ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Contabilitatea instituţiilor publice
- Suport de curs Dr. ec. ION MANEA Drd. ec. ADELINA DUMITRESCU

Bucureşti 2009

Cuprins
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.............................................1 Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ........................................................................................................................................5 1.1. Concepţia socială privind contabilitatea..............................................................5 1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii..........................................................................8 1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice............................11 1.3.1. Ordonatorii de credite .............................................................................11 Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori, elaborarea proiectelor bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare, asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş.a. Prin lege, delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora, secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării........................................................................................................................13 1.3.2. Organizarea contabilităţii..........................................................................14 1.4. Sisteme de contabilitate.....................................................................................15 1.5. Moneda şi cursul de înregistrare.......................................................................18 1.6. Forma de înregistrare în contabilitate................................................................18 1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate........................................19 1.8. Balanţa de verificare..........................................................................................22 1.9. Principiile şi convenţiile contabile....................................................................22 1.10. Politici contabile..............................................................................................26 1.11. Informaţii şi proceduri utile.............................................................................27 1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor.......................................29 1.13. Sistemul informatic.........................................................................................30 1.14. Exerciţiul financiar..........................................................................................30 Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN ................................................................31 CONTABILITATEA PUBLICĂ.................................................................................31 2.1. Active fixe.........................................................................................................40 2.1.1. Active fixe necorporale............................................................................40 2.1.2. Active fixe corporale.................................................................................44 2.1.3. Active financiare........................................................................................49 2.2. Active curente (circulante)...............................................................................50 2.2.1. Stocurile.....................................................................................................50 2.2.2. Creanţe .......................................................................................................52 2.2.3. Investiţii pe termen scurt............................................................................52 2.2.4. Casa şi conturi la bănci...........................................................................52 Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI................................................54 A DISPONIBILITĂŢILOR.........................................................................................54 3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci................54 3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor......................................55 sociale de stat şi bugetelor locale.............................................................................55 3.3. Casa şi alte valori..............................................................................................56

2

3.4. Acreditive..........................................................................................................56 3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială....................................................57 3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau....................................57 parţial din venituri proprii...................................................................................57 3.7. Disponibil al fondurilor speciale.......................................................................58 3.8. Viramente interne..............................................................................................58 3.9. Fonduri externe nerambursabile........................................................................58 Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII.......................................................................61 4.1. Furnizori ...........................................................................................................61 4.2. Clienţi ...............................................................................................................61 4.3. Personal ............................................................................................................62 4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor......................................63 sociale de stat ...........................................................................................................63 4.5. Asigurări sociale, protecţia socială ...................................................................64 4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană ..............................................................64 4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc.........................................................................64 4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. .............................................................................64 4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai...........................................65 bugetelor...................................................................................................................65 4.8. Conturi de regularizare .....................................................................................66 4.9. Decontări...........................................................................................................66 Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI....................................................................67 5.1. Datorii................................................................................................................67 5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente)................................................................67 5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente)............................................................67 5.1.3. Datoria publică...........................................................................................68 5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală .........................................................68 5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale...............68 5.1.4. Datoria publică locală.................................................................................69 5.2. Provizioane........................................................................................................70 5.3. Capitaluri...........................................................................................................71 5.3.1. Fonduri.......................................................................................................71 5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat...............................................73 5.3.3. Rezerve din reevaluare...............................................................................74 5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială....................................................................74 5.4. Cheltuieli...........................................................................................................79 5.4.1. Grupele de cheltuieli..................................................................................80 5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare........................................................82 5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli................................................................84 5.5. Venituri şi finanţări...........................................................................................85 5.5.1. Grupele de venituri.....................................................................................85 5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu ................................88 destinaţie specială.................................................................................................88 5.5.3. Colectarea veniturilor bugetare................................................................91 5.5.4. Administrarea veniturilor bugetare..........................................................92 5.5.5. Structura conturilor de venituri.................................................................93 5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere........................94 Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE................................................95 6.1. Componenţa situaţiilor financiare.....................................................................95 6.1.1. Bilanţul......................................................................................................97

3

1. Definiţie. Componenţă ................................................................................97 2. Modificările bilanţului................................................................................103 6.1.2. Contul de rezultat patrimonial..................................................................105 6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor.........................105 6.1.4. Anexele la situaţiile financiare.................................................................105 6.1.5. Contul de execuţie bugetară.....................................................................106 Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice ...............104 Bibliografie selectivă ............................................................................................107

4

Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Concepţia socială privind contabilitatea

La un moment dat, dar şi în succesiunea generaţiilor, există o anumită reprezentare socială asupra contabilităţii, aşa cum există o anumită concepţie socială, politică, juridică, religioasă etc. Ceea ce este denumit aici generic concepţie contabiă, se constituie în mod curent în atitudini, reprezentări, evenimente corelate sau disparate; în fapt, sinteza acestor exteriorizări (ca manifestări, atitudini ale indivizilor, grupurilor sociale) alcătuiesc concepţia socială contabilă la un moment dat. Concepţia contabilă, asemenea oricărei concepţii cu caracter social, evoluează odată cu societatea. Reprezentările contabile de astăzi sunt diferite de cele din deceniile şi secolele anterioare şi, de asemenea, de cele viitoare. Admiterea României în Uniunea Europeană va modifica concepţia socială asupra contabilităţii, ca urmare a creşterii rolului acesteia în viaţa socială. Mai în glumă, mai în serios, se acreditează ideea că o familie are din ce în ce mai multă nevoie, pe lângă medicul său, şi de avocatul de familie, de brokerul, mecanicul, notarul de familie, dar şi de contabilul de familie. Contabilitatea impozitului pe venit, pe profit ş.a. confirmă cele de mai sus. Odată cu dezvoltarea socială, cu cunoaşterea în general, evoluează şi reprezentările sociale asupra contabilităţii. Reprezentările sociale care alcătuiesc concepţia contabilă la un moment dat vizează abordarea contabilităţii ca ştiinţă, ca disciplină de studiu, ca îndeletnicire umană / profesie. Perceperea contabilităţii ca utilă/inutilă, sau foarte necesară, sau indispensabilă, sau ca o activitate birocratică poate fi în acelaşi timp una individuală, dar şi una socială în ansamblu. Dacă unii membrii ai societăţii au părerea, sau convingerea, că n-ar fi aşa de necesară contabilitatea, sau că aceasta le complică inutil existenţa, faptul face parte tot din ceea ce este denumit generic concepţie socială contabilă la un moment dat. Este evident însă că cu cât contabilitatea este privită într-un anumit mod – oricare – de mai mulţi indivizi, cu atât acea concepţie are un caracter social mai cuprinzător. Şi, întrucât o concepţie contabilă solidă, cuprinzătoare, nu poate fi decât una folositoare, apreciem că este întemeiat efortul generaţiilor tinere de a-şi însuşi această disciplină, de a-şi apropria calificarea ca atare. Contabilitatea ca ştiinţă. Contabilitatea n-a fost considerată o ştiinţă de sine-stătătoare. La început, a fost practica, înregistrările de date
5

– cantităţi, socoteli, obligaţii etc. Apoi s-a ajuns la stadiul de ţinere a registrelor, cu tehnica de rigoare. Înregistrarea operaţiilor în conturi, corespondenţa acestora, verificarea şi închiderea periodică a conturilor au impus o ordine, principii teoretice şi, în cele din urmă, un sistem deschis, închegat, un ansamblu de metode de lucru. În prezent este depăşit stadiul în care se punea în discuţie problema dacă contabilitatea este o tehnică de înregistrare a unor date, sau este o ştiinţă de sine-stătătoare. Astăzi îi este recunoscut contabilităţii, în mod unanim, de către practicieni şi teoreticieni, caracterul de ştiinţă şi de exerciţiu, de profesie, fiind prezentată în dicţionarele de specialitate ca „ştiinţă economică al cărui obiect îl constituie evidenţa şi controlul integrităţii şi mişcării fondurilor materiale şi al mijloacelor băneşti, gospodărite de unităţile economice în procesul de producţie şi de circulaţie.”1 În evoluţia contabilităţii de la practică la ştiinţă, practica a constituit forţa motrice. „Practica este, după cum se ştie, izvorul oricărei cunoaşteri, piatra de încercare a oricărei teorii, iar teoria, la rândul ei, reprezintă o generalizare a practicii, între teorie şi practică existând o unitate dialectică.”2 Ca ştiinţă, contabilitatea este una exactă, fără de care nu poate fi cunoscută, analizată şi valorificată activitatea unei entităţi patrimoniale. Ştiinţa contabilităţii este una de analiză şi sinteză. Datorită acestor caracteristici, contabilitatea a fost încadrată la început în rândul ştiinţelor matematice. La această încadrare a contribuit şi faptul că, în contabilitate, se operează numai cu elemente măsurabile, cuantificabile, evaluabile, care pot fi reprezentate prin simboluri, cifre, valori, formule. Odată cu multiplicarea şi creşterea complexităţii entităţilor patrimoniale s-a dezvoltat managementul întreprinderii şi, implicit, rolul contabilităţii. Ca urmare, contabilitatea s-a impus tot mai mult ca ştiinţă şi practică, fiind considerată – datorită rolului acesteia în organizarea şi evidenţa patrimoniului entităţii – ca activitate esenţială, indispensabilă. Contabilitatea ca îndeletnicire umană/profesie. Stadiul actual de dezvoltare a contabilităţii reflectă prin el însuşi faptul că această îndeletnicire umană a evoluat odată cu societatea. Retrospectiva evoluţiei contabilităţii în decursul timpului pune în evidenţă faptul că aceasta a apărut, s-a dezvoltat şi perfecţionat asemenea tuturor celorlalte activităţi umane. Înregistrările contabile, începând cu însemnările simple, datează de la începuturile societăţii omeneşti. Evidenţele contabile au rezultat din necesităţile practicii economice, ajungând la stadiul actual în urma unui proces continuu de dezvoltare a forţelor de producţie şi a schimbărilor
1 2

Dicţionar de economie politică. Editura Politică, Bucureşti, 1974, p.166. Gh. Enache, „Bazele contabilităţii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p.245.

6

oferă satisfacţii profesionale dintre cele mai intense. contabilitatea solicită un efort susţinut pentru aducerea şi menţinerea cunoştinţelor în actualitate. ulterior. atât ca iniţiere. Efortul vizează şi latura juridică. ca însuşire. Niciodată în decursul istoriei contabilitatea n-a atins stadiul de astăzi. unei practici adecvate. Dificultăţile sunt generate de diversitatea. complexitatea şi exactitatea cunoştinţelor necesare înţelegerii procedeelor şi procedurilor contabile. operaţii îngreunează perceperea şi transpunerea acestora în formule contabile. la evidenţe globale odată cu globalizarea societăţii. contabilitatea a fost subiect distinct. 7 . se cunosc forme variate de utilizare a contabilităţii în practica economică. fenomene. cât şi ca aprofundare. De asemenea. Identificarea unei însuşiri exhaustive a lucrărilor de contabilitate elaborate de-a lungul timpului. şi există. În lipsa unei experienţe. dar nici nu va rămâne la acest stadiu. prezente şi viitoare cercetării teoriei şi practicii contabile. perfecţionare a cunoştinţelor de specialitate. sunt cunoscuţi cercetători celebri în practica şi teoria contabilităţii. de la evidenţe întâmplătoare s-a trecut la însemnări organizate. suportul principal al dezvoltării şi sistematizării însemnărilor contabile l-a constituit legile şi procedeele matematice de calcul. curente şi şcoli dedicate aprofundării obiectului şi metodei contabilităţii. Contabilitatea ca disciplină de studiu. cu informatizarea şi globalizarea societăţii. de reglementare. lucrările şi tratatele de contabilitate elaborate de diverşi autori pot fi prezentate cronologic şi sistematic. a evoluat de sine-stătător ca disciplină de studiu.petrecute în sfera relaţiilor de producţie. De asemenea. cu folosirea banilor ca mijloc de schimb. care au fost aplicate cu mult înainte de crearea contului şi au servit. dificultăţile se amplifică. evaluării şi încadrării operaţiilor supuse înregistrărilor contabile. este imposibil de realizat. Contabilitatea este o disciplină de studiu dificilă. sau vizionarea programelor TV. Contabilitatea s-a dezvoltat odată cu adâncirea diviziunii sociale a muncii. au fost emise concepte şi teorii ştiinţifice proprii acestei discipline. complex de studiu şi obiect serios de activitate. Relaţiile biunivoce care se stabilesc în cazul contabilităţii în partidă dublă între procese. cu intensificarea schimbului de activităţi. Dedicarea generaţiilor trecute. ca bază pentru demonstrarea relaţiilor existente între diferite conturi ca şi pentru stabilirea funcţiei acestora. Ca ştiinţă şi practică. cu caracter permanent şi. Contabilitatea a evoluat dea lungul timpului asemenea oricărei alte discipline: a cunoscut momente de glorie ca şi perioade de stagnare. şi cu atât mai mult a preocupărilor teoreticienilor şi practicienilor contabili. De la simple însemnări. pe lângă faptul că este o activitate socialmente utilă. au existat. în prezent. Efortul de însuşire a cunoştinţelor contabile este deosebit de cel pe care-l presupune navigarea pe interne.

Ca reflectare în contabilitate. atras). contabilitatea. se dobândesc bunurile şi cel al alocării. întrebuinţării. comensurabile în bani). 8 . Capitalul este reflectat în contabilitate sub aspectul modului în care se procură. Sub aspect juridic. În această concepţie. Drepturile şi obligaţiile evaluabile în bani exprimă raporturile de proprietate ce se creează în cazul gestionării bunurilor. uneori. Capitalul este tratat diferenţiat în contabilitate: ca active imobilizate (capital fix) şi active circulante (capital circulant). folosinţă a bunurilor. capital propriu. pe de altă parte. Astfel. atras etc. se deosebesc între ele prin ceea ce studiază. în ordinea în care acestea au avut loc”. bine remunerată. Obiectul şi metoda contabilităţii Ştiinţele. În prezent sunt numeroase puncte de vedere privind obiectul ştiinţei contabilităţii. economic şi financiar. geometria. şi mai ales când acesta este testat. înlocuirii acestora. cu procedee şi instrumente proprii. se raportează la persoanele fizice / juridice atât patrimoniul în conţinutul său material (bunuri) cât şi drepturile şi obligaţiile generate de proprietate. precum şi afacerile mari şi mărunte. al consumului. cu ce se ocupă acestea. transformarea capitalului. 1. o profesie folositoare şi. Ca teorie şi practică. sunt puse în evidenţă raporturile juridice între posesie şi administrare a patrimoniului pe de o parte şi. Prima încercare de definire a obiectului contabilităţii datează din 1494 şi se află în cartea publicată de Luca Paciolo la Veneţia cu titlul: Summade arithmetica. bunurile nu pot fi altele decât cele procurate cu capital propriu şi cu capital din care rezultă obligaţii (capital împrumutat.Aspectele menţionate mai sus ajung „la vedere” atunci când se pune problema angajării unui contabil. ca avere mobilă şi imobilă. Sub aspect economic. distincte de celelalte discipline. Altfel. Principalele concepţii privind obiectul contabilităţii se structurează sub aspect juridic. Astfel. proportioni et proportionalita: „contabilitatea studiază tot ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume. contabilitatea este o disciplină interesantă. cele de drepturi şi obligaţii (cele de natură economică. furnizează date şi informaţii pe titulari de patrimoniu şi perioade de gestiune în legătură cu averea şi rezultatele participanţilor la circuitul economic. patrimoniul este privit ca totalitate a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţine unui subiect de drept – persoană fizică sau juridică. contabilitatea reflectă cu procedee şi instrumente proprii existenţa. contabilitatea are metodă şi obiect proprii. starea.2. administrare. ca obiecte de studiu.

execuţiei bugetului public naţional. cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesităţile proprii ale persoanelor fizice şi juridice. Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale). băncile. gestiunea şi controlul activelor. rezultatul patrimonial (economic). contabilitatea de gestiune. Parlamentul. prelucrarea. Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli. ceea ce se şi reflectă prin procedeele şi lucrările contabile. Contabilitatea. trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. clienţii.Sub aspect financiar. La rândul lor. evaluarea. precum şi exactitatea datelor contabile furnizate. probată în bilanţul contabil. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară. cât şi pentru utilizatori externi: Guvernul. obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie reflectarea existenţei. atât pentru cerinţele interne ale acestora. gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute” care trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. prelucrarea. resursele pot fi proprii sau/şi împrumutate. patrimoniul aflat în administrare. furnizorii. analiza şi controlul bunurilor mobiliare şi imobiliare exprimate în etalon monetar. O contabilitate bine organizată asigură furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional. În această concepţie. egalitatea între cele două reprezentări fiind naturală. mişcării şi transformării resurselor economice. creditorii. rezultatul execuţiei bugetare. organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice. costul programelor aprobate prin buget. nr. 82/1991. Cu ajutorul contabilităţii se asigură controlul operaţiunilor patrimoniale şi al procedeelor de prelucrare utilizate. dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a 9 . stării. calculul. Legea contabilităţii. performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie. după caz. precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale. Obiectul contabilităţii îl constituie reprezentarea patrimoniului şi a operaţiilor privind patrimoniul: evidenţa. datoriilor şi capitalurilor proprii. respectiv contabilitatea financiară şi. clienţii. resursele economice sunt tratate în contabilitate în acelaşi timp ca active şi pasive. defineşte contabilitatea „ca instrument principal de cunoaştere. ca activitate specializată în măsurarea. cunoaşterea. deţinute pe diferite termene sau permanente etc. Acestea se individualizează ca provenienţă şi ca mod de utilizare. precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice.

corecte şi complete şi vor prezenta situaţia reală şi exactă a patrimoniului şi a modului de 10 . a) şi c). municipiul Bucureşti. 500/2002. Conturile contabile trebuie să fie conforme. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include comunele. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul. care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar. iar cheltuielile plătite. indiferent de modul de finanţare a acestora. În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind finanţele publice locale nr. precum şi excedentul sau deficitul patrimonial. care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale. Potrivit reglementărilor existente în domeniul finanţelor publice şi contabilităţii. a cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului. potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie bugetară şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare. d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate. 45/2003. oraşele. b) contabilitatea trezoreriei statului. instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor. instituţiile publice autonome. sectoarele municipiului Bucureşti. aprobată cu modificări şi completări. a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale. Aceste conturi asigură înregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor plătite. pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial). indiferent dacă veniturile au fost încasate. cu personalitate juridică. Administraţia Prezidenţială. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se realizează cu ajutorul unor conturi speciale deschise pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. planul de conturi cuprinde: . contabilitatea publică cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor bugetare. .conturi bugetare – pentru reflectarea încasării veniturilor şi plăţii cheltuielilor şi determinarea rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. În aplicarea prevederilor de la pct.bugetului de stat. municipiile. alte autorităţi publice.conturi generale – pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. judeţele. precum şi instituţiile din subordinea acestora. ministerele.

ordonatorii principali de credite pot să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii. a cerinţelor contabilităţii bazate pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare. şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. . efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc. cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective.clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”. În acest sens. a unei creanţe sau unei obligaţii. Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative.clasa 6 „Conturi de cheltuieli”. 1.clasa 2 „Conturi de active fixe”. . .3. 1. Cu ajutorul acestor conturi.3. Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi: . .clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări”. . În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi.execuţie a bugetului. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revin ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.clasa 5 „Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale”.clasa 1 „Conturi de capitaluri”. transformării sau dispariţiei / anulării unei valori economice. respectiv în momentul creării. instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente). iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare. Potrivit principiilor contabilităţii de angajament.clasa 4 „Conturi de terţi”. Instituţiile publice au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.1. . Ordonatorii de credite 11 .

c. ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare. nr. ordonatori secundari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate. 115/1999 privind 12 . fără „acoperiri”. cu răspunderea unipersonală a acestora faţă de utilizarea banului public. nr. In sistemul bugetar naţional sunt stabilite următoarele categorii de ordonatori de credite: a. respectiv cu activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget (a oricărui buget din componenţa bugetului naţional consolidat). secundar sau/şi terţiar poartă răspunderea directă.G. inclusiv modificarea şi completarea recentă3. ai 3 O. în termeni juridici. b. „determinări obiective” etc.O.Calitatea de ordonator de credite este stabilită în legătură cu execuţia bugetului consolidat. precum şi categoria anume din cele trei prezentate mai sus. ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite. întreagă. sau care se prevalează de propunerile sau de deciziile acestor board-uri pentru a-şi justifica în faţa organelor de control unele dispoziţii privind alocările bugetare nu sunt exoneraţi de răspundere în cazul adoptării unor dispoziţii nelegale. sunt specificate în actul normativ opozabil instituţiei în cauză. 2005. ordonatori principali: sunt miniştrii. Acei ordonatori de credite care înfiinţează comitete. alte organisme colective. Un ordonator de credite. La rândul lor. Calitatea de ordonator de credite. Exercitarea în nume propriu a funcţiei de ordonator de credite corespunde. Calitatea de ordonator de credite este deţinută în nume propriu de către persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică. 3/2005 pentru modificarea şi completarea responsabilitatea ministerială. subordonate ordonatorilor principali. comisii. indiferent de rang: principal. unipersonal în ce priveşte execuţia bugetului asupra căruia îşi exercită această autoritate. conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. M. „influenţe”. conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. In ierarhia arătată. subordonate ordonatorilor secundari. ordonatori terţiari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. Legii nr. 116 din 4 feb. Toate deciziile ordonatorului de credite poartă răspunderea unipersonală a acestuia. Sub această incidenţă se află şi reglementarea impusă de alinierea la legislaţia europeană privind răspunderea ministerială.U.

F. cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş.a. De asemenea. . Dintre atribuţii menţionăm: . luni. se aprobă se execută şi se raportează bugetul. aşa cum s-a arătat mai sus.deschiderea lunară de credite bugetare în limitele creditelor aprobate pe an. în cazurile în care se constată că finanţările bugetare se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite. sunt refuzate (de M. lucrările şi termenele stabilite prin lege în legătură cu fundamentarea proiecţiei bugetare pentru următorul an bugetar.repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/terţiari. Prin lege. capitole etc. secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. trimestre. .P. . în cazurile în care nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori.). Cererile de finanţare de la bugetul de stat. .căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite. elaborarea proiectelor bugetelor anuale. 5 Calendar bugetar: etapele.ordonanţarea cheltuielilor bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. 13 . de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare. 4 Exerciţiu bugetar: perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează. Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora. Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr.realizarea veniturilor bugetare.aducerea la îndeplinire a reglementărilor specifice fiecărui exerciţiu bugetar4. repartizarea creditelor bugetare. . . Situaţiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale sunt respinse.îndeplinirea obligaţiilor care revin ordonatorilor de credite în fundamentarea proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar5.. acestea sunt retrase.organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii. delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. fiind stabilite noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora. 500/2002.

a specificului instituţiei.P. de ordonatorii principali de credite. a cheltuielilor cu salariile şi a cheltuielilor aferente acestora. iniţial. Propunerile pentru proiectul de buget pentru anul bugetar următor.F. de către ceilalţi ordonatori de credite pentru limite de valori care se modifică prin hotărâre a Guvernului. cea privind elaborarea proiectelor bugetelor anuale este deosebit de importantă.cheltuielile de personal – pe baza numărului de posturi aprobat. potrivit legislaţiei în vigoare.va deveni un buget realist. Propunerile se vor încadra în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani.Dintre atribuţii. dacă este cazul. Un proiect de buget fundamentat temeinic. Organizarea contabilităţii Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea. 1. Propunerile bugetare se fundamentează astfel: . Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar–contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a 14 .3. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii. în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. sunt formulate.cheltuielile de capital – pe baza programelor de investiţii şi a celorlalte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice. contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. în deplin acord cu posibilităţile de finanţare existente în societate la un moment dat întotdeauna deficitare .2. în condiţiile legii. în compartimente distincte.cheltuielile materiale şi cu serviciile – pe baza normativelor şi normelor de consum unice/departamentale. ordonatorii principali de credite. . fără prevederi în exces şi fără omisiuni. întocmeşte proiectele legilor bugetare pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite. în deplin acord cu îndeplinirea atribuţiilor instituţiei (dacă această cerinţă preocupă conducerea instituţiei în cauză). . M. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi se aprobă de către Guvern. conduse de către directorul economic. Este de la sine înţeles că ordonatorii principali de credite formulează propunerile de buget cu participarea ordonatorilor secundari şi terţiari. de regulă.

în condiţiile legii. potrivit legii. În instituţiile publice elemente de contabilitate în partidă simplă se întâlnesc la clasa a 8-a de conturi – conturi în afara bilanţului . Specificul acestui sistem de contabilitate constă în înregistrarea operaţiilor economice în aşa-zisul sistem al simplei înregistrări: valorile care intră în proces se înregistrează în debitul contului. se foloseşte şi în zilele noastre în contabilitatea afacerilor simple. Un agricultor. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. păstrarea documentelor justificative.cunoscute drept conturi de evidenţă şi control. Sisteme de contabilitate Contabilitatea în partidă simplă. iar în creditul aceluiaşi cont se înregistrează valorile rezultate.4. 1. şi în alte ţări din Europa occidentală. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar–contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract. 82/1991.cheltuielilor sau. ulterior. Este localizată în timp şi spaţiu în secolele XIII şi XIV. mai întâi în Italia şi. spre 15 . prevede în legătură cu contabilitatea în partidă simplă: „Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot ţine contabilitatea în partidă simplă. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare. pot încheia contracte de prestări de servicii pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate. a registrelor şi situaţiilor financiare. condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii. depunerea la termen a acestora la organele în drept. Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure. conform legii. organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv. precum şi valorificarea rezultatelor acesteia. precum şi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice”. după caz. astfel cum a fost modificată şi completată. potrivit legii. Legea contabilităţii nr. organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice.

Geometria. sămânţa. 16 . Dezvoltarea vieţii economice a impus şi perfecţionarea sistemului de contabilitate în partidă simplă. valorii. porumb. magaziei (gestionarului).” 6 Contabilitatea în partidă simplă a reprezentat un progres real pe scara evolutivă a contabilităţii. casării. implicit. Valorile se înregistrează. Prin sine însăşi. fapt dovedit. contabilitatea în partidă simplă nu mai putea asigura realizarea obiectului contabilităţii: reflectarea patrimoniului în complexitatea sa. Acesta se bazează pe principii şi tehnici perfecţionate de reflectare a operaţiilor economice. iar în credit – valoarea aceloraşi materiale (bunuri) ieşite din custodie ca urmare a restituirii. ca bază pentru stabilirea rezultatelor financiare. eventual restituiri în contul unor împrumuturi etc. lipsurilor de inventar etc. de virtuţile. Acest sistem evoluat de contabilitate s-a impus la sfârşitul secolului al XV-lea. Bucureşti. la preţurile trecute în documentele justificative. potrivit naturii şi destinaţiei lor. nu serveşte. dar şi a formelor de evidenţă economică. Contabilitatea analitică se ţine pe beneficiari cu indicarea felului. Datorită acumulărilor în timp pe toate planurile. Sistemul de contabilitate în partidă simplă „este superior celor care l-au precedat prin aceea că are la bază criterii raţionale de organizare şi permite urmărirea mişcărilor de valori. a rezultatelor financiare.). cantităţii. atât în debit cât şi în credit. permite stabilirea situaţiei patrimoniale la momentele dorite şi. acesta fiind prezentat în lucrarea fundamentală: Summa de Arithmetica. treptat. Proportioni et Proportionalita. altădată singurul în funcţiune. completarea de noi registre. În debitul contului se înregistrează valoarea materialelor (bunurilor) primite în custodie.241.. decât secvenţial. pentru piaţă. în mod distinct. Contabilitatea în partidă dublă asigură evidenţa mişcărilor şi transformărilor produse în structura patrimoniului. aşa cum s-a arătat mai sus. erbicidare etc. care cultivă cereale: grâu. Enache – Bazele contabilităţii. 6 Gh.a. s-a impus întocmirea de noi documente. p. În creditul fiecărui cont va înregistra cantitativ şi valoric recolta obţinută şi destinaţia acesteia: pentru consumul familial. Sistemul are însă şi limite: nu reflectă procesele economice în interdependenţa acestora. deschide câte un cont pentru fiecare cultură. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. precum şi de longevitatea acesteia. În debitul fiecărui cont va înregistra cheltuielile (cu arătura. s-a impus un sistem nou de contabilitate: cel în partidă dublă. pentru fertilizare.exemplu. Exemplu de contabilitate în partidă simplă în instituţiile publice. Ca urmare. orz ş. Contul 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau custodie ” se foloseşte pentru evidenţa valorilor materiale primite spre păstrare sau custodie pe bază de act de predare – primire (scoatere) din custodie. nu evidenţiază transformările suferite de patrimoniu în întregul său. Contabilitatea în partidă dublă. pentru sămânţă.

în creditul altui cont. Este de dată mai recentă. Operaţiile economice se înregistrează în conturi după sistemul dublei înregistrări: în debitul unui cont şi. Funcţia de control realizată în sistemul de contabilitate în partizi multiple este îndeplinită mai bine de acest sistem de contabilitate. 1972.G. după modul de procurare şi modul de întrebuinţare a acestora. şi este rezultatul evoluţiei contabilităţii. – Istoria contabilităţii. Numărul fondurilor speciale existente la un moment dat dă numărul partizilor. concomitent. registrul-inventar ş. în secolul XX. În sistemul de contabilitate în partidă multiplă se propune folosirea conturilor bugetare de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea în partidă dublă se bazează pe registre ajutătoare. Caracterul de noutate în utilizarea registrelor a constat în uniformizarea modelelor. fiecare fond având o gestiune proprie. 7 Demetrescu.a. constituindu-se la societatea-mamă în sistemul de partizi multiple. Bucureşti. iar relaţiile reciproce dintre conturi se realizează prin articole contabile. dar şi a globalizării relaţiilor economice. unele preluate din sistemul de contabilitate în partidă simplă: cartea mare. şi a altora în acel timp. Editura Ştiinţifică. Apariţia sistemului de contabilitate în partidă multiplă a fost posibilă datorită informatizării. Prin asimilare. Dubla reprezentare a fondurilor şi dubla înregistrare a operaţiilor economice în sistemele de contabilitate prezentate mai sus se dovedesc insuficiente în raport cu complexitatea activităţilor şi relaţiilor societăţilor multinaţionale.7 Contabilitatea în partidă dublă are la bază dubla înregistrare a fondurilor. imprimatelor. C. sucursalele. de felul celor în care se ţine evidenţa fondurilor speciale. 17 . face ca Italia să fie considerată patria contabilităţii în partidă dublă. a conţinutului acestora şi a modului de completare şi utilizare. p. Încercările de clasificare şi reclasificare a conturilor au fost permanente şi continuă şi astăzi. utilizării metodelor matematice moderne.Apariţia acestei lucrări.68. Contabilitatea în partizi multiple. iar Veneţia – leagănul acestui sistem. uzinele societăţilor multinaţionale sunt considerate partizi autonome care încorporează şi elemente de contabilitate autohtonă. registrul-jurnal. filialele. Reflectarea operaţiilor în conturi se efectuează în ordine cronologică.

18 . principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: registrul-jurnal. creanţe şi datorii. La data întocmirii situaţiilor financiare. instituţiile publice ca beneficiari finali ai fondurilor respective.5. Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni financiare din fonduri comunitare PHARE. cât şi în valută. se reevaluează la cursul INFO–euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 1. Forma de înregistrare în contabilitate Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre. sub diverse forme: disponibilităţi. În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah". La instituţiile publice..1. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate. bunuri. Cursul INFO–euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă (n). servicii. la cursul INFO–euro. Cursul INFO–euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională şi este comunicat de Banca Centrală Europeană. sau poate fi cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1). ISPA etc. care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar.6. Moneda şi cursul de înregistrare Contabilitatea operaţiunilor economico–financiare se ţine în limba română şi în monedă naţională. respectiv: Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare. formulare şi documente contabile corelate între ele. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională. comunicat de Banca Naţională a României. registrulinventar. Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare. cartea-mare şi balanţa de verificare. potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. creanţe şi datorii) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei. forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-şah".

după caz. . vizat şi aprobat. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. . În acest caz. precum şi efectuarea de operaţiuni economice.numele şi prenumele. atunci când este necesar. . fără să fie înregistrate în contabilitate. deschise pentru fiecare cont sintetic în cartea-mare (şah). Evidenţa analitică a creditelor bugetare. precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico–financiare.7. . Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah simplificat". Documente justificative şi registrele de contabilitate Deţinerea. Instituţiile publice consemnează în documente justificative operaţiunile economico–financiare în momentul efectuării lor pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale. după caz.datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico– financiare efectuate. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât.conţinutul operaţiunii economico–financiare şi. numerar şi alte drepturi şi obligaţii. constituie contravenţii la Legea contabilităţii. iar contabilitatea analitică se ţine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah". . sediul unităţii care întocmeşte documentul. temeiul legal al efectuării acesteia. contabilitatea sintetică se ţine pe "Fişe de cont pentru operaţii diverse". 1. potrivit legii. cu orice titlu.denumirea documentului.numărul documentului şi data întocmirii acestuia. de bunuri materiale. titluri de valoare. .menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico–financiare (când este cazul). Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: . ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale 19 .denumirea şi. plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul "Fişei pentru operaţii bugetare". precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. fişe şi alte documente contabile după caz. să fie considerate infracţiuni.

Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de înscriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale. pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile instituţiilor publice. foi volante sau listări informatice. realizate în acelaşi loc de activitate. prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic. pot fi recapitulate într-un document centralizator. Se întocmeşte zilnic sau lunar. Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare. în conturi sintetice şi analitice. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal.persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective. după caz. care nu au regim special de înscriere şi numerotare. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. după caz. Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar. denumit jurnal-auxiliar. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. . parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic. în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah". iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. 20 . Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei. Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor. care stă la baza înregistrării în registrul-jurnal. Acestea pot fi tipizate sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Operaţiunile de aceeaşi natură. cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. fără ştersături şi spaţii libere. în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru. a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. privind activitatea financiară şi contabilă. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. şnuruit.alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. după ce a fost numerotat. după caz. registrul-inventar şi cartea mare. în orice moment. prin înregistrarea cronologică.

registrul-inventar se va conduce de către unităţile subordonate. Acestea pot înregistra în registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi. într-o formă recapitulativă. în mod cronologic. preluate din aceste jurnale. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. şnuruit. În acest registru se înscriu. la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. Registrul-inventar se întocmeşte pe bază de inventar faptic la înfiinţarea instituţiei.Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă. registrul-jurnal se editează lunar. inventariate potrivit legii. registrul-jurnal se va conduce de către unităţile subordonate. cel puţin odată pe an pe parcursul funcţionării instituţiei. divizării sau încetării activităţii. În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. în registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. prin regruparea conturilor. 21 . Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora. Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. elementele inventariate după natura lor. Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică întrun singur exemplar. la un moment dat. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. cu ocazia fuziunii. existenţa şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv. suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. decontările cu furnizorii. după ce a fost numerotat. iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. În această situaţie. situaţia încasării-achitării facturilor etc. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică.

rulajele curente debitoare şi creditoare. şi evoluează. 1. respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. în ordinea înscrisă în planul de conturi. 1. convenţiile contabile. 22 . Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se întocmesc balanţe de verificare analitice. Editarea cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. soldurile finale debitoare şi creditoare. Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor. totalul sumelor debitoare şi creditoare. Principiile şi convenţiile contabile Principiile. În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. pe măsura înregistrării operaţiunilor. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.8. Registrul cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic. soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente. balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar. lunar. ansamblul cunoştinţelor necesare însuşirii contabilităţii s-au structurat în timp. La instituţiile publice.cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare. Balanţa de verificare Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică. procedeele.Registrul cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar. după caz. au evoluat.9. Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din cartea mare (şah). iar balanţele de verificare analitice .

care trebuie avute în vedere. Sistemul unitar de norme. Natura umană în general este înclinată să fie favorabilă activităţilor care convin în detrimentul celor care nu convin. trebuie luate în considerare fapte viitoare care prezintă riscul de a afecta – favorabil sau nefavorabil – situaţia financiară şi rezultatele unităţii. Principiile contabile. unele în mod cutumiar. Pe lângă acestea. utilizate în practică. Aceasta este reflectată în situaţii financiare. de pierderi şi distrugeri în cazul calamităţilor naturale. Fenomenul globalizării atinge şi acest domeniu. 2. teritoriul este cel al ţărilor membre ale Comunităţii Europene. bilanţuri contabile etc. datoriilor şi rezultatelor de la un exerciţiu bugetar la altul. Principiul permanenţei metodelor. deprecierilor şi pierderilor înregistrate – în mod natural sau inevitabil – în activităţi din exerciţiul curent sau precedent. În legislaţia românească sunt reglementate următoarele principii contabile: 1. prin manifestarea unei prudenţe ponderate. subvenţii efective. De asemenea. la încheierea exerciţiului financiar se evidenţiază distinct veniturile efectiv încasate dintre cele certe. constituite în principii şi convenţii contabile. În cazul instituţiilor publice. Sunt principii contabile reglementate explicit. La rândul lor. Acestea s-au diversificat în acord cu evoluţia contabilităţii şi cu realitatea în care se foloseşte contabilitatea.Contabilitatea. Informaţiile privind corecţiile rezultate din manifestarea unei atitudini prudente sunt utile proiecţiilor bugetare. Principiul prudenţei. existând însă riscul de a nu fi încasate integral. naţional. Rolul activ al acestui principiu se răsfrânge şi asupra riscurilor. Aşa–numitele rămăşiţe – veniturile certe cuvenite unui buget dar neîncasate în cursul exerciţiului financiar – se urmăresc în continuare. şi în contabilitatea publică. conturi de rezultat. dar şi terţilor (structuri ierarhice de conducere sau furnizori). Aplicarea corectă a acestui principiu depinde de capacitatea managerială. riscuri previzibile. în sensul că principiile contabile sunt recunoscute şi se generalizează la scară multinaţională. în cazul Uniunii Europene. inclusiv transferuri. considerate obligatorii a fi îndeplinite pentru ca realitatea să fie reflectată fidel în lucrările contabile. sunt aplicabile într-un teritoriu administrativ determinat. Stabilitatea 23 . Este vorba de necesitatea asigurării continuităţii metodelor de evaluare şi calcul a activelor. N-au fost niciodată aceleaşi. sunt şi principii contabile nereglementate. condusă şi ţinută potrivit principiilor şi convenţiilor proprii. precum şi subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. Aplicarea acestui principiu are rolul să prevină supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. trebuie să se ţină seama de incertitudini. de experienţa personalului implicat în actul de conducere. Concluzia este că. asigură prezentarea fidelă a realităţii. veniturile anticipate incumbă un risc de evaluare. sau.

eventual a patrimoniului. execuţia şi raportarea bugetară. financiară şi rezultatele obţinute pe exerciţii financiare ş. totodată ciclurile de activitate în condiţiile menţinerii independenţei exerciţiului curent faţă de cele precedente şi cele care urmează. coincide cu anul calendaristic. natura drepturilor şi obligaţiilor rezultate din exercitarea atribuţiilor ş. Autorităţile administrativ-teritoriale ale administraţiei publice pot determina obligaţiile contribuabililor. Permite. În anexele la bilanţ se prezintă fie note justificative în care sunt redate diferenţele rezultate prin aplicarea diferitelor metode. fie sunt redate separat situaţiile financiare în cauză pentru a putea fi comparate între ele. asigură comparabilitatea în timp a performanţelor. care. cu exerciţiile anterioare. Se individualizează. Principiul continuităţii activităţii.a.). precis determinată. În cazuri justificate şi in condiţii prevăzute de lege se poate apela şi la alte metode (de evaluare. pentru instituţiile publice această perioadă este cunoscută sub denumirea de exerciţiu bugetar. Rezultatul exerciţiului priveşte o perioadă anume. În cazul instituţiilor publice schimbarea metodelor are efect mai mult asupra rezultatului. Contabilitatea este organizată şi condusă în instituţiile publice (dar şi la operatorii economici) în condiţiile în care activitatea şi funcţiile acestora se exercită fără a fi reduse semnificativ într-un viitor previzibil. în primul rând. în lucrările de bilanţ vor fi cuprinse acele informaţii necesare a fi cunoscute de către cei interesaţi. de prezentare a rezultatelor etc. Acţiunea acestui principiu ţine de necesitatea gestionării previzionale şi predictibile a resurselor. de calcul. specific care cuprinde o stare permanentă de control bugetar şi financiar. Determinarea rezultatului aferent unei perioade anume prezintă multe avantaje. eventual.folosirii acestora favorizează analiza situaţiilor financiare. 3. Ca urmare. sau an bugetar. tocmai în cunoaşterea şi aprecierea certitudinii continuării activităţii acesteia: activul şi pasivul. În cazul instituţiilor publice acestea privesc programarea. prin comparare. Or. 4. cunoaşterea rezultatelor financiare a activităţii desfăşurate pe fiecare exerciţiu financiar şi. şi mai puţin – sau deloc – un efect fiscal (ca în cazul operatorilor economici). Principiul independenţei exerciţiului (specializării sau delimitării perioadelor). ceea ce face să se constituie într-o necesitate. colectarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor într-o perioadă precis 24 . gestionarea previzională într-o instituţie publică priveşte patrimoniul încredinţat spre administrare acesteia. în România şi în ţările membre UE. În administraţia publică este mai puţin posibil să se înregistreze o situaţie de incertitudine în continuarea activităţii datorită specificului relaţiilor dintre instituţii. situaţia patrimonială. dar despre aceste schimbări ordonatorul de credite prezintă raportări odată cu prezentarea bilanţului. ceea ce se realizează şi cu ajutorul contabilităţii.a. cheltuielile şi veniturile evaluate la costul istoric.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. orice bun/valoare preluată în gestiune este înregistrată în contabilitate la costul de intrare înscris în documentele justificative (care stau la baza înregistrării). înregistrarea cheltuielilor de plată şi a veniturilor de încasat aferente perioadei (potrivit principiului „accrual”: drepturile şi obligaţiile se evidenţiază în momentul constituirii şi nu în momentul plăţii/încasării acestora). Potrivit acestui principiu. a fluxurilor monetare. Este evidentă legătura dintre acest principiu şi cel al necompensării. cele care compun postul respectiv. bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Potrivit acestui principiu. ceea ce-i conferă un caracter verificabil. Aplicarea principiului independenţei exerciţiului face necesară utilizarea conturilor de regularizare. se impune respectarea întocmai a acestui principiu coroborat cu principiul permanenţei metodelor. Opţiunea pentru costul istoric are la bază faptul că este singurul cost consemnat în documente în chiar momentul preluării în patrimoniu. 25 . 5. respectiv la data înregistrării acestora în contabilitate. 6. Respectarea acestui principiu presupune evaluarea şi înregistrarea distinctă în contabilitate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. precum şi a cheltuielilor şi veniturilor perioadei şi. Respectarea acestui principiu asigură reprezentarea nedeformată a elementelor patrimoniale în bilanţ. Pentru stabilirea valorii totale a unui post de bilanţ se impune determinarea separată a valorii fiecărui element de activ şi de pasiv. Principiul intangibilităţii asigură continuitatea şi coerenţa informaţiilor furnizate de situaţiile financiare în succesiunea temporală a acestora. Costul istoric reprezintă valoarea nominală a elementelor patrimoniale la data achiziţionării acestora. având ca efect reducerea reprezentării fidele a fenomenului redat în postul respectiv de bilanţ. Toate modificările care intervin ulterior în valoarea acestora se operează cronologic în situaţiile financiare în care se reflectă evoluţia patrimonială a instituţiei astfel încât. Cerinţa acestui principiu este aplicabilă în contabilitate sine die. Principiul costului istoric. 8.determinată. implicit. ceea ce sprijină activităţile de evaluare. de raportare statistică şi de evidenţă contabilă. 7. Posturile în bilanţ se compun din valori cumulate. fiind interzisă compensarea între posturile de activ şi între posturile de pasiv. precum şi între venituri şi cheltuieli. ori de câte ori se impune luarea unei decizii privind finanţarea sau se efectuează raportări de bilanţ se face referire la costul istoric. deci o determinare obiectivă. Cum o compensare poate ascunde ceva. Principiul intangibilităţii. este una din aplicaţiile cutumiare. Principiul necompensării.

Prin contrast. situaţiilor şi evenimentelor în mod real semnificative pentru a satisface nevoile generale de supraveghere şi control. omisiunea sau prezentarea eronată a vreunui element semnificativ influenţează deciziile economice. Cadrul general pentru elaborarea situaţiilor financiare imprimă acestui principiu o caracteristică calitativă în sensul că realitatea economică obligă la reflectarea prin conturile de bilanţ a tuturor informaţiilor financiare. cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.9. a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice. sursele din care se efectuează acestea). dacă este vorba de reflectarea în contabilitate a modalităţilor de finanţare a unui bun aceasta va privi atât latura juridică (aspectele de legalitate a plăţilor) cât şi latura economică (modalităţile. Ca urmare. Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii apreciate în condiţiile omisiunii sau declarării greşite. Informaţiile prezentate în conturile anuale trebuie să reflecte realitatea economică a operaţiilor. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii). Principiul pragului de semnificaţie (al importanţei relative). Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic. Politici contabile Acestea se stabilesc sub forma unui set de proceduri de către conducerea fiecărei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate. se impune o selecţie a faptelor. şi b) credibile în sensul că: 26 . 10. nu numai forma lor juridică.10. pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. elementele cu valori nesemnificative pot fi prezentate cumulat (pentru a nu „încărca” situaţiile financiare). În aprecierea importanţei relative în practică apar dificultăţi deoarece pot interveni aprecieri subiective (situaţii şi evenimente semnificative pentru o entitate pot să nu aibă relevanţă pentru altă entitate). În conturile anuale este obligatoriu să se prezinte în mod distinct orice element care are o valoare semnificativă. De exemplu. 1. prin situaţiile financiare.

reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice.. greşelilor de aplicare a politicilor contabile. 2. În cazul comasării prin absorbire.sunt neutre.sunt complete sub toate aspectele semnificative. Operaţiile care trebuie efectuate. 3.11. după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare. republicată. şi cu normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv. . Comasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o altă instituţie publică are ca efect dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi încetează existenţa şi transmiterea patrimoniului său către instituţia publică absorbantă. Predarea-primirea activelor 27 . divizare sau dizolvare sunt: * inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. pe formulare şi conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice. În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. Informaţii şi proceduri utile 1. ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. Potrivit ordinii contabilităţii de angajamente. Erorile contabile pot să apară ca urmare a unor greşeli matematice. 1. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative. instituţia publică absorbantă dobândeşte toate bunurile. Modificări ale politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. . . în starea în care se găseşte la data comasării. Corectarea erorilor contabile. * întocmirea situaţiilor financiare de încetarea activităţii. 82/1991. vor fi corectate în anul în care acestea se constată. Eventualele erori constatate în contabilitate. Momentul înregistrării.sunt prudente. Corectarea unor asemenea erori aferente exerciţiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi încetează activitatea şi care este absorbită. în situaţia comasării prin absorbire.

care se stabileşte astfel: .la valoarea justă . denumită valoare de inventar. respectiv valoarea de inventar. stabilită în funcţie de utilitatea bunului.pentru bunurile procurate cu titlu oneros. denumită valoare contabilă (costul istoric). Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. . starea acestuia şi preţul pieţei. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: a) Preţul de cumpărare. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. 6. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. cheltuielile de transport. Evaluarea.a. Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. 28 . cheltuieli cu montajul.la cost de achiziţie . În acest scop. situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării. 4.pentru bunurile produse în instituţie.şi pasivelor instituţiei absorbite. valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. Pentru bunurile care au valoare de piaţă. c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar La încheierea exerciţiului financiar. taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale). bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă. 5.pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. d) Evaluarea la data ieşirii din unitate La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum.la cost de producţie . probe tehnologice ş. Pentru evaluarea elementelor din bilanţ se aplică următoarele reguli: a) Evaluarea la data intrării în instituţia publică La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. . către instituţia absorbantă are loc după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite a inventarului.

sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune. în termen de 24 de ore de la constatare. ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective. instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT". cu excepţia statelor de salarii. Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. a celorlalte documente contabile. potrivit legii. cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. după caz. Orice persoană care constată pierderea. se înştiinţează imediat organele de urmărire penală. Arhivarea.1. operaţiunile economico-financiare trebuie să fie înscrise în documente originale. cu titlu oneros. În cazul în care pierderea. precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate. Arhivarea registrelor de contabilitate.12. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să înştiinţeze în scris. În caz de încetare a activităţii. întocmite sau reconstituite. care dispun de condiţii corespunzătoare. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate. Documentele reconstituite potrivit legii constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. a documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. păstrarea şi reconstituirea documentelor Instituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate. în baza unor contracte de prestări servicii. Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva. de către alte persoane juridice române. care se păstrează timp de 50 de ani. 29 . Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire".

La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă. cu excepţia primului an de activitate. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice. de regulă.14. Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne. iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. jurnalelor şi altor documente financiar-contabile. potrivit legii. Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. potrivit reglementărilor legale în vigoare. 30 . Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi. coincide cu anul calendaristic. când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice. 1. Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor.13.1.

intrări din producţie proprie. • Valoarea activului în cauză la sfârşitul exerciţiului financiar. sponsorizări. intangibile. Sunt denumite generic active pentru faptul că au un rol activ în funcţionarea autorităţilor/instituţiilor de administraţie publică şi. 1 sunt date exemple din categoria imobilizărilor necorporale. O categorie distinctă o reprezintă imobilizările necorporale în curs. 31 . Imobilizări necorporale. ca urmare.41) rezultă natura materială a elementelor nefinanciare de activ din patrimoniul administraţiei publice. Sunt acele imobilizări necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. • (eventual) modificarea valorii în timpul exerciţiului financiar. 1 (p. sponsorizări. Acestea sunt evaluate la costul de producţie. În cursul exerciţiului financiar pot avea loc intrări şi/sau ieşiri de active. Şi activele financiare se pot prezenta ca imobilizări. Valorile de intrare sunt diferite.a. ca şi cea la data bilanţului. În unele situaţii (de exemplu donaţii. Acestea urmează a se înregistra în contabilitate la valoarea justă. Evaluarea iniţială. de intrare (contabilă).Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN CONTABILITATEA PUBLICĂ Activele în administraţia publică Din fig. transferuri ş. transfer ş. vânzare. respectiv costul de achiziţie. Intrările au loc prin achiziţionare. pentru faptul că sunt reflectate în activul bilanţului. Fiecare activ – corporal sau necorporal – este caracterizat sub aspect valoric prin: • Valoarea sa iniţială. potrivit specificului modului de dobândire. a imobilizărilor necorporale se efectuează la costul de achiziţie (dacă sunt cumpărate)sau la costul de producţie (dacă sunt produse în unitate). imobilizări primite cu titlu gratuit) evaluarea are loc pe baza preţurilor produselor similare existente pe piaţă sau este simulată o estimare a preţului la care aceste active ar putea fi achiziţionate pe piaţă la data înregistrării în conturi.a. Sunt active fixe necorporale. • Valoarea la începutul exerciţiului financiar. prin donaţii. În fig. Activele nefinanciare sunt imobilizări: corporale (tangibile) şi necorporale (intangibile). Ieşirile au loc prin casare. privită ca sistem.

licenţe. Conturile în care se înregistrează imobilizările necorporale sunt de activ: se debitează cu valoarea intrărilor. Operaţia în sine este una de ajustarea a valorii: utilizarea activelor fiind limitată în timp. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal – după cumpărarea sau finalizarea acestuia – se înregistrează în conturile de cheltuieli. înaintea începerii producţiei de serie. respectiv primite cu titlu gratuit). ş.Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. au sold final debitor. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. Contul 205 – „Concesiuni. producţia din seria 0) sau folosirea în cadrul testelor a prototipurilor şi modelelor. c) proiectarea. în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. b) proiectarea uneltelor. nici a provenirii din producţie proprie (donaţie. Când nu este cazul a unei procurări. Când sunt cumpărate. Sunt acele cheltuieli făcute pentru aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe. La data bilanţului un activ necorporal este prezentat în bilanţ la o anumită valoare: aceasta este valoarea de achiziţie sau de producţie a activului în cauză.a) valoarea iniţială se stabileşte pe baza preţurilor produselor similare. Dacă sunt produse pe cont propriu valoarea de înregistrare este dată de costul de producţie . brevete. 32 . care exprimă valoarea imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniul instituţiei publice la acel moment. constate pe piaţă. creşterea performanţelor acestuia. Cheltuielile de dezvoltare se eşalonează pe durata mai multor exerciţii financiare. Pot fi achiziţionate sau dobândite pe alte căi. ceea ce determină costul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. Momentul înregistrării în contabilitate al activelor fixe necorporale este cel al transferului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau cel al întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie. valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale coincide cu costul de achiziţie. Exemple: Contul 203 – „Cheltuieli de dezvoltare”. mărci comerciale. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. prin asemenea ajustări se asigură o depreciere sistematică. drepturi şi active similare”. matriţelor care implică tehnologie nouă. se creditează cu valoarea ieşirilor. când acestea sunt efectuate. mai puţin amortizarea şi provizioanele cumulate din depreciere. construcţia şi testarea producţiei intermediare (de exemplu. în concordanţă cu natura activului respectiv. De natura cheltuielilor de dezvoltare sunt şi cele efectuate pentru: a) proiectarea. sculelor. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului în cauză atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor avea ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali.

valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. Se practică mai multe metode de amortizare: liniară (uniformă). achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizare în funcţie de durata probabilă de utilizare. Pentru serviciile şi activităţile economice. care nu poate depăşi 5 ani. Pe lângă deprecierea ireversibilă a unui activ este posibilă şi o depreciere reversibilă. În cazul constatării unei deprecieri ireversibile (definitive) se va proceda la constituirea unor amortizări suplimentare în vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilită în momentul inventarierii.Amortizarea reprezintă expresia bănească a uzurii unui activ. evenimente sportive. alta decât zero. accelerată. (Contul 290: „Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale). Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. la momentul scoaterii în funcţiune. presupune că unitatea intenţionează să înstrăineze actul înainte de sfârşitul vieţii sale economice. pe calea amortizării valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. Valoarea amortizabilă a unui activ trebuie să fie eşalonată sistematic de-a lungul duratei sale de viaţă.E. progresivă. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. O valoare reziduală. îndeosebi cele specifice unităţilor administrativ-teritoriale. se recomandă metoda amortizării liniare. spre deosebire de ajustările provizorii pentru depreciere). începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. integral. În Regulamentul nr. În această situaţie se constituie provizioane care să reflecte deprecierea nedefinitivă sub forma de ajustare. Programele informatice create de instituţiile publice. programe de radio sau televiziune. relativă. cu aprobarea ordonatorului de credite. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. lucrări literare. În cazul nerecuperării integrale. lucrări muzicale. Astfel se merge pe valoarea reziduală zero. Amortizarea se înregistrează lunar. se poate folosi oricare dintre metodele de amortizare alese pe baza raţionamentului profesional. (Este o ajustare de valoare cu caracter permanent. 2909/2000 al C. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. 33 . iar acest lucru trebuie să aibă o mare certitudine. regresivă.

Aplicaţii contabile Contul 203: „Cheltuieli de dezvoltare” a) achiziţionarea de lucrări şi proiecte de dezvoltare 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 404 (cu valoarea lucrărilor şi proiectelor cumpărate) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de active fixe necorporale 721 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea veniturilor din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 779 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 34 . pot fi efectuate de evaluatori autorizaţi acolo unde există fonduri prevăzute în buget cu această destinaţie. Ministerul Finanţelor Publice are competenţa elaborării de norme cu caracter general referitoare la reevaluarea imobilizărilor. imobilizările necorporale sunt supuse reevaluării. şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de execuţie (sau în contul de profit şi pierdere la operatorii economici). Scopul normelor generale şi al celor specifice este de a-i ajuta pe lucrătorii din cadrul instituţiilor publice sa-şi rezolve singuri aceste problemă. din bilanţ – are loc ca urmare a înstrăinării acestuia sau când nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic din folosinţa acestuia. operaţie în urma căreia poate rezulta un câştig. deci. Câştigurile sau pierderile provenite prin scoaterea din uz sau înstrăinarea unui activ trebuie să fie determinate ca o diferenţă dintre încasările nete aferente înstrăinării şi valoarea contabilă a activului. Un activ poate fi schimbat cu unul similar. sau odată la 5 ani. Periodic. Rezultatele reevaluării se înregistrează în Contul 105: „Rezerve din reevaluare”. Evaluarea.Scoaterea din uz a unui activ – şi. o pierdere sau o echivalenţă. urmând ca ordonatorii principali de credite să elaboreze proceduri pentru bunurile cu caracter specific. ca şi reevaluarea. Reevaluarea poate fi efectuată anual (când rata inflaţiei este ridicată).

d) înregistrarea cheltuielilor de dezvoltare făcute pentru concesiuni. brevete.. scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” d) scăderea valorii neamortizate a concesiunilor..etc. mărci comerciale... 205 = 203 (cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente acestor active) „Concesiuni.. brevete etc.. brevetelor. brevetelor..: 205 = 721 (cu valoarea concesiunilor.. brevete. licenţe. brevetelor. brevetelor. drepturi şi active similare” a) achiziţionarea de concesiuni..etc.... realizate din producţie proprie) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea amortizării concesiunilor..etc.: 205 = 404 (cu valoarea concesiunilor..etc. „Amortizări privind brevetelor.. licenţe.. scoase din folosinţă) „Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe” 691 = 35 ..etc.etc. mărci comerciale. scoase din folosinţă: 205 (cu valoarea neamortizată aferentă concesiunilor. scăzute din evidenţă: 280 = 205 (cu valoarea amortizării concesiunilor. brevetelor.etc. brevete. brevete.etc.. achiziţionate de la furnizorii de active fixe) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de concesiuni.” e) înregistrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenţă: 280 = 203 (cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare „Amortizări privind scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” Contul 205: „Concesiuni.

Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică. Imobilizări financiare. De exemplu. În contabilitatea analitică. Sunt recunoscute şi ca active financiare. au o valoare de înregistrare mai mare decât cea stabilită la un moment dat prin act normativ (hotărâre a guvernului) şi au o utilitate. dar amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani. Terenurile nu sunt supuse amortizării. îndeplineşte în mod independent o funcţie distinctă. ministerele pot deţine acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale ale căror datorii către buget au fost convertite în acţiuni. îndeplinesc o funcţionalitate specifică. aparatură birotică. Creanţele imobilizate se grupează în împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate.a. precum şi primăriile care deţin acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale. Se prezintă sub formă de mijloace de plată şi/sau de creanţe financiare. Terenuri şi amenajări de terenuri Contabilitatea terenurilor se ţine separat pentru: terenuri (cont 2111) şi amenajări la terenuri (cont 2112). silvice. potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobate prin hotărâre a Guvernului. animale şi plantaţii Se evidenţiază pe grupe. cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii.a active corporale Se evidenţiază pe grupe. Construcţii Se evidenţiază pe grupe. echipamente de protecţie ş. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă. cu împrejmuiri etc. În prezent sunt active fixe – corporale şi necorporale – cele care au o valoare de înregistrare de peste 1500 lei. terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole. Fiecare obiect singular. clase şi subclase. clase şi subclase. mijloace de transport. subgrupe. tangibile. terenuri cu construcţii/fără construcţii. subgrupe. Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de o instituţie publică în capitalul unei societăţi comerciale. sau complex de obiecte. În contabilitatea europeană sunt active fixe cele care au o valoare de înregistrare de peste 420 euro. Se folosesc pe o perioadă mai mare de un an. la lucrări de acces. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor 36 . În patrimoniul instituţiilor publice se regăsesc ca imobilizări financiare titlurile de participare şi creanţele imobilizate. Instalaţii tehnice. subgrupe. Sunt active fixe corporale. Mobilier. În figura de mai jos sunt exemplificate activele fixe corporale. clase şi subclase. terenuri cu zăcăminte ş.Imobilizări corporale.

pentru consumul propriu sau în scopul comercializării. La alte creanţe imobilizate se cuprind: garanţiile. • este reprezentat de creanţe curente (aferente ciclului de exploatare). producţia neterminată. • investiţii financiare pe termen scurt. Stocurile cuprind: materii prime şi semifabricate. potrivit legii. Materiile prime participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc integral sau parţial în produsul finit în starea lor iniţială sau transformată. Imobilizările financiare sunt prezentate în bilanţ la valoarea curentă de piaţă. ci să la utilizeze ca intrări intermediare în procesul de producţie. 37 . Un activ este circulant atunci când: • este achiziţionat. Sunt incluse toate stocurile deţinute de instituţiile publice. • terţii. (Prin echivalenţe de numerar se înţeleg investiţiile financiare pe termen scurt. Activele circulante. depozitele şi cauţiunile depuse de instituţia publică la terţi. sau utilizării în producţie. Cheltuielile ulterioare privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului. În categoria activelor circulante se cuprind: • stocurile. sau produs. Stocurile reprezintă bunuri şi servicii produse în perioada curentă sau într-o perioadă anterioară. sau cu alte destinaţii la o dată ulterioară. Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de achiziţie a acestora.contracte pentru care instituţia percepe dobânzi. a căror utilizare nu este restricţionată. • este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar. uşor convertibile în numerar şi al căror risc la schimbare a valorii este nesemnificativ). instituţiile publice deţin şi active circulante. Pe lângă activele fixe şi activele financiare. inclusiv stocurile de materii prime strategice şi de alte bunuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. produse finite şi bunuri destinate vânzării. (Ciclu de exploatare: reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în numerar sau sub forma unui echivalent de numerar). care sunt conservate în vederea vânzării. Sunt bunuri pe care proprietarul lor nu are intenţia să le revândă.

de lucru. cu activele fixe neamortizabile” Furnizorii vor fi plătiţi din disponibil la bănci (fiind vorba de valori mai mari decât plafonul de plăţi admis): 38 . fără a se regăsi. care au statut de bunuri culturale comune. indiferent de durata lor de serviciu. îmbrăcămintea specială. S. ş. precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie.] Urmărirea existenţei obiectelor de inventar date în folosinţă se va realiza cu ajutorul Fişei de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă (cod de formular comun 14-3-9) în contul în afara bilanţului 8053 „Obiecte de inventar în folosinţă”. sau cu o durată mai mică de un an. medicamentele. Casarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune. asigurările sociale.a)..V-urile – sculele. în produsul finit. furajele. piesele de schimb. clienţii. bugetul statului. Contabilitatea activelor La achiziţionarea activelor fixe corporale se face înregistrarea: 682 = 404 „Chelt. seminţele şi materialul de plantat. sportiv. materialele sanitare ş. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiilor publice în relaţiile acesteia cu terţii. sunt înregistrate ca documente de inventar. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare. uzate fizic sau moral. operaţiunile ce nu pot fi înregistrate şi necesită clarificări ulterioare ş. Obiectele de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. obiectele de inventar sunt cunoscute şi ca obiecte de mică valoare sau de scurtă durată. verificatoarele –.Consumabilele (materiale) sunt materialele auxiliare. personalul. bugetul asigurărilor sociale de stat. nu sunt mijloace fixe. indiferent de valoarea lor. dispozitivele.D.a. combustibilii. debitorii şi creditorii diverşi pentru decontările între instituţii publice. [Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor. Prin caracteristicile lor.a. ambalajele. decontările referitoare la fondurile nerambursabile de la Comunitatea Europeană. după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie. cu activele fixe neamortizabile” „Furnizori de active fixe” La sfârşitul lunii contul 682 se închide: 121 = 682 „Rezultatul patrimonial” „Chelt. de regulă. aparatele de măsură şi control. bugetele locale. Terţii pentru instituţiile publice sunt furnizorii.

mijloace de transport.211 – „Terenuri şi amenajări la terenuri” .102 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” . cu deosebirea că sunt gestionate printr-un cont propriu acestora: 302 = 401 „Materiale consumabile” „Furnizori” Şi în cazul scăderii din gestiune a materialelor consumabile degradate se face înregistrarea: 117 = 302 39 .101 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” . animale şi plantaţii” . alte active fixe corporale”. echipamente de protecţie.213 – „Instalaţii tehnice.1 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie” 303.404 = 512. sunt evidenţiate ca mijloace în conturile de activ: . Obiectele de inventar degradate se scad din gestiune: 117 = 303 „Rezultatul reportat” „Materiale de natura obiectelor de inventar” Furnizorii de obiecte de inventar pot fi plătiţi din disponibilul la bănci sau prin casierie. Materialele consumabile sunt evidenţiate asemănător obiectelor de inventar. aparatură birotică.1 „Conturi la bănci în lei” „Furnizori de active fixe” Activele fixe corporale.103 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale” .212 – „Construcţii” .2 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă”..214 – „Mobilier. potrivit reglementărilor şi procedurilor (stabilite prin acte normative şi în cadrul instituţiei). Aceleaşi active fixe corporale sunt evidenţiate – potrivit procedeului dublei înregistrări – ca fonduri în conturile de pasiv: . obiectele de inventar se pot afla în magazie sau pot fi date în folosinţă: 303.104 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” Obiectele de inventar se înregistrează la achiziţionare: 303 = 401 „Materiale de natura obiectelor de inventar” „Furnizori” Odată achiziţionate.. înregistrate la achiziţionare cum s-a arătat mai sus.

ca şi primirea şi eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel. Active fixe necorporale Sunt active fără substanţă fizică. În cele două grupe de bunuri se cuprind: mijloace fixe. „Conturi la bănci” „Debitori” 472/prin încasare de venituri în avans.1. Active fixe Activele fixe sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. La rândul său. iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale. a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale. „Venituri înregistrate în avans” 519/prin obţinerea de credite bancare pe termen scurt. care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an. 82/1991. precum şi efectuarea de operaţii patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise. Activele fixe necorporale cuprind: 40 . Legea contabilităţii nr.1. „Casa” Valorile materiale şi băneşti gestionate într-o instituţie publică se grupează şi sub aspectul naturii acestora în bunuri mobile şi bunuri imobile. „Împrumuturi pe termen scurt” 531/prin viramente din „casă”. 2. activele fixe corporale şi activele financiare (v. obiecte de inventar. 12 (2) că deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu. fig. Activele fixe includ activele fixe necorporale. Amenzile administrate în aplicarea prevederii de mai sus se suportă de către persoanele vinovate (nu se trec pe costuri).„Rezultatul reportat” „Materiale consumabile” Din exemplele date mai sus rezultă cum este folosit disponibilul la bănci (contul 512) în ce priveşte achiziţionarea activelor. mijloace băneşti. fără documente justificative de intrare şi ieşire constituie contravenţii. 2. acţiuni ş. Deţinerea. sau infracţiuni.a. cu modificările şi completările ulterioare. disponibilul este alimentat pe mai multe căi: 512 = 461/prin încasări de la diverşi debitori. Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii. prevede la art.1.1).

Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau în momentul întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie.costul de achiziţie. evenimente sportive. .alte active fixe necorporale. licenţe. de evaluatori autorizaţi.cheltuieli de dezvoltare. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. .concesiuni. cu excepţia celor create intern de instituţie. benzi magnetice sau alte suporturi. lucrări muzicale. donaţii. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea.valoarea justă pentru cele primite gratuit (ex. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. .costul de producţie. sponsorizări).. sau pe baza unor evaluări efectuate. pentru cele procurate cu titlu oneros. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. . . de regulă. respectiv primite cu titlu gratuit). brevete. drepturi şi active similare. . Activele fixe necorporale sunt evaluate iniţial la: .avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial. lucrări literare. programe de radio sau televiziune. se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. mărci comerciale. pentru cele construite sau produse de instituţie. 41 .înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale.

miniere..a. benzi magnetice. birotică zăcăminte rezerve de apă prospecţ. construcţii maşini. de prăsilă) plantaţii (pe rod) mobilier.) cheltuieli de dezvoltare concesiuni/ brevete/ licenţe/ mărci comerciale înregistrări pe pelicule. de prod. depozite la terţi) terenuri.Fig. garanţii.1. alte active fixe necorporale materii prime materiale consumabile obiecte de inventar materiale de rezervă de stat şi de mobilizare alte stocuri ACTIVE CORPORALE NEFINANCIARE (FIXE) NECORPORALE NEFINANCIARE (CIRCULANTE) STOCURI 42 . Activele în administraţia publică FINANCIARE titluri de participare (ex: acţiuni) alte titluri imobilizate (ex: obligaţiuni) creanţe imobilizate (ex: împrumuturi pe termen lung. ş. amenajări terenuri clădiri. (orig. echipamente animale (de muncă. petrolifere programe software opere artist.

sau provizoriu. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. Amortizarea. denumite şi amortizări. mărcile comerciale. evenimente sportive. Amortizarea se înregistrează lunar. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. Durata normală de utilizare a acestuia este de 6 ani. mai puţin ajustările cumulate de valoare. Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege. al deprecierii activelor fixe necorporale. şi/sau ajustări provizorii. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. Exemplu: valoarea unui brevet este de 6000 lei. Un activ fix necorporal trebuie evaluat la data bilanţului şi prezentat în bilanţ la valoarea de intrare. Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente.30 lei Concesiunile.Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. Valoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix necorporal ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. lucrări literare. stabilite la data bilanţului. programe de radio sau televiziune. după caz. Evidenţa acestora se ţine în contul 280 „Amortizări privind activele fixe necorporale”. în funcţie de caracterul permanent. achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin. drepturile şi activele similare. .66 x 6000 lei = 999. brevetele. artistice ori recreative efectuate pe pelicule.6 lei Amortizarea lunară: 999. 100 Cota de amortizare: = 16. denumite şi ajustări pentru depreciere. cu aprobarea ordonatorului de credite. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale.66 6 Amortizarea anuală: 16. licenţele. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.6 lei : 12 = 83. Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare. lucrări muzicale.

achiziţionate sau dobândite pe alte căi. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. destinat să îndeplinească în mod independent.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare. care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani.1. . a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune. . Reevaluarea. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice.încetării sau apropierii momentului încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. Ajustări pentru depreciere. o funcţie distinctă. prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. Active fixe corporale Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (v. Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate în contul 105 „Rezerve din reevaluare”.există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă.24) şi o durată normală de utilizare mai mare de un an. pe calea amortizării. ajustarea trebuie majorată.Programele informatice create de instituţiile publice.modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu.performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate. integral. în totalitate. pe seama cheltuielilor. 44 . pag. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile: . Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii. . 2. Se efectuează în baza unor reglementări legale sau de către evaluatori autorizaţi. .2. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul nerecuperării integrale. cu aprobarea ordonatorului de credite. la momentul scoaterii acestora din funcţiune.

.instalaţii tehnice. pentru cele construite sau produse de instituţie.construcţii. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de 45 .mobilier.costul de producţie. sponsorizări). echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie. animale şi plantaţii. donaţii. Evaluarea. . respectiv primite cu titlu gratuit. activele fixe sunt evaluate la: . mijloace de transport.Activele fixe corporale cuprind: . aparatură birotică.terenuri şi amenajări la terenuri.1 „Terenuri” Conturi sintetice •terenuri agricole •terenuri silvice •terenuri fără construcţii •terenuri cu construcţii •terenuri cu zăcăminte •alte terenuri neamenajate • terenuri racordate la la sistemul de energie electrică/apă potabilă •terenuri pe care s-au efectuat lucrări de acces •terenuri împrejmuite •terenuri amenaj. . . Iniţial. Exemplu: Conturi analitice (distinct pentru terenurile din domeniul public de cele din domeniul privat) 211 „Terenuri şi amenajări la terenuri” 211. Domeniul public şi privat al comunităţilor locale şi instituţiilor publice centrale este stabilit prin legi speciale.valoarea justă pentru cele dobândite gratuit (ex. piscicol 211.2 „Amenajări la terenuri” Momentul înregistrării. .costul de achiziţie. pentru cele procurate cu titlu oneros.avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. .

Evaluarea la data bilanţului. potrivit contractelor încheiate. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor. în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu. Modalitatea de determinare este aceeaşi ca la activele fixe necorporale. după achiziţionarea. în concesiune sau în folosinţă gratuită se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu. sau a agentului economic. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. denumite şi amortizări. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal. pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă. faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. sau pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizaţi. denumite şi ajustări pentru depreciere. şi/sau ajustări provizorii. după caz. Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile. stabilite la data bilanţului. La expirarea contractului de închiriere. 46 . creşterea potenţialului de servicii furnizate. Amortizarea. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale.specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (ca reparaţii curente). Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente. Un activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective. Cheltuieli ulterioare. În cazul clădirilor. Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor.

La încetarea contractului. pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare. În cazul în care. determinată în urma reevaluării. pe seama cheltuielilor. Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durată normală de funcţionare cuprinsă în cadrul unei plaje de ani (durata minimă şi maximă). Reevaluarea. membrii ai unui organism profesional în domeniu. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate. durata normală de funcţionare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia. integral. de regulă. regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funcţiune. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. În cazul nerecuperării integrale. în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. 47 . În astfel de cazuri. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. după caz. de profesionişti calificaţi. la momentul scoaterii din funcţiune. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul exerciţiului financiar. pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale. Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justă. În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei. Astfel stabilită. existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. pe calea amortizării. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în aceleaşi situaţii ca şi în cazul unui activ fix necorporal. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. ajustarea trebuie majorată. Ajustări pentru depreciere. în plus putând interveni deteriorarea fizică a unui asemenea activ. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată.

Valorificarea şi scoaterea din funcţiune. Potrivit prevederilor legale în vigoare. de evaluatori autorizaţi. instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. similare. Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau de către evaluatori autorizaţi. având cel puţin aceeaşi parametri. plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite. după caz. Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare. de la o instituţie publică la o altă instituţie publică. În acest caz.Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. după caz. indiferent de durata de folosinţă. Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. fără plată. de regulă. precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare. în funcţie de subordonare. Activele fixe primite prin donaţii şi/sau sponsorizări. pot fi transmise fără plată orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare. dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare. Transmiterea. instituţia publică care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le consideră că ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. dar care pot fi folosite în continuare de altă instituţie publică sau dacă. necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare. sau pe baza unor evaluări efectuate. după caz. necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. Ca procedură. Activele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii. sponsorizări sau cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. 48 . potrivit reglementărilor în vigoare.

se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. potrivit legii. ajustarea trebuie majorată. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dobânzi . . Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe pe termen lung. În categoria altor creanţe imobilizate intră: garanţiile şi depozitele depuse de instituţia publică la terţi.1.3. în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale.titluri de participare. Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: a. împrumuturi acordate pe termen lung şi b. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi. a. pe seama cheltuielilor. b. Activele financiare cuprind: . întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. . Active financiare Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat. Împrumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de creanţă respectiv. activele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează la momentul dobândirii acestora. Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de stat sau unităţile administrativ-teritoriale potrivit legii. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.2. un drept contractual.creanţe imobilizate. Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. alte creanţe imobilizate.alte titluri imobilizate. Iniţial. 49 . a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende.

materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei. în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura. Stocurile Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. creanţe. 4. animalele şi păsările. . Activele circulante (curente) cuprind: 1. Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. produsele. costul de producţie sau valoarea justă. materialele de natura obiectelor de inventar. 50 . sau c) sub formă de materii prime.2. .2. Sunt incluse.este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului.este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. 2. casa şi conturi la bănci.este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare. În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime. producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie. materialele consumabile. 3.1. Active curente (circulante) Un activ se clasifică ca activ circulant (curent) atunci când: . după caz. stocuri. mărfurile.2. de asemenea. ambalajele. Stocurile se înregistrează iniţial în contabilitate la costul de achiziţie. pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii. investiţii pe termen scurt. 2.

Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. şi anume: materiale directe. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. În condiţiile folosirii inventarului permanent. pe seama cheltuielilor. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie. Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. De asemenea. şi costurile estimate necesare vânzării. ajustarea trebuie majorată. fiind recunoscute în costul activului. scăderea din contabilitate a unor pagube 51 . atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. precum şi regiile corespunzătoare. energie consumată în scopuri tehnologice.Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării. Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. În acest caz. Costul de producţie. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului financiar. ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor. Potrivit prevederilor reglementărilor legale în vigoare. ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final. Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate. Scăderea din gestiune a stocurilor. sau de prelucrare a stocurilor. dacă se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o oarecare măsură. În acest scop. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. determinat pe baza inventarierii. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. cât şi valoric. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. atunci când este cazul. atât cantitativ.

2. Creanţele aferente ciclului de exploatare sunt altele decât creanţele imobilizate (ca drepturi ale instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate de acestea pe termen lung ş. a altor valori de trezorerie. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale se aprobă de către ordonatorul superior de credite. materii prime care urmează să intre într-un proces de transformare.4. Casa şi conturi la bănci Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament.2. Fiecărui ciclu de exploatare îi sunt aferente creanţe proprii. după caz. prelucrare.3. În acest scop. ministerele stabilesc limite proprii.care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv. care sunt supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.2.2. În scopul asigurării surselor de finanţare. Pentru instituţiile publice. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. Sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii (datorită perioadei scurte de realizare).). Investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. Creanţe Creanţele aferente ciclului de exploatare provin din relaţiile comerciale ocazionate de achiziţia unor materiale. uşor convertibile în numerar.2. 2. 2. Investiţii pe termen scurt Investiţiile pe termen scurt sunt echivalente de trezorerie extrem de lichide.a. respectiv principal sau secundar. unităţile administrativ – teritoriale pot emite obligaţiuni cu dobândă sau cu discount pe care le răscumpără la termen. a disponibilităţilor 52 . limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite.

potrivit bugetului aprobat. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. cheltuieli şi disponibilităţi. pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare. finanţate integral din venituri proprii. Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont. instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise .bugetul de venituri şi cheltuieli. bugetul asigurărilor sociale de stat. băncile comerciale şi în casierie. Banca Naţională a României. efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri. 53 . În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget. indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme. bugetele fondurilor speciale. bugetele locale. inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice. în condiţii de siguranţă.existente în conturi la trezoreria statului. Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale. instituţiile publice. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective.

). după caz.). în cursul exerciţiului financiar.Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI A DISPONIBILITĂŢILOR Grupa Casa. Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal.). pe bază de documente prezentate instituţiei şi neapărute încă în extrasele de cont. casa şi alte valori (4. disponibil al bugetelor(4. se ţine distinct în lei şi în valută.1.8. ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate în valută.).2. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora. i) împrumuturi pe termen scurt primite.1.6. fonduri externe nerambursabile (4. disponibil din veniturile fondurilor speciale (4. acreditive (4. b) valorile de încasat sub forma cecurilor. conturi la trezoreria statului şi bănci include: conturi la trezoreria statului şi bănci (4. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci Această grupă cuprinde: a)disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului. se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare.4. viramente interne (4. se înregistrează într-un cont distinct. disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii (4.). 3.).9. 54 . Dobânzile de plătit şi cele de încasat. Importanţa acestor conturi face necesară tratarea lor separată. d) disponibilităţile în lei şi valută provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat şi garantate de stat.7.). disponibil din fonduri cu destinaţie specială (4. faţă de cele de plătit. h) dobânzile de încasat. c) disponibilul în lei şi valută al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale.).).3. g)dobânzile de plătit. Depozitele bancare constituite în condiţiile legii se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi. e) disponibilul din fonduri externe nerambursabile f) disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de acestea. Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în contabilitate distinct. aferente împrumuturilor primite pe termen scurt.5.

diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezervă. disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. corespunzător conturilor de trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat". valabil pentru această dată. 55 . comunicat de Banca Naţională a României. . se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). corespunzător conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat". Conturile curente la bănci comerciale se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. fără ca acestea să genereze diferenţe de curs valutar. la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României. disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită. Această grupă mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local. disponibilul din sume colectate pentru bugete. disponibilul din fondul de rezervă al asigurărilor sociale de sănătate. depozite pe termen scurt în valută. disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei.2. . La finele perioadei. corespunzător conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale". 3. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. după caz.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521).disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525). Disponibil al bugetului de stat.

precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar.3. alte valori etc. tichetele de masă. La finele perioadei. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice. Buletinul Oficial nr. reprezentând drepturi de personal. aprobat prin Decretul nr. iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă. 3. bonurile valorice pentru carburanţi auto. tichetele şi biletele de călătorie.8 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. precum şi a altor reglementări în domeniu. Casa şi alte valori Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice. potrivit legii. depozite pe termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea dată. biletele cu valoare nominală. Acreditive 8 Regulamentul operaţiilor de casă. bugetului asigurărilor sociale de stat. Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil. Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate. ale bugetelor locale. la dispoziţia instituţiilor ca venituri proprii se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora. sume pentru efectuarea de plăţi în numerar.209/1976. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. bugetelor fondurilor speciale.3. Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale. comunicat de Banca Naţională a României.4.64/1976. 56 . biletele de tratament şi odihnă. după caz. după caz. se ţine distinct în lei şi în valută în contul 531. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive. deschise la trezoreria statului. Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie.

Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului într-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate distinct.5. se înregistrează în contabilitate distinct. 57 . se înregistrează în contabilitate distinct. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii Veniturile proprii ale instituţiilor publice. în limita sumelor primite de la acesta. disponibilul fondului de risc.6. Şi alocaţiile bugetare cu destinaţie specială acordate instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate distinct. constituite în condiţiile legii. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială Disponibilităţile din fondurile cu destinaţie specială. se încasează.În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori instituţiile publice pot deschide acreditive la bănci. În categoria disponibilităţilor cu destinaţie specială intră şi disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului. precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea acestora. puse la dispoziţia personalului sau a terţilor. în lei sau în valută. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinţe. în vederea efectuării unor plăţi în numele instituţiei. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost acordate subvenţiile. Această grupă mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-teritoriale în afara bugetelor locale. precum şi disponibilul din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. în favoarea acestora. se administrează. 3. se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale. 3. respectiv: disponibilul din taxe speciale. disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. Sumele în numerar.

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor. 3. Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi. după caz. Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: .7. 3. şi din casieria instituţiei. precum şi între conturile de la trezorerie sau bănci. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale.9.disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj.8. corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". corespunzător conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj". 3. . Fonduri externe nerambursabile Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aprobă odată cu acestea. Acestea sunt gestionate printr-un cont distinct şi sunt utilizate în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în 58 .

În prezent. Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene. dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani. cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană. sunt calificate pentru finanţare din fonduri structurale. precum şi proiectele de acte normative care conţin implicaţii financiare. unele landuri din Germania de est ş. Sunt fonduri nerambursabile cele structurale şi cele de coeziune.scopul în care au fost acordate. M.F. rezultate din contribuţia financiară externă acordată României. Contribuţia financiară a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene.E. trezoreria statului sau. după caz. trezoreria statului sau. ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României. M. regiunile cu un PNB de sub 75% din nivelul mediu al U. dobânda se bonifică şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere. Sunt acele fonduri care au ca scop eliminarea decalajelor economice dintre zonele mai bogate şi cele mai sărace din U. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate. Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României. se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic. avizează. memorandumurile. conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere.P. 59 . Portugalia. precum şi. sunt purtătoare de dobândă. după caz. aflate în conturile deschise la Banca Naţională a României. Se alocă Statelor Membre cu regiuni defavorizate (Spania. acordurile. după caz. conform instrucţiunilor emise de donator. în faza de proiect. Fonduri structurale.E. Totodată.). Contribuţia publică naţională destinată cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă. protocoalele sau alte asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi. Fonduri de coeziune. memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD.P.a. acestea sunt denumite „regiuni de categoria întâi” („category one regions”). la bănci comerciale. juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile nerambursabile.F. memorandumurilor de finanţare. la bănci comerciale.

Sumele plătite necuvenit din contribuţia publică naţională. urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeană. 60 . se recuperează conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate. în scopul achitării debitelor către Comunitatea Europeană. se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie. ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijenţe stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD. în limita sumelor eligibile transferate. Disponibilităţile din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transferă structurilor de implementare. reprezentând cofinanţarea în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene. Orice înscris pe baza căruia se alocă fonduri provenind din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi din contribuţia publică naţională se învesteşte cu titlu executoriu. rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare.

comunicat de Banca Naţională a României. asigurări sociale.264/2003. lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi se evidenţiază distinct în contabilitate.).7. la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor.2.). Furnizori În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri. clienţii (5. bugetele locale.Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii (5.8. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. bugetul asigurărilor sociale de stat (5.2.1.3. la data efectuării tranzacţiei.). cât şi în valută.O. 4.5. personalul (5.G. Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoană fizică sau juridică.6.).4.109/2004. Bunurile cumpărate. 4. nr. bugetul statului.) (5. Avansurile acordate furnizorilor9 se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. În contabilitatea analitică furnizorii se grupează astfel: interni şi externi. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină.9. debitori şi creditori ai bugetelor (5.). 9 Potrivit H. SAPARD etc. privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.1.). protecţie socială (5.). republicată. M. decontările între instituţii publice (5. lucrări executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404). Clienţi În contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse.). 61 .). ISPA. precum şi evidenţa operaţiilor ce necesită clarificări ulterioare şi alte decontări (5. Comunitatea Europeană (decontările pentru fondurile PHARE. iar în cadrul acestora pe termene de plată. lucrările executate şi serviciile prestate. criteriilor. nr. cu debitorii şi creditorii diverşi. Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu).

lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi. Avansurile acordate personalului evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihnă acordate ca avans. comunicat de Banca Naţională a României. potrivit reglementărilor în vigoare. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu).3. la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. potrivit legii. precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă. precum şi pe fiecare persoana fizică sau juridică. Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii. se evidenţiază distinct în contabilitate. cât şi în valută. indemnizaţiile pentru concediile de odihnă. iar în cadrul acestora pe termene de încasare. chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor. premiile. Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct. deschis pe fiecare persoană. Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate evidenţiază ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă. ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct. plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică personalului pentru munca prestată. îngrijirea copilului. nu se suportă din fondul de salarii. Contabilitatea decontărilor cu şomerii evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor. În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care. sporurile. Personal Contabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale. În contabilitatea analitică clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi. 4. la data efectuării tranzacţiei. datorate terţilor 62 .Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. cuvenite pensionarilor conform legii. Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. Contabilitatea decontărilor cu pensionarii evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege. Bunurile vândute. Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei.

taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. bugetele locale. bugetul asigurărilor sociale de stat În cadrul decontărilor cu bugetul statului. surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.(popriri. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitică pe feluri de impozite. impozitul pe clădiri. cuvenite bugetului statului după prescrierea lor. accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri. Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii. taxe şi vărsăminte asimilate. bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adăugată. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate. precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii. impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe datorate. şi alte creanţe faţă de personalul unităţii. pensii alimentare şi altele). precum şi debitele provenite din pagube materiale. Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal) aferente exerciţiului în curs se înregistrează ca alte datorii în legătură cu personalul. 63 . taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite. taxe şi vărsăminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale.4. amenzi şi penalităţi. impozitul pe venituri de natură salarială. sumele datorate creditorilor. datorate bugetului statului potrivit legii. amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei neplătite. calculate potrivit legii. prescrise. plusul de numerar din casierie. se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată. Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale. vărsăminte efectuate în plus la buget şi altele. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. Alte impozite. 4. potrivit legii. din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru. Bugetul statului. se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.

5.6. alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii. alocaţii şi alte ajutoare pentru copii.4. contribuie. accidente de muncă şi boli profesionale. asigurări sociale de sănătate. Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.E.6. asigurări pentru şomaj. • contribuţii din taxe vamale. Alte datorii sociale reprezintă sume datorate altor categorii de persoane.sume de primit şi datorii sume de plată.6. precum şi contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat. SAPARD etc.instituţii publice . protecţia socială Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor . 4.E.V. • taxe asupra zahărului şi izoglucozei. PHARE. potrivit unor norme şi proceduri prestabilite. Asigurări sociale. Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene (PHARE.1. cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sânge. provin din: • resurse proprii tradiţionale • prelevări din agricultură.A. Statele membre U.E. la constituirea bugetului U. Decontări cu bugetul U. 4. ISPA. Decontări cu Comunitatea Europeană 4. • contribuţii bazate pe venitul naţional brut 64 . asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj.E.2. SAPARD) se înregistrează la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe .pentru asigurări sociale de stat. indemnizaţii pentru persoanele cu handicap şi altele. • contribuţii din T. ISPA. Contribuţiile statelor membre la bugetul U. ajutoare sociale.

la cererea acestora sau din oficiu. 10 OMFP nr. potrivit procedurilor convenite: 459 = 7701 „Sume datorate „Finanţarea de la bugetului U. Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori.7.E. altele decât personalul propriu şi clienţii. în contul de rezultat patrimonial: 121. Înregistrarea obligaţiei de plată a României la bugetul U. pentru închiderea contului de cheltuieli. 65 . pe structura clasificaţiei bugetare. se înregistrează ca şi creditori diverşi.E. Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice. Debitori şi creditori diverşi.” 2. se înregistrează ca şi debitori diverşi. Înregistrarea. Evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului de stat. În această grupă se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat.E.Înregistrările în contabilitatea naţională urmează procedura arătată în continuare10: 1.E. bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. debitori şi creditori ai bugetelor Sumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice. pe structura clasificaţiei bugetare. Achitarea obligaţiei de plată. 1917/2005. se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal.E. bugetelor locale. bugetul local.” bugetului U. bugetului asigurărilor sociale de stat.” 4.: 675 = 459 „Contribuţia României „Sume datorate la bugetul U. Creditori ai bugetelor mai sus menţionate sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor bugete.01 = 675 „Rezultatul „Contribuţia României patrimonial” la bugetul U.” bugetul de stat” 3. 1649/2006 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. altele decât personalul propriu şi furnizorii. sunt evidenţiaţi pe tipuri de impozite şi pe plătitori.

Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune. 4. se înregistrează. împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. abonamente publicaţii. Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare. alte venituri realizate în avans). precum şi dobânzile aferente acestora. reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei.bugetul asigurărilor pentru şomaj. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. după caz. 66 . Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt. cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite. provizoriu. se înregistrează distinct în contabilitate. Sumele plătite în exerciţiul financiar curent. pentru care sunt necesare clarificări ulterioare. Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans.8. potrivit legii. după caz. La consolidare soldurile acestor conturi se elimină. într-un cont distinct. 4. se înregistrează distinct în contabilitate. venituri în avans şi decontări din operaţii în curs de clarificare. Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor. abonamente la instituţiile de spectacole. la venituri în avans (venituri din chirii. iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate. abonamente la publicaţii.9. la cheltuieli în avans (chirii. atât în contabilitatea unităţii debitoare. Decontări Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate sau între instituţiile subordonate aceleiaşi instituţii superioare. Sumele încasate în exerciţiul financiar curent. precum şi sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare. Conturi de regularizare Conturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani. din fonduri speciale. asigurări. fonduri cu destinaţie specială. alte cheltuieli efectuate în avans).

dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Datorii pe termen lung (necurente) O instituţie publică trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie. şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.1. 5.1. Toate celelalte datorii se clasifică drept datorii pe termen lung. denumită şi datorie curentă.1.1. care este încheiat înainte de data bilanţului. prime privind rambursarea obligaţiunilor. împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. Datorii 5. împrumuturi interne şi externe garantate de stat. sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.2. conform acordului de împrumut.Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI 5. Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt. 67 . Împrumuturile şi datoriile din această clasă reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an. alte împrumuturi şi datorii asimilate. atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. împrumuturi interne şi externe contractate de stat.

după caz.2. prin Ministerul Finanţelor Publice. la un moment dat. încheiate între Ministerul Finanţelor Publice.3.1. Datoria publică Datoria publică reprezintă datoria publică guvernamentală. după caz. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat.3. 5. numai prin Ministerul Finanţelor Publice şi să le subîmprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege. de la persoane fizice sau juridice rezidente în România. pe de o parte. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau. pe de altă parte. prin Ministerul Finanţelor Publice. Datoria publică guvernamentală externă este partea din datoria publică guvernamentală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului.3. Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern. 68 .5.1. de pe pieţele financiare. 5. în numele României.1. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare. Datoria publică guvernamentală internă este partea din datoria publică guvernamentală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie. autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi. garante ale sumelor subîmprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului.1. la care se adaugă datoria publică locală. Datoria publică guvernamentală Cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului. în numele statului. provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat să contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale sau de la alţi creditori.

persoane juridice române sau străine. Datoria publică locală internă este partea din datoria publică locală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale. mediu şi lung. fără a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaţa internă sau externă. Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt. Datoria publică locală externă este partea din datoria publică locală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale.Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice. iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali. de la alte instituţii de credit. se constituie fondul de risc.4.1. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare. respectiv din bugetele locale. la un moment dat. 5. de la persoane fizice sau juridice rezidente în România. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. în 69 . în cazul autorităţilor administraţiei publice locale. împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine. Datoria publică locală Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale. Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. provenite din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea. instituţii financiare internaţionale. sau de la alte organizaţii internaţionale. garanţii de stat. contractate în scopuri prevăzute de lege. dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului. împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României. Garanţiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. împrumuturi de stat de la bănci.

contribuţii.2. dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate. 5. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. alte vărsăminte. mediu şi lung sau garantarea acestora pentru realizarea de investiţii publice de interes local. taxe. depăşeşte limita prevăzută de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.scopurile prevăzute de lege. împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit. din punct de vedere valoric. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut. sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. 70 . Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. Consiliile locale. pe termen scurt. dobânzile şi comisioanele aferente acestora. Provizioane Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. Provizioanele nu pot depăşi. pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau externe. după caz. inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv. Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate. Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale. alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. se constituie fondul de risc. precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subîmprumutate beneficiarilor finali.

fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.3. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care. fonduri în afara bugetelor locale etc. amenzile şi penalităţile. 5.cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor. Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. fondul activelor fixe necorporale. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public 71 . sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional. Fonduri Fondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului. rezultatul patrimonial. daunele şi alte datorii incerte. exemplificate în anexa la Legea nr. cele exemplificate în anexa la Legea nr. rezultatul reportat.1. fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului. Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie. . fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. potrivit legii sau prin natura lor.litigiile. . în limitele şi în condiţiile legii. despăgubirile. declarate ca atare prin lege. Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie.Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea nr.alte provizioane. Statul şi unităţile administrativteritoriale exercită posesia.3. folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public. Capitaluri Capitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile. 5. rezervele din reevaluare.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual. după caz. dacă legea nu dispune altfel. precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice. În lipsa acordului menţionat. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale. Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. în condiţiile legii. judeţelor şi al statului sunt inalienabile.judeţean. ele pot fi date numai în administrare. insesizabile şi imprescriptibile: a) nu pot fi înstrăinate. prin hotărâre a Guvernului. de ministere. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului 72 . se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. la care statul sau o unitate administrativteritorială este acţionar. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora se face. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale. după caz. Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune anual spre aprobare Guvernului. a consiliului judeţean. după depunerea situaţiei financiare anuale. Domeniul public al comunelor. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute exemplificate în anexa la Legea nr. Bunurile din domeniul public pot fi date. c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. Bunurile din domeniul public al localităţilor. concesionare sau închiriere. bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o justă şi prealabilă despăgubire. Bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local.

prin hotărâre a Guvernului. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.3. se are în vedere. prin hotărâre a consiliului judeţean. la cererea Guvernului. prin urmare. decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care. natura elementului sau tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat. 73 . Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare. Dreptul de proprietate publică încetează. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publică pentru realizarea obiectului său de activitate. prin hotărâre a Guvernului. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare. mai degrabă. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face. a consiliului judeţean. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.judeţean. după caz. Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare. sau cel mult la întocmirea situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli. dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. 5. dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat Rezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar. La începutul exerciţiului. Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii.2. după caz. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.

ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o suma aferentă acelui activ.3. la valoarea justă. 5. Fonduri cu destinaţie specială Contabilitatea fondurilor/finanţărilor speciale Fonduri cu destinaţie specială * Fondul de rulment * Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor 74 . din cadrul capitalurilor proprii.4. determinată în urma reevaluării. . cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementărilor legale. . caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face. aceasta se tratează astfel: . eventuala diferenţă rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială. aceasta se tratează astfel: . Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete. regulile privind amortizarea se aplică activului având în vedere valoarea acestuia. după caz.3. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii tehnice constituite.5. dacă nu a existat o descreştere anterioară. recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ.3.ca o cheltuială cu întreaga valoare a descreşterii. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. În astfel de cazuri. din cadrul capitalurilor proprii. în locul costului de achiziţie sau costului de producţie. în condiţiile legii.ca o scădere a rezervei din reevaluare. valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. cu excepţiile prevăzute de reglementările legale. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. În cazul în care.ca o creştere a rezervei din reevaluare.

precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. Exemplu: Evidenţa fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine cu ajutorul Contului 131: Fondul de rulment. În creditul contului se înregistrează sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare anuale pentru constituirea fondului de rulment. Utilizarea fondului de rulment se aprobă de consiliul local/judeţean şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Disponibilităţile acestui fond pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent.01 – „Fondul de rulment destinat acoperirii golului de casă”.131.02 – „Fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar”. . .03 – „Fondul de rulment destinat unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale”.131. Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii. iar în debit – sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul 75 .131. Contabilitatea analitică a fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine pe destinaţiile stabilite de lege: . Contul 131 „Fondul de rulment” este un cont de pasiv. Se constituie din excedentul anual al bugetului local după efectuarea regularizărilor în limita tansferurilor (din bugetul de stat).sociale de stat * Fondul de rezervă pentru sănătate * Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local * Fondul de risc * Fondul de dezvoltare a spitalului Alocaţii bugetare cu destinaţie specială Fonduri speciale * Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate * Bugetul asigurărilor pentru şomaj Fonduri/finanţări speciale Taxe speciale Depozite speciale Disponibilităţi cu destinaţie specială * Disponibilităţi din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului * Disponibilităţi din cofinanţarea de la buget * Fondul de tezaur Fondul de rulment.

iar în credit se evidenţiază sumele virate în contul de disponibil al bugetului local.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele repartizate. necheltuite. din fondul de rezervă. Fondul de rezervă pentru sănătate. 95/2006 privind reforma în 76 . în continuare. Temeiul legal al constituirii acestui fond de rezervă este Legea nr. pentru utilizare ca fond de rulment. În cadrul acestuia se evidenţiază distinct disponibilul curent din fondul de rulment al bugetului local (contul 5221) şi depozitele constituite din fondul de rulment al bugetului local (contul 5222). Contul 522 se creditează prin debitul Contului 581 „Viramente interne” cu sumele utilizate la finele anului din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar (concomitent: 521 = 581) şi (131 = 1222.1. ca fond. Soldul creditor al Contului 131 reprezintă fondul de rulment constituit şi neutilizat. Sumele constituite ca fond de rezervă. Este un cont de activ. Contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” se debitează prin creditul Contului 581 „Viramente interne” la finele anului cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând fond de rulment propriu constituit la nivelul unităţii administrativ – teritoriale din execuţia bugetului local curent (concomitent: 581 = 521) şi (1222. din excedentul anual al bugetului local destinat constituirii fondului de rulment (concomitent: 522=521). Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi. Se constituie anual dintr-o cotă de până la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 521=522). În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate din contul de disponibil al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment. Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat. Cu ajutorul Contului 522 unităţile administrativ – teritoriale ţin evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate din disponibilul din fondul de rulment al bugetului local deschis la trezoreria statului. Acest fond se utilizează pentru acoperirea costurilor prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. potrivit legii.curent.01 = 131). Contului 131. Contul 131 „Fondul de rulment” se debitează prin creditul contului 121. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat se ţine cu ajutorul contului 132. aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Soldul debitor al Contului 522 reprezintă disponibilităţile existente la acel moment ca fond de rulment. potrivit legii. Contul 131 „Fondul de rulment” se creditează prin debitul contului 121. îi corespunde un cont de disponibil: contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local”.01). se reportează în anul următor şi se completează potrivit legii.1.

Bugetul fondului se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat. prin tarif sau preţ potrivit legii. înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi. create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Este o componentă a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin care este finanţată asistenţa de sănătate publică. respectiv. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală. ca surse de finanţare. Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. consiliile locale. Taxe speciale. Fondul de risc. după caz. Evidenţa contabilă a sumelor cu destinaţie de construcţii de locuinţe se ţine cu ajutorul contului 136 „Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe”. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local se ţine cu ajutorul contului 134. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare anuale. deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. aprobă taxe speciale. Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi.domeniul sănătăţii. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale. Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate. dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului. 77 . la unităţile trezoreriei statului. pentru garanţii la împrumuturi externe. dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la bugetul local. Aceste sume se utilizează pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii. Se păstrează într-un cont distinct. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă pentru sănătate se ţine cu ajutorul contului 133. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe. Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică au obligaţia calculării. Se constituie în baza prevederilor legale în cotă de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând fondul de risc se ţine cu ajutorul contului 135.

cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. iar în debit. necesară desfăşurării activităţii spitalului. In debit se înregistrează împrumuturile acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale. Fondul de dezvoltare a spitalului se evidenţiază în contul 1391. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.4 reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate. Evidenţa contabilă a taxelor speciale se ţine cu ajutorul contului 137. Fondul de tezaur. iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale.Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual. cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli. • sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare". Se constituie la nivelul consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din vărsămintele efectuate din excedentul anual al bugetului unităţilor administrativteritoriale. • sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. Soldul debitor al contului 468. 78 . • o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului bugetar. In creditul contului se înregistrează sumele încasate cu titlul de fond de dezvoltare a spitalului. deschis în afara bugetului local. precum şi din cele casate. precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii.4 „Împrumuturi din fondul de tezaur”. Contul 1391 este un cont de pasiv. Fondul de dezvoltare a spitalului. Din fondul de tezaur se realizează investiţii publice de interes multicomunitar (pentru două sau mai multe localităţi). la sfârşitul anului. Împrumuturile acordate unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de tezaur se înregistrează în contul 468. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului. Acesta este un cont de activ. Acest fond se constituie din: • cota-parte din amortizarea calculată lunar. iar în credit – împrumuturile acordate şi nerambursate de acestea. din cadrul grupei 13: „Fonduri cu destinaţie specială”. Spitalele sunt autorizate să constituie un fond de dezvoltare care să fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatură medicală şi de laborator. O taxă specială încetează când încetează serviciul public pentru care a fost înfiinţată. Soldul creditor al contului 1391 reprezintă fondul de dezvoltare a spitalului constituit la un moment dat.

Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. Cheltuielile de personal: salarii în bani şi în natură. sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic. se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix. prime. aferente unei perioade de timp. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent. cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţă a acestora. Cheltuieli Potrivit contabilităţii de angajamente. Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinată pentru acest scop. Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestora.5. Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar. precum şi subvenţii. Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice. se recunosc ca şi costuri la instituţia care transferă fondurile. Alte transferuri. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate. Costul acestora va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării. Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite. sunt incluse de asemenea în costurile de personal ale exerciţiului. se recunosc ca şi costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. asistenţă socială acordate. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. după caz. al 13lea salariu.4. contribuţiile aferente acestora. 79 . transferuri. indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora. curente şi de capital. interne şi în străinătate. cheltuielile reflectă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor. se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment a avut loc.

Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile. Grupele de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli. ambalaje.alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi.prime de asigurare. Cheltuielile cu personalul includ: . mărfuri.drepturi salariale în natură. .chirii. cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. . alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială.comisioane şi onorarii. cheltuieli cu alte impozite. .deplasări. . alte stocuri. Cheltuieli cu alte impozite.indemnizaţii de delegare.alte servicii executate de terţi. materiale de natura obiectelor de inventar. .5. Cheltuielile privind stocurile includ următoarele: . materiale consumabile.servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii.transportul de bunuri şi personal. . taxe şi vărsăminte asimilate ce trebuie plătite de către instituţiile publice. accidente de muncă şi boli profesionale.materii prime. cheltuieli extraordinare.protocol. . amortizări şi provizioane.alte cheltuieli operaţionale. taxe şi vărsăminte asimilate. . cheltuieli de capital.4. . . cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. detaşare. Acestea includ: . reclamă şi publicitate. . materiale nestocate. . după natura şi destinaţia lor. conform legii. alte cheltuieli finanţate din buget.1. Această grupă include cheltuielile cu alte impozite. 80 . Alte cheltuieli operaţionale includ: . . cheltuieli cu personalul. cheltuieli financiare. animale şi păsări. alte cheltuieli operaţionale. taxe şi vărsăminte asimilate. asigurări de şomaj. transferări. detaşări.asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale.întreţinere şi reparaţii. asigurări sociale de sănătate. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: .energie şi apă. .servicii bancare şi asimilate.salariile personalului.pierderi din creanţe şi debitori diverşi.

conf.transferuri în străinătate. SAPARD.V. . .Exemplu: Se acordă un avans spre decontare în sumă de 100 lei angajatului C.1 % „Debitori” 461 „Debitori” 461 78 lei 22 lei 3. . se înregistrează acordarea avansului din casierie: „Debitori” „Casa” 461 = 531.sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul programelor PHARE. cumpără trusa medicală (obiect de inventar) cu suma de 78 lei. 81 .transferuri interne. . .dobânzi.diferenţe de curs valutar. Alte cheltuieli finanţate din buget includ: . ISPA. .dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE. facturii fiscale.transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice. La momentul casării se trece pe cheltuieli contravaloarea trusei medicale: „Cheltuieli privind „Materiale de natura materiale de natura obiectelor de inventar” obiectelor de inventar” 603 = 303 78 lei Cheltuielile financiare includ: . Se decontează în termenul legal de 3 zile suma primită ca avans spre decontare: % = „Materiale de natura obiectelor de inventar” 303 „Casa” 531. . SAPARD.transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice.pierderi din creanţe imobilizate. ISPA.subvenţii. . pentru procurarea unei truse medicale (auto).cheltuieli neeligibile: PHARE. ISPA. . Angajatul C. .asigurări sociale. .V.1 100 lei 2. . SAPARD. 1.alte pierderi .ajutoare sociale.cheltuieli privind investiţiile financiare cedate.

Cheltuielile bugetului de stat.cheltuieli operaţionale privind amortizările. vor fi utilizate potrivit prevederilor înscrise în bugetul respectiv. au legătură cu programul de guvernare. ale bugetului asigurărilor sociale de stat. ca şi veniturile. utilizate potrivit altei proceduri.cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare. dacă bugetele guvernelor de stânga sunt la fel ca bugetele guvernelor de dreapta. prin mijlocirea bugetului are loc o redistribuire a veniturilor: sunt colectate printr-o procedură anume şi. Cheltuieli extraordinare includ: .pierderi din calamităţi. apoi. amortizări. programelor. Dacă bugetele publice. fără deosebiri. nu se deosebesc între ele. acestea nu (mai) exprimă o voinţă politică anume. oricare este acesta. cheltuielile bugetelor locale sunt cele stabilite potrivit legii. economic. provizioane şi ajustări includ: . dacă sunt orientate şi executate la fel. contribuabilul – ca plătitor de taxe şi impozite şi ca beneficiar al politicii bugetare – nu se va regăsi întro orientare politică anume.2. de a fi îndeplinite activităţile de interes public date acestora: de ordin social. corespunzătoare naturii.. şi pe aceea de elaborare şi 82 . Administrarea cheltuielilor bugetare Veniturile fiecărui buget. provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare. obiectivelor şi sarcinilor prioritare.alte cheltuieli. Cheltuieli de capital. în succesiunea lor. 5. . între alte funcţii. In aceste situaţii. de apărare şi ordine publică ş. şi numai în al doilea rând un document financiar. In consecinţă. Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte. caracterului şi aspiraţiilor sale.cheltuieli cu active fixe neamortizabile.4.cheltuieli financiare privind amortizările. programatic. nu (mai) sunt un instrument pentru atingerea unor obiective distinctdoctrinare. provizioanele şi ajustările pentru depreciere. acţiunilor. Un buget public este în primul rând un document politic. Astfel.cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe.a. . aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale/judeţene. cele ale bugetelor fondurilor speciale sunt stabilite prin legile bugetare anuale. Scopul cheltuielilor bugetare este acela de a funcţiona instituţiile şi autorităţile publice. Creditele bugetare se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice. potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări. odată constituite/încasate. . Cheltuielile. .

. inclusiv în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. Cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite se stabilesc anual. ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. (Este interzisă transformarea creditelor bugetare în credite comerciale). Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele publice şi în cadrul cărora se angajează. 83 . Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal. se ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Efectuarea cheltuielilor bugetare implică următoarele faze în procesul execuţiei bugetare: a.De asemenea.implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a guvernului (de o anumită orientare). b.F. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. c. Şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare. se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului. sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi efectuată. pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 11 Credit bugetar – sumă aprobată într-un buget. Execuţia bugetului general consolidat constă în încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în deficitul bugetar aprobat. în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi. Execuţia operativă implică şi perfecţionarea managementului fondurilor publice. Cheltuielile bugetare sunt administrate de ordonatorii de credite. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. precum şi îndeplinirea altor principii de către administraţia financiară a statului. pe exerciţii bugetare.P. Pentru a fi efectuate cheltuieli publice este necesară îndeplinirea procedurii de deschidere a creditelor bugetare11. lichidarea cheltuielilor: fază în care se verifică existenţa angajamentelor. de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale. este interzisă utilizarea creditelor bugetare aprobate la un capitol pentru finanţarea altui capitol. Deschiderea de credite bugetare constituie aprobarea comunicată ordonatorului principal de credite de către M. ordonanţarea cheltuielilor: fază în care se confirmă că livrările de bunuri şi prestările de servicii au fost efectuate. respectiv se pot angaja. prin trezoreria statului. armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările Uniunii Europene. plata cheltuielilor: fază reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi.

bugetul asigurărilor pentru şomaj. sursă de finanţare a cheltuielii. articolul.bugetele locale. contabilitatea cheltuielilor se ţine în conturi distincte. Structura conturilor de cheltuieli În cadrul instituţiilor publice. titlul.F.. Conturile de cheltuieli se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. . 5.bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată. 4.bugetul fondurilor externe nerambursabile. articole şi alineate.bugetul de stat. prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.bugetul asigurărilor sociale de stat. . 5. şi fondul salariilor de bază se aprobă – ca cheltuieli – distinct.Cheltuielile sunt structurate în buget pe părţi. nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. . respectiv: . simbolul contului (din planul de conturi). Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în buget în baza programelor de investiţii publice şi se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale.P. 3. 2. capitole. capitolul. Structura contului contabil va fi următoarea: 1. . . după natură şi destinaţie. în cadrul acestora pe capitole. pe baza propunerilor de programe de investiţii formulate de ordonatorii principali de credite.3. Strategia în domeniul investiţiilor publice este elaborată de guvern. şi alocaţiile pentru cheltuielile de personal. . 84 . prin M.4. subcapitolul. . permanenţi şi temporari. aprobate pe ordonatori principali de credite şi. 6.bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. subcapitole. In consecinţă. Numărul de salariaţi.

Reflectarea unitară a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevăzute în clasificaţia economică. 5. se asigură cu ajutorul "Îndrumarului" elaborat de către ordonatorii principali de credite. precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate. Veniturile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare. Venituri şi finanţări Potrivit contabilităţii de angajamente. organizarea de manifestări culturale şi sportive. 8. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. În contabilitate. studii. prestări de servicii şi altele asemenea. prestaţii editoriale. concursuri artistice. creanţelor şi datoriilor. Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii.7. moment care atestă transferul de proprietate către clienţi. în roşu. acestea pot fi înregistrate şi în debitul conturilor. 5. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli.5. Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. alineatul. veniturile reprezintă impozite. valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe. taxe.1. la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare. contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii. veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract.5. publicaţii. după caz. al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective. aferente unei perioade de timp. proiecte. Grupele de venituri 85 . subalineatul (paragraful).

p. veniturile din activităţi economice includ: . . . La rândul lor.venituri din vânzarea produselor finite.1 = “Debitori sub 1 an” 4611 1452 lei 1452 lei 3.p. . venituri fiscale. . Suprafaţa spaţiului închiriat : 128 m. Să se înregistreze în contabilitate venitul (de) încasat.venituri din activităţi diverse.venituri din vânzarea mărfurilor. .Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri.venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi.venituri din chirii. Chiria lunară este de 9 lei / m.Se depune suma încasată în contul de disponibil: “Viramente interne” “Casa” 581 = 531. venituri extraordinare. Potrivit prevederilor contractuale.1 “Disponibil al bugetului de stat” 520 = “Viramente interne” 581 1452 lei 1452 lei Veniturile din alte activităţi operaţionale includ: . . .variaţia stocurilor. transferuri. . chiria se încasează în prima zi calendaristică lucrătoare a lunii.venituri din lucrări executate şi servicii prestate. fonduri cu destinaţie specială. venituri financiare. venituri din producţia de active fixe. după natura şi sursa lor. 86 . alte venituri operaţionale. venituri din provizioane. venituri nefiscale.venituri din vânzarea produselor reziduale. venituri din contribuţii de asigurări. înregistrarea obligaţiei de plată a chiriei: “Debitori sub 1 an” “Venituri din chirii” 4611 = 706 2. Exemplu : O instituţie publică închiriază un spaţiu cu destinaţia de depozit. subvenţii. finanţări.alte venituri operaţionale..venituri din studii şi cercetări. . Se achită chiria prin casieria instituţiei publice: “Casa” 531. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice. alocaţii bugetare cu destinaţie specială. 1.venituri din vânzarea semifabricatelor.

.impozite şi taxe pe bunuri şi servicii. profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice. aceste venituri sunt recunoscute la momentul încasării. recunoscute la momentul constatării. contribuţiile pentru asigurări de şomaj.venituri din proprietate.venituri din producţia de active fixe necorporale. veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate recunoscute la momentul constatării. Veniturile financiare includ: 87 . .impozite şi taxe pe proprietate. .alte impozite pe venit.impozit pe salarii. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. profit şi câştiguri din capital.venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale. .alte impozite şi taxe fiscale.venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale. veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj.impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale. . profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice. . înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. . contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale.impozit pe venit. Această grupă conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale. Grupa "Venituri fiscale" include: . .venituri din vânzări de bunuri şi servicii. . Venituri fiscale. altele decât cele menţionate la grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". contribuţiile pentru asigurări de şomaj. Grupa "Venituri nefiscale" include: . Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Această grupă include venituri ale bugetului general consolidat. Venituri din contribuţii de asigurări.Venituri din producţia de active fixe includ: .impozit pe venit. Venituri nefiscale. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Grupa "Venituri din contribuţii de asigurări" include: . De regulă. . Această grupă include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat. contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate.venituri din producţia de active fixe corporale. neexistând obligaţia de a întocmi declaraţii conform legii.

SAPARD. ISPA. ISPA. Sunt.PHARE. bugetul asigurărilor sociale de stat.venituri din diferenţe de curs valutar. la unele dintre acestea ponderea este de 100%.venituri din creanţe imobilizate. transferuri. bugetele locale. . bugetele locale. . Între sursele de finanţare. . după caz. 88 . un rol din ce în ce mai important revine veniturilor proprii şi veniturilor extrabugetare. de înfăptuire a justiţiei. . . Unităţile publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale. se finanţează acţiuni social – culturale.integral din bugetul de stat. în funcţie de subordonare. . Când există surse duble de finanţare. bugetul asigurărilor sociale de stat.venituri din investiţii financiare cedate.sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) . Finanţări.venituri din dobânzi..sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar . Sub aspectul surselor de finanţare.integral din venituri proprii. bugetele fondurilor speciale. SAPARD.2. şi alte surse de finanţare: pe programe. însă. 5. bugetele fondurilor speciale.a.alte venituri financiare. din împrumuturi externe nerambursabile sau/şi rambursabile. de asigurare a apărării ţării şi siguranţei naţionale. subvenţii. din donaţii. precum şi de cele integral autofinanţate utilizează conturile comune pentru toate instituţiile publice.din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.5.PHARE. alocaţii bugetare cu destinaţie specială Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice. finanţarea unor activităţi de interes strategic ş. evidenţa contabilă se deschide distinct pe surse bugetare şi surse extrabugetare. Din această sursă. . finanţarea instituţiilor publice şi serviciilor publice se asigură astfel: . după caz. dar şi din celelalte. . instituţiile din sistemul administraţiei publice centrale prezintă particularitatea că ponderea alocaţiilor de la bugetul de stat se menţine ridicată. sponsorizări.

89 . Elaborarea şi actualizarea clasificaţiei bugetare revin Ministerului Finanţelor Publice ca activităţi. Numărul mare12 al impozitelor şi taxelor care compun veniturile bugetului consolidat a făcut necesară elaborarea acestui cadru pentru prezentarea sistematică a resurselor bugetare. la începutul anului 2008. de capital ş. Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară de către instituţiile finanţate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. de infrastructură. Cifrele nu au fost contestate oficial.). clasificaţia funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice (cheltuieli sociale. Pentru ca execuţia bugetară să se realizeze unitar în profil teritorial şi departamental. exhaustivă. Fiecare sumă cuvenită bugetului este încadrată obligatoriu într-o singură subdiviziune a clasificaţiei bugetare. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.). Potrivit clasificaţiei bugetare. dar nici nu există o listă publică. Astfel. în orice unitate administrativ-teritorială şi la orice instituţie publică. numărul impozitelor şi taxelor plătite de contribuabili în România ar fi fost de 97. se actualizează permanent pe baza prevederilor legale şi este obligatorie pentru toate instituţiile publice de pe întreg teritoriul ţării. In ce priveşte cheltuielile bugetare. reprezintă plăţi de casă. ulterior. pentru a nu deforma. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Clasificaţia bugetară. unul şi acelaşi impozit/taxă este încadrat univoc. In schimb. Astfel. ca venit.a. practica a impus şi clasificaţii specifice acestora. de apărare şi siguranţă naţională etc. este importantă respectarea clasificaţiei bugetare. Competenţa stabilirii clasificaţiei bugetare revine prin lege Ministerului Finanţelor Publice. materiale. veniturile sunt înregistrate pe surse de provenienţă. potrivit bugetului aprobat. denatura masa şi provenienţa veniturilor bugetare. Aceasta se publică în Monitorul Oficial. contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. Clasificaţia bugetară are rolul de a organiza şi sistematiza informaţia privind destinaţia şi utilizarea resurselor bugetare în scopul cunoaşterii şi adoptării deciziilor în materie. Clasificaţia bugetară constă în gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare pentru toţi operatorii bugetari. număr cu care ţara ocupa un loc de top. în acelaşi fel. clasificaţia economică constă în gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic (cheltuieli de personal.Potrivit prevederilor Legii contabilităţii. cu toate taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii la un moment dat. Modul 12 S-a vehiculat la un moment dat în mass-media cifra de 247 de impozite şi taxe. lucrări executate şi servicii prestate. În această categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie.

. se elimină în contabilitate transferurile dintre bugete. M.venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit.de încadrare a impozitelor/taxelor ca venituri este supus controlului financiar preventiv şi a celui ulterior. începând cu întocmirea proiectului de buget. .fonduri cu destinaţie specială. la a căror realizare contribuie şi Guvernul. Sume/cote defalcate. Pentru a se putea evidenţia dimensiunile efortului financiar public într-un exerciţiu bugetar. Aceste 90 . Pot exista şi transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale. acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul. au loc treceri de unităţi. respectiv: transferuri. pe baza dispoziţiilor legale. subvenţii.finanţarea de la buget. In situaţiile în care. după caz. sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite. la data plăţii salariului. alocaţii bugetare cu destinaţie specială etc.P. -venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. o cotă la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază se desfăşoară activitatea şi o cotă la bugetul judeţului respectiv. Această grupă include: .venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială. impozitul pe salarii datorat bugetului de stat: unitatea plătitoare virează. . fonduri externe nerambursabile. Transferuri. .venituri din subvenţii. . fără afectarea echilibrului bugetar (dar nu pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului). aprobarea bugetului şi raportarea execuţiei bugetare. este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat. după caz.finanţarea din fonduri externe nerambursabile. . Reprezintă sume fixe sau cote procentuale din unele venituri cuvenite bugetului de stat dar cedate autorităţilor administraţiei publice locale pentru echilibrarea bugetelor proprii.F. ca resurse financiare ale acestora. Spre exemplu. . starea de echilibru sau dezechilibru pe fiecare buget în parte şi pe total buget consolidat . operaţie cunoscută sub denumirea de consolidare bugetară. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale se efectuează şi pentru investiţii finanţate din împrumuturi externe.finanţarea în baza unor acte normative speciale. Clasificaţia bugetară constituie un instrument de lucru în toate etapele procesului bugetar. o cotă la bugetul de stat. In timpul exerciţiului bugetar pot avea loc transferuri între ordonatorii principali de credite. Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare.

venituri din valorificarea unor bunuri.5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere. distinct pe fiecare impozit. în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori în baza debitului stabilit. începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora. Veniturile extraordinare provin din: . la virare. Este de 0. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. pentru care li se eliberează chitanţe doveditoare. Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal (sau de alte legi care le reglementează). Agenţii fiscali de la percepţiile rurale trimit sumele încasate din impozite şi taxe la trezoreriile la care sunt arondaţi. 14 Este sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. . sau prin ordin de plată peste această sumă. Sumele colectate astfel sunt confruntate cu documentele justificative la compartimentul contabilitate-decontări din cadrul primăriei sau din cadrul trezoreriei municipale/orăşeneşti. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. Obligaţiile fiscale în contul celorlalte bugete se pot achita la primărie (dacă primăria este împuternicită în acest sens. 5. sau la agenţii fiscali. Contribuabilii persoane juridice îşi achită obligaţiile fiscale cu numerar la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor (până la suma de 3500 lei). cu înregistrările aferente în contabilitate). Contribuabilii persoane fizice îşi achită obligaţiile fiscale în contul bugetului local la primărie (la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor). 91 . Colectarea veniturilor bugetare Colectarea veniturilor bugetului general consolidat constă. 13 Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. inclusiv dobânzi13 şi penalităţi14 de întârziere. în principal. sunt evidenţiate distinct în contabilitate. taxă sau alte obligaţii fiscale.5. Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită. începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Încasările la primării sunt verificate zilnic cu ajutorul balanţei analitice a veniturilor colectate (la bugetul local). potrivit bugetului în contul căruia acestea au fost încasate. după care se înregistrează ca încasări.cote se stabilesc anual prin legea bugetului de stat. inclusiv. inclusiv. prin poştă.venituri din despăgubiri şi din asigurări.3.

NA. Aceeaşi obligaţie revine ordonatorilor de credite şi în legătură cu veniturile din mijloace extrabugetare.F. In îndeplinirea acestei funcţii elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte..F. Printre alte obiective. această autoritate precizează procedurile privind evidenţa contribuabililor. 92 . îl are şi pe cel de colectare a veniturilor bugetului de stat. stimulează conformarea voluntară a plătitorilor de taxe şi impozite.)¹.P. şi pe aceea de elaborare şi implementare a politicilor bugetare şi a politicilor fiscale ale Guvernului.Eventualele înlesniri. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. urmăreşte îmbunătăţirea aşezării acestora pe contribuabili şi bugete. restituiri. A. De asemenea. Procedurile de impunere a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice sunt elaborate şi se aplică de A. reprezentând contribuţia de asigurări sociale.5. contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii sunt prevăzute de lege şi sunt aprobate de M. compensări şi amânări la plata impozitelor. care administrează veniturile statului este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A. Autoritatea de specialitate din subordinea M.F. reprezentând impozite.F.F.N. In legătură cu veniturile bugetare. contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. bugetului asigurărilor de şomaj. a veniturilor fondurilor speciale şi a celor cu destinaţie specială constituite potrivit legii. secundari sau/şi terţiari) au obligaţia de a asigura înregistrarea corectă în sarcina contribuabililor a obligaţiilor fiscale ale acestora. pe lângă alte funcţii. elaborează.4. cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul M.N.A. A.N.N.. persoane juridice şi persoane fizice. taxe şi alte venituri ale bugetului de stat. sau de consiliile locale (pentru cele aferente bugetului local). precum şi armonizarea legislativă în acest domeniu.A. care au calitatea de angajator sau asimilaţi acestora. precum şi insrucţiunile de completare a acestora. bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.F.P.F. gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal.A.F. precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. Stabilirea obligaţiilor de plată. Administrarea veniturilor bugetare Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte. în baza dispoziţiilor legale. şi A. datorate de plătitori. taxelor.P. conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor. ordonatorii de credite (principali.A. 5.

bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. . Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice. În cadrul instituţiilor publice. . 2. Conturile de venituri se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări. simbolul contului (din planul de conturi). contabilitatea veniturilor se ţine în conturi distincte. 5. .bugetul asigurărilor sociale de stat. se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate integral de la buget. bugetul căruia îi aparţine venitul: . Structura conturilor de venituri Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanţă (declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal). paragraful. în roşu.bugetul asigurărilor pentru şomaj.bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.bugetul fondurilor externe nerambursabile. avize de expediţie. acestea pot fi înregistrate şi în creditul conturilor de venituri. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri. Cu aceste 93 . 3. Conturile de venituri se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora. . 4.5. .5. facturi. capitolul. subcapitolul. după natură şi sursă.bugetele locale. . Structura contului contabil de venituri este următoarea: 1.5. în situaţia în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanţei.venituri evidenţiate în afara bugetelor locale. .bugetul de stat.

denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.6. chirii şi alte datorii asimilate. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere Drepturile şi obligaţiile. efecte scontate neajunse la scadenţă. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele unităţii. debitori scoşi din activ. Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. precum şi alte valori. 5. În această categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. în păstrare sau custodie. urmăriţi în continuare.sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice beneficiare şi care urmează să se utilizeze potrivit legii. active fixe luate cu chirie. 94 . se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului.

se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.G. • contul de rezultat patrimonial.bilanţ .E.note explicative. • situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor.situaţia fluxurilor de trezorerie . 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr. • contul de execuţie bugetară. Componenţa situaţiilor financiare Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice cuprind: • bilanţul.politici contabile . nr. care includ: politici contabile şi note explicative. art. Pentru persoanele juridice care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele C. care se compun din: . • situaţia fluxurilor de trezorerie. documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţiile financiare. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale. Pentru instituţiile publice.note explicative.politici contabile . 6.27 (3): . situaţiile financiare anuale sunt cele simplificate. 82/1991. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională.bilanţ . fără subdiviziunile leului.Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE Se constituie din: (v.cont de profit şi pierdere . şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.1.cont de profit şi pierdere . O. respectiv în lei. • anexe la situaţiile financiare.E.situaţia modificării capitalului propriu . Întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi 95 .

subordonate instituţiilor publice din România. organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economicofinanciare până la nivel de balanţă de verificare. după caz. instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale. după caz. depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior. potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. datoriilor. alte autorităţi publice. se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune. Unităţile fără personalitate juridică. la termenele stabilite de acesta. fără a întocmi situaţii financiare. Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile fără personalitate juridică. un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale. Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Este interzis instituţiilor publice să centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. 96 . Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor. Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari. pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului. ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite. precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Ministerele. Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă. subordonate instituţiei publice. a soldurilor conturilor de disponibilităţi. poziţiei financiare (active nete/ patrimoniu net/ capital propriu). potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.

Acestei cerinţe trebuie să-i răspundă situaţiile financiare prin intermediul cărora datele înregistrate în conturi sunt prezentate sub forma unor indicatori economico-financiari cu ajutorul cărora să poată fi caracterizată situaţia şi starea patrimoniului. datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare.” 15 Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice. punând faţă în faţă – prin dubla reprezentare – mijloacele şi resursele. încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate. Editor: Asociaţia Europeană de Studii şi Consultanţă. indiferent de obiect. 97 . este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ. C. Actul de conducere în sectorul public (şi în cel privat) impune folosirea informaţiilor contabile la anumite perioade – atât în cursul anului bugetar cât şi la încheierea exerciţiului – într-o formă centralizată.M.279. situaţia financiară şi rezultatele obţinute. Reprezentarea la un moment dat a patrimoniului instituţiilor publice (şi cel al operatorilor economici) în mod sintetic şi exhaustiv se obţine cu ajutorul bilanţului. bilanţul se prezintă astfel: 15 Drăgan. Definiţie. sintetică. proprietate sau complexitate. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. unul deosebit de important. Acest tabel specific în forma şi conţinutul său este unul din procedeele specifice metodei contabilităţii.1. bilanţul se prezintă practic sub forma unui complet ordonat al conturilor cu ajutorul căruia se organizează şi se centralizează datele evidenţei la nivelul fiecărei autorităţi cu personalitate juridică. „Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală. p. Schematic. generalizată. Bilanţul 1. – Contabilitatea instituţiilor publice.6.1. Bilanţul se prezintă sub forma unui tabel care are două părţi distincte: activul (partea stângă) şi pasivul (partea dreaptă). mărime. Componenţă Bilanţul contabil prezintă situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de o entitate la un moment specificat. 2005.

. În practică însă. efectuării plăţii/încasării ş. Neamţu H.. Bazele contabilităţii. 1997.a.a. iar pasivul. care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii. ca active – în partea stângă şi ca mod de dobândire.a. Ristea M. inclusiv în bilanţ. Activele sunt prezentate în activul bilanţului în starea lor la momentul încheierii acestuia: de aici denumirile de imobilizări. „. ca provenienţă. Bucureşti.35.. corporale. 98 .. Teoretic..A. creanţe etc. sunt evidenţiate în momentul constituirii acestora şi nu în momentul stingerii lor (al rambursării. mijloace fonduri imobilizate. 16 Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. cont de activ sau cont de pasiv: această relaţie exprimă legătura dintre cont şi bilanţ. clasificarea surselor de finanţare în funcţie de modul de constituire (surse proprii şi surse străine) şi exigibilitatea lor”. • Capitaluri (rezultatul exerciţiului financiare) curent şi rezultatul reportat. şi invers (soldurile unor conturi de activ se înscriu în pasivul bilanţului). p.) curente ş. Văduva I. respectiv ca surse de formare. complexităţii.). activul prin componenţa sa evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice. fonduri de trezorerie. chiar înregistrarea unor solduri ale unor conturi de pasiv în activul bilanţului. Activele – datorită diversităţii.. Toate drepturile şi obligaţiile înscrise în contabilitate. • Active circulante (stocuri. ca pasive – în partea dreaptă. stocuri. Patrimoniul oricărei entităţi este reflectat în bilanţ sub două aspecte: al componenţei şi structurii lui natural – materiale.) (din activ se scad datoriile) • Provizioane • Datorii ( împrumuturi şi alte datorii) (din pasiv se scad creanţele restante – cele peste un an) Total Activ = Total Pasiv Prin diferenţa dintre total activ şi total datorii se determină indicatorul active nete. Scopul acestor permutări este cel al creşterii potenţialului informaţional şi de analiză a bilanţului. Editura Didactică şi Pedagogică. în cadrul unor lucrări pregătitoare întocmirii bilanţului. fiecărui post de bilanţ – de activ sau de pasiv – îi corespunde un cont contabil. se efectuează cumulări şi disocieri ale soldurilor unor conturi.Activ BILANŢ Pasiv • Imobilizări (necorporale.. R. disponibilităţi băneşti ş. 16 Călin O.

ambalaje etc. construcţii speciale ca poduri. În spaţiul european comunitar pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de 420 € (în ţările membre UE care au adoptat moneda unică). sau fixe. utilizarea acestora este limitată convenţional la un singur ciclu de producţie / activitate. ca active circulante. respectiv bunuri imobile. Datorită acestor particularităţi. respectiv al surselor de formare: capital Se stabileşte periodic prin hotărâre a Guvernului. sunt acele valori economice existente sub forma stocurilor. Sunt asimilate obiectelor de inventar echipamentul de protecţie. Această categorie de active participă la mai multe cicluri de producţie/activitate.multitudinii acestora – se clasifică unitar pe economie pentru a fi evidenţiate în acelaşi mod – prin aceleaşi înregistrări contabile – oriunde funcţionează entitatea care întocmeşte bilanţ contabil. Toate acestea se constituie în active şi sunt reflectate în activul bilanţului. În mod convenţional în categoria stocurilor sunt incluse şi obiectele de inventar. sculele şi verificatoarele ş. sunt acele valori economice care prin natura lor sunt utilizate ca materii prime. acreditivele şi avansurile de trezorerie.a. indiferent de valoarea lor contabilă. ziduri de sprijin ş. disponibilităţilor băneşti. Din categoria disponibilităţilor băneşti fac parte şi carnetele de cecuri cu limită de sumă. Valoarea de înregistrare în contabilitate a obiectelor de inventar este de sub 1800 lei indiferent de durata lor de funcţionare. obiectele de inventar se mai denumesc curent drept bunuri de mică valoare sau de scurtă durată. 17 99 . sportiv. Activele imobilizate.G. evident. Activele cuprinse în categoria celor fixe se deosebesc de alte active materiale şi prin valoarea mare de înregistrare a acestora în evidenţele contabile (în prezent pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de peste 1800 lei17). Sunt valori economice a căror perioadă de utilizare este mai mare de un an. O primă clasificare a activelor este în active imobilizate – sau fixe – şi active circulante – sau curente. nr. sunt înregistrate ca obiecte de inventar acele bunuri care au o durată de funcţionare mai mică de un an. Pragul de 1800 lei este stabilit prin H. creanţelor. Disponibilităţile băneşti reprezintă numerarul din casieria instituţiei şi sumele aflate în conturile curente sau de disponibil deschise la unităţile bancare sau ale trezoreriei statului. dar reflectat din punctul de vedere al provenienţei. materiale (consumabile). mijloace de transport. imobilizări. sunt.a. sau curente. De asemenea. Exemple de active imobilizate: clădiri. Acestea se află într-o continuă stare de transformare ca formă materială şi/sau valorică. Pasivele reprezintă acelaşi patrimoniu. Stocurile.105/2007. Activele circulante. de lucru. deci se caracterizează printr-o utilizare durabilă. Spre deosebire de activele fixe.

contribuie la întocmirea unui bilanţ realist. pasivul bilanţului – evidenţiind sursele de finanţare a bunurilor/activităţii economice – indică gradul de finanţare proprie/atrasă. până în momentul plăţii lor. juridice etc. clasificarea creanţelor şi datoriilor după vechime (în curente – de până la un an. Datoriile se grupează şi în datorii financiare (creditele primite de la bănci sau instituţii de credit pe termen lung şi/sau mijlociu). În pasivul bilanţului se reflectă şi creanţele. administrator. şi altele. inclusiv exigibilitatea surselor împrumutate (termenul de rambursare/decontare). Întocmirea bilanţului este precedată de o serie de lucrări pregătitoare: inventarierea. în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare. care reflectă situaţia de fapt. Capitalul. pe salarii etc. Nu pot exista în patrimoniul unei instituţii (sau al unui operator economic) mijloace fără sursă de finanţare. din care rezultă obligaţii de rambursare.a. Aceste persoane sunt denumite generic creditori întrucât creditează instituţia/operatorul în cauză. reevaluarea. Beneficiarii respectivelor valori avansate poartă denumirea de debitori (instituţia.propriu. Rezultă că.a. Ca sursă de finanţare. Pe lângă resurse proprii. datorii salariale (privind obligaţiile salariale ale angajatorului faţă de angajaţi) ş. datoriile sunt rambursabile din momentul naşterii obligaţiei faţă de cei care le-au acordat (dacă nu s-a convenit altfel) până în momentul rambursării complete (dacă este vorba de credite bancare sau de credite acordate de persoane fizice) sau. Acestea sunt valori avansate de o persoană fizică/juridică în calitate de proprietar. finanţator al unei părţi din patrimoniu cu scopul de a primi un echivalent valoric.a. şi invers. decontări cu persoane fizice. datorii fiscale (impozite datorate pe profit. surse atrase.). prin componenţa sa. Egalitatea dintre activul şi pasivul bilanţului este obligatorie şi are ca bază economică corespondenţa deplină între mijloacele (active) şi sursele de procurare a acestora (pasive). şi necurente – de peste un an). operatorul căruia i se acordă sume cu titlu rambursabil devine debitor până la achitarea debitului). sub diferitele sale forme. operaţii de regularizare ş. împrumutate ş. reprezintă fonduri proprii şi reflectă modul de finanţare din surse proprii a bunurilor economice aflate în circuit (acestea din urmă sunt redate în activul bilanţului). 100 . bunurile/activitatea este finanţată şi din împrumuturi. Toate aceste lucrări.

00 8 000.Exemplu: O instituţie publică întocmeşte următorul bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar (A se vedea şi Fig.00 12 200.40) Bilanţ contabil la 31.00 11 000. mobilier Active necorporale Programe software Înregistrări pe pelicule Stocuri (active) Materiale consumabile Obiecte de inventar Creanţe curente şi necurente (creanţe ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an şi mai mare de un an) Disponibilităţi băneşti (conturi la bancă) 6 000. 3 Rezultatul patrimonial (sold creditor) . fonduri .00 9 000. maşini. .00 2 000.00 12 000. clădiri. 63 800.00 . Active financiare Titluri de participare (deţinere de acţiuni) Creanţe imobilizate (împrumuturi pe termen lung) Active fixe (nefinanciare) Active corporale Terenuri.00 11 500.00 1 Rezerve. ACTIV ASIV I.12.00 P 15 000. p.00 2 Rezultatul reportat (sold creditor) 12 000. 1.00 . 20 000...

00 Capitaluri proprii (1 + 2 + 3) 87 500.Disponibil în casă Total Active II .00 0.00 87 500. Datorii curente şi necurente (cu termen de rambursare sub un an şi de peste un an): (3000+4500) Active nete: Total active (I) – Total datorii (II) 95 000.00 102 .00 7 500.

2. Modificările bilanţului Exercitarea atribuţiilor date prin lege instituţiilor publice face ca funcţionarea acestora să fie activă, dinamică. Activitatea instituţiilor şi autorităţilor în interesul public se efectuează cu cheltuieli, cu încasări de venituri şi viramente de credite bugetare, cu transferuri şi subvenţii ş.a. Astfel, fiecare operaţie economică, financiară, dă naştere unei modificări în bilanţ. În practică însă nu se încheie – şi nici nu se poate încheia - bilanţ contabil după fiecare operaţie economică şi nici după efectuarea câtorva operaţii. Operatorii economici, instituţiile publice şi celelalte entităţi încheie bilanţurile contabile potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991. Cu referire directă la instituţiile public, Legea prevede ca acestea să încheie bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar, la încheierea trimestrelor şi a semestrului I, în momentul începerii funcţionării, la încetarea activităţii, în cazul fuzionării ş.a. Bilanţul se modifică ca urmare a unei singure operaţii fie numai în activ, fie numai în pasiv, fie simultan în activ şi în pasiv în sensul majorării sau diminuării cu aceeaşi sumă a unor posturi din bilanţ. În toate situaţiile de modificare a bilanţului se menţine egalitatea dintre activ şi pasiv. Principalele modificări ale bilanţului ca urmare a unei operaţii economice se încadrează în unul din următoarele tipuri: I. Modificări de structură: a) A + x - x = P Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în activul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu pasivul. b) A = P + x – x Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu activul. II. Modificări de volum: a) A + x = P + x Se majorează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. b) A – x = P – x Se diminuează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. Bilanţul, fiind singurul instrument contabil cu ajutorul căruia patrimoniul este reprezentat sub dublu aspect – ca active şi pasive – va reflecta în posturile sale oricare din cele patru tipuri de modificări care pot avea loc în decursul desfăşurării activităţii astfel încât egalitatea dintre cele două părţi ale tabloului bilanţier să se menţină (neexistând alternativa inegalităţii între acestea). În cazul ambelor tipuri de modificări
103

se produc schimbări în posturile de bilanţ, fără influenţarea totalului bilanţier în cazul modificărilor de structură şi cu diminuarea – sau majorarea – totalului în cazul modificărilor de volum. Totodată, bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii. Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituţia publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil. O datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente. Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii publice, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determină ca diferenţă între active şi datorii. În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în mod curent, de regulă. Formatul bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. Ca structură şi conţinut, în bilanţul contabil se reflectă toate principiile contabilităţii.

104

6.1.2. Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial (simbol 121) prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent. Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.

6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influenţele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenţele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din corectarea erorilor contabile. Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului ale fiecărui element al conturilor de capital.

6.1.4. Anexele la situaţiile financiare Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note explicative. Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt încorporate în situaţiile financiare.

105

drepturi constatate .1.prevederi bugetare iniţiale.angajamente bugetare .angajamente legale .plăţi efectuate . credite bugetare definitive .cheltuieli efective (costuri. d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare.Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor. c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare. în structura în care a fost aprobat bugetul. Pentru elementele prezentate în notele explicative. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar. prevederi bugetare definitive .angajamente legale de plătit . Contul de execuţie bugetară se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de disponibil. pentru buna lor înţelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea.credite bugetare iniţiale.drepturi constatate de încasat b) informaţii privind cheltuielile: . precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute. 106 . şi trebuie să conţină: a) informaţii privind veniturile: . Contul de execuţie bugetară Contul de execuţie bugetară cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate. 6. consumuri de resurse). de regulă. Notele explicative se prezintă sistematic.încasări realizate . se va prezenta. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative. e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei). după caz.5. c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plăţi efectuate). suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent pentru comparaţie. b) faptul ca situaţiile financiare sunt proprii acesteia. care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci.

01 Rezultatul reportat . sănătate) 121. asigurări sociale.bugetul local 117. local.1 Terenuri 211.02 Rezultatul patrimonial . şomaj) 117.2 Amenajări la terenuri 212 Construcţii 213 Instalaţii tehnice. asigurări.PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE (Extras) Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI 100 Fondul activelor fixe necorporale 101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 117 Rezultatul reportat 117. mărci comerciale. animale şi plantaţii 214 Mobilier.03 Rezultatul reportat . sănătate.bugetul asigurărilor sociale de stat 121 Rezultatul patrimonial 121. aparatură birotică. şomaj. drepturi şi active similare 211 Terenuri şi amenajări la terenuri 211.01 Rezultatul patrimonial . licenţe.bugetul local 131 Fondul de rulment 161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale Clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 205 Concesiuni.instituţii publice finanţate integral din buget (de stat.02 Rezultatul reportat . mijloace de transport.instituţii publice finanţate integral din buget (de stat. brevete. local. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale 107 .

4 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur 468.7 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii 471 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans Clasa 5 512 5121 5124 519 520 521 5211 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE Conturi la bănci Conturi la bănci în lei Conturi la bănci în valută Împrumuturi pe termen scurt Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local 108 . ISPA etc. 461 Debitori 462 Creditori 463 Creanţe ale bugetului de stat 464 Creanţe ale bugetului local 468 Împrumuturi acordate potrivit legii 468.E.salarii datorate 431 Asigurări sociale 437 Asigurări pentru şomaj 442 Taxa pe valoarea adăugată 444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 450-458-Decontări cu Comunitatea Europeană privind fondurile nerambursabile (Phare. ) 459 Sume datorate bugetului U.2 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 468. SAPARD.1 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 468.Clasa 3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 302 303 Clasa 4 Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar CONTURI DE TERŢI 401 Furnizori 404 Furnizori de active fixe 411 Clienţi 421 Personal .

detaşări. transferări 641 Cheltuieli cu salariile personalului 675 Contribuţia României la bugetul U. ISPA Finanţarea de la buget CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă Active fixe corporale luate cu chirie Chirii şi alte datorii asimilate Garanţii constituite de concesionar Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Bilanţ de închidere Bilanţ de deschidere 109 .PHARE. SAPARD. 682 Cheltuieli cu active fixe neamortizabile Clasa 7 745 746 766 768* 770 Clasa 8 8030 8031 8036 8051 8060 8061 891 892 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI Contribuţiile angajatorilor Contribuţiile asiguraţilor Venituri din dobânzi Alte venituri financiare .5221 local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului Casa şi alte valori 531 Casa 5311 Casa în lei 5314 Casa în valută 532 Alte valori 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 610 Cheltuieli privind energia şi apa 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 614 Cheltuieli cu deplasări.E.

2004. Editura CECCAR.. A.12. 1. 2005. nr. 110 . Bucureşti. I. Noua contabilitate publică. Suciu G. Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Editura InfoMega. Editura Universitară. traducere.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Of. C. A. Bucureşti.  IPSASB.186 bis din 29..2005. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. Nişulescu.Bibliografie selectivă  Dascălu.. Contabilitatea instituţiilor publice.. Ştefănescu. M.  Morariu.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 2005. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful