You are on page 1of 19

Kumpulan Puisi Bahasa Sunda

Hirup Ngan Ukur Cenah Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | Sajak IWAN M. Ridwan

Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota Sedeng cinta ngan saukur teteguhan Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana

Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor Sing nyalse. Sing daria. Tumaninah. Sabab jaga teuing kumaha boa Di mana aya tunggara di dinya urang eureun ngalalana.

Cenah hirup ayeuna teh di dunya Sedeng cinta teuing di mana ngancikna

Bandung, 11 Juli 2010

Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010

Handapeun Sora Sit-uncuing

RIDWAN Sit-uncuing ngelak maseuk kota Nyelangan gerung kored mesin Memeh pindah kana gurat jukut sejen Handapeuneunana balawiri nu ngulon ngetan Tuturubun ngudag jeung diudag waktu “Bisi teu kasampeur nu lebah pengkolan!” ceuk hatena Ngomong ka panon poe nu teu malire Renghap ranjug dayeuh beuki sumpeg Katarajang panyakit mengi sabab paru-paruna geus karancang Dina tikorona menet reuhak peradaban Ngagulung jeung teknologi Jeung runtah Handapeun sora Sit-uncuing manglaksa kacangcaya teu kungsi mulang terus ngamalir ka rorotek jalan nu brasna ka poe kiamat Bandung. 24 Mei 2010 Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010 Suci Dulife ‘10 .Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | Sajak IWAN M.

rohaka tumerap na dadasar kalbu Nu bisa ngarungkup gunung. 1978-2010 Bulan Masih nu Baheula Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | Sajak RIZAL SABDA Karasa ayeuna mah Yan lalampahan téh geus natrat kajeueung di péngkolan bulan béngras kénéh nyaangan léngkah gejed urang . jungjunan… Panjalu – Cibiru – Pulogebang.Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 25-02-2010 | Da cinta nu saéstuna tara laas ku robahna mangsa Rongkah. ngojayan jaladri. meuraykeun jaladra Urang suaykeun rupaning lalangsé Urang halingkeun aling-aling Wilujeng milangkala.

2196 Puisi Sunda ini pemberian dari sahabat saya selama 2 1/2 tahun berchatting ria di dunia maya dengan orang2 yang benar2 ada... taya beja jeung carita anu can tangtu panggih da anjeun geus dipiboga cangcaya............ Terima kasih untuk SIKABAYAN. menceritakan nasib kesendirian tanpa kekasih tanpa pelindung..... menceriterakan kesedihan ditinggal ortu yg telah tiada.... ____________________________________ Anjeun miang kaalam kalanggengan taya pangyuga jeung pangdoa honcewang........ karena mereka meningalkannya. .............. tanpa ada yg menjaga & mendo'akan Anjeun indit.. mengisahkan kesedihan ditinggal seseorang yg telah dimiliki orang lain Kuring sorangan taya panutan jeung kacintaan taya pangdeudeuh jeung pamuntangan bongan aranjeun mariang ninggalkeun duh diri.......nu ngandelkeun gandeuang basajan Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan wirahmana angger marengan réngkak urang nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan Dimuat dina Mangle No......

PAHLAWAN Rachmat M. sebetulnya kita tidak sendirian.. Alhamdulillah. langgeng hirupna Ngan Bisa jadi urang teu sadar poho lantaran tambelar kana pahlawan nu ngancik `na sanubari nu meunang ganjaran tan wangenan ti Gusti Nu Maha Suci Bandung... _1965 (bada maca Q.. Sas Karana Prajurit nu teu mulang ti danalaga perang'na jalan nu dipirido Allah Ta'ala tong dianggap palastra lantaran maranehna. karena DIA yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu bersama dengan mahluk ciptaanNYA dengan cinta yang murni dan hakiki. 2 :154) Kahirupan Mak Anah Eddo Sy Mak Anah tukang surabi sore subuh satia nganti nu meuli satuhu usaha ngadago rijki ceuk paribasa najan ngan payu sasiki Ma Anah dagang surabi teuing geus ngaliwatan pirang rewu janari aya rame aya sepi kauntungan heunteu pasti “Ema oge lin teu hayang jiga batur ema yakin rijki mah aya Nu Ngatur ku kituna heunteu kudu jadi catur gede leutik ema tetep ngucap sukur” Ma Anah tukang surabi satia usaha nganti nu meuli rek rame rek sepi tetep sumujud ka Gusti..S. ...******* Dan .

Ya Hakim Ya Wahid. Ingkeun ieu kalbu sina ngalagu ngawihkeun kangen ka Anjeun Tiap renghap sadami-sadami dihejah asma Anjeun hiji-hiji Ya Rohman.Indung Ayatrohaedi Iuh tanjung seungitna marganing wuyung liuh indung perbawa nu cadu nundung mun di dunya ngan aya indung jeung bapa bakal bisa ngawasa sajagat raya Ngan indung memeh miang dielingan. Ya Majid Ya syahid. Ya Rohim Ya Basyir. Ya Rosyid Dina Angin di Pucuk-pucuk daun Kakuping lirih galindeng dawuh Abdi tanggah neuteup pamenteu gaib . “Lamun hirup ngan ngumbar karep sorangan temahna poho ka indung kaduhung nunggu di tuntung nya hanjakal bakal jadi incu cikal.” 2001:88 Pamanggih Ayatrohaedi Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura Salapan bulan dikandung Moal aya hiji jalma leuwih ti anak rumasa anak gudang dosa Salapan bulan ngakandung Pinuh rasa jeung rumasa Salapan bulan dikandung Pinuh dosa jeung rumasa 2001:84 Lagu Puja Yous Hamdan Gusti.

694. Sumber : Kumpulan Sajak Sunda "Kalakay Budah" Tanah Sunda Hikmat Sadkar Kawih tingtrim nu kamari suling jeung jentreng kacapi haleuang paku sarakan galindeng bujang jeung lanjang kiwari geus ilang musna geus tilem ku mangsa Guruminda Sangkuriang geus jauh ti kacapangan pohaci jeung widadari lir impian nu geus bari aheng keneh dongeng sabrang datang ti pentas lautan deudeuh tanah gumelar ti taun ka taun kalantar Garut 1978 Tina Mangle No. Ya Ahir Dina kangen abdi sumujud Jero kangen abdi nyaluuh Bari ngedeng bari diuk Biwir ngunyem panon kucup. Ya Batin Ya Awwal. pareumkeun ieu nu ngabebela dina dada ku hujan kaheman nu rohaka sarta leyurkeun ieu batu dina kalbu ku gada pangriksa nu tohaga" .Dina ramat cahaya burit Ya Gofar. Ya Qohhar Ya Jalil. Ya Karim Ya Zahir. Taun XXII 2 Agustus 1979 NGAGEURI DINA SUJUD IEDUL FITRI Sajadah titilam hate nu pasrah nyuubkeun cirumasa nu murubut tina panon rasa sarta nitipkeun kalaip diri nu salilana paanggang jeung sanubari dina sela-sela du'a kuring tamada: "Gusti Nu Maha Wisesa.

nyerina raheut tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi Bongan kitu digambarna. Pebruari 1989 Tina Galura No. 45. geura midang memeh kuring miang Anterkeun semet rawayan Citarum. beda jeung nu lian diguliksek dina kamus: cek aing ibadah Bongan kitu itunganana: Gusti 1992 TAPAK SANGKURIANG Dadan Bahtera Talaga Bandung.Sajadah titilam sukma nu leah jadi saksi nu ngageuri merih susucining diri Bandung. oray geulis beuki manis Tapi di mana pangbalikan Tangkubanparahu asa beuki anggang Bandung. geulis kabina-bina ditepungan unggal wayah: cek aing werejit Bongan kitu pandena. Iedul Fitri 1995 BONGAN KITU Juniarso Ridwan Bongan kitu disebutna. Minggu 1 Januari 1990 . nyarita sorangan ditataan di rs jiwa: cek aing eling Bongan kitu ayana. Canembrang herang Mojang. puguh mega dipapay di awang-awang: cek aing angin Bongan kitu karasana.

CIKARACAK Cikaracak ngarakacak leuweung dibukbak huluwotan ngoletrak caina teu ngeclak kampung burak rahayat ngoceak para kglomerat: curak-curak sila andekak Naha kudu nungguan rahayat barontak lamun cikaracak caina hayang ngeclak. atawa: kudu aya tangkurak dekok dibeletak batu cikaracak nu lawas teu manggih tiisna keclak cai : cikaracak Lamun rahayat ngoceak Cikaracak ngarakacak pamingpin milu andekak naha urang ge cukup calawak TUKEURAN IEU SAJAK Tukeuran ieu sajak Ku salambar simbut atawa samak saheulay Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay Pating golepak dina trotoar Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak Heug sidkahkeun kanu haropak Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak Tukeuran ieu sajak Ku sababaraha siki pelor Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator Sina enya kalojor .

Tukeuran ieu sajak Ku beubeutian tina kalbu anu rido Keur nyebor anu balangsak (Lamun teu kitu sasaak) (Yus Rusyana. 19 Juli 1966) WASIAT KONGLOMERAT Lamun Apih paeh pangbungkuskeun ku salambar boeh ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek Lamun Apih nemahan pati pangmesenkeun padung jati ladang ngumpulkeun komisi jeung rupa-rupa korupsi Kontrak-kontrak nucan diteken Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun awurkeun luhureun paesan na tetengger heug tulisan : parantos mulang ka kalanggengan Apih.38) PANGBALIKAN Iuh. iuh gunung kuring . konglomerat tuladan (Taufik Faturahman. Ciliwung. Galura No. 1992.

nyata tanda-tanda ngabalungbung jalan hirup nepi ka nyawa rek asup ka maranehna kuring rek balik ka maranehna kuring rek pamit (Wahyu Wibisana.angin ulin dina embun-embunan sawaktu-waktu kuring kudu nepungan dumeh hirup halabhab cinta di maranehna nya ayana Aya sababna kuring tibelat aya sababna kuring pegat tapi nu ahir lain kaabadian kakasih dina hate ngawih deui Iuh.28-7-56.iuh gunung kuring nyata. tina Kanjutkundang) LEUWI sora nu tinggerendeng teu weleh saheng di leuwi aing laut nu tan istirah teu weleh motah di leuwi aing di leuwi aing sagala teu weleh betah . Ciawang .

sagala teu weleh motah (Abdullah Mustappa. Teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah Dina sakeclak cimata. Tina Mangle No.217) LALAKON I Mangsa budak resep ulin ngarucu bulan mangsa rumaja resep wanoja ngumbar asmara nincak sawawa narik jangkar ngambah sagara geus kolot mah kari tapakur isuk sore ngitung umur! (Hadi AKS.39) LAGU HIRUP Unggal poe unggal lengkah nataan tanggal dina kalender angger aya nu diarep-arep ari umur melesat henteu kajeueung Dina beja dina carita teu weleh aya nu miheulaan warna-warni kajadian. Aya kasedih . Tina Galura No.

nu teu kedal. Iskandar. “Hidup aing! Hidup aing! Hidup aing!” . geulis kabina-bina ditepungan unggal wayah: cek aing werejit bongan kitu pandena. Beurang tembong rerenjagan tuluy kabur sakur pangacianana. beda jeung nu lian diguliksek dina kamus: cek aing ibadah bongan kitu itunganana: Gusti (Juniarso Ridwan. puguh mega dipapay di awang-awang: cek aing angin bongan kitu karasana. Dina kongkolak kahirupan. Angin teh tibuburanjat nyusul manuk nu ti heula ngagarapak tina dahan kana dahan. Barengong angin jeung manuk mireungeuh mangpirang peureup tinggorowok nyentakan beurang bayeungyang. nyerina raheut tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi bongan kitu digambarna. nyarita sorangan ditataan di rs jiwa: cek aing eling bongan kitu ayana. Aya nu miang teu mulang deui (Eddy D. 1992) BONGAN KITU Bongan kitu disebutna. 1992) PADUNGDUNG DANGDUT “Hidup! Hidup! Hidup!” cek peureup mani baruleud ngahaja nonjokkan angin nu keur tibra lebah liliuh caringin.

Getih peureup boborot nyiram sampalan. panonpoe ngagilerkeun cahayana nyorot peureup nu ngabring ti peuntas ditu “Aing ge hidup! Aing ge hidup! Aing ge hidup!” cek peureup nu karek cunduk sarta teu tata teu titi ujug-ujug ngajorag nu keur sesentak. Kacaturkeun tengah peuting. Kotakidul. dua peureup nu baradag sasalaman handapeun tangkal caringin. Beurang geheng. 92. Tingjarekok sora nu patonjok-tonjok. ka mana layung basa girimis nyandet urang di saung satengahing pajaratan basa réngsé ngurebkeun layon Diriung parentul batu tutunggul sakapeung urang pating gerendeng .16) Burit Geus Reupreupan Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | Sajak YOUS HAMDAN Layung. Nu ieu bet ngeleketek. Ger campuh peureup jeung peureup nu sarua pada-pada sareuneuan ngabebela Peureup diadu jeung peureup deui. disaksian imut bulan. Keur kitu. Ngadegdeg angin jeung manuk nenjo beurang beuki soak gogobrot juuh kesangan.cek peureup beuki tararik bari tembong aya seuneu ngabebela tina sela-sela ramo. Manuk mabur. Galura No. Tinggorowok. Nu itu nyiwit ceuli saeutik. (Godi Suwarna. Angin mabal.

-tembal kuring asa-asa Basa angin ngahiur ngawurkeun sawér cihujan jeung seungit kembang samoja bulu punduk naha bet muriding geuning urang paheula-heula bingbrit norobos hujan nu beuki ngerepan Jeung burit beuki reupreupan Katineung ka Odji Seiadji AR almarhum.mimindengna ukur ngaheneng diranggeum keueung Jeung burit beuki reupreupan -Saha heula anjeun heula kuring heula? cék anjeun harita -Teu kudu paheula-heula dawuh cunduk mun pareng giliranana. mugia ginanjar rohmat kawilujengan ing dalem kubur. Dimuat dina majalah Cupumanik/April 2008 Nu Lumampah Peuting .

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | Sajak TONI LESMANA Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan Sabot damar sakarat. Boa lebah balébat Dina salambar halimun Lebah sora manuk munggaran Ngimpleng-ngimpleng pangreueruhan Damar saukur dadamaran Da léngkah geuning tuluy lumampah Boa moal kungsi reureuh: apan tatu tacan kénéh liput! Dimuat dina Mangle No. Boa lebah janari Dina dzikir reumis Lebah sora ajag nu pamungkas Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan Sabot damar sakarat. 2164 .

.punten.. duh panutan hate iraha tiasa patepang. kana katresna anu kantos dititipkeun ku salira ... . Sebuah rasa yang sudah lama tersimpan kini terungkap kembali…. moal ningali kapengker.. junjunan… ieu hate moal kamana-mana moal bakal nyapirakeun.. . bet moal aya bandingannana. jungjunan hate... ahh. dugi kamana oge..seueur. tos lami ieu hate teu ngartos kana kaayaan ati salira... .. peraosan nu nambih… nambih nyaah..... endah.Katresna anu pernah Katunda junjunan… upami salira ngintun wartos ..... dugi ka ngeclak cipanon bakating ku bungah sareng sonona…. nu tos lami diimpen-impen… disapirakeun .sanaos teu ditungtun...... tiasa silih pihapekeun rasa anu tos lami teu dugi . nu penting mah ayeuna. -oOoduh. nu tos lami teu karaos asihna. Begitu indah sebuah rasa cinta yang sejati ———-=———–=—–= .. jungjunan… rasa sono … rasa yaah … katrensna anu beuki dieu beuki tamplok kasalira. nambih sono. kasono teh.. moal aya tandinganna. nambih mikatresna. tiasa nyarios... duh. moal aya babandingannana . geter hate teh ngan ukur kanggo salira.. bungah...... ningali salira nu tos lami teu katingal dedeganana. dituturkeun... ka salira katresna ka salira moal liren dugi kairaha oge. sok aya.. dikantunkeun..

. . unggal usik unggal malik.. beuki lami.. basa gugah teh geuning aya salira bari neutuep geugeut. iraha atuh tepang. ngaraoskeun cai soca anu lungsur bakatku bagja.deudeuh. mung ukur dibuni-buni.. aya anu gumuruh dina lebet dada .tresna. disimpen dinu pangnyingkurna. nu diantosan wartos salira .. salam sono sareng katresna. lawang katresna ka salira… beuki muka panto ka sono kasalira beuki… molongo jandela ka kanyaah beuki muka 0-0-0-0-0Dina Impenan Jungjunan… unggal dinten ... tos lami teu kedal. kuring bagja pisan anu karaos teh endah..... geuningan rindat salira nu karaos.. . nyaah. muka….Kanggo Salira jungjunan wengi ieu karaos pisan sonona. iraha atuh nyarandekeun kadeudeuh ka salira... beuki dieu. .. geuning ayeuna. ngaraos bungahna... ngaraoskeun seungitna cinta ti salira...sono. duh. -0-0-0-0-0Katresna Kanggo Salira jungjunan… kacinta katresna kadeudeuh kanyaah kasono kaheman ka salira… beuki….... duh... kasono teh ngan ukur kagungan salira.....

. bade nguping wartos ti salira bade merhatoskeun salira..... ieu teh bakal wujud.. mung ukur gumujeng bari ningalikeun.. . 0-0-0-0 Dinten Kemis Dinten Kemis nyaharita urang ngawitan petepang teu nyana sami-sami ngemutan Dinten Kemis geuning katresna mekar na ati teu walakayan kasiksa diri antukna silih kedalkeun eusi ati Kota katresna jadi saksi urang duaan silih kedalkeun katresna Kota kaasih jadi saksi urang duaan silih tamplokeun ka sono Dinten Kemis Urang duaan silih pikanyaan . pamugi leres... kabungah teh geuning aya hahalangna...nu diimpen mung salira sanaos tara nyarios dina impenan. bade nyiar impenan anu katunda... tapi geuningan nyata.. duh. . tresna pisan.. duh... ah... deudeuh pisan. salira geuning nyaah pisan. deudeuh pisan.... jungjunan . masing teu terang iraha waktosna.. iraha jantena duka atuh.. meni hese. kuring bade teras gugah.