You are on page 1of 15

CHNG 2: PHP LU T V Cu 1. Lu t u t n c ngoi a. 29/12/1987 b. 30/12/1993 c. 12/11/1996 d.

21/12/1990

U T

VI T NAM

u tin c a Vi t Nam ra

i vo ngy thng nm no?

Cu 2. V n u t t Vi t Nam ra n c ngoi chnh th c c lu t ha trong Lu t Khuy n khch u t( 20/5/1995). i u ny: a. ng b. Sai Cu 3.C bao nhiu cch phn lo i a. 2 cch b. 3 cch c. 4 cch d. 5 cch Cu 4. u t gin ti p khng d n a. Sai b. ng u t:

n vi c thnh l p m t php nhn ring:

Cu 5.Cc c nhn, t ch c no sau y c coi l nh u t khi th c hi n ho t theo qui nh c a php lu t Vi t Nam: a. Doanh nghi p t nhn b. Lin hi p h p tc x c thnh l p theo Lu t h p tc x (26.11.2003) c. H kinh doanh, c nhn d. C 3 t ch c v c nhn trn. Cu 6. Lu a. b. c. t u t(29.11.2005): ghi nh n vi c b o h quy n s h u tr tu cho nh u t khng ghi nh n vi c b o h quy n s h u tr tu cho nh khng n c p n v n ny

ng

u t

u t

Cu 7.BCC l hnh th c : a.h p ng h p tc kinh doanh b. h p ng xy d ng- chuy n giao c. h p ng xy d ng- chuy n giao- kinh doanh d. h p ng xy d ng- kinh doanh- chuy n giao Cu 8.Nh a. b. c. d. ng h p ng no sau y c n nh v th i gian: h p ng h p tc kinh doanh(BCC) h p ng xy d ng- kinh doanh- chuy n giao(BOT) h p ng xy d ng- chuy n giao- kinh doanh (BTO) c b v c u t n c ngoi c Th

Cu 9. Cc d n v lnh v c no sau y khng thu c d n c v n t ng chnh ph ch p nh n ch trng u t: d37 nd108 a. Kinh doanh v n t i bi n b. In n, pht hnh bo ch, xu t b n. c. Kinh doanh i n, ch bi n khong s n, luy n kim. d. Thnh l p c s nghin c u khoa h c c l p

Cu 10. C quan no ti p nh n h s d n u t: a. S k ho ch u t v y ban nhn dn c p t nh. b. S k ho ch u t v Ban qu n l khu ch xu t, khu cng nghi p khu cng ngh cao, khu kinh t . c. S k ho ch u t v B thng m i d. B thng m i v y ban nhn dn c p t nh. Cu 11. Th i h n ng k l : d46 ldtu a. 15 ngy b. 20 ngy c. 25 ngy d. 30 ngy u t l bao nhiu ngy k t ngy nh n h s ng k u t h p

Cu 12. Trong tr ng h p chuy n nh ng v n c pht sinh l i nhu n th bn chuy n nh ng khng ph i n p thu thu nh p theo qui nh c a php lu t v thu : a. ng b. Sai Cu 13. Nh u t sau khi d quy t ton v i c quan thu m b l th c chuy n l sang nm sau. Th i gian chuy n l khng c qu: a. 3 nm b. 5 nm c. 6 nm d. Ty thu c vo con s l c a nh u t Cu 14.D n c qui m v n u t d i 15 t ng Vi t Nam v khng thu c danh m c lnh v c u t c i u ki n th nh u t khng ph i lm th t c ng k u t a. ng b. Sai Cu 15. Trong tr ng h p c n thi t, th i gian th m tra c th ko di khng qu: a. 45 ngy b. 50 ngy c. 60 ngy d. 80 ngy Chng 2- PL v u t STT p n 1 a 2 b 3 b 4 a 5 d 6 a 7 a 8 d 9 c 10 d 11 d 12 b 13 b 14 a 15 a

23. lu t u t ban hnh ngy29/11/2005 c a n c ta c hi u l c k t ngy a. 1/7/2006 b. 29/11/2005 c. 1/1/2006 d. 2/5/2006 24.lu t u t 29/11/2005 quy nh i v i nh u t trong n c v nh u t n c ngoi khi u t trn lnh th vi t nam nh sau: a. ch u s i u ch nh c a lu t u t 2005 trn tinh th n khng phn bi t nh u t trong n c hay nh u t n c ngoi. b.ch u s i u ch nh c a lu t u t 2005 c phn bi t gi a nh u t trong n c v nh u t n c ngoi. c. nh u t vi t nam ch u s i u ch nh c a lu t u t 29/11/2005, nh u t n c ngoi ch u s i u ch nh c a lu t u t qu c t . d. nh u t vi t nam ch u s i u ch nh c a lu t u t 29/11/2005. nh u t n c ngoi khng ch u s nh h ng c a lu t u t trn. 25. khi ni m u t theo lu t u t 29/11/2005: a. l hnh ng c a nh u t a ti n cho m t cng ty hay m t t ch c ti chnh nh m m c ch sinh l i. b. l hnh ng c a nh u t a ti s n c a minh cho m t t ch c, c nhn hay cng ty nh m m c ch sinh l i. c. c hi u l vi c nh u t b v n b ng ti s n ti n hnh u t sinh l i. d. c hi u l vi c nh u t b v n b ng cc lo i ti s n h u hnh ho c v hnh hnh thnh ti s n ti n hnh cc ho t ng u t theo quy nh c a php lu t. 26. s khc nhau gi a u t tr c ti p v u t gin ti p. a. u t tr c ti p l hnh th c u t do nh u t b v n u t v tham gia qu n l ho t u t. Cn u t gin ti p th khng tham gia qu n l ho t ng u t. b. u t gin ti p khng d n n vi c thnh l p m t php nhn ring nh u t tr c ti p. c. c a v b u ng. d. c a v b u sai. 27. khi d n u t lin quan t i vi c s d ng t t i a c a d n u t l: a. 50 nm. b. 60 nm. c. 70 nm. d. 65 nm. t. trong tr ng h p ng

c bi t th th i h n s d ng

28. chnh ph c m u t i v i cc d n a. u t trong lnh v c thm t t. b. s n xu t ho ch t b ng m t theo cng c qu c t . c. th nghi m v tnh trn ng i. d. c a, b , c u ng. 29. n u pht sinh tranh ch p gi a cc nh u t trong n c v i nhau ho c v i c quan qu n l nh n c vi t nam lin quan n ho t ng u t trn lnh th vi t nam th c gi i quy t thng qua. a. tr ng ti vi t nam. b. to n vi t nam. c. tr ng ti qu c t . d. a, b ng.

30. d n u t ph i do th t ng chnh ph ch p nh n ch trng u t. a. d n khng phn bi t ngu n v n v c quy m u t 1500 t ng tr ln trong lnh v c kinh doanh i n , ch bi n khong s n luy n kim. b. d n ngoi khu cng nghi p khu ch xu t khu cng ngh cao, bao g m cc d n c th t ng chnh ph ch p thu n ch trng u t theo quy nh. c. d n u t pht tri n k t c u h t ng khu cng nghi p , khu ch xu t, khu cng ngh cao i v i nh ng a phng cha thnh l p ban qu n l khu cng nghi p, khu ch xu t v khu cng ngh cao. d. c a, b, c u ng. 31. i v i d n u t trong n c thu c tr ng h p no sau y th khng ph i lm th t c ng k d n u t. a. c v n u t d i 15 t ng vi t nam khng thu c danh m c u t c i u ki n. b. c v n u t d i 30 t ng vi t nam khng thu c lnh v c u t c i u ki n. c. c v n u t t 15 t ng vi t nam n d i 300 t ng vi t nam . d. c v n u t t 15 t ng vi t nam n 30 t ng vi t nam. 32.th i h n t i a th m tra d n a. khng qu 45 ngy b. khng qu 30 ngy. c. khong qu 50 ngy d. khng qa 40 ngy. u t.

33. Trong th m tra d n u t ngoi h s th m tra thi tr ng h trnh i u ki n m d n u t ph i p ng cng v i n i dung i ng. a. c quy m v n u t t 150 ty ng tr ln. b. c quy m v n u t t 150 t ng tr ln v thu c lnh v c c. c quy mt v n u t t 300 t ng tr ln. d. c quy m v n u t t 300 t ng tr ln v thu c lnh v

p no ph i n p thm ph n gi i u ki n d n u t ph i p u t c i u ki n c u t c i u ki n. u t ph

34. th i h n ho t ng c a d n u t n c ngoi c ghi trong gi y ch ng nh n h p v yu c u c a d n u t khng v t qu a. 50 nm b. khng qu 55 nm trong tr ng h p c n thi t c. 30 nm d. khng qu 70 trong tr ng h p c n thi t 35. khi u t ra n c ngoi tr ng h p no th ph i th m tra d n a. c quy m v n u t t 5 t ng tr ln. b. c quy m v n u t t 15 t ng tr ln. c. c quy m v n u t t 20 t ng tr ln. d. c quy m v n u t t 30 t ng tr ln u t

36. khi th c hi n u t ra n c ngoi nh u t c ngha v . a. tun th php lu t c a n c ti p nh n u t. b. chuy n li nhu n v cc kho n thu nh p t vi c u t ra n c ngoi v n c theo quy c a php lu tl c. th c hi n bo co nh k v ti chnh v ho t ng u t n c ngoi. d. a, b, c u ng. 37. lu t a. t ch u t 29/11/2005 quy u t kinh doanh nh nh u t c quy n

nh

b. ti p c n v s d ng ngu n v n tn d ng t ai v ti nguyn. c.xu t kh u, nh p kh u, qu ng co, ti p th , gia cng v gia cng l i lin quan t. d. c a, b, c u ng. 38. cc lnh v c m nh n c vi t nam khuy n kch u t ra n c ngoi a. xu t kh u nhi u lao ng. tng kh nng xu t kh u thu ngo i t . b. pht huy c hi u qu cc nghnh ngh truy n th ng c a vi t nam c. m r ng th tr ng, khai thc ngu n ti nguyn thin nhin t i n c u t. d. c a, b, c u ng.

n ho t

ng

i t ng p d ng c a lu t u t: a. Nh u t trong n c v nh u t n c ngoi ho t ng u t trn lnh th Vi t Nam. b. u t t Vi t Nam ra n c ngoi. c. C nhn, t ch c c lin quan n ho t ng u t. d. C a, b, c ng. 13. Ch n pht bi u ng: a. u t tr c ti p th ng d n n s thnh l p m t php nhn. b. u t gin ti p khng d n n s thnh l p m t php nhn. c. C a, b ng. d. C a, b sai. 14. D n no sau y ph i c Th t ng chnh ph ch p thu nch trng u t: a. xy d ng v kinh doanh c ng hng khng, v n t i hng khng. b. Kinh doanh casino. c. In n, pht hnh bo ch, xu t b n. d. C a, b, c ng. 15. D n no sau y ph i c UBND c p t nh ch p thu n c p gi y ch ng nh n u t: a. D n ngoi khu cng nghi p,khu ch xu t, khu cng ngh cao, khu kinh t . b. D n pht tri n k t c u h t ng khu cng nghi p, khu ch xu t cha tnh l p ban qu n l khu cng nghi p, khu ch xu t. c. C a v b ng. d. C av b sai. 16. Lu t u t c hi u l c t ngy no: a. 29/11/2005 b. 01/07/2006 c. 30/06/2006 d. 29/12/1987 17. Phng th c u t no r t quan tr ng trong giai o n hi n nay: a. u t gin ti p b. u t tr c ti p c. C a v b ng d. M t hnh th c khc 18. BOT l tn vi t t t c a lo i h p ng no sau y: a. H p ng xy d ng_kinh doanh-chuy n giao b. h p ng xy d ng_chuy n giao_kinh doanh c. h p ng xy d ng-chuy n giao 19. C quan no c th m quy n ti p nh n h s d n u t: a. S k ho ch v u t b. Ban qu n l khu cng nghi p, khu ch xu t, khu cng ngh cao. c. C a v b ng 20. D n u t trong n c khng thu c danh m c lnh v c u t c i u ki n v c qui m bao nhiu th nh u t khng ph ilm th t c ng k. a. D i 15 t ng Vi t Nam. b. D i 10 t ng Vi t Nam. c. D i 5 t ng Vi t Nam.

21. Th i h n c p gi y ch ng nh n u t l bao lu k t ngy nh n c h s ng k u t h pl . a. 30 ngy lm vi c b. 20 ngy lm vi c c. 15 ngy lm vi c d. 10 ngy lm vi c 22. Nh u t khng c quy n : a. Xu t nh p kh u b. Ti p c n v s d ng ngu n v n tn d ng t ai v ti nguyn. c. M ti kho n v thu mua ngo i t d. u t trong lnh v c thm t 23. Lnh v c no sau y thu c lnh v c u t c i u ki n: a. Lnh v c ti chnh ngn hng b. Kinh doanh b t ng s n c. D ch v gi i tr d. C a, b, c ng 24. Nh u t khi u t vo lnh v c no sau y th c u i u t: a. Cng ngh sinh h c b. S d ng cng ngh cao c. D n s d ng th ng xuyn t 500 lao ng n 5000 lao ng. d. C a, b, c ng 25. Ch n pht bi u sai: a. Nh u t n c ngoi ph i u tin, s d ng hng ho, d ch v trong n c. b.nh u t n c ngoi ph i xu t kh u hng ho ho c xu t kh u d ch v t m t t l nh t nh. c. Nh u t n c ngoi ph i t m t t l n i a ho nh t nh trong hng ho s n xu t. d. C a, b, c ng 26. H p ng BTO l h p ng: a. H p ng xy d ng chuy n giao kinh doanh. b. H p ng xy d ng kinh doanh chuy n giao. c. H p ng xy d ng chuy n giao. 27. H p ng BOT l h p ng c k k t gi a: a. C quan nh n c c th m quy n Vi t Nam v i cc nh u t b. Gi a cc nh u t n c ngoi k k t v i nhau khi u t trn lnh th Vi t Nam. c. Gi a cc nh u t n c ngoi v i nh u t Vi t Nam. d. Gi a cc nh u t Vi t Nam. 28. ch n pht bi u ng: a. Nh u t mua c phi u l m t hnh th c u t tr c ti p. b. Gi y ch ng nh n u t ng th i cng l gi y ch ng nh n kinh doanh. c. Th i h n th m tra u t khng qu 15 ngy lm vi c k t ngy nh n h s h p l . d. c a, b, c ng 29. Th i h n th m tra u t t i a bao nhiu ngy: a. 45 ngy k t ngy nh n h s h p l . b. 30 ngy k t ngy nh n h s h p l . c. 20 ngy k t ngy nh n h s h p l d. 15 ngy k t ngy nh n h s h p l . Cu 1: Lu t u t nm 2005 c hi u l c t ngy, thng, nm no,do ai k k t ? a. 01/7/2006, Nguy n Ph Tr ng b. 01/7/2005, Nguy n Ph Tr ng c. 01/7/2006, Nguy n Vn An d. 01/7/2005, Nguy n Vn An Cu 2 : Hnh th c u t khng d n n vi c thnh l p m t php nhn ring l: a. u t kinh doanh v n nh n c vo cc cng trnh cng c ng b. u t th c hi n vi c sp nh p v mua lai doanh nghi p n c ngoi c. u t nui tr ng ch bi n nng lm th y h i s n d. u t mua cng tri, tri phi u c a nh n c.

Cu 3 : Nh n c khng bt bu c nh u t cung c p hng ha d ch v t i m t a i m c h trong n c ho c n c ngoi nhng ph i t tr s chnh t i 1 a i m c th , cu pht bi u trn ng hay sai. a. ng b. Sai Cu 4 : Lu t u t nm 2005 c m u t i v i cc d n u t a. u t trong lnh v c thm t t b. Th nghi m sinh s n v tnh trn ng i c. a,b ng d. a,b sai Cu 5 : C A l nhn vin thu v hng nm b t bu c ph i mua 1 s tri phi u c a nh n c, l ho t ng u t a. u t tr c ti p b. u t gin ti p c. Khng ph i ho t ng u t d. T t c a,b,c u sai Cu 6: Tr ng h p no sau y nh u t c mi n gi m ti n thu t, ti n s d ng t thu s d ng t theo qui nh c a php lu t : a. Khu cng nghi p m i b. Khu kinh t m i c. Khu kinh t x h i kh khn d. b,c ng Cu 7 : M t nh u t c phi u mua c 5% c ph n ph thng c a cng ty ABC, v y y l hnh th c u t g? a. u t tr c ti p b. u t gin ti p c. Khng ph i hnh th c u t d. A,b,c sai Cu 8 : Trong qu trnh ho t ng u t t i V t Nam, nh u t c p d ng th ng nh t.................. i v i hng ho, d ch v do Nh n c ki m sot. a. Gi, ph. b. Cc kho n thu ,ph. c. L ph. d. Gi, ph, l ph. Cu 9: Cc tr ng h p sau tr ng h p no khng ph i l u t a. Xy d ng khu resort b. Mua bn ch ng khan c. Kinh doanh hng t p ha d. Mua b o hi m Pru-link(Prudential) Cu 10 : Nh u t c tr c ti p ho c thng qua i l tiu th s n ph m t i Vi t Nam b gi i h n v a bn tiu th cu pht bi u ng hay sai : a. ng b. Sai Cu 11 : i v i d n u t trong n c c qui m v n u t..................v khng thu c danh m c lnh v c u t c i u ki n th nh u t khng ph i lm th t c ng k u t a. D i 5 t b. Trn 5 t c. D i 15 t d. Trn 15 t Cu 12. Hnh th c u t no m khng thnh l p php nhn. a. H p ng h p tc kinh doanh b. H p ng xy d ng - kinh doanh chuy n giao c. H p ng xy d ng - chuy n giao - kinh doanh d. H p ng xy d ng - chuy n giao Cu 13. Vng mi n no sau y thu c a bn u i, h tr u t ton b : a. B c c n b. N ng c. Gia Lai d. a v c Cu 14 : Tranh ch p m t bn l nh u t n c ngoi v i doanh nghi p Vi t Nam c gi i quy t thng qua t ch c no a. Ta n Vi t Nam b. Tr ng ti Vi t Nam ho c tr ng ti n c ngoi c. Ta n qu c t d. a,b ng e. t t c cc cu trn Cu 15: Nh u t c pht tri n kinh doanh thng qua cc hnh th c no sau y: a. M r ng quy m u t

b. i m i cng ngh nng cao ch t l ng s n ph m, gi m nhi m mi tr ng c. Nng cao cng su t, nng l c kinh doanh d. T t c cc trn 1. a) b) c) d) 2. a) b) c) d) 3. a) b) c) d) 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d) 6. a) b) c) d) 7. a) b) c) d) 8. a) b) c) d) 9. a) V n no sau y thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t u t ( 2005): H p ng u t nh m m c ch kinh doanh Khuy n khch v u i u t Qu n l Nh n c v u t t i VN v u t t VN ra n c ngoi T t c cc cu trn (X) Lu t u t ( 2005) chnh th c ra i v c hi u l c vo ngy : 29/12/2005; 01/06/2006 29/11/2005; 01/06/2006 29/11/2005; 01/07/2006 (X) T t c cc cu trn u sai Lnh v c no sau y c Nh n c VN khuy n khch u t ra n c ngoi : Xu t kh u nhi u lao ng (X) Khai thc ng n ti nguyn thin nhin trong n c, m r ng th tr ng a v b ng a v b sai Pht bi u no sau y khng ng v hnh th c u t tr c ti p : L hnh th c u t do nh u t b v n u t v tham gia ho t ng u t L phng th c u t r t quan tr ng trong giai o n hi n nay trn th gi i Ngu n v n th c hi n d n u t tr c ti p ph i l ngu n v n u t t n c ngoi (X) Gp ph n lm tng t ng s n ph m qu c n i, gi i quy t v n vi c lm t i qu c gia ti p nh n u t BOT l tn vi t t t c a : H p ng h p tc kinh doanh H p ng xy d ng chuy n giao kinh doanh H p ng xy d ng kinh doanh chuy n giao (X) H p ng xy d ng chuy n giao Nh m y m nh vi c thu ht u t v t o thu n l i cho nh u t khi u t trn lnh th VN, nh n c VN c bi n php h tr no trong cc bi n php sau y i v i nh u t : H tr v chuy n giao cng ngh H tr v o t o H tr v xu t nh p c nh a, b, c u ng (X) Theo quy nh c a php lu t VN, c nhn, t ch c no sau y khng c xem l nh u t : H p tc x H kinh doanh C quan Nh n c c th m quy n VN a, b, c u sai (X) Nh ng tranh ch p gi a cc nh u t trong n c v i nhau ho c v i c quan qu n l NNVN lin quan n ho t ng u t trn lnh th VN th c gi i quy t thng qua : Thng l ng, ho gi i, tr ng ti ho c to n Tr ng ti ho c to n VN (X) To n VN M t trong nh ng c quan, t ch c trn, tu vo tnh ch t, m c c a v tranh ch p Lo i h p ng no sau y c k k t gi a cc nh u t v i nhau BCC (X)

b) BOT c) BT d) BTO 10. D n u t ph i lm th t c ng k u t khi : a) V n d i 15 t ng , khng thu c danh m c u t c i u ki n b) T 15 t ln t i 300 t v khng thu c danh m c u t c i u ki n (X) c) T 300 t tr ln v thu c danh m c u t c i u ki n d) D i 15 t ng v thu c danh m c u t c i u ki n 1. QHVN thng qua L T n c ngai u tin vo ngy no a) 28/12/1987 c) 30/12/1987 b) 29/12/1987 x d) 31/12/1987 2. L T 2005 i u ch nh bao nhiu v n c b n a) 5 x c) 7 b) 6 d) Khng i u ch nh 3. C bao nhiu hnh th c u t c b n a) 4 c) 6 b) 5 x d) 7 4. Cu no sau y l sai :Khng b t bu c nh u t ph i a) t tr s chnh t i m t a i m b) Xu t kh u hng ha v i s l ng v gi tr tng ng v i s l ng v gi tr hng ha nh p kh u ho c ph i t cn i ngo i t t ngu n XK p ng nhu c u NK. x c) t c t l n i a ha nh t nh torng hng ha s n xu t d) u tin mua, s d ng hng ha d ch v trong n c Ch n c m t thch h p i n vo ch tr ng: 5. N u tranh ch p gi a nh u t n c ngoi v i c quan qu n l Nh n c VN lin quan n ho t ng u t trn lnh th VN c gi i quy t thng qua..........., tr nh ng tr ng h p khc a) Tr ng ti qu c t d) a&b sai b) Ta n qu c t x c) a&b ng 6. Lu t u t 2005 i u ch nh ho t ng u t: a) Trn lnh th VN c) C a&b u ng x b) u t t VN ra n c ngoi d) C a&b u sai 7. Ho t ng no khng n m trong hnh th c u t tr c ti p? a) u t pht tri n kinh doanh b) mua c ph n ho c gp v n tham gia qu n l ho t ng u t c) Mua c phi u,tri phi u v gi y t c gi khc x d) u t th c hi n vi c sp nh p v mua la DN 8. BCC l hnh th c h p ng: a) H p tc kinh doanh x b) Xy d ng-kinh doanh-chuy n giao c) Xy d ng-chuy n giao-kinh doanh d) xy d ng-chuy n giao 9. Ai l ng i,t ch c ch u trch nhi m tr c chnh ph th c hi n qu n l nh n c v ho t ng u t: a) y ban nhn dn cc c p d) C 3 u ng 10. x b) B k ho ch v u t c) Cc b ,c quan ngang b 11. Lu t u t 2005 c hi u l c vo ngy: a) 29/11/2005 d) C 3 u sai b) 01/07/2006 c) 29/11/2006 x

12. Php lu t v u t n c ta bao g m a) Lu t khuy n khch u t trong n c b) Lu t u t n c ngoi c) Lu t u t 2005 d) C 3 p n trn x 13. Lnh v c m Lu t u T 2005 khng li t k vo lnh v c u i a) S d ng nhi u lao ng b) S d ng nhi u khoa h c k thu t c) Pht tri n ngnh ngh truy n th ng d) Khai thc t i a ti nguyn thin nhin x

u t:

14. Th i gian ho t ng c a d n c v n u t n c ngoi: a) Khng qu 40 nm,tr ng h p c n thi t 60 nm b) Khng qu 50 nm,tr ng h p c n thi t 70 nm x c) Khng qu 60 nm,tr ng h p c n thi t 80 nm d) T t c u sai 15. Ph i ng k d n u t n c ngoi n u d n c qui m v n u t l(khng thu c lnh v c u t c DK): a) D i 150 t ng VN b) D i 200 t ng VN c) D i 300 t ng VN x d) D i 350 t ng VNKhi nh u t thu t ch c qu n l( u t v h p ng kinh doanh).Ng i ch u trch nhi m v ho t ng qu n l tr c php lu t VN: a) Nh u t x b) T ch c qu n l c thu c) C 2 s cng ch u trch nhi m d) Ai sai th ngu i ch u Cu 1:Lu t u t 2005 b t u c hi u l c t ngy: A.29/11/2005. B.01/07/2006 x C.22/09/2006. D.20/05/1998. Cu 2: u t theo hnh th c BOT l h p ng: A.xy d ng_chuy n giao_kinh doanh. xB.xy d ng_chuy n giao _kinh doanh. C.h p ng h p tc kinh doanh. D.T t c u sai. Cu 3:Hnh th c u t no sau y khng c cng nh n t cch php nhn: A.cng ty h p danh. B.cng ty TNHH. C.DNTN. x D.cng ty c ph n. Cu 4:H p ng BOT,BTO,BT l nh ng lo i h p ng: A.ch p d ng trong lnh v c xy d ng B. c k k t gi a cc nh u t. cng trnh k t c u h t ng. C. c k k t b i c quan Nh n c c th m quy n VN v i nh d u t. D.A&C u ng. x

Cu 5:Gi y ch ng nh n u t c c p sau khi nh u t n p y h s,gi y t h p l bao nhiu ngy: A.5 B.15 x C.30 D.45 Cu 6:D n u t no sau y ph i th c hi n th t c th m tra c c p gi y ch ng nh n u t: A.D n u t trong n c. B.D n u t c v n n c ngoi. C.D n thu c danh m c d n u D.C 3 d n trn. t c i u ki n. x Cu 7: i v i t cha gi i phng m t b ng th nh u t c nhu c u xin giao t s c c quan qu n k t ai ni xin giao t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n: A.10 ngy. B.20 ngy. C.30 ngy. D.40 ngy. x Cu 8:Hnh th c u t no sau y khng ph i l u t tr c ti p: A.Mua,n m gi trn 10%c phi u B. u t xy d ng c s y t ,gio d c. c a CTCP. C.Mua tri phi u x D.A&C. Cu 9:Nh u t n c ngoi khi ng k u t vo lnh v c s d ng th ng xuyn t 500 n 5000 lao ng th c mi n thu nh p kh u i v i cc trang thi t b d ng th c hi n d n, ng hay sai? A. ng. x B.Sai. Cu 10:Trong cc pht bi u sau,pht bi u no l khng ng: A.Danh m c cc ngnh ngh c i u ki n i v i nh u t trong n c v nh u t n c ngoi l gi ng nhau. x B.Nh u t c quy n th ch p quy n s dung t vay v n th c hi n d n. C.Nh u t s b thu h i gi y ch ng nh n u t n u th c hin ch m ti n 24thng. D.Nh u t thu c lnh v c u i c mi n thu nh p kh u thi t b th c hi n d n. 1. Lu t u T 2005 chnh th c c hi u l c vo ngy: a.29/11/2005 c. 1/7/2005 b.26/11/2005 d. 1/7/2006 2. u t gin ti p l hinh th c u t: a. Thng qua ngn hng v th tr ng ch ng khon. b. Nh u t b v n u t v khng tham gia qu n l ho t c. a,b u ng. d. a,b u sai. ng xy d ng-kinh doanh-chuy n giao vi t t t l:

ng

u t.

3. H p

a. BTO b. BOT 4. u t tr c ti p d n a. ng b. Sai

c.BCC d.BT n vi c thnh l p 1 php nhn ring :

5. Tranh ch p gi a cc nh a. Ta n Vi t Nam b. Tr ng ti Vi t nam c. a,b u ng d. a,b u sai

u t trong n c v i nhau c gi i quy t thng qua:

6. Cc h p ng BOT,BTO,BT ch c k k t: a. Gi a nh u t n c ngoi v nh u t trong n c. b. Gi a nh u t trong n c v i nhau. c. Gi a c quan NN c th m quy n c a Vi t Nam v nh u t. d. C 3 cu trn u sai. 7. H p ng BCC c k k t gi a: a. Gi a nh u t n c ngoi v nh u t trong n c. b. Gi a cc nh u t v i nhau. c. Gi a c quan NN c th m quy n c a Vi t Nam v nh u t. d. C 3 cu trn u sai. 8. Th i h n s d ng t c a d n u t khng qu: a. 30 nm b. 40 nm c. 50 nm d. 60 nm 9. i v i nh u t,th i gian chuy n l khng c qu: a. 2 nm b. 3 nm c. 4 nm d. 5 nm Cu 1: Ngy c hi u l c c a lu t u t. a. 29/11/2005. b. 29/05/2006. [c]. 01/07/2006. d. 29//11/2006. Cu 2: Lu t u t i u ch nh m y v n c b n. a. 4 v n . [b]. 5 v n . c. 6 v n . D. 6 v n . Cu 3: Theo quy nh t i lu t u t (29/11/2005) th th t c u t g m. a. 1 lo i. [b]. 2 lo i. c. 3 lo i. d. 4 lo i. Cu 4: Tranh ch p gi a nh u t n c ngoi v i c quan qu n l Vi t Nam lin quan n cc ho t ng u t trn lnh th Vi t Nam c gi i quy t thng qua Tr tr ng h p c th a thu n khc. a. Tr ng ti ho c ta n qu c t .

b. Tr ng ti ho c ta n n c ngoi. [c]. Tr ng ti ho c ta n Vi t Nam. d. Tr ng ti do cc bn tranh ch p th a thu n. Cu 5: Doanh nghi p u t trong lnh v c khng i u ki n, trong qu trnh ho t ng, lnh v c ny c b sung vo lnh v c u t c i u ki n. Nh u t ph i ngng u t v ng k l i ho t ng u t v i c quan c th m quy n. a. ng. [b]. Sai. Cu 6: H p ng xy d ng- chuy n giao- kinh doanh g i t t l h p ng. a. BOT. [b]. BTO. c. BT. d. BCC. Cu 7: Tr ng h p i u c qu c t m CHXHCN Vi t Nam l thnh vin c quy nh khc v i quy nh c a lu t ny th p d ng theo quy nh c a. a. Lu t Vi t Nam. [b]. i u c qu c t . Cu 8: Tr ng h p php lu t, chnh sch m i c ban hnh. K t ngy lu t c hi u l c th cc nh u t tr c ( lin quan n lu t ny) ph i p d ng chnh sch m i. a. ng. [b]. Sai. Cu 9: i v i d n c quy m v n t 300 t n 1000 t v khng thu c danh m c u t c i u ki n th ph i. a. Lm th t c u t t i s k ho ch u t. [b]. Lm th t c th m tra d n. Cu 10: Lu t u t (29/11/2005) thay th cho lu t u t n c ngoi t i Vi t Nam (.. .. .), s a i, b sung (.. .. . ) v lu t khuy n khch u t trong n c (.. .. .). a. 1987, 1996, 1998. b. 1996, 2000, 1999. c. 1987, 2000, 1988. [d]. 1996, 2000, 1998. Cu 12.Tranh ch p gi a cc nh u t trong n c v i nhau ho c c quan qu n l nh n c Vi t Nam lin quan n h p ng u t trn lnh th Vi t Nam th c gi i quy t thng qua: a.Thng l ng, ho gi i b.Tr ng ti c.To n Vi t Nam d.b v c ng p n d Cu 13.H p ng BCC l h p ng u t kinh doanh c k k t gi a a.Nh u t trong n c v i nhau b.Nh u t n c ngoi v i nhau c.Nh u t n c ngoi v i nh u t trong n c d.a v c ng p n c Cu 14.H p ng BOT, BTO, BT l nh ng lo i h p ng: a.Ch p d ng trong lnh v c xy d ng cng trnh k t c u h t ng b. c k k t gi a 1 bn c quan nh n c c th m quy n Vi t Nam v i cc nh u t c. c k k t gi a cc nh u t vi nhau d.Cu a v b ng

p n d Cu 15.Ch n cu ng trong cc cu sau a.D n c quy m v n u t d i 15 t ng Vi t Nam khng thu c danh m c lnh v c u t c i u ki n th nh u t khng ph i lm th t c ng k. b.M i d n u t khng thu c danh m c lnh v c u t c i u ki n th nh u t khng ph i lm th t c ng k u t c.Ch c nh ng d n t c quy m l n hn 300 t ng Vi t Nam m i c n ng k u t d.C 3 cu trn u ng p n a Cu 16. u t gin ti p l hnh th c u t: a.Thng qua vi c mua c ph n ,c phi u, tri phi u , cc gi y t c gi khc b.Nh u t b v n u t v khng tham gia qu n l h p ng u t c.a v b ng d.a v b sai p n c Cu 17. C quan c th m quy n tuyn b ph s n doanh nghi p a.Vi n ki m st nhn dn b.Phng thi hnh n thu c s t php c.To kinh t d.To n kinh t ni doanh nghi p t tr s chnh p n d Cu 18. u t tr c ti p v u t gin ti p u t no ch u r i ro cao hn a. u t tr c ti p b. u t gin ti p c. R i ro nh nhau d. Tu tru ng h p p n d Cu 19.Cc quy n c a nh u t a.Quy n chuy n nh ng, i u ch nh v n ho c d n u t b.Quy n mua ngo i t c.Quy n ti p c n cc vn b n php lu t, chnh sch lin quan d n u t, cc d li u c a n n kinh t qu c dn d.a,b v c ng p n d Cu 20.H p ng h p tc kinh doanh vi t t c l g? a.BOT b.BCC c.BTO d.BT p n b Cu 21. Cc h p ng ch p d ng trong lnh v c xy d ng cng trnh, k t c u h t ng l: a.BCC,BOT,BTO b.BOT,BT

c.BCC,BTO,BT d.BOT,BTO,BT p n d Cu 22.Hnh th c no d i y l hnh th c u t pht tri n kinh doanh? a.T ch c tn d ng, doanh nghi p kinh doanh b o hi m b. i m i cng ngh , nng cao ch t l ng s n ph m, gi m nhi m mi tr ng c.M r ng quy m, nng cao nng su t, nng l c kinh doanh d.C b v c ng p n d Cu 23.C quan ng k kinh doanh c trch nhi m xem xt h s ng k kinh doanh v c p gi y ch ng nh n ng k kinh doanh trong th i h n bao nhiu ngy k t ngy nh n h s a.7 ngy b.10 ngy c.15 ngy d.20 ngy p n c Cu 24.Nh ng lnh v c u t no d i y b c m: a.Cc d n gy phng h i n qu c phng, an ninh qu c gia v l i ch cng c ng b. Cc d n gy phng h i n di tch l ch s , vn ho, o c thu n phong m t c Vi t Nam c. Cc d n gy t n h i n s c kh e nhn dn, lm hu ho i ti nguyn, ph hu mi tr ng d.T t c cc lnh v c trn u b c m p n d Cu 25. u t no mang tnh ch t u c a. u t tr c ti p b. u t gin ti p c.a v b u ng d.a v b u sai p n b