P. 1
מבחנים שנה א 2008

מבחנים שנה א 2008

|Views: 5,213|Likes:
Published by i.livneh6782

More info:

Published by: i.livneh6782 on Feb 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

םינחבמ תרבוח

2008-2009
האופר
• תורעה , תוראה , םירוזחישו תונורתפ –
הדוגאל ריבעהל השקבב . ונל רוזעי הז
תואבה םינשל תורבוחה תא רפשל

• תפוקת לש חלצומה המויס רחאל
םינחבמה , רתוי םישמתשמ אל םא
תרבוחב , רוזחימל חפל התוא קורזל אנ
ריינ . רודכ לע הרימשל הנטק המורת
ץראה .

הלועפה ףותיש לע הדות !םירוזחשה תרבוח תא לעיילו ןקתל ונל ורזע !
תורזחושמה תולאשהמ תחא לכ יבגל הרעה וא היעב הנשי םא , וחינהו ןאכ התוא ובתכ אנא
םירוזחשה תביתב .

1 . םידומיל תנש ןחבמה אשונ , ןחבמה תנש
רפסמ הלאש .

ה היעב \ הרעה :

2 . םידומיל תנש ןחבמה אשונ , ןחבמה תנש
רפסמ הלאש .

היעבה \ הרעה :
3 . םידומיל תנש ןחבמה אשונ , ןחבמה תנש
רפסמ הלאש .

היעבה \ הרעה :

• תורעה , תוראה , םירוזחישו תונורתפ –
הדוגאל ריבעהל השקבב . ונל רוזעי הז
תואבה םינשל תורבוחה תא רפשל

• תפוקת לש חלצומה המויס רחאל
םינחבמה , רתוי םישמתשמ אל םא
תרבוחב , רוזחימל חפל התוא קורזל אנ
ריינ . רודכ לע הרימשל הנטק המורת
ץראה .

הלועפה ףותיש לע הדות !
ףרוח רטסמס
אתה 1

אתה לש היגולויב 1 - 2008

1 . רדגה :
o תירטקלאוזיא הדוקנ
o ימיכורטקלא טנאידרג
o β-Sheet
o Flipase
o Scramblase


2 . ןוכנ / ןוכנ אל
א . יטנלווק רשקב רושק ילרגטניא ןובלח
ב . β-Sheet רוטפצרכ שמשל לוכי
ג . לש לילס לכ α-Helix דרפנב סנכנ
ד . ה ילילס לכ - α-Helix תוינימא תוצמוחמ רקיעב םיבכרומ תורמל תויבופורדיה
לע םיסוכמ םקלחש - םירחא םילילס ידי

3 . יאת םיחאמ ילנולקונומ ןדגונ תקפהל B יאת םע B םיינטרס ) המוטוימ .( לש ותמורת תא ראת
םיחואמ םיאת תריציל םהמ דחא לכ , יוחיאה רצות תא דירפהל ןתינ דציכו .

4 . ל עייסמ המ - IF םהלש הכימתה דיקפתב :
א . םה אתה רוזחמ ךלהמב םנבמ תא םינשמ אל
ב . םיירלופ אל םה
ג . םישימג יכה םה

5 . ןיטקאה לש תירוטומה תוליעפל רושק ןובלח הזיא ?
א . ןיזוימ
ב . ןיליפורפ
ג . ןיזוימופורט
ד . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

6 . אתה רוזחמ תא בכעמו רקבמש ןונגנמ ראת , אמגוד ןת .

7 . לע הדרפהב - תטישב תופיפצ יפ Equilibrium Sedimentation ויהש םיביכרמ ינש ולבקתה
הזל הז ידמ םיבורק . רתוי הבוט הרוצב םהיניב דירפהל לכונ דציכ ?

8 . והמ Treadmilling אתב ותובישח המו ? אמגוד ןת .תוירשפא תובושת :
2 . ןוכנ / ןוכנ אל
א . ןוכנ
ב . ןוכנ
ג . ןוכנ
ד . ןוכנאתה 1 2007

1 . בלשב את יוחיאב 1 G ה בלשב את םע - M הרקי המ ?
א . יוחיאה ינפל היה אוב וב בלשב ךישמי ןיערג לכ .
ב . ה בלשבש ןיערגה - M ה בלשל סנכיי - 1 G .
ג . בלשבש ןיערגה 1 G הקולחל סנכיי .
ד . ה בלשבש ןיערגה - M ה בלשל סנכיי - 1 G , בלשבש ןיערגה 1 G הקולחל סנכיי .


2 . ק תא ראתמ אבה ףרגה ןיטקאה ביס תורמלפתה בצ . רשי B רמוח תוחכונב תורמלפתהה בצק תא ראתמ
והשלכ .
א . יונישל םרוגה רמוחה והמ ?
ב . םרגנה יונישה תא ראת .

3 . זאמירפ טעמל ךילהתל םישורדה םיביכרמה לכ םיאצמנ וב היצקילפר גלזמ . לבקתי המ ?
א . נד רצות לכ לבקתי אל " א
ב . נד ביס לבקתי " ה לידגב אלמ א - leading ה לידגב םולכ לבקתי אלו - lagging .
ג . לש לידגה לע ביס לבקתי ' 5 ל - ' 3 , ה לידג לע יקזוקוא יעטקמו - ' 3 ל - ' 5 םיירפה יעטק אלל .
ד . ?

A
B
הינב /
קוריפ
זוכיר Cc
2006 תנש – 1 אתה

1 . ב ףתתשמ וניא םיאבהמ הזיא checkpoint אתה לגעמב ?
א . Wee1 .
ב . p21 .
ג . ןיסאניק .
ד . CAK .

2 . יאתה דלשה יביכרמ יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . MT םיחישק יכה .
ב . IF םיחישק יכה .
ג . AF םישימג .
ד . IF םישימג יכה .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

3 . ףתושמ המ זארמולטו זאמירפל ?
א . מ םיבכרומ םהינש RNA ןובלחו .
ב . היצקילפרה בלשב םילעופ םהינש .
ג . ה תומלשל םיארחא םהינש DNA .
ד .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

4 . יטוטימה לגעמה תא םדקמ המ ?
א . םיזאגיל .
ב . םיזאמירפ .
ג . הנוכנ הניא הבושת ףא .

5 . דיפילופסופ והמ ) יונב אוה הממ :(
6 . היסרמיא ןמשב םישמתשמ רשאכ :
7 . יאת ץוחה רמוחה יונב הממ :
8 . ה ךותב תועוצרה ןיב םירשקה - β sheet :
א . ומכ םינוי םיריבעמ Fe
++
.
ב . תוזאפיל תרישקל םישמשמ .
ג . תוירלופ םהלש ונימאה תוצמוח בור .
ד . תובר ןובלח תועוצר ליכהל םילגוסמ .
ה . א + ב + ד .
ו . תונוכנ תובושתה לכ .

לאש תוחותפ תו :

9 . רדגה :
א . רולפ רמוח ו יטנטצ .
ב . הנושאר תיברת primary culture .
ג . ןמימ רשק .
ד . סלאו רד ןאו תוחוכ .
10 . רדגה :
א . Ionophores .
ב . קלא טנאידרג ימיכורט .
ג . Umax .
ד . 3 band protein .
11 . ילקופנוקה פוקסורקימה : ותובישח , ול תרשפאמש תיטפואה תכרעמהו ויתונורתי לעפל .
12 . ןובלחה לש יבחרמה הנבמה לע םיעיפשמ תוחוכ הזיא ?
13 . Isoelectric focusing - הטישה תונורקע , פשמ ןובלחה לש ונימאה תוצמוח דציכו לש הדידנה לע תועי
הדרפהב ןובלחה .
14 . ע הדרפהב " תופיפצ י ) density ( , ינש ולבקתה הבר הברקב םידנב ) הבוט אל הדרפה ( . כ רפשל ןתינ דצי
םידנבה ינש ןיב הדרפהה תא ?
15 . רירשה ץוויכב ןיטקאה תוברועמ תא ראת .
16 . רושיכה יביס תויתעונתב ןיטקאה תוברועמ תא ראת .
17 . גנילימדרטה תובישח לע טרפ ) Threadmilling .(
18 . ש תא ראת " מ םייק את לש הנחבמב ןיטקאב ימנידה , תיגולויבה תובישחהו .
19 . תא ראת וכתה תונ לש תילקיזיפה IF , תא הוושמה ףרג טטרשו ה ו ןיטקא ה ןילובוט .
20 . םאתה :
ליתמ CH
3
דימא C NH
2
ליסקוברק COOH
דיהדלא COH
ןוטיק CO
21 . ה תוזירא ןדבוא תא ראת DNA . יתמ ציכו ה ד DNA ותרוצ תא הנשמ ?
22 . טנדוטס ןובלחב םוזופיל ןעט הדבעמב , " לתש " ותוא , הו אלמ הנרבממל ותוא סינכ תיתוכ . תורשפא תמייק
ל םינדגונב שומיש ש םיהזמ םינגיטנא - A , B ) A זיא אוה הנרבממל ץוחמ רו , B ה הנרבממה ךותב רוזיא או .(
דציכ רדח ןכא ןובלחהש אדוול לכוי הנרבממה ךות לא ?
23 . הבר תובישח שי הנרבממה יבג לע רכוס יראיישל . ה לש תובישחה תא תחא אמגוד תועצמאב רבסה -
recognition ירכוסה ראיישה אלממש .
24 . לש תוירטמיסה רסוח תרמשנ ועדמו דציכ רבסה הנרבממב םידיפילה .
25 . יאתה רוזחמה ךלהמב ךרוע אתהש םילילשו םיבויח םיבושמל תואמגוד אבה , םתובישח תא טרפו .
26 . אבה 2 יאתה רוזחמה ךלהמב םינוש םינובלח לע הרקבל תשמשמ הרקב תטיש התוא דציכ תואמגוד .
אתה לש היגולויב 1 2005
1 / 7
אתה לש היגולויבב ןחבמ 1 2005 – א דעומ '

1 . ינמימ רשק והמ . תולוקלומורקמ לש הנבמב הז רשק לש ותובישחל תואמגוד אבה
יחה אתב .

2 . ה רישכמ לש הלועפה תונורקע רבסה FACS . ויתונורתי םהמ .

3 . פוקסורקימ תועצמאב םייח םיאתב ןנובתהל ןתינ . רבסה .

4 . דדוב פוטיפאל םינדגונ תלבק חיטבת דציכ ? ךילהתה תונורקע רבסה .

5 . ינוי זוכירב םייוניש Ca תונוש תובוגת לש תרשרשב םיוולמ אתב . קודבל לכות דציכ
אתב הז ןוי לש וזוכיר תא . ךילהתה תונורקע רבסה .

6 . ןובלחל םינדגונ ןיכהל שקבתה טנדוטס A ירלוקלומה ולקשמש 65 ןוטלדוליק . ןובלחה
םיאת תרושמ ןכוה , םייטסלבורביפ , רחאל םיאתמ טנגרטדב לופיט . תיצמת תדרפה
ג יבג לע הלבקתהש םיאתה ' ואצמנ דימאלירקאילופו ל 4 םינובלח . יוסינ ךלהמ ראת
טנדוטסה לעפי ותרזעב .

7 . סקילה אפלא כ הנרבממה תא םיצוח םיבר םינובלח . כ ץופנ רבדה עודמ רבסה " כ .

8 . םיגשומה תא רדגה :
א . Electrochemical gradient
ב . Microsome
ג . Osmosis
ד . טנגרטד

9 . רמוחה תפסוה Ouabain םילדגה םיבר םיאת לש םצוציפל האיבמ in vitro . ןוכנ /
ןוכנ אל . רבסה .

10 . הנחבמבש הזמ לודג אתב ןיטקא לש םיישפוחה םירמונומה זוכיר לקשמ יוויש ןמזב .
ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .

11 . רירשה תוצווכתהב םויצלקה תוברועמ תא ראת .

12 . צמנ היצקילפרה גלזמב ע קר יקזקוא יעטקמ תא א " דחא ביס ג . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .

13 . re-replication ותוא רקבמה ןונגנמהו גשומה תא רבסה . ומויק תחכוהל יוסינ עצה
הז ןונגנמ לש .

14 . תזטניס DNA ןוויכב קר תעצבתמ 5 ל 3 . עודמ ? רבסה .

15 . יאתה לגעמה לש הרקבה תכרעמב ) cell cycle ( םירוטקפ רפסמ םירכומ םהל שיש
הלופכ העפשה : תבכעמו תדדועמ . ךכל תואמגוד יתש אבה . רבסה .

16 . לגעמה לש םינוש םיבלשב םייוצמה םיאת לש היצזינורכניס תארשהל הטיש עצה
יאתה . הטישה תונורקע תא רבסה .

אתה לש היגולויב 1 2005
2 / 7
17 . אתה ןיערג תנרבממ לש התונגראתה תודוא לע ךל עודיה לע ךמתסהב . יוסינ עצה
ימ תובישח תא קודבל ותרטמש המזלפוטיצהמ ןיערגה יכילהת רוד . תואצות תא ראת
אתה ינובלח םוגרת לש רשקהב הזכ יוסינ .

18 . ה תכרעמ תא ראת ubiquitin יאתה לגעמה תרקבב . תואמגודב רזעה .

תויאקירמא תולאש

1 . תונוש תוזאפמ םיאת . S ו M . העפשהה אהת המ .

2 . תנניימ הנירקמ עגפנש את . לעב P 53 םוגפ . ןגוטימ לבקמ . המ העפשהה ?
א . תא רבע םא M צ ' טניופק , הקולחב ךישמי .

3 . זמירפ רסחה אתב היצקילפרה גלזמב אצמנ אל המ ? PRIMASE

4 . םוזובירה רוצי . ןיערגב קרו ךא השענ / ןוניערג ? דכו .

5 . ג ןובלח ' ןילסול .

6 . ןבל םד את , םוהיז יפלכ העונת .

7 . םינוש םינובלח לע םיעיפשמה םירמוח ףיסונ םא עקתנ ןכיה .

8 . רט לירצילגי .

9 . ןיטקאה ןובלחב העיגפ עיפשת םיכילהת וליא לע ?

10 . זאטפסופב רוזחמ , םורגי המל ? ) בלשב הריצע M , S , ... דכו (

11 . םזומורכ
א . הדיטמורכ םג ארקנ
ב . ו םינובלחמ יונב DNA

12 . תנרכנוסמ אל םיאת תייסולכואב . םימוזומורכ עיפוהל םיליחתמ . בלש הזיא ךרוא לע
עיבצמ .


םיטפשמ תמלשה :

1 . םה תונגראתהב םירושקה םייטנלווק אלה םירשקה ) טרפ 3 .(

2 . לש הלפכמ אוה ירוטרפואה רפסמה ______ ב _______ .

3 . לידגת ביטקייבואה תשדע תדרוה ) והשמ ( ל םורגתו ) והשמ .(

4 . תועצמאב ןתינ PHASE CONTRAT MICROSCOPY םיאתב תופצל ______ .

5 . band 3 האיצומ המודאה םדה תירודכב _____ _____ םוקמב הסינכמו
________ לש זוכיר הלעמ ךכבו ________ .

אתה לש היגולויב 1 2005
3 / 7
6 . תא םינשמ םיקדייח םיינוציק םיאנתב _______ ______ םרוגש הנרבממב
ל ________ הנרבממה

7 . ABC ל רושיק ירתא ינש תלעב הבאשמ איה רטרופסנרט ________ . לש רושיקה
_______ ל םרוג _______ הרישקה ירתא לש .

8 . יקה ךילהתב ב שומיש השענ עוב ______ ו _______ . ל רשקנ ןורחאה ________
עו " הנרבממה תא תוארל ןתינ ך י

9 . סחיב דמוע היצולוזרה רשוכ ________ לגה ךרואל .

10 . הנרבממב םיינמושה םיביכרמה תשולש _________ ________ ________ .

ןוכנ / ןוכנ אל

1 . םירסמ תרבעהב דיקפת םידיטואלקונל .

2 . ורטסלוכה תומכ םינוש םיאתב ההז ל .

3 . הנתומ רבעמ double carrier יביטקאל בשחנ

4 . ע הדרפה אוה תידמימ וד הדרפהב ןושארה בלשה " ג PH ) תירטקלאוזיא (

5 . הצוחה אצוי ןילוכלידטופסופהו המינפ סנכנ ןירסלידטפסופה סיזוטפופאב .

6 . ינושאר ןדגונל םינוינש םינדגונ הברה םירשוק הזילא ןחבמב

תולאש יאקירמא תו :

1 . תיתוכאלמ הנרבממב םדוק סנכי המ
א . זוקולג , ca+2 , h2o , co2

2 . תוהובג תויומכב זרומלט וב יוצמש את :
א . ינטרס
ב . הובג הקולח לאיצנטופ לעב
ג . רקובמ אל הקולח בצק
ד . ב תועיגפל שיגר DNA

3 . םידירצילגירט :
א . תוינמוש תוצמוח יתשל רבוחמה לורצליג
ב . מוש תופיטב םייק םילמינא םיאתב תוינ
ג . טפסופל רבוחמ לורצילג
ד . א + תונוכנ ב

4 . םינמסמ DNA יטנסורולפ רמוחב , אוה םיטנסורולפ םימוזומורכ ועיפויש דע ןמזה :
א . G 1
ב . 2 G
ג . M
ד . S

אתה לש היגולויב 1 2005
4 / 7
5 . ב הערפה check point ףוסב M תובקעב עיפות :
א . מ לש ירוטומ ןובלח . ט . םוגפ


6 . םיאתהמ םימ איצומ המ :
א . תינוטופיה הסימת
ב . תינוטרפיה הסימת
ג . םינוטוזיא
ד . ךומנ יתומוסוא ץחל

7 . ב treadmilling ה דצב זוכירה + הו - :
א . םידדצה ינשב ההז
ב . ה דצב זוכירל ההז +
ג . םידדצה ינשב יטירקה זוכירל הווש
ד . ןוכנ אל דחא ףא

8 . מנ אל םיאבה םינובלחהמ הזיא לופכשה גלזמב אצ :
א . ligaze
ב . topoisomerase
ג . telomerase
ד . helicase

9 . םיאתהל :
Cyclin d לעפשל g1 cdk
Cdc 20 בכעמ mcdk
Cdc 25 לעפשמ mcdk
Troponin םירירשה תעונתל רושק

10 . םיאיצומשכ primaze הרקי המ ?
א . ה dna לפכתשי אל
ב . ה קר laedding לפכתשי
ג . יקזוקואה יעטקמ קר ועיפוי
ד . םידדצה ינשב ףיצר לופכש

11 . תינימא הצמוחב תוידדצה תוצובקה :
א . ב ph תונועט ןהיתש ילרטינ ) דבלב תילילש ןועטל הנווכה ! ךלכולמ (!
ב . ב ph תילילש תיליסקוברק הצובקה הובג
ג . ph תילילש תינימאה הצובקה ךומנ
ד . ph תילילש תינימאה הצמוחה הובג

12 . טנמאליפ טייאידמרטניא לש ןייפאמ אל םיאבהמ המ
א . ןובלח אוה רמונומה
ב . יראלופ רמונומה
ג . יראלופ אל רמילופה
ד . הכימתב דיקפת ילעב
ה . ירלירביפ אוה רמונומה
אתה לש היגולויב 1 2005
5 / 7
תובושת תוירשפא םיטפשמ תמלשהל
2 . sinQ, n
3 . תיוז , רתוי בוט הדרפה רשוכ
4 . םייח
5 . CO2.,HSO3-, Cl-
6 . וס םידיפילופסופה ג , תוילזונ
7 . ATP , היצזירמיד
8 . דיסקורטט םוימסואו דיהדלאוטולג , םידיפיל
9 . ךופה
10 . דיפילוקילג , דיפילופסופ , לורטסלוכ
ל תוירשפא תובושת ןוכנ \ ןוכנ אל
1 . ןוכנ
2 . ןוכנ אל
3 . ןוכנ
4 . ןוכנ
5 . ןוכנ אל
6 . ןוכנ
תולאשל תוירשפא תובושת תויאקירמא
2 . ב
3 . ב
4 . ג
6 . ב
7 . ד
8 . ב
10 . א
11 . ב
אתה לש היגולויב 1 2005
6 / 7
אתה לש היגולויבב ןחבמ 1 2005 – ב דעומ '

לע הנע 10 מ 12 תואבה תולאשה :

1 . תמדאל הפישחל ששח םע בלח תפיטל העיגה הנוירהל ןושארה רטסמיסב השיא .
התלח ןכא םאב עובקל לכות התועצמאב השיגר הטיש עצה .

2 . םיגשומה תא רדגה :
א . Cell line
ב . Hetrocaryon
ג . Van der Walls attractions
ד . Isoelectic point

3 . םייאת םיביכרמ ינש ןיב דירפהל שקבתהש טנדוטס A,B טנאידרגב שמתשהל רחב
לע ססובמה Velocity sedimentation . םיאישה ינש ויה דבע םהב םיאנתב A ו - B
דרפנב םפסאל השקתה ןכלו הזל הז םיבורק . וקני םידעצ הזיאב תא רפשל הרטמב ט
הדרפהה ?

4 . ותרוצ ) Shape ( תונובה תוצמוחה ףצר ידי לע תעבקנ תימימ הסימתב ןובלח לש
ותוא . רבסה !

5 . םינובלח הברה שי םהב םירקמב רקיעב תשמשמ ילמשח הדשב תידמימ וד הדרפה
תקדבנה תימגודב . הטישה תונורקע רבסה .

6 . םיגשומה תא רדגה :
א . Nucleotide
ב . Denaturation
ג . Beta-Sheet
ד . Covalent bond

7 . אתב םינובלח יוהיז רשפאמ ינורטקלאה פוקסורקימב תודבכ תוכתמב שומישה .
רבסה .

8 . המודאה תירודכב ךתח ראתמה םישרת ךינפל . ךלהמב ודמלנש תוטישב רזעה
ןובלח יוהיזל סרוקה A ו - B . A-Peripheral protein , B-Transmembrane
protein .

9 . תונורקע תא ראת תלוקלומ תלועפ Bactriorhodopsin .

10 . ןותנ ילנרבממ ןובלח לש העונת תוריהמ עובקל לכות התועצמאב הטיש ראת .

11 . םיאבה םיגשומה תא רבסה :
א . Antiport
ב . Ionophore
ג . Facilitated diffusion
ד . Beta-Barrel

12 . תריציל אתה תא םיתיעל םישמשמ ןמימ ןוגכ םינוש םינוי לש םיזוכירה לפמ היגרנא .
תואמגוד אבהו הז םיזוכיר טנאידרג אתה רמשמ דציכ ראת .

אתה לש היגולויב 1 2005
7 / 7

לע הנע 10 ךותמ 12 תואבה תולאשה

1 . הזתניסה בצק רחא ובקע הבש יוסינ תכרעמל ) Polymerization ( ןיטקא לש
הנחבמב , ופיסוה gelsolin . ראת ) ףרגב ( ירחאו ינפל ןיטקאה לש הזתניסה בצק תא
ה תפסוה gelsolin . רבסה .

2 . גה םיגשומה תא הרצקב רד : filamin, thymosin,Cc,ARP

3 . ןהב תואמגוד יתש אבה RNA לש הזיתניסויבה ךילהתב דיקפת אלממ DNA . רבסה
תואמגודהמ תחא לכב ודיקפת .

4 . יעטקמ היצקילפרה תיעובב Okazaki ע קר םיאצמנ " דחא ביס ג . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .

5 . ןפוא " תזירא " ה - DNA רמוחה לכ ךרואל דיחא ימונגה . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .

6 . תלוכת הנוש המב Cdk ןמזב םיליעפ G1 ה יבלש ראשבש וזמ - cell cycle . רבסה
וז העפות תובישח תא .

7 . ה תרקבב םיירוטומ םינובלח לש םתוברועמ תא ראת Cel cycle .

8 . ה תרקבב Cell cycle יבויח רזוח ןוזיה לש ןונגנמב םמצע תא רקבל םילוכי םיכילהת
ילש וא יל . ןוכנ / ןוכנ אל . ךתבושת תא ססבל תואמגוד אבה .

9 . הרצקב םיאבה םיגשומה תא רבסה : polo kinase , Rb , Myc , cdc6
אתה 1 2004
1 / 1
אתה לש היגולויב ןחבמ 1 2004
ןוכנ תולאש / ןוכנ אל :
1 . יטנלווק רשקב דחי םיזוחאה תימוטא לש רבצכ תרדגומ הלוקלומ
2 . ןמימ תלוקלומב H
2
םינעטמה ןיב הייחדה תא ענומ תילילש ןועטה םינורטקלאה ןנע
םימוטאה לש םייבויחה
3 . הלוקלומה לש ידמימ תלתה הנבמה לע העפשה לופכה רשקל
4 . ב - pH הובג תיליסקוברקה הצובקה ) ונימא תצמוח לש ( הנועט
5 . הרוצה ) shape ( ע תבתכומ בחרמב םינובלחה תיברמ לש " םייטנלווק םירשק י
6 . לנגיס תרבעהב םג םישמשמ םידיטואלקונ
7 . ירטמיס םימה תלוקלומב םינורטקלאה ןנא
8 . בק לש תוחכונה ' OH בקו '
3
NH ססומתהל תובר תולוקלומל רשפאמ
9 . ןיב יטנלווקה רשקה N-H ירלופ , ינמימ רשק רוציל לוכי ןמימה ןכלו
10 . ןיב יטנלווקה רשקה C-H ירלופ , ינמימ רשק רצוי ןמימה ןיא תאז תורמלו
11 . ןיב יטנלווקה רשקה O-H ירלופ וניא , ינמימ רשק רוציל לוכי ןמימה ןכלו

תוחותפ תולאש :
12 . הזפאנאה בלשב םיירוטומ רזע ינובלח לש םתוברועמ תא ראת
13 . עיפשמה םימרוגה םהמ הקולח לגעמל סנכהל אתה לע םי ? םתלועפ ןפוא והמ ?
14 . םיבכעמ םא תופצל ןתינ תבה יאתב םייוניש ולאל synapsis ?
15 . נדה לופכש " ינוויכ וד אוה א , ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה
16 . תיטוטימה הקולחב םילובוטורקימה תא ראת
17 . רירשה תוצווכתה ךילהתב םויצלקה תוברועמ תא ראת
18 . ח םינדגונב שומיש ףידע עודמ םייכרע ד ) תחא עורז ילעב ( הדידנה תוריהמ תעיבק תעב
הנרבממ ינובלח לש
19 . ילאקופנוקה פוקסורקימה לש וחוכ המ
20 . תבאשמ דיקפת המ Na
+
k
+
ATPase אתל םייעמב זוקולג תרבעהב .
21 . גשומה תא רבסה sodium driver pump אמגוד אבהו
22 . תוקולח רפסמ רחאל ותומי המקר תיברתב םילדגה םיאתה תיברמ . רבסה

רדגה :
23 . lipidrafts
24 . phase transition
25 . liposome
26 . םיילאירפירפ םינובלח

תויאקירמא תולאש :
27 . היצקילפרה ךלהמב אצמנ אל ןובלח הזיא ?
א . topoisomerase
ב . helicase
ג . primase
ד . ssbp
ה . sliding clamp

28 . יבגל ןוכנ המ telomerase ו - primase :
א . היצקילפרה ןמזב םילעופ
ב . לופכשב קוידל םיארחא
ג . נר םיליכמ " ןובלחו א
ד . נדה לכ לפכתשמש ןמזב םילעופ " א
ה . ןוכנ לכה

תוירשפא תובושת :
27 – א , 28 – א ?
אתה לש היגולויב 1 - 2003
5 / 1
אתה לש היגולויבב הניחב רוזחש 1 – 2003
פורפ ' דו אריפס ידג " רואמ הליג ר

תורזחושמ תולאש – פורפ ' אריפס – 2002 – תולאש 27,31
תורזחושמ תולאש – פורפ ' רואמ – 2002 – הלאש 43

תוחותפ תולאש – פורפ ' אריפס ידג
1 . ע אתה ינורביא יוהיז " רויצ פ .
2 . ל יטוירקואא םזינגרוא ןיב האוושה יטוירקורפ .
3 . םיאבה םיגשומה תא רבסה :
Hydrocarbon
Hydrogen bord
Hybridoma
Hydrolysis
Hydrophobic
Hydrophilic

4 . תובכש ןיב הירטמיסאל Bilayer תיגולויב תובישח הנרבממה לש – םגדה .
) ת . זאניק C םע phosphatydl serine .(
5 . דציכ " הנוב " ה ןיב הירטמיסה רסוח תא אתה - Lipid bilayer הדבועה רואל
הנרבממה לש יטמסלפוטיצה ודיצל קר םיפסוותמ םידיפילופסופש .
) ת . flipase ו תיאתה הנרבממב - scramblase תנרבממב ER .(
6 . פמט לע לורטסלוכה לש ותעפשה ןייצ ' ה - Phase transition .
7 . ה תטישב - Photo bleaching ףדעומ הנרבממ ינובלח לש םתעונת תוריהמ תעיבקל
שומישה יכרע דח ןדגונב . ןוכנ / ןוכנ אל . קמנ .
8 . םינפ חטש סחיה / אתה לש ולדוג תא םיעבוק חפנ . רבסה .
9 . ןותנ ןובלח לש יבחרמה הנבמה תעיבק לע םיעיפשמה םימרוגה תא הנמ . רבסה .
10 . ןייצו דיטואלקונ חנומה תא רדגה 3 אלממ אוה םתוא םינוש םידיקפת .
11 . ןיבמ ימ תוהזל שקבתנ טנדוטס 2 רשא םיאת תויברת קותיש ףיגנב הקבדוה ול ורסמנ
םידלי . הלאשה לע תונעל לכוי ותועצמאבש יוסינ ךלהמ ראת .
12 . הזל הז םיבורק םידנב ינש ולבקתנ רכוס טנאידרג לע הדרפה םותב . דירפהל ןתינ דציכ
םהניב .
13 . רואה פוקסורקימ לש תושיגרה תא תוריבגמה תוטיש יתש ןייצ .
14 . פסמ הדבעמב תודרוש תוינושאר םיאת תורוש לש לבגומ ר " תורוד ." ןוכנ / ןוכנ אל ? קמנ .
15 . רדגה :
band 3
ionophore
ילאירפירפ ןובלח
ימיכורטקלא טנאידרג

16 . והמ רדגה Vmax ו - Km .
17 . תלבגומ הנרבממ ינובלח לש םתעונת . תוליעפב תבלתשמ וז דציכ רבסהו המגוד אבה
אתה לש הניקתה .
אתה לש היגולויב 1 - 2003
5 / 2
תויאקירמא תולאש – פורפ ' אריפס ידג
1 . Tight Junction ראתמ :
א . ינשל הנרבממה לש דחא דצמ םינוי הריבעמה ןובלח תלעת .
ב . הנרבממ הצוח ןובלח
ג . יאתה דלשה בכרומ הנממ תיסיסב הדיחי
ד . םיכומס םיאת רבחמה ינובלח סקלפמוק

2 . דיטואלקונ והמ ?
א . ןימיט , תיטפסופ הצובק ? ,
ב . יתידימריפ סיסב , רכוס , תיטפסופ הצובק
ג . ןיצלג , םיזוטיצ , זוטנפ
ד . ושתה לכ תוב
ה . א ' + ב '

הרדגהל החסונ םאתה :

3 . תיליסקוברק הצובק א . PO
3

4 . תינימא הצובק ב . OH
5 . תיליתמ הצובק ג . COOH
6 . תידיטפפ הצובק ד . NH
2
7 . תיליסקורדיה הצובק ה . CH
3

ו . O=C-NH

רמילופל ןיינב ןבא םאתה :

8 . ןיבולגונומיא א . Urocil
9 . RNA ב . תמ ןינוי
10 . םידירכסילופ ג . Guanine
11 . דירצילג ד . תוינמוש תוצמוח
12 . ןיטמורכ ה . םינוטסיה
13 . DNA ו . זוטקלג
14 . דיטפפילופ
15 . ןמוש

ןוכנ הנע ) א ( ןוכנ אל וא ) ב :(

16 . תוילדצופלוס תוצובק תומייק לוזוטיצה דצב םימייקה םירזחמה םיאנתב
18 . תבאשמ NaKATPase רשאכ לעפת K ימינפה דצב , Na ו - ATP ינוציחה דצב .
19 . תרישק בלש תא םידקמ ןוחרזה בלש Na ע " תבאשמ י NaKATPase .

תוחותפ תולאש – ד " רואמ הליג ר

1 . Taxol יביכרממ דחא דודיב איה ותוליעפ רשאו תיפארתומיכ הפורתכ שמשמה רמוח וניה
יאתה דלשה . תא אלממ אוה דציכו לעופ אוה יאתה דלשה יביכרממ הזיא לע רבסה
יתפורתה ודיקפת .
2 . תוליעפב ןוימידה תא ראת Gelsolin ו - Catastrophin . תובישחה תא הרצקב רבסה
םהמ דחא לכ לש תיגולויבה .
3 . ה ךילהתב םיירוטומה םינובלחה תוברועמ תא ראת תיתוטימה הקולח .
4 . ה ידיקפת תא ראת - S-Cdk יתוטימה רוזחמב .
אתה לש היגולויב 1 - 2003
5 / 3
5 . הרצקב רדגה : Cohesin , Cytokinesin , APC , Condensin .
6 . ליכמ אתה םא אלא תיתוטימ הקולח םיענומה אתה לש הרקבה ינונגנמ ינש תא ראת
קוידב 4d DNA .

תויאקירמא תולאש – ד " רואמ הליג ר

1 . תוצווכתה תלועפב הלוע אל המ רירשה ?
א . Treadmill actin
ב . ינוי רורחש Ca
ג . תכירצ ATP
ד . תירוטומ םינובלח תעונת

2 . הזוטימב לובוטורקימ תוברועמ :
א . תולנגרוא עוניש

3 . תובישח Gelsolin -
א . םירמונומ רגאמ ליבומ
ב . רירש יאת ץווכ רשפאמ
ג . ןיטקא היצזירמילופ רשפאמ
ד . םידמימ תלת תשר רצוי
ה . את תעונת רשפאמ

4 . ןותמ ץחלל הבוגתב וליפא רועב תויחופלש תעפוהב תאטבתמ השק תיטנג רוע תלחמ .
הלחמה תביס :
א . לובוטורקימ לש ריהמ סרה .
ב . יביס לכ לש הזיתניסויבב העיגפ IF .
ג . םירירש תשלוח .
ד . ןיטרק לש ןיקת יתלב הנבמ .
ה . ה ןונגנמ שוביש - Treadmiling .

5 . ןמזב Treadmiling ונומ זוכיר םירוזאב םירמ ) - ( ו - (+) ןיטקאה ביסב :
א . תווצקה ינשב ההז .
ב . ל ההז - Cc הצקב .+
ג . ל ההז הצק לכב - Cc ולש .
ד . וז העפותל רמונומ זוכיר ןיב רשק ןיא .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .6 . תעפות " תימניד תוביצי רסוח " ש ךכב לובוטורקימב היוצמה וזל המוד ןיטקא יביסב :
א . קוריפב היולת ATP ל - ADP .
ב . ת קוריפב היול GTP ל - GDP .
ג . ביסה לש היינבה בצקמ לודג קוריפה בצק .
ד . אתה לש תימניד תיבחרמ תונגראתהל הרושק העפותה .
ה . םיישפוחה םירמונומה זוכירמ ןטק יטירקה זוכירה .
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא .
אתה לש היגולויב 1 - 2003
5 / 4
7 . ה תעונת - Cilia דוקפתל הרושק :
א . לובוטורקימ יביס
ב . ןיטקא יביס
ג . טקא לש םיירוטומ םינובלח ןי
ד . לובוטורקימ לש םיירוטומ םינובלח
ה . א + ד
ו . ב + ד

8 . ןיטקא לש תירוטומה תוליעפל רושק רזעה ינובלחמ הזיא ?
א . Filamin
ב . Tropinin
ג . Myosin
ד . α - actinin
ה . Fimbrin
ו . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

9 . ידיקפת APC הזוטימב :
א . םע הזפאנאה בלשב Cohesin .
ב . לש היצניטיוקיבוי m-cyclin ליעפ תויהל לדחיש ידכ

10 . ת ולצא אצמנ םידרפנ אל םירוכוטניקהש תיטוטימה הקולחב העיגפ ול שיש א :
א . 4d 1n
ב . 4d 2n
ג . 4d 4n
ד . 2d 1n
ה . 2d 2n

11 . הלאשב םושרה 10 ןובלחב העיגפמ עבונ -
א . ןינאיד
ב . ןיזאניק
ג . ןיפורטסטק
ד . םיתיסמ ) ... ? (

12 . ןיערגב רצונ אל ימ ?
א . םוזואלקונה
ב . ןיטמורכורטהאתה לש היגולויב 1 - 2003
5 / 5
תובושת תוירשפא

ירמא תולאש תויאק - פורפ ' אריפס ידג :

1 . ד
2 . ב
3 . ג
4 . ד
5 . ה
6 . ו
7 . ב
8 . א
9 . א
10 . ו
11 . ד
12 . ה
13 . ג
14 . ב
15 . ד
18 . ןוכנ
19 . ןוכנ אל

תויאקירמא תולאש - ד " רואמ הליג ר

1 . א
3 . ה
4 . ב
5 . א
6 . ג
7 . ה
8 . ג
9 . א + ב
10 . ב

אתה 1 - 2002
1
אתה 1 - 2002

יאקירמא ןחבממ וקלחב בכרומ ןחבמה ) 40 תודוקנ ( שקבתמ ךנה וב ןחבממ וקלחבו ) ת ( קמנל
הרצקב ךתבושת תא ) 60 תודוקנ , 3 הבושתל תודוקנ .(

א קלח ' ) 1 (

1 . םייטוירקואאה םיאתה לכ :
א . הירדנוכוטימ םיליכמ
ב . םיליכמ 46 םימוסומורכ
ג . םיניאטורפוקילג םירציימ
ד . א ' ו - ב ' תונוכנ
ה . א ' ו - ג ' תונוכנ
ו . תונוכנ תובושתה לכ
ז . הנוכנ הניא הבושת ףא

2 . היצולובאה ךלהמב :
א . השביל םיהמ םימזינגרואה לש האיצי הלח
ב . אתב תויצקנופ לש רודימ םג הללכש םיאת לש תינבמ תוחמתה הלח
ג . א + תונוכנ ב

3 . ןוירדנוכוטימה :
א . ול םישורדש םינובלחה לכ תא זתנסמש יאמצע ןורבא וניה
ב . םימוזוביר ליכמ , RNA ןיטמורכו
ג . לש תולוקלומ קרפמ ATP המישנ לש ךילהתב
ד . הזילוקילג לש ךילהתב תיבוריפ הצמוחל זוקולג קרפמ
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

4 . קותעשה ךילהת ) transcription :(
א . תיטמסלפודנאה תשרה לש הנרבממה יבג לע םיתעל שחרתמ
ב . םייטוירקורפ םיאתב שחרתמ וניא
ג . יסקואדב שמתשמ םידיטואלקונ
ד . א ' ו - ג ' תונוכנ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

5 . תיביסנטניא תילובטמ תוליעפ ילעב םייאת תת םירוזואב ףפוטצת הלנגרוא הזיא ?
א . םוזוזיל
ב . ןיערג
ג . ER
ד . הירדנוכוטימ

6 . ןיערגה תפטעמ ) nuclear envelope :(
א . לש רבעמ תענומ DNA המסלפוטיצל
ב . ה לע ןגהל הרטמב ןוטלקסוטיצה ירחא החתפתה - DNA
ג . נב םימורק ינשמ היו , תיטמסלפודנאה תשרל רבוחמ ינוציחה רשאכ
ד . א ' ו - ג ' תונוכנ
ה . תונוכנ תובושתה לכ
אתה 1 - 2002
2
7 . ש אוה םייחמצו םיילמינא םיאת ןיב רתויב םילודגה םילדבהה דחא :
א . דבלב תחא הלודג הלואוקו שי םיילמינא םיאתב
ב . הירדנוכוטימ שי םיילמינא םיאתב קר
ג . שי םייחמצ םיאתל קר ER
ד . יחמצ םיאתל הנרבממ אל ךא ןפוד שי םי
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא
ו . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

8 . DNA מ הנוש RNA :
א . םידיטואלקונה רפסמב
ב . ךרואב
ג . םיסיסבה גוסב
ד . תונוכנ תובושתה לכ

9 . תלוקלומ GDP ' 2 :
א . דיטואלקונ הניה
ב . סיסב הליכמ , טפסופו זוביר
ג . סיסב הליכמ , הד - טפסופו דוביר יסקוא
ד . זוביר יסקואהד הליכמ , סיסב םיטפסופ ינשו
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

10 . ה לילסב - DNA לופכה :
א . םיידיטפפ םירשק םימייק
ב . ןמימ ירשג םימייק
ג . םייבופורדיה םירשק םימייק
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

11 . תויליסקוברק תוצובק ) COOH ( ב תואצמנ :
א . םיטושפ םירכוס
ב . ןמוש תוצמוח
ג . ונימא תוצמוח
ד . ב ' ו - ג '

12 . נידימריפהו םינירופה רפסמ ןיב סחיה ב םי - DNA :
א . םידיטואלקונה גוסב יולת
ב . דימת ההז
ג . ןיזוטיצל ןימיטה ןיבו ןינדאהו ןינאוגה ןיב ההז היהי
ד . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

13 . לש ביסב DNA ליכמה ACGTACTTA גוסמ םימילשמ םיסיסב אצמנ :
א . TGCATGAAU
ב . TGCATGAAT
ג . UGCAUGAAU
ד . TACTTAGCG
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתויאתה 1 - 2002
3
14 . תלוקלומב mRNA יסבה םניה תוגוז םירצוי רשא םיס :
א . G - C
ב . A - U
ג . A - T
ד . א ' ו - ב ' תונוכנ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

15 . םירמילופ תיינב הניא רשק תריציב הכורכ :
א . ידירכס
ב . ידיטפפ
ג . ירטסאידופסופ
ד . ירטסאופסופ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

16 . םידירצילגירטה תלוקלומ :
א . םידיפילופסופמ היונב
ב . יפילופסופל םירושק וירתא לכש לורצילג הליכמ םיד
ג . םידיפילופסופל רושק וב דחא רתא קרש לורצילג הליכמ
ד . םימב תיקלח הסיסמ
ה . א ' ו - ג ' תונוכנ
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

17 . םידיפילופסופ םניא ליכהל םילוכי :
א . תויוור ןמוש תוצמוח
ב . תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
ג . יבויח ןעטמ
ד . ילילש ןעטמ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

18 . הלוקלומב תוינווכ ) םינוש תווצק ( יק תמי :
א . ב - DNA
ב . ב - RNA
ג . םינובלחב
ד . םידירכסילופב
ה . תונוכנ תובושתה לכ
ו . א קר - תונוכנ ג

19 . רמילופ וניא םיאבהמ ימ :
א . DNA
ב . ןגוקילג
ג . ןמוש תצמוח
ד . לורצילג
ה . RNA

20 . אוה םיטוירקואו םיטוירקורפ םיאת ןיב לדבהה :
א . ןיא םיטוירקורפ םיאתל RNA
ב . ה - DNA לופכ לילס לש הנבמב וניא םיטוירקורפ םיאתב
ג . ורפ םיאתל ילובוטורקימ ןיא םיטוירק
ד . הנרבממ ןיא םיטוירקורפ םיאתל


אתה 1 - 2002
4
א קלח ' ) 2 (

1 . םייטוירקואא םיאתל דוגינב , םייטוירקורפ םיאתב אוצמל ןתינ אל ,
, ו - , אוצמל ןתינ ןכ ךא ו - .

2 . םירחא םיתמ םיאת וא םיקדייח ןוגכ םילודג םיקיקלח םיעלוב םיאת , הנוכמה ךילהתב
. ה הנוכמה ךילהתב תולוקלומורקמ םיעלוב ם .

3 . םייטוירקורפ םיאתב ןיערג רדעה ) עיפשמ / עיפשמ אל ( דוביע ךילהת לע RNA ומוגרתו . קמנ :

4 . הלש םינבמהו תונרבממה תא ןמסו הירדנוכוטימה לש המכס רייצ . םישחרתמ ןכיה םגדה
הז ןורבאב םייזכרמה םיכילהתה .

5 . גילוא םיליכמש םינובלח םיארקנ םידירכסו םידירכסוגילוא םיליכמש םינמושו
םיארקנ . ה קלחב ידוחיי ןפואב םיאצמנ הלא תולוקלומ יגוס ינש לש
אתה תנרבממ .

6 . םירשק םניה םהלש יבחרמה הנבמה לע םיעיפשמהו םינובלחב םימייקש םירשק יגוס
, ו - ירשגו . ל הלא םירשק לש םתמורת תא רבסה הנבמ
ןובלחה לש יבחרמה .

ב קלח ' ) 1 (

21 . היצולוזרה רשוכ :
א . הריבשה םדקמ תלפכמ תא ראתמ ) n ( תרדוחה רואה תמולאמ תלבקתמה תיוזה סוניס תיצחמב
ביטקיבואל
ב . לגה ךרואו תיוזה סוניס לש הלפכמל הווש
ג . ןטק לגה ךרואש לככ לדג
ד . לדג לגה ךרואש לככ לדג
ה . הריבשה םדקמל ךופה סחיב דמוע
ו . תובושת ג ' ו - ה ' תונוכנ

22 . ןוכנ םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ :
א . תעיבצ Hematoxylin-eosin ןיניגרא ומכ תויסיסב ונימא תוצמוחל עבצה תרישק לע תססובמ
ב . לש יבועב םיכתחב םישמתשמ רואה פוקסורקימב µm 0.1-0.01
ג . עוקישה בלשב ) embedding ( דיהדלאראטולג וא דיהדלאמרופב םישמתשמ
ד . לווק רשקנ דיהדלאמרופ תוישפוח ונימא תוצובקםע תיטנ

23 . ןדגונה תלוקלומל :
א . ןגיטנאל םיבר הרישק ירתא
ב . דדוב ןגיטנאל תויפיצפס
ג . תוארשרש יתש ) chains ( תונוש תולק
ד . א תובושת ' ו - ב ' תונוכנ

24 . רדוח ינורטקלא פוקסורקימ :
א . לש היצולוזר רשוכ לעב 0.001 nm .
ב . לע ססובמ " העיבצ " תודבכ תוכתמב
ג . ייח םיאתב תולכתסה רשפאמ ם

25 . מ בכרומ דיפילופסופ - :
א . לורצילג , תינמוש הצמוח , טפסופ
ב . תיטפסופ הצובק , לורצילג , תינמוש הצמוחו לוהוכלא
ג . סיסב , לורצילג , תינמוש הצמוח , טפסופ .

אתה 1 - 2002
5
26 . הנרבממה ינובלח :
א . יקפוא רושימב םיענ ) laterally mobile (
ב . תעונתב םיענ flip flop
ג . לוזוטיצה לא יבופורדיהה םדיצב םינופ
ד . א תובושת ' ו - ג ' תונוכנ

27 . תוינוי תולעת :
א . היגרנאב תולתב רבעמ תורשפאמ
ב . תולוקלומורקמו םינוי לש רבעמ תורשפאמ
ג . םיזוכירה לפמל דוגינב םינוי רבעמ תורשפאמ
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

28 . ןוכנ םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ :
א . םיתמ םיאתבו םייח םיאתב ןנובתהל ןתינ ינורטקלאה פוקסורקימב
ב . נורטקלאה פוקסורקימל ל עיגמה היצולוזר רשוכ י – 2 nm
ג . Osmium tetroxide עוביקה בלשב שמשמ ) fixation (
ד . ל םישמשמ הובג ימוטא רפסמ ילעב תודוסי " ןומיס " פוקסורקימב םהב שומישה תעב םינדגונ
ינורטקלאה
ה . ב תובושת ' ג ' ו - ד ' תונוכנ
ו . ב תובושת ' ו - ג ' תונוכנ

29 . תופיפצ לע תססובמה םיטנאידארגב הדרפהב :
א . ועיגי ה לכ " םידנב ) " bands ( המ ןמז רחאל הנחבמה תיתחתל
ב . ה לכ ובציתי " םידנב " הדוקנ התואב טנאידרגה תופיפצל הווש םהלש תופיפצה הב הדוקנב
ג . המגודה לש הסמה ןמ טנאידרגב הדידנה קחרמ עפשמ
ד . ןמזה ךשמל תובישח ןיא ) רצק וא ךורא ( זכרסת וב ) י ( תומיגדה תא

30 . ןוכנ םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ :
א . ברמ םיטוירקואא םיאתב םידיפילופסופה תי , יטמסלפודנאה םולוקיטרב םירצוימ
ב . םידיפלוסיד םירשק םימייק אל לוזוטיצל הנופה דצב
ג . תורוצה יתשמ תחאב הנרבממה תא םיצוח םינובלח α helix וא β sheet
ד . םינוכנ םיטפשמה לכ
ה . א םיטפשמ ' ו - ג ' םינוכנ

31 . םוזופיל חנומה ) liposome ( ראתמ :
א . וטיצ הלוקיזו תיטמסלפ
ב . םידיפילופסופ לש הבכש ודמ היונבה תיתוכאלמ הלוקיזו
ג . םידיפילופסופ לש הבכש דחמ היונבה תיתוכאלמ הלוקיזו
ד . תוינמוש תופיט

32 . םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ וניא ןוכנ :
א . תונטק תולוקלומ , תוירלופ , תולוקלוממ רתוי רהמ הנרבממה תא תוצוח תונועט יתלבו
תויבופורדיה
ב . ולעתב םינוי רבעמ םיזוכירה טנאידרג ןוויכב דימת שחרתמ ת
ג . ה רתאב אשנ ןובחל רשקנ יתורחת בכעמ - binding site
ד . תבאשמ תלגוסמ םימיוסמ םיאנתב Na
+
K
+
ATPase ךופהה ןוויכב לועפל ) רציל ATP (

אתה 1 - 2002
6
ב קלח ' ) 2 ( – הנע ) י ( לע 12 ךותמ 15 תואבה תולאשה :

7 . תירוטרפאה תיוזה ) רואה תמולא סיסבב תרצונה וז תשדעב תסנכתמהו טרפרפהמ תאצויה
ביטקייבואה ( המיגדהמ השדעה לש קחרמהו ביטקייבואה תשדע יבועב היולת . בוריק עיפשי דציכ
עודמו היצולוזרה רשוכ לע המיגדל השדעה ?

8 . רואה פוקסורקימ לש תושיגרה תא תולעהל ןתינ ? ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה / י .

9 . לש לש םמוקימ רחא בוקעל שקבתה ןעדמ ןותנ ןמזב אתב םינוש םינובלח השו . לוקוטורפ טרפ
ושקובמ גישה דציכ יתדבעמ .

10 . הדשב ועקשי תיגולויזיפ הסימתב םייוצמהו םהלש תופיפצב וא הסמב םינושה םיביכרמ ינש
הנוש בצקב ילגופירטנצ . ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה / י .

11 . הדלוח דבכב 5 םיאת יגוס : םיטיצוטפה , לתודנא יאת , יאת stellate , יאת Kuppfer יאתו pit .
המישמ ומצע לע לביק טרוטקודל טנדוטס : דבכ תמקרמ לתודנא יאת תדרפה . םינותנה רתי ןיב
רמאנ הדובעה להנממ לביקש : יאתו םיאתה תופיפצב יתוהמ לדבה םייק Kuppfer םיחפסנ
קיטסלפל . דמלש תוטישה ןמ תחא לכ רוחבל לוכי אוהש טנדוטסל רמאנ דוע . דציכ עציב ךתעדל
המישמה תא טנדוטסה ?

12 . םהש יפכ םידנבה תדרפה לע לולתל ןותממ טנאידרגה עופישב יוניש עיפשי ךתעדל דציכ
עודמו ךינפלש המיכסב םיראותמ ?

טנאידרגה חפנ – 50 מ " ל טנאידרגה חפנ – 50 מ " ל
5% sucrose 5% sucrose
10%

20%

45% sucrose 30% sucrose
לולת ןותמ

13 . םיאת תורושמ םג םינגונ קיפהל ןתינ ) cell line .( רבסה ) י !(

14 . יונישה םייקתי הב הרוטרפמטה ) phase transition ( בצממ gel like ל - fluid like היולת
הנרבממה בכרהב . ןוכנ / ןוכנ אל . קמנ !

15 . ה תא םינובה םידיפילופסופה ןיב תקהבומ הירטמיסא תמייק – bilayer םינושה . ןוכנ / אל
ןוכנ . קמנ !

16 . ההוז םרטש ילנרבממ ןובלח דדוב ןעדמ . וצוביש חונעיפב םיחנמה םילוקישה תא הרצקב ראת
אתה תנרבממב ןובלחה לש .

17 . ה תעפות תא רבסה – patching נרבממה ינובלח םע תלבקתמה ה .

18 . םדה לא םייעמה ןמ גפסנ זוקולג . תבאשמ תבלושמ דציכ Na
+
K
+
ATPase תוינוויכ תרימשב
) תוילאירוטקו ( ךילהתה .

19 . תרוצב תובורק םיתיעל םינגרואמ הנרבממ יצוח םינובלח α helix . הז רודיסב ןורתיה והמ .
רבסה .

20 . תפסוה ouabain תבאשמל Na
+
K
+
ATPase תוליעפ תענומ ATPase . ןוכנ אל וא ןוכנ ?
רבסה .

21 . הנרבממה ינפ לע םייוצמה םיטרדיהוברקל ) cell surface carbohydrate ( הרכהב בושח דיקפת
) recognition .( ןוכנ אל וא ןוכנ . רבסה .

אתה 1 - 2002
7
תואבה תולאשב תונוכנה תובושתה תא ןמס :

22 . תבאשמב Na
+
K
+
ATPase
א . תרבעה Na ו – K לש הזילורדיהב תויולת ATP
ב . דחא ךלהמ עוציב , תרבעה Na םיבלשה רתי תמלשהב הנתומ לשמל
ג . Ouabain לש יתורחת בכעמ וניה Na
ד . רושיק םידקמ היצלירופסופה בלש Na הבאשמל
ה . יתוכאלמ ןפואב הבאשמה תוינוויכ תא ךופהל ןתינ

23 . המודאה תירודכב הנרבממה ינובלחל :
א . ךרד םירבעמ דורשל תומודא תוירודכ לש םתלוכי לע העפשה תונטק תורליפק
ב . ינשה דצל הנרבממה לש דחא דצמ םינוי תרבעהב דיקפת
ג . יניטקל רייש ) lectin domain ( םירכוס םע תורשקתיה רשפאמה

ג קלח ' ) 1 (

33 . אוה יאתה דלשה יביכרמ תשולשל ףתושמה :
א . אתב העונתו הכימת ידוקפיתב םתוברועמ
ב . תיבחרמ תלת תשרכ םתונגראתה
ג . םיינובלח םירמילופ םתויה
ד . מ םתויה ירלובולג רמונוממ םיבכרו
ה . א ' ו - ג ' םינוכנ

34 . ןותמ ץחלל הבוגתכ וליפא רועב תויחופלש תעפוהב תאטבתמ השק תיטנג רוע תלחמ . תביס
איה הלחמה :
א . םילובוטורקימ לש ריהמ סרהב
ב . יביס לש הזתניסויבב העיגפב intermediate filaments
ג . ןיטרק לש הזתניסויבה ךילהתב העיגפב
ד . ק לש ןיקת יתלב הנבמב ןיטר

35 . ה יביס תא דחיימה intermediate filaments אוה יאתה דלשה יביכרמ ראשמ :
א . לתיפאה יאתב םיאצמנש םידיחיה םה
ב . אתב הכימת ידיקפתב םג םישמשמ םה
ג . אתב הכימת ידיקפתב קר םישמשמ םה
ד . םיכרוצ םניא ATP וא GTP םהלש הזתניסויבה יכילהתל
ה . ינובלח רמונוממ םיבכרומ םניא

36 . ה תעונת - cilia םיאבה םינבמה לש םדוקפתב הרושק :
א . ןיטקאה יביס
ב . םילובוטורקימה יביס
ג . ןיטקאה יביס לש םיירוטומה םינובלח
ד . םילובוטורקימה יביס לש םיירוטומה םינובלחה
ה . א תובושת ' ו - ג ' תונוכנ
ו . ב תובושת ' ו - ד ' תונוכנ

37 . האבה םתנוכתל הרושק הזוטימה ךילהתב םילובוטורקימה תוברועמ :
א . ינובלח לש םתלוכי ה – dyneins ןיערגה ןוויכל תולנגרוא םבג לע ענשל
ב . ץאומ בצקב היצזירמילופדו היצזירמילופ םירבוע םה
ג . תוירלופ ילעב םה ) סולפו סונימ יבטק (
ד . םיירלובולג םינובלח לש הנבמ תודיחימ םיבכרומ םה
ה . םהלש הנבמב היגרנא תוריתע תולוקלומ םיליכמ םה

אתה 1 - 2002
8
38 . אה יביס תא הרישכמ תואבה תונוכתהמ וזיא רירשה תוצווכתה ךילהתב םדיקפת יולימל ןיטק ?
א . תלוקלומל םירושק םתויה ATP
ב . תימניד הזתניסויב ילעב םתויה
ג . םיירוטומ םינובלח םע םהלש רשקה
ד . םהלש תילקיזיפה תוישקה תמר
ה . הברה םתושימג

39 . ןיטקא לש תירוטומה תוליעפל רושק םיאבה רזעה ינובלחמ הזיא ?
א . filamin
ב . tropomyosin
ג . myosin
ד . α-actinin
ה . fimbrin

40 . רירשה יאת תוצווכתהל רושק םיאבה םיכילהתהמ הזיא ?
א . ןיטקאה יביס לש קוריפו הריצי
ב . סולפ ןוויכב ןיזוימה תעונת – סונימ
ג . ה תולוקלומ קוריפ - tropomyosin
ד . ןובלח רורחש α-actinin ןיטקאה תלוקלוממ
ה . אתה תנרבממל ןיזוימה ינובלח לש הרישק

41 . ה ןובלח לש ותובישח - gelsolin מ אוהש ךכב תאטבת :
א . ע ןיזוימה תעונת תא רשפאמ " ןיטקאה ג
ב . רירשה יאת תוצווכתה רשפאמ
ג . ןיטקאה יביס לש היצזירמילופ רשפאמ
ד . ןיטקאה לש תידמימ תלתה תשרה תא רצוי
ה . ע סיזוטיצוגאפ ךילהת רשפאמ " אתה י

42 . רירשה לש רתויב הנטקה תילנויצקנופה הדיחיה ) תוצווכתה תלוכי תלעב ( הניה :
א . קאה תלוקלומ ןיט
ב . רירשה את
ג . הלירביפוימ (myofobil)
ד . רמוקרס ) sarcomer (
ה . ןיזוימ

43 . יטקטומכ יוריגל אתה תבוגת ) chemotaxis ( יוריגה ןוויכל אתה תעונתב תאטבתמ . הזיא
וז הבוגתב יזכרמ דיקפת אלממ םיאבה םינובלחהמ ?
א . ןיזוימ – myosin
ב . ןיזוימופורט – tropomyosin
ג . ןיליפורפ – profilin
ד . ןיזומית – thymosin
ה . ןמליפ – filamin

44 . ה - Taxol םילובוטורקימה בוצייל םרוגש רמוח וניה . תיטאופריתומיכ הפורתכ ותובישח ןאכמ
) ןטרס תולחמל ( לע ותוליעפב תאטבתמ :
א . רושיכ יביס לש תצאומ הריצי
ב . ה תזתניס בוכיע – DNA
ג . רמורטנצה תלפכה בוכיע
ד . רושיכה יביס לש דוקפית רסוח
ה . לש היצלירופסופ בוכיע GDP ל - GTP ןילובוטה תלוקלומב

אתה 1 - 2002
9
45 . ןוכנ וניא ןיטקאה יביס תונוכת תא םיראתמה םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . יאתה דלשה יביס ןיבמ רתויב ביציה ביסה והז
ב . יאתה דלשה יביס ןיבמ רתויב חישקה ביסה והז
ג . יאתה דלשה יביס ןיבמ רתויב קדה ביסה והז
ד . רתויב תינוג ברה תיבחרמ תונגראתה תלוכי לעב
ה . וניה ירלופ ביס

ג קלח ' ) 2 ( - לע הנע 6 מ - 7 תואבה תולאשה :

24 . רבסה / רבעל םינבלה םדה יאת לש יטקטומכה ךילהתב ןיטקאה יביס תוברועמ תא הרצקב י
" שלופ " יקדייח .

25 . ראת / ה לש העונתה ךילהת תא י - cilia

26 . ראת / רירשה תוצווכתה ךילהתב םויצלקה ינוי לש םתוברועמ תא י

27 . “ Treadmilling ” יאתה דלשבםימיוסמ םיביכרמ לש םתוגהנתה ראתמה חנומ אוה . רבסה / י
אתה דוקפתל ותובישחו הז גשומ .

28 . Cochicine תולוקלומ קזח רשוקש רמוח וניה ) םירמיד ( ןילובוט לש . ראת / האצותה תא י
םיקלחתמ םיאת תיברתל הז רמוח תפסוהב לבקתתש תינויסנה , תיגולויבה התעפשה תאו .

29 . טרפ / ה תחפשמ יביכרמ תא י – Intermediate filaments תונושה תומקרב םתצופת תאו .

30 . םהמ " םיירוטומ םינובלח " ? אתב םתובישח יהמ – אבה / תואמגוד יתש תוחפל יאיבה .

ד קלח ' ) 1 (

46 . יפ ץווכתמ רתויב הסורפה ותרוצבםוסומורכ לש וכרא ןתינה םוסומורכ תריציל
וקסורקימ יוהיזל יפ
א . 100
ב . 1000
ג . 10,000
ד . 100,000

47 . ליעפ קותעש ךילהת רבועה ןיטמורכ ןייפאמ וניא םיאבה םיטפשמהמ הזיא :
א . תוזאלקונ תוליעפל רתוי ףושח קתעושמ ןיטמורכ
ב . גוסמ םינוטסיה H 2 A ו H 2 B קתעושמ ןיטמורכב םיאצמנ אל
ג . ןוטסיה 1 H קתעושמ ןיטמורכל קזח תוחפ רושק
ד . טמ ילעב קתעושמ ןיטמורכב םינוטסיה קתעושמ וניאש ןיטמורכב רשאמ יבויח תוחפ ןע

48 . רתוי שי םייטוירקואא םיאתב DNA םייטוירקורפ םיאתמ . ה לופכש ךרוצל DNA ןמז קרפב
םיאתמ :
א . זרמילופה DNA רתוי ריהמ בצקב לעופ םייטוירקואא םיאתב
ב . םיראניל םניה םייטוירקואא םימוסומורכ , ריהמ בצקב םירשקנ םימוסומורכה תווצק רשאכ
זרמילופל רתוי
ג . לש רתוי בר רפסמ שי יטוירקואא םוסומורכ לכב Replication origins

אתה 1 - 2002
10
ד קלח ' ) 2 ( – תולאשה לכ לע הנע .

תואבה תולאשה ) 31-32 ( אבה הנבמל תוסחייתמ :

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

קותעש תלחתה

31 . לש ןושארה קיתעתה RNA נה ןגה קותעש רחאל רצוויש " לש ךרוא לעב היהי ל :
א . 600 םידיטואלקונ
ב . 900 םידיטואלקונ
ג . 1200 םידיטואלקונ
ד . 2000 םידיטואלקונ

32 . ה - mRNA לש ךרוא לעב יהי המסלפוטיצל חלשייו הז ןגמ רצוויש :
א . 900 םידיטואלקונ
ב . 2000 יטואלקונ םיד
ג . 800 םידיטואלקונ

33 . התלוקלומב וראשיי רשא ןגה לש םיקלחה – mRNA םיארקנ . ןגה לש םיקלחה
ל ללכ וקתעושי אל רשא – RNA םיארקנ .

34 . זאלקונב םיטמורכב םילפטמ םא , םינוכמה םינטק םיזורח לש רורחש ונשי .
םיליכמ הלא םיזורח לע םיפפולמה םיסיסב תוגוז 8 .

35 . םוסומורכ לכ לש לפכומה הצקה רצקתמ עודמ ? רצקתמ אוה הצק הזיאב ?

36 . הנוכמה הנבמ תוארל םילוכי ונא ןיטמורכה לש רתויב הסורפה הרוצב .
סוחד רתוי לצק ןיטמורכה רשאכ , יבועב ןיטמורכ יביס םיאור ונא :
א . 12 םרטסגנא
ב . 11 רטמוננ
ג . 30 רטמוננ
ד . 2 רטמ ורקימ

37 . וירקואא םוסומורכ שרוד ילנויצקנופ יט 3 ףצר ירוזא : םימוסומורכ תדרפה רשפאל
הזוטימב , דחא תוחפל ינשו םוסומורכה תלפכה רשפאל רשפאל
תורודה ךלהמב םוסומורכה לש עובק ךרוא לע רומשל .

38 . לש היצקילפר גלזמ רייצ DNA . ה תווצקה תא ןמס 3 ' הו 5 ,' םייתינבתה םיביסה תא , יביס
תב , יזנאה םדיקפתו םימ .

39 . לש היצקילפרב DNA , יקזקואה יעטקמ ) Okazaki ( ה ביסב םירצונ ע " י DNA
polymerase ןווכב . רבסה .אתה 1 - 2002
11
םיירשפא תונורתפ :

א קלח ' ) 1 (
44 .
ד
1 .
ה
45 .
ג
2 .
ג ד קלח ' ) 1 (
3 .
ו
46 .
ג
4 .
ה
47 .
ב
5 .
ד ?
48 .
ג
6 .
ד א קלח ' ) 2 (
7 .
ה
1 . ןיערג , םינוטסיה , ןוטלקסוטיצ . DNA , RNA .
8 .
ד
2 .
הזוטיצוגפ , הזוטיצודנא .
9 .
ד
3 .
עיפשמ .
10 .
ב
4 . תונרבממ , cristea , matrix , RNA , DNA ,
םימוזוביר .
11 .
ד
5 .
םיניאטורפוקילג , םידיפילוקילג , ינוציח .
12 .
ב
6 .
םייבופורדיה , םידיפלוסיד , חלמ , ןמימ .
13 .
ב ב קלח ' ) 2 (
14 .
ד 8 . ןוכנ
15 .
א 10 . ןוכנ
16 .
ו 12 . הזל הז םיבורק רתוי ויהי םידנבה
17 .
ה 14 . ןוכנ
18 .
ה 15 . ןוכנ
19 .
ד 20 . ןוכנ
20 .
ג 21 . ןוכנ
ב קלח ' ) 1 ( 22 . ב
21 .
ו 23 . א
22 .
ד ד קלח ' ) 2 (
23 .
ב
31 .
ג
24 .
ב
32 .
ב
25 .
ב
33 . Exon, regulatory DNA
26 .
א
34 .
םימוסואלקונ , 146 , םינוטסיה
27 .
ד
35 .
3
28 .
ה
36 . Beads on string , ג
29 .
ב
37 . Centromere, replication origin, telomere
30 .
ד
38 .
31 .
ב
39 . Lagging , ךופה ) 5 ← 3 ( ?
32 .
א
ג קלח ) 1 (
33 .
ג
34 .
ד
35 .
ג
36 .
ו
37 .
א
38 .
ג
39 .
ג
40 .
ב
41 .
ה
42 .
ד
43 .
ג

אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ

אתה לש היגולויבב הניחב 1 – 2001 – א דעומ '
תויאקירמא תולאשמ בכרומ ןחבמה , ןוכנ תולאשו תוחותפ תולאש / ןוכנ אל

שוש :
תויאקירמא תולאש :
1 . ר אצמנ הפיא . נ . א ?
א . הירדנוכוטימ
ב . טסלפורלכ
ג . ןיטמורכ
ד . המסלפוטיצ
ה . תונוכנ תובושתה לכ
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

2 . המ םימוזואלקונ לש הנבמה אוה ?
א . ר . נ . א , ד . נ . א , םינוטסיה
ב . ר . נ . א , ד . נ . א
ג . ר . נ . א , םינוטסיה
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

3 . ר תולוקלומ . נ . תוליכמה ןיינב ינבאמ הייונב א :
א . ןיערג תוצמוח
ב . זוביר , טפסופ , הזוטנפ
ג . ינגרוא סיסב , הזוטנפו טפסופ
ד . ינגרוא סיסב , וסקה טפסופו הז

4 . חתופמ יטוירקואא אתב םימודק םיאת לש םידירש םיהזמ ךיא ?
א . היצליזוקילגה ךילהתב
ב . הקיטויביטנא לש םימייוסמ םיגוס תועצמאב
ג . ה יפל - Rough E.R
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

5 . ב - pH ךומנ :
א . ןועט הצמוחה לש ינקנחה קלחה
ב . ועט הצמוחה לש יליסקוברקה קלחה ן
ג . ןועט אל הצמוחה לש ינקנחה קלחה
ד . ב + ג

6 . ןוגכ העונת הנבמ אוצמל ןתינ cilia ב :
א . םייאת דח םייטוירקורפ םימזינגרוא
ב . םייאת בר םייטוירקורפ םימזינגרוא
ג . םייאת דח םייטוירקואא םימיזנגרוא
ד . םייאת בר םייטוירקואא םימזינגרוא
ה . ג + ד
ו . ב + ד

7 . יאבהמ המ יטוירקורפ אתב םייק ם :
א . הנרבממ
ב . ןיטמורכ
ג . הירדנוכוטימ
ד . םימוזוזיל
אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ
8 . ב ילמינא אתמ לדבנ יחמצ את :
א . ר תואצמה . נ . א , ד . נ . ןיערגב קר אל םימוזובירו א
ב . הירדנוכוטימב המישנה ךילהת
ג . טסלפורולכ שי יחמצ אתב
ד . ןיא יחמצ אתב ER

ןוכנ תולאש / ןוכנ אל :
9 . לומ תירלופ הנטק הלוק , הנועט אל , תיבופורדיה הלוקלוממ רתוי רהמ היזופיד השעת
10 . cystinuria ה תא ריבעהל תורשפא ןיא הב הלחמ איה - cystein םדל ןתשה ןמ
11 . אתה לש הדיל רויצ םע הלאש , םתושחרתה םוקמל םיכלהתה תא םיאתהל שי הב
א . היצליזוקילג
ב . סיזוטיצוסקא
ג . זוביר רוציי םימו
ד . קותעיש

תוחותפ תולאש :
1 . הווש ןירופו ןידימריפ תומכ / הנוש , רבסה
2 . ר ךרוא . נ . דו א . נ . הווש א / הנוש , רבסה
3 . ןובלח לש יבחרמה רודיסה לע העפשה ונימאה תוצמוחל שי םאה , רבסה
4 . ףעוסמ ןגוקילג לש הנבמה םאה / ףעוסמ אל , רבסה

ידג :
תויאקירמא תולאש :
1 . נאידרגב הדרפהב תופיפצ לש םיט :
א . המ ןמז רחאל הנחבמה תיתחתל ועיגי םידנבה
ב . קנב ובצייתי םידנבה ' וז הדוקנב טנאידרגה תופיפצל הווש םתופיפצ הב
ג . המגודה לש סהמהמ טנאידרגב הדידנה קחרמ עפשומ
ד . ןמזה ךשמל תובישח ןיא ) ךורא / רצק ( המיגדה זוקריס לש

2 . נרבממל רושק ילאירפירפ ןובלח ע ה " י :
א . ילנרבממ סנרט ןובלח
ב . םידירכס סאגילופ
ג . םידיפילל םיטנלווק םירשק
ד . א + ב
ה . תונוכנ תובושתה לכ

3 . ינורטקלא פוקסורקימ :
א . םיתמו םייח םיאת וב תוארל ןתינ
ב . אתה ךותב םירוקש םיכילהת לש היאר רשפאמ
ג . לש הדרפה רשוכ לעב NM2
ד . בכ תוכתמב שומיש שי םינדגונ ןומיסל תוד
ה . ב + ג + ד
ו . ב + ג

4 . דנב יבגל ןוכנ אל המ 3 :
א . ןיטקאל רושק
ב . טרופמיס גוסמ הבאשמ הוהמ
ג . הרנבממ הצוח ןובלח
ד . תאצוהב דיקפת לעב HCO
3
-
אתהמ

אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ
5 . טנאידרגב pH ג דימאלירקאילופ לש ' ל :
א . לקשמ יפל איה הדרפהה
ב . וזיאה הדוקנב שומיש ךות הדרפה תירטקלא
ג . גה לש הנכהה ךילהתב לדבה ןיא ' ל
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

6 . מ יונב םוזופיל :
א . םידיפילופסופ לש תיאת וד הבכש , יתינבת הנבמב םירדוסמ
ב . תיאתה הנרבממה ומכ
ג . תירודכ הרוצב םידיפילופסופ לש תיאת דח הבכש
ד . תירודכ הרוצב םידיפילופסופ לש תיאת וד הבכש

ןוכנ תולאש / ןוכנ אל :
7 . הנרבממ הצוחו יליפופיל אוה רופונוי גוסמ ןובלח
8 . Km תילמיסקמה תוריהמה תלבק םשל שורדה טרטסבוסה זוכיר תא ראתמ Vmax לש
ןותנ אשנ ןובלח
9 . אתה חפנו יטומסואה ץחלה תרימשב תובישח שי םויסטופ םוידוס תבאשמל
10 . פמטה תדרוהב ךרוצ שי ' ב רתוי הכומנל ל רבעמ תע - gellike , םע םידבוע רשאכ
לורטסלוכ הב שיש הנרבממ
11 . ןגלשאה תטילק ינפל הרוק היצלירופסופהדה ךילהת םויסטופ םוידוס תבאשמב
12 . ירשק ןיא SS הנרבממ יצוח םינובלחב , לוזוטיצל הנופש דצב

תוחותפ תולאש :
1 . לש הנבמ תוהזל ןתינ םיבר הנרבממ יצוח םינובלחב alpha helix וא beta sheet . רבסה
הז הנבמ תונורתי תא .
2 . רפשמ היסרמיא ןמש / רואה פוקסורקימב היצולוזרה תא רפשמ אל , רבסה .
3 . םינג יופימל םיקדייח תיברתב שמתשהל ןתינ דציכ ?
4 . מ יונב ןובלח 3 - תונוש תודיחי תת , ןובלחה לש ירלוקלומה לקשמה תא עובקל ןויסינ עצה
ויביכר לשו , רבסהו
5 . םונגהמ דדובש שדח ןובלח אצמנ . תיבחרמה היצטניירואה לע דומלל לכונ וב יוסינ עצה
ולש ) ילאירפירפ ןובלח אוה םאה , וכו הנרבממ הצוח ' (
6 . ע םינובלח תדרפה " ג דימאלירקאילופה ג ' ירלוקלומ לקשמ יפל הדרפה לע ססובמ ל .
רבסה .
7 . נוי זוכיר יוניש תקידבל םינדגונב שמתשהל ןתינ םאה םי / pH אתב . רבסה
8 . הנרבממה לע םירכוס תוצובקל תובישח שי םאה , רבסה
9 . םיפיסומ םא Oubain התלועפ תא קיספת איה םויסטופ םוידוס תבאשמל . ןוכנ / ןוכנ אל –
רבסה
10 . םוידוס תבאשמ תרזוע ךיא - תוירוטקוב םויסטופ ) תוינוויכ ( יעמהמ זוקולג תרבעה לש
םדל ?
11 . ונב שמתשהל בושח עודמ יוצח ןדג ) דחא הרישק רתא לעב ( תוריהמ תעיבק ךרוצל
הנרבממב םינובלח תעונת ?

הליג :
תויאקירמא תולאש :
1 . דלשה ךרעמ תא םיביכרמש םיביסה יגוס תשולשל תפתושמ תואבה תונוכתה ןיבמ וליא
יאתה ?
א . ירלובולג ןובלח איה םהלש הנבמה תדיחי
ב . תוירלופ ילעב םנה
ג . ידיקפתב םישמשמ העונתו הכימת
ד . םינובלח לש םירמילופ םלוכ
ה . תונוכנ תובושתה לכ
אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ
2 . ןיב לדבהה IF אוה םיטנמליפ לש םירחא םיגוסל :
א . הכימתו העונתל םישמשמ םה
ב . הכימתב קר םישמשמ םה
ג . לתיפא יאתב קר םיאצמנ
ד . םיירלובולג םינובלחמ םיבכרומ

3 . תעפוהב תאטבתמ השק תיטנג רוע תלחמ ןותמ ץחלל הבוגתכ וליפא רועב תויחופלש .
איה הלחמה תביס :
א . ןיטרקה לש הזתניסויבב העיגפ
ב . ורקימ לש ריהמ סרה - םילובוט
ג . ןיטרקה לש םיירוטומה רזעה ינובלחב העיגפ
ד . ןיטרקה יביס לש ןיקת יתלב הנבמ

4 . Taxol םילובוטורקימ קוריפ בכעמש רמוח אוה . יטנא הפורתכ ותוליעפ הרושק תינטרס
ב ותוברועמל :
א . ד תזטניסב העיגפ . נ . א
ב . םוזורטנצה תלפכה בוכיע
ג . ןיערגה םורק לש וקוריפ בוכיע
ד . רושיכה יביס סרה תעינמ

5 . ה תעונת - cilia תא תברעמ :
א . םילובוטורקימ
ב . ןיזוימ
ג . ןיטקא
ד . םילובוטורקימ לש ירוטומ רזע ןובלח
ה . א + ד
ו . ב + ג

6 . הזוטימה ךילהב יוטיב ידיל האב םילובוטורקימה לש תואבה תונוכתהמ המ :
א . םיריהמ קוריפו תורמלפתה
ב . הלוקלומה לש תוירלופ
ג . םיירוטומ רזע ינובלח תועצמאב תולנגרוא תענה לש תלוכיה
ד . ןיערגה ןוויכל םימוזומורכ לש הענה תלוכי

7 . ל םיאב ןיטקא יביס תונייפאמה תונוכתה ב יוטיב ידי :
א . םירחאה םיביסל סחיב רתויב םיריהמה קוריפו הינבב
ב . רתויב הכומנה תוחישקה לעב אוה
ג . רתויב ההובגה תושימגה לעב אוה
ד . וינפ לע םירוטומ םיינובלח תעונתב

8 . קדייח לש יוהיזב תיתועמשמ דיקפת הווהמ ןובלח הזיא
א . ןיזוימופורט
ב . ןיזוימ
ג . ןיליפורפ
ד . ויניטקא אפלא
ה . ןימליפ
אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ
9 . תצווכתמש רירשב רתויב הנטקה הדיחיה יהמ :
א . הלירביפוימ
ב . ןיזוימ לש רמיד
ג . רמוקרס
ד . ןירביפ

תוחותפ תולאש :
1 . םשב רמוח colichicine םילובוטורקימל הקזח הרוצב רשקנ ) רמיד .( הפסוה תואצות ראת
םיקלחתמ םיאתל הז רמוח לש , ה המ נה לש תיגולויבה העפשה " ל
2 . רירשה תעונתב ןדיס ינוי דיקפת המ ?
3 . קדייח ןוויכל ןבל םד את ענ דציכ רבסה , ךילהתב םירושקב םינובלחה םיאב דציכ רבסה
יוטיב ידיל
4 . ה תחפשמ יביכר תא ראת - IF , ףוגב םתוא אוצמל ןתינ ןכיהו םימייק םיביכר וליא .
5 . ה םהמ - motor proteins , ישח המ םתוב , תואמגוד יתשתוחפל ןת
6 . חנומה tread milling אתה דלשב םימייוסמ םיביכרמ לש םתוגהנתה ראתמ . גשומ רבסה
ותובישח תאו הז .
7 . ה תעונת תא ראת - cilia , תעצבתמ דציכו
אתה לש היגולויב 1 – 2001 – א דעומ – תוירשפא תובושת
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ

אתה לש היגולויבב הניחב 1 – 2001 – א דעומ '
תוירשפא תובושת


תובושת
הלאש שוש ידג הליג
1 . ה ב ד
2 . ד א ב
3 . ג ה ד
4 . ב ב ד
5 . א ב ה
6 . ה ד א
7 . א ןוכנ ד ?
8 . ג אל ג
9 . - אל ןוכנ ג
10 . ןוכנ אל
1 . הווש אל
2 . הנוש ןוכנ

אתה לש היגולויב 1 – 2001 – ב דעומ '
פורפ ' אריפס / רד ' בחרמ / רד ' רואמ

אתה לש היגולויבב הניחב רוזחש 1 – 2001 – ב דעומ '

1 . תבאשמב שחרתמה תא רבסה NaKATPase - ה תלוקלומ תחקולש קלחל סחייתה -
ATP הבאשמה תוליעפב
2 . יטוירקורפל יטוירקואא את ןיב םילדבהה תא רבסה – תואבה תודוקנל סחייתה :
א . רודימה תעפות
ב . ןוטלקסוטיצ
ג . DNA
ד . ותעיש ק , םוגרת
ה . היגרנא

3 . םיחנומה תא רבסה :
א . Vmax
ב . Km
ג . base pairing
ד . ןמימ ירשג
ה . ionophore

4 . רתויב הנטקה רירשה תדיחי יהמ . התוליעפ ןורקע תא רבסה

5 . הזוטימה ךילהתב םילובוטורקימה םיחקולש קלחה תא רבסה

6 . רהבה ) ןוטלקסוטיצ :(
א . gelsoline
ב . tau
ג . profilin
ד . troponin
ה . dyneine

7 . תיאתה הנרבממה תונבה ךילהת תא רבסה

8 . ג דימאלירקאילופב שומישב םינובלחה רקח תוטיש ןיב לדבהה המ רבסה ' שומישבו ל
תירטקלאוזיא הדוקנב . תוטישה ןיב בלשל הצרנ יתמ ?

9 . רבסה :
א . ימיכורטקלא טנאידרג
ב . דירכאסילופ
ג . צילגירט דיר
ד . ינוינש הנבמ

10 . א . םד תמיגדמ םיטיצולונרג דירפהל לכונ דציכ טרפ
ב . ותורצוויהל דע םוזוזיל רבועש ךרדה תא ראת ) םוזוזיל רצונ דציכ (
אתה לש היגולויבב הניחב רוזחש 1 - 2000

1 . ל םורגי תוחפ לולתל רתוי לולתמ טנאידרגה עופישב יוניש :
א . ינש ןיב רתוי הלודג הברק Bands
ב . ינש ןיב רתוי הנטק הברק Bands
ג . ינש ןיב קחרמה תא הנשי אל Bands

2 . ה לש םתוליעפ תרקב לע דומילל םימיאתמ םניא םיאת הזיא - MPF ? קמנ .
א . םצע דשל יאת
ב . םיטיצולונרג
ג . עדרפצ לש תירפומ תיציב
ד . ע ורוגש םיטיצופמיל " י Concancallia A .

3 . ב םיסיסבה ןיב סחיה - DNA בו - RNA הש ןוויכמ הנוש - DNA אוה ______________ הו -
RNA אוה _________________ .


ב הניחב " אתה – דוקפתו הנבמ – 1 " - 1999

1 . בר םימזינגרוא לש םתוחתפתה - הרשפא םייאת :
א . םיקותמ םימל םיחולמ םיממ רבעמ
ב . ןיערג ןוגכ רדגומ הנבמ תעפוה
ג . םירדגומ םידוקפתל םיאת תוחמתה
ד . א + תונוכנ ג
ה . תונוכנ תובושתה לכ

2 . ב ןטוש ןוגכ העונת הנבמ אוצמל ןתינ :
א . םייאת דח םייטוירקורפ םימזינגרוא
ב . םייאת בר םייטוירקורפ םימזינגרוא
ג . םייאת בר םייטוירקואא םימזינגרוא
ד . ב + תונוכנ ג
ה . א + תונוכנ ג

3 . םדאה ףוגב םינוש םיאתב ) ןימ יאתו םימודא םד יאתל טרפ ( אצמנ ונא :
א . ןוטסיה לש תומכ התוא B2H
ב . וכוטימ לש רפסמ ותוא הירדנ
ג . ןיטמורכ לש תומכ התוא
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

4 . ןוטלקסוטיצ ינובלח הברה רציימה לתיפא אתב ןיא אוצמל יוכיס :
א . םיישפוח םימוסוביר יוביר
ב . תיטמסלפודנאה תשרל םירושקה םימוסוביר יוביר
ג . םינוניערג יוביר
ד . תולוקלומ יוביר mRNA הלא םינובלחל .
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

5 . אוצמל ןתינ DNA ב :
א . ןוניערג
ב . הירדנוכוטימ
ג . טסלפורולכ
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

6 . קדייחה :
א . יביטימירפ יטוירקואא םיזנגרוא וניה
ב . ןיטמורכ רסח
ג . ליכמ mRNA ול ןיא ךא rRNA
ד . יה הנרבממ רסח ךא ןפוד לעב ונ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

7 . היצליזוקילגה ךילהתב ) glycosylation (
א . ןתונ זוקולג תלוקלומ קורפ 2 תולוקלומ ATP
ב . ל זוקולג לש קורפ לח 2 - טבוריפ תולוקלומ
ג . לוזוטיצב קרפתמ זוקולגה
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא
8 . עצבתמ אוה וב םוקימל ךכילהתה תא םאתה :
1 . קותעיש ) transcription ( א . ןיערג
2 . לופכש ) replication ( ב . ןוניערג
3 . םוגרת ) translation ( ג . המזלפוטיצ
4 . הזילוקילג ) glycoslysis ( ד . גלוגה תכרעמ ' י
5 . דוביע ) splicing ( ה . םימוזוזיל
א . 1 ב , 2 א , 3 ג , 4 ד , 5 ד
ב . 1 ב , 2 א , 3 ג , 4 ג , 5 ב
ג . 1 א , 2 א , 3 ג , 4 ד , 5 ג
ד . 1 א , 2 א , 3 ג , 4 ג , 5 א
ה . ו א - תונוכנ ג
ו . ו ב - תונוכנ ד

9 . הירדנוכוטימה :
א . םייבוראו םייבוראנא םיאנתב תלעופ
ב . םיחמצבו םיילמינא םיאתב המישנ ןורבא תשמשמ
ג . םיחתופמ םייטוירקורפ םיאתב תמייק
ד . חא הבושתמ רתוי הנוכנ ת

10 . ה ךילהתב - exocytosis :
א . אתה ךותל םירז םיפוג לש העילב שי
ב . אתה תנרבממל םישדח םיניאטורפוקילג םיפרטמ
ג . גלוגה תכרעמל תיטמסלפודנאה תשרהמ תיחופלש לש רבעמ שי ' י
ד . גלוגה תכרעממ תיחופלש לש רבעמ שי ' תיטמסלפודנאה תשרל י
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

11 . טסלפורולכב :
א . לש רוצי שי ATP ע םירכוס קורפמ האצותכ " שמשה תייגרנא י .
ב . ינצמח וד ןמחפו םימל ןוזמ תולוקלומ לש קוריפ שי
ג . ןצמח רורחש ךות ןוזמ תולוקלומ לש הזתניס שי
ד . גו א ' תונוכנ

12 . מ םייונב םימוסומורכה :
א . DNA , םינוטסיהו םימוסואלקונ
ב . םימוזואלקונ הרקב ינובלחו
ג . DNA ןיטמורכו
ד . DNA הרקב ינובלחו
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

13 . תצובקל םיכייש ןיזוטיצו ןימית :
א . תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
ב . םינירופ
ג . םילוריפ
ד . םינידימריפ

14 . םירמילופ תיינב הניא רשק תריציב הכורכ :
א . ידירכס
ב . ידיטפפ
ג . טסאידופסופ יר
ד . ירטסאופסופ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

15 . ןיב הלוקלומב םירצונ ןמימ ירשג :
א . ןצמחל ןמחפ
ב . ןמימל ןמחפ
ג . ןקנחל ןמחפ
ד . ןמימל ןקנח
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

16 . םיניאטורפוקילג אוצמל ןתינ
א . ןיערגב
ב . המזלפוטיצב
ג . הירדנוכוטימב
ד . םימוזוזילב
ה . תונוכנ תובושתה לכ
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

17 . הלוקלומה 2’GTP הליכמ :
א . 3 טפסופ תולוקלומ , ינגרוא סיסבו זוביר
ב . 3 טפסופ תולוקלומ , ןידימריפו זוביר
ג . 2 טפסופ תולוקלומ , הד - ןירופו זוביר יסקוא
ד . טפסופ תלוקלומ , הד - זוביר יסקוא , ןירופו
ה . וכנ הניא הבושת ףא הנ

18 . DNA מ הנוש - RNA ב :
א . םינידימריפהו םינירופה ברה
ב . הזוטנפה הנבמ
ג . וכרוא
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . א + תונוכנ ב

19 . הנוכנ הבושת הזיא
א . הנרבממה תוידיאולפ תא ןיטקמ ןמושה תצמוחב לופכ רשק םויק
ב . תויטפיפמא תלוקלומ םניה םידירצילגירטה
ג . ןיב םילדבהה לע םירכוסה לש םינמושה ביכרמב םייולת תונושה םדה תוצובק
הנרבממה .
ד . ונימאה תוצמוח לש ןמימ ירשגל סחייתמ ןובלחה לש ינושארה הנבמה
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

20-25 . ל הלוקלומורקמה תא םאתה " ןיינבה ןבא " הב אוצמל ןתינש :
20 . ןילוסניא א . uridine
21 . mRNA ב . לורצילג
22 . ח ' תידיטפסופ ג . ןינאלא
23 . ןגוקילג ד . זוטקורפ
24 . דירצילגירט ה . thymidine
25 . ןיטקא ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

26 . היסרמיא ןמש :
א . טרפרפה ןמ אצויה רואה לש רתוי הבר תוסנכתהל םרוג
ב . רדוחה ינורטקלאה פוקסורקימה לש היצולוזרה רשוכ תא רפשמ
ג . תמולא תא זקנמ ה תשדעל הבר תוליעיב רואה - condensor
ד . ו א תובושת - ב ' תונוכנ

27 . ל עיגמ םיילאידיאה םיאנתב ינורטקלאה פוקסורקימה לש היצולוזרה רשוכ :
א . 0.2µm
ב . 0.1nm
ג . 0.7µm
ד . 500A


28 . רואה פוקסורקימ לש היצלוזרה רשוכ :
א . םיעובצ םיטרפרפב רפתשמ
ב . סוה רחאל רתוי בוט םייטנצסורולפ םירמוח תפ
ג . ש לככ לדג - D ןטקי
ד . ש לככ לדגי - D לדגי

29 . תועצמאב רואה פוקסורקימב תגשומה תושיגרה תא ריבגהל ןתינ :
א . הובג ימוטא רפסמ תולעב תוכתמב שומיש
ב . תוהזל םישקבמ ונא םתוא םימיזנא לש תיטילטקה תוליעפב שומיש
ג . םייביטקאוידר םירמוח
ד . כתח תוקומע תואפקהב םיגשומה םי ) frozen sections (

30 . םייטנצסורולפ םירמוח :
א . רואה פוקסורקימ לש היצולוזרה תא םירפשמ
ב . םיטלוק , ןותנ לג ךרואב רוא םיגפוס , רצוי רצק לג ךרואב רוא םיטלופו
ג . אתה לש םינגיטנא םע םיביגמה םינדגונ ןומיס םירשפאמ
ד . ו ב תובושת - תונוכנ ג

31 . תירוטרפאה תיוזה :
א . ביטקיבואה תשדע יבועב היולת
ב . אמגודהמ ביטקיבואה תשדע לש קחרמב
ג . לדגי לגה ךרואש לככ ןטקת
ד . בו א תובושת ' תונוכנ

32 . תוזפה פוקסורקימ ) phase contrast microscope :(
א . הערפהה טקפא לע ססוסמ ) interference effect ( לג רבעמ תעשב רצונה רוא י
הנוש תופיפצ ילעב םירוזאב .
ב . תידמימ תלת הנומת ןתמ ךות המקרה לש םינוש םיקמועב ןנובתהל רשפאמ
ג . כ עבצ ירמוח לע ססובמ - hematoxylin

33 . הערפהה טקפא ) interference effect :(
א . םצעו רוא ןרק ןיב היצקארטניאמ האצותכ לבקתמ ) object (
ב . לבקתמה לצה ההובג הלדגהב םיווק רפסמ ןתי םירישי םיילוש לעב םצעמ
) םיילוש ( םיליבקמ
ג . ו א תובושת - תונוכנ ב

34 . ילקופנוקה פוקסורקימב ) ocnfocal :(
א . ה עבצה רמוחב םישמתשמ - osmium
ב . קרוסה ינורטקלאה פוקסורקימה לש וז לע הלוע היצולוזרה תדימ
ג . תידמימ תלת הנומת תלבקתמ

35 . קונומ םינדגונ םילאנול ) monoclonal antibodies :(
א . םינסוחמ םירבכע וביסנמ הקפהל םינתינ
ב . יאת לש ייוחיאה רצותמ םיקפומ B המולימ אתו לוחטב םרוקמש
ג . לוחט יאתו םימודא םד יאת לש יוחיאמ האצותכ םילבקתמ
ד . יאת לש ייוחיאה רצותמ םיקפומ T המולימ יאתו לוחטב םרוקמש
ה . א הבושת ףא הנוכנ הני

36 . Fura-2 ester :
א . םינובלח תזתניס בכעמ
ב . יליפורדיה רמוח וניה
ג . אתה ךותב ןגלשא ינוי לש תיתומכ העיבק רשפאמ
ד . יליפופיל רמוח וניה

37 . םיאת תורוש ) cell lines :(
א . םימעפ לש םצמוצמ רפסמ תוקלחתמ
ב . תיברתב םימעפ לש ףוס ןיא תוקלחתמ
ג . א םילדג קיטסלפ יחטשמ לע קרו ך
ד . ו א תובושת - ב ' תונוכנ

38 . רדגומ לודיג עצמ ) chemically defined medium :(
א . לגע בויסנ ליכמ
ב . הלידג ימרוג ליגמ ) growth factors (
ג . םיינויח הלידג ימרוג תוהזל רשפאמ
ד . גו ב תובושת ' תונוכנ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

39 . וטרפיה םיאנתב םיינ Hypertonic medium :
א . אתל וסנכי םימ
ב . אתה ןמ ואצי םימ
ג . אתה ןמ ואצי אלו וסנכי אל םימה
ד . הביבסל ןרתנ ינוי ואצי

40 . ראתמ היצקינוס גשומה :
א . םייטילואטורפ םימיזנא תועצמאב םיאת תריבש
ב . םיאנת לודיג in vitro םירקובמ םיאנתב
ג . פ םשל לוק ילגב שומיש םיאת ץוצי
ד . תוינושאר םיאת תויברתב לופיט , primary תלבק רשפאמה cell lines

41 . םיינוטופיה םיאנתב :
א . אתב יטומסואה ץחלה הלעי
ב . אתב יטומסואה ץחלה דרי
ג . הנתשי אל אתב יטומסואה ץחלה

42 . ה רישכמ - FACS ) Fluorscente activated cell sorter :(
א . שומיש לע ססובמ עבצ ירמוחב
ב . םלדוג יפ לע םיאת תויסולכוא תדרפה רשפאמ
ג . םייפיצפס םינדגונ םע םתבוגת יפ לע םיאת תויסולכוא תדרפה רשפאמ .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא
ה . גו ב תובושת ' תונוכנ

43 . ביכרמ A ביכרמו B םהלש הסמב םילדבנ . זורכוס טנאידרג לע ודרפוה וללה . יאנתב
דדוב ןויסנה A לש רכוס זוכירב 17.5% ביכרמ וליאו B לש רכוס זוכירב 23.2% . רבעמ
ןותמ רכוס טנאידרגב שומישמ ) 5-28% ( לולתל ) 5-45% :(
א . ביכרמ ןיב קחרמה תא הנשת אל A ל - B טנאידרגה ינפ לע
ב . יביכרמה ןיב קחרמה תא לידגת , טנאידרגה ינפ לע
ג . רגה ינפ לע םיביכרמה ןיב קחרמה תא ןיטקת טנאיד

44 . תופיפצ לע תססובמה תויאת תוטננופמוק לש הדרפהב :
א . ןתינ " חינהל " וינפ לע קר אלו טנאידרגה לש ותיעצמאב םג אמגודה תא
ב " . ועקתי " םהלש תופיפצל המיאתמה תופיפצב םינושה םיביכרמה
ג . הסמ יפ לע הדרפהב םיגוהנה ולאמ םיכשוממ םיזוכרס עצבל שי
ד . ו ב תובושת - ג ' תונוכנ
ה . א תובושת , ו ב - תונוכנ ג

45 . ןוכנ וניא םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ :
א . הקיז תלעב תחיינ הזאפ לש יסיסב לע םיאת דירפהל ןתינ ) affinity ( ןגיטנאל
תפטעמ .
ב . המקרמ םיאת תדרפה תעב םייטילואטורפ םימיזנאב שמתשהל ץלמומ .
ג . Chelating agent , מכ םינוי רשוקה רמוח ו Ca
ד . SDS ןובלחה לש םייליפורדיהה םירוזיאל רשקנ

46 . רבעמה ) phase transition ( ןיב gel like ו - fluid like פמטב םייקתי ' רתוי ההובג :
א . תויוור יתלב תוינמוש תוצמוח לש ייוביר שי ןהב תונרבממב
ב . תויוור תוינמוש תוצמוח לש ייוביר שי ןהב תונרבממב
ג . ןהב תונרבממב תורצק תוינמוש תוצמוחב יוביר שי

47 . םויסטופ םוידוס תבאשמ Na-K ATPase רשאכ קר לעפת :
א . ףסוי oubain ו אתה לש ינוציחה וקלחב - ATP ימינפה וקלחב
ב . אתה ךותב וזוכיר לע הלעי אתל ץוחמ ןגלשאה זוכיר
ג . ו ןרתנ - ATP ינוציחה דצב ןגלשאו אתה לש ימינפה ודיצב ויהי
ד . לפמ הנתשי ןגלשאהו ןרתנה לש היגולויזיפה םיזוכירה

48 . לורטסלוכה תלוקלומ לש תיליסקורדיהה הצובקה :
א . תונכשב םייוצמה םידיפילופסופה לש תוינמושה תוצמוחל ךומסב הזורא
ב . ירלופה קלחל ךומסב הייוצמ " ירלופה שארה " דיפילופסופה לש
ג . הלוקלומה לש ירלופ יתלבה הצקב תמקוממ

49 . ןוכנ וניא םיאבה םיטפשמה ןיבמ ימ :
א . םייטוירקואא םיאתב תונרבממה תיברמ , םירצוימ תיטמזלפה הנרבממה ללוכ
יטמזלפודנאה םולוקיטרב .
ב . םיזנאה לש ותוליעפמ תעבונ הנרבממב םידיפילופסופה לש הירטמיסה רסוח
phospholipid translocator ב יוצמה - ER
ג . רבממב םיירקעה םידיפילה םידיפילופסופ םה הנ , םיטרדיהוברקו לורטסלוכ
ד . גו ב תובושת ' תונוכנ ןניא .

50 . םיטנגרטדל ) detergents :(
א . דימאלירקאילופ לש םילגב םינובלח תדרפהב תובישח
ב . תוינמוש תונרבממ סימהל רשוכ
ג . ירלופ וניאשו ירלופ הצק
ד . א תובושת , גו ב ' תונוכנ
ה . גו ב תובושת ' נוכנ תו

51 . םייפקיה םינובלח ) peirpheral proteins (
א . יטנלווק רשקב הנרבממל םירושק
ב . םיילרנבממסנרט םינובלח תועצמאב הנרבממל םירושק
ג . רכוס ירייש תועצמאב הנרבממל םירושק
ד . תונוכנ תובושתה לכ

52 . חנומה ionophore ראתמ :
א . םייטוירקואא םיאת תנייפאמה םינוי תלעת
ב . והנשמל דחא דצמ תונרבממב ענה יבופורדיה ןובלח
ג . גוסמ אשנ ןובלח antiport ע הנרבממב תולוקלומורקמ עינמה " םיינבמ םייוניש י
ד . ליעפ אשנ ןובלח , היגרנא יולת

53 . רודיס a-helix ב ןייפואמ הנרבממב :
א . תילמיטפוא תופיפצב תורדוסמה תוינמוש תוצמוח
ב . ןיב טפסופ ירשג וז דיל וז תוייוצמה תוינימא תוצמוח
ג . םיידיטפפ םירשק םינייפאמה םיירלופ םירוזיא ןיב םירצונה ןמימ ירשג

54-62 . ןוכנ ךינפלש טפשמה םאה ןייצ ) א ( ןוכנ אל וא ) ב (
54 . תויליבוימרפה תא ןיטקמ לורטסלוכ ) permeabiliry (
55 . גמ יוניש בכעמ לורטסלוכ ' לזונל ל inhibits phase transition
56 . םיזנאה phospholipid translocator ב יוצמה ילנרבממ םיזנא וניה - ER
57 . זאניק ןיאטורפ C ליעפ , ה ינש ןיבמ הזיאב תולת אלל - bilayers יוצמ אוה ילנרבממה
58 . מ םילבוסה םילוח - cystinuria תכלוהב םיקול Na ו - K ןתשל םדהמ
59 . יתשמ תחאב הנרבממה תא םיצוח םינובלח תורוצה α-helix וא β-sheet
60 . ןובלחה glycophorin ריבעמ O2 תרבעהב עייסמו תומקרל תואירהמ CO2 תומקרהמ
תואירל
61 . Km תילמיסקמה תוריהמה תלבק םשל שורדה טרטסבוסה זוכיר תא ראתמ Vmax לש
ןותנ אשנ ןובלח .
62 . תבאשמל Na,K,ATPase אתה חפנו יטומסואה ץחלה תרימשב תובישח

63 . ןובלחה P-selectin
א . יתקלד רוזיאל םדה רוזחממ םיננתסמה םיליפורטיונ ינפ לע אטובמ
ב . םיליפירטיונ לש הנרבממה ינפ לע םייוצמה םידירכסוגילוא רשוק
ג . המודאה תירודכה לש הנרבממה ינובלח לש ילרגטניא קלח הווהמ

64 . ןרתנ תרישק ) Na ( תבאשמב הרישקה רתאל Na,K,ATPase למ ב הוו :
א . הבאשמה לש ליזוטיצל הנופה קלחה לש היצלירופסופד
ב . הבאלמה לש ליזוטיצל הנופה קלחה לש היצלירופסופ
ג . א רורחש ' אתל ץוחמ לא
ד . ב תובושת ' גו ' תונוכנ

65 . דלשה ךרעמ תא םיביכרמש םיביסה יגוס תשולשל תופתושמ תואבה תונוכתה ןיבמ וזיא
יאתה ?
א . הנבמה תדיחי ירלירביפ ןובלח אוה םהלש
ב . ןובלח אוה םהלש הנבמה תדיחי
ג . םיירלובולג םינובלח לש םירמילופ םנה
ד . תויראלופ ילעב םנה

66 . ב רקיעב יוטיב ידיל האב םילובוטורקימ לש תימנידה הזטניסויבה - :
א . אתב תולנגרוא לש הלבוה יצורעכ םדיקפת
ב . ה לש ירלופה הנבמה יבצעמכ םדיקפת את
ג . ה תוליעפב םיברועמ םתויה - cilia
ד . יתוטימה ךילהתב םדיקפת

67 . ןיב לדבהה intermediate f. םהש ךכב אוה אתב םירחא םיטנמליפ יגוסל :
א . אתל תינכמ הכימתב דיקפת םיאלממש םידיחיה
ב . םיירלובולג םינובלחמ םיביכרמ
ג . םהלש רמונומב היגרנא תריתע הלוקלומ םיליכמ םניא
ד . לתיפא יאתב קר םיאצמנ

68 . דיקפת ATP ה ןובלחב - actin אוה :
א . אתה תויתעונת רשפאל
ב . םיביסה לש היצזירמילופ רשפאל
ג . ה תוליעפ רשפאל - kinesins
ד . ה תוליעפ רשפאל - dyneins

69 . ןותמ ץחלל הבוגתכ וליפא רועב תויחופלש תעפוהב תאטבתמ השק תיטנג רוע תלחמ .
תביס איה הלחמה :
א . יביס לש הזתניסויבב העיגפב intermediate f.
ב . ןיטרק לש הזתניסויבה ךילהתב העיגפב
ג . ןיטרקה יביס לש ןיקת יתלב הנבמב
ד . םילובוטורקימ לש ריהמ סרהב

70 . םשב ןובלח profillin רבעמ םהב זרזמו ןיטקאה לש םירמונומה לע לעופ ATP---ADP .
ה םיכילהתהמ הזיאב הז ןובלח לש ותוליעפ יוטיב ידיל אובת םיאב ?
א . אתב ימוהיז דקומ רבעל םיגפורקמ תעונת
ב . אתב הזוטימה ךלהמב תודיטמורכה לש ההז הקולח
ג . לתיפא יאת תוניימתה ךילהת
ד . לתיפא יאת לש תוינסירה תוחולשה תויתעונת

71 . ה תעונת - cilia םיאבה םינבמה לש םדוקפתב הרושק :
א . בצ ןיטקא יביס לש םיר
ב . םילובוטורקימ יביס
ג . יביס intermediate
ד . םיירוטומ םינובלח

72 . ה ינובלח דגונ רמוחב םיאתב םילפטמ רשאכ - dyneins גלוגה תכרעמ קוריפ םילבקמ ' י
תולוקיסול ) יכ חיכומ הז יוסינ אתה ינפ לע תורזפתמה תויחופלש :(
א . תריצי לע םייארחא וללה םינובלחה גלוגה תכרעמ ' י
ב . הזוטיטוסקאה ךילהת לע םייארחא וללה םינובלחה
ג . ןיערגה ןווכל םיילנרבממ םיפיפוג עוניש לע םייארחא וללה םינובלחה
ד . אתב תולוקיסו םירצוי וללה םינובלחה
ה . אתה ףקיה ןוויכל םיילנרבממ םיפיפוג עוניש לע םייארחא וללה םינובלחה

73 . טקאה תונוכתמ וזיא רירשה יביס לש תוצווכתהה ךילהתב יוטיב ידיל האב ןי ?
א . ולש קוריפהו הריציה תוימניד
ב . אתה לש יפקיהה קלחב ומוקימ
ג . םיירלובולג םירמונוממ יונב ותויה
ד . ל ןיטקאה תלוקלומ לש רשקה - ATP
ה . תלוכי motor protein וכרואל עונל

74 . taxol בוטורקימ קוריפ בכעמש רמוח אוה םילו . הרושק תינטרס יטנא הפורתכ ותוליעפ
ב ותוברועמל :
א . תבה אתל תודיטמורכה תדרפה בוכיע
ב . ה לש היצקילפרה ךילהת בוכיע - DNA
ג . םוזורטנצה תלפכה בוכיע
ד . רושיכה יביס סרה
ה . ןיערגה םורק לש וקוריפ בוכיע

75 . ה ינובלח לש םדיקפת - kinesins אוה אתב :
א . ה תא עינהל אתה יבטוק ינשל תויגולומוהה תודיטמורכ
ב . אתה ףקיהב תיאת ךותה הנרבממה תא בצייל
ג . ןיערגה ןוויכל םיילנרבממ םיפיפוג עינהל
ד . םילובוטורקימה תא בצייל
ה . ה תוצק תא רושקל " סולפ " םילובוטורקימה לש

76 . פורקימה יגוס ראשמ םילובוטורקימה תא תדחיימ תואבה תונוכתהמ וזיא םיטנמלי ?
א . אתב תולנגרוא לש העסה יצורעכ םישמשמ םה
ב . םיינובלח םירמונוממ םייונב םה
ג . םיירלובולג םינובלחמ םייונב םה
ד . העונת תויצקנופ םג םיאלממ םה
ה . םיילירביפ םינובלחמ םחייונב םה

77 . ןיזוימה ןובלח ךייש םיאבה םינובלחה תצובקמ וזיאל ?
א . םילובוטורקימ
ב . ןיקא
ג . ה ינובלח - nuclear lamina
ד . motor proteins

78 . ב םילפוטמה הקולחב םיאת רחא םיברוע רשאכ - colchicine םילובוטורקימהש םיאור
הגרדהב םימלענ . ה תלועפש ךכמ דמלל ןתינ - colchicine איה :
א . ה ינובלח תוליעפ תא תבכעמ - MAP
ב . םיירוטומה םינובלחה תא תבכעמ
ג . וק ךיפה יתלב ןפואב ןילובוטה תלוקלומ תא תרש
ד . ךיפה יתלב ןפואב םילובוטורקימה תא תרשוק

79 . ןיערגה תפטעמ תוחתפתה :
א . ןוטלקסוטיצה תוחתפתה תובקעב האב
ב . ה ךילהתל קותעשה ךילהת ןיב הדרפה הרשפא - splicing
ג . קותעשה ךילהתל םוגרתה ךילהת ןיב הדרפה הרשפא
ד . רפה הרשפא ה ךילתהל םוגרתה ךילהת ןיב הד - splicing

80 . ןג לש ינושאר קיתעת ) transcription unit ( לש RNA ליכמ ילמוסוביר :
א . exons ו - coding sequences
ב . nontranscribed spacer ו - RNA ילמוזוביר
ג . transcribed spacer ו - RNA ל 18S- , 5S , ו 28S-
ד . transcribed spacer ו - RNA ל 18S- , 5.8S , 28S
ה . introns ו - exons
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

81 . הנוש ךרוא ילעב םינג ינש םניא דדוקל םילוכי :
א . RNA הנוש ךרוא לעב
ב . RNA הווש ךרוא לעב
ג . רצות splicing הווש ךרוא לעב
ד . גו א ' תונוכנ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

82 . וצמל רתויב בר יוכיס םייק ןכיה גוסמ םינג א housekeeping ?
א . ליעפ ןיטמורכורטה
ב . ליעפ ןיטמורכואא
ג . ליעפ יתלב ןיטמורכורטה
ד . ליעפ יתלב ןיטמורכואא

83 . ליכמ םוסומורכ לכ :
א . ןיטמורכואאו ליעפ ןיטמורכ
ב . ליעפ יתלבו ליעפ ןיטמורכורטה
ג . ליעפ יתלבו ליעפ ןיטמורכואא
ד . או ליעפ ןיטמורכורטה ליעפ יתלב ןיטמורכוא

84 . ל ןגה רומיש 4H- ב אטבתי היצולובאה ךלהמב :
א . םינורטניאה ףצר
ב . םונגב ןובלבחל םינגה רפסמ
ג . ונימאה תוצמוח ףצר
ד . ה ףצר - noncoding sequences
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

85 . לש םיהובג םיזוכיר תפסוה DNAse וח תודיחי תעפוהל םורגת ןיטמורכל תוליכמה תורז :
א . םידיטואלקונ תוגוז םישימח
ב . םידיטואלקונ תוגוז םישימח האמ
ג . םידיטואלקונ תוגוז םייתאמ
ד . מ רתוי 200 - םידיטואלקונ תוגוז

86 . ינוטסיהה ןובלחה H1 ש ךכב םינוטסיהה ראשמ הנוש :
א . היצולובאב רמשנ וניא אוה
ב . ה תזיראב דיקפת ול ןיא - DNA
ג . א אוה םוזואלקונה הנבמב ףתתשמ וני
ד . תונוכנ תובושתה לכ

87 . ליעפ ןיטמורכב :
א . ה הנבמ לש קוזיח ונשי - chromatin fiber
ב . ןוטסיה לש יבויחה ןעטמב היילע שי 4H
ג . ה ןיב היצקארטניאב הדרי הנשי - DNA ה ןיבל - nucleosome core
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

88 . היצקילפרה ךילהתב :
א . ה תלפכה בצק - DNA היצקילפר תודיחיב הנוש ) replication unit ( תונוש
ב . ה תלפכה - DNA תונושה היצקילפרה תודיחיב םינוש םינמזב הליחתמ
ד . ה יספב םימייקה םינגה םילפגומ םדוק - G
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא
ו . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

89 . ה דיקפת - primer RNA היצקילפרה ךלהמב וניה :
א . םיזנאה לש הלועפ רשפאל helicase
ב . םיזנאה לש תנקתמ תוליעפ רשפאל ligase
ג . ה לש דדובה ביסה תא בצייל - DNA המירפה בקע
ד . םיזנאה תוליעפ תא רשפאל DNA polymerase

90 . היצקילפרה ךלהמב אל ע אצמנ " ה ג - leading strand template :
א . DNA polymerase δ
ב . ligase
ג . primase
ד . בו א ' תונוכנ
ה . גו ב ' תונוכנ

91 . ע היצקילפר תועוב לש תוליעפ תוהזל ןתינ " י
א . תפסוה bromodeoxyuridine הזוטימה בלשב יביטקאוידר
ב . תפסוה bromodeoxyuridine בלשב S הזוטימה בלשב םימוסומורכה תקידבו .
ג . תפסוה uridine ה בלשב יביטקאוידר - S
ד . בלשב יביטקאוידר ןידימית תפסוה S בלשב היפרגוידרוטוא עוציבו G2
ה . גו א ' תונוכנ
ו . דו ב ' תונוכנ

92 . ה בלשב םינוטסיהה ינובלחב היילעה - S מ תעבונ אתב :
א . םינוטסיהה ייח ךשמ תכראה
ב . םינוטסיהל םינגה קותעשב היילע
ג . םינוטסיהה ינובלח קורפב הדירי
ד . בו א ' נוכנ תו
ה . גו א ' תונוכנ

93 . ש ךכב ןיערגל המוד ןוניערגה :
א . הנרבממ ול שי
ב . םינג לש קותעש וב לח
ג . ןוטלקסוטיצ יביכרמב ףוטע אוה
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

94 . םוסובירב :
א . הליכמ הלודגה הדיחיה תת RNA גוסמ S18 , S5 ו S5.8-
ב . וה הנטקה הדיחיה תת לש היצטנמידסה בצק א S32
ג . ןיאטורפואלקנוביר לש הנבמ תולעב תודיחיה תת יתש
ד . ןוניערגב םיאצומ אלש םינובלח אוצמל ןתינ
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי .

95 . לש קותעש ךילהתב םיאורש דלומה גח ץע הנבמב RNA ילמוסוביר :
א . ע תגצוימ קותעשה תלחתה " רתויב םיכוראה םיפנעה י
ב . צוימ קותעשה םויס ע ג " רתויב םירצקה םיפנעה י
ג . לש קותעש ונשי precursor RNA יפ וכרואש 2 םייפוסה םירצותהמ
ד . גו א ' תונוכנ
ה . ב ' גו ' תונוכנ

96 . ה תומכ תא ריבגהל ךרדה - RNA ע הניה ילמוסובירה " י :
א . םיבורמ םינג םויק
ב . תולוקלומ לש היצקילפר RNA
ג . תולוקלומ רפסמ םויק DNA מילופ ע זר " ןג לכ ג
ד . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

97 . ןוניערגה ןגראמ ) nucleolar organizer :(
א . םוסובירה לש תונטק תודיחי תתמ יונב
ב . ל םינגה תא ליכמ - RNA לדוגב ילמוזוביר S5
ג . מ יונב - DNA
ד . ב ' גו ' תונוכנ

98 . המזלפוטיצב אצמנ ןמז תדוקנ לכב :
א . תונטק תודיחי תת רתוי םימוסובירה לש
ב . םימוסובירה לש תולודג תודיחי תת רתוי
ג . םימוסוביר לש תודיחי תת לש תומכ התורתובושת תוירשפא

1 ה 34 ג 67 ג
2 ג 35 ב 68 א
3 ה 36 ד 69 ג
4 ג 37 ב 70 א
5 ד 38 ד 71 ב + ד
6 ב 39 ב 72 ג
7 א 40 ג 73 ה
8 ו 41 א 74 א
9 ד 42 ג 75 ד
10 ה 43 ג 76 א
11 ג 44 ב 77 ד
12 ב 45 ד 78 ד
13 ד 46 ב 79 ג
14 ה 47 ג 80 ד
15 ד 48 ב 81 ה
16 ו 49 ד 82 ב
17 א 50 ד 83 ג
18 ד 51 ב 84 ג
19 ה 52 ב 85
20 ג 53 ג 86 ג
21 א 54 א 87 ג
22 ב 55 א 88 ב
23 ו 56 ב 89 ד
24 ב 57 ב 90 ה
25 ג 58 ב 91 ו
26 א 59 א 92 ב
27 ב 60 ב 93 ב
28 ד 61 ב 94 ה
29 ב 62 א 95
30 ג 63 ב 96 ד
31 ב 64 ב 97 ד
32 א 65 ב 98 ג
33 66 ד

הימיכ 1 ר 'הימיכ 1 ר ' - 2003
3 / 1
ב הניחב רוזחש הימיכ 1 ר ' – 2003
פורפ ' טדימש רשא

1 . הבוגתב האלמ תודוסיה לש םיזג ינש ןיב A ו - B , יזגה רצותה תלבקל – תבוכרתה C ,
לש חפנ וביגה 1 לש זג רטיל A ץחלב 1 םע הרפסומטא 1 לש זג רטיל B ב - 3 תורפסומטא ,
ובינהש 3 זגה לש רטיל C ץחלב 1 מטא ' . פמטב העצבתה הבוגתה ' לש 27
0
C , םיזגה תשולשלו
םיילאידיאכ סחייתהל ןתינ .
ורדגובא תחנה לע ךמתסהב קמנו עבק דחא לכ לש הלוקלומב ילמינימה םימוטאה רפסמ והמ
םיזגהמ A , B , C . תלבקש םיילמינימה םיכרעה סיסב לע , זגל תיריפמא החסונ עצה C לש םיחנומב
A ו - B ) A
n
B
m
.(


2 . א . וטאב ינורטקלא רבעמ הזיא אצמ המרהמ אצוי רשא ןמימה ם n=7 ארפניא רוא טולפי
אוה ולש לגה ךרואש םודא 2170nm .

ד . 1 . רסחה יטנווקה רפסמל ירשפא ךרע םושר :

m
s
=1/2 m
l
=2 l=___ n= 3


2 . םיאבה םייטנווקה םירפסמה ילעב תויהל םילוכי םוטאב םינורטקלא המכ :

2 l= n= 3

3 . רפסמה והמ הפילקב םינורטקלא לש ללוכה n=3 ?


3 . א . הלוקלומל םיפקתה סיאול ינבמ תא רייצ SO2 . תירפוג םירשקה יכרוא םאה - ב ןצמח -
SO2 ירלוקלומה ןוינאב םייקש הזמ םינוש ויהי SO42- ? קמנ .

ב . הלוקלומל SO
2
לופיד טנמומ . לש ירטמואגה הנבמה תא יטמכס ןפואב רייצ
וא תא ןייצו הלוקלומה םירשקה בוטיק ןפ .


4 . הלוקלומה הנותנ F2CCH2 .

א . הלוקלומה לש סיאול הנבמ תא םושר .

ב . םהניב םירשקה יגוס תאו ןמחפה ימוטא לש היצזידירביהה תא ןייצ .

ג . תירושימ הלוקלומה םאה ? רבסה .


5 . הלוקלומה יכ אצמנ ינויסינ ןפואב B2 תיטנגמארפ הניה .

א . רשאמ וז תיפצת דציכ רבסה לש היגרנאה תומר ךרעמב יכ ת B
2
, הלטיברואה
תירלוקלומה
P 2
Π מ היגרנאב הכומנ -
P 2
σ . רדס תא ןייצ הלוקלומב רשקה .

ב . תירשפאה תילמינימה היגרנאה לעב רוריע רחאל הלוקלומב רשקה רדס היהי המ .
הנתשי רשקה קזוח םאה ? קמנ .

6 . חפנב קיר לכימל 10 פמטבו רטיל ' 312.7K וסנכוה 4 רג ' להוכ יליפורפוזיא
) CH3CHOHCH3 ( לזונ . פמטב ' וניה יליפורפוזיאה להוכה ידא ץחל וז 0.132
מטא ' .
הימיכ 1 ר ' - 2003
3 / 2

א . ש תגשה רחאל לזונה תסמ תא בשח . מ . ילכב .

ב . של עיגהל תנמ לע . מ . פמטב ' הנותנה , לש רועישב םוח תומכ תכרעמב העמטוה 2230J .
יודיאה םוח תא בשח HV ∆ , לונפורפוזיא לש .

ג . יודיא תיפלתנא יליתא להוכל kj/mol 44.0 = HV ∆ . לונפורפוזיאל האוושהב , הזיאל
פמטב רתוי הובג םידא ץחל םילהוכה ינשמ ' רדחה ? רתוי ףידנה להוכה והימ ?

7 . הייבוק לש גירסב םירדוסמ תירפוגה לש םינוינאה יתירפוג ןדיס לש םישיבגב
האפ תזכורמ ) fcc ( הלש עוצקמה ךרוא רשא a=5.69 Å . ןדיסה לש םינויטקה
היבוקה זכרמבו עוצקמ לכ עצמא לע םימקוממ . MW(S)=32.07g/mol ;
MW(Ca)=40.08 g/mol .

א . חלמה לש ימיכה הנבמה תחסונ תא עבק .

ב . חלמה תופיפצ תא בשח .


8 . פמטב האבה הבוגתה רובע ' לש 250C :

C
2
H
4
(g) + 3O
2
→2CO
2
(g) + 2H
2
O(l)

איה תיטרדנטסה הבוגתה תיפלתנא kj 1410.9 - =
0
∆H .
רצותה וליא H
2
O ילזונ אלו יזג הריבצ בצמב לבקתמ היה :

א . רתוי לודג היהי הבוגתה םוח םאה קמנו עבק ) רתוי ילילש ( רתוי ןטק וא ) יבויח
רתוי .(

ב . הבוגתה תיפלתנא היהת המ בשח ) רצותה וליא H2O הריבצ בצמב לבקתמ היה
יזג .( םהמ קלחב וא םיאבה םינותנב קרו ךא שמתשהל ןתינ בושיחה ךרוצל :

CO
2
(g)]= -393.5 kj/mol [
f
0
∆H
H
V
[H
2
O] = 44.0 kj/mol ∆


9 . הבוגתה הנותנ : A(g) ⇔ B(g) + 2C(g)

לש העובק הרוטרפמטב רמשנה ןותנ חפנ לעב ילכל 366 K זג סנכוה B לש ץחלב 2 תוריפסומטא ,
זגו C לש ץחלב 4 תוריפסומטא . לקשמ יווש גשוהש רחאל , לש יללכ זג ץחל דדמנ 3 תוריפסומטא .

א . םייקלח םיצחל יפ לע לקשמה יווש עובק לש םיירפסמה םיכרעה בשח , K
P
, עובק לשו
םיירלומ םיזוכיר יפ לע לקשמה יווש , K
C
.

ב . הלאשה ףוגב ראותמכ לקשמ יווש גשוהש רחאל , ה תבורעת םע ילכה חפנ ןטקוה םיזג
הרוטרפמטב יוניש אלל . ןמס / תואבה תולאשל ךתבושת לוגיעב י :

1 . שדוחמ לקשמ יווש תגשה ךרוצל הבוגת שדחה חפנב שחרתת םאה ? ןכ / אל

2 . לש םילומה רפסמ A : ןטקי / הנתשי אל / לדגי

3 . לקשמה יווש עובק לש ירפסמה וכרע K
P :
ןטקי / הנתשי אל / לדגי

הימיכ 1 ר ' - 2003
3 / 3

10 . ימימ הסימתב לקשמ יווש תבוגת הנותנ ת :

CH
3
NH
2
+ H
2
O ⇔ CH
3
NH
3
+
+ OH
-


א . םידומצה םיסיסבהו תוצמוחה תא ןייצ

ב . אוה הבוגתה לש לקשמה יווש עובק יכ ןותנ : K
b
=4.2X10
-4
. לש וכרע יפ לע
םיקזחלו םישלחל םידומצה םיסיסבהו תוצמוחה תא גווס עובקה .


תובושת :

1 . C =
n
) AB (
2 . א . n
f
=4
ד . 1 ( l=2
2 ( 10 לא םינורטק
3 ( 18 םינורטקלא
4 . ג . תירושימ אל
5 . ב . אל
6 . א . 0.876 ג '
ב . 43.4445j/mol
7 . א . (Ca
4
S
4
)
ב . d=2.611g/cm
2
8 . א . רתוי ןטק ) רתוי יבויח (
ב . 1322.9 kj - = ∆H
9 . א . 1/3 = K
P ,
4-
10 X 3.7 = K
C
ב . 1 ( ןכ
2 ( לדגי
3 ( הנתשי אל

הימיכ 1 ר ' 2002
הצרמ : טדימש רשא
1
הימיכב םכסמ ןחבמ רוזחש 1 ר ' – 2002

1 . תודוסיה A,B תבוכרתה תריציל םאולמב וביגה C . ב השחרתה הבוגתה T=27ºC .
וסינכה 1 רמוח רטיל A ץחלב 1 atm ו - 3 רמוח רטיל B ץחלב 1 atm ונתנש 2 רטיל
תבוכרת C ץחלב 1 atm . ורדגובא תחנה ךמס לע , םימוטאה רפסמ והמ קמנו רבסה
כב ילמינימה דוסי ל ) A,B ( תבוכרתבו C .
זגל העצה ןת ולא םירפסמ ךמס לע C ) AnBm .(

2 . ןוי Li2+ אבה בצמל ןורטקלא ררוע : λ = 3
l = 2
ml = 0
הז ןויב םיירשפא םילרטקפס םירבעמ הזיא ?
תילמינימה היגרנאה תטילפ לעב רבעמה לש תורידתה יהמ ?

3 . א . הלוקלומב H
2
O רשקל H-O שי 33.27% ינוי רשק . l אוה רשקה ךרוא 0.938Å . והמ
הז רשקב לופידה טנמומ ? יבויחה בטוקה בשוי ןכיה ?
ב . ב המל F
2
O תיוזה F-O-F תיוזה רשאמ רתוי הנטק H-O-H הלוקלומב H
2
O ?

4 . הלוקלומה תא רייצ FCCF ) סיאול הנבמ .( םהמו ןמחפה ימוטא לש היצזידירביהה יהמ
םהניב םירשקה יגוס ?
לכ ןיב תיוזה המ 3 םימוטא םיכומס ?

5 . ל תוירלוקלומ תוילטיברוא רייצ O
2
, המיאתמה היגרנא לעב ןוטופ הב עלבנ רשאכ םגו
הלוקלומה לש ןושארה ןונייה לאיצנטופל . רובע תולטיברוא רייצ ןכ ומכ O
2
עלבנ רשאכ
תומרה ןיב חוורמל המיאתמה היגרנא לעב ןוטופ הב π
2p
* → σ
2p
* .
מ דחא לכ רובע - 3 רדס תא בשח םיבצמה לש תויטנגמה תונוכתה םהמ רבסהו רשקה
תולוקלומה .

6 . הלק דאמ הלאש התייה וז . תאוושמב םינותנה תא ביצהל הז תושעל ךירצ היהש המ לכ
שקובמה ןותנה תא ץחלו ןורפלק סויזאלק ) . דחא םלענ םע האוושמ .(

7 . הנבמב הזורא תכתמ FCC . התופיפצ 2.72 םרג / מס " ק . הדיחי את עלצ ךרוא 4.04 Å .
א . ההז תכתמה תא .
ב . הז םוטא לש סוידרה המ ?

8 . א ףיעס ' תאיצמ היה ∆H ךמס לע הבוגת לש ∆H תורחא תובוגת לש ) הסב " רבחל כ
תובוגת .(...
ב . לש תורצוויהה תייפלתנא Ti
2
O
3
איה -1536 KJ/mol , לשו Ti
3
O
5
איה -2444
KJ/mol . לש הרעב ךילהתב Ti
2
O
3
רצונ Ti
3
O
5
. המ ∆H תקפהל 3 לומ Ti
3
O
5
ךילהתב
הז ?

9 . ךילהתה ןותנ : A → B+2C , ב שחרתמה – 366ºK . זג סנכוה םיוסמ חפנ לעב ילכל A
לש ץחלב דבלב 2 atm . היה ילכב יללכה ץחלה לקשמ יווישל העיגה הבוגתהש רחאל 3
atm .
א . םהמ Kp, Kc ?
ב . הרוטרפמטה תא תונשל ילב ילכה חפנ תא וליפכה .
1 ( םאה Kc הנתשה ? ןטק / לדג / יוניש אלל
2 ( בוגת שחרתת םאה ילכב ה ? ןכ / אל
3 ( הבוגת שחרתת םא , לש םילומה רפסמ םאה A ןטקי / לדגי / הנתשי אל ?
האופרל אובמ
הפוחד
הפוחד האופרב ןחבמ רוזחש - א דעומ ' ףרוח רטסמס 2007 , ד " טיבש יתיא ר

1 . ע םרגיהל הלוכי אל המישנה יכרדב המיסח " י :
א . ןושלה סיסב תחינצ
ב . רז ףוג תעילב
ג . טשוה לא ןושלה תעילב
ד . תושרפה וא איק תפיאש

2 . ץצופתמ סובוטוא 200 ךתיבמ רטמ , דמל ינושואר חווידב " םיאבה םיטרפה לכ תא רוסמת א
טעמל :
א . עוריאה לש קיודמ םוקימ
ב . דמ תנחת םוקימ " רתויב הבורקה א
ג . םיעגפנה רפסמ תרעשה
ד . סוניכ תודוקנו העגה יריצ

3 . ןוכנה טפשמה תא ןמס :
א . Radiation, evaporation, conduction, convection - ףוגה רוריק יכרד .
ב . 26 פמט איה תולעמ ' הנותמ הימרתופיה לש

4 . תונואת יבגל םיסותימ םה םיאבהמ ימ ?
א . יל הרקי אל הז
ב . םיימש ידיב לכה
ג . הייפצל תונתינ יתלב ןה תונואת
ד . תונוכנ תובושתה לכ

5 . הימדה םשל םויכ שמשמ אל םיאבהמ המ ) היצלומיס ( תיאופר ?
א . תובשחוממ תובוב
ב . םינקחש
ג . המודמ תואיצמ תביבס
ד . תומדרומ תויח

6 . םיכרד תנואתב עגפנש דלי לש וירוה יבגל ןוכנ וניא םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . וירוה ןב טועפ לש 8 העיסנה ןוויכ דגנכ םיאתמ תוחיטב בשומב רוגח םישדוח - ולעפ
ןוכנ .
ב . ןב דלי לש וירוה 3 העיסנה ןוויכ םע םיאתמ תוחיטב בשומב רוגח םינש - ןוכנ ולעפ .
ג . ןב דלי לש וירוה 9 העיסנה ןוויכ םע םיאתמ תוחיטב בשומב רוגח םינש – ןוכנ ולעפ .
ד . ןב דלי לש וירוה 12 תרוגחב רוגח ימדקה בשומב בשויה תוחיטב - ןוכנ ולעפ .

7 . תושבייתהל ןוכיס םרוג הווהמ אל המ ?
א . הניש
ב . הנקז
ג . לוהוכלא
ד . תינפוג תוליעפ

8 . םשונו הרכה רסוחמ םדא אצומ התא , השעת המ ?
א . לש תיווזב ותוא בישומ 45 תולעמ .
ב . הלעמ יפלכ םיילגר םע ןטבה לע ותוא ביכשמ .
ג . הלעמ יפלכ םיילגר םע בגה לע ותוא ביכשמ .
ד . תוששואתה תחונתל ותוא ריבעמ ) שח " י (

9 . ןיכסמ המאב םמדמו קומע ךתח ךתחנ םדא . תא רוצעל ידכב הפידע תואבה םיכרדהמ הזיא
םומידה ?
א . רישי ץחל תשיבח ) שלושמ (
ב . םוקמה לע םיקרוע םסוח
ג . כ םיקרוע םסוח - 5 ס " םוקמה לעמ מ
ד . בלה לעמ הלעמל דיו עצפה לע רוחש הפק

10 . קוסמב יוניפב תונורסחה המ ?
א . ער ש , הכומנ הסיט תוריהמ , ריוואה גזמב יולת
ב . שער , ריוואה גזמב יולת , סטומה תווצל יעקרק יאופר תווצ ןיב עוצפה תרבעה .
ג . הכומנ הסיט תוריהמ , ץוליחב תוליעי רסוח , שער .
ד . םימיוסמ תומוקמל העגהבו התיחנב תולבגמ , תופיפצ

11 . לש קושה לש חתמה המ AED יב גוסמ - יזאפ ?
א . 140
ב . 200
ג . 300
ד . 360

12 . ד המ םידליב תועגפיה תעינמל הנוכנ אל הלועפ ךר ?
א . הפיכא , הקיקח
ב . םיפסכ תעקשה
ג . ןידל םינלשר םירוה תדמעה
ד . רקחמ תססובמ הרבסה

13 . ןוכנ וניא םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . ל תפאוש יברעמה םלועב הדילמ םישנ תתומת - 0% .
ב . ל תפאוש תוחתפתמ תונידמב הדילמ םישנ תתומת - 5% .
ג . ךא תוומל םרוג ריפש ימ ףיחסת רידנ אוה .
ד . ץלמומ אל ןכלו תוומל םורגל לולעו ןכוסמ לרודיפא .

14 . הניקת תיקיתרנ הדילב קוניתה חנמ המ ?
א . זוכע גצמ
ב . םינפ גצמ
ג . שאר גצמ , הטמ יפלכ םינפ ) בגה לע תבכוש תדלויה (
ד . שאר גצמ , הלעמ יפלכ םינפ ) בגה לע תבכוש תדלויה (
ה . ג תובושת ' + ד '

15 . תתומתל יתועמשמ םרוג הווהמ אל םיאבהמ המ הנש ליגל תחתמ תוקונית ?
א . היכוביסו תוגפ
ב . הסירעב תוומ
ג . םידלומ םימומ
ד . בל םוד

16 . סמ הביסה המ ' 1 יברעמה םלועב םירגובמ תתומתל ?
א . בל םוד
ב . םיכרד תונואת
ג . ןטרס
ד . םידלומ םימומ

1 ג
2 ב
3 א
4 ד
5 ד
6 ד
7 א
8 ד
9 א
10 ב
11
12 ג
13 ד
14 ג
15 ד
16 א

הנושאר הרזע - תנש 2006

1 . היבל " יאלקח עיגמ ח םחו קומס רוע םע , םד ץחל 50/90 , קפוד 120 , רכה רסח ה
םשנומו . לבוס אוה םלה הזיאמ :
א . ינגוריונ קוש
ב . ינגוידרק קוש
ג . ימלוופיה קוש
ד . ונ קוש י ינגור - ינגוידרק
ה . ינגוידרק קוש - ימלוופיה

2 . םדא לכל ) רגובמ ( הרכה רסח , רחאל 2 רצ האייחה תוקד הד רבחל ךי - רוטלירביפ :
א . ןוכנ
ב . ןוכנ אל

3 . תתל ךירצ תוינושאר תומשנה המכ ?
א . 1
ב . 2
ג . 3
ד . 4

4 . ןב 19 , עונפוא תנואתב עצפנ , הרכה רסח אצמנ . עצבתש הנושארה הלועפה יהמ :
א . היבל רהמ רתויש המכ עוצפה תא ריבעהל " ח
ב . 2 םירפירפ םייוריע
ג . היצבוטניא
ד . הציבוטניא + יראווצ הרדיש דומע עוביק
ה . ת ףא הנוכנ הניא הבוש

5 . תב הרוחב 20 , םיכרד תנואתב תעגפנ ) לגר תכלוהכ ( היבל העיגמ " תעגרומו תמשנומ ח -
ןימי הזחל ריווא תסינכ ןיאו המישנ רצוק לע תננולתמ . הל שי המ ?
א . בל תעיגפ
ב . מי ריווא הזח י ן
ג . הדרח
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

6 . הדב שומישב - פ י יזאפיב רוטלירב , הכמה תמצוע ) גב ' םילוא ( איה :
א . 200
ב . 220
ג . 300
ד . 360

7 . לודג ןצמח לכימ , לש המירזב 10 רטיל / הקד , לש ץחלב 100 מטא ' - קיפסי ןמז המכל ?
א . 100 קד '
ב . 150 קד '
ג . 200 קד '
ד . 250 קד '

8 . בכוש םיכרד תנואת עגפנ , רחרחמו םשונ , רוחאל שאר עוביק תרזעב ריווא ביתנ חתפנ :
א . ןוכנ
ב . ןוכנ אל

9 . המידאמ ץחל תשובחת , תושעל ךירצ המ ?
א . תשובחת ףילחהל
ב . םוקמה לע ץחל שלושמ םישל
ג . םיקרוע םסוח 5 ס " לעמ מ
ד . ןיא םולכ תושעל ךרוצ , תילמרונ העפותה .

