Практичне вежбе бр.

: ______
СЕНЗОРИ ПРИТИСКА
Задатак 1: Наведи методе мерења притиска.
Задатак 2: Испитати исправност сензора притиска у усисној цеви.

Потребан материјал и прибор:
- Сензор притиска,
- Auto data
- универзални инструмент.
Шема испитивања са упуством:

1

2 .

3 .

4 .