Anexa nr.

2

PROGRAMA DE PREGĂTIRE COMPETEN Ț E ANTREPRENORIALE

MODULUL 1. Introducere în antreprenoriat Durata (în ore de pregătire) Total, din care: - instruire practică - laborator Nr. crt. 1 1 COMPETENŢE CONŢINUT TEMATIC SPECIFICE 2 3 Trăsături de Calitîțile necesare unui personalitate și antreprenor caracteristicile Valori antreprenoriale unui Trăsături personale antreprenor comune întreprinzătorilor de succes METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea; Videoproiecţia; Sinteza power-point; Conversaţia; Exerciţii practice ; MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran; Suport de curs; Publicaţii de specialitate; Fişa cadru de exerciţii,anexa. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 înțelegerea notiunii de antreprenor Cunoașterea trăsăturilor de personalitate și caracteristicilor unui antreprenor în vederea autoevaluării potențialului de antreprenor propriu Conştientizarea valorilor etice care susţin comportamentele de conducere Însusirea notiunilor de bază referitoare la activitatea antreprenorială Conștientizarea principiilor esențiale în activitatea antreprenorială

2

Activitatea antreprenorială

Structura activităţii antreprenoriale Caracteristicile activităţii antreprenoriale Principiile esenţiale ale activităţii antreprenoriale

Expunerea; Videoproiecţia; Sinteza power-point; Conversaţia; Exerciţii practice ;

Laptop Videoproiector Flipchart Ecran; Suport de curs; Publicaţii de specialitate; Fişa cadru de exerciţii,anexa.

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE CRITERII DE PERFORMANŢĂ 1 1 2 Comunicarea in cadrul firmei 3 Comunicarea verbală Comunicarea nonverbală Comunicarea mahnagerangajat 4 Expunerea. crt. menținerea climatului de negociere și a dialogului.Explicarea corectă a eficacitîțiiargumentîrii în funcție de contextul și orientarea negocierii. Videoproiecţia. Suport de curs.reducerii timpului de lucru şi costurilor . Sinteza power-point. .anexa. din care: .descrierea copletă și aplicarea practică corectî a etapelor procesului de comunicare managerială . -Funcțiile comunicării managerialesunt correct enumerate și descries .Explicarea corectă a punerii întrebărilor. -Nivelul deprinderilor de aplicare riguroasă a regulilor unei exprimări politicoase in vederea stabilirii unei relatii lucrative între interlocutori. 2 Comunicarea în negociere Abilități de comunicare pentru colectarea informațiilor Comunicarea și argumentarea ăn negociere Prezentare Conversație Activitîți de grup Studiu de caz Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. . în oferirea de informații. Publicaţii de specialitate. Comunicarea în afaceri Durata (în ore de pregătire) Total.laborator Nr. credibilitatea persoanei care . Fişa cadru de exerciţii.Exemplificarea corectă a tipurilor de întrebări. ca tehnică de colectare a informației. -Nivelul deprinderilor de utilizarea corectă a mijloacelor de comunicare din dotare în vederea eficientizării . -Nivelul deprinderilor de analiză şi selectare operativă a informaţiilor transmise în vederea asigurării relevanţei acestora. COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUT TEMATIC METODE/ FORME DE ACTIVITATE MIJLOACE DE INSTRUIRE. în vederea eficientizării comunicării. 6 -Nivelul de cunoştinţe necesar respectării normelor de exprimare verbală.MODULUL 2. Publicaţii de specialitate. -Cunoaşterea metodelor. utilizând un limbaj specific adecvat situaţiei şi interlocutorului. Exerciţii practice .anexa.instruire practică . în vederea adecvării acestora la scop şi conţinut. Conversaţia. Suport de curs. 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran.Exeplificarea corectă a distincției dintre argumentare și dezbatere . modurilor şi tipurilor de comunicare . Fişa cadru de exerciţii.Definirea corectă a comunicării nonverbale și interpretarea semnalelor nonverbale .

argumentează MODULUL 3. 1 1 COMPETENŢE SPECIFICE 2 Cadrul legislativ şi instituţional al desfăşurării activităţii întreprinderii Reglementări legislative ale comportamentului în afaceri CONŢINUT TEMATIC 3 înfiinţarea şi dezvoltărea întreprinderii Reeglementări privind desfășurarea activitîșii întreprinderii Drepturile și obligațiile contractuale Sancțiuni anticoncurențiale Reglementarea protecției consumatorului METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea.laborator Nr. crt. Suport de curs. Suport de curs. Aspecte juridice ale unei afaceri Durata (în ore de pregătire) Total.instruire practică . Publicaţii de specialitate. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 Nivelul de cunoştinţe legislative necesar înființării unei întreprinderi Nivelul deprinderilor de aplicare a legislației în vederea derulării unei afaceri Însușirea noșiunilor de drepturi și obligații contractuale Exemplificarea corectă a drepturilor și obligaîiilor contractuale Nivel de cunoștinșe necesare evitării în desfășurarea activitășii antreprenoriale a practicilor anticoncurențiale Cunoașterea reglementărilor privind protecția consumatorului 2 . din care: . Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup Expunerea. MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz MIJLOACE DE INSTRUIRE.

1 1 COMPETENŢE SPECIFICE 2 Descrierea fluxului de numerar CONŢINUT TEMATIC 3 Fluxurile de numerar asociate investiţiilor Planificarea activitîților.Corelarea sumelor aferente întrărilor și ieșirilor în succesiunea lor cronologică în vederea acoperirii necesarului de finanțare. Suport de curs. . 3 Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli Expunerea. Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. obligații către stat. -Înțelegerea cifrelor din rapoarte ca reflecție a situației reale patrimoniale a entității juridice(active. alocarea resurselor și corelarea intrîrilor și ieșirilor de lichiditîși pentru asigurarea continuitîții afacerii Noțiuni de bază de fiscalitate Citirea datelor cuprinse în declarațiile fiscale Analiza datelor conșinute în rapoartele financiare perioadice Analiza veniturilor și cheltuielilor generate de afacere și transpunerea acestora în structura unui buget de venituri și cheltuieli METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea.MODULUL 4. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Management financiar Durata (în ore de pregătire) Total. Sinteza power-point. disponibilitîți. crt. datorii.Stabilirea necesarul și sursele de finanțare pornind de la previziunile bugetare . MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. . creanțe. . Exerciţii practice .laborator Nr. Suport de curs. din care: .instruire practică . CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 . Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup MIJLOACE DE INSTRUIRE. Publicaţii de specialitate. profit/ pierdere) -Interpretarea bilanțului contabil Detalierea pe tipuri de cativități a surselor de venit ale afacerii și gruparea analitică a costurilor după natura acestora Previzionarea sumelor aferente veniturilor și cheltuielilor în baza a cât mai multor informații și a unei abordări echilibrate Redactarea bugetului de venituri și cheltuieli completând fiecare linie bugetară 2 Interpretarea rapoartelor financiare Expunerea.Detalierea pe capitole a fluxului numerar folosind conținutul cadru -Asumarea conștientă a obligașiilor de plată a impozitelor și taxelor evidenșiate în declarațiile lunare/ trimestriale. Suport de curs. Videoproiecţia.

4 Surse de finanțare în afaceri Sursele interne de finantare ale afacerilor Surse externe de finanțare ale afacerilor Expunerea. . Nivelul de cunoştinţe necesar identificării oportunităţilor existente pe piaţă şi a surselor de finanţare pentru dezvoltarea propriei afaceri Identificarea noțiunilor de bază referitoare la palnul de afaceri. Suport de curs. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz Expunerea. Publicaţii de specialitate. Abordarea fiecărui capitol din Planul de afaceri prin prisma propriei idei de acere și copletrea atentî respectând conșinutul cadru 5 Elaborarea Planului Planul de afaceride afaceri definișie. funcții Procesul elaborării planului de afaceri Arhitectura planului de afaceri Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. caracteristici. utilitate. Înțelegerea structurii planului de afaceri. Suport de curs. cu respectarea conținutului cadru Exemlificarea corectă a tipurilor de finanțare a afaceriolor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful