P. 1
Pranajama

Pranajama

|Views: 13|Likes:
Published by Mónika Schultz
Pranajama
Pranajama

More info:

Published by: Mónika Schultz on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

PRÁNÁJÁMA

CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK

A KELETI JÓGIK ÉS FAKÍROK TITKOS TUDOMÁNYA

ÍRTA: ALEXY E.

MAGYAR KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, VIlI., KÖLCSEY-UTCA 4.

TARTALOM
TARTALOM ......................................................................................................................................1 BEVEZETÉS ......................................................................................................................................2 ELSŐ RÉSZ A JÓGIK ÉS FAKÍROK CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK ....................................5 I. .......................................................................................................................................................5 II. ......................................................................................................................................................7 III......................................................................................................................................................8 IV. ..................................................................................................................................................10 MÁSODIK RÉSZ PSZICHOFIZIKAI MÓDSZEREK ...............................................................13 I. .....................................................................................................................................................13 II. ....................................................................................................................................................14 III....................................................................................................................................................15 Az emberi delejesség, az ód. ......................................................................................................18 Telepatikus kísérlet. ...................................................................................................................19 Távollátás a mágikus tükörben. .................................................................................................21 Gyógyítás magnetizmussal.........................................................................................................21 Mi az asztráltest, asztrállárva?..................................................................................................23 Ki a Mester?...............................................................................................................................23

1

Ennélfogva... Egyéni erőinek és tehetségeinek megismerésére elkerülhetetlenül szüksége van minden embernek. aki tudja érezni: én ennyit meg ennyit érő atomja vagyok a társadalom testének. azaz fejlesztési és kiviteli eszközei a nagy alaperőnek: a magnetizmusnak. az a nemzet a legboldogabb. hogy reálisan. az emberi nyomorúságot enyhíteni s az emberi boldogságot növelni” . A magnetizmus a mindent betöltő éterben a villamos áram szubtilis rezgéseihez hasonló módon folyja körül a mindenséget. de nem emelhetők a mindenható főerő magaslatára. aminők a Földet a Naphoz. az élet szorosan láncolatos tények eredménye. a sorstól mintegy kierőszakolt siker a legmagasabb. kiadás. aritmetika. elismerésére óhajt működni. sikerét idézték elő. Hogy is mondja dr. mint X. a legszükségesebb tudomány: az élet tudománya. Hogy melyek és milyen hatásúak ezek a mindenható erők?. esetleg fogyatkozásaimért ezeket meg ezeket a hátrányokat kell elszenvednem. csak az az ember élvezheti a siker gyönyöreit. sehol sem hiányzik. ha ugyanolyan sikert akarunk. mint amelyek egyenlő értékűek és hatásúak azokkal. aki mindig tehetségéhez. Ezek csak szolgái. a boldogság nemes érzete. Hogy miként kell ezt az erőt az éterből kivonnunk és önmagunkban mintegy hathatós energiává tömörítenünk.) 2 . Y.. nemde.” 1 Alexy E. i. mint a logika. mint a világrendszert uraló hatalmak s energiák. az aratja a legnagyobb sikereket a kultúra és a művelődés terén. Azonban. geneológia s a többiek. kiadása. Pekár Károly? „A fejlődés. S a boldogság és a siker olyan tudomány.állatként. a nőt a férfihoz s a növényt pedig a világosság felé vonzzák. azaz ugyanolyan fokú erőkre kell szert tennünk. gondolat. egyéni energiakészletéhez méri igényeit. a ránkható erőknek.1 A boldogságról pedig azt mondhatom: Ne legyünk igényeinknek rabszolgái! Csak az az ember lehet igazán boldog. Az akarat. aki az életben tevékeny részt akar venni és a maga boldogságára és mások megelégedésére. Csak tudásunk határának elpalástolására szolgál ez az ügyes kifejezése a nyelvhasználatnak. Vannak. ahol élet és mozgás van. mindennek fejlesztője és eredménye. Igen. mely nélkül mint Huxley mondja . Véletlen nincs. minden tudást többé-kevésbé könyvek vagy előadások útján sajátítunk el. nincs az előző okoktól független cselekedet. mert önmaga mindennek megindítója. IX. egyéni értékemért tehát ezeket meg ezeket az előnyöket követhetem. Mert az ok és okozat törvényein alapult és fejlődött világéletben nincs véletlen szerencse vagy szerencsétlenség. a boldogságot nem lehet könyvből megtanulni. bátorság és más ilyen fogalmak előnyös lelkitulajdonságok.BEVEZETÉS „Csak egyetlen igazi. az egyénnél a belső kisugárzás az. azt részletesen elmagyaráztam „A siker és boldogulás titka” című könyvemben.mondja Carneri.: „A siker és boldogulás titka”. akkor ugyanolyan pszichikai és fizikai tényezőkre. melyek X. Ugyanazok és ugyanolyan fascináló hatásúak. elfogulatlanul lássunk. az önerőnkből kivívott. hogy a boldogsághoz vezető utat nem lehet körülírni. kitartás. T. arra a meggyőződésre jutunk. törekvésre érdemes cél van: az erkölcsi ideál megvalósítása. A tartós boldogság és megelégedés gyökere tehát az önmegismerés. az anyagnak a magnetoelektromosság. Ha az élet kaleidoszkópját vizsgáljuk. amely tudva vagy öntudatlanul a természetben uralkodó erőmértékek törvényeit követi. vakon engedelmeskedő rabjai vagyunk a nagy sakk játékosoknak. Szükségünk van erre a megismerésre. akik azt tartják. hogy az emberiség továbbfejlődési versenyében az a nép. Y. (Magyar Könyvkiadó Budapest.

mindennek a miértjét kutatván. az nem cselekszik szabadon. mint az előttünk élt emberek életéhez. buddhista filozófia értelmében gyökeret. gondolataihoz. hallani. A pogány magyarok Okán-nak nevezték ezt a mindenható. gondolataink. valamint a világ és az élet kormányzójának a neve: „Okán”. Az egymásra ható hangok. mint a bennünk nyugvó erők tökéletlen szimbólumai? De midőn az ember teljesen öntudatra ébredt. minden. Belőle származtak az okosság és oktalanság fogalmát jelző szavak. Mert a természet sem jutalmat. a benne működő isteni erők kauzális hatásától nem menekülhet. A fejlődés alacsonyabb fokán az ember sorsát nem magában kereste. érzéseink és cselekedeteink. az emberben. s ott az Úr képzelt aranyos trónja és a hófehér angyalok helyett számtalan apró világot pillantott meg: az erők ok és okozati láncolatát. melyet magunkkal hozunk e világra. melyet sorsnak szokás nevezni. sőt ellenkezőleg. a tudatlanság nyomasztó sötétségével. Ez determináltságunk. Ha nyomorgunk és szerencsétlenek vagyunk. a vallásnak és bölcsességnek alapja. Mi más egyebek volnának ezek. vagy pedig a lét síkján mint tulajdonság. szóval: önalkotta létkörünk reflexiója. mily kis ok vagyok én Tehozzád képest. csak a saját tetteink. akit csak a pillanat benyomásai uralnak. cselekedetét a kauzalitás tudata lelkesíti át. vagy rossz értelemben véve. aki felelősséget vállal minden tettéért. egy megváltozhatatlan törvényt. az ördög s az érdemtelennek is szerencsét osztó babonák és jószellemek ködös fantomjai. mikor is az emberi lélekben vagy idegcentrumban. Így nézve a dolgokat. jóllehet nem kell ugyan tartania Istennek közvetlen bosszújától. aki rosszat cselekszik. a régi. tudni. hanem bensőnkben. vagy mint tett manifesztálódik. hanem azt valamely magasabb erő befolyásának tulajdonította. sem büntetést nem oszt. legkisebb eszme. úgy magunk. Nem magunkon kívül. amely mindennek okozója. Ok és tudás tehát régi idők óta szorosan összefügg. mint érteni. Vámbéry Ármin orientalista tudós és kutató meghatározása szerint pedig annyit jelent. az Istent. még fokozta érdeklődését a bennünket is átható Nagyhatalom igazságos törvényei iránt. s az Eget igazságtalansággal.ez a nagy felfedezés azonban nem fosztotta őt meg Istenben és az örökkévalóságban való hitétől. érzéseink és gondolataink okozta eredményt kapjuk jó. hanem valósággal csak rabszolgája a reáható erőknek és saját idegeinek. Egy ősrégi keleti ima ilyformán elmélkedik: „Okán. nem pedig a benső kauzalitás tudatának érzete. Ez a kauzalitás. A különféle nemű látható és láthatatlan billió és trillió atomok és okozati változásában rejlik a fejlődés folyamatának titka. Szerintem az az igazán erkölcsös ember. az okozatok összessége pedig egyéni létünk életdallamát adják. de önmaga elől. „Okán”. Az „ok” felismerése az életművészetnek. hogy az embernek. úgy ez az előttünk élt emberi generáció hibája. Ok és okozat úgy követi egymást. A kauzalitás tételén épült fel az erkölcsi jellem helyes fogalma s az erkölcsi felelősség tudata is. miként bebizonyítottam. rabszolgaságával együtt elmúlnak a gonosz ármány. Az ember az etika szempontjából szabadon akar és cselekszik. Ellenben az. Mert ezer és ezer elszakíthatatlan kötelék fűz minket a múlthoz. akinek minden gondolatát. avagy a pillanatnyi behatások szüleménye.Minden. nagy erőt. de változásai szintén az okság törvényei szerint történnek. de bennem is nagy okok működnek és azok döntik el életem sorsát!” Tehát nem vádolhatjuk a Végzetet. tekintetét először az égre irányította. Te mindennek oka. melyekkel hajdan eget-földet benépesítettek. de öröklött és fejlesztett hajlamaiból alakult a jelleme s a kauzalitás. Sorsunk tehát nem a véletlen. legjelentéktelenebb érzés magában hordja a következmények magját. miként húrpengetést a hang. érzéseihez és cselekedeteihez. önmagunkban kell kutatnunk sorsunk rugóit. . Az atom a materiának utolsó aspektusa. 3 . Belátta. hanem. vagy a teozófusok hite szerint a karma törvényeinek tekintetbevételével cselekszik és gondolkozik.

megifjító sugarait. mely éppoly jól funkcionál. kellemes dallamokat csalhasson ki a világrendező életerők hatalmas orgonájából. Következésképpen a helytelenül. hasonlóan a villamosáramhoz. hogy üdvöt árasztó. aki élvezni óhajtja a boldogság napjának lelket-testet üdítő. Azért tehát. 4 . boldogságot és sikert hoznak.Ugyanazok a hathatós természeti erők éppúgy alkalmazhatók jó. annak ismernie kell az ok és okozat rejtett hatásának harmonikus összhangját. miként gonosz eredmények létrehozására. aki sikereket akar aratni. mintha valamely üdvös jócselekedetre használják. ha gyilkosságra. a céltudatosan kihasznált energiák pedig áldást. vakon alkalmazott erők szerencsétlenséget.

a tattvák. mégpedig minden irányban. Ezek apró rohamokban mozognak tova. c-b pedig a szimmetrikus rendszer vonala. mely az egyenlő-szárú háromszög alakjában hullámzik tova. A hang nemcsak az éterben. Érthetetlen rejtély ez a legtöbb ember előtt. Maga a fényforrás egy zárt egyenlőszárú Δ háromszöget alkot. mint az erőknek szemünk előtt történő átváltoztatása. örökké jelenlévő térnek. Ákása a hindu misztika szerint a világmindenséget betöltő. vajon milyen titokzatos eszközökkel élnek a jógik és fakírok. Az első megnyilvánulása Parabrahm-nak. sőt fát növelnek. hindu szentírás szerint a nagy erők. mindenen átható.3 Apasa: ízhordó étert. mindenik változatnak megvan a maga rezgési száma s a maga hullámzási módja és aszerint különböző funkciókat végez. hogy a pontocskák kissé kiemelkednek a síkból. A legfinomabb éternem a tejash tattva .ELSŐ RÉSZ A JÓGIK ÉS FAKÍROK CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK I. A nagy lehelet örökös mozgása a határtalan. Ez a szó: „ákása” maga azonban tulajdonképpen hanghordó étert jelent. c a hullám magassága. stb. Ugyanis a vibráló atomnak mindig vissza kell térnie eredeti irányába. Ezek a hindu szentkönyvekben mint nagy elemek: Mahabhutasok ismeretesek. hogy az átlag emberi felfogásnak csodaszámba menő dolgokat tudnak művelni: egy óra leforgása alatt a magból virágot. a víz felületén tovamozgó körfodrok. Ez a nagy lehelet hat a prakritire . ötféle változatban nyilvánul meg. semmi egyéb. Az úgynevezett „csodák” nyitja és magyarázata.a fémhordó éter. anyag. falakat képesek ledönteni.a természetre. A szanszkrit Ráma Prashád. épp azért az erők átváltoztathatok. hogy minden erő tulajdonképpen ugyanazon forrásból ered. Mindenik formának. amiket megfelelő lélegzés.) kifejezések. amelyben a fény atomjai kisugárzásuk folyamán mindig visszatérnek. a levegőbe emelkednek. vagyis a kozmikus matériára és ötféle formában. az lassan ráeszmél. láthatatlan. vagyis az abszolútnak: ákása tattva. hogy voltaképpen nem is csodákkal állunk szemben. pontozott formában hozza. mint amikor követ dobnak az állóvízbe. Ha ezek a hullámzások a túl erős hang következtében túl nagyok. S azután sorjában jön: tejas. prithivi pedig illathordó étert jelent. melyek a hang tovahaladási formájának megfelelnek. Ennek az elemnek a rezgései hordják a világosságot. csak rezgési számaiban és következésképpen atomjai elhelyeződésében különbözik. amelyet áthat. mégpedig úgy. Aki azonban a dolgok mélyébe tekint. Az a-b a fény iránya. apró hullámzásokat idéz elő. amelyen gyümölcs terem. Sokan fejcsóválva tanakodnak. elevenen eltemettetik magukat és meghatározott időben ismét feltámadnak. apas és prithivi. szagtalan.2 változatai az örök nagy leheletnek. 2 3 A dőltbetűs idegennyelvű szavak szanszkrit (ó-ind. de a szilárd anyagban is olyan rezgéseket. 5 . hanem a természeti törvények ismerőinek cselekedeteivel. A hanghordó éter hullámzási formája hasonlít a fülkagyló formájához. vagyis olyanformán. gondolatkoncentráció és bizonyos szuggesztív „mantramok” elmondása által hoznak létre. Az anyagot. Ekként ami nekünk olykor csodának tűnik fel. rendkívül finom.

A hang tovább tud terjedni a sűrű anyagban is. Ennélfogva valami összehúzó erőt hoz létre. íme az apás-hullámzások: ∪∪∪∪∪∪. Mindenik tattvában a többi is benn foglaltatik”. amit Parvil Henrik és dr. íze édes. amelyek öt érzékünket eredményezték: 1. hanghordó-éter: hang. amialatt formájukat és tulajdonságukat megtartják. mert azt meg tudja rezegtetni. hanem a hullám irányában. melynek anyaga finomabb. de még inkább a photophon. mely rezgéseknek az „i” magánhangzó felel meg. érzéshordó-éter: érzés. íze összehúzó. hővé való átváltozását. Hallható sugarak!. Rezgési száma az „a” magánhangzóé. hogy az útjában álló anyagot megfelelő rezgésbe hozza. Állításomra jellemző a telefon és a rádió.A légmentes térben a zárt haranggal való kísérlet bizonyítja. ízzé. S ez a magyarázata a kémiával. a váyuról. 3. az ismert rózsakeresztes úgymond: „A tattvák látható anyagi testéből áll a világ. az ízlelés ereje. melyek se lefelé. Surja. Tejas tattva. ami teljesen megegyezik a hindu szentkönyvek tanával. hogy a hanghullámok az atmoszférában levegő híján is tovább terjednek. mint gátlók lépnek fel. Az ákása mindent áthat. fanyar. Az ízt hordó éter . A hang itt a fényhordó éternek a villamosság behatása által megváltoztatott rezgési száma következtében nyilvánul meg. Igen érdekes.. négyszögű formákat alkot. hogy különböző föld. a hang hatalmának ereje. vagy olykor zöld. Az illatot hordó éter: prithivi. íze fűszeres. az érzés ereje. vagyis a 65-nek az osztódása és egyesülése az örök eggyé. 5. Ezek az öt éter-forma mozgási módozatai. vagy vastag földréteg. azért nincsenek korlátai. háromszögalakban hullámzik tova. színe kék. a fénynek az ereje. 6 . ellipszis-formájú hullámokban rezeg tova. azt mondhatnám: forró. Apás tattva. a szaglás ereje. Rezgési száma az „o” magánhangzót adja. sziklák. világossághordó-éter: látás és színérzék. tejas. amelyeknek rezgési száma az „u” magánhangzónak felel meg.. melynél a sugarak viszik tovább a hangot. de a napfénytől érintetlenül. A fény és hang tovaterjedésének lehetősége abban rejlik. Míg a fénynek az igen sűrű anyag gátakat állít. Akasha tattva. prithivi. színe sárga. mint szférikus formák vannak vázolva. 2.hullámzása félholdalakú félköröket ír le és lefelé mozog. a hallható erő. Ez az úgynevezett pansikarana folyamata. íze keserű. vagy csak igen csekély mértékben képes a sűrű anyagot a magáéhoz hasonló rezgésbe hozni s így vastag falak. Néha a legsötétebb odúban is ott remeg a fényhordó éter. Ez magyarázza meg az erők transzformálódásának lehetőségét: a fénynek hanggá.apás tattva . ízhordó-éter: ízlés. Váya tattva. alchímiával és elektromossággal végzett mindenféle műveletnek. váyu. színe fehér. sem fölfelé nem haladnak. Prithivi tattva. színe vörös. színe fekete. de a fény. Beszéljünk az érzésthordó éterről. melyek hullámzás vonala ilyenformán: történik. íze savanyú. apás. alchasa. Ráma Prashád-ban. szaghordó-éter: szaglás. 4. A fejlődési folyamatnál ezek az egymás mellett létező éterformák. vagyis hegyesszög-alakban. Tudjuk továbbá. sarló-alakú hullámokban rezeg tova.és ásványnemek különféle erővel továbbítják a hangot. Eberson a hangok ízéről és színéről és a színek hangjáról ír. négyszög-alakú rezgési formákban hullámzik s a rezgési száma az „e” hangot eredményezi. úgyhogy a hullámzási vonalak sűrűn egymás mellé kerülnek. körbenforgó rezgéshullámokat ír le. magukhoz vonzzák a többi tattvák tulajdonságait. nem képes. addig a hang többé-kevésbé minden anyagon győzedelmeskedik.

Ez a három együttvéve óriási hatalom. Igen. Bölcsessége nem teljes. hanem nagyon elvonultan élnek és csak igen kevesek előtt nyilvánulnak meg. hanem legfeljebb fakírok. öntudatlanul történik. „Varázslata” mondtam. vagyis harmonikus hangot ad. kerestem azokat a szép tájakat. Hogy mi az a jóga? Önlegyőzés által nyert magasabb tudás. nem nevezik magukat sem bölcsnek.és alkalmas lélegzés által. hogy Izrael népe száraz lábbal elmenekülhessen üldözői elől. sehol sem találtam. És hogy ki az a jógi? Aki magát teljesen legyőzte s a mindenség él benne.. mint a rózsakeresztesek mondjak: akiben a misztikus rózsa-Krisztus kinyílt. Ezek a szavak.. lassan becsukom ujjaimat és erős szeretettel érzem: „Akarom. középkorú hindu férfi szegődött vezetőmül. amellyel fel akarta üdíteni a fáradt vándort. Szent Terézia.. Ilyenkor arcán túlvilági öröm tükröződött s a jelenlévő apácák valami édes rózsaillatot éreztek és halk. vagy úgy. arccal kelet felé fordulva. vagy keresték-e az elismerést?. akik alig egynéhányan vannak. II. hogy egy keresztet alkotok és karjaim izmait előbb kifeszítve. Egy éjszakát töltöttem titokzatos ismerősöm házában. idegeimből minden más érzést kiküszöbölök és erősen érezve. Hogy mi a gondolat-koncentráció. Vagy. ami vagy tudatosan. Minden embernek lénye bizonyos rezgési számokra van beállítva..ha lelkében az Istennel való extatikus egyesülés teljes volt -. Avagy talán assisi szent Ferenc vagy Baalsem szentnek. Megnyilvánultak? . Például ezt gondolom: „Azt akarom. Átváltoztatása az erőknek gondolat-koncentráció. azt tudjuk. hogy te énbennem barátodat érezd!” Mialatt ezt gondolom. hogy szeress! Hallod? Szeretned kell engem. így Mózes egyetlen szavával s egyetlen kézmozdulatával vizet fakasztott a sziklából és a tenger hullámai szétnyíltak. hanem lobog és világít. csúnya asszonyt imádkozni egy Mária-kép előtt. Szent Erzsébetnek egy forró. mint a szeretet s a gyönyörűség cselekedetei. Gondolatainknak. vagy az erők fokozója. mert én a javadat akarom!” S a mantram? . csak kietlen sziklák meredtek felém. idomulni-tudás? Ez az első lépés a jógában. sóhajok. mint embertársaink lelkéhez való hangolódni-. Keleten jártamban. erős fohászára ölében a kenyér rózsává változott.. Az alkalmazkodni-tudás mi más. Szavuk úgy hatott. szférikus zenének és sok bölcs tanításnak örvendhettem. De midőn néhány héttel később ugyanazon az úton visszafelé haladva.. azt hallani kell! Hallottam egyszer egy gyönyörű szemű.. a Karmelita-rend alapítója. eltévedvén. ahol és akik előtt kellett.. amelyek elbűvöltek. Sok fakír van és igen kevés jógi. kitárom karjaimat. ő csak a fizikai törvényeket ismeri s ezzel hozza létre az úgynevezett csodákat.A csodatevő az erők transzformálója.. Mi az a varázslat? . sőt okoskodása olykor téves úton halad. mint a szívet. akarom. lelket rázó fergeteg és tetteik. távoli zenét hallottak. mantramok . azok nem jógik. Az igazi jógik. így hát a sok szépség ama előkelő hindu jógi varázslata volt. ahol ritka vendéglátásnak. létrejön a szimpátia. Jógi és fakír között nagy a különbség. megnyilvánultak szóval és tettel. mint az átlagemberben. bölcs. amikor Tibetben vándoroltam. A jógiban teljesedésbe ment a bölcsesség. ima közben . vagy bölcsnek nevezték-e magukat. akiben az isteni szikra már nem parazslik. mosolyok és nagy akarások. sem szentnek. vagy extatikus állapotban. És Isten meghallgatta őt. Ha egyedül vagyok. A jógi azonban tévedhetetlen.varázsszavak . Dehogyis! Ők megnyilvánultak ott és azok előtt. mert akik jógiknak nevezik magukat és a világban élnek s kérkednek ezzel a titulussal. azt nem lehet leírni. akinek társaságában szebbnél szebb vidékeknek és egy gyönyörű napfelkeltének és napnyugtának voltam szemtanuja. ideg. gyakran felemelkedett a földről. A fakír csak tanítvány. Ha két ember rezgési száma megegyezik. mint a balzsam. Egyszer meg egy tűzimádó imájában volt 7 .. hogy szeress engem. kedves. mantramok voltak. Ó.és izomerőnknek teljes megfeszítésével egy dologra való irányítása.

Gyere csak felfelé. ha megszokod. én testvérem az Istenben! Ez is egy mantram. vagy állunk. A lélegzés pedig az indítóerő. De nemcsak egyedül a mantramok vezetnek a célhoz. hogy szeretlek és te is szeretsz engem és a mi testvéri szeretetünk Istent szolgálja. Viszont a jobb orrlyukat és ami azzal összeköttetésben van. amelyet a Hold ural. Mert mindennap levetünk egy-egy terhet.. Valami elálmosító. Az első tizennégy napon át. hogy régi rossz szokásaink mintegy álomban teljesen elmerüljenek. chungra radi-nak nevezik. imák: ezek a mantramok. Ez a módja a lélegzésnek védelem az élet minden viszontagságai közepette..és érzésvilágunkra. s aztán énekelek neked és mondok neked szavakat a lelked hangján. hanem örülni. egyenletesen lélegzünk. egy teljes 8 . ha újabb adóssággal nem terheljük meg magunkat. Mint Ruskin mondja: „A tüdő a test erőfejlesztő gépezete. mindennap könnyebb lesz a mi terhünk. testvérem! Ugye. vagyis az érnek. nem tudunk önállóan gondolkozni. bizonyos rezgéssel megismételt hangok. De mihelyt teljes nagyságunkban kiegyenesedünk. más szavakkal. Szóval. Figyeljük meg egyszer. Ilyenképpen mindenkinek ideái iránt fogékonyak leszünk és védtelenek külső behatások ellen. hangoknak valami különös szuggeráló akcentussal. Ha erősen hajlott testtel ülünk. Indiában a fakírok és brahmanok részére egész iskolája van a helyes lélegzésnek. A bal orrlyukat és ami vele összeköttetésben van. Ha valaki megsért téged és te élesen vissza akarsz vágni. majd felvillanyozó éneklése bizonyos szavaknak. szavak. mert ébernek és energikusnak érezzük magunkat. A fakír egy-egy órahosszat lélegzik egy-egy orrlyukon át. melyet a Nap ural. Míg ellenben. sutja rodi-nak nevezik. a bal orrlyukon keresztül folyik a lélegzés s aztán a jobb orrlyukon át. törlesztünk egy-egy adósságot. A helyes lélegzés és a helyesen koncentrált gondolkozás által. amelyek jólesnek. Az orrunkon át mélyen belélegzünk és azután lassan kilélegzünk. betegesen elégedetlen és lehangolt. az öröm felé. majdnem mindig ingerült s ideges leszel. s akkor majd ráeszmélünk esetleges testi és lelki nyomorúságaink egyik okára. III. én szeretett testvérem. hanem a sikernek talán legfőbb feltétele a helyes lélegzés. úgy jól fogod magadat érezni és semmisem fog egyhamar kihozni a sodrodból s a gondolataid tiszták lesznek. mert erőt. te is örülj nekik és nem fogsz annyira szenvedni. de ülés közben is és így lélegzel. harmónia és békesség uralja majd egész lényedet. a hajnalpír idején. előre.” Ha gyorsan és röviden lélegzel. előbb végy mély lélegzetet és ne beszélj addig. hol meg egészen eloltotta és néhányszáz méterrel odább ismét kigyújtotta. hogy mélyen lélegzel s a levegőt lassan szívod a tüdődbe s ugyanolyan lassan lélegzed ki. Teljes akaratunk és teljes öntudatunk megfeszítésével mélyen lélegezzünk és eközben csak harmonikusra és szépre koncentráljuk gondolatainkat. könnyebben ellenállunk mások befolyásának. A tűzimádó ezekkel a mantramokkal a tüzet akarata szerint hol elhamvasztotta. de buzdítanak és bíztatnak: Előre. egészségre és sikerre tehetünk szert. mellünket kidüllesztjük és mélyen. amelyek megörvendeztetnek és kicsit fájnak is neked. hogy a különböző testtartások miként hatnak gondolat. hatalmat kölcsönöz és a nehéz napokban reményteljesebbé és vidámabbá tesz. Egy fizikailag teljesen egészséges ember lélegzését a normális fizikai törvények irányítják. tüdőnk és gyomrunk összenyomódik. Figyeljünk lélegzetünkre és érzéseinkre. ha én egy ideig a szemedbe nézek és a szemeden át a lelkembe szívom a lelkedet és te az enyémet. amelyek megrendítenek. Ha egyenesen tartod magad. A lélegzés mikéntjétől rendkívül sok függ. most már érzed. Szenvedsz? Én is szenvedek. Gyere csak felfelé. amíg gondolataid teljesen meg nem nyugodtak. amiket a gyorsabb és lassabb lélegzés kivált bennünk. vagyis az érnek. egy ima. ha ezt a kettőt egyesítjük. nehezen lélegzünk s így negatív gondolatok uralnak. A kilélegzésnél ne gondoljunk semmire. nemcsak állás és járás közben. Kedves embertársam. de örvendek a szenvedéseimnek.alkalmam gyönyörködni.

A jobban ismert titkok közé tartozik az a tény. A másik orrlyukat ezalatt mindig egy ujjal kell összeszorítani. lélegzetünkön figyeljük meg. Ez az első lépés a levitációhoz. A levitáció művészetének teljessége abban áll. hogy napközben a balorrlyukon át vegyen lélegzetet. Amit a hindu könyvek elárulnak a lélegzésről. amelynek legmagasabb foka. akkor a teste könnyűvé válik. kedden és szombaton a bal orrlyukon át történik. akkor a földielem uralkodik benne. Az idá a balorrlyukkal. ha sarlószerű nyomot hagy. szelleme pedig élesebb lesz. csak egy csöpp a tengerben. Idá a hátgerinc baloldalán vonul végig. 9 . Viszont a Hold fogyatkozása idején. a legdurvább fajta. mert a jobb orrlyukon át pozitív. Ezidő elteltével ismét a bal orrlyukon keresztül lélegzünk. akkor a vízelem. Az óra első húsz percében a földi elem túlnyomó a lélegzésben. kedden. úszott a levegőben. aszerint. az a legfinomabb. megtisztítja s élessé teszi a szellemet és általános megelégedést idéz elő. öblítsük azt langyos sósvízzel. ahhoz képest. A lélegzet. a következő tizenhat percben a vízelem uralkodik. az a természet erőit uralni képes. amelyhez kezdtünk. Ha az egyik orrlyukunk eldugult. A lélegzés tudománya sok évszázados és a fakírok szerint az az ember.órahosszat. ha munkáját azon két héten át végzi. Ha a lélegzés vasárnap.vagy a bal orrlyukon át történik. négy percig pedig az éterikus elemé. akarata megfeszítésével és bizonyosfajú lélegzéssel minden támasz nélkül a levegőbe emelkedni képes. aki a törvényeit teljesen ismeri. ötször változtatja meg sajátságát. majd ismét a jobb orrlyukon át. hogy a beavatott. hogy az a jobb. Egy óra leforgása alatt. amelyből az előbb olvasgatott és most a tanulmányozottak fölött meditálva. Ha a lélegzés hétfőn. különösen. hogy bizonyos időben milyen elem uralkodik. midőn a lélegzés a jobb orrlyukon keresztül történik. tudvalevőleg látszólag egész könnyűszerrel odaröpítette testét. sikeres lesz. amit többen láttak. Tibetben és Indiában nem ritkák a levitációs esetek. éjszaka pedig a jobborrlyukon keresztül. milyen nyomokat hagy leheletünk a tükör felületén. Ha leheletünk négyszögű nyomot hagy a tükörlapon. Ha érdekel bennünket. amelyen át a lélegzés folyik: idá. a pingala pedig a jobborrlyukkal van összeköttetésben. különösen a holdfogyatkozás második hetében. amit az illető ezidőben végez. Egy liter vízbe kb. a „Mahabaráta” szerzője. hogy egy Deccan Siska nevezetű jógi a levegőbe emelkedett. Eszerint Madrasban történt. mikor a Hold növekedésben van. Semmi egyéb nem volt nála. hogy a lélegzés más és más hatású. úgy vállalkozásunk. Ez persze csak a legnagyobb jógik művészetéhez tartozik. akkor rendes körülmények között a munka. s aztán egyideig ismét a bal orrlyukon. ha sok kisebb-nagyobb pontot hagy a tükör felületén. hogy a jógi a neki tetsző helyre tudja a testét transzferálni. A nagy Beda Vyas. ahol szükség volt az ő külső megjelenésére. susumna pedig a hátgerinc közepén. Erre vonatkozóan néhány év előtt a Saturday Magazinban egy ilyen érdekes eset volt ismertetve. amelyikben pedig az éterikus elem az uralkodó. amit a jógik tudnak róla. az első napon napfelkeltekor a jobb orrlyukon keresztül lélegzünk körülbelül egy óra hosszat. csütörtökön és pénteken a bal orrlyukon át történik. az utánavaló tizenkét percben a tűzelem dominál. Egy hindu megfigyelte. De a levitáció tulajdonképpen a „háta jóga” egyik gyakorlata. A megfelelő lélegzés és megfelelő gondolkozás nagyon megkönnyíti az emberi testet. pingala és susumna. hogy a normális ember körülbelül egy óra hosszat az egyik és azután a másik orrlyukán át lélegzik. pingala a hátgerinc jobboldalán. A meditáció főleg a földi légkör harmonizálására irányul. A három főér. Ha az embert valami arra kényszeríti. hogy az éterelem előtérbe került bennünk. akkor az annak a jele. a bal orrlyukon keresztül pedig negatív pránát szívunk be. csak egy szarvasbőrbe kötött papírtekercs. amelyben a földi elem uralkodik. szerencsés lesz. majd nyolc percig a levegőelemé az uralom. 13-16 gramm konyhasót oldjunk fel.

Ez a lélegzési gyakorlat a testet valóban könnyűvé s az érzésvilágot harmonikussá teszi. reggeli előtt. 4 A „prána” szó maga a keleti bölcselet szerint tulajdonképpen a világmindenséget betöltő láthatatlan. senki se látta őt a kapun bemenni. miközben harminckettőt számolunk. a kelő Nap elé. hosszasan a bal orrlyukon át. a szent férfiú röviden felelte: .4 a levitációhoz szükséges első gyakorlat. Később a Vezúv környékén. hogy egy jógival mentem látogatóba egy beteghez. Mert a levitáció nemcsak a lélegzés. De ezek a mutatványok hozzá sem hasonlíthatók a levitációhoz. mind erősebben. A pránát a magasabb képességű jógik érzékelni is tudják. érkezése egész váratlanul történt. Mikor szerényen megkérdeztem a jógit. hanem Nyugaton is történtek hasonló esetek. amire csak a jógik képesek. amiket egy jógi művelni tud. És napról-napra. hálát adni az Istennek gyógyulásáért. egészséges vagy! Az ember feltápászkodott. második héten naponta kétszer és így tovább. a tyánai bölcs így szólt: „Nekem a császár nem parancsolhat. hogy midőn a tyánai Apollóniusnak. IV. majd felujjongva. sem a lépcsőkön felhaladni. miközben valami érthetetlen mantramot mormolt. de az érzés. Ezt hat hónapig kell gyakorolnunk. aki nagyon vágyódott valamely játszótárs után. A szegény ember félholtra váltan. mert ismerem az egészséges test rezgésének számait s azok törvényeit. Elvégezvén beszélgetését Domitiánussal. Majd egyszerre felkiáltott: . míg hatvannégyet számolunk. És midőn csodálkozva kérdeztem a jógitól.s azután egyszerre csak eloszlott az alakja a jelenlevők szeme előtt. Az érdekes és csodálatos dolgok között. hogy mint tette ezt. hogy a levitáció etikai szempontból nagyon csekély értékű.Kelj fel. Ugyanez a jógi más alkalommal egy szegény árvagyereknek. Puteoliban látták viszont. megfeszített akarattal hinnünk is kell. kettőt-hármat kell különösen kiemelnem. napkeltekor.” Ez az úgynevezett pránájáma. üres gyomorral a következő gyakorlatokat kell végeznünk: vegyünk lélegzetet lassan. A beteg egyenlőtlen. kirohant az udvarra. ámulva simogatta meg tagjait. 10 . Puszta akarattal. az ákásának mindent átható és mindent éltető erőárama. Indiában jártamban történt. Például közismert dolog. a fakírok mestere. csak Isten!” . az ókori misztikusnak Domitianus császár előtt kellett megjelennie. Pedig nem úgy van. amelyek az európai ember szemében valósággal csodáknak látszanak. önszuggesztióval és megfelelő lélegzéssel végzik a fakírok mutatványaikat is. hogy miként gyógyította meg olyan hirtelen azt a haldoklót. hogy testünk egyre könnyebbé lesz s anyaga egyre tisztábbá válik. miközben jobb orrlyukunkat az ujjunkkal összenyomjuk. mert hamis vádat koholtak ellene.és gondolatvilág teljes összehangolása s egy felsőbb dologra való irányítása által történhet meg. Mikor mellkasunk megtelt levegővel. majd roncsolt tagjait simogatni kezdte. zárjuk el mindkét orrlyukunkat és tartsuk magunkban a levegőt. A jógi erősen ránézett a betegre. Amint Maharski Patanjai. A felületes gondolkozó azt hiszi. súlytalan anyagnak. senki sem jelentette be és mégis a császár előtt termett.De nemcsak Keleten. akkor bocsássuk ki a levegőt a jobb orrlyukunkon. szétroncsolt tagokkal feküdt a kórágyon.Ismerem a beteg testrészek helyreállításának szabályait.Odahaza van néhány bárányom s azok közül a legifjabbnak testét ott feloszlattam és idetranszferáltam. hófehér kis báránykát varázsolt elő a semmiből. a csodatevő ezt válaszolta: . első héten naponta egyszer. egészségessé változtatom. diszharmonikus rezgéseket harmonikussá. könyvében írja: „Hogy a levitációt elsajátíthassuk.

annakidején itt Budán zártkörű társaságban. aki szigorú ellenőrzés alatt egy hétig állt a két kezén. Sőt ugyancsak átdöfte a háziasszony karját is. Majd a fakír egy tőrrel átdöfte a testét. mintha csak fát 11 .amint azt a szenteknél és derviseknél is látjuk . éles kard. ami a katalepszián alapszik. miközben térdei a hónalja alá voltak húzva. akik bizonyos időben. heteket. se légzőszervei nem működnek. én is. mint kevés kivétellel minden európai. Szívverését megállította. amit normális állapotban nem tud! Olvastuk és hallottuk. az éles kardokkal üti-veri koponyáját. Szerintük a katalepszis gyakorlása megtisztítja a testet. hogy sebet ejtett volna magán. mely a sok ütéstől feldagad és egészen kékesfekete színűvé lesz. aki 680ban Kr. Sokszázra menő. Szörényi. Végül pedig gyönyörű színekben pompázó fénygolyót varázsolt a nézők szeme elé. a valide khán udvarában kezdődik a perzsák gyászünnepe Huszein korai halálának emlékére. gázlángok és égő máglyák által kivilágított udvarban. úgymond. De még csak most közelg a legrettentőbb látvány! Sokszázat meghaladó férfiak és ifjak csoportja. A jelenlévő orvosok. se nem evett. Arcvonásaik azonban semmi fájdalmat nem árulnak el. aki impresszióit így írja le naplójában: . Minden évben Moharrem hó 9-ének 10-ére hajló estéjén naplemente után. kezükben nehéz. vagy zsonglőr bűvészkedésnek a legkisebb jelét sem látták sehol. hogy az már távolról tompa morajként hallatszik és rémülettel tölti el a már előre felizgatott idegeneket. s az embert eltemethetik és ismét feltámaszthatják napok. sem a szíve. amint egyik-másik fakír a leglehetetlenebb helyzetekben teljes katalepsziába merülve. aki Indiában tanulmányozta a „háta jógát”. aki. a mártírok csoportja pedig „Haszán Huszein!”-t kiabálva. Ezt követi egy szakasz. jajveszékelő perzsa kezdi meg a menetet a fáklyák.akit ilyen katalepszisbe ejt parancsolja. Néhány perc alatt a tiszta. előzőleg extázisba hozza magát. alig érzett valami kis fájdalmat. egyre gyorsuló ritmusban ütik-verik a fejeket.Két ízben lehettem jelen a perzsák Hászán Huszein gyászünnepén Konstantinápolyban. A fakír. meghatóbb. Szörényi Tivadar idegorvos szigorú ellenőrzése alatt csodás dolgokat művelt. olyan erősen. hanem inkább földöntúli boldogságot. éveket tölt el. A kardok pedig egyre sűrűbben csattannak. hogy voltak és vannak emberek. Ezekután 30-40 csupaszhátú férfi jön. sem a szemeivel nem pislogott. Mikor Indiában jártam. A rudakat akkor este hozatták a jelenlévők a szomszéd vaskereskedésből. Egy fiatal magyar orvos. ahogyan azt a jógi önmagának. akár egy kígyót. mérnökök és kémikusok éles figyelemmel kísérték az ifjú fakír minden mozdulatát.A legbámulatosabb művelete a jógiknak az élve való eltemetés. hetek vagy hónapok múlva. mert . A fakír egész idő alatt se nem ivott. Néhány év előtt. anélkül. Londonban jártamkor. fehér mártír-ingek vérben áznak. Az izmok teljesen engedelmeskednek az akaratnak. így többek között ez a gyönge izomzatúnak látszó ifjú magyar fakír puszta gondolattal és akaratkoncentrációval nehéz vasrudakat hajlított meg és a karjára csavart. ha az akarat egészen ki van fejlesztve. a kerbelai Jeszid elleni ütközetben vértanúként esett el. Idegrázóbb. de a szélhámosságnak. mielőtt a mutatványra készül. Mintegy negyedórai körmenet után. a sokezer perzsa résztvevő hangos zokogásba tör ki. szemtanúja voltam. Katalepsziának nevezzük. megjelent ott egy fakír. u. mely ritmikus időközökben veri öklével a mellét. úgyhogy teste teljesen merevvé és érzéketlenné válik. nagy pátosszal és nagy izgatottságot okozó módon ismertetik perzsa nyelven Haszán Huszein mártírhalálát. koponyájuk elöl leborotválva. vagyis extatikus állapotban érzéketlenek maradnak a kardvágással és a tűzzel szemben. miközben a perzsa imámok meg-megállva. akik ezrével jönnek a rémes ceremóniát megnézni. Keleti utazásában meggyőző érdekes esetnek volt szemtanúja dr. aki ott járt.extázisban az ember sok mindenre képes. akik nehéz vaslánccsomókkal ütik szintén ritmusban a hátukat. szomorúbb szertartás el sem képzelhető. vagy másnak . födetlen fővel. ha valaki önszuggesztióval és koncentrációval halálszerű mély álomba tudja ejteni magát. szóval: mély katalepsziában volt. dr.

ujjait. hogy ezzel a nagy élet általános nívójának emeléséhez hozzájáruljunk. Egynémely hisztérikus ember hátgerincében pedig úgynevezett üregek képződtek. a megtisztulásnak: de ránk. Azután egy maharadzsa. miként a hisztériások testén. Ezután egy jógi mantramokat mormolva belelehelt elalélt társa szájába. ha valamelyik jógi eltemetteti magát. az angol konzul és a maharadzsa saját pecsétjükkel látták el a zsákot és leeresztették a sírba. Azután zsákba varrva a testet. vannak úgynevezett érzéketlen zónák. aki résztvett egy ilyen ritkaságszámba menő eltemetésen. akárcsak halott volna. hogy a férgek ne bánthassák az eltemetettet. mesélte el nekem az esetet: . de egynek sem esik baja. hogy a hangyák be ne hatolhassanak a testüregeibe. kísértésekkel és le kell győznünk magunkban mindent. ahol a testet vágni. üdvözült kifejezés. mely eddig merev volt. mert akkor lassan felőrölnék. mire a feltámadott felnyitotta szemeit és rávetvén tekintetét az angol konzulra. Azonkívül. lelkünk az intenzív életre. Extázisban vannak! A mohamedánok Ramazán-ünnepén az extázisban lévő dervisek boldogan a földre vetik magukat és hangos ujjongások közepette várják a szent dervist. Rémesen visszhangzanak a kardok súlyos csapásai a kemény koponyákon. hogy az illető valamit érezne. hogy minden testi funkciója egy időre megszűnjék. elernyedt. ami alacsony. A jógi nyelvét visszahajlították a torkába.” Egész Indiában csak két jógi képes olyan mély katalepsziába esni. Mert ugyanis. amelyekből szivárog. melyek összezsugorodtak. Általában véve a hisztérikus extázisban a test kisebb-nagyobb mértékben érzéketlen. anélkül. Majd néhány perc múlva a jógi lélegzeni kezdett. az intenzív munkára termett. ritka esetben az egész testen nem működnek. az ilyenek különösen alkalmasak a katalepsziára. hogy a légcsövet eldugaszolják vele. Extatikus állapotuk megóvja őket minden fájdalomtól és sérüléstől. imádkozó dervisek hátán. s így lassan visszatért az életbe. a viaszkot eltávolították a testüregeiből. vagy ott. patakzik a vér. hogy fizikumuk kárt szenvedne. izmai elernyedjenek. az indiai angol konzul és a segédkező orvosok és fakírok jelenlétében megtörténtek az előkészületek a temetéshez. A mi testünk.Most már hiszed? A jógi teste. európaiakra ezer veszedelmet rejt ez magában. elhaló hangon súgta: . úgyhogy lassan valósággal megmerevedik. kisimították. Tompán döngenek a ló aranypatkói az extázisba merült. azért tudtak a szentek és tudnak a fakírok ilyen extatikus állapotban heteket-hónapokat étlen-szomjan eltölteni. a következőképpen.és akaratkoncentrációval. A test összeaszva kuporodott a zsákban. hófehér paripán végigszáguld a dervisek hátán. Már napokkal előbb felkészül erre erős gondolat. mint dr. anélkül. Végül elfalazták s elföldelték és fűmaggal meg zabbal hintették be a sírt s őröket állítottak melléje. nagyon kevés táplálékot fogadott el. De az arcokon a fájdalomnak nyoma sincs. hogy az élveeltemetést hónapokig kibírja. Három hónap múlva azután kiásták a jógit. Egy szemtanú. mert a fizikum funkciói .és orrüreget viasszal töltötték meg.vágnának. előbb mély katalepsziába merül. Ez a merész kísérlet a lélek óriási hatalma mellett bizonyít. szúrni. Nekünk Prometheusként kell harcolnunk az akadályokkal. miáltal az érző idegek itt. a száj. A pecséteket feltörték. csak fanatizmus tükröződik bennük és egyik-másikon túlvilági.Előzőleg sírgödröt ástak és kicementezték. Az indusok számára véralkatuknál fogva helyes ez az útja az önlegyőzésnek. lélegzete és szívverése elálljon. Nyomban bedörzsölték olajjal.redukálódnak.akárcsak a narkózisnál . égetni lehet. 12 . Közben a katalepszia mindjobban erőt vesz testén. melyeket aztán langyos vízzel jól kiöblítettek. aki aranykantáros. Szörényi mondja: „A legtöbb fakír és dervis testén. Egy óra elteltével már fel tudott ülni és valami nagyon könnyű. hallása elhaljon.

Azért az Isten szolgáinak hivatása ősidők óta szorosan összefügg az orvoslással. a kulcsok. Erre vonatkozólag Konstantin császár esete a legmeglepőbb. és ha valami halálos mérget isznak.MÁSODIK RÉSZ PSZICHOFIZIKAI MÓDSZEREK I.mondja Hartmann Eduárd. nagy. Jellemzőek azok az esetek. az nem árt nékik és ha kezeiket valakire ráhelyezik. De mi az ösztönös anyai szeretethez képest a teljesen önzetlen isteni szeretet . A vad néptörzsek között régen és ma is a pap egyszersmind az orvos is. Konstanzban. hogy Józsuának adja át ezt az erőt. a segíteni vágyó nagy szeretet lobogó lángra gyújtotta egész valóját. továbbá bizonyos mágikus módszerek. 13 . Az Úr Jézus így szól az Új-testamentumban: „Az én nevemben ördögöt fognak űzni. mérges kígyókkal fognak játszani. a kólikát és vesebajt csodálatos eredménnyel gyógyította. ha megüti magát. hogy kisebb csodák történtek általuk. úgy. az a beteg meggyógyul”. kézrátevéssel gyógyított. A régi görögöknél Aeskulap temploma híres lett az ott végzett kúrákról. mikor valamelyik szentéletű. Szent Patrik. az ír szent. annál inkább szolgájává tudja tenni fizikuma delejének erejét. úgy. Illés próféta halott gyermeket támasztott fel. Halála után még a tányérok is. többek között Justinián császárt is így szabadították meg gyógyíthatatlan betegségétől. Szent Margit. Epirus királya. Pyrrhos. hogy azzal magán és másokon segítsen. tíz süketet és három némát gyógyított meg. meggyógyítja a sebet. És minél jobban meg vagyunk verve valami bajjal.midőn az isteni tűz. úgy telítve voltak magnetikus erőkkel. . segítenivágyó. a tűz nem fog rajtuk. hogy az elébehozott betegeket a földre fektette. de szívük telve volt hittel és szeretettel s így csodákat tudtak művelni. hogy ekként forrásává lett a mindenható erőknek . valami különös kegyelem által. forró emberszeretet. hogy a sok gond és megpróbáltatás közepette semmi sem hajt olyan erővel Istenhez. Szent Bernhard. csupa szeretettől és csupa bensőséges tűztől áradó emberek már a legrégibb időkben is gyógyítottak kézrátevéssel. szintén betegeket gyógyított. isteni adománynak tekintették. ugyanezen a módon hívta életre Illés próféta a kétségbeesett sunamita anya holt fiát. A legalkalmasabb fejlesztőmód az önlegyőzés s az önzetlenség gyakorlása. Semmiről sem beszél annyit a biblia. a legnagyobb főpap. melyeket használt. A régi keresztény egyház követte Jézus példáját és bizonyos szerzeteknek ma is az ápolás s a gyógyítás a feladatuk. A szeretet enyhítő. mint a testi fájdalmak. csupa-szeretet pap által feladott utolsó kenet gyógyulást hoz a betegre. Tagadhatatlan. Önzetlen. kilenc nyelven fognak beszélni. gyógyító hatalma már az anyai szeretetben is megnyilvánul. hogy föléje borult és Istent hívta segítségül. annál bensőbben fordulunk a hithez. mint a szeretet gyógyító erejéről. A gyógyítani-. az anya csókja enyhíti a fájdalmat. segíteni-tudást különös isteni kegyelemnek. Minden emberben kisebb-nagyobb mértékben megvannak ezek a titokzatos segítő és gyógyító erők. „Az igazi orvostudomány és a hit elválaszthatatlanul összefüggésben vannak egymással” . A gyermek. Szent Katalin és a Daniámus nevű mártír szintén gyógyítottak. A régi papok a mi modern orvosainkhoz képest valószínűleg tudatlanok és ügyetlenek voltak. melyekből evett. csak ki kell ezeket fejleszteni. Mózesnek megparancsolta Isten.a tökéletes isteni szeretet! Minél nagyobb valakiben ez az önzetlen. gyógyítson és enyhítsen. Az Ó-testamentumban sokat olvashatunk erre vonatkozóan. ösztönszerűleg odasiet anyjához és a szerető kéz simogatása.Krisztus nevében egy nap alatt tizenegy vakot és tizenhat bénát. Szent Otilia nagy szeretettel megölelt egy mindenki által került leprást és az meggyógyult. Krisztus.

betegségtől. És bizonyosan sokan emlékeznek Pethesre. S az áldozatként felfogott szenvedésnek hatalma olyan erőt kölcsönöz Neumann Teréznek. Ugyancsak néhány év óta szerepel egy újabb csoda a lapok hasábjain: egy Neumann Teréz nevű. A néhány év előtt feltűnt Laveczky László és Wunderlichné valószínűleg szintén gyógyerő-centrumok voltak. Az utolsó évtizedek kimagasló misztikus alakja volt az orosz Rasputin. Ez a csodálatos orosz szent misemondás közben.kezeivel és meztelen lábaival simogatta. Ha azt akarjuk. javulást szuggerálunk. vagy a mesterséges álom előidézésével megy végbe. Agrippa de Netfesheim azt mondja: „Van egy tudomány. hogy őt emlegették Oroszország teljhatalmú uralkodójának. nemes érzésekkel felfegyverkezve fog kilépni az élet küzdőterére. Az orosz Szent János. a budapesti Operaház ifjú zenészére. akiknek egész teste gyógyító kisugárzást áraszt. hogy csak féken kell tartania és helyesen kell alkalmaznia gondolatait. konnersreuthi stigmatizált fiatal leány. aki néhány évtized előtt halt meg Szibériában. A siker és boldogulás alapja a sikeres aktív gondolatkoncentráció. hogy az ember nagyszerűen fel van szerelve. hanem erős. szintén sok csodakúrát vitt véghez. Ha valakire telepatikus úton akarjuk átvinni gondolatainkat. Franciaország királya is kézrátevéssel gyógyítottak. A mai életben is vannak ilyen misztikus hatalommal rendelkező földi nagyságok. egy öreg pékmester. hogy ujjait a püffedt részekre helyezte. hogy milyen erő rejlik a gondolatban és érzésben és belátja. hogy időnként fellépő bénaságát. Ha az ember mindezt tudja. mely annyira megvilágítja a szellemet. aki olyan mélyen vallásos. mint Mersi és Psyl még a mérges kígyómarást is meg tudják gyógyítani egyszerű kézrátevéssel. Az áhítatos Edward angol király a „megismerő”. ahogy őt nevezni szokták és Fülöp. aki egy ideggyógyász felügyelete alatt kézrátevéssel gyógyított.” A spanyol Salamandores és Ensalamondoresek majdnem minden betegséget meg tudtak gyógyítani imával és ráleheléssel. hogy valamely kívánságunk teljesüljön. melyek megvédik őt bajtól. Benső meglátásával Rasputin előre megőrizte és megjósolta a cári uralom összeomlását s e romokon egy új világ keletkezését. úgyszintén mások kisebb bajait imával meg tudja gyógyítani. amikor az illető elalvóban van. Mint Thomson Jay Hudson mondja: „Nehéz megérteni. csodálat tölti el. vakságát. 10-15 centiméterre emelkedett fel a földről. Olaf norvég király kézrátevéssel gyógyította meg Egilt. hogy egy lépéssel a sötétségből a megismerés világosságára jut s ez a félöntudat. hogy a tér csak egy formája az objektív gondolatnak és hogy egyáltalán nem gátolja a benyomások szubjektív átvitelét”. s így olyan erőkkel fog rendelkezni. szintén csodás gyógyításokat vitt véghez egyszerű imával és kézrátevéssel. vannak. s így minden rossz e földön elveszti számára tövisét. aki egyszerű parasztcsaládból hírneves csodatettei által az orosz cári trón közelébe került. Szuggesztióval vagy telepatikus úton legerősebben álomban lehet hatni. akik a nagy élet kerekét hajtják. Belátja. céltudatos gondolatokkal és erős. vagy valakinek gyógyulást. ezt olyan időben kell tennünk. midőn az ostyát felmutatta. s amelyek kellemessé teszik számára az életet. érzéseit s akkor nem lesz többé a titokzatos erők által ide-odadobált vak sajkás. Salzburgban. akik. miként az valamikor Aeskulap templomában történt”. akkor 14 . Nemrégiben. II. őrajta is minden pénteken Krisztus öt sebe mutatkozik. A gyógyíthatatlannak tartott cárevicset egyetlen kézrátevésével az orvosi világ bámulatára meggyógyította és ezzel a „csodatettével” olyan befolyást szerzett magának. Paul Blechinger. akiknek csodálatos eredményeit csakis megszállottsággal vagy okkult erőkkel magyarázhatjuk meg. ha érzelmeink viharosak. céltudatos. hogy miként sienai Szent Katalin testén. Mint Brandler Pracht mondja: „Gondolatvilágunk hasonló a tengerhez. Vespásián császár időnként egyszerű kézrátevéssel vakokat és bénákat tudott gyógyítani. Hadrián császár a vízibetegeket gyógyította úgy. Plinius úgymond: „Vannak emberek. főleg elalvás előtt kell arra gondolnunk.

De a negatív. Ha például valamely tudományos kérdést akarunk megvilágítani. Amennyiben ekként a földi embert teljesen elnyomjuk és minden külső behatástól elzárjuk. nem rögzítettük meg azokat. hogy vagyunk. például egy kirakatot. Új. semmit sem érezni: ez az igazi passzív állapot. tükörsima gondolat. Az utcán. szemeinket kössük be és feküdjünk le.gondolatvilágunk olyanforma. mely tekintetünknek nyugvópontul szolgál. úgyhogy minden izmunkat elernyesszük. A szellemi munkás éppúgy. melyeknek hordozására rendes öntudat-állapotunkban nem is vagyunk képesek. még azt is. vagyis asztráltestünkre is hatnak. melyek különben kevésbé hozzáférhetőek számunkra. gondolatok. És ha így kikapcsolódtunk az anyagból. Mivelhogy a szellemi síkon hasonló csak hasonlóhoz vonzódik. Később gyakoroljuk a passzivitást nyílt szemekkel: feszítsünk egy darab papirost rajztáblára és szögezzük rá a tekintetünket merően. csakhamar új gondolathullámoknak csinálnak helyet. nem is sejtett tervek és meglátások ébrednek bennünk. amelybe be akarunk hatolni. anyagi világ iránt és lassan megnyitjuk lelkét a szellemi síkok finomabb rezgései iránt. koncentráljuk gondolatainkat először arra a témára. teremtő gondolatok áradata valósággal megrohan bennünket. A passzív állapot mindenkire nézve értékes. A negatív. eszmék s érzések. le kell simulnia. Az asztráltest a mély lélegzés által olyan erőt kap. elkeseredett. hogy testének funkcióit erősen befolyásolhassa. A passzivitás a szellemnek megadja a lehetőséget. Meg kell gondolnunk. Úgy a nagy hullámoknak. mint a hullámhegyek. mint az iparos hasznot húzhat belőle. melyek áthatják testünket s ott átváltozáson mennek keresztül és amellett tulajdonságaikkal a finomabb anyagú ódikus testünkre. ilymódon érzéketlenné tesszük a külső. Addig kell gyakorolni ezt az állapotot.és érzésvilágot követel. a magas. melyre testünk háztartásának szüksége van. Füleinket dugaszoljuk el. Az oxigénnal együtt finom éterrészecskéket is szívunk magunkba. Passzív állapotban könnyen megbékül.” A gondolatok megszámlálhatatlan mennyiségben jönnek létre. hogy nekünk nemcsak ételre. megvigasztalódik az ember és reménnyel telik el a lelke. 15 . azonkívül ez az állapot szükséges a különböző okkult tehetségek kifejlesztésére is. ha nem koncentráltuk. Passzív állapotban agyunknak egy fehér. semmit sem látni. mintha olajat öntöttek volna rá. III. mint a kis haboknak el kell múlniok. Ha mélyen és erősen lélegzünk. akkor gondolataink könnyedén hullámoznak ide-oda. vagyis passzív állapot kiváló csillapítószer mindenféle lelki emócióval szemben. míg körülbelül tíz perc után az abszolút nyugalom helyzetébe jutunk. s az előbbiek. csak a diszharmóniára hajlamos ember lehet a gonosz hatásoktól megszállva. életük azonban határolt. s a megvigasztalódás okvetlenül bekövetkezik. de kellő levegőtáplálékra is szükségünk van. miként a nyári szellőtől érintett hullámfodrok. Aki rosszkedvű. De az erkölcsileg magasan álló ember is megtalálja ezúton az előrehaladását. egy pontot kell kiszemelnünk. De ha érzésvilágunk csöndes. vagyis a passzív állapot hullámzásmentes. s csak azután helyezzük magunkat passzivitásba. Mindent el kell felednünk. Majd gyakoroljuk magunkat az utcán s az üzletekben. hogy könnyen ellen tud állni a fizikai test hatalmának. s a tengernek meg kell merevednie. nyúljon e gyógyszerhez. szervezetünk nagymennyiségű oxigént szív fel. nyomtalanul eltűnnek. Semmit sem hallani. íratlan laphoz kell hasonlítania. hogy ne váljunk feltűnés vagy nevetség tárgyává.

hogy tekintetünk kifejezésteljes és magnetikus legyen. a második nagy segédeszközt kell megszereznünk. egész környezetünket olyan teljesen fogjuk látni. Egy idő múlva a következő gyakorlatot is megkísérelhetjük: az ember a belélegzésnél egészen hátrahajtja a fejét és csak a kilélegzésnél hozza normális helyzetbe. jól összpontosítottuk gondolatainkat. fejünket kissé hátrafektetjük. azután mártsuk arcunkat mindennap egy tál hideg vízbe és igyekezzünk a szemünket nyitva tartani. A sikernek harmadik nagy faktora a vágy. Meg kell tanulnunk. azt. de úgy. Kitartó gyakorlattal elérhetjük. hogy közben az arcunkat teljesen láthassuk. „Ezentúl teljesen erős és egészséges leszek. csakhamar nagymennyiségű oxigént vezet a testbe.Hogy helyesen táplálkozhassunk levegővel. amelyet éppen szuggerálni akarunk. hogy tekintetünknek olyan ereje lesz. Később fekve végezzük a lélegzési gyakorlatokat. akkor a mellkasunkat összehúzzuk s a gyomrunkat kifeszítjük. Ha a teli lélegzéshez hozzászoktunk. Ifjúság ural engem s a lelkem vidám és harmonikus. Az izommegfeszítést a kéz izmainál kezdjük. Nagyon ajánlatos. hogy valami nagy ellenségünk. Ezzel mossuk meg szemeinket naponta kétszer-háromszor. tiszta és csillogó lesz és látásunk megerősödik. Majd magasra emeljük vállunkat. majd pedig a hasüregbe és vissza. Mialatt a lélegzetet visszatartjuk. ha pedig a hasüregbe akarjuk nyomni a levegőt.és nyakizmokat hagyjuk normális állapotban. Ezáltal szemünk üde. hogy lassan a gyomrunkba hajtjuk a levegőt. tekintetünkbe hovatovább mind több és több koncentrált érzést és gondolkozást összpontosítani. rosszakarónk áll előttünk és mi tekintetünkkel meg akarjuk az illetőt magunknak nyerni. csak a fej. Ha jól gyakoroltuk tekintetünket. amennyiben. előbb a következő gyakorlatokat kell végeznünk: karjainkat egyenesen hol jobb. És pedig arcunk minden vonalát tökéletesen kell látnunk. el fog távolodni tőlem és jó. Emellett persze nap-nap után fixíroznunk kell tükörképünket. hogy a centráltekintetet mindjobban elsajátítsuk és igyekezzünk szemünkbe. hanem lassanként. tekintsünk a tükörben egyenesen a szemünkbe. hogy szemünk tetszésünk szerint fejezze ki a különböző érzelmeket és pontosan azt az érzelmet. külön-külön szemügyre vettük volna. miáltal erővel és egészséges energiával telik az meg. Tegyük fel. vagy másnéven napszövedék. szakszerű lélegzéssel kísérve. akkor viszont a gyomrot húzzuk össze s a hasüreget tágítjuk ki. széles ívet írunk le karjainkkal. Hogy életünket teljessé és sikeressé tehessük. Kiváló szemerősítő az euphrasia officinalis-tea főzete. Az egyiptomi és perzsa főpapok a lélegzés tudományát szintén felvették a templomi misztériumok közé. feszítsük meg valamennyi izmunkat. hol balfelé kitárjuk. 16 . eleinte langyos. ha éjszakára szemünkre ebbe a teába mártott vászondarabbal borogatásokat rakunk. minek következtében az ember pszichikai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. majd a többi izmokra kerül a sor. így sajátítjuk el a centrál tekintetet.” Ez a gondolatmenet helyes. majd pedig hideg vízzel. akkor a lélegzetet hosszabb ideig. hogy ha egy pontra nézünk is. Azután vagy tíz-tizennégy napig úgy kell a lélegzési gyakorlatokat végeznünk. de ne hirtelen. minden rossz el fog halni bennem. A magnetikus tekintet még a látszólag holt tárgyakat is mozgásba hozza s így ez a gyógymagnetizmus terén is nagy szerepet játszik. mellünket kidüllesztjük és szájunkat becsukjuk. mintha annak minden pontját egyenesen. Ebben a helyzetben az orrunkon keresztül mélyen lélegzünk és a levegőt lassan a szájunkon át kibocsájtjuk. Szemünk erősítésére vegyünk naponta szemfürdőket. ezentúl valamennyi szervem rendszeresen és pontosan fog működni. Hogy ezt elérjük. a kívánság erejének helyes kihasználása. mígnem a víz fenekén elhelyezett tárgyat megláthatjuk. egészséges érzelmeknek fog helyet adni. E módszer által a solaris plexus. legalább tíz másodpercig vissza kell tartanunk és szintén tíz másodpercig kell kilélegeznünk. akkor ez sikerül is. a szimpatikus idegrendszer centruma hasznos masszázsban részesül. ha a gyomrunkba akarjuk nyomni a levegőt. amit azzal végzünk. Ezt a lélegzési gyakorlatot egymásután nyolcszor-tízszer megismételjük. hogy kezeinket fejünk fölött összekulcsoljuk. a keleti jóga szerint szoros összeköttetésben áll az asztráltesttel. azután karizmainkat megfeszítve. A solaris plexus.

gyomorbajban és emésztési zavarokban szenved. hogy a dohányzás fokozza munkaképességüket. minden hónapban egy szivarral. amelyek eddigi érzéseivel és gondolataival nincsenek összhangban. Minél nagyobb a szerelem. kicsapongó emberek és a durva élvhajhászok legtöbbje diszharmonikus természet és többnyire sokhúsevők. Csupa ellenségei a fejlődésnek! Megismerésünk azt mondja: „Én ebben és ebben a hibában szenvedek és mindent el akarok követni. ha szégyelljük magunkat saját benső. Ez a processzus hozza magával a házastársaknál. mint testileg kiegészítik. hogy teljes erővel kitörhessenek. hogy az emlékezőtehetség meggyöngül. Ennek a méregnek. Sokan azt állítják. A nikotinmérgezés kezdő stádiuma rendszerint abban nyilvánul meg. Akinek nincs hozzá ereje. láncként csavarodik lábaink körül. 17 . hogy ha dohányoznak frissebbeknek. ami a belső embert burkolja és olyannak látja az ember magát. Dühös. a hazugság. Az ember vizsgálja meg önmagát. haragos. hogy megszabaduljak tőlük”. a légcsőhurut s a szemgyulladás. Konstituciójuk szerint mindenkinek más és más szervét támadja meg a betegség. energikusabbaknak érzik magukat. Ez annyira mehet. úgyhogy végül csak a tisztátlan légkörben érezzük jól magunkat. tulajdonságait. annál kevesebb állati táplálékot szabad fogyasztania. Minden rossz szokásnak. a fantáziájuk s egyáltalán. ideggyöngeség fogja el. annál nagyobb az ódkisugárzás. Naponta erős elhatározással és koncentrációval vegyünk lélegzetet és tökéljük el magunkban. A legmeggyőzőbben látható a nikotin mérgező hatása a dohánygyári munkásokon és munkásnőkön.mondják erre. Hány ember bensejében ott trónol az önzés és körülötte annak esküdt barátai: az érzékiség. Ez előtt a benső-felső én előtt. A szexuális egyesülésnél a két fél ódkisugárzása összevegyül s azonkívül bizonyos pszichikai és fizikai állapotok. A testi indulatok felburjánzása a szellem. minden rossz tulajdonságnak meg kell szűnnie. mert ezáltal túl sok ód vonódik el a testtől. szellemi képességeik élénkebben nyilvánulnak meg. szédülés és lázas szimptomák jelentkeznek. felső énünk előtt. hogy hirtelen lemondjon a dohányzásról. amelyről nem akar lemondani. mint a szigorú. amilyen a kultúra s a felületes csiszolódás híján. A húsevő nehezen tud a teste fölött uralkodni. tegye meg azt fokozatosan. vagy jó hajlamokat vesz át. lehull. Ez látszólag így is van. lelki és testi állapotát. Ekkor megkezdődik a küzdelem a fensőbb ember és a gyönge. a leggyakoribb az ideges ingerlékenység vagy teljes érzéki tespedtség. hogy a jóban megerősödünk. minél nagyobb a szenvedély. A túl gyakori nemi kielégülés okkult szempontból is elítélendő. vagyis a nikotinnak állandó használata bizonyos idegnek részleges bénulását okozza s ez a bénulás azután meggátolja az asztrális erők kifejlődését. Az élvvágy meggátol a harmónia fejlődésében és elhomályosítja az emberszeretetet. s egy idő múlva olyan hajlamok lesznek felette úrrá és olyan cselekvésekre érzi magát kényszerítve. s így nagyobb szexuális izgalomnál már egyetlen egyesülésnél is előfordulhat. vagy arra az ismerősünkre. pedig bensejében mindenféle gonosz szenvedélyek leselkednek alkalomra. vagy hetenként egy cigarettával szívjon kevesebbet s így lassan majd egészen leszokik szenvedélyéről. mely egymás iránt bennük él. hangulatok átplántálódnak egymásra. De majdnem minden dohányos ember kisebb-nagyobb mértékben ideggyöngeségben. Az egyik házastárs átveszi a másiknak hajlamait. hogy embertársától valaki rossz. hanem a lélek erőtlen. hogy ennek az ő szenvedélye az oka. ám egyik sem akarja belátni. hogy nem tud szakítani a vérberögzött éhséggel és vágyakkal. a türelmetlenség s a düh. alsóbb ember között. Ugyanis a nikotin felrázza az idegeket s az elbágyadt intellektuális képességeket. az ember gondolatmenete lassúvá válik és előáll a lassú mérgezés. a lélek gyöngeségére vall. nem árt nekünk. igazságos kritikus szeme előtt. Minden nemi izgalom növeli az ód kisugárzást. hogy évek múltán külsőleg is hasonlítanak egymáshoz. izzadság lepi el. „Milyen jólnevelt ember!” . kiegyenlítik egymást. Nem a test gyönge.Előbb azonban a testnek gyakran krízist kell kiállania. a belenevelt társadalmi formák nélkül. hogy lassan úgy lelkileg. .szóval egy tisztító betegségen kell átesnie. Minél magasabbra akar emelkedni az ember benső erőinek kifejlesztésében.

jusson eszünkbe. mint visszasugárzás. Az emberi delejesség. de bensőnkkel összeköttetésben maradva. melyek a testi érzékek számára bár láthatatlanok. És ha egy egész világot meghódítottál volna cselekedeteiddel. A szív tisztaságának a gondolatvilágot is uralnia kell. aminek eredménye természetesen a jócselekedet okozta megelégedettség érzése. mindenben helybenhagyjuk állításait. Tehát egy rossz gondolat folytonosan újabb gonosz gondolatokat eredményez. A legtöbb ember azt hiszi. hangulata az éj folyamán megerősödött. mert. Mindenkire nagyon fontos. hogy egész valóm emberszeretettel teljen el. Haladj el a világ előtt. Semmi.Arra kell törekednünk. Odin után . hogy igazán gondolkozzunk és igazán cselekedjünk. De nemcsak az előidézőre. hogy milyen érzéssel. melynek tudós felfedezője dr. nagy nyugalommal lépjünk eléje. mert ez gátlója a fejlődésnek. Minden önzést és minden hiúságot. ne búsulj érte. csakhogy az érzése. semmi. kínzó előérzete egy nehéz karmának. gondolataiddal. A szenvedésben több a szeretet. Célomat még ebben az inkarnációban teljesen el akarom érni. hisz az semmi. vagyis a lelkiismeret a bűnbánat által jelentkezik. valami kényelmetlen érzés lesz úrrá rajtunk. És ha egy egész világ összeomlott számodra. ugyanabban a hangulatban fog felébredni.. mintha egy kést perverz vággyal ide-odaforgatnánk sebünkben. Minden annak a gondolatnak a szférájába kerül. Elmúlik a szenvedés s az öröm. amellyel embertársunk javára szolgálunk. békés és nagyon türelmes leszek és mindent úgy fogok venni.„ód”-nak nevezte el. mint a teozófus hit vallja: bizonytalan. mint az örömben. s hogy minden panasz és jajveszékelés mit sem segít. Sem a nagy vágyódás. amint mondottuk. s ezt az erőt az éjszaki Istenség. az ód. hallhatatlanok és kitapinthatatlanok. az okozóra is hatással lehet a gondolatvilág. hisz az semmi.ezt a koncentrációt folytassuk naponta húsz-harminc percig. amelyek azután végeredményükben gonosz cselekedetekre visznek. Ha van bennünk valami ebből a rút tulajdonságból. Ugyancsak Reichenbach derítette fel. Mindent tökéletesen le akarok győzni és szenvtelen akarok lenni” . sem a hívságos remény. És ha jön a fájdalom. ugyanolyan. hanem a szerencsétlenséget csak szaporítja. Reichenbach Károly. ha minden körülmények között.a világrendező hatalom után . ahogy jön. de nekünk semmiféle előnyt nem nyújt.. anyagi dolgok. hogy minden nap legalább is egy jócselekedetet művelünk. hogy minden szenvedésben nagy fejlesztő erő rejlik és hogy nemes cselekedet a nehéz sorsot emelt fővel elviselni. Semmi sem rosszabb. Midőn a rossz cselekedet megtörtént. Minden asztrális megnyilvánulás egy végtelenül finom anyag kivetítésével jön létre. egyszerűen oktalanság. Viszont minden jó gondolat a jó gondolatok egész láncolatát kelti életre bennünk. Határozzuk el. Igyekezzünk mindig vidám gondolatokkal elaludni. tegyünk le róla. akkor láthatárunk mindig szűk marad. 18 . az okkult igazság törvénye.5 amellyel a megbolygatott harmóniát ismét helyrebillentjük. amely bennem él. „Ezentúl csöndes. tovább egzisztálnak és hatásuk által értelmileg hozzájuk hasonló gondolatokat eredményeznek. hogy mindenben neki van igaza és csak akkor nyugszik meg. sem a balga epekedés. hisz az semmi. hogy az ód polarizálva 5 Karma. amely gondolat befolyásolja. mintha a bosszúságot s a diszharmóniát átvisszük az álomba. Gondolatainknak mindegyre szabadabbaknak kell lenniök az önzéstől. mert ugyanazzal az érzéssel. Ha mindent csak a magunk kicsi látószögéből szemlélünk és nem fogadjuk el senki másnak a véleményét. Ha bánat ér bennünket. a gondolatok reális. semmi!. hangulatban alszik el. Csak a türelmes elviselése a változhatatlannak hoz a léleknek áldást. ne örülj neki. le akarok vetkőzni és azon leszek.

negatívan hat. Reichenbach puszta kezével el tudta téríteni az iránytűt. Az ód olyan. tehát testvére az N és Xsugaraknak. Telepatikus kísérlet.van. Minél hasonlóbb a természete. egészséges ódot sugároztak. hogy az ód az életerő anyagi hordozója. Az emberi test folytonosan ódot sugároz ki magából. mint láttuk. annak barna. fűszeres ízre és vigyük ezt át a médiumunkra. s kékes felhőcske képében kering felfelé. Az ód az egész természetben uralkodó szerepet tölt be. következésképpen az ódkisugárzása két embernek. 6 A hinduk „láthatatlan tűznek” nevezik ezt az emberben rejlő életerőt. Magától értetődik. A telepatikus gondolat. ami a betegek zavaros ódáramlásában harmóniát teremtett s visszaadta nekik az egészséget. annak sárga. a lelkileg betegeké pedig sötétzöld. istenes életük folytán gazdag. annál biztosabb az eredmény. alakító. Az operatőr a médiuma mögött alakokat rajzol a táblára. Most egy anyagi válaszfalat emelünk az operatőr és a médium között. azokra hatni tudjon. mégpedig a szenvedélyes ember kisugárzása sötétvörös. Nancyban. dr. vagy spanyolfalat helyezünk el. előbb egy kendőt akasztunk közéjük. miáltal az meggyógyul vagy legalább is megenyhül. s ezt N-sugárnak nevezték el. nem mint az ujjakból füstkarikák felhője alakjában száll el. mely szintén az emberi testből árad. üveglencsék által koncentrálni és szétszórni lehet. Roches ezredesnek sikerült az ember kisugárzását lefényképezni. éltető erő az embertől le egészen a kristályok világáig. hogy a két kísérletező között uralkodjék. tiszta. mint a világosság. a hívő. ezt bizonyítja nekünk a telepátia is. szennyes életet folytat. a test jobboldalán kékesen sugárzó ód pozitíven hat. Gondoljunk valami nagyon rikító színre vagy valami nagyon erős. Kénsavas káliummal bekent papírt a testrészekhez viszünk közel. 19 . vagy amaz elemének rezgéseihez mérve. a lábakból és kezekből áramlik. Krisztus és tanítványai magas etikai színvonalon álló. ódikus ember a természet ódikus bensejével összeköti magát. a nyomasztó gondoktól terhes életet élőké szürke s aki alacsony színvonalú. le is fényképezhető. viszont a baloldalon vörösen sugárzó és miként a balkéz. különösen vérségi kapcsolattal rokonok és házastársak között szoktak legfényesebben sikerülni. Minden mágia úgy jön létre. Két francia tudós: Blondelot és Charpentier. Mert az egészséges ódot át lehet vinni a beteg testre. miként a jobbkéz az ásványi delej patkóra. hanem az akarattól s a gondolattól irányítva. bizonyos irányba hatoló csúcsívben sugárzik tova. A tudományos kutatások alapján megállapították. finom anyagánál fogva minden durva anyagon áthat. Az ód egyszersmind a gondolat hordozója is. Épp ezért a telepátia a legnagyobb távolságokra is lehetséges.6 Dr. később egész mondatokat. hogy legalább két órával a kísérlet előtt a legteljesebb harmónia kell. egy másik kisugárzást is felfedeztek. Az ódsugárzás az emberi agyvelőből. ellenben az elektromos hullámok minden irányba egyformán kiterjednek s így a távolság arányában gyengülnek. A médium az átvett benyomásokat pedig papírra veti. A legtöbb ód a hajból. a mély gondolkozóké sötétkék. majd fal által elkülönítve végezzük a kísérletet. a mutatóujjból s a középujjból. mintha az ujja egy mágnes lett volna. Az ód magyarázza meg nekünk a bibliai csodákat. hogy a belső. végül pedig bizonyos távolságból folytatjuk azt. majd gondoljunk szavakat. aki a művészetet s a finom környezetet szereti. Különösen erősen sugárzik az ód a hüvelykujjból. A párizsi polytechnikum igazgatójának. sőt. hogy ódrezgéseit a természet ez. a jó és szeretetteljes ember ódja rózsaszínű. miáltal képessé válik rá. s íme: a kénsavaskálium foszforeszkáló fényben villan fel és a papíron az illető testrész körvonalai rajzolódnak le. jóakaratú emberek kisugárzása világos kék. a fejlődésre törekvőé világoszöld.és akaratátvitel általánosságban két egymással rokonszenvező és hasonló ódsugárzású egyén között.

vízzel telt fehérüvegre koncentrált tekintettel idézte fel magában a másodlátást. A clairvoyant csukott szemmel éppúgy lát. szagok bizonyos álmokat idéznek elő. Vértódulás következménye. Egy asszony-ismerősöm. Jakob Böhme a másodlátást egy fényes cinkkehellyel ébresztette fel. Alvás közben fejünk északfelé. A gyermek agyában ilymódon gyakran valamilyen szimbolikus álomlátomány keletkezik. vagy pedig olyan álomlátományt idéz elő. Azon kell lennünk. mely néha olyan erős. vissza tudjunk emlékezni. Emlékezett rá. Gusztáv Adolf svéd királynak is volt egy ilyen gyűrűje. Az anyák könnyen szuggerálhatják gyermekeiket. aki a földről felvette az iratokat és kabátja zsebébe tette azokat. elalvás előtt koncentráljuk magunkat a kérdéses ideára és asztrális öntudatunk meg fogja tenni a magáét. távolbalátás. aki görög feladatát álmában oldotta meg. Némelyek megálmodják. A másodlátás vagy látnokság. fiai jelentek meg a tükörben és mindenik annyiszor. Melléje fekszenek. Elalvás előtt 10-15 percig végezzünk gondolatkoncentrációt és lélegzési gyakorlatokat. arra éber öntudattal. Karjaikat a gyermek fejecskéje alá helyezik. hogy valaki fojtogat. melyre ha az imádkozó merően rászegezte tekintetét. mely világosságot derít a kérdéses dologra. annál biztosabb az eredmény. nem találta-e meg elveszett iratait. ha valamely nekünk érthetetlen dologra világosságot akarunk deríteni. hogy milyen gyógyszer hoz számukra enyhülést. gyógyulást. ki lesz Franciaország jövendő ura. Bizonyos hangok és bizonyos illatok. mert akkor az álomban az asztrál-öntudat mélyebben az emlékezetbe rögződik. Legközelebb. Ha valamely feladatot meg akarunk oldani. Medici Katalinnak egy ovális érctükre volt. hogy álmunkban harci jeleneteknek vagyunk szemtanúi. mint nyitott szemmel. minél jobban sikerül egy ideát átvinnünk az álomba.mire az illető úr készséges örömmel átadta a papírokat. vagyis másodlátó lett. amelyek másodlátásra képesítették tulajdonosaikat. mindenkor az aggyal történik. Elalvás előtt a vágy ereje által és némi koncentrációval élve. melyben a dolgokat. hogy nagy tömegekről álmodunk. Emésztési zavarok alkalmával álmunkban nagy dáridókon veszünk részt. Minél hathatósabban tudjuk koncentrálni gondolatainkat és akaratunkat elalvás előtt. Az iskolás diákok nagyon jól teszik. üldöz bennünket. ahány évig uralkodott. elmesélte. lábunk pedig délfelé irányuljon. A régi zsidó főpapok ünnepi ruhájának mellvértje tizenkétféle nemes drágakőből készült. ahol az asztal roskadásig rakva étellel. mint a tömeget uraló szuggesztív áramlat. Ismerek egy tanulót. minden hibánktól meg tudjuk magunkat szabadítani. aki elvesztette összes iratait. odament hozzá. Midőn Medici tudni akarta. midőn ismét megpillantotta. Egy kristályra vagy egy fényes korongra koncentrált tekintet sok emberben másodlátást idéz elő. valamint az igazságról és igazságtalanságról táplált véleménye nem más. hogy ekként az ódikus kapcsolat teljes legyen. a világhírű kalandor. kezükkel pedig megfogják a gyermek kezét és ekként suttogják el figyelmeztetéseiket. hogy ezzel az ismeretlennel reggeli bevásárlásai alkalmával olykor találkozni szokott. majd hirtelen Henrik de Guise herceg képe mutatkozott a tükörben s azután több mint hússzor egymásután Navarrai Henrik. vagy pedig arról. hogy elalvás előtt kutatólag mélyedt magába: hol és hogyan veszthette el papírjait? Álmában azután egy férfit látott. csodás dolgokat látott a maga és mások életéből. eseményeket előre meglátta. 20 . jelleme. hogy lefekvés előtt két órával már ne együnk semmit. Vérkeringési zavarok és légzési nehézségek következménye. azonképpen a kutyák és a lovak is clairvoyantok. Cagliostro. Elvesztett tárgyak kutatásánál is ajánlatos az álomhoz. Mások befolyásolása az álomban a következőképpen történik: az operatőr az alvó fölé hajlik és szuggerálja őt. és megkérdezte tőle. asztrállátáshoz fordulni. Mózes és Salamon úgynevezett bűvösgyűrűvel rendelkeztek. erkölcsi felfogása. vagyis a bennünk élő másodlátáshoz. ha elalvás előtt mégegyszer átolvassák leckéjüket. hogy amit álmodunk. miközben csendesen a keze után nyúl. A szuggesztió nyomása a motorikus idegeket befolyásolja. hogy egyik világrészből a másikba is átcsap. A vadnépek. .Valamely kornak a divatja. minek következtében a szabad asztráltest elvégzi a munkát.

Angliából jövet egy este Gothenburgban egy kereskedőhöz volt meghíva. s annak a személynek a képe. csodálatosképpen sértetlen maradt. amelyek idővel egyre erősebben körülvonalazott formában jelentkeznek. meglátta a testi szenvedést s annak gyógyszereit. vagy nevezzük így: életdelejességgel minden növényt pompás fejlődésre juttathatunk. hogy hüvelykeink a tükör felületét érintik. mint erő. ódátvitellel. A konvex felületét fekete spiritusz-lakkal kell bekenni. hogy a gyógymagnetizmusnak semmi köze a hipnotizmushoz. Ha az egészséges ódot a 21 . A hipnózis csak az akaraterő által hat. később egy fehér felület jelenik meg. hogy a mázolás egészen egyenletes legyen. a kiváló svéd tudós. mint pedig virágzási képesség tekintetében csodálatosan befolyásolhatók. hogy a poharat valami piros anyaggal vesszük körül. aki állandóan látott. utóbb pedig színt és életet nyernek. ez egy homorúra csiszolt üveglap. hogy a tüzet lokalizálták és az ő stockholmi háza. amelyre koncentráltan gondolunk. Ha módunkban van violaszín villanykörtét szerezni. Elsatnyult szobanövények és dísznövények akaraterős ódátvitellel úgy nagyság. A kristály golyóban való másodlátást. hogy tekintetünket egy pohár vízbe szegezzük. noha nagyon ki volt téve a tűzveszélynek. de úgy. Tegyünk egy bársonypárnára egy jólcsiszolt hegyikristályt. Kiváló látnoknő volt Mária Prevost. hogy kezünket mintegy két-három centiméter távolságba tartjuk a tárgytól és legalább is hétszer magnetikus sugarakkal befonjuk. úgy. hogy a lámpafényt ibolyaszínű selyemernyővel tompítjuk. úgy. magnetizálni mindent lehet. majd egész homályosan alakok bontakoznak ki. Minden koncentrációra használt tárgyra két-háromszor előzőleg rálehelünk. De azt is megtehetjük. meglátta a belső embert.Swedenborg Emánuel. lefekvés előtt gyakoroljuk. Valahányszor valakinek a jobb szemébe nézett. A kezünk ódjával mintegy befonjuk azt a bizonyos tárgyat. Eleinte a tükörben csak a saját képmásunkat látjuk meg. melyet életerőnek nevezünk. ezzel előmozdíthatjuk a kísérletek sikerét. mert a violaszínű fény elősegíti a másodlátást. Néhány óra múlva jelentette. vagy pedig valamely szekrénynek a politúrozott ajtajára. vagy az az esemény. mert kezei alatt a növények gyönyörűen fejlődtek. Gyógyítás magnetizmussal. mely legalább négy-öt centiméter vastagságú és szegezzük tekintetünket húsz-harminc percig annak felső felületére. A szuggesztió csak agytól-agyra hathat és nem óddal telített anyagoktól az agyra. hogy Stockholmban. így pl. tehát egy puszta pszichikai művelet. s ekként óddal telítjük. mely körülbelül 1318 cm nagyságú. Roches kísérletei bebizonyították. És ha az embernek a bal szemébe nézett. Távollátás a mágikus tükörben. A besugárzást minden tizenkét ülés után meg kell ismételni. Az állatok szemében kis lángocska alakjában meglátta a lelket. De szegezhetjük tekintetünket egy fehér papírlapra is. meg fog jelenni. amit úgy csinálunk. Szerezzünk be egy hibátlan krómképüveget. Vagy pedig vízzel telt üvegbe tekintünk. úgy. a gondolat és az életerő materiális hordozója. Azután elsötétítjük a szobát és kezünkbe vesszük a tükröt. az úgynevezett kristály víziót. míg a magnetizmus anyagi természetű és egy finom anyagnak az akaraterő által történő átvitele. hogy három méter távolságra ülünk tőle és a levegőbe tekintünk. Az ód az akarat. melyet égő gyertyákkal állítunk körül. a bekent oldalával lefelé. Hipnotizálni csupán embereket és állatokat lehet. a 16-17-ik század nagy asztronómusának anyját boszorkánysággal vádolták. Südermalm környékén borzalmas tűzvész dúl és a csodálkozó társaságnak pontosan beszámolt a tűzvész lefolyásáról. Egyszerre csak Swedenborg kijelentette. A rálehelésnél koncentrációval összekötött lélegzési gimnasztikát folytatunk. A konkáv oldalon a tükröt kifényesítjük és vattával kibélelt dobozba helyezzük. Kepler. A lámpának vagy más világító forrásnak a hátunk mögött kell állnia és a fénynek nem szabad túlságosan erősnek lenni. Kísérletet tehetünk úgy is.

mint az ódcirkuláció egyensúlyának zavara. Ahol az illető determinált sorsa. legfeljebb az ujjakból árad nagyobb mennyiségű ód. midőn egész szeretetükkel segíteni akarnak. clairvoyantok kijelentései szerint abban az időben. A magnetizőr és a páciens mindenekfölött arra törekedjenek. 22 . vagy az ujjakkal. az akaraterő erősségétől. hogy ódikus kisugárzásuk kellőleg összekeveredjék. úgy ez a beteg testben helyreállítja a harmóniát. hogy a páciens kisugárzásával egyesülne. A legkönnyebben lehet gyógyítani a gyulladásokat. sőt függ a gyógyerejébe vetett hitétől is. bonni egyetemi professzor foglalta rendszerbe. krétaporszerű üledékként veszi körül az ízületeket. A kezelés mindig kinyújtott karral történik.beteg testrészre átvisszük. mely a magnetizőrt áthatja. vagy a tenyérrel. erősakaratú magnetizőrök a tisztánlátók. A gyógyulás elsősorban függ a kisugárzás nagyságától. Ha ellenben a magnetizőr szórakozott. az atomokba hatol” . akkor nem a felső felületekre. de ez is eloszlik. úgy a tisztánlátók csak alig-alig látják kisugárzását. A szervezet ellenszegül és ezáltal veszélyes izgalmi állapotba kerül. zavarok állhatnak elő. eskórt. valóságos világító lángoszlopként állnak ott! S e lángoszlopból hatalmas ódsugarak áramlanak és a beteg ódkisugárzásával vegyülnek. Azért kíséreljük meg az áram fejlődését előbb élettelen tárgyakon. így az ódikus kisugárzás egymásravaló hatása erősebb lesz. A legkevésbbé gyógyítható a reuma. de nem segíthet alaposan. legfeljebb háromszor lehet csak egy és ugyanazt a pácienst magnetizálni. A magnetikus öngyógyítást keresztbetett kezekkel végezzük. német filozófus. annál nagyobb a hatás. bénulásokat.. tehát kárbavész és olykor idegfeszültséget idéz elő a páciens szervezetében. hogy egymással ódikus rokonságban legyen. a cél tisztaságától s a szeretet nagyságától. aki szenvedélyeit még nem győzte le. Ha a magnetizőr valakire ráerőszakolja az ódját. Magától értetődik. szerint legalább öt. Egy-egy kezelés Ennemoser dr. amelyből az abnormis anyagcsere támad. anélkül. hogy a két individuum kell. . 7 A delejes gyógymód kezelési szabályait Ennemoser. Azonban mindkét félnek szimpatizálnia kell egymással. átviszi azokat a páciensére. Hetenként kétszer. vagy legalább is nagy lelki harmóniában. Szoba-növényeken is gyakorolhatjuk magunkat. csak az ilyen ember hathat kitartóan a betegre. annál nagyobb a felfogóképessége. Csak az erkölcsileg magasan álló ember fejleszt igazán tiszta és csodatevő ódot. mert a testben felgyülemlett húgysav nyálkás. minél önzetlenebb és önfeláldozóbb a magnetizőr. mert így a test az idegen óddal túltelik s ezt nem tudja feldolgozni. s a csontokat. baloldalunkat pedig a jobbkézzel magnetizáljuk. mégpedig jobboldalunkat a balkézzel. Magnetizáljunk vizet. vagyis nincs egész valóságával jelen. Éles. ott a magnetizőr csak enyhíthet. Minél erősebb az akarat. különben a kísérlet meddő. Az a magnetizőr. de legfeljebb harminc percig tarthat. Minél több bizalommal és szeretettel viseltetik a páciens a magnetizőr iránt.A magnetizmus az ember legbelsejéből ered. kristályokat és áramunk hovatovább erősebb lesz. A betegek valósággal mohón szívják magukba az ódot. Minden erőt gyakorolnunk kell. Húsz vonásnál többel nem szabad a pácienst telíteni. Magnetizmussal sebet is lehet gyógyítani. ezek okozzák a közismert köszvénydaganatokat. karmája nem engedi meg a gyógyulást.mondja du Prel. félelem és bizalmatlanság a magnetizőr ódbehatolását visszautasítják. Szembe kell ülniök egymással és néhány percig kézenfogva kell tartaniok egymást. Antipátia. Túl sokáig tartó magnetizálás azért is káros. Az ód annál hatásosabb. Az ilyen tisztaszándékú. hisztérikus görcsöket és merevgörcsöket. Egyik főfaktora a gyógymagnetizmusnak7 az akaraterő. hanem a szubstanciák legbelsejébe. búskomorságot. ha átvisszük embertársunk szervezetére. elmezavart lehet megszüntetni és sok léleknek vigaszt nyújthatunk vele. mert a betegség semmi más. gyakorlott koncentrációval az ódot teljes erővel a beteg testrészére irányítjuk.

A növényeket növési irányukban. mint egy kiszolgált uniformist és ezentúl. asztrállárva? Az asztráltestet másszóval ódikus testnek is nevezzük. gazdagabbá válik szépségben. hogy a rosszat lassan elnyomja. észlelhető jelenségeket hoz létre a különböző tárgyakon. A halál után az asztráltest végérvényesen elválik a földi testtől és minden egyéni sajátosságát megőrzi. ez meghalt. csak természetesen. amint azt a materializációs fenomének. tulajdonképpen ez az éltető ereje. Ki a Mester? A jó gondolatok az univerzális törvények által minden emberben hasonló gondolatokat ébresztenek. vagy pedig önmagát teszi láthatóvá. akiknek asztrálteste olyan hatalomra tett szert. mert mihelyt az asztráltest elhagyja az anyagi testet. hogy ki tud lépni a fizikai testből. továbbá testünket. porrá lesz. gyökerüktől fölfelé magnetizáljuk és magnetizált vízzel öntözzük. asztráltestét a Vezúv lejtőin látták lebegni. Ez az életerő tartalmazója. csak asztrál. ha minél kevesebb úgynevezett vérestáplálékot. mint rendes körülmények között. hogy az asztráltest a földi testen fölülkerekedjék. Az asztráltest hasonlít a földi testhez. hogy teljesen akaratunk és gondolatunk eszköze. egész földi életeinken át megmaradnak az asztrál-síkon. ahol a mag fekszik. öntözzük meg magnetizált vízzel. alárendeltje legyen. átváltozik. másnéven másodénnek is nevezzük. Mi az asztráltest. Ilyen ember volt Bulwer „Zanoni” regényének hőse. Mentáltestünk összes létformáink élete alatt egy és ugyanaz marad. mialatt fizikai teste aludt. a balkézzel pedig fogjuk a cserepet. miként lelkünk. hogy ódkisugárzásukból a magnetizőr ne vegyen fel túl sokat. az ún. akinek. asztrálteste és mentálteste. Ekként az emberiség köré mintegy gyűrűt fonnak. mint finomabb anyagból alkotott hűséges utánzata földi testünknek. ezenkívül pedig különböző képességek nyilvánulnak meg ilyenkor benne. trenírozzuk. fáradságos búcsújárások az áldozathozáson kívül főleg a fizikum trenírozására s a lélek erejének a test fölött való megerősítésére szolgálnak. akkor egynéhány vonással a magnetikus mélyalvás. mihelyt sikerül nekünk az összeköttetést az asztrál. Ezek az asztráltestek. A hindu titkos tanok s a spiritiszták hite szerint ugyanis az embernek három teste van: anyagi teste. Tegyünk kísérletet: miután a növénymagot a földbe helyeztük. még azt is elérheti. mert az állati ód durva ösztönökkel van telítve. de nagyon elővigyázatosnak kell ilyenkor lenni. pedig ezek csak árnyalakok. hogy a látómédiumok néha különböző alakban látják magukat megtestesülve. Innen van. kísértetek bizonyítják. Ez a finomanyagú ódikus test az anyagi test életének idején ennek a formáihoz kötve van és állandóan befolyása alatt áll. Ha a páciens több ülésen át elaludt. vagyis minél kevesebb húst fogyasztunk és ha minél bensőbb életet élünk. lelkünk kiköltözik az anyagi testből. nem pedig. az élete az anyagi testnek. mint kópiák. mert általa önmaga-orvosává válik. rabszolgája legyen a földi testnek. Ekként a magot csodálatos gyorsan csírázásra bírhatjuk. ugyanis szomnambül-állapotban a beteg a legbiztosabban ható gyógyszert szokta megjelölni. más szóval: leveti földi testét. míg a földre vissza nem tér. Állatokat is lehet magnetizálni. aztán rakjuk a jobbkezet néhány percig arra a helyre. Asztráltestünk azonban nem egyéb. A szomnambül-álom olykor a páciens különös hasznára szolgál. Az egyház által rendelt böjtök. tükörképei múlt életünk alakjainak. Földi testünk elpusztul. úgy mentáltestünk is egyre fejlettebbé.és mentáltestében él. Vannak emberek. színben és világosságban.és a durva test között meglazítani s a földi testnek vaspáncéljából kiemelni. melynek az a célja. szomnambül-álom is előidézhető. Mi bizonyos tekintetben már testünk anyagi léte alatt is idő és tér fölött állunk. mint egy lovat. Az asztráltest hatalmát a földi testen úgy erősíthetjük meg. Ha meghalunk. másszóval asztrállárvák. hogy asztrálteste kilép fizikai testéből és látható. 23 .

A tökéletesbülésre törekvő ember a soláris plexusra koncentrálva gondolatait. Ha a Napra vagy a Holdra koncentráljuk magunkat. ifjúszívű asszony hetvenéves korában festőnő lett és keresményéből hol ennek. Ha másodlátásunkat fokozni akarjuk. Ezt a példát látjuk a szenteknél is. hanem az akasából. melyek számunkra már teljesen felfoghatatlanok. Ennek a szervnek a működése hasonlít a hegedű csavarjaihoz. mégis nagy ember. Hol szállást. öreg barátnőm. Ez a szerv az átlagembereknél egészen szunnyadó állapotban van és az ilyen ember idegei a fizikai sík rezgéseihez idomulnak. ez gyorsítja meg az agy rezgéseit. gondolat meg van örökítve. mint egy hatalmas sziklát. Igen. képekké változtak lelkében. A nagy emberszeretet. A magasabbrendű ember agyában ez a kis műszer az illető akarata. egész benső valónkat megismerjük. a titkok tudója. hol a pszichikai világok rezgéseihez megfelelően feszíti idegszálait. S mikor egyszer valaki megkérdezte tőle. koncentráljuk magunkat agyunkra. A rezgések megváltozása által a gravitáció levitációvá alakul. majdnem pajkos. Társasága szinte rajongás-számba menő szeretettel veszi körül. beleérzünk az akasába. ami a világon volt és van. spanyol király alatt egy karmelita dominikánus így nyilatkozott: . Dicsőség mindazoknak. szemeiben a béke világít. minden tér és idő határa nélkül. hogy a soláris plexus felé irányítja visszatartott lélegzetét. hangulata és gondolatai szerint hol a fizikai. hanem inkább adja a rosszat. ami volt. melyen minden cselekedet és minden eszme. Azután negatív állapotba helyezzük magunkat koncentráció és lélegzési gyakorlatok kíséretében. ez feszíti meg az idegeket erősebben vagy gyöngébben. És ha az ilyen ember nem is uralkodó. az akasában az összes élőlények minden tulajdonsága és minden mozdulása megismerhető. lélegzési gyakorlatokat végez. * Van nekem egy kedves. Ez úgyszólván a felszín. valamikor a színpadon a magyar nyelvnek s a magyar dalnak harcosa volt és mikor megöregedett. hol tüzelőt ad nyomorgó testvéreinek s amellett sohasem pózol a jóságával. Íme Szent Erzsébet. melyet a földi élet hullámai hasztalanul ostromolnak. Ismereteit. mindent. Lábaival bár a földön áll. Homlokán szeretet sugárzik. ő finom mosollyal felelte: 24 . mellyel teljesen eggyéolvadt. mely a másodlátás eszköze. Ugyanis mélyen a koponyában az agy felszínén egy különös koncepciójú szerv van. legtitkosabb természetét is átfogja. fejlődő embereknek erőtartályunkká és vezetőinkké lettek. hasztalanul viharoznak körül. szíve rendületlenségénél fogva az élet közepébe állította őt. II. az univerzális Szellemből. ahol mindennek. tudását. van és lesz. aki szabaddá és függetlenné tette magát mindentől. hol kenyeret. Az adeptus. De ki a Mester? A Mester a titkok titkának tudója. akinek ölében a kenyér rózsává változott. akik erre a fokra jutottak. úgy a gondolat-formáknak. Mindig jókedvű. Ha mindezt szisztematikusan gyakoroljuk. mind bensőbb összeköttetésbe jutunk az éterikus szférával s ekként hovatovább mindinkább belelátunk. Koncentráljuk gondolatainkat a soláris plexusra tehát azzal a határozott akarattal. S ez a fehérhajú. hogy minek köszönheti sikereit. a durva anyagi dolgokat dematerializálni tudja. Ha a solaris plexusra koncentráljuk magunkat. bölcsességét nemcsak egyszerű tapasztalatokból meríti. úgy. hogy megismerjük további fejlődésünkhöz vezető utat. a dalok már csak bágyadtan remegtek ajkáról. de feje az égbe magaslik. az univerzális világosságból. a hindu Siva a lélek szemének minősíti. vagyis finomabb anyagi formákba tudja öltöztetni és viszont. akkor meglátjuk minden állapotban. hol annak a rászorult ínségesnek segítő angyala. mint az anyagi formáknak nyoma marad. Fülöp. hogy nekünk kereső. ami anyagi.A Mester tudása határtalan és mindenre kiterjed a legfinomabb árnyalatokig. De nem úgy a felsőbbrendű embernél. mellyel magasabb céljait szolgálja.A tökéletességre törekvő felsőbbrendű ember a testét csak gépezetnek tekinti. de ebben az ő vidámságában valami csodálatos bölcsesség van. Tudása minden dolgok legbensőbb lényét. színekké. Descartes a lélek székhelyének nevezi.

amit az élet hozott s így mindig megelégedett. hogy ők milyen szerencsétlenek. Mert egy bizonyos fejlődési fokon megnyilvánul előttünk a nagy élet titka.. Nem adja meg gyáván magát. hogy én mindig keveset álmodoztam. mérnökök. ha földre sújta. Igyekezzetek nagyok lenni a tudásban. a mangófa alatt ülve végzi az ő szent meditációit. nyugaton. a munkában és a jócselekedetekben és örvendetesek a tűrésben és szenvedésben s akkor majd mindeneket meg fogtok érteni és mindeneket tudni fogtok. amik ma még rejtve vannak előttetek. De mindig azt csináltam. felfedezők. tudósok.Annak köszönhetem. amin a nép felemelkedik. Kit a Sors. fejlődik. Amíg fel nem kiálthatja: Győztem. Mi magyarok fiatal nemzet vagyunk. hanem mindig csináltam valamit: hol művészkedtem. az ács fiának imája a jótett. hol gazdasszonykodtam. Buddha. a művészek. -&- 25 . amit köszönhetek. vegyészek. a gyógyítás és a segítés volt. Talpra ugrik százszor újra. Uram! Indiában a fakírok és jógik teremtették meg a lelkinívót. hol gyereket. a mi imánk. Nálunk. Krisztusnak. hol fájószívű embert csitítgattam. a királyfi. melyben Isten szól hozzánk és mi szólunk Őhozzá ez legyen: Szeretem a bízó lelket. mert az energiámat nem pazaroltam el! Csak azok a meddő emberek. akik a fejüket lógatva sopánkodnak. munkára és jócselekedetekre serkentő nagy egyházi és világi szónokok alapozták meg és emelik a kultúrát. víg és sikeres voltam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->