ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Contabilitatea instituţiilor publice
- Suport de curs Dr. ec. ION MANEA Drd. ec. ADELINA DUMITRESCU

Bucureşti 2009

Cuprins
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.............................................1 Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ........................................................................................................................................5 1.1. Concepţia socială privind contabilitatea..............................................................5 1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii..........................................................................8 1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice............................11 1.3.1. Ordonatorii de credite .............................................................................11 Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori, elaborarea proiectelor bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare, asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş.a. Prin lege, delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora, secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării........................................................................................................................13 1.3.2. Organizarea contabilităţii..........................................................................14 1.4. Sisteme de contabilitate.....................................................................................15 1.5. Moneda şi cursul de înregistrare.......................................................................18 1.6. Forma de înregistrare în contabilitate................................................................18 1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate........................................19 1.8. Balanţa de verificare..........................................................................................22 1.9. Principiile şi convenţiile contabile....................................................................22 1.10. Politici contabile..............................................................................................26 1.11. Informaţii şi proceduri utile.............................................................................27 1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor.......................................29 1.13. Sistemul informatic.........................................................................................30 1.14. Exerciţiul financiar..........................................................................................30 Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN ................................................................31 CONTABILITATEA PUBLICĂ.................................................................................31 2.1. Active fixe.........................................................................................................40 2.1.1. Active fixe necorporale............................................................................40 2.1.2. Active fixe corporale.................................................................................44 2.1.3. Active financiare........................................................................................49 2.2. Active curente (circulante)...............................................................................50 2.2.1. Stocurile.....................................................................................................50 2.2.2. Creanţe .......................................................................................................52 2.2.3. Investiţii pe termen scurt............................................................................52 2.2.4. Casa şi conturi la bănci...........................................................................52 Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI................................................54 A DISPONIBILITĂŢILOR.........................................................................................54 3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci................54 3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor......................................55 sociale de stat şi bugetelor locale.............................................................................55 3.3. Casa şi alte valori..............................................................................................56

2

3.4. Acreditive..........................................................................................................56 3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială....................................................57 3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau....................................57 parţial din venituri proprii...................................................................................57 3.7. Disponibil al fondurilor speciale.......................................................................58 3.8. Viramente interne..............................................................................................58 3.9. Fonduri externe nerambursabile........................................................................58 Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII.......................................................................61 4.1. Furnizori ...........................................................................................................61 4.2. Clienţi ...............................................................................................................61 4.3. Personal ............................................................................................................62 4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor......................................63 sociale de stat ...........................................................................................................63 4.5. Asigurări sociale, protecţia socială ...................................................................64 4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană ..............................................................64 4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc.........................................................................64 4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. .............................................................................64 4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai...........................................65 bugetelor...................................................................................................................65 4.8. Conturi de regularizare .....................................................................................66 4.9. Decontări...........................................................................................................66 Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI....................................................................67 5.1. Datorii................................................................................................................67 5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente)................................................................67 5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente)............................................................67 5.1.3. Datoria publică...........................................................................................68 5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală .........................................................68 5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale...............68 5.1.4. Datoria publică locală.................................................................................69 5.2. Provizioane........................................................................................................70 5.3. Capitaluri...........................................................................................................71 5.3.1. Fonduri.......................................................................................................71 5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat...............................................73 5.3.3. Rezerve din reevaluare...............................................................................74 5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială....................................................................74 5.4. Cheltuieli...........................................................................................................79 5.4.1. Grupele de cheltuieli..................................................................................80 5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare........................................................82 5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli................................................................84 5.5. Venituri şi finanţări...........................................................................................85 5.5.1. Grupele de venituri.....................................................................................85 5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu ................................88 destinaţie specială.................................................................................................88 5.5.3. Colectarea veniturilor bugetare................................................................91 5.5.4. Administrarea veniturilor bugetare..........................................................92 5.5.5. Structura conturilor de venituri.................................................................93 5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere........................94 Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE................................................95 6.1. Componenţa situaţiilor financiare.....................................................................95 6.1.1. Bilanţul......................................................................................................97

3

1. Definiţie. Componenţă ................................................................................97 2. Modificările bilanţului................................................................................103 6.1.2. Contul de rezultat patrimonial..................................................................105 6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor.........................105 6.1.4. Anexele la situaţiile financiare.................................................................105 6.1.5. Contul de execuţie bugetară.....................................................................106 Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice ...............104 Bibliografie selectivă ............................................................................................107

4

Capitolul 1: INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Concepţia socială privind contabilitatea

La un moment dat, dar şi în succesiunea generaţiilor, există o anumită reprezentare socială asupra contabilităţii, aşa cum există o anumită concepţie socială, politică, juridică, religioasă etc. Ceea ce este denumit aici generic concepţie contabiă, se constituie în mod curent în atitudini, reprezentări, evenimente corelate sau disparate; în fapt, sinteza acestor exteriorizări (ca manifestări, atitudini ale indivizilor, grupurilor sociale) alcătuiesc concepţia socială contabilă la un moment dat. Concepţia contabilă, asemenea oricărei concepţii cu caracter social, evoluează odată cu societatea. Reprezentările contabile de astăzi sunt diferite de cele din deceniile şi secolele anterioare şi, de asemenea, de cele viitoare. Admiterea României în Uniunea Europeană va modifica concepţia socială asupra contabilităţii, ca urmare a creşterii rolului acesteia în viaţa socială. Mai în glumă, mai în serios, se acreditează ideea că o familie are din ce în ce mai multă nevoie, pe lângă medicul său, şi de avocatul de familie, de brokerul, mecanicul, notarul de familie, dar şi de contabilul de familie. Contabilitatea impozitului pe venit, pe profit ş.a. confirmă cele de mai sus. Odată cu dezvoltarea socială, cu cunoaşterea în general, evoluează şi reprezentările sociale asupra contabilităţii. Reprezentările sociale care alcătuiesc concepţia contabilă la un moment dat vizează abordarea contabilităţii ca ştiinţă, ca disciplină de studiu, ca îndeletnicire umană / profesie. Perceperea contabilităţii ca utilă/inutilă, sau foarte necesară, sau indispensabilă, sau ca o activitate birocratică poate fi în acelaşi timp una individuală, dar şi una socială în ansamblu. Dacă unii membrii ai societăţii au părerea, sau convingerea, că n-ar fi aşa de necesară contabilitatea, sau că aceasta le complică inutil existenţa, faptul face parte tot din ceea ce este denumit generic concepţie socială contabilă la un moment dat. Este evident însă că cu cât contabilitatea este privită într-un anumit mod – oricare – de mai mulţi indivizi, cu atât acea concepţie are un caracter social mai cuprinzător. Şi, întrucât o concepţie contabilă solidă, cuprinzătoare, nu poate fi decât una folositoare, apreciem că este întemeiat efortul generaţiilor tinere de a-şi însuşi această disciplină, de a-şi apropria calificarea ca atare. Contabilitatea ca ştiinţă. Contabilitatea n-a fost considerată o ştiinţă de sine-stătătoare. La început, a fost practica, înregistrările de date
5

– cantităţi, socoteli, obligaţii etc. Apoi s-a ajuns la stadiul de ţinere a registrelor, cu tehnica de rigoare. Înregistrarea operaţiilor în conturi, corespondenţa acestora, verificarea şi închiderea periodică a conturilor au impus o ordine, principii teoretice şi, în cele din urmă, un sistem deschis, închegat, un ansamblu de metode de lucru. În prezent este depăşit stadiul în care se punea în discuţie problema dacă contabilitatea este o tehnică de înregistrare a unor date, sau este o ştiinţă de sine-stătătoare. Astăzi îi este recunoscut contabilităţii, în mod unanim, de către practicieni şi teoreticieni, caracterul de ştiinţă şi de exerciţiu, de profesie, fiind prezentată în dicţionarele de specialitate ca „ştiinţă economică al cărui obiect îl constituie evidenţa şi controlul integrităţii şi mişcării fondurilor materiale şi al mijloacelor băneşti, gospodărite de unităţile economice în procesul de producţie şi de circulaţie.”1 În evoluţia contabilităţii de la practică la ştiinţă, practica a constituit forţa motrice. „Practica este, după cum se ştie, izvorul oricărei cunoaşteri, piatra de încercare a oricărei teorii, iar teoria, la rândul ei, reprezintă o generalizare a practicii, între teorie şi practică existând o unitate dialectică.”2 Ca ştiinţă, contabilitatea este una exactă, fără de care nu poate fi cunoscută, analizată şi valorificată activitatea unei entităţi patrimoniale. Ştiinţa contabilităţii este una de analiză şi sinteză. Datorită acestor caracteristici, contabilitatea a fost încadrată la început în rândul ştiinţelor matematice. La această încadrare a contribuit şi faptul că, în contabilitate, se operează numai cu elemente măsurabile, cuantificabile, evaluabile, care pot fi reprezentate prin simboluri, cifre, valori, formule. Odată cu multiplicarea şi creşterea complexităţii entităţilor patrimoniale s-a dezvoltat managementul întreprinderii şi, implicit, rolul contabilităţii. Ca urmare, contabilitatea s-a impus tot mai mult ca ştiinţă şi practică, fiind considerată – datorită rolului acesteia în organizarea şi evidenţa patrimoniului entităţii – ca activitate esenţială, indispensabilă. Contabilitatea ca îndeletnicire umană/profesie. Stadiul actual de dezvoltare a contabilităţii reflectă prin el însuşi faptul că această îndeletnicire umană a evoluat odată cu societatea. Retrospectiva evoluţiei contabilităţii în decursul timpului pune în evidenţă faptul că aceasta a apărut, s-a dezvoltat şi perfecţionat asemenea tuturor celorlalte activităţi umane. Înregistrările contabile, începând cu însemnările simple, datează de la începuturile societăţii omeneşti. Evidenţele contabile au rezultat din necesităţile practicii economice, ajungând la stadiul actual în urma unui proces continuu de dezvoltare a forţelor de producţie şi a schimbărilor
1 2

Dicţionar de economie politică. Editura Politică, Bucureşti, 1974, p.166. Gh. Enache, „Bazele contabilităţii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p.245.

6

operaţii îngreunează perceperea şi transpunerea acestora în formule contabile. de la evidenţe întâmplătoare s-a trecut la însemnări organizate. Contabilitatea ca disciplină de studiu. unei practici adecvate. De asemenea. a evoluat de sine-stătător ca disciplină de studiu. contabilitatea solicită un efort susţinut pentru aducerea şi menţinerea cunoştinţelor în actualitate. Dificultăţile sunt generate de diversitatea. Identificarea unei însuşiri exhaustive a lucrărilor de contabilitate elaborate de-a lungul timpului. de reglementare. ca bază pentru demonstrarea relaţiilor existente între diferite conturi ca şi pentru stabilirea funcţiei acestora. 7 . în prezent. atât ca iniţiere. suportul principal al dezvoltării şi sistematizării însemnărilor contabile l-a constituit legile şi procedeele matematice de calcul. Contabilitatea s-a dezvoltat odată cu adâncirea diviziunii sociale a muncii. În lipsa unei experienţe. care au fost aplicate cu mult înainte de crearea contului şi au servit. curente şi şcoli dedicate aprofundării obiectului şi metodei contabilităţii. ulterior. fenomene. Contabilitatea a evoluat dea lungul timpului asemenea oricărei alte discipline: a cunoscut momente de glorie ca şi perioade de stagnare. sau vizionarea programelor TV. cu intensificarea schimbului de activităţi. cu caracter permanent şi. De la simple însemnări. şi cu atât mai mult a preocupărilor teoreticienilor şi practicienilor contabili. Dedicarea generaţiilor trecute.petrecute în sfera relaţiilor de producţie. Efortul de însuşire a cunoştinţelor contabile este deosebit de cel pe care-l presupune navigarea pe interne. complexitatea şi exactitatea cunoştinţelor necesare înţelegerii procedeelor şi procedurilor contabile. pe lângă faptul că este o activitate socialmente utilă. cât şi ca aprofundare. dificultăţile se amplifică. prezente şi viitoare cercetării teoriei şi practicii contabile. dar nici nu va rămâne la acest stadiu. complex de studiu şi obiect serios de activitate. este imposibil de realizat. la evidenţe globale odată cu globalizarea societăţii. lucrările şi tratatele de contabilitate elaborate de diverşi autori pot fi prezentate cronologic şi sistematic. au existat. au fost emise concepte şi teorii ştiinţifice proprii acestei discipline. Niciodată în decursul istoriei contabilitatea n-a atins stadiul de astăzi. Efortul vizează şi latura juridică. contabilitatea a fost subiect distinct. De asemenea. Contabilitatea este o disciplină de studiu dificilă. evaluării şi încadrării operaţiilor supuse înregistrărilor contabile. Relaţiile biunivoce care se stabilesc în cazul contabilităţii în partidă dublă între procese. sunt cunoscuţi cercetători celebri în practica şi teoria contabilităţii. se cunosc forme variate de utilizare a contabilităţii în practica economică. ca însuşire. şi există. cu folosirea banilor ca mijloc de schimb. cu informatizarea şi globalizarea societăţii. Ca ştiinţă şi practică. perfecţionare a cunoştinţelor de specialitate. oferă satisfacţii profesionale dintre cele mai intense.

În această concepţie. contabilitatea are metodă şi obiect proprii. proportioni et proportionalita: „contabilitatea studiază tot ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume. comensurabile în bani). cu ce se ocupă acestea. se deosebesc între ele prin ceea ce studiază. contabilitatea este o disciplină interesantă. se raportează la persoanele fizice / juridice atât patrimoniul în conţinutul său material (bunuri) cât şi drepturile şi obligaţiile generate de proprietate. Drepturile şi obligaţiile evaluabile în bani exprimă raporturile de proprietate ce se creează în cazul gestionării bunurilor. bine remunerată. pe de altă parte. cele de drepturi şi obligaţii (cele de natură economică. sunt puse în evidenţă raporturile juridice între posesie şi administrare a patrimoniului pe de o parte şi. 8 .Aspectele menţionate mai sus ajung „la vedere” atunci când se pune problema angajării unui contabil. Prima încercare de definire a obiectului contabilităţii datează din 1494 şi se află în cartea publicată de Luca Paciolo la Veneţia cu titlul: Summade arithmetica. Ca reflectare în contabilitate. precum şi afacerile mari şi mărunte. distincte de celelalte discipline. uneori. transformarea capitalului. atras etc. patrimoniul este privit ca totalitate a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţine unui subiect de drept – persoană fizică sau juridică. ca obiecte de studiu. bunurile nu pot fi altele decât cele procurate cu capital propriu şi cu capital din care rezultă obligaţii (capital împrumutat. folosinţă a bunurilor. capital propriu. întrebuinţării. ca avere mobilă şi imobilă. Astfel. contabilitatea. În prezent sunt numeroase puncte de vedere privind obiectul ştiinţei contabilităţii. Obiectul şi metoda contabilităţii Ştiinţele. în ordinea în care acestea au avut loc”. starea. 1. geometria. al consumului. Sub aspect economic. înlocuirii acestora. se dobândesc bunurile şi cel al alocării. administrare. Altfel.2. Principalele concepţii privind obiectul contabilităţii se structurează sub aspect juridic. atras). economic şi financiar. Astfel. Sub aspect juridic. o profesie folositoare şi. şi mai ales când acesta este testat. furnizează date şi informaţii pe titulari de patrimoniu şi perioade de gestiune în legătură cu averea şi rezultatele participanţilor la circuitul economic. Ca teorie şi practică. contabilitatea reflectă cu procedee şi instrumente proprii existenţa. cu procedee şi instrumente proprii. Capitalul este tratat diferenţiat în contabilitate: ca active imobilizate (capital fix) şi active circulante (capital circulant). Capitalul este reflectat în contabilitate sub aspectul modului în care se procură.

mişcării şi transformării resurselor economice. prelucrarea. prelucrarea. resursele pot fi proprii sau/şi împrumutate. Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli. patrimoniul aflat în administrare. trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie. egalitatea între cele două reprezentări fiind naturală. execuţiei bugetului public naţional. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară.Sub aspect financiar. precum şi exactitatea datelor contabile furnizate. Obiectul contabilităţii îl constituie reprezentarea patrimoniului şi a operaţiilor privind patrimoniul: evidenţa. Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. ca activitate specializată în măsurarea. O contabilitate bine organizată asigură furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional. băncile. cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii. clienţii. după caz. creditorii. evaluarea. resursele economice sunt tratate în contabilitate în acelaşi timp ca active şi pasive. dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale). contabilitatea de gestiune. precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice. atât pentru cerinţele interne ale acestora. precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale. rezultatul patrimonial (economic). deţinute pe diferite termene sau permanente etc. cât şi pentru utilizatori externi: Guvernul. analiza şi controlul bunurilor mobiliare şi imobiliare exprimate în etalon monetar. calculul. Cu ajutorul contabilităţii se asigură controlul operaţiunilor patrimoniale şi al procedeelor de prelucrare utilizate. obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie reflectarea existenţei. Legea contabilităţii. furnizorii. Acestea se individualizează ca provenienţă şi ca mod de utilizare. clienţii. costul programelor aprobate prin buget. Parlamentul. 82/1991. publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesităţile proprii ale persoanelor fizice şi juridice. stării. dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a 9 . respectiv contabilitatea financiară şi. gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute” care trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică. organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice. rezultatul execuţiei bugetare. defineşte contabilitatea „ca instrument principal de cunoaştere. cunoaşterea. Contabilitatea. ceea ce se şi reflectă prin procedeele şi lucrările contabile. nr. La rândul lor. probată în bilanţul contabil. gestiunea şi controlul activelor. datoriilor şi capitalurilor proprii. În această concepţie.

În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind finanţele publice locale nr. municipiul Bucureşti. judeţele. indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale. Aceste conturi asigură înregistrarea veniturilor încasate şi a cheltuielilor plătite. sectoarele municipiului Bucureşti. d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate. precum şi instituţiile din subordinea acestora. a cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului. precum şi excedentul sau deficitul patrimonial. corecte şi complete şi vor prezenta situaţia reală şi exactă a patrimoniului şi a modului de 10 . alte autorităţi publice. indiferent dacă veniturile au fost încasate. b) contabilitatea trezoreriei statului. municipiile. Potrivit reglementărilor existente în domeniul finanţelor publice şi contabilităţii.conturi bugetare – pentru reflectarea încasării veniturilor şi plăţii cheltuielilor şi determinarea rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se realizează cu ajutorul unor conturi speciale deschise pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. În aplicarea prevederilor de la pct. care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar. 45/2003. oraşele. Administraţia Prezidenţială. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul. aprobată cu modificări şi completări. a) şi c). indiferent de modul de finanţare a acestora. planul de conturi cuprinde: . Conturile contabile trebuie să fie conforme. . a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale. contabilitatea publică cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor bugetare. potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie bugetară şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare. instituţiile publice autonome. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. ministerele. cu personalitate juridică. pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial). c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor. instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. 500/2002.bugetului de stat. iar cheltuielile plătite.conturi generale – pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei. instituţii publice reprezintă denumirea generică ce include comunele. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.

1. 1. Instituţiile publice au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general. În acest sens. . . Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revin ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi. iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. Ordonatorii de credite 11 . transformării sau dispariţiei / anulării unei valori economice. cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective.3.clasa 5 „Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale”.clasa 6 „Conturi de cheltuieli”.clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”. respectiv în momentul creării. Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont nu sunt limitative. ordonatorii principali de credite pot să elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi: . şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit.clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări”.3.1. . a unei creanţe sau unei obligaţii.clasa 1 „Conturi de capitaluri”. . .clasa 2 „Conturi de active fixe”. Cu ajutorul acestor conturi.clasa 4 „Conturi de terţi”. instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente).execuţie a bugetului. . Potrivit principiilor contabilităţii de angajament. a cerinţelor contabilităţii bazate pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii.

cu răspunderea unipersonală a acestora faţă de utilizarea banului public. Calitatea de ordonator de credite este deţinută în nume propriu de către persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică. In sistemul bugetar naţional sunt stabilite următoarele categorii de ordonatori de credite: a. Sub această incidenţă se află şi reglementarea impusă de alinierea la legislaţia europeană privind răspunderea ministerială. subordonate ordonatorilor principali. ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate. în termeni juridici. ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare. Un ordonator de credite. Toate deciziile ordonatorului de credite poartă răspunderea unipersonală a acestuia. precum şi categoria anume din cele trei prezentate mai sus. unipersonal în ce priveşte execuţia bugetului asupra căruia îşi exercită această autoritate. Acei ordonatori de credite care înfiinţează comitete. 2005.Calitatea de ordonator de credite este stabilită în legătură cu execuţia bugetului consolidat. La rândul lor. nr. ordonatori principali: sunt miniştrii. sau care se prevalează de propunerile sau de deciziile acestor board-uri pentru a-şi justifica în faţa organelor de control unele dispoziţii privind alocările bugetare nu sunt exoneraţi de răspundere în cazul adoptării unor dispoziţii nelegale. subordonate ordonatorilor secundari. ai 3 O.O. Calitatea de ordonator de credite. întreagă. sunt specificate în actul normativ opozabil instituţiei în cauză. conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. M. 3/2005 pentru modificarea şi completarea responsabilitatea ministerială. „determinări obiective” etc.G. indiferent de rang: principal. alte organisme colective. In ierarhia arătată. inclusiv modificarea şi completarea recentă3. 115/1999 privind 12 . respectiv cu activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget (a oricărui buget din componenţa bugetului naţional consolidat). secundar sau/şi terţiar poartă răspunderea directă. comisii. fără „acoperiri”. Exercitarea în nume propriu a funcţiei de ordonator de credite corespunde. b. 116 din 4 feb. conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.U. „influenţe”. Legii nr. nr. ordonatori terţiari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. ordonatori secundari: sunt conducătorii instituţiilor publice ierarhic inferioare. ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite. c.

asigurarea unei execuţii bugetare prudente ş.repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/terţiari. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele şi condiţiile delegării. de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare.a. lucrările şi termenele stabilite prin lege în legătură cu fundamentarea proiecţiei bugetare pentru următorul an bugetar.deschiderea lunară de credite bugetare în limitele creditelor aprobate pe an. se aprobă se execută şi se raportează bugetul. în cazurile în care nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare. Dintre atribuţii menţionăm: . trimestre.P.îndeplinirea obligaţiilor care revin ordonatorilor de credite în fundamentarea proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar5.ordonanţarea cheltuielilor bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. . repartizarea creditelor bugetare. De asemenea. 13 . luni. capitole etc.aducerea la îndeplinire a reglementărilor specifice fiecărui exerciţiu bugetar4. . . secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte normative în acest scop. . Situaţiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale sunt respinse. Prin lege.. elaborarea proiectelor bugetelor anuale. cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. 500/2002. .căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite. sunt refuzate (de M.F. Cererile de finanţare de la bugetul de stat. aşa cum s-a arătat mai sus.realizarea veniturilor bugetare. fiind stabilite noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora. delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori. 5 Calendar bugetar: etapele. . Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii acestora. în cazurile în care se constată că finanţările bugetare se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite. Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc. 4 Exerciţiu bugetar: perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează. acestea sunt retrase.organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii. Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr.).

iniţial.3. sunt formulate. în deplin acord cu îndeplinirea atribuţiilor instituţiei (dacă această cerinţă preocupă conducerea instituţiei în cauză).P. . Propunerile pentru proiectul de buget pentru anul bugetar următor. . cea privind elaborarea proiectelor bugetelor anuale este deosebit de importantă.cheltuielile materiale şi cu serviciile – pe baza normativelor şi normelor de consum unice/departamentale. Este de la sine înţeles că ordonatorii principali de credite formulează propunerile de buget cu participarea ordonatorilor secundari şi terţiari. de ordonatorii principali de credite. Organizarea contabilităţii Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea. în compartimente distincte. ordonatorii principali de credite. în condiţiile legii. M. Propunerile se vor încadra în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani. a specificului instituţiei. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar–contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a 14 .cheltuielile de capital – pe baza programelor de investiţii şi a celorlalte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice.Dintre atribuţii.F. de regulă.cheltuielile de personal – pe baza numărului de posturi aprobat. fără prevederi în exces şi fără omisiuni. întocmeşte proiectele legilor bugetare pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite. în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. în deplin acord cu posibilităţile de finanţare existente în societate la un moment dat întotdeauna deficitare . contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. dacă este cazul.2. potrivit legislaţiei în vigoare. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi se aprobă de către Guvern. a cheltuielilor cu salariile şi a cheltuielilor aferente acestora. conduse de către directorul economic. Propunerile bugetare se fundamentează astfel: .va deveni un buget realist. 1. Un proiect de buget fundamentat temeinic. de către ceilalţi ordonatori de credite pentru limite de valori care se modifică prin hotărâre a Guvernului.

82/1991. precum şi valorificarea rezultatelor acesteia. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar–contabil sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe bază de contract. Este localizată în timp şi spaţiu în secolele XIII şi XIV. se foloseşte şi în zilele noastre în contabilitatea afacerilor simple. condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii. prevede în legătură cu contabilitatea în partidă simplă: „Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot ţine contabilitatea în partidă simplă. iar în creditul aceluiaşi cont se înregistrează valorile rezultate. Specificul acestui sistem de contabilitate constă în înregistrarea operaţiilor economice în aşa-zisul sistem al simplei înregistrări: valorile care intră în proces se înregistrează în debitul contului. a registrelor şi situaţiilor financiare.cheltuielilor sau. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie. potrivit legii. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure. după caz. organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv. şi în alte ţări din Europa occidentală. În instituţiile publice elemente de contabilitate în partidă simplă se întâlnesc la clasa a 8-a de conturi – conturi în afara bilanţului . Sisteme de contabilitate Contabilitatea în partidă simplă.cunoscute drept conturi de evidenţă şi control. potrivit legii. în condiţiile legii. Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă. mai întâi în Italia şi. organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice. păstrarea documentelor justificative. pot încheia contracte de prestări de servicii pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate. ulterior. Un agricultor. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. astfel cum a fost modificată şi completată. precum şi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice”. depunerea la termen a acestora la organele în drept. Legea contabilităţii nr. 1.4. conform legii. spre 15 .

. altădată singurul în funcţiune. nu serveşte. valorii. acesta fiind prezentat în lucrarea fundamentală: Summa de Arithmetica. dar şi a formelor de evidenţă economică. Sistemul de contabilitate în partidă simplă „este superior celor care l-au precedat prin aceea că are la bază criterii raţionale de organizare şi permite urmărirea mişcărilor de valori. Acesta se bazează pe principii şi tehnici perfecţionate de reflectare a operaţiilor economice. 6 Gh. nu evidenţiază transformările suferite de patrimoniu în întregul său. atât în debit cât şi în credit. Sistemul are însă şi limite: nu reflectă procesele economice în interdependenţa acestora. permite stabilirea situaţiei patrimoniale la momentele dorite şi. de virtuţile. la preţurile trecute în documentele justificative. Datorită acumulărilor în timp pe toate planurile. Valorile se înregistrează.a. pentru fertilizare. ca bază pentru stabilirea rezultatelor financiare. În creditul fiecărui cont va înregistra cantitativ şi valoric recolta obţinută şi destinaţia acesteia: pentru consumul familial. orz ş. s-a impus întocmirea de noi documente. Contul 8033 „Valori materiale primite în păstrare sau custodie ” se foloseşte pentru evidenţa valorilor materiale primite spre păstrare sau custodie pe bază de act de predare – primire (scoatere) din custodie. Contabilitatea în partidă dublă.” 6 Contabilitatea în partidă simplă a reprezentat un progres real pe scara evolutivă a contabilităţii. a rezultatelor financiare. Geometria. magaziei (gestionarului). deschide câte un cont pentru fiecare cultură. completarea de noi registre. Exemplu de contabilitate în partidă simplă în instituţiile publice. s-a impus un sistem nou de contabilitate: cel în partidă dublă.241. Ca urmare. Contabilitatea în partidă dublă asigură evidenţa mişcărilor şi transformărilor produse în structura patrimoniului. decât secvenţial. pentru sămânţă. iar în credit – valoarea aceloraşi materiale (bunuri) ieşite din custodie ca urmare a restituirii. porumb.exemplu. Contabilitatea analitică se ţine pe beneficiari cu indicarea felului. implicit. treptat. în mod distinct. lipsurilor de inventar etc. p. aşa cum s-a arătat mai sus. contabilitatea în partidă simplă nu mai putea asigura realizarea obiectului contabilităţii: reflectarea patrimoniului în complexitatea sa. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Acest sistem evoluat de contabilitate s-a impus la sfârşitul secolului al XV-lea. Bucureşti. Prin sine însăşi. În debitul fiecărui cont va înregistra cheltuielile (cu arătura. Proportioni et Proportionalita. precum şi de longevitatea acesteia. sămânţa. eventual restituiri în contul unor împrumuturi etc. casării. cantităţii. potrivit naturii şi destinaţiei lor.). În debitul contului se înregistrează valoarea materialelor (bunurilor) primite în custodie. fapt dovedit. erbicidare etc. pentru piaţă. care cultivă cereale: grâu. Enache – Bazele contabilităţii. 16 . Dezvoltarea vieţii economice a impus şi perfecţionarea sistemului de contabilitate în partidă simplă.

Încercările de clasificare şi reclasificare a conturilor au fost permanente şi continuă şi astăzi. dar şi a globalizării relaţiilor economice. Funcţia de control realizată în sistemul de contabilitate în partizi multiple este îndeplinită mai bine de acest sistem de contabilitate. Contabilitatea în partidă dublă se bazează pe registre ajutătoare. 1972. iar Veneţia – leagănul acestui sistem. p. În sistemul de contabilitate în partidă multiplă se propune folosirea conturilor bugetare de venituri şi cheltuieli. Prin asimilare. Numărul fondurilor speciale existente la un moment dat dă numărul partizilor. şi a altora în acel timp. constituindu-se la societatea-mamă în sistemul de partizi multiple. Apariţia sistemului de contabilitate în partidă multiplă a fost posibilă datorită informatizării. uzinele societăţilor multinaţionale sunt considerate partizi autonome care încorporează şi elemente de contabilitate autohtonă. registrul-inventar ş. face ca Italia să fie considerată patria contabilităţii în partidă dublă. iar relaţiile reciproce dintre conturi se realizează prin articole contabile. imprimatelor. de felul celor în care se ţine evidenţa fondurilor speciale. – Istoria contabilităţii. filialele. a conţinutului acestora şi a modului de completare şi utilizare. concomitent. Operaţiile economice se înregistrează în conturi după sistemul dublei înregistrări: în debitul unui cont şi.68. C. după modul de procurare şi modul de întrebuinţare a acestora. în secolul XX.7 Contabilitatea în partidă dublă are la bază dubla înregistrare a fondurilor. Este de dată mai recentă. Bucureşti. Reflectarea operaţiilor în conturi se efectuează în ordine cronologică.G. unele preluate din sistemul de contabilitate în partidă simplă: cartea mare. şi este rezultatul evoluţiei contabilităţii. în creditul altui cont. Dubla reprezentare a fondurilor şi dubla înregistrare a operaţiilor economice în sistemele de contabilitate prezentate mai sus se dovedesc insuficiente în raport cu complexitatea activităţilor şi relaţiilor societăţilor multinaţionale. Contabilitatea în partizi multiple.a. registrul-jurnal. fiecare fond având o gestiune proprie. 17 . utilizării metodelor matematice moderne.Apariţia acestei lucrări. 7 Demetrescu. Editura Ştiinţifică. Caracterul de noutate în utilizarea registrelor a constat în uniformizarea modelelor. sucursalele.

sub diverse forme: disponibilităţi. forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-şah". la cursul INFO–euro. Cursul INFO–euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentă (n). instituţiile publice ca beneficiari finali ai fondurilor respective. Elementele monetare exprimate în euro: disponibilităţi şi depozite bancare. cartea-mare şi balanţa de verificare. care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar. Cursul INFO–euro reprezintă rata de schimb între euro şi moneda naţională şi este comunicat de Banca Centrală Europeană. creanţe şi datorii) se reevaluează la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.6.1. comunicat de Banca Naţională a României. elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate. sau poate fi cel din penultima zi lucrătoare a lunii precedente (n-1). respectiv: Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare. cât şi în valută. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei. La data întocmirii situaţiilor financiare. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională. registrulinventar. principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: registrul-jurnal. În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah". creanţe şi datorii. bunuri. Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile publice care efectuează operaţiuni financiare din fonduri comunitare PHARE. 18 .5. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. servicii. se reevaluează la cursul INFO–euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. formulare şi documente contabile corelate între ele. Moneda şi cursul de înregistrare Contabilitatea operaţiunilor economico–financiare se ţine în limba română şi în monedă naţională. potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. La instituţiile publice.. 1. ISPA etc. Forma de înregistrare în contabilitate Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre.

În acest caz.denumirea şi.La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah simplificat". fără să fie înregistrate în contabilitate. sediul unităţii care întocmeşte documentul. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. după caz.numele şi prenumele.conţinutul operaţiunii economico–financiare şi. Documente justificative şi registrele de contabilitate Deţinerea. plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul "Fişei pentru operaţii bugetare". după caz. temeiul legal al efectuării acesteia. fişe şi alte documente contabile după caz. deschise pentru fiecare cont sintetic în cartea-mare (şah). atunci când este necesar. precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico–financiare. . . Evidenţa analitică a creditelor bugetare. să fie considerate infracţiuni. . cu orice titlu. . precum şi efectuarea de operaţiuni economice. precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. de bunuri materiale. titluri de valoare.numărul documentului şi data întocmirii acestuia.denumirea documentului.datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico– financiare efectuate. potrivit legii. constituie contravenţii la Legea contabilităţii. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: . 1. .menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico–financiare (când este cazul). dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât. iar contabilitatea analitică se ţine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah". . numerar şi alte drepturi şi obligaţii. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. vizat şi aprobat. contabilitatea sintetică se ţine pe "Fişe de cont pentru operaţii diverse". Instituţiile publice consemnează în documente justificative operaţiunile economico–financiare în momentul efectuării lor pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale.7. ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale 19 .

Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei. după caz. Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie. şnuruit. privind activitatea financiară şi contabilă. care stă la baza înregistrării în registrul-jurnal. în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru. Se întocmeşte zilnic sau lunar. denumit jurnal-auxiliar. prin înregistrarea cronologică. în orice moment. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. 20 . care nu au regim special de înscriere şi numerotare. Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor. foi volante sau listări informatice. pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile instituţiilor publice. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită. Acestea pot fi tipizate sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare. după ce a fost numerotat. în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah". fără ştersături şi spaţii libere. parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. după caz. cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de înscriere şi numerotare poate fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale. realizate în acelaşi loc de activitate. registrul-inventar şi cartea mare. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publică într-un singur exemplar. în conturi sintetice şi analitice. după caz.persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective. . pot fi recapitulate într-un document centralizator. Operaţiunile de aceeaşi natură. prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic. Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic.

situaţia încasării-achitării facturilor etc. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În acest registru se înscriu. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publică întrun singur exemplar. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. 21 . registrul-jurnal se editează lunar. registrul-jurnal se va conduce de către unităţile subordonate. Registrul-inventar se întocmeşte pe bază de inventar faptic la înfiinţarea instituţiei. în registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. cu ocazia fuziunii. decontările cu furnizorii. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. inventariate potrivit legii. iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. Acestea pot înregistra în registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi. într-o formă recapitulativă. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora. la un moment dat. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. cel puţin odată pe an pe parcursul funcţionării instituţiei. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului. prin regruparea conturilor. În cazul în care o instituţie publică are unităţi subordonate fără personalitate juridică. preluate din aceste jurnale. cu condiţia înregistrării acestuia în evidenţa unităţii. registrul-inventar se va conduce de către unităţile subordonate.Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casă şi bancă. în mod cronologic. parafat şi înregistrat în evidenţa instituţiei. În această situaţie. În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. divizării sau încetării activităţii. care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare. suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. şnuruit. existenţa şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv. după ce a fost numerotat. fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile. elementele inventariate după natura lor.

9. ansamblul cunoştinţelor necesare însuşirii contabilităţii s-au structurat în timp. separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic. lunar. în ordinea înscrisă în planul de conturi. pe măsura înregistrării operaţiunilor. rulajele curente debitoare şi creditoare. Registrul cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. 22 . Balanţa de verificare Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică. balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar. şi evoluează. Editarea cărţii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare. respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. soldurile finale debitoare şi creditoare. precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. după caz. soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente.8.Registrul cartea mare (şah) se întocmeşte într-un exemplar. iar balanţele de verificare analitice . Principiile şi convenţiile contabile Principiile. Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se întocmesc balanţe de verificare analitice. totalul sumelor debitoare şi creditoare. Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. 1. Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din cartea mare (şah). 1. La instituţiile publice. au evoluat. convenţiile contabile. procedeele.

la încheierea exerciţiului financiar se evidenţiază distinct veniturile efectiv încasate dintre cele certe. trebuie luate în considerare fapte viitoare care prezintă riscul de a afecta – favorabil sau nefavorabil – situaţia financiară şi rezultatele unităţii. Pe lângă acestea. deprecierilor şi pierderilor înregistrate – în mod natural sau inevitabil – în activităţi din exerciţiul curent sau precedent. Concluzia este că. bilanţuri contabile etc. În cazul instituţiilor publice. datoriilor şi rezultatelor de la un exerciţiu bugetar la altul. N-au fost niciodată aceleaşi. Informaţiile privind corecţiile rezultate din manifestarea unei atitudini prudente sunt utile proiecţiilor bugetare. Rolul activ al acestui principiu se răsfrânge şi asupra riscurilor. Aceasta este reflectată în situaţii financiare. naţional. Natura umană în general este înclinată să fie favorabilă activităţilor care convin în detrimentul celor care nu convin. De asemenea. unele în mod cutumiar. utilizate în practică. sunt şi principii contabile nereglementate. sau. Este vorba de necesitatea asigurării continuităţii metodelor de evaluare şi calcul a activelor. în sensul că principiile contabile sunt recunoscute şi se generalizează la scară multinaţională. La rândul lor.Contabilitatea. 2. teritoriul este cel al ţărilor membre ale Comunităţii Europene. Principiul permanenţei metodelor. riscuri previzibile. Aşa–numitele rămăşiţe – veniturile certe cuvenite unui buget dar neîncasate în cursul exerciţiului financiar – se urmăresc în continuare. Fenomenul globalizării atinge şi acest domeniu. Principiul prudenţei. În legislaţia românească sunt reglementate următoarele principii contabile: 1. constituite în principii şi convenţii contabile. inclusiv transferuri. Principiile contabile. asigură prezentarea fidelă a realităţii. care trebuie avute în vedere. dar şi terţilor (structuri ierarhice de conducere sau furnizori). Sistemul unitar de norme. Aplicarea acestui principiu are rolul să prevină supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. şi în contabilitatea publică. prin manifestarea unei prudenţe ponderate. existând însă riscul de a nu fi încasate integral. sunt aplicabile într-un teritoriu administrativ determinat. Aplicarea corectă a acestui principiu depinde de capacitatea managerială. de experienţa personalului implicat în actul de conducere. considerate obligatorii a fi îndeplinite pentru ca realitatea să fie reflectată fidel în lucrările contabile. subvenţii efective. precum şi subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. Sunt principii contabile reglementate explicit. veniturile anticipate incumbă un risc de evaluare. în cazul Uniunii Europene. de pierderi şi distrugeri în cazul calamităţilor naturale. conturi de rezultat. Stabilitatea 23 . condusă şi ţinută potrivit principiilor şi convenţiilor proprii. trebuie să se ţină seama de incertitudini. Acestea s-au diversificat în acord cu evoluţia contabilităţii şi cu realitatea în care se foloseşte contabilitatea.

cheltuielile şi veniturile evaluate la costul istoric. în primul rând. Se individualizează. Principiul continuităţii activităţii.a. prin comparare.folosirii acestora favorizează analiza situaţiilor financiare. natura drepturilor şi obligaţiilor rezultate din exercitarea atribuţiilor ş. Contabilitatea este organizată şi condusă în instituţiile publice (dar şi la operatorii economici) în condiţiile în care activitatea şi funcţiile acestora se exercită fără a fi reduse semnificativ într-un viitor previzibil. În anexele la bilanţ se prezintă fie note justificative în care sunt redate diferenţele rezultate prin aplicarea diferitelor metode.a. financiară şi rezultatele obţinute pe exerciţii financiare ş. eventual a patrimoniului. specific care cuprinde o stare permanentă de control bugetar şi financiar. Principiul independenţei exerciţiului (specializării sau delimitării perioadelor). 4. tocmai în cunoaşterea şi aprecierea certitudinii continuării activităţii acesteia: activul şi pasivul. 3. fie sunt redate separat situaţiile financiare în cauză pentru a putea fi comparate între ele. dar despre aceste schimbări ordonatorul de credite prezintă raportări odată cu prezentarea bilanţului.). eventual. de prezentare a rezultatelor etc. În cazul instituţiilor publice schimbarea metodelor are efect mai mult asupra rezultatului. coincide cu anul calendaristic. execuţia şi raportarea bugetară. cunoaşterea rezultatelor financiare a activităţii desfăşurate pe fiecare exerciţiu financiar şi. ceea ce se realizează şi cu ajutorul contabilităţii. gestionarea previzională într-o instituţie publică priveşte patrimoniul încredinţat spre administrare acesteia. situaţia patrimonială. Or. asigură comparabilitatea în timp a performanţelor. Permite. ceea ce face să se constituie într-o necesitate. În administraţia publică este mai puţin posibil să se înregistreze o situaţie de incertitudine în continuarea activităţii datorită specificului relaţiilor dintre instituţii. pentru instituţiile publice această perioadă este cunoscută sub denumirea de exerciţiu bugetar. Determinarea rezultatului aferent unei perioade anume prezintă multe avantaje. colectarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor într-o perioadă precis 24 . care. Acţiunea acestui principiu ţine de necesitatea gestionării previzionale şi predictibile a resurselor. În cazuri justificate şi in condiţii prevăzute de lege se poate apela şi la alte metode (de evaluare. totodată ciclurile de activitate în condiţiile menţinerii independenţei exerciţiului curent faţă de cele precedente şi cele care urmează. Rezultatul exerciţiului priveşte o perioadă anume. în lucrările de bilanţ vor fi cuprinse acele informaţii necesare a fi cunoscute de către cei interesaţi. În cazul instituţiilor publice acestea privesc programarea. şi mai puţin – sau deloc – un efect fiscal (ca în cazul operatorilor economici). cu exerciţiile anterioare. de calcul. în România şi în ţările membre UE. Autorităţile administrativ-teritoriale ale administraţiei publice pot determina obligaţiile contribuabililor. precis determinată. Ca urmare. sau an bugetar.

Respectarea acestui principiu asigură reprezentarea nedeformată a elementelor patrimoniale în bilanţ. precum şi a cheltuielilor şi veniturilor perioadei şi. înregistrarea cheltuielilor de plată şi a veniturilor de încasat aferente perioadei (potrivit principiului „accrual”: drepturile şi obligaţiile se evidenţiază în momentul constituirii şi nu în momentul plăţii/încasării acestora). ceea ce-i conferă un caracter verificabil. Costul istoric reprezintă valoarea nominală a elementelor patrimoniale la data achiziţionării acestora. 8. este una din aplicaţiile cutumiare. 7. Este evidentă legătura dintre acest principiu şi cel al necompensării. Principiul intangibilităţii. de raportare statistică şi de evidenţă contabilă. orice bun/valoare preluată în gestiune este înregistrată în contabilitate la costul de intrare înscris în documentele justificative (care stau la baza înregistrării). Potrivit acestui principiu. Toate modificările care intervin ulterior în valoarea acestora se operează cronologic în situaţiile financiare în care se reflectă evoluţia patrimonială a instituţiei astfel încât. Principiul intangibilităţii asigură continuitatea şi coerenţa informaţiilor furnizate de situaţiile financiare în succesiunea temporală a acestora. Aplicarea principiului independenţei exerciţiului face necesară utilizarea conturilor de regularizare. Potrivit acestui principiu. ceea ce sprijină activităţile de evaluare. implicit. bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Respectarea acestui principiu presupune evaluarea şi înregistrarea distinctă în contabilitate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. se impune respectarea întocmai a acestui principiu coroborat cu principiul permanenţei metodelor. Cerinţa acestui principiu este aplicabilă în contabilitate sine die. Pentru stabilirea valorii totale a unui post de bilanţ se impune determinarea separată a valorii fiecărui element de activ şi de pasiv. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi a celor de pasiv. Principiul costului istoric. ori de câte ori se impune luarea unei decizii privind finanţarea sau se efectuează raportări de bilanţ se face referire la costul istoric. cele care compun postul respectiv. Cum o compensare poate ascunde ceva. respectiv la data înregistrării acestora în contabilitate. deci o determinare obiectivă. fiind interzisă compensarea între posturile de activ şi între posturile de pasiv. Principiul necompensării. 5.determinată. a fluxurilor monetare. Opţiunea pentru costul istoric are la bază faptul că este singurul cost consemnat în documente în chiar momentul preluării în patrimoniu. 6. Posturile în bilanţ se compun din valori cumulate. având ca efect reducerea reprezentării fidele a fenomenului redat în postul respectiv de bilanţ. precum şi între venituri şi cheltuieli. 25 .

pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. prin situaţiile financiare. 1. cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie. sursele din care se efectuează acestea).9.10. În aprecierea importanţei relative în practică apar dificultăţi deoarece pot interveni aprecieri subiective (situaţii şi evenimente semnificative pentru o entitate pot să nu aibă relevanţă pentru altă entitate). dacă este vorba de reflectarea în contabilitate a modalităţilor de finanţare a unui bun aceasta va privi atât latura juridică (aspectele de legalitate a plăţilor) cât şi latura economică (modalităţile. În conturile anuale este obligatoriu să se prezinte în mod distinct orice element care are o valoare semnificativă. situaţiilor şi evenimentelor în mod real semnificative pentru a satisface nevoile generale de supraveghere şi control. Informaţiile prezentate în conturile anuale trebuie să reflecte realitatea economică a operaţiilor. nu numai forma lor juridică. şi b) credibile în sensul că: 26 . Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic. Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii). Principiul pragului de semnificaţie (al importanţei relative). se impune o selecţie a faptelor. elementele cu valori nesemnificative pot fi prezentate cumulat (pentru a nu „încărca” situaţiile financiare). Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii apreciate în condiţiile omisiunii sau declarării greşite. a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice. Prin contrast. Ca urmare. Cadrul general pentru elaborarea situaţiilor financiare imprimă acestui principiu o caracteristică calitativă în sensul că realitatea economică obligă la reflectarea prin conturile de bilanţ a tuturor informaţiilor financiare. De exemplu. Politici contabile Acestea se stabilesc sub forma unui set de proceduri de către conducerea fiecărei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate. 10. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente. omisiunea sau prezentarea eronată a vreunui element semnificativ influenţează deciziile economice.

2.reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative. vor fi corectate în anul în care acestea se constată. În cazul comasării prin absorbire.sunt complete sub toate aspectele semnificative. 1. . Potrivit ordinii contabilităţii de angajamente. 3.sunt prudente. Comasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o altă instituţie publică are ca efect dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi încetează existenţa şi transmiterea patrimoniului său către instituţia publică absorbantă. Momentul înregistrării. în starea în care se găseşte la data comasării.11. instituţia publică absorbantă dobândeşte toate bunurile. ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. Corectarea erorilor contabile. Operaţiile care trebuie efectuate. Erorile contabile pot să apară ca urmare a unor greşeli matematice. . . divizare sau dizolvare sunt: * inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. Corectarea unor asemenea erori aferente exerciţiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.. * întocmirea situaţiilor financiare de încetarea activităţii. pe formulare şi conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice. Informaţii şi proceduri utile 1. după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare. Predarea-primirea activelor 27 . Modificări ale politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi încetează activitatea şi care este absorbită.sunt neutre. în situaţia comasării prin absorbire. 82/1991. şi cu normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv. În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. greşelilor de aplicare a politicilor contabile. Eventualele erori constatate în contabilitate. republicată.

pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.la cost de producţie . Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Evaluarea. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. probe tehnologice ş. Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. 28 . respectiv valoarea de inventar. 6. cheltuielile de transport.şi pasivelor instituţiei absorbite.pentru bunurile produse în instituţie. . stabilită în funcţie de utilitatea bunului. denumită valoare de inventar. c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar La încheierea exerciţiului financiar. d) Evaluarea la data ieşirii din unitate La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum. Pentru bunurile care au valoare de piaţă. denumită valoare contabilă (costul istoric). situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării.la valoarea justă . 4. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare.la cost de achiziţie . valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă. În acest scop. . care se stabileşte astfel: . către instituţia absorbantă are loc după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite a inventarului. Pentru evaluarea elementelor din bilanţ se aplică următoarele reguli: a) Evaluarea la data intrării în instituţia publică La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: a) Preţul de cumpărare. starea acestuia şi preţul pieţei.pentru bunurile procurate cu titlu oneros.a. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii. 5. b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. cheltuieli cu montajul. taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care instituţia publică le poate recupera de la autorităţile fiscale).

precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate. a celorlalte documente contabile. Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune. în termen de 24 de ore de la constatare. de către alte persoane juridice române.1. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. 29 . operaţiunile economico-financiare trebuie să fie înscrise în documente originale. cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective. care dispun de condiţii corespunzătoare. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT".12. a documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. potrivit legii. instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. Documentele reconstituite potrivit legii constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. În cazul în care pierderea. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate. cu titlu oneros. întocmite sau reconstituite. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire". sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să înştiinţeze în scris. În caz de încetare a activităţii. Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva. care se păstrează timp de 50 de ani. se înştiinţează imediat organele de urmărire penală. în baza unor contracte de prestări servicii. după caz. Arhivarea. păstrarea şi reconstituirea documentelor Instituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate. Arhivarea registrelor de contabilitate. cu excepţia statelor de salarii. Orice persoană care constată pierderea. Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.1. controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice. coincide cu anul calendaristic. potrivit legii. iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. 1. La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă. de regulă. potrivit reglementărilor legale în vigoare. Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului registrelor. jurnalelor şi altor documente financiar-contabile. 30 .13. cu excepţia primului an de activitate. Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi. Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne.14. când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice.

Sunt active fixe necorporale. Şi activele financiare se pot prezenta ca imobilizări. transferuri ş. intangibile.a. • Valoarea la începutul exerciţiului financiar. Sunt denumite generic active pentru faptul că au un rol activ în funcţionarea autorităţilor/instituţiilor de administraţie publică şi. Evaluarea iniţială. Acestea sunt evaluate la costul de producţie.Capitolul 2: EVIDENŢA ACTIVELOR ÎN CONTABILITATEA PUBLICĂ Activele în administraţia publică Din fig. 31 . În unele situaţii (de exemplu donaţii. a imobilizărilor necorporale se efectuează la costul de achiziţie (dacă sunt cumpărate)sau la costul de producţie (dacă sunt produse în unitate). transfer ş. O categorie distinctă o reprezintă imobilizările necorporale în curs.41) rezultă natura materială a elementelor nefinanciare de activ din patrimoniul administraţiei publice. Valorile de intrare sunt diferite. • Valoarea activului în cauză la sfârşitul exerciţiului financiar. vânzare. 1 sunt date exemple din categoria imobilizărilor necorporale. Fiecare activ – corporal sau necorporal – este caracterizat sub aspect valoric prin: • Valoarea sa iniţială. Activele nefinanciare sunt imobilizări: corporale (tangibile) şi necorporale (intangibile). intrări din producţie proprie. Ieşirile au loc prin casare. potrivit specificului modului de dobândire. pentru faptul că sunt reflectate în activul bilanţului. Intrările au loc prin achiziţionare. sponsorizări. respectiv costul de achiziţie. prin donaţii. Imobilizări necorporale. • (eventual) modificarea valorii în timpul exerciţiului financiar.a. 1 (p. ca şi cea la data bilanţului. Sunt acele imobilizări necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. În cursul exerciţiului financiar pot avea loc intrări şi/sau ieşiri de active. sponsorizări. ca urmare. imobilizări primite cu titlu gratuit) evaluarea are loc pe baza preţurilor produselor similare existente pe piaţă sau este simulată o estimare a preţului la care aceste active ar putea fi achiziţionate pe piaţă la data înregistrării în conturi. Acestea urmează a se înregistra în contabilitate la valoarea justă. privită ca sistem. de intrare (contabilă). În fig.

a) valoarea iniţială se stabileşte pe baza preţurilor produselor similare. Momentul înregistrării în contabilitate al activelor fixe necorporale este cel al transferului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau cel al întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie. Exemple: Contul 203 – „Cheltuieli de dezvoltare”. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului în cauză atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor avea ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal – după cumpărarea sau finalizarea acestuia – se înregistrează în conturile de cheltuieli. ceea ce determină costul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. Sunt acele cheltuieli făcute pentru aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe. matriţelor care implică tehnologie nouă. c) proiectarea. Dacă sunt produse pe cont propriu valoarea de înregistrare este dată de costul de producţie . când acestea sunt efectuate. b) proiectarea uneltelor. producţia din seria 0) sau folosirea în cadrul testelor a prototipurilor şi modelelor. mai puţin amortizarea şi provizioanele cumulate din depreciere. construcţia şi testarea producţiei intermediare (de exemplu. Operaţia în sine este una de ajustarea a valorii: utilizarea activelor fiind limitată în timp. La data bilanţului un activ necorporal este prezentat în bilanţ la o anumită valoare: aceasta este valoarea de achiziţie sau de producţie a activului în cauză. prin asemenea ajustări se asigură o depreciere sistematică. Când nu este cazul a unei procurări. De natura cheltuielilor de dezvoltare sunt şi cele efectuate pentru: a) proiectarea. Pot fi achiziţionate sau dobândite pe alte căi. drepturi şi active similare”. au sold final debitor. Conturile în care se înregistrează imobilizările necorporale sunt de activ: se debitează cu valoarea intrărilor. ş. valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale coincide cu costul de achiziţie. creşterea performanţelor acestuia. Cheltuielile de dezvoltare se eşalonează pe durata mai multor exerciţii financiare. respectiv primite cu titlu gratuit).Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. înaintea începerii producţiei de serie. în concordanţă cu natura activului respectiv. în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. constate pe piaţă. brevete. sculelor. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. Contul 205 – „Concesiuni. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. licenţe. se creditează cu valoarea ieşirilor. nici a provenirii din producţie proprie (donaţie. care exprimă valoarea imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniul instituţiei publice la acel moment. mărci comerciale. 32 . Când sunt cumpărate.

Pe lângă deprecierea ireversibilă a unui activ este posibilă şi o depreciere reversibilă. pe calea amortizării valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune. se poate folosi oricare dintre metodele de amortizare alese pe baza raţionamentului profesional. integral. Amortizarea se înregistrează lunar. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. presupune că unitatea intenţionează să înstrăineze actul înainte de sfârşitul vieţii sale economice. În cazul nerecuperării integrale. iar acest lucru trebuie să aibă o mare certitudine. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. Valoarea amortizabilă a unui activ trebuie să fie eşalonată sistematic de-a lungul duratei sale de viaţă. care nu poate depăşi 5 ani. Pentru serviciile şi activităţile economice. se recomandă metoda amortizării liniare. lucrări literare. relativă. Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege. Programele informatice create de instituţiile publice.Amortizarea reprezintă expresia bănească a uzurii unui activ. 2909/2000 al C. (Contul 290: „Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale). evenimente sportive.E. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. accelerată. achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizare în funcţie de durata probabilă de utilizare. În cazul constatării unei deprecieri ireversibile (definitive) se va proceda la constituirea unor amortizări suplimentare în vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilită în momentul inventarierii. alta decât zero. Astfel se merge pe valoarea reziduală zero. cu aprobarea ordonatorului de credite. progresivă. regresivă. 33 . (Este o ajustare de valoare cu caracter permanent. O valoare reziduală. În această situaţie se constituie provizioane care să reflecte deprecierea nedefinitivă sub forma de ajustare. Se practică mai multe metode de amortizare: liniară (uniformă). spre deosebire de ajustările provizorii pentru depreciere). îndeosebi cele specifice unităţilor administrativ-teritoriale. la momentul scoaterii în funcţiune. începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. În Regulamentul nr. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). lucrări muzicale. programe de radio sau televiziune.

Câştigurile sau pierderile provenite prin scoaterea din uz sau înstrăinarea unui activ trebuie să fie determinate ca o diferenţă dintre încasările nete aferente înstrăinării şi valoarea contabilă a activului. din bilanţ – are loc ca urmare a înstrăinării acestuia sau când nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic din folosinţa acestuia. Reevaluarea poate fi efectuată anual (când rata inflaţiei este ridicată). imobilizările necorporale sunt supuse reevaluării. şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de execuţie (sau în contul de profit şi pierdere la operatorii economici). Evaluarea. Rezultatele reevaluării se înregistrează în Contul 105: „Rezerve din reevaluare”. urmând ca ordonatorii principali de credite să elaboreze proceduri pentru bunurile cu caracter specific. deci. Periodic. pot fi efectuate de evaluatori autorizaţi acolo unde există fonduri prevăzute în buget cu această destinaţie. Scopul normelor generale şi al celor specifice este de a-i ajuta pe lucrătorii din cadrul instituţiilor publice sa-şi rezolve singuri aceste problemă.Scoaterea din uz a unui activ – şi. sau odată la 5 ani. operaţie în urma căreia poate rezulta un câştig. Aplicaţii contabile Contul 203: „Cheltuieli de dezvoltare” a) achiziţionarea de lucrări şi proiecte de dezvoltare 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 404 (cu valoarea lucrărilor şi proiectelor cumpărate) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de active fixe necorporale 721 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea veniturilor din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 779 (cu valoarea bunurilor şi serviciilor primite) „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” 203 = „Cheltuieli de dezvoltare” 34 . Un activ poate fi schimbat cu unul similar. Ministerul Finanţelor Publice are competenţa elaborării de norme cu caracter general referitoare la reevaluarea imobilizărilor. ca şi reevaluarea. o pierdere sau o echivalenţă.

etc.” e) înregistrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenţă: 280 = 203 (cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare „Amortizări privind scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” Contul 205: „Concesiuni.: 205 = 721 (cu valoarea concesiunilor.d) înregistrarea cheltuielilor de dezvoltare făcute pentru concesiuni. brevetelor. licenţe. 205 = 203 (cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente acestor active) „Concesiuni. brevete. scoase din folosinţă: 205 (cu valoarea neamortizată aferentă concesiunilor. licenţe. brevete etc.. „Amortizări privind brevetelor... drepturi şi active similare” a) achiziţionarea de concesiuni.. scăzute din evidenţă) activele fixe necorporale” d) scăderea valorii neamortizate a concesiunilor. brevetelor. scoase din folosinţă) „Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe” 691 = 35 .etc..... realizate din producţie proprie) „Venituri din producţia de active fixe necorporale” c) înregistrarea amortizării concesiunilor.etc.etc. brevetelor. brevetelor. brevete. brevetelor.etc... mărci comerciale... brevete... scăzute din evidenţă: 280 = 205 (cu valoarea amortizării concesiunilor.etc. achiziţionate de la furnizorii de active fixe) „Furnizori de active fixe” b) înregistrarea veniturilor din producţia proprie de concesiuni..etc.: 205 = 404 (cu valoarea concesiunilor.etc.. mărci comerciale. brevete...

Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de o instituţie publică în capitalul unei societăţi comerciale. cu împrejmuiri etc. ministerele pot deţine acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale ale căror datorii către buget au fost convertite în acţiuni. au o valoare de înregistrare mai mare decât cea stabilită la un moment dat prin act normativ (hotărâre a guvernului) şi au o utilitate. Sunt active fixe corporale. În figura de mai jos sunt exemplificate activele fixe corporale. dar amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani. îndeplineşte în mod independent o funcţie distinctă. clase şi subclase. Creanţele imobilizate se grupează în împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii. precum şi primăriile care deţin acţiuni în capitalul social al unor societăţi comerciale. Mobilier. Se folosesc pe o perioadă mai mare de un an. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă. De exemplu. subgrupe. Imobilizări financiare. potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobate prin hotărâre a Guvernului. Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică. mijloace de transport. În contabilitatea europeană sunt active fixe cele care au o valoare de înregistrare de peste 420 euro. tangibile. În contabilitatea analitică. îndeplinesc o funcţionalitate specifică.a active corporale Se evidenţiază pe grupe. Se prezintă sub formă de mijloace de plată şi/sau de creanţe financiare. animale şi plantaţii Se evidenţiază pe grupe. subgrupe. Instalaţii tehnice.Imobilizări corporale. terenuri cu construcţii/fără construcţii. În prezent sunt active fixe – corporale şi necorporale – cele care au o valoare de înregistrare de peste 1500 lei. clase şi subclase. clase şi subclase. Fiecare obiect singular. silvice. În patrimoniul instituţiilor publice se regăsesc ca imobilizări financiare titlurile de participare şi creanţele imobilizate. Sunt recunoscute şi ca active financiare. terenuri cu zăcăminte ş. terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole. Terenuri şi amenajări de terenuri Contabilitatea terenurilor se ţine separat pentru: terenuri (cont 2111) şi amenajări la terenuri (cont 2112). sau complex de obiecte. cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia. Construcţii Se evidenţiază pe grupe. Terenurile nu sunt supuse amortizării. la lucrări de acces. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor 36 . echipamente de protecţie ş.a. aparatură birotică. subgrupe.

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de achiziţie a acestora. Pe lângă activele fixe şi activele financiare. produse finite şi bunuri destinate vânzării. Un activ este circulant atunci când: • este achiziţionat. care sunt conservate în vederea vânzării. Activele circulante. depozitele şi cauţiunile depuse de instituţia publică la terţi. Materiile prime participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc integral sau parţial în produsul finit în starea lor iniţială sau transformată. 37 . La alte creanţe imobilizate se cuprind: garanţiile. Sunt incluse toate stocurile deţinute de instituţiile publice. producţia neterminată. Imobilizările financiare sunt prezentate în bilanţ la valoarea curentă de piaţă. uşor convertibile în numerar şi al căror risc la schimbare a valorii este nesemnificativ). • investiţii financiare pe termen scurt. instituţiile publice deţin şi active circulante.contracte pentru care instituţia percepe dobânzi. În categoria activelor circulante se cuprind: • stocurile. Cheltuielile ulterioare privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului. ci să la utilizeze ca intrări intermediare în procesul de producţie. sau utilizării în producţie. potrivit legii. Sunt bunuri pe care proprietarul lor nu are intenţia să le revândă. (Ciclu de exploatare: reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în numerar sau sub forma unui echivalent de numerar). sau produs. a căror utilizare nu este restricţionată. inclusiv stocurile de materii prime strategice şi de alte bunuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. sau cu alte destinaţii la o dată ulterioară. pentru consumul propriu sau în scopul comercializării. • este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar. Stocurile reprezintă bunuri şi servicii produse în perioada curentă sau într-o perioadă anterioară. • este reprezentat de creanţe curente (aferente ciclului de exploatare). (Prin echivalenţe de numerar se înţeleg investiţiile financiare pe termen scurt. Stocurile cuprind: materii prime şi semifabricate. • terţii.

a). de regulă. după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie. ambalajele. obiectele de inventar sunt cunoscute şi ca obiecte de mică valoare sau de scurtă durată. nu sunt mijloace fixe. care au statut de bunuri culturale comune.V-urile – sculele. personalul. indiferent de durata lor de serviciu. sau cu o durată mai mică de un an. bugetele locale. piesele de schimb.a. bugetul statului.D.Consumabilele (materiale) sunt materialele auxiliare. sunt înregistrate ca documente de inventar. seminţele şi materialul de plantat. indiferent de valoarea lor. Casarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune. fără a se regăsi. Contabilitatea activelor La achiziţionarea activelor fixe corporale se face înregistrarea: 682 = 404 „Chelt. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiilor publice în relaţiile acesteia cu terţii. uzate fizic sau moral. aparatele de măsură şi control. de lucru. precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie. Terţii pentru instituţiile publice sunt furnizorii. medicamentele. îmbrăcămintea specială. bugetul asigurărilor sociale de stat. sportiv. cu activele fixe neamortizabile” Furnizorii vor fi plătiţi din disponibil la bănci (fiind vorba de valori mai mari decât plafonul de plăţi admis): 38 . debitorii şi creditorii diverşi pentru decontările între instituţii publice. combustibilii. S. Prin caracteristicile lor. ş. în produsul finit.a. cu activele fixe neamortizabile” „Furnizori de active fixe” La sfârşitul lunii contul 682 se închide: 121 = 682 „Rezultatul patrimonial” „Chelt. furajele. verificatoarele –. operaţiunile ce nu pot fi înregistrate şi necesită clarificări ulterioare ş. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare.. asigurările sociale. dispozitivele. materialele sanitare ş. Obiectele de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. clienţii. [Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor. decontările referitoare la fondurile nerambursabile de la Comunitatea Europeană.] Urmărirea existenţei obiectelor de inventar date în folosinţă se va realiza cu ajutorul Fişei de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă (cod de formular comun 14-3-9) în contul în afara bilanţului 8053 „Obiecte de inventar în folosinţă”.

2 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă”.1 – „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie” 303. Materialele consumabile sunt evidenţiate asemănător obiectelor de inventar.404 = 512. Obiectele de inventar degradate se scad din gestiune: 117 = 303 „Rezultatul reportat” „Materiale de natura obiectelor de inventar” Furnizorii de obiecte de inventar pot fi plătiţi din disponibilul la bănci sau prin casierie.103 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale” .101 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” .212 – „Construcţii” . potrivit reglementărilor şi procedurilor (stabilite prin acte normative şi în cadrul instituţiei).1 „Conturi la bănci în lei” „Furnizori de active fixe” Activele fixe corporale. aparatură birotică. animale şi plantaţii” . Aceleaşi active fixe corporale sunt evidenţiate – potrivit procedeului dublei înregistrări – ca fonduri în conturile de pasiv: . echipamente de protecţie. înregistrate la achiziţionare cum s-a arătat mai sus. sunt evidenţiate ca mijloace în conturile de activ: .104 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” Obiectele de inventar se înregistrează la achiziţionare: 303 = 401 „Materiale de natura obiectelor de inventar” „Furnizori” Odată achiziţionate. alte active fixe corporale”. cu deosebirea că sunt gestionate printr-un cont propriu acestora: 302 = 401 „Materiale consumabile” „Furnizori” Şi în cazul scăderii din gestiune a materialelor consumabile degradate se face înregistrarea: 117 = 302 39 .102 – „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” ..211 – „Terenuri şi amenajări la terenuri” ..213 – „Instalaţii tehnice. mijloace de transport.214 – „Mobilier. obiectele de inventar se pot afla în magazie sau pot fi date în folosinţă: 303.

„Conturi la bănci” „Debitori” 472/prin încasare de venituri în avans. obiecte de inventar. Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii. fără documente justificative de intrare şi ieşire constituie contravenţii. Activele fixe necorporale cuprind: 40 . activele fixe corporale şi activele financiare (v. a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale. sau infracţiuni. „Casa” Valorile materiale şi băneşti gestionate într-o instituţie publică se grupează şi sub aspectul naturii acestora în bunuri mobile şi bunuri imobile. 2. care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an.a. „Venituri înregistrate în avans” 519/prin obţinerea de credite bancare pe termen scurt. În cele două grupe de bunuri se cuprind: mijloace fixe. „Împrumuturi pe termen scurt” 531/prin viramente din „casă”. acţiuni ş. disponibilul este alimentat pe mai multe căi: 512 = 461/prin încasări de la diverşi debitori. fig.1).„Rezultatul reportat” „Materiale consumabile” Din exemplele date mai sus rezultă cum este folosit disponibilul la bănci (contul 512) în ce priveşte achiziţionarea activelor.1. Deţinerea. 2. Active fixe necorporale Sunt active fără substanţă fizică. 82/1991. prevede la art. precum şi efectuarea de operaţii patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise. iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale. 12 (2) că deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu. Legea contabilităţii nr.1. mijloace băneşti. cu modificările şi completările ulterioare. Active fixe Activele fixe sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. La rândul său. ca şi primirea şi eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel. Activele fixe includ activele fixe necorporale. Amenzile administrate în aplicarea prevederii de mai sus se suportă de către persoanele vinovate (nu se trec pe costuri).1.

costul de producţie. cu excepţia celor create intern de instituţie. drepturi şi active similare.avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie. Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate (dacă sunt achiziţionate cu titlu oneros) sau în momentul întocmirii documentelor (dacă sunt construite sau produse de instituţie. sau pe baza unor evaluări efectuate.cheltuieli de dezvoltare. .înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale. brevete.alte active fixe necorporale.. se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. lucrări literare. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea. programe de radio sau televiziune.costul de achiziţie. licenţe. 41 . evenimente sportive. benzi magnetice sau alte suporturi. lucrări muzicale. respectiv primite cu titlu gratuit). donaţii.valoarea justă pentru cele primite gratuit (ex. . . artistice ori recreative efectuate pe pelicule.concesiuni. de regulă. Activele fixe necorporale sunt evaluate iniţial la: . de evaluatori autorizaţi. mărci comerciale. pentru cele construite sau produse de instituţie. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. pentru cele procurate cu titlu oneros. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. . sponsorizări). . care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial. .

. echipamente animale (de muncă. (orig. petrolifere programe software opere artist.1.a. construcţii maşini. de prod.Fig. depozite la terţi) terenuri. Activele în administraţia publică FINANCIARE titluri de participare (ex: acţiuni) alte titluri imobilizate (ex: obligaţiuni) creanţe imobilizate (ex: împrumuturi pe termen lung. birotică zăcăminte rezerve de apă prospecţ. de prăsilă) plantaţii (pe rod) mobilier.) cheltuieli de dezvoltare concesiuni/ brevete/ licenţe/ mărci comerciale înregistrări pe pelicule. benzi magnetice. amenajări terenuri clădiri. garanţii. ş. miniere. alte active fixe necorporale materii prime materiale consumabile obiecte de inventar materiale de rezervă de stat şi de mobilizare alte stocuri ACTIVE CORPORALE NEFINANCIARE (FIXE) NECORPORALE NEFINANCIARE (CIRCULANTE) STOCURI 42 .

în funcţie de caracterul permanent. Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare. Înregistrările de reprezentaţii teatrale. lucrări literare.66 x 6000 lei = 999. licenţele. programe de radio sau televiziune. sau provizoriu. Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale. Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente.Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani. Amortizarea se înregistrează lunar. Cota de amortizare se determină ca raport între 100 şi durata normală de utilizare prevăzută de lege.66 6 Amortizarea anuală: 16. cu aprobarea ordonatorului de credite. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. al deprecierii activelor fixe necorporale. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. Amortizarea. şi/sau ajustări provizorii. denumite şi amortizări. mai puţin ajustările cumulate de valoare. drepturile şi activele similare. după caz. brevetele. stabilite la data bilanţului.30 lei Concesiunile.6 lei : 12 = 83. mărcile comerciale. evenimente sportive. denumite şi ajustări pentru depreciere. Exemplu: valoarea unui brevet este de 6000 lei. Un activ fix necorporal trebuie evaluat la data bilanţului şi prezentat în bilanţ la valoarea de intrare. lucrări muzicale. 100 Cota de amortizare: = 16.6 lei Amortizarea lunară: 999. achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin. începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului. Evidenţa acestora se ţine în contul 280 „Amortizări privind activele fixe necorporale”. Durata normală de utilizare a acestuia este de 6 ani. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. . Valoarea amortizabilă reprezintă valoarea contabilă a activului fix necorporal ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utile.

pag.performanţa sa în furnizarea serviciilor este inferioară celei preconizate. .24) şi o durată normală de utilizare mai mare de un an. în totalitate.1.Programele informatice create de instituţiile publice. 2. integral. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. Se efectuează în baza unor reglementări legale sau de către evaluatori autorizaţi. iar contabilitatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă. . destinat să îndeplinească în mod independent. pe calea amortizării. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din funcţiune. Reevaluarea. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare. Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate în contul 105 „Rezerve din reevaluare”.2. Active fixe corporale Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (v.modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. . la momentul scoaterii acestora din funcţiune. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia.încetării sau apropierii momentului încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. pe seama cheltuielilor. . Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfârşitul exerciţiului financiar. 44 . În cazul nerecuperării integrale. cu aprobarea ordonatorului de credite. Ajustări pentru depreciere. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile: . ajustarea trebuie majorată. o funcţie distinctă. care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect.există o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune.

. aparatură birotică. Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie. mijloace de transport. animale şi plantaţii. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.costul de producţie.construcţii. . Iniţial. piscicol 211. Evaluarea.terenuri şi amenajări la terenuri. pentru cele construite sau produse de instituţie. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de 45 . sponsorizări). respectiv primite cu titlu gratuit. donaţii.costul de achiziţie.Activele fixe corporale cuprind: . activele fixe sunt evaluate la: . . . Domeniul public şi privat al comunităţilor locale şi instituţiilor publice centrale este stabilit prin legi speciale. .valoarea justă pentru cele dobândite gratuit (ex. pentru cele procurate cu titlu oneros.1 „Terenuri” Conturi sintetice •terenuri agricole •terenuri silvice •terenuri fără construcţii •terenuri cu construcţii •terenuri cu zăcăminte •alte terenuri neamenajate • terenuri racordate la la sistemul de energie electrică/apă potabilă •terenuri pe care s-au efectuat lucrări de acces •terenuri împrejmuite •terenuri amenaj. Exemplu: Conturi analitice (distinct pentru terenurile din domeniul public de cele din domeniul privat) 211 „Terenuri şi amenajări la terenuri” 211.2 „Amenajări la terenuri” Momentul înregistrării.avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. .instalaţii tehnice.mobilier.

fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă. Amortizarea. pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective. Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile. în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale. stabilite la data bilanţului. Cheltuieli ulterioare. după achiziţionarea. Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente. Un activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate de valoare. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. după caz. Evaluarea la data bilanţului. sau a agentului economic. faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. La expirarea contractului de închiriere. Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. sau pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizaţi. şi/sau ajustări provizorii. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit. creşterea potenţialului de servicii furnizate. valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu. în concesiune sau în folosinţă gratuită se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu. 46 . indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. potrivit contractelor încheiate. Modalitatea de determinare este aceeaşi ca la activele fixe necorporale.specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. denumite şi amortizări. În cazul clădirilor. denumite şi ajustări pentru depreciere. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (ca reparaţii curente). Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal.

a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funcţiune. valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. În cazul în care. pe calea amortizării. ajustarea trebuie majorată. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. Astfel stabilită. integral. în plus putând interveni deteriorarea fizică a unui asemenea activ. în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durată normală de funcţionare cuprinsă în cadrul unei plaje de ani (durata minimă şi maximă). Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justă. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în aceleaşi situaţii ca şi în cazul unui activ fix necorporal. după caz.La încetarea contractului. la momentul scoaterii din funcţiune. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile instituţiilor publice. membrii ai unui organism profesional în domeniu. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul exerciţiului financiar. Ajustări pentru depreciere. În cazul nerecuperării integrale. Reevaluarea. determinată în urma reevaluării. 47 . pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale. de regulă. valoarea investiţiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic. pentru ca instituţia publică care le are în patrimoniu sau agentul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate. În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării investiţiei. pe seama cheltuielilor. de profesionişti calificaţi. durata normală de funcţionare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. În astfel de cazuri.

Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. 48 . de regulă. Ca procedură. potrivit reglementărilor în vigoare. Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. în funcţie de subordonare. În acest caz. indiferent de durata de folosinţă. de evaluatori autorizaţi. dar care pot fi folosite în continuare de altă instituţie publică sau dacă. instituţia publică care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le consideră că ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv. după caz. necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. Transmiterea. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale. după caz. necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. după caz. Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice sau de către evaluatori autorizaţi. Activele fixe primite prin donaţii şi/sau sponsorizări. Activele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii. sponsorizări sau cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. de la o instituţie publică la o altă instituţie publică. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune. pot fi transmise fără plată orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare. Potrivit prevederilor legale în vigoare. având cel puţin aceeaşi parametri. plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice. Diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare. fără plată. se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare. La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite. dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare. similare. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. sau pe baza unor evaluări efectuate. precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare.

2. În situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. Active financiare Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi. b. mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare. potrivit legii. în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme internaţionale.creanţe imobilizate.alte titluri imobilizate. Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. pe seama cheltuielilor. . Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acţiuni deţinute de stat sau unităţile administrativ-teritoriale potrivit legii. a. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dobânzi . . Activele financiare cuprind: . Împrumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de creanţă respectiv. alte creanţe imobilizate. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi.3. ajustarea trebuie majorată. activele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează la momentul dobândirii acestora. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri.1. împrumuturi acordate pe termen lung şi b. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar. Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe pe termen lung. un drept contractual. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată aduce venituri sub formă de dividende. 49 . Iniţial. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat.titluri de participare. Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: a. se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. În categoria altor creanţe imobilizate intră: garanţiile şi depozitele depuse de instituţia publică la terţi.

după caz. Active curente (circulante) Un activ se clasifică ca activ circulant (curent) atunci când: .2. 2.2. Sunt incluse. 4. materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura. . sau c) sub formă de materii prime. animalele şi păsările. 2. . ambalajele. În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime. mărfurile. Activele circulante (curente) cuprind: 1. materialele consumabile. stocuri. Stocurile se înregistrează iniţial în contabilitate la costul de achiziţie.este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. 3. producţia în curs de execuţie şi bunurile aflate în custodie. de asemenea. stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o importanţă deosebită pentru economia naţională. pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. Stocurile Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.2. în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. costul de producţie sau valoarea justă. b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii.este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare. Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. produsele. creanţe.1. 50 . materialele de natura obiectelor de inventar.este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului. casa şi conturi la bănci. investiţii pe termen scurt.

Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării. În condiţiile folosirii inventarului permanent. De asemenea. Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate. ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor. determinat pe baza inventarierii. ajustarea trebuie majorată. Potrivit prevederilor reglementărilor legale în vigoare. În acest caz. atunci când este cazul. şi costurile estimate necesare vânzării. Costul de producţie. dacă se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. fiind recunoscute în costul activului. sau de prelucrare a stocurilor. Scăderea din gestiune a stocurilor. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. atât cantitativ. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului financiar. scăderea din contabilitate a unor pagube 51 . În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. cât şi valoric. precum şi costul de producţie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o oarecare măsură. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. În acest scop. şi anume: materiale directe. Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. precum şi regiile corespunzătoare. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. energie consumată în scopuri tehnologice. pe seama cheltuielilor.

). după caz. 2.3. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. unităţile administrativ – teritoriale pot emite obligaţiuni cu dobândă sau cu discount pe care le răscumpără la termen. Investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În acest scop. ministerele stabilesc limite proprii. materii prime care urmează să intre într-un proces de transformare.4. 2.2. a altor valori de trezorerie. prelucrare.a. Sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii (datorită perioadei scurte de realizare). care sunt supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice. Fiecărui ciclu de exploatare îi sunt aferente creanţe proprii. limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite.2. Casa şi conturi la bănci Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament.care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv.2. Creanţele aferente ciclului de exploatare sunt altele decât creanţele imobilizate (ca drepturi ale instituţiilor publice pentru împrumuturi acordate de acestea pe termen lung ş. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale se aprobă de către ordonatorul superior de credite. a disponibilităţilor 52 . respectiv principal sau secundar. uşor convertibile în numerar. În scopul asigurării surselor de finanţare. Investiţii pe termen scurt Investiţiile pe termen scurt sunt echivalente de trezorerie extrem de lichide.2. Creanţe Creanţele aferente ciclului de exploatare provin din relaţiile comerciale ocazionate de achiziţia unor materiale. Pentru instituţiile publice. 2.

efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri. indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme. băncile comerciale şi în casierie. inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice. În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget. 53 . Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale. bugetele fondurilor speciale. cheltuieli şi disponibilităţi. finanţate integral din venituri proprii.existente în conturi la trezoreria statului. potrivit bugetului aprobat. instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise . cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.bugetul de venituri şi cheltuieli. Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare. în condiţii de siguranţă. Banca Naţională a României. Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont. instituţiile publice. bugetul asigurărilor sociale de stat. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. bugetele locale.

g)dobânzile de plătit. disponibil al bugetelor(4.3. 3. faţă de cele de plătit.).Capitolul 3: CONTABILITATEA TREZORERIEI ŞI A DISPONIBILITĂŢILOR Grupa Casa.). Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci Această grupă cuprinde: a)disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.).7. acreditive (4.1. Importanţa acestor conturi face necesară tratarea lor separată. fonduri externe nerambursabile (4. c) disponibilul în lei şi valută al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale.).9. disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii (4. conturi la trezoreria statului şi bănci include: conturi la trezoreria statului şi bănci (4. e) disponibilul din fonduri externe nerambursabile f) disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de acestea. după caz.). ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate în valută. b) valorile de încasat sub forma cecurilor. aferente împrumuturilor primite pe termen scurt. casa şi alte valori (4. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora.6. h) dobânzile de încasat.).1. Dobânzile de plătit şi cele de încasat. se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare. d) disponibilităţile în lei şi valută provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat şi garantate de stat. disponibil din fonduri cu destinaţie specială (4. 54 .2.). în cursul exerciţiului financiar. se înregistrează într-un cont distinct.4.5. se ţine distinct în lei şi în valută.). Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal. Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în contabilitate distinct. pe bază de documente prezentate instituţiei şi neapărute încă în extrasele de cont.8.). viramente interne (4. i) împrumuturi pe termen scurt primite. Depozitele bancare constituite în condiţiile legii se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi. disponibil din veniturile fondurilor speciale (4.

disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită. corespunzător conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale". bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. disponibilul din fondul de rezervă al asigurărilor sociale de sănătate.2. comunicat de Banca Naţională a României. Această grupă mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local. diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. La finele perioadei. la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României.disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525). . fără ca acestea să genereze diferenţe de curs valutar. valabil pentru această dată. corespunzător conturilor de trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat". disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezervă.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei. depozite pe termen scurt în valută. Disponibil al bugetului de stat. disponibilul din sume colectate pentru bugete. se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . după caz. Conturile curente la bănci comerciale se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. 3. . Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. 55 . corespunzător conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat".disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520).

sume pentru efectuarea de plăţi în numerar. Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil. disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive. după caz. Buletinul Oficial nr.8 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. bugetului asigurărilor sociale de stat.3. după caz. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.209/1976. depozite pe termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea dată. alte valori etc. biletele cu valoare nominală. ale bugetelor locale. biletele de tratament şi odihnă. precum şi a altor reglementări în domeniu. bugetelor fondurilor speciale. potrivit legii. 56 . comunicat de Banca Naţională a României. Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie. iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale.64/1976. deschise la trezoreria statului. la dispoziţia instituţiilor ca venituri proprii se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. 3. precum şi a mişcării acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar. Casa şi alte valori Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice. La finele perioadei.4. aprobat prin Decretul nr. se ţine distinct în lei şi în valută în contul 531. reprezentând drepturi de personal. bonurile valorice pentru carburanţi auto. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat. Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate. tichetele de masă. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea reglementărilor emise de Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice.3. tichetele şi biletele de călătorie. Acreditive 8 Regulamentul operaţiilor de casă. astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă.

disponibilul fondului de risc. în lei sau în valută. se administrează. În categoria disponibilităţilor cu destinaţie specială intră şi disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului. precum şi subvenţiile primite de la buget în completarea acestora.În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori instituţiile publice pot deschide acreditive la bănci. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii Veniturile proprii ale instituţiilor publice. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială Disponibilităţile din fondurile cu destinaţie specială. în vederea efectuării unor plăţi în numele instituţiei. 3. disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. precum şi disponibilul din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. puse la dispoziţia personalului sau a terţilor. 3. respectiv: disponibilul din taxe speciale.5. Sumele în numerar. Şi alocaţiile bugetare cu destinaţie specială acordate instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate distinct. în limita sumelor primite de la acesta. se înregistrează în contabilitate distinct. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost acordate subvenţiile. se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinţe. se înregistrează în contabilitate distinct. constituite în condiţiile legii.6. se încasează. 57 . în favoarea acestora. Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului într-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate distinct. Această grupă mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-teritoriale în afara bugetelor locale.

după caz. şi din casieria instituţiei.disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. . 3.8. Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Acestea sunt gestionate printr-un cont distinct şi sunt utilizate în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în 58 . Fonduri externe nerambursabile Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aprobă odată cu acestea.disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj. corespunzător conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj". 3. 3. precum şi între conturile de la trezorerie sau bănci.7.9. corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: .Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

M. Fonduri structurale. în faza de proiect. după caz. avizează. rezultate din contribuţia financiară externă acordată României. la bănci comerciale. Se alocă Statelor Membre cu regiuni defavorizate (Spania. regiunile cu un PNB de sub 75% din nivelul mediu al U. Contribuţia publică naţională destinată cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă. memorandumurile. trezoreria statului sau. la bănci comerciale. se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic. sunt calificate pentru finanţare din fonduri structurale. juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile nerambursabile. Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României.). Totodată.P. Fonduri de coeziune. acestea sunt denumite „regiuni de categoria întâi” („category one regions”). cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană. precum şi. Contribuţia financiară a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene. memorandumurilor de finanţare.P. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate.scopul în care au fost acordate. memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD. după caz. unele landuri din Germania de est ş. dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani. Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene. dobânda se bonifică şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere. conform instrucţiunilor emise de donator. trezoreria statului sau.E. aflate în conturile deschise la Banca Naţională a României. Sunt fonduri nerambursabile cele structurale şi cele de coeziune. acordurile.F. ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.E. protocoalele sau alte asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi.F. Sunt acele fonduri care au ca scop eliminarea decalajelor economice dintre zonele mai bogate şi cele mai sărace din U. după caz. conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere. În prezent. sunt purtătoare de dobândă. Portugalia. 59 . precum şi proiectele de acte normative care conţin implicaţii financiare. M.a.

Disponibilităţile din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene. se recuperează conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate. Orice înscris pe baza căruia se alocă fonduri provenind din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi din contribuţia publică naţională se învesteşte cu titlu executoriu. în limita sumelor eligibile transferate. urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeană. se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie. reprezentând cofinanţarea în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene. Sumele plătite necuvenit din contribuţia publică naţională. 60 . în scopul achitării debitelor către Comunitatea Europeană.Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transferă structurilor de implementare. ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijenţe stabilite în baza prevederilor memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD. rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare.

comunicat de Banca Naţională a României. În contabilitatea analitică furnizorii se grupează astfel: interni şi externi. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. SAPARD etc. procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.5.Capitolul 4: DECONTĂRI CU TERŢII Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii (5. personalul (5.3. asigurări sociale. bugetele locale. 4. clienţii (5. cu debitorii şi creditorii diverşi.O.). la data efectuării tranzacţiei. bugetul statului. Clienţi În contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse.8.). lucrări executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404). Furnizori În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri. 4.) (5. M. debitori şi creditori ai bugetelor (5. 9 Potrivit H. protecţie socială (5.2. lucrările executate şi serviciile prestate.). republicată.6. Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoană fizică sau juridică. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu). Comunitatea Europeană (decontările pentru fondurile PHARE.).264/2003. nr. 61 . precum şi evidenţa operaţiilor ce necesită clarificări ulterioare şi alte decontări (5.4. nr.).1.). criteriilor. lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi se evidenţiază distinct în contabilitate.).). la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. Avansurile acordate furnizorilor9 se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.7. Bunurile cumpărate. iar în cadrul acestora pe termene de plată.G.2.1.). cât şi în valută. privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli.109/2004. bugetul asigurărilor sociale de stat (5. Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei. ISPA.9. decontările între instituţii publice (5.

precum şi pe fiecare persoana fizică sau juridică.3. nu se suportă din fondul de salarii. Personal Contabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi. Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct. Contabilitatea decontărilor cu şomerii evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor. indemnizaţiile pentru concediile de odihnă. se evidenţiază distinct în contabilitate. cât şi în valută. Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate evidenţiază ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă. Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii. Contabilitatea decontărilor cu pensionarii evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege. ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate. îngrijirea copilului. Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei. potrivit legii. Avansurile acordate personalului evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihnă acordate ca avans.Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. premiile. la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor. iar în cadrul acestora pe termene de încasare. deschis pe fiecare persoană. precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă. chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor. Bunurile vândute. potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct. În contabilitatea analitică clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu). la data efectuării tranzacţiei. datorate terţilor 62 . plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică personalului pentru munca prestată. comunicat de Banca Naţională a României. În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care. sporurile. 4. Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate. cuvenite pensionarilor conform legii.

plusul de numerar din casierie. şi alte creanţe faţă de personalul unităţii. Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei neplătite. bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adăugată. surplusul trebuie recunoscut drept creanţă. Alte impozite. precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii. amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti. potrivit legii. impozitul pe venituri de natură salarială. 4. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitică pe feluri de impozite. pensii alimentare şi altele). Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate. Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal) aferente exerciţiului în curs se înregistrează ca alte datorii în legătură cu personalul. taxe şi vărsăminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale. calculate potrivit legii. precum şi debitele provenite din pagube materiale. vărsăminte efectuate în plus la buget şi altele. taxe şi vărsăminte asimilate. bugetele locale. sumele datorate creditorilor. cuvenite bugetului statului după prescrierea lor. impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe datorate. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată. din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru. accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri. datorate bugetului statului potrivit legii. bugetul asigurărilor sociale de stat În cadrul decontărilor cu bugetul statului. Bugetul statului. amenzi şi penalităţi. prescrise.(popriri. 63 .4. se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul. taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii. taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. impozitul pe clădiri. se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.

ISPA. • taxe asupra zahărului şi izoglucozei. asigurări sociale de sănătate.E. PHARE. potrivit unor norme şi proceduri prestabilite. indemnizaţii pentru persoanele cu handicap şi altele. alocaţii şi alte ajutoare pentru copii.5.pentru asigurări sociale de stat.6. • contribuţii din T. Statele membre U. Asigurări sociale. SAPARD etc. 4.1. Alte datorii sociale reprezintă sume datorate altor categorii de persoane.E. protecţia socială Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor . • contribuţii bazate pe venitul naţional brut 64 . la constituirea bugetului U. contribuie. ISPA.E. Decontări cu bugetul U.sume de primit şi datorii sume de plată.6. 4.4. Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.2. SAPARD) se înregistrează la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe . alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii. Decontări cu Comunitatea Europeană 4. Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene (PHARE.E. • contribuţii din taxe vamale. ajutoare sociale. provin din: • resurse proprii tradiţionale • prelevări din agricultură.instituţii publice . cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sânge. asigurări sociale de sănătate şi asigurări pentru şomaj.6. precum şi contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat. accidente de muncă şi boli profesionale. asigurări pentru şomaj. Contribuţiile statelor membre la bugetul U.V.A.

E. Evidenţa analitică se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori. 10 OMFP nr. 1917/2005.E. sunt evidenţiaţi pe tipuri de impozite şi pe plătitori. la cererea acestora sau din oficiu. Înregistrarea obligaţiei de plată a României la bugetul U. Achitarea obligaţiei de plată. pentru închiderea contului de cheltuieli. potrivit procedurilor convenite: 459 = 7701 „Sume datorate „Finanţarea de la bugetului U. se înregistrează ca şi creditori diverşi. altele decât personalul propriu şi furnizorii.” 2. se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal.: 675 = 459 „Contribuţia României „Sume datorate la bugetul U.” bugetul de stat” 3. bugetul local. Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice.E. debitori şi creditori ai bugetelor Sumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice.E. Înregistrarea. Creditori ai bugetelor mai sus menţionate sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor bugete.” 4. pe structura clasificaţiei bugetare.Înregistrările în contabilitatea naţională urmează procedura arătată în continuare10: 1. bugetelor locale. În această grupă se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat. în contul de rezultat patrimonial: 121. 1649/2006 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. bugetului asigurărilor sociale de stat. 65 . altele decât personalul propriu şi clienţii. Evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului de stat. se înregistrează ca şi debitori diverşi.7.” bugetului U.01 = 675 „Rezultatul „Contribuţia României patrimonial” la bugetul U. Debitori şi creditori diverşi. pe structura clasificaţiei bugetare.E. bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

potrivit legii. Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune. Sumele plătite în exerciţiul financiar curent. iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate. abonamente la publicaţii. 66 . se înregistrează distinct în contabilitate. după caz. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. într-un cont distinct. provizoriu. reprezentând valoarea activelor fixe şi a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei.bugetul asigurărilor pentru şomaj. precum şi dobânzile aferente acestora. 4.9. împrumuturi externe rambursabile şi nerambursabile. din fonduri speciale. atât în contabilitatea unităţii debitoare. fonduri cu destinaţie specială. la cheltuieli în avans (chirii. pentru care sunt necesare clarificări ulterioare. după caz. Sumele încasate în exerciţiul financiar curent. asigurări. cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite. se înregistrează. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în termenul cel mai scurt. la venituri în avans (venituri din chirii. alte venituri realizate în avans). abonamente la instituţiile de spectacole. venituri în avans şi decontări din operaţii în curs de clarificare. Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor. Conturi de regularizare Conturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani. La consolidare soldurile acestor conturi se elimină. alte cheltuieli efectuate în avans). Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare. 4. precum şi sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocaţii bugetare. Decontări Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate sau între instituţiile subordonate aceleiaşi instituţii superioare. abonamente publicaţii. Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans.8. dar care privesc exerciţiile financiare următoare. se înregistrează distinct în contabilitate.

împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. denumită şi datorie curentă. chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. prime privind rambursarea obligaţiunilor. împrumuturi interne şi externe contractate de stat. împrumuturi interne şi externe garantate de stat. Datorii 5. şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. alte împrumuturi şi datorii asimilate. Datorii pe termen lung (necurente) O instituţie publică trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie. sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. care este încheiat înainte de data bilanţului.1. împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.2. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 67 .Capitolul 5: DATORII ŞI CAPITALURI 5. Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt. Împrumuturile şi datoriile din această clasă reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an. atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. 5. Toate celelalte datorii se clasifică drept datorii pe termen lung. conform acordului de împrumut.1.1.1.

de la persoane fizice sau juridice rezidente în România. numai prin Ministerul Finanţelor Publice şi să le subîmprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege. de pe pieţele financiare. garante ale sumelor subîmprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului. Datoria publică guvernamentală externă este partea din datoria publică guvernamentală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau.1. încheiate între Ministerul Finanţelor Publice.1. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat.2. Datoria publică guvernamentală Cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului.3. Datoria publică Datoria publică reprezintă datoria publică guvernamentală. 68 . la care se adaugă datoria publică locală. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat să contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale sau de la alţi creditori. după caz. pe de o parte.5. Datoria publică guvernamentală internă este partea din datoria publică guvernamentală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului. pe de altă parte. autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi. 5. provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern.3. pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie.3. în numele României. la un moment dat. 5. Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern. după caz. prin Ministerul Finanţelor Publice.1. în numele statului. prin Ministerul Finanţelor Publice.1. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare.

respectiv din bugetele locale. Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. instituţii financiare internaţionale. Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România. în 69 . Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. 5. dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului. provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare. iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. de la alte instituţii de credit. se constituie fondul de risc. contractate în scopuri prevăzute de lege. Datoria publică locală internă este partea din datoria publică locală care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale.4. Garanţiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii.1. împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. împrumuturi de stat de la bănci.Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice. provenite din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea. Datoria publică locală Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale. de la persoane fizice sau juridice rezidente în România. persoane juridice române sau străine. garanţii de stat. la un moment dat. fără a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaţa internă sau externă. împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii guvernamentale străine. Datoria publică locală externă este partea din datoria publică locală reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale. mediu şi lung. sau de la alte organizaţii internaţionale. Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României. precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali. în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.

se constituie fondul de risc.scopurile prevăzute de lege. alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. pe termen scurt. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 70 . dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate. Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenţă a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate. depăşeşte limita prevăzută de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau externe. Provizioane Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. taxe. alte vărsăminte.2. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare. Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare. împrumuturi de la societăţile bancare sau de la alte instituţii de credit. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. dobânzile şi comisioanele aferente acestora. cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale. Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut. Provizioanele nu pot depăşi. 5. inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv. Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. Consiliile locale. Aceste condiţii se aplică şi pentru datoriile anuale care decurg din împrumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale. contribuţii. după caz. din punct de vedere valoric. precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale şi subîmprumutate beneficiarilor finali. mediu şi lung sau garantarea acestora pentru realizarea de investiţii publice de interes local. sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.

fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Capitaluri Capitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile. fondul activelor fixe necorporale. Fonduri Fondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului. rezervele din reevaluare.1. Statul şi unităţile administrativteritoriale exercită posesia. daunele şi alte datorii incerte.cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor.3. . 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional. despăgubirile. Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie.Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . cele exemplificate în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care. .litigiile.alte provizioane. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public 71 . Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. rezultatul reportat. 5. fonduri în afara bugetelor locale etc. 5. Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie. sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege. rezultatul patrimonial. folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public. fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului. amenzile şi penalităţile. fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.3. declarate ca atare prin lege. exemplificate în anexa la Legea nr. potrivit legii sau prin natura lor. în limitele şi în condiţiile legii. Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea nr.

prin hotărâre a Guvernului. în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice. c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora se face. după caz. În lipsa acordului menţionat. Domeniul public al comunelor. la care statul sau o unitate administrativteritorială este acţionar. al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute exemplificate în anexa la Legea nr. bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o justă şi prealabilă despăgubire. judeţelor şi al statului sunt inalienabile. de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. de ministere. Bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune anual spre aprobare Guvernului. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale. concesionare sau închiriere. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale. după caz. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului 72 . insesizabile şi imprescriptibile: a) nu pot fi înstrăinate. în condiţiile legii. după depunerea situaţiei financiare anuale.judeţean. Bunurile din domeniul public pot fi date. dacă legea nu dispune altfel. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local. declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean. precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. Bunurile din domeniul public al localităţilor. ele pot fi date numai în administrare. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual. se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. a consiliului judeţean. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local. Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional.

Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare. dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. 5. prin hotărâre a Guvernului. prin urmare. 73 . mai degrabă. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. se are în vedere. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. după caz. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. La începutul exerciţiului. Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat Rezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar. Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care. la cererea Guvernului. decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. natura elementului sau tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie. dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publică pentru realizarea obiectului său de activitate. prin hotărâre a Guvernului.3. Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face. Dreptul de proprietate publică încetează. după caz. sau cel mult la întocmirea situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.2. prin hotărâre a consiliului judeţean. stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare. a consiliului judeţean.judeţean.

ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. regulile privind amortizarea se aplică activului având în vedere valoarea acestuia. dacă nu a existat o descreştere anterioară. valoarea unui activ fix este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate.3. . Reevaluarea acestora se face. În astfel de cazuri. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete. recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ. În cazul în care. în locul costului de achiziţie sau costului de producţie. cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. aceasta se tratează astfel: . din cadrul capitalurilor proprii. Fonduri cu destinaţie specială Contabilitatea fondurilor/finanţărilor speciale Fonduri cu destinaţie specială * Fondul de rulment * Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor 74 . 5. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementărilor legale.ca o creştere a rezervei din reevaluare. după caz. în condiţiile legii. cu excepţiile prevăzute de reglementările legale. aceasta se tratează astfel: .5. caz în care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la costul lor istoric. eventuala diferenţă rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. .ca o cheltuială cu întreaga valoare a descreşterii. determinată în urma reevaluării. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii tehnice constituite. din cadrul capitalurilor proprii. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete.ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. la valoarea justă.4.ca o scădere a rezervei din reevaluare.3.3. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o suma aferentă acelui activ.

sociale de stat * Fondul de rezervă pentru sănătate * Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local * Fondul de risc * Fondul de dezvoltare a spitalului Alocaţii bugetare cu destinaţie specială Fonduri speciale * Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate * Bugetul asigurărilor pentru şomaj Fonduri/finanţări speciale Taxe speciale Depozite speciale Disponibilităţi cu destinaţie specială * Disponibilităţi din valorificarea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului * Disponibilităţi din cofinanţarea de la buget * Fondul de tezaur Fondul de rulment. Exemplu: Evidenţa fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine cu ajutorul Contului 131: Fondul de rulment.02 – „Fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar”. Contul 131 „Fondul de rulment” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare anuale pentru constituirea fondului de rulment.131. Se constituie din excedentul anual al bugetului local după efectuarea regularizărilor în limita tansferurilor (din bugetul de stat).131. Utilizarea fondului de rulment se aprobă de consiliul local/judeţean şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. .01 – „Fondul de rulment destinat acoperirii golului de casă”.03 – „Fondul de rulment destinat unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale”. Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii. precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. .131. Contabilitatea analitică a fondului de rulment constituit potrivit legii se ţine pe destinaţiile stabilite de lege: . iar în debit – sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul 75 . Disponibilităţile acestui fond pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent.

Este un cont de activ. Cu ajutorul Contului 522 unităţile administrativ – teritoriale ţin evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate din disponibilul din fondul de rulment al bugetului local deschis la trezoreria statului. Contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” se debitează prin creditul Contului 581 „Viramente interne” la finele anului cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând fond de rulment propriu constituit la nivelul unităţii administrativ – teritoriale din execuţia bugetului local curent (concomitent: 581 = 521) şi (1222.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 521=522). 95/2006 privind reforma în 76 . îi corespunde un cont de disponibil: contul 522 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local”. pentru utilizare ca fond de rulment. Soldul debitor al Contului 522 reprezintă disponibilităţile existente la acel moment ca fond de rulment. ca fond. Soldul creditor al Contului 131 reprezintă fondul de rulment constituit şi neutilizat.02 „Rezultatul patrimonial – buget local” la finele anului cu sumele repartizate. Contului 131.01).1. Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat. aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.1. Acest fond se utilizează pentru acoperirea costurilor prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat se ţine cu ajutorul contului 132. Sumele constituite ca fond de rezervă. În cadrul acestuia se evidenţiază distinct disponibilul curent din fondul de rulment al bugetului local (contul 5221) şi depozitele constituite din fondul de rulment al bugetului local (contul 5222). în continuare. potrivit legii. Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi. se reportează în anul următor şi se completează potrivit legii. Se constituie anual dintr-o cotă de până la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. iar în credit se evidenţiază sumele virate în contul de disponibil al bugetului local. din excedentul anual al bugetului local destinat constituirii fondului de rulment (concomitent: 522=521). potrivit legii.curent. Fondul de rezervă pentru sănătate.01 = 131). necheltuite. Contul 131 „Fondul de rulment” se debitează prin creditul contului 121. Contul 522 se creditează prin debitul Contului 581 „Viramente interne” cu sumele utilizate la finele anului din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar (concomitent: 521 = 581) şi (131 = 1222. În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate din contul de disponibil al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment. Contul 131 „Fondul de rulment” se creditează prin debitul contului 121. Temeiul legal al constituirii acestui fond de rezervă este Legea nr. din fondul de rezervă.

dobânzile acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului. ca surse de finanţare. Este o componentă a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin care este finanţată asistenţa de sănătate publică. la unităţile trezoreriei statului. respectiv. prin tarif sau preţ potrivit legii. Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local. aprobă taxe speciale. dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la bugetul local. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale. consiliile locale. Evidenţa contabilă a sumelor cu destinaţie de construcţii de locuinţe se ţine cu ajutorul contului 136 „Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe”. Taxe speciale. Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi.domeniul sănătăţii. înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi. deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. Se constituie în baza prevederilor legale în cotă de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 77 . Aceste sume se utilizează pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii. după caz. Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Evidenţa contabilă a fondului de rezervă pentru sănătate se ţine cu ajutorul contului 133. Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare anuale. Fondul de risc. pentru garanţii la împrumuturi externe. Se păstrează într-un cont distinct. Bugetul fondului se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală. create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând fondul de risc se ţine cu ajutorul contului 135. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Evidenţa contabilă a sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local se ţine cu ajutorul contului 134. Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică au obligaţia calculării. Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate.

Spitalele sunt autorizate să constituie un fond de dezvoltare care să fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatură medicală şi de laborator. 78 . iar în debit. Fondul de tezaur. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. Contul 1391 este un cont de pasiv. cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli. deschis în afara bugetului local. Soldul creditor al contului 1391 reprezintă fondul de dezvoltare a spitalului constituit la un moment dat. Fondul de dezvoltare a spitalului. • sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. In debit se înregistrează împrumuturile acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. • sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare". Împrumuturile acordate unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de tezaur se înregistrează în contul 468. Evidenţa contabilă a taxelor speciale se ţine cu ajutorul contului 137. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului. iar în credit – împrumuturile acordate şi nerambursate de acestea. • o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului bugetar. Din fondul de tezaur se realizează investiţii publice de interes multicomunitar (pentru două sau mai multe localităţi). Se constituie la nivelul consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din vărsămintele efectuate din excedentul anual al bugetului unităţilor administrativteritoriale. precum şi din cele casate. In creditul contului se înregistrează sumele încasate cu titlul de fond de dezvoltare a spitalului. Acest fond se constituie din: • cota-parte din amortizarea calculată lunar.Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual. din cadrul grupei 13: „Fonduri cu destinaţie specială”. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. Fondul de dezvoltare a spitalului se evidenţiază în contul 1391. necesară desfăşurării activităţii spitalului. Acesta este un cont de activ. iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale. O taxă specială încetează când încetează serviciul public pentru care a fost înfiinţată. la sfârşitul anului. Soldul debitor al contului 468.4 „Împrumuturi din fondul de tezaur”.4 reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate.

Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate. Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. transferuri. cheltuielile reflectă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor. se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. al 13lea salariu. Cheltuieli Potrivit contabilităţii de angajamente. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent. se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment a avut loc. după caz. se recunosc ca şi costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. contribuţiile aferente acestora. prime.5. Transferurile între unităţi ale administraţiei publice. Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar. Alte transferuri. se recunosc ca şi costuri la instituţia care transferă fondurile. cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţă a acestora. curente şi de capital. Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. sub forma amortizării care se înregistrează în mod sistematic. Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de funcţionare a acestora. aferente unei perioade de timp. 79 . pe parcursul duratei de viaţă utile a activului fix. Costul acestora va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării. asistenţă socială acordate. indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora. interne şi în străinătate. Cheltuielile de personal: salarii în bani şi în natură. sunt incluse de asemenea în costurile de personal ale exerciţiului. Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinată pentru acest scop.4. precum şi subvenţii.

5. alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială. Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile. transferări. animale şi păsări. . taxe şi vărsăminte asimilate. mărfuri. . . . detaşări.drepturi salariale în natură.servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii.pierderi din creanţe şi debitori diverşi.asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale. Cheltuieli cu alte impozite.transportul de bunuri şi personal. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: . cheltuieli cu alte impozite. detaşare. cheltuieli cu personalul.alte servicii executate de terţi.servicii bancare şi asimilate. 80 . . Cheltuielile privind stocurile includ următoarele: . Cheltuielile cu personalul includ: .indemnizaţii de delegare.salariile personalului.chirii.alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. Acestea includ: .4. . cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. alte stocuri. alte cheltuieli finanţate din buget. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. . asigurări sociale de sănătate. amortizări şi provizioane. taxe şi vărsăminte asimilate.protocol.întreţinere şi reparaţii.prime de asigurare.comisioane şi onorarii. . .deplasări. . . materiale consumabile. asigurări de şomaj. cheltuieli de capital. accidente de muncă şi boli profesionale. Grupele de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli. cheltuieli financiare. taxe şi vărsăminte asimilate ce trebuie plătite de către instituţiile publice. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. . materiale de natura obiectelor de inventar. conform legii.alte cheltuieli operaţionale. Această grupă include cheltuielile cu alte impozite. după natura şi destinaţia lor. . materiale nestocate.1. reclamă şi publicitate. ambalaje. Alte cheltuieli operaţionale includ: . . cheltuieli extraordinare.energie şi apă.materii prime. alte cheltuieli operaţionale.

1. cumpără trusa medicală (obiect de inventar) cu suma de 78 lei. .sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul programelor PHARE. conf.transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice. .alte pierderi . SAPARD.asigurări sociale. .dobânzi.ajutoare sociale.transferuri interne. Angajatul C.dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE. . ISPA. .diferenţe de curs valutar.subvenţii. se înregistrează acordarea avansului din casierie: „Debitori” „Casa” 461 = 531. . . ISPA. facturii fiscale. . SAPARD. .1 % „Debitori” 461 „Debitori” 461 78 lei 22 lei 3.V.pierderi din creanţe imobilizate. pentru procurarea unei truse medicale (auto). ISPA.cheltuieli neeligibile: PHARE. 81 . . . Alte cheltuieli finanţate din buget includ: .1 100 lei 2. La momentul casării se trece pe cheltuieli contravaloarea trusei medicale: „Cheltuieli privind „Materiale de natura materiale de natura obiectelor de inventar” obiectelor de inventar” 603 = 303 78 lei Cheltuielile financiare includ: .V.transferuri în străinătate.transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice.cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. Se decontează în termenul legal de 3 zile suma primită ca avans spre decontare: % = „Materiale de natura obiectelor de inventar” 303 „Casa” 531.Exemplu: Se acordă un avans spre decontare în sumă de 100 lei angajatului C. SAPARD. .

caracterului şi aspiraţiilor sale. aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale/judeţene. dacă sunt orientate şi executate la fel.4.cheltuieli cu active fixe neamortizabile. nu (mai) sunt un instrument pentru atingerea unor obiective distinctdoctrinare. Dacă bugetele publice. Cheltuielile.cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe. vor fi utilizate potrivit prevederilor înscrise în bugetul respectiv. contribuabilul – ca plătitor de taxe şi impozite şi ca beneficiar al politicii bugetare – nu se va regăsi întro orientare politică anume.2. amortizări.pierderi din calamităţi. programelor. Cheltuielile bugetului de stat. de apărare şi ordine publică ş. în succesiunea lor. între alte funcţii.cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare. obiectivelor şi sarcinilor prioritare. corespunzătoare naturii. cheltuielile bugetelor locale sunt cele stabilite potrivit legii.. Cheltuieli de capital. Cheltuieli extraordinare includ: . Administrarea cheltuielilor bugetare Veniturile fiecărui buget. . acestea nu (mai) exprimă o voinţă politică anume. provizioane şi ajustări includ: .a. In aceste situaţii. şi numai în al doilea rând un document financiar. . Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte. au legătură cu programul de guvernare. apoi.cheltuieli operaţionale privind amortizările. cele ale bugetelor fondurilor speciale sunt stabilite prin legile bugetare anuale. şi pe aceea de elaborare şi 82 . odată constituite/încasate. acţiunilor. Scopul cheltuielilor bugetare este acela de a funcţiona instituţiile şi autorităţile publice.alte cheltuieli. provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare. 5. nu se deosebesc între ele. utilizate potrivit altei proceduri. Astfel. de a fi îndeplinite activităţile de interes public date acestora: de ordin social. dacă bugetele guvernelor de stânga sunt la fel ca bugetele guvernelor de dreapta.cheltuieli financiare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere. ca şi veniturile. economic. ale bugetului asigurărilor sociale de stat. programatic. potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări. . oricare este acesta. fără deosebiri. . prin mijlocirea bugetului are loc o redistribuire a veniturilor: sunt colectate printr-o procedură anume şi. Un buget public este în primul rând un document politic. Creditele bugetare se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice. In consecinţă.

(Este interzisă transformarea creditelor bugetare în credite comerciale). ordonanţarea cheltuielilor: fază în care se confirmă că livrările de bunuri şi prestările de servicii au fost efectuate. Cheltuielile bugetare sunt administrate de ordonatorii de credite.implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a guvernului (de o anumită orientare). c. pe exerciţii bugetare. armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările Uniunii Europene. Efectuarea cheltuielilor bugetare implică următoarele faze în procesul execuţiei bugetare: a.De asemenea. se ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. Pentru a fi efectuate cheltuieli publice este necesară îndeplinirea procedurii de deschidere a creditelor bugetare11. ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. Şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare.P. precum şi îndeplinirea altor principii de către administraţia financiară a statului. respectiv se pot angaja. 11 Credit bugetar – sumă aprobată într-un buget. 83 . Deschiderea de credite bugetare constituie aprobarea comunicată ordonatorului principal de credite de către M. Cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite se stabilesc anual. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate.F. sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi efectuată. Execuţia operativă implică şi perfecţionarea managementului fondurilor publice. inclusiv în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. lichidarea cheltuielilor: fază în care se verifică existenţa angajamentelor. în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi. de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale. Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal. prin trezoreria statului. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. plata cheltuielilor: fază reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi. este interzisă utilizarea creditelor bugetare aprobate la un capitol pentru finanţarea altui capitol. Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele publice şi în cadrul cărora se angajează. se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului.. Execuţia bugetului general consolidat constă în încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în deficitul bugetar aprobat. b.

cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale. articolul.F. Structura conturilor de cheltuieli În cadrul instituţiilor publice. sursă de finanţare a cheltuielii. şi alocaţiile pentru cheltuielile de personal.bugetul fondurilor externe nerambursabile. după natură şi destinaţie. Numărul de salariaţi. .3. subcapitole. capitolul.bugetele locale. subcapitolul. 6. simbolul contului (din planul de conturi). 5. şi fondul salariilor de bază se aprobă – ca cheltuieli – distinct. .bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. în cadrul acestora pe capitole. 4. 5. Conturile de cheltuieli se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. . permanenţi şi temporari. Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.bugetul asigurărilor sociale de stat.Cheltuielile sunt structurate în buget pe părţi. . 84 . 3. respectiv: . pe baza propunerilor de programe de investiţii formulate de ordonatorii principali de credite. Structura contului contabil va fi următoarea: 1. capitole. titlul. . prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.bugetul asigurărilor pentru şomaj.4. 2.P. . Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. prin M. Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în buget în baza programelor de investiţii publice şi se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.bugetul de stat. nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli. articole şi alineate. aprobate pe ordonatori principali de credite şi..bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. In consecinţă. . Strategia în domeniul investiţiilor publice este elaborată de guvern. contabilitatea cheltuielilor se ţine în conturi distincte.

creanţelor şi datoriilor. organizarea de manifestări culturale şi sportive. 5. taxe. subalineatul (paragraful). studii. Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective. veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. veniturile reprezintă impozite. concursuri artistice. 8. 5. al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Grupele de venituri 85 . contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii. acestea pot fi înregistrate şi în debitul conturilor.5. valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe. proiecte. aferente unei perioade de timp. Reflectarea unitară a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevăzute în clasificaţia economică. în roşu. precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate. publicaţii. prestaţii editoriale. Venituri şi finanţări Potrivit contabilităţii de angajamente. alineatul. În contabilitate. se asigură cu ajutorul "Îndrumarului" elaborat de către ordonatorii principali de credite. al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract.7. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în creditul conturilor de cheltuieli. Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. prestări de servicii şi altele asemenea. după caz. moment care atestă transferul de proprietate către clienţi. la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare. Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii.1.5. Veniturile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare.

La rândul lor.venituri din studii şi cercetări. veniturile din activităţi economice includ: . . Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice.venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi. . subvenţii. . Potrivit prevederilor contractuale.Se depune suma încasată în contul de disponibil: “Viramente interne” “Casa” 581 = 531.. alocaţii bugetare cu destinaţie specială. 1.1 = “Debitori sub 1 an” 4611 1452 lei 1452 lei 3. .venituri din vânzarea mărfurilor. venituri nefiscale. după natura şi sursa lor. venituri din producţia de active fixe. transferuri.venituri din chirii.venituri din vânzarea semifabricatelor. Suprafaţa spaţiului închiriat : 128 m.venituri din activităţi diverse. Se achită chiria prin casieria instituţiei publice: “Casa” 531. venituri din contribuţii de asigurări. .p.venituri din vânzarea produselor reziduale. venituri extraordinare. venituri din provizioane.venituri din lucrări executate şi servicii prestate. alte venituri operaţionale. Să se înregistreze în contabilitate venitul (de) încasat. .venituri din vânzarea produselor finite. Exemplu : O instituţie publică închiriază un spaţiu cu destinaţia de depozit. . finanţări. înregistrarea obligaţiei de plată a chiriei: “Debitori sub 1 an” “Venituri din chirii” 4611 = 706 2. fonduri cu destinaţie specială. chiria se încasează în prima zi calendaristică lucrătoare a lunii. 86 . Chiria lunară este de 9 lei / m.alte venituri operaţionale. venituri financiare.1 “Disponibil al bugetului de stat” 520 = “Viramente interne” 581 1452 lei 1452 lei Veniturile din alte activităţi operaţionale includ: .Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri. venituri fiscale.p. . .variaţia stocurilor.

Grupa "Venituri fiscale" include: . . înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal.alte impozite şi taxe fiscale. veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate recunoscute la momentul constatării. Această grupă conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat.impozite şi taxe pe proprietate. Grupa "Venituri nefiscale" include: . Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. .alte impozite pe venit. înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul fiscal.venituri din producţia de active fixe corporale. aceste venituri sunt recunoscute la momentul încasării.impozit pe salarii.venituri din proprietate. Veniturile financiare includ: 87 . . . profit şi câştiguri din capital.venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale. neexistând obligaţia de a întocmi declaraţii conform legii. . contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale. altele decât cele menţionate la grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". contribuţiile pentru asigurări de şomaj. profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice. contribuţiile pentru asigurări de şomaj. Venituri fiscale.venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale. De regulă. . Grupa "Venituri din contribuţii de asigurări" include: .impozit pe venit. Această grupă include venituri ale bugetului general consolidat. Această grupă include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat. contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale.impozit pe venit. Se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.venituri din producţia de active fixe necorporale. . veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj. .impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale.impozite şi taxe pe bunuri şi servicii. Venituri nefiscale. .Venituri din producţia de active fixe includ: . . Venituri din contribuţii de asigurări. recunoscute la momentul constatării. contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate.venituri din vânzări de bunuri şi servicii. profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice.

SAPARD. bugetul asigurărilor sociale de stat. subvenţii. . din împrumuturi externe nerambursabile sau/şi rambursabile. finanţarea unor activităţi de interes strategic ş. SAPARD. bugetele fondurilor speciale. în funcţie de subordonare. Când există surse duble de finanţare. . de asigurare a apărării ţării şi siguranţei naţionale.venituri din diferenţe de curs valutar.din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.integral din venituri proprii. bugetul asigurărilor sociale de stat. evidenţa contabilă se deschide distinct pe surse bugetare şi surse extrabugetare. finanţarea instituţiilor publice şi serviciilor publice se asigură astfel: . însă. din donaţii. după caz.PHARE. transferuri.alte venituri financiare. Finanţări. bugetele locale.venituri din investiţii financiare cedate. Sub aspectul surselor de finanţare. ISPA. ISPA. dar şi din celelalte. se finanţează acţiuni social – culturale. instituţiile din sistemul administraţiei publice centrale prezintă particularitatea că ponderea alocaţiilor de la bugetul de stat se menţine ridicată. Unităţile publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale. 88 . 5. bugetele fondurilor speciale.2.venituri din creanţe imobilizate. bugetele locale.sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) .5. Între sursele de finanţare. alocaţii bugetare cu destinaţie specială Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice.a. .sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar . un rol din ce în ce mai important revine veniturilor proprii şi veniturilor extrabugetare. . . şi alte surse de finanţare: pe programe. sponsorizări. . de înfăptuire a justiţiei. după caz. la unele dintre acestea ponderea este de 100%. precum şi de cele integral autofinanţate utilizează conturile comune pentru toate instituţiile publice.PHARE.integral din bugetul de stat.venituri din dobânzi. Sunt.. . . Din această sursă.

Clasificaţia bugetară. la începutul anului 2008. numărul impozitelor şi taxelor plătite de contribuabili în România ar fi fost de 97. practica a impus şi clasificaţii specifice acestora. pentru a nu deforma. contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. În această categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie.a. clasificaţia funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice (cheltuieli sociale. Aceasta se publică în Monitorul Oficial. în orice unitate administrativ-teritorială şi la orice instituţie publică. Clasificaţia bugetară are rolul de a organiza şi sistematiza informaţia privind destinaţia şi utilizarea resurselor bugetare în scopul cunoaşterii şi adoptării deciziilor în materie. Clasificaţia bugetară constă în gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare pentru toţi operatorii bugetari. veniturile sunt înregistrate pe surse de provenienţă. In schimb. clasificaţia economică constă în gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic (cheltuieli de personal. Pentru ca execuţia bugetară să se realizeze unitar în profil teritorial şi departamental. unul şi acelaşi impozit/taxă este încadrat univoc. în acelaşi fel. Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară de către instituţiile finanţate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. Numărul mare12 al impozitelor şi taxelor care compun veniturile bugetului consolidat a făcut necesară elaborarea acestui cadru pentru prezentarea sistematică a resurselor bugetare. Potrivit clasificaţiei bugetare. se actualizează permanent pe baza prevederilor legale şi este obligatorie pentru toate instituţiile publice de pe întreg teritoriul ţării. de infrastructură. reprezintă plăţi de casă.). Elaborarea şi actualizarea clasificaţiei bugetare revin Ministerului Finanţelor Publice ca activităţi. cu toate taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii la un moment dat. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Fiecare sumă cuvenită bugetului este încadrată obligatoriu într-o singură subdiviziune a clasificaţiei bugetare.). număr cu care ţara ocupa un loc de top. exhaustivă. denatura masa şi provenienţa veniturilor bugetare. ulterior. 89 . dar nici nu există o listă publică. materiale. Cifrele nu au fost contestate oficial. este importantă respectarea clasificaţiei bugetare. Astfel. Competenţa stabilirii clasificaţiei bugetare revine prin lege Ministerului Finanţelor Publice. de apărare şi siguranţă naţională etc. Astfel. ca venit. potrivit bugetului aprobat. lucrări executate şi servicii prestate. pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Modul 12 S-a vehiculat la un moment dat în mass-media cifra de 247 de impozite şi taxe. de capital ş.Potrivit prevederilor Legii contabilităţii. In ce priveşte cheltuielile bugetare.

P.F. fără afectarea echilibrului bugetar (dar nu pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului). starea de echilibru sau dezechilibru pe fiecare buget în parte şi pe total buget consolidat .finanţarea de la buget. la data plăţii salariului. In situaţiile în care. .venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit. Pot exista şi transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale. Clasificaţia bugetară constituie un instrument de lucru în toate etapele procesului bugetar. respectiv: transferuri. este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat. o cotă la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază se desfăşoară activitatea şi o cotă la bugetul judeţului respectiv.venituri din subvenţii. Sume/cote defalcate.finanţarea în baza unor acte normative speciale. . după caz. la a căror realizare contribuie şi Guvernul. pe baza dispoziţiilor legale. -venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Spre exemplu. după caz. subvenţii. . sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite.. M. Pentru a se putea evidenţia dimensiunile efortului financiar public într-un exerciţiu bugetar. . Reprezintă sume fixe sau cote procentuale din unele venituri cuvenite bugetului de stat dar cedate autorităţilor administraţiei publice locale pentru echilibrarea bugetelor proprii. operaţie cunoscută sub denumirea de consolidare bugetară.fonduri cu destinaţie specială. fonduri externe nerambursabile.finanţarea din fonduri externe nerambursabile. Aceste 90 . . alocaţii bugetare cu destinaţie specială etc. Transferuri. impozitul pe salarii datorat bugetului de stat: unitatea plătitoare virează. aprobarea bugetului şi raportarea execuţiei bugetare. . In timpul exerciţiului bugetar pot avea loc transferuri între ordonatorii principali de credite. începând cu întocmirea proiectului de buget. o cotă la bugetul de stat. acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul. Această grupă include: .venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială. ca resurse financiare ale acestora.de încadrare a impozitelor/taxelor ca venituri este supus controlului financiar preventiv şi a celui ulterior. se elimină în contabilitate transferurile dintre bugete. Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare. au loc treceri de unităţi. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale se efectuează şi pentru investiţii finanţate din împrumuturi externe.

distinct pe fiecare impozit. inclusiv. în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale.venituri din despăgubiri şi din asigurări. după care se înregistrează ca încasări.5. în principal. sau prin ordin de plată peste această sumă. sau la agenţii fiscali. Sumele colectate astfel sunt confruntate cu documentele justificative la compartimentul contabilitate-decontări din cadrul primăriei sau din cadrul trezoreriei municipale/orăşeneşti. Este de 0.3. Colectarea veniturilor bugetare Colectarea veniturilor bugetului general consolidat constă. Contribuabilii persoane juridice îşi achită obligaţiile fiscale cu numerar la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor (până la suma de 3500 lei). începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora. cu înregistrările aferente în contabilitate). Veniturile extraordinare provin din: .cote se stabilesc anual prin legea bugetului de stat. inclusiv dobânzi13 şi penalităţi14 de întârziere. pentru care li se eliberează chitanţe doveditoare. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori în baza debitului stabilit. Agenţii fiscali de la percepţiile rurale trimit sumele încasate din impozite şi taxe la trezoreriile la care sunt arondaţi. începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Încasările la primării sunt verificate zilnic cu ajutorul balanţei analitice a veniturilor colectate (la bugetul local). Contribuabilii persoane fizice îşi achită obligaţiile fiscale în contul bugetului local la primărie (la ghişeele de încasare a impozitelor şi taxelor). 5. Obligaţiile fiscale în contul celorlalte bugete se pot achita la primărie (dacă primăria este împuternicită în acest sens.venituri din valorificarea unor bunuri. Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal (sau de alte legi care le reglementează). Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. 14 Este sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. 91 . 13 Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. potrivit bugetului în contul căruia acestea au fost încasate. inclusiv. . prin poştă.5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere. taxă sau alte obligaţii fiscale. sunt evidenţiate distinct în contabilitate. la virare. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu.

Procedurile de impunere a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice sunt elaborate şi se aplică de A.A.5. In îndeplinirea acestei funcţii elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte. datorate de plătitori. Printre alte obiective. De asemenea. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat.A. conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor.N. a veniturilor fondurilor speciale şi a celor cu destinaţie specială constituite potrivit legii. secundari sau/şi terţiari) au obligaţia de a asigura înregistrarea corectă în sarcina contribuabililor a obligaţiilor fiscale ale acestora.F. gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal.Eventualele înlesniri.4. ordonatorii de credite (principali. care au calitatea de angajator sau asimilaţi acestora. elaborează.A. pe lângă alte funcţii. bugetului asigurărilor de şomaj. taxe şi alte venituri ale bugetului de stat.N. A. reprezentând impozite.N.F.P. şi pe aceea de elaborare şi implementare a politicilor bugetare şi a politicilor fiscale ale Guvernului. Administrarea veniturilor bugetare Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte.N. 92 . Aceeaşi obligaţie revine ordonatorilor de credite şi în legătură cu veniturile din mijloace extrabugetare. urmăreşte îmbunătăţirea aşezării acestora pe contribuabili şi bugete.F.NA. persoane juridice şi persoane fizice. Stabilirea obligaţiilor de plată.A.F... contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii sunt prevăzute de lege şi sunt aprobate de M.F. A. In legătură cu veniturile bugetare. care administrează veniturile statului este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.)¹. bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. compensări şi amânări la plata impozitelor. reprezentând contribuţia de asigurări sociale. precum şi armonizarea legislativă în acest domeniu.F. cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul M. Autoritatea de specialitate din subordinea M. stimulează conformarea voluntară a plătitorilor de taxe şi impozite. sau de consiliile locale (pentru cele aferente bugetului local). taxelor. contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.P.F. îl are şi pe cel de colectare a veniturilor bugetului de stat.P. 5. şi A. precum şi insrucţiunile de completare a acestora. această autoritate precizează procedurile privind evidenţa contribuabililor. restituiri. în baza dispoziţiilor legale.F.

.5. capitolul. . în roşu. Conturile de venituri se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.bugetul de stat. facturi. . bugetul căruia îi aparţine venitul: .5. se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. .venituri evidenţiate în afara bugetelor locale. .bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. . după natură şi sursă. primite ca donaţii şi sponsorizări de instituţiile publice finanţate integral de la buget. subcapitolul. În cadrul instituţiilor publice. Cu aceste 93 . 4. În situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri. avize de expediţie. Conturile de venituri se închid la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situaţiilor financiare) în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări. alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a acestora.5. Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice. Structura contului contabil de venituri este următoarea: 1. . Structura conturilor de venituri Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanţă (declaraţia fiscală sau decizia emisă de organul fiscal). simbolul contului (din planul de conturi). paragraful.bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. 3. contabilitatea veniturilor se ţine în conturi distincte.bugetul fondurilor externe nerambursabile.bugetele locale.bugetul asigurărilor sociale de stat. 5.bugetul asigurărilor pentru şomaj. în situaţia în care nu există documente anterioare încasării pentru înregistrarea creanţei. acestea pot fi înregistrate şi în creditul conturilor de venituri. 2.

denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice beneficiare şi care urmează să se utilizeze potrivit legii. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele unităţii. urmăriţi în continuare. chirii şi alte datorii asimilate. debitori scoşi din activ. active fixe luate cu chirie. în păstrare sau custodie. se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului. Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere Drepturile şi obligaţiile. În această categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. precum şi alte valori. 5. 94 .6. efecte scontate neajunse la scadenţă.

Întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi 95 . Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.bilanţ .E. documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţiile financiare.note explicative.Capitolul 6: SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE Se constituie din: (v. se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă. Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale. nr. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională.note explicative.situaţia modificării capitalului propriu . O. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr. Pentru instituţiile publice. şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.cont de profit şi pierdere .27 (3): . art. • contul de execuţie bugetară. care includ: politici contabile şi note explicative. • situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor. 82/1991. respectiv în lei. care se compun din: . • contul de rezultat patrimonial.bilanţ .E. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.politici contabile . 6. situaţiile financiare anuale sunt cele simplificate.politici contabile . fără subdiviziunile leului. Pentru persoanele juridice care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele C. • anexe la situaţiile financiare.cont de profit şi pierdere .situaţia fluxurilor de trezorerie .G. • situaţia fluxurilor de trezorerie. Componenţa situaţiilor financiare Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice cuprind: • bilanţul.1.

subordonate instituţiei publice. precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial. alte autorităţi publice. după caz. potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor.a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune. a soldurilor conturilor de disponibilităţi. Ministerele. datoriilor. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale. fără a întocmi situaţii financiare. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă. potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta. pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului. după caz. la termenele stabilite de acesta. organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economicofinanciare până la nivel de balanţă de verificare. ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite. subordonate instituţiilor publice din România. se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României. instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale. depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior. Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile fără personalitate juridică. Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari. 96 . Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. Este interzis instituţiilor publice să centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. poziţiei financiare (active nete/ patrimoniu net/ capital propriu). depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. Unităţile fără personalitate juridică.

bilanţul se prezintă astfel: 15 Drăgan.1. este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ. 97 . „Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală. Bilanţul 1.1. Editor: Asociaţia Europeană de Studii şi Consultanţă. datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare. – Contabilitatea instituţiilor publice. Actul de conducere în sectorul public (şi în cel privat) impune folosirea informaţiilor contabile la anumite perioade – atât în cursul anului bugetar cât şi la încheierea exerciţiului – într-o formă centralizată. mărime.M. generalizată. indiferent de obiect. punând faţă în faţă – prin dubla reprezentare – mijloacele şi resursele.279. bilanţul se prezintă practic sub forma unui complet ordonat al conturilor cu ajutorul căruia se organizează şi se centralizează datele evidenţei la nivelul fiecărei autorităţi cu personalitate juridică. sintetică. Acestei cerinţe trebuie să-i răspundă situaţiile financiare prin intermediul cărora datele înregistrate în conturi sunt prezentate sub forma unor indicatori economico-financiari cu ajutorul cărora să poată fi caracterizată situaţia şi starea patrimoniului. 2005. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. proprietate sau complexitate. Definiţie.” 15 Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice. Schematic. C. Reprezentarea la un moment dat a patrimoniului instituţiilor publice (şi cel al operatorilor economici) în mod sintetic şi exhaustiv se obţine cu ajutorul bilanţului. încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate. Componenţă Bilanţul contabil prezintă situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de o entitate la un moment specificat. Bilanţul se prezintă sub forma unui tabel care are două părţi distincte: activul (partea stângă) şi pasivul (partea dreaptă). situaţia financiară şi rezultatele obţinute. p. unul deosebit de important. Acest tabel specific în forma şi conţinutul său este unul din procedeele specifice metodei contabilităţii.6.

) curente ş. respectiv ca surse de formare. stocuri. efectuării plăţii/încasării ş. Văduva I. Bucureşti. Toate drepturile şi obligaţiile înscrise în contabilitate. 1997. În practică însă. Editura Didactică şi Pedagogică. 98 ... 16 Călin O. care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii. R.a. disponibilităţi băneşti ş. • Active circulante (stocuri. fiecărui post de bilanţ – de activ sau de pasiv – îi corespunde un cont contabil.a. Ristea M. în cadrul unor lucrări pregătitoare întocmirii bilanţului. Bazele contabilităţii. activul prin componenţa sa evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice. Activele – datorită diversităţii.. ca active – în partea stângă şi ca mod de dobândire. ca provenienţă... inclusiv în bilanţ. sunt evidenţiate în momentul constituirii acestora şi nu în momentul stingerii lor (al rambursării. Activele sunt prezentate în activul bilanţului în starea lor la momentul încheierii acestuia: de aici denumirile de imobilizări. clasificarea surselor de finanţare în funcţie de modul de constituire (surse proprii şi surse străine) şi exigibilitatea lor”. şi invers (soldurile unor conturi de activ se înscriu în pasivul bilanţului). iar pasivul.).. corporale. • Capitaluri (rezultatul exerciţiului financiare) curent şi rezultatul reportat. chiar înregistrarea unor solduri ale unor conturi de pasiv în activul bilanţului. Patrimoniul oricărei entităţi este reflectat în bilanţ sub două aspecte: al componenţei şi structurii lui natural – materiale. fonduri de trezorerie.. se efectuează cumulări şi disocieri ale soldurilor unor conturi. „. creanţe etc. mijloace fonduri imobilizate. 16 Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Neamţu H. complexităţii. ca pasive – în partea dreaptă. p.A.35.a.Activ BILANŢ Pasiv • Imobilizări (necorporale.) (din activ se scad datoriile) • Provizioane • Datorii ( împrumuturi şi alte datorii) (din pasiv se scad creanţele restante – cele peste un an) Total Activ = Total Pasiv Prin diferenţa dintre total activ şi total datorii se determină indicatorul active nete. Scopul acestor permutări este cel al creşterii potenţialului informaţional şi de analiză a bilanţului. Teoretic. cont de activ sau cont de pasiv: această relaţie exprimă legătura dintre cont şi bilanţ.

sunt acele valori economice existente sub forma stocurilor. Activele circulante. ca active circulante. În mod convenţional în categoria stocurilor sunt incluse şi obiectele de inventar. În spaţiul european comunitar pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de 420 € (în ţările membre UE care au adoptat moneda unică). dar reflectat din punctul de vedere al provenienţei. Acestea se află într-o continuă stare de transformare ca formă materială şi/sau valorică. Exemple de active imobilizate: clădiri. utilizarea acestora este limitată convenţional la un singur ciclu de producţie / activitate. mijloace de transport. sunt acele valori economice care prin natura lor sunt utilizate ca materii prime. disponibilităţilor băneşti. Sunt asimilate obiectelor de inventar echipamentul de protecţie. indiferent de valoarea lor contabilă.a. Datorită acestor particularităţi. O primă clasificare a activelor este în active imobilizate – sau fixe – şi active circulante – sau curente.a. Activele cuprinse în categoria celor fixe se deosebesc de alte active materiale şi prin valoarea mare de înregistrare a acestora în evidenţele contabile (în prezent pragul valoric de la care un activ material este considerat activ fix este de peste 1800 lei17). creanţelor. sculele şi verificatoarele ş. Această categorie de active participă la mai multe cicluri de producţie/activitate. Activele imobilizate. sunt înregistrate ca obiecte de inventar acele bunuri care au o durată de funcţionare mai mică de un an. Stocurile. ambalaje etc.multitudinii acestora – se clasifică unitar pe economie pentru a fi evidenţiate în acelaşi mod – prin aceleaşi înregistrări contabile – oriunde funcţionează entitatea care întocmeşte bilanţ contabil. obiectele de inventar se mai denumesc curent drept bunuri de mică valoare sau de scurtă durată. 17 99 . sau curente.G. De asemenea. Disponibilităţile băneşti reprezintă numerarul din casieria instituţiei şi sumele aflate în conturile curente sau de disponibil deschise la unităţile bancare sau ale trezoreriei statului. Toate acestea se constituie în active şi sunt reflectate în activul bilanţului. respectiv bunuri imobile. acreditivele şi avansurile de trezorerie. de lucru.105/2007. evident. Valoarea de înregistrare în contabilitate a obiectelor de inventar este de sub 1800 lei indiferent de durata lor de funcţionare. imobilizări. construcţii speciale ca poduri. sunt. Din categoria disponibilităţilor băneşti fac parte şi carnetele de cecuri cu limită de sumă. Pasivele reprezintă acelaşi patrimoniu. nr. ziduri de sprijin ş. materiale (consumabile). Spre deosebire de activele fixe. respectiv al surselor de formare: capital Se stabileşte periodic prin hotărâre a Guvernului. Pragul de 1800 lei este stabilit prin H. sau fixe. Sunt valori economice a căror perioadă de utilizare este mai mare de un an. deci se caracterizează printr-o utilizare durabilă. sportiv.

până în momentul plăţii lor. În pasivul bilanţului se reflectă şi creanţele. şi necurente – de peste un an). Rezultă că. din care rezultă obligaţii de rambursare.a. împrumutate ş.a. pe salarii etc. Întocmirea bilanţului este precedată de o serie de lucrări pregătitoare: inventarierea. Aceste persoane sunt denumite generic creditori întrucât creditează instituţia/operatorul în cauză. în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare. finanţator al unei părţi din patrimoniu cu scopul de a primi un echivalent valoric. decontări cu persoane fizice. clasificarea creanţelor şi datoriilor după vechime (în curente – de până la un an. şi invers. Pe lângă resurse proprii. Acestea sunt valori avansate de o persoană fizică/juridică în calitate de proprietar. datorii fiscale (impozite datorate pe profit.a. operaţii de regularizare ş. surse atrase. reprezintă fonduri proprii şi reflectă modul de finanţare din surse proprii a bunurilor economice aflate în circuit (acestea din urmă sunt redate în activul bilanţului). operatorul căruia i se acordă sume cu titlu rambursabil devine debitor până la achitarea debitului).). Capitalul. Nu pot exista în patrimoniul unei instituţii (sau al unui operator economic) mijloace fără sursă de finanţare.propriu. şi altele. Toate aceste lucrări. reevaluarea. care reflectă situaţia de fapt. administrator. Datoriile se grupează şi în datorii financiare (creditele primite de la bănci sau instituţii de credit pe termen lung şi/sau mijlociu). datoriile sunt rambursabile din momentul naşterii obligaţiei faţă de cei care le-au acordat (dacă nu s-a convenit altfel) până în momentul rambursării complete (dacă este vorba de credite bancare sau de credite acordate de persoane fizice) sau. Egalitatea dintre activul şi pasivul bilanţului este obligatorie şi are ca bază economică corespondenţa deplină între mijloacele (active) şi sursele de procurare a acestora (pasive). contribuie la întocmirea unui bilanţ realist. 100 . juridice etc. inclusiv exigibilitatea surselor împrumutate (termenul de rambursare/decontare). prin componenţa sa. bunurile/activitatea este finanţată şi din împrumuturi. datorii salariale (privind obligaţiile salariale ale angajatorului faţă de angajaţi) ş. sub diferitele sale forme. Ca sursă de finanţare. Beneficiarii respectivelor valori avansate poartă denumirea de debitori (instituţia. pasivul bilanţului – evidenţiind sursele de finanţare a bunurilor/activităţii economice – indică gradul de finanţare proprie/atrasă.

.00 8 000. 3 Rezultatul patrimonial (sold creditor) .00 2 Rezultatul reportat (sold creditor) 12 000.00 12 200. 63 800.40) Bilanţ contabil la 31.00 1 Rezerve.00 . fonduri ..00 2 000.Exemplu: O instituţie publică întocmeşte următorul bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar (A se vedea şi Fig.00 9 000. 1.00 . Active financiare Titluri de participare (deţinere de acţiuni) Creanţe imobilizate (împrumuturi pe termen lung) Active fixe (nefinanciare) Active corporale Terenuri.12.00 11 500.00 12 000. clădiri. maşini. 20 000. mobilier Active necorporale Programe software Înregistrări pe pelicule Stocuri (active) Materiale consumabile Obiecte de inventar Creanţe curente şi necurente (creanţe ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an şi mai mare de un an) Disponibilităţi băneşti (conturi la bancă) 6 000. ACTIV ASIV I. .00 11 000. p.00 P 15 000.

00 87 500.Disponibil în casă Total Active II . Datorii curente şi necurente (cu termen de rambursare sub un an şi de peste un an): (3000+4500) Active nete: Total active (I) – Total datorii (II) 95 000.00 102 .00 Capitaluri proprii (1 + 2 + 3) 87 500.00 0.00 7 500.

2. Modificările bilanţului Exercitarea atribuţiilor date prin lege instituţiilor publice face ca funcţionarea acestora să fie activă, dinamică. Activitatea instituţiilor şi autorităţilor în interesul public se efectuează cu cheltuieli, cu încasări de venituri şi viramente de credite bugetare, cu transferuri şi subvenţii ş.a. Astfel, fiecare operaţie economică, financiară, dă naştere unei modificări în bilanţ. În practică însă nu se încheie – şi nici nu se poate încheia - bilanţ contabil după fiecare operaţie economică şi nici după efectuarea câtorva operaţii. Operatorii economici, instituţiile publice şi celelalte entităţi încheie bilanţurile contabile potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991. Cu referire directă la instituţiile public, Legea prevede ca acestea să încheie bilanţ contabil la sfârşitul exerciţiului bugetar, la încheierea trimestrelor şi a semestrului I, în momentul începerii funcţionării, la încetarea activităţii, în cazul fuzionării ş.a. Bilanţul se modifică ca urmare a unei singure operaţii fie numai în activ, fie numai în pasiv, fie simultan în activ şi în pasiv în sensul majorării sau diminuării cu aceeaşi sumă a unor posturi din bilanţ. În toate situaţiile de modificare a bilanţului se menţine egalitatea dintre activ şi pasiv. Principalele modificări ale bilanţului ca urmare a unei operaţii economice se încadrează în unul din următoarele tipuri: I. Modificări de structură: a) A + x - x = P Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în activul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu pasivul. b) A = P + x – x Se modifică simultan unul sau mai multe posturi numai în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea acestuia cu activul. II. Modificări de volum: a) A + x = P + x Se majorează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. b) A – x = P – x Se diminuează simultan un post/mai multe posturi atât în activul cât şi în pasivul bilanţului, fără a afecta egalitatea bilanţieră. Bilanţul, fiind singurul instrument contabil cu ajutorul căruia patrimoniul este reprezentat sub dublu aspect – ca active şi pasive – va reflecta în posturile sale oricare din cele patru tipuri de modificări care pot avea loc în decursul desfăşurării activităţii astfel încât egalitatea dintre cele două părţi ale tabloului bilanţier să se menţină (neexistând alternativa inegalităţii între acestea). În cazul ambelor tipuri de modificări
103

se produc schimbări în posturile de bilanţ, fără influenţarea totalului bilanţier în cazul modificărilor de structură şi cu diminuarea – sau majorarea – totalului în cazul modificărilor de volum. Totodată, bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii. Un activ reprezintă o resursă controlată de către instituţia publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil. O datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente. Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii publice, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi se determină ca diferenţă între active şi datorii. În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în mod curent, de regulă. Formatul bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. Ca structură şi conţinut, în bilanţul contabil se reflectă toate principiile contabilităţii.

104

6.1.2. Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial (simbol 121) prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent. Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.

6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influenţele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenţele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din corectarea erorilor contabile. Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului ale fiecărui element al conturilor de capital.

6.1.4. Anexele la situaţiile financiare Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note explicative. Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt încorporate în situaţiile financiare.

105

angajamente legale . e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei).credite bugetare iniţiale. Contul de execuţie bugetară se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de disponibil. d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare.încasări realizate . Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative. credite bugetare definitive . suma corespunzătoare anului curent şi celui precedent pentru comparaţie. Pentru elementele prezentate în notele explicative. în structura în care a fost aprobat bugetul. care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci.angajamente legale de plătit . consumuri de resurse).5. prevederi bugetare definitive . şi trebuie să conţină: a) informaţii privind veniturile: .drepturi constatate . de regulă. Contul de execuţie bugetară Contul de execuţie bugetară cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate. pentru buna lor înţelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea.prevederi bugetare iniţiale.cheltuieli efective (costuri. c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare. c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plăţi efectuate). 6. după caz. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar.angajamente bugetare . 106 .drepturi constatate de încasat b) informaţii privind cheltuielile: .plăţi efectuate . b) faptul ca situaţiile financiare sunt proprii acesteia.1. Notele explicative se prezintă sistematic. se va prezenta.Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor. precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.

1 Terenuri 211. sănătate) 121.01 Rezultatul patrimonial . sănătate. brevete. animale şi plantaţii 214 Mobilier. aparatură birotică.2 Amenajări la terenuri 212 Construcţii 213 Instalaţii tehnice.02 Rezultatul patrimonial . asigurări sociale. şomaj) 117.instituţii publice finanţate integral din buget (de stat. şomaj.01 Rezultatul reportat . mărci comerciale. local.instituţii publice finanţate integral din buget (de stat.PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE (Extras) Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI 100 Fondul activelor fixe necorporale 101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 117 Rezultatul reportat 117. drepturi şi active similare 211 Terenuri şi amenajări la terenuri 211. mijloace de transport.bugetul asigurărilor sociale de stat 121 Rezultatul patrimonial 121.bugetul local 117. licenţe.bugetul local 131 Fondul de rulment 161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale Clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 205 Concesiuni. local. asigurări.02 Rezultatul reportat .03 Rezultatul reportat . echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale 107 .

ISPA etc.4 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur 468.7 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii 471 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans Clasa 5 512 5121 5124 519 520 521 5211 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE Conturi la bănci Conturi la bănci în lei Conturi la bănci în valută Împrumuturi pe termen scurt Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local 108 .Clasa 3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 302 303 Clasa 4 Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar CONTURI DE TERŢI 401 Furnizori 404 Furnizori de active fixe 411 Clienţi 421 Personal . ) 459 Sume datorate bugetului U.E. SAPARD. 461 Debitori 462 Creditori 463 Creanţe ale bugetului de stat 464 Creanţe ale bugetului local 468 Împrumuturi acordate potrivit legii 468.2 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 468.1 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 468.salarii datorate 431 Asigurări sociale 437 Asigurări pentru şomaj 442 Taxa pe valoarea adăugată 444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 450-458-Decontări cu Comunitatea Europeană privind fondurile nerambursabile (Phare.

E. ISPA Finanţarea de la buget CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă Active fixe corporale luate cu chirie Chirii şi alte datorii asimilate Garanţii constituite de concesionar Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Bilanţ de închidere Bilanţ de deschidere 109 . 682 Cheltuieli cu active fixe neamortizabile Clasa 7 745 746 766 768* 770 Clasa 8 8030 8031 8036 8051 8060 8061 891 892 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI Contribuţiile angajatorilor Contribuţiile asiguraţilor Venituri din dobânzi Alte venituri financiare . SAPARD. detaşări.PHARE.5221 local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului Casa şi alte valori 531 Casa 5311 Casa în lei 5314 Casa în valută 532 Alte valori 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 610 Cheltuieli privind energia şi apa 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 614 Cheltuieli cu deplasări. transferări 641 Cheltuieli cu salariile personalului 675 Contribuţia României la bugetul U.

Bucureşti.12. C. Editura InfoMega. 1. Noua contabilitate publică. Ştefănescu.. Editura Universitară... Of.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. nr. 2005.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Editura CECCAR.Bibliografie selectivă  Dascălu. Contabilitatea instituţiilor publice. Bucureşti. traducere. 2005. 1. A. A. 110 .  Morariu..186 bis din 29. I. Nişulescu.  IPSASB. 2004. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. Suciu G. M.2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful