P. 1
Roger Silverstone

Roger Silverstone

5.0

|Views: 91|Likes:
Published by minarthos1

More info:

Published by: minarthos1 on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2015

pdf

text

original

Sections

Persze a lényeg a hatalom. A média hatalma, hogy kijelölje a napirendet, hogy

pusztítson, hogy befolyásolja és megváltoztassa a politikai folyamatokat, hogy informáljon,

hogy becsapjon, hogy elmozdítsa a hatalmi egyensúlyt állam és polgár között, ország és

ország között, gyártó és fogyasztó között. És az a hatalom, amelyet megtagadnak a médiától:

az állam, a piac, az ellenálló közönség, az állampolgár, a fogyasztó. A fő kérdés a tulajdonjog

és az ellenőrzés: ki, mit, kit, hogyan. Meg persze az ideológia, finoman, cseppenként

adagolva. És a nagy események vakító villámfénye. A média hatalma, hogy jelentéseket

teremtsen és tartson fenn, hogy rábeszéljen, támogasson, megerősítsen, aláásson,

megerősítsen, megnyugtasson. No és persze a reprezentáció: a bemutatás, elmagyarázás,

leleplezés képessége, a hozzáférés és részvétel biztosításának képessége. Kinek áll

hatalmában beszélni, meghallgatni, reflektálni, történeteket mesélni, emlékeket kifejezni?

Azért tanulmányozzuk a médiát, mert foglalkoztat bennünket a hatalma: félünk tőle,

de rajongunk is érte. Meg kell értenünk, milyen hatalma van a médiának az életünkben,

hogyan strukturálja tapasztalatainkat, úgy a felszínen, mint a mélyben. Ezt a hatalmat a jó,

nem pedig a gonosz szolgálatába szeretnénk állítani.

A jelen fejezet címe szándékosan nem egyértelmű. Mit jelent az új médiapolitika? A

médiával kapcsolatos politika megújulását, vagy a média új formáira, új jelenségeire

vonatkozó politikát? A válasz persze az, hogy mindkettő. A világ változik, a médiában zajló

változások pedig egyszerre okai és következményei a világ változásának. Míg valaha a média

politikai szerepének felfogását a sajtószabadság és a közszolgálatiság gondolata uralta,ez

mára megszűnt. A médiatér fragmentálódása, a médiapiacok liberalizálódása, a

frekvenciaínség megszűnése a digitalizáció nyomán, a médiához való hozzáférés költségeinek

csökkenése egyfelől és a globális médiapiacon való sikeres szereplés növekvő tőkeigénye

másfelől együttesen egy új médiatér születését jelzik, aminek mind a hatalomgyakorlásra,

mind a politikai életben való részvétel lehetőségeire nagy hatása lesz. A műsorszolgáltatókból

kiadók lesznek, a piacon már nem termékek, hanem imidzsek cserélnek gazdát. Larry Flynt a

főpornográfus azzal fenyegetőzik, hogy kongresszusi képviselők és szenátorok magánéletét

teregeti ki aHustler hasábjain, nekünk pedig el kell fogadnunk az új politikai realitásokat,

amelyekkel a jelenleg létező politikai intézményeknek is meg kell valahogyan birkózniuk.

Valaha talán tekinthettünk úgy a médiára, mint a politikai folyamat

meghosszabbítására, mint a kormányzó pártok kiszolgálójára, vagy épp ellenkezőleg, mint a

demokrácia őrkutyájára, a negyedik hatalmi ágra. Mára azonban elválaszthatatlanul összeforrt

magával a politikai folyamattal. A politikát, ahogyan a tapasztalatot magát, már nem is lehet a

média keretein kívül vizsgálni. Míg valaha gondolhattunk úgy a médiára, mint a szabadság és

a demokrácia garanciájára, most azt kell látnunk, hogy ugyanazokat a szabadságjogokat,

amelyek a média követelt és kapott magának és amelyek a múltban olyan jól hasznunkra

voltak ma ugyanaz a média fenyegeti elpusztítással. A média, talán mint maga az érett

kapitalizmus, ahogyan John Grayis megállapította (1998) beleharap abba kézbe, amely eteti:

úgy a média, mint a szabad piac éppen afelé haladnak, hogy sikeresen felszámolják saját

magukat. Szörnyű paradoxon ez, de meg kell értenünk és szembe kell vele néznünk.

Ennek fényében különösen megdöbbentő, mennyire marginálisan van csak jelen a

média (vagy netán teljesen hiányzik) a globális társadalom jelenlegi állapotával foglalkozó

elemzésekben és kritikákban (Beck, 1992, Giddens, 1998, Gray, 1998, Soros, 1998). El nem

tudom képzelni, hogy lehet a globalizációról, a reflexivitásról és a kockázatkezelésről beszélni

a média középpontba állítása nélkül. A globális gazdaság és pénzügyi világ nem működhet a

globális információs infrastruktúra nélkül, ezért ugyanazok a technológiai fenyegetések rájuk

is vonatkoznak: a sebesség növekedése nemcsak megkönnyíti a tranzakciók végbevitelét, de

alá is áshatja a racionalitást és a józan észen alapuló döntési mechanizmusokat. A globális

politika az érintettek közötti gyors kommunikációtól függ, háborúban éppúgy, mint

békeidőben. A globális kultúra elektronikus kultúra, a diaszpórában éppúgy, mint

Hollywoodban. A kockázat kezelése a verseny tömegmédiában történő megjelenítődésén

keresztül is megvalósul. Ha pedig a reflexivitást tekintjük a jelenlegi társadalmak

legfontosabb megkülönböztető jegyének, vagyis a megfigyelés, megértés képességét, amely

azonban nem jár együtt a folyamatok kézben tartásával is, vagyis egyfajta kétirányú

interakciónak tekintjük a gondolkodás és a valóság között, mint tette azt Soros György

(1998), nekem akkor is az a benyomásom, hogy ennek a reflexivitásnak a média a hordozója.

És egyben előfeltétele is, egyéni szinten éppúgy, mint intézmények számára.

A könyvben eddig felsorakoztatott érvek reményeim szerint többé-kevésbé

meggyőzően letették a garast a média tapasztalatban betöltött központi szerepe mellett, így

most nincs más hátra számomra, mint hogy azt végiggondoljam, milyen következményei

vannak a médiának a politika és a hatalomgyakorlás megértésére nézve az új évezred

küszöbén. Az eddig mondottakból az következne, hogy aki a médiával kíván foglalkozni, az

akkor jár el felelősen, ha magával a világgal foglalkozik: nem tartható fenn tovább az a határ,

amely a tudományt elválasztotta a mindennapi élettől.

Ebben az utolsó, noha semmit sem lezáró fejezetben ezt a többszörös konfrontációt

szeretném néhány oldalról megvizsgálni: a média és az őt körülvevő politikai környezet

konfliktusát, illetve a gondolat és cselekvés közötti feszültséget. Meg akarom vizsgálni a

médiát a politikában ésa politikát a médiában. Eközben nem fogok persze ajánlásokat tenni a

döntéshozóknak, abszurd dolog lenne a részemről ilyesmivel próbálkozni. Amit én keresek,

az az új médiapolitika minimuma, a közös nevező. A kihívást az jelenti, hogy úgy kezeljük a

globális média jelenleg akár válságosnak is tekinthető állapotát, hogy közben nem

folyamodunk valamiféle média-fundamentalizmushoz. Az elképzelés alapja az a

meggyőződés, hogy a média tanulmányozása mindenképpen politikai vállalkozás kell hogy

legyen.

Milyen kérdésekkel, dilemmákkal, problémákkal kell ennek a vállalkozásnak

foglalkoznia? Ezek mögött különféle feltételezések húzódnak meg, úgyhogy először ezekről

szeretnék szót ejteni.

Az első feltételezésem, hogy a médiatechnológiák, az összes többi technológiához

hasonlóan, a társadalmiban gyökereznek és a társadalmiban léteznek. Beszélhetünk ugyan a

média hatásairól és talán nem is tévedünk ha ezt tesszük, de eközben sem szabad

elfeledkeznünk arról, hogy a médiatechnológiák anyagi és szimbolikus tárgyak egyszerre,

amelyek csak egyének és intézmények közreműködésével válhatnak tettek katalizátorává.

Ebből pedig véleményem szerint az következik, hogy ezek a tettek politikai jellegűek,

fejlődésük, eloszlásuk és használatuk egyaránt a jelentések fölötti kontrollértfolyó harc

színtere.

Második feltételezésem, hogy a média, mint kulturális erő önmagában is politikai erő:

konfliktusok színtere a hozzáférés, a részvétel, a tulajdonjog, a reprezentáció kérdésében, és

különösen kiszolgáltatott a valamennyi kommunikációsaktusban benne rejlő

bizonytalanságnak, amely a nem szándékolt következményekből adódik. A média egyszerre

elválaszt és összeköt, beenged és kizár, szabadságot ad a kifejezésben de jogot követel

magának a megfigyelésre és ellenőrzésre. Ahogyan megpróbáljamegszüntetni a régi

egyenlőtlenségeket, rögtön újakat is teremt.

Harmadik feltételezésem szerint a média mindig is kulcsszereplője volt a politikai

folyamatnak, demokráciákban éppúgy, mint elnyomó rendszerekben, mivel ez információ

kezelése és terjesztése egy nemzetállam vezetésének alapvető velejárója, az állampolgári lét

pedig elválaszthatatlan a vezető és a vezetettek, illetve a vezetett és vezetett közötti

információáramlástól.

Negyedik előfeltevésem szerint a média állandóan változik, és ezzel együtt változik az

őt fenntartó társadalomhoz való viszonya is. A múlt századot az elektronikus média

megjelenése fémjelezte, kezdve a rádióval és a telefonnal, bevégezve az internettel. Lokális,

globális, aztán újra lokális. Egy ember egy embernek, egy ember sok embernek, aztán sok

ember sok embernek, már ha az elektronikusan bonyolított népszavazásokra, politikai

fórumokra, politikusoknak írott levelekre gondolunk. Marconi, Murdoch, Microsoft. Bell,

Baird, Berlusconi és Bertelsmann.

Ötödik feltételezésem szerint plurális világban élünk. Másokkal osztozunk rajta.

Simpsonékkal, Ewingékkal, Oprah Winfrey-vel, Bill Clintonnal, Tony Blairrel, Szaddam

Husszeinnel. Tálibokkal, tutszikkal, bosnyákokkal, szerbekkel. Van, aki itt lakik közülük a

szomszéd utcában, van, aki a földgolyó túloldalán. Együtt élünk velük és a

különbözőségekkel a médián belül és azon kívül. A nevére valamennyire is érdemes

médiapolitika nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a pluralizmust. Sőt, épp ezen kell alapulnia.

És megfordítva: semmilyen nemzeti vagy nemzetközi politika nem hagyhatja figyelmen kívül

a médiát.

Ezek a feltételezések arra utalnak, hogy alapjaiban át kell értékelnünk a politikai

folyamat és a média viszonyát. Giddens (1998) szavai szerint ellenségek nélküli államok

globális világában élünk, inkább a kormányzás mint a kormányok világában (és ez vajon mit

jelent?) Ez a világ sem tagadhatja le a minden pluralitás mögött meghúzódó alapvető

különbségeket és konfliktusforrásokat, úgy az egyes államokon belül, mint közöttük. Hogyan

lehet ezt a helyzetet kezelni? Milyen szerepet játszhat ebben a média? Nagy kérdések ezek,

amelyeket az alábbiakban talán csak felvázolni tudok majd.

Kezdetnek talán tekintsük át az eddig felmerült elképzeléseket és modelleket. Az első

és legtöbbet emlegetett ezek közül, legalábbis a média s a politikai folyamat közötti

kapcsolatra vonatkozó diskurzuson belül, a társadalmi nyilvánosság kérdése.

Jürgen Habermas német filozófus és szociológus szerint (1989) a társadalmi

nyilvánosság kérdésének kell a sarkkövének lenni a modernitásra és annak a médiától

elválaszthatatlan demokratikus infrastukturájára vonatkozó elemzéseknek. Habermas szerint a

társadalmi nyilvánosság akkor jelent meg, amikor a polgárság önálló, jelentős társadalmi

osztállyá vált, az iparosodás és a piac kialakulásával párhuzamosan, a 18.-19. század

fordulóján. A tét valami közvéleménynek nevezett jelenség létrehozása volt, illetve az, hogy

az ún. állampolgárok szerephez jussanak abban a politikai folyamatban, amely eddig nem volt

hozzáférhető számukra.

A társadalmi nyilvánosság az állam és a civil társadalom közötti térben jött létre, és

olyan új magán és nyilvános kapcsolatok lehetőségét hozta magával, amelyek a piacon és az

otthon világában köttettek. Ennek az új osztálynak a tagjai, akik vagyonuknak köszönhetően

mind nagyobb biztonságérzetre tettek szert és mindinkább beleszólást követeltek a nemzet

ügyeibe létrehozták azokat az intézményeket, amelyek lehetővé tették, hogy a közéletben

betöltött szerepük mások számára is érezhető legyen. A társadalmi nyilvánosság elvileg

mindenki előtt nyitva állt és mindenki egyenlő feltételekkel vehetett benne részt. Itt született a

liberális demokrácia: a kávéházi asztaloknál, az újságok lapjain (amelyeken már nemcsak

híreket és hirdetéseket, de politikai kommentárokat is lehetett olvasni), a múzeumok,

közkönyvtárak és egyetemek megszentelt termeiben. A kulcsszavak: vita, részvétel,

racionalitás, befolyás, irányítás.

A Habermas által leírt társadalmi nyilvánosság Európa északabbi felében virágzott egy

rövid ideig, különösen Angliában. Rövid életűnek bizonyult, igen hamar megfojtotta az állam,

amely egyre magabiztosabban látta, hol és hogyan tud beavatkozni polgárainak életébe egy

egyre befolyásosabb és követelőzőbb piac segítségével. Egyre kevesebb hely és időjutott a

szabad vitára. Az állampolgárból fogyasztó lett, aki már nem termékeny vita keretében

alakította ki gondolatait, értékrendjét és vélekedéseit, hanem készen vásárolta őket. A

sajtónak kihullott a méregfoga és mindinkább kereskedelmi vállalkozássá vált. A vizuális

média nagyban elősegítette annak a jelenségnek a létrejöttét, amelyet utóbb a látványosság(a

spektákulum)társadalmának neveztek és amely a nyilvános tekintély egyfajta

újrafeudalizációját hozta magával, beleértve a képekkel való bánásmódudvari szokásrendjét,

amikor a hatalmat minduntalan látványosan demonstrálni kell, a személyeken,

személyiségeken, tévéképernyőkön keresztül.

Habermas elképzelései sok vitát váltottak ki. Vannak, akik szerint a társadalmi

nyilvánosság kezdettől fogva nemtöbb mint fantazmagória. Habermas nem vette észre sem

azt, milyen hatékonyan tudott bizonyos társadalmi csoportokat kizárni (a nők és a

munkásosztály lényegében kimaradtak belőle), sem azt, milyen egyéb színterei és kultúrái

léteztek a nyilvános vitának és cselekvésnek, elsősorban a munkásosztály körében. Habermas

alighanem nem olvasott elég E. P. Thompsont (1963). Vannak, akik szerint a számos

történelmi pontatlanság ellenére (amelyek közül sokat utólag maga Habermas is elismert) az

általa leírtak inkább ideálnak semmint idealizációnak tekinthetők, amely alapján lehetséges a

jelenlegi média kritikája.

Megint mások azt állítják, hogy éppen a média az, ami megőrzött valamennyit azokból

a sajátosságokból, amelyeket Habermas a társadalmi nyilvánosságnak tulajdonított, hiszen a

média, különösen a közszolgálati média példátlan mértékben biztosított hozzáférést a politikai

élethez, méghozzá rugalmas és felelős módon. Vannak azután azok is, akik az új

médiumokban, különösen az internetben éppen annak lehetőségét látják, hogy a társadalmi

nyilvánosság teljes régi dicsőségében éledjen bennük újjá, hiszen velük végre létrejött a

szabad és értelmes vita globális tere, amelyet sem az üzlet sem az állam nem ér el.

Végezetül pedig vannak olyanok is, akik szerint a jelenlegi új médiakörnyezet nem is

kínál alapot az összehasonlításra a 19. század elejének vitákat és kritikát generáló légkörével.

A valódi részvétel lehetősége is rég megszűnt, már nem a kávéházak világában élünk, tanulni

is online szoktunk, a világ felfoghatatlanul bonyolulttá vált, és ma már maga a közvélemény

is médiatermék, amelyet igény szerint lehet manipulálni, mint a gyengélkedő kormányok és

kormányfők hogylétének valódi barométerét.

Mit szeretnék én továbbvinni ezekből a vitákból és véleményekből? Először is el

szeretném ismerni magát az erejét az egész elgondolásnak és rá szeretnék mutatni az

értékekre, amelyek mögötte állnak. Az érvelés a józan ész uralmába vetett hiten alapul, illetve

azon a vágyon, hogy ez az uralom fennmaradjon, azokkal a terekkel együtt, amelyekben

működni tud. A kérdés az, mennyire tudja a média megteremteni és fenntartani az értelmes

nyilvános vitát, elszámoltatható, hozzáférhető és felelősségteljes módon. Ennyit kell

akarnunk, nem szabad kevesebbel beérnünk.

Habermas elképzelése azonban túlságosan is az egyes számon alapul és egy olyanfajta

utópizmus hatja át, amely már magában is erősen előíró jellegű. Ez pedig a társadalmi

nyilvánosság egész fogalmát furcsán és paradox módon történelmietlenné teszi. A józan ész

fontosságának hirdetése során Habermas nem számol azzal, hogy józan ész nemcsak egyféle

van és hogy különböző módokon lehet értelmes nyilvános vitákat folytatni. Habermas annyira

siet elítélni a populárisat és a magánszférába való újkeletű visszahúzódást, amely a

tömegmédia megjelenése nyomán a kertvárosokba való kiköltözéssel járt, hogy közben nem

szakít időt arra, hogy elítélés előtt legalább megvizsgálja, milyen új lehetőségek nyíltak meg

ugyanekkor arra, hogy az emberek bekapcsolódhassanak a nyilvános diskurzusokbaés

tevékenységekbe.

Ez a nyitottság az, amit én a magam részéről szeretnék megőrizni, sőt megerősíteni. A

második elképzelés ugyanis, amelyet itt szeretnék alaposabban megvizsgálni, az a nyílt

társadalom gondolata. Karl Popper nagyszabású vitairatát (1945) mindazok a szabadság és

józan ész elleni fenyegetések inspirálták, amelyeket alkalma volt látni kora társadalmaiban

éppúgy, mint a nyugati filozófiai hagyomány egy jelenetős részében. A nyílt társadalom olyan

társadalom, amely kész kockázatokat vállalni: nyitott a kritikára és a vitára, nem zárkózik be

zsarnoki utópisztikus víziókba, egyeduralkodó ideológiákba és az államhatalom

koncentrációjába. Popper a társadalmi tervezés (social engineering) gondolatát mind erkölcsi,

mind gyakorlati megfontolásokból elutasította, mint olyan államok politikai fordulatát,

amelyek biztos tudatában vannak annak, hogy a történelem jó oldalán állnak és

meggyőződésük szerint arra hivatottak, hogy valamiféle letűnt aranykorba visszataláljanak,

vagy biztosítsák maguknak a szépfényes jövőt. Korunk neoliberalizmusa és kommunizmusa

mindkettő jó példa erre. A probléma Popper számára a historicizmus volt: az eleve

elrendeltségben való hit, a józan ész elutasítása, az emberi különbségek és esendőség. A

történelem számára nem jelent semmit. Sem a történelem, sem a természet, sem,–tehetnénk

hozzá,–a technológia nem mondja meg nekünk, mit kell tennünk. A szándékolatlan

következmények korában élünk, ahol nincs végső megoldás, és egy olyan világban, amelyért,

bár magunk is sebezhetőekvagyunk, felelősséggel tartozunk. Nem történelem van, hanem

történelmek. Bármiféle közös célra való hivatkozás alapjaiban elhibázott és magában foglalja

a józan ész sutba dobására való felszólítást.

Elég egyértelmű, hogy Popper mi minden ellen intézett támadást és célpontjai sok

szempontból egysíkúak, pedig az általa vázolt fenyegetés épp az egysíkúságban rejlik, illetve

az egysíkúság hatalmában, hogy mozgósítsa a politikát és táplálja a hatalomgyakorlást. Persze

ez az elmélet maga azon a vélekedésen alapult, hogy az egysíkúságnak olyan hatalma van,

amelyet ma már megkérdőjelezünk. Popper azonban egy totalitariánus rezsimben élt. Mi,

többnyire, nem ilyenben élünk. Ha átgondoljuk Popper munkásságának implikációit a

modernitás korának hatalomgyakorlására és persze a média ebben játszott szerepére

vonatkozólag, egy sokkal összetettebb környezetben kényszerülünk ezt megtenni. A veszély

ma már talán nem annyira az egysíkúságban rejlik, mint inkább a korlátlan pluralizmusban.

Mindent szabad. (Anything goes.) Tarthatunk a dominanciára szomjazó ideológiáktól, legyen

azok forrása az állam vagy a globális piacba vetett fundamentalista hit, de szembesülnünk kell

az erkölcsi és politikai élet fragmentálódásával is, amelynek nyomán nem marad más, csak

csoportok és egyének egymással alighanem összemérhetetlen vélekedései és értékei.

Identitáspolitika és az individualizmus politikája. Ezek talán nem kisebb fenyegetést

jelentenek a szabadságra, mint bármilyen totalitariánus ideológia. Mások jogainak túl gyors

elfogadása sokszor a nem gondolkodásnak, a józan ész sutbadobásának a jele. Megérteni

megérthetjük, de nem ítélkezhetünk fölötte. Mindent szabad. (Anything goes.)

A tömegmédia létrehozta a tömegtársadalmat. A tömegtársadalom sérülékeny volt.

Atomizált egyének, akik nagyveszélyben forognak. A nagy fenyegetés a propaganda volt,

annak eszközét pedig a rádióban vélték azonosítani. Az autoritariánus társadalmak a médián

keresztül gyakorolták hatalmukat azáltal, hogy mind annak intézményrendszerét, mind

napirendjét ellenőrzésük alatt tartották. Most épp az ellenkezőjétől tartunk. A média mindent

és semmit nyújt egyszerre és a legfőbb úr a piac, a piacon pedig mi magunk uralkodunk.

Nyilván mindkét félelem jelentősen eltúlzott. És mindkettő igaz.

Az új médiapolitikának a totalitarianizmus Szküllája és a korlátlan pluralizmus

Karübdisze között kell ellavíroznia. Ez nem feltétlenül „a” harmadik út. Vissza kell térnem

Isaiah Berlin és Emmanuel Levinas gondolataihoz.

Noha nem szeretnék összecsúsztatni két különböző, igen eredeti filozófust, most mégis

azt állítom, hogy mindkét gondolkodó valami hasonlót állít, méghozzá ugyanarra a mély és a

szó legjobb értelmében vett liberális humanizmusra alapozva, amely a Másik alapvető

tiszteletéből fakad. Mindketten felismerik, hogy a Másság nem tüntethető el. Mindketten egy

plurális univerzumot tudnak csak elképzelni. Mindketten azt követelik, hogy tegyük meg a

szükséges erőfeszítést a Másik elérésére közös ember mivoltunk elfogadásán keresztül. Berlin

számára ez különbözteti meg a pluralizmust a liberalizmustól. Amikor Herder és Vico eszméit

igyekszik megvédeni a relativizmus vádjától, az alábbiakat mondja:

„Ők inkább arra ösztönöznek minket, hogy a miénktől eltérő társadalmakat úgy

szemléljük, mint amelyek végső értékeit fel tudjuk olyan emberek teljesen érthető

életcéljaként fogni, akik valóban mások, mint mi, de emberek,hozzánk hasonlóak,akiknek a

helyzetébe nagy erőfeszítéssel– amelynek kifejtésére felszólítanak– utat találhatunk, vagy,

hogy Vico kifejezését használjuk, „beléphetünk”. ... Ha ez a törekvés sikerrel jár, látni fogjuk,

hogy ezeknek a távoli embereknek az értékei valójában olyanok, hogy a hozzánk hasonló

emberek– a tudatos intellektuális és morális ,megkülönböztetésre képes emberek– képesek

volnának azok szerint élni. Találhatjuk ezeket az értékeket vonzónak vagy visszataszítónak,

de egy múltbeli kultúra megértése annak megértése, hogy hogyan és miért képesek hozzánk

hasonló emberek– egy sajátos természeti vagy ember alkotta környezetben–

tevékenységeikben képviselni ezeket az értékeket; elegendő történelmi vizsgálódás és

képzeletdús együttérzés segítségével fel tudjuk fogni, hogy miképpen lehet emberi (azaz

érthető) életet élni ilyen értékek alapján. (Berlin ibid. 115-116.o.)

A pluralizmus feltételezi ennek a megértésnek a lehetőségét, a különbségek ellenére.

Nem azonos azonban a relativizmussal, mivel a közös emberi mivoltunkból indul ki, amin

minden további azonosulás és ítélkezés alapulhat. Ez nem egy egységes erkölcsi

normarendszer bárkire való rákényszerítését jelenti, hanem annak elfogadását, hogy az emberi

lényeket az határozza meg és teszi megítélhetővé, ami bennük emberi. Berlin, Levinas és

Baumann szerint pedig a Másik nagyon is lehet rossz.

A megértés nem lehet erkölcsileg semleges, mivel a megértés a közös emberin alapuló

azonosulásból és a mások jogainak elismeréséből fakad. A különbségek figyelmen kívül

hagyása lehetetlenné teszi a megértést. Ahogy Levinas mondja, a Másik olyan, mint mi

vagyunk, csak nem olyan, mint mi. A Másikat fel kell ismerni, szembesülni kell vele,

értékelni kell, meg kell érteni. Ismétlem: ember voltunk nem oka, hanem következménye

annak, hogy ezt az elsődleges felelősségünket felismerjük.

Az idegen,–„a vándor, aki megérkezik és másnap már megy is tovább” aki

távoli és mégis közel van, ahogy Georg Simmel jellemzi,–a későmodern társadalom

kulcsfigurája, még inkább, mint a századelőn. Az idegen közel van hozzánk, amennyiben

„érezzük a kettőnk közötti hasonlóságot a nemzetiség, a társadalmi helyzet, foglalkozás vagy

általános emberi mivoltunk alapján, de távoli is abból a szempontból, hogy ezek a

hasonlóságok túlnyúlnak kettőnkön és csak azért kötnek össze bennünket, mert még sok

másokat is összekötnek egymással” (Simmel, 1971: 147).

A távolság és közelség, ismerősség és idegenség dialektikus kapcsolata a későmodern

világ egyik alapvető fontosságú tapasztalata, amelyben a médiának is központi jelentősége

van. Mondhatjuk akár azt is, bár ez egy igen elvont és könnyen trivializálható állítás, hogy a

médiának éppen ez a fő létcélja. Mint már kifejtettem, a média kulcsszerepet játszik abban,

ahogyan a világot tapasztaljuk és a média ideje és tere gazdagíthatja vagy szegényítheti

életünket olyan képekkel, gondolatokkal, szavakkal és világokkal, amelyekhez egyébként

nem jutnánk hozzá. Ez a felfogás az, ami alapján a médiát globálisnak tekinthetjük, sőt a

globális kultúra, társadalom és közélet alapjának.

Milyen következményei vannak ezeknek a megállapításoknak az új médiapolitikára

nézve? Mik a központi kérdések, amelyekről beszélnünk kell?

Természetesen rengeteg ilyen van. A média jelenléte korunk valamennyi társadalmi

jelenségére kihat. Ha pedig nincs jelen, hiánya úgy hat, mint egy sérülés. Az úgynevezett

információs társadalomban az információ hiányát a legnagyobb fokú deprivációnak tekintik.

De még ez a gyakran megfogalmazott felfogás is hibás. A tudás számít. Óvatosnak kell

lennünk azokkal az érvekkel, amelyek az információgazdagságban és az információínségben

élők közötti növekvő szakadékot valamiféle elkerülhetetlen szükséges rossznak tekintik.

Amikor emberek nagy tömegeinek nincs se telefonja se televíziója, nem érdemes az internet-

ellátottság alacsony foka miatt keseregni. Mindezek a technológiák pedig önmagukban még

nem kreatívok. A helyi és globális információs hálózatokhoz való hozzáférés kétségkívül

előnyt jelent, de csak akkor, ha van mit mondanunk és van, aki meghallgatja. Célszerűbb

lenne talán a kommunikációban gazdag és szegény, a tudásban gazdag és szegény

csoportokról beszélni. Nem tudnánk túllépni azon, hogy a saját megítélésünk szerint mi

számít értékes, sőt nélkülözhetetlen árunak? A technológia csak kiegészíteni és támogatni

tudja társas és kulturális életünket– már amennyiben van mit kiegészíteni és támogatni.

Jól tudjuk, milyen elidegenítővé vált a világ. Mind jobban el vagyunk idegenedve,

elsősorban talán magától a politikai folyamattól. Meg vagyunk fosztva az értelmes részvétel

lehetőségétől, méghozzá éppen azok által a technológiák által, amelyek a politikai folyamat

belső működéséről tudósítanak. Hogyan is tudunk személyek és eszmék helyett imidzsekre

szavazni? Vajon a jövő, az internetes álcák és álszemélyiségek világa fog bármit jelenteni?

Hogyan tudok elektronikus úton megválaszolni egy politikai nézeteimet firtató kérdést, ha

azzal sem vagyok tisztában, amiről véleményt kell mondanom? Ezeket a kérdéseket feltenni

nem ludditizmus. Épp ellenkezőleg. Sokan gondolkodnak napjainkban azon, hogyan lehetne

az új technológiákat a nemzeti és a globális politika felélénkítésére használni. Vannak, akik az

új média interaktivitásában a létező demokratikus struktúrák újjáélesztésének lehetőségét

látják, amely lehetővé teszi az egyén számára (persze csak ha hozzáfér egy számítógéphez és

tudja is, miért és hogyan használja), hogy párbeszédbe bocsátkozzon (akár

kezdeményezőként) vezető politikusokkal. Mások szerint mindez a politikai folyamatokban

való részvétel merőben új formáit teremtheti meg, új struktúrákkal és az (ön)kormányzás új

módjaival. Másfelől pedig ott vannak azok, akik az új médiumok bámulatos elterjedésében a

szabadságjogok korlátozásának, az egyén ellenőrzésének sosem látott hatékonyságú és

mértékű eszközét látják, úgy a gazdasági, mint a politikai életben. Ezek a kérdések és

fenyegetések pedig messze fontosabbak annál, hogy megválaszolásukat csupán a technológiai

szakemberekre és politikusokra bízzuk.

Ugyanez áll a kockázat politikájára is. A média itt is lehetőség és probléma egyszerre.

Érzésem szerint a történelem során az egyéneknek és társadalmaknak mindig is kezelniük

kellett valahogyan a kockázatot és a mindennapi élet szintjén nincs sok különbség a

biotechnológia és a globális felmelegedés keltette veszélyek, illetve a rossz termés és az ördög

mesterkedése, mint fenyegető tényezők között. Elődeinknek sámánjuk volt, nekünk hírolvasó

bemondóink vannak. Eddig nem sokat foglalkoztunk azzal a kérdéssel, mi a szerepe a

médiának a kockázat kezelésében, az azonban nyilvánvaló, hogy szerepe központinak

mondható. Egy tanulmány (Turner et al. 1986), amely azzal foglalkozott, hogyan kezelik a

Szent András törésvonal felett élő amerikaiak az ezzel járó állandó kockázatot, azt találta,

hogy kényes egyensúly van a kockázatra vonatkozó beszámolók és a szorongás kezelését

célzó híranyagok között. A legújabb „tudományos” felfedezésekről és előrejelzésekről szóló

hírek váltakoztak a védekezési előkészületeket és megelőzési munkálatokat bemutató

megnyugtató szándékú anyagokkal olyan módon, hogy a kérdés maga mindig is terítéken

volt, de mindig sikerült kézben tartani is (egészen 1988-ig, amikor viszont csúnyán

elszabadult). Az új médiapolitikának, a régihez hasonlóan, tisztában kell lennie saját

jelentőségével a mindennapi élet és a biztonságérzet megteremtése terén. Ha el akarjuk

kerülni azt a fajta pánikpolitizálást, amely például Nagy-Britanniában megfigyelhető volt a

kergemarha-kór megjelenése nyomán, akkor nemcsak a kormányzat működési

mechanizmusát kell górcső alá vennünk, hanem azt a kontextust is, amelyben a kormányzat

működik és amely egyúttal korlátok közé is szorítja. A hatékony kormányzás terén tehát a

média egyszerre szöveg és kontextus– ebben az esetben végre megalapozottnak tekinthetjük

McLuhan sokat idézett mondatát, miszerint a média maga az üzenet.

És hasonlóképp igaz mindez a részvétel esetében is. Hogyan használhatjuk a médiát a

politikai életben való részvétel fokozására, a politikából való kizártság felszámolására? Ma a

kisebbségeket, legyenek objektíven vagy szubjektíven meghatározva, arra bátorítják, hogy

ragadják meg az alkalmat és ragadják meg identitásukat, és a média ebben kulcsszerephez jut,

de vajon hogyan lehet elkerülni a belterjes önérdekű politizálást? Hogyan lehet elkerülni a

csak önmagukról és önmagukhoz szóló, önfenntartó kulturális gettók létrejöttét? Hogyan lehet

elkerülni a Másik megtagadását, a Másik felismerésével járó megrázkódtatás és felelősség

megtagadását, ami az ilyen gettósodás elkerülhetetlen következménye? Hogyan lehet

áthidalni a kizáródott közép társadalmát, amelyben az eddig kizárólagosan az államhoz

tartozó többé-kevésbé bevonó intézmények, elsősorban a médiaszép lassan eltűnnek a

globális piacok, a szétdarabolódó médiaterek és a helyi kisebbségi érdekek fenyegető

ölelésében? Mit tegyünk, hogy az idegen otthon érezze magát?

Az új médiapolitikára vonatkozó diskurzusban nagy súllyal szokott előkerülni a

szabályozás kérdése, legyen szó a piacról, a versenyről vagy a tartalomról, különösen annak

fényében, hogy a globális médiaipart egyre inkább egy maroknyi multi dominálja. A felvetés

jogos, különösen a verseny és a piac vonatkozásában, bár az alkalmazása már igen bajos,

hiszen a nemzeti kormányok már nem tudják úgy kézben tartani médiaterüket, ahogy valaha

hitték és nincs olyan nemzetközi fórum, amelyen belül egyeztetni lehetne a szabályozásra

vagy jogokra vonatkozó döntéseket. Talán még az is felvethető, hogy amint a

műsorszolgáltatást felváltja a média publishing, a vonatkozó szabályozás csak azon az alapon

képzelhető el, ahogyan mindenfajta monopolizációs törekvések megjelenése életre hívja a

megfelelő trösztellenes lépéseket, bármely iparágról legyen is szó.

Az új médiapolitika azonban több mint a szabályozásról folytatott vita. Az oktatás

éppolyan fontos, az oktatás alatt pedig az adott kontextusban mediális írástudást értek.

Mindannyiunknak tudnunk kell, hogyan működik a média, hogyan olvassuk, hogyan értsük

mindazt, amit látunk és hallunk. Ez a mi dolgunk, hiszen nekünk, akik a médiát

tanulmányozzuk tovább is kell adnunk a tudásunkat. Ahogyan pedig az elektronikus média

mindenhová eljut és életünk minden területére betüremkedik, ez egyenesen kötelességünkké

válik.

A politika egyszerre elmélet és gyakorlat kell, hogy legyen és ez nem kevésbé igaz a

médiapolitikára is. A politika és a média egyaránt a bizalomtól függ. Azért tanulmányozzuk a

médiát, mert meg akarjuk érteni a hatalomgyakorlási mechanizmusokban betöltött szerepét a

későmodern társdalomban, a bevett politikai folyamaton belül és rajta kívül. A média

felelőssége nem kevesebb, mint hogy érthetővé kell tennie a világot, hiszen csak az érthetőség

által válik a világ és a benne élő másik ember emberivé. Nekünk pedig, akik a médiát

tanulmányozzuk, a médiát kell érthetővé tennünk. Ez nehéz és nyugtalanító feladat, de abban

a reményben végezzük el, hogy talán a feltételezéseink által képviselt homokszem, amelyet a

kagyló páncélja alá bejuttatunk elégséges irritációt fog jelenteni ahhoz, hogy idővel gyöngy

jöjjön létre a helyén.

Hivatkozások:

Adorno, Theodor (1954) ’Television and the patterns of mass culture’, in Bernard Rosenberg and
David Manning White (eds),Mass Culture: the Popular Arts in America, New York, Free
Press, pp474-88

Anderson, Benedict (1983)Imagined Communities: Reflections on the Originand Spread of
Nationalism, London, Verso

Ang, Ien (1986)Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, London,

Routledge

Appadurai, Arjun (1996)Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization,
Minneapolis, Minnesota University Press

Aristotle (1963)Poetics, Everyman’s Library, London, J.M.Dent

Bachelard, Gaston (1964)The Poetics of Space, Boston, MA, Beacon Press

Barthes, Roland (1972)Mythologies, London, Jonathan Cape

Barthes, Roland (1977)Image– Music– Text: Essays Selected and Translated by Stephen
Heath, London, Fontana

Barthes, Roland (1981)Camera Lucida: Reflections on Photography, London, Jonathan Cape

Baudrillard, Jean (1988)Selected Writings, edited and introduced by Mark Poster, Cambridge,

Polity Press

Baudrillad, Jean (1995)The Gulf War did not Take Place, Sydney, Power Publications

Baumann, Zygmunt (1989)Modernity and the Holocaust, Cambridge, Polity Press

Beck, Ulrich (1992)Risk Society, London, Sage

Benjamin, Walter (1970)Illuminations, London, fontana

Benjamin, Walter (1976)Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism,
London, Verso

Berlin, Isaiah (1997)The Proper Study of Mankind, Londo, Chatto and Windus

Billig, Michael (1987)Arguing and Thinking: a Rhetorical Approach to Social Psychology,
Cambridge, Cambridge University Press

Burke, Kenneth (1955)A Rhetoric of Motives, New York, George Brazillier

Burke, Peter (1978)Popular Culture in Early Modern Europe, London, Maurice Temper Smith

Butler, Judith (1990)Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London,

Routeledge

Caillois, Roger (1962)Man, Play and Games, Glencoe, IL, Free Press

Cairncross, Frances (1997)The Death of Distance: How the Communications Revolution Will
Change Our Lives, London, Orion Business Books

Carey, James (1989)Communication as Culture: Essays on Media and Society, Boston, MA,
Unwin Hyman

Castells, Manuel (1996)The Rise of the Network Society, Oxford, Basil Blackwell

Chaney, David (1983) ’A symbolic mirror of ourselves: civic ritual in mass society’,Media
Culture & Society, 5 (2): 119-36

Cicero (1942)De Oratore, 2 vols, Loeb Classical Library, Cambridge, MA, Harvard University

Press

Cohen, Anthony (1985)The Symbolic Construction of Community, Chichester and London, Ellis
Harwood and Tavistock

Cohen, Stanley (1972)Folk Devils and Moral Panics, London, McGibbon and Kee

Culler, Jonathan (1975)Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of
Literature, London, Routledge and Kegan Paul

Dasgupta, Partha (1988) ’Trust as a Commodity’ in Diego Gambetta (ed.)Trust: Making and
Breaking Cooperative Relations, Oxford, Basil Blackwell, pp. 49-72

Davis, Colin (1996)Levinas: an Introduction, Cambridge, PolityPress

Dayan, Daniel (1998) ’Particularist media and diasporic communications’, in Tamar Liebes and
James Curran (eds)Media, Ritual and Identity, London, Routledge, pp. 103-13

Debord, Guy (1977)The Society of Spectacle, London, Practical Paradise Productions

Diamond, Elin (ed.) (1996)Performance and Cultural Politics, London, Routledge

Diamond, Elin (1997)Unmaking Mimesis, London, Routledge

Elias, Norbert (1978)The Civilising Process, Vol. 1: The History of Manners, Oxford, Blackwell

Frith, Simon (1983) ’The pleasures of the hearth’, inFormations of Pleasure, London, Routledge
and Kegan Paul, pp. 101-23

Gambetta, Diego (ed.) (1988)Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford, Basil

Blackwell

Garfinkel, Harold (1967)Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall

Gell, Alfred (1988) ’Technology and magic’,Anthropology Today, 4 (2): 6-9

Gerbner, George (1986) ’Living with television: the dynamics of the culturation process’, in J.
Bryant and J. Zyllman (eds),Perspectives on Media Effects, Hillside, NJ, Lawrence Erlbaum,
pp. 17-40

Giddens, Anthony (1990)The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press

Giddens, Anthony (1991)Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age,
Cambridge, Polity Press

Gillespie, Marie (1995)Television, Ethnicity and Cultural Change, London, Routledge

Gray, John (1998)False Dawn: the Delusions of Global Capitalism, London, Granta Books

Habermas, Jurgen (1970) ’Towards a theory of communicative competence’ in Hans Peter
Dreitzel (ed.)Recent Sociology No. 2, New York, Macmillan, pp. 114-50

Habermas, Jurgen (1989)The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a
Category of Bourgeois Society, Cambridge, Polity Press

Hall, Stuart et al. (1978)Policingthe Crisis: Mugging, the State and Law and Order, London,

Macmillan

Haraway, Donna J. (1985/1991)Simians, Cyborgs and Women, London, Free Association Books

Hartmann, Geoffrey (1997) ’The cinema animal’ in Yosefa Loshitsky (ed.),Spielberg’s
Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List, Bloomington, Indiana University Press,
pp. 61-76

Hastrup, Kirsten (1995)A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory, London,

Routledge

Horkheimer, Max and Adorno, Theodor (1972)Dialectic of Enlightenment, New York, Seabury

Press

Huizinga, Jan (1970/1949)Homo Ludens, London, Maurice Temple Smith

Innes, Harold (1972)Empire and Communications, Toronto, University of Toronto Press

Jhally, Sut (1990)The Codes of Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in
Consumer Society, London, Routledge

Katz, Elihu and Lazarsfeld, Paul (1955)Personal Influence: the Part Played by People in Mass
Communication, New York, Free Press

Kraut, Robert (1998) ’Internet paradox: a social technology that reduces social investment and
psychological well-being’,American Psychologist, 53 (9): 1017-31

Levinas, Emmanuel (1987)Time and the Other, Pittsburgh, PA, Duquesne University Press

Lewis, C.A. (1942) Broadcasting from Within, London, Newnes

Liebes, Tamar andKatz, Elihu (1990)The Export of Meaning, Oxford, Oxford Univesity Press

Livingstone, Sonia (1998) ’Mediated childhoods: a comparative approach to young people’s
changing media environments in Europe’,European Journal of Communication, 13 (4):
435:56

McGinnis, Joe (1970)The Selling of a President, London, Deutsch

McKeon, Richard (1987)Rhetorics: Essays in intervention and Discovery, Woodbridge, CT, Ox

Bow Press

McLuhan, Marshall (1964)Understanding Media, London, Routledge and Kegan Paul

Mansell, Robin(1996) ’Designing Electronic Commerce’, in Robin Mansell and Roger
Silverstone (eds)Communication by Design: the Politics of Information and Communication
Technologies, Oxford, Oxford University Press, pp. 103-28

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1970)The German Ideology, London, Lawrence and Wishart

Mass Observation (1939) Britain, Harmondsworth, Penguin

Mercer, Kobena (1996)Imagined Communities, Manchester, National Touring
Exhibitions/Cornerhouse Productions

Meyrowitz, Joshua (1985)No Sense of Place: the Impact of Electronic Media on Social
Behaviour, New York, Oxford University Press

Negroponte, Nicholas (1995)Being Digital: the Road Map for Survival on the Information
Superhighway, London, Hodder and Stoughton

Ong, Walter (1982)Orality and Literacy: the Technologizing of theWord, London, Methuen

Popper, Karl (1945)The Open Society and its Enemies, 2 vols, London, Routledge and Kegan

Paul

Renov, Michael (1993)Theorizing Documentary, London, Routledge

Rheingold, Harold (1994)The Virtual Community: Finding Connection in a Computerised
World, London, Secker and Warburg

Ricoeur, Paul (1984)Time and Narrative, Vol. 1, Chicago, IL, Chicago University Press

Samuel Raphael (1994)Theatres of Memory, Vol. 1.: Past and present in Contemporary Culture,
London, Verso

Scannell, Paddy (1988) ’Radio times: the temporal arrangements of broadcasting in the modern
world’, in Philip Drummond and Roger Peterson (eds),Television and its Audience:
International Research Perspectives, London, British Film Institute

Silverstone, Roger (1981)The Message of Television: Myth and Narrative in Contemporary
Culture, London, Heinemann Educational Books

Silverstone, Roger (1994)Television and Everyday Life, London, Routledge

Silverstone, Roger (1998) ’Jewish Television: Prospects and Possibilities’,JPR Policy Paper,
No. 1., March, London, Institute for Jewish Policy Research

Simmel, Georg (1971/1908) ’The stranger’ in Donald E. Levine (ed.)Georg Simmel: On
Individuality and Social Forms, Chicago, IL, Chicago University Press, pp. 143-9

Soros, George (1998)The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered, London,
Little, Brown and Co.

Steiner, George (1975)After Babel, Oxford, Oxford University Press

Thompson, E.P. (1963)TheMaking of the English Working Class, London, Gollancz

Thompson, E.P. (1971) ’The moral economy of the English crowd in the eighteenth century’,
Past and Present, 50: 76-136

Todorov, Tzvetan (1977)Theories of the Symbol, Oxford, Blackwell

Todorov, Tzvetan (1981)Introduction to Politics, Minneapolis, Minnesota University Press

Turner, ralph, Nigg, Joanne M., and Paz, Denise (1986) Waiting for Disaster: Earthquake Watch
in California, Berkeley, California University Press

Turner, Victor (1969)The Ritual Process, London, Routledge and Kegan Paul

Van Gennep, Arnold (1960)The Rites of Passage, London, Routledge and Kegan Paul

Williams, Raymond (1974)Television: Technology and Cultural Form, London, Fontana

Wolfe, Thomas (1971)Of Time and the River, Harmondsworth, Penguin

Yates, Frances A. (1964)Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge and

Kegan Paul

Yates, Frances (1966) The Art of Memory, London, Routledge and Kegan Paul

Young, James, E, (1990)Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences
of Interpretation, Bloomington, Indiana University Press

Young, James E. (1993)TheTexture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New
Haven, CT, Yale University Press

Zelizer, Barbie (1997) ’Every once in a while: Schindler’s List and the shaping of history’, in
Yosefa Loshitsky (ed.)Spielberg’s Holocaust: Critical Perspectives on Schindler’s List,
Bloomington, Indiana University Press, pp. 18-40

Zucker, Lynne (1986) ’Production of trust: institutional sources of economic structure, 1840-
1920’, in B.M. Shaw and L.L. Cummings (eds),Research in Organisational Behavior, Vol. 8.
Greenwich, CT, JAI Press, pp. 53-111

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->