תוירשפא תובושת :1 . ג ) ימלוופיה קוש (
2 . ןוכנ אל ) האייחהה תליחתמ רשפאה לככ רהמ ורבחל שי (
3 . ב
4 . ד ) ה וא ' איה עצבל שיש הנושארה הלועפהש הנווכה םא safety , וניה
ןכסמ םרוגמ הקחרהו עורא תריז תריקס (
5 . ב
6 . ד
7 . ד
8 . ב ) עצבנ chin lift/jaw thrust (
9 . ב

הנושאר הרזע 2005
1 / 2
ןחבמ ב הנושאר הרזע 2005

1 . סינכנ אל קוניתל AW בוביסב , ש ןויכמ :
א . סיטולגיפאב עוגפל אל
ב . ןושלה תא בבוסל אל
ג . ךרה ךיחב עוגפל אל
ד . קוניתל סינכנ אל AW הרשי הרוצב

2 . ןוכנ אל המ ?
א . קוניתב האיחה בצק 1:5
ב . קוניתב המשנה בצק 1:3
ג . רגובמב המשנה בצק 1:5
ד . כ ףאה תא םימתוס קוניתל רגובמל ומ ) הרוצ התואב קוידיב (

3 . םיכרד תנואת עגפנ תיאר , השעת המ ?
א . עוסנל ךישמא
ב . טש רוצעא " יוריע רידחאו ד

4 . רקסב קודבנ אל המ 2 ?
א . הרק העיז
ב . תועיצפו תושיבח

5 . יטקליפנא םלהל םורגל הלוכי הרובד תציקע – ןוכנ / ןוכנ אל

6 . םלהה בצמ רוטינל ילופ רטטק – ןוכנ / ןוכנ אל

7 . זיא ןטבב אצמנ אל קלח ה –
א . תוילכ
ב . הביק
ג . שבכ

8 . טפשמ הזיאב – 2 םינוכנ אל ויקלח ?
א . ל " ד / ןתש / חטשב םידדומ קפוד / יב " בוט ח / בוט אל

9 . ןגא תעיגפב הנכסה –
א . הרדיש דומעב העיגפ

10 . ןשע תפיאש תנכס הניא המ ?
א . קנחל תוליבומש תוקצב
ב . תואיר תקלד
ג . המישנה זכרמ יוכיד
ד . םימוהיז
ה . םינלערו חיפ תעילב

11 . םלהב שאר עוגפ םדא – מ םג לבוס אוה יכ תויהל לוכי -
א . ןגאב םומיד
ב . הזחב םומיד
ג . ןטבב םומיד
ד . תונוכנ תובושתה לכ

הנושאר הרזע 2005
2 / 2
12 . ןשע תפיאשב םישוע אל המ ?
א . עוצפה הנקל סובוט םירידחמ

13 . שמעב העיגפ " צ – ןוכנ אל המ ?
א . םיקותיש
ב . םילומינ
ג . תקספה בלה רירש תלועפ
ד . המישנ תוערפה

14 . םיינזואב ןוטנטל םרוג המ ?
א . ןודעוממ תאצויש יהשימ
ב . ץוציפמ העיגפ

15 . העיבטב האייחהה תרטמ המ ?
א . תואירב תוקצב תעינמ
ב . האירל םימה תא קוחדל

16 . םדוק םישוע המ ?
א . ץע לוב
ב . הפ תחיתפ
ג . תסל תמרה

17 . לופיטה תוליעי לע עיפשמ המ ?
א . לקשמ
ב . ליג

18 . דיטורקב קפוד קוניתל םיקדוב המל ?
א . םש קזח יכה קפודה
ב . ילאידרב םיקדוב
ג . הנוכנ הניא הבושת ףא


תובושת תוירשפא :


1 . ג
2 . ד ) הנוש האייחהה בצק םג םויה – 30 ו םייוסיע 2 רגובמב ומכ תומשנה , ב תאז םע
2005 ד הבושתל איה הנווכה ןכלן ונוש םרט תאורוהה (
3 . ב ? ) רתוי תובוט תויורשפא תורסח הארנכ (...
4 . א
5 . ןוכנ
6 . ןוכנ ) ןתש ןתמב הדירי הנשי פלהה תוגרדב הילעה םע (
7 .
8 .
9 . תומהזמכ םגו תוממדדמכ םג תונכוסמ ןגא תועיגפ ינורקע ןפואב ) תורסח הארנכ
תויורשפא (
10 . ג
11 . ד
12 . תויורשפא תורסח
13 . ג
14 . ב
15 . תויורשפא תורסח
16 . ב
17 . ב
18 . ג ) ידיטורק קפוד וב שוחל השקו ןטק אוה תוקונית לש ראוצה יכ ילאיכרבב םיקדוב (

הנושאר הרזע 2004
1 / 1
הנושאר הרזעב ןחבמ 2004
1 . טנ םע תעגה " הנש יצח ןב קוניתל ן , בגב הזע הלבח ףטחש הרכה רסוחמ . םידדמ : קפוד - 140 ,
המישנ - 23 . לעפת דציכ ?
א . דירו ול חותפל יוריע סינכא
ב . םידדמה יפל , םלהב אוה , יוריע סינכא , המיכסל םאתהב
ג . הז ליגל םיניקת םידדמ ולא , תיבל ךרדב ריווא ביתנ לע רומשא םילוחה
ד . םייוסיעב דימ ליחתאו יוריע סינכא

2 . םדה ילכ חפנל םד חפנ סחיב יוניש ןיא םלה גוס הזיאב :
א . יטפס םלה
ב . ינגוריונ םלה
ג . ימלוופיה םלה
ד . ינגוידרק םלה

3 . דצל לטומ ושארו היינש המוקמ לפנ עוצפ , הרכה רסוחמ . לעפת דציכ ?
א . יפל לעפא ATLS , בלשב רשאכ A היפדליפ ןוראווצ חינא , רות רפס בג שרקו ה , ראשה
המכסה יפל
ב . יפל לעפא ATLS , בלשב רשאכ A בג שרקו הרות רפס םיעוביקה בלשבו ןוראווצ חינא .
ג . יפל לעפא ATLS יוניפ ינפל ןוראווצלו הרות רפסל גאדאו
ד . ליצהל יוכיס ןיא הזכש הבוגמ לפנש עוצפ

4 . ןורודו ינור , םיזעונ םימחול , םיננולתמו הלילצב ביואה חטשב הלועפמ ורזח םילוצליצ לע
םיינזואב . םילבוס םה הלבח וזיאמ :
א . הזח תעיגפ
ב . ףדה תעיגפ
ג . הכיעמ תעיגפ
ד . ןגאב רבש

5 . הרואלפה ימורקב העיגפב תיתעמשמה תויתייעבה המ :
א . הרואלפה תובכש ןיב םוקאוה תומלעה
ב . בלה ידוקפתב העיגפל ששח
ג . הנק טסיהל יוכיסה תלדגה
ד . םלה

6 . ףדה תעיגפמ קזנ לע עיפשי המ :
א . ץוציפה תמצוע
ב . ץוציפה דקוממ עגפנה קחרמ
ג . עגפנה תחונת
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא
ה . תונוכנ תובושתה לכ

7 . םד תילולשב בכושש עוצפל תעגה , תומשנה יתש תתנו ריווא ביתנ תחתפ . תעכ השעת המ ?
) םמדמ ןיידע עוצפה (
א . תישיא תשובחתב עצפה תא שובחא
ב . קפוד קודבא
ג . םיקרוע םסוחב עצפה תא שובחא
ד . יוריע ןתא

פא תובושת תוירש : 1 . ג 5 . א
2 . ד 6 . ה
3 . ב 7 . ג
4 . ב
הנושאר הרזע - 2003
2 / 1
הנושאר הרזעב הניחב רוזחש – 2003


1 . שאר תעיגפ לש ןמיס וניא םינמיסהמ הזיא הלבח בקע ?
א . םירצומ םינושיא
ב . םילומינ
ג . םיקותיש
ד . הרכה בצמב הדירי
ה . תוישיאב םייוניש
ו . תואקהו תוליחב
ז . א + םינמיס םניא ב
ח . םינמיס םלוכ

2 . םימשור אל םיאבהמ הזיא ?
א . ףדה
ב . הכיעמ
ג . ןשע תפיאש
ד . שאר תלבח
ה . א + ד
ו . ימשור םלוכ תא ם

3 . רתויב ןוכנה תא ןמס :
א . תיטנטל הפוקת שי שאר תעיגפב םגו ףדהב םג .
ב . ףדהב םגו שאר תעיגפב םג שי ימניד תורדרדתה ןונגנמ .
ג . א + ב
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

4 . ידכ םילזונ הברה ןתינ הכיעמ תעיגפב :
א . תוילכ ףוטשל
ב . ןגלשא ללדל
ג . םלה תנכס – םילזונ םינתונ
ד . םויצלק רותסל ידכ ) Ca (
ה . א + ב + ג
ו . א + ד + ג
ז . אל הכיעמ תעיגפב םילזונ םינתונ
ח . הנוכנ הניא הבושת ףא

5 . היווכמ האצותכ תירקיעה תוומה תביס יהמ ?
א . םלה
ב . קנח
ג . םוהיז
ד . א + ג


6 . ןילטמה תרטמ יהמ ?
א . תומקר תוקבדה תעינמ
ב . םימומיד תגיפס
ג . תמיגא ) ? ( העיצפ רוזיא
ד . א + ג

הנושאר הרזע - 2003
2 / 2
7 . םייח תנכסמ הניא תואבה היווכה תונכסמ המ ?
א . תומקר תוקבדה
ב . ןשע תפיאש
ג . הימרתופיה
ד . םלה

8 . יכ םישחרתמ ןטב תועיגפב המישנ יישק :
א . תפערסה לע ץחל
ב . ןטב ירירשב העיגפ
ג . תפערסב העיגפ
ד . א + ג

9 . הזח תעיגפ לש הנכס הניא המ ?
א . םלה
ב . היסקופיה
ג . םיקותיש
ד . בלה דוקפתב היעב

10 . ןגא יעוצפל תירקעה הנכסה יהמ ?
א . םוהיז
ב . תיגולוריונ העיגפ
ג . םירגוסב הטילש יא
ד . םלה

11 . ןטב תעיגפב הנכס הניא המ ?
א . אכ םיזע םיב
ב . המישנ יישק
ג . ימינפ םוהיז
ד . םלה

12 . העיגפ לש ןמיס וניא םיאבהמ הזיא סיסבב תלוגלוג ?
א . דיאוטסמב המוטמה ) םיינזאה ירוחאמ (
ב . תאיצי CSF
ג . ןוקר יניע ) םייפקשמ תמוטמה (
ד . ץוחב חמ
ה . ב + תלוגלוגה סיסבב העיגפ לש םינמיס םניא ד

תוירשפא תובושת :

1 . א
2 . ו ?
3 .
4 . ה ?
5 . ב
6 . ד ?
7 . א
8 . ד
9 . ג
10 . ד
11 . א
12 . ד

2001
-
i i l tul Nt i ttTl l
2001
-
i l l l t
?N]
i l ' l Tyl
?l l l rul i l Tl nul i l D' )97 u' T' ' ul nn D. l n. u Di l u' Nl nn i l T' ' N . 1
l 7i l nnt
ui 7 Dt se . N
i l ' 3i 7l . N
, u' l l l ul i l u' ' 7u
' N
, . u. N i Tgl T
. l
nl Ni Tl l ,i l 7' ' nl ,Il Tl N ..1
u"9l T' ' Ti l 7 n)l l ' ' l ul n , u. l l l ul i l ' ' u)ul
. N
, nl i 73l , i l ' 3i 71' N . T
i l l ' un nD' . l gl 7l g. u
u' ' ?TI + CPR .N
D' ' )TI] + ATLS .]
n' ' Ul l ' i 7 + CPR ..1
U' Ul l ' ' i 7 + ATLS .l
?I l . l Tl t l l I ] un D' u] l i t 9. N
utn' ' T7 ti l i 7 tnt' ul i l nl .N
i 7ren7
nnrn . l
l l ' i l u3g
i t t xi Ti t i l ni 7t t i t u. l 9 . N
i l l t i l ni 7t t i ul . l 9 . l
l l Dt i l n . l
I ' Nl n
l nn
. T
?i t ' ' l l l n
' t i 7ru
! ' ' ?Ti l
l Tt t NT
DTI i l n
?i t l ' Dn nl l t gi t l
i 7Tl i l
nN ?) t nn
Na +
l ' ' l l 7l t ni l
. N
K +
l . I 7; t ni l
, l
Na + l ' ' l t ) l l . l l
. l
K + l ' ' l l ) Jl ' ' n
. T
?u7i t nl t T i l I ' N
-
! T
i 7"nu
1600
l -I I N
. 7
?CPR 7t p. I l . Nt i l n
' ' I l
. 8
I l ' l t T ni l t Nn . N
i l u' l u . l
i l ' ' ug7. gN. l
?r . l nn i l 7. 91 . T
nt ?nunni l , i t
t nl ug t ' ' 7u 7s: t J ur N . t
I +i l +l +l . I
i l +T+l +l . I l
i l +l +l . U
?n' ' ul u7 i t gt i Tn nn. . i 7 ut Tn . g
nnr' ' i 7 N? . N
ICP-r il' ' ' ' ?D .l
ur
Pn?r
i l ' ' ' ' ?l l .l
l snnt
t ut n . T
: ) ut g , ) ul n DTN) nt uuT t nt n u. t t r n 7: . t o
, 2
. 5
. 4
. 5
, 6
2001
-
i i l tuJNt i l tTl l
?n' ' i l 17 i l tl unul
l tutNti t
ttri l i l n
l ' ' 7Nunt
i l ut ' l n, N
D. n-l l T D' nl i l 9' u[ ] . l
' l Nl l s
i t t T' ul l t nul i l l l ' l gl n. J. . ni l i l l l 0i l
' i l n
17i l n)ru9 ni Tugi r . N
i t N' ] i l n7t u9 ni TuSi t . l
' 22)
i Ttn' ut
.l
l +N . -t
l ul l , i l n' Ti 7n nl l t nnnt nl l l ' ' 70 ! " gf , i l n. Ti 7n l Nl l sl l , u. l gl t +l r t ' i l 1 uD DTN , 15
?f t ' i l l n Tt nN t i l n
-
i l TnI
l Tu . l l N' ' 1i 77 l ' l n l l ' N, i 7l ul l T" uuJ, l l . l J" uuJ , n' ' ) NI l ul l . ul
cl l t xg[ ] - I l l 3g
1' t l 7
. 14
?i l ' i l ' ?l g' ui l
ul l ' i 7 , ' ' 7N' Tl l i 79l T
ni 7' Tl , ' l -l ' ' r) nl l ni l , ul uJ' ' l , f l ' I l l n' T nl ' yl l . N
ul ul ' l , ul l ' i 7 , ' l l ' ' u nul l i l , ' ' 7N. Tl i Tgl r
ni 7. Tl , Dl l l ' T n- l ' ' i u . l
Dl Ul ' l , ul l ' i 7 , ' ) N. Tl i Tgl r
ni 7. - r l , [ ' . l l ' ' D
' ] UJ
, Dl l l ' T nl . sl l , l
f l ' l ' unnl f l ' T' uul n u' n?Dnn . T
Tt t u i t D' l 9i t l T' Nl
- I n
t Nl t ) I i l t t . nt s) t ! uu , I l t r N ul yt ' T. t i t ' l l Du ut sg , 15
: i l l l Tl i l ' l l l n
N . N
t , l
) . )
l +l . T
: u. t I t D? nt i zt t ' n
l ' ' t
?- r t i l i t . 1 6
?i t ' l l l I Ul i l n
' g)
. t z
?ni l t ur Nr nr uu
- 18r
ni l n? ur r i l i l n . 18
I l t i t ' T. N
' ' n?i l 9' ' i t
DTi t . l
i t ' i l 1 I l 39 . l
i l n' ul l l f l ' Dl . T
?ai r way l ' ' Tni l ? i l ul n u' nu9 i l nl . 19
?nl l t un
' l i t
i t D. l 9i t l i l i 7' n t i l n , 20
Tz ?un . H
T: ?un . r
Tn7un. t
Ct Tun .t
?i t t TUt i l Tt nut i t D' ' )g 2ut u' l n' ui t ui l n . 21
i l r l n t ut n . N
i l 71i 7' ' t )i 7n ?un i t D' 15 . l
i l t i 7n T9' u . )
ni l t l l nt ] l ul ni l ?: . r
: l l ' i l i l ' l l l n nl l l Un . 22
ul i l ' T, N
D. l l ' N nl ' l i Tl Ti l . l
u) n. . r
, 11
. 12
2001
-
iilt[1Nt itrTn
, u' ' ' ?l l l 7l n' l n ul l nn , l l l Nl 7u nt t t Tnn
i l ' nl nl g' f l , T
nut l r nt t t uni l 7l . i t
. nt )t rnt nTsl t nt ' : i z) nr?n i l 0t ' N . 25
:7 trun .u' -ul i t 7D
l nu
unl
i t t T' ul l l nul i l u' )9 . N
u Nl nu' . 19 . l
l l
' l Nl
. . 1
l l N
nu' . 19 . T
: 0139 I I TNI 7l g' U l -t u
i l n' ' l ui l
' 97
. N
nl ' l g' ' Tu l -t u
' 97
. l
nl l ' ul n t t u
' 97
. l
nl l l l l nl l l uni l 7: , r
?i i l l ' ul
-nnu
uug? I ' t N I ' nl i l n9l
l ' N
i t ' 3l uui 7Nl 9' i l . N
i l g nnt i l , nu7 nn' nq . l
nt l l . l
i l ' ' 97-r7' ' 9
l i l Nl s. -I
, 24
. 2s
?i l nuuN i l l i Tnl I l ' ul ' l u nn . 26
l ynn
l l ' l nu N7 , N
i l -r' nl
l snn
u' l nl l . l
D"?l ' l u' n' ' l nl D' l ' l ul n . l
. 27
. 28
: i l l ' DI l nU' l 9l nl l l Ul l
l nl ol
' 9' nun
. N
nl ' 7l t i t u' l g . l
t 7 ut r . l
' n) i l 9' i l
D7n. T
Tl i l . i l
i -l t' s' r7 ni ztun
DTi l nn' l T nnunl l ul Nl i l u' ' gl n . N
u..).i l nnti l t i tl l txi t Ntfl ?19' ui t .l
i l nl nr nnTul
pnNnl
i l I l ' gl n . l
Tl Tt i l nnl n
. ' "I J
Nl n 7t g' ui l . ' T
?' .171' -ni 7 07i l !t)' ' i l ? 7tl ' i l nn ,29
: ' J' 7p nl l n . 50
nl i TT 5 i l n' ' ul l ul n . N
nri TT 3
i Tel T
l ul n . l
nri TT 7 i l n' ul l l
i 7gl -t
l ul n . )
i l n' ul l l
i 79l T
l ul n . T
n' uJ' 7ul i l .l l r i l ' i l 1
l ui t nt t l u: 7: . H
u. nt l n
i r ) nt
u' nl r ' gN . l
U' nl T
171
,)
TnN UTN
"r)
i l N"ni l nl l l l un
i l uDni l nl g" u . N
ur
pn?
n7' 91 . l
' tu' ' l J
nri Tl NtsnT
l nl
.l
. 31
. 32
2001
-
iiltutN-r ittTl)
: u351 i l l l u
ul i l ' T . N
Dl n' T. l
Ul n' T + Dl i l ' T . )
[ . . 11. ] g I l . l l Nl i l u' . l g . T
?t r o. t l . ] t r ni l t Nnt , 1i l 1
l t l t
i t u. t 9 , N
l ?i l l ' ' l Ul l i t D' 19 . l
n?rDttl rrur .l
nut l l nt l uni l 7r . r
' t u' ut
ns) nn7 nt ) t u9 t - I U
?i l txul i l n
-
urNrr uT
quul
i t l t t
i 79t T
ni 7' TI i t u' t n . N
n' 9) T7' 9
l nNl s
. l
i TTl
I l ' nl t . l H7 D' T7' l D' T"uul . l
: u' i 7i l I l uun n' l l N) t t i t t i Tn . 58
nut l l nl t t uni l ?r . r
?' l t"l ul
' ti 7ul
i 7t-rl n
N7 i l n .J3
i l t l n . N
-r' ' ul l i Tl
i 79tT
.l
u' l l ul ' N. l
. 34
. 55
, 36
. 37
. 39
. 40
?i l txul i -l l l ,' u97' 9N
qi Tni t
nui t nl ut n
i 7' I ni l 7 l n. :
. x
l l l ' N Tl 9' l , l
l ' l l N l ' nl nn' n5 . l
?(N' t t nTN)
l . i 7n
i l n. uD l 3i 7 t i l n
180o-r rt t ' u TNt , l t i t
(7Tri r
nt T. n 2T)) i l ] t l l i t
( nnN nue)
?i l " l t xl i l N" ni l
' 1. 17
l l l l
i l n . 41
: 113J U' Nl i l U' UgUJni l n i l n
l ni l l l H?
r ul ' : 1 z 2. 17 nnnn D. T7' t AW nul l i t . N
i l T' nt N7 Nt i l uN ul , i t t i Tn ): r AW u. l l i t T
I ' t y
. l
l t u l nt N u' ' l l f l )
l . t y , AW- i l nH uTt g n?t ni l uN . )
i l n' ul n n: i z7 nt ' st ' i guN nu' l nt (ut ) t Tul AW . r
I l Tgut , u' 17 nu' l nt (u. l ) )' u' AW . i t
uI 9ui l nN (t n' i l
l . t )
uunT nt I t D i t ' i l uI l i TNt g. i t . t
. 42
?s" ul nu ut . l s7
' r Jr 1l l i l
) l g' ui l l i l n . 4i
i l l l n t gl l . N
lr uniT .l
i t ' 97T7' 9
l nNi l i +i t Tt l n
nD' l n . l
7t g: ut l ' i 7 . T
: nl ' t v/ gx nD. t un
r . 1
1. 2
l t n
- T) t n
l r un l r r
?y
, ny, ) 9n
r r TX ) yn n" o 5 )
y" n
n, t n) u, ) D, l t ) t Dn' l u . 3
(,rucx
-l r.-Ti r
DX
7-l gn)
nnnn nnrn) ng-Tyn
r. .4
nrt n-u nr, r)l
1)? , n, , r)i r
-rTXn
rr. )t n D' )nt
' t J' x
n-l -l t ) t t y; -l nD. )ut ; t y, )9i t . 5
o?n nt r o nn, ' i l
-T
.6
3 nnr . 7
( ATLSr r)gru,
-l xvr;r
)r) u .B
?: . 9
(?, urnn
-t nrnn
)u nrt xn ) y nr nx r nxr ox x) x) nr xpn) or r r ) . 10
r . 1 1
t . 12
49. 5%. 13
( nr r u uyn nr r nl ni l or , n) ?t . 14
r . 15
r ; 1) ; , 1, 9
D) r
' nr ur x
or . 16
Dri zrn
, n0u , (n, l rr) Vnt v
. 17
r/: .1 8
o, , nyg . 1 9
t . 20
t . 21
i t . 22
x. 23
. 24
t . 25
( o, n' l unr
l vnn
o, : nr : ) : . 26
?;' l .27
rnx) x?x nnl t nl . ng?t n xpu-T rx)t
, rur90
l gt xl
ny, gt nu nl . ' y' x) nnl y' t ) 1. 28
( nr or r n n) ' ul
n, r: ) ; ' l -Tl rgnu rx )un) rl n rr-' t ul ourx. 29
?- r . 30
x. 31
t . 32
: . 33
t . 34
r . 35
. 36
nr ' r - l ugx nr r on. 37
. 38
r , r nx) ABC ( 1; znnn
l nr : )
r . 39
n/-Tr 12-18 .40
' l ul rgo
/ 9r-T
ny' r-Tr. l . ng)nn. 41
?t . 42
t . 43


הקיטמתמ* הקיטמתמל קלוחמ היה סרוקה תומדוק םינשב 1
ו הקיטמתמל 2 , הקיטמתמ קרפב םג ןייעל ץלמומ ןכל 2
ךשמהב
20s6
Trns
s
1 (il
.r
=
1 ;XT]P]f"
?- (-T
,f
i.ri
-
[;ur:,i"r
I
-
r ilt )ul
-Lt r
*
;,{LFs/a} 2 nbxs
illly;''t n-tllli] 3u/n7
t
(a
; (*
:.
'T
li131ut1
104093
(' x tytn) l"ugrl-i
tttn
tuun$ ?g nlnu nrnnE
0
{n
011i? t:'x ?t:ln
{T
7
t:a
lim
:t-rQ
. t " - gi r ' . t . .
f t
c,o
trt
0
{;1
n1li? t:'x }tHn (-T
1( f
Page 1 of 1
4
i'r?firy
:nl?ffn swnt
r{Su/r}
{ff
r t' :
{n
'ru
lil5lffn
:{8n/o} (r
2( f t
(
tlu f
,
.r
'
= ILu f r .r
,)
'T
:i-lftulfi
. t - u . l - u
r l ' =
nli?Yn
llnl
z{L?o/a} 3 n}xn
pruJnfi )w
lln'n;l
nrli?l
p liln
.nl Ltt{f)
p -n
i ?nl ni l
nH Hgn)
] f t
: (:
-: (x
67
'r
li'r3trtffi
i 1+ - r - r ' = 1" =
nTli?]f. wpv:l .x
-l1g
Ey ( r,zj
(;1
:.* {*r
, \ .
+
fr
: (r
)
t t
l +
;
ee
(7
http://www.math.technion.ac.il/courses/104093ltestl2005lwin_finsol1/pagel.gif 06,1_U2006
9"' ,
{t
. r
=
J. . r'
=
-1,
J'
=
-. r' -
i i l
I
(n t s; (r
t {
r l . t
=
l ,
, - L ; 1 . - * . t *
j ' \
t/5
- -l -t
nl-1!/tn
llf?
I
t 0:
A
l '
\
=
_ nlilyit
rrJ
- -l .t
(t
ro1
(r
\ / i - a
Page 1 of 1
z{Liln/a} * n}'fi;sr
I'f
n$u;'] Jvn)
\
Lg:
(x
6\
'r
I ilit3t t#}ll
rlI?ff
S
rnlr.
=
lrr.
{,{w**}
r
=f:
=:*'}
='o
*
4 (;r
nryi ?]1$n)ut
f
r..r' t =
l i n.u .r
+r:
Er
EtnltlnY
gtn
r#nn
+c oi 5. r - l
' l
{l
4
\r'l
:{l(IVn} 5 nbxsr
llf.
u-t9i'1il ntt f!tn)
1( f
:r1t
(ru
't
li.rrlt#ll
: (rrc
a
- ' l I
)
l . r
J
I
\
"-
-s,
t t ={ l o- r j r #- r
(a
ztVJllT :(10ots'! 6 i'lbffilr
5{! u"=
-
t : r}
{H
5{u"=
-13}
(x
:i
"' 5
-
l t + l (*"'
-
1} (i l
'5
:i15IffIt
;'lt?ills
It"' ' ' =
-El
tr
u=ht . r
r : l j l
t '
- . t
f
r f
/ =5' l . r
I
-
I
l { =
'1
{
-[,,=h=r,,' =tT' l --
{*,
I
-1,.=
.,
=,11=','l;'''=rn='1,
-il
.,'=r"
""1=
1l
,
;
f
=r' fi.,,,=-
j*
r.,=h ,l *i+,.,.,./,.' l
=:(nn,,=
-u-)
, , "' _l t 5
15
I ' f
15
)
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2005lwin_finsol1/page2.gif06trU2006
.fu1il Ynz
It-t
/r.-r
i =
i-llsi?l]Pi] illnl :(nn
a
l i
r t
. - \
r . _ I |
{ f Fr -
- 5r +. l f - / t . . t >- l
r t . . f 1 = i J
'
l o
L
.rt f ,&,.t <" 4
i''tslg't nlrffi nlyr nlnn wyi?}\fri\uJ
1t
I . . .
l i m l r Tr t ' =
- - i r t ' =
+3r t ' = ! i / . r
=
l 0S
=
I n: f r . t r
. r - J *
J
t - J-
'
U
Page 1 of 1
I ns 10o/ o) 7 i ' t ?. xv
*,b Yl/l
gr?lu
ay,tnY
:fiIF1$ll ttmnil
=: ] ' i t t . s
lnl-ltt;
I . - r . r t .
"
\
f - t J t - { l t i " :
- 5. r t ' =
+- ] . r t ' =. 1
, =- ,
=190 =
f - i - l
, =. 1
c e=190*
&=- 553e
illsi?]l$it ntlfft r(nnrns 10ala18 nbruUr
f
trl
=
ttnl,i{sin .tj
,;t)xf
L?1 EH nl$lg' ]
-1t{]
n1919-1 nTfli?]
,n' llun
nHl
1I/fU;' 1
nlT}iln nlnn nH flln?
.mpl!*t
rft
nl-T]i?l nft
"1119H)1
ilr?4*
l ' r * t f +\ r d: . kr Z
ttut
ils nrsls-l-lru
'pt}
I :_
:il'trlit trlnn
|
- * +" " r aq#,
k eZ
l . t F
f - . i , TK.
r 6
, v
{_
o,o,
"*)
: nl 1U
!nnl sns
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2005lwin_finsolllpage3.gif 061rU2006
הקיטמיתמ 2005
1 / 1
ןחבמ ב הקיטמתמ 2005

1 . ךרדב םדאה תא קיבדמ םיאבהמ ימ Fecal-Oral ?
n
n
n
n
n
)
3
2
1 ( 1
)
3
1
1 ( 1
lim
2
+ −
+ −
∞ →


2 .
2
3 3
2 3
0
lim
x x
x x
3 . נופה לש םומינימהו םומיסקמה ןיב שרפהה תא בשח היצק :
x x x f 2 sin sin 2 1 ) ( + + =

4 . היצקנופל קישמה רשיה קחרמ תא אצמ 0 1 sin cos
5
= + + x y x y הדוקנב ) 1 - , 0 (

5 . םיפרגה ןיב םייוצמה םיחטשה םוכס תא אצמ 1 5 ) (
2 3
+ + = x x x f ו -
1 5 ) (
2 3
+ + = x x x g ןיבל םניבו x=-1

6 . היצקנופה לש חווטהו הרדגהה םוחת והמ :
) sin (cos
1
) (
x x e
x f
x
+
=

7 . dx
x x
x

+ +
2
1
2
2
2 2

8 . xdx e
x
2 sin
0
9 .
x
x x x f
2
cos
) sin ( ) ( + = . רוזג היצקנופה תא

10 . א . חכוה : ) (
2
cot arctan x f x arc x =

+ +
ב . ךרעה תא בשח f(1)תוירשפא תובושת
1 . 1
2 . 0
3 . 3 3
4 . 5
5 . 5
6 . 0 , 4 / 3 ≠ ∏ + ∏ = y k x
7 . 2 ln 1−
8 . ) 1 (
1 4
2
2
2
e −
+ ∏


10 . א . 0 ) ( ' = x f , ב ) . Π , 1 (
104
2004 1xl13,gt3 1
0 (il
f'tc
t#ln} t"us{r
*lrlr,r
:?,u,pnq
b,ry nt'a n}'ng,
Page 1 of 1
11 n?rus
:n#r:;n ra/nT
:{10olo} (r{
1( 3 t / :
{ l r
ttl
_.:fi3!Hil:
z{Lfia/a} (I
(:
t (t(
: (t : nt wn
l i ru
+
?r
1 -
' "
:
il
s' l
sttt
l c,-rt
( T
l r l
r-r5.
co
1 a
c
1: .
si n
{ c. - " t . t }
l l l l - l m
'-
:'
.--..,i
':
.or:.,
I
-
1 1
t r ' , t
t-T
c6
t2
,os[. o, .,
t''- . i I
-{
-
linr.
--*".,
=
*jr
r=1tl
-
l/-.-
t
l ' - =.
- =i nf
o
r o=2t
l { - , r si n
l . r )
J
l " t j
| 1: f r:
+-l r+l ] "' ".
s, { n
*t - T L( A *=
l i nr f t = +- { . t + t ) t , t , ,
'
-
L
. . .
-o'
lirn ln
{.r=
*
-f.r
* t}.",t,*
-
ltt L *
.t
-L,
Lr * - f
1i , p
f - - t l , I - t ! =a qa
r-o
f. rns.r
I t t I =; '
L= t =
r(10olo) 2 nbilLtl
/t.'r
=
tn
[t
+ .r(l
-
,'I illsixt$ n )ut n':rnn Yw
,)wo]nil
llyn
nH f!rn]
.
[,?]
?f'']u:'xl
{il
{t' -
e}
rr
3-r,ry(l 3
{ 3
?+"6( r {
Q;i]awn
l . * t
l i t t t l t t l . r ' +- l . r * l f
: " i n. . =
l i t t t
r - F t - O
]
{i
* "-,'i}
http://www.math.technion.ac.illcourses/1 04093ltestl2003lwin_finsol1/pagel.gif 06trU2006
ilv,rnY z{LFVa}
g
nbteut
I
l nl
( :
1 \
1 (i l
*{z
. f r '
-
L f - a
-
Page 1 of 1
n,1r-r-r1t,
i l - . ul
I +l n I ( 1 f l {n
5(n
J
I i :
T
J
- 1 ,
-
"X
rls 0u ( L,Tj
16. 13
- ?- { - r 1 - 15:
+25
( I * . r - . r t ) " =
n"fii?13 npu?
ln I (tt
.{n :mtwt}
r(lOqro) 4 nbxs
awyn
lnl
llnlnn
n'fipl
p l;'tn
-n
pnl ni l nN xsn)
(r
l (ru
f
z(t :newn
t pWJTSf i ' Wn
1( 1
1 ' =
p, wnn)w
.n1'wfta?
p
'7
f
6
: (r I
h
- +
5r
. r, ' {l }
=
-10 q+
y =
l r
-
l 0-r
I
t _ .
r e L r . t
l . - !
\ J +i . t - . t -
l
J
I
I{t
*vtf1) z{Lfraic} 5 n?xu
t(n
z(t :nnan
+(r
1 l
i r
1 J
t r
f ' - l l
l - : *
- r l
|
' t
I I
r,,.1 )T
rJ. r
=J
. r.
. i
=
nrcsi nt i ; -
=
;
L-,
=.,t
,|
'-l';'j=
z{LfiVo}
6 nbftyl
.t{
{;
N- a}!,/11}
,r
UllT.la ft)n 1ffi}
-llnf ' lrr -l' ?lttf -iIn
n1n?i7
?]lnf awY lnlnn nH nlt{191n w a\wuJ
clHn
nsl l;.xn
r +- t 1, ' 1
i o, t ( n
- , 8, =, . ( r
- * ) r r u' =( l
- , 8, =r - ( r
mt r - : ( x
113- J
z{n
;fi}JW}
(x t1s ftn) 3r3n
lnr
nsl
13
nptix nH f.snl
i r _. - : _. r =_t ; . r , B
l l
1. ' =r Ti t
f
-
sr Lr
=
l :
- ' - =-
. . r -
- t r , . ! , o. , . 1
=
o
l L, , - =
- . r = - r - =
+, r = ! / . r
=*
m, '
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2003lwin_finsolllpage2.gif 0611112006
lt
(n
4
J, =
=- t
5
[' t
; \ ^
S=i ( r , *t - i , =) . 1r , =9
J ' '
'
l
- t
,-',1t *o,,J * --,[? -,,''l
y=. r - 2
-r* +-rt
- f -r
Page 1 of 1
f - r =0
=0c+1
[ . r =l
:(10o/o) 7 nl xs
t|.y
Y3;'1nn
rl1lil
nuu nH Hgn?
.'t
:_ fr
)
t(n :ilttVt{J
zy
rg)
n uuil nru 3E/n?
11?Y
t4,2j ,{,
1rl}:llnln
'i?l
t{L,fraia} I nbxry
s n}lul i!-1T;i1 nnn Hsn?
/
{ . . :
=
.r * li n{t; e Zl :il-]Tli] Elnn
{_
*,*l
i nl tU
r(nnl fi s 10ql o) I nbxs
1:l ntul Ugnl QX
,)' 1n19
nl Tpl
,nr-l ' l
nl ?y
l nl nn *
i ' l l gi ?l 1pn
-l .' l gl t
l ti rn?
u
- t ' +i
r t . r l - - - - - - .
"
l . r - *
f - r
"
t l
+
J _
+(x
I t-*,,,1]tu tl,
*,)
in'r?y n]nn
; {0,1}
:i' I"!a-lt Elnn
lp,lj
zfill}lflpn'p)
ItL,IfU:nln1lln
' i)l
1'
r:
-
-
: i l Ul Ugnl 0N
.1
-l
-rit r + t)=
!i l nbsn3
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2003lwin_finsolllpage3.gif 06tr1t2006
1&4S93
ll.]ns
.J:"
+ I
lnx?n";i] nft
Page 1 of 1
3wn !1
nbryff
(5o.tn){x
:'!ttftS
(5vn){:
2&*3'Tt'[1f.sf 13
it,' l
3=
- I. -
r1-
- l - r - * r -
I
i l
J
1[:,
lr
=
r*l
!;)- *
=
ri rn
{M)'
.l#1''
=
I
t'
L
' 1 1. ' r
r 1
l +
lltll
^
t;
-
f l - P . 1 a
J -
llqr"
ui''
j
r r
s i t i . r
_,
It [11
. t - O
- \
i | " '
r I f r . , n r ,
L=J{ l +; ' i . r ) i l . r
- 5
= i
Ir,'iir
=
5n/5- ]JT
r J
- :
:
l +. r :
- t
1 ,
l t '
- L { - 1
t 4
. r I r' J
J.t
l qr g5
:{10o/o} 3 n?xw
rltlllS
.1 :
.r
=' 8
-)
.,
=
t
l *f
r,
=
3.r'
B]Pyi l
-' |111{
ftgn} z(L}a/u} 3 n}Xtf
l ' ^ l
:
rlt' lfiS
t f--- .
e r - 3 t J :
I i
. . . t 1 - I
t =
l \ i
l +. r
i . / . r =
l i : : \ i l +. r i c/ . r =
J J I
t t r '
=frr
*
i::--)d.t=
=. t *t l nl . r =
:?'uul't{il nH avln
t , . r
r . T +J
|
--;-""----"--"c/'t
r . r - - - l . t +E
' { 1' - J- - ) r r +r [ .
: i i
_+c=
r+i J
l ft+s/
,
t.,-2)=+t.
, 1 { * ' - ' l \
-
4l + sl +
j arcrn' r;
+ l *
t
; \ - j
http://www.math.technion.ac.illcourses/1 04093ltestl2\}2lwin_finsolllpagel.gif 061r112006
Page 1 of I
:?trrJ:'Hil n H awn z(Liln/s\ * nb,xv,t
=l{,r*--\:Yi
nri?yn
l':iuj
nuun nHawn}:(l{twn} E nbxu
. .{
=
1, .{
=
-1,
J,
=
-.r -
l0 E}-l!lln
]tf}
t
=
ii..t
t*,
l'f ltll9
=ro-
I
i -t --l . u
I b
t \ l ' r
] i { ,. } l ' r-*r=r,-{=1:L
-i -r -
to,J,'
=ro.{Lf*;},' =
j
.,,=_t
+
| -+
=
ro *
Ii
ror,,,;
- I
,"?ll.
=
E
l 6t 3
) 1,
6
dt t 4. r
e
- t 1
. t t o
- f t t t l c ' . s l = - -
I )
j i -
l i m I t , rrl
{**"*'
-
ll'
7 nbxu
. r =0l t J
rll"IlF
:?lr;n nil lun r{104fo} 6 nbxw
,
=
l t Lopi t ul ,
I
r
\,= r' ros.r Dl i :yn f]f.l D
t"y
-l gu;l
tfl fr0n
l l l
ngl l WnJ l {10{/o}
"
X
-'l1g
413#
r.{
=
{
-f
J.
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2\\2lwin_finsolTlpage2.gif 0611U2006
1, . r
-
z
?'
I r # -
I
' r t
o
.l
a
1
I . o
- ' i
I L
J
D
T _
l .
-
t ' :
I I
1 J
. F
Lr:
; , =- " |
- t "
cLr sr l " *l - '
i
: r \ _, _r
I
'
\ ' =c : +l
Page 1 of 1
{ ' r
-
I
a
10Vo)
g
n?fft
.nl ul usnl Q,i
,1.1
l
. I a . i
c,l .r
=
l
,tr"
-'
f rl s
-
I
U
.T
l
1
t . . / t . - I r - i i
. r L f . r
-
I
/ t L
J
D
. l " i . r =r I r i l o,
cosl . t r / . t =- i i
=- l r ' c o5/ c / . r =. {
I
ic/.r
=
,lr) I
i..,
1.,,
1"
I
JE
' ) ,
5
t
- . 7
{,
. v
I
l +c os f , r
,
t T
i r r r i
I
d.r
= r:
I
er' e1-r *
J
*=' rDsl .rz/v
l l
l ool
Lar* ry*)
=g' ,
l { =f ' 1
, {
r
,
=
cssr. r,
=
si' ,j'
=
triJ
-
{.''
sitt r../
\
t -
, I
e" +l I i
c r r Sf c / . r
l =-
_
- ; J e' ' c t - t s f
)
1 . 0
I t
l l . { = t " " l . { = f '
t "
- ' 1
l t
I
t ,
=
5l l 1 f , 1,
=
- r ns f
6 / . -
- r '
+ l - / -
=2/ .
=
- : ' - ! ) =
/ .
r ' n+l
1
-l
7T
1' = l -i -
{/ ,
'.\
:
+ I ,
l =
: 1"{. ' - 3)
)u nttul
!?nu:n
nrrln srnn Hsn? r{flntfis l0qlo} S rubxt
l r-tt
=
.o*[ttrT-:*i n fr]
: ; ' l t t n
0! l ' t - : s i t t - . t
0g, r r i l r l *i , , =.
t _
. | ! .
| '
<
cosl rzr' l -] si rt
-
l - : si t r r . r l " 0
I t
-' -' -:
{ si n .t
{
,' -
i r / r
v; \ r
r '
- ' : -
+d
g. r <
' r
+r t k e zI
44
,l ts' i ?
fi Tn
WnD /i
rr
=
.l -.
+l
i l l ypl sn nH 1Hn? t{nnl np
. r - *. r
, ' - ' t
l t * - l
=
' t l r ' l l
[.r
-
+ .t/
/ r - \
=
/l l
-
i i
J-
,' 1/e r.r,
{ ,
-
I
-,"5[- -
t+ J1)
rTr?nl
rntffit Yw
1n
v nfrtnil
'$'
y
=
l , .r
=
0, -r
-
-l
:fi l Ul U$nl Uj
J ' U
[ . r-
+. r, 1
{ - \
/ t l +
Jt ) - , l / i n
:1T1I1S
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2})2lwin_finsoll/page3.gif 06trU2006
Page 1 of 1
7fi|'3
flnf
I
{z
'3
Tlr"tn 104S93
.r
=
I
'n'y
hilnil En nn 5vJnuun f kyn)
5'
. t - t
6l n f ' , 5l n 6
z{Lfrahl
*-n?lwst
A Y
.r,= i *"
nrntpynl
] -
A
i l n6- i l r r 5
( x
5
nrh'(r
,,!
(:
i(r
''.-i (r
+(r
(f
I I . i l . 6
- l n- * - l t r -
5 665
?l l
I
-
- - - =t
'
j , / - t
' i
l +{ l n. r } - . t
:?-rtu:'nil :rvn z(6nr.a) z nbxu
I(n
: Dl )UUl l Hi l )Wn :3 fl bxe
{8olo}(x
I
; (r
3
(8CIloX3
3l n l - I ( l
i',,*-t
(n
l +t n:
( r
o
1( r
L J
f
-i---.t'
Jo
l ' +.r
l - ' n,
( r
t\
l(r *{n
0 (;r
i{t
z
F
|
.rsi ri 3.nl r
J
o
I
r ( r
I
l . l
l
I
I
I
J
u
. f ,
_.',-,-'-.-_*_ t ! r"
- . r . r
{' ' 4
vr - . r
:?tlul't{rr f.un
{fi01a}
* nbxsr
Lt ' t
I
I
*
t-T
*(n
I(ru
http://www.math.technion.ac.illcourse sl104093ltestl2002lwin_frnal2lpage I .gif 06t1U2006
Paee I of I
r. \ , =g-. r=
)yt . l 1l r"y }l ; l nn nl nnn f i H E1-y
-t rg31] U
Bl f . f l un : {l OVo} 5 nbi l t r
.o'*y
'119
"'yl
(8r5)
,t5,4
nlTu?li] nH lfnnn 1ujYil
'"y
.1? il*tlg:I lgllit
11;n
npl :,vln\
lfi,r
{il
l7,r
(r
"
\ l
,L
:?{
0
en (r
ryg<
.J,= ?.r * I
-lUli'l]
P{l.l} ilTli?];'l nlllnl Filt l{10orro}
F ts}"l,t-H
nEnlvilil fsi? nHl
,P
nlnr?J) ln]l], i1311i?r1 1wn)y
a
il?i?]il nH Hsnb
.8 nThpf]
,
p *n
nvjln ?y nnvln rw
vnann)w
tyt"ln
sir
a
ninrzln
{
muvmxry.}r?
},ztwut
mi't nunlynil fgi?
:
A , T _ { 1
:nr)]f;i] fl/n l? nlxn
1( a
{6a/al
(x
0
(r{
(60/o) (r
0 (t{
Lfrsr,a?9 nbiltr
c,r
(i'l ln 61n 5
(r
l i m
-t
l n6( r
l(n
|
.
(si n
.r)'
I ltll c'.'
.1+fl -I
?e/ nru
l?nro3n
nrTri'l nlnn ilgn? :(nnnfi$
. t
J
t-t)
= ---;-.
6?
{ cc6 'r-e n 'r
2( 1
ryr
(1 1( 3
t\tz ttfruln nH n1]\n) r{ruruHts 1oo/o} s nbxs
, f
(. u] =
/ {&i
=0
;
(u, Lt ' 1
-f .
i l -t rl l },
[ cr, / : . ] *f "
n91g' l
/ t ri
EH
f
'l-ro)
=
0
-UJ
1) ,
rail.Tli?l nnlli?
'tt{
!nn?sil:l
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2)\2lwin_final2lpage2.gif 06trU2006
Page 1 of 1
7. 0s. 02
**1
04095
.Jl -l n5
7u n31[3N1ft
I
. {
=
;
nTl i TI f
{rfrVCIy
{N
C
r l 1
" - , T- ( N
:
tT
:rlfTIffil
n1nJn nH fJinnT
l{.t
t
-
[**.
os{l
-
:.r
i]'
I
a
,.1
: t -
- - . v- { T
t b
\
|
,]
)
o' { n
-l
,
/1..t1
=
nrcsi tt -t it'3i7 ngn
'tT
: " +t t - I
j
,r
{3
q1]
1',3
?3]1Tl il nu ruil nb{ 3Mw7
{2
.E' -X-i l
-l ' xt
X
-
I l u
"n t
10 To)
-u, )
ri f
{t n
:
t,l
:ilfT{l}fl
:111119
o {,)
2fi
;{
'a
s
=
i
rucsirr .rc/r
=
],
=':;J,,
oI
( ,
:
. L c '
I l - . r
- t
| t r I r c / l
- l
! - - " +- l - " * -
- 1
[-
3.r.i.r
=../r.l ] 3'l
..'*rr
l]f.U it-l'T.l n'nn ilHl,il n'yiv11frfi
| , ;
I t . , f r 7r =
-
5r + 3l cl r . r
f r . r l : {J
I
L
, r. r * / r. l < +
I
. r r f . r e/ . t
.t nf Cslll .ti-
-
|
-;,,,,,=..,,=..--, =
o
{ *i
r- ' \
=
=L- L
' i x7l
lr
-1
n 7u a.:lu
>. 1
nT"H 7"t3U
{z
{
lil V{,}
a,
-190
h
=-552
l i ru.' _,
fi -ri
=
l i ru
.,_r
(rr-r * bJ
=
* * r +1: =108
:fl l $' 3-l
t
1 :l 11Il 9
-
5r + 3h/r
=
:"08
J
r , r f r - :
i
( +) -
l 4t ut
F
J
D
http://www.math.technion.ac.illcourses/1 04093ltestl2001/win_finsol I lpagel .gif 0611112006
1
I r .
r DS- t
=
r
I i . / r
I
- si n. r . / . r
=
i l t ' 7
=
-
I *
=:
, , T , [ l
J" r '
3
- q f
d - i
.
a 1 l
-
)
I
l ' 1
A - l &
- - l
i
l -
f,r.+i
=
f;(,1i
.ii
.,
=
ji ,ffrtr=
-
5r + r).#j
.7
i sitr .r
I
* - . * r l t
J-
cos' . r
b
- r l . r ( 7. r :
- 5.
+l ) t + cr
=
190
2\)al ' Hn nbt
Page 1 of 1
:ffia'T}
tZ
t unT
{8
t t l
l *n
;
{l
:llfltllfl
:"l]lfi$
3illn?
t5
(;'fi
tft'l
rt n
{il
:ilfl[IlH
:' 111il$
B1n"fr}n f{un?
{g
{n
T2
{4
Y*I
?ffi
l 20l n4- 124{i t 64ln 2-l,tt
rr
=
l l r .t
?l stsy' Hn nH
ln .rrIr
l ,28l n4- t 8tr 5l n4-Z{:
]-
u,
3 Iu,
,T
f
s l n. t
|
*
-
i / . r ' =
J-
ca-s' .{
;
.a
l i [ . r '
=
J
I
1 ' - . -
I i I . r' "
-
l n. rc/ -r
=
t
*
I
: ' "= l n. l
l i
e * 1
' i r r l
- :
[ . t ' ' =. 1. t l
=
310I n
- { -
l ] - l
i r I
I
. J
1 , ' - t " l ' t :
: J
l -1 ,
8l ?fl ul ' Hf,
/(.ot
=
5.rr
-
f.r' i -l ' 3i ?nnn ?w
E , i q
http:l lv,rww.math.technion. ac. illcourses/ 1 04093ltestl2001 /win_finsol I lpage2.gif 06t11t2006
f
' -
0 c+. 1
=
I
/ {t }
=
r
f
( - l ] =7 =f r 4wr
I t st
-
n"xlnlgn ?u E1n''3'n7 ETJ',ASnn
1'3
Wagnn
l o,:,r]
Tf]ut' HJ
l t-rt
=
si n' ,.r + sns' , .r
-
I
:"r:
(r
{t u
7tf'
Page 1 of 1
t3
:
{e4
ilflHn
:1]l fl S
3wn7
{7
t #VnI
1{ H
(.1
: ilflGlIl
:11Ifi S
[ +vj
( n
f
' -
-t rsi : r
++. r -
a 7
I T \ r
l t J / ,
4'
- l
l . r i si r r . { - f , Fs. r J
=o
*
{
si n l ' r =0
=
Lsl n
. r
=
cos. r
/ - \ f ;
f t , ! ' l =f _- _- l =; ! / c
' L+, 1
:
f <- \
r T
"l
-r,' d
I {
j
+ ! - I | -
J
1 r l -
, t
I r -
l +. /
JrT
r _
a
( o
! . t =0. "
I
''i
I
1 -
I
,l
L,"r.r
=
I
i[J
&'f itt
lirn
-i l 1
t3' Hl 1
{8Vol,
n171un nN fun?
{nTIffis
ttTH{llxs
i l i t n' - o
9. r - 3si n 3. r
tN
:
tltu
g
73 u.' i?nll uguni-' !
' Hln)
?v' *t? 77zl v,u13* 3 Hnn ilJl :11' }fl!
=
' /
st n J. r
'-o
4,r'- 2 sin l.l'
'-CI
*
- -l
rns 3.1
9- gr os3. r
, .
9. r
-
J si n J. t
, .
l l tl l
,-F
l .,l ;;i l 1.._
I
=
l l tl l
, .
El cosJ. r
[ " o, - r >0
= l l t l l
^ - - {
' r-u
I si n l .l :
l -.*,,.1
< 0
.n"i] H? ?1 a
v?
http://www.math.technion.ac.illcourses/1040931test12001/win_finsolllpage3.gif 0611U2006
Page I of 1
, .
l . r - ni r : *r
, .
l l l l l . _ *
i _ * . ' .
= l l [ 1 ] . , _ *
.r *
1i .r=
+ J
r
- -
. r . t r r t . t - * i
L
.t!*****y*4,,,*rr---
=
liffi
",_*
. {
,
\ l . t =
+J
T
.{ .t
{&%, }
i11anfr
r - ' T, ^t
- - l l t *. r :
l
=l i r n. r - €
1
. t ; ==;
t *
! ' t + ; l
. l i ni
. I - @
"\ +rf f
+3
t t
r*;--*-
a f
. r- + I
. o=
ltllH nTlPJf" ilT Eli7u?
V"IIB?
y=xsinx
{ {
l ' l t
=
ttzYa
nnl TW t17H[11] (9
Eti?I"?n
I' f.
nuuln nH f[3I17
, / \
t r l
i 0g- r ' : 1' - l
I
'1
l
\ - r '
i Y-x I?"Wn
nNl l i l Jn :.|11i l $
'tT
t r
r-l f
1
;
r
[
- t =r r
-
|
.tsi tt .tc/.r
=
{
J
o LSrn
-r
=
1
. r . / . ,
|
=n- - y
l 8
)
!r"llY73i1f
' =
I
1
( =
-
ros. rJ
isin
.r 5, L,t e ,r sin .r { .t
7
1 1
. - r . , . t -
j =
|
( . r
- . t sl n. { ) e/ . {
-
* * -
J ' r
D- '
l :
. ,
1 - ,
' ! T -
i
. -
a
t ,
I
I I
=
s
- l - . r L- os. \
l *=+Jc
I t
I
og-
0611U2006
http://www.math.technion.ac.illcourses/104093ltestl2001/win_finsolllpage4.gif

הקיטמתמב הניחב רוזחש 1 ר - 2001

1 . ?
) x 2 (sin tg
) tgx sin(
lim
0 x
=


א . ¼ ב . 0 ג . 2 ד . 1/3 ה . 1

2 . הרדיס הנותנ יהת )
1 n
1
1 ln(
+
− . המוסח הרדיסה םאה ? ןכ םא , םסחו ןוילע םסח אצמ
ןותחת .

3 . םוקעל קישמה 8 y xy x
3 2
= + − הדוקנב ) 2,2 ( ריצ תא ךתוח y דוקנב ה ?
א ) . 0,12/5 ( ב ) . 0,2 ( ג ) . 0,1/5 ( ד ) . 0,3/4 ( ה ) . 0,1 (

4 . לש היינש תרזגנ ךרע בשח
x cos x
e הדוקנב x=0
א . 0 ב . - 1 ג . 1 ד . - 2 ה . 2

5 . םיפרגה ןיב אולכה חטש אצמ f(x)=xlnx , g(x)=2ln(x)
א . 2ln2 – 5/4 ב . 0 ג . ln2 ד . ln1/2 – 4 ה . ln2 – 5/2

6 . בשח

π
6
0
3
xdx 2 sin
א . ¼ ב . 5/48 ג . 1/8 ד . 5/16 ה . 3/16

7 . בשח

π
π
4
3
)
2
(
3
4
3
1
4
3
dx ) x cos( x
א . ½ ב . - 3/4 ג . ¾ ד . ½ ה . - 5/4

8 . היצקנופה םאה
0 x
0 x
e
) e sin(
) e cos( e
) x ( f
x
x x sin
=

π
π +
=
דימת הפיצר ? הפיצרל התוא ךופהל רשפא םאה אל םא ?

9 . חווטו ילמיסקמ הרדגה םוחת אצמ לש
x ln x
1
eהקיטמתמב הניחב רוזחש 1 ר – 2001 – תוירשפא תובושת
1 . ד
2 . המוסח הרדיסה . ןוילע םסח : 0 ; ןותחת םסח : ln1/2
3 . א
4 . ג
5 . א
6 . ב
7 . ב
8 . הקילס תופיצר יא . קנופ ' ב םא הפיצר - x=0 , כ רדגות היצקנופה -
π
1
.
9 . הרדגה םוחת : x≠0,1 ; חווט y≠0


הקיטמתמ 1 ר ' – 2000
רד ' רדאנ אגא
הקיטמתמב הניחב 1 ר ' - 2000
1 . =
− +

x
1 x 1
lim
m
0 x
) ת .
m
1
.(
2 . =
− +
=

x
e ) x 1 (
lim
x
1
0 x
) ת .
2
e
− .(
3 . האוושמל שי תונורתפ המכ 1 arctgx x
3
= + ? ) ת . 1 .(
4 . לש םדקמה המ
6
x רוט חותיפב ביבס רולייט a=0 לש
2
x
e

? ) ת .
6
1
− .(
5 . ןותנ : f(x) הריזג . בשח :
h 2
) h x ( f ) h x ( f
lim
0 h
− − +

. ) ת . f '(x) .(
6 . אבה ןיוויש יאה םאה
n
1
n
1 n
ln
1 n
1
<


+
<
+
רובע ןוכנ n יעבט ? ) ת . ןכ , זנרגל יפל ' .(

7 . בשח : = −

dx x 9
2
) ת . c
3
x
arcsin
9
x 9 x
2
9
2
+
+
− ⋅
.(

8 . האבה היצקנופב תופיצרה יא תודוקנ תא ןיימ ) : n םלש (
n
1
x 1
n
1
x 2

=9 . ןויווישה יא תא חכוה :
3 3
x y arctgx arctgy 18 − < − ⋅ רשאכ 5 x y 2 < < < .
{
f(x)=
) ת . לכב n קנ םלש ' פיצר יא הקילס תו .
רשאכ 0 x→ קנ ' ינש ןיממ תופיצר יא .(הקיטמתמ 2 ר '
הקיטמתמ 2 ר - 2003
3 / 1
םינאופרל הקיטמתמב הניחב 2 – 2003

הניחבה ךשמ 3 תועש , רזע רמוח לכב שמתשהל ןיא .

הלאש 1
האוושמה ןורתפ הדוקנה ךרד רבועה ) 1 , 2 ( ךרד םג רבוע :

א ) . 3 , 0 ( ב ) . 1 , 3 ( ג ) . 1 - , 0 ( ד ) . 2 - , 1 - ( ה ) . 2 , 1 (


הלאש 2

היצקנופ םא הדוקנב הפיצר ) 2 - , 1 (
זא A :

א . 0 ב . 1/6 ג . 1/5 ד . 1 ה . ןיא A הזכ


הלאש 3
יהת f (t) הפיצר תרזגנ תלעבו הפיצר ) םתרדגה םוחתב .( היצקנופ רידגנ
יוטיבה xz
x
’ + 2yz
y
’ ל הווש :

א . z ב . 3z ג . 9z ד . 10z ה . 11z


הלאש 4

האוושמה םאה xy – zln y + e
xy
= 1 הדיחי המותס היצקנופ הרידגמ

א . z = f (x , y ) הדוקנ תביבסב ) 0 , 1, 1 ( , קמנ !


ב . y = g ( x , z ) הדוקנ תביבסב ) 0 , 1 , 1 ( , קמנ !


הלאש 5

היצקנופ הנותנ f ( x , y ) = 2 x
4
+ y
4
– x
2
– 2y
2
.

I . תויטירקה תודוקנה רפסמ ) םומרטסקאל תודושח (

א . 0 ב . 1 ג . 3 ד . 5 ה . 9 ו . 11

II . ויטירקה תודוקנה רפסמ ץוליא םע ת x
2
+ y
2
= 1

א . 0 ב . 2 ג . 4 ד . 8 ה . 9 ו . 11

הקיטמתמ 2 ר - 2003
3 / 2
III . םוחתב הנותנה היצקנופה לש ילמיסקמה ךרעה x
2
+ y
2
≤ 1 אוה :

א . 0 ב . 1 ג . 2 ד . 16 ה . 25 ו . 28


הלאש 6

היצקנופה לש ילמיסקמה ךרעה z = x
2
y ( 4 – x – y ) שלושמה לעמ {x + y ≤ 6 , x ≥ 0 , y ≥0 }
אוה :

א . 0 ב . 2 ג . 4 ד . 8 ה . 10 ו . 11


הלאש 7
ןותנ

א . היצגרטניאה םוחת תא רייצ

ב . היצרגטניאה רדס ףלחה


הלאש 8
לרגטניאה ל הווש :

א . 8π ב . 12π ג . 24π ד . 48π ה . 96π ו . 4


הלאש 9
רוטה לש תוסנכתהה םוחת :

א . לכ X ב . X = 0 דבלב ג . -2 < X < 2

ד . 0 ≤ X < 2 ה . -4 < X < 4 ו . 0 ≤ X < 4


הלאש 10
רוטה לש םוכס רשאכ ⏐X⏐ < 1 אוה

א . 2 / (1 – x)
3
ב . 2 / (1 – x)
2
ג . 1 / (1 – x)
3


ד . 1 / (1 – x) ה . קיודמב בשחל ןתינ אל


הקיטמתמ 2 ר - 2003
3 / 3
הלאש 11
לרגטניאה רשאכ D םירשיה ידי לע םוסחה םוחת y = 1 – ½ x , y = 4 -2x ,
y = 2x , y = x ל הווש -

א . 1 ב . 2 ג . 3 ד . 4 ה . 5 ו . 6

זמר : םישדח םינתשמל ורבעת .

החלצהב !


תונורתפ

1 . ג
2 . ה
3 . ד
4 . א . אל ) המותס היצקנופל םיאנתה דחא םייקתמ אל .(
ב . ןכ .
5 . I . ה
II . ד
III . ב
6 . ג
7 . א -

8 . ד
9 . ה
10 . א
11 . גהקיטמתמ 2 ר 2002 – תונורתפ
הקיטמתמ 2 ר 2002 – תונורתפ
הקיטמתמ 2 ר 2002 – תונורתפהקיטמתמ 2 ר 2002 – תונורתפהקיטמתמ 2 ר ' - 2001

הקיטמתמב הניחב 2 ר ' – 2001

1 . היצקנופ הנותנ : f=f(x,y)=x
2
+4xy+y
2

א . (f
x
,f
y
)=?
ב . הדוקנב היצקנופה תרזגנ ) 1,1 ( רוטקוה ןוויכב )
2
1
,
2
1
(


ג . חטשמל קישמה רושימ תאוושמ z=f(x,y) הדוקנב ) 2,2 (
ד . םא y(t)=cos3t ו x(t)=sint , יוטיבה הווש המל בותכ :
dt
) t ( y ), t ( x ( df

ה . םוחתה ןותנ : D:{x,y:x
2
+y
2
≤16 . i ( לש םומינימ אצמ f(x,y) םוחתב
ii ( תאצמש ךרעה לבקתמ הדוקנ וזיאב
iii ( לש םומיסקמ אצמ f(x,y) םוחתב
iv ( תאצמש ךרעה לבקתמ הדוקנ וזיאב

2 . ןותנ D=x,y:x
2
+y
2
≤9 .
א . םושר dxdy e A
D
) y x (
2 2
∫∫
+ −
− = לופכ לרגטניאכ
ב . כ תויבטוק תוטנידרואוקל תרבעהש היצרגטניאה םוחת תא בות
ג . תא בשח A

3 . ןותנ x>0 , y=0 , ןכו x+y=1 .
∫∫
=
D
xydxdy B
א . הנשמה לרגטניא תא םושר
ב . לרגטניאה תא רותפ

4 . חטשמ לע הדוקנ אצמ z=xy+1 רתויב ןטק תישארהמ הקחרמש ) תא הרצקב רבסה
ךתבושת (

5 . נרפיד תואוושמ תוילאיצ :
א . yxdx+y
2
dy=0 . יללכ ןורתפ אצמ , רובע ןורתפ ןכו y’=1 .
ב - ה . יללכ ןורתפ אצמ
ב .
2
x
y
x
y
1
dx
dy


+ + =
ג . 0 xy
dx
dy
= +
ד . x xy
dx
dy
= +
ה . (3y
2
x
2
)dx+(2yx
3
+3y
2
)dy=0
הקיטמתמ 2 ר ' – 2000
פורפ ' יבצ רלגיצ
הקיטמתמב הניחב 2 ר ' – 2000
1 . היצקנופה הנותנ
+
=
2 2
y x
xy
ln w
א . והמ
x
w


? ) 4 תודוקנ (
ב . לש ךרעה
y
w
x
w
הדוקנב ) 2,3 ( אוה ) : 4 תודוקנ (
1. –2/3 2. –3/2 3. –1 4. 2 5. –2

2 . היצקנופה הנותנ f(x,y)=x
2
+y
2
-3x+2y .
א . זגנה לש תנווכמה תר f ןוויכב 3i + 4j , הדוקנב ) 1,1 ( איה ) : 5 תודוקנ (
1. 1 2. 2/3 3. 13/5 4/ 17/5 5. 13/2

ב . אוה תילמיסכמה תנווכמה תרזגנה לש ךרעה עוביר ) : 5 תודוקנ (
1. 13 2. 9 3. 15 4. 17 5. 5

3 . היצקנופה הנותנ f(x,y)=3x
2
y+x
2
-6x-3y-2 . שי וז היצקנופל ) : 10 נ תודוק (
1 . ףכוא תדוקנו ימוקמ םומיסקמ תודוקנ
2 . ימוקמ םומיסקמ תודוקנ קר
3 . ימוקמ םומינימ תודוקנו ימוקמ םומיסקמ תודוקנ
4 . ףכוא תודוקנ קר
5 . ףכוא תודוקנו ימוקמ םומינימ תודוקנ

4 . ביכר x יוטיבה לש ילמינימה ךרעה לבקתמ הב הדוקנה לש x
2
+2y
2
+2xy+2x+3y , ףופכב
תל יאנ x
2
-y=1 , אוה ) : 8 תודוקנ (
1. 0 2. –3/4 3. 1 4. –1/2 5. 2

5 . םיסוניס רוטל האבה היצקנופה תא חתפל שי :

2 x 1
2
1
1 x 0
2
1
) x ( f
< <

< <
=
א . אוה רוטה לש יללכה רביאה ) : 6 תודוקנ (

ב . םידקמה םוכס b
5
+b
6
אוה ) : 6 תודוקנ (
1. 1/4π 2. 2/3π 3. 1/6π 4. 1/8π 5. 2/5π

6 . בשח :
∫∫
R
y
x
2
dA e
y
1
םוחתה רשאכ R ע לבגומ " י : (x=1, y=2, y=x
2
, x≥1) ) . 10 תודוקנ (
7 . בשחל , ךותב רשא חטשה תא תויבטוק תוטנידרואוק עויסב x
2
+y
2
-8y=0 , לגעמל ץוחמו
x
2
+y
2
=16 . איה האצותה ) : 10 תודוקנ (
1. π +
3
16
3 8 2. 3
3
16
+ π 3. π + π
3
16
4. 3 2
3
8
+ π
5. 3
3
4
− π
8 . רוטה לש תוסנכתה ןוחבל :


=
+
+ +

1 n
1 n
) 1 n ln( ) 1 n (
) 1 (
) . 10 תודוקנ (
9 . לש תוסנכתהה םוחת תא אוצמל :


=

1 n
2 n
n n n
n 3
x 2 ) n (ln ) 1 (
) . 10 תודוקנ .(

הקיטמתמ 2 ר ' – 2000 - ןורתפ
פורפ ' יבצ רלגיצ

הקיטמתמב הניחב 2 ר ' – 2000 – ןורתפ
רעה ה : ע ןתינש יפכ ןורתפה והז " הצרמה י

1 . א .
) y x ( x
x y
x
w
2 2
2 2
+

=


.
ב . רפסמ הבושת 2

2 . א . רפסמ הבושת 3
ב . רפסמ הבושת 4

3 . רפסמ הבושת 4

4 . רפסמ הבושת 2

5 . א .


π
− − +
π
=
2
n
cos 2 ) 1 ( 1
n
1
b
n

ב . רפסמ הבושת 2

6 . e 2 e 2 2 ) 2 ( 2
2
1
2
2
1
− + − −
7 . רפסמ הבושת 1

8 . רוטה ץינבייל יפל סנכתמ

9 . |x|≤3/2
הימוטנא 1

הימוטנא 1 - 2008

1 . םיאבהמ ימ ונניא ה תא ביכרמ - Perineal body ?
א . Superficial transverse perineal m.
ב . Ischiocavernosus m.
ג . External anal sphincter m.
ד . Deep transverse perineal m.
ה . Bulbospongiosus m.

2 . ה יבגל ןוכנ המ - Penis ?
א . םייזויגנופס םיפוג השולש ליכמ , םיינש ילרטנו דחאו םיילסרוד
ב . םייזונרווכ םיפוג השולש ליכמ , ילרטנו דחאו םיילסרוד םיינש
ג . ירירש root of penis ב םיאצמנ - superficial perineal space
ד . ב ףקומ - Deep fascia of penis םג הנוכמה Dartos fascia
ה . נהמ דחא ףא " ל

3 . ירוירטסופל ירוירטנאמ ןוכנה רדסה והמ ?
א . Urinary bladder < סויצר < Uterus < םוטקר
ב . סויצר < Urinary bladder < סלגוד < Uterus < םוטקר
ג . סיבופ < סויצר < Uterus < סלגוד < םוטקר
ד . סויצר < סיבופ < Urinary bladder < Vesicouterine pouch
ה . נהמ דחא ףא " ל

4 . המ ןוכנ אל סגה יעמה יבגל ?
א . ליכמ Taenia coli
ב . ליכמ Haustra
ג . ליכמ Omental appendices
ד . םינמושה תחיפסל יארחא
ה . וילא רבוחמ Vermiform appendix

5 . תוילכה םוקימ יבגל ןוכנ המ ?
א . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T10-T12
ב . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T12-L3
ג . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T11-L1
ד . ל תודומצ ןה - Psoas major m.
ה . תוילאנוטירפארטניא ןה

6 . לוכיעה תכרעמב ןוכנה רדסה המ ?
א . סקנירפ , סורוליפ , ג ' ג ' םונו , יבחור ןולוק
ב . סקנירפ , םויליא , ג ' ג ' םונו , םוקצ
ג . םונדאוד , הידרק , םויליא , םוקצ , דרוי ןולוק , הלוע ןולוק
ד . סקנירפ , inferior esophageal sphincter , םויליא , ג ' ג ' םונו , םוקצ
ה . inferior esophageal sphincter , הידרק , ג ' ג ' םונו , םונדאוד

תולאשב 7-10 ורוקמל דירוה תא םאתה :
א . Inferior mesenteric v.
ב . External iliac v.
ג . Internal iliac v.
ד . IVC
ה . SVC

7 . Inferior epigastric v.
8 . Superior rectal v.
9 . Middle rectal v.
10 . Inferior rectal v.

11 . ספהב עייסל החמתמה שקבתה דש תתירכ חותינב ל תילאידמ שחרתהש םומיד תק -
Mammary gland . לש םיקיקרועמ עיגה םומידה :
א . Thoracoacromial a.
ב . Anterior IC a.
ג . Long thoracic a.
ד . א + תונוכנ ב
ה . Internal thoracic a.

12 . ישילשה חוורמב אצמנה ילטסוקרטניא קרועב העיגפמ האצותכ קזניהל לולע ימ ?
א . Lt. main bronchus
ב . Rt. main bronchus
ג . תינמי האיר
ד . תילאמש האיר
ה . נהמ דחא ףא " ל

13 . המ ןוכנ אל יתעשפמ עקב יבגל Direct ?
א . תימדקה ןטבה ןפוד לש השלוחמ עבונ
ב . ע שלושמב שחרתמ " ךבלסה ש
ג . ה תובכש לכב ףקומ - Spermatic cord
ד . גוסמ עקבמ תוחפ חיכש Indirect

14 . המ ןוכנ אל ה יבגל - mesentery proper ?
א . כ וכרוא - 15 ס " מ
ב . כ ובחור - 20 ס " מ
ג . ב ותישאר - J ejunuileum junction
ד . קדה יעמה תא זחוא
ה . א + ב

15 . המ הרוק אל הלוטסיסה ןמזב ?
א . םיירנורוקה םיקרועה תואלמתה
ב . ה לש החיתפ - Aortic valve
ג . ה לש החיתפ - Pulmonary valve
ד . ה לש הריגס - Tricuspid valve
ה . לש תוצווכתה Papillary m.

16 . המ כנ אל ןו רבועב םדה תמירז יבגל ?
א . ה - Foramen ovale תוילעה ןיב םד תרבעהל שמשמ
ב . ה - Ductus venosus דבכה תפיקעל ינויח
ג . תויהמיא םד תוירודכב ןצמח לבקמ רבועה
ד . ה - Ductus arteriosus תואירה ףקעמל ינויח
ה . נהמ דחא ףא " ל

17 . ה ןיב סחיה המ - Thoracic sympathetic ganglion ה ןיבל - Aorta ?
א . ה - TSG הל תירוירטנאו הטרואאל תילאידמ םירבוע
ב . ה - TSG הל תירוירטסופו הטרואאל תילאידמ םירבוע
ג . ה - TSG הל תירוירטנאו הטרואאל תילרטל םירבוע
ד . ה - TSG הל תירוירטסופו הטרואאל תילרטל םירבוע
ה . יכנא רושימ ותואב םירבוע םהינש
18 . תוירשקהמ וליא אצמנ רשאכ אוה רומח תוחפ יכה ןטרסה בצמ תועוגנ תואבה ?
א . Subclavian nodes
ב . Pectoral nodes
ג . Lateral axillary nodes
ד . Celiac nodes
ה . Middle sacral nodes

19 . םע עצבתמ תוילרקסל תוירבמולה תוילוחה ןיב רוביחה :
א . תוילוח L5-S1
ב . תוילוח L3-S3
ג . תוילוח L4-S4
ד . תוילוח L4-S1
ה . תוילוח L4-S2

תולאשב 20-22 ךשאב הבכשה ןיב םאתה ןטבה ןפודב הבכשל :
א . Int. spermatic fascia
ב . Ext. spermatic fascia
ג . Cremaster m.
ד . Cremaster fascia
ה . Dartos fascia
ו . Tunica vaginalis

20 . Peritoneum
21 . Scarpa
22 . Transversalis fascia

23 . ןיבה חוורמב פוקסוטטס חיננ םא קודבנ םתסמ הזיא - םונרטסל לאמשמ ינשה יעלצ ?
א . Pulmonary
ב . Aortic
ג . Tricuspid
ד . Mitral
ה . נהמ דחא ףא " ל

24 . המ סיבופה לעמ יקפוא ךתחב אל עגפי ?
א . Anterior rectus sheet
ב . Posterior rectus sheet
ג . Rectus m.
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

תוירשפא תובושת :

1 ב 13 ג
2 ג 14 ג
3 ג 15 א
4 ד 16 ג
5 ד 17 ד
6 א 18 ב
7 ב 19 -
8 ד 20 ו
9 ג 21 ה
10 ג 22 א
11 ה 23 א
12 ב 24 ב

הימוטנא א דעומ רוזחש 2007

1 . טנמגיל לנידרקה רוקמ המ ?
א . טנמגיל םרופיצלפ
ב . טנמגיל דורבה לש ירוירפניאה קלחה
ג . יל םוירטמירפה ד זוא לנרטניאה
ד . זוא לנרטסאה דיל

2 . ךרואב ןיכס 20cm ב תרקדנ - midaxillary line ה יפלכ תיווזב יעישתה יעלצניבה חוורמב -
xiphoid . מב ןיכסה רובעת ה ?
1 . superior lobe of spleen , fundus of stomach , left lobe of liver , diaphragm ) אל
חוטב (
2 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , הביקה סודנופ , תפערס .
3 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , דבכה לש תילאמש הנוא , thoracic aorta
4 . inferior lobe of spleen , body of pancreas , ...

3 . ולש ילטסוק ונרטסה לובגה תא הווהמ דבכה לש קלח הזיא ?
א . ןימי רדח
ב . ןימי הילע
ג . לאמש רדח
ד . לאמש הילע

4 . בלה לש םיבצוקה יבגל ןוכנ המ ?
א . ריהמ יתיילע , יטיא ירדח
ב . ריהמ ירדחו יטיא יתילע
ג . םימאותמ םהו ההז בצק
ד . םימאותמ םניא םהו ההז בצק

5 . ומצ הנבמ הזיא דרקירפל ד ?
א . ילאמשה ירטסגה קרועה
ב . םיילטנמואורטסגהו םיירטסגה םיקרועה

6 . רטרואה יבגל ןוכנ המ ?
א . וכרוא לכל ילאנוטירפרטניא
ב . וכרוא לכל ילאנוטירפטרטר
ג . רבוע 3 ס " יתלחשה קרועל תילרטל מ ) (uterine artery
ד . ה לעמ רבוע - internal iliac artery ב - bifurcation ולש

7 . בעמ טחמ םירי 3 ס " הלאמש תצקו רובטל תחתמ מ - םיעגופ המב ?
א . ה לש היצקרופיבב internal iliac
ב . middle sacral artery

8 . ירבוע םד תמירז יבגל ןוכנ המ ?
א . םאהמ ןצמוחמ םד ריבעמ רובטה דירו
ב . ןצמוחמ םד ריבעמ רובטה קרוע
ג . ירבועה םדה רוזחמב תואירה ףקעמל ינויח ילבואה ןמרופה
ד . ה ductus venosus ילאמשה רדחה ףקעמל ינויח

9 . םיזג ףוליח יבגל ןוכנ המ ?
א . םימינב אלמ םיזג ףוליח רשפאמ אלו ידימ ריהמ תומודא םד תוירודכ לש רבעמה
ב . יזכרמה סוכנורבהמ ץוח האירה יקלח לכב השענ

10 . םיבשוי ימרג הנבמ הזיא לע
א . ischial tuberosity

11 . רפה רשפאמ הנבמ הזיא ה ןיב תיעבט תיגרוריכ הד parietal pleura הזחה ןפודו ?
א . תילרצסיוה הרואלפה
ב . endothoracic fascia
ג . תילטסוקה הרואלפה

12 . בלב תינוויכ דחה המירזל עייסמ המ ?
א . הריהמ תילמשח הכלוה
ב . תיטיא תילמשח הכלוה
ג . ידירו רזחה
ד . םיישרפמ םימתסמ

13 . בלה דלש םרות אל המב ?
א . ח הכלוה הריהמ תילמש
ב . בלה ירירשל תינכמ הכימת
ג . םימתסמל ןוגיע

14 . יבגל ןוכנ המ hiatus hernia ?
א . ה paraesophageal רתויב החיכשה איה
ב . דע לש התומת רועיש שי תדלומ הינרהב 70%
ג . ב sliding המוקמב תראשנ הידרקה
ד . ב - paraesophageal hernia , הו סודנופהמ קלח - cardia יסנכנ הביקה לש ל ם - esophageal
hiatus ה דיל - esophagus

15 . ילקארוטה ריקה תא בבצעמ המ ?
א . intercostal nerves

16 . תנומסת לש םינמיסה המ pancote?
א . דיב לומינ , העזה רסוח
ב . דיב לומינ , תרבגומ העיז

17 . לוכיעה תכרעמל םד תקפסא יבגל ןוכנ המ ?
1 . SMA ןתונ 15-18 ל םיפיעס - Ileum+J ujenum
2 . SMA רצוי 15-18 vasa recta םוירטנזמב םיפעתסמ רשא

18 . ה יבגל ןוכנ המ - Tunica Vaginalis ?
1 . תילרסיו הבכשו תילטאירפ הבכש הל שי

19 . ןוכנ אל המ ?
1 . ה - valves םידירוב רשאמ רתוי םיחתופמ םיקרועב
2 . םיקרועב חטשהמ לודג םידירוה ללכ לש בחור ךתחה חטש
3 . ההז םיקרועהו םידירוב לתודנאה תבכש
4 . םיקרועהמ םיקד רתויו םיירירש תוחפ םידירוה

20 . תב הרוחבל ירסיק חותינ עצבל הטילחמ הריכב תחתנמ 25 . לעמ ילסרבסנרט ךתח השוע איה
סיבופל . הכתח אל איה םיאבה ןיבמ הזיא ?
1 . posterior rectus sheath
2 . anterior rectus sheath
3 . rectus abdominis
4 . transversalis fascia

21 . רדסה המ ירוירטסופל ירוירטנאמ ןוכנה ?
1 . סיבופ , retropubic space , ןתשה תיחופלש , םחרה , סלגוד םש לע ללחה , םוטקרה .

22 . ב ףירח קמנ - right coronary artery ל םורגי אל -
1 . ה לש קמנ - apex
2 . תוילע רופרפ
3 . ינמיה רדחה לש קמנ
4 . ה לש קמנ - interventricular septum

23 . ה לש ףנע וניא םיאבהמ המ - hypogastric ) internal iliac artery ( ?
1 . external pudendal
2 . umbilical artery
3 . superior rectal

24 . ןימי האירב הרונ רוחב , המישנ לכ לע םחלנו ראוצה לש ןימי שרושב תוחפנתה ולצא היהנ .
םוקמל עיגה קידמארפ . תושעל וילע המ ?
1 . ע הזחה תיב תא ול זקנל " המ טחמ תסנכה י - midaxillary line
2 . ב הבע טחמב ותוא רוקדל - midclavicular line
3 . יידמל רומח בצמה יכ ךמסומ אפורל אורקל .

25 . תב השיא לצא 60 ל וזקנתה ןטרסה תורורגש ררבתה דשה ןטרס םע - paravertebral lymph
nodes . וזקנתה םה המ ךרד ?
1 . intercostal veins
2 . cephalic vein
3 . thoracoacromial vein

26 . ןוכנה רדסה מ - proximal ל - distal ) לאמשל ןימימ (
1 . esophageal sphincter , pharynx , duodenum , cecum , rectum
2 . pyloric antrum , ileum terminalis , splenic flexure

27 . ה רוקמ - sciatic nerve :
1 . L2-S3
2 . L3-S4
3 . L4-S2
4 . L4-S3

28 . ב רבוע המ - Porta Hepatis ?
1 . Hepatic Arteries , Portal Vein , Hepatic ducts
2 . hepatic arteries , hepatic lymph ducts , hepatic nerves , portal vein דבלב

29 . ךרואב ןיכס 20cm ב תרקדנ - midaxillary line ה יפלכ תיווזב יעישתה יעלצניבה חוורמב -
xiphoid . ןיכסה רובעת המב ?
1 . superior lobe of spleen , fundus of stomach , left lobe of liver , diaphragm ) אל
חוטב (
2 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , הביקה סודנופ , תפערס .
3 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , דבכה לש תילאמש הנוא , thoracic aorta
4 . inferior lobe of spleen , body of pancreas , ...

30 . ב תויצספה יבגל ןוכנ המ - perineum ?
1 . scarpa’s ל תכפוה ןטבבש - Colle’s גאב ן .
2 . investing fascia איה colle’s fascia

31 . ה יבגל ןוכנ המ - cardinal ligament ?
1 . ה לש ירויריפנאה לובגה ןמ הווהתמ - Broad ligament .
2 . תירוירטנא םחרה תא הדימצמש תירקיעה העוצרה .
3 . םחרה לש הפופכה תיוזה לע רמושש ירקיעה אוה
4 . ה יפדמ לצפתמ אוה broad ligament

32 . יבגל ןוכנ המ ה - uterine artery ?
1 . ב םחרל סנכנ - Internal Os
2 . ב םחרל סנכנ - external os
3 . ה לש ףנע דימת - hypogastric artery

33 . ב זחאנ המ - Perineal body ?
1 . external anal sphincter +bulbospongiosos
2 . external anal sphincter +ischiocavernosos
3 . coccygeus

34 . . ותרבה תוטולב תומקוממ ןכיה ןיל ?
א . קיתרנה חתפב
ב . ב fornix קיתרנה לש
ג . ןילותבה םורק ירוחאמ

35 . ה דצה תא הנובש חטשה - sternocostal בלה לש , מ ובורב אוה - :
1 . ןימי רדח
2 . לאמש רדח
3 . תילאמש היילע
4 . תינמי היילע

36 . לעתשמ אוה רשאכ ומא םע םילוחה תיבל עיגמ דלי . לדוגב תכתמ רודכ עלב דליה םאה ירבדל
2cm . עקתנ הפיא רודכה ?
1 . right main bronchos
2 . right terminal bronchiole
3 . left bronchos

37 . ה לש םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ - suprarenal gland ?
1 . superior suprarenal arteries ב םרוקמ - inferior phrenic artery
2 . middle suprarenal arteries ב םרוקמ - celiac trunk

38 . ה לולסמ יבגל ןוכנ המ - pudendal artery ?
1 . המ אצוי - greater sciatic foramen ל הרזחב סנכנו - perineum ב ףוטע אוה רשאכ -
obturator internus fascia
2 . המ ןגאהמ אצוי - greater sciatic foramen ה ביבס בבותסמ - ischial spine ל רדוחו -
perineum ה ךרד - obturator canal

39 . גרבמ םיסינכמ 3 ס " מש תצק רובטל תחתמ ם הלא . עגפיי המ ?
1 . left common iliac artery
2 . left common iliac vein
3 . middle sacral artery

40 . לאמש האיר לש תירוירפוסה הנואב שי םיטנמגס המכ ?
א . 3
ב . 4
ג . 5
ד . 6

41 . תועלצ ןיב חוורמב פוקסוטטס םיחינמ 2-3 תילנרטסה תיוזל לאמשמ , ריבס יכה םתסמ הזיא
עמשנש ?
א . ילטרואא
ב . ירנומלופ
ג . ילרטימ
ד . דיפסוקירט

42 . ה יבגל ןוכנ המ ?pudendal nerve
א . ה ךרד אצוי אוה lesser sciatic foramen ה תא ףיקמ sacrospineus lig ךרד רזוחו
greater sciatic foramen .
ב . ה םע דחי רבוע אוה pudendal vessels ה ןפודב הלעתב ishioanal fossa
ג . ב ורוקמ S1,S2,S3,S4
ד . ורוקמ S5 , S2,S3,S4

43 . סימידידיפאה
א . ל תירוירפוס אצמנ testis
ב . ב רמגנ אוהו ראוצו ףוג שאר ול שי reta testis .
ג . ל תירוירטנאו תירוירפוס אצמנ testis
ד . ערזה לזונ בר תא רציימ

44 . דבכל םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ
א . 30% ו ילטרופה דירוהמ העיגמ םדה תקפסאמ 70% יטפהה קרועהמ
ב . ה round ligament פוסה קלחהמ אצוי ה לש ירויר falciform lig .
ג . ה bare area ה ןיב תירוירפוס אצמנ דבכה לש R,L coronary lig
ד . המ איה דבכל םדה תקפסא celiac trunk .

45 . ל ךייש המ axial skeleton?
א . ה skull םונרטסהו
ב . סוידרהו הנלואה
ג . היביטו הלוביפ

46 . סנכנ גרבמ 3 ס " עגפי אוה המב הלאמש טעמ רובטה וקב מ ?
א . Left iliac a.
ב . Left iliac v.
ג . Right common iliac v+a
ד . Medial sacral a

47 . ה תא רדוח המ clavipectoral fascia ?
א . Toracoacromial
ב . Subscapular
ג . Dorsal acromial
ד . Sabclavian

48 . ב אצמנ המ lateral horn הרדשה דומעב רופאה רמוחה לש :
א . םיירוטומ םיאת יפוג
ב . םיירוסנס םיאת יפוג
ג . ס םיאת יפוג םינוילגנג הרפ םייטטמי
ד . םינוילגנג טסופ םייטטמיס םיאת יפוג

49 . םיסקלפר יבגל ןוכנ המ
א . תילