ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Contabilitatea instituţiilor publice
- Suport de curs Dr. ec. ION MANEA Drd. ec. ADELINA DUMITRESCU

Bucureşti 2009

Cuprins
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.............................................1 Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ........................................................................................................................................5 1.1. Concepţia socială privind contabilitatea..............................................................5 1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii..........................................................................8 1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice............................11 1.3.1. Ordonatorii de credite .............................................................................11 Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori, elaborarea proiectelor bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare, asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş.a. Prin lege, delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora, secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării........................................................................................................................13 1.3.2. Organizarea contabilităţii..........................................................................14 1.4. Sisteme de contabilitate.....................................................................................15 1.5. Moneda şi cursul de înregistrare.......................................................................18 1.6. Forma de înregistrare în contabilitate................................................................18 1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate........................................19 1.8. Balanţa de verificare..........................................................................................22 1.9. Principiile şi convenţiile contabile....................................................................22 1.10. Politici contabile..............................................................................................26 1.11. Informaţii şi proceduri utile.............................................................................27 1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor.......................................29 1.13. Sistemul informatic.........................................................................................30 1.14. Exerciţiul financiar..........................................................................................30 Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN ................................................................31 CONTABILITATEA PUBLICĂ.................................................................................31 2.1. Active fixe.........................................................................................................40 2.1.1. Active fixe necorporale............................................................................40 2.1.2. Active fixe corporale.................................................................................44 2.1.3. Active financiare........................................................................................49 2.2. Active curente (circulante)...............................................................................50 2.2.1. Stocurile.....................................................................................................50 2.2.2. Creanţe .......................................................................................................52 2.2.3. Investiţii pe termen scurt............................................................................52 2.2.4. Casa şi conturi la bănci...........................................................................52 Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI................................................54 A DISPONIBILITĂŢILOR.........................................................................................54 3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci................54 3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor......................................55 sociale de stat şi bugetelor locale.............................................................................55 3.3. Casa şi alte valori..............................................................................................56

2

3.4. Acreditive..........................................................................................................56 3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială....................................................57 3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau....................................57 parţial din venituri proprii...................................................................................57 3.7. Disponibil al fondurilor speciale.......................................................................58 3.8. Viramente interne..............................................................................................58 3.9. Fonduri externe nerambursabile........................................................................58 Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII.......................................................................61 4.1. Furnizori ...........................................................................................................61 4.2. Clienţi ...............................................................................................................61 4.3. Personal ............................................................................................................62 4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor......................................63 sociale de stat ...........................................................................................................63 4.5. Asigurări sociale, protecţia socială ...................................................................64 4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană ..............................................................64 4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc.........................................................................64 4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. .............................................................................64 4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai...........................................65 bugetelor...................................................................................................................65 4.8. Conturi de regularizare .....................................................................................66 4.9. Decontări...........................................................................................................66 Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI....................................................................67 5.1. Datorii................................................................................................................67 5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente)................................................................67 5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente)............................................................67 5.1.3. Datoria publică...........................................................................................68 5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală .........................................................68 5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale...............68 5.1.4. Datoria publică locală.................................................................................69 5.2. Provizioane........................................................................................................70 5.3. Capitaluri...........................................................................................................71 5.3.1. Fonduri.......................................................................................................71 5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat...............................................73 5.3.3. Rezerve din reevaluare...............................................................................74 5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială....................................................................74 5.4. Cheltuieli...........................................................................................................79 5.4.1. Grupele de cheltuieli..................................................................................80 5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare........................................................82 5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli................................................................84 5.5. Venituri şi finanţări...........................................................................................85 5.5.1. Grupele de venituri.....................................................................................85 5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu ................................88 destinaţie specială.................................................................................................88 5.5.3. Colectarea veniturilor bugetare................................................................91 5.5.4. Administrarea veniturilor bugetare..........................................................92 5.5.5. Structura conturilor de venituri.................................................................93 5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere........................94 Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE................................................95 6.1. Componenţa situaţiilor financiare.....................................................................95 6.1.1. Bilanţul......................................................................................................97

3

1. Definiţie. Componenţă ................................................................................97 2. Modificările bilanţului................................................................................103 6.1.2. Contul de rezultat patrimonial..................................................................105 6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor.........................105 6.1.4. Anexele la situaţiile financiare.................................................................105 6.1.5. Contul de execuţie bugetară.....................................................................106 Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice ...............104 Bibliografie selectivă ............................................................................................107

4

Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Concepţia socială privind contabilitatea

La un moment dat, dar şi în succesiunea generaţiilor, există o anumită reprezentare socială asupra contabilităţii, aşa cum există o anumită concepţie socială, politică, juridică, religioasă etc. Ceea ce este denumit aici generic concepţie contabiă, se constituie în mod curent în atitudini, reprezentări, evenimente corelate sau disparate; în fapt, sinteza acestor exteriorizări (ca manifestări, atitudini ale indivizilor, grupurilor sociale) alcătuiesc concepţia socială contabilă la un moment dat. Concepţia contabilă, asemenea oricărei concepţii cu caracter social, evoluează odată cu societatea. Reprezentările contabile de astăzi sunt diferite de cele din deceniile şi secolele anterioare şi, de asemenea, de cele viitoare. Admiterea României în Uniunea Europeană va modifica concepţia socială asupra contabilităţii, ca urmare a creşterii rolului acesteia în viaţa socială. Mai în glumă, mai în serios, se acreditează ideea că o familie are din ce în ce mai multă nevoie, pe lângă medicul său, şi de avocatul de familie, de brokerul, mecanicul, notarul de familie, dar şi de contabilul de familie. Contabilitatea impozitului pe venit, pe profit ş.a. confirmă cele de mai sus. Odată cu dezvoltarea socială, cu cunoaşterea în general, evoluează şi reprezentările sociale asupra contabilităţii. Reprezentările sociale care alcătuiesc concepţia contabilă la un moment dat vizează abordarea contabilităţii ca ştiinţă, ca disciplină de studiu, ca îndeletnicire umană / profesie. Perceperea contabilităţii ca utilă/inutilă, sau foarte necesară, sau indispensabilă, sau ca o activitate birocratică poate fi în acelaşi timp una individuală, dar şi una socială în ansamblu. Dacă unii membrii ai societăţii au părerea, sau convingerea, că n-ar fi aşa de necesară contabilitatea, sau că aceasta le complică inutil existenţa, faptul face parte tot din ceea ce este denumit generic concepţie socială contabilă la un moment dat. Este evident însă că cu cât contabilitatea este privită într-un anumit mod – oricare – de mai mulţi indivizi, cu atât acea concepţie are un caracter social mai cuprinzător. Şi, întrucât o concepţie contabilă solidă, cuprinzătoare, nu poate fi decât una folositoare, apreciem că este întemeiat efortul generaţiilor tinere de a-şi însuşi această disciplină, de a-şi apropria calificarea ca atare. Contabilitatea ca ştiinţă. Contabilitatea n-a fost considerată o ştiinţă de sine-stătătoare. La început, a fost practica, înregistrările de date
5

– cantităţi, socoteli, obligaţii etc. Apoi s-a ajuns la stadiul de ţinere a registrelor, cu tehnica de rigoare. Înregistrarea operaţiilor în conturi, corespondenţa acestora, verificarea şi închiderea periodică a conturilor au impus o ordine, principii teoretice şi, în cele din urmă, un sistem deschis, închegat, un ansamblu de metode de lucru. În prezent este depăşit stadiul în care se punea în discuţie problema dacă contabilitatea este o tehnică de înregistrare a unor date, sau este o ştiinţă de sine-stătătoare. Astăzi îi este recunoscut contabilităţii, în mod unanim, de către practicieni şi teoreticieni, caracterul de ştiinţă şi de exerciţiu, de profesie, fiind prezentată în dicţionarele de specialitate ca „ştiinţă economică al cărui obiect îl constituie evidenţa şi controlul integrităţii şi mişcării fondurilor materiale şi al mijloacelor băneşti, gospodărite de unităţile economice în procesul de producţie şi de circulaţie.”1 În evoluţia contabilităţii de la practică la ştiinţă, practica a constituit forţa motrice. „Practica este, după cum se ştie, izvorul oricărei cunoaşteri, piatra de încercare a oricărei teorii, iar teoria, la rândul ei, reprezintă o generalizare a practicii, între teorie şi practică existând o unitate dialectică.”2 Ca ştiinţă, contabilitatea este una exactă, fără de care nu poate fi cunoscută, analizată şi valorificată activitatea unei entităţi patrimoniale. Ştiinţa contabilităţii este una de analiză şi sinteză. Datorită acestor caracteristici, contabilitatea a fost încadrată la început în rândul ştiinţelor matematice. La această încadrare a contribuit şi faptul că, în contabilitate, se operează numai cu elemente măsurabile, cuantificabile, evaluabile, care pot fi reprezentate prin simboluri, cifre, valori, formule. Odată cu multiplicarea şi creşterea complexităţii entităţilor patrimoniale s-a dezvoltat managementul întreprinderii şi, implicit, rolul contabilităţii. Ca urmare, contabilitatea s-a impus tot mai mult ca ştiinţă şi practică, fiind considerată – datorită rolului acesteia în organizarea şi evidenţa patrimoniului entităţii – ca activitate esenţială, indispensabilă. Contabilitatea ca îndeletnicire umană/profesie. Stadiul actual de dezvoltare a contabilităţii reflectă prin el însuşi faptul că această îndeletnicire umană a evoluat odată cu societatea. Retrospectiva evoluţiei contabilităţii în decursul timpului pune în evidenţă faptul că aceasta a apărut, s-a dezvoltat şi perfecţionat asemenea tuturor celorlalte activităţi umane. Înregistrările contabile, începând cu însemnările simple, datează de la începuturile societăţii omeneşti. Evidenţele contabile au rezultat din necesităţile practicii economice, ajungând la stadiul actual în urma unui proces continuu de dezvoltare a forţelor de producţie şi a schimbărilor
1 2

Dicţionar de economie politică. Editura Politică, Bucureşti, 1974, p.166. Gh. Enache, „Bazele contabilităţii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p.245.

6

contabilitatea a fost subiect distinct. dificultăţile se amplifică. în prezent. curente şi şcoli dedicate aprofundării obiectului şi metodei contabilităţii. suportul principal al dezvoltării şi sistematizării însemnărilor contabile l-a constituit legile şi procedeele matematice de calcul. fenomene. Identificarea unei însuşiri exhaustive a lucrărilor de contabilitate elaborate de-a lungul timpului. perfecţionare a cunoştinţelor de specialitate. Ca ştiinţă şi practică. cu informatizarea şi globalizarea societăţii. de la evidenţe întâmplătoare s-a trecut la însemnări organizate. Efortul vizează şi latura juridică. Dificultăţile sunt generate de diversitatea. de reglementare. se cunosc forme variate de utilizare a contabilităţii în practica economică.petrecute în sfera relaţiilor de producţie. cât şi ca aprofundare. complex de studiu şi obiect serios de activitate. contabilitatea solicită un efort susţinut pentru aducerea şi menţinerea cunoştinţelor în actualitate. pe lângă faptul că este o activitate socialmente utilă. evaluării şi încadrării operaţiilor supuse înregistrărilor contabile. care au fost aplicate cu mult înainte de crearea contului şi au servit. cu intensificarea schimbului de activităţi. unei practici adecvate. Contabilitatea a evoluat dea lungul timpului asemenea oricărei alte discipline: a cunoscut momente de glorie ca şi perioade de stagnare. Contabilitatea ca disciplină de studiu. şi există. dar nici nu va rămâne la acest stadiu. În lipsa unei experienţe. De la simple însemnări. 7 . De asemenea. Contabilitatea este o disciplină de studiu dificilă. prezente şi viitoare cercetării teoriei şi practicii contabile. ca bază pentru demonstrarea relaţiilor existente între diferite conturi ca şi pentru stabilirea funcţiei acestora. cu folosirea banilor ca mijloc de schimb. Dedicarea generaţiilor trecute. la evidenţe globale odată cu globalizarea societăţii. atât ca iniţiere. Efortul de însuşire a cunoştinţelor contabile este deosebit de cel pe care-l presupune navigarea pe interne. lucrările şi tratatele de contabilitate elaborate de diverşi autori pot fi prezentate cronologic şi sistematic. au fost emise concepte şi teorii ştiinţifice proprii acestei discipline. sunt cunoscuţi cercetători celebri în practica şi teoria contabilităţii. şi cu atât mai mult a preocupărilor teoreticienilor şi practicienilor contabili. ca însuşire. sau vizionarea programelor TV. De asemenea. este imposibil de realizat. Niciodată în decursul istoriei contabilitatea n-a atins stadiul de astăzi. Contabilitatea s-a dezvoltat odată cu adâncirea diviziunii sociale a muncii. oferă satisfacţii profesionale dintre cele mai intense. Relaţiile biunivoce care se stabilesc în cazul contabilităţii în partidă dublă între procese. ulterior. complexitatea şi exactitatea cunoştinţelor necesare înţelegerii procedeelor şi procedurilor contabile. au existat. a evoluat de sine-stătător ca disciplină de studiu. cu caracter permanent şi. operaţii îngreunează perceperea şi transpunerea acestora în formule contabile.

pe de altă parte. o profesie folositoare şi. cu ce se ocupă acestea. uneori. bine remunerată. folosinţă a bunurilor. patrimoniul este privit ca totalitate a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţine unui subiect de drept – persoană fizică sau juridică. distincte de celelalte discipline. sunt puse în evidenţă raporturile juridice între posesie şi administrare a patrimoniului pe de o parte şi. Capitalul este tratat diferenţiat în contabilitate: ca active imobilizate (capital fix) şi active circulante (capital circulant). 1. Ca teorie şi practică. proportioni et proportionalita: „contabilitatea studiază tot ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume. Ca reflectare în contabilitate. Prima încercare de definire a obiectului contabilităţii datează din 1494 şi se află în cartea publicată de Luca Paciolo la Veneţia cu titlul: Summade arithmetica. administrare. Astfel. ca obiecte de studiu. întrebuinţării. cu procedee şi instrumente proprii. în ordinea în care acestea au avut loc”.Aspectele menţionate mai sus ajung „la vedere” atunci când se pune problema angajării unui contabil. starea. cele de drepturi şi obligaţii (cele de natură economică. se dobândesc bunurile şi cel al alocării. Sub aspect economic. bunurile nu pot fi altele decât cele procurate cu capital propriu şi cu capital din care rezultă obligaţii (capital împrumutat. economic şi financiar. Capitalul este reflectat în contabilitate sub aspectul modului în care se procură. comensurabile în bani). atras etc. Drepturile şi obligaţiile evaluabile în bani exprimă raporturile de proprietate ce se creează în cazul gestionării bunurilor. capital propriu. contabilitatea. furnizează date şi informaţii pe titulari de patrimoniu şi perioade de gestiune în legătură cu averea şi rezultatele participanţilor la circuitul economic. înlocuirii acestora. contabilitatea reflectă cu procedee şi instrumente proprii existenţa. 8 . se deosebesc între ele prin ceea ce studiază. contabilitatea are metodă şi obiect proprii. ca avere mobilă şi imobilă. contabilitatea este o disciplină interesantă. transformarea capitalului. În această concepţie.2. Altfel. Astfel. Principalele concepţii privind obiectul contabilităţii se structurează sub aspect juridic. al consumului. geometria. şi mai ales când acesta este testat. precum şi afacerile mari şi mărunte. Sub aspect juridic. În prezent sunt numeroase puncte de vedere privind obiectul ştiinţei contabilităţii. se raportează la persoanele fizice / juridice atât patrimoniul în conţinutul său material (bunuri) cât şi drepturile şi obligaţiile generate de proprietate. atras). Obiectul şi metoda contabilităţii Ştiinţele.

trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. furnizorii. obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie reflectarea existenţei. atât pentru cerinţele interne ale acestora. creditorii. La rândul lor. Cu ajutorul contabilităţii se asigură controlul operaţiunilor patrimoniale şi al procedeelor de prelucrare utilizate. resursele economice sunt tratate în contabilitate în acelaşi timp ca active şi pasive. evaluarea. rezultatul execuţiei bugetare. băncile. execuţiei bugetului public naţional. defineşte contabilitatea „ca instrument principal de cunoaştere. ca activitate specializată în măsurarea. dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a 9 . cât şi pentru utilizatori externi: Guvernul. cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii. prelucrarea. organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice. Legea contabilităţii. Obiectul contabilităţii îl constituie reprezentarea patrimoniului şi a operaţiilor privind patrimoniul: evidenţa. În această concepţie. Parlamentul. calculul. stării. cunoaşterea. gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute” care trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară. precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice. contabilitatea de gestiune. rezultatul patrimonial (economic). precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale. Contabilitatea. după caz. analiza şi controlul bunurilor mobiliare şi imobiliare exprimate în etalon monetar. gestiunea şi controlul activelor. respectiv contabilitatea financiară şi.Sub aspect financiar. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesităţile proprii ale persoanelor fizice şi juridice. costul programelor aprobate prin buget. mişcării şi transformării resurselor economice. probată în bilanţul contabil. egalitatea între cele două reprezentări fiind naturală. performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie. patrimoniul aflat în administrare. resursele pot fi proprii sau/şi împrumutate. precum şi exactitatea datelor contabile furnizate. O contabilitate bine organizată asigură furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional. clienţii. 82/1991. dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale). Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli. ceea ce se şi reflectă prin procedeele şi lucrările contabile. prelucrarea. clienţii. nr. deţinute pe diferite termene sau permanente etc. datoriilor şi capitalurilor proprii. Acestea se individualizează ca provenienţă şi ca mod de utilizare. Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie.

. 500/2002.conturi bugetare – pentru reflectarea încasării veniturilor şi plăţii cheltuielilor şi determinarea rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). municipiul Bucureşti. d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate. Potrivit reglementărilor existente în domeniul finanţelor publice şi contabilităţii. sectoarele municipiului Bucureşti. 45/2003. aprobată cu modificări şi completări. a) şi c). Conturile contabile trebuie să fie conforme. planul de conturi cuprinde: . ministerele. indiferent dacă veniturile au fost încasate. contabilitatea publică cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor bugetare. precum şi excedentul sau deficitul patrimonial. indiferent de modul de finanţare a acestora. Aceste conturi asigură înregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor plătite. În aplicarea prevederilor de la pct. cu personalitate juridică.conturi generale – pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei. În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind finanţele publice locale nr. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar. alte autorităţi publice. corecte şi complete şi vor prezenta situaţia reală şi exactă a patrimoniului şi a modului de 10 . care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale. precum şi instituţiile din subordinea acestora. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include comunele. instituţiile publice autonome. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul. iar cheltuielile plătite. municipiile. pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial). a cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului. judeţele. instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. Administraţia Prezidenţială.bugetului de stat. c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor. oraşele. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale. potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie bugetară şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare. b) contabilitatea trezoreriei statului. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se realizează cu ajutorul unor conturi speciale deschise pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare.

clasa 6 „Conturi de cheltuieli”. . transformării sau dispariţiei / anulării unei valori economice.3. Instituţiile publice au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general. respectiv în momentul creării.clasa 4 „Conturi de terţi”.clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări”. . . Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii. iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc.clasa 1 „Conturi de capitaluri”.execuţie a bugetului. şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare.clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”. În acest sens. Cu ajutorul acestor conturi. Potrivit principiilor contabilităţii de angajament. . a cerinţelor contabilităţii bazate pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revin ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. 1. .1. Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative. instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente).clasa 5 „Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale”. În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi. Ordonatorii de credite 11 . cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective.clasa 2 „Conturi de active fixe”. 1.3. . a unei creanţe sau unei obligaţii. ordonatorii principali de credite pot să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi: .

Calitatea de ordonator de credite este stabilită în legătură cu execuţia bugetului consolidat. în termeni juridici. conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. M. ordonatori principali: sunt miniştrii. sau care se prevalează de propunerile sau de deciziile acestor board-uri pentru a-şi justifica în faţa organelor de control unele dispoziţii privind alocările bugetare nu sunt exoneraţi de răspundere în cazul adoptării unor dispoziţii nelegale. ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare. subordonate ordonatorilor secundari. Acei ordonatori de credite care înfiinţează comitete. ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate. cu răspunderea unipersonală a acestora faţă de utilizarea banului public. Legii nr. ai 3 O. întreagă. indiferent de rang: principal.U. 115/1999 privind 12 . La rândul lor. „influenţe”. Exercitarea în nume propriu a funcţiei de ordonator de credite corespunde. „determinări obiective” etc. 116 din 4 feb. c. sunt specificate în actul normativ opozabil instituţiei în cauză. b. inclusiv modificarea şi completarea recentă3. conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. comisii. precum şi categoria anume din cele trei prezentate mai sus. ordonatori terţiari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. subordonate ordonatorilor principali. 2005. ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite. respectiv cu activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget (a oricărui buget din componenţa bugetului naţional consolidat). Toate deciziile ordonatorului de credite poartă răspunderea unipersonală a acestuia.G. nr. Sub această incidenţă se află şi reglementarea impusă de alinierea la legislaţia europeană privind răspunderea ministerială. alte organisme colective. nr. unipersonal în ce priveşte execuţia bugetului asupra căruia îşi exercită această autoritate. secundar sau/şi terţiar poartă răspunderea directă. ordonatori secundari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. Calitatea de ordonator de credite este deţinută în nume propriu de către persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică. In sistemul bugetar naţional sunt stabilite următoarele categorii de ordonatori de credite: a. Calitatea de ordonator de credite. Un ordonator de credite.O. fără „acoperiri”. In ierarhia arătată. 3/2005 pentru modificarea şi completarea responsabilitatea ministerială.

. aşa cum s-a arătat mai sus.repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/terţiari. 500/2002.deschiderea lunară de credite bugetare în limitele creditelor aprobate pe an. Situaţiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale sunt respinse. se aprobă se execută şi se raportează bugetul. 4 Exerciţiu bugetar: perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează. . asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş. . Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării. fiind stabilite noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora. lucrările şi termenele stabilite prin lege în legătură cu fundamentarea proiecţiei bugetare pentru următorul an bugetar. Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. .P. De asemenea.căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite. repartizarea creditelor bugetare.îndeplinirea obligaţiilor care revin ordonatorilor de credite în fundamentarea proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar5. luni. Cererile de finanţare de la bugetul de stat.. capitole etc. secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori. . acestea sunt retrase.ordonanţarea cheltuielilor bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate.). Prin lege. cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc. elaborarea proiectelor bugetelor anuale. trimestre. .realizarea veniturilor bugetare. 5 Calendar bugetar: etapele. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora. în cazurile în care se constată că finanţările bugetare se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite.a.F. Dintre atribuţii menţionăm: .aducerea la îndeplinire a reglementărilor specifice fiecărui exerciţiu bugetar4. în cazurile în care nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare. sunt refuzate (de M. de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare. 13 . delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali.organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii.

contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. în deplin acord cu posibilităţile de finanţare existente în societate la un moment dat întotdeauna deficitare .Dintre atribuţii. .cheltuielile de personal – pe baza numărului de posturi aprobat. iniţial. în compartimente distincte.P. dacă este cazul. Propunerile bugetare se fundamentează astfel: . de ordonatorii principali de credite. în condiţiile legii. fără prevederi în exces şi fără omisiuni. de către ceilalţi ordonatori de credite pentru limite de valori care se modifică prin hotărâre a Guvernului. Propunerile se vor încadra în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani. întocmeşte proiectele legilor bugetare pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite.2. cea privind elaborarea proiectelor bugetelor anuale este deosebit de importantă. potrivit legislaţiei în vigoare. Propunerile pentru proiectul de buget pentru anul bugetar următor. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar–contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a 14 .cheltuielile de capital – pe baza programelor de investiţii şi a celorlalte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice. Un proiect de buget fundamentat temeinic. ordonatorii principali de credite. Organizarea contabilităţii Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea. . Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii. sunt formulate. 1.3. în deplin acord cu îndeplinirea atribuţiilor instituţiei (dacă această cerinţă preocupă conducerea instituţiei în cauză).va deveni un buget realist. a cheltuielilor cu salariile şi a cheltuielilor aferente acestora. Este de la sine înţeles că ordonatorii principali de credite formulează propunerile de buget cu participarea ordonatorilor secundari şi terţiari. a specificului instituţiei. M. în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.F. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi se aprobă de către Guvern. de regulă.cheltuielile materiale şi cu serviciile – pe baza normativelor şi normelor de consum unice/departamentale. conduse de către directorul economic.

ulterior. 82/1991. 1. mai întâi în Italia şi. Sisteme de contabilitate Contabilitatea în partidă simplă. potrivit legii. iar în creditul aceluiaşi cont se înregistrează valorile rezultate. Legea contabilităţii nr. după caz. precum şi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice”. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Specificul acestui sistem de contabilitate constă în înregistrarea operaţiilor economice în aşa-zisul sistem al simplei înregistrări: valorile care intră în proces se înregistrează în debitul contului. potrivit legii. a registrelor şi situaţiilor financiare. şi în alte ţări din Europa occidentală. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare. organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv. spre 15 . organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice. condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii. păstrarea documentelor justificative. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar–contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract. se foloseşte şi în zilele noastre în contabilitatea afacerilor simple. depunerea la termen a acestora la organele în drept. prevede în legătură cu contabilitatea în partidă simplă: „Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot ţine contabilitatea în partidă simplă. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure.cheltuielilor sau. Un agricultor.cunoscute drept conturi de evidenţă şi control. în condiţiile legii.4. În instituţiile publice elemente de contabilitate în partidă simplă se întâlnesc la clasa a 8-a de conturi – conturi în afara bilanţului . precum şi valorificarea rezultatelor acesteia. Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă. Este localizată în timp şi spaţiu în secolele XIII şi XIV. pot încheia contracte de prestări de servicii pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate. conform legii. astfel cum a fost modificată şi completată.

Exemplu de contabilitate în partidă simplă în instituţiile publice. acesta fiind prezentat în lucrarea fundamentală: Summa de Arithmetica. Sistemul de contabilitate în partidă simplă „este superior celor care l-au precedat prin aceea că are la bază criterii raţionale de organizare şi permite urmărirea mişcărilor de valori.241. magaziei (gestionarului). completarea de noi registre. potrivit naturii şi destinaţiei lor. decât secvenţial. casării. care cultivă cereale: grâu. nu serveşte. dar şi a formelor de evidenţă economică. Sistemul are însă şi limite: nu reflectă procesele economice în interdependenţa acestora. contabilitatea în partidă simplă nu mai putea asigura realizarea obiectului contabilităţii: reflectarea patrimoniului în complexitatea sa. p. nu evidenţiază transformările suferite de patrimoniu în întregul său. implicit. orz ş. a rezultatelor financiare. deschide câte un cont pentru fiecare cultură. Dezvoltarea vieţii economice a impus şi perfecţionarea sistemului de contabilitate în partidă simplă. pentru sămânţă. s-a impus întocmirea de noi documente. pentru fertilizare. valorii. precum şi de longevitatea acesteia. Contabilitatea în partidă dublă.. ca bază pentru stabilirea rezultatelor financiare. în mod distinct. lipsurilor de inventar etc. pentru piaţă.” 6 Contabilitatea în partidă simplă a reprezentat un progres real pe scara evolutivă a contabilităţii. Proportioni et Proportionalita. Bucureşti. s-a impus un sistem nou de contabilitate: cel în partidă dublă. 16 . Geometria. Valorile se înregistrează. erbicidare etc. sămânţa. cantităţii. În debitul fiecărui cont va înregistra cheltuielile (cu arătura. permite stabilirea situaţiei patrimoniale la momentele dorite şi. În creditul fiecărui cont va înregistra cantitativ şi valoric recolta obţinută şi destinaţia acesteia: pentru consumul familial. treptat. de virtuţile. Ca urmare. Datorită acumulărilor în timp pe toate planurile.a. În debitul contului se înregistrează valoarea materialelor (bunurilor) primite în custodie. altădată singurul în funcţiune. aşa cum s-a arătat mai sus. Enache – Bazele contabilităţii. fapt dovedit. Prin sine însăşi. 6 Gh. Contul 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau custodie ” se foloseşte pentru evidenţa valorilor materiale primite spre păstrare sau custodie pe bază de act de predare – primire (scoatere) din custodie. Acesta se bazează pe principii şi tehnici perfecţionate de reflectare a operaţiilor economice. Contabilitatea analitică se ţine pe beneficiari cu indicarea felului. iar în credit – valoarea aceloraşi materiale (bunuri) ieşite din custodie ca urmare a restituirii. atât în debit cât şi în credit. Contabilitatea în partidă dublă asigură evidenţa mişcărilor şi transformărilor produse în structura patrimoniului.). eventual restituiri în contul unor împrumuturi etc. porumb. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. la preţurile trecute în documentele justificative. Acest sistem evoluat de contabilitate s-a impus la sfârşitul secolului al XV-lea.exemplu.

iar relaţiile reciproce dintre conturi se realizează prin articole contabile.a. Contabilitatea în partidă dublă se bazează pe registre ajutătoare. Apariţia sistemului de contabilitate în partidă multiplă a fost posibilă datorită informatizării. şi este rezultatul evoluţiei contabilităţii. 7 Demetrescu. imprimatelor. după modul de procurare şi modul de întrebuinţare a acestora. sucursalele. Numărul fondurilor speciale existente la un moment dat dă numărul partizilor.G. iar Veneţia – leagănul acestui sistem. Încercările de clasificare şi reclasificare a conturilor au fost permanente şi continuă şi astăzi. 17 .Apariţia acestei lucrări. concomitent. registrul-inventar ş. Bucureşti. dar şi a globalizării relaţiilor economice. Caracterul de noutate în utilizarea registrelor a constat în uniformizarea modelelor. – Istoria contabilităţii. Funcţia de control realizată în sistemul de contabilitate în partizi multiple este îndeplinită mai bine de acest sistem de contabilitate.7 Contabilitatea în partidă dublă are la bază dubla înregistrare a fondurilor. şi a altora în acel timp. Operaţiile economice se înregistrează în conturi după sistemul dublei înregistrări: în debitul unui cont şi. p. Este de dată mai recentă. 1972. a conţinutului acestora şi a modului de completare şi utilizare. în secolul XX. filialele. Prin asimilare. face ca Italia să fie considerată patria contabilităţii în partidă dublă.68. Reflectarea operaţiilor în conturi se efectuează în ordine cronologică. fiecare fond având o gestiune proprie. unele preluate din sistemul de contabilitate în partidă simplă: cartea mare. În sistemul de contabilitate în partidă multiplă se propune folosirea conturilor bugetare de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea în partizi multiple. Dubla reprezentare a fondurilor şi dubla înregistrare a operaţiilor economice în sistemele de contabilitate prezentate mai sus se dovedesc insuficiente în raport cu complexitatea activităţilor şi relaţiilor societăţilor multinaţionale. uzinele societăţilor multinaţionale sunt considerate partizi autonome care încorporează şi elemente de contabilitate autohtonă. în creditul altui cont. Editura Ştiinţifică. C. constituindu-se la societatea-mamă în sistemul de partizi multiple. de felul celor în care se ţine evidenţa fondurilor speciale. utilizării metodelor matematice moderne. registrul-jurnal.

instituţiile publice ca beneficiari finali ai fondurilor respective. La instituţiile publice. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. Moneda şi cursul de înregistrare Contabilitatea operaţiunilor economico–financiare se ţine în limba română şi în monedă naţională. În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah". 18 . creanţe şi datorii) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: registrul-jurnal. formulare şi documente contabile corelate între ele. respectiv: Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare. bunuri. sau poate fi cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1). elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate.5. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională. cartea-mare şi balanţa de verificare. servicii. Cursul INFO–euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă (n). ISPA etc. Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare. 1. Cursul INFO–euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională şi este comunicat de Banca Centrală Europeană.1. cât şi în valută. registrulinventar. creanţe şi datorii. Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni financiare din fonduri comunitare PHARE.6. care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar. forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-şah". la cursul INFO–euro. se reevaluează la cursul INFO–euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.. potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. La data întocmirii situaţiilor financiare. comunicat de Banca Naţională a României. sub diverse forme: disponibilităţi. Forma de înregistrare în contabilitate Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei.

Documente justificative şi registrele de contabilitate Deţinerea. . iar contabilitatea analitică se ţine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah". ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale 19 . Instituţiile publice consemnează în documente justificative operaţiunile economico–financiare în momentul efectuării lor pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât. vizat şi aprobat. . precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico–financiare.menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico–financiare (când este cazul). sediul unităţii care întocmeşte documentul. contabilitatea sintetică se ţine pe "Fişe de cont pentru operaţii diverse". atunci când este necesar. fişe şi alte documente contabile după caz.conţinutul operaţiunii economico–financiare şi. . precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: . 1. după caz. Evidenţa analitică a creditelor bugetare. potrivit legii. titluri de valoare. precum şi efectuarea de operaţiuni economice.datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico– financiare efectuate. plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul "Fişei pentru operaţii bugetare". fără să fie înregistrate în contabilitate. cu orice titlu.numele şi prenumele. să fie considerate infracţiuni.denumirea şi. de bunuri materiale. după caz. temeiul legal al efectuării acesteia. . În acest caz. .numărul documentului şi data întocmirii acestuia.denumirea documentului. constituie contravenţii la Legea contabilităţii.7. deschise pentru fiecare cont sintetic în cartea-mare (şah).La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah simplificat". . numerar şi alte drepturi şi obligaţii.

prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic. după caz. prin înregistrarea cronologică. Se întocmeşte zilnic sau lunar. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal. după caz. fără ştersături şi spaţii libere. a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. Operaţiunile de aceeaşi natură. pot fi recapitulate într-un document centralizator. . foi volante sau listări informatice. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. după ce a fost numerotat. care stă la baza înregistrării în registrul-jurnal. Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie. după caz. Acestea pot fi tipizate sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. în orice moment. Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor. Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic. privind activitatea financiară şi contabilă. în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru. 20 . în conturi sintetice şi analitice. cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora.alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. care nu au regim special de înscriere şi numerotare.persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective. Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar. realizate în acelaşi loc de activitate. denumit jurnal-auxiliar. registrul-inventar şi cartea mare. în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah". şnuruit. Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de înscriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile instituţiilor publice. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei.

divizării sau încetării activităţii. şnuruit. într-o formă recapitulativă. Registrul-inventar se întocmeşte pe bază de inventar faptic la înfiinţarea instituţiei. existenţa şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv. prin regruparea conturilor. iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. În acest registru se înscriu. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. în registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. inventariate potrivit legii. registrul-inventar se va conduce de către unităţile subordonate. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică întrun singur exemplar. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În această situaţie. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. elementele inventariate după natura lor. suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. la un moment dat. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică.Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă. după ce a fost numerotat. fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile. Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Acestea pot înregistra în registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi. preluate din aceste jurnale. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. registrul-jurnal se va conduce de către unităţile subordonate. registrul-jurnal se editează lunar. situaţia încasării-achitării facturilor etc. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. cel puţin odată pe an pe parcursul funcţionării instituţiei. decontările cu furnizorii. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora. 21 . în mod cronologic. la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului. cu ocazia fuziunii. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor.

8. balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar. În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. convenţiile contabile. respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. lunar. şi evoluează. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. La instituţiile publice. soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente. ansamblul cunoştinţelor necesare însuşirii contabilităţii s-au structurat în timp. Balanţa de verificare Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică. în ordinea înscrisă în planul de conturi. Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor. procedeele.Registrul cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar. Registrul cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. au evoluat.cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare. iar balanţele de verificare analitice . 22 . rulajele curente debitoare şi creditoare. precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic. Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din cartea mare (şah). pe măsura înregistrării operaţiunilor. Editarea cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. după caz. totalul sumelor debitoare şi creditoare. Principiile şi convenţiile contabile Principiile. 1. soldurile finale debitoare şi creditoare. 1.9. Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se întocmesc balanţe de verificare analitice.

Sunt principii contabile reglementate explicit. subvenţii efective. Fenomenul globalizării atinge şi acest domeniu. Sistemul unitar de norme. în sensul că principiile contabile sunt recunoscute şi se generalizează la scară multinaţională. Aplicarea acestui principiu are rolul să prevină supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. de pierderi şi distrugeri în cazul calamităţilor naturale. Concluzia este că. condusă şi ţinută potrivit principiilor şi convenţiilor proprii. şi în contabilitatea publică. sunt şi principii contabile nereglementate. Principiul prudenţei. Acestea s-au diversificat în acord cu evoluţia contabilităţii şi cu realitatea în care se foloseşte contabilitatea. riscuri previzibile. asigură prezentarea fidelă a realităţii. Principiul permanenţei metodelor. unele în mod cutumiar. De asemenea. deprecierilor şi pierderilor înregistrate – în mod natural sau inevitabil – în activităţi din exerciţiul curent sau precedent. considerate obligatorii a fi îndeplinite pentru ca realitatea să fie reflectată fidel în lucrările contabile. Principiile contabile. datoriilor şi rezultatelor de la un exerciţiu bugetar la altul. La rândul lor. sau. care trebuie avute în vedere. de experienţa personalului implicat în actul de conducere. precum şi subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. inclusiv transferuri. dar şi terţilor (structuri ierarhice de conducere sau furnizori). sunt aplicabile într-un teritoriu administrativ determinat. teritoriul este cel al ţărilor membre ale Comunităţii Europene. N-au fost niciodată aceleaşi. conturi de rezultat. Natura umană în general este înclinată să fie favorabilă activităţilor care convin în detrimentul celor care nu convin. constituite în principii şi convenţii contabile. existând însă riscul de a nu fi încasate integral. Stabilitatea 23 . Aplicarea corectă a acestui principiu depinde de capacitatea managerială.Contabilitatea. prin manifestarea unei prudenţe ponderate. la încheierea exerciţiului financiar se evidenţiază distinct veniturile efectiv încasate dintre cele certe. Este vorba de necesitatea asigurării continuităţii metodelor de evaluare şi calcul a activelor. Informaţiile privind corecţiile rezultate din manifestarea unei atitudini prudente sunt utile proiecţiilor bugetare. Aşa–numitele rămăşiţe – veniturile certe cuvenite unui buget dar neîncasate în cursul exerciţiului financiar – se urmăresc în continuare. bilanţuri contabile etc. naţional. în cazul Uniunii Europene. În cazul instituţiilor publice. Pe lângă acestea. Rolul activ al acestui principiu se răsfrânge şi asupra riscurilor. trebuie luate în considerare fapte viitoare care prezintă riscul de a afecta – favorabil sau nefavorabil – situaţia financiară şi rezultatele unităţii. utilizate în practică. trebuie să se ţină seama de incertitudini. 2. Aceasta este reflectată în situaţii financiare. În legislaţia românească sunt reglementate următoarele principii contabile: 1. veniturile anticipate incumbă un risc de evaluare.

pentru instituţiile publice această perioadă este cunoscută sub denumirea de exerciţiu bugetar. colectarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor într-o perioadă precis 24 . sau an bugetar. 4. tocmai în cunoaşterea şi aprecierea certitudinii continuării activităţii acesteia: activul şi pasivul. eventual a patrimoniului. de prezentare a rezultatelor etc. precis determinată. Rezultatul exerciţiului priveşte o perioadă anume. care. Acţiunea acestui principiu ţine de necesitatea gestionării previzionale şi predictibile a resurselor. şi mai puţin – sau deloc – un efect fiscal (ca în cazul operatorilor economici).folosirii acestora favorizează analiza situaţiilor financiare. În cazuri justificate şi in condiţii prevăzute de lege se poate apela şi la alte metode (de evaluare. în primul rând. 3. coincide cu anul calendaristic. totodată ciclurile de activitate în condiţiile menţinerii independenţei exerciţiului curent faţă de cele precedente şi cele care urmează. de calcul. dar despre aceste schimbări ordonatorul de credite prezintă raportări odată cu prezentarea bilanţului.a. execuţia şi raportarea bugetară. cunoaşterea rezultatelor financiare a activităţii desfăşurate pe fiecare exerciţiu financiar şi. Ca urmare. Autorităţile administrativ-teritoriale ale administraţiei publice pot determina obligaţiile contribuabililor. gestionarea previzională într-o instituţie publică priveşte patrimoniul încredinţat spre administrare acesteia. în România şi în ţările membre UE. În cazul instituţiilor publice schimbarea metodelor are efect mai mult asupra rezultatului. În cazul instituţiilor publice acestea privesc programarea. Determinarea rezultatului aferent unei perioade anume prezintă multe avantaje. ceea ce se realizează şi cu ajutorul contabilităţii. ceea ce face să se constituie într-o necesitate. asigură comparabilitatea în timp a performanţelor. natura drepturilor şi obligaţiilor rezultate din exercitarea atribuţiilor ş.). cheltuielile şi veniturile evaluate la costul istoric. Or. specific care cuprinde o stare permanentă de control bugetar şi financiar. situaţia patrimonială. în lucrările de bilanţ vor fi cuprinse acele informaţii necesare a fi cunoscute de către cei interesaţi. cu exerciţiile anterioare.a. În anexele la bilanţ se prezintă fie note justificative în care sunt redate diferenţele rezultate prin aplicarea diferitelor metode. eventual. Contabilitatea este organizată şi condusă în instituţiile publice (dar şi la operatorii economici) în condiţiile în care activitatea şi funcţiile acestora se exercită fără a fi reduse semnificativ într-un viitor previzibil. Se individualizează. Principiul continuităţii activităţii. Permite. fie sunt redate separat situaţiile financiare în cauză pentru a putea fi comparate între ele. prin comparare. Principiul independenţei exerciţiului (specializării sau delimitării perioadelor). În administraţia publică este mai puţin posibil să se înregistreze o situaţie de incertitudine în continuarea activităţii datorită specificului relaţiilor dintre instituţii. financiară şi rezultatele obţinute pe exerciţii financiare ş.

având ca efect reducerea reprezentării fidele a fenomenului redat în postul respectiv de bilanţ. Aplicarea principiului independenţei exerciţiului face necesară utilizarea conturilor de regularizare. 5. Toate modificările care intervin ulterior în valoarea acestora se operează cronologic în situaţiile financiare în care se reflectă evoluţia patrimonială a instituţiei astfel încât. a fluxurilor monetare. 25 . Respectarea acestui principiu presupune evaluarea şi înregistrarea distinctă în contabilitate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. Costul istoric reprezintă valoarea nominală a elementelor patrimoniale la data achiziţionării acestora. Este evidentă legătura dintre acest principiu şi cel al necompensării. înregistrarea cheltuielilor de plată şi a veniturilor de încasat aferente perioadei (potrivit principiului „accrual”: drepturile şi obligaţiile se evidenţiază în momentul constituirii şi nu în momentul plăţii/încasării acestora). Posturile în bilanţ se compun din valori cumulate. 6. deci o determinare obiectivă. este una din aplicaţiile cutumiare. cele care compun postul respectiv. Principiul costului istoric. Principiul intangibilităţii. Pentru stabilirea valorii totale a unui post de bilanţ se impune determinarea separată a valorii fiecărui element de activ şi de pasiv. fiind interzisă compensarea între posturile de activ şi între posturile de pasiv. Potrivit acestui principiu. implicit. Respectarea acestui principiu asigură reprezentarea nedeformată a elementelor patrimoniale în bilanţ. ori de câte ori se impune luarea unei decizii privind finanţarea sau se efectuează raportări de bilanţ se face referire la costul istoric. Potrivit acestui principiu.determinată. se impune respectarea întocmai a acestui principiu coroborat cu principiul permanenţei metodelor. Principiul intangibilităţii asigură continuitatea şi coerenţa informaţiilor furnizate de situaţiile financiare în succesiunea temporală a acestora. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. 8. ceea ce sprijină activităţile de evaluare. 7. de raportare statistică şi de evidenţă contabilă. Principiul necompensării. bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. ceea ce-i conferă un caracter verificabil. precum şi între venituri şi cheltuieli. orice bun/valoare preluată în gestiune este înregistrată în contabilitate la costul de intrare înscris în documentele justificative (care stau la baza înregistrării). precum şi a cheltuielilor şi veniturilor perioadei şi. Cum o compensare poate ascunde ceva. Cerinţa acestui principiu este aplicabilă în contabilitate sine die. Opţiunea pentru costul istoric are la bază faptul că este singurul cost consemnat în documente în chiar momentul preluării în patrimoniu. respectiv la data înregistrării acestora în contabilitate.

1. De exemplu. Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. situaţiilor şi evenimentelor în mod real semnificative pentru a satisface nevoile generale de supraveghere şi control. Politici contabile Acestea se stabilesc sub forma unui set de proceduri de către conducerea fiecărei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate. sursele din care se efectuează acestea). dacă este vorba de reflectarea în contabilitate a modalităţilor de finanţare a unui bun aceasta va privi atât latura juridică (aspectele de legalitate a plăţilor) cât şi latura economică (modalităţile. se impune o selecţie a faptelor. prin situaţiile financiare. a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice. Ca urmare. În conturile anuale este obligatoriu să se prezinte în mod distinct orice element care are o valoare semnificativă. Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic. Informaţiile prezentate în conturile anuale trebuie să reflecte realitatea economică a operaţiilor. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii apreciate în condiţiile omisiunii sau declarării greşite. În aprecierea importanţei relative în practică apar dificultăţi deoarece pot interveni aprecieri subiective (situaţii şi evenimente semnificative pentru o entitate pot să nu aibă relevanţă pentru altă entitate). Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii). cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente.10.9. omisiunea sau prezentarea eronată a vreunui element semnificativ influenţează deciziile economice. Prin contrast. nu numai forma lor juridică. Principiul pragului de semnificaţie (al importanţei relative). Cadrul general pentru elaborarea situaţiilor financiare imprimă acestui principiu o caracteristică calitativă în sensul că realitatea economică obligă la reflectarea prin conturile de bilanţ a tuturor informaţiilor financiare. elementele cu valori nesemnificative pot fi prezentate cumulat (pentru a nu „încărca” situaţiile financiare). 10. şi b) credibile în sensul că: 26 . pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.

ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare. Eventualele erori constatate în contabilitate. Potrivit ordinii contabilităţii de angajamente. 3. vor fi corectate în anul în care acestea se constată. Corectarea unor asemenea erori aferente exerciţiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. pe formulare şi conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice. .sunt complete sub toate aspectele semnificative. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative. greşelilor de aplicare a politicilor contabile. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit.11. în situaţia comasării prin absorbire. Erorile contabile pot să apară ca urmare a unor greşeli matematice. . 1. instituţia publică absorbantă dobândeşte toate bunurile. 82/1991. în starea în care se găseşte la data comasării.reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice. Modificări ale politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.sunt neutre. * întocmirea situaţiilor financiare de încetarea activităţii. Operaţiile care trebuie efectuate. În cazul comasării prin absorbire. republicată. 2. . divizare sau dizolvare sunt: * inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. şi cu normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv. Momentul înregistrării.. Predarea-primirea activelor 27 .sunt prudente. Corectarea erorilor contabile. Informaţii şi proceduri utile 1. Comasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o altă instituţie publică are ca efect dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi încetează existenţa şi transmiterea patrimoniului său către instituţia publică absorbantă. drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi încetează activitatea şi care este absorbită.

manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. 4. .pentru bunurile produse în instituţie.la cost de achiziţie . stabilită în funcţie de utilitatea bunului. către instituţia absorbantă are loc după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite a inventarului. d) Evaluarea la data ieşirii din unitate La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum. Evaluarea. probe tehnologice ş. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Pentru bunurile care au valoare de piaţă. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. denumită valoare de inventar.la valoarea justă . în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar La încheierea exerciţiului financiar.pentru bunurile procurate cu titlu oneros. cheltuieli cu montajul. situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării.şi pasivelor instituţiei absorbite. denumită valoare contabilă (costul istoric). Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale). respectiv valoarea de inventar. starea acestuia şi preţul pieţei. Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: a) Preţul de cumpărare. 5. 6. 28 .pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă.la cost de producţie . Pentru evaluarea elementelor din bilanţ se aplică următoarele reguli: a) Evaluarea la data intrării în instituţia publică La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. . elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. cheltuielile de transport. care se stabileşte astfel: . valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii.a. În acest scop.

în baza unor contracte de prestări servicii. Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. Arhivarea registrelor de contabilitate. cu excepţia statelor de salarii. care se păstrează timp de 50 de ani. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune. a celorlalte documente contabile. În cazul în care pierderea. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT". Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva. Orice persoană care constată pierderea. de către alte persoane juridice române. instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. potrivit legii.12.1. cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. cu titlu oneros. Arhivarea. se înştiinţează imediat organele de urmărire penală. întocmite sau reconstituite. Documentele reconstituite potrivit legii constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. care dispun de condiţii corespunzătoare. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire". după caz. În caz de încetare a activităţii. operaţiunile economico-financiare trebuie să fie înscrise în documente originale. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate. 29 . sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să înştiinţeze în scris. în termen de 24 de ore de la constatare. păstrarea şi reconstituirea documentelor Instituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate. a documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective.

1. Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor. Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. 30 . iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. potrivit legii. controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.14. Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile.13. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. coincide cu anul calendaristic. La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă. potrivit reglementărilor legale în vigoare. Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi. când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice. de regulă. jurnalelor şi altor documente financiar-contabile.1. cu excepţia primului an de activitate.

privită ca sistem. transferuri ş. Valorile de intrare sunt diferite. sponsorizări. În fig. Evaluarea iniţială. ca şi cea la data bilanţului.Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN CONTABILITATEA PUBLICĂ Activele în administraţia publică Din fig. Sunt acele imobilizări necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. În cursul exerciţiului financiar pot avea loc intrări şi/sau ieşiri de active. Fiecare activ – corporal sau necorporal – este caracterizat sub aspect valoric prin: • Valoarea sa iniţială. Sunt active fixe necorporale. potrivit specificului modului de dobândire.a. Acestea urmează a se înregistra în contabilitate la valoarea justă. de intrare (contabilă). transfer ş. Sunt denumite generic active pentru faptul că au un rol activ în funcţionarea autorităţilor/instituţiilor de administraţie publică şi. respectiv costul de achiziţie. • (eventual) modificarea valorii în timpul exerciţiului financiar.41) rezultă natura materială a elementelor nefinanciare de activ din patrimoniul administraţiei publice. Imobilizări necorporale. 1 (p. intangibile. ca urmare. vânzare. 1 sunt date exemple din categoria imobilizărilor necorporale. pentru faptul că sunt reflectate în activul bilanţului. • Valoarea activului în cauză la sfârşitul exerciţiului financiar. sponsorizări. În unele situaţii (de exemplu donaţii. Şi activele financiare se pot prezenta ca imobilizări. imobilizări primite cu titlu gratuit) evaluarea are loc pe baza preţurilor produselor similare existente pe piaţă sau este simulată o estimare a preţului la care aceste active ar putea fi achiziţionate pe piaţă la data înregistrării în conturi. Activele nefinanciare sunt imobilizări: corporale (tangibile) şi necorporale (intangibile). Acestea sunt evaluate la costul de producţie. • Valoarea la începutul exerciţiului financiar. prin donaţii. intrări din producţie proprie. Ieşirile au loc prin casare. a imobilizărilor necorporale se efectuează la costul de achiziţie (dacă sunt cumpărate)sau la costul de producţie (dacă sunt produse în unitate). 31 . Intrările au loc prin achiziţionare.a. O categorie distinctă o reprezintă imobilizările necorporale în curs.

Cheltuielile de dezvoltare se eşalonează pe durata mai multor exerciţii financiare. matriţelor care implică tehnologie nouă. Pot fi achiziţionate sau dobândite pe alte căi. Când sunt cumpărate. valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale coincide cu costul de achiziţie. brevete. nici a provenirii din producţie proprie (donaţie. 32 . b) proiectarea uneltelor. Momentul înregistrării în contabilitate al activelor fixe necorporale este cel al transferului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau cel al întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie. mai puţin amortizarea şi provizioanele cumulate din depreciere. prin asemenea ajustări se asigură o depreciere sistematică. c) proiectarea. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal – după cumpărarea sau finalizarea acestuia – se înregistrează în conturile de cheltuieli. construcţia şi testarea producţiei intermediare (de exemplu. Contul 205 – „Concesiuni. când acestea sunt efectuate.a) valoarea iniţială se stabileşte pe baza preţurilor produselor similare.Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. creşterea performanţelor acestuia. drepturi şi active similare”. ş. Exemple: Contul 203 – „Cheltuieli de dezvoltare”. au sold final debitor. producţia din seria 0) sau folosirea în cadrul testelor a prototipurilor şi modelelor. Dacă sunt produse pe cont propriu valoarea de înregistrare este dată de costul de producţie . La data bilanţului un activ necorporal este prezentat în bilanţ la o anumită valoare: aceasta este valoarea de achiziţie sau de producţie a activului în cauză. Sunt acele cheltuieli făcute pentru aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe. mărci comerciale. Când nu este cazul a unei procurări. licenţe. sculelor. De natura cheltuielilor de dezvoltare sunt şi cele efectuate pentru: a) proiectarea. respectiv primite cu titlu gratuit). ceea ce determină costul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. în concordanţă cu natura activului respectiv. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului în cauză atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor avea ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali. Conturile în care se înregistrează imobilizările necorporale sunt de activ: se debitează cu valoarea intrărilor. înaintea începerii producţiei de serie. se creditează cu valoarea ieşirilor. constate pe piaţă. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Operaţia în sine este una de ajustarea a valorii: utilizarea activelor fiind limitată în timp. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. care exprimă valoarea imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniul instituţiei publice la acel moment.

alta decât zero. regresivă. Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. programe de radio sau televiziune. relativă. 33 . valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Astfel se merge pe valoarea reziduală zero. care nu poate depăşi 5 ani. lucrări muzicale. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. În Regulamentul nr. În cazul nerecuperării integrale. cu aprobarea ordonatorului de credite. integral. O valoare reziduală. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. iar acest lucru trebuie să aibă o mare certitudine. 2909/2000 al C. lucrări literare. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. se poate folosi oricare dintre metodele de amortizare alese pe baza raţionamentului profesional. Valoarea amortizabilă a unui activ trebuie să fie eşalonată sistematic de-a lungul duratei sale de viaţă. Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege. spre deosebire de ajustările provizorii pentru depreciere). îndeosebi cele specifice unităţilor administrativ-teritoriale. la momentul scoaterii în funcţiune. Pe lângă deprecierea ireversibilă a unui activ este posibilă şi o depreciere reversibilă. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. (Contul 290: „Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale). evenimente sportive. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. Se practică mai multe metode de amortizare: liniară (uniformă). Pentru serviciile şi activităţile economice. (Este o ajustare de valoare cu caracter permanent. În cazul constatării unei deprecieri ireversibile (definitive) se va proceda la constituirea unor amortizări suplimentare în vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilită în momentul inventarierii. În această situaţie se constituie provizioane care să reflecte deprecierea nedefinitivă sub forma de ajustare. se recomandă metoda amortizării liniare.Amortizarea reprezintă expresia bănească a uzurii unui activ. Programele informatice create de instituţiile publice. progresivă. achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizare în funcţie de durata probabilă de utilizare. presupune că unitatea intenţionează să înstrăineze actul înainte de sfârşitul vieţii sale economice. pe calea amortizării valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune.E. Amortizarea se înregistrează lunar. accelerată.

urmând ca ordonatorii principali de credite să elaboreze proceduri pentru bunurile cu caracter specific. şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de execuţie (sau în contul de profit şi pierdere la operatorii economici). Reevaluarea poate fi efectuată anual (când rata inflaţiei este ridicată). imobilizările necorporale sunt supuse reevaluării. Aplicaţii contabile Contul 203: „Cheltuieli de dezvoltare” a) achiziţionarea de lucrări şi proiecte de dezvoltare 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 404 (cu valoarea lucrărilor şi proiectelor cumpărate) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de active fixe necorporale 721 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea veniturilor din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 779 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 34 . Ministerul Finanţelor Publice are competenţa elaborării de norme cu caracter general referitoare la reevaluarea imobilizărilor. Periodic. sau odată la 5 ani. Evaluarea. operaţie în urma căreia poate rezulta un câştig. Un activ poate fi schimbat cu unul similar. Scopul normelor generale şi al celor specifice este de a-i ajuta pe lucrătorii din cadrul instituţiilor publice sa-şi rezolve singuri aceste problemă. deci. ca şi reevaluarea.Scoaterea din uz a unui activ – şi. din bilanţ – are loc ca urmare a înstrăinării acestuia sau când nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic din folosinţa acestuia. Rezultatele reevaluării se înregistrează în Contul 105: „Rezerve din reevaluare”. Câştigurile sau pierderile provenite prin scoaterea din uz sau înstrăinarea unui activ trebuie să fie determinate ca o diferenţă dintre încasările nete aferente înstrăinării şi valoarea contabilă a activului. o pierdere sau o echivalenţă. pot fi efectuate de evaluatori autorizaţi acolo unde există fonduri prevăzute în buget cu această destinaţie.

mărci comerciale.etc. realizate din producţie proprie) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea amortizării concesiunilor.. brevetelor. brevete.. scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” d) scăderea valorii neamortizate a concesiunilor.... scoase din folosinţă: 205 (cu valoarea neamortizată aferentă concesiunilor..... brevetelor.etc.. achiziţionate de la furnizorii de active fixe) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de concesiuni. brevete. licenţe. brevete..: 205 = 404 (cu valoarea concesiunilor.. drepturi şi active similare” a) achiziţionarea de concesiuni.etc. scăzute din evidenţă: 280 = 205 (cu valoarea amortizării concesiunilor... 205 = 203 (cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente acestor active) „Concesiuni. brevetelor.. „Amortizări privind brevetelor. brevete.” e) înregistrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenţă: 280 = 203 (cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare „Amortizări privind scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” Contul 205: „Concesiuni.etc. brevetelor..: 205 = 721 (cu valoarea concesiunilor. mărci comerciale..etc. licenţe. brevetelor.d) înregistrarea cheltuielilor de dezvoltare făcute pentru concesiuni.etc. scoase din folosinţă) „Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe” 691 = 35 .etc. brevete etc..etc.

Sunt recunoscute şi ca active financiare. De exemplu. terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole. Imobilizări financiare. îndeplineşte în mod independent o funcţie distinctă. animale şi plantaţii Se evidenţiază pe grupe. Fiecare obiect singular. la lucrări de acces. Se prezintă sub formă de mijloace de plată şi/sau de creanţe financiare.Imobilizări corporale. echipamente de protecţie ş. Construcţii Se evidenţiază pe grupe. clase şi subclase. terenuri cu zăcăminte ş. silvice. În figura de mai jos sunt exemplificate activele fixe corporale.a active corporale Se evidenţiază pe grupe. ministerele pot deţine acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale ale căror datorii către buget au fost convertite în acţiuni. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă. clase şi subclase. Terenurile nu sunt supuse amortizării. subgrupe. Sunt active fixe corporale. În contabilitatea europeană sunt active fixe cele care au o valoare de înregistrare de peste 420 euro. au o valoare de înregistrare mai mare decât cea stabilită la un moment dat prin act normativ (hotărâre a guvernului) şi au o utilitate. subgrupe. Mobilier. În prezent sunt active fixe – corporale şi necorporale – cele care au o valoare de înregistrare de peste 1500 lei. îndeplinesc o funcţionalitate specifică. precum şi primăriile care deţin acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale. Se folosesc pe o perioadă mai mare de un an. Terenuri şi amenajări de terenuri Contabilitatea terenurilor se ţine separat pentru: terenuri (cont 2111) şi amenajări la terenuri (cont 2112). clase şi subclase. Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor 36 . tangibile. dar amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani. terenuri cu construcţii/fără construcţii. cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia. În patrimoniul instituţiilor publice se regăsesc ca imobilizări financiare titlurile de participare şi creanţele imobilizate. sau complex de obiecte. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii. subgrupe. Creanţele imobilizate se grupează în împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate. aparatură birotică. Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de o instituţie publică în capitalul unei societăţi comerciale. cu împrejmuiri etc. mijloace de transport. În contabilitatea analitică. Instalaţii tehnice. potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobate prin hotărâre a Guvernului.a.

Stocurile cuprind: materii prime şi semifabricate. uşor convertibile în numerar şi al căror risc la schimbare a valorii este nesemnificativ). ci să la utilizeze ca intrări intermediare în procesul de producţie. • terţii. Stocurile reprezintă bunuri şi servicii produse în perioada curentă sau într-o perioadă anterioară. Activele circulante. • este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar. • investiţii financiare pe termen scurt. Imobilizările financiare sunt prezentate în bilanţ la valoarea curentă de piaţă. 37 . sau cu alte destinaţii la o dată ulterioară. (Prin echivalenţe de numerar se înţeleg investiţiile financiare pe termen scurt. • este reprezentat de creanţe curente (aferente ciclului de exploatare). instituţiile publice deţin şi active circulante. sau utilizării în producţie. pentru consumul propriu sau în scopul comercializării. sau produs. Cheltuielile ulterioare privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului. (Ciclu de exploatare: reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în numerar sau sub forma unui echivalent de numerar). a căror utilizare nu este restricţionată. Pe lângă activele fixe şi activele financiare. care sunt conservate în vederea vânzării. inclusiv stocurile de materii prime strategice şi de alte bunuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. Materiile prime participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc integral sau parţial în produsul finit în starea lor iniţială sau transformată. potrivit legii. Sunt incluse toate stocurile deţinute de instituţiile publice. Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de achiziţie a acestora. Un activ este circulant atunci când: • este achiziţionat. producţia neterminată. produse finite şi bunuri destinate vânzării.contracte pentru care instituţia percepe dobânzi. La alte creanţe imobilizate se cuprind: garanţiile. depozitele şi cauţiunile depuse de instituţia publică la terţi. În categoria activelor circulante se cuprind: • stocurile. Sunt bunuri pe care proprietarul lor nu are intenţia să le revândă.

Casarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune. obiectele de inventar sunt cunoscute şi ca obiecte de mică valoare sau de scurtă durată. aparatele de măsură şi control. seminţele şi materialul de plantat. precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie.V-urile – sculele. verificatoarele –. clienţii. S. decontările referitoare la fondurile nerambursabile de la Comunitatea Europeană. dispozitivele. indiferent de valoarea lor. [Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare. furajele. sunt înregistrate ca documente de inventar. ambalajele. sau cu o durată mai mică de un an. cu activele fixe neamortizabile” Furnizorii vor fi plătiţi din disponibil la bănci (fiind vorba de valori mai mari decât plafonul de plăţi admis): 38 .a. sportiv.a.D. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiilor publice în relaţiile acesteia cu terţii. materialele sanitare ş. bugetul asigurărilor sociale de stat. îmbrăcămintea specială. piesele de schimb.Consumabilele (materiale) sunt materialele auxiliare. bugetele locale. bugetul statului. Prin caracteristicile lor.] Urmărirea existenţei obiectelor de inventar date în folosinţă se va realiza cu ajutorul Fişei de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă (cod de formular comun 14-3-9) în contul în afara bilanţului 8053 „Obiecte de inventar în folosinţă”.a). medicamentele. Terţii pentru instituţiile publice sunt furnizorii. Obiectele de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. nu sunt mijloace fixe. personalul. debitorii şi creditorii diverşi pentru decontările între instituţii publice. în produsul finit. uzate fizic sau moral. cu activele fixe neamortizabile” „Furnizori de active fixe” La sfârşitul lunii contul 682 se închide: 121 = 682 „Rezultatul patrimonial” „Chelt. fără a se regăsi. indiferent de durata lor de serviciu. după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie. Contabilitatea activelor La achiziţionarea activelor fixe corporale se face înregistrarea: 682 = 404 „Chelt. care au statut de bunuri culturale comune. operaţiunile ce nu pot fi înregistrate şi necesită clarificări ulterioare ş. ş. combustibilii.. de lucru. asigurările sociale. de regulă.

101 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” .213 – „Instalaţii tehnice. echipamente de protecţie.2 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă”..103 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale” . sunt evidenţiate ca mijloace în conturile de activ: .104 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” Obiectele de inventar se înregistrează la achiziţionare: 303 = 401 „Materiale de natura obiectelor de inventar” „Furnizori” Odată achiziţionate.1 „Conturi la bănci în lei” „Furnizori de active fixe” Activele fixe corporale. obiectele de inventar se pot afla în magazie sau pot fi date în folosinţă: 303. Materialele consumabile sunt evidenţiate asemănător obiectelor de inventar. potrivit reglementărilor şi procedurilor (stabilite prin acte normative şi în cadrul instituţiei).211 – „Terenuri şi amenajări la terenuri” .102 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” . Aceleaşi active fixe corporale sunt evidenţiate – potrivit procedeului dublei înregistrări – ca fonduri în conturile de pasiv: . Obiectele de inventar degradate se scad din gestiune: 117 = 303 „Rezultatul reportat” „Materiale de natura obiectelor de inventar” Furnizorii de obiecte de inventar pot fi plătiţi din disponibilul la bănci sau prin casierie. cu deosebirea că sunt gestionate printr-un cont propriu acestora: 302 = 401 „Materiale consumabile” „Furnizori” Şi în cazul scăderii din gestiune a materialelor consumabile degradate se face înregistrarea: 117 = 302 39 . alte active fixe corporale”. înregistrate la achiziţionare cum s-a arătat mai sus.1 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie” 303..212 – „Construcţii” .214 – „Mobilier. animale şi plantaţii” . mijloace de transport.404 = 512. aparatură birotică.

„Venituri înregistrate în avans” 519/prin obţinerea de credite bancare pe termen scurt. activele fixe corporale şi activele financiare (v.„Rezultatul reportat” „Materiale consumabile” Din exemplele date mai sus rezultă cum este folosit disponibilul la bănci (contul 512) în ce priveşte achiziţionarea activelor. mijloace băneşti. Legea contabilităţii nr.a. 2. prevede la art. La rândul său. Activele fixe includ activele fixe necorporale. acţiuni ş. „Împrumuturi pe termen scurt” 531/prin viramente din „casă”. iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale. Activele fixe necorporale cuprind: 40 . sau infracţiuni. În cele două grupe de bunuri se cuprind: mijloace fixe. cu modificările şi completările ulterioare. „Conturi la bănci” „Debitori” 472/prin încasare de venituri în avans. „Casa” Valorile materiale şi băneşti gestionate într-o instituţie publică se grupează şi sub aspectul naturii acestora în bunuri mobile şi bunuri imobile. Amenzile administrate în aplicarea prevederii de mai sus se suportă de către persoanele vinovate (nu se trec pe costuri). 82/1991. fig. care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an. Deţinerea. a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale.1). Active fixe necorporale Sunt active fără substanţă fizică. 12 (2) că deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu.1. ca şi primirea şi eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel. 2. Active fixe Activele fixe sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung.1.1. precum şi efectuarea de operaţii patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise. fără documente justificative de intrare şi ieşire constituie contravenţii. Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii. disponibilul este alimentat pe mai multe căi: 512 = 461/prin încasări de la diverşi debitori. obiecte de inventar.

cu excepţia celor create intern de instituţie.valoarea justă pentru cele primite gratuit (ex. se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. drepturi şi active similare.avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie.alte active fixe necorporale. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea.costul de achiziţie. evenimente sportive.înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale. . sponsorizări). lucrări literare. sau pe baza unor evaluări efectuate. . respectiv primite cu titlu gratuit). lucrări muzicale. licenţe. de regulă. .costul de producţie. pentru cele construite sau produse de instituţie. benzi magnetice sau alte suporturi. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial. 41 . finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. programe de radio sau televiziune.concesiuni. . brevete.. . de evaluatori autorizaţi. Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau în momentul întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie. . Activele fixe necorporale sunt evaluate iniţial la: .cheltuieli de dezvoltare. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. donaţii. pentru cele procurate cu titlu oneros. mărci comerciale.

construcţii maşini. de prod.a. amenajări terenuri clădiri. echipamente animale (de muncă. birotică zăcăminte rezerve de apă prospecţ. alte active fixe necorporale materii prime materiale consumabile obiecte de inventar materiale de rezervă de stat şi de mobilizare alte stocuri ACTIVE CORPORALE NEFINANCIARE (FIXE) NECORPORALE NEFINANCIARE (CIRCULANTE) STOCURI 42 . garanţii. petrolifere programe software opere artist.Fig.) cheltuieli de dezvoltare concesiuni/ brevete/ licenţe/ mărci comerciale înregistrări pe pelicule. ş. (orig. Activele în administraţia publică FINANCIARE titluri de participare (ex: acţiuni) alte titluri imobilizate (ex: obligaţiuni) creanţe imobilizate (ex: împrumuturi pe termen lung.1. benzi magnetice. de prăsilă) plantaţii (pe rod) mobilier. miniere. depozite la terţi) terenuri..

Un activ fix necorporal trebuie evaluat la data bilanţului şi prezentat în bilanţ la valoarea de intrare. Exemplu: valoarea unui brevet este de 6000 lei. 100 Cota de amortizare: = 16. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. licenţele.Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial.30 lei Concesiunile. al deprecierii activelor fixe necorporale. Evidenţa acestora se ţine în contul 280 „Amortizări privind activele fixe necorporale”. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. Valoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix necorporal ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile. achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin. cu aprobarea ordonatorului de credite. mărcile comerciale. lucrări literare. denumite şi amortizări. Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente.6 lei Amortizarea lunară: 999.66 6 Amortizarea anuală: 16. . după caz. Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare. Amortizarea se înregistrează lunar. Amortizarea. Durata normală de utilizare a acestuia este de 6 ani. începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. brevetele. sau provizoriu.6 lei : 12 = 83. evenimente sportive. programe de radio sau televiziune.66 x 6000 lei = 999. lucrări muzicale. şi/sau ajustări provizorii. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. mai puţin ajustările cumulate de valoare. în funcţie de caracterul permanent. stabilite la data bilanţului. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. denumite şi ajustări pentru depreciere. Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege. drepturile şi activele similare.

Reevaluarea. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. . .1. 44 . pe seama cheltuielilor. se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. ajustarea trebuie majorată. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. 2. în totalitate. integral. pag. . În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii.2. prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. pe calea amortizării.există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune.modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. În cazul nerecuperării integrale. . Se efectuează în baza unor reglementări legale sau de către evaluatori autorizaţi. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfârşitul exerciţiului financiar.încetării sau apropierii momentului încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ.24) şi o durată normală de utilizare mai mare de un an.performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune. destinat să îndeplinească în mod independent. Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate în contul 105 „Rezerve din reevaluare”. Active fixe corporale Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (v. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile: . o funcţie distinctă. care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani. la momentul scoaterii acestora din funcţiune.Programele informatice create de instituţiile publice. cu aprobarea ordonatorului de credite. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă. Ajustări pentru depreciere.

valoarea justă pentru cele dobândite gratuit (ex.construcţii. sponsorizări). Evaluarea. animale şi plantaţii. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de 45 .mobilier.avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. . aparatură birotică. . pentru cele procurate cu titlu oneros. donaţii. respectiv primite cu titlu gratuit. Iniţial.2 „Amenajări la terenuri” Momentul înregistrării. . piscicol 211.costul de producţie.costul de achiziţie.1 „Terenuri” Conturi sintetice •terenuri agricole •terenuri silvice •terenuri fără construcţii •terenuri cu construcţii •terenuri cu zăcăminte •alte terenuri neamenajate • terenuri racordate la la sistemul de energie electrică/apă potabilă •terenuri pe care s-au efectuat lucrări de acces •terenuri împrejmuite •terenuri amenaj.Activele fixe corporale cuprind: . . activele fixe sunt evaluate la: . Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie. Exemplu: Conturi analitice (distinct pentru terenurile din domeniul public de cele din domeniul privat) 211 „Terenuri şi amenajări la terenuri” 211. .instalaţii tehnice. mijloace de transport.terenuri şi amenajări la terenuri. pentru cele construite sau produse de instituţie. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. . Domeniul public şi privat al comunităţilor locale şi instituţiilor publice centrale este stabilit prin legi speciale.

denumite şi ajustări pentru depreciere. în concesiune sau în folosinţă gratuită se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu. Modalitatea de determinare este aceeaşi ca la activele fixe necorporale. sau pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizaţi. La expirarea contractului de închiriere. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (ca reparaţii curente). denumite şi amortizări. valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu. Amortizarea. 46 . creşterea potenţialului de servicii furnizate. Un activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare. Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente. În cazul clădirilor. Evaluarea la data bilanţului. în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. potrivit contractelor încheiate. şi/sau ajustări provizorii. Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. stabilite la data bilanţului. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. după caz. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. sau a agentului economic. pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. după achiziţionarea. Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal. Cheltuieli ulterioare. pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă.

după caz. ajustarea trebuie majorată. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate. membrii ai unui organism profesional în domeniu. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funcţiune. durata normală de funcţionare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia. valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare. În astfel de cazuri. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. În cazul în care. în plus putând interveni deteriorarea fizică a unui asemenea activ. 47 . pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în aceleaşi situaţii ca şi în cazul unui activ fix necorporal. Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justă. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul exerciţiului financiar. regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia. în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. integral. Ajustări pentru depreciere. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. de regulă. existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. Reevaluarea. determinată în urma reevaluării. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic. de profesionişti calificaţi. pe calea amortizării. Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durată normală de funcţionare cuprinsă în cadrul unei plaje de ani (durata minimă şi maximă). la momentul scoaterii din funcţiune. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. Astfel stabilită. pe seama cheltuielilor.La încetarea contractului. În cazul nerecuperării integrale.

scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare. instituţia publică care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le consideră că ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. de regulă. În acest caz. La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite. fără plată. sponsorizări sau cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. Transmiterea. dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune. 48 . plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice. similare. necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. indiferent de durata de folosinţă. Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau de către evaluatori autorizaţi. pot fi transmise fără plată orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare. aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv. precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. Potrivit prevederilor legale în vigoare. după caz. după caz. având cel puţin aceeaşi parametri. Activele fixe primite prin donaţii şi/sau sponsorizări. după caz. Activele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii. dar care pot fi folosite în continuare de altă instituţie publică sau dacă. potrivit reglementărilor în vigoare. de la o instituţie publică la o altă instituţie publică. Ca procedură. necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. de evaluatori autorizaţi. Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare.Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. sau pe baza unor evaluări efectuate. Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. în funcţie de subordonare.

3. Activele financiare cuprind: . în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale. alte creanţe imobilizate. a. . Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: a. pe seama cheltuielilor. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. ajustarea trebuie majorată.creanţe imobilizate. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat. b. 49 . întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dobânzi . Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi. activele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează la momentul dobândirii acestora.alte titluri imobilizate.2. Iniţial.titluri de participare. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare. împrumuturi acordate pe termen lung şi b.1. Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe pe termen lung. . Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de stat sau unităţile administrativ-teritoriale potrivit legii. potrivit legii. un drept contractual. Împrumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de creanţă respectiv. Active financiare Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite. În categoria altor creanţe imobilizate intră: garanţiile şi depozitele depuse de instituţia publică la terţi.

. stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. după caz. creanţe. Active curente (circulante) Un activ se clasifică ca activ circulant (curent) atunci când: .este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare. pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. Sunt incluse. în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.1. 50 .2. b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii. animalele şi păsările. materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei. ambalajele. Stocurile Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 2.2. 2. Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime. costul de producţie sau valoarea justă. casa şi conturi la bănci. Stocurile se înregistrează iniţial în contabilitate la costul de achiziţie. 4.este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului. 3. materialele de natura obiectelor de inventar. produsele. mărfurile. . Activele circulante (curente) cuprind: 1. de asemenea.este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. stocuri. sau c) sub formă de materii prime. investiţii pe termen scurt.2. producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura. materialele consumabile.

ajustarea trebuie majorată. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. De asemenea. Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor. şi anume: materiale directe. Scăderea din gestiune a stocurilor. determinat pe baza inventarierii.Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării. precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. atât cantitativ. fiind recunoscute în costul activului. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. precum şi regiile corespunzătoare. În acest scop. atunci când este cazul. În condiţiile folosirii inventarului permanent. ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. Costul de producţie. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. cât şi valoric. energie consumată în scopuri tehnologice. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. În acest caz. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. Potrivit prevederilor reglementărilor legale în vigoare. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului financiar. scăderea din contabilitate a unor pagube 51 . întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o oarecare măsură. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. dacă se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. sau de prelucrare a stocurilor. pe seama cheltuielilor. şi costurile estimate necesare vânzării.

2. Investiţii pe termen scurt Investiţiile pe termen scurt sunt echivalente de trezorerie extrem de lichide.2.2. Creanţe Creanţele aferente ciclului de exploatare provin din relaţiile comerciale ocazionate de achiziţia unor materiale. ministerele stabilesc limite proprii. Casa şi conturi la bănci Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament. Fiecărui ciclu de exploatare îi sunt aferente creanţe proprii. a disponibilităţilor 52 .2. Sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii (datorită perioadei scurte de realizare). Investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. a altor valori de trezorerie. uşor convertibile în numerar.4. 2.2. În acest scop. Creanţele aferente ciclului de exploatare sunt altele decât creanţele imobilizate (ca drepturi ale instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate de acestea pe termen lung ş. limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite.care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv. care sunt supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice. după caz. respectiv principal sau secundar.a. unităţile administrativ – teritoriale pot emite obligaţiuni cu dobândă sau cu discount pe care le răscumpără la termen. În scopul asigurării surselor de finanţare. 2.). Declasarea şi casarea unor bunuri materiale se aprobă de către ordonatorul superior de credite. Pentru instituţiile publice. prelucrare. materii prime care urmează să intre într-un proces de transformare. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.3.

bugetul asigurărilor sociale de stat. În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget. pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare.existente în conturi la trezoreria statului. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 53 . instituţiile publice. Banca Naţională a României. indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale. cheltuieli şi disponibilităţi. Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont. în condiţii de siguranţă. efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri. finanţate integral din venituri proprii. băncile comerciale şi în casierie. instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise . bugetele locale. Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme. bugetele fondurilor speciale. inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice.bugetul de venituri şi cheltuieli. potrivit bugetului aprobat. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat.

e) disponibilul din fonduri externe nerambursabile f) disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de acestea.1. se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare. în cursul exerciţiului financiar.). se înregistrează într-un cont distinct.). disponibil din veniturile fondurilor speciale (4. i) împrumuturi pe termen scurt primite.8.1. 54 . Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în contabilitate distinct.).).7.).3.6. Importanţa acestor conturi face necesară tratarea lor separată.4.). Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal. g)dobânzile de plătit.). după caz. h) dobânzile de încasat. ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate în valută. acreditive (4.2. casa şi alte valori (4. conturi la trezoreria statului şi bănci include: conturi la trezoreria statului şi bănci (4. d) disponibilităţile în lei şi valută provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat şi garantate de stat. 3. c) disponibilul în lei şi valută al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale. disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii (4. faţă de cele de plătit.). viramente interne (4. pe bază de documente prezentate instituţiei şi neapărute încă în extrasele de cont. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci Această grupă cuprinde: a)disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului. fonduri externe nerambursabile (4. Depozitele bancare constituite în condiţiile legii se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora.Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI A DISPONIBILITĂŢILOR Grupa Casa. b) valorile de încasat sub forma cecurilor.).9.5. Dobânzile de plătit şi cele de încasat. aferente împrumuturilor primite pe termen scurt. disponibil din fonduri cu destinaţie specială (4. se ţine distinct în lei şi în valută. disponibil al bugetelor(4.

disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.2. Conturile curente la bănci comerciale se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. după caz. comunicat de Banca Naţională a României. . la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezervă. disponibilul din sume colectate pentru bugete. 55 . . disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei. valabil pentru această dată. depozite pe termen scurt în valută.disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525). corespunzător conturilor de trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat". bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Această grupă mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local.disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). corespunzător conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale". disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită. fără ca acestea să genereze diferenţe de curs valutar. Disponibil al bugetului de stat. 3.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. La finele perioadei. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. corespunzător conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat". disponibilul din fondul de rezervă al asigurărilor sociale de sănătate. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

tichetele şi biletele de călătorie. La finele perioadei. după caz.64/1976. iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. 56 . Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil. se ţine distinct în lei şi în valută în contul 531. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. ale bugetelor locale. comunicat de Banca Naţională a României. Casa şi alte valori Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice. aprobat prin Decretul nr. Acreditive 8 Regulamentul operaţiilor de casă. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice. sume pentru efectuarea de plăţi în numerar. Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate. Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie.209/1976. bugetelor fondurilor speciale. Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale. biletele cu valoare nominală. bugetului asigurărilor sociale de stat. tichetele de masă.8 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. bonurile valorice pentru carburanţi auto. reprezentând drepturi de personal. deschise la trezoreria statului. după caz. biletele de tratament şi odihnă.4. depozite pe termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea dată. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat. potrivit legii. precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar. disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive. astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.3. Buletinul Oficial nr. alte valori etc. la dispoziţia instituţiilor ca venituri proprii se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora. precum şi a altor reglementări în domeniu. 3.3.

Şi alocaţiile bugetare cu destinaţie specială acordate instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate distinct.În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori instituţiile publice pot deschide acreditive la bănci. precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea acestora. se înregistrează în contabilitate distinct. 57 . se înregistrează în contabilitate distinct. constituite în condiţiile legii. se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale. în limita sumelor primite de la acesta. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinţe. Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului într-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate distinct. Sumele în numerar. se încasează. în lei sau în valută. în favoarea acestora. puse la dispoziţia personalului sau a terţilor. se administrează. În categoria disponibilităţilor cu destinaţie specială intră şi disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului. respectiv: disponibilul din taxe speciale. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost acordate subvenţiile. disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii Veniturile proprii ale instituţiilor publice. disponibilul fondului de risc. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială Disponibilităţile din fondurile cu destinaţie specială. în vederea efectuării unor plăţi în numele instituţiei.5. 3. 3.6. Această grupă mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-teritoriale în afara bugetelor locale. precum şi disponibilul din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

8. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale. şi din casieria instituţiei. Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi.Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . 3.disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Fonduri externe nerambursabile Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aprobă odată cu acestea. precum şi între conturile de la trezorerie sau bănci. corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". corespunzător conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj". 3. Acestea sunt gestionate printr-un cont distinct şi sunt utilizate în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în 58 . .7. Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. după caz. 3.disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj.9.

acordurile. conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere. trezoreria statului sau. la bănci comerciale. ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României. unele landuri din Germania de est ş. conform instrucţiunilor emise de donator. Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României.scopul în care au fost acordate. Contribuţia publică naţională destinată cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă. se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic. regiunile cu un PNB de sub 75% din nivelul mediu al U. precum şi proiectele de acte normative care conţin implicaţii financiare.F. dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani. acestea sunt denumite „regiuni de categoria întâi” („category one regions”). după caz.E. protocoalele sau alte asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi. aflate în conturile deschise la Banca Naţională a României. Totodată. În prezent. memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD. M. precum şi.E. sunt purtătoare de dobândă. avizează. memorandumurilor de finanţare. Portugalia. sunt calificate pentru finanţare din fonduri structurale. Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene.P.F. dobânda se bonifică şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere.P.a. Contribuţia financiară a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene. în faza de proiect. după caz. cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate. 59 . după caz. Fonduri de coeziune. Se alocă Statelor Membre cu regiuni defavorizate (Spania. rezultate din contribuţia financiară externă acordată României.). juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile nerambursabile. Sunt acele fonduri care au ca scop eliminarea decalajelor economice dintre zonele mai bogate şi cele mai sărace din U. memorandumurile. trezoreria statului sau. Fonduri structurale. M. la bănci comerciale. Sunt fonduri nerambursabile cele structurale şi cele de coeziune.

ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijenţe stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD. în limita sumelor eligibile transferate. urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeană. Sumele plătite necuvenit din contribuţia publică naţională. Disponibilităţile din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene. Orice înscris pe baza căruia se alocă fonduri provenind din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi din contribuţia publică naţională se învesteşte cu titlu executoriu. reprezentând cofinanţarea în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene. rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare. 60 . în scopul achitării debitelor către Comunitatea Europeană. se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie. se recuperează conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate.Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transferă structurilor de implementare.

cu debitorii şi creditorii diverşi. criteriilor.7.2. comunicat de Banca Naţională a României. 61 .264/2003. nr. precum şi evidenţa operaţiilor ce necesită clarificări ulterioare şi alte decontări (5. Bunurile cumpărate. bugetul asigurărilor sociale de stat (5.). Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoană fizică sau juridică. Comunitatea Europeană (decontările pentru fondurile PHARE. Clienţi În contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse. lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi se evidenţiază distinct în contabilitate. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice. 9 Potrivit H. ISPA.4. M.G.9. republicată.). protecţie socială (5.1. decontările între instituţii publice (5.2. la data efectuării tranzacţiei.). aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. personalul (5. debitori şi creditori ai bugetelor (5. clienţii (5. Avansurile acordate furnizorilor9 se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.109/2004. lucrări executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404). privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii (5. asigurări sociale. În contabilitatea analitică furnizorii se grupează astfel: interni şi externi. lucrările executate şi serviciile prestate. iar în cadrul acestora pe termene de plată.1. bugetele locale. cât şi în valută. Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei.3.O.).5.). la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. SAPARD etc. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu).). bugetul statului.). Furnizori În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri.6.8.).) (5. 4. 4. nr.).

3. cuvenite pensionarilor conform legii. În contabilitatea analitică clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi. deschis pe fiecare persoană. cât şi în valută. lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. comunicat de Banca Naţională a României. Bunurile vândute. ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate. se evidenţiază distinct în contabilitate. Personal Contabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale. datorate terţilor 62 . potrivit reglementărilor în vigoare. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu). precum şi pe fiecare persoana fizică sau juridică. Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate evidenţiază ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă.Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. indemnizaţiile pentru concediile de odihnă. Avansurile acordate personalului evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihnă acordate ca avans. nu se suportă din fondul de salarii. Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct. iar în cadrul acestora pe termene de încasare. sporurile. îngrijirea copilului. premiile. Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii. la data efectuării tranzacţiei. chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor. Contabilitatea decontărilor cu şomerii evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor. Contabilitatea decontărilor cu pensionarii evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege. Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate. precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă. În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care. 4. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct. Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei. potrivit legii. plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică personalului pentru munca prestată.

se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. pensii alimentare şi altele). taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. taxe şi vărsăminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale. 63 . Bugetul statului. sumele datorate creditorilor. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei neplătite. bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adăugată. din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru. prescrise. Alte impozite. datorate bugetului statului potrivit legii. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate. accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri. cuvenite bugetului statului după prescrierea lor. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitică pe feluri de impozite. impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe datorate. Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii. potrivit legii. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată. şi alte creanţe faţă de personalul unităţii. bugetul asigurărilor sociale de stat În cadrul decontărilor cu bugetul statului. calculate potrivit legii. vărsăminte efectuate în plus la buget şi altele. bugetele locale. precum şi debitele provenite din pagube materiale. 4. amenzi şi penalităţi. surplusul trebuie recunoscut drept creanţă. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite. impozitul pe clădiri. amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti. Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal) aferente exerciţiului în curs se înregistrează ca alte datorii în legătură cu personalul. taxe şi vărsăminte asimilate.(popriri. Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale.4. precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii. se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul. plusul de numerar din casierie. impozitul pe venituri de natură salarială.

pentru asigurări sociale de stat. potrivit unor norme şi proceduri prestabilite.6. Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene (PHARE.1.6. PHARE. • taxe asupra zahărului şi izoglucozei.2. Statele membre U. SAPARD etc.E.A. SAPARD) se înregistrează la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe .4. Decontări cu bugetul U.6. Asigurări sociale. • contribuţii bazate pe venitul naţional brut 64 . asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj. alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii.sume de primit şi datorii sume de plată. Decontări cu Comunitatea Europeană 4. cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sânge. Alte datorii sociale reprezintă sume datorate altor categorii de persoane. • contribuţii din taxe vamale.E. alocaţii şi alte ajutoare pentru copii. 4. • contribuţii din T. ajutoare sociale. accidente de muncă şi boli profesionale. 4. Contribuţiile statelor membre la bugetul U. Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. contribuie. precum şi contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat. provin din: • resurse proprii tradiţionale • prelevări din agricultură. ISPA.E. la constituirea bugetului U.V. asigurări pentru şomaj.E. asigurări sociale de sănătate. indemnizaţii pentru persoanele cu handicap şi altele.instituţii publice . ISPA. protecţia socială Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor .5.

se înregistrează ca şi debitori diverşi. Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice. sunt evidenţiaţi pe tipuri de impozite şi pe plătitori. 65 .Înregistrările în contabilitatea naţională urmează procedura arătată în continuare10: 1. 1917/2005.” 4.E. pe structura clasificaţiei bugetare.E. 10 OMFP nr.: 675 = 459 „Contribuţia României „Sume datorate la bugetul U. Evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului de stat. Debitori şi creditori diverşi. Achitarea obligaţiei de plată. se înregistrează ca şi creditori diverşi.” 2. Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori. Creditori ai bugetelor mai sus menţionate sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor bugete.” bugetului U. debitori şi creditori ai bugetelor Sumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice. în contul de rezultat patrimonial: 121. pe structura clasificaţiei bugetare.E. bugetul local. bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. la cererea acestora sau din oficiu. 1649/2006 pentru modificarea şi completarea OMFP nr.” bugetul de stat” 3. În această grupă se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat.E. Înregistrarea. bugetului asigurărilor sociale de stat. se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. bugetelor locale.01 = 675 „Rezultatul „Contribuţia României patrimonial” la bugetul U. pentru închiderea contului de cheltuieli.E. potrivit procedurilor convenite: 459 = 7701 „Sume datorate „Finanţarea de la bugetului U. Înregistrarea obligaţiei de plată a României la bugetul U. altele decât personalul propriu şi furnizorii. altele decât personalul propriu şi clienţii.7.

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare. precum şi sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare. abonamente publicaţii. Decontări Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate sau între instituţiile subordonate aceleiaşi instituţii superioare. 66 . reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei. după caz. Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor.8. 4. se înregistrează distinct în contabilitate. venituri în avans şi decontări din operaţii în curs de clarificare. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt. se înregistrează distinct în contabilitate. Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune. pentru care sunt necesare clarificări ulterioare. potrivit legii. la venituri în avans (venituri din chirii. din fonduri speciale. atât în contabilitatea unităţii debitoare. asigurări. se înregistrează. Sumele încasate în exerciţiul financiar curent.bugetul asigurărilor pentru şomaj. Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans. abonamente la instituţiile de spectacole. Conturi de regularizare Conturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani. alte cheltuieli efectuate în avans). împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. la cheltuieli în avans (chirii. precum şi dobânzile aferente acestora. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. Sumele plătite în exerciţiul financiar curent. La consolidare soldurile acestor conturi se elimină. abonamente la publicaţii. alte venituri realizate în avans). fonduri cu destinaţie specială. într-un cont distinct. cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite. iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate. după caz.9. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. 4. provizoriu.

împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. denumită şi datorie curentă. Datorii 5.2. împrumuturi interne şi externe garantate de stat.1. conform acordului de împrumut. dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. Împrumuturile şi datoriile din această clasă reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an. sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.1. împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt. Datorii pe termen lung (necurente) O instituţie publică trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie.1. împrumuturi interne şi externe contractate de stat. şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. 67 .Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI 5. care este încheiat înainte de data bilanţului. prime privind rambursarea obligaţiunilor. 5.1. Toate celelalte datorii se clasifică drept datorii pe termen lung. alte împrumuturi şi datorii asimilate.

Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat să contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale sau de la alţi creditori. 5.1. după caz. prin Ministerul Finanţelor Publice.3. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. după caz. autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi. pe de o parte. Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern. de pe pieţele financiare. în numele statului. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat. garante ale sumelor subîmprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau.3.3. Datoria publică Datoria publică reprezintă datoria publică guvernamentală. pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie. Datoria publică guvernamentală externă este partea din datoria publică guvernamentală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului. 68 . la care se adaugă datoria publică locală. numai prin Ministerul Finanţelor Publice şi să le subîmprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege. Datoria publică guvernamentală internă este partea din datoria publică guvernamentală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului. la un moment dat. 5.1.1.5. pe de altă parte.2. în numele României. Datoria publică guvernamentală Cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului. de la persoane fizice sau juridice rezidente în România.1. provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern. încheiate între Ministerul Finanţelor Publice. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare. prin Ministerul Finanţelor Publice.

Garanţiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. contractate în scopuri prevăzute de lege. împrumuturi de stat de la bănci. se constituie fondul de risc. dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului. precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali. 5. persoane juridice române sau străine.4. împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine. iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. respectiv din bugetele locale. instituţii financiare internaţionale. provenite din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea. mediu şi lung. la un moment dat. împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. de la alte instituţii de credit. sau de la alte organizaţii internaţionale. Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt. Datoria publică locală Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale. de la persoane fizice sau juridice rezidente în România. în 69 . fără a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaţa internă sau externă. garanţii de stat.1. Datoria publică locală externă este partea din datoria publică locală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale.Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice. Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României. în cazul autorităţilor administraţiei publice locale. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare. Datoria publică locală internă este partea din datoria publică locală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale.

după caz. contribuţii. Provizioane Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate. depăşeşte limita prevăzută de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. mediu şi lung sau garantarea acestora pentru realizarea de investiţii publice de interes local. Provizioanele nu pot depăşi. Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut. inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv. alte vărsăminte. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau externe. se constituie fondul de risc. împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit. sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. 70 .2. 5. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate. Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. taxe. pe termen scurt. precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subîmprumutate beneficiarilor finali. dobânzile şi comisioanele aferente acestora. Consiliile locale. Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare. Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale.scopurile prevăzute de lege. din punct de vedere valoric. cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale.

fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. rezervele din reevaluare. . . declarate ca atare prin lege.litigiile. sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege.3. Fonduri Fondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional. Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. exemplificate în anexa la Legea nr. amenzile şi penalităţile. 5.alte provizioane. cele exemplificate în anexa la Legea nr. rezultatul reportat.1. Capitaluri Capitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public 71 . Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie. fonduri în afara bugetelor locale etc. Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie. daunele şi alte datorii incerte. despăgubirile. rezultatul patrimonial. folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public.Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care. fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului.3. 5. Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea nr. fondul activelor fixe necorporale.cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor. Statul şi unităţile administrativteritoriale exercită posesia. în limitele şi în condiţiile legii. potrivit legii sau prin natura lor.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual. în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice. Bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune anual spre aprobare Guvernului.judeţean. al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute exemplificate în anexa la Legea nr. b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale. ele pot fi date numai în administrare. Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul public al localităţilor. a consiliului judeţean. insesizabile şi imprescriptibile: a) nu pot fi înstrăinate. Bunurile din domeniul public pot fi date. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. Domeniul public al comunelor. concesionare sau închiriere. în condiţiile legii. judeţelor şi al statului sunt inalienabile. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului 72 . de ministere. la care statul sau o unitate administrativteritorială este acţionar. precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. după caz. de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean. se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat. după depunerea situaţiei financiare anuale. bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o justă şi prealabilă despăgubire. dacă legea nu dispune altfel. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local. Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora se face. prin hotărâre a Guvernului. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. după caz.

La începutul exerciţiului. dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. după caz. la cererea Guvernului. prin hotărâre a Guvernului. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. mai degrabă. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.2. stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare. Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare. 73 . Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face. natura elementului sau tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie.judeţean. prin hotărâre a Guvernului. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. a consiliului judeţean. prin hotărâre a consiliului judeţean. sau cel mult la întocmirea situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli. după caz.3. se are în vedere. 5. Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publică pentru realizarea obiectului său de activitate. Dreptul de proprietate publică încetează. prin urmare. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat Rezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar. Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare. decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc.

valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv.5.4. În astfel de cazuri. caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la costul lor istoric.ca o scădere a rezervei din reevaluare.ca o creştere a rezervei din reevaluare. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii tehnice constituite. recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ. din cadrul capitalurilor proprii. . la valoarea justă. aceasta se tratează astfel: . dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o suma aferentă acelui activ. regulile privind amortizarea se aplică activului având în vedere valoarea acestuia.3.ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.3. dacă nu a existat o descreştere anterioară. 5. după caz. cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementărilor legale. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. din cadrul capitalurilor proprii. eventuala diferenţă rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială. determinată în urma reevaluării. . Reevaluarea acestora se face.ca o cheltuială cu întreaga valoare a descreşterii. Fonduri cu destinaţie specială Contabilitatea fondurilor/finanţărilor speciale Fonduri cu destinaţie specială * Fondul de rulment * Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor 74 . valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. cu excepţiile prevăzute de reglementările legale.3. în condiţiile legii. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. în locul costului de achiziţie sau costului de producţie. În cazul în care. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete. aceasta se tratează astfel: .

Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii.sociale de stat * Fondul de rezervă pentru sănătate * Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local * Fondul de risc * Fondul de dezvoltare a spitalului Alocaţii bugetare cu destinaţie specială Fonduri speciale * Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate * Bugetul asigurărilor pentru şomaj Fonduri/finanţări speciale Taxe speciale Depozite speciale Disponibilităţi cu destinaţie specială * Disponibilităţi din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului * Disponibilităţi din cofinanţarea de la buget * Fondul de tezaur Fondul de rulment.131.131. În creditul contului se înregistrează sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare anuale pentru constituirea fondului de rulment. Exemplu: Evidenţa fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine cu ajutorul Contului 131: Fondul de rulment. Contul 131 „Fondul de rulment” este un cont de pasiv.01 – „Fondul de rulment destinat acoperirii golului de casă”. Disponibilităţile acestui fond pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent. precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. . Utilizarea fondului de rulment se aprobă de consiliul local/judeţean şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. .131.02 – „Fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar”. iar în debit – sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul 75 .03 – „Fondul de rulment destinat unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale”. Contabilitatea analitică a fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine pe destinaţiile stabilite de lege: . Se constituie din excedentul anual al bugetului local după efectuarea regularizărilor în limita tansferurilor (din bugetul de stat).

Cu ajutorul Contului 522 unităţile administrativ – teritoriale ţin evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate din disponibilul din fondul de rulment al bugetului local deschis la trezoreria statului. Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat. se reportează în anul următor şi se completează potrivit legii. Contului 131.01). Se constituie anual dintr-o cotă de până la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. Contul 131 „Fondul de rulment” se creditează prin debitul contului 121.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 521=522). Temeiul legal al constituirii acestui fond de rezervă este Legea nr. Soldul creditor al Contului 131 reprezintă fondul de rulment constituit şi neutilizat. din fondul de rezervă. potrivit legii. iar în credit se evidenţiază sumele virate în contul de disponibil al bugetului local.1. Contul 131 „Fondul de rulment” se debitează prin creditul contului 121. Este un cont de activ. Acest fond se utilizează pentru acoperirea costurilor prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat se ţine cu ajutorul contului 132. Sumele constituite ca fond de rezervă. Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi. Fondul de rezervă pentru sănătate. îi corespunde un cont de disponibil: contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local”.curent. Soldul debitor al Contului 522 reprezintă disponibilităţile existente la acel moment ca fond de rulment.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele repartizate. în continuare. Contul 522 se creditează prin debitul Contului 581 „Viramente interne” cu sumele utilizate la finele anului din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar (concomitent: 521 = 581) şi (131 = 1222. ca fond. În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate din contul de disponibil al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment. necheltuite.01 = 131). din excedentul anual al bugetului local destinat constituirii fondului de rulment (concomitent: 522=521). pentru utilizare ca fond de rulment. 95/2006 privind reforma în 76 . Contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” se debitează prin creditul Contului 581 „Viramente interne” la finele anului cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând fond de rulment propriu constituit la nivelul unităţii administrativ – teritoriale din execuţia bugetului local curent (concomitent: 581 = 521) şi (1222. aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.1. În cadrul acestuia se evidenţiază distinct disponibilul curent din fondul de rulment al bugetului local (contul 5221) şi depozitele constituite din fondul de rulment al bugetului local (contul 5222). potrivit legii.

Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare anuale. respectiv. Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate. 77 . Taxe speciale. Bugetul fondului se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat. ca surse de finanţare. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală. Fondul de risc. Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică au obligaţia calculării. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă pentru sănătate se ţine cu ajutorul contului 133. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând fondul de risc se ţine cu ajutorul contului 135. pentru garanţii la împrumuturi externe. prin tarif sau preţ potrivit legii. aprobă taxe speciale. Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. la unităţile trezoreriei statului. după caz. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Evidenţa contabilă a sumelor cu destinaţie de construcţii de locuinţe se ţine cu ajutorul contului 136 „Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe”. create în interesul persoanelor fizice şi juridice. înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local se ţine cu ajutorul contului 134. dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la bugetul local. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe. deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. consiliile locale. Este o componentă a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin care este finanţată asistenţa de sănătate publică. Aceste sume se utilizează pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii. dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale. Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi.domeniul sănătăţii. Se păstrează într-un cont distinct. Se constituie în baza prevederilor legale în cotă de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Evidenţa contabilă a taxelor speciale se ţine cu ajutorul contului 137. din cadrul grupei 13: „Fonduri cu destinaţie specială”. iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. precum şi din cele casate. O taxă specială încetează când încetează serviciul public pentru care a fost înfiinţată. Din fondul de tezaur se realizează investiţii publice de interes multicomunitar (pentru două sau mai multe localităţi). Fondul de dezvoltare a spitalului. 78 . cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli. Acesta este un cont de activ. precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. Spitalele sunt autorizate să constituie un fond de dezvoltare care să fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatură medicală şi de laborator. • o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului bugetar. In creditul contului se înregistrează sumele încasate cu titlul de fond de dezvoltare a spitalului. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. In debit se înregistrează împrumuturile acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. • sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare". Fondul de tezaur. Împrumuturile acordate unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de tezaur se înregistrează în contul 468. Fondul de dezvoltare a spitalului se evidenţiază în contul 1391.4 reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate. iar în credit – împrumuturile acordate şi nerambursate de acestea. Soldul debitor al contului 468. • sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. Se constituie la nivelul consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din vărsămintele efectuate din excedentul anual al bugetului unităţilor administrativteritoriale. Acest fond se constituie din: • cota-parte din amortizarea calculată lunar. necesară desfăşurării activităţii spitalului. Soldul creditor al contului 1391 reprezintă fondul de dezvoltare a spitalului constituit la un moment dat. iar în debit. Contul 1391 este un cont de pasiv. la sfârşitul anului. deschis în afara bugetului local.4 „Împrumuturi din fondul de tezaur”.Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual.

se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar. Costul acestora va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării.5. Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. se recunosc ca şi costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent. al 13lea salariu. Cheltuielile de personal: salarii în bani şi în natură. contribuţiile aferente acestora. 79 . Cheltuielile de capital se recunosc lunar. sunt incluse de asemenea în costurile de personal ale exerciţiului. precum şi subvenţii. asistenţă socială acordate. se recunosc ca şi costuri la instituţia care transferă fondurile. Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestora. cheltuielile reflectă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor. Alte transferuri. cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţă a acestora. sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic. aferente unei perioade de timp. Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinată pentru acest scop. interne şi în străinătate. indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora. Cheltuieli Potrivit contabilităţii de angajamente. transferuri. prime. Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate. Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite. se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment a avut loc. după caz.4. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice. curente şi de capital. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate.

întreţinere şi reparaţii. detaşări.5.deplasări. . . . mărfuri. reclamă şi publicitate. . .energie şi apă. Cheltuielile cu personalul includ: . materiale consumabile. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. Acestea includ: . .materii prime. Alte cheltuieli operaţionale includ: . . . materiale de natura obiectelor de inventar. taxe şi vărsăminte asimilate. . animale şi păsări.pierderi din creanţe şi debitori diverşi. detaşare.prime de asigurare.servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii. după natura şi destinaţia lor. cheltuieli cu personalul. Cheltuielile privind stocurile includ următoarele: . 80 . cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile.1. . taxe şi vărsăminte asimilate ce trebuie plătite de către instituţiile publice.asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale. . cheltuieli cu alte impozite. asigurări de şomaj.servicii bancare şi asimilate.alte cheltuieli operaţionale. materiale nestocate.chirii. Această grupă include cheltuielile cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate.protocol. alte cheltuieli finanţate din buget. .salariile personalului.4. Grupele de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: . cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. alte cheltuieli operaţionale.alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială. cheltuieli financiare. . cheltuieli de capital.transportul de bunuri şi personal. cheltuieli extraordinare. conform legii. amortizări şi provizioane.drepturi salariale în natură. transferări. accidente de muncă şi boli profesionale. ambalaje.indemnizaţii de delegare. asigurări sociale de sănătate.comisioane şi onorarii. alte stocuri. Cheltuieli cu alte impozite. .alte servicii executate de terţi.

V. .transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice. La momentul casării se trece pe cheltuieli contravaloarea trusei medicale: „Cheltuieli privind „Materiale de natura materiale de natura obiectelor de inventar” obiectelor de inventar” 603 = 303 78 lei Cheltuielile financiare includ: . . pentru procurarea unei truse medicale (auto). facturii fiscale.V. SAPARD.1 % „Debitori” 461 „Debitori” 461 78 lei 22 lei 3.dobânzi. . . SAPARD.sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul programelor PHARE. . .ajutoare sociale.1 100 lei 2.subvenţii. .alte pierderi . Angajatul C. SAPARD. cumpără trusa medicală (obiect de inventar) cu suma de 78 lei.dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE.pierderi din creanţe imobilizate.cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. Alte cheltuieli finanţate din buget includ: . ISPA. conf. 1.transferuri interne.Exemplu: Se acordă un avans spre decontare în sumă de 100 lei angajatului C. . Se decontează în termenul legal de 3 zile suma primită ca avans spre decontare: % = „Materiale de natura obiectelor de inventar” 303 „Casa” 531. se înregistrează acordarea avansului din casierie: „Debitori” „Casa” 461 = 531.asigurări sociale.transferuri în străinătate. . 81 . . .transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice. ISPA.diferenţe de curs valutar. ISPA.cheltuieli neeligibile: PHARE. .

cheltuieli cu active fixe neamortizabile. oricare este acesta. potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări.2. au legătură cu programul de guvernare. In aceste situaţii. dacă bugetele guvernelor de stânga sunt la fel ca bugetele guvernelor de dreapta. între alte funcţii. Dacă bugetele publice. obiectivelor şi sarcinilor prioritare. acţiunilor.cheltuieli operaţionale privind amortizările. Astfel. corespunzătoare naturii. Un buget public este în primul rând un document politic.cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare. . economic. dacă sunt orientate şi executate la fel. fără deosebiri. apoi. . ca şi veniturile. şi pe aceea de elaborare şi 82 . Cheltuielile bugetului de stat.cheltuieli financiare privind amortizările. amortizări. nu se deosebesc între ele. Creditele bugetare se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice. . provizioanele şi ajustările pentru depreciere. Cheltuieli de capital. acestea nu (mai) exprimă o voinţă politică anume.cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe.pierderi din calamităţi. ale bugetului asigurărilor sociale de stat. prin mijlocirea bugetului are loc o redistribuire a veniturilor: sunt colectate printr-o procedură anume şi. provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare.a. programatic. Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte. Administrarea cheltuielilor bugetare Veniturile fiecărui buget. . odată constituite/încasate. şi numai în al doilea rând un document financiar. 5. caracterului şi aspiraţiilor sale. Cheltuieli extraordinare includ: . Scopul cheltuielilor bugetare este acela de a funcţiona instituţiile şi autorităţile publice. nu (mai) sunt un instrument pentru atingerea unor obiective distinctdoctrinare. aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale/judeţene. cheltuielile bugetelor locale sunt cele stabilite potrivit legii.alte cheltuieli. vor fi utilizate potrivit prevederilor înscrise în bugetul respectiv. de a fi îndeplinite activităţile de interes public date acestora: de ordin social. programelor.. Cheltuielile. de apărare şi ordine publică ş. în succesiunea lor. utilizate potrivit altei proceduri. contribuabilul – ca plătitor de taxe şi impozite şi ca beneficiar al politicii bugetare – nu se va regăsi întro orientare politică anume. provizioane şi ajustări includ: . In consecinţă.4. cele ale bugetelor fondurilor speciale sunt stabilite prin legile bugetare anuale.

se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului. 83 . ordonanţarea cheltuielilor: fază în care se confirmă că livrările de bunuri şi prestările de servicii au fost efectuate. Cheltuielile bugetare sunt administrate de ordonatorii de credite. de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale. Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele publice şi în cadrul cărora se angajează. Şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare. ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. 11 Credit bugetar – sumă aprobată într-un buget. lichidarea cheltuielilor: fază în care se verifică existenţa angajamentelor. b. este interzisă utilizarea creditelor bugetare aprobate la un capitol pentru finanţarea altui capitol.. Efectuarea cheltuielilor bugetare implică următoarele faze în procesul execuţiei bugetare: a. Cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite se stabilesc anual.F. Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal. Pentru a fi efectuate cheltuieli publice este necesară îndeplinirea procedurii de deschidere a creditelor bugetare11. Deschiderea de credite bugetare constituie aprobarea comunicată ordonatorului principal de credite de către M. se ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. precum şi îndeplinirea altor principii de către administraţia financiară a statului. Execuţia bugetului general consolidat constă în încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în deficitul bugetar aprobat. (Este interzisă transformarea creditelor bugetare în credite comerciale). c.P. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate.implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a guvernului (de o anumită orientare). Execuţia operativă implică şi perfecţionarea managementului fondurilor publice. prin trezoreria statului. respectiv se pot angaja. sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi efectuată. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. pe exerciţii bugetare. în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi.De asemenea. inclusiv în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. plata cheltuielilor: fază reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi. armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările Uniunii Europene. pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

şi fondul salariilor de bază se aprobă – ca cheltuieli – distinct. 84 . simbolul contului (din planul de conturi). subcapitole. 3. Structura conturilor de cheltuieli În cadrul instituţiilor publice. permanenţi şi temporari. capitolul. 5. titlul. Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale.bugetul asigurărilor sociale de stat. Strategia în domeniul investiţiilor publice este elaborată de guvern. . nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli. 2.bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.bugetul fondurilor externe nerambursabile. . . prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. prin M.bugetele locale. subcapitolul. . In consecinţă. 5..P. Conturile de cheltuieli se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.bugetul asigurărilor pentru şomaj.F. contabilitatea cheltuielilor se ţine în conturi distincte. 6. articole şi alineate. 4. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. după natură şi destinaţie. Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. aprobate pe ordonatori principali de credite şi.3. . Numărul de salariaţi. . pe baza propunerilor de programe de investiţii formulate de ordonatorii principali de credite. Structura contului contabil va fi următoarea: 1. .4. în cadrul acestora pe capitole.bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. sursă de finanţare a cheltuielii. şi alocaţiile pentru cheltuielile de personal. articolul. Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în buget în baza programelor de investiţii publice şi se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.Cheltuielile sunt structurate în buget pe părţi. capitole.bugetul de stat. respectiv: .

la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare. organizarea de manifestări culturale şi sportive. după caz. Venituri şi finanţări Potrivit contabilităţii de angajamente. Grupele de venituri 85 . al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract. Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. se asigură cu ajutorul "Îndrumarului" elaborat de către ordonatorii principali de credite. moment care atestă transferul de proprietate către clienţi. studii. concursuri artistice. 5. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. în roşu. contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii. alineatul.7.1. Reflectarea unitară a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevăzute în clasificaţia economică. 5. În contabilitate.5. valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe. Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii. 8. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli. precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate. aferente unei perioade de timp. prestaţii editoriale. al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective. creanţelor şi datoriilor. acestea pot fi înregistrate şi în debitul conturilor. Veniturile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare.5. veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. publicaţii. veniturile reprezintă impozite. taxe. proiecte. subalineatul (paragraful). prestări de servicii şi altele asemenea.

p. venituri financiare.venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi.venituri din vânzarea mărfurilor. Se achită chiria prin casieria instituţiei publice: “Casa” 531.1 “Disponibil al bugetului de stat” 520 = “Viramente interne” 581 1452 lei 1452 lei Veniturile din alte activităţi operaţionale includ: .Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri.alte venituri operaţionale. veniturile din activităţi economice includ: . . Potrivit prevederilor contractuale. .Se depune suma încasată în contul de disponibil: “Viramente interne” “Casa” 581 = 531. după natura şi sursa lor. Suprafaţa spaţiului închiriat : 128 m. fonduri cu destinaţie specială.p. venituri din contribuţii de asigurări. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice.venituri din lucrări executate şi servicii prestate. venituri fiscale. finanţări. .venituri din vânzarea produselor finite. . Să se înregistreze în contabilitate venitul (de) încasat. 1. Chiria lunară este de 9 lei / m. Exemplu : O instituţie publică închiriază un spaţiu cu destinaţia de depozit.venituri din chirii.. venituri din producţia de active fixe. . transferuri. . alocaţii bugetare cu destinaţie specială. La rândul lor. chiria se încasează în prima zi calendaristică lucrătoare a lunii.venituri din studii şi cercetări. venituri extraordinare. venituri din provizioane. subvenţii.venituri din activităţi diverse. .variaţia stocurilor.1 = “Debitori sub 1 an” 4611 1452 lei 1452 lei 3. înregistrarea obligaţiei de plată a chiriei: “Debitori sub 1 an” “Venituri din chirii” 4611 = 706 2. . 86 .venituri din vânzarea produselor reziduale.venituri din vânzarea semifabricatelor. alte venituri operaţionale. . venituri nefiscale.

venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale.Venituri din producţia de active fixe includ: . contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale. aceste venituri sunt recunoscute la momentul încasării. înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. Această grupă conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. . Grupa "Venituri nefiscale" include: . Această grupă include venituri ale bugetului general consolidat.impozit pe venit.venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale. . altele decât cele menţionate la grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". .venituri din producţia de active fixe corporale. .impozit pe venit. .impozit pe salarii. contribuţiile pentru asigurări de şomaj. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. . Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.venituri din proprietate. . Grupa "Venituri fiscale" include: . contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale. . . recunoscute la momentul constatării. veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj. contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate.impozite şi taxe pe proprietate. Grupa "Venituri din contribuţii de asigurări" include: . neexistând obligaţia de a întocmi declaraţii conform legii.venituri din vânzări de bunuri şi servicii. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale. De regulă. veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate recunoscute la momentul constatării.alte impozite şi taxe fiscale. Această grupă include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat. Veniturile financiare includ: 87 . Venituri nefiscale. înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal. profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice. Venituri din contribuţii de asigurări.alte impozite pe venit.impozite şi taxe pe bunuri şi servicii. Venituri fiscale. contribuţiile pentru asigurări de şomaj. profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice. profit şi câştiguri din capital. .venituri din producţia de active fixe necorporale.

subvenţii. SAPARD. Sunt.sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar . de asigurare a apărării ţării şi siguranţei naţionale.integral din venituri proprii.venituri din dobânzi. . 88 . şi alte surse de finanţare: pe programe. se finanţează acţiuni social – culturale.venituri din creanţe imobilizate. la unele dintre acestea ponderea este de 100%.PHARE. dar şi din celelalte. Finanţări. . . . SAPARD. alocaţii bugetare cu destinaţie specială Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice.din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. finanţarea unor activităţi de interes strategic ş. bugetele locale. ISPA. bugetele fondurilor speciale. Când există surse duble de finanţare. bugetul asigurărilor sociale de stat.2. ISPA. instituţiile din sistemul administraţiei publice centrale prezintă particularitatea că ponderea alocaţiilor de la bugetul de stat se menţine ridicată. după caz.venituri din diferenţe de curs valutar.alte venituri financiare.a. .PHARE.5. de înfăptuire a justiţiei. Sub aspectul surselor de finanţare.venituri din investiţii financiare cedate.sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) . transferuri. precum şi de cele integral autofinanţate utilizează conturile comune pentru toate instituţiile publice. 5. Între sursele de finanţare. evidenţa contabilă se deschide distinct pe surse bugetare şi surse extrabugetare. finanţarea instituţiilor publice şi serviciilor publice se asigură astfel: . însă. bugetele fondurilor speciale. Unităţile publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale. .. Din această sursă. din împrumuturi externe nerambursabile sau/şi rambursabile. sponsorizări. bugetul asigurărilor sociale de stat. un rol din ce în ce mai important revine veniturilor proprii şi veniturilor extrabugetare. din donaţii. după caz. bugetele locale. . în funcţie de subordonare.integral din bugetul de stat. .

în conformitate cu reglementările legale în vigoare. reprezintă plăţi de casă. în acelaşi fel. exhaustivă. In schimb. Modul 12 S-a vehiculat la un moment dat în mass-media cifra de 247 de impozite şi taxe. denatura masa şi provenienţa veniturilor bugetare. materiale. contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. Clasificaţia bugetară are rolul de a organiza şi sistematiza informaţia privind destinaţia şi utilizarea resurselor bugetare în scopul cunoaşterii şi adoptării deciziilor în materie. Clasificaţia bugetară. cu toate taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii la un moment dat.). la începutul anului 2008. de apărare şi siguranţă naţională etc. se actualizează permanent pe baza prevederilor legale şi este obligatorie pentru toate instituţiile publice de pe întreg teritoriul ţării. Competenţa stabilirii clasificaţiei bugetare revine prin lege Ministerului Finanţelor Publice. Cifrele nu au fost contestate oficial. lucrări executate şi servicii prestate. unul şi acelaşi impozit/taxă este încadrat univoc. este importantă respectarea clasificaţiei bugetare.a. Astfel. clasificaţia funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice (cheltuieli sociale. Elaborarea şi actualizarea clasificaţiei bugetare revin Ministerului Finanţelor Publice ca activităţi. dar nici nu există o listă publică. număr cu care ţara ocupa un loc de top. In ce priveşte cheltuielile bugetare. Aceasta se publică în Monitorul Oficial. de capital ş. Fiecare sumă cuvenită bugetului este încadrată obligatoriu într-o singură subdiviziune a clasificaţiei bugetare. Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară de către instituţiile finanţate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. practica a impus şi clasificaţii specifice acestora. ulterior. veniturile sunt înregistrate pe surse de provenienţă. în orice unitate administrativ-teritorială şi la orice instituţie publică. potrivit bugetului aprobat. Pentru ca execuţia bugetară să se realizeze unitar în profil teritorial şi departamental. În această categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.). 89 . clasificaţia economică constă în gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic (cheltuieli de personal. numărul impozitelor şi taxelor plătite de contribuabili în România ar fi fost de 97. Numărul mare12 al impozitelor şi taxelor care compun veniturile bugetului consolidat a făcut necesară elaborarea acestui cadru pentru prezentarea sistematică a resurselor bugetare. Clasificaţia bugetară constă în gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare pentru toţi operatorii bugetari. de infrastructură. pentru a nu deforma. ca venit.Potrivit prevederilor Legii contabilităţii. Astfel. Potrivit clasificaţiei bugetare.

venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială. .finanţarea de la buget. acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul. Aceste 90 . la a căror realizare contribuie şi Guvernul. operaţie cunoscută sub denumirea de consolidare bugetară. Reprezintă sume fixe sau cote procentuale din unele venituri cuvenite bugetului de stat dar cedate autorităţilor administraţiei publice locale pentru echilibrarea bugetelor proprii.finanţarea din fonduri externe nerambursabile. începând cu întocmirea proiectului de buget.P. aprobarea bugetului şi raportarea execuţiei bugetare. Sume/cote defalcate. -venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale se efectuează şi pentru investiţii finanţate din împrumuturi externe. M. Pot exista şi transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale. subvenţii. starea de echilibru sau dezechilibru pe fiecare buget în parte şi pe total buget consolidat . la data plăţii salariului. sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite. o cotă la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază se desfăşoară activitatea şi o cotă la bugetul judeţului respectiv. după caz. . după caz. .venituri din subvenţii. se elimină în contabilitate transferurile dintre bugete. . ca resurse financiare ale acestora.finanţarea în baza unor acte normative speciale. alocaţii bugetare cu destinaţie specială etc. pe baza dispoziţiilor legale. respectiv: transferuri. au loc treceri de unităţi. Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare. impozitul pe salarii datorat bugetului de stat: unitatea plătitoare virează. Această grupă include: . In timpul exerciţiului bugetar pot avea loc transferuri între ordonatorii principali de credite. o cotă la bugetul de stat. . Spre exemplu. fonduri externe nerambursabile.fonduri cu destinaţie specială.F. Pentru a se putea evidenţia dimensiunile efortului financiar public într-un exerciţiu bugetar. Clasificaţia bugetară constituie un instrument de lucru în toate etapele procesului bugetar. este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat.venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit. . Transferuri. fără afectarea echilibrului bugetar (dar nu pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului)..de încadrare a impozitelor/taxelor ca venituri este supus controlului financiar preventiv şi a celui ulterior. In situaţiile în care.

Obligaţiile fiscale în contul celorlalte bugete se pot achita la primărie (dacă primăria este împuternicită în acest sens. după care se înregistrează ca încasări. Veniturile extraordinare provin din: . sau la agenţii fiscali. taxă sau alte obligaţii fiscale. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori în baza debitului stabilit. sau prin ordin de plată peste această sumă. la virare. în principal. cu înregistrările aferente în contabilitate). Contribuabilii persoane juridice îşi achită obligaţiile fiscale cu numerar la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor (până la suma de 3500 lei). pentru care li se eliberează chitanţe doveditoare.5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere.cote se stabilesc anual prin legea bugetului de stat. inclusiv dobânzi13 şi penalităţi14 de întârziere. . Este de 0. 5. Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită.venituri din despăgubiri şi din asigurări.3. 13 Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. Încasările la primării sunt verificate zilnic cu ajutorul balanţei analitice a veniturilor colectate (la bugetul local).5. prin poştă. 91 . potrivit bugetului în contul căruia acestea au fost încasate. inclusiv. sunt evidenţiate distinct în contabilitate. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora. Contribuabilii persoane fizice îşi achită obligaţiile fiscale în contul bugetului local la primărie (la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor). începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Agenţii fiscali de la percepţiile rurale trimit sumele încasate din impozite şi taxe la trezoreriile la care sunt arondaţi. distinct pe fiecare impozit. Sumele colectate astfel sunt confruntate cu documentele justificative la compartimentul contabilitate-decontări din cadrul primăriei sau din cadrul trezoreriei municipale/orăşeneşti. 14 Este sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale.venituri din valorificarea unor bunuri. Colectarea veniturilor bugetare Colectarea veniturilor bugetului general consolidat constă. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. inclusiv. Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal (sau de alte legi care le reglementează).

4. urmăreşte îmbunătăţirea aşezării acestora pe contribuabili şi bugete. precum şi insrucţiunile de completare a acestora. ordonatorii de credite (principali. 5. bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. In îndeplinirea acestei funcţii elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte.A. taxelor. precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat.F.F. In legătură cu veniturile bugetare.F. reprezentând contribuţia de asigurări sociale. care au calitatea de angajator sau asimilaţi acestora.Eventualele înlesniri. Stabilirea obligaţiilor de plată.. Printre alte obiective.N.)¹. în baza dispoziţiilor legale. şi pe aceea de elaborare şi implementare a politicilor bugetare şi a politicilor fiscale ale Guvernului. Aceeaşi obligaţie revine ordonatorilor de credite şi în legătură cu veniturile din mijloace extrabugetare. A..F. şi A. persoane juridice şi persoane fizice. elaborează. restituiri. sau de consiliile locale (pentru cele aferente bugetului local).N.P.N.P. A.5.P. De asemenea.F. conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor.F. datorate de plătitori. 92 . Administrarea veniturilor bugetare Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte. taxe şi alte venituri ale bugetului de stat. reprezentând impozite. bugetului asigurărilor de şomaj. Autoritatea de specialitate din subordinea M. compensări şi amânări la plata impozitelor. contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii sunt prevăzute de lege şi sunt aprobate de M. stimulează conformarea voluntară a plătitorilor de taxe şi impozite. Procedurile de impunere a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice sunt elaborate şi se aplică de A. gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal. secundari sau/şi terţiari) au obligaţia de a asigura înregistrarea corectă în sarcina contribuabililor a obligaţiilor fiscale ale acestora. precum şi armonizarea legislativă în acest domeniu. contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.N. îl are şi pe cel de colectare a veniturilor bugetului de stat. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate.A.A. care administrează veniturile statului este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A. această autoritate precizează procedurile privind evidenţa contribuabililor.A. a veniturilor fondurilor speciale şi a celor cu destinaţie specială constituite potrivit legii.NA.F. pe lângă alte funcţii.

5. 2. Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice.bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Cu aceste 93 . . alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora.5. Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări. Structura contului contabil de venituri este următoarea: 1.bugetul asigurărilor pentru şomaj. . facturi. se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. paragraful. .5.bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. simbolul contului (din planul de conturi). în situaţia în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanţei. contabilitatea veniturilor se ţine în conturi distincte. . avize de expediţie. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri. Structura conturilor de venituri Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanţă (declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal). acestea pot fi înregistrate şi în creditul conturilor de venituri. după natură şi sursă.bugetul de stat. În cadrul instituţiilor publice. 4. . bugetul căruia îi aparţine venitul: . . Conturile de venituri se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.venituri evidenţiate în afara bugetelor locale. primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate integral de la buget. Conturile de venituri se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.bugetele locale. 3. . în roşu.bugetul fondurilor externe nerambursabile.bugetul asigurărilor sociale de stat. capitolul. subcapitolul. 5.

În această categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. precum şi alte valori. urmăriţi în continuare.sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice beneficiare şi care urmează să se utilizeze potrivit legii. 5. 94 . Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere Drepturile şi obligaţiile. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele unităţii. active fixe luate cu chirie. denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului. în păstrare sau custodie. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. efecte scontate neajunse la scadenţă. chirii şi alte datorii asimilate. debitori scoşi din activ.6.

politici contabile . Întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi 95 . care includ: politici contabile şi note explicative. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. art. Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale.note explicative. Componenţa situaţiilor financiare Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice cuprind: • bilanţul. situaţiile financiare anuale sunt cele simplificate.bilanţ . nr.cont de profit şi pierdere . documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţiile financiare.situaţia modificării capitalului propriu .note explicative. fără subdiviziunile leului.politici contabile .Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE Se constituie din: (v.G.situaţia fluxurilor de trezorerie . se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă. Pentru instituţiile publice. • contul de rezultat patrimonial. 82/1991. • situaţia fluxurilor de trezorerie. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională. şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.bilanţ .cont de profit şi pierdere . • anexe la situaţiile financiare.E. Pentru persoanele juridice care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele C.27 (3): . • contul de execuţie bugetară. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr.1.E. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. respectiv în lei. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. 6. • situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor. O. care se compun din: .

alte autorităţi publice. organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economicofinanciare până la nivel de balanţă de verificare. precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial. Este interzis instituţiilor publice să centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. după caz. subordonate instituţiei publice. Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari. a soldurilor conturilor de disponibilităţi. Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor. Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile fără personalitate juridică. după caz. potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României. ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite. Unităţile fără personalitate juridică. 96 . la termenele stabilite de acesta. depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului. depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior. fără a întocmi situaţii financiare. datoriilor. subordonate instituţiilor publice din România. Ministerele. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă. poziţiei financiare (active nete/ patrimoniu net/ capital propriu). instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune. un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale.

M. Acestei cerinţe trebuie să-i răspundă situaţiile financiare prin intermediul cărora datele înregistrate în conturi sunt prezentate sub forma unor indicatori economico-financiari cu ajutorul cărora să poată fi caracterizată situaţia şi starea patrimoniului. bilanţul se prezintă practic sub forma unui complet ordonat al conturilor cu ajutorul căruia se organizează şi se centralizează datele evidenţei la nivelul fiecărei autorităţi cu personalitate juridică. Acest tabel specific în forma şi conţinutul său este unul din procedeele specifice metodei contabilităţii. p. indiferent de obiect. punând faţă în faţă – prin dubla reprezentare – mijloacele şi resursele. bilanţul se prezintă astfel: 15 Drăgan. unul deosebit de important. 2005. este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ.” 15 Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice.1. Reprezentarea la un moment dat a patrimoniului instituţiilor publice (şi cel al operatorilor economici) în mod sintetic şi exhaustiv se obţine cu ajutorul bilanţului. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Bilanţul se prezintă sub forma unui tabel care are două părţi distincte: activul (partea stângă) şi pasivul (partea dreaptă). Schematic. – Contabilitatea instituţiilor publice. încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate. 97 . Editor: Asociaţia Europeană de Studii şi Consultanţă. generalizată. C.6. proprietate sau complexitate.1. sintetică. „Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală. datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare. Bilanţul 1. mărime. Definiţie.279. situaţia financiară şi rezultatele obţinute. Actul de conducere în sectorul public (şi în cel privat) impune folosirea informaţiilor contabile la anumite perioade – atât în cursul anului bugetar cât şi la încheierea exerciţiului – într-o formă centralizată. Componenţă Bilanţul contabil prezintă situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de o entitate la un moment specificat.

fiecărui post de bilanţ – de activ sau de pasiv – îi corespunde un cont contabil. creanţe etc. cont de activ sau cont de pasiv: această relaţie exprimă legătura dintre cont şi bilanţ. Bazele contabilităţii. 1997... ca provenienţă. • Capitaluri (rezultatul exerciţiului financiare) curent şi rezultatul reportat. corporale. respectiv ca surse de formare. În practică însă. stocuri. clasificarea surselor de finanţare în funcţie de modul de constituire (surse proprii şi surse străine) şi exigibilitatea lor”.) (din activ se scad datoriile) • Provizioane • Datorii ( împrumuturi şi alte datorii) (din pasiv se scad creanţele restante – cele peste un an) Total Activ = Total Pasiv Prin diferenţa dintre total activ şi total datorii se determină indicatorul active nete...35.. disponibilităţi băneşti ş. 16 Călin O.).. Editura Didactică şi Pedagogică. R. efectuării plăţii/încasării ş. în cadrul unor lucrări pregătitoare întocmirii bilanţului. Bucureşti.Activ BILANŢ Pasiv • Imobilizări (necorporale.a.. ca pasive – în partea dreaptă. complexităţii. „. Ristea M. iar pasivul.a. Neamţu H. sunt evidenţiate în momentul constituirii acestora şi nu în momentul stingerii lor (al rambursării. activul prin componenţa sa evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice. se efectuează cumulări şi disocieri ale soldurilor unor conturi. Teoretic. ca active – în partea stângă şi ca mod de dobândire. Scopul acestor permutări este cel al creşterii potenţialului informaţional şi de analiză a bilanţului. p. 98 . care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.A. mijloace fonduri imobilizate.a.) curente ş. Văduva I. 16 Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Toate drepturile şi obligaţiile înscrise în contabilitate. Patrimoniul oricărei entităţi este reflectat în bilanţ sub două aspecte: al componenţei şi structurii lui natural – materiale. fonduri de trezorerie. • Active circulante (stocuri. Activele – datorită diversităţii. şi invers (soldurile unor conturi de activ se înscriu în pasivul bilanţului). inclusiv în bilanţ. chiar înregistrarea unor solduri ale unor conturi de pasiv în activul bilanţului. Activele sunt prezentate în activul bilanţului în starea lor la momentul încheierii acestuia: de aici denumirile de imobilizări.

nr. evident. În spaţiul european comunitar pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de 420 € (în ţările membre UE care au adoptat moneda unică). Disponibilităţile băneşti reprezintă numerarul din casieria instituţiei şi sumele aflate în conturile curente sau de disponibil deschise la unităţile bancare sau ale trezoreriei statului. respectiv al surselor de formare: capital Se stabileşte periodic prin hotărâre a Guvernului. ziduri de sprijin ş. sportiv. Activele cuprinse în categoria celor fixe se deosebesc de alte active materiale şi prin valoarea mare de înregistrare a acestora în evidenţele contabile (în prezent pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de peste 1800 lei17).a. respectiv bunuri imobile. Exemple de active imobilizate: clădiri. De asemenea. ambalaje etc.G. de lucru. Activele imobilizate. Această categorie de active participă la mai multe cicluri de producţie/activitate. indiferent de valoarea lor contabilă. disponibilităţilor băneşti. Pasivele reprezintă acelaşi patrimoniu. sau fixe.105/2007. sau curente. 17 99 . construcţii speciale ca poduri. utilizarea acestora este limitată convenţional la un singur ciclu de producţie / activitate. Din categoria disponibilităţilor băneşti fac parte şi carnetele de cecuri cu limită de sumă. În mod convenţional în categoria stocurilor sunt incluse şi obiectele de inventar. sculele şi verificatoarele ş. acreditivele şi avansurile de trezorerie. sunt. Valoarea de înregistrare în contabilitate a obiectelor de inventar este de sub 1800 lei indiferent de durata lor de funcţionare. sunt acele valori economice existente sub forma stocurilor. creanţelor. Activele circulante. deci se caracterizează printr-o utilizare durabilă. Sunt valori economice a căror perioadă de utilizare este mai mare de un an. materiale (consumabile). Sunt asimilate obiectelor de inventar echipamentul de protecţie. Pragul de 1800 lei este stabilit prin H. imobilizări. Stocurile. obiectele de inventar se mai denumesc curent drept bunuri de mică valoare sau de scurtă durată. O primă clasificare a activelor este în active imobilizate – sau fixe – şi active circulante – sau curente.multitudinii acestora – se clasifică unitar pe economie pentru a fi evidenţiate în acelaşi mod – prin aceleaşi înregistrări contabile – oriunde funcţionează entitatea care întocmeşte bilanţ contabil. Datorită acestor particularităţi. Acestea se află într-o continuă stare de transformare ca formă materială şi/sau valorică. mijloace de transport. sunt acele valori economice care prin natura lor sunt utilizate ca materii prime.a. ca active circulante. sunt înregistrate ca obiecte de inventar acele bunuri care au o durată de funcţionare mai mică de un an. dar reflectat din punctul de vedere al provenienţei. Toate acestea se constituie în active şi sunt reflectate în activul bilanţului. Spre deosebire de activele fixe.

Pe lângă resurse proprii. datoriile sunt rambursabile din momentul naşterii obligaţiei faţă de cei care le-au acordat (dacă nu s-a convenit altfel) până în momentul rambursării complete (dacă este vorba de credite bancare sau de credite acordate de persoane fizice) sau. până în momentul plăţii lor. Egalitatea dintre activul şi pasivul bilanţului este obligatorie şi are ca bază economică corespondenţa deplină între mijloacele (active) şi sursele de procurare a acestora (pasive). Beneficiarii respectivelor valori avansate poartă denumirea de debitori (instituţia. din care rezultă obligaţii de rambursare. 100 . Acestea sunt valori avansate de o persoană fizică/juridică în calitate de proprietar. Aceste persoane sunt denumite generic creditori întrucât creditează instituţia/operatorul în cauză. sub diferitele sale forme. prin componenţa sa.a. contribuie la întocmirea unui bilanţ realist. Ca sursă de finanţare.a. decontări cu persoane fizice. şi necurente – de peste un an). pe salarii etc. datorii salariale (privind obligaţiile salariale ale angajatorului faţă de angajaţi) ş. operatorul căruia i se acordă sume cu titlu rambursabil devine debitor până la achitarea debitului). şi altele. administrator. Rezultă că. inclusiv exigibilitatea surselor împrumutate (termenul de rambursare/decontare). şi invers. în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare. reprezintă fonduri proprii şi reflectă modul de finanţare din surse proprii a bunurilor economice aflate în circuit (acestea din urmă sunt redate în activul bilanţului).a. Datoriile se grupează şi în datorii financiare (creditele primite de la bănci sau instituţii de credit pe termen lung şi/sau mijlociu). care reflectă situaţia de fapt.propriu.). operaţii de regularizare ş. Toate aceste lucrări. Nu pot exista în patrimoniul unei instituţii (sau al unui operator economic) mijloace fără sursă de finanţare. juridice etc. datorii fiscale (impozite datorate pe profit. Întocmirea bilanţului este precedată de o serie de lucrări pregătitoare: inventarierea. Capitalul. bunurile/activitatea este finanţată şi din împrumuturi. împrumutate ş. În pasivul bilanţului se reflectă şi creanţele. clasificarea creanţelor şi datoriilor după vechime (în curente – de până la un an. pasivul bilanţului – evidenţiind sursele de finanţare a bunurilor/activităţii economice – indică gradul de finanţare proprie/atrasă. finanţator al unei părţi din patrimoniu cu scopul de a primi un echivalent valoric. reevaluarea. surse atrase.

Active financiare Titluri de participare (deţinere de acţiuni) Creanţe imobilizate (împrumuturi pe termen lung) Active fixe (nefinanciare) Active corporale Terenuri. 20 000.00 9 000.00 8 000. 1.. clădiri. p.12. maşini.00 12 000..00 11 000. mobilier Active necorporale Programe software Înregistrări pe pelicule Stocuri (active) Materiale consumabile Obiecte de inventar Creanţe curente şi necurente (creanţe ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an şi mai mare de un an) Disponibilităţi băneşti (conturi la bancă) 6 000. 3 Rezultatul patrimonial (sold creditor) .00 2 000.40) Bilanţ contabil la 31.00 12 200.00 11 500.Exemplu: O instituţie publică întocmeşte următorul bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar (A se vedea şi Fig. ACTIV ASIV I.00 1 Rezerve.00 .00 P 15 000. .00 2 Rezultatul reportat (sold creditor) 12 000. fonduri . 63 800.00 .

00 0.00 102 .00 7 500. Datorii curente şi necurente (cu termen de rambursare sub un an şi de peste un an): (3000+4500) Active nete: Total active (I) – Total datorii (II) 95 000.00 Capitaluri proprii (1 + 2 + 3) 87 500.Disponibil în casă Total Active II .00 87 500.

2. Modificările bilanţului Exercitarea atribuţiilor date prin lege instituţiilor publice face ca funcţionarea acestora să fie activă, dinamică. Activitatea instituţiilor şi autorităţilor în interesul public se efectuează cu cheltuieli, cu încasări de venituri şi viramente de credite bugetare, cu transferuri şi subvenţii ş.a. Astfel, fiecare operaţie economică, financiară, dă naştere unei modificări în bilanţ. În practică însă nu se încheie – şi nici nu se poate încheia - bilanţ contabil după fiecare operaţie economică şi nici după efectuarea câtorva operaţii. Operatorii economici, instituţiile publice şi celelalte entităţi încheie bilanţurile contabile potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991. Cu referire directă la instituţiile public, Legea prevede ca acestea să încheie bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar, la încheierea trimestrelor şi a semestrului I, în momentul începerii funcţionării, la încetarea activităţii, în cazul fuzionării ş.a. Bilanţul se modifică ca urmare a unei singure operaţii fie numai în activ, fie numai în pasiv, fie simultan în activ şi în pasiv în sensul majorării sau diminuării cu aceeaşi sumă a unor posturi din bilanţ. În toate situaţiile de modificare a bilanţului se menţine egalitatea dintre activ şi pasiv. Principalele modificări ale bilanţului ca urmare a unei operaţii economice se încadrează în unul din următoarele tipuri: I. Modificări de structură: a) A + x - x = P Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în activul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu pasivul. b) A = P + x – x Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu activul. II. Modificări de volum: a) A + x = P + x Se majorează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. b) A – x = P – x Se diminuează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. Bilanţul, fiind singurul instrument contabil cu ajutorul căruia patrimoniul este reprezentat sub dublu aspect – ca active şi pasive – va reflecta în posturile sale oricare din cele patru tipuri de modificări care pot avea loc în decursul desfăşurării activităţii astfel încât egalitatea dintre cele două părţi ale tabloului bilanţier să se menţină (neexistând alternativa inegalităţii între acestea). În cazul ambelor tipuri de modificări
103

se produc schimbări în posturile de bilanţ, fără influenţarea totalului bilanţier în cazul modificărilor de structură şi cu diminuarea – sau majorarea – totalului în cazul modificărilor de volum. Totodată, bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii. Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituţia publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil. O datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente. Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii publice, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determină ca diferenţă între active şi datorii. În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în mod curent, de regulă. Formatul bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. Ca structură şi conţinut, în bilanţul contabil se reflectă toate principiile contabilităţii.

104

6.1.2. Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial (simbol 121) prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent. Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.

6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influenţele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenţele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din corectarea erorilor contabile. Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului ale fiecărui element al conturilor de capital.

6.1.4. Anexele la situaţiile financiare Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note explicative. Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt încorporate în situaţiile financiare.

105

5. credite bugetare definitive .angajamente bugetare . se va prezenta.drepturi constatate de încasat b) informaţii privind cheltuielile: . Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar.prevederi bugetare iniţiale. e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei).angajamente legale de plătit .drepturi constatate . precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative.angajamente legale . 6. Pentru elementele prezentate în notele explicative. Notele explicative se prezintă sistematic. suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent pentru comparaţie. şi trebuie să conţină: a) informaţii privind veniturile: .1. în structura în care a fost aprobat bugetul. d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare. consumuri de resurse). c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plăţi efectuate).cheltuieli efective (costuri. care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci. 106 .Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor. Contul de execuţie bugetară Contul de execuţie bugetară cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate.credite bugetare iniţiale. prevederi bugetare definitive . b) faptul ca situaţiile financiare sunt proprii acesteia.plăţi efectuate . de regulă. c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare. pentru buna lor înţelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea. Contul de execuţie bugetară se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de disponibil.încasări realizate . după caz.

brevete.02 Rezultatul reportat . şomaj. animale şi plantaţii 214 Mobilier. local. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale 107 .instituţii publice finanţate integral din buget (de stat. sănătate. sănătate) 121.2 Amenajări la terenuri 212 Construcţii 213 Instalaţii tehnice.01 Rezultatul reportat .instituţii publice finanţate integral din buget (de stat. licenţe. şomaj) 117.01 Rezultatul patrimonial .02 Rezultatul patrimonial . mijloace de transport.PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE (Extras) Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI 100 Fondul activelor fixe necorporale 101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 117 Rezultatul reportat 117. asigurări sociale.1 Terenuri 211.bugetul local 131 Fondul de rulment 161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale Clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 205 Concesiuni. drepturi şi active similare 211 Terenuri şi amenajări la terenuri 211.bugetul asigurărilor sociale de stat 121 Rezultatul patrimonial 121. aparatură birotică.03 Rezultatul reportat . local. mărci comerciale.bugetul local 117. asigurări.

2 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 468.Clasa 3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 302 303 Clasa 4 Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar CONTURI DE TERŢI 401 Furnizori 404 Furnizori de active fixe 411 Clienţi 421 Personal .E. ISPA etc.salarii datorate 431 Asigurări sociale 437 Asigurări pentru şomaj 442 Taxa pe valoarea adăugată 444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 450-458-Decontări cu Comunitatea Europeană privind fondurile nerambursabile (Phare. ) 459 Sume datorate bugetului U.1 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 468.7 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii 471 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans Clasa 5 512 5121 5124 519 520 521 5211 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE Conturi la bănci Conturi la bănci în lei Conturi la bănci în valută Împrumuturi pe termen scurt Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local 108 . 461 Debitori 462 Creditori 463 Creanţe ale bugetului de stat 464 Creanţe ale bugetului local 468 Împrumuturi acordate potrivit legii 468.4 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur 468. SAPARD.

ISPA Finanţarea de la buget CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă Active fixe corporale luate cu chirie Chirii şi alte datorii asimilate Garanţii constituite de concesionar Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Bilanţ de închidere Bilanţ de deschidere 109 . detaşări. SAPARD.E.5221 local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului Casa şi alte valori 531 Casa 5311 Casa în lei 5314 Casa în valută 532 Alte valori 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 610 Cheltuieli privind energia şi apa 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 614 Cheltuieli cu deplasări.PHARE. transferări 641 Cheltuieli cu salariile personalului 675 Contribuţia României la bugetul U. 682 Cheltuieli cu active fixe neamortizabile Clasa 7 745 746 766 768* 770 Clasa 8 8030 8031 8036 8051 8060 8061 891 892 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI Contribuţiile angajatorilor Contribuţiile asiguraţilor Venituri din dobânzi Alte venituri financiare .

Bibliografie selectivă  Dascălu.12. M.. 2005. nr. C. Noua contabilitate publică. Editura InfoMega.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Editura Universitară.  Morariu. 2005. A.186 bis din 29. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Editura CECCAR. I..  IPSASB. Contabilitatea instituţiilor publice. Bucureşti. 110 . 1.. traducere. Nişulescu. Suciu G.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 2004. Bucureşti. Of. 1. Ştefănescu.2005. A..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful