‫اطالعات ثبت شرکت در روسیه‬

‫شرکت با مسئولیت محدود‪)ООО( :‬‬
‫این نوع شرکت از رایج ترین انواع شرکتهاست چرا که برای تجارت سطح متوسط و پایین راحت ترین نوع آنهاست‪ .‬در این نوع‬
‫شرکتها عالوه بر سرمایه اولیه شرکت‪ ،‬نقش سهامداران نیز منظور میباشد‪.‬‬
‫(‪ )ОА‬شرکت سهامی ‪ ،‬ارگان تجاری میباشد و بر اساس تجمع سرمایهها معنی میگردد‪.‬‬
‫(‪ )ОАО‬شرکت سهامی عام (‪ 0111‬برابر مینیموم حقوق کاری ) در این نوع شرکتها هر کسی میتواند سهام از شرکت خریداری‬
‫نموده و سهامدار آن شود‪.‬‬
‫)‪ (ЗАО‬سهامی خاص (‪ 011‬برابر مینیموم حقوق کاری ) در این شرکتها تعداد سهامداران محدود میباشد‪.‬‬
‫این نوع شرکت که در واقع شرکت نبوده و فقط مفهوم آن اجازه کار بصورت مستقل به فرد میباشد برای خارجیها مقدور نیست‪.‬‬
‫اگر شرکت ‪ %011‬خارجی باشد و بصورت (‪ )ООО‬ثبت شود‪ ،‬نحوه سرمایه گذاری آن بدین صورت است که یا میتواند تمامی‬
‫سرمایه اولیه را در بدو کار واریز کند و نیز میتواند حداقل ‪ 01‬درصد آن را در بدو کار واریز نموده و مابقی را در یک یا چند مرحله‬
‫در طی سال اول کار خود واریز نماید‪ .‬برای این منظور شرکت خارجی باید در روسیه حساب روبلی و ارزی افتتاح نماید‪ .‬سرمایه‬
‫شرکت را باید به حساب ارزی واریز نموده متعاقباً بانک طی یک عملیات بانکی آن راتبدیل به روبل نموده و به حساب شرکت مورد‬
‫نظر منظور میدارد( بعنوان سرمایه اولیه) اگر شرکت خارجی بخواهد کارکنان خارجی استخدام کند باید موارد زیر را انجام دهد‪.‬‬
‫‪ - ۱‬برای اینکار باید اجازه نامه رسمی از ارگانهای زیر جهت استخدام اتباع خارجی در شرکت اخذ کند‪.‬‬
‫ از ارگانی با نام اختصاری ‪(тзцн) занятост населени Территориальный центр‬توجه کنید که در هر‬‫محلی که شرکت قرار دارد باید به شعبه )‪ (тзцн‬همان محل مراجعه گردد و صرفاً از شعبه مربوطه اجازه نامه اخذ گردد‬
‫و معنی آن مرکز سوق الجیشی فعالیتهای مردم‪ ،‬میباشد‪.‬‬
‫‪ -‬از ارگانی به نام ‪государственной службы занятости‬‬

‫‪Департамент федерально‬‬

‫‪населения‬با نام اختصاری )‪(дфгсзн‬و معنای آن دپارتامنت خدمات فعالیتهای مردمی دولت فدرالی و یا بعبارت‬
‫دیگر بخش دولتی خدمات کاری فدراسیون روسیه میباشد ‪.‬‬
‫ بخش خدمات اتباع بیگانه فدراسیون روسیه‬‫مدارک الزم جهت دریافت اجازه نامه رسمی ‪ тзцн‬و ‪дфгсзн‬‬
‫ وکالت نامه محضری از طرف شرکت به شخصی که به این ارگانها مراجعه میکند(در ‪ 2‬نسخه)‬‫ درخواست نامه از طرف رئیس شرکت به )‪ (дфгсзн‬در ‪ 2‬نسخه ممهور به مهر و امضای رییس شرکت‬‫‪ -‬فرم مخصوص که باید پر شود (در ‪ 2‬نسخه)‬

‬در ‪ 0‬نسخه)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ Индивидуальный налоговый номер‬که اختصارا )‪" (инн‬نامیده میشود و بمعنای شماره مالیاتی‬ ‫انحصاری و یا بعبارت دیگر گواهی شماره ثبتی شرکت در اداره مالیات (‪ 2‬کپی که محضری شده باشد)‬ ‫ گواهی ثبت در فهرست دولتی شرکتها ( شماره ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها)(‪ 2‬کپی محضری شده)‬‫ فرمی که به نام فرم ‪-тн‬معروف میباشد باید پر شود(در‪ 2‬نسخه)‬‫ مدارک الزم برای ارگان بخش خدمات اتباع بیگانه فدراسیون روسیه‬‫ وکالت نامه محضری در ‪ 2‬نسخه‬‫ درخواست نامه از طرف رئیس شرکت به ارگان اتباع بیگانه‬‫ فرم مخصوص در ‪ 0‬نسخه‬‫ کپی کل اساسنامه که محضری شده باشد (برابر با اصل شده باشد)‬‫ گواهی شماره ثبتی در اداره مالیات (‪ 2‬نسخه برابر با اصل محضری )‬‫ گواهی شماره ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها (فهرست واحد دولتی شرکتها)‬‫ گواهی از بانک که نشانگر داشتن حساب در بانک میباشد‪.‬‬ ‫ اگر از تاریخ ثبت شرکت بیش از ‪ 3‬ماه گذشته باشد‪ ،‬شرکت باید باالنس حسابداری سه ماهه خود را ارائه دهد‪ (.‫‪-‬‬ ‫‪ штатное расписание‬یعنی تعداد پرسنل و مشخصات آنها (منظور پرسنلی است که میخواهید بکار بگیرید و‬ ‫پستی‪ ،‬که بدان منظور ایشان را در نظر گرفته اید‪( ).‬کپی و‬‫اصل)‬ ‫ پیش نویس قراردادهای کاری با کارکنان (‪ 0‬نسخه همراه با مهر و امضای شرکت)‬‫ اجازه نامههایی که از ارگانهای ‪ тзцн‬و ‪ дфгсзн‬گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدارک الزم جهت دریافت کارت کار‬ ‫وکالت نامه از طرف اشخاص مربوط به شرکت‬ ‫ در خواست نامه از طرف اشخاص به رئیس اتباع بیگانه‬‫ فرم مخصوص‬‫ اجازه نامه از اتباع بیگانه که قبال ً گرفته شده‬‫ فیش ‪ 0111‬روبلی‬‫‪ -‬درخواست نامه جهت صدور کارت پالستیکی اجازه کار‬ .‬‬‫ تاریخ اخذ گواهی نامه نباید بیشتر از یک هفته باشد در غیر اینصورت باید مجدداً به بانک مراجعه و گواهی دیگری‬‫دریافت نمود‪.‬‬‫ پرداخت مبلغ ‪ 3111‬روبل به دولت برای هر تبعهی خارجی که مورد استخدام میباشد و ارائه ی فیش مربوطه بعد از‬‫دریافت مجوز از ارگان ‪ c‬جهت دعوت اتباع خارجی‪ ،‬پس از اینکه این افراد داخل روسیه شدند باید به ارگان ‪ c‬مراجعه و‬ ‫برای یکایک آنها و با حضور خود آنها برای ایشان بصورت جداگانه کارت کار دریافت نمود‪.

‬‬ .‫‪-‬‬ ‫‪2‬قطعه عکس ‪3×4‬‬ ‫ گواهی سالمت پزشکی (ایدز و غیره)‬‫ کپی پاسپورت با ریجستر‬‫ کپی کارت ایمی گراسیون ( در هواپیما داده میشود)‬‫ ضمانت کتبی از طرف شرکت جهت بازگشت شخص پس از اتمام کار در شرکت‬‫ مبلغی به عنوان ضمانت برای هر فرد‬‫تذکر‪ :‬طبق قانون کار در روسیه ماده ‪ фз .‬‬‫ گواهی از اداره مالیات کشور متبوع خود ( یعنی ثابت کند که مشکل مالیاتی با دولت متبوع خود و یا کشوری که در آن‬‫شرکت او فعال است را‪ ،‬ندارد)‬ ‫ مدرکی که نشانگر داشتن اختیارات تام در شرکت مربوطه میباشد‪.‬‬‫ کپی پاسپورت شخص‬‫نکته مهم‪ :‬تمامی مدارک فوق الذکر در هر ‪ 4‬مورد جهت ثبت شرکت ‪ ،‬باید ترجمه رسمی شده و در سفارت کشور مربوطه در‬ ‫روسیه تأئید و مهر گردد و به امضای کنسول رسیده باشد‪.‬‬‫اگر شخص خارجی بخواهد شرکت ثبت نماید‪:‬‬ ‫ کارت بازرگانی با تایید سفارت کشور مربوطه در روسیه‬‫ جهت آگاهی هموطنان ایرانی ‪ ،‬مدارک الزم جهت اخذ کارت بازرگانی در کشور ایران در پایان این مقوله مندرج میباشد)‬‫ گواهی بانک که نمایانگر داشتن حساب بانکی میباشد‪.126‬مورخه ‪ 42/00/4002‬در صورتی که کارمندان تبعه خارجی شرکت اجازه‬ ‫کار نداشته باشند(یعنی مراحل فوق الذکر را جهت دریافت کارت کاری نگذرانده باشند) ‪ ،‬دولت روسیه میتواند به ازای هر‬ ‫کارمند از ‪ 000‬تا ‪ 4000‬برابر مینیموم حقوق کاری را از شرکت بعنوان جریمه دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت برای اتباع خارجی‪:‬‬ ‫اگر شرکت خارجی بخواهد شرکت ثبت نماید‪:‬‬ ‫ گواهی ثبت شرکت خود در کشور محل اقامت (حتمی است)‬‫ گواهی از بانک مربوطه در کشور محل اقامت‬‫ وکالت نامه به نام شخصی که عمل ثبت شرکت را در روسیه پیگیری میکند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مینیموم حقوق کاری مبلغی است قراردادی که دولت روسیه آن را تعیین میکند و فقط دولت میتواند مقدار آن را‬ ‫تغییر دهد و معنی آن حداقل مزد یک کارگر در یک روز میباشد‪.

‬هزینه‬ ‫اخذ مدارک حدود ‪ 0111– 011‬دالر است‪.‬‬ ‫اعضاء و مدیر قابل تعویض می باشد‪ .‬میزان سرمایه حداقل ‪ 311‬دالر است این نوع شرکت های قابل انتقال به هر شخص خارجی و‬ ‫روس میباشد و بطور ثبتی از طریق دفاتر حقوقی بطور آماده خریداری و منتقل میشود (انتقال از سهام دار روس بصورت تام‬ ‫االختیار و با همه مسولیتها و از جمله دارای حق امضاست) حسابهای بانکی شرکت روبلی وارزی است و مالیات بر اساس حقوق‬ ‫دریافتی کارمندان رسمی و قراردادی پرداخت می شود‪.‬شرایط پرسنل اداری مشابه فوق میباشد‪.‬شرکت خارجی کایه مدارک خود را ترجمه و به تائید وزارت امور‬ ‫خارجه رسانده و از طریق وزارت بازرگانی روسیه کسب مجوز نموده و سپس در روسیه ثبت میشود از لحاظ پیچیدگی و تشریفات‬ ‫مشکل تر از حالتهای قبلی است هزینه ثبت در روسیه ‪ 011‬تا ‪ 0111‬دالر میباشد و ثبت شرکت دو هفته طول میکشد‪ .‫نکات ویژه و مختصر‪:‬‬ ‫شرکت در روسیه به چهار ماهیت حقوقی وجود دارند‪:‬‬ ‫شرکت صد در صد روس‬ ‫سهام دار آن روس بوده و کارمندان و ریاست آن میتواند روس یا خارجی باشد از نظر تشریفات ساده ترین نوع ثبت آن است‪.‬‬ ‫مدارک الزم‪:‬‬ ‫الف) اساسنامه شرکت‬ ‫ب) مدارک بانکی که به تایید بانک در ایران رسیده باشد‪.‬سهامداران اعم از خارجی و داخلی میتواند شخص حقیقی و یا حقوقی و همچنین مانند شرکت‬ ‫ثالث باشد‪ .‬‬ ‫شرکت مشترک خارجی – روس( سهامداران آن بصورت مشترک خارجی و روس باید باشد‪).‬وکالتنامه ها قابل فسخ بوده هستند در هر زمان از جانب موکل‪ .‬‬ ‫پ) مشخصات مدیران و سهامداران‬ ‫ت) وکالت نامه از جانب تمام سهامداران و یا مدیران‬ .‬‬ ‫شرکت یا شخص خارجی باید دارای مجوز کار بازرگانی از کشور مبداء (کارت بازرگانی و یا داشتن شرکت) که به تائید رسیده باشد‪.‬‬ ‫شرکت خارجی‬ ‫سهامدار آن خارجی بوده یا کال نماینده یک شرکت خارجیست‪ .‬‬ ‫مسئولیت ها بین سهامداران تقسیم یا میتواند کال در اختیار شخص خارجی باشد و انتصاب مسولیت ها و تقسیم کار بر اساس‬ ‫وکالتنامه ثبتی صورت میگیرد‪ .

‫شرکت های بدون آدرس حقوقی‬ ‫این نوع شرکت ها برای فعالیت های آنها بصورت تجارت خرد و محدود بوده و حالت پروانه کسب برای این نوع معامالت است نیاز‬ ‫به مکان و شماره حساب های ارزی و روبلی و شخصیت حقوقی نداشته و از نظر مالیانی نیاز به ارائه گزارش مالیاتی مفصل ندارد و‬ ‫به میزان معینی ساالنه پرداخت مینمایند‪ .‬معموال جهت اموری چون اداره فروشگاه و کارگاه خدماتی و مشاغل جزء استفاده‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫هر نوع تغییرات ثانوی در وضعیت شرکت نیازمند سلسله مراتبی است که مشابه تاسیس دوباره شرکت است (هم از نظر زمانی و هم‬ ‫مالی)‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful