P. 1
[843]מאמר_השקפה_כי_תשא

[843]מאמר_השקפה_כי_תשא

|Views: 1|Likes:
Published by moshele

More info:

Published by: moshele on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

סב " ד

קיטילאפ ופ תונובשח רעגינייוו לסיבא טימ , לסיבא
הררשה רחא הפידר רעגינייוו , תבוט פיוא קוק רעמ וא
יגנא יד ופ ינעה עי עגידנ תוכרעמ , טנעקעג עמ טלאוו
הריזג יד דיימראפ תובישיה ינב סויג ופ

הנשה ידעומו ינמז יד טימ בעל רעדניק עשידיא , וא
ענייל וצ יז טיירג רימ זא " הרפ תשרפ " מז רעד זיא
שמוח עד עמענוצריפא , יד יא גינייוועניא קוקניירא
ופ הרדס " ה הוצ רשא הרותה תקוח תאז ' רמאל " , וא
ענרעל יקוספ יד , שר סאוו העז " קה י ' טגאז , יד סאוו וא
פמ גאז הרותה ישר , זיא סאוו ופרעד עמענסיורא וא
זנוא ראפ עגונ סאד , ה תדובע יא קוזיח עכלעוו ראפ וא '
לאז רימ זא עוועג עבוק ימכח עגילייה ערעזנוא באה
השרפ יד ענייל תקוח תשרפ א טמוק סע עוו רעסיוא
שדוחה תבש ראפ תבש טצעל עניא יוא , שאר רעדייא
נ שדוח יירא טמוק סי .
" ÌȇÓË ¯‰ËÏ , ÌÈ¯Â‰Ë ‡ÓËÏ , ˘Â„˜ ¯Ó‡· "!
ורא זיא סאוו השרפ א זיא המודא הרפ ופ השרפ יד
עירעטסימ א טימ עמונעג , שינעליוהראפ א , זיא סע
טלאהאב א טימ טקעדראפ ע טשינ יז טזאל סאוו טייקנ
ייטשראפ סניילא .
" הרותה תקוח תאז " , שר יוו " קה י ' וא יז טקורד סי
" הב שי עט המו תאזה הוצמה המ ? יאו ינפלמ אוה הריזג
הירחא רהרהל תושר ל ."! ילב קח א זיא הוצמ עצנאג יד
שבר ענופ עט " ע , א טימ גלאפסיוא סאד זומ רימ וא
תוטשפ א וא תומימת , טשינ ללכב זנוא זיא סע וא
ייז רהרהמ וא ייגוצניירא שינעביולרע יד ראוועג בעגעג
אנ הוצמ יד .
" הרפ לש הדוס עדיל המלש שקיב , לוק תב האצי
תמא ירבד רשוי הרמאו , הקוחר איהו המכחא יתרמא
הנממ " . טשינ יוא עמ טאה יילא למה המלש ראפ
המודא הרפ לש הדוס עד ייז הלגמ טלאוועג .
זיא המודא הרפ יד ופ אלפ רעסיורג רעד ופ חכ ריא
" יאמט רהטל , ירוהט אמטל " , רעבלעז רעד המודא הרפ
יאמט ייז רהטמ וצ זיא חכ ריא סאוו , א יז טימ טגארט


ופ חכ " ירוהט אמטל " , כאז ייווצ יד עייג יוזא יוו
אזאנאב ? !
היע ילשורי יא תואיצמ רעיינ א " ק
תמא , ייגוצניירא טשינ יז טסעמראפ זנוא ופ רענייק
תודוס יד יא , טשינ רעלק רימ ייטשראפ וא סיוו וצ
" המודא הרפ לש הדוס " , אד רעבא , זנוא זיא סע סאוו
ונ ג ע , וא עגונ זנוא זיא סע ליפיוו , רימ געמ , רשפא וא
רימ זומ , ייגניירא אי , ופ איגוס יד קמועב ענרעל וא
" ירוהט אמטל יאמט רהטל ."
עלקיטרא עטצעל ערעזנוא יא רימ ענעז
גנאגעגניירא ע עניא " בשח ואוב ו ." יד אנ " תוריחב
עשת " ג " , טלאהעגפא ענעז סאוו לאוו ענעפאלראפ יד
טימ לארשי תנידמ יא ראוועג קירוצ כאוו עכילטע , וא
ליוו רימ לפא סאד ענרע , ריזילאנא , יד עמענסיורא וא
עגונ זנוא ענעז סאוו סעיצקעל .
פאלראפ יד אסא רעייז גאז תוריחב ענע , עוו טרפב
דוגא יד דצמ עדנאגעפארפ יד ה ' טסידנאגעפארפ עשיטס
ראנ וויטקא עמ זיא טצעי זא קראטש רעייז עוועג זיא
הביס ייא ראפ , עוועטארוצפא להיצ ייא אד ראנ זיא סע
אד טשינ לאז ייז זא תובישיה ינב יד וצ עמוקנא פר
ינויצ ' ילימ שיטס רעט , א עוועג סאד זיא ילניישראוו וא
הביס עקראטש ביירטפיוא פלאהעג ייז טאה סאוו א
טנייה זיב אנ באה ייז סאוו עמיטש לאצ עדנעטיידאב
זיוואב טשינ .
הפקשה רמאמ
תשרפ אשת יכ עשת תנש " פל ג " ק
ובשח ואוב ד '
סאג יד יא עוועג ענעז סע עוו וליפא ' תוריחבה תלומעת ,'
עוועג ענעז סע וא ' ודק בוח ש ' ערעדנא דצמ תוריחב וצ ייג וצ
א ירומד " יחמ טשינראג סאד ייז טאה בי פוא ושב עוועג , לייוו
עגילייה יד ופ העפשה וא סולפנייא יד רעטנוא עוועג ענעז ייז
שדוק יררהב ותדוסי עוועג זיא סאוו תונבר
רעד " ובשח ואוב " אסא רעייז טגאז הפוקת אזא יא .
לקיטרא גיטצעי רעזנוא יא ליוו רימ לפאטש א ייג
רעטייוו . באה רימ סאוו עדכאנ רבעב טגנערבעג סיורא
ד עראלק י גנוניימ טאה סע סאוו עגסיורא טגנערב עוועג
כ " ומדא רמ ק " טילש ראמטאסמ ר " א זא " לארשי תדוגא
תובישיה ינב סויג טגנערבעג טאה " , טיירב זיא וא
וא יא ראוועג טלדנאהעגפא ערעזנ עלקיטרא , וזא יוו י
קיטילאפ ופ תונובשח רעגינייוו לסיבא טימ , לסיבא
הררשה רחא הפידר רעגינייוו , תבוט פיוא קוק רעמ וא
יגנא יד ופ ינעה עי עגידנ תוכרעמ , טנעקעג עמ טלאוו
הריזג יד דיימראפ תובישיה ינב סויג ופ . אד רימ לעוו
א וצ ייגוצ בשח רעכילרעניא ו שפנה .
גה , אב טשינ זיא סע ' מעט ' שטאפ וצ סניילא יז ט
קאב פיוא . א עמענ וצ טכייל טשינ זיא סע וא קעטש
וג ענעגייא עד גאלש , גאז רימ זא רעבא " ואוב
בשח ו " וא זא רשוי יוו רעמ טשינ זיא בי זא עגנאלראפ רימ
כאמ וא צעז פארא יז לאז רענעי ' ייז ' שפנה ובשח ,
כאמ וא צעז פארא יוא יז רימ פראד ' רעזנוא '
שפנה ובשח רענעגייא .
סאוו המישר יד יירא טנאה יד יא גידנעמענ זיא
לאוו יד אנ ראוועג טיירפשראפ , טגייצעג זיא סע וא
יד ואוו יבושי עלא רעביא טכיראב רעראלק א ראוועג
ופ ייטראפ " הרותה תודהי " עוועג חילצמ טאה
י יד ייב עמיטש לאצ ערעסערג א קורוצפיורא עגיטצע
תוריחב , פ טגנירפש רא יא בושי רעד גיוא יד " ילשורי
שדוקה ריע ."
רעד
טגייצ טכיראב
יד ייב זא א
עטצעל
תוריחב
סשת " טאה ט
הרותה תודהי ראפ טגנערבעג ילשורי 40,928 עמיטש , וא
עוועג זיא רעטעפש ראי ריפ טימ תוריחב עגיטצעי יד ייב
53,130 עמיטש , רעמ עמיטש טנזיוט לעווצ רעביא טימ .
טאה תוריחב עגידרעירפ יד יא סאוו טייצ יד יא יז
' ילשורי ' רעייז ורעג אווש רעפיצ עריא טימ טק , יד
' הדוגא ' טאה טראד טאהעג טשינ החלצה ערעטסקע ייק .
מ עוו טרפב ' זא טקאפ עד טכארטאב יא טמענ ילשורי
א טנייה זיא וקמ יד יא ליפוצ טשינ טסקאוו סאוו
רעמונ . וצ יינ עלא יד ראפ ענעמוקעג יז צעזאב רעקלעפ
טלעטשעגפיוא טרעוו סאוו יבושי יד יא טנייה . עשירפ יד
ענעז ילשורי יא וצ עמוק סאוו תוחפשמ פע " בור י
ילשורי יא תוריד ביולרע יז ענעק סאוו עשידנעלסיוא ,
טשינ ייז באה הריחב תוכז ייק רעבא , רעפיצ א זא יוזא
ופ " טנזיוט לעווצ עמיטש " עטצעל יד יא ראט ראי ריפ
רעוו טריראנגיא טשינ , ענעז סע זא טניימ סאד לייוו
טשינ ייז ענעז טנייה זיב סאוו דיא אסא רעייז עוועג
לאוו ייק וצ עגנאגעג , טאה סאוו תוביס טאהעג באה ייז
טלאהעגפא ייז תוריחב וצ ייג וצ ופ , ייז ענעז טצעי וא
עגנאגעג אי .
סאד טא פור ראד " ובשח ואוב " , דער ראד סע וא
רעצרעה ערעזנוא וצ , וצ סיוועג רעזנוא , פראד רימ וא
יוא זיירג ראוועג וטעג ילגעמ טשינ זיא סע יצ העז
סאוו טנארפ רעזנוא רוג ענופ לייט א שטאכ עוועג זיא
היע ילשורי עמאס יא טריסאפ סניוזא טאה סע זא " ק .
יד תיב חכ הפי
עד אביל ילשורי אמל .
רעד ' טנארפ ' הל המחלמ יד ופ ' יא זיא קלמעב
שדוקה ריע ילשורי . זיא תינויצ געק המחלמ יד יא טרפב
יבר עגילייה ערעזנוא ואוו וקמ רעד עוועג ילשורי ' ס
ה טקריוועג בא . היע ילשורי יא טראד " טרעלקרע זיא ק
געק המחלמ יד ראוועג " דעוו
ימואלה " , " לארשי תסנכ " , " תונבר
תושארה " , רעביא טימ יוש 90 ראי
קירוצ , טלעטשעגפיוא זיא טראד וא
יבר עגילייה ערעזנוא רוד ראוועג ' ס
יד " תידרחה הדעה " , ייטש לאז סאוו
ינויצ ופ טסייג עד געק הרוצב המוח א יוו ' ז , ז לאז י
טייז ייא ופ לאז סאוו גנוטסעפ רעגיטכעמ רעד ייז
תוליהק עכילרע עלא יד יז רעטנוא גינייאראפ , לאז יז
ייג ליוו סאוו לארשי יפלא תובבר יד יז רעטנוא ציש
געוו כילרע עד יוא , אבס לארשי רד רעד , ליוו ייז וא
" המחלמ א טימניא ענעז רימ ! נעז רימ פיוא ע
טנארפ ! ה סאוו טאדלאס א טלא עב טייטשראפ רע זא ס רע
ותעד יפ לע סעיצקא ענעגייא וט טעוו רע וא , רע טכאמ
לעזא א עכ ח יוט סאוו תונברו ז נ ט סיורעדנופ יאנוש
טשינ ענעק ."!
ונל ולחנ רשא געוו ענופ ריר קעווא טשינ יז וניתובא
קה וניתוברו ' ידסומ רוד יז רודו " ע .
יד יוא רעבירא זיא אסא אסא " תידרחה הדעה "
ראי יד שמב . רעבירא ענעז תופוקת ערעווש עגנאגעג .
יד ופ סיר רעד " הדוגא " שת תנשב " ה , וא תנשב רעמ אנ
שת " ט יז עוועג זיא רעי
רעווש . יד טימ סיר רעד
כשת תנשב אתרק ירוטנ " ה
רערעטיב אנ עוועג זיא ,
יד ופ חכ רעד רעבא " הדעה
תידרחה " ייטש בילבעג זיא
טסעפ זלעפ .
שת תנשב " פל מ " יד זיא ק " תידרחה הדעה " א רעבירא
רערעווש סיזירק . ה ילול ' דירש ונל ריתוה , כ וא " רמ ק
קוצז השמ רבה וניבר " ל א יוו עוועג חול טאה ל יי ב , וא
קירוצ יז זא חכ ריא טעוועטארעג וא לייפ עלא סאשעג
שארב ולחכ הנחמה שארב ייגסיורא ענעק רעטייוו לאז
עה , וא רוביצ כילרע צנאג עד ראפ רד הרומ רעד ייז
המחלמ ערעווש יד יא ושעי רשא השעמהו הב וכלי רדה .
צרת תנשמ ביוהעגנא יוש סאוו עדצארט " ו , יד עוו
עשיליופ עמוקוצפיורא ביוהעגנא באה ידיסח
יד טעדנירגעג באה ייז וא ליופ ופ זייוונסאמ ' ברוח '
לוש , וא ופ השרפ יד ייב רעטעפש " וניח סמ " תנשב
שת " ה , וגא עוו הנידמה תמקה יד אנ טרפבו " זיא י
האמטה הבכרמ יד ופ לייט א ראוועג , יירא ענעז ייז וא
נוריגער יד יא ג , כער טשינ הארוה עראלק יד טימ יז גידנענ
יד ופ " תידרחה הדעה " , בילבעג טראפ רעבא זיא
א טיהעגפא יד ראפ דובכ לש וקמ " הדעה " , זא טייוו יוזא
דיסח עמאס יד ' יבר עשי ' הדוגא יד ופ ס , תומסרופמהמ
הבש שי תיב לעב יבר רערעג רעד ז לאר " ל , רעד וא
ז ייח ירמא לעב יבר רעצינזיוו " ל , ערעדנא אסא אנ וא ,
טלאצעג ילרע באה ' רבח סמ ' יד ראפ " הדעה " , גידנריפש
לעופב שטאכ זא הדוגא יד יא ייז ענעז , רעדייל זיא סאוו
סלער ערעדנא יוא ראפעג , זא טסואוועג באה ייז רעבא
יד ופ תונבר סאד " תידרחה הדעה " תונבר סאד זיא סאד
בייחמ זיא סאוו , ריטקוד טוט סאד יקספ ערעייז וא , וא
טנעקעג טשינ באה ייז סאוו כאז עטלייצעג יד רעסיוא
ייטשייב , באה ופ סירעגפא ייז טלאוועג טשינ אד ייז
הק עגילייה יד הלי , יכז רעייז ראפ טריפשעג באה ייז וא '
ירעד דניבעגנא ייז וצ .
רעסיורג א ילשורי יא עוועג ענעז ראי יד שמב
רוביצ " מילשורי ' דיא רע " , וצ טשינ עגנאלאב סאוו דיא
הליהק ייק , יאדווא וא
סח ייק וצ טשינ תודי , זיולב
מילשורי ' דיא רע , סאוו
שיטאמאטיוא ענעז עוועג
יד ופ העפשה יד רעטנוא
תידרחה הדעה . עדעי וא
יד ופ הארוה ' הדעה ' טאה
עוועג בייחמ ייז . סאג יד יא עוועג ענעז סע עוו וליפא
' תוריחבה תלומעת ,' עוועג ענעז סע וא ' ודק בוח ש ' וצ
א ערעדנא דצמ תוריחב וצ ייג ירומד " סאד ייז טאה
יחמ טשינראג בי פוא ושב עוועג , עוועג ענעז ייז לייוו
תונבר עגילייה יד ופ העפשה וא סולפנייא יד רעטנוא
שדוק יררהב ותדוסי עוועג זיא סאוו , יז באה ייז וא
וצרעד טלאה טלאוועג .
ליפשייב א טמענ , דצמ זיא ראי יד שמב עסיוועג
' ידיסח ' וא ' יאטיל ' טימ ירשכה ראוועג דסוימ
תוטיחש , ו רעד סאו חכ עד כערבוצ וצ עוועג זיא להיצ
יד ופ העפשה " תידרחה הדעה " . סאד זיא סגאטוצ טנייה
ריולראפ סעלא רעמ יוש טריטסיזקע סע וא ראוועג
טשינ . סאווראפ ? סעצילאפ יד יוא גיל ראי גיצנאווצ לייוו
יכפוה הל יאש באכ , רקנאב זיא טא !
סאוו סאד רא נאג רעביא לארשי יפלא תובבר
לארשי לש וקמ עד טלאה יד ראפ הצרעהו דובכ ' הדעה
תידרחה ' , אד רעד זיא ס ' הפי יד תיב חכ ,' חכ רעד זיא סאד
טגייצ סאוו טאה עגנאגעגרעבירא זיא סאוו סעלא טימ זא
יחצנה חכ א סלא אנ יקידצ השעמ יד .
אבצה ירש יד רוד המחלמ יסיסכת יד
רעזנוא יירא טמוק אד וא " ובשח ואוב " דליב יא .
יד רעביא דער רימ עוו " תידרחה הדעה " ענייא זיא
תודוקנ טפיוה עריא ופ " לארשי תוכרעמ " , ערעטיב יד
יד סאוו תוכרעמ עגיטפעה " הדעה " ראי עלא טאה
לארשי יעשר יד געק טריפעגנא , יד מי ינויצ " ש , יד מ יריפ
תירב , יפ לע עגנאגעג סיורא עמ זיא הכרעמ עדעי ייב וא
המרח תמחלמ ייז חול לארשי ילודג עלא יד ופ רוביד
טימ ייגנא ופ דיא עכילרע רעטש סאוו יעשר יד געק
האריהו הרותה רד לע רעגייטש סנבעל רעייז .
מחלמ עגילייה יד יא אבצה רש רעזנוא עוועג זיא ה
כ " קה וניבר רמ ק ' סמ לאוי ירבדה ראמטא יז " ע , רע סאוו
טאה ' שדחמ ' הל המחלמ יד יא ישודיח עסיורג עוועג '
קלמעב , ושאר עד יא געלעג רע זיא חמ גילייה ייז טימ
ובורו , טנוזעג זיא רע סאוו ראי גיצנאווצ יד שמב וא
ועג גאזעג רע טאה הנידמה תודסייתה יד טניז עו ט
סעומש רעטרעדנוה , ייז בירשעג ענ ירפס עגילייה , וא
קה הדע עגילייה ייז טנרעלעג ראלק ' טריפ עמ יוזא יוו
ד געק תומחלמ עשר ישוע י .
יז שודקה וניבר " ע , עוועג זיא רע סאוו עד רעסיוא
יבר רעסיורג רעזנוא , מילשורי רעד עוועג יוא רע זיא ' ע ר
בר , המחלמ ופ להמ עד בירשעגראפ יוא טאה רע וא
הל ' שורי יא קלמעב היע יל " ק , דו לודג רבד עדעי וא רב
טראד זיא סאוו טק ויפ לע עוועג יוא זיא ראוועג וטעג ,
ראוועג טסעומשעגכרוד היא טימ יוא זיא סע וא .
סאוו סעומשסיוא ייג וצ טרא סאד אד טשינ זיא סע
טאה יבר רעד ' אי ' הל המחלמ יד יא וטעג ' קלמעב , לייוו
ולכי אל הו מזה הלכי זיא סע .
זיא המחלמ א ופ עדער יד זיא סע עוו רעבא טקנופ
טאה רע סאוו סיוו וצ גיטכיוו יוזא ' טשינ ' וטעג , רע סאוו
וט טזאלעג טשינ טאה , וטעג ייוו יא טאה סע סאוו וא
מ זא העזעג טאה רע עוו שפנ לש הכודכד דע ' אי סע טוט ,
געקרעד טגאזעגסיורא קראטש וא פא יז טאה רע וא
מ עוו זא טריפשעג טאה רע לייוו ' סאד טוט מ סאוו ' ראד
וט טשינ , ארומ א טגנערב סאד ' הכרעמ יד ראפ דאש עגיד .
סע זא רענייא רעדעי טייטשראפ המחלמ עדעי יא
יכלהמ אד ענעז , סעיגעטארטס אד ענעז סע , ענעז סע
המחלמ יסיסכת אד , סאוו יד ענעז ייז אבצה ירש יד וא
יונעג עמיטשאב מ סאוו וא וט אי לאז עמ סאוו ' ז לא
וט טשינ , א עמוק טעוו סע עוו וא ' רעמיראוו רעסייה
יאנק ' טעוו רע וא טאדלאס יד שיווצ יז עמאלפוצ
יש עמענ יז וא המחלמ א ייב שדוק שא יפשרב אטא ס
במאב ע צורפת לאמשו ימי ס י , עוו ט עמ ייז ד היא
יאנוש ערעדנא יד יוו רעגינייוו טשינראג , א גידנעייז לייוו
' רעטסגינייוועניא ' סאוו אפש יא טשינ טייג , טגלאפ רע
כאמ רע עק לארענעג יד ופ עגנוזייוונא יד סיוא טשינ
רעטנעזיוט סאוו תונברוח עכלעזא סיורעדנופ יאנוש
כאמ טשינ ענעק .
עגילייה יד עקנעדעג סאוו ידיסח עראמטאס " אשנ
הרות " כשת " ז , יז יבר רעד עוו תעשב " עימשמ טאה ע
יד עגונב הריהבה הרות תעד ייז עוועג ' יסינ ' יד ופ
הליפאה ימי תשש תמחלמ , טאה הרות ירבד ענעי ייב סאוו
יז רעה טזאלעג יוא יבר רעד עד רעביא הרות תעד י
לאוגה תאיב דע לתוכל הכילה רוסיא , שיווצ יבר רעד טאה
סאוו יד רעביא רעטרעוו עכילטע פראוועגניירא ערעדנא
סעיצקא ענעגייא עוט , וא תעד יפ לע עגנוניימ גאז ייז
עלטעצ כאמ , ייז יוא טקורדעגסיוא יבר רעד יז טאה
" ¯Ú‚¯‡ ͇ ÔÚÚÊ È„ ¯ÚÓ Í‡ Ô·¯‡„¯‡Ù È„ ."
תעשב באה רעטרעוו יד יד טלסיירטעגפיוא
דיא רעטנעזיוט טפוטשעגפיונוצ ענאטשעג ענעז סאוו
ירוביד עגילייה יד טרעהעג וא . עמונעגניירא באה ייז
אבצה רש רעד סאוו רעטרעוו עגילייה יד ייזטסואוואב יא
סיוא טיירש :
" ‰ÓÁÏÓ ‡ ÔËÈÓȇ ÔÚÚÊ ¯ÈÓ ! ÚÊ ¯ÈÓ ÔÙȇ ÔÚ
ˇ¯Ù ! ‰ ҇ ˇ„Ï‡Ò ‡ Ëχ Ú· ËÈÈˢ¯‡Ù ¯Ú ʇ Ò ¯Ú
Â˙Ú„ ÈÙ ÏÚ ÒÚȈ˜‡ ÚÚ‚Èȇ ÔÂË ËÚ ¯Ú Ô‡ , ¯Ú Ë·Ó
ÏÚʇ Ô‡ ÚÎ Á ÈÂË Ò‡Â ˙·¯Â Ê Ë ÔÒȯڄÂÙ ÌÈ‡Â˘
Ë˘È ÔÚÚ˜ ."!
ו עגילייה יד רענייב עלא יא טסייר סע סאוו רעטרעו
יז יבר רעד " ולב טימ טגאזעג טאה ע כאוו עכילטע זי
ראפעב , הבישי ענעגייא יד יא טאה רע עוו ענייז שיווצ
ירשעג ידימלת עביל ג רערט טימ וא טולב " כב ודרו
עמ יניאש כיאנוש כבו כמ אלא יאנוש דימ " ... יוא ,
טאה סירעג סאד , יוא , טדערעג סאד טאה רעטרעוו , יוא ,
סיורא סאד טאה עד טגנערבעג עד ופ גאטייוו וא רעצ
לארשי גיהנמ , צה רש רעד אב , זא העזעג טאה רע עוו
ידיחי מענ וצ א בייה ייז וא טנאה יד יא לדער א ע
תנבה יפכ אב א ריפ .
וא טלעטשעגפא אד יז רימ טלאוו ינעה תרהבהל
ש רעטרידראקער א עוועג קיתעמ סאוו פיעט א ופ סעומ
מיא רעוו ייז רע געמ רע , רוחב רעסיורג א רע זיא וצ , א
רעניילק , סחוימ א רע זיא יצ , סחוימ ייק טשינ יצ , ס ' טשינ זיא
הנימ אקפנ ייק , מ ' דלוד טשינ סאד עק . ראפ טדאש סאד
ללכ צנאג , לאפראפ , יז ראפ רעלעפ א טכאמ רענייא עוו ,
פלעה טעוו רעטשרעבייא רעד זא פאה עמ עק , סאד רעבא
אד טכאמ יבר ראפ ברוח א , טשינ רועיש ייק טאה סאד ,
לכש ענעגייא ייז טימ טייג רע עוו .
יז יבר רעד " ע פוקת ענעי יא טאה להנמ טימ טסעומשעג ה
הגה הבישיה " צ צז סלעזיימ סוי תנ יבר " בא ל " ינבא ד
המלש , רמתמ ילרעטיב יז טאה רע יוו גידנרעה עוועג רמ
יפא זא עז ידימלת ענעגייא יד שיווצ ול ענ עכלעזא אד
טנאה יד יא סעצייל עמענ וצ סניילא יז עיורט סאוו וא
הכרעמ עלעקייה יד ריפ .
) עד רעבא יז טלעטש אד פא רעדעפ ר , א טזאלעג טרעוו סע וא
ייה רעס אעראב עלבד ארפוש יאה לע רערט , סאוו יוב רעכילרעה רעד
זנוא ופ ראוועג סירעג קעווא גיטייצירפ זיא , א טזאלעגרעביא וא
עוו טלופרע טשינ לאמנייק עק סאוו ללח ר , ה " יבר דיסחה ינברה ה
דוד הרבא ב " הדוהי ר ז קילג " ל , רימ באה הקתעה יד טא סאוו
היא ופ טלאהרע , ורכז חיצנהל תולועפ רעטנעזיוט ענייז שיווצ
תלועפו קידצ ותוא לש ו , ורב ורכז אהי ( .
סעומש רעד זיא טא הלמב הלמ קידצ ושל רעד :
" ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ ÍÈÊ Ë¯Ú‰ ҇ ? ¯‡Ù ËÈÈ‚ ҇ ? !
Ó ' Ï΢ ÌÚÚ‚Èȇ ¯ÚÈÈÊ ËÈÓ ÔÈÈχ ËÂË , ËÈÈˢ¯‡Ù ¯Ú„ÚÈ
ÒÚχ ÔÈÈχ , Ë˘È¯‡‚ Ë˘È ËˆÈ ÒÚ Ô‡ , Ó ' Ô‚‡Ê ‚ÚÓ
Ó Ò‡Â ' ÏÈ , ¯ÚÒÚ· ¯Ú·‡ ËÈÈˢ¯‡Ù ¯Ú .
Ó ' Ó Ò‡Â ‰ˆÚ ‡ ÔË·¯Ë Û¯‡„ ' Ô‡Ë Ï‡Ê ,  Ȅ ÏÈÈÂ
‡ ËÂ˘Ù Êȇ Ô˯‡„ Ô‰ÚÂË ÈÈÊ Ò‡Â ¯Ú‰ Íȇ ҇ ÌÈ˘ÚÓ
˜ÈÏ‚Ó‡ , ÍÚÏ‚ÈÊ Ò‡„ Êȇ Ȉ ) Ô‚ÚÏ٠҇ ÌȯÂÁ· ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚÚÊ ÒÚ
ȇ˜ ËÈÓ ÍÚÏ‚ÈÊ ÔÎ‡Ó ' Ô¯‡Ï‡„ Ûȇ ÔÚÏ‚ÈÊ Ò‡„ Ô‡ Ԙ¯„Òȇ Ú˘ , Ò‡ÂÂ
ıÚÊÚ‚ Ô‚Ú˜ Êȇ Ò‡„ ( ÔÎ‡Ê Ú¯Ú„‡ ËÈÓ , Î ' Ë˘È ÏÈÂÂ
Ô‡ Ò‡„ ÔÚÚÎÚ¯Òȇ ıÚÈ , ˘¯Â„ ¯˜ÂÁ Ë˘È ÏÈ Íȇ
‚ÈÏ Êȇ ÒÚÎÏÚ ԇ ˙Ó‡ Êȇ ÒÚÎÏÚ ÔÈÈÊ Ë , ‚‡Ê Íȇ
Ó Ê‡ ¯‡ ' ÌÚ„ ÔÂÙ Ô¯ÈÙ ÍÈÊ ËÊ‡Ï , Ó Ô‡ ' ÍÈÊ Ë‡‰
¯Ú ÒÚ ËÈÈÓ ÔÚÓ Ê‡ Ë„Ú¯Ú‚Èȇ ËÒ , ˯ÈÙ¯‡Ù Ò‡„
¯Ú·‡ , Ë·¯‡„¯‡Ù ÒÚ Ô‡ , Ô‰ÂË Ë˘È¯‡‚ ÔÚ˜ ÔÚÓ
Ìڄί„ , ‚¯‰ ÒÚ Ô‡ ÔÈȯ‡ ËÙÚÏ˘ ÒÚ ' ÒÚχ Ù‡ ËÚ .
" Î ' Íȯ·Ú‚ Òȯ‚ ÔÈȘ ÔÂÙ¯Ú„ ÔÎ‡Ó Ë˘È ÏÈ , Ô·Èȯ˘
ÍÚÏËÚˆ , Î ' ÌÂÒ¯Ù ‡Ê‡ ÔÂÙ¯Ú„ ÔÎ‡Ó Ë˘È Í‡„ ÏÈ , Ò‡„
¯Ú¯Ú„ÚÈ Í‡„ ËÈÈÏ , Û¯‡„ ÔÈÈχ ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ ¯‡
Ó Ô¯Ú„‡ ÔËÈÓ ¯ÚÈȇ Ô‰ÚÊ ÔÚÓ ' ˇ¯Òȇ Ò‡„ Ï‡Ê Ô , ʇ
Ô‰ÂË ÒÚÙÚ ÏÈ ¯ÚÈȇ , Ò ' Ìȇ ËÏÚÙÚ‚ , Ê ÍÈÊ ¯Ú χ
Ô‰ÂË ÏÈ ¯Ú ҇ ¯Ú·È‡ ‰Ï‰‰ È„ ËÈÓ Ôˇ¯‡· , Ï‡Ê Ô‡
Ô„Ú¯¯Ú·È‡ ÒÚ , Ë‚ Ë˘È Êȇ ÔÎ‡Ê ÚË„Ú¯Ú‚Èȇ ÏÈÈ , Ô‡
Ë˘È ËÈÈˢ¯‡Ù ‰Ï‰‰ È„ ʇ ÔËχ‰ ÈÈÊ , ‚ÚÓ ÔÈÈχ Íȇ
Ô‚‡Ê , Ò Ô‡ ' Ë˘È¯‡‚ ˯ÚÂÂ Ë˘È Êȇ .
Ó Ê‡ Ô‚‡Ê ÏÈÈË ' ÔÈȇ ÍÈÓ Ë„Ú¯ , ¢ ·‡‰ Íȇ È ÈÂʇ ÔÈ
ÌÚ„ Ô‚Ú ËÒÚÂÓ˘Ú‚ ) ÈÚ ' ¯Ù ‰ÁÈ˙Ù· ' ıȘ È˙˜ÂÁ·
΢˙ " Ê ( , Ù‡ ÔÚ˜ Ò‡„ ' ‚¯‰ ' ‚Ú Ôȇ ËÈÈˢ Ò‡„ ÒÚχ ÔÚÚ
Ò Ô‡ ' ‰ ÏÂÏÈÁ ‡ Ô‡ ËÎ‡Ó ' ÔÎ‡Ê ÚÎÏÚʇ ͇ Ô‡ , Ó ' Û¯‡„
ˇ¯Òȇ Ò‡„ ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ ÔÂÙ Ô .
Ï„‚ ÏÏÎ ‡ ! Ò Ê‡ ' ÒÚÙÚ ÌÚÈȇ ËÏÚÙÚ‚ , ¯Ú Û¯‡„
ÔÒÚÂÓ˘¯Ú·È‡ Ò‡„ , Ò ' ȇ ¯ÚÓ ÔÚÚÊ Ò‡Â ԢËÚÓ ‡„ Ê
¯ÚÓ ÔÚÈÈˢ¯‡Ù Ô‡ ÔÎ‡Ê È„ Ôȇ ¯‡Ï˜ , Ï΢‰· ÔÚÂË Ô‡
˙Ú„·Â , Ó ' Ó Ê‡ Ô„Ú¯Èȇ Ë˘È ÍÈÊ Ï‡Ê ' ËÈÈˢ¯‡Ù , Ô‡
Ó ·È‡ ' Ó Ò‡Â ÔÒÈÂÂ Ï‡Ê ' ҇ ԇ ÌÚ„ ËÈÓ Ô‡ ËÚ·¯‡
Ó ' ‚¯‰ ' Ë˘È ¯ÚÎÈÊ ÔÚ ÔÚÓ Ëχ ÌÚχ ÌÚ„ ËÈÓ Ù‡ ËÚ
Ù ÒÚ Ò‡Â ÔÎ‡Ê ÚÎÏÚʇ Ô‡ËÚ‚ Ë·¯‡„¯‡ , Ò Ô‡ ' Íȇ Êȇ
ÔÈȘ Ò‡„ ˇ‰ ˯ÚϘ ÔÚÓ Ê‡ ‰ÏÈÏÁ ÔÈÈÓ Íȇ ‰ÎÒ ‡
Ë˘È ¯ÂÚÈ˘ , Ò ' ˙ÂÈ˘ÚÓ ËÈÓ ÒÚ·Ó‡· ÒÚÙÚ ‡„ Êȇ , ʇ
ϘÈˢ ‡ Ô‡ ËÂË ¯ÚÈȇ , Ò Ê‡ Í˘Ù ‰ÓÓ ' ¯È„ Êȇ
ˇ¯‡· ÍÈÊ ÂËÒÙ¯‡„ Í‡Ê ÚË‚ ‡ ÔχÙÚ‚Èȇ ÔˆÈÓÚ ËÈÓ Ô ,
‚Ú Ôȇ ͇„ ËÈÈˢ Ò‡„ !
Ò ' Èȉ ÍÈÊ Ë‡‰ ÔÙ‡¯ËÚ‚ Ë , Ó ' Ò‡„ Ô‡Ë Ë˘È Ô‡˜
ÔÈȯ‡ ÍÈÊ Ë˘ÈÓ ¯ÚÚÈ ÏÈÈ Íȯ· ÔÚÓ Ò‡Â , ÍÈÊ Ë˘ÈÓ
Òȇ Ò‡„ , Òȯ„ȇ Ë˘È ÔÚÓ ËÒÈÈ ҇„ Ò Ê‡ Ô ' ÏÚ Êȇ
ÌÓˆÚ ˙Ú„ , ÔÒÈ ÔÚÓ Ï‡Ê Ò‡Â¯‡Ù ? ÔÈ¢ Êȇ ҇ ҇„
Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÏÈˢ ÏÒÈ·‡ Êȇ ҇ ÌȘ Ô‰Ú˘Ú‚ .
Î ' Ó ÈÂʇ ÈÂÂ Ë˘È ÒÈÈ ' ËÂË Ôˇ¯Òȇ Ò‡„ , ʇ
Ó ' ‚Ú ÌÚ„ Ôȇ ÔÈÈ‚ Ë˘È Ï‡Ê , Î ‡ ˯ÚϘڂ ·‡‰ Íȇ ' χÊ
חכ גידלאוועג א טאה לארשי תוכרעמ עגילייה יד
יאמט רהטל , ערה תוחוכ יד געק חול זיא סע , סע
האמוטה תוחוכ יד טכערבוצ , יוא יז יא טאה סע רעבא
עטרעקראפ א העפשה , יוו וטעג טשינ סאד טרעוו ביוא
יז וצ ראד סע ירוהט אמטל ייז יוא סאד עק י .
Ôȇ ˜ÒÂÚ ÏÒÈ·‡ ÔÚÚÊ Ò‡Â ÌȯÂÁ· ˯‡„ ÔÚÓÚ
˙˜ÒÚ , Ó ' Ô‡Ë Ò‡„ ÔÈÈχ ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ Ï‡Ê .
ÒÚχ ËÈÈˢ¯‡Ù ¯Ú ʇ ÔÈȇ ÍÈÊ Ë„Ú¯ ¯ÚÈȇ ʇ Ô‡
˙‡‚ ¯ÚÒȯ‚ ‡ ͇„ Êȇ Ò‡„ , ʇ Ë‚‡Ê ¯Ú ˘Ë‡Î Ô‡ ¯Ú
ËÒ¯Ú ÒÚ ËÈÈÓ , Ò ¯Ú·‡ ' ‚ÈÏ Êȇ ËÈÈÓ ¯Ú ·È‡ ÏÈÈ Ë
¯Ú ÔÚ ÒÚ ˙‡‚ ÏÈÙÈÂʇ ˇ‰Ú‚ Ë˘È ÔÚ ¯Ú Ëχ ËÒ ,
Ó ÏÈÈ ' Ò Ê‡ ÔÒÈ ˆ Û¯‡„ ' ¯ÚÎÏÚ ¯Ú¯Ú„‡ Ô‡ ‡„ Êȇ
Ìȇ ÔÂÙ ¯ÚÓ ËÈÈˢ¯‡Ù .
ÔÚÚ‡„ Ô‡ ÔÚ¯ÚÏ Âˆ ÔÙ¯‡„ ÈÈÊ ÌȯÂÁ· ˯ٷ ! Ô‡
Ó Ê‡ ' ÏÈ Էڂ¯Ú·È‡ ÔÚ„ ÒÚ ÔÚÓ ÔÚ˜ Ô¯È٠ͯ„‡ ÒÚÙÚ
ËÈÈÏÚ‚ÂÈ ¯‡Ù Ȉ ÍÚÏ‚ÂÈ ¯‡Ù ? Ô˯‡„ ÌÈÈÚ Ú¯Ú„‡ Ȉ ,
ÔÈȇ ÈÈÊ Ëχ٠ÒÚ Ò‡Â ÔÚ„ ÔÚÓ ËÒÈÈ ,? ÔÚ„ ÈÈÊ ÔÚ˜ ÔÚÓ
Ô·Ú‚¯Ú·È‡ ÒÚÙÚ ? ÒÚχ ËÒÈÈ ԇ ÒÚχ ËÈÈˢ¯‡Ù ¯Ú .
Ò ¯·„‰ ¯ÂˆÈ˜· ' ˜ÈÏ‚Ó‡ ‡ Êȇ ! Ó ' Ò‡„ Û¯‡„
Ôˇ¯Òȇ !  Íȇ Òȯ‚ ÔÈȘ ÔÂÙ¯Ú„ ÔÎ‡Ó Ë˘È ÏÈ
¯Ú„¯ڂ , Î ' ˈȇ ÌȯÂÁ· Úχ Ô˘Èˆ ÌÈ·¯· Ô‚‡Ê ÒÚ Ï‡Ê
ˆ¯Ú„ ËÈȉڂÚÏÚ‚ È„ Ë˘È Êȇ , ÍÚÏËÚˆ ¯Ú„È ԇ
ÔÎ‡Ó Ë˘È ÏÈ Íȇ Ë˘È Íȇ Íȇ ÏÈ ԷÚϘÒȯ‡
ÌÂÒ¯Ù ÔÈȘ ÔÂÙ¯Ú„ , ËÓ˜ ҇ ¯Ú„ÚÈ Í‡„ ËÈÈÏ ÏËÚˆ ‡
ÔÈȯ‡ , ¯ڄȇ Ò‡„ ËÎ‡Ó ˘Ú¯ ‡ ÔÂÙ¯Ú„ ÔÒÈ , Î ' ¯‡ ·‡‰
˜ÒÂÚ ÔÚÚÊ Ò‡Â Ȅ ÌȯÂÁ· ¯‡Ù ‡ ÔÚÓÚ Âˆ ˯ÚϘڂ
ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ , Ó Ò‡Â ' ¯ÚÈȇ ÌȯÂÁ· È„ Ô˘Èˆ ËÈȯ„
Ô¯Ú„‡ ÔËÈÓ , ÒÚ ¯Ú ԯÚ ¯È‡ÂÂÚ‚ ͇„ ÔÚÚ˜ ÌȯÂÁ·
¯ÚÎ‡Ó È„ ÌÚ„ ÔÂÙ ÔÚÚÊ ' Ò , Ó ¯‡ ' Òȇ Ë˘È Ë‚‡Ê ,
Ó ' ʇ ÔÈȇ ͇„ ÍÈÊ Ë„Ú¯ Ó ·È‡ ' ÔÚÓ ËÚ Ԃ‡ÊÒȇ ËÚÂÂ
¯ÂÒÓ ‡ ÔÈÈÊ , ¯Ú·‡ ˙Ó‡ ¯Ú„ , ¯ÂÒÓ ÔÈȘ Ë˘È Êȇ Ò‡„ ,
Ó Ê‡ ‰¯ÈÒÓ ÔÈȘ Ë˘È Êȇ ÒÚ Ô‡ ' ¯ÂÁ· ‡ Òȇ Ë‚‡Ê
ÔÎ‡Ê ÚÎÏÚʇ ËÂË Ò‡Â .
Î ' ÍÈÊ Ô˘Èˆ Ò‡„ ÔÚÚ˜ ÔÈÈχ ÌȯÂÁ· ʇ ÔÈÈÓ
ÔÚˇ¯Òȇ , ÔÚ˜ ÔÚÓ Ò‡Â ÚÎÏÚʇ ‡„ ÔÚÚÊ ÒÚ ·È‡ Ô‡
Èχ Ë˘È Ô‰ÂËÙȇ ÈÈÊ ÈÈ· ÔÈ , ÚÈ„ÂÓ Ò‡„ ·ÈÂÁÓ ÔÚÓ Êȇ
‰Ï‰‰ È„ ¯‡Ù ÔÈÈÊ , Ó ' ÈÈÊ ËÈÓ Ô·Ú‚ ‰ˆÚ Ô‡ ÒÚÙÚ ÍÈÊ Ï‡Ê ,
Ô¯Ú ¯È‡ÂÂÚ‚ Ò‡„ ÔÚ˜ ÔÚÓ , Ó Ê‡ ' Ò‡„ ʇ ÔÒÈ χÊ
Í‡Ê ÔÈÓ ‡Ê‡ Ô‡Ë ÒÚÙÚ ËÚ ¯ÚÈȇ ʇ Í‡Ê ÚËÒÚ„ÈÓ ,
‰·È˘È È„ Ôȇ ı‡ÏÙ ÔÈȘ Ë˘È ¯Ú ˇ‰ , ¯Ú ÔÈÈÊ ¯Ú ‚ÚÓ
Óȇ ¯Ú , ¯ÂÁ· ¯ÚÒȯ‚ ‡ ¯Ú Êȇ ˆ , ¯ÚÈÈϘ ‡ , ¯Ú Êȇ Ȉ
ÒÁÂÈÓ ‡ , ÒÁÂÈÓ ÔÈȘ Ë˘È Èˆ , Ò ' ‡˜Ù ÔÈȘ Ë˘È Êȇ
‰ÈÓ , Ó ' Ô„Ï„ Ë˘È Ò‡„ ÔÚ˜ . Ôˆ‡‚ Ô¯‡Ù Ë„‡˘ Ò‡„
ÏÏÎ , Ôχٯ‡Ù , ÍÈÊ ¯‡Ù ¯ÚÏÚÙ ‡ ËÎ‡Ó ¯ÚÈȇ ÔÚ , ÔÚ˜
ÔÙÏÚ‰ ËÚ ¯Úˢ¯Ú·Èȇ ¯Ú„ ʇ ÔÙ‡‰ ÔÚÓ , Ò‡„ ¯Ú·‡
‡„ ËÎ‡Ó ÌÈ·¯ Ô¯‡Ù Ô·¯ÂÁ ‡ Í , ¯ÂÚÈ˘ ÔÈȘ ˇ‰ Ò‡„
Ë˘È , Ï΢ ÌÚÚ‚Èȇ ÔÈÈÊ ËÈÓ ËÈÈ‚ ¯Ú ÔÚ .
Π҇ ÒÚχ Ò‡„ ' Ô„Ú¯ ËχÂÂÚ‚ ¯‡ ·‡‰ , ‰„ÎÚ " ˜ .
אסא רעייז זנוא טגאז סעומש רעד טא , תמאב וא ,
מ ליפיוו ' טכארטניירא ראנ לאז , מ ליפיוו ' ראנ יז לאז
יד יא ייז נובתמ רעטרעוו , הב הלוכד הב פהו הב פה ,
רעמ וא רעמ ירעד פערט סלא אנ עמ עק , סע סאוו
יבר ענופ להמ רעד וא קילב רעד עוועג זיא ' ייז יא
המחלמ עגילייה .
יאמט רהטל , הט אמטל ו יר .
חכ גידלאוועג א טאה לארשי תוכרעמ עגילייה יד
יאמט רהטל , ערה תוחוכ יד געק חול זיא סע , סע
האמוטה תוחוכ יד טכערבוצ , יוא יז יא טאה סע רעבא
עטרעקראפ א העפשה , יוו וטעג טשינ סאד טרעוו ביוא
יז וצ ראד סע ירוהט אמטל ייז יוא סאד עק י .
יוא , רעטיב רעייז יוש זיא סאד !
תוחוכ ערעזנוא יוא בעג גנוטכא פראד רימ
זיא סאד יוו רימ סאוו הדוקנ רקיע רעד סיורא אד ל
ב עגנער רעזנוא סלא " ובשח ואוב ."
לארענעג רעסיורג רעד , יז יבר רעגילייה רעד " טאה ע
טייקדליוו ייק טימ תומחלמ ייק טריפעג טשינ , עדעי ראנ
טסקראטש פיוא טנכערעגסיוא עוועג יא ייב זיא המחלמ
פוא . עוועג זיא טירש וא טירט עדעי הרושמבו לקשמב , וא
לאז סאג יד זא טלאוועג אקוד טאה רע הכרעמ יד ייטשראפ ,
וועג טאה רע טלא ייטשראפ לאז טלעוו עגידנסיורד יד זא
טניימעג טשינ סאג יד טאה ראי יד שמב לאמנייק
תוכייש טאה טעטיוויטקא עלא יד זא טימ " ראמטאס " ,
יד טימ טשינ וא " תידרחה הדעה " , טאה רעדעי
רעגניפ יד טימ גייצ וצ עמעוו יוא טסואוועג
מ סאוו יוא להיצ עד ' השוטנ המ לע וא חול זיא
הכרעמה , א יוא רעוו טריפעג לאז המחלמ יד זא יוא וא
ערעדנא יוא יוא העפשה א באה לאז סע זא פוא .
מ ' רעהפיוא א ביירש וא דער עק , נינע ליפיוו רעד י
ייגסיורא סייהעג טאה יבר ייז החומ סאג יד יא , ליפיוו וא
וא זא טגאזעג טאה רע ינינע וצ הצע יד טשינ זיא עד י
עיירש ייג סאג יד יא .
מ עוו וא ' עגנאגעג אי זיא עוועג רע זיא סאג יד יא
גאז אי עמ עק טראוו אראפ סאוו יונעג עבצאב הרומ
סיורעדניא , רעוו טגאזעג ראנ ענעק רעטרעוו עכלעוו וא
מהיב יא גינייוועניא " ד .
עייג רימ זא טגנערבעגסיורא רע טאה לאמ ליפיוו
ייז חול סיורא ייז זא זיא להיצ רעזנוא עוו סאג יד יוא
געוו רעזנוא יוא ייג זאל זנוא לאז , טשינ זנוא לאז ייז וא
ופ רעטש בעל הרות רעזנוא טימ ייגנא .
יבר רעד לאז רימ זא סייהעג טשינ לאמנייק טאה
סאג יד יוא ינויצ יד פיולכאנ , פראוואב ייז וא טימ
גאטימכאנ תבש רענייטש , טימ יד טימ לאז ייז ידכ ל ע
תבש טיה וצ בייהנא ...
סאג יד יוא גידנעייג ייז החומ צוחב טאה קראי וינ תו
רעד יב עוועג הפנמ יבר " סעדעי הפנ ג טראוו טרעוו סאוו
עסערפ יד ראפ וא יוג יד ראפ טגאזעג , גנוטכא טאה רע וא
ד ייב רעוו ענאטשראפ לאז סע זא בעגעג ערעזנוא זא יוג י
וא תונעט יבת תוע ילדנעטשראפ וא טגיטכעראב ענעז , וא
עניושראפ עגיניזנאוו רעדא עדליוו ענעז רימ זא טשינ , סאוו
ורבסיוא יא סיורא עייג סאג יד יוא עוועדליוו סעקאטא .
טייקטסנערע עד טא טימ , עד טא טימ
טאה טייקכילטראווטנאראפ " ראמטאס " גארטעג ראי עלא
ופ אפ עד " הל המחלמ ' קלמעב " , טסנערע בלעז טימ וא
טאה חכ יד " הדעה תידרחה " תומחלמ עריא עוועג חול .
סלא ענעז אפוג ילשורי יא זא דוס ייק טשינ זיא סע
סעפורג ערעדנא עוועג , טימ באה סאוו עמענ ערעדנא
המ החונ ימכח חור יא רשא תולועפ וטעג . ענעז סע
יד טימ תחא די א כאמ ראפעג ענעז סאוו עכנאמ עוועג
לאעמשי ינב , געלפ סאוו עניושראפ עוועג ענעז סע וא
כרוד תוכרעמ ריפ כאמ דאש יילא יז , ח כאמ בור יד
רעטנעגעג ענעגייא , וא ראנ טאה סאוו ברוח א כאמ
עניואוונייא ענעגייא יד טרעטשעג ר ענעק טשינ לאז ייז זא
כילגעט גאט טימ ייגנא .
זא טניימעג טשינ סאג יד טאה ראי יד שמב לאמנייק
תוכייש טאה טעטיוויטקא עלא יד טימ " ראמטאס " , טשינ וא
יד טימ " תידרחה הדעה " , עמעוו יוא טסואוועג טאה רעדעי
רעגניפ יד טימ גייצ וצ , סע זא ענאטשראפ טאה רעדעי
נעז רע א יוו תומחלמ ריפ סאוו אד ע המחלמ עטסנ , א
להיצ א ראפ המחלמ , הרות יפ לע המחלמ א , המחלמ א
טשעג טפירשראפ וא תודוסי יוא טלע , אד ענעז סע וא
עקאטא ראפ תומחלמ ריפ סאוו ערעדנא כורבסיוא , סאוו
ולועפ עגיניזנאוו טימ טיילגאב טמוק עגנוי סאג עדליוו ופ ת
ט סאוו ענעפעש ייז טימ וצ יז .
ילובגה שוטשט רעד
יא זא תואיצמ א וצ תודע רימ ענעז רעדייל עטצעל יד
ילובגה שוטשט א טריסאפ טאה ראי . תוכרעמ ענעדישראפ
הרטמ א טימ עמונעגרעטנוא טאה תידרחה תודהי סאד סאוו
וטוצפיוא , ילב זיא סלער יד ופ פארא לענש , טאה סע
הכרעמ א ופ ינפ א פיולראפ , לענש יז באה עגינעי יד וא
וצרעד טעפעשטעגוצ , ראפ סאד וא יא טלדנאוו טייקדליוו א
תלחנ עוועג טשינ לאמנייק זיא סאוו " תידרחה הדעה " , וא
טשינ יאדווא " ראמטאס ."
יד ופ יול יא " טסעטארפ תבש " ענעז סאוו
סיוא אוו ייא אוו קירוצ ראי עכילטע טימ עגנאגעגנא ,
דיב סאד טאה " סע זא תונושל עפראש עלא טימ טנראוועג צ
ייז לאז פע ראנ תואחמ " הרות י , תבש לוליח ייק א , סע וא
טשינ לאז עכילטנגוי זא ראוועג טנראוועג וליפא ענעז
יא עמענ לייטנא תונגפה יד , טשינ רעדייל טאה סע רעבא
פלאהעג ליפוצ . וא ... פלאהעג טשינ יוא באה תואחמ יד .
וא ערעווש טימ ייר א אנ עוועג זיא גלאפכאנ יא
תוכרעמ ערעטיב סאוו יא עגנערבוצפיורא ילגאטייוו ז
ריפאפ פיוא תוכרעמ יד געלפ נוקיתכ ימיב סאוו
לאז תידרחה תודהי סאד יוזא יוו להמ רעד לאז ריפ יז
לארשי ילודג יד ופ טנעה יד יא ילסילשסיוא גיל , ינבר
יד ופ הרוסמ רעייז עוועג לבקמ באה סאוו ימכח ידימלת
תורוד עגידרעירפ , תודוסי יד יא הנבה עראלק א באה ייז וא
השרומל ונל רשא הפקשהה
וטפיוא , א טימ עמוקסיורא טגעלפ תידרחה תודהי סאד
וחצנ , וטעגפיוא טשינ סאד טאה רעדייל רעבא , סע ראנ
זיירפ רעייט א טסאקעג טאה , טאה טייז עטייווצ יד ופ וא
ינפ טקעלפראפ א טזאלעגרעביא סע .
לארשי ילודג יד יד כותבו ירומדא ינבר " יגיהנמ
היע ילשוריב תושודקה תוליהקה " ק , יריקי יפלא סאוו
הלגד לע ינוח ענעז ילשורי , עימשמ ראי יד שמב באה
ירוביד עפראש עוועג , וא שיט פיוא טפאלקעג באה ייז
א יירא עמ טכעטש ישעמ עטזאלוצ יד טימ זא גירשעג
קור ענעגייא עניא רעסעמ , מ ' יא עד בורח טכאמ ענעגי
חכ , כבו כמ כיאנוש כב ודרו ... זיא לוק רעייז רעבא
עג בילב רבדמב ארוק לוק א .
מ ' יד זא העז וצ גולק רעייז ייז טפראדעג טשינ טאה
עד טפאלקעגפארא באה ש ילב ינב יד ופ ישעמ
חכ ענעגייא , טקעפסער עד כארבוצ באה ייז , בורח וא
ג אמע סולפנייא עד טכ . ימילש כו יבר סאד באה
געקרעד עוועג עירתמ וא טנייוואב , זיא לוק רעייז רעבא
ראוועג טקיטשרעד .
יוא יז באה סע עוו פ תודהיה ינקז יד טלעטשעג
תידרחה , יד ישאר
עייטש סאוו ינקסעה
לארשי תוכרעמ שארב
רעביא 60 באה ייז וא ראי
מ זא גירשעג ' א יוא טייג
ודבאל טריפ סאוו געוו
ר " ל , טנייוועג באה ייז וא " כב ורזח "! , ייז עמ טאה
ז זיב ירקבל ישדח ליוועקשאפ גרעב טימ טציילפראפ יי
עז עיירש ופ ראוועג דימ ענ !
רעוו בירשעג אסא אסא אנ עק סע . ירבד תורוק יד
ופ הניחב א ראוועג זיא סע טניז ראי עטצעל יד ופ ימיה
' שדוקה תא עלבל ירז ומק ' אסא רעייז זיא , טביירש סע וא
ינפ יא טשטאפ עדנאש ענעגייא יד עוו ילרעווש רעייז יז .
טלאה סע ופ טייוו טשינ " ירוהט אמטל "
ערערעמ יוא זיירפ עד טלאצעג יוש עמ טאה רעדייל
טנארפ , יירש גאטייוו רעזנוא וצ רעבא סאד ט סיורא טצעי
יוא לאוו יד ייב , יז טאה סע יוו העז רימ סאוו רעפיצ יד
יד טקורעגפיורא יפתתשמ יחבל עניא תור ' ה בושי שי '
ינפ יא טעקסארפ סאד זיירק , סע וא טלוב רעייז זיא סע
ייוו קראטש רעייז טוט .
שטנעמ ערערעמ עוועג ענעז סע זא סאד ילגעמ א
שטנעמ טנזיוט ראפ עשביה וא הצרעה סלא סאוו
יד ראפ טקעפסער " תידרחה הדעה " עוועג טנייה זיב ייז ענעז
' ו בשב השעת לא ' , וצ ייג וצ ופ טלאהעגפא יז באה ייז וא
תוריחב , אי ייז ענעז לאמ טשרע וצ לאמסאד וא
עגנאגעג , קעוופיוא זנוא ראד סאד , תושחל תע אל !
תונורחאה תוערואמ יד א יוא וטעג טרעוו סאוו
וטנאראפמוא טראו כיל פוא , רעד זא עוועג רוג באה
טכאוושעגפא טרעוו שור רעטסנערע , קעווא טמענ סאד וא
סולפנייא עד .
רענעגייא רעזנוא זיא סאד טא " ובשח ואוב !"
קירוצ וא ייז וצ קזחמ יז העשה תבוח רעזנוא זיא סע
סלער יד יא המחלמ יסיסכת ערעזנוא לעטשוצ .
ראב לארשי ינומא ימולש זא העשה תבוח רעד זיא סע
להמ רעד זא עגנאלראפ לאז וא קעוופיוא יז לאז הלוגבו
לאז תידרחה תודהי סאד יוזא יוו גיל לאז ריפ יז
לארשי ילודג יד ופ טנעה יד יא ילסילשסיוא , ידימלת ינבר
לבקמ באה סאוו ימכח
יד ופ הרוסמ רעייז עוועג
תורוד עגידרעירפ , באה ייז וא
תודוסי יד יא הנבה עראלק א
השרומל ונל רשא הפקשהה .
וצ יז טכייל רעייז זיא סע
שינ וא גיוא יד כאמראפ ט תואיצמ עד העז לעוו , רעבא
רעייט וצ זיא לאצ רימ סאוו זיירפ עד , יז טהעז סע יוו וא
עד ייב ייטש ביילב טשינ סאד טעוו סיוא .
הרפ תבש טייג סע , וצ יז טיירג לארשי ללכ " הרהט " ,
עד זאלוצ טשינ תוחוכ עלא טימ גיטסעפאב יז ראד רימ
ילובגה שוטשט , טשינ וא וטוצפיוא יוא ראנ אד ענעז רימ
טרעקראפ יוא , גינייר וצ אד ענעז רימ יוא טשינ וא
טרעקראפ . ופ אפ עד רעטייוו ריפ וצ אד ענעז רימ
" הל המחלמ ' קלמעב " , יכסמ טשינ רימ לעוו פוא ושב וא
יבר ערעזנוא סאוו סאד כאמ בורח זאל וצ ייז ' באה ס
בבל דב טעיובעג .
˘Â„˜ ¯Ó‡· !

. ' ' ' ¯ . ¯ . . ¯ . .' ." . "¯ ." " " ¯ . ' ' ' " ¯ .928 . " . ' ." 90 ' . . ¯ " . 40." ' ' . " . ' ¯ .. ' ¯ " . " . " ¯ " . " . ¯ . ." . . . ¯ ' ' ' . " " . ' 53." . . . " ' .130 ' " ¯" . ¯ ." . ¯ " " . ' " " " . ¯ . . . " . ' ¯ . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->