal 5. 45 ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru cel din ceruri.5 Is 26. Legea prevedea ca cel care a luat drept garanþie mantia unui datornic sãrac sã o restituie înainte de lãsarea serii (Ex 22. mergi cu el douã.27-28. ºi nu întoarce spatele celui care vrea sã ia de la tine cu împrumut. Dt 24. întoarce-i-l ºi pe celãlalt. fie la aceea în bani. nu faceþi ca ipocriþii pentru cã lor le place sã se roage stând în picioare în sinagogi ºi la colþurile pieþelor ca sã fie vãzuþi de oameni.14 1Cor 4. când dai de pomanã.18 Mt 19.39 Mc 12. Adevãr vã spun: ºi-au primit rãsplata. dacã cineva te-ar constrânge sã faci o mie de paºi.10-13).7 cineva te loveºte peste obrazul drept. Iubirea faþã de duºmani (Lc 6. 43 Lev 19.2-4) Iar când vã rugaþi. 44 Eu însã vã spun: iubiþi-i pe duºmanii voºtri ºi rugaþi-vã pentru cei care vã persecutã.19.12 Ef 5. Despre pomanã Aveþi grijã sã nu sãvârºiþi faptele voastre buneb înaintea oamenilor ca sã fiþi vãzuþi de ei.20 renunþând la orice despãgubire. când dai de pomanã. dã-i.

rãzboi.32 Col 3. în ascuns. care cred cã vor fi ascultaþi pentru vorbãria lor. 8 Aºadar. Tatãl nostru (Lc 11. care vede în ascuns. nu se spãlau ºi se prezentau murdari ºi zdrenþãroºi ca sã atragã admiraþia ºi compãtimirea oamenilor. Despre post 16 Când postiþid nu fiþi triºti ca ipocriþii. ca sã arate oamenilor cã postesc. ci ne mântuieºte de Cel Rãub. ªi Tatãl tãu.5 Adevãratele comori (Lc 12.30 tãu care este acolo. Alte manuscrise adaugã numai: Amin.7 28 2Rg 4. 23. 14 Cãci dacã voi iertaþi oamenilor greºelile lor.40 2Mc 11. precum în cer. care vede în ascuns.: datoriile. aºa ºi pe pãmânt. Persoanele pioase posteau de douã ori pe sãptãmânã: luni ºi joi. ºi Tatãl tãu. Unele manuscrise adaugã: Cãci a ta este împãrãþia ºi puterea ºi mãrirea în veci. înainte ca sã-i cereþi.5. Amin.32 Lc 12. 13 ªi nu ne duce pe noi în ispitã. cãci Tatãl vostru ºtie de ce aveþi nevoie. . a b 19 invazia lãcustelor. cãci ei îºi strâmbã feþele. te va rãsplãti. la aniversarea distrugerii templului lui Solomon ºi în timpul calamitãþilor publice: secetã. 11 Pâinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi 12 ºi ne iartã nouã greºelilea noastre. ca pãgânii. 7 Când vã rugaþi.5 6. te va rãsplãti. 9 Ez 36. 17 Dar tu.33-34) Iac 5. unde Lit.3 Nu vã adunaþi comori pe pãmânt.1 Lc 22.33 6. 33.25 Ef 4. Facã-se voia ta. Adevãr vã spun: ºi-au primit rãsplata. nu spuneþi multe. d Postul practicat în mod obiºnuit la evrei era public ºi se þinea în sãrbãtoarea Iertãrii. care este în ascuns. dacã nu-i veþi ierta pe oamenic. c Multe manuscrise au: greºelile lor.2. 15 însã.13 18. precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri.Mt 6. o fãceau cu ipocrizie: îºi puneau cenuºã pe cap. Cristos îndeamnã la un post care sã fie expresia unei cãinþe sincere. unde moliile ºi rugina le distrug ºi unde hoþii le sapã ºi le furã. sã nu vã asemãnaþi cu ei. care eºti în ceruri. 20 Adunaþi-vã comori în cer. ºi Tatãl vostru ceresc vã va ierta. când posteºti. ci Tatãlui tãu. sfinþeascã-se numele tãu. îºi înnegreau faþa. Fariseii. unge-þi capul ºi spalã-þi faþa 18 ca sã nu te arãþi oamenilor cã posteºti. nici Tatãl vostru nu va ierta greºelile voastre.1.2-4) Voi deci aºa sã vã rugaþi: Tatãl nostru. 10 Vie împãrãþia ta.35 Is 58.23 Sir 23. deºi posteau. epidemii.

8 are sensul de bogãþii. poate sã adauge câtuºi de puþin la durata vieþii sale?b 28 Iar pentru îmbrãcãminte de ce vã îngrijoraþi? Observaþi cum cresc crinii de pe câmp: nu trudescc ºi nu þes.15. In 9.22-31) aceea vã spun: nu vã îngrijoraþi pentru viaþa voastrã: ce veþi mânca sau ce veþi bea. 21 Cãci unde este comoara voastrã acolo va fi ºi inima voastrã. „cotul”.22 Col 3. cãci sau îl va urî pe unul ºi îl va iubi pe celãlalt. Cu toate strãduinþele noastre. b Lit. munca manualã era mai grea pentru bãrbat („a trudi”) ºi mai uºoarã pentru femeie („a þese lânã”).25.21 Mc 10. 23 Însã dacã ochiul tãu este rãu. în toatã mãreþia lui. dar aici. Cristos ne atrage atenþia cã durata vieþii noastre este în mâinile lui Dumnezeu. oameni cu puþinã credinþã? 31 Deci. ca ºi în Lc 12. Cristos aratã incompatibilitatea dintre „a sluji lui Dumnezeu” ºi „a sluji bogãþiilor”. nici pentru trupul vostru: cu ce vã veþi îmbrãca. Aºadar. nu vã îngrijoraþi spunând: „Ce vom mânca? Ce vom bea?” sau „Cu ce ne vom îmbrãca?” 32 Cãci 25 De 24 Nimeni 22 Candela Mt 20. În Sir 31. 29 Totuºi vã spun cã nici Solomon..22 10. sensul este de lungimea.: sã adauge un cot la statura sa. sau va þine la unul.21 Lc 18. Deci dacã ochiul tãu este sãnãtos. ªi sfântul Augustin noteazã existenþa cuvântului în limba punicã cu sensul de „câºtig”. durata vieþii. Lumina trupului (Lc 11. care astãzi este ºi mâine se aruncã în cuptor. dacã lumina care este în tine este întuneric.1-2 nici moliile. nici rugina nu le distrug ºi unde hoþii nu le sapã ºi nu le furã.21. „staturã”.7.31 Lc 12. Mc 7. 30 Aºadar. cât de adânc [va fi] întunericul! Sau Dumnezeu.23 etc. în primul rând. nu o putem lungi. nici nu adunã în hambar. iar trupul mai mult decât îmbrãcãmintea? 26 Priviþi pãsãrile cerului: nu seamãnã. tot trupul tãu va fi luminos. iar pe celãlalt îl va dispreþui. Oare nu sunteþi voi mult mai de preþ decât ele? 27 Cine dintre voi. este folositã în sens figurat.13) nu poate sluji la doi stãpâni. sau banul (Lc 16. unitatea de mãsurã. Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi mamoneia. dacã Dumnezeu îmbracã astfel iarba de pe câmp.29 Mt 6. c Verbul grec kopiao este folosit pentru o muncã istovitoare. oricât s-ar strãdui. În tradiþia orientalã.11 Mt 19. . iar Tatãl vostru ceresc le hrãneºte. cu cât mai mult pe voi. Oare nu este viaþa mai mult decât hrana.34-36) trupului este ochiul. În acest context. tot trupul tãu va fi întunecos.24 1Rg 10 2Cr 9 a Mamon este un cuvânt de origine aramaicã având sensul de „ceva în care se pune încrederea”. Încrederea în providenþã (Lc 12. nu s-a îmbrãcat ca unul dintre aceºtia. nu secerã. „ban”.21 Sir 29. Termenul grec helikia înseamnã.

13-14. c Multe manuscrise importante omit: poarta. 3 De ce. gãseºte. ca sã nu fiþi judecaþi. 9 Cine dintre voi. însã nu iei în seamã bârna din ochiul tãu? 4 Sau cum vei spune fratelui tãu: „Lasã-mã sã scot paiul din ochiul tãu” ºi iatã cã bârna este în ochiul tãu? 5 Ipocritule. dar înãuntru sunt lupi rãpitori. Cele douã cãi (Lc 13. Ajunge zilei rãutatea ei.8 Lc 12.26 Ez 22.22. 14. pentru cã largã este poartac ºi latã calea ce duce spre pieire ºi mulþi sunt cei care merg pe ea. vezi paiul din ochiul fratelui tãu. cu cât mai mult Tatãl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer? Regula de aur (Lc 6.16 In 10. scoate mai întâi bârna din ochiul tãu ºi atunci vei vedea bine sã scoþi paiul din ochiul fratelui tãu.31) 12 Deci.11 2Mc 4. 16 Îi veþi recunoaºte dupã roadele lor.30 Ps 37.12 de profeþii falºi care vin la voi în haine de oi.4 Ex 16.17 ºi vi se va da. dar Tatãl vostru ceresc ºtie cã aveþi nevoie de toate acestea.43-44) Lc 6.14-15 8 Iac 1. 7 Cereþi Rom 13.1. primeºte. 15 Feriþi-vã . cãutaþi ºi veþi gãsi.23-24 Iac 1.4 30 pãgânii cautã toate acestea. sã vã sfâºie. aºadar. îi va da un ºarpe? 11 Aºadar. 5. 15. ca nu cumva sã le calce în picioare ºi.5 1In 3. întorcându-se. cãci aceasta este Legea ºi Profeþii. Oare se a Unele manuscrise omit: lui Dumnezeu.27 Mt 10.12 Fap 20.12 Iac 4.9-13) Mc 11. 16. dacã fiul îi va cere pâine. 2 deoarece cu judecata cu care judecaþi veþi fi judecaþi ºi cu mãsura cu care mãsuraþi vi se va mãsura ºi vouã. Judecarea aproapelui (Lc 6.33 6. 14 Dar cât de strâmtã este poarta ºi cât de îngustã calea care duce la viaþã! ªi puþini sunt cei care o gãsesc.37-42) judecaþi. bateþi ºi vi se va deschide. rãi cum sunteþi. faceþi ºi voi pentru ei.23-24) 13 Intraþi pe poarta strâmtã.4.22 Profeþii falºi (Lc 6.10 1Cor 5. 33 Cãutaþi mai întâi împãrãþia lui Dumnezeua ºi dreptatea lui ºi toate acestea vi se vor adãuga.6 Iac 3. cãci ziua de mâine se va îngriji de ea însãºi. 6 Nu daþi cele sfinte câinilorb ºi nu aruncaþi perlele în faþa porcilor.8-10 tot ce vreþi ca oamenii sã facã pentru voi. Rom 2. Cãci oricine cere. îi va da o piatrã? 10 Sau. b Era interzis a se arunca la câini resturile din carnea jertfitã în templu.24 7 1 Nu Puterea rugãciunii (Lc 11.7.24 In 14.29 Sir 27. altele au: împãrãþia cerurilor. ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor voºtri.Mt 6. dacã voi. iar celui care bate. 34 Deci nu vã îngrijoraþi pentru ziua de mâine. Fap 14. cine cautã. dacã va cere un peºte. i se va deschide.

9. îi veþi recunoaºte dupã roadele lor. îl urmau mulþimi numeroase. spunând: „Doamne.33 Casa construitã pe stâncã (Lc 6.14.15 Mc 9.12 Ps 6. nici un pom rãu sã facã fructe bune.6-9 In 15.10-12 2Lc 7. ritualiºti desãvârºiþi etc. au izbit în casa aceea ºi ea s-a prãbuºit. 25 A cãzut ploaia. dacã vrei. 22 Mulþi vor spune în ziua aceea: „Doamne! Doamne! Nu am profeþit în numele tãu. 13.40-45. 12. 26 Însã oricine ascultã aceste cuvinte ale mele ºi nu le împlineºte va fi asemenea cu bãrbatul necugetat care ºi-a construit casa pe nisip.. lepra lui s-a 24 Aºadar. Adevãraþii discipoli (Lc 13.41 Iac 1.23 Ez 13. Vindecarea unui lepros (Mc 1. 27 A cãzut ploaia. Curãþã-te!” ªi. au nãvãlit peste casa aceea.25 1In 2.22.22 2Lc 4. mulþimile au fost cuprinse de uimire pentru învãþãtura lui. au venit ºuvoaiele. ºi nu în felul cãrturarilor lor.1 2Mc 1. 29 deoarece el învãþa ca unul care are autoritate.47-49) oricine ascultã aceste cuvinte ale mele ºi le împlineºte va fi asemenea cu bãrbatul înþelept care ºi-a construit casa pe stâncã. tot pomul bun face fructe bune. 2 ªi iatã cã s-a apropiat un lepros ºi s-a prosternat înaintea lui. au suflat vânturile.6 Mt 7. dar ea n-a cãzut. l-a atins spunându-i: „Vreau.41-42. 18 Un pom bun nu poate sã facã fructe rele.12). voi care sãvârºiþi nelegiuirea!” 3. 3 Întinzându-ºi mâna.10 Lc 3. Aici Cristos se referã la acele persoane care aveau carisme: ei erau buni oratori.12-16) Când a coborât de pe munte.13 Iac 1. ci acela care împlineºte voinþa Tatãlui meu.33 2Tim 2. Rom 2. pentru cã fusese construitã pe stâncã. 20 Aºadar. îndatã. Lc 5. iar pomul rãu face fructe rele. au venit ºuvoaiele. 19 Orice pom care nu face fructe bune este tãiat ºi aruncat în foc.31 Mt 7. Iar prãbuºirea ei a fost mare.26-27) 21 Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împãrãþia cerurilor. care este în ceruri.22. IV MINUNILE LUI ISUS ÎN GALILEEA .17 culeg struguri din mãrãcini sau smochine din ciulini? 17 La fel. dar nu s-au strãduit sã punã în practicã regula de aur ºi nu aveau dragoste faþã de aproapele. Îndepãrtaþi-vã de mine.17 Ier 14.49 Mt 10. 25.9 Mt 13. poþi sã mã cureþi”. nu am alungat diavoli în numele tãu ºi nu am fãcut atâtea minuni în numele tãu?” 23 Atunci le voi declara: „Niciodatã nu v-am cunoscuta. au suflat vânturile.16.38 Lc 9. 27. 28 Când a terminat Isus aceste cuvântãri. .32 8 1 a Formulã folositã de rabini pentru a excomunica (Mt 25.

4 Intrând Isus în casa lui Petru.28 In 4. iar el se duce.50. dar mergi. întrucât tetrarhul nu avea încredere în autohtoni.16. având un oficiu vamal. 15. ºi altuia: «Vino!». paralizat. Întrucât Cafarnaumul era oraº de graniþã.45). 9 Cãci ºi eu sunt un om supus autoritãþii. 10 Auzind. a vãzut-o pe soacra acestuia zãcând cuprinsã de febrã. In 4. iar el face”. ºi servitorului meu: «Fã aceasta!».51 Vindecãri la Cafarnaum (Mc 1. Isus trece peste prescrierile cãrturarilor ºi uzanþele sociale rigide din timpul sãu care interziceau unui evreu sã intre în relaþii cu un pãgân.18. Isus a rãmas uimit ºi a spus celor care îl urmau: „Adevãr vã spun cã nu am gãsit la nimeni în Israel o astfel de credinþã. 11 De aceea vã spun cã vor veni mulþi de la rãsãrit ºi de la apus ºi vor sta la masã în împãrãþia cerurilor împreunã cu Abraham.16 Mc 7.38-41) 1Cor 9.36 Lc 17. Textele paralele care relateazã vindecarea servitorului centurionului folosesc: Lc 7. Soldaþii erau mercenari proveniþi din pãrþile Siriei. 12.7.3 2Lc 13.1-10. întorcându-se acasã în acelaºi ceas.29.46 hyios = fiu. 15 I-a atins mâna ºi febra a lãsat-o. 4 Atunci Isus i-a zis: „Ai grijã sã nu spui nimãnui. Lc 4. 12 iar fiii împãrãþiei vor fi aruncaþi în întunericul din afarã. suferind groaznic”. 17. având soldaþi în subordine. spun unuia: «Du-te!». nu sunt vrednic sã intri sub acoperiºul meu. servitorulb meu zace în casã. 12.2 doulos = servitor.Mt 8.29-34.29 Lc 13. Isaac ºi Iacob. rugându-l: „Doamne. Vindecarea servitorului centurionului (Lc 7. Lc 7.5 Is 53. probabil avea un corp de armatã în slujba lui Irod Antipa. 6 Ps 107. aratã-te preotului ºi adu oferta pe care a poruncit-o Moise ca mãrturie pentru ei”. iar el a alungat diavolii cu un cuvânt ºi i-a vindecat pe toþi cei bolnavi.14 32 curãþat. c Câteva manuscrise adaugã: ºi. sã þi se facã dupã cum ai crezut!” ªi în ceasul acela servitorul lui a fost vindecatc. iar el vine.43-54) 5 Intrând în Cafarnaum. a venit la el un centuriona. In 4. centurionul îºi gãsi servitorul vindecat. 17 ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: El a luat asupra lui slãbiciunile noastre ºi a purtat bolile noastre.30. dar spune numai un cuvânt ºi servitorul meu va fi vindecat. 13 Apoi Isus i-a spus centurionului: „Mergi. 8 Dar centurionul i-a rãspuns: „Doamne. i-au adus mulþi posedaþi de diavol. b Termenul grec pais este folosit în NT cu douã sensuri: servitor ºi fiu (Mt 2.28 9. Acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor”. 14 a Centurionul era un ofiþer în armata romanã care comanda peste o sutã de oameni. 7 El i-a spus: „Voi veni eu însumi ºi-l voi vindeca”. 16 La lãsatul serii.4 9. . Ea s-a ridicat ºi a început sã-i slujeascã.

crescãtori de porci. ieºiþi din morminte.26-39) pe malul celãlalt. lasã-mã sã merg mai întâi ºi sã-l îngrop pe tatãl meu”. .9 1Rg 19. iar locuitorii ei îºi pãºteau a turmele pânã la coasta abruptã de lângã lac. te voi urma oriunde te vei duce”. 20 Dar Isus i-a zis: „Vulpile au vizuini ºi pãsãrile cerului au cuiburi. iar discipolii l-au urmat. 28 Ajungând 23 18 Vãzând Mc 4. 24 ªi iatã cã pe mare s-a iscat o furtunã atât de puternicã încât barca era acoperitã de valuri. atât de violenþi încât nu putea nimeni sã treacã pe drumul acela.35-41.18 Isus mulþimea din jurul sãu. l-au rugat sã plece din þinutul lor.34 Multe manuscrise adaugã: discipolii lui. au povestit toate ºi ce s-a întâmplat cu posedaþii. ridicându-se.33 Exigenþele vocaþiei (Lc 9.57-62) Mt 8. Locuitorii erau în prevalenþã pãgâni. 25 Au venita ºi l-au trezit spunându-i: „Doamne. iar el dormea.22 2Cor 8.20 9.9 In 1. existã o localitate construitã pe coastã care se numeºte Um Qeis.19 1Rg 17. 19 Atunci s-a apropiat de el unul dintre cãrturari ºi a spus: „Învãþãtorule. ajungând în cetate. l-au întâmpinat doi posedaþi de diavoli. oameni cu puþinã credinþã?” Atunci. salveazã-ne! Pierim!” 26 Dar el le-a spus: „De ce sunteþi fricoºi. 31 Diavolii îl rugau: „Dacã ne alungi. 21 Un altul dintre discipolii lui i-a spus: „Doamne. 22 Dar Isus i-a zis: „Urmeazã-mã ºi lasã morþii sã-ºi îngroape morþii”. 29 ªi iatã cã au început sã strige: „Ce ai cu noi.43.22-25) Apoi [Isus] s-a urcat în barcã. 32 El le-a zis: „Mergeþi!” Ieºind [din posedaþi]. a poruncit sã treacã pe þãrmul celãlalt. ei au intrat în porci. însã Fiul Omului nu are unde-ºi rezema capul”. 27 Oamenii au fost cuprinºi de uimire ºi spuneau: „Cine este acesta de care ascultã ºi vânturile ºi marea?” Vindecarea posedaþilor de diavol din þinutul gadarenilor (Mc 5. Lc 8. a certat vânturile ºi marea ºi s-a fãcut liniºte deplinã. Liniºtirea furtunii (Mc 4. altele: gherasenilor. 21. Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte de vreme ca sã ne chinuieºti?” 30 Ceva mai departe pãºtea o turmã mare de porci. Gadara era o localitate cam la 7 km sud-est de lacul Genezaret.1-20. b Unele manuscrise au: gherghesenilor. 33 Atunci paznicii au fugit ºi. în þinutul gadarenilorb. trimite-ne în turma de porci”.35 Lc 8. ºi iatã cã toatã turma s-a aruncat în mare de pe coasta abruptã ºi a pierit în apã. Lc 8. 34 ªi iatã toatã cetatea a ieºit în întâmpinarea lui Isus ºi.18 Lc 4. vãzându-l. Actualmente.

18 Lc 18. i-a spus paralizatului: „Ridicã-te.7 de acolo. b În câteva manuscrise gãsim: au fost cuprinse de teamã ºi admiraþie. care dã oamenilor o astfel de putere.25 Fap 9. altele pun: deseori. mergeþi ºi învãþaþi ce înseamnã: Îndurare vreau ºi nu jertfã.13-17.6. .1-12. vãzând credinþa lor. altfel.22 In 1. iar burdufurile se stricã. a 14 Atunci netrasã la piuã. iar discipolii tãi nu postesc?” 15 Isus le-a spus: „Pot oare nuntaºii sã plângã atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei ºi atunci vor posti. 17 Nici nu se toarnã vin nou în burdufuri vechi. Fap 9.27-32) 8. nici nu intenþioneazã sã-ºi modeleze învãþãtura dupã forma iudaismului.48 12. stând la postul de vamã. Lc 5.7 Os 6. iar creºtinismul va fi haina nouã croitã pe mãsura omului regenerat în Cristos. Prin aceste comparaþii. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouã se pãstreazã”.6 =12.Mt 9. a spus paralizatului: „Încrede-te. 2 ªi iatã cã au adus la el un paralizat care zãcea pe o targã. 9 1 Urcându-se Chemarea lui Matei (Mc 2. a zis: „De ce gândiþi rãu în inimile voastre? 5 Ce este mai uºor sã spun: «Pãcatele îþi sunt iertate» sau sã spun: «Ridicã-te ºi umblã»? 6 Dar ca sã ºtiþi cã Fiul Omului are puterea de a ierta pãcatele pe pãmânt”.1 Vindecarea unui paralizat (Mc 2. iatã cã mulþi vameºi ºi pãcãtoºi au venit ºi s-au aºezat la masã cu Isus ºi cu discipolii lui. a trecut dincolo ºi a ajuns în cetatea sa. 16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofã nouãd la o hainã veche. ridicându-se. el l-a urmat. mulþimile au fost cuprinse de teamãb ºi îl preamãreau pe Dumnezeu. Isus a vãzut un om numit Matei. burdufurile se sparg: vinul se varsã. fiule! Pãcatele îþi sunt iertate”. 15. ci pe cei pãcãtoºi”. Iar Isus. ci bolnavii. cunoscânda gândurile lor. el le-a spus: „Nu cei sãnãtoºi au nevoie de medic. agnafon.1.19 Lc 7.17-26) 8. 19.19 11. Lc 5. s-a dus acasã. Isus vrea sã arate cã evanghelia nu este o cârpealã din fragmentele religiozitãþii preexistente. cãci nu am venit sã-i chem pe cei drepþi. fariseii au spus discipolilor lui: „De ce mãnâncã învãþãtorul vostru împreunã cu vameºii ºi pãcãtoºii?” 12 Auzindu-i. d Cuvântul grec folosit aici. 10 ªi. 8 Vãzând aceasta. 13 Aºadar.34. Despre post (Mc 2. cãci peticul trage din hainã ºi ruptura devine mai mare. Lc 5.33-35 în barcã. nespãlatã. c Unele manuscrise omit: mult.33-39) 9 Plecând 11.2. ºi i-a spus: „Urmeazã-mã!” Ridicându-se. 21.18-22. se referã la o stofã nouã. pe când stãtea la masã în casã.43. 3 Atunci unii dintre cãrturari spuneau între ei: „Acesta spune blasfemii!” 4 Isus.12 s-au apropiat de el discipolii lui Ioan ºi i-au spus: „De ce noi ºi fariseii postim multc.33 34 Lc 7. 11 Vãzând aceasta. ia-þi targa ºi du-te la casa ta!” 7 Atunci. Unele manuscrise importante au: vãzând.

11 Mc 1.35.14 Mc 2. 34.40-56) timp ce le spunea acestea.35 Mt 9.25 Lc 11. atingerea ciucurilor de la haina purtatã de o persoanã consacratã garanta intervenþia mântuitoare a lui Dumnezeu (1Sam 15. Doamne!” 29 Atunci le-a atins ochii spunând: „Sã vi se facã dupã credinþa voastrã!” 30 ªi li s-au deschis ochii. iar copila s-a ridicat.27 27 20. 22 Întorcându-se ºi vãzând-o. . Isus vindecã doi orbi Când a plecat de acolo.12 12. Isus vindecã un om mut au plecat aceºtia. Întrucât aceste semne erau considerate sfinte.16 In 11. Isus i-a zis: „Încrede-te. 24 a spus: „Daþi-vã la o parte! Copila n-a murit.15 18 În 8. mutul a vorbit. 21 cãci îºi spunea: „De mã voi atinge fie ºi numai de mantia lui.22 Lc 11. 9. orbii s-au apropiat de el.22-24 a Ciucurii. credinþa ta te-a mântuit!” Iar femeia a fost vindecatã din ceasul acela. 31 Dar ei.14-15 Mc 7. dar vino.34 8. 33 Dupã ce diavolul a fost alungat.25 Lc 13. dupã ce au ieºit.38-39).18 Vindecarea unei femei ºi învierea fiicei unui înalt funcþionar (Mc 5. iar Isus le-a poruncit cu asprime: „Aveþi grijã sã nu afle nimeni”. iar mulþimile se mirau spunând: „Niciodatã nu s-a vãzut aºa ceva în Israel!” 34 Însã fariseii spuneau: „Cu ajutorul cãpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”b.26-28 – unde ruperea ciucurelui este semn cã Dumnezeu îºi retrage harul). apropiindu-se din spate. 8. Lc 8.36 =12. 15. b Unele manuscrise omit v. 25 Când mulþimea a fost scoasã afarã.3 Mc 6. au rãspândit vestea despre el în tot þinutul acela.17. pune-þi mâna peste ea ºi va trãi”. 20 ªi iatã cã o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie.5. iar Isus le-a zis: „Credeþi cã pot sã fac aceasta?” I-au spus: „Da.28 Mc 7.24 Mc 3. 26 ªi s-a rãspândit vestea aceasta în tot þinutul acela.31. Dar ei îl luau în râs. fiicã. posedat de diavol.13. a venit un înalt funcþionar.13 Lev 15. Fiul lui David!” 28 Dupã ce a ajuns în casã. el a intrat ºi a prins-o de mânã.32. 19 Isus s-a ridicat ºi a mers dupã el împreunã cu discipolii sãi. 23 Ajungând Isus la casa înaltului funcþionar ºi vãzând cântãreþii din fluier ºi mulþimea zgomotoasã. 32 Când 2Lc 11.21-43. legaþi cu fir albastru la cele patru colþuri ale mantiei. voi fi vindecatã”. aminteau unui evreu de poruncile lui Dumnezeu (Num 15. i-a atins ciucurii mantieia. au venit dupã Isus doi orbi strigând: „Îndurã-te de noi. ci doarme”. iatã cã i-au adus un om mut. 9.25 Fap 3.23. s-a prosternat înaintea lui ºi i-a spus: „Fiica mea a murit de curând.

d Samaritenii erau evreii care au rãmas dupã deportarea majoritãþii populaþiei în Asiria. zis Petru. 27. ca le alunge ºi vindece orice 10ºi orice duhurilorcei doisprezecesãdiscipoli ai sãi. I d.3-11) Isus i-a trimis pe aceºtia doisprezece.4. Filippos (gr.) = Dumnezeu a ascultat. ºi Ioan.1 9.) = preamãrit este Dumnezeu. Alegerea apostolilor (Mc 3. 13. Isus are milã de popor =4.) = geamãn. 18. ‘Ish saqqarya (aram. . ci îºi construiserã un templu propriu pe muntele Garizim.14-19.7-13. 15. 12.) = gelos pentru Dumnezeu. Zabdi’el (ebr. Aceºtia din urmã au asimilat în parte religia evreilor: acceptau Cartea Sfântã a lui Moise ºi tãierea împrejur. Lc 9. 5 a Numele celor doisprezece apostoli: Shime`ôn (ebr.) = Dumnezeu sã protejeze.21 In 1. Petros (gr. fiul lui Alfeu. însã lucrãtorii sunt puþini.23 Mc 1. 38 Rugaþi-l deci pe Domnul seceriºului sã trimitã lucrãtori la seceriºul lui”. Misiunea apostolilor (Mc 6. Aceastã ostilitate se va reduce dupã sec. fratele lui. c Drumul care trece printr-un teritoriu locuit de pãgâni.) = iubitor de cai. vameºul.3 Mc 14. ºi Andrei. 37 Atunci le-a spus discipolilor sãi: „Seceriºul este mare. adicã de cei care nu erau evrei. Lc 6. Teôma’ (ebr.) = bãrbãtos.43 In 6. Numele celor doisprezece apostoli sunt 2 a 1 Chemându-i 35 Isus acestea: cel dintâi Simon. Mc 1. predicând evanghelia împãrãþiei ºi vindecând orice boalã ºi orice neputinþã. dar nu participau la cultul religios în templul din Ierusalim.34 Num 27.) = piatrã.19 Mc 6. Iacob. Andreas (gr.) = darul lui Dumnezeu. Bar-Tolmây (aram.17 2Cr 18. Toma ºi Matei.34 Mc 6. Yehôhanan (ebr. i s-a fãcut milã de ele.b 4 Simon Canaaneul ºi Iuda Iscarioteanul.Mt 9. cel care l-a trãdat. Mattateyâh (ebr. cãci erau istovite ºi pãrãsite. fiul lui Zebedeu. Yehudâh (ebr.21 14. Todday (aram. Qannaya (ebr.C.7 Lc 9.39 10.16 Ez 34.34 Lc 7.14.11.) = Iahve este îndurãtor.35.34 Lc 7.sãle-a dat putere boalã neputinþã.25.) = Dumnezeu a dat.) = pieptos. poruncindu-le: „Sã nu mergeþi pe calea pãgânilorc ºi sã nu intraþi în cetatea samaritenilord. învãþând în sinagogile lor.17 1Rg 22. Iacob.12-16) pe asupra necurate. Ya`âkob (ebr. ca niºte oi care nu au pãstor.40-41 In 1.C.64.1-6. în 721 î. iar evreii în trecere nu erau gãzduiþi în satele samaritenilor.5 36 strãbãtea toate cetãþile ºi satele.2.) = om fals.32 2Mc 6.43 26. ºi Tadeu. ipocrit (dupã alþii ‘Ish Qeryiôt = om din Qeriot).) = fiul lui Tolmai (al impurului). Halpây (aram. Pânã la distrugerea templului din Ierusalim erau dispreþuiþi de evrei. b Unele manuscrise adaugã: Lebbaios = inimos. 10.1 Mc 1. ºi colonii pãgâni aduºi de regele Asiriei.5 Zah 10. fratele lui.) = Dumnezeu dã peste mãsurã.35 V DISCURSUL MISIONAR .2 Idt 11. 36 Vãzând mulþimile. 3 Filip ºi Bartolomeu.

62. 21 Frate pe frate va da la moarte ºi tatã pe fiu.24 4. fugiþi în altaa. 20 pentru cã nu sunteþi voi cei care vorbiþi.24 Lc 10. 18 ªi veþi fi duºi. acela va fi mântuit. cãci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit ºi nimic secret care nu va fi cunoscut. 19 Când veþi fi daþi pe mâna lor.6.16. curãþaþi-i pe cei leproºi. înviaþi-i pe cei morþi.12-17) Iatã. nici argint.12 Fap 20.40 In 13. 11 În cetatea sau în satul în care intraþi. dacã vã persecutã ºi în aceasta. din cauza mea. 21.6 =24. nici servitorul mai presus decât stãpânul sãu.27. 25.37 6 Mergeþi Mt 10. salutaþi. Persecuþiile împotriva discipolilor (Mc 13. fiþi. ci Duhul Tatãlui vostru este cel care vorbeºte în voi.9 2Lc 21. ieºind din casa ºi din cetatea aceea. însã dacã nu este vrednicã.64 Mc 13. . Mt 15. nici ban la brâu. 15 Adevãr vã spun: mai uºor va fi în ziua judecãþii pentru pãmântul Sodomei ºi al Gomorei decât pentru cetatea aceea.9-13. cine va rãmâne statornic pânã la sfârºit. 25 Este de ajuns discipolului sã devinã ca învãþãtorul sãu.9 =24. pacea voastrã sã se întoarcã la voi.12 Gen 18.27-28. Lc 10. 17 Feriþi-vã de oameni.3 In 10. cu atât mai mult pe cei din casa lui! Mãrturisirea curajoasã a Fiului Omului (Lc 12. fugiþi într-o alta.44.26. cãci vi se va da în ceasul acela ce sã vorbiþi.26. 13 ªi. cãci adevãr vã spun.27. nu vã preocupaþi cum sau ce veþi vorbi. 14. 24 Nu este discipolul mai presus decât învãþãtorul. ºi servitorului ca stãpânul sãu. aºadar. în dar sã daþi. alungaþi-i pe diavoli. eu vã trimit ca pe niºte oi în mijlocul lupilor. pentru cã vã vor da pe mâna sinedriilor ºi vã vor biciui în sinagogile lor.6 Ier 50. Însã. 39. 8 Vindecaþi-i pe cei bolnavi. 22 ªi veþi fi duºmãniþi de toþi din cauza numelui meu. 12 Intrând în casã.25-32 Lc 10. 18. 7 Mergând. Lc 9. Lc 21. 15. Lc 6. interesaþi-vã cine este om vrednic ºi rãmâneþi acolo pânã când plecaþi.17. 26.9.12-13 Lc 12. Copiii se vor ridica împotriva pãrinþilor ºi-i vor ucide.17 a Multe manuscrise adaugã: ºi.11-12 Mih 7. pacea voastrã sã vinã asupra ei.1-9) 26 Nu vã temeþi de ei. dacã acea casã este vrednicã.6 Iuda 7 2Lc 10.22 Lc 8. În dar aþi primit.19 Mc 13. înþelepþi ca ºerpii ºi simpli ca porumbeii.11 mai degrabã la oile pierdute ale casei lui Israel. pentru cã cine lucreazã are dreptul la hranã.30. 10 nici desagã pentru drum.31. nici încãlþãminte ºi nici toiag.4. 27 Ceea ce eu vã 16 Lc 10. Num 18.30. 20–19. nu veþi termina cetãþile lui Israel pânã când va veni Fiul Omului. predicaþi: „S-a apropiat împãrãþia cerurilor”. nici douã tunici.37. scuturaþi praful de pe picioarele voastre. Dacã pe stãpânul casei l-au numit Beelzebul. ca mãrturie înaintea lor ºi a pãgânilor.13 16. 24. 17.28 2Pt 2.20 2Mc 4. 14 Dacã cineva nu vã primeºte ºi nu ascultã cuvintele voastre.8. 23 Când vã vor persecuta într-o cetate.10-12 =11.29 Rom 16. 9 Nu luaþi nici aur. înaintea guvernanþilor ºi a regilor.

25 Rãsplatã pentru primirea apostolilor (Mc 9. 30 Vouã. 31 Aºadar. Temeþi-vã mai degrabã de cel care poate sã piardã ºi trupul ºi sufletul în Gheenã.12. voi da ºi eu mãrturie pentru el înaintea Tatãlui meu cel din ceruri.1.45 Fap 27.44 Gal 4.28. 35 Cãci am venit sã despart fiulb de tatãl sãu fiica de mama sa.41) =18.33 2In 12. Mih 7. însã.26-27) 34 Sã nu credeþi cã am venit sã aduc pace pe pãmânt. 28 Nu vã temeþi de cei care ucid trupul.26 2Mc 8. ºi cine îºi iubeºte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine.9-24 2Rg 4.24 Lc 17. 26.: omul. vã sunt numãrate toate firele de pãr de pe cap. 12. 39 Cine þine la viaþãc o va pierde. adevãr vã spun.26. 33 Însã oricine mã va renega înaintea oamenilor îl voi renega ºi eu înaintea Tatãlui meu cel din ceruri. Ap 3. unuia dintre aceºtia mici pentru cã este discipol. 41 Cine primeºte un profet pentru cã ested profet va primi rãsplata profetului. iar cine îºi pierde viaþa pentru mine o va regãsi. 37 Cine îºi iubeºte tatãl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 14.6 Dt 33. nu-ºi va pierde rãsplata”. 13.5 2In 12.: în nume.34 6. Exigenþele urmãrii lui Isus (Lc 12. ci sabie.14 1Rg 17.51-53..9 =16. 1 Când Isus a terminat de dat aceste învãþãturi celor doisprezece discipoli ai sãi. 29 Oare nu se vând douã vrãbii pe un ban?a ªi nici una dintre ele nu cade pe pãmânt fãrã ºtirea Tatãlui vostru. Nu am venit sã aduc pace.12 spun în întuneric spuneþi la luminã ºi ceea ce vã spun la ureche predicaþi de pe acoperiºuri. nu vã temeþi! Voi valoraþi mai mult decât multe vrãbii.Mt 10. . 40 11 a Lit.. iar cine mã primeºte pe mine îl primeºte pe acela care m-a trimis.28 38 Iac 4. dar nu pot ucide sufletul. fie ºi numai un pahar cu apã rece. 32 Oricine va da mãrturie pentru mine înaintea oamenilor. iar cine primeºte un drept pentru cã este drept va primi rãsplata celui drept. 38 Cine nu-ºi ia crucea ºi nu mã urmeazã nu este vrednic de mine. 19.12 1Sam 14.38 2Tim 2. 42 Cine va da de bãut.5 2Lc 9.1 Cine vã primeºte pe voi pe mine mã primeºte. a plecat de acolo ca sã înveþe ºi sã predice în cetãþile lor. b Lit.8-37 7.: cine îºi gãseºte viaþa. nora de soacra sa.: assarion – monedã romanã de bronz valorând 1/16 dintr-un dinar.53. Lit. 36 iar duºmanii omului vor fi cei din casa lui. c d Lit.

5. 7. 6.28 Mc 9. iar sãracilor li se aduce vestea cea bunã.43 Mc 4. dintre cei nãscuþi din femeie. 15 Cine are urechid. 13 Cãci toþi profeþii ºi Legea au profeþit pânã la Ioan 14 ºi.11-13 Lc 1.27. 10 Acesta este cel despre care s-a scris: Iatã. sã asculte! 16 Cu cine voi compara aceastã generaþie? Este asemenea copiilor care stau în pieþe ºi strigã cãtre alþii: 17 «V-am cântat din fluier ºi n-aþi jucat. 9 Dar ce aþi ieºit sã vedeþi?b Un profet? Da.14 Fap 19.57. In 3. 6 ªi fericit este cel care nu se scandalizeazã de mine”.9.11-12).1 Mc 1.31 3.8 Is 42. unul mai mare decât Ioan Botezãtorul.76 Ex 23. 13.21 13.2 VI.23 Lc 8.17 In 1.7. 11 Adevãr vã spun.15. NECREDINÞA ªI ÎMPOTRIVIREA IUDEILOR Mãrturia lui Isus despre Ioan (Lc 7.2 Lc 1. vã spun. leproºii sunt curãþaþi ºi surzii aud. 5) puterea lui Dumnezeu care face ca împãrãþia lui sã înainteze în ciuda tuturor obstacolelor.39 Mt 11. el va pregãti calea înaintea ta.4.20 Mal 3. 12 Din zilele lui Ioan Botezãtorul ºi pânã acum. de faptele lui Cristos. v-am cântat de jale ºi n-aþi bocit».5 14.9 a În tradiþia biblicã.4 Evr 10. . b În câteva manuscrise importante apare varianta: De ce aþi ieºit? Sã vedeþi un profet? c Expresia poate însemna: 1) efortul spiritual al celor care ajung în împãrãþie prin ascezã.76.9.8. d Unele manuscrise adaugã: pentru a asculta. el este Ilie care trebuie sã vinã.35 Ap 2. 14. 3) acþiunea conºtientã ºi îndârjitã a celor care militeazã pentru distrugerea Bisericii lui Isus. dacã vreþi sã admiteþi. expresia cel care vine are un sens mesianic.18 13. în închisoare. 7 Dupã ce au plecat aceºtia. cei care poartã haine moi sunt în casele regilor.26 Lc 1. Isus a început sã vorbeascã mulþimilor despre Ioan: „Ce aþi ieºit sã vedeþi în pustiu? O trestie legãnatã de vânt? 8 Sau ce altceva aþi ieºit sã vedeþi? Un om îmbrãcat în haine moi? Iatã. 2 Auzind Mt 14.24 Mal 3. ºchiopii umblã. nu s-a ridicat.1 In 1. eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feþei tale. 21.3 In 3. i-a trimis pe unii dintre discipolii sãi 3 ca sã-i spunã: „Tu eºti cel care trebuie sã vinã sau sã aºteptãm un altul?”a 4 Isus le-a rãspuns: „Mergeþi ºi spuneþi-i lui Ioan ceea ce auziþi ºi vedeþi: 5 orbii vãd. 4) tirania puterilor demoniace ºi împotrivirea conºtientã a omului care o respinge sau tirania dominaþiilor pãmânteºti care pretind cã stãpânesc aceastã lume ºi împiedicã instaurarea împãrãþiei lui Dumnezeu. Nedumerirea discipolilor lui Ioan provine din constatarea cã Isus nu se comportã ca acel Mesia descris în predica Botezãtorului (Mt 3.37 Ap 1. chiar mai mult decât un profet. Însã cel mai mic din împãrãþia cerurilor este mai mare decât el.18-35) Ioan. morþii învie. 26. împãrãþia cerurilor este asaltatã cu violenþã ºi cei violenþi o iau prin forþãc. 2) violenþa celor care vor sã stabileascã o împãrãþie cu ajutorul armelor (zeloþii).

12-15) Atunci a început sã mustre cetãþile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale. . pentru cã nu s-au convertit: 21 „Vai þie.24-28 2Pt 2.15 Gen 19. In 3. Betsaida!a Cãci. 9. c În Talmud expresia este des folositã cu sensul de „urmaþi ºcoala mea. iar voi spuneþi: «Iatã un mâncãcios ºi un bãutor de vin. Dar înþelepciunii i s-a dat dreptate dupã faptele ei”. Cafarnaum. Lc 6. iar povara mea este uºoarã”.35.4.3 acel timp. de mult ar fi fãcut pocãinþã în sac ºi cenuºã. prieten cu vameºii ºi pãcãtoºii!».9-10 Zah 9.17-29 28. în ziua judecãþii. nici pe Tatãl nu-l cunoaºte nimeni. 24 De aceea vã spun: în ziua judecãþii va fi mai uºor pentru pãmântul Sodomei decât pentru tine”.15 Lc 10. dacã s-ar fi fãcut în Tir ºi în Sidon minunile sãvârºite în voi.2-4 Est 4. va fi mai uºor pentru Tir ºi Sidon decât pentru voi. 23 ªi tu.1 Is 14.18. b a 1 deveniþi discipolii mei”. 17. pentru cã ai ascuns acestea celor înþelepþi ºi învãþaþi ºi le-ai revelat celor mici. dacã minunile care au fost sãvârºite în tine ar fi fost sãvârºite în Sodoma. 29 Luaþi asupra voastrã jugul meu ºi învãþaþic de la mine cã sunt blând ºi smerit cu inima ºi veþi gãsi alinare pentru sufletele voastre.18 3.12 Tob 7.11 Lc 15.21-22) 20 18 Is 23. oare vei fi înãlþat pânã la cer? Pânã în iad te vei prãbuºi!b Cãci.18.6 Iuda 7 =10.17 1Cor 1. 19 A venit Fiul Omului care mãnâncã ºi bea. Isus îl preamãreºte pe Tatãl (Lc 10. decât numai Fiul ºi acela cãruia Fiul vrea sã-i reveleze. pentru cã aceasta a fost dorinþa ta. 10 15 Ier 31.7 Cãci a venit Ioan care nu mãnâncã ºi nu bea. Spicele rupte ºi respectarea sâmbetei (Mc 2. ea ar fi rãmas pânã în ziua de astãzi. Multe manuscrise au: vei fi aruncat.9 In 1.1-2.1-8 Ez 26–28 Il 3. Isus mustrã cetãþile care nu se convertesc (Lc 10.13. iar ei spun: «Are diavol».14 40 9.4-8 Am 1. vai þie.1-5) 25 În Dt 23. 22 De aceea.25-26 În trecea de grâu.3.16 1In 5.23-28. Motivaþia pentru care discipolii ar urma ºcoala ar fi blândeþea ºi simplicitatea învãþãtorului. 27 Toate mi-au fost date de Tatãl meu ºi nimeni nu-l cunoaºte pe Fiul decât Tatãl.13.2 Fil 2. 19.acel timp Isussãi le eraprintre lanuriînceput sãîntr-o spice Vezi n. sâmDiscipolilor foame ºi au rupã 12bãtã. Corazin.25 Ier 6. 28 Veniþi la mine toþi cei osteniþi ºi împovãraþi ºi eu vã voi da odihnã. Isus a luat cuvântul ºi a zis: „Te preamãresc Tatã. 13. Domn al cerului ºi al pãmântului. Lc 10. Tatã. 26 Da.Mt 11. 30 Cãci jugul meu este lesne de purtat.

14 12.43.6 Lc 11. 15 Dar 9 Atunci.36 Is 42.14 27.24 Lc 13. 8 Cãci Fiul Omului este stãpânul sâmbetei”.31. Unele manuscrise au: mulþimi numeroase. în care sufletul meu îºi aflã bucuria! Voi pune Duhul meu peste el ºi el va vesti popoarelor dreptatea.2 ºi sã le mãnânce.7. 13 Atunci a zis omului: „Întinde-þi mâna”.9. iar fitilul care fumegã nu-l va stinge pânã ce nu va duce dreptatea la victorie. 21 iar popoarele îºi vor pune speranþa în numele lui. discipolii tãi fac ceea ce nu este permis sã facã în zi de sâmbãtã”.42 1Sam 21. El a întins-o ºi mâna lui s-a fãcut sãnãtoasã ca ºi cealaltã.18 Lc 19.1-6. nici nu va striga ºi nici nu va auzi cineva glasul lui prin pieþe.5-9 Num 28.42 Os 6. l-au întrebat: „Este permis sã vindeci în zi de sâmbãtã?” 11 El însã le-a spus: „Care om dintre voi.2-7 Lev 24.30 2Mc 3.4.32 2Lc 14.41 Mt 12.31 Lc 12.7-10 Lc 6. 10. nu i-aþi fi condamnat pe cei nevinovaþi. i-au spus: „Iatã. nici cei care erau cu el.5 6. Lc 6. Ex 20.16 In 5. 9. dacã are o singurã oaie ºi aceasta cade în groapã într-o zi de sâmbãtã.1-4 a b Lit.3. a plecat de acolo. altele: mulþi din popor. iar el i-a vindecat pe toþi 16 ºi le poruncea sã nu-l facã cunoscut.23.26. 3 Atunci le-a zis: „Nu aþi citit ce a fãcut David când îi era foame.: uscatã.47 In 5. când au vãzut.18 Mc 3.: ceva (neutru).16.9 12. 9. 14 Fariseii au ieºit ºi au þinut sfat împotriva lui ca sã-l dea la moarte.41. 5. ca sã-l poatã acuza. ºtiind aceasta. Vindecarea omului cu mâna paralizatã (Mc 3. nu o ia ºi o scoate? 12 Dar un om valoreazã mai mult decât o oaie! Prin urmare. 10 ªi iatã. un om avea o mânã paralizatãb.10 Dt 5.1 Mc 11. 7. a venit la sinagoga lor. lui ºi celor care erau cu el: 4 cum a intrat în casa lui Dumnezeu ºi au mâncat pâinile ofrandei pe care nu avea voie sã le mãnânce nici el. este permis sã faci bine în zi de sâmbãtã”. 19 Nu se va certa. Isus. c .6-11) plecând de acolo. iubitul meu. 7.17-19 8. 17 ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: 18 Iatã servitorul meu pe care l-am ales. 2 Dar fariseii.41. decât doar numai preoþii? 5 Sau nu aþi citit în Lege cã în zi de sâmbãtã preoþii încalcã sâmbãta în templu ºi sunt nevinovaþi? 6 Dar eu vã spun cã aici este unula mai mare decât templul! 7 Dacã aþi fi înþeles ce înseamnã: Îndurare vreau ºi nu jertfã. Lit. Dar ei.12. 20 Trestia frântã nu o va strivi. Mulþic l-au urmat. slujitorul lui Iahve Isus.

nici în cea care va veni. însã blasfemia împotriva Duhului nu va fi iertatã.21 In 6. le-a spus: „Orice împãrãþie. 26 Iar dacã Satana îl alungã pe Satana. 29 Sau cum ar putea cineva sã intre în casa unui [om] puternic ºi sã-i ia bunurilea. b Lit.7.30 Dumnezeu ºi poporul sãu este deseori descrisã ca o legãturã de iubire dintre mire ºi mireasã: a Lit. nu va dãinui.3. se dezbinã în el însuºi. Ez 16. dacã eu scot diavolii cu Duhul lui Dumnezeu. dacã cineva ar spune un cuvânt împotriva Fiului Omului.11-12. dezbinatã în sine. 28 Dar. în ziua judecãþii oamenii vor da cont de orice cuvânt nelalocul lui pe care l-ar fi spus. fiii voºtri cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecãtorii voºtri. va fi iertat. dezbinatã în ea însãºi.50 1Tim 1. Pomul ºi roadele sale (Lc 6. iar el l-a vindecat aºa încât mutul vorbea ºi vedea.29-32) 38 Atunci unii dintre cãrturari ºi farisei i-au spus: „Învãþãtorule. dacã nu l-ar lega mai întâi pe cel puternic? Într-adevãr. atunci când voi sunteþi rãi? Cãci gura vorbeºte din prisosul inimii.7 15.18. 39 Dar el le-a rãspuns: „Aceastã generaþie rea ºi adulterãc cere un semn.20-30. aºadar. nu va fi iertat nici în lumea aceasta. cãpetenia diavolilor!” 25 Cunoscând gândurile lor. cum puteþi rosti ceva bun.43-45) Sau admiteþib cã pomul este bun ºi fructul sãu este bun sau admiteþi cã pomul este rãu ºi fructul sãu este rãu: cãci pomul se cunoaºte dupã fructul sãu. cum va dãinui împãrãþia lui? 27 ªi. când au auzit. 30 Cine nu este cu mine este împotriva mea ºi cine nu adunã cu mine. spuneau: „Acesta nu scoate diavolii decât cu Beelzebul. dacã eu scot diavolii cu Beelzebul. 23 Toate mulþimile erau cuprinse de uimire ºi spuneau: „Oare nu este acesta fiul lui David?” 24 Dar fariseii. 31 De aceea vã spun.13 Atunci i-a fost adus un posedat de diavol. Mc 7. 31. dar. Orice încãlcare a legãmântului încheiat cu Dumnezeu este numitã adulter (Ier 2. orb ºi mut.22 Isus ºi Beelzebul (Mc 3. 34 Pui de vipere.Mt 12.40 Lc 9.4-8. se ruineazã ºi orice cetate sau casã. împãrãþia lui Dumnezeu a ajuns cu adevãrat la voi. 23. iar omul rãu scoate lucruri rele din tezaurul sãu rãu. Lc 11.2 ºi Is 54. Ier 2. .14-23) 42 Fap 10.20. Lc 11. risipeºte. dacã ar vorbi împotriva Duhului Sfânt. c În VT relaþia dintre Os 1-3. dar nu i se va da alt semn 33 22 3. numai atunci îi va prãda casa. toate pãcatele ºi blasfemiile vor fi iertate oamenilor. 35 Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul sãu bun. aºadar. vrem sã vedem un semn de la tine”. 36 Vã spun. Semnul lui Iona (Mc 8.1-43).33 Lc 3.: sau faceþi.38 Mc 9. 37 Cãci dupã cuvintele tale vei fi îndreptãþit ºi dupã cuvintele tale vei fi condamnat”. 32 ªi.: vasele.

3) genealogiile (Mt 1. numitã ºi Sheba (1Rg 10. aceºtia ar fi rãmas. Venind. Revenirea duhului necurat (Lc 11.8 12. unde Isus este numit „primul nãscut al Tatãlui”. acasã. mãturatã ºi pusã în ordine. prin Iosif. 2) aceºti „fraþi” nu sunt menþionaþi în relatarea pelerinajului la templu. copii ai lui Iosif dintr-o cãsãtorie anterioarã. fiilor adulþi. „Fraþii lui Isus” ar fi fost fraþi vitregi ai lui Isus. dacã ar fi avut alþii.15.2). Aºa va fi ºi cu aceastã generaþie rea”. 44 Atunci îºi spune: «Mã voi întoarce la casa mea din care am ieºit». Dumnezeu Tatãl nu are alþi fii. iar dupã moartea acestuia. b Credinþa popularã foarte veche cã diavolii ar locui în pustiu apare în Mesopotamia anticã ºi se gãseºte ºi în unele texte din Sfânta Scripturã (Is 34. Totuºi. oamenii sunt doar creaþi de el. Aceºtia însã preferã sã locuiascã printre oameni. nu înseamnã cã Maria ar mai fi avut fii: termenul mai este folosit în Col 1.40 Iona 1. Ap 18. iatã cã mama ºi fraþii luic stãteau afarã. aici Maria este menþionatã ca reprezentantã a familei.55 Mc 6. o gãseºte nelocuitã. nu nãscuþi.3 In 2.1-12 2Pt 2. tot aºa Fiul Omului va fi trei zile ºi trei nopþi în sânul pãmântului. cãutând sã-i vorbeascã. B. Lc 8.19-21) Pe când mai vorbea încã mulþimilor. 42 Regina din Suda se va ridica la judecatã cu generaþia aceasta ºi o va condamna pentru cã ea a venit de la marginile pãmântului ca sã asculte înþelepciunea lui Solomon ºi iatã aici unul mai mare decât Solomon. locuiesc acolo.31-35. el fiind „primul nãscut”. Mama ºi fraþii lui Isus (Mc 3. dar nu o gãseºte. 2) când sfânta familie merge în pelerinaj la templu. Lc 3. 45 Atunci merge ºi aduce cu el alte ºapte duhuri mai rele decât el ºi.24-26) Când duhul necurat iese dintr-un om.43 Mt 12.1-13). Dar: 1) în familia ebraicã femeia nu are autoritate: ea este supusã tatãlui sau soþului sãu. Dar: 1) aceastã interpretare nu are o bazã istoricã: ea se inspirã din literatura apocrifã (Protoevanghelia lui Iacob). Or. 47 Atunci i-a spus cineva: „Iatã. De aceea cel din parabolã nu-ºi gãseºte odihna în altã parte ºi se întoarce. 46 43 Iona 3. nu sunt menþionaþi alþi copii. „Fraþii lui Isus” ar fi fraþi de sânge ai lui Isus. intrând.1-16. umblã prin locuri fãrã apãb cãutând odihnã.14 a Sudul Arabiei.17 decât semnul lui Iona profetul: 40 aºa cum Iona a fost trei zile ºi trei nopþi în burta peºtelui.14. împreunã cu Maria.20 13. Faptul cã Isus este numit primul nãscut.5.6 2Cr 9. 41 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecatã cu generaþia aceasta ºi o vor condamna pentru cã ei s-au convertit la predica lui Iona ºi iatã aici unul mai mare decât Iona.12 Fap 1. 3) niciodatã în NT nu se vorbeºte despre alþi fii ai Mariei. iar starea de pe urmã a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi. dacã Iosif ar fi avut alþi fii dintr-o cãsãtorie % .23-38) îl prezintã pe Isus ca moºtenitor al promisiunilor mesianice. c Expresia fraþii lui Isus a fost interpretatã încã din primele secole creºtine în trei feluri: A.

3. Mc 4. folosindu-se cuvântul „frate”: Abraham îl numeºte pe nepotul sãu. pentru noþiunea de vãr se scrie: „Fiul fratelui tatãlui. Laban. anterioarã. Fap 28. mãrii. Mc 4. dar nu veþi înþelege ºi de privit veþi privi.15). VII.8. 19. 8 Iar alta a cãzut în pãmânt bun ºi a dat rod: care o sutã. 12 cãci celui care are i se va da ºi-i va prisosi..16).15. b Unele manuscrise adaugã: pentru a asculta.Mt 12. într-un document juridic.aºeze ºidin o mulþimes-a aºezatmareþãrm. o parte a cãzut de-a lungul drumului. i se va lua ºi ceea ce are. 13. dar nu veþi vedea. adunat în jurul lui atât de încât el s-a urcat barcã sã se toatã mulþimea stãtea pe iar el 2 3 1 În 11. de exemplu.9 1Cor 4. a spus: „Iatã mama mea ºi fraþii mei! 50 Cãci oricine face voinþa Tatãlui meu din ceruri acela îmi este ºi frate ºi sorã ºi mamã”. unchiul lui Iacob.1-3 ieºind casã.26 Is 6. ºi îndatã a rãsãrit pentru cã nu avea pãmânt adânc.” (Lev 10. 6 iar când soarele a rãsãrit. 14. nici sã nu înþeleagã 14 ºi sã se împlineascã profeþia lui Isaia care spune: De ascultat veþi asculta. Lc 14. PARABOLELE ÎMPÃRÃÞIEI Parabola semãnãtorului (Mc 4.4). care ºaizeci. Ap 2.1.3.9-10 In 12. unde nu avea pãmânt mult. a Multe manuscrise omit v. dar lor nu le-a fost dat. întinzându-ºi mâna spre discipolii sãi. 47. 7 O altã parte a cãzut între spini.12. 9 Cine are urechib.19.43. Spinii au crescut ºi au înãbuºit-o. VT conþine atât în textul ebraic. discipolii i-au spus: „De ce le vorbeºti în parabole?” 11 Iar el le-a rãspuns: „Vouã v-a fost dat sã cunoaºteþi misterele împãrãþiei cerurilor. Lot. . în timp ce semãna. C.40.27 le spunea multe în parabole: „Iatã. sã asculte!” 10 Apropiindu-se. îl numeºte pe acesta frate (Gen 29. s-a uscat. cât ºi în traducerea greacã a LXX multe astfel de exemple. 4 ªi.48 44 mama ºi fraþii tãi stau afarã ºi vor sã-þi vorbeascã”a. care treizeci. 5 O altã parte a cãzut pe loc pietros. 4. semãnãtorul a ieºit sã semene. Isus pe þãrmul 13înS-aziua aceea.25.35. Ef 3. Lc 8. Au venit pãsãrile cerului ºi au mâncat-o. iar celui care nu are.7.18.4. În vocabularul ebraic ºi aramaic nu existã un cuvânt pentru a descrie rudenia apropiatã (vãr. Pentru a specifica gradul de rudenie. 48 Dar el i-a rãspuns celui care îi vorbise: „Cine este mama mea ºi cine sunt fraþii mei?” 49 ªi.2. 6.4-15) Lc 5. pentru cã nu avea rãdãcinã. 13.26.. unul dintre ei ar fi trebuit sã fie moºtenitorul liniei mesianice. cumnat).1-20. Lc 8. „frate” (Gen 13. 13 De aceea le vorbesc în parabole pentru ca vãzând sã nu vadã ºi auzind sã nu audã. s-a veºtejit ºi.14. Col 2.23.

Lc 13. 16 Însã fericiþi sunt ochii voºtri pentru cã vãd ºi urechile voastre pentru cã aud! 17 Adevãr vã spun: mulþi profeþi ºi drepþi au dorit sã vadã ceea ce vedeþi ºi n-au vãzut ºi sã audã ce auziþi ºi n-au auzit. Acesta aduce rod ºi face care o sutã. 32 Acesta este mai mic decât toate seminþele. oare n-ai semãnat sãmânþã bunã în ogorul tãu? De ce are. i-au spus: «Stãpâne. 21 dar nu are rãdãcini în sine. 20 Ce a fost semãnat pe loc pietros este cel care ascultã cuvântul ºi-l primeºte îndatã cu bucurie. smulgând neghina. ascultaþi parabola semãnãtorului! 19 Când cineva ascultã cuvântul împãrãþiei ºi nu-l înþelege.23.9. 2Lc 10. când vine o încercare sau o persecuþie din cauza cuvântului. 26 Când a rãsãrit grâul ºi a dat rod. a venit duºmanul lui. atunci s-a vãzut ºi neghina.6 . legaþi-o în snopi ca sã fie arsã. este de scurtã duratã. 30 Lãsaþi sã creascã împreunã pânã la seceriº. sã scoateþi din rãdãcinã ºi grâul. a semãnat neghinã prin grâu ºi a plecat. 23 Iar ce a fost semãnat în pãmânt bun este acela care ascultã cuvântul ºi-l înþelege.24 Lc 12. Lc 17. dar grija acestei lumi ºi plãcerea înºelãtoare a bogãþiei înãbuºã cuvântul ºi rãmâne fãrã rod. Servitorii i-au spus: «Vrei sã mergem ca sã o smulgem?» 29 Dar el le-a zis: «Nu. imediat se scandalizeazã.45 15 Mt 13. dupã ce a 31 Le-a 17. 22 Ce a fost semãnat între spini este cel care ascultã cuvântul.15 Cãci inima acestui popor a devenit insensibilã. care treizeci”. Parabola neghinei 24 Le-a prezentat o altã parabolã: „Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu un om care a semãnat sãmânþã bunã în ogorul sãu.17 Parabola grãuntelui de muºtar ºi a plãmadei (Mc 4. 1Tim 6. 27 Venind servitorii stãpânului. sã înþeleagã cu inima ºi sã se întoarcã.16-21. însã. urechile lor cu greu aud. ca nu cumva. neghinã?» 28 El le-a spus: «Un om duºmãnos a fãcut aceasta». deci. iar ochii ºi i-au închis ca nu cumva sã vadã cu ochii ºi sã audã cu urechile. iar eu sã-i vindec.18-21) mai prezentat o parabolã: „Împãrãþia cerurilor este asemenea cu un grãunte de muºtar pe care un om îl ia ºi îl seamãnã în ogorul sãu. vine Cel Rãu ºi rãpeºte ceea ce a fost semãnat în inima lui: acesta este ce s-a semãnat de-a lungul drumului. 25 Dar pe când oamenii dormeau. care ºaizeci. În timpul seceriºului voi spune secerãtorilor: smulgeþi mai întâi neghina.30-34. iar grâul adunaþi-l în grânarul meu»”.10.20. 18 Aºadar.

gãsind-o. În context se accentueazã disproporþia dintre cantitatea de fãinã (40 kg) ºi aluat – simbol al împãrãþiei cerurilor.33 Ps 104.6.44 3.3 Dan 3. este mai mare decât toate legumele ºi devine copac. o ascunde ºi.Mt 13.6 1In 3. aºa încât vin pãsãrile cerului ºi îºi fac cuiburi în ramurile lui”. merge.2 crescut. 35 ca sã se împlineascã ceea ce fusese spus prin profetul care zice: Îmi voi deschide gura în parabole. 46 Când gãseºte o perlã de mare valoare.7. 24. oamenii îl trag la a Termenul grec saton este o unitate de mãsurã = 13. 22. 43 Atunci cei drepþi vor strãluci ca soarele în împãrãþia Tatãlui lor. 48 Când s-a umplut. sã asculte! Parabola comorii ºi a perlei cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor.23 Lc 14.9 46 Ps 78.21 1Cor 5. b c 44 Împãrãþia În multe manuscrise lipseºte: lumii. Dan 4. merge ºi vinde tot ce are ºi cumpãrã ogorul acela.10.3 Mt 11.15 Mc 4. care adunã de toate.35 Ap 2. vinde tot ce are ºi o cumpãrã. 40 Deci. a venit în casã. împãrãþia cerurilor este asemenea unui negustor care cautã perle frumoase. 34 Isus spunea mulþimilor toate acestea în parabole ºi nu le spunea nimic fãrã parabole.15 Mc 4.23.27 Sof 1. Explicarea parabolei neghinei 36 15.10.17 Lc 8. lãsând mulþimile. 39 Duºmanul care a semãnat-o este diavolul. Parabola nãvodului 47 Din nou.6 Gal 5.125 l.51. iar discipolii au venit la el ºi i-au spus: „Explicã-ne parabola neghinei din ogor”. 13. 37 El a rãspuns: „Cel care seamãnã sãmânþa bunã este Fiul Omului. 7.31 Mc 13. Acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor. Seceriºul este sfârºitul lumii. 38 Ogorul este lumea.10 24. Ez 17. 7.4 Atunci. voi dezvãlui lucruri ascunse de la crearea lumiib. 41 Fiul Omului îi va trimite pe îngerii sãi.12. împãrãþia cerurilor este asemenea nãvodului aruncat în mare. .6 Mt 13. iar secerãtorii sunt îngerii.50 8. 25.19 In 15. 33 Le-a spus o altã parabolã: „Împãrãþia cerurilor este asemenea cu plãmada pe care o ia femeia ºi o ascunde în trei mãsuria de fãinã pânã când dospeºte totul”. 31. sãmânþa cea bunã sunt fiii împãrãþiei.12.12. aºa cum se adunã neghina ºi se arde în foc. Neghina sunt fiii Celui Rãu. care cuprinde totul.13.28 Dan 12. 45 La fel. Cine are urechic. tot aºa va fi la sfârºitul lumii. Multe manuscrise adaugã: pentru a asculta.9 In 8. pe care un om. plin de bucurie. iar ei vor aduna din împãrãþia lui toate scandalurile ºi pe cei care sãvârºesc nelegiuirea 42 ºi-i vor arunca în cuptorul cu foc.30 Lc 13.9 Prov 2.

fratele sãu.24 Lev 18. soþia lui Irod Filip. Poporul a interpretat înfrângerea ca pe o pedeapsã pentru uciderea lui Ioan Botezãtorul.6 Mt 13.1. aºa încât ei se mirau ºi spuneau: „De unde are el înþelepciunea aceasta ºi aceste puteri? 55 Nu este oare acesta fiul lemnarului? Nu se numeºte mama lui Maria.15 Lc 3. fiul lui Irod cel Mare.1. din cauza necredinþei lor. Lc 9.1 Lc 7.42 11. soþia lui Filip.30 Lc 13. Lc 4. se întâlneºte în 28 d. tetrarhul Irod auzit despre faima lui Isus 14 dinspunea slujitorilor sãi: „Acestaa este Ioan Botezãtorul. a fost tetrarh (în greacã = a patra parte din regat) al Galileii ºi Pereii (4 î. a plecat de acolo.49 þãrm. 2 3 1 a Irod. 49 Tot aºa va fi la sfârºitul lumii: vor veni îngerii ºi-i vor separa dintre cei drepþi pe cei rãi 50 ºi îi vor arunca în cuptorul cu foc.).16-30) 54 Venind în locul lui natal.7-9) În timpul acela.2. l-a legat ºi l-a aruncat în închisoare din cauza Irodiadeib. Iosif. Acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor. va cunoaºte rãzbunarea lui Aretas care-l va înfrânge în bãtãlie. Era cãsãtorit cu fiica regelui nabateenilor.42. 13. are el toate acestea?” 57 ªi erau scandalizaþi de el. îi învãþa în sinagoga lor. 53 Când a terminat Isus parabolele acestea. numit de Iosif Flaviu ºi Irod. 22.C. Vine în Palestina cu fiica ei din prima cãsãtorie – Salomea (numele nu e cunoscut în NT. 19.C.28. Simon ºi Iuda? 56 ªi surorile lui oare nu sunt toate la noi? De unde. 25. iar dupã ce divorþeazã pentru a se cãsãtori cu Irodiada. 4 Cãci Ioan îi spusese: „Nu-þi 11.12. de aceea puterea minunilor lucreazã în el”.31 Moartea lui Ioan Botezãtorul (Mc 6. în Munþii Moabului. În 39 este depus ºi exilat de Caligula pentru cã s-a proclamat rege. VIII.47 Mt 13. cu Irod Antipa la Roma ºi divorþeazã de primul ei soþ. era % .C. deci.1 In 7.1-6. 11. Dar Isus le-a zis: „Un profet nu este dispreþuit decât în patria lui ºi-n casa lui”.14-29. Filip. prinzându-l pe Ioan. b Irodiada – nepoata lui Irod cel Mare. Decapitarea lui Ioan Botezãtorul a avut loc la palatul de varã al lui Irod. Dan 3. 51 Aþi înþeles toate acestea?” I-au spus: „Da!” 52 Atunci le-a zis: „De aceea orice cãrturar instruit în ale împãrãþiei cerurilor este asemenea stãpânului casei care scoate din tezaurul sãu lucruri noi ºi vechi”. MISTERUL LUI MESIA Isus la Nazaret (Mc 6. 26.6.16 a Irod Antipa. se aºazã. la Macheronte. – 39 d. Dupã exilarea lui Irod îl urmeazã la Lyon în Franþa. 58 ªi nu a fãcut acolo multe minuni.23 In 6. Aretas al IV-lea.42 8. 26. Dupã plecarea lor în exil nu se mai cunoaºte nimic despre ei. dar e menþionat de Iosif Flaviu). iar fraþii lui: Iacob.51.13. adunã ceea ce este bun în coºuri ºi aruncã ceea ce este rãu. pe teritoriul Iordaniei de azi. In 3. 24. singurul gest pozitiv din viaþa ei. Cãci ºi El a înviat morþi.28 7.

30-44.Mt 14. zguduitã de valuri.10-17. Daþi-le voi sã mãnânce!” 17 Ei însã i-au spus: „Nu avem aici decât cinci pâini ºi doi peºti”. Isus umblã pe apã (Mc 6.26 este permis sã o ai”. a luat cele cinci pâini ºi cei doi peºti. a poruncit sã-i fie dat 10 ºi a trimis ca sã-l decapiteze pe Ioan în închisoare. Apoi au venit ºi i-au spus lui Isus.12. 14 Coborând. dar din cauza jurãmântului ºi a invitaþilor.32 Mc 8. Lacul era larg de 12 km ºi lung de 21 km.1-14) Când a auzit Isus. 20 Au mâncat toþi ºi s-au sãturat. 23 Dupã ce a dat drumul mulþimilor. Lc 9. pe tavã. era acolo singur. fiica Irodiadei a dansat în mijloc ºi i-a plãcut atât de mult lui Irod 7 încât i-a promis cu jurãmânt cã-i va da orice va cere. dã drumul mulþimilor ca sã meargã prin sate ºi sã-ºi cumpere de mâncare”. o nepoatã. 8 Dar ea. 21. In 6. la mai multe stadiia. aflând. pânã ce el va da drumul mulþimilor. s-a urcat pe munte. frate vitreg cu Irod Antipa. în afarã de femei ºi copii. In 6. au luat trupul lui ºi l-au înmormântat. 15 La lãsatul serii. ca sã se roage. a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu ºi izolat. a vãzut o mare mulþime.28 al patrulea fiu al lui Irod cel Mare. 7. Prima înmulþire a pâinilor (Mc 6. 5 Deºi voia sã-l ucidã. 24 Barca se îndepãrtase deja de uscat.43. 9 Regele s-a întristat. Când s-a înserat. 18 Atunci le-a zis: „Aduceþi-mi-le aici!” 19 Poruncind mulþimilor sã se aºeze pe iarbã.26 Lc 1. 9.76. capul lui Ioan Botezãtorul”. iar discipolii mulþimilor. spunând: „Locul este pustiu ºi ora e deja târzie. singur. 16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie sã plece. deoarece vântul le era împotrivã.34 Mc 8. s-au apropiat de el discipolii. se temea de mulþime.5 48 11.9.36.15-21) îi zorea pe discipoli sã urce în barcã ºi sã meargã înaintea lui pe þãrmul celãlalt. a Stadion (unitate de mãsurã pentru lungime) = 185 m.5 15. Fusese exclus de la moºtenire ºi trãia în Italia cu Irodiada. i-a zis: „Dã-mi aici.32 15. ºi-a ridicat privirea spre cer. mulþimile de prin cetãþi au mers pe jos dupã el. 6 Dar. cu ocazia aniversãrii naºterii lui Irod.44 Lc 6.6-10 2Rg 4. care i l-a dus mamei sale.3 15. 25 Pe la straja a patra 22 Îndatã 13 9. a frânt pâinile ºi le-a dat discipolilor. 12 Discipolii lui au venit. a mulþumit. i s-a fãcut milã de ei ºi le-a vindecat bolnavii. iar din bucãþile rãmase au strâns douãsprezece coºuri pline. pentru cã îl considera ca profet. 21 Iar cei care au mâncat erau cam cinci mii de bãrbaþi. având cu aceasta o fiicã.45-52. 11 Capul lui a fost adus pe o tavã ºi dat fetei. pe Salomea. îndemnatã de mama ei. .35-39 Mc 8. 15.

17 Lev 20.49 Mt 14. discipolii s-au tulburat. 27 Dar Isus le-a vorbit îndatã: „Curaj! Eu sunt. a strigat: „Doamne. nu vã temeþi!” 28 Atunci Petru i-a rãspuns: „Doamne.54 Mc 14. [Isus] a venit la ei. s-a înspãimântat ºi. 15. la fel ca în multe alte religii.19 Lc 18. 26 Vãzându-l cã merge pe mare. Ex 20. 26. dacã eºti tu.7 8. aþi desfiinþat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiþia voastrã. pentru cã a început sã se scufunde. 35 Când l-au recunoscut.37 In 21.53-56) ce au trecut dincolo. au început sã strige. . Isus criticã aici cazurile în care acest jurãmânt era fãcut fãrã intenþia realã de a oferi aceste bunuri templului. fãcându-l impur pe cel care se atinge de el. 7 Ipocriþilor! Bine a profeþit despre voi Isaia când spune: 8 Acest popor mã cinsteºte cu buzele.16 Mt 19. l-a apucat ºi i-a zis: „Om cu puþinã credinþã.49 Lc 11. porunceºte sã vin la tine pe apã”.2 Ex 21. oamenii din þinutul acela au trimis veste în toatã împrejurimea aceea ºi i-au adus la el pe toþi bolnavii. Astfel.26 din noapte. Fariseii ºi obiceiurile din bãtrâni (Mc 7.13 gr Unele manuscrise omit: puternic.61. 36 Îi cereau voie sã-i atingã poala hainei ºi toþi cei care o atingeau erau vindecaþi. vântul a încetat. fie ca donaþie pentru cult era considerat tabu.1-23) Atunci venit Isus unii farisei cãrturari Ierusaºi i-au 15limPentruaucespus: laspalã mâinile cândºimãnâncã?”deEllale-a rãs„De ce discipolii tãi calcã obiceiurile din bãtrâni? nu-ºi 2 3 1 34 Dupã Lc 24. de ce te-ai îndoit?” 32 Când s-a urcat în barcã.20 Ef 6. darul oferit divinitãþii fie pentru jertfã. 6 acela este scutit sã-i cinsteascã pe tatãl sãu ºi pe mama sac.9 Is 29. vãzând vântul puternica. 5 Voi însã spuneþi: «Dacã cineva îi zice tatãlui sau mamei: ceea ce þi se cuvine de la mine este ofertã sacrã»b. însã inima lor este departe de mine. c Unele manuscrise omit: pe mama sa.12 Dt 5. spunând cã este o fantasmã ºi. 29 El i-a zis: „Vino!” Coborând din barcã. 33 iar cei care se aflau în barcã i s-au închinat spunând: „Cu adevãrat eºti Fiul lui Dumnezeu!” Vindecãri la Genezaret (Mc 6.16. sã fie dat la moarte.39 16.39 Lc 22. era o practicã destul de târzie ºi nu a fost încurajatã de rabini.19 Mc 10. La evrei.70 In 1. 30 Dar. umblând pe mare.38 puns: „Dar voi de ce cãlcaþi porunca lui Dumnezeu din cauza tradiþiei voastre? 4 Cãci Dumnezeu a spus: Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta ºi cine vorbeºte de rãu pe tatãl sãu ºi pe mama sa. de fricã.26 Mc 4. ci pentru a nu-ºi îndeplini datoria de a-i îngriji pe pãrinþii în vârstã. prin care cineva promitea oferirea propriei b a averi templului. salveazã-mã!” 31 Îndatã Isus a întins mâna. au atins uscatul la Genezaret.63 27. Jurãmântul cunoscut la evrei sub numele de corban. Petru a început sã umble pe apã ºi a venit spre Isus.

dar ºi cãþeii mãnâncã firimiturile care cad de pe masa stãpânilor lor!” 28 Atunci Isus i-a rãspuns: „O. ascultând cuvântul acesta. d Þara Canaan era constituitã din Siria-Fenicia ºi Palestina.9.48 Lc 18. merge în stomac ºi este eliminat în loc ascuns? 18 Însã ceea ce iese din gurã vine din inimã ºi aceea îl face pe om impur. 19 Cãci din inima omului ies: gândurile rele.34 1Cor 5. 27 Dar ea i-a spus: „Da. Vindecarea fiicei unei canaaneence (Mc 7.39 Rom 2. 10 ªi.2 23.2-4 Ap 21.24-30) de acolo. Apropiindu-se.10 Lc 8.10 2Tim 3.8 1Tim 1. 12 Atunci s-au apropiat discipolii ºi i-au spus: „ªtii cã fariseii.10. 15 Atunci Petru. le-a spus: „Ascultaþi ºi înþelegeþi! 11 Nu ceea ce intrã în gurã îl face pe om impur. populaþia canaaneanã a supravieþuit în nordul Palestinei ºi în þinutul Tirului ºi Sidonului. Fiica mea este chinuitã cumplit de diavol”.16. femeie. Doamne. 20. care se impune de la sine. dacã un orb cãlãuzeºte un alt orb.34 In 15. 6. Iar. dar ceea ce iese din gurã.9 9 50 12. s-au scandalizat?” 13 El le-a rãspuns: „Orice plantã pe care n-a plantat-o Tatãl meu ceresc va fi smulsã din rãdãcini.9-10 Ef 5.2 în notã). i-a zis: „Explicã-ne parabola aceasta”b.8. adulterele. luând cuvântul. mare este credinþa ta! Sã fie cum vrei tu”. 20 Acestea îl fac pe om impur. 25 Dar ea a venit.36 Mc 4. fiind totdeauna un pericol pentru credinþa monoteistã a evreilor. . c Isus se referã la spãlãrile rituale (Mc 7. crimele. nu la igiena mâinilor.21 8. Dupã intrarea evreilor sub conducerea lui Iosua. 21 Plecând 9. mãrturiile false. 14 Lãsaþi-i.13.24 2Lc 6.10 8.5. discipolii lui îl rugau: „Trimite-o pentru cã strigã în urma noastrã”. însã a mânca cu mâinile nespãlatec nu-l face pe om impur”. 23 Dar el nu i-a rãspuns nici un cuvânt. blasfemiile. nici voi nu pricepeþi? 17 Nu înþelegeþi cã tot ceea ce intrã în gurã.3-5 Col 3. aceea îl face pe om impur”. 22.38-39 Lc 16. ªi.15 În zadar mã cinstesc propunând învãþãturi care sunt doar porunci ale oamenilor”.19 13. Fiul lui David. fiica ei a fost vindecatã. desfrânãrile. b Câteva manuscrise importante omit: aceasta. o femeie canaaneanãd a ieºit din þinuturile acelea ºi a strigat: „Îndurã-te de mine. chemând mulþimea. s-a prosternat înaintea lui ºi a spus: „Doamne. din acel ceas. amândoi cad în groapã”. 16 El însã a zis: „Deci.27.9 12. 22 ºi. furturile.47. Doamne.29 a În unele manuscrise lipseºte: pentru orbi. Isus s-a retras în pãrþile Tirului ºi Sidonului iatã.11. ei sunt cãlãuze oarbe pentru orbia.30-31 Mc 10. ajutã-mã!” 26 El a rãspuns: „Nu este bine sã iei pâinea copiilor ºi s-o arunci la cãþei”.Mt 15. 24 El a rãspuns: „Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel”. 9.

orbi. 14. iar discipolii mulþimilor. aspectul cerului vã pricepeþi sã-l apreciaþi. Isus le-a zis: „Mi-e milã de mulþime. 30 Veneau la el mari mulþimi având cu ele ºchiopi. dar semnele timpurilor nu sunteþi în stare? 4 O generaþie rea ºi adulterã cere un semn. Ispitindu-l. invalizii sãnãtoºi.22 12. Lc 12.29 a plecat de acolo ºi a trecut de-a lungul Mãrii Galileii. 36 A luat cele ºapte pâini ºi peºtii ºi. ªi. 8 Cunoscând aceasta. ªi nu vreau sã-i trimit flãmânzi ca nu cumva sã leºine pe drum”. 2 3 1 Apoi 32 Chemându-i 29 Isus Mt 5.17.11-13. pe malul vestic al lacului Genezaret. 35 Atunci a poruncit mulþimii sã se aºeze pe pãmânt. Apoi a urcat pe un munte ºi s-a aºezat acolo.34 14.38-43 Lc 9. Maghedan. s-a dus. 6 Atunci Isus le-a zis: „Fiþi atenþi la aluatul fariseilor ºi al saduceilor”. 37 Au mâncat toþi ºi s-au sãturat.1 Mc 7.9-13 14. surdomuþi ºi mulþi alþii pe care îi puneau la picioarele lui. Astãzi se identificã în mod obiºnuit cu localitatea Magdala la 5 km nord de oraºul Tiberiada.39 Lc 11. 33 Discipolii i-au spus: „De unde sã luãm în pustiu atâtea pâini încât sã se hrãneascã atâta mulþime?” 34 Dar Isus le-a zis: „Câte pâini aveþi”? Ei au rãspuns: „ªapte ºi câþiva peºtiºori”.37 In 6. 39 Dupã ce a dat drumul mulþimilor.saduceii. Aºadar. A doua înmulþire a pâinilor (Mc 8.14 Mc 6.29 a Existã o oscilaþie în manuscrise cu privire la numele acestei localitãþi: Magadan.15 Mc 6. Semnul din cer (Mc 8. invalizi. i-au„Când iar Dar el le-a rãspuns: se însereazã spuneþi: frumos pentru cã cerul este roºu». ºchiopii mergând ºi orbii vãzând. ªi îl preamãreau pe Dumnezeul lui Israel. pentru cã stau cu mine deja de trei zile ºi nu au ce sã mãnânce.37 9. Localitate necunoscutã.36.44 dimineaþa: «Astãzi va fi furtunã pentru cã cerul este roºu închis». Maghedal. 31 aºa încât uimea mulþimea care vedea muþii vorbind.13-17 In 6. iar din bucãþile rãmase au strâns ºapte coºuri pline. au uitat sã ia pâine. spunând: „Nu am luat pâine”.51 Alte vindecãri Mt 15. le-a frânt ºi le-a dat discipolilor.54-56) au venit fariseii ºi cerut sã semn din 16le arate un «Valafieltimpceruri. în afarã de femei ºi copii.30 1Cor 1.20 Mc 6. dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona”. Aluatul fariseilor (Mc 8.19. pãrãsindu-i. Magdalan ºi Magdala.1-10) pe discipolii sãi.3 12.21 Mc 6. iar el i-a vindecat. dupã ce a mulþumit.5 14.38 In 6.14-21) discipolii pe þãrmul celãlalt. 38 Iar cei care au mâncat erau patru mii de bãrbaþi. s-a urcat în barcã ºi a venit în þinutul Magadana. 7 Iar ei discutau între ei. . 5 Venind 19.12 Mc 6.36 Lc 9.

16.6. g Înmânarea cheilor înseamnã.9 52 14. Kefa = piatrã. Is 8 ºi 28. folositã în LXX (Sir 14. Targumul lui Iohanan ºi în Talmud. limitarea nu se referã aici la mortalitate. Deºi în simbolismul porþii nu intrã decât ideea de apãrare.Mt 16.27-30. Abraham este numit stâncã (piatrã). c Lit. piatra de boltã ce conduce spre viitorul paradis (poarta cerului). Acest supranume era folosit în cercul discipolilor pentru a-i deosebi pe cei doi apostoli cu numele Simon. în simbolismul biblic. 9 Nu înþelegeþi ºi nici nu vã aduceþi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii? Câte coºuri aþi adunat? 10 Sau de cele ºapte pâini pentru cei patru mii? Câte coºuri aþi adunat? 11 Cum de nu înþelegeþi cã nu despre pâini vã vorbeam? Feriþi-vã de aluatul fariseilor ºi al saduceilor!” 12 Atunci au înþeles cã nu le zicea sã se fereascã de aluatul pâiniib. «Ilie». Aceastã idee o gãsim în Iob 38. 17. 19 Þie îþi voi da cheilea a Multe manuscrise. 15 El le-a spus: „Dar voi.20 Is 22. în acelaºi timp.5) ºi în literatura rabinicã. Astfel în Is 51. în loc de: aveþi au: aþi luat.22 în pãrþile Cezareii lui Filip. fiul lui Ionac. alþii.1. text preluat de Ap 3. ci de învãþãtura fariseilor ºi a saduceilor. ci la incapacitatea omului de a cunoaºte tainele lui Dumnezeu. 18 ªi eu îþi zic: tu eºti Petru ºi pe aceastã piatrãe voi zidi Biserica mea ºi porþile iaduluif nu o vor birui. i se dã verbului sensul de agresivitate.34-44 Lc 9. cãci nu carnea ºi sângeled þi-au revelat aceasta. Mãrturisirea lui Petru (Mc 8. b Unele manuscrise au: aluatul fariseilor ºi al saduceilor. aºa cum apare în In 21. desemneazã omul limitat înaintea lui Dumnezeu.11-17 In 6.1-9 Isus le-a zis: „Oameni cu puþinã credinþã. Aceastã stâncã era astfel consideratã ca origine a pãmântului ºi.14-15 Lc 9.7-8 Ef 2. este un indiciu clar cã vrea sã întemeieze Biserica pe credinþa lui ºi nu pe credinþa colectivã a apostolilor.13-21 Mc 6. Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 Isus i-a rãspuns: „Fericit eºti Simon. Isus i-a întrebat pe discipolii sãi: „Cine spun oamenii cã este Fiul Omului?” 14 Ei i-au spus: „Unii. cine spuneþi cã sunt?” 16 Atunci Simon Petru a luat cuvântul ºi a zis: „Tu eºti Cristos.32-39 Mc 8. Stânca aceasta este identificatã cu aceea a muntelui Moria pe care era construitã Sfânta Sfintelor. d Expresia: carne ºi sânge. ci Tatãl meu care este în ceruri. «Ioan Botezãtorul». stâncã). pãmântul ar fi apãrut în oceanul primar ca o stâncã (piatra cosmicã) aruncatã de Dumnezeu pentru a fi temelia pãmântului. forma aramaicã scurtã pentru „fiul lui Ioan”. e Piatra (de temelie) are un simbolism bogat ºi profund în VT ºi în literatura rabinicã. Aceastã cunoaºtere este posibilã numai prin revelaþia lui Dumnezeu.: Bariona. ocrotire a locuitorilor.20-22.31. alþii. Lc 9. de ce discutaþi între voi cã nu aveþi pâinea. Dupã cosmologia ebraicã. transmiterea puterilor (Is 22.18-21) 13 Venind Mc 6. «Ieremia sau unul dintre profeþi»”. prin adãugarea prepoziþiei kata. Faptul cã Isus schimbã numele lui Simon în Petru (aram. Înþ 12.18.7). Cât priveºte termenii care exprimã % .1-13 15. Iudaismul aplica deja acest simbol persoanelor. f Porþile iadului: expresie cu sens metaforic desemnând puterile rãului care luptã împotriva Bisericii.

2-20. pe Iacob pe 17tele lui. 22 Atunci.16-18 puterea datã lui Petru.20 17. d Tradiþia identificã acest munte înalt cu muntele Tabor (588 m) care se aflã la aproximativ 10 km (în linie dreaptã) sud-est de Nazaret ºi aproximativ 20 km (în linie dreaptã) sud-vest de lacul Genezaret. deci de a-l urma. o va pierde.38 Lc 14.: gusta.: scandal.39 2Lc 17. 28. voind probabil sã arate cã revelaþia finalã va avea loc pe muntele escatologic la care vor avea acces toate naþiunile (Is 2. 26 Aºadar. a arhiereilor ºi a cãrturarilor. a început sã-l certe spunând: „Sã te fereascã Dumnezeu. frai schimbat i-a pe d 2 1 Dupã 24 Atunci 21 4.22 Ap 22.8. Tu eºti o piatrã de poticnireb pentru mine.2-3. Prima anunþare a morþii ºi învierii lui Isus (Mc 8. Schimbarea la faþã (Mc 9.9 Mc 9. Condiþiile urmãrii lui Isus (Mc 8. Lc 9.21 2Pt 1.9 împãrãþiei cerurilor: ceea ce vei lega pe pãmânt va fi legat în ceruri.23-28) Isus a spus discipolilor sãi: „Dacã cineva vrea sã vinã dupã mine. sã-ºi ia crucea ºi sã mã urmeze. „Nu mai fi discipolul meu”. Petru. 20 Atunci le-a poruncit discipolilor sã nu spunã nimãnui cã el este Cristos. Matei vorbeºte despre un munte înalt. dacã ºi-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul sãu? 27 Cãci Fiul Omului va veni în gloria Tatãlui cu îngerii sãi ºi atunci va da fiecãruia dupã ceea ce a fãcut. a declara un lucru nepermis sau permis.34–9. luându-l deoparte.33 2In 12. riscã sã devinã „piatrã de poticnire”.4 Sir 35.8-9 25. pentru cã nu te gândeºti la cele ale lui Dumnezeu. ce i-ar folosi omului de-ar câºtiga lumea întreagã. Lc 9. 25 Cãci cine vrea sã-ºi salveze viaþa. Petru. aºa cum îi chemase în 4. fãrã a-l identifica (cf.16).1. Dan 9.10 10.12 10. abia numit „piatrã de temelie”. c Lit.23 20. 28 Adevãr vã spun cã sunt unii dintre cei care stau aici. . în limbajul juridic al timpului înseamnã „a condamna” ºi „a achita”.22) De atunci a început Isus sã le destãinuie discipolilor sãi cã trebuie sã meargã la Ierusalim ºi sã sufere multe din partea bãtrânilor. prin opoziþia faþã de hotãrârea lui Isus de a merge la moarte. Porunca lui Isus este o invitaþie adresatã discipolului de a-ºi regãsi locul în urma maestrului. a Expresia nu înseamnã: „Piei din faþa mea!”. Satanã.25 4.19: „Veniþi dupã mine!” b Lit.28-36) zile.16). iar ceea ce vei dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în ceruri”.53 Mt 16. i-a spus lui Petru: „Mergi în urma meaa. Lc 9.31 Ps 28.27 10. sã renunþe la sine. iar a treia zi sã învie. sã fie ucis. care nu vor vedeac moartea pânã când nu-l vor vedea pe Fiul Omului venind în împãrãþia lui”. ci la cele ale oamenilor”. Isus l-a pe Petru. Doamne! Asta nu þi se va întâmpla niciodatã!” 23 Dar el. Mt 4. „a lega” ºi „a dezlega”.ºasedus deoparte luatun munte înalt ºiºis-a Ioan. întorcându-se. cine însã îºi pierde viaþa pentru mine acela o va afla.31-33.

intervenind.22.53 1Cor 13. dar n-au putut sã-l vindece”. ci au fãcut cu el ceea ce au vrut.2 16. 17 Isus a rãspuns: „O.18 Mc 1. pânã când voi fi cu voi? Pânã când vã voi mai suporta? Aduceþi-l aici!” 18 Isus i-a poruncit. dar nu l-au recunoscut. generaþie necredincioasã ºi perversã. dar a treia zi va învia”. 5 Pe când mai vorbea încã. aþi spune muntelui acestuia: «Mutã-te de aici acolo» ºi el s-ar muta. 23 Îl vor ucide.30-32.17 înfãþiºarea înaintea lor: faþa lui strãlucea ca soarele ºi hainele lui au devenit albe ca lumina. 9.13. pânã când Fiul Omului nu va fi înviat din morþi”. i-a spus lui Isus: „Doamne.21 . 21 a. ascultaþi de el!” 6 Auzind. Lc 9. iar diavolul a ieºit din el. discipolii au cãzut cu faþa la pãmânt ºi au fost cuprinºi de o mare spaimã.37-43) au ajuns la mulþime. Iar ei au fost cuprinºi de o mare tristeþe. îndurã-te de fiul meu pentru cã este lunatic ºi suferã mult. 3 ªi iatã cã le-au apãrut Moise ºi Ilie.14-29. portante ºi pare sã fie o acomodare cu Mc 9.14 Lc 1. Lc 9. una pentru Moise ºi una pentru Ilie”. 9 Pe când coborau de pe munte. nu vã temeþi!” 8 Ridicându-ºi ochii. n-au mai vãzut pe nimeni decât pe Isus singur. a V 21 lipseºte în manuscrisele im. 15.43-45) 22 Pe când erau adunaþib în Galileea. b Multe manuscrise în loc de: erau adunaþi au: se întorceau.5. 14 Când Dt 32.Mt 17. i-a atins ºi le-a zis: „Ridicaþi-vã. ªi nimic nu v-ar fi imposibil”. Vindecarea unui tânãr posedat de diavol (Mc 9. care vorbeau cu Isus. 7 Isus a venit. 16 L-am adus la discipolii tãi.20 8.28 In 4. Tot aºa va trebui sã sufere ºi Fiul Omului din partea lor”. 4 Petru. 12 Eu însã vã spun: Ilie a venit deja.29: Acest soi nu iese decât prin rugãciune ºi post.3 54 12.22 2Pt 1. 10 Discipolii l-au întrebat: „De ce spun cãrturarii cã mai întâi trebuie sã vinã Ilie?” 11 El le-a rãspuns: „Într-adevãr.17 11. Isus le-a spus: „Fiul Omului trebuie sã fie dat în mâinile oamenilor. 13 Atunci discipolii au înþeles cã le vorbea despre Ioan Botezãtorul. a venit la el un om care a cãzut în genunchi înaintea lui 15 ºi i-a spus: „Doamne. de multe ori cade în foc ºi deseori în apã. voi face aici trei colibe: una pentru tine. Isus le-a poruncit: „Sã nu spuneþi nimãnui ceea ce aþi vãzut. 19 Atunci au venit discipolii lui Isus ºi i-au spus deoparte: „De ce noi nu am putut sã-l alungãm?” 20 El însã le-a spus: „Din cauza credinþei voastre slabe. ªi copilul s-a vindecat din ceasul acela. dacã aþi avea credinþã cât un grãunte de muºtar. A doua anunþare a morþii ºi învierii lui Isus (Mc 9.52. e bine cã suntem aici! Dacã vrei.11 Lc 3. Ilie trebuie sã vinã ºi va restabili toate. iatã cã i-a învãluit un nor luminos ºi iatã cã un glas din nor spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulþumirea mea. Cãci adevãr vã spun.

Deschizându-i gura. Isus i-a luat-o înainte spunând: „Simon.14 2Mc 10. orice bãrbat evreu care a împlinit 20 de ani trebuia sã plãteascã anual 1/2 shekeli ca taxã pentru templu.14 Colecta era dusã la tezaurul templului. mergi pe þãrmul mãrii.11-13. ce crezi. b Lit. vei gãsi o monedãb. Dupã Ex 30. nu veþi intra în împãrãþia cerurilor. Cine este cel mai mare? (Mc 9. .26 Lc 22.46-48) În ceasul acela au venit i-au spus: „Oare 18cinel-aeste mai mijlocul lor discipolii la Isus ºi Chemând ladacã sine mare în împãrãþia cerurilor?” ºi le-a spus: „Adevãr vã spun. c Lit.26-27 Mc 10.43-44 Lc 22.15 Evr 1.: didrahma = douã drahme sau echivalentul a douã zile de muncã. 4 Aºadar. aruncã undiþa ºi ia primul peºte care va veni. 7 Vai lumii pentru scandaluri! Cãci este inevitabilc sã vinã scandalurile. cãci vã spun cã îngerii lor în ceruri privesc mereu faþa Tatãlui meu care este în ceruri. Cãci este mai bine sã intri în viaþã ciung sau ºchiop.17 20. cu ocazia pelerinajului pentru Paºti. 5 ªi. ar fi mai bine pentru el sã i se lege de gât o piatrã de moarã trasã de mãgar ºi sã fie aruncat în adâncul mãrii. având amândoi ochii. fiii sunt scutiþi. Strângerea acestei contribuþii începea cu o lunã înainte de Paºti ºi era fãcutã de câþiva membri ai comunitãþii. decât. decât. ca sã nu-i scandalizãm.55 Taxa pentru templu Mt 17. scoate-l ºi aruncã-l de la tine cãci este mai bine pentru tine sã intri în viaþã cu un singur ochi. pe mine mã primeºte. Lc 17. dar vai omului prin care vine scandalul. Isus i-a zis: „Aºadar. un copil.26 =10. 38. sã fii aruncat în focul Gheenei.: statér = patru drahme.24 ce au venit la Cafarnaum.40 Lc 10. cine se va umili asemenea acestui copil acela va fi cel mai mare în împãrãþia cerurilor. oricine primeºte un copil în numele meu. 11: Cãci Fiul Omului a venit sã salveze ceea ce este pierdut. având amândouã mâinile ºi amândouã picioarele. 6 Dar 5. Lc 9. d În multe manuscrise apare v.24 19.42-48. 10 Aveþi grijã sã nu dispreþuiþi pe vreunul dintre aceºtia mai mici.13. Ia-o ºi dã-le-o pentru mine ºi pentru tine”. pus în 2 3 1 24 Dupã Ex 30. de la cine iau regii de pe pãmânt taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la strãini?” 26 Când el a spus: „De la strãini”.33-37. cei care încasau contribuþiaa au venit la Petru ºi i-au zis: „Învãþãtorul vostru nu achitã cele douã drahme?” 25 El a spus: „Da!” Venind în casã.15 2Lc 18.1-2) oricine ar scandaliza pe unul dintre aceºtia mai mici.16 In 13. 8 Dacã mâna sau piciorul tãu te duce la pãcat. 27 Totuºi.29-30 Fap 12. 11 d. 9 Iar dacã ochiul tãu te duce la pãcat. probabil armonizare dupã Lc 19. taie-l ºi aruncã-l de la tine.20 nu vã veþi întoarce ºi nu veþi deveni asemenea copiilor. Despre scandal (Mc 9. sã fii aruncat în focul veºnic. a Lit.10. care cred în mine.: trebuie.

pedeapsã care echivala cu moartea.19 7.17 2Cor 13.7. Lit.: între tine ºi el.Mt 18. 16 Dacã nu te ascultã. Deja Petru face un efort uimitor de generozitate: de ºapte ori. cineva este obligat sã ierte dacã cel care i-a greºit îºi cere iertare dupã forma prescrisã: sã repete cererea de trei ori în faþa a doi martori. 21. oare nu le lasã pe cele nouãzeci ºi nouã pe munte ºi se duce sã o caute pe cea rãtãcitã? 13 ªi. l-ai câºtigat pe fratele tãu. e Unele manuscrise adaugã: Adevãr vã spun. Cifra propusã de Isus este în mod evident simbolicã ºi înseamnã „totdeauna”. 21 Atunci. adevãr vã spun cã se bucurã pentru ea mai mult decât pentru cele nouãzeci ºi nouã care nu se rãtãciserã.7. 5. 19 Iarãºie vã spun: Dacã doi dintre voi pe pãmânt se vor uni sã cearã orice lucru.24 In 15. de câte ori sã-l iert pe fratele meu care greºeºte împotriva mea? De ºapte ori?” 22 Isus i-a spus: „Nu-þi spun pânã la ºapte ori. Iar dacã nu vrea sã asculte nici de Bisericã. Evanghelia îi contrapune iertarea fãrã limitã. ci se cautã descurajarea lui de a rãmâne în atitudinea greºitã. b a f Dupã tradiþia ebraicã. sunt ºi eu acolo în mijlocul lor”. dacã ajunge sã o gãseascã. 17 Dacã nu vrea sã-i asculte nici pe ei.22 Mc 11. Iertarea aproapelui Petru s-a apropiat ºi i-a zis: „Doamne. care singurã poate dezarma mecanismul ce regenereazã pãcatul ºi dezbinarea între fraþi. Îndreptarea fraternã (Lc 17. 16.5 1In 3. 14 Tot aºa Tatãl vostrua care este în ceruri nu vrea sã piardã pe nici unul dintre aceºtia mai mici. Evreii credeau cã Dumnezeu iartã pânã la trei ori.15 In 8. una din puterile conferite lui Petru (16. . mai ia cu tine unul sau doi pentru ca orice hotãrâre sã fie întemeiatã pe declaraþia a doi sau trei martori. spune-l Bisericii.20 In 14. c La poporul evreu. mergi ºi mustrã-l numai între patru ochib. 18 Adevãr vã spun: Tot ce veþi legad pe pãmânt va fi legat ºi în cer ºi tot ce veþi dezlega pe pãmânt va fi dezlegat ºi în cer.3 12 Ce Dt 19.22. În Gen 4.15 28.3) Lc 17. le va fi dat de Tatãl meu care este în ceruri. Dar logicii rãzbunãrii fãrã limitã. Aici Isus nu îndeamnã la urã ºi dispreþ faþã de pãcãtos. sentimentul apartenenþei la comunitatea lui Dumnezeu era foarte puternic.12 Parabola oii regãsite (Lc 15. Lameh ameninþa cu rãzbunarea de ºaptezeci de ori ºapte.14.1 1Tim 5. d În acest verset. ci pânã la ºaptezeci de ori ºaptef.23 fratele tãu greºeºte împotriva ta.19) este extinsã ºi la ceilalþi discipoli cãrora li se adreseazã Isus în discursul de faþã.24.1-7) 56 pãrere aveþi? Dacã un om are o sutã de oi ºi se rãtãceºte una dintre ele. Dacã te ascultã. 15 Dacã Unele manuscrise au: Tatãl meu. Pedeapsa cea mai mare era excluderea evreului din comunitate. sã fie pentru tine ca un pãgân ºi un vameºc.23 Iac 1. 20 Cãci unde doi sau trei sunt adunaþi în numele meu.

26 Atunci. 35 Tot aºa vã va face ºi Tatãl meu care este în ceruri.57 Parabola servitorului neîndurãtor Mt 18. 15. îl strângea de gât spunându-i: «Dã-mi ceea ce îmi eºti dator!» 29 Cãzând în genunchi. Dacã e vorba de aur. Un talant echivaleazã cu 34.1.3 talanþi). Pentru a ne face o idee: venitul anual al regelui Solomon era de 666 de talanþi de aur (1Rg 10. i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanþia. c Un dinar este plata muncii pe o zi. 32 Atunci.273 kg.1 venit la el unii farisei ºi. ca sã-l punã la încercare. soþia. 2 1 23 Lc 7. a mers ºi l-a aruncat în închisoare pânã când îi va fi plãtit datoria. zece mii de talanþi = 60. suma este enormã (342 de tone de aur).53.26 Lc 12. au povestit stãpânului toate cele întâmplate.13 7. venind. 11.1-12) Când a Isus cuvintele acestea. s-au întristat foarte mult ºi.28. terminatvindecaIudeii. þi-am iertat toatã datoria aceea pentru cã m-ai rugat. . servitorul a cãzut în genunchi. stãpânul l-a chemat ºi i-a zis: «Servitor rãu. sau 6. deci. b Ceea ce se obþinea prin vânzarea unui sclav varia între 500 ºi maxim 2.15 Mc 11.000 de dinari. 28 Dar ieºind. mâniindu-se. stãpânul l-a dat pe mâna cãlãilor pânã va fi plãtit toatã datoria.42 5.000 de dinari. cel care era servitor împreunã cu el îl ruga stãruitor: «Ai rãbdare cu mine ºi îþi voi restitui!» 30 Dar el nu a vrut.000 de dinari (0. IX. 33 Nu trebuia sã te înduri ºi tu de cel care este servitor ca ºi tine aºa cum eu m-am îndurat de tine?» 34 ªi.25 Ef 4. dimpotrivã.1 a Talantul este o unitate de mãsurã a metalelor preþioase în Grecia anticã. l-a lãsat sã plece ºi i-a iertat datoria.14) ºi al lui Irod era de 900 de talanþi. stãpânul a poruncit ca sã fie vândut elb.32 Col 3.000. implorându-l: «Stãpâne. 26.23 De aceea împãrãþia cerurilor este asemãnatã cu un rege care a vrut sã încheie contul cu servitorii sãi. ai rãbdare cu mine ºi-þi voi restitui totul!» 27 Stãpânului i s-a fãcut milã de servitorul acela. ceilalþi servitori cele petrecute. i-au zis: „Îi este permis unui bãrbat sã-ºi lase femeia pentru orice motiv?” 4 El 3 Au 16. servitorul acela s-a întâlnit cu unul care era servitor împreunã cu el ºi care îi datora o sutã de dinaric. În comparaþie. copiii ºi tot ce avea ºi sã achite datoria.58-59 6. a Galileea a venit în þinuturile Iordan.25. 24 Când a început sã cearã conturile. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IUDEEA ªI IERUSALIM Cãsãtoria ºi divorþul (Mc 10. 25 Întrucât nu putea sã-i restituie. 31 Vãzând. Înºfãcându-l. dacã nu veþi ierta fiecare fratelui sãu din inimã”. dincolo de plecat din Mulþimi mari iar el le acolo. 19îlºiurmau.

17 i-au zis: „Dacã aºa stau lucrurile cu bãrbatul ºi femeia. Prin urmare.1-2. acordându-se probabil cu Mt 5. Creatorul i-a fãcut bãrbat ºi femeie? 5 ºi a zis: De aceea omul îºi va lãsa tatãl ºi mama ºi se va uni cu soþia lui ºi cei doi vor fi un singur trup.5 Gen 1. o face sã comitã adulter.13-16. Cine poate înþelege. Pentru interpretare vezi n. Învãþãtura lui Isus despre celibat. e Prin aceastã expresie specificã literaturii sapienþiale. dupã mãrturia lui Iosif Flaviu. cine se însoarã cu una lãsatã.16 Dt 24. De la început însã nu a fost aºa. ci face o invitaþie cãtre cei care pot sã o înþeleagã. iar cine nu se cãsãtorea era considerat ca unul care desfigureazã chipul lui Dumnezeu. este mai bine sã nu se cãsãtoreascã”c. nu e o criticã adusã cãsãtoriei.24 Ef 5.10. a plecat de acolo. Ieremia primeºte porunca lui Dumnezeu de a nu se cãsãtori pentru a fi un semn profetic al depopulãrii þãrii (Ier 16. 7 Ei i-au zis: „Atunci.32 1Cor 7. 6 astfel încât nu vor mai fi doi. cãci împãrãþia cerurilor este a acelora care sunt ca ei”. Mt 5. comite adulter”b. în mod clar. d În mentalitatea poporului evreu. comite adulter. Despre celibat 1Cor 7. ceea ce Dumnezeu a unit omul sã nu despartã”. cãsãtoria era o datorie religioasã (cf. 9 Dar eu vã spun: Cine îºi lasã femeia. ci un singur trup.1 Mt 5.11 le-a rãspuns: „Nu aþi citit cã. c Reacþia spontanã ºi aparent pesimistã a discipolilor cu privire la cãsãtorie demonstreazã. dar discipolii îi mustrau. Lc 18. în afarã de desfrânarea. erau celibatari. b Manuscrise importante adaugã: ªi.27 5. sã o practice. de la început. Esenienii. Gen 1. dupã ce ºi-a pus mâinile peste ei. ºi se cãsãtoreºte cu alta. 13 10 Discipolii a Unele manuscrise.31 1Cor 6.32. „cei care se fac ei înºiºi eunuci pentru împãrãþia cerurilor”. nici mãcar în caz de infidelitate a unuia dintre soþi. cã învãþãtura lui Isus nu oferã posibilitatea divorþului.15-17) Atunci i s-au adus copii ca sã-ºi punã mâinile peste ei ºi sã se roage.Mt 19. existã eunuci care au fost fãcuþi astfel de oameni ºi existã eunuci care s-au fãcut ei înºiºi astfel pentru împãrãþia cerurilord. . 11 Dar el le-a zis: „Nu toþi înþeleg cuvântul acesta.28) pentru perpetuarea poporului lui Dumnezeu. Sunt totuºi cunoscute unele excepþii.2 Gen 2. Isus aratã cã vrea nu doar sã explice conþinutul ºi motivaþia celibatului. de ce Moise a poruncit sã i se dea act de despãrþire ºi s-o lase?” 8 El le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsaþi soþiile. care este greu de înþeles în afara unui dar special al lui Dumnezeu. aºa cum interpreteazã unii în mod greºit.32.7-9 1Cor 7. ci o excepþie escatologicã: prioritatea împãrãþiei cerurilor îi determinã pe unii oameni sã nu se cãsãtoreascã. 14 Însã Isus le-a zis: „Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã la mine. 15 ªi. sã înþeleagã!”e Isus ºi copiii (Mc 10. 12 Existã eunuci care s-au nãscut astfel din sânul mamei lor.1-13). ci numai aceia cãrora le-a fost dat. au: în afarã de caz de desfrânare.31 58 =5.

9 Mc 14. deci care va fi partea noastrã?” 28 Dar Isus le-a zis: „Adevãr vã spun cã voi care m-aþi urmat.11 Iob 42.25 Lev 18. b Vezi n.15 la ceasul al treileae. va primi însutit ºi va moºteni viaþa veºnicã. 25 Când au auzit discipolii. . Lc 18. Câteva manuscrise omit: sau soþie.27 Rom 13.a dacã vrei sã intri în viaþã.14 20. 10-13). 30 ªi mulþi dintre primii vor fi ultimii.20 Ps 62. vinde ceea ce ai ºi dã sãracilor ºi vei avea comoarã în cer.37 Ap 3. sau ogoare pentru numele meu. pãzeºte poruncile!” 18 L-a întrebat: „Care?” Atunci Isus i-a zis: „Sã nu ucizi! Sã nu comiþi adulter! Sã nu furi! Sã nu dai mãrturie falsã! 19 Cinsteºte-i pe tatãl tãu ºi pe mama ta! ºi: Sã-l iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi!” 20 Tânãrul i-a zis: „Toate acestea le-am pãzit.33 Tob 5.28. Ieºind 2 3 1 16 19. 20dis-de-dimineaþã cu uneste asemenea trimis în viacareDupã ce s-a înþeles cu lucrãtorii dinar pe zi. Ez 40.43.6 gr Dan 7.17-31. mergi. când Fiul Omului va sta pe tronul mãririi sale. Lc 18.16 ªi iatã cã a venit un om la el ºi i-a zis: „Învãþãtorule. Parabola lucrãtorilor în vie Împãrãþia cerurilor stãpânului a ieºit ca sã angajeze lucrãtori în via sa. 2Pt 3. În Orient.21 Mc 10.21-22. 22. c Termenul indicã reînnoirea mesianicã cu care va fi inaugurat timpul mântuirii (Is 7. sau copii.18 5.16-20 Lev 19. 27 Atunci Petru a luat cuvântul ºi a zis: „Iatã. ziua de lucru începea la rãsãritul soarelui. la reînnoireac tuturor lucrurilor. Isus le-a spus: „Pentru oameni acest lucru este imposibil. apoi vino ºi urmeazã-mã!” 22 Când a auzit tânãrul acest cuvânt. veþi sta ºi voi pe douãsprezece tronuri ca sã judecaþi cele douãsprezece triburi ale lui Israel.59 Tânãrul bogat (Mc 10.21 19.2 Zah 8. Ce-mi mai lipseºte?” 21 Isus i-a zis: „Dacã vrei sã fii desãvârºit.5 Lc 10. când se considera cã este ora a douãsprezecea. iar ultimii [vor fi] primii.25 21. i-a lui. 24 Din nou vã spun: mai uºor este ca o cãmilãb sã treacã prin urechea acului decât ca un bogat sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu”.29 Lc 10. a vãzut pe alþii stând în d e piaþãf 4 ºi le-a spus: a Unele manuscrise adaugã: Dumnezeu. 29 ªi oricine va fi pãrãsit case. cine se poate mântui?” 26 Privindu-i.10. dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. sau soþied. sau surori. sau fraþi.25. sau tatã.5 Lc 12.33 In 12.16 Lc 10. ce lucru bun trebuie sã fac ca sã am viaþa veºnicã?” 17 El i-a rãspuns: „De ce mã întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun.12-16 Dt 5. f Unele manuscrise adaugã: degeaba. 4.9. noi am lãsat toate ºi te-am urmat.9 Ex 20. a plecat întristat pentru cã avea multe bogãþii. Ziua se sfârºea la apariþia primelor stele. considerat ca prima orã a zilei.45.48.5 Fap 2. au rãmas foarte nedumeriþi ºi spuneau: „Atunci.18-30) Mt 19. sau mamã.34-37 6. 23 Atunci Isus le-a spus discipolilor sãi: „Adevãr vã spun: greu va intra un bogat în împãrãþia cerurilor.28 Rom 13.39 Lc 10.

iar primii [vor fi] ultimii”. probabil armonizare cu Mc 10. biciuit ºi rãstignit. El le-a zis: «Mergeþi ºi voi în vie!» 8 Când s-a lãsat seara. dar au primit ºi ei câte un dinar. 23 El le-a zis: „Potirul meu îl veþi bea. 11 Primindu-l. începând de la cei din urmã ºi pânã la cei dintâi».23 Mc 7. murmurau împotriva stãpânului. Cel mai mare trebuie sã slujeascã (Mc 10.31-34) 17 Urcând spre Ierusalim. Din nou a ieºit pe la ceasul al ºaselea ºi al nouãlea ºi a fãcut la fel.46 1Cor 15.11 24 Unele manuscrise omit: discipoli. ultimii vor fi primii. 5 Iar ei au plecat. 22 Atunci Isus a rãspuns: „Nu ºtiþi ce cereþi. Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipolia ºi le-a spus pe drum: 18 „Iatã. în împãrãþia ta”. 6 Apoi a ieºit pe la ceasul al unsprezecelea ºi a gãsit pe alþii stând ºi le-a spus: «De ce staþi aici toatã ziua degeaba?» 7 I-au spus: «Pentru cã nimeni nu ne-a angajat».22 Mc 10. 19 îl vor da pe mâinile pãgânilor ca sã fie batjocorit. dar a treia zi va învia”. noi urcãm la Ierusalim ºi Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor ºi ale cãrturarilor. 12 zicând: «Aceºtia din urmã au lucrat o orã. 10 Venind apoi primii.13 Dt 24. 25 Dar Isus i-a chemat la sine ºi le-a zis: „ªtiþi cã cei care a b 20 Lc 22.31 Lc 13.4 Cererea fiilor lui Zebedeu (Mc 10. Lc 9. 15 N-am dreptul sã fac ceea ce vreau cu bunurile mele? Sau ochiul tãu este rãu pentru cã eu sunt bun?» 16 Astfel.24-27) Când au auzit ceilalþi zece.22 Lc 24.42-45. 13 Dar el a rãspuns unuia dintre ei: «Prietene.38. îl vor condamna la moarte. iar tu i-ai tratat ca pe noi care am suportat greutatea zilei ºi arºiþa». 9 Venind cei de la ceasul al unsprezecelea. ci este pentru cei cãrora le-a fost pregãtit de Tatãl meu”. au primit câte un dinar.Mt 20. Lc 22. . Puteþi sã beþi paharul pe care îl voi bea eu?”b I-au spus: „Putem”.30 In 18. A treia anunþare a morþii ºi învierii lui Isus (Mc 10.30 «Mergeþi ºi voi în vie ºi vã voi da ce vi se cuvine». Oare nu ne-am înþeles cu un dinar? 14 Ia ceea ce este al tãu ºi du-te! Eu vreau sã dau acestuia din urmã ca ºi þie. se gândeau cã vor primi mai mult. au fost cuprinºi de indignare faþã de cei doi fraþi.32-34. mama fiilor lui Zebedeu a venit la el cu fiii ei ºi a cãzut în genunchi ca sã-i cearã ceva. Lc 18. însã a sta la dreapta ºi la stânga mea nu eu trebuie sã dau.35-40) Atunci.15 6. Unele manuscrise adaugã: ºi sã vã botezaþi cu botezul cu care mã botez eu. stãpânul viei a spus administratorului sãu: «Cheamã lucrãtorii ºi dã-le plata.7. nu te nedreptãþesc. 21 El i-a zis: „Ce vrei?” I-a spus: „Porunceºte ca aceºti doi fii ai mei sã stea unul la dreapta ºi unul la stânga ta.5 60 Lev 19.

61 Mt 20.10) animalul de cãlãrie folosit de conducãtori în timp de pace.48 Fil 2. 2 spunându-le: „Mergeþi în satul dinaintea voastrã ºi veþi gãsi îndatã o mãgãriþãc legatã ºi cu ea un mânz. profetul anunþã timpul mesianic când Dumnezeu va distruge carele de rãzboi ale lui Efraim ºi caii Ierusalimului. Lc 18. i-a chemat ºi le-a zis: „Ce vreþi sã fac pentru voi?” 33 I-au spus: „Doamne. puiul unui animal de povarãd. . 9 Mulþimile care mergeau înaintea lui ºi cele care îl urmau strigau: 1 Când 29 În 23.46-52. Doamnea. Actualmente se numeºte Keh-et-Tfr. aºezat pe o mãgãriþã ºi pe un mânz. Dezlegaþi-i ºi aduceþi-i la mine.22 9. sã spuneþi: «Domnul are nevoie de ei. pe Muntele Mãslinilor. In 12.35-43) timp ce ieºeau din Ierihon. iar el s-a aºezat deasupra. Dimpotrivã. dar îi va trimite înapoi curând»”. Aclamaþia: „Osana Fiului lui David” ºi gestul intrãrii în Ierusalim pe o mãgãriþã înseamnã cã Isus este mesia ºi rege. auzind cã trece Isus.27 15. c Mãgãriþa era în VT (Jud 5. 30 ªi iatã.26 conduc popoarele le dominã ºi cei mari îºi fac simþitã puterea asupra lor. 6 Discipolii s-au dus ºi au fãcut dupã cum le-a poruncit Isus. Fiul lui David!” 32 Isus s-a oprit. ªi. mulþimea numeroasã ºi-a întins hainele pe drum. au aºternut hainele pe ei. Pentru rãzboaie foloseau caii. În continuarea textului din Zaharia. Este un sat aºezat pe partea orientalã a Muntelui Mãslinilor. Intrarea lui Isus în Ierusalim (Mc 11. doi orbi stãteau pe marginea drumului.7 1Tim 2. b Betfaghe (aram. 26 Între voi sã nu fie aºa.30 21 Zah 9.28-38. 8 Atunci. Lc 19.35 Lc 9. 28 aºa cum Fiul Omului nu a venit ca sã fie slujit. alþii tãiau ramuri din copaci ºi le aºterneau pe drum. dar ei strigau ºi mai tare: „Îndurã-te de noi. d Lit. pe care-l citeazã Matei.11 Mc 9. Vindecarea orbilor din Ierihon (Mc 10. Îndatã ºi-au recãpãtat vederea ºi l-au urmat. ci ca sã slujeascã ºi sã-ºi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru cei mulþi”.6 9. cine vrea sã devinã mare între voi sã fie slujitorul vostru 27 ºi cine vrea sã fie primul între voi sã fie servitorul vostru. Fiul lui David!” 31 Mulþimea însã îi mustra ca sã tacã. au strigat: „Îndurã-te de noi. 3 Iar dacã vã va întreba cineva.1-11.9 a În unele manuscrise lipseºte: Doamne ºi este adãugat: Isuse.12-16) s-au apropiat de Ierusalim ºi au ajuns la Betfagheb.) = casa smochinelor necoapte. Doamne.29. sã ne deschizi ochii!” 34 Atunci lui Isus i s-a fãcut milã ºi le-a atins ochii. Isus a trimis doi discipoli.: puiul celui de sub jug. o mare mulþime îl urma. 4 Acest lucru s-a fãcut ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus prin profetul care zice: 5 Spuneþi fiicei Sionului: Iatã regele tãu vine la tine blând. 7 Au adus mãgãriþa ºi mânzul.

7-11. cu timpul. au fost cuprinºi de uimire ºi spuneau: „Cum de s-a uscat smochinul.2 7.25 2Sam 14. aþi face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul.10 Ps 118.: Beth-hini = casa curmalelor sau Bet’anyya = casa lui Anania (casa tristeþii). ci chiar de aþi spune acestui munte: «Ridicã-te ºi aruncã-te în mare». decât frunze.15-18. vãzând minunile pe care le-a fãcut ºi pe copiii care strigau în templu: „Osana. dar. Iniþial. „mântuieºte-mã”. 20 Când au vãzut discipolii. lãsându-i. 15 Dar arhiereii ºi cãrturarii. a rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi scaunele vânzãtorilor de porumbei. spre Betaniac. era un strigãt de implorare.19. dar. a venit la el. au fost cuprinºi de indignare 16 ºi i-au spus: „Auzi ce zic aceºtia?” Dar Isus le-a spus: „Da! Nu aþi citit niciodatã: Din gura copiilor ºi a sugarilor þi-ai pregãtit laudã?” 17 ªi. c .6 1Cor 13.7 Ier 7. dintr-o datã?” 21 Atunci Isus le-a rãspuns: „Adevãr vã spun. 22 ªi tot ce veþi cere cu credinþã în rugãciune.45-48. îi era foame 19 ºi. negãsind nimic în el. a ieºit afarã din cetate. aºa va fi. iar smochinul s-a uscat imediat. Voi însã o faceþi peºtera tâlharilor”.6 2Lc 17. vãzând un smochin lângã drum.20-24) Lc 13.3 Smochinul blestemat (Mc 11. Alungarea vânzãtorilor din templu (Mc 11.11 21.39 Lc 13. a devenit o expresie de bucurie ºi aºteptare mesianicã. 13 ªi le spunea: „Este scris: Casa mea se va numi casã de rugãciune. ºi a rãmas acolo peste noapte. In 14. 18 Osana este transcrierea cuvântului ebraic hoshia-na care literar înseamnã „ajutã-mã. „salveazã-mã”. In 2. orbi ºi ºchiopi s-au apropiat de el. când se întorcea în cetate. Is 56.Mt 21.9 Ps 8.15 23. Este numele unui sat aºezat pe partea orientalã a Muntelui Mãslinilor. aºa. Este satul lui Lazãr ºi al surorilor lui: Marta ºi Maria. te rog”. a Lit. Fiului lui David!”. toatã cetatea s-a tulburat ºi spunea: „Cine este acesta?” 11 Iar mulþimile spuneau: „Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii”.14 Dis-de-dimineaþã. iar el i-a vindecat. în templu. b Multe manuscrise adaugã: lui Dumnezeu.4 21. i-a zis: „Sã nu mai dai rod în veci!”.12-14.13. pe vechiul drum spre Ierihon. 14 Atunci. dacã aþi avea credinþã ºi nu v-aþi îndoi. veþi primi”.35 62 „Osana!a Fiul lui David! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!” 10 Când a intrat el în Ierusalim. la 3 km de Ierusalim. Lc 19.13-22) 12 Apoi Isus a intrat în templub ºi a început sã-i alunge pe toþi cei care vindeau ºi cumpãrau în templu. 18.

35 Dar viticultorii. pe unul l-au bãtut. 34 Când s-a apropiat timpul culesuluib. 38 Însã viticultorii.30 14. au zis 28 Ce 23 In 1. 37 În cele din urmã l-a trimis pe fiul sãu la ei zicându-ºi: «Pe fiul meu îl vor respecta».2 22. El i-a rãspuns: «Nu vreau!».63 Autoritatea lui Isus (Mc 11. nici mãcar dupã aceea nu v-aþi convertit ºi nu l-aþi crezut.6. Cea din textul de mai sus este cea mai bine atestatã. Apoi a dat-o în arendã unor viticultori ºi a plecat în cãlãtorie.6 a Existã douã variante textuale pentru v. Lc 20. iar el i-a rãspuns: «Eu mã duc. Doamne».25 2Lc 7. i-a trimis pe servitorii sãi la viticultori ca sã primeascã roadele sale. Lc 20. 30 A venit apoi la celãlalt ºi i-a spus la fel. dar apoi i-a pãrut rãu ºi s-a dus.1-12.46 Lc 15. dar nu s-a dus. a înconjurat-o cu un gard. 31 Care dintre cei doi a fãcut voinþa tatãlui?” I-au spus: „Ultimul”.33 21.4 21. Doamne».11 20.27-33. însã vameºii ºi desfrânatele l-au crezut. dar le-au fãcut la fel. pe altul l-au ucis cu pietre. 7.5. Parabola viticultorilor ucigaºi (Mc 12.23 Dupã ce a intrat în templu. ne va zice: «Atunci de ce nu aþi crezut în el?» 26 Iar dacã spunem: «De la oameni». A venit la primul ºi i-a zis: «Fiule. ne temem de popor pentru cã toþi îl considerã pe Ioan ca profet”. 21. Parabola celor doi fii pãrere aveþi? Un om avea doi fii.1-8) Mt 21. dar apoi i-a pãrut rãu ºi s-a dus.29 Is 5. 25 Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?” Dar ei discutau între ei: „Dacã spunem: «Din cer». prinzându-i. vã voi spune ºi eu cu ce autoritate fac acestea. când l-au vãzut pe fiu. 27 ªi i-au rãspuns lui Isus: „Nu ºtim”. Isus le-a zis: „Adevãr vã spun cã vameºii ºi desfrânatele merg înaintea voastrã în împãrãþia lui Dumnezeu. 29-31. s-au apropiat de el arhiereii ºi mai-marii poporului ºi i-au spus: „Cu ce autoritate faci acestea ºi cine þi-a dat aceastã autoritate?” 24 Dar Isus le-a rãspuns: „Vã voi întreba ºi eu un lucru. dar nu s-a dus. Dacã îmi veþi rãspunde. 32 Cãci Ioan a venit la voi pe calea dreptãþii. Voi însã deºi aþi vãzut. 36 A trimis din nou alþi servitori. 29 a El i-a rãspuns: «Nu vreau».: roadelor. a sãpat un teasc ºi a construit un turn.12.32 Lc 7. . 31 Care dintre aceºtia doi a fãcut voinþa tatãlui?” I-au spus: „Primul”. du-te azi ºi lucreazã în vie».9-19) 33 Ascultaþi o altã parabolã: Era odatã un proprietar care a plantat o vie. Atunci el le-a zis: „Nici eu nu vã spun cu ce autoritate fac acestea. b Lit. A doua variantã este: 29 „El i-a rãspuns: «Eu mã duc.30 Lc 3. dar nu l-aþi crezut. mai numeroºi decât primii. 30 A venit apoi la cel de-al doilea ºi i-a spus la fel. în timp ce învãþa.1.

: care face roadele ei.11 1Pt 2. aceasta a devenit piatrã unghiularã. b Lit. iar în perspectiva mesianicã.22-23 Fap 4. când va veni stãpânul viei. cine va cãdea pe aceastã piatrã. 7 Atunci regele a fost cuprins de mânie ºi. 8 Apoi a spus servitorilor sãi: «Nunta este pregãtitã.17). ºi-au dat seama cã vorbeºte despre ei 46 ºi cãutau sã-l prindã. la intersecþiile drumurilor. ºi oricâþi veþi gãsi. Expresia luatã din Ps 118. 42 Isus le-a zis: „N-aþi citit niciodatã în Scripturi: Piatra pe care au aruncat-o constructorii. i-a ucis pe criminalii aceia.44.14. Însã ei nu au voit sã vinã. aºadar. d Rãi ºi buni – un mod caracteristic oriental pentru a exprima totalitatea (Gen 2. chemaþi-i la nuntã». iar cetatea lor a incendiat-o. cu Mesia.39 64 Ps 118. 6 iar ceilalþi i-au prins pe servitorii lui.16. dar se temeau de mulþimi pentru cã ele îl considerau profet. stânca Sionului. . se va zdrobi.19 In 4. apoi cu Israel. c În multe manuscrise lipseºte v. zicându-le: «Spuneþi celor invitaþi: Iatã. 10 Servitorii aceia au ieºit pe drumuri ºi i-au adunat pe toþi pe care i-au gãsit. iar peste cine va cãdea ea îl va zdrobi”. 24. Simbolic. 9 Mergeþi. a început sã fie consideratã piatra unghiularã a tuturor popoarelor ºi apoi a întregului cosmos. 21. i-au batjocorit ºi i-au ucis. dar cei chemaþi nu au fost vrednici. auzind parabolele lui.35 cei invitaþi la nuntã. ºi sala de nuntã s-a umplut. l-au scos afarã din vie ºi l-au ucis. 44 c ªi. rãi ºi bunid. pe care a fost construit templul. 39 Prinzându-l.26 16. iar via o va da în arendã altor viticultori.35. am pregãtit ospãþul.45 14. care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. Veniþi la nuntã!» 5 Dar ei nu au luat în seamã ºi s-au dus: care la ogorul sãu. ce le va face acelor viticultori?” 41 I-au zis: „Pe acei nemernici îi va ucide fãrã milã. 21.19 9.a Domnul a fãcut acest lucru ºi este minunat în ochii noºtri? 43 De aceea vã spun: Împãrãþia lui Dumnezeu va fi luatã de la voi ºi datã unui popor care va aduce roadele cuveniteb. 4 A trimis din nou alþi servitori.Mt 21.22 se referã la o piatrã de dimensiuni mari folositã la colþul unui zid pentru a susþine greutatea ºi a asigura unitatea a doi pereþi.11 Lc 7.: capul unghiului. Aici Isus însuºi se identificã cu piatra unghiularã. 45 Arhiereii ºi fariseii. a Lit. aceastã piatrã a fost identificatã cu Iahve.17 între ei: «Acesta este moºtenitorul. Parabola invitaþilor la nuntã (Lc 14. trimiþând armatele sale.5. care la negustoria lui. 44. Haideþi sã-l ucidem ca sã avem moºtenirea lui».15-24) Isus început nou sã le în 22 pentru afiul sãu. În viziunea VT. ªidin este asemeneavorbeascã sã-i parabole: „Împãrãþia cerurilor unui rege care a fãcut nuntã i-a trimis pe servitorii lui cheme pe 2 3 1 21.7 Dan 2. taurii mei ºi animalele îngrãºate sunt tãiate ºi toate sunt gata. 34. 40 Aºadar.

pânã la al ºaptelea. dar puþini aleºi»”. 14 Cãci mulþi sunt chemaþi. cãruia dintre cei ºapte îi va fi soþie? Cãci toþi ºapte au avut-o”. Lc 20.8 a În tradiþia biblicã. haina reprezintã calitãþile spirituale. a murit ºi femeia. Deºi sunt invitaþi buni ºi rãi. Parabola este un serios avertisment al lui Isus pentru acei evrei care îºi fãceau iluzii cã simpla apartenenþã la poporul ales le conferã direct dreptul de a participa la sãrbãtoarea celor mântuiþi.65 11 Când Mt 22. 25. la înviere. b Multe manuscrise adaugã: lui Dumnezeu. ºi l-au întrebat: 24 „Învãþãtorule. 20 El le-a zis: „Ale cui sunt imaginea aceasta ºi inscripþia?” 21 I-au zis: „Ale cezarului”. 28 Aºadar. lãsându-l. 25 Erau la noi ºapte fraþi. fratele s-o ia în cãsãtorie pe soþia lui ºi sã-i ridice urmaºi fratelui sãu. înainte de a începe sãrbãtoarea propriu-zisã. cezarului ceea ce este al cezarului ºi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Saduceii ºi învierea (Mc 12. ci vor fi ca îngeriib în cer.7 Fap 23. 29 Rãspunzând. care spun cã nu este înviere. demnitatea.13-17. ºtiind rãutatea lor. 22 Când au auzit. de ce mã ispitiþi? 19 Arãtaþi-mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar.8 Gen 38. nici nu se vor mãrita. 17 Spune-ne. 31 Cât despre 23 15 Atunci 8. Isus le-a zis: „Vã înºelaþi pentru cã nu cunoaºteþi Scripturile.18-27.27-40) În ziua aceea.11 a intrat regele ca sã-i vadã pe cei invitaþi. cei care nu întrunesc condiþiile de participare la bucuria ºi comuniunea salvificã definitivã sunt condamnaþi la întunericul de afarã unde se aude strigãtul disperat al celor care au pierdut ocazia excepþionalã a unei fericiri veºnice. 27 În urma tuturor. le-a zis: „Ipocriþilor. Atunci le-a zis: „Daþi-i. Lc 20. nici puterea lui Dumnezeu. Moise a spus: Dacã cineva moare fãrã a avea copii. ca sã-i spunã: „Învãþãtorule. 26 Tot la fel ºi al doilea ºi al treilea. 30 Cãci la înviere nici nu se vor însura.28 Rom 13. cãci nu te uiþi la faþa omului. Tributul cuvenit împãratului (Mc 12. haina indicã rolul. a zãrit acolo un om care nu era îmbrãcat cu haina de nuntãa 12 ºi i-a spus: «Prietene.30 Lc 13. au plecat. În sens metaforic. ce pãrere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?” 18 Dar Isus. ºtim cã eºti sincer ºi înveþi cu adevãrat calea lui Dumnezeu: nu eºti pãrtinitor cu nimeni. cum ai intrat aici fãrã haina de nuntã?» El a amuþit. dar nu avea urmaºi ºi a lãsat soþia fratelui sãu.20-26) fariseii s-au dus sã þinã sfat ca sã-l prindã în vorbã. Primul s-a însurat ºi a murit. au venit la el saduceii. aºadar. 13 Atunci regele a zis slujitorilor: «Legaþi-i picioarele ºi mâinile ºi aruncaþi-l afarã în întuneric: acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor.12. . 16 ªi i-au trimis la el pe discipolii lor împreunã cu irodienii. aºadar. au rãmas uimiþi ºi.

aºazã-te la dreapta mea pânã când îi voi pune pe duºmanii tãi sub picioarele tale.25 Evr 1. 13.28. proprietatea). sufletul (viaþa) implicã dãruirea de sine pânã la martiriu. 35 iar unul dintre ei.32 66 Ex 3.8 Rom 13. 45 Aºadar. b Tradiþia ebraicã interpreta cele trei facultãþi ca aspecte diferite în care trebuie exprimatã ºi actualizatã iubirea faþã de Dumnezeu: inima înseamnã dedicarea religioasã lui Dumnezeu.43. înseamnã dãruirea bunurilor.10 Mt 7.54 Mc 11.5 Lev 19. Isus i-a întrebat: 42 „Ce pãrere aveþi despre Cristos? Al cui fiu este?” I-au zis: „Al lui David”.14 Iac 2. Denunþarea fariseilor ºi cãrturarilor (Mc 12. nu aþi citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu: 32 Eu sunt Dumnezeul lui Abraham ºi Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacob? Însã el nu este Dumnezeul celor morþi. dar nu faceþi dupã faptele lor.27 (adicã bunurile.34.19 Rom 13.7-8 1 a Unele manuscrise omit: învãþat al Legii.25-28) Auzind fariseii cã le-a închis gura saduceilor. care apare în Mc 12. .35-37.42 2Sam 23.9 Gal 5.37-52) Atunci Isus s-a adresat mulþimilor ºi discipolilor sãi 2 spunând: „Cãrturarii ºi fariseii s-au aºezat pe catedrac lui Moise. 19. c Catedra lui Moise era scaunul (din piatrã sau lemn) de pe care învãþãtorii legii interpretau Scripturile (numite ºi Legea lui Moise) ºi transmiteau tradiþiile rabinice. Porunca cea mai mare (Mc 12. ca sã-l punã la încercare. Lc 11.13 Ps 110. Lc 10. dacã David îl numeºte Domn. care poruncã este cea mai mare în Lege?” 37 El i-a zis: „Sã-l iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta. Originea lui Mesia (Mc 12. Lc 20. îl numeºte Domn când zice: 44 Domnul a spus Domnului meu. s-au adunat la un loc. învãþat al Legiia. 3 Faceþi ºi împliniþi tot ce vã spun ei.41-44) În timp ce fariseii erau adunaþi.18 învierea din morþi.28-34.38-40. inspirat de Duh. 38 Aceasta este cea mai mare ºi cea dintâi poruncã.Mt 22.5 Ios 22. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: Sã-l iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. ci al celor vii”.6.15. 41 34 Dt 6.18 Mt 5. 33 ªi mulþimile care ascultau au rãmas uimite de învãþãtura lui. 40 În aceste douã porunci este cuprinsã toatã Legea ºi Profeþii”. puterea.16 7.30 ºi Lc 10. cum poate fi fiul sãu?” 46 ªi nimeni nu era în stare sã rãspundã vreun cuvânt ºi nici nu mai îndrãznea cineva din ziua aceea sã-l mai întrebe ceva.12 In 7.1 23 Mal 2.2 Fap 2. l-a întrebat: 36 „Învãþãtorule. 43 El le-a spus: „Atunci de ce David.35 1Cor 15. din tot sufletul tãu ºi din tot cugetul tãub.

47. 10. Titlul este folosit ºi pentru autoritãþile publice. în care sunt închise bucãþi de pergament având înscrise pe ele textele în ebraicã din Ex 13. Lea ºi Rahela. dar. 9 ªi nici «tatã»d sã nu spuneþi nimãnui între voi pe pãmânt.11. având aceeaºi nuanþã ca my Lord (engl. Textul este luat probabil din Mc 12. 18.27 Mc 9.23 Ez 21. f Lit.9). 15 Vai vouã.: mai-marele meu ºi.35. În sec. termenul tatã este folosit la origini numai pentru cei trei patriarhi. cel ceresc. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Voi închideþi împãrãþia cerurilor înaintea oamenilor: nici voi nu intraþi ºi nici pe cei care ar voi sã intre nu-i lãsaþi sã intre. 13 Vai vouã. Ex 13. dacã cineva jurã pe aurul templului. 5 Toate faptele lor le fac pentru a fi vãzuþi de oameni: îºi lãrgesc filactereleb ºi îºi lungesc ciucurii. Voi mâncaþi casele vãduvelor ºi vã rugaþi îndelung cu prefãcãtorie. 11 Cel mai mare dintre voi sã fie slujitorul vostru.26. 8 Dar voi sã nu lãsaþi sã vi se spunã «rabbi».1. 23.38. învãþãtorul meu.13-21. nu-i nimic. 14 e. învãþãtor. e Puþine manuscrise au: Vai vouã. 12 cãci oricine se va înãlþa va fi umilit ºi oricine se va umili va fi înãlþat. 22. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi. c Lit. 1-10.40 ºi Lc 20. titlu conferit printr-o ceremonie oficialã. îl sortiþi iaduluif. Cu timpul. 10 Nici sã nu lãsaþi sã vi se spunã «maeºtri». d .14 15. Isaac ºi Iacob. îl faceþi fiu al Gheenei. 9.: când a devenit. Pentru aceasta veþi primi o condamnare mai asprã. Era folosit cu pronume posesiv la persoana I: rabbi singular ºi raban la plural. 7 sã fie salutaþi prin pieþe ºi sã fie numiþi de oameni «rabbi»c. de douã ori mai mult ca voi. 4 Ei leagã poveri apãsãtoare ºi greu de purtata ºi le pun pe umerii oamenilor. Prin învãþãtura sa. este obligat».29 Prov 29. ci îi avertizeazã pe discipoli împotriva spiritului de ambiþie pe care îl observã la farisei ºi cãrturari. denotând o aureolã de un discret prestigiu cu care un personaj era înconjurat în cercul admiratorilor.5 Num 15.11-16 ºi Dt 6.19 În afara sensului natural.4 pentru cã ei spun ºi nu fac.44 Lc 9. pentru cã unul este Tatãl vostru. al II-lea va cãpãta ºi sensul de „doctor în Lege”.4-9. 16 Vai vouã. Isus nu neagã legãturile de paternitate spiritualã între învãþãtor ºi discipol. când l-aþi gãsit. abba a devenit un titlu onorific rezervat învãþãtorilor celebri ai Legii sau oamenilor cu vazã. iar voi toþi sunteþi fraþi.24 Rom 2.7 =20.) sau mon Seigneur (fr. pentru cã unul este învãþãtorul vostru. fãcute din piele. a 6.14. cãlãuze oarbe care ziceþi: «Dacã cineva jurã pe templu. 6 le plac locurile de onoare la ospeþe ºi primele locuri în sinagogi.67 Mt 23. prin extensiune. Unele manuscrise omit: ºi greu de purtat. aºa cum „mamã” se atribuia strãbunicelor Israelului: Sara.48. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Voi strãbateþi marea ºi uscatul ca sã faceþi mãcar un prozelit ºi.26 Iob 22. Ele erau legate pe braþul stâng în dreptul inimii ºi pe frunte (cf.). Rebeca. b Filacterele sunt cutiuþe de formã cubicã.43. Abraham. Orice evreu evlavios le poartã ºi astãzi în timpul rugãciunii de dimineaþã. iar ei nu vor sã le miºte nici cu un deget.31 Lc 14. Titlu onorific în aramaicã: rab = mare.39 Lc 14. pentru cã unul este maestrul vostru: Cristos.

Despre uciderea lui Zaharia vezi 2Cr 24. 21 Iar cine jurã pe templu jurã pe el ºi pe cel care locuieºte în el. 23. 23 Vai vouã.34 Fap 7.17 17 68 Ex 29. fiul lui Barachiac. înþelepþi ºi cãrturari.7 Fap 7.15 10. 26 Fariseu orb! Curãþã mai întâi interiorul paharuluib ca sã devinã curat ºi exteriorul lui. dar în interior sunt pline de jaf ºi necumpãtare. Acestea trebuia sã le faceþi. 22 ªi cine jurã pe cer.34 Lc 3.Mt 23.1 Mt 5. 29 Vai vouã. 25 Vai vouã. credinþa. jurã pe tronul lui Dumnezeu ºi pe cel care ºade pe el. 31 Astfel. n-am fi fost complici cu ei la vãrsarea sângelui profeþilor». dar înãuntru sunteþi plini de ipocrizie ºi nelegiuire. dar. 12. dar lãsaþi la o parte pãrþile cele mai grele din Lege: dreptatea. pe dinafarã pãreþi drepþi înaintea oamenilor. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Vã asemãnaþi cu mormintele vãruite care apar pe dinafarã frumoase.49 Lev 27. pui de vipere! Cum veþi scãpa de condamnarea la iad? 34 Iatã.40 Fap 23.23 Gen 4.30 Mih 6. tocmai de aceea trimit la voi profeþi. 17. 27 Vai vouã.: Iahve binecuvânteazã. b Multe manuscrise importante adaugã: ºi al farfuriei.52 1Tes 2. probabil pentru a pãstra paralelismul cu v. iar pe acelea sã nu le neglijaþi.13 Ps 26. . pe alþii îi veþi biciui în sinagogile voastre ºi îi veþi persecuta din cetate în cetate. pânã la sângele lui Zaharia.7. a Unele manuscrise importante au: proºti ºi orbi. voi înºivã daþi mãrturie împotriva voastrã cã sunteþi fiii celor ce au ucis profeþii! 32 Dar voi întreceþi mãsura pãrinþilor voºtri.4 Proºti ºi orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul care sfinþeºte aurul? 18 ªi: «Dacã cineva jurã pe altar.3.14.52 3. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Voi curãþaþi exteriorul paharului ºi al farfuriei. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Voi daþi zeciuialã din mentã. dacã cineva jurã pe darul de pe el. 35 ca sã cadã asupra voastrã tot sângele nevinovat vãrsat pe pãmânt. cãrturarilor ºi fariseilor ipocriþi! Voi zidiþi mormintele profeþilor ºi împodobiþi monumentele drepþilor 30 ºi spuneþi: «Dacã am fi trãit în zilele pãrinþilor noºtri. dar în interior sunt pline cu oase de morþi ºi cu toatã putreziciunea. îndurarea. 28 Tot aºa ºi voi.8 Is 66. de la sângele lui Abel cel drept.15 Lc 16. Pe unii dintre ei îi veþi ucide ºi îi veþi rãstigni.8 15. pe care l-aþi ucis între sanctuar ºi altar. 36 Adevãr vã spun: toate acestea vor veni peste aceastã generaþie.37 1Rg 8.16 Rom 2. nu-i nimic. din mãrar ºi din chimion. 19 Orbilor!a Ce este mai mare: darul sau altarul care sfinþeºte darul? 20 Aºadar.8 Evr 11.20-21. 24 Cãlãuze oarbe! Voi strecuraþi þânþarul. este obligat». cine jurã pe altar jurã pe el ºi pe tot ce se aflã pe el.4 In 9. 33 ªerpilor. dar înghiþiþi cãmila. c Lit.19 Mc 7.15 Fap 7.

37 Ierusalime.17-22. din cauza numelui meu. Începutul durerilor ºi persecuþiilor (Mt 10.43 10. se vor trãda unii pe alþii ºi se vor urî între ei.18 .18 =10.20 In 5. care omori profeþii ºi-i ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine! De câte ori am vrut sã-i adun pe copiii tãi.49. 14 ªi aceastã evanghelie a împãrãþiei va fi predicatã în toatã lumea.38 Ps 118. 24vedeþi ºi i-audin templu ºi pleca.22 28.23 In 16. 28. nu rãmâne piatrã 2 1 Isus 37 Ierusalime. 13 Însã cine va rãmâne statornic pânã la sfârºit. 11 Mulþi profeþi falºi se vor ridica ºi vor înºela pe mulþi. 9 Atunci vã vor da la torturã ºi vã vor ucide. când se vor întâmpla toate acestea ºi care este semnul venirii tale ºi al sfârºitului lumii?” 4 Isus le-a rãspuns: „Aveþi grijã sã nu vã înºele cineva. Atunci s-au va Dar eldiscipolii le-a zis: „Nu toate acestea? Adevãr vã spun. ca mãrturie pentru toate naþiunile.39.19 10. 7 Se va ridica un popor împotriva altui popor ºi un imperiu împotriva altui imperiu ºi va fi foamete ºi cutremure în diferite locuri.2 =10. aºa cum gãina îºi adunã puii sub aripi. veþi fi urâþi de toate naþiunile. 12 Din cauza înmulþirii fãrãdelegii.17. Nu vã înspãimântaþi.1-2. casa voastrã va fi lãsatã pustie. DISCURSUL ESCATOLOGIC Anunþarea distrugerii templului (Mc 13. au venit la el discipolii ºi i-au zis aparte: „Spune-ne.69 Isus plânge asupra Ierusalimului (Lc 13. Fap 7.10 Lc 19. 8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor. dragostea multora se va rãci. Lc 21. dar nu este încã sfârºitul. Atunci va veni sfârºitul. 5 Cãci mulþi vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» ºi-i vor înºela pe mulþi.40. cãci trebuie sã aibã loc toate.59 1Tes 2.15 1Rg 9. X.4 Mc 11. 39 Cãci vã spun: nu mã veþi mai vedea de acum pânã când veþi zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului”. Lc 21.7-19) Lc 19. ºi n-ai voit! 38 Iatã.26 peste piatrã care nu va fi dãrâmatã”.5-6) ieºise apropiat de el arãtat construcþiile templului. 10 Atunci mulþi se vor scandaliza. acela va fi mântuit. Mc 13.3-13. 6 Atunci veþi auzi vorbindu-se despre rãzboaie ºi zvonuri de rãzboaie.44 Pe când ºedea pe Muntele Mãslinilor. 3 13.34-35) Mt 23.8 Tob 14.22 In 15.7.

de care vorbeºte profetul Daniel. când veþi vedea urâciunea pustiiriia.8 Iac 5. «iatã.11 1In 2.1.10 Ap 13. profetul Daniel se referã la gestul sacrileg al lui Antioh al IV-lea Epifanul care în 167 î.7 Lc 17.2 Dan 12. 3.54. soarele se va întuneca. 24 cãci se vor ridica cristoºi falºi ºi profeþi falºi ºi vor face semne mari ºi lucruri minunate pentru a-i înºela.13 Zah 12. însã. iar altele: cu trâmbiþã ºi cu sunet.27 13.9. Acest fapt a devenit prototipul oricãrei profanãri a templului din Ierusalim.10. ºi tot atunci îºi vor bate pieptul toate triburile pãmântului ºi îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere ºi mare glorie. a ridicat statuia lui Zeus din Olimp pe altarul de jertfã din templul din Ierusalim (cf. v-am spus dinainte. zilele acelea vor fi scurtate. 18 iar cel care este pe câmp sã nu se întoarcã înapoi ca sã-ºi ia haina. 1Mac 1. 22 ªi. 6. nici un om nu s-ar fi salvat.54. 19 Vai celor însãrcinate ºi celor care alãpteazã în zilele acelea! 20 Rugaþi-vã ca sã nu se întâmple iarna sau în zi de sâmbãtã.7 Il 2.5. 26 Deci. 2Mac 6.10.23 2Tes 2. 4. . sã nu credeþi. aici este Cristos!» sau «Acolo». tot la fel va fi venirea Fiului Omului. stând în locul sfânt – cel care citeºte sã înþeleagã – 16 atunci cei care sunt în Iudeea sã fugã în munþi.15. este în pustiu!».Mt 24. b Se reia ideea mesianicã de speranþã a „restului sfânt” prin care devine posibilã salvarea celorlalþi. sã nu vã duceþi. Lc 21. 4. Lc 21.25-28) 15 24.C.1 24.37. de dragul celor aleºib. Prin aceastã expresie.24-27.18 Dt 13.4. iar luna nu-ºi va mai da lumina.15 Devastarea Ierusalimului (Mc 13.13 1Cor 15. 17 cel care se aflã pe terasa casei sã nu coboare ca sã ia ceva din casã. 23 Atunci. dacã vã va spune cineva: «Iatã.: profanarea devastatoare.21 Ap 6. 21 Atunci va fi o nenorocire atât de mare cum nu a fost de la începutul lumii pânã acum ºi nici nu va mai fi.14 Aºadar. 30 Atunci se va arãta semnul Fiului Omului în cer.14 Ap 1.19.13. dacã n-ar fi scurtate zilele acelea. iar puterile cerului se vor zgudui. acolo se vor aduna vulturii. c Unele manuscrise au: cu trâmbiþã mare.14-23.12 1In 2. 25 Iatã. 5. 27 Cãci aºa cum fulgerul apare la rãsãrit ºi lumineazã pânã la apus.31 70 Ap 7.15 Ap 6. este în camerele de tainã». stelele vor cãdea de pe cer.6. 31 ªi îi va trimite pe îngerii sãi cu sunet puternic de trâmbiþãc ºi-i vor aduna pe toþi aleºii sãi din cele patru vânturi.12 Ag 2.4.52 1Tes 4.14 Il 2.7-8 2Pt 3.28 Ez 32. 28 Unde va fi cadavrul. dupã nenorocirea din zilele acelea.2-4 2Tes 2. dacã se poate.39 1Cor 15.7 16.23 1Tes 2.16 Îndatã. 3. ºi pe cei aleºi. de la un capãt la altul al cerurilor.41 Is 27. Venirea Fiului Omului (Mc 13. dacã vã vor spune: «Iatã.13. 29 a Lit.20-24) 1Mac 1.2). sã nu credeþi.

ºtiþi cã vara este aproape. iar cealaltã. 22.23 1Tes 2. pânã în ziua în care Noe a intrat în arcã 39 ºi nu ºi-au dat seama pânã când a venit potopul ºi i-a luat pe toþi.13.28 a Multe manuscrise omit: nici Fiul. 48 Dar. ar veghea ºi nu ar lãsa sã i se spargã casa. Îndemn la vigilenþã (Mc 13.41-48) Oare cine este servitorul credincios ºi înþelept pe care stãpânul îl pune peste cei din casa lui ca sã le dea hranã la timpul potrivit? 46 Fericit este servitorul acela pe care stãpânul sãu îl va gãsi astfel atunci când se va întoarce! 47 Adevãr vã spun cã îl va pune peste toate bunurile sale. Lc 21. 45 36 Despre 32 16. tot aºa va fi venirea Fiului Omului: 38 cãci. 13.15. Oamenii nu pot nici prevedea. al IV-lea) au interpretat „nici Fiul” ca un argument cã Isus este numai om.29-33) Mt 24. Lc 17. dar cuvintele mele nu vor trece. 3.12 24. 37 Cum a fost în zilele lui Noe. 50 stãpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aºteaptã ºi la ora pe care n-o ºtie.23.13.42. nici controla desfãºurarea istoriei.1.12. 51 îl va pedepsi asprub ºi îi va face parte cu cei ipocriþi. 40 Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat. 4.28-31. 34 Adevãr vã spun cã nu va trece aceastã generaþie pânã nu se vor împlini toate acestea.6 1Tes 5.18 Lc 16.23 8.19. Dumnezeu este stãpânul absolut al istoriei.23 ºi aratã cã nu este misiunea lui Isus sã determine sfârºitul lumii ºi sã predestineze locuri în cer. nici Fiula. cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau ºi beau.3.4. 16. sã ºtiþi cã este aproape. .28 Gen 6. sã mãnânce ºi sã bea cu beþivii.24 2Pt 3. iar celãlalt va fi lãsat. Dar aceastã expresie se aseamãnã cu Mt 22. aºadar.7 1Tes 5.9.15 25. pentru cã Fiul Omului vine în ceasul la care nu vã gândiþi.12 1In 2. 2Tes 2.30 Lc 13.39 1Cor 15.71 Parabola smochinului (Mc 13. Arianii (în sec.: îl va tãia în douã.17 Fap 1. ci doar Tatãl. nici îngerii din ceruri. lãsatã.2 2Pt 3.27. când veþi vedea toate acestea. tot aºa va fi ºi venirea Fiului Omului.51. Acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor.34-36) ziua ºi ceasul acela nu ºtie nimeni.8 2Pt 3. 33 La fel ºi voi. 44 De aceea fiþi ºi voi gata. se însurau ºi se mãritau. dacã acel servitor spune în inima lui: «Stãpânul meu întârzie» 49 ºi începe sã-i loveascã pe cei care sunt servitori împreunã cu el. 41 douã vor mãcina la moarã: una va fi luatã. 5.21. cãci nu ºtiþi în ce zi vine stãpânul vostru.13–7.8 Iac 5. 43 Dar aceasta s-o ºtiþi: dacã ar ºti stãpânul casei la ce orã vine hoþul. De aceea este absurdã pretenþia unora de a cunoaºte data sfârºitului lumii.32-37. nu ºi Dumnezeu.32 Învãþaþi de la smochin parabola: când mlãdiþa devine deja fragedã ºi dau frunzele. 24. 42 Vegheaþi. la uºã. Parabola servitorului credincios (Lc 12.7.28 5.50.26-30. 35 Cerul ºi pãmântul vor trece.10 Ap 3. b Lit. 25.2 Gen 6.1.

Cele nechiba 2 3 1 Ap 19. a venit stãpânul acelor servitori ºi le-a cerut cont. altuia doi. iar altuia unul. au venit ºi celelalte fecioare ºi au zis: «Stãpâne.27 Mc 13.23 Lc 16. 6 Iar la miezul nopþii s-a auzit un strigãt: «Iatã. 4 însã cele înþelepte. peste multe te voi pune. b Nu se poate face o reconstituire a obiceiurilor de nuntã ale evreilor.9 Lc 13. un om. contemporani cu Isus. Apoi a plecat.. 16 cel care primise cinci talanþi s-a dus. 20 Venind cel care primise cinci talanþi a adus alþi cinci talanþi spunând: «Stãpâne.23 25. luat candelele ºi în întâmpinarea 25care ºi-auîmpãrãþia cerurilorauvaieºitasemenea cu zece mirelui . 21 Stãpânul i-a zis: «Bine. Intrã în bucuria stãpânului tãu!» a Unele manuscrise adaugã: ºi a miresei. Îndatãc. servitor bun ºi credincios! Peste puþin ai fost credincios. 10 Iar în timp ce ele erau plecate ca sã cumpere a venit mirele. dar nu au luat cu ele untdelemn.36 Atunci fi fecioare.40 zuite ºi-au luat candelele. fiecãruia dupã propria pricepere. 19 Dupã mult timp. cinci talanþi mi-ai dat. 13 Vegheaþi. deschide-ne!» 12 Dar el le-a rãspuns: «Adevãr vã spun. ca nu cumva sã nu ne ajungã nici nouã. a lucrat cu ei ºi a câºtigat alþi cinci.10 24. Cele care erau pregãtite au intrat cu el în sala de nuntã ºi uºa s-a închisb. . 18 Dar cel care primise unul a sãpat o groapã în pãmânt ºi a ascuns banii stãpânului sãu. 23 Stãpânul i-a zis: «Bine. nici vouã. 5 Întrucât mirele întârzia. iatã alþi doi talanþi am câºtigat». nu vã cunosc». 15 ªi unuia i-a dat cinci talanþi. ºi-a chemat servitorii ºi le-a încredinþat bunurile sale. pentru cã nu ºtiþi nici ziua. peste multe te voi pune. iatã alþi cinci talanþi am câºtigat».Mt 25. au aþipit toate ºi au adormit. înþelepte. aºadar.7. stãpâne. Mergeþi mai degrabã la cei care vând ºi cumpãraþi-vã». iar cinci.11-27) Tot la fel. servitor bun ºi credincios! Peste puþin ai fost credincios.25. împreunã cu candelele. întrucât aici imaginile sunt simbolice. fiind gata de plecare într-o cãlãtorie.35. nici ceasul! Parabola talanþilor (Lc 19. 16 Cel.47 elementelor furnizate de aceastã parabolã. a câºtigat alþi doi. mirele! Ieºiþi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au sculat toate acele fecioare ºi ºi-au pregãtit candelele. doar pe baza 14 18. doi talanþi mi-ai dat. 9 Dar cele înþelepte au rãspuns: «Nu.1 Parabola despre cele zece fecioare 72 Lc 12. 11 Mai târziu. 8 Cele nechibzuite au zis celor înþelepte: «Daþi-ne din untdelemnul vostru cãci candelele noastre se sting». 17 La fel cel cu doi talanþi. Intrã în bucuria stãpânului tãu!» 22 Venind apoi cel cu doi talanþi a spus: «Stãpâne. c Unele manuscrise au: ºi a plecat îndatã. au luat untdelemn în vasele lor.. Cinci dintre ele erau nechibzuite.35 Lc 12.

Iatã. 32 ªi se vor aduna înaintea lui toate naþiunile.30 Is 58. mie mi-aþi fãcut». blestemaþilor. 20. gol ºi nu m-aþi îmbrãcat.17 Mc 9.73 24 În Mt 25. mie nu mi-aþi fãcut». 43 am fost strãin ºi nu m-aþi primit. sau gol ºi te-am îmbrãcat? 39 Când te-am vãzut bolnav sau în închisoare ºi am venit la tine?» 40 Iar regele le va spune: «Adevãr vã spun: tot ce aþi fãcut unuia dintre fraþii mei cei mai mici.10 Dan 12.. sau însetat.7 Prov 19. pentru cã m-am temut.. când te-am vãzut flãmând ºi te-am hrãnit. în focul cel veºnica pregãtit pentru diavol ºi îngerii lui! 42 Cãci am fost flãmând ºi nu mi-aþi dat sã mãnânc. 36 gol ºi m-aþi îmbrãcat. când te-am vãzut flãmând. bolnav ºi în închisoare ºi nu m-aþi vizitat».24 sfârºit a venit ºi cel care primise un talant ºi a zis: «Stãpâne. trebuia sã depui banii mei la bancheri. 37 Atunci îi vor rãspunde cei drepþi: «Doamne. am fost însetat ºi mi-aþi dat sã beau. 31 Când In 4. 30 Iar pe servitorul netrebnic aruncaþi-l afarã în întuneric: acolo va fi plânset ºi scrâºnirea dinþilor». binecuvântaþii Tatãlui meu. m-am dus ºi am ascuns talantul tãu în pãmânt. 41 Atunci va spune celor de la stânga: «Plecaþi de la mine. sau bolnav. sau însetat ºi þi-am dat sã bei? 38 Când te-am vãzut strãin ºi te-am primit. împreunã cu toþi îngerii.2 In 5. ai ce este al tãu!». sau în închisoare ºi nu þi-am slujit?» 45 Iar el le va rãspunde: «Adevãr vã spun: tot ce nu aþi fãcut unuia dintre aceºtia. iar el îi va despãrþi pe unii de alþii. cei mai mici. bolnav ºi m-aþi vizitat.32 Lc 22.29 a Multe manuscrise introduc: pe care Tatãl meu l-a. iar cei drepþi în viaþa cea veºnicã”. 46 ªi vor merge aceºtia în chinul veºnic.11 Ez 34. 44 Atunci ei îi vor rãspunde: «Doamne. 27 Deci. am fost însetat ºi nu mi-aþi dat sã beau. atunci se va aºeza pe tronul sãu de mãrire.17 Lc 12. 34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniþi. moºteniþi împãrãþia care a fost pregãtitã pentru voi de la crearea lumii.5 Iuda 14 Ap 3. iar caprele la stânga. sau gol. am fost strãin ºi m-aþi primit. luaþi de la el talantul ºi daþi-l celui ce are zece talanþi! 29 Pentru cã oricui are i se va da ºi-i va prisosi. iar la întoarcerea mea aº fi retras ce este al meu cu dobândã. 35 cãci am fost flãmând ºi mi-aþi dat sã mãnânc.23 Mc 9. 28 Aºadar. sau strãin. am fost în închisoare ºi aþi venit la mine».37 Dt 33. care seceri unde n-ai semãnat ºi aduni de unde n-ai împrãºtiat 25 ºi. .21. aºa cum pãstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa. Criteriile judecãþii finale va veni Fiul Omului în gloria lui.2 gr Zah 14. iar de la cel care nu are se va lua ºi ceea ce are. 26 Dar stãpânul i-a rãspuns: «Servitor rãu ºi leneº! ªtiai cã secer unde n-am semãnat ºi adun de unde n-am împrãºtiat. ºtiam cã eºti un om aspru.41 7.48 Iuda 7 Ap 20.

26 Mc 15. discipolii au fost cuprinºi de indignare ºi spuneau: „Pentru ce aceastã risipã? 9 Cãci s-ar fi putut vinde scump ºi sã se dea sãracilor”. s-a dus la arhierei 15 ºi le-a zis: „Ce vreþi sã-mi daþi ca sã-l dau pe mâna voastrã?” Ei i-au numãrat treizeci de arginþib. pe mine.11). 16 ªi de atunci cãuta momentul potrivit ca sã-l dea pe mâna lor. 5 dar spuneau: „Nu în timpul sãrbãtorii.Mt 26. 27.57 Ex 21. În perioada de dupã exil. care se numeºte Iuda Iscarioteanul.1 XI. unul dintre cei doisprezece. b Erau monede numite shekeli.16 Când a terminat toate aceste cuvântãri. le-a spus: „De ce necãjiþi femeia? Ea a fãcut un gest frumos faþã de mine. Lc 22.15 Lc 24. 12 Turnând aceastã mireasmã pe trupul meu.3-6) In 11.1-8) 3 Atunci Lc 7. Lc 22.45-53) 74 Ex 12. 13 Adevãr vã spun.36-38 Dt 15. 14 a În vechime. singurele în circulaþie la templu. .1) ºi în sfinþirea preoþeascã (Ex 39.19. se va spune în amintirea ei ºi ceea ce a fãcut ea”. 7 a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmã de mare preþa ºi i-a turnat pe cap pe când el stãtea la masã. Iuda îl trãdeazã pe Isus (Mc 14.10-11. oriunde va fi predicatã evanghelia aceasta în lumea întreagã.11 6 În timp ce se afla Isus în Betania. Vasul în care era mireasma era fãcut din piatrã de alabastru. în casa lui Simon Leprosul. semn de noroc ºi de sãrbãtoare (Ps 23. observând aceasta. PÃTIMIREA ªI MOARTEA LUI ISUS Complotul împotriva lui Isus (Mc 14. In 12. însã.1-2.7). 11 cãci pe sãraci îi aveþi întotdeauna cu voi. In 11.7. se dã mare importanþã ungerii ºi îngropãrii morþilor ca „faptã bunã”. Dupã Ex 21. nu mã aveþi întotdeauna. Ungerea trupului avea o semnificaþie deosebitã în alegerea regelui (1Sam 10. Echivalentul celor treizeci de monede era de 120 de dinari. turnarea untdelemnului parfumat (mireasmã) pe capul oaspetelui era un gest de primire plinã de bucurie.1-27 20.20 In 19.32. 10 Dar Isus. aceasta era despãgubirea pentru sclavul ucis în mod involuntar. 2 1 s-au adunat arhiereii ºi bãtrânii poporului la curtea marelui preot care se numea Caiafa 4 ºi s-au sfãtuit ca sã-l prindã pe Isus prin viclenie ºi sã-l ucidã.32 Zah 11. le-a spus sãi: 26polilor dat ca „ªtiþiIsuspeste douã zile va fi Paºtele.18. a fãcut-o pentru înmormântarea mea. iardiscicã Fiul Omului va fi sã fie rãstignit”. ca sã nu se facã rãzvrãtire în popor”.5. Ungerea lui Isus în Betania (Mc 14.1-2.12 Atunci. 92. de culoare albã. 8 Vãzând aceasta.3-9.

a binecuvântat-o. le-a dat lor. 8. In 13. unul dintre voi mã va trãda”. Lc 22. 24 Cãci Fiul Omului merge dupã cum a fost scris despre el. pregãtirea accesoriilor: pâine nedospitã.6.36-38) Isus le-a spus: „Voi toþi vã veþi scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta.21-23.8.7-14) Mt 26.27-31. al alianþeic.75 Pregãtirea cinei pascale (Mc 14.8 Ier 31.41. Unele manuscrise adaugã: celei noi.17-21. 22 Întristaþi peste mãsurã. care se varsã pentru mulþi spre iertarea pãcatelor. a Pregãtirile pentru sãrbãtoare presupuneau amenajarea unei sãli.19. au venit discipolii la Isus ºi au zis: „Unde vrei sã-þi pregãtim ca sã mãnânci Paºtele?”a 18 El a spus: „Mergeþi în cetate la cutare ºi spuneþi: «Învãþãtorul zice: timpul meu este aproape. acesta mã va trãda.18 Is 53. l-a întrebat: „Nu cumva sunt eu. Doamne?” 23 El a rãspuns: „Cel care ºi-a întins mâna cu mine în blid.23-25) ªi. sosul ritual. 19 Discipolii au fãcut cum le poruncise Isus ºi au pregãtit Paºtele.9 Instituirea Euharistiei (Mc 14.19-20. „A mânca Paºtele” înseamnã a participa la cina ritualã de Paºti. stãtea la masã împreunã cu cei doisprezeceb ºi. Lc 22. mâncaþi. nou.16.11 Evr 9.31 Zah 9.16 1Cor 10. ierburile amare ºi cupele cu vin. 1Cor 11. 26 14. în împãrãþia Tatãlui meu”.32 Unele manuscrise adaugã: discipoli.36 Mc 6.22-24. a dat-o discipolilor ºi le-a spus: „Luaþi. a frânt-o. In 13.14-20 Ps 22. Zah 13. luând potirul. jertfirea mielului. La tine voi face Paºtele cu discipolii mei»”. ei au început sã-i spunã unul dupã altul: „Nu cumva sunt eu.21-30) 20 Când s-a înserat. Lc 9.12-16. cãci este scris: Voi bate pãstorul ºi oile din turmã se vor risipi. spunând: „Beþi din acesta toþi. c b . Dezvãluirea trãdãrii lui Iuda (Mc 14.56 In 16. a zis: „Adevãr vã spun. Isus a luat pâinea. în timp ce mâncau. d Acest imn este alcãtuit din Ps 115–118. rabbi?” El i-a rãspuns: „Tu ai zis!” 21 17 În Ex 12. cel care avea sã-l trãdeze.31-34. 28 cãci acesta este sângele meu. 15. 29 Vã spun cã nu voi mai bea din acest rod al viþei pânã în ziua în care îl voi bea cu voi. dupã ce a mulþumit. în timp ce mâncau. 30 ªi.16 Ex 24.7. au plecat spre Muntele Mãslinilor. dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trãdat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacã nu s-ar fi nãscut!” 25 Atunci Iuda. acesta este trupul meu!” 27 Apoi.17 prima zi a Azimelor. Lc 22.20 31 Atunci.7 Mt 26. Prezicerea renegãrii lui Petru (Mc 14. dupã ce au cântat imnuld. Lc 22.

69-75 Mc 14.13 Lc 11.4 6.31 Isus a venit împreunã cu ei într-un loc numit Ghetsemani ºi le-a spus discipolilor: „Staþi aici pânã când mã voi duce acolo sã mã rog!” 37 ªi.27 Evr 5. luând cu sine pe Petru ºi pe cei doi fii ai lui Zebedeu. din partea arhiereilor ºi a bãtrânilor poporului. 9.6 dupã ce voi fi înviat. acela este.1.25-27 In 11. 45 Atunci a venit la discipoli ºi le-a spus: „Dormiþi mai departe ºi odihniþi-vã!a Iatã. 42 Iarãºi. luând cuvântul. a plecat din nou ºi s-a rugat pentru a treia oarã. cu sãbii ºi ciomege. înainte de a fi cântat cocoºul.37. Iatã.56-62 In 18. de trei ori mã vei renega”. 17.47-53.1 Mc 5. Petru. Isus pe Muntele Mãslinilor (Mc 14. n-aþi putut veghea cu mine nici mãcar un ceas? 41 Vegheaþi ºi rugaþi-vã ca sã nu intraþi în ispitã! Cãci duhul este plin de avânt.10 2Cor 12. pentru aceasta 47 36 Atunci a Unele traduceri moderne dau o nuanþã de acuzã la adresa apostolilor: Dormiþi mereu ºi vã odihniþi? (RSV). spunând iarãºi aceleaºi cuvinte. sã treacã de la mine potirul acesta.Mt 26. 17.23. Totuºi. voi merge înaintea voastrã în Galileea”.1 17. Arestarea lui Isus (Mc 14. cel care mã trãdeazã este aproape”.44.22 Mc 9. a început a se întrista ºi a se tulbura.39-46) In 18.8 6. 48 iar trãdãtorul lui le dãduse un semn spunând: „Cel pe care îl voi sãruta. Lc 22.51.33 Lc 8. 44 Lãsându-i. 50 Dar Isus i-a spus: „Prietene. sã se facã voinþa ta”.3-11) Pe când încã mai vorbea. i-a gãsit din nou dormind.43-50. . rãmâneþi aici ºi vegheaþi cu mine!” 39 ªi.8 In 12.28 In 12. 13.31 Lc 9. i-a zis: „Chiar dacã toþi se vor scandaliza din cauza ta. Lc 22. ci cum vrei tu”. 35 Petru i-a zis: „Chiar dacã ar trebui sã mor împreunã cu tine.7 In 14. pentru a doua oarã. 14. ªi toþi discipolii spuneau la fel. dacã nu este posibil ca sã treacã acest potir fãrã ca sã-l beau. cuvintele lui Isus exprimã doar constatarea amarã cã discipolii nu sunt în stare sã vegheze cu el. dar trupul este slab”. 43 Venind. In 18.1.32-42. o mulþime mare. a venit Iuda. a cãzut cu faþa la pãmânt. 76 26. spunând: „Tatã! Dacã este posibil. prindeþi-l!” 49 S-a apropiat îndatã de Isus ºi i-a zis: „Bucurã-te. Dar nu cum vreau eu. 38 Atunci le-a spus: „Sufletul meu este trist de moarte. unul dintre cei doisprezece ºi.66-72 Lc 22. rabbi!” ªi l-a sãrutat. 40 Apoi a venit la discipoli ºi i-a gãsit dormind. nu te voi renega”. eu nu mã voi scandaliza niciodatã!” 34 Isus i-a zis: „Adevãr îþi spun.32 32 Dar. mergând puþin mai încolo. Atunci i-a zis lui Petru: „Aºa.7. sã mergem. cãci ochii le erau îngreuiaþi de somn. 33 Atunci. împreunã cu el. chiar în noaptea aceasta. 24. a plecat ºi s-a rugat spunând: „Tatã. a venit ceasul ºi Fiul Omului este dat pe mâna pãcãtoºilor! 46 Sculaþi-vã.

31 In 16. unul dintre cei care erau cu Isus. cu libertate ºi luciditate. Lc 22. cu sãbii ºi cu ciomege.40 27.51 ai venit!”a Atunci. marele preot i-a zis: „Nu rãspunzi nimic? Ce mãrturisesc aceºtia împotriva ta?” 63 Dar Isus tãcea. 59 Arhiereii ºi tot Sinedriul cãutau o mãrturie falsã împotriva lui Isus ca sã-l condamne la moarte.10 Lc 19.6 Ap 13. vã spun: de acum îl veþi vedea pe Fiul Omului ºezând la dreapta puterii ºi venind pe norii cerului”. a scos sabia. marele preot ºi-a sfâºiat hainele ºi a spus: „A rostit o blasfemie.66-71.32 27. 52 Atunci Isus i-a zis: „Pune-þi sabia la locul ei. De fapt.20. Atunci marele preot i-a zis: „Te conjur pe Dumnezeul cel viu sã ne spui dacã tu eºti Cristos. au fugit. 56 Toate acestea s-au fãcut ca sã se împlineascã Scripturile profeþilor”.24 Fap 14. Isus înaintea Sinedriului (Mc 14.30 Num 14. Atunci. toþi discipolii. Ba. l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot ºi i-a tãiat urechea. ºi nu m-aþi arestat. cãci toþi cei care pun mâna pe sabie de sabie vor pierib.77 Mt 26. deºi s-au prezentat mulþi martori falºi.6 2Sam 13.5 a Unele traduceri moderne folosesc o întrebare.14 Lev 24. Folosirea ei intrã în logica rãfuielii care stã la baza legii talionului.37 In 18.16.13-24) Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la marele preot Caiafa. Isus este cel care dominã situaþia. unde se adunaserã cãrturarii ºi bãtrânii. 51 ªi.14 16.7 Mt 26. au venit doi 61 ºi au zis: „Acesta a spus: «Pot sã distrug templul lui Dumnezeu ºi în trei zile sã-l reconstruiesc»”.16 In 19. 60 dar nu gãseau. Ce nevoie mai avem de martori? Iatã. iatã.20 Zah 13. .17 Dan 7.7 Is 53. învãþând. Dar aici este constatarea lui Isus referitoare la scopul venirii lui Iuda. b Sabia este simbolul forþei militare ºi al violenþei distructive. apropiindu-se. 66 Cum vi se pare?” I-au rãspuns: „Este vrednic de moarte!” 57 In 18. cã aºa trebuie sã fie?” 55 În ceasul acela. 21. În cele din urmã. 64 Isus i-a rãspuns: „Tu ai zis. intrând.12 Ier 36. ca sã mã prindeþi. 62 Ridicându-se. Isus a spus mulþimilor: „Aþi ieºit ca împotriva unui tâlhar.13 24. Dar Isus declarã depãºit principiul unei dreptãþi care reglementeazã raporturile umane în baza echilibrului de forþe sau teroare. acum aþi auzit blasfemia. 65 Atunci. 2. Zi de zi stãteam în templu. el dã semnalul începerii ultimei faze a dramei. 58 Iar Petru l-a urmat de departe pânã în curtea marelui preot ºi.53-65. s-a aºezat printre servitori ca sã vadã sfârºitul.3 Iob 1.19 Esd 9. au pus mâna pe Isus ºi l-au prins. 53 Sau crezi cã n-aº putea sã-l rog pe Tatãl meu ºi mi-ar pune îndatã la dispoziþie mai mult de douãsprezece legiuni de îngeri? 54 Dar cum s-ar mai împlini Scripturile. întinzându-ºi mâna. pãrãsindu-l. Fiul lui Dumnezeu”.26 Gen 9.47.12. In 18.

l-a vãzut o alta ºi a zis celor de acolo: „Acesta era cu Isus Nazarineanul”. deci reprezentanþii religioºi ai Israelului. „Ponþiu Pilat” a fost procuratorul Iudeii în perioada 25-35. jefuitor ºi crud: este vinovat de executarea multor persoane fãrã un proces legal. cine este cel care te-a lovit?” ita. pentru cã ºi accentul tãu te trãdeazã”. vãzând cã el fusese condamnat. guvernatorul. Din cauza atacãrii unei procesiuni religioase pe muntele Garizim. 70 Dar el a negat înaintea tuturor. luând banii. au zis: „Nu este permis sã-i punem în tezaur. bãtrânii poporuau þinut împotriva lui Isus ca condamne la 27lui ªi. Gravitatea jignirii este aici cu atât mai evidentã cu cât cei care lovesc sunt membrii Sinedriului.67 67 Atunci 78 l-au scuipat în faþã ºi l-au lovit cu pumnii. l-au predat lui Pilat 2 b 1 Moartea lui Iuda (Fap 1. spunând: „Nu ºtiu ce vorbeºti”. Lc 23. Dupã tradiþia rabinicã. a Unele manuscrise adaugã: Ponþiu. s-au apropiat cei care erau acolo ºi i-au zis lui Petru: „Într-adevãr. legându-l.25-27) Petru ºedea afarã.14 Mc 3.24 Atunci Iuda. a adus înapoi arhiereilor ºi bãtrânilor cele treizeci de monede de argint. îndatã. Dar ei i-au zis: „Ce ne priveºte? Tu vei vedea!” 5 ªi. b .14. a plecat ºi s-a dus sã se spânzure. violent. ªi.15-18. samaritenii l-au denunþat. ªi.66-72.30 Lc 22. cel care lovea cu dosul palmei era mult mai vinovat decât cel care lovea cu pumnul. de trei ori mã vei renega”. a plâns amar.când s-a consiliudus ºi l-autoþi arhiereii ºisã-l. gest care are o semnificaþie de jignire profundã.Mt 26. aruncând banii în templu. a cântat cocoºul. moarte. Nu se referã la lovitura obiºnuitã cu interiorul palmei.38 Iar fãcut dimineaþã.55-62. Cristoase. A fost chemat de împãratul Tiberiu la Roma ºi destituit. în timpul lui Cristos. 75 Atunci ºi-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: „Înainte de a cânta cocoºul. Nu se cunosc alte date dupã destituirea lui.6 69 Iar 26. 73 Puþin dupã aceea. S-a apropiat de el o servitoare ºi i-a zis: „ªi tu erai cu Isus Galileeanul”.1-2. Isus este dus înaintea lui Pilat (Mc 15. In 18. 68 spunând: Renegarea lui Petru (Mc 14.28-32) 12. alþii l-au pãlmu„Profeþeºte-ne. Este descris de istoriografi ca un om încãpãþânat ºi dur.18-19) 26.34 In 13.15 27. 72 Dar el a negat din nou cu jurãmânt: „Nu-l cunosc pe omul acela”. cel care l-a trãdat. 4 spunând: „Am pãcãtuit vânzând sânge nevinovat”.34 Mc 14. ºi tu eºti dintre ei. 6 Iar arhiereii. 74 Atunci a început sã se blesteme ºi sã jure: „Nu-l cunosc pe omul acela”.1. 71 În timp ce se îndrepta spre poartã. cuprins de remuºcare. ci cu dosul palmei. Lc 22. în curte. In 18. ieºind afarã. 3 Verbul hrapizo este foarte rar în greaca biblicã.

Expresia „sângele lui asupra noastrã” este cunoscutã atât în VT (2Sam 3.16) 15 La fiecare sãrbãtoare.29). 9 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul. 9. de evrei. 27. 19.26 a Unele manuscrise vechi au: Isus Baraba. cãci multe am suferit azi în vis din cauza lui”. în schimb.1-2.2-3. iar guvernatorul l-a întrebat: „Tu eºti regele iudeilor?” Isus a rãspuns: „Tu o spui!” 12 ªi. 13. de altfel foarte frecvent în acel timp la evrei.39.38 In 18. 27.7 cãci sunt preþul sângelui”. numita Baraba.46 gr Fap 18.9 In 19. guvernatorul le-a zis: „Pe care dintre cei doi vreþi sã vi-l eliberez?” I-au rãspuns: „Pe Baraba!” 22 Pilat le-a zis: „Aºadar. 7 ªi. ca bãtrânii sã-ºi spele mâinile lângã un cadavru pentru a-ºi demonstra nevinovãþia.37 Mc 15. 13 Atunci i-a zis Pilat: „Nu auzi câte mãrturisesc aceºtia împotriva ta?” 14 Dar nu a rãspuns nici mãcar un cuvânt. Lc 23. care se numeºte Cristos?” Au zis toþi: „Sã fie rãstignit!” 23 El le-a spus: „Dar ce rãu a fãcut?” Ei însã strigau ºi mai tare: „Sã fie rãstignit!” 24 Vãzând Pilat cã nu foloseºte la nimic.6. 20. aºa cum îmi poruncise Domnul.2-5. preþul celui vândut.62-15 2.2-5. agitaþia devenea tot mai puternicã. Este posibil ca Baraba sã fi avut acest nume. atestat în Dt 21.21 Is 53. Deºi roman.9 Fap 3. dimpotrivã. nu rãspundea nimic. a luat apã ºi s-a spãlat pe mâinic înaintea 11 Zah 11.13-25. 8 De aceea se numeºte ogorul acela pânã astãzi Ogorul Sângelui. Pilat le-a zis: „Pe cine vreþi sã vi-l eliberez: peb Baraba sau pe Isus care se numeºte Cristos?” 18 Cãci ºtia cã din invidie îl dãduserã pe mâna lui. ce sã fac cu Isus.6-7.14 Lc 23.79 Mt 27.19. Lc 23. dupã ce au þinut consiliu. Isus înaintea lui Pilat (Mc 15.14 Fap 3. care zice: ªi au primit treizeci de arginþi. In 18. care a fost stabilit de fiii lui Israel 10 ºi i-au dat pe ogorul olarului. când s-au adunat. b Unele manuscrise vechi adaugã: Isus.3. în timp ce ºedea la judecatã.12.18.7 Mt 26. In 18. 21 Luând cuvântul. fiind transmisibilã la copiii lor. pe care îl voiau ei. 32. soþia lui i-a trimis vorbã: „Nimic sã nu faci dreptului aceluia.33-38) Isus stãtea înaintea guvernatorului. au cumpãrat cu ei Ogorul Olarului pentru îngroparea strãinilor.37. c Exista un vechi obicei.13. 17 Deci.12-13 Ier 18. Aceastã responsabilitate este revendicatã. cât ºi în literatura rabinicã.28 Dan 13.6-15. . Condamnarea lui Isus (Mc 15.29. în timp ce era acuzat de arhierei ºi de bãtrâni. 20 Dar arhiereii ºi bãtrânii au convins mulþimile sã-l cearã pe Baraba. 16 Pe atunci aveau un deþinut vestit.63.39–19. încât guvernatorul era foarte mirat.26 Lc 23.2. iar pe Isus sã-l trimitã la moarte. 19. Pilat face acest gest pentru a-i impresiona pe evrei ºi pentru a declara cã nu este responsabil de moartea lui Isus. 19 ªi. guvernatorul obiºnuia sã elibereze un deþinut pentru popor.

27. au împãrþit hainele lui. Biciul avea la capete bucãþi de os (scorpiones) sau bile de plumb (plumbator).38 In 18. fãcându-se astfel legãtura cu dreptul din Ps 69. cu care l-au acoperit în semn de batjocurã. Spre deosebire de legea ebraicã. regele iudeilor”.12 Lam 2. aruncând zarurile. spunând: „Eu sunt nevinovat de sângele acestui drepta.37 Mc 15. 26 Atunci l-a eliberat pe Baraba. dupã ce l-a biciuitb. 35 Dupã ce l-au rãstignit.20 cinci sute de soldaþi. Mc 15.3-21 Is 50. 19. In 19. Încoronarea cu spini (Mc 15. iar pe Isus. . biciul din piele (pentru sclavi). 39 Iar cei care treceau rosteau blasfemii împotriva lui. Apoi l-au dus ca sã-l rãstigneascã. l-au acoperit cu o mantied purpurie.26-43. 31 Dupã ce ºi-au bãtut joc de el.2. nuiele (pentru un om liber) sau cu fragra. b Flagelarea dupã metoda romanã se fãcea cu flagella. 33 Ajungând la locul numit Golgota. rege al iudeilor!” 30 Apoi. 34 i-au dat sã bea vin amestecat cu fieref.Mt 27. Voi veþi vedea!” 25 Tot poporul a rãspuns: „Sângele lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri”.19. din teama de a nu fi prea multe (cf. i-au pus-o pe cap. 28 ºi.3). dupã ce l-au dezbrãcat.22.22 Ps 22. compusã din aproximativ 27 2.21-32.6 32 În Ps 69.5 Fap 5. dar el.11.27.4 Ez 33.39. cãruia duºmanii îi dãdeau fiere în mâncare ºi oþet în bãuturã. l-au dezbrãcat de mantie ºi l-au îmbrãcat cu hainele lui.16-20. din nordul Africii.23) este înlocuit cu „vinul amestecat cu fiere”. gustând. dupã care se puteau da patruzeci de lovituri minus una. legea romanã lãsa numãrul loviturilor la aprecierea biciuitorului sau a procuratorului care asista. îngenunchind.17-27) timp ce ieºeau. 9. 36 apoi s-au aºezat ºi au rãmas acolo sã-l pãzeascã. e Cirene era capitala provinciei Cyrenaica. 29 Împletind o coroanã de spini.26 Lc 23. n-a voit sã bea.2-3) Atunci. l-a dat ca sã fie rãstignit. Rãstignirea lui Isus (Mc 15.25 80 27.19 27.15 Mc 14. îºi bãteau joc de el spunând: „Bucurã-te. clãtinând din cap 40 ºi spunând: „Tu. d Mantia aici este aºa numitul saguus al soldaþilor romani. 38 Atunci au rãstignit împreunã cu el doi tâlhari. Cifra este aici hiperbolicã. au gãsit un om din Cirenee cu numele de Simon. scrisã astfel: „Acesta este Isus. Pe acesta l-au constrâns sã-i ducã crucea. scuipându-l. Lc 23. care înseamnã locul Craniului. Dt 25. îi luau trestia ºi-l loveau peste cap.18. unul la dreapta ºi altul la stânga. 37 Au pus deasupra capului sãu cauza condamnãrii.58 In 2. care dãrâmi templul ºi-l construieºti în a Unele manuscrise au: de sângele acesta. In 19.12. iar în mâna dreaptã o trestie ºi.28 poporului. soldaþii procuratorului l-au adus pe Isus în pretoriu ºi au adunat în jurul lui toatã cohortac.29 Is 53. c Cohorta era o unitate militarã în armata romanã. f În Evanghelia dupã sfântul Matei avem un joc de cuvinte: „vinul înmiresmat” (vezi n.

In 19. salveazã-te pe tine însuþi! Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu. l-a înmuiat în oþet.38-42) 57 Când s-a fãcut searã.7 Ps 22.49.44-49.5 Ap 11. strigând din nou cu glas puternic. sã coboare acum de pe cruce ºi vom crede în el. Isus a strigat cu glas puternic: „Elí. 58 Acesta a venit la Pilat ºi i-a cerut trupul lui Isus. vãzând cutremurul ºi cele întâmplate. pietrele s-au despicat.23 Mc 6. 10. dupã învierea lui.3. Înmormântarea lui Isus (Mc 15.4 a În câteva manuscrise importante lipseºte: dacã.19 Lc 8. a venit un om bogat din Arimateea. léma sabactáni?” care înseamnã „Dumnezeul meu.3. catapeteasma templului s-a sfâºiat în douã de sus pânã jos. unul dintre ei a alergat ºi. Maria.2. 22. l-a înfãºurat într-un giulgiu curat 60 ºi l-a pus în mormântul sãu nou.29 28. 46 Iar pe la ceasul al nouãlea.63 Lc 4. acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 55 Erau acolo ºi multe femei care priveau de departe. ieºind din morminte.33-41. 59 Iosif a luat trupul lui Isus. 21. 43 S-a încrezut în Dumnezeu! Sã-l elibereze acum.29 Fap 13. Lc 23. pe care îl sãpase în stâncã. .22. pãmântul s-a cutremurat.2 Ex 26. 19.41 trei zile.6. au venit în cetatea sfântã ºi s-au arãtat multora. a plecat. 54 Atunci centurionul ºi cei care împreunã cu el îl pãzeau pe Isus. luând un burete.10.13 In 5. sã vedem dacã vine Ilie sã-l salveze!” 50 Dar Isus.81 Mt 27.3.18.50-56.2. Elí. slujindu-i. au fost cuprinºi de o mare spaimã ºi au spus: „Cu adevãrat. 49 Iar ceilalþi spuneau: „Lasã. pentru ce m-ai pãrãsit?” 47 Unii dintre cei care erau de faþã spuneau: „Acesta îl cheamã pe Ilie!” 48 ªi. Unele dintre ele îl urmaserã pe Isus din Galileea. Moartea lui Isus (Mc 15.42-47. pe sine nu se poate salva! Dacãa este regele Israelului. ºi mama fiilor lui Zebedeu. ºi-a dat sufletul.31-35 4. dacã îl doreºte. Lc 23.20 Dt 21. Dumnezeul meu. 51 ªi. Atunci Pilat a poruncit sã-i fie dat. 12. l-a pus într-o trestie ºi i-a dat sã bea.2. iatã. Dupã ce a rostogolit o piatrã mare la intrarea mormântului. îndatã. 56 Printre ele erau Maria Magdalena. care era ºi el discipol al lui Isus.28-30) De la ceasul al ºaselea s-a fãcut întuneric pe tot pãmântul pânã la ceasul al nouãlea.3 20. 26.9 In 1. 44 Chiar ºi tâlharii rãstigniþi împreunã cu el îl insultau în acelaºi fel. mama lui Iacob ºi a lui Iosif. 45 4.2 Mc 16.36. In 19. coboarã de pe cruce!” 41 La fel ºi arhiereii îl luau în râs împreunã cu cãrturarii ºi cu bãtrânii ºi spuneau: 42 „Pe alþii i-a salvat. Pentru cã spunea: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»”. numit Iosif. 52 mormintele s-au deschis ºi multe trupuri ale sfinþilor morþi au înviat 53 ºi.

40.1-23 din cer. au alergat sã dea de ºtire discipolilor lui.20 ziua urmãtoare.9-11. 16.10. 10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vã temeþi! Mergeþi ºi daþi de ºtire fraþilor mei sã meargã în Galileea ºi acolo mã vor vedea”. în zorii primei zile a sãptãmânii.33. paznicii s-au cutremurat de fricã ºi au rãmas ca morþi.7 26. 5 Dar îngerul a spus femeilor: „Voi nu vã temeþi! ªtiu cã-l cãutaþi pe Isus cel rãstignit. sigilând piatra. 9.28 28. Pazã la mormânt 61 12.10-11.1 Lc 24. cea care este dupã ziua Pregãtirii.7 12. . s-au adunat arhiereii ºi fariseii la Pilat 63 ºi i-au spus: „Domnia ta.47.19 Mc 8. In 20. Iatã.Mt 27.22.1-23 a Multe manuscrise adaugã: Domnul. Veniþi ºi vedeþi locul unde a zãcuta. 9 26.31. mergeþi ºi pãziþi cum ºtiþi”. 7 Mergeþi în grabã ºi spuneþi discipolilor lui: «A înviat din morþib ºi.32. 18.10 In 19.31.61 Mc 15.34 Lc 9. 24. iatã.25 27.33.23.28 In 21.47 In 19.29 Fap 1.DupãMagdalena cutremur mare: îngerul Domnului a coborât tul.25 82 Iar Maria Magdalena ºi cealaltã Marie ºedeau acolo. 4 La vederea lui. deci.51 27. 3 Înfãþiºarea lui era ca fulgerul. cãci a înviat dupã cum a zis. Acolo îl veþi vedea». iar haina lui era albã ca zãpada.1-13) ce a trecut sâmbãta. 17. i-au cuprins picioarele ºi i s-au închinat.23. ÎNVIEREA LUI ISUS Mormântul gol (Mc 16.34 Lc 9. înaintea mormântului. 66 Ei s-au dus ºi.21. merge înaintea voastrã în Galileea.45 Lc 11. a venit un 2 1 62 În 27.46 17.32 Mc 14. Isus apare femeilor (Mc 16. In 20.19 Mc 8. 10. sã fie pãzit mormântul pânã în ziua a treia ca nu cumva sã vinã discipolii lui sã-l fure ºi apoi sã spunã poporului: «A înviat din morþi!» Iar înºelãtoria aceasta de pe urmã ar fi mai rea decât prima”.17 In 21. 17.60 Mc 15. b Unele manuscrise omit: din morþi. 24. 16.2. ne-am amintit cã acel înºelãtor a spus pe când mai trãia încã: «Dupã trei zile. Isus le-a venit în întâmpinare ºi le-a zis: „Bucuraþi-vã!” Iar ele.31.31.1 Mc 15. apropiindu-se.14-18) ªi. au pãzit mormântul cu garda.40.10 16.26 2Pt 2. v-am spus”. 6 Nu este aici. Mc 9.40. 28.61 28. Maria ºi cealaltã Marie au venit sã vadã mormân28ªi. 20.7. 65 Pilat le-a zis: „Aveþi garda. iatã.56. cu fricã ºi cu bucurie mare. a venit ºi a rostogolit piatra. voi învia». 10. Lc 24. 64 Porunceºte. 8 Plecând în grabã de la mormânt.22. XII.21.1-8.3 Lc 9. 20.16 Mc 14. 18. iatã. 9. Lc 24.1-12. apoi s-a aºezat pe ea.

11 Dupã ce au plecat ele. 24. pe muntele hotãrât lor de Isus. ªi iatã.64 Apoi.20-22 Fap 1. dar unii se îndoiau. 19 Aºadar. Astfel. Fap 1. ºi faceþi ucenici din toate naþiunile. mergeþi.23 13. 20 învãþându-i sã þinã toate câte v-am poruncit.6-8) 11 27.32. 13 zicând: „Sã spuneþi: «Discipolii lui au venit noaptea ºi l-au furat. îl vom convinge noi ºi vã vom scãpa de neplãceri”. 17 Cum l-au vãzut. 28. In 20. botezându-i în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.8 Ag 1.36-49. luând banii.39. Trimiterea apostolilor în lume (Mc 16. reunindu-se în consiliu cu bãtrânii. 13. Isus le-a vorbit: „Mi-a fost datã toatã puterea în cer ºi pe pãmânt. 16 26.14-18. 17.3 . 14 ªi dacã va afla guvernatorul despre asta. cei unsprezece discipoli au mers în Galileea.3.35. pânã la sfârºitul lumii”.83 Mituirea gãrzii Mt 28.7. pe când noi dormeam». 15 Ei.10 11.27 In 3. i s-au închinat. zvonul acesta s-a rãspândit la iudei pânã azi. eu sunt cu voi în toate zilele. 12 Aceºtia.49.2 Ef 1.13 In 14. Lc 24.19-23. 18 Apropiindu-se. au dat bani mulþi soldaþilor. au fãcut aºa cum au fost instruiþi. iatã cã unii din gardã au venit în cetate ºi au dat de ºtire arhiereilor despre toate cele întâmplate.

EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL MARCU .

.

1–16. toatã tradiþia considerã cã ea a fost scrisã la Roma sau.).20). Data.10). moartea ºi învierea lui (11. unde se adunau primii creºtini (Fap 12.5. Evanghelia dupã sfântul Marcu a fost scrisã în limba greacã popularã. A murit ca martir. probabil în Alexandria (Egipt). 6. oricum. care culmineazã cu pãtimirea. Destinatarii. Particularitãþile lingvistice se pãstreazã de-a lungul întregii Evanghelii. numele ºi cuvintele aramaice sunt explicate (3. Astfel se explicã de ce referinþele la Lege ºi Profeþi sunt mai puþine.14 etc. drumul lui Isus de la Cezareea lui Filip la Ierusalim (8.26). . sunt folosiþi termeni militari ºi de mãsurã utilizaþi în Imperiul Roman (5. iar Evanghelia lui redã predica lui Petru. prezintã în prima parte misterul lui Mesia (1. numit ºi Ioan Marcu (Fap 12. obiceiurile ºi tradiþiile ebraice. iar relicvele lui sunt pãstrate în bazilica „San Marco” din Veneþia. cu un vocabular redus. înainte de anul 70 (distrugerea templului din Ierusalim de cãtre romani). ceea ce demonstreazã unicitatea autorului. care avea o casã în cetate. Marcu era veriºorul lui Barnaba (Col 4. Dupã tradiþie. Structura. Conform mãrturiei sfântului Irineu. descrie mai întâi activitatea lui Isus în Galileea (1.15.25.12. iar în partea a doua. 13. 15. de provenienþã ebraicã sau pãgânã. cu un stil viu ºi colorat. alãturi de care a cutreierat Asia Micã ºi Europa.27–16. A fost discipol al lui Barnaba. S-a nãscut la Ierusalim ºi era fiul unei femei cu numele Maria.36-39. explicaþii considerate de autor ca necesare pentru cititorii de culturã greco-romanã.52). probabil celor de la Roma. oricum. al lui Paul ºi al lui Petru (Fap 12.41. 12. Sfântul Marcu se adreseazã creºtinilor din afara Palestinei.25. din punct de vedere teologic. 7.20). în Italia. apoi activitatea lui Isus în þinuturile pãgâne (7. El nu a fost apostol ºi nici discipol al lui Isus. 12-17). Limba.9.17.37). ca într-o parantezã. Locul.INTRODUCERE Autorul. Sfântul Marcu îºi organizeazã materialul dupã douã criterii: din punct de vedere geografic. sunt evitate expresii ºi situaþii ofensatoare pentru pãgâni.14–8. 15. 1Pt 5. Cu excepþia sfântului Ioan Crisostomul. Evanghelia a fost scrisã dupã moartea sfântului Petru (64) ºi.24–8. care presupune cã sfântul Marcu ºi-ar fi scris Evanghelia la Alexandria. activitatea lui Isus la Ierusalim.).13). este interpretul lui Petru. misterul Fiului Omului (8.1-23 etc.14–7.27–10. A doua Evanghelie canonicã pe care ne-o transmite tradiþia îi este atribuitã lui Marcu.26). dar precis. 5.37.23). Fraza este deseori întreruptã pentru a se da.

Dar cine refuzã aceastã revelaþie devine duºmanul lui Mesia (11. lumea. sfântul Clement din Alexandria. dar Isus.12.29). sfântul Iustin. . demonii.43). la legãturile familiale. 10. în prima parte. la viaþa însãºi (8.12-37). tema centralã este identitatea lui Isus. cunoscându-l mereu mai bine ºi identificându-se cu Învãþãtorul prin renunþarea la sine. Aceastã revelare este fãcutã discipolului. venit ca sã aducã mântuire lumii prin sacrificiul vieþii proprii. tocmai moartea lui Isus este victoria definitivã asupra diavolului.). Mulþi se intereseazã de aceastã problemã: discipolii.9. Discipolul îl urmeazã pe Isus. Isus îºi descoperã progresiv identitatea.39). Origene. Teologia.34-38.31. Tertulian. Evanghelia dupã sfântul Marcu este folositã din ce în ce mai mult în cateheza pregãtitoare pentru primirea Botezului. împlinirea mântuirii ºi recunoaºterea filiaþiunii divine a lui Isus (15. 12.38. Pe aceastã comuniune cu Isus ºi pe cunoaºterea misterului persoanei sale se va baza predica apostolicã. în ultimul timp.88 Mãrturii despre Evanghelia dupã sfântul Marcu întâlnim foarte devreme: Papia. 9. Or. ci presupune o comuniune personalã cu el. Dupã mãrturisirea lui Petru (8.31 etc. Vestea cea bunã despre Isus – Mesia ºi Fiu al lui Dumnezeu – nu este o doctrinã teoreticã. îl persecutã ºi-i cauzeazã moartea. Irod.27-29. Datoritã acestei tematici. la bogãþii. Pilat ºi centurionul.31. vrea ca identitatea lui sã rãmânã ascunsã (secretul mesianic) ºi de aceea lasã faptele minunate sã vorbeascã. În Evanghelia dupã sfântul Marcu. fãcând apel la figura slujitorului lui Iahve (8. marele preot.

ca ºi în zilele noastre. însã el vã va boteza cu Duhul Sfânt”. predicând botezul pocãinþei spre iertarea pãcatelor.25 a În unele manuscrise lipseºte: Fiul lui Dumnezeu. Talmudul permite consumarea lãcustelor curate.24.3 gr In 1. d Lit. f A se apleca ºi a dezlega cureaua încãlþãmintei fãcea parte din obligaþiile unui sclav. Este singurul loc în Evanghelia dupã sfântul Marcu în care termenul grec angelos are aceastã semnificaþie. cãruia eu nu sunt vrednic sã mã plec sã-i dezlegf cureaua încãlþãmintei. 8 Eu v-am botezat cu apã. el îþi va pregãti calea. împletitã din pãr de cãmilã. Ex 23.20 gr Mal 3. faceþi drepte cãrãrile lui. 4 Ioan Botezãtorul a apãrut în pustiu.1-12.15-17.1-9. în unele manuscrise. numai sclavii pãgâni. . mânca lãcustee ºi miere sãlbaticã 7 ºi predica zicând: „Vine dupã mine cel care este mai puternic decât mine. În Asiria era o delicatesã nelipsitã de la masa regalã. fie prãjite sau fierte. în loc de: în profetul Isaia. unele triburi din Pustiul Arabiei ºi din Africa de Nord obiºnuiesc sã mãnânce lãcuste. separat sau în amestec cu miere ºi curmale. Lc 3. puteau fi obligaþi la acest serviciu. c Aici sensul este: „mesagerul”.4 Fap 13. apare: în profeþi. 3 Glasul celui care strigã în pustiu: Pregãtiþi calea Domnului. ci de o hainã lungã. 6 Ioan era îmbrãcat cu o hainã din pãr de cãmilãd ºi încins la mijloc cu o cingãtoare din piele. 19. In 1. PREGÃTIREA ACTIVITÃÞII PUBLICE A LUI ISUS Predica lui Ioan Botezãtorul (Mt 3. 1Iatã.EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL MARCU I. e În antichitate.23 Fap 13. nu cei evrei. Dupã învãþãtura rabinicã. Faptul cã Ioan nu se considerã vrednic pentru aceastã acþiune scoate în evidenþã umilinþa lui ºi superioritatea fãrã limitã a celui care este prevestit. Nu este vorba de piele de cãmilã. Ele sunt consumate fie crude. eu îl trimitscrisîngerulluimeuIsaia: Fiul lui Dumnezeu . Aºa cum este în profetul pe 2 b c 1 a înaintea feþei tale. 5 Întreaga regiune a Iudeii ºi toþi locuitorii Ierusalimului veneau la el ºi erau botezaþi de el în râul Iordan.19-28) Începutul Evangheliei Isus Cristos.1 Is 40. mãrturisindu-ºi pãcatele. Este subliniatã lipsa de preocupare a lui Ioan pentru hranã.: îmbrãcat în pãr de cãmilã. folositã ºi ca hainã de pocãinþã (sac). b Deoarece textul citat de Marcu provine din cartea profetului Malahia.

4 Ef 1.17 Lc 9. înfãºurat pe mânã. în barcã. În sinagoga din Cafarnaum. Lc 4. ca un porumbel.21-22) 90 zilele acelea. îndatã. ºi pe Ioan. a venit Isus din Nazaretul Galileii ºi a fost botezat de Ioan în Iordan. i-a vãzut pe Simon ºi pe Andrei. Acolo era împreunã cu fiarelea. cãci erau pescari.1.24 Gal 4. b Termenul grec amphiballein are sensul de „a arunca nãvodul”.54 pe lângã Marea Galileii.Mc 1. în tine mi-am gãsit bucuria”. a intrat în sinagogã ºi a început sã-i înveþe. vindecarea unui posedat (Lc 4. fiind ispitit de Satana. 4.18. Zebedeu. l-au urmat. 11 ªi din cer s-a auzit un glas: „Tu eºti Fiul meu cel iubit.1-11. s-au dus dupã el. Lc 3. Nãvodul.13-17. Lc 13.9 Botezul lui Isus (Mt 3.10 Au venit la Cafarnaum. Isus a venit în Galileea. împreunã cu zilierii lui.13. Duhul l-a dus în pustiu. Aici animalele sãlbatice nu trebuie înþelese ca fiind periculoase deoarece.40. coborând asupra lui.12 3.8 3. Chemarea primilor discipoli (Mt 4. mergând puþin mai departe. Lc 4. aruncând nãvodulb în mare. 9. Lc 5. a vãzut cerurile deschise ºi Duhul. predicând evanghelia lui Dumnezeu 15 ºi spunând: „S-a împlinit timpul ºi împãrãþia lui Dumnezeu este aproape! Convertiþi-vã ºi credeþi în evanghelie”. fratele lui. Ispitirea în pustiu (Mt 4. 19 ªi. II.1-13) Evr 2.1-11) 14 In 1. iar îngerii îi slujeau. fiul lui Zebedeu. lãsându-l pe tatãl lor. ªi îndatã. în zi de sâmbãtã.23 In 2. departe de societatea oamenilor. 22 ªi erau uluiþi de învãþãtura lui.1-2. a Marcu descrie ambientul din pustiu: loc singuratic. iar ei. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN GALILEEA Începutul predicãrii lui Isus (Mt 4. l-a vãzut pe Iacob.12-17. reparându-ºi nãvoadele în barcã. contextul nu vorbeºte despre un conflict între Isus ºi acestea.18-22. 10 ªi îndatã ce s-a ridicat din apã.10 Dupã ce Ioan a fost închis.31-37) 16 Trecând Mt 4. 17 Isus le-a spus: „Veniþi dupã mine ºi vã voi face pescari de oameni”. 20 El i-a chemat îndatã. 21 .15 9 În 12 ªi.14-15) In 3. 18 Lãsând îndatã nãvoadele. 13 Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile. 11. era lansat în apã printr-o miºcare circularã a braþului. fratele lui Simon. 6.

prinzând-o de mânã. avertizându-lb cu hotãrâre. gãsindu-l. 18.2 Lc 7. i-au spus: „Toþi te cautã”. 23 În sinagoga lor era un om cu duh necurat care a strigat: 24 „Ce ai cu noi. Vindecarea soacrei lui Simon Petru (Mt 8. a ieºit ºi s-a dus într-un loc retras ºi se ruga.29 In 7. i-a spus: „Dacã vrei. cãci pentru aceasta am venit”. 43 Atunci. l-a alungat afarã îndatã.38-39) ieºind din sinagogã. 39 ªi a mers prin toatã Galileea.14-15. 38 El le-a spus: „Sã mergem în altã parte. 8. dupã ce a apus soarele. spunându-i: „Taci ºi ieºi din el!” 26 Iar duhul necurat.40-44) Când s-a înserat. Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne distrugi? ªtiu cine eºti: Sfântul lui Dumnezeu”.6 Mt 9. curãþã-te!” 42 ªi îndatã lepra l-a pãrãsit ºi a fost curãþat. a ridicat-o.46 6.41. prin cetãþile învecinate. întinzând mâna.41.23 pentru cã el îi învãþa ca unul care are autoritate ºi nu în felul cãrturarilor. predicând în sinagogile lor ºi alungând diavoli. 44 spunându-i: „Vezi sã nu spui nimãnui nimic.33. i-au adus la el pe toþi bolnavii ºi posedaþii de diavol 33 ºi toatã cetatea era adunatã la uºã.2 Lc 4. Alte vindecãri (Mt 8.2-4. dar mergi. Atunci febra a lãsat-o ºi ea a început sã-i slujeascã. Trebuia sã îmbrace haine rupte. Pe diavoli nu-i lãsa sã vorbeascã pentru cã îl cunoºteau.20 a Unele manuscrise omit: îngenunchind. Leprosul era declarat impur ºi exclus din comunitate.34 Mc 8. 27 Atunci toþi au fost cuprinºi de teamã încât se întrebau între ei: „Ce-i asta? O învãþãturã nouã datã cu autoritate! El porunceºte pânã ºi duhurilor necurate ºi ele i se supun”. 10. b Lit. l-a rugat ºi. Lc 4. 28 ªi îndatã i s-a dus faima pretutindeni în toatã împrejurimea Galileii. Cel atins de leprã era considerat ca un copil nãscut mort.27. spunându-i. l-a trimis afarã.36. 35 Dimineaþa. 36 Simon ºi cei care erau cu el l-au cãutat 37 ºi. iar ei i-au vorbit îndatã despre ea. Întâlnirea cu un lepros însemna & . îngenunchinda.91 Mc 1. 34 El a vindecat pe mulþi care sufereau de diferite boli ºi a alungat mulþi diavoli. a intrat în casa lui Simon ºi Andrei.56 Mt 4. scuturându-l ºi strigând cu glas puternic. 9. c Lepra era consideratã una dintre cele mai mari nenorociri care pot lovi un om. Lc 5. Mt 7.: ªi rãstindu-se la el.23. Vindecarea unui lepros (Mt 8. ca sã predic ºi acolo. a ieºit din el. poþi sã mã cureþi”. Lc 4.14. 30 Soacra lui Simon zãcea la pat având febrã.12-16) A venit la el un lepros. l-a atins ºi i-a spus: „Vreau. altele adaugã: în faþa lui.35 Mt 9.. 31 El s-a apropiat ºi.13.16-17. sã aibã pãrul neîngrijit ºi faþa acoperitã. 15.. încã pe întuneric.46 5. împreunã cu Iacob ºi Ioan. 5.28.27 6. 20. sculându-se.24 5. 25 Dar Isus i-a poruncit. 41 Lui i s-a fãcut milã ºi. aratã-te preotului ºi adu jertfã pentru curãþareac ta cele poruncite de 40 32 29 Apoi.

au desfãcut acoperiºul unde era el ºi. ªi veneau la el de pretutindeni.22. Au venit la el un 2 3 1 Când Lc 7.aºa încât nu maiaducândnici s-au adunat. stând la postul de vamãa ºi i-a zis: „Urmeazã-mã!” Ridicându-se. 45 Însã el. Vindecarea de leprã era consideratã o minune.2 13 A ieºit din nou pe þãrmul mãrii ºi toatã mulþimea venea dupã el.7-8 Mt 4. 15 În timp ce era la masã în casa lui. fiul lui Alfeu. neputând sã-l aducã pânã la el din cauza mulþimii.25 1. 2cã el esteintrateldinMulþiîn Cafarnaum.9 Mt 12. Lc 5. Preoþii. a început sã spunã tuturor ºi sã rãspândeascã vestea. s-a auzit în casã. 16 Cãrturarii fariseilor. Vindecarea unui om paralizat (Mt 9. acesta l-a urmat. pentru cã mulþi îl urmau.Mc 1. aºa încât [Isus] nu mai putea sã intre în cetate în vãzul lumii. ia-þi targa ºi umblã!»? 10 Însã. ci stãtea afarã.33 paralizat purtat de patru [bãrbaþi]. Lc 5. ia-þi targa ºi du-te la casa ta!” 12 El s-a ridicat ºi îndatã. spunând: „Niciodatã nu am vãzut aºa ceva”. luându-ºi targa. iar le vestea cuvântul.3 Is 43. iar el îi învãþa. 14 Trecând.25 In 2. constatând vindecarea.27-32) 3. Isus i-a spus celui paralizat: „Fiule. b Nu este vorba de pãcãtoºi publici.25 Mt 9. ci de aceia pe care fariseii îi dispreþuiau pentru cã nu respectau cu stricteþe legea strãmoºeascã.48 Ps 103.17-26) a nou dupã câteva zile. au lãsat în jos targa pe care zãcea paralizatul.1-8.9-13. era loc înaintea uºii.25 1In 1. Chemarea lui Levi (Mt 9. le-a spus: „De ce gândiþi astfel în inimile voastre? 9 Ce este mai uºor: a spune celui paralizat «Pãcatele îþi sunt iertate!». sau a spune «Ridicã-te. a Cetatea Cafarnaum avea un oficiu vamal la care se percepeau taxele pe circulaþia mãrfurilor ºi nu impozitul pe venit. îþi sunt iertate pãcatele!” 6 Stãteau acolo unii cãrturari care se întrebau în inimile lor: 7 „De ce vorbeºte acesta astfel? E o blasfemie! Cine poate sã ierte pãcatele decât singur Dumnezeu?” 8 Îndatã ce a cunoscut Isus în duhul sãu cã ei se întreabã astfel în sine. vãzând cã mãnâncã împreunã cu contaminare. Era situat pe drumul comercial ce lega Damascul de Marea Mediteranã ºi Egipt ºi la graniþa dintre Galileea ºi Trahonitida. 6. dãdeau un document scris cã omul a fost declarat curat ºi putea reintra în societate. a ieºit în vãzul tuturor aºa încât toþi erau uluiþi ºi-l preamãreau pe Dumnezeu.45 92 Moise ca mãrturie pentru ei”. dupã ce a ieºit. mulþi vameºi ºi pãcãtoºib stãteau la masã împreunã cu Isus ºi discipolii lui. dupã ce au fãcut o deschizãturã. 5 Vãzând credinþa lor. 4 ªi. . l-a vãzut pe Levi. în locuri retrase. Levi era în serviciul lui Irod Antipa. ca sã ºtiþi cã Fiul Omului are puterea de a ierta pãcatele pe pãmânt – i-a spus celui paralizat – 11 îþi spun: ridicã-te.

36.: petic de stofã nedatã la apã. Vechiul ºi noul (Mt 9.. Fiul acestuia se numea Abiatar ºi a fost mare preot în timpul domniei lui David. Spre deosebire de Lc 5. ºi care. discipolii sãi au început sã rupã spice. cea nouã din cea veche. iar discipolii tãi nu postesc?” 19 Isus le-a spus: „Pot oare nuntaºii sã posteascã atât timp cât mirele este cu ei? Cât timp au mirele cu ei. Nu am venit sã-i chem pe cei drepþi. stofa trage din ea. altfel. ºi sã & . se strânge ºi face ca partea veche sã se rupã de jur împrejur. Termenul grec agnafon indicã aici o bucatã de stofã nouã care nu a fost nici spãlatã. în faþa lui Iahve. 20 Vor veni însã zile în care mirele va fi luat de la ei ºi atunci. Marele preot de la sanctuarul de la Nob. care l-a primit pe David (1Sam 21. Lc 6.. vor posti. probabil pentru a evita dificultatea problemei pe care o ridicã. Însã vinul nou se puneb în burdufuri noi”. în ziua aceea. 40.1-9).9 Lc 7.13. Au venit ºi i-au spus: „De ce discipolii lui Ioan ºi discipolii fariseilor postesc.. au spus discipolilor lui: „Mãnâncã împreunã cu vameºii ºi pãcãtoºii?” 17 Când a auzit. se numea Ahimelek. 24 Atunci fariseii i-au spus: „Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbãtã?” 25 Iar el le-a spus: „Nu aþi citit niciodatã ce a fãcut David când ducea lipsã ºi i-a fost foame lui ºi celor care erau cu el.1-5) zi de sâmbãtã. 22 ªi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. 21 Nimeni nu coase un petic dintr-o stofã nouãa la o hainã veche. la prima spãlare. altfel. Isus le-a spus: „Nu au nevoie de medic cei sãnãtoºi. ci bolnavii.14-17.36. altfel...34 Spicele rupte ºi respectarea sâmbetei (Mt 12. Mt 11. nici presatã. ci pe cei pãcãtoºi”.30. Instrucþiunile lui Moise pentru cortul din pustiu cereau ca aceste pâini sã fie puse pe o masã din lemn de salcâm.23). c Unele manuscrise omit: pe vremea marelui preot Abiatar. 35. nu pot sã posteascã.26 a Lit. vinul va sparge burdufurile ºi se vor pierde ºi vinul ºi burdufurile.17 pãcãtoºii ºi vameºii. pusã la haina veche. Pe drum. 26 cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatarc ºi a mâncat pâinile ofrandeid pe care nu aveau voie sã le mãnânce decât preoþii ºi a dat 23 Într-o Dt 23.33-39) 18 Discipolii lui Ioan ºi fariseii posteau. Tradiþia îi atribuie lui aceste evenimente anterioare perioadei de domnie a lui David. b Câteva manuscrise importante omit: se pune. Despre post. Marcu insistã mai mult asupra incompatibilitãþii combinaþiei dintre nou ºi vechi. 39.93 Mc 2. d Cele douãsprezece pâini nedospite care erau puse în faþa arcei alianþei în fiecare sâmbãtã (Ex 25. unde formula este simplificatã.1-8. Lc 5. peticul nou trage din haina veche ºi ruptura devine mai mare. el trecea printre lanuri de grâu.

Vindecarea omului cu mâna paralizatã (Mt 12. el le-a spus discipolilor sã-i pregãteascã o barcã. indiferenþi la problema religioasã.dinªinouurmãreauomuluiîlcu mânaun omzi de sâmbãtã ca îl dacã va vindeca în sã-l poatã acuza.8-10 Dt 5.25 Ef 4. ce nu intrã în stilul specific lui Marcu.13-17. 16.15-16.27 Ex 20. din cauza mulþimii. privindu-i cu mânie de jur împrejur. Alegerea celor doisprezece (Mt 10.24-25. pe care i-a numit ºi apostoli.8 în mijloc!” 4 Apoi le-a spus: „Este permis sâmbãta sã faci bine sau sã faci rãu.18 Evr 3.3 In 5. în semn de recunoºtinþã pentru darurile primite ºi ca un sigiliu al alianþei. o mare mulþime. 28 pentru cã Fiul Omului este stãpân ºi al sâmbetei”. din Idumeea. 10. . 6 Fariseii au ieºit îndatã ºi au þinut sfat cu irodieniia împotriva lui ca sã-l dea la moarte.9-14. 8. a venit la el. Lc 6. care auzise câte a fãcut.14 Rom 2.5. El i-a spus înþepenitã: „Ridicã-te 2 3 1 In 8.6 Lc 14. Fap 12. ca sã nu-l striveascã. 8 din Ierusalim. tetrarhul Galileii (Mc 12. Chiar ºi din Iudeea. b Multe manuscrise importante introduc aici: pe care i-a ºi numit apostoli.1 par Lc 5. Lc 6. Acolo era care avea mâna 3paralizatã.30 fie reînnoite sãptãmânal ca o jertfã adusã lui Dumnezeu. însã nu erau considerate ca servind drept hranã pentru Dumnezeu. întristat din cauza împietririi inimii lor. toþi cei care aveau vreo boalã se îmbulzeau ca sã-l atingã.1-4. 11. sã-i trimitã sã predice 15 ºi sã aibã puterea sã 7 4. 14 A constituit doisprezeceb. sã salvezi o viaþã sau sã o pierzi?” Dar ei tãceau. 12.Mc 2. dupã Lc 6. 5-9).13.5.52. Lc 6. a Irodienii erau iudei adepþi ai dinastiei lui Irod. Numai preoþii puteau sã consume pâinile. de dincolo de Iordan ºi din jurul Tirului ºi Sidonului. 5 Atunci. i-a spus omului: „Întinde-þi mâna!” El a întins-o ºi mâna lui s-a vindecat.17-19) Isus s-a retras împreunã cu discipolii sãi lângã mare ºi îl urma o mulþime numeroasã din Galileea.3 5. Mulþimile pe urmele lui Isus (Mt 4.17. dupã ce le înlocuiau cu cele proaspete (Lev 24.12-14 94 ºi celor care erau cu el?” 27 ªi le-a spus: „Sâmbãta a fost fãcutã pentru om ºi nu omul pentru sâmbãtã. dar majoritatea comentatorilor considerã cã este vorba de o adaptare. 10 Deoarece vindecase pe mulþi. 9 Apoi.6-11) A intrat în sinagogã.1). iar ei au venit la el. 11 Iar duhurile necurate. care visau reunificarea întregii Palestine sub domnia lui Irod Antipa.10 6. cãdeau în faþa lui ºi strigau: „Tu eºti Fiul lui Dumnezeu!” 12 Dar el le poruncea cu hotãrâre sã nu-l facã cunoscut. ca sã fie cu el.12-16) 13 Apoi s-a urcat pe munte ºi i-a chemat pe cei pe care i-a voit el. când îl vedeau.

Filip. Toma. atunci îi va jefui casa. dacã cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt.16 31 Au 1 3. Lc 8. le-a vorbit în parabole: „Cum poate Satana sã-l alunge pe Satana? 24 Dacã o împãrãþie este dezbinatã în sine. lipseºte din multe manuscrise. cãrora le-a pus numele de Boanerges. a spus: „Iatã mama mea ºi fraþii mei! 35 Oricine face voinþa lui Dumnezeu.46.46-50. 32 Mulþimea era aºezatã în jurul lui ºi i-au spus: „Iatã. mama ta ºi fraþii tãib te cautã afarã”.: Cine este mama mea ºi fraþii mei? Mt 16. Unele manuscrise adaugã: ºi surorile tale.95 Mc 3. 23 Dar el.7-9 Lc 5. ci va fi vinovat de un pãcat veºnic”. stând afarã. b Vezi n. mai întâi.42 20 A In 10. încât nu mai puteau nici sã mãnânce pâine. 26 Deci. nu poate sã se menþinã. 35. cãci spuneau cã ºi-a ieºit din fire.1-3 . cãruia i-a pus numele de Petru. poate intra în stilul lui Marcu iar noi îl introducem numai pentru claritatea textului. 25 iar dacã o casã este dezbinatã în sine. împãrãþia aceea nu poate dãinui. casa aceea nu va putea dãinui. Lc 8. oricâte ar fi zis. 21 Când au auzit ai sãi. Iacob.19-21) venit mama ºi fraþii lui ºi. probabil pentru a se armoniza cu v. dacã Satana se ridicã împotriva lui însuºi ºi este dezbinat. care înseamnã fiii tunetului. rotindu-ºi privirea peste cei aºezaþi în jurul lui. urcându-se. 22 Iar cãrturarii care coborâserã din Ierusalim spuneau: „Este posedat de Beelzebul!” ºi: „Cu ajutorul cãpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”. ºi Ioan. 28 Adevãr vã spun cã toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: pãcatele ºi blasfemiile. nu va avea iertare niciodatã.4-15) A din nou sã înveþe lui o încât el.14-23) venit în casã ºi mulþimea s-a adunat din nou.22-32. Parabola semãnãtorului (Mt 13.1-23. 18 Andrei. 17 Iacob. Mt 12. i-a constituit pe cei doisprezece. 29 dar. Bartolomeu. Matei. 16-18+ In 1. 30 Pentru cã spuneau: „Este posedat de un duh necurat!” Mama ºi fraþii lui Isus (Mt 12. au venit sã punã mâna pe el. Simon Canaaneul 19 ºi Iuda Iscariot.16 alunge diavolii. fiul lui Alfeu. nu-l leagã pe cel puternic. au trimis la el ca sã-l cheme.20 1In 5. fiul lui Zebedeu. care l-a ºi trãdat. s-a aºezat în 4jurulînceputmulþime aºa de marepe þãrmul mãrii ºi s-a adunat în a Deºi textul: Aºadar. acela îmi este frate ºi sorã ºi mamã”. fratele lui Iacob. Isus ºi Beelzebul (Mt 12. 27 Nimeni nu poate sã intre în casa unui om puternic ºi sã-i jefuiascã avuþia dacã. chemându-i. 33 Iar el le-a rãspuns: „Cine este mama mea ºi cine suntc fraþii mei?” 34 ªi. 16 Aºadar. Tadeu. c Lit. Lc 11. i-a constituit pe cei doisprezecea: Simon. ci s-a terminat cu el.

celor din afarã toate li se spunc în parabole. Expresia aminteºte invitaþia repetatã din VT: Ascultã. cei din jurul lui. vine imediat Satana ºi ia cuvântul semãnat în ei. se scandalizeazã îndatã.36 par Lc 8. 18 Alþii sunt cei semãnaþi între spini. sã asculte!”b 10 Când a rãmas singur. 7 O altã parte a cãzut între spini. pe mare. ªi le spunea în învãþãtura lui: 3 „Ascultaþi! Iatã. 4 ªi. 17 dar nu au rãdãcinã în ei. 5 O altã parte a cãzut pe loc pietros unde nu avea pãmânt mult ºi îndatã a rãsãrit pentru cã nu avea pãmânt adânc. de ascultat sã asculte. ªi toatã mulþimea era pe uscat. pentru cã nu avea rãdãcinã. Spinii au crescut ºi au înãbuºit-o ºi nu a dat rod. alta – ºaizeci. o parte a cãzut de-a lungul drumului. 16 Cei semãnaþid pe loc pietros sunt aceia care. l-au întrebat despre parabole.9 Is 6.: s-a ridicat. s-a uscat.16-18) ªi le-a spus: „Oare se aduce o candelã ca sã fie pusã sub obroce sau sub pat? Nu ca sã fie pusã pe candelabru? 22 Cãci nu este nimic Lit. altul – ºaizeci. îl primesc ºi aduc rod: unul – treizeci. d Unele manuscrise importante au: tot la fel sunt cei semãnaþi. „A avea urechi pentru a asculta” b a 21 înseamnã a fi capabil de a înþelege. 11 iar el le-a spus: „Vouã vã este dat misterul împãrãþiei lui Dumnezeu.34 Mc 4.33-34 Mt 13. îl primesc îndatã cu bucurie. în timp ce semãna.. Israele! Invitaþia la ascultare se înþelege foarte bine la popoarele semite pentru care tradiþia oralã era mijlocul obiºnuit de instruire. când ascultã cuvântul. a crescut ºi a adus: una – treizeci..22. 20 Apoi sunt cei care sunt semãnaþi în pãmânt bun.9-10 1. Aceºtia sunt cei care au ascultat cuvântul. alta – o sutã”. împreunã cu cei doisprezece. e Deºi expresia a pune lumina sub obroc este intratã în limbajul obiºnuit. amãgirea bogãþiilor ºi celelalte pofte intrã ºi înãbuºã cuvântul ºi rãmâne fãrã rod. „obrocul” nu este cuvântul cel mai & .2 96 Mt 13.Mc 4. altul – o sutã”. Au venit pãsãrile cerului ºi au mâncat-o. 19 dar grijile acestei lumi.15. s-a veºtejit ºi. 13 Apoi le-a spus: „Nu înþelegeþi aceastã parabolã? Cum veþi înþelege atunci toate parabolele? 14 Semãnãtorul seamãnã cuvântul. dar sã nu vadã. Aceºtia ascultã cuvântul. 15 Aceºtia sunt cei care sunt de-a lungul drumului unde se seamãnã cuvântul: când îl ascultã. Dacã vine o încercare sau o persecuþie din cauza cuvântului.21 barcã. c Lit. lângã mare. 6 Iar când soarele a rãsãrit. dar sã nu înþeleagã. ci sunt nestatornici.23 par Lc 12. 9 ªi a zis: „Cine are urechi pentru a asculta. 19. 8 Iar alta a cãzut în pãmânt bun ºi a dat rod. A încolþita. 12 pentru ca de privit sã priveascã. ca nu cumva sã se întoarcã ºi sã fie iertaþi”. semãnãtorul a ieºit sã semene. 2 El îi învãþa multe în parabole. Parabola candelei (Lc 8.: toate le vin.13 Mt 13.

23 =Lc 12. este mai mic decât toate seminþele de pe pãmânt. creºte ºi devine mai mare decât toate legumele ºi face ramuri mari aºa încât pãsãrile cerului se pot adãposti la umbra lui”.2 Lc 6. trimite îndatã secera pentru cã a venit timpul seceriºului”.9 Mt 7. cã ºi vântul ºi marea îl ascultã?” 35 30 Mt 17. b . din ceramicã.12 ascuns care sã nu fie descoperit ºi nimic nu este secret care sã nu vinã la luminã.38 Mt 13. nici el nu ºtie cum. fie cã se scoalã. Ar putea fi vorba de acel scãunel aºezat în partea de dinapoi a bãrcii. atunci când este semãnat în pãmânt. 29 Iar când rodul s-a copt. iar celui care nu are i se va lua ºi ceea ce are”.: pernã. Iac 5. 37 ªi a venit o mare furtunãa. dupã ce s-a înserat. apoi bobul plin în spic.15 Mc 4. 33 ªi cu multe parabole ca acestea le vestea cuvântul dupã cum erau în stare sã înþeleagã. a certat vântul ºi a spus mãrii: „Potoleºte-te! Taci!” ªi vântul a încetat ºi s-a fãcut liniºte mare. 25 Cãci celui care are i se va mai da. noaptea ºi ziua. sãmânþa rãsare ºi creºte. l-au luat aºa cum era în barcã. Termenul grec modios se referã la un vas de mãsurat cereale cam de 8.2 Mt 11. 28 Pãmântul produce de la sine mai întâi paiul. 34 Nu le vorbea fãrã parabole.97 Mc 4. 23 Dacã cineva are urechi pentru a asculta. 32 dar. Atunci l-au trezit ºi i-au spus: „Învãþãtorule. nu-þi pasã cã pierim?” 39 Trezindu-se. 24 Apoi le-a spus: „Fiþi atenþi la ceea ce auziþi: cu mãsura cu care mãsuraþi vi se va mãsura ºi vi se va da în plus.20 potrivit. dupã ce a fost semãnat.31-35. fie cã doarme. pãrãsind mulþimea. sub care se proteja lumina pe timp nefavorabil. 38 El dormea în partea dinapoi a bãrcii. Lc 13.7 Parabola grãuntelui de muºtar (Mt 13. 40 Atunci le-a spus: „De ce sunteþi fricoºi? Încã nu aveþi credinþã?” 41 Dar ei au fost cuprinºi de teamã mare ºi spuneau unii cãtre alþii: „Cine este oare acesta.18-19) Apoi le-a spus: „Cu ce sã asemãnãm împãrãþia lui Dumnezeu sau prin ce parabolã sã o reprezentãm? 31 Este ca un grãunte de muºtar care. iar valurile izbeau în barcã încât aproape se umpluse.75 l. Lc 8.23-27. dar explica totul discipolilor sãi aparte.: furtunã de vânt. construit din lemn ºi cãptuºit cu piele. le-a spus: „Sã trecem pe þãrmul celãlalt!” 36 ªi. pe un cãpãtâib. Erau ºi alte bãrci cu el. sã asculte”. Liniºtirea furtunii (Mt 8. Lit. apoi spicul. a Lit. folosit ºi pentru sprijinirea capului. Parabola seminþei care creºte 26 ªi spunea: „Aºa este împãrãþia lui Dumnezeu: ca un om care aruncã sãmânþa în pãmânt 27 ºi.22-25) În aceeaºi zi.

o mare mulþime s-a adunat la el. cu necurat care avea locuinþa în morminte ºi 2 3 1 Mt 9. 13 ªi le-a permis. 16 Cei care au vãzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol ºi despre porci. 25 Iar o femeie.Mc 5.26-39) 98 Au venit pe al mãrii. iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptã în mare. îndatã. din morminte. cel care fusese posedat l-a rugat sã-l lase sã rãmânã cu el. 22 Atunci a venit unul dintre conducãtorii sinagogii. 11 Era acolo o turmã mare de porci care pãºteau 12 ºi l-au rugat: „Trimite-ne la porci ca sã intrãm în ei”. 6 Vãzându-l pe Isus de departe.39 nimeni nu-l putea lega nici mãcar cu lanþuri.40 Fap 9. ªi toþi se minunau. 21 Dupã Mt 9. cãci suntem mulþi”. ci i-a spus: „Mergi acasã la ai tãi ºi povesteºte-le ceea ce a fãcut Domnul pentru tine ºi cum s-a îndurat de tine”. în numãr de aproape douã mii. s-a prosternat înaintea lui 7 ºi a strigat cu glas puternic: „Ce ai cu mine.18 Lc 4. 20 El a plecat ºi a început sã vesteascã în Decapole ceea ce a fãcut Isus pentru el. Isuse. a alergat. ieºi din om!” 9 ªi l-a întrebat: „Care îþi este numele?” El i-a spus: „Numele meu este «Legiune». 15 Apoi au venit la Isus ºi l-au vãzut pe cel posedat de diavol ºezând îmbrãcat ºi întreg la minte. Dupã ce au ieºit. dar nu-i folosise la nimic. 18 Când se urca în barcã. ºi. spunând: „Fetiþa mea e pe moarte. O mare mulþime îl urma ºi îl îmbulzea. 8.1 Vindecarea unui posedat de diavol din þinutul gherasenilor (Mt 8. Vino ºi pune-þi mâinile peste ea ca sã fie vindecatã ºi sã trãiascã”.18-26. Lc 8. 14 Paznicii au alergat ºi au dat de ºtire în cetate ºi în sate. striga ºi se lovea cu pietre.17. ºi s-au înecat în mare.12. 10 Apoi îl rugau insistent sã nu-i alunge din þinut. iar el stãtea lângã mare. Dupã coborât din barcã. el care avusese legiunea.24.28-34. dimpotrivã. Vindecarea unei femei ºi învierea fiicei lui Iair (Mt 9. 17 Atunci au început sã-l roage sã plece din þinuturile lor. dar cãtuºele au fost sfãrâmate ºi lanþurile rupte de el ºi nimeni nu-l putea îmblânzi. care avea hemoragie de doisprezece ani 26 ºi care suferise multe de la mulþi medici ºi îºi cheltuise toatã averea.6 Mc 8. 28. nu mã chinui!” 8 Pentru cã îi spusese: „Duh necurat.40-56) ce Isus a trecut din nou cu barca pe þãrmul celãlalt. 5 În fiecare noapte ºi zi. duhurile necurate au intrat în porci. 4 Pentru cã fusese legat de multe ori cu lanþuri ºi cãtuºe. Ei au venit sã vadã ce s-a întâmplat. cu numele de Iair. a cãzut la picioarele lui 23 ºi l-a rugat stãruitor.26 Lc 5. Lc 8. în 5 un omce a duhþãrmul celãlaltl-aîºiîntâmpinatþinutul gherasenilor. 24 A plecat cu el.8 . Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu. vãzându-l. prin morminte ºi-n munþi. ºi i-a cuprins frica. 19 Dar nu i-a permis.

Iar ei erau uimiþi peste mãsurã. a spus: „Cine mi-a atins hainele?” 31 Dar discipolii i-au zis: „Vezi cã mulþimea te îmbulzeºte ºi tu spui «Cine m-a atins»?” 32 Privea de jur împrejur s-o vadã pe cea care fãcuse aceasta. 6 ªi se mira de necredinþa lor. iar discipolii îl 6urmau. 33 Femeia.15 acestea? ªi ce este aceastã înþelepciune care i s-a dat ºi aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este oare acesta lemnarul. cuprinsã de fricã ºi tremurând. Lc 4. credinþa ta te-a mântuit. mergi în pace ºi fii vindecatã de suferinþa ta!” 35 Pe când mai vorbea încã.44 a Lit. i-a spus: „Talitha qum!”. hemoragia ei s-a oprita ºi a simþit în trup cã a fost vindecatã de boalã. crede numai!” 37 ªi nu a permis nimãnui sã-l urmeze în afarã de Petru. Iacob ºi Ioan. fratele lui Iacob. la noi?” ªi erau scandalizaþi de el.în locul lui„De sinagogã ºi mulþi Fiind început sã înveþe în dintre cei ascultau se spunând: unde are el toate 2 1 Lc 6. îþi spun scoalã-te!” 42 Fetiþa s-a ridicat îndatã ºi a început sã umble. de ce îl mai deranjezi pe învãþãtorul?” 36 Dar Isus.9 In 7. pe mama ei ºi pe cei care erau cu el ºi a intrat acolo unde era copila. decât doar ºi-a pus mâinile peste câþiva bolnavi ºi i-a vindecat. au venit de la conducãtorul sinagogii. 5 ªi nu a putut face acolo nici o minune. neþinând seama de cuvântul spus. 28 cãci îºi zicea: „De voi atinge chiar ºi numai hainele lui.24 In 4.16-30) Apoi ieºit acolo ºi venit natal. 27 auzind despre Isus ºi venind din spate prin mulþime. prinzând copila de mânã. spunând: „Fiica ta a murit.27 ajunsese mult mai rãu. fiul Mariei. 41 Atunci. Lc 4. 4 Dar Isus le-a zis: „Un profet nu este dispreþuit decât în patria lui. . ci doarme”. 38 Când au venit la casa conducãtorului sinagogii. al lui Ioses.99 Mc 5. printre rudele sale ºi în casa lui”. 29 Îndatã.: izvorul sângelui a secat. a venit ºi s-a aruncat în faþa lui ºi i-a spus tot adevãrul. al lui Iuda ºi Simon? ªi surorile lui nu sunt oare aici. a luat cu sine pe tatãl copilei.acare îl desâmbãtã. 43 El le-a poruncit cu hotãrâre ca nimeni sã nu afle aceasta ºi le-a spus sã i se dea sã mãnânce. Însã el i-a dat pe toþi afarã. 39 Intrând. Isus la Nazaret (Mt 13. 40 Dar ei îl luau în râs. fratele lui Iacob. ºtiind ce i se întâmplase. Ea avea doisprezece ani. mã voi vindeca”. 30 Isus ºi-a dat seama îndatã cã o putere ieºise din el ºi. ceea ce tradus înseamnã: „Fetiþã. a vãzut frãmântare ºi pe cei care plângeau ºi boceau mult. le-a spus: „De ce vã agitaþi ºi plângeþi? Copila n-a murit. întorcându-se cãtre mulþime. i-a atins haina. i-a zis conducãtorului sinagogii: „Nu te teme. 34 Atunci el i-a spus: „Fiicã.53-58. aamirau.

locul fiind sfânt). 22 Intrând. iar alþii spuneau: „Este un profet ca unul dintre profeþi”.3-6.5-15. a dat un banchet pentru demnitarii sãi. însã. 9 dar încãlþaþi cu sandale ºi: „sã nu purtaþi douã tunici”a. Filip. spuneau: „Este Ilie”. sandale ºi desagã. 16 Auzind. Lc 9. pânã la jumãtate din regatul meu”. 7 I-a chemat pe cei doisprezece ºi a început sã-i trimitã doi câte doi ºi le-a dat putere asupra duhurilor necurate.1. Irod a zis: „Ioan. nu a voit s-o refuze. 24 Atunci ea a ieºit ºi a spus mamei sale: „Ce sã cer?” Aceasta i-a zis: „Capul lui Ioan Botezãtorul”. 7. dar îl asculta cu plãcere.2 a În textul original grec se pãstreazã vorbirea directã. ºi îl ocrotea. 8 Le-a poruncit sã nu ia nimic pentru drum. pe care o luase de soþie. plecând de acolo. 23 ªi i-a jurat: „Orice îmi vei cere. 11 iar dacã nu veþi fi primiþib în vreun loc ºi nu vã vor asculta. 13 ªi alungau mulþi diavoli. 21 A venit însã o zi potrivitã când Irod. Atunci. Moartea lui Ioan Botezãtorul (Mt 14. decât un toiag: nici pâine. Porunca lui Isus scoate în evidenþã cã misiunea apostolilor este urgentã (sunt permise sandalele ºi se interzice a doua tunicã pentru a se putea deplasa mai uºor) ºi are un caracter sacru (în Talmud se interzice intrarea în templu cu toiag. intrând în mare grabã la rege. Dar. pe care eu l-am decapitat. acesta a înviat”. ºtiindu-l om drept ºi sfânt. îndatã. 19 Iar Irodiada îl ura ºi voia sã-l omoare. soþia fratelui sãu. 20 pentru cã Irod se temea de Ioan.1-12. nici bani la brâu. îþi voi da.: dacã un loc nu vã primeºte.1-6) 100 Mt 3. cutreiera satele din jur învãþând. c Multe manuscrise în loc de: era foarte stingherit au: fãcea multe.2 Apoi. 12 Ei au plecat ºi au predicat ca [oamenii] sã se converteascã.7 Misiunea apostolilor (Mt 10. din cauza jurãmântului ºi a comesenilor. Lc 9. dar nu putea. scuturaþi praful de pe picioarele voastre ca mãrturie împotriva lor. 18 Pentru cã Ioan îi spusese lui Irod: „Nu-þi este permis s-o iei pe soþia fratelui tãu”. 17 Cãci însuºi Irod trimisese ca sã-l prindã pe Ioan ºi sã-l lege în închisoare din cauza Irodiadei. 10 Apoi le-a spus: „Dacã intraþi într-o casã. pentru ofiþeri ºi cei mai de vazã din Galileea. 26 Regele s-a întristat foarte mult. 27 Regele a trimis un 14 Regele Lev 18. cu ocazia aniversãrii zilei sale de naºtere.7-9) Irod a auzit de el. 25 ªi. 15 Alþii. ungeau cu untdelemn mulþi bolnavi ºi-i vindecau. Când îl asculta era foarte stingheritc. rãmâneþi acolo pânã când veþi pleca din locul acela. i-a cerut: „Vreau sã-mi dai imediat pe tavã capul lui Ioan Botezãtorul”. regele i-a zis fetei: „Cere-mi orice vrei ºi îþi voi da”.Mc 6. b Lit.16 Est 5. . cãci numele lui devenise cunoscut ºi se spunea: „Ioan Botezãtorul a înviat din morþi ºi de aceea puterea minunilor lucreazã în el”. nici desagã. fiica Irodiadei a dansat ºi a plãcut lui Irod ºi celor care erau cu el la masã.

Ei i-au zis: „Atunci. ºi au ajuns înaintea lor acolo. 52 cãci nu înþeleseserã nimic cu privire la pâini.20 1. ridicându-ºi ochii spre cer. 48 Vãzându-i cum se chinuiau sã vâsleascã. au crezut cã este o fantasmã ºi au început sã strige. Acela s-a dus. singur pe uscat. iar ei erau peste mãsurã de uluiþi în sine. a venit la ei umblând pe mare. ci inima lor era împietritã. deci. 37 Dar el le-a rãspuns: „Daþi-le voi sã mãnânce”. Înmulþirea pâinilor (Mt 14. 43 Iar ei au strâns douãsprezece coºuri pline de bucãþi ºi resturi de peºte.10-17. 36 dã-le drumul. 44 Cei care au mâncat din pâini erau cinci mii de bãrbaþi. deoarece vântul le era împotrivã.101 Mc 6. [Isus] a vãzut o mare mulþime ºi i s-a fãcut milã de ei pentru cã erau ca oile care nu au pãstor ºi a început sã-i înveþe multe. In 6. 46 Dupã ce s-a despãrþit de ei. iar el. mergând prin cãtunele ºi satele din jur. 31 Atunci el le-a spus: „Veniþi voi singuri. 49 Iar când l-au vãzut umblând pe mare. In 6. a plecat pe munte ca sã se roage. ªi voia sã treacã pe lângã ei.28 soldat din gardã ºi i-a poruncit sã-i aducã îndatã capul lui Ioan. Isus umblã pe apã (Mt 14. 41 Luând cele cinci pâini ºi cei doi peºti.37 4.35. l-a decapitat în închisoare 28 ºi a adus capul pe tavã. s-a urcat la ei în barcã ºi vântul a încetat. ºi doi peºti”. din toate cetãþile. sã-ºi cumpere ceva ca sã mãnânce”. 35 Se fãcea târziu de acum.1-13) s-au adunat la Isus ºi i-au povestit toate câte au fãcut ºi ce au învãþat. Lc 9. 32 Au plecat cu o barcã spre un loc retras.13. Au alergat. nu vã temeþi!” 51 Apoi. pe iarba verde.39 . 3.22-33. 9. a frânt pâinile ºi le-a dat discipolilor ca sã le punã în faþa lor. a vorbit îndatã cu ei ºi le-a spus: „Curaj! Eu sunt.2 Lc 24. Discipolii lui s-au apropiat ºi i-au spus: „Locul este izolat ºi s-a fãcut deja târziu. pentru cã mulþi veneau ºi plecau ºi nu aveau timp nici mãcar sã mãnânce. a binecuvântat. ei singuri. însã. 39 Atunci le-a poruncit sã se aºeze toþi grupuri-grupuri. sã mergem noi sã cumpãrãm pâine de douã sute de dinari ºi sã le dãm sã mãnânce?” 38 Iar el le-a zis: „Câte pâini aveþi? Mergeþi ºi vedeþi!” Dupã ce s-au interesat i-au spus: „Cinci. 50 cãci toþi l-au vãzut ºi erau îngroziþi. ºi a împãrþit cei doi peºti la toþi. 42 Au mâncat toþi ºi s-au sãturat. pe la straja a patra din noapte. l-a dat fetei. i-au luat trupul ºi l-au pus în mormânt. ºi odihniþi-vã puþin”.13-21. au venit. ca.16-21) i-a zorit pe discipolii sãi sã urce în barcã ºi sã meargã înaintea lui spre þinutul dinspre Betsaida pânã ce va fi dat drumul mulþimii. într-un loc retras. 47 Când s-a fãcut searã. 45 Îndatã 30 Apostolii 3. iar fata l-a dat mamei sale. pe jos. 29 Când au auzit discipolii lui. El. 34 Coborând. 33 Mulþi i-au vãzut plecând ºi ºi-au dat seama. barca era în mijlocul mãrii. 40 ªi s-au aºezat în grupuri de câte o sutã ºi de câte cincizeci.

19 Ef 6. 9 ªi le-a spus: „Frumos! Voi daþi deoparte porunca lui Dumnezeu ca sã stabiliþi tradiþia voastrã! 10 Cãci Moise a spus: Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta. voi þineþi obiceiul oamenilor”.1-20) Lc 11.34-36) 102 Dupã ce au trecut dincolo. între Magdala. 8 Lãsând la o parte porunca lui Dumnezeu. Termenul grec pigme. ipocriþilor. de aceea.12 Dt 5.: mâncau pâini. ªi toþi cei care se atingeau de el se vindecau.Mc 6.9 nu mãnâncã dacã nu-ºi spalã þinând astfel obiceiurile din bãtrâni. 56 ªi. f Câteva manuscrise au: mã cinsteºte ºi mã iubeºte. 3) spãlarea mâinilor pânã la cot în templu.2 Ex 21. însã inima lor este departe de mine. 4 iar când se întorc de la piaþã.53 Vindecãri la Genezaret (Mt 14.17 Lev 20. 5 Aºadar.25 Lc 11. dupã cum este scris: Acest popor mã cinsteºtef cu buzele. 55 unii au alergat în toatã regiunea aceea ºi au început sã-i aducã pe tãrgi pe cei bolnavi. 2) spãlarea mâinilor pânã la încheieturã înainte de oferirea jertfelor sau la consumarea alimentelor rituale de sãrbãtori. la întoarcere. e Unele manuscrise adaugã: ºi a paturilor. a Este o câmpie de vreo 6 km lungime ºi 4 km lãþime. 7 În zadar mã cinstesc propunând învãþãturi care sunt doar porunci ale oamenilor. au atins uscatul la Genezareta ºi au tras la þãrm. ºi Tabga. ci mãnâncã cu mâinile necurate?” 6 El le-a spus: „Bine a profeþit Isaia despre voi.: dacã nu-ºi spalã mâinile cu un pumn. la sud. d Evreii erau expuºi la impuritate prin contactul cu pãgânii din piaþã. îi puneau pe cei suferinzi în pieþe ºi-i cereau voie sã-i atingã chiar ºi numai poala hainei. la nord. În Mishna sunt recomandate trei feluri de spãlãri rituale ale mâinilor: 1) clãtirea degetelor înainte de o masã obiºnuitã. Fariseii ºi obiceiurile din bãtrâni (Mt 15. care înseamnã „pumn”.39 Is 29. b Lit. . în sate. recunoscându-l îndatã. 54 Când au coborât din barcã.16 Mc 10. oriunde intra. adicã nespãlate – dintrefariseii ºi toþi iudeii discipolii lui mâncau cu mâinile cãci 2 b 3 1 Mt 23.13 gr Ex 20. fariseii ºi cãrturarii l-au întrebat: „De ce discipolii tãi nu urmeazã obiceiurile din bãtrâni.38 53 Fariseii unii dintre cãrturarii veniþi de la Ierusalim s-au jurul lui ºi au vãzut cã unii 7adunat în ºi necurate. în cetãþi sau cãtune. ºi: Cine vorbeºte de rãu pe tatãl sau pe mâinilec. trebuiau sã-ºi scufunde mâinile pânã la cot în apã curgãtoare sau de ploaie. a oalelor ºi a vaselor de bronze. nu mãnâncã dacã nu se purificã. oriunde auzeau cã se aflã el.d mai sunt ºi multe altele pe care le-au primit ca sã le pãzeascã: spãlarea paharelor. a fost interpretat de unele manuscrise drept: des sau cu grijã. c Lit. pe coasta de vest a lacului.

12 voi nu-i permiteþi sã mai facã ceva pentru tatãl sau mama lui. plecând acasã. 18 iar el le-a spus: „Cum. ochiul rãu. discipolii sãi l-au întrebat despre parabolã.21-28) a plecat din acel loc ºi a venit în þinutul Tirului ºi Sidonuluib ºi a intrat într-o casã. le-a spus: „Ascultaþi-mã cu toþii ºi înþelegeþi! 15 Nu este nimic în afara omului care. a gãsit fetiþa culcatã în pat ºi diavolul ieºise din ea. au: Cine are urechi pentru a asculta. 28 Dar ea i-a rãspuns: „Doamne. 14 Chemând din nou mulþimea.103 Mc 7. a intrat în casã. 22 adulterele. de origine siro-fenicianã. . 13 Astfel. lãsând mulþimea. însã cele care ies din om. rãutãþile. sã asculte! b În unele manuscrise lipseºte: ºi Sidonului. însã nu a putut sã rãmânã ascuns. 26 Însã femeia era pãgânãc. 16 a. ªi faceþi multe alte lucruri asemãnãtoare”. înºelãciunea.11 mama sã fie dat la moarte. lãcomiile. neruºinarea. furturile. crimele. intrând în el. venind îndatã. 11 Voi însã spuneþi: «Dacã un om îi zice tatãlui sau mamei: ‘Este corban’ – adicã ofertã sacrã – ‘ceea ce þi se cuvine de la mine’». 20 ªi le-a mai zis: „Ceea ce iese din om. 24 Apoi a Cele mai importante ºi vechi manuscrise nu menþioneazã acest verset. 17 Când. cãci nu este bine sã iei pâinea copiilor ºi s-o arunci la cãþei”. c Lit. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN ÞINUTURILE PÃGÂNE Credinþa unei femei pãgâne (Mt 15. declara pure toate alimentele. Ea l-a rugat sã alunge diavolul din fiica ei. acelea îl fac pe om impur”.: greacã. desfrânãrile. Unele manuscrise. voind ca nimeni sã nu ºtie. suprimaþi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiþia voastrã pe care voi v-o transmiteþi. de mai micã importanþã. 23 Toate aceste rele ies dinãuntru ºi-l fac pe om impur”. Termenul „greacã” este sinonim aici cu „pãgânã”. ci în stomac ºi apoi este eliminat în loc ascuns”. blasfemia. a cãzut la picioarele lui. sã-l poatã face impur. îngâmfarea. nici voi nu pricepeþi? Nu înþelegeþi cã tot ceea ce intrã din afarã în om nu poate sã-l facã impur? 19 Deoarece nu intrã în inimã. 29 El i-a spus: „Pentru acest cuvânt. III. aceea îl face pe om impur. necugetarea. 21 Cãci din inima omului ies: gândurile rele. 30 ªi. 25 cãci o femeie a cãrei fiicã avea un duh necurat a auzit despre el ºi. Astfel. Originea femeii este siro-fenicianã. 27 El i-a spus: „Lasã mai întâi sã se sature copiii. chiar ºi cãþeii mãnâncã sub masã firimiturile copiilor”. mergi: diavolul a ieºit din fiica ta”.

Semnul din cer (Mt 16. cerându-i un semn din cer ca sã-l ispiteascã. 6 Atunci a poruncit mulþimii sã se aºeze pe pãmânt. în pustiu?” 5 El i-a întrebat: „Câte pâini aveþi?” I-au spus: „ªapte”. privind spre cer.39. chiar ºi pe surzi îi face sã audã ºi pe muþi sã vorbeascã”. luând cele ºapte pâini. i-a chemat pe discipoli ºi le-a spus: 8vândzilele acelea. a venit în pãrþile Dalmanuteia.1 14 Uitaserã sã ia pâine ºi nu aveau cu ei în barcã decât o pâine. i-a atins limba. 7 ªi mai aveau câþiva peºtiºori. le-a frânt ºi le-a dat discipolilor lui ca sã le punã înainte. 9 Erau cam patru mii. Iar ei le-au pus înaintea mulþimii. 36 Iar el le-a poruncit sã nu spunã nimãnui.1-4) Mt 12. cu salivã. vor leºina pe drum.Mc 7. El le-a dat drumul 10 ºi îndatã. s-au sãturat ºi au strâns ºapte coºuri cu bucãþile rãmase. 3 Dacã îi trimit acasã flãmânzi. care înseamnã „Deschide-te!” 35 Îndatã i s-au deschis urechile ºi i s-a desfãcut legãtura limbii ºi vorbea clar. iar unii dintre ei au venit de departe”.30 1Cor 1. 33 Luându-l la o parte din mulþime. însã cu cât mai mult le poruncea.10-12 au venit fariseii ºi au început sã discute cu el. 12 Suspinând în duhul sãu.22 Is 7.38 Lc 11. Avertismente pentru discipoli (Mt 16.5-12) 11 Apoi Lc 12. a suspinat ºi a zis: „Effata!”.16 In 6. lãsându-i. dupã Mt 15. ªi. cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 ºi. 34 Apoi. urcându-se cu discipolii sãi în barcã.31 Vindecarea unui surdomut 5. A doua înmulþire a pâinilor (Mt 15. spuneau: „Toate le-a fãcut bine.32-39) În mare ºi. aici. a mulþumit. 15 El i-a avertizat: „Fiþi atenþi ºi pãziþi-vã de aluatul fariseilor ºi de aluatul a Nume necunoscut în topografia din jurul lacului Genezaret. au: Magadan sau Magedan. 4 Discipolii lui i-au rãspuns: „Cum ar putea cineva sã-i hrãneascã pe aceºtia cu pâine. a spus: „De ce cautã generaþia aceasta un semn? Adevãr vã spun. neace sã mãnânce. adunându-se din nou o mulþimezile ºi nu„Mi-e milã de mulþime. i-a pus degetele în urechi ºi. Multe manuscrise în loc de: Dalmanuta. 13 ªi. s-a urcat din nou în barcã ºi a plecat spre celãlalt þãrm. a spus ca ºi pe aceºtia sã-i punã înainte. nici un semn nu va fi dat generaþiei acesteia”. . 8 Au mâncat.23 104 Ieºind din nou din þinutul Tirului. Binecuvântându-i. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu ºi l-au rugat sã-ºi punã mâna peste el. în mijlocul þinutului Decapole. a trecut prin Sidon spre Marea Galileii. pentru cã stau cu mine deja de trei au ce 2 1 31 sã mãnânce. peste mãsurã de uluiþi.

Lc 9.18-21) 27 Isus ºi discipolii sãi au plecat spre satele Cezareii lui Filipc.22) Atunci a început sã-i înveþe cã Fiul Omului trebuie sã sufere multe. de arhierei ºi cãrturari. c Este o localitate la vreo 40 km nord de Betsaida. el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneþi cã sunt eu?” Rãspunzând.16 lui Irod”. Filip. August a dãruit acest teritoriul lui Irod cel Mare. IV DRUMUL LUI ISUS SPRE IERUSALIM . câte coºuri pline cu bucãþi aþi adunat?” Ei i-au spus: „ªapte”. .6 Prima anunþare a morþii ºi învierii lui Isus (Mt 16. punctul cel mai nordic al Palestinei. ºi. aveþi urechi ºi nu auziþi? ªi nu vã aduceþi aminte? 19 Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii.. care l-a lãsat moºtenire fiului sãu. spunându-le: „Cine spun oamenii cã sunt eu?” 28 Iar ei i-au spus: „«Ioan Botezãtorul». punându-i salivãa pe ochi.C. iar el a vãzut clar ºi s-a vindecat ºi vedea toate lucrurile de departe. Pe drum i-a întrebat pe discipolii sãi.105 Mc 8. iar ei i-au adus un orb ºi l-au rugat sã-l atingã.: scuipându-l în ochi. iar alþii «Unul din profeþi»”. b Unele manuscrise au: ºi sã nu spui nimãnui în sat. sã fie ucis ºi a Lit. alþii «Ilie». Petru i-a spus: „Tu eºti Cristosul!” 30 ªi le-a poruncit sã nu vorbeascã nimãnui despre el. situatã la izvoarele Iordanului. Lc 9. 20 „ªi cele ºapte [pâini] pentru cei patru mii. câte coºuri pline cu bucãþi aþi adunat?” I-au spus: „Douãsprezece”. Acesta a refãcut cetatea ºi a numit-o Cezareea. cunoscând aceasta. îi vãd mergând”. în special împotriva bolilor de ochi. 23 El l-a luat pe orb de mânã ºi l-a dus în afara satului.13-20. spunându-i: „Sã nu intri deloc în sat”b. saliva era folositã ca medicament. 16 Iar ei discutau între ei cã nu au pâine. la poalele muntelui Hermon. sã fie respins de bãtrâni. ºi-a pus mâinile peste el ºi l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24 El ºi-a ridicat ochii ºi a spus: „Vãd oamenii ca niºte copaci.21 Ez 12. 26 Apoi l-a trimis acasã. 22 A Ier 5. 21 Iar el le-a zis: „Încã nu înþelegeþi?” Vindecarea orbului de la Betsaida venit la Betsaida. Înainte 31 de venirea romanilor se numea Paneas (de la zeul Pan. În anul 20 î. 25 Atunci ºi-a mai pus o datã mâinile pe ochii lui. Mãrturisirea lui Petru (Mt 16. le-a spus: „De ce discutaþi cã nu aveþi pâine? Încã nu pricepeþi ºi nu înþelegeþi? Aveþi inima împietritã? 18 Aveþi ochi ºi nu vedeþi.21-23. 29 Atunci. Conform tradiþiei rabinice. 17 El.2 In 9. Azi se numeºte Banyas. cãruia îi era consacratã grota din care þâºnesc apele Iordanului). în onoarea lui August.

Mc 8,32

106

a treia zi sã învie. 32 ªi le spunea aceasta în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început sã-l certe. 33 Iar el, întorcându-se ºi privindu-ºi discipolii, l-a certat pe Petru ºi a spus: „Mergi în urma meaa, Satanã, cãci nu te gândeºti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Condiþiile urmãrii lui Isus (Mt 16,24-28; Lc 9,23-28)
Mt 10,38 Lc 14,27

Lc 12,9 2Tim 2,12

13,30

Chemând la sine mulþimea ºi pe discipolii sãi, le-a spus: „Dacã cineva vrea sã vinã dupã mine, sã renunþe la sine, sã-ºi ia crucea ºi sã mã urmeze. 35 Cãci cine vrea sã-ºi salveze viaþa o va pierde; cine, însã, îºi pierde viaþa pentru mine ºi pentru evanghelie o va salva. 36 Aºadar, ce-i foloseºte omului sã câºtige lumea întreagã, dacã îºi pierde sufletul? 37 Cãci ce poate sã dea omul în schimb pentru sufletul sãu? 38 Dacã cineva se va ruºina de mine ºi de cuvintele mele înaintea acestei generaþii adultere ºi pãcãtoase, ºi Fiul Omului se va ruºina de el când va veni în gloria Tatãlui sãu cu îngerii cei sfinþi”. 1 ªi le zicea: „Adevãr vã spun cã sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor vedea moartea pânã când nu vor vedea împãrãþia lui Dumnezeu venind cu putere”.

34

9

Schimbarea la faþã (Mt 17,1-13; Lc 9,28-36) ºase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob ºi pe Ioan, i-a dus deoparte pe un munte înalt numai pe ei ºi i s-a schimbat înfãþiºarea înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strãlucitoare, atât de albe cum nici un albitor de pe pãmânt nu le putea albi. 4 Atunci le-a apãrut Ilie împreunã cu Moise ºi vorbeau cu Isus. 5 Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: „Învãþãtorule, e bine cã suntem aici; sã facem trei colibeb: una pentru tine, una pentru Moise ºi una pentru Ilie”. 6 De fapt, nu ºtia ce sã spunã; cãci îi cuprinsese frica. 7 Apoi a venit un nor care i-a învãluit în umbrã ºi din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaþi de el!” 8 Dintr-o datã, privind în jurul lor, n-au mai vãzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. 9 În timp ce coborau de pe munte, le-a poruncit sã nu spunã nimãnui cele ce au vãzut, decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morþi. 10 Ei au pãstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnã a învia din morþi.
2 Dupã

2Pt 1,17

Vezi n. Mt 16,23. Este o referinþã la cortul prezenþei lui Dumnezeu. Petru propune construirea unor colibe asemãnãtoare celor de
b

a

la sãrbãtoarea Corturilor, când evreii, în amintirea peregrinãrii prin pustiu, ridicau corturi sau colibe din frunze de palmier în care stãteau opt zile.

107
11

Mc 9,11

ªi l-au întrebat: „De ce spun cãrturarii cã trebuie sã vinã mai întâi Ilie?” 12 El le-a zis: „Într-adevãr, întâi va veni Ilie ºi va restabili toate. Dar cum de este scris despre Fiul Omului cã va suferi multe ºi va fi dispreþuit? 13 Însã eu vã spun cã Ilie a ºi venit ºi au fãcut cu el ceea ce au vrut, aºa cum este scris despre el”. Vindecarea unui tânãr posedat de diavol (Mt 17,14-21; Lc 9,37-43)
14 Întorcându-se la discipoli, a vãzut o mare mulþime în jurul lor ºi cãrturari care discutau cu ei. 15 Îndatã ce mulþimea l-a vãzut, a rãmas uimitã ºi a alergat sã-l întâmpine. 16 Iar el i-a întrebat: „Despre ce discutaþi cu ei?” 17 Atunci, unul din mulþime i-a rãspuns: „Învãþãtorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. 18 Ori de câte ori îl ia în stãpânire, îl trânteºte la pãmânt, iar el face spume, scrâºneºte din dinþi ºi înþepeneºte. Am spus discipolilor tãi sã-l alunge, dar nu au putut”. 19 Atunci el le-a rãspuns: „O, generaþie necredincioasã, pânã când voi mai fi cu voi? Pânã când vã voi mai suporta? Aduceþi-l la mine!” 20 L-au adus la el ºi, când duhul l-a vãzut, îndatã l-a scuturat [pe tânãr] ºi, cãzând la pãmânt, se zvârcolea, fãcând spume. 21 [Isus] l-a întrebat pe tatãl lui: „De cât timp se întâmplã aceasta?” El i-a zis: „Din copilãrie. 22 De multe ori l-a aruncat chiar ºi în foc ºi în apã ca sã-l facã sã piarã. Însã, dacã poþi, îndurã-te de noi ºi ajutã-ne!” 23 Isus i-a spus: „«Dacã poþi?» Toate sunt posibile pentru cel care crede”. 24 Tatãl copilului a strigat îndatã: „Cred. Vino în ajutorul necredinþei mele!” 25 Vãzând Isus cã se adunã mulþimea, i-a poruncit duhului necurat, spunându-i: „Duh mut ºi surd, eu îþi poruncesc: ieºi din el ºi sã nu mai intri niciodatã în el”. 26 Strigând ºi scuturându-l puternic, a ieºit, iar el a devenit ca un mort, încât cei mai mulþi spuneau cã a murit. 27 Însã Isus, prinzându-l de mânã, l-a ridicat, iar el a stat în picioare. 28 Dupã ce a intrat în casã, discipolii l-au întrebat aparte: „De ce noi nu am putut sã-l alungãm?” 29 El le-a spus: „Acest soi [de diavol] nu poate fi scos cu nimic în afarã de rugãciune”a.

Lc 17,5

1,26

A doua anunþare a morþii ºi învierii lui Isus (Mt 17,22-23; Lc 9,43-45)
30 Plecând de acolo, au trecut prin Galileea ºi nu voia ca cineva sã ºtie, 31 cãci îi învãþa pe discipolii sãi ºi le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor ºi îl vor ucide, iar dupã ce îl vor ucide, a treia zi va învia”. 32 Ei, însã, nu înþelegeau cuvântul ºi se temeau sã-l întrebe.

a Multe manuscrise adaugã: ºi cu post, probabil dupã 1Cor 7,5.

Mc 9,33 Cine este cel mai mare? (Mt 18,1-5; Lc 9,46-48)

108

Lc 22,24

Mt 20,26

Mt 10,40 Lc 10,16 In 13,20

Au venit la Cafarnaum ºi, când erau în casã, i-a întrebat: „Despre ce aþi discutat pe drum?” 34 Însã ei tãceau, cãci pe drum discutaserã unii cu alþii despre cine este mai mare. 35 Aºezându-se, i-a chemat pe cei doisprezece ºi le-a spus: „Dacã cineva vrea sã fie primul, sã fie ultimul dintre toþi ºi slujitorul tuturor”. 36 ªi, luând un copil, l-a aºezat în mijlocul lor, apoi, luându-l în braþe, le-a spus: 37 „Oricine primeºte un astfel de copil, în numele meu, pe mine mã primeºte; iar cine mã primeºte pe mine, nu pe mine mã primeºte, ci pe acela care m-a trimis”. Puterea numelui lui Isus (Lc 9,49-50) i-a zis: „Învãþãtorule, am vãzut pe unul care alunga diavoli în numele tãu ºi l-am oprit pentru cã nu ne urma”. 39 Dar Isus i-a spus: „Nu-l opriþi; cãci nimeni care face o minune în numele meu nu poate îndatã sã mã vorbeascã de rãu, 40 pentru cã cine nu este împotriva noastrã este pentru noi. 41 Oricine vã va da sã beþi un pahar cu apã în numele meu, pentru cã sunteþi ai lui Cristos, adevãr vã spun, nu-ºi va pierde rãsplata. Despre scandal (Mt 18,6-9; Lc 17,1-2) Oricine duce la pãcat pe unul dintre aceºtia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacã i s-ar lega de gât o piatrã de moarãa ºi ar fi aruncat în mareb. 43 Dacã mâna ta te duce la pãcat, taie-o! Este mai bine pentru tine sã intri ciung în viaþã, decât, având amândouã mâinile, sã mergi în Gheenãc, în focul care nu se stinge. 44 d. 45 ªi dacã piciorul tãu te duce la pãcat, taie-l! Este mai bine pentru tine sã intri ºchiop în viaþã, decât, având amândouã picioarele, sã fii aruncat în Gheenã. 46 d. 47 Iar dacã ochiul tãu te duce la pãcat,
42 38 Ioan

33

Mt 12,30 Lc 11,23

Lit.: piatrã de moarã trasã de mãgar. Acest mod de execuþie era folosit de romani, dar ºi de Irod, dupã mãrturia lui Iosif Flaviu. Execuþia prin înecare era pentru un evreu ceva groaznic întrucât l-ar fi privat de înmormântare. Menþionarea pietrei de moarã „trasã de mãgar”, ºi nu a pietrei de râºnit obiºnuitã, indicã o înecare sigurã. Aceastã execuþie însã ar fi fost mai uºoarã decât pedeapsa care i s-ar fi aplicat pentru faptul de a fi dus pe cineva la pãcat.
b

a

c În ebraicã, Ghe-Hinnom înseamnã „Valea Suspinului”. Este valea de la marginea de sud-vest a Ierusalimului, unde se aruncau ºi se ardeau gunoaiele. În NT este locul proverbial al gunoiului, al blestemului ºi, prin extindere, înseamnã locul condamnãrii veºnice – iadul. d În multe manuscrise sunt incluse v. 44 ºi 46: unde viermele lor nu moare ºi focul nu se stinge, care sunt o adaptare dupã v. 48.

109

Mc 9,48

scoate-l! Este mai bine pentru tine sã intri în împãrãþia lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, sã fii aruncat în Gheenã 48 unde viermele lor nu moare ºi focul nu se stinge. 49 Cãci fiecare va fi sãrata cu foc. 50 Sarea este bunã. Însã dacã sarea devine nesãratã, cum îi veþi reface gustul? Sã aveþi sare în voib ºi sã trãiþi în pace unii cu alþii”. Cãsãtoria ºi divorþul (Mt 19,1-9) 1 Plecând de acolo, a venit în þinuturile Iudeii, dincolo de Iordan, iar mulþimile s-au adunat din nou în jurul lui. ªi iarãºi, dupã cum îi era obiceiul, le învãþa. 2 Atunci au venit fariseii ºi, ca sã-l punã la încercare, l-au întrebat dacã îi este permis unui bãrbat sã-ºi lase femeia. 3 El le-a rãspuns: „Ce v-a poruncit Moise?” 4 I-au spus: „Moise a permis sã scrie un act de despãrþire ºi s-o lase”. 5 Isus le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. 6 Însã, de la începutul creaþiei, i-a fãcut bãrbat ºi femeie; 7 de aceea omul îºi va pãrãsi tatãl ºi mama ºi se va uni cu soþia luic 8 ºi cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. 9 Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul sã nu despartã”. 10 Acasã, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a spus: „Oricine îºi lasã femeia ºi se însoarã cu alta, comite adulter cu ea. 12 ªi dacã ea, lãsându-ºi bãrbatul, se mãritã cu un altul, comite adulter”d.

10

3,5; 6,52 Gen 1,27

Gen 2,24

Mt 5,32 Lc 16,18 1Cor 7,10-11

a Comentatorii înþeleg menþionarea sãrii împreunã cu focul ca o „pedeapsã” cu caracter veºnic – focul nestins din v. 48, sau ca o „purificare” a celui credincios. Astfel, se face aluzie la Lev 2,13, unde se spune cã victima trebuie presãratã cu sare înainte de a fi jertfitã. b Invitaþia lui Cristos poate fi înþeleasã ca o referinþã la bunãtate în raporturile umane (Col 4,6), sau la comuniunea la o masã pe care orientalii o exprimau prin simbolul sãrii, simbol prezent ºi în tradiþia de a primi un oaspete însemnat cu pâine ºi sare. c În unele manuscrise importante este omis: ºi se va uni cu soþia lui. d Dupã Dt 24,1-4, bãrbatul putea sã-ºi lase femeia pentru un motiv de desfrânare, dându-i un act de despãrþire încheiat în prezenþa a doi martori, purtând numele, data ºi localitatea, semnat ºi înmânat direct soþiei, cu aceste cuvinte: „Eu te las... astfel încât tu eºti liberã

sã te cãsãtoreºti cu bãrbatul pe care îl vrei ºi nimeni nu va putea sã te împiedice de acum ºi întotdeauna”. Existau pe timpul lui Isus douã tendinþe de a interpreta motivul despãrþirii. ªcoala lui Shamai admitea ca unic motiv infidelitatea soþiei în cãsãtorie. ªcoala lui Hillel lua în considerare expresia din Deuteronom: Dacã ea nu mai are trecere înaintea ta, luând-o în sens mult mai larg; era suficient ca femeia sã ardã mâncarea. Pentru rabbi Aqiba era suficient dacã bãrbatului nu-i mai plãcea femeia. Isus nu se lasã antrenat în dispute juridice ca rabinii, ci se pronunþã fãrã echivoc împotriva divorþului. Bãrbatul nu are dreptul sã lase femeia pentru cã o împinge spre adulter. Argumentul fariseilor cã Moise ar fi permis despãrþirea este respins de Isus, care apeleazã la un principiu anterior permisiunii lui Moise: planul lui Dumnezeu.

Mc 10,13 Isus ºi copiii (Mt 19,13-15; Lc 18,15-17)

110

aduceau copii ca sã-i atingã, dar discipolii îi certau. 14 Vãzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare ºi le-a spus: „Lãsaþi copiii sã vinã la mine, nu-i opriþi, cãci împãrãþia lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. 15 Adevãr vã spun, cine nu primeºte împãrãþia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea”. 16 ªi, luându-i în braþe, îi binecuvânta punându-ºi mâinile peste ei. Tânãrul bogat (Mt 19,16-30; Lc 18,18-30) pleca la drum, un om a venit în fugã ºi, îngenunchind, l-a întrebat: „Învãþãtorule bun, ce trebuie sã fac ca sã moºtenesc viaþa veºnicã?” 18 Isus i-a zis: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. 19 Cunoºti poruncile: Sã nu ucizi! Sã nu comiþi adulter! Sã nu furi! Sã nu dai mãrturie falsã! Sã nu înºeli!a Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta!” 20 Atunci el i-a zis: „Învãþãtorule, toate acestea le-am pãzit din tinereþea mea”b. 21 Isus, privindu-l, l-a îndrãgit ºi i-a spus: „Un lucru îþi lipseºte: mergi, vinde ceea ce ai ºi dã sãracilor ºi vei avea comoarã în cer, apoi vino ºi urmeazã-mã!” 22 Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru cã avea multe bogãþii. 23 Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor sãi: „Cât de greu vor intra în împãrãþia lui Dumnezeu cei care au bogãþii!” 24 Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: „Copii, cât de greu se intrã în împãrãþia lui Dumnezeu!c 25 Mai uºor este ca o cãmilã sã treacã prin urechea acului decât ca un bogat sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu”. 26 Iar ei erau peste mãsurã de uluiþi ºi spuneau între ei: „Atunci, cine se poate mântui?” 27 Privindu-i, Isus le-a spus: „Pentru oameni este imposibil, nu însã pentru Dumnezeu, cãci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 28 Petru a început sã-i spunã: „Iatã, noi am lãsat toate ºi te-am urmat”. 29 Isus i-a zis: „Adevãr vã spun cã nu este nimeni care a pãrãsit casã, sau fraþi, sau surori, sau mamã, sau tatã, sau copii, sau ogoare pentru mine ºi pentru evanghelie 30 ºi sã nu primeascã însutit acum, în timpul acesta, case, fraþi, surori, mame, copii ºi ogoare, dar ºi persecuþii, iar în veacul care va veni, viaþa veºnicã. 31 ªi mulþi dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii vor fi primii”.
a Unele manuscrise omit: Sã nu înºeli! probabil armonizare dupã Mt 19,18 ºi Lc 18,20. b La evrei, copilul devenea responsabil pentru faptele sale când împlinea 12 ani. c Multe manuscrise prezintã varianta: Cât de greu este pentru cei care-ºi pun încrederea în bogãþii sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu!

13 Îi

17 Când

Ex 20,12-16 Dt 5,16-20

Mt 6,20 Lc 12,33

Mc 4,19

Iob 42,2 Mc 14,36

Mt 20,16 Lc 13,30

111 A treia anunþare a morþii ºi învierii lui Isus
(Mt 20,17-19; Lc 18,31-34)

Mc 10,32

pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Ei erau uimiþi, iar cei care veneau în urmã erau cuprinºi de teamã. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început sã le vorbeascã despre cele ce aveau sã i se întâmple: 33 „Iatã, urcãm la Ierusalim ºi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor ºi a cãrturarilor; îl vor condamna la moarte ºi-l vor da pe mâna pãgânilor. 34 Aceºtia îºi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui ºi-l vor ucide, dar dupã trei zile va învia”. Cererea fiilor lui Zebedeu (Mt 20,20-23) ºi Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el ºi i-au spus: „Învãþãtorule, vrem sã faci pentru noi ceea ce îþi cerem”. 36 El le-a spus: „Ce vreþi sã fac pentru voi?” 37 Atunci ei i-au spus: „Fã-nea sã stãm unul la dreapta ºi altul la stânga ta în gloria ta”. 38 Dar Isus le-a spus: „Nu ºtiþi ce cereþi. Puteþi sã beþi potirul pe care-l beau eu sau sã vã botezaþi cu botezul cu care eu sunt botezat?” 39 Ei i-au spus: „Putem”. Iar Isus le-a zis: „Potirul pe care-l beau eu îl veþi bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veþi fi botezaþi. 40 Însã, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie sã dau, ci este pentru cei cãrora le-a fost pregãtit”. Cel mai mare trebuie sã slujeascã (Mt 20,29-34; Lc 22,24-27) Când au auzit, cei zece au fost cuprinºi de indignare faþã de Iacob ºi Ioan. 42 Chemându-i la sine, Isus le-a spus: „Voi ºtiþi cã cei care sunt consideraþi conducãtori ai popoarelor le dominã ºi cei mari dintre ei îºi fac simþitã puterea asupra lor. 43 Dar între voi sã nu fie aºa. Dimpotrivã, cine vrea sã devinã mare între voi sã fie slujitorul vostru 44 ºi cine vrea sã fie primul între voi sã fie servitorul tuturor. 45 Pentru cã nici Fiul Omului n-a venit ca sã fie slujit, ci ca sã slujeascã ºi sã-ºi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi”. Vindecarea orbului din Ierihon (Mt 20,29-39; Lc 18,35-43) au venit la Ierihon. Pe când ieºea din Ierihon cu discipolii sãi ºi cu o mulþime numeroasã, un cerºetor orb, Bartimeub, fiul lui Timeu, ºedea la marginea drumului. 47 Auzind cã este Isus din Nazaret, a
46 ªi 41 35 Iacob
10,51

32 Erau

Lc 12,50

Fap 12,2

1Tim 2,5-6

a

Lit.: dã-ne!

b Este un cuvânt de origine aramaicã. Etimologic ar putea însemna „fiul necuratului” sau „fiul orbului”.

37 In 8. aruncându-ºi haina. însã el striga ºi mai tare: „Fiul lui David. Ierusalim.26 par Lc 21. Intrarea lui Isus în Ierusalim (Mt 21.22 112 Mt 9. 51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei sã fac pentru tine?” Orbul i-a spus: „Rabbunia. privind toate în jur. sã-mi recapãt vederea”. Fiul lui David. In 12. Isus a spus: „Chemaþi-l!” ªi l-au chemat pe orb. O tradiþie talmudicã spune cã madianiþii l-au primit în felul acesta pe Moise. a Este un titlu acordat unei persoane stimate pentru ºtiinþa ºi autoritatea acesteia. 52 Atunci Isus i-a zis: „Mergi. 17. V ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IERUSALIM . Lc 19. În aramaicã înseamnã „Marele meu”. 50 Iar el. În VT avem cazul încoronãrii lui Iehu (2Rg 9. te cheamã”.22 Mc 5.34 par Lc 7. a pãrintelui nostru David! Osana în înaltul cerurilor!” 11 ªi a intrat în Ierusalim. 9 Iar cei care mergeau înaintea lui ºi cei care-l urmau strigau: „Osana! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! 10 Binecuvântatã este împãrãþia care vine.28-40. ºi.4 Mc 13.7).48 Mt 9. alþii ramuri înfrunziteb pe care le tãiaserã de pe câmpuri. a sãrit în picioare ºi a venit la Isus. spunându-i: „Curaj. îndurã-te de mine!” 48 Mulþi îl certau ca sã tacã. în templu.27 15. a trimis doi 11lângã Muntele Mãslinilor.12 Când s-au apropiat de Betfaghe ºi Betania. ladintre discipolii sãi ºi le-a spus: „Mergeþi în satul dinaintea voastrã ºi. ªi l-au dezlegat. 5 Unii dintre cei care stãteau acolo le-au spus: „Ce faceþi. pe care nici un om nu a încãlecat vreodatã. dar îl va trimite îndatã înapoi»”. iar el l-a încãlecat.1 Fap 1. îndatã ce veþi intra 2 1 Ps 118.19 început sã strige ºi sã spunã: „Isuse. credinþa ta te-a mântuit!” Îndatã ºi-a recãpãtat vederea ºi îl urma pe cale. 7 Au adus mãgãruºul la Isus. dezlegaþi-l ºi aduceþi-l! 3 ªi dacã vã va spune cineva: «De ce faceþi aceasta?». fiind deja la timpul înserãrii. „Domnul meu”. ridicã-te.50.12-16) Zah 14.1-16. ºi-au aruncat hainele pe el. Aceastã tradiþie s-a pãstrat la popoarele orientale ºi chiar la noi (pentru primirea solemnã a unor oaspeþi de vazã se împodobesc strãzile cu frunzar ºi se întind covoare). în drum. afarã. veþi gãsi un mãgãruº legat.3 par. 14. „Învãþãtorule”. spuneþi-i: «Domnul are nevoie de el.25-26 în el. dezlegaþi mãgãruºul?” 6 Ei le-au zis dupã cum le spusese Isus ºi i-au lãsat sã plece.Mc 10. . îndurã-te de mine!” 49 Oprindu-se. a ieºit spre Betania împreunã cu cei doisprezece. b Popoarele orientale cunoºteau de mult aceastã practicã a împodobirii drumului pentru primirea regilor ºi a învingãtorilor în luptã.13) ºi al primirii lui Iuda Macabeul la Ierusalim pentru purificarea templului (2Mac 10. 8 Mulþi îºi aºterneau hainele pe drum. 4 Ei au plecat ºi au gãsit mãgãruºul legat la poartã.

113 Smochinul blestemat (Mt 21. Lc 19.1-2). 19 Când s-a înserat. Isus vrea sã-i facã pe ucenici sã înþeleagã cã soarta Israelului era hotãrâtã întrucât religiozitatea lui era doar exterioarã.32 Col 3.7 Ier 7. Când a ajuns la el. Ef 4. credeþi cã aþi primit deja ºi vi se va da. i se va da. De fapt.13-22) 15 Apoi au venit la Ierusalim ºi. iatã. n-a gãsit nimic decât frunzea.1 par Lc 20. b Scena se petrece în curtea pãgânilor. Petru i-a spus: „Învãþãtorule. a rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi scaunele vânzãtorilor de porumbei. lui i s-a fãcut foame.19 Credinþa ºi rugãciunea (Mt 21.12 În ziua urmãtoare.6. 25 Iar când sunteþi în rugãciune. untdelemnul ºi sarea.20-22) când au trecut din nou pe acolo. ci înlãturarea abuzurilor. smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat”. 18 Arhiereii ºi cãrturarii au auzit ºi cãutau cum sã-l dea la moarte. Isus le-a zis: „Aveþi credinþã în Dumnezeu! 23 Adevãr vã spun: oricine ar spune acestui munte «Ridicã-te ºi aruncã-te în mare» ºi nu s-ar îndoi în inima lui. pentru cã nu era timpul smochinelor. 14. Mih 7. 22 Rãspunzând. ci ar crede cã se va împlini ceea ce spune. au vãzut smochinul uscat din rãdãcinã.18-19) Mc 11. unde se vindeau animalele pentru sacrificiile de la templu. 24 De aceea vã spun: tot ceea ce veþi cere în rugãciune. acþiunea lui Isus nu viza distrugerea cultului. Is 56.45-48.12-17. 13 12 Alungarea vânzãtorilor din templu (Mt 21. vinul. 17 Îi învãþa ºi le spunea: „Nu este scris oare: Casa mea se va numi casã de rugãciune pentru toate popoarele? Dar voi aþi fãcut-o peºtera tâlharilor”. intrând în templu.11 3.1-7. singura admisã pentru plãtirea taxelor pentru templu. s-a dus acolo. Tot aici se schimbau monedele greceºti ºi romane ale pelerinilor în moneda ebraicã (shekel). dacã aveþi ceva împotriva 20 Dimineaþa. 16 ªi nu permitea nimãnui sã care vreun vas prin templu. 21 Amintindu-ºi. doar va gãsi ceva în el. Ier 8. În sensul acesta se exprimaserã profeþii. ieºind ei din Betania. credinþa nu aducea roade. . dar se temeau de elc pentru cã toatã mulþimea era încântatã de învãþãtura lui. Vãzând de departe un smochin înfrunzit. c Faptul cã în acþiunea lui Isus nu intervin nici gãrzile templului ºi nici soldaþii romani se explicã prin aceea cã poporul aproba gestul sãu. In 2. 14 ªi i-a zis: „Nimeni sã nu mai mãnânce rod din tine în veci!” Iar discipolii lui ascultau. au ieºit din cetate. a început sã-i alunge pe cei care vindeau ºi cumpãrau în templub.13.13 a Prin aceastã acþiune simbolicã. folosind de multe ori imaginea smochinului ºi a viþei de vie neroditoare (Is 5.

Haideþi sã-l ucidem ºi moºtenirea va fi a noastrã!» 8 ªi. l-a trimis pe acesta la ei. iar via o va da altora. dar ei i-au spart capul ºi l-au batjocorit. l-au bãtut ºi l-au trimis cu mâinile goale. 26: Însã dacã voi nu iertaþi. pentru a proteja via de animale ºi hoþi. în cele din urmã. 26 a. dimpotrivã. dar pe unii i-au bãtut. «De la oameni»?” – le era fricã de mulþime cãci toþi considerau cã Ioan era într-adevãr un profet. în timp ce el umbla prin templu.30 început sã vorbeascã în a plantat o a înconjurat-o un gard. 33 Aºadar. Parabola viticultorilor ucigaºi (Mt 21.Mc 11. zicându-ºi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 3 Dar ei. pe alþii i-au ucis..5 Lc 7. 7 Însã viticultorii aceia ºi-au spus între ei: «Acesta este moºtenitorul. majoritatea manuscriselor nu menþioneazã acest verset. dar pe acela l-au ucis. în care strugurii erau zdrobiþi cu picioarele) ºi turnul de pazã (din piatrã. ne va spune: «Atunci de ce nu aþi crezut în el?» 32 Sã spunem.9-19) Is 5. amenajeazã teascul (un bazin scobit în piatrã. stãpânul viei înconjoarã terenul cu un gard din pietrele adunate de pe terenul desþelenit (unde lipsea piatra. aApoi a dat-oleîncuarendã unorparabole: „Un omplecat într-o un turn viticultori ºi a b 1 ªi cãlãtorie. b Descrierea din Marcu o aminteºte pe cea din Is 5. Atunci. 5 A trimis un altul. a sãpat un teasc ºi a construit 12vie. iertaþi. a trimis un servitor la viticultori ca sã primeascã de la viticultori din roadele viei. vã voi spune ºi eu cu ce autoritate fac acestea. Lc 20. pe fiul sãu iubit. Autoritatea lui Isus (Mt 21. 9 Ce va face oare stãpânul viei? Va veni ºi-i va ucide pe viticultori.23-27. apoi mulþi alþii. pentru ca ºi Tatãl vostru care este în ceruri sã vã ierte greºelile voastre”. 10 N-aþi citit niciodatã textul acesta: a În câteva manuscrise gãsim v. se folosea o îngrãditurã de mãrãcini). au venit la el arhiereii. l-au ucis ºi l-au aruncat afarã din vie. 2 La timpul cuvenit. i-au rãspuns lui Isus: „Nu ºtim”. . 4 Din nou a trimis un alt servitor la ei.1-8) Au venit din nou la Ierusalim ºi. ºi dacã îmi veþi rãspunde.2 27 Mt 14. Dupã ce planteazã butaºii.1-5. Lc 20. cãrturarii ºi bãtrânii 28 ºi-i spuneau: „Cu ce autoritate faci acestea? Sau cine þi-a dat aceastã autoritate ca sã le faci?” 29 Isus le-a spus: „Vã voi întreba un lucru. nici Tatãl vostru din ceruri nu va ierta greºelile voastre. Isus le-a spus: „Nici eu nu vã spun cu ce autoritate fac acestea”. Totuºi. 6 Mai avea încã unul.33-46. prinzându-l. 30 Botezul lui Ioan era din ceruri sau de la oameni? Rãspundeþi-mi!” 31 Dar ei discutau între ei: „Dacã spunem: «Din ceruri». prinzându-l. peste care se afla un foiºor de observaþie pentru paznic). partea de jos servind drept adãpost în timpul culesului.26 114 cuiva.

dar se temeau de mulþime.27-40) au venit la el saduceii.6 Dt 6. Primul ºi-a luat soþie ºi. lãsându-l. nici nu se vor însura.20-26) trimis la el pe unii dintre farisei ºi irodieni ca sã-l prindã în vorbã. cãci nu te uiþi la faþa omului. cã vor învia. ci înveþi cu adevãrat calea lui Dumnezeu. când vor înviaa. ºi l-au întrebat: 19 „Învãþãtorule. 26 Cât despre morþi. Tributul cuvenit cezarului (Mt 22.23-33. cunoscând ipocrizia lor. în textul despre rug. 23 La înviere.115 Mc 12. Saduceii ºi învierea (Mt 22. nici nu se vor mãrita. cum i-a spus Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham. ªi.7 18 Apoi Dt 25.33 ºi Mt 22.4 .11. 1Pt 2. Moise a scris pentru noi: dacã cineva are un frate care moare ºi lasã în urmã soþia fãrã a avea copii. 11 Domnul a fãcut acest lucru ºi este minunat în ochii noºtri?” 12 Ei cãutau sã-l prindã. 21 Al doilea a luat-o ºi a murit fãrã sã lase urmaºi. aceasta a devenit piatrã unghiularã. 22 ªi toþi cei ºapte nu au lãsat urmaºi. Tot la fel al treilea. murind. Lc 20. De fapt. Dupã ei toþi. probabil pentru a se acomoda cu Lc 20. 13 Au Rom 13.11 Ps 118.28. ºtim cã eºti sincer ºi nu eºti pãrtinitor cu nimeni. Lc 20. care spun cã nu este înviere.22-23 Fap 4. sã o ia fratele lui ca soþie ºi sã ridice urmaºi fratelui sãu. Este permis sau nu a da tribut cezarului? Sã dãm sau sã nu dãm?” 15 Dar el. ci vor fi ca îngerii în ceruri. au plecat. 14 Au venit ºi i-au spus: „Învãþãtorule. le-a spus: „De ce mã ispitiþi? Aduceþi-mi un dinar ca sã-l vãd”. 24 Isus le-a zis: „Oare nu vã înºelaþi voi tocmai pentru cã nu cunoaºteþi Scripturile ºi nici puterea lui Dumnezeu? 25 Cãci atunci când vor învia din morþi. Vã înºelaþi amarnic!” a În multe manuscrise importante lipseºte: când vor învia. cãruia dintre ei îi va fi soþie? Cãci toþi ºapte au avut-o de soþie”. 16 I-au adus ºi el le-a zis: „Ale cui sunt imaginea aceasta ºi inscripþia?” Ei i-au spus: „Ale cezarului”. îºi dãduserã seama cã spusese parabola aceasta pentru ei. 20 Erau deci ºapte fraþi. 17 Atunci Isus le-a zis: „Daþi-i cezarului ce este al cezarului ºi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. ci al celor vii.15-22. nu a lãsat urmaºi. nu aþi citit în cartea lui Moise.7 Piatra pe care au aruncat-o constructorii. ªi erau foarte uimiþi de el. Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacob? 27 El nu este Dumnezeul celor morþi. a murit ºi femeia.5-10 Ex 3.

cum îi este fiu?” ªi mulþimea numeroasã îl asculta cu plãcere. luat din Dt 6. 40 Ei mãnâncã avutul vãduvelor ºi se prefac cã se roagã îndelung. învãþãtorule. este formula de introducere care dã ºi numele rugãciunii de dimineaþã ºi de searã.Mc 12.18 Dt 4. adevãrat ai spus cã el este unul singur ºi cã nu este altul în afarã de el 33 ºi a-l iubi pe el din toatã inima. Nu este nici o altã poruncã mai mare decât acestea”. Lc 20.22 Os 6.1-6). b Sacrificiul adus în cultul VT care consta în arderea integralã a victimei (Lev 6. Shema Israel.21 1Sam 15. Ei vor primi o condamnare mai asprã”. din tot sufletul tãu. pe care orice evreu trebuia s-o recite zilnic. 32 Cãrturarul i-a zis: „Bine.6 Atunci. aºazã-te la dreapta mea pânã când voi pune pe duºmanii tãi sub picioarele tale. însuºi David îl numeºte Domn. a venit la el ºi l-a întrebat: „Care este prima dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a rãspuns: „Prima este: Ascultã Israelea: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. cãrora le place sã umble în haine lungi ºi sã fie salutaþi prin pieþe. Acuze împotriva cãrturarilor (Mt 23.48.41-46.6-7. Lc 20. Cristos. 38 35 28 Ps 110.35 Is 45. din tot cugetul tãu ºi din toatã puterea ta.4.45-47) În învãþãtura lui mai spunea: „Feriþi-vã de cãrturari. i-a spus: „Nu eºti departe de împãrãþia lui Dumnezeu”. 21. 30 Sã-l iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta. unul dintre cãrturari. De aceastã obligaþie erau scutiþi copiii. Fiul lui David (Mt 22.34-40. 37 Deci. Isus a spus învãþând în templu: „Cum spun cãrturarii cã Cristos este Fiul lui David? 36 David însuºi a spus.5 Lev 19.25-28) 116 Dt 6. ªi nimeni nu îndrãznea sã-l mai întrebe. 31 A doua este aceasta: Sã-l iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.1 Lc 19. atunci. . vãzând cã a rãspuns cu înþelepciune. femeile ºi sclavii.28 Porunca cea mai mare (Mt 22. Textul scris al acestei rugãciuni trebuia purtat tot timpul la filactere. inspirat de Duhul Sfânt: Domnul a spus Domnului meu. 34 Isus.41-44) Luând cuvântul. Lc 10.38 a Acest text. din tot cugetul ºi din toatã puterea ºi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuþi este mai mult decât toate holocausturileb ºi decât toate jertfele”. 39 sã ocupe primele locuri în sinagogi ºi locurile de onoare la ospeþe. auzind cã discutã cu ei ºi vãzând cã le-a rãspuns bine.

5-6) Când ieºea din dintre discipolii „Învãþãtorule. ho estin kodrantes. câþiva bani. b Templul din timpul lui Isus este cel construit dupã exil. tot ce mai avea la viaþa ei”.6 a Lit. 1.117 Ofranda vãduvei (Lc 21. Un lepton (monedã greacã din cupru) = 1/128 dintr-un dinar. ea însã. . 8 Se va ridica un popor împotriva altui popor ºi un imperiu împotriva altui imperiu.20 m înãlþime.1-4) Mc 12. varia între 30-48 m înãlþime.: duo lepta. 24. Vor fi cutremure în diferite locuri. înalte de 12.20 Lc 19. 42 A venit ºi o vãduvã sãracã ºi a pus douã monede micia. în faþa templului. iar lungimea varia între 9 ºi 12 m. dar nu este încã sfârºitul.5 m ºi cioplite dintr-o singurã bucatã. Ioan ºi Andrei l-au întrebat aparte: 4 „Spune-ne. DISCURSUL ESCATOLOGIC Anunþarea distrugerii templului (Mt 24.17-22.20 m lãþime. restaurat ºi mãrit de Irod cel Mare. numitã Zidul Plângerii.3-14. partea de est. a pus din sãrãcia ei totul.7-19) stând pe Muntele Mãslinilor. de la nivelul stâncii pe care era construcþia. Începutul durerilor ºi persecuþiilor (Mt 10. Petru.1-2. pietrele erau de 1. 6 Vor veni mulþi în numele meu spunând: «Eu sunt» ºi vor înºela pe mulþi. 43 Atunci i-a chemat pe discipolii sãi ºi le-a zis: „Adevãr vã spun cã vãduva aceasta sãracã a pus mai mult decât toþi cei care pun în caseta pentru ofrande 44 pentru cã toþi au pus din surplusul lor. avea lungimea de 480 m. Construcþia era impunãtoare: perimetrul de 1380 m. Mulþi bogaþi puneau mult. Lc 21. Iacob.44 care sã nu fie dãrâmatã”b. Lc 21. de la nivelul curþii se înãlþau douã ºiruri de coloane. nu vã înspãimântaþi. unulva rãmâne piatrã sãi i-ai-aspus: zis: „Vezi mãreþe? Nu peste piatrã 2 1 41 2Rg 12. 7 Când veþi auzi despre rãzboaie ºi zvonuri de rãzboaie.1 Is 19. 3 Apoi. cea vãzutã de pe Muntele Mãslinilor. când se vor întâmpla acestea ºi care este semnul când toate acestea vor începe sã se împlineascã?” 5 Isus a început sã le spunã: „Aveþi grijã sã nu vã înºele cineva. cãci trebuie sã se întâmple. va fi foamete. un quadrant (monedã romanã din cupru) = 1/64 dintr-un dinar.2 2Cr 15. Prezicerea lui Isus despre dãrâmarea templului s-a împlinit. privea cum punea mulþimea banii în caseta pentru ofrande. Acestea sunt începutul durerilor. fundaþia.41 Stând în faþa vistieriei. VI.9 In 8. Azi a rãmas doar o parte din fundaþia din partea de vest. iatã ce pietre ºi ce construcþii!” Isus 13aceste construcþii templu. 11.

de dragul celor pe care i-a ales.29 Dan 12. Manifestarea glorioasã a Fiului Omului (Mt 24. ci spuneþi ceea ce vi se va da în ceasul acela.12-14. 8. când zeloþii au pãtruns în templu ºi au comis crime care au provocat cucerirea Ierusalimului ºi distrugerea templului de cãtre romani în anul 70 d.18-21. 11. 10 dar mai întâi trebuie vestitã evanghelia la toate popoarele. ca mãrturie pentru ei. 4. nici un om nu s-ar fi salvat. Lc 21. a Expresia literalã este profanarea devastatoare ºi derivã din Dan 9.2-4 2Tes 2.15 Ap 6. 20 ªi.C.15-28. dacã atunci vã va spune cineva: «Iatã.43-45..1 Dt 13.C.25-28) 14 Ez 32. Devastarea Ierusalimului (Mt 24.54).27. 17 Vai celor însãrcinate ºi celor care alãpteazã în zilele acelea! 18 Rugaþi-vã ca sã nu se întâmple iarna. 1Mac 1. pe cei aleºi.6 In 15. Însã. nu vã preocupaþi ce veþi spune.31. 16 Iar cine este pe câmp sã nu se întoarcã înapoi ca sã-ºi ia haina. 23 Dar voi fiþi vigilenþi! Iatã. dacã se poate. 3.13-14 Când veþi vedea urâciunea pustiiriia stând acolo unde nu trebuie” – cel care citeºte sã înþeleagã – „cei care sunt în Iudeea sã fugã în munþi. Il 2. aici este Cristos!» sau: «Iatã-l acolo!». 12.10.54. 16. 6. dacã Domnul n-ar fi scurtat zilele.Mc 13. ci Duhul Sfânt. 13 ªi veþi fi duºmãniþi de toþi din cauza numelui meu. însã. a scurtat zilele.7-8.29-31. pentru cã nu sunteþi voi cei care vorbiþi. 11 Când vã vor duce sã vã predea. Lc 9. iar puterile cerului se vor zgudui. cine va rãmâne statornic pânã la sfârºit. soarele se va întuneca. Se face aluzie la un altar pãgân închinat lui Zeus de Antioh al IV-lea Epifanul în decembrie 167 î. 12. Copiii se vor ridica împotriva pãrinþilor ºi-i vor ucide. stelele vor cãdea de pe cer.11. 12 Frate pe frate va da la moarte ºi tatã pe fiu.14 Dar aveþi grijã de voi înºivã: vã vor da pe mâna sinedriilor ºi vã vor bate prin sinagogi ºi veþi fi duºi înaintea guvernanþilor ºi a regilor din cauza mea.11. Profeþia lui Isus s-a împlinit în anul 68 d.12 24 25 În zilele acelea. sã nu credeþi. iar luna nu-ºi va mai da lumina.7 Lc 13.2 1Pt 4. în templul din Ierusalim (1Mac 1.31. 21 ªi. .C. 19 cãci în acele zile va fi nenorocire cum n-a fost de la începutul lumii pe care a creat-o Dumnezeu pânã acum ºi nici nu va mai fi vreodatã. dupã acea nenorocire.31. 15 cel care se aflã pe terasa casei sã nu coboare ºi nici sã nu intre sã ia ceva din casã. vi le-am spus toate dinainte. 22 cãci se vor ridica cristoºi falºi ºi profeþi falºi ºi vor face semne ºi lucruri minunate pentru a-i înºela.9-10 Ap 13. 21. acela va fi mântuit.20-24) Dan 11.4.9 9 118 Mih 7.

2 1 c Ungerea lui Isus în Betania (Mt 26.36-44) 32 Despre ziua ºi ceasul acela nu ºtie nimeni. In 11. 2) Fiul Omului. b Multe manuscrise adaugã: ºi rugaþi-vã! probabil pentru a se armoniza cu Mc 14.32-35. plecând în cãlãtorie. sau la miezul nopþii. 33 Aveþi grijã! Vegheaþib. la uºã. pentru cã nu ºtiþi când va fi timpul. când veþi vedea cã se împlinesc acestea. Azimele începeau în ziua urmãtoare ºi durau ºapte zile (Ex 12. 34 Aºa cum un om. ca în v. 31 Cerul ºi pãmântul vor trece.119 26 Atunci Mc 13. 29 La fel ºi voi. pe când stãtea la masã.26 Dan 7.1-14). nici îngerii în cer. Paºtele propriu-zis însemna consumarea mielului pascal în seara zilei de 14 Nisan.13 îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere mare ºi glorie. aºadar. 30 Adevãr vã spun cã nu va trece aceastã generaþie pânã nu se vor împlini toate acestea. ca nu se rãzvrãteascã poporul”.6-13. 37 Iar ceea ce vã spun vouã o spun tuturor: Vegheaþi!” Mt 5.1-8) 3 Fiind în Betania în casa lui Simon Leprosul. 36 ca nu cumva. . Îndemn la vigilenþã (Mt 24. a venit o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmã a Subiectul nu este exprimat. sã vã gãseascã dormind. dar cuvintele mele nu vor trece.1-2. nici Fiul. sau la cântatul cocoºului. c Paºtele ºi Azimele erau douã sãrbãtori distincte. cãci nu ºtiþi când vine stãpânul casei: sau seara. ca în textul paralel din Lc 21.1-2 VII.29-33) 28 Învãþaþi de la smochin parabola: când mlãdiþa devine deja fragedã ºi dau frunzele.31. În aceste zile se mânca numai pâine nedospitã. venind pe neaºteptate.sã-l ucidã. 26. fiecãruia îndatorirea lui. 3) sfârºitul lumii. PÃTIMIREA ªI MOARTEA LUI ISUS Complotul împotriva lui Isus (Mt 26. Lc 21. Parabola smochinului (Mt 24. 27 Atunci va trimite îngerii ºi va aduna pe toþi aleºii sãi din cele patru vânturi. ºtiþi cã vara este aproape. ci doar Tatãl. In 12.45-53) Peste douã zile sã fie Paºtele Azimele iar arhiereii ºi cum 14cãrturarii cãutauaveausã-l prindãsãprinºiviclenie ca.17 1Tes 5. dupã apusul soarelui. dar poate fi înþeles: 1) împãrãþia lui Dumnezeu.18 Lc 16.38. iar portarului i-a poruncit sã vegheze. îºi lasã casa ºi dã puterea servitorilor sãi. Lc 22. sau în zori. 35 vegheaþi. de la capãtul pãmântului pânã la capãtul cerului. cãci spuneau: „Nu în timpul sãrbãtorii.1-5. sã ºtiþi cã este aproapea. Expresia „Paºtele ºi Azimele” era folositã pentru a descrie cele opt zile de sãrbãtoare.

când se jertfea Paºtelea. 19 Atunci au început a Ceremonialul jertfirii mielului pascal se desfãºura la templu în dupã-amiaza zilei de 14 Nisan. Sângele era adunat de un preot ºi era vãrsat înaintea altarului. 11 Când au auzit.3-6) 10 Iuda Iscariot. Numãrul pelerinilor era foarte mare. la etaj. foarte scump. 9 Adevãr vã spun. unul dintre cei doisprezece. Mãruntaiele ºi grãsimea erau arse.000 de miei. în timp Ps 41. Mieii erau prezentaþi preoþilor la intrarea spre altarul de jertfã. care mãnâncã cu mine. mergeþi dupã el 14 ºi acolo unde va intra spuneþi stãpânului casei cã învãþãtorul zice: «Unde este camera mea.4 120 Dt 15. ºi. în care sã mãnânc Paºtele cu discipolii mei?» 15 El vã va arãta o salã mare. Lc 22. dar cifra pare exageratã. se va spune în amintirea ei ºi ceea ce a fãcut ea”.17-19. i-a turnat pe cap. însã.14-16. 8 Ea a fãcut ce a putut: a uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare. 18 ªi. Trãdarea lui Iuda (Mt 26. a venit împreunã cu cei doisprezece. Pregãtiþi acolo pentru noi”.7-13) prima zi a Azimelor. Ei au gãsit dupã cum le spusese ºi au pregãtit Paºtele. mã va trãda”. 16 Discipolii au ieºit ºi au venit în cetate.21-23. Lc 22. unul dintre voi. 4 Dar erau acolo unii care.10 12 În ce stãteau la masã ºi mâncau. 7 cãci pe sãraci îi aveþi totdeauna cu voi ºi oricând voiþi puteþi sã le faceþi bine. oriunde va fi predicatã evanghelia în lumea întreagã. discipolii sãi i-au spus: „Unde vrei sã mergem sã pregãtim ca sã mãnânci Paºtele?” 13 Atunci a trimis doi dintre discipolii sãi ºi le-a spus: „Mergeþi în cetate ºi vã va întâmpina un om care duce un urcior cu apã.20-25. Dezvãluirea trãdãrii lui Iuda (Mt 26. erau jertfiþi pânã la 600. nu mã aveþi întotdeauna. Isus a spus: „Adevãr vã spun. In 13.Mc 14.21-30) 17 Când s-a înserat. Un sunet de trâmbiþã dãdea semnalul de începere a fiecãrui sacrificiu. Iar el cãuta un moment potrivit ca sã-l dea pe mâna lor. ziceau unii cãtre alþii: „Pentru ce s-a fãcut aceastã risipã de mireasmã? 5 Cãci mireasma aceasta ar fi putut fi vândutã cu trei sute de dinari ºi sã se dea sãracilor”.14 de nard curat. de unde se scurgea printr-un sistem de conducte în pârâul Cedron. Mielul jertfit era dus acasã pentru cina ritualã. s-au bucurat ºi i-au promis cã-i vor da bani. gata aranjatã. a venit la arhierei ca sã-l dea pe mâna lor. 6 Însã Isus a spus: „Lãsaþi-o! De ce o necãjiþi? A fãcut un gest frumos faþã de mine. care avea loc în camera de sus a casei. pe mine. indignaþi.11 Mt 24. ªi erau revoltaþi împotriva ei. spãrgând vasul. Pregãtirea cinei pascale (Mt 26. Dupã o informaþie a lui Iosif Flaviu. . Lc 22.

Isus pe Muntele Mãslinilor (Mt 26. 41 A venit a treia oarã ºi 27 Zah 13. Îndepãrteazã de la mine potirul acesta. 21 Într-adevãr. 39 ªi. s-a rugat spunând aceleaºi cuvinte. 25 Adevãr vã spun cã nu voi mai bea din rodul viþei pânã în ziua aceea când îl voi bea nou în împãrãþia lui Dumnezeu”. l-a dat lor ºi au bãut toþi din el.39-46) 32 Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani ºi le-a spus discipolilor sãi: „Staþi aici pânã când mã voi ruga”. plecând din nou.15-20.11 Evr 9. nu te voi renega”. dormi? Nu ai putut sã veghezi nici mãcar un ceas? 38 Vegheaþi ºi rugaþi-vã ca sã nu intraþi în ispitã! Cãci sufletul este plin de avânt.20 Prezicerea renegãrii lui Petru (Mt 26. Lc 22. cãci ochii lor erau îngreuiaþi ºi nu ºtiau ce sã-i rãspundã. pe Iacob ºi pe Ioan ºi a început a se înfiora ºi a se neliniºti 34 ºi le-a spus: „Sufletul meu este trist de moarte. dupã ce au cântat imnul.30.20 sã se întristeze ºi sã-i spunã unul dupã altul: „Nu cumva eu?” 20 El le-a spus: „Unul dintre cei doisprezece. însã nu ceea ce vreau eu. astãzi. 37 Apoi a venit ºi i-a gãsit dormind. a luat pâinea. le-a dat-o ºi le-a spus: „Luaþi. în aceastã noapte. dar trupul este slab”. dacã este posibil.121 Mc 14. Zah 9. 23 ªi. au plecat spre Muntele Mãslinilor. Lc 22.16 In 12.27 Mt 6. Instituirea Euharistiei (Mt 26. 31 Iar el spunea ºi mai insistent: „Chiar dacã ar trebui sã mor împreunã cu tine. In 13.36-46. a cãzut la pãmânt ºi se ruga ca sã treacã de la el.38 . Fiul Omului merge dupã cum este scris despre el. 36 zicând: „Abba. a binecuvântat-o. Însã vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trãdat! Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacã nu s-ar fi nãscut”. 1Cor 11. 33 I-a luat cu sine pe Petru. rãmâneþi aici ºi vegheaþi!” 35 ªi. ceasul acela. în timp ce mâncau. voi merge înaintea voastrã în Galileea”. acesta este trupul meu”. cel care întinge cu mine în blid.31-34. 26 ªi. 30 Dar Isus i-a zis: „Adevãr îþi spun cã tu. 6. al alianþei.10 In 5.7 In 11. ªi toþi ziceau la fel.23-25) 22 ªi. iarãºi i-a gãsit dormind. dupã ce a mulþumit.36-38) Iar Isus le-a spus: „Voi toþi vã veþi scandaliza cãci este scris: Voi bate pãstorul ºi oile se vor risipi. mergând puþin mai în faþã. înainte de a fi cântat cocoºul de douã ori. eu nu”. Atunci i-a zis lui Petru: „Simon. luând potirul. care se varsã pentru mulþi. a frânt-o. dar ceea ce vrei tu”. 28 Dar dupã ce voi fi înviat. Lc 22.26-30. 29 Atunci Petru i-a zis: „Chiar dacã toþi se vor scandaliza. 24 ªi le-a spus: „Acesta este sângele meu. de trei ori mã vei renega”. Tatã! Pentru tine totul este posibil.31-35. 40 Când a venit.

sã mergem! Iatã.3-11) 43 ªi îndatã. 56 cãci mulþi dãdeau mãrturie falsã împotriva lui. bãtrânii ºi cãrturarii. 44 iar trãdãtorul lui le dãduse un semn spunând: „Cel pe care îl voi sãruta.47-56. pe când încã mai vorbea. In 18.7 In 16. In 18. Isus le-a zis: „Aþi ieºit ca împotriva unui tâlhar. cel care mã trãdeazã este aproape”. Lc 22. 53 a Lit. ºi împreunã cu el o mulþime. au pus mâna pe el.57-68. Lc 22.47. 50 Atunci. 42 Sculaþi-vã. zicând: 58 „Noi l-am auzit pe acesta spunând: «Eu voi distruge acest templu fãcut de mâini omeneºti ºi în trei zile voi construi un altul nefãcut de oameni»”. acoperit numai cu o pânzã pe trupul gol.: la luminã. cu sãbii ºi ciomege. 59 Dar nici aºa mãrturia lor nu se potrivea. 54 Iar Petru l-a urmat de departe pânã în interiorul curþii marelui preot ºi. . a fugit gol. 48 Luând cuvântul. 49 Zi de zi eram la voi ºi învãþam în templu ºi nu m-aþi arestat. ca sã mã prindeþi. a cãrturarilor ºi a bãtrânilor.Mc 14. ridicându-se.13-24) L-au dus pe Isus în faþa marelui preot ºi s-au adunat toþi arhiereii. se încãlzea la foca. pãrãsindu-l.47-53. lãsând pânza. 60 Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor ºi l-a întrebat pe Isus: „Nu rãspunzi nimic? Ce mãrturie dau aceºtia împotriva ta?” 61 Însã el tãcea ºi nu rãspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou ºi i-a spus: „Tu eºti Cristos.66-71. s-a apropiat îndatã de el ºi i-a spus: „Rabbi!” ªi l-a sãrutat. dar nu gãseau. 21. Dar aceasta-i ca sã se împlineascã Scripturile”. Fiul Celui Binecuvântat?” 62 Isus a zis: „Eu sunt. 45 Venind. 52 dar acesta. dãdeau mãrturie falsã împotriva lui. acela este. prindeþi-l ºi duceþi-l sub pazã sigurã”. Lc 19. din partea arhiereilor.42 122 le-a spus: „Dormiþi mai departe ºi odihniþi-vã! Ajunge! A venit ceasul. 46 Atunci ei au pus mâna pe el ºi l-au prins. cu sãbii ºi cu ciomege. 51 Însã îl urma un tânãr oarecare. 57 Câþiva. l-a lovit pe servitorul arhiereului ºi i-a tãiat urechea. 55 Iar arhiereii ºi tot Sinedriul cãutau o mãrturie împotriva lui Isus ca sã-l condamne la moarte.37 Zah 13. Fiul Omului este dat pe mâna pãcãtoºilor. Iatã. dar mãrturiile nu se potriveau. unul din cei doisprezece. Arestarea lui Isus (Mt 26. au fugit cu toþii. scoþându-ºi sabia.32 Isus în faþa Sinedriului (Mt 26. stând împreunã cu servitorii. 47 Însã unul dintre cei care erau de faþã. a venit Iuda.

Renegarea lui Petru (Mt 26.7 Lev 24.16) Cu ocazia sãrbãtorilor. l-a privit fix ºi i-a zis: „ªi tu erai cu Nazarineanul. 4 Pilat l-a întrebat din nou: „Nu rãspunzi nimic? Iatã de câte lucruri te acuzã!” 5 Dar Isus n-a mai rãspuns nimic. 8 Mulþimea a 7 Pe 6 14.1 Dan 7. In 18. împreunã cu niºte rãzvrãtiþi care în timpul revoltei comiseserã crimã. 65 Unii au început sã-l scuipe ºi. Petru ºi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: „Înainte de a cânta cocoºul de douã ori.39–19.25-27) Pe când Petru era jos.55-62.13 ªi-l veþi vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii ºi venind pe norii cerului”a. b Multe manuscrise importante omit: ºi a cântat cocoºul. de trei ori mã vei renega”.13: în textul masoretic prepoziþia folositã este „cu”. în curte. 70 Dar el a negat din nou. le elibera un deþinut pe care îl cereau ei. a început din nou sã le spunã celor care stãteau acolo: „Acesta este dintre ei”. Lc 23. atunci. c În aramaicã înseamnã: „fiul tatãlui”. cu Isus”.69-75. Expresia provine din Dan 7. vãzându-l. 3 Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri. acoperindu-i faþa. Ce vi se pare?” Toþi l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte.1-2.61 Fap 8. ªi a cântat cocoºulb. Lc 23.123 Mc 14. vãzându-l pe Petru încãlzindu-se.63 Ps 110. Atunci. încât Pilat se mira. 72 ªi îndatã cocoºul a cântat a doua oarã. 68 Dar el a negat spunând: „Nu ºtiu. 69 Iar servitoarea. þinut arhiereii. nume foarte rãspândit în timpul lui Isus. 63 Atunci marele preot ºi-a sfâºiat hainele ºi a spus: „Ce nevoie mai avem de martori? 64 Aþi auzit blasfemia. 71 Iar el a început sã se blesteme ºi sã jure: „Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiþi”. Condamnarea lui Isus (Mt 27. Dupã câtva timp.1-5.15-18. Lc 22. Isus înaintea lui Pilat (Mt 27.: cu norii cerului.13-25.11-14. . cei care stãteau acolo i-au spus din nou lui Petru: „Cu adevãrat eºti dintre ei. ªi a izbucnit în plâns. a venit una dintre servitoarele marelui preot 67 ºi. îl loveau spunându-i: „Profeþeºte!” Iar servitorii îi dãdeau palme.7 par In 19. In 18.15-26.legându-l peregele l-au dus ºi l-au predat Pilat. 15unã cu bãtrânii ºiluidupã ce au tot l-a consiliu. nu înþeleg ce zici!” ªi a ieºit afarã în faþa curþii. Isus.32 a Lit. Pilat întrebat: „Tu eºti 2 1 66 2.16 Is 50. iar în LXX „pe”. împrecãrturarii ºi Sinedriul.28-38) Dis-de-dimineaþã.6 iudeilor?” El i-a rãspuns: „Tu zici”. era în închisoare unul numit Barabac. cãci eºti galileean”. In 18.

19 care se ungeau morþii. îl scuipau ºi. Aroma de mir era extrasã dintr-o plantã numitã „mir” care creºte în Arabia. pânã la ceasul al nouãlea. 18 Apoi au început sã-l salute: „Bucurã-te. împletind o coroanã de spini. 17 L-au îmbrãcat cu o hainã de purpurã ºi.Mc 15. l-au dezbrãcat de haina de purpurã ºi l-au îmbrãcat cu hainele lui. 12 Pilat le-a spus din nou: „Atunci ce sã facb cu cel pe care îl numiþi regele iudeilor?” 13 Iar ei au strigat iarãºi: „Rãstigneºte-l!” 14 Pilat le-a spus: „Dar ce rãu a fãcut?” Însã ei strigau mai tare: „Rãstigneºte-l!” 15 Astfel Pilat. rege al iudeilor!” 19 ªi-l loveau peste cap cu o trestie. care venea de la câmp. un oarecare Simon din Cirene. Rãstignirea lui Isus (Mt 27. pânã la ceasul al treilea. 9 Pilat le-a rãspuns: „Vreþi sã vi-l eliberez pe regele iudeilor?” 10 Cãci ºtia cã din invidie îl dãduserã arhiereii pe mâna lui. care.32-44. iar pe Isus. dar el nu a luat.1). 20 ªi.12. 27 Împreunã cu el au rãstignit ºi doi tâlhari. Isus nu acceptã aceastã bãuturã pentru cã vrea sã rãmânã conºtient pânã în ultima clipã. tatãl lui Alexandru ºi al lui Rufus. In 19. ora 15 (15. cãutând sã armonizeze textul cu Lc 22.21. dupã Mt 27. unul la dreapta ºi altul la stânga lui. ca sã ducã crucea lui Isus. 22 L-au dus la locul numit Golgota.42). Încoronarea cu spini (Mt 27. le-a eliberat pe Baraba. adicã în pretoriu.20. l-a dat sã fie rãstignit. 13. 24 Apoi l-au rãstignit ºi. voind sã facã pe placul mulþimii. 25 Era ceasul al treilead când l-au rãstignit. & . c Era obiceiul la evrei de a oferi unui condamnat la moarte o bãuturã de vin aromatizat cu mir. d Apare clar în acest capitol cã Marcu împarte ziua în patru pãrþi: de dimineaþã.33). ora 18 (15.17-27) 21 Au constrâns un trecãtor. folosit în antichitate ca anestezic. 28 e. cãzând în genunchi. a Multe manuscrise în loc de: a urcat. Din ramurile ei se extrãgea un suc dens. Is 53. i-au pus-o pe cap. b Unele manuscrise au: ce vreþi sã fac. înseamnã locul Craniului.27-31. ºi au adunat toatã cohorta. care ce sã ia. pânã la ceasul al ºaselea.7. pânã seara. Lc 23. dupã ce a fost biciuit.34). 26 Fusese scrisã inscripþia condamnãrii lui: „Regele Iudeilor”. e Multe manuscrise. folosit ºi ca ingredient la prepararea miresmelor cu Ps 22. 23 ªi i-au dat vin înmiresmatc. Apoi l-au dus afarã ca sã-l rãstigneascã.1-3) 16 Soldaþii l-au adus în curte. dupã ce ºi-au bãtut joc de el. împãrþind hainele lui. albicios. au: a strigat. au aruncat zarurile pentru ele. ora 12 (15.14. Lc 23.28 urcata ºi a început sã cearã sã le facã aºa cum fãcea întotdeauna. ora 6 (15.25). tradus.9 124 Fap 3. i se închinau. In 19.26-43. 11 Însã arhiereii instigau mulþimea ca sã-l elibereze mai degrabã pe Baraba. ora 9 (15.

spunând: „Lãsaþi. i-a dãruit lui Iosif trupul. i-a dat sã bea. 28: Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: „ªi a fost socotit cu cei fãrãdelege”. care aºtepta ºi el împãrãþia lui Dumnezeu. 46 Dupã ce a cumpãrat un giulgiu. 10.29 Cei care treceau rosteau blasfemii. printre ele: Maria Magdalena. 39 Când centurionul. 38 Atunci catapeteasmaa templului s-a sfâºiat în douã de sus pânã jos. sã vedem dacã vine Ilie ca sã-l ia jos!” 37 Dar Isus. Lc 23. Moartea lui Isus (Mt 27. a vãzut cum ºi-a dat sufletul. care este ajunul sâmbetei. 2) deschiderea posibilitãþii de a ajunge la Dumnezeu (Evr 9. a Aceastã catapeteasmã se afla între sanctuar ºi Sfânta Sfintelor ºi era o perdea de in rãsucit ºi mãtase violetã. Dumnezeul meu. In 19. ºi-a dat sufletul.125 29 Mc 15. l-a întrebat dacã a murit de mult. mama lui Ioses. l-a luat jos.19-20). scoþând un strigãt puternic. regele Israelului. mama lui Iacob cel Mic ºi a lui Ioses. Maria.45-56. Eloí. pe sine nu se poate salva. ºi a îndrãznit sã intre la Pilat ºi sã cearã trupul lui Isus. Ps 22. clãtinând din cap ºi spunând: „Hei. ºi multe altele care urcaserã cu el la Ierusalim. 34 La ceasul al nouãlea.8. 32 Cristos. chemându-l pe centurion.57-61. tu care dãrâmi templul ºi-l construieºti în trei zile.2 Lc 8.38-42) 42 Când s-a fãcut searã. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt.2-3 Înmormântarea lui Isus (Mt 27. pentru ce m-ai pãrãsit?” 35 Unii dintre cei care erau de faþã. întrucât era ziua Pregãtirii. 10 m lãþime ºi 25 cm grosime. auzindu-l. îl cheamã pe Ilie!” 36 Cineva a alergat ºi a înmuiat un burete în oþet ºi. a spus: „Cu adevãrat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 40 Erau ºi câteva femei care priveau de departe. care stãtea în faþa lui. de aproximativ 20 m înãlþime.50-56. membru respectat în Sinedriu. stacojie. 47 Iar Maria Magdalena ºi Maria. Catapeteasma ruptã înseamnã: 1) sfârºitul cultului VT. priveau unde l-au pus. Isus a strigat cu glas puternic: „Eloí. ºi Salome. 45 Aflând de la centurion. sã coboare acum de pe cruce ca sã vedem ºi sã credem!” Îl insultau ºi cei rãstigniþi cu el. 44 Pilat s-a mirat cã murise deja ºi. Lc 23. léma sabactáni?” care înseamnã: „Dumnezeul meu. In 19. 41 care îl urmau de când era în Galileea ºi îl slujeau. introduc v.44-49. punându-l într-o trestie. 43 a venit Iosif din Arimateea. .28-30) 33 Pe la ceasul al ºaselea s-a fãcut întuneric pe întreg pãmântul pânã la ceasul al nouãlea. l-a înfãºurat în giulgiu ºi l-a pus într-un mormânt care fusese sãpat în stâncã. spuneau: „Iatã. 30 salveazã-te pe tine însuþi coborând de pe cruce!” 31 La fel ºi arhiereii între ei îl luau în râs împreunã cu cãrturarii ºi spuneau: „Pe alþii i-a salvat. ºi viºinie (Ex 26.31-33).

A înviat. au vãzut un tânãr aºezat la dreapta. albã.38-39 126 Dupã ce a Magdalena. In 20. ceea ce duce la concluzia cã aceste rânduri nu fac parte din Evanghelia dupã sfântul Marcu. 5 Intrând în mormânt. când au auzit cã trãieºte ºi cã a fost vãzut de ea. Mariamiresme ca sã au ajunssã-l ungã. pe când stãteau la masã.14-18) ce a înviat. 9 Dupã Câteva manuscrise introduc dupã v. au observat cã piatra fusese rostogolitã. 10 Ea a plecat ºi a povestit celor care fuseserã cu el. mama Salome au cumpãrat vinã ºi 16luiªi.1-8. în dimineaþa primei zile a sãptãmânii. 8 urmãtoarea concluzie: Apoi au povestit pe scurt celor care erau cu Petru toate cele care le-au fost poruncite. Isus apare Mariei Magdalena (Mt 28.1-10) 14.13-36.Iacob. nu este aici! Iatã locul în care îl puseserã.40 In 11. însã nu i-au crezut nici pe aceºtia. care acum se tânguiau ºi plângeau.Mc 16. 6 Dar el le-a zis: „Nu vã înspãimântaþi! Îl cãutaþi pe Isus Nazarineanul. au fugit de la mormânt. ºi trecut sâmbãta.8 par In 19. de la rãsãrit ºi pânã la apus. ªi nu au spus nimãnui pentru cã se temeaua. In 20. Lc 24.9. [Isus] i-a apãrut mai întâi Mariei Magdalena. din care scosese ºapte diavoli. Isus însuºi a rãspândit prin ei. In 20. 8 Ieºind. cel rãstignit. ºi au fost cuprinse de spaimã. la 2 1 Fap 1. deºi era foarte mare.19-23) 12 Dupã acestea. ei n-au crezut-o. 14 În sfârºit. Cea mai mare parte a a termenilor greceºti ºi a expresiilor nu se mai întâlnesc la Marcu.10 Ap 7. Lc 24.13 mormânt când soarele rãsãrise 3 ºi ziceau una cãtre alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?” 4 Dar privind. sub o altã înfãþiºare. 7 Dar mergeþi ºi spuneþi discipolilor lui ºi lui Petru cã el merge înaintea voastrã în Galileea. dis-de-dimineaþã. îmbrãcat cu o hainã lungã. Isus apare discipolilor (Lc 24. Amin.1-12. Dupã aceasta. în prima zi a sãptãmânii.9-10. 11 Dar. Maria. b Puþine manuscrise adaugã aici: Însã ei s-au apãrat. 13 iar ei s-au întors ºi au povestit celorlalþi. a apãrut altor doi dintre ei.1 VIII. cãci tremurau de spaimã ºi de uimire. spunând: „Acest veac de nelegiuire ºi necredinþã este & . a apãrut ºi celor unsprezece. în timp ce mergeau la câmp.10-11. Acolo îl veþi vedea dupã cum v-a spus”. ÎNVIEREA LUI ISUS Mormântul gol (Mt 28. ºi i-a dojenit pentru necredinþa ºi împietrirea inimii lor pentru cã nu i-au crezut pe cei care l-au vãzut înviat din morþib. mesajul sfânt ºi nepieritor al mântuirii veºnice.

3-6 Fap 4. 20 iar ei au plecat ºi au predicat pretutindeni.19 Fap 28. 16. ca ei sã se întoarcã la adevãr ºi sã nu mai pãcãtuiascã.4-11) Dupã ce le-a vorbit. Lc 24.4 sub stãpânirea Satanei. vor vorbi limbi noi. 16 Cine va crede ºi va fi botezat se va mântui.31-33 Fap 8.14-15 2Rg 2.1 Mc 12. 17 Acestea sunt semnele care îi vor însoþi pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli. Fap 1. Înãlþarea lui Isus (Lc 24.4. care nu le îngãduie celor stãpâniþi de duhuri necurate sã primeascã adevãrul ºi puterea lui Dumnezeu”.36 par Fap 8. 18 vor lua ºerpi în mânã ºi.6.3 Evr 2. 19. Fap 1. κi vor pune mâinile peste cei bolnavi ºi ei se vor vindeca”.9-11 1Tim 3.11.4-11) le-a spus: „Mergeþi în toatã lumea ºi predicaþi evanghelia la toatã fãptura.127 Mc 16. dar se apropie alte lucruri îngrozitoare. iar cine nu va crede va fi condamnat. ci sã moºteneascã în cer gloria spiritualã ºi nepieritoare a dreptãþii”. dacã vor bea ceva aducãtor de moarte.50-53. 14. în timp ce Domnul lucra cu ei ºi le întãrea cuvântul prin semnele care-i însoþeau.6 1Cor 14. 19 15 Apoi Fap 2.30. Eu am fost trimis la moarte pentru cei pãcãtoºi. De aceea îi ziceau lui Cristos: „Aratã-þi acum dreptatea!” Iar Cristos le-a rãspuns: „S-a umplut mãsura anilor puterii Satanei.7 Fap 2.16 Iac 5.47-48.15 Trimiterea apostolilor în misiune (Mt 28.46.16 Ps 110. 5.16-20. 10.38. .2-40 Lc 10. nu le va dãuna. Domnul Isus s-a înãlþat la cer ºi s-a aºezat la dreapta lui Dumnezeu.11 Fap 1.

EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL LUCA .

.

38). în jurul anului 44. ºtie sã foloseascã cu precizie Vechiul Testament ºi se considerã moºtenitorul promisiunilor fãcute poporului lui Israel (1.50). medic din Antiohia (Col 4. cã ar fi predicat în Bitinia ºi cã ar fi murit la vârsta de 74 de ani. Dar analiza internã ne aratã cã destinatarii sunt creºtini proveniþi din lumea pãgânã: ori de câte ori este posibil. „Craniu” în loc de „Golgota”). autorul alege nume greceºti. pentru a permite înþelegerea exactã a învãþãturii catehetice primare despre Isus. Dupã moartea sfântului Paul.1-4). Dar argumentele interne ne permit datarea Evangheliei dupã anul 70 . Isus strãbate Palestina de la Cezareea lui Filip pânã la Ierusalim (9. Dupã finalul Faptelor Apostolilor (28. moartea ºi învierea lui (22–24). este deja discipolul sfântului Paul. Limba. Teofil. Activitatea publicã a lui Isus începe în Galileea (3. s-ar pãrea cã destinatarul acestei Evanghelii este o singurã persoanã. pe care o gãsim consemnatã de sfântul Irineu ºi preluatã de sfântul Ieronim ºi sfântul Grigore Nazianzenul. Structura.27) ºi îºi continuã activitatea în Ierusalim (19.47-55. evitându-le pe cele ebraice sau aramaice („învãþãtor” în loc de „rabbi”. Educat în ambient elenistic ºi cunoscând bine literatura contemporanã. evitã evocarea ritualului ebraic de purificare. unde are loc pãtimirea. Data. susþine cã sfântul Luca ar fi scris aceastã Evanghelie în Ahaia (sudul Greciei). S-a nãscut în Antiohia Siriei ºi s-a convertit devreme la creºtinism. Cea de-a treia Evanghelie a fost scrisã de sfântul Luca.1–9.68-79). dupã ce a consultat cu imparþialitate tot ce s-a scris înaintea lui (1. citatele din Vechiul Testament sunt dupã LXX etc. genealogia lui merge pânã la Adam ºi nu se opreºte la Abraham. Destinatarii. Nu a fost martor ocular la faptele pe care le relateazã. O tradiþie destul de veche. dupã modelul istoricilor greci.28–21.30).51–19. cu care s-a întâlnit la Troas. Dupã ce relateazã naºterea ºi copilãria lui Isus (1–2).14). nu mai ºtim nimic despre el. s-ar pãrea cã Evanghelia dupã sfântul Luca a fost scrisã înainte de anul 63. Tradiþia ne spune cã ar fi rãmas necãsãtorit. Deºi în privinþa datelor geografice ºi a obiceiurilor ebraice este imprecis. deoarece sfântul Paul este prezentat ca fiind la Roma în prima detenþie.INTRODUCERE Autorul. întrucât. singurul dintre evangheliºti de origine pãgânã. Locul. „plin de Duhul Sfânt”. sfântul Luca urmeazã în linii mari structura geograficã a sfântului Marcu. Dupã prolog. sau chiar Roma. sfântul Luca îºi scrie Evanghelia într-o greacã îngrijitã. Alþii propun ca loc al scrierii Evangheliei Antiohia Siriei.

16.31-34.33.20). 18.18. Isus este Mântuitorul (1. 19. 16. Sfântul Luca ne prezintã o imagine specialã a lui Dumnezeu Tatãl. 10. În orice situaþie s-ar afla.1-10 etc. Sfântul Luca a fost numit „teologul” istoriei mântuirii. Isus este înainte de toate evanghelizatorul (4.47) printr-o ascezã curajoasã ºi constantã (8. pãcãtoºi (7.36). Pentru Luca. cf.9-14. În acelaºi timp. sã accepte încercãrile ºi sã se îndrepte spre cruce (9. 4.).). 22.47. O caracteristicã a vieþii de discipol este vegherea. 24.11 etc. .57-62). Ei trebuie sã fie mereu pe urmele lui Cristos. aºteptarea în tensiune a venirii Domnului (18.26).35.15). sã vândã totul pentru a-ºi aduna comoarã în ceruri (6.32.36-50.1. bunãtate milostivã ºi îndelungã rãbdare (15.25. cel care-l comunicã pe Duhul Sfânt (24.5 ºu). 21. 17.18 ºu). 21.49). în conformitate cu voinþa Tatãlui. Teologia. sfântul Luca prezintã regula de viaþã a creºtinului-discipol.132 (descrierea detaliatã a distrugerii Ierusalimului. timpul realizãrii escatologice în Isus din Nazaret ºi timpul Bisericii peregrine – timpul celor mântuiþi care aºteaptã revenirea Domnului (13. acesta trebuie sã se converteascã în mod sincer ºi total (5. în care el distinge trei perioade: timpul promisiunilor care cuprinde Vechiul Testament pânã la Ioan Botezãtorul.21). care a primit o misiune de la Tatãl ºi se dedicã slujirii celor sãraci. 24. plin de iubire. Discipolii trebuie sã lase „totul”.42). O revelare a acestei iubiri a lui Dumnezeu Tatãl ne este oferitã în sensibilitatea pe care Isus o aratã pentru cei marginalizaþi. dar nu mai târziu de anul 90. 2. Duhul Sfânt ilumineazã activitatea istoricã a lui Isus (1.

când era rândul grupului sãu. Teofil. cu consecinþe în prezent. ci sunt fapte cunoscute. COPILÃRIA LUI ISUS Vestirea naºterii lui Ioan Botezãtorul Era în zilele lui Irod.1-19). þinândf în mod desãvârºit toate poruncile ºi prescrierile Domnului.2-5 1Sam 1. 9 dupã rânduiala slujirii preoþeºti.5-6 a Lit. prieten al lui Dumnezeu. 4 ca sã te convingi de temeinicia învãþãturilor pe care le-ai primit.: umblând. Tradiþia ne vorbeºte totuºi despre existenþa unui prieten al lui Luca.: kratiste = excelentule! preaputernicule! Este un mod de a se adresa unei persoane de rang social înalt.10 Gen 18. Zaharia (Domnul îºi aduce aminte) fãcea parte din grupul lui Abía. regele Iudeii.EVANGHELIA DUPà SFÂNTUL LUCA Prolog mulþi au încercat sã alcãtuiascã o istorisire faptelor care s-au împlinit printre noi. 8 Pe când slujea ca preot înaintea lui Dumnezeu. e În slujirea la templu. pentru cã reprezintã împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. cât mai ales la cea literarã ºi didacticã. ideea VT despre perfecþiune presupune înaintarea pe „calea Domnului”. f Lit. 1laDeoareceau fost martori oculariaºaau devenit slujitori aiacuvântucum ni le-au transmis cei care de început ºi a 2 1 In 15.27 Fap 1. preabunulec Teofild. stabilitã prin porunci ºi prescrieri. m-am gândit sã þi le scriu ºi eu în mod sistematicb. 4). un preot numit Zaharia din grupul preoþesce al lui Abía. a fi împlinit. nu este vorba despre simple întâmplãri din trecut.7 Fap 1. Soþia lui era dintre fiicele lui Aaron ºi se numea Elisabeta. un creºtin de origine pãgânã cãruia evanghelistul îi prezintã o apologie a credinþei creºtine (v. care era al VIII-lea grup.1 lui.11 Jud 13. a fost ales. I.8 Ef 3. 7 Însã nu aveau nici un copil. preoþii erau împãrþiþi în 24 de grupuri. 1Cr 24. d Theophilos = iubit de Dumnezeu. 6 Amândoi erau drepþi înaintea lui Dumnezeu. fiecare asigurând serviciul timp de o sãptãmânã (cf. pentru cã Elisabeta era sterilã ºi amândoi erau înaintaþi în vârstã. c Lit. sã intre în templul Domnului pentru a aduce jertfa 5 1Cr 24. b Se referã nu atât la ordinea cronologicã. .: a fi completat. Unii considerã cã ar fi vorba despre o persoanã fictivã ºi s-ar referi de fapt la fiecare creºtin evlavios. prin tragere la sorþi. 3 dupã ce am cercetat toate de la început cu grijã.

îþi va naºte un fiu ºi-i vei pune numele Ioan. 11 Atunci i-a apãrut un înger al Domnului stând în partea dreaptã a altarului pentru jertfa de tãmâie. cãci rugãciunea ta a fost ascultatã ºi soþia ta. dupã imaginea % .7 se spune cã cei 24 de bãtrâni purtau cupe de aur cu tãmâie care reprezintã rugãciunile sfinþilor.10-11 Gen 15.21. a Aceastã jertfã se aducea de douã ori pe zi. 17 El va merge înaintea lui cu duhul ºi puterea lui Iliec pentru a întoarce inimile pãrinþilor cãtre copiid ºi pe cei rebeli la înþelepciunea drepþilor.5 Mt 17. Ele se exclud una pe cealaltã ºi abstinenþa lui Ioan simbolizeazã plinãtatea Duhului Sfânt. 18 Dar Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi cunoaºte aceasta? Eu sunt bãtrân. c În profetul Ilie este personalizatã toatã fidelitatea faþã de Domnul Dumnezeu ºi tot efortul de a reconduce poporul la Dumnezeul sãu.19-20) ºi mai ales în activitatea pentru convertirea poporului (cf.16). care stau înaintea lui Dumnezeu. fãcutã din fructe. Comuniunea cordialã dintre pãrinþi ºi copii este condiþia fundamentalã pentru ca venirea Domnului sã nu devinã o catastrofã totalã pentru popor (Mal 3.12. De aceea el este considerat profetul model pentru totdeauna. 12 Vãzându-l.15 de tãmâiea. nedistilatã. 14 Vei avea bucurie ºi veselie ºi mulþi se vor bucura de naºterea lui.6-8).16.24).: gata sã-l primeascã. un preot putea fi admis o singurã datã în viaþã pentru a împlini aceastã slujire. Misiunea preotului era aceea de a reînnoi cãrbunii ºi mirodeniile din cupele de pe altarul care se afla în faþa Sfintei Sfintelor (Ex 30.23-24 Sir 48. În Ap 5. Mt 10.8 Dan 8. Se creeazã în popor o stare interioarã adecvatã pentru venirea Domnului. d Distrugerea relaþiilor familiale.10 134 Mt 1. îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabrielf. f În ebraicã: Gabri-El = Dumnezeu este luptãtor puternic.41 Ier 1.2-3 Lc 1. e Lit. simbolul oricãrei bãuturi alcoolice (spirtoase). De notat opoziþia dintre bãuturile „spirtoase” ºi prezenþa Spiritului. iar soþia mea este înaintatã în vârstã”. Zaharia s-a tulburat ºi l-a cuprins teama. este o bãuturã fermentatã.21 Tob 12. 10 ªi toatã mulþimea poporului era afarã.10-13 Mal 3. Avem aici poate o aluzie la transmiterea spiritului profetic al lui Ilie asupra profetului Elizeu: manifestarea acestui spirit se recunoaºte în atitudinea fermã faþã de cei puternici (conflictul lui Ioan cu Irod: Lc 3. Conform prescrierilor vechi. 2Rg 1–2). 19 Rãspunzând. Elisabeta. Lc 21.Lc 1.: sikera. 9. Ioan realizeazã întoarcerea celor îndepãrtaþi de Dumnezeu la mentalitatea celor drepþi. pentru a pregãti Domnului un popor desãvârºit”e. este un semn al apropierii timpurilor de pe urmã (Mc 14. dezbinarea dintre pãrinte ºi fiu. rugându-se în timp ce se aducea jertfa.20 ºu Num 6. 13 Dar îngerul i-a spus: „Nu te teme. 1Rg 17–19. Zaharia. b Lit. 15 cãci va fi mare înaintea Domnului ºi nu va bea nici vin ºi nici altã bãuturã tareb ºi va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale 16 ºi pe mulþi dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Este unul dintre îngerii superiori care. Prin convertirea inimilor pãrinþilor faþã de copii. la deschiderea liturgiei sacrificale din zori ºi la închiderea ei seara.

însã. ca sã îndepãrteze ruºinea mea dinaintea oamenilor”.59. iar în cazul decesului acestuia. împreunã cu cei patru preoþi asistenþi.24-26). iar el le fãcea semne.135 Lc 1.20 1 ºi am fost trimis sã-þi vorbesc ºi sã-þi dau aceastã veste bunã. 27 la o fecioarã logoditãe cu un bãrbat. soþia lui. sã rosteascã binecuvântarea lui Aaron (Num 6. de altfel nesemnificativã. TOB. în timp cea acesta întârziab în sanctuar. timp de cinci luni. logodna este un contract oficial legal între un bãrbat ºi o femeie. Vestirea naºterii lui Isus luna a ºasea. ea era consideratã vãduvã. a Unele versiuni (BJ. 26 În Mc 1. timp în care logodnica este consideratã soþie. RSV) traduc en to drept epi.6 Mt 1.18 funcþionarilor de la curtea persanã. 20 Iatã. se ascundea spunându-ºi: 25 „Aºa mi-a fãcut Domnul în zilele în care ºi-a îndreptat privirea spre mine. Ex 15. vei fi mut ºi nu vei putea vorbi pânã în ziua în care se vor împlini acestea. au înþeles cã avusese o vedenie în sanctuar. e La evrei. Zaharia trebuia. O infidelitate din partea logodnicei era consideratã adulter. preotul nu trebuia sã-ºi prelungeascã rugãciunea în sanctuar „pentru a nu neliniºti Israelul din cauza apropierii înfricoºãtoare de Dumnezeu”. ce leagã ambele pãrþi (Dt 20. b Dupã tradiþia talmudicã. f Acest nume era frecvent ºi era ales nu atât pentru etimologie. la ieºire.15). pentru cã nu ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor”. . Pe timpul lui Isus era o micã localitate neînsemnatã (In 1.16-17. din casa lui David.46). 9. îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea. d Nazaret. la 26 km vest de lacul Genezaret. are posibilitatea sã vadã gloria Domnului (Tob 12. Zestrea ei devine proprietatea viitorului soþ. Miryam (Num 26. Gabriel este vestitorul timpurilor mântuirii (Dan 8. s-a întors acasã. 23 Dupã ce s-au împlinit zilele slujirii lui.10 Gen 21. înseamnã „loc de observaþie”.23-27). deºi nu trãiesc împreunã. numit Iosif. 24 Dupã aceste zile. 22 Când a ieºit ºi nu putea sã vorbeascãc. a zãmislit ºi. Iar numele fecioarei era Mariaf.7. În mod normal. cât pentru evocarea surorii lui Moise. considerând cã propoziþia subordonatã este cauzalã. Ea are loc dupã încheierea contractului de cãsãtorie între pãrinþii tinerilor. rãmânând în casa socrilor. 22. NVg. en + infinitiv introduce o propoziþie temporalã. c Dupã normele liturgice. ªi a rãmas mut.20). în ebraicã. Intervalul dintre logodnã ºi cãsãtorie este de un an.21-27). numitã Nazaretd.1 ºu Mt 8. 21 Poporul îl aºtepta pe Zaharia ºi se mira. În VT nu este menþionat. Elisabeta.

sub „umbrã”. producea fecunditatea la toate nivelurile. care. f BJ traduce: Puterea Celui Preaînalt te va lua sub umbra sa. artistul. Marie.f de aceea.14 Rut 2. . 2) pentru pãgâni.16 2Sam 7. Numele era foarte popular la evrei. prin venirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului (Is 12. fiind o invitaþie la bucuria mesianicã.20 intrând la ea. Domnul este cu tine!”c 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt ºi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. din moment ce nu cunosc bãrbat?” 35 Rãspunzând. ca ºi la profeþi. De aceastã putere depindea orice formã de fecunditate în univers: plantele. mult mai importantã decât frumuseþea fizicã. „puterea” era un concept pe care îl rãspândise filozofia stoicã chiar ºi în clasele cele mai puþin culte. cã este un fel de rezumat al minunilor creaþiei ºi formãrii poporului ales. îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta ºi puterea Celui Preaînalt te va umbri. TOB etc. Cele douã expresii.Lc 1. Lc 9. adicã sub protecþia sau.) cu referinþã la v.21-27): astfel traduc BJ. tatãl sãu. Deoarece Dumnezeu ºi-a îndreptat bunãvoinþa spre persoana Mariei. expresia subliniazã în mod fericit douã concepte diferite. De notat cã forma vocativã þine aici loc de nume propriu ºi este singurul loc unde cel chemat de înger nu este chemat pe numele sãu. animalele. dureazã ºi astãzi ºi tinde sã se menþinã în viitor. Aici forma gramaticalã este un participiu perfect vocativ ºi scoate în evidenþã o plinãtate care.14 Mt 1. ne aratã cã în aceastã concepere este implicat Iahve cu toatã puterea sa infinitã. „Duhul Sfânt” ºi „puterea Celui Preaînalt”. Il 2. fie în cea greacã (Iesous). RSV: hail etc. fie în forma ebraicã.: kecharitomene = „care ai fost ºi rãmâi plinã de harul divin”.27 Dan 7. fãrã a se amesteca cu ei. unul din lumea ebraicã. celãlalt din lumea greacã pãgânã: 1) pentru evrei „puterea Celui Preaînalt” acþiona ascunzându-se într-un nor luminos (Ex 40. i-a spus: „Bucurã-tea. 2) imperativ: „bucurã-te!”.28 Sof 3. Yeshua = Iahve este Mântuitorul. poetul erau fecunzi pentru cã erau pãtrunºi de aceastã putere (dynamis).6 Mt 9. 29: „ce fel de salut ar putea fi acesta”. omul. 28 ªi. sub puterea în virtutea cãreia acþioneazã omul. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt ºi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David. ecou la invitaþia pe care profeþii o adreseazã fiicei Sionului ºi care este motivatã aici. Sof 3.14-15.4 1.1 Is 9. probabil. mai bine zis. d Lit.6. a Termenul grec chaire poate fi înþeles: 1) un salut obiºnuit în limba greacã (în felul acesta traduc Vg: ave. 31 Vei zãmislid ºi vei naºte un fiu ºi-l vei numi Isuse.13 136 Is 7. fiind realizatã în trecut. ea este în starea de har Dei benevolentiam amorem experta (Zorell). 30 Însã îngerul i-a spus: „Nu te teme.14 Mt 1. iar domnia lui nu va avea sfârºit”. 34 Maria a spus cãtre înger: „Cum va fi aceasta. dar este. o dublare a v.34). b Lit.: vei primi în sân e În ebraicã.14-15 Zah 2. c În multe manuscrise importante ale NT apare: binecuvântatã eºti tu între femei. 33 ºi va domni peste casa lui Iacob pe veci. astfel apare de fiecare datã la Luca ºi în LXX. o. plinã de harb.21+ 2Sam 7.38. Verbul este rar ºi este folosit de Luca cu intenþia de a indica o calitate specialã a Mariei. Verbul poate indica graþie fizicã sau harul sufletesc. pentru cã ai aflat har la Dumnezeu. obþinând rezultate care depãºesc forþele sale proprii. 42.

c Localitatea este identificatã de tradiþia creºtinã cu Ain-Karim.38 1Sam 1.18 Ps 9. b În VT. ruda ta.16. Maria a pornit ºi s-a dus în grabã cãtre þinutul muntos.13). a tresãltat de bucurie copilul în sânul meu.137 Lc 1.10 Hab 3. slujitoareab Domnului: fie mie dupã cuvântul tãu”. 31. a zãmislit ºi ea un fiu la bãtrâneþe.29 1Sam 2. 52 i-a rãsturnat pe cei puternici de pe tronuri ºi i-a înãlþat pe cei umili. d Lit.19 1Sam 2.27 Gen 30.24 Idt 13.27 sfântul care se va naºtea va fi numit Fiul lui Dumnezeu.1 Ps 34. Vizita Mariei la Elisabeta 39 În zilele acelea.31 Is 61.14 Mt 4. Mântuitorul meu. când a ajuns glasul salutului tãu la urechile mele. 40 A intrat în casa lui Zaharia ºi a salutat-o pe Elisabeta. Dt 4. ªi îngerul a plecat de la ea.15 Jud 5. 51 ªi-a arãtat puterea braþuluid sãu: i-a risipit pe cei mândri cu planurile inimii lor. 25.11 Ps 31.36 Mc 1. 43 ªi de unde îmi este datã mie aceasta ca sã vinã mama Domnului meu la mine? 44 Iatã. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei.34).11 Iob 12.9 Ps 103. 1Rg 1. 45 Fericitã aceea care a crezut cã se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 46 Maria a spus: „Sufletul meu îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu se bucurã în Dumnezeu.13 Ps 111.10 In 20.25 1. a tresãltat copilul în sânul ei. la 6 km vest de Ierusalim.: a fãcut putere cu braþul sãu.24 Fap 3. printr-un antropomorfism. 50 Îndurarea lui faþã de cei ce se tem de el este din generaþie în generaþie. 48 pentru cã a privit umilinþa slujitoarei sale.1-10 Is 29.9 1. expresia este folositã ca autodenumire a unei femei care vorbeºte cu un om de rang superior (1Sam 1. într-o cetatec a lui Iuda. 1. este o expresie specific semitã care.19 a Câteva manuscrise importante adaugã: din tine. 35. 38 Atunci. vrea sã scoatã în evidenþã atotputernicia lui Dumnezeu (Ex 6.15 13. 49 pentru cã Cel Puternic mi-a fãcut lucruri mari: sfânt este numele lui. 69. 37 pentru cã la Dumnezeu nimic nu este imposibil.8 11. ºi aceasta este luna a ºasea pentru ea care era numitã sterilã. Maria a spus: „Iatã.4. iar Elisabeta a fost umplutã de Duhul Sfânt 42 ºi a exclamat cu glas puternic: „Binecuvântatã eºti tu între femei ºi binecuvântat este rodul sânului tãu.6. .14 Ier 32.3 Gen 18.24. 36 Iatã.8.6. Elisabeta. iatã cã de acum toate generaþiile mã vor numi fericitã.17 Ps 89.

i s-a deschis gura ºi i s-a dezlegat limba. era rostitã o binecuvântare ºi se punea nume copilului.15. apoi s-a întors la casa ei. totodatã. Lc 7.1). circumcizia era un semn al alianþei sfinte dintre Dumnezeu ºi Israel.24) pentru a spune cã el este fidel promisiunii fãcute pe care o împlineºte (Lc 1.3 1.3 Mi 7. lui Abraham ºi urmaºilor lui pentru totdeauna”. pentru cã l-a vizitatc 57 a VT noteazã deseori cã Dumnezeu îºi aminteºte (Gen 8. 62 L-au întrebat deci prin semne pe tatãl lui cum ar vrea sã fie numit. 59 În ziua a opta au venit pentru circumciziab copilului ºi voiau sã-i punã numele Zaharia. În VT. Is 10.14).16. mai târziu. spunând: „Ce va fi oare acest copil?” pentru cã mâna Domnului era cu el.1. ca al tatãlui. 60 Însã. amintindu-ºia de îndurarea sa. 63 Cerând o tãbliþã.1. slujitorul sãu. circumcizia se fãcea la pubertate.Lc 1.20 1.44.53 Ps 107. c VT vorbeºte de multe ori despre vizita lui Dumnezeu pentru a scoate în evidenþã intervenþiile sale mântuitoare (Gen 21. 22. semnul deosebirii de pãgâni ºi al predestinãrii de a participa la binecuvântãrile promise Israelului. tatãl sãu. Ps 65.12. Lev 12. iar el vorbea lãudându-l pe Dumnezeu.13 2. în epoca patriarhilor. legea lui Moise a stabilit ziua a opta (Gen 17. 64 În aceeaºi clipã.34. intervenind.10 Când a venit timpul pentru Elisabeta ca sã nascã.4.15.72).10) sau de pedeapsã (Ex 32. Trebuiau sã fie prezenþi martori. Dumnezeul lui Israel. a venit în ajutorul lui Israel.12). 61 Dar ei i-au zis: „Nu este nimeni dintre rudele tale care sã poarte numele acesta”. ªi toþi s-au mirat.3 Ps 132. iar pe cei bogaþi i-a trimis cu mâinile goale. Fap 15. ci se va numi Ioan”. Luca este singurul evanghelist care foloseºte aceastã imagine (cf. 58 Vecinii ºi rudele ei au aflat cã Domnul ºi-a arãtat marea îndurare faþã de ea ºi se bucurau împreunã cu ea. numele se punea la naºtere (Gen 4. era pentru un bãrbat semnul apartenenþei la poporul lui Dumnezeu. 21.17 Ps 106.8-9 Ps 98.18 i-a umplut cu bunuri pe cei flãmânzi.20 Ps 18. deºi. Naºterea lui Ioan Botezãtorul 1. 67 Zaharia.3. Ex 2.24-25. 65 I-a cuprins frica pe toþi vecinii ºi în tot þinutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. 13. 19. a fost umplut de Duhul Sfânt ºi a profeþit zicând: 68 „Binecuvântat este Domnul. a scris: „Ioan este numele lui”.9 138 53 54 55 Is 41. 56 Maria a rãmas cam trei luni cu ea.13 Gen 17. . b La început. a nãscut un fiu.12 1. 9.9 Ps 18.3).10 Lev 12. 50.14 Ps 111. dupã cum a promis pãrinþilor noºtri.51 Gen 12.80 Ps 41. mama lui a spus: „Nu. 66 Toþi cei care le auzeau le pãstrau în inima lor.

în a cincisprezecea dintre ele se spune: „Fã sã rãsarã îndatã mlãdiþa lui David (Mesia) ºi cornul lui sã se înalþe cu ajutorul tãu. c Existã dificultãþi cu privire la timpul folosit. vei fi numit profet al Celui Preaînalt.1 Is 40. Din sec. plãmânii.17. ºi-a amintit de alianþa lui sfântã: jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham. Cu RSV ºi alte traduceri recente.20 Gen 22.3 Mal 3. sediul afectivitãþii este inima. folosim viitorul. ficatul) erau deosebite de pãrþile interne inferioare (intestine).16-17 Mal 3.139 69 70 Lc 1. slujitorul sãu.14 Lc 1. În conformitate cu Ps 132.16-18 Mt 16. Doamne.C.69 71 72 73 74 75 76 77 78 ºi l-a rãscumpãrat pe poporul sãu ºi a înãlþat cornul mântuiriia pentru noi în casa lui David. cãci vei merge înaintea Domnului ca sã pregãteºti cãile sale. pãrintele nostru. pentru aceasta ne va vizitac Lev 26.5 Mih 7. Este un exemplu clar de metonimie pentru a exprima abstractul prin concret. Existã o asociere între „cornul mântuirii” ºi „casa lui David”. încã din vechime: mântuirea de duºmanii noºtri ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. ritualul ebraic cere fiecãrui credincios sã recite optsprezece binecuvântãri.3 ºi Dt 33. Pãrþile interne superioare (inima. astfel a arãtat îndurare faþã de pãrinþii noºtri. care faci sã rãsarã cornul ajutorului”. În mentalitatea noastrã latinã. este o metaforã în VT care simbolizeazã vigoarea ºi forþa (Ps 18. Binecuvântat sã fii tu.42 Ps 105. sã-i slujim fãrã teamã. în sfinþenie ºi dreptate înaintea lui.17). „Cornul” se referã aici la puterea divinã în acþiunea de mântuire a poporului israelit. Iar tu. ca parte a trupului care în antichitate era deseori privitã ca sediu al afectivitãþii. . eliberaþi fiind din mâna duºmanilor. sã dai poporului sãu ºtiinþa mântuirii spre iertarea pãcatelor. întrucât multe manuscrise întrebuinþeazã trecutul (BJ.8-9 Ier 11. TOB). în toate zilele noastre. copile.21). sã ne dea ca. din care trebuia sã se nascã Mesia (Ez 29. Domnul va face sã rãsarã un corn de mântuire pentru David.20 a Cornul mântuirii. dupã cum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi. b Cuvântul grec spalanchna înseamnã „mãruntaie” (Vg – viscera). datoritã inimiib îndurãtoare a Dumnezeului nostru. I î.

17.32. cãtre Iudeea.5 Ez 3. fiecare în cetatea sa.42 1. fiul lui Irod cel Mare (Mt 2. 80 Copilul creºtea ºi se întãrea în duh.7.7 In 8. în cetatea lui David. Lc 2. Zah 3.6). care se numeºte Betleem.42). .14 Mt 1. s-au împlinit zilele ca Maria sã nascã 7 ºi l-a nãscut pe fiul ei. A primit de la senat titlul de August (= cel vrednic de onoare) în 27 î.8 3.C.14 Is 11. rãmâne singur împãrat în Imperiul Roman. ºi 6 d.C. în cetatea lui David.18-25) 1Sam 16.Lc 1. iatã.).25 Mt 1. 12 Acesta este semnul: veþi gãsi un copil înfãºat ºi culcat în iesle”. Iob 38.) ºi a lui Antoniu (31 î.C.16 1.1-2). 9 ªi le-a apãrut un înger al Domnului ºi gloria Domnului i-a învãluit în luminã. 13 Dintr-o datã. pentru cã nu era loc de gãzduire pentru eie.3. 10 Îngerul le-a spus: „Nu vã temeþi.4 Ex 24. Aceste „oºtiri” sunt formate din îngeri care aveau rolul liturgic de a cânta laudã lui Dumnezeu (Is 6. 42. b Octavian August este strãnepotul lui Iulius Caesar. în special la Ierusalim (780 m altitudine: Mc 10. 4 ªi Iosif a urcatd din Galileea. din cetatea Nazaret. lãudându-l pe Dumnezeu ºi spunând: 2 1 În a Expresia poate însemna un Mesia care este trimis de Cel Preaînalt (Num 24. d Este o expresie tipic ebraicã în VT pentru a indica urcarea în regiunea muntoasã a Iudeii. Dupã înfrângerea lui Lepidus (36 î. Naºterea lui Isus (Mt 1. e În greacã. Aici se referã la o încãpere comunã pentru popasul caravanelor (caravanserai). pe când Quiriniusc era guvernator al Siriei. s-a unit cu îngerul o mulþime din oastea cereascãf. vi s-a nãscut Mântuitorul care este Cristos Domnul.12 Ier 6.6.C.21 Is 9.C.79 79 140 Zah 3. care domnise între 4 î.57 Mt 1. primul nãscut. ca sã-i lumineze pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii. c Publius Sulpicius Quirinius a fost trimis ca delegat în Siria ºi însãrcinat cu restructurarea Iudeii ca provincie romanã dupã depunerea lui Arhelau. 2 Acest recensãmânt a fost primul.12). iar ei au fost cuprinºi de o mare spaimã. f În VT întâlnim expresia: „Dumnezeul oºtirilor cereºti” de 284 de ori. 6 Dar pe când erau ei acolo. 59. katalyma înseamnã „loc închiriat pentru o noapte”. 8 În acelaºi þinut erau unii pãstori care trãiau pe câmp ºi pãzeau turmele pe timpul nopþii.1-13 In 7.13.12 1. 5 pentru a se înscrie împreunã cu Maria. 6.1. A murit în anul 14 d. logodnica lui. a venit un decret din partea împãratului Augustb ca sã se facã recensãmânt pe tot pãmântul. Ps 29. În textul lui Luca ei celebreazã intrarea lui Mesia Isus în lume (Evr 1.C. el a rãmas în pustiu pânã în ziua arãtãrii lui înaintea lui Israel.8 Is 9.22).12 zilele acelea. cãci. întrucât era din casa ºi din familia lui David. vã vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: 11 astãzi. 3 Toþi mergeau sã fie înscriºi.8. ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii”.20 Tob 5.1-18 Cel care Rãsarea din înãlþime. l-a înfãºat ºi l-a culcat în iesle. In 2. care era însãrcinatã.

Prezentarea lui Isus în templu Dupã ce s-au împlinit zilele purificãrii lor. preamãrindu-l ºi lãudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit ºi au vãzut. l-au dus la Ierusalim ca sã-l ofere Domnului. cât ºi pentru animale (Ex 13.24-28). trebuia sã se prezinte la preot ºi sã ofere „sacrificiul pentru pãcat”. la planul de mântuire bazat pe bunãtatea ºi fidelitatea lui Dumnezeu. în mod incontestabil. dupã naºterea unei fete ºi nu era admisã la cult pentru alte 33 de zile.8 a Expresia: oamenilor de bunãvoinþã. de obicei un miel de un an. pe Iosif ºi copilul culcat în iesle. familia trebuia sã plãteascã preotului cinci shekeli.15) ºi. dupã Legea lui Moiseb. 17 Dupã ce l-au vãzut. 19 Maria însã pãstra toate aceste cuvinte.1-2). dupã naºterea unui bãiat.2. 18 Toþi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de cãtre pãstori. 23 dupã cum este scris în Legea Domnului: Orice prim nãscut de parte bãrbãteascã va fi declarat sfânt pentru Domnulc 24 ºi sã aducã jertfã. unele familii evlavioase o practicau (1Sam 1. care are importanþa sa. în grabã ºi i-au gãsit pe Maria. ºi nu pe rãspunsul omului. Traducerea: pace oamenilor pe care el îi iubeºte este susþinutã de o serie de manuscrise vechi. nu redã tot sensul original: termenul grec eudokia înseamnã „complãcere”. dar e secundar pentru realizarea planului salvific. „sfinþiþi” Domnului. 13.2-4 Ex 13. 12. „voinþa de a face bine” ºi se referã. deci. o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. În ritual se fãcea o binecuvântare pentru rodnicia ulterioarã ºi sãnãtate. era consideratã „impurã” pentru 7 zile. Dupã aceastã perioadã.2-8 se spune cã o femeie. dupã naºterea unui bãiat.14 „Mãrire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu.51 1. de textele de la Qumran (1QH 4. dupã Vg. aºa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zãmislit. probabil. dupã cum le-a fost spus. Ca preþ de rãscumpãrare. pentru 14 zile. Purificarea era impusã numai mamei. 21 Când s-au împlinit opt zile. 22 2. însã pentru cei sãraci erau suficiente douã turturele sau doi pui de porumbel. „bunãvoinþã”.). % . au fãcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil.32) ºi este preferatã de majoritatea versiunilor actuale (BJ.141 14 Lc 2. dar nici interzisã (Num 18. Prezentarea copilului în templu nu era poruncitã. pãstorii au spus unii cãtre alþii: „Sã mergem pânã la Betleem ºi sã vedem acest Cuvânt care s-a fãcut ºi ce ne-a fãcut cunoscut Domnul”. iar bãiatul prim nãscut trebuia rãscumpãrat. TOB. meditându-le în inima ei.21 Lev 12. c Legea prescria rãscumpãrarea primului nãscut de parte bãrbãteascã atât pentru oameni. dupã cum este scris în Legea Domnului. dupã naºterea unei fete. ºi alte 66 de zile. întrucât erau consideraþi „consacraþi”. 16 Au plecat. 20 Apoi pãstorii s-au întors. a fost circumcis ºi i s-a pus numele Isus. ºi pe pãmânt pace oamenilor pe care el îi iubeºte!”a 15 Când îngerii au plecat de la ei spre cer. RSV etc. b În Lev 12.59+ Mt 1.11 Lev 5. dupã naºtere.7.

acesta este pus spre cãderea ºi spre ridicarea multora în Israel ºi ca semn care va stârni împotrivirec – 35 ca sã se dezvãluie gândurile din multe inimi – iar þie.1 Is 42. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt cã nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosulb Domnului.36).20 Mt 2. 30 pentru cã ochii mei au vãzut mântuirea ta 31 pe care ai pregãtit-o în faþa tuturor popoarelor: 32 luminã spre luminarea neamurilor ºi spre gloria poporului tãu Israel!” 33 Tatãl ºi mama lui se mirau de cele spuse despre el. 49. destinat sã mântuiascã poporul lui Dumnezeu.11). „Cristosul.14. 12.1. ºi harul lui Dumnezeu era asupra lui.20 Is 52. c Oamenii se împart în privinþa lui Cristos: sau se scandalizeazã de el ºi. mama lui: „Iatã. 25 ªi Luca vorbeºte numai de jertfa adusã pentru purificarea Mariei. Ea nu pãrãsea templul. consacratul (Ex 30. 38 Venind ºi ea chiar la aceeaºi orã. pe slujitorul tãu în pace. devin vinovaþi (Is 8. sau îl acceptã prin credinþã ºi ajung astfel la mântuire. îl preamãrea pe Dumnezeu ºi vorbea despre [copil] tuturor celor care aºteptau eliberarea Ierusalimului. s-au întors în Galileea. în cetatea lor. a Evenimentul mesianic descris ºi promis de profeþi care aduce Israelului eliberarea de toate relele ºi venirea escatologicã a lui Dumnezeu (Is 40.23.6 In 8. cãci el îºi va da viaþa ca rãscumpãrare. Stãpâne.1 ºu.2 142 2. 46. 66.7. Dupã ce trãise cu bãrbatul ei ºapte ani de la fecioria ei. b Lit. Lc 20. .12 7.: unsul. Aceasta era mult înaintatã în vârstã. ca sã îndeplineascã prescrierile Legii cu privire la el.10. 39 Când au împlinit toate dupã Legea Domnului. iar când pãrinþii l-au adus pe copilul Isus. 40 Iar copilul creºtea ºi se întãrea. 37 era acum vãduvã ºi ajunsese la optzeci ºi patru de ani.10 Idt 8. plin de înþelepciune. 28 l-a luat în braþele sale ºi l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: 29 „Acum elibereazã-l. o sabie îþi va strãpunge sufletul”. respingându-l prin necredinþã.6. fiica lui Fanuel. din tribul lui Aºer. profetesa.4-5 1Tim 5. 62.13 Is 42. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu. slujind zi ºi noapte prin posturi ºi rugãciuni.17-18).8).5 2. spre deosebire de „Cristos Domnul” devenit nume propriu al lui Isus (Fap 2. dupã cuvântul tãu.23 1.51-53 Ier 15.80 iatã cã era la Ierusalim un om cu numele Simeon ºi acesta era un om drept ºi evlavios care aºtepta consolareaa lui Israel ºi Duhul Sfânt era asupra lui. 36 Era acolo ºi Ana.25 Is 40. 34 Simeon i-a binecuvântat ºi i-a spus Mariei.Lc 2. Unsul Domnului” este titlul mesianic tradiþional în VT grec (1Sam 24. Faptul cã el nu menþioneazã plata celor cinci shekeli sugereazã ideea cã Isus nu trebuia sã fie rãscumpãrat.32). Nazaret.

49 El însã le-a spus: „De ce m-aþi cãutat? Nu ºtiaþi cã eu trebuie sã fiu în casad Tatãlui meu?” 50 Însã ei n-au înþeles cuvântul pe care li-l spusese. au mers cale de o zi ºi-l cãutau printre rude ºi cunoscuþi. cãutându-l. constând în discuþii dintre învãþãtorii Legii ºi ascultãtorii care le puneau întrebãri. . casa. Est 7. Cei care locuiau departe erau obligaþi numai de Paºti. Contextul în care pãrinþii îl cautã pe Isus cere. cu ocazia sãrbãtorilor. Tinerii participau cu entuziasm la aceste lecþii publice. 41 Dt 16. ascultându-i ºi punându-le întrebãri. la Rusalii ºi la sãrbãtoarea Corturilor (Ex 23. staturã ºi har. 46 Dupã trei zile.: synodia = caravanã. tatãl tãu ºi cu mine te-am cãutat îngrijoraþi”. 51 Apoi a coborât cu ei. stând în mijlocul învãþãtorilorc. proprietatea cuiva (Iob 18.80 1Sam 2. înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor.: în cele ale Tatãlui. copilul Isus a rãmas în Ierusalim.1 4. Motivul de a cãlãtori în grup din ºi spre Galileea era traversarea þinutului neospitalier al Samariei ºi pericolul atacurilor din partea tâlharilor (Lc 9. 48 Vãzându-l. . De altfel.53. 10. pe când se întorceau.16). dar multe mergeau din evlavie. menþionãm cã învãþãtura religioasã publicã din templu se fãcea.26 Prov 3. au urcat acolo dupã obiceiul sãrbãtorii. 42 Când avea el doisprezece ani. Femeile nu erau obligate. în mod logic.46.16 Ex 12. 52 Isus creºtea în înþelepciune. d Lit.14-17). a venit la Nazaret ºi era supus lor.46 2.4 a Dupã împlinirea vârstei de doisprezece ani. l-au gãsit în templu.22 In 7. 44 Crezând însã cã este cu grupul de pelerinib. Iar mama lui pãstra toate acestea în inima ei.30). 43 Dupã ce s-au împlinit acele zile. In 2.41 Pãrinþii lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sãrbãtoarea Paºteluia.143 Isus în templu la vârsta de doisprezece ani Lc 2. de ce ne-ai fãcut aceasta? Iatã. templul este considerat de Isus de mai multe ori drept „casa Tatãlui” (Lc 19. cuvântul se aflã numai aici în NT ºi desemneazã un grup de oameni ce cãlãtoresc împreunã. în special. dar pãrinþii lui nu ºtiau. 47 Toþi cei care îl ascultau se mirau de înþelepciunea ºi de rãspunsurile lui. Majoritatea traducerilor actuale (RSV BJ.15. din dorinþa de a cunoaºte mai amãnunþit Legea ºi interpretãrile ei. s-au întors la Ierusalim. Expresia greacã en + dativ plural poate fi tradusã ca locuinþa. în rãspunsul lui Isus numirea unui loc. TOB) propun acest sens. fiecare bãrbat israelit era obligat de Lege sã meargã la templu de trei ori pe an: la Paºti.19. c Pentru o înþelegere corectã a acestui verset.9). ei au rãmas înmãrmuriþi ºi mama lui i-a spus: „Fiule. b Lit.19 1. 45 Negãsindu-l.

tetrarh al Gali3cândanul al cincisprezecelea al domnieiItureii ºi Trahonitidei. iar cele cu gropi vor fi netezite 6 ºi orice fãpturãd va vedea mântuirea lui Dumnezeu. nici mãcar pentru Dumnezeu. 3 El a strãbãtut tot þinutul Iordanului. 4 aºa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul: Glasul celui care strigã în pustiu: Pregãtiþi calea Domnului.. în pustiu. Anul al cincisprezecelea al domniei lui ar putea fi anul 26 sau 28 al erei creºtine. era conducãtorul unei a patra pãrþi dintr-o þarã. cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan. Aceastã datã ar putea coincide cu observaþia din Lc 3. depinde dacã se ia în consideraþie perioada în care a fost coregent cu August (între 12-14 d. mai târziu titlul a fost folosit pentru conducãtorul unei pãrþi oarecare dintr-o împãrãþie împãrþitã sau pentru un prinþ cu rang de rege (Mt 14. Trahonitida este un district în estul lacului Genezaret.2 Os 1.1. Lc 9.1 Lc 1. 2 pe timpul arhiereilor Anna ºi Caiafa.: orice carne.C. e Imaginea viperei. 7 Aºadar. b Tetrarhul. fiul lui Zaharia.23 cã Isus avea treizeci de ani când ºi-a început activitatea publicã. In 1. fratele sãu.1-8. Aceastã expresie biblicã. a Itureea este regiunea de la nord-est de Galileea. 5 orice vale va fi umplutã ºi orice munte sau deal va fi nivelat. Este vorba aici de un orgoliu personal ºi de grup care nu lasã loc pentru nimeni. d Lit. predicând botezul pocãinþei spre iertarea pãcatelor.Lc 3. cãci vã spun cã Dumnezeu poate Împãrat roman în timpul lui Isus 14-37 d. Abilene este o regiune la nord-est de Damasc. faceþi drepte cãrãrile lui. Mc 1. tetrarh al Abileneic. iniþial. c . înseamnã orice fiinþã omeneascã.2+ 1 a Is 40. spunea mulþimilor care veneau ca sã fie botezate de el: „Pui de vipere!e Cine v-a învãþat sã fugiþi de mânia care vine? 8 Faceþi roade vrednice de pocãinþã ºi sã nu începeþi a spune în voi înºivã: «Noi îl avem de tatã pe Abraham». proprie limbii ebraice. Fap 13. tetrarh al þinutului b Ier 1. ostili oricãrei invitaþii la recunoaºterea propriilor greºeli. chiar dacã Luca nu o spune în mod expres.).1-12.C.7. presupune prezenþa unor oameni înstãriþi. Filip. PREGÃTIREA ACTIVITÃÞII PUBLICE A LUI ISUS Predica lui Ioan Botezãtorul (Mt 3.19-28) 144 În împãratului Tiberiu pe Ponþiu Pilat era guvernator al Iudeii. Irod. iar leii.80 Mt 3.23 Lisania.1 II.3-5 =In 1.1). impermeabili la orice propunere de mântuire. drumurile strâmbe vor fi îndreptate.

iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.7 Mt 5. 19 Dar Irod tetrarhul.37 12. iar cine are de mâncare sã facã la fel”. El vã va boteza cu Duh Sfânt ºi cu foc. el predica poporului vestea cea bunã. Chiar dacã din punct de vedere al criticii textuale. dacã nu cumva este el Cristosul.19-20.25 In 1. 12 Au venit ºi unii vameºi ca sã fie botezaþi ºi i-au spus: „Învãþãtorule. Genealogia lui Isus (Mt 1. 14 ªi unii soldaþi l-au întrebat la fel spunând: „Iar noi ce trebuie sã facem?” El le-a zis: „Nu maltrataþi ºi nu acuzaþi pe nimeni pe nedrept ºi fiþi mulþumiþi cu solda voastrã”. le-a spus: „Cel care are douã haine sã împartã cu cel ce nu are. 17 El are în mânã lopata de vânturat ca sã cureþe aria ºi sã adune grâul în grânarul sãu. ºi o voce a venit din cer: „Tu eºti Fiul meu cel iubit. avea cam treizeci de ani.46 In 1. cãruia nu sunt vrednic sã-i dezleg cureaua încãlþãminteia. era fiul lui Iosif. aceasta fiind consideratã o impuritate ºi o muncã pentru sclavi. au: eu astãzi te-am nãscut (Ps 2. deci orice pom care nu face rod bun va fi tãiat ºi aruncat în foc”. în tine îmi gãsesc toatã bucuria”b. unde expresia se referã la purtatul încãlþãmintei.32-34 Ps 2. s-ar pãrea cã este forma corectã. pe când se ruga. însã vine unul mai puternic decât mine. 18 Astfel.28 Fap 13. ºi din cauza tuturor relelor pe care le fãcuse Irod. Dupã cum se credea.27. 20 a mai adãugat-o ºi pe aceasta peste toate: l-a aruncat pe Ioan în închisoare. . Argumente: 1) numãrul mare de manuscrise vechi care conþin aceastã variantã. Botezul lui Isus (Mt 3. noi ce trebuie sã facem?” 13 El le-a spus: „Nu pretindeþi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi”.9-11) În timp ce tot poporul era botezat. soþia fratelui sãu. prin multe alte îndemnuri. 2) manuscrisele care conþin varianta cealaltã în multe locuri sunt greºite. TOB).26.9 sã-i ridice fii lui Abraham din pietrele acestea. bazate pe o serie de manuscrise importante.1-17) Când Isus a început sã predice. a fost botezat ºi Isus ºi. fiind mustrat de el din cauza Irodiadei.33 In 1. cei mai mulþi dintre comentatorii actuali preferã varianta: în tine îmi gãsesc toatã bucuria.145 Lc 3. 3. b Unele traduceri moderne (BJ. 10 Iar mulþimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie sã facem?” 11 Rãspunzând.13-17. ca un porumbel.11. þinând cont cã expresia cea mai dificilã este cel mai probabil originarã. Mc 1.7 a Spre deosebire de Mt 3. 16 Ioan le-a rãspuns tuturor: „Eu vã botez cu apã. 15 Deoarece poporul era în aºteptare ºi toþi se întrebau în inima lor despre Ioan. 9 Securea este deja pusã la rãdãcina pomilor. 24 fiul lui Matat.33 Is 58. cerul s-a deschis 22 ºi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc. fiul lui Eli.7). aici Luca se referã la interdicþia datã de rabini discipolilor de a dezlega cureaua încãlþãmintei învãþãtorilor. fiul lui 23 21 Fap 2.

a ta va fi toatã”. fiul lui Semein.17. fiul lui Admin.34–2. fiul lui Sala. fiul lui Sala fiul lui Naason. 27 fiul lui Ioanan. spune acestei pietre sã devinã pâine”.2-4 Ier 27. fiul lui Booz. Nu a mâncat în ºi. pentru cã mie mi-a fost datã ºi o dau cui vreau. fiul lui Resa. 34 fiul lui Iacob.Lc 3. aruncã-te jos de aici. înspre valea Cedron. i-a 2 1 Plin Dt 8. fiul lui Naum. fiul lui David. fiul lui Eber. fiul lui Zorobabel.1-4 Levi.1-32 1Cr 1. fiul lui Ionam. 3 . fiul lui Matata. fiul lui Nahor. 31 fiul lui Melea. fiul lui Enoh. fiul lui Eliezer. fiul lui Fares. Isus s-a întors ºi a fost dus de 4Duh îndepustiuzilele aceleapatruzecielede la Iordanispititfost foame. fiul lui Ioda.5 Dt 6. 38 fiul lui Enos. fiul lui Iuda. fiul lui Melhi. timp de de zile. i-a arãtat într-o clipã toate împãrãþiile lumii 6 ºi i-a spus: „Îþi voi da toatã puterea ºi mãreþia lor.15 Gen 11.2 1Cr 1. 26 fiul lui Maat.11-12 Atunci diavolul i-a zis: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu. fiul lui Esrom.3 Ap 13. Mc 1.25 146 1Cr 3. Ispitirea lui Isus (Mt 4. 30 fiul lui Simeon. fiul lui Arni. b Este greu de identificat poziþia exactã a locului celui mai înalt al templului. 5. Tradiþia creºtinã a identificat acest loc cu colþul de sud-est al templului. 37 fiul lui Matusalem. 5 Ducându-l mai sus.4). fiul lui Abraham. 32 fiul lui Iese. fiul lui Ioseh. 29 fiul lui Iesu. 7 Deci.13 Ps 91. fiul lui Natan. fiul lui Lameh. fiul lui Ianai. Isus i-a spus: „Este scris: Pe Domnul Dumnezeul tãu îl vei adora ºi numai lui îi vei sluji”. fiul lui Eliachim. 28 fiul lui Melhi. fiul lui Dumnezeu. 33 fiul lui Aminadab. fiul lui Neri.12-13) Duhul Sfânt. fiul lui Er. fiul lui Salatiel. fiul lui Iosif. fiul lui Iaret. dacã tu te vei închina înaintea mea. a Unele manuscrise vechi adaugã ºi ultima parte a versetului din Dt 8. fiul lui Sem. 4 Însã Isus i-a rãspuns: „Este scris: Nu numai cu pâinea va trãi omul”. fiul lui Adam. fiul lui Arfaxad.19 Esd 3. fiul lui Iosif. fiul lui Falec. fiul lui Elmadam. fiul lui Levi. când s-au sfârºit. fiul lui Set. 36 fiul lui Cainam. fiul lui Nagai. fiul lui Maleleel. fiul lui Ragau. fiul lui Adi.17-27 Gen 5. fiul lui Matat. fiind de diavol. fiul lui Matatia.2. rãspunzând.1-11. fiul lui Terah. 10 cãci este scris: Le va porunci îngerilor sãi în privinþa ta ca sã te pãzeascã 11 ºi: Te vor þine pe mâini ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de vreo piatrã”. fiul lui Amos.10-26 1Cr 1. fiul lui Cainam. fiul lui Isaac. 35 fiul lui Seruh. 9 L-a dus apoi în Ierusalim ºi l-a aºezat pe coama templuluib ºi i-a spus: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu. fiul lui Iorim. 8 ªi. fiul lui Esli. fiul lui Cosam. 25 fiul lui Matatia. fiul lui Noe. fiul lui Mena. fiul lui Iuda. fiul lui Obed.3: ci ºi cu tot cuvântul lui Dumnezeu (ºi Mt 4.

27 Însã Isus. 17 I s-a dat cartea profetului Isaia ºi. aceasta fiind poziþia celui care învaþã (Lc 5.12 Dt 6. 15 Iar el învãþa în sinagogile lor ºi era lãudat de toþi. ºi a intrat în sinagogã. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN GALILEEA Isus la Nazaret (Mt 4. III. unde fusese crescut.1. 16 A venit la Nazaret.1-6). Mc 4. . ºi s-a ridicata ca sã citeascã.3. deschizând cartea. 13.12-17. cu puterea Duhului. Aceastã eliberare fizicã prefigura eliberarea spiritualã de sub jugul pãcatului ºi al Satanei. m-a trimisb sã proclam celor închiºi eliberarea ºi celor orbi recãpãtarea vederii.8-19 cere. sã redau libertatea celor asupriþi. recãpãtându-ºi fiecare patrimoniul pierdut. ºi faima lui s-a rãspândit în tot þinutul dimprejur. aºa cum era obiceiul. 20 A închis apoi cartea. înþelegem de ce Luca nu continuã citatul din Isaia care se referea la pedeapsã (o zi de rãzbunare pentru Dumnezeul nostru) care nu cadreazã cu contextul de mântuire ºi eliberare.1-2 Mt 3.53 In 13.3 Fap 6. i-a zis: „S-a spus: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tãu”. Textul este luat din Is 61. a gãsit locul în care era scris: 18 Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns sã duc sãracilor vestea cea bunã. b Un grup important de manuscrise adaugã: sã-i vindec pe cei cu inima zdrobitã.14-15.16+ Sof 2.10-11) ºi un an sabatic pentru iertarea datoriilor (Dt 15. în zi de sâmbãtã. a dat-o slujitorului ºi s-a aºezat. 21 A început apoi sã le vorbeascã: „Astãzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aþi ascultat-o cu Is 61.1-6) 14 Isus s-a întors în Galileea. un „an jubiliar”. Când se proclamã acest „an de îndurare al Domnului”.2. ci se referã la era nouã a mântuirii care a început în Cristos. diavolul s-a îndepãrtat de la el pentru un anumit timp. c Deja în cartea alianþei era prescris un an sabatic pentru pãmânt (Ex 23. 6.16 22.3.1). În acest context. la fiecare 50 de ani. dupã obiceiul lui. dupã ce a terminat toatã ispitirea. Apoi se aºazã. Lev 25. rãspunzându-i. 19 sã vestesc un an de îndurarec al Domnului. pe deasupra.15 Isus citeºte textul în picioare. 13 ªi.147 12 Lc 4. el nu se limiteazã la o perioadã din activitatea lui Isus. Ochii tuturor din sinagogã erau îndreptaþi spre el. Mc 1.53-58. numit astfel pentru cã era anunþat cu trompeta (în ebraicã yobel). din respect pentru Sfânta Scripturã. un an care însemna eliberarea tuturor a locuitorilor þãrii aflaþi în detenþie.

„cu siguranþã” etc.59 urechile voastre”a.69 4. Expresia „în urechile voastre” este folositã ºi în VT (Dt 5. încât s-a fãcut mare foamete pe tot pãmântul.14 Fap 7. „într-adevãr”.19).21-28) a coborât la Cafarnaum – o cetate din Galileea – ºi îi învãþa în zilele de sâmbãtã.44 1Rg 17. Isus alungã un duh necurat (Mc 1.24 In 6.23+ Mc 1. 21) ºi „mãrturie” (v. De notat legãtura subtilã între „ochi” (v. dar nimeni dintre ei n-a fost curãþat decât doar Naaman Sirianul”. a plecat de acolo. netradus. 32 iar ei erau uimiþi de învãþãtura lui deoarece cuvântul lui avea autoritate.15 In 7.1.29 Mt 2. în patria ta». 35 Însã Isus i-a poruncit spunându-i: „Taci ºi ieºi din el!” Atunci diavolul l-a trântit jos. 28 Auzind acestea.14 a Lit. când cerul a fost închis timp de trei ani ºi ºase luni. „urechi” (v. trecând prin mijlocul lor.1. deseori ca rãspuns la o rugãciune (Dt 27. 33 Era în sinagogã un om care avea duh de diavol necurat ºi striga în gura mare: 34 „Ei! Ce ai cu noi. 20).1 Iac 5. l-au scos afarã din cetate ºi l-au dus pe buza prãpastiei de pe colina pe care era construitã cetatea lor ca sã-l arunce de acolo. 29 Sculându-se. 27 ªi mulþi leproºi erau în Israel pe timpul profetului Elizeu. 22 Toþi dãdeau mãrturie în favoarea lui ºi se mirau de cuvintele pline de har care ieºeau din gura lui ºi spuneau: „Nu este acesta fiul lui Iosif?” 23 Dar el le-a spus: „Fãrã îndoialã îmi veþi zice parabola aceasta: «Doctore. 26 dar Ilie nu a fost trimis la nici una dintre ele.: astãzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre.Lc 4. 31 Apoi Mt 8. Folosirea acestui cuvânt în greacã împreunã cu un verb se aflã numai pe buzele lui Isus.46 148 In 4. 18.9 2Reg 5.22 2. 2Sam 3. folosit în VT ca o confirmare a unei stãri. ci doar la o femeie vãduvã din Sarepta Sidonului.15.17 1Rg 17. 2) redarea sensului în funcþie de context: „adevãrat”. ºi a ieºit din el fãrã ca sã-i facã vreun rãu.: Amen – cuvânt de origine ebraicã.). 30 Însã el. 36 I-a cuprins teama pe toþi ºi spuneau unii cãtre alþii: „Ce fel de învãþãturã este aceasta? El le porunceºte duhurilor necurate cu autoritate ºi putere ºi ele se îndepãrteazã!” 37 ªi vestea despre el s-a rãspândit în tot þinutul dimprejur.47. 4. În traducerile contemporane întâlnim douã tendinþe: 1) preluarea cuvântului fãrã a-l traduce.48 etc. toþi cei din sinagogã s-au umplut de mânie.57 In 8. 24 Adevãrb vã spun cã nici un profet nu este acceptat în patria sa 25 ºi adevãrat vã spun cã multe vãduve erau în Israel în zilele lui Ilie. în mijloc. 22). Ps 106. în special în traducerile liturgice. fã ºi aici. în NT. Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne distrugi? ªtiu cine eºti: sfântul lui Dumnezeu”. A fost preluat ca atare. b Lit. vindecã-te pe tine însuþi! Ceea ce am auzit cã s-a întâmplat în Cafarnaum. .

Isus pleacã din Cafarnaum (Mc 1.14-17. coborâþi ele. Mc 1. Simon Petru a cãzut la picioarele lui Isus spunând: „Îndepãrteazã-te de mine.12 a În cele mai vechi ºi importante manuscrise avem: sinagogile din Iudeea.34 Mc 1. cãci sunt un om pãcãtos”.1-6 Mt 8.13 1Tim 4.16-20) Pe când îl îmbulzea ca lui el stãtea Genezaret. Aºezându-se.1 du-se într-una din bãrci. ajungând pânã la el. 6 ªi. Unele manuscrise se referã la sinagogile din Galileea. Soacra lui Simon era cuprinsã de o febrã mare ºi l-au rugat pentru ea. 10 la fel ºi pe Mc 1.3 Ex 33. Fap 10.35-39) Dupã ce s-a fãcut ziuã. a poruncit febrei ºi aceasta a lãsat-o.16.10 Mt 8.20 Lc 1. într-adevãr. la fel ca în 7. spãlau nãvoadele. toþi cei care aveau bolnavi de diferite boli îi aduceau la el. 9 Pentru cã îl cuprinsese teama pe el ºi pe toþi care erau cu el pentru pescuirea pe care au fãcut-o.29-34) Lc 4. Este greu de înþeles.29 Mc 1. Suin2 3 1 42 38 13.21. toatã noaptea ne-am chinuit. i-a spus lui Simon: „Înainteazã în larg ºi aruncaþi-vã nãvoadele pentru pescuit!” 5 Rãspunzând. l-a rugat s-o îndepãrteze puþin de la mal. a intrat în casa lui Simon. activitatea lui Isus în afara Galileii. punându-ºi mâinile peste fiecare dintre ei. Însã la cuvântul tãu. a ieºit ºi a mers într-un loc pustiu. fãcând aceasta. voi arunca nãvoadele”. nu le permitea sã vorbeascã pentru cã ºtiau cã el este Cristos. ea a început sã-i serveascã. 8 Vãzând aceasta. voiau sã-l opreascã sã plece de la ei. Sculându-se îndatã.19 Mc 4. 40 La apusul soarelui. îi vindeca: 41 din mulþi ieºeau diavoli care strigau ºi spuneau: „Tu eºti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el.18-22.37. 44 ªi predica prin sinagogile din Iudeeaa. învãþa mulþimile din barcã. Simon i-a spus: „Învãþãtorule.38 Dupã ce a ieºit din sinagogã.38 Mc 4. 39 Aplecându-se asupra ei.17. Mc 1. dar nu am prins nimic. iarmulþimea lângã laculdin sã asculte acuvântuldouã Dumvãzut bãrci trase la mal. 28. însã mulþimile îl cãutau ºi.1-2 In 21. care era a lui Simon. cãci textul lui Luca nu vorbeºte despre o deplasare a lui Isus în Iudeea.14 Mt 8. 7 Atunci au fãcut semne însoþitorilor lor din cealaltã barcã sã vinã pentru a-i ajuta. mustrându-i.149 Vindecãri la Cafarnaum (Mt 8. iar pescarii. Probabil trebuie sã înþelegem prin Iudeea toatã þara Israel. 43 Dar el le-a spus: „Trebuie sã vestesc împãrãþia lui Dumnezeu ºi celorlalte cetãþi pentru cã de aceea am fost trimis”. au prins aºa o mare mulþime de peºti încât li se rupeau nãvoadele. Pescuirea minunatã. Ei au venit ºi au umplut amândouã bãrcile încât erau gata sã se scufunde. 4 Când a terminat de vorbit. Doamne. 5nezeu. . iar el. Cei dintâi discipoli (Mt 4.

1-4. Aceste bârne erau acoperite cu stuf ºi ramuri de spini ºi cu un strat de pãmânt.4. în acelaºi timp.14 3. o treime de efã de fãinã ºi o mãsurã de untdelemn. ca sã fie mãrturieb pentru ceilalþi”. a cãzut cu faþa la pãmânt ºi l-a rugat spunând: „Doamne. ci ºi autoritãþilor evreieºti. care putea fi dat la o parte foarte uºor.Lc 5. se prescrie ca jertfã pentru curãþarea de leprã: douã pãsãri vii. el i-a poruncit sã nu spunã nimãnui. 20 Vãzând credinþa lor. 18 ªi iatã. . Despre un astfel de acoperiº. pãrãsind toate. Fii curãþat!” Îndatã lepra l-a pãrãsit. care erau însoþitorii lui Simon.1-8. 13 Întinzându-ºi mâna. poþi sã mã cureþi”. Mc 1. câþiva bãrbaþi purtau pe un patc un om care era paralizat ºi încercau sã-l aducã la el ºi sã-l punã înaintea lui. d Acoperiºul caselor obiºnuite din Palestina era fãcut din bârne de lemn puse peste pereþii de piatrã sau lut.11 Mc 1.2-3). aratã-te preotului ºi adu jertfã pentru curãþarea taa. 15 Vestea despre el se rãspândea din ce în ce mai mult ºi mari mulþimi se adunau ca sã-l asculte ºi sã fie vindecate de bolile lor. un om plin de leprã.4-7.40-45) 12 Pe când se afla într-una dintre cetãþi.33 150 Iacob ºi pe Ioan. iar puterea Domnului era cu el ca sã vindece.21 Vindecarea unui om paralizat (Mt 9. pe când învãþa.10 Mt 2. ºi vizeazã întreg poporul. 19 ªi. dupã cum a poruncit Moise. care cãutau sã-l învinuiascã de nerespectarea Legii. lemn de cedru. 14 Atunci. Ea este adresatã nu numai preotului care trebuie sã constate vindecarea (Lev 14. 16 Însã el se retrãgea în locuri pustii ºi se ruga.7+ a În Lev 14.1-32 4. ci „mergând. Vindecarea unui lepros (Mt 8. urcându-se pe acoperiº. fãrã meteahnã. Însã Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme.20 In 21. acoperiºul se putea înclina. 11 Dupã ce au dus bãrcile la mal. c Luca preferã pat sau pãtuþ faþã de targã la ceilalþi evangheliºti. o oaie. negãsind pe unde sã-l ducã pânã la el din cauza mulþimii. aþã roºie rãsucitã ºi isop. În anotimpul ploios. vorbeºte Mc 2.1-12) Într-una din zile.34 Lev 14. doi berbeci de un an. b Mãrturia este adusã pentru puterea lui Isus ºi. l-au urmat pe el.4+ Mt 3. a zis: „Omule. în faþa lui Isus. pãcatele îþi sunt iertate!” 21 Cãrturarii ºi fariseii au început sã se întrebe: „Cine este acesta care rosteºte blasfemii? Cine poate sã ierte pãcatele în afarã de singur 17 Mt 8. Mc 1. l-au lãsat printre olaned cu patul pânã în mijloc.15-17 12.10-20. vãzându-l pe Isus. Mc 2. l-a atins spunându-i: „Vreau. dacã vrei. ºedeau ºi unii farisei ºi învãþaþi ai Legii care veniserã din toate satele Galileii ºi Iudeii ºi din Ierusalim. pentru ascultarea lui faþã de Lege. de acum înainte vei fi pescar de oameni”. fiii lui Zebedeu.17. curate. Cititorii lui Luca nu-ºi puteau imagina un astfel de acoperiº ºi de aceea evanghelistul are în vedere o casã greco-romanã.

19. 2. 38 Dimpotrivã. le-a zis: „La ce vã gândiþi în inimile voastre? 23 Ce este mai uºor: a spune «Pãcatele îþi sunt iertate!» sau a spune «Ridicã-te ºi umblã!»? 24 Însã ca sã ºtiþi cã Fiul Omului are puterea de a ierta pãcatele pe pãmânt – i-a spus omului paralizat – îþi zic ridicã-te. a ieºit ºi a vãzut un vameºa.10 Discuþii despre post (Mt 9.19 recupera suma plãtitã.151 Lc 5. Ei plãteau în avans suma pe care o aºteptau romanii. 32 nu am venit sã-i chem la convertire pe cei drepþi. lapte ºi vin. 3. 34 Isus le-a spus: „Puteþi oare sã-i faceþi pe nuntaºi sã posteascã. a zis: „Nu cei sãnãtoºi au nevoie de medic. taxele directe erau strânse de perceptori angajaþi direct de cãtre romani. 26 Uluirea i-a cuprins pe toþi ºi-l preamãreau pe Dumnezeu ºi spuneau plini de teamã: „Astãzi am vãzut lucruri minunate”. 39 Nimeni. 29 Iar Levi a fãcut pentru el un mare ospãþ în casa lui. În zilele acelea vor posti”.9-13. Sistemul favoriza abuzurile ºi necinstea.46 Mt 2. preamãrindu-l pe Dumnezeu. Idumeea.4+.14-17.4. La Cafarnaum exista un asemenea post de vamã. . vinul nou trebuie pus în burdufurib noi. vezi Gen 21. Celelalte taxe erau adunate de un responsabil care era ajutat de vameºi. atât timp cât mirele este cu ei? 35 Vor veni însã zile când mirele va fi luat de la ei. Chemarea lui Levi (Mt 9. la fel ºi cei ai fariseilor. ia-þi patul ºi du-te acasã”.18-22) Însã aceºtia i-au spus: „Discipolii lui Ioan postesc adesea ºi fac rugãciuni. a Vameºii erau evrei responsabili cu colectarea taxelor indirecte pentru romani.12 Mt 5. a luat patul pe care zãcuse ºi s-a dus acasã. cu numele de Levi. 36 Apoi le-a zis o parabolã: „Nimeni nu rupe o bucatã dintr-o hainã nouã ca s-o punã la o hainã veche.13-17) 27 Dupã acestea.13. 37 Tot aºa.22 Dumnezeu?” 22 Dar Isus. dar ai tãi mãnâncã ºi beau”. rãspunzându-le. ºi i-a spus: „Urmeazã-mã!” 28 Pãrãsind toate.15. altfel o va rupe pe cea nouã ºi bucata din cea nouã nu se va potrivi la cea veche. dupã care puteau 33 In 3. Ios 9. Se afla acolo o mare mulþime de vameºi ºi alþii care ºedeau cu ei la masã. ci pe cei pãcãtoºi”. Mc 2. confecþionat din pielea netãbãcitã a animalelor mici (de obicei capre). s-a ridicat ºi l-a urmat. cunoscând gândurile lor.20 1. 30 Fariseii ºi cãrturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui. întrucât pe aici trecea marele drum comercial de la Acro la Damasc. ci bolnavii. Mc 2. Samaria. altfel vinul nou va sparge burdufurile: vinul se varsã. iar burdufurile se stricã. Jud 4. care stãtea la postul lui de vamã. 25 ªi îndatã s-a ridicat înaintea lor. zicând: „De ce mâncaþi ºi beþi împreunã cu vameºii ºi pãcãtoºii?” 31 Dar Isus.7+ Mt 9. b Burduful este un recipient folosit în Palestina pentru apã. nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. rãspunzând. În regiunile supuse prefecþilor ºi guvernatorilor romani: Iudeea.

i-a spus: „Omule. 4 când a intrat în casa lui Dumnezeu ºi. 13 Când s-a fãcut ziuã. fratele lui. 8 Dar el cunoºtea gândurile lor ºi i-a spus omului care avea mâna paralizatã: „Ridicã-te ºi stai în mijloc!” El s-a ridicat ºi a stat acolo. nume a douã localitãþi: 1) la sud de Hebron.2-7 Ex 25. uscatã. pe Filip ºi Bartolomeu. 5: În aceeaºi zi. 15 pe Matei ºi Toma.23 1 Într-o Isus le-a rãspuns: „Nu aþi citit ce a fãcut David când era flãmând. 11 Dar ei s-au umplut de furie ºi se sfãtuiau ce-ar putea sã-i facã lui Isus. care a devenit trãdãtor. ocupaþiei romane. pe Iacob.21 12 În zilele acelea. dacã ºtii ceea ce faci. fiul lui Alfeu. dar dacã nu ºtii. însã.1-4. ºi pe Simon numit Zelotulc. 14.9-14. 7 Cãrturarii.1-8. luând pâinile ofrandei. pentru cã spune: «Cel vechi e mai bun!»” Spicele rupte în zi de sâmbãtã (Mt 12. a Codicele D adaugã la v.10-17. ferice de tine. le frecau în ºi le mâncau.1-6) 3 Lc 13. Mc 3.53 altã zi de sâmbãtã. s-a dus pe munte sã se roage ºi a petrecut noaptea rugându-se lui Dumnezeu. pe care l-a numit Petru. el ºi cei care erau cu el.: om din Qeriot. spice. 9 Isus le-a spus: „Vã întreb dacã este permis în zi de sâmbãtã sã faci bine sau sã faci rãu.Lc 6. ºi pe Iuda Iscariotd. Vindecarea omului cu mâna paralizatã (Mt 12. i-a chemat pe discipolii sãi la sine ºi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli: 14 pe Simon. Era acolo un om a cãrui mânã dreaptã era paralizatãb.1 152 dupã ce a bãut vin vechi. vãzând pe cineva care lucra în zi de sâmbãtã.13-19) 6 Într-o 3. b Lit.: atrofiatã. a mâncat ºi a dat ºi celor ce erau cu el?” 5 ªi le-a spus: „Fiul Omului este stãpânul sâmbetei”a.23-28) zi printre grâu. pe Iacob ºi Ioan. a intrat în sinagogã ºi învãþa. d Lit. ºi pe Andrei. Mc 3. pe care nu aveau voie sã le mãnânce decât numai preoþii. . Însã unii din6lui rupeaude sâmbãtã. Mc 2. ca sã gãseascã de ce sã-l acuze. fiul lui Iacob. eºti un blestemat ºi un nelegiuit”.1-6 In 1.cetrecea palmãcelanuri depermisiar discipolii tre farisei au spus: „De faceþi ceea nu este sâmbãta?” 2 1Sam 21. nu vrea vin nou. 2) la est de Marea Moartã. i-a spus: „Întinde-þi mâna!” El a fãcut astfel ºi mâna lui s-a vindecat. 16pe Iuda. uneori cu violenþã. ºi fariseii îl urmãreau ca sã vadã dacã vindecã în zi de sâmbãtã.48+ 11. sã salvezi o viaþã sau sã o pierzi?” 10 Privindu-i pe toþi de jur împrejur. practicând „zelul pentru Lege”. c Zeloþii constituiau un grup de evrei care se opuneau. Iuda este singurul dintre apostoli care nu este galileean. Alegerea celor doisprezece apostoli (Mt 10.

46 Mc 5. Iubirea faþã de duºmani (Mt 5. iar pe cel care-þi ia mantia nu-l împiedica sã-þi ia ºi tunica. cei sãraci. vai vouã. 8. 33 ªi dacã faceþi bine celor care vã fac bine. faceþi bine celor care vã urãsc. 29 Celui care te loveºte peste un obraz întoarce-i-l ºi pe celãlalt.7-12) Lc 6.7 Lc 12. Mc 3. 34 ªi dacã daþi cu împrumut celor de la care speraþi sã primiþi înapoi.8-25 Hab 2. bogaþilor.17. 23 Bucuraþi-vã în ziua aceea ºi tresãltaþi de bucurie.6-7 Rom 12. faceþi-le la fel. din Ierusalim ºi din regiunea Tirului ºi a Sidonului. ce rãsplatã aveþi? ªi pãcãtoºii dau cu 27 20 17 Coborând 5. ce rãsplatã aveþi? Cãci ºi pãcãtoºii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. pentru cã aºa au fãcut pãrinþii lor profeþilor falºi. dã-i. Fericirile (Mt 5. 32 Dacã îi iubiþi pe cei care vã iubesc. cãci veþi boci ºi veþi lãcrima. O mare mulþime de discipoli ºi mult popor din toatã Iudeea. Fericiþi voi. când toþi oamenii vã vor lãuda. 31 Aºa cum vreþi ca oamenii sã vã facã vouã.1-12) Ridicându-ºi ochii spre discipolii sãi. s-a oprit pe câmpie. a spus: „Fericiþi voi. pentru cã vã primiþi mângâierea. vã spun: iubiþi-i pe duºmanii voºtri. 24 Dar. ce rãsplatã aveþi? ªi pãcãtoºii fac la fel. 22 Fericiþi veþi fi când oamenii vã vor urî.33 Tob 4.153 Isus ºi mulþimile (Mt 4. 26 Vai vouã. cãci veþi râde. 18 au venit ca sã-l asculte ºi sã fie vindecaþi de bolile lor. celor care sunteþi sãtui acum. cãci vã veþi sãtura. de lângã mare.12-14 . ºi de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi.38-48) Însã vouã. Vai vouã. când vã vor alunga. rãsplata voastrã va fi mare în cer.14-21 1Cor 6. când vã vor insulta ºi vor ºterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului. 21 Fericiþi voi.17 împreunã cu ei. pentru cã aºa au fãcut ºi pãrinþii lor profeþilor. care acum sunteþi flãmânzi. celor care râdeþi acum.24-25.15 14. 25 Vai vouã. 30 Celui care îþi cere. care plângeþi acum. cãci a voastrã este împãrãþia lui Dumnezeu. cãci iatã. cãci veþi suferi de foame.30 Is 65. Cei chinuiþi de duhuri necurate erau vindecaþi 19 ºi toatã mulþimea încerca sã-l atingã pentru cã ieºea din el o putere care-i vindeca pe toþi. rugaþi-vã pentru cei care vã defãimeazã. care mã ascultaþi. 28 binecuvântaþi-i pe cei care vã blestemã.13-14 Is 5.

fãrã temelie.10-11 154 împrumut pãcãtoºilor ca sã primeascã la fel. iar rãsplata voastrã va fi mare ºi veþi fi fiii Celui Preaînalt. îndesatã. 35 Voi însã iubiþi-i pe duºmanii voºtri.: în pliurile tunicii sau ale mantiei prinse la centurã. cãci cu mãsura cu care mãsuraþi. Acestea erau folosite ca sac de provizie. dar nu a putut sã o clatine pentru cã fusese construitã bine. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale. Imaginea ilustreazã generozitatea lui Dumnezeu faþã de cei care iartã. iertaþi ºi veþi fi iertaþi. lasã-mã sã scot paiul din ochiul tãu». o mãsurã bunã. 12. 38 daþi ºi vi se va da. iar cel rãu scoate rãul din tezaurul rãu al inimii sale. faceþi bine ºi daþi cu împrumut fãrã ca sã aºteptaþi nimic. 49 Însã cine ascultã ºi nu îndeplineºte este asemenea cu omul care construieºte o casã pe pãmânt.35 Sir 4.Lc 6. 41 De ce. 47 a Lit. incomparabil mai mare decât mãsura umanã. Cãci gura lui vorbeºte din prisosul inimii. scoate mai întâi bârna din ochiul tãu ºi atunci vei vedea limpede sã scoþi paiul din ochiul fratelui tãu. vezi paiul din ochiul fratelui tãu. ºuvoiul s-a nãpustit în casa aceea. 39 Le-a spus ºi o parabolã: „Poate un orb sã conducã un alt orb? Nu vor cãdea amândoi în groapã? 40 Discipolul nu este superior învãþãtorului.1-4. nu condamnaþi ºi nu veþi fi condamnaþi.10 Mc 4. vi se va mãsura ºi vouã”. pentru cã el este bun faþã de cei nerecunoscãtori ºi rãi.33-35) Ex 34. dar orice discipol instruit pe deplin va fi la fel ca învãþãtorul sãu. 43 Cãci nu este nici un pom bun care sã facã fructe rele ºi nici un pom rãu care sã facã fructe bune. 36 Fiþi milostivi precum Tatãl vostru este milostiv.16-21. . construind o casã. Dumnezeu îl recompenseazã pe omul generos cu o mãsurã divinã. Doamne» ºi nu faceþi ce vã spun? Casa construitã pe stâncã (Mt 7.6-7 Rom 14. însã nu iei în seamã bârna din ochiul tãu? 42 Cum poþi sã-i spui fratelui tãu: «Frate. Judecarea aproapelui (Mt 7. atunci când nu vezi bârna din ochiul tãu? Ipocritule. ªuvoiul s-a nãpustit asupra ei ºi îndatã s-a nãruit. Venind inundaþia. 46 De ce mã numiþi «Doamne. 15. a sãpat adânc ºi a pus temelia pe stâncã.24 In 13.24-27.20 37 Nu judecaþi ºi nu veþi fi judecaþi. Iar prãbuºirea ei a fost mare”. 44 pentru cã orice pom se cunoaºte dupã fructele sale: doar nu se culeg smochine din spini ºi nici struguri din mãrãcini.16.24-27) Oricine vine la mine ºi ascultã cuvintele mele ºi le îndeplineºte vã voi arãta cu cine se aseamãnã: 48 este asemenea cu omul care. scuturatã ºi cu vârf vi se va turna în poalãa. aºadar.

In 4. Traducerile actuale transcriu cuvântul din greacã: Nain. Probabil Luca se exprimã % . iar sinagoga el ne-a construit-o”. Traducerile recente preferã totuºi varianta scurtã pentru autoritatea manuscriselor în care apare. Numai Vg ºi NVg au preluat pronunþia ebraicã. a trimis la el pe unii bãtrâni dintre iudei ca sã-l roage sã vinã sã-i salveze servitorul. Alte manuscrise importante au viitorul: va fi vindecat. 6 Isus a mers cu ei ºi nu era departe de casã când centurionul a trimis câþiva prieteni spunându-i: „Doamne. ºi aceasta era vãduvã. a spus: „Vã spun cã nici în Israel nu am gãsit aºa o credinþã”. invitându-l pe Isus sã intre în casa lui. aceste cuvinte în unAuzind desservitor la care þinea mult trãgea de moarte.10 1. În Palestina. iar altuia «Vino!» ºi vine. aceºtia îl rugau insistent: „Este vrednic ca sã-i faci aceasta. iar cei care-l duceau s-au 11 Îndatã 12. 5 cãci iubeºte naþiunea noastrã. l-au gãsit pe servitorc sãnãtos. deºi sunt un om supus autoritãþii. ºi multã lume din cetate era cu ea. 9 Isus s-a mirat auzind aceasta ºi. 4 Ajungând la Isus.10 1Rg 17.155 Lc 7. 7 de aceea nu m-am considerat vrednic sã vin eu însumi la tine.43-54) Când a terminat spus toate auzul poporuîn Cafarnaum. nu se cunoºtea în acea vreme un astfel de vas. e Termenul grec soros înseamnã vas pentru pãstrarea rãmãºiþelor pãmânteºti ale unui mort. deseori din piatrã. Naym înseamnã „plãcut”. d În ebraicã.33 Mt 8. a intrat ºi care.defiind bolnav.43 a Invitaþia de a intra în casa unui pãgân putea sã-l punã pe un evreu într-o situaþie dificilã (Fap 10. care fusese bolnav. Domnului i s-a fãcut milã de ea ºi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apropiindu-se. Învierea fiului vãduvei din Nain dupã aceea s-a dus într-o cetate numitã Naind. l-ar putea compromite în faþa poporului sãu. b Câteva manuscrise foarte vechi au imperativul: sã fie vindecat.12). sub formã de urnã sau osuar. ºi servitorului meu «Fã aceasta!» ºi face”. 11.5-13. 2 3 1 pre Isus.28. pe locul actualului Nain. este o localitate situatã la 9 km sud-est de Nazaret.1 Vindecarea servitorului centurionului (Mt 8. 10 Când cei trimiºi s-au întors acasã. Este menþionatã numai aici în Biblie. am sub comanda mea soldaþi. dar spune un cuvânt ºi servitorul meu va fi vindecatb. 12 Când s-a apropiat de poarta cetãþii. singurul fiu al mamei sale. Este greu de admis în context tonul imperativului. ºi spun unuia «Du-te!» ºi se duce. întorcându-se cãtre mulþimea care-l urma. iatã cã era dus la mormânt un mort. c O serie de manuscrise adaugã: servitorul. Mergeau împreunã cu el discipolii ºi o mare mulþime. Naim. 8 Cãci. 13 Când a vãzut-o. Un centurion avea 7lui. Centurionul aratã cã este bine informat cu privire la legea ebraicã ºi considerã cã. nu te deranja cãci nu sunt vrednic sã intria sub acoperiºul meu. În Talmud scrie: „Locuinþa pãgânilor este necuratã”. a atins sicriule.

61.1 astfel pentru a se face înþeles de creºtinii proveniþi din lumea greco-romanã.7. 17 Vestea aceasta despre el s-a rãspândit în toatã Iudeea ºi în toatã regiunea dimprejur.Lc 7. 29 Tot poporul care-l asculta ºi vameºii l-au recunoscut pe Dumnezeua. leproºii sunt curãþaþi ºi surzii aud.15 Mt 8. 30 Dar fariseii ºi învãþaþii Legii au zãdãrnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei.44+ 156 oprit. cãrora le scrie. iar multor orbi le dãruise vederea. îþi zic.20 Mt 16. sau sã aºteptãm pe altul?” 20 Când au ajuns la el. însã cel mai mic în împãrãþia lui Dumnezeu este mai mare decât el. ºchiopii umblã. iar el l-a dat mamei sale.14 4.23 1. a Lit: i-au dat dreptate lui Dumnezeu. Ioan a chemat doi dintre discipolii sãi 19 ºi i-a trimis la Domnul. bãrbaþii aceia i-au spus: „Ioan Botezãtorul ne-a trimis la tine.2-19) 18 Discipolii l-au înºtiinþat pe Ioan despre toate acestea. zicând: „Un mare profet s-a ridicat printre noi” ºi „Dumnezeu a vizitat poporul sãu”.1 2. cãci nu s-au lãsat botezaþi de el. a început sã spunã cãtre mulþimi despre Ioan: „Ce aþi ieºit sã vedeþi în pustiu? O trestie legãnatã de vânt? 25 Dar ce aþi ieºit sã vedeþi? Un om îmbrãcat în haine moi? Iatã. ªi a spus: „Tinere. 27 Acesta este cel despre care s-a scris: Iatã. spunând: «Tu eºti acela care trebuie sã vinã. de infirmitãþi ºi de duhuri rele. 28 Cãci eu vã spun: nimeni dintre cei nãscuþi din femeie nu este mai mare decât Ioan.19. spunând: „Tu eºti cel care trebuie sã vinã.3 1Rg 17. scoalã-te!” 15 Mortul s-a ridicat ºi a început sã vorbeascã. 4. 42. 22 Atunci le-a rãspuns: „Mergeþi ºi spuneþi lui Ioan ceea ce aþi vãzut ºi aþi auzit: orbii vãd. cu cine îi voi compara pe oamenii acestei generaþii? Cu cine se aseamãnã? 32 Ei sunt asemenea copiilor care stau în piaþã ºi strigã unii cãtre alþii: Is 35. botezându-se cu botezul lui Ioan. 31 Aºadar. sau sã aºteptãm pe altul?»” 21 În ceasul acela îi vindecase pe mulþi de boli.34+ Mal 3.14 Lc 1. 24 Când au plecat trimiºii lui Ioan. . care va pregãti calea înaintea ta. morþii învie. 2. ºi mai mult decât un profet. 16 Pe toþi i-a cuprins teama ºi-l preamãreau pe Dumnezeu.68. 26. 26 Dar ce aþi ieºit sã vedeþi? Un profet? Da.12. Mãrturia lui Isus despre Ioan (Mt 11. îl trimit pe îngerul meu înaintea feþei tale.5-6. cei ce sunt îmbrãcaþi în haine scumpe ºi trãiesc în desfãtare sunt în palate regale. iar sãracilor li se aduce vestea cea bunã 23 ºi fericit este cel care nu se scandalizeazã de mine”.

1) ºi care-l previn de ameninþarea lui Irod (13. 40 Rãspunzând.1 Mt 16.157 Lc 7.33 «V-am cântat din fluier ºi n-aþi jucat. era în cetate o femeie pãcãtoasã. Iertarea femeii pãcãtoase 36 Unul dintre farisei l-a invitat sã mãnânce la ela. ca spectatori (Lc 14. Locul din partea opusã intrãrii în salã era rezervat pentru oaspetele de onoare.31). la picioarele lui. întorcându-se cãtre femeie. g Multe manuscrise ºi unele traduceri moderne folosesc persoana I: de când am intrat ºi se referã la Isus. La aceste mese erau invitaþi numai bãrbaþi. nu a încetat In 6. Aflând cã el era în casa fariseului. d Un dinar = plata unei zile de muncã. fiind favorizaþi de arhitectura sãlilor de mese. pentru % . ea. care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Simon i-a rãspuns: „Cred cã cel cãruia i s-a iertat mai mult”. în special dupã o absenþã îndelungatã. Unul îi datora cinci sute de dinarid. ºi puteau participa direct la discuþii. 42 Deoarece nu-i puteau restitui. f Sãrutul este asociat cu salutul ºi face parte din ceremonialul întâlnirii persoanelor de vazã sau a celor apropiate. care mãnâncã ºi bea. Deci. cãci este o pãcãtoasã”c. c Faptul cã o pãcãtoasã publicã a putut intra în casa fariseului se explicã prin obiceiul care le permitea celor neinvitaþi sã ia parte la un banchet. stãtea în spate. în timp ce oaspetele se aºeza la masã pe triclinium. ea. i-a iertat pe amândoi. 45 Sãrut nu mi-ai datf. El i-a zis: „Ai judecat corect”.: s-a culcat pe un triclinium. 33 Cãci a venit Ioan Botezãtorul. Mc 2.16). 14.37. care nu mãnâncã pâine ºi nu bea vin. iar celãlalt cincizeci. i-a spus lui Simon: „Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta ºi tu nu mi-ai turnat apã pe picioaree. însã. poziþie în care se servea masa la solemnitãþi în lumea greco-romanã. fariseul care îl chemase îºi spunea în sine: „Dacã acesta ar fi fost profet.18-19 a Luca este singurul dintre evangheliºti care ne prezintã ºi „farisei favorabili” lui Isus. Iar el a zis: „Spune. Învãþãtorule!” 41 „Un creditor avea doi debitori. 38 Plângând. le ºtergea cu pãrul capului ei. A intrat în casa fariseului ºi s-a aºezat la masãb. v-am cântat de jale ºi n-aþi plâns». 14. 34 A venit Fiul Omului.14 In 4. Isus i-a zis: „Simon. iar voi spuneþi: «Are diavol». însã. îi sãruta picioarele ºi le ungea cu miresme. prieten cu vameºii ºi pãcãtoºii!» 35 Dar Înþelepciunii i s-a dat dreptate de cãtre toþi fiii ei”.1-2. e Spãlarea picioarelor era un semn de ospitalitate faþã de cei invitaþi într-o casã ºi era fãcutã de un slujitor sau de soþia gazdei. am sã-þi spun ceva”. mi-a udat picioarele cu lacrimi ºi mi le-a ºters cu pãrul ei.35 11. A început sã-i ude picioarele cu lacrimi. a adus un vas din alabastru plin cu miresme. de când a intratg. iar voi spuneþi: «Iatã un mâncãcios ºi un bãutor. 37 ªi iatã. 39 Vãzând aceasta.37. b Lit. ar fi ºtiut cine ºi ce fel de femeie este aceasta care îl atinge. dar. 44 Atunci. care-l invitã la masã (11.

ªi dupã aceea. pe malul vestic al lacului Genezaret. .43-44 Mt 8.25 duhuri rele ºi de boli: Mariaa. deoarece posedarea este o suferinþã pe care Dumnezeu o poate permite pentru motive diverse. unele dintre 2 1 Mt 27.46 158 Mt 21. a Nu avem nici un motiv s-o identificãm pe Maria Magdalena cu femeia pãcãtoasã din Lc 7. 6 O altã parte a cãzut pe piatrã ºi.31 Mt 8. 2) este prima cãreia i s-a arãtat Isus dupã înviere (In 20. 48 Apoi a spus cãtre ea: „Pãcatele þi-au fost iertate”. expresia plinãtãþii. Singurele informaþii pe care ni le dã Evanghelia sunt: 1) din ea Isus a scos ºapte diavoli. în ebraicã Migdal = turn. au înãbuºit-o. 49 Cei care erau cu el la masã au început sã spunã: „Cine este acesta care iartã ºi pãcatele?” 50 Însã el a zis femeii: „Credinþa ta te-a mântuit.10 sã-mi sãrute picioarele. Dupã ce a spus acestea. administrator al lui Irod. a strigat: „Cine are urechi pentru a asculta. ea însã mi-a uns picioarele cu miresme. 3 ºi Ioana. însã cui i se iartã puþin.55-56 Mc 15. termen folosit deseori în VT ca nume propriu (Ex 14. iubeºte puþin”.Lc 7.9-10. la 5 km nord de Tiberiada. o parte a cãzut de-a lungul drumului. 24. crescuþi în acelaºi timp. 36-37). sau o datã cu Isus (vezi v. crescând.38-42). din care scosese ºapte diavolic. mergi în pace!” Femeile evlavioase Lc 4.40-41 Lc 23. De aceea.3 claritatea textului. evanghelistul insistã asupra termenului „vindecare” ºi nu „exorcizare”. Mt 28.29 trecea prin cetãþi sate.11-18. aelîmpãrãþiei lui femeiºicare fuseserã vindecate de cu de asemenea. E posibil ca numãrul 7. Mc 16.36-50 ºi nici cu Maria. predicând ºi ducând vestea cea bunã Dumnezeu.49. numitã Magdalenab. le-a vorbit printr-o parabolã: 5 „Semãnãtorul a ieºit sã-ºi semene sãmânþa. c Faptul cã Maria Magdalena fusese posedatã nu înseamnã cã era pãcãtoasã. 46 Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn.2). dar a fost cãlcatã în picioare ºi pãsãrile cerului au mâncat-o. 8 Iar altã parte a cãzut în pãmânt bun ºi. sora Martei (Lc 10. Pe locul vechii aºezãri se aflã azi localitatea Migdal.26). a dat rod însutit”.10 In 19. Suzana ºi multe altele care îi slujeau cu ceea ce aveau. dar spinii. 47 De aceea îþi spun: i s-au iertat pãcatele ei cele multe. sã asculte!” Ier 4. Mc 4. b Maria provine din cetatea Magdala. În timp ce semãna. 7 Altã parte a cãzut între spini. am preferat varianta TOB ºi Vetus latina. dupã ce a rãsãrit. ori posedare repetatã (Lc 11. Parabola semãnãtorului (Mt 13. pentru cã a iubit mult. s-a uscat pentru cã nu avea umezealã.3-4 Dt 29. deoarece pare puþin probabil ca femeia sã fi venit mai înainte. soþia lui Cuza.1-17. sã evoce un caz grav de posedare. Cei doisprezece erau 8el.1-12) 4 Pe când îl însoþea o mulþime mare ºi veneau la el din fiecare cetate.9-11).

iar celui care nu are i se va lua ºi ceea ce crede cã are”. ascultând cuvântul cu inimã curatã ºi generoasã.26 =Lc 12. b a aparþinând textelor de la Qumran. bogãþii ºi plãcerile vieþiib ºi nu ajung sã rodeascã.9 l-au întrebat discipolii sãi ce ar putea sã însemne aceastã parabolã. Cele trei pericole care distrag atenþia de la cuvântul lui Dumnezeu pot fi comparate cu „cele trei capcane ale lui Belial” din Documentul de la Damasc. Is 6. nu o ascunde sub un vas.13-20) 11 Aceastã parabolã înseamnã: sãmânþa este cuvântul lui Dumnezeu. 17 Cãci nu este nimic ascuns care sã nu fie cunoscut ºi sã nu iasã la luminã. dupã ce a aprins o candelã. dar.29 =Lc 19. dar în momentul încercãrii. pentru ca cei care intrã sã vadã lumina.34 Parabola candelei (Mc 4. Mama ºi fraþii lui Isus (Mt 12. îl pãstreazã ºi aduc roade în rãbdare. 21 Dar el le-a rãspuns: „Mama mea ºi fraþii mei sunt aceºtia care ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl îndeplinesc”. Mc 3. în care autorul vede Israelul prins în trei capcane: necinstirea sanctuarului. 12 Cei de-a lungul drumului sunt aceia care ascultã. aºadar. dar aceºtia nu au rãdãcinã: ei cred pentru un timp. când ascultã cuvântul. nici nu o pune sub pat.12 2 Mt 10. ci o pune pe candelabru. sã fie mântuiþi. 14 Ceea ce a cãzut între spini sunt cei care ascultã. . cum ascultaþi.21-25) Nimeni.10 21.2 2 Mc 4. crezând. Pentru ca vãzând sã nu vadã ºi auzind sã nu înþeleagã. Explicarea parabolei semãnãtorului (Mt 13. dau înapoi. Mc 4.159 9 Atunci Lc 8. 20 I s-a fãcut cunoscut: „Mama ta ºi fraþii tãi stau afarã ºi vor sã te vadã”.12.26 11.: mergând.27-28 Lit. îl primesc cu bucurie. bogãþia ºi convieþuirea cu mai multe femei.18-23. apoi vine diavolul ºi ia cuvântul din inima lor.9 Mt 8. 15 Iar ceea ce a cãzut în pãmânt bun sunt aceia care. pentru cã celui care are i se va mai da. 13 Cei de pe piatrã sunt aceia care. celorlalþi [li se vorbeºte] în parabole. 25. 10 El le-a spus: „Vouã v-a fost dat sã cunoaºteþi misterele împãrãþiei lui Dumnezeu.46-50. ca nu cumva. sunt înãbuºiþi de griji.24-25 2 Mt 13.31-35) 19 Au venit la el mama ºi fraþii lui ºi nu puteau sã ajungã pânã la el din cauza mulþimii. cu timpula. 18 Aveþi grijã. înaintând. 16 In 8.

învãþãtura religioasã a relatãrii rãmâne clarã.3 a Numele þinutului este foarte mult discutat. De mult timp nu mai purta îmbrãcãminte ºi nici nu locuia în casã.15 din zile. de multe ori pusese stãpânire pe el. Isuse. a certat vântul ºi valurile. Diavolii sunt condamnaþi sã fie închiºi în acest haos în mod definitiv. l-a întrebat: „Care-þi este numele?” El i-a rãspuns: „Legiune”. l-au trezit spunând: „Învãþãtorule! Învãþãtorule.34 Mt 4. 4.22 Liniºtirea furtunii (Mt 8. situat în regiunea Decapole din munþii Ghilead. Ele au încetat ºi s-a fãcut liniºte.Lc 8.: nu mã pune la încercare. 28 Când l-a vãzut pe Isus. iar ei erau în pericol. sub pãmânt se aflã „apele de dedesubt” care simbolizeazã „haosul” în luptã cu lumea creatã de Dumnezeu (Gen 1. sfãrâmând orice legãturã. 31 ªi-l rugau sã nu le porunceascã sã intre în abisc.35-41) 160 Lc 1. pe când oamenilor le este oferitã posibilitatea alegerii personale. 27 Dupã ce a coborât [Isus] pe uscat. s-a aruncat la pãmânt în faþa lui ºi. Mc 5. ªi au plecat.2).28-34. De fapt. 25 Atunci le-a spus: „Unde este credinþa voastrã?” Ei însã au fost cuprinºi de teamã ºi se mirau spunând unii cãtre alþii: „Cine este oare acesta cã porunceºte chiar ºi vânturilor ºi apei ºi ele îl ascultã?” Isus vindecã un om posedat de diavol în þinutul gherasenilor (Mt 8. 50 km sud-est de lacul Genezaret. Gherasa (actualul Gherash) este o localitate în Transiordania la cca. întrucât este varianta cea mai dificilã ºi cea mai frecventã în primele manuscrise ale Evangheliei dupã sfântul Luca. ci în morminte. trezindu-se. strigând. 23 Pe când vâsleau. b Lit. noteazã cã este o localitate din Arabia care nu are în apropiere nici mare ºi nici lac în care ar fi putut sã se arunce porcii. s-a urcat în barcã împreunã cu discipolii sãi ºi le-a spus: „Sã trecem în partea cealaltã a lacului”. Pentru a fi pãzit. 30 Atunci Isus. basanos – rãdãcina verbului folosit în greacã – era o piatrã din Lidia folositã pentru recunoaºterea aurului. el a adormit. . Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog sã nu mã chinuieºti!”b. cãci intraserã mulþi diavoli în el.12. era gonit de diavol în pustiu. ªi o furtunã s-a dezlãnþuit pe lac: barca se umplea cu apã. cu glas puternic. prin frecare. Origene. Dar varianta gheraseni pare cea mai probabilã în Luca. venind la el. Mc 4. fusese legat cu cãtuºe la mâini ºi lanþuri la picioare. 26 22 Într-una 4. la marginea pustiului spre est. i-a ieºit înainte un om din cetate. 29 pentru cã el îi poruncise duhului necurat sã iasã din om. care era posedat de diavol. Majoritatea manuscriselor propun: ghergheseni pentru cã aºezarea localitãþii Gherasa nu corespunde cu descrierea din Evanghelie. Oricât ar fi de dificilã stabilirea cu exactitate a numelui localitãþii. care este de partea cealaltã a Galileii. c În cosmologia semiticã. vizitând aºezarea. 24 Atunci. dar.23-27.1-20) ªi au tras la mal în þinutul gherasenilora. pierim!” Iar el. i-a spus: „Ce ai cu mine.

Vindecarea unei femei ºi învierea fiicei lui Iair (Mt 9. d Unele manuscrise adaugã: ºi tu spui: Cine m-a atins?. probabil pe considerentul cã Luca. care era pe moarte. care îºi cheltuise toatã avuþia cu mediciib ºi care nu putuse fi vindecatã de nimeni. cãci toþi îl aºteptau. iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptã în lac ºi s-a înecata. b Unele manuscrise omit: care îºi cheltuise toatã avuþia cu medicii. mulþimile îl îmbulzeau. Atunci. având hemoragie de doisprezece ani. spunând: 39 „Întoarce-te acasã ºi povesteºte tot ceea ce a fãcut Dumnezeu pentru tine”. morminte sau chiar în persoane demente. i-a atins ciucuriic mantiei ºi îndatã hemoragia ei s-a oprit. mulþimile se îmbulzesc ºi te îngrãmãdesc”d. Lc 11. probabil armonizare cu Mc 5. Mc 5. 45 Atunci Isus a spus: „Cine m-a atins?” Fiindcã toþi negau. 43 O femeie. 1. însã l-a trimis. urcându-se în barcã. cãci erau cuprinºi de o mare fricã. 37 toatã mulþimea dimprejurul gherasenilor l-a rugat pe Isus sã se îndepãrteze de la ei. Întrucât porcii erau animale sacre pentru unele culte pãgâne ºi erau jertfiþi diavolilor (1Cor 10. care era conducãtorul sinagogii ºi. 34 Când au vãzut paznicii ce s-a întâmplat. ªi i-a cuprins frica. s-a întors. 41 ªi iatã cã a venit un bãrbat cu numele Iair. au alergat sã dea de ºtire în cetate ºi în sate. fiind medic. ºi l-au rugat sã le dea voie sã intre în ei. 36 Însã. 38 Omul din care fuseserã scoºi diavolii îl ruga sã-l [lase sã] rãmânã cu el. în jur de doisprezece ani.31. nu putea accepta o expresie defavorabilã la adresa colegilor de breaslã. 44 apropiindu-se pe la spate.12 40 Când .18-26. a fost primit de mulþime. când cei care au vãzut au povestit cum a fost salvat cel posedat de diavol.32 acolo o turmã mare de porci care pãºteau pe munte.24 spune cã duhurile necurate.161 32 Era Lc 8. aºezat la picioarele lui Isus. cautã loc de refugiu în pustiu. îl ruga sã vinã în casa lui 42 fiindcã avea o singurã fiicã. vestind în întreaga cetate ceea ce a fãcut Isus pentru el. „duhurile necurate” puteau gãsi în aceste „animale necurate” un loc potrivit de refugiu. l-au gãsit pe omul din care ieºiserã diavolii îmbrãcat ºi întreg la minte. iar el le-a dat voie. Petru i-a zis: „Învãþãtorule.20). 35 Iar ei au ieºit sã vadã ce s-a întâmplat ºi au venit la Isus. alungate din oameni.21-43) s-a întors Isus. 33 Atunci diavolii au ieºit din om ºi au intrat în porci. 46 Însã a Faptul este interpretat de mulþi ca o manifestare a nemulþumirii lui Dumnezeu pentru prezenþa în numãr aºa de mare a animalelor considerate de evrei necurate. Pe când se ducea. c Împletiturã din trei fire albe ºi unul albastru care orna fiecare din cele patru colþuri ale mantiei la evrei. Iar el a plecat. cãzând la picioarele lui Isus.

tatãlui ºi mamei fetei. nici pâine. a venit cineva de la conducãtorul sinagogii.5. De obicei. b Prima menþiune despre tunicã este în Gen 3. 54 Atunci el. scoalã-te!” 55 ªi sufletul ei s-a întors ºi ea s-a ridicat imediat. 6 Plecând.: argint. era de culoare albã ºi se îmbrãca direct pe piele. 7 a Lit. . le-a dat asupra puterea de a 9ror diavolilorluiºiDumnezeu ºi vindeca boli. a mãrturisit în faþa întregului popor din ce cauzã l-a atins ºi cum a fost vindecatã imediat. spre deosebire de Mc 6. 47 Atunci femeia. vãzând cã nu poate rãmâne ascunsã. 8. ci doarme!” 53 Iar ei îl luau în râs.8-14. Luca vorbeºte despre monedele romane emise în Tir: shekelul de argint (tetradrahma) ºi 1/2 shekel (drahma) folosite în Palestina în timpul sãu. 52 Toþi plângeau ºi îºi bãteau pieptul pentru ea.7-13) Mt 8. Mc 6.7 Fap 9. iar alþii: „A înviat unul dintre profeþii cei vechi”. La popoarele antice tunica era o hainã cu mâneci lungi (pentru femei) sau scurte (pentru bãrbaþi).19 162 Mt 8.1-12.43. ieºind din cetatea aceea.29 Chemându-i pe cei doisprezece.21 când Domnul Dumnezeu a fãcut pentru Adam ºi Eva haine din piele. spunând: „Fiica ta a murit.Lc 8.8 care se referã la monede de aramã. 17.47 6. dar el le-a poruncit sã nu spunã nimãnui cele întâmplate. au strãbãtut fiecare sat. crede numai ºi ea va fi mântuitã!” 51 Venind deci la casa lui.15. Dar el le-a spus: „Nu plângeþi. a venit tremurând ºi.7. Isus i-a rãspuns: „Nu te teme. ªi le-a 2 3 1 10. Nu-l mai deranja pe învãþãtor!” 50 Când a auzit. 16. scuturaþi-vã praful de pe picioare ca mãrturie împotriva lor”. 18. rãmâneþi acolo ºi de acolo sã plecaþi. decât lui Petru. aruncându-se la picioarele lui. ºtiind cã murise. credinþa ta te-a mântuit. 8 alþii: „S-a arãtat Ilie”.12 Mc 1. Iar el a poruncit sã i se dea sã mãnânce.10 1. 5 Dacã unii nu vã primesc. 56 Pãrinþii ei au rãmas uluiþi. Misiunea apostolilor (Mt 10.autoritatetrimis sãtutuapoi i-a predice împãrãþia sã-i vindece pe cei bolnavi. fiindcã nu a murit. pentru cã am simþit cã o putere a ieºit din mine”. prinzând-o de mânã.8-12 Irod tetrarhul a auzit despre toate cele întâmplate ºi era nedumerit pentru cã unii ziceau: „Ioan a înviat din morþi”. predicând evanghelia ºi sãvârºind pretutindeni vindecãri.14-29) 9. 48 Iar el i-a spus: „Fiicã. ajungând pânã la glezne. nu a permis nimãnui sã intre cu el.3. Irod nu ºtie ce sã creadã despre Isus (Mt 14. Mc 6.19 23. nici desagã.51 spus: „Sã nu luaþi nimic la drum: nici baston. 9 Atunci Irod a spus: „Pe Ioan eu l-am decapitat: cine este dar acesta despre care aud atâtea?” ªi cãuta sã-l vadã. Ioan ºi Iacob. nici bania ºi nici sã nu aveþi câte douã tunicib 4 ºi în orice casã intraþi. mergi în pace!” 49 Pe când încã mai vorbea.34 Isus a spus: „Cineva m-a atins.1. a strigat: „Copilã.3 Fap 13.

dar se pierde sau se ruineazã pe sine? 26 Cãci. luând cele cinci pâini ºi cei doi peºti.27-31) când se afla la o parte. Urmarea lui Cristos (Mt 16. le-a binecuvântat. vindecându-i pe bolnavia. iar alþii cã «a înviat unul dintre profeþii cei vechi»”.45 Mt 26. In 6.29 Mãrturisirea lui Petru ºi prima anunþare a morþii ºi învierii (Mt 16.163 Întoarcerea apostolilor ºi înmulþirea pâinilor (Mt 14. s-a retras într-o cetate numitã Betsaida. 17 Toþi au mâncat ºi s-au sãturat ºi au strâns din ceea ce a rãmas douãsprezece coºuri cu bucãþi. 12 Începuse sã se lase înserarea. sã fie ucis ºi a treia zi sã învie”. Dar ei au rãspuns: „Nu avem decât cinci pâini ºi doi peºti.27 In 12. 13 El însã le-a spus: „Daþi-le voi sã mãnânce”. iar el. mergând prin satele ºi þinuturile dimprejur. rãspunzând. sã fie respins de bãtrâni.13-21.1) le spunea tuturor: „Dacã cineva vrea sã vinã dupã mine. i-a întrebat: „Cine spun mulþimile cã sunt eu?” 19 Ei i-au rãspuns: „«Ioan Botezãtorul». . 25 Aºadar.26+. El le-a primit ºi le-a vorbit despre împãrãþia lui Dumnezeu. alþii «Ilie».26 =Lc 17. sã-ºi ia crucea în fiecare zi ºi sã mã urmeze.10 10 Dupã ce s-au întors.33 2 In 12. au mers dupã el. 23.21 9. Atunci a zis discipolilor sãi: „Puneþi-i sã se aºeze în grupuri de câte cincizeci!” 15 Ei au fãcut astfel ºi i-au aºezat pe toþi. Mc 8. dacã cineva se ruºineazã de mine ºi de cuvintele mele. 11 Când au aflat mulþimile. Mc 6. 16 Atunci. apostolii i-au povestit tot ceea ce au fãcut. ce-i foloseºte omului dacã a câºtigat lumea întreagã.34 =Lc 12. iar discipolii erau cu el.: i-a vindecat pe cei care aveau nevoie de îngrijire. 22 zicând: „Fiul Omului trebuie sã sufere multe. de arhierei ºi de cãrturari. 20 El le-a spus: „Dar voi cine spuneþi cã sunt?” Atunci.26 Ps 78.13-21.9 a Lit. în rugãciune. Doar dacã ne-am duce noi sã cumpãrãm de mâncare pentru tot poporul acesta!” 14 Erau cam cinci mii de bãrbaþi.1-13) Lc 9.24-28. cine însã îºi va pierde viaþa pentru mine acela o va salva. Mc 8.35 Mc 1. Petru a zis: „Cristosul lui Dumnezeu!” 21 Dar el le-a interzis cu stricteþe sã spunã aceasta cuiva. atunci cei doisprezece s-au apropiat ºi i-au spus: „Dã drumul mulþimii pentru ca. sã renunþe la sine. sã-ºi gãseascã adãpost ºi de mâncare.34–9. 24 Cãci cine vrea sã-ºi salveze viaþa o va pierde.25 18 Pe Lc 3. a privit spre cer. pentru cã suntem într-un þinut pustiu”. Mc 6. ºi Fiul Omului 23 Apoi =Lc 14. luându-i cu sine.7-8 2. le-a frânt ºi le-a dat discipolilor ca sã le punã înaintea mulþimii.30-44.

21 28 Cam la opt zile dupã aceste cuvinte.34 9.14-27) 37 În ziua urmãtoare. Isus trebuia sã realizeze noul exod prin moartea.1 2. b În Evanghelia dupã sfântul Luca nu este clar dacã au intrat în nor numai Isus. ascultaþi de el!” 36 Îndatã ce a încetat vocea.16 24. ce zice. Mc 9.21 24. i-a luat cu sine pe Petru.51 3. l-a vindecat pe copil ºi l-a dat tatãlui sãu. când s-au trezit. un bãrbat din mulþime a strigat: „Învãþãtorule. Petru i-a spus lui Isus: „Învãþãtorule. Schimbarea la faþã (Mt 17. 38 ªi iatã. dupã ce a coborât de pe munte. dar n-au putut!” 41 Atunci Isus a rãspuns: „O.27 164 se va ruºina de el. înfãþiºarea feþei lui s-a schimbat. . strãlucitoare. pânã când voi mai fi cu voi ºi vã voi suporta? Adu-l pe fiul tãu aici!” 42 Când s-a apropiat acesta de el. iar ei s-au înspãimântat când au intrat în norb. 35 Atunci s-a auzit o voce din nor spunând: „Acesta este Fiul meu cel ales. vorbeau despre plecareaa lui care trebuia sã se împlineascã în Ierusalim. apãrând în mãreþie. pe Ioan ºi pe Iacob ºi s-a urcat pe munte ca sã se roage. neºtiind. Mc 9.15 4.14-18. e bine cã suntem aici. Vindecarea unui tânãr posedat de diavol (Mt 17. una pentru tine. pentru cã este singurul meu copil 39 ºi iatã. a apãrut un nor ºi i-a învãluit în umbrã.2-10) 8. priveºte la fiul meu. iar îmbrãcãmintea lui a devenit albã.: exodul. diavolul l-a aruncat la pãmânt ºi l-a scuturat cumplit. de fapt. 34 Pe când spunea acestea. strigã. doi bãrbaþi vorbeau cu el: aceºtia erau Moise ºi Ilie 31 care.45 In 1.14 1. învierea ºi înãlþarea sa care se va întâmpla la Ierusalim.15 a Lit.12 In 1. 32 Iar Petru ºi cei care erau cu el erau toropiþi de somn. cu greu pleacã de la el. un duh îl ia în stãpânire ºi. Dar Isus a ameninþat duhul necurat.1-9. 27 Adevãrat vã spun: sunt unii dintre cei de faþã care nu vor gusta moartea pânã când nu vor vedea împãrãþia lui Dumnezeu”. te rog. în timp ce se ruga. îl scuturã puternic de spumegã ºi.38 22. 30 ªi iatã. generaþie necredincioasã ºi perversã. lãsându-l epuizat. centrul istoriei mântuirii. 33 Când aceºtia s-au îndepãrtat de el. una pentru Moise ºi una pentru Ilie”.Lc 9. i-a ieºit în cale o mulþime mare. Isus se afla singur. au vãzut gloria lui ºi pe cei doi bãrbaþi care stãteau de vorbã cu el. 40 I-am rugat pe discipolii tãi sã-l alunge. pe neaºteptate.40 7.35 1. când va veni în gloria sa ºi a Tatãlui ºi a sfinþilor îngeri. Iar ei au tãcut ºi nu au spus nimãnui în zilele acelea ce au vãzut. Moise ºi Ilie sau ºi apostolii prezenþi pe munte. 29 ªi. apoi. 43 Toþi erau uluiþi de mãreþia lui Dumnezeu. sã facem trei colibe.10 In 13.4 Fap 1. Fap 2.

Ioan i-a spus: „Învãþãtorule. ºi le era fricã sã-l întrebe despre cuvântul acesta. dar v.165 Lc 9.: ºi-a întãrit faþa. cunoscând gândul inimii lor. el le-a spus discipolilor sãi: 44 „Ascultaþi cu atenþiea cuvintele acestea: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor”.1-5. a luat un copil. Mc 9. au intrat într-un sat al samaritenilor ca sã pregãteascã pentru el. 55 Dar. 53 Însã nu l-au primit pentru cã se îndrepta spre Ierusalim. ca sã nu-l priceapã. cãci cine nu este împotriva voastrã. c Lit. ªi. S-ar mai putea traduce: s-a iscat o ceartã între ei. acela este mare”.16 2Rg 1.16 Lc 22. 45 Însã ei nu înþelegeau cuvântul acesta.26. IV URCAREA SPRE IERUSALIM . Mc 9.38-40) Atunci. este cu voi”.1 Lc 2. Refuzul samaritenilor Când s-au împlinit zilele înãlþãrii sale. =Lc 22. s-a îndreptat cu hotãrârec spre Ierusalim 52 ºi a trimis soli înaintea sa.8 49 Fap 3. 14.13 =Lc 10. d Cea mai mare parte dintre manuscrise adaugã la sfârºitul versetului: aºa cum a fãcut Ilie? e O serie de manuscrise continuã: Voi nu ºtiþi ai cãrui duh sunteþi. 47 scoate în evidenþã cã e vorba de o frãmântare interioarã. Expresia scoate în evidenþã faptul cã Isus. 50 Dar Isus i-a zis: „Nu-l opriþi. întorcându-se.38 22.22-23.22 Mc 4. cãci era nelãmurit pentru ei. voind b a sã înfrunte toate evenimentele care vor urma.11 Puterea numelui lui Isus (Mc 9. ªi cine mã primeºte pe mine îl primeºte pe cel care m-a trimis.44 A doua anunþare a morþii ºi învierii (Mt 17.10 Lit. discipolii Iacob ºi Ioan i-au spus: „Doamne.: puneþi-vã în urechi. l-a pus sã stea lângã el 48 ºi le-a spus: „Cine primeºte acest copil în numele meu pe mine mã primeºte. vrei sã cerem ca focul sã coboare din cer ºi sã-i nimiceascã?”d. cãci cel mai mic dintre voi toþi.1 Mc 10.30-32) În timp ce toþi se mirau pentru toate câte le fãcea. 54 Vãzând aceasta. 51 Mt 19. 56 ªi au mers într-un alt sat. am vãzut pe cineva care alunga diavoli în numele tãu ºi l-am oprit pentru cã nu te urmeazã împreunã cu noi”.24 4.15 9. mergând. pe deplin conºtient de destinul sãu ºi cu toatã hotãrârea. Cine este cel mai mare? (Mt 18. porneºte spre Ierusalim. pentru cã Fiul Omului n-a venit ca sã piardã % .33-37) 46 Le-a intrat însã în minteb întrebarea: cine dintre ei ar fi cel mai mare? 47 Dar Isus. el i-a mustrate.

mâncaþi ceea ce este pus 57 În 9.3-5 1Tim 5. b Textul asemãnãtor din 2Rg 4. Misiunea celor ºaptezeci ºi doi de discipoli acestea.19-21 Fil 3.Lc 9. Nu vã mutaþi din casã în casã. 60 Dar el i-a spus: „Lasã morþii sã-ºi îngroape morþii lor. cineva i-a spus: „Te voi urma oriunde te vei duce”. Dacã nu. 4 Nu luaþi cu voi nici pungã. Aceastã caracteristicã a timpului lui Isus trebuie extinsã la toþi cei care acceptã împãrãþia lui Dumnezeu. aici referindu-se la o persoanã deschisã ºi receptivã la mântuirea adusã de Isus.9-15 2 Mc 6. desãvârºire ºi reprezintã bunãtatea totalã a lui Dumnezeu. Este de preferat forma scurtã întrucât o gãsim în cele mai vechi manuscrise. Pacea trebuie înþeleasã aici în sensul VT unde înseamnã plinãtate. 5 În casa în care intraþi spuneþi mai întâi: «Pacec acestei case!» 6 ªi dacã se aflã acolo cineva vrednic de paced. mergi ºi vesteºte împãrãþia lui Dumnezeu!” 61 Un altul i-a zis: „Doamne. lasã-mã sã merg mai întâi sã-l îngrop pe tatãl meu”.33 1Rg 19. însã lucrãtorii sunt puþini. se va întoarce la voi. 7 Rãmâneþi în casa aceea. d Lit. Amândouã variantele se referã la numãrul naþiunilor pãgâne aºa cum se gãsesc în Gen 10: în textul ebraic 70 de naþiuni.18-22) 166 14. pacea este Isus însuºi.13 timp ce mergeau pe drum.29 aratã cã interzicerea salutului este un mod obiºnuit de a recomanda unui trimis graba în executarea ordinului. a La fel ca în v. prezenþa ºi activitatea lui salvificã.26. 3 Mergeþi! Iatã. Rugaþi-l deci pe Domnul seceriºului sã trimitã lucrãtori în seceriºul lui. 58 Dar Isus i-a rãspuns: „Vulpile au vizuini.16 2 Mt 10. Domnul a ales alþi ºaptezeci ºi doia ºi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetãþile ºi locurile pe unde avea sã treacã el 2 ºi le-a spus: „Seceriºul este mare. discipolul are misiunea sã anunþe pacea pe care o aduce mântuirea lui Isus. pacea voastrã va rãmâne peste el. 62 Dar Isus i-a spus: „Nimeni care pune mâna pe plug ºi priveºte înapoi nu este vrednic de împãrãþia lui Dumnezeu”. multe manuscrise vorbesc de ºaptezeci de discipoli. în LXX ºaptezeci ºi douã. mâncaþi ºi beþi ceea ce vor avea. dar tu.1-2 10 1 Dupã 2 Mt 9.: fiu al pãcii – expresie semitã.57 Exigenþele urmãrii lui Isus (Mt 8. cãci vrednic este lucrãtorul de plata sa. La Luca. însã mai întâi lasã-mã sã-mi iau rãmas bun de la cei din casa mea”. pãsãrile cerului au cuiburi. 17. 8 Când intraþi într-o cetate ºi vã primesc. te voi urma. nici încãlþãminte ºi nu salutaþib pe nimeni pe drum. nici desagã. c În contrast cu saluturile banale de pe stradã.8-11 =Lc 9. .18 sufletele oamenilor.37-38 2 Mt 10. vã trimit ca pe niºte miei în mijlocul lupilor. însã Fiul Omului nu are unde-ºi rezema capul”. 59 Altuia i-a spus: „Urmeazã-mã!” Acela a rãspuns: „Doamne. ci ca sã le mântuiascã. Luca face legãturã în mod constant între pace ºi mântuirea lui Dumnezeu.

v-am dat puterea sã cãlcaþi peste ºerpi ºi scorpioni ºi peste toatã puterea duºmanului ºi nimic nu vã va vãtãma.167 Lc 10. Cafarnaum.10 a Cetate în Galileea. pentru cã aceasta a fost dorinþa ta. de mult s-ar fi convertit. Astãzi se gãsesc doar ruinele cetãþii. 17 Întorcându-se cei ºaptezeci ºi doi.34.9 Ps 91. îmbrãcându-se în sacc ºi punându-ºi cenuºã pe cap.2).: stând în sac ºi cenuºã.1 8. nu vã bucuraþi pentru aceasta.48 2 In 13. Isus îl preamãreºte pe Tatãl (Mt 11. 15 ªi tu. chiar ºi diavolii ni se supun în numele tãu”.16 Mt 8.14 Fap 3. 18 El le-a spus: „L-am vãzut pe Satana cãzând din cer ca un fulger.16-17) 21 În ceasul acela a tresãltat de bucurie în Duhul Sfânt ºi a spus: „Te preamãresc pe tine. 20 Totuºi.18 Ap 20. Betsaida!b Cãci dacã s-ar fi fãcut în Tir ºi Sidon minunile sãvârºite în voi.25-27. b În aramaicã = casa pescarului. nici cine este Tatãl.37 =Lc 9. decât Tatãl. Este purtat în semn de pocãinþã sau doliu.21-24 Is 14.14 4. 14 De aceea la judecatã va fi mai uºor pentru Tir ºi Sidon decât pentru voi.13-15 2 Mt 10. c Lit. i-au spus cu bucurie: „Doamne. Is 20. Da.40 2 Mc 9. „Sacul” este o hainã fãcutã din pãr aspru de cãmilã. .9 2 Mt 10. îmbrãcatã direct pe piele ºi strânsã la mijloc cu o cingãtoare (Gen 37. 19 Iatã. pentru cã vi se supun duhurile. 9 vindecaþi bolnavii din ea ºi spuneþi-le: «Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape de voi».13 Mc 16. ci bucuraþi-vã pentru cã numele voastre sunt scrise în ceruri”. Cine vã dispreþuieºte pe voi pe mine mã dispreþuieºte.29 In 12. pe malul nordic al lacului Genezaret. d Termenul grec folosit de Luca desemneazã copiii care n-au ajuns încã sã vorbeascã.2 înaintea voastrã. aproape de locul de vãrsare a Iordanului în lac.20 1. 16 Cine vã ascultã pe voi pe mine mã ascultã. ieºiþi în pieþele ei ºi spuneþi: 11 «Chiar ºi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastrã îl scuturãm împotriva voastrã.12 1. 2 Mt 11. la 4 km de Cafarnaum. Talmudul babilonian vorbeºte despre aceastã localitate numind-o Karzaym. Tatã. 12 Vã spun cã în ziua aceea va fi mai uºor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. decât Fiul ºi acela cãruia Fiul vrea sã-i reveleze”.31-32 Ap 12. 1Cor 3. Tatã. Este localitatea de origine a apostolilor Petru. vai þie. iar cine mã dispreþuieºte pe mine îl dispreþuieºte pe cel care m-a trimis”. situatã la nord-est de lacul Genezaret. 13 Vai þie.1 foloseºte acelaºi termen pentru a-i indica pe creºtinii care n-au ajuns la maturitate. Andrei ºi Filip. dacã intraþi într-o cetate ºi nu vã primesc. oare vei fi înãlþat pânã la cer? Pânã în iad te vei prãbuºi. 10 Dar. 22 Toate mi-au fost date de Tatãl meu ºi nimeni nu ºtie cine este Fiul. Dar sã ºtiþi aceasta: împãrãþia lui Dumnezeu este aproape».7 ºu Mt 3. Corazina. Domn al cerului ºi al pãmântului pentru cã ai ascuns acestea celor înþelepþi ºi învãþaþi ºi le-ai descoperit celor micid. 13.

iar pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”.Lc 10.34-40. ºi n-au vãzut.5 29 2Cr 28. a scos doi dinari. a trecut mai departe. Se aflã în Valea Iordanului. 34 Apropiindu-se. au intrat într-un sat. ºi sã audã ceea ce auziþi voi.18 Lev 18. 40 Însã Marta era ocupatã cu multele griji ale casei. turnând untdelemn ºi vin. la 25 km est de Ierusalim. întorcându-se cãtre discipoli.15 1Cor 7. dupã ce l-au dezbrãcat ºi l-au strivit în bãtaie. 24 cãci vã spun: mulþi profeþi ºi regi au voit sã vadã ceea ce vedeþi voi. Atunci Isus i-a spus: „Mergi ºi fã ºi tu la fel!” Marta ºi Maria 8. spunând: „Învãþãtorule. a trecut pe drumul acela un preot. nu-þi pasã cã sora mea m-a lãsat singurã sã servesc? 38 Pe a Ierihon = oraºul palmierilor. 28 El i-a spus: „Ai rãspuns bine. din tot sufletul tãu. i-a dat hangiului ºi i-a spus: «Îngrijeºte-te de el ºi ceea ce vei mai cheltui îþi voi da când mã voi întoarce». lãsându-l pe jumãtate mort. voind sã se justifice. vãzându-l. 32 La fel ºi un levit. vãzându-l.23 23 168 Apoi. din toatã puterea ta ºi din tot cugetul tãu. i-a legat rãnile. i-a spus lui Isus: „ªi cine este aproapele meu?” 30 Isus a continuat: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihona ºi a cãzut în mâna tâlharilor care. asculta cuvântul lui.5 Lev 19. dar. Acolo l-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. ºi n-au auzit”. urcându-l pe animalul sãu de povarã ºi ducându-l la un han.28-34) Iatã cã un învãþat al Legii s-a ridicat ca sã-l punã la încercare. Venind la el. 39 Aceasta avea o sorã numitã Maria care.3 când mergeau.000 m. ce trebuie sã fac ca sã moºtenesc viaþa veºnicã?” 26 El i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeºti?” 27 Acesta a rãspuns: „Sã-l iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta. fã aceasta ºi vei trãi!” Caritatea samariteanului Acela însã.35 25 Dt 6. . stând la picioarele Domnului. 33 Dar un samaritean care cãlãtorea a venit lângã el ºi. 35 În ziua urmãtoare. Porunca cea mai mare (Mt 22. Apoi.35 8. i-a zis: „Doamne. a trecut mai departe. vãzându-l. trecând prin locul acela. au plecat. i-a purtat de grijã. Mc 12. la o diferenþã de nivel de peste 1. i s-a fãcut milã. le-a spus aparte: „Fericiþi ochii care vãd ceea ce vedeþi voi. 31 Din întâmplare. 36 Cine dintre aceºtia trei crezi cã este aproapele celui cãzut în mâinile tâlharilor?” 37 El a rãspuns: „Cel care a avut milã de el”.

8 vã spun. are înþeles neclar întrucât nu se întâlneºte nici în literatura greacã ºi nici în vorbirea obiºnuitã pânã în sec. i se va deschide.41 Spune-i sã mã ajute!” 41 Domnul i-a rãspuns: „Marta. cãutaþi ºi veþi gãsi. 12 sau dacã îi cere un ou.13-16 a Termenul grec epiousion.169 Lc 10.1-8 Puterea rugãciunii (Mt 7. dacã fiul îi cere un peºte. îi va da un scorpion? 13 Aºadar. spuneþi: Tatã. 10 Cãci oricine cere. Marta. 18. vie împãrãþia ta.9-13) se într-un se ruga. rãi cum sunteþi. care determinã pâinea. nu pot sã mã scol sã-þi dau».21 „Când vã rugaþi. iar celui care bate. 7 dacã celãlalt dinãuntru îi rãspunde: «Nu mã deranja. Tatãl nostru (Mt 6. 42 însã un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bunã. de mâine. pentru multe te mai îngrijeºti ºi te frãmânþi. ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor voºtri. care nu-i va fi luatã”. pentru insistenþa lui se va scula ºi-i va da ceea ce-i trebuie. rugãm aºa Ioan i-a învãþat pe discipolii lui”. cu cât mai mult Tatãl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?” In 14. al V-lea d. îi va da în loc de peºte un ºarpe. gãseºte. . bateþi ºi vi se va deschide. chiar dacã nu se va scula sã-i dea pentru cã îi este prieten. Atunci le-a zis: 2 1 Isus Mt 6. 3) de fiecare zi. 2) necesar pentru subzistenþã. A fost construit de evangheliºti ºi poate avea urmãtoarele sensuri: 1) care vine. împrumutã-mi trei pâini 6 pentru cã un prieten al meu a sosit la mine dintr-o cãlãtorie ºi nu am ce sã-i pun înainte». uºa este deja închisã ºi copiii sunt cu mine în pat. 3 Dã-ne nouã în fiecare zi pâinea cea de toate zilelea 4 ºi iartã-ne pãcatele noastre pentru cã ºi noi iertãm oricui ne greºeºte. dintre sãi i-a spus: învaþã-ne sã ne 11unul cumafladiscipoliiloc oarecare ºi„Doamne. Parabola prietenului insistent 5 Apoi le-a spus: „Dacã unul dintre voi are un prieten ºi merge la el la miezul nopþii ºi-i spune: «Prietene.33 In 6.C. primeºte. sfinþeascã-se numele tãu. dacã voi. 11 Care tatã dintre voi.27 3. ºi nu ne duce în ispitã”. cine cautã.Când a terminat.7-11) 9 De aceea ºi eu vã spun: Cereþi ºi vi se va da.

fiii voºtri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecãtorii voºtri. cum va dura împãrãþia lui? Voi ziceþi cã eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 17 Dar el.30-31 a Boala este atribuitã aici de evanghelist diavolului însuºi la fel ca în 13. le-a spus: „Orice împãrãþie dezbinatã în ea însãºi se ruineazã ºi se prãbuºeºte casã peste casã.43-45) Când duhul necurat iese dintr-un om. atunci împãrãþia lui Dumnezeu a ajuns la voi. îºi pãzeºte casa. Revenirea duhului necurat (Mt 12. dacã Satana este dezbinat în el însuºi.16.28 Mt 8. iar starea de pe urmã a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi”.15 Lc 8.17. risipeºte. 3) „Stãpânul duºmãniei”. 20 Însã. dacã eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu. averea lui este în siguranþã.30 Lc 9. locuiesc acolo.38-42) 29 Pe când mulþimea se îngrãmãdea în jurul lui. îºi zice: «Mã voi întoarce la casa mea din care am ieºit».21 Is 49. o gãseºte mãturatã ºi pusã în ordine.29 Mt 4.12 2 Mt 12.22-30.25 Ap 1. 2) „Stãpânul muºtelor” dupã etimologia aramaicã. umblã prin locuri fãrã apã cãutând odihnã.14 In 13. Negãsind-o. 16 Alþii. 26 Atunci merge ºi aduce cu el alte ºapte duhuri mai rele decât el ºi. intrând.15 Mt 12. 22 dar. mutul a început sã vorbeascã. 53. cunoscând gândurile lor.3 27 În timp ce spunea acestea. 23 Cine nu este cu mine. 25 Venind. o femeie din mulþime ºi-a ridicat vocea ºi a spus: „Fericit sânul care te-a purtat ºi pieptul la care ai supt!” 28 Dar el a zis: „Mai degrabã.25. cereau de la el un semn din ceruri. 21 Când un om puternic. b Este numele dat Satanei ºi poate sã aibã urmãtoarele semnificaþii: 1) „Stãpânul gunoaielor” dupã etimologia ebraicã.2) cinstitã de popoarele siro-feniciene.11. Adevãrata fericire 24 14 4.11 =Lc 11. dar In 6. 19 Dar dacã eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.a îndatã ce a ieºit diavolul.1 2 Mc 8. ispitindu-l. este împotriva mea ºi cine nu adunã cu mine.22-27) 170 2 Mt 16. cãpetenia diavolilor. cere un semn. dacã vine unul mai puternic decât el ºi îl învinge.Lc 11. iar mulþimile se mirau. Mc 3. fericiþi sunt aceia care ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi-l pãstreazã!” Semnul lui Iona (Mt 12. bine înarmat. [Isus] a început sã le spunã: „Aceastã generaþie este o generaþie rea. 18 Deci. 15 Însã unii dintre ei spuneau: „Cu Beelzebulb.17 Lc 17. 14.23 Iac 1. Termenul este o defãimare cacofonicã ºi polemicã a numelui zeitãþii pãgâne Baal-Zebub (2Rg 1. .14 Isus ºi Beelzebul (Mt 12.29 Ex 8.21 Dt 30. îi scoate pe diavoli”. îi ia armele în care se încredea ºi împarte prada.50 Isus a scos un diavol ºi acesta era mut.

38-39 =Lc 20. un fariseu l-a invitat sã ia masa la el. nu o pune într-un loc ascuns sau sub obroc. din rutã ºi din toate ierburile. 37 Pe 7. 39 Atunci.25-26 12. 30 Cãci aºa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni.5 2 Mt 23.27 a Referinþã la regina din Sheba (1Rg 10. pentru cã sunteþi ca mormintele care nu se vãd ºi oamenii calcã pe deasupra fãrã sã ºtie”b. dupã ce a aprins o candelã.36. fariseilor! Vã plac primul loc în sinagogi ºi saluturile în pieþe.23 2 Mt 23. Culoarea albã trebuia sã % . Domnul i-a spus: „Voi. 42 Dar vai vouã. Când ochiul tãu este limpede.2 Mc 7. iar pe acelea sã nu le neglijaþi. iatã.1-10 In 6. ca atunci când candela te lumineazã cu strãlucirea ei”.33 2 Mt 23. fariseul s-a mirat cã nu s-a spãlat înainte de masã. 14. dar în interiorul vostru sunteþi hrãpãreþi ºi rãutãcioºi. tot aºa va fi Fiul Omului pentru aceastã generaþie. trupul tãu este întunecos. Monumentul sau grãmada de pietre puse pe mormânt erau date cu var în ultima lunã a anului liturgic. o impuritate legalã extrem de gravã. pentru ca cei care intrã sã vadã lumina. dacã trupul tãu este luminos în întregime.1 Mt 15. Lc 20.171 Lc 11.45-47) 33 1Rg 10. El a intrat ºi s-a aºezat la masã. va fi luminat totul. Lumina trupului (Mt 6. 40 Nebunilor! Oare cel care a fãcut exteriorul n-a fãcut ºi interiorul? 41 De aceea. iatã. 38 Vãzându-l.1-36. curãþaþi exteriorul paharului ºi al farfuriei. 35 Vezi deci ca lumina care este în tine sã nu fie întuneric.35 Iona 3 când vorbea. b În Talmud se spune: contactul cu un cadavru îl face pe un evreu sã devinã impur. daþi de pomanã cele din interior ºi. însã dacã ochiul tãu este rãu. 43 Vai vouã.38-40. ci pe un candelabru. fariseii. dar lãsaþi la o parte dreptatea ºi iubirea lui Dumnezeu: acestea trebuia sã le faceþi. 44 Vai vouã.1-13). 31 Regina din Suda se va ridica la judecatã cu oamenii acestei generaþii ºi-i va condamna pentru cã ea a venit de la marginile pãmântului ca sã asculte înþelepciunea lui Solomon ºi.2.6-7 2 Mc 12. fariseilor. pentru cã daþi zeciuialã din mentã. toate vor fi curate pentru voi. Denunþarea fariseilor ºi cãrturarilor (Mt 23. aici este unul mai mare decât Solomon. 36 Aºadar. asemãnãtoare cu aceea când se atinge un lepros.46 2 Mt 23. aici este unul mai mare decât Iona. tot trupul tãu este luminos.30 nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.22-23) Nimeni. iatã. 34 Candela trupului tãu este ochiul. Mc 12. 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecatã cu generaþia aceasta ºi o vor condamna pentru cã ei s-au convertit la predica lui Iona ºi. fãrã nici o parte întunecatã.

Lc 11,45
45

172

2 Mt 23,4 Mt 11,28 2 Mt 23,29-31

2 Mt 23,13

Unul dintre învãþaþii Legii i-a rãspuns: „Învãþãtorule, vorbind astfel, ne jigneºti ºi pe noi!” 46 El i-a zis: „Vai ºi vouã, învãþaþi ai Legii, pentru cã îi încãrcaþi pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici mãcar cu un deget nu atingeþi aceste poveri. 47 Vai vouã, pentru cã ridicaþi monumente profeþilor pe care i-au ucis pãrinþii voºtri. 48 Astfel, sunteþi martori ºi consimþiþi la faptele pãrinþilor voºtri, pentru cã ei i-au ucis, iar voi le zidiþi mormintele. 49 Tocmai de aceea Înþelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeþi ºi apostoli, dar vor fi uciºi ºi persecutaþi de ei, 50 ca sã se cearã cont acestei generaþii de sângele tuturor profeþilor vãrsat de la crearea lumii, 51 de la sângele lui Abel pânã la sângele lui Zahariaa, ucis între altar ºi sanctuar. Da, vã spun, se va cere cont de la generaþia aceasta. 52 Vai vouã, învãþaþi ai Legii, care aþi luat cheia cunoaºterii! Voi nu aþi intrat, iar pe cei care voiau sã intre i-aþi împiedicat”. 53 Dupã ce a ieºit de acolo, cãrturarii ºi fariseii au început sã i se împotriveascã cu înverºunare ºi sã-l constrângã sã vorbeascã despre multe lucruri, 54 întinzându-i curse ca sã prindã ceva din gura lui. Mãrturisirea curajoasã a Fiului Omului (Mt 10,26-33)

2 Mt 16,6.12 2 Mc 8,15 2 Mt 10,26-27 2 Mc 4,22 =Lc 8,17

În timp ce aduna cu încât se în pe alþii, a sã vorbeascã mai întâi 12picioare unii mulþimeaelse începutcaremiile,fãþãrnicia,cãlcaudiscipolilor: „Feriþi-vã de aluatul fariseilor este cãci nu
2

1

In 15,15

Iac 4,12 Mt 3,12; 18,9

este nimic ascuns care nu va fi descoperit ºi nici secret care nu va fi cunoscut. 3 Prin urmare, ceea ce aþi spus în întuneric se va auzi la luminã ºi ceea ce aþi ºoptit la ureche în camera de tainã va fi spus în gura mare de pe acoperiºuri. 4 Vouã, prietenilor mei, vã spun: nu vã temeþi de cei care ucid trupul ºi dupã aceea nu mai pot face nimic. 5 Vã voi arãta însã de cine sã vã temeþi: temeþi-vã de acela care, dupã ce a ucis, are puterea sã arunce în Gheenã; da, vã spun, de acesta sã vã temeþi. 6 Nu se vând oare cinci vrãbiib pe doi bani?c ªi nici una dintre ele nu este

indice: „Nu vã apropiaþi!” Mormântul nesemnalizat expunea în mod sigur la impuritate, cu atât mai mult cu cât la evrei existau cimitire propriu-zise numai pentru strãinii ºi sãracii care nu-ºi puteau permite sã cumpere un mormânt. Mormintele puteau fi plasate oriunde, cu condiþia sã fie la o distanþã de 25 m de un centru locuit. a Moartea violentã a lui Abel ºi a lui Zaharia reprezintã totalitatea crimelor

sãvârºite în istoria poporului ales. Numele lor sunt menþionate la începutul (Gen 4,8) ºi la sfârºitul (2Cr 24,20) arcului de timp descris de textul ebraic al VT. b Legea lui Moise le permitea evreilor sã mãnânce carne de vrabie. Ea constituia o mâncare ieftinã ºi obiºnuitã pentru oamenii sãraci din Palestina în timpul lui Isus. c Lit.: assarion. Este o monedã romanã de bronz valorând 1/16 dintr-un dinar.

173

Lc 12,7
Mt 10,32

uitatã înaintea lui Dumnezeu. 7 Vouã însã, chiar ºi firele de pãr de pe cap vã sunt numãrate. Nu vã temeþi! Voi valoraþi mai mult decât multe vrãbii. 8 Vã zic dar, oricine va da mãrturie pentru mine înaintea oamenilor, ºi Fiul Omului va da mãrturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9 Însã cine mã va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 ªi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11 Când vã vor duce înaintea sinagogilor, a guvernanþilor ºi autoritãþilor, nu vã îngrijoraþi cum sau ce veþi rãspunde sau ce veþi spune, 12 cãci Duhul Sfânt vã va învãþa în acel ceas ce trebuie sã spuneþi”. Parabola bogatului necugetat unul din mulþime a spus: „Învãþãtorule, spune-i fratelui meu sã împartã moºtenirea cu mine”. 14 Dar el i-a rãspuns: „Omule, cine m-a pus judecãtor sau împãrþitor peste voi?” 15 Apoi le-a zis: „Fiþi atenþi ºi pãziþi-vã de orice lãcomie; deoarece chiar ºi atunci când cineva este bogat, viaþa lui nu constã în ceea ce are”. 16 ªi le-a spus o parabolã: „Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltã îmbelºugatã 17 ºi se gândea în sine: «Ce mã fac pentru cã nu am unde sã-mi adun recolta?» 18 Apoi ºi-a zis: «Voi face astfel: voi dãrâma hambarele ºi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul ºi toate bunurile mele 19 ºi voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulþi ani. Odihneºte-te, mãnâncã, bea ºi desfãteazã-te!» 20 Însã Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta þi se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregãtit ale cui vor fi?» 21 Aºa se întâmplã cu acela care adunã comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu”a. Încrederea în Providenþã (Mt 6,25-34.19-21) Apoi a spus discipolilor: „De aceea vã spun: nu vã îngrijoraþi pentru viaþã: ce veþi mânca; nici pentru trupul vostru: cu ce vã veþi îmbrãca. 23 Pentru cã viaþa este mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrãcãmintea. 24 Observaþi corbii: nu seamãnã, nici nu secerã, nu au nici cãmarã, nici hambar, dar Dumnezeu îi hrãneºte. Cu cât mai mult valoraþi voi decât pãsãrile! 25 Cine dintre voi, oricât
22 13 Atunci,

2 Mc 8,38 =Lc 9,26 2 Mc 3,29 2 Mt 10,17-20 2 Mc 13,11 =Lc 21,12-15 In 14,26

Iac 4,13-15 Prov 27,1 Sir 11,19 1Cor 15,32 Qoh 2,17-23; 5,17–6,2 Mt 6,19-21 Ap 3,17-18

a Câteva manuscrise omit v. 21 pe când altele adaugã, probabil influenþate de Lc 8,8 ºi Mt 11,15: dupã ce a

spus acestea a strigat: cine are urechi de auzit, sã asculte!

Lc 12,26

174

In 10; 21,15-17 Fap 4,34 Prov 13,7 2 Mt 6,20-21

s-ar strãdui, poate sã adauge câtuºi de puþina la durata vieþii sale? 26 Deci, dacã nici cel mai mic lucru nu-l puteþi face, de ce vã îngrijoraþi pentru celelalte? 27 Observaþi cum cresc crinii: nici nu trudesc ºi nici nu þes. Totuºi, vã spun cã nici Solomon, în toatã mãreþia lui, nu s-a îmbrãcat ca unul dintre aceºtia. 28 Aºadar, dacã Dumnezeu îmbracã astfel iarba, care astãzi este pe câmp ºi mâine se aruncã în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puþinã credinþã! 29 Nu cãutaþi nici voi ce sã mâncaþi sau ce sã beþi ºi nici nu vã frãmântaþi. 30 Toate acestea le cautã pãgânii din lume; Tatãl vostru însã ºtie cã aveþi nevoie de acestea. 31 Cãutaþi mai degrabã împãrãþia lui ºi acestea vi se vor adãuga. 32 Nu te teme, turmã micã, pentru cã i-a plãcut Tatãlui vostru sã vã dea împãrãþia. 33 Vindeþi ceea ce aveþi ºi daþi de pomanã; faceþi-vã pungi care nu se învechesc, comoarã nepieritoare în ceruri, unde hoþul nu se apropie, nici molia nu o roade. 34 Cãci unde este comoara voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã. Îndemn la veghere (Mt 24,45-51)

1Pt 1,13 Ef 6,14 Mt 25,1-13

22,27 In 13,4-5 2 Mc 13,35 2 Mt 24,43-44

fie mijlocul vostru încins ºi luminile aprinse, 36 iar voi fiþi asemenea oamenilor care-ºi aºteaptã stãpânul sã se întoarcã de la nuntã ca sã-i deschidã de îndatã ce vine ºi bate la uºã. 37 Fericiþi acei servitori pe care stãpânul îi gãseºte veghind atunci când se întoarce! Adevãr vã spun, se va încinge, îi va aºeza la masã ºi, venind, îi va servi. 38 Fie cã va veni la miezul nopþii, fie cã va veni spre dimineaþãb ºi-i va gãsi astfel, fericiþi vor fi! 39 Sã ºtiþi aceasta: dacã stãpânul casei ar ºti ora la care vine hoþulc, nu ar lãsa sã i se spargã casa. 40 Fiþi ºi voi pregãtiþi pentru cã Fiul Omului va veni la ora la care nu vã aºteptaþi”. Parabola servitorului fidel (Mt 24,45-51)

35 Sã

Mt 21,19

1Cor 4,1 ºu

Atunci Petru a zis: „Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toþi?” 42 Domnul i-a spus: „Cine este administratorul credincios ºi înþelept pe care stãpânul îl pune peste servitorii sãi ca sã le dea porþia de hranã la timpul potrivit? 43 Fericit este servitorul acela pe care stãpânul sãu îl va gãsi astfel atunci când se va întoarce!
a Lit.: sã adauge un cot. „Cotul” este o unitate de mãsurã pentru lungime (45 cm), dar în limba greacã se foloseºte ºi pentru aprecierea unei perioade de timp (Ps 39,6). b Lit.: fie cã va veni la a doua, fie la a treia strajã. Este o referinþã la obiceiul

41

roman de a împãrþi noaptea (de la 6 seara pânã la 6 dimineaþa) în patru perioade egale (6-9; 9-12; 12-3; 3-6), când erau schimbaþi soldaþii pentru pazã. c Unele manuscrise adaugã: ar veghea.

175
44

Lc 12,44

Adevãrat vã spun cã îl va pune peste toate bunurile sale. 45 Dar dacã acel servitor spune în inima lui: «Stãpânul meu întârzie sã vinã» ºi începe sã-i loveascã pe servitori ºi servitoare, sã mãnânce, sã bea ºi sã se îmbete, 46 stãpânul servitorului aceluia va veni în ziua în care el nu se aºteaptã ºi la ora pe care nu o ºtie, îl va pedepsi asprua ºi îi va face parte printre cei necredincioºi. 47 Acel slujitor care cunoaºte voinþa stãpânului sãu, dar nu a pregãtit ºi nu a fãcut dupã voinþa lui, va primi multe lovituri; 48 cel care nu a cunoscut, dar a fãcut lucruri care meritã lovituri, va primi puþine; cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinþat mult, i se va cere ºi mai mult. Enigma misiunii lui Isus (Mt 10,34-36.38)
49 Foc am venit sã arunc pe pãmânt ºi ce altceva vreau decât sã se aprindã! 50 Trebuie sã fiu botezat cu un botez ºi cât sunt de îngrijorat pânã se va împlini! 51 Credeþi cã am venit sã aduc pace pe pãmânt? Nicidecum, vã spun, ci dezbinare. 52 Cãci de acum înainte cinci dintr-o casã vor fi dezbinaþi: trei împotriva a doi ºi doi împotriva a trei. 53 Vor fi dezbinaþi tatãl împotriva fiului ºi fiul împotriva tatãlui; mama împotriva fiicei ºi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii ºi nora împotriva soacrei”.
Mt 3,11 Mc 10,38 Lc 9,22

2,34

Mih 7,6

Semnele timpurilor (Mt 16,2-3) Apoi a spus mulþimilor: „Când vedeþi cã un nor se ridicã de la apus, spuneþi cã vine ploaia, ºi aºa este. 55 Iar când bate vântul dinspre miazãzi, spuneþi cã va fi cald, ºi aºa este. 56 Ipocriþilor, aspectul pãmântului ºi al cerului ºtiþi sã-l interpretaþi; dar de ce nu ºtiþi sã interpretaþi timpul de faþã? Despre iertare (Mt 5,25-26) De ce, aºadar, nu judecaþi voi înºivã ceea ce este drept? 58 Când mergi cu duºmanul tãu la tribunalb, strãduieºte-te pe drum sã scapi de el, ca nu cumva sã te târascã în faþa judecãtorului, iar judecãtorul sã te predea executorului ºi executorul sã te arunce în închisoare. 59 Îþi spun, nu vei ieºi de acolo pânã ce nu vei fi plãtit ºi ultimul bãnuþ”c.
57
Mt 5,25-26

54

a b

Lit.: îl va tãia în douã. Lit.: la magistrat.

c Lit.: lepton; este o monedã greacã, valorând 1/128 dintr-un dinar.

Lc 13,1 Chemarea la convertire

176

In 9,3

au venit unii care i-au galileal cãror sânge îl amestecase cel al jertfelor 13enii acelaºi timp,voiPilataceºti galileenicupovestit desprelor. deEl le-a rãspuns: „Credeþi cã au fost mai pãcãtoºi
2

1 În

In 8,24

cât toþi ceilalþi galileeni pentru cã au suferit aceasta? 3 Vã spun, nicidecum! Dar dacã nu vã convertiþi, cu toþii veþi pieri la fel. 4 Sau credeþi cã cei optsprezece peste care a cãzut turnul din Siloea ºi i-a ucis erau mai vinovaþi decât toþi ceilalþi oameni care locuiau în Ierusalim? 5 Vã spun, nicidecum! Dar dacã nu vã convertiþi, cu toþii veþi pieri la fel”. Parabola smochinului neroditor

Mt 21,19 ºu

le-a spus aceastã parabolã: „Un om a plantat un smochin în via sa ºi a venit sã caute fructe în el, dar nu a gãsit 7 ºi i-a spus viticultorului: «Iatã, sunt trei ani de când vin sã caut fructe în smochinul acesta, dar nu gãsesc. Aºadar, taie-l! De ce sã mai secãtuiascã pãmântul?» 8 Acesta i-a rãspuns: «Stãpâne, mai lasã-l ºi anul acesta pentru ca sã-l sap de jur împrejur ºi sã-i pun gunoi. 9 Poate va face fructe la anul. Dacã nu, îl vei tãia»”. Vindecarea unei femei în zi de sâmbãtã zi de sâmbãtã, învãþa în sinagogã. 11 Era acolo o femeie infirmã de optsprezece ani:b era adusã de spate ºi nu putea deloc sã se îndrepte. 12 Vãzând-o, Isus a chemat-o ºi i-a zis: „Femeie, eºti eliberatã de neputinþa ta”. 13 Apoi ºi-a pus mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndatã ºi-l preamãrea pe Dumnezeu. 14 Dar conducãtorul sinagogii, revoltat cã Isus vindecase sâmbãta, a spus mulþimii: „ªase zile sunt în care trebuie sã se lucreze; în acestea veniþi deci sã fiþi vindecaþi, nu în zi de sâmbãtã!” 15 Atunci, Domnul i-a rãspuns: „Ipocriþilor! Nu-ºi dezleagã fiecare dintre voi boul ºi mãgarul de la iesle ºi-l duce la adãpat în zi de sâmbãtã? 16 ªi aceastã fiicã a lui Abraham, care era legatã de Satana de optsprezece ani, nu trebuia sã fie dezlegatã în zi de sâmbãtã?” 17 Pe când zicea aceste cuvinte, toþi adversarii lui au fost ruºinaþi, iar tot poporul se bucura de toate faptele mãreþe care erau fãcute de el.
10 Într-o

6 Apoi

6,6-11 14,1-6 Mt 8,29

4,40 2,20

Mt 12,11 Lc 14,5 Mt 8,29

1,14 4,15

Este numele cartierului din partea de sud-est a Ierusalimului, aproape de piscina cu acelaºi nume. Nu existã nici o posibilitate de identificare a acestui turn.

a

Lit.: care de optsprezece ani avea un duh de infirmitate.

b

177 Parabola grãuntelui de muºtar. Parabola plãmadei (Mt 13,31-33; Mc 4,30-32)

Lc 13,18

a spus: „Cu ce este asemãnãtoare împãrãþia lui Dumnezeu ºi cu ce o voi compara? 19 Este asemãnãtoare cu un grãunte de muºtara pe care un om îl ia ºi îl seamãnã în grãdina lui; acesta creºte ºi devine copac, iar pãsãrile cerului îºi fac cuiburi între ramurile lui”. 20 ªi a mai spus: „Cu ce voi asemãna împãrãþia lui Dumnezeu? 21 Este asemenea cu plãmada pe care o ia o femeie ºi o ascunde în trei mãsuri de fãinã pânã când dospeºte totul”. Cine va intra în împãrãþie? (Mt 7,13-14.21-23) Urmându-ºi drumul cãtre Ierusalim, trecea prin cetãþi ºi sate învãþând. 23 Odatã a spus cineva: „Doamne, sunt puþini cei mântuiþi?” El le-a spus: 24 „Strãduiþi-vã sã intraþi pe poarta cea strâmtã, cãci vã spun, mulþi vor cãuta sã intre ºi nu vor putea. 25 Dupã ce stãpânul casei se va scula ºi va închide poarta, stând afarã, veþi începe sã bateþi la poartã, spunând: «Stãpâne, deschide-ne!», dar el vã va rãspunde: «Nu ºtiu de unde sunteþi». 26 Atunci veþi începe sã spuneþi: «Noi am mâncat ºi am bãut împreunã cu tine, iar tu ai învãþat prin pieþele noastre». 27 Însã el va spune: «Nu ºtiu de unde sunteþi; plecaþi de la mine voi toþi, rãufãcãtorilor!» 28 Acolo va fi plânset ºi scrâºnire de dinþi când îi veþi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob ºi pe toþi profeþii în împãrãþia lui Dumnezeu; voi însã veþi fi alungaþi afarã. 29 ªi vor veni de la rãsãrit ºi de la apus, de la miazãnoapte ºi de la miazãzi ºi vor fi aºezaþi la masã în împãrãþia lui Dumnezeu. 30 ªi iatã, unii dintre cei din urmã vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii”. Perfidia lui Irod
31 În acelaºi ceas, au venit unii dintre farisei, spunându-i: „Ieºi ºi pleacã de aici pentru cã Irod vrea sã te omoare”. 32 Dar el le-a spus: „Mergeþi ºi spuneþi acelui vulpoi: Iatã, eu alung diavoli ºi sãvârºesc vindecãri astãzi ºi mâine, iar a treia zi voi fi sfârºit. 33 Dar trebuie ca astãzi ºi mâine ºi ziua urmãtoare sã merg pentru cã nu se poate ca un profet sã moarã în afara Ierusalimului. 22

18 Apoi

Dan 4,9.18 Ez 17,23 2 Mt 13,33

9,51+ 2,38

2 Mt 25,10-12

Ps 6,9 2 Mt 8,12

2 Mt 19,30; 20,16 2 Mc 10,31

Mt 16,14 Lc 2,38

a Spre deosebire de muºtarul alimentar cunoscut în mod obiºnuit la noi Sinapis alba, muºtarul descris în parabolã este Brassica nigra, care avea sãmânþa cea mai micã cunoscutã pe timpul lui Isus (cu diametrul de 1 mm

ºi greutatea de 1 mg), între plantele cultivate. Unii cãlãtori povestesc cã au trecut în Palestina prin lanuri de muºtar unde plantele erau mai înalte decât omul, iar tulpina de grosimea braþului unui om.

11). ªi vã spun: nu mã veþi mai vedea pânã când veþi zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!” Vindecarea bolnavului de hidropizie Într-o casa farisã ia masa. 5 Iar lor le-a zis: „Care dintre voi.36.26 Ierusalime. invitã-i pe cei sãraci. nici pe fraþi. nici rudele. ªi iatã.35 a În Palestina. nu-l scoate îndatã în zi de sâmbãtã?” 6 Ei n-au putut sã-i rãspundã la aceasta.33 6. aºa cum gãina îºi adunã puii sub aripi. 11.37 Mc 3.3 2 Mt 12.Lc 13.18-19). Prov 25. Apa era scoasã cu urcioare mari (In 4.41-44 Mt 23. 12 Iar 12. 10 Dimpotrivã.37-39) 178 Lc 19. 11 Cãci oricine se înalþã pe sine.14 Alegerea invitaþilor celui care l-a invitat i-a spus: „Când dai un prânz sau o cinã. nu ocupa locul de onoare pentru cã ar putea fi invitat cineva mai cu trecere decât tine 9 ºi. orbi 14 ºi vei fi fericit. le-a spus celor invitaþi aceastã parabolã: 8 „Când eºti invitat de cineva la nuntã. va fi umilit. care omori profeþii ºi-i ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine. 35 Iatã.6-7 2 Mt 23. venind cel care te-a chemat ºi pe tine ºi pe el.11 Lc 13. urcã mai sus». mergi ºi aºazã-te pe ultimul loc pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat sã-þi spunã: «Prietene. 13 Dimpotrivã. casa voastrã va fi pãrãsitã. pentru cã ei nu pot sã te rãsplãteascã. l-a vindecat ºi l-a trimis.15 seilor: „Este permis sau nu sã vindeci sâmbãta?” 4 Dar ei tãceau. a intrateiînîlIsus aunuia dintre conducãtorii fariun bolnav de hidropizie. va fi înãlþat”. iar urmãreau. ca nu cumva sã te invite ºi ei la rândul lor ºi asta sã-þi fie rãsplata. dar vei fi rãsplãtit la învierea celor drepþi”. era în faþa lui 14seilor casâmbãtã. ºi n-aþi voit. de câte ori am vrut sã-i adun pe copiii tãi. iar cel care se umileºte. când dai un ospãþ.4 Mt 8. Gura fântânii era acoperitã pentru a pãstra apa curatã ºi pentru a evita ca persoanele sau animalele sã cadã în ea.39 Ps 118.12 =Lc 18.10-17 7. încât puteau intra oamenii pentru a se ascunde (2Sam 17. ºi acolo vei avea cinste în faþa tuturor celor care sunt la masã cu tine. Atunci luându-l. 6. dacã-i cade fiul sau boul în fântânãa. Atunci. spus învãþaþilor Legii ºi 2 3 1 34 Ierusalime. nu-i invita pe prieteni. infirmi. fântânile erau destul de largi. nici vecinii bogaþi. ºchiopi. . îþi va spune: «Dã locul acestuia!» Atunci vei sta cu ruºine pe ultimul loc.6-11 13. când eºti invitat. Parabola despre primele locuri 7 Vãzând cum îºi alegeau locurile cele dintâi.34 Isus plânge asupra Ierusalimului (Mt 23.

stãpânul casei s-a înfuriat ºi i-a spus servitorului: «Mergi îndatã prin pieþele ºi pe strãzile cetãþii ºi adu-i aici pe sãraci. unul dupã altul. 22 Servitorul i-a spus: «Stãpâne.26 Lit. iar el. fraþii ºi surorile. de-a lungul cãrora stãteau la umbrã vagabonzi ºi cerºetori. c Expresia este folositã de Isus pentru a sublinia caracterul ataºamentului pe care-l cere de la discipoli.: îngrãditurã cu gard viu. 17 iar la ora cinei l-a trimis pe servitorul sãu sã spunã celor pe care îi invitase: «Veniþi. cine dintre voi. nu stã mai întâi sã calculeze cheltuiala. Te rog. 23 Atunci.37-38 Mt 19. toþi cei care-l vãd sã înceapã a-l lua în râs.34 =Lc 9. mama. le-a spus: „Dacã cineva vine la mine ºi nu-ºi urãºtec tatãl.11 Mt 10. voind sã construiascã un turn. dacã are cu ce sã-l termine? 29 Pentru ca nu cumva. femeia. deja este gata!» 18 Dar. Lit. copiii. însã cel care-l urmeazã pe Cristos trebuie sã fie pregãtit.: care va mânca pâinea. au început toþi sã se scuze. 30 spunând: «Acest om a început sã construiascã. întorcându-se. iar ura împotriva propriei familii. 24 Cãci vã spun cã nici unul dintre oamenii care fuseserã chemaþi nu va gusta din cina mea»”.37-38) Multã lume mergea dupã Isus. nu stã mai întâi sã se sfãtuiascã dacã este în stare cu zece mii sã înfrunte pe cel 26 25 15 Când Mt 8. 16.24 2 Mc 8. dar nu poate sã termine». 31 Sau care rege. în ea însãºi.29. . stãpânul i-a zis servitorului: «Ieºi pe drumuri ºi cãrãrib ºi constrânge-i sã intre pentru ca sã mi se umple casa. nu poate fi discipolul meu. grãdinile ºi lanurile celor bogaþi erau înconjurate cu garduri vii. s-a fãcut ce ai poruncit ºi încã mai este loc». servitorul a spus acestea stãpânului sãu. primeºte scuzele mele!» 20 Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am însurat ºi nu pot sã vin». Alegerea pe care trebuie s-o facã discipolul b a este aceea dintre afecþiunea naturalã pentru familie ºi ataºamentul faþã de Isus. punând temelia ºi nereuºind sã-l termine. pornind la rãzboi împotriva altui rege. 28 Într-adevãr. pe orbi ºi pe ºchiopi».179 Parabola invitaþilor la cinã (Mt 22. În multe cazuri acestea nu sunt incompatibile. 21 Întorcându-se. Viile. 27 Cine nu-ºi poartã crucea ºi nu vine dupã mine nu poate fi discipolul meu. dacã este necesar.23 In 12. Te rog. unul dintre cei care erau la masã. Atunci. primeºte scuzele mele!» 19 Un altul a spus: «Am cumpãrat cinci perechi de boi ºi merg sã-i încerc.15 a auzit acestea. sã acþioneze împotriva a ceea ce are mai drag ca ºi cum i-ar fi obiect al urii. este monstruoasã. i-a spus: „Fericit este acela care va sta la masãa în împãrãþia lui Dumnezeu!” 16 Dar el i-a zis: „Un om a dat o cinã mare ºi i-a invitat pe mulþi. pe infirmi. ba chiar propria sa viaþã. Primul i-a spus: «Mi-am cumpãrat un ogor ºi trebuie sã merg sã-l vãd.2-11) Lc 14. Urmarea lui Isus (Mt 10.

36 Mt 9. fiul cel mai tânãr ºi-a adunat toate ºi a plecat de acasã într-o þarã îndepãrtatã. vã spun.17). cum ºi-l va mai recãpãta? 35 Nu mai este bunã nici pentru pãmânt. 14 Dupã ce a cheltuit toate. nu dupã multe zile. 34 Sarea este bunã.21. nici pentru gunoi: se aruncã afarã.14 vameºii ºi pãcãtoºii se apropiau de el ca sã-l asculte. Parabola tatãlui îndurãtor. decât pentru nouãzeci ºi nouã de drepþi care nu au nevoie de convertire. nu poate fi discipolul meu. nu aprinde lumina ºi mãturã casa ºi cautã cu grijã pânã o gãseºte? 9 Iar când o gãseºte. având o sutã de oi ºi pierzând una dintre ele. dar dacã ºi sarea îºi pierde gustul. 33 Tot astfel. îi cheamã pe prieteni ºi pe vecini spunându-le: «Bucuraþi-vã împreunã cu mine pentru cã mi-am gãsit oaia pierdutã!» 7 Vã spun cã tot aºa.33 2 Mt 5. 3 Atunci le-a spus aceastã parabolã: 4 „Cine dintre voi.13 2 Mc 9. 12 Cel mai tânãr dintre ei i-a spus tatãlui: «Tatã.4. primului nãscut i se cuvenea o porþie dublã faþã de ceilalþi fii. dã-mi partea de avere ce mi se cuvine»b.10-13 2 Mt 18. trimite solie ca sã cearã pacea.12-14 Ez 34. îºi cheamã prietenele ºi vecinele spunându-le: «Bucuraþi-vã împreunã cu mine pentru cã am gãsit drahma pe care o pierdusem!» 10 Tot aºa. b Dupã legea ebraicã (Dt 21. nu le lasã pe cele nouãzeci ºi nouã în pustiu ºi umblã dupã cea pierdutã pânã când o gãseºte? 5 Iar când o gãseºte. a 11 Apoi 8 Sau a Drahma este o monedã de argint echivalând cu un dinar. .Lc 14. 15 1 Toþi Parabola drahmei regãsite care femeie.6 Os 2. va fi mai mare bucurie în cer pentru un pãcãtos care se converteºte. Cine are urechi pentru a asculta sã asculte!” Parabola oii regãsite (Mt 18. dacã pierde una dintre ele. Fiul risipitor le-a spus: „Un om avea doi fii.8-9 Lc 6. Iar el le-a împãrþit averea.10 1. având zece drahmea. o pune pe umerii sãi bucurându-se 6 ºi. venind acasã. pe când celãlalt este încã departe. 11.32 180 12.16 19.1 Ez 34. Acolo ºi-a risipit averea într-o viaþã de desfrâu. va fi mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un pãcãtos care se converteºte”. fiecare dintre voi care nu renunþã la tot ceea ce are.12-14) Ex 34. 13 ªi. 2 Fariseii ºi cãrturarii însã murmurau spunând: „Acesta îi primeºte pe pãcãtoºi ºi mãnâncã cu ei”.50 care vine împotriva lui cu douãzeci de mii? 32 Iar de nu.

Când a venit ºi s-a apropiat de casã.14 ta.10 1. 23 Aduceþi viþelul cel îngrãºat ºi tãiaþi-l: sã mâncãm ºi sã ne bucurãm. a auzit cântece ºi jocuri. . mi-e ruºine. Acesta a fost denunþatDãom bogatadministraþia l-a chemat ºi i-a spus: «Ce aud despre tine? cont de 2 1 Is 55. 31 Atunci. a spus: «Câþi zilieri ai tatãlui meu au pâine din belºug. b Unele manuscrise adaugã. dar nimeni nu-i dãdea. nu pot. 21 Atunci. tatãl l-a vãzut. Dar mie nu mi-ai dat niciodatã mãcar un ied ca sã mã distrez cu prietenii mei. pentru cã l-a recãpãtat sãnãtos. Este o referinþã la ritualul întâmpinãrii unui oaspete. alergând.4 In 17. 3 Atunci administratorul ºi-a spus în sine: «Ce voi face.20 Zah 3. 25 Însã fiul lui mai mare era la câmp. nu mai sunt vrednic sã fiu numit fiul tãu»b. mã voi duce la tatãl meu ºi-i voi spune: «Tatã. 24 cãci acest fiu al meu era mort ºi a revenit la viaþã. i s-a fãcut milã ºi. l-a îmbrãþiºata ºi l-a sãrutat. 17 Atunci. pentru cã stãpânul îmi ia administraþia? Sã sap. iar el a început sã ducã lipsã. Pe când era încã departe. cãci de acum nu mai poþi fi administrator». 28 Dar el s-a mâniat ºi nu voia sã intre.7 Ier 3. 4 ªtiu ce voi face pentru a Lit. sub influenþa v. venindu-ºi în fire. de atâþia ani te slujesc ºi niciodatã n-am cãlcat porunca ta. 30 Însã. 22 Însã tatãl a spus cãtre servitorii sãi: «Aduceþi repede haina cea dintâi ºi îmbrãcaþi-l! Daþi-i un inel în deget ºi încãlþãminte în picioare. fiul i-a spus: «Tatã. 19: ia-mã ca pe un zilier al tãu. ai tãiat pentru el viþelul cel îngrãºat». El 16administrator. ªi au început sã sãrbãtoreascã. 19 nu mai sunt vrednic sã fiu numit fiul tãu. iar tatãl tãu. sã cerºesc.14-16 Ier 31. 32 Dar trebuia sã sãrbãtorim ºi sã ne bucurãm pentru cã acest frate al tãu era mort ºi a revenit la viaþã. Ia-mã ca pe un zilier al tãu». el i-a spus: «Fiule. iar eu mor aici de foame! 18 Mã voi ridica. 15 Atunci s-a dus ºi s-a aciuat la unul dintre cetãþenii acelei þãri care l-a trimis la câmp sã pãzeascã porcii.181 Lc 15. 16 ªi ar fi dorit sã se sature cu roºcovele pe care le mâncau porcii. când a venit acest fiu al tãu care ºi-a mâncat averea cu desfrânatele. am pãcãtuit împotriva cerului ºi înaintea ta. era pierdut ºi a fost gãsit!»” Parabola administratorului necinstit ªi le-a mai spus discipolilor: „Era un care avea un cã i-ar risipi averea.12 ºu Is 49. a tãiat viþelul cel îngrãºat». 20 Într-adevãr. 27 El i-a spus: «Fratele tãu a venit. s-a ridicat ºi a mers la tatãl sãu. era pierdut ºi a fost gãsit». am pãcãtuit împotriva cerului ºi înaintea ta. 26 Atunci a chemat pe unul dintre servitori ºi l-a întrebat ce este aceasta. 29 El i-a rãspuns tatãlui sãu: «Iatã.15 venit o mare foamete în þara aceea.: a cãzut pe gâtul lui. tu eºti cu mine totdeauna ºi toate ale mele sunt ale tale. Însã tatãl sãu a ieºit ºi-l ruga stãruitor.

24 Tob 4. ºi îºi bãteau joc de el. a Lit.: koros. iubitori de bogãþie. cine vã va încredinþa adevãrata bogãþie? 12 ªi dacã nu aþi fost credincioºi cu avuþia strãinã.9-10 2 Mt 25. unul câte unul. sau va þine la unul. 6. Înlocuirea unui soþ cu un altul înseamnã adulter.17 2 Mt 6. cãci sau îl va urî pe unul ºi-l va iubi pe celãlalt.9 14 Auzeau toate acestea ºi fariseii.5 182 In 8. ªi cine este necinstit în cele mai mici lucruri este necinstit ºi în cele mai mari.33.1. c Mamona este un cuvânt de origine aramaicã ce nu apare în textul ebraic al VT. aºazã-te repede ºi scrie cincizeci». b Lit.9 Ier 11. 10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios ºi în cele mai mari.: batos. . Este o unitate de mãsurã pentru lichide de aproximativ 40 l. 16 Legea ºi Profeþii au fost pânã la Ioan. cât datorezi?» Acesta a rãspuns: «O sutã de mãsurib de grâu». El i-a spus: «Ia-þi chitanþa ºi scrie optzeci». însã Dumnezeu cunoaºte inimile voastre. dar este menþionat în manuscrisele de la Qumran.18 2 Mt 5.21 =Lc 19.12 12.12-13) Mt 6. pentru ca ei sã vã primeascã în corturile veºnice atunci când veþi duce lipsã. El i-a rãspuns: «Ia-þi chitanþa. 8 Stãpânul l-a lãudat pe administratorul necinstit pentru cã a lucrat cu înþelepciune. i-a spus primului: «Cu ce eºti dator stãpânului meu?» 6 Acesta i-a spus: «Cu o sutã de mãsuria de untdelemn». Este o unitate de mãsurã pentru cereale conþinând aproximativ 450 kg. dar nu existã posibilitatea încheierii unei noi cãsãtorii. în Targum ºi Talmud ºi se referã la banii câºtigaþi în mod necinstit sau cheltuiþi cu intenþie rea. 15 Dar el le-a spus: „Voi sunteþi cei care vã arãtaþi drepþi înaintea oamenilor. Legea ºi împãrãþia (Mt 11. 7 Dupã aceea. pentru cã fiii veacului acestuia.28 Lc 18. 23. 9 Iar eu vã spun: Faceþi-vã prieteni din mamonac nedreaptã. de atunci se vesteºte împãrãþia lui Dumnezeu ºi fiecare se luptã sã intre în ea. Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi mamonei”. 17 Mai uºor este ca cerul ºi pãmântul sã piarã decât sã cadã o singurã virgulã din Lege. 11 Deci. cine v-o va da pe a voastrã? 13 Nici un servitor nu poate sluji la doi stãpâni. în generaþia din care fac parte. 5 ªi. iar cine se însoarã cu una lãsatã de bãrbat comite adulterd. dacã voi nu aþi fost credincioºi cu mamona nedreaptã. 18 Oricine îºi lasã soþia ºi se însoarã cu alta comite adulter.12-13 2 Mt 5. i-a spus altuia: «Tu.32.24 ca oamenii sã mã primeascã în casele lor atunci când voi fi dat afarã din administraþie». chemându-i pe debitorii stãpânului sãu. cãci ceea ce este preþios pentru oameni este respingãtor înaintea lui Dumnezeu. iar pe celãlalt îl va dispreþui. d Afirmaþia înseamnã clar ºi fãrã echivoc cã despãrþirea celor cãsãtoriþi poate fi acceptatã într-un caz extrem.Lc 16. 19.20 2 Mt 11. sunt mai înþelepþi decât fiii luminii.

25 Însã Abraham i-a spus: «Fiule.: byssos = þesãturã finã.44 In 5. ºi-a ridicat ochii ºi l-a vãzut pe Abraham ºi pe Lazãr în sânul lui 24 ºi a strigat: «Pãrinte Abraham. pãrinte Abraham. 31 I-a rãspuns: «Dacã nu ascultã de Moise ºi Profeþi. 21 El ar fi dorit sã-ºi astâmpere foamea cu ceea ce cãdea de pe masa bogatului. încât cei care ar vrea sã treacã de aici la voi sã nu poatã ºi nici de acolo la noi». Mt 8. tu însã suferi.19 un om bogat care se îmbrãca în purpurã ºi mãtãsuri finea ºi petrecea în fiecare zi cu mare fast.183 Parabola bogatului ºi a lui Lazãr Lc 16. 23 Pe când se chinuia în iad. 28 cãci am cinci fraþi. pãrinte. tu sã-l ierþi!” Lit. . s-ar converti». spunând: «Îmi pare rãu!». speranþa de a fi primit de Abraham îndatã dupã moarte. 3 Fiþi atenþi cu voi înºivã! Iertarea frãþeascã (Mt 18. nu cumva sã ajungã ºi ei în acest loc de chin. cãci sufãr cumplit în flãcãrile acestea». pe lângã toate acestea. plin de bube. dar vai celui prin care 17lega o piatrã de moarã de sãi:vine!ar Arimposibilîn mare. nu se vor convinge»”. Mai mult. Mc 9. A murit ºi bogatul ºi a fost înmormântat. între noi ºi voi este o mare prãpastie. 22 A murit sãracul ºi a fost dus de îngeri în sânul lui Abrahamb. iartã-l.24-25 24. 29 Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise ºi pe Profeþi: sã asculte de ei!» 30 El însã a zis: «Nu. sã-l trimiþi în casa tatãlui meu. Despre scandal (Mt 18. chiar dacã ar învia cineva din morþi. 20 iar la poarta lui zãcea un sãrac cu numele de Lazãr. 27 El a zis: «Atunci te rog. cele rele.15.11).6-7. 26 ªi.42) Apoi a spus discipolilor „Este sã nu vinã scandalul.15.46-47 scandalizeze chiar ºi numai pe unul dintre aceºtia mici. Sânul lui Abraham exprimã intimitatea (In 1. iar Lazãr. ca sã-i previnã. Expresia mai înseamnã ºi reunirea cu strãmoºii (Gen 15. îndurã-te de mine ºi trimite-l pe Lazãr ca sã-ºi înmoaie vârful degetului în apã ºi sã-mi rãcoreascã limba. iar dacã se converteºte. veneau ºi câinii sã-i lingã bubele. decât sã fi mai bine pentru el dacã i s-ar gât ºi fi aruncat 2 1 19 Era 6.21-22) Dacã fratele tãu pãcãtuieºte.18).23. adu-þi aminte cã ai primit cele bune în timpul vieþii. dar dacã unul dintre morþi ar veni la ei. acum însã el este aici fericit. mustrã-l. 4 Dacã pãcãtuieºte împotriva ta de ºapte ori pe zi ºi de ºapte ori se întoarce la tine. participarea împreunã cu Abraham la banchetul mesianic b a (In 13.8). 25.

iatã. când acesta se întoarce de la câmp îi va spune: «Vino îndatã ºi aºazã-te la masã!» 8 Nu-i va spune mai degrabã: «Pregãteºte-mi ceva pentru cinã. iar acesta era samaritean.23) i-au spus Domnului: „Mãreºte-ne credinþa!” 6 Iar Domnul a spus: „Dacã aþi avea credinþã cât un grãunte de muºtar. împãrãþia lui Dumnezeu este printre voi”.33 Mt 8.14 Lev 14.20 9.20. 21 Nici nu poþi spune: «Iat-o aici!» sau: «Iat-o acolo!».51+ Lev 13.1-32 2. mulþumindu-i.4 Mc 1. el se aplicã perfect discipolilor: ei nu pot pretinde cã activitatea lor este indispensabilã pentru Dumnezeu. în timp ce mergeau. am fãcut ceea ce eram datori sã facem”. aþi spune sicomorului acestuia: «Dezrãdãcineazã-te ºi planteazã-te în mare!» ºi v-ar asculta.Lc 17. strigând: „Isuse. când faceþi toate cele care vã sunt poruncite.45-46 Mt 8. Venirea împãrãþiei lui Dumnezeu Mt 4.2 Întrebat de farisei când vine împãrãþia lui Dumnezeu. A sluji cu umilinþã 7 Cine dintre voi. 21.53 10. încinge-te ca sã-mi slujeºti pânã când voi mânca ºi voi bea eu. 5 Apostolii Iob 22. îndurã-te de noi!” 14 Vãzându-i. spuneþi: suntem servitori nefolositoria.7 Vindecarea celor zece leproºi 9.5 Mt 8.17 Mt 3. a trecut prin Samaria ºi Galileea. cãci. având un servitor la arat sau la pãstorit.10 184 Puterea credinþei (Mt 17. 35.10 11 În timp ce mergea spre Ierusalim. el le-a spus: „Mergeþi ºi arãtaþi-vã preoþilor!” 15 ªi. 17 Atunci Isus a spus: „Oare nu s-au curãþat zece? Unde sunt ceilalþi nouã? 18 Nu s-a gãsit cine sã se întoarcã ºi sã-l preamãreascã pe Dumnezeu decât acest strãin?” 19 Apoi i-a zis: „Ridicã-te ºi mergi! Credinþa ta te-a mântuit”.21.3. vãzând cã s-a vindecat. 20 a Deºi în context termenul nefolositor pare forþat întrucât slujitorul a fost descris ca îndeplinind servicii utile.44 Lc 5. s-au curãþat. În acest sens. dupã aceea vei mânca ºi vei bea ºi tu»? 9 Oare trebuie sã-i mulþumeascã servitorului cã a fãcut cele poruncite? 10 Tot aºa ºi voi. 12 A intrat într-un sat ºi i-au venit în întâmpinare zece leproºi care stãteau la distanþã. 13 Aceºtia au ridicat glasul. . el le-a rãspuns: „Împãrãþia lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil. colaborarea omului cu Dumnezeu trebuie sã se caracterizeze prin umilinþã ºi modestie. Unul dintre ei. Mc 11. s-a întors preamãrindu-l pe Dumnezeu cu glas puternic 16 ºi s-a prosternat la picioarele lui. Învãþãtorule.

Doamne?” Iar el le-a spus: „Unde este cadavrul.20 2 Mc 13.40-41 2 Mt 24. o va pierde.17 11. când va veni Fiul Omului. construiau.185 Ziua Fiului Omului (Mt 24. 26 ªi. celãlalt va fi lãsat.9-11 Sir 35. 31 În ziua aceea. 36 a. cine va fi pe acoperiº.25 Lc 9.23-28. beau.22 Atunci le-a spus discipolilor: „Vor veni zile în care veþi dori sã vedeþi una din zilele Fiului Omului ºi nu o veþi vedea. cealaltã va fi lãsatã”.1-29 2 Mt 24. 28 La fel cum s-a întâmplat în zilele lui Lot: ei mâncau.40. vindeau. iar lucrurile îi vor fi în casã. aºa va fi Fiul Omului în ziua lui. îi voi face totuºi dreptate vãduvei acesteia ca sã nu vinã ºi sã mã tot batã la cap»”.37-39 Gen 6–8 Gen 19. va gãsi oare credinþã pe pãmânt?” Ap 6. beau.24 2 Mt 24. era un judecãtor care nu se temea de Dumnezeu ºi pãsa oameni.5-8 mai era în cetatea aceea o vãduvã care venea la el ºi-i spunea «Fã-mi dreptate împotriva duºmanului meu!» 4 Dar.10 a Unele manuscrise. 36: Doi oameni vor fi pe câmp: unul va fi luat. ei l-au întrebat: „Unde. 8. ªi 2 3 1 22 Mt 13.12.17 Mt 8. cumpãrau.19 Mt 24. iar dacã cineva o va pierde.10. Parabola judecãtorului nedrept Apoi le-a referitor la ºi nu se 18întotdeaunaspusdeo aparabolãdescuraja:nu-idatoriadede a se ruga „Într-o cetate. Dar în majoritatea manuscriselor lipseºte. el nu a voit. 26.15-16 Lc 21. plantau. tot aºa va fi în zilele Fiului Omului: 27 ei mâncau. aºa cum a fost în zilele lui Noe. Apoi ºi-a zis: «Deºi de Dumnezeu nu mã tem ºi de oameni nu-mi pasã. 34 Vã spun: în noaptea aceea vor fi doi într-un pat: unul va fi luat. acolo se vor aduna ºi vulturii”.9 1Tes 5. 23 ªi vã vor spune: «Iatã aici!» sau: «Iatã acolo!» Dar nu mergeþi ºi nu-i urmaþi! 24 Aºa cum fulgerul strãlucitor lumineazã de la un capãt la celãlalt al cerului.37-41) Lc 17. 35 douã femei vor mãcina în acelaºi loc: una va fi luatã. 25 Însã trebuie mai întâi sã sufere multe ºi sã fie respins de aceastã generaþie. . 32 Amintiþi-vã de femeia lui Lot! 33 Dacã cineva va încerca sã-ºi salveze viaþa.21 2 Mt 24. Dar.28 11. chiar dacã-i face sã aºtepte? 8 Vã spun cã le va face dreptate îndatã. sã nu coboare sã le ia ºi. mult timp. atunci a venit potopul ºi i-a nimicit pe toþi.22 2 Mt 24. a plouat din cer cu foc ºi pucioasã ºi i-a nimicit pe toþi.21 Gen 19.17-18 2 Mc 13. o va pãstra. se însurau ºi se mãritau pânã în ziua în care Noe s-a urcat în arcã.39 2 In 12. iar celãlalt va fi lãsat. cine este la câmp sã nu se întoarcã înapoi. conþin v. 5 pentru cã nu mã lasã în pace. probabil dupã Mt 24. 37 Atunci. 30 Tot la fel va fi în ziua în care Fiul Omului se va arãta.23. 6 Iar Domnul a zis: „Aþi auzit ce a spus judecãtorul nedrept! 7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleºilor sãi care strigã zi ºi noapte cãtre el.27 9. 29 dar în ziua în care a ieºit Lot din Sodoma.26 2 Mt. tot aºa.

sau Zaheu. în schimb. Este explicabilã revolta fariseilor ºi a cãrturarilor atunci când Isus mãnâncã în compania lor (Mt 9. Lc 5. 22 Auzind aceasta. cãci împãrãþia lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei.47 aduceau ºi copii ca sã-i atingã. 20 Cunoºti poruncile: Sã nu comiþi adulter! Sã nu ucizi! Sã nu furi! Sã nu dai mãrturie falsã! Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta!” 21 El i-a spus: „Toate acestea le-am pãzit din tinereþe”. Mc 10.11.28 186 2 Mt 23. Isus i-a chemat ºi le-a spus: „Lãsaþi copiii sã vinã la mine ºi nu-i opriþi. îi mustrau. cine nu primeºte împãrãþia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea”. iar Cicero îi numea „cei mai vicioºi dintre oameni”. iar celãlalt vameºa. Ei aveau cea mai urâtã reputaþie în societate.16. κi bãtea pieptul zicând: «Dumnezeule. stând departe. Mc 2.16-29.11 mai spus aceastã parabolã unora care se credeau drepþi ºi-i dispreþuiau pe alþii: 10 „Doi oameni au urcat la templu ca sã se roage: unul era fariseu. nedrepþi. 18 Odatã. a Vg îl numeºte publicanus.25-28 Ex 20.17-31) 15 Îi Lc 10. stând în picioare.9 Parabola vameºului ºi a fariseului 16.16-20 12.12-16 Dt 5. dar discipolii. iar cel care se umileºte va fi înãlþat”. 13 Vameºul. „publicanii” erau agenþi subalterni ai ºefilor de vamã (numiþi la Roma portitores). 17 Adevãr vã spun. adulteri. 23. Lucian îi asemãna cu proprietarii caselor de pierzare. ce trebuie sã fac ca sã moºtenesc viaþa veºnicã?” 19 Isus i-a spus: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. apoi vino ºi urmeazã-mã!” 23 Dar el.13-15. Isus i-a spus: „Îþi mai lipseºte un lucru: vinde tot ce ai ºi dã sãracilor ºi vei avea comoarã în ceruri.12 =Lc 14. 16 Atunci. Literatura rabinicã îi asociazã nu numai cu hoþii.1. auzind acestea. îndurã-te de mine pãcãtosul!» 14 Vã spun cã a coborât la casa lui îndreptãþit mai degrabã acesta decât celãlalt. nici mãcar nu îndrãznea sã-ºi ridice ochii spre cer. dau zeciuialã din ceea ce câºtig».30). 11 Fariseul.13-16) 9A Lc 9. Tânãrul bogat (Mt 19. Spre deosebire de Levi (Matei). . Talmudul le interzice sã aparã ca martori într-un proces ºi sã împlineascã funcþia de judecãtori.15 Mt 6. sau chiar ca vameºul acesta. când îi vedeau. se ruga în sine astfel: «Dumnezeule. ci ºi cu criminalii. Isus ºi copiii (Mt 19. cãci oricine se înalþã pe sine va fi umilit. Aceeaºi reputaþie o aveau ºi în lumea greco-romanã: Xenon îi considera hoþi. 12 Eu postesc de douã ori pe sãptãmânã. îþi mulþumesc cã nu sunt ca ceilalþi oameni: hrãpãreþi.33 un om cu vazã l-a întrebat: „Învãþãtorule bun. Fariseii ºi cãrturarii îi acuzau de impuritate pentru cã aveau contacte cu pãgânii ºi cu evreii decãzuþi. Mc 10. s-a întristat deoarece era foarte bogat.Lc 18.

20 Comparaþia foloseºte o figurã grotescã. sau copii pentru împãrãþia lui Dumnezeu 30 ºi care sã nu primeascã cu mult mai mult în timpul de faþã.26 9. îl vor ucide. 29 Iar el le-a spus: „Adevãr vã spun: nu este nimeni care sã fi lãsat casã. Isus a spus: „Cât de greu vor intra în împãrãþia lui Dumnezeu cei care au bogãþii! 25 Pentru cã este mai uºor ca o cãmilã sã treacã prin urechea acului. 33 ºi dupã ce-l vor fi biciuit.187 24 Lc 18. Vindecarea orbului din Ierihon (Mt 20. l-a întrebat: 41 „Ce vrei sã-þi fac?” I-a rãspuns: „Doamne.38 9. 2) alþii înlocuiesc cuvântul grec kamelos = cãmilã cu a kamilos = funie.24 Vãzând cã s-a întristat. viaþa veºnicã”. Textul este sigur. a întrebat ce este. îndurã-te de mine!” 40 Atunci Isus s-a oprit ºi a poruncit sã fie adus la el. sau soþie. dar în ziua a treia va învia”.22 Mc 4.32-34) Apoi. totuºi unii comentatori au cãutat alte explicaþii pentru semnificaþia cuvintelor: 1) unii au încercat sã interpreteze „urechea acului” ca fiind numele unei intrãri înguste în cetate.46-52) când se apropia el de Ierihon. un orb stãtea pe marginea drumului. Mc 10. dar el striga ºi mai tare: „Fiul lui David. cât ºi pentru sãrac. 43 Îndatã. ªi tot poporul care a vãzut îl lãuda pe Dumnezeu. noi am lãsat toate ºi te-am urmat”. acest cuvânt era ascuns pentru ei ºi nu înþelegeau cele spuse.10 2.17-19. orbul a început sã vadã ºi l-a urmat. cerºind 36 ºi. 34 Însã ei nu pricepeau nimic din acestea. sã vãd”. Amândouã încercãrile sunt puþin probabile. 35 Pe 31 14. . 37 I-au spus cã trece Isus Nazarineanul. urcãm la Ierusalim ºi se vor împlini toate cele scrise de profeþi despre Fiul Omului. cine se poate mântui?” 27 El le-a spus: „Ceea ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu”. insultat ºi scuipat. Când s-a apropiat. sau pãrinþi. În centrul atenþiei este aici învãþãtura lui Cristos potrivit cãreia. i-a luat pe cei doisprezece ºi le-a spus: „Iatã. îndurã-te de mine!” 39 Cei care mergeau înainte îl certau ca sã tacã. nu existã mântuire decât prin harul lui Dumnezeu.51+ 2. atât pentru bogat.13 Mt 2.27 Mt 8. sau fraþi. 28 Atunci Petru i-a spus: „Iatã. 32 cãci va fi dat pe mâna pãgânilor ºi va fi batjocorit. auzind cã trecea mulþimea. Fiul lui David. Dar pentru cel bogat mântuirea este mai grea. decât ca un bogat sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu”a. 26 Cei care l-au ascultat i-au spus: „Atunci.23 Mt 9. 38 Atunci el a strigat: „Isuse. 42 Iar Isus i-a rãspuns: „Vezi! Credinþa ta te-a mântuit”.29-34. iar în veacul viitor. A treia anunþare a morþii ºi învierii (Mt 20. Mc 10. preamãrindu-l pe Dumnezeu.

14 5. 17 El i-a zis: «Bine. a poruncit sã fie chemaþi la el servitorii cãrora le dãduse banii ca sã afle cât a câºtigat fiecare. 5 Când a ajuns în acel loc. întrucât era mic de staturã. 19 1 Apoi Parabola minelor (Mt 25. Isus ºi-a ridicat ochii ºi i-a spus: „Zaheu. care era ºeful vameºilor ºi era bogat.46 188 1.15. Doamne.: mna. 19 Iar el i-a spus: «ªi tu vei fi peste cinci cetãþi». 3 cãuta sã vadã cine este Isus. 7 Toþi cei care au vãzut murmurau spunând: „A intrat sã fie gãzduit la un om pãcãtos”. .Lc 19. a mai fãcut cinci mine». 6 El a coborât îndatã ºi l-a primit cu bucurie.21 Pe când ascultau acestea.34 Ps 2. a spus: «Stãpâne. b Lit. un bãrbat numit Zaheu. 8 Dar Zaheu.6. 20 A venit un altul ºi i-a spus: «Stãpâne. monedã greacã = 100 de drahme (= 100 de dinari). 15 Când s-a întors. mina ta a adus venit alte zece mine». 10 Pentru cã Fiul Omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ceea ce era pierdut”.37) numai pentru un singur caz: furtul sau uciderea unui animal mic. dacã am nedreptãþit pe cineva. coboarã repede pentru cã astãzi trebuie sã rãmân în casa ta”. stãpâne.6 Mt 21. 2 ªi iatã.24. cãci avea sã treacã pe acolo. le-a spus: „Un om dintr-o familie de nobili a plecat într-o þarã îndepãrtatã ca sã primeascã un regat ºi apoi sã se întoarcã.38 Mc 13. 4 Atunci a alergat înainte ºi s-a suit într-un sicomor ca sã-l vadã.2 12.32 a intrat ºi a traversat Ierihonul. servitor bun! Pentru cã ai fost fidel peste puþine lucruri. jumãtate din averea mea o dau sãracilor ºi.30. dar nu putea din cauza mulþimii.2-3 In 19. celelalte despãgubiri erau de 20%.9. 12 Aºadar. 13 A chemat zece dintre servitorii sãi. 9 Atunci Isus i-a spus: „Astãzi s-a fãcut mântuirea acestei case. le-a dat zece mineb ºi le-a zis: «Investiþi-le pânã când voi veni». stând în picioare.33 2Sam 12. 16 Când a venit primul. el le-a mai spus o parabolã pentru cã se apropiau de Ierusalim. 15.14-30) 2. depãºeºte cu mult învãþãtura rabinicã ce considera ca mãsura cea mai ridicatã a ofertelor pentru sãraci 1/5 din avere ºi nu mai mult de 1/5 din câºtig. iatã mina ta pe care am pus-o deoparte într-un ºtergar 21 întrucât m-am temut de tine. cãci eºti un om aspru: iei ce 11 a A împãrþi sãracilor jumãtate din avere. iar ei credeau cã împãrãþia lui Dumnezeu avea sã se arate în curând. sã ai autoritate peste zece cetãþi». îi dau înapoi împãtrit”a. i-a spus Domnului: „Iatã. 18 Apoi a venit al doilea ºi a spus: «Mina ta. Restituirea împãtritã era prevãzutã de lege (Ex 21. întrucât ºi el este fiul lui Abraham.1 Convertirea lui Zaheu Mt 5.31 15. 14 Însã cetãþenii sãi îl urau ºi au trimis în urma lui o solie sã spunã: «Nu vrem ca acesta sã domneascã peste noi». dupã primirea regatului.

35 Apoi l-au adus la Isus ºi.18 Ps 2.25 =Lc 8. cã iau ce nu am pus ºi secer ce nu am semãnat. servitor rãu! ªtiai cã sunt un om aspru. 42 zicând: „Dacã ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace!b Acum 13. toatã mulþimea discipolilor. lângã Muntele numit al Mãslinilor.16 Lc 9. aduceþi-i aici ºi ucideþi-i în faþa mea»”. 23 Atunci.9 Lc 20.51 2.14-16 Hab 2. 26 «Vã spun: oricui are i se va da. bucurându-se. 36 Pe când el înainta. veþi gãsi un mãgãruº legat. mustrã-þi discipolii!” 40 Dar el le-a rãspuns: „Vã spun. b Lit. a început sã-l laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-au vãzut.1-11. aruncându-ºi hainele peste mãgãruº. au gãsit dupã cum le-a spus. . 27 Iar pe duºmanii mei. îºi aruncau hainele pe drum. timp ce se apropia de Betfaghe ºi Betania. 33 În timp ce ei dezlegau mãgãruºul. 30 spunându-le: „Mergeþi în satul dinaintea voastrã ºi. are deja zece mine!»a. a pornit înainte. Mc 11. 29 În 28 Dupã 20. în numele Domnului! Pace în cer ºi glorie în înaltul cerurilor!” 39 Atunci unii farisei din mulþime i-au spus: „Învãþãtorule.16 2 Mt 13. 25 pentru a se acorda probabil cu Mt 25.14 Mt 21.12-16) ce a spus acestea. a plâns pentru ea. îi veþi rãspunde astfel: «Domnul are nevoie de el»”. când veþi intra. l-au urcat pe Isus deasupra.12 2 Mc 4.14. pe care nici un om nu l-a încãlecat: dezlegaþi-l ºi aduceþi-l! 31 Dacã vã va întreba cineva: «De ce îl dezlegaþi?».20 4. de ce nu ai pus banii mei la bancã? La întoarcere. V ACTIVITATEA LUI ISUS LA IERUSALIM . 37 Ajungând aproape de coborârea Muntelui Mãslinilor. care nu au voit ca eu sã domnesc peste ei.26 2. 38 spunând: „Binecuvântat cel ce vine. a trimis doi discipoli. dacã aceºtia vor tãcea. 32 Când au plecat cei trimiºi.15 In 12. stãpânii lui i-au întrebat: „De ce dezlegaþi mãgãruºul?” 34 Atunci ei au rãspuns: „Domnul are nevoie de el”. In 12. 22 El i-a spus: «Din gura ta te judec. regele. urcând spre Ierusalim.34-35 a Unele manuscrise omit v.189 Lc 19. i-aº fi luat cu dobândã». iar de la cel care nu are se va lua ºi ceea ce are.38 1. vor striga pietrele”.28.: cele ce sunt spre pace.1-16.18 Ps 118.22 nu ai pus ºi seceri ce nu ai semãnat». vãzând cetatea.11 Isus plânge pentru Ierusalim 41 Dupã ce s-a apropiat. Intrarea lui Isus în Ierusalim (Mt 21. 24 ªi a zis celor care erau de faþã: «Luaþi mina de la dânsul ºi daþi-o celui care are zece mine!» 25 Dar ei i-au zis: «Stãpâne.

53 In 18. In 2. 13 Atunci stãpânul viei a spus: «Ce voi face? Îl voi trimite pe fiul meu cel iubit.18 Lc 11. 43 Cãci vor veni peste tine zile când duºmanii tãi vor sãpa tranºee în jurul tãu.7 Ier 7. 7 ªi au rãspuns cã nu ºtiu de unde era. tot poporul ne va ucide cu pietre pentru cã ei sunt convinºi cã Ioan este un profet”.20 2 Mc 11. el va spune «De ce nu aþi crezut în el?» 6 Iar dacã spunem: «De la oameni». 44 te vor face una cu pãmântul pe tine ºi pe copiii tãi care sunt în tine ºi nu vor lãsa din tine piatrã peste piatrã. Mc 11. 47 ªi învãþa în templu în fiecare zi.43 190 12. l-au trimis cu mâinile goale.53 4.27-33) Într-una zile.1-12) Is 5. te vor încercui ºi asedia din toate pãrþile. iar arhiereii ºi cãrturarii. Spuneþi-mi: 4 botezul lui Ioan era din ceruri sau de la oameni?” 5 Ei însã discutau între ei. a dat-o în arendã unor viticultori ºi a plecat într-o cãlãtorie pe un timp îndelungat. Însã voi aþi fãcut-o peºterã de tâlhari”. ºi spus: „Spune-ne cu ce putere faci acestea sau 2 1 cine este acela care þi-a dat aceastã putere?” 3 Atunci el le-a rãspuns: „Vã voi pune ºi eu o întrebare.15-18.12-13.33-46. pentru cã nu ai cunoscut timpul vizitãrii tale”. Mc 11. a început sã-i alunge pe vânzãtori. precum ºi mai-marii poporului. poate pe el îl vor respecta». dar ei l-au bãtut pânã la sânge ºi l-au alungat. Is 56. cãutau sã-l omoare.23-27. 10 La timpul cuvenit. 11 A mai trimis ºi un alt servitor. Parabola viticultorilor ucigaºi (Mt 21. împreunã cu bãtrânii. 14 Însã viticultorii.54-56 1. 12 A trimis un al treilea. dar viticultorii.1-5 Atunci a început sã spunã mulþimii aceastã parabolã: „Un om a plantat o vie. a trimis un servitor la viticultori ca sã-i dea din rodul viei.14-16) 45 Apoi.37. pe când învãþa poporul în templu predicea 20când vesteadini-aubunã. Mc 12. 46 spunându-le: „Este scris: Casa mea va fi casã de rugãciune. 48 Dar nu gãseau ce sã-i facã pentru cã tot poporul se þinea dupã el ca sã-l asculte.15 Autoritatea lui Isus (Mt 21. scoþându-l 9 . spunând: „Dacã spunem: «Din ceruri».11 21. au spus unii cãtre alþii: «Acesta este moºtenitorul. Isus alungã vânzãtorii din templu (Mt 21. 22. dar ei l-au bãtut ºi pe acesta. l-au batjocorit ºi l-au trimis cu mâinile goale. dupã ce l-au bãtut. intrând în templu.68 însã este ascunsã pentru ochii tãi. vãzându-l.Lc 19. 8 Iar Isus le-a spus: „Nici eu nu vã spun cu ce putere fac acestea”. sã-l ucidem pentru ca moºtenirea lui sã fie a noastrã!» 15 ªi. au venit arhiereii ºi cãrturarii.

cui îi va fi femeia soþie? Pentru cã toþi ºapte au avut-o de soþie”. care se prezentau ca fiind drepþi. 34 Isus le-a rãspuns: „Fiii lumii acesteia se însoarã ºi se mãritã.15-22. ºi l-au întrebat: 28 „Învãþãtorule. Ce le va face oare stãpânul viei? 16 Va veni ºi-i va ucide pe viticultorii aceia.13-17) ªi. ºtim cã vorbeºti ºi înveþi cu dreptate ºi nu þii cont de înfãþiºare. cunoscând viclenia lor.10-11 Gal 2.5 Fil 3. 35 însã cei consideraþi vrednici de lumea cealaltã ºi de învierea din morþi nu se vor însura ºi nici nu se vor mãrita. 37 Iar cã morþii învie. 33 Aºadar. nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt în faþa poporului. aceasta a devenit piatrã unghiularã? 18 Oricine cade pe piatra aceea se va zdrobi. Auzind ei acestea. care spun cã nu este înviere. întrucât toþi trãiesc pentru el”. a murit fãrã copii. la înviere. ci. 21 Ei l-au întrebat: „Învãþãtorule. Primul.19 . 39 Unii dintre 20 Ps 118. au trimis spioni. l-au ucis. 26 Astfel. au tãcut. 22 Ne este permis sau nu sã dãm tribut cezarului?” 23 El însã. au zis: „Sã nu se întâmple!” 17 Iar el. aºadar. a murit ºi femeia. Saduceii ºi învierea (Mt 22. ca sã-l prindã cu vreun cuvânt ºi sã-l dea pe mâna autoritãþii ºi a puterii guvernatorului. iar peste oricine cade ea va fi zdrobit”.23-33.18-27) 27 Apoi au venit la el unii dintre saducei. însurându-se.53 Dt 25. 38 Însã Dumnezeu nu este al celor morþi. 36 pentru cã nu mai pot de acum sã moarã. 25 Atunci le-a spus: „Daþi-i. 30 Cel de-al doilea 31 ºi cel de-al treilea au luat-o de soþie. Tributul cuvenit împãratului (Mt 22. 32 În cele din urmã. Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacob. 19 Cãrturarii ºi arhiereii cãutau sã punã mâna pe el chiar în ceasul acela. Moise a scris: dacã cineva are un frate însurat care moare fãrã sã aibã copii. sunt asemenea îngerilor ºi sunt fii ai lui Dumnezeu. urmãrindu-l cu atenþie. le-a spus: „Atunci ce înseamnã ceea ce s-a scris: Piatra pe care au aruncat-o constructorii. ci înveþi calea lui Dumnezeu dupã adevãr. uimiþi de rãspunsul lui. când îl numeºte pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham. o aratã ºi Moise în textul despre rug. ci al celor vii. cezarului ceea ce este al cezarului ºi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Ale cui sunt imaginea ºi inscripþia?” Ei au rãspuns: „Ale cezarului”.6 Rom 6. fratele lui sã ia femeia ºi sã ridice urmaºi fratelui sãu.191 Lc 20.16 afarã din vie.11 Ex 3. le-a spus: 24 „Arãtaþi-mi un dinar. Mc 12. dar se temeau de popor. ªi toþi cei ºapte au murit ºi nu au lãsat copii. fiind fii ai învierii. cãci înþeleseserã cã pentru ei spusese parabola aceasta. privindu-i.22 11. Mc 12. iar via o va da altora”. 29 Erau deci ºapte fraþi.

din sãrãcia ei. a oferit tot ce avea la viaþa ei”. cum poate fi fiul sãu?” Ipocrizia cãrturarilor (Mt 23. care doresc sã fie salutaþi prin pieþe. Ofranda vãduvei (Mc 12.35-37) 40 192 ªi nu mai 2 Mt 22. le-a spus discipolilor: 46 „Pãziþi-vã de cãrturarii cãrora le place sã se plimbe în haine lungi.1 el le-a zis: „Cum spun ei cã Cristos este Fiul lui David? 42 Pentru cã însuºi David spune în cartea Psalmilor: Domnul a spus Domnului meu: aºazã-te la dreapta mea 43 pânã când voi pune pe duºmanii tãi sub picioarele talea. bine ai vorbit!” îndrãzneau sã-l întrebe nimic. ªi spus: „Vã spun.6-7. c Lit.Lc 20.40 cãrturari i-au rãspuns: „Învãþãtorule. „Lemn”.41-44) Ridicându-ºi privirea. Un lepton este o monedã din cupru valorând 1/128 dinari.44. 4 pentru cã toþi aceºtia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor.43 timp ce tot poporul îl asculta.: duo lepta.38-40) 41 Dar =Lc 11. David îl numeºte Domn. i-a îºi puneau dacaseta pentru ofrande 21rurile îndouã monede mici vãzuta. 44 Aºadar. „Shekeli vechi”. pe când ea. b Lit. „Tãmâie”. prin treisprezece casete pe care erau înscrise diferitele tipuri de oferte: „Shekeli noi”. imaginea reprezintã supunerea totalã a inamicului: piciorul învingãtorului peste capul celui învins. Mc 12.: camera tezaurului. „Ofrande de pãsãri”. Taxele ºi ofrandele pentru templu erau colectate.: scãunel sub picioarele tale. Mc 12. dupã mãrturia lui Iosif Flavius. a Lit. cu adevãrat b 2 c 3 1 45 În aceastã vãduvã sãracã a pus mai mult decât toþi. „Caseta milei” ºi încã ºase casete cu inscripþia: „Ofrande de bunãvoie”. Originea lui Mesia (Mt 22. .34 Ps 110.41-45. în curtea femeilor.peAbogaþii care vãduvã sãracã vãzut ºi o punând acolo . „Pãsãri pentru arderi de tot”. 47 Ei mãnâncã avuþiile vãduvelor ºi se prefac cã se roagã îndelung.46 2 Mc 12. menþionatã deja în Neh 12. sã ocupe primele locuri în sinagogi ºi locurile de onoare la ospeþe. Ei vor primi o condamnare mai asprã”.

cei care sunt pe câmp sã nu intre în el.17-22. nu vã temeþi.6 2 Mt 10.20.4-14. Distrugerea Ierusalimului (Mt 24.1-2 12.11-12 Fap 6. vor fi fapte înfricoºãtoare ºi semne mari din cer. conducãtorii poporului ºi unii pelerini ofereau.5 Iar unora. 10 Apoi le spunea: „Se va ridica un popor împotriva altui popor ºi un imperiu împotriva altui imperiu. foamete ºi epidemii.5-13) El le-a zis: „Fiþi atenþi sã nu fiþi înºelaþi cãci vor veni mulþi în numele meu.28 Is 19. 18 Dar nici un fir de pãr de pe capul vostru nu se va pierde.7 Mt 10. 14 Întipãriþi-vã în minte: sã nu vã preocupaþi cum vã veþi apãra. 9 Când veþi auzi despre rãzboaie ºi revolte. 22 pentru cã acestea sunt zilele rãzbunãrii ca sã se împlineascã toate cele scrise.1-4) Lc 21. DISCURSUL ESCATOLOGIC Anunþarea distrugerii templului (Mt 24. 16. bijuterii din aur etc. cãci trebuie sã se întâmple acestea mai întâi. Mc 13.30 Evr 10.7 a Familiile bogate. de fraþi.193 VI. vor pune mâna pe voi ºi vã vor persecuta. iar cei care se aflã în el sã alerge afarã. 16 Veþi fi trãdaþi de pãrinþi. vor veni zile în care nu va rãmâne piatrã peste piatrã care sã nu fie dãrâmatã”. din evlavie pentru templu.17-22 In 15. 15 cãci eu vã voi da grai ºi înþelepciune cãrora nici unul dintre duºmanii voºtri nu le va putea rezista ºi nici rãspunde. care vorbeau despre templu cã este ornat cu pietre frumoase ºi daruri votivea.15-21. Mc 13. înainte de toate acestea. 12 Dar. 17 veþi fi duºmãniþi de toþi din cauza numelui meu.39 Os 9. 24. Iosif Flaviu menþioneazã viþa de vie din aur care atârna în vestibulul Sfintei. daruri scumpe expuse pe pereþii interiori: tapiserii fine din Babilon.1-3. 7 Ei l-au întrebat: „Învãþãtorule. 13 Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mãrturie. Nu vã luaþi dupã ei. 23 Vai de cele însãrcinate ºi de cele care alãpteazã în 20 Când 8 5 Dan 2. când vor fi acestea ºi care va fi semnul cã ele se vor întâmpla?” Semnele sfârºitului (Mt 10. 19 Prin statornicia voastrã vã veþi mântui sufletele. le-a spus: 6 „Cât despre lucrurile acestea pe care le admiraþi. Mc 13. de rude ºi prieteni ºi vor ucide pe unii dintre voi. 21 Cei din Iudeea sã fugã în munþi.14-23) veþi vedea Ierusalimul încercuit de armate. însã nu va fi îndatã sfârºitul”.36. atunci sã ºtiþi cã s-a apropiat devastarea lui.2 2Cr 15. în diferite locuri. spunând: «Eu sunt!» ºi: «Timpul este aproape». vã vor duce în faþa regilor ºi guvernanþilor din cauza numelui meu. 11 Vor fi cutremure mari ºi. având ciorchini de mãrimea unui om. .10 12. vã vor purta prin sinagogi ºi închisori.

17-18 Ef 6. Mt 16. Mc 13. .24-27) Ps 65. în templu. aºadar. Mc 13.12 Is 24.14 1Tes 5.37 25 ªi vor fi semne în soare. când veþi vedea cã acestea se împlinesc. cãci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faþa întregului pãmânt. 38 ªi tot poporul venea dis-de-dimineaþã la el.18 Ap 6.32-35.19 In 18. 33 Cerul ºi pãmântul vor trece. 31 La fel ºi voi. iar ziua aceea sã se abatã asupra voastrã pe neaºteptate.27 Îndemn la veghere 17. 32 Adevãr vã spun: nu va trece generaþia aceasta pânã când nu se vor fi împlinit toate. iar Ierusalimul va fi cãlcat în picioare de cãtre pãgâni. cãci puterile cerurilor vor fi zguduite. probabil se referã la perioada dintre cucerirea Ierusalimului de cãtre Titus (70 d. vã daþi singuri seama cã vara este deja aproape.26-30 8. 24 ªi vor cãdea sub ascuþiºul sabiei ºi vor fi fãcuþi sclavii tuturor popoarelor.Lc 21. 28 Când vor începe sã se întâmple acestea.17 Mc 11. iar pe pãmânt popoarele vor fi îngrozite. 34 Aveþi a Expresie proprie lui Luca.19 Rom 1.8-9 Dan 7.C. 26 Oamenilor li se va tãia rãsuflarea de groazã în aºteptarea celor ce se vor întâmpla în lume. iar noaptea ieºea ºi o petrecea pe Muntele numit al Mãslinilor. 36 Vegheaþi.) ºi înfrângerea ultimei rezistenþe a evreilor condusã de Bar Kochba în anul 135 d.18 Dt 28.3 Qoh 9.2 grijã de voi înºivã ca nu cumva inimile voastre sã se îngreuieze în necumpãtare.24 2 Mt 24. Parabola smochinului (Mt 24. 30 De îndatã ce vedeþi cã înmuguresc. în lunã ºi în stele.29-31.21 2 Mc 13.17 194 zilele acelea.17 19.C. ca sã-l asculte.47 Mt 21.13-14 Evr 10. sã ºtiþi cã împãrãþia lui Dumnezeu este aproape.2 Dan 12. 35 ca un laþ. dar cuvintele mele nu vor trece. în orice moment ºi rugaþi-vã ca sã puteþi scãpa de toate cele ce se vor petrece ºi sã staþi în picioare în faþa Fiului Omului!” 37 În fiecare zi învãþa în templu. cãci va fi mare dezastru pe pãmânt ºi urgie peste acest popor.64 Ap 11.28-31) 29 ªi le-a zis o parabolã: „Uitaþi-vã la smochin ºi la toþi copacii.1 Lc 9.28 Mc 9.11. sculaþi-vã ºi ridicaþi-vã capul pentru cã se apropie eliberarea voastrã”. nãucite de vuietul mãrii ºi al valurilor. 27 ªi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere ºi cu mare glorie. pânã se vor împlini timpurile pãgânilora. Venirea Fiului Omului (Mt 24. beþie ºi grijile vieþii.

26-28. a frânt-o ºi le-a dat-o. . deci. aranjatã. b Erau ofiþeri inferiori.53 4.1-5. Mc 14. dar popor. 22ºiSe apropia acãutau cum Azimelor.10-11.51 12. In 11. Pregãtirea cinei pascale (Mt 26. veþi întâlni un om ducând un urcior cu apã. 15 7 8. 8 I-a trimis pe Petru ºi pe Ioan. 6 El a consimþit ºi cãuta momentul potrivit ca sã-l dea pe mâna lor. Mergeþi dupã el în casa în care va intra 11 ºi spuneþi stãpânului casei: Învãþãtorul zice: «Unde este camera în care sã mãnânc Paºtele cu discipolii mei?» 12 Iar el vã va arãta o încãpere mare. 13 Mergând deci. 5 Ei s-au bucurat ºi au cãzut de acord sã-i dea bani.1 sãrbãtoarea Paºtele . la etaj. Cina de Paºti 14 Când a venit ceasul.27 Fap 5. spunând: „Acesta este trupul meu dãruit pentru voi. acolo sã pregãtiþi”. s-a aºezat la masã împreunã cu apostolii.50 Mt 8.47-53) Lc 22. In 13. care 3 1 a 2 11.13 In 13. de fapt. numit Iscarioteanul. când veþi intra în cetate.17-19. Faceþi aceasta în 19 a Sunt. ziua Azimelor în care trebuia jertfit Paºtelec. c Mielul de Paºti.195 VII. luând potirul. au gãsit aºa cum le-a spus ºi au pregãtit Paºtele. Mc 14. 9 Ei i-au zis: „Unde vrei sã pregãtim?” 10 El le-a rãspuns: „Iatã.11 2 Mt 26. 16 Cãci vã spun cã nu-l voi mai mânca pânã când nu se va împlini în împãrãþia lui Dumnezeu”.23-25) ªi.1-2.21-30) A sosit.25 Instituirea Euharistiei (Mt 26.3 2 Mt 26. 17 ªi. 4 El a mers ºi s-a înþeles cu arhiereii ºi comandanþii gãrzilorb cum sã-l dea pe mâna lor. a mulþumit ºi a spus: „Luaþi acesta ºi împãrþiþi între voi! 18 Cãci vã spun cã nu voi mai bea de acum din rodul viþei pânã când va veni împãrãþia lui Dumnezeu”.12-16. sub comanda directã a comandantului templului. PÃTIMIREA ªI MOARTEA LUI ISUS Complotul împotriva lui Isus (Mt 26. fãrã ºtirea mulþimii.14-16.2. Arhiereii cãrturarii sã-l omoare.22-24. douã sãrbãtori care se celebreazã împreunã. probabil leviþi. spunându-le: „Mergeþi ºi pregãtiþi Paºtele ca sã mâncãm”. 1Cor 11.10-11 numãrul celor doisprezece. Mc 14. numitãse temeau deera din Atunci Satana intrat în Iuda. luând pâinea. a mulþumit. ªi le-a spus: „Atât de mult am dorit sã mãnânc Paºtele acesta cu voi înainte de pãtimirea mea.29 2 Mc 14.14-16 2 Mc 14.

36-38 Simon. Prezicerea renegãrii lui Petru (Mt 26. 25 Dar el le-a zis: „Regii popoarelor dominã peste ele.28 amintirea mea”. Mc 10. iatã.Lc 22. 20 La fel a fãcut cu potirul. ca sã nu piarã credinþa ta. 29 ªi eu rânduiesc pentru voi o împãrãþie. Fiul Omului merge dupã cum a fost hotãrât.20-25. 22 cãci 21 Cine este mai mare trebuie sã slujeascã (Mt 20. 26 Însã voi nu faceþi aºa.31-35. Rãsplata promisã apostolilor 24 S-a In 15.dãruit pentru voi.26-28 Ap 3. iar tu.19 In 21. dupã cinã.10 Mt 16. 33 El i-a spus: „Doamne. vãrsat pentru voi”. când te vei fi întors. zicând: „Acest potir este noua alianþã în sângele meu. dar cel mai mare dintre voi sã devinã ca cel mai tânãr. 36 El le-a a Unele manuscrise omit v.15-17 Fap 21.6 Am 9. mâna celui care mã va vinde este cu mine pe masã. întãreºte-i pe fraþii tãi”.4 35 Apoi le-a spus: „Când v-am trimis fãrã pungã.25-28. Mc 14.17-21. sunt gata sã merg cu tine ºi la închisoare ºi la moarte”..4-15 iscat între ei o neînþegere: care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare. vãrsat pentru voia. aºa cum Tatãl a rânduit pentru mine.20 196 Mt 26.13 2Sam 15.27. 30 ca sã mâncaþi ºi sã beþi la masã cu mine în împãrãþia mea ºi sã vã aºezaþi pe tronuri ca sã judecaþi cele douãsprezece triburi ale lui Israel. iar cel care conduce. Îndemnuri pentru timpul încercãrii 10. însã m-am rugat pentru tine. 27 Cãci cine este mai mare: cel care stã la masã sau cel care serveºte? Oare nu cel care stã la masã? Însã eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeºte.23 Dar iatã. cã astãzi nu va cânta cocoºul pânã când vei nega de trei ori cã mã cunoºti”.20-21 2 Mt 19. 6. Anunþarea trãdãrii lui Iuda (Mt 26. Mc 14. Petre. iar cei care-ºi exercitã autoritatea asupra lor sunt numiþi binefãcãtori.9 Mt 8.66-68 Ap 2. ca cel care slujeºte. In 13. dar vai acelui om prin care este trãdat!” 23 Atunci ei au început sã se întrebe unii pe alþii. Faceþi aceasta în amintirea mea”. 32 eu 31 Simon.31-35 2 Mc 14.36-38) 28 Iob 1.46 2 Mt 20. Satana a pretins ca sã vã cearnã ca pe grâu.20-21 2 Mt 26. 20 La fel a fãcut cu potirul.42-45 In 13. 34 Dar el i-a zis: „Îþi spun þie. zicând: „Acest potir este noua alianþã în sângele meu. dupã cinã. aþi dus oare lipsã de ceva?” I-au rãspuns: „De nimic”. .42-45) =9.27-31 2 In 13. care dintre ei ar fi cel ce o va face.28 Voi sunteþi cei care aþi rãmas cu mine în încercãrile mele. 19b-20: „. desagã ºi încãlþãminte.27-31.25-27 2 Mc 10.21-30) Fap 2. In 13..

3-11) când mai vorbea încã. iar sudoarea lui.27-29 Fap 1. îngenunchind.47-56. ca de obicei. au spus: „Doamne. Iar el le-a spus: „E destul!” Isus pe Muntele Mãslinilor (Mt 26. dar nu voinþa mea. Nicãieri în tradiþia evanghelicã umanitatea lui Isus nu este atât de evidentã ca aici. îndepãrteazã potirula acesta de la mine. c Unele manuscrise transferã v. Alte câteva manuscrise le omit.32-42) a ieºit ºi a mers. 51 Dar Isus a rãspuns: „Încetaþi! Pânã aici!” ªi.12 Lc 23.32 Lc 21. le-a spus: „Rugaþi-vã. sã lovim cu sabia?” 50 ªi unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot ºi i-a tãiat urechea dreaptã.197 Lc 22. Mc 14. l-a vindecat. Este cunoscut ºi în sensul de stare psihicã. ci a ta sã se facã!” 43 Atunci i s-a arãtat un înger din cer care l-a întãrit.43-50. intrând în agonieb. Mc 14. ceea ce este scris despre mine este gata sã se împlineascã”. Nu este totuºi învins de fricã ºi neliniºte. se ruga: 42 „Tatã.39. b Termenul grec agonia se gãseºte numai aici în NT ºi exprimã. 37 Cãci vã spun cã trebuie sã se împlineascã în mine ceea ce este scris: A fost socotit în rândul celor nelegiuiþi. vãzând ce avea sã se întâmple.36-46. în mod spontan.37 zis: „Acum. pe Muntele Mãslinilor. la fel ºi desaga. iar cine nu are sabie sã-ºi vândã mantia ºi sã cumpere. Expresia aceasta aratã repulsia naturalã a lui Isus faþã de destinul care-l aºteaptã. In 18. a venit la discipoli ºi i-a gãsit dormind din cauza tristeþii 46 ºi le-a zis: „De ce dormiþi? Sculaþi-vã ºi rugaþi-vã ca sã nu intraþi în ispitã!” Arestarea lui Isus (Mt 26.2 3. ci îl exprimã în mod deschis lui Dumnezeu. care cãdea pe pãmânt. se ruga ºi mai stãruitor. dacã vrei. efortul sufletului pentru a ajunge la victorie. unul dintre cei doisprezece. provocatã de un obstacol necunoscut sau de o experienþã nouã. Într-adevãr.37 In 18. ca sã nu intraþi în ispitã!” 41 El s-a îndepãrtat de ei ca la o aruncãturã de piatrã ºi.16 a Ideea unui „potir al destinului” este reflectatã în „potirul morþii”.51 Is 53.21 In 12.34 Lc 12. Chiar ºi Isus. Isus nu ascunde acest sentiment.23. l-a sãrutat. . iatã o mulþime. iar în fruntea ei venea cel numit Iuda. 47 Pe 39 Apoi Mt 10. iatã aici douã sãbii”. în primul rând. 45 Când s-a ridicat de la rugãciune. 43-44 dupã Mt 26. 38 Dar ei i-au spus: „Doamne. Apropiindu-se de Isus. Chinul ºi moartea sunt ºi rãmân rele. cine are pungã s-o ia. însã. iar discipolii îl urmau. 40 Ajungând în acel loc. ci se adreseazã lui Dumnezeu în rugãciune. s-a fãcut ca picãturile de sângec. care se gãseºte în Targumul lui Ieremia referitor la Gen 4. 48 Dar Isus i-a spus: „Iuda. atingând urechea. asociatã cu o teamã sau neliniºte. le respinge. 44 ªi. cu un sãrut îl trãdezi pe Fiul Omului?” 49 Cei care erau cu el.

13 In 8. nu-l cunosc”.Lc 22. mã vei renega de trei ori”. 62 ªi. care îi spusese: „Înainte de a fi cântat astãzi cocoºul. îl întrebau: „Profeþeºte-ne cine te-a lovit?” 65 ªi spuneau multe alte cuvinte de batjocurã împotriva lui. s-au adunat bãtrânii poporului. Petru s-a aºezat printre ei.25-27) Dupã ce l-au prins.3 In 10. 59 Dupã vreo orã. Petru ºi-a amintit de cuvântul Domnului. nu mi-aþi rãspundec. 55 ªi. Dupã exil.: synedrion – era cea mai înaltã instituþie judecãtoreascã la evrei.37 4.24-25 Ps 110.65) oamenii care-l pãzeau îl batjocorau ºi-l loveau 64 ºi. 68 iar dacã v-aº întreba. 60 Însã Petru i-a zis: „Omule. spunând: „Cu adevãrat ºi acesta era cu el. Renegarea lui Petru (Mt 26. In 18. 21.13-24) 63 Iar 54 In 10. 58 Dupã puþin timp. un altul insista. l-a privit fix pe Petru. a plâns amara. Dar acesta este ceasul vostru ºi puterea întunericului”. întorcându-se. cãci este galileean”. pe când încã mai vorbea.66-72. 66 Când Câteva manuscrise omit acest verset.15-18. a fost b a reorganizat de Esdra.47. iar Petru îl urma de departe. nu aþi pus mâinile pe mine.57-68. Mc 14. nu ºtiu ce spui”. c Unele manuscrise adaugã: ºi nici nu m-aþi lãsa liber. Mc 14. Isus este batjocorit (Mt 26. s-au aºezat de jur împrejur. Isus înaintea Sinedriului (Mt 26. vãzându-l aºezat lângã foc.10-24. zicând: „Femeie. arhiereii ºi cãrturarii ºi l-au adus la Sinedriulb lor. un altul l-a vãzut ºi i-a zis: „ªi tu eºti dintre ei”. ªi îndatã.67-68.12 Apoi Isus a spus arhiereilor. 70 Atunci toþi au spus: „Tu eºti deci Fiul lui Dumnezeu?” El le-a rãspuns: „Voi spuneþi cã eu sunt!” 71 Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mãrturie? Cãci noi înºine am auzit-o din gura lui”.30-33 s-a fãcut ziuã. aprinzând un foc în mijlocul curþii. a cântat cocoºul. Fiul Omului va fi aºezat la dreapta puterii lui Dumnezeu”. spune-ne!” El le-a spus: „Chiar dacã v-aº spune. 61 Iar Domnul.53-65. . l-au luat ºi l-au dus în casa marelui preot. Dar Petru a zis: „Omule. Mc 14.). 69 De acum însã.52 52 198 19. legându-l la ochi. 56 O servitoare. avându-ºi originea în convocarea celor 70 de bãtrâni realizatã de Moise în Num 11. gãrzilor templului ºi bãtrânilor care au venit împotriva lui: „Aþi ieºit cu sãbii ºi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar? 53 Când eram cu voi zi de zi în templu.C.69-75. A încetat sã mai existe dupã distrugerea templului (70 d. ieºind afarã. nu m-aþi crede. 67 ªi au zis: „Dacã tu eºti Cristos. l-a fixat cu privirea ºi a spus: „ªi acesta era cu el!” 57 Dar el a negat. In 18. Lit. nu sunt”.1 Mt 4. Preºedintele Sinedriului era întotdeauna marele preot.

dar el nu i-a dat nici un rãspuns. dorind sã-l elibereze pe Isus. 20 Pilat. 21 dar ei strigau: „Rãstigneºte-l. l-au îmbrãcat într-o hainã strãlucitoare ºi l-au trimis la Pilat. In 18. iatã. spunând: „L-am gãsit pe acesta instigând poporul nostru ºi oprindu-ne sã plãtim tribut cezarului ºi spunând cã el este Cristos. 17 b. i-a pus multe întrebãri.15 ºi Mc 15. 8 Vãzându-l 9.1 Isus înaintea lui Pilat (Mt 27. îl voi elibera”. Venise la Ierusalim cu ocazia sãrbãtorii Paºtelui. 6 Când a auzit Pilat. l-au dus la Pilat 2 ºi au început sã-l acuze. b Cele mai multe ºi mai importante manuscrise nu conþin acest verset. elibereazã-ni-l pe Baraba!” 19 Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltã care avusese loc în cetate ºi pentru crimã. împreunã cu soldaþii sãi. 11 Irod. regele”.1-2. cãci mai înainte erau în duºmãnie unul cu celãlalt. 19. Mc 15. cãci mi l-a trimis înapoi. 10 Arhiereii ºi cãrturarii erau acolo ºi-l acuzau cu înverºunare.1-5. nici Irod. începând din Galileea ºi pânã aici”. nu gãsesc în omul acesta nici o vinã de care îl acuzaþi. a întrebat dacã omul este galileean.6-15. 23 1 ªi. rãstigneºte-l!” 22 Pentru a treia oarã le-a spus: „Dar ce rãu a fãcut acesta? Nu am gãsit în el nici o vinã care sã merite moartea.28 20. pentru cã auzise despre el ºi spera sã vadã vreun semn fãcut de el. 9 Aºadar. . l-a trimis la Irod. iatã. judecându-l în faþa voastrã. Condamnarea lui Isus (Mt 27.27 13 Fap 21.9 Fap 4.39–19. cãci de mult timp dorea sã-l vadã. 16 Aºadar. 5 Dar ei insistau. Irod s-a bucurat mult. guvernator al Galileii. dupã ce-l voi pedepsi.28-38) ridicându-se întreaga adunare.6. care se afla ºi el în zilele acelea în Ierusalim. 18 Atunci au început sã strige împreunã: „Ia-l pe acesta.16) Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei.199 Lc 23. Probabil este o armonizare cu Mt 26.1-2 In 18.11-14. dar plaseazã acest verset dupã v. 12 În ziua aceea Irod ºi Pilat au devenit prieteni. dupã ce l-au tratat cu dispreþ. 15 De altfel.15-26. le-a vorbit din nou. De aceea îl voi pedepsi ºi-l voi 14 ºi a Irod Antipa. Mc 15. nu a fãcut nimic vrednic de moarte. unul dintre fiii lui Irod cel Mare.20-26 4. 3 Atunci Pilat l-a întrebat: „Tu eºti regele iudeilor?” El i-a rãspuns: „Tu o zici!” 4 Iar Pilat a spus arhiereilor ºi mulþimii: „Nu gãsesc nici o vinã în omul acesta”. învãþând prin toatã Iudeea. 7 iar când a aflat cã este de sub stãpânirea lui Iroda. Mt 27. spunând: „Rãzvrãteºte poporul.35 Puþine manuscrise de origine sirianã introduc aici: De sãrbãtoarea Paºtelui era necesar ca el sã le elibereze pe cineva. In 18. pe comandanþi ºi poporul le-a spus: „L-aþi adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului ºi.44 Isus înaintea lui Irod pe Isus.

31 Is 53. l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene. Mc 15. 36 ªi soldaþii îl luau în râs. ca sã împartã hainele lui.Lc 23. spunând: „Pe alþii i-a salvat. 26 33 Mt 18. dacã el este Cristos al lui Dumnezeu. când se apropiau de el.3.23 200 elibera”. Sensul este urmãtorul: 1) Dacã romanii mã trateazã aºa pe mine. In 19. cele care niciodatã n-au nãscut ºi pieptul care n-a alãptat!» 30 Atunci veþi începe sã spuneþi munþilor: Cãdeþi peste noi! ºi colinelor: Acoperiþi-ne! 31 Cãci dacã aºa fac ei cu lemnul cel verde. Apoi. Isus le-a spus: „Fiice ale Ierusalimului. unul la dreapta ºi altul la stânga.27 11. 23. care am venit sã-i mântuiesc.32.35 Ps 22.33-44. ªi strigãtele lora predominaub. cãci nu ºtiu ce fac”.24. iartã-i. c Expresia face aluzie la Ez 17. b Sensul expresiei: strigãtele lor decideau destinul lui Isus: sã fie rãstignit.24-32. care venea de la câmp.8. sã se salveze pe sine. scriind creºtinilor de origine greco-romanã. iatã. evitã termenul folosit de ceilalþi evangheliºti: Golgotha (aram.37 Pe când îl duceau. 38 Deasupra lui era ºi o a Unele manuscrise adaugã: ºi ale arhiereilor. l-au rãstignit pe el ºi pe rãufãcãtori. nu mã plângeþi pe mine. Rãstignirea lui Isus (Mt 27. ºi i-au pus lui crucea ca s-o poarte dupã Isus. 35 Poporul stãtea ºi privea.26 9. 23 Dar ei insistau. iartã-i. 21-22. cum îi vor trata pe aceia care se vor revolta împotriva lor? 2) Dacã evreii mã trateazã astfel pe mine. cerând cu strigãte puternice ca el sã fie rãstignit.12 Lc 22. iar pe Isus l-a lãsat în voia lor. ci mai degrabã plângeþi-vã pe voi ºi pe copiii voºtri.8 Ez 21. pe atunci.17) 14.).21-22.18-27) Când au ajuns la locul numit Craniuld. Mc 15. 37 spunând: „Dacã tu eºti regele iudeilor. cum vor fi trataþi ei pentru faptul cã mã duc la moarte? d Evanghelistul Luca. traducând înþelesul în limba greacã: kranion. alesul”. era în afara zidurilor Ierusalimului. salveazã-te pe tine însuþi”. 29 Cãci. In 19.27 Os 9.14 Os 10. Pe drumul Calvarului (Mt 27.19 2. au tras la sorþi. S-a dat acest nume locului care. vor veni zile în care veþi spune: «Fericite cele sterile. 24 Atunci Pilat a decis sã li se îndeplineascã cererea.35 . pe care mã considerã nevinovat. 28 Întorcându-se cãtre ele. cãci nu ºtiu ce fac”e. 27 Îl urma ºi o mare mulþime de popor ºi de femei care-ºi bãteau pieptul ºi-l plângeau. ce se va întâmpla cu cel uscat?”c 32 Împreunã cu el mai erau duºi doi rãufãcãtori ca sã fie uciºi. 34 Atunci Isus a spus: „Tatã. iar conducãtorii îºi bãteau joc de el. ºi-i aduceau oþet. probabil pentru forma dealului. e Unele manuscrise importante omit: Isus a spus: „Tatã. 25 El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltã ºi crimã.

24. 48 ªi toate mulþimile adunate la aceastã priveliºte. 35 km est de Tel-Aviv. l-a preamãrit pe Dumnezeu. 42 ªi spunea: „Isuse. în mâinile tale încredinþez sufletul meu”. este vorba de începutul timpului sacru al sãrbãtorii.14 8. Înmormântarea lui Isus (Mt 27. 45 Soarele s-a întunecat. Unii arheologi o identificã cu Ramallah. Expresia este greu de interpretat. omul acesta era drept”. i-a rãspuns: „Nu te temi de Dumnezeu.1 2) cã ar fi vorba de luminile aprinse de evrei în ajunul sãrbãtorii.28-30) cam pe la ora a ºasea ºi s-a fãcut întuneric pe tot pãmântul pânã la ora a noua. In 19. 39 Unul dintre rãufãcãtorii rãstigniþi îl insulta. vãzând cele petrecute.38-42) ªi iatã cã un bãrbat.51-56 2 Mc 15. om bun ºi drept. au vãzut mormântul ºi cum era aºezat trupul lui.34) cam la 15 km nord-est de Lida sau 15 km sud-est de Antipatres.31-37 Fap 3. tu care suferi aceeaºi condamnare? 41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre. El era din cetatea Arimateeaa a Iudeilor ºi aºtepta împãrãþia lui Dumnezeu. ªi spunând aceasta. b Lit. 52 Acesta a venit la Pilat ºi a cerut trupul lui Isus. aminteºte-þi de mine când vei intra în împãrãþia ta!” 43 Iar el i-a spus: „Adevãr îþi spun. în care nimeni încã nu mai fusese pus. 3) cã ar fi vorba de luceafãrul de searã.44 Mc 15. zicând: „Cu adevãrat. . 51 nu fusese de acord cu planul ºi cu fapta lor.1.33-41. l-a înfãºurat într-un giulgiu ºi l-a pus într-un mormânt sãpat în stâncã. 49 Toþi cunoscuþii sãi ºi femeile care l-au urmat din Galileea stãteau mai deoparte ºi priveau acestea. 1Mac 11.39 Mt 27. spunând: „Oare nu eºti tu Cristos? Salveazã-te pe tine ºi pe noi!” 40 Dar celãlalt. 53 Luându-l jos de pe cruce. adicã momentul precis în care trebuia sã înceteze orice muncã ºi care era anunþat de un preot din interiorul templului printr-un sunet de trompetã. 55 Atunci s-au apropiat femeile care veniserã împreunã cu el din Galileea.42-47.10 50 Mc 16. In 19. 46 Isus a strigat cu glas puternic: „Tatã.2-3. 56 Apoi s-au întors ºi au pregãtit miresme ºi balsamuri. ºi-a dat duhul. numit Iosif. Nu sunt satisfãcãtoare explicaþiile date de unii exegeþi: 1) cã ar fi vorba de lumina soarelui. Mc 15. dar el n-a fãcut nici un rãu”.: licãrea sâmbãta. 47 Când centurionul a vãzut ceea ce s-a întâmplat. iar sâmbãta s-au odihnit dupã Lege. Mc 15. care fãcea parte din consiliu. 54 Era ziua Pregãtirii ºi începea sâmbãtab. a Localitate identificatã de tradiþie cu Ramathaim-Zophim (1Sam 1.38-41 2 In 19. se întorceau bãtându-ºi pieptul.201 Lc 23. astãzi vei fi cu mine în paradis!” Moartea lui Isus (Mt 27. Catapeteasma templului s-a sfâºiat la mijloc.57-61. 44 Era Ps 31.32 inscripþie: „Acesta este regele iudeilor”.45-56. Cu siguranþã.6 Mt 27. mustrându-l.

Atunci ei le-au spus: „De ce-l cãutaþi pe Cel Viu printre cei morþi? 6 Nu este aici. piatra era blocatã cu o panã de lemn. 14 Aceºtia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. nu 2 a 3 9. îndepãrtarea penei permitea pietrei sã închidã mormântul astfel încât nici hoþul. asemenea pietrei de moarã.12-13) iatã cã. 15 Pe când vorbeau ºi se întrebau. b Dupã tradiþie. ele au plecat la miresmele 24mormânt.3-10 24. putem sã ne imaginãm mormântul ca o încãpere sãpatã în piatrã. Dupã înmormântare. 4 Pe când ele erau nedumerite de acest fapt. Pentru rostogolirea pietrei era nevoie de efortul mai multor bãrbaþi. 5 Cuprinse de spaimã. ºi nu sate. pe drumul principal spre Tel Aviv.1 VIII. 16 Dar ochii lor 13 ªi a Pe baza descoperirilor arheologice. a indicaþiilor din evanghelii ºi a precizãrilor rabinice. acoperit cu giulgiuri ºi stropit cu miresme. ar fi actualul El Qubeibeh.10 2 In 20. . un mic sat arab la 18 km vest de Ierusalim (13 km în linie dreaptã).1-8. care era rostogolitã într-un ºanþ înclinat. 9 Întorcându-se de la mormânt. în aceeaºi zi.22 8. ºi altele împreunã cu ele.2-3 Mt 8. dar nu dupã modelul mumificãrii la egipteni. Amintiþi-vã ce v-a spus pe când era încã în Galileea: 7 «Fiul Omului trebuie sã fie dat pe mâna oamenilor pãcãtoºi. Ioana ºi Maria. în faþa cãreia era un vestibul.30 1 9. În timpul înmormântãrii. 2) Qaloriyeh la 6 km vest de Ierusalim.1-13) 202 În prima zi a sãptãmânii. a alergat la mormânt. Aceste localitãþi nu corespund indicaþiilor din Evanghelie. au vestit toate acestea celor unsprezece ºi tuturor celorlalþi.Lc 24. nici hiena nu puteau intra.1-8.24 nului Isus. Intrãrile erau joase. Isus însuºi s-a apropiat ºi mergea împreunã cu ei. iatã cã le-au apãrut doi bãrbaþi în haine strãlucitoare. sã fie rãstignit. 12 Atunci Petru. ridicându-se. La intrare se afla o piatrã rotundã. a vãzut numai giulgiurile ºi a plecat mirat de ceea ce s-a întâmplat. 3) Anwas sau Nicopole la 20 km vest de Ierusalim. In 20. doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emausb. A înviat. fie din cauza distanþei. cam la ºaizeci de stadiic de Ierusalim. au gãsit trupul DomAu gãsit piatra de la mormânt rostogolitã . iar a treia zi sã învie»”. 8 Atunci ºi-au amintit de cuvintele lui. dis-de-dimineaþã. Aplecându-se. ducândiar când au pregãtite. Isus înviat apare discipolilor de la Emaus (Mc 16. fie cã sunt cetãþi. care au spus acestea apostolilor. c Un stadion = 185 m. intrat. Mc 16. Mortul era depus pe un postament sãpat în piatrã. 11 Însã cuvintele acestea li s-au pãrut vorbe goale ºi nu le-au crezut. ÎNVIEREA LUI ISUS Mormântul gol (Mt 28. ºi-au plecat faþa spre pãmânt. mama lui Iacob. Alþii identificã Emausul cu: 1) actualul Abu Gosh la 14 km de Ierusalim. 10 Erau: Maria Magdalena.

30 ªi.29. 28 Când s-au apropiat de satul spre care mergeau. 22 Ba.24 Lc 18. 31 Atunci li s-au deschis ochii ºi l-au recunoscut. este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri.31 24. I-au gãsit adunaþi pe cei unsprezece ºi pe cei care erau cu ei. le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el.68. 29 Dar ei l-au îndemnat insistent: „Rãmâi cu noi pentru cã se lasã seara ºi ziua e de acum pe sfârºite”. cu toate acestea.16 a Unele manuscrise adaugã: Eu sunt.54. 35 Iar ei le-au povestit cele de pe drum ºi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseserã la mormânt dis-de-dimineaþã 23 ºi.203 Lc 24. 34 care le-au zis: „Domnul a înviat într-adevãr ºi s-a arãtat lui Simon”. pe când stãtea la masã cu ei.12 24. dar. începând de la Moise ºi toþi profeþii. 2. 20 cum arhiereii ºi conducãtorii noºtri l-au dat sã fie condamnat la moarte ºi l-au rãstignit.11 16. 25 Atunci le-a spus: „O. dar pe el nu l-au vãzut”. cum 36 Mt 2. el a stat în mijlocul lor ºi le-a spus: „Pace vouã!”a 37 Speriaþi ºi cuprinºi de teamã. Atunci a intrat sã rãmânã cu ei. Pipãiþi-mã ºi vedeþi: duhul nu are carne ºi oase.16 1Cor 15.31 Lc 9. el s-a fãcut cã merge mai departe. 16. 17 El le-a spus: „Ce înseamnã aceste cuvinte pe care le schimbaþi între voi pe drum?” Ei s-au oprit triºti.38 24. negãsind trupul lui. i-a rãspuns: „Numai tu eºti strãin în Ierusalim ºi nu ºtii cele petrecute în zilele acestea?” 19 El le-a zis: „Ce anume?” Ei au spus: „Cele despre Isus Nazarineanul. 24 Unii dintre cei care sunt cu noi au mers ºi ei la mormânt ºi au gãsit aºa cum au spus femeile. cu numele Cleopa. a frânt-o ºi le-a dat-o lor. 38 dar el le-a spus: „De ce v-aþi tulburat ºi de ce se ridicã aceste gânduri în inima voastrã? 39 Priviþi mâinile ºi picioarele mele cãci sunt eu însumi. credeau cã vãd un duh. a binecuvântat-o. nepricepuþilor ºi greoi de inimã în a crede toate cele spuse de profeþi! 26 Oare nu trebuia Cristos sã sufere acestea ºi sã intre în gloria sa?” 27 ªi.16 1. Isus apare apostolilor (In 20.13 Mt 8. care era profet puternic în faptã ºi cuvânt înaintea lui Dumnezeu ºi a întregului popor.23. 21 Noi speram cã el este cel care trebuia sã elibereze Israelul. 32 Iar ei spuneau unul cãtre altul: „Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum ºi ne explica Scripturile?” 33 ªi. iatã.14 Fap 7.17 erau þinuþi sã nu-l recunoascã.22 1Pt 1.5 24. în acelaºi ceas.19-23) Pe când vorbeau ei acestea. mai mult. au venit spunând cã au avut vedenii cu îngeri care spun cã el este viu.9-10 Mc 4. 18 Unul dintre ei.22 1. s-au ridicat ºi s-au întors la Ierusalim. luând pâinea. dar el s-a fãcut nevãzut dinaintea lor.10 Fap 3. nu vã temeþi! Alte câteva omit: Pace vouã! .

dar cele mai vechi ºi mai autoritare manuscrise au numai: binecuvântându-l.9-10. pânã când veþi fi îmbrãcaþi cu putere de sus”.13 mã vedeþi pe mine cã am”. de bucurie.5 In 21.2 Mt 28.20 9. 41 Însã pentru cã ei. 48 voi veþi fi martorii acestor lucruri. ridicându-ºi mâinile. g Un mare numãr de manuscrise importante au: lãudându-l ºi binecuvântându-l. a Unele manuscrise omit versetul în întregime. încã nu credeau ºi se mirau.38 2 Fap 1. Ultimele învãþãturi ale lui Isus 9. însã voi sã rãmâneþi în cetate.51 1.23 Fap 10. 51 iar în timp ce îi binecuvânta. le-a spus: „Aveþi aici ceva de mâncare?” 42 Ei i-au dat o bucatã de peºte friptb. binecuvântându-lg pe Dumnezeu. Fap 1.33 Gal 3.13 Fap 2.22 Sir 50.40 Mt 3. f Unele manuscrise omit: adorându-l.10 In 21.14 Ef 1. iatã. în Profeþi ºi în Psalmi”.20 50 Apoi i-a scos pânã spre Betania ºi.14 Mt 8.25-27 Mc 4. Puþine manuscrise au forma de neutru singular. spunând acestea.: promisiunea Tatãlui. 40 ªi. s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare 53 ºi stãteau tot timpul în templu. i-a binecuvântat. a mâncat-o înaintea lor. b Vg adaugã: ºi un fagure de miere.8 2 Fap 1. cã trebuie sã se împlineascã toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise. 45 Atunci le-a deschis mintea ca sã înþeleagã Scripturile 46 ºi le-a spus: „Aºa este scris: Cristos trebuia sã sufere ºi sã învie din morþi a treia zi 47 ºi sã fie predicatã convertirea în numele lui spre iertarea pãcatelor la toate popoarele.4 Fap 2. Începândc din Ierusalim. 43 Luând-o.19-20.13 Apoi le-a spus: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încã eram cu voi. Înãlþarea lui Isus (Mt 16. adorându-lf. 49 ªi.15-16 Lc 2. acordându-se cu „voi” din v. le-a arãtat mâinile ºi picioarelea. eu trimit asupra voastrã pe acela pe care Tatãl l-a promisd.40 204 1. Unele manuscrise omit: a fost ridicat la cer. e d .Lc 24. 48. s-a îndepãrtat de ei ºi a fost ridicat la cere. 52 Iar ei. Lit. referindu-se la verbul din propoziþia precedentã „sã fie predicatã”. c Participiul se gãseºte în majoritatea manuscriselor la masculin plural.19-20 Mc 16.22 24.14 2.9-11) 44 Lev 9.

EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL IOAN .

.

Este un bun cunoscãtor al limbii ºi are un stil unitar pe tot parcursul lucrãrii. Nu avem o precizare directã cu privire la destinatari.31). Structura. Deosebit de reuºite sunt relatãrile despre femeia samariteanã (4. ªi argumentele interne sunt în favoarea apostolului Ioan: autorul este un iudeu din Palestina.7 etc. În epilog (21. Tradiþia cea mai veche ºi rãspânditã este cã Evanghelia dupã sfântul Ioan a fost scrisã la Efes. vindecarea orbului din naºtere (9.1-44).INTRODUCERE Autorul. cunoscutã drept „cartea semnelor”. Cele mai vechi mãrturii ale sfinþilor pãrinþi Iustin ºi Irineu. cunoscutã drept „cartea gloriei”. Prin folosirea unor simboluri ºi expresii caracteristice. 9. suficientã însã pentru cei care nu le cunosc. Limba. traduce cuvintele aramaice (1. care ar fi scris-o la Efes. ale Pãstorului lui Hermas. în partea a doua (13. Locul.1–20. sfântul Ioan vrea sã prezinte misterul lui Isus.1-42). Þinând cont de papirusurile gãsite în Egipt. Ce-a de-a patra Evanghelie a fost scrisã de sfântul Ioan apostolul. deºi înþelegerea este grea.20). are tendinþe universaliste (titlul dat lui Isus de cãtre Pilat este scris în „evreieºte.1-18) în care sfântul Ioan expune schematic toate temele care vor fi dezvoltate de-a lungul Evangheliei. Destinatarii. „discipolul pe care-l iubea Isus”. îºi organizeazã lucrarea în douã pãrþi principale: în prima parte (1. latineºte ºi greceºte” 19. Din analiza internã reiese cã sfântul Ioan se adreseazã unor cititori eleniºti fie ei de origine greacã sau nu: descriind obiceiurile evreieºti dã o explicaþie scurtã. Dar faptul cã Ioan a locuit pe o perioadã destul de lungã la Efes întãreºte convingerea cã acesta este locul în care Evanghelia a fost scrisã. pornind de la faptele miraculoase (semnele) înfãptuite de Isus. . persoanele ºi evenimentele ce privesc viaþa lui Isus ºi despre care vorbeºte ca un martor ocular.42. în principal. Sfântul Ioan apostolul este evreu. Dupã un prolog (1.50). într-un apendice la Diatessaron.1-25) sunt relatate apariþiile lui Isus înviat. unii sunt de pãrere cã Evanghelia a patra ar fi fost scrisã în Alexandria. care cunoaºte locurile.).38. la care sfântul Ioan este martor ocular. Taþian ºi sfântul Efrem. 1. vorbesc de Antiohia Siriei. dar îºi scrie Evanghelia în limba greacã ºi în ambient elenistic. pãtimirea ºi învierea lui Isus ca „ceasul” glorificãrii lui.19–12. ale Prologului împotriva lui Marcion ºi cele douã fragmente de papirusuri cu Evanghelia dupã sfântul Ioan (Egerton 2 ºi P52) atribuie Evanghelia a patra apostolului Ioan. fiul lui Zebedeu ºi fratele lui Iacob.1-41) ºi învierea lui Lazãr (11. prezintã. autorul face ca lectura sã fie fascinantã.

Dupã mãrturia tradiþiei. 15. pe de o parte.1-9).11.30. revelatã în Cristos. Aceste douã titluri fundamentale pun persoana lui Isus. Teologia.8. 12. Fiul lui Dumnezeu.2) a fost introdus în „Cele 18 binecuvântãri” în perioada 85-90. 16. iar blestemul la adresa iudeilor trecuþi la creºtinism (aluzii la excluderea din sinagogã: 9. Tuturor acelora care îl primesc le dã puterea „de a deveni copii ai lui Dumnezeu” (1. are un obiect-subiect precis: trebuie sã credem cã Isus este Cristos.208 Data. Omul care acceptã lumina credinþei în Cristos pãrãseºte întunericul. la fel ca el ºi împreunã cu el.11-16).22. Evanghelia dupã sfântul Ioan are un caracter esenþial cristocentric. în raportul unic cu Tatãl care l-a trimis. se converteºte. Credinþa. .1-8) ºi prin ascultarea de el (10.18-20.38 etc.). pe de altã parte. ci este în funcþie de credinþa actualã.34. Evanghelia a patra a fost scrisã înainte de anul 100.42. ceea ce corespunde cu perioada de dupã distrugerea templului din Ierusalim. 13.26.) ºi sã aducã omului mântuirea prin credinþa în el (3. Critica internã a textului pune în luminã o situaþie de tensiune între comunitãþile creºtine ºi sinagogã. ºi-i þine poruncile (13.16).12). în istoria mântuirii ºi a aºteptãrii mesianice.). scopul Evangheliei (20. 6.7) pentru a împlini opera sa de mântuire ºi de sfinþire (16. Roadele celui care crede depind de faptul cã „rãmâne în iubirea lui” (15. Evanghelia dupã sfântul Ioan este relatarea istoriei interpretatã teologic.49 etc.34-35). face voinþa Tatãlui. 5. Isus însuºi vorbeºte despre sine ºi îºi reveleazã legãtura cu Tatãl de care este trimis ca sã vorbeascã (3. prin adeziunea faþã de el (15. Nu este o istorie cronologicã.10 etc.31). 16. sã lucreze (4. 12. prin darul Duhului Sfânt pe care îl va trimite de la Tatãl (14.

cu articol. Este preferatã ºi de UBS. prepoziþia pros indicã direcþia unei miºcãri. PROLOG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 La început era Cuvântul ºi Cuvântul era laa Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeub.3 3.15-20 Evr 1. RSV TEV). îndreptat în mod dinamic) spre Dumnezeu (TOB. Ceea ce a luat fiinþã 4 în el era viaþa. v. Acesta era la început la Dumnezeu.. b Ordinea cuvintelor în manuscrisul grec este: Dumnezeu era Cuvântul. A venit un om. c Dupã manuscrisele cele mai vechi ºi mãrturiile primilor sfinþi pãrinþi. iar „Cuvântul”. pentru ca toþi sã creadã prin el. De aceea. Prin aceastã afirmaþie nu se intenþioneazã identificarea „Cuvântului” cu „Dumnezeu”. Toate au luat fiinþã prin el ºi fãrã el nu a luat fiinþã nimic din ceea ce existãc. al cãrui nume era Ioan. Alþii înþeleg prepoziþia în sensul de „a fi în comuniune cu” (BJ.30 1Cor 8. 3 ºi 4 ar fi: 3 Toate prin el au luat fiinþã ºi fãrã el nu a luat fiinþã nimic. Deoarece propoziþia nu are un subiect ºi % . Gal 1. NAB).6 Col 1.8 1. ªerban Cantacuzino de la 1688 traduce: ªi Cuvântul era cãtre Dumnezeu. menþinem varianta tradiþionalã. ca sã dea mãrturie despre luminã.35 3. Acesta a venit spre mãrturie.19-34 3. cu NVg. a lua în stãpânire – atât din motiv semantic. ci a venit sã dea mãrturie despre luminã. dupã gramatica limbii greceºti este nume predicativ. Întrucât aceastã variantã prezintã dificultãþi de interpretare teologicã. d Majoritatea exegeþilor aleg sensul adversativ al verbului katalambano = a cuprinde.19.12. venind în lume. trimis de Dumnezeu. TEV etc. Aceastã împãrþire este acceptatã de multe traduceri moderne (BJ. TOB. NAB).12 1In 2.11 8. RSV ..1-3 15. [Cuvântul] era lumina adevãratãe care. dar întunericul nu a cuprins-od. este subiect. mulþi exegeþi propun: ºi Cuvântul era (orientat.EVANGHELIA DUPÃ SFÂNTUL IOAN I. Nu era el lumina. ci se indicã natura divinã a „Cuvântului”. În el era viaþa ºi viaþa era lumina oamenilor. cât ºi teologic..: Era adevãrata luminã.24 1In 1. e Lit.1-2 In 10.46 a În greacã. Biblia lui . Deoarece „Dumnezeu” este fãrã articol. 8. iar lumina în întuneric lumineazã. lumineazã pe orice om.1-5 In 8. 12.

care lumineazã pe orice om. ci se referã doar la modul natural de a fi al omului. d Prepoziþia greacã anti poate însemna: 1) corespondenþã: har pentru har. care nu din sânge. Într-adevãr.5 Is 40.9-10 16 Era în lume ºi lumea a luat fiinþã prin el. pentru a indica filiaþiunea transcendentã ºi proprie numai lui Isus – hyios. dar ai sãi nu l-au primit.5 Ex 34. b Termenul grec folosit aici pentru a-i desemna pe cei care cred – teknon – este diferit de cel folosit. 2) acumulare: har peste har. A venit la ai sãia.: la cele proprii.In 1. nici cel mai mic rol: nici sângele – femeia.30 14 15 Col 2.35 Iac 1. idee susþinutã de sfinþii pãrinþi care interpreteazã substituirea Legii lui Moise cu evanghelia lui Cristos. traduc: Lumina cea adevãratã. adicã harul creºtinilor ar corespunde harului lui Cristos.18. în acest sens. nici din voinþa trupului. Însã celor care l-au primit.13 12 13 1In 5. .11. sau la þara fãgãduitã. dar lumea nu l-a cunoscut. venea în lume.7 1In 1.6 Os 2.21 1In 3.22 =1. iar noi am vãzut gloria lui. nici din voinþa bãrbatuluic.8 Dt 4. TOB.18 Ex 25. în Evanghelia dupã sfântul Ioan. Ioan a dat mãrturie despre el ºi a strigat: „Acesta era cel despre care v-am spus: Cel care vine dupã mine a ajuns înaintea mea pentru cã era mai înainte de mine”. În limbaj biblic. c Cele trei elemente enumerate de Ioan nu au un sens depreciativ. pãmântul pe care Dumnezeu îl dã poporului sãu. noi toþi am primit din plinãtatea lui har dupãd har. NAB. pentru a evita confuzia. ci din Dumnezeu s-au nãscut. RSV . nici voinþa bãrbatului – decizia de a avea un fiu. glorie ca a unicului nãscut din Tatãl. Alþii.10 10 210 11 3. celor care cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copiib ai lui Dumnezeu. a Lit. aºa cum fac: BJ. 10. nici voinþa trupului – sexualitatea.1-3 In 17. pentru a evita ambiguitatea. A deveni „copil al lui Dumnezeu” este numai darul lui Dumnezeu. introducem „Cuvântul”.2 1In 5. ªi Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit între noi. întrucât nici unul dintre elementele care intervin în procrearea umanã nu are. plin de har ºi de adevãr. expresia se poate referi sau la poporul lui Israel care este proprietatea lui Dumnezeu. 3) substituire: har în locul harului.

nici Ilie.1-12. II.7. 28 Acestea s-au petrecut în Betaniac. care ridicã pãcatul lumii.7 par 10.33 Fap 13. Mc 1.42 19 5.211 17 18 In 1. Ce spui despre tine însuþi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigã în pustiu: Îndreptaþi calea Domnului. Lc 3. l-a vãzut pe Isus venind la el ºi a zis: „Iatã-l pe Mielul lui Dumnezeud. de ce botezi. 30 Acesta este cel despre 29 A Ex 12. este destul de rar în VT.11.14 Is 40.15-17) Aceasta este mãrturia datã de Ioan. 27 care vine dupã mine.46 1In 4. el l-a revelat. dar poate fi consideratã prea elaboratã din punct de vedere teologic. dacã tu nu eºti nici Cristos. Mielul lui Dumnezeu doua zi. 17. i-au zis: „Cine eºti? Ca sã dãm un rãspuns celor care ne-au trimis.6 7.2-8. unde boteza Ioan.15 Mt 17. 25 L-au întrebat ºi i-au zis: „Aºadar. harul ºi adevãrul au venit prin Isus Cristos. absolut inaccesibilã oamenilor.12 In 3.25 Lc 3.31 In 6. Nimeni nu l-a vãzut vreodatã pe Dumnezeu. Israel este comparat cu un miel pe care Dumnezeu îl duce la pãºune ºi-l ocroteºte. Simbolul mielului. nici Profetul?” 26 Ioan le-a rãspuns: „Eu botez cu apã.15 Mãrturia lui Ioan Botezãtorul (Mt 3.12 In 4. dupã cum a spus Isaia profetul”.1 Is 53. când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoþi ºi leviþi ca sã-l întrebe: „Cine eºti tu?” 20 Iar el a recunoscut ºi nu a negat. iar servitorul lui Iahve este asemãnat cu mielul dus la înjunghiere. b Expresie care indicã intimitatea de iubire dintre Tatãl ºi Fiul. într-un context de revelare: Fiul ni-l reveleazã pe Tatãl în intimitatea divinã.3 Mt 3.21 Pentru cã Legea a fost datã prin Moise. pentru a indica rolul unei persoane.17 1.40 a Multe manuscrise prezintã varianta: Dumnezeu unicul nãscut. 24 Iar cei trimiºi erau dintre farisei. care este spre pieptul Tatãluib.27 Mc 1. dincolo de Iordan.6 Col 1. dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaºteþi.3 2 Mt 3. A mãrturisit: „Nu sunt eu Cristos!” 21 L-au întrebat: „Atunci cine? Eºti tu Ilie?” El a rãspuns: „Nu sunt!” „Eºti tu Profetul?” A rãspuns: „Nu!” 22 Aºadar. Fiula. Unele manuscrise au: Betabara.10-13 Mt 16.20 Sir 43. Dar nici o persoanã nu este numitã „miel al lui Dumnezeu”. CARTEA SEMNELOR ÎNCEPUTUL REVELÃRII LUI ISUS Ex 33. În % d c . cãruia eu nu sunt vrednic sã-i dezleg cureaua încãlþãmintei”.

Simon. au venit ºi au vãzut unde locuieºte ºi au rãmas la el în ziua aceea. voia sã plece în Galileea ºi l-a întâlnit pe Filip. Num 28. retrimiþând la contextul cultic. b În ebraicã. fiul lui Iosif din 43 A 35 Mt 16.58. tradus.10-89) ºi pentru jertfa zilnicã (Ex 29. fratele lui Simon Petru. care se opuneau lui Isus ºi discipolilor lui. 1.1 In 3. care pare a fi cunoscutã de primii creºtini.35 Mt 4. Isus i-a zis: „Tu eºti Simon.In 1. tradus.1 212 Is 11. Aºadar. el sã fie fãcut cunoscut lui Israel»”a. care îl auziserã pe Ioan ºi-l urmaserã [pe Isus]. pe Isus. 34 Eu am vãzut ºi am dat mãrturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu”. a zis: „Iatã-l pe Mielul lui Dumnezeu!” 37 Cei doi discipoli ai sãi l-au auzit vorbind ºi l-au urmat pe Isus. unde jertfirea mielului este prescrisã pentru ritul purificãrii ºi ispãºirii (Lev 14.18-19+ Mc 3. dar am venit sã botez cu apã. 33 Eu nu-l cunoºteam. privindu-l pe Isus care trecea. prin aceasta.1-32).13-15).2. 38 Isus s-a întors ºi. 1. Era cam pe la ceasul al zecelea.2 împreunã cu % . înseamnã «Învãþãtorule» – unde locuieºti?” 39 El le-a zis: „Veniþi ºi vedeþi”.5 Is 42. spunând: „Am vãzut Duhul coborând ca un porumbel din cer ºi a rãmas deasupra lui. fiul lui Ioan.1 Lc 9. ºi i-a spus: „L-am gãsit pe Mesia!” – care. însã cel care m-a trimis sã botez cu apã. 40 Unul dintre cei doi. Lev 6.9 In 12. ca. era Andrei. el mi-a zis: «Acela deasupra cãruia vei vedea Duhul coborând ºi rãmânând peste el. Isus i-a zis: „Urmeazã-mã!” 44 Filip era din Betsaida. Ex 46. Chemarea lui Filip ºi a lui Natanael doua zi.39.17 Mt 3.2-6.22 Dt 18. Natan’el înseamnã: „Dumnezeu a dat”. 45 Filip l-a întâlnit pe Natanaelb ºi i-a zis: „L-am gãsit pe cel despre care au scris Moise.16 Mt 9. Primii discipoli În ziua urmãtoare. vãzându-i cã îl urmeazã. conducãtorii oficiali ai iudaismului. înseamnã „Cristos” – 42 ºi l-a adus la Isus.3-8.18-20 par care am spus: «Dupã mine vine un bãrbat care a ajuns înaintea mea.18 formula lui Ioan. 23. le-a zis: „Ce cãutaþi?” Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce. tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnã «Petru»”. el este cel care boteazã în Duhul Sfânt». din cetatea lui Andrei ºi a lui Petru. Ioan stãtea din nou împreunã cu doi dintre discipolii sãi. Numele lui mai este menþionat în In 21.31 8. a În Evanghelia dupã sfântul Ioan. 31 Eu nu-l cunoºteam. „Israel” este echivalent cu poporul lui Dumnezeu ºi are o conotaþie bunã în contrast cu „iudeii”. în Lege. pentru cã era mai înainte de mine. 32 Ioan a dat mãrturie. ºi profeþii. pentru ofranda dedicãrii altarului (Num 7.11 In 3. 41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele sãu. mielul pune în legãturã cu Dumnezeu.21 5.35.21 Fap 26.38-42. 61.34 Mt 3. 36 ªi.16 par 1Sam 9. Privindu-l.

Cel mai bine se poate înþelege aceastã expresie ca o divergenþã de perspectivã în rezolvarea dificultãþii apãrute: i se cere remedierea unei situaþii neplãcute. tu eºti Fiul lui Dumnezeu.42. s-a fãcut o nuntã în Galileii ºi mama lui Isus era acolo.15. Natanael este reprezentantul acelui grup de credincioºi israeliþi care aderã la Isus. Zah 3. Mc 3.25.41.7) sau „Ce mã priveºte? Nu mã intereseazã!” Cu siguranþã nu existã un conflict între Isus ºi Maria ºi nici nu înseamnã cã Isus nu vrea sã se implice în situaþie (de fapt.52 Nazaret”. o bisericã în amintirea minunii sãvârºite de Isus. tu eºti regele lui Israel”. b „A sta sub smochin”.54-55 In 7. d Expresia este o traducere a formulei ebraice: Ce este între mine ºi tine? Traducerea poate avea douã sensuri: „Ce ai cu mine?” (Mc 1. la 13 km nord de Nazaret. 3 Întrucât se terminase vinul. susþin cã ar fi vorba de localitatea Kanna el-Gelil. care a furat binecuvântarea pãrinteascã prin viclenie. În listele celorlalþi evangheliºti nu figureazã printre apostoli.18. Lc 6.10-17 Mt 8. ca unul care are capacitatea de a cunoaºte secretele oamenilor ºi ale tuturor vieþuitoarelor.29 6. e Într-adevãr.3. în casa proprie (1Rg 4. 4 Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveºte pe mine ºi pe tined. femeie. crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. Mih 4.4. 12.2 2 Canac alþi apostoli. în listele sinoptice. nu este lipsit de respect % .46 Mt 13.24 ºi 5. Identificarea lui cu Bartolomeu se datoreazã faptului cã. 51 ªi i-a zis: „Adevãr.13 Gen 28. la 6 km nord-est de Nazaret.213 In 1. surprinde în gura unui fiu apelativul dat mamei sale: „femeie!” Cu siguranþã.10). 49 Natanael i-a rãspuns: „Rabbi. Deci Isus îl cunoºtea pe Natanael înainte ca acesta sã fi venit la el. fiul înþelept al lui David. unde se aflã. pe baza mãrturiilor sfinþilor pãrinþi. c Tradiþia creºtinã identificã localitatea Cana cu Kfar Kanna. cu o motivaþie umanã. deoarece numele este mai apropiat de cel din Evanghelie. Nunta din Cana În ziua a treia. a Spre deosebire de Iacob. 46 Dar Natanael i-a zis: „Poate fi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino ºi vezi!” 47 Isus l-a vãzut pe Natanael venind la el ºi a zis despre el: „Iatã cu adevãrat un israelit în care nu este viclenie”a. Unii bibliºti. obþinând astfel binecuvântarea pãrinþilor. mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”. obiºnuitã. ca ºi „a sta sub viþa de vie” este o imagine biblicã frecventã pentru a indica viaþa liniºtitã. 2 A fost invitat la nuntã ºi Isus cu discipolii lui. 50 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Pentru cã þi-am spus cã te-am vãzut sub smochin. din evul mediu. Tradiþia liturgicã orientalã îl identificã cu Simon Canaaneul sau Zelotul.20 21. adevãr vã spun: veþi vedea cerul deschis ºi pe îngerii lui Dumnezeu urcând ºi coborând deasupra Fiului Omului”. Isus sãvârºeºte minunea în planul misiunii sale mesianice ºi are o motivaþie ºi o semnificaþie mult mai profundã. 48 Natanael i-a zis: „De unde mã cunoºti?” Isus i-a rãspuns ºi i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip.14). te-am vãzut stând sub smochin”b. va interveni). Textele din Qumran îl prezintã pe Mesia. numele Bartolomeu urmeazã direct dupã cel al lui Filip (Mt 10.e încã 1 Rom 2.

8 Atunci le-a zis: „Scoateþi acum ºi duceþi stolnicului nunþii!”d Ei i-au dus. 7 Isus le-a zis: „Umpleþi vasele cu apã!” Iar ei le-au umplut pânã sus.3-4 Lc 5. a împrãºtiat monedele schimbãtorilor de bani ºi a rãsturnat mesele.15-17. fiecare de optzeci sau o sutã douãzeci de litric.21 Ps 69. Vasele din piatrã puteau sã redevinã pure prin simpla spãlare. iar Isus a urcat la Ierusalim. Putea sã fie un sclav sau un oaspete care nu fãcea parte din familie.45-46) 13 Neh 13. PRIMA CÃLÃTORIE A LUI ISUS LA IERUSALIM Alungarea vânzãtorilor din templu (Mt 21.5 Gen 41. 12 Dupã aceea. la fel ca ºi oile ºi boii.30-31 In 1.29 par In 4. d Termenul grec architriklinos se referã la organizatorul sau responsabilul mesei. aºa cum o cere ºi de la discipolii sãi (Mt 19. 9 Când a gustat stolnicul apa devenitã vin – ºi el nu ºtia de unde este. e Unii sfinþi pãrinþi interpreteazã vinul cel mai bun adus de Isus ca fiind evanghelia mântuirii în contrast cu apa – Legea iudaicã.46. dar slujitorii care o aduseserã ºtiau – stolnicul l-a chemat pe mire 10 ºi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul cel mai bune. nici nu are ton de mustrare ºi nici nu este o negare a maternitãþii Mariei. mama lui.7-8 Mal 3. f Vezi n. 16 iar celor care vindeau porumbei le-a zis: „Luaþi acestea de aici! Nu faceþi casa Tatãlui meu casã de negustorie”. echivalentã cu 39. Tu ai þinut vinul cel mai bun pânã acum!” 11 Aceasta a fãcut-o Isus ca început al semnelor. . a coborât la Cafarnaum el. Mt 12.54 Ex 4. Mc 11. 15 Fãcând un bici din funii. c Lit. 6 Erau acolo ºase vase de piatrãb puse pentru purificarea iudeilor. (In 19.10 Paºtele iudeilor era aproape.5 l.12-13. Isus pune pe un plan secundar relaþiile naturale de familie. ªi-a arãtat gloria. pe cel mai slab. 5 Mama lui Isus a spus slujitorilor: „Faceþi tot ce vã va spune”. a Ceasul lui Isus este o temã fundamentalã în toatã Evanghelia dupã sfântul Ioan ºi se referã la moartea lui pe cruce ºi la înãlþarea în glorie.1-4 Zah 14.: de douã sau trei mãsuri. de oi ºi de porumbei ºi pe schimbãtorii de bani ºezând acolo. spre deosebire de cele din lut care trebuiau sparte. Lc 19.14 Mt 4. 14 ªi a gãsit în templu vânzãtorii de boi.13 Mt 12. b Folosirea vaselor de piatrã era în conformitate cu Legea lui Moise cu privire la puritatea ritualã (Lev 11.29-38).27 Fap 1. iar discipolii lui au crezut în el. fraþiif sãi ºi discipolii ºi au rãmas acolo câteva zile. 17 Discipolii lui ºi-au adus aminte cã fusese scris: Zelul pentru casa ta mã mistuie. iar când s-au îmbãtat. O „mãsurã” (metretes) era o unitate de mãsurã a capacitãþii vaselor pentru lichide.15 nu a venit ceasula meu”. La începutul activitãþii mesianice.In 2.55 214 Mc 7. în Cana Galileii.29).46 In 20.37-39 par Mt 26.26). i-a alungat pe toþi din templu.

9 Nicodim a rãspuns ºi i-a zis: „Cum se pot întâmpla acestea?” 10 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Tu eºti învãþãtor al lui Israel ºi nu ºtii acestea? 11 Adevãr. 6 Ce este nãscut din trup.18 6. 22 Deci. b Adverbul anothen poate însemna „de sus” sau „din nou”. 8 Vântul suflã unde vrea. Titlul pe care i-l dã evanghelistul.11 1Pt 1.32 6.19-20 a Lit.48 3 7.63 1Cor 15.48. pentru cã el cunoºtea ce era în om.19 1. învingãtorul poporului. un conducãtor al iudeilor. ºtim cã ai venit de la Dumnezeu ca învãþãtor. 3 Isus i-a rãspuns ºi i-a zis: „Adevãr.30. 19. Þinând cont de versetul care urmeazã. c Sau: de sus. Isus ºi Nicodim Era între farisei un om numit Nicodima. duh este.26 5. dacã cineva nu se naºte din noub. Totuºi evanghelistul foloseºte în mod intenþionat semnificaþia dublã a cuvântului. „conducãtor al iudeilor”. 6.33 Mt 3.23 Iac 1. adevãr îþi spun: noi vorbim ceea ce ºtim ºi dãm mãrturie despre ceea ce am vãzut. 24 Dar Isus nu se încredea în ei pentru cã el îi cunoºtea pe toþi. sânge nevinovat.38-40 1. 2 Acesta a venit la el. nu poate sã vadã împãrãþia lui Dumnezeu”. discipolii lui ºi-au amintit cã a spus aceasta ºi au crezut în Scripturã ºi în cuvântul pe care îl spusese Isus.3 2.18 Mt 18. ºi i-a zis: „Rabbi.39 2.42-43. dacã Dumnezeu nu este cu el”.14 14. mulþi. nu poate sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu.61 Mt 12. cum mã veþi crede dacã vã voi vorbi 1 23 Pe 1.39 Aºadar. 12.44-50 3. i-au zis iudeii: „Acest templu a fost construit în patruzeci ºi ºase de ani ºi tu îl vei ridica în trei zile?” 21 Însã el vorbea despre templul trupului sãu. noaptea. dar mãrturia noastrã nu o primiþi. iar ce este nãscut din Duh.5 Gen 6.50-52. la sãrbãtoarea Paºtelui. au crezut în numele lui. adevãr îþi spun.16-17 Fil 3. nici încotro merge. dar nu ºtii de unde vine.48 Mt 26.60-62 Înþ 9.215 18 In 2. îl aratã ca membru al Sinedriului (In 7. 7 ªi nu te mira cã þi-am zis: trebuie sã vã naºteþi din nouc. 12 Dacã v-am vorbit despre cele pãmânteºti ºi nu mã credeþi. cãci nimeni nu poate sã facã semnele pe care le faci.: în greacã. iar în ebraicã. 4 Nicodim i-a zis: „Cum poate sã se nascã un om când este bãtrân? Oare poate sã intre din nou în sânul mamei sale ºi sã se nascã?” 5 Isus i-a rãspuns: „Adevãr. când a înviat din morþi.3 In 6. se pare cã sensul este „din nou”. adevãr îþi spun: dacã cineva nu se naºte din apã ºi Duh. Aºa este cu tot cel care este nãscut din Duh”. 25 ªi nu avea nevoie ca cineva sã aducã mãrturie despre om. . îi auzi sunetul. trup este. vãzând minunile pe care le fãcea. Reacþii la alungarea vânzãtorilor din templu când era în Ierusalim.48-52). l-au întrebat iudeii ºi i-au zis: „Ce semn ne arãþi cã ai dreptul sã faci acestea?” 19 Isus le-a rãspuns: „Dãrâmaþi acest templu ºi în trei zile îl voi ridica!” 20 Aºadar. 4.

20. aproape de Salim. 12.14-16 despre cele cereºti? 13 ªi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer. a venit Isus cu discipolii sãi în þinutul Iudeii. 19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume.12 Iob 24. e Ainon ºi Salim sunt localitãþi greu de identificat astãzi. în apropierea Iordanului (pe baza mãrturiei lui Eusebiu din Cezareea – sec.6 Ef 4. a rãmas acolo cu ei ºi boteza. 3) lumea oamenilor.6 Lc 3. 2) lumea oamenilor (omenirea). b Unele manuscrise adaugã: sã nu piarã. iubitã de Dumnezeu (3. dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Bibliºtii propun o localitate ‘Ain ed-Der. 22 4. 17 Pentru cã Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul sãu în lume ca sã judece lumea. 16. dupã cum Moise a înãlþat ºarpele în pustiu. însã cine nu crede a fost deja judecat pentru cã nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. 16 Într-adevãr.4-9 Înþ 16. Ultima mãrturie a lui Ioan Botezãtorul Dupã acestea.37 par 1In 4. 15 pentru ca oricine crede în elb sã aibã viaþa veºnicã. 6.12 216 8. prin întruparea lui Cristos. ci ca lumea sã fie mântuitã prin el.33).10 ºi în multe manuscrise de la Qumran). ci sã aibã viaþa veºnicã.21.42. la 5 km est de Nablus. al IV-lea) sau Khirbet ‘Ainun. 2Cr 31. este purtatã spre desãvârºire (11.13 Mt 5. Lumea fizicã nu este de sine stãtãtoare. iar Salim la 5 km nord de vechiul Sihem (Sabastya). dar supusã puterii întunericului ºi ostilã misiunii ºi operei mântuitoare a lui Cristos (17. atât de mult a iubit Dumnezeu lumeac. pentru cã faptele lor erau rele. d Expresia: a face adevãrul.29.32 Mt 21. revelatã în Legea sa.13 20. 21 Însã oricine face adevãruld. c În Evanghelia dupã sfântul Ioan.5).20 a Multe manuscrise adaugã: care este în cer. încât l-a dat pe Fiul sãu. 12. 24 cãci Ioan nu fusese încã aruncat în închisoare. ci (cf. pentru cã erau multe ape în acel loc.9. vine la luminã ca sã se vadã cã faptele sale sunt fãcute în Dumnezeu”. 23 Boteza ºi Ioan la Ainone.5-7 In 1.8-9 In 1.13-17 Ef 5.19 In 4.9 1. la 12 km sud de oraºul Bet-ªean. 4.31. 20 Cãci oricine face [fapte] rele urãºte lumina ºi nu vine la luminã ca sã nu-i fie descoperite faptele.9. Is 26.16) ºi mântuitã de Cristos (1. ci participã la mântuirea sau osândirea oamenilor.1+ 2Cor 5. ca oricine crede în el sã nu piarã. 18 Cine crede în el nu este judecat. .32 Gen 22 Rom 8.17 Prov 30.4 Rom 10.47 Fap 4. înseamnã acþiunea umanã conformã cu voinþa lui Dumnezeu. E sigur cã Ioan Botezãtorul pãrãsise Iordanul ºi acum boteza la niºte izvoare în þinutul Samariei. 14 ªi. tot aºa trebuie sã fie înãlþat Fiul Omului. unicul nãscut. iar oamenii veneau ºi erau botezaþi. termenul „lume” are trei semnificaþii: 1) lumea creatã de Dumnezeu (cosmos) în mod potenþial pozitivã.1-2 Mt 3.In 3. în textele biblice ºi în literatura ebraicã. Aceastã expresie coincide deseori cu practicarea dreptãþii sau cu observarea Legii (cf. v. Dar în Ioan indicã procesul activ ºi conºtient al aceluia care aderã la persoana lui Isus Cristos în care se realizeazã revelaþia lui Dumnezeu. 12. 16).18 Num 21.51). 17. care.42. Fiul Omuluia.

de Vespasian. la vest. Prietenul mirelui. În 721 î.10 In 7. pentru cã el nu dã Duhul cu mãsurã. la nord. 34 Cãci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu. oraºul a fost cucerit de asirieni.32 Mt 3. 5 A venit. în onoarea împãratului August. aproape de þinutul pe care Iacob l-a dat fiului sãu. 35 Tatãl îl iubeºte pe Fiul ºi toate le-a dat în mâna lui.52-55 Gen 33. ºi câmpia ªefelah. purta numele de Sychora. 31 b „Cel care vine de sus este deasupra tuturor.21-22 Ios 24. 36 Cine crede în Fiul are viaþa veºnicã. 28 Voi înºivã puteþi da mãrturie despre mine cã am spus: nu sunt eu Cristos.C. 29 Cel care are mireasa este mirele.. 6 Acolo era 1 19. 8.11 1Cor 4. se bucurã mult la glasul mirelui.C.25 S-a iscat atunci o ceartã între discipolii lui Ioan ºi un iudeua. iar în perioada NT. Aºadar. Localitatea este identificatã cu vechea cetate Sihem. Cine este de pe pãmânt aparþine pãmântului ºi vorbeºte despre cele pãmânteºti. la est. c În multe manuscrise lipseºte: este deasupra tuturor. care ar fi trebuit sã fie în continuarea discuþiei cu Nicodim. dar cine nu ascultã de Fiul nu va vedea viaþa. la sud. valea Iordanului. 30 El trebuie sã creascã. 26 Ei au venit la Ioan ºi i-au spus: „Învãþãtorule.32 a Multe manuscrise au pluralul: cu iudeii. 21. Askar. Cei mai mulþi exegeþi cred cã sunt cuvintele lui Isus. aceastã bucurie a mea este acum deplinã. cel care era cu tine pe malul celãlalt al Iordanului – pentru care tu ai dat mãrturie – iatã-l cã boteazã ºi toþi se duc la el”. distrusã în 67 d. 33 Cine primeºte mãrturia lui confirmã cã Dumnezeu este vrednic de crezare. Galileea.23 1In 4. ci discipolii lui – 3 a pãrãsit Iudeea ºi s-a dus din nou în Galileea.1+ 3.17 1. ci mânia lui Dumnezeu rãmâne asupra lui”. care stã ºi ascultã.217 25 In 3. al IX-lea î. Ioan Botezãtorul sau este un comentariu al evanghelistului. 27 Ioan a rãspuns ºi a zis: „Omul nu poate lua nimic dacã nu i-a fost dat din cer. dupã v. b În paragraful In 3.11 1.19-27 Mal 3. . numitã Siharf. e Numele de Samaria apare din sec. dar numele va fi extins la tot þinutul dintre Iudeea. a fost mãrit ºi fortificat de Irod cel Mare.7 Iac 1. când Domnuld a aflat cã fariseii auziserã cã Isus fãcea mai mulþi discipoli ºi boteza mai mulþi decât Ioan – 2 deºi nu Isus însuºi boteza. 4 dar trebuia sã treacã prin Samaria. 32 el dã mãrturie despre ce a vãzut ºi auzit.1 Mt 9.26 1.6 Lc 9.18-20. ci sunt trimis înaintea lui.11 1In 5. d Unele manuscrise au: Isus în loc de: Domnul. într-o cetate din Samariae. dar nimeni nu primeºte mãrturia lui. despre purificare.15 8. Iosif.: regele Omri (886-875) a dat acest nume capitalei regatului de nord. Astãzi existã acolo o localitate arabã. care i-a schimbat numele în Sebaste.C.28. Isus ºi samariteana Aºadar. iar eu sã mã micºorez”. aºadar.31-36 este dificil de stabilit care este vorbitorul: Isus. f În timpul lui Isus.7 4 Mt 3.5 3. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturorc. 48.

tradiþia samariteanã localizeazã pe muntele Garizim unele evenimente fundamentale ale istoriei biblice: crearea lui Adam.14 Dt 12. 7 A venit o femeie din Samaria ca sã scoatã apã. 19 Femeia i-a zis: „Doamne. Isus i-a spus: „Bine ai zis «Nu am bãrbat». vãd cã tu eºti profet. b În tradiþia rabinicã erau permise maxim trei cãsãtorii succesive. Isus i-a spus: „Dã-mi sã beau!” 8 Discipolii lui plecaserã în cetate ca sã cumpere de mâncare.4-5 fântâna lui Iacob. nici nu ai cu ce scoate apã. înmormântarea lui Iosif. Era pe la ceasul al ºaselea. nici la Ierusalim. Isus s-a aºezat la fântânã. c În polemica pentru locul de cult. iudeii nu aveau legãturi cu samariteniia.34 2.29-37.53 6. care ne-a dat fântâna ºi a bãut din ea el. iar fântâna este adâncã. 10 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Dacã ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu ºi cine este acela care îþi spune «Dã-mi sã beau». textul lui Ioan pare sã aibã ºi o semnificaþie simbolicã: situaþia ilegalã a femeii care a a avut cinci bãrbaþi este un exemplu de laxism moral. „Cel care mãnâncã pâine de la samariteni este ca unul care consumã carne de porc” (rabbi Eliezer). dã-mi aceastã apã ca sã nu-mi mai fie sete ºi sã nu mai vin aici sã scot”.24-31). 11 Femeia i-a spus: „Doamne. crede-mã cã a venit ceasul când nu îl veþi adora pe Tatãl nici pe muntele acesta.. În privinþa asta ai spus adevãrul”. obosit fiind de drum. iudeii nu au legãturi cu samaritenii. 20 Pãrinþii noºtri s-au închinat pe muntele acesta.27-33 Rom 9. . ceri sã bei de la mine.37-39 Is 58. construirea altarului de cãtre Noe dupã potop.48 Mt 16. tu. În mod alegoric.19 1. Atunci. deci. 14 dar pentru cel care bea apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apã care þâºneºte spre viaþa veºnicã”. 7. iar voi spuneþi cã la Ierusalim este locul unde trebuie sã te închini”c.31-32 8.5 2Rg 17. dar reflectã ºi condiþia istorico-religioasã a poporului Samariei. Noi adorãm ceea ce În unele manuscrise lipseºte expresia: De fapt. de unde.1).” (Mishna. cei cinci bãrbaþi ar putea fi o referinþã la cele cinci divinitãþi pe care le adorau samaritenii (2Rg 17.In 4. 21 Isus i-a spus: „Femeie.11 6. femeia samariteanã i-a zis: „Cum. 9 Aºadar. Dincolo de sensul personal istoric. care sunt o femeie samariteanã?” De fapt.7 218 19.11-19 3. fiii lui ºi turmele lui?” 13 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou. visul lui Iacob.35. sacrificiul lui Isaac. ai apa vie? 12 Nu cumva eºti tu mai mare decât pãrintele nostru.20 6. Iacob. Situaþia raporturilor etnico-religioase dintre iudei ºi samariteni este reflectatã în literatura rabinicã: „Fiicele samaritenilor sunt în impuritate din leagãn ºi pânã la moarte.28 Lc 10. 15 I-a zis femeia: „Doamne.16 Fap 8. 18 pentru cã ai avut cinci bãrbaþi ºi cel pe care îl ai acum nu este bãrbatul tãub. 22 Voi adoraþi ceea ce nu cunoaºteþi. 17. infidel alianþei ºi tradiþiilor patriarhilor. Niddar IV . 16 El i-a zis: „Du-te ºi cheamã-l pe bãrbatul tãu ºi vino aici!” 17 Femeia a rãspuns ºi i-a zis: „Nu am bãrbat”. tu ai fi cerut de la el ºi el þi-ar fi dat apã vie”.. care eºti iudeu.

samaritenii l-au rugat sã rãmânã la ei. 23 Însã vine ceasul – ºi chiar acum este – când adevãraþii adoratori îl vor adora pe Tatãl în duh ºi adevãr.30 Mt 9.14-17 1. 19. cãci noi înºine am auzit ºi ºtim cã acesta este cu adevãrat Mântuitorul lumii”. 42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tãu. Se exprimã astfel raportul vital cu Dumnezeu ºi cu darurile sale salvifice: cuvântul. Is 43.38-40 17. 26 Isus i-a zis: „Eu sunta.103. Dt 18. b Expresia are o valoare simbolicã.24 Is 52. legea ºi înþelepciunea. mãnâncã!” 32 Dar el le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaºteþi”. Oare nu este acesta Cristos?” 30 Ei au ieºit din cetate ºi au venit la el. 41 ªi cu mult mai mulþi au crezut pentru cuvântul lui. femeia ºi-a lãsat urciorul.21 cunoaºtem. 20. cel care îþi vorbesc!” 27 Tocmai atunci au ajuns discipolii lui. Ps 119.18. 33 Aºadar.3 1. iar voi aþi intrat peste munca lor”.2 Ps 126. Isus Cristos.37.18-22 9. Când va veni.14.16). 37 Cãci în aceasta se adevereºte cuvântul: «Unul este semãnãtorul. 19-20. 35 Nu spuneþi voi: «Mai sunt încã patru luni ºi vine seceriºul»? Iatã.10). . Ier 15.4. 40 Aºadar. 31 Între timp. o expresie biblicã ce confirmã prezenþa continuã ºi activã a lui Dumnezeu în istorie (Ex 3. 38 Eu v-am trimis sã seceraþi ceva pentru care nu v-aþi ostenit. cãci ºi Tatãl astfel de adoratori îºi cautã. în duh ºi adevãr trebuie sãl adore”. altul secerãtorul». 39 Mulþi dintre samaritenii cetãþii aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mãrturisit: „Mi-a spus tot ce am fãcut”. care este numit Cristos. 8. eu vã spun.6 Dt 8. Este folositã de Ioan pentru a indica punctul culminant al revelãrii lui Dumnezeu prin Fiul sãu. ridicaþi-vã ochii ºi priviþi lanurile cã sunt albe pentru seceriº. 6. el ne va învãþa toate”.5-6 17.219 In 4. 25 Femeia i-a zis: „ªtiu cã vine Mesia. cu rãdãcini adânci în textele biblice (Sir 24. discipolii ziceau unii cãtre alþii: „Oare i-a adus cineva de mâncare?” 34 Isus le-a zis: „Hrana meab este sã fac voinþa celui care m-a trimis ºi sã împlinesc lucrarea lui. a plecat în cetate ºi le-a spus oamenilor: 29 „Veniþi ºi vedeþi omul care mi-a spus tot ce am fãcut. discipolii îl rugau: „Rabbi. pentru cã mântuirea vine de la iudei.23 2. ªi se mirau cã vorbeºte cu o femeie. Dar nimeni dintre ei nu i-a zis: „Ce cauþi?” sau: „De ce vorbeºti cu ea?” 28 Atunci. Alþii s-au ostenit.37-38 Lc 10.1+. când au venit la el. pentru ca semãnãtorul sã se bucure la fel cu secerãtorul.9-10 a Este o formulã de revelare rezervatã lui Dumnezeu. 24 Dumnezeu este duh ºi cei care îl adorã.21 Fap 8. iar el a rãmas acolo douã zile. Deja 36 secerãtorul îºi primeºte plata ºi adunã roadele spre viaþa veºnicã.

lângã Poarta Oilorb. 47 Când a auzit acesta cã Isus a venit din Iudeea în Galileea. 48 Atunci. Isus i-a zis: „Dacã nu vedeþi semne ºi minuni. Irod cel Mare a construit cinci porticuri. 54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a fãcut Isus când a venit din Iudeea în Galileea. spunându-i cã fiul lui trãieºte. Dimensiunile bazinului de la nord erau de 40/50 m. care avea cinci porticuri. 3 Sub acestea 1 43 5 a Termenul grec basiliskós se poate înþelege ca indicând o persoanã: 1) din familia regalã. la Cafarnaum se aflau mulþi funcþionari administrativi. cãci ºi ei fuseserã la sãrbãtoare. iar Isus a urcat la Ierusalim.14.1-11 Mt 12. era o sãrbãtoare a iudeilor. nu credeþi!” 49 Funcþionarul regal i-a zis: „Doamne. deci.: Casa milei sau casa celor douã bazine. . servitorii lui i-au ieºit înainte. 53 Tatãl ºi-a dat seama cã în ceasul acela îi spusese Isus „fiul tãu trãieºte”. Acolo era un funcþionar regala al cãrui fiu era bolnav în Cafarnaum. la ce orã a început sã-i fie mai bine.29 Mt 8.1-10) Mt 16.10 2.In 4. 4) din administraþia statului. c Lit. galileenii l-au primit bine. Multe manuscrise importante prezintã variaþii de nume: Betsaida (cunoscutã localitate lângã lacul Genezaret). Pe pãrþile laterale ºi pe zidul dintre bazine. la ceasul al ºaptelea. a venit la el ºi l-a rugat sã coboare ºi sã-i vindece fiul. 3) din garnizoana regelui. coboarã înainte de a muri copilul meu!” 50 Isus i-a zis: „Mergi.43 Vindecarea fiului funcþionarului regal (Mt 8. 44 Isus însuºi dãduse mãrturie cã nici un profet nu este preþuit în propria lui patrie.5-13. Erau douã bazine sãpate în stâncã pentru colectarea apei de izvor ºi de ploaie. 13. sau Betsada (dupã Iosif Flaviu). 2) de la curtea regalã. l-a lãsat febra”. în Cana Galileii. 51 Iar pe când cobora. 2 În Ierusalim. ªi a crezut el ºi toatã casa lui. 45 Dar. 38-39 par In 20. iar ei i-au spus: „Ieri.5 m. de 48/57 m. restauratã de Nehemia (Neh 3. b Poartã a cetãþii.57 par In 2. unde prefãcuse apa în vin. 52 I-a întrebat. fiul tãu trãieºte!” Omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus ºi s-a dus. numitã în evreieºte Betesdac. cunoscutã astãzi ca Poarta Leilor sau Poarta Sfântului ªtefan. în partea de nord-est a Ierusalimului. a plecat de acolo în Galileea. Cu siguranþã. cu o adâncime maximã de 14 m. Resturile arheologice ale piscinei se aflã lângã biserica „Sfânta Ana”. din nou. pentru cã vãzuserã toate câte fãcuse la Ierusalim la sãrbãtoare. 46 A venit deci.11 Dupã cele douã zile. cãci era pe moarte. Erau despãrþite printr-un zid gros de 6. era o piscinã. A DOUA CÃLÃTORIE A LUI ISUS LA IERUSALIM Vindecarea paraliticului de la Betesda Dupã acestea.1). iar ale celui de la sud.23 220 2. când a ajuns în Galileea. Lc 7.

iar în locul acela era o mare mulþime. Forma cea mai frecventã a versetului este: Pentru cã îngerul Domnului cobora (unele variante au se spãla) din când în când în piscinã ºi agita apa.11. mai importante ºi din majoritatea traducerilor (cu excepþia BJ). 7. fãcându-se egal cu Dumnezeu. 14 Mai târziu. 5 Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci ºi opt de ani.21-27 Mt 9. .18 1In 3. 8 Isus i-a zis: „Ridicã-te.14 zãceau o mulþime de bolnavi: orbi.6 9. iudeii cãutau ºi mai mult ca sã-l ucidã. Primul care cobora dupã agitarea apei se vindeca de orice fel de boalã ar fi zãcut. cãci tot ce face el. nu am nici un om ca sã mã dea în piscinã când apa este agitatã.4 7. 22 De fapt. 6 Vãzându-l zãcând ºi ºtiind cã suferã de mult timp. acela mi-a zis: «Ia-þi targa ºi umblã!» 12 Ei l-au întrebat: „Cine este omul care þi-a zis: «Ia-o ºi umblã!»?” 13 Dar cel vindecat nu ºtia cine este. te-ai fãcut sãnãtos.27. îndatã. 10 Aºadar. face ºi Fiul la fel. Cine nu-l cinsteºte pe Fiul. Isus l-a gãsit în templu ºi i-a zis: „Iatã.28-29 3.39 1Sam 2.221 In 5. ci spunea cã Dumnezeu era Tatãl sãu. 10. iudeii i-au spus celui vindecat: „Este sâmbãtã ºi nu-þi este permis sã-þi duci targa”.23. Isus i-a zis: „Vrei sã te faci sãnãtos?” 7 Bolnavul i-a rãspuns: „Doamne. ci a trecut de la moarte la viaþã. ia-þi targa ºi umblã!” 9 ªi. 17 Dar Isus le-a rãspuns: „Tatãl meu lucreazã pânã acum. Probabil.35 5. ºi-a luat targa ºi umbla.20 Dt 2.25.6 3. b V 4 lipseºte din manuscrisele cele . 20 Pentru cã Tatãl îl iubeºte pe Fiul ºi îi aratã toate câte le face ºi-i va arãta lucruri ºi mai mari decât acestea.16 Înþ 2. Pânã când vin eu. 11.42 17. 9.6 2Rg 5. cãci Isus se îndepãrtase. ºchiopi. 4 b.16 10. iudeii îl urmãreau pe Isus pentru cã fãcuse acestea sâmbãta. Dar ziua aceea era sâmbãta.37 3. la fel ºi Fiul dã viaþã celor cãrora vrea sã le dea.8 Ier 17.53 2.2 7. 18. ca sã nu þi se întâmple ceva mai rãu”.14 Ex 20.33 Fil 2. ci toatã judecata i-a dat-o Fiului. 15 Omul a plecat ºi le-a dat de ºtire iudeilor cã Isus este cel care l-a vindecat.6 8.14 a Câteva manuscrise adaugã: care aºteptau agitarea apelor. Tatãl nu judecã pe nimeni. nu-l cinsteºte pe Tatãl care l-a trimis. omul s-a vindecat. coboarã altul înaintea mea”.4 Mt 1. adevãr vã spun cã vine ceasul – ºi Mt 9. 21 Dupã cum Tatãl învie morþii ºi le dã viaþã. Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Adevãr. Fap 10.27. Sã nu mai pãcãtuieºti. paralizaþia. 11 Dar el le-a rãspuns: „Cel care m-a vindecat. 23 pentru ca toþi sã-l cinsteascã pe Fiul aºa cum îl cinstesc pe Tatãl. 16 De aceea. ca sã vã miraþi. cãci nu numai cã nu þinea sâmbãta.7 In 3.35 Dt 32. 24 Adevãr. Autoritatea divinã a Fiului 19 Aºadar. lucrez ºi eu!” 18 Pentru aceasta.19. a fost introdus pentru a explica v. 25 Adevãr. adevãr vã spun: Fiul nu poate face nimic de la sine dacã nu-l vede pe Tatãl fãcând. adevãr vã spun cã cine ascultã cuvântul meu ºi crede în cel care m-a trimis are viaþa veºnicã ºi nu ajunge la judecatã.1.

47 Dar dacã nu credeþi în cele scrise de el.5 Dt 31.24 12.34.15 .1 1.14 1In 2. cum veþi crede în cuvintele mele?” 31 8. 6.13-14 1.13. 37 ªi Tatãl care m-a trimis. ci voinþa celui care m-a trimis. 34 Dar eu nu primesc mãrturie de la un om.26 Mt 8. pentru cã nu caut voinþa mea.26 11.19-28 Mt 11. 26 cãci. 25.18 1. dupã cum Tatãl are viaþa în sine.44-45 1In 2. 29 ªi vor ieºi spre învierea vieþii cei care au fãcut binele. aþi fi crezut ºi în mine. 44 Cum puteþi crede voi. el a dat mãrturie despre mine. care primiþi mãrire unul de la altul. pe acela l-aþi fi primit.35 Dan 7.15 Mt 24.29 1Cor 4. ºi nu cãutaþi mãrirea care vine numai de la Dumnezeu? 45 Sã nu credeþi cã eu vã voi acuza înaintea Tatãlui. pentru cã nu credeþi în cel pe care el l-a trimis. iar voi aþi voit sã vã bucuraþi un ceas la lumina lui. 36 Dar eu am o mãrturie mai mare decât a lui Ioan. 30 Eu nu pot sã fac nimic de la mine. pentru cã vine ceasul în care toþi cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui.8 Sir 48.27. Dacã ar fi venit un altul în numele lui propriu. Dar voi n-aþi ascultat niciodatã glasul lui. pentru cã este Fiul Omului. cãci el despre mine a scris. Mãrturii în favoarea lui Cristos Dacã eu dau mãrturie pentru mine însumi. 28 Nu vã miraþi de aceasta.22 Mt 8 20 11. 39 Voi cercetaþi Scripturile. în care aþi sperat. 35 El era fãclia care arde ºi lumineazã. 46 Dacã aþi fi crezut în Moise.14 In 8. iar cei care au sãvârºit rãul.10 In 5.1+ 2.7-11 par In 8. iar el a dat mãrturie pentru adevãr. iar cei care îl vor auzi vor trãi. tot aºa i-a dat ºi Fiului sã aibã viaþa în sine 27 ºi i-a dat puterea sã facã judecata.43 Rom 2.5.43-44 3. spre învierea judecãþii. 43 Eu am venit în numele Tatãlui meu ºi nu m-aþi primit. 41 Eu nu primesc mãrire de la oameni. nici nu i-aþi vãzut chipul. 33 Voi aþi trimis la Ioan. ci vã spun acestea ca voi sã vã mântuiþi. cãci lucrurile pe care mi le-a dat Tatãl sã le împlinesc – aceste lucruri pe care le fac – dau mãrturie despre mine cã Tatãl m-a trimis.15 Mt 16. mãrturia mea nu este adevãratã.11 Dan 12. 38 ªi nu aveþi cuvântul lui care rãmâne. Judec dupã cum aud ºi judecata mea este dreaptã.11 6.39 Dt 18.37 1. 32 Este un altul care dã mãrturie despre mine ºi ºtiu cã mãrturia pe care o dã despre mine este adevãratã.46 4.38 222 chiar acum este – când morþii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu.2 Fap 24. cãci credeþi cã aveþi în ele viaþa veºnicã! ªi tocmai ele dau mãrturie despre mine. 42 însã v-am cunoscut: nu aveþi iubirea lui Dumnezeu în voi.In 5. este cine sã vã acuze: Moise. 40 Dar nu vreþi sã veniþi la mine ca sã aveþi viaþã.25-26 3.

2 Îl urma o mulþime mare pentru cã vãzuse semnele pe care le fãcuse cu bolnavii. evreii îi spun dintotdeauna (Num 34.42-44 1. promiþând cã acolo Dumnezeu va arãta „semnele” eliberãrii.16). . 12 Când s-au sãturat. mulþumind.13 Num 11. datoritã dimensiunilor sale: 23/11 km. el ºtia ce avea de gând sã facã. Figura profetului-mesia este cunoscutã ºi de comunitatea de la Qumran. le-a dat celor aºezaþi. flãmânzi. 11 Isus a luat pâinile ºi. au adunat ºi au umplut douãsprezece coºuri cu bucãþi care au rãmas de la cei ce mâncaserã din cele cinci pâini de orz. Isus a trecut pe malul celãlalt al Mãrii Galileii sau a Tiberiadeia.10-17) In 6. le-a adus „un copil” – semnul imaturitãþii oamenilor VT. de fapt. 13 Aºadar. în numãr cam de cinci mii.30-44. Aceastã aºteptare a dus uneori la apariþia unor falºi mesia care au provocat insurecþii bazate pe fanatism religios. adâncimea maximã 45 m. la fel ºi din peºti.15. Aºadar. 4 Iar Paºtele. i-a zis: 9 „Este aici un bãiat care are cinci pâini de orz ºi doi peºtib.21 18. c Pe baza textelor din Dt 18. cunoscând 6 1 Dupã Num 11. 3 Isus s-a urcat pe munte ºi s-a aºezat acolo împreunã cu discipolii lui. era aproape.22 2Rg 4. sãrbãtoarea iudeilor.13-21. Mc 6.11. aºteptarea mesianicã se concentreazã asupra figurii unui profet legislator (ca Moise) ºi erou eliberator (ca fraþii Macabei). Isus i-a zis lui Filip: „De unde vom cumpãra pâini ca aceºtia sã mãnânce?” 6 Însã spunea aceasta ca sã-l punã la încercare. la 212 m sub nivelul mãrii.2) Yam Kinneret (Marea Lirei). cât a voit fiecare. oamenii spuneau: „Cu adevãrat. reprezintã poporul lui Israel în aºteptarea lui Mesia.223 ISUS – PÂINEA VIEÞII Înmulþirea pâinilor (Mt 14. b Sfinþii pãrinþi interpreteazã scena înmulþirii pâinilor în mod simbolic: „cele cinci pâini” simbolizeazã cele cinci cãrþi ale lui Moise. 14 Vãzând semnul pe care îl fãcuse. ca sã nu se piardã nimic”.11. cu o suprafaþã de 165 km2 . Însã ce sunt acestea pentru atâþia?” 10 Isus a zis: „Faceþi-i pe oameni sã se aºeze!” În locul acela era multã iarbã. 7 Filip i-a rãspuns: „Nu le-ar ajunge pâine de douã sute de dinari ca sã ia fiecare câte o bucãþicã”. 15 Aºadar.15. acesta este profetul care vine în lume!”c. Ios 11. iar arabii: Bahr at-Tabariya (Lacul Tiberiadei).18. s-au aºezat bãrbaþii. Andrei. le-a spus discipolilor sãi: „Adunaþi bucãþile rãmase. fratele lui Simon Petru. 8 Unul dintre discipolii lui.36 a Lacul Genezaret mai era numit Marea Galileii sau Marea Tiberiadei. 5 Ridicându-ºi ochii ºi vãzând cã o mulþime mare venea dupã el. Lc 7. Lc 9.1 acestea. pâinile sunt „de orz” pentru a arãta cã Legea lui Moise este acoperitã cu o coajã care nu permite înþelegerea tainelor. Având forma de lirã. scoþând poporul în pustiu. Identificarea popularã a lui Isus cu figura „profetului” este atestatã ºi în celelalte evanghelii (Mt 21. iar cei „cinci mii de bãrbaþi”. Mc 6.

20 Is 55.45-52) s-a înserat. dupã cum este scris: Le-a dat sã mãnânce pâine din cer”. ci pentru cã aþi mâncat din pâini ºi v-aþi sãturat. ci numai discipolii plecaserã. Mc 6.In 6.C.21. l-au vãzut pe Isus umblând pe mare ºi apropiindu-se de barcã. Isus umblã pe apã (Mt 14.1-4 Mc 15.50-58 Mt 8. s-au îndreptat spre Cafarnaum. adevãr vã spun: mã cãutaþi nu pentru cã aþi vãzut semne. Isus s-a retras din nou pe munte. i-au spus: „Rabbi. la vederea hranei date de Domnul (Ex 16.35).8 Ex 43.16 Mt 14. când ai ajuns aici?” 26 Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Adevãr. Deci erau cam la 5-6 km.34 224 cã au de gând sã vinã ºi sã-l ia cu forþa ca sã-l facã rege.10 Mt 16. c Este o transcriere literalã a exclamaþiei israeliþilor în pustiu. mulþimea care stãtea pe þãrmul celãlalt al mãrii a vãzut cã nu era acolo decât o barcã ºi cã Isus nu plecase în barcã cu discipolii sãi.29-32 In 1. 24 Aºadar. de cãtre Irod Antipa.20 Iob 9. cãutându-l pe Isus. 25 Gãsindu-l pe þãrmul celãlalt al mãrii. 18 Marea era agitatã pentru cã sufla un vânt puternic. 30 Iar ei i-au spus: „Ce semn faci tu ca sã vedem ºi sã credem în tine? Ce înfãptuieºti? 31 Pãrinþii noºtri au mâncat manãc în pustiu. adevãr vã spun: nu Moise v-a dat pâinea din a Un stadion = 185 m. urcându-se într-o barcã. de aceea Isus l-a evitat..37 6. b Construit pe ruinele vechii cetãþi Rakat (Ios 19. oraºul poartã numele împãratului Tiberiu. 28 Atunci i-au zis: „Ce sã facem ca sã sãvârºim faptele lui Dumnezeu?” 29 Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca sã credeþi în cel pe care l-a trimis el”.32 Lc 11.11 Mc 1. pe þãrmul celãlalt al mãrii.20 Mt 8.16 Mc 1. s-au urcat ºi ei în bãrci ºi au venit la Cafarnaum. discipolii lui au coborât la mare 17 ºi. cãci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatãl cu sigiliul sãu. 20 dar el le-a zis: „Eu sunt. când a vãzut mulþimea cã nici Isus.14. în mijlocul lacului. 19 Când au ajuns la douãzeci ºi cinci – treizeci de stadiia.11 Ex 16.11 Ex 16.27 22 6. I-a cuprins frica. nici discipolii lui nu sunt acolo.24 . 6. Se fãcuse deja întuneric. pe care v-o va da Fiul Omului. ci pentru hrana care rãmâne spre viaþa veºnicã. Era locuit de pãgâni.22-27. 32 Atunci Isus le-a zis: „Adevãr.2 In 4. 27 Lucraþi nu pentru hrana pieritoare. el singur. 23 Alte bãrci din Tiberiadab au venit aproape de locul unde mâncaserã pâinea pe care o binecuvântase Domnul. iar Isus încã nu venise la ei. 2. în anul 29 d. Nu vã temeþi!” 21 Atunci au voit sã-l ia în barcã ºi îndatã barca a ajuns la þãrmul spre care se îndreptau.4-15): man-hu = ce este aceasta? 16 Când Ps 77.11-12 2.4-5 Ps 78. Discursul despre pâinea vieþii A doua zi.

46 Nu cã l-a vãzut cineva pe Tatãl. 49 Pãrinþii voºtri au mâncat mana în pustiu ºi au murit. va trãi în veci. iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaþa lumii”.12 In 7.1-6 Mt 16.11 4. dã-ne totdeauna pâinea aceasta!” Isus le-a spus: 35 „Eu sunt pâinea vieþii. fiul lui Iosif.20. 37. 56 Cine mãnâncã trupul meu ºi bea sângele meu rãmâne în mine ºi eu în el.20 In 1.10 2. Altfel. ci Tatãl meu vã dã pâinea din cer. 41 Iudeii murmurau împotriva lui pentru cã spusese: „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” 42 ºi spuneau: „Nu este oare acesta Isus. 50 Aceasta este pâinea care se coboarã din cer: ca.31. adevãr vã spun: cine crede are viaþa veºnicã. 5.12 Mt 13. 52 Atunci iudeii au început sã discute aprins între ei. 57 Aºa cum m-a trimis Tatãl care 2. 10.14. 33 Cãci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboarã din cer ºi dã viaþã lumii”.34.19-22 Is 55.27 3.19 Prov 9. iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afarã.35. 51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. spunând: „Cum poate acesta sã ne dea sã mâncãm trupul sãu?” 53 Dar Isus le-a zis: „Adevãr.29 Lc 22. 38 cãci m-am coborât din cer nu ca sã fac voinþa mea. 48 Eu sunt pâinea vieþii.18 1In 4. 40 Pentru cã aceasta este voinþa Tatãlui meu: oricine îl vede pe Fiul ºi crede în el sã aibã viaþa veºnicã.1-6 Sir 24. cea adevãratã. ci sã-i învii în ziua de pe urmã.17 Is 54. dând o mai puternicã forþã colectivã. 37 Tot ce-mi dã Tatãl va veni la mine. Dacã mãnâncã cineva din aceastã pâine. . nu aveþi viaþã în voi. dacã nu-l atrage Tatãl care m-a trimis ºi eu îl voi învia în ziua de pe urmã.1-3 In 4.33 cer. 36 Dar eu v-am spus: «M-aþi vãzut ºi nu credeþi». 12. adevãr vã spun: dacã nu mâncaþi trupul Fiului Omului ºi nu beþi sângele lui. multe traduceri folosesc o formã personalã. pe ai cãrui tatã ºi mamã îi cunoaºtem? Cum de spune acum: «M-am coborât din cer»?” 43 Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Nu mai murmuraþi între voi! 44 Nimeni nu poate sã vinã la mine. textul ar suna: sã nu se piardã nimic din ceea ce mi-a dat de la el. 34 Ei i-au zis: „Doamne. ci voinþa celui care m-a trimis.4-5 a Deºi termenul grec este la neutru singular. 54 Cine mãnâncã trupul meu ºi bea sângele meu are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de pe urmã.33-34 1In 2. 47 Adevãr.20 15.19 par 1Cor 11. 45 Este scris în profeþi: ªi toþi vor fi învãþaþi de Dumnezeu. dacã mãnâncã cineva din ea. Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame ºi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodatã. 17. Oricine a auzit ºi a învãþat de la Tatãl vine la mine. ca ºi la începutul v.13 Ier 31. decât numai cel care este de la Dumnezeu: acesta l-a vãzut pe Tatãl. în acest context. iar sângele meu este adevãratã bãuturã.27 Ex 33. 4.28-29. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmã”.24 1.54-57 Mc 6. sã nu moarã.14 Mt 8.225 In 6. 55 Pentru cã trupul meu este adevãratã hranã.30 14. 39 ºi aceasta este voinþa celui care m-a trimis: sã nu se piardã nimenia dintre cei pe care mi i-a dat de la el.

16-19 Mt 5. Se celebra toamna. la fel ºi cel care mã mãnâncã pe mine va trãi prin mine.48 Mt 8.33 3.2. Coincidea cu sãrbãtoarea recoltei de toamnã. în timp ce învãþa în sinagoga din Cafarnaum. 64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred!” De fapt. la cine sã mergem? Tu ai cuvintele vieþii veºnice. Mt 12.27 Mc 9.48 1. mulþi dintre discipolii lui s-au retras ºi nu mai mergeau cu el.11 14. iar eu trãiesc prin Tatãl. Dacã 1 60 3. nu voia sã meargã în Iudeea. 58 Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer.18 13. în amintirea trecerii strãmoºilor prin pustiu.14 Zah 14. 67 Atunci.3 Fap 3.14 13. timp de o sãptãmânã.32 1. fiul lui Simon Iscarioteanul.20 In 12.15 In 2. Caracteristica sãrbãtorii este construirea unor corturi (colibe din ramuri de palmier) în care locuiesc evreii pe tot timpul sãrbãtorii. ca sã vadã ºi discipolii tãi lucrãrile pe care le faci.46. unul dintre cei doisprezece. Reacþii la cuvintele lui Isus Când au auzit. 69 iar noi am crezut ºi am cunoscut cã tu eºti sfântul lui Dumnezeu”. pentru cã acesta.30 par Ex 23. Isus umbla prin Galileea. în perioada septembrie-octombrie (15-22 tishri). cunoscând în sine cã discipolii lui murmurau pentru aceasta. mulþi dintre discipolii lui au zis: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate sã-l asculte?” 61 Dar Isus. Isus le-a zis celor doisprezece: „Nu cumva vreþi sã plecaþi ºi voi?” 68 Simon Petru i-a rãspuns: „Doamne. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh ºi viaþã. Cine mãnâncã aceastã pâine va trãi în veci”. Isus ºtia de la început cine sunt cei care nu cred ºi cine este acela care îl va trãda.49-50 1. A TREIA CÃLÃTORIE A LUI ISUS LA IERUSALIM Necredinþa rudelor lui Isus Dupã acestea.38 Dt 8. 65 ªi le-a zis: „De aceea v-am spus cã nimeni nu poate sã vinã la mine decât dacã îi este dat de la Tatãl”. vorbea despre Iuda. b Vezi n. . le-a zis: „Vã scandalizeazã acest lucru? 62 Dar dacã l-aþi vedea pe Fiul Omului urcându-se acolo unde a fost mai înainte? 63 Duhul este acela care dã viaþa.26 226 este viu.58 5.11 12. 4 cãci nimeni nu lucreazã în ascuns când vrea sã fie cunoscut. 66 Dupã aceasta. nu ca aceea pe care au mâncat-o pãrinþii voºtri ºi au murit. pentru cã iudeii cãutau sã-l ucidã.21 Fap 7. 3 Fraþiib sãi i-au zis: „Pleacã de aici ºi du-te în Iudeea. avea sã-l trãdeze. 70 Isus le-a rãspuns: „Oare nu v-am ales eu pe voi doisprezece? Dar unul dintre voi este un diavol!” 71 De fapt.11 1. trupul nu foloseºte la nimic.In 6. cea a Corturilora. 59 Acestea le-a spus.22 7 a Este una dintre marile sãrbãtori ale evreilor. 2 Era aproape sãrbãtoarea iudeilor.

ci pe ascuns. a plecat ºi el. 23 Dacã un om primeºte circumcizia în zi de sâmbãtã.4+. Dan 7.12 faci acestea.9 Mt 11. 14 Trecuse deja jumãtate din sãrbãtoare. 8 Mergeþi voi la sãrbãtoare. a rãmas în Galileea. ci faceþi judecatã dreaptã!” Discuþii despre originea lui Isus 25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: „Nu este acesta cel pe care cautã sã-l ucidã? 26 Iatã.11 Mt 12. nimeni nu va ºti de unde este”. 11 Iudeii îl cãutau în timpul sãrbãtorii ºi spuneau: „Unde este el?” 12 Erau multe discuþii despre el în mulþime. ci a celui care m-a trimis.26 8.15-16.37. 8. Isus la sãrbãtoarea Corturilor Dupã ce au plecat fraþii sãi la sãrbãtoare. eu însã nu mã duc la sãrbãtoarea aceasta. Zah 7.8 Rom 4. 1-5. 19. ºi. 7 Lumea nu poate sã vã urascã. nimeni dintre voi nu þine Legea. într-adevãr. acesta este vrednic de crezare ºi nu este nedreptate în el. nici fraþii lui nu credeau în el.55. cã faptele ei sunt rele. 17 Dacã vrea cineva sã facã voinþa lui. 28 Atunci Isus. vorbeºte în public ºi nu-i spun nimic. alþii însã spuneau: „Nu.20 Mt 12.9 8.11 8.22.1-9 Gen 17. 22 Deoarece Moise v-a dat circumcizia – deºi ea nu vine de la Moise. totuºi.5 Is 11. aratã-te lumii!” 5 De fapt. 12. când va veni Cristos.227 In 7. este unul care m-a trimis. ci de la patriarhi – circumcideþi un om în zi de sâmbãtã. 18 Cine vorbeºte de la sine îºi cautã propria mãrire. 15 Iudeii se mirau ºi ziceau: „Cum ºtie acesta carte fãrã sã fi învãþat?” 16 Atunci Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Învãþãtura mea nu este a mea.17-23 In 8. pentru cã timpul meu nu s-a împlinit încã”. însã nu în vãzul lumii.50 Ps 92. 24-27 par 5. însã pe mine mã urãºte.63 9. 6.22 1.41 8. de frica iudeilor. ci înºalã poporul”. când Isus a urcat la templu ºi a început sã înveþe.46 1.28.19. 9 Spunând acestea.48-52.11-12 Lc 13. Însã timpul vostru este totdeauna potrivit.3. pentru cã eu dau mãrturie împotriva ei. 10 Mt 27. Oare au recunoscut într-adevãr conducãtorii cã acesta este Cristos? 27 Dar acesta ºtim de unde este. 19. Isus le-a zis: „Nu a venit încã timpul meu. va cunoaºte dacã învãþãtura este de la Dumnezeu sau dacã eu vorbesc de la mine. 10.16 Rom 2. însã cel care cautã mãrirea celui ce l-a trimis. voi vã mâniaþi pe mine pentru cã am vindecat un om întreg în zi de sâmbãtã? 24 Nu judecaþi dupã aparenþe. Unii spuneau: „Este bun”. 6 Aºadar. în timp ce învãþa în templu.10 3. nu am venit de la mine însumi.38 Mt 7.5 2.13 3. 19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuºi. Cine cautã sã te ucidã?” 21 Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Un singur lucru am fãcut ºi toþi vã miraþi. De ce cãutaþi sã mã ucideþi?” 20 Mulþimea i-a rãspuns: „Ai diavol. ci. 14. 13 Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis.1+ . ca sã nu fie cãlcatã Legea lui Moise.19.42. a strigat ºi a zis: „Voi mã cunoaºteþi ºi ºtiþi de unde sunt. 29 Eu îl cunosc pentru cã vin de la el ºi el m-a trimis”.27 8.10 Fap 7. pe care voi nu-l cunoaºteþi. 13.54-57 Fap 4.

spuneau iudeii între ei: „Unde are acesta de gând sã plece. sã se scoatã apã cu un urcior de aur din piscina Siloe ºi sã se verse la baza altarului.1+ 8. voi nu puteþi veni»?” Isus. b Textul grec permite douã forme de traducere. cãci încã nu venise Duhul.6 Os 5. Discuþii despre mesianitatea lui Isus 40 Când au auzit aceste cuvinte. Isus a strigat: „Dacã îi este sete cuiva.3 1.29 Is 55. «râuri de apã viec vor curge din pieptul lui»”.11 1. adicã apa vie este dar pentru cel care crede ºi se revarsã ºi a asupra celorlalþi. Atunci. 2) Forma aleasã de noi.28 2.1. 34 Mã veþi cãuta ºi nu mã veþi gãsi. accentul este antropologic-ecleziologic. 14. 35 Aºadar.19 cãutau sã-l prindã. pentru cã Isus nu fusese încã glorificat. 38 cel care crede în mine.29-30 8. stând în picioare. cu semnificaþii diferite: 1) „37 Celui care îi este sete sã vinã la mine ºi sã bea. 31 Însã mulþi din popor au crezut în el ºi spuneau: „Când va veni Cristos.34 1Cor 10.21 Leviþii erau împãrþiþi în douã clase: 1) leviþii de la templu. râuri de apã vie vor curge din pieptul lui”. ca.33 1. folosite pentru menþinerea ordinii publice în Ierusalim ºi în regiunile învecinate. voi nu puteþi veni”. iar celor care participau la sãrbãtoare le era garantatã ploaia (Zah 14.8). 2.1 2. iar unde sunt eu. ziua cea solemnã. In 19. 39 Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau sã-l primeascã cei care cred în el. 33 Dar Isus a zis: „Încã puþin timp mai sunt cu voi ºi mã duc la cel care m-a trimis.6 Prov 1.20 Is 55.4 Is 44.In 7. pentru cã nu venise încã ceasul lui.4 228 2. . care activau în interior ºi numai în momente de pericol ieºeau în afarã.34). ca sã-i înveþe pe greci? 36 Ce înseamnã cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mã veþi cãuta ºi nu mã veþi gãsi. sã vinã la mine ºi sã bea b. încât noi nu-l vom gãsi? Oare va merge în diaspora. cu semnificaþie cristologicã.1.3 In 4. 2) gãrzile sau forþele de ordine ale Sinedriului. 38 Cine crede în mine.30 7. în ultima zi a sãrbãtorii Corturilor. unii din mulþime au spus: „Acesta este într-adevãr Profetul!” 41 Alþii ziceau: „Acesta este Cristos!” Dar 37 30 Atunci Prov 1.16-19). adicã apa vie þâºneºte din coasta lui Cristos (cf. este cea mai atestatã în tradiþia patristicã ºi preferatã de majoritatea traducerilor moderne. În acest caz. Profetul Zaharia vorbeºte despre un „izvor ce þâºneºte” pentru casa lui David ºi pentru locuitorii din Ierusalim (Zah 13. dupã cum spune Scriptura. va face oare mai multe semne decât a fãcut acesta?” 32 Fariseii au auzit cã mulþimea discuta aceste lucruri despre el. c Existau unele tradiþii.44 Lc 4. apa vie În ultima zi a sãrbãtorii. între greci. arhiereii ºi fariseii au trimis gãrzia ca sã-l prindã. dar nimeni nu a pus mâna pe el. atestate în Mishna.21 Dt 4.21 19. dupã cum spune Scriptura.20. iar unde sunt eu.

13 Dar fariseii a Multe manuscrise ºi traduceri vechi omit fragmentul 7. dar nimeni n-a pus mâna pe el. satul de unde era David?” 43 Aºadar. 36. de acum sã nu mai pãcãtuieºti!” 1 Iar Mt 13. 18.14 8 Lc 21.26 Is 9. 60. d O serie de manuscrise adaugã: cei care te acuzã. 53 ªi s-a dus fiecare la casa luia.22-24 Mt 12. Doamne”. începând de la cei mai bãtrâni. 44 Unii dintre ei voiau sã-l prindã.4 Fap 5. iar el. 2 Dar în zori a apãrut din nou la templu ºi tot poporul venea la el.16. au plecat unul câte unul.35 In 5. punând-o la mijloc. s-a ridicat ºi le-a spus: „Acela dintre voi care este fãrã de pãcat sã arunce primul cu piatra în ea”. 89. Dar Isus. 4 i-au zis: „Învãþãtorule.46 Mt 16. Dar tu.24 sau dupã Lc 21. 3 Cãrturarii ºi fariseii au adus o femeie prinsã în adulter ºi. ca sã aibã de ce sã-l acuze.30 alþii spuneau: „Oare vine Cristos din Galileea? 42 Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David ºi din Betleem. Isus i-a spus: „Nici eu nu te condamn. mergi. c Unele manuscrise adaugã: ºi. 10 Isus s-a ridicatc ºi i-a spus: „Femeie. unul dintre ei. îi învãþa.21 Ps 27.42 2Sam 7.53–8.14 Ex 13.1-5 Isus. 9 Când au auzit.19 1In 1. 5 Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei sã le ucidem cu pietre.1. 7 Întrucât continuau sã-l întrebe. cel care venise mai înainte la el.1 Dt 1. 45 Atunci. scria pe pãmântb. 8 ªi. aplecându-se. nevãzând pe nimeni în afarã de femeie.10 Dt 22.13-14 In 5.20 Dt 17.54-56 3. unde sunt ei?d Nu te-a condamnat nimeni?” 11 Ea i-a zis: „Nimeni.11. aceastã femeie a fost surprinsã asupra faptului de adulter.16 Înþ 7. ci va avea lumina vieþii”. lumina lumii Isus le-a vorbit din nou: „Eu sunt lumina lumii.3 Mt 2.229 In 7.39 1. 17.10.11. scria cu degetul pe pãmânt.27 Rom 1. Cine mã urmeazã nu umblã în întuneric.5-6 3. Aceºtia le-au zis: „De ce nu l-aþi adus?” 46 Gãrzile au rãspuns: „Nimeni n-a vorbit vreodatã ca omul acesta!” 47 Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aþi lãsat amãgiþi ºi voi? 48 Oare a crezut în el cineva dintre conducãtori sau dintre farisei? 49 Dar mulþimea aceasta care nu cunoaºte Legea este blestematã”..1. Femeia adulterã Isus s-a dus pe Muntele Mãslinilor. 8. 12 Ez 33. ce zici?” 6 Însã spuneau aceasta ispitindu-l. i-a spus.38. Unele manuscrise includ fragmentul în alte locuri: dupã In 21.37-50 Lev 20.10 Lc 20.12 Mt 9. le-a zis: 51 „Oare Legea noastrã condamnã un om înainte de a-l audia ºi de a ºti ce a fãcut?” 52 I-au rãspuns ºi au zis: „Nu cumva eºti ºi tu din Galileea? Studiazã ºi vezi cã nici un profet nu s-a ridicat din Galileea”.11 7.32 Ps 103. aplecându-se din nou. 50 Nicodim. aºezându-se.7 Mt 7. b Unele manuscrise adaugã: pãcatele fiecãruia dintre ei. iar femeia era în mijloc. El a rãmas singur. gãrzile s-au întors la arhierei ºi farisei.. s-a fãcut dezbinare în popor din cauza lui.5 .37-38 Lc 7.

voi nu puteþi veni”. eu sunt de sus.11 7. sunteþi cu adevãrat discipolii mei 32 ºi veþi cunoaºte adevãrul. Isus le-a zis: „Când îl veþi fi înãlþat pe Fiul Omului. 29 Iar cel care m-a trimis este cu mine. voi sunteþi din lumea aceasta. 31 Deci 21 7.11 a Câteva manuscrise omit: Tatãl. mãrturia ta nu este adevãratã”. pe când învãþa în templu. dacã nu veþi crede cã eu sunt.37 14. mãrturia mea este adevãratã pentru cã ºtiu de unde am venit ºi unde mã duc.30 16. judecata mea este vrednicã de crezare pentru cã nu sunt numai eu. voi nu puteþi veni»?” 23 Dar el le-a zis: „Voi sunteþi de jos. atunci veþi înþelege cã eu sunt ºi cã nu fac nimic de la mine.32. 8. iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el”.11 10.31 14. pentru cã încã nu venise ceasul lui. 17. dar voi veþi muri în pãcatul vostru. 14 Isus a rãspuns ºi le-a zis: „Chiar dacã dau mãrturie despre mine însumi. Adevãrul ºi libertatea a spus Isus iudeilor care crezuserã în el: „Dacã rãmâneþi în cuvântul meu.4 230 i-au spus: „Tu dai mãrturie despre tine.30.30 2.11 5. Dar voi nu ºtiþi de unde vin sau unde mã duc. 33 Ei i-au rãspuns: „Noi suntem descendenþii lui Abraham ºi n-am fost niciodatã sclavii nimãnui. nu m-a lãsat singur. .28 7. 28 Aºadar. 22 Deci ziceau iudeii: „Oare se va sinucide.20 8. ci vorbesc ceea ce m-a învãþat Tatãl.16 Ez 18. dar nimeni nu l-a prins.32 Mt 8. 20 Aceste cuvinte le-a spus lângã vistierie.14 1. 24 V-am spus cã veþi muri în pãcatele voastre pentru cã. 15 Voi judecaþi dupã trup. 16 ªi chiar dacã judec.47 5.48-50 12.32 3. mulþi au început sã creadã în el. însã cel care m-a trimis este adevãrat.1+ Ex 3.15 Num 35.24 Rom 7. 25 Atunci i-au zis: „Tu cine eºti?” Isus le-a zis: „Ceea ce vã spun de la început.9 12.36 1. iar adevãrul vã va elibera”.20. 27 Ei n-au înþeles cã le vorbea despre Tatãl. 17 ªi în Legea voastrã este scris cã mãrturia a doi oameni este adevãratã.33. ci eu ºi Tatãla care m-a trimis.30 Dt 17.7 Mc 12. 18 Eu sunt cel care dau mãrturie despre mine însumi ºi despre mine dã mãrturie Tatãl care m-a trimis”.45 =14.14 3. pentru cã eu fac întotdeauna ceea ce îi place”.31.5 12.10 3. 30 Pe când spunea el acestea. eu nu judec pe nimeni. eu nu sunt din lumea aceasta. l-aþi cunoaºte ºi pe Tatãl meu”.34 Dt 24. 33. Controversã cu iudeii Apoi le-a zis din nou: „Eu mã duc ºi mã veþi cãuta.29 10.6.14 Is 43.12-20 In 13. 19 Atunci i-au zis: „Unde este Tatãl tãu?” Isus le-a rãspuns: „Nu mã cunoaºteþi nici pe mine.41 7. 19. pentru cã spune «Unde mã duc eu. veþi muri în pãcatele voastre”. Unde mã duc eu. nici pe Tatãl meu.28 12.30 5.24 3. 26 Am multe de spus ºi de judecat cu privire la voi.In 8. Dacã m-aþi cunoaºte pe mine.

26 1In 4. .231 In 8. tatãl vostru.38 3.17.6 1In 5. Gen 15.6). soþia lui Osea.. 37 ªtiu cã sunteþi descendenþii lui Abraham. vorbeºte dupã firea lui. fiul rãmâne pentru totdeauna. Eu nu am venit de la mine însumi.. 44 Voi sunteþi de la diavol. avem un singur tatã: pe Dumnezeu”.24 Rom 5. 2. 3.20 7.5-6 Mt 21.19 Gen 21. ci el m-a trimis.20-21. pentru aceasta voi nu ascultaþi.1+ 1In 3.11 Cum poþi sã spui: «Veþi deveni liberi»?” 34 Isus le-a rãspuns: „Adevãr. este reluatã de Ieremia (2. El era un ucigaº de la început ºi nu s-a menþinut în adevãr pentru cã în el nu este adevãr. ca semn al infidelitãþii Israelului faþã de Dumnezeu (Os 1. 46 Cine dintre voi mã poate acuza de pãcat? Dacã spun adevãrul.1-5) ºi Ezechiel (16. este cineva care o cautã ºi care judecã. eu nu caut mãrirea mea. b În loc de: aþi auzit.1-2 Ex 4. 38 Eu vorbesc despre cele ce am vãzut la Tatãl meu. 42 Isus le-a zis: „Dacã Dumnezeu ar fi tatãl vostru. pentru cã spun adevãrul.12 1In 3. veþi fi într-adevãr liberi.19 Evr 9. 45 Dar. desemnând copiii nãs- 48 Iudeii 4.23). Aceastã metaforã a desfrânãrii.6 Isus ºi Abraham au rãspuns ºi i-au zis: „Nu spunem noi bine cã eºti samaritean ºi cã ai diavol?” 49 Isus a rãspuns: „Eu nu am diavol. iar voi nu mã cinstiþi.5 1Pt 1. Isus le-a zis: „Dacã sunteþi fiii lui Abraham.. unele manuscrise au: aþi vãzut. voi nu mã credeþi. ºi vreþi sã îndepliniþi dorinþele tatãlui vostru. 17.. 40 Acum. 36 Aºadar. 35 Însã sclavul nu rãmâne în casã pentru totdeauna. 43 De ce nu înþelegeþi vorbirea mea? De fapt. faceþi faptele lui Abrahamd.9 7. voi nu puteþi asculta cuvântul meu.1 Mc 1.10 Ier 2. 50 Totuºi. m-aþi iubi. pentru cã eu am ieºit ºi vin de la Dumnezeu. Fiii lui Abraham sau ai diavolului? 39 Ei au rãspuns ºi i-au zis: „Tatãl nostru este Abraham”. om care v-am spus adevãrul pe care îl am de la Dumnezeu. cãci este mincinos ºi tatãl minciunii. Abraham n-a fãcut aceasta.30-31 Evr 3. Ei i-au zis: „Noi nu suntem nãscuþi din desfrânaree.13.18 cuþi de prostituata Gomer. voi cãutaþi sã mã ucideþi pe mine.2-3 Gal 4. 2.2.34 Rom 6.. c Multe manuscrise omit: vostru. 3. e În VT.1-2 Înþ 1.17-19 In 2.6. iar voi faceþi cele ce aþi auzitb de la tatãl vostru”c. deoarece cuvântul meu nu gãseºte loc în voi. dar îl cinstesc pe Tatãl meu. adevãr vã spun cã oricine comite pãcatul este sclavul pãcatuluia. Cine spune minciuna.38 1. care desemneazã violarea alianþei dintre Dumnezeu ºi Israel. pentru cã nu sunteþi de la Dumnezeu”.1 Gen 2. 41 Voi faceþi faptele tatãlui vostru”. este cunoscutã expresia fii ai desfrânãrii. dacã Fiul vã va elibera.14-28 10. dar cãutaþi sã mã ucideþi.22 Dt 32. a În unele manuscrise gãsim doar: este sclav. d În unele manuscrise apare: Dacã aþi fi. aþi face. de ce nu mã credeþi? 47 Cine este de la Dumnezeu ascultã cuvintele lui Dumnezeu.8-15 Mt 4. însã.33-46 5.14-15 In 14.

vine noaptea.12 Is 8. orb din naºtere. 6 Dupã ce a spus acestea.39 Gen 17.C.35-36.34 8. s-a bucurat cã va vedea ziua mea. 56 Abraham.25 5. profeþii de asemenea. .17-18 Lc 17. 53 Oare eºti tu mai mare decât pãrintele nostrua.14 Lc 13. al VIII-lea î.12 232 7. a scuipat pe pãmânt. 4. e Aceastã tinã fãcutã din pãmânt ºi salivã nu este un leac sau un rit magic. el sau pãrinþii lui?” 3 Isus a rãspuns: „N-a pãcãtuit nici el. unele manuscrise au: vostru.11 11. el. eu sunt”. Abraham.29 5. 5.51 3. i-a pus tina pe ochi 7 ºi i-a zis: „Du-te ºi spalã-te la piscina Siloe!”f – care înseamnã „Trimisul”. 5 Cât timp sunt în lume.In 8. el a plecat. a fãcut tinã cu salivãe. 59 Atunci ei au luat pietre ca sã arunce în el. 2 Discipolii lui l-au întrebat: „Rabbi. aº fi asemenea vouã. însã eu îl cunosc ºi.1+ 8. Deºi neclarã. orbul se vindecã abia dupã ce îndeplineºte porunca lui Isus de a se spãla în piscina Siloe. 57 Atunci iudeii i-au spus: „Încã nu ai cincizeci de ani ºi l-ai vãzut pe Abraham?” 58 Isus le-a zis: „Adevãr. De altfel. schimbând astfel: Eu trebuie sã sãvârºesc. care a murit? ªi profeþii au murit. s-a dus. A vãzut-o ºi s-a umplut de bucurie”. numele vine de la Shiloah. mãrirea mea nu este nimic. f Piscina Siloe aduna apa izvorului Ghihon printr-un tunel lung de 544 m.25-28 7.20 4. Cine te crezi?” 54 Isus a rãspuns: „Dacã eu mã preamãresc pe mine. ceea ce înseamnã „trimisul”. d Unele manuscrise încearcã sã rezolve dificultatea textului. atât timp cât este zi. a vãzut un om. (2Rg 20. Vindecarea orbului din naºtere Pe când trecea.9-10. 55 Dar voi nu l-aþi cunoscut. În ebraicã. ci are o valoare simbolicã. dacã aº spune cã nu-l cunosc. nici pãrinþii lui.6 9 a Unele manuscrise omit: pãrintele nostru. 4 Noid trebuie sã sãvârºim lucrãrile celui care m-a trimis. pãrintele vostru. eu sunt lumina lumii”. s-a spãlat ºi s-a întors vãzând. forma la plural este cea mai probabilã. un mincinos. aºa cum noteazã ºi Ioan. cine a pãcãtuit cã s-a nãscut orb. b În loc de: nostru. ci [este astfel] ca sã se arate în el lucrãrile lui Dumnezeu. când nimeni nu mai poate sã lucreze.24 10. Aºadar.29-30 adevãr vã spun: dacã cineva va pãstra cuvântul meu. în sec. Dar el s-a ascuns ºi a plecat din templuc. adevãr vã spun: mai înainte de a fi fost Abraham. Tatãl meu este cel care mã preamãreºte. nu va vedea moartea în veci». Însã îl cunosc ºi pãstrez cuvântul lui. c Multe manuscrise adaugã: ºi.22 1. trecând prin mijlocul lor. iar tu spui: «Dacã cineva va pãstra cuvântul meu. Zidul piscinei a fost construit de ªalum (Neh 3.15). despre care voi spuneþi «Este Dumnezeul nostru»b. nu va vedea moartea în veci”.2 11. 52 Iudeii i-au spus: „Acum suntem siguri cã ai diavol! Abraham a murit.17 Mt 13. sãpat în stâncã de regele Ezechia.20). 12.39 Lc 4. 1 51 Adevãr.31.

ziceau: „Cum poate un om pãcãtos sã facã astfel de semne?” ªi era dezbinare între ei. m-am spãlat ºi vãd”. 10-11 par Lc 13. a 13 L-au Mt 12. În practica ebraicã. De fapt. c Este o formulã folositã pentru a constrânge pe cineva sã dea o mãrturie % . dupã ce m-am spãlat. însã. sã fie exclus din sinagogãb. iudeii se înþeleseserã deja ca. Expresia corespondentã în ebraicã înseamnã: „are vârsta majoratului”. mi-a uns ochii ºi mi-a zis: «Du-te la Siloe ºi spalã-te!» Deci. 3) herem – excomunicarea solemnã impusã de autoritãþile iudaice. pentru o abatere uºoarã.10-11. dar seamãnã cu el!” El a zis: „Eu sunt!” 10 Aºadar. era sâmbãtã ziua în care a fãcut Isus tina ºi i-a deschis ochii. 17 Deci. în acest timp. 2) nidduy – excomunicare pe 30 de zile. 14 De fapt. Alþii. 14. 22 Pãrinþii lui au spus acestea pentru cã se temeau de iudei. pe vremea aceea. El le-a zis: „Mi-a pus tinã pe ochi. Dupã aceasta. 18 Iudeii nu credeau despre el cã fusese orb ºi a început sã vadã. alþii ziceau: „Nu. dacã cineva ar fi mãrturisit cã el este Cristos. 23 De aceea au spus pãrinþii lui: „E destul de mare. m-am dus ºi.2 Mt 16. de vreme ce þi-a deschis ochii?” El a rãspuns: „Este un profet”. dar.14 7. 21 Dar cum de vede acum.13 16. 15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început sã vadã. 16 Câþiva dintre farisei ziceau: „Omul acesta nu este de la Dumnezeu. vârstã la care trebuia sã cunoascã toatã Legea ºi sã dea un examen din ea în faþa comunitãþii. e destul de marea. In 9. au zis: „Nu este el cel care ºedea ºi cerºea?” 9 Unii spuneau: „El este!”. care îl excludea pe cineva din Israel pentru totdeauna. 24 Atunci l-au chemat a doua oarã pe omul care fusese orb ºi i-au zis: „Dã mãrire lui Dumnezeu!c Noi ºtim cã omul acesta este un Lit. pentru cã nu þine sâmbãta”. era permisã participarea la unele adunãri. am început sã vãd”.: are vârsta.233 8 Atunci. nu ºtim. 12 Ei i-au zis: „Unde este acela?” El a spus: „Nu ºtiu”. era proclamat „fiu al Legii”. Întrebaþi-l pe el. ªi nici cine i-a deschis ochii nu ºtim. un copil devenea major la 12 ani. i-au zis iarãºi orbului: „Tu ce spui despre el. având toate drepturile ºi obligaþiile unui evreu.1-2 3.8 vecinii ºi cei care îl vãzuserã mai înainte cã era cerºetor. cum de vede acum?” 20 Pãrinþii lui au rãspuns ºi au zis: „ªtim cã acesta este fiul nostru ºi cã l-am nãscut orb. i-au spus: „Cum þi s-au deschis ochii?” 11 El a rãspuns: „Omul care se numeºte Isus a fãcut tinã. Interogatoriul fãcut de cãtre farisei dus la farisei pe cel care fusese orb. Va vorbi el însuºi despre sine”. întrebaþi-l pe el”.2 urmãtoarele cazuri: 1) nezifah – excomunicarea de o sãptãmânã. pânã când i-au chemat pe pãrinþii celui care ºi-a cãpãtat vederea 19 ºi i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru pe care spuneþi cã l-aþi nãscut orb? Aºadar. b Legislaþia referitoare la excomunicare prevedea.

ºi s-a închinat înaintea lui. adevãr vã spun: Cine nu intrã în staulul oilor pe poartã. 25 El a rãspuns: „Eu nu ºtiu dacã este un pãcãtos.2 7.5 4. 33 Dacã acesta n-ar fi de la Dumnezeu. ca sã cred în el?” 37 Isus i-a spus: „L-ai ºi vãzut. acela este un hoþ ºi un tâlhar.29 3. Eu una ºtiu: cã eram orb ºi acum vãd”. Dar acesta nu ºtim de unde este”. dar ei nu au înþeles ce înseamnã ceea ce le spunea. 12. pe acela îl ascultã.1-3 Parabola pãstorului Adevãr. i-a zis: „Crezi tu în Fiul Omului?” 36 El a rãspuns: „Cine este. Sensul este: „Jurã înaintea lui Dumnezeu cã vei spune adevãrul ºi numai adevãrul!” .49 pãcãtos”.20 9.13 1 adevãratã. dacã cineva îl cinsteºte pe Dumnezeu ºi împlineºte voinþa lui. 10 21.14 par 3. nu s-a auzit ca cineva sã fi deschis ochii unui orb din naºtere. 30 Omul a rãspuns ºi le-a zis: „Tocmai asta-i de mirare. în special când trebuia sã recunoascã o vinã (1Sam 6. Este cel care vorbeºte cu tine”. 32 De când e lumea. 4 Când le-a scos pe toate ale sale. întâlnindu-l. Ios 7.1 ºu Ier 23. 38 El i-a zis: „Cred. el îºi cheamã oile pe nume ºi le conduce afarã. De ce vreþi sã auziþi din nou? Nu cumva vreþi ºi voi sã deveniþi discipolii lui?” 28 Atunci au început sã-l insulte. 31 Noi ºtim cã Dumnezeu nu-i ascultã pe pãcãtoºi ci. Dar pentru cã spuneþi: «Vedem».16 Mih 2.36. 40 Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea ºi i-au zis: „Nu cumva suntem ºi noi orbi?” 41 Isus le-a zis: „Dacã aþi fi orbi.16-17 Ez 34. Noi suntem discipolii lui Moise! 29 Noi ºtim cã lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. 39 Isus i-a zis: „Am venit în lumea aceasta ca sã fac judecatã pentru ca cei ce nu vãd sã vadã.12 1. merge înaintea lor.5.10 8. iar cei care vãd sã devinã orbi”. 26 Ei i-au zis: „Ce þi-a fãcut? Cum þi-a deschis ochii?” 27 Le-a rãspuns: „V-am spus deja ºi nu m-aþi ascultat.1+ Mt 13. pãcatul vostru rãmâne. 34 I-au rãspuns ºi au zis: „Tu eºti nãscut cu totul în pãcat ºi ne înveþi pe noi?” ªi l-au dat afarã.25 234 Is 1. nu aþi avea pãcat. 5 Pe un strãin nu l-ar urma. cã voi nu ºtiþi de unde este. 6 Isus spusese aceastã parabolã pentru ei. Doamne.15 Prov 15. 2 dar cel care intrã pe poartã este pãstorul oilor.In 9. zicând: „Tu eºti discipolul lui. Doamne”. n-ar fi putut face nimic”. Orbirea spiritualã 35 Isus a auzit cã l-au dat afarã ºi. ci sare prin altã parte. pentru cã nu cunosc vocea strãinilor”.13 Mt 15. Mt 8. iar el mi-a deschis ochii. ci ar fugi de el.26 Mt 8.19). iar oile îl urmeazã pentru cã îi cunosc vocea.48 Mt 23. 3 Acestuia paznicul îi deschide ºi oile ascultã glasul lui.

sã înjunghie ºi sã ucidã.41-61.9).2 1Mac 4.9 Ier 23. 2Mac 1. vede cã vine lupul. cãruia nu-i aparþin oile.C. lasã oile ºi fuge. Eu le cunosc pe ale mele ºi ale mele mã cunosc pe mine 15 aºa cum mã cunoaºte Tatãl ºi eu îl cunosc pe Tatãl. ci eu o dau de la mine însumi. Isus a zis din nou: „Adevãr. dar oile nu i-au ascultat. Se crede cã porticul lui Solomon era pe partea de est. pãstorul cel bun 7 In 10. d Lit. iar eu însumi îmi pun viaþa pentru oi. Am putere sã o dau ºi am putere sã o iau din nou. deschise spre interior.10 Ef 2.52 Ez 34. 10 Hoþul nu vine decât sã fure. Se celebreazã timp de 8 zile. b Multe manuscrise omit: înainte de mine. pentru cã îmi daud viaþa pentru ca s-o iau din nou.17 Mt 11. 18 Nimeni n-o ia de la mine. 14 Eu sunt pãstorul cel bun.14-15.37. expresia aceasta este tipicã lui Ioan. 11 Eu sunt pãstorul cel bun. .11 a Termenul grec thyra poate fi tradus atât „uºã”.29 3. care nu sunt din staulul acesta. De ce-l ascultaþi?” 21 Alþii spuneau: „Aceste cuvinte nu sunt ale unui posedat de diavol. 20 Mulþi dintre ei spuneau: „Are un diavol ºi delireazã.20 9.13 In 3.7 Atunci. 16 Mai am ºi alte oi.4-5 In 5. 4. Aceastã poruncã am primit-o de la Tatãl meu”. Se mai numeºte sãrbãtoarea Luminilor pentru cã fiecare familie aprinde candelabrul special cu 9 braþe (menorah) ºi îl pune la fereastrã. f Curtea exterioarã a templului era înconjuratã de colonade acoperite.1-3 Is 49.: îmi pun viaþa. în context.3-8 Zah 11. 37. 23 Isus 3. Eu am venit ca sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug. De altfel. Oare poate un diavol sã deschidã ochii unui orb?” Isus la sãrbãtoarea Înnoirii templului umbla prin templu. iar lupul le rãpeºte ºi le împrãºtie. 12 Cel plãtit ºi care nu este pãstor.3. de cãtre Iuda Macabeul. Era iarnã. 24 Iudeii l-au înconjurat 22 Atunci avea loc sãrbãtoarea Înnoiriie în Ierusalim.22 Mih 2. 13 pentru cã este plãtit ºi nu-i pasã de oi.30-33 3. Dacã cineva intrã prin mine. adevãr vã spun: eu sunt poarta oilora. iar ele vor asculta glasul meu ºi va fi o singurã turmã ºi un singur pãstor.235 Isus.11 7.1 Ier 23. „consacrare” ºi a fost tradus în greacã cu sensul de „înnoire”. c Multe manuscrise au: îºi pune viaþa. 11.36 Fap 3. 25-27 par In 15. La aceastã sãrbãtoare se comemoreazã purificarea templului ºi consacrarea altarului în anul 164 î. 19 S-a fãcut iarãºi dezbinare între iudei din cauza acestor cuvinte. 18.35 8. pe la mijlocul lui decembrie. 8 Toþi cei care au venit înainte de mineb sunt hoþi ºi tâlhari. 17 De aceea mã iubeºte Tatãl. dupã ce fuseserã profanate de armatele lui Antioh al IV-lea Epifanul (1Mac 4. „poartã” pare mai potrivit. cât ºi „poartã”.1-2 Ez 34. 9 Eu sunt poarta. în porticul lui Solomonf.23.14 Ez 34. ºi pe acelea trebuie sã le aduc. e Termenul ebraic hanukkah înseamnã „dedicare”. Pãstorul cel bun îºi dãc viaþa pentru oi.25. Va intra ºi va ieºi ºi va gãsi pãºune.9-10 Ez 34. 31. va fi mântuit.17 Ps 23.

2 Maria era aceea care îl unsese pe Domnul „una” înseamnã cã Isus este Dumnezeu ca ºi Tatãl.70-71 5. Lit..59 Lc 22. din satul Mariei ºi al Marteih.33-39 Ier 23.1+ Ier 1. f Unele manuscrise au: sã credeþi în loc de: sã recunoaºteþi. Varianta cea mai frecventã în manuscrise este urmãtoarea: Ceea ce mi-a dat Tatãl meu este mai mare decât orice. 27 Oile mele ascultã glasul meu. 26 însã voi nu credeþi pentru cã nu sunteþi dintre oile mele. Am ales o variantã mai clarã. fiind forma prescurtatã de la Eleazar. 41 Mulþi veneau la el ºi spuneau: „Ioan n-a fãcut nici un semn.25 In 8. Lazar înseamnã „Dumnezeu ajutã”. 39 Ei cãutau din nou sã-l prindã. suficient de bine atestatã.3 Is 43. ci pentru blasfemie ºi pentru cã tu.14 10.14 In 10. în locul unde botezase mai înainte Ioan.10 Rom 8.1 In 1. credeþi în fapte. spune-ne deschis!” 25 Isus le-a rãspuns: „V-am spus ºi nu credeþi.38-39 In 12. ºi a rãmas acolo. chiar dacã nu credeþi în mine.21 8. ca sã ºtiþi ºi sã recunoaºteþif cã Tatãl este în mine ºi eu în Tatãl”. eu le cunosc.16 Înþ 3.5 236 2.67 2. te faci Dumnezeu”.25 Lc 22.39. într-adevãr.19 Ps 82. Marta înseamnã „stãpânã”. g În ebraicã.1 Mc 10.59 1. sora ei.4 3. dar el a scãpat din mâna lor.3-4. 28 Eu le dau viaþa veºnicã ºi nu vor pieri niciodatã.18.11.1 ºi i-au zis: „Pânã când ne chinuieºti sufletul?a Dacã tu eºti Cristos.28 Mt 19. h În aramaicã. 17.13.12-13 1. câteva omit: Tatãlui meu. 30 Eu ºi Tatãl una suntem”d.1-8 11 a b bolnav un oarecare Lazãrg din Betania. însã tot ce a spus Ioan despre acesta era adevãrat”. 38 dar dacã le fac. acestea dau mãrturie despre mine.35 Dt 32. 34 Isus le-a zis: „Oare nu este scris în Legea voastrã: Eu am zis: sunteþi dumnezei? 35 Dacã i-a numit «dumnezei» pe cei cãrora li s-a adresat cuvântul lui Dumnezeu – ºi Scriptura nu poate fi desfiinþatã – 36 aceluia pe care Tatãl l-a sfinþit ºi l-a trimis în lume voi îi spuneþi: «Spui blasfemii» pentru cã am zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu!»? 37 Dacã nu fac lucrãrile Tatãlui meu. este mai mare decât toþib ºi nimeni nu le poate rãpi din mâna Tatãlui meuc. iar ele mã urmeazã. om fiind.36 Prov 28. 40 El s-a dus iarãºi dincolo de Iordan. Învierea lui Lazãr 1 Era Lc 10. iar verbul la plural: „suntem” înseamnã distincþia de persoane.. pentru care dintre ele vreþi sã mã ucideþi cu pietre?” 33 Iudeii i-au rãspuns: „Nu pentru vreo lucrare bunã aruncãm cu pietre în tine. 42 ªi mulþi au crezut în el acolo. 32 Isus le-a zis: „V-am arãtat multe lucruri bune de la Tatãle. care mi le-a dat. 51. 31 Iudeii au luat iarãºi pietre ca sã arunce asupra lui. sã nu credeþi în mine.11 14. e În unele manuscrise este adãugat: meu. 29 Tatãl meu.11. 5. Rom 3. 33. d Faptul cã iudeii au fost ºocaþi de declaraþia lui Isus aratã clar cã ei au înþeles.: Pânã când ne scoþi sufletul? Textul grec este corupt. c Unele manuscrise omit: meu. sensul cuvintelor: .6 In 1. Faptele pe care le fac în numele Tatãlui.5 1Cor 2.1 8. ªi nimeni nu le va rãpi din mâna mea.In 10.

24 par 2. Marta i-a ieºit în întâmpinare.35 5.9-11. eu am crezut cã tu eºti Cristos. Doamne. Doamne. c Speranþa Martei în învierea fratelui sãu în ziua de pe urmã se bazeazã pe tradiþia biblicã postexilicã (Dan 12. Marta i-a spus lui Isus: „Doamne. care învii morþii” (Mishna. Isus vorbise despre moartea lui.11 14. 7 Abia dupã aceea. cel pe care-l iubeºti este bolnav!” 4 Când a auzit Isus. Cel care crede în mine.24 1In 3. 23 Isus i-a spus: „Fratele tãu va învia”. 5 Deºi Isus îi îndrãgea pe Marta. Evreii din timpul lui Isus credeau în învierea morþilor ºi se rugau în a doua dintre cele 18 binecuvântãri pe care le spuneau în fiecare zi: „Atotputernic eºti tu. Aproximativ 3 km.237 In 11.32 11. 24 Marta i-a zis: „ªtiu cã va învia. surorile au trimis sã i se spunã: „Doamne. 21 Aºadar. 19 ªi mulþi iudei veniserã la Marta ºi Maria sã le consolezeb pentru fratele lor.31 8. se împiedicã pentru cã lumina nu este în el”.1719 Lc 10. a aflat cã era deja de patru zile în mormânt.12 2. 20 Când a auzit cã a venit Isus. b a 2. 14 Aºadar. era bolnav. a zis: „Aceastã boalã nu este spre moarte. care învii morþii. înmormântarea avea loc chiar în ziua morþii.14 10.5. 10.2. a spus celorlalþi discipoli: „Sã mergem ºi noi ca sã murim cu el!” 17 Când a ajuns Isus.9-10 2Mac 7. În Palestina. Doamne.43-44). 10 Însã. dacã ai fi fost aici. fratele meu nu ar fi murit! 22 Însã ºi acum ºtiu cã tot ce vei cere de la Dumnezeu. 26 ºi oricine trãieºte ºi crede în mine nu va muri în veci.24 par 2.45. dacã cineva umblã în timpul nopþii. 18 Betania era aproape de Ierusalim.39 ºu 11. Isus le-a spus deschis: „Lazãr a murit 15 ºi mã bucur pentru voi cã nu eram acolo. cel numit Geamãnul.14 10. dacã doarme. prietenul nostru a adormit. a adãugat: „Lazãr. 12. dar mã duc sã-l trezesc”. va fi salvat!” 13 De fapt. Dupã înmormântare. chiar dacã moare.32 Mc 11. 3 Aºadar. la înviere. Fratele ei. în ziua de pe urmã”c.19 Mt 22.34 8.19 Mt 9. Lazãr. ci spre gloria lui Dumnezeu pentru ca Fiul lui Dumnezeu sã fie glorificat prin ea”. pe sora ei ºi pe Lazãr.34 1. . 25 Isus i-a spus: „Eu sunt învierea ºi viaþa. Maria însã stãtea în casã. Fiul lui Dumnezeu. 20. Berakot 2). 6 când a auzit cã este bolnav. Binecuvântat eºti tu. pentru ca voi sã credeþi.9. mulþi rãmâneau pentru a prezenta condoleanþe membrilor familiei ºi a împãrtãºi durerea lor. iatã. va trãi. a mai rãmas douã zile în locul în care se afla. 11 Dupã ce a spus acestea.23 In 3.21. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a rãspuns: „Da.59.11 1. acum cãutau iudeii sã te ucidã cu pietre ºi tu mergi iarãºi acolo?” 9 Isus a rãspuns: „Oare nu sunt douãsprezece ore într-o zi? Dacã cineva umblã în timpul zilei. 12.3 cu mireasmã ºi îi uscase picioarele cu pãrul ei. dar ei credeau cã vorbeºte despre somnul obiºnuit.24-29 Mc 10. 12 Atunci discipolii i-au zis: „Doamne. Dumnezeu îþi va da”. cam la cincisprezece stadiia. Dar sã mergem la el!” 16 Atunci Toma. le-a spus discipolilor: „Sã mergem din nou în Iudeea!” 8 Discipolii i-au spus: „Rabbi. nu se împiedicã pentru cã vede lumina acestei lumi. cel care vine în lume”.

când a vãzut-o cã plânge ºi cã plâng ºi iudeii care au venit cu ea. a cãzut la picioarele lui ºi a spus: „Doamne. vino afarã!” 44 A ieºit mortul. vãzând-o pe Maria cã s-a ridicat în grabã ºi a ieºit. 43 Spunând acestea.28 28 238 11. vino ºi vezi!” 35 Isus a lãcrimata. care erau cu ea în casã ºi o consolau. 42 Eu ºtiam cã mã asculþi întotdeauna. a Termenul grec dakryo vine de la substantivul „lacrimã” ºi înseamnã „a lãcrima. 47 Aºadar. pentru cã acest om face multe semne? 48 Dacã-l lãsãm aºa. a plânge cu lacrimi”.1 Mt 14. Maria. i-a zis: „Doamne. 36 Atunci iudeii au început sã spunã: „Iatã cât de mult îl iubea!” 37 Dar unii dintre ei au zis: „Nu a putut el. toþi vor crede în el. 33 Iar Isus.1+ 5.1-5.38. sora celui mort.40. Mc 14. s-a înfiorat în spirit ºi s-a tulburat.1-2. 20. 32 Când a ajuns Maria unde era Isus. iar la intrare era pusã o piatrã. fratele meu nu ar fi murit”. au crezut în el. miroase de acum. 39 Isus a zis: „Ridicaþi piatra!” Marta. piatra. 31 Atunci iudeii. iar faþa lui era acoperitã cu un ºtergar. au venit dupã ea. deci. 40 Isus i-a spus: „Nu þi-am zis cã. crezând cã merge la mormânt ca sã plângã acolo.5-7 Dupã ce a spus ea aceasta. vei vedea gloria lui Dumnezeu?” 41 Au ridicat.21 2. care a deschis ochii orbului. Spre deosebire de Maria ºi de iudei care plâng zgomotos (klaio). .21 11. cãci e de patru zile”. a strigat cu glas puternic: „Lazãr. 13. 1Rg 1. dacã ai fi fost aici. Isus le-a zis: „Dezlegaþi-l ºi lãsaþi-l sã meargã!” Sinedriul îl condamnã pe Isus la moarte (Mt 26. arhiereii ºi fariseii au convocat Sinedriul ºi au spus: „Ce sã facem.18). vãzându-l.14 17. 30 Încã nu ajunsese Isus în sat. îþi mulþumesc cã m-ai ascultat. templul.3-5 par Mulþi dintre iudeii care veniserã la Maria ºi vãzuserã ceea ce fãcuse el. b Termenul grec topos este referit la ebraicul makom ºi reprezintã sanctuarul (Ex 15. Întreaga tradiþie creºtinã a vãzut în tulburarea ºi plânsul lui Isus o dovadã a naturii sale umane. Acest termen se aflã numai aici în NT.17. s-a dus ºi a chemat-o pe sora ei.19 par 12. iar prin extensiune. Lc 22.27-29 Is 49. ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta. 46 Dar unii dintre ei au mers la farisei ºi le-au spus ce fãcuse Isus. legat la picioare ºi la mâini cu fâºii de pânzã.11. Era o grotã. Atunci ºi-a ridicat ochii ºi a spus: „Tatã.1-2) 45 Mt 26. Însã am spus-o pentru mulþimea ce mã înconjoarã ca sã creadã cã tu m-ai trimis”. dacã vei crede.9 19. 1. 29 Când a auzit. plânsul lui Isus este liniºtit.30 1. 34 ªi a zis: „Unde l-aþi pus?” I-au rãspuns: „Doamne. sã facã în aºa fel ca acesta sã nu moarã?” 38 Isus s-a înfiorat din nou ºi a mers la mormânt. ºoptindu-i: „Învãþãtorul este aici ºi te cheamã”. ea s-a ridicat repede ºi a venit la el. vor veni romanii ºi vor distruge ºi sanctuarulb nostru ºi naþiunea”.In 11.

10. la 20 km nord-est de Ierusalim. ºi este înlocuit de Ionatan în anul 36 d.3 5.2 a Dupã Iosif Flaviu.18 etc. g Lit. Isus a venit în Betania. 2 Au pregãtit acolo pentru el o cinã. Vitellius. sub presiunea legatului roman al Siriei.34).000-125. De fapt. 6. Caiafaa. 2Sam 13. Ungerea lui Isus în Betania (Mt 26.327 l. arhiereii ºi fariseii dãduserã ordin ca. iudeii trebuiau sã fie puri din punct de vedere ritual (Num 9. pe care Isus îl înviase din morþi. f Pentru a putea participa la sãrbãtoarea Paºtelui ºi a putea intra în incinta sfântã a templului. pentru a-l consulta pe Dumnezeu.6-13 12 11. Isus nu mai umbla în public printre iudei. fiind mare preot în anul acela. iar Lazãr era unul dintre cei care stãteau la masã cu el.18 Mt 12.500. 54 De aceea. evitând astfel contaminãrile ºi contactul cu pãgânii. evreii care doreau sã se purifice se prezentau la Ierusalim.C. iar altele omit ambele variante.30. o funcþie profeticã pentru marele preot. ci a plecat de acolo într-un þinut aproape de pustiu. nu echivaleazã propriu-zis cu profeþia. .6-13). sã-l denunþe. 55 Era aproape Paºtele iudeilor ºi mulþie din provincie au urcat la Ierusalim.6-13.4 Num 9. 53 Din ziua aceea. dacã ºtie cineva unde este.1 2.: litra.000 de participanþi. 1Mac 11.23. Cu o sãptãmânã înainte de sãrbãtoare. 52 ªi nu numai pentru popor.239 49 Unul In 11. ci. Carisma profeticã îi este atribuitã lui Caiafa doar pentru coincidenþa cã este în funcþia de mare preot în anul acela special al morþii lui Cristos. care era marele preot în anul acela.).16 Dt 30. Aceastã localitate mai este menþionatã în VT (Ios 18. ca sã se purificef. b Unele manuscrise au: pentru noi. d Localitate greu de identificat.23. lângã pustiul Iudeii. Cel mai probabil este actualul sat Et-Taiybeh.42.000.13 dintre ei. Lev 18. c Nu este atestatã. dupã un calcul al lui Cestius în anul 60 d. au hotãrât sã-l ucidã. Iosif Flaviu.3-9) ºase zile înainte de Paºti. unde se afla Lazãr. a profeþitc cã Isus trebuia sã moarã pentru popor. 56 Îl cãutau pe Isus ºi spuneau unii cãtre alþii. 3 Atunci.13. ori aveau legãturi comerciale cu cei de altã naþiune. înainte de Paºti. într-o cetate numitã Efraimd ºi a rãmas acolo împreunã cu discipolii.2 In 18. le-a zis: „Voi nu ºtiþi nimic. Caiafa este marele preot care îi urmeazã lui Simeon în anul 18 d. Maria a luat un vasg cu mireasmã de 1 Cu 4.. ci ºi pentru a-i aduna laolaltã pe fiii risipiþi ai lui Dumnezeu. 50 nici nu înþelegeþi cã este mai bine pentru voib ca sã moarã un singur om pentru popor ºi sã nu piarã întreaga naþiune”. mulþi evrei cãdeau în impuritatea ritualã pentru cã locuiau în þinuturile pãgânilor (neevreilor).C.49 Lc 3. Marta servea.14 par 7. ca sã-l aresteze. în tradiþia biblicã ºi în ambientul iudaic. Specificarea lui Ioan cã era mare preot „în anul acela” nu înseamnã cã marele preot se alegea anual. Mc 14. oare sã nu vinã la sãrbãtoare?” 57 De fapt. vorbeºte de 2. Faptul cã marele preot poartã la el urim ºi tumim (Ex 20. Este transcrierea în greacã a unitãþii de mãsurã romane: libra = 0. în timp ce stãteau în templu: „Ce credeþi.C.. e Numãrul pelerinilor cu ocazia Paºtelui varia între 85. 51 Însã nu a spus aceasta de la sine.

e În unele manuscrise se omite v.4 240 13. ºi atitudinea lacomã a lui Iuda.29 11. 8. Mc 11. dupã cum este scris: 1Mac 13. ci scoate în evidenþã contrastul dintre gestul Mariei de iubire respectuoasã faþã de Isus. pe mine. d Textul grec este confuz. 13 a luat ramuri de palmier. iar iudeii îl cãutau pe Isus ca sã-l aresteze. Primele erau considerate mai importante. În textul lui Ioan. mulþimea numeroasã. 10 Arhiereii voiau sã-l ucidã ºi pe Lazãr.9 Ps 118. ci ºi ca sã-l vadã pe Lazãr. de mare preþ. care venise pentru sãrbãtoare. 4 Iudab Iscarioteanul. Acþiunea Mariei este simbolicã pentru înmormântarea lui Isus. relaþie de care Iuda vrea sã se eschiveze. Arabia de Sud ºi Nepal. invocând un aspect extern: sãracii. deoarece trãdãtorul este prezent. 9 Atunci o mare mulþime dintre iudei a aflat cã este acolo ºi a venit nu numai pentru Isus. pe care îl înviase din morþi. însã.49.51 Ap 7. a ieºit în întâmpinarea lui ºi striga: „Osana! Binecuvântat cel care vine în numele Domnului. s-a aºezat pe el. problema prioritarã este cea a relaþiei cu persoana lui Isus.15 a Nardul este o plantã din familia valerianelor (Valeriana jatamansi) care creºte în unele zone din Somalia.45 nard curata.28-40) 12 În ziua urmãtoare. Dar varianta aceasta nu are sens pentru cã deja mireasma a fost turnatã pe picioarele lui Isus. b Multe manuscrise adaugã: al lui Simon sau simplu: Iuda Simon. 11 pentru cã mulþi iudei îi pãrãseau din cauza lui ºi credeau în Isus. pomana). gãsind un mãgãruº. Intrarea triumfalã a lui Isus în Ierusalim (Mt 21.1-11. Acest moment este aproape. ªi casa s-a umplut cu parfumul miresmei. înmormântarea). auzind cã Isus vine la Ierusalim. Pentru teologia rabinicã existau douã categorii de fapte bune: 1) acelea care privesc milostivirea (de ex. Din rãdãcina ºi tulpina ei pãroasã se extrage o esenþã de parfum foarte puternic. . 6. Ioan nu insistã asupra valorii materiale a miresmei. Isus se aflã pe punctul de a se jertfi pentru mântuirea lumii. aflat în preajma morþii. a uns picioarele lui Isus ºi i le-a ºters cu pãrul ei.1-16. 2) acelea care se referã la dreptate (de ex. regele lui Israel!” 14 Isus. 8 Cãci pe sãraci îi aveþi întotdeauna cu voi. 7 Atunci Isus a spus: „Las-o! Pentru ziua înmormântãrii mele a pãstrat aceastad. ci pentru cã era hoþ: întrucât el þinea punga cu bani. unul dintre discipolii lui – cel care avea sã-l trãdeze – a spus: 5 „De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinaric ºi sã se dea sãracilor?” 6 Dar a spus aceasta nu pentru cã îi pãsa de sãraci. deci el trebuie sã fie în centrul atenþiei discipolilor. care îl vinde pe Isus pentru 30 de arginþi. fura din ce se punea în ea. nu mã aveþi întotdeauna”e.25-26 In 1.In 12. c Un dinar = o zi de muncã. Lc 19. Ar fi posibilã ºi urmãtoarea traducere: „S-o pãstreze pentru ziua înmormântãrii mele”.

. fiicã a Sionului.44 7. discipolii lui n-au înþeles acestea. care stãtea acolo ºi care auzise. 28 Tatã.11. 17 Aºadar.35 2 Lc 9. ca „stãpân al lumii”. care era din Betsaida Galileii. aduce rod mult. ci pentru voi. au venit la Filip. b Unele manuscrise importante au: toate în loc de: pe toþi.24 Ap 12.4+ 3. 40-46 par Ps 22. expresia îl desemneazã pe diavol ca autor al violenþei ºi al minciunii (In 8. ºi l-au rugat: „Domnule. dãdea mãrturie. 33 Spunea aceasta ca sã arate de ce moarte avea sã moarã. când voi fi înãlþat de pe pãmânt. 29 Mulþimea. 19 Atunci. Dacã îmi slujeºte cineva.241 15 In 12.35 a Expresia este specificã lui Ioan. sã mã urmeze. 21 Aceºtia 20 Printre Mc 4. iar Andrei ºi Filip au venit ºi i-au spus lui Isus.30. alþii ziceau: „Un înger i-a vorbit”. însã dacã moare. 32 iar eu.26 5. rãmâne singur.21 Evr 5. mulþimea. care cade în pãmânt. acum conducãtorul acestei lumia va fi aruncat afarã. 18 De aceea i-a ieºit mulþimea în întâmpinare. regele tãu vine aºezat pe un mânz de mãgar. cine îºi urãºte viaþa în lumea aceasta o pãstreazã pentru viaþa veºnicã.34 12. Este întâlnitã des în scrierile de la Qumran ºi în literatura apocrifã unde este numit Belial.44) care conduce structurile lumeºti strãine adevãrului ºi luminii. 20.11.47-48 Fap 8.16-17.34.19. Prin moartea sa pe cruce ºi prin înãlþare.33. 16 La început.24 11.11 1. 26 Dacã îmi slujeºte cineva.24 In 7. care fusese cu el când l-a chemat pe Lazãr din mormânt ºi l-a înviat din morþi. însã când Isus a fost glorificat.20 1Cor 15.36 Is 53.32 2. adevãr vã spun: dacã bobul de grâu. atunci ºi-au adus aminte cã acestea erau scrise despre el ºi cã au fãcut aceasta pentru el.7-8 Lc 22. 14. lumea s-a dus dupã el!” Discurs despre glorificarea Fiului Omului cei care au urcat sã se închine de sãrbãtori erau unii greci. 22 Filip s-a dus ºi i-a spus lui Andrei. dar este probabil o influenþã a textului din Col 1.18 Ap 12.13 In 14. Isus îl învinge în mod definitiv pe „conducãtorul acestei lumi”. 24 Adevãr. vrem sã-l vedem pe Isus”.15 Zah 9. pentru cã a auzit cã el a fãcut semnul aceasta. 30 Isus a rãspuns: „Nu pentru mine a rãsunat vocea aceasta. 16. 23 Isus le-a rãspuns: „A venit ceasul ca Fiul Omului sã fie glorificat.5 11. În iudaismul rabinic se referea la Dumnezeu. nu moare.14 17. îi voi atrage pe toþib la mine”. ºi mai apare în 14.3. În contextul lui Ioan. 17.10 Mt 16. iatã.9-10 Nu te teme. 25 Cine îºi iubeºte viaþa o va pierde. spunea cã a fost un tunet. 27 Acum sufletul meu este tulburat ºi ce voi spune: Tatã.9.1-6 3.10-12 2 Mt 16. 31 Acum are loc judecata acestei lumi.26-27 1. iar acolo unde sunt eu va fi ºi cel care mã slujeºte. 1. 13.14 Mt 8.37 11. salveazã-mã de ceasul acesta? Însã tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta.11 2. 1.25 2 Mc 8.20-24 In 18.10 Lc 10.42 3. Tatãl îl va cinsti. fariseii au zis unii cãtre alþii: „Vedeþi cã nu reuºiþi nimic! Iatã. preamãreºte numele tãu!” Atunci a venit o voce din cer: „L-am preamãrit ºi iarãºi îl voi preamãri”.39 Lc 19.

ceea ce spun eu.47 Evr 4. de asemenea. 37 Deºi a fãcut atâtea semne înaintea lor. .4 Is 9. 43 cãci iubeau mai mult cinstea oamenilor decât cinstea lui Dumnezeu. 44 Atunci Isus a strigat ºi a zis: „Cine crede în mine nu în mine crede.11 6. Umblaþi cât timp aveþi lumina ca sã nu vã prindã întunericul. chiar ºi mulþi dintre conducãtori au crezut în el. credeþi în luminã ca sã deveniþi fiii luminii”. pentru ca oricine crede în mine sã nu rãmânã în întuneric.19 Mt 8. 42 Cu toate acestea.20 14. ci acela care m-a trimis.20 8.39 7. Tatãl.12 par Dt 18.In 12.16 Dt 31. 1. deºi a predicat („ceea ce a auzit”) ºi a fãcut minuni ºi semne („braþul Domnului”). am venit în lume. Cum poþi tu sã spui cã Fiul Omului trebuie sã fie înãlþat? Cine este acest Fiu al Omului?” 35 Dar Isus le-a zis: „Încã puþin timp mai este lumina cu voi.1-3 Is 53. Necredinþa iudeilor Isus a spus acestea ºi.26-29 In 8. aºa spun cum mi le-a spus Tatãl”. pentru cã nu am venit sã judec lumea.9 5.7-9 8.17 Lc 20. ci în acela care m-a trimis 45 ºi cine mã vede îl vede pe cel care m-a trimis. 48 Cine mã respinge ºi nu primeºte cuvintele mele îºi are judecãtorul: cuvântul pe care l-am spus.16 242 Atunci mulþimea a rãspuns: „Noi am auzit din Lege cã Cristos rãmâne în veci. plecând. c În loc de: pentru cã. 18-23 par 3. totuºi ei nu au crezut în el. 41 Isaia a spus aceasta pentru cãc a vãzut gloria lui ºi a vorbit despre el. 46 Eu.44 13.16 Ps 110.19 2Sam 7.12.37. lumina. 38 ca sã se împlineascã cuvântul pe care îl spusese profetul Isaia: Doamne. 11.13 9. ci sã mântuiesc lumea.16 Mt 13. s-a ascuns de ei.: De aceea nu puteau sã creadã pentru cã Isaia spunea iarãºi. Aºadar. 36 Cât timp aveþi lumina. 34 2. 49 pentru cã nu am vorbit de la mine însumi. iar eu sã-i vindec.1+ 3.13 Is 6.34 Rom 3. de ce nu puteau sã creadãb: 40 Le-a orbit ochii ºi le-a împietrit inima ca nu cumva sã vadã cu ochii. Cine umblã în întuneric nu ºtie unde merge. b Lit.12 Ier 13. mi-a dat poruncã ce sã vorbesc ºi ce sã spun. ca nu cumva sã fie excluºi din sinagogã.1 Rom 10. nu o spuneau deschis. acela îl va judeca în ziua de pe urmã.28 Mt 13.22 5. cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi ºi cui i s-a descoperit braþul Domnului?a 39 Isaia a spus. dar. eu nu-l judec.6 2. unele manuscrise au: când. sã înþeleagã cu inima ºi sã se întoarcã. 50 ªi ºtiu cã porunca lui este viaþã veºnicã.11 Lc 8.21 par.1+ 3. 47 Dacã cineva aude cuvintele mele ºi nu le pãzeºte. din cauza fariseilor.18-19 1.11 Dt 29.63 a Textul din Isaia este aplicat de Ioan lui Isus care nu este crezut.

5 Apoi a turnat apã într-un vas de spãlata ºi a început sã spele picioarele discipolilor ºi sã le ºteargã cu ºtergarul cu care era încins. spãlarea picioarelor este.1+ Lc 12. tu sã-mi speli picioarele?” 7 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Ceea ce fac eu tu nu înþelegi acum.41). ci ºi mâinile ºi capul”. .20 par Mt 4.14 14. ªi voi sunteþi curaþi. 10 Isus i-a zis: „Cine a fãcut baie nu trebuie sã-ºi spele decât picioareled.26 15. Spãlarea picioarelor este un gest caracteristic soþiei faþã de soþ sau al mamei faþã de fiu. fiul lui Simon – 3 ºtiind cã Tatãl a dat toate în mâinile sale ºi cã de la Dumnezeu a venit ºi cã la Dumnezeu se întoarce. în timpul cinei. b Existã o întreagã tradiþie în ceea ce priveºte importanþa spãlãrii picioarelor pentru a se putea apropia de locul sfânt. 9 Simon Petru i-a spus: „Doamne. 6 A venit deci la Simon Petru. spãlarea picioarelor nu putea fi fãcutã decât prin turnare. dar vei înþelege dupã aceasta”. ºtiind Isus cã îi venise ceasul sã treacã din lumea aceasta la Tatãl.10 Mt 26.6. dar sunt greu de susþinut: referinþa la botez.37. grijã.5. ºi-a pus hainele deoparte ºi.18 In 1.3 1. CARTEA GLORIEI ULTIMA CINÃ Isus spalã picioarele apostolilor In 13. 21.30-32). au: nu trebuie sã se spele. acesta i-a zis: „Doamne. în primul rând. 40. 11 Cãci îl ºtia pe cel care avea sã-l trãdeze. 30. erau culcaþi pe triclinium.17 In 1. din contra. devotament (1Sam 25. nu vei avea parte cu mine”c. de Dumnezeu (Ex 3. 8 Petru i-a spus: „Nu-mi vei spãla picioarele în veci!” Isus i-a rãspuns: „Dacã nu te voi spãlab. Existã multe interpretãri diferite ale gestului spãlãrii picioarelor. Având în vedere cã apostolii.243 III. 10.48 a Termenul grec nipter se referã la un vas anume din care se turna apã la spãlarea picioarelor. preoþie comunã.1 3. sprijiniþi pe partea stângã.14.51.35 1. d Unele manuscrise vechi. c Expresia: a avea parte se aseamãnã cu „a avea drept la moºtenire” (Gen 31. 4 s-a ridicat de la cinã.4. iubindu-i pe ai sãi care erau în lume. cãci este curat în întregime. dãruire de sine. Gestul lui Isus este un gest cu valenþe multiple cristologice ºi morale. având mâna dreaptã liberã pentru a se servi. nu numai picioarele mele.9). În NT indicã soarta finalã a drepþilor (Mt 24.8). dar nu toþi”.17-21. 17.1 Înainte de sãrbãtoarea Paºtelui. un gest de primire a oaspeþilor ºi nu este o acþiune umilitoare sau servilã pentru cel care o face. i-a iubit pânã la sfârºit. euharistie. importante.48 In 2. de aceea a spus: „Nu toþi sunteþi curaþi”. s-a încins. iubire. În ambientul biblic. 13 1 Mt 26.7-10 Mt 3. Dt 10. Ap 20. exprimã respect. pocãinþã. 2 În timpul cinei – când diavolul pusese deja gândul de a-l trãda în inima lui Iuda Iscarioteanul. exprimând slujire. cãsãtorie sau exemplu de umilinþã. luând un ºtergar.

70 Ps 41.51 13.24 Lc 6.29. 24 Atunci.40 2 Mc 9. o loviturã cu piciorul în cel învins etc. 29 ªi. Isus i-a zis: „Ceea ce vrei sã faci.2 Lc 22.26. ºi voi trebuie sã vã spãlaþi picioarele unii altora.3 1.12 12 Dupã 244 Mt 23. sã credeþi cã eu sunt. Domnul ºi Învãþãtorul.34. adevãr vã spun: unul dintre voi mã va trãda”. atunci când se vor împlini.8-12 Lc 22. înainte de a se întâmpla. a luat-od ºi a dat-o lui Iuda Iscarioteanul.25 6. stãtea la masã la pieptul lui Isus. neºtiind despre cine vorbeºte. batjocurã. . 16. insultare.18. 17 ªtiind acestea.48 ce le-a spãlat picioarele. Este în contrast cu gestul lui Isus de a spãla picioarele apostolilor. fericiþi sunteþi dacã le faceþi. 21 Dupã 19. pentru ca.24 2 Mt 10. probabil sub influenþa lui Mc 14.12 a Multe manuscrise au: cu mine. constând dintr-o strâmbãturã. a intrat Satana în el.4 8.20-25. scuturarea prafului contra cuiva.7. 25 El s-a aplecat. Lc 22. 22 Discipolii se uitau unii la alþii. eu ºtiu pe cine am ales. Simon Petru i-a fãcut acestuia semn sã întrebe cine ar putea sã fie cel despre care vorbeºtec. deci.2. Atunci. v-am spãlat picioarele. pe pieptul lui Isus ºi i-a zis: „Doamne. 20 Adevãr. 27 Dupã acea îmbucãturã.5. 18 Nu vorbesc despre voi toþi.In 13.21-23) ce a spus acestea.2 Iac 1. ºi-a luat hainele.24-30 In 13. Dezvãluirea trãdãrii lui Iuda (Mt 26. ªi era noapte. unii au crezut cã Isus îi spune: „Cumpãrã ceea ce ne trebuie pentru sãrbãtoare” sau ca sã dea ceva sãracilor. b Expresia este folositã în Ps 41.17-21. el a ieºit repede. 20. 23 Unul dintre discipolii lui. pe mine mã primeºte.10 ºi se referã la un gest de dispreþ. 16 Adevãr.2 Mt 10. dupã ce a luat îmbucãtura. 15. s-a aºezat iarãºi la masã ºi le-a spus: „Înþelegeþi ce am fãcut pentru voi? 13 Voi mã numiþi «Învãþãtorul» ºi «Domnul» ºi bine spuneþi. 14 Aºadar. Isus s-a tulburat în duh ºi a mãrturisit: „Adevãr.6 8.10 14. pentru cã sunt.8 Ef 5.37 2 Lc 9. dacã eu.40 Is 56.20 Lc 8. cine este?” 26 Isus a rãspuns: „Este acela pentru care voi întinge îmbucãtura ºi i-o voi da”.12 Fil 2. 21. dar trebuie sã se împlineascã Scriptura: Cel care mãnâncã pâinea meaa ºi-a ridicat cãlcâiul împotriva meab. pe care îl iubea Isus. adevãr vã spun: nu este servitorul mai mare decât stãpânul sãu ºi nici trimisul mai mare decât cel care l-a trimis. Atunci. adevãr vã spun: cine îl primeºte pe cel pe care îl voi trimite. cum Iuda þinea punga cu bani.48 12. Mc 14. 30 Aºadar. 19 Vã spun acestea de pe acum. întingând îmbucãtura. fã repede!” 28 Dar nici unul dintre cei care stãteau la masã nu a înþeles de ce i-a spus aceasta. 15 Cãci v-am dat exemplu ca ºi voi sã faceþi aºa cum v-am fãcut eu. fiul lui Simon. c Multe manuscrise prezintã forma directã: Spune-ne despre cine vorbeºte? d În unele manuscrise lipseºte: a luat-o. iar cine mã primeºte pe mine îl primeºte pe acela care m-a trimis”.

35 Prin aceasta vor recunoaºte toþi cã sunteþi discipolii mei: dacã aveþi dragoste unii faþã de alþii”. voi ºtiþi.245 Porunca cea nouã 31 In 13.27 Dt 1.26 ºu Dt 28.1+ 1In 2. aºa sã vã iubiþi unul pe altul.21 10. 33 Copii. împreunã cu Isus. d În unele manuscrise gãsim: unde mã duc eu.39 Lc 10. de-a lungul cãruia sunt aceste popasuri. . este specific lui Ioan ºi descrie mai degrabã ideea de intimitate familialã. unde mergi?” Isus i-a rãspuns: „Unde merg eu. Totuºi. unde cel drept este primit ºi se aflã în siguranþã (Ps 42. dupã ce mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc. vã spun acum ºi vouã: «Unde merg eu. adevãrul ºi viaþa. 34 Vã dau o poruncã nouã: sã vã iubiþi unii pe alþii. Isus – calea.28-30 16.18-19 14 14. 4 ªi unde mã duc eu.14 8. c În tradiþia biblicã. Cum am putea ºti calea?” 6 Isus i-a spus: „Eu sunt calea. locuinþa lui Dumnezeu. 5 Toma i-a zis: „Doamne.35. 37 Petru i-a spus: „Doamneb. Nimeni nu 1 36 Simon Mt 8.21 21. 32 iar dacã Dumnezeu a fost glorificat în ela. b Unele manuscrise omit: Doamne. Dt 1.24-29 13. Isus a spus: „Acum a fost glorificat Fiul Omului ºi Dumnezeu a fost glorificat în el. voi nu puteþi veni».20 1. adevãrul ºi viaþa Sã nu se tulbure inima voastrã! Credeþi în Dumnezeu ºi credeþi în mine! 2 În casa Tatãlui meu sunt multe locuinþec.19 8.17 Lev 19.31-34) Petru i-a spus: „Doamne. Prezicerea renegãrii lui Petru (Mt 26. ºi-l va glorifica îndatã. aºa cum le-am spus iudeilor. dar mã vei urma dupã aceea”. metafora „casã.24 11.16. nu ºtim unde te duci. care înseamnã „loc de popas. În textele apocaliptice.31-35.21 1. Dacã n-ar fi aºa. Pe baza termenului folosit în traducerea latinã mansio. locuinþã” indicã sanctuarul. Mã veþi cãuta ºi.19-20 In 1. siguranþã.36 Evr 10.5). Lc 22.33 8. adevãr îþi spun: nu va cânta cocoºul pânã când mã vei renega de trei ori. sensul este spiritual ºi escatologic: „a locui în casa lui Dumnezeu” înseamnã „pace. de odihnã pentru un cãlãtor”. 20. voi ºtiþi calea”d. 17.32 2. tu nu mã poþi urma acum.19-20 7. v-aº fi spus: Mã duc sã vã pregãtesc un loc? 3 ªi. s-a creat opinia cã cerul ar fi un drum de parcurs spre Dumnezeu. termenul grec mone.33 Evr 6. 12. locuire definitivã în casa Tatãlui. pentru ca sã fiþi ºi voi acolo unde sunt eu. ºi calea o ºtiþi.4 a În multe manuscrise importante este omis: dacã Dumnezeu a fost glorificat în el. ºi Dumnezeu îl va glorifica în el însuºi. 22.27-31.8 15. Mc 14. Aºa cum eu v-am iubit. de la rãdãcina „a rãmâne”. voi veni din nou ºi vã voi lua la mine. mântuire”.12.9-10 Fap 4.18 Mt 19.26. de ce nu pot sã te urmez acum? Îmi voi da viaþa pentru tine!” 38 Isus a rãspuns: „Îþi vei da viaþa pentru mine? Adevãr. odihnã. încã puþin mai sunt cu voi.31 Dupã ce a ieºit el.19.34.

16 6.18. 14 Dacã veþi cere ceva în numele meu. care rãmâne în mine. în In 16. d Termenul grec Parákletos vine de la verbul parakalein ºi înseamnã: 1) în greaca profanã: asistent legal.21-22 Înþ 6. 12 Adevãr. Cum poþi spune: «Aratã-ni-l pe Tatãl?». iar cuvântul pe care îl ascultaþi nu este al meu. 22 Iuda.11 Ap 3. voi face. asistaþi de Duhul Sfânt. 24 Cine nu mã iubeºte nu þine cuvintele mele. 14.. cum se face cã ni te vei arãta nouã ºi nu lumii?” 23 Isus a rãspuns ºi i-a zis: „Dacã cineva mã iubeºte. 19 Încã puþin ºi lumea nu mã va mai vedea.In 14. c Unele manuscrise omit v. de pe acum îl cunoaºteþi ºi l-aþi vãzut”.1 Înþ 6. 7.6 10. iar el vã va da un alt Mângâietord ca sã fie cu voi pentru totdeauna.18 Prov 8. 4) în Evanghelia dupã sfântul Ioan: Parákletos este Duhul Sfânt care continuã predica profeticã a lui Isus ºi misiunea lui. veþi trãi ºi voi. în mod special. 17. 12.34. altele adaugã: orice îmi veþi cere. 21 Cine are poruncile mele ºi le þine acela mã iubeºte...11.18 1In 2. i-a zis: „Doamne. Filip? Cine m-a vãzut pe mine l-a vãzut pe Tatãl. nu Iscarioteanul.18 1.45 17. îl cunoaºteþi ºi pe Tatãl meu.57 10. 7. 11 Credeþi-mã! Eu sunt în Tatãl ºi Tatãl în mine.1+ a Unele manuscrise au: Dacã m-aþi fi cunoscut. adevãr vã spun. Voi veni la voi.11 246 Mt 8. 20 În ziua aceea veþi cunoaºte cã eu sunt în Tatãl meu. pentru ca Tatãl sã fie glorificat în Fiul. (Totuºi.26 1. pe care lumea nu-l poate primi pentru cã nu-l vede ºi nici nu-l cunoaºte.16 vine la Tatãl decât prin mine.24.5-15 este mai degrabã acuzator). 11.3 14.19.49 2. b Unele manuscrise au: credeþi-mã. ºi tu nu m-ai cunoscut.21 15. Voi.26 Mt 7. Dar voi îl cunoaºteþi pentru cã rãmâne la voi ºi va fi în voi.19.4 3. la bucuria mesianicã. referindu-se la predica profeticã a apostolilor.3 Dt 6. mã veþi vedea.7 8. avocat al apãrãrii.4-9.1+ 12. 8 Filip i-a zis: „Doamne. veþi þine poruncile mele 16 ºi eu îl voi ruga pe Tatãl. 12. dar Tatãl.11 1.45 2Cor 4.30 1. 13 ªi orice veþi cere în numele meu.20 3.16. referindu-se..27. credeþib pentru lucrãrile acestea.17 16. face lucrãrile sale. va þine cuvântul meu.10 Mt 21. 7 Dacã mã cunoaºteþia pe mine. eu voi facec. mângâietor.11.7-11 Fap 3.12.21 16.10 2In 1–2 7. aratã-ni-l pe Tatãl ºi ne este de ajuns”. 18 Nu vã voi lãsa orfani. 2) în LXX: cel care dã bucurie.30 17.. Isus îl promite pe Duhul Sfânt 15 Dacã mã iubiþi. 16. iar cine mã iubeºte va fi iubit de Tatãl meu ºi eu îl voi iubi ºi mã voi arãta lui”. determinând pe fiecare sã accepte mântuirea ºi dãruind bucuria mesianicã. 17 Duhul adevãrului.26 Sir 4. Dacã nu pentru altceva. 8. l-aþi fi cunoscut.14 2. însã. Tatãl meu îl va iubi ºi vom veni la el ºi ne vom face locuinþã la el. 1In 5. 10 Nu crezi cã eu sunt în Tatãl ºi Tatãl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine. 9 Isus i-a spus: „De atâta timp sunt cu voi. iar voi în mine ºi eu în voi. . 3) în NT: învãþãtor.4 Ex 33. ci al Tatãlui care m-a trimis. cine crede în mine va face ºi el lucrãrile pe care le fac eu ºi va face ºi mai mari decât acestea. consolator. pentru cã eu trãiesc. cãci mã duc la Tatãl.

4 Rãmâneþi în mine ºi eu în voi. sã credeþi.10.14-15. 16. el o înlãturã ºi oricare aduce rod o curãþã ca sã aducã ºi mai mult rod.14 Mt 5. iar rodul vostru sã rãmânã. datoritã cuvântului pe care vi l-am spus.5 13. 6. 13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva sã-ºi dea viaþa pentru prietenii sãi. ºi se usucã. 13. ca.19.14-18 14.3 Ez 15.1 Mt 15. înainte de a se întâmpla.46 par 15 2 Orice Is 5. 16. 17. pentru cã servitorul nu ºtie ce face stãpânul lui.16 Rom 5.4 Ex 33.2 14.1-3 13. nici sã nu se teamã.35.1 8.40 14.6 1In 4.16 1. 8 În aceasta a fost glorificat Tatãl meu.11 6.34 . 29 V-am spus-o acum.247 25 V-am In 14.18 6. aºa v-am iubit ºi eu pe voi.10 Rom 6. Eu nu v-o dau aºa cum o dã lumea.29. 5 Eu sunt viþa. la fel ca mlãdiþa.11 Dt 7. cereþi ºi vi se va face. Duhul Sfânt.38 Mt 26. orice voiþi.38 3. 1 2Tes 3. 9 Aºa cum Tatãl m-a iubit pe mine. 15 Nu vã mai numesc servitori. 13. Cel care rãmâne în mine ºi eu în el. pentru ca orice îl veþi ruga pe Tatãl în numele meu sã vã dea.21. Se adunã.4 In 3. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi pentru cã vine conducãtorul lumii. 26 Dar Mângâietorul. Însã v-am numit pe voi prieteni pentru cã toate câte le-am auzit de la Tatãl vi le-am fãcut cunoscute. Dacã m-aþi iubi.22. 14 Voi sunteþi prietenii mei dacã faceþi ceea ce vã poruncesc. 27 Pace vã las vouã. dar nu are nici o putere asupra mea.10 par. 17 Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiþi unul pe altul. 28 Aþi auzit cã v-am spus: «Mã duc ºi voi veni la voi». pentru cã fãrã mine nu puteþi face nimic.23.13 Is 18.16 Rom 5. se aruncã în foc ºi arde. Sã nu se tulbure inima voastrã.4 13.56-57 15. v-aþi bucura cã mã duc la Tatãl pentru cã Tatãl este mai mare decât mine. vã va învãþa toate ºi vã va aminti toate câte vi le-am spus eu. 12 Aceasta este porunca mea: sã vã iubiþi unii pe alþii aºa cum v-am iubit eu.34 1In 3. 12.13-15 spus acestea cât timp mai sunt cu voi. ci eu v-am ales pe voi ºi v-am constituit ca sã mergeþi ºi sã aduceþi rod. 17. 13.16 Rom 7.20-23 In 15. 3 Voi sunteþi deja curaþi. 10. 16 Nu voi m-aþi ales pe mine. Sculaþi-vã! Sã plecãm de aici! Isus. este aruncat afarã. 10 Dacã þineþi poruncile mele. viþa cea adevãratã Eu sunt viþa cea adevãratã. Rãmâneþi în iubirea mea.1 Ef 2. atunci când se va întâmpla. iar Tatãl meu este viticultorul. Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce rod de la sine dacã nu rãmâne în viþã. 7 Dacã rãmâneþi în mine ºi cuvintele mele rãmân în voi.13 1In 1.29. voi sunteþi mlãdiþele. ca sã aduceþi rod ºi sã fiþi discipolii mei.10 3. 6 Dacã cineva nu rãmâne în mine. mlãdiþã care este în mine ºi nu aduce rod.4 1.13 1In 5. pe care îl va trimite Tatãl în numele meu.25 16. rãmâneþi în iubirea mea aºa cum eu am þinut poruncile Tatãlui meu ºi rãmân în iubirea lui. dacã nu rãmâneþi în mine.13 13. 11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea sã fie în voi ºi bucuria voastrã sã fie deplinã. pacea mea v-o dau vouã. acela aduce rod mult.6-8 Lc 12. 31 Însã lumea trebuie sã ºtie cã îl iubesc pe Tatãl ºi cã fac aºa cum mi-a poruncit Tatãl.30.1-8 Mt 3. tot la fel nici voi.31.2. 10.

36.16 Mt 10. 2 Vã vor exclude din sinagogã. dacã mã duc. 21 Însã toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu. ci va spune ceea ce va auzi ºi vã va vesti .10 13. dacã nu mã duc. 1 V-am spus acestea ca sã nu vã scandalizaþi. pentru cã de la început sunteþi cu mine. nici pe mine. Duhul adevãrului.12 1. 14. îl voi trimite la voi.14-16 1. pentru cã mã duc la Tatãl ºi nu mã veþi mai vedea. 10 Cu privire la dreptate. îl vor þine ºi pe al vostru.19 8.29.12-13 17. vã vor persecuta ºi pe voi. va denunþa lumea cu privire la pãcat.36. 15.26 Fap 2.23 248 Dacã lumea vã urãºte.18 Fap 1. însã. ci eu v-am ales din lume.22 1In 3. când va veni el. pe care eu vi-l voi trimite de la Tatãl. n-ar avea pãcat.22 Mt 10. care purcede de la Tatãl. 18 16 Misiunea Duhului Sfânt 17.2 9.1 1.5. 9 Cu privire la pãcat. 7 Totuºi. 3 ªi vor face acestea pentru cã nu l-au cunoscut nici pe Tatãl.26 1. Dacã m-au persecutat pe mine. dar acum nu le puteþi purta. 12. 27 ªi voi veþi da mãrturie. 15.31 14.19.21-24.8 Lc 1. 19 Dacã aþi fi din lume.22 13.21 13. lumea ar iubi ceea ce îi aparþine. 22 Dacã n-aº fi venit ºi nu le-aº fi vorbit. 69.33 12. dar acum nu au scuzã pentru pãcatul lor. atunci când va veni ceasul lor.32 Mt 10.17 Fap 26. 12 Mai am multe sã vã spun. pentru cã. pentru cã nu-l cunosc pe cel care m-a trimis.41 8. Însã acum au vãzut ºi m-au urât ºi pe mine ºi pe Tatãl meu. pentru cã nu cred în mine.29 Mc 13. 20 Amintiþi-vã cuvântul pe care vi l-am spus: «Nu este servitorul mai mare decât stãpânul sãu».19. el va da mãrturie despre mine.14 Fap 5. 13 Însã.23 1Tes 2. 4 Dar v-am spus toate acestea pentru ca. 25 Dar trebuie sã se împlineascã cuvântul scris în Legea lor: M-au urât fãrã motiv. întristarea v-a umplut inima. 26 Când va veni Mângâietorul.1+ 13.19 Ps 35. Mai mult.24-28 6. 5 Însã acum mã duc la cel care m-a trimis ºi nimeni dintre voi nu mã întreabã: «Unde mergi?» 6 Dar pentru cã v-am spus acestea. 86. cãci eu v-am spus. dacã au þinut cuvântul meu. nu ar avea pãcat.26 Ps 25. vine ceasul când cel care vã va ucide va crede cã aduce cult lui Dumnezeu. cu privire la dreptate ºi cu privire la judecatã. deoarece conducãtorul acestei lumi a fost judecat.21-24. pentru aceasta vã urãºte lumea.9-11 8. eu vã spun adevãrul: este mai bine pentru voi ca eu sã plec. 24 Dacã n-aº fi fãcut între ei lucrãrile pe care nici un altul nu le-a fãcut.18 Ura lumii împotriva apostolilor Mt 10.33 14. 2. cãci nu va vorbi de la sine.25.10 8. 16.5 14.30 Mt 10.24 Mt 10. sã vã aduceþi aminte de ele. 8 ªi când va veni el.9 10. 11 Cu privire la judecatã.33 Mt 10. 14. dar pentru cã nu sunteþi din lume.In 15. sã ºtiþi cã pe mine m-a urât înainte de voi.11 Rom 3. Duhul adevãrului vã va cãlãuzi în tot adevãrul. Mângâietorul nu va veni la voi. 23 Cine mã urãºte pe mine îl urãºte ºi pe Tatãl meu.11 Nu v-am spus acestea de la început pentru cã eram cu voi.5 14.19-20 Fap 5.

21 Ap 11. Cereþi ºi veþi primi. adevãr vã spun: orice veþi cere de la Tatãl în numele meu. iar bucuria voastrã nimeni nu o va lua de la voi.48 16. iar lumea se va bucura.23 1. dar nu sunt singur pentru cã Tatãl este cu mine.31 par 8.14 14. credem cã ai ieºit de la Dumnezeu”. dar.31. vã va daa.7 Mt 26.10 Is 26. când naºte.19.249 In 16. 24 Pânã acum nu aþi cerut nimic în numele meu.14 a Unele manuscrise pun în acest loc: în numele meu. Tatãl însuºi vã iubeºte pentru cã voi m-aþi iubit ºi aþi crezut cã eu am ieºit de la Dumnezeu.13 Victoria lui Isus asupra lumii 25 Acestea vi le-am spus în asemãnãri.29 14.30 1In 2. este tristã pentru cã i-a venit ceasul. dupã ce a nãscut copilul.10 12. ci vã voi vesti deschis despre Tatãl meu.14 17. unii dintre discipolii lui au spus unii cãtre alþii: „Ce înseamnã ceea ce ne spune «Puþin ºi nu mã veþi mai vedea.1+ 1.48 Lc 6. 15. Mt 13. 28 Am ieºit de la Tatãl ºi am venit în lume. . 14. spuneau: „Ce înseamnã acest «puþin»? Nu înþelegem ce spune”. De aceea. acum ne vorbeºti deschis ºi nu spui nici o asemãnare.19 1.10 Lc 15. cã v-am spus: «Puþin ºi nu mã veþi mai vedea. 33 V-am spus acestea ca sã aveþi pace în mine. pentru ca bucuria voastrã sã fie deplinã. ªi iarãºi puþin ºi mã veþi vedea”.7-14 Mih 4.17-18.31 lucrurile viitoare. 26 În ziua aceea. ªi iarãºi puþin ºi mã veþi vedea» ºi «Mã duc la Tatãl»?” 18 Deci.11. 21 Femeia. 23 În ziua aceea nu mã veþi mai întreba nimic. acum ºi voi sunteþi triºti. 15 Toate câte le are Tatãl sunt ale mele. de aceea v-am spus cã ia dintr-al meu ºi vã va vesti. iarãºi las lumea ºi mã duc la Tatãl”. ªi iarãºi puþin ºi mã veþi vedea»? 20 Adevãr. Promisiunea revenirii lui Isus 16 Puþin ºi nu mã veþi mai vedea.33. 31 Isus le-a rãspuns: „Acum credeþi? 32 Iatã. 66.9-10 14. vine ceasul – ba a ºi venit – când veþi fi împrãºtiaþi fiecare la ale sale ºi mã veþi lãsa singur. 29 Discipolii i-au zis: „Iatã. Atunci. 14.20 Is 66. nu-ºi mai aminteºte de chin. dar întristarea voastrã se va schimba în bucurie. 20.27 1. 14 El mã va glorifica pe mine pentru cã dintr-al meu va lua ºi vã va vesti vouã. veþi cere în numele meu ºi nu vã spun cã eu îl voi ruga pe Tatãl pentru voi. 27 de fapt. dar vã voi vedea din nou ºi inima voastrã se va bucura. În lume veþi avea necazuri. 17 7. 19 Isus ºtia cã voiau sã-l întrebe ºi le-a zis: „Pentru aceasta vã întrebaþi între voi. voi vã veþi întrista. Vine ceasul când nu vã voi mai vorbi în asemãnãri. eu am învins lumea”. adevãr vã spun: voi veþi plânge ºi veþi jeli. 34-35 par 14. 22 Iatã.19 Zah 13. Adevãr. însã curaj. de bucurie cã a venit un om pe lume. 30 Acum ºtim cã ºtii toate ºi nu ai nevoie ca sã te întrebe cineva.

ºi pe cel pe care l-ai trimis. 10 ªi toate ale mele sunt ale tale.18-19 Fap 1. 8 cãci cuvintele pe care mi le-ai dat. 3 Iar viaþa veºnicã aceasta este: sã te cunoascã pe tine. Tatã. . pãstreazã-i în numele tãu pe care mi l-ai data.23 1Pt 1. dupã cum tu.13 Lev 17.14 8. pentru cã ei nu sunt din lume.10 Num 6. singurul Dumnezeu adevãrat.22 Fap 9. împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o sã o fac. 6 Am fãcut cunoscut numele tãu oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume.24 17. 11 Eu nu mai sunt în lume. cuvântul tãu este adevãr. ºi ale tale sunt ale mele.38 Evr 10.20-21 1.1 In 10.35 6.3 Ier 24. pentru ca lumea sã creadã cã tu m-ai trimis. ca ºi ei sã fie unac în noi. ci pentru cei pe care mi i-ai dat. ci ca sã-i pãzeºti de Cel Rãu. 18 Dupã cum m-ai trimis pe mine în lume. vin la tine ºi spun acestea în lume ca sã aibã bucuria mea deplinã în ei.10 15. tipul negativ. precum i-ai dat putere asupra fiecãrui om. iar eu vin la tine. 20 Nu mã rog numai pentru ei.4 3. Tatã sfânt. 17 Consacrã-i în adevãr. 2 pentru ca. prin cuvântul lor.11 Dt 18. 5 ªi acum.18 Ex 28. ºi eu îi trimit pe ei în lume 19 ºi pentru ei mã consacru pe mine însumi.26 Ex 3. glorificã-mã la tine însuþi cu gloria pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi fost lumea. 4 Eu te-am glorificat pe pãmânt.7.14 250 ce a spus Isus acestea. ci ºi pentru cei care vor crede în mine. sã dea viaþã veºnicã tuturor acelora pe care i-ai dat lui.1 Rugãciunea lui Isus 11.In 17.36 10. ca ei sã fie una.14. pentru cã sunt ai tãi.20 Ps 41. 22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o. 12 Cât timp am fost cu ei. eu i-am pãstrat în numele tãu pe care mi l-ai dat ºi i-am pãzit ºi nimeni dintre ei nu s-a pierdut în afarã de fiul pierzãriib. aºa cum eu nu sunt din lume. iar ei le-au primit ºi au cunoscut cu adevãrat cã am ieºit de la tine ºi au crezut cã tu m-ai trimis. pe Isus Cristos. eºti în mine ºi eu în tine. 16 Ei nu sunt din lume aºa cum eu nu sunt din lume. dupã cum noi suntem una: 23 eu în ei ºi tu în mine.7-9 1In 5.36.41 2. apostolilor. 10.16.10-14 10.25-28 In 14. 15 Nu te rog ca sã-i iei din lume. 9 Eu mã rog pentru ei. 31.31 2Tes 1.35 3.39.15 Lc 15.19 1In 2. 14 Eu le-am dat cuvântul tãu. Ai tãi erau ºi mi i-ai dat.28 13.30 17.1+.11 15.10 16. 7 Acum au cunoscut cã tot ce mi-ai dat este de la tine. Nu se poate susþine cã ideea principalã a textului ar fi aceea de a vorbi despre osândirea veºnicã a lui Iuda.24 In 3. iar ei au þinut cuvântul tãu.18 1. ca ei sã fie una ca ºi noi. Tatã. Nu mã rog pentru lume.13 3. b În ebraicã.31-34 Ez 36. dar ei sunt în lume. c Unele manuscrise omit: una. ca ºi ei sã fie consacraþi în adevãr.34 Fil 2.11 3. 4. 13 Acum însã. le-am dat lor. iar lumea i-a urât. ca sã se împlineascã Scriptura. a zis: „Tatã. 17 1 Dupã a Unele manuscrise au: pãstreazã-i în numele tãu pe cei pe care mi i-ai dat.5 1. 17. a venit ceasul: glorificã-l pe Fiul tãu ca Fiul sã te glorifice pe tine.6-11 In 1.35 Înþ 15. ridicându-ºi ochii spre cer. Ioan îl contrapune aici pe Iuda. ºi am fost glorificat în ei. expresia echivaleazã cu „fiul pierdut” sau „cel pierdut”. 21 ca toþi sã fie una.

El le-a zis: „Eu sunt”d. varianta aleasã este destul de atestatã în manuscrise.26. 26 Eu le-am fãcut cunoscut numele tãu ºi-l voi face cunoscut.9 14. ei s-au dat înapoi ºi au cãzut la pãmânt. pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine sã fie în ei ºi eu în ei”. al credincioºilor. 11 Dar Isus i-a zis lui Petru: „Pune-þi sabia în teacã. 4 Atunci Isus. 6 Când le-a zis: „Eu sunt”. luând cohorta ºi servitori de la arhierei ºi farisei.: ceea ce mi-ai dat. care avea o sabie. a scos-o ºi l-a lovit pe servitorul arhiereului ºi i-a tãiat urechea dreaptã. 3 Aºadar. pe de o parte. dacã mã cãutaþi pe mine.5 Ef 1. trãdãtorul. în care se scurgea apa în timpul ploilor de iarnã). iar numele servitorului era Malchus.12 6. 8 Isus le-a rãspuns: „V-am spus cã eu sunt. Aºadar.39 par a Unitatea pentru care se roagã Isus este pusã în relaþie. Mc 14.24 15. Era acolo cu ei ºi Iuda. pentru cã tu m-ai iubit înainte de crearea lumii.13. c Lit. 9 Ca sã se împlineascã cuvântul pe care îl spusese: „Dintre cei pe care mi i-ai dat. vreau ca acolo unde sunt eu sã fie cu mine ºi cei pe care mi i-ai datb.2 17. 27. iar pe de altã parte.32 2 Lc 22.23 ºi 1Rg 15.4.24 Ps 35. Exact ca în cazul lui Iuda – cãderea lui nu modificã darul ºi fidelitatea lui Isus –. aflat la est de oraº. unde era o grãdinã în care a intrat el ºi discipolii lui. cel care l-a trãdat. de obicei secatã.10 1. 2 Dar ºtia ºi Iuda.39.36 2 Mc 14. torþe ºi arme. cunoscând toate câte vor veni asupra lui. Lc 22. Oricare ar fi reacþia lumii. cu comuniunea vitalã a Fiului cu Tatãl.: Torentul tulbure. dar eu te-am cunoscut. 10.39 1.6 Ex 3.28 Mt 26. .13 ca sã fie desãvârºiþi în unirea. 24 Tatã.43-52. 25 Tatã drept.3 17. lãsaþi-i pe aceºtia sã plece”.27 8. Totuºi. Este menþionat numai aici în NT ºi în 2Sam 15. Isus a ieºit împreunã cu discipolii sãi dincolo de torentul Cedronc. a venit acolo cu felinare. aºa cum m-ai iubit pe mine. 7 Atunci. PÃTIMIREA ªI MOARTEA LUI ISUS Arestarea lui Isus (Mt 26. b Lit. locul acela pentru cã de multe ori Isus se aduna acolo împreunã cu discipolii sãi. Iuda.30. lumea nu te-a cunoscut. cu identitatea credincioºilor în faþa lumii. Oare sã nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatãl?” 1 Spunând 18 2 Mt 26. pe care mi-ai dat-o.47-56. a ieºit ºi le-a zis: „Pe cine cãutaþi?” 5 I-au rãspuns: „Pe Isus Nazarineanul”.48 12. d Unele manuscrise adaugã: Isus.251 In 17. iar ei au zis: „Pe Isus Nazarineanul”. ca sã vadã gloria mea. tot la fel ostilitatea ºi refuzul lumii nu trebuie sã condiþioneze angajamentul celor trimiºi. Era numele unui torent (albie. creând valea cu acelaºi nume ce desparte Ierusalimul de Muntele Mãslinilor.1+ 17. n-am pierdut pe nici unul”.47-53) acestea. iar aceºtia au cunoscut cã tu m-ai trimis. cei care sunt pãrtaºi la comuniunea lui Isus cu Tatãl sunt trimiºi în lume tot la fel cum este trimis el. 10 Atunci Simon Petru. încât sã cunoascã lumea cã tu m-ai trimis ºi i-ai iubit pe ei. i-a întrebat a doua oarã: „Pe cine cãutaþi?”.4 1.

13 L-au dus mai întâi la Annaa. spunând: „Aºa rãspunzi tu marelui preot?” 23 Isus i-a rãspuns: „Dacã am vorbit rãu.54-62 252 Is 45.16 Lc 22. dar influenþa lui continuã întrucât cei cinci fii ºi ginerele Caiafa au ocupat pe rând funcþia de mare preot. A fost mare preot între anii 6-15. Atunci celãlalt discipol. 19 Atunci. . aratã-mi ce este rãu. Mc 14. în faþa porþii.2 Atunci. 12 a Acest nume este forma greacã a ebraicului Hannania.19. 18 Stãteau acolo servitorii ºi cei din gardã.12 Isus înaintea marelui preot ºi renegarea lui Petru (Mt 26. unul dintre cei din gardã. 26 Unul dintre servitorii marelui preot. a ieºit ºi a vorbit cu portãreasa ºi l-a lãsat ºi pe Petru sã intre. 22 Îndatã ce a spus acestea. ªi Petru stãtea cu ei ºi se încãlzea.66-72 2 Lc 22. fãcuserã un foc pentru cã era frig ºi se încãlzeau. dar dacã am vorbit bine. 20 Isus i-a rãspuns: „Eu am vorbit lumii pe faþã. de ce mã loveºti?” 24 Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa. unde se adunã toþi iudeii. Este posibil ca el sã fi fost personajul principal care a organizat condamnarea lui Isus. comandantul ºi servitorii iudeilor. Lc 22. 25 Iar Simon Petru stãtea ºi se încãlzea.50 2 Mt 26. l-au luat pe Isus ºi l-au legat.57-75. cohorta. Atunci ei i-au spus: „Nu cumva eºti ºi tu dintre discipolii lui?” El a negat ºi a zis: „Nu sunt”.2 11. i-a dat o palmã lui Isus. care era cunoscut marelui preot. Întotdeauna am învãþat în sinagogã ºi în templu.In 18. marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui ºi despre învãþãtura sa. 21 De ce mã întrebi pe mine? Întreabã-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit: iatã. 17 Servitoarea portãreasã i-a spus lui Petru: „Nu cumva eºti ºi tu dintre discipolii acelui om?” El i-a zis: „Nu sunt”. ei ºtiu ce am spus”. i-a zis: „Nu te-am vãzut eu în grãdinã împreunã cu el?” 27 Dar Petru a negat din nou ºi îndatã a cântat cocoºul. o rudã a celui cãruia Petru i-a tãiat urechea. 15 Iar Simon Petru ºi celãlalt discipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot ºi a intrat împreunã cu Isus în curtea marelui preot. 16 în timp ce Petru stãtea afarã. 14 Caiafa era acela care dãduse iudeilor sfatul: „Este mai bine sã moarã un singur om pentru popor”.53-72. marele preot. care stãtea acolo.53 Fap 23.54-71) Lc 3. 48. 54. care era marele preot al acelui an.69-75 2 Mc 14. 58. cãci era socrul lui Caiafa. N-am vorbit nimic pe ascuns.

În timpul lui Isus. Oricine este din adevãr ascultã glasul meu”.11 10. l-a chemat pe Isus ºi i-a zis: „Tu eºti regele iudeilor?” 34 Isus a rãspuns: „De la tine însuþi spui aceasta sau þi-au vorbit alþii despre mine?” 35 Pilat a rãspuns: „Oare sunt eu iudeu? Poporul tãu ºi arhiereii te-au dat pe mâna mea. locuinþele pãgânilor erau impure ºi contactul cu ele ducea la impuritate ritualã. Or. 29 Pilat a ieºit afarã la ei ºi a spus: „Ce acuzaþie aduceþi împotriva acestui om?” 30 Au rãspuns ºi i-au zis: „Dacã nu ar fi fost acesta un rãufãcãtor. 37 Atunci Pilat i-a zis: „Aºadar.55 Mt 26. Dupã ce a spus aceasta.19 Lc 23. Mc 15.23. Dar ei nu au intrat în pretoriu ca sã nu se profanezeb ºi sã poatã mânca paºtele.15 8.1-2.19-22 1.26 1In 3.1-5) 28 In 18. prin urmare.6.11. Ce ai fãcut?” 36 Isus a rãspuns: „Împãrãþia mea nu este din lumea aceasta. 31 Atunci. Pilat le-a zis: „Luaþi-l voi ºi judecaþi-l voi dupã Legea voastrã!” Iudeii i-au spus: „Nouã nu ne este permis sã ucidem pe nimeni”c. Eu pentru aceasta m-am nãscut ºi pentru aceasta am venit în lume. Lapidarea sfântului ªtefan ºi alte cazuri similare sunt mai degrabã un linºaj ºi o violare a disciplinei romane. 39 Dar este un obicei la voi ca de Paºti sã vã eliberez pe cineva. 18.14 19. 33 Pilat a intrat din nou în pretoriu.253 Isus înaintea lui Pilat (Mt 27. dupã moartea lui Irod. 2Cr 30. nu l-am fi dat pe mâna ta”. Acest drept era rezervat procuratorului roman. se pare cã întrebarea acestuia nu exprimã nici scepticism filozofic. aºadar.15 3.10 6. 32 Astfel trebuia sã se împlineascã cuvântul pe care îl spusese el. c Dupã mãrturia lui Iosif Flaviu ºi a Talmudului palestinian. Lc 23. Era dimineaþã.2-3). d Þinând cont de caracterizarea fãcutã lui Pilat de cãtre istoriografi. vreþi sã vi-l eliberez pe regele iudeilor?” 11. ºi în palatul lui Irod.17 Fap 18. dar.14-15.11-14. Pilat este strãin ºi refractar faþã de mãrturia lui Isus despre adevãr.35 3. iudeilor nu le era permis sã dea sentinþe de condamnare la moarte. pretoriul indica locuinþa permanentã a guvernatorului roman. nici cãutarea serioasã a adevãrului.22 a În Palestina. Dar acum împãrãþia mea nu este de aici”. eºti rege?” Isus i-a rãspuns: „Tu spui cã eu sunt rege.10-11 3.28 Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriua. arãtând de ce fel de moarte avea sã moarã. Pur ºi simplu. 38 Pilat i-a zis: „Ce este adevãrul?”d. .32. nici ironie. Paºtele trebuia amânat cu o lunã (Num 9. slujitorii mei s-ar fi luptat ca sã nu fiu dat pe mâna iudeilor. contaminarea prin contactul cu un cadavru dureazã 7 zile ºi. 12. guvernatorul locuia în fortãreaþa Antonia. Dacã împãrãþia mea ar fi fost din lumea aceasta. ca sã dau mãrturie despre adevãr. a ieºit din nou la iudei ºi le-a zis: „Eu nu gãsesc în el nici o vinã. Bibliºtii discutã dacã procesul a avut loc în fortãreaþa Antonia (la nord de templu) sau în palatul lui Irod (în partea de sud-vest a Ierusalimului).1-5. nici sarcasmul omului politic. b Pentru evrei. Se credea cã în jurul caselor pãgâne ar fi fost îngropate cadavre de copii avortaþi.

Nici nu se poate susþine cã Pilat ar demonstra clemenþã faþã de Isus. De aceea. 8 Când a auzit Pilat cuvintele acestea. Pilat cãuta sã-l elibereze.In 18. Iar Pilatc le-a zis: „Iatã omul!” 6 Când l-au vãzut. din sentinþa capitalã.44 au strigat din nou. în mod obiºnuit.29. Pilat este reprezentantul acelei lumi necredincioase care nu-l recunoaºte.18. haina de purpurã ºi salutul ironic. 3 apoi veneau la el ºi spuneau: „Bucurã-te. regele Iudeilor!” ªi-i dãdeau palmeb. b Spre deosebire de ceilalþi evangheliºti. Pentru a evita confuzia. c În textele originale lipseºte: Pilat. s-a înspãimântat ºi mai mult. Iar pãlmuirea este prezentatã ca un gest violent de refuz din partea oamenilor. dar iudeii strigau: „Dacã-l eliberezi pe acesta. Oricine se face pe sine rege se împotriveºte împãratului”. care era suspectat de lezmaiestate faþã de Tiberiu. d Prietenul împãratului este un titlu onorific acordat ca o recompensã pentru loialitate sau servicii deosebite fãcute împãratului ºi imperiului.3 8.16 In 10. 2 Soldaþii au împletit o coroanã din spini. purtând coroana de spini ºi haina de purpurã. În contextul lui Ioan. biciuirea fãcea parte. De altfel. 4 Pilat a ieºit din nou afarã ºi le-a zis: „Iatã. 12 De aceea. Aluzie ironicã la acuzele formulate deja împotriva lui Pilat.27 Înþ 6.26-31 2 Mc 15. 5 Aºadar. spunând: „Nu pe acesta. 10 Atunci Pilat i-a zis: „Mie nu-mi vorbeºti? Nu ºtii cã eu am putere sã te eliberez ºi am putere sã te rãstignesc?” 11 Isus i-a rãspuns: „Nu ai avea nici o putere asupra mea dacã nu þi-ar fi fost datã de sus. Isus a ieºit afarã. arhiereii ºi cei din gardã au strigat: „Rãstigneºte-l! Rãstigneºte-l!” Pilat le-a zis: „Luaþi-l voi ºi rãstigniþi-l pentru cã eu nu gãsesc în el nici o vinã!” 7 Iudeii i-au rãspuns: „Noi avem o Lege ºi dupã aceastã Lege trebuie sã moarã. ci îl respinge pe Isus. nu eºti prietenul împãratuluid. cel care m-a dat în mâinile tale are un pãcat mai mare”. unde batjocorirea ºi chinuirea lui Isus din partea soldaþilor este descrisã pe a larg. 9 A intrat iarãºi în pretoriu ºi i-a zis: „De unde eºti tu?” Dar Isus nu i-a dat nici un rãspuns. vi-l aduc afarã ca sã ºtiþi cã nu gãsesc în el nici o vinã”. i-au pus-o pe cap ºi l-au îmbrãcat cu o hainã de purpurã. pentru cã s-a fãcut pe sine Fiul lui Dumnezeu”.15-20 254 1. în speranþa cã prezentarea lui Isus în starea jalnicã de dupã biciuire ar putea trezi compasiune. . cele mai multe traduceri specificã subiectul. Ioan reþine doar cele trei elemente: încoronarea cu spini. 1 Atunci Pilat l-a luat pe Isus ºi l-a dat sã fie biciuita.33-36 10.40 40 Atunci 2 Mt 27. 19 Decizia lui Pilat de a-l da pe Isus sã fie biciuit nu poate fi interpretatã ca o încercare de a-i abate pe iudei de la planul lor ucigaº.36 Lev 24. 3. ci pe Baraba!” Iar Baraba era un tâlhar.21. care sunt însemnele regalitãþii sale.

Adam a fost înmormântat pe aceastã colinã. l-au luat pe Isus.26-43) Aºadar. „Gabbata”c. care. de unde ºi numele: „Locul Craniului”. în latinã (limba administraþiei romane asociatã cu puterea politicã) ºi în greacã (limba comunicaþiilor internaþionale ºi a schimburilor) are o valoare definitivã ºi imutabilã: Isus rãstignit este regele iudeilor pe scena lumii întregi. 20 Mulþi dintre iudei au citit aceastã inscripþie. g În Evanghelia dupã sfântul Ioan regalitatea lui Isus este tema centralã în confruntarea lui cu reprezentanþii iudaismului. pentru Ioan. Isus este Mesia care duce la împlinire speranþa biblicã. recunoscut rege. 22 Pilat a rãspuns: „Ce-am scris. Mc 15. de o parte ºi de alta.21-32. descrie atitudinea batjocoritoare a lui Pilat care-l aºazã pe Isus pe scaunul de judecatã. Mt 26. l-a dus pe Isus afarã ºi s-a aºezata pe un tron în locul numit „Lithostrotos”b – iar în ebraicã.255 13 In 19.32-44.. fiind judecãtor în procesul lui Isus. . dar într-o formã care pare negarea ei: regele-Mesia rãstignit.: titlu. declaraþia finalã a lui Pilat („Ce-am scris. Este un termen tehnic roman pentru tãbliþa purtatã la gât de a cel condamnat ºi pe care era scris numele.. iar dupã Talmud. uneori ºi motivul condamnãrii. iar Isus în mijloc. e Lit. se referã la Pilat. 17 Purtându-ºi singur crucea.6 Is 53. În acest caz. Astfel. care în ebraicã este numit „Golgota”. „colina templului”. Era scris: „Isus Nazarineanul. a templului). „colinã”. Mulþi exegeþi preferã a doua interpretare. ci acela a zis: «Eu sunt regele iudeilor»”. 14 Era ziua Pregãtirii Paºtelui.12 3. b Termenul grec Lithostrotos înseamnã: pavaj cu piatrã. ªi le-a spus iudeilor: „Iatã-l pe regele vostru!” 15 Atunci ei au strigat: „Ia-l. pe la ceasul al ºaselea. 19 Pilat a scris ºi o inscripþiee ºi a pus-o pe cruce. este invitat sã ia loc pe tron pentru a judeca lumea. ia-l. „se aºazã pe tronul de judecatã”. adicã în perspectiva universalitãþii culturale ºi religioase. am scris”.17 Gen 22. latinã ºi greacãf. Rãstignirea lui Isus (Mt 27.”) nu este doar ecoul obiºnuitei birocraþii imperiale. d Dupã tradiþia iudaicã menþionatã de Origene ºi preluatã de Bisericile Orientale.13 Când a auzit Pilat cuvintele acestea. rãstigneºte-l”! Pilat le-a spus: „Sã-l rãstignesc pe regele vostru?” Arhiereii au rãspuns: „Nu avem alt rege decât pe împãratul”. ci mai degrabã o proclamaþie a regalitãþii lui Isus ca un fapt de neschimbat: Isus este regele iudeilor ºi rãmâne în ciuda refuzului sau contestaþiei lor. 18 unde l-au rãstignit pe el ºi împreunã cu el alþi doi. a ieºit spre locul numit „al Craniului”d. Lc 23.35 Verbul grec kathizein poate fi tranzitiv sau intranzitiv. Dacã verbul este considerat tranzitiv. regele iudeilor”. pentru cã locul unde a fost rãstignit Isus era aproape de cetate ºi era scris în ebraicã. 16 Atunci l-a predat lor ca sã fie rãstignit. scena ironicã are urmãtoarea semnificaþie: Isus. În cazul în care este luat ca intranzitiv. 21 Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilat: „Nu scrie: «Regele iudeilor»g. f Faptul cã inscripþia este redactatã în ebraicã-aramaicã (limba naþionalã care este ºi limba Legii. c Termenul aramaic Gabbatha înseamnã „loc înalt”.

realizatã prin moartea lui Isus. I (la nord de Muntele Mãslinilor) care prezenta urmele cuielor ºi avea femurul drept zdrobit. Însã Ioan este interesat mai mult de aspectul teologic: asemenea mielului pascal.45-56. Moartea lui Isus (Mt 27. ca fiind mielul pascal. care apare doar în puþine manuscrise târzii. plecându-ºi capul. Mt 5.16 17. Ioan alege acest termen pentru valoarea lui simbolicã. 24 aºadar. c În cele mai multe manuscrise avem termenul: isop.33-41. Lc 23. Isus ar fi indicat. vãzând Isus cã stãtea acolo mama lui ºi discipolul pe care îl iubea. 30 Dupã ce a luat oþetul. sub pretextul cã tulpina de isop este prea a b . Isus a spus: „S-a împlinit!” ªi. În acest caz. vãzând cã toate s-au împlinit. ºi tunicaa. Soldaþii au fãcut toate acestea.22. „Tunica fãrã cusãturã”.14 Dt 21. au zis unii cãtre alþii: „Sã nu o rupemb.27).34 256 Ps 22. simbolizeazã unitatea Bisericii. ca sã se împlineascã Scriptura.23 Gal 3. aºa cum erau iudeii (In 7. Atunci. lui Isus nu-i sunt zdrobite oasele. de sus pânã jos.39 Ps 69. Însã tunica era fãrã cusãturã.35 2 Mc 15. 1Sam 15. ca sã nu rãmânã trupurile pe cruce sâmbãta – pentru cã acea sâmbãtã era zi mare – iudeii i-au cerut lui Pilat sã le zdrobeascã fluierele picioarelord ºi sã-i ia de acolo. Coasta strãpunsã a lui Isus era ziua Pregãtirii. ci sã tragem la sorþi pentru ea. În simbolismul biblic.16.40.43. din ceasul acela.6).20 par 19. stãteau mama lui Isus ºi sora mamei lui. i-a spus discipolului: „Iat-o pe mama ta!” ªi. Aceasta ca sã se împlineascã Scriptura: Au împãrþit între ei hainele mele ºi pentru tunica mea au aruncat zaruri.44-49) aceasta. Isopul era prescris în ritul de stropire cu sângele mielului pascal (Ex 12. 19. la fel ca ºi nãvodul care nu se rupe de mulþimea peºtilor (In 21. indicaþie clarificatã în continuare. 31 Întrucât 28 Dupã 23 In 5. 29 Era acolo un vas plin cu oþet. Totuºi. Isus a zis: „Mi-e sete”.4-6. ei au pus în isopc un burete îmbibat cu oþet ºi i l-au apropiat de gurã.23 2 Mt 27. în mod indirect. 10.34 10. ºi-a dat duhul. ºi Maria Magdalena. Este relevantã descoperirea cadavrului unui rãstignit din sec.22) ºi în riturile de purificare ºi consacrare (Lev 14. haina sau tunica sfâºiatã reprezintã diviziunea celor douã regate ale evreilor (1Rg 11.13 Vezi n.18 Mt 8. 4. fiecãrui soldat o parte. 32 Atunci. Mulþi exegeþi preferã termenul hysso = suliþã.19 2.4. a cui sã fie”. discipolul a luat-o acasã la el. 29.4 Dupã ce soldaþii l-au rãstignit pe Isus.24 2 Lc 23. i-a spus mamei: „Femeie. þesutã dintr-o bucatã.In 19. în v. 26 Aºadar. Maria a lui Cleopa. 25 Lângã crucea lui Isus.19). Faptul cã este þesutã dintr-o bucatã ºi cã soldaþii nu o rup indicã pentru evanghelist cã cei care fac parte din Bisericã nu sunt divizaþi cu privire la Isus. 36. Mc 15. au luat hainele lui ºi au fãcut patru pãrþi. d Mãrturiile istorice atestã o astfel de practicã pentru grãbirea morþii celor rãstigniþi. iatã-l pe fiul tãu!” 27 Apoi. Num 19. 22. scurtã ºi fragilã.32.11).

simbolul jertfirii totale de sine. ca ºi accentul pus pe mormântul nou. 7. el ºtie cã spune adevãrul ca sã credeþi ºi voi.33 au venit soldaþii. niciodatã. cel care fusese mai înainte la el noaptea. cf. Iosif din Arimateea. Aceastã varietate de orientãri exegetice este ºi semnul bogãþiei de sens a textului sfântului Ioan. cam de o sutã de litrec. c Litra (unitate de capacitate) = 327 ml.46 Ps 34. Mc 16. l-a rugat pe Pilat sã-l lase sã ia trupul lui Isus. la înmormântãri.1 In 7. In 19.50-56) Dupã acestea.257 In 19.1-10. a venit ºi a luat trupul lui Isus.13 3.42-47. de frica iudeilor. cu uleiurile aromatice. Înmormântarea lui Isus (Mt 27. S-au încercat unele interpretãri care pun pe prim plan „sângele” (sacramentul Euharistiei) sau „apa” (sacramentul Botezului). Maria Magdalena a venit la mormânt ºi a Mt 28. iar în grãdinã era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni. dupã cum este obiceiul de înmormântare la evrei. Cantitatea incredibil de mare are un rol simbolic. care era discipol al lui Isus. iar mormântul era aproape. Lc 24. Zah 13.41). ºi a adus un amestec de mir ºi aloeb. Lc 23.10 7. În jurul acestui text s-au formulat o mulþime de speculaþii teologice care riscã uneori sã devinã arbitrare. ÎNVIEREA LUI ISUS Mormântul gol (Mt 28. b Este o esenþã puternic parfumatã.1.57-61.44 20 În prima zi a sãptãmânii. dar în ascuns. simbolizând Duhul lui Dumnezeu. 36 Acestea s-au fãcut ca sã se împlineascã Scriptura: Nu i se va zdrobi nici un os. nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. extrasã din lemnul plantei de aloe (Aquilaria agallocha) care creºte în partea de nord-est a Asiei Mici.1-8.1-12) 1 38 1. pe când mai era încã întuneric. în mod normal. 41 În locul unde fusese rãstignit Isus era o grãdinã. .37-39 1In 5. Mc 15.10 a În aceastã expresie (unicã în NT) Ioan reuneºte douã simboluri: „apa vie” (In 7.6-8 Ex 12. 42 Aºadar. au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi ºi ale celuilalt care era rãstignit cu el.17. 34 ci unul dintre soldaþi i-a strãpuns coasta cu o suliþã ºi îndatã a ieºit sânge ºi apãa.10). dar se foloseºte. De obicei se pulverizeazã pe pat ºi pe haine (Prov 7. În acest caz.38-39. l-au înfãºurat în giulgiuri.33 Ez 47. Pilat i-a permis. pentru cã era ziua Pregãtirii iudeilor.21 Zah 12. 12.8). are rolul de a neutraliza mirosul greu ºi de a împiedica descompunerea. situat într-o grãdinã (cf. ºi „sângele” (In 6.1. 39 A venit ºi Nicodim. dis-de-dimineaþã.50 11. 40 Ei au luat trupul lui Isus.51-56). 33 Dar când au venit la Isus ºi au vãzut cã deja murise. Ps 45. probabil este legatã de ideea regalitãþii lui Isus. l-au pus pe Isus acolo. 37 Iar în altã parte Scriptura mai spune: Vor privi la cel pe care l-au strãpuns. 35 Cel care a vãzut a dat mãrturie ºi mãrturia lui este adevãratã. Atunci.

13 Ei i-au zis: „Femeie. spune-mi unde l-ai pus ºi eu îl voi lua”. prima a sãptãmânii. i-a spus în evreieºte: „Rabbuni” – care înseamnã „Învãþãtorule”a. 12. Lc 24.44. A vãzut ºi a crezut. 4 Alergau amândoi împreunã. 18 Maria Magdalena a venit la discipoli ºi le-a vestit cã l-a vãzut pe Domnulc ºi cã el i-a spus acestea. dar du-te la fraþii mei ºi spune-le: Mã urc la Tatãl meu ºi Tatãl vostru. a vãzut giulgiurile aºezate.11. El a vãzut giulgiurile aºezate. 17 Isus i-a zis: „Nu mã reþine. ºi plângea. 14. 15 Isus i-a zis: „Femeie. 5 Aplecându-se. 10 Atunci discipolii s-au întors la ai lor. Isus se aratã Mariei Magdalena (Mc 16.14-18. le-a arãtat mâinile ºi coasta.26 1Cor 15.4 vãzut cã piatra fusese luatã de la mormânt. afarã. care îl urma.32 Ps 89. Lit. Discipolii s-au bucurat când l-au vãzut pe 19 a Unele manuscrise adaugã: ºi a alergat ca sã-l cuprindã.27 Lc 24.1+. întorcându-se.27 Isus apare discipolilor (Mt 28. nu era aºezat împreunã cu giulgiurile. Multe manuscrise adaugã: meu. de ce plângi? Pe cine cauþi?” Ea. 16 Isus i-a zis: „Maria!” Ea. într-un loc. care stãteau în locul unde zãcuse trupul lui Isus. 2 Atunci. s-a aplecat spre mormânt 12 ºi a vãzut doi îngeri în haine albe. unul la cap ºi altul la picioare. dar celãlalt discipol a alergat mai repede decât Petru ºi a ajuns primul la mormânt.1-3 Lc 24. de ce plângi?” Ea le-a spus: „L-au luat pe Domnul meu ºi nu ºtiu unde l-au pus”. a alergat ºi a venit la Simon Petru ºi la celãlalt discipol. ºi le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt ºi nu ºtim unde l-au pus”. probabil se încearcã o justificare a replicii lui Isus: „Nu mã reþine”.15 258 Lc 24.9-11.39 14. 7 dar ºtergarul. ci împãturit aparte. ºi a intrat în mormânt. 6 Atunci a venit ºi Simon Petru. pe care îl iubea Isus.36-49) 16. dar nu a intrat. Mt 28. b c .4 1. i-a spus: „Domnule. a stat în mijlocul lor ºi le-a zis: „Pace vouã!” 20 Zicând aceasta.22 În seara aceleiaºi zile. 3 A ieºit atunci Petru ºi celãlalt discipol ºi au venit la mormânt. de frica iudeilor.16 15.12 In 11. s-a întors ºi l-a vãzut pe Isus stând în picioare.40 5.16. În timp ce plângea.16-20. care fusese pe capul lui. crezând cã este grãdinarul. dar nu ºtia cã este Isus. Mc 16. 8 Atunci a intrat ºi celãlalt discipol care sosise primul la mormânt. 9 pentru cã încã nu ºtiau Scriptura: cã el trebuia sã învie din morþi. 19. la Dumnezeul meu ºi Dumnezeul vostru”.3-4 Mc 10. pentru cã nu m-am urcat încã la Tatãlb. erau încuiate.In 20. 14 Spunând acestea.51 Ct 3. a venit Isus. 16. dacã dumneata l-ai luat. deºi uºile locului în care erau discipolii.: ºi le-a vestit: „L-am vãzut pe Domnul!” ºi ce i-a spus ei . Ct 3.9-10) 11 Iar Maria stãtea lângã mormânt.16 In 10.2 18.

care se numea „Geamãnul”. ai crezut. 28 Toma a rãspuns ºi i-a zis: „Domnul meu ºi Dumnezeul meu!” 29 Isus i-a spus: „Pentru cã m-ai vãzut. Isus s-a arãtat din nou discipolilor lângã Marea Tiberiadei ºi li s-a arãtat astfel: 2 Erau împreunã Simon Petru ºi Toma. 14. cãrora le veþi þine. nu era cu ei când a venit Isus. 21 Atunci.32 par.16 Mt 26. Scopul Evangheliei Isus a mai fãcut înaintea discipolilor ºi multe alte semne.27 19.37 Dt 34. crezând. spunând aceasta. a suflat asupra lor ºi le-a zis: „Primiþi pe Duhul Sfânt.259 In 20. Au ieºit ºi s-au urcat în barcã.33 Mt 16. 31 Acestea însã au fost scrise ca sã credeþi cã Isus este Cristos.5 21 Lc 5. a stat în mijlocul lor ºi a zis: „Pace vouã!” 27 Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-þi degetul tãu aici: iatã mâinile mele! Adu-þi mâna ºi pune-o în coasta mea ºi nu fi necredincios. ci credincios”. 26 Dupã opt zile.10-12 Fap 3. dar în noaptea aceea nu au prins nimic. iar Toma era împreunã cu ei.7 11. Fericiþi cei care nu au vãzut ºi au crezut”. Isus le-a zis: „Copii.18 Mt 28. 25 Aºadar. care nu sunt scrise în cartea aceasta. 22 ªi. Natanael din Cana Galileii. 18. 23 Cãrora le veþi ierta pãcatele. aºa vã trimit ºi eu pe voi”. dar discipolii nu ºtiau cã este Isus. nu voi crede”. Ei i-au zis: „Mergem ºi noi cu tine”. asociat cu mâna sau cu partea dreaptã aratã partea cea mai nobilã ºi mai importantã: binecuvântarea este transmisã % . Fiul lui Dumnezeu ºi. 5 Aºadar.34 4.5 14.21 17.47 par Fap 1. Ei l-au aruncat ºi 1 30 24 Însã 11.45 12. cel numit Geamãnul.16.4-10 Lc 24. deºi uºile erau încuiate.15 Lc 24. fiii lui Zebedeu ºi alþi doi dintre discipolii lui. Isus se aratã lui Toma Toma. sã aveþi viaþã în numele lui. nu aveþi ceva de mâncare?” I-au rãspuns: „Nu!” 6 Atunci le-a zis: „Aruncaþi nãvodul în partea dreaptãa a bãrcii ºi veþi gãsi”.48 Lc 1. IV. 3 Simon Petru le-a spus: „Mã duc sã pescuiesc”. discipolii lui erau iarãºi înãuntru. vor fi iertate.19 Mc 16. Isus stãtea pe mal. 28. 4 Când era de acum dimineaþã. ceilalþi discipoli i-au spus: „L-am vãzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacã nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor ºi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor ºi nu-mi voi pune mâna în coasta lui.16. vor fi þinute”. Isus le-a zis din nou: „Pace vouã! Aºa cum m-a trimis Tatãl.18 Domnul.16 a Adjectivul dexios = drept. EPILOG Isus apare discipolilor lângã Marea Tiberiadei Dupã acestea. 14. Isus a venit.19. unul dintre cei doisprezece.8 In 1.

fiul lui Ioan.19-23. regele Mesia stã la dreapta lui Dumnezeu (Ps 110. a Cot (unitate de mãsurã pentru lungime) = 45 cm. Exegeza cea mai serioasã se mulþumeºte sã vadã aici o aluzie la universalitatea. 10 Isus le-a zis: „Aduceþi din peºtii pe care i-aþi prins acum!” 11 Atunci. Dupã ce a spus aceasta. El i-a spus: „Paºte mieluºeii mei!” 16 El i-a zis iarãºi. 19 Dar aceasta a spus-o. arãtând cu ce moarte îl va preamãri pe Dumnezeu. 14 Aceasta a fost de acum a treia oarã cã Isus s-a arãtat discipolilor. 12 Isus le-a zis: „Veniþi ºi mâncaþi!” ªi nici unul dintre discipoli nu îndrãznea sã-l întrebe „Tu cine eºti?” cãci ºtiau cã este Domnul. au vãzut un foc cu jar.8 260 Lc 24. Însã. 17. la fel ºi peºtele. s-a încins cu haina – pentru cã era dezbrãcat – ºi s-a aruncat în mare. c Expresia ºi imaginea întinderii mâinilor. a doua oarã: „Simon.40.17-19 In 6.20). Isus i-a zis: „Paºte oile mele! 18 Adevãr. la moartea pe cruce (Petru va muri rãstignit în anul 67 la Roma). peºte pus deasupra ºi pâine.7 20. Doamne. mã iubeºti mai mult decât aceºtia?” El i-a zis: „Da. deºi erau aºa de mulþi.11 20. fiul lui Ioan. a luat pâinea ºi le-a dat-o. te încingeai singur ºi te duceai unde voiai. Misiunea pastoralã a lui Petru 15 Dupã ce au stat la masã. plinãtatea ºi unitatea Bisericii. discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: „E Domnul!” Simon Petru. tu ºtii cã te iubesc”. adevãr îþi spun: când erai mai tânãr. nãvodul nu s-a rupt. mâna dreaptã a lui Dumnezeu e simbolul acþiunii sale eficace ºi salvifice (Dt 32.33 13. tu ºtii cã te iubesc”. pentru scriitorii creºtini din primele secole.31-32 12. fiul lui Ioan.1 13.37-38. 7 Atunci.19.41-43 4. b S-au cãutat multe interpretãri cu privire la simbolismul numãrului. mã iubeºti?” Petru s-a întristat pentru cã i-a zis a treia oarã: „Mã iubeºti?” ºi i-a spus: „Doamne. ca ºi la rodnicia misiunii sale. i-a zis: „Urmeazã-mã!” 13. ªi. tu ºtii cã te iubesc”. Doamne.10). partea dreaptã a tronului este rezervatã pentru reginã (1Rg 2. Ps 18. mã iubeºti?” El i-a spus: „Da.In 21. tu ºtii toate.27 6.31. în ritualul consacrãrii preoþilor. dupã ce a înviat din morþi. în general.1). 18. îþi vei întinde mâinilec ºi te va încinge un altul ºi te va duce unde nu vei voi”. iar din partea dreaptã a templului izvorãºte apa care purificã ºi dã rodnicie pãmântului Israelului (Ez 47. Simon Petru a urcat în barcã ºi a tras la mal nãvodul plin cu o sutã cincizeci ºi treib de peºti mari. Ps 45.25-27 Mt 16.36).36 prin impunerea mâinii drepte (Gen 48. 8 Ceilalþi discipoli au venit cu barca – pentru cã nu erau departe de uscat. partea dreaptã e cea mai importantã din punct de vedere ritual (Ex 29.26-29 nu-l mai puteau trage. I-a zis: „Paºte oile mele!” 17 I-a zis a treia oarã: „Simon.17. din cauza mulþimii peºtilor. .1). auzind cã este Domnul. Isus i-a spus lui Simon Petru: „Simon. 13 Isus a venit. se referã. 9 Când au coborât pe uscat. 13-18). ci la vreo douã sute de coþia – trãgând cu ei nãvodul cu peºti.68 ºu Lc 22. când vei îmbãtrâni.

Dar Isus nu-i spusese cã nu va muri. ce te priveºte?”a Concluzie Acesta este discipolul care dã mãrturie despre acestea ºi le-a scris. 24 15. cine este cel care te va trãda?” 21 Aºadar.25 Petru l-a vãzut venind din urmã pe discipolul pe care-l iubea Isus. vãzându-l pe acesta.20 13.35 3In 12 20.261 20 Întorcându-se. 19.30 a Unele manuscrise omit: ce te priveºte? . ce te priveºte? Tu urmeazã-mã!” 23 Astfel a ieºit vorba printre fraþi cã discipolul acela nu va muri. iar noi ºtim cã mãrturia lui este adevãratã.27. dar acesta?” 22 Isus i-a zis: „Dacã vreau ca acesta sã rãmânã pânã când voi veni. ci: „Dacã vreau ca acesta sã rãmânã pânã când voi veni. Dacã acestea s-ar scrie una câte una. In 21. Petru i-a spus: „Doamne. 25 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a fãcut Isus. care în timpul cinei se aplecase pe pieptul lui ºi îi spusese: „Doamne. cred cã nici lumea întreagã nu ar cuprinde cãrþile scrise.

FAPTELE APOSTOLILOR .

INTRODUCERE Autorul. Tradiþia creºtinã considerã cã autorul cãrþii Faptele Apostolilor este acelaºi cu autorul celei de-a treia Evanghelii, sfântul Luca, pentru faptul cã: amândouã sunt dedicate aceleiaºi persoane: Teofil (Lc 1,4; Fap 1,1); existã unitate de vocabular ºi de stil; apar aceleaºi motive literare ºi teologice, cu unele diferenþe datorate naturii faptelor relatate ºi a izvoarelor diferite. Sfântul Luca este unul dintre discipolii sfântului Paul (Col 4,14; 2Tim 4,11), convertit de la pãgânism în Antiohia, unde probabil fãcea deja parte dintre „temãtorii de Dumnezeu” (vezi n. Fap 2,11), de profesie medic, cu o formaþie culturalã deosebitã. Limba. Este greaca koiné, folositã în lumea elenisticã din timpul sãu, cu elemente stilistice ºi gramaticale de tip literar. Limbajul folosit constituie un fel de oglindã a situaþiei relatate (discursurile lui Petru sunt colorate cu termeni semitici; discursul lui Paul din Areopag are eleganþa discursurilor oratorilor atenieni; acþiunile ºi evenimentele minunate întâmplate lui Petru ºi Paul sunt relatate într-un stil narativ popular captivant). Se observã o primã parte mai staticã în relatarea despre Biserica primarã din Ierusalim, spre deosebire de partea a doua în care rãspândirea evangheliei este relatatã într-un ritm dinamic ºi alert ce provoacã entuziasmul cititorului creºtin. Destinatarii. Deºi nu-i exclude pe iudei, se pare cã sfântul Luca se adreseazã, în primul rând, unei comunitãþi formate în cea mai mare parte din cei convertiþi de la pãgânism, preocupaþi de legãtura lor cu exigenþele Vechiului Testament. Ca ºi în Evanghelie, sfântul Luca este preocupat de instruirea ºi edificarea creºtinilor, insistând asupra rolului credinþei ºi invitând Biserica sã trãiascã sub conducerea Duhului Sfânt ca „o singurã inimã ºi un singur suflet” (Fap 4,32). Structura. Dupã ce este prezentatã comunitatea din Ierusalim în aºteptarea Duhului Sfânt ºi mãrturia plinã de curaj a apostolilor în timpul primelor persecuþii (1,1–5,42), dupã martiriul sfântului ªtefan, sfântul Luca prezintã activitatea misionarã în Palestina (6,1–12,25). Este descrisã apoi misiunea lui Barnaba ºi a lui Paul în Asia ºi încordarea relaþiilor dintre creºtinii proveniþi din iudaism ºi cei proveniþi din pãgânism (13,1–15,33), activitatea lui Paul în marile cetãþi ale Greciei (15,36–20,38), întoarcerea lui la Ierusalim, arestarea ºi cãlãtoria la Roma, unde vesteºte cuvântul evangheliei (21,1–28,31). Locul. Nu existã o certitudine cu privire la locul scrierii cãrþii. Au fost propuse Ahaia, Efesul sau Corintul. Totuºi, analiza textelor din

266 Fap 21 ºi 2Tim 4,11, susþine pãrerea cã Faptele Apostolilor ar fi fost compusã la Roma. Data. Cartea a fost scrisã la puþin timp dupã Evanghelia a treia. Autorul nu cunoaºte persecuþiile lui Domiþian (81-96 d.C.) împotriva creºtinilor din Roma ºi din Asia Micã, ceea ce înseamnã cã lucrarea a fost terminatã înainte de anul 90. Teologia. Faptele, evenimentele ºi episoadele relatate de autor sunt plasate în tema împlinirii istoriei mântuirii: Isus este împlinirea profeþiilor Vechiului Testament, iar istoria Bisericii este împlinirea promisiunii profeþilor ºi a profeþiei lui Cristos. Aceasta presupune transmiterea tradiþiei alcãtuite de martorii oculari care devin trimiºi ai Bisericii pentru vestirea evangheliei. Pentru Faptele Apostolilor, timpul prezent (astãzi) este timpul cuvântului lui Dumnezeu. Predicarea cuvântului îi cheamã pe ascultãtori la convertire ºi la Botez (prin baia apei în numele lui Isus Cristos), prin care se obþine iertarea pãcatelor ºi participarea la darurile Duhului Sfânt (prin impunerea mâinilor). Duhul Sfânt este acela care face viu cuvântul predicat ºi întãreºte vestirea evangheliei prin fapte minunate ºi prin carismele puse în slujba Bisericii. Deºi comunitãþile sunt numeroase, ele au conºtiinþa cã merg pe aceeaºi cale (calea lui Dumnezeu), au acelaºi nume ºi toate împreunã constituie Biserica lui Dumnezeu formatã din circumciºi ºi necircumciºi, care se adunã în ziua Domnului pentru a asculta învãþãtura apostolilor, pentru frângerea pâinii ºi comuniunea fraternã. În interiorul Bisericilor se detaºeazã grupuri de credincioºi care au misiuni speciale: apostolii în comuniune cu Petru, diaconii, prezbiterii etc., ºi credincioºii de rând. Cartea se terminã pe un ton plin de speranþã. Paul profitã de starea lui de semilibertate la Roma pentru a predica evanghelia. Se sugereazã astfel cã nici o opoziþie umanã, nici o opoziþie instituþionalã faþã de credinþã, nici mãcar cea a poporului evreu, nu pot împiedica victoria cuvântului „împãrãþiei lui Cristos”.

FAPTELE APOSTOLILOR INTRODUCERE Prolog prima carte, o, Teofila, am tratatb despre tot ce a fãcut ºi a învãþat Isus, de la început 2 pânã în ziua în care a fost înãlþat, dupã ce, prin Duhul Sfântc, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 Dupã pãtimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arãtându-li-se timp de patruzeci de zile ºi vorbindu-le despre cele privitoare la împãrãþia lui Dumnezeu.

1

1 În

Misiunea încredinþatã apostolilor ªi, în timp ce era cu eid, le-a poruncit sã nu se îndepãrteze de Ierusalim, ci sã aºtepte promisiunea Tatãlui „pe care, [zicea el], aþi auzit-o de la mine: 5 Ioan a botezat cu apã, dar voi veþi fi botezaþi cu Duhul Sfânt, nu dupã multe zile”. 6 Atunci, cei care se adunaserã l-au întrebat: „Doamne, în acest timp vei restaura împãrãþia lui Israel?” 7 Dar el le-a zis: „Vouã nu vã este dat sã cunoaºteþi timpurile sau momentele pe care Tatãl le-a stabilit prin propria autoritate. 8 Însã, când va veni Duhul Sfânt asupra voastrã, voi veþi primi o putere ºi îmi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudeea ºi Samaria, ºi pânã la marginile pãmântului”. Înãlþarea lui Isus ªi dupã ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înãlþat ºi un nor l-a ascuns din ochii lor. 10 În timp ce erau cu ochii aþintiþi spre cer ºi el se înãlþa, iatã cã le-au apãrut doi bãrbaþi în haine albe 11 ºi le-au spus: „Bãrbaþi galileeni, de ce staþi privind la cer?e Acest Isus, care a fost înãlþat de la voi la cer, va veni tot aºa cum l-aþi vãzut mergând spre cer”.
Vezi n. Lc 1,3. Lit.: Primul cuvânt l-am fãcut, o, Teofil, despre toate câte a început Isus sã facã ºi sã spunã. c Poate fi înþeles ºi ca înãlþat prin Duhul Sfânt. d Sensul verbului synalizo este nesigur. În greaca clasicã înseamnã „a mânca
b a

Lc 1,1-4 Fap 1,22 Lc 24,49 Mt 28,19-20 1,25.26; 2,14.37 Lc 24,48-49 Lc 6,13 Lc 24,51 2Re 2,9-11 10,40-41 13,31 Lc 24,42-43 2Lc 24,49 11,16 Lc 16,3 3,21

4

9

Lc 24,50-51 2Lc 24,4-6

3,21 Lc 22,69

sare împreunã”, „a sta la o masã comunã”, dar nu este atestat decât dupã sec. al II-lea. Lingviºtii presupun o altã rãdãcinã – synaulizo care înseamnã „a fi, a sta împreunã”. e Unele manuscrise omit: la cer.

Fap 1,12 I. AªTEPTAREA DUHULUI SFÂNT Comunitatea apostolilor

268

2Lc 6,13-16; Mc 3,16-19; Mt 10,2-4 Lc 8,19

Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Mãslinilora, care se aflã aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de sâmbãtãb. 13 Când au intrat, au urcat în încãperea de sus, unde obiºnuiau sã se adunec. Erau: Petru ºi Ioan, Iacob ºi Andrei, Filip ºi Toma, Bartolomeu ºi Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, ºi Simon Zelotul ºi Iuda al lui Iacob. 14 Toþi aceºtia, într-un cuget, stãruiau în rugãciune împreunã cu femeile ºi cu Maria, mama lui Isus, ºi cu fraþii lui. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda
15 În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraþilor – mulþimea celor adunaþi în acel loc era cam de o sutã douãzeci de persoaned – ºi a spus: 16 „Fraþilor, trebuia sã se împlineascã Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit cãlãuza celor care l-au prins pe Isus. 17 Cãci el era din numãrul nostru ºi fusese pãrtaº al aceleiaºi slujiri. 18 Dar acesta ºi-a cumpãrat un ogor din plata nelegiuirii sale ºi, cãzând cu capul în jose, a crãpat la mijloc ºi i s-au vãrsat toate mãruntaiele. 19 [Faptul] a devenit atât de cunoscut tuturor locuitorilor Ierusalimului, încât locul acela este numit în limba lor «Hacheldamah», adicã «Ogorul Sângelui». 20 Cãci este scris în cartea Psalmilor: Sã devinã locuinþa lui pustie ºi sã nu fie locuitor în ea

12

Lc 22,47 2Mt 27,3-10 Înþ 4,19 Ps 37

Mt 27,8 Ps 69,26 Ps 109,8

a Muntele Mãslinilor se întinde paralel cu colina pe care se afla templul, separat de aceasta prin valea Cedron. Are trei vârfuri: la nord (810 m) vârful numit „Viri Galilaei”, în centru (808 m), locul tradiþional al înãlþãrii lui Isus la ceruri, iar la sud (734 m) „Muntele Scandalului” (cf. 2Rg 23,14-16) datoritã cultului adus aici zeitãþilor pãgâne. Pe partea esticã se aflã localitãþile Betania ºi Betfaghe. b Dupã interpretãrile rabinilor, un evreu se putea deplasa în zi de sâmbãtã pânã la o distanþã de 2.000 de coþi (aproximativ 1 km). c Încãperea de la etaj în locuinþele evreilor înstãriþi era folositã ca salã de reuniune, loc de studiu ºi de rugãciune.

d Mulþi interpreþi presupun cã sfântul Luca ar face referinþã la numãrul necesar pentru constituirea unui Sinedriu local, dar prezenþa femeilor în acest grup ca ºi aproximaþia („cam”) infirmã aceastã interpretare. e Expresia este neclarã ºi se traduce „cu capul înainte” (cf. Înþ 4,19), ori „s-a umflat”. Câteva manuscrise, fãcând aluzie la descrierea morþii lui Iuda din Mt 27,3-10, schimbã termenul cu: s-a spânzurat. Deºi relatãrile despre moartea lui Iuda sunt divergente, în NT, ele concordã în a scoate în evidenþã cã Iuda a murit în mod tragic ca o consecinþã a perfidiei ºi trãdãrii sale.

269

Fap 1,21

ºi: Misiunea lui sã o ia altul. 21 Aºadar, trebuie ca unul dintre aceºti bãrbaþi, care ne-au însoþit în tot timpul cât a trãit printre noia Domnul Isus, 22 începând de la botezul lui Ioan pânã în ziua în care a fost înãlþat de la noi, sã devinã martor al învierii lui împreunã cu noi”. 23 Au propus doi: pe Iosif, cel chemat Barsabab, numit ºi Iustus, ºi pe Matiac. 24 Apoi s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, care cunoºti inimile tuturor, aratã-ne pe care dintre aceºtia doi l-ai ales, 25 ca sã ia locul în aceastã slujire ºi în apostolatul din care a cãzut Iuda, ca sã meargã la locul care i se cuvenea”. 26 Atunci au tras la sorþid pentru ei ºi sorþul a cãzut pe Matia, iar el a fost numãrat cu cei unsprezecee apostoli. II. MÃRTURIA APOSTOLILOR LA IERUSALIM Coborârea Duhului Sfânt a sosit ziua Rusaliilorf, toþi erau adunaþi împreunã în acelaºi loc. 2 ªi, dintr-o datã, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, ºi a umplut întreaga casã în care stãteau. 3 Atunci le-au apãrut niºte limbi ca de foc împãrþindu-se ºi aºezându-se asupra fiecãruia dintre ei. 4 Toþi au fost umpluþi de Duhul Sfânt ºi au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum Duhul le dãdea sã vorbeascã.

Lc 16,16

15,8; Lc 16,15 6,4; 12,17

2

1 Când

4,31 In 3,8 Dt 4,2 Num 11,25

a Lit.: intra ºi ieºea împreunã cu noi. Expresia subliniazã aici cã mãrturia pe care o dã un apostol trebuie sã se bazeze pe participarea directã ºi neîntreruptã la activitatea publicã a lui Isus. De fapt, Luca, în Evanghelia sa (23,49-50), spre deosebire de ceilalþi evangheliºti, ni-i prezintã pe apostoli ca martori ºi în timpul rãstignirii. b Bar-saba înseamnã „fiul” unei femei cu numele de „Saba”. Acest Iosif Barsaba, la fel ca mulþi evrei din perioada aceasta, are ºi un nume latin: Iustus = cel drept. c Matia este forma scurtã a lui Matatiah = darul lui Dumnezeu. Dupã Eusebiu din Cezareea, Matia era unul dintre cei ºaptezeci ºi doi de discipoli. Dupã Rusalii ar fi predicat în Iudeea ºi ar fi fost ucis cu pietre de cãtre evrei. Existã ºi o evanghelie apocrifã care-i poartã numele.

d Tragerea la sorþi era o practicã foarte rãspânditã în lumea anticã. În VT nu este consideratã ca o magie, din contra, Dumnezeu, înaintea cãruia se fãcea tragerea la sorþi, era cel care decide. Cea mai cunoscutã formã de tragere la sorþi este aceea de a introduce zarurile ºi a le scutura pânã ce cade unul. Tragerea la sorþi scoate în evidenþã aspectul carismatic al unei vocaþii pentru a îndeplini o slujire în Bisericã ºi exclude falsa democratizare a ocupãrii funcþiilor în comunitate. De notat cã Luca nu va mai vorbi despre aceastã practicã dupã coborârea Duhului Sfânt. e Unele manuscrise au: cei doisprezece. f Lit.: Pentecoste = a cincizecea zi. Este a treia dintre sãrbãtorile importante ale VT. La început era sãrbãtoarea încheierii recoltãrii grâului %

c Elamiþii – locuitorii þinutului situat la est–nord-est în valea Tigrului ºi Eufratului. din Ponte ºi Asia. care se întindea de la Marea Caspicã pânã la fluviile Indus ºi Eufrat.2). aproximativ pe teritoriul Iranului de azi. pentru cã fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. erau consideraþi membri ai poporului ales (Mt 23. Termenul românesc „Rusalii” derivã sau dintr-o sãrbãtoare a romanilor. Iudeea ºi Capadociad. în munþii Zagros. Cu ocazia % . care sunt aproape de Cireneh. cretani ºi arabi.5 5 ªi 270 erau atunci la Ierusalim iudei.21. sau din rusã: rusalki – niºte duhuri rele care dezlãnþuie furtuni ºi iau minþile oamenilor (iele). Lycopolis etc. cu capitala Susa. þinutul devine o satrapie (Est 1.1). Amaseia. ziua naºterii Bisericii ºi începutul misiunii ei în lumea întreagã. 1Cr 5). iar apoi s-a calculat ca a cincizecea zi de la sãrbãtoarea Paºtelui. oraºe importante: Perge ºi Atalia. fãrã a ajunge la practicarea ritualã a Legii. profet ºi învãþãtor în Antiohia (Fap 3. În imperiul persan. romani în trecere. a Parþii – numele locuitorilor din þinutul Parthia. Amisus. Laodiceea. elamiþic ºi locuitori din Mesopotamia. Creºtinilor din acest þinut li se adreseazã sfântul Petru în 1Pt 1. bãrbaþi evlavioºi din toate naþiunile de sub cer. Oraºe importante erau Sinope. care a purtat crucea lui Isus (Mt 27. Existau în Pamfilia comunitãþi iudaice din timpul Macabeilor (1Mac 15.10-15). g Pamfilia – þinut în sudul Turciei de azi. pe teritoriul actual al Libiei. la ºapte sãptãmâni de la începutul seceriºului. 11 atât iudei cât ºi prozeliþii.. împreunã cu asirienii au atacat Ierusalimul (Is 22. În NT.32 ºi textele paralele) ºi a lui Lucius.23). Era patria lui Simon. din Egipt ºi din pãrþile Libiei. mulþimea s-a adunat ºi a rãmas uimitã. Halys la nord ºi Ararrat la est.C. având ca principale oraºe cunoscutele centre creºtine: Hierapolis. Þinutul este foarte accidentat. dar poporul îºi pãstreazã autonomia. În timpul NT. prozeliþii.14-17).). cu munþi ºi vãi înguste. exista aici un puternic centru iudaic. 6 Când s-a auzit vuietul acela. acceptând circumcizia. i se adaugã o nuanþã istoricã: celebrarea alianþei de pe Sinai (2Cr 15. Sunt menþionaþi în listele popoarelor semite în Gen 10. când mormintele erau împodobite cu trandafiri (Rosalia). h Cirene – capitala Cirenaicii. ºi ei oameni de origine neebraicã. Colose. devine sãrbãtoarea „Coborârea Duhului Sfânt”. e Pont – provincia romanã de pe coasta sudicã a Mãrii Negre. îi auzim vorbind (Ex 23. pe þãrmul de nord al Africii. d Capadocia – þinutul din estul Turciei de azi. în amintirea rãposaþilor. Aceste tradiþii superstiþioase n-au nici o legãturã cu sensul biblic al sãrbãtorii Rusaliilor. 10 din Frigiaf ºi Pamfiliag. consideraþi în VT ca fii ai lui Iafet (Gen 2.Fap 2.3). la început. f Frigia – þinut în partea central-vesticã a Turciei de astãzi.C. dupã exilul babilonian.15). între Munþii Taurus la sud.6) ºi în þinutul lor au fost exilaþi evreii. mezib. Þinutul este menþionat în relatarea deportãrii evreilor dupã dãrâmarea Ierusalimului (587 î. la nord de Capadocia.1. b Mezii – popor aºezat în partea vesticã a platoului Iranului. care simpatizau iudaismul. În anul 17 d. 7 Erau uimiþi ºi se minunau spunând: „Oare nu sunt galileeni toþi aceºtia care vorbesc? 8 ªi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am nãscut? 9 Parþia. devine provincie romanã. Datarea era fixatã. i Spre deosebire de „temãtorii de Dumnezeu” (Fap 10.

29 Am 5. zi mare ºi strãlucitoare. în cer.46 1Cor 14. veneau în pelerinaj ºi evreii rãspândiþi printre popoarele enumerate de sfântul Luca. bãtându-ºi joc. ªi vor profeþi fiii ºi fiicele voastre. Discursul lui Petru în ziua de Rusalii Petru. 10. aºa cum credeþi voi. voi revãrsa din Duhul meu peste orice om. ºi semne jos. Faptul miraculos este cã acum îi aud simultan pe apostoli vorbind chiar în dialectele vorbite în þãrile lor de rezidenþã. 23 pe acesta. în zilele de pe urmã. Vezi n. f Acelaºi grup de manuscrise omite: sânge ºi foc ºi nor de fum. 19 ªi voi face minuni sus. în zilele acelead.12 în limbile noastrea despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. minuni ºi semne pe care le-a fãcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru.2 sãrbãtorilor principale. 18 Chiar ºi peste servitorii ºi servitoarele mele. sã vã fie cunoscutã aceasta ºi ascultaþi cu atenþie cuvintele mele! 15 Aceºtia nu sunt beþi. b Corespunde cu ora nouã dimineaþa. oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit. a Limba folositã în liturgia de la templu era aramaica (Legea era cititã în ebraicã). ºi-a ridicat glasul ºi le-a spus: „Bãrbaþi iudei ºi voi toþi care locuiþi în Ierusalim. stând în picioare.1-5 gr Num 11. bãrbat adeverit de Dumnezeu între voi prin fapte puternice. limbã pe care ºi peregrinii o înþelegeau.12 Rom 10. împreunã cu cei unsprezece.18-20 4. dupã cum voi înºivã ºtiþi. iar bãtrânii voºtri vor visa visuri.23 Il 3. tinerii voºtri vor avea viziuni. 12 Cãci toþi erau uimiþi ºi nu ºtiau ce sã creadã. Spuneau unii cãtre alþii: „Ce poate sã însemne aceasta?” 13 Dar alþii.3. 20 Soarele se va schimba în întuneric ºi luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului. spune Dumnezeu. altele omit: în zilele acelea. cãci este ceasul al treilea al zileib. d Unele manuscrise au singularul. pe pãmânt: sânge ºi foc ºi nor de fumf. e Câteva manuscrise omit: iar ei vor profeþi. Mt 20. 21 Atunci.13 1Cor 1. voi revãrsa din Duhul meu. c În unele manuscrise este omis: Ioel. care a fost dat dupã planul 14 Atunci.271 Fap 2. ziceau: „Sunt plini de must”. iar ei vor profeþie. 16 Însã aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioelc: 17 Atunci. ascultaþi aceste cuvinte: Pe Isus Nazarineanul. 22 Bãrbaþi israeliþi. .

unele traduceri moderne au: legãturile morþii. 30 Dar. sã-mi fie permis sã vã vorbesc cu îndrãznealã despre patriarhul David: el a murit ºi a fost îngropat ºi mormântul lui este printre noi pânã în ziua de azi. l-a revãrsat pe acesta. 26 De aceea s-a bucurat inima mea ºi limba mea a tresãltat de veselie.6.8-11 13. mai mult. deoarece nu era posibil sã fie þinut sub puterea ei. eliberându-l de durerile morþiia. De aceea. . 27 pentru cã nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilorb ºi nici nu vei permite ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. ba.6 gr Ps 16. cãci el este la dreapta mea ca sã nu mã clatin.24 hotãrât ºi preºtiinþa lui Dumnezeu ºi pe care voi l-aþi rãstignit ºi ucis prin mâinile celor fãrãdelege. mã vei umple de bucurie cu prezenþa ta. 36 Aºadar. 31 el a vãzut dinainte ºi a vorbit despre învierea lui Cristos: el nu a fost lãsat în locuinþa morþilor ºi nici trupul lui nu a vãzut putrezirea. aºa cum vedeþi ºi auziþi voi. 28 Mi-ai fãcut cunoscute cãile vieþii. Termenul grec hades traduce aici ebraicul sheol = locuinþa morþilor. 29 Fraþilor. întrucât era profet ºi ºtia cã Dumnezeu îi fãcuse jurãmânt sã aºeze pe tronul sãu un descendent al lui. 32 Pe acest Isus.4. Dumnezeu l-a înviat ºi noi toþi suntem martorii acestui fapt.34-37 Ps 132.4 Ps 110.24 272 Ps 18. Primele convertiri Ps 109.43 Mt 10. aºazã-te la dreapta mea 35 pânã când îi voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale. 24 pe acesta Dumnezeu l-a înviat. În textul ebraic. totuºi spune: Domnul a spus Domnului meu. 15. fraþilor?” 38 Petru le-a zis: 37 Când a În unele manuscrise avem: durerile hadesului. 33 Înãlþat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu ºi primind promisiunea Duhului Sfânt.1 Lc 20.11 1. termenul tradus de LXX cu: dureri înseamnã „legãturi”.: hades.Fap 2. sã ºtie cu siguranþã toatã casa lui Israel cã Dumnezeu l-a fãcut Domn ºi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aþi rãstignit”. 25 Cãci David spune cu privire la el: Îl vedeam mereu în faþa mea pe Domnul. ºi trupul meu se va odihni în speranþã.16 au auzit au fost pãtrunºi la inimã ºi i-au spus lui Petru ºi celorlalþi apostoli: „Ce sã facem. b Lit. 34 Cãci David nu s-a suit la ceruri.

care voiau sã intre în templu.lapeceasul al. 44 Toþi cei care credeau erau împreunãb ºi aveau toate în comun: 45 îºi vindeau proprietãþile ºi bunurile ºi le împãrþeau tuturor.ºi Ioan urcaupoarta templului. Petru vindecã un olog la templu pentru rugãciunea de 3nouãlea. b Unele manuscrise omit: împreunã. Prima comunitate creºtinã Ei erau stãruitori în învãþãtura apostolilor ºi în comuniunea fraternã.21. 41 Aºadar. frângeau pâinea în casele lor ºi primeau hrana cu bucurie ºi cu inimã curatã.5 Dan 9. pentru copiii voºtri ºi pentru toþi cei care sunt departe. 6 Dar Petru i-a zis: „Argint ºi aur nu am. Ar putea fi poarta dintre curtea pãgânilor ºi curtea femeilor sau dintre curtea femeilor ºi curtea bãrbaþilor. 4 Petru ºi-a aþintit privirea asupra lui ºi. dupã cum avea nevoie fiecare. 47 Îl lãudau pe Dumnezeu ºi aveau trecere în faþa întregului popor. aceea îþi dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul.5 Mt 17.9. cei care au primit cuvântul lui au fost botezaþi. 16.31. i-a zis: „Uitã-te la noi!” 5 El i-a privit cu atenþie. ridicã-tee ºi umblã!” 7 ªi.30 Esd 9. 13.5 Fil 2.34-35 4. pe oricâþi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru”.20 1Cor 1. e În unele manuscrise importante lipseºte: ridicã-te ºi. 19.11-12 =4.19 Il 3.47 Is 57.18.46.18.18 2Cor 2.15 Gal 1.48. 40 ªi cu multe alte cuvinte dãdea mãrturie ºi-i îndemna: „Salvaþi-vã de aceastã generaþie perversã”. numitãnaºtere. 43 ªi toþi erau cuprinºi de teamã: multe minuni ºi semne se înfãptuiau prina apostoli. . 9. 20.17 Dt 32. Atunci era dus un om. 39 Cãci promisiunea este pentru voi. 46 ªi în fiecare zi stãruiau împreunã în templu. de aceea o teamã mare îi cuprindea pe toþi oamenii. olog din care îl puneau în fiecare zi la „Cea Frumoasã” 2 d 1 Petru 42 5.15 ca sã cearã pomanã de la cei care intrau în templu. 11. 21.10. 13. împreunã cu Ioan. însã ceea ce am. prinzându-l de mâna dreaptã.35 =5.21 14. Iar Domnul adãuga zi de zi la grupul lorc pe cei ce aveau sã se mântuiascã.3. 3 Vãzându-i pe Petru ºi pe Ioan.9 4. dar apare în foarte multe manuscrise. 8 ºi. a 10.13 2.7-11 Lc 24. sãrind în picioare. ªi în ziua aceea li s-au adãugat cam la trei mii de suflete. d Poarta cea Frumoasã nu poate fi identificatã cu siguranþã.39 „Convertiþi-vã ºi fiecare dintre voi sã se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea pãcatelor voastre ºi veþi primi darul Duhului Sfânt.32. aºteptând sã primeascã ceva de la ei. el le-a cerut sã-i dea de pomanã. unele manuscrise adaugã: în Bisericã.1 14. l-a ridicat.38 Lc 24.10 a În unele manuscrise se adaugã: prin mâinile. altele au: Prin apostoli se înfãptuiau în Ierusalim multe minuni ºi semne. c Lit.22 14.34.8 In 9. la frângerea pâinii ºi la rugãciune.: la un loc.4 2. Îndatã i s-au întãrit picioarele ºi gleznele.273 Fap 2.

numele [lui Isus] ºi credinþa în el i-au dat acestuia vindecarea deplinã înaintea voastrã a tuturor. fraþilor.. al lui Isaac ºi al lui Iacob. dar Dumnezeu l-a înviat din morþi pe acesta cãruia noi îi suntem martori.32. un profet ca mine. 10.15. 13.7.6. ºtiu cã din neºtiinþã aþi fãcut aceasta.13-23 Lc 23. Au fost cuprinºi de teamã ºi uimire pentru cele ce i se întâmplaserã. 4. 3. prin gura tuturor profeþilor.15 3.70 Dt 18.32. Mc 12.43 13.15. 17. 19 Aºadar. cuprins de uimire. 24. Dar nu i se poate nega autorului dreptul de a cita ad litteram un text din Ex 3.28 Lc 1. dintre fraþii voºtri. s-a adresat poporului: „Bãrbaþi israeliþi! De ce vã miraþi de lucrul acesta? De ce vã uitaþi aºa la noi. convertiþi-vã ºi întoarceþi-vã pentru ca pãcatele voastre sã fie iertate 20 ca sã vinã timpuri de mângâiere de la Domnulb ºi sã-l trimitã pe cel ce v-a fost hotãrât de mai înainte.26.20. Mt 22.. 3. 23 Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor. pe când el era hotãrât sã-l elibereze. la fel ca ºi conducãtorii voºtri.36. 22 Cãci Moise a spusc: Domnul Dumnezeul vostrud va ridica pentru voi. voi sã-l ascultaþi în toate câte vi le va spune. 13.24.27-29 Lc 24. . c Multe manuscrise adaugã: pãrinþilor voºtri. Fap 7.10 13. b Lit.31 1.23 Is 52. Unii traducãtori (BJ. A intrat cu ei în templu.18 Lev 23.34 1Tim 1.22. tot poporul.13 2.20-25 2.12 2.11. traducerea . 15 Voi l-aþi ucis pe cel care conduce la viaþã.15 Is 52.31. 2. 12 Când Petru a vãzut aceasta.32.43. Evr 11. umblând.38. 19.27 1Cor 15. au vestit 5. 17 ªi acum.8. pe care îl vedeþi ºi îl cunoaºteþi.37.35 10. 2.32).47 274 Lc 2.28 Lc 22. sãrind ºi lãudându-l pe Dumnezeu. începând de la Samuel ºi de la toþi cei care au vorbit. a alergat la ei în porticul numit „al lui Solomon”.20 1Cor 11.12 In 10. Discursul lui Petru în porticul lui Solomon 11 Întrucât el se þinea de Petru ºi de Ioan.9 14.29 Lc 9.6 început sã umble. pe Cristos Isus.32.23 14. 24 Dar ºi toþi profeþii. 5. Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacoba. 18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte. 9 Tot poporul l-a vãzut umblând ºi lãudându-l pe Dumnezeu 10 ºi l-au cunoscut: el era acela care ºedea la Poarta cea Frumoasã a templului ca sã cearã pomanã.39. Dumnezeul pãrinþilor noºtri l-a glorificat pe Fiul sãu Isus pe care voi l-aþi dat în mâinile lui Pilat ºi l-aþi renegat înaintea lui.: de la faþa Domnului.26. 5.6. Patriarhiei Române 1982. [omul] acesta.22 Mt 17. 14 Voi l-aþi renegat pe cel sfânt ºi drept ºi aþi cerut sã vã fie graþiat un om criminal. a fost întãrit.18 2Pt 3. d Unele manuscrise omit: vostru.31 1Cor 15.23. 17. 13. cã Unsul sãu va suferi. fidelitate arãtatã ºi de evangheliºti (Lc 20.26 Ex 3.27. RSV TOB. 5. 10.13 Lc 23.9 Lc 5. Cornilescu) considerã cã acesta ar fi textul originar.13 13. 21 pe care cerul trebuie sã-l primeascã pânã în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinþilor sãi profeþi din veºnicie.3 3.38.32 a Unele manuscrise au urmãtoarea variantã: Dumnezeul lui Abraham.7 3. 10. 26.30 Lc 23. ca ºi cum prin puterea ºi cucernicia noastrã l-am fi fãcut pe acesta sã umble? 13 Dumnezeul lui Abraham.26.10 2.6.Fap 3. 16 Prin credinþa în numele lui.

23-24. Lc 4. Lc 22.9.38 2.12. plin de Duhul Sfânt.17. au rãmas uimiþi.9. 4 Dar mulþi dintre cei care auziserã cuvântul au crezut ºi numãrul bãrbaþilor s-a ridicat la aproape cinci mii.21 Lc 10.275 Fap 3. nu sunt cunoscuþi nici din NT.4.52+ 5.17. nici din literatura extrabiblicã.20-23 Col 1. Îi recunoºteau cã fuseserã cu Isus. 1Pt 2. 1Cor 14.1 1Pt 3. care a fost mare preot între anii 36-37 d.2. Câteva manuscrise importante au: arhiereii în loc de: preoþii. 27-30.23. Rom 9.4. d .6 ºi aceste zile. Rom 9.20. 10.66 Lc 3. e Lit. constructorii.22 3. 13 Vãzând îndrãzneala lui Petru ºi a lui Ioan ºi ºtiind cã sunt oameni fãrã învãþãturã ºi necunoscãtori. 3. Caiafa.35.18. au venit la ei preoþii .28-30 Ps 118.26 5.4-5 Ef 2. 10. 26 Înviindu-l pe Fiul sãu.18 3. au: Ionatan. 14 Dar. Ionatan ar putea fi unul dintre fiii lui Anna.18.26.C.30.12-19 5.16 Lc 20. 33.5 4. 2Cor 11. care Unele manuscrise au: noºtri.22 2. Lc 20. 13. bãtrânii ºi cãrturarii.27-39 26.25 7. 12 ªi nu este în nimeni altul mântuirea. 16. Lc 22. f Câteva manuscrise adaugã: ºi în nimeni altul omul acesta stã astãzi. 7. pus mâinile pe ºi i-au în morþi.21.13. Ap 1. Petru ºi Ioan în faþa Sinedriului Pe când vorbeau poporului.12 Gen 22.: Acesta.23. în ele stã acestaf înaintea voastrã vindecat. comandantul 4[numele] lui Isusºiînvierea dinînfuriaþi Auînvaþã poporul ºieivestesc cã gãrzii templului saduceii. în care trebuie sã fim mântuiþi”. pentru cã nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor.28 3. 16.33. 5 A doua zi s-au adunat în Ierusalim comandanþii.11. In 18. 7 i-au adus în mijloc ºi au început sã-i interogheze: „Cu ce putere ºi în numele cui faceþi voi aceasta?” 8 Atunci Petru. 10 Sã vã fie cunoscut tuturor ºi întregului popor al lui Israel: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul. 23. Rom 15.2 9.11-12. Lc 12. Ioanc ºi Alexandru ºi toþi câþi erau din neamul arhieresc. Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca sã vã binecuvânteze ºi fiecare sã se întoarcã de la rãutãþile sale”. 6 marele preot Anna. dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morþi.21.24.8.18.17. care a ajuns piatra unghiularã. Ioan ºi Alexandru.20.7 Mt 1.13-15. b a Multe manuscrise au: bãtrâni ai lui Israel.29 Ez 3. 18. 11 [Isus] este piatra dispreþuitã de voi. 21. privindu-l pe omul vindecat. Lc 20. cãci era deja searã. 5.6-8. altele: bãtrâni ai poporului lui Israel. 2 3 1 b aruncat în închisoare pânã a doua zi.36. Aceºti doi arhierei.15 10. le-a spus: „Conducãtori ai poporului ºi bãtrânid. 13. pe care voi l-aþi rãstignit.24. Is 61. 9 noi suntem cercetaþi pentru binele fãcut unui om bolnav ºi cum a fost acesta vindecat. 1Cor 15. c Unele manuscrise în loc de: Ioan.41. 25 Voi sunteþi fiii profeþilor ºi ai alianþei pe care Dumnezeu a încheiat-o cu pãrinþiia voºtri când i-a spus lui Abraham: Prin descendenþa ta vor fi binecuvântate toate naþiunile pãmântului.

29 ªi acum. 10. 26 S-au ridicat regii pãmântului ºi conducãtorii s-au rãzvrãtit laolaltã împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu. 28 ca sã împlineascã toate câte mâna ta ºi voinþa ta le-au stabilit mai dinainte ca sã fie.Fap 4.32. prin gura slujitorului tãu David: De ce s-au întãrâtat naþiunile ºi popoarele au nãscocit planuri deºarte. s-au adunat în cetatea aceasta Irod ºi Ponþiu Pilata. 31 Pe când se rugau. 21 Dar ei. într-adevãr.1-2 Lc 23. 20 Cãci noi nu putem sã nu vorbim despre ceea ce am vãzut ºi am auzit”.6 Neh 9. ºi-au ridicat împreunã glasul cãtre Dumnezeu ºi au spus: „Stãpâne. Comunitatea creºtinã în rugãciune Dupã ce au fost lãsaþi sã plece. 22 Cãci omul cu care se fãcuse acest semn de vindecare avea mai mult de patruzeci de ani.44-46 Împotriva lui Cristos („Unsul”) au complotat popoarele pãgâne. le-au poruncit sã nu mai vorbeascã absolut deloc ºi sã nu mai înveþe în numele lui Isus. 13.28 5.26 Lc 7. 3. 10.18. 25 tu le-ai spus pãrinþilor noºtri. s-au sfãtuit între ei. semne ºi minuni prin numele slujitorului tãu sfânt.22.1-4. 19 Dar Petru ºi Ioan le-au rãspuns: „Judecaþi voi dacã este drept înaintea lui Dumnezeu sã ascultãm mai degrabã de voi decât de Dumnezeu. ºi triburile lui Israel. 24. 27 Cãci. din cauza poporului. Doamne. 24 Iar ei. 17 Dar ca [aceasta] sã nu se rãspândeascã ºi mai mult în popor. s-a cutremurat locul în care erau adunaþi. toþi s-au umplut de Duhul Sfânt ºi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrãznealã. Isus. 15 Atunci.30 2.23. pentru cã toþi îl preamãreau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. ameninþându-i din nou.47 ºu 276 5.23 2. au venit la ai lor ºi le-au vestit toate câte le spuseserã arhiereii ºi bãtrânii. 23. împreunã cu pãgânii ºi popoarele lui Israel.24 Ps 146. împotriva slujitorului tãu sfânt. . prin Duhul Sfânt.27.15. negãsind nimic pentru ce sã-i pedepseascã.29 Lc 22. Isus”. tu care ai fãcut cerul. pãmântul ºi marea ºi toate câte sunt în ele.6 Ps 2.12 Lc 18.22. 16 spunând: „Ce sã facem cu aceºti oameni? Cãci le este cunoscut tuturor celor care locuiesc în Ierusalim cã prin ei s-a sãvârºit o adevãratã minune ºi nu o putem nega.15 In 11.13.24 Lc 19. priveºte de sus la ameninþãrile lor ºi îngãduie servitorilor tãi sã vesteascã cuvântul tãu cu toatã îndrãzneala 30 ºi întinde-þi mâna ca sã se facã vindecãri.15 Lc 21. i-au lãsat sã plece. sã-i ameninþãm sã nu mai vorbeascã nimãnui în numele acesta”. poruncindu-le sã iasã afarã din Sinedriu. când au auzit. 17. a 23 14. reprezentate de Irod.29 Lc 7.48 stãtea în picioare împreunã cu ei. pe care tu l-ai uns. repre- zentate de Pilat. nu puteau spune nimic împotrivã. 18 ªi chemându-i.

f Câteva manuscrise foarte vechi au: ispitit. cu atât aþi vândut ogorul?” Ea a zis: „Da. ca ºi în multe locuri din LXX ºi NT. 5 Auzind Anania cuvintele acestea. d Este transcrierea greacã a ebraicului Hannania.42 Lc 18. 34 De fapt. a intrat ºi soþia lui. era un gest prin care se renunþa la dreptul de proprietate. nu rãmânea la dispoziþia ta? Cum þi-a venit în gând fapta aceasta? Nu pe oameni i-ai minþit. fãrã ca sã ºtie ce s-a întâmplat. a adus banii ºi i-a pus la picioarele apostolilor.43. iar cel care punea piciorul deasupra (peste o persoanã sau bunuri) devenea noul proprietar. 9 Atunci Petru i-a spus: „Cum de v-aþi înþeles sã-l ispitiþig pe Duhul Domnului? Iatã. 37 vânzând un ogor pe care îl avea. a cãzut ºi ºi-a dat duhul. a depus-o la picioarele apostolilor. Anania ºi Safira Dar un om cu numele Ananiad. Petru i-a zis: „Anania. 7 Dupã un interval de vreo trei ore.11 15. ci pe Dumnezeu”. 36 ªi Iosif. l-au luat ºi. de locc din Cipru. împreunã cu Safirae. numit de cãtre apostoli Barnaba care.27. soþia lui. aduceau preþul celor vândute 35 ºi îl puneau la picioarele apostolilora. Semnificaþia pe care o alege sfântul Luca (Fiul Mângâierii) este interpretatã de unii exegeþi ca expresie a bucuriei apostolilor cã era primul levit convertit la creºtinism ºi avea un spirit împãciuitor (Fap 9.45 5 1 Lc 22. picioarele 32 =2.22-24). a vândut un ogor 2 ºi. Nici unul dintre ei nu spunea cã ceea ce are este al sãu. înseamnã Fiul Mângâieriib. 6 Cei mai tineri s-au ridicat. cu complicitatea soþiei. 3 Atunci. l-au îngropat. g Verbul grec peirazo aratã aici. ci toate le aveau în comun. de ce þi-a umplutf Satana inima ca sã-l minþi pe Duhul Sfânt ºi sã reþii din preþul ogorului? 4 Oare n-ar fi rãmas al tãu.32 Mulþimea celor care au crezut era o singurã inimã ºi un singur suflet.3 2. 11. dupã ce l-ai vândut.277 Viaþa comunitarã a primilor creºtini Fap 4. le vindeau. acþiunea % . ºi. c Expresia to genei poate însemna cã Barnaba s-a nãscut în Cipru sau cã familia lui provine din Cipru. b Etimologic. În cadru juridic. cãci toþi care posedau terenuri sau case. cu atât”.28 =2. tradus. apoi se împãrþea fiecãruia dupã cum avea nevoie. nu era nici unul dintre ei care sã ducã lipsã. aducând o parte. e Numele vine de la piatra preþioasã safir ºi înseamnã în aramaicã „cea frumoasã”. Atunci o mare teamã i-a cuprins pe toþi cei care auzeau. 8 Petru a întrebat-o: „Spune-mi.44 2.10 a Obiceiul este cunoscut din cele mai vechi timpuri. care înseamnã „Dumnezeu este îndurãtor”. Barnaba înseamnã „fiul lui Naba”. în loc de: umplut. un levit. 5. a reþinut din preþ ºi. 33 Apostolii dãdeau mãrturie cu multã putere despre învierea Domnului Isus ºi ei toþi se bucurau de mult har. dacã nu l-ai fi vândut. scoþându-l afarã.36 =2.

n-am gãsit pe nimeni înãuntru”. scoþându-i. Ev 3.46.10 278 celor care l-au îngropat pe soþul tãu sunt la uºã ºi te vor duce ºi pe tine”.Fap 5. 13. staþi în templu ºi vestiþi poporului toate aceste cuvinte de viaþã”. 10 Ea a cãzut îndatã la picioarele lui ºi ºi-a dat duhul.23 Lc 6. Venind marele preot ºi cei care erau cu el. 25 Dar a sosit cineva ºi le-a dat de veste: „Iatã. s-au umplut de mânie. .19 Prin mâinile apostolilor se fãceau semne ºi multe minuni în popor. Însã poporul îi lãuda. de exemplu. au intrat dis-de-dimineaþã în templu ºi au început sã înveþe. deschizând. 11.. 24 Când au auzit aceste cuvinte. Arestarea ºi eliberarea apostolilor Ridicându-se marele preot ºi toþi cei care erau cu el. Alþii traduc: Numãrul celor care credeau în Domnul. 21 Ei au ascultat. dacã.11 In 10. Atunci s-au întors ºi au dat de veste: 23 „Închisoarea am gãsit-o încuiatã în toatã siguranþa ºi pe paznici stând în faþa porþilor. Toþi erau într-un cuget. 22 Dar când au ajuns.9). o mulþime de bãrbaþi ºi de femei. se mãrea din ce în ce mai mult prin Domnula. Minuni sãvârºite de apostoli 3. a În greaca NT. 11 ªi o mare teamã a cuprins toatã Biserica ºi pe toþi cei care au auzit acestea. mãcar umbra lui sã cadã pe vreunul dintre ei.10. comandantul templului ºi arhiereii se întrebau nedumeriþi cu privire la ei: ce-ar putea sã se întâmple. scoþând-o afarã. 13 Dar nimeni dintre ceilalþi nu îndrãznea sã li se alãture. dar. atunci când trecea Petru. Când au intrat. bãrbaþii pe 17 12 3. adicã gruparea saduceilor. 14 Iar [numãrul] celor care credeau. vede pãcatul ºi îl lasã nepedepsit (Fap 15. 18 au pus mâinile pe apostoli ºi i-au aruncat în închisoarea publicã.15.18. un verb la pasiv însoþit de un dativ poate indica subiectul logic al acþiunii. 16 Iar mulþimea de prin cetãþile din jurul Ierusalimului se aduna aducându-i pe cei bolnavi ºi pe cei chinuiþi de duhuri necurate.. au convocat Sinedriul ºi sfatul bãtrânilor fiilor lui Israel ºi au trimis la închisoare ca sã-i aducã. servitorii nu i-au gãsit în închisoare. le-a zis: 20 „Mergeþi. au înmormântat-o lângã soþul ei.48 4. tinerii au gãsit-o moartã ºi. 19 Dar un înger al Domnului a deschis porþile închisorii în timpul nopþii ºi. în Porticul lui Solomon. 15 aºa încât aduceau bolnavii chiar ºi în pieþe ºi îi puneau pe paturi ºi pe tãrgi pentru ca.2 omului care îl pune pe Dumnezeu la încercare pentru a vedea dacã într-adevãr este atotputernic. ºi toþi erau vindecaþi.

19 a Multe manuscrise vechi au forma pozitivã. se va nimici. În Mishna se spune despre el: „O datã cu moartea lui Raban Gamaliel cel Bãtrân. nu cumva sã ajungeþi sã luptaþi împotriva lui Dumnezeu”. 38 Aºadar. e Câteva manuscrise vechi omit: toþi. s-a ridicat Iuda Galileeanul. iar numãrul bãrbaþilor care l-au urmat a fost cam de patru sute. stimat de tot poporul. c Gamaliel este unul dintre cei mai cunoscuþi rabini. . 4. 30 Dumnezeul pãrinþilor noºtri l-a înviat pe Isus. el a fost ucis ºi toþi care îl urmaserã au fost împrãºtiaþi ºi n-a rãmas nimic din ei. pentru cã se temeau de popor cã i-ar fi putut ucide cu pietre. 27 Aducându-i. b Codicele Vaticanus (sec. 39 dar. Este maestrul sfântului Paul (Fap 22. 34 Atunci s-a ridicat un fariseu din Sinedriu. al IV-lea) are: noi suntem martori pentru aceasta. chemându-i pe apostoli.C.14 4.28 8. comandantul. 29 Atunci Petru ºi apostolii au rãspuns: „Trebuie sã ascultãm mai degrabã de Dumnezeu decât de oameni.13 Dt 21. învãþãtor al Legii. cãci. le-au poruncit sã nu mai vorbeascã în numele lui Isus ºi le-au dat drumul. i-au pus în faþa Sinedriului ºi marele preot i-a întrebat: 28 „Oarea nu v-am poruncit cu stricteþe sã nu învãþaþi în numele acesta? ªi iatã cã voi aþi umplut Ierusalimul cu învãþãtura voastrã ºi vreþi sã cadã asupra noastrã sângele acestui om”.18 2. 31 Pe el Dumnezeu l-a înãlþat la dreapta sa drept conducãtor ºi mântuitor ca sã acorde Israelului convertirea ºi iertarea pãcatelor.279 Fap 5. numit Gamalielc. Celãlalt Gamaliel este nepotul acestuia ºi este cunoscut pentru activitatea sa din jurul anilor 90 d. dacã planul acesta sau lucrarea aceasta este de la oameni. nu-i veþi putea nimici. aveþi grijã la ce aveþi de gând sã faceþi cu oamenii aceºtia. 33 Auzind acestea.3). pe care voi l-aþi ucis atârnându-l pe lemn.23 2. s-a ridicat Teudas spunând cã el este cineva. A murit el ºi toþie cei care l-au urmat au fost risipiþi. alte manuscrise au: noi suntem martorii lui.39. în zilele recensãmântului. ºi nu interogativã. dar nu cu forþa. d Lit. 37 Dupã el.26 care i-aþi aruncat în închisoare stau în templu ºi învaþã poporul”. Iar ei l-au ascultat. dupã ce i-au bãtut. ºi a cerut ca oamenii aceºtia sã fie scoºi afarã pentru puþin timp 35 ºi le-a spus: „Bãrbaþi israeliþi. 40 Totuºi.9 Lc 20. s-a terminat respectul adevãrat faþã de Lege ºi au dispãrut puritatea ºi cumpãtarea”.C. 36 Nu de multd. s-au înfuriat ºi voiau sã-i ucidã.4 2Mac 7. cunoscut pentru erudiþia ºi spiritul sãu pacific. au plecat ºi i-au adus.29 Gal 3. vã spun: nu vã mai ocupaþi de oamenii aceºtia ºi lãsaþi-i. ºi care a activat între anii 25-50 d.: Înainte de zilele acestea. Aici este vorba de Gamaliel (în ebraicã = recompensa lui Dumnezeu) cel Bãtrân. împreunã cu servitorii.19 10. 13. ºi a atras poporul dupã el. dacã este de la Dumnezeu. care era fiul sau nepotul lui Hillel.33 15. 32 Martorib ai acestor lucruri suntem noi ºi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dãruit celor care ascultã de el”. 26 Atunci.

13 3In 7 Iar ei au plecat din faþa Sinedriului bucuroºi pentru cã au fost învredniciþi sã îndure batjocurã pentru numele lui. ceilalþi diaconi nu mai apar în NT. unde termenul se referea la grupul restrâns al celor care-l urmau pe Isus. proveneau din diaspora ebraicã ºi citeau Biblia la celebrãrile din sinagogã în limba greacã. fie iudaicã.18-20 2. 3 De aceea.20 4. 21.40 2. Filip = iubitor de cai. c Asistenþa organizatã a sãracilor era instituþionalizatã deja înainte de NT. plini de duh ºi înþelepciune. 42 ªi în fiecare zi. Nicanor = biruitorul oamenilor.35 Ex 18. dupã ce s-au rugat. 6 Pe aceºtia i-au adus înaintea apostolilor care.11 Num 27.17-23 10. Nicolae = biruitorul poporului. cãutaþi dintre voi ºapte bãrbaþi cu nume bun.42. fie de origine pãgânã.2. cei doisprezece au convocat adunarea discipolilor ºi au spus: „Nu este bine ca noi sã lãsãm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. 4 Iar noi vom stãrui în rugãciune ºi în slujirea cuvântului”. pe Timon. nu încetau sã înveþe ºi sã-l vesteascã pe Cristos Isus. Alegerea celor ºapte diaconi 9. în templu ºi prin case.24.13 1Pt 4. bãrbat plin de credinþã ºi de Duhul Sfânt. 11. pe Filip. în Faptele Apostolilor (în partea centralã).Fap 5. Sunt cunoscute douã forme: quppâ: din „casa sãptãmânii” erau distribuite sãracilor din localitate sume de bani pentru paisprezece mese pe sãptãmânã. Prochor = dirijor.19 2. 20. ºi-au pus mâinile asupra lor.29. Parmenas = cel care rãmâne.12 Lc 2. crescând numãrul discipolilora. pe Nicanor. fraþilor. Timon = venerabil.41 41 280 21. 7 ªi cuvântul lui Dumnezeu se rãspândea. 2 Atunci. pe care sã-i rânduim pentru aceastã slujire. 16. 22. .22. b Eleniºtii erau iudeo-creºtini care vorbeau greceºte. Cu excepþia lui ªtefan ºi Filip. pe Parmenas ºi pe Nicolae. d Toate aceste nume sunt de origine greacã: ªtefan = coroanã. iar numãrul discipolilor în Ierusalim se înmulþea foarte mult ºi o mare mulþime de preoþi s-au supus credinþei. 5 ªi a plãcut cuvântul acesta întregii adunãri ºi i-au ales pe ªtefand. eleniºtiib murmurau împotriva evreilor pentru cã vãduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zic. termenul de „discipol” îi indicã pe cei care aderã la creºtinism. 6 1 a Spre deosebire de evanghelii. prozelit din Antiohia. pe Prohor.41 În zilele acelea. tamhuy: zilnic se distribuia „supa” pentru sãracii proveniþi din alte localitãþi.

5 Gen 12. l-au prins ºi l-au dus în faþa Sinedriului. 13 Apoi au prezentat niºte martori falºi care spuneau: „Omul acesta nu înceteazã de a rosti cuvinte împotriva acestuib loc sfânt ºi împotriva Legii. 11 Atunci i-au pus pe niºte bãrbaþi sã spunã: „L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise ºi împotriva lui Dumnezeu”. c Lit.1 Gen 11. „Cilicia” este þinutul de origine al sfântului Paul. a spus Dumnezeu.31 Gen 12. sãvârºea minuni ºi semne mari în popor. De acolo.C. 14 Într-adevãr. 31–12. a alexandrinilor ºi a celor din Cilicia ºi Asia..20 Discursul sfântului ªtefan preot a zis: „Aºa este într-adevãr?” 2 Dar el a spus: „Voi.18 Gen 15.12 6. 10 dar nu puteau þine piept înþelepciunii ºi duhului cu care vorbea. mai înainte de a fi locuit în Haran. 15.5 Dt 2.22 Mt 2. l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta ºi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»”. 5 ªi nu i-a dat în ea moºtenire nici o palmãd de pãmânt. RÃSPÂNDIREA CREDINÞEI ÎN AFARA IERUSALIMULUI Arestarea diaconului ªtefan Fap 6.: Bãrbaþi fraþi.12 Lc 21.13.: nici cât un picior. pe bãtrâni ºi pe cãrturari.13-14 Ex 3.28 a Liberþii provin din evreii deportaþi la Roma de Pompei în 63 î. Cirenenii ºi alexandrinii sunt evreii care provin din diaspora din Nordul Africii. 8 ªi 7 1 Marele fraþic 3. ºi au început o controversã cu ªtefan. 21. b Unele manuscrise omit: acestui.3 Gen 11. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numitã a liberþilora. d Lit.13. vor fi fãcuþi sclavi ºi vor fi chinuiþi patru sute de ani. ascultaþi! Dumnezeul gloriei s-a arãtat pãrintelui nostru Abraham pe când era în Mesopotamia.15. 5. care au fost eliberaþi de sclavie. ci i-a promis cã i-o va da în stãpânire lui ºi descendenþei lui dupã el.281 III.7. a cirenenilor. deºi nu avea nici un copil. [Dumnezeu] l-a strãmutat în þara aceasta în care locuiþi voi acum. plin de har ºi de putere.8 8 ªtefan. s-au nãpustit asupra lui. iar „Asia” este înþeleasã aici ca una dintre provinciile romane ºi nu toatã Asia Micã. 15 Atunci. ºi dupã aceea vor ieºi [de acolo] ºi îmi vor aduce cult în locul acesta. 7 dar naþiunea cãreia îi vor fi sclavi eu o voi judeca. 59-61 par Lc 4. dupã ce a murit tatãl sãu. ºi pãrinþi. 3 ºi i-a zis: Ieºi din pãmântul tãu ºi dintre rudele tale ºi du-te în þara pe care þi-o voi arãta! 4 Atunci el a ieºit din þara caldeilor ºi a locuit în Haran. 12 Au instigat poporul. Ps 29.23+ Mt 26.15 2.1 Gen 12. 6 Dumnezeu a zis astfel: Urmaºii lui vor fi locuitori în altã þarã. toþi cei care ºedeau în Sinedriu l-au privit þintã ºi au vãzut faþa lui ca faþa unui înger. 13. .

9 Dar patriarhii. 20 În acel timp s-a nãscut Moise. 25 De fapt. 16 Au fost mutaþi la Sihem ºi puºi în mormântul pe care Abraham îl cumpãrase cu bani de la fiii lui Emor în Sihema. i-a venit în minte sã-i viziteze pe fraþii lui.16 Gen 45.13 Ex 2.4 Gen 37. spunând: «Oameni [buni]. Isaac pe Iacob. unde a murit el ºi pãrinþii noºtri. Dar ei n-au înþeles. altele: pe care a jurat-o. credea cã fraþii lui vor fi înþeles cã Dumnezeu le-a dat salvarea prin mâna lui. 12 Auzind Iacob cã în Egipt erau grâne. Expresia este traducerea literalã a superlativului ebraic: „extraordinar. Un exemplu de astfel de superlativ este în Iona 3. 9-11. l-au vândut în Egipt. considerând cã Emor este fiul lui Sihem.23 Ex 2. sunteþi fraþi! De ce vã faceþi rãu unul altuia?» 27 Dar cel care îl asuprea pe aproapele l-a respins. care sunt în Sihem.3 (cetate mare lui Dumnezeu = extraordinar de mare). 42.3-10 Ex 2.18-19. 2.Fap 7.3. regele Egiptului. 14 Atunci Iosif a trimis ca sã fie chemat tatãl sãu ºi toatã rudenia.37-39 Gen 41.11.: frumos lui Dumnezeu. l-a luat la ea fiica faraonului ºi l-a crescut ca pe fiul ei.22 Ex 2. 17 Dar. Iosif li s-a fãcut cunoscut fraþilor sãi.21. Însã Dumnezeu era cu el 10 ºi l-a eliberat din toate nenorocirile lui: i-a dat har ºi înþelepciune înaintea lui Faraon.27 Gen 46. 21 Dar când a fost abandonat. care era frumose înaintea lui Dumnezeu.28 Gen 39. zicând: «Cine te-a pus conducãtor ºi a Unele manuscrise au: Emor al lui Sihem.14 i-a dat alianþa circumciziei. pe fiii lui Israel. ºi l-a pus guvernator peste Egipt ºi peste toatã casa lui. 26 A doua zi.5-6.3-4 Gen 45. i-a asuprit pe pãrinþii noºtrid. c În multe manuscrise lipseºte: peste Egipt. 19 Acesta s-a purtat cu perfidie faþã de neamul nostru. geloºi pe Iosif. divin de frumos”. . 22 Moise a fost educat în toatã înþelepciunea egiptenilor ºi era puternic în cuvintele ºi faptele sale.54. ucigându-l pe egiptean.11-12 Ex 2. El a fost hrãnit timp de trei luni în casa tatãlui. b Unele manuscrise au: pe care a promis-o.9 Gen 17. vãzând cã se certau. e Lit. iar Iacob pe cei doisprezece patriarhi.1-2 Gen 45. i-a venit în ajutor ºi l-a rãzbunat pe cel asuprit. i-a îndemnat la împãcare. poporul creºtea ºi se înmulþea în Egipt. 18 pânã când s-a ridicat peste Egiptc un alt rege care nu-l cunoºtea pe Iosif.7-8 Ex 1. 13 a doua oarã. 46.10-14 Gen 21.33 282 Ex 1. 23 Când a împlinit patruzeci de ani. 11 Dar a venit peste tot Egiptul ºi peste Canaan o foamete ºi o mare nenorocire.2 Evr 11.5 Gen 42. 15 ªi a coborât Iacob în Egipt. 49.10-11. pe mãsurã ce se apropia timpul promisiunii pe care Dumnezeu o fãcuseb lui Abraham. Alte manuscrise au: ai lui Emor. d Câteva manuscrise importante omit: noºtri. iar pãrinþii noºtri nu gãseau hranã. cu totul ºaptezeci ºi cinci de persoane. 24 Vãzând cã unul dintre ei era asuprit. astfel Faraon a aflat de originea lui Iosif.23 Gen 41. pânã la a-i face sã-ºi arunce nou-nãscuþii ca sã nu mai trãiascã. i-a trimis prima datã pe pãrinþii noºtri. Astfel l-a nãscut pe Isaac ºi l-a circumcis în ziua a opta.

42 Atunci Dumnezeu s-a îndepãrtat ºi i-a abandonat ca sã aducã cult oºtirii cerului.1-6. .15 Ex 19. 40 spunându-i lui Aaron: Fã-ne dumnezei care sã meargã înaintea noastrã. orientalii Ex 2.22 Dt 18. chipuri pe care le-aþi fãcut.2 Ex 19. fãcând minuni ºi semne în þara Egiptului. b Lit. În mod obiºnuit. am auzit gemetele lor ºi am coborât ca sã-i eliberez.3.5 Gal 3. Este un fapt comun acela de a se descãlþa la intrarea într-un loc sacru. Dumnezeul lui Abraham. cãci cu acest Moise care ne-a scos din Egipt nu ºtim ce s-a întâmplat.1-2 Ex 3.23 Ex 32. 41 În zilele acelea.1. 20.: prin mâna îngerului. 33 Dar Domnul i-a zis: «Scoate-þi încãlþãminteab din picioare pentru cã locul pe care stai este pãmânt sfânt.1-17 Rom 10. am vãzut suferinþa poporului meu în Egipt. timp de patruzeci de ani. ªi acum. Moise a fugit ºi a fost strãin în þinutul Madian unde a avut doi fii.16 Ex 3.3. 39 Pãrinþii noºtri nu au voit sã-i dea ascultare.4-6 Am 5. la Marea Roºie ºi în pustiu.12 Num 14.4 Ex 3.6 Ex 3. dupã cum este scris în cartea profeþilor: Mi-aþi adus oare sacrificii ºi jertfe timp de patruzeci de ani în pustiu.19 Evr 2. i-a apãrut un înger în pustiul de la muntele Sinai. 37 Acesta este acel Moise care le-a spus fiilor lui Israel: Dumnezeu vã va ridica dintre fraþii voºtri un profet ca mine.283 Fap 7.5 Ex 3.28 Lc 12.25-27 gr poartã sandale legate cu curele de gleznã. eu te trimit în Egipt». casã a lui Israel? 43 Voi aþi purtat cortul lui Moloch ºi steaua zeului vostru Refan. 30 Dupã ce au trecut patruzeci de ani. Atunci Moise a început sã tremure ºi nu îndrãznea sã priveascã. 38 Acesta este cel care.53 Gal 3. ºi-au fãcut un viþel ºi au adus jertfã idolului ºi s-au bucurat de lucrãrile mâinilor lor.: dezleagã-þi încãlþãmintea picioarelor. c Lit.21 Num 14. Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacob. la adunarea din pustiu. 31 Când a vãzut. 36 Acesta i-a scos afarã. s-a auzit glasul Domnului: 32 «Eu sunt Dumnezeul pãrinþilor tãi. Moise a rãmas uimit de aceastã apariþie.7-15 7.10 Ex 7. al lui Isaac ºi al lui Iacob»a. 34 Într-adevãr. În timp ce se apropia ca sã vadã.14 judecãtor peste noi? 28 Nu cumva vrei sã mã omori ºi pe mine cum l-ai omorât ieri pe egiptean?» 29 La acest cuvânt. a Multe manuscrise au: Dumnezeul lui Abraham. 35 Pe acest Moise pe care l-au renegat spunând: Cine te-a pus conducãtor ºi judecãtor? pe acesta Dumnezeu l-a trimis drept conducãtor ºi eliberator prin îngerulc care i-a apãrut în tufiºul arzând. du-te. a fost mijlocitor între îngerul care-i vorbise pe muntele Sinai ºi pãrinþii noºtri: el a primit cuvinte de viaþã ca sã ni le dea nouã. ci i s-au împotrivit în inimile lor ºi s-au întors spre Egipt.33 Fap 2. în flacãra unui tufiº care ardea. ca sã vã închinaþi lor. 14.3 Ex 32. De aceea vã voi strãmuta dincolo de Babilon.

iar pãmântul. 57 Atunci ei. ºi-au astupat urechile ºi s-au nãpustit împreunã asupra lui 58 ºi.44 Ex 27.5 Ios 23.3.: stând în picioare. 19.Fap 7. 24.29 Evr 13.10 Pãrinþii noºtri aveau în pustiu cortul mãrturiei dupã cum a hotãrât cel care îi spusese lui Moise ca sã-l facã dupã modelul pe care-l vãzuse. unde Fiul este aºezat la dreapta lui Dumnezeu. Ce fel de casã îmi veþi construi. Martiriul lui ªtefan Când au auzit ei acestea. puþin atestatã în manuscrise.7 a Deºi cele mai multe manuscrise vechi au: pentru casa lui Iacob.14. cf.24 Is 66.12+ Dt 17. aruncau cu pietre asupra luid. Aºa au fost pãrinþii voºtri. l-aþi trãdat ºi l-aþi ucis. a vãzut gloria lui Dumnezeu ºi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu 56 ºi a zis: „Iatã! Vãd cerurile deschise ºi pe Fiul Omului stândc la dreapta lui Dumnezeu”.13 14. în contextul nostru expresia poate fi înþeleasã: 1) Isus iese în întâmpinarea martirului. dupã ce l-au primit. termen tehnic pentru executarea sentinþei de condamnare % . 3) Isus este apãrãtorul celui care dã mãrturie despre el în faþa oamenilor.19 Lc 4. Rom 8. dupã cum spune profetul: 49 Cerul este tronul meu.2 15. 45 iar pãrinþii noºtri.18 Ios 3. aºa sunteþi ºi voi! 52 Pe care dintre profeþi nu i-au persecutat pãrinþii voºtri? Ei i-au ucis pe cei care vesteau dinainte despre venirea Celui Drept. 47 Solomon i-a construit o casã. c Lit.8. sau care este locul meu de odihnã? 50 Oare nu mâna mea a fãcut toate acestea? 51 Încãpãþânaþi. pe care voi.1. 46 Acesta a gãsit har înaintea lui Dumnezeu ºi a cerut sã gãseascã o locuinþã pentru Dumnezeul lui Iacoba.1.16 Mt 23.19 Evr 2. cu inimile ºi urechile pãgâneb.5 Lev 26. voi vã împotriviþi întotdeauna Duhului Sfânt.21 Ex 25.9. 2) Isus este judecãtor în tribunalul ceresc care condamnã Israelul ºi orienteazã apostolatul Bisericii spre popoarele pãgâne.19-20 17. 55 Dar el.15-16 Gal 3.40 Evr 8. Ultima interpretare este susþinutã de Evanghelia dupã sfântul Luca (12.1-2 284 Ex 33.26.14-17 2Sam 7. plin de Duh Sfânt. cu ochii îndreptaþi spre cer. 6.26 Mc 14. l-au purtat cu ei sub conducerea lui Iosue când au cucerit [þara] pãgânilor pe care Dumnezeu i-a alungat dinaintea pãrinþilor noºtri ºi aºa [a rãmas] pânã în zilele lui David. d Sfântul Luca nu foloseºte aici verbul lithaso (a lapida). 8. TEV TOB).: necircumciºi cu inimile ºi urechile. strigând cât îi þinea gura.69. 22.34-35 1Tes 2. 53 Voi aþi primit Legea prin slujirea îngerilor ºi nu aþi þinut-o”. acum. urmând cele mai bune traduceri actuale (RSV . Spre deosebire de Ps 110. aºternut picioarelor mele.11. 48 Însã Cel Preaînalt nu locuieºte în casã fãcutã de mânã [de om]. întrucât sensul devine foarte dificil.41 Ier 9.34). b Lit.24.9.12-16 Ps 132.10 2Cr 36. spune Domnul.58 Evr 9. fremãtau de furie în inima lor ºi scrâºneau din dinþi împotriva lui. scoþându-l afarã din cetate.1-5 1Rg 6. am ales varianta mai . Martorii ºi-au pus hainele la picioarele unui tânãr 54 44 Dan 7.

spunând: „Aceasta este puterea lui Dumnezeu. 11 Îl ascultau cu atenþie pentru cã mult timp i-a încântat cu magia lui. 12 Dar când l-au crezut pe Filip care predica vestea cea bunã despre împãrãþia lui Dumnezeu ºi despre numele lui Isus Cristos. 3 Iar Saul pustia Biserica. 59 ªi. 1 ªi Saul era de acord cu uciderea lui. i-au trimis la ei pe Petru ºi pe Ioan.19 Misiunea lui Filip în Samaria Aºadar. 26.19 5. târând bãrbaþi ºi femei ºi aruncându-i în închisoare. a început sã li-l predice pe Cristos. în timp ce îl loveau cu pietre. s-au împrãºtiat prin þinuturile Iudeii ºi ale Samariei. 60 Apoi. 15 care au coborât acolo ºi s-au rugat pentru ei ca sã-l primeascã pe Duhul 9 Dar 4 22. intrând prin case.13. 8 11. 8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. îl ascultau cu atenþie. Se pare cã ar fi o exclamaþie de uimire în faþa puterii oculte cu care acþiona Simon. cãzând în genunchi.59 Lc 23.10-11 1Cor 15. se þinea de Filip ºi era uimit vãzând semnele ºi minunile mari care se fãceau. cea numitã «Mare»”b.6 =11. dupã ce a fost botezat. 14 Apostolii care erau în Ierusalim. coborând în cetatea Samariei. 10 Toþi.6 numit Saul. . care fãcea vrãji ºi fermeca poporul Samariei spunând despre sine cã este un [om] însemnat. 17. auzind cã Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. a adormita. în afarã de apostoli. treceau din loc în loc vestind cuvântul. a Verbul grec koimaomai = a adormi. ieºeau duhurile necurate strigând cu glas puternic. b Expresia este greu de interpretat ºi bibliºtii nu au ajuns la o soluþie satisfãcãtoare. bãrbaþi ºi femei primeau botezul.11 la moarte dupã legea iudaicã. 6 Mulþimile ascultau cu atenþie într-un cuget cele spuse de Filip. ci foloseºte verbul lithoboleo (a arunca cu pietre) pentru a scoate în evidenþã actul ilegal al iudeilor care îl linºeazã pe ªtefan. auzind ºi vãzând semnele pe care le fãcea. iar mulþi paralizaþi ºi ºchiopi erau vindecaþi.1. primeºte sufletul meu”. cu o nuanþã de credinþã: a adormi în Domnul. 13 Chiar ºi Simon a crezut ºi. spunând aceasta. la pasiv este un eufemism pentru „a muri”.36 11.9 Gal 1. 2 Niºte oameni evlavioºi l-au înmormântat pe ªtefan ºi l-au jelit mult. cei care se împrãºtiaserã.23 Fil 3. de la cel mai mic la cel mai mare.4. 5 Filip. nu le socoti pãcatul acesta” ºi. 7 cãci din mulþi care erau posedaþi. a strigat cu glas puternic: „Doamne.46 Ps 31. În ziua aceea a început o mare persecuþie împotriva Bisericii din Ierusalim ºi toþi. Vrãjitorul Simon era deja de mult în cetate un om cu numele Simon.285 Fap 7. ªtefan a strigat zicând: „Doamne Isuse.

23 Cãci vãd cã eºti plin de fiere amarã ºi [prins] în laþul nelegiuirii”. gândul inimii tale.15 286 26. 20 Dar Petru i-a spus: „Sã piarã banii tãi împreunã cu tine. care era administratorul întregului tezaur. Termenul tradus prin miazãzi poate însemna ºi „timpul amiezii”. le-a oferit bani. Aici. 24 Simon i-a rãspuns: „Rugaþi-vã voi pentru mine la Domnul ca sã nu mi se întâmple nimic din ceea ce aþi spus”.18 Is 58.44. d Candace nu este un nume de persoanã. ºi citea din profetul Isaia. ca peste oricine îmi pun mâinile. 25 Atunci ei. pe drumul care coboarã de la Ierusalim la Gazac. 14. c Gaza. 11. 16 Cãci nu se coborâse încã peste nici unul dintre ei. Totuºi unii mai traduc cu: amiazã. ªi iatã cã un bãrbat etiopian. pentru a justifica menþiunea cã drumul era pustiu. fusese la Ierusalim ca sã se închine. pentru cã ai crezut cã darul lui Dumnezeu se poate cumpãra cu bani! 21 Tu nu ai nici parte.C. a fost distrusã în anul 95 î.18 Dt 12. nici drept la lucrul acesta. de pe Nil. 30 Atunci Filip a alergat ºi l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia.16 10. demnitar al reginei Candaced a etiopienilor. Se situa pe drumul comercial principal care leagã Asia de Egipt. indicã sudul. dacã nimeni nu mã îndrumã?” ªi l-a rugat pe Filip sã se urce ºi sã se aºeze lângã el. de e cu putinþã.6 Sfânt.Fap 8. 19 spunând: „Daþi-mi ºi mie puterea aceasta. 17 Atunci ºi-au pus mâinile peste ei ºi l-au primit pe Duhul Sfânt. 29 Duhul i-a spus lui Filip: „Du-te ºi apropie-te de carul acela”. era acesta: Ca o oaie a fost dus la înjunghiere ºi ca un miel fãrã glas Is 53. ci au fost botezaþi numai în numele Domnului Isus. s-a dus. în Sudanul actual. El l-a întrebat: „Înþelegi ce citeºti?” 31 El i-a rãspuns: „Cum aº putea. veche cetate filisteanã. de b a Alexandru Ianeu. .29 Ps 78. vesteau evanghelia în multe sate ale samaritenilor. apoi reconstruitã de Irod.12. care este pustiu”. ci un titlu aplicat reginei în regatul Meroe. 32 Fragmentul din Scripturã. 27 Iar el. Acest titlu este cumva asemãnãtor cu cel de faraon dat conducãtorilor Egiptului antic.7-8 gr Multe manuscrise adaugã: Sfânt. ridicându-se. dupã ce au dat mãrturie ºi au predicat cuvântul Domnului. 28 Se întorcea acum. însoþit de o prepoziþie de direcþie. 22 Aºadar. întorcându-se la Ierusalim.37 Dt 29. pe care îl citea. aºezat în carul sãu. sã-l primeascã pe Duhul Sfânt”. 18 Dar când a vãzut Simon cã prin impunerea mâinilor apostolilor este dat Duhula. întoarce-þi gândul tãu de la acest rãu ºi roagã-te Domnului ca sã þi se ierte. Filip boteazã pe trezorierul curþii etiopiene 26 Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând: „Ridicã-te ºi mergi spre miazãzib. eunuc. pentru cã inima ta nu este dreaptã înaintea lui Dumnezeu.

Fântâna lui Filip s-ar afla la Ain Dihweh. g Lit. 33 Pentru umilinþa lui. 1Mac 15. Convertirea lui Saul (Fap 22.27 10. 34 Eunucul i-a rãspuns lui Filip ºi i-a zis: „Despre cine vorbeºte profetul aici: despre el însuºi sau despre un altul?” 35 Atunci. b Termenul grec hydor poate indica un râu (Mc 1. Duhul Domnului l-a rãpit pe Filip ºi eunucul nu l-a mai vãzut. 15.12. vei fi mântuit”. judecata i-a fost anulatã.4-23) Saul. s-a aflat la Azotd ºi cutreiera toate cetãþile predicând evanghelia. al VI-lea.1-7 gãsit în aceastã credinþãg. Dupã tradiþie.10. aºezatã într-o oazã în partea de sud-est a Siriei. la 250 km de Ierusalim. 26. una dintre cele cinci cetãþi principale ale filistenilor.000 de evrei. A fost construitã în 19-9 î.16). pe þãrmul mãrii. fie femei. este o cetate situatã la 50 km nord de Tel Aviv ºi 30 km sud de Haifa.C.3-21.3) sau lac (Lc 8. pânã în sec.. Era capitala politicã a Palestinei. 40 Iar Filip. fiind al doilea port important în Palestina. Mai este numitã Cezareea Maritimã pentru a se distinge de Cezareea lui Filip.33 înaintea celui care îl tunde.12 1Sam 5.3 22. dintr-o datã l-a învãluit o luminã din cer. iar eunucul a zis: „Iatã. intenþia lui este aceea de a pune în evidenþã învierea lui Isus ºi creºterea numãrului creºtinilor. când au fost masacraþi în Damasc 18. 11. aºa nu ºi-a deschis gura. Nu apare în manuscrisele vechi. dar ºi-a urmat drumul plin de bucurie. la întretãierea principalelor drumuri comerciale. pe drumul dintre Hebron ºi Ierusalim. 37: Atunci Filip i-a spus: „Dacã crezi din toatã inima. . fie bãrbaþi. mers la 9aDamasc marele preot ºi a cerutîmpotriva discipolilorcare i-ar fi de la el scrisori cãtre sinagogile din ca sã-i aducã legaþi la Ierusalim pe cei pe 2 f 1 Dar Lc 24.17 1Rg 18. Filip a început de la Scriptura aceasta sã-i anunþe vestea cea bunã despre Isus. 4 Cãzut la pãmânt.287 Fap 8. de Irod. Mt 3.8 Gal 1.47. este forma greacã a numelui localitãþii Ashdod. pe când se apropia de Damasc. piscinã (Iac 5. Aici era un puternic centru ebraic. Se aflã la 32 km sud de Tel Aviv. au ajuns la o apãb. apã! Ce mã împiedicã sã fiu botezat?” 37 c. 39 Dar când au ieºit din apã. tot urzind ameninþare Domnului. dintr-o datã. pânã când a ajuns la Cezareeae. d Azot. Iar el a rãspuns: „Cred cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”. distrus dupã rãzboiul din 70 d.1. e Cezareea. au coborât amândoi în apã. 36 ªi în timp ce îºi continuau drumul.: cale.5. 38 A poruncit sã stea carul. f Damasc este capitala Siriei. a auzit un glas care-i spunea: „Saul. 3 ªi în timpul cãlãtoriei. ºi l-a botezat.C. cine ar putea numãra descendenþaa lui? Cãci viaþa lui a fost luatã de pe pãmânt.15 a Autorul nu-l citeazã exact pe Isaia. unde îºi avea reºedinþa procuratorul roman.24).6 1Cor 9.21 8. 28. c Câteva manuscrise introduc v. deschizându-ºi gura. ºi Filip ºi eunucul. 15-24 22.

d Ca ºi în v. punându-ºi mâinile peste el. 8 Atunci Saul s-a ridicat de la pãmânt. ridicându-se. declarat ca oraº liber de Marc Antoniu ºi August. L-au luat de mânã ºi l-au dus în Damasc. 19 Apoi a mâncat ºi a prins puteri. Predica lui Saul la Damasc [Saul] a rãmas câteva zile la Damasc împreunã cu discipolii. m-a trimis ca sã-þi recapeþi vederea ºi sã te umpli de Duhul Sfânt”.5 288 Lc 10. . 11. În perioada romanã era capitala Ciliciei. autorul foloseºte un termen greu de tradus pentru contextul nostru: skeuos = vas. al IX-lea î. 10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania.10 15.Fap 9. care þi-a apãrut pe drumul pe care veneai. ce vrei sã fac?” Domnul i-a spus.14: „Greu este pentru tine sã dai cu cãlcâiul în þepuºã”. a spus: „Doamne. c Tars – vechi oraº (menþionat din sec. 6 Iar el.16 Rom 10. 17 Atunci Anania a plecat ºi a intrat în casã ºi. Domnul Isus. intrã în cetate ºi þi se va spune ce trebuie sã faci”. 6 Dar ridicã-te. ºi-a recãpãtat vederea ºi.13-15 Saul! De ce mã persecuþi?” 5 El a rãspuns: „Cine eºti. b Strada Dreaptã era una dintre cele douã strãzi principale.26. Cãci iatã-l cã se roagã 12 ºi a vãzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând ºi punând mâinile peste el ca sã-ºi recapete vederea”. câte un rând de coloane. instrument.25 Ier 1. care strãbãtea de la vest la est Damascul. deschizându-ºi ochii.41 13. nu vedea nimic. cã el este Fiul lui a Câteva manuscrise introduc aici. iar de o parte ºi de alta. am auzit de la mulþi despre omul acesta cât rãu le-a fãcut sfinþilor tãi în Ierusalim.2 Ier 50. Doamne?” El i-a zis: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuþia. tremurând ºi plin de fricã. probabil dupã Fap 26. la cca 20 km de Marea Mediteranã.. 7 Iar oamenii care îl însoþeau au rãmas înmãrmuriþi pentru cã auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 13 Atunci Anania a rãspuns: „Doamne. 15 Domnul i-a spus: „Mergi. aceastã stradã avea la capete douã porþi.. a zis: „Frate Saul. 20 ªi îndatã a început sã predice în sinagogi despre Isus. În perioada romanã. nu a mâncat ºi nu a bãut nimic. 14 ªi aici are împuternicire de la arhierei ca sã-i lege pe toþi cei care sunt chemaþi cu numele tãu”. 16 Eu îi voi arãta cât trebuie sã sufere el pentru numele meu”.12 1Cor 1. Era un puternic centru comercial ºi cultural (avea o renumitã ºcoalã stoicã). 9 ªi timp de trei zile a rãmas fãrã vedere. 18 Îndatã au cãzut de pe ochii lui un fel de solzi.C. ºi. pentru cã acesta este un vasd pe care mi l-am ales ca sã poarte numele meu înaintea popoarelor ºi înaintea regilor ºi a fiilor lui Israel. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: „Anania!” El a rãspuns: „Iatã-mã. a fost botezat. 21. Doamne!” 11 Iar Domnul i-a zis: „Ridicã-te ºi du-te pe strada numitã Dreaptãb ºi cautã-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tarsc. la poalele Munþilor Taurus.13.) în partea de sud a Turciei actuale. 5.31 Tob 11.

21 Dumnezeu.47. iudeii s-au sfãtuit ca sã-l ucidã.17-21 20.2 2. dovedind cã acest [Isus] este Cristos. Porþile [cetãþii] erau pãzite zi ºi noapte.32 10. b Expresia dia panton poate avea diferite interpretãri: 1) Petru trece prin regiunile menþionate în v. prin apostoli. Lida. luându-l într-o noapte.11 a Lit.30 Rom 15. Ridicã-te ºi strânge-þi singur patul”. în câmpia Saronului. 23 Dupã ce au trecut mai multe zile. 29 Vorbea ºi discuta aprins ºi cu eleniºtii. Expresia semiticã (vezi n. Fap 1. 16. dar aceºtia cãutau sã-l ucidã. IV ÎNCEPUTUL MISIUNII PRINTRE PÃGÂNI . 22.13. se aflã doar la 4 km de aeroportul Ben Gurion. 24 Dar planul lor a fost adus la cunoºtinþa lui Saul.289 Fap 9. sfântul Luca demonstreazã continuitatea comuniunii care vine de la Isus. se consolida ºi umbla în frica de Domnul ºi creºtea în numãr prin mângâierea Duhului Sfânt.19. 23. 30 Când au aflat fraþii. 28 Iar el umblaa în Ierusalim împreunã cu ei. predicând cu curaj în numele Domnului.19 =22.28 20. 21 Toþi cei care îl auzeau se mirau ºi spuneau: „Oare nu este acesta cel care voia sã-i distrugã la Ierusalim pe cei care invocã numele acesta? ªi n-a venit el aici ca sã-i ducã pe aceºtia legaþi la arhierei?” 22 Dar Saul se întãrea din ce în ce mai mult ºi-i punea în încurcãturã pe iudeii din Damasc.3. Biserica se bucura de pace în toatã Iudeea. 31 Aºadar. 27 Atunci Barnaba l-a luat ºi l-a dus la apostoli ºi le-a povestit cum l-a vãzut pe drum pe Domnul. 33 Acolo a gãsit un om cu numele de Eneas. Se aflã la 38 km nord-vest de Ierusalim. Galileea ºi Samaria. l-au dus la Cezareea ºi l-au trimis la Tars.6-7 Mc 2. 25 Însã discipolii. Localitatea actualã. lãsându-l jos într-un coº. l-au coborât de pe zid. care i-a vorbit ºi cum a predicat cu curaj la Damasc în numele lui Isus. 3) pe la toate comunitãþile creºtine. 31. dar toþi se temeau de el. menþionatã în VT.: era împreunã cu ei intrând ºi ieºind. te vindecã. . 34 Petru i-a zis: „Eneas. c Lida este transcrierea greacã a localitãþii Lod.23 9.14. fiind paralizat. a încercat sã se alãture discipolilor.16 18. Saul la Ierusalim Când a ajuns la Ierusalim. Astfel. ca sã-l ucidã. pat de opt ani. Petru îl vindecã pe Eneas Trecând care locuiesc care zãcea la Isus Cristos 32 26 Gal 1. Petru a coborât ºi la sfinþii în Lidac. ªi 3. 2) „pe la toþi” cei care au primit credinþa.5 pe la toate [comunitãþile]b. la Paul.21) subliniazã stabilitatea raportului dintre apostoli ºi Paul. necrezând cã este ºi el discipol.

l-au dus în camera de sus ºi toate vãduvele s-au adunat în jurul lui. cãprioarã. 40 Petru. Petru o învie pe Tabita Era la Iopeb o credincioasãc cu numele de Tabita care.5 Era la Cezareea un om numele Corneliu. înseamnã „Gazelã”d. 23.41 10.2 3. 3 Pe la ceasul al nouãlea din zi. Astãzi este un cartier al oraºului Tel Aviv. prezentã în Siria. la un oarecare Simon tãbãcarul. Marea Mediteranã la vest ºi podiºul central la est. 43 [Petru] a rãmas mai multe zile în Iope. b Iope. întorcându-se spre trup. A fost teritoriu filistean. plângând ºi arãtându-i cãmãºile ºi hainele pe care le fãcea Tabitae pe când era cu ele. Spre deosebire de evanghelii. Pânã în perioada romanã nu a aparþinut Iudeii. forma greacã a ebraicului Sharon.37. 35 ªi toþi cei care locuiau în Lida ºi Sarona l-au vãzut ºi s-au întors la Domnul. cât ºi cea greacã Dorca. ci se referã la toþi cei botezaþi. centurion din 10cohorta numitã „Italica” . le-a prezentat-o vie.26. în Fapte termenul nu se limiteazã la grupul discipolilor aleºi de Isus. Termenul apare numai aici. vãzându-l pe Petru.1 Lc 7. s-a rugat ºi. discipolii au auzit cã Petru se gãsea acolo ºi au trimis doi bãrbaþi la el ca sã-l roage: „Vino fãrã întârziere pânã la noi!” 39 Petru. înseamnã gazelã. e Lit. Totuºi la Cezareea erau cantonate o unitate de cavalerie ºi cinci cohorte de infanterie. 42 Faptul a devenit cunoscut în toatã [localitatea] Iope ºi mulþi au crezut în Domnul. este numele câmpiei ce se întinde între Gaza la sud ºi Munþii Carmelului la nord. Convertirea centurionului Corneliu 8. 16. Aceasta era bogatã în fapte bune ºi fãcea multe milostenii.35.40.Fap 9.2 10.1 18. a îngenuncheat.50. a spus: „Tabita. a vãzut clar într-o viziune un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el ºi i-a spus: „Corneliu!” 4 El. Când a ajuns. tradus. f Este o unitate de arcaºi constituitã în Italia din liberþi. privindu-l a Saron.22.23. d Atât forma aramaicã Tabitha. dându-i mâna. ridicându-se. 37 Tocmai în acele zile.36 Lc 7.35 290 îndatã s-a ridicat. au pus-o în camera de sus. 18. Dupã ce au spãlat-o.9 36 Lc 8. dar prezenþa ei nu este documentatã la Cezareea. a plecat cu ei.33 27.C.1 Ps 34. .41-42 Mc 5. Era portul cel mai apropiat de Ierusalim. este forma greacã a localitãþii Yafo. atestatã din primul mileniu î. 38 Întrucât Lida era aproape de Iope. ridicã-te!” Ea a deschis ochii ºi. c Lit. Chemându-i pe sfinþi ºi pe vãduve.: discipolã. evlavios ºi temãtor de el ºi toatã casa lui. a ridicat-o. 41 iar el. dupã ce i-a trimis pe toþi afarã.: Dorca.14 9. s-a aºezat. cumulte pomeni pentru Dumnezeu.5 Lc 2. ea s-a îmbolnãvit ºi a murit. 13. Acesta fãcea popor ºi se f 2 1 ruga fãrã încetare lui Dumnezeu.16.

taie ºi mãnâncã!” 14 Dar Petru a rãspuns: „Nicidecum. a cãrui casã este pe þãrmul mãrii”. numit Petru. Ez 1. 7 Când îngerul care-i vorbea a plecat. a fost înºtiinþat de cãtre un înger sfânt ca sã te cheme în casa lui ºi sã asculte cuvintele tale”.9 Lc 6. 15.22 Ap 19. . 6 El este oaspete la un oarecare Simon tãbãcarul. lãsatã spre pãmânt de cele patru colþuri.9 Lc 1.19 Gen 41.5 cu atenþie ºi cuprins de teamã. dupã ce au întrebat de casa lui Simon. a cãzut la picioarele lui Ex 17.13 10. 22. Corneliu i-a ieºit în întâmpinare. 2. Petru s-a urcat pe terasa casei ca sã se roage.14 Sir 35. treic bãrbaþi te cautã. altele: niºte. a chemat doi dintre slujitorii lui ºi un soldat evlavios dintre cei mai apropiaþi lui 8 ºi. bãrbat drept ºi temãtor de Dumnezeu.6.32 12. 21 Atunci Petru a coborât la acei oameni ºi le-a zis: „Iatã! Eu sunt cel pe care îl cãutaþi.42 10. pe la ceasul al ºaselea. Corneliu.18 14. 20 Ridicã-te. 17 În timp ce Petru se frãmânta nedumerit cu privire la ce ar fi putut însemna viziunea pe care o avusese.15.1 Mt 3. 11 A vãzut cerul deschis ºi coborând ceva. i-a trimis la Iope.18 In 1.4 Ef 2.8 Ez 4.51 9. 16 Aceasta s-a petrecut de trei ori ºi îndatãb totul a fost ridicat la cer. d Unele manuscrise au forma de plural.32 22. care îºi chemase rudele ºi prietenii apropiaþi.14 1Tim 4. a cãzut în extaz.50 Evr 7. îi aºtepta. c Unele manuscrise au: doi. 9.23 Ez 1.18. care este numit Petru. ridicându-se. 12. 24 În ziua urmãtoare a intratd în Cezareea. 23 Atunci Petru i-a chemat înãuntru ºi i-a tratat ca pe oaspeþi. strigând. 50. Petre.291 Fap 10. A doua zi. pe când aceºtia mergeau pe drum ºi se apropiau de cetate. pentru cã niciodatã nu am mâncat ceva impur sau necurat!” 15 Glasul i-a zis a doua oarã: „Ceea ce Dumnezeu a curãþat.6. în altele lipseºte. ca o pânzã marea.6 In 4. 19 În timp ce Petru continua sã se frãmânte cu privire la viziune.25.12-15 Mc 14. au întrebat dacã locuieºte acolo ca oaspete Simon. tu sã nu [numeºti] impur”. coboarã ºi mergi cu ei fãrã ezitare.14. a întrebat: „Ce este.8 Mt 8.10 14.11 Rom 14.24 Rom 1. 23.9 Gen 9. Doamne. 9.14 15.9 a Multe manuscrise au: legatã cu cele patru colþuri.15 Lc 4. s-au oprit la poartã 18 ºi.16.3 Mt 15.10.16 In 1. 5 Trimite acum niºte oameni la Iope ºi cheamã-l pe un oarecare Simon.1. Duhul i-a spus: „Iatã.21. Ez 1 Gen 1. iatã cã oamenii trimiºi de Corneliu. 13 Atunci un glas i-a zis: „Ridicã-te. dupã ce le-a explicat toate. Unii dintre fraþii de la Iope l-au însoþit. 12 în care erau toate patrupedele. unele manuscrise au: iarãºi. pentru cã eu i-am trimis”. 10 I s-a fãcut foame ºi voia sã mãnânce.14 Mt 16.2. Care este motivul pentru care aþi venit?” 22 Ei i-au rãspuns: „Centurionul Corneliu. Doamne?” Acesta i-a spus: „Rugãciunile ºi pomenile tale s-au urcat spre aducere aminte înaintea lui Dumnezeu.56. a plecat cu ei.12 11. 9 În ziua urmãtoare.6-8 7.10. Tob 12. 25 În timp ce Petru intra. În timp ce îi pregãteau ceva. stimat de tot poporul iudeilor. reptilele de pe pãmânt ºi pãsãrile cerului.12. b În loc de: îndatã.23.

Fap 10,26

292

10,14; 11,9;15,9 Gal 2,12-16 10,20; 11,12

Lc 24,4 Lc 1,13

Fil 4,14 In 6,68

ºi i s-a închinat. 26 Dar Petru l-a ridicat ºi i-a zis: „Scoalã-te! Sunt ºi eu doar un om”. 27 ªi, vorbind cu el, a intrat ºi a gãsit mulþi oameni adunaþi. 28 Iar el le-a zis: „Voi ºtiþi cã este interzis unui iudeu sã aibã legãturi sau sã se apropie de un strãin. Dar Dumnezeu mi-a arãtat cã nu pot declara pe nici un om impur sau necurat. 29 De aceea am venit, fãrã ezitare, când am fost chemat. Aºadar, vã întreb, care este motivul pentru care m-aþi chemat?” 30 Atunci Corneliu a spus: „Acum patru zilea, la acelaºi ceas, la ceasul al nouãlea, eram în rugãciune în casa mea ºi iatã cã un bãrbat în haine strãlucitoare a apãrut în faþa mea 31 ºi mi-a zis: «Corneliu, rugãciunea ta a fost ascultatã ºi pomenile tale au fost amintite înaintea lui Dumnezeu. 32 Trimite, aºadar, la Iope ºi cheamã-l pe Simon care se numeºte Petru. Acesta este oaspete în casa lui Simon tãbãcarul pe þãrmul mãrii»b. 33 Am trimis, deci, îndatã dupã tine ºi tu ai fãcut bine cã ai venit. Acum, toþi suntem înaintea lui Dumnezeuc ca sã ascultãm toate câte þi-au fost poruncite de Domnul”d. Discursul lui Petru în casa lui Corneliu

8,35; 18,14 Dt 10,17 Gal 2,6 Rom 2,11 Ef 6,9 Col 3,25 1Pt 1,17 13,26 Ps 107,20; 147,18 Is 52,7 Rom 10,15 Rom 10,12 Lc 4,44+ Lc 4,14; 23,5 1,22; 13,24 Lc 24,47 4,27 Lc 4,16-21 Is 61,1 2,33.38 Lc 7,22-23 Is 29,18; 35,5 Lc 22,25 Lc 4,35-36; 9,6; 13,16 In 3,2 1,21-22 5,30 Gal 3,13 Dt 21,23 1,3

Atunci Petru, deschizându-ºi gura, a spus: „Într-adevãr, acum înþeleg cã Dumnezeu nu este pãrtinitor, 35 ci în orice naþiune, cel care se teme de el ºi face dreptatea îi este plãcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul sãu, care aduce vestea cea bunã a pãcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. 37 Voi ºtiþi ceea ce s-a petrecut în toatã Iudeea, începând din Galileea, dupã botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt ºi cu putere. Acesta a trecut fãcând bine ºi vindecându-i pe toþi cei care erau stãpâniþi de diavol, pentru cã Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ce a fãcut în þinutul iudeilor ºi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. 40 Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi ºi a îngãduit sã se arate 41 nu întregului popor, ci nouã, martorilor aleºi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat ºi

34

a Codicele Bezae Cantabrigensis (sec. V-VI) prezintã o altã formã: Acum trei zile, la acelaºi ceas, la ceasul al nouãlea, posteam ºi eram în rugãciune... Unele traduceri preferã aceastã variantã (BJ, TOB). Se poate ajunge la o datare exactã, þinând cont de versetele anterioare: a doua zi dupã viziune, trimiºii au ajuns la Iope (v. 9.17); au petrecut noaptea acolo

(v. 18.23). A treia zi au plecat de la Iope (v. 23) ºi au ajuns la Cezareea a patra zi (v. 24). b Multe manuscrise adaugã: care, când va fi venit, îþi va vorbi. c Acelaºi codice, Bezae Cantabrigensis, are: înaintea ta, iar alte manuscrise au: înaintea Domnului. d În loc de: Domnul, multe manuscrise au: Dumnezeu.

293

Fap 10,42
1,22; 22,14 1,4 Lc 24,30.42 Mc 16,14 In 21,12 17,31 3,15; 4,10; 13,29-30; 13,46 2,36; 7,27; 17,31 4,10-12; Lc 24,47 13,39; 15,9-11 Rom 10,9-13 11,15; 8,16; 19,5-6 8,16; 11,4 2,17-21.33 Rom 5,5 Tit 3,6 2,11; 19,6 8,36; 11,17 9,19; 14,28; 16,15; 21,4; 28,14

am bãut cu el dupã ce a înviat din morþi, 42 ºi ne-a poruncit sã predicãm poporului ºi sã dãm mãrturie cã el a fost pus de Dumnezeu judecãtor al celor vii ºi al celor morþi. 43 Toþi profeþii dau mãrturie despre el cã oricine crede în el primeºte iertarea pãcatelor prin numele lui”. Duhul Sfânt este dat ºi pãgânilor
44 În timp ce Petru mai rostea încã aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. 45 Credincioºii circumciºi care veniserã cu Petru erau uimiþi cã darul Duhului Sfânt se revãrsase ºi asupra pãgânilor. 46 Cãci îi auzeau pe ei vorbind în limbi ºi preamãrindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: 47 „Poate oare cineva sã le refuze apa, pentru ca aceºtia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca ºi noi, sã fie botezaþi?” 48 ªi a poruncit ca ei sã fie botezaþi în numele lui Isus Cristosa. Atunci ei l-au rugat sã mai rãmânã câteva zile.

Petru explicã primirea pãgânilor la botez Apostolii ºi fraþii au ºi pãgânii lui Dumnezeu. 11au primit cuvântulcare erau în IudeeaCândauzit cã alaurcat la Petru Ierusalim, cei circumciºi îl mustrau, zicând: „Ai intrat oameni
2 3 1
10,45 8,14; 15,7; 17,11 1Tes 1,6; 2,13 Gal 2,12 10,28.48 10,11

care nu au primit circumcizia ºi ai mâncat împreunã cu ei”. 4 Atunci Petru a început sã le explice pe rând: 5 „Mã aflam în cetatea Iope ºi eram în rugãciune. Am avut în extaz o viziune: cobora ceva ca o pânzã mare, lãsatã din cer de cele patru colþuri, ºi a ajuns la mine. 6 M-am uitat cu atenþie ºi am vãzut în ea patrupedele pãmântului, fiarele sãlbatice, reptilele ºi pãsãrile cerului. 7 Am auzit atunci un glas care spunea: «Ridicã-te, Petre, taie ºi mãnâncã!» 8 Dar eu am zis: «Nicidecum, Doamne, pentru cã niciodatã nu a intrat în gura mea ceva impur sau necurat». 9 Însã glasul din ceruri mi-a spus a doua oarã: «Ceea ce Dumnezeu a curãþat tu sã nu [numeºti] impur». 10 Aceasta s-a petrecut de trei ori ºi din nou totul a fost ridicat la cer. 11 ªi iatã, dintr-o datã, trei oameni trimiºi din Cezareea la mine s-au oprit în faþa casei în care mãb aflam. 12 Atunci, Duhul mi-a zis: «Mergi cu ei, fãrã nici o ezitare». Au venit cu mine ºi aceºti ºase fraþi ºi am intrat în casa omului. 13 El ne-a povestit cum a vãzut un înger în casa lui, stând în picioare ºi spunându-i: «Trimite la Iope ºi
a Unele manuscrise au numai: în numele Domnului; altele: în numele Domnului Isus; iar altele: în numele Domnului Isus Cristos. b

Gen 7,14 10,13

10,14

10,15 10,16 10,7.17 10,19 10,23.45 10,20; 15,9 10,3.22.30-33

Unele manuscrise au: noi ne.

Fap 11,14
10,22; 4,12 10,2; 1Cor 1,16 10,34.44 2,1-4 Lc 22,61; 24,6 In 14,26 1,5; Lc 3,16 15,8-9 Rom 9,24 9,42; 11,17; 15,8-9 5,39; 15,10 21,14 Rom 15,7-13 5,31 2,38; 3,15; 5,20; 13,46; 14,27 8,1.4 21,4.7; 27,3 4,36; 13,4; 21,16 13,1 Mt 27,32 Mc 15,21 2,36; 7,59; 10,36 Lc 1,66 2Sam 3,12 4,4; 6,7; 16,5 3,19 8,14; 11,1 4,36; 8,14 8,8 13,43; 14,22 6,3 Lc 23,50 6,5 2,41.47; 5,14 9,27-30 Gal 1,18; 2,1

294

cheamã-l pe Simon, care se numeºte Petru, 14 care îþi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu ºi toatã casa ta». 15 Când am început sã vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca ºi peste noi la început. 16 Atunci mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, care a spus: «Ioan a botezat cu apã, dar voi veþi fi botezaþi cu Duhul Sfânt». 17 Aºadar, dacã Dumnezeu le-a dat ºi lor acelaºi dar ca ºi nouã, pentru cã au crezut în Domnul Isus Cristos, cine eram eu ca sã-l pot împiedica pe Dumnezeu?” 18 Când au auzit aceste cuvinte, s-au liniºtit ºi l-au preamãrit pe Dumnezeu, zicând: „Deci, Dumnezeu le-a dat ºi pãgânilor convertirea spre viaþã”. 19 Aºadar, cei care fuseserã împrãºtiaþi dupã persecuþia care a avut loc împotriva lui ªtefan, au ajuns pânã în Fenicia, Cipru ºi Antiohiaa, dar nu predicau cuvântul decât iudeilor. 20 Totuºi erau între ei unii ciprioþi ºi cireneni, care au venit la Antiohia ºi care le-au vorbit grecilorb, vestindu-l pe Domnul Isus. 21 Mâna Domnului era cu ei ºi a fost mare numãrul celor care au crezut ºi s-au întors la Domnul. 22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii care era în Ierusalim ºi l-au trimis pe Barnaba la Antiohia. 23 Când a ajuns ºi a vãzut harul lui Dumnezeu, el s-a bucurat ºi i-a îndemnat pe toþi sã rãmânã credincioºi Domnului, cu inimã neclintitã. 24 El era un om bun, plin de Duhul Sfânt ºi credinþã. Astfel, o mare mulþime s-a adãugat la Domnul. 25 Atunci el s-a dus la Tars ca sã-l caute pe Saul. 26 Când l-a gãsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunãrile Bisericii ºi au învãþat o mulþime numeroasã. În Antiohia, discipolii au fost numiþi pentru prima datã creºtini. Ajutoare din partea creºtinilor pentru fraþii din Ierusalim

21,10-14

18,2 Gal 2,10 Rom 15,26

În zilele acelea, au coborât unii profeþi de la Ierusalim la Antiohia. 28 Unul dintre ei, cu numele Agabos, s-a ridicat ºi, prin puterea Duhului, a prevestit cã va fi o mare foamete peste tot pãmântul. Aceasta a avut loc în timpul lui Claudiuc. 29 Atunci, creºtinii

27

a Antiohia – cetate întemeiatã de Seleucizi pe la 300 î.C.; în sec. al II-lea avea peste 50.000 de locuitori. Era al treilea oraº ca mãrime din Imperiul roman. Poziþia geograficã deosebitã pe care o avea (pe drumul comercial dintre Europa, Asia ºi Egipt), pe malul râului Oronte, între munþii

Taurus ºi Lebanon, explicã prosperitatea sa economicã, având reputaþia de oraº al plãcerilor ºi viciilor. Azi se numeºte Antakya ºi se aflã în Turcia. b Multe manuscrise au: eleniºtilor. c Tiberius Claudius Nero Germanicus a fost împãrat roman între 41-54 d.C. În timpul domniei lui, au fost mai %

295

Fap 11,30
2Cor 8,4; 9,1-13 Rom 15,31

s-au hotãrât sã trimitã ajutoare fraþilor care locuiau în Iudeea, dupã cum putea fiecare. 30 ªi aºa au fãcut ºi le-au trimis prin mâinile lui Barnaba ºi ale lui Saul cãtre prezbiteri. Decapitarea apostolului Iacob Cam timpul pus mâna pe unii Bisericã a-i pierde. Astfel, l-a 12pentruaînvãzut cã acela, Irod aucisplacul iudeilor, a dinfratelesã-l cu sabia pe Iacob, lui Ioan. Când aceasta este pe hotãrât
2 3 1 a

19,23 1,13 Mc 10.35-40 Lc 22,1

prindã ºi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor. 4 L-a prins ºi l-a aruncat în închisoare, încredinþându-l la patru grupe de câte patru soldaþi ca sã-l pãzeascã, voind sã-l înfãþiºeze poporului dupã Paºti. 5 Aºadar, Petru era pãzit în închisoare; dar se fãceau neîncetat rugãciuni de cãtre Bisericã, pentru el, la Dumnezeu. Eliberarea minunatã a lui Petru
6 Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea de gând sã-l înfãþiºeze, Petru dormea între doi soldaþi, legat cu douã lanþuri, iar în faþa uºii, niºte paznici pãzeau închisoarea. 7 Dar iatã cã un înger al Domnului a venit la el ºi o luminã a strãlucit în încãpere. [Îngerul] l-a lovit în coastã pe Petru, l-a trezit ºi i-a zis: „Scoalã-te în grabã!” Iar lanþurile i-au cãzut de la mâini. 8 Atunci, îngerul i-a spus: „Încinge-te ºi leagã-þi sandalele”. El a fãcut astfel. Apoi i-a zis: „Pune-þi mantia pe umeri ºi urmeazã-mã!” 9 El a ieºit ºi l-a urmat, dar nu-ºi dãdea seama cã este adevãrat ceea ce fãcea îngerul. Credea cã are o vedenie. 10 Trecând de primul post de gardã ºi de-al doilea, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieºind, au mers pe o stradã ºi, deodatã, îngerul l-a pãrãsit. 11 Atunci Petru, venindu-ºi în fire, a zis: „Acum ºtiu, într-adevãr, cã Domnul m-a scãpat din mâinile lui Irod ºi de la tot ce aºtepta poporul iudeilor. 12 Dupã ce a chibzuit, s-a dus la casa Marieib, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaþi mulþi ºi se rugau. 13 Când a bãtut

26,7 Lc 22,44 Iac 5,16 Idt 4,9

5,18-24; 16,25 6,15; 9,3; 22,6; 26,13 Lc 2,9

10,3; 18,9 5,19; 16,26

10,17

multe perioade de foamete în diferite pãrþi ale imperiului. În zona Palestinei, foametea la care face aluzie textul nostru a avut loc în anii 46-47. a Irod Agripa I (10 î.C. – 44 d.C.), numit Irod de cãtre Luca, era nepotul lui Irod cel Mare. Din 37 d.C. primeºte de la împãratul Caligula tetrarhia lui Filip, iar din 41 stãpâneºte peste

Galileea, Pereea ºi Samaria. Din punct de vedere ideologic, era orientat spre un iudaism de tip fariseic. b Nu existã date suficiente nici pentru identificarea Mariei, nici pentru localizarea casei ei. Conform unei tradiþii, ar fi vorba de casa unde s-a celebrat ultima cinã ºi a coborât Duhul Sfânt.

Fap 12,14

296

Lc 24,41

13,16; 21,40 15,13; 21,18 1Cor 15,7 1,25 5,21-23

16,27; 27,42

la uºa de la intrare, o slujitoare cu numele Rode a venit ca sã vadã cine este. 14 Recunoscând vocea lui Petru, de bucurie nici n-a deschis uºa, ci a alergat sã dea de veste cã Petru se aflã la intrare. 15 Dar ei i-au zis: „Ai înnebunit!” Însã ea stãruia cã aºa este. Iar ei spuneau: „Este îngerul lui”. 16 Iar Petru bãtea în continuare. Când au deschis, l-au vãzut ºi au fost cuprinºi de uimire. 17 Fãcându-le semn cu mâna sã tacã, el le-a explicat cum l-a scos Domnul din închisoare ºi le-a zis: „Duceþi vestea despre acestea ºi lui Iacob ºi fraþilor”. Apoi, ieºind, a plecat în alt loc. 18 Când s-a fãcut ziuã, s-a iscat o marea tulburare printre soldaþi: ce s-a întâmplat cu Petru? 19 Irod, dupã ce l-a cãutat ºi nu l-a gãsit, i-a anchetat pe paznici ºi a poruncit ca sã fie uciºi. Apoi, a coborât din Iudeea în Cezareea ºi a rãmas acolo. Moartea lui Irod [Irod] era foarte mâniat pe cei din Tir ºi Sidon, dar ei au venit împreunã la el ºi, convingându-l pe Blastos, care era camerierul regelui, au cerut pacea pentru cã þara lor îºi procura hrana din regatul lui. 21 În ziua stabilitã, înveºmântat în hainã regalã ºi aºezându-se pe tron, le-a þinut un discurs. 22 Iar mulþimea a început sã strige: „Este glasul lui Dumnezeu, nu al unui om!” 23 Dar, deodatã, un înger al Domnului l-a lovit pentru cã nu dãduse mãrire lui Dumnezeu. ªi, mâncat de viermi, ºi-a dat duhul. Barnaba ºi Saul se întorc la Antiohia
20

14,15; 28,6 2Mac 9,12 2Sam 24,16 2Rg 19,35 2Mac 9,5-9

6,7; 19,20 11,29 12,12+

Cuvântul lui Dumnezeu creºtea ºi se rãspândea tot mai mult. ºi Saul s-au întors de la Ierusalimb, dupã ce ºi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.
25 Barnaba

24

V PRIMA CÃLÃTORIE MISIONARÃ . Paul ºi Barnaba sunt trimiºi în misiune
11,19.26 4,36

13

1 În

Biserica din Antiohia erau profeþi ºi învãþãtori:c Barnaba, Simeon, cel numit Negru, Luciu din Cirene, Manaen, cel care
indicã forma: de la Ierusalim sau: de la Ierusalim la Antiohia. Cele mai multe traduceri moderne folosesc aceastã variantã. c Prin aceastã expresie nu sunt indicate categorii distincte de persoane. %

a Unele manuscrise au: o mare, altele: nu micã, iar în altele lipseºte. b Cele mai autoritare manuscrise au: cãtre Ierusalim. Aceastã formã este pãstratã de NVg, GNT, NAB. Logica povestirii ºi o mulþime de manuscrise

297

Fap 13,2
Mc 14,1 11,25-26.30 14,26

a fost educat împreunã cu tetrarhul Irod, ºi Saul. 2 În timp ce slujeau lui Dumnezeu ºi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Puneþi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba ºi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat”. 3 Atunci, dupã ce au postit ºi s-au rugat, ºi-au pus mâinile peste ei ºi i-au lãsat sã plece. Paul ºi Barnaba în Cipru
4 Aºadar, trimiºi de Duhul Sfânt, ei au coborât la Seleuciaa, ºi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cipru. 5 Când au ajuns la Salaminab, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau ºi pe Ioan ca slujitor. 6 Strãbãtând întreaga insulã pânã la Pafosc, au gãsit acolo un vrãjitor, un fals profet iudeu, numit Bar-Isus. 7 Acesta era din cercul proconsulului Sergiu Pauld, un bãrbat înþelept, care îi chemase pe Barnaba ºi pe Saul, dorind sã asculte cuvântul lui Dumnezeu. 8 Dar s-a ridicat împotriva lor Elimase, vrãjitorul – cãci aºa se interpreteazã numele lui – cãutând sã-l îndepãrteze pe proconsul de la credinþã. 9 Dar Saul – numit ºi Paul – plin de Duhul Sfânt, l-a fixat cu privirea 10 ºi i-a zis: „Om plin de toate înºelãciunile ºi de orice rãutate, fiu al diavolului, duºman al oricãrei dreptãþi, nu vei înceta oare sã strâmbi cãile cele drepte ale Domnului? 11 Iatã, acum mâna Domnului este peste tine. Vei fi orb ºi un timp nu vei mai vedea soarele”. Dintr-o datã a cãzut asupra lui ceaþã ºi întuneric, iar el umbla bâjbâind ºi cãuta pe cineva care sã-l ducã de mânã. 12 Atunci,

11,20 12,12+ 8,9; 19,13.18-19 Mt 7,15

4,8 8,20-23 Sir 1,30 Ier 5,27 Prov 10,9 Os 14,10 Dt 28,29

Profeþia este îndreptatã spre învãþãturã, iar învãþãtura devine rodnicã prin lumina profeþiei ºi a celorlalte daruri ale Duhului Sfânt. „Profeþi ºi învãþãtori” se referã la un grup de prezbiteri care conduc comunitatea. Barnaba, fiind cel mai în vârstã ºi delegat de apostolii din Ierusalim, deþine primatul. Numele celorlalþi nu mai apare în NT. Luciu din Cirene a fost confundat de unii cu evanghelistul Luca. Numele de Manaen este o transcriere în greacã a ebraicului Menahem = mângâietor (2Rg 15,14). a Oraºul Seleucia a fost întemeiat în 310 î.C. de cãtre Seleucos I Nikator. Era portul maritim care deservea Antiohia Siriei, la 25 km. Mai existã ºi alte oraºe cu acest nume, toate întemeiate de Seleucos, între care

mai important este Seleucia de pe Tigru. b Salamina (gr. Salamys) era principalul port al Ciprului, aºezat în partea sud-esticã a insulei. Ruinele sale sunt azi la nord de oraºul Famagusta. c Paphos este un orãºel pe coasta sud-vesticã a Ciprului, la 140 km de Salamina. Era reºedinþa proconsulului roman. d Sergiu Paul este menþionat de Pliniu cel Bãtrân ºi de mai multe inscripþii din Cipru, Siria ºi Roma, dar este greu de stabilit pe baza acestora anul în care a fost numit proconsul al Ciprului. e Numele Elymas este transcrierea greacã a aramaicului Haloma = cel care interpreteazã visurile; în arabã, Alim = atotºtiutor, este folosit numai pentru Allah.

Capitala ei era Antiohia. 14 Iar ei. 19-20: þara aceasta. fãcând semn cu mâna. care va împlini toatã voinþa mea. în centrul Turciei de azi.C. le-a dat judecãtori pânã la profetul Samuel. vorbiþi!” 16 Atunci.13 5. a zis: „Bãrbaþi israeliþi. avea un templu în cinstea zeiþei Artemis. 19 Dupã ce a nimicit ºapte popoare în þara Canaanului. 21 Apoi. îmbarcându-se de la Pafos. 13 Pamfilia (în greacã = toate triburile) este þinutul dintre Munþii Taurus ºi Marea Mediteranã.31 Ex 16. mai probabilã.. i-a suportatc în pustiu. în þinutul Pamfiliei. ºi voi. i-a rãbdat. i-a susþinut. Ioan. despre care a dat mãrturie: L-am aflat pe David. 22 Dupã ce l-a înlãturat pe acesta. temãtori de Dumnezeu. Este o zonã cu lacuri. iar [Dumnezeu] le-a dat pe Saul. este mai puþin atestatã. care se afla lângã graniþa cu Frigia. iar cealaltã este o soluþie mai dificilã ºi. 20 Dupã aceasta. Perga este un oraº cam la 15 km de Atalia. . Paul s-a ridicat ºi. Dupã aceasta. i-au cerut un rege. l-a ridicat pentru ei ca rege pe David. cam patru sute cincizeci de ani. plecând din Perga. 35 Dt 7. Dumnezeu a ridicat pentru Israel.14 Is 44.1 1Sam 16.12-13 Ps 89. le-a dat ca moºtenire þara aceasta 20 camd patru sute cincizeci de ani. Ruinele vechii cetãþi se aflã la 3 km est de actuala localitate Yalvaz. s-a întors la Ierusalim. de majoritatea traducerilor moderne. le-a dat judecãtori. i-a ales pe pãrinþii noºtri ºi a înãlþat poporul în timpul ºederii lor în þara Egiptului. dupã promisiunea sa. un mântuitor: pe Isus. Au intrat în sinagogã într-o zi de sâmbãtã ºi s-au aºezat. fiul lui Iese. b Pisidia este þinutul din centrul podiºului Anatoliei. 15 Dupã citirea Legii ºi a Profeþilor. în partea sudicã a Turciei de astãzi.30 Apoi. a doua. 17. de aceea. 18 timp de aproape patruzeci de ani. Oraºul a fost întemeiat de seleucizi pe la 280 î. a crezut ºi a rãmas uimit de învãþãtura Domnului. 23 Din descendenþa acestuia.1-6 Dt 1. Paul ºi Barnaba la Antiohia Pisidiei 15.28 2. În perioada romanã. Ruinele se aflã în apropiere de actualul oraº Antalya ºi printre ele pot fi identificate douã bazilici mari din sec.C. d Multe manuscrise au o împãrþire diferitã a v.Fap 13.19 298 vãzând proconsulul ceea ce s-a petrecut. Deºi aceastã variantã ar face textul mai clar. Prima variantã este preferatã de NVg.28. BJ.38 Ex 6. au ajuns la Antiohia Pisidieib. c Cele mai autoritare manuscrise au: i-a hrãnit. conducãtorii sinagogii au trimis la ei sã li se spunã: „Fraþilor. în zona actualului golf Antalya. a a fost încorporat în provincia romanã Galaþia. un om dupã inima mea. din tribul lui Beniamin. ascultaþi! 17 Dumnezeul acestui popor. ºi dupã ce i-a scos de acolo cu braþ puternic. În 25 î. iar în perioada cruciaþilor era un important centru din Asia Micã. despãrþindu-se de ei.21 1Sam 13. Paul ºi cei care erau cu el au ajuns la Perga Pamfilieia. al IV-lea ºi douã biserici din perioada evului mediu. Dar multe alte manuscrise au: i-a suportat.. timp de patruzeci de ani. dacã aveþi vreun cuvânt de încurajare pentru popor. fiul lui Chiº. Israel.

22 Fap 5. este înþeles de majoritatea traducerilor.3 1.39 Ps 2.27 10. c În loc de: pentru copiii lor.22 2. în opoziþie cu to dikaia (promisiuni omeneºti). e Expresia greacã to hosia. dupã ce a slujit în generaþia lui.76 Mal 3. RSV).5.30. 28 Deºi nu au gãsit în el nici un motiv de [condamnare la] moarte. 37 Dar acela pe care Dumnezeu l-a înviat nu a vãzut putrezirea. spunea: «Eu nu sunt ceea cea credeþi voi cã sunt.1 de venirea lui.7 Evr 1.18 3.23.31 a Existã o dificultate în interpretarea pronumelui ti ca interogativ sau relativ. cele vrednice de încredere. înseamnã „promisiunile divine” fãcute lui David referitoare la darul mântuirii.5 Is 55.16 In 1. NVg. eu astãzi te-am nãscut. a spus astfel: Vã voi da promisiunile sfintee fãcute lui David. dupã planul lui Dumnezeu. alte câteva au: pentru copiii voºtri. fii din neamul lui Abraham. 26 Fraþilor. 36 Însã David. pentru noi.10 2. d Câteva manuscrise au: în psalmul întâi. el s-a arãtat acelora care urcaserã cu el din Galileea la Ierusalim ºi care acum sunt martorii lui înaintea poporului. aºa cum este scris în psalmul al doilea:d Fiul meu eºti tu. 31 Timp de mai multe zile. 5.299 24 Înainte Fap 13. nouãb ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri.23 1.15. În cazul în care este luat ca interogativ (GNT. i-au cerut lui Pilat sã-l ucidã. 29 Dupã ce au împlinit toate câte erau scrise despre el.39 Dt 21. Ca pronume relativ. f Apare clar cã promisiunea lui Dumnezeu: Sfântul lui nu va vedea % . Dar iatã cã vine dupã mine unul cãruia nu sunt vrednic sã-i dezleg încãlþãmintea picioarelor». judecându-l.3 Ps 16.2 2. 27 De fapt. ºi aceia dintre voi care sunt temãtori de Dumnezeu. Ioan a predicat un botez al pocãinþei întregului popor al lui Israel. 34 Cã l-a înviat din morþi ca sã nu se mai întoarcã la putrezire. înviindu-l pe Isus.13-14 Lc 23.20. 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morþi. dar. pentru noic. au împlinit cuvintele profeþilor care se citesc în fiecare sâmbãtã. 33 pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru copiii lor. a fost aºezat lângã pãrinþii lui ºi a vãzut putrezireaf.4. 32 ªi noi vã aducem ca o veste bunã promisiunea fãcutã pãrinþilor. 10. cei care locuiesc în Ierusalim ºi conducãtorii lor nu l-au recunoscut [pe Isus].24 Lc 1. manuscrise importante au: pentru copiii noºtri. iar altele au: în psalmi. traducerea este: Cine credeþi cã sunt eu? Nu sunt eu acela. l-au dat jos de pe lemn ºi l-au pus într-un mormânt. 25 Dar când Ioan era spre sfârºitul cãlãtoriei sale. b Multe manuscrise au: vouã. Lc 3. 35 De aceea se mai spune într-un alt loc: Nu vei permite ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. a murit. 3.

5 11.10 Hab 1.38 38 300 15. 46 Atunci Paul ºi Barnaba au zis cu îndrãznealã: „Vouã trebuia sã vã fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. au stârnit o persecuþie împotriva lui 44 În putrezirea nu se referã la David.8 17. aproape toatã cetatea s-a adunat ca sã asculte cuvântul Domnuluid. 26.12 sâmbãta urmãtoare. 48 Când au auzit. e Unele manuscrise au: cuvântul lui Dumnezeu. 39 Oricine. altele: îl preamãreau pe Domnul.4. a În câteva manuscrise se omite: ºi.22. d Multe manuscrise au: cuvântul lui Dumnezeu. pentru cã voi îl respingeþi ºi nu vã consideraþi vrednici de viaþa veºnicã. prin menþiunea cã el a slujit generaþiei proprii. iar cei care fuseserã hotãrâþi pentru viaþa veºnicã au crezut. 47 Cãci aºa ne-a poruncit Domnul: Te-am pus ca luminã a naþiunilor ca sã duci mântuirea pânã la marginile pãmântului”. c O serie de manuscrise adaugã: pãgânii.. 17. 19.Fap 13. 42 Când au ieºitb. b Multe manuscrise adaugã: din sinagogã. când au vãzut mulþimile..6. În cazul acesta. ca ºi pe oamenii de frunte ai cetãþii. s-au umplut de invidie ºi contraziceau cele spuse de Paul.11 18. 50 Însã iudeii au instigat femeile evlavioase. iatã cã ne întoarcem spre pãgâni. Din cauza necredinþei iudeilor. 14. se schimbã sensul frazei: prin el vã este vestitã iertarea de pãcate: de tot ce n-aþi fi putut fi îndreptãþiþi prin Legea lui Moise.37. pãgânii s-au bucurat ºi au început sã preamãreascã cuvântul Domnuluie. 40 Deci aveþi grijã sã nu vinã asupra voastrã ceea ce a fost spus în profeþi: 41 Priviþi.40.6 1. Dar. 49 Cuvântul Domnului s-a rãspândit în tot þinutul. de rang înalt.26. o lucrare pe care n-aþi crede-o dacã v-ar povesti cineva”. sã vã fie cunoscut cã prin el vã este vestitã iertarea de pãcate ºia de tot ce n-aþi putut fi îndreptãþiþi prin Legea lui Moise. .32 Aºadar. i-au rugatc sã le mai vesteascã despre aceleaºi lucruri ºi sâmbãta urmãtoare. fraþilor. 43 Dupã ce s-a împrãºtiat adunarea.28 Is 49.17. 39 Oricine crede în el poate fi justificat prin el. 28. De fapt.23. 15. 45 Dar iudeii.5 18. 20.6. mulþi dintre iudei ºi prozeliþii evlavioºi i-au însoþit pe Paul ºi Barnaba. autorul vrea sã arate cã importanþa personalã a lui David a fost limitatã la timpul sãu. insultându-l. iar aceºtia vorbeau cu ei ºi-i îndemnau sã persevereze în harul lui Dumnezeu. Paul ºi Barnaba se îndreaptã spre pãgâni 5. dispreþuiþilor! Miraþi-vã ºi faceþi-vã nevãzuþi! Pentru cã eu fac în zilele voastre o lucrare.

5.6. Paul ºi Barnaba la Listra 8 În Listra zãcea un om fãrã vlagã în picioare. scuturând praful de pe picioare împotriva lor. Le corespund în mitologia romanã Jovis (Jupiter) ºi Mercur. 10. la Listrac ºi Derbed ºi în împrejurimi. iar Hermes. Deºi se cunoaºte locul cetãþii. la 40 km de Iconiu. în direcþia sud-est. 3 Totuºi au rãmas mult timp ºi predicau cu încredere în Domnul. 11 Vãzând mulþimile ceea ce fãcuse Paul. un olog din naºtere. Galaþia. împreunã cu conducãtorii lor. 6 ei ºi-au dat seama ºi au fugit în cetãþile Licaonieib. aducând 20. 52 Iar discipolii erau plini de bucurie ºi de Duhul Sfânt.. 51 Ei. Era o zonã sãracã ºi lipsitã de importanþã istoricã. au strigat în graiul lor licaonian: „Zeii cu chip de om au coborât la noi!” 12 Pe Barnaba îl numeau Zeus. Frigia. ºi în Iconiu au intrat au vorfel mare mulþime dintre iudei ºi dintre greci 14bit înlaaºaiudeiiîncât onu au crezut în sinagoga iudeilor ºi ºi le-au a crezut. 22. iar pe Paul. care dãdea mãrturie despre cuvântul lor prin harul sãu. e Zeus. 5 Dar când pãgânii ºi iudeii. 10 i-a zis cu glas puternic: „Ridicã-te! Stai drept pe picioarele tale!” El a sãrit ºi a început sã umble. 4 Mulþimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii. 7 Acolo au predicat evanghelia. privindu-l cu atenþie ºi vãzând cã are credinþã pentru a fi salvat.4 a Iconiu era un oraº din provincia romanã Galaþia. Hermese. d Derbe se aflã la 50 km de Listra.C. Din anul 25 d. la 140 km est de Antiohia Pisidiei.23 Lc 9. A fost colonie romanã din anul 6 î.301 Fap 13. este colonie romanã. nu au rãmas urme. c Listra se afla pe drumul de la Efes la Antiohia. Dar care i-au stârnit pe pãgâni 2 1 Tot tulburat minþile împotriva fraþilor. iar alþii cu apostolii.51 18. bântuitã în perioada romanã de bande de tâlhari. Era un important nod de comunicaþii. b Licaonia este un þinut în podiºul central al Turciei de azi. îngãduind sã se facã prin mâinile lor semne ºi minuni. . Evanghelizarea la Iconiu fel. Acesta.C. este divinitatea supremã. pentru cã el era purtãtorul de cuvânt.32 3. care nu umblase niciodatã. fãceau planuri ca sã-i maltrateze ºi sã-i ucidã cu pietre. s-au dus la Iconiua. 13 Preotul templului lui Zeus de la intrarea cetãþii. mesagerul zeilor.12. 19. Referitor la templul lui Zeus. 9 El l-a auzit pe Paul vorbind. nu avem nici o mãrturie arheologicã.11 Paul ºi Barnaba ºi i-au alungat din þinuturile lor. cã s-ar fi aflat la intrarea în cetate. Astãzi se numeºte Konya. înconjuratã de provinciile Capadocia.11 3. în mitologia greacã. Inscripþii vechi referitoare la cetatea Derbe au fost descoperite în apropierea actualei localitãþi Kerti Hüyük. Pisidia ºi Cilicia.

12.) ºi exercitau funcþii judiciare (1Rg 21.19 1Tes 1. erau asociaþi cu conducãtorul comunitãþii (Dt 27. e În VT zaqen (= bãtrân) constituie un grad social distinct. a plecat împreunã cu Barnaba spre Derbe. împãrtãºeau poziþia laxistã a saduceilor. „bãtrânii” constituie o grupare formatã din capii familiilor bogate ºi influente. deci alegere din partea comunitãþii pentru o misiune specialã.16 Ps 16.32.25 tauri ºi ghirlande la porþi.14 302 Mt 26.25 17. urmat de acuzativul persoanei. întrucât apostolii vorbeau cu îndrãznealã. 18 ªi.8 Ier 5. Au % . Ca orientare politico-religioasã. 23 Ei le-au hirotonitd prezbiterie 21 15. sã aducã jertfã. sãturând cu hranã ºi bucurie inimile voastre”.16 etc. 10. 17 deºi n-a încetat sã dea mãrturie prin binefacerile sale. la Iconiu ºi la Antiohia. cum apare în NVg. 18.24 Ps 145. ci prin tradiþie.23 11.26 Ps 147. care. 17. aceia au convins mulþimile sã se îndepãrteze de ei. de ce faceþi acestea! ªi noi suntem niºte simpli oameni ca ºi voi. puterea ºi funcþiile lor cresc ºi sunt fixate nu prin lege.11 Ps 146.Fap 14.24 Ex 20. Încheierea primei cãlãtorii misionare Dupã ce au predicat evanghelia în cetatea aceea ºi au fãcut mulþi discipolic. au ajuns niºte iudei din Antiohia ºi din Iconiu ºi. spunând acestea. 16 În generaþiile trecute. crezând cã murise. împreunã cu cãrturarii ºi arhiereii. care a fãcut cerul. A doua zi. apostolii Barnaba ºi Paul ºi-au sfâºiat hainele ºi s-au aruncat în mulþime strigând: 15 „Oameni [buni]. cu greu au liniºtit mulþimile ca sã nu le aducã jertfãa. ci cã mint în toate. l-au târât în afara cetãþii.30 Rom 3. decât „a instrui pe cineva”.6 17. În evanghelii.). pãmântul ºi marea ºi toate câte sunt în ele. dând ploi din ceruri ºi anotimpuri roditoare.1 etc. 14 Când au auzit aceasta. la Dumnezeul cel viu.14 1Tes 3. el s-a ridicat ºi a intrat în cetate. voia. cu funcþii politice ºi religioase.43 Mt 7. care au atras mulþimile de partea lor ºi. lovindu-l pe Paul cu pietre.19). ca sã intrãm în împãrãþia lui Dumnezeu”. Noi vã aducem vestea cea bunã ca sã vã întoarceþi de la faptele acestea fãrã sens.24.11 2Cor 11. În perioada monarhiei. el a lãsat ca toate popoarele sã meargã pe cãile lor. înseamnã mai degrabã „a-ºi face discipoli” (Mt 28.26 3. 13. În perioada postexilicã. d Deºi verbul grec heirotoneo înseamnã „alegere prin ridicarea mâinii”. alcãtuiau Sinedriul. 19 Darb au ajuns niºte iudei din Antiohia ºi din Iconiu.23. Bãtrânii reprezentau întregul popor în activitatea religioasã (Ex 3. aici Luca aratã cã preoþii sunt aleºi de apostoli. s-au întors la Listra.8). rolul lor scade din cauza regilor tirani. b Câteva manuscrise amplificã versetul: Pe când ei se aflau acolo ºi predicau. c Verbul grec matheteuo.9 4. împreunã cu mulþimile. 20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui. zicând cã nu spun nimic adevãrat.65 3.3 a Unele manuscrise adaugã: ci sã se întoarcã fiecare la casa lui. 22 Ei au întãrit inimile discipolilor ºi i-au îndemnat sã rãmânã statornici în credinþã [spunând]: „Trebuie sã [trecem] prin multe încercãri.

11 2Cor 1. Întrucât s-a ivit divergenþã o 2 1 15.30 Gal 2. 21. de unde fuseserã încredinþaþi harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniserã.5-24 Gal 2.2 Gal 2.14). ei au strãbãtut Fenicia ºi Samaria.1 11.24 în fiecare comunitate ºi.11 11. 15.303 Fap 14. nu puteþi sã vã mântuiþi”. de apostoli ºi de prezbiteri ºi au relatat tot ce a fãcut Dumnezeu cu ei. bani. 15.27. CONCILIUL DE LA IERUSALIM Conflictul de la Antiohia cu privire la circumcizie Unii din fraþi: nu primiþi circumcizia.2 6. 7 Dupã o discuþie îndelungatã. sã urce la apostoli ºi la prezbiterii din Ierusalim pentru [a rezolva] aceastã disputã.12 11.3 15.21 Gen 17. Împreunã cu apostolii.. voi ºtiþi cã. din primele zile. povestind despre convertirea pãgânilor. Discursul lui Petru Apostolii ºi prezbiterii s-au adunat sã analizeze aceastã problemã. unii traducãtori propun sensul de: „a pregãti pe cineva pentru cãlãtorie” (cu scrisori.30 1Cor 16. trimiºi fiinda de comunitate. obiceiul care vine 15„Dacã dintre cei care coborâserãdupãIudeea îi oînvãþau pe deºila Moise.1 avut un rol determinant în condamnarea lui Isus ºi în persecuþia primilor creºtini (Fap 4–6).14. Treptat. 5 Dar unii din gruparea fariseilor.4.12 14. termenul va fi folosit pentru conducãtorii spirituali ai Bisericilor locale care administrau ºi sacramentele (Iac 5. termenul este folosit pentru a-i indica pe conducãtorii comunitãþilor creºtine. Începând cu Fap 11. 3 Aºadar. 25 Dupã ce au vestit cuvântul în Perga. împreunã cu alþi câþiva dintre ei. au fost primiþi de comunitate.7 11. VI.2 discuþie aprinsã între Paul ºi Barnaba ºi aceºtia.4-5 15. însoþitori).11. ºi au fãcut o mare bucurie tuturor fraþilor. 24 Trecând prin Pisidia.9-14 Lev 12. au ajuns în Pamfilia. 5.5-18. au coborât la Atalia. 4 Când au ajuns la Ierusalim. au spus: „Trebuie sã primeascã circumcizia ºi sã li se porunceascã sã þinã Legea lui Moise”.9. pãgânii sã asculte cuvântul evangheliei ºi 6 15. i-au încredinþat Domnului în care crezuserã.30.10. au hotãrât ca Paul ºi Barnaba. au adunat comunitatea ºi au relatat tot ceea ce fãcuse Dumnezeu cu ei ºi cum le-a deschis ºi pãgânilor poarta credinþei. 26 de acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia.6.27. 15. Tit 3.13 etc. a Considerând cã ar fi acelaºi context cu 1Cor 6.14 11. prin gura mea.16 14. 27 Când au ajuns acolo. dupã ce s-au rugat ºi au postit.2 Gal 2. 28 ªi au rãmas mai mult timp cu discipolii. . Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca.1 15. aceºtia iau decizii în privinþa doctrinei creºtine ºi a moralei. care au primit credinþa.40 13. Petru s-a ridicat ºi le-a zis: „Fraþilor.

Nu se specificã alte pãcate de necurãþie.10-14). 21. care cunoaºte inimile. de animale sufocatec ºi de sânged. 18 apare astfel: Din veºnicie îi sunt cunoscute Domnului toate lucrãrile sale. 29 va face precizarea cã este vorba de carnea sacrificatã idolilor. 3) Impuritatea provenitã prin consumarea cãrnii de la un animal considerat curat.29 ºu 11. cãci le-a curãþat inimile prin credinþã.9 Gal 5.10. 17 Pentru ca sã-l caute pe Domnul cei care vor rãmâne dintre oameni ºi toate naþiunile asupra cãrora este invocat numele meu. 10.22 Gal 2.28 3. v. 10 Aºadar.6-18). dupã cum este scris: 16 Dupã acestea mã voi întoarce ºi voi înãlþa cortul lui David care cãzuse. 9 ºi nu a fãcut nici o deosebire între noi.21 15.1 Am 9. dându-le pe Duhul Sfânt ca ºi nouã. de desfrânareb. zice Domnul care face 18 a cunoscute aceste lucruri din veºnicie. dar sacrificat prin sufocare. ascultaþi-mã! 14 Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grijã sã-ºi aleagã dintre pãgâni un popor pentru numele sãu.18 Gal 2. .1 Mt 11.19 15. d Cele patru prescrieri sunt cunoscute sub numele de „clauzele sfântului Iacob”.18 Rom 3.17.18 304 Gal 2.11-12 gr Is 45. 19 De aceea. 13 a În unele manuscrise v.16 5. Ele cer de la creºtinii proveniþi dintre pãgâni sã se fereascã de urmãtoarele impuritãþi rituale: 1) Impuritatea provenitã din idolatrie. voi reclãdi ruinele sale ºi îl voi reînãlþa. c Unele manuscrise mai noi omit: de animale sufocate. 20 ci sã li se scrie atât: sã se fereascã de contaminãrile cu idolii.44-47 11.9 2Pt 1. deoarece.15 11. 15 Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profeþilor.8 1. adicã din cãsãtoriile nelegitime între rudele apropiate (Lev 18. a dat mãrturie în favoarea lor.24 10. b Câteva manuscrise vechi omit: de desfrânare.34.1 sã creadã. eu consider cã nu trebuie sã-i tulburãm pe aceia dintre pãgâni care se întorc la Dumnezeu.29. de ce îl ispitiþi acum pe Dumnezeu punând pe umerii discipolilor un jug pe care nici pãrinþii noºtri ºi nici noi nu l-am putut duce? 11 Dar noi credem cã suntem mântuiþi în acelaºi fel ca ºi ei prin harul Domnului Isus”. 4) Impuritatea provenitã din contactul cu sânge animal sau uman (Lev 17. 21. 2) Impuritatea provenitã din „desfrânare”. fãrã respectarea regulilor rituale: sângele trebuia lãsat sã se scurgã complet (Lev 15).9. a luat cuvântul Iacob ºi a zis: „Fraþilor. nici un viciu nu este permis.Fap 15.25 Când au terminat ei. Discursul lui Iacob 12. 8 Iar Dumnezeu. 12 Atunci toatã mulþimea a tãcut ºi-i asculta pe Barnaba ºi pe Paul care povesteau câte semne ºi minuni a fãcut Dumnezeu prin ei între pãgâni. dupã Lege.

Sila este forma aramaicã a ebraicului Saul (= cel întrebat. dacã vã veþi feri de acestea. s-au bucurat de aceastã încurajare.11 15. fraþii [voºtri].20. 31 Când au citit-o. Cu bine!” 30 Aºadar. numit Barsaba. d Unele manuscrise omit: animale sufocate. adunând mulþimea. 28 Cãci Duhul Sfânt ºi noi am hotãrât sã nu vã impunem nici o povarã în afarã de acestea care sunt necesare: 29 sã vã feriþi de carnea jertfitã idolilor.14 15. nu mai este menþionat în NT. i-au încurajat pe fraþi ºi i-au întãrit prin multe cuvinte. de animale sufocated ºi de desfrânare.7 20. care provin dintre pãgâni: Salutare! 24 Deoarece am auzit cã unii dintre noi care au plecatc fãrã sã fi avut misiune de la noi v-au tulburat prin cuvintele lor ºi v-au rãvãºit sufletele. învãþând ºi predicând vestea cea bunã a cuvântului Domnului. numai Iuda a plecat la Ierusalim. au fost lãsaþi de cãtre fraþi sã plece la cei care îi trimiseserã. c În multe manuscrise lipseºte: au plecat.25 15. b Unele manuscrise adaugã: prin mâinile lor aceastã scrisoare care conþinea acestea. care erau ºi ei profeþi. au hotãrât sã aleagã câþiva oameni dintre ei ºi sã-i trimitã la Antiohia împreunã cu Paul ºi Barnaba. 34: Dar Sila s-a hotãrât sã rãmânã acolo. e O serie de manuscrise mai târzii ºi traduceri adaugã v. 34 e. numit Bar-Saba = fiul lui Saba. 33 Dupã ce au rãmas câtva timp acolo. Decizia Conciliului apostolic Atunci apostolii ºi prezbiterii. 26 oameni care ºi-au închinat viaþa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. pe Iuda. bãrbaþi de frunte printre fraþi.10. împreunã cu toatã comunitatea. cerut) ºi a latinescului Silvanus. împreunã cu mulþi alþii. din generaþiile de demult. 35 Iar Paul ºi Barnaba au rãmas la Antiohia. 22 5. are în fiecare cetate predicatori care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbãtã”. 21. 23 Au trimisb prin ei aceastã scrisoare: „Apostolii ºi prezbiterii. 27 Totodatã. ºi pe Silaa. de sânge. au coborât la Antiohia ºi. bine veþi face. Siria ºi Cilicia.13 15. cu urãri de pace. v-am trimis pe Iuda ºi pe Sila ca ºi ei sã vã vesteascã acestea prin cuvânt. cãtre fraþii din Antiohia.41 a Iuda.24 21. . Despre el se va vorbi în continuare în Faptele Apostolilor.21 13. 25 am hotãrât în unanimitate sã alegem câþiva oameni ºi sã-i trimitem la voi împreunã cu iubiþii noºtri Barnaba ºi Paul.1 Gal 1.305 21 Cãci Fap 15. 32 Iuda ºi Sila.15. dupã ce ºi-au luat rãmas bun. le-au dat scrisoarea.27 2Cor 3.5 Moise.

Oraºe mai importante erau Niceea ºi Calcedon.5 2Tim 3. Bisericile se întãreau în credinþã ºi creºteau în numãr din zi în zi. c Troas este o cetate-port la Marea Egee. Paul l-a luat ºi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri. au trecut prin Misia ºi au coborât la Troasc. 39 S-a iscat o neînþelegere între ei încât s-au despãrþit unul de altul.19 Rom 8. 7 Când au ajuns la hotarele Misieia.23 câteva zile. Oraºe mai importante erau Pergam.un discipolera grec. care vor deveni sediile conciliilor ecumenice în 325.19 1Pt 1. Timotei îl însoþeºte pe Paul în misiune ajuns la ºi Listra.2.26 15. care au permis dezvoltarea sa economicã. s-a îmbarcat spre Cipru. b Bitinia este regiunea dintre Misia ºi Pont. 40 iar Paul. respectiv 451.12 Lc 7.23.18 Col 2.25 15. alegându-l pe Sila. la 40 km sud de vechea cetate Troia.11 au strãbãtut Frigia ºi þinutul Galaþiei pentru cã au fost opriþi de Duhul Sfânt sã vesteascã cuvântul în Asia. 2 1 Apoi 36 Dupã 6.11 1Cor 9. 22. iar la sud. întãrind Bisericile.22+ 14. 38 dar Paul insista ca sã nu-l ia cu ei pe cel care îi pãrãsise în Pamfilia ºi nu-i însoþise în lucrarea lor. A fost întemeiatã în epoca lui Alexandru cel Mare. 5 Astfel. luându-l pe Marcu. Fraþii ºi Iconiu dãdeau bunã mãrturie despre el.C. bucurându-se de privilegii deosebite. Barnaba. dar Duhul lui Isus nu i-a lãsat.23-29.Fap 15. a plecat dupã ce a fost încredinþat harului Domnului de cãtre fraþi. Portul era un centru de comunicaþii între Asia ºi Macedonia.20-21 15. 9 În a Misia este þinutul de la sud de Marea Marmara.5 1Pt 5. 37 Barnaba voia sã-l ia cu el ºi pe Ioan. 21.9 ca însoþitor. Ruinele poartã numele de Eschi-Stambul.9 Fil 1. numit Marcu. îi învãþau sã þinã deciziile luate de apostolii ºi de prezbiterii din Ierusalim. cãci toþi ºtiau cã tatãl sãu era grec. ªi era acolo cu Timotei.22. În perioada romanã se numea Colonia Augusta Alexandria Troas. 41 El cutreiera Siria ºi Cilicia.36 VII.13-15 10. 21. 4 Când treceau prin cetãþi. Împreunã cu Pont formau o provincie romanã din anul 74 î. în þinutul Misia. cu Lidia ºi Frigia. 8 Atunci. Viziunea lui Paul în Troas 3 Voindu-l 18.23 Gal 4. Paul i-a spus lui Barnaba: „Sã ne întoarcem ºi sã-i vizitãm pe fraþii din fiecare cetate prin care am vestit cuvântul Domnului ºi sã vedem ce mai fac”.3. fiul tatãl lui 16numeleadin ListraDerbeuneilaevreice credincioase. au încercat sã meargã în Bitiniab. pe coasta de nord-vest a Turciei de azi. A DOUA CÃLÃTORIE MISIONARÃ Despãrþirea lui Barnaba de Paul 306 12. Troas ºi Assos. Galaþia la est. pe coasta vesticã a Turciei de azi ºi se învecina cu Bitinia la nord-est.12+ 15.4. 6 Apoi .

Pe locul Tiatirei se aflã astãzi un orãºel agricol cu numele Akhisar. consideratã în vechime o zonã locuitã de barbari. în care s-a identificat o criptã. am cãutat sã plecãmb îndatã în Macedonia. dar mãrturiile istorice vorbesc despre Tesalonic ca fiind capitala Macedoniei. Fap 2. Acesteia Domnul i-a deschis inima ca sã asculte cu atenþie cele spuse de Paul. vânzãtoare de purpurã. Sãpãturile arheologice au scos la ivealã centrul roman al oraºului. d Neapolis este oraºul-port pentru Filipi. la jumãtatea distanþei dintre coasta turcã ºi cea greacã. Purpura era extrasã din cochilia unor scoici de mare care se gãsesc în regiunile rãsãritene ale Mãrii Mediterane. ºi mai ales cu Alexandru cel Mare.14. înseamnã „oraºul nou”. În greacã. la Filipie. Unii bibliºti considerã cã menþionarea locului de rugãciune lângã râu ar fi un indiciu cã în Filipi nu exista sinagogã. g Existã o mare diversitate între manuscrise cu privire la forma verbalã: întâlnim atât persoana I plural. j Vezi n. 16. în linie dreaptã. probabil fiind martor ocular însuºi Luca. convinºi cã Dumnezeu ne-a chemat sã le predicãm evanghelia. la Neapolid 12 ºi. cuceritorul Greciei. În cetate am rãmas câteva zile. le-am vorbit femeilor care se adunaserã. consideratã cã ar fi fost închisoarea sfântului Paul. lângã un râu. i Oraº pe coasta vesticã a Asiei Mici. din cetatea Tiatirai. Aºezându-ne.10 18. În timpul NT. 13 Într-o zi de sâmbãtã. iar a doua zi. în þinutul Lidia. o colonie. care este o cetate importantãf în þinutul Macedoniei. la 17 km de þãrm. Era renumit. Paul a avut o viziune: un bãrbat macedonean stãtea în picioare ºi îl ruga: „Treci în Macedoniaa. 14 O femeie cu numele Lidia. este de 200 km. temãtoare de Dumnezeuj. Dupã anul 42. în special. la 65 km sud-est de Pergam. b Începând de aici. prin vopsitoriile de purpurã. relatarea se face la persoana I plural.307 Fap 16. Presupunerea lui Paul cã un loc de rugãciune ar putea fi lângã râu se bazeazã pe faptul cã apa era necesarã pentru spãlãrile rituale. azi se numeºte Kavalla. am ieºit în afara porþii. ajutã-ne!” 10 Dupã ce am avut vedenia. Stofa pluºatã. .31 a Macedonia este regiunea de nord a Greciei. cât ºi persoana a III-a singular ºi impersonal. 11. Ps 137 10.9 timpul nopþii. vopsitã cu purpurã. f Unele manuscrise vechi prezintã Filipi drept capitala Macedoniei. era provincie romanã cu capitala la Tesalonic. Numele îi vine de la fondatorul Filip al II-lea al Macedoniei care l-a construit pe ruinele vechii cetãþi Crenides. h Termenul grec proseuche nu înseamnã sinagogã. era foarte scumpã. 15 Dupã ce a fost botezatã ea ºi casa ei. Primele convertiri la Filipi 11 Îmbarcându-ne de la Troas. loc de escalã pentru navigatori.11. devine colonie romanã. A devenit importantã o datã cu regele Filip. ne-am dus direct în Samotraciac. Se afla pe Via Egnatia care lega Roma de Bizanþ. cu nuanþã violetã. ne asculta. de acolo. astfel de haine erau purtate de cei mai înstãriþi. Distanþa între Neapoli ºi Troas. Culoarea este de roºu-închis. ne-a invitat. e Filipi este un oraº în nord-estul Greciei. unde credeamg cã este loc de rugãciuneh.2. c Samotracia este o insulã în Marea Egee.

24 3. þinându-se de Paul ºi de noi. . gardianul ºi-a scos sabia ºi voia sã se sinucidã. ea aducea stãpânilor ei mult câºtig. 17 Aceasta.37 4. ucis apoi de Apolo.2. i-a aruncat în partea cea mai dinãuntru a închisorii ºi le-a pus picioarele în butuci. înaintea autoritãþilor. i-au prins pe Paul ºi pe Sila ºi i-au dus cu forþa în piaþã. a venit un mare cutremur.: duh de python.6.10-19 Lc 14. 24 Acesta. scoþându-i afarã. dupã ce le-au smuls hainele. 28 Dar Paul a strigat cu glas puternic: „Sã nu-þi faci nici un rãu pentru cã toþi suntem aici!” 29 Atunci el a cerut o luminã. Paul ºi Sila se rugau ºi cântau imnuri lui Dumnezeu.15 Mc 1.31 2. i-au aruncat în închisoare ºi i-au poruncit gardianului sã-i þinã în siguranþã. numele dragonului care pãzea templul ghicitorilor din Delfi. nu avem voie nici sã le primim.2 12. 33 Luându-i chiar în ceasul acela din noapte. 22 Atunci. Ghicind. a strigat: „Aceºti oameni sunt slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt. iar cei închiºi îi ascultau. ei vã vestesc calea mântuirii”. b În coloniile romane. 32 ªi i-au vestit cuvântul Domnuluic lui ºi tuturor celor care erau în casa lui.23. 24. vãzând cã s-a dus speranþa câºtigului lor. fiind romani. le-a spãlat 16 În a Lit. le-a zis: „Domnilor.Fap 16. mulþimea s-a ridicat împotriva lor. justiþia era încredinþatã la doi pretori (duumviri jure dicundo). iar judecãtorii. ne-a ieºit în cale o servitoare care avea un duh de ghicitoarea.19 Col 3. a alergat înãuntru ºi.31 timp ce mergeam spre locul de rugãciune. astfel încât s-au zguduit temeliile închisorii: toate uºile s-au deschis imediat ºi lanþurile tuturor s-au desfãcut. 26 Dintr-o datã. sunt iudei 21 ºi predicã obiceiuri pe care noi. veniþi ºi rãmâneþi în casa mea!” ªi ne-a obligat sã acceptãm. nici sã le practicãm”.4-5 Ef 5. Python era. Arestarea ºi eliberarea lui Paul ºi Sila 19.16 2Cor 11. primind o asemenea poruncã. Paul s-a întors ºi i-a spus duhului: „În numele lui Isus Cristos. îþi poruncesc sã ieºi din ea!” ªi a ieºit în aceeaºi clipã. 25 Cãtre miezul nopþii. 20 apoi i-au înfãþiºat înaintea judecãtorilorb. 23 Dupã ce le-au dat multe lovituri. 11. s-a aruncat înaintea lui Paul ºi a lui Sila. 18 Lucrul acesta l-a fãcut timp de mai multe zile.12 10. Iritat. 19 Dar stãpânii ei. 16. dupã credinþa comunã din epocã.30 1Tes 2. crezând cã deþinuþii au fugit.25 Fil 1. c Unele manuscrise omit: Domnului. au poruncit sã fie bãtuþi cu vergi. tremurând.29 308 zicând: „Dacã aþi considerat cã sunt credincioasã Domnului. spunând: „Aceºti oameni tulburã cetatea noastrã. 30 Apoi.16 Fil 4. 27 Trezindu-se ºi vãzând cã uºile închisorii sunt deschise. ce trebuie sã fac ca sã fiu mântuit?” 31 Ei i-au rãspuns: „Crede în Domnul Isus ºi vei fi mântuit tu ºi casa ta”.16 4.14.24 19.

36 Gardianul i-a adus la cunoºtinþã lui Paul aceste cuvinte: „Judecãtorii au trimis vorbã ca sã fiþi eliberaþi. spunând: „Nu eram bine informaþi despre voi ºi nu ºtiam cã sunteþi oameni drepþi”. ei ajuns Tesalonic sinagogã iudeilor.1. g Tesalonic – cetate întemeiatã în anul 315 î. 38 Lictorii au adus la cunoºtinþa judecãtorilor aceste cuvinte. 26. 13. Este evident cã acest text este o amplificare ulterioarã a celui original. 40 Ieºind din închisoare. . 20. lictorii îi însoþeau pe magistraþi ºi executau ordinele acestora. i-au rugat sã plece. ne-au bãtut în public. fãrã sã fi fost judecaþi.29 11. amintindu-ºi de cutremurul care a avut loc. 35 Când s-a fãcut ziuã. a intrat la ei trei despre Scripturi. rugându-i sã plece din cetated. ieºiþi acum ºi mergeþi în pace!” 37 Dar Paul a rãspuns: „Dupã ce.46. Cunoaºte o mare dezvoltare dupã rãzboaiele civile romane.34 8.: purtãtorii de vergi. doisprezece pentru consuli etc. aºadar. Aceastã adãugire vrea sã explice schimbarea atitudinii pretorilor. 15. au intrat în casa Lidiei. la 46 km de Amfipolis ºi 57 de Tesalonic.8. aflând cã sunt romanic. b Lit. I-au eliberat ºi i-au rugat. cetãþeni romani.5. f Apolonia – o cetate micã. acum ne scot afarã în ascuns? Nu! Sã vinã ei înºiºi ºi sã ne elibereze”. Paul la Tesalonic Strãbãtând Amfipolis ºi Apolonia . Dupã 17unde ºiera o sâmbete laa rând le-a vorbit auobiceiullasãu.22. sora lui Alexandru cel Mare. 34 I-a dus apoi în casã. Era un important port la Marea Egee ºi capitala Macedoniei.25. Mergeau încolonaþi în faþa demnitarilor: ºase pentru pretor.23 Lc 24. au fost cuprinºi de fricã. purtând pe umãr fascii (legãturi) de vergi cu o secure la capãt. 23.20.309 Fap 16.2 1Tes 2. e Amfipolis înseamna „cetate dublã” ºi este înconjuratã de cele douã braþe ale râului Strymon.. Se aflã lângã mare. fiind la rãscrucea drumurilor imperiale Via Egnatia ºi Via Apia. pe Via Egnatia. 8. a pus masa ºi s-a bucurat cu toatã casa pentru cã a crezut în Dumnezeu. 14. i-au chemat ºi i-au eliberat. d Câteva manuscrise prezintã v. unde îºi avea sediul proconsulul. 39 într-o formã mult mai dezvoltatã: Venind la închisoare cu mulþi prieteni. pe Via Egnatia.26 a Câteva manuscrise adaugã aici: S-au adunat în piaþã ºi.C. 39 Au venit. de cãtre generalul Casandru. 2 3 1 e f g 22.27 22. Paulex-. zicând: „Plecaþi din cetatea aceasta ca sã nu facem o altã tulburare în popor împotriva voastrã”. pe noi.32. iar ei. care i-a dat numele soþiei sale.36. la 44 km de Filipi. ºi ne-au aruncat în închisoare. s-au temut.15. au plecat. ªi dupã ce i-au vãzut ºi i-au întãrit pe fraþi.14 plicând ºi demonstrând cã Cristos trebuia sã sufere ºi sã învie din 9. azi se cheamã Pollina.38 2. La romani.2 13.23. c Spaima pretorilor este explicabilã deoarece un cetãþean roman nu putea fi închis fãrã un proces ºi nu putea fi lovit cu vergi. 18.39 rãnile ºi îndatã a fost botezat el ºi toþi ai lui. judecãtoriia au trimis lictorib ca sã spunã: „Eliberaþi-i pe oamenii aceia”. Astãzi se numeºte Thesaloniki ºi este al doilea oraº al Greciei.

15 Rom 16. cu aceia pe care îi întâlnea. adunând o ceatã. 4 Unii dintre ei au fost convinºi ºi s-au alãturat lui Paul ºi lui Sila.Fap 17. i-au târât pe Iason ºi pe câþiva fraþi în faþa autoritãþilor cetãþii. Ei au primit cuvântul cu toatã râvna. 13 Dar când au aflat iudeii din Tesalonic cã Paul a vestit cuvântul lui Dumnezeu ºi în Bereea. au rãvãºit cetatea ºi.20.14.14.24 310 13. 17 Discuta în sinagogã cu iudeii ºi cu temãtorii de Dumnezeu. nãvãlind la casa lui Iason. împreunã cu o mulþime numeroasã de greci evlavioºi ºi multe femei de vazã. 24. c Epicurienii ºi stoicii reprezentau curentele filozofice principale ale timpului. 11 Aceºtia erau mai binevoitori decât cei din Tesalonic. pe Paul ºi pe Sila la Bereeaa. iar în piaþã. în timpul nopþii. strigând: „Iatã. 17. care au auzit acestea. Astãzi se numeºte Veria. Toþi aceºtia se împotrivesc decretelor împãratului.25. mulþi dintre ei au crezut. 18 Chiar ºi unii dintre filozofii epicurieni ºi stoicic au intrat în vorbã cu el ºi i-au zis: „Ce vrea sã spunã vorbãreþul 16 10 1Cor 1.21 16. Atena era un orãºel de provincie cu o populaþie a de 5. 6 Dar negãsindu-i.43. au venit ºi aici sã rãzvrãteascã ºi sã tulbure mulþimile.000 de locuitori. cãutau sã-i aducã afarã în faþa poporului. 23. În timpul lui Nero era metropola în care se întrunea consiliul macedonean. 5 Dar iudeii au devenit invidioºi: au strâns de prin pieþe niºte oameni rãi ºi. dupã ce au primit o garanþie de la Iason ºi de la ceilalþi. 7 iar Iason i-a primit la el.5 25. au intrat în sinagoga iudeilor.31 1. apoi s-au întors cu poruncã pentru Sila ºi Timotei ca sã meargã la el cât mai repede.22 Bereea – cetatea se aflã la 65 km vest de Tesalonic.23. 9 ªi.4 13. 14 Atunci fraþii l-au trimis îndatã pe Paul spre mare. cei care au tulburat lumea întreagã au venit ºi aici. Paul la Atena În timp ce Paul îi aºtepta în Atenab. îndatã. În fiecare zi cercetau Scripturile ca sã vadã dacã lucrurile sunt aºa. 28. i-au lãsat liberi. iar Sila ºi Timotei au rãmas acolo. pe calea ce leagã Macedonia de Grecia centralã. la fel ºi dintre greci: multe femei de seamã ºi unii bãrbaþi. 12 Aºadar. Era însã un centru cultural cunoscut. i s-a umplut sufletul de indignare vãzând cã cetatea era plinã de idoli. Când au ajuns acolo. pe Isus”.19 Atunci fraþii i-au trimis. Paul la Bereea 9.45 1Tes 2. loc de întâlnire al filozofiilor ºi artelor. în fiecare zi. b În timpul sfântului Paul.34 14. 13. % . spunând cã au alt rege. „Epicureismul” avea o viziune materialistã despre lume ºi susþinea cã singurul ideal pentru om era plãcerea.8 morþi: „Acesta este Cristos Isus pe care eu vi-l vestesc”. 15 Cei care l-au însoþit pe Paul l-au dus pânã la Atena. 8 Astfel au tulburat mulþimea ºi autoritãþile cetãþii.

dispreþuirea durerii ºi nobleþea divinã a omului. 14. Aceastã colinã se aflã la poalele Acropolei. 21 De fapt. 19 L-au luat cu ei ºi l-au dus la Areopaga ºi i-au spus: „Am putea ºti ºi noi care este aceastã doctrinã nouã despre care vorbeºti? 20 Cãci ne aduci la auz lucruri strãine.). 14.18-20 fie intelectualã. 28. 25 nici nu este slujit de mâini omeneºti ca ºi cum ar avea nevoie de ceva. constat cã voi sunteþi foarte religioºi. la Areopag ca tribunal ºi la membrii acestuia. b Unele manuscrise au: din sângele unuia. care a luat numele locului.8 4.19-20 Is 40. 26 El a fãcut dintr-unul singurb tot neamul omenesc care sã locuiascã pe toatã suprafaþa pãmântului. strãbãtând cetatea ºi observând cu atenþie monumentele voastre sacre.12.1-9 Rom 1.27 Ps 146. ºi sã-l gãseascã.17 Gen 10 Dt 32.24. Ares era. aceste douã curente filozofice sunt în conflict între ele ºi cu doctrina creºtinã. nu locuieºte în temple fãcute de mânã [de om].8 Is 55. suflare ºi toate. în loc de: Dumnezeu. am gãsit ºi un altar pe care este scris: «Dumnezeului necunoscut».C.19 acesta?” Alþii: „Pare sã fie un predicator al zeitãþilor strãine pentru cã predicã despre Isus ºi înviere”.17. cel care este Domnul cerului ºi al pãmântului.26 Is 42.22 Înþ 13. 19. Exegeþii considerã cã expresia nu se referã la substanþã sau principiu primordial. considerat o pãrticicã a divinitãþii. în primul rând. c Câteva manuscrise au: divinitatea. el care dã tuturor viaþã. opera mãiestriei ºi a imaginaþiei omului. cel pe care îl cinstiþi fãrã sã-l cunoaºteþi. „Stoicismul” propunea resemnarea la propria soartã. Era locul în care se aduna tribunalul suprem.10 14. Am vrea deci sã ºtim ce înseamnã acestea”. cum au spus ºi unii dintre poeþiid voºtri:e «Cãci suntem ºi noi din neamul lui». strãmoºul întregului neam omenesc. fie ºi numai bâjbâind.5 Ier 7. care a fãcut lumea ºi toate câte sunt în ea.48. dacã suntem din neamul lui Dumnezeu.22 3. Sfântul Luca pare sã se refere. nu trebuie sã credem cã dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei.15 1Rg 8. 29 Aºadar. a spus: „Bãrbaþi atenieni! Din tot ceea ce vãd.311 Fap 17. i-a fixat timpuri determinate ºi hotare între care sã locuiascã 27 pentru a-l cãuta pe Dumnezeuc. 30 Dar Dumnezeu.17 Gal 4. zeul rãzboiului. ne miºcãm ºi suntem. d În unele manuscrise lipseºte: poeþii.1-2 7. 24 Dumnezeu.: Colina lui Ares. e Textul citat se gãseºte în poetul ºi filozoful antic Aratus din Cilicia († 240 î.6 Is 66.48. 28 Cãci în el trãim. Aºadar. Discursul lui Paul în Areopag Atunci Paul. . trecând 22 13. a Lit. 7. ci la Adam. fie senzualã. în Grecia anticã.6 Înþ 13. toþi atenienii ºi strãinii care locuiau acolo nu-ºi petreceau timpul cu nimic altceva decât vorbind sau ascultând ceva nou. pe acesta vi-l vestesc. deºi nu este departe de fiecare dintre noi. 23 Cãci. Evident. stând în picioare în mijlocul Areopagului.

42 1Tes 1. în sec. fiind prezentaþi drept colaboratori de încredere ai lui Paul. Corturile erau cel mai des confecþionate din piele. Sãpãturile arheologice au scos la ivealã o inscripþie: „Sinagoga iudeilor”. Paul a ieºit dintre ei.8 9. meseria lor era sã confecþioneze corturie.12 9. 4 În fiecare sâmbãtã. c Acvila.23 Lc 24. vesteºtea acum oamenilor de pretutindeni sã se converteascã. la 2 km vest se aflã Marea Adriaticã.34 1Cor 4.9 2Tes 3. Antica cetate întemeiatã de dorieni. el ºi-a scuturat hainele ºi le-a zis: „Sângele vostru sã cadã pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la pãgâni”. 5 Dar când Sila ºi Timotei au sosit din Macedonia.6 1Tes 2.26 13. 7 ªi.14. e Lit. Paul predicã evanghelia la Corint Dupã acestea. Se aflã pe istmul Corint. unii bãrbaþi i s-au alãturat ºi au crezut. dând garanþie tuturor prin aceea cã l-a înviat din morþi”. Era capitala provinciei Ahaia. demonstra iudeilor cã Isus este Cristos.51. De fapt. o femeie cu numele Damaris ºi alþii împreunã cu ei. Evenimentul s-a produs în anul 49 d. ºi nu þesãtor de pânzã.31 312 10. el a stabilit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul rânduit [pentru aceasta]. Prisca = venerabilã (forma diminutivã – Priscila). înseamnã vultur. Datoritã poziþiei sale.12 cu vederea timpurile de ignoranþã. Acolo a gãsit un iudeu cu numele de Acvilac.20. Despre decretul lui împotriva iudeilor din Roma sunt multe mãrturii. 22. d . 26. gãsim: Duhului. al IX-lea î. care venise de curând din Italia cu soþia lui.10 1Cor 1. pentru cã avea aceeaºi meserie. întrucât Claudiud poruncise ca toþi iudeii sã plece din Roma. Priscila. în Vita Claudii 25. Este nume latin ca ºi cel al soþiei.23 Lc 9. a rãmas în casa lor ºi a început sã lucreze. apoi reclãditã de Iulius Caesar în 46 î.23. 19. Suetonius. de cãtre romani. Cei doi soþi creºtini sunt menþionaþi mereu împreunã ºi în epistolele pauline. A venit la ei 3 ºi. dãruit cu totul cuvântuluif. unii îl luau în râs.7-12 Gal 6. plecând de acolo. 31 De fapt. f În unele manuscrise. 32 Când au auzit ei de învierea din morþi.5. alþii ziceau: „Despre asta te vom asculta altã datã”.C. a fost distrusã în 146 î.Fap 17. 34 Totuºi. 6 Dar pentru cã i se împotriveau ºi-l insultau. [Paul] s-a dus la Corintb.. Paul. 15. 33 Astfel. el (Claudiu) i-a alungat din Roma”. b a Claudiu a fost împãrat roman între anii 41-54 d. Marea Egee. dar ºi foarte depravat. în loc de: cuvântului. Corintul devine un oraº înfloritor.C. 10. a intrat în casa unui 18 1 2 20.10-11 Unele manuscrise au: porunceºte. discuta în sinagogã ºi-i convingea pe iudei ºi pe greci.8 13. Printre ei erau Dionisiu Areopagitul. de aceea sfinþii pãrinþi ºi mulþi exegeþi cred cã meseria lui Paul era de lucrãtor în piele.: fãcãtor de corturi.C. originar din Pont. scrie: „Deoarece iudeii provocau într-una tulburãri din cauza lui Chrestus (Cristos). Despre aceastã meserie sunt destul de puþine mãrturii. plecând din Atena. iar la 10 km est.C.C.6-14 2Cor 11.

313 Fap 18. d Cancreea – port care deservea Corintul la Marea Egee. avea o populaþie de 250. A fost descoperitã o inscripþie la Delfi. s-a îmbarcat spre Siria împreunã cu Priscila ºi Acvila. 18.14 temãtor de Dumnezeu cu numele Titusa Iustus. 17.31 1Cor 1. Dar Galion nu le-a dat nici o atenþie.1 13. niºte nume sau Legea voastrã.4. Era port la Marea Egee. Era una din comunitãþile creºtine cele % . 20 Aceºtia l-au rugat sã rãmânã la ei mai mult 18 Paul Is 41. La Cancreead ºi-a tuns pãrul pentru cã fãcuse un vot. pentru teatrul roman uriaº (25. 19 Au ajuns la Efese ºi acolo s-a despãrþit de ei. la 75 km sud de Izmir (Smirna).10 13. v-aº asculta pe drept cuvânt. conducãtorul sinagogii. c Era fratele mai mare al filozofului Seneca.9 19. În timpul NT.38 23. e Efes – cetate anticã situatã pe coasta vesticã a Turciei.000 de locuitori.000 de locuri) ºi pentru bibliotecã. A fost proconsul al Ahaiei între 51-52 d. 19. 13 spunând: „Acesta îi îndeamnã pe oameni sã se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii”. o. punând mâna pe Sostene.10 Ier 1. pusã cu ocazia unei vizite a lui Galion. Era renumitã pentru templul zeiþei Artemis (una dintre cele ºapte minuni ale lumii antice). 14 Când Paul voia sã ia cuvântul. 17 Atunci. a crezut în Domnul împreunã cu toatã casa lui.8 1Cor 2. 8 Iar Crispusb.14 In 10. 28. au început toþi sã-l batã înaintea tribunalului.28 1Cor 1.1 Rom 16. ºi nimeni nu va pune mâna pe tine ca sã-þi facã vreun rãu. 12 Pe când Galionc era proconsulul Ahaiei. inscripþie ce permite datarea mandatului sãu. 25.C.16 1Cor 16.14. A intrat în sinagogã ºi discuta cu iudeii.3 15. 11 El a stat un an ºi ºase luni [acolo].17. 19. fiind un important centru comercial.18-19 In 18.29. Domnul i-a spus lui Paul în viziune: „Nu te teme. politic ºi religios. Identificarea persoanei nu este posibilã. iudeii s-au ridicat cu toþii împotriva lui Paul ºi l-au dus în faþa tribunalului. poartã de intrare spre Asia. ci sã vorbeºti ºi sã nu taci. b Crispus este menþionat ºi în epistolele pauline. ªi mulþi dintre corintenii care l-au ascultat au crezut ºi au fost botezaþi. Comportarea lui în acest caz reflectã atitudinea tipicã a nobilului roman ce nu pierde vremea cu gâlcevi mãrunte.8 13. a cãrui casã era alãturi de sinagogã. adoptat de oratorul Lucius Iunius Galion. vã priveºte! Eu nu vreau sã fiu judecãtor în astfel de lucruri”.8 a Titus lipseºte din mai multe manuscrise. 16 ªi i-a alungat de la tribunal. Galion le-a zis iudeilor: „Dacã ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire. deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”. Întoarcerea lui Paul la Antiohia a rãmas încã multe zile acolo. iudeilor. 15 dar pentru cã este vorba despre o neînþelegere cu privire la un cuvânt. aflat la 10 km est de Corint. conducãtorul sinagogii.7. 10 Pentru cã eu sunt cu tine. Dupã ce ºi-a luat rãmas bun de la fraþi. învãþându-i cuvântul lui Dumnezeu. 9 Într-o noapte.46.

mai înfloritoare.17. altele: cuvântul Domnului. Când l-au auzit. .10 9. deºi cunoscuse numai botezul lui Ioan.3 18. 22 Debarcând la Cezareea. Paul la Efes 18.21 Rom 1. 24 Un iudeu cu numele de Apolo. 28 cãci îi combãtea cu tãrie pe iudei înaintea poporului.5.10.. a Unele manuscrise adaugã aici: Trebuie cu orice preþ sã fac sãrbãtoarea apropiatã la Ierusalim.20. a apostolului Ioan (aici a scris Evanghelia) ºi în apropiere (Meryem Ana) a locuit sfânta Fecioarã.Fap 18. reºedinþa lui Paul (3 ani). d Mai multe manuscrise au: Domnului. le-a zis: „aMã voi întoarce la voi dacã va voi Dumnezeu”. dupã ce a strãbãtut 19ºiregiunile nordice . c Unele manuscrise au: Domnul. Aici a avut loc unul dintre marile concilii (431) în care Maria a fost declaratã „Nãscãtoare de Dumnezeu”. În urma sãpãturilor arheologice. 10. 25 Fusese instruit în calea Domnului. b Deºi nu este menþionat Ierusalimul. dar el n-a voit.3 Rom 12. a urcat sã salute Bisericab. fraþii l-au încurajat ºi au scris discipolilor sã-l primeascã bine. ªi a plecat din Efes. luându-ºi rãmas bun.primitlapeCorint. e Lit. altele: Cristos. 19. oraºul a fost restaurat aproape integral. Este vorba de regiunile strãbãtute anterior.5. 17. Priscila ºi Acvila l-au luat la ei ºi i-au arãtat mai amãnunþit calea lui Dumnezeud. de loc din Alexandria. care se aflã în podiºul Anatoliei.24 ºu Lc 3.1 2Cor 3.44 În timp ce Apolo era Paul. încurajându-i pe toþi discipolii. apoi a coborât la Antiohia. 15. 21 ci. A TREIA CÃLÃTORIE MISIONARÃ Predica lui Apolo la Efes ºi Corint 16. 3 El le-a zis: „Atunci ce fel de botez aþi primit?” Ei au rãspuns: „Botezul lui Ioan”. 26 El a început sã vorbeascã în sinagogã cu curaj.5-6 19. Când a ajuns acolo. Galaþia ºi Frigia.. Sfânt când aþi venit ladiscia coborât la Efes. a fost de mare ajutor celor care crezuserã datoritã harului. bun orator ºi cunoscãtor al Scripturilor. a venit la Efes.: pãrþile de sus.1 Col 4. Mã voi.15-18 dinþã?” Dar ei au rãspuns: „Nici n-am auzit cã este Duh Sfânt”.8 23 Dupã ce a rãmas câtva timp [acolo. 10.37 13. verbul „a urca” ºi „salutul dat Bisericii” sunt expresii care aratã cã Paul ar fi fost la Ierusalim. 4 Paul le-a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocãinþei.3.11 Rom 16. Paul] a plecat ºi a strãbãtut pe rând þinutul Galaþiei ºi Frigia.27 8. iar altele numai: calea. 27 Deoarece dorea sã treacã în Ahaia. vorbea cu duh înfocat ºi învãþa fãrã greºealã cele despre Isusc. VIII. demonstrând din Scripturi cã Isus este Cristos. Acolo a gãsit câþiva poli le-a spus: „L-aþi Duhul cree 2 1 1.32 314 timp.

cine sunteþi?” 16 ªi omul în care era duhul necurat s-a aruncat asupra lor ºi.5. b Unele manuscrise dau aceastã structurã versetului: Astfel. a Exegeþii considerã cã prin acest termen autorul s-ar referi la practici magice.14. 22 Atunci i-a trimis în Macedonia pe doi dintre cei care îl ajutau.44 5. sã meargã la Ierusalim. au încercat sã cheme numele Domnului Isus asupra celor care aveau duhuri necurate. spunând: „Vã conjur pe Isus pe care-l predicã Paul”.43. I-a luat pe discipoli dintre ei ºi în fiecare zi îi învãþa în ºcoala lui Tiranos.8 spunând poporului sã creadã în cel care vine. 18 Mulþi dintre cei care crezuserã veneau ºi îºi mãrturiseau în public faptelea lor.16. el a mai rãmas câtva timp în Asia. 10.5. trebuie sã vãd ºi Roma”. astfel încât toþi locuitorii din Asia.38. au primit botezul în numele Domnului Isus. 17 Lucrul acesta l-au aflat toþi iudeii ºi grecii care locuiau în Efes.1. au ascultat cuvântul Domnului. 5. fiind mai puternic.2 11 Dumnezeu 5.4. Paul ºi exorciºtii iudei fãcea prin mâinile lui Paul minuni mari.17 2. 19. S-a calculat preþul lor: se ridica la cincizeci de mii de monede de argint. voi.2. 12 aºa încât erau puse peste bolnavi batiste ºi pânze care atinseserã trupul lui Paul.15 Lc 8. 10 Aceasta s-a întâmplat timp de doi ani. Duhul Sfânt a coborât asupra lor.19 1Cor 4. 5 Când au auzit ei. 19 Un mare numãr dintre cei care practicaserã magia ºi-au adus cãrþile ºi le-au ars înaintea lor. iar bolile îi lãsau ºi duhurile necurate ieºeau din ei. 9 Întrucât unii dintre ei erau împietriþi ºi nu credeau.16-18 3.5 2. discutând cu ei ºi convingându-i despre cele referitoare la împãrãþia lui Dumnezeu. 13 Atunci. vorbind de rãu calea [Domnului] în faþa mulþimii. 17. trecând prin Macedonia ºi Ahaia. el i-a pãrãsit. 20 Astfel. unii exorciºti iudei.20. 8 El a intrat în sinagogã ºi a vorbit cu curaj timp de trei luni. 13. 15 Dar duhul necurat le-a rãspuns: „Pe Isus îl cunosc ºi pe Paul îl ºtiu. 6 Iar când Paul ºi-a pus mâinile peste ei. 10. pe Timotei ºi pe Erast. 7 Erau cu toþii cam doisprezece bãrbaþi. iudei ºi greci. 14.48 8. 8. 18. cuvântul Domnului creºtea cu putere ºi se întãrea. însã.11 21 Fil 2. 14 Acest lucru îl fãceau ºapte fii ai unui arhiereu numit Sceva. zicându-ºi: „Dupã ce voi fi fost acolo.315 Fap 19.17 .17 2. care umblau prin împrejurimi. iar ei vorbeau în limbi ºi profeþeau.46 9.16.5.16 16. adicã în Isus”. cuvântul creºtea ºi se întãrea prin puterea Domnuluib. 16. teama i-a cuprins pe toþi ºi numele Domnului Isus era preamãrit. Paul a hotãrât în duh ca. Rãscoala organizatã de Demetrios la Efes Dupã ce s-au întâmplat acestea. i-a bãtut atât de tare încât au scãpat din casa aceea goi ºi plini de rãni. 9.

Fap 19. au trimis sã i se spunã sã nu se prezinte la teatru. târând cu ei pe macedonenii Gaius ºi Aristarh. pãstra actele publice. 35 În sfârºit. având diferite atribuþii: ofiþer al stãrii civile. 33 Unii din mulþime l-au convins pe Alexandru. Reproduceri în ceramicã ºi lemn au fost gãsite în diferite locuri. a convins ºi a dus la rãtãcire multã lume. oare este cineva dintre oameni care sã nu ºtie cã cetatea efesenilor este pãstrãtoarea templuluid marii Artemis ºi a 24 23 În Aceste mici temple sunt de obicei reproduceri în miniaturã (în special ale faþadei) ale templului zeiþei Artemis. [acolo] unii strigau una. a spus: „Bãrbaþi efeseni.2 316 16. Alexandru a fãcut semn cu mâna cã vrea sã þinã un discurs de apãrare în faþa poporului. dar discipolii nu l-au lãsat. le-a zis: „Bãrbaþi.20 acel timp s-a iscat o mare zarvã cu privire la calea [Domnului]. pe care iudeii îl împingeau înainte. când ºi-au dat seama cã este iudeu. Templul era uriaº: 120/70 m.1 9.19 16. liniºtind mulþimea. Un oarecare argintar. 25 Adunându-i pe aceºtia ºi pe cei cu meserii asemãnãtoare lor.: asiarhi – funcþionari care prezidau cultul împãratului ºi al zeiþei a Roma (în Efes exista un templu al lui August ºi al Romei). b Lit. c Persoanã oficialã de prim rang în consiliul orãºenesc. înconjurat de 128 de colonade de 19 m înãlþime. au izbucnit într-un singur glas ºi au strigat aproape douã ore: „Mare este Artemis a efesenilor”. au fost cuprinºi de mânie ºi strigau: „Mare este Artemis a efesenilor!” 29 Tulburarea a cuprins cetatea ºi toþi au nãvãlit la teatru. nu numai la Efes. notarul oraºuluic. 26 Dar voi vedeþi ºi auziþi cã acest Paul. aducea lucrãtorilor sãi venituri importante. care prelucra în argint mici templea ale Artemisei. aleºi pentru un an. ci aproape în toatã Asia. ºi cei mai mulþi nici nu ºtiau pentru ce se adunaserã. zeiþa fertilitãþii. 27 Existã pericolul nu numai ca meseria noastrã sã ajungã sã fie dispreþuitã. alþii alta. d Era un titlu oficial acordat acelor cetãþi care aveau un templu federal % . 32 Între timp. 34 Dar ei. care îi erau prieteni.16 16. ci ºi ca templul mãreþei zeiþe Artemis sã fie considerat ca nimic ºi mãreþia aceleia care este cinstitã în toatã Asia ºi în lumea întreagã sã fie distrusã”. 30 Paul voia sã vinã în faþa mulþimii. 31 Chiar ºi unii dintre autoritãþile provincieib. Unele traduceri pun varianta latinã: Diana. voi ºtiþi cã bunãstarea voastrã provine din aceastã meserie. cu numele Demetrios. Ele erau considerate suveniruri de cãlãtorie sau amulete.23 12. însoþitorii lui Paul în cãlãtorie. [sã ia cuvântul]. ºeful cancelariei. Ei proveneau din familiile cele mai însemnate. într-atât era de învãlmãºitã adunarea. formula textele legilor ºi supraveghea respectarea lor. Atunci. pãstrându-ºi titlul ºi dupã terminarea mandatului. spunând cã lucrurile fãcute de mâinile oamenilor nu sunt dumnezei. 28 Auzind acestea.

25. 38 Deci. 10 Atunci. a plecat în cãlãtorie 20dat îndemnuri ºi. am ajuns la ei. . dupã ce s-au împlinit zilele Azimelor. luându-ºi rãmasi-a chematºipe discipoli. 6 Noi.5-7 2Cor 2. Doborât de somn. 8 În camera de sus. la Troas. c Unele manuscrise adaugã: pânã în Asia. 7. din cauza zilei de azi.3 îndemnuri ºi a ajuns în Grecia. sunt zile de judecatã ºi proconsuli: sã-ºi prezinte fiecare acuzaþia. 5 Aceºtia au mers înainte ºi ne-au aºteptat la Troas. cele mai importante chiar în Efes. 37 I-aþi adus aici pe oamenii aceºtia care nu sunt nici profanatori ai templului. a cãzut de la al treilea etaj ºi a fost ridicat mort. Aristarh ºi Secundus din Tesalonic. s-a aplecat peste el ºi. titlul este atribuit ºi cetãþilor cu temple renumite ale altor zeitãþi. 28. 4 L-au însoþitc: Sopatros. trebuie sã vã liniºtiþi ºi sã nu faceþi nimic în pripã. unde eram adunaþi. 11 A urcat din nou. Atunci el s-a hotãrât sã se întoarcã prin Macedonia.2 Mc 5. a spus: „Nu vã tulburaþi pentru cã sufletul lui este în el”. Prin extensiune.40 2Cor 2. care stãtea pe fereastrã. fiul lui Piros din Bereea.12-13. dacã nimeni nu poate nega acestea. 41. a frânt pâinea ºi a mâncat.5 16. Cãlãtoria lui Paul în Grecia ce s-a potolit agitaþia.23. 3 Acolo a rãmas trei luni. dacã Demetrios ºi meºterii care sunt cu el au vreo plângere împotriva cuiva. iudeii i-au întins o cursã. Dupã aceste cuvinte a dat drumul mulþimii. a Multe religii cred în astfel de statui cãzute din cer. dupã cinci zile. le-a spre Macedonia. erau multe lumini aprinse. Paul învie un mort la Troas 7 În prima zi a sãptãmânii eram adunaþi ca sã frângem pâinea. cãci nu avem nici un motiv cu care sã ne putem dezvinovãþi de aceastã manifestaþie”b. luându-l în braþe. Paul. de mãrime naturalã. Paul bun. le vorbea.317 Fap 19. Au fost descoperite multe copii dupã statuia zeiþei Artemis din Efes. cu numele Eutich. Tihic ºi Trofim din Asia. 23. a dat acestora multe 2 1 Dupã 16. El ºi-a prelungit predica pânã la miezul nopþii. 40 Astfel.12-22. 39 Iar dacã mai aveþi altã cerere.35-43 pentru cultul împãratului.14 1Cor 16. Gaius din Derbe ºi Timotei. am putea fi învinuiþi de rãscoalã. care trebuia sã plece a doua zi. 9 Un tânãr.25-26 9. unde am rãmas ºapte zile.4. Paul a coborât. nici nu au rostit blasfemii faþã de zeiþa noastrã. fraza urmãtoare este numerotatã cu v. 21. a fost cuprins de un somn adânc în timp ce Paul continua sã vorbeascã.27.12 21.36 chipului ei cãzut din cer?a 36 Aºadar. apoi a 2Cor 2. Când era gata sã se îmbarce spre Siria. ne-am îmbarcat de la Filipi ºi.12-13 Fil 1. se va rezolva în adunarea legalã.40 1Cor 16. Strãbãtând acele regiuni. b În multe manuscrise.

19 slujindu-l pe Dumnezeu cu toatã umilinþa. 19. pânã în zori. spre marea lor consolare. luându-l cu noi. am navigat spre Assosa. în dreptul oraºului Smirna.12 predicat îndelung. ne-am dus la Mitileneb. aparþinând Greciei. numai sã duc la capãt alergarea mea ºi slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus.18 2Cor 1. . de unde trebuia sã-l luãm pe Paul.30 18. la 60 km sud de Efes. cãci aºa hotãrâse. 22 ªi iatã cã acum. 18 Când 17 De a Assos este oraº-port la Marea Egee. g Lit: legat. vãrsând lacrimi ºi suportând încercãrile pe care mi le-au cauzat cursele iudeilor. Azi se cheamã Behramkale. De fapt. împinsg de Duhul.5 Fil 3.15 16. 21 am dat mãrturie înaintea iudeilor ºi a grecilor ca sã se converteascã la Dumnezeu ºi sã creadã în Domnul nostru Isusf. din prima zi în care am pus piciorul în Asia. 11. 15 De acolo. 14.31 13 15. aceºtia au ajuns la el. Cãlãtoria de la Troas la Milet 12 318 Iar pe copil Iar noi. ne-am îmbarcat. dacã ar fi fost posibil. l-au dus viu. c Chios este insulã greceascã lângã coasta asiaticã a Turciei. le-a zis: „Voi ºtiþi cum m-am purtat cu voi tot timpul. de ziua Rusaliilor. aceea de a da mãrturie despre vestea cea bunã a harului lui Dumnezeu..10 3. mã duc la Ierusalim fãrã ca sã ºtiu ce mi se va întâmpla acolo.8. f Unele manuscrise adaugã: Cristos. d Majoritatea codicelor bizantine adaugã: ºi dupã ce ne-am oprit la Troghylion. la vãrsarea râului Menandru în mare. 24 Dar eu nu pun nici un preþ pe viaþa mea. insulã din Marea Egee.Fap 20. aparþine Greciei.7 26. întrucât nu avea timp sã întârzie în Asia.16-18 la Milet a trimis la Efes ca sã-i cheme pe prezbiterii Bisericii.12 2Tim 4. Se aflã foarte aproape de litoralul turc. 16 Paul se hotãrâse sã treacã pe lângã Efes.10-12 19. se grãbea sã ajungã la Ierusalim. Dupã aceea a plecat. din cauza vântului ºi a coastelor stâncoase. iar a doua zi am ajuns în dreptul [insulei] Chiosc. 14 Când s-a întâlnit cu noi la Assos. lângã coasta turcã. e Milet este un vechi oraº comercial.24-27 Fil 3.10 1Tes 1. voind sã meargã pe uscat.19.19. 23 decât doar cã Duhul Sfânt îmi mãrturiseºte din cetate în cetate ºi-mi spune cã mã aºteaptã lanþuri ºi necazuri. cam în dreptul oraºului Efes.23 1Cor 9. b Mitilene este portul insulei Lesbos. luând-o înainte pe mare. Samos este o insulã în Marea Egee. aflat pe capul Lekton. la 35 km sud de Troas.24 1Tes 2.26 Fil 1. Discursul lui Paul cãtre prezbiterii din Efes 11. Circulaþia navalã în aceastã zonã era foarte anevoioasã în antichitate. 20 cã nu m-am sustras de la nimic ca sã vã vestesc cele folositoare ºi v-am învãþat în public ºi prin case. iar în ziua urmãtoare am sosit la Samosd ºi o zi mai târziu am ajuns la Milete..

ºcoala retoricã frecventatã de Caesar ºi Cicero etc. noaptea ºi ziua.23. Astãzi este un þinut aproape pustiu.20 1Pt 2.15 In 10. c Unele manuscrise au: Domnului.12 5.2-3 18. 38 Erau întristaþi mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese cã nu vor mai vedea faþa lui.4 Iac 5.laam mers. Patara era o cetate pe coasta sud-vesticã a Asiei Mici. 32 Iar acum vã încredinþez lui Dumnezeuc ºi cuvântului harului sãu. 33 Nu am râvnit nici argintul. Existã câteva vestigii din perioada greco-romanã.7 1Pt 1. 35 V-am arãtat în toate privinþele cã muncind astfel trebuie sã-i ajutaþi pe cei slabi. iatã. 30 Chiar ºi dintre voi se vor ridica oameni care vor rãspândi învãþãturi înºelãtoare ca sã-i atragã pe discipoli dupã ei.20 Ef 1.9 Rom 16. 19. Apoi l-au însoþit pânã la corabie. dau mãrturie astãzi în faþa voastrã: eu sunt curat de sângele tuturor. Capitala se numeºte tot Cos.2-4 Gal 4. e Rodos este o insulã în Marea Egee.9 Ps 74. o altã serie de manuscrise au: Biserica Domnului ºi a lui Dumnezeu.28 Lc 22. 15.16 1Cor 16. a douade ei ºi ne-am îmbarcat.25 ªi acum. d Cos este o micã insulã în Marea Egee. RSV .6 20. 36 Dupã ce a spus acestea. 31 De aceea. nu am încetat sã vã îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi.40 Ef 2.10 2Cor 2. Oraºul Rodos pãstreazã multe urme ale civilizaþiei elenistice: Colosul din Rodos (o statuie din bronz de 32 m înãlþime. Cãci el spunea: «Este mai mare fericire a da decât a primi»”.7 1Pt 2.). care are puterea sã clãdeascã ºi sã dea moºtenirea tuturor celor care au fost sfinþiþi.20 1 . f Unele manuscrise adaugã: ºi la Mira.5 Dt 33.1-2 1Tim 3.2 Tit 1. eu ºtiu cã voi toþi pe la care am trecut predicând evanghelia împãrãþiei nu-mi veþi mai vedea faþa. 29 Eu ºtiu cã dupã plecarea mea vor intra printre voi lupi hrãpãreþi care nu vor cruþa turma. timp de trei ani. 34 dar voi ºtiþi cã pentru trebuinþele mele ºi ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini.20-22 1Pt 1.11 14. nici haina nimãnui. reprezentându-l pe Apolo). a îngenuncheat ºi s-a rugat împreunã cu ei toþi.2 Mt 7. de 40 km lungime ºi 7 km lãþime. pentru uºurarea sensului. la 18 km de coasta meridionalã a Turciei. 26 De aceea.319 25 Fap 20.8. am introdus: propriului Fiu. TEV etc. amintindu-vã de cuvintele Domnului Isus. îl îmbrãþiºau ºi îl sãrutau. b Deºi textul original apare în forma: prin propriul sãu sânge. împreunã cu multe traduceri moderne (BJ. în apropierea cãruia se aflã localitatea turcã Djelemish.1-2 1In 2. 27 cãci nu m-am dat înapoi sã vã vestesc tot planul lui Dumnezeu. vegheaþi ºi aduceþi-vã aminte cã.17 1Tim 4. zi la Rodos ºi de acolo Patara d e f a Multe manuscrise vechi au: Biserica Domnului.31 18.35 19. Cãlãtoria lui Paul la Ierusalim Dupã ce ne-am despãrþit 21de-a dreptul la Cos .3 1Tes 2. 28.12 2Tim 4. nici aurul. 28 Vegheaþi asupra voastrã ºi asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca sã pãstoriþi Biserica lui Dumnezeua pe care ºi-a dobândit-o prin sângele propriului Fiub.4 1Tes 2.19 Mc 13. 37 Atunci toþi au izbucnit în plâns. punct de escalã pentru drumul comercial de la Levant la Egipt.

7 Dupã ce am terminat cãlãtoria pe mare. am plecat ºi am ajuns la Cezareea. CAPTIVITATEA LUI PAUL LA IERUSALIM ªI CEZAREEA Sosirea lui Paul la Ierusalim Lc 9.41. l-am rugat sã nu urce la Ierusalim. 10 Dupã ce am stat acolo mai multe zile. ne-am urcat ºi am ridicat ancora. 7. 6 Apoi ne-am luat rãmas bun unii de la alþii.21 Mc 3. ci chiar sã mor la Ierusalim pentru numele Domnului Isus”. am ieºit ºi am plecat. un discipol vechi. Îngenunchind pe þãrm. ne-am rugat. 4 Gãsindu-i pe discipoli. care era unul dintre cei ºapte. 18 În ziua urmãtoare. 20. . fraþii ne-au primit cu bucurie. iar ei toþi. 8. Au venit cu noi ºi unii dintre discipolii de la Cezareea. cãci acolo trebuia corabia sã-ºi lase încãrcãtura. ne-am pregãtit ºi am urcat la Ierusalim. ºi am rãmas la el. 9 El avea patru fiice fecioare care profeþeau. inspiraþi de Duhul. 8 A doua zi. am rãmas la ei ºapte zile. Paul a intrat împreunã cu noi la Iacob ºi toþi prezbiterii 16 15 Ptolemaida era numele elenizat al vechiului port Acco. Pânã în perioada lui Irod a fost cel mai important port din Palestina.51 Iar dupã aceste zile.23 Lc 18. ne-am urcat în corabie. 13 Atuncib Paul a rãspuns: „Ce faceþi? De ce plângeþi de-mi sfâºiaþi inima? Eu sunt gata nu numai sã fiu legat. 3 Zãrind apoi Ciprul. 11 Intrând la noi ºi luând centura lui Paul.40.24 Lc 21. Aceºtia. care ne-au dus sã locuim la un oarecare Mnason din Cipru.12 Rom 15. ne-au petrecut pânã în afara cetãþii.30. s-a legat la picioare ºi la mâini ºi a zis: „Aºa spune Duhul Sfânt: aºa îl vor lega iudeii la Ierusalim pe bãrbatul cãruia îi aparþine centura aceasta ºi îl vor da pe mâinile pãgânilor”.24-31 20. Se aflã la 23 km nord de Haifa ºi 41 km sud de Tir. Am coborât la Tir. 12 Când am auzit acestea noi ºi cei care erau acolo.Fap 21.22 11. Azi se numeºte Acco. l-am lãsat la stânga ºi am navigat spre Siria. 9.5.19 Lc 6.8.28 20.22-23 20. ne-am resemnat zicând: „Sã se împlineascã voinþa Domnului!” IX. am plecat de la Tir la Ptolemaidaa.31 Lc 22. 14 Nereuºind sã-l convingem.36 6. a b Punctuaþia frazei diferã în manuscrise importante. cu femeile ºi copiii. 17 Când am ajuns la Ierusalim. îi spuneau lui Paul sã nu urce la Ierusalim. 5 Când s-au împlinit zilele. a coborât din Iudeea un profet cu numele de Agabos. I-am salutat pe fraþi ºi am rãmas o zi la ei. care pun punctul dupã atunci.32 5.42 Gãsind o corabie care se îndrepta spre Fenicia. 18. iar ei s-au întors acasã. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul.17 Mt 15.2 2 320 11.

15. îºi tãia pãrul ºi-l ardea pe altar în templu. nazireul trebuia sã stea ultima lunã în preajma templului. Arestarea lui Paul în templu Când erau pe sfârºite cele ºapte zile. Apoi a intrat în templu ca sã anunþe împlinirea zilelor purificãrii ºi când se va aduce jertfae pentru fiecare dintre ei.19 15. 22 Deci. În manuscrisele mai vechi apare varianta: Mulþimea trebuie sã se adune. iudeii din Asia. era suficientã o sãptãmânã. de sânge. 5. 20 Dupã ce l-au ascultat. Ba chiar a introdus ºi greci în templu ºi a profanat acest loc sfânt”. ci doar participã la un rit de purificare împreunã cu cei patru nazirei în ultima lor sãptãmânã. ajutor! Acesta este omul care îi învaþã pe toþi pretutindeni împotriva poporului.18. ce este de fãcut? Desigur. 21 Dar ei au aflat despre tine cã-i înveþi pe toþi iudeii care trãiesc între pãgâni sã se lepede de Moise. Votul consta în abstinenþa de la bãuturi ameþitoare. hotãrându-led sã se fereascã de carnea jertfitã idolilor. faptã consideratã deosebit de merituoasã.18 1Cor 9. „de rang înalt”.12 erau de faþã. l-au preamãrit pe Dumnezeu ºi i-au spus: „Vezi. spunându-le sã nu circumcidã copiii ºi sã nu mai þinã tradiþiile. Sunt aici patru bãrbaþi care au fãcut un jurãmânt. le-a explicat cu de-amãnuntul tot ce a fãcut Dumnezeu printre pãgâni prin slujirea lui. reiese clar cã Paul nu face acest vot. noi le-am trimis o scrisoare. fã ceea ce-þi spunem.1. Preluarea cheltuielilor legate de împlinirea voturilor era una dintre practicile persoanelor evlavioase. 23 Aºadar. 26 Atunci Paul i-a luat cu sine pe bãrbaþii aceia ºi în ziua urmãtoare a fãcut purificarea împreunã cu ei.2. probabil în Fap 18.20 15.19-20. ci urmezi ºi tu întocmai ºi pãstrezi Legea. . a Legii ºi a locului acestuia.40 20. vãzându-l în templu. 29 De fapt. e Întrucât votul de nazireat se face pe cel puþin o lunã.1-5 Gal 2. 24 Ia-i cu tine ºi împlineºte cu ei purificarea ºi plãteºte pentru ei ca sã-ºi radã capulc. îl vãzuserã cu el în cetate pe Trofim din Efes ºi îºi închipuiau cã Paul 27 11.3-4.20 Unele manuscrise au: din Iudeea. vor auzi cã ai venitb. La terminarea perioadei fãgãduite. El urma ºi sã plãteascã cheltuielile legate de tãierea pãrului celor patru nazirei. c Aici ºi. 28-29 6. 19 Dupã ce i-a salutat.12 Mt 26.59. este vorba de votul de nazireat. În Num 6 se reglementeazã modul de împlinire a votului. 27. toþi vor ºti cã nu este adevãrat ceea ce au auzit despre tine. Astfel... de la folosirea briciului ºi de la contactul cu cei morþi. de carne sufocatã ºi de necurãþie”. nazireul aducea un sacrificiu.321 Fap 21. Nazireul era „cel pus deoparte”. Dacã votul era fãcut în afara Israelului. Dacã se fãcea b a în Israel. 25 Referitor la pãgânii care au crezut. d O variantã ce apare în multe manuscrise are: hotãrând sã nu þinã nimic dintre acestea decât sã se fereascã. au instigat tot poporul.1 18. câte mii de iudeia au crezut ºi þin cu râvnã Legea. au pus mâinile pe el 28 ºi au strigat: „Bãrbaþi israeliþi.4 2Tim 4. ca ºi achitarea jertfelor. frate.

34+ „Voi.2 Fil 3. ªi Iosif Flavius vorbeºte despre astfel de rãzvrãtiþi împotriva stãpânirii romane. în timp ce mergeam ºi mã apropiam de Damasc. Când l-au vãzut pe tribun ºi pe soldaþi.9 Gal 1. strigând: „La moarte cu el!” 37 Când era pe punctul de a fi dus în fortãreaþã.30 322 Lc 23.11. apoi a cercetat cine este ºi ce a fãcut.1-18 =26. cuþit cu lama încovoiatã). stând în picioare pe trepte. alþii alta. Te rog. 40 Când acesta i-a permis. Paul.6 =9.9-18 8. S-a fãcut o mare liniºte. ca un fulger.3.mareascultaþiAtunci el alezis: „EuapãrarebãrCând au auzit ei cã vorbeºte în limba ebraicã. 31 În timp ce cãutau sã-l ucidã. acum câteva zile.3 12. Atunci el le-a vorbit în limba ebraicã. 13. 30 Toatã cetatea s-a pus în miºcare. l-au târât afarã din templu. nãscut în Tarsul Ciliciei.33 l-a adus în templu. legând ºi aruncând în închisoare bãrbaþi ºi femei. Prinzându-l pe Paul. au încetat sã-l loveascã pe Paul.2 bat iudeu.23 Fil 3. ca sã fie pedepsiþi. l-a arestat ºi a poruncit sã fie legat cu douã lanþuri. 9. sunt 2 3 1 Gal 1. care se retrãgeau în pustiu. Mergeam ca sã-i aduc legaþi pe cei de acolo la Ierusalim. educat întocmai dupã legea pãrinþilor. 36 cãci multã lume se îmbulzea din urmã.13. 6 Dar. a coborât în fugã la ei.14 Rom 10.36-37 9.Fap 21. pe la amiazã. cetãþean dintr-o cetate care nu este fãrã faimã. 33 Atunci. Deoarece nu a putut sã afle adevãrul din cauza învãlmãºelii. au fãcut ºi mai tãcere.17. a organizat o revoltã ºi a scos în pustiu patru mii de ucigaºi?”a 39 Dar Paul i-a zis: „Eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei. o luminã mare din ceruri. 4 Am persecutat calea aceasta pânã la moarte. iar lumea alerga din toate pãrþile. acum cuvântul de pe 22care vi-l adresez”. Paul i-a spus tribunului: „Îmi este permis sã spun ceva?” El i-a zis: „ªtii greceºte? 38 Atunci nu eºti tu egipteanul care. 32 Luând în grabã soldaþi ºi centurioni. 7 Am a Termenul grec sikarios este transcrierea cuvântului latin sicarius (de la sica = pumnal.6 1Cr 28.16. 34 Dar unii din mulþime strigau una.9-11 1Cor 15. dar crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel.2 5. devenind zelos pentru Dumnezeu aºa cum sunteþi voi toþi astãzi. iar uºile au fost închise. 35 Când a ajuns la trepte.9 9. a fãcut cu mâna semn poporului. fraþi ºi pãrinþi. permite-mi sã vorbesc poporului”.1-2. 26. 22. Discursul lui Paul înaintea evreilor 7. tribunul s-a apropiat.18 5. . deodatã m-a învãluit. a trebuit sã fie dus de soldaþi din cauza violenþei mulþimii. a poruncit sã fie dus în fortãreaþã. 5 aºa cum dã mãrturie ºi marele preot ºi sfatul bãtrânilor de la care am primit scrisori cãtre fraþii din Damasc. a ajuns vestea pânã la tribunul cohortei cã întreg Ierusalimul era în revoltã. 19.

2 Gal 1. 17 Când m-am întors la Ierusalim ºi mã rugam în templu. 10 Eu i-am zis: «Ce sã fac. 15 cãci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai vãzut ºi auzit. mi s-a întâmplat sã fiu rãpit în extaz 18 ºi sã-l vãd pe el care-mi zicea: «Grãbeºte-te ºi ieºi repede din Ierusalim pentru cã nu vor primi mãrturia despre mine».36. 20 iar când era vãrsat sângele lui ªtefan. invocând numele lui». stimat de toþi iudeii care locuiesc acolob. pentru cã nu puteam vedea din cauza strãlucirii acelei lumini. sã-l vezi pe Cel Drept ºi sã auzi glas din gura lui. 9 Cei care erau cu mine au vãzut luminaa. 14 Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul pãrinþilor noºtri te-a ales de mai înainte ca sã cunoºti voinþa lui. recapãtã-þi vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea.37 a Unele manuscrise adaugã aici: ºi au fost cuprinºi de fricã. 21 Atunci el mi-a zis: «Mergi. cei care erau cu mine m-au dus de mânã ºi am ajuns la Damasc.1 Ier 1. lc-am putut vedea. între pãgâni»”. de ce mã persecuþi?» 8 Atunci eu am rãspuns: «Cine eºti. 13 a venit la mine ºi. ca sã afle pentru ce motiv strigau astfel împotriva lui. primeºte botezul ºi spalã-þi pãcatele. dar nu au auzit glasul care-mi vorbea. 11 Dar. Saul.14. 8.5 21. 25. Acolo þi se va spune ceea ce a fost hotãrât sã faci». bãrbat evlavios.22 Mt 2. 24 Atunci tribunul a poruncit sã fie dus în fortãreaþã ºi sã fie interogat sub lovituri de bici. 19 Eu i-am zis: «Doamne. Paul i-a spus centurionului care stãtea acolo: „Vã este permis sã biciuiþi un cetãþean roman care n-a fost judecat?” 2. pentru cã vreau sã te trimit departe. . mi-a zis: «Frate Saul. 12 Un oarecare Anania. mai multe manuscrise au: în Damasc. Doamne?» Atunci Domnul mi-a spus: «Ridicã-te ºi du-te la Damasc. Paul se declarã cetãþean roman 22 Pânã la cuvântul acesta l-au ascultat. aprobând ºi pãzind hainele celor care îl ucideau». 7. ei ºtiu cã eu îi aruncam în închisoare ºi-i legam prin sinagogi pe cei care cred în tine. 16. strigând. martirul tãu. eram ºi eu acolo. Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul pe care tu îl persecuþi». c Complementul direct (l) lipseºte în câteva manuscrise vechi. cãci nu este vrednic sã trãiascã!” 23 ªi. Dar unii dintre ei au început sã strige: „Sã piarã de pe pãmânt unul ca acesta. 16 ªi acum de ce întârzii? Ridicã-te. stând înaintea mea.15 3. credincios Legii.23+ 6.52 7. b În loc de: acolo. 25 În timp ce îl legau.24 16.8 cãzut la pãmânt ºi am auzit un glas care-mi spunea: «Saul.58.323 Fap 22. îºi sfâºiau hainele ºi aruncau praf în aer.3.

Apoi l-a dus pe Paul ºi l-a înfãþiºat înaintea lor.16 Fil 3.17 24. eu sunt fariseu.15 Mt 23. cãci este scris sã nu-l vorbeºti de rãu pe conducãtorul poporului tãu”. fiu de farisei. 27 Tribunul s-a apropiat ºi i-a zis: „Spune-mi. Paul înaintea Sinedriului 5. Dacã i-a vorbit cumva vreun duh sau înger?” 10 Fiindcã cearta se înteþea.9 28. Dar Paul i-a spus: „Eu o am prin naºtere”. iar adunarea s-a dezbinat. îndatã. eu m-am purtat cu conºtiinþa curatã înaintea lui Dumnezeu pânã în ziua aceasta”.12 In 18. tot aºa trebuie sã dai mãrturie ºi la Roma”.27 Ex 22.21.23 5.27 5. spunând: „Ce ai de gând sã faci? Acest om este cetãþean roman”. eºti roman?” El a rãspuns: „Da”. s-a iscat o neînþelegere între saducei ºi farisei. .17-34.6 Mt 10. iar el îl legase. 30 23 a Anania a fost mare preot în 48 d. cei care trebuiau sã-l interogheze s-au îndepãrtat. 6. nici înger ºi nici duh. nu ºtiam cã este mare preot. i-a apãrut Domnul ºi i-a zis: „Curaj! Aºa cum ai dat mãrturie pentru mine la Ierusalim. centurionul a mers la tribun ºi i-a dat de ºtire.5 Mt 22. iar cealaltã parte farisei. pe când fariseii mãrturisesc ºi una ºi alta.12 Mt 10. 11 În noaptea urmãtoare. l-a dezlegat ºi a poruncit sã se întruneascã arhiereii ºi tot Sinedriul. perete vãruit! Tu ºezi ca sã mã judeci dupã Lege ºi porunceºti. 1 Atunci Paul.22-23 Lev 19. Eu sunt judecat pentru speranþa în învierea morþilor”. sã fiu lovit!” 4 Cei care erau de faþã i-au spus: „Pe marele preot al lui Dumnezeu îl insulþi?” 5 Dar Paul a zis: „Fraþilor. 3 Atunci Paul i-a zis: „Te va bate Dumnezeu pe tine. împotriva Legii. iar tribunul se temea cã Paul ar putea fi sfâºiat de ei. sã-l ia din mijlocul lor ºi sã-l aducã în fortãreaþã. zicând: „Nu gãsim nimic rãu în omul acesta.C.26 26 324 Când a auzit acestea. îndreptându-ºi privirea spre Sinedriu. iar în anul 66 a fost ucis de zeloþi pentru cã era considerat „prieten al romanilor”. a zis: „Fraþilor. voind sã ºtie cu exactitate din ce cauzã era acuzat de iudei.16-31 În ziua urmãtoare. 28 Atunci tribunul i-a zis: „Eu am cumpãrat cetãþenia aceasta cu mare preþ”. 29 ªi. aflând cã este roman. Paul a strigat în Sinedriu: „Fraþilor. 8 cãci saduceii spun cã nu este înviere. 2 Dar marele preot Ananiaa le-a poruncit celor care stãteau lângã el sã-l batã peste gurã. 9 S-a fãcut atunci mare zarvã.Fap 22. iar unii dintre cãrturarii din partea fariseilor s-au ridicat ºi au protestat cu vehemenþã. 26.34 18. 7 Îndatã ce a spus aceasta. 6 ªtiind cã o parte dintre ei sunt saducei. a dat ordin ca o grupã de soldaþi sã coboare. iar tribunul s-a speriat. ºi a rãmas pânã în 59.16 2Cor 1.

15. l-am scos intervenind cu armata. . dar nu are nici o vinã a b 12 Când 9.23-29.3. c Câteva manuscrise importante omit restul versetului. nedrept ºi servil” (Tacit). 17 Paul l-a chemat pe unul dintre centurioni ºi i-a zis: „Du-l pe acest tânãr la tribun pentru cã are sã-i spunã ceva”. l-a întrebat: „Ce ai sã-mi dai de ºtire?” 20 Acesta i-a zis: „Iudeii s-au înþeles sã te roage ca mâine sã-l duci pe Paul la Sinedriu ca ºi cum ar avea de gând sã cerceteze mai amãnunþit cazul lui. fiul surorii lui Paul s-a dus ºi a intrat în fortãreaþã ca sã-l anunþe pe Paul.C. 29 Am constatat cã era acuzat de lucruri referitoare la Legea lor. poruncindu-i: „Sã nu spui nimãnui cã mi-ai dezvãluit acestea”. cu urmãtorul conþinut: 26 „Claudiu Lisiasb. era un libert protejat de fratele sãu. de la curtea lui Nero. ºaptezeci de cãlãreþi ºi douã sute de lãncieri ca sã meargã pânã la Cezareea la ceasul al treilea din noapte. Pallos. 22 Atunci tribunul l-a lãsat pe tânãr sã plece.325 Complotul iudeilor împotriva lui Paul Fap 23. 24 Sã fie câþiva cai ca sã-l urce pe Paul ºi sã-l ducã în siguranþã la guvernatorul Felix”a. cãci mai bine de patruzeci de-ai lor s-au legat cu blestem sã nu mãnânce ºi sã nu bea pânã nu-l vor ucide. împreunã cu Sinedriul. 15 Aºadar. retrãgându-se deoparte. ºtiind cã este roman. procurator al Iudeii din 52 pânã în 60. Noi suntem gata sã-l ucidem înainte de a ajunge”. 13 Erau mai bine de patruzeci cei care au fãcut aceastã conspiraþie. Era „crud. 19 Tribunul l-a luat de mânã ºi. Prin brutalitatea lui a înteþit rebeliunea zeloþilor. l-a dus la tribun ºi i-a zis: „Deþinutul Paul m-a chemat ºi m-a rugat sã-l aduc la tine pe acest tânãr întrucât are sã-þi spunã ceva”. 16 Auzind de complot. 28 Am voit sã aflu cauza pentru care îl acuzauc ºi l-am dus la Sinedriul lor. a chemat doi dintre centurioni ºi le-a zis: „Pregãtiþi douã sute de soldaþi.3 18. Claudius Lysias tribun militar roman. 21 Dar tu sã nu-i crezi. Paul este dus la Cezareea 23 Dupã aceea. Sãnãtate! 27 Pe bãrbatul acesta. 18 Aºadar. 25 I-a scris ºi o scrisoare. luându-l. 20. 14 Ei au mers la arhierei ºi la bãtrâni ºi au zis: „Ne-am legat cu blestem sã nu gustãm nimic pânã nu-l vom ucide pe Paul. comandant al cohortei din fortãreaþa Antonia.12 s-a fãcut ziuã. 25. 25. prins de iudei ºi gata sã fie ucis de ei. care va duce la rãzboiul din perioada 66-70 d. înduplecaþi-l pe tribun ca sã-l aducã la voi ca ºi cum aþi avea de gând sã cercetaþi mai amãnunþit cazul lui. preaputernicului guvernator Felix. desfrânat. iudeii au organizat un complot ºi s-au legat cu blestem sã nu mãnânce ºi sã nu bea pânã nu-l vor fi ucis pe Paul. voi.18-19 Marcus Antonius Felix.

13-14.6 care sã merite moartea sau lanþurile. executând ordinul. 6 A încercat chiar sã profaneze templul.23+ 24.14. 31 Aºadar. în bunãtatea ta. iar celor care îl acuzau le-am recomandat sã spunã înaintea ta ce au împotriva lui”b. i-au lãsat pe cãlãreþi sã-ºi continue drumul cu el.30 26. nu sunt mai mult de 10 Când Unele manuscrise adaugã: de cãtre evrei. mã voi apãra cu încredere. 32 A doua zi. te rog. 34 Dupã ce a citit [scrisoarea]. i-au înmânat guvernatorului scrisoarea ºi i l-au prezentat pe Paul. preamãrite Felix. 3 Noi mãrturisim aceasta în orice mod ºi pretutindeni cu toatã recunoºtinþa. d O serie de manuscrise continuã aici astfel: . l-a întrebat din ce provincie este ºi. 26. cu ºi cu un retor. 8 Tu însuþi.. 33 [Cãlãreþii] au intrat în Cezareea..22 6. vei putea afla toate aceste lucruri de care îl acuzãm noi”.8 acuze.4. l-am trimis imediat la tine. în cinstea tatãlui sãu. iar ei s-au întors la fortãreaþã. susþinând cã aºa este. Iudeii îl acuzã pe Paul în faþa lui Felix 25. acuzându-l Paul. Apoi a poruncit sã fie închis în pretoriul lui Irod. b Multe manuscrise adaugã: Fii sãnãtos! c Antipatrida a fost oraºul construit de Irod cel Mare. Antipater.28. dar noi l-am prins. 5 Ne-am dat seama cã omul acesta este ca o ciumã. .18 Lc 23. 21. Se afla pe drumul dintre a Ierusalim ºi Cezareea. aflând cã este din Cilicia. sã ne asculþi câteva momente. 11 Cum ai putut afla. 30 Aflând eu cã se organizase un complota împotriva acestui bãrbat. 4 Dar ca sã nu te reþin prea mult. 35 i-a spus: „Te voi asculta când vor veni acuzatorii tãi”. spunând: „Datoritã þie ne bucurãm de multã pace ºi datoritã grijii tale s-au îmbunãtãþit multe pentru poporul acesta. 28. la 60 km de Ierusalim ºi 40 de Cezareea.2 guvernatorul i-a fãcut semn sã vorbeascã. l-a smuls din mâinile noastre cu forþa 8 ºi a poruncit acuzatorilor sãi sã vinã la tine. Tertulus aîmpreunãsã-l procurator. Paul a rãspuns: „Fiindcã ºtiu cã de mulþi ani eºti judecãtorul acestui popor.6 Mt 2. Discursul de apãrare al lui Paul 24. soldaþii. interogându-l. 25. fiind capul ereziei nazarinenilor. 28. ucidem) dupã legea noastrã.31.ºi voiam sã-l judecãm (var.2 cinci a marele preot Anania.pecoborâtChemându-l. 7 d. l-au luat pe Paul ºi l-au dus în timpul nopþii la Antipatridac. pe locul vechii localitãþi Afec.2-3 17. început 2 1 Dupã 24. cãci stârneºte rãzvrãtiri printre toþi iudeii de pe tot pãmântul. 7 dar a venit tribunul Lisias. numit Tertulus. 9 I s-au alãturat ºi iudeii.15 326 Lc 23.Fap 23.10 26. ºi s-au înfãþiºat la 24unii bãtrâni zile.

21.32 12. pe care o au ºi ei.327 Fap 24. l-a lãsat pe Paul în închisoare. 26 El spera. am venit sã aduc ajutoareb neamului meu ºi [sã ofer] sacrificii. 20 sau sã spunã ei înºiºi dacã au gãsitc vreo nelegiuire când am stat în faþa Sinedriului. 26. Fãcea parte dintr-o familie de patricieni. d Drusila era a treia soþie a lui Felix. 25. a venit Felix cu soþia lui. pe când vorbea el despre dreptate. 27 Dupã ce s-au împlinit doi ani.23 Rom 3. 13 De fapt. Paul este întemniþat la Cezareea care cunoºtea amãnunþit calea. 21. 23 A poruncit centurionului ca [Paul] sã fie þinut sub pazã.20 23. Aceºtia ar fi trebuit sã vinã la tine ºi sã mã acuze dacã ar fi avut ceva împotriva mea. cã va fi o învierea a celor drepþi ºi a celor nedrepþi. 14 Totuºi îþi mãrturisesc cã îl cinstesc pe Dumnezeul pãrinþilor dupã calea pe care ei o numesc erezie.25. Ca funcþionar a fost un om cinstit ºi de încredere. totodatã. Felix a fost cuprins de fricã ºi i-a rãspuns: „Acum du-te! Te voi mai chema când voi avea timp”. Isus Cristos. care era evreicã. nici în sinagogi.23-26 21.21 23.15 28. 22 Felix. Drusilad. . 21 în afarã de acest singur cuvânt pe care l-am strigat în timp ce stãteam înaintea lor: «Pentru învierea morþilor sunt eu astãzi judecat înaintea voastrã»”. i-a amânat spunând: „Când va coborî tribunul Lisias. 16 De aceea. 18 În timp ce fãceam aceasta. e Existã multe variante în manuscrise: Cristos Isus. 12. m-au gãsit purificat în templu 19 câþiva iudei din Asia. b Paul fãcuse colecte în bani în comunitãþile din Grecia ºi Asia pentru comunitatea creºtinã din Ierusalim.16.3 11.23-26 21.3.12 20. nu în mijlocul mulþimii ºi nici în zarvã. Felix. nici n-ar putea sã-þi dovedeascã lucrurile de care mã acuzã acum. 28. Activitatea lui în Palestina se remarcã prin efortul de aplanare a conflictului dintre zeloþi ºi romani. 28.6. cã va obþine bani de la Paul.17-20 17. Cristos. mã strãduiesc sã am întotdeauna o conºtiinþã curatã înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor.29. lui Felix i-a urmat Porcius Festusf. 24 Dupã câteva zile. 25 Dar.9 a Câteva manuscrise introduc aici: a morþilor.27 23. dar sã aibã libertate ºi sã nu fie împiedicat nimeni dintre ai lui ca sã-i slujeascã. f Porcius Festus a fost guvernator roman în Palestina între anii 60-62.31 Mc 6.6. 12 ªi nici în templu. De aceea îl chema deseori ca sã stea de vorbã cu el. L-a chemat pe Paul ºi l-a ascultat vorbind despre credinþa în Isus Cristose. voi lua o hotãrâre în privinþa cazului vostru”. 24. crezând tot ceea ce este scris în Lege ºi în Profeþi.1 2Tim 1.23-26 douãsprezece zile de când am urcat la Ierusalim sã mã închin. sora mai micã a Berenicei. 17 Dupã mai mulþi ani. nici într-o cetate nu m-au gãsit certându-mã sau provocând rãscularea mulþimii. despre înfrânare ºi despre judecata viitoare. fiica regelui Agripa I.6-8. care voia sã facã pe placul iudeilor. c Unele manuscrise adaugã: în mine. 15 având aceeaºi speranþã în Dumnezeu.

Educat la Roma.30 1 Dupã 23. 8 Atunci Paul a început sã se apere: „Nu am pãcãtuit cu nimic nici împotriva Legii iudeilor. 24.30 24. nici împotriva templului ºi nici împotriva împãratului”.3. 2 25. s-a aºezat pe tronul de judecatã ºi a poruncit sã fie adus Paul. Pe iudei nu i-am nedreptãþit cu nimic. A guvernat pânã spre anul 100. De fapt.27 25. aceste douã proceduri devin de competenþa împãratului. i-a rãspuns lui Paul: „Vrei sã urci la Ierusalim ºi sã fii judecat acolo. voind sã facã plãcere iudeilor. a primit regatul dupã moartea unchiului sãu. în prezenþa mea?” 10 Dar Paul i-a zis: „Eu stau înaintea tribunalului împãratului. b Marcus Iulius Agripa al II-lea a fost fiul lui Irod Agripa I (care l-a ucis pe apostolul Iacob) ºi fratele Drusilei (soþia guvernatorului Felix). nu mã dau înapoi de la moarte.5-6 6. pe care însã nu le puteau dovedi. iudeii veniþi din Ierusalim l-au înconjurat. 14 Întrucât au rãmas 13 3 a În dreptul roman este atestat dreptul cetãþeanului la provocatio (verdictul poporului în loc de cel al judecãtorului) sau la apellatio (apelul la un magistrat superior). Festus îi consultã mai întâi pe asesori ºi pe consilierii juridici. iar dacã este ceva rãu în el. Pânã la izbucnirea rãzboiului cu Roma a încercat sã aplaneze conflictul. În perioada imperialã. dar neînþelegerile interne nu i-au permis. Apelul la cezar întrerupea procesul în orice fazã ar fi ajuns ºi chiar executarea sentinþei date. nimeni nu mã poate da pe mâna lor.15 23. % . 6 A rãmas la ei nu mai mult de opt sau zece zile. Dar dacã nimic din cele de care mã acuzã aceºtia nu este adevãrat. a doua zi. c Berenice era sora lui Agripa al II-lea. dupã ce s-a sfãtuit cu consiliul. aducând împotriva lui multe acuze grave. provinciaPaul. în anul 50. coborând la Cezareea. a rãspuns: „Ai fãcut apel la cezar. ca sã-l trimitã la Ierusalim.13 12.Fap 25. 7 Când a ajuns Paul. la trei zile a 25urcat de la Cezareea laînIerusalim. regele Agripab ºi Berenicec au coborât la Cezareea ca sã-l salute pe Festus. 9 Festus. apoi. 5 Aºadar. la cezar vei merge!” Paul este prezentat regelui Agripa Dupã ce au trecut câteva zile.7 cerându-i un favor pentru ei. aºa cum ºtii tu foarte bine. Deoarece acest apel nu putea fi acceptat în orice condiþii.1 Paul cere sã fie judecat de împãratul roman 328 ce Festus a luat stãpânire lui. Fac apel la cezar!”a 12 Atunci Festus. acuzându-l pe ªi îl rugau. ei pregãteau o cursã ca sã-l ucidã pe drum. În faþa lui trebuie sã fiu judecat. 4 Dar Festus a rãspuns cã Paul rãmãsese în închisoarea din Cezareea ºi cã el avea de gând sã meargã acolo nu peste mult timp. sã-l acuze”. inculpatul fiind transferat la Roma. A încercat sã reconstruiascã templul. le-a zis: „Aceia dintre voi care au competenþã sã coboare împreunã cu mine ºi sã dea mãrturie împotriva lui.conducãtorii Arhiereii ºi iudeilor s-au înfãþiºat înaintea lui. dar în timpul rãzboiului a rãmas fidel romanilor. 11 Dacã totuºi am fãcut vreo nedreptate sau vreo faptã care sã merite moartea.

[voind] sã rãmânã în închisoare pânã la decizia maiestãþii sale.8 Lc 21. Rãmasã vãduvã. Festus a poruncit sã fie adus Paul.17 22. 19 Aveau cu el niºte neînþelegeri cu privire la religia lor ºi cu privire la un oarecare Isus mort. împreunã cu tribunul ºi cu oamenii cei mai de vazã ai cetãþii. mã pot „Mã consider fericit. Irod. au venit arhiereii ºi bãtrânii iudeilor cerând condamnarea lui. a Unele manuscrise târzii adaugã: la moarte. în ziua urmãtoare. rege Agripa. 21. 17 Deci s-au adunat aici.24 18. cât ºi aici. Atunci mâna. a stat la curtea regalã. 21 Dar.15. Festus i-a vorbit regelui despre cazul lui Paul. A murit în anul 79. am poruncit ca el sã fie pãzit pânã când îl voi trimite la cezar”. iar eu a doua zi. însã. atât la Ierusalim.sãînaintea ta. am hotãrât sã-l trimit. 22 Atunci Agripa i-a spus lui Festus: „Aº vrea ºi eu sã-l ascult pe omul acesta”.15.29 17. 16 Acestora le-am rãspuns cã nu este obiceiul la romani sã predeaa un om acuzat mai înainte de a fi fost pus faþã în faþã cu acuzatorii sãi ºi înainte de a i se fi dat posibilitatea sã se apere de învinuire.11-12 Lc 23. El i-a zis: „Mâine îl vei auzi”. dupã acest interogatoriu. zicând: „Se aflã aici un bãrbat lãsat în închisoare de Felix. . Agripa ºi Berenice au venit cu mare alai ºi au intrat în sala de audienþe.9 25.329 Fap 25.18 13. Discursul lui Paul înaintea lui Agripa Agripa i-a zis lui permis te aperi”.2.2. m-a asaltat strigând cã el nu mai trebuie sã trãiascã. pentru cã Paul a fãcut apel.27 25.9 25.23 2Cor 13.7. m-am aºezat la judecatã ºi am poruncit sã fie adus omul.5. 3 mai ales cã tu eºti cãsãtoritã cu unchiul ei. 20. priviþi-l pe acesta pentru care toatã mulþimea iudeilor. 18 Acuzatorii care erau de faþã nu au adus împotriva lui nici o învinuire de vreunul dintre relele pe care le bãnuiam eu. 15 Pe când eram la Ierusalim. care va muri în anul 48. dar Paul pretindea cã acesta este viu. 24 Apoi Festus a zis: „Rege Agripa ºi voi toþi care sunteþi aici împreunã cu noi.31. 27 cãci mi se pare absurd sã trimit un deþinut fãrã a arãta care sunt învinuirile ce i se aduc”. fãrã întârziere. 23 Aºadar.4 25. întinzându-ºio. rege Agripa. am spus dacã nu ar vrea sã meargã la Ierusalim ºi sã fie judecat acolo despre acestea. sã am ce scrie.15 acolo mai multe zile.9. pentru ca.18. 26. 20 Neºtiind eu cum sã apreciez acestea.18 Mc 13.Paul: „Îþi estecã astãzi. ºi-a început apãrarea: 26Paul. 28. 25 Dar eu am constatat cã el nu a fãcut nimic ce sã merite moartea. 2 1 24. pentru cã el a fãcut apel la maiestatea sa. 26 Nu am nimic sigur de scris stãpânului despre el.12 Mt 10. A devenit renumitã prin legãturile ei cu Titus Flavius (cuceritorul Ierusalimului). De aceea l-am adus înaintea ta. 23.22 23.40 apãra de toate acuzele pe care mi le aduc iudeii.10 Lc 24.16.

rege Agripa. d Câteva manuscrise importante prezintã o formã diferitã: martor cã m-ai vãzut ºi al celor pe care le vei vedea. 8 De ce este pentru voi de necrezut cã Dumnezeu învie morþii? 9 Chiar ºi eu credeam cã trebuie sã fac multe împotriva numelui lui Isus Nazarineanul. o.32 Col 1. pot sã dea mãrturie cã am trãit ca fariseu în tagma cea mai strictã a religiei noastre. noaptea ºi ziua.1-18 =22. 22. mai strãlucitoare decât soarele. 7 la care cele douãsprezece triburi ale noastre sperã sã ajungã.20 20. pe care tu îl persecuþi. cuprins de furie. 11 Prin toate sinagogile mã strãduiam sã-i fac sã aducã blasfemii ºi. 4 Aºadar. Aici. 10 ceea ce am ºi fãcut în Ierusalim: am târât pe mulþi dintre sfinþi în închisori. 17 Eu te voi salva de acest popor ºi de pãgânii la care te trimit 18 ca sã le deschizi ochii. b Termenul grec psephos indica pietricica folositã pentru votarea sentinþei (de culoare neagrã pentru condamnare ºi de culoare albã pentru achitare). animalele de povarã nu erau mânate cu biciul. 12 În acest scop mã duceam la Damasc cu împuternicirea ºi permisiunea arhiereilor. Saul.5-16 Mt 2. Pentru aceastã speranþã sunt eu acuzat de iudei.15.9 9. ci înþepate cu o þepuºã ascuþitã. 5 Ei mã cunosc de mult timp ºi. poate fi o referire la rugãciunea zilnicã a evreilor.22 9. Pentru aceasta m-am arãtat þie ca sã te pun deoparte ca slujitor ºi martord al celor pe care le-ai vãzut ºi al celor pe care le vei vedea. de ce mã persecuþi? Greu este pentru tine sã dai cu cãlcâiul în þepuºã»c. toþi iudeii cunosc viaþa mea încã din tinereþe. în care invocaþia a doua îl preamãreºte pe Dumnezeu „care trezeºte morþii”. numitã berakôt (cele 18 binecuvântãri).19 =9.27-29 Rom 15.17 Evr 11. te rog sã mã asculþi cu rãbdare. De aceea. c În Orientul antic.Fap 26. sã-i întorci de la întuneric la luminã ºi de sub puterea Satanei la Dumnezeu.4 330 23. 16 Dar ridicã-te ºi stai pe picioarele tale. 26.12 9. ba chiar la Ierusalim. 14 Noi toþi am cãzut la pãmânt.6. 19 De atunci. îi persecutam pânã ºi prin cetãþile din afarã.15 Rom 4. mai întâi celor din Damasc ºi din Ierusalim. apoi a Termenul grec latreuo indicã toate formele de cinstire a divinitãþii. nu am fost neascultãtor faþã de viziunea cereascã 20 ci.21 24. o. cãci de la început am trãit în mijlocul neamului meu. 24.19 un bun cunoscãtor al tuturor tradiþiilor ºi neînþelegerilor iudeilor.2 Lc 2. o. primind împuternicire de la arhierei. rege. rege. sensul este teologic: Paul se aflã cu totul în puterea lui Cristos.22+ 2. iar când erau uciºi. 13 Pe la amiazã. Aici. Doamne?» Domnul mi-a rãspuns: «Eu sunt Isus. îmi dãdeam încuviinþareab împotriva lor. o luminã din cer. 15 Iar eu am zis: «Cine eºti tu. ca sã primeascã iertarea pãcatelor ºi moºtenirea împreunã cu cei sfinþiþi prin credinþa în mine». aducând cu stãruinþã culta [lui Dumnezeu]. am vãzut pe drum. iar eu am auzit o voce care-mi spunea în limba ebraicã: «Saul. care m-a învãluit pe mine ºi pe cei care mã însoþeau. . dacã vor. 6 ªi acum sunt judecat aici pentru speranþa în promisiunea fãcutã de Dumnezeu pãrinþilor noºtri.15.

ºi am plecat. 28 Dar Agripa i-a zis lui Paul: „Încã puþin ºi mã convingeai sã mã faca creºtin”. care 2 1 24 24.4 Flm 24 24.30 a Apare o altã variantã în unele manuscrise: sã devin. le-am vestit convertirea ºi întoarcerea la Dumnezeu.14 17. la sud de Troas.29 era din Adramitiumb ºi avea sã navigheze spre coastele Asiei. 22 Dar. . ci vorbesc cuvinte de adevãr ºi înþelepciune. primind ajutor de la Dumnezeu. cãci sunt convins cã nu-i scapã nimic pentru cã lucrul acesta nu s-a petrecut într-un ungher. Iulius.9 23. spuneau între ei: „Omul acesta n-a fãcut nimic vrednic de moarte sau de lanþuri”.47 Lc 2. va vesti poporului ºi pãgânilor lumina”. 19. l-au pe Paul ºi pe 27încredinþat hotãrâtIulius. iudeii au pus mâna pe mine când eram în templu ºi au încercat sã mã omoare. în afarã de lanþurile acestea”. 25 Dar Paul i-a rãspuns: „N-am înnebunit.331 Fap 26. Berenice ºi cei care stãteau cu ei. un macedonean din Tesalonic. Paul.16. Era cu noi ºi Aristarh. 21 Din aceastã cauzã. b Adramitium era un port pe coasta nord-vesticã a Asiei Mici. Festus a zis cu glas puternic: „Ai înnebunit. Astãzi se numeºte Edremit. X. 27 Crezi în profeþi. numit Ne-am urcat într-o corabie. [cerându-le] sã facã fapte vrednice de aceastã convertire. alþi câþiva deþinuþi centurionului cohortei Augusta. rege Agripa? ªtiu cã tu crezi”. pânã în ziua de astãzi stau ca martor înaintea celor mici ºi a celor mari fãrã sã spun ceva în afara celor pe care le-au spus profeþii ºi Moise cã se vor împlini. De prea multã învãþãturã þi-ai pierdut minþile”. Paul îl cheamã pe Agripa la credinþã Pe când se apãra el astfel. înviind primul din morþi. 23 ºi anume: Cristos va suferi ºi.19 21. 30 Atunci s-a ridicat regele. nu numai tu.21 în tot þinutul Iudeii ºi pãgânilor. 28.30-31 24. CÃLÃTORIA LUI PAUL SPRE ROMA Plecarea spre Italia Când s-a sã plecãm cu corabia spre Italia.46 13. i-a permis sã meargã la prieteni ºi sã primeascã îngrijiri.23. 29 Atunci Paul [i-a rãspuns]: „De-ar da Domnul ca.23. preaputernice Festus. guvernatorul.29. 26 Regele ºtie aceste lucruri ºi de aceea îi vorbesc cu îndrãznealã. dacã n-ar fi fãcut apel la cezar”. 31 ªi plecând. care era binevoitor faþã de Paul. 3 În ziua urmãtoare ne-am oprit la Sidon. 32 Iar Agripa i-a spus lui Festus: „Acest om ar fi putut fi eliberat. ci ºi toþi aceºtia care mã ascultã astãzi sã devinã aºa cum sunt eu.2-3 Lc 24. mai degrabã sau mai târziu. 20.

de care este aproape cetatea Laseae. g Fenix era un port pe coasta meridionalã a Cretei. terenul fiind ridicat cu 5 m faþã de nivelul din perioada romanã. navigaþia pe mare era permisã numai pentru motive foarte grave. un port din Creta. nu dupã mult timp. La est de capul Matala (Lithinon) existã un golf ce ar putea corespunde descrierii din Faptele Apostolilor. ei au crezut cã îºi pot realiza planul. c Cnidos era o cetate pe coasta sud-vesticã a Asiei Mici. Acolo aveau de gând sã ierneze. Lisia etc. pe coasta sudicã a Asiei Mici. pe partea opusã insulei Cos. au ridicat ancora ºi au început sã navigheze pe lângã Creta. iar între 1 noiembrie ºi 10 martie era complet suspendatã (mare clausum). f Este vorba de postul din ziua Kippur (a Ispãºirii). pentru cã vânturile erau împotrivã.Fap 27. Nu a fost câmp de evanghelizare pentru Paul. am navigat foarte încet ºi am ajuns cu greu la Cnidosc. s-a dezlãnþuit un 7 2Cor 11. am ajuns la Miraa în Liciab. În epoca romanã. Cetatea se afla la 3 km de mare. decât în cuvintele lui Paul. cu 5 zile înainte de sãrbãtoarea Corturilor. 8 Cu greu am înconjurat-o ºi am ajuns la un loc numit „Porturi Bune”. Astãzi nu mai poate fi utilizat ca port. de altfel nici numele nu este sigur (Lasaia. orientat spre vântul de sud-vest ºi cel de nord-vest. 5 Strãbãtând apoi marea Ciliciei ºi a Pamfiliei. am navigat de-a lungul Cretei spre Salmonad. care cade la începutul lui octombrie. 6 Centurionul a gãsit acolo o corabie alexandrinã care naviga spre Italia ºi ne-a îmbarcat în ea. dinspre insulã. .4 4 Îmbarcându-ne. punct intermediar pentru navele care transportau cereale de la Alexandria la Roma. dacã ar fi posibil.). 9 Trecuse mult timp ºi cãlãtoria pe mare devenise periculoasã întrucât trecuse ºi postulf. e Localitatea Lasea nu poate fi identificatã. vãd cã aceastã cãlãtorie pe mare nu va fi fãrã pericol ºi multã pagubã nu numai pentru încãrcãturã ºi corabie. Deoarece vântul nu ne-a permis sã acostãm. 14 Dar. Ruinele sale se aflã azi lângã satul turcesc Dembre. 11 Centurionul avea mai multã încredere în timonier ºi cãpitan. ci ºi pentru vieþile noastre”. la 80 km de Lasea. Era renumitã prin ºcoala de medicinã ºi o statuie a Afroditei. dupã 15 septembrie. d Salmona este un promontoriu pe coasta nord-orientalã a insulei Creta (azi capul Sideros). Furtuna ºi naufragiul Timp de mai multe zile. sã ajungã la Fenixg. 12 Deoarece portul nu era potrivit pentru iernat. 13 Când a început sã sufle vântul din sud. b Lycia era regiune ºi provincie romanã (cu capitala la Mira). Paul i-a avertizat: 10 „Bãrbaþi. Lasia. 332 am navigat de acolo pe lângã Cipru.25 a Myra era un important port pe coasta de sud a Asiei Mici. cei mai mulþi au fost de pãrere sã plece de acolo ºi.

În unele manuscrise apare Clauda.15 uragan numit Euraquilona. Mãsurarea adâncimii se fãcea cu un fir cu plumb.15.85 m).9 Mt 10. Astãzi. Atunci noi ne-am lãsat în voia valurilor. un înger al Dumnezeului cãruia îi aparþin ºi pe care îl slujesc mi-a apãrut 24 ºi mi-a zis «Nu te teme. cu greu am reuºit sã stãpânim barcac. barca de salvare era þinutã alãturi de corabie. 15 Corabia a fost smulsã ºi nu s-a putut opune vântului. marinarii ºi-au dat seama cã ne apropiem de uscat. doar corabia [va fi distrusã]. insula se cheamã Gavdos. 22 Acum vã îndemn sã aveþi curaj. e Genitivul absolut din textul grec are aici sensul de „lipsã totalã de poftã de mâncare”. cãci nici unul dintre voi nu-ºi va pierde viaþa. 29 Temându-se sã nu Iona 1. cãci eu cred în Dumnezeu cã va fi aºa cum mi s-a spus de mai înainte.5 23. Grecia ºi Africa era numitã Adriatica. le-a zis: „Bãrbaþi. Atunci Paul. Astfel. 21 De mai mult timp nu mai mâncaserãe. Spre miezul nopþii. iar vântul nu slãbea deloc. fiind puternic izbiþi de vânt. În timpul furtunii trebuia trasã la bord deoarece era în pericol de a se sfãrâma din cauza valurilor ºi a lovirii de corabie. iar noi eram purtaþi încoace ºi-ncolo pe Adriaticaf. g Lit. îndepãrtându-se puþin.333 Fap 27. folosindu-se de frânghii.: douãzeci de braþe. adicã: „rãu de mare”. bancurile de nisip de pe fundul mãrii. cu mâinile lor au aruncat uneltele corabiei. trebuia sã mã fi ascultat ºi sã nu fi plecat din Creta. f În antichitate. au aruncat încãrcãtura. erau purtaþi de valuri. Paul! Tu trebuie sã apari în faþa cezarului. 25 De aceea. echivalând cu un stânjen marin (1.18 a Euraquilon este un termen compus din: Aquilo (vântul de nord-est care suflã în timpul iernii) ºi Euros (vânt puternic dinspre est-sud-est). astfel încât de-acum se spulberase toatã speranþa cã ne vom salva. toatã întinderea de ape dintre Sicilia. au înfãºurat corabia ºi. în noaptea aceasta. la micã adâncime. c În antichitate. bãrbaþi. 16 Trecând pe lângã o insulã numitã Caudab. 18 În ziua urmãtoare. b Cauda se afla la 40 km sud de Fenix. 26 Dar trebuie sã eºuãm pe o insulã”. 28 Mãsurând adâncimeag. 23 Cãci. temându-se sã nu nimereascã în Sirted. „braþul” era o unitate de mãsurã pentru adâncimea apei. nici stelele nu mai strãluciserã de multe zile. sã aveþi curaj. stând în mijlocul lor. h Lit. 17 Dupã ce au ridicat-o. au mãsurat din nou adâncimea ºi au gãsit cincisprezece stânjeni. 27 Era a paisprezecea noapte. . au lãsat în apã ancora plutitoare.: aruncând plumbul. prezentau un real pericol pentru ambarcaþii. apoi. d Sirte – cunoscute ºi cu numele de „marea Sirte”. 19 iar a treia zi.6 9. am fi fost cruþaþi de acest pericol ºi de aceastã pagubã. 20 Nici soarele. au gãsit douãzeci de stânjenih. ªi iatã cã Dumnezeu þi i-a dãruit pe toþi cei care cãlãtoresc cu tine». 18.

b Lit. le-a împiedicat planul ºi a poruncit ca cei care pot sã înoate sã sarã primii ºi sã se îndrepte spre uscat. le-au lãsat în mare. Astfel au reuºit toþi sã se salveze pe uscat. care voia sã-l salveze pe Paul. aruncând grâul în mare. Nici unul dintre voi nu va pierde nici un fir de pãr de pe cap”. sunt folosiþi fãrã a se distinge între sensuri: în greacã. 32 Atunci soldaþii au tãiat frânghiile bãrcii ºi au lãsat-o sã cadã.27 dea peste stânci. 16. În acelaºi timp. . au zãrit doar un golf care avea þãrmul nisipos ºi au voit sã ducã acolo corabia. cei doi termeni. 38 Dupã ce s-au sãturat. a luat pâinea.19.30 12. frângând-o. la o adâncime de 6 m (în timpul sfântului Paul era la 4 m). nu puteþi sã vã salvaþi”. 33 Înainte de a se fi fãcut ziuã. ajutaþi de vânt. Partea din faþã a corabiei s-a înfipt ºi a rãmas înþepenitã. „navã” ºi „corabie”. cãci aceasta este spre salvarea voastrã. sub pretextul cã vor sã arunce ancora în partea din faþã a corabiei. 30 Deoarece marinarii cãutau sã fugã din corabie ºi sã lase barca în mare. altele au numai: valuri.30 334 Mt 10. au împotmolit corabiab. au uºurat corabia. 35 Dupã ce a spus acestea. 39 Când s-a fãcut ziuã. 42 Soldaþii au hotãrât sã-i ucidã pe deþinuþi ca nu cumva sã scape vreunul înotând. 34 De aceea vã îndemn sã mâncaþi ceva. 40 Dezlegând ancorele. a Aºa-numitul „Banc de nisip al sfântului Paul” se aflã între mica insulã Salmonetta ºi Malta. Paul i-a rugat pe toþi sã mãnânce: „Astãzi sunt paisprezece zile de când trãiþi în aºteptare fãrã sã puteþi mânca. au aruncat patru ancore de la partea din urmã a corabiei ºi se rugau sã se facã zi. 37 Eram de toþi în corabie douã sute ºaptezeci ºi ºase de suflete. au ridicat pânza din faþã ºi. În relatarea din Fapte. care pe ceva din corabie. c Unele manuscrise omit: valurilor. a început sã mãnânce. 36 Atunci toþi au prins curaj ºi au mâncat ºi ei. au slãbit funiile cârmelor. subînþelegând violenþa izbiturii. iar ploion înseamnã „navã comercialã”. n-au recunoscut uscatul. 43 Însã comandantul. iar partea din spate a fost ruptã de violenþa valurilorc.Fap 27. i-a mulþumit lui Dumnezeu înaintea tuturor ºi. 44 iar ceilalþi sã ajungã care pe scânduri. dacã va fi fost posibil.: nava. 31 Paul le-a zis centurionului ºi soldaþilor: „Dacã aceºtia nu rãmân în corabie. naus înseamnã „navã de rãzboi”. 41 Dând peste un banc de nisipa. s-au îndreptat spre uscat.

Abia s-a salvat din mare ºi pedeapsac [divinã] nu-l lasã sã trãiascã”. 8. ºi-au schimbat pãrerea. scuturând ºarpele în foc. ne-au arãtat o bunãvoinþã neobiºnuitã: au aprins un foc ºi ne-au primit pe toþi alãturi. Paul a intrat la el.19 Mc 16. În concepþia greacã este personificarea dreptãþii rãzbunãtoare a divinitãþii. depãºit % . c Lit. 4 Când au vãzut localnicii ºarpele prins de mâna lui. o viperã a ieºit ºi s-a prins de mâna lui. fiind ºi capitala insulei. suflând vântul de la miazãzi. ne-au pus la dispoziþie tot ce aveam nevoie.27. iar când am plecat.7 20. ne-am îmbarcat pe o corabie alexandrinã. Din cauza cãldurii. 16. 13 De acolo. 9 În urma acestui fapt. 11 a Datoritã menþionãrii Adriaticii în Fap 27. 14.15. g Pozzuoli era cel mai însemnat port pentru traficul mediteranean.29 Iac 5. b Lit.48. 28 1 2 Localniciib 2Cor 11.11 10. Dupã ce au aºteptat mult timp ºi au vãzut cã nu i s-a întâmplat nimic. d Dioscurii erau cei doi gemeni Castor ºi Polux.C. cunoaºte o deosebitã dezvoltare economicã datoritã poziþiei sale. 5 Dar el. în dreptul localitãþii Dubrovnik.15-16. aflatã între Italia ºi Africa (93 km sud de Sicilia ºi 240 km nord de Africa).34 Continuarea cãlãtoriei pânã la Roma Dupã trei luni. continuându-ne cãlãtoria pe lângã coastã.26 27.14 5. e Siracusa era port pe coasta esticã a Siciliei. f Astãzi Reggio Calabria este un oraº la extremitatea sudicã a peninsulei italiene.18 12.14 6. Acesta ne-a primit ºi ne-a gãzduit cu amabilitate timp de trei zile. Dar textul originar se referã clar la insula Malta.1 Dupã ce ne-am salvat. numit Publius. 28.27 Lc 10. Limba maltezilor era de origine punicã. s-a rugat.40 Mc 9. au început sã spunã între ei: „Cu siguranþã omul acesta este un criminal. spunând cã el este un zeu.26 2Cor 11. Termenul nu este depreciativ. Insula fusese cuceritã de romani din 218 î. cãci începuse sã plouã ºi era frig. unii localizeazã insula pe care a eºuat corabia sfântului Paul cu insula Milet din Marea Adriaticã. trecuþi din mitologia greacã în cea romanã. fiii lui Zeus ºi Leda. 8 ªi s-a întâmplat cã tatãl lui Publius zãcea la pat cuprins de friguri ºi de dizenterie. 6 Ei se aºteptau ca el sã se umfle sau sã cadã dintr-o datã mort.335 Paul pe insula Malta Fap 28. am ajuns la Reggiof. ºi-a pus mâinile asupra lui ºi l-a vindecat. În ziua urmãtoare. la aproximativ 130 km de Malta.6 Lc 4. Având mai multe porturi. care iernase pe insulã ºi care purta emblema Dioscurilord. am ajuns la Pozzuolig în douã zile.22.: Dike. Dioscurii erau consideraþi protectorii marinarilor. 7 În apropiere de acel loc se aflau ogoarele conducãtorului insulei.: barbarii. 3 Paul adunase un braþ de vreascuri ºi le-a pus pe foc. ci indicã pe cei care nu vorbesc greaca. au venit ºi ceilalþi bolnavi din insulã ºi au fost vindecaþi. am aflat cã insula se numea Maltaa. 10 Ei ne-au copleºit cu onoruri. 12 Am acostat la Siracusae ºi am rãmas trei zile. nu a pãþit nimic.

. am fost nevoit sã fac apel la cezar. 23. i s-a permis lui Paul sã locuiascã singur.25. 25 Au plecat fãrã sã fi ajuns la vreo înþelegere între ei.14 20.7 trei zile. MÃRTURIA LUI PAUL LA ROMA Paul se întâlneºte cu iudeii din Roma 14 Aici 25. pentru aceastã cauzã v-am chemat ca sã vã vãd ºi sã vorbesc cu voi. Paul le-a zis: „Fraþilor. c Câteva manuscrise adaugã: Centurionul i-a predat pe deþinuþi comandantului cazãrmii. au venit în întâmpinarea noastrã pânã la Forul lui Appiusa ºi Trei Taverneb. dar nu pentru a-mi acuza poporul de ceva. el le-a dat mãrturie despre împãrãþia lui Dumnezeu. în expunerea sa. Paul nu este închis în barãcile de la Porta Viminalis. Cât priveºte însã erezia aceea.500.23.31.24. 26. Paul i-a mulþumit lui Dumnezeu ºi a prins curaj. la Roma erau mai multe sinagogi ale evreilor. 22 Dar credem cã ar fi bine sã auzim ce gândeºti tu.5 20. d În acel timp. 28. deºi nu am fãcut nimic împotriva poporului sau împotriva tradiþiilor pãrinþilor.12. Când ei s-au adunat.33. Pânã aici ajungea canalul pe care erau transportate mãrfurile.. cu un soldat care-l pãzea. 26. 22. 16 Când am intrat în Romac.8 21. ei fiind în numãr de aproximativ 40.25. 17 Dupã mai târziu de Ostia.11 Lc 18. iar lui Paul i s-a permis.30 am întâlnit niºte fraþi care ne-au rugat sã rãmânem ºapte zile.11.2.2.Fap 28.000).26. XI. ci poate locui pe cont propriu (custodia libera).44 23. auzind despre noi.27. 25.32 25. 28. ne este cunoscut cã pretutindeni stârneºte împotrivire”.000 (la o populaþie totalã a Romei de 1. aceºtia voiau sã mã elibereze pentru cã nu aveam nici o vinã care sã merite moartea.4 336 24. [Paul] i-a chemat pe conducãtorii iudeilord. 19 Dar pentru cã iudeii se împotriveau. Se aflã în partea nordicã a golfului Napoli. lângã cazarma gãrzilor pretoriene. Când i-a vãzut.6. 22. 24 Unii au fost convinºi de cele spuse de el. De dimineaþã pânã seara. 21.32 9. Distanþa dintre Reggio Calabria ºi Pozzuoli este de 350 km. 23 I-au fixat o zi ºi au venit mai mulþi la locuinþa lui.27 24. 24. a Forul lui Appius era o localitate la 65 km de Roma. la Ierusalim am fost predat în lanþuri romanilor. b Trei Taverne era o staþie de poºtã la 40 km de Roma. 21 Ei i-au rãspuns: „Noi nu am primit din Iudeea nici o scrisoare cu privire la tine ºi n-a venit nici unul dintre fraþi care sã ne povesteascã sau sã ne spunã ceva rãu despre tine. 15 Fraþii de acolo. 20 Aºadar. ªi astfel am ajuns la Roma. cãutând sã-i convingã despre Isus din Legea lui Moise ºi din Profeþi.21. . iar de aici la Roma aproximativ 200 km. cãci din cauza speranþei lui Israel port eu aceste lanþuri”. 18 Interogându-mã.31 17. alþii nu au crezut.

9-10 Lc 8. . 18.25. 28.23 1. iudeii au plecat ºi au continuat sã discute îndelung între ei. 20. iar ochii ºi i-au închis ca nu cumva sã vadã cu ochii ºi sã audã cu urechile. sã vã fie cunoscut cã mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisã pãgânilor ºi ei vor asculta”. dar nu veþi înþelege. 30 El a rãmas doi ani întregi în aceeaºi locuinþã închiriatã ºi îi primea pe toþi cei care veneau la el.10 13. 31 El predica împãrãþia lui Dumnezeu ºi învãþa despre Domnul Isus Cristos cu tot curajul ºi nestingherit. dar nu veþi vedea. 28 Aºadar. 27 Cãci inima acestui popor a devenit insensibilã.337 Fap 28.46.6 28. urechile lor cu greu aud. 29: Dupã ce a spus el acestea.16. 19. sã înþeleagã cu inima ºi sã se întoarcã.26 dupã ce Paul le mai spusese un cuvânt: „Bine a vorbit Duhul Sfânt pãrinþilor voºtri prin profetul Isaia 26 când a zis: Du-te la poporul acesta ºi spune-i: De auzit veþi auzi. iar eu sã-i vindec.3. De privit veþi privi.8. 29 a.13 a Unele manuscrise mai târzii introduc aici v.23 4. Is 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->