ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số: 103/2004/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 31 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số: 13/1999/PLUBTVQH 10 ngày 27/04/1999; Pháp lệnh Đo lường số: 16/1999/PL UBTVQH 10 ngày 06/10/1999; Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số: 18/1999/PL - UBTVQH 10 ngày 24/12/1999; Căn cứ Thông tư số: 15/2003/TT LB ngày 15/7/2003 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý về Khoa học và Công nghệ ở địa phương; Xét đề nghị của Sở Nội vụ Tỉnh tại tờ trình số: 352/TTr-SNV ngày 13/8/2004 về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục TC- ĐL-CL), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh quản lý trực tiếp và toàn diện. Chi cục TC-ĐL-CL Tỉnh Sơn La là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh theo quy định của Pháp luật và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh Sơn La. 1. Nhiệm vụ, quyền hạn 1.1. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND Tỉnh cụ thể hoá các chủ trương chính sách và pháp luật

1. quản lý chất lượng hàng hoá. tuyên truyền. Kiểm tra. đường lối. Quản lý. Xây dựng các chương trình. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào địa phương. cá nhân sản xuất kinh doanh. kinh doanh. tiêu chuẩn nước ngoài. công nhận các phòng hiệu chuẩn. Đo lường. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.5.6. lưu thông trên Thị trường.8. dịch vụ trên địa bàn Tỉnh áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam. Đo lường. . 1. Thực hiện việc kiểm định. nhiệm vụ. Đào tạo. kế hoạch đã được phê duyệt.ĐL-CL theo phân công của Tổng cục. chương trình. Đo lường. Đổng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. hàng hoá sản xuất. hướng dẫn các tổ chức. hiệu chuẩn phương tiện đo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đo lường của Tỉnh. 1. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra. 1. ban hành. hiệu chuẩn. Hợp tác quốc tế về TC. nghiên cứu áp dụng các tiến bộ Khoa học.9. 1. tiêu chuẩn Quốc tế và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tổ chức. Đo lường. 1. 1. Kiến nghị xử phạt. kế hoạch phát triển hoạt động Tiêu chuẩn. 1. Phối hợp với Tổng cục TC-ĐL-CL xem xét. 1.2. sửa chữa phương tiện đo trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận. phổ biến kiến thức. Xét và công nhận các chuẩn đo lường cơ sở. đánh giá. Tiêu chuẩn ngành. Đo lường. giám định chất lượng sản phẩm. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật hiện hành. Công nghệ về Tiêu chuẩn.của nhà nước về Tiêu chuẩn. Xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định.3. duyệt mẫu phương tiện đo theo phân cấp. hàng hoá xuất nhập khẩu. thử nghiệm nhà nước chất lượng hàng hoá sản xuất. bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu Tiêu chuẩn. chính sách pháp luật về Tiêu chuẩn. các đơn vị được uỷ quyền kiểm định.4. Quản lý và sử dụng chuẩn đo lường theo quy định. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tỉnh. Thông tin. hướng dẫn nghiệp vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và công bố phù hợp tiêu chuẩn. cá nhân sản xuất.7. Hướng dẫn các tổ chức. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn Tỉnh chấp hành các chủ trương.10. Đo lường. cá nhân trên địa bàn Tỉnh. giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt. áp dụng các biện pháp chấm dứt các hành vi vi phạm Pháp luật về công tác Tiêu chuẩn. lưu thông trên Thị trường Tỉnh.

Như điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh.12. Thực hiện việc báo cáo định kỳ.SNV./.ĐL-CL.Phòng quản lý TC.Lưu: VPUB.ĐL. 1. Thực hiện thu phí và lệ phí về TC. Các phòng chuyên môn.Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 2 Chi cục phó.1. TCTU. . Điều 3.Phòng thử nghiệm. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh căn cứ chức năng. cơ cấu tổ chức bộ máy.ĐL-CL được UBND Tỉnh giao biên chế trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Chất lượng Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. năm 2004 UBND Tỉnh giao tổng biên chế Chi cục TC-ĐL-CL Tỉnh gồm 17 biên chế. Chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với Giám đốc Sở Khoa học . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH Đã ký Hoàng Chí Thức . biên chế của Chi cục TC . Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn . Nơi nhận: .Tổng hợp.Phòng hành chính . báo cáo TM. * Về biên chế: Căn cứ nhu cầu và khối lượng công việc cụ thề của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và UBND Tỉnh. .Đo lường . Trước mắt.Bộ KH & CN. Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh. đột xuất về tình hình hoạt động Tiêu chuẩn. . Đo lường. nghiệp vụ gồm: .Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh.ĐL -CL Tỉnh. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh.Công nghệ và Tổng cục TC.Phòng kiểm định. . Thủ trưởng các ngành có liên quan. nhiệm vụ. Chi cục TC.11. 2. 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục gồm . . chỉ đạo Chi cục xây dựng quy chế làm việc để tổ chức triển khai thực hiện. .ĐL-CL theo quy định.Ban TV – TU.13. Điều 2.TT HĐND – UBND Tỉnh. .CL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful