P. 1
Norma de Venit 2013

Norma de Venit 2013

|Views: 21|Likes:
Published by Grigore Dana
Norma de venit
Norma de venit

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Grigore Dana on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2012.htm#n49 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2012.

htm#_Toc304299719

ART. 49 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit (1) În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la art. 46 alin.(2) venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. (2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au următoarele obligații: a) stabilirea nivelului normelor de venit; b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica. (2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat. (3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulţirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în normele metodologice. (4) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă. (5) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi. (6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin.(2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă, conform art. 48. (7) *** Abrogat.

după caz. potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop. Norma anuală de venit pentru fiecare activitate de la locul desfășurării acesteia nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 49 42.000 euro. în vigoare la momentul stabilirii acesteia. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. începând cu anul fiscal următor. În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit. Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională . stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României. 42^1. pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Norme metodologice: ART. 656/1997. corectate potrivit criteriilor specifice.CAEN. cu modificările ulterioare. stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit de la locul desfăşurării fiecărei activităţi. care generează venituri comerciale în sensul art. Pentru determinarea venitului net anual se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit.(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări. cu respectarea prevederilor art. venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100. corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii. 42^2. 49 din Codul fiscal. venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. la sfârșitul anului fiscal. În sensul art. înmulţit cu 12. La stabilirea normelor anuale de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor fi consultate consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 49 din Codul fiscal. 49 din Codul fiscal. au obligația determinării venitului net anual în sistem real. . Pentru contribuabilii persoane fizice care desfășoară o activitate independentă ca întreprindere individuală. (9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100. În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit.

44 şi 45. în vigoare la momentul stabilirii acesteia.vadul comercial şi clientela. determinat pe bază de norme anuale de venit. . . 156^3 din Codul fiscal. se reduce proporţional cu: . Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.42^3. .activitatea se desfăşoară într-un spaţiu proprietate a contribuabilului sau închiriat.durata concediului legal de odihnă. .vârsta contribuabililor. . În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.alte criterii specifice. în situaţia încetării activităţii.timpul afectat desfăşurării activităţii. .folosirea de maşini. prestarea de servicii şi obţinerea de produse cu material propriu sau al clientului. . dispozitive şi scule. Pentru determinarea venitului net anual al fiecărui membru asociat se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit.perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii.caracterul sezonier al unor activităţi. 43. . Venitul net din activităţi independente. La stabilirea coeficienţilor de corecţie a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii: . cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului. înmulţit cu 12. .informaţiile cuprinse în declaraţia informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. . . norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. la cererea contribuabilului. . Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei.desfășurarea activităţii cu salariaţi. .realizarea de lucrări. 44.perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. acţionate manual sau de forţă motrice.contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfășurate în cadrul unei asocieri. .

la cererea contribuabililor. având investiţii în curs de amortizare. respectiv a întreruperii temporare. 44 şi 45. . dovedite cu documente justificative. veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit. Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit şi care anterior a fost impus în sistem real.perioada în care nu s-a desfăşurat activitate. UPDATE Astazi e ultima zi in in care PFA isi mai pot alege modul de impozitare. Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuși în sistem real de la data respectivă. Pentru contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit. În situaţia încetării activităţii în cursul anului. care îşi exercită activitatea o parte din an.documentele justificative depuse de contribuabil. Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului.situaţia care a generat corectarea normei de venit. conform pct. datorate unor accidente. 49. care pe perioada anterioară a avut impunere în sistem real şi a efectuat investiţii care au fost amortizate integral. dovada din care să rezulte depunerea autorizaţiei. 46. 45. valoarea amortizării nu diminuează norma de venit. În acest scop organul fiscal întocmeşte o notă de constatare care va cuprinde date şi informaţii privind: . normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată. . în situaţiile prevăzute la pct. inclusiv cele de forţă majoră. Ce trebuie sa faca? 31 Ianuarie 2012 Roxana Neagu Vezi cele 26 comentarii! .45. În acest sens se va anexa. persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără personalitate juridică sunt obligate să depună autorizaţia de funcţionare şi să înştiinţeze în scris. 47. organele fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea. conform prezentului punct. În cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit. cum ar fi: începutul/sfârşitul activităţii. venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă. întreruperea temporară. şi altele asemenea. . iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate. Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.recalcularea normei. spitalizării şi altor cauze obiective. venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determină prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile. 48. în copie. în termen de 5 zile.

Acest act normativ obliga contribuabilii impusi la norma de venit sa treaca la impozitarea in sistem real. prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. nu obligatorie. daca acel contribuabil nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit. cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent. publicata in Monitorul Oficial nr. pentru determinarea venitului in sistem real. potrivit Codului Fiscal. este vorba despre contribuabilii care obtin venituri din: activitati independente. Practic. drepturi de proprietate intelectuala. Din 2012. Mai exact. De asemenea. Persoane fizice care obtin venituri a caror impunere are la baza normele anuale de venit au dreptul sa opteze. . De la 1 ianuarie 2012. trecerea de la norme de venit la determinarea venitului in sistem real era optionala. In vechea reglementare. pentru modul in care doresc sa fie impozitate: la norma de venit sau in sistem real. Atentie! Codul fiscal a fost modificat la sfarsitul lui decembrie prin OUG 125/2011. trebuie sa depuna doar declaratia 220. inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. pana la data de 31 ianuarie 2012. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. procedura de exercitare a optiunii pentru stabilirea venitului net anual s-a simplificat. Cititi detaliile! Iti spunem un secret: anul 2013 are toate sansele sa fie cel mai bun din viata ta. acesti contribuabili puteau solicita determinarea venitului net in sistem real printr-o cerere de optiune care trebuia completata si depusa la organul fiscal competent. Pana acum. pana la finalul lunii ianuarie. daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. astfel incat. procedura de exercitarea optiunii este mai simpla. din 30 decembrie 2011. optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada.Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente sau din drepturi de autor pot opta. activitati agricole. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. Pentru a putea trece la determinarea venitului in sistem real. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. 938. avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.000 euro. care vor ca venitul net sa le fie determinat in sistem real. declaratia 220. contribuabilii impusi pe baza de norme de venit. contribuabilii mentionati trebuie sa depuna declaratia privind venitul estimat pana la a data de 31 ianuarie inclusiv. in baza contabilitatii in partida simpla. optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei de venit estimat.

dar si pentru contribuabilii care realizeaza venituri banesti din agricultura. inmultit cu 12. 49. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. in vigoare la momentul stabilirii acesteia. (Ministerul Finantelor a aprobat. unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare. 2875/2011. Finantele introducand in Nomenclator si serviciile informatice) Cei care aleg norma de venit trebuie sa stie ca normele de venit se cumuleaza pentru fiecare cod CAEN specificat in certificatul de inmatriculare al PFA. potrivit noilor reguli. prin Ordinul nr. cu conditia ca activitatea desfasurata sa fie cuprinsa nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. potrivit art. 5. din Codul Fiscal. Aceeasi procedura de exercitare a optiunii se aplica si pentru celelalte persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente si care au fost impozitate pana acum in sistem real. sa treaca la impozitarea pe baza normelor de venit. PFA-urile care desfasoara activitati independente pot opta pentru doua modalitati de impozitare: in sistem real sau norma de venit. . obligatia de a completa rubrica de incasari din Registrul-jurnal de incasari si plati. Acelasi act normativ stabileste ca norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit. Optiunea se exercita tot prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. din 2012 si contribuabilii care desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si obtin venituri din activitati independente pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011. acesti contribuabili nu erau obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatile respective. din 2012. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul anului fiscal. in cazul contribuabililor care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. acest Nomenclator al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. Cei care indeplinesc conditiile mentionate au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat” pana la data de 31 ianuarie inclusiv. mai exact din valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare. OUG 125/2011 instituie. dar vor ca. potrivit unui comunicat de presa al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). obligativitatea trecerii la impozitarea in sistem real se aplica numai pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sau agricole. alin.Este important de retinut ca. Norme de venit versus impozitarea in sistem real Persoanele fizice autorizate datoreaza la bugetul de stat impozit pe venit de 16%. Impozitarea la norme de venit De asemenea. Pana acum. la finalul lui 2011. Actul normativ a fost completat.

in functie de specificul activitatii si de zona in care se desfasoara activitatea. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. (6) din Codul fiscal. 15 iunie. indiferent de nivelul real al veniturilor realizate. La inceputul lunii decembrie. 3022/2011 privind completarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. Important! In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit si o alta activitate independenta. activitati desfasurate de contribuabilii . serviciile informatice in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. PFA cu norma norma fixa de venit datoreaza impozit 16% (cota unica) din respectiva norma. 15 septembrie. alin. impozitul pe venit se plateste trimestrial. cu urmatoarele termene: 15 martie. se precizeaza la art. 15 decembrie. printr-un ordin recent. aceste activitati fusesera scoase din Nomenclator si ar fi urmat sa fie impozitate in sistem real. Indiferent de forma de impozitare.Norma de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale. Iti spunem un secret: anul 2013 are toate sansele sa fie cel mai bun din viata ta. Autor Ioana Vlad Dimensiune text print ym Articol interesant (10) Ordinul MFP nr. cu conditia ca acea activitate sa se regaseasca in nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. reintroduse pe lista activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor de venit 3 Ianuarie 2012 Ioana Vlad Vezi cele 15 comentarii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a reintrodus. venitul net anual se determina in sistem real. Serviciile informatice. in timp ce PFA care opteaza pentru sistemul real de impozitare datoreaza cota de 16% la veniturile nete totale. 49. Practic.

potrivit Codului fiscal. altele decat cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor. reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. pe perioade mai mici decat anul calendaristic. la inceputul lunii decembrie. Initial. au fost stabilite norme de venit pentru activitati de consultanta in tehnologia informatiei. Partea I. 3022/2011. In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta. norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati. la stabilirea normelor anuale de venit. a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 931. pentru activitatea care genereaza venituri comerciale din executarea unor servicii in domeniul informaticii.care realizeaza venituri comerciale.875/2011. precum si pentru activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul”. plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Aceleasi prevederi sunt aplicate si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica. prin Ordinul nr. 2. Codul fiscal prevede ca. . aceste activitati fusesera excluse din Nomenclatorul aprobat prin Ordinul MFP nr. Nr. in Nomenclator au fost reintroduse serviciile executate în domeniul informaticii. De asemenea. Totusi. venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. care genereaza venituri comerciale. in vigoare la momentul stabilirii acesteia. urmand ca cei care desfasurau aceste activitati sa fie impozitati in sistem real. inmultit cu 12. norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat. norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva. daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale. Potrivit legislatiei fiscale. Potrivit noului act normativ. venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla. In situatia in care un contribuabil desfasoara si o alta activitate independenta. din 28 decembrie 2011. Prin urmare.

.„Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva”. se mai arata in Codul fiscal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->