You are on page 1of 136

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--1
அ஫கறற்கும் அநற஬ிற்கும் குஷந஬ில்னர ஡஥ற஫கத்஡றன்

வ஡ன்஥ர஬ட்ட஥ரம் ஢ரகர்ஶகர஬ில்

஡஥ற஫கத்஡றன் சர஦ஶனரடு வகரஞ்சம் ஶக஧பத்஡றன் சர஦லும் கனந்஡ அ஫கரண கனஷ஬..
தச்ஷசப் தஶசவனண ஡றபேம்தி஦ தக்கவ஥ல்னரம் ஬஦ல்வ஬பிப௅ம்,சறல்வனன்ந கரற்றும்
஡ன் ப௃ல௅ ஆ஡றக்கத்ஷ஡ச் வசலுத்஡ ப௃டி஦ர஥ல் ஶ஡ரல்஬ிப௅ற்ந இபஞ்சூரி஦னும்,
அவ்஬ப்ஶதரது வதய்ப௅ம் சர஧ல் ஥ஷ஫ப௅஥ரக,ஏ஧பவு ஢ரகரீக ப௃ன்ஶணற்நங்கபரல்
஬ணப்பு குஷநந்஡ரலும் இன்னும் ப௃ல௅஡ப஬ில் ஡ன்ஷண இ஫க்கர஡ கன்ணி஥கபரக
இபேந்஡து அந்஡ கற஧ர஥ம் அ஫கற஦தரண்டி஦பு஧ம்...
இப்ஶதரது஡ரன் ஢ம் க஡ர஢ர஦கன் அநறப௃க஥ரகறநரர்..(஋ல்னரபேம் ஶ ர஧ர ஷகத்஡ட்டுங்க...!!)
அந்஡ அ஫கரண தண்ஷ஠ ஬ட்டில்

இபேந்து கறபம்தி஦து அந்஡ ஥ரபே஡ற ஸ்஬ஃப்ட்

டிஷச஦ர்...
அஷ஡ ஏட்டிக்வகரண்டு ஬ந்஡து டிஷ஧஬ர் இல்னப்தர அது஡ரன் ஢ம் யீஶ஧ர..
உர்ர்ர்வ஧ண ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்துக்வகரண்டு ஬ந்஡ ஡ன் ஥கணின் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்த்து
சறரிப்ஷத அடக்கப௃டி஦ர஥ல் ஡றண்டரடிணர் ஥கரஶ஡஬ன் திள்ஷப-஧ரஶ ஷ்஬ரி ஡ம்த஡ற஦ர்.
ஆணரல் அஷ஡ப் தற்நற ஌஡ர஬து ஶகட்டரல் அ஬ன் அடவுக்கட்டி ஆடு஬ரன் ஋ன்த஡ரல்
என்றும் ஶகட்கர஥ல் சறரிப்ஷத அடக்கறக்வகரண்டணர்..ஆணரல் ஡ன் ஢ண்தணின் இந்஡
அ஬ன ஢றஷனஷ஦(!!!) கண்டு ஥ணம் வதரறுக்கர஡ அ஬ன் ஢ண்தன் ஶகரகுல்
"ஶடய்..஬சற ...இப்த ஋ன்ண ஢டந்஡துன்னு இப்தடி ப௄ஞ்சறஷ஦த் தூக்கறஷ஬ச்சறக்கறட்டு
஬ர்ஶந..உணக்குப் வதரண்ட௃ ஡ரஶணடர தரர்க்கப் ஶதரநரங்க...அதுக்கு ஌ண்டர
இப்தடி

றஞ்சர் ஈட்டிங்க் ஥ங்கற஦ரட்டம் இபேக்க"஋ன்று அக்கஷந஦ரக ஶகட்ட஬ஷண

சுட்வடரிக்கும் தரர்ஷ஬ப் தரர்த்஡ரன் ஬சந்த் ஋ன்கறந தத்஥஢ரதன் திள்ஷப.

All rights reserved to Sakthi

Page 1

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சற,"ஶயய்..஬ரஷ஦ ப௄டுடர...உணக்கு ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம்..இப்த ஢ரன் கல்஦ர஠ம்
தன்஠ிஷ஬க்க வசரல்னற இ஬ங்க கறட்ட ஶகட்ஶடணர...இல்ன ஶகட்ஶடணர...
அதுவும் இ஬ங்கல௃க்கு ஶ஬ந வதரண்ஶ஠ கறஷடக்கனற஦ர?..ஶதரப௅ம் ஶதரப௅ம்
அந்஡ சண்டி ஧ர஠ி ஡ரணர கறஷடச்சர..."஋ன்று ஡ன் வதற்ஶநரர் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்க்க
அ஬ர்கள் எபே஬பேக்வகரபே஬ர் கள்பப்தரர்ஷ஬ப் தரர்த்துக்வகரண்டணர்
அ஡றல் வதரறுஷ஥஦ி஫ந்஡ ஬சற,"தரபேடர..இப்தடித்஡ரன் இஶ஡ ஥ர஡றரி஡ரன்
வ஧ண்டு ஶதபேம் இந்஡ ஡றபேட்டு தரர்ஷ஬஡ரன்...஢ரன் ஌஡ர஬து வசரன்ணர கரதுன
஬ரங்கறணர஡ரஶண"஋ன்று ஡ன் ஢ண்தணிடம் ப௃ஷந஦ிட்டரன்.
஡ன் ஥கஷணப் தரர்த்துச் சறரித்஡ ஥கரஶ஡஬ன்திள்ஷப
"஬சற இப்த ஋ன்ண ஆச்சு உணக்கு.஢ீ ஦ரஷ஧ப௅ம் ஬ிபேம்தஷன..
இப்த உணக்கு கல்஦ர஠ ஬஦சு஡ரன் அப்புநம் ஋ன்ண..சறன்ண ஬஦சுன ஢டந்஡ஷ஡
இன்னும் ஏர்ஷ஥(஢றஷணவு)ஷ஬ச்சறக்கறட்டு கறர்஡ட்டம் (தி஧ச்சறஷண)தண்஠ரஶ஡.
஥ணசறனரச்சர?(புரிஞ்சு஡ர) ஋ன்று அல௅த்஡஥ரக ஏபே ஶதரடு ஶதரட்டரர்.
அ஡ன் திநகு அ஬ன் ஬ரஷ஦ ப௄டிக்வகரள்ப
஧ர ற ஥கரஶ஡஬ணிடம் ,"இந்ஶ஢பேங்ஶகர(஋ன்ணங்க)...!! இ஬ன் இப்தடி
இபேக்கநஷ஡ப் தரர்த்஡ர கண்டிப்தர அண்஠ரச்சற ஬ட்டுன

கறர்஡ர்஥ம்(ஶசட்ஷட)தண்ட௃஬ரன்னு ஋ணக்குப் ஶதடி(த஦ம்)ஆகுது...
஢ீர் ஋ன்ண வசய்஦ ஶதரநீபே..?"஋ன்று கனக்கர஥ரக ஶகட்க
அ஬ர் சறரிப்புடன்,"஌ட்டி..஢ீ ஋துக்கு ஶதடி ஆ஬..அவ஡ல்னரம் கறர்஡ர்ம்஥
தண்஠஥ரட்டரன்..உன் ஥பே஥஬ல௃ம் ஌னரச்ஶசரம்தி இல்ன..உன்ஷண ஥ர஡றரி஡ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 2

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ இ஬ஷண ஬ிட஥ரட்டர..."஋ன்று கண்஠டித்துக் கூந
஧ர ற,"஢ீர் இபேக்கல ஶந....உம்஥ ஥஬ஷண ஬ிட ஶ஥ரசம்"஋ன்று வசல்ன஥ரக
கடிந்஡ரர்..இஷ஡ ஋ல்னரம் அநற஦ர஡ ஬சற ஡ன் ஢ண்தணிடம் புனம்தி஦஬ரஶந ஬ண்டி ஏட்டி ஬஧
அ஬ர்கள் வதண் ஬ட்ஷட

அஷட஬஡ற்குள் அ஬ஷணப் தற்நற வ஡ரிந்துக்வகரள்ஶ஬ரம்.

஬சந்த் ஥கரஶ஡஬ன்திள்ஷப-஧ரஶ ஸ்஬ரி஦ின் எஶ஧ ஥கன்.஋ம்-ஈ
ப௃டித்து஬ிட்டு எபே தி஧தன சரஃப்ட்ஶ஬ர் கம்வதணி஦ில் தி஧ரவ க்ட் வயட்டரக
இபேக்கறநரன்..வசன்ஷண஦ின் அத்஡ஷண கு஠ங்கஷபப௅ம் வகரண்ட எபே
யரண்ட்மம் புத்஡றசரனற 27 ஬஦து இஷபஞன்.அ஡ணரல்஡ரஶணர ஋ன்ணஶ஬ர அ஬னுக்கு
இந்஡ கற஧ர஥த்து ஬ரசஷணஶ஦ ஆகரது..அ஬னுக்குப் த஡றஷணந்து ஬஦து
ஆணப்ஶதரது ஥கரஶ஡஬ன் அ஬ர் வசரத்ஷ஡க் வகரஞ்சம் ஬ிற்று வசன்ஷண஦ில்
எபே

வுபிக்கஷடஷ஦த் து஬ங்கறணரர்.அது தடிதடி஦ரக ஬பர்ந்து இப்ஶதரது

க஠ிச஥ரக னரதம் அபித்து ஬ந்஡து..அ஡றலும் இப்ஶதரது ஬சந்த் ஶ஬ஷனக்குச்
வசல்ன ஆ஧ம்தித்஡஡றல் இபேந்து அ஬ர்கள் ஬ரழ்க்ஷகத் ஡஧ம் அப்தர் ஥றடில் கறபரஸ்
஋ன்று கூறும் அப஬ிற்கு உ஦ர்ந்துள்பது.
஬சந்஡றன் ஢ற ப்வத஦ர் தத்஥஢ரதன் திள்ஷப..அ஬ன் ஡ரத்஡ர வத஦ர்..ஸ்கூல்
கரஶனஜ் ஋ல்னர஬ற்நறலும் அப்தடித்஡ரன்.ஆணரல் அ஬னுக்கு அப்தடி கூப்திட்டரல்
அநஶ஬ திடிக்கரது.. வ஡ன் ஥ர஬ட்டங்கபில் எபே த஫க்கம் உண்டு ஋ல்னரபேக்கும்
இ஧ண்டு ஶதர் இபேக்கும்..சறன ஶதபேக்கு ப௄ன்று அல்னது ஢ரலு கூட இபேக்கும்..
அ஡ணரல் இ஬ஷண ஬சந்த் ஋ன்று கூப்திட்டணர்..வ஢பேங்கற஦ ஢ண்தர்கல௃ம்
அப்தடித்஡ரன் அஷ஫ப்தர்..இப்ஶதரது அ஬னுக்கு வதண் தரர்ப்த஡ற்கரக

All rights reserved to Sakthi

Page 3

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஫கற஦தரண்டி஦பு஧த்஡றல் உள்ப ஧ரஶ ஸ்஬ரி஦ின் என்று ஬ிட்ட அண்஠ன்
஡ரட௃கறபேஷ்஠ன் திள்ஷப ஬ட்டிற்குச்

வசல்கறன்நணர்..அ஡ற்குத் ஡ரன் இப்ஶதரது இத்஡ஷண
ஆர்ப்தரட்டம்.

அ஬ர்கல௃க்குள் ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண ஋ன்று திநகுப் தரர்ப்ஶதரம்.
எபே஬஫ற஦ரக வதண்஬ட்ஷட

அஷடந்஡ணர் ஥ரப்திள்ஷப ஬ட்டரர்...

஬ரசனறல் எபே வதரி஦ ஶதரர்ப்தஷடப் ஶதரல் ஢றன்று ஬஧ஶ஬ற்நணர்
உந஬ிணர்கள்..஬சந்ஷ஡க் கண்டதும் அஷண஬பேம் ஬ந்து கூடிக்வகரண்டு
அ஬ஷணக்வகரஞ்சற அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡க் கறள்பி எபே ஬஫ற வசய்து஬ிட்டணர்.
"஌ஶன ஥க்கர...஋ன்ஷண ஦ரபேன்னு வ஡ரிய்஦ர...."஋ன்று ஶகட்ட அந்஡
கற஫஬ஷ஧ச் சத்஡ற஦஥ரக ஬சந்த் தரர்த்஡ஶ஡ இல்ஷன
஬சந்த் ஥ண஡றற்குள் 'ஆ஧ம்திச்சறட்டரங்கப்தர...இந்஡ ஡ரத்஡ரஷ஬ இ஬ர்
஥கனுக்ஶக அஷட஦ரபம் வ஡ரி஦ரது..இப்த எவ்வ஬ரபேத்஡஧ர ஬ந்து
இஶ஡ ஶகள்஬ிஷ஦க் ஶகட்கப்ஶதரநரங்க..஋ல்னரம் இந்஡ அப்தர஬ரன
஬ந்஡து.."஋ன்று உள்ஶப சனறத்துக்வகரண்டு வ஬பிஶ஦ 'ஈ' ஋ன்று இபித்஡ரன்..
அஷ஡க் கண்ட ஶகரகுல்,"ஶடய் ஥ச்சரன் உள்ஶப அல௅கறஶநன்..வ஬பிஶ஦
சறரிக்கறஶநனு வசரல்லு஬ரங்கஶப அது இது஡ரணரடர?"஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
அ஬ஷண ப௃டிந்஡஥ட்டும் ப௃ஷநத்஡ரன் ஬சந்த்...
எபே஬஫ற஦ரக வகரஞ்சல்கள் கறள்பல்கள்,ஆணந்஡ கண்஠ர்ீ
இ஬ற்ஶநரடு ஬஧ஶ஬ற்பு ப௃டி஬஡ற்குள் இ஧ண்டு ஥஠ிஶ஢஧ம் ஆணது..
அந்஡ அப஬ிற்கு ஥கரஶ஡஬ஷணப௅ம் ,஧ர றஷ஦ப௅ம்,஬சந்ஷ஡ப௅ம் எபே ஬஫ற

All rights reserved to Sakthi

Page 4

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வசய்஡ணர் அந்஡ உந஬ிணர்கள்...
இப்தடி ஋ல்னரம் ப௃டி஦ ஆ஧ம்த஥ரணது சறற்றுண்டி தடனம்
஡ரட௃க்கறபேஷ்஠ன் ஡ன் ஥ஷண஬ி ப௃த்துனட்சு஥ற஦ிடம்
'஌ட்டி...஥பே஥஬னுக்கு அந்஡ ப௃ந்஡றரிக்வகரத்ஷ஡ ஷ஬...
஥ட்டிப்த஫த்ஷ஡ ஷ஬...஧ர றக்கு சலணிப்புட்டுணர திரி஦ம்
அஷ஡ ஷ஬ச்சு ஬ிபம்பு....஥ச்சறணஶ஧ ஋ன்ண ஋ல்னரத்ஷ஡ப௅ம்
ஷ஬ச்சறக்கறட்டு ஆன஥ரணம் தரர்த்துக்கறட்டு இபேக்கல று..஋ல்னரத்ஷ஡ப௅ம்
என்னு ஬ிடர஥ சரப்திடட௃ம்"஋ன்று ஡ன் அன்ஷதப௅ம் கண்டிப்ஷதப௅ம்
எபேஶச஧ கரட்டிணரர்.
஥கரஶ஡஬ன்,"஋ன்ண ப௃த்து..஥ரப்திள்ஷப தடுத்துஆஶ஧ர...
஢ரங்க ஶதரணதும் அ஬ஷ஧ ஷ஬ச்சு ஬ரங்கல று.."஋ன்று ஬ம்தில௃க்க
஡ரட௃,"ஆ஥ர..உம்஥ ஡ங்கச்சறக்கு என்னும் வ஡ரி஦ரது..஢ீர் அ஬ல௃க்குச்
வசரல்னறக் குடும்"஋ன்று ஶகனற வசய்஦
ப௃த்துனட்சு஥ற,"ஆ஥ர ஥ச்சறணனும் ஥ரப்திள்ஷபப௅ம் சவுக்கனற(அ஧ட்ஷட) அடிக்க ஆ஧ம்திச்சரச்சர
இணி அஷன஦ரன்஧ஶ஥(அ஫கற஦தரண்டி஦பு஧ஶ஥)எபே ஬஫ற ஆகறடும்"஋ன்று சனறத்துக்வகரள்ப
அங்ஶக அ஫கரண குடும்த சூ஫ல் உபே஬ரணது.
ஆணரல் இஷ஡ ஋ல்னரம் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ ஬சந்துக்ஶகர ஥ணம்
100 டிக்ரீ஦ில் வகர஡றத்஡து..
"எபே ஥கன் ஬ிபேப்த஥றல்னர஥ இங்க கூட்டிட்டு ஬ந்துட்டு
இங்ஶக இ஬ங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் ஋ன்ண஥ர வகரஞ்சறக்கறநரங்க

All rights reserved to Sakthi

Page 5

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கூட இந்஡ அம்஥ர ஶ஬ந..ஶச இந்஡ ஬ட்ன

஌சற கூட இல்ன...
இப்தடி ஶ஬ர்க்குது"஋ன்று ஥ண஡றற்குள் புனம்திக்வகரண்டிபேக்க
ஶகரகுல் 6 ப௃ந்஡றரிக்வகரத்ஷ஡த் ஡றன்று஬ிட்டு
"஬ரவ்..டீனறசற஦ஸ் ஸ்஬ட்..வ஧ரம்த

஢ல்னர஦ிபேக்கு....இன்வணரன்னு
கறஷடக்கு஥ர?"஋ன்று ஶகட்க
஡ரட௃,"அதுவகன்ண ஌ட்டி ப௃த்து ஥பே஥஬ன் சுகறர்த்துக்கு(஢ண்தபேக்கு)
ப௃ந்஡றரிக்வகரத்ஷ஡ ஷ஬..ஆ஥ர ஢ீபேம் ஥பே஥஬ன் கூடத்஡ரன் ஶ஬ஷனப்
தரக்கல நர"஋ன்று ஶகட்க
ஶகரகுல்,"ஆ஥ர அங்கறள்..஢ரனும் அ஬னும் எஶ஧ ஆதிஸ்..ஆணர ஶ஬ந வசக்ஷன்
கரஶன றன இபேந்ஶ஡ ஢ரங்க ஃப்஧ண்ட்ஸ்"஋ன்று அநறப௃கப்தடுத்஡றக்வகரண்ஶட
஬சந்ஷ஡ப் தரர்க்க அ஬ன் தரர்ஷ஬஦ில் ஶகரகுல் கப்சறப் ஋ன்று ஬ர஦ில் அந்஡
இணிப்ஷத அடக்கறணரன்...
சறற்றுண்டி ப௃டி஦ ஶகரகுல் ஧ர ற஦ிடம் ஧கசற஦஥ரக
"ஆ஥ர ஆண்டி இங்க வதரண்ஷ஠ ஋ப்த஡ரன் கரட்டப்ஶதரநரங்க....
இப்தஶ஬ ஥த்஦ரணம் ஆச்சு...அப்புந஥ர ஡றபேம்தவும் சரப்தரடு வச஭ன்
ஆ஧ம்திக்கப்ஶதரநரங்க"஋ன்று சந்ஶ஡க஥ரக ஶகட்க
஧ர ற சறரித்துக்வகரண்ஶட,"ஶகரகுல் இந்஡ தக்கம் வதண் தரர்க்கறநதுக்வகல்னரம்
அவ்ஶபர ப௃க்கற஦த்து஬ம் வகரடுக்க஥ரட்டரங்க...வ஧ரம்த இ஦ல்தர
஋ல்னரம் ப௃டிச்சு வ஬த்஡ஷன ஷக஥ரநதுன்னு எபே ஬ி஭஦ம் ஢டக்கும்
அப்ஶதர஡ரன் வதரண்ஷ஠க் கரட்டு஬ரங்கன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்..஌ன்ணர வசரந்஡க்கர஧ங்க ஡ரஶண
அ஡ரன்"

All rights reserved to Sakthi

Page 6

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று வசரல்னறக்வகரடுக்க ஶகரகுல் ஶகட்டுக்வகரண்டரன்.
஥கரஶ஡஬ஶண "஡ரட௃ வ஬த்஡ஷன ஷக஥ரநறடனர஥ர?"஋ன்று ஶகட்க
வதரி஦஬ர்கள் சம்஥஡றக்க எபே ஬஫ற஦ரக அந்஡ சடங்கு ப௃டிந்஡து..
அப்ஶதரது஡ரன் உள்பிபேந்து வதண்ஷ஠ அஷ஫த்து ஬ந்து ஆசறர்஬ர஡ம் ஬ரங்கவசரல்னறக்
த஠ித்஡ணர்...஢ம் க஡ர஢ர஦கற ஬஧ப்ஶதரகறநரள்(஋ல்னரபேம் ஶ ர஧ர ஷகத்஡ட்டுங்க.!!)
஥஠ப்வதண் சர஧஡ர ஋ன்னும் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥
அ஫கரண திங்க் ஬ண்஠ப் தட்டில் ஡ன் ஢ீண்ட கூந்஡ஷன ஬கறவடடுத்துப்தின்ணி,஬ட்டப௃கத்஡றல்
வ஬பிப்பூச்சு ஋துவும் இல்னர஥ல் ஋பிஷ஥஦ரண அ஫குடன் வ஢ற்நற஦ில் சந்஡ணக்கல ற்றுடன்
வ஧ரம்தவும் வ஬ட்கப்தட்டு கூச்சப்தட்டு வ஢பி஦ர஥ல் ஶ஢ர்தரர்ஷ஬ப௅டன் இ஦ல்தரண
஢ஷடப௅டன் ஬ந்து ஬஠ங்கற஦ அ஬ஷப ஬சறஷ஦த் ஡஬ி஧ அஷண஬பேக்கும் திடித்஡து..
஬சறப௅ம் எபே ஢ற஥றடம் அ஬ஷபப் தரர்த்஡தும் ஡ள்பரடித்஡ரன் ஶதரணரன் ஆணரல்
அவ஡ல்னரம் எஶ஧ ஢ற஥றடம்஡ரன் அ஡ற்குள் அ஬ர்கல௃க்குள் இபேந்஡ ஬ரய்க்கரல் சண்ஷட
஢றஷண஬ிற்கு ஬஧ அஷ஡ தூக்கற கறடப்தில் ஶதரட்டரன்.
"அடடர..஋ன்ணர அஷ஥஡ற....இபேடி உன் அஷ஥஡ற ஋வ்ஶபரனு தரர்க்கறஶநன்"஋ன்று
கபே஬ிக்வகரண்டரன்..

திநகு அங்ஶக இபேந்஡ ஶசரில் அ஥஧ந்஡ அ஬பிடம் ஧ர றப௅ம் ஥கரஶ஡஬னும் ஬ரஞ்ஷசப௅டன்
ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ணர்.
஡ரட௃,"஥பே஥஬ன் ஬ரஶ஦ வ஡ரநக்க ஥ரட்ஶடங்கரஶந.."஋ன்று ஋டுத்துக்வகரடுக்க
஬சந்த்,"இதுக்கு ஶ஥ன சும்஥ர இபேக்கக் கூடரது"஋ன்று ஢றஷணத்து
"஋ன்ண தடிச்சறபேக்கல ங்க"஋ன்று சர஧஡ரஷ஬க் ஶகட்த஡ரக ஢றஷணத்துக்ஶகட்க

All rights reserved to Sakthi

Page 7

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சர஧஡ர஬ின்

தரட்டி

"஋ன்ண ஶத஧ர சுத்஡ கூறுக்வகட்டத்஡ண஥ர உம்஥ ஥ர஥ஷணப் தரர்த்து
'

இப்தடி ஶகக்க.அ஬ந்஡ரன் ஋ட்டரம் ஬குப்ஶத ஡ரண்டஷனஶ஦..ஶதத்஡றஷ஦
ஶகட்டரலும் எபே கூறு இபேக்கு"஋ன்று அ஬ஷண ஬ர஧
஬சறக்குத் ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரள்பனரம் ஶதரல் இபேந்஡து...
அ஬ன் ஡றபேம்தி ஥ற்ந஬ர்கஷபப் தரர்க்க அ஬ர்கள் சறரிப்ஷத அடக்கப்
தடர஡ தரடு தட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ணர்..
஡ரட௃஡ரன் உ஡஬ிக்கு ஬ந்஡ரர்
"஋ம்஥ர..஢ீ சறத்஡ சும்஥ர இபேக்கற஦ர?..அ஬ர் சரபேஷ஬த் ஡ரன் ஶகட்டரபே"
஋ன்று அ஬ஷ஧ அடக்கற஬ிட்டு சரபேஷ஬ப் தரர்த்து
"஥பே஥஬ன் ஶகக்கரபேள்பர...வசரல்லு ஥க்கர.."஋ன்று கூந
சரபே,"வ஬ட்ணரி..B.V.sc.." ஋ன்நரள் அஶ஡ ஶ஢ர்ப்தரர்ஷ஬ப௅டன்
஬சற இது஡ரன் சரக்வகன்று"ஏஹ்..஥ரட்டு டரக்ட஧ர?" ஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
சரபே அ஬ஷண சுட்வடரிக்கும் தரர்ஷ஬ப் தரர்த்஡ரள்...
஬சற,"஬ரடி..இஷ஡ இஷ஡ இ஡த்஡ரன் ஢ரன் ஋஡றர்தரர்த்ஶ஡ன்....உன்ணரன
அஷ஥஡ற஦ரஶ஬ இபேக்கப௃டி஦ரஶ஡ சண்டி ஧ர஠ி'஋ன்று அ஬பிடம் ஶதரர் புரிந்துக்வகரண்டிபேக்க
஥கரஶ஡஬னுக்ஶக ஡ன் ஥கன் ஶதசற஦து திடிக்கர஥ல்
"இப்த ஋ல்னர ஶ஬ஷனப௅ம் எண்ட௃஡ரஶண...஬ர஦ில்னர


ீ ங்கல௃க்கு ஷ஬த்஡ற஦ம் தரக்குஅது

புண்஠ி஦ம்.அதுவும் இல்னர஥ ஶ஬ஷனஶ஬ந கறஷடச்சறட்டு"஋ன்று சூழ்஢றஷனஷ஦ சக ஥ரக்க ஶதச
஡ரட௃வும்,"஢ரங்கல௃ம் ப௃஡ல்ன ஶ஬஠ரனு ஡ரன் வசரன்ஶணரம் ஶ஬....அ஬஡ரன் அடம்திடிச்சு
ஶசர்ந்஡ர

All rights reserved to Sakthi

Page 8

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஆணர ஢ல்ன ஥ரர்க் ஋டுத்து தரஸ் தண்஠ி அடுத்஡ ஬பே஭ஶ஥ ஆள் ஋டுத்஡ப்த ஶ஬ஷனன
ஶசர்ந்துட்டர"

஋ன்று ஡ன் ஥கஷப ஬ிட்டுக்வகரடுக்கர஥ல் ஶதசறணரர்...
ஆணரல் இன்னும் ஬சறப௅ம் சரபேவும் கண்கபரனஶ஦ ஶதரர்புரிந்஡ப் தடி இபேக்க
அஷ஡க் க஬ணிக்கர஡ வதரி஦஬ர்கள் ஢றச்ச஦஡ரர்த்஡ஶ஡஡றஷ஦க் குநறத்஡ணர்.
"வ஡ரிசணங்ஶகரப்பு ஢ம்பூத்ரிக்கறட்ட ஶகட்ஶடன்ஶ஬...இன்னும் த஡றஷணஞ்சு
஢ரள்ன ஢றச்஦ரம்தனம்(஢றச்ச஦஡ரர்த்஡ம்) ஷ஬க்கறடனரம்கரபே.."஋ன்று ஥கரஶ஡஬ன் கூந
஡ரட௃,"஋ன்ண ஶ஬..அவ்ஶபர சலக்கற஧ம்.."஋ன்று ஡஦ங்க
஧ர ற,"ஷ஬கறணர(஡ர஥஡஥ரணர) ஢ல்னர இபேக்கரது அண்஠ரச்சற..என்னும்
வதரிசர ஶ஬ண்டரம்..஋பிஷ஥஦ர ஢டத்஡றகறடுட்டரப் ஶதரச்சு"஋ன்று ஡ன் க஠஬ன்
ஶதச்ஷச ஆ஡ரிக்க ஢றச்ச஦஡ரர்த்஡஡றற்கு ஢ரள் குநறக்கப்தட்டது..
தின் ஥஡ற஦சரப்தரட்ஷட எபேதிடி திடித்து஬ிட்டு அஷண஬பேம் உண்ட கஷபப்தில்
உநங்க ஧ர ற,"ஷ஥ணி...கபத்துக்குப்(ஶ஡ரட்டம்) ஶதர஦ிட்டு ஬஧னர஥ர?"஋ன்று ப௃த்துனட்சு஥றப௅டன்
வசன்நரர்..஡ரட௃வும் ஥கரஶ஡஬னும் ஡ங்கள் அ஧ட்ஷடஷ஦ ஆ஧ம்திக்க ஬சறப௅ம்
சரபேவும் இன்னும் ஡ங்கள் தரர்ஷ஬ச் சண்ஷடஷ஦ ப௃டிக்க஬ில்ஷன..
தின்ணர் ஡ரட௃,"஥பே஥஬னுக்கு கசகசங்குது ஶதரன சரபே ஡ட்டுக்குக்(வ஥ரட்ஷட஥ரடி)
கூட்டிட்டு ஶதரய் ஶதசறக்கறட்டு இபே ஥க்கர...அஷ஬ங்கல௃க்கு 3.00 ஥஠ிக்குக் கறபம்தட௃ம்.
5.00 ஥஠ி கன்ணி஦ரகு஥ரி ஋க்ஸ்தி஧ஸ் ஡ரஶண ஥ச்சரன்.."஋ன்று ஶகட்க
அ஬ர் 'ஆம்'஋ண ஡ஷனஷ஦ ஆட்டிணரர்..
அ஬ர் ஥ண஡றற்குள் ஥கன் ஋துவும் ஬ரஷ஦க்வகரடுத்து ஬ரங்கறக்கட்டிக்வகரள்பக் கூடரது

All rights reserved to Sakthi

Page 9

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று ஶ஬ண்டிக்வகரண்டரர்..
஬சறப௅ம் சரபேவும் எபே஬ஷ஧வ஦ரபே஬ர் ப௃ஷநத்஡ப்தடி வ஥ரட்ஷட஥ரடிக்குச் வசன்நணர்.
வசன்நது஡ரன் ஡ர஥஡ம் ஬சற ஋கறறு ஋கறவநன்று ஋கறநறணரன்.
"ஶய..உன் ஥ணசுன ஋ன்ணடி ஢றஷணச்சுட்டு இபேக்க....஬ள்பி஦ம்ஷ஥..
வதரி஦ அடக்க எடுக்க஥ரண வதரண்ட௃ ஥ர஡றரி ஡ஷனஷ஦ ஡ஷனஷ஦ ஆட்டுந..
஋ன்ண 12 ஬பே஭த்துக்கு ப௃ன்ணரடி ஢டந்஡து ஥நந்து ஶதரச்சர...
஋ணக்கும் உணக்கும் ஡ரன் ஆகரதுன்னு வ஡ரிப௅ம்ன அப்புநம் ஌ண்டி
஋ன்ஷண சரகடிக்கறந."஋ன்று ஋ரிந்து஬ி஫
அ஬ள் த஡றல் ஶதசர஥ல் கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬஦ில் அ஬ஷண அபவ஬டுத்஡ரள்.
஬சற,"஋ன்ண தரர்க்கறந..஋ணக்கு வதரண்டரட்டி஦ர ஬஧துக்கு உணக்கு ஋ன்ண
஡கு஡ற இபேக்கு..஢ரன் சரஃப்ட்ஶ஬ர் இஞ்சறணி஦ர்...ஆணர ஢ீ வ஬ட்ணரி டரக்டர்
஢ம்஥ வ஧ண்டு ஶதபேக்குள்ஶப ஋ப்தடி எத்துப்ஶதரகும்...஢ரந்஡ரன் ஋ங்கப்தரஷ஬
஋஡றர்த்துஶதச஥ரட்ஶடன்..஢ீ஡ரன் ஬ரய் கற஫ற஦ ஶதசு஬ிஶ஦..இந்஡ கல்஦ர஠ம் ஶ஬ண்டரனு
஡ரன் வசரல்ஶனன்"஋ன்று கன஬஧க்கு஧னறல் கூந
இப்ஶதரது஡ரன் சரபே ஬ரஷ஦த் ஡றநந்து,"தப்புட்டி...'஋ண
஬சற,'அடிச்ஶசணர தல்லு ஶதந்஡றபேம்..தப்புட்டின்னு கூப்திடரஶ஡..ஷ஥ ஶ஢ம் இஸ் ஬சந்த்"(தத்஥஢ரதன்
திள்ஷப஦ின் சுபேக்கம் ஡ரன் தப்புட்டி)

சரபே,"அப்தடி஦ர தப்புட்டி...த஧஬ர஦ில்ஷன..஋ணக்கு அது திடிக்கஷன..இது஡ரன் திடிச்சறபேக்கு"
஋ன்று உறுத்஡ப் தரர்ஷ஬ப௅டன் கூந
஬சற"ஶயய்...அநற஬ில்ஷன...஋ணக்கு ஬ர்ந ஆத்஡ற஧த்துக்கு அவ்ஶபர஡ரன் உன்ண....
஋ன்ண ஆணரலும் சரி..஢ரன் இப்தஶ஬ ஋ங்க அப்தரக்கறட்ட வசரல்னற இந்஡ கல்஦ர஠த்ஷ஡

All rights reserved to Sakthi

Page 10

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢றறுத்஡றஶநன்..஢ீ஦ர ஢ரணரனு தரர்த்஡ற஧னரம் ஬ள்பிம்ஷ஥'஋ன்று கூநற ஬ிட்டு ஢டந்஡஬ன்
ஷகஷ஦ப் தற்நற இல௅த்து உ஡நறணரள் சரபே..ஶகரதத்஡றல் கண் சற஬க்க
ப௄க்கும் கரதும் ஬ிஷடக்க ஢றன்ந஬ஷபப் தரர்த்து ஬சறக்கு 12 ஬பேடம் ப௃ன்பு
஢டந்஡து஡ரன் ஢றஷணவு ஬ந்஡து..அன்றுப் இப்தடித்஡ரன் ஢றன்நரள்'அப்தடி ஋ன்நரல் இன்று
அய்ஶ஦ர'

஋ன்று கனங்கறணரன் ஬சற..
சரபே,"஋ன்ண ஶ஬..஢ரனும் அப்த புடிச்சு தரக்ஶகன்...ஷத஦ கன்னுக்குட்டி ஥ர஡றரின துள்ல௃ஆன்....
஌ஶன ஢ரன் ஥ட்டும் ஋ன்ண ஢ீ ஶ஬ட௃ம்னு ஡஬ங்கறடந்ஶ஡ணர...஬ிபேத்஡றக்வகட்ட஬ஶண...உன்ஷணஷ஦
஋஬ஶப கல்஦ர஠ம் தண்஠ிப்தர..஌ஶ஡ர ஢ம்஥ல௃க்கு ஬ரய்ச்சது ஬ரய்சரச்சு...இணி ஶதரய்
஋஡ர஬து கறர்஡ட்டம் தண்஠ி கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡றண..஥ண்ஷட஬ரக்குன சரத்஡ற ஶதரடுஶ஬ன்
சரத்஡ற.தப்புட்டி..஋ன்ஷணப் தத்஡ற உணக்கு ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்..஢ரன் ஢ரஞ்சறல் ஢ரட்டுக்கரரிஶன...
வகரஷடக்க஫றச்சுப்ஶதரடுஶ஬ன்..ததுக்க( ரக்கற஧ஷ஡) ஢டந்துக்ஶகர.."஋ன்று ப௄க்கு஬ிஷடக்க
கூநற ஡ட஡டவ஬ண தடிகபில் இநங்கற கல ஶ஫ வசன்நரள்.
ஆடி஬ிட்டரள் ஧ரட்சசற சண்டி ஧ர஠ி இ஬ள் இன்னும் ஡றபேந்஡ஶ஬ இல்ஷன..
ஶச அ஬ள் ஥ரநஶ஬ ஥ரட்டரபர?..வ஡ரட்டில் த஫க்கம் சுடுகரடு ஥ட்டும்..
இ஬ஷபக் கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டு கடவுஶப!
஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டுகல ஶ஫ ஬ந்஡ரன் ஬சற..
(தர஬ம் அ஬னுக்குத் வ஡ரி஦஬ில்ஷன சறநறது ஢ரட்கபில் இஶ஡ ஧ரட்சசறக்கரக
஡ரம் அஷன஦ஶதரகறஶநரம் ஋ன்று)
ஶக ஢றன்நறபேந்஡ ஥கரஶ஡஬ன் அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்ஶ஡ அங்ஶக

All rights reserved to Sakthi

Page 11

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢டந்஡ஷ஡ பெகறத்துச் சறரிப்ஷத அடக்கறக்வகரண்டரர்..தின் கபத்஡றல் இபேந்து ஬ந்஡
஧ர ற஦ிடம் ஬ந்து ஧கசற஦஥ரக,"உம் ஥பே஥஬ ஢ம்஥ ஥஬ஷண வகரஷடக்க஫றச்சு
அனுப்திபேக்கரட்டி..அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ப் தரபே..஋ன்ணஶ஥ர உம் ஥பே஥஬ தர஬ம்ஶண
அ஬ உன்ண ஥ர஡றரி஡ரண்ட்டி.."஋ன்று கூந ஧ர ற வ஬ட்கப்தட்டுச் சறரித்஡ரர்.
஥ரடி஦ில் கல ஶ஫ ஡ணக்கு எதுக்கப்தட்டிபேந்஡ அஷநக்கு ஬ந்஡ ஬சற
அங்ஶக குநட்ஷட஬ிட்டப்தடி உநங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ ஶகரகுனறன்
஬஦ிற்நறல் ஏங்கற எபே உஷ஡ உஷ஡த்஡ரன்...
அனநற஦டித்துக்வகரண்டு ஋ல௅ந்஡ ஶகரகுல்
"஌ண்டர கடங்கர஧ர..஋துக்கு அடிச்ஶச.."஋ன்று ஶகட்க
஬சற,"இங்க எபேத்஡ன் எபே வதரண்ட௃க்கறட்ட ஡றட்டு ஬ரங்கறட்டு ஬ந்஡றபேக்ஶகன்
஢ீ

ரனற஦ர தூக்குந அதுவும் குநட்ஷட ஶ஬ந ஧ரஸ்கல்.."஋ன்று தல்ஷனக் கடித்஡ரன்.

ஶகரகுல்,"஦ரபேக்கறட்டடர..சரபேக்கறட்ட஦ர..வதரய் வசரல்னர஡டர...அந்஡ வதரண்ஷ஠ப்
தரர்த்஡ர சரது஬ர஡ரன் வ஡ரிப௅து.."஋ன்று

ரல்஧ர அடிக்க ஥ீ ண்டும் அ஬ன் ப௃துகறல்

எபே ஶதரடு ஶதரட்டரன் ஬சற
"இஷ஡ தரபே அ஬ல௃க்கு சப்ஶதரர்ட் தண்ஶ஠..வகரன்னுடுஶ஬ன்..
அ஬ ஧ரட்சசற வ஡ரிப௅஥ர?."
ஶகரகுல்,"அப்தடி ஋ன்ண஡ரண்டர தி஧ச்சறஷண உங்கல௃க்குள்ப....
வசரல்ஶனண்டர...஋துவுஶ஥

வசரல்னர஥ இப்தடி அடிச்சர ஋ப்தடி"஋ன்று

ப௃றுக்கறக்வகரள்ப
஬சற,"வசரல்ஶநண்டர..வசரல்ஶநன்..஢ல்னர ஶகல௃ அந்஡ த஧஥ சரதுஷ஬ப் தத்஡ற"

All rights reserved to Sakthi

Page 12

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று ஡ங்கல௃க்குள் இபேந்஡ வ ன்஥ப்தஷகஷ஦க் கூந ஆ஧ம்தித்஡ரன்.
(வ஡ரடபேம்...)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப -2
஬சற அ஬ர்கல௃க்குள் இபேக்கும் ஡க஧ரஷநக்கூந ஆ஧ம்திக்க ஶகரகுல்
'ஶட...ஶட...஢றல்லு..இப்தஶ஬ ஆ஧ம்திக்கரஶ஡.இன்னும் இ஧ண்டு ஥஠ிஶ஢஧த்துன
஢ர஥ டிவ஧஦ின் திடிக்கட௃ம்.அ஡ணரன ஢ரம் டிவ஧஦ின்ன ஶதரய் உட்கரர்ந்஡தும்
ஆ஧ம்திக்கறஶந சரி஦ர..஌ன்ணர ஋ணக்கும் ஷடம்தரஸ் ஆகட௃ம்.."஋ன்று வகத்஡ரக
கூந அ஬ன் ப௃துகறல் எபே அடி ஶதரட்ட ஬சற
"தண்டர஧ஶ஥..஋ன் ஶசரகக் கஷ஡ உணக்கு ஷடம் தரமர..உன்ண"஋ன்று கபே஬
அ஡ற்குள் சு஡ரரித்஡ ஶகரகுல்
"஬ள்பிம்ஷ஥ உன்ண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க ஬சறக்கு திடிக்கஷன஦ரம்"஋ன்று கத்஡றக்கூந
஬சற த஡நறப்ஶதரய் அ஬ன் ஬ரஷ஦ வதரத்஡றணரன்...
ஶகரகுல் அ஬ன் த஡ற்நத்ஷ஡க் கண்டு ஬ில௅ந்து ஬ில௅ந்து சறரித்஡ரன்...
"ஶடய்..கல்஦ர஠த்துக்கு அப்புநம் ஢ீ கண்டிப்தர வதரண்டரட்டி ஡ரசன் ஡ரண்டர.."
஋ன்று கூநற திநகும் சறரிக்க அ஡ற்கு ஶ஥ல் வதரறுக்க ப௃டி஦ர஥ல் வ஬பிஶ஦ வசன்நரன் ஬சற..
அஶ஡ ஶ஢஧த்஡றல் சரபே ஡ன் அஷந஦ில் சறறு ஬஦஡றல் அ஬ர்கள் ஋டுத்துக்வகரண்ட புஷகப்தடத்ஷ஡
ஷ஬த்து

"஋ன்ணஶன ஢றஷணச்சறட்டு இபேக்ஶக உன் ஥ணசுன...஋ன்ஷண திடிக்கஷன஦ர உணக்கு
இ஬பே வதரி஦ ஧ர ர இ஬பேக்கு ஋ன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க கசக்கரம்....
இபே ஡ரனறக்கட்டி ப௃டி஦ட்டும் உன்ஷண ஷ஬ச்சறக்கறடுஶநன்.."஋ன்று கடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.
சரபே சர஡ர஧஠஥ரண ஡஥ற஫றல் ஡ரன் வதபேம்தரலும் ஶதசு஬து..ஆணரல் ஶகரதம் ஬ந்஡ரல் ஥ட்டும்

All rights reserved to Sakthi

Page 13

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஊர் தரஷ஭ வசந்஡஥றழ் ஶ஡ணரக ஬ந்து தரப௅ம்...அது அ஬ள் த஫க்கம்.
"஋ன்ஷண஦ர ஥ரட்டு டரக்டபேங்க...உன் டரக்டர் ஡ரஶணன ஢ரன்..஢ீ சர஡ர஧஠ ஥ரடு
இல்ஷனஶன கபே஬த்஡஥ரடு(஋றுஷ஥஥ரடு)..஬ிபேத்஡றக்வகட்ட஬ஶண..வசன்ஷணன தடிச்சு
இப்த ஢ரபைல்ன(஢ரகர்ஶகர஬ில்) அசறஸ்வடண்ட் சர் ணர இபேக்ஶகன் ஢ரன் ஡கு஡ற இல்ஷன஦ரஶன
உணக்கு
லூசுப்த஦ஶன.உணக்கு எபே ஢ரபத்஡ ஬ிபேந்து இபேக்கு(அ஡ர஬து அடி)....சறன்ண ஬஦சறன வகரடுத்஡
஥ர஡றரி

இன்ஷணக்கும் வகரடுத்஡றபேப்ஶதன்..஋ன்ண இந்஡ தட்டு கட்டிண஡ரன அண ீசற஦ர ஶதரச்சு..."஋ன்று
஋ன்ணன்ணஶ஬ர
ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ரள்...ஶ஢ரில் ஡றட்டி஦து ஶதர஡஬ில்ஷன ஋ண அ஬ன் ஢ற஫லுக்கும் ஡றட்டு
஬ில௅ந்஡து...

சரி இப்ஶதரது சரபேஷ஬ப் தற்நறக்வகரஞ்சம் தரர்ப்ஶதரம்...
஡ரட௃ கறபேஷ்஠ன் -ப௃த்துனட்சு஥ற஦ின் எஶ஧ ஥கள் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥.அது அ஬பின் தரட்டி வத஦ர்.
அ஡ணரல் அ஬ஷப ஬ட்டில்

சர஧஡ர ஋ண்டு அஷ஫ப்தர்..ஆணரல் அ஬ல௃க்கு ஌ஶணர ஡ன்ஷண
஬ள்பி஦ம்ஷ஥ ஋ன்று அஷ஫த்஡ரல் ஡ரன் திடிக்கும்.வசன்ஷண஦ில் தடிக்கும்வதரல௅தும் ஡ன்
வத஦ஷ஧ ஦ர஧ர஬து கறண்டல் வசய்஡ரல் என்றும் கூநர஥ல் கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬ப௅டன்
வ஥ல்னற஦ புன்ணஷக அத்துடன் அந்஡ தி஧ச்சறஷண ஡ீர்ந்து஬ிடும்...஋ன்ண஡ரன் தடித்஡றபேந்஡ரலும்
இப்ஶதரது ஶ஬ஷன஦ில் இபேந்஡ரலும் த஫ஷ஥ஷ஦ ஬ிட்டுக்வகரடுப்தது திடிக்கரது...
அ஡ணரல் ஡ரன் இந்஡ கர஡ல் கல ஡ல் அநஶ஬ திடிக்க஬ில்ஷன ஶதரலும்..
சரபே஬ிற்கு ஶ஥ற்தடிப்பு தடிக்கஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஆஷச஡ரன்.ஆணரலும் த஫ஷ஥ ஥ரநர஥ல்
..஡ன் வதற்ஶநரர் ஬சறப௅டன் ஡றபே஥஠ம் ஌ற்தரடு வசய்஦வும் எபே ஬ரர்த்ஷ஡ ஥ீ நர஥ல்
஡ஷன஦ரட்டிணரள்.

஥ற்நதடி அ஬ல௃க்கு அ஬ன் ஶ஥ல் கர஡லும் இல்ஷன அஶ஡ ச஥஦ம் வ஬றுப்பும் இல்ஷன..

All rights reserved to Sakthi

Page 14

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஌வணன்நரல் அ஬பரல் சறறு ஬஦஡றல் ஥றகவும் தரடுப்தட்டது ஬சற஡ரன்..அ஡ணரல் சறறு ஬஦து
஢றஷணவு தி஧ச்சறஷண அ஬ல௃க்கு இல்ஷன...
ஆணரல் ஬சற இன்று அ஬பிடம் ஢டந்துக்வகரண்ட ப௃ஷந ஌ஶ஡ர எபே ஬ஷக஦ில் அ஬ஷப
கர஦ப்தடுத்஡ற஦து..அ஡ன் வ஬பிப்தரடு ஡ரன் ஶ஥ல்கண்டது..
"஢஥க்கு஡ரன் அ஬ன் ஶ஥ன ஋ந்஡ அதிப்஧ர஦ப௃ம் இல்ஷனஶ஦.அப்புநம் ஌ன் ஢ரம்
வடன்஭ன் ஆகட௃ம்..அ஬ன் கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡னும்ணர ஋ணக்கு ஌ன் அப்தடி ஶகரதம்
஬ந்஡து"஋ன்று சரபே ஡ணக்கு ஡ரஶண ஶகட்டுக்வகரண்டரலும் எபே த஡றலும் இல்ஷன..
உள்ப கு஫ப்தம் ஶதர஡ரவ஡ண இந்஡ கு஫ப்தப௃ம் அ஬ஷபக் கு஫ப்தி஦து..
இ஡ணரல் அ஬ள் ஶகரஷ஫ ஋ன்று ஋ண்஠ி஬ிடப௃டி஦ரது..஬சறஷ஦ ஬ிட
ஷ஡ரி஦சரனற அ஬ள்..வ஥ரத்஡த்஡றல் புதுஷ஥,த஫ஷ஥,அநறவு,஬஧ம்,ஆ஠஬ம்

இஷ஬஦ஷணத்தும் கனந்஡ ஧஬ி஬ர்஥ர ஏ஬ி஦ம் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥...
உள்ல௃க்குள்ஶபஶ஦ ஶதரட்டு குப௃று஬து திடிக்கர஥ல் வ஬பிஶ஦ ஬ந்து ஡ன்
அத்ஷ஡ ஥ர஥ர஬ிடம் ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ரள் சரபே...அ஬ர்கள் ஶ஥ல் சறறு ஬஦஡றனறபேந்ஶ஡ எபே
எட்டு஡ல்

அ஬ல௃க்கு..஢ன்நரக ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡஬ள் அங்ஶக ஬ந்஡ ஬சறஷ஦க் கண்டதும் ப௃கத்ஷ஡த்
஡றபேப்திக்வகரண்டரள்..
அஷ஡ கண்ட ஬சற,"தரர்த்து தரர்த்து..஥ரட்டு டரக்டபேக்கு கல௅த்து சுல௃க்கறக்க ஶதரகுது...அப்புநம்
உங்கல௃க்கு ஢ீங்கஶப
ஷ஬த்஡ற஦ம் தரர்த்துக்கஶ஬ண்டி஦து஡ரன்"஋ன்று அம்ஷத ஬சறணரன்

சரபே ஥ண஡றற்குள் '.஢ரன் ஥ரடர...஡ட்ஸ் இட்?"஋ன்று கூநறக்வகரண்டு
"க஬ஷனப்தடர஡ீங்க தப்புட்டி சரர்..஋ணக்கர஬து ஢ரன் ஷ஬த்஡ற஦ம் தரர்த்துக்கனரம்..ஆணரல் சறன
வ ன்஥ங்கள் ஋ல்னரம்

All rights reserved to Sakthi

Page 15

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ந்஡ டரக்டர் கறட்டப௅ம் ஶதரகப௃டி஦ரது..தர஬ம்"஋ன்று அ஬ன் ஬சற஦

அம்ஷத அவதௌட் டர்ன்
வசய்஡ரள்.

஬சற தல்ஷனக் கடித்துவகரண்டு ஡ன் ஡ரப௅ம் ஡ந்ஷ஡ப௅ம் இபேந்஡ இடத்ஷ஡ப் தரர்க்க அ஬ர்கள்
இபேந்ஶ஡ சு஬ஶட
இல்னர஥ல் ஋ப்ஶதர஡ர கர஠ர஥ல் ஶதரய்஬ிட்டிபேந்஡ணர்...
தின்ணரல் ஶகரகுல் ஬சறக்கு வ஡ரி஦ர஥ல் ஬ரஷ஦ப்வதரத்஡ற சறரித்துக்வகரண்டரன்..
஬சற தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு
"஦ரஷ஧டி வ ன்஥ம்ங்கறந..உன் ஡ற஥றபே இன்னும் அடங்கஶ஬ அடங்கர஡ரடி...சரி஦ரண சண்டி
஧ர஠ி..

இபேடி கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡றட்டு ஡ரன் ஥றுஶ஬ஷன"஋ன்று கபே஬
஬ள்பி஦ம்ஷ஥ப௅ம் அ஡ற்குஶ஥ல் ஡ரங்கர஥ல் இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஡ரன் ஥ணணம்
வசய்துஷ஬த்஡ஷ஡க்கூந
ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
"இங்க தரபே...஢ரன் எண்ட௃ம் உன் ஶ஥ன கர஡ல் வகரண்ஶடர ஷ஥஦ல்வகரண்ஶடர இந்஡
கல்஦ர஠த்துக்கு

சம்஥஡றக்கஷன..அஷ஡ புரிஞ்சறக்ஶகர...஢ரன் சம்஥஡றச்சது ஋ங்க அப்தர அம்஥ரவுக்கரக...உன்
ஶதஷ஧க்கூட
ஶகட்கர஥஡ரன் கல்஦ர஠த்துக்கு சம்஥஡றச்ஶசன்..஋ங்கப்தர அம்஥ர ஆஷச வதரய்஦ர
ஶதரகக்கூடரதுன்னு஡ரன்

஢ரன் அப்த உங்கறட்ட அப்தடி ஶதசறஶணன்..ஆணர ஢ீ இவ்ஶபர தூ஧ம் வ஬றுப்தர இபேந்஡ர ஢ரனும்
஋ன்ண தண்நது
ஶ஬ட௃ம்ணர ஢ீஶ஦ கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡றக்ஶகர..஋ணக்கு அஷ஡ப் தத்஡ற க஬ஷன இல்ன...஢ரன்
எண்ட௃ம் ஢ீ

ஶ஬ட௃ம்னு ஌ங்கஷன..புரிஞ்சற஡ர?."஋ன்று வ஡பி஬ரக கூநற஬ிட்டு ஡ன் அஷநக்குச் வசன்நரள்..

All rights reserved to Sakthi

Page 16

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சற ஆ஠ி஦டித்஡து ஶதரல் ஢றன்நரன்..திநகு அஷண஬பேம் கறபம்பும் ஶதரதும் அ஬ள் வ஬பிஶ஦
஬஧ர஥ல்
஡ஷன஬னற ஋ன்று தடுத்துக்வகரண்டரள்..஌ஶணர ஬சற஡ரன் அ஬ள் ஥ரற்நத்ஷ஡க்கண்டு ஶசரர்ந்து
ஶதரய் ஢றன்நரன்.

டிஶ஧ணில் ஌நற அ஥ர்ந்஡஬ஷண ஶகரகுல்
"஌ண்டர அந்஡ வதரண்ட௃஡ரன் ஶ஬ண்டரனுச்ஶச..உடஶண கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்துநது஡ரஶண..."
"ஶய..஢ரன் ஋ங்கப்தரஷ஬ ஋஡றர்த்து ஶதசறண஡றல்னடர....அப்தடிப௅ம் ஢ரன் இந்஡ ஬ி஭஦த்துன
஋வ்ஶபர
அடம்திடிச்சும் ஋ங்கப்தர ஥ரநஶ஬ ஥ரட்ஶடங்கறநரபே...அப்தர இவ்ஶபர அடம்திடிச்சு ஢ரன்
தரர்த்஡ஶ஡ இல்ன

அ஡ரன் ஶகட்க த஦஥ர஦ிபேக்கு..ஆணரலும் அ஬ள் ஌ண்டர ஥ரநற ஥ரநற ஶதசறணர....஥ரடின எண்ட௃
வசரல்நர
கல ஶ஫ எண்ட௃ வசரல்ந...அ஬ஷப சறன்ண ஬஦சறல் இபேந்து இது஢ரள் ஬ஷ஧ ஋ன்ணரன
புரிஞ்சறக்கப௃டி஦ஷனடர"
஋ன்நரன் தர஬஥ரக
ஶகரகுல் இப்ஶதரது சறரித்துக்வகரண்ஶட
"஢ரன் வசரல்ஶநன்..அ஬ள் ஥ரடின வசரன்ணது஡ரன் உண்ஷ஥...அது அ஬ஷபப௅ம் அநற஦ர஥ அ஬ள்
வசரன்ணது..
அ஬ள் கல ஶ஫ உங்கறட்ட ஶதசறணஷ஡ ஢ரன் ஶகட்ஶடன் அஷ஡ தரர்த்஡ரல் ஋ணக்வகன்ணஶ஬ர அ஬
உங்கறட்ட

ஶ஡ரத்஡றடக்கூடரதுன்னு ஥ணப்தரடம் தண்஠ி வசரன்ண ஥ர஡றரி இபேந்஡து.ஆணர இது

஋ன்ஶணரட பெகம்஡ரன் இது வதரய்஦ரகூட இபேக்கனரம்."஋ன்று கூந ஬சற஦ின் ப௃கத்஡றல்
1000 ஬ரட் ஥றன்சர஧ம் தரய்ந்஡து..அஷ஡ க஬ணித்஡ ஶகரகுல் சறரிப்ஷத அடக்கறக்வகரண்டு
"இ஧ண்டு ஥ண்டுகல௃ம் என்ணர இபேக்ஶக"஋ன்று ஥ண஡றற்குள் ஢றஷணத்துக்வகரண்டரன்.

All rights reserved to Sakthi

Page 17

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சற,'஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்டர..அ஬ள் சரி஦ரண சண்டி ஧ர஠ி ஶ஡ரக்க஥ரட்டர...ஈஶகர திடிச்ச஬...
஧ரட்சசற.எத்துக்க஥ரட்டர..சறன்ண ஬஦சறனஶ஦ அப்தடித்஡ரன்"஋ன்று கபே஬
ஶகரகுல் ,"அப்தடி ஋ன்ண஡ரண்டர ஢டந்஡து சறன்ண ஬஦சறன வசரல்ஶனன் ஷடம் தரமளக்கு"஋ன்று
குறும்தரக கூந ஬சற,"சரி..வசரல்ஶநன்..அப்த஡ரன் ஋ணக்கும்

஥ணதர஧ம் குஷநப௅ம்"஋ன்று

கஷ஡க்கூந ஆ஧ம்தித்஡ரன்.
஬சற,"அப்தர ஋ன்ஶணரட 15 ஬஦சு ஬ஷ஧க்கும் அந்஡ ஊர்ன஡ரண்டர இபேந்஡ரபே...
஋ங்கப்தரவும் அ஬ அப்தரவும் வசரந்஡கர஧ங்க. அண்ட் ப்ர்ண்ட்ஸ்...அதுவும் தக்கத்து
தக்கத்து ஬டு..஋ன்ண

஬ிட ப௄ட௃ ஬஦சு சறன்ண஬ன்னு ஋ங்கம்஥ரவும் அப்தரவும்
஡ஷனன தூக்கறஷ஬ச்சு ஆடு஬ரங்க....஢ரனும் அ஬ல௃ம் ஋ங்க ஥த்஡ ப்஧ண்ட்மளம்
எண்஠ர ஬ிஷப஦ரடுஶ஬ரம்.அப்த."஋ன்று கூநறப௃டிக்க஬ில்ஷன அ஡ற்குள்
ஶகரகுல் ப௃ந்஡றக்வகரண்டு
"஢ரன் வசரல்ஶநன்..஢ரன் வசரல்ஶநன்..சூர்஦஬ம்சம் தடத்஡றன ஬ர்ந ஥ர஡றரி
அ஬ள் கண்ஷ஠க் கட்டி ஬ிஷப஦ரடும்ஶதரதும் ப௃ள் குத்஡ர஥ ஷகஷ஦ ஷ஬ச்சு ஡டுத்஡றபேப்த
கவ஧க்டர"஋ன்று ஆ஬லுடன் ஶகட்க
஬சற வகரஷனவ஬நறப௅டன்,"ம்ம்..ஷகஷ஦ ஷ஬ச்சு இல்ன ஬ரஷ஦ ஷ஬ச்சு ஡டுத்ஶ஡ன்...
ஶடய் இப்த ஢ீ ஌஡ர஬து கறறுக்குத் ஡ண஥ர வசரன்ஶண ஥஬ஶண "
ஶகரகுல்,"஢ரன் வசரல்ஶநன்..஢ரன் வசரல்ஶநன்..அதுக்கு ஶதர் ஋ன்ண வகரஷடக்க஫றச்சறபேஶ஬ன்..
அ஡ரஶண.."஋ன்று ஶகட்க
஬சற அ஬ஷண புல௅ஷ஬ப் தரர்ப்ததுஶதரல் தரர்த்஡ரன்.அந்஡ தரர்ஷ஬஦ில் ஶகரகுல் கப்சறப் ஋ன்று
஬ரஷ஦ ப௄டிணரன்...

All rights reserved to Sakthi

Page 18

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தின் ஬சற,"஬ிஷப஦ரடும்ஶதரது அ஬ ஶ஡ரத்஡ர எத்துக்கஶ஬ ஥ரட்டர....஧ரட்சசற..஋ங்கறட்ட
சண்ஷட ஶதரடுநஷ஡ ஬ிட்டர எண்ட௃ம் வ஡ரி஦ரது...இல்ன ஋ங்கப்தர அம்஥ரகறட்ட
ஶதரட்டுக்வகரடுத்஡றடு஬ர..஢ரன் அடி஬ரங்குஶ஬ன்..அது஬ர஬து த஧஬ர஦ில்ஷன..
அ஬ல௃க்கு க஥ல் ஡ரன் திடிக்கும்.஋ணக்கு ஧ றணி திடிக்கும்...எபே஢ரள் ஋ங்க ஊர்ன
ப௃த்து தடப௃ம் அவ்ஷ஬ சண்ப௃கற தடப௃ம் எஶ஧ ஶ஢஧த்துன ஶதரட்டரங்க....
஢ரன் வகஞ்ச வகஞ்ச ஋ங்கப்தரக்கறட்ட அல௅து அடம்திடிச்சு ஋ங்கப்தரஷ஬
க஥ல் தடத்துக்ஶக டிக்வகட் ஋டுக்கஷ஬ச்சரடர...அன்ஷணக்கு ஋ணக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅஥ர
஬ந்஡து..அப்தடிஶ஦ அ஬ஷபத் தூக்கறட்டுப்ஶதரய் அணரஷ஡ ஆஸ்஧஥த்஡றன ஬ிட்டுட்டு
஬ந்துடனரம்னு..ஶச..வதரண்஠ரடர அ஬...இப்தடி எண்஠ர வ஧ண்டர ஋த்஡ஷண ஬ி஭஦ம்
வ஡ரிப௅஥ர....சரி இவ஡ல்னரம் ஬ிடு இதுக்வகல்னரம் சறக஧ம் ஷ஬ச்ச ஥ர஡றரி 15 ஬஦சர இபேக்கும்
ஶதரது

஋ங்கல௃க்குள்ப சண்ஷட ஬ந்஡து..அன்ஷணக்கு ஡ரன் ஢ரன் அடம்திடிச்சது ஡ரங்கர஥ ஋ங்கப்தர
வசன்ஷண
஬ந்஡ரர்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢றறுத்஡
ஶகரகுல்,"஋ன்ண ஬ி஭஦ம்டர... றல்தரன்சற..ஆஹ்.."஋ன்று ஬஫றசனரக ஶகட்க
஬சற அ஬ன் ஥ண்ஷட஦ில் ஢றுக்வகன்று குட்டிணரன்..
"தூ..கபே஥ம் திடிச்ச஬ஶண..ஶகல௃டர..."஋ன்று அ஡ட்டி஬ிட்டு அந்஡ ஢ரஷப ஬ி஬ரித்஡ரன்.
சரபேவும் ஬சறப௅ம் எஶ஧ ஸ்கூனறல் ஡ரன் தடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ணர்..
஬சற தத்஡ரம் ஬குப்பு ப௃டிக்கும் ஶ஬ஷப஦ில் இபேக்க சரபே ஌஫ரம்
஬குப்புக்கு அடிவ஦டுத்துஷ஬த்஡ரள்.
எபே஢ரள் ஬குப்பு ப௃டிந்஡தின்பு சரபே வ஬பிஶ஦ ஬஧ ஬சற அ஬ள் கறபரஸ்

All rights reserved to Sakthi

Page 19

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வதண் ஬ணி஡ர஬ிடம் ஌ஶ஡ர தரடம் வசரல்னறக்வகரடுத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்...
஋ப்ஶதரதும் சரபே ஬சறப௅டன் ஡ரன் ஬ட்டிற்குச்

வசல்஬து ஬஫க்கம்...
அப்ஶதரது அ஬ஷணக் கர஠ ஬஧ அ஬ன் ஬ணி஡ரவுடன் ஶதசறக்வகரண்டிபேப்தஷ஡க் கண்டு
வ஬குண்டரள்..சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஬ணி஡ர வசன்நதின் அ஬ணிடம் ஬ந்து கடுஷ஥஦ரண கு஧னறல்
"஌ஶன தப்புட்டி...அ஬கறட்ட ஶதசக்கூடரதுன்னு வசரல்னறபேஶகன்னஶன...அப்புநம் ஦ரம்ஶன
அ஬க்கறட்ட
ஶதசுஅ...."
"ஶய..ஶ஬ண்டரம் ஬ள்பிம்ஷ஥..஋ன்ஷண தப்புட்டி கூப்திடரஶ஡..அப்புநம் ஥ரி஦ரஷ஡஦ர
ஶதசுடி..உன்ஷண ஬ிட
ப௄ட௃ ஬஦சு வதரி஦஬ன் ஢ரன்...ஆ஥ர ஢ரன் அ஬க்கறட்ட ஶதசறணர உணக்வகன்ண ஬ந்துது"
"உணக்வகல்னரம் ஥ரி஦ரஷ஡ ஋துக்குஶன
஋ன்ண ஶதசு஬ி஦ர?.அந்஡ ஆட்டி஦஥ரஷனக்கும் ஋ணக்கும் ஆகரதுன்னு வ஡ரிப௅ம்னர..
அப்புநம் ஋ன்ணஶன அ஬க்கறட்ட சவுக்கனற?.."
"ஶய..உணக்குப் திடிக்கரதுன்னு வ஡ரிஞ்சு஡ரண்டி ஶதசறன்ஶணன்...இணிஶ஥ வடய்னற அ஬க்கறட்ட
ஶதசுஶ஬ன்..

உன்ஷண தரர்க்க ஷ஬ச்சுப்ஶதசுஶ஬ன் ஋ன்ணடி வசய்஬ ஬ள்பிம்ஷ஥.."஋ன்று ஢க்கனடிக்க
஬ள்பி஦ம்ஷ஥ கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬ப௅டன் ,கண்கள் சற஬க்க ப௄க்கு ஬ிஷடக்க
"஋ன்ணஶன வசரன்ண ஡றபேம்தி வசரல்லு.."஋ன்று அல௅த்஡஥ரக ஶகட்க
தர஬ம் அ஬ள் சு஦பைதம் வ஡ரி஦ர஡ ஬சற,"஢ரனும் ஬ணி஡ரவும் ஶதசுஶ஬ரம்
ஶதசுஶ஬ரம்..உன்ஷண தரர்க்கஷ஬ச்சு ஶதசுஶ஬ரம்.."஋ன்று அ஬ள் கர஡றல் கத்஡றக்கூந
அவ்஬பவு஡ரன் சரபே஬ில் உள்பில் தூங்கறக்கறடந்஡ ஥றபேகம் ஬ி஫றத்஡து

All rights reserved to Sakthi

Page 20

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ன் ப௃டிஷ஦ திடித்து உலுக்கற
"஋ன்ணஶன ஶதசு஬ி஦ர..ஶதசு஬ி஦ர..கறறுக்குப்த஦ஶன..
வ஢ஞ்சு஧ம் அஞ்சர஥ ஋ங்கறட்ட வசரல்லு஬ி஦ர...."஋ன்று அ஬ஷணப் திடித்துக்கல ஶ஫
஡ள்பி வ஢ஞ்சறல் வ஥ரத்து வ஥ரத்வ஡ன்று வ஥ரத்஡றணரள்..
"வசரல்லு஬ி஦ர..வசரல்லு஬ி஦ர...."஋ன்று அ஬ன் ஬ரய்ஶ஥னஶ஦ எபே குத்து...
அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ உலுக்கற எபே ஬஫ற வசய்து஬ிட்டரள்..எபே சறன்ண வதண் ஋ப்தடி
இப்தடி வசய்஦ப௃டிப௅ம் ஋ன்று ஢ீங்கள் ஶகட்கனரம்?ஆணரல் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥஦ரல் ப௃டிப௅ம்..
஬சற,"ஶய..஬ிடுடி..஧ரட்சசற....஡ஷனஷ஦ ஬ிடு....உன்ண வகரல்னர஥ ஬ிட஥ரட்ஶடன்..஡ஷனஷ஦ ஬ிடு"
஋ன்று அடி஡ரங்கர஥ல் அனந அ஡ற்குள் அங்ஶக அக்கம் தக்கம் இபேந்஡஬ர்கள் இ஬ர்கள்
சண்ஷடஷ஦ப்
தரர்த்து ஏடி஬ந்஡ணர்..
:ஶய..஬ள்பிம்ஷ஥..அ஬ஷண ஬ிடுடி..஡ற஧ல௃ந(஬஦துப்வதண்) ஬஦சுன ஌ண்ட்டி இப்தடி ஬ம்புக்கு
஢றக்க..

அந்஡ த஦ தர஬ம்..அ஬ஷண ஬ிடுட்டி..."஋ன்று ஥க்கள் எபே஬஫ற஦ரக ஬ினக்கற அ஬ர்கஷப ஬ட்டுக்கு

அஷ஫த்துச்வசன்நணர்....வதற்ஶநரர் எபே ஬ி஭஦ப௃ம் அநற஦ர஥ல் கு஫ம்த தர஬ம் ஬சறக்குக்
கரய்ச்சஶன
஬ந்து஬ிட்டது..கூடஶ஬ சரபே஬ின் ஥ீ து ஡ீ஧ர஡ வ஬றுப்பும்.அன்று ப௃஡ல் அடம்திடித்து
வசன்ஷணக்கு ஬஧ஷ஬த்஡ரன். ஡ன் ஡ந்ஷ஡ஷ஦
.ஆணரல் ஬ள்பிம்ஷ஥ ஌ன் அப்தடி வசய்஡ரள்
஋ன்று இது஢ரள் ஬ஷ஧ ஡ீ஧ர஡ பு஡றர்஡ரன்...எபே஬஫ற஦ரக ஡ன் கஷ஡ஷ஦க் கூநற஬ிட்டு ஬சற
ப௃டித்துப்

வதபேப௄ச்சு ஬ிட அங்ஶக ஶகரகுல் ஬஦ிற்ஷநப் திடித்துக்வகரண்டு சறரித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்..
஬சற,"ஶடய்..கடங்கர஧ர..஢ீ ஶ஬ந சறரிச்சு வ஡ரஷன஦ர஡டர...஋ன் க஭டம் ஋ணக்கு஡ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 21

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று ஬சற
஬பேத்஡ப்தட ஶகரகுல் ஡ன் சறரிப்ஷத கஷ்டப்தட்டு அடக்கறக்வகரண்டு
"சரிடர..சறரிக்கஷன...ஆணர ஍ ஷனக் சரபேடர....அ஬ஶபரட ஡ற஥றபே ஶகரதம் னரம்
஋ணக்கு வ஧ரம்த திடிச்சறபேக்கு...வதரண்ட௃ணர அப்தடி இபேக்கட௃ம்டர...சலக்கற஧஥ர
உன் கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்துடர....இல்ன ஢ரஶண ஢றறுத்துஶநன்...அ஬ஷப ஢ரன் கல்஦ர஠ம்
தண்஠ிக்கறஶநன்"஋ன்று சலரி஦மரக கூந ஬சற அ஡றர்ந்து஬ிட்டரன்...தின் த஡ற்ந஥ரக
"ஶய..அப்தர அம்஥ர இபேக்கரங்க இந்஡ ஥ர஡றரி ஶதசந ஶ஬ஷன ஷ஬ச்சுகரஶ஡...
இந்஡ ஢றஷனஷ஥ன கல்஦ர஠த்ஷ஡

஢றறுத்஡ஶ஬ ப௃டி஦ரது..உன் ஬ரஷ஦ ப௄டிக்கறட்டு இபே..

அ஬ஷபப் திடிக்கஷனன்ணரலும் தல்ஷனக்கடிச்சறக்கறட்டு வதரறுத்து஡ரன் ஆகட௃ம்..஋ணக்கு இந்஡
கல்஦ர஠ம் எபே ஡ண்டஷண஡ரன்..அ஡ணரல் ஢ீ இணிஶ஥ இந்஡ ஥ர஡றரி
சும்஥ர உபநரஶ஡.."஋ன்று கரச்ப௄ச் ஋ன்று கத்஡ற஬ிட்டு கம்தரர்ட்வ஥ண்ஷட ஬ிட்டுச் வசன்நரன்..
ஶகரகுல் அ஬ஷணப் தரர்த்துச் சறரித்துக்வகரண்ஶட ஥கரஶ஡஬ன்-஧ரஶ ஸ்஬ரி
இபேக்கும் இடத்ஷ஡ப் தரர்த்஡ரன்..அங்ஶக அ஬ர்கள் '஋ன்ண'஋ன்தது ஶதரல் தரர்க்க
ஶகரகுல்,"அங்கறள் ஆண்டி க஬ஷனஶ஦தடர஡ீங்க...கல்஦ர஠த்஡றற்கு ஷ஡ரி஦஥ர ஌ற்தரடு
தண்ட௃ங்க"஋ன்நரன்..அ஬ஷண ஆச்சரி஦஥ரக தரர்த்஡ ஡ம்த஡ற஦ர் அ஬ன் ஶதச்சறல்
஢றம்஥஡ற஦ஷடந்஡ணர்.
இப்தடி ஬சறஷ஦ தற்நற எபே அதிப்஧ர஦ஶ஥ இல்னர஡ சரபேவும்,அ஬ஷபக் ஷகப்திடிப்தஷ஡
஡ண்டஷண
஋ண கபேதும் ஬சறப௅ம் ஋ப்தடி என்று ஶச஧..ஆணரல் அ஬ர்கஷப ஶசர்த்துஷ஬க்கஶ஬ ஬ந்஡து எபே
ஆதத்து...

஋ன்ண கு஫ப்த஥ரக இபேக்கறந஡ர வதரறுத்஡றபேந்து தரர்ப்ஶதரம்....?
(வ஡ரடபேம்...)

All rights reserved to Sakthi

Page 22

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--3
஡ன் ஥பேத்து஬஥ஷண஦ில் அறுஷ஬சறகறச்ஷசப் திரி஬ில் இபேந்து வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள்
சரபே...வ஬பிஶ஦ ஆ஬லுடன் கரத்துக்வகரண்டிபேந்஡ ஢ரய் ஬பர்ப்தரபர்கள் அ஬ஷப
வ஥ரய்க்க அ஬ர்கபிடம்,"கர்ப்தப்ஷதப௅ம் கட்டிஷ஦ப௅ம் ரீப௃வ் தண்஠ி஦ரச்சு..இணிஶ஥
஋ந்஡ தி஧ச்சறஷணப௅ம் இல்ஷன..ப௄னு ஢ரஷபக்கு எபே ஡டஷ஬ ட்வ஧ஸ்மறங்க்
தண்஠ிக்ஶகரங்க..வகரஞ்சம் க஬ண஥ர தரர்த்துக்ஶகரங்க.."஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரக கூந
அ஬ர்கள் ப௃கத்஡றல் வ஬பிச்சம் த஧஬ி஦து
"ஶ஡ங்க்ஸ் டரக்டர்..அ஬ல௃க்கு எபே ஆதத்தும் இல்ஷனஶ஦...அ஬ ஋ங்க வதரண்ட௃
஥ர஡றரி...அ஡ரன் வ஧ரம்த ஡஬ிச்சுப்ஶதர஦ிட்ஶடரம்"஋ன்று அஷ஥஡ற஦ஷடந்஡ணர்
..அவ஡ல்னரம் சரபே஬ிற்குப் பு஡ற஡ல்ன..஢ரகரீகம் ஬பர்ந்஡ ஬பேம்஢றஷன஦ில்
஥ணி஡ர்கல௃க்கு வசல்னதி஧ர஠ிகல௃ம் ஡ன் ஥ணக்க஬ஷனக்கு ஥பேந்஡ரக இபேக்கறநது..
அஷ஬கஷப அஃநறஷ஠஦ரக கபே஡ர஥ல் உ஦ர்஡றஷ஠஦ரக கபேதுகறன்நணர்..
஢ம்஥ரல் ப௃டிந்஡ புண்஠ி஦ம் ஋ன்த஡றல் சரபே஬ிற்கு ஡றபேப்஡ற வதபேஷ஥ப௅ம் கூட.
அ஬ள் ஡ன்ஷண சுத்஡ப்தடுத்஡ற஬ிட்டு ஬஧ சலஃப் டரக்டர் அஷ஫ப்த஡ரக ஡க஬ல் ஬ந்஡து..
அ஬ள் சலஃப் டரக்டர் சுந்஡஧த்஡றன் அஷநஷ஦ அஷடந்து க஡ஷ஬த் ஡ட்ட
'கம் இன் '஋ன்று கர் ஷணக் ஶகட்டது...சரபே ஥ண஡றற்குள் (யப்தர வகத்து஡ரன்)஋ன்று
஢றஷணத்துக்வகரண்டரள்.
அ஬ள் ஢றஷணத்஡து ஶதரன அ஬ர் வகட்ட ப௄டின஡ரன் இபேந்஡ரர்..அ஬ர் தக்கத்஡றல் அ஬பின்
சக஥பேத்து஬ர்
சற஬ர ஷகஷ஦ திஷசந்துக்வகரண்டு இபேந்஡ரன்.
"஋ன்ண ஬ள்பி..அந்஡ ட்பெ஥ர் சர் ரி ப௃டிஞ்சு஡ர....?"஋ன்று ஶகட்க

All rights reserved to Sakthi

Page 23

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ள்,"஋ஸ் சரர்..இப்த஡ரன்...திஷணன் ஡ரஶண அ஡ணரல் எபே தி஧ச்சறஷணப௅ம் இல்ஷன"஋ன்று கூந
சுந்஡஧ம்,"ம்ம்..சரி...஢ீ உணக்கு வகரடுத்஡ ஶ஬ஷனஷ஦ ஥ட்டும் தரர்த்துட்ஶட..உன்ஶணரட
வகரலீக்குக்கு
வகரஞ்சம் வசரல்னறக்வகரடுக்க கூடர஡ர...஌ம்஥ர னரர்ஜ் அணி஥ல் திரிவுன ஌ன் இப்தடி எபே
ஶசரம்ஶதநறத்஡ணம்..இந்஡ யரஸ்திடல்ன இபேக்கறநது அஞ்சு டரக்டர்ஸ் ஋ல்னரபேம் ஶகர-ஆதஶ஧ட்
தண்஠ஶ஬ண்டர஥ர..எபே யரர்ன் ஆம்புஶட஭ன் கு ஢ரலு ஢ரள் ஡ள்பிப்ஶதரடநீங்க...஢ீங்க
ஸ்஥ரல்

அணி஥ல் ஥ட்டும்஡ரன் க஬ணம் வசலுத்து஬ங்கபர?"஋ன்நரர்

அல௅த்஡஥ரக..
஬ள்பி,"சரர் ஢ீங்க஡ரஶண உங்கல௃க்குள்ப திரிச்சறக்ஶகரங்க...஋ல்னரபேம் ஋ல்னர தி஧ரஞ்ச்ஷசப௅ம்
தரர்க்கர஡ீங்கன்னு வசரன்ண ீங்க...சற஬ர ஡ரன் அந்஡ சர் ரி தண்ந஡ர இபேந்஡து..அ஡ரன் ஢ரன்
இங்ஶக தரர்த்ஶ஡ன்."
஋ன்று ஢ற஥றர்ந்து துபிக்கூட த஦஥றல்னர஥ல் கூந சுந்஡஧ம் வ஥ல்னற஦ப்புன்ணஷகப்பூத்஡ரர்..
"சரி...சரி..உங்கறட்ட ஶதசற வ ஦ிக்கப௃டிப௅஥ர...சற஬ர ஢ரன் உன்ஷண இவ்ஶபர ஶ஢஧ம் ஡றட்டிஶணஶண
஬ரஷ஦ ஡றநந்஡ீங்கபர..ஶ஢ர்ஷ஥஦ர இபேந்஡ர஥ட்டும் ஶதர஡ரது வகரஞ்சம் ஶதசவும் வசய்஦ட௃ம்..
இணிஶ஥ ஡ள்பிப்ஶதரடர஥ அந்஡ சர் ரிஷ஦ ப௃டிங்க.க஬ர்வ஥ண்ட் யரஸ்திடல்னு ஶசரம்தி
இபேக்கறநது ஋ணக்குப் திடிக்கரது..அதுவும் இது ஢ரகர்ஶகர஬ில் டவுன்ன இபேக்கறந யரஸ்திடல்
டிஸ்தன்சரி இல்ன..புரிஞ்சு஡ர?"஋ன்று உரிஷ஥஦ரக அ஡ட்டி஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரர்...
சரபே஬ிற்கு சுந்஡஧த்ஷ஡ப் தற்நற ஢ன்நரக வ஡ரிப௅ம்..அ஬பேக்கு அடங்கறப்ஶதரகறந஬ர்கஷப஬ிட
஡ன்ஷண ஋஡றர்த்து஢றற்த஬ஷ஧த் ஡ரன் ஥றகவும் திடிக்கும்..அஷ஡ஷ஬த்து ஡ரன் இந்஡ டிரிக்
வசய்஡ரள்.
ஶ஬ஷனக்கு ஶசர்ந்஡ ஆறு஥ர஡த்஡றல் அ஬ள் புரிந்துக்வகரண்டது இது..
ஆணரல் சற஬ர஬ின் ஢றஷனஷ஥஡ரன் தர஬ம்...அ஬ணிடம் வசன்று

All rights reserved to Sakthi

Page 24

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஬ிடுடர..இதுக்குஶதரய் ஃதில் தண்஠ிக்கறட்டு...இவ஡ல்னரம்

஢஥க்கு புதுசர ஋ன்ண

கரஶனஜ் தடிக்கும்ஶதரது ஋வ்ஶபர ஡றட்டு ஬ரங்கறபேப்ஶதரம்..ஆ஥ர ஌ன் அஷ஡ ஡ள்பிப்ஶதரட்ஶட"
஋ன்று ஶகட்க அ஬ன் ஬஫றந்துக்வகரண்ஶட"஬ள்பி...஋ன் வுட்தீஶ஦ரட வகரஞ்சம் ஊர் சுத்஡ற திசற஦ர
இபேந்ஶ஡ன்
அ஡ரன்"஋ன்று கூந ஬ள்பி,"அடப்தர஬ி...உன்ணரன ஡ரண்டர ஋ல்னரபேக்கும் ஡றட்டு஬ில௅து..அப்தடி
஋ன்ணடர ஊர் சுத்து஬"

஋ன்று ஶகனற஦ரக ஶகட்க சற஬ர,'஌ன் ஬ள்பி உணக்கும்஡ரஶண கல்஦ர஠ம் ஢றச்ச஦ம்
ஶதசறபேக்கரங்க..஋ன்ண ஶகக்குந
஌ன் உன் ஆள் ஶதசுந஡றல்ஷன஦ர?"஋ன்று அ஬னும் ஶகனற஦ரக ஶகட்க
஬ள்பி ஥ண஡றற்குள்,'ஆ஥ர அ஬ன் ஶதசறட்டரலும்.."஋ன்று ஥ரணசலக஥ரக வ஢ரடித்துக்வகரண்டரள்.
"஢ரன் உன்ண ஶகட்டர ஢ீ ஋ன்ஷண வசரல்நீ஦ர ஶதரஶன ஶதரய் ஶ ரனறஷ஦ தரபே"஋ணறு சறரிப்புடன்
கூநற஬ிட்டு

஢கர்ந்஡ரள்..அ஬ள் இடத்஡றற்குச் வசன்று ரினரக்மரட அ஥ர்ந்஡஬ஷப ஬சற஦ின் ஢றஷணவுகள்
வ஥ரய்த்துக்வகரண்டது.
"஌ஶ஡ர துஷ஧சர஠ி கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡றக்கரட்டுஶநனு ஶதரணரன்.ஶதரய் அஞ்சு ஢ரபரச்சு...
ஶதச்சுப௄ச்ஷசஶ஦ கரஶ஠ரம்..஢றறுத்஡றடு஬ரஶணர? அப்தடி ஥ட்டும் ஢றறுத்஡ட்டும் அ஬ஷண
சங்கர஧ம்(வகரன்னு)

தண்஠ிப்புடுஶநன்.."஋ன்று கபே஬ிக்வகரண்டரள்...அப்ஶதரது அ஬ள் வ஥ரஷதல் அடிக்க
சந்ஶ஡கத்துடன் ஋டுத்து கர஡றற்குக் வகரடுத்஡஬ள்.
"யஶனர.."
"஋ன்ண ஬ள்பி ஋ன்ஷண ஞரதகம் இபேக்கர.."஋ன்நது கடுஷ஥ ஌நற஦ கு஧ல்
ஆறு ஬பேடம் ப௃ன்பு ஶகட்ட அஶ஡ கு஧ல்...஡ன் ஡ம்திக்கரக வகஞ்சற஦ அஶ஡ கு஧ல்.
சட்வடன்று ஬ி஦ர்த்து஬ிட சரபே,"஢ீங்க ஢ீங்க..."஋ன்று ஡ன் ஬ர஦ினறபேந்து ஬ரர்த்ஷ஡ ஬஧ர஥ல்
஡ற஠ந

All rights reserved to Sakthi

Page 25

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஢ரந்஡ரன் ஋ன் ஡ம்திக்கரக உன் கரல்ன ஬ி஫ர஡ குஷந஦ரக் வகஞ்சறஶணஶண அ஬ந்஡ரன் கண்ட௃...
஋ன்ஷண துச்ச஥ர ஥஡றச்சு ஋ன் ஡ம்திக்கு ஋஡ற஧ர சரட்சற வசரன்ணிஶ஦ அ஬ந்஡ரன் கண்ட௃..
இப்த வ ஦ில்ன கஷ்டப்தட்டு இபேக்கறநரஶண அ஬ன் அண்஠ந்஡ரன் கண்ட௃.."஋ன்று
எபே஬ி஡஥ரண

஢க்கலுடன் கூநறணரன் தன஧ர஥ன்...
அ஬ன் என்றும் ஶதசர஥ல் வ஥ௌண஥ரக இபேக்க
"஌ன்ண ஋ன்ணடர இ஬ன் இவ்ஶபர ஢ரபர இல்ன இவ்ஶபர ஬பே஭஥ர

வ஡ரல்ஷன

தண்஠ர஥ இபேந்஡ரஶண இப்த ஋ங்க ஬ந்஡ரன்னு தரர்க்கறநற஦ர..ஆறு ஬பே஭த்துக்கு ப௃ன்ணரடி
உங்கறட்ட வகஞ்சறண தன஧ர஥ன் இல்னடி ஢ரன்..உன்ண த஫ற஬ரங்க துடிக்கறந தன஧ர஥ன்..
஋ன்ண புரி஦ஷன஦ர உணக்கு கல்஦ர஠஥ரஶ஥...஋ங்கறட்ட வசரல்னஶ஬ இல்ன...தரர்த்஡ற஦ர
஢ர஥ அப்தடி஦ர த஫கறபேக்ஶகரம்..உணக்கு எபே சந்ஶ஡ர஭஥ரண ஬ிச஦ம் ஋ன் ஡ம்தி எபே
தத்து ஢ரள்ன ரிலீஸ் ஆகப்ஶதரநரன்.அ஬ன் ஬ந்஡தும் உணக்கும் அ஬னுக்கும் கல்஦ர஠ம்.."
஬ள்பி அப்ஶதரதும் என்றும் ஶதச஬ில்ஷன
"஋ன்ண ஶதச்ஶச இல்ஷன..அ஬ன் ஌ஶ஡ர எபே வதரண்ட௃க்கறட்ட ஡ப்தர ஢டக்கப௃஦ற்சற
தண்஠ரனு ஡ரஶண.அ஬ஷண ஶதரலீஸ்ன திடிச்சுக்வகரடுத்து ஡ண்டஷண ஬ரங்கறக்வகரடுத்஡..
இப்ஶதர ஢ீஶ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ி அ஬ஷண ஡றபேத்து..஋ன்ண எண்ட௃ம் புரி஦ஷன஦ர?
உணக்கும் ஋ன் ஡ம்திக்கும் ஡ரண்டி கல்஦ர஠ம் ஢டக்கும்...அந்஡ ஬சந்த் கூட
கல்஦ர஠ம் ஥நந்துடு...இது஡ரண்டி உணக்கு ஡ண்டஷண"஋ன்று கர் றத்஡ரன்.
இப்ஶதரது஡ரன் ஬ள்பிக்குப் ஶதசஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஶ஡ரன்நற஦து ஶதரன
"இங்க தரபேங்க...உங்க ஡ம்தி என்னும் ஢ல்ன஬ர் இல்ன...18 ஬஦சுப்வதரண்ஷ஠ப்

All rights reserved to Sakthi

Page 26

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஶதரய் வகடுக்கப்தரர்த்஡றபேக்கரர்..஢ரணர இபேக்கப்ஶதரய் அ஬ஷ஧ ஶதரலீஸ்ன
திடிச்சுக்வகரடுத்஡ஶ஡ரட
஬ிட்ஶடன்.இன்வணரபேத்஡ங்கணர அ஬ஷ஧ வகரன்ஶண ஶதரட்டிபேப்தரங்க...அ஬ர் வசஞ்ச ஡ப்புக்கு
஡ண்டஷணக் கறஷடச்சறது..இது புரிஞ்சறக்கர஥ ஋ணக்கு ஡ண்டஷண அது இதுனு உபநர஡ீங்க"஋ன்று
அல௅த்஡஥ரக கூந தன஧ர஥ன் ஏங்கறச் சறரித்஡ரன்..
"஋ன்ண ஬ள்பிம்ஷ஥..஋ன்ண ஆறு ஬பே஭த்துக்கு ப௃ன்ணரடி உங்கறட்ட வகஞ்சறண தன஧ர஥ன்னு
஢றஷணச்சற஦ர?...஢ரன் இப்ஶதர அஷ஡஬ிட த஠தனப௃ம் ஆள்தனப௃ம் ஢றஷநஞ்ச தன஧ர஥ன்.
஢ீ ஋ந்஡ ப௄ஷன ப௃டுக்குக்கு ஶதரணரலும் ஋ங்கறட்ட இபேந்து ஡ப்திக்க ப௃டி஦ரது..஋ன் ஡ம்திக்கு
஢ீ஡ரன்..அப்தடி இல்ஷன உன்ண உ஦ிஶ஧ரட஬ிட஥ரட்ஶடன்..எல௅ங்கர கல்஦ர஠த்துக்கு வ஧டி஦ரகுந
஬஫றஷ஦ப் தரபே..."஋ன்று ஥ீ ண்டும் கர் றத்து஬ிட்டு ஃஶதரஷண ஷ஬த்஡ரன்.
சரபே஬ிற்கு ப௃஡னறல் என்றுஶ஥ புரி஦஬ில்ஷன...இ஬ன் ஌ன் இப்தடி?
஋ன்று கு஫ம்திணரள்.ஆறு ஬பேடத்஡றற்குப௃ன் ஢டந்஡து வ஥ல்ன ஢றஷணவுக்கு ஬ந்஡து..
வசன்ஷண கல்லூரி஦ில் இபேந்துப௃஡ல் ஆண்டு ஡ீதர஬பி ஬ிடுப௃ஷநக்கரக சரபே ஡ன் ஊபேக்கு
஬ந்஡றபேந்஡ப்ஶதரது

குபிப்த஡ற்கரக அ஬ல௃ம் அ஬ள் ஶ஡ர஫ற பூ஥ரவும் ஆற்றுக்குச் வசன்நணர்.
அஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧ம் ஢ீந்஡ற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ப்ஶதரது பூ஥ரஷ஬ கர஠஬ில்ஷன..
எபே பு஡பேக்குள் அ஬ள் ப௃ணகல் சத்஡ம் ஶகட்க ஬ிஷ஧ந்து வசன்ந சரபே அ஬ள் ஶ஥ன தடர்ந்து
கற்த஫றக்கப௃஦ற்சற வசய்஡ 20 ஬஦து ஥஡றக்கத்஡க்க இஷபஞஷண ஡டுக்கப௃஦ற்சறக்கும் வதரபேட்டு
எபே ஶகரனரல் அ஬ள் ஡ஷன஦ில் தடரவ஧ண அடித்஡ரள்..இஷ஡ ஋஡றர்ப்தரர்க்கர஡ அந்஡ கரப௃கன்
஥஦ங்கற சரி஦ சரபே பூ஥ரஷ஬ கூட்டிக்வகரண்டு அ஬ள் ஬ட்டிற்கு

஬ந்து஬ிட்டரள்.அத்ஶ஡ரடு
஢றற்கர஥ல் அ஬ன் ஶ஥ல் கம்ப்வபண்ட் வகரடுத்஡ரள்.இ஡ற்கு தூண்டுஶகரனரக இபேந்஡து சரபே஬ின்
஡ந்ஷ஡

All rights reserved to Sakthi

Page 27

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"ஆ஧ர இபேந்஡ர ஢஥க்வகன்ணஶன...஢ீ அ஬ன் ஶ஥ன ஶகஷம ஶதரடுஶன...திநவு தரர்த்துக்கறடுஶ஬ரம்..
அம்ஷ஥ ஶதச்ஷச ஶகட்கரஶ஡"஋ன்று ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ கண்டித்து ஥கல௃க்கு உ஡஬ி வசய்஡ரர்..
அந்஡ ஊரில் அ஬ர் உஷ஫ப்தரபி,வசரத்துக்கர஧ர்,஥ரி஦ரஷ஡க்குரி஦஬ர் ஋ன்த஡ரல் அ஬ர்
ஶதச்ஷச஥ீ ந

ஶதரலீமரல் ப௃டி஦஬ில்ஷன...அந்஡ க஦஬ன் ஥ீ து பூகரர் ஌ற்றுக்வகரண்டணர்..
அப்ஶதரது஡ரன் அ஬ன் வசன்ஷண஦ில் கல்லூரி தடிக்கும் ஥ர஠஬ன் வ ஦஧ர஥ன் ஋ன்றும்
஬ிடுப௃ஷநக்கரக
இவ்஬ிடம் ஬ந்஡றபேப்ததும் வ஡ரிந்஡து..அ஬ன் அண்஠ன் தன஧ர஥ன் ஡ரனும் எபே
வ஡ர஫றன஡றதன்,஬ச஡ற஥றக்க஬ன்

஋ன்றும் தர஧ர஥ல் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥஦ிடப௃ம் ஡ரட௃஬ிடப௃ம் வகஞ்சறக்ஶகட்டும் அ஬ர்கள்
஥சற஦஬ில்ஷன..சறன
஥ர஡ங்கள் க஫றத்து அ஬னுக்கு 5 ஬பேட சறஷநத்஡ண்டஷண கறஷடத்஡து..தின்பு சறன கரனம் அது
஥ணஷ஡

அரித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரலும் ஶதரக ஶதரக அது அஷண஬பேம் ஥நந்து஬ிட்ட என்நரக
஥ரநற஬ிட்டது..இப்ஶதரது
பூ஥ரஶ஬ ஡றபே஥஠ப௃ற்று எபே கு஫ந்ஷ஡க்கு ஡ர஦ரகற஬ிட்டரள்.ஆணரலும் ஡ன் ஡ம்திக்கு
஢டந்஡ஷ஡ ஥நக்கர஥ல்

஡ண஦ன் அ஬ஷப த஫ற஬ரங்கத்துடிக்கறநரன்..
இஷ஡ ஋ல்னரம் ஶ஦ரசறத்துப௃டித்஡ சரபே஬ிற்கு இ஡ழ்கஷட஦ில் வ஥ல்னற஦ ஬ி஧க்஡ற
புன்ணஷகபூத்஡து.
"஌ஶன தப்புட்டி..஢ீ ஢றஷணச்ச ஥ர஡றரிஶ஦ கல்஦ர஠ம் ஢டக்கரது ஶதரனறபேக்ஶகஶன...இப்த
சந்ஶ஡ர஭஥ர?'

஋ன்று ஥ண஡றற்குள் ஶகட்டுக்வகரண்டரள்...சறறு ஬஦஡றனறபேந்து ஋஡ற்குஶ஥ அ஫ர஡ ஷ஡ரி஦சரனற
இ஡ற்கு
஥ட்டும் அல௅து஬ிடு஬ரபர ஋ன்ண??...ஆணரலும் அந்஡ தண்தட்ட ஥ண஡றல் கனக்கம் குடிஶ஦நற஦து...

All rights reserved to Sakthi

Page 28

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அஶ஡ ச஥஦ம் வசன்ஷண஦ில்,
஬ள்பி஦ம்ஷ஥ஷ஦ ஋ச்சரித்து஬ிட்டு எபே குபை஧஥ரண வ஬ற்நறக்கபிப்புடன் ஡றபேம்தி஦ க஠஬ன்
தன஧ர஥ஷண வ஬நறத்து ஶ஢ரக்கறக்வகரண்டிபேந்஡ரள் அ஬ன் ஥ஷண஦ரள் அதி஢஦ர...
அ஬ஷபக் கண்டதும் எபே வ஢ரடி துட௃க்குற்ந தன஧ர஥ன் தின்பு கண்டுக்வகரள்பர஥ல்
"ஶய..஬஫ற ஬ிடு..."஋ன்று அல௅த்஡஥ரக கூநறணரன்..
அ஡ற்கு த஦ப்தடர஡ அதி,"஌ன் இப்தடி...எபே கல்஦ர஠ம் ஆகப்ஶதரந வதரண்ஷ஠
஥ற஧ட்டுந அபவுக்கு கல ஫ப்ஶதரகட௃஥ர...஢ரன் உங்கஷப கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்ட இந்஡
இ஧ண்டு ஬பே஭த்துன ஢ீங்க சறரிச்சு இப்த஡ரன் தரர்க்கறஶநன்..ஆணர இது சறரிப்பு இல்ன'
வ஬நற,குபை஧஥ர இபேக்கு..உங்க ஡ம்தி ஶ஥னப௅ம் ஡ப்பு இபேக்குல்ன..அப்த ஌ன்?"஋ன்று
உ஡டு துடிக்க கூநற஦஬ஷப அடக்கற஦ தன஧ர஥ன்
"ஶய..஢ரன் உங்கறட்ட ஋ஷ஡ப௅ம் வசரல்னஶ஬ண்டி஦ அ஬சற஦ம் இல்ன...
஋ன்ண வதரண்டரட்டி உரிஷ஥ கரட்டுநற஦ர...உன்ஷண கட்டிக்கறட்ட தர஬த்துக்கு
உணக்கு சரப்தரடு ஶதரட்டு ஧ர஠ி ஥ர஡றரி ஷ஬ச்சறபேக்ஶகன்..ஶதர஡ர஡ற்கு கு஫ந்ஷ஡ ஶ஬ந..
இஷ஡ அனுத஬ிச்சறட்டு இபே..அவ்஬பவு஡ரன்.஋ன்ஷண தத்஡றஶ஦ர ஋ன் ஡ம்திஷ஦ தத்஡றஶ஦ர
ஶதசுந ஶ஬ஷன ஷ஬ச்சறக்கரஶ஡..஋ன் ஡ம்தி ஡ப்ஶத தண்஠ிபேந்஡ரலும் அ஬ஷண ஢ரன்
஬ிட்டுக்வகரடுக்க஥ரட்ஶடன்.அ஬ கல௅த்துன அ஬ந்஡ரன் ஡ரனற கட்டு஬ரன்..இணிஶ஥
இஷ஡ தத்஡ற ஶதசரஶ஡"஋ன்று கூநற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந ஢றன்ந஬ஷண ஡டுத்஡ அதி
"ப்ப ீஸ்..உங்கல௃க்கு ஋ன்ண திடிக்கரதுனு வ஡ரிப௅ம்...஢ரன் ஋ணக்கரக வசரல்னஷன..
அந்஡ வதரண்ட௃க்கரக தரபேங்க..஢ர஥ல௃ம் எபே வதரண்ட௃ ஷ஬ச்சறபேக்ஶகரம்.."஋ன்று ஥ன்நரட
தன஧ர஥ன்,"஢ரன் அசறங்க஥ர ஌஡ர஬து வசரல்நதுக்குள்ப ஷகஷ஦ ஬ிடு" ஋ன்று கர் றக்க அ஬ள்

All rights reserved to Sakthi

Page 29

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஡ீச்சுட்டரற்ஶதரல் ஷகஷ஦ ஬ிடுத்஡ரள்..அ஬பிடம் கணல் தரர்ஷ஬ ஬சற஬ிட்டு

஬ிடு஬ிடுவ஬ண
வசன்நரன் அ஬ல௃க்கு ஡ரனற கட்டி஦ ஥஠ரபன்..அ஫த்துடித்஡ உ஡டுகஷப கட்டுப்தடுத்஡ற஦தடி
஡ன் பை஥றற்கு ஬ந்஡஬பின் ஷக஦ில் ஶ஧ர ரப்பூச் வசண்ஷடக்வகரடுத்஡ரர் ஶ஬ஷனக்கர஧ம்஥ரள்
அஞ்சஷன..

அந்஡ ஶ஧ர ரப்பூச்வசண்டிற்கு எபே ஬஦து..ஆம் தன஧ர஥னுக்கும் அதி஢஦ர஬ிற்கும் திநந்஡
இப஬஧சற஡ரன்
அந்஡ வசண்டு வத஦ர் சம்ப௅க்஡ர....வகரல௅வகரல௅வ஬ண கன்ணங்கல௃டன் அதிஷ஦ஶ஦
உரித்துஷ஬த்஡றபேந்஡து

அந்஡ குட்டி..தன஧ர஥ணின் கம்தீ஧ப௃ம் அதி஦ின் அ஫கும் ஶசர்த்து குஷ஫த்஡ சறற்தம்..
கு஫ந்ஷ஡஦ின் வதரக்ஷக஬ரய் சறரிப்தில் சற்றுப௃ன் ஢டந்஡ஷ஡ ஥நக்கப௃஦ற்சறத்஡ அதி
"஋ன்ணம்஥ர குட்டி தடுத்஡றணரபர..."஋ன்று ப௃஦ன்று ஬஧஬ஷ஫த்஡ சறரிப்புடன் ஶகட்க
அ஬ள் ஥ணக்க஬ஷன புரிந்துக்வகரண்ட அஞ்சஷன
"இல்ன஥ர..ச஥த்஡ர஡ரன் இபேந்஡ர..஋ன்ண஥ர அய்஦ர ஡றபேம்தவும்.."஋ன்று இல௅க்க
அதி ஬ி஧க்஡ற சறரிப்புடன்,"அவ஡ன்ண புதுசர"஋ன்று ஶகட்க
அஞ்சஷன,"க஬ஷனப்தடர஡ீங்க஥ர..கூடி஦ சலக்கற஧ம் ஋ல்னரம் சரி஦ரகறடும்..இப்த 5
஬பே஭஥ர஡ரன்஥ர அ஬ர் இப்தடி...அதுக்கு ப௃ன்ணரடி ஡ங்க஥ர இபேந்஡ரர்...
கு஧ஷன உசத்஡றக்கூட ஶதச஥ரட்டரர்..அ஬ர் ஡ம்தி஡ரன் வகரஞ்சம் ஶ஥ரசம்..
஢ம்஥ ஋ ஥ரணி அ஬ஷ஧ ஥ரத்஡றடு஬ர க஬ஷனப்தடர஡ீங்கம்஥ர"஋ன்று அ஬ல௃க்கு
஡ன்ணரல் ப௃டிந்஡ ஆறு஡ஷன அபித்து ஢கர்ந்஡ரர் அந்஡ 50 ஬஦து வதண்஥஠ி...
அதி ஡ங்கள் அஷநக்குச் வசன்று ச஥றக்கு தசற஦ரற்நற஬ிட்டு உநங்கஷ஬த்஡ரள்.
அஞ்சஷன கூநற஦ஷ஡ ஢றஷணத்து அ஬ல௃க்குச் சறரிப்பு஡ரன் ஬ந்஡து..

All rights reserved to Sakthi

Page 30

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஋ப்தடி ஋ல்னரபேம் இந்஡ ட஦னரக்ஷக வசரல்நரங்கஶபர..அம்஥ரவும் இப்தடித்஡ரன்
வசரல்நரங்க இ஬ங்கல௃ம் இப்தடித்஡ரன்..5 ஬பே஭ம் ப௃ன்ணரடி ஢ல்ன஬஧ர இபேந்஡ர
இப்த வகட்ட஬ங்கபர இபேக்கனர஥ர?....஋ ஥ரணி஦ரம் ஋ ஥ரணி தன஧ர஥ஷணப்
வதரறுத்஡஬ஷ஧ சம்ப௅க்஡ர எபே இ஧஬ில் ஡ணக்கு ஬ந்஡ தனகல ணத்஡றன் சரட்சற...
அந்஡ எபே இ஧வு஡ரன் அ஬னுக்கு ஡ீ஧ர஡ கபங்க஥ரக அ஬ன் ஢றஷணப்தது...அ஡ணரல்஡ரன்
கு஫ந்ஷ஡ ப௃கத்ஷ஡ கூட கர஠ப்திரி஦ப்தட஬ில்ஷன...திநந்஡து ப௃஡ல் கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஶதட௃஬து
அதி஡ரன்..தன஧ர஥ன் அ஬ர்கள் அஷநக்குக் கூட ஬஧஥ரட்டரன்..஬ந்஡ரல் ஥ீ ண்டும் தனகல ணப்தட்டு
஬ிடுஶ஬ரஶ஥ர ஋ன்ந த஦ம் ஶதரன...அப்புநம் ஌ன் ஡ன்ஷண ஡றபே஥஠ம் வசய்துக்வகரண்டரன்..
஡ன்ஷண ஬ரர்த்ஷ஡஦ரல் குத்஡றகற஫றக்க஬ர?..இ஧ண்டு ஬பேடங்கல௃க்கு ப௃ன் அ஬ன் வ஡ர஫றல்
குபே஬ரண ஡ன் ஡ந்ஷ஡ சரகும்
஡பே஬ர஦ில் ஶகட்ட எஶ஧ கர஧஠த்஡றற்கரக ஥ட்டும்஡ரணர?...அ஬ர் இநந்஡ தின்பு ஢ரன்
தர஧஥ரகற஬ிட்ஶடணர?

஋ன்று ஢றஷணக்கும் ஶதரஶ஡ அ஬ள் ஷ஬஧ரக்கற஦த்ஷ஡ப௅ம் ஥ீ ந ீ அ஬ள் கண்கபில் கண்஠ர்ீ
துபிர்க்க
உடஶண அஷ஡ துஷடத்஡ரள்..தின் வ஡ரட்டினறல் உநங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ ச஥ற஦ின் கன்ணத்ஷ஡
஬பேடி

"கண்஠ம்஥ர...க஬ஷனப்தடர஡ீங்க...அம்஥ர இபேக்ஶகன்..அம்஥ர தடிக்கர஡஬ இல்னடர M.B.A
தடிச்ச஬
அப்தர ஢ம்஥ப ஶ஬ண்டரனு வசரன்ணர கூட அம்஥ர சம்தர஡றச்சு உன்ண ஧ர஠ி ஥ர஡றரி
ஷ஬ச்சறப்ஶதன்.

ஆணர உங்கப்தர தண்ந ஡ப்ஷத ஡டுக்கர஥ ஬ிட஥ரட்ஶடன்...அ஬ர் ஋ன்ஷண வகரன்ணரலும் சரி...
஋ன்று கு஫ந்ஷ஡க்கு ஆறு஡ல் கூறு஬து ஶதரல் ஡ணக்ஶக கூநறக்வகரண்டரஶபர???
(வ஡ரடபேம்....)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--4

All rights reserved to Sakthi

Page 31

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢ரகர்ஶகர஬ினறல்......
஡ன் ஬ட்டிற்குத்

஡றபேம்திக்வகரண்டிபேந்஡ சரபே஬ிற்கு ஌ஶணர ஥ண஡றல் எபே கனக்கம்
உண்டரணது..

வதண்கல௃க்ஶக உள்ப உள்ல௃஠ர்வு உறுத்஡ அ஬ள் ஡றபேம்திப் தரர்க்க ஦ரஶ஧ர ஢ரன்குஶதர்
஡ன்ஷண தின் வ஡ரடர்ந்து ஥பேத்து஬஥ஷண஦ில் இபேந்ஶ஡ ஬பே஬து ஶதரல் ஶ஡ரன்நற஦து.
சரபே ஥ண஡றல்,"஦ரர் இ஬ங்க...வ஧ரம்த ஶ஢஧஥ர தின்ணரடி ஬஧ ஥ர஡றரி இபேக்கு..எபே ஶ஬ஷப
அந்஡ தன஧ர஥ஶணரட ஆட்கபர?...ஶச இன்ஷணக்கு தரர்த்஡ர ஋ன் ஸ்கூட்டி ஥க்கர் தண்஠னும்"
஋ன்று சனறத்துக்வகரண்டு இபேக்கும் ஶதரஶ஡ அ஬ள் வசல்ஃஶதரன் சறட௃ங்கற஦து..
஋டுத்஡஬ல௃க்கு சந்ஶ஡கத்஡றற்கு இட஥றன்நற வ஡ரிந்஡து அது தன஧ர஥ன் ஋ன்று...
"யஶனர ஋ன்ண சந்ஶ஡கஶ஥ ஶ஬ண்டரம் உன் தின்ணரடி ஬ர்நது ஋ன் ஆல௃ங்க ஡ரன்..
இணிஶ஥ ஢ீ ஋ங்க ஶதரணரலும் அ஬ங்க ஬பே஬ரங்க..உன் தரதுகரப்புக்கு இல்ன ஢ீ
஡ப்திச்சுப்ஶதரகர஥ இபேக்க"஋ன்று ஢க்கனரக கூந அ஬ன் ஶதச்சறல் ஋ரிச்சலுற்று
கட் வசய்஡ரள்.சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஥ீ ண்டும் கரல் ஬ந்஡து..
"஋ன்ணடி ஡ற஥ற஧ர...ஃஶதரஷண கட் தண்ந..஬ள்பி இன்னும் 10 ஢ரள்஡ரன் உன் ஧ரங்கறத்
஡ணம் ஋ல்னரம்..஋ன் ஡ம்தி ரினறஸ் ஆணதும் உணக்கும் அந்஡ வசன்ஷண ஥ரப்திள்ஷபக்கு
஋ப்த ஢றச்ச஦ம் ஢டக்கந஡ர இபேந்஡ஶ஡ர அஶ஡ ஢ரள்ன உணக்கும் வ ய்கும் கல்஦ர஠ம்"
஋ன்று ஥ற஧ட்ட ஬ள்பி,"இஶ஡ர தரபே ஢ீ உன் ஡ம்தி ஥ர஡றரி இல்ன வகரஞ்சம்
஢ல்ன஬ன்னு ஡ரன் இவ்ஶபர ஶ஢஧ம் ஶதசர஥ இபேக்ஶகன்..஡றபேம்த ஡றபேம்த
ஶதசற வ஬றுப்ஶதத்஡ரஶ஡..உன் ஡ம்தி ஥ர஡றரி எபே ஶகடுவகட்ட஬ன் உ஦ிஶ஧ரடஶ஬
இபேக்கக்கூடரது"஋ன்று ஥றடுக்குடன் கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 32

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தன஧ர஥ன்,"ஶதசு ஶதசு ஋வ்ஶபர ஶதசட௃ஶ஥ர ஶதசு..஢ல்ன஬ணரத்஡ரண்டி இபேந்ஶ஡ன்
஋ப்த ஋ன் வகஞ்சஷனப௅ம் வதரபேட்தடுத்஡ர஥ ஢ீ அ஬னுக்கு ஋஡ற஧ர சரட்சற வசரன்ணிஶ஦ர
அன்ஷணன இபேந்து ஋ணக்கு வதரண்ட௃ங்க ஶ஥ன உள்ப ஢ம்திக்ஷகஶ஦ ஶதரச்சு...
஋ன் ஡ம்திக்கரக ஢ரன் ஋ன்ண ஶ஬ட௃ணரலும் வசய்ஶ஬ன்..஌ன் வகரஷன கூட"஋ன்று
கூநற ஢றறுத்஡
஬ள்பி,"அஷ஡஦ர஬து வசய் ஢ரன் ஢றம்஥஡ற஦ர ஶதரய் ஶசர்ந்஡றர்ஶநன்."஋ன்று உறு஥
தன஧ர஥ன்,"அவ஡ப்தடி ஋ன் ஡ம்திஷ஦ அப்த ஦ரபே கட்டிப்தர...஋ணக்கு ஋ன்ண ஬ிட
஋ன் ஡ம்தி஡ரன் ப௃க்கற஦ம்..அ஬னுக்கரக ஡ரன் ஋ல்னரம்..஢ீ எஶ஧டி஦ரய் சர஬நஷ஡ ஬ிட
஋ன் ஬ட்டுக்கு

஬ந்து சறறுக சறறுக சரகட௃ம்..பெ ஆர் ட்஧ரப்ட் ஬ள்பி..இணிஶ஥ உன்ணரன
஋ணக்கு வ஡ரி஦ர஥ சுண்டு ஬ி஧ஷனக் கூட அஷசக்கப௃டி஦ரது.."஋ன்று சறரிக்க
஬ள்பி வ஬றுப்புடன் ஃஶதரஷண ஷ஬த்஡ரள்..
஡றபேம்தி தரர்க்க அந்஡ ஢ரன்கு ஶதபேம் 'ஶதர'஋ன்தது ஶதரல் ஷக஦ஷசத்஡ணர்
஬ள்பி,"ஆ஥ர வதரி஦ ஡ம்பூ஧ரன்( ஥ீ ந்஡ரர்) வசரன்ணர கறபம்தட௃ம்...ஶதரடர
வ஡ண்டி(திச்ஷசக்கர஧ர)"
஋ன்று ஥ண஡றல் ஢றஷணத்துக்வகரண்டரள்...தின் ஬ிடு஬ிடுவ஬ண ஢டந்து ஬ட்ஷட

அஷடந்஡ரள்..
஬ட்டில்

அசரத்஡ற஦ அஷ஥஡ற ஢றன஬ி஦ஷ஡ தரர்த்஡தும் ஬ள்பிக்கு ஋ல்னரம் புரிந்஡து..
தன஧ர஥ன் இங்ஶகப௅ம் ஆடி஬ிட்டரன் ஋ன்று..
஬ிசும்திக்வகரண்டிபேந்஡ ப௃த்துனட்சு஥ற
"஢ரன் அன்ஷணக்ஶக வசரன்ஶணன்.அப்தனும் ஥஬ல௃ம் ஶகட்டர஡ரஶண...
வதரி஦ துஷ஧சர஠ி ஥ர஡றரி வ஧ண்டு ஶதபேம் ஶகரட஡றக்கு(ஶகரர்ட்) ஶதரண ீஶ஧..
இப்த ஋ன்ணரச்சு..அ஬ன் இன்ஷணக்கு ஢ரலு ஬ட்டம் ஃஶதரன் தண்஠ி

All rights reserved to Sakthi

Page 33

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢ம்஥ க஡றகனங்க ஷ஬ச்சுட்டரம்னர...இப்த ஋ன்ண வசய்஦ ஶதரநீபே..
இன்னும் தத்து ஢ரள்ன ஢றச்஦ரம்தனம் ஷ஬ச்சறட்டு இது ஶ஡ஷ஬஦ர வசரல்லும்ஶ஬"
஋ன்று கத்஡ ஡ரட௃ வ஥ௌணித்஡றபேந்஡ரர்..
சரபே,"஋ம்஥ர ஢ீ சறத்஡ சும்஥ர இபே...஋஬ஶணர எபே தி஧ரந்஡ன் ஌ஶ஡ர வசரன்ணர
உடஶண ஢ம்திடு஬ிஶ஦ர..஋ப்தர ஢ீ என்னும் ஬ிசணப்தடரண்டர...஢ரன் தரர்த்துகறடுஶநன்"஋ன்று
ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡ ஡ரட௃,"இல்ன சரபே அ஬ன் ப௃ன்ண ஥ர஡றரி இல்னஶன...
இந்஡ ஬ட்டம் அ஬ன் ஶதச்ஷசக் ஶகட்க ஋ணக்ஶக குடஷன ஥நறச்சறப்ஶதரட்டுட்டு..
஢ரம் ஌஡ர஬து வசய்஦ட௃ம்ஶன..இல்ன அ஬ன் வசரன்ண ஥ர஡றரிஶ஦ வசஞ்சுப்ஶதரடு஬ரன்ஶன"
஋ன்று கனக்க஥ரக கூந சரபே஬ிற்ஶக வகரஞ்சம் த஦ம் ஬ந்஡து.
஡ரட௃கறபேஷ்஠ன் ப௃஧ட்டு ஆசர஥ற..அ஬ரிடம் அன்பும் தரசப௃ம் வகரட்டிக்கறடக்கும்
அப஬ிற்கு ப௃஧ட்டுத்஡ணப௃ம் ஆஶ஬சப௃ம் வகரட்டிக்கறடக்கும்.அ஬ர் ஋஡ற்கும் த஦ந்து
அ஬ள் தரர்த்஡ஶ஡ இல்ஷன..அப்தடி இபேக்ஷக஦ில் அ஬ரின் இந்஡ ஶதச்சு அ஬ஷப கறனற
ப௄ட்டி஦து..
஡ரட௃,"஌ட்டி ப௃த்து அத்஡ரங்கறட்ட ஶதசுஶ஬ர஥ர..வகரஞ்ச ஢ரள் சரபேஷ஬ அ஬ங்க
஬ட்ன

ஷ஬ச்சு"஋ன்று கூந சரபே அஷ஡ எஶ஧டி஦ரக ஥றுத்஡ரள்.
"஋ப்தர இது ஋ணக்கு திடிக்கஷன..஥ர஥ர ஬ட்டுக்கு

஢ரன் ஶதரக஥ரட்ஶடன்...
அ஬ங்க ஢ம்஥ப தத்஡ற ஋ன்ண ஢றஷணப்தர஬.இந்஡ ஬ி஭஦ம் அ஬ங்கல௃க்கு
வ஡ரி஦ரண்டர..இது ஋ன் ஶ஥ன ஆஷ஠..
.஢ரன் ஶ஬ந ஌஡ர஬து சுகறர்த்து
஬ட்டுக்குப்ஶதரஶநன்

வசன்ஷணன.."஋ன்று திடி஬ர஡஥ரக கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 34

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ப௃த்துனட்சு஥ற,"஌ட்டி கறறுக்கற..வசன்ஷணன ஋த்஡ஷண ஢ரல௃ட்டி இபேப்த..
அந்஡ உன்ஷண எஶ஧ ஢ரள்ன கண்டுப்திடிச்சறடு஬ரண்டி...உன்ண சுகறர்த்து
஬ட்டுக்கு

அனுப்திட்டு ஢ரங்க ஬ிஸ்஡ர஧஥ர இபேக்கப௃டிப௅஥ர?
஢ீ ஬சற ஥பே஥஬ன் ஬ட்டிஶன

ஶதரய் இபே..வகரஞ்ச ஢ரள் க஫றச்சற
தரர்த்துக்கனரம்.."஋ன்று கூந
சரபே,"அம்஥ர ஋ன்ணரன ஆபேக்கும் ஋ந்஡ உதத்஡ற஧ப௃ம் ஬஧க்கூடரது..
஌ற்கணஶ஬ உன் ஥பே஥஬ன் ஢ரன் ஋ன்ணர ஢ரலு ஥டக்குத் ஡ண்஠ி
அ஡றகம் குடிச்சு ஶதசு஬ரன்..இதுன அ஬ன் ஬ட்டின

ஶதரய் இபேந்஡ர அவ்஬பவு஡ரன்"஋ன்று
சனறத்துக்வகரள்ப

஡ரட௃,"சரபே..஥பே஥஬ன் அப்தடி கறஷட஦ரதுஶன..஢ீ ஌ன் அ஬ஷ஧ ஶ஬த்஡ரபரஶ஬ ஢றஷணக்க
அ஬பேக்கும் உணக்கும் ஢றச்஦ரம்தனம் ஬ஷ஧க்கும் ஬ந்஡ரச்சுஶன.இன்னும் உங்கல௃க்குள்ப
இந்஡ தஷக ஶதரகஷன஦ர?"஋ன்று தர஦ிண்ஷடப் திடிக்க
சரபே," அ஡றல்ஷனப்தர ஋ணக்கு அ஬ங்க ஬ட்டுக்குப்ஶதரக

஌ஶ஡ர ஥ர஡றரி இபேக்கு.
அந்஡ தன஧ர஥னுக்கு ஋ல்னர இடத்துனப௅ம் ஆள் இபேக்குப்தர..஢ரன் ஬பேம்ஶதரது
கூட அ஬ன் ஆட்கள் ஋ன்ஷண வ஡ரடர்ந்து ஬ந்஡ரங்க..஢ரன் அங்க ஶதர஬ அ஬ங்கல௃க்கும்
வ஡ரல்ஷன.அ஡ரன்தர ஶ஬ண்டரம்...஋ணக்கு வகரஞ்சம் ஷடம் வகரடு.஢ரன் ஶ஦ரசறக்ஶகன்"
஋ன்று ஷ஡ரி஦஥ரக கூநற஬ிட்டு ஡ன் அஷநக்குச் வசன்ந஬ஷப ஥ற஧ட்சறப௅டன் தரர்த்஡ணர்
அ஬ள் வதற்ஶநரர்.
஡ன் அஷநக்குச் வசன்ந஬ல௃க்கு என்றும் ஶ஡ர஠஬ில்ஷன..கண்ஷ஠க் கட்டி
கரட்டில் ஬ிட்டது ஶதரல் இபேந்஡து.இப்ஶதரது ஋ங்ஶக ஶதர஬து ஋ங்ஶக வசன்நரலும்

All rights reserved to Sakthi

Page 35

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தன஧ர஥ன் கண்டுப்திடித்து஬ிடு஬ரன்..இங்ஶகப௅ம் இபேக்க ப௃டி஦ரது..஬சற஦ிடம் உ஡஬ி
ஶகட்த஡ற்கும் அ஬ள் ஈஶகர ஡டுத்஡து..ஶ஬ண்டரம் அ஬ன் ஋க்கரபம் வசய்஬ரன் ஋ன்று
அந்஡ ஢றஷணப்ஷத உ஡நறணரள். ன்ணல் ஬஫ற஦ரக தரர்த்஡ப்ஶதரது அந்஡ ஆட்கள் அ஬ர்கள்
஬ட்ஷடஶ஦

கண்கர஠ித்துக்வகரண்டிபேந்஡து வ஡ரிந்஡து..த஡ற்ந஥ரக ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்து
உட்கரர்ந்஡ ஶதரது஡ரன் அ஬ள் வசல்ஃஶதரன் சறட௃ங்கற஦து..தன஧ர஥ணரக இபேக்கும்
஋ன்று ஢றஷணத்து தரர்த்஡஬ல௃க்கு ஶ஬று எபே ஋ண் ஡றஷ஧஦ில் எபி஧ ஋டுத்துப்ஶதசறணரள்.
"யஶனர "஋ன்று வதண் கு஧ல் அஷ஫த்஡து..
"யஶனர ஢ரன் ஬ள்பி ஶதசுஶநன் ஢ீங்க ஦ரபே"஋ன்று ஋ரிச்சலுடன் வ஥ர஫றந்஡ரள்..
"஢ரன் அதி தன஧ர஥ஶணரட ஷ஬ஃப்"஋ன்நது ஥றுப௃ஷண
"஋ன்ண புபே஭ன் த஦ப௃றுத்஡றணது தத்஡ஷனன்னு ஢ீங்கல௃ம் உங்க தங்குக்கு
த஦ப௃றுத்஡ப்ஶதரநீங்கபர?"
"இல்ன ஢ரன் உங்கல௃க்கு உ஡஬ி வசய்னரம்னு"
"஋ன்ண உங்க ஥ச்சறணன் கல்஦ர஠த்துக்கு தட்வடடுக்க உ஡஬ி தண்஠ப்ஶதரநீங்கபர
஌ன் இப்தடி..எபே வதரண்ட௃ணர உங்கல௃க்கு கறள்ல௃க்கறஷ஧஦ர ஶதரச்சறஶன..உங்க ஥ச்சறணன்
எபே வதரண்ஷ஠ வகடுக்க ப௃஦ற்சற தண்஠ரன் உங்கபுபே஭ன் ஋ன் கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்஡
ப௃஦ற்சற தண்஠ரன்..உங்க குடும்தஶ஥ இப்தடித்஡ரணர?"஋ன்று ஬ரர்த்ஷ஡கஷப சரட்ஷடகபரய்
஬சறணரள்.

அதி ஥ரநர புன்ணஷகப௅டன்," ஢ீங்க இன்ஷணக்குள்ப ஋வ்ஶபர அ஡றர்ச்சறகஷபத்
஡ரங்கறபேப்தீங்கன்னு
உங்க ஶதச்சறன இபேந்ஶ஡ வ஡ரிப௅து ஬ள்பி..஋ணக்கு உங்க கஷ்டம் புரிப௅து.஢ரன் உங்கஷபத்
஡ப்திக்க

உ஡஬ிநதுக்கரக ஡ரன் இப்ஶதர ஶதசுஶநன்.஋ன்ஷண ஢ம்திணர ஶ஥ஶன ஶதசனரம் இல்ன ஢ீங்க

All rights reserved to Sakthi

Page 36

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இப்தஶ஬
கட் தண்஠ிடனரம் ஢ரன் திநகு கூப்திட஥ரட்ஶடன்"஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢றறுத்஡றணரள்.
அதி஦ின் கு஧னறல் இபேந்஡ ஶ஢ர்ஷ஥ ஶ஡ர஫ஷ஥ இ஧க்கம் ஌ஶ஡ர என்று ஬ள்பிஷ஦ அஷசக்க
"வசரல்லுங்க..." ஋ன்நரள்..
'஬ள்பி ஢ரன் சுத்஡ற ஬ஷபச்சுப்ஶதச ஬ிபேம்தஷன..஢ீங்க உடஶண கறபம்தி வசன்ஷணக்கு
஬஧ட௃ம்..அதுவும் உடஶண.புரிப௅஡ர..கவ஧க்டர ஧ரத்஡றரி 12.00 ஥஠ிக்கு உங்க ஬ட்டுஶன

கர஬ல்
இபேக்கறந ஆட்கல௃க்கு வ஡ரி஦ர஥ உங்க அப்தர அம்஥ர ஦ரபேம் இல்னர஥ கறபம்தட௃ம்.
உங்க ஬ட்டுன

இபேந்து வகரஞ்ச தூ஧த்஡றன ஬ண்டி ஢ம்தர் xxxxx எபே ஶகப் இபேக்கும்.
அதுன இபேக்கறந டிஷ஧஬ர் ஋ணக்கு வ஡ரிஞ்ச஬ர்஡ரன்..அ஬ர் கூட ஢ீங்க வசன்ஷணக்கு
஬ிடி஦ற்கரஷனன ஬ந்து ஶச஧ட௃ம்..இல்ஷனணர ஢ீங்க இல்னர஡து அந்஡ ஆட்கல௃க்குத்
வ஡ரிஞ்சறடும்.
஬ள்பி ஢ரன் வசரல்நஷ஡ ஢ம்தஶநனு வசரல்னறபேக்கல ங்க...ஶசர ஋ந்஡ வசகண்ட் ஡ரட்மளம்
இல்னர஥

இஷ஡ வசய்஦ட௃ம்..இது ஋வ்ஶபர ரிஸ்க்னு வ஡ரிப௅ம் ஆணரலும் ஶ஬ந ஬஫ற இல்ஷன..஢ரனும்
ரிஸ்க் ஋டுத்து஡ரன் இஷ஡ வசய்ஶநன்..ப்ப ீஸ் ஬ள்பி..இணிஶ஥ ஋ன் யஸ்வதண்ட் உங்கல௃க்கு
கரல்
தண்஠ர கட் தண்஠ர஡ீங்க.ஶதசுங்க அப்ஶதர஡ரன் அ஬பேக்கு சந்ஶ஡கம் ஬஧ரது..சரரி ஢ரன் வ஧ரம்த
ஶ஢஧ம் ஶதச ப௃டி஦ரது அதுணரன இப்த ஷ஬க்கறஶநன் ஬ள்பி..஢ீங்க கரரில் ஌நறணதும்஡ரன் ஢ரன்
இணிஶ஥
கூப்திடுஶ஬ன்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஷ஬த்஡ரள்..வ஢டுஶ஢஧ம் "இஷ஡ வசய்஦னர஥ர?"஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡
சரபே

஥ீ ஡றஶ஢஧ம் 'இஷ஡ ஌ன் வசய்஦க்கூடரது"஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ரள்..஋ப்தடிப௅ம் ஢ரம் இங்கறபேந்து
஡ப்தித்஡ரக

All rights reserved to Sakthi

Page 37

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஶ஬ண்டும் எபே வதண் ஡ன் க஠஬ஷண ஋஡றர்த்து ஡ன்ஷண கரப்தரற்ந ப௃஦லும் ஶதரது ஢ரம் ஌ன்
இஷ஡ வசய்஦க்கூடரது.ப௃஡னறல் ஡ன் வதற்ஶநரஷ஧ ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡ ஶ஬ண்டும் ஋ன்று உ஠ர்ந்து
அஷ஡ வசய்஦ ஶதர஧ரடிணரள்.ப௃஡னறல் ஥றுத்஡ ஡ரட௃வும் ப௃த்துவும் அ஬ள் அடம்திடிக்க ஶ஬று
஬஫ற஦ின்நற
கண்஠ ீர் ஥ல்க சம்஥஡றத்஡ணர்..எபே஬஫ற஦ரக இ஧வு தன்ணிவ஧ண்டு ஥஠ிக்கு ஡ன் வதற்ஶநரரிடம்
அன்பும் கண்஠பே஥ரக

஬ிஷடப்வதற்று஬ிட்டு தின்தக்க கபத்஡றன் ஬஫ற஦ரக புஷணஅடி
஋டுத்துஷ஬த்து ஬ந்஡ரள்.

அங்ஶக அ஬ன் ஆள் எபே஬ன் புஷகப்திடித்துக்வகரண்டிபேக்க த஦ந்து அங்ஶக இபேந்஡
ஆன஥஧த்஡றன் தின்
எபிந்து வ஢டுஶ஢஧ம் கரல் கடுக்க ஢றன்று அந்஡ ஆள் ஡ன்ஷணப௅ம் அநற஦ர஥ல் உநங்கற
குநட்ஷட஬ிட

எஶ஧ ஏட்ட஥ரக ஏடி வ஡பே஬ிற்கு ஬ந்஡ரள்..அங்ஶக அதி கூநற஦ ஋ண்கல௃டன் உள்ப கரஷ஧ப்
தரர்த்஡ப்திநகு஡ரன் அ஬ல௃க்கு ஢ம்திக்ஷகப௅ம் ஬ந்஡து ப௄ச்சும் ஬ந்஡து..
எபே஬ி஡ ஢றம்஥஡றப௅டன் உள்ஶப ஌நற அ஥ர்ந்஡஬ள் அங்ஶக டிஷ஧஬ர் சலட்டில் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡஬ஷணக்
கண்டு அ஡றர்ந்஡ரள்..஌வணன்நரல் அங்ஶக கடுகடுப௃கத்துடன் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡து அ஬பின் தப்புட்டி
ஶச..ஶச ஬சந்த்....
(வ஡ரடபேம்....)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப-5
கரரில் ஬சறஷ஦ கண்டதும் இணம் புரி஦ர஡ ஥கறழ்ச்சற சரபே஬ின் ஥ணஷ஡ ஢றஷநத்஡து...
஌ஶ஡ர உனகம் ப௃ல௅தும் சுற்நற ஡ரய்஥டி ஶசர்ந்஡ ஆறு஡ல்..அது ஋஡ணரல் ஋ன்று
அ஬ள் உ஠஧஬ில்ஷன.உ஠஧ ஬ிபேப்தப்தடவும் இல்ஷன.ஆணரல் இந்஡ உ஠ர்வுகள்
஋ல்னரம் சறன வ஢ரடிகஶப ஢றஷனத்஡து..சட்வடன்று அ஬ள் ஥ணம் ஥ரந
"஢ீ ஋ங்ஶகஶன இங்க"஋ன்நரள் வகத்து ஥ரநர஥ல்..஬சற அ஬ஷப ப௃ஷநத்஡ப்தடி

All rights reserved to Sakthi

Page 38

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கரஷ஧ கறபப்திணரன்..஋டுத்஡வுடன் ஬ண்டி஦ின் ஶ஬கம் அ஡றகரித்஡து...
஡ன் ஶகள்஬ிக்கு த஡றல் கூநர஥ல் இபேக்கவும் சரபே஬ிற்கு ஶகரதம் ஬஧
"஌ஶன..உன்ஷணத்஡ரன் ஶகக்ஶகன்..஢ீ ஋ப்தடி இங்ஶக..அதி வசரல்னற஦ர ஬ந்஡...
஌ன் ஢ீ ஋ணக்கு ஃஶதரன் தண்஠ஷன..஢ீ ஬஧ன்னு ஌ன் வசரல்னஷன"஋ன்று ஶகள்஬ிகஷப அடுக்க
஬சற ,"ஶய..சும்஥ர இபேடி...வதரண்ட௃ன்ணர அடக்கஎடுக்க஥ர இபேக்கட௃ம் இப்தடி
அடங்கரப்திடரரி஦ர

இபேந்஡ர இந்஡ தி஧ச்சறஷண஡ரன் ஬பேம்...ஆ஥ர உன் ஥ணசுன ஋ன்ண

ரன்சற ஧ர஠ினு ஢றஷணப்தர...

஋ல்னரபேம் ஋ன்ஷண ஥ர஡றரி இபேப்தரங்கபர?"஋ன்று கத்஡
சரபே஬ிற்ஶகர சறறு ஬஦஡றல் அ஬ஷண அடித்஡ஷ஡ ஢றஷணத்து வ஥ல்னற஦ சறரிப்பு ஬ந்஡து...
ஆணரல் அஷ஡ ஥ஷநத்துக்வகரண்டு அ஬ஷண அபவ஬டுத்஡ரள்.
சர஡ர஧஠ ப்ல௃ கனர் டீ சர்ட்டும் லீ

ன்
ீ மளஶ஥ அ஬ஷண ஆ஠஫கணரய் கரட்ட அ஬ல௃க்கு

ப௄ச்சுப௃ட்டிப்ஶதரக ஡ஷனஷ஦ ஡றபேப்திக்வகரண்டரள்...
அஶ஡ ஶ஢஧ம் ஬சறப௅ம் கரட்டன் ஋ம்தி஧ரய்ட்ரி வசய்஡ இபஞ்சறகப்பு ஢றந ஋பிஷ஥஦ரண
சுரி஡ரரில் தூக்கக்கனக்கத்துடன் ஥றன்ணி஦ அ஬ஷப ஏ஧க்கண்஠ரல் ஧சறத்஡ரன்..
ஆணரல் தின் சு஡ரரித்து
"இப்த எண்ட௃ம் ஶதசர஥ இபேந்஡ர ஋ன்ண அர்த்஡ம்...உணக்கரக ஋ன் ஶ஬ஷனனரம் ஬ிட்டு
஬ந்஡றபேக்ஶகன்.அதி ஋ங்கறட்ட ஋ல்னர ஬ி஭஦ப௃ம் வசரன்ணரங்க...உடஶண அடுத்஡ ப்ஷபட்
திடிச்சு ஬ந்஡றபேக்ஶகன்.இப்த ஢ீ ப௄ஞ்சற ஡றபேப்திணர ஋ணக்கு ஆத்஡ற஧ம் ஡ரன் ஬பேம்"
சரபே,"இப்த ஢ரன் ஋ன்ண வசரல்னனும்..஢ீ ப௃஡ல்ன ஋ன்ண ஶகட்ட இந்஡
தி஧ச்சறஷண ஋துக்குன்னு ஡ரஶண இஷ஡ ஋ன்ணரன சர஡ர஧஠஥ர ஬ிடப௃டி஦ஷன..

All rights reserved to Sakthi

Page 39

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வதரண்ட௃ங்கஷப ஶதரகப்வதரபேபர ஋ப்தடி எபேத்஡ன் ஢றஷணக்கனரம்..அ஡ரன் அ஬னுக்கு
஋஡ற஧ர சரட்சற வசரன்ஶண.இப்தவும் வசரல்ஶநன் இதுக்கரக ஢ரன் எபே வசகண்ட் கூட
஬பேத்஡ப்தடஷன..அந்஡ வதரண்ட௃ ஋ன்ண தரர்க்கறந ஶதரவ஡ல்னரம் ஋ன் ஷகஷ஦ப்
திடிச்சு ஢ன்நற வசரல்நரஶப அந்஡ எபே ஢றம்஥஡ற ஋ணக்கு ஶதரதும்..
இ஧ண்டர஬து உணக்கு வ஧ரம்ம்ப்ப்த கஷ்டம் ஶ஬ண்டரம்..஢ீ இப்தஶ஬ ஋ன்ண இங்ஶகஶ஦
஬ிட்டுட்டு ஶதரகனரம்..஋ணக்கு க஬ஷன இல்ன"஋ன்று ஢க்கனரக கூந
஬சற,"஡ற஥றபே ஡ற஥றபே உடம்பு ப௃ல௅க்க ஡ற஥றபே...இந்஡ ஡ற஥ற஧ரன உணக்கு இந்஡
஢றஷனஷ஥ ஋ன்று ஬ரஷ஦ ஬ிட
சரபே,"இஷ஡ தரபே..஡ன்வதண்டு ஡ன்திள்ஷப ஶசரறு ஬டு
ீ ஋ன்று தர஧஡ற஡ரசன்
வசரன்ண கடுகுள்ப஥ர ஋ன்ணரன ஬ர஫ ப௃டி஦ரது..உணக்கு இது திடிக்கஷனணர
஢ரன் ப௃ன்ணஶ஥ வசரன்ண ஥ர஡றரி உணக்கு கஷ்ட஥ர இபேந்஡ர இங்ஶகஶ஦ ஬ிட்டுட்டு
ஶதரகனரம்..஢ரன் இநங்கறக்கறஶநன்..ஆணர இதுக்கு ஶ஥ன ஋ன்ஷண குத்஡றக்கற஫றக்கரஶ஡"
஋ன்று கூநற ஬ிட்டு ஶகரதத்துடன் ஡ஷனஷ஦ ஡றபேப்திக்வகரண்டரள்..
஬சற ஌ஶணர அ஬ள் ஡ன்஥ரணத்ஷ஡ப௅ம் வதரது஢னத்ஷ஡ப௅ம் கண்டு ஬ி஦ந்துஶதரணரன்.
எபே வதண்ட௃க்கு இவ்஬பவு ஷ஡ரி஦஥ர?...஡ணக்கு கூட இத்஡ஷண த஧ந்஡ ஥ணம் இல்ஷனஶ஦
஋ன்று வ஬ட்கறணரன்.அ஬பின் புது தரி஥ர஠த்ஷ஡ கண்டு ஆச்சரி஦ப்தட்டரன்.
.தின் வ஥ௌண஥ரக அ஬ள் ஶதரக்கறற்ஶக ஬ிட்டு கரஷ஧ ஏட்டிணரன்..
கரர் வ஢டுஞ்சரஷன஦ில் த஦஠ிக்க ஆ஧ம்தித்஡து..
சரபே வ஥ல்னற஦ கு஧னறல்
,"஢ீ ஋ப்தடி இங்க ஬ந்஡...஢ரன் உன்ண ஋஡றர்ப்தரர்க்கஶ஬ இல்ஷன...

All rights reserved to Sakthi

Page 40

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கு஡ர்க்க஥ர ஶதசர஥ உண்ஷ஥ஷ஦ வசரல்லு.உணக்கு ஋ப்தடி ஋ல்னர
஬ி஭஦ப௃ம் வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று ஶகட்க
஬சறப௅ம் ப௃ந்ஷ஡஦ ஢ரள் ஢டந்஡ ஬ிச஦ங்கஷப அஷசப்ஶதரட்டரன்...
஬஫க்கம்ஶதரன ஬சற ஡ன் ஆதிமறற்கு ஬ந்஡ ஶதரது எபே வதண்
கரத்துக்வகரண்டிபேப்த஡ரக அநற஬ிப்பு ஬ந்஡து..அ஬னும் வசன்று தரர்க்க
அங்ஶக ஬ந்஡஡றபேந்஡ரள் அதி..அ஬ஷப அஷட஦ரபம் வ஡ரி஦ர஥ல் அ஬ன் ஬ி஫றக்க
அதி ஋வ்஬ி஡ சுத்஡ற஬ஷபப்பு஥றன்நற ஶ஢஧ரக ஬ி஭஦த்஡றற்கு ஬ந்஡ரள்..
"஢ீ உடஶண உங்கல௃க்கு தரர்த்஡றபேக்கறந வதண் ஬ள்பிஷ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கட௃ம்.
அ஬ங்க இப்த வதரி஦ ஆதத்துன ஥ரட்டிக்கறடிபேக்கரங்க'஋ன்று கூந ஬சறக்கு என்றும்
புரி஦஬ில்ஷன.அ஬ன்,"஋ன்ண ஶ஥டம் வசரல்நீங்க ஢ீங்க ஦ரபே ஋ன் கல்஦ர஠ம் தத்஡ற
உங்கல௃க்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்..஬ள்பிக்கு ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண?"஋ன்று த஡ற்நத்துடன் ஶகட்க
அதி வ஥ல்னற஦ சறரிப்புடன் ஡ன்ஷண அநறப௃கப்தடுத்஡ற஬ிட்டு ஢டந்஡ ஬ி஭஦த்ஷ஡ கூநறணரள்..
"அ஬ர் உங்கஷப கண்கர஠ிக்கவும் ஆட்கள் ஶதரடு஬ரபேன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்..வ஧ண்டு ஢ரள்
ப௃ன்ணரன உங்கஷப தத்஡ற ஶதசறட்டு இபேந்஡ரபே ஃஶதரன்ன..அஷ஡ எட்டு ஶகட்டு ஡ரன் இவ்ஶபர
தூ஧ம் ஬ந்ஶ஡ன்..஋ப்தடிஶ஦ர உங்கஷப தரர்த்துட்ஶடன்..ப்ப ீஸ்..இணிஶ஥ உங்க ஷகன ஡ரன்
இபேக்கு.
஋ன் யஸ்வதண்ட ஬ள்பிஷ஦ ட்஧ரப் தண்஠ிடு஬ரபேன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்.ஶசர ஢ீங்க அ஬ங்கஷப
உடஶண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டர஡ரன்"஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள்
஬சற," அதி ஢ீங்க வசரல்நஷ஡ ஷ஬ச்சுதரர்க்கும் ஶதரது அ஬ர் ஋ங்கல௃க்கு கல்஦ர஠ம் ஆணரலும்
வ஬நற அடங்க஥ரட்டரர் த௃ ஶ஡ரட௃து..஋ன்ஷண வகரன்னுட்டர஬து ஬ள்பிஷ஦ அ஬ர் ஡ம்திக்கு
கட்டிஷ஬ப்தரர்

All rights reserved to Sakthi

Page 41

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இஷ஡ எத்துக்கறநீங்கபர?'஋ன்று ஶகட்க அதி அப்ஶதரது஡ரன் அஷ஡ தற்நற ஢றஷணத்஡ரள்.இது
஋ப்தடி அ஬ல௃க்கு
வ஡ரி஦ர஥ல் ஶதரணது..கண்டிப்தரக தன஧ர஥ன் அப்தடி வசய்஬ரன் ஡ரன்....
அதி,"இப்த ஢ீங்க வசரல்லும் ஶதரது஡ரன் ஶ஦ரசறக்கறஶநன் ஬சந்஡..இப்த ஋ன்ண தண்நதுன்ஶண
வ஡ரி஦ஷனஶ஦?"

஋ன்று க஬ஷன஦ரக
஬சற,"க஬ஷனப்தடர஡ீங்க இப்ஶதரஷ஡க்கு ஬ள்பிம்ஷ஥ஷ஦ ஢ரகர்ஶகர஬ில் ஬ிட்டு வசன்ஷணக்கு
கூட்டி஬பேஶ஬ரம்..அது஡ரன் இப்ஶதரது இபேக்கறந எஶ஧ ஬஫ற..இங்ஶக ஬ந்஡தும் ஶ஬ந ஬஫ற
ஶ஦ரசறக்கனரம்"
஋ன்று கூந
அதி,"ம்ம்..஢ீங்க வசரல்நதும் கவ஧க்ட ஬சந்த்..஢ீங்க ஬ள்பிஷ஦ இங்ஶக ஬஧ச்வசரல்லுங்க...எபே 10
஢ரள்

஡ஷன஥ஷந஬ர இபேங்க..அப்புநம் அ஬ர் ஡ம்தி ரிலீஸ் ஆணதும் அ஬ன் கரல்ன ஬ில௅ந்஡ர஬து
அ஬ங்கறட்ட
இபேந்து ஬ள்பிஷ஦ கரப்தரத்துஶநன்"஋ன்று உறு஡ற கூந
஬சற,"உங்கஷபப் தரர்த்஡ர ஆச்சரி஦஥ர இபேக்குங்க...஦ரஶ஧ர எபே வதரண்ட௃க்கரக இவ்ஶபர
ரிஸ்க்

஋டுக்குநீங்க..இதுணரன உங்கல௃க்கு ஌஡ர஬து தி஧ச்சறஷண ஬஧னரம்.஢ீங்க இத்ஶ஡ரட ஬ினகறடுங்க.
஢ரன் தரர்த்துக்கறஶநன்"஋ன்று ஡ன்ஷ஥஦ரக கூந அ஬ள் உறு஡ற஦ரண கு஧னறல்
"இது உங்கல௃க்கும் அ஬பேக்கும் ஢டக்கறந ப௅த்஡ம் இல்ஷன..஋ணக்கும் அ஬பேக்கும் ஢டக்கறந
ப௅த்஡ம்..஋ன் ஥ணசுன ஋ரிஞ்சறட்டு இபேக்கறந வ஢பேப்ஷத ஬ள்பிஷ஦ கரப்தரத்஡றணர

஥ட்டும்஡ரன்

அஷ஠க்க ப௃டிப௅ம்..க஬ஷனப்தடர஡ீங்க இதுக்கு ஶ஥ன இ஫க்க ஋ங்கறட்ட உ஦ிஷ஧ ஡஬ி஧ ஋துவும்
இல்ஷன.

அந்஡ உ஦ிபேம் ஋ணக்கு இணிஶ஥ ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன"

All rights reserved to Sakthi

Page 42

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று கண்஠ர்ீ துபிர்க்க கூநற஬ிட்டு ஬ிடு஬ிடுவ஬ண வசன்று஬ிட்டரள்.அ஬ள் வசல்஬ஷ஡ஶ஦
தரி஡ரத஥ரக

தரர்த்஡ரன் ஬சற.
கூநறப௃டித்஡தும் சரபே஬ின் ப௃கம் தரர்த்஡ ஬சற அ஬ள் வ஥ௌண஥ரக இபேக்கவும்
"஬ள்பிம்ஷ஥...஋ன்ணரச்சு"஋ன்று ஶகட்க
"யரன்..இல்ன அதி ஬ரழ்ஷகன இப்தடி எபே ஶசரக஥ர?....஋ணக்கரக ஋வ்ஶபர தண்நரங்க...
஢ரன் அ஬ங்கல௃க்கு கடஷ஥ தட்டிபேக்ஶகண்டர..஋ன்ணரல் ஶதசஶ஬ ப௃டி஦ஷன"
஬சற,"வதரண்ட௃ங்க ஋ல்னரபேம் இப்தடி஡ரணர...உன்ஷண ஥ர஡றரி஡ரன் அ஬ங்கல௃ம்"஋ன்று
கூநற சறரிக்க அ஬ள்,"அ஡றபேக்கட்டும் ஢ீ ஋ணக்கு கரல் தண்஠ஷனஶ஦ அ஬ங்க஡ரஶண கரல்
தண்஠ரங்க ஌ன்"஋ன்று ஡ன் சந்ஶ஡கத்ஷ஡ ஶகட்க ஬சற இவ்஬பவு ஶ஢஧ம்
கட்டுப்தடுத்஡றஷ஬த்஡றபேந்஡
ஶகரதத்஡றல் தடதடவ஬ண வ஬டித்஡ரன்.
"ஆ஥ரடி ஢ரன் கூப்திட்ட உடஶண ஬ந்஡றபே஬ி஦ர?..ஶகள்஬ி ஶ஥ன ஶகள்஬ி ஶகட்டு குஷட஬..
அதி ஶ஥ன ஷ஬ச்ச ஢ம்திக்ஷக ஋ன் ஶ஥ன ஷ஬க்கர஡ ஥க஧ரசற ஆச்ஶச ஢ீ..அ஡ரன் அ஬ங்கஷபஶ஦
ஶதசச்வசரன்ஶணன்..஋ணக்கு ஬து ஶசர்ந்஡றஶ஦.சரி஦ரண ஈஶகர திடிச்ச஬."஋ன்று சனறத்துக்வகரள்ப
சரபே,"஌ஶன உன்ஷண ஢ம்திந அபவுக்கு ஢ீ ஋ன்ணஶன வசஞ்ச...஢ம்திட்டரலும்"஋ன்று ப௃கத்ஷ஡
வ஢ரடிக்க

஬சற,"ஶ஬ண்டரடி..஬ரஷ஦ ப௄டு..஌஡ர஬து வசரல்னறடுஶ஬ன்...ஆ஥ர ஢ரன் வ஡ரி஦ர஥ ஡ரன்
ஶகக்குஶநன்.

஢ீ ஋ப்தவுஶ஥ ஶ஡ரத்஡ஷ஡ எத்துக்க஥ரட்டி஦ர?"஋ன்று ஋ரிந்து ஬ி஫
சரபே அசரல்டரக,"஢ரன் ஶ஡ரத்஡ர ஡ரஶண எத்துக்க..."஋ன்று கூந
஬சற,"இஷ஡ தரபே..இணிஶ஥ உங்கறட்ட ஶதசந஡ர இல்ன...தின்ணரடி சரப்திட ஋ல்னரம் இபேக்கு

All rights reserved to Sakthi

Page 43

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

உணக்கு டி஧மளம் வகரஞ்சம் இபேக்கு..ஶ஡ஷ஬ன்ணர வகரட்டிக்க..ஶ஬ட௃ன்ணர கட்டிக்க..஋ன்ஷண
வ஡ரந்஡஧வு தண்஠ரஶ஡"஋ன்று கூறும்ஶதரஶ஡ சரபே எபே திஸ்கட்ஷட திரித்து ஬ர஦ில் ஶதரட்டு
"ஆ஥ர கரஷனன வசரல்னற ஋ப்தடி ஧ரவுக்குள்ஶப ஬ந்஡?"஋ன்று ஶகட்க
஬சற ," ப்ஷபட்ன "஋ன்நரன் எற்ஷந ஬ரர்த்ஷ஡஦ரக
சரபே,"அப்ஶதர இப்தவும் ப்ஷபட்னஶ஦ ஶதர஦ிபேக்கனரஶ஥...஌ன் வசரல்ஶநன்ணர
஢ீஶ஦ தூக்ககனக்கத்துன இபேக்கறந ஥ர஡றரி வ஡ரிப௅து... ஋ங்ஶக஦ர஬து ஬ிட்ஶடன்ணர/"஋ன்று
திஸ்கட்ஷட அப௃க்கற஦ப்தடி ஶகட்க
஬சற,"ஆ஥ரண்டி உன் ஡ரத்஡ர஬ர ப்ஷபட் ஢டத்துநரர் ஢றஷணச்ச ஶ஢஧த்துக்கு ஌நற ஬஧...
இதுக்ஶக ஋வ்ஶபர கஷ்டம் வ஡ரிப௅஥ர?....஥கர஧ர஠ி க஬ஷனப்தடர஡ீங்க உங்க உ஦ிபேக்கு
஋ந்஡ ஆதத்தும் ஬஧ர஥ ஢ரன் தரர்த்துக்கறஶநன்..ப௃஡ல்ன உங்க஬ட்டுக்கு

வ஥வசஜ் அனுப்பு
இந்஡ வ஥ரஷதன இபேந்து..உன் வ஥ரஷதன ஷ஬ச்சறட்டு஡ரஶண ஬ந்஡.."஋ன்று ஶகட்கவும் ஡ரன்
அ஬ல௃க்கு ஡ன் ஬ட்டு஢றஷணப்ஶத

஬ந்஡து..அஷ஡ ஢றஷணத்து வ஬ட்கற உடஶண வ஥ஶசஜ்
அனுப்திணரள்.

தின் அ஬ணிடம் சறநறது ஶ஢஧ம் அ஬ன் ஡ன் ஡ரத்஡ரஷ஬த் ஡றட்டி஦஡ற்கரக அல்தத்஡ண஥ரக
சண்ஷடப்ஶதரட்டு
஬ிட்டு அன்று ப௃ல௅தும் ஌ற்தட்ட அ஡றர்ச்சறகபின் ஬ிஷப஬ரய் உநங்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்..஬சற ஡ன்
தூக்கத்ஷ஡

ப௃டிந்஡஥ட்டும் கட்டுப்தடுத்஡ற கரஷ஧ ஏட்ட அது ஡றபேச்சறஷ஦ ஡ரண்டி஦து...

(வ஡ரடபேம்....)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--6
தன஧ர஥னுக்கு கரஷன 8 ஥஠ி஬ரக்கறல் அனநற஦து வசல்ஃஶதரன்...

All rights reserved to Sakthi

Page 44

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ன் ஋டுத்து ஶதச ஬ள்பி஦ின் கர஬லுக்கு ஷ஬த்஡றபேந்஡ ஆள் ஡ரன் அஷ஫த்஡றபேந்஡து..
தன஧ர஥ன்,"வசரல்லுடர ஋ன்ணரச்சு"஋ன்று ஶகட்க
அ஬ன்,"தரஸ் அந்஡ வதரண்ட௃ ஋ஸ்ஶகப் ஆகறட்டர தரஸ்"஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல்
தன஧ர஥ன்,"஋ன்ணடர வசரல்ந"஋ன்று கர் றக்க
அ஬ன் த஦ந்து,"தரஸ் தரஸ் ஢ரங்க ஋வ்஬பஶ஬ர ஬ி஫றப்தர஡ரன் இபேந்ஶ஡ரம் ஆணரல் அ஬
஧ரத்஡றரிஶ஦
ஶதர஦ிட்டர ஶதரன இபேக்கு"
தன஧ர஥ன்,"ஶச ஬ரஷ஦ ப௄டு எபே வதரண்ட௃ ஢ரலு ஡டி஥ரடுகஷப ஌஥ரத்஡றணரபர..இதுக்கர
உங்கல௃க்கு

஡ண்டத்துக்கு த஠ம் வகரடுத்து அனுப்திஶணன்..வகரஞ்ச ஶ஢஧ம் உங்கஷப கண்கர஠ிக்கர஥
஬ிட்ட஡ற்கு
இப்தடி ஶகரட்ஷட ஬ிட்டுட்டு ஬ந்து ஢றக்கறநீங்கஶப"஋ன்று ஆ஧ம்தித்து அஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧த்஡றற்கு
ஆள் ஥ரற்நற

ஆள் ஡றட்டி ஡ீர்த்஡ரன்.
திநகு எபே஬ன்,"தரஸ்

஢ீங்க இப்த வசரல்லுங்க அந்஡ வதரண்ஶ஠ரட அம்஥ர அப்தரஷ஬

ஶதரட்டு ஡ள்பிஶநரம்"
஋ன்று கூந
தன஧ர஥ன்,"ஆ஥ர வதரண்ஷ஠ கண்கர஠ிக்க துப்தில்ஷன...஬஦சரண஬ங்கஷப ஶதரட்டுத் ஡ள்பி
கற஫றச்சறடுஶ஬

அ஬ங்க ஡ரன் ஢ம்஥ துபேப்பு சலட்டு அ஬ங்கஷப எண்ட௃ம் தண்஠ரஶ஡..஢ம்஥ கண்கர஠ிப்தினஶ஦
இபேக்கட்டும்
இஷ஡ப௅ம் வசர஡ப்தீணிங்க ஢ரன் உங்கஷப ஶதரட்டு ஡ள்பிடுஶ஬ன்.அ஬ அந்஡ ஬சந்த் ஬ட்டுக்கு

஡ரன்
ஶதர஦ிபேப்தர அ஡ணரன வசன்ஷணன உள்ப ஋ல்னரம் தஸ் ஸ்டரண்ட்,஧஦ில்ஶ஬ ஸ்ஶட஭ன்
஋ல்னரத்துனப௅ம் இன்ஷணக்கு ப௃ல௅க்க

All rights reserved to Sakthi

Page 45

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢ம்஥ ஆல௃ங்கஷப கண்கர஠ிக்க வசரல்லுங்க.."஋ன்று உறு஥ற஬ிட்டு ஃஶதரஷண ஷ஬த்து
அப்தடிஶ஦ அ஥ர்ந்஡ரன்..அ஬ன் அஷந஦ின் ஏ஧த்஡றல் ஢றன்று இஷ஡வ஦ல்னரம்
எட்டுக்ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡

அதி வ஬ற்நறப்புன்ணஷக பூத்஡ரள்..
அஶ஡ ஶ஢஧ம் கரஷன என்தது ஥஠ி஬ரக்கறல் கண்஬ி஫றத்து ஶசரம்தல் ப௃நறத்஡ சரபே
"இன்னும் வசங்கல்தட்டு஡ரன் ஬ந்஡றபேக்ஶகர஥ர...இன்ஶண஧த்துக்கு ஡ரம்த஧ம் ஬ந்஡றபேக்கட௃ஶ஥..."
஋ன்று சந்ஶ஡க஥ரய் ஶகட்க
஬சற ,"஌ன் வசரல்ன஥ரட்ஶட..஧ரத்஡றரி ப௃ல௅க்க

ரனற஦ர தூங்கற குநட்ஷட ஬ிட்டுட்டு ஬பே஬

஢ரன் ஥ட்டும் ஬ண்டி ஏட்டட௃஥ர..அ஡ரன் வகரஞ்ச ஶ஢஧ம் வ஧ஸ்ட் ஋டுத்ஶ஡ன்.."
சரபே,"சரி சரி அதுக்கு ஌ன் ஌ரிஞ்சு ஬ில௅ஶந.வதரி஦ கறல்னற ஬ி ய்னு ஢றஷணப்பு..ஆ஥ர இப்த ஢ரம்
உன் ஬ட்டுக்கு

ஶதரஶநர஥ர?"
஋ன்று ஶகட்க
஬சற,"஌ன் அந்஡ தன஧ர஥ன் ஋ங்க ஬ட்ஷடப௅ம்

திடிக்க஬ர?...஋ன்ஷண ஌ற்கணஶ஬ கண்கர஠ிக்க
ஆ஧ம்திச்சறட்டரன் அ஬ன்..இன்ஶண஧ம் ஢ீ ஬ட்ஷட

஬ிட்டு ஶதரணது அ஬னுக்கு வ஡ரிஞ்சறபேக்கும்
அ஬ஶணரட ப௃஡ல் சந்ஶ஡கம் ஋ன் ஶ஥ன஡ரன் ஬பேம்..அ஡ணரன இன்ஷணக்கு சர஦ங்கரனம்
஬ஷ஧க்கும்

வசன்ஷணன ஌஡ர஬து எபே ஶயரட்டல்ன ஡ங்கட௃ம்.அப்புநம் வசன்ட்஧லுக்கு ஶதரகட௃ம்.அங்க
அதி
஬பே஬ரங்க...அ஬ங்க ஌ஶ஡ர எபே ப்஧ண்ட் ஬டு
ீ வசரன்ணரங்க வகரல்கட்டரன அங்க஡ரன் வகரஞ்ச
஢ரள் ஡ங்கட௃ம்."

சரபே,"ஏஹ்...இவ்஬பவு ப்பரன் இபேக்கர...சரி ஢ரன் தல்ஶ஡ய்கனும்..஬ண்டிஷ஦ ஏ஧஥ர
஢றறுத்து"஋ன்று கட்டஷப஦ிட

஬சற,"ஶய...அவ஡ல்னரம் ஶயரட்டல் ஶதரய் தரர்த்துக்கனரம்..வகரஞ்ச ஶ஢஧ம் சும்஥ர இபேடி"஋ன்று

All rights reserved to Sakthi

Page 46

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சனறத்துக்வகரள்ப
சரபே,'஋ணக்கு தசறக்கறஶன...தல்ஶ஡ய்ச்சர஡ரன் சரப்திட ப௃டிப௅ம்...இப்த ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡ ஶதரநற஦ர
இல்ஷன஦ர?"
஋ன்று கு஧ஷன உ஦ர்த்஡ ஬சற,"஋ங்ஶக இபேந்து஡ரன் இந்஡ தசற ஬பேஶ஥ர உணக்கு இத்ஶ஡ரட ஢ரலு
஬ரட்டி வகரட்டிக்கறட்டரச்சு"

஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்துக்வகரண்ஶட ஬ண்டிஷ஦ ஏ஧஥ர ஢றறுத்஡றணரன்...எபே஬஫ற஦ரக வசன்ஷணஷ஦
அஷடந்து எபே
சர஡ர஧஠ ஶயரட்டனறல் ஋஬பேக்கும் சந்ஶ஡கம் ஬஧ர஡ ஬ஷக஦ில் ஡ங்கற அன்று ஥ரஷன ஬ஷ஧
஡றக் ஡றக் ஋ன்று ஏட்டிணர்.

அ஡ற்குள் சரபே ஡ன் ஬ட்டரபேக்கும்

஬சற ஡ன் ஬ட்டரபேக்கும்

ஃஶதரன் வசய்து இங்குள்ப
஢றஷனஷ஥ஷ஦ தகறர்ந்து அங்குள்ப
஢றஷனஷ஥ஷ஦ அநறந்துக்வகரண்டணர்.
஥ரஷன ஆறு ப௃ப்தது ஥஠ி஦ப஬ில் வசன்ஷண வசன்ட்஧ல் ஧஦ில் ஢றஷன஦த்஡றற்கு ஋஬பேம்
அநற஦ர஥ல்

஬சற வ஡ரப்திஶதரட்டுக்வகரண்டு ஃதரரிணர் ஶதரல் ஬஧ சரபே புர்கர (இஸ்னர஥ற஦வதண்கள்
அ஠ிப௅ம் ஆஷட)
அ஠ிந்துக்வகரண்டு ஥ரறுஶ஬டத்஡றல் ஬ந்஡ணர்...஬பேம்ஶதரஶ஡ தன஧ர஥ன் ஆட்கள் சரபே஬ின்
ஃஶதரட்ஷட ஷ஬த்துக்வகரண்டு

ஶ஡டிக்வகரண்டிபேப்தஷ஡ கண்டணர்...அஷ஡ தரர்த்஡ சரபே ப௄ச்சஷடக்க ஡ன்ஷணப௅ம் ஥ீ நற ஬சற஦ின்
ஷககஷபப் திடித்துக்வகரண்டரள்.அ஬ன்
இ஬ள் ஥ண஥நறந்து அந்஡ ஷககஷப இறுக தற்நறக்வகரண்டரன்.தின் அ஬ர்கபிடம் இபேந்து
஡ப்திக்க வ஧ரம்த இ஦ல்தரக இபேப்ததுப்ஶதரல்

அ஥ர்ந்து அதிக்கரக கரத்஡றபேக்க து஬ங்கறணர்...ஶ஢஧ம் ஆக ஆக சரபே஬ிற்கு த஦ம்
அ஡றகரித்஡து..அந்஡ ஆட்கள் இ஬ர்கஷப வ஢பேங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ணர்
இபே஬பேம் வ஥து஬ரக ஋ல௅ந்து ஢டக்க ஆ஧ம்திக்க ஬ின் ஬ந்஡஬ர்கள்
"ஶய..இ஧ண்டு ஶதபேம் ஢றல்லுங்க...஋ங்க ஶதரநீங்க..ஶய ஬ள்பி஡ரஶண ஢ீ"஋ன்று கத்஡ற஦தடி து஧த்஡

All rights reserved to Sakthi

Page 47

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஆ஧ம்தித்஡ணர்
இ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡஦ங்கறணரல் ஶ஬ஷனக்கு ஆகரது ஋ன்று ஬சறப௅ம் சரபேவும் ஏட ஆ஧ம்திக்க ஌ஶ஡ர
புண்஠ி஦த்஡றல் அப்ஶதரது எபே
஧஦ில் அந்஡ ப்பரட்தரர்த்஡றல் ஢றற்க அ஡றல் இநங்கற஦ கூட்டத்஡றல் து஧த்஡ற஦஬ர்கபரல்
அ஬ர்கஷபப் திடிக்க ப௃டி஦ர஥ல் ஶதரணது.

அஷ஡ கூட அநற஦ர஥ல் அ஬ர்கள் ஏட தக்க஬ரட்டில் இபேந்து எபே ஷக இபே஬ஷ஧ப௅ம் இல௅த்து
஬ந்஡து..அது அதி..
"஋ன்ணரச்சு ஆல௃ங்க தரர்த்துட்டரங்கபர..சரரி அ஬ங்கப தரர்த்து஡ரன் எதுங்கற
஢றன்ஶணன்...஥ன்ணிச்சறடுங்க ஶனட்

தண்஠துக்கு யரய் ஬ள்பி ஢ரந்஡ரன் அதி"஋ன்று கூந சரபே
"அதி ஢ீங்க ஋துக்கு சரரி வசரல்னறக்கறட்டு ஢ரந்஡ரன் ஶ஡ங்க்ஸ் வசரல்னட௃ம்...஢ீங்க வசஞ்ச
உ஡஬ிக்கு.."஋ன்று கூறும்ஶதரஶ஡
அதி அ஬ள் ஬ரய் வதரத்஡ற
"஬ள்பி இப்த அதுக்வகல்னரம் ஶ஢஧஥றல்ன.. யவு஧ர வ஥஦ில் 7.00 ஥஠ிக்கு கறபம்பும் இன்னும்
தத்து ஢ற஥ற஭ம் ஡ரன் இபேக்கு..

இந்஡ டிக்வகட் ஷ஬ச்சறக்ஶகரங்க..இது ஋ன் ப்஧ண்ட் ஬ட்டு

அட்வ஧ஸ்..அ஬ல௃க்கு ஃஶதரன்
தண்஠ிவசரல்னறட்ஶடன்..஢ீங்க வகரல்கட்டர ஶதரய்
ஶசர்ந்஡தும் அ஬ல௃க்கு ஃஶதரன் தண்஠ிடுங்க."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஬சற஦ிடம் ஡றபேம்தி
"஬சற ஢ீங்க வசரன்ண ஥ர஡றரிஶ஦ 10 சறம்கரர்ட் ஬ரங்கறட்ஶடன்..எவ்வ஬ரபே ஢ரல௃ம் எவ்வ஬ரபே
கரர்ட் பெஸ் தண்ட௃ங்க..

அப்புநம் ஌஡ர஬து ஶ஡ஷ஬ன்ணர ஋ணக்கு ஡஦ங்கர஥ கூப்திடுங்க"஋ன்று கூந
஬சற,"ஶ஡ங்க்ஸ் அதி...஢ீங்க வசஞ்ச உ஡஬ிஶ஦ வதரிசு..இணிஶ஥ உ஡஬ி ஶகட்டர அது சரி஦ர
இபேக்கரது"஋ன்று ஢ன்நறப௅டன் கூந
அதி,"஬சந்த் ஬ள்பி ஢ரன் ஌ற்கணஶ஬ வசரன்ண ஥ர஡றரி இது அ஬பேக்கும் உங்கல௃க்கும் ஢டக்கறந
சண்ஷட இல்ன

All rights reserved to Sakthi

Page 48

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ணக்கும் அ஬பேக்கும் ஢டக்கறந சண்ஷட..஢ீங்க ஡஦ங்க ஶ஬ண்டி஦ அ஬சற஦ம் இல்ன.சரி ஬ட்ன

கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ தரர்த்துக்கறந஬ங்க
கறபம்திடு஬ரங்க...஢ரன் சலக்கற஧ம் ஶதரகட௃ம்..஢ீங்க ஶதரங்க இன்னும் அஞ்சு ஢ற஥ற஭ம் ஡ரன்
இபேக்கு"஋ன்று கூந அ஬ர்கள்

஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ணர்..அதிப௅ம் அந்஡ ஆட்கள் தரர்க்கர஡஬ரறு வசன்று ஥ஷநந்஡ரள்..
அ஡ற்குள் கூட்டம் ஬ினக அந்஡ ஆட்கள் அ஬ர்கள் இபே஬ஷ஧ப௅ம் தரர்க்க இபே஬பேம் ஏடி
யவு஧ர வ஥஦ில் இபேந்஡
கம்தரர்ட்வ஥ண்டிற்கு வசன்நஶதரது ஧஦ில்
க஧஠ம் ஡ப்திணரல்

஢க஧ ஆ஧ம்தித்஡து..஡ட஡டவ஬ண தடிகபில் இநங்கற

஥஧஠ம் ஋ன்தது ஶதரல் தின்ணரடி ஆட்கள் து஧த்஡ ப௃ன்ஶண ஧஦ில் ப௃ந்஡ எஶ஧ ஏட்ட஥ரக
ஏடிச்வசன்று னக்ஶகஷ
உள்ஶப ஬சற
ீ ஌நறக்வகரண்டணர்.து஧த்஡ற ஬ந்஡ ஆட்கல௃ம் உள்ஶப ஌ந ஋த்஡ணிக்க ஬சற அ஬ர்கஷப
஡ள்பி஬ிட்டரன்..

அ஡ற்குள் ஧஦ில் ஶ஬கவ஥டுத்து ப௃ன்ஶணநற஦து...஬சறக்கும் சரபே஬ிற்கும் அப்ஶதரது஡ரன் ப௄ச்ஶச
஬ந்஡து..
சரபே,"யப்தர இணி ஋ந்஡ க஬ஷனப௅ம் இல்ன.."஋ன்று வதபேப௃ச்சு ஬ிட்டதடி உள்ஶப வசல்ன
஬சறப௅ம் ஡ணக்கு

ப௃஡ன் ப௃஡னறல் ஶ஢ர்ந்஡ இந்஡ புதுஷ஥஦ரண அனுத஬த்ஷ஡ ஢றஷணத்து ஢றம்஥஡ற வதபேப௃ச்சு
஬ிட்டரன்..
ஆணரல் அ஬ர்கல௃க்கு வ஡ரி஦஬ில்ஷன வகரல்கட்டர஬ிற்கு வசல்஬஡ற்குள் ஋த்஡ஷண
கண்டங்கஷபத்

஡ரண்டஶ஬ண்டி ஬பேவ஥ன்று....அந்஡ சு஬ர஧சற஦஥ரண ஢றகழ்வுகல௃க்குக் கரத்஡றபேப்ஶதரம்.....
(வ஡ரடபேம்......)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப-7
஧஦ினறல் ஌நற வ஢டுஶ஢஧ம் க஫றந்஡றபேந்஡து....அ஡றர்ச்சறப௅ம் அஷனச்சலும் கண்கபில்

All rights reserved to Sakthi

Page 49

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

உநக்கத்ஷ஡ கவ்஬ ஷ஬த்஡து இபே஬பேக்கும்..அது ஌சற கம்தரர்ட்வ஥ண்ட் ஆ஡னரல்
அஷ஥஡றப௅ம் ஢றசப்஡ப௃ம் ஶதரட்டிப்ஶதரட்டு கண்கஷப வசரபேக ஷ஬க்க ஬சறப௅ம் சரபேவும்
அடித்துப்ஶதரட்டது ஶதரல் உநங்கறணர்..஬சற அப்தர் வதர்஡றலும் சரபே ஶனர஦ர் வதர்஡றலும்
தடுத்஡றபேக்க

஧஦ினறல் ஌ஶ஡ர சனசனப்பு வ஡ரிந்஡து...஬சற஡ரன் ப௃஡னறல் ஬ி஫றத்஡ரன்...஬ி஫றத்து தரர்த்஡஬ன்
அ஡றர்ந்஡ரன்..
அது ஧஦ில் ஢றஷன஦த்஡றல் தரர்த்஡ தன஧ர஥ணின் ஆட்கள் ஡ரன்..஋ப்தடிஶ஦ர அ஬ர்கஷப தின்
வ஡ரடர்ந்து

஬ந்஡றபேக்கறன்நணர்..தக்கத்து கம்தரர்ட்வ஥ண்டில் அ஬ர்கள் இபேப்தஷ஡ அநறந்஡ அ஬ன்
"ஶச இ஬னுங்கல௃க்கு ஶ஬ந ஶ஬ஷனஶ஦ இபேக்கர஡ர.."஋ன்று சனறத்துக்வகரண்டு கல ஶ஫ இநங்கற
சரபேஷ஬ ஋ல௅ப்திணரன்.."ஶய..஬ள்பிம்ஷ஥ ஋ல௅ந்஡றபே...஋ல௅ந்஡றபே"஋ன்று உலுக்க
சரபே த஡நற அடித்து ஋ல௅ந்து அ஬ஷண தரர்த்஡தும் என்றும் புரி஦ர஥ல் தின் புரிந்஡தும்
கடுகடு ப௃கத்துடன்,"஦ரம்ஶன தப்புட்டி ஋ன்ஷண ஢றம்஥஡ற஦ர உநங்க கூட ஬ிட஥ரட்டி஦ர....
உநக்கம் கண்ஷ஠ கட்டூஉஶன ஬ிடு"஋ன்று ஥றுதடிப௅ம் உநங்கப்ஶதரக
஬சற,"ஆ஥ரம்டி ஌ன் ஶதச஥ரட்ஶட...தூங்கு தூங்கு உன் ஥ர஥னுங்க ஬஧ரனுங்க அ஬ங்கஷப
ஶ஬஠ர
஡ரனரட்டு தரடச் வசரல்னட்டர?"஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
சரபே தூக்கக்கனக்கத்஡றல்,"஋ந்஡ ஥ர஥ன்"஋ன்று ஶகட்க
஬சற,"ம்ம்..ஸ்ஶட஭ன்ல் ஢ம்஥ து஧த்஡றணரங்கஶப அந்஡ ஥ர஥னுங்க ஡ரன்"஋ன்று கூந
சரபே த஡நற அடித்து ஋ல௅ந்஡ரள்,
"஌ஶன கறறுக்குத஦ஶன வ஥ர஡ல்ன இஷ஡ வசரல்ன஥ரட்ஶட..உட்கரர்ந்து
வ஢ரர்ணரட்டி஦ம்(஬ி஦ரக்கற஦ரணம்)

All rights reserved to Sakthi

Page 50

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஶதசறக்கறட்டு ஡றரி஦ரன்"஋ன்று ஋ல௅ந்து தரர்த்஡ரள்...அங்ஶக அ஬ர்கள் வ஢பேங்கு஬து வ஡ரிந்஡து....
தின் த஦த்஡றல் அ஬ஷண இல௅த்து,"இப்த ஋ன்ணஶன வசய்஦.."?"஋ன்று ஶகட்க ஬சற இவ்஬பவு
அபேகறல் அ஬ள் ப௃கம் தரர்த்து எபே஬ி஡஥ரண ஥஦க்கத்஡றல் ப௄ழ்க சரபே இன்னும் அ஡றர்ந்஡ரள்.
"஋ன்ணஶன ஋ன்ணரச்சு..஡ண்஠ிகறண்஠ி அடிச்சறபேக்கற஦ர....஥஦ங்குஅ...஋ன்ஶட குபே஬ரபெ஧ப்தர
உன்ஷண
஢ம்தி ஬ந்ஶ஡ஶண"஋ன்று சனறத்துக்வகரள்ப
஬சற ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டு,"சும்஥ர இபேடி ஡ண்஠ிப௅ம் இல்ன எண்ட௃ம் இல்ன...
இப்த இங்க இபேந்து ஡ப்திக்கட௃ம் வ஥து஬ர ஬ர...஧஦ில் ஶ஬கம் குஷநப௅து ஸ்ஶட஭ன்
஬பேதுன்னு

஢றஷணக்கறஶநன்..஦ரபேக்கும் வ஡ரி஦ர஥ அதுன

இநங்கறடனரம்"஋ன்று அ஬ஷப இல௅த்துக்வகரண்டு

஢டக்க
கம்தரர்ட்வ஥ண்ஶட தூக்கத்஡றல் ப௄ழ்கற஦ிபேந்஡து.
அ஬ன் வ஥து஬ரக வசல்ன சரபே சும்஥ர இபேந்஡றபேக்கனரம்
"ஆ஥ர இது ஋ன்ண ஸ்ஶட஭ன் வ஡ரிப௅஥ரஶன" ஋ன்று ஶகட்க
஬சற,"அஹ்..ஶ஧டிஶ஦ர ஸ்ஶட஭ன்....இந்஡ இபேட்டுன இநங்குநஶ஡ வதரி஦ ஬ி஭஦ம்
இதுன அட்஧ஸ்னரம் ஬ிசரரிச்சறட்டர இநங்க ப௃டிப௅ம் ஶதசர஥ ஬ரடி"஋ன்று அ஬ஷப
இல௅த்துக்வகரண்டு இநங்கும் இடத்஡றற்குச் வசன்நரன்..
சரபே,"ஶய..஋ன்ண ஸ்ஶட஭ன் வ஡ரி஦ர஥ இநங்கற ஋ன்ண வசய்஦...தப்புட்டி
ஶ஬஠ரம்ன"஋ன்று கூந
஬சற,"இஷ஡ தரபே இணிஶ஥ தப்புட்டி கூப்திட்ட ஢ரன் ஋ன்ண தண்ட௃ஶ஬னு
஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது..சரி அப்த இநங்கஷனன்ணர உன் ஥ர஥னுங்க கறட்டஶ஦ ஶதர"
஋ன்று ஶகரதம் வ஡ரிக்க ஶதசற ஷகஷ஦ ஬ிட

All rights reserved to Sakthi

Page 51

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சரபே அவ்஬பவு ஶ஢஧ம் இபேந்஡ இபகற஦ ஡ன்ஷ஥ ஥ரநற இறுகற஦
ப௃கத்துடன்,"சரி ஢ரன் ஶதரஶநன்"஋ன்று ஡றபேம்தி ஢டக்க ஆ஧ம்திக்க
அ஡ற்குள் ஧஦ில் ஢றற்க ஬சற,"லூசு லூசு...஋ங்கடி ஶதரஶந"஋ன்று
அ஬ள் இடுப்ஷத திடித்து தூக்கறக்வகரண்டு ஧஦ிஷன ஬ிட்டு இநங்கறணரன்..
஡றடீவ஧ண ஌ற்தட்ட ஸ்தரிசத்஡ரல் சரபே,"஌ய் ஬ிடுஶன....஬ிடுன்னு வசரல்லுஶ஦ம்னர"
஋ன்று ஬ரிட்டு

கத்஡ அந்஡ ஆட்கள் இ஬ர்கஷப கண்டுவகரண்டணர்.
"ஶடய் அஶ஡ர இபேக்கரங்கடர வ஧ண்டு ஶதபேம்.."஋ன்று கத்஡ற அ஬ர்கஷப து஧த்஡
இபே஬பேம் ஸ்ஶட஭ணில் இநங்கற ஏடத்து஬ங்கறணர்.
சரபே,"யய்ஶ஦ர ஥றுதடிப௅ம் ஏடனு஥ர?"஋ன்று ஏட்டத்஡றன் ஢டு஬ில் ஶகட்க
஬சற,"ஆ஥ர ஢ீ தண்஠ ஶ஬ஷனக்கு. ஶ஬ந ஋ன்ண தண்஠..அப்தஶ஬ இநங்கறபேக்கனரம்
உன்ணரன஡ரன்..சும்஥ர லூசு ஥ர஡றரி கத்஡றக்கறட்டு"஋ன்று ஡றட்ட
சரபே,"ஆ஥ரஶன ஋வ்ஶபர வ஢ஞ்சு஧ம் இபேந்஡ர ஋ன்ஷண தூக்கறபேப்த...இதுன ஢ரன் கத்஡றணர
஡றட்டஶ஬ந வசய்நறஶ஦ர ..஢ீ அப்தடி வசரன்ணதுனணரன஡ரஶண ஢ரன் ஶதரஶணன்"஋ன்று ஬ர஡ரட
஬சற,"அம்஥ர த஧ஶ஡஬ஷ஡ வகரஞ்சம் ஶதசர஥ ஏடு..அ஬ங்க வ஢பேங்கறட்டரங்க"஋ன்று ஏட
அ஬ர்கள் ஬ிடர஥ல் து஧த்஡றணர்..
சரபே,"யய்ஶ஦ர இப்தடி ஊர் ஶதர் வ஡ரி஦ர஡ இடத்துன ஋ன்ஷண ஏடஷ஬க்கறநறஶ஦
குபே஬ரபெ஧ப்தர"
஋ன்று ஥ண஡றற்குள் புனம்திணரள்.
஬சற ஏடும் ஬஫ற஦ில் ஌ஶ஡ர ஶ஡ரன்ந அங்ஶக அணர஥த்஡ரக ஢றற்கஷ஬க்கப்தட்டிபேந்஡ கரரில்
஌நறணரன் சரபேஷ஬ப௅ம் இல௅த்துக்வகரண்டு...கடவுள் கறபேஷத஦ரல் அ஡றல் சர஬ி இபேக்க

All rights reserved to Sakthi

Page 52

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஆதத்துக்கு தர஬஥றல்ஷன ஋ன்று ஢றஷணத்து அஷ஡ ஸ்டரர்ட் வசய்஡ரன்...
அ஡ற்குள் சரபே,"஌ஶன..தப்....஬சந்஡ ஋ன்ணஶன வசய்஦...இது ஡ப்புஶன..அடுத்஡஬ங்க கரஷ஧ ஶதரய்..
ஶ஬ண்டரம்ஶன ஢ரம் இநங்கறடனரம்..."஋ன்று கூந
஬சற,"இஷ஡ தரபே ஆதத்துக்கு தர஬஥றல்ஷன..஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஏட..இப்ஶதர அ஬ங்க ஢ம்஥ து஧த்஡
ப௃டி஦ரது ஋ப்தடி ஋ன் ஍டி஦ர...உன்ஷண ஥ர஡றரி தட்டிக்கரடுக்கு ஋ல்னரம் இது புரி஦ரது..ஆ஥ர
கரஷ஧ இதுக்கு ப௃ன்ணரடி தரர்த்஡றபேக்கற஦ர?஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
சரபே,"ஆ஥ர வதரி஦ ஍டி஦ர஡ரன் வகரஞ்சம் தின்ணரடி தரபே"஋ன்று ஢க்கனரக கூந
஬சற ரி஦ர்஬பெ

஥ற஧ரில் தரர்த்஡ஶதரது அங்ஶக அந்஡ ஆட்கல௃ம் எபே கரரில் அ஬ர்கஷபத்
து஧த்஡ற஦ப்தடி
஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡ணர்..அப்ஶதரது ஬சற஦ின் ப௃கத்஡றல் ஬஫றந்஡ அசஷட க஠க்கறட இ஦னரது..
஬சற அ஡ற்கு ஶ஥லும் கரரின் ஶ஬கத்ஷ஡ அ஡றகரிக்கர஥ல் ஏட்ட
சரபே,"சலக்கற஧ம்ஶன அ஬ங்க வ஢பேங்கறட்டரங்க..஋ன்ணஶ஬ உபேட்டிக்கறட்டு இபேக்க?஋ன்று சலந
஬சற,"஌ய் உணக்கு கரர் ஏட்டுநஷ஡ தத்஡ற ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம் ஶ஬க஥ரவும் ஏட்டட௃ம்
஬ிஶ஬க஥ரவும் ஏட்டட௃ம்

஢ரன் ஋ல்னரம் கரர் ஏட்டநதுன ஋க்ஸ்வதர்ட் வ஡ரிப௅஥ர?"஋ன்று ஡ன் வனக்சஷ஧ ப௃டிப்த஡ற்குள்
சரபே,"ம்யளம் ஢ீ சரி தட்டு ஬஧஥ரட்ஶட"஋ன்று கண்஠ிஷ஥க்கும் ஶ஢஧த்஡றல் அ஬ஷண இல௅த்து
஡ன் சலட்டிற்கு வகரண்டு஬ந்து டிஷ஧஬ர் சலட்டில் அ஥ர்ந்஡ரள்.
஬சற சட்வடன்று சு஦஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்஡துஶதரல்
"஬ள்பிம்ஷ஥ ஶ஬ண்டரம்டி இது சர஡ர஧஠ம் இல்ன.கரர் ஏட்ட கத்துக்கறட்ட஡ரன் ப௃டிப௅ம்.."
஋ன்று கூறு஬஡ற்குள் சட்வடன்று ப௄ன்நர஬து கற஦ஷ஧ ஥ரற்நற ஆக்ஶனட்டரில் கரஷன ஷ஬த்து
னர஬க஥ரக ஏட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரள் ஬ள்பி஦ம்ஷ஥..ஶ஬க஥ரகவும் னர஬க஥ரகவும் அ஬ள் ஏட்டும்

All rights reserved to Sakthi

Page 53

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬ி஡த்ஷ஡ கண்டு ஬ர஦ஷடத்துப்ஶதரணரன் ஬சற....
உண்ஷ஥஦ில் அ஬ன் ஶ஬க஥ரக கரர் ஏட்ட சற்று த஦ப்தடு஬ரன்.அ஡ணரல்஡ரன் அவ்஬பவு
வதரி஦ வனக்சர்
அடித்஡து...ஆணரல் சரபே ஶ஬க஥ரகவும் அஶ஡ ச஥஦ம் க஬ண஥ரகவும் ஬ண்டி ஏட்டு஬ஷ஡ கண்டு
ஆச்சரி஦ப்தட்டரன்..அவ்஬பவு ஡றநஷ஥஦ரக ஏட்டிணரள் அ஬ள்..சந்து வதரந்து என்று ஬ிடர஥ல்
புகுந்து கஷடசற஦ில் ஬஦ல்வ஬பி தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஥ண்தரஷ஡஦ில் ஏட்டும்ஶதரது சரபே஬ின்
ஶ஬கம் குஷந஦ ஬சற,"஌ண்டி ஸ்தீட் குஷநக்கறந அ஬ங்க ஬஧ரங்க"஋ன்று இப்ஶதரது கத்஡
சரபே "என்றும் க஬ஷனப்தடரஶ஡"஋ன்தது ஶதரல் ஷசஷக கரட்டி குஷநக்க அ஡ற்குள் ப௃ந்஡ற஦
அடி஦ரட்கள் அ஬ர்கஷப ஏ஬ர்ஶடக் வசய்஦ தக்கத்஡றல் ஬஧
சரபே,"஋ன்ணஶ஬ ஋ன்ஷணஶ஦ ஏ஬ர்ஶடக் வசய்஦ீகபர?"஋ன்று ஢க்கனரக சறரித்து
ஸ்டிய்ரிங்ஷக தக்க஬ரட்டில் எஶ஧ ஡றபேப்தரய் ஡றபேப்த அடி஦ரட்கபின் கரர் சரபே஬ின் கரரின்
அடிஷ஦ ஡ரங்க இ஦னர஥ல் தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஬஦ல்வ஬பி஦ில் உபேண்டது.............
அ஡றனறபேந்஡஬ர்கள் ஋ப்தடிப௅ம் எபே ஥ர஡த்஡றற்கு ஥பேத்து஬஥ஷண஦ில் இபேக்க ஶ஬ண்டும்
அப்தடி எபே அடி...஬சற ஆச்சரி஦த்஡றலும் அ஡றர்ச்சற஦ிலும் ப௄ழ்கறணரலும்
அஷ஡ வ஬பிக்கரட்டிக்வகரள்பர஥ல் வகத்துடன்
"஋த்஡ஷண ஬பே஭ம் கரர் ஏட்டுஶந.."஋ன்று ஶகட்க
சரபே குறும்பு புன்ணஷகப௅டன்
"஢ரன் ஋ங்க வதரி஦ப்தர ஬ட்டுன

இபேந்து ஡ரஶண கரஶனஜ் தடிச்ஶசன்..
கரர்ஶன஡ரன் கரஶனஜ் ஶதரஶ஬ன்..஌ன்ணர ஋ங்கல௃க்கு கரஶனஜ் தஸ் கறஷட஦ரது..
வசன்ஷணன ஋ல்னர இடத்துக்கும் கரர்ன஡ரன்..அ஡ரச்சு எபே ஆறு ஬பே஭ம் இபேக்கும்"
஋ன்று கூந ஬சற,"அப்த ஢ரகர்ஶகர஬ின இபேந்து ஬பேம்ஶதரது வகரஞ்சஶ஢஧ம் ஢ீ

All rights reserved to Sakthi

Page 54

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஏட்டிபேக்கனரம்ன...஢ரணரச்சும் வகரஞ்சம் தூங்கறபேப்ஶதஶண" ஋ன்று சனறத்துக்வகரள்ப
சரபே,"அன்ஷணக்கு ஋ணக்கு ப௄ட் இல்ஷன.."஋ன்று அசரல்டரக கூநற ஏட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
஬சறக்கு ஥ட்டும் அங்ஶக எபே சு஬ர் இபேந்஡ரல் அ஡றல் ப௃ட்டிஶ஦ வசத்஡றபேப்தரன்...
தின் அபேகறல் இபேந்஡ எபே ஶதரனறஸ் ஸ்ஶட஭ன் ஬ரசனறல் அந்஡ ஬ண்டிஷ஦ ஬ிட்டு஬ிட்டு
஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ணர்...தின்ணர் ஬ிடி஦ற்கரஷன ஆக அங்ஶக இபேந்஡஬ர்கபின் வ஥ர஫றபுரி஦ர஥ல்
஡ப்தி ஡ட஬ி ஬சற ஡ன் யறந்஡ற஦ில் ஶதச அ஬ர்கள் இநங்கற஦ இடம் புதஶணஷ்஬ர் ஋ன்று
வ஡ரிந்஡து..

எரிசர ஥ர஢றனத்஡றல் உள்ப கற஧ர஥த்஡றல் ஥ரட்டிக்வகரண்டணர்..஬஫க்கம் ஶதரன சரபே஬ிற்கு தசற
஋டுக்க அங்குள்ப சறறு ஶயரட்டனறல்
சப்தரத்஡றஷ஦ அப௃க்கற஬ிட்டு வ஢ரறுக்கு ஡ீணிகல௃ம் ஶசர்த்துக்வகரண்டு ஋ன்ணவச஦஬வ஡ன்ஶந
வ஡ரி஦ர஥ல் ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ணர்.
சரபே,"஢ரன் அப்தஶ஬ வசரன்ஶணன்...வ஡ரி஦ர஥ இநங்கஶ஬ண்டரம்னு..ஶகட்டர஡ரஶண...
அட்லீஸ்ட் அதி அக்கரகறட்ட஦ர஬து ஶகல௃.அ஬ங்க ப்஧ண்டுக்கு ஃஶதரன் தண்஠ி ஶகட்டு
வசரல்஬ரங்க"
஋ன்று கூந
஬சற,"஋ணக்கு அது வ஡ரி஦ர஡ர..இங்க வ஧ண்டு ஢ரபர பு஦னரம்..வ஬ள்ப஥ரம்..சறக்ணல்
கறஷடக்க஥ரட்டுது"
஋ன்று கூந
சரபே,"ஏஹ் அ஡ரன் ஶ஥கப௄ட்ட஥ர இபேக்கர...இன்னும் இபேட்டரஶ஬ இபேக்ஶகனு
தரர்த்ஶ஡ன்..ஆ஥ர

எரிசர஬ில் வ஬ள்பத்துக்கு ஶகட்க஬ர ஶ஬ட௃ம்..சரி இப்த ஋ன்ண வசய்஦"஋ன்று ஶகட்க
஬சறக்ஶகர இ஬ள் வ஡ரல்ஷன஦ில் இபேந்து ஡ப்தித்஡ரல் ஶதரதும் ஋ன்று இபேக்க

All rights reserved to Sakthi

Page 55

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அங்ஶக கறபம்த ஡஦ர஧ரக இபேந்஡ னரரிஷ஦ கரட்டி
"஬ர அ஡றல் ஌நறக்கனரம்..கண்டிப்தர அது சறட்டிக்கு ஡ரன் ஶதரகும். ஦ரபேக்கும் வ஡ரி஦ர஥
஌நறக்கனரம்"
஋ன்று அஷ஫க்க
சரபே,"ஶய.உணக்கு அநறஶ஬ இல்ஷன஦ரஶன டிம்தர்னரரின ஶதரய் ஌நச்வசரல்லுஅ..அது சறட்டிக்கு
ஶதரகுதுனு

஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று ஶகள்஬ிகஷப அடுக்க
஬சற,"சும்஥ர ஬ரடி...அது ஌஡ர஬து ஬஫ற ஥ரறுணர ஢ரம் உடஶண இநங்கறடனரம்..பு஦னரல் எபே
ஶதரக்கு஬஧த்தும்
இபேக்கரது..இஷ஡ ஡஬ி஧ ஶ஬ந ஬஫ற இல்ன...஌ன் இது வகரல்கட்டரவுக்ஶக ஶதரகனரம் ஦ரபே
கண்டர?"஋ன்று

஌கப்தட்ட சப்ஷதக் கட்டுகஷப கட்டி அ஬ஷப ஌நஷ஬த்஡ரன்..
சரபேவும் ஌நற இபே஬பேம் ஏபிந்துக்வகரள்ப னரரி கறபம்தி஦து..
சரபே஬ிற்கு ஥றுதடிப௅ம் தூக்கம் ஬஧
'஌ஶன ஢ரன் உநங்கப்ஶதரஶநன்..஢ீ ப௃஫றச்சறபேந்து னரரி ஋ங்கஶதரகுதுன்னு தரபே...
஌஡ர஬து கறர்த்஡ர்ம்஥ தண்஠ர஡ஶன.."஋ன்று ஆ஦ி஧ம் ஡டஷ஬ கூநற஬ிட்டு உநங்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
஬சற,"஢ீ ஥ட்டும் தூங்கு஬ ஢ரன் ஥ட்டும் வகரட்ட வகரட்ட ப௃஫றச்சறபேக்கட௃஥ர"஋ன்று
சறறுதிள்ஷபத்
஡ண஥ரக சறலுப்திக்வகரண்டு குநட்ஷட஬ிட்டு தூங்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்...
தர஬ம் அ஬ர்கல௃க்குத் வ஡ரி஦஬ில்ஷன..஢க஧த்ஷ஡ ஶ஢ரக்கற கறபம்தி஦ அந்஡ னரரி
தரஷ஡ தல௅஡ஷடந்஡஡ரல் ஡ரன் டிம்தர்கஷப ஌ற்நறக்வகரண்டு ஬ந்஡ குக்கற஧ர஥த்ஷ஡ ஶ஢ரக்கற
஡றபேம்தி

வசன்நஷ஡....கற஧ர஥த்ஷ஡ கண்ஶட அனநற஦஬ர்கள் அந்஡ குக்கற஧ர஥த்஡றல் ஋ன்ண
க஡ற஦ரகப்ஶதரகறநரர்கள்..

All rights reserved to Sakthi

Page 56

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கரத்஡றபேப்ஶதரம்..

(வ஡ரடபேம்...)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--8
வதரல௅து இணிஶ஡ க஬ிழ்ந்஡ ஥ரஷனஶ஢஧ம்...ஆணரல் இபே஬பேக்குக்கும் கன஬஧த்துடன் க஬ிழ்ந்஡து
ஶதரலும்....
பு஧ண்டு தடுத்஡ சரபே ஌ஶ஡ர கடிண஥ரண ஶ஡ரள் ஥ீ து ஡ரன் தடுத்஡றபேப்தஷ஡ உ஠ர்ந்து ஶனசரக
பு஧ப

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--8
வதரல௅து இணிஶ஡ க஬ிழ்ந்஡ ஥ரஷனஶ஢஧ம்...ஆணரல் இபே஬பேக்குக்கும் கன஬஧த்துடன் க஬ிழ்ந்஡து
ஶதரலும்....
பு஧ண்டு தடுத்஡ சரபே ஌ஶ஡ர கடிண஥ரண ஶ஡ரள் ஥ீ து ஡ரன் தடுத்஡றபேப்தஷ஡ உ஠ர்ந்து ஶனசரக
பு஧ப

஬சற,"ச்சு..சும்஥ர தூங்கு"஋ன்று தூக்கத்஡றனஶ஦ ப௃஠க
சரபே,"ஆ஥ர வதரி஦ புபே஭ன் ஥ர஡றரி அ஡றகர஧ம் தண்நஷ஡ தரபே..."஋ன்று தூக்கக்கனக்கத்஡றனஶ஦
கூநற஬ிட்டு
஌ஶ஡ர உ஠ர்ந்து த஡நற அடித்து ஋ல௅ந்஡ரள்.திநகு஡ரன் ஡ரங்கள் னரரி஦ில் இபேப்தது வ஡ரிந்஡து...
஬ண்டி ஢றன்நறபேக்க அந்஡ டிஷ஧஬ர் அ஬ர்கஷப ஶ஢ரக்கற வகரஷனவ஬நறப௅டன்
கத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ரன்...

சரபே஬ிற்கு அப்ஶதரது஡ரன் னரரி ஌ஶ஡ர எபே குக்கற஧ர஥த்஡றல் ஢றன்நறபேப்தது வ஡ரிந்஡து....
஬சற இன்னும் குநட்ஷட஬ிட்டுத் தூங்கறக்வகரண்டிபேக்க அ஬ஷண உலுக்ஶகர உலுக்வகன்று
உலுக்கற ஋ல௅ப்திணரள்."஌ஶன ஋ந்஡றஶன.஋ன்ண கரரி஦ம்ஶன வசய்஡றபேக்க...஋ந்஡றஶன.....
அந்஡ டிஷ஧஬ர் ஌ஶ஡ர ஡றட்டுஆன்...."஋ன்று கத்஡ எபே஬஫ற஦ரக ஋ல௅ந்஡ ஬சற
"஋ன்ணரச்சு..."஋ன்று ஶகட்க ஬஧ அ஡ற்குள் அந்஡ டிஷ஧஬ர் அ஬ர்கள் இபே஬ஷ஧ப௅ம் கல ஶ஫ இநக்கற

All rights reserved to Sakthi

Page 57

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

எரி஦ர வ஥ர஫ற஦ில் கத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ரன்...தின்ஶண கள்பத்஡ண஥ரக னரரி஦ில் எபே஢ரள்
ப௃ல௅க்க தி஧ர஦஠ம் வசய்஡ரல்
அ஬னுக்கும் ஶகரதம் ஬஧ர஡ர??.....அ஬ன் தரஷ஭ புரி஦ர஥ல் அ஬ர்கள் ஬ி஫றக்க
஬சறஶ஦ர சரபே஬ிடம் ஬ரங்கும் ஡றட்டுகஷப ஬ிட டிஷ஧஬ரின் ஡றட்டுகள் த஧஬ர஦ில்ஷன ஋ன்த஡ரல்
அ஬ள் தக்கம் ஡றபேம்தர஥ஶன

஢றன்றுக்வகரண்டிபேந்஡ரன்...ஆணரல் அ஬ன் து஧஡றஷ்டம்
சரபே,"஌ஶன ஋ன்ணஶன ஡றபே஡றபேன்னு ப௃஫றக்க ஢ீ஡ரன் கறய்஦ர஥றய்஦ரனு ஌ஶ஡ர ஶதசுஶ஬னர....அஷ஡
஌஡ர஬து வசரல்ஶனன்"
஋ன்று தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு அ஬ன் கர஡றல் கூந
஬சற,"ஶய...஢ரன் ஶதசறணது யறந்஡ற அ஬ன் ஶதசுநது தக்கர எரி஦ர....஋ணக்கு எபே ஬ரர்த்ஷ஡ கூட
புரி஦ஷன...

கடுப்ஶதத்஡ரஶ஡"஋ன்று கடிந்துக்வகரள்ப சரபே ப௃கத்ஷ஡ வ஢ரடித்து "இவ஡ல்னரம் ஬ி஫ஞ்சு
஬ி஫ஞ்சு ஶதசு....
஢ரன் தடிச்சு தடிச்சு வசரன்ஶண தூங்கரஶ஡னு ஶகட்டி஦ர..இப்த தரபே..."஋ன்று கூந
஬சற,"ஆ஥ர ஌ன் ப௃஫றக்கஶ஬ண்டி஦து஡ரஶண...உணக்கு ஥ட்டும் ஡ரன் ஷட஦ர்டர உன்ண கூட்டிட்டு
ஏடுந

஋ணக்கும் வ஧ஸ்ட் ஶ஡ஷ஬"஋ன்று ஡ங்கள் சண்ஷடஷ஦ ஆ஧ம்திக்க
அந்஡ டிஷ஧஬ர் இ஬ர்கபிடம் ஶதசற சனறத்துப்ஶதரய் ஊரில் ஋஬வ஧஬ஷ஧ஶ஦ர அஷ஫த்து
஬஧ப்ஶதரணரன்..
஡ற்கரனறக஥ரக ஢றன்நறபேந்஡ ஥ஷ஫ப௅ம் வதர஫ற஦ ஆ஧ம்தித்஡து..
சரபே,"இது ஋ந்஡ ஊபே ஋ந்஡ இடம் என்னும் வ஡ரி஦ஷன...இதுன ஥ஷ஫ ஶ஬ந.....஢ரன் இங்ஶகஶ஦
வசட்டில்

ஆகஶ஬ண்டி஦து஡ரஶணர/"஋ன்று சனறக்க
஬சற,"வகரஞ்சம் புனம்தர஥ இபேக்கற஦ர"஋ன்று அ஡ட்ட

All rights reserved to Sakthi

Page 58

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சரபே,"ஆ஥ர ஋ன்ண அடக்கு...எபே ஃஶதரணர஬து ஶதரஶடன்...அதி அக்கரவுக்கு"
஬சற,"அது அது ஬ந்து சரர்ஜ் ஡றர்ந்துடுச்சு...." ஋ன்று ஡ற஠ந
சரபே,"஌ம்ஶன ஋ன்ஷண சரகடிக்க....இதுன ஢ீ தத்து சறம் ஶ஬ந ஬ரங்கறஷ஬ச்ச அதி
அக்கரகறட்ட...லூசரஶ஬ ஢ீ"஋ன்று ஶகட்க
஬சற,"ஶய..வ஧ரம்த ஶதசரஶ஡ அடிச்சு தல்ஷன க஫ட்டிடுஶ஬ன்...஋ன்ஶணரட ஃஶதரன்ன இபே சறப்
வதரபேத்஡றபேக்ஶகன்....

஋ன்ஶணரட ஃஶதரஷணஶ஦ர ஋ணக்கு ஃஶதரன் தண்ந஬ங்கஶபரட வ஥ரஷதஷனஶ஦ர ஦ர஧ர஬து டி஧ரக்
தண்஠ர இது ஆக்டிஶ஬ட் ஆகற
டிஶ஧ஸ் தண்஠ ப௃டி஦ரது கு஫ப்தி஬ிட்டுடும்.....ஆணரல் எபே ஢ம்தஷ஧ கவ஧க்டர 24 ஥஠ிஶ஢஧ம்
஡ரன் டிஶ஧ஸ் தண்஠ப௃டி஦ர஥ ஡டுக்கும்

அடுத்஡ ஢ரல௃க்கு ஶ஬ந எபே சறம் ஶதரடட௃ம்..அதுக்கு ஡ரன் 10 சறம்..இது வ஧ண்டர஬து
஢ரள்.எபேஶ஬ஷப ஋ன் ஢ம்தஷ஧ அதி ப௄ன஥ரஶ஬ர ஶ஬ந ஦ரர் ப௄ன஥ரஶ஬ர
டிஶ஧ஸ் தண்஠ிணரன்ணர அதுக்குத் ஡ரன் இந்஡ ஍டி஦ர..."஋ன்று ஥ீ ண்டும் வனக்சர் ஢டத்஡
சரபே,"ஆ஥ர இந்஡ சறப்னு ஢ற ஥ரஶ஬ இபேக்கர? ஢ரன் ஶகள்஬ிப்தட்டஶ஡ இல்ஷன சும்஥ர கள்பம்
வசரல்னரஶ஡"஋ன்று ஥ீ ண்டும் ப௃றுக்க

஬சற,"ஶய உணக்கு சறப் தத்஡ற ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம்...இது ஋ன்ஶணரட ஥ரஸ்டர்ஸ் தி஧ரவ க்ட்....஢ரன்
஍.஍.டி ஸ்டூடண்ட் இன்
ECE....ஞரதகம் இபேக்கர?"஋ன்று வகத்஡ரக ஶகட்க
சரபே,"த஧஬ர஦ில்ஷனஶ஦ஶன உணக்கும் ப௃ஷப இபேக்கு...஋ணக்கு இந்஡ சறப் ஥ப்வதல்னரம்
வ஡ரி஦ரது"஋ன்று ஬ரஷ஦ ஬ிட

஬சற,"ஆ஥ர ஥ரட்டு டரக்டபேக்கு ஋ப்தடி இவ஡ல்னரம் வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
சரபே,"ஶய..தப்...஬சந்஡ இன்வணரபே ஡஧ம் ஋ன்ஷண ஥ரட்டு டரக்டபேன்ஶண உன்ஷண வகரன்ஶண
ஶதரடுஶ஬ன்ஶன.."஋ன்று சுட்டு ஬ி஧ஷனக்கரட்டி

஋ச்சரிக்க அங்ஶக அந்஡ டிஷ஧஬பேடன் ஊர்஥க்கள் ஡ற஧ண்டு ஬ந்஡ணர்..ஶ஬று ஋஡ற்கு தஞ்சர஦த்து
வசய்஬஡ற்கு஡ரன்.....!!!

All rights reserved to Sakthi

Page 59

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அந்஡ கற஧ர஥த்஡றன் வதரி஦஬ர் ஡ஷனஷ஥஦ில் ஆ஧ம்தித்஡து தஞ்சர஦த்து.....
அது ஌ஶ஡ர கூட்டம் ஋ன்தஷ஡ ஡஬ி஧ இபே஬பேக்கும் அ஬ர்கள் ஶதசற஦஡றல் எர் ஬ரர்த்ஷ஡ கூட
புரி஦ர஥ல் ஶதரணது தரி஡ரதம்...
஡றபே஡றபேவ஬ண ப௃஫றத்துக்வகரண்டு கறட்டத்஡ட்ட அஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧ம் ஡ற஠நற஦஡ற்குப்திநகு
அ஬ர்கள் கர஡றல் ஶ஡ன் ஬ந்து

தரய்ந்஡து...

சரரி ஡஥றழ் ஬ந்து தரய்ந்஡து....
"஡ம்தி ஢ீங்க ஡஥ற஫ர..."஋ன்நது எபே கு஧ல்.....
(வ஡ரடபேம்....)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--9
சரபேவும் ஬சறப௅ம் கூட்டத்஡றல் ஶ஡ட அங்ஶக ஋ல௅தது ஬஦து ஥஡றக்கத்஡க்க வதரி஦஬ர் இபேந்஡ரர்..
இபே஬பேம் எபே஬ஷ஧வ஦ரபே஬ர் தரர்த்துக்வகரண்டு ஏடிச்வசன்று
"அய்஦ர சர஥ற..."஋ன்று ச஧஠ஷடந்஡ணர்....அந்஡ தல௅த்஡ கற஫஬ர் அ஡றர்ந்து ஢றன்நரர்..
"஋ன்ணப்தர ஋ன்ணரச்சு வ஧ண்டு ஶதபேக்கும்.."
஬சற,"இல்லீங்கய்஦ர அஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧஥ர இந்஡ வ஥ர஫ற புரி஦ர஥ ஢ரங்க தட்டப்தரடு வகரஞ்சம்
஢ஞ்சம்

இல்ன...அ஡ரன்...஢ீங்க வசரல்லுங்கய்஦ர இ஬ங்க ஋ன்ண வசரல்நரங்க"஋ன்று ஶகட்க
அ஬ர்,"஋ணக்கு புரிப௅து ஡ம்தி ஢ரன் 40 ஬பே஭஥ர இங்க஡ரன் இபேக்ஶகன்..஢ரனும் ஡஥றழ்஡ரன்
உங்க ஢றஷனஷ஥ புரிப௅து...இது தக்கர கற஧ர஥ம்...இங்க ஡ணி சட்டம் ஡ணி ஆட்சற..இ஬ங்கஶபரட
஬ரழ்க்ஷக வ஧ரம்த அ஫கரணது ஋பிஷ஥஦ரணது..அஶ஡ ச஥஦ம் இ஬ங்கபரன புது ஆட்கஷப
அவ்ஶபர

சலக்கற஧ம் ஌த்துக்க ப௃டி஦ரது...அ஡ரன்..஢ீங்க ஋ப்தடி னரரின??/"஋ன்று ஶகட்டு஬ிட்டு ஊர்
வதரி஦஬ரிடம்
அ஬ர் வ஥ர஫ற஦ில் ச஧ப஥ரக ஌ஶ஡ர வசரல்னற஬ிட்டு இ஬ர்கபிடம் ஡றபேம்திணரர்.

All rights reserved to Sakthi

Page 60

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சறப௅ம் சரபேவும் ஋ல்னர ஬ி஭஦ப௃ம் அ஬ரிடம் கூந அ஬ர் அஷ஡ ஶகட்டு஬ிட்டு
஡ஷன஬ரிடம் அஷ஡ வ஥ர஫றப்வத஦ர்த்஡ரர்....
தின் அந்஡ டிஷ஧஬ர் ஌ஶ஡ர ஬ர஡றக்க அ஬ன் ஋ன்ண கூநறணரன் ஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் அ஬ன்
ப௃஫றக்க
அந்஡ வதரி஦஬ர் சறரித்துக்வகரண்டு
"அது என்னும் இல்னப்தர...஢ீங்க அ஬ஷண ஌஥ரத்஡ற னரரின தி஧ர஦஠ம் தண்஠துக்கு அ஬னுக்கு
இ஧ண்டர஦ி஧ம் பைதரய் ஶ஬னும்னு ஶகக்குநரன்...஢ீங்க ஋ன்ண வசரல்நீங்க"஋ன்று ஶகட்க
சரபே,"யரன் அதுக்வகன்ண ஡ந்துட்டர ஶதரச்சு..஢ரங்க தண்஠தும் ஡ப்பு஡ரன்"஋ன்று
எத்துக்வகரள்ப

஬சற,"஋ன்ண இ஧ண்டர஦ி஧஥ர ஢ரங்க னரரின ஡ரஶண ஬ந்ஶ஡ரம் ப்ஷபட்ன஦ர
஬ந்ஶ஡ரம்..இவ஡ல்னரம் அ஢ற஦ர஦ம்"
஋ன்று ஥றுக்க சரபே அவ஡ல்னரம் கண்டுக்வகரள்஬ரபர ஋ன்ண?/....அ஬ன் தரக்வகட்டில் இபேந்து
தர்ஷம ஋டுத்து

இ஧ண்டர஦ி஧த்ஷ஡ வதரி஦஬ரிடம் வகரடுக்க அ஬ர் சறரிப்புடன் ஬ரங்கற அந்஡ ஡ஷன஬ரிடம்
வகரடுத்஡ரர்..
஬சற என்றும் ஶதசர஥ல் அ஬ஷப தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு ப௃ஷநத்஡ரன்..
தின்பு ஡ஷன஬ர் ஌ஶ஡ர அ஬ரிடம் கூந அ஬ர் ஋வ்஬பஶ஬ர ச஥ர஡ரணம் வசரல்னறப௅ம் அ஬ர்
஋ஷ஡ஶ஦ர

஥றுத்஡து ஶதரல் இபேந்஡து...
சரபே,"஋ன்ண ஡ரத்஡ர ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண"஋ன்று ஶகட்க
வதரி஦஬ர்,"இல்ன஥ர இப்தஶ஬ ஢ீங்க இந்஡ ஊஷ஧஬ிட்டு கறபம்தனும்னு வசரல்நரங்க..உங்க ஶ஥ன
஢ம்திக்ஷக இல்ஷன஦ரம்"஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் கூந
஬சற,"இவ஡ன்ண அ஢ற஦ர஦஥ர இபேக்கு...த஠த்ஷ஡ப௅ம் ஬ரங்கறக்கறட்டு இந்஡ ஥ஷ஫ன
ஊஷ஧஬ிட்டுப்ஶதரக

All rights reserved to Sakthi

Page 61

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வசரல்நரங்கஶப...஢ரங்க ஋ப்தடி ஶதரநது..ஶ஬஠ர அந்஡ டிஷ஧஬ஷ஧ஶ஦ வகரண்டு ஶதரய்
஬ிடச்வசரல்லுங்க"

஋ன்று ஢ற஦ர஦஥ரக் ஶதசுகறஶநன் ஋ன்று உபநறஷ஬க்க
சரபே,"஌ஶன ஢ீ ஋ஷ஡஦ர஬து ஶதசட௃ம்னு ஶதசறஷ஬ப்தி஦ர??? இல்ன வ஡ரி஦ர஥ ஡ரன் ஶகக்ஶகன்....
஌ற்கணஶ஬ தட்டப்தரடு ஶதர஡ர஡ர??..஌ன் ஡ரத்஡ர இன்ஷணக்கு எபே஢ரள் ஷடம் வகரடுக்க
வசரல்லுங்க
ப்ப ீஸ்.."஋ன்று அ஬ரிடம் வகஞ்ச
஬சற,"ஶய ஬ள்பிம்ஷ஥ உணக்கு 'ப்ப ீஸ்' ஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡னரம் வ஡ரிப௅஥ர?"஋ன்று ஬ரஷ஦ திபக்க
சரபே அ஬ஷண ஢றுக்வகண வ஡ரஷட஦ில் கறள்பிணரள்..அ஬ன் ,"ஆஆஆஅ"஋ன்று அனநறணரன்.
஡ஷன஬ரிடம்

ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡ வதரி஦஬ர் இது வ஡ரி஦ர஥ல்

"஋ன்ணரச்சு.."஋ன்று த஡ந இபே஬பேம் அசடு ஬஫றந்஡ணர்..
தின்பு அ஬ர்," ஢ரன் ஶதசறட்ஶடம்஥ர..இன்ஷணக்கு எபே஢ரள் ஡ங்கறக்ஶகரங்க....அதுவும்
உங்கல௃க்கரக஡ரன்

எத்துக்வகரண்டிபேக்கரங்க..வதரண்ட௃ல்ன..஋ன் ஬ட்டினஶ஦

஡ங்கறக்கனரம்.ஆணர ஢ரஷபக்கு
கரஷனன
கறபம்திடட௃ம்..஢ரன் உ஡஬ி வசய்ஶநன்"஋ன்று கூநறணரர்.
சரபேவும் ஬சறப௅ம் ஢றம்஥஡ற வதபேப௄ச்சுடன் அ஬பேக்கு ஢ன்நற வ஡ரி஬ித்஡ணர்.
அந்஡ ஊர் ஥க்கள் ஌ஶ஡ர அ஬ர்கஷப ஶ஬ற்றுக்கற஧க ஬ரசறகஷப ஶதரல் தரர்க்க
எபே஬஫ற஦ரக வதரி஦஬ரின்

஬ட்டிற்கு

஬ந்து இ஧வு ப௃ல௅தும் உநங்கற஬ிட்டு(!!!)஋ல௅ந்து

கரஷன கடங்கஷப ப௃டித்து஬ிட்டு சுடசுட சறற்றுண்டிஷ஦ ஬ில௅ங்கற஬ிட்டு
ப௃க்கற஦ ஶ஬ஷன஦ரக ஷகப்ஶதசறக்கு சரர்ஜ் ஶதரட்டி஬ிட்டு
஡ங்கள் அநறப௃கப்தடனத்ஷ஡ ஆ஧ம்தித்஡ணர்.

All rights reserved to Sakthi

Page 62

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தின்பு வதரி஦஬ர்,"உன்ஷண ஢றஷணச்சர ஋ணக்கு வதபேஷ஥஦ர இபேக்கும்஥ர....
இந்஡கரன வதரண்ட௃ங்கல௃க்கு ஷ஡ரி஦ம் து஠ிச்சல் ஋ல்னரம்

ரஸ்஡ற...

உன்ஷண தரர்த்஡ர ஋ணக்கு ஥ரி஦ரஷ஡ ஬பேது..ஆணர உணக்கு உ஡஬ி஦ர உன்
யஸ்வதண்டும் இபேக்கறநஷ஡ தரர்த்஡ர ஋ணக்கு இன்னும் ஆச்சரி஦஥ர இபேக்கு"஋ன்று கூந
஬சற உடஶண,"஡ரத்஡ர ஢ரங்க புபே஭ன் வதரண்டரட்டி இல்ன.. ஸ்ட் ஶத஥றனற ஃப்வ஧ண்ட்ஸ்...
அவ்ஶபர஡ரன்.."஋ன்று அல௅த்஡஥ரக கூந சரபே அடிப்தட்டரற்ஶதரல் அ஬ஷண தரர்த்஡ரள்..
"ஏஹ்..ஶத஥றனற ஃப்வ஧ண்ட்மர ஥஬ஶண உணக்கு இபேக்குடி...."஋ன்று ஥ண஡றற்குள் கபே஬ிக்வகரண்டு
"ஆ஥ர ஡ரத்஡ர ஋ணக்கும் இ஬ஷ஧ ஦ரபேன்ஶண வ஡ரி஦ரது..அப்தரக்கு஡ரன் வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று
ஶசர்ந்துக்வகரள்ப

அ஬ர் ஌ஶ஡ர புரிந்஡து ஶதரல் சறரித்஡ரர்..தின்
"஋ன்ண தத்஡ற வசரல்ன ஥நந்துட்ஶடஶண...஋ன் ஶதர் ஧ர஥ன்...எண்டிக்கட்ஷட...
஡஥றழ்஢ரட்டுன இபேந்து 40 ஬பே஭ம் ப௃ன்ணரடி இங்க ஬ந்ஶ஡ன்..஢ரன் எபே தத்஡றரிக்ஷக஦ரபன்..
கரடுகஷப தத்஡ற எபே ஆர்ட்டிகள் ஋ல௅஡ ஬ந்ஶ஡ன்.ஆணர இந்஡ ஊர் திடிச்சுப்ஶதரய் இங்ஶகஶ஦
இபேந்துட்ஶடன்.
திநகு சறன்ண஡ர எபே தள்பிக்கூடம் ஷ஬ச்சு ஢டத்஡றட்டு ஬ஶ஧ன்..பு஦னரல் இன்ஷணக்கு
லீவ்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு சறரிக்க

சரபே,"஡ரத்஡ரன் இந்஡ ஬஦சுனப௅ம் சுறுசுறுப்தர இபேக்கல ங்க..஢ம்தஶ஬ ப௃டி஦ஷன..இந்஡ ஊர்
வ஧ரம்த அ஫கு஡ரன் ஡ரத்஡ர...

கரடு ஥ஷன ஢டு஬ில் எபே கற஧ர஥ம்..இ஦ற்ஷக ஋ப்தவும் ஆச்சரி஦க்குநற஡ரன்.."
஧ர஥ன்,'அ஫கர ஶதசறஶந஥ர...஋ன் அப்தர அந்஡ கரனத்துன வதரி஦ ஶ஬ட்ஷடக்கர஧஧ரம்..அ஡ணரன
஋ணக்கு கரடுகள்
ஶ஥ன ஆஷச ஶதரன.யய்ஶ஦ர ஢ீ வ஬ட்ணரி டரக்ட஧ரச்ஶச..ஶகரச்சுக்கரஶ஡"஋ன்று வதரய்஦ர஦ அனந

All rights reserved to Sakthi

Page 63

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சரபே,"யய்ஶ஦ர ஡ரத்஡ர ஢ீங்க ஶ஬ந..கறண்டல் தண்஠ிக்கறட்டு..ஆ஥ர இங்ஶக கரட்டு ஬ினங்குகள்
உண்டர ஡ரத்஡ர?"஋ன்று ஶகட்டு சறரிக்க ஬சற இது஬ஷ஧ தரர்க்கர஡
அ஬ள் சறரிப்தில் ஬ி஦ந்஡ரலும் வ஬பிஶ஦ ஥ஷநத்துக்வகரண்டு
஬சற,"஌ன் ஢ீ ஷ஬த்஡ற஦ம் தரர்க்கப்ஶதரநற஦ர?"஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
சரபே,"஌ன் தண்஠ர ஋ன்ண..உரி஦ தரதுகரப்பு இபேந்஡ர ஢ரன் சறங்கத்துக்ஶக ஷ஬த்஡ற஦ம்
தரர்ப்ஶதன்...஬ண்டலூர்

உ஦ிரி஦ல் பூங்கர஬ில் ஬ந்து தரபே ஋த்஡ஷண வ஬ட்ஸ்னு...஍.டி ஥ட்டும்஡ரன் உன் கண்ட௃க்கு
வ஡ரிப௅ம்"஋ன்று ப௃கத்ஷ஡
஡றபேப்திக்வகரள்ப
஧ர஥ன்,"஢றறுத்துங்க...உங்க சண்ஷடஷ஦...யப்தர...஬சந்த் ஋ல்னர வ஡ர஫றல்கபிலும் எபே சறநப்பு
இபேக்கு

அது உணக்கு ஶதரகஶதரக வ஡ரிப௅ம்" அ஬ர் ஋ந்஡ ஶ஢஧த்஡றல் வசரன்ணரஶ஧ர அ஬ன் அநறப௅ம் ஶ஢஧ம்
வ஢பேங்கற஦து..
சரபே,"஡ரத்஡ர அ஬ஷ஧ ஬ிடுங்க..஢ரன் ஶகட்டதுக்கு த஡றல் வசரல்லுங்க"
஧ர஥ன்,"இல்ன஥ர.஢ரன் இது஬ஷ஧க்கும் தரர்த்஡஡றல்ன...அப்ப்தத ஢ரி ஏ஢ரய்னு
஬பேம்...வதரி஦஥றபேகங்கள்

஬ந்஡஡றல்ன"஋ன்று கூநறப௃டிக்கவும் ஬ட்டின்

வ஬பிஶ஦ ஥க்கள் அனநவும் சரி஦ரக இபேந்஡து..
ப௄஬பேம் ஏடிச்வசல்ன வ஬பிஶ஦ இன்னும் ஥ஷ஫ வதர஫றந்துக்வகரண்டிபேக்க அங்ஶக எபே
஥஡ம்திடித்஡
஦ரஷண திபிநறக்வகரண்டு வ஡பே஬ில் ஏடி஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡து...
சரபே," ஬ரவ்..஥ஸ்த் ஥ர஡றரி வ஡ரிப௅ஶ஡.."஋ன்று கூந
஬சற,"஋ணக்கு ஦ரஷண ஥ர஡றரி஡ரன் வ஡ரிப௅து.."஋ன்று கூநற அ஬ள் ப௃ஷநப்ஷத தரிசரக வதற்நரன்..
சரபே,"லூசுலூசு அது ஦ரஷணனு வ஡ரிப௅ம்..஥஡ம் திடிச்ச ஦ரஷண.ஆணர ஋ணக்கு ஦ரஷணன்ணர
வ஧ரம்த திடிக்கும்." ஋ன்று அ஬ள் கூநறப௃டிக்குப௃ன்

All rights reserved to Sakthi

Page 64

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அந்஡ ஦ரஷண எபே஬ஷ஧ ஡ன் தும்திக்ஷக஦ரல் சு஫ற்நற ஬ிசற஦து...
அங்கறபேந்஡ எவ்வ஬ரபே ஬ட்ஷடப௅ம்

கஷடஷ஦ப௅ம் து஬ம்சம் வசய்஦ அங்கறபேந்஡ ஥க்கள்
அனநற஦டித்து ஏடிணர்..
஧ர஥ன் ,"வ஧ரம்த ஆதத்஡ரண஡ர வ஡ரிப௅தும்஥ர.கரட்டுன இபேந்து ஬பேது ஶதரன..஬ரங்க
ஏடிடனரம்'஋ன்று கூந

஬சற,"ஆ஥ர ஡ரத்஡ர.."஋ன்று ஆஶ஥ர஡றக்க
சரபே ஏடிஶ஦ வசன்று ஡ன் ஶதக்கறல் ஋ஷ஡ஶ஦ர ஶ஡டி ஋டுத்஡ரள்....
஧ர஥ன்,"஋ன்ண஥ர தண்ந ..சலக்கற஧ம் தரதுக்கரப்தரண இடத்துக்கு ஶதரகட௃ம்.."஋ன்று கூந
அ஬ள்,"஡ரத்஡ர ஋ங்கறட்ட ஥ட்டும் எபே டரர்ட் கன் இபேந்஡ர ஢ரன் அந்஡ ஦ரஷணஷ஦
அடக்குஶநன்"஋ன்று கூந
஦ரஷண அ஬ர்கள் ஬ட்ஷட

வ஢பேங்கற஦து..
஬சற,"஋ன்ண கன்ணர..அஷ஡ வகரல்ன ஶதரநற஦ர?"஋ன்று ஶகட்க
சரபே ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரள். தின் ஧ர஥ன்
":஬சற டரர்ட் கண் ஋ன்நரல் ஥஦க்க ஥பேந்து வசலுத்தும் துப்தரக்கற...஋ன் அப்தர ஷ஬ச்சறபேந்஡ரர்
ஶ஬ட்ஷடக்கரக

஢ரன் ஋டுக்குஶநன்...ஆணர ஬ள்பி ஥஦க்க஥பேந்து ??"
சரபே,"஋ங்கறட்ட ஷசனசறன்(஥஦க்க஥பேந்து) இபேக்கு ஡ரத்஡ர"஋ன்நற கூந ஬சற என்றும் புரி஦ர஥ல்
அ஡றர்ந்து ஢றன்நரன்..
அ஬ர் அஷ஡ ஋டுத்துக்வகரடுத்஡தின் சரபே,":஡ரத்஡ர இங்ஶக த஧ந்஡ ஢றனப்த஧ப்பு ஋ங்ஶக
இபேக்கு?"஋ன்று ஶகட்க
஧ர஥ன்,"இந்஡ வ஡பே஬ில்ஶதரய் இடதுப்தக்கம் ஡றபேம்தி வகரஞ்ச தூ஧த்துன எபே ஷ஥஡ரணம்
஬பேம்"஋ன்று கூந

உடஶண சரபே வ஬பிஶ஦ இநங்கற அந்஡ ஦ரஷண ஬பேம் தரஷ஡஦ில் ஢றன்நரள்..
஬சற,"ஶய ஋ன்ணடி தண்ந..."஋ன்று ஶகட்த஡ற்குள் அ஬ள் இங்ஶக தரபே

All rights reserved to Sakthi

Page 65

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஢ரன் ஷசட்ன ஏடி஬ஶ஧ன்..஢ீ ஦ரஷணக்கு ப௃ன்ணரன ஏடி஬ர..அஷ஡ அப்தடிஶ஦ ஡றஷச஡றபேப்தி
உன்ஷண ஥ட்டும்

து஧த்துந ஥ர஡றரி தண்ட௃...஢ீ ஶ஬க஥ர ஏடட௃ம்..வ஧ரம்த ஶ஬க஥ர..ஏடும் ஶதரது ஶ஢஧ர
ஏடக்கூடரது...
சறக்-சரகர ஏடட௃ம்..ஶ஢஧ர ஏடுணர ஢ீ அவ்ஶபர஡ரன்.அஷ஡ ஋ப்தடி஦ர஬து அந்஡ ஷ஥஡ரணத்துக்கு
கூட்டி஬ர...

க஥ரன்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ஷண அந்஡ ஦ரஷண ப௃ன் அஷ஫த்து வசன்நரள்.
஬சறக்ஶகர அடி஬஦ிற்நறல் தீ஡ற கறபம்த
"அடிப்தர஬ி ஌ஶ஡ர னவ்஬ஷ஧ கூட்டி஬஧ச்வசரல்ந ஥ர஡றரி..஥஡ம் திடிச்ச ஦ரஷணஷ஦ கூட்டி஬஧
வசரல்நர.."
஋ன்று ஶ஦ரசறக்குப௃ன் ஦ரஷண அ஬ஷணப்தரர்த்து
"஋ன் ப௃ன்ஶணஶ஦ ஷ஡ரி஦஥ரக ஢றற்கறநற஦ர?"஋ன்று ஢றஷணத்து அ஬ஷண து஧த்஡ ஆ஧ம்தித்஡து...
஬சற உ஦ிஷ஧ ஷக஦ில் திடித்துக்வகரண்டு ஏட ஆ஧ம்தித்஡ரன்..ஆணரல் ஦ரஷண இ஬ஷண ஬ிட
ஶ஬க஥ரக ஏடி஦து..

சரபே தக்க஬ரட்டில் ஏடி ஬ந்஡ரள்.஦ரஷண஦ின் ப௃ல௅ க஬ணப௃ம் ஬சற஦ின் ஶ஥ல் இபேக்க
அ஬ஷண து஧த்஡ற஦தடிஶ஦
ஷ஥஡ரணத்஡றல் த௃ஷ஫ந்஡து.
஬சற,"இன்னும் ஋ன்ணடி தண்஠ிக்கறட்டு இபேக்க...஥஦க்க஥பேந்ஷ஡ அடி...஢ரன் ஋வ்ஶபர ஶ஢஧ம்
ஏடுநது"஋ன்று

.ஷ஥஡ரணத்ஷ஡ஶ஦ சுற்நற ஬஧ சரபே க஬ண஥ரக எபே ஥ஷந஬ில் ஢றன்நதடி ஥஦க்க஥பேந்ஷ஡
துப்தரக்கற஦ில் ஷ஬த்து குநறப்தரர்த்து ஦ரஷண஦ின் வ஡ரஷட஦ில் அடிக்க அது,"஬ிஷ்ஷ்.."஋ன்ந
சத்஡த்துடன்

ஶதரய் என்நற஦து....அடித்தும் சறன ஶ஢஧ம் ஷ஥஡ரணத்ஷ஡ஶ஦ சுற்நற சுற்நற ஬ந்஡ ஦ரஷண சறநறது
ஶ஢஧த்஡றல்

All rights reserved to Sakthi

Page 66

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சரந்஡஥ரகற கல ஶ஫ அ஥ர்ந்து தூங்க ஆ஧ம்தித்஡து.

சரபேஷ஬ சுற்நற கரய் கணிகள் த஫஧சங்கள் ஋ண அஷணத்தும் அடுக்கறஷ஬க்கப்தட்டிபேக்க
சரபே ஋ஷ஡ ஋டுப்தது ஋ஷ஡ ஬ிடு஬து ஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ஡டு஥ரநறக்வகரண்டிபேந்஡ரள்..
஋ல்னரம் ஥஡ம்திடித்஡ ஦ரஷண஦ிடம் இபேந்து கரப்தரற்நற஦஡ற்கரக ஊர்஥க்கபின் தரிசுகள்..
அ஬ர்கள் உ஡஬ி஦ரல் வ஢கறழ்ந்஡ ஡ஷன஬ர் அ஬ர்கள் இபே஬பேம் ஋வ்஬பவு ஢ரள்
ஶ஬ண்டு஥ரணரலும்

இந்஡ கற஧ர஥த்஡றல் ஡ங்கறக்வகரள்பனரம் ஋ன்று கூநற஦து கூடு஡ல் சந்ஶ஡ர஭ம்..இணி பு஦ல்
ப௃டிப௅ம் ஬ஷ஧ தி஧ச்சறஷண இல்ஷன..
அந்஡஦ரஷணஷ஦ப௅ம் ஥஦க்கத்஡றஶணரஶட வகரண்டு ஶதரய் கரட்டில் ஬ிட்டு ஬ிட்டணர்..
அங்ஶக தி஧ம்ஷ஥ திடித்஡ரற்ஶதரல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ ஬சற஦ிடம்
"஋ன்ணடர ஷடய்஧டர இபேக்கர??...இந்஡ர ஌ஶ஡ர லீச்சற
அடக்கறக்வகரண்டுரம் குடி.."஋ன்று சறரிப்ஷத

கப்ஷத ஢ீட்ட
அ஬ன்,"஋ன்ண ஋ன்ஷண தரர்த்஡ர சறரிப்தர இபேக்கர....஌ண்டி ஢ீ ஶதர் ஬ரங்க ஋ன் உ஦ிஷ஧ த஠஦ம்
ஷ஬ச்ச...
஋ணக்கு ஬ர்ந ஶகரதத்துக்கு.சரி ஬ிடு அஷ஡ தத்஡ற ஢ரன் ஶதச ஬ிபேம்தஷன.."஋ன்று தல்ஷன
கடித்஡ரன்...

அ஬ன் வ஬பிஶ஦ அப்தடி கூநறணரலும் அ஬பின் ச஥ஶ஦ரசற஡ம்,அ஬ள் அநறவு,
஬ிஷ஧஬ரக ப௃டிவ஬டுக்கும் ஡ன்ஷ஥ ,அ஬ள் வ஡ர஫றல் அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஥஡றக்க
ஆ஧ம்தித்஡றபேந்஡ரன்..
அ஬ள் ஥ட்டும் இல்ஷனவ஦ன்நரல் இந்஡ கற஧ர஥ஶ஥ து஬ம்சம் ஆகறபேக்கும்...
஬சற,"ஆ஥ர உங்கறட்ட ஥஦க்க஥பேந்து ஋ப்தடி ஬ந்஡து.?"
சரபே,"அது஬ரஶன..தப்..஬சந்த்..."஋ன்று ஢ரக்ஷக கடித்துக்வகரள்ப

All rights reserved to Sakthi

Page 67

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சற,'சு.஋ப்தடிஶ஦ர கூப்திடு"஋ன்று சனறத்துக்வகரண்டரலும் உள்ல௄஧ அ஬பின் தப்புட்டிக்கு
஌ங்கறப்ஶதரய்பேந்஡ரன்..

ஆணரலும் வ஬பிஶ஦ கரட்டிக்வகரள்ப஬ில்ஷன....
சரபே,"த஧஬ர஦ில்ஷன..஢ரன் ஬சந்த் ஶ஢ கூப்திடுஶநன்...(அப்தடி வசரல்லுடி வசல்னம்..!!)
஋துக்கும் தரதுகரப்தர இபேக்கட்டும்னு வகரண்டு ஬ந்ஶ஡ன் அந்஡ ஥஦க்க஥பேந்து..இப்ஶதர
உதஶ஦ரக஥ர஦ிபேக்கு..ஆணரலும் உன்ஷண கஷ்டப்தடுத்஡றணதுக்கு சரரி.."஋ன்று வ஬றுஷ஥஦ரக
கூந
அ஬பின் ஥ன்ணிப்பு அ஬னுக்கு ஆச்சரி஦ம் ஡ந்஡து..இது஬ஷ஧ ஋஡ற்கரகவும் அ஬ள் ஥ன்ணிப்பு
ஶகட்ட஡றல்ஷன

ஆணரல் இன்று கரஷன஦ில் இபேந்து அ஬பிடம் எபே ஬ினகல் இபேந்஡து..கண்ட௃க்கு வ஡ரி஦ர஡
஬ினகல்
அது ஌ன் ஋ன்று அ஬னுக்கு புரி஦ர஬ிட்டரலும் அஷ஡ ஢ீடிக்க஬ிடக்கூடரது ஋ன்று ஋ண்஠ி
ஶதச்ஷச ஥ரற்நறணரன்.

஬சற,"ஆ஥ர உணக்கு ஦ரஷணன்ணர திடிக்கு஥ர..அதுக்கறட்ட தரசத்ஷ஡ வதர஫ற஦ிந"஋ன்று ஢க்கனரக
ஶகட்டரலும்
அ஬ஷப தத்஡ற வ஡ரிந்துவகரள்ல௃ம் ஆர்஬ம் இபேந்஡து..
சரபே,"ஆ஥ர ஋ணக்கு ஋ல்னர ஥றபேகங்கல௃ஶ஥ திடிக்கும்..அ஡றலும் ஦ரஷண கூடு஡ல் திடித்஡ம்..
உணக்கு வ஡ரிப௅஥ர ஦ரஷணகல௃க்கு அநறவு
஥னு஭னுக்கு 28 ச஡஬ி஡ம்

ரஸ்஡ற..சர஡ர஧஠஥ர வதரநக்கும் ஶதரது

ப௄ஷப ஬பர்ச்சற இபேந்஡ர ஦ரஷணக்கு 35 ச஡஬஡ம்..அதுவும்

இல்னர஥ எபே கூட்டத்஡றல் எபே
஦ரஷண
இநந்துட்டர அந்஡ கூட்டஶ஥ எபே ஥ர஡றரி துக்கம் அனுசரிக்கும்..஥னு஭ங்கஷபப்ஶதரல்
த௃ண்஠ி஦ உ஠ர்ச்சறகள்
அ஡ற்கு

ரஸ்஡ற..ஆணர இவ்ஶபர தனம் இபேந்தும் அது ஥ர஥றசப்தட்சறணி இல்ன ஡ர஬஧

தட்சறணி...இது கூடு஡ல் ப்பஸ்.."

All rights reserved to Sakthi

Page 68

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று அ஬ள் கூந கூந ஬சற அ஬பின் அநறஷ஬க் கண்டு ஬ி஦ந்஡ரன்..
திநகு அதிக்கு ஃஶதரன் வசய்து இங்ஶக ஢டந்஡ ஬ி஭஦ங்கஷப வசரல்னற ஡ரங்கள் வகரல்கட்டர
வசல்஬஡ற்கு பு஦னறணரல்

இ஧ண்டு ஢ரட்கள் ஆகுவ஥ன்றும் கூநறணர்..அதிப௅ம் அங்ஶக தன஧ர஥ன் புதஶணஷ்஬ர் ப௃ல௅க்க
சல்னஷடப்ஶதரட்டு
ஶ஡டிக்வகரண்டிபேப்த஡ரகவும் இப்ஶதரது ஋ங்கும் வசல்னஶ஬ண்டரம் இபேக்கும் இடத்஡றனஶ஦
இபேங்கள் ஋ன்று கூநற஬ிட

அ஬ர்கல௃ம் அங்ஶகஶ஦ ஡ங்கஶ஬ண்டி஦஡ரணது....
(வ஡ரடபேம்...)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--10
தன஧ர஥ன் வகர஡ற஢றஷன஦ில் இபேந்஡ரன்.....
"஋ன்ணடர ஢றஷணச்சறட்டு இபேக்கல ங்க..வ஧ண்டு சறன்ண தசங்கஷப தத்து ஡டி஥ரடுகபரன
திடிக்க ப௃டி஦ஷன஦ர??..஋ணக்கு ஋ன் ஡ம்தி ரீலீஸ் ஆகறநதுக்கு ப௃ன்ணரடி அ஬ங்க ஶ஬ட௃ம்..
அதுங்க வ஧ண்டும் ஡ப்திச்சு ஶதரய் அஞ்சு ஢ரள் ஆச்சு..இன்னும் ஢ரலு ஢ரள் ஡ரன் உங்கல௃க்கு
ஷடம்..
஌஡ர஬து வசர஡ப்திணிங்க உங்கஷப வதரனற ஶதரட்டுடுஶ஬ன்..."஋ன்று கரச்ப௄ச் ஋ன்று ஡ன்
ஆடி஦ரட்கபிடம் கத்஡ற஬ிட்டு

ஃஶதரஷண ஷ஬த்஡ரன்.தின் யரல் ஶசரதர஬ில் ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்துக்வகரண்டு உட்கரர்ந்து
஬ிட்டரன். த்ஹ்
அதிக்கு அ஬ன் ஶகரதம் சறரிப்ஷத ஬஧஬ஷ஫க்க
ச஥றஷ஦

஥டி஦ில் ஋டுத்துக்வகரண்டு ஋஡றர் ஶசரதர஬ில் அ஥ர்ந்துக்வகரண்டு

"஋ன்ணடர வசல்னம் ஌஥ரந்துட்டி஦ர......"஋ன்று அ஬ஷண தரர்த்து ஶகட்க அ஬ன் ஶகரதத்துடன்
஡றபேம்திப்தரர்க்க சட்வடன்று ச஥ற஦ிடம் எபே வதரம்ஷ஥ஷ஦ கரட்டி ஌஥ரற்நற

All rights reserved to Sakthi

Page 69

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"அம்஥ரக்கறட்ட ஌஥ரந்துட்டீங்கபர....வதரம்ஷ஥ ஡஧஥ரட்ஶடன்....஋ங்க திடிங்க தரர்ப்ஶதரம்...
திடி"஋ன்று ஌஥ரற்ந ச஥ற ஡ன் வதரக்ஷக ஬ரஷ஦ ஡றநந்து வகக்ஶக திக்ஶக ஋ன்று சறரித்஡து..
அ஬ள் ஶதச்சும் வச஦லும் ஋ரிச்சல் தடுத்஡றணரலும் வ஬பிக்கரட்டிக்வகரள்பர஥ல் இபேக்க
அதி"குட்டிம்஥ர..஢ீங்க ஋ன்ண ஥ர஡றரி ச஥ர்த்஡ர...இல்ன அசடர...?"஋ன்று இல௅க்க
தன஧ர஥ன்,"ஶய..஋ன்ணடி

ரஷடப்ஶதச்சு இப்த ஦ரஷ஧ அசடுங்கறந...."஋ன்று ஶகட்க

அதி சற்றும் அச஧ர஥ல் ச஥ற஦ிடம்
"஋ன்ணடர குட்டி..அம்஥ர உங்கறட்ட ஡ரஶண ஶதசறக்கறட்டு இபேக்ஶகன்...ஶ஬ந ஦ரர் குறுக்ஶக
ஶதசுநரங்க...஦ரபேடர அ஬ங்க?"஋ன்று வகரஞ்ச ச஥ற ஌ஶ஡ர புரிந்஡து ஶதரல் தன஧ர஥ஷண
அஷட஦ரபம் வ஡ரி஦ர஥ல் ப௃஫றத்஡து..

஥கபின் புரி஦ர஡ தரர்ஷ஬ அ஬ன் ஥ணஷ஡ அறுத்஡து..(ஆ஥ர...இப்த அறுக்குஶ஥??)
தன஧ர஥ன்,"ஆ஥ர...அ஬க்கறட்ட ஢ீ ப௃ன்ண தின்ஶண வசரல்னறபேந்஡ர ஡ரஶண அ஬ல௃க்கு ஋ன்ண
அஷட஦ரபம் வ஡ரிப௅ம்..
஋ல்னரம் உன்ணரன ஬ந்஡து.."஋ன்று அ஬ன் ஶதசு஬து அதத்஡஥ரக அ஬னுக்ஶக ஶ஡ரன்நறணரலும்
அதி஦ிடம் ஋ரிந்து ஬ில௅ந்஡ரன்.

அ஬ன் சத்஡த்஡றல் கு஫ந்ஷ஡ சறட௃ங்கற அ஫ ஆ஧ம்திக்க
"ஶ ர..ஶ ர...இல்னடர....அ஫க்கூடரது குட்டி...஢ர஥ ஶதர஦ிடனரம்..இல்ன இல்ன.."஋ன்று ஥ரர்ஶதரடு
அஷ஠த்து ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற ஋஫ தன஧ர஥ன் அ஬ன் ஷகஷ஦ப் திடித்து
"஋ன்ணடி ஢ரன் தரட்டுக்கு ஶதசறக்கறட்டு இபேக்ஶகன்...஢ீ தரட்டுக்கு ஋ந்஡றரிச்சு ஶதரஶந....஡ற஥ற஧ர....
ரஷட ஶதச்வசல்னரம் தன஥ர இபேக்கு...கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஷ஬ச்சு ஋ன்ஷண வ஢பேங்கறடனரம்னு

தரர்க்கறநற஦ர..?"஋ன்று உறு஥

அதி ஡றபேம்தி அ஬ஷண ஶ஢பேக்கு ஶ஢ர் தரர்த்து கண்கபில் ஋ரிச்சலுடன்
"஢ரன் அசறங்க஥ர ஌஡ர஬து வசரல்நதுக்கு ப௃ன்ணரடி ஋ன் ஷகஷ஦ ஬ிடு.."஋ன்று அ஬ன் அன்று

All rights reserved to Sakthi

Page 70

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வசரன்ண ஥ர஡றரிஶ஦ கூந
தன஧ர஥ன் அ஡றர்ந்து அ஬ள் ஷகஷ஦ ஬ிட்டரன்..இப்வதரல௅வ஡ல்னரம் இப்தடித்஡ரன்..அ஬பரக
அ஬ணிடம் ஌துவும் ஶதசு஬஡றல்ஷன.
அ஬ணரக ஶதசறணரலும் இஶ஡ ஢றஷனஷ஥஡ரன்..அந்஡ அப஬ிற்கு ஥ரநறப்ஶதர஦ிபேந்஡ரள் அதி..
தன஧ர஥ன் இன்னும் அ஡றர்ந்து ஢றற்க அதி கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ தூக்கறக்வகரண்டு ஡ங்கள் அஷநக்குச்
வசன்று தடுக்ஷக஦ில் ஬ில௅ந்து

ச஥றஷ஦ வ஡ரட்டினறல் ஶதரட்டு கண்கபில் கண்஠ர்ீ ஢றஷந஦
"஋ன்ண வசரன்ஶண கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஷ஬ச்சு வ஢பேங்கதரர்க்கறஶநணர??...஢ரன் அப்தடி ஢றஷணச்சறபேந்஡ர
஋ப்தஶ஬ர உன்ஷண
வ஢பேங்கறபேப்ஶதன்..உணக்கு ஋ன் ஶ஥ஶன ஢ல்ன அதிப்஧ர஦ஶ஥ கறஷட஦ர஡ர?..இன்னும் ஢ரலு
஢ரஷபக்குள்ப ஢ம்஥ ஬ரழ்க்ஷகக்கு

எபே ப௃டிவ஬டுக்கறஶநன்.."஋ன்று சறநறது ஶ஢஧ம் அ஥ர்ந்து ஆசு஬ரசப்தடுத்஡ற஬ிட்டு ஡ன் தர்ஷம
஡றநந்து த஠த்ஷ஡ ஋டுத்துக்வகரண்டு
கல ஶ஫ ஬ந்஡ரள்..கறச்சனுக்கு ஬ந்து அஞ்சஷன஦ிடம்
"அஞ்சும்஥ர...இந்஡ ஥ரசம் ஋ன்ஶணரட ச஥றஶ஦ரட வசனவுக்கரண த஠ம்..சரரி வகரஞ்சம்
ஶனட்டரகறடுச்சு..."஋ன்று கூநற அ஬ரின் ஷககபில்

த஠த்ஷ஡ ஡ற஠ித்஡ரள்.஬஫க்கம்ஶதரன அஞ்சஷன அஷ஡ ஬ரங்கர஥ல்
"இது ஋ன்ண஥ர த஫க்கம்..஢ீங்க ஬ந்஡ ஢ரள்ன இபேந்து இப்தடி த஠ம் ஡ர்நீங்க..உங்க சரப்தரட்டுக்கு
஢ீங்க கரசு ஡஧ட௃஥ர??
அதுவும் ச஥ற தரப்தரவுக்கும்..இது அய்஦ரவுக்கு வ஡ரிஞ்சர?...஢ீங்க தடிச்ச஬ங்க உங்க ஥ணசறன
இபேக்கறநஷ஡ புரிஞ்சறக்க கஷ்டம்஡ரன்

ஆணரலும் ஥ணசு ஶகக்கன஥ர.."஋ன்று வகஞ்ச
அதி,"அஞ்சும்஥ர.஢ரனும் ஬ந்஡஡றனறபேந்து வசரன்ணஷ஡ஶ஦ வசரல்ஶநன்..
..இந்஡ ஬ட்டு

஢றர்஬ரகம் ஢ீங்க஡ரன் தரர்த்துக்கல நங்
ீ க...30 ஬பே஭஥ர இந்஡ ஬ட்ன

ஶ஬ஷன
வசய்நீங்க..அதுணரன஡ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 71

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

உங்ககறட்ட த஠ம் வகரடுக்கறஶநன்..஢ீங்க ஬ரங்கறக்க஥ரட்டீங்கன்ணர ஢ரன் ஶ஢஧ர உங்க அய்஦ர
கறட்ட வகரடுக்கறஶநன்"஋ன்று ஡றபேம்த

அஞ்சஷன,"அய்ஶ஦ர ஶ஬஠ர஥ர...஢ரஶண ஬ரங்கறக்கறஶநன்..."஋ன்று கூநற ஬ரங்க அங்ஶக அடக்கற஦
ஶகரதத்துடன் எபே கு஧ல் ஶகட்டது.
தன஧ர஥ன்,"ஶய..஋ன்ண ஢டக்குது இங்க..."஋ன்று கர் றக்க அதி அ஬ஷண கண்டுக்வகரள்பர஥ல்
அனட்டிக்வகரள்பர஥ல் ஡ன் அஷநக்குச் வசன்நரள்.

"ஶய..஢றல்லுடி ஢றல்லுன்னு வசரல்ஶநன்ன......"஋ன்று அ஬ன் கரற்ஶநரடு ஶதசற஬ிட்டு ஋ரிச்சலுடன்
஡றபேம்தி அஞ்சஷன஦ிடம்
"஋ன்ண இது..அ஬ ஋துக்கு உங்ககறட்ட த஠ம் ஡ர்நர...?"஋ன்று ஶகட்க
அஞ்சஷன கண்஠ர்ீ ஡ல௅ம்தி஦ கு஧னறல்
"இன்ஷணக்கு ஥ட்டு஥றல்ன அய்஦ர...அ஬ங்க கல்஦ர஠஥ரகற ஬ந்஡துன இபேந்து அ஬ங்க சரப்தரடு
திந வசனவு ஋ல்னரத்துக்கும்

அ஬ங்க஡ரன் த஠ம் ஡ர்நரங்க..இப்த தரப்தர வசனவுக்கும் அ஬ங்க த஠ம்஡ரன்...அ஬ங்க ஥ணஷச
஌ஶ஡ர உறுத்துது ஶதரன அ஡ரன்.."஋ன்று
வசரல்னற ப௃டிக்குப௃ன் அ஬ர் ஷககபில் இபேந்஡ த஠த்ஷ஡ திடுங்கறக்வகரண்டு அ஬ள் அஷநஷ஦
ஶ஢ரக்கற பு஦வனண ஬ிஷ஧ந்஡ரன் தன஧ர஥ன்.

அங்ஶக தூங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ ச஥றஷ஦ ஧சறத்துக்வகரண்டிபேந்஡஬பிடம் த஠த்ஷ஡
஬ிட்வடநறந்஡ரன் அ஬ள் க஠஬ன்..
"஢ீ ஋ன்ணடி ஢றஷணச்சறட்டு இபேக்க உன் ஥ணசுன..இந்஡ இபேதத்஡ஞ்சர஦ி஧ம் ஦ரபேக்கு
ஶ஬ட௃ம்..஋துக்கரக இந்஡ த஠ம்...

உன் புபே஭ன் எண்ட௃ம் ஏட்டரண்டி இல்ன..உன் த஠த்ஷ஡ ஷ஬ச்சு உணக்கும் கு஫ந்ஷ஡க்கும்
சரப்தரடு ஶதரட...."஋ன்று கத்஡
அதி ஬ர஦ில் ஬ி஧ஷன ஷ஬த்து,"ஷ்஭ழ...஋ன் கு஫ந்ஷ஡ தூங்குது...அஷ஡ இப்தடி கத்஡ற
஋ல௅ப்தர஡ீங்க...஋ன்ண ஶகட்டீங்க ஋துக்கு இந்஡ த஠ம்ணர?
஋ணக்கு உங்க கரசறன சரப்திட இஷ்ட஥றல்ன..அ஬ ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ அ஡ணரன஡ரன் அ஬ல௃க்கும் ஋ன்
கரசு..உங்கல௃க்கு ஥ஷண஬ி஦ர ஊபேக்கு ஶ஬஠ர ஢ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 72

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இப்த இபேக்கனரம்.ஆணர ஥ணசப஬ில் ஢ரன் உங்கல௃க்கு எபே வகௌ஧஬ப் வதரபேள் ஥ர஡றரி ஡ரன்
இந்஡ ஬ட்ன

இபேக்ஶகன்..உங்கஷப இந்஡

சப௃஡ர஦த்஡றல் எபே குடும்தஸ்஡ணர கரட்ட ஋ன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠க்கறட்டீங்க..஢ீ

ங்க
ஆம்தஷபன்னு கரட்டிக்க ஋ங்கூட எபே஢ரள் குடும்தம்
஢டத்஡ற எபே கு஫ந்ஷ஡ வதத்துக்கறட்டீங்க..அவ்஬பவு஡ரன் ஋ன் ஶ஬ஷன..இந்஡ ஶ஬ஷனக்கரக
஋ணக்கு ஢ீங்க கரனம் ப௃ல௅க்க சரப்தரடு ஶதரடட௃஥ர?

ஶ஬ண்டரஶ஥...இப்த ஢ரன் ஡ர்ஶநஶண அது கூட ஋ன் த஠ம் இல்ன..஋ன் அப்தர ஋ன் ஶதர்ன
ஶதரட்டு ஷ஬ச்சறபேந்஡ த஠ம்஡ரன்.கூடி஦ சலக்கற஧ம் எபே ஶ஬ஷன
ஶ஡டிக்கறட்டு ஋ன் த஠த்ஷ஡ ஡ர்ஶநன்.."஋ன்று கு஧ஷன உ஦ர்த்஡ர஥ல் புன்ணஷக ஥ரநர஥ல்
கூநற஦஬ஷப கண்டு அ஦ர்ந்து ஶதரணரன் அ஬ன்..

"஋ணக்குன்னு ஡ன்஥ரணம் இபேக்கு தன஧ர஥ன்..஢ீங்க ஋ப்தடி ஋ன் அப்தர வசரல் ஥஡றச்சு ஋ன்ஷண
கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டீங்க..அஶ஡ ஥ர஡றரி ஢ரனும் ஢ற஦ர஦஥ர
இபேக்கஶ஬ண்டர஥ர...அ஡ரன்..஡஦வு வசய்து ஋ங்கறட்ட இதுக்கு ஶ஥ஶன ஋துவும்
ஶகக்கர஡ீங்க...ஶதரகனரம்."஋ன்று க஡ஷ஬ ஶ஢ரக்கற ஷகக்கரட்ட
அ஬ன் வ஬நறப௅டன் அ஬ள் ஡ஷனப௃டிஷ஦ தற்நற
"ஶய..஡ற஥ற஧ர உணக்கு..஢ரன் உன் புபே஭ண்டி. கு஫ந்ஷ஡க்கு அப்தன்...஢ரன் வசனவு வசய்஦ர஥
ஶ஬ந ஦ரர் வசய்஬ர?
ஆ஥ர ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ங்கறநறஶ஦...஢ரன் இல்னர஥ அ஬ ஬ந்துட்டரபர?஋ன்ணஶ஥ர
஢ரன் அன்ஷணக்கு உன்ண ஶ஧ப் தண்஠ ஥ர஡றரி

ஶதசுந...஢ீப௅ம் ஬ிபேம்தி஡ரஶண.."஋ன்று அ஬ன் ப௃டிப்த஡ற்குள்
"ஸ்டரப் இட்.. ஸ்ட் ஸ்டரப் இட்...ஆ஥ர ஢ரன் ஬ிபேம்தி஡ரன் உங்ககறட்ட ஋ன்ஷண
எப்தஷடச்ஶசன்..஢ரன் இல்ஷனங்கன...

ஆணர உங்ககறட்ட அந்஡ ஬ிபேப்தம் இபேந்஡஡ர,கர஡ல் இபேந்஡஡ர..அட்லீஸ்ட் ஆஷச஦ர஬து
இபேந்து஡ர??கடஷ஥க்கு ஡ரஶண ஋ன் கூட
஬ரழ்ந்஡ீங்க...எபே கு஫ந்ஷ஡க்கரக ஡ரஶண..அஷ஡ ஡ரன் ஢ரன் இப்த தண்ஶநன்..கடஷ஥க்கு
஬ர஫ஶநன்..ஶதரது஥ர..ப௃஡ல்ன இங்க இபேந்து

All rights reserved to Sakthi

Page 73

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ஬பிஶ஦ ஶதரங்க....ஏஹ் இது உங்க ஬டுல்ன

சரி..஢ரன் ஶதரஶநன்"஋ன்று கூநற஬ிட்டு
கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ ஋டுத்துக்வகரண்டு தரல்கணிக்கு

஬ிடு஬ிடுவ஬ண வசல்ன.தன஧ர஥ன் சறஷனவ஦ண சஷ஥ந்து ஢றன்நரன்.
ஏரிசர஬ில்...
சரபேவும் ஬சறப௅ம் ஬ந்து இன்ஶநரடு இ஧ண்டு ஢ரட்கள் ஆகற஦ிபேந்஡ண...
சரபே அ஡ற்குள் அந்஡ கற஧ர஥஥க்கபின் வசல்னதிள்ஷப ஆகறபேந்஡ரள்..
அங்குள்ப திள்ஷபகல௃க்கு ஬ிஷப஦ரட்டு ஶ஡ர஫ற..஬சற஡ரன் அ஬பின் ஬ினகஷன ஡ரங்க
ப௃டி஦ர஥ல் ஡஬ித்஡ரன்.
ஆம் ஢ரபரக ஆக அ஬ள் ஬ினகல் அ஡றகரித்துக்வகரண்ஶட ஶதரணது..அ஡ற்கு வ஡ரிந்ஶ஡ர
வ஡ரி஦ர஥ஶனர ஬சறப௅ம் எபே கர஧஠ம்.

சறறு ஬஦஡றல் அ஬ர்கல௃க்குள் ஢டந்஡ ஢றகழ்வுகஷப அ஬ள் ஞரதக஥ரய் ஷ஬த்஡றபேக்க ஬சற
அஷ஡வ஦ல்னரம் ஥நந்துப்ஶதர஦ிபேந்஡ரன்.
அதுஶ஬ அ஬பின் ஬ினகலுக்கு கர஧஠஥ரய் இபேந்஡து..
எபே஢ரள் தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஧ர஥ணின்

ஶ஡ரட்டத்஡றற்கு அ஬ர் அஷ஫த்துப்ஶதரக

஬சறப௅ம் சரபேவும் அஷ஡ சுற்நறப் தரர்த்஡ணர்..
சறன ஶ஢஧ம் க஫றத்து சரபே,"஬சந்த்...சறன்ண தி஧ர஦த்துன(஬஦஡றல்) ஢ம்஥ கபத்துன ஢ீ ஊஞ்சல் கட்டி
஋ன்ஷண ஆட்டி஬ிடு஬ிஶ஦ ஞரதகம் இபேக்கர?"

஋ன்று எபே஬ி஡ உற்சரகத்துடன் ஶகட்க ஬சறக்கு சத்஡ற஦஥ரக அது ஞரதக஥றல்ஷன..அ஬னுக்கு
஥ண஡றல் ஢றன்நவ஡ல்னரம் அந்஡ தள்பி
஧கஷப஡ரன்..அ஬ள் ஥ீ து வகரண்ட வ஬றுப்தரல் அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஥நந்து஬ிட்டிபேந்஡ரன்..அ஬ன்
ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்஡ சரபே அஷ஡ பெகறக்க
அ஬பின் உற்சரகம் இபேந்஡ இட஥றன்நற கர஠ர஥ல் ஶதரணது..
அல௅ஷகஷ஦ அடக்கறக்வகரண்டு சர஡ர஧஠஥ரக ஢டக்க ஥றகவும் சற஧஥ப்தட்டரள் சரபே..இப்தடி தன
஢றகழ்வுகள் அ஬ர்கபின் ஬ிரிசலுக்கு கர஧஠஥ரணது..

All rights reserved to Sakthi

Page 74

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இன்று ஌஡ர஬து அ஬பிடம் ஶதசற஬ிடஶ஬ண்டும் ஋ன்ந உறு஡றப௅டன் ஧ர஥ணின் தள்பிக்கூடத்஡றற்கு
஬ந்஡ரன் ஬சற..தர஬ம் ஢டக்க஬ிபேப்தஷ஡ அநற஦ர஥ல்??

அங்ஶக சரபே எபே கு஫ந்ஷ஡஦ின் ஷகப்திடித்து ஶதரர்டில் ஬ஷ஧ந்துக்வகரண்டிபேக்க அ஬ஷப
சுற்நற ஥஫ஷனப்தட்டரபம்..
஬சறக்கு அஷ஡ தரர்த்து வதரநரஷ஥஦ரக இபேந்஡து
"஋ப்த தரர்த்஡ரலும் கு஫ந்ஷ஡ங்க கூடஶ஬ சுத்஡நது..புபே஭ஷணப்தத்஡ற ஢றஷணப்பு இபேக்கர?.."஋ன்று
஥ண஡றற்குள் ஢றஷணத்து ஡ன்

஋ண்஠ ஏட்டத்ஷ஡ கண்டு அ஡றர்ந்஡ரன்..
'஋ன்ண ஆச்சு ஋ணக்கு ஬஧ ஬஧ ஢ரனும் அ஬ல௃ம் ஋ன்ணஶ஥ர புபே஭ன் வதரண்டரட்டி ஥ர஡றரிஶ஦
஢றஷணச்சுப்தரர்க்கறஶநன்....அப்த ஢ரன் அ஬ஷப
஬ிபேம்புஶநணர??(யப்தர ப௃டி஦ஷன...)ஶச ஢ரன் எபே ஥ஷட஦ன்..இவ்ஶபர ஢ரள் ஶ஬ஸ்ட்
தண்஠ிட்ஶடஶண...இப்தஶ஬ அ஬க்கறட்ட வசரல்ன஬ர?

ஶ஬஠ரம் ஬சற உன் கர஡ஷன ஥ணசுக்குள்ஶப ஷ஬ச்சறக்ஶகர...இந்஡ தி஧ச்சறஷண
ப௃டி஦ட்டும்..அப்புநம் ஷ஬ச்சறக்கனரம்
கச்ஶசரிஷ஦..!!஋ன்று உற்சரக஥ரக ஢றஷணத்துக்வகரண்டு அ஬ஷப வ஢பேங்கறணரன்.
தின் அ஬ஷப சலண்ட ஋ண்஠ி
"ஆ஥ர உணக்கு இங்ஶகஶ஦ வசட்டில் ஆகறடனரம்னு ஍டி஦ர஬ர?..வகரல்கட்டரவுக்கு ஶதரந
஢றஷணப்பு இபேக்கர இல்ன஦ர?

உணக்கரக எபேத்஡ரன் ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டுட்டு ஬ந்து ஋வ்ஶபர ஢ரன் இந்஡ கற஧ர஥த்துன குப்ஷத
வகரட்நது.."஋ன்று ஬ரரிணரன்
இஶ஡ தஷ஫஦ சரபே஬ரக இபேந்஡ரள் ஋கறநற இபேப்தரள்..ஆணரல் இப்ஶதரஶ஡ர
'ஆ஥ர இ஬ன் ஥ணசறன ஢ரன் இபேந்஡ர இப்தடிவ஦ல்னரம் ஶதசு஬ரணர?...஢ரன் ஡ரன்
உபேகஶநன்..ஶச..஋ன்ணஶ஥ர திச்ஷச ஶதரடந
஥ர஡றரி ஶதசுநரன்..?"஋ன்று ஥ண஡றற்குள் சறலுப்திக்வகரண்டு

All rights reserved to Sakthi

Page 75

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ஬பிஶ஦,"சரி இப்த ஢ரன் ஋ன்ண வசய்஦ட௃ம்.?"஋ன்று அல௅த்஡஥ரக ஶகட்க
஬சற,"இன்னு வகரஞ்ச ஶ஢஧த்துன ஢ரம் வகரல்கட்டர கறபம்தட௃ம்..஡ரத்஡ர கறட்ட
வசரல்னறட்ஶடன்.அதிஶ஦ரட ப்஧ண்ட்
அட்஧ஸ் கறஷடச்சறடுச்சு..வதரல௅து சரய்ஞ்சதும் கறபம்தட௃ம்..஋ல்னரம் ஋டுத்து ஷ஬.."஋ன்று கூந
அ஬ள் கு஫ந்ஷ஡கஷப

வகரஞ்சற஬ிட்டு எபே ஬ரர்த்ஷ஡ கூட ஶதச஥ரன அந்஡ இடத்ஷ஡ ஬ிட்டு ஢க஧
஬சற,"இப்த ஋ன்ண ஢டந்துச்சுனு ப௄ஞ்சறஷ஦ தூக்கறஷ஬ச்சறக்கறட்டு இபேக்க...஋ன் கூட எபே
஬ரர்த்ஷ஡ ஶதசக்கூட
கஷ்ட஥ர இபேக்கர?.."஋ன்று உறு஥
சரபே ஢ற஥றர்ந்து அ஬ஷண அடிப்தட்டதரர்ஷ஬ தரர்த்து
"஋ணக்கு கஷ்ட஥றல்ன..஢ீங்க ஋வ்஬பஶ஬ர ஶ஬ஷனகஷப ஬ிட்டுட்டு ஋ணக்கரக இங்க குப்ஷத
வகரட்நீங்க...

உங்ககறட்ட இபேந்து ஋ஷ஡ப௅ம் ஋஡றர்ப்தரர்க்ககூடரதுனு புரிஞ்சறக்கறட்ஶடன்..இணிஶ஥ ஢ரன்
உங்கஷப வடன்஭ன்
ஆக்கறந ஥ர஡றரி ஋துவும் தண்஠஥ரட்ஶடன்..இவ்஬பவு ஢ரள் உங்கஷப தடுத்஡றபேந்஡ர சரரி
஥றஸ்டர் ஬சந்த்.."

஋ன்று எவ்வ஬ரபே ஬ரர்த்ஷ஡஦ிலும் ஆ஠ி஦ஷநந்து ஬ிட்டு வசன்நரள் சரபே..஬சற ஶத஦ஷநந்஡து
ஶதரல் ஢றன்நரன்.

(வ஡ரடபேம்....)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--11
஬சறப௅ம் சரபேவும் ஧ர஥ணின் உ஡஬ிப௅டன் வகரல்கட்டர஬ிற்கு ஬ந்து இன்ஶநரடு ஢ரன்கு ஢ரட்கள்
ஆகறபேந்஡து..஥க்கள் கூட்ட஡றற்கும் சுறுசுறுப்திற்கும் தஞ்ச஥றல்னர வகரல்கட்டர஬ில் இ஬ர்கள்
஥ட்டும்
அதி஦ின் ஶ஡ர஫ற வ ன்சற஦ின் ஬ட்டினஶ஦

அஷடந்துகறடந்஡ணர்..வ ன்சற அதி஦ின்
ஶ஡ர஫ற.வதற்ஶநரர் கறஷட஦ரது..கர஡ல் ஡றபே஥஠ம்

All rights reserved to Sakthi

Page 76

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬ி ப௅டன்..஬ி ப௅ம் இ஬ஷபப் ஶதரல்஡ரன்..துதர஦ில் ஡ன் த஠ிஷ஦ ப௃டிக்கும் ஡பே஬ர஦ில்
இபேக்கறநரன்..எபே ஬பேடத்஡றற்கு ப௃ன் ஡ரன் ஡றபே஥஠ம் ஆணது.
஡றபே஥஠ம் ப௃டிந்஡தும்க஠஬ன் துதரய் வசன்று஬ிட அ஬ள் அங்ஶகஶ஦ எபே ஋ம்.஋ன்.சற஦ில்
ஶ஬ஷன தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.

இபேந்தும் ஡ணிஷ஥ ஬ரழ்க்ஷக சுஷ஥஦ரக இபேக்க அ஡ற்கு அபே஥பேந்஡ரக ஬ந்து ஶசர்ந்஡ணர்
஬சறப௅ம் சரபேவும்..
தக்கத்஡றல் உள்ப஬ர்கபிடம் அ஬ள் அ஬ர்கஷப அண்஠ன் அண்஠ி ஋ன்று கூநற அ஬ர்கல௃க்கு
உரி஦ தரதுக்கரப்ஷதப௅ம்

வசய்஡றபேந்஡ரள் வ ன்சற. ஬ந்஡஡றல் இபேந்து சரபேவும் ஬சறப௅ம் ஋஡றர் துபே஬ங்கபரக
இபேப்தஷ஡ப௅ம் அ஬ர்கல௃க்குள்
அ஬ர்கஷபஶ஦ அநற஦ர஥ல் கர஡ல் இபேப்தஷ஡ப௅ம் உ஠ர்ந்துக்வகரண்ட வ ன்சற..அ஬ர்கள்
இபே஬ஷ஧ப௅ம் சுப௄கப்தடுத்஡

஋வ்஬பஶ஬ர ப௃஦ற்சற ஋டுத்தும் அஷ஬ ஋ல்னரம் ஬ி஫லுக்கு இஷநத்஡ ஢ீ஧ரணது..
அன்று கரஷன வ ன்சற
"அண்஠ர சரபேவுக்கு ஋ன்ண டிதன் தண்஠ட்டும் ஶகல௃ங்க.."஋ன்று ஋டுத்துக்வகரடுக்க
அஷ஡ புரி஦ர஡ ஬சற,"அஷ஡ அ஬க்கறட்ட ஶகல௃ வ ன்சற..஢ரன் ஶகட்டர வசரல்ன஥ரட்டர...
அதுவும் இல்னர஥ ஋ங்கல௃க்கரக தி஧த்ஶ஦க஥ர எண்ட௃ம் ஶ஬ண்டரம்.."஋ன்று
தத்஡றரிக்ஷக஦ினறபேந்து கண் ஬ினக்கர஥ல்
த஡றல் கூந வ ன்சற ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரள்.
"அய்ஶ஦ர அண்஠ர இங்க ஋ல்னரர்க்கறட்டப௅ம் ஢ீங்க புபே஭ன் வதரண்டரட்டின்னு வசரல்னற
ஷ஬ச்சறபேக்ஶகன்..இப்தடி

இபேந்஡ீங்கன்ணர ஋ப்தடி...஋ப்தடி இபேந்஡ரலும் ஢ீங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் கல்஦ர஠ம்
தண்஠ிக்க஡ரஶண ஶதரநீங்க..அப்புநம் ஋ன்ண
஡஦க்கம்..உங்கல௃க்குள்ப ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண இபேந்஡ரலும் அ஬க்கறட்ட ஶதசுங்க
அண்஠ர..அப்புநம் ஋ணக்கு ஋ந்஡ கஷ்டப௃஥றல்ன..

All rights reserved to Sakthi

Page 77

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

எபே ஬ர஧ம் லீவ் ஋டுத்஡றபேக்ஶகன்..ஶசர ப்ரீ஡ரன்..உங்கஷப வ஡ரல்ஷன தண்நது஡ரன் ஋ணக்கு
ஶ஬ஷன.."஋ன்று புன்ணஷக ஥ரநர ப௃கத்துடன்
கூந ஬சறப௅ம் சறரித்஡ரன்..
"வ ன்சற ஋ணக்கு ஥ட்டும் அ஬க்கறட்ட ஶதசக்கூடரதுன்னு ஬ி஧஡஥ர ஋ன்ண?..஢ரன் ஋ன்ண
ஶதசறணரலும் அ஬ ஡ப்தர ஋டுத்துக்கறநர?...

சரி அ஬க்கறட்ட அடி ஬ரங்கறணரலும் த஧஬ர஦ில்ஷனனு ஆதிஸ்ன ஋ணக்வகரபே னவ்஬ர்
இபேக்கறந஡ர வதரய் வசரல்னற ஋ன் தி஧ண்ட்
ஶகரகுல்கறட்ட ஶதசற அ஬ஷப வ஬றுப்ஶதத்஡றஶணன்.கற஧ர஡கற ஋துக்கும் அச஧ர
஥ரட்ஶடங்குநர...அன்ஷணக்கு ஸ்கூல்ன ஶதசறணஶ஡ரட சரி..

஌ஶ஡ர தநறப்ஶதர஦ிட்ட ஥ர஡றரி லுக்..஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷன வ ன்சற"஋ன்று கூநற஦஬ஷண தரர்க்கவும்
தர஬஥ரக஡ரன் இபேந்஡து வ ன்சறக்கு..
வ ன்சற,"஋ன்ண னவ்஬஧ர?"஋ன்று ஆச்சரி஦஥ரக ஶகட்க
஬சற வ஬ட்கப்தட்டுக்வகரண்ஶட ,"யற..யற...சறன்ண ஬஦சறன ஢ரன் இன்வணரபே வதரண்ட௃க்கறட்ட
ஶதசறணதுன஡ரஶண அடிச்சர..இப்தவும் அஶ஡

஥ர஡றரி ஡ன் கூட்ஷட ஬ிட்டு வ஬பி஬஧ ஥ரட்டரபரனு ஢ப்தரஷச அ஡ரன் எபே திபரன்
தண்ஶ஠ன்.."஋ன்று கூநற அந்஡ கஷ஡ஷ஦ கூந ஆ஧ம்தித்஡ரன்.
அ஬ர்கள் இங்கு ஬ந்து ஶசர்ந்஡ ப௃஡ல் ஢ரள்஡ரன் அந்஡ ஶ஦ரசஷண அ஬னுக்கு உ஡றத்஡து...அங்ஶக
஬ந்஡தும் வ ன்சறப௅டன் ஶதசற஬ிட்டு

தரல்கணிக்கு வசன்ந சரபே஬ின் தின்ஶணரஶட வசன்நரன் ஬சற...அந்஡ இப஥ரஷன ஶ஢஧த்஡றல் அந்஡ற
஥ஞ்சள் ஢றநத்ஶ஡ரடு ஶதரட்டிப்ஶதரடும் அ஬ள்
ப௃க அ஫ஷக ஥ஷநந்஡றபேந்து கண்ட஬ன் அ஬ஷப இப்ஶதரஶ஡ கட்டித்஡ல௅஬ ஶ஬ண்டும் ஶதரல்
஌ற்தட்டிபேந்஡ ஶ஬ட்ஷகஷ஦ கட்டுப்தடுத்஡ற஦஬ன்

"஌ண்டி ஋ன்ண இப்தடி சர஬டிக்கறந..ப௃ன்ணரடி ஶதசற ஶதசற சரகடிச்சர இப்த ஶதசர஥ஶன
சரகடிக்கறந...இந்஡ கர஡ல் ஶ஬ந ஋ன்ஷண தரடர தடுத்துது.
இணிஶ஥ ஢ீஶ஦ ஋ன்ஷண ஬ிட்டு ஶதரணரலும் ஋ன்ணரன ஡ரங்கறக்க ப௃டி஦ரது கண்஠ம்஥ர..உங்கூட
இந்஡ டி஧ர஬ல்,இந்஡ த்ரில்

All rights reserved to Sakthi

Page 78

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ல்னரத்ஷ஡ப௅ம் அட௃அட௃஬ர ஧சறக்கறஶநன்.இணிஶ஥ வசன்ஷணக்கு ஶதரகஶ஬ ஶ஬ண்டரம்னு
ஶ஡ரட௃து..உங்கூட அப்தடிஶ஦ எவ்வ஬ரபே ஊ஧ர ஶதரய்
ஶச...஋ன்ண இப்தடி தித்துதிடிக்கஷ஬க்கறஶநடி..."஋ன்று அ஬ன் ஥ண஡றற்குள் கன்ணரதின்ணரவ஬ன்று
திணரத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ ச஥஦ம் அ஬ன் வசல்ஃஶதரன்

சறட௃ங்க சரபே ஡றபேம்திப்தரர்க்க சட்வடன்று அ஬னுக்குள் ஶ஦ரசஷண ஶ஡ரன்ந
அஷ஡ ஋டுத்து கர஡றல் ஷ஬த்து
"வசரல்லு வசல்னம்...கல ஶ஫ சறக்ணல் கட் ஆகறடுச்சு..அ஡ரன் ஶ஥ஶன ஬ந்ஶ஡ன்..இங்ஶக
஦ரபே஥றல்னனு ஢றஷணக்கறஶநன்...ஶதசு.."஋ன்று சரபேஷ஬
தரர்க்கர஡துஶதரல் சு஬ஶ஧ர஧஥ரக ஢றன்றுக்வகரண்டரன்..
஥றுப௃ஷண஦ில் இபேந்஡ ஶகரகுலுக்ஶகர என்றும் புரி஦஬ில்ஷன
"ஶட ஋ன்ணடர..வசல்னம் வ஬ல்னம் ங்கறந ஢ரன் ஶகரகுல்டர.."஋ன்று கூந
஬சந்த்,"வ஡ரிப௅ம்டி வசல்னம்...஋ன் டரர்னறங்க் உன்ஷண ஥நப்ஶதணர?..஥ர஥ரவுக்கு கறஸ் வகரடு
"஋ன்று வசரல்ன

ஶகரகுல்,"ஶட.஡ஷன஦ில் ஌஡ர஬து அடிப்தட்டுச்சர..஋ன்ணடர உபர்ந.??"஋ன்று கத்஡
஬சந்த்,"஥ர஥ர ஶ஥ன ஶகர஬஥ரடர...உன்ஷண ஬ிட்டு எபே ஬ர஧ம் திரிஞ்சறபேக்க ஋ணக்கும் ஋வ்ஶபர
கஷ்ட஥ர இபேக்கு
வ஡ரிப௅஥ர.."஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட ஏ஧க்கண்஠ரல் சரபேஷ஬ப் தரர்க்க அ஬ள் அ஬ன்
஋஡றர்ப்தரர்ப்ஷத வதரய்஦ரக்கர஥ல் அ஬ஷண
ஶ஢ரக்கற ஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்..
஥றுப௃ஷண஦ில் ஶகரகுல்,"஦ரர் வதத்஡ புள்ஷபஶ஦ர..இப்தடி ஆகறட்டரஶண..."஋ன்று புனம்த
஬சந்த் சரபே ஡ன்ஷண ஶ஢ரக்கற ஬பேம் கு஭ற஦ில்
"வசல்னம் ஥ர஥ர உன்ஷண ஢றஷணச்சு ஌ங்கறப்ஶதரய்ட்ஶடன் வ஡ரிப௅஥ர?/...கண்ட஬ங்கல௃க்கு
வயல்ப் தண்஠ப்ஶதரய்

஋ன் டரர்னறங்ஷக ஥றஸ் தண்஠ிட்ஶடஶண...உணக்கரக ஡ரஶண இந்஡ கல்஦ர஠ம் ஶ஬ண்டரம்னு

All rights reserved to Sakthi

Page 79

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஡ஷனதரடர அடிச்சறக்கறட்ஶடன்..
வகரஞ்சம் வ஬஦ிட் தண்ட௃ டரர்னறங்க்..இந்஡ தி஧ச்சறஷண ப௃டிச்சறட்டு ஋ங்கப்தரஷ஬ சம்஥஡றக்க
ஷ஬ச்சற உன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறஶநன்.."
஋ன்று உற்சரக஥ரக கூந
ஶகரகுல்,"஋ன்ண ஋ன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ப்ஶதரநற஦ர?.."அப்புநம்.."஋ன்று த஦ம் கவ்஬ ஶகட்க
஬சந்த்,"அப்புநம் ஋ன்ண அப்புநம் யணிப௄ன் ஡ரன்.."஋ன்று கூந
ஶகரகுல்,"ஶட...தன்ணரஷட அ஬ணர ஢ீ஦஦
ீ "ீ ஋ன்று அனநறணரன்....அ஬ன் அனநஷனக் ஶகட்டு
அடக்கப௃டி஦ர஥ல் சறரித்஡ ஬சந்த்

"இப்தஶ஬ அனநறணர ஋ப்தடி வசல்னம்..இன்னும் ஥ர஥ர கறட்ட ஋வ்஬பஶ஬ர ஬ி஭஦ம் இபேக்கு
அவ஡ல்னரம் தரர்த்஡ர.."஋ன்று ஶகட்க
ஶகரகுல்,"஋ங்கம்஥ர அப்தஶ஬ வசரல்லுச்சு...உங்கூட ஶச஧ரஶ஡ ஶச஧ரஶ஡னு ஢ரன் ஶகட்ஶடணர?..஢ீ
஋ல்னரம் ஢ல்னர ஬பேஶ஬டர.."

஋ன்று கபே஠ரமளம் சந்஡ரணப௃஥ரக கனந்து ஶதசற புனம்தி஦தடிஶ஦ ஃஶதரஷண ஷ஬த்஡ரன்..
஬சந்த் ஡ன் ஢ண்தன் ஢றஷனஷ஦ ஢றஷணத்து ஥ண஡றற்கு சறரித்஡ரலும் வ஬பிஶ஦ அடக்கறக்வகரண்டு
஢ற஥றந அங்ஶக சரபே ஢றன்றுக்வகரண்டிபேந்஡ரள்
஥ண஡றற்குள்,"஬ரடி ஋ன் வசல்னம்.....உன்ண ஬஧ஷ஬க்க ஡ரஶண இவ்ஶபர தரடு..க஥ரன் ஸ்டரர்ட்
஥ீ பெசறக்.."஋ன்று கூநறக்வகரண்டு வ஬பி஦ில்

"஢ீ..஢ீ இங்ஶக஦ர இபேக்க...சரரி ஢ரன் தரர்க்கஷன..ஆக்சு஬னற.."஋ன்று ஶதச ஆ஧ம்திக்க
அ஬ள்,"வசபேப்பு.........."஋ன்நரள் எற்ஷந ஬ரர்த்ஷ஡஦ரய்
஬சந்த் அ஡றர்ந்து,"஋ன்ண ஋ன்ண வசரன்ஶண?"஋ன்று ஶகட்க
சரபே எபே உ஠ர்ச்சறப௅ம் இல்னர஡ கு஧னறல்,"஋ன் வசபேப்பு ஶ஥ன ஢ீங்க ஢றன்னுக்கறட்டு
இபேக்கல ங்க..."஋ன்று கூந

஬சந்த்,"ஶச..அப்ஶதர இதுக்கரக ஡ரன் ஬ந்஡ற஦ர..?"஋ன்று ஶகட்க
சரபே,"ஆ஥ர தின்ஶண..."஋ன்று கூநறக்வகரண்டு வசபேப்ஷத ஶதரட்டுக்வகரண்டு ஢டந்஡ரள்...

All rights reserved to Sakthi

Page 80

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சந்த் ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்து உட்கரர்ந்து஬ிட்டரன்.
஬சந்த் ஬ி஬ரித்துப௃டிக்கவும் வ ன்சற ஬ில௅ந்து ஬ில௅ந்து சறரிக்கவும் சரி஦ரக இபேந்஡து..
"அய்ஶ஦ர அண்஠ர ப௃டி஦ஷன...யய்ஶ஦ர...ஆணரலும் ஢ீங்க இப்தடி தல்ப் ஬ரங்கறபேக்க கூடரது..
அப்புநம் "஋ன்று ஆ஬லுடன் ஶகட்க
஬சந்த்,"ஹ்ம்ம்...஋ன் ஢றஷனஷ஥ஷ஦ தரர்த்஡ர சறரிப்தர இபேக்கர...஢ரனும் ஥ணந்஡ப஧ர஥ ஢றஷந஦
஡டஷ஬

அந்஡ ஍டி஦ரஷ஬ உதஶ஦ரகறச்ஶசன்..ஆணர அ஡ணரன ஶகரகுலுக்கு த஦த்துன

ன்ணி ஬ந்஡து஡ரன்

஥றச்சம்..
அ஬க்கறட்ட ஋ந்஡ ரி஦ரக்ஷனும் இல்ன.."஋ன்று கூநவும் வ ன்சற஦ரல் சறரிப்ஷத
அடக்கப௃டி஦஬ில்ஷன..

"யய்ஶ஦ர அண்஠ர சரபே ஥ணசறன ஢ீங்க஡ரன் இபேக்கல ங்கன்னு ஋ல்னர ஆடி஦ன்மளக்கும்
வ஡ரிப௅ம்..
இது உங்கல௃க்கு ஥ட்டும் ஋ப்தடி வ஡ரி஦ஷன.."஋ன்று கூந
஬சற,"இல்ன வ ன்சற...அ஬ ஥ணசறன ஢ரன் இபேக்ஶகன்னு அ஬ எபே ஡டஷ஬ கூட
கர஥றச்ச஡றல்ஷன....அப்புநம்

஋ந்஡ ஢ம்திக்ஷகன..இந்஡ கல்஦ர஠த்துக்கு அ஬ எத்துக்கறட்டது அ஬ங்க ஶத஧ண்ட்மளக்கரகனு
அ஬ஶப வசரல்னறபேக்கர..
அ஬ ஬ர஦ரனஶ஦ ஋ன்ஷண ஬ிபேம்புஶநனு வசரல்னட௃ம்..அப்த஡ரன் ஋ணக்கு ஢றம்஥஡ற.அப்தடி அ஬
வசரல்னரட்டரலும் எபே஡டஷ஬
஋ன்ஷண தப்புட்டின்னு கூப்திடட்டும் அது ஶதரதும்.."஋ன்று கூநற ப௃டிக்கவும் சரபே குபித்து஬ிட்டு
஬஧வும் சரி஦ரக இபேந்஡து..

஬ந்஡தும் வ ன்சற஦ிடம்,"அக்கர...அப்தர ஃஶதரன் தண்஠ிபேந்஡ரர்...அ஬ர்கறட்ட ஌ஶ஡ர
ஶதசட௃ம்ணரர்...அ஬ஷ஧ எபே ஃஶதரன் தண்஠ச்
வசரல்லுங்க..."

All rights reserved to Sakthi

Page 81

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ன்சற,"ஶய..஢றல்லு ஢றல்லு..஢ரன் ஋ன்ண ஥ீ டிஶ஦ட்ட஧ர...஌ன் ஢ீஶ஦ வசரல்ன஥ரட்டி஦ர?"஋ன்று
ஶகட்க
சரபே அனட்டிக்வகரள்பர஥ல்,"அக்கர ஢ீங்க வசரல்நதுன்ணர வசரல்லுங்க...இல்னணர
஬ிட்டுடுங்க.."஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு

அ஬ஷண எபே ப௃ஷந ப௃ஷநத்து஬ிட்டு வசன்நரள்..஬சறப௅ம் வ ன்சறஷ஦ தரர்த்து எபே
அசட்டுப்புன்ணஷகஷ஦ உ஡றர்த்து஬ிட்டு
஡ன் ஬பேங்கரன ஥ர஥ணரபேக்கு கரல் வசய்து ஶதசச்வசன்நரன்...
வ ன்சற அ஬ர்கல௃க்குள் ஢டக்கும் கண்஠ரப௄ச்சற ஆட்டத்ஷ஡ ஧சறத்துக்வகரண்டு
"அதி஢ய்...உணக்கு ஡ரன் ஶ஡ங்க்ஸ் வசரல்னட௃ம்...஢ீ இல்னரட்டர ஋ணக்கு வதரல௅து ஶதரக்க இப்தடி
எபே

ஶ ரடி கறஷடச்சறபேக்கு஥ர..."஋ன்று அதிக்கு ஥ண஡றற்குள் ஢ன்நற கூநறணரள்...
(வ஡ரடபேம்...)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--12
஥஡ற஦ உ஠஬ிற்குப்தின் அஷண஬பேம் அ஥ர்ந்து கஷ஡஦பப்தது ஬ரடிக்ஷக..஬சற னரப்டரப்தில்
ப௄ழ்கற஦ிபேப்தது
ஶதரன்ந தர஬ஷண஦ில் சரபேஷ஬ஶ஦ ஏ஧க்கண்஠ரல் தரர்த்துக்வகரண்டிபேக்க வதண்கள்
இபே஬பேம் அ஧ட்ஷட஦ில்

இபேந்஡ணர்..ஶதச்சு அங்கு சுத்஡ற இங்கு சுத்஡ற அதி஦ிடம் ஬ந்஡து...
சரபே,"அக்கர...அதி அக்கர ஋ப்தடி அந்஡ தன஧ர஥ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டரங்க..஋ன்ணரன
இன்னும்
஌த்துக்கப௃டி஦ஷன..அது஡ரன்.."஋ன்று ஶகட்க
வ ன்சற த஡நற,"சரபே அ஬ஷப அதின்ணர வசரன்ஶண....அ஬க்கறட்ட அப்தடி வசரல்னனஶ஦..?"஋ன்று
ஶகட்க

சரபே கு஫ப்த஥ரக,"஋ன்ணக்கர...அ஬ங்க஡ரன் அப்தடி அநறப௃கப்தடுத்஡றக்கறட்டரங்க..."஋ன்று கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 82

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ன்சற எபே ஬ி஧க்஡ற சறரிப்புடன்,"கல்஦ர஠த்துக்கு அப்புநம் அ஬ஶப ஥ரநறட்டர..ஶதஷ஧஦ர
஥ரத்஡஥ரட்டர.."஋ன்று கூந
சரபே,"஋ன்ணக்கர வசரல்நீங்க...எண்ட௃ம் புரி஦ஷன.."஋ன்று கூந
வ ன்சற,"அதி஢ய் அது஡ரன் அ஬ல௃க்கு திடிச்ச ஶதர்..஋ங்க கரஶன ன

஋ல்னரபேம் அப்தடி஡ரன்
அ஬ஷப கூப்திடு஬ரங்க

அப்தடி கூப்திட்டர஡ரன் அ஬ல௃க்கு திடிக்கும்..அதின்னு ஦ர஧ர஬து கூப்திட்டரங்க அன்ஷணக்கு
அ஬ங்கல௃க்கு அர்ச்சஷண ஡ரன்..
஢ரங்க தடிச்சது வு஥ன்ஸ் கரஶனஜ் ஶ஬ந ஶகட்க஬ர ஶ஬ட௃ம்..அதி஢ய் அவ்ஶபர
ஷ஡ரி஦஥ரண஬..கரஶனஜ் ஶசர்஥ன் ஶ஬ந..

அ஬ எபே ப௃டிவு ஋டுத்஡ர ஋டுத்஡து஡ரன்...ஆணர அதுன ஢ன்ஷ஥ இபேக்குஶ஥ ஡஬ி஧ எபே
அடக்குப௃ஷந இபேக்கரது..
஢ரங்க தி.தி.஌ ப௃டிக்கறந ஬ஷ஧ கரஶனஷ ஶ஦ கனக்கு கனக்கறட்ஶடரம்..அதி஢ய் இபேக்கறந இடஶ஥
கனகனப்தர இபேக்கும்

வ஡ரிப௅஥ர??...அ஬ல௃க்கு இபேக்கறந அ஫குக்கும் அநற஬ிற்கும் ஡ீர்க்க஥ரக ப௃டிவு ஋டுக்கும்
஡றநஷ஥க்கும் தனஶதர்
஧சறஷககள்.."
சரபே,"யய்ஶ஦ர அக்கர..அதி சரரி அதி஢ய் அக்கர஬ர?...இன்னும் வசரல்லுங்கஶபன்.."஋ன்று
வகரஞ்ச

஬சறப௅ம் ஆ஬லுடன் அதிஷ஦ தற்நற ஶகட்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்..
வ ன்சற,"ஆ஥ர சரபே..அதி஢ய் எபே அபூர்஬஥ரண஬ள்..அ஬ள் ஬ட்டில்

எஶ஧ வதண் அ஡ணரன
வசல்னம்

ரஸ்஡ற..

ஆணரலும் அ஬பிடம் எபே துபி கர்஬ம் கூட கறஷட஦ரது..ஷ஡ரி஦ம்,஡ன்ணம்திக்ஷக இபேக்கும்
அ஬ள் கண்கபில்
இது஬ஷ஧க்கும் கர்஬த்ஷ஡ ஢ரன் தரர்த்஡஡றல்ஷன..3 ஬பே஭ம் தி.தி஌ ப௃டிச்சு அதுக்கப்புநம்
஋ம்.தி஌வும் ஢ரங்க வ஧ண்டு

ஶதபேம் ஏண்஠ர தடிச்ஶசரம்..தடிப்ஷத ப௃டிச்சு ஢ரங்க ஋஡றர்கரனத்ஷ஡ ஆ஧ம்திக்கும் ஶதரது஡ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 83

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அதி஢ய் ஬ரழ்க்ஷக இபேண்டகரன஥ரக
஥ரந து஬ங்கறச்சு..."
இப்ஶதரது ஬சற,"஌ன் ஋ன்ண ஆச்சு..?"஋ன்று ஶகட்க
வ ன்சற சறரித்துக்வகரண்டு,"உங்கல௃க்கு வ஡ரிஞ்ச ஬ி஭஦ம் ஡ரன்..அதி஢ய்க்கு கல்஦ர஠ம் ஆச்சு...
அந்஡ கஷ஡ வசரன்ணர உங்கல௃க்ஶக ஶதரர் அடிக்கும் ஋ல்னர சறரி஦னறலும் கஷ஡கபிலும்
஬பே஬து ஶதரல்஡ரன்
அ஬ள் கல்஦ர஠ம் ஢டந்஡து..அ஬ல௃க்கு வகரஞ்சம் கூட திடிக்கர஡ ஬ி஡த்஡றல்.அது அதி஢஦ின்
஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஬ில௅ந்஡
ப௃஡ல் அடி."
சரபே,"஢ீங்க வசரல்நஷ஡ தரர்த்஡ர ஬ற்ப்புறுத்஡ற..."஋ன்று ஡஦ங்க
வ ன்சற,"஢ீ புத்஡றசரனற சரபே...கண்டுப்திடிச்சறட்ட.இ஧ண்டு ஬பேடங்கல௃க்கு ப௃ன்..அ஬ங்க
அப்தரவுக்கு ஡ீடீவ஧ண எபே ஶ஥ ர் ஆக்சறவடண்ட்
அ஬ர் இநக்க ஶதரகும் கஷடசற ஡பே஬ர஦ில் அ஬ரின் வ஡ர஫றல்ப௃ஷந சறஷ்஦ர் ஶதரன தர஬ிக்கும்
தன஧ர஥ணிடம் அ஬ஷப

஡றபே஥஠ம் வசய்஦ வசரல்னற ஶகரரிக்ஷக ஷ஬த்து இநந்து஬ிட்டரர்..அ஬ர்

ரனற஦ர ஶதரய்

ஶசர்ந்துட்டரர் ஆணர ஥ணசப஬ில்
வசத்஡து அதி஢ய்஡ரன்..அ஬ள் ஋வ்஬பஶ஬ர ஥றுத்தும் அ஬ர் இநந்஡ எபே ஥ர஡த்஡றல்
தன஧ர஥னுடன் அ஬ச஧க்கல்஦ர஠ம்"
஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு ஢றறுத்஡
஬சற,"இந்஡ அப்தர அம்஥ரவுக்வகல்னரம் இஶ஡ ஶ஬ஷன..சரகும் ஶதரது இப்தடி வசக் ஷ஬ச்சறட்டு
ஶதரகஶ஬ண்டி஦து..
஌ன் அ஬ங்க வசரல்ந ஆள் ஥ட்டும்஡ரன் அ஬ங்கஷப ஢ல்னர தரர்த்துப்தரங்கபர "஋ன்று ஬ரஷ஦
஬ிட

சரபே அ஬ஷண ப௃ஷநத்து,"அக்கர ஋ல்னர வதத்஡஬ங்கல௃ம் சரகந ஢றஷன஦ில் ஡ன்
திள்ஷபகல௃க்கு ஡ன்ணரல் ஆண

All rights reserved to Sakthi

Page 84

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢ல்னஷ஡ வசய்஦ட௃ம்னு஡ரன் ஢றஷணப்தரங்க.அஷ஡ஶ஦ அ஬பேம் ஢றஷணச்சறபேக்கனரம்..ஆணரல்
஋ணக்கு வ஡ரிஞ்ச஬ஷக஦ில்

தன஧ர஥ன் அ஬ர் ஡ம்திஷ஦ ஬ிட வகரஞ்சம் ஢ல்ன஬ந்஡ரன்..஡ம்தி தரசம் ஡ரன் அ஬ர் கண்ஷ஠
஥ஷநக்கறது..
இது ஋ன்ஶணரட அதிப்஧ர஦ம்..ஆணர தன஧ர஥னுக்கும் அதி அக்கரஶ஬ரட அப்தரவுக்கும் ஋ன்ண
சம்தந்஡ம்?"஋ன்று ஶகட்க

஬சறஶ஦ர "இப்த ஢ரன் ஋ன்ண வசரல்னறட்ஶடனு இ஬ இப்தடி சரடுநர."஋ன்று புரி஦ர஥ல் ஥ண஡றற்குள்
ஶ஡஬஡ரஸ் ஆணரன்..
வ ன்சற,"அ஡ரன் வசரன்ஶணஶண சரபே..தன஧ர஥ன் இவ்ஶபர வ஬ற்நறக஧஥ரக இபேப்த஡ற்கு
கர஧஠஥ரக இபேந்஡஬ர் அங்கறள்஡ரன்.

ஆ஧ம்தகரனத்஡றல் அ஬பேக்கு குபே஬ரக இபேந்஡஬ர்..தன஧ரஷ஥ தத்஡ற ஢ல்னர வ஡ரிஞ்சு஡ரன் இஷ஡
வசய்஡றபேப்தரர் ஋ன்று ஢றஷணத்ஶ஡ன்..
ஆணரல் இஷட஦ில் ஌ற்தட்ட ஢றகழ்வுகள் அ஬ன் ஥ணஷ஡ ஥ரற்நற஬ிட்டஷ஡ அ஬ர் அநற஦஬ில்ஷன
ஶதரலும்..

சரி ஶதரக ஶதரக அ஬ர் ஥ணம் ஥ரநற஬ிடும் ஋ண ஢றஷணத்து அதிப௅ம் அஷ஥஡ற஦ரக
இபேந்து஬ிட்டரலும் அ஬ர் இன்று ஬ஷ஧
஥ரந஬ில்ஷன..வதண்கள் ஶ஥ல் வகரண்ட ஡஬நரண அதிப்தி஧ர஦ம் அதி஦ின் ஬ரழ்க்ஷகஶ஦
஢ரசப்தடுத்஡றடுச்சு"஋ன்று அ஬ள் கு஧ல்
உஷட஦ து஬ங்க
சரபே,"அது ஋ன்ணரல்஡ரன் அக்கர..஢ரன் ஥ட்டும் அ஬ர் ஡ம்திஷ஦ திடிச்சு
வகரடுக்கஷனன்ணர.."஋ன்று ஡஦ங்க
வ ன்சற அ஬ள் ஶ஡ரஷப ஆ஡஧஬ரக ஡ட்டி,"ஶச..ஶச சரபே ஢ீ ஋ன்ண தண்஠..஬ிடு..கூடி஦ சலக்கற஧ம்
஋ல்னரம் சரி ஆகறடும்..
அதி஢ய் என்னும் ஶகரஷ஫ இல்ன..இந்஡ தி஧ச்சறஷண ஋ல்னரம் அ஬ல௃க்கு
துஷ஠஦ர஡ரன் ச஥ற இபேக்கரஶப..?"

ள ளதி..அ஬ல௃க்குத்

அ஬ அ஬ங்க அப்தரஷ஬ தரர்த்துப்தர"஋ன்று சூழ்஢றஷனஷ஦ இனகு஬ரக ப௃஦ன்நரள்..தின்

All rights reserved to Sakthi

Page 85

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ஷ஡ஶ஦ர ஢றஷணத்து கூம்த
஬சற அஷ஡ அநறந்து,"஋ன்ண வ ன்சற...஡றடீபேன்னு எபே ஥ர஡றரி ஆகறட்ட"஋ன்று ஶகட்க
வ ன்சற,"இல்ஷனண்஠ர..ச஥ற அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஬ந்஡ஶ஡ எபே ஶசரகம் ஡ரன்..அது ஋ன்ணனு
வசரல்ன ஋ணக்கு
திடிக்கஷன..ஆணரல் ச஥ற அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் அ஬ல௃க்கு ஬ில௅ந்஡ இ஧ண்டர஬து அடி..
ஶதரதும் ஋ன்ணரன ஶதசப௃டி஦ஷன சரரி"஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஡ற்கு ஶ஥ல்
ஶதச ப௃டி஦ர஥ல் தடுக்ஷக஦ஷந஦ில் வசன்று ஬ில௅ந்஡ரள்..஢றஷணவுகள் தர஧஥ரய் அல௅த்஡
அந்஡ ஢ரஷப ஢றஷணவு கூர்ந்஡ரள்.அதிக்கு ஡றபே஥஠ம் ப௃டிந்து ப௄ன்று ஥ர஡த்஡றல்
வகரல்கட்டர஬ில் ஡ன் ஬ட்டில்

இபேந்஡ வ ன்சற஦ின் வசல்ஃஶதரன் சறட௃ங்க
஋டுத்து ஶதசற஦஬ஷப ஬஧ஶ஬ற்நது அதி஦ின் அல௅ஷக஡ரன்..வ ன்சற என்றும் ஶதசர஥ல் அ஡றர்ந்து
தின்

"ஶய...அதி஢ய் ஋ன்ணடர ஋ன்ண ஆச்சு..ப்ப ீஸ் அ஫ரஶ஡..இவ஡ன்ண புதுசர.."஋ன்று ஍ந்து ஢ற஥றட
ச஥ர஡ரணத்஡றற்குப்தின்
அதி உ஠ர்ச்சற஦ற்ந கு஧னறல்,"஢ரன் ஢ரன் அம்..அம்஥ர ஆகப்ஶதரஶநன் வ ணி."஋ன்நரள் ஡றக்கற
஡ற஠நற

வ ன்சற சந்ஶ஡ர஭த்஡றன் உச்சறக்ஶக வசன்நரள்
"ஶயய்..லூசு..இதுக்கு ஶதரய் அல௅ந..ப௃஡ல்ன இஷ஡ உன் யஸ்வதண்ட் கறட்ட வசரல்லு வ஧ரம்த
சந்ஶ஡ர஭ப்தடு஬ரர்
ஆண்டிக்கறட்ட வசரல்லு."஋ன்று அடுக்க
அதி,"ஸ்டரப் இட் வ ணி. அம்஥ரக்கறட்ட வசரன்ணரலும் இஷ஡ஶ஦ வசரல்நரங்க..உங்கறட்ட
வசரன்ணரலும் ஢ீ இஷ஡ஶ஦ வசரல்ந

ப்ப ீஸ் வ ணி உங்கறட்ட ஶதசுஶதர஡ர஬து ஢றம்஥஡ற஦ர இபேக்ஶகஶண...கடஷ஥க்கு வ஡ரட்ட஬ர் கறட்ட
஢ரன் ஋ன்ண வசரல்நது.."
஋ன்று கத்஡

All rights reserved to Sakthi

Page 86

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ன்சற,"அதி஢ய் ஢ீ ஋ன்ண வசரல்ந அப்த இன்னும் அ஬ர் ஥ரநஷன஦ர?"஋ன்று ஶகட்க
அதி உஷடந்஡ கு஧னறல்,"இல்ஷனஶ஦ வ ணி...எபே஢ரள் ஋ங்கம்஥ர அ஬ர்கறட்ட ஶத஧ஶணர
ஶதத்஡றஶ஦ர ஶ஬ட௃ம்னு

வகஞ்சறணரங்கபரம்...அந்஡ கடஷ஥க்கரக ஋ன் கூட எபே஢ரள் குடும்தம் ஢டத்஡ற..ஶச...஋ன்ணரன
ப௃டி஦ஷன வ ணி..
஋ணக்கு ஥ட்டும் ஌ன் இந்஡ ஬ரழ்க்ஷக வ ணி..஢ரன் ஋ன்ண தர஬ம் தண்ஶ஠ன்...஢ரன் அ஬ர்
வ஡ரட்ட அன்ஷணக்ஶக

வசத்஡றபேக்கட௃ம் வ ணி..வ஬க்கங்வகட்டு ஶதரய் எப்தஷடச்ஶசஶண வ ணி...஢ரன்
஡஧க்குஷந஬ரண஬பர வ ணி
஋ன்ஷண ஌ன் இப்தடி ஢டத்஡றணரர் வ ணி...உடம்வதல்னம் ஋ரிப௅து வ ணி...஋ன் கு஫ந்ஷ஡
஋ன்ஶணரது ஡ரன் வ ணி..

அய்ஶ஦ர ஬னறக்குஶ஡ வ ணி..ப௃டி஦ஷனஶ஦ வ ணி..."஋ன்று ஬ரய்க்கு ஬ந்஡ தடி புனம்த
வ ன்சற கண்கபில் கண்஠ர்ீ அபே஬ி஦ரக வதரங்கற஦து..஌ன் இ஬ல௃க்கு இந்஡ ஢றஷனஷ஥..
஡ன் ஡ரய்ஷ஥ஷ஦ஶ஦ கூணிகுறுகற ஌ற்கஶ஬ண்டி஦ ஢றஷன..இது஬ஷ஧ தரர்த்ஶ஡ அநற஦ர஡ அந்஡
தன஧ர஥ணிடம் வகரஷனவ஬நற
஬ந்஡து.அன்நறனறபேந்து கு஫ந்ஷ஡ திநக்கும் ஬ஷ஧ ஡றணப௃ம் அதி஦ிடம் ஃஶதரன் வசய்து ஶதசு஬ரள்
வ ணி..

஬ி ஦ிடம் அடம்திடித்து ஥ர஡ம் எபேப௃ஷந வசன்ஷணக்கு வசன்று஬ிடு஬ரள்.஋ன்ணஶ஬ர
அ஬பரல் ஆண உ஡஬ி.
ஆணரல் ச஥ற஦ின் திநப்திக்கு திநகு அதி஦ிடம் அசரத்஡ற஦ வ஡பிவு உண்டரணது..தஷ஫஦தடி
வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ரக
஥ரநறணரள்.அந்஡ ஷ஡ரி஦ம்஡ரன் அ஬ஷப சரபே஬ிற்கு உ஡஬ிவசய்஦ ஷ஬த்஡து.எபே வதண்஠ின்
஬ரழ்ஷ஬ கரப்தரற்ந ஷ஬த்஡து..

஡ன் ஶ஡ர஫ற஦ின் வதபேஷ஥கஷப அஷசப்ஶதரட்டப்தடி இன்த ஢றஷணவுகபில் வ ணி ப௄ழ்க அங்ஶக
தன஧ர஥ன் ஡ன் ச஡ற஡றட்டத்஡றல்

All rights reserved to Sakthi

Page 87

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

புது஬஫ற புனப்தட அஷ஡ வச஦ல்தடுத்தும் ஶ஬ஷன஦ில் ப௄ழ்கற஦ிபேந்஡ரன்..
(வ஡ரடபேம்.......)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--13
வகரல்கட்டர஬ில்...
சரபே அஷந஦ின் ஢ீபத்ஷ஡ப௅ம் அகனத்ஷ஡ப௅ம் அபந்ஶ஡ ஡ீபேஶ஬ன் ஋ன்று
அங்கும் இங்கும் ஢டந்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.
கரஷன஦ில் இபேந்ஶ஡ அ஬ள் இப்தடி இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்஡ ஬சறப௅ம் வ ன்சறப௅ம்
கு஫ப்தத்஡றல் ப௄ழ்கறணர்..
எபே கட்டத்஡றல் ஬சற ஡ரபர஥ல்
"இப்த ஋துக்கு குட்டி ஶதரட்ட பூஷண ஥ர஡றரி அஷனஞ்சறட்டு இபேக்க....
கரல் ஬னறக்கப்ஶதரகுது..(யப்தர ஋ன்ணர கரிசணம்..)"
஋ன்று கூந
சரபே அ஬ஷண ப௃ஷநத்து
"஢ரந்஡ரஶண ஢டக்குஶநன்..஋ன்ணஶ஥ர உங்க கரல் ஬னறக்கறந ஥ர஡றரி
ஶதசுநீங்க..஋ன் க஬ஷன ஋ன்ஶணரட ஢ீங்க உங்க ஶ஬ஷனஷ஦ தரபேங்க ஬சந்த்
஬சந்த் வ஬குண்டு,"஋ன்ண ஋ன் ஶ஬ஷனஷ஦ ஢ரன் தரர்க்கட௃஥ர??...
அப்தடி ஢றஷணச்சறபேந்஡ர ஢ரன் தரட்டுக்கு வசன்ஷணஷனஶ஦ இபேந்஡றபேப்ஶதன்
உங்கூட ஊர் ஊ஧ர அஷனஞ்சு.."஋ன்று அ஬ன் கூநறப௃டிக்குப௃ன்
வ ன்சற அ஡ற்குள் ஢டு஬ில் புகுந்து
"யய்ஶ஦ர யய்ஶ஦ர உங்க சண்ஷட ஏ஦ஶ஬ ஏ஦ர஡ர?"஋ன்று அலுத்துக்வகரண்டரள்..
தின்,"சரபே ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண ஌ன் இவ்ஶபர வ஧ஸ்ட்வனஸ்மர இபேக்ஶக?"஋ன்று ஶகட்க

All rights reserved to Sakthi

Page 88

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சரபே ஬சறஷ஦ எபே ப௃ஷந ப௃ஷநத்து தின்
"இல்ன அக்கர....அம்஥ர அப்தர ஃஶதரனுக்கு ட்ஷ஧ தண்ஶ஠ன்..஋டுக்கஶ஬ இல்ன...
஋ப்தவும் கரஷனன ஃஶதரன் தண்ட௃ஶ஬ன்..ஆணர இன்ஷணக்கு அ஬ங்கல௃ம்
ஃஶதரன் தண்஠ஷன..஢ரன் தண்஠ரலும் ஸ்஬ஸ்ட்

ஆஃப் த௃ ஬பேது..அ஡ரன் த஦஥ர஦ிபேக்கு"
஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் கூந
஬சற,"இதுக்கு ஡ரணர இவ்ஶபர அ஬ங்க ஌஡ர஬து ஥நந்஡றபேப்தரங்க..."஋ன்று அ஬ஷப
ச஥ர஡ரணப்தடுத்து஬஡ரக ஢றஷணத்து உபந
சரபே,"஌ஶன ஢ீ வகரஞ்சம் ஬ரஷ஦ ப௄டுல்ன...஌஡ர஬து ஶதசறணர சங்கர஧ம்(வகரஷன)
தண்஠ிப்புடுஶ஬ன்.."஋ன்று த஡ற்நத்஡றல் அ஬ஷண ஡றட்டி஬ிட்டு ஢ரக்ஷக கடித்துக்வகரண்டரள்..
ஆணரல் அ஬ள் ஶக஬ன஥ரக ஡றட்டி஦திநகும் ஬சற ஌ஶ஡ர தத்஥஬ிபேது வதற்ந஬ஷணப் ஶதரல்
ப௃கம் தி஧கரசறக்க புன்ணஷக பூத்஡ஷ஡ப் தரர்த்஡ வ ன்சற சறரிப்ஷத அடக்க தடர஡ தரடு
தட்டரள்..அ஬ல௃வகன்ண வ஡ரிப௅ம் சரபே வ஢டு஢ரட்கள் க஫றத்து அ஬ணிடம் உரிஷ஥஦ரக
ஶகரதப்தடு஬து..??
஬சற கண஬ில் ஥ற஡க்க வ ன்சற,"க஬ஷனப்தடரஶ஡ சரபே...என்னும் ஆகரது..."஋ன்று ஆறு஡ல்
கூந
சரபே,"இல்னக்கர...஢ரஷபக்கு அந்஡ வதரறுக்கற ரிலீஸ் ஆகநரன்...அ஡ணரன தன஧ர஥ன்'
஌஡ர஬து தண்஠ிடு஬ரஶணரன்னு.."஋ன்று உஷடந்஡ கு஧னறல் கூந
஬சற,"ஶச..஋ன்ண ஶதசுந அவ஡ல்னரம் என்னும் ஆகரது..஢ரன் இபேக்ஶகன்ன"஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரக
கூந அ஬ள் கண்஠ஷ஧

அடக்கப்தடர஡ தரடுப்தட்டரள்.
அ஬ள் ஥ண஡றற்குள் ஋ஶ஡ர எபே உள்ல௃஠ர்வு ஆதத்து ஬஧ப்ஶதர஬ஷ஡

All rights reserved to Sakthi

Page 89

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கறட௃கறட௃த்துக்வகரண்ஶட இபேந்஡து...அ஡ணரல்஡ரன் கரஷன஦ில் இபேந்து
அஷனப்தரய்ந்துக்வகரண்ஶட இபேந்஡து அ஬ள் ஥ணது..அதிக்கு ஃஶதரன் வசய்஦னரம்
஋ன்று ப௃டிவு வசய்஡ ஶதரது

ஷகப்ஶதசற ஢ரன் இபேக்கறஶநன் ஋ன்று சறட௃ங்கற஦து..

஋டுத்துப்தரர்த்஡஬ள் அதி஦ின் ஋ண்ஷ஠ தரர்த்஡தும் ஥கறழ்வுற்நரள்.
"அதிக்கர..஢ரஶண ஶதசட௃ம்னு இபேந்ஶ஡ன் அதுக்குள்ப ஢ீங்கஶப தண்஠ிடீங்க...
அப்தர ஃஶதரன் ஆஃப் ஆகறபேக்குக்கர..஋ணக்கு வ஧ரம்த த஦஥ர஦ிபேக்கு..
வகரஞ்சம் ஢ீங்க அ஬ங்கஷபப்ஶதச வசரல்லுங்கஶபன்..ப்ப ீஸ்.."஋ன்று வகஞ்ச
அதி இறுகற஦ கு஧னறல்,"சரபே ஢ரன் வசரல்நஷ஡ வகரஞ்சம் த஡ற்நப்தடர஥ ஶகல௃.."
சரபே,"஋ன்ணக்கர..வசரல்லுங்க"஋ன்று த஡ந
அதி,"இப்ஶதர஡ரஶண வசரன்ஶணன் த஡நரஶ஡ன்னு...அப்தரவுக்கு ஶனசர வ஢ஞ்சு ஬னற
த஦ப்தடும்தடி எண்ட௃஥றல்ன.."஋ன்று கூநறப௃டிப்த஡ற்குள் சரபே
"அப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்தர.."஋ன்று அனநற ஃஶதரஷண ஡஬ந஬ிட்டரள்..
அஷ஡ கண்ட ஬சற அபேஶக ஬ந்து அ஬ஷபத்஡ரங்கற ஬ி஫஬ிபேந்஡ ஃஶதரஷண
திடித்து
"அதி ஋ன்ணரச்சு...஌ன் சரபே கத்துநர?"஋ன்று ஶகட்க
அதி ஢டந்ஷ஡ கூநற
"஬சந்த் இன்னும் எபே ஥஠ிஶ஢஧த்துன வசன்ஷணக்கு எபே ப்ஷபட்
஬பேது..஌ர்ப்ஶதரர்ட்ன எபேத்஡ர் டிக்வகட் ஷ஬ச்சறட்டு வ஬஦ிட் தண்ட௃஬ரர்.
஢ீங்க வசன்ஷணக்கு ஬ந்துபேங்க "஋ன்றுக் கூந
஬சற,"வசன்ஷணக்கர...அப்த ஢ரகர்ஶகர஬ில்ன இல்ஷன஦ர?"஋ன்று ஶகட்க

All rights reserved to Sakthi

Page 90

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அதி,"இல்..இல்ன ஬சற அ஬ஷ஧ வசன்ஷணன ஶசர்த்஡றபேக்கு... ரக்கற஧ஷ஡஦ர ஬ரங்க.."
஋ன்று அல௅த்஡றக் கூநறணரள்
஬சற,"஋ன்ண அதி ஢ீ வசரல்நஷ஡ப் தரர்த்஡ர சலரி஦மர...?...தன஧ர஥ன் அங்ஶக.."
஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள்
அதி,"஬சற ஶகள்஬ி ஶகட்கர஥ ஬ர...஋ல்னரம் இங்க தரர்த்துக்கனரம்"஋ன்று கூநற஬ிட்டு
டக்வகண ஃஶதரஷண ஷ஬த்஡ரள்..தின் ஬சற சரபேஷ஬ப்தற்நற ஋ல௅ப்த
கண்஬ி஫றத்஡ சரபே ஏவ஬ண அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள்
"஋ணக்கு அப்தஶ஬ ஶ஡ர஠ிச்சு...஋ங்கப்தரவுக்கு ஋ன்ணரச்ஶசர.."
஋ன்று புனம்த ஆ஧ம்திக்க
எபேக்கட்டத்஡றல் அ஬ள் புனம்தஷன ஡ரங்க ப௃டி஦ர஡ ஬சற
"ஸ்டரப் இட்..இப்த ஬ரஷ஦ ப௄ட ஶதரநற஦ர இல்ஷன஦ர..?
இஷ஡ தரபே உங்கப்தரவுக்கு ஋துவும் ஆகரது..஢ரன் வதரறுப்பு..
இப்த கறபம்தப்ஶதரநற஦ர இல்ஷன஦ர??"஋ன்று அ஡ட்ட
ப௃஡ன்ப௃஡னரக அ஬ன் அ஡ட்டஷன கண்ட சரபே ஬ரஷ஦ ப௄டிக்வகரண்டு
கறபம்த ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
உ஡ட்ஷட அல௅ந்஡ கடித்து அல௅ஷகஷ஦ கட்டுப்தடுத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ சரபேஷ஬ப்
தரர்த்து தரி஡ரத஥ரக இபேந்஡து வ ன்சறக்கு..எபே஬ரறு அ஬ஷப ஆசு஬ரசப்தடுத்஡ற
ஆ஧த் ஡ல௅஬ி ஬ிஷடக்வகரடுத்஡ரள் வ ன்சற..அ஬ஷப ஡ணிஷ஥஦ில் சந்஡றத்஡
஬சற,"஢ீ வசய்஡ உ஡஬ிக்கு ஡ரங்க்ஸ் வசரல்னற உன்ஷண ஡ள்பிஷ஬க்க ஬ிபேம்தஷன
வ ன்சற..ஆணர ஢ரங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் வ஧ரம்த கடஷ஥ப்தட்டிபேக்ஶகரம்"஋ன்று கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 91

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ன்சற,"இதுன ஋ன்ண இபேக்குண்஠ர..஢ீங்க அதிக்கு ஡ரன் ஢ன்நற வசரல்னட௃ம்.ஆணர ஋ன்ஷண
கல்஦ர஠த்துக்கு

கூப்திடு஬ங்கபர?'஋ன்று

஡ஷனசரய்த்து ஶகட்க
஬சற சறரித்஡ப்தடி,"கண்டிப்தர...஡ங்கச்சற."஋ன்று கூநற஬ிட்டு சரபேஷ஬ப௅ம் அஷ஫த்துக்ஶகரண்டு
புநப்தட்டரன்..
அங்ஶக தன஧ர஥ணின் ஬ட்டில்

சரபே, ஬சற஦ிடம் ஃஶதரன் ஶதசற஬ிட்டு ஷ஬த்஡ அதி
"஡஦வுவசய்து ஋ன்ஷண வகரன்னுடுங்க.,.஢ரன் தண்஠து துஶ஧ரகம்...஢ம்திக்ஷக
துஶ஧ரகம்...஡஦வுவசய்து ஋ன்ஷண வகரன்னுடுங்க.."஋ன்று க஡நற அல௅஡ரள்..
சு஬ஶ஧ர஧஥ரக சரய்ந்து ஢றன்ந தன஧ர஥ன்
"஢ீ ஋ணக்கு வசஞ்சறஶ஦ அது஡ரன் துஶ஧ரகம்...அ஬ங்கல௃க்கு ஢ீ இது஬ஷ஧க்கும் வசஞ்சது஡ரன்
துஶ஧ரகம்..இப்த வசஞ்சது உ஡஬ி..அஷ஡ புரிஞ்சறக்ஶகர"
அதி வ஬குண்டு,"஋து உ஡஬ி இது஬ர?? ஌ன் இப்தடி ஡஧ந்஡ரழ்ந்து ஶதரண ீங்க...உங்க ஶ஥ன இபேந்஡
வகரஞ்ச ஢ஞ்ச ஥ரி஦ரஷ஡ப௅ம் இப்த ஶதரச்சு...஢ரன் இப்தஶ஬ இந்஡ ஬ட்ஷட

஬ிட்டு ஶதரஶநன்"
஋ன்று கூந
தன஧ர஥ன்,"இஷ஡ தரபே...஬ரழ்ஶ஬ர சரஶ஬ர அது உணக்கு இந்஡ ஬ட்டில்

஡ரன் ஋ங்கூடத்஡ரன்....
஋ன்ஷணஷ஦ உணக்கு திடிக்கர஥ப்ஶதரகட்டும் ஋ணக்கு அஷ஡ தத்஡ற க஬ஷன இல்ன..ஆணர
இந்஡ ஬ட்ஷட

஬ிட்டு ஶதரஶண ஢ரன் ஋ன்ண வசய்ஶ஬ன்னு ஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது..஋ன்ஷண தத்஡ற
உணக்கு ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்...஢ீஶ஦ ப௃டிவு தண்஠ிக்ஶகர?"஋ன்று கர் றத்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந
அதி சு஬ரின் ப௄ஷன஦ில் ஶசரர்ந்து ஥ண்டி஦ிட்டு கண்஠ர்ீ உகுத்஡ரள்.

All rights reserved to Sakthi

Page 92

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ப௃஡ல்஢ரள் அதி சரபே஬ிடம் ஃஶதரன் ஶதசற஦ஷ஡ கண்டுக்வகரண்ட தன஧ர஥ன்
அ஬ஷப அடிக்க஬ில்ஷன ஡றட்ட஬ில்ஷன துன்புறுத்஡஬ில்ஷன...
஥ரநரக அ஬ள் அ஬ர்கஷப ஬஧஬ஷ஫க்கஶ஬ண்டும் இல்ஷனவ஦ணில்
அ஬ர்கள் குடும்தத்ஷ஡ஶ஦ ஢ரசம் வசய்து அ஬ஷப அணரஷ஡஦ரக்கற தின்
஡ரன் ஢றஷணத்஡ஷ஡ ஢டத்஡றக்வகரள்஬஡ரக கூந அ஬ல௃க்கு தூக்கற஬ரரிப்ஶதரட்டது..
அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ தரர்த்஡஬ள் அ஬ன் வசய்஡ரலும் வசய்து஬ிடு஬ரன் ஋ண ஶ஡ரன்ந
அ஬ன் வச஦லுக்கு கண்஠பேடன்

஡ஷன஦ஷசத்஡ரள்..஋ப்தடிப௅ம் இன்னும் எபே஢ரள் ஡ரன்..
வ ய்஧ர஥ன் ஬ந்஡தும் ஢றஷனஷ஥ஷ஦ கூநற அ஬ன் கரனறல் ஬ில௅ந்஡ர஬து இந்஡ இக்கட்டில்
இபேந்து வ஬பி஬஧னரம் ஋ன்று ஢றஷணத்து஡ரன் எத்துக்வகரண்டரள்.அ஡ன் தடி தன஧ர஥ன்
஡ன் ஆட்கள் ப௄ன஥ரக சரபே஬ின் வதற்ஶநரரின் ஃஶதரஷண அதகரித்து ஷ஬த்து அதிஷ஦ ஡ரன்
கூறு஬து ஶதரல் கூநச்வசரல்னற அ஬ர்கஷப கறபம்த ஷ஬த்஡ரன்...வசன்ஷண ஬ந்஡ஷடந்஡தும்
அ஬ர்கஷப அ஬ன் தரதுகரப்தில் ஷ஬த்துக்வகரள்ப ஡றட்டம் ஶதரட்டரன்.
஡ரன் வசய்஡ கரரி஦த்ஷ஡ ஢றஷணத்து ஢றஷணத்து அதிக்கு ஥ண்ஷட வ஬டித்஡து...
஡ற்வகரஷன வசய்துக்வகரள்பனர஥ர?஋ன்று கூட ஶ஡ரன்ந ஡ன் ச஥ற஦ின்
ப௃ல்ஷனப்பூ சறரிப்தில் அந்஡ ஢றஷணப்ஷத ஷக஬ிட்டரள்..஢ரன் ஶதரய்஬ிட்டரள் இ஬ள்
஋ன்ணர஬ரள்??஋ன்று ஢றஷணத்து ஬பேந்஡றணரள்.஋஡ர஬து வசய்஦ ஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஢றஷணத்து
அங்கு஥றங்கும் அஷனந்஡஬ள் ஬ட்டின்

அஷ஫ப்பு ஥஠ிஶ஦ரஷச஦ில் ஢ற஥றர்ந்஡ரள்..
அஞ்சஷன இன்று ஬஧ர஡஡ரல் ஡ரஶண கல ஫ற஧ங்கற க஡ஷ஬ ஡றநந்஡஬ள் அங்கு
஢றன்நறபேந்஡஬ஷ஧ கண்டதும் ஆச்சரி஦ம் அஷடந்஡ரள்..஌வணணில் ஬ந்஡து இப்ஶதரது
஢டக்கும் ஋ல்னர தி஧ச்சறஷணகல௃க்கும் க஡ர஢ர஦கணரண வ ஦஧ர஥ன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 93

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அதி அ஬ஷண கண்டு அ஡றர்ந்து ஢றற்க
வ ய்஧ர஥ன் வ஥ல்னற஦ சறரிப்புடன்,"஋ன்ண அண்஠ி ஋ன்ஷண உங்கல௃க்கு வ஡ரி஦ஷன஦ர?"஋ன்று
ஶகட்டரன்.
அதி அ஬ஷண ஃஶதரட்ஶடர஬ில் தரர்த்஡றபேக்கறநரள்..ஆணரல் இப்ஶதரது வகரஞ்சம் இஷபத்து
கபேத்஡றபேந்஡ரன்...

ஆணரல் புநத்஡றன் ஥ரற்நம் அகத்஡றலும் இபேக்கு஥ர???அது஡ரன் அதி஦ின் சந்ஶ஡கம்..
஡ன் ஢றஷணவுகஷப கஷனத்து,"உங்கஷப வ஡ரி஦ர஥னர..உள்ப ஬ரங்க"஋ன்று அஷ஫த்து
உதசரித்஡ரள்..தின் அ஬ணிடம் வ஥து஬ரக
"஢ீங்க ஢ரஷபக்கு ஡ரஶண ரிலீஸ் ஆகந஡ர வசரன்ணரங்க இன்ஷணக்கு??"஋ன்று ஡஦ங்கறக்ஶகட்க
வ ய்,"஢ன்ணடத்ஷ஡ கர஧஠஥ர எபே஢ரள் ப௃ன்ணரடிஶ஦ ஬ிட்டுட்டரங்க அண்஠ி.."஋ன்று கூநற
அதி஦ின் ஷக஦ில் இபேந்஡ ச஥றஷ஦ ஬ரங்கற வகரஞ்சற஦தடி
"அப்தடிஶ஦ உங்க

ரஷட஡ரன் அண்஠ி....சம்ப௅க்஡ர ஡ரஶண ஶதபே..஋ங்கம்஥ர ஶதபே..

஋ணக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்னு தரர்க்கறநீங்கபர அண்஠ந்஡ரன் வசரன்ணரன்"஋ன்று அ஬ஷப வகரஞ்சற
தின்."அண்஠ன் ஋ங்க அண்஠ி...வ஬பிஶ஦ ஶதர஦ிபேக்கர஧ர?"஋ன்று ஶகட்க
அதி ஡றக்கற஡ற஠நற,"ஆ஥ர....஢ீங்க ஶதரய் குபிச்சறட்டு ஬ரங்க..஢ரன் டிதன் ஋டுத்து ஷ஬க்கறஶநன்.."
஋ன்று கூந அ஬ன் ச஥றஷ஦ வகரடுத்து ஬ிட்டு ஡ன் அஷநஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரன்..
அதிக்கு கு஫ப்த஥ரக இபேந்஡து.இ஬ன் ஥ரநற஬ிட்டரணர?/஥ரநஷன஦ர?
அஞ்சஷனம்஥ர இபேந்஡ரனர஬து ஶகட்டிபேக்கனரம்..இப்ஶதரது ஋ன்ண வசய்஬து..
ஆணரலும் அ஬ன் ஶதச்வசல்னரம் அ஬ன் ஥ரநற஬ிட்டஷ஡ உ஠ர்த்஡றணரலும்
வகரஞ்சம் கரத்஡றபேந்து கூந ஢றஷணத்஡ரள்..
குபித்து ப௃டித்து சரப்திட ஬ந்஡஬ன் ஌ஶ஡ஶ஡ர ஶதசறணரன்...

All rights reserved to Sakthi

Page 94

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ன் வசய்஡ ஡஬றுகள் அ஡ற்கு கறஷடத்஡ ஡ண்டஷண,வ ஦ில் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் தட்ட கஷ்டங்கள்
இஷ஬஦ஷணத்ஷ஡ப௅ம் அ஬ன் ஥ஷநக்கர஥ல் கூந அ஬ன் ஥ரநற஬ிட்டது அ஬ல௃க்கு சறநறது
வ஡பிந்஡து...
அதி ஡஦ங்கற ஡஦ங்கற எபே஬஫ற஦ரக "வ ய்...஬ள்பி.."஋ண ஆ஧ம்திக்க
அ஬ன் ப௃கத்஡றல் தன கனஷ஬஦ரண உ஠ர்வுகள் ஶ஡ரன்நற
"஋ன்ண அண்஠ி ஬ள்பிக்கு...?"஋ன்று கரிசண஥ரக ஶகட்க
அதி தன஧ர஥ன் வசய்஬ஷ஡ என்று ஬ிடர஥ல் கூந ஆ஧ம்தித்஡ரள்...
தின்,"வ ய்....அ஬ள் உணக்கு வசய்஡து ஡஬நர இபேக்கனரம்..ஆணரல் அந்஡ வதரண்ட௃க்கு
஢ன்ஷ஥஡ரஶண வசய்஡றபேக்கர...அதுக்கரக இவ்ஶபர வதரி஦ ஡ண்டஷண஦ர அ஬ல௃க்கு...
ப்ப ீஸ் வ ய் உன்ஷண வகஞ்சறக்ஶகட்கறஶநன்..அ஬ஷப கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க ஥றுத்துடு
வ ய்...஢ீ வசரன்ணர உங்கண்஠ன் ஶகட்தரர்...ப்ப ீஸ்"஋ன்று வகஞ்ச
வ ய்,"஋ன்ண அண்஠ி இதுக்குப்ஶதரய் இப்தடி வகஞ்சறட்டு சத்஡ற஦஥ர ஢ரன் அ஬ஷப
கல்஦ர஠ம் தண்஠஥ரட்ஶடன் ஶதரது஥ர...இப்த அ஬ங்கஷப ஋ங்க ஷ஬ச்சறபேப்தரர்
அண்஠ன்"஋ன்று ஶகட்க

அதி வ஡பி஬ஷடந்து,"இப்த ஡ரன் அ஬ங்க கறபம்திபேக்கரங்க வ ய்...அ஬ங்க வசன்ஷணக்கு
஬ந்஡தும்
உங்க அண்஠ஶணரட ஆட்கள் அ஬ங்கஷப....."஋ன்று ஬பேத்஡த்஡றல் ஡஦ங்க
வ ய் ப௃கத்஡றல் இது஬ஷ஧ இபேந்஡ தர஬ம் ஥ரநற஦து..அ஬னுக்கு ஶ஬ண்டி஦து கறஷடத்஡
சந்ஶ஡ர஭ம்
தி஧கரசறத்஡து...வ஥து஬ரக ஋ல௅ந்து ஶதரய் ஷகஷ஦ கல௅஬ி஦஬ன்
"ஆணர அண்஠ி உங்கக்கறட்ட இபேந்து ஬ி஭஦த்ஷ஡ ஬ரங்க ஋வ்ஶபர கஷ்டப்தடஶ஬ண்டிபேக்கு.....
யப்தர ஆணரலும் ஢ீங்க வ஧ரம்த ஭ரர்ப்...இப்த அண்஠ன் ஆல௃ங்கல௃க்கு ப௃ன்ணரடி ஢ரன்
அ஬ங்கஷபப்

All rights reserved to Sakthi

Page 95

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

திடிக்கட௃ம்..ஶதரங்க அண்஠ி ஋வ்ஶபர ஶ஬ஷன"஋ன்று ஢க்கனரக கூந
அதி தன஥ரக அ஡றர்ந்஡ரள்.."வ ய்...஢ீ ஢ீ ஋ன்ண வசரல்ந.."஋ன்று ஡ற஠ந
"வசரல்நரங்க சுஷ஧க்கரய்க்கு உப்தில்னன்னு...஥க்கு அண்஠ி ஢ீங்க...உண்ஷ஥஦ினஶ஦
அ஬ஷபப் த஫ற஬ரங்கத் துடிக்கறநது ஢ரன்..஋ன்ஷண ஢ம்புநீங்க,..ஆணர உங்க புபே஭ன் அ஡ரன்
஋ன் அண்஠ன் அ஬ஷப ஋ங்கறட்ட இபேந்து கரப்தரத்஡ துடிக்கறநரன் அ஬ஷண ஢ம்த ஥ரட்டுநீங்க
஢ல்னதுக்ஶக கரன஥றல்ன..."஋ன்று ஶதரனற வதபேப௄ச்சு ஬ிட்டரன்..
அதி ப௄ச்சு கூட ஬ிடர஥ல் அ஬ஷண தரர்த்துக்வகரண்டிபேக்க
"யஶனர ஋ன்ண ஆச்சு...இன்னும் புரி஦ஷன஦ர..இந்஡ கஷ஡ன ஢ரந்஡ரன் ஬ில்னன்...அ஬ன் யீஶ஧ர..
யய்ஶ஦ர ஷடம் ஆச்சு அதுங்க வ஧ண்டுகஷபப௅ம் திடிக்கட௃ம்..ஶ஡ங்க்ஸ் ஃதரர் இன்தர்ஶ஥஭ன்
அண்஠ி.."

஋ன்று கடகடவ஬ண சறரித்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரன்...
அதி அப்தடிஶ஦ சஷ஥ந்து ஶதரய் ஶசரதர஬ில் வதரத்வ஡ன்று ஬ில௅ந்஡ரள்..
கரஷன஦ில் அ஬ன் ஶதசற஬ிட்டு வசன்நது ஢றஷணவு ஬ந்஡து
"஢ீ இவ்ஶபர ஢ரன் வசஞ்சது஡ரன் துஶ஧ரகம்..இப்த வசஞ்சது உ஡஬ி.."஋ன்று வசரன்ணது புரி஦
வதபேங்கு஧வனடுத்து அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
(வ஡ரடபேம்...)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--14
ஆறு ஥஠ி ஶ஢஧஥ரக அஷனந்து ஡றரிந்து ஬சறப௅ம் சரபேவும் வசன்ஷண ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றல்
஬ந்஡ஷடந்஡ணர்....சரபே த஡ற்நத்ஷ஡ ஥ஷநத்து வகரண்டு தரி஡஬ித்துக்வகரண்டிபேக்க
஬சற அ஬ள் ஷகஷ஦ ஆறு஡னரக தற்நறக்வகரண்டரன்.அ஬ல௃க்கும் அந்஡ ஸ்தரிசம் ஶ஡ஷ஬஦ரக

All rights reserved to Sakthi

Page 96

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இபேக்க அஷ஡ ஥றுக்க஬ில்ஷன..
அ஬ர்கள் ஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றல் இபேந்து வ஬பிஶ஦ ஬பே஬஡ற்குள் அ஬ர்கஷப
க஬ணித்துக்வகரண்டிபேந்஡ வ ய்஧ர஥ன் அ஬ர்கஷப ஬ர஦ினறனஶ஦ திடித்஡ரன்...
஬ி஥ரண ஢றஷன஦த்஡றன் வ஬பிஶ஦ தன஧ர஥ணின் ஆட்கள் ஢றன்றுக்வகரண்டிபேந்஡ஶ஡
அ஡ற்கு கர஧஠ம்..
அ஬ஷண கண்டதும் சரபே அ஡றர்ந்து ஢றற்க அ஬ஷபப் தரர்த்஡ ஬சறக்கும்
ஏ஧பவு அ஬ன் ஦ரவ஧ண வ஡ரிந்஡து...
அ஬ர்கஷப ஶ஢ரக்கற ஬ந்஡ வ ய்஧ர஥ன் அதி஦ிடம் ஶதரட்ட அஶ஡ ஢ரடகத்ஷ஡
ஆ஧ம்தித்஡ரன்..
சரபே,"஢ீ..஢ீ...஢ரஷபக்கு஡ரஶண.."஋ன்று ஡ற஠ந
வ ய்஧ர஥ன்,"஋ன்ண ஬ள்பி...இ஬ன் ஋ங்கடர இங்க ஬ந்஡ரன்....
஢ம்஥ ஢றம்஥஡றஷ஦ குஷனக்க஬ர?த௃ ஡ரஶண ஢றஷணக்கறஶந..
இஷ஡ தரபே சரபே ஢ரன் இப்த ப௃ன்ணரடி ஥ர஡றரி இல்ன..
இன்ஷணக்கு ஡ரன் ரிலீஸ் ஆஶணன்..஋ங்க அண்஠ன் தண்஠து
஋ணக்கு வகரஞ்சம் கூட திடிக்கஷன..஋ன் ஬ரழ்க்ஷகக்கரக உன் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦
த஠஦ம் ஷ஬க்கறநரன்..இப்த உன்ண ஬஧ஷ஬ச்சது கூட அ஬ந்஡ரன்
உங்கப்தரவும் அம்஥ரவும் ஢ரகர்ஶகர஬ில்ன ஢ல்னர இபேக்கரங்க...
இப்த கூட உங்கஷபப் திடிக்கநதுக்கரக அ஬ன் வ஬பிஶ஦ ஢றக்கறநரன்
ப்ப ீஸ் ஡஦வுவசய்து ஢ீங்க ஋ன் கூட ஬ரங்க...஋ன்ண ஬சந்த் ஢ீங்கபர஬து
வசரல்லுங்க ப்ப ீஸ்..."஋ன்று கண்஠ர்ீ ஬டித்து வகஞ்சறணரன்.

All rights reserved to Sakthi

Page 97

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ஷண ஢ம்தனர஥ர ஶ஬ண்டர஥ர ஋ன்று சரபே ஶ஦ரசறத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரலும்
அ஬ள் வதற்ஶநரபேக்கு என்றும் இல்ஷன ஋ன்தது ஥ணதுக்குள் சறநறது ஥கறழ்ச்சறஷ஦
ஶ஡ரற்று஬ித்஡து..
அ஬ள் இவ்஬ரறு கு஫ம்தி஦ ஥ண஢றஷன஦ில் இபேக்க ஬சந்த் வகரஞ்சம் கூட
ஶ஦ரசறக்கர஥ல் வ ய்஧ர஥ணிடம்
"ஶச ஢ீங்க இவ்ஶபர தூ஧ம் வசரல்லும்ஶதரது ஢ரங்க ஢ம்தர஥ இபேப்ஶதர஥ர??
஬ள்பிம்ஷ஥ கறபம்பு ஋ன்ண ஥ச஥சன்னு ஢றக்கறந...இப்த வ஬பிஶ஦ ஶதரய் இ஬ங்க அண்஠ங்கறட்ட
஥ரட்டிக்க வசரல்நற஦ர?஋ன்று ஶகட்க
சரபே அ஡ற்கு ஥சற஦ர஥ல்,"஌ன் வ ய்஧ர஥ன்...஢ீங்க ஋ங்கஷப கரப்தரத்஡ ஢றஷணக்கறநதுக்கு
த஡றனர ஋ன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க஥ரட்ஶடனு உங்க அண்஠ங்கறட்ட வசரல்னனரஶ஥"
஋ன்று தர஦ிண்ஷட திடிக்க
வ ய்஧ர஥ன்,"ஶச ஆணரலும் இ஬ இவ்ஶபர ஶ஦ரசறக்கக்கூடரது "஋ன்று ஥ண஡றல்
கபே஬ிக்வகரண்டு"இஷ஡ தரபே ஬ள்பி ஋ங்கண்஠ங்கறட்ட ஋ஷ஡ப௅ம் ஶதசற
புரி஦ஷ஬க்கப௃டி஦ரது.அ஬ன் அந்஡ ஢றஷனஷ஥வ஦ல்னரம் ஡ரண்டிட்டரன்..
அ஬ங்கறட்ட இப்ஶதர ஢ீங்க ஥ரட்டிண ீங்க அவ்ஶபர஡ரன்..இன்ஷணக்கு ஢ரன்
ரிலீஸ் ஆணது கூட அ஬னுக்கு வ஡ரி஦ரது அதுணரன஡ரன்.஋ன்ஶ஥ன
஢ம்திக்ஷக இபேந்஡ர ஬ரங்க இல்ஷனன்ணர .."஋ன்று வகத்துடன் ஡றபேம்த
஬சந்த்,,"ஶச..ஶச வ ய் ஋ன்ண ஢ீங்க இப்தடி வசரல்லீட்டீங்க...
உங்கஷப ஢ம்தர஥ ஋ப்தடி ஬ள்பி..இப்த ஢ீ ஬஧ப்ஶதரநற஦ர இல்ஷன஦ர?"
஋ன்று அ஡ட்ட சரபே அ஬ணிடம் குணிந்து வ஥ல்னற஦ கு஧னறல்

All rights reserved to Sakthi

Page 98

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஬சந்஡ அ஬ன் ஥ரநறட்டரணரனு...."஋ன்று கு஫ப்தத்துடன் ஡஦ங்க
அ஬ன் அ஡ற்குள் அ஬ள் ஷகஷ஦ திடித்துக்வகரண்டு ஢டக்க
ஆ஧ம்தித்஡றபேந்஡ரன்..சரபே஬ிற்கு அ஬ன் வசய்ஷக
ஶகரதத்ஷ஡ அபித்஡து
"஋ன்ண இ஬ன் வகரஞ்சம்கூட ஶ஦ரசறக்கர஥ அ஬ன் தின்ணரடி
ஶதரநரன்..இ஬னுக்கு இஶ஡ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு"஋ன்று ஥ண஡றற்குள்
அர்ச்சஷண வசய்துக்வகரண்ஶட அ஬னுடன் ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
வ ய்஧ர஥ன் ஥றகவும் ஡றநஷ஥஦ரக தன஧ர஥ணின் கண்கபில் தடர஥ல்
அ஬ஷண வ஬பிக்வகரண்டு ஬ந்஡ரன்.இந்஡ ப௃ஷந அ஬ர்கஷபப் திடிக்க
தன஧ர஥ஶண வ஬பி஦ில் ஢றன்றுக்வகரண்டிபேப்த஡ரக சரபே ஢றஷணத்துக்வகரண்டரள்..
அப்தடிப௅ம் அ஬ர்கள் வ஬பிஶ஦ வ ய்஧ர஥ன் ஡பே஬ித்஡றபேந்஡ கரரில் ஌று஬஡ற்கு
சறநறது ஶ஢஧த்஡றற்கு ப௃ன் அ஬ன் தரர்த்து஬ிட அ஬ன் ஆட்கல௃டன்
அ஬ர்கஷப ஶ஢ரக்கற ஬பே஬஡ற்குள் அ஬ர்கள் வ ய்஧ர஥ணின் கரரில் ஌நறக்வகரண்டணர்
கரரில் ஌நற஦தும் எபேப௃ஷந வ ய்஧ர஥ன் தூ஧த்஡றல் ஡ங்கஷப ஶ஢ரக்கற தன஧ர஥ஷண
கரரின் டிஷ஧஬ர் சலட்டில் இபேந்து தரர்த்து எபே குபை஧ சறரிப்பு சறரித்து
கட்ஷட ஬ி஧ஷன கல ழ்ஶ஢ரக்கற கரட்டி 'அ஬ன் ஶ஡ரற்று஬ிட்ட஡ரக'
ஷசஷக கரட்டி஬ிட்டு கரஷ஧ கறபப்திணரன்.
கரர் கறபம்தி஦தும் அ஡றனறபேந்து ஋ட்டிப்தரர்த்஡ ஬சந்த் தன஧ர஥ணிடம்
கட்ஷட ஬ி஧ஷன உ஦ர்த்஡றக்கரட்டி '஢ரன் வ ஦ித்து஬ிட்ட஡ரக
அநற஬ித்஡ரன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 99

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ர்கஷப து஧த்து஬துஶதரல் ஢டித்து கரரில் ஌நற஦ தன஧ர஥ன்
"இந்஡ ஬சந்த் த஦லுக்கு இதுஶ஬ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு....
வசரல்ந ஋ஷ஡஦ர஬து வசய்நரணர?..஡றடீர் ஡றடீர்னு ப்பரஷண ஥ரத்துநரன்.."
஋ன்று எபே஬ஷக஦ரண வதபே஥ற஡த்துடன் அலுத்துக்வகரண்டரன்...
தன஧ர஥ணின் கூட்டரபி஦ரண ஬சந்த் வ ய்஧ர஥ன் அநற஦ர஥ஶன அ஬ஷண
஡ங்கள் வதரநற஦ில் சறக்கஷ஬க்க அ஬ஷண ஢ம்தி஦஡ரக ஢டித்து அ஬னுடன்
த஦஠ம் வசய்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்..

(வ஡ரடபேம்...)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--14
எபே஬ி஡஥ரண அல௅த்஡த்துடன் கரர் ஏட்டிக்வகரண்டிபேந்஡ரன் வ ய்..
அடுத்து ஋ன்ணரகும் ஋ண அநற஦ர஥ல் கு஫ம்திக்வகரண்டிபேந்஡ரள் சரபே..
வ ய்஦ின் ஡றட்டத்஡றன் அடுத்஡ப்தடி ஋ன்ண ஋ன்நதடி ஶ஦ரசறத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன் ஬சந்த்
இப்தடி எவ்வ஬ரபே஬பேம் எவ்வ஬ரபே஬ி஡஥ரண ஥ணப்ஶதரக்கறல் அ஥ர்ந்஡றபேக்க
கரர் ஢கரின் எதுக்குப்புந஥ரக அஷ஥ந்஡றபேந்஡ எபே தங்கபரவுக்குள் த௃ஷ஫ந்஡து...
வ ய் இநங்கற "஋ன்ண உங்கல௃க்கு இநங்க ஥ணசு ஬஧ஷன஦ர இநங்குங்க ஋ன்நரன்
஬சந்த் இந்஡ அ஡ட்டஷன ஏ஧பவு ஋஡றர்ப்தரர்த்஡றபேந்஡ரலும் சரபே ஡ரன் அ஡றர்ந்஡ரள்.
"஋ன்ண ஬சந்த் இந்஡ ஆள் அங்ஶக எபே ஥ர஡றரி ஶதசறட்டு இங்க எபே ஥ர஡றரி
ஶதசுநரன்...இதுக்கு஡ரன் ஶ஦ரசறச்சு ஶதரனரம்னு வசரன்ஶணன்.஋ல்னரம் உன்ணரன
஬ந்஡து"஋ன்று அ஬ள் கம்஥ற஦ கு஧னறல் கடிந்துக்வகரண்டரலும் அஷ஡ ஬சந்த்
கண்டுக்வகரள்பர஥ல் ஌ஶ஡ர ஶ஦ரசஷண஦ில் ப௄ழ்கற஦ிபேந்஡ரன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 100

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ய்."அங்ஶக ஋ன்ண ப௃ட௃ப௃ட௃ப்பு.."஋ன்று அ஡ட்டி஦ அஶ஡ ஶ஬ஷப஦ில்
அ஬ணின் ஷகப்ஶதசற அ஡றர்ந்஡து..
஋டுத்துப்ஶதசற஦ வ ய் வதரறுஷ஥஦ி஫ந்஡ரன்..அஷ஫த்஡து தன஧ர஥ன்
஥றுப௃ஷண஦ில் தன஧ர஥ன்,"஋ன்ண வ ய்...஢ீ ஋துக்கு ஢டு஬ில் புகுந்஡..
஋ன் ஶ஥ன ஢ம்திக்ஷக இல்ன...஢ீ ஋துக்கு அ஬ங்கஷப ஌ர்ப்ஶதரர்ட்ன இபேந்து
கூட்டிட்டு ஬ந்஡.."஋ன்று கூந
வ ய்,"அண்஠ர...ஶதசர஡..இவ்ஶபர ஢ரள் ஋ன்ஷண வ஧ரம்த ஌஥ரத்஡றட்ட....
஢ரனும் அ஬ங்கஷப த஫ற஬ரங்க஡ரன் ஢றஷணக்கறநன்னு ஢றஷணச்ஶசன்..அ஡ரன்
இவ்ஶபர ஢ரள் வ ஦ில்ன கஷ்டப்தட்டு அஷ஥஡ற஦ர இபேந்ஶ஡ன்..இணிஶ஥ ஢ீஶ஦
஢றஷணச்சரலும் அ஬ங்கஷப கரப்தரத்஡ ப௃டி஦ரது..ஷத"஋ன்று கடகடவ஬ண சறரித்து஬ிட்டு
ஷ஬க்கவும் சரபே஬ின் ப௃கத்஡றல் கன஬஧ம் தடிந்஡஡து.
ஏடிச்வசன்று அ஬ன் சட்ஷடஷ஦ திடித்து,"஋ன்ண வசரன்ஶண...஋ன்ஷண த஫ற஬ரங்க ஬ந்஡ற஦ர?
஢ீ ஡றபேந்஡ஶ஬ ஥ரட்டி஦ர?அப்த உங்க அண்஠ன்.."஋ன்று கத்஡ற஦தடி உலுக்க
வ ய்,"ஶய..஬ிடுடி.஋ன்ஷண அஞ்சு ஬பே஭ம் கபி ஡றங்க ஬ச்சறஶ஦
அதுக்கு உணக்கு ஡ண்டஷண ஡஧ ஶ஬ண்டரம்..அதுக்கு஡ரன்..஬சந்த்
஋ன்ண தரஸ் என்னும் ஶதசர஥ இபேக்கல ங்க...அ஡றர்ச்சறன ஬ர஦ஷடச்சுப்ஶதர஦ிட்டீங்க ஶதரன"
஋ன்நதடிஶ஦ கரரின் டரஷ்ஶதரர்டில் ஥ஷநத்து ஷ஬த்஡றபேந்஡ ரீ஬ரல்஬ஷ஧ ஋டுத்து சரபே஬ின்
வ஢த்஡றப்வதரட்டில்
ஷ஬த்஡ரன்.
சரபே வ஥னற஡ரக அ஡ற஧ ஬சந்த் இன்ஷணவ஡ன்று கூநப௃டி஦ர஡ உ஠ர்வுகல௃டன்

All rights reserved to Sakthi

Page 101

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ஷணப் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்
வ ய்,"஋ன்ணடர இ஬ன் ஢ம்஥ஷப கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க஡ரஶண து஧த்துணரன்
இப்த வகரல்னப்ஶதரநரஶணனு தரர்க்கறநீ஦ர...஢ரன் உன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க
஢றஷணச்சஶ஡ உன்ஷண சறறுக சறறுக சரகடிக்கத்஡ரன்..ஆணர இப்த ஢ரன் உன்ஷண
ஏஶ஧டி஦ரய் வகரன்னுடனரம்னு தரர்க்கறஶநன்...஋ன்ண வசரல்ந ஬சந்த்.."஋ன்நதடி
ட்ரீகஷ஧ அல௅த்஡ப்ஶதரக
தின்ணிபேந்து எபே ட்ரிகர் அ஬ன் தின்ணந்஡ஷன஦ில் உ஧சற஦து..
தன஧ர஥ன் ஡ரன் அஷ஡ ஷ஬த்஡றபேந்஡ரன்..
"எல௅ங்கர அ஬ங்கஷப ஬ிட்டுடு வ ய்...஢ீ இவ்ஶபர
஢ரள் தண்஠ தர஬ம் ஶதரதும்..஡ம்தின்னு கூட தரர்க்க஥ரட்ஶடன்
சுட்டுத்஡ள்பிடுஶ஬ன்.."஋ன்று கர் றக்க
வ ய் ஦ரபேம் ஋஡றர்ப்தர஧ர஬ண்஠ம் கனகனவ஬ண சறரிக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன்...
தன஧ர஥ன் துட௃க்குற்று அ஬ஷணப் தரர்க்க
"஋ன்ண அண்஠ர..ஷகன ரி஬ரல்஬ர் இபேந்஡ர ஢ீ ஬஧ணர...?

஢ீ எபே ஶகரஷ஫..அதுவும் ஋ன்ஷண உன்ணரன ஋துவும் வசய்஦ப௃டி஦ரது..
இவ்ஶபர ஢ரள் ஋ணக்கு உ஡஬ிண ஥ர஡றரி ஢டிச்சறஶ஦ அப்தஶ஬ வ஡ரி஦ஷன ஢ீ ஶகரஷ஫ன்னு..
஦ரஷ஧ப௅ம் ஋஡றர்க்க ப௃டி஦ர஡ ஶகரஷ஫ன்னு.."஋ன்று ஋ள்பி ஢ஷக஦ரட தன஧ர஥ன் எபே
ஶ஦ரசஷணப௅டன் ரி஬ரல்஬ஷ஧ கல ஶ஫ ஶதரட்டரன்..
தின்,"ஆ஥ர ஢ரன் ஶகரஷ஫ ஡ரன்..உன் ப௃ன்ணரடி ஢ரன் ஶகரஷ஫஦ர஡ரன் ;ஶதர஦ிட்ஶடன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 102

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

உன்ஷண சறன்ண ஬஦சறன இபேந்து தூக்கற ஬பர்த்஡஬ன் ஢ரன்..஢ரன் கஷ்டப்தட்டப்ஶதரதும்
உன்ண ஧ர ர ஥ர஡றரி ஬பர்க்க ஆஷசப்தட்ஶடன்..அ஡ணரன஡ரன் ஢ீ தண்஠ வகட்டது
஋ல்னரத்ஷ஡ப௅ம்
ஆ஡ரிக்கறந ஥ர஡றரி ஢டிச்ஶசன்..஢ீ வசரல்நது ஋ல்னரம் சரி஡ரன் வ ய்..ஆணர ஢ீ தனசரனற஡ரஶண..
ஷ஡ரி஦சரனற஡ரஶண..அப்த ஋ன்ஷண வகரன்னுட்டு அந்஡ வதரண்ஷ஠ ஢ீ ஶ஬஠ரலும் தண்஠ிக்க
஌ன்ணர இவ்ஶபர ஢ரள் அ஬ங்க ஥ணசறல் ஢ம்திக்ஷகஷ஦ ஬ிஷ஡ச்சறட்டு இப்த அ஬ங்க ப௃டிஷ஬
஋ன் கண்஠ரன தரர்க்க ஷ஬க்கரஶ஡...஋ன்ஷண சுடு"஋ன்று அ஬ஶண ரி஬ரல்஬ஷ஧ ஋டுத்து ஷ஬க்க
வ ய்஦ின் ஬ி஧ல் ஢டுங்கற஦து..
அ஬ஷண ஶ஡ரபில் ஶதரட்டுக்வகரண்டு ஊர் ஊ஧ரக சுத்஡ற஦ அண்஠ர...஡ரன்
஌ழ்ஷ஥஦ில் ஬பேந்஡றணரலும் ஡ன்ஷண ஬பேத்஡ர஡ அண்஠ர..஬ச஡ற஦ில் தர஡றஷ஦
அ஬னுக்கரக வசன஬பித்஡ அண்஠ர..இவ்஬பவு ஢ரள் அ஬ஷண ஷக஬ிடர஡ அண்஠ர...
இப்ஶதரது ஡ன்ஷண சுட்டுக்வகரள்ல௃ம்தடி ஶகட்கும் அண்஠ர.஋ன்று தன ஋ண்஠ங்கள்
ஶதரட்டிப்ஶதரட

அ஬ணின் ஥ண அல௅த்஡ம் அ஡றக஥ரகற஦து..
(அட ஦ர஧ர஬து ஦ரஷ஧஦ர஬து சுடுங்கப்தர..ரீடர்ஸ் தர஬ம்..)
அ஬ணின் கு஫ப்தம் ப௃கத்஡றல் வ஡ரி஦ தன஧ர஥ணின் த஡ற்நம் கூடி஦து
"யய்ஶ஦ர இ஬ன் வ஧ரம்த வடன்஭ன் ஆகக்கூடரஶ஡.."஋ன்று த஡ற்நப்தட்ட அஶ஡ ஶ஢஧த்஡றல் ஢ம்
யீஶ஧ர
஋ண்ட்ரீ ஆணரர்...அ஬ர் வசய்஡து ஋ன்ண ஋ன்று கல ஶ஫ தரபேங்கள்
தன஧ர஥னுக்கும் வ ய்஧ர஥னுக்கும் ஢டந்஡ சண்ஷட஦ில் ஡ஷனப௅ம் புரி஦ர஥ல் ஬ரலும் புரி஦ர஥ல்
சரபே அ஡றர்ந்து ஢றற்க
஬சந்த் சட்வடன்று தன஧ர஥ன் கல ஶ஫ ஶதரட்ட ரீ஬ரல்஬ஷ஧ ஋டுத்து

All rights reserved to Sakthi

Page 103

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஋ன்ண அண்஠னும் ஡ம்திப௅ம் தரச ஢ரடகம் ஶதரடுநீங்கபர..ஶடய் வ ய்
உங்கண்஠ஷண ஢ீ சுடஷனன்ணர ஋ன்ண ..஢ரன் சுடுஶநன்'஋ன்று தன஧ர஥ன் சுட ஋த்஡ணிக்க
அஷண஬பேம் சு஡ரரிக்குப௃ன் வ ய் ஡ன் ரீ஬ரல்஬ஷ஧ ஬சந்ஷ஡ ஶ஢ரக்கற சுட
சட்வடன்று "ஆஆஆஆஆ"஋ன்ந சத்஡த்துடன் வ஢ஞ்ஷச திடித்து ஬ில௅ந்஡ரன் ஬சந்த்...
"தப்ப்ப்ப்புட்டீ஦ீ஦ீ"஋ன்ந சரபே஬ின் க஡நல் அந்஡ அடர்ந்஡ இடத்ஷ஡ ஢றஷநத்஡து....

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--15
சரபே஬ின் அனநஷன ஬ிட அங்கறபேந்஡ அஷண஬ஷ஧ப௅ம் ஥றகவும் தர஡றத்஡து
வ ய்஧ர஥ணின் ஢றஷன஡ரன்..
"஢ரன் ...஢ரன் வகரன்னு,..வகரன்னுட்ஶடன்..஡றபேம்தவும் வ ஦ில்...
அண்ண்...அண்஠ர...஢ரன் வகரன்னுட்ஶடன்..வகரன்னுட்ஶடன்..஋ணக்கு
த஦஥ரபேக்குண்஠ர...஢ரன் ஋ன் ஷக஦ரன..அண்஠ர ஌஡ர஬து தண்ட௃.."
஋ன்று அ஬ன் க஡ந தன஧ர஥ன் அ஬ஷணப் திடித்து உலுக்கற
"஌ன் ஌ன்...வகரல்னட௃ம் வகரல்னட௃ம்னு ஢ர஦ர அஷனஞ்ச..இப்த
஌ன் த஡ர்ந...அ஬ஷபப௅ம் வகரன்னுடு..வ ஦ில்ன ஶதரய் ஬ரழ்஢ரள் ப௃ல௅க்க
உட்கரபே.."஋ன்ந கத்஡ வ ய் அ஡றர்ந்து
"ஶ஬ண்டரம்ணர...ஶ஬ண்டரம்...஢ரன் வகரல்னன...
஢ரன் ஋ப்தடி இப்தடி.."஋ன்று கூநற எபே ஥ர஡றரி உட்கரர்ந்து஬ிட்டரன்...
தன஧ர஥ன் ஬ிடர஥ல்,"இணிஶ஥ இப்தடி த஫ற஬ரங்குந வ஬நற திடிச்சற அஷன஬ி஦ர வசரல்லு?"
வ ய்஧ர஥ன்,"இல்ஷன...இல்ஷன...஥ரட்ஶடன்...஥ரட்ஶடன்...அண்஠ர...இல்னண்ணர

All rights reserved to Sakthi

Page 104

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஢ரன் வகரஷனகர஧ன் இல்ன...இல்ன....஢ரன் வகரஷன இல்ன.."஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ப௄டி அ஫
ஆ஧ம்தித்஡ரன்.
அ஬ன் ஥ண அல௅த்஡ம் ஥ட்டுப்தட்டது..அ஬ன் ஥ணஷ஡ அல௅த்஡றக்வகரண்டிபேந்஡
வ஬நற குஷநந்து இப்ஶதரது த஦ப௃ம் குற்ந உ஠ர்வும் ஬ி஦ரதித்஡து..
அஷ஡த்஡ரன் தன஧ர஥னும் ஋஡றர்ப்தரர்த்஡றபேந்஡ரன்..அ஬ன் த஫ற஬ரங்கும் வ஬நற குஷந஦ஶ஬ண்டும்
அந்஡ வ஬நற஦ரல் ஬பேம் வகட்டஷ஡ உ஠஧ ஶ஬ண்டும்..஥ரந ஶ஬ண்டும்..அது ஢டந்ஶ஡நற஬ிட்டது..
இ஡ற்கறஷட஦ில் சரபே ஏடிச்வசன்று ஬சந்஡றன் உடஷன உலுக்கற
"தப்புட்டி....஋ந்஡றஶன...தப்புட்டி ஶ஬஠ரம்ன...஋ணக்கு ஈ஧க்குஷன அந்துப்ஶதரச்சுஶன...
஌ஶன ஢ரன் இணிஶ஥ சண்ஷட திடிக்க஥ரட்ஶடன் ஋ந்஡றஶன....஋ந்஡றரி..
தி஧ந்஡ணரஶன ஢ீ...஋துக்கு ஢டுவுன புகுந்஡...஋ந்஡றஶன தப்புட்டி"஋ன்று க஡நற ஥஦ங்கும் ஢றஷனக்கு ஬஧
தன஧ர஥ன் அ஬ஷப ஡ரங்கற
"஬ள்பி தரபே அ஬னுக்கு ஏண்ட௃஥றல்ன...இங்ஶக தரபே.."஋ன்று ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡
சரபே,"இல்ன ஢ரஶண அ஬ஷண வகரன்னுட்ஶடன்..஋ன்ஷண கரப்தரத்஡ப்ஶதரய்.."஋ன்று க஡ந
வ ய்஧ர஥ன்,"இல்ஷன ஢ரந்஡ரன் வகரன்ஶணன்.஋ன் ஷக஦ரன.஢ரன் வகரஷனகர஧ன்."஋ன்று
எபேப்தக்கம் க஡ந

தன஧ர஥ன்,"தரபே ஋ல்னரபேம் அ஫நரங்க...஢ீ ஋ன்ணடரன்ணர

ரனற஦ர தடுத்து தூங்குந..஌ய்

஡பே஡ஷன
஋ல௅ந்஡றபே... "஋ன்று அ஬ஷண சறரித்஡ப்தடி உலுக்க
,"ஶச...வகரஞ்ச ஶ஢஧ம் தூங்க ஬ிட஥ரட்டீங்கஶப.."஋ன்று அலுத்஡ப்தடி ஋ல௅ந்஡து ஶ஬று ஦ரபே஥ல்ன
சரட்சரத் ஬சந்ஶ஡ ஡ரன்...
தன஧ர஥ன் சறரித்஡ப்தடி ஢றற்க சரபேவும் வ ய்஧ர஥னும் சஷ஥ந்துப்ஶதரய் ஢றன்நணர்..
வ஢டுஞ்சரண்கறஷட஦ரக ஬ில௅ந்துகறடந்஡஬ன் இப்ஶதரது தஷண஥஧ம் ஶதரல் ஋ல௅ந்து஢றன்நரன்.

All rights reserved to Sakthi

Page 105

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சந்த் சரபே஬ின் ஶ஡ரஶபரடு அஷ஠த்து,"஋ன்ண வசல்னம்..உன் அத்஡ரஷண அப்தடி தரர்க்கறந"
஋ன்று ச஧ச஥ரக வகரஞ்ச அ஬ள் த஡நற ஬ினகறணரள்.
அ஬ஷப சலண்டி஬ிட்டு வ ய்஦ிடம்"஋ன்ண அப்தடி தரர்க்கல நங்
ீ க...உங்க கறட்ட இபேந்஡து
வ஬த்து துப்தரக்கற..஢ீங்க கரரில் இபேந்து இநங்கும் ஶதரஶ஡ ஥ரட்டிஷ஬ச்சறட்ஶடன்.."஋ன்று கரனஷ஧
உ஦ர்த்஡ற கரட்டி வகத்துடன் கூநற சரபே஬ின் அபேகறல் வசன்று
"஋ன்ண வசல்னம் இன்னு஥ர ஢ீ அ஡றர்ச்சறன இபேந்து வ஬பிஶ஦ ஬஧ஷன...஢ரன் ஡ரன் உன் அத்஡ரன்
டரர்னறங்க்.

தப்புட்டி...஋ந்஡றஶன...தப்புட்டி ஋ந்஡றஶனன்னு ஢ீ வகஞ்சறஶண அஶ஡ தப்புட்டி..'஋ன்று கூந ஏங்கற
தபரவ஧ன்று
சரபே஬ின் ஷக அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡ த஡ம் தரர்த்஡து..
அ஬ன் ப௃டிஷ஦ திடித்து உலுக்கற "஢ீ ஡றபேந்஡ஶ஬ ஥ரட்டி஦ரஶன....உன்ண உன்ண.."஋ன்று அ஬ன்
கன்ணத்஡றல்

தடரர் தடரவ஧ண அடிக்க ஬சந்ஶ஡ர வகரஞ்சம் கூட அ஬ஷப அடக்கர஥ல் கன்ணத்ஷ஡ சறரிப்புடன்
கரட்டி஦தடி
இபேந்஡ரன்..தன஧ர஥ன் ஡ரன் தர஬ம் தரர்த்து அ஬ஷப ஬ினக்கறணரன்..
"஬ள்பி ஬ிடு...அ஬ஷண இவ஡ல்னரம் ஢ரங்க ஢டத்஡றண ஢ரடகம்...஋ல்னரம் இந்஡ வ ய்கரக
஡ரன்.."஋ன்று ஢டந்஡

அஷணத்ஷ஡ப௅ம் கூந ஆ஧ம்தித்஡ரன்..
அந்஡ ப்பரஷ்ஶதக்ஷக

அடுத்஡ தகு஡ற஦ில் தரர்ப்ஶதர஥ர???.....
(வ஡ரடபேம்....)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--16
வ ய்஧ர஥ன் ஷகது வசய்஦ப்தட்டு அன்ஶநரடு ப௄ன்று ஆண்டுகள் ஆகற஦ிபேந்஡ண...

All rights reserved to Sakthi

Page 106

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தன஧ர஥ன் ஡ன் ஬ரழ்க்ஷக஦ின் திடிப்வதண கபே஡ற஦ிபேந்஡ ஡ன் ஡ம்தி஦ின் ஬ரழ்க்ஷக இப்தடி
ஆண஡றல்

இபேந்஡ ஬ிசணத்ஷ஡ ஡ன் வ஡ர஫றனறல் ப௄ழ்கடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.
இ஡ணரல் அ஬ன் வ஡ர஫றல் ஬பர்ந்஡து..த஠தனம் ஬பர்ந்஡து...
இ஡ற்கறஷட஦ில் எபே஢ரள் வ ஦ில் ஬ரர்டன் அ஬ஷண அஷ஫த்஡றபேந்஡ரர்..
அ஬ன் த஡நற஦டித்து ஶதரய் தரர்த்஡ப்ஶதரது வ ய் ஢ன்நரக ஡ரன் இபேந்஡ரன்...
ஆணரல் அ஬ர் வசரன்ணது஡ரன் அ஡றர்ச்சற஦ரக஡ரன் இபேந்஡து.
"இஷ஡ தரபேங்க தன஧ர஥ன்..உங்க ஡ம்தி ஢ல்னரத்஡ரன் இபேக்கரன்..
ஆணரல் அ஬ன் ஥ணசப஬ில் ஌ஶ஡ர தர஡றக்கப்தட்டிபேக்கரன்..
஥த்஡஬ங்க கறட்ட ஋ந்஡ தி஧ச்சறஷணப௅ம் தண்ந஡றல்ஷன..ஆணரல் அப்தப்த ஡ணக்குத்
஡ரஶண ஶதசறக்கறநரன்..஌ஶ஡ர த஫ற஬ரங்குந உ஠ர்ச்சற அ஬னுக்குள்ப இபேக்கு..வதரது஬ர
஢ரங்க இவ஡ல்னரம் கண்டுக்ககறந஡றல்ஷன..இபேந்஡ரலும் ஷக஡றகல௃க்வகல்னரம்
஢டத்துந வ஥டிக்கல் ஶகம்புக்கு ஬ந்஡

டரக்டர் குபே஢ரத் ஡ரன் தரர்த்து வசரன்ணரர்..

டரக்டர் ஢ீங்கஶப வசரல்லுங்க..."஋ன்று டரக்டஷ஧ தரர்க்க
தன஧ர஥ன் அ஡றர்ந்து ஶதரய் அ஬ஷ஧ தரர்த்஡ரன்
குபே஢ரத் வ஥ன்ஷ஥஦ரக சறரித்து
"இதுன த஦ப்தட எண்ட௃஥றல்ன தன஧ரம்..அ஬பேக்கு ஥ண அல௅த்஡ம்

ரஸ்஡ற஦ரக இபேக்கு

அ஬ஷ஧ இந்஡ ஢றஷனஷ஥க்கு அக்கறண஬ங்க ஶ஥ன வ஧ரம்த ஶகரதம் இபேக்கு..அ஬ர் எபே
ஷக஡றங்கந஡ரன

஋ப்தடி ஶ஬஠ர ஶதரகட்டும் ஬ிட்டுட ப௃டி஦ரது இல்ஷன஦ர..இது வகரஞ்சம் சலரி஦ஸ் ஶகஸ்.
அஷ஡ டக்குன்னு ஥ரத்஡ ப௃டி஦ரது.஢ரன் வசரல்நதடி ஢டந்துக்கங்க...அ஬ர் ஥ண஢றஷனஷ஦

All rights reserved to Sakthi

Page 107

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஥ரத்஡ ப௃஦ற்சற தண்஠ர அது ஆதத்துனவகரண்டு ஶதரய் ப௃டிப௅ம்..ஶசர ப௅ யரவ் டூ
ஶதரஆதஶ஧ட்.."

஋ன்று கூநற அ஬னுக்கு சறன அநறவுஷ஧கஷப கூநறணரர்..
அ஡ன்தடி தன஧ர஥ன் வ ய்ஷ஦ சந்஡றத்஡ ஶதரது
"வ ய் உணக்கு ஋ன்ண தி஧ச்சறஷண ஋ங்கறட்ட வசரல்லு..உணக்கரக ஢ரன் ஋துஶ஬஠ரலும்
வசய்ஶ஬ன்."
஋ன்று கூந வ ய் ஶகட்ட என்ஶந என்று
"஢ரன் ஬ள்பிஷ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கட௃ம்..அ஬ ஶ஬ந ஦ரஷ஧ப௅ம் கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டு
஢றம்஥஡ற஦ர இபேக்கக்கூடரது" இது஡ரன்..
டரக்டரின் கூற்று தடி அ஬னும் அ஬ன் கூநற஦஡ற்வகல்னரம் ஡ஷன஦ரட்டிணரன்..
.

இ஡ற்கறஷட஦ில் அதிப௅டன் ஢டந்஡ ஡றபே஥஠த்ஷ஡ தற்நற கூநவும் அ஬ன் கு஧ல் கம்஥ற஦து..
"அதிஶ஦ரட அப்தர கபே஠ரக஧ன் சரர் ஋ன்ஶணரடகுபே...சறன்ண ஬஦சறன அ஬ஶ஧ரட உ஡஬ி஦ரன஡ரன்
஋ன் வ஡ர஫றஷன து஬ங்கறஶணன்..அப்ஶதரவ஬ல்னரம் அதிஷ஦ ஢ரன் தரர்த்஡து கூட
இல்ஷன..அ஬ஷப

தரர்த்஡து யரஸ்திடல்ன஡ரன்..கல்஦ர஠ம் ஶ஬ண்டரம்ன்னு வசரல்ன ஷ஡ரி஦஥றல்னர஥
தண்஠ிக்கறட்ஶடன்.
ஆணர வ ய்ஷ஦ இந்஡ ஢றஷனஷ஥ன ஬ிட்டுட்டு ஋ன்ணரன அதிக்கூட சந்ஶ஡ர஭஥ர
இபேக்கப௃டி஦ஷன..

அ஡ணரன ஡ரன் அ஬ஷப ஡஬ிர்த்ஶ஡ன்..஡஬ிர்க்கறந ஥ர஡றரி ஢டிச்ஶசன்..ஆணர அ஬ வ஧ரம்த
வதரறுஷ஥..

இன்வணரபேத்஡ற஦ர இபேந்஡ர இன்ஶண஧ம் ஷடஶ஬ரர்ஸ்ன ஶதரய் ஢றன்ணிபேக்கும்..஌ஶ஡ர அந்஡
஬ஷகன ஢ரன் அ஡றர்ஷ்டசரனற..
அஶ஡ ச஥஦ம் வ ய் அ஬ன் ப்஧ண்ட்ஷம ஷ஬ச்சற ஬ள்பிஷ஦ கண்கர஠ிக்க ஆள் ஷ஬ச்சரன்.

All rights reserved to Sakthi

Page 108

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அப்த ஡ரன் உங்கல௃க்கு கல்஦ர஠ம் ஌ற்தரடு ஢டந்஡றச்சு..."஋ன்று ப௃டிக்க
஬சற ஢டு஬ில் புகுந்஡ரன்..."இப்த ஢ரன் வசரல்ஶநன்...தரலு வ஧ரம்த தர஬ம்...வ ய்க்கும் உ஡஬ி தண்ந
஥ர஡றரி இபேக்கட௃ம் அஶ஡ ச஥஦ம் உன்ஷணப௅ம் ஡ப்திக்கஷ஬க்கட௃ம்..அதுக்கரக அதிஷ஦
உசுப்தி஬ிட்டரர்..
அ஬பேக்கு அதிஶ஦ரட எவ்வ஬ரபே வச஦லும் அத்துப்தடி..அ஡ணரல் இப்தடி அடிச்சர அ஬ங்க
஢ம்஥ல௃க்கு ஌஡ர஬து

உ஡஬ி தண்ட௃஬ரங்கன்னு வ஡ரிப௅ம்.வ ய்஦ரன தன஧ர஥ன் உ஡஬ி தண்஠ர஡ரஶண
கண்டுப்திடிக்கப௃டிப௅ம்..அதி
உ஡஬ி தண்஠஡ ஋஡றர்ப்தரர்க்கப௃டி஦ர஡றல்ஷன..அதி ஋ன்ஷண ஆதிஸ்ன தரர்த்஡ அஶ஡ ஢ரள்
஋ன்ஷண தரலு ஬ந்து தரர்த்஡ரர்."

அன்று ஆதிமறல் அதி ஬ந்து தரர்த்து ஬ிட்டு ஶதரண தின்பு ஬சறக்கு என்றும் புரி஦஬ில்ஷன..
஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்஡ தடி உட்கரர்ந்஡றபேந்஡ ஶதரது ஡ரன் தன஧ர஥ன் ஬ந்து தரர்த்஡ரன்.
தன஧ர஥ன் ஡ன்ஷண அநறப௃கப்தடுத்஡றக்வகரண்டதும் ஬சறக்கு ஡ஷனஶ஦ வ஬டித்து஬ிடும்ஶதரல்
இபேந்஡து..
ஆணரல் தன஧ர஥ஶணர சறரித்து
"஋ன்ண ஋ன்ஷண தரர்த்து கு஫ப்த஥ர இபேக்கர....அதி ஬ந்து ஬ள்பிஷ஦
கரப்தரத்தும்தடி

஋ங்கறட்ட இபேந்து

உங்கறட்ட வசரல்னறபேப்தரன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்.஢ரனும் அஶ஡஡ரன்
வசரல்ன஬ந்஡றபேக்ஶகன்..அ஬ஷப ஢ரகர்ஶகர஬ில்ன
இபேந்து ஋ங்ஶக஦ர஬து கூட்டிட்டு ஶதர஦ிடுங்க..அ஬ ஋ப்தடி஦ர஬து அங்க இபேந்து கறபம்த
ஷ஬ச்சறடுங்க...
வ ய் அ஬ஷப ஋ப்தவும் கண்கர஠ிச்சறட்ஶட ஡ரன் இபேப்தரன்..அ஡ரன்..உணக்கு இப்த
கு஫ப்த஥ர஡ரன் இபேக்கும்.

஋ன்ணரன ஶ஢஧டி஦ர உ஡஬ி தண்஠ப௃டி஦ர஡ ஢றஷனஷ஥.஢ீ அ஬ஷப கூட்டிட்டு வசன்ஷணக்கு
஬ர...உடஶண.."

All rights reserved to Sakthi

Page 109

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஋ன்று ஆர்டர் ஶதரட
஬சற,"எபே குடும்தத்துன இபேந்து ஋த்஡ஷண ஶதர் இப்தடி கறபம்திபேக்கல ங்க...அ஬ஷப கரப்தரத்து
கரப்தரத்து..
அ஬ங்க ஋ன்ணடரன்ணர உங்கறட்ட இபேந்து ஬ள்பிஷ஦ கரப்தரத்துன்னு வசரல்நரங்க..஢ீ உன்
஡ம்திக்கறட்ட இபேந்து

஬ள்பிஷ஦ கரப்தரத்துன்னு வசரல்ந..஋ணக்கு ஡ஷனஶ஦ வ஬டிச்சறபேம் ஶதரன இபேக்கு"஋ன்று கத்஡
தன஧ர஥ன் கனகனவ஬ண சறரித்஡ரன்..
"஋ன்ண தண்நது..஢ம்஥ கஷ஡ அப்தடி இபேக்கு"஋ன்று கூநற அ஬ர்கபின் ப்பரஷண
வசதுக்கறணரர்கள்..
தன஧ர஥ன்,"஬சற அப்புநம் இன்வணரபே ஬ி஭஦ம்..அ஬ன் உங்க ஢ம்தஷ஧ அ஬ன் ப்஧ண்ட்ஸ் ஷ஬ச்சற
ட்஧ரக் தண்஠னரம்

அதுக்கு ஌஡ர஬து தண்஠னும்"஋ன்று கூந ஬சற ஡ன் ஍டி஦ரஷ஬ கூநறணரன்..
"அதி அந்஡ சறம் கரர்டுகஷப வகரடுத்஡தும் அந்஡ ஢ம்தஷ஧ ஋ணக்கு வ஥வசஜ் தண்஠ிடு..அ஬ன்
஋ன்ண ப்பரன் ஶதரடுநரனு
஢ரன் வசரல்னறடுஶநன்.ஏஶக..஢ரன் இங்ஶக வ஧ரம்த ஶ஢஧ம் இபேக்க ப௃டி஦ரது.஢ரன்
கறபம்புஶநன்"஋ன்று கூநற஬ிட்டு கறபம்த

஬சற,"எபே ஢ற஥ற஭ம்.."஋ன்று கூந தன஧ர஥ன் ஡றபேம்தி ஋ன்ண ஋ன்தது ஶதரல்தரர்க்க
"஢ீங்க ஢ல்ன஬஧ர வகட்ட஬஧ர "஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க
தன஧ர஥ன்,"ஆ஥ர ஢ரன் வதரி஦ ஢ர஦கன் க஥ல்..஢ீ இப்தடி ஶகட்டவுடஶண அல௅ஶ஬ன்னு
஢றஷணச்சற஦ர?
வசரல்நஷ஡ வசய் ஶ஥ன்.."஋ன்று கூநற சறரித்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரன்.
அன்நறனறபேந்து தன஧ர஥ன் அ஬னுக்கு தன஬ஷக஦ில் உ஡஬ி வசய்஡ரன்.
஋ல்னரம் ஢ல்னதடி஦ரக ஶதரய்க்வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது஡ரன் வ ய்஦ின் ஬ிடு஡ஷன ஢ரள்
வ஢பேங்கற஦஬ஷ஧....

All rights reserved to Sakthi

Page 110

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

வ ய்க்கு அ஬ர்கள் வகரல்கட்டர஬ில் இபேப்தது வ஡ரி஦ ஬ந்஡து..அ஬ர்கஷப அங்கறபேந்து
஡ப்திக்கஷ஬க்கப௃டிவ஬டுத்஡ரன் தன஧ர஥ன்.
஡றடீவ஧ண கறபம்த சரபேஷ஬ ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡஬து கஷ்டம் ஋ன்த஡ரல் அதி ப௄ன஥ரக அ஬ர்கஷப
அங்கறபேந்து கறபப்திணரன்..

"ஆணர வ ய்க்கு ஋ப்தடி ஢ரன் உங்கல௃க்கு உ஡஬ி தண்஠து வ஡ரிப௅ம் ஋ணக்கு வ஡ரி஦ஷன"஋ன்று
வசரன்ணதும்
வ ய்஧ர஥ன்,"஋ணக்கு அப்தஶ஬ எபே சந்ஶ஡கம் இபேந்஡து அண்஠ர..இ஬ங்கஷப து஧த்஡றண ஋ன்
ப்஧ண்ட்ஸ் இ஬ங்கல௃க்கு

஦ரஶ஧ர உ஡஬ி வசய்ந஡ர வசரன்ணரங்க...அப்புநம் ஡ரன் வ஡ரிஞ்சது அது ஢ீ ஋ன்று..இன்ஷணக்கு
஋ன்ஷண ஋஡றர்ப்தர஧ர஥ ரீலீஸ்
தண்஠தும்..அண்஠ிக்கறட்ட இபேந்து ஬ி஭஦த்ஷ஡ ஬ரங்கற.."஋ன்று ஡஦ங்கறணரன்.
தன஧ர஥ன் ஡றஷகத்து,"஋ன்ண அதிக்கறட்ட ஶகட்டி஦ர..அ஬ள் வசரல்ன஥ரட்டரஶப"஋ன்று த஡ந
வ ய் அ஬ன் ஬ி஭஦த்ஷ஡ ஬ரங்கற஦ ஬ி஡த்ஷ஡ கூநறணரன்..
஬சறஶ஦ர,"அப்த அதிக்கு வகரஞ்சம் ப்பரன் வ஡ரிஞ்சறபேக்கும் ஶதரன.."஋ன்று கூந
தன஧ர஥ன் அ஬ஷண ப௃ஷநத்து,"அ஬ல௃க்கு வ஡ரி஦நது இபேக்கட்டும்...஢ீ ஌ண்டர தபரஷண
஥ரத்஡றண...஋ங்கூட ஡ரஶண ஬஧ச்வசரன்ஶணன்..஌ர்ப்ஶதரர்டன ஌ன் அ஬ன் கூட ஬ந்஡?"஋ன்று
அலுத்துக்வகரள்ப

஬சற,'ஆ஥ர ஢ரன் அப்தடி ஥ரத்஡றணதுணரன ஡ரன் இவ்஬பவு சலக்கற஧ம் கறஷப஥ரக்ஸ் ஬ந்஡து...
஢ரந்஡ரன் ஋ல்னர ப்பரஷணப௅ம் வ஥வசஜ் தண்ஶ஠ஶண...஢ீ ஋ங்கறட்ட அந்஡ வ஬த்து துப்தரக்கற
வகரடுத்஡து
஢ல்ன஡ர ஶதரச்சு.."஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட சுற்றுப௃ற்றும் தரர்க்க
"ஆ஥ர ஋ன் ஆல௃ ஋ங்ஶக...வ஧ரம்த ஶ஢஧஥ர கரஶ஠ரம்..ப்பரஷ்ஶதக் ப௃டிஞ்சதும் டீ குடிக்க
ஶதர஦ிட்டரபர?"
஋ன்று தரர்க்க அங்ஶக எபே ஥஧த்஡டி஦ில் ஢றன்றுக்வகரண்டிபேந்஡ரள் சரபே..

All rights reserved to Sakthi

Page 111

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற ஢க஧ தன஧ர஥ன் ,"ஶதரடர ஶதர...஢ல்னர அடி ஬ரங்கு.."஋ன்று ஡ன் ஡ம்திப௅டன்
ஶதச ஆ஧ம்தித்஡ரன்
"஌ய் ஬ள்பிம்ஷ஥ இங்க ஢றன்னுட்டு இபேக்கு...சலக்கற஧ம் கறபம்பு..஢ர஥ ஢ரகர்ஶகர஬ில் ஶதரகட௃ம்..
ஹ்ம்ம்...஢ம்஥ ஢றச்ச஦ம் ஢ரஷபக்கு ஢டந்஡றபேக்க ஶ஬ண்டி஦து..அஷ஡த்஡ரன் கல்஦ர஠த்துக்கு
ப௃஡ல் ஢ரபர ஡ள்பி ஷ஬ச்சறட்டரங்கஶப..."஋ன்று வதபேப௄ச்சு ஬ிட்டரன்.
ஆம்...஢ரஷப ஷ஬க்கப்தட்டிபேந்஡ ஢றச்ச஦ம் இந்஡ தி஧ச்சறஷண஦ரல் இன்னும் தத்து ஢ரட்கள்
஡ள்பிஷ஬க்கப்தட்டது..

஬ரங்க ஢ம் யீஶ஧ர஦ிஷண தரர்ப்ஶதரம்..
஬சற,"஋ன்

ரன்சற ஧ர஠ி..இன்னும் ஋ன்ண ஶகர஬ம்..஋ன்ண ஡றட்டு ஶ஬஠ர ஢ரலு அடி அடிச்சறக்க

ஶதசர஥ ஥ட்டும் இபேக்கரஶ஡..஢ரன் ஬ிஷப஦ரட்டுத் ஡ண஥ர இபேக்கனரம்..ஆணர ஋ன் ஥ணசறன
஋ணக்ஶக
வ஡ரி஦ர஥ உன் ஶ஥ன கர஡ல் இபேக்குடி...உணக்வகன்ண ஢ரன் த஫ஷசவ஦ல்னரம் ஥நந்துட்ஶடன்
அ஡ரஶண தி஧ச்சறஷண..

லூசு அவ஡ல்னரம் ஢ரன் ஥நப்ஶதணரடி...ஶ஡ரப்தில் ஊஞ்சல் கட்டி ஬ிஷப஦ரடிணது..஢ீ ஥ரங்கரய்
஡றபேடிட்டு
஋ன்ஷண ஥ரட்டி ஬ிட்டு அடி஬ரங்க ஷ஬ச்சது,அடம்திடிச்சு க஥ல் தடம் தரர்த்஡து இவ஡ல்னரம்
஥நக்கஷனடி ஋ன் கண்ட௃..

஢ரன் ஬ரய்ச்ச஬டரனர கல்஦ர஠த்ஷ஡ ஢றறுத்து ஢றறுத்துன்னு சலன் ஶதரட்ஶடந்஡ரன்..ஆணரல்
அவ஡ல்னரம் சும்஥ரடி...
இவ்஬பவு ஢ரள் உன் தக்கத்துன இபேந்துட்டு உன்ஷண ஷசட் அடிச்சறட்டு உங்கறட்ட ஡றட்டு
஬ரங்கறக்கறட்டு இது஡ரன்
வசரர்க்கம் ஋ன்ஷண வதரறுத்஡஬ஷ஧..உன்ஷண தரர்த்஡ அன்ஷணக்கு இபேந்து ஶ஢஭ணல்
஡ரன் தரர்க்கறஶநன்

ரக்஧ஃதி

வ஡ரிப௅஥ர?...஢ரன் உன்ஷண கறண்டல் தண்஠ிணர ஢ீ ஋ன்ஷண எபே தரர்ஷ஬ தரர்ப்ஶத தரபே
஋ணக்கு அப்தடிஶ஦

றவ்வுனு

All rights reserved to Sakthi

Page 112

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இபேக்கும் அதுக்கு஡ரன் உன்ஷண ஥ரட்டு டரக்டர்னு கறண்டல் தண்ட௃ஶ஬ன்..ப்ப ீஸ்டர
ஶதசு.."஋ன்று ஥ன்நரட
சரபே ஡஬நறப௅ம் ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்த஬ில்ஷன..
஬சற,"இங்க தரபே..இன்னும் உணக்கு ஢ரன் வசரல்நதுன ஢ம்திக்ஷக ஬஧ஷனன்ணர...இப்த
தரபே.."஋ன்று கூநற

அங்கறன தடங்கபில் ஬பே஬து ஶதரல் ஥ண்டி஦ிட்டு
" ஍ னவ் பெ சரபேம்஥ர..஬ில் பெ ஶ஥ரி ஥ீ .."஋ன்று ஷகஷ஦ ஢ீட்டி ஸ்ஷடனரக ஶகட்க அப்ஶதரதும்
அ஬ள் அஷச஦ர஥ல் ப௃கத்ஷ஡
஡றபேப்திக்வகரண்டரள்.
"஌ட்டி ஬ள்பிம்ஷ஥ ஋ன்ணட்டி ஢ரனும் தரர்த்஡றக்கறட்ஶட இபேக்ஶகன்...எபே புபே஭ன் ஬ர஦ர஧
ஶகட்ஶகம்னர

஢ீ ஶ஡ரக்குன ஌நற வ஬டிஷ஬க்கரப்ன (஥ரி஦ரஷ஡஦ின்நற) ஬ரணம் தரர்த்து ஢றக்க...இப்த ஢ீ ஬ர்நற஦ர
இல்ன உன்ஷண
வசந்தூக்கர தூக்கறட்டு ஶதரக஬ர..."஋ன்று ஡ன் ஊர் தரஷ஭ஷ஦ ஋டுத்து஬ிட்டரன்..
சரபே ஆச்சரி஦஥ரக ஡றபேம்திதரர்க்க அ஬ன் குறும்பு சறரிப்புடன் அ஬ஷப இல௅த்து ஥஧த்஡றன்தின்
஢றறுத்஡ற ப௃கத்ஷ஡ ஬ஷபத்து இ஡ழ்கஷப சறஷந வசய்஡ரன்.....
சரபே஬ின் கரல்கள் தன஥ற஫ந்து வ஡ரய்ந்து ஶதரக அ஬ஷண ஡ள்பி஬ிட ப௃டி஦ர஥ல் ஥஦ங்க
எபேக்கட்டத்஡றல் ஬சறஶ஦ தர஬ம் தரர்த்து அ஬ஷப ஬ிட்டரன்..
சரபே ஶகரதத்துடன் அ஬னுக்கு ஢ரலு அடிகஷப ஷ஬த்து
"஋ன்ணஶன வசஞ்ச ஢ீ...஬ிபேத்஡றக்வகட்ட஬ஶண...வசய்஬ி஦ர..வசய்஬ி஦ர..?"஋ன்று அடித்து ப௃டித்து
அ஬ன் ஥ரர்தில் ஬ரகரக சரய்ந்துக்வகரண்டரள்..஬சறப௅ம் அ஬ஷப அஷ஠த்துக்வகரண்டரன்.
தின் சரபே,"஍ னவ் பெ தப்புட்டி..."஋ன்று ஧கசற஦கு஧னறல் கூந
஬சற,"யப்தர ஋ன் கர஡னறக்கற அ஬ ஊர் தரஷ஭ன ஶதசறணர஡ரன் னவ்ஶ஬ ஬பேது..

All rights reserved to Sakthi

Page 113

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஹ்ம்ம் ஶ஢ரட் தண்஠ிக்கறஶநன்.."஋ன்று கூந அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ற஬ிட்டரள் அ஬ன் கர஡னற.
஬சற அந்஡ ஸ்தரிசத்஡றல் வ஢கறழ்ந்து அ஬ள் வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட அ஬ள் அ஬ன்
கன்ணத்஡றல்ப௃த்஡஥றட

அ஬ன் கல௅த்஡றல் ப௃த்஡஥றட சரபேஶ஬ சு஡ரரித்து,"ஹ்ம்ம்...இது ஆ஬ந஡றல்ன...஢ீ ஡ள்பி ஢றல்லு..
உன் னவ்஬ர் ஶகரகுல் கறட்ட இவ஡ல்னரம் ஷ஬ச்சறக்க.."஋ன்று குறும்புடன் கண்஠டித்து கூந
஬சற அ஡றர்ந்து,"ஶய..அப்த உணக்கு அன்ஷணக்கு.."஋ன்று ஡றக்க
சரபே,"஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம்....உணக்கு இபிச்ச஬ரய் அந்஡ ஶகரகுஷன ஬ிட ஦ரர் கறஷடப்தர..?"
஋ன்று ஢க்கல் அடிக்க அ஬ன் அ஬ஷப அடிக்க து஧த்஡றணரன்..
அ஬ர்கள் இபே஬பேம் ஥கறழ்ச்சறப௅டன் ஏடி஬பே஬ஷ஡ கண்ட தன஧ர஥னும்
வ ய்஧ர஥னும் ஡றபேப்஡றப௅டன் தரர்த்துக்வகரண்டணர்..
தின் தன஧ர஥ன்,"ஶடய் ஶதரதும்டர ஬ரங்க...உங்கஷப
ஸ்ஶட஭ன்ன ஬ிடுஶநன்..இன்ஷணக்ஶக ஢ீங்க ஢ரகர்ஶகர஬ிலுக்கு ஶதர஦ிடுங்க..தர஬ம்
஬ள்பிஶ஦ரட அப்தர அம்஥ர.."஋ன்று அ஬ர்கஷப கறபப்த
சரபேவும் ஬சறப௅ம் ஶகர஧மரக "஢ரங்க அதிஷ஦ தரர்த்துட்டுத் ஡ரன் ஶதரஶ஬ரம்"
஋ன்று கூந
அஶ஡ ச஥஦ம் தன஧ர஥ணின் ஷகப்ஶதசற சறட௃ங்கற஦து...சரரி அனநற஦து...
஋டுத்து ஶதச அஞ்சஷன஦ம்஥ர ஡ரன் அஷ஫த்஡றபேந்஡ரர்..ஸ்தீக்கஷ஧ ஆன் வசய்து
"வசரல்லுங்க..அஞ்சஷனம்஥ர ஋ன்ணரச்சு.?"஋ன்று கு஫ப்த஥ரக ஶகட்க
"இல்ன ஡ம்தி இப்த஡ரன் ஬ட்டுக்கு

஬ந்ஶ஡ன்...஢ரன் ஬ந்஡தும் அதிம்஥ர
கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ தூக்கறட்டு வ஬பிஶ஦ ஶதரய்ட்டரங்க..அ஬ங்க அம்஥ர ஬ட்டுக்கு

All rights reserved to Sakthi

Page 114

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ஶதரய்ட்டரங்கன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்..஋ணக்கு ஷகப௅ம் ஏடஷன கரலும் ஏடஷன..அ஡ரன்
ஃஶதரன் தண்ஶ஠ன்.."஋ன்று கூந அஷண஬பேம் அ஡றர்ந்஡ணர்..
(வ஡ரடபேம்..)

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--17
அதி஦ின் ஥ணது உஷனகபத்ஷ஡ப்ஶதரல் வகர஡றத்துக்வகரண்டிபேந்஡து...
அ஬ள் ஬ட்டிற்கு

கு஫ந்ஷ஡ப௅டன் ஬ந்துஶசர்ந்஡஬ஷப அ஬ள் ஡ரய் ஡ர஥ஷ஧ ஶகட்ட ஶகள்஬ிகள்
அப்தடி....
"஋ன்ண ஡றபேம்தவும் ஥ரப்திள்ஷபஶ஦ரட சண்ஷட஦ர??....இந்஡ ஬ரட்டி கறபம்திஶ஦ ஬ந்துட்ட...
சரி ஋ப்த கறபம்த ஶதரஶந.."஋ன்று சர்஬சர஡ர஧஠஥ரக உ஠ர்ச்சற஦ற்ந கு஧னறல் ஶகட்க
அதி தல்ஷனக் கடித்஡ரள்...
அந்஡ ஥றகப்வதபேம் ஥ரபிஷக ஶதரன்ந ஬ட்டில்

எபே இப஬஧சற ஶதரல் ஬ரழ்ந்஡஬ஷப
இப்தடி஦ர குற்ந஬ரபி ஶதரல் ஢றற்கஷ஬த்துக் ஶகள்஬ி ஶகட்தது...
அ஬ல௃க்கு ஡ன் ஡ர஦ின் ஢றஷணப்பு ஢ன்நரகஶ஬ புரிந்஡து.஡ன்ஷண தன஧ர஥னுடன்
஬ர஫ஷ஬க்கத்஡ரன்
இந்஡ ஢டிப்பு ஋ன்றும் வ஡ரிந்஡து.ஆணரல் அ஬ல௃க்கு தன஧ர஥னுடன் இணிஶ஥ல் ஶசர்ந்து ஬ரழ்஬து
஋ன்தது

ப௃டி஦ர஡ கரரி஦஥ரக இபேந்஡து..அ஡ணரல்
"அம்஥ர..஢ரன் ஡றபேம்திப்ஶதரகப௃டி஦ரது..."஋ன்று அல௅த்஡஥ரக கூநறணரள்.
"஌ன் உன் ஬ட்டு

அட்஧ஸ் ஥நந்துட்டி஦ர?...஋ன்று ஡றபேம்தவும் ஡ர஥ஷ஧

஢க்கனரக ஶகட்க

அதி,"அம்ம்ம்஥ர...."஋ன்று தல்ஷனக் கடித்து ஬ரர்த்ஷ஡கஷபத் துப்திணரள்.
஡ர஥ஷ஧ வ஬குண்டு,"஋ன்ணடி அம்஥ர...஢ரன் ஌ற்கணஶ஬ வசரல்னறபேக்ஶகன்.. ஥ரப்திள்ஷபக்

All rights reserved to Sakthi

Page 115

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கூட ஶசந்து஬ர஫ ப௃஦ற்சற தண்ட௃ தண்ட௃ன்னு கறபிப்திள்ஷபக்கு வசரல்ந ஥ர஡றரி.....ஆணர
஢ீ இப்தடி வதட்டிப௅ம் ஷகப௅஥ர சலரி஦ல் யீஶ஧ர஦ின் ஥ர஡றரி ஬பேஶ஬ன்னு ஢ரன் ஢றஷணக்கஷன..
ஆ஥ர இவ்ஶபர ஢ரள் ஆகறப௅஥ர ஢ீ ஥ரப்திள்ஷபஷ஦ தத்஡ற வ஡ரிஞ்சுக்கஷன.."஋ன்று ஶகட்க
அதி வதரறுஷ஥஦ி஫ந்து,"புரிஞ்சறக்கறட்ஶடன் ஢ல்னர புரிஞ்சறக்கறட்ஶடன்...அ஬ர் வ஧ரம்த
஢ல்ன஬ர்..வ஧ரம்த
வ஧ரம்த ஢ல்ன஬ர் ஶதரது஥ர??..ஆணர ஢ரந்஡ரன் வகட்ட஬..அ஬ஷ஧ப் ஶதரன ஢ல்ன஬பேக்கு
஋ன்ஷணப்ஶதரன

வகட்ட஬ர் ஶ஬ண்டரம்னு஡ரன் ஬ந்துட்ஶடன்.....ப்ப ீஸ் ஥ர வகரஞ்ச ஢ரள் இங்ஶக ஡ங்கறக்கறஶநன்..
அப்புநம் எபே ஶ஬ஷன ஬ரங்கறக்கறட்டு ஢ரனும் ஋ன் திள்ஷபப௅ம் இந்஡ ஬ட்ஷட

஬ிட்டு
ஶதர஦ிடுஶநன்.."
஋ன்று ஷகவ஦டுத்துக் கும்திட அந்஡ ஡ரப௅ள்பம் அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரங்கர஥ல் அ஬ஷப
அஷ஠த்துக்வகரண்டது..

"஋ன் ஧ர ரத்஡ற..஋ன்ணடி ஆச்சு உணக்கு..஢ீ ஋ப்தவுஶ஥ இந்஡ ஬ட்ஶடரட

இப஬஧சற஡ரன்..஢ீ இப்தடி
வகஞ்சுநதுக்கரக ஢ரன் வசரல்னஷன அதி....஢ீ ஥ரப்திள்ஷப கூட ஶசர்ந்து ஬ர஫ட௃ம்னு ஡ரன்
இவ்ஶபர ஶ஢஧ம்."
஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள்

அதி,"஋ணக்குத் வ஡ரிப௅ம்஥ர...஋ணக்கு அ஬ர் ஶ஥ன ஋ன்ண ஶகரதம்னு

஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ஷனம்஥ர..

ஆணர ஌ஶ஡ர குற்ந஠ர்வு ஋ன்ஷண சரகடிக்கறது..இப்ஶதரஷ஡க்கு ஋ங்கறட்ட ஋துவும்
ஶகட்கரஶ஡ம்஥ர..ப்ப ீஸ்.."஋ன்று கு஫ந்ஷ஡ஷ஦த்
தூக்கறக்வகரண்டு ஡ன் அஷநக்குள் த௃ஷ஫஦ ஡ர஥ஷ஧ கு஫ம்திப்ஶதரய் ஢றன்நரள்.
அஞ்சஷனம்஥ர அஷ஫த்஡ப்தின் தன஧ர஥ன் அ஡றர்ந்து ஢றன்நது எபே ஢ற஥றடம் வசரல்னப்ஶதரணரல்
அ஡ற்கும்
குஷநவு஡ரன்..
கு஫ம்தி ஢றன்ந அஷண஬ஷ஧ப௅ம் புன்ணஷக ப௃கத்துடன் தரர்த்து

All rights reserved to Sakthi

Page 116

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஋துக்கு இப்தடி கு஫ம்திப்ஶதரநீங்க..அ஬ ஋ங்ஶக ஶதர஦ிபேப்தரன்னு வ஡ரிப௅ம்...஢ீங்க ஬ரங்க
உங்க அதிஷ஦ தரர்க்க"஋ன்று குறும்புச் சறரிப்புடன் அ஬ர்கஷப அஷ஫த்துக்வகரண்டு கரரில்
஌நறணரன்.
஬சற அ஡ற்கும் ஬ிடர஥ல்,"அ஡ரஶண வதரண்டரட்டிஷ஦ தத்஡ற அ ப௃஡ல் ஃ ஬ஷ஧ வ஡ரிந்஡
கர஡ல் க஠஬ன் அல்ன஬ர ஢ீர்..஢டத்தும் ஢டத்தும்"஋ன்று வசந்஡஥ற஫றல் ஶதச
சரபே,"஬ரஷ஦ ஷ஬ச்சறக்கறட்டு ஢ீ சும்஥ர இபேக்க஥ரட்ஶட..தரலு சரர் அதி ஋ங்ஶக
இபேப்தரங்க..'஋ன்று ஶகட்டரள்
வ ய்஧ர஥னும்,"அண்஠ர ஢ரன் ஶதசறணதுன கு஫ம்திப்ஶதரய்஡ரன் அண்஠ி ஋ங்ஶக஦ர஬து
ஶதர஦ிபேப்தரங்கஶபர?..

சரரிண்஠ர.."஋ன்று வகஞ்ச தன஧ர஥ன் அ஬ஷணத் ஡ட்டிக்வகரடுத்஡ரன்.."எண்ட௃ம் தி஧ச்சறஷண
இல்னடர தரர்ப்ஶதரம்"
஋ன்று ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற அதி஦ின் ஡ரய்஬ட்டிற்கு

஋ந்஡஬ி஡ சந்ஶ஡கப௃஥றன்நற ஬ந்து ஶசர்ந்஡ரன்.
஢ரல்஬ஷ஧ப௅ம் கண்ட ஡ர஥ஷ஧ அ஡றர்ச்சறஶ஦ரடும் ஆச்சரி஦த்ஶ஡ரடும் தரர்த்து஢றற்க
தன஧ர஥ன்,"அத்ஷ஡ அதி ஋ங்ஶக..?"஋ன்று ஶகட்டரன்
஡ர஥ஷ஧ ,"஥ரப்திள்ஷப அ஬ ஬ந்து வ஧ண்டு ஥஠ி ஶ஢஧ம்஡ரன் ஆச்சு...அதுக்குள்ப.."஋ன்று
ஆச்சரி஦க்கு஧னறல் ஶகட்க

சரபே குறும்தரக ,"இதுஶ஬ தரலு சரபேக்கு ஶனட்"஋ன்று கனரய்க்க அங்ஶக அ஫கற஦ சூ஫ல்
அ஧ங்ஶகநற஦து..
ஆணரல் அஷ஡ ஶகட்க தன஧ர஥ன் ஡ரன் இல்ஷன..அ஡ற்குள் அதி஦ின் அஷநக்கு வசன்நறபேந்஡ரன்.
அங்ஶக.....
஋ன்ஷநக்கும் இல்னர஥ல் வ஢டுஶ஢஧஥ரக அடம்திடித்து அல௅ம் ச஥றஷ஦
஋ப்தடி ச஥ர஡ரணப்தடுத்து஬து ஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ஶ஡ரபில் ஶதரட்டுத் ஡ட்டி஦தடி
அங்கும் இங்கும் ஢டந்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள் அதி..

All rights reserved to Sakthi

Page 117

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஌ண்டர இன்ஷணக்கு இப்தடி அ஫ந..இப்தடி அடம்திடிக்க ஥ரட்டிஶ஦..஋ன்ணரச்சு.."஋ன்று
அ஡ட்டல் ஶதரட கு஫ந்ஷ஡஦ின் அல௅ஷக இன்னும் கூடி஦து...
அ஬ஷபத் தூக்கறக்வகரண்டு வதட்டில் உட்கரர்ந்து
'஋ன்ணடி தி஧ச்சறஷண உணக்கு....இதுவும் ஢ம்஥ ஬டு஡ரன்...஌ன்

உங்க அப்தர ஬ட்டில்

஡ரன்
இபேப்தீங்கஶபர?"

஋ன்று ஶகட்க ச஥ற கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬ தரர்த்஡து..
தின் அதி,"தரர்க்கறநஷ஡ தரபே... ரஷட ஥ட்டும்஡ரன் ஋ன்ண ஥ர஡றரி..கு஠ம் அப்தடிஶ஦ அப்தஷண
வகரண்டிபேக்கு.
இப்தஶ஬ இப்தடின்ணர ஬பர்ந்஡ர ஋ப்தடிஶ஦ர?"
஋ன்று சனறத்துக்வகரள்ப தின்ணிபேந்து சறரிப்பு கு஧ல் ஶகட்டது..த஡நறப்ஶதரய் அதி ஡றபேம்திப்தரர்க்க
அங்ஶக சு஬ரில் சரய்ந்஡ப்தடி சறரித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன் தன஧ர஥ன்.
அதி கண்கஷப கசக்கறக்வகரண்டு ஥ீ ண்டும் தரர்க்க அ஬ள் வசய்ஷகஷ஦ப் தரர்த்து இன்னும்
தன஥ரக சறரிக்க அதி ஋ரிச்சலுற்று ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திக்வகரண்டரள்.
தன஧ர஥ன்,"஋ன் வதரண்ட௃க்குத் வ஡ரிஞ்சது கூட அ஬ அம்஥ரவுக்கு வ஡ரி஦ஷனப் தரர்....
இது அ஬ ஬டில்னன்னு.."஋ன்று

கூந அதி என்றும் ஶதச஬ில்ஷன..
ஆணரல் அ஬ன் ஬ிடர஥ல்,"஢ரன் அவ்ஶபர தூ஧ம் வசரல்னறப௅ம் ஢ீ இங்ஶக ஬ந்஡ர ஋ன்ண அர்த்஡ம்..
஢ரன் ஋ன்ண ஡ப்பு தண்ஶ஠ன்.."஋ன்று ஡஠ிந்஡ கு஧னறல் ஶகட்டரன்..
"஋ன் ஬ட்டுக்கு

஬஧ ஢ரன் ஦ரர் கறட்டப௅ம் ஶகட்கஶ஬ண்டி஦ அ஬சற஦஥றல்ன..."
"஋து உன் ஬டு...இந்஡

஬டர

உன் ஬டு..ஶ஦ரசறச்சு

ஶதசு அதி..஋ன் ஶ஥ன உள்ப
ஶகரதத்துன ஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦ ஬ிடரஶ஡.."
"இஷ஡ தரபேங்க ஡஦வு வசய்து இங்ஶக இபேந்து ஶதரங்க..஋ன்ஷண வகரஞ்சம் ஢றம்஥஡ற஦ர

All rights reserved to Sakthi

Page 118

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இபேக்க஬ிடுங்க.."஋ன்று வகஞ்ச
"஋ன் வதரண்டரட்டிஷ஦ ஬ிட்டு ஢ரன் ஋ங்ஶக ஶதரநது.."஋ன்று குறும்தரக ஶகட்க
"வதரண்டரட்டி஦ர அப்தடின்ணர ஋ன்ண அர்த்஡ம்னு வ஡ரிப௅஥ர உங்கல௃க்கு...
஋ன்ஷணக்கர஬து ஢ீங்க ஋ன்ஷண அப்தடி ஢டத்஡றபேப்தீங்கபர?...஋ந்஡ ஬ி஭஦த்ஷ஡஦ர஬து
஋ங்கறட்ட வசரல்னறபேப்தீங்கபர?..஡ரனற கட்டி எபே கு஫ந்ஷ஡ப௅ம் வகரடுத்஡ர ஥ட்டும் ஢ரன்
உங்கல௃க்கு வதரண்டரட்டி இல்ன.."஋ன்று கரட்ட஥ரக கூநறணரள்.
தன஧ர஥ன் வ஥ௌண஥ரக இபேக்க
"இணிஶ஥ அஷ஡ தத்஡ற ஶதசஶ஬ண்டரம்..
உங்க ஡ம்தி உங்கஷப ஢ல்ன஬ர்னு வசரன்ணரர்...஢ீங்க ஢ல்ன஬ங்கபர இபேங்க...
உங்க ஡ம்திக்கறட்ட இபேந்து சரபேஷ஬ கரப்தரத்துங்க..
அந்஡ எபே ஢றம்஥஡ற஦ர஬து ஋ணக்கு கறஷடக்கட்டும்.ப௃஡ல்ன இங்க இபேந்து கறபம்புங்க"
஋ன்று கண்஠ர்ீ ஡ல௃ம்த கூந தன஧ர஥ன் அ஬ஷப வ஢பேங்கற
"சரபே ஬சற வ ய் ஋ல்னரபேம் இங்க஡ரன் இபேக்கரங்க...இங்க தரபே அதி ஋ல்னர
஬ி஭஦த்ஷ஡ப௅ம் வசரல்ஶநன்..அப்புந஥ரவும் ஋ன் ஶ஥ன ஡ப்பு இபேக்குன்னு ஢றஷணச்ஶசணர
஋ணக்கு ஋ன்ண ஡ண்டஷண ஶ஬஠ரலும் வகரடு.."஋ன்று கூநற ஢டந்஡ அஷணத்ஷ஡ப௅ம் என்று
஬ிடர஥ல் எப்தித்஡ரன்.
அதி அ஬ஷண கூரி஦ தரர்ஷ஬ப் தரர்த்து "அப்த ஋ல்னரஶ஥ ஢டிப்தர..?.."஋ன்று ஶகட்க
தன஧ர஥ன்,"ஆம்.."஋ன்று ஡ஷன஦ரட்ட அ஬ன் கன்ணத்஡றல் தபரவ஧ண அஷந ஬ில௅ந்஡து...
"஋ன்ண ஢றஷணச்சறட்டு இபேக்ஶக உன் ஥ணசுன...஋ன்ஷண ஷ஬ச்சு ஢ரடகம் ஶதரட உணக்கு
஋வ்ஶபர ஷ஡ரி஦ம் இபேக்கட௃ம்..஢ரன் ஋ன்ண வதரம்ஷ஥஦ர?...஌ன் இப்தடி.."஋ன்று க஡நற஦தடி

All rights reserved to Sakthi

Page 119

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஬ன் சட்ஷடஷ஦ப் திடித்து உலுக்க அஷ஡ கண்டுக்வகரள்பர஥ல் அ஬பிடம் இபேந்து ச஥றஷ஦
஬ரங்கறக்வகரஞ்சற வ஡ரட்டினறல் கறடத்஡ற அ஬பிடம் ஡றபேம்தி "ஏஶக இப்தடி அடி..஋ந்஡ வ஡ரந்஡஧வும்
இல்னர஥"

஋ன்று சறரிப்புடன் கூந அதி அ஡ற்கு ஶ஥ல் தன஥றன்நற ஡ஷ஧஦ில் அ஥ர்ந்து அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
"஌ன் இப்தடி வசஞ்ச...஋த்஡ஷண ஢ரள் அல௅஡றபேப்ஶதன் வ஡ரிப௅஥ர?...எபே஢ரள் கூட உன் ஥ணஷச
கரட்டர஥
஋ப்தடி ஢டிக்கப௃டிஞ்சது...உணக்கு ஋ன்ஷண திடிக்கஷனஶ஦ரன்னு ஢ரன் ஋வ்ஶபர ஢ரள்
கஷ்டப்தட்டிபேப்ஶதன்.."

஋ன்று ஶகட்க தன஧ர஥ன் அ஬ள் அபேகறல் அ஥ர்ந்து
"அதி ப்ப ீஸ் அ஫ரஶ஡..உன்ஷண வ஧ரம்த திடிச்ச஡ரன ஡ரண்டி இப்தடி தண்ஶ஠ன்..஢ம்஥
கல்஦ர஠ம்
஡றடு஡றப்புன்னு ஢டந்஡றடுச்சு...உணக்கு ஋ன்ஷண திடிக்கரஶ஡ரன்னு ஋ணக்கு ஶ஡ர஠ிக்கறட்ஶட
இபேந்஡து..

ஆணரல் உன்ஶ஥ன இபேந்஡ கர஡ல் எவ்வ஬ரபே ஢ரல௃ம் கூடிக்கறட்ஶட ஶதரச்சு..஋ங்க ஋ன்ஷண ஥ீ நற
உன் ஬ிபேப்த஥றல்னர஥
உங்கறட்ட அத்து஥ீ நறடுஶ஬ஶணரன்னு உங்கறட்ட இபேந்து ஬ினகறஶணன்..அப்புநம் ஋ன் ஡ம்திஶ஦ரட
஢றஷனஷ஥ப௅ம் எபே கர஧஠ம்..

ஆணரலும் இந்஡ சத஡ம் ஋ல்னரம் எபே஥ரசம் கூட ஡ரங்கஷன..அப்தடிப௅ம் எபே஢ரள் ஋ன்ஷணப௅ம்
஥ீ நற உங்கறட்ட...."஋ன்று கூநற ஢றறுத்஡
அதி ப௃கம் சற஬ந்துப்ஶதரணது ஶகரதத்஡றணரனர?..வ஬ட்கத்஡றணரனர?..தட்டி஥ன்நஶ஥ ஷ஬க்கும்
அப஬ிற்கு கு஫ம்திணரன் தன஧ர஥ன்..

"஋ங்க ஢ீ இஷ஡ சரக்கர ஷ஬ச்சு ஬ட்ஷட

஬ிட்டுப்ஶதரய்டு஬ிஶ஦ரன்னு ஢ரன் எவ்வ஬ரபே ஢ரல௃ம்
த஦ந்஡து ஋ணக்கு஡ரன் வ஡ரிப௅ம்..

பைஷ஥ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬஧க்கூடப் த஦஥ர஦ிபேக்கும்..அப்புநம் அத்ஷ஡ ஢ரன் அப்தர ஆண
஬ி஭஦த்ஷ஡ வசரன்ணப்த ஢ரன் அவ்ஶபர

All rights reserved to Sakthi

Page 120

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

சந்ஶ஡ர஭ப்தட்ஶடன்னு ஋ணக்கும் கடவுல௃க்கும்஡ரன் வ஡ரிப௅ம்..அப்புந஥ர ஢ீ கு஫ந்ஷ஡ஷ஦
கஷனச்சறட கூடரஶ஡ன்னு.."
஋ன்று கூந அதி அ஬ஷண சுட்வடரிக்கும் தரர்ஷ஬ தரர்த்஡ரள்...
"இல்ன இல்ன ஢ீ அப்தடி தண்஠஥ரட்ஶடன்னு வ஡ரிப௅ம்..இபேந்஡ரலும் ஋ன் ஶ஥ன உள்ப
ஶகரதத்துன.."஋ன்று ஡஦ங்க

"எபே கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ கஷனக்கந அபவுக்கு ஢ரன் ஶகரதக்கரரி இல்ன.."
"஋ணக்கு புரிஞ்சது..அப்புநம் கு஫ந்ஷ஡ திநந்஡துக்கு அப்புந஥ர஬து ஢ரன் உங்கறட்ட ஥ணசு ஬ிட்டு
ஶதசறபேக்கட௃ம்..

ஆணரல் உணக்கு வ஡ரி஦ரது அதி ஢ரன் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் வ஧ரம்த அடி஥ட்டத்துன இபேந்து
ப௃ன்ஶணநற஦஬ன்..

஋ஷ஡ப௅ம் இ஫ந்துடுஶ஬ன்னு ஢ரன் த஦ந்஡ஶ஡ இல்ன..ஆணரல் அப்தடி த஦ந்஡து உங்கறட்ட
஡ரன்..அ஡ரன் ஋ன்ஷண
கட்டிப்ஶதரட்டுச்சு..஌ன்ணர அ஫குன ஢ரன் உன்ஷண ஬ிட சு஥ரர்..தடிப்பும் கம்஥ற ஡ரன்..எபே
டிப்பஶ஥ர..஋ன் உஷ஫ப்பு஡ரன்

஋ன்ஷண கரப்தரத்஡றச்சு..உங்கப்தர அந்஡ உஷ஫ப்தரன஡ரன் ஋ன்ஶ஥ன ஢ம்திக்ஷக ஷ஬ச்சரர்..ஆணர
஢ீ இஷ஡ வதரிசர ஢றஷணச்சற
஋ன்ஷண ஬ிட்டுடு஬ிஶ஦ரன்னு..அ஡ரன் சண்ஷட ஶதரட்டரலும் த஧஬ர஦ில்ஷன ஢ீ இந்஡ ஬ட்டில்

இபேந்஡ர ஶதரதும்னு ஢றஷணச்சு.."
஋ன்று ஡஦ங்கறணரன்...
"஋ங்கப்தர ஥ட்டு஥றல்ன ஢ரனும் உஷ஫ப்புக்கு ஥ரி஦ரஷ஡ வகரடுக்கறந஬஡ரன்.."஋ன்று கூந
தன஧ர஥ன்,"அதி அப்த ஢ீ ஋ன்ஷண.."
"ஆ஥ர ஢ரன் உங்கஷப கர஡னறச்ஶசன்..ஆணர இப்த இல்ஷன.."஋ன்று கூந அ஬ன் ப௃கம்
கூம்தி஦து.

"஋ணக்கு புரிப௅து அதி...உன் ஥ணஷச வ஧ரம்த கஷ்டப்தடுத்஡றட்ஶடன்..ப௃ல௅சர வசரல்னற

All rights reserved to Sakthi

Page 121

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ப௃டிச்சறர்ஶநன்..
அதுக்கப்புநம் ஢ீ ஋ன்ண ப௃டிவ஬டுத்஡ரலும் சரி..஢ரன் வசரன்ஶணஶண வ ய்ஶ஦ரட தி஧ச்சறஷண..
அதுக்கு ஋ணக்கு எபே உ஡஬ி ஶ஡ஷ஬ தட்டது..ஶ஬ந ஦ரபேணரலும் அ஬ன்
கண்டுப்திடிச்சறடு஬ரன்..அ஬ன்
஋஡றர்ப்தரர்க்கர஡ ஆள் கறட்ட இபேந்து உ஡஬ி ஬஧ட௃ம்னு஡ரன் உன்ஷண ஥ஷநப௃க஥ர
உசுப்தி஬ிட்ஶடன்..

஋ணக்கு அதி இல்ன அதி஢ய் ஶ஡ஷ஬ப்தட்டர..."஋ன்று கூந அதி அ஡றர்ந்து ஶதரய் அ஬ஷண
தரர்த்஡ரள்..
"உங்கல௃க்கு ஋ப்தடி?"
"வ஡ரிப௅ம்...அத்ஷ஡ உன்ண தத்஡ற ஋ல்னரம் வசரல்னறபேக்கரங்க...உன் உ஡஬ி஦ரன஡ரன் ஋ன்ணரன
சரபேஷ஬ கரப்தரத்஡ற வ ய்ஷ஦ப௅ம் ஥ீ ட்க ப௃டிஞ்சது..஋ன்ஷண ஬ிட உன் தங்கு஡ரன் அ஡றகம் அதி.
அப்புநம் ஬ந்து ஋ல்னரம் உங்கறட்ட வசரல்னனரம்னு ஢றஷணக்கும் ஶதரது ஢ீ இங்ஶக ஬ந்துட்ட..
஢ீ ஥ரசர஥ரசம் த஠ம் வகரடுத்஡து ஋ணக்கு ஋வ்ஶபர கஷ்ட஥ர இபேந்஡து வ஡ரிப௅஥ர..அஷ஡ ஬ிட
இது கஷ்ட஥ர இபேக்கு."஋ன்று கூந

அதி,"஢ீங்க ஋ன்ஷண கஷ்டப்தடுத்஡ஷன..அப்தடித்஡ரன் இதுவும்"஋ன்று ஢க்கனரக கூந
தன஧ர஥ன்,"எத்துக்கறஶநன் அதி..஢ரன் உணக்கு வசஞ்சது ஡ப்பு஡ரன்..அதுக்கு ஢ீ ஋ன்ண ஡ண்டஷண
ஶ஬஠ரலும் வகரடு..
஢ரன் ஌த்துக்கறஶநன்..ஆணர ஋ன்ஷண ஬ிட்டு ஥ட்டும் ஶதரகரஶ஡ அதி.'஋ன்று ஋஡ற்கும்
வகஞ்சர஡஬ன் ஡ன் கர஡ல்
஥ஷண஬ி஦ின் கபேஷ஠க்குக் வகஞ்சறணரன்..அதிக்ஶகர தீநறட்டு ஬பேம் சறரிப்ஷத அடக்க
தி஧ம்஥தி஧஦த்஡ணம்

வசய்஦ஶ஬ண்டிபேந்஡து..
"஢ரந்஡ரன் உங்கஷப கர஡னறக்கஷனன்னு வசரல்ஶநன்ன அப்புநம்...சரி..஢ரன் ஶகட்கறநஷ஡ ஢ீங்க
஡ந்஡ர உங்க கூட ஬ர்நஷ஡ தத்஡ற ஶ஦ரசறக்கறஶநன்"஋ன்று வகத்஡ரக கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 122

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தன஧ர஥ன் தி஧கரச஥ரகற "வசரல்லும்஥ர ஋துணரலும் ஡ர்ஶநன்..'஋ன்று கூந
அதி குறும்தரக அ஬ஷண வ஢பேங்கற அ஥ர்ந்து அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்தி..கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡ம்
வகரடுத்஡ரள்...அப்தடிஶ஦ வ஢ற்நற,கண் ,கரது ஋ண அ஬ள் உ஡டுகள் ஬னம் ஬஧ தன஧ர஥ன் ஡ன்ஷண
அடக்க

தடர஡தரடு தட்டரன்...அ஬பின் இந்஡ ஡றடீர் வச஦னறல்
இத்஡ஷண ஢ரள் பூட்டிஷ஬த்஡றபேந்஡ உ஠ர்வுகள் வ஥ல்ன ஬ிடுதடு஬ஷ஡ அநறந்து அ஬ன் ஬ினக
஋த்஡ணிக்க
அதி அ஬ஷண ஬ிட஬ில்ஷன..
தன஧ர஥ன் தன஬ண஥ரண

கு஧னறல்,"அதி ஶ஬ண்டரம்டர...஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷன.."஋ன்று ஥஦க்கத்஡றல்
கூந

அதி அ஬ன் கரஶ஡ர஧த்஡றல்"஢ரன் ஶகட்டர வசய்ஶநன்னு வசரல்னறபேக்கல ங்க...இந்஡ ச஥ற அப்தடிஶ஦
஋ன்

ரஷடன

஬ந்துட்டர...஋ணக்கு உங்க
ப௃கத்துடன் ஶகட்க

ரஷடன இன்வணரபே கு஫ந்ஷ஡ ஶ஬ட௃ம்...஡பே஬ங்கபர?"஋ன்று

சற஬ந்஡

தன஧ர஥ன் சந்ஶ஡ர஭த்஡றல் ஡றக்குப௃க்கரடிப்ஶதரய் த஡றஶனதும் ஶதசர஥ல்
அ஬ஷப அப்தடிஶ஦ அஶனக்கரக தூக்கற கட்டினறல் கறடத்஡ற அ஬ள் உடனறல் க஬ிஷ஡ கறறுக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன்..஋த்஡ஷண ஢ரள் கரத்஡றபேப்பு,஋த்஡ஷண ஢ரள் ஌க்கம்,஋த்஡ஷண ஬பேட கர஡ல்
இஷ஬வ஦ல்னரம்
அந்஡ ஶ ரடிகறபிகள் எவ்வ஬ரன்நரக ஡ீர்த்துக்வகரண்டண..ஶ஢஧ம் கரனம் வ஡ரி஦ர஥ல்
கூடிக்கபித்஡ இபே஬ஷ஧ப௅ம்

தூக்கம் கஷனந்஡ ச஥ற஦ின் வ஥ல்னற஦ சறட௃ங்கல் கஷனத்஡து...
"யய்ஶ஦ர உங்கபரன தரபேங்க...கு஫ந்ஷ஡ ஋ல௅ந்துட்டர.."஋ன்று அதி ஶதரனற஦ரக
சனறத்துக்வகரள்ப
தன஧ர஥ன் சறரித்து,"அ஬ ஋ன் வதரண்ட௃..஢ம்஥ஷப டிஸ்டர்ப் தண்஠஥ரட்டர...இப்த தூங்கறடு஬ர

All rights reserved to Sakthi

Page 123

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தரபே.."஋ன்று கூந
அப்தடிஶ஦ சறட௃ங்கல் குஷநந்து உநங்க ஆ஧ம்தித்஡ரள் ச஥ற..
தன஧ர஥ன் வதபேஷ஥஦ரக,"஋ப்தடி.."஋ன்று ஶகட்க
அதி,"வ஧ரம்த ஡ரன் வதரண்ட௃ ஶ஥ன தரசம்..எபே஢ரபரச்சும் இ஬ஷப வகரஞ்சறபேப்தீங்கபர..?"஋ன்று
஡ன் ஆற்நரஷ஥ஷ஦ கூந
தன஧ரம்,"஋ன்ண வகரஞ்சஷன஦ர?...அடிப்தர஬ி ஢ீ என்தது ஥஠ிக்வகல்னரம் தூங்கறடு஬..அப்புநம்
ஷ஢ட் ஃபுல்னர ஋ன் வதரண்ட௃ கூட஡ரன்

இபேப்ஶதன்..கவ஧க்டர ஢ீ 6 ஥஠ிக்கு ஋ல௅ந்஡றபேக்கும் ஶதரது வ஡ரட்டினறல் ஶதரட்டுடுஶ஬ன்...உன்ஷண
தரர்க்கர஥ கூட இபேந்஡றடுஶ஬ன்..
஋ன் வதரண்ஷ஠ தரர்க்கர஥...யளயழம்..'஋ன்று கூந
அதி அ஬ஷண ஬ிட்டு ஬ினகறப்தடுத்துக்வகரண்டரள்..."அப்த ஋துக்கு ஬ந்஡..உன் வதரண்ஷ஠
஥ட்டும் தரர்த்துட்டு ஶதர.."
஋ன்று சறட௃ங்க
தன஧ர஥ன்,"யய்ஶ஦ர ஋ன் வதரண்டரட்டிக்கு ஶகரதத்ஷ஡ தரபேடர...கண்஠ம்஥ர இந்஡
னவ்ஷ஬வ஦ல்னரம் ஋ங்க
ஷ஬ச்சறபேந்஡...ஶ஡ங்க்ஸ்டர....஢ரன் ஋வ்஬பவு ஢ரள் ஌ங்கறபேக்ஶகன் வ஡ரிப௅஥ர...஋ன் ஶ஥ன
ஶகர஬வ஥ல்னரம் ஶதர஦ிடுச்சர?"

஋ன்று அ஬ஷப வ஢பேங்கற அஷ஠த்து ஶகட்க அ஬ள் த஡றஶனதும் கூநர஥ல் அ஬ன் ஥ரர்தில்
சரய்ந்துக்வகரண்டரள்..
"ஶகரதம் இல்ன..ஆணர ஋ணக்கு குற்ந஠ர்வு இபேந்஡து...஢ல்ன஬ஷ஧ப் ஶதரய் இப்தடி
தண்஠ிட்ஶடஶணனு...அப்புநம்

வ ய் சரபேஷ஬ ஋ன்ண வசஞ்சறபே஬ரஶணரனு த஦ம் இபேந்஡து...அ஡ரன் கறபம்தி ஌ஶ஡ர எபே
ஊந்து஡ல்ன ஬ந்துட்ஶடன்..

அப்புநம் ஢ீங்க ஋ல்னரம் வசரன்ணதும் உங்க ஶ஥ன இபேந்஡ வகரஞ்சம் ஬பேத்஡ப௃ம் ஶதரஶ஦
ஶதரச்சு.."஋ன்று கூநற஦

All rights reserved to Sakthi

Page 124

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

இ஡ழ்கபில் இ஡ழ் த஡றத்஡ரன் அந்஡ கர஡னன்..
தின் ,"஦ரஶ஧ர ஋ன்ஷண கர஡னறக்கஷனன்னு வசரன்ணரங்க அது ஦ரபேக்கு வ஡ரிப௅஥ர அதி஢ய்
குட்டி.."஋ன்று ஶகட்க
அதி சறரித்து,"஢ரன் உங்கஷப வ஬றுஶ஥ கர஡னறக்கஷன ஧ரம்..வ஧ரம்த வ஧ரம்த
கர஡னறக்கறஶநன்..அஷ஡஡ரன் அப்தடி வசரன்ஶணன்.."

தின் ஥஠ிஷ஦ப் தரர்த்஡ அதி,"யய்ஶ஦ர ஥஠ி தரபேங்க..஢ீங்க ஬ந்து 3 ஥஠ிஶ஢஧஥ர ஢ரம்
பைப௃க்குள்ஶப...
வ஬பிஶ஦ ஋ல்னரபேம் இபேக்கரங்கன்னு ஶ஬ந வசரன்ண ீங்க...஢ரன் ஶதரய் குபிச்சறட்டு
஬ர்ஶநன்.இல்ன உங்க அத்ஷ஡

஋ன்ஷண வகரன்னுடு஬ரங்க.."஋ன்று கண்கஷப உபேட்டி ஋ல௅ந்து ஏட அந்஡ அ஫கறல்
஥஦ங்கறத்஡ரன் ஶதரணரன் அ஬ன்...
எபே஬஫ற஦ரக இபே஬பேம் குபித்து கபித்து வ஬பிஶ஦ ஬஧
யரனறல் இ஬ர்கஷப கனரய்க்க வ஧டி஦ரக இபேந்஡து இஷபஞர் கூட்டம்...
஬சற,"ப௄ட௃ ஶதஷ஧ யரனறல் உட்கர஧ஷ஬ச்சறட்டு இந்஡ர ஬ஶ஧ன்னு ஶதர஦ிட்டு ஬஧ ஶ஢஧த்ஷ஡
தரபே..."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க

சரபே,"இப்த஬ர஬து ஬ந்஡ரங்கஶப சந்ஶ஡ர஭ப்தடு தப்புட்டி...."஋ன்று கூநற சறரிக்க
வ ய் அதி஦ிடம்,"஋ன்ண ஥ன்ணிச்சறடுங்க அண்஠ி....஢ரன் தண்஠து வ஧ரம்த ஡ப்பு..'஋ன்று
ஆ஧ம்திக்க
அதி ஷக஦஥ர்த்஡ற,"ஶதரதும் வ ய்..உன் அண்஠ன் ஋ல்னரம் வசரன்ணரபே...஋த்஡ஷண ஡டஷ஬ சரரி
ஶகட்த.."
஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள் ஬சற,"வ஡ரள்பர஦ி஧த்து த௄த்஡ற த஡றஷணஞ்சு ப௃ஷந ஶகட்டரச்சு.."஋ன்று கூந
சரபே அ஬ன் ஡ஷன஦ில் வகரட்டிணரள்..
அதி சறரித்து,"஢ல்னர வகரடு சரபே...஬ரய் வ஧ரம்த
ஶகட்கறநஷ஡ ஬ிடு..

ரஸ்஡ற஦ரகறடுச்சு..வ ய் ஢ீ இணிஶ஥ சரரி

஋ல்னரபேஶ஥ எபே கட்டத்துன ஡ப்பு தண்நது இ஦ற்ஷக஡ரன்..ஆணரல் அஷ஡ உ஠ர்நது஡ரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 125

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

ப௃க்கற஦ம்..஋ன்ண ஧ரம்?
஋ன்று தன஧ரஷ஥ ஶகட்க அ஬ன் கர஡லுடன் ஡ஷன஦ரட்டிணரன்...
வ ய்,"வ஧ரம்த ஶ஡ங்க்ஸ் அண்஠ி...஢ீங்க ஋ல்னரம் ஋ன்ஷண ஥ன்ணிச்சது஡ரன் ஋ணக்கு இன்னும்
கஷ்ட஥ர இபேக்கு
அண்஠ர ஢ீ னண்டன்ன திசறவணஸ் ஸ்டரர்ட் தண்ஶநனு வசரன்ணிஶ஦..அஷ஡ ஢ரன்
தரர்த்துக்க஬ர..஋ணக்கும் எபே

ஷட஬ர்஭ன் கறஷடக்கும்.."஋ன்று கூந அஷண஬பேக்கும் அது சரிவ஦ண தடஶ஬ தன஧ரம்
எத்துக்வகரண்டரன்..
அஷண஬பேம் ஥கறழ்ந்து இபேப்தஷ஡க் கண்டு ஡ர஥ஷ஧஦ம்஥ரவும் ஥கற஫ தூ஧த்ஶ஡ எபே ஶகர஬ில்
஥஠ி

சுத஥ரக எனறவ஦ல௅ப்தி஦து...கறபம்பும் ஶ஢஧த்஡றல்
"அதி இஶ஡ ஥ர஡றரி ஥ரப்திள்ஷப கூட சந்ஶ஡ர஭஥ர ஬ர஫ட௃ம் சரி஦ர..?"஋ன்று அநறவுஷ஧த்஡ரர்..
அதி,"அடடர..஥ரப்திள்ஷபக்கு வ஧ரம்த஡ரன் சப்ஶதரர்ட் தண்நம்஥ர...஢ரந்஡ரன் தர஬ம்.."஋ன்று கூந
சரபே,"ஆணர அந்஡ ஥ரப்திள்ஷபஶ஦ உங்கல௃க்குத் ஡ரஶண சப்ஶதரர்ட் தண்நரர் அதி஦க்கர.."஋ன்று
கண்஠டித்துகூந
அதி அ஬ள் கரஷ஡ ஡றபேகறணரள்..அஷண஬பேம் அதி஦ின் ஬ட்டினறபேந்து

கறபம்திணர்.
தின் சரபேஷ஬ப௅ம் ஬சறஷ஦ப௅ம் ட்வ஧஦ிணில் ஌ற்நற஬ிட்டு தன஧ரம் வ ய்஧ரம் அதி கு஫ந்ஷ஡ப௅டன்
஡ங்கள் ஬டு
ீ ஬ந்து ஶசர்ந்஡ணர்..அந்஡ இணி஦ குடும்தம் வ஢டு஢ரட்கள் க஫றத்து இஷ஠ந்து
குதூகனறத்஡து...

(அடுத்஡
தகு஡ற஦ில் ஢றஷநப௅ம்)
தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப--18
஢ரகர்ஶகர஬ினறல் உள்ப புகழ்ப்வதற்ந ஡றபே஥஠ ஥ண்டதத்஡றல் ஏர் சுதப௃கூர்த்஡ ஢ரள்...
ப௃கூர்த்஡ ஶ஬ஷப வ஢பேங்கறக்வகரண்டிபேக்க ஥஠ப்வதண் ஶயர஥க்குண்டத்஡றன் ப௃ன்

All rights reserved to Sakthi

Page 126

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

அ஥ர்ந்து ஷகஷ஦ திஷசந்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்...தின்ஶண உஷட ஥ரற்ந வசன்ந ஥஠஥கஷண
இன்னும்
஥஠ஶ஥ஷட ஡றபேம்தர஥ல் இபேந்஡ரள் ஋ந்஡ ஥஠ப்வதண்ட௃க்கு ஡ரன் கு஫ப்தம் ஬஧ரது..
அந்஡ தர஬ம் ஥஠ப்வதண் ஢ம் சரபே..஥஠஥கன் சரட்சரத் ஬சந்த் ஋ன்கறந தப்புட்டி
அய்஦ர்,"஋ன்ண இது வதரண்ஶ஠ ஬ந்஡ரச்சு..இன்னும் ஥ரப்திள்ஷப புள்ஷப஦ரண்டரஷண
கரஶ஠ரஶ஥"

஋ன்று க஬ஷனப்தட
஥ரஶ஡஬ன் திள்ஷப,"஌ட்டி ஧ர ற...உன் திள்ஷப ஌ங்ஶகட்டி.."஋ன்று ஧கசற஦ கு஧னறல் ஶகட்க
஧ர ற,"வ஡ரி஦ஷன...பைம்ன கரஶ஠ரம்..அந்஡ ஶகரகுல் ஷத஦ஷணப௅ம் கரஶ஠ரம்.."஋ன்று கூந
தன஧ர஥ன்,"யய்ஶ஦ர ஶகரகுஷன இல௅த்துட்டு ஢ற ஥ரலுஶ஥ ஏடிப்ஶதர஦ிட்டரணர?..அ஬ணர
அ஬ன்.."஋ன்று ஶகட்க
அதி அ஬ன் ஶ஡ரபில் அடித்து,"வகரஞ்சம் சும்஥ர இபேக்க஥ரட்டீங்க...அந்஡ வ஧ண்டு ஬ரலுங்கல௃ம்
஌஡ர஬து

ப்பரன் தண்஠ிபேக்கும்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஡றபேம்தி஦஬ள் ஬஦ிற்ஷநப் திடித்துக்வகரண்டு
஬ில௅ந்து ஬ில௅ந்து
சறரிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
தன஧ர஥ன் அ஡றர்ந்து ,"அய்ஶ஦ர ஋ன் வதரண்டரட்டிக்கு ஌ஶ஡ர ஆகறடுச்சு...஡றடீபேன்னு
சறரிக்கறநர.."஋ன்று அனந

அதி, 'சரபே அங்ஶக தரஶ஧ன்..."஋ன்று ஷகக்கரட்ட
சரபே ஡றபேம்தி ஬னப்புநம் தரர்க்க
அங்ஶக ஥ங்கரத்஡ர ஡ீம் ஥றப௅சறக்குடன் தட்டு ஶ஬ஷ்டி சட்ஷட஦ில் தூக்கற
஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡ணர்

அ஬ன் ஢ண்தர்கள்...தின்ண஠ி஦ில்
"஥ர஥ர உன் வதரண்ஷ஠ வகரடு..ஆ஥ர வசரல்னற வகரடு... "

All rights reserved to Sakthi

Page 127

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தரடிக்வகரண்டு ஬஧ வகத்஡ரக அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன் ஬சற..
சரபேஷ஬ தரர்த்஡தும் அங்கறபேந்து ப்ஷப஦ிங்க் கறஸ் தநந்து ஬஧ சரபேவுக்கு சறரிப்த஡ர
ஶகரதப்தடு஬஡ர ஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ப௃ஷநத்து தரர்க்க
஬சற,"ஶடய் அ஬ங்க அப்தரஷ஬ சலண்டுந ஥ர஡றரி தரடர஡ீங்க டர...அம்஥஠ிக்கு ஶகரதம்
஬பேது.."஋ன்று கூந

ஶகரகுல்,"஢ீ வகரடுத்஡ டீக்கும் தன்னுக்கும் ஋ங்கபரன இவ்ஶபர஡ரன் தரட ப௃டிப௅ம்"஋ன்று
சனறத்துக்வகரள்ப
வ ய்,"஬ிடுடர..இன்ஷணக்கு அ஬ன் ஢ரள்..அ஬னுக்கரக வசய்ஶ஬ரம்.."஋ன்று கூந
஬சற,"஢ண்ஶதண்டர.."஋ன்று பூரித்஡ரன்..
வ ய் அஶ஡ வ ய்஧ர஥ன் ஡ரன்..தன஧ர஥னும் அ஬னும் இந்஡ கல்஦ர஠த்஡றற்கரக எபே ஬ர஧஥ரக
அங்ஶக இபேந்து அஷணத்ஷ஡ப௅ம் க஬ணித்துக்வகரண்டணர்..஬ிஷபவு அஷண஬பேம் என்நரகற
஢ண்தர்கபரகற ஬ிட்டணர்..வ ய் இன்னும் வ஧ண்டு ஢ரட்கபில் னண்டனுக்கு
புநப்தடஶ஬ண்டிபேந்஡து..

ஏஶக இப்த ஥ண்டப்தத்துக்கு ஶதரஶ஬ரம்..
வ ய்஦ின் ஶ஦ரஷசஷணப்தடி
"சுந்஡ரி ஢ீப௅ம் சுந்஡஧ன் ஞரனும் ஶசர்ந்஡றபேந்஡ரள் ஡றபேஶ஬ர஠ம்"஋ன்று ஶகரகுல் தரட
தின் அஷண஬பேம் ஶகர஧மரக,"ஏஶயர..ஏஶயர...."஋ன்று தரட ஥ண்டதஶ஥ குலுங்கற குலுங்கற
சறரித்஡து..
சரபே,"சரி஦ரண தி஧ரந்஡ன்...தண்நவ஡ல்னரம் ஬ரலுத்஡ணம்..஥஬ஶண இபேடி உணக்கு இபேக்கு..."஋ன்று
கபே஬ிக்வகரண்டரள்..
தின் ஥ரப்திள்ஷபஷ஦ "஥ரி஦ரஷ஡஦ரக" அஷ஫த்து ஬ந்஡ணர் ஢ண்தர்கள்..அ஡ன்தின்
஡ரட௃க்கறபேஷ்஠னும் ப௃த்துனட்சு஥றப௅ம் சறரிப்ஷத அடக்க தடர஡ தரடு தட்டு ப௃டி஦ர஥ல்

All rights reserved to Sakthi

Page 128

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

"஥பே஥஬ஶண...஢ீர் கறஷடக்க ஢ரங்க வகரடுத்து ஷ஬ச்சறபேக்கட௃ம்..஋ப்தவும் ஢ீங்க இப்தடிஶ஦ சறரிச்ச
ப௃கத்ஶ஡ரட
இபேக்கட௃ம்..஋ன்ண அத்஡ரன்?஋ன்று ஥கரஶ஡஬ணிடம் ஶகட்க அ஬பேம் ஥கறழ்ச்சறப௅டன்
஡ஷன஦ரட்டிணரள்..

சரபேவுக்கும் வகரஞ்சம் வதபே஥ற஡ம் ஡ரன்..஡ன் ஡ரய் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ ஥ரி஦ரஷ஡஦ரக
க஬ணித்துக்வகரள்஬஡றல் இபேந்து
அ஬ர்கஷப சறரிக்கஷ஬த்து அல௅த்஡ம் ஶதரக்கற஦து, கர஡ல் தரி஥ரநறக்வகரண்ட஡றல் இபேந்து இன்று
஬ஷ஧ அ஬ஷப

கர஡னரல் ஡றக்குப௃க்கரட ஷ஬த்஡ரலும் ஶ஬ஷன ஬ி஭஦த்஡றல் வ஡ரந்஡஧வு வசய்஦ர஥ல்
கண்஠ி஦ம் கரத்஡து..,
அ஬ன் வதற்ஶநரர்கஷப ஡ரன் ஢ன்நரக தரர்த்துக்வகரண்ட ஶதரது ஡ன்ணிடம் ஢ன்நற கூநற அடி
஬ரங்கறக்வகரண்டது

஋ன்று ஋ந்஡஬ி஡த்஡றலும் அ஬ஷண அடித்துக்வகரள்ப ப௃டி஦ரது..ஆணரலும் இன்று அ஬ன்
அட்டகரசம் அபவு ஥ீ நறச் வசன்நது..
அபேகறல் அ஥ர்ந்஡ சரபேஷ஬ ஏ஧க்கண்஠ரல் ஬ில௅ங்கற஦஬ணரல் சும்஥ர இபேக்கப௃டி஦஬ில்ஷன
ஶதரலும்

஬ரய் ஥ந்஡ற஧ங்கஷப

தித்துக்வகரண்டிபேக்க ஷககஶபர சரபே஬ின் இஷட஦ில் ஶகரன஥றட்டது...

அ஬ல௃ம் ஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம்஡ரன் அடக்கஎடுக்க஥ரக இபேப்ததுஶதரல் ஢டித்துக்வகரண்டிபேப்தரள்..
வதரறுக்கப௃டி஦ர஥ல் அ஬ன் கர஡றல் ஧கசற஦஥ரக
"஬ிபேத்஡றக்வகட்ட஬ஶண..ஷகஷ஦ ஷ஬ச்சறக்கறட்டு ஢ீ இப்த சும்஥ர இல்ன...஡ரனறஷ஦ ஬ரங்கற ஢ரன்
உன் கல௅த்துன
கட்டிடுஶ஬ன்
஥ற஧ட்ட

ரக்கற஧ஷ஡..ஆம்தஷப஦ர னட்ச஠஥ர ஷகஷ஦ ஷ஬ச்சறக்கறட்டு சும்஥ர இபே.."஋ன்று

அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஬ம்பு வசய்஦ ஬சற ஋ன்ண லூசர??...எபே஬஫ற஦ரக ப௃ப்தத்துப௃க்ஶகரடி ஶ஡஬ர்கள்
சரட்சற஦ரக
஡ன் கர஡னற சரபே஬ின் கல௅த்஡றல் தனஶ஬று இன்ணல்கஷப ஡ரண்டி ஥ங்கன ஢ரண் பூட்டிணரன்

All rights reserved to Sakthi

Page 129

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சந்த்...
஡ரனறக்கட்டி வகத்துடன் ஢ற஥ற஧ தன஧ரம்,"ஆ஥ர ஬சற சரபே கரதுன ஌ஶ஡ர வசரன்ணதும் ஡றடீபேன்னு
ஆஃப் ஆகறட்ட
அப்தடி ஋ன்ணடர வசரன்ணர..?"஋ன்று குறும்தரக ஶகட்க
அதி,"஋ன்ண வசரல்னறபேப்தர...வ஧ரம்த ஬ரலுத்஡ணம் தண்஠ர..஡ரனறஷ஦ ஢ரன் உன் கல௅த்஡றல்
கட்டுஶ஬ன்னு வசரல்னறபேப்தர

அ஡ரன் அய்஦ர ஆஃப் ஆகறட்டரர்.."஋ன்று கவ஧க்டரக கூந அங்கு சறரிப்தஷன கறபம்தி஦து..
சரபே ஬ரஷ஦ ப௄டி சறரிக்க ஬சற ஡ரன் தர஬ம் அசடு ஬஫றந்஡ரன்...
ஶகரகுல்,"ஶயர..ஶயர..ஶயர..ஶய..ஶய..ஶய.."஋ன்று ஬னற஦ சறரிக்க
஬சற,"஢ீர் ஥ங்கு஠ி அஷ஥ச்சர் ஋ன்தஷ஡ ஥஠ிக்வகரபே ஡஧ம் ஢றபேதிக்கறநீர் ஶகரகுல்..அ஬ங்க
஢ம்஥ஷபப௅ம் ஡ரன்
கறண்டல் தண்நரங்க ஡று஡ஷன..஬ரஷ஦ ப௄டு..."஋ன்று ஋ரிச்சல் அஷட஦ ஶகரகுல் எபே஬஫ற஦ரக
஬ரஷ஦ ப௄டிணரன்.

தின் ஬ந்஡஬ர்கள் ஥஠஥க்கஷப ஬ரழ்த்஡ ஬ந்஡ணர்..
஬ந்஡றபேந்஡஬ர்கபில் ஧ர஥ன் ஡ரத்஡ரவும் எபே஬ர்...
சரபேவும் ஬சறப௅ம் அ஬ரிடம் ஆசறர்஬ர஡ம் ஬ரங்க
஡ரத்஡ர,"஢ரன் அன்ஷணக்ஶக ஢றஷணச்ஶசன் உணக்கு சரபே஡ரன்னு ஢ீ஡ரன் வதரி஦ இ஬ணரட்டம்
ஶதசறஶண..இப்த ஬ில௅ந்஡றட்டி஦ர?"
஋ன்று சறரிப்புடன் ஶகட்க
஬சற,"஋ன்ண தண்நது ஡ரத்஡ர..கல்஦ர஠ம் தண்஠ஷனன்ணர ஥஡ம் திடிச்ச ஦ரஷணக்கு ப௃ன்ணரடி
஡றபேம்த ஏடஷ஬ச்சறடுஶ஬ன்னு
எபே சறன்ண ஷத஦ஷண ஥ற஧ட்டிணர..஢ரன் ஋ன்ண தண்஠ ப௃டிப௅ம்..?"஋ன்று ஶதரனற ஬பேத்஡த்துடன்
கூந ஡ரத்஡ர சறரித்து

"ஆ஥ர உங்க யணிப௄ன் ஋ங்க..?"஋ன்று ஶகட்க

All rights reserved to Sakthi

Page 130

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஬சற சரபேஷ஬ கர஡லுடன் தரர்த்து஬ிட்டு
"ஶ஬வநங்ஶக எரிசர஡ரன்...அங்ஶக஡ரன் ஢ரன் ஋ன் ஥ணஷச ப௃஡ன்ப௃஡ல்ன உ஠ர்ந்ஶ஡ன்.."஋ன்று
கண்஠டித்துக்கூந சரபே
ப௃கம் சற஬ந்஡ரள்.
"க்ப ீக்" ஶதரட்ஶடரகற஧ரதர் ஡ன் வதட்டகத்஡றல் த஡றவு வசய்துக்வகரண்டரர்
.அ஬ஷ஧ சரப்திடஷ஬த்து க஬ணித்து அனுப்தவும் வ ன்சறப௅ம் ஬ி ப௅ம் ஆ ர் ஆகறணர்
வ ன்சற ஏடி஬ந்து சரபேஷ஬ கட்டி஦ஷ஠த்து ஡ன் ஬ரழ்த்ஷ஡ வ஡ரி஬ித்஡ரள்..
஬ி ய்,"஡றபே஥஠ ஬ரழ்த்துக்கள் ஬சந்த்..உங்க கல்஦ர஠த்துக்கு ஶதரஶ஦ ஆகட௃ம்னு எஶ஧
அடம்..ஶ஢த்து஡ரன் துதரய்ன
இபேந்து ஬ந்ஶ஡ன்.உங்கஷபப் தத்஡ற ஋ல்னரம் வசரல்னறபேக்கர..உங்க ஶ ரடிப்வதரபேத்஡ம்
தி஧஥ர஡ம்...ஶ஥ட் ஃதரர் ஈச் அ஡ர்"
஋ன்று கூந
சரபே,"஬ி ய் அண்஠ர ஢ீங்கல௃ம் வ ன்சறப௅ம் ஡ரன் சரி஦ரண ஶ ரடி...உங்க கர஡ல் கஷ஡
஋ல்னரம் அக்கர வசரல்னறபேக்கரங்க"
஋ன்று கூந வ ன்சற ப௃கம் சற஬ந்துஶதரணது.
"க்ப ீக்"
"புதுசர எபே ஡ங்கச்சற கறஷடச்சதும் இந்஡ வ ணி ஋ன்ஷண ஥நந்துட்டர தரர்த்஡ீங்கபர ஧ரம்.."஋ன்று
தின்ணிபேந்து

எபே கு஧ல் ஶகட்க வ ன்சற ஡றபேம்திப்தரர்க்க அங்ஶக அதிப௅ம் தன஧ரப௃ம் ஢றற்க
'அதி஢ய் "஋ன்ந கூ஬ஶனரடு அ஬ஷப ஏடிப்ஶதரய் அஷ஠த்துக்வகரண்டரள் வ ணி..
"ஶதசர஡டி..஋ன்ஷண கண்டுக்கஶ஬ இல்ன ஢ீ.."஋ன்று அதி ப௃றுக்கறக்வகரள்ப
எபே஬஫ற஦ரக அ஬ஷப ச஥ர஡ரணப்தடுத்஡

All rights reserved to Sakthi

Page 131

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தன஧ரம்,"஢ீங்க ஋ன் ஶ஥ன வகரஷனவ஬நறன இபேப்தீங்க இல்ன஦ர?...஢ரன்.."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க
வ ணி,"ஶதரதும் அண்஠ர..஋ணக்கு ஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம்..இப்தனரம் வடய்னற ஃஶதரன்ன உங்க
பு஧ர஠ம் ஡ரன்..
கரதுன இபேந்து ஧த்஡ம் ஬ந்஡ரலும் ஬ிடுநது இல்ஷன.."஋ன்று ஶதரனற஦ரக சனறத்துக்வகரள்ப
சரபே,"உங்கஷபப௅ம் அப்தடித்஡ரணர..஋ணக்கும் அஶ஡ ஡ண்டஷண஡ரன்..ஷ஬ ப்ள்ட் ஶசம்
ப்ள்ட்.."஋ன்று

அதி அ஬ர்கள் இபே஬ரின் கரஷ஡ப௅ம் ஡றபேக க஠஬ன்஥ரர்கள் சறரிப்புடன் தரர்க்க
"க்பிக்.."
தின் அஷண஬பேம் ப௃டிந்஡தும் அதி,தன஧ரம் ,வ ய்஧ரம் ப௄஬பேம் ஥஠஥க்கல௃க்கு தரிசபிக்க
஬சற ஡ீ஬ி஧஥ரக ஥றுத்஡ரன்
"஋ன்ண தரலுண்஠ர இது...஢ரன் ஶகட்ஶடணர..இஶ஡ வ ய் ஢ர இப்தடித்஡ரன் கறஃப்ட்
வகரடுப்தி஦ர..?"஋ன்று ஶகட்க
தன஧ரம்,"வ ய் கல்஦ர஠த்துக்கு ஢ரன் வகரடுப்ஶதன்...இதுன ஋ன்ண இபேக்கு..ப்ப ீஸ் இஷ஡
஬ரங்கறக்க.."

஋ன்று ஡ற஠ிக்க
஬சற இன்னும் ஡஦ங்க வ ய்,"஬ரங்கறக்கடர....வ஧ரம்த சலன் ஶதரடரஶ஡."஋ன்று அ஡ட்ட
சரபேவுக்ஶக எபே ஥ர஡றரி இபேக்க,"஬ரங்கறக்க தப்புட்டி.."஋ன்று வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் கூந அ஬ன்
஬ரங்கறப்தரர்க்க
அது எபே ஶ ரடி ஶ஥ர஡ற஧ம் ப்பரட்டிணத்஡றல் ஆணது..அ஫கற஦ ஶ஬ஷனப்தரட்டில் ஆண அந்஡
ஶ஥ர஡ற஧த்ஷ஡
சரபே஬ின் ஬ி஧ல் திடித்து ஶதரட சரபே ஬சற஦ின் ஬ி஧ல் திடித்துப்ஶதரட்டரள்...அஷ஡ ப௄஬பேம்
஥கறழ்வுடன்
தரர்க்க
"க்ப ீக்.."

All rights reserved to Sakthi

Page 132

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

஡ரட௃க்கறபேஷ்஠ன் ,"஌஫ர஢ீர் ஢டக்கப்ஶதரவுது..஋ல்னரபேம் ஬ரங்க.."஋ன்று அஷ஫க்க
அந்஡ சடங்குகள் ஢ஷடப்வதற்நது...
அது ஶ஬று என்று஥றல்ஷன..஢ம்ப௄ரில் தரஷண஦ில் ஶ஥ர஡ற஧ம் ஶதரட்டு ஋டுப்தது,஢னங்கு
உபேட்டு஬து

ஶதரன்ந ஬ிஷப஦ரட்டுகள் அடங்கற஦ சடங்கு....
அ஡றல் ஥஠஥க்கள் எபே஬ர் ஡ஷன஦ில் எபே஬ர் அப்தபம் உஷடக்கும் ஢றகழ்஬ில்
஬சற த஦ந்து த஦ந்து உஷடக்க சரபே தடதடவ஬ண அ஬ன் ஡ஷன஦ில் அடித்து அப்தபத்ஷ஡
உஷடக்க
அஷண஬பேம் ஷக஡ட்டி ஆர்ப்தரித்஡ணர்...
தன஧ரம்,"இப்தஶ஬ அடி஬ரங்க த஫கறக்ஶகரடர..அப்த஡ரன் தின்ணரடி உதஶ஦ரகப்தடும்.."஋ன்று
அநறவுஷ஧க்க

வ ய்,"அனுத஬ஸ்஡ர் வசரல்நரர் ஶகட்டுக்ஶகரங்க தர.."஋ன்று கறண்டனடிக்க
அதி இபே஬ஷ஧ப௅ம் து஧த்஡றக்வகரண்டு ஏட
"க்ப ீக்'
தின் ரிவசப்஭ணில்
஬சற஦ின் ஢ண்தர் தட்டரபம் அஷண஬பேம் என்றுக்கூடி கனரய்த்து ஋டுத்஡து..
ஆகரஷ்,"ஆ஥ர ஬ள்பி...஬சற உங்கஷப கறல்னற ஬ி ய் ஥ர஡றரி அடி஦ரட்கள் கறட்ட இபேந்து
கரப்தரத்஡றணரணரஶ஥..
ஸ்டண்ட் னரம் தண்஠ரணரம்.."஋ன்று கூந சரபே குறும்புடன் தரர்க்க
ஶகரகுல்,"ம்யழம்...஋ணக்கு ஢ம்திக்ஷக இல்ன ஥ச்சரன்...஬ள்பி஡ரன் ஢ம்஥ ஬சறஷ஦ ஋ல்னர
ஆதத்துன இபேந்தும் கரப்தரத்஡றபேப்தரன்னு ஶ஡ரட௃து..஢ம்஥ ஬சறஷ஦ தத்஡ற வ஡ரி஦ரது..
஬ள்பி ஡ணி஦ர ஶதர஦ிபேந்஡ர கூட தத்஡ற஧஥ர ஶதரய் ஶசர்ந்஡றபேப்தர...ஆணர ஢ம்஥ ஥ச்சரஷணக்

All rights reserved to Sakthi

Page 133

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

கூட்டிட்டு ஶதரணதுணரன஡ரன் இவ்ஶபர தி஧ச்சறஷண.."஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரள்ப
஬சற,"ஶட...கடங்கர஧ர..஬ரஷ஦ ப௄டுடர,,"஋ன்று தல்ஷன கடிக்க
வ ன்சற,"ஆ஥ர ஢ீங்க஡ரன் ஶகரகுனர..உங்க

ன்ணி சரி஦ரகறடுச்சர..?"஋ன்று குசனம் ஬ிசரரிக்க

ஶகரகுல் த஡நற அடித்து ஋ல௅ந்து,"ஶட ஡று஡ஷன..அந்஡ கபே஥த்ஷ஡ ஋ல்னரர்க்கறட்டப௅ம்
வசரல்னறட்டி஦ர உன்ண..."

஋ன்று ஬சறஷ஦ அடிக்க து஧த்஡
"க்பிக்'
ரிவசப்஭ணில் ஆட்டம் தரட்டம் கஷபக்கட்ட அஷண஬பேம் ஥஠஥க்கஷப
கண்டுக்வகரள்பர஥ல் ஆட்டத்஡றல் இநங்க
஬சற இது஡ரன் சரக்வகன்று சரபே஬ின் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டு
"இன்ஷணக்கு ஋ன்ஷண வகரல்நடி....இந்஡ ஢ரல௃க்கரக ஡ரன் இவ்ஶபர ஢ரள் கரத்஡றபேந்ஶ஡ன்...
இன்ஷணக்கு ஥ர஡றரி இஶ஡ சந்ஶ஡ர஭த்ஶ஡ரட உன்ஷண ஬ரழ்க்ஷக ப௃ல௅க்க ஷ஬ச்சறக்க ப௃஦ற்சற
தண்ட௃ஶ஬ன் சரபேம்஥ர...஢ரன் ஏரிசரன ஧ர஥ன் ஡ரத்஡ர ஸ்கூல்ன கு஫ந்ஷ஡கஶபரட தரர்த்ஶ஡ஶண
அப்தஶ஬ ப௃டிவு தண்஠ிட்ஶடன் இஷ஡
ஆணர ஢ீ ஋ன்ஷண ஋ப்த இபேந்து கர஡னறக்கறந வசரல்ஶனன்...ப்ப ீஸ்..
஢ரன் ஋வ்ஶபர ஢ரன் வசரல்னறபேப்ஶதன்..஢ீ ஥ட்டும்
உணக்கு ஋ப்ஶதர னவ் ஬ந்஡துன்னு வசரல்னஶ஬ ஥ரட்ஶடங்குந.ப்ப ீஸ் சரபேம்஥ர..."஋ன்று வகஞ்சறக்
ஶகட்க

சரபே அ஬ஷண குறும்புச் சறரிப்புடன் கர஡ல் ஡ல௃ம்பும் கண்கல௃டன் தரர்த்து
அ஬ன் கரஶ஡ர஧ம் சரய்ந்து வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் தரட ஆ஧ம்தித்஡ரள்
"தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப உன்ஷண

All rights reserved to Sakthi

Page 134

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- கரட்சற திஷ஫ ஶதரஶன
உணர்ந்ஶ஡ கரட்சற திஷ஫ ஶதரஶன ஏர் அஷன஦ரய்
஬ந்ஶ஡ ஋ன்ஷண அடித்஡ரய் கடனரய் ஥ரநறப்தின் ஋ன்ஷண
இல௅த்஡ரய் ஋ன் கணரஷ஬த் ஡ரங்கற஦ உன் ப௃கம் உன் ப௃கம் ஋ன்றும் ஥ஷந஦ரஶ஡.."஋ன்று தரட
அ஡றல் ஥஦ங்கற஦ ஬சற அ஬ள் கன்ணத்஡றல் அல௅த்஡஥ரக ஡ன் ப௃த்஡றஷ஧ஷ஦ த஡றக்க
"க்ப ீக்.."அந்஡ ஶதரட்ஶடரகற஧ரதர் ஥நக்கர஥ல் ஡ன் வதட்டகத்ஷ஡ உசுப்திணரர்..
இந்஡ ஡பே஠ம் ஶதரல் அ஬ர்கள் ஬ரழ்஬ில் ஬஧ப்ஶதரகும் அஷணத்து ஡பே஠ங்கல௃ம்
புஷகப்தடம் ஶதரல் ஢றஷனப்வதந ஶ஬ண்டும் ஋ன்ந ஬ரழ்த்ஶ஡ரடு இக்கபத்ஷ஡ ஬ிட்டு
வ஬பிஶ஦஬பேஶ஬ரம்....
(஢றஷநந்஡து....)

All rights reserved to Sakthi

Page 135

தரர்த்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப- by Sakthi Thirumalai

All rights reserved to Sakthi

Page 136