You are on page 1of 3

Working Paper

2013ko otsailak 28

Tokiko Ekonomi Garapena


EZAGUTZAREN KUDEAKETA
Local Economic Development Desarrollo Económico Local
KNOWLEDGE MANAGEMENT GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

1. Ezagutzaren kudeaketaren estrategia eta ekonomi garapenaren estrategien alderdi


teknikak aurreratutako lurraldeetako tokiko garrantzitsuetako bat dira.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter
Tokiko Ekonomi Garapena
EZAGUTZAREN KUDEAKETA

2. Jakinarazi dezagun, hori bai, nahiz eta eskualdeko interes orokorrera bideratuta dagoela
beste posizionamendu batzuk eremu hau tokiko kontutan izanik, horretan parte hartzeko
ekonomi garapenaren estrategietan motibazioa –eta eraginkortasuna- pertsona
ezinbestekotzat jarri gure ustez ez da funtsezko bakoitzaren balio eta ezaugarriekin egon daiteke
helburua. Gure ustez, epe luzera, giza balioen lotuta partaide den erakundearekin baino.
kudeaketan aurrerapen txiki bat lortzea
garrantzitsuagoa izan daiteke. 9. Duela gutxi nabarmendu da, tokiko
estrategien arabera, hausnarketa estrategikoaren
3. Noski, ezagutzaren kudeaketarekin muina funtsean enpresa-ezagutza izan behar
erlazioa duten politikak lurraldeko giza balioak dela.
ezartzeko eta gauzatzeko tresna garrantzitsu bat
izan daitezkeela ahaztu barik. 10. Abiatze hau egokia da baina –gure
ikuspegitik- zati batean bakarrik. Ikuspuntu hauek
4. Tokiko garapen ekonomikoaren funtsezko zeregina eta epe luzera garapen
estrategien ikuspuntuaren arabera, ezagutzaren ekonomikoaren ekintza publikoa gutxiesten
kudeaketa prozesuak bere prozesu estrategiko dituzte.
eta bere betetzearen arabera aztertu ahal dugu.
11. Enpresa-ezagutza funtsezkoa da,
5. Logikoki, tokiko azterketa estrategikoaren adibidez, enpresa-proiektu berriak
prozesua, berez, ezagutzaren kudeaketaren antzematerako orduan, gaur egungo enpresen
prozesua da. Informazioaren igorpen edo beharrak ezagutzerako orduan, etab.
antolaketa erabiltzeko aukera ematen du edo
udalerriko edo eskualdeko garapen ekonomikoa 12. Baina eskualdeko garapen
bultzatzeko funtsezko erabakiak hartzeko ekonomikoaren estrategiaren ekintzek onartzen
informazioa egiaztatzeko aukera ematen du. duten erakunde publikoak zuzenean
estutasunean jartzen dituzte eta zeharka agente
6. Estrategien betetzearen arabera, pribatuak. Erantzukizun publikoa ezinbestekoa da
ezagutza lortzeko ekintzen artean, bere eta baita, logikoki, prozesua bultzatzeko agente
antolaketa edo ezagutza berriaren kudeaketa eta publikoen irizpideak, egonezinak proposatzea,
eraketa bereizi ditzakegu. agente pribatuen proposamenak baloratzea edo
orekatzea, etab.
7. Noski, jakina denez, ezagutza giza
adimena dutenen berezko jarduera da eta 13. Enpresa-agenteen esku dagoen
gizakiak dira bere protagonistak. Tokiko ezagutzari lehentasuna ematea ulergarria den
estrategiek inguruak sortu ditzakete edo logika bati erantzun ahal dio, adibidez, agente
ulermena, ezagutzaren eraketa edo igorpena publikoek tokiko estrategiak lehen aldiz egiten
erraztu dezakete, baina pertsonak dira beti, dituztenean. Edo enpresekin erlazio esperientzia
halabeharrez, ezagutzaren kudeaketan funtsezko nahikorik ez dagoenean eta, beraz, helburu
ekintzen arduradunak. garrantzitsu bat prozesua modu egoki batetan
aurrera eramateko komunikazio bide hauek
8. Tokiko garapen estrategiak egiterako bultzatzea da.
orduan, askotan prozesuaren garapenean
garrantzitsuagoa da zeinekin egingo den lan 14. Udalerriko edo eskualdeko enpresei
jakitea zein erakunderekin baino. Hitz egiten ari ezagutzaren kudeaketaren protagonismoa
garen prozesu estrategikoan udalerriko edo leporatzea ahultasun politiko edo arduradun

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter
Tokiko Ekonomi Garapena
EZAGUTZAREN KUDEAKETA

publikoen ahalmen tekniko ezaren ondorio bat daiteke modu egonkor batetan edo garapen
izan daiteke ere. agentzi batera, gure inguruan ohikoa den bezala.

15. Dena den, gure ustez, argi dago kudeatu 18. Ezagutzaren kudeaketa azpiegiturak dira
behar diren ezagutza eremuak agente publiko eta ere, logikoki, ikastetxeak, ikerguneak edo antena
pribatuetan dauden ezagutzen mix bat izan behar teknologikoak.
dela.
19. Azkenik, Interneten garapenak
16. Tokiko garapen ekonomikoaren informazioaren jasotzea eta igorpena kostu
estrategia guztietan bezala, ezagutzaren txikietan erraztu du. Agente publiko edo pribatu
kudeaketa ekintzak eta ezagutzaren batzuk edo besteen laguntzarekin, interneteko
kudeaketaren azpiegiturak edo plataformak plataformak eskualdeko garapen eremuetan
bereiztea garrantzitsua da. ezagutzaren kudeaketa bultzatzeko tresna
eraginkorrak izan daitezke.
Bere ondorio biderkatzaileagatik, ahal diren
aukeren hautematea eta ezagutzaren 20. Azkenik, askotan nabarmendu den
azpiegiturak aurrera eramatea tokiko bezala, enpresa proiektu berriak aurrera
garapenaren estrategien funtsezko helburua da. eramateak berez ezagutzaren kudeaketaren
“azpiegitura” izaera izan dezake, balio, heziketa
17. Tokiko garapen ekonomikoaren eremuan eta lurraldeko hornidura teknologikoaren gain
ezagutzaren kudeaketaren azpiegiturak, hain dituzten zeharkako ondorioak direla eta. Jakina,
zuzen, tokiko estrategiarekin zuzenean lotuta enpresa ezarpen berrien azpiegitura izaera edo
dagoen ezagutzatik aurrera abiatu daiteke eta, izaera estrategikoa hauen neurriarekin dute
lehenengo, erantzukizun hau duen kudeaketa- harremana baina baita sektorearen jarduerarekin
unitate baten izendapen edo eraketa. Ekintza hau eta enpresa bakoitzaren ezaugarri zehatzekin ere.
administrazio sail zehatz bati esleitua egon

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter