Universitatea POLITEHNICA Bucureşti Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Teză de doctorat (rezumat)

REŢELE FUNCŢIONALE cu AUTOORGANIZARE
APLICAŢII ALE REŢELELOR NK şi AUTOMATELOR CELULARE
Zoltan Hascsi

Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Gheorghe Ştefan

2001

PREFAŢĂ

................................................................................................ 2

1.1 MOTIVAŢII..........................................................................................................................................................2 1.2 DEMERSURI........................................................................................................................................................2 1.3 CONTRIBUŢII ORIGINALE ...............................................................................................................................3

CAPITOLUL 1.

INTRODUCERE .................................................................. 4

1.1 AUTOMATE CELULARE ...................................................................................................................................4 1.2 AUTOORGANIZAREA CA FENOMEN EMERGENT ÎN SISTEMELE DINAMICE.......................................4 1.3 EVOLUŢIE ŞI COEVOLUŢIE .............................................................................................................................4 1.4 COMPLEXITATE ................................................................................................................................................4

CAPITOLUL 2.

AUTOMATE CELULARE ................................................. 5

2.1 STRUCTURA AUTOMATELOR CELULARE...................................................................................................5 2.2 DINAMICA AUTOMATELOR CELULARE ......................................................................................................5 2.3 CLASIFICAREA AUTOMATELOR CELULARE..............................................................................................6

CAPITOLUL 3.

MULTIPLICĂRI DE IMAGINE ÎN AUTOMATELE CELULARE.......................................................................... 7

3.1 PREDICŢIA EVOLUŢIEI AUTOMATELOR CELULARE................................................................................7 3.2 PREDICŢIA EVOLUŢIEI AUTOMATULUI CELULAR CU LEGE XOR (LEGEA 150 ).................................7 3.3 PREDICŢIA AUTOMATULUI CELULAR BIDIMENSIONAL CU LEGE XOR ..............................................8 3.4 MULTIPLICĂRI DE IMAGINE CU AUTOMATELE CELULARE ...................................................................9

CAPITOLUL 4.

COMPLEXITATEA FUNCŢIILOR LOGICE............... 11

4.1 COMPLEXITATE STRUCTURALĂ ŞI COMPLEXITATE FUNCŢIONALĂ ................................................11 4.2 EXPRESIILE MINIME ALE FUNCŢIILOR LOGICE.......................................................................................12 4.3 REPREZENTĂRI GRAFICE ALE FUNCŢIILOR LOGICE DE GRADUL 3 ...................................................12 4.4 CLASELE DE ECHIVALENŢĂ ALE FUNCŢIILOR LOGICE DE GRADUL 3 ..............................................13

CAPITOLUL 5.

REŢELE NK....................................................................... 14

5.1 GRAFURI NK.....................................................................................................................................................14 5.2 REŢELE BOOLEENE ALEATOARE................................................................................................................14

CAPITOLUL 6.

PLASAREA VLSI .............................................................. 15

6.1 OBIECTIVE ŞI RESTRICŢII .............................................................................................................................15 6.2 ALGORITMI DE PLASARE ..............................................................................................................................15

CAPITOLUL 7.

PLASAREA VLSI DESCENTRALIZATĂ ..................... 15

7.1 PROBLEMĂ GENERALIZATĂ DE PLASARE ...............................................................................................15 7.2 ALGORITMUL DESCENTRALIZAT DE PLASARE ......................................................................................16 7.3 IMPLEMENTARE PARALELĂ ........................................................................................................................17 7.4 REZULTATE EXPERIMENTALE ....................................................................................................................18

CAPITOLUL 8.

ARTIFICIAL LIFE ÎN ECOART .................................... 21

8.1 ARTIFICIAL LIFE..............................................................................................................................................21 8.2 ECOSISTEMUL ARTIFICIAL...........................................................................................................................21 8.3 EXPERIMENTE ÎN ECOSISTEMUL ARTIFICIAL .........................................................................................22

CAPITOLUL 9.

CONCLUZII FINALE....................................................... 23

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........................................................................... 24

1

PREFAŢĂ
Această lucrare este rezultatul activităţii autorului, atât în plan teoretic cât şi aplicativ, în domeniul automatelor celulare şi al reţelelor booleene aleatoare, demers care s-a întins pe o perioadă de peste 6 ani. Contribuţiile originale vizează şi ele ambele laturi, teoretică şi practică, unele cu implicaţii care depăşesc cadrul aparent restrâns al automatelor celulare şi reţelelor booleene aleatoare, atingând probleme de o generalitate sau importanţă evidentă. Astfel teza de doctorat abordează într-un mod cu totul original complexitatea funcţiilor logice, relaţia funcţie - structură şi dificila dar importanta etapă a plasării în proiectarea circuitelor VLSI. 1.1 MOTIVAŢII De ce funcţional ? În contextul actual economic, tehnic şi mai ales ecologic, în care se cer performanţe mereu îmbunătăţite dar cu costuri din ce în ce mai mici, structurile şi sistemele orientate către aplicaţie capătă întâietate în faţa celor universale. Nu se poate spune că le vor înlocui pe cele din urmă, ci mai degrabă le vor completa pentru a le depăşi neajunsurile. Ultimele decenii au fost marcate de revoluţia informaţională, penetrarea extraordinară a calculatorului (poate cea mai universală unealtă a omului) în aproape toate domeniile de activitate. Dar în acelaşi timp am asistat şi la o explozie de soluţii funcţionale, antrenând într-o coevoluţie rapidă apariţia şi dezvoltarea unor domenii noi de cercetare, majoritatea interdisciplinare: ingineria genetică, reţelele neurale, sistemele dinamice, algoritmii genetici, geometria fractală, sistemele fuzzy, şi multe, multe altele. De ce reţele NK şi automate celulare ? În rândul acestor soluţii funcţionale se înscriu şi automatele celulare şi reţelele booleene aleatoare (reţele NK). Cele două structuri au multe caracteristici în comun, prin urmare teoria şi aplicaţiile acestora sunt în multe puncte juxtapuse. Ca şi celelalte domenii enumerate mai sus, istoria lor se limitează la ultimele decenii, teoria fiind încă în proces de maturizare, iar aplicaţiile abia la început. De ce autoorganizare ? Complexitatea aplicaţiilor acoperite de aceste domenii a dus nu numai la abordarea funcţională, ci şi la necesitatea “împrumutării” soluţiilor pe care Natura le-a găsit, de cele mai multe ori optime, la depăşirea problemelor pe care şi le-a generat singură în evoluţia ei de o complexitate nelimitată. Pentru a putea beneficia de ajutorul soluţiilor naturale însă, trebuie înţelese structura şi comportamentul sistemelor naturale, de la cele mai simple, fizice, până la cele mai complicate, biologice şi sociale. O caracteristică generală a tuturor sistemelor naturale este autoorganizarea, care în esenţa ei reprezintă capacitatea sistemului de a funcţiona în fiecare din părţile acestuia în condiţiile în care informaţia se propagă în sistem cu viteză finită, limitată absolut de viteza undelor electromagnetice în vid. Majoritatea sistemelor naturale situate la limita superioară a complexităţii, manifestă o capacitate extraordinară de autoorganizare deşi viteza de propagare a informaţiei este extrem de mică. Autoorganizarea este prin consecinţă o caracteristică definitorie a sistemelor artificiale inspirate din natură. De ce reţele ? În fine, o altă caracteristică a sistemelor complexe este structura lor distribuită, în care o multitudine de componente relativ simple sunt interconectate într-o reţea care permite propagarea informaţiei între părţile sistemului, şi contribuie la autoorganizarea întregului. Topologia reţelei, care poate fi şi ea rezultatul dinamic al autoorganizării, este în general omogenă şi izotropă. Atât automatele celulare cât şi reţelele NK sunt în esenţă reţele de automate finite foarte simple, comportamentul neliniar fiind consecinţa directă a caracterului discret al automatelor. 1.2 DEMERSURI Deşi automatele celulare şi reţelele NK sunt domenii relativ noi, în care cu excepţia unor încercări de pionierat cadrul teoretic şi posibilele aplicaţii practice s-au conturat abia în ultimele două decenii, sau poate tocmai pentru că suportul teoretic nu este bine fundamentat, literatura dedicată e martora unui spectru larg de abordări teoretice, uneori contradictorii, dar şi a unei panoplii de aplicaţii, unele promiţătoare. Chiar dacă bibliografia nu este, şi nu poate fi, exhaustivă, autorul a explorat toate curentele majore ale acestor două domenii. 2

Teza este axată însă pe ideile şi aplicaţiile originale ale autorului, şi nu s-a dorit o monografie a domeniului automatelor celulare şi reţelelor NK. Sunt trecute în revistă doar principalele aspecte teoretice necesare înţelegerii ideilor prezentate, făcându-se de fiecare dată trimitere la lucrările care tratează în detaliu problemele respective. Propunerile autorului sunt prezentate alături de alternativele cunoscute, pentru a stabili contextul obiectiv necesar analizei critice a originalităţii acestora. Atât studiul teoretic cât şi aplicaţiile practice au presupus un efort computaţional deosebit, necesar dezvoltării programelor specifice, rulării acestora (timpul de rulare cumulat este de ordinul a câtorva mii de ore), şi analizei rezultatelor, cu programe specializate sau concepute de autor. De multe ori ideile teoretice s-au conturat abia după analiza rezultatelor experimentale, sau au evoluat în paralel cu dezvoltarea şi perfecţionarea aplicaţiilor. 1.3 CONTRIBUŢII ORIGINALE În plan teoretic propunerile originale ale autorului sunt: • o variantă nouă de clasificare a funcţiilor logice, bazată pe aspectele lor geometrice. Se analizează corelaţia dintre complexitatea algoritmică a funcţiilor logice şi clasele lor de echivalenţă geometrică. • distincţia între complexitatea funcţională şi complexitatea structurală, aducând ca argument automatele celulare. • analiza comportamentului automatului celular cu lege XOR, şi a proprietăţilor acestuia de multiplicare a patternurilor. Teza prezintă două aplicaţii originale, câte una din fiecare domeniu abordat: • algoritmul de plasare VLSI descentralizat este o propunere inedită, diferită de algoritmii folosiţi la ora actuală în proiectarea VLSI. • ecosistemul virtual, chiar dacă este un concept larg întâlnit în Artificial Life, a fost folosit în premieră ca instrument de studiu al epidemiilor virale. Programele de simulare ale plasării VLSI şi Ecosistemele virtuale (ArtEco şi ArtVirus) sunt create de autor în C++ şi VisualC. Analiza rezultatelor simulării acestor aplicaţii a necesitat scripturi dedicate în MATLAB. De asemenea programul de generare şi clasificare a funcţiilor logice după complexitatea lor a fost conceput şi optimizat de autor în C++. MULŢUMIRI Chiar dacă următoarele fraze sunt ultimele adăugate acestei lucări, cu voia cititorului le inserez aici, la începutul ei, tocmai pentru a sublinia rolul pe care l-au avut cei citaţi mai jos în finalizarea tezei . Demersurile mele au fost în permanenţă sprijinite, inspirate şi analizate cu o critică neiertătoare dar absolut necesară de către îndrumătorul meu, profesorul Gheorge Ştefan. Interesul meu pentru automatele celulare, şi în general pentru sistemele dinamice, îl are printre iniţiatori pe profesorul Florin Munteanu, conducătorul Centrului pentru Studii Complexe, căruia îi datorez de asemenea deschiderea porţilor către fractali, sisteme dinamice şi teoria haosului. Folosirea Ecosistemul virtual în studiul epidemiilor virale a fost rodul colaborării cu domnii Alexandru Cristea şi Corneliu Zaharia de la Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”. Au fost întotdeauna binevenite ajutorul, sfaturile şi sugestiile date de Monica Dascălu, Adrian Rusu, Cristian Ioana, Cristiasn Lupu, Eduard Frantzi, Gheorge Brezeanu, Ioan Drăghici, Mircea Bodea, Robert Benea, şi nu în ultimul rând de regretatul Dinu Petrescu. Mulţumesc Catedrei de Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice, precum şi conducerii Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii pentru sprijinul acordat nu numai pentru activitatea mea de doctorat ci şi în întreaga ma activitate didactică. Şi mai mult decât oricui îi mulţumesc Sorinei pentru că fără dragostea ei această teză nu ar mai fi avut nici un sens.

3

CAPITOLUL 2.

INTRODUCERE

2.1 AUTOMATE CELULARE Un automat celular este o reţea regulată de automate finite simple identice. Fiecare automat finit reprezintă o celulă, şi este caracterizat de un număr redus de stări. Reţeaua regulată interconectează automatele finite, caracteristica ei esenţială fiind localitatea conexiunilor. Această caracteristică deosebeşte automatele celulare de reţelele neurale şi de reţelele booleene aleatoare care permit conexiuni între oricare noduri ale reţelei. Simplitatea şi localitatea sunt două caracteristici benefice automatelor celulare şi în teorie şi în practică. Ele facilitează studiul teoretic al acestora, şi deschid perspectivele realizării fizice a automatelor celulare de dimensiuni mari [19]. Complexitatea funcţională a AC este nelimitată fiind posibiă realizarea unor structuri de calcul arbitrar de complexe, cel mai celebru exemplu fiind Game of Life [10]. Studiul formal al automatelor celulare combină instrumentele teoretice ale statisticii, teoriei sistemelor dinamice, teoriei calculabilităţii şi teoriei limbajelor formale [14]. 2.2 AUTOORGANIZAREA CA FENOMEN EMERGENT ÎN SISTEMELE DINAMICE Un sistem care manifestă autoorganizare este capabil, fără nici o influenţă externă explicită, să-şi îmbunătăţească performanţa pe parcursul evoluţiei sale ghidate de obiectivul sau obiectivele urmărite. În general autoorganizarea se referă la formarea spontană a unor structuri organizate sau a unor patternuri comportamentale regulate, plecând de la condiţii iniţiale aleatoare. Este un fenomen emergent dar determinist, fiind rezultanta interacţiunilor locale, şi este asimilată deseori cu tranziţia de la dezordine la ordine [8]. Autoorganizarea este un fenomen universal, caracteristic tuturor sistemelor formate din multe componente asemănătoare şi guvernate de legi simple. 2.3 EVOLUŢIE ŞI COEVOLUŢIE Evoluţia este considerată o caracteristică a viului, dar în ultimii ani conceptul a fost extins şi la alte domenii în care biologicul nu mai este (cel puţin aparent) hotărâtor. Se poate vorbi de evoluţie în contextul sistemelor dinamice cuplate, organizarea fiecărui sistem în parte fiind condiţionată de dinamica celorlaltor sisteme. Autoorganizarea la nivelul sistemului este acum completată cu evoluţia ca fenomen emergent la nivelul ansamblului de sisteme (o autoorganizare de nivel superior). Fiecare componentă a ansamblului se adaptează la modificările evolutive ale celorlaltor componente, evoluţia acesteia afectând la rândul ei toate celelalte componente. Autoorganizarea şi evoluţia sunt foarte utile în abordarea unor probleme care sunt dificil sau imposibil de rezolvat din punct de vedere practic. Ele nu dau soluţia exactă a acestor probleme, dar asigură cu o probabilitate foarte mare o soluţie bună în limite rezonabile de timp şi de resurse alocate. 2.4 COMPLEXITATE Complexitatea unui obiect sau fenomen este deseori asimilată gradului nostru de înţelegere a acestuia. Pentru a elimina ambiguitatea dată de natura subiectivă a percepţiei umane, complexitatea este definită într-un cadru formal adecvat, care să permită o apreciere universală. Plecând de la postulatul lui Church, care stipulează că orice proces natural ce poate fi formalizat algoritmic poate fi şi simulat pe o maşină Turing universală, se poate da o definiţie riguroasă şi obiectivă a complexităţii [1]. Observatorul imparţial este maşina universală Turing sau, mult mai practic, calculatorul secvenţial cu memorie cu acces aleator (RAM). Complexitatea unui sistem fizic poate fi definită prin timpul şi/sau resursele de calcul necesare pentru predicţia acestuia. Complexitatea este raportată la dimensiunea sistemului. Într-o perspectivă algoritmică, dacă unui sistem fizic i se asociază un model algoritmic (program), complexitatea algoritmică a modelului caracterizează, în limitele aproximărilor făcute, sistemul fizic modelat. Problema predicţiei unui sistem fizic constă în determinarea stării acestuia pentru orice moment de timp viitor, date fiind condiţiile iniţiale. Pentru un sistem iterativ (timpul este discret) predicţia constă în 4

determinarea stării acestuia pentru oricare pas ulterior stării iniţiale date. O predicţie eficientă presupune calculul stării dorite într-un timp mai scurt decât cel necesar atingerii stării respective prin simpla iteraţie a sistemului. Automatele celulare sunt structuri simple, cu reguli simple de construcţie, şi cu toate acestea evoluţia lor este adeseori imprevizibilă. Acest paradox (structură simplă care generează o evoluţie complexă) a impus introducerea conceptului de complexitate funcţională, pentru a face distincţia între structuri identice dar cu dinamică calitativ diferită. Complexitatea structurală este dată de complexitatea descrierii sistemului, în timp ce complexitatea funcţională a unui sistem este dată de complexitatea descrierii evoluţiei acestuia, care poate fi asociată complexităţii predicţiei.
CAPITOLUL 3.

AUTOMATE CELULARE

3.1 STRUCTURA AUTOMATELOR CELULARE Automatele celulare [4] [14] sunt sisteme cu structură spaţială discretă (celule), şi evoluţie discretă (automat), caracterizate prin: - paralelism masiv (număr mare de celule) - simplitatea celulelor (automate finite cu număr mic de stări) - localitatea conexiunilor între celule Un automat celular (AC) este o colecţie de automate finite foarte simple conectate printr-o reţea regulată, conexiunile fiind limitate la o vecinătate locală (Figura 1). Reţeaua se poate extinde pe o dimensiune, pe două, trei sau mai multe. Vecinătatea unei celule se defineşte ca mulţimea celulelor (de obicei apropiate fizic de aceasta) a căror stare influenţează direct tranziţia acesteia.
qS CLC R qC a b qD

qi-1

qi

qi+1

Figura 1 Automat celular unidimensional cu vecinătate 3. (a). Fiecare celulă este conectată numai la celulele vecine. Vecinătatea celulei qi este reprezentată cu linie punctată. (b) Celula este un automat finit ce poate fi implementat cu un registru pentru memorarea stării curente (R) şi un CLC pentru calculul stării următoare.

Automatul finit este în general foarte simplu, tranziţia lui depinzând numai de starea curentă a celulelor dintr-o vecinătate mică. Funcţia lui de tranziţie este numită lege [de tranziţie]. În general toate celulele unui AC sunt identice, funcţia de tranziţie comună tuturor celulelor fiind numită legea automatului celular. Variante ale modelului clasic de AC: legea de tranziţie diferă de la o celulă la alta [11], sau tranziţiile sunt asincrone. Aceste structuri, ca şi modelul de bază al automatelor celulare, se înscriu printre modelele neconvenţionale de calcul [13], majoritatea fiind demonstrate ca fiind capabile de calcul universal [10]. 3.2 DINAMICA AUTOMATELOR CELULARE Tranziţia automatelor finite ale AC are loc în paralel pentru toate celulele. AC este un sistem dinamic discret, care poate fi caracterizat printr-un spaţiu discret al stărilor (globale) în care se pun în evidenţă tranziţiile dintre acestea. Starea globală a automatului celular este ansamblul stărilor tuturor celulelor. O traiectorie în spaţiul stărilor corespunde unui şir de tranziţii globale dintr-o stare globală 5

iniţială. Spaţiul stărilor este caracterizat prin atractori şi bazinele lor de atracţie. AC este determinist, dar traiectoriile pot converge, funcţia de tranziţie nefiind în general inversabilă. Evoluţia unui AC poate fi reprezentată sugestiv prin listarea stărilor globale succesive. Efectul vizual este amplificat dacă stările sunt alipite formând o imagine spaţio-temporală a evoluţiei (Figura 3). Starea unei celule la momentul de timp t depinde de stările celulelor din vecinătatea ei la momentul t-1, care la rândul lor depind de stările celulelor din vecinătăţile corespunzătoare la momentul t-2, ş.a.m.d. Extrapolând până la momentul iniţial se obţine aşa numitul con de lumină al celulelor care determină starea celulei date pentru t iteraţii (Figura 2). Denumirea de con de lumină sugerează viteza maximă cu care poate fi "transmisă" influenţa unei celule în automatul celular.
0

t-2 t-1 t

Figura 2 Conul de lumină pentru t iteraţii al unui AC unidimensional cu vecinătate de trei celule. Starea celulei din extrema stânga sus a conului are nevoie de t iteraţii pentru a influenţa starea celulei aflată la distanţa t (care este chiar celula din vârful conului de lumină).

3.3 CLASIFICAREA AUTOMATELOR CELULARE Din punct de vedere structural AC pot fi clasificate după topologia reţelei de interconectare, forma legilor de tranziţie, distribuţia parametrilor structurali în reţeaua de automate, etc. Fenomenologic, AC se clasifică după complexitatea secvenţei spaţio-temporale generate, sau după proprietăţile bazinelor de atracţie şi traiectoriilor în spaţiul stărilor globale. În literatură s-a impus o clasificare neformală, calitativă, clasificarea lui Wolfram [14], bazată pe caracteristicile statistice ale dinamicii automatelor celulare: clasa I : automatele converg repede către un punct fix clasa II : atractori simpli clasa III : atractori haotici clasa IV : tranziţii de lungime arbitrară AC din clasa IV sunt de complexitate maximă, capabile de calcul universal. Distribuţia acestor clase în superspaţiul format de legile posibile ale unui AC este subiectul a numeroase studii, în special graniţa care desparte AC periodice de cele haotice în acest superspaţiu, zonă unde s-ar situa cele mai complexe AC. Clasificările fenomenologice sunt în general empirice, bazate pe analiza evoluţiei AC. Problema clasificării fenomenologice plecând de la forma legii de tranziţie rămâne nerezolvată datorită lipsei unui parametru (sau set de parametri) care să permită o echivalenţă între categoriile structurale şi cele fenomenologice, în special pentru AC complexe şi haotice. Neajunsurile teoriei AC fac dificilă proiectarea acestora în contextul unei aplicaţii date. Singura cale de a găsi structuri eficiente pentru aplicaţii în timp real se bazează pe explorarea neconvenţională a superspaţiului legilor, cu ajutorul algoritmilor genetici. În acest mod s-au obţinut pentru anumite aplicaţii structuri de AC mai eficiente chiar decât orice algoritm proiectat. Aceste structuri sunt pur funcţionale pentru că ele permit rezolvarea doar a problemei în cauză, fiind lipsite de elementele specifice unei structuri de calcul generale. 6

CAPITOLUL 4.

MULTIPLICĂRI DE IMAGINE ÎN AUTOMATELE

CELULARE
4.1 PREDICŢIA EVOLUŢIEI AUTOMATELOR CELULARE Predicţia evoluţiei unui AC presupune calcularea stării unei celule oarecare la un moment de timp viitor arbitrar. Predicţia în adevăratul sens al cuvântului implică existenţa unei modalităţi de calcul mai rapide decât simpla iteraţie a automatului. Un automat celular este predictibil dacă există un algoritm de calcul a stării unei celule arbitrar alese la un moment de timp arbitrar, al cărui timp de calcul este într-o clasă inferioară timpului necesar iterării AC. Dacă nu există un asemenea algoritm atunci automatul celular este impredictibil. O categorie foarte largă de AC (liniare, quasiliniare) au o evoluţie predictibilă şi de complexitate redusă în ciuda aparentei complexităţi a configuraţiilor sau a imaginii spaţio-temporale [7]. Complexitatea configuraţiei iniţiale este cea care determină complexiatea dinamicii multor automate celulare (Figura 3). Pentru aceste AC se poate găsi algoritmul de predicţie plecând de la legea automatului, exploatând liniaritatea funcţiilor de tranziţie. 4.2 PREDICŢIA EVOLUŢIEI AUTOMATULUI CELULAR CU LEGE XOR (LEGEA 150) Automatul celular elementar cu legea de tranziţie 150 este intrigant, pe de o parte prin simplitatea legii (starea viitoare a fiecărei celule este egală cu suma modulo 2 a stărilor vecinătăţii, ceea ce corespunde unui XOR de 3 variabile), şi pe de altă parte prin caracterul complex al evoluţiei (Figura 3).

a

b

Figura 3 Dinamica evoluţiei AC cu legea de tranziţie numărul 150 pentru 350 de iteraţii, pentru o configuraţie iniţială simplă (a) - o singură celulă în 1, respectiv complexă (b) - aleatoare cu o distribuţie uniformă.

Legea 150 a automatelor celulare elementare este liniară, prin urmare acest automat este predictibil. În teză autorul prezintă o modalitate proprie de determinare a configuraţiei automatului celular după un număr arbitrar de iteraţii pentru orice configuraţie iniţială, şi se demonstrează că timpul de calcul (timpul de predicţie) este cu mult mai mic decât timpul necesar simulării automatului celular. Starea unei celule după t = 2K iteraţii este dată de relaţia: t 0 0 c 0 = c −t ⊕ c 0 ⊕ ct0 Predicţia pentru un număr oarecare de iteraţii foloseşte complexitatea constantă a calculului stării unei celule pentru un număr de iteraţii egal cu o putere a lui 2 (t = 2K). Conul de lumină al celulei pentru 7

care se face predicţia se împarte în secţiuni cu adâncimi egale cu puterile lui 2, rezultând un număr logaritmic de secţiuni pentru care trebuie calculată starea celulelor [20]. Această secţionare se poate realiza: • dinspre configuraţia iniţială, de la baza conului de lumină (Figura 4 a); • dinspre starea finală calculată, de la vârful conului de lumină (Figura 4 b);

t1

t2

t2

t1

a

b

Figura 4 Conul de lumină pentru t iteraţii al unui automat celular elementar cu legea 150. Conul de lumină se descompune în secţiuni de adâncime 2i, pentru fiecare bit ai nenul al numărului t scris în binar. Secţionarea conului se face de la baza (“de sus”) a), sau de la vârf (“de jos”) b), în ordinea descrescătoare a rangului biţilor numărului t

În ambele variante (secţionare de sus şi secţionare de jos) s-a calculat limita superioară a timpului necesar predicţiei pentru un număr arbitrar de iteraţii, care este de ordinul O(t), inferioară timpului O(t2) necesar simulării automatului celular pe o maşină secvenţială de calcul. Predicţia poate fi realizată pe o maşină paralelă în maximum O(log t) paşi folosind O(t) procesoare, mult mai repede decât prin iterarea AC care necesită O(t) iteraţii. Metoda de predicţie propusă este definită pentru un AC infinit. Analiza evoluţiei unui AC finit se face pe AC infinit echivalent, obţinut prin repetarea periodică a automatului iniţial, la care în prealabil s-a desfăcut conexiunea între celulele extreme, şi a cărui configuraţie iniţială este obţinută prin repetarea configuraţiei iniţiale a AC finit. Evoluţia în timp a stării unei celule din AC infinit echivalent este identică cu evoluţia stării celulei corespunzătoare din AC finit. 4.3 PREDICŢIA AUTOMATULUI CELULAR BIDIMENSIONAL CU LEGE XOR Autorul extinde metoda propusă pentru a cuprinde cazul AC multidimensionale cu lege XOR. Ca şi în cazul automatului celular unidimensional, pentru automatul celular bidimensional se poate defini conul de lumină ca fiind succesiunea temporală a stărilor celulelor care determină starea celulei din vârful conului. Conul de lumină este tridimensional cu vârful în celula a cărei stare la momentul t depinde de starea celulelor de la baza conului la momentul iniţial. Dacă timpul pentru care se doreşte predicţia este o putere întreagă a lui 2, atunci starea celulei la momentul t = 2K este suma modulo 2 a stărilor iniţiale ale acesteia şi a altor 4 sau 8 celule aflate la marginea bazei conului de lumină. Starea unei celule după un timp oarecare t se poate calcula mult mai repede decât prin simulare, într-un timp O(t) pe o maşină secvenţială, prin metoda secţionării conului de lumină descrisă pentru automatul celular unidimensional. Complexitatea liniară este pe de altă parte limita inferioară a complexităţii AC, timpul minim de predicţie fiind limitat inferior de timpul necesar citirii configuraţiei iniţiale care este proporţional cu numărul de celule de la baza conului de lumină. Astfel pentru orice algoritm de predicţie secvenţial: TPREDICTIE ≥ O(t ) 8

a. t = 47

b. t = 147

Figura 5 Evoluţia automatului celular bidimensional cu legea de tranziţie sumă modulo 2. Automatul celular are 127 x 127 celule binare cu vecinătate von Neuman. Configuraţia iniţială are o singură celulă în 1 (cea din centru). Configuraţia AC după 47 de iteraţii (a) şi 147 de iteraţii (b).

AC cu lege sumă modulo este un automat extrem de simplu, deşi la prima vedere comportamentul acestuia este interesant şi aparent complex. Aplicând metoda secţionării se poate determina eficient şi starea globală a AC la un timp viitor arbitrar. Timpul necesar de predicţie globală este O(t logt) pe o maşină secvenţială şi O(logt) pe o maşină paralelă cu O(t) procesoare. 4.4 MULTIPLICĂRI DE IMAGINE CU AUTOMATELE CELULARE Legea sumă modulo 2 (XOR) a fost de la început remarcată pentru curioasa sa capabilitate de a multiplica la infinit orice pattern pe un automat de dimensiune infinită. Acest comportament este însă complet predictibil şi el se bazează pe proprietăţile legii sumă modulo 2 descrise anterior (Figura 6). Dacă întreg patternul iniţial este inclus într-un pătrat cu latura 2K, atunci patternul iniţial se va regăsi după 2K iteraţii în cele patru pătrate de latură 2K adiacente primului. Configuraţia fiecărui ansamblu pătrat de celule cu latura 2K, după 2K iteraţii poate fi dedusă ca suprapunerea modulo 2 a configuraţiilor iniţiale ale acestuia şi ale pătratelor adiacente (Figura 7). Multiplicarea, translaţia şi interferenţa patternurilor poate fi uşor analizată dacă automatul celular se partiţionează în blocuri pătrate cu latura 2K (K > P, unde 2P este cea mai mică putere a lui 2 mai mare decât diametrul patternului iniţial). Starea fiecărui bloc se consideră 1 dacă patternul este reprodus întocmai, şi 0 dacă configuraţia stărilor este diferită de cea a patternului iniţial. Ansamblul de blocuri este asimilat unui alt automat celular (redus) cu aceeaşi lege sumă modulo 2. O iteraţie a AC redus corespunde unui număr de 2K iteraţii ale AC iniţial. La t = 0 stările AC sunt nule cu excepţia patternului iniţial, prin urmare AC redus va avea 1 doar într-o singură celulă, corespunzătoare blocului în care se află patternul iniţial. După un număr de T iteraţii, unde T poate fi descompus în scevenţe de 2j iteraţii, j > K, starea globală a automatului celular va cuprinde numai patternuri identice cu cel iniţial, poziţionate în blocurile ce corespund celulelor în 1 ale automatului celular redus.

9

a

b

Figura 6 Evoluţia AC cu vecinătate von Neumann şi lege sumă modulo 2. AC este iniţializat cu o singură celulă în 1 (celula din centru). Starea AC după t = 8 = 23 iteraţii (a), respectiv t = 12 = 23 + 22 iteraţii (b). În partea dreaptă sunt arătate conurile de lumină ale celor cinci celule nenule din stânga pentru ultimele t = 4 = 22 iteraţii. În punctele de intersecţie ale acestora starea finală a celulelor este 0 (1 + 1 mod 2).

2P

Figura 7 a) Starea unei celule după 2K iteraţii depinde doar de starea ei iniţială şi de starea iniţială a celulelor din cele patru vârfuri ale bazei conului ei de lumină. În figură este desenat conul de lumină al unei celule (celula înnegrită din stânga). Starea ei iniţială era 0, dar unul din vârfurile conului ei de lumină (pentru 2K iteraţii) aparţine patternului iniţial. Patternul iniţial este format din celulele a căror stare iniţială este nenulă. În cazul de faţă patternul iniţial este numărul 9 din centru. b) Starea fiecărei celule din pătratul central (cu linie îngroşată) după 2P iteraţii depinde doar de starea iniţială a celulelor corespunzătoare din cele cinci pătrate (este suma modulo 2 a stărilor iniţiale). Patternul din pătratul central este o suprapunere modulo 2 a patternurilor iniţiale din cele cinci pătrate. La momentul iniţial doar pătratul din dreapta avea celule cu stări nenule (aici se află imaginea iniţială).

10

CAPITOLUL 5.

COMPLEXITATEA FUNCŢIILOR LOGICE

Complexitatea AC este dificil de judecat dacă ne limităm doar la conceptul clasic de complexitate. AC sunt un exemplu, poate chiar cel mai bun, de sistem cu structură foarte simplă dar cu un comportament extrem de complex. Măsurile clasice ale complexităţii nu sunt satisfăcătoare pentru descrierea acestor sisteme. 5.1 COMPLEXITATE STRUCTURALĂ ŞI COMPLEXITATE FUNCŢIONALĂ Două automate celulare identice ca topologie şi cu legi asemănătoare se pot situa la poluri opuse din punct de vedere al complexităţii dinamicii lor. Se pot găsi suficiente perechi de automate celulare aproape identice, în care unul evoluează rapid către o stare stabilă şi celălalt are o traiectorie indefinită pseudoaleatoare prin spaţiul stărilor (Figura 8).

legea 22 = 000101102

legea 104 = 011010002

Figura 8 Legea de tranziţie şi imaginea spaţio-temporala a evoluţiei pentru două AC cu structură aproape identică pentru aceeaşi configuraţie iniţială.

Descrierea structurii anui automat celular ne spune prea puţin despre dinamica automatului celular. Încercările de a extrage secretele dinamicii automatelor celulare din descrierea structurală au fost în general nesatisfăcătoare. Pornind de la aceste observaţii, ca şi de la rezultatele obţinute de autor în clasificarea bazată pe proprietăţile geometrice ale funcţiilor de tranziţie, autorul a simţit nevoia definirii separate a complexităţii unui automat celular pentru structura, respectiv funcţia acestuia [25]. Distingem astfel o complexitate structurală şi o complexitate funcţională. Complexitatea funcţională este rezultatul structurii, deci este cumva legată de complexitatea structurală, pentru că automatul celular este determinist. Insuccesul încercărilor de a găsi măsuri ale complexităţii dinamicii automatelor celulare derivate din structura, respectiv legea de tranziţie, ne îndreptăţesc să definim separat complexitatea funcţională a automatului celular. Până acum, singura modalitate generală de a releva complexitatea funcţională a unui automat celular este de a urmări dinamica acestuia şi de a descrie complexitatea imaginii ei spaţio-temporale. Altfel spus în general nu există o cale mai rapidă de a descrie dinamica unor automate celulare decât simularea directă a acestora. S-ar putea ca în cele din urmă să nu existe nici o relaţie universală între structură şi funcţie în afara simulării. Acest posibil rezultat ar putea fi pus în legătură cu teorema incompletitudinii a lui Gödel şi cu limitele matematicii [1]. Analog teoremei de incompletitudine din aritmetică am putea specula că nici un număr finit de parametri nu este suficient pentru a clasifica corect orice automat celular cu un număr arbitrar de stări şi un diametru arbitrar al vecinătăţii. 11

5.2 EXPRESIILE MINIME ALE FUNCŢIILOR LOGICE Expresia logică este o compunere de operaţii logice între variabile logice. Ea poate fi scrisă ca un şir de simboluri. Ordinea de compunere a operaţiilor logice, adică ordinea în care se face evaluarea expresiei logice, este reprezentată cu ajutorul parantezelor. O expresie logică binară conţine doar operaţii unare sau binare. O expresie logică exclusiv binară are numai operatori binari. Orice expresie logică binară poate fi transformată într-o expresie logică exclusiv binară cu acelaşi număr de variabile şi de operatori, prin transformarea operatorului de negare în operator SAUEXCLUSIV (sau SAU-EXCLUSIV-NEGAT). Lungimea unei expresii logice este egală cu numărul de simboluri. Deoarece numărul de paranteze, respectiv de operanzi, este direct proporţional cu numărul de operatori, lungimea expresiilor logice exclusiv binare poate fi cuantizată direct prin numărul operatorilor logici ai expreisiei:

L(E) = nr operatori Complexitatea unei funcţii logice se poate măsura după lungimea celei mai scurte expresii logice a ei. Complexitatea este definită în raport cu un set de operatori. Setul de operatori logici cu ajutorul căruia se poate găsi o expresie finită pentru orice funcţie logică se numeşte set complet. Complexitatea unei funcţii logice pentru un set dat de operatori logici se poate determina exact generând expresiile logice începând cu lungimea 0, şi căutând exaustiv prin expresiile logice de lungimi date din ce în ce mai mari.
5.3 REPREZENTĂRI GRAFICE ALE FUNCŢIILOR LOGICE DE GRADUL 3 Pentru funcţiile logice de trei variabile mulţimea de definiţie B3 poate fi reprezentată în spaţiul tridimensional pe sfera unitate, sau în plan prin proiectia bidimensională a suprafeţei tridimensionale a sferei (Figura 9). Pe diagrama VK laturile opuse sunt identice reprezentând acelaşi semidiametru al sferei. Funcţiile logice de trei variabile le vom grupa în clase de echivalenţă după forma geometrică a suprafeţei funcţiei. Funcţiile dintr-o clasă de echivalenţă diferă doar prin poziţia relativă a valorilor de 1 logic pe sfera tridimensională, echivalenţa fiind dată de transformările de rotaţie şi reflexie. Pe diagrama Veitch-Karnaugh transformările care duc la suprafeţe echivalente sunt translaţiile, reflexiile, şi schimbarea diametrului după care se face tăietura sferei, toate aceste transformări fiind de fapt reprezentările în plan ale rotaţiilor tridimensionale.

a

b

Figura 9 Exemplu de două funcţii logice echivalente din punct de vedere geometric. Imaginea din dreapta se obţine din cea din stânga prin combinarea a două rotaţii.

12

5.4 CLASELE DE ECHIVALENŢĂ ALE FUNCŢIILOR LOGICE DE GRADUL 3 Autorul propune o clasificare a funcţiilor logice bazată pe numărul de puncte în care funcţia are valoarea 1 şi distribuţia spaţială a acestora. Funcţiile care au majoritatea valorilor logice 1 au fost plasate în clasele de echivalenţă geometrică după numărul şi distribuţia punctelor în care ele au valoarea 0. Expresiile exclusiv binare minimale peste setul complet de operatori binari ale unei funcţii logice şi ale acelei funcţii negate, au aceeaşi lungime. Studiul autorului a scos în evidenţă faptul că funcţiile logice din aceeăşi clasă de echivalenţă au aceeaşi complexitate peste setul tuturor operatorilor binari (Tabelul 1). clasa de echivalenţă 0 1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e complexitatea (nr operatori) 0 2 1 2 3 2 3 4 0 3 1 4 2 descrierea geometrică - suprafaţă de 0 puncte - suprafaţă de 1 punct - 2 puncte la distanţă de 1 (termen de 2 puncte) - 2 puncte la distanţă de 2 - 2 puncte la distanţă de 3 - 2 termeni de 2 puncte intersectaţi într-un punct - un termen de 2 puncte şi un punct la o distanţă de 2 - suprafaţă de 3 puncte la o distanţă de 2 între fiecare - termen de 4 puncte (semisferă) - 2 termeni de 2 puncte la o distanţă de 1 (adiacenţi) - 2 termeni de 2 puncte la o distanţă de 2 3 termeni de 2 puncte intersectaţi în acelaşi punct 2 termeni de 2 puncte intersectaţi într-un punct, şi un punct la o distanţă de 2 de fiecare dintre termeni 4 puncte la o distanţă de 2 între fiecare diagrama VK a unei funcţii reprezentative

4f

2

Tabelul 1 Complexitatea claselor de echivalenţă ale funcţiilor logice de gradul 3 peste setul tuturor operatorilor binari. Complexitatea unei funcţii este egală cu numărul de operatori din expresia exclusiv binară minimală.

13

CAPITOLUL 6.

REŢELE NK

Reţelele booleene aleatoare [5] [6] au fost introduse de biologul Stuart Kauffman pentru simularea unor procese de autoorganizare la nivel molecular şi celular. Premisa de la care a plecat Kauffman este că multe fenomene de autoorganizare în sistemele vii au o esenţă profundă care transcede particularităţile structurale ale sistemului în cauză, fiind o trăsătură comună unei clase mult mai generale de sisteme. Ipoteza lui Kauffman este că reţelele booleene aparţin acestei clase generale, prin urmare studiul detaliat al comportamentului lor poate releva legităţi valabile şi în cazul sistemelor complexe vii. 6.1 GRAFURI NK Un graf aleator G = (N,K) este o mulţime de N noduri în care fiecare nod este conectat în medie la alte K noduri alease aleator. Un graf NK aleator este un graf aleator în care fiecarui nod i se asociază o variabilă de stare, şi o funcţie de evaluare (fitness function) a cărei valoare depinde de starea locală şi de stările celor K noduri conectate direct la acesta. Media celor N funcţii este o funcţie globală de evaluare a grafului a cărei valoare este dată de ansamblul tuturor stărilor. Această funcţie globală de evaluare este un scalar, formând un hiperplan peste spaţiul stărilor grafului (o stare a grafului este vectorul stărilor tuturor nodurilor componente). Forma acestui hiperplan depinde de gradul de interconexiune între noduri, K. Pentru valori extreme ale lui K hiperplanul este fie simplu cu un singur maxim, fie este total aleator cu multe maxime şi minime locale. Valorile moderate ale lui K dau un aspect rugos, cu o distribuţie fractală a maximelor locale şi a caracteristicilor acestora. 6.2 REŢELE BOOLEENE ALEATOARE Dacă un graf NK aleator are posibilitatea de a-şi modifica stările nodurilor obţinem o reţea NK aleatoare (RNK). Starea fiecărui nod se modifică în funcţie de starea nodurilor conectate. O reţea booleană aleatoare (random boolean network) este o RNK în care fiecare nod are asociate o variabilă logică de stare şi o funcţie logică care determină tranziţia ei. Reţelele NK pot fi - statice, dacă nodurile corespund doar unor funcţii logice combinaţionale; - dinamice, când nodurile permit şi memorarea variabilelor de stare; Cele două moduri sunt fundamental diferite din punct de vedere comportamental, observaţie general valabilă pentru orice sistem paralel. Dinamica evoluţiei RNK depinde de valorile parametrilor N şi K. Dacă se generează aleator RNK cu parametrul K/N din ce în ce mai mare se constată că evoluţia reţelelor cu N/K mic este simplă (punct fix sau atractor ciclic scurt), pe când atractorii reţelelor cu conectivitate mare sunt haotici. Între cele două domenii de reţele NK (simple, respectiv haotice) apare o tranziţie de fază, în zona căreia comportamentul RNK este cel mai complex. Perturbaţiile care pot afecta o RNK sunt de două feluri: • fenomenologice • structurale Dacă perturbaţiile fenomenologice afectează doar traiectoriile în spaţiul stărilor unui sistem dat, în schimb perturbaţiile structurale modifică aspectul spaţiului stărilor prin alterarea atractorilor şi a bazinelor de atracţie. Într-un ansamblu de RNK fiecare reţea are un număr mediu de C de conexiuni cu alte reţele. În funcţie de numărul de conexiuni externe o RNK din cadrul ansamblului de reţele este: • slab conectată, dacă C < N • puternic conectată, dacă C > N Gradul de interconexiune al reţelelor afectează dinamica fiecăreia. Dinamica unei reţele puternic conectate este instabilă, pe când o reţea slab conectată are o dinamică autonomă, puţin influenţată de evoluţia reţelelor cu care este legată. 14

CAPITOLUL 7.

PLASAREA VLSI

7.1 OBIECTIVE ŞI RESTRICŢII Plasarea (placement) este una din etapele proiectării unui circuit electronic, considerat ca ansamblu de unităţi funcţionale. Integrarea pe scară largă, şi imperativul măririi numărului de componente pe cip au întărit rolul plasării în gestiunea spaţiului restrictiv şi optimizarea altor parametri critici. Obiectivele urmărite la plasare se concretizează prin minimizarea unei funcţii cost, care are ca argumente parametrii critici ai plasării. Restricţiile care influenţează plasarea sunt de natură geometrică, electrică şi structurală. Obiectivul major al plasării este găsirea poziţiilor optime ale unităţilor funcţionale (module), în limitele suprafeţei disponibile, din punct de vedere al lungimii traseelor conexiunilor între celule. 7.2 ALGORITMI DE PLASARE Complexitatea problemei plasării a dus la apariţia unui număr mare de algoritmi, acoperind un spectru foarte larg de moduri de abordare [9]. Se pot distinge două clase mari de algoritmi de plasare după modul general de tratare a problemei: 1. algoritmi constructivi 2. algoritmi iterativi Algoritmii constructivi plasează modulele unul câte unul căutând pentru fiecare cea mai bună poziţie între locurile disponibile şi minimizând lungimea conexiunilor lui cu modulele deja plasate. Algoritmii iterativi pleacă de la o plasare oarecare a modulelor, la fiecare iteraţie modificând poziţia unor module cu scopul reducerii funcţiei cost. Modelele principale folosite de algoritmii de plasare sunt: 1. modelul forţelor elastice 2. bi-partiţionarea regresivă 3. modele stohastice 4. reţele neurale 5. algoritmi genetici 6. metode hibride
CAPITOLUL 8.

PLASAREA VLSI DESCENTRALIZATĂ

Autorul propune o abordare nouă a problemei plasării, care poate fi aplicată uşor pentru majoritatea algoritmilor de plasare (inclusiv cei prezentaţi în capitolul precedent). Ideea de bază este urmărirea optimelor locale, corelaţia acestora ducând indirect la obţinerea unei soluţii globale bune. Avantajele localismului sunt mari: funcţia de cost locală este simplă şi nu depinde de dimensiunea problemei, căutarea locală se face de asemenea în timp constant, iar soluţia locală este exactă. Soluţia globală este rezultatul autoorganizării soluţiilor locale sub presiunea unor restricţii locale derivate din restricţiile generale. Validitatea acestei abordări a fost testată pe o variantă simplă a problemei plasării care să pună în lumină aspectele esenţiale, problema generalizată de plasare. 8.1 PROBLEMĂ GENERALIZATĂ DE PLASARE Modulele se consideră identice şi de formă pătrată. Acestea sunt interconectate din punct de vedere electric conform unei liste de conexiuni (netlist). Conexiunile sunt aleatoare. Parametrii problemei generalizate de plasare sunt numărul de module N şi numărul mediu de conexiuni per modul, K. Caracterul aleator al listei de conexiuni asigură o acoperire uniformă a spaţiului posibilităţilor de interconectare, necesară unei tratări statistice. O listă de conexiuni aleatoare este total necorelată, prin urmare rezultatele obţinute în simulările prezentate acoperă cazul cel mai defavorabil de plasare. Cele N module trebuiesc amplasate în limitele unui dreptunghi cu laturile l × n şi l × m, unde l este latura unui modul (Figura 10). Aceaste simplificare reduce problema plasării la amplasarea unui set de puncte interconectate pe o reţea rectangulară, sau altfel spus redesenarea unui graf pe o reţea rectangulară. 15

Figura 10 Posibilităţile de repoziţionare ale modulelor sunt uneori restricţionate. Padurile trebuiesc plasate pe marginea cipului: modulul C nu poate fi deplasat decât pe laterală.

8.2 ALGORITMUL DESCENTRALIZAT DE PLASARE
procedura PLASARE_DESCENTRALIZATA do for (fiecare modul ales o singura data random/secvential) calculeaza functia cost locala pentru toate pozitiile din vecinatatea modulului plaseaza modulul in pozitia cu functia cost locala minima until (nici o imbunatatire)

Algoritmul descentralizat de plasare urmăreşte minimizarea funcţiilor cost locale, prin poziţionarea modulelor numai în funcţie de conexiunile lor directe, neglijând efectele indirecte cum ar fi dislocarea altor module (Figura 11). Reducerea funcţiei cost globale este un efect emergent care poate fi pus pe seama autoorganizării reţelei de module sub influenţa funcţiilor cost locale.
A A B

B

a

b

Figura 11 Efectul antagonist al funcţiilor cost locale. Regruparea modulelor conectate la A în proximitatea lui fizică le poate afecta funcţiile cost. Încercarea de a aduce modulul B în proximitatea modulului A măreşte lungimea conexiunilor primului.

Două efecte majore pot apare când se minimizează o funcţie cost locală: • o altă funcţie cost locală se poate degrada (repoziţionarea unui modul se face prin dislocarea altuia. Acesta din urmă poate avea în noua poziţie conexiuni mai lungi). • modificarea hiperspaţiului altor funcţii cost locale (deplasarea unui modul modifică aspectul hiperplanelor modulelor conectate la acesta) Al doilea efect este cel care stă la baza autoorganizării modulelor. Funcţia cost locală este definită de poziţia modului în raport cu modulele de care este conectat, considerate fixe. Toate poziţiile posibile în raport cu aceste module formează un spaţiu în care are loc minimizarea (cazurile în care poziţiile 16

corespund cu cele ale modulelor considerate fixe necesită o tratare particulară, dar aceasta nu modifică calitativ ideea prezentată). Peste acest spaţiu valorile funcţiei cost formează un hiperplan. Minimizarea corespunde unui traseu pe acest hiperplan către minimul global al funcţiei cost locale. Funcţia cost locală fiind simplă se poate face o căutare exhaustivă în acest spaţiu. Dacă unul din modulele considerate fixe îşi modifică poziţia, aspectul hiperplanului funcţiei sale cost se modifică! Un modul fix care se afla în minimul global al hiperplanului său se poate găsi după această modificare a însăşi aspectului hiperplanului într-o ipostază mai proastă în noul hiperplan (definit de noile poziţii relative ale celorlaltor module), deoarece minimul global în noua hipersuprafaţă se poate găsi în cu totul alt punct (Figura 12).
B B A A B A

a

b

c

Figura 12 Hiperplanul funcţiei cost, şi implicit minima acesteia (atât ca valoare cât şi ca poziţie), se poate modifica de la o iteraţie la alta. Dacă iniţial (a) minimul funcţiei cost a lui A era la stânga, o repoziţionare a lui B (între etapele b şi c) determină un nou context în care minimul funcţiei cost a lui A este într-o poziţie diferită faţă de cea iniţială.

8.3 IMPLEMENTARE PARALELĂ Caracterul descentralizat al algoritmului propus în lucrare permite abordarea lui paralelă, fapt care are implicaţii pozitive asupra timpului de calcul. Algoritmul descentralizat afectează la fiecare iteraţie doar un grup mic de module: modulul procesat şi vecinătatea acestuia. Acest grup poate fi atribuit unui procesor într-o arhitectură paralelă. În reţeaua de module se pot identifica mai multe grupuri disjuncte de module care pot fi atribuite unor procesoare distincte şi prelucrate independent în paralel. Considerând probabilităţile de conectare între module ca fiind complet independente autorul a estimat numărul de procesoare care poate fi alocat în medie pentru a plasa N module cu un număr mediu de K conexiuni per modul, O (N / K).

B

A

C

Figura 13 Plasarea paralelă a două module. Modulele A şi B au vecinătăţi disjuncte, prin urmare repoziţionarea unuia dintre ele nu afectează vecinătatea celuilalt. Modulele conectate la A şi B sunt fixe în timpul plasării acestora. Nici unul din modulele conectate sau vecine unui modul procesat nu poate fi în acelaşi timp alocat altui procesor pentru repoziţionare.

17

8.4 REZULTATE EXPERIMENTALE Algoritmul descentralizat de plasare a fost testat pentru numeroase configuraţii de liste de conexiuni alese aleator, şi pentru mai multe valori ale parametrilor semnificativi: - numărul de module (N = 16, 64, 256); - numărul mediu de conexiuni ale modulelor (K = 2, 4, 8); - modul de parcurgere a listei de conexiuni (aleator sau secvenţial); Pentru fiecare combinaţie de valori algoritmul a fost încercat pe 25 de configuraţii construite aleator. Rezultatele obţinute pe configuraţii iniţiale aleatoare sunt acoperitoare pentru performanţele algoritmului. Netlist-urile reale prezintă un grad ridicat de corelare, atât datorită structurilor logice regulate cât şi datorită modului ierarhic, recursiv sau scalabil folosit la definirea lor. Plasarea acestor netlist-uri reale se face cu un randament superior plasării netlist-urilor construite aleator.

Figura 14

Exemplu de plasare pentru N = 256 K = 4 Lungimea totală a conexiunilor iniţial 5628 a scăzut după 8000 de iteraţii la 2306 8.4.1 Reducerea lungimii totale a conexiunilor Acesta este principalul obiectiv al algoritmilor de plasare. Toate graficele următoare se referă la reducerea lungimii totale a conexiunilor, pe ordonatele lor fiind lungimea totală a conexiunilor, absolută (L) sau raportată la lungimea conexiunilor configuraţiei iniţiale (L/L0). În Tabelul 2 se dau valorile medii ale lungimii relative (în procente) la sfârşitul simulărilor pentru diferite valori ale parametrilor N (numărul de module) şi K (numărul de conexiuni pe modul):

L/L0 (%)
N 16 64 256 K 2 46.7 35.2 32.5 4 58.2 43.7 39.1 8 83.0 63.3 57.8

Tabelul 2 Lungimea totală finală a conexiunilor în procente din lungimea totală iniţială a conexiunilor, pentru diferite valori ale parametrilor N (numărul de module) şi K (numărul de conexiuni pe modul). Lungimea totală medie este o medie peste 25 de simulări.

Performanţele algoritmului sunt cu atât mai bune cu cât raportul N/K este mai mare (Figura 15). Netlist-urile reale au un număr mare de module (N = 102 - 105) cu conectivitate medie mică şi foarte mică (K = 10 - 102) relativ la numărul total de module N.

18

Figura 15 Lungimea totală a conexiunilor raportată la lungimea iniţială (L/L0), funcţie de numărul de iteraţii (în multiplu de N1/2) pentru reţele cu N = 256 de module. Pentru fiecare valoare a lui K s-a trasat media simulărilor pe 25 de reţele diferite construite aleator.

8.4.2 Convergenţa algoritmului Datorită modului descentralizat (local) în care se face reconfigurarea modulelor, nu se obţine în general o soluţie unică (fixă). În spaţiul configuraţiilor posibile algoritmul se îndreaptă către zone de minim bune (unde lungimea totală a conexiunilor este mică), dar nu se fixează pe o soluţie deoarece nu există un minim local al funcţiei cost globale care să coincidă cu minime ale tuturor funcţiilor cost locale. În majoritatea cazurilor algoritmul ajunge în bazinul de atracţie al unui minim bun al funcţiei cost globale, dar se mişcă aleator în jurul acestuia (Figura 16).

Figura 16

N = 256 , K = 4
În stânga se prezintă evoluţia în timp a lungimii totale a conexiunilor. În dreapta este mărită o fereastră de timp de la sfârşitul simulării.

Pentru K << N (de exemplu K = 2 pentru N = 256) algoritmul converge către o soluţie sau o vecinătate forte mică în jurul acesteia (∆Lmin < 0.2%). Avantajul metodei descentralizate este că algoritmul caută întotdeauna o îmbunătăţire (chiar dacă ea este locală), pe când în variantele stohastice globale se acceptă şi mişcări eronate (sau inutile), ceea ce măreşte timpul de căutare.

19

8.4.3 Timpul de calcul Pentru determinarea obiectivă a timpului mediu de calcul s-au făcut câte 25 de teste pentru fiecare pereche de parametri (N, K). Simulările au fost oprite după un număr prestabilit de iteraţii: număr iteraţii = 128⋅ N ⋅ N Figura 17 sintetizează pe o scară logaritmică de timp rezultatele simulărilor: valorile medii ale lungimii relative a conexiunilor, L/L0, funcţie de numărul de iteraţii scalat cu N ⋅ N , având ca parametru numărul de module N, respectiv conectivitatea K. Valoarea medie a timpului de calcul justificată statistic pentru K << N, ipoteză realistă în cazul proiectării VLSI, este: T =Ο K⋅N⋅ N

(

)

Figura 17

8.4.4 Modul de parcurgere al listei de conexiuni Au fost folosite două moduri de parcurgere a listei de conexiuni: aleator şi secvenţial. Rezultatele obţinute prin ambele variante sunt statistic aproape la fel de bune pentru majoritatea combinaţiilor de parametri (Figura 18). Se poate explica aceasta prin faptul că numeroasele repoziţionări ale modulelor modifică complet configuraţia de la un ciclu la altul, pierzându-se corelaţia datorată parcurgerii ciclice a listei. Metoda aleatoare are un uşor avantaj din punct de vedere al soluţiei, dar pe seama unui timp mai lung de calcul.

Figura 18 Rezultatele simulărilor pentru N = 256, K = 2 pentru o parcurgere aleatoare, respectiv secvenţială a listei de conexiuni.

20

CAPITOLUL 9.

ARTIFICIAL LIFE ÎN ECOART

9.1 ARTIFICIAL LIFE Artificial Life (AL) este o paradigmă recentă care caracterizează o multitudine de demersuri noi în explorarea şi înţelegerea mai profundă a vieţii, apărută după relativul insucces al cercetărilor în direcţia Artificial Intelligence (AI). AL este o încercare de a explora caracteristicile viului pe sisteme artificiale mult mai simple, care sunt în întregime sub controlul experimentatorului. Avantajul unei structuri simple constă în numărul mic de parametri şi în posibilitatea explorării în adâncime a spaţiului fenomenologic, la care s-ar putea adăuga timpul de calcul mic [2] [3]. Premisa care stă la baza acestor demersuri este că multe din caracteristicile fundamentale pe care sistemele vii le manifestă nu sunt esenţialmente indisolubil legate de acestea, ci sunt mult mai generale, caracteristice tuturor sistemelor complexe. În cele ce urmează se prezintă un model foarte general (ArtEco), construit de autor pe baza automatelor celulare şi a agenţilor peste care acţionează algoritmul genetic. Variante ale acestui model au fost folosite de autor pentru simularea ecosistemelor, metabolismului molecular şi epidemiilor virale.

Figura 19 Imaginea de ansamblu a unui ecosistem artificial de 400 de nişe (20 X 20). Culoarea nişei depinde de cantitatea de resurse primare existente (intensitatea culorii este direct proporţionala cu aceasta). Nişele albe sunt lipsite de resursă primara. Agenţii sunt redaţi prin cerculeţe de diferite culori în funcţie de sexul şi specia acestora.

9.2 ECOSISTEMUL ARTIFICIAL Geografia: nişele şi resursele Ecosistemul artificial (ArtEco) este inclus într-un spaţiu bidimensional discret, finit si închis (automat celular). Un punct al acestui spaţiu discretizat reprezintă o nisă spaţiala (o celulă a AC). Fiecare nişă poate adăposti o cantitate limitată dintr-o resursă primară şi un singur agent. Populaţia: agenţii Agenţii sunt asimilaţi membrilor diverselor specii din ArtEco, cu excepţia resursei primare (care este o specie imobilă - vegetală). Caracteristicile lor principale sunt mişcarea, percepţia, metabolismul şi reproducerea. 21

Un agent este caracterizat printr-un genotip şi un fenotip. Fiecare agent conţine un cromozom (genotip), genele căruia determină comportamentul (fenotipul) acestuia. Metabolismul şi celelalte acţiuni ale agentului comportă un consum energetic. Agentul îşi procură energia de la componentele lanţului trofic aflate sub acesta. Acţiunile agentului sunt: a. Acumularea energetică Agentul îşi obţine energia prin consumul resursei primare sau al altor agenţi. Aportul energetic este limitat de cantitatea maximă de energie pe care o poate stoca agentul. b. Mişcarea Un agent se mişcă în căutare de energie. Mişcarea este permisă numai către nişele libere şi poate fi condiţionată de prezenţa altor agenţi în nişele vecine. c. Reproducerea În anumite condiţii doi agenţi din aceeaşi specie pot da naştere unui agent nou. Acesta va avea un cromozom rezultat din combinarea genetică a cromozomilor părinţilor. Combinarea genetică respectă regulile de bază ale algoritmilor genetici. Asupra noului cromozom intervine cu o probabilitate foarte mică o mutaţie punctuală, asupra unei gene aleasă aleator. Viaţa unui agent este limitată de vârsta maximă care poate fi atinsă sau poate fi curmată în cazul în care acesta îşi epuizează resursele energetice (moarte prin înfometare). O imagine mai detaliată a unui ecosistem este prezentată în Figura 19. 9.3 EXPERIMENTE ÎN ECOSISTEMUL ARTIFICIAL Condiţiile iniţiale ale simulării s-au obţinut cu o distribuţie aleatoare uniformă a resurselor şi agenţilor. În funcţie de valoarea parametrilor agenţilor şi resurselor primare, ecosistemul converge către una din cele trei evolutii posibile: 1. dispariţia agenţilor după o perioadă tranzitorie. Ecosistemul nu se poate autosusţine. 2. echilibru stabil, care poate fi şi de tip oscilant (soluţie prezisă şi de ecuaţiile diferenţiale Lotka-Volterra ale sistemului prădător-victimă) 3. evoluţie haotică în jurul unor valori medii. Figura 20 prezintă cele trei tipuri de evoluţie pentru un ecosistem artificial simplu. Ecosistemul conţine numai resurse primare şi agenţi “erbivori”. Simulările au aceeaşi condiţie iniţială, diferă doar dimensiunea ecosistemului. Cele doua curbe care evoluează oarecum în antifază reprezintă cantitatea relativă de resurse a ecosistemului şi numărul relativ de agenţi.

a.100 (10 x 10) nişe

b. 400 (20 x 20) nişe

c. 2500 (50 x 50) nişe

Figura 20 Dinamica evoluţiei ecosistemului în funcţie de dimensiunea lui.

Ecosistemul artificial (ArtEco), creat în întregime de autor, este prezentat pe larg în [24]. Variaţiuni ale acestui model au fost imaginate şi folosite de autor pentru simularea metabolismului la nivel molecular [17] [18] şi pentru simularea epidemiilor virale în populaţii închise şi deschise [21] [23].

22

CAPITOLUL 10.

CONCLUZII FINALE

Răspunsuri Teza de doctorat sintetizează demersurile mele în explorarea domeniului automatelor celulare şi reţelelor NK atât ca obiect teoretic de studiu cât şi ca instrument practic. Capitolul 2 prezintă stadiul actual al teoriei automatelor celulare, punctând principalele abordări formale şi problemele pe care le întâmpină. Capitolul 3 prezintă pe larg algoritmii de predicţie pentru automatele celulare (AC) aditive, elaboraţi de mine şi folosiţi cu succes în analiza unui AC liniar unidimensional, în particular pentru legea sumă modulo 2 (XOR). Am adaptat aceşti algoritmi pentru cazul AC finite şi pentru AC bidimensionale. Am folosit proprietăţile legii sumă modulo 2 pentru a pune în practică un procedeu neconvenţional de multiplicare de imagini. Neconcordanţa dintre structura şi dinamica AC m-a determinat să fac o distincţie netă între complexitatea funcţională şi cea structurală, opţiune justificată în capitolul 4. Acelaşi aspect m-a incitat la explorarea spaţiului legilor automatelor celulare elementare (ACE), în căutarea unor legături între aspectele geometrice ale funcţiilor logice şi dinamica evoluţiei AC corespunzătoare. Am propus o clasificare inedită a funcţiilor logice plecând de la proprietăţile lor geometrice. Am ales ca măsură a complexităţii funcţiilor lungimea expresiei minime construite cu ajutorul tuturor operatorilor binari, setul acestora fiind simetric. Am stabilit echivalenţa dintre clasele de complexitate şi clasificarea geometrică propusă Capitolul 5 prezintă modelul general de reţele NK pe care l-am adaptat pentru a propune o soluţie originală la dificila problemă a plasării VLSI. Capitolul 6 este o succintă monografie a problemei plasării şi a algoritmilor folosiţi pentru rezolvarea ei. Am propus un model descentralizat de plasare, prezentat în detaliu în capitolul 7 împreună cu o amplă sinteză a rezultatelor experimentale, rodul câtorva luni cumulate de simulări intensive. La analiza rezultatelor experimentale am adoptat o manieră proprie de determinare a dependenţei timpului mediu de calcul funcţie de dimensiunea problemei, prin scalarea timpului de rulare cu parametrii de control ai reţelei NK. Modelul propus are un timp de calcul comparabil ca ordin de mărime cu cel al algorimilor performanţi din domeniu. Am abordat implementarea paralelă a algoritmului propus şi am estimat timpul de calcul pe o maşină paralelă. Valorile teoretice obţinute aduc un argument suplimentar în sprijinul metodei mele. Capitolul 8 este dedicat unei aplicaţii complexe, de simulare a sistemelor biologice. Am combinat modelul automatelor celulare cu programarea multi-agent şi algoritmii genetici pentru a-i conferi flexibilitatea necesară abordării unui sistem complex şi a realiza un ecosistem artificial (ArtEco). Am folosit acest model pentru simularea metabolismului şi simularea unor ecosisteme formate din 3-4 specii. Am adaptat ecosistemul virtual pentru studiul epidemiilor virale în cadrul unor colaborări cu cercetători din domeniu. Originalitatea abordărilor a impus dezvoltarea multor instrumente software proprii, pe care le-am conceput atât din perspectiva imediată a cercetării dedicate tezei, cât şi din perspectiva mai largă a utilizării acestora ca instrumente publice oferite mediului academic şi universitar. Întrebări Ca orice demers ştiinţific, şi acesta a generat pe parcursul lui noi şi noi întrebări, deschizând uşi către necunoscutul ce-şi aşteaptă exploratorii. Câteva din aceste perspective întrezărite care merită a fi urmărite sunt: • O clasificare a legilor automatului elementar plecând de la geometria lor în spaţiul tridimensional, care să ţină cont de poziţia specială a celulei centrale. • Studiul corelaţiei între complexităţile funcţiilor logice obţinute peste diferite seturi de operatori. • Se poate găsi o regulă generală cu care, plecând de la expresia minimă într-un set de operatori oarecare să se deducă una din expresiile minime peste un alt set de operatori arbitrar aleşi ? • Există oare pentru automatele celulare o teoremă echivalentă teoremei de incompletitudine a lui Gödel? 23

• Este nevoie de o comparaţie între algoritmii “clasici” de plasare şi algoritmul descentralizat de plasare propus de autor rulându-i pe câteva benchmark-uri. • Extinderea algoritmului descentralizat de plasare pentru a manevra module dreptunghiulare de dimensiuni arbitrare. • Simularea plasării paralele de către algoritmul descentralizat de plasare. Cât de mult ne putem apropia de limita teoretică maximă a numărului de procesoare care pot fi alocate în paralel unui netlist arbitrar pentru plasare ?

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Gregory Chaitin. Algorithmic Information Theory. Cambridge University Press, 1990. 2. Joshua M. Epstein and Robert Axtell. Growing Artificial Societies. The MIT Press, Cambridge, MA, 1996. 3. Nigel Gilbert and Jim Doran (editors). Simulating Societies. The Computer Simulation of Social Phenomena. University College London Press, 1994. 4. Howard A. Gutowitz. “Cellular Automata and the Sciences of Complexity”, part I + II. In Complexity, vol. 1, no. 5, no. 6 1996. 5. Stuart A. Kauffman. The Origins of Order. Self-Organisation and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York, 1993. 6. Stuart A. Kauffman. At Home in the Universe. The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York, 1995. 7. Cristopher Moore. “Quasi-Linear Cellular Automata”. In Physica D, 103, pag. 100-132, 1997. 8. Ilya Prigogine and Isabelle Stengers. Order Out of Chaos, Flamingo, London, 1985. 9. Adolf F. Schwarz. Handbook of VLSI Chip Design and Expert Systems, Academic Press, 1993. 10. Karl Sigmund. Games of Life. Oxford University Press, 1993. 11. Moshe Sipper. “Co-evolving Non-Uniform Cellular Automata to Perform Computations”. In Physica D, 92, pag. 193-208, 1996. 12. Gheorhe Ştefan. Funcţie şi structură în sistemele digitale. Editura Academiei Române, 1991. 13. Tommaso Toffoli. "Non-conventional computers". In John Webster editor, Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, Wiley & Sons, 1998. 14. Stephen Wolfram. Cellular Automata and Complexity. Addison-Wesley, 1994.

15. Zoltan Hascsi and Gheorghe Ştefan. “The Connex Content Addressable Memory (C2AM)”. In Proceedings of the 21st ESSCIRC Conference, Lille, France pag. 422-425, 1995. 16. Zoltan Hascsi, Bogdan Mîţu, Mariana Petre, and Gheorghe Ştefan. “High-Level Synthesis of an Enhanced Connex Memory”. In Proceedings of the 19th CAS Conference, Sinaia, Romania, pag. 163-166, 1996. 17. Zoltan Hascsi. Modelarea proceselor biologice cu automate celulare. Metabolismul - autoorganizare la nivel molecular. Raport CNAE, iun. 1996. 18. Zoltan Hascsi. Modelarea proceselor biologice cu automate celulare. Simulatoare pentru modelarea mişcării macromoleculelor. Raport CNAE, dec. 1996. 19. Monica Dascalu, Eduard Franti, and Zoltan Hascsi. “Hardware Version for Two-Dimensional Cellular Automata”. In Proceedings of the 20th CAS Conference, Sinaia, Romania, pag. 597-600, 1997. 20. Zoltan Hascsi. Estimări Analitice ale Complexităţii Automatelor Celulare. Raport CNAE, iun. 1998. 21. Alexandru Cristea, Corneliu Zaharia şi Zoltan Hascsi. Propagarea epidemiilor virale în populaţii deschise. Raport Grant GAR, dec. 1998 22. Dinu Petrescu şi Zoltan Hascsi. Strategii infoludice pentru implementarea autoorganizării în ansamblurile multimediale complexe. Raport CNAE, iun. 1999. 23. Zoltan Hascsi. Autoorganizarea - fenomen emergent în propagarea epidemiilor virale. Raport CNAE, dec. 1999. 24. Zoltan Hascsi. Mediu reconfigurabil pentru simularea sistemelor dinamice multiagent. Raport Grant CNCSU, iun. 1999. 25. Zoltan Hascsi. “Functional versus Structural Complexity”. A IV-a Conferinţă Modelarea structuralfenomenologică cu tema Autoorganizarea, Academia Română, Bucureşti, 20-21 iunie 2000.

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful