.

သာသနာ့Uေသွ်ာင္ Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားAဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
SÃSANAMOLI

INTERNATIONAL BURMESE MONKS ORGANIZATION
84-32, Apt#2A, GRAND AVE, ELMHURST, NY 11373, U.S.A. Tel & Fx: (718) 426-3959
b

k

omoemhOao#mif tjynfjynfqdkif&m jrefrm&[ef;awmfrsm;tzGJ‹csKyf
a-unmcsuf
ae@pGJ/ azaz:0g&D 25? 2009 ckESpf
1?
tar&duefEdkifiH/ e,l;a,mufjrdK‹wGif tajcpdkufaom omoemhOao#mif tjynfjynf qkdif&m jrefrm&[ef; awmfrsm;
tzJG‹csKyftaejzifh jrefrmEkdifiHwGif EdkifiHa&;tusOf;om;tcsdK‹ v$wfay;vdkufjcif;udk -udKqdk aomfvnf; apwemtppfjzifh
vkyfaqmifjcif;r[kwfonfhtwGuf jrefrmEdkifiH&Sd w&m;r0iftkyfcsKyf aeolrsm;tay: tvGef rwefrS pdwfysufrdygonf?
2?
tusOf;om;aygif; (6313) udkv$wfay;&mrSm atatyDyD owif;t& EdkifiHa&;tusOf;om; (24)
OD;omyg0ifonfhtwGuf (ASEAN) EdkifiHrsm;rSudk,fpm;vS,frsm;ESifh urBmhvlxkwpf&yfvkH;udk vSnfhpm;&ef ppfwyf
tkyfpdk;olrsm;. tuGufusus vdrfvnfr+wpf&yfomjzpfa-umif; xifjrif,lqonf?
3?
omoemhOao#mif tjynfjynfqdkif&m jrefrm&[ef;awmfrsm;tzJG‹csKyftaejzifh a':atmifqef;pk-unf tygt0if
jrefrmEdkifiHtESH‹tjym;&Sd tusOf;axmifrsm;wGif rw&m;aomyk'frrsm;wyfjyD; zrf;qD; tusOf;csxm; cH&aom &[ef;&Sifvl
ausmif;ol/ ausmif;om;tm;vHk;wdk‹tm; jcGif;csufr&Sd tjrefqHk;jyefv$wfay;&ef ppfwyftkyfpdk;olrsm;tm; awmif;qdk
vdkufonf?
4?
jynfol‹qENrygyJ ppfwyftkyfpdk;olrsm;u twif;t-uyf aoewfjyum twnfjyKcJhaom tjccHOya'onf
ESpfaygif; (40) ausmfjyDjzpfaom ppfwyftkyfpdk;r+udk &moufyef w&m;0iftouf&Snfatmif jyKvkyfjcif;omjzpfojzifh
tjynfjynfqdkif&m jrefrm&[ef;awmfrsm;tzJG‹csKyfrS uef‹uGuf&+wfcsa-umif;ESifh rdrdwdk‹udk ppfwyfu|efjzpfatmif
jyKvkyfrnfjzpfonfhtwGuf jynfolvlwpf&yfvHk;taejzihf 2010 ckESpfa&G;aumufyGJudk todtrSwfjyKjcif;/ yg0if,SOfjydKifjcif;/
rJqENay;jcif; rjyK-u&ef wdkufwGef; E+d;aqmfvkdufonf?

OD;aum0d'
'kwd, OuUX
omoemhOaoSsmif tjynfjynfqdkif&mjrefrm&[ef;awmfrsm;tzJG‹csKyf
e,l;a,muf/ tar&duefEdkifiH?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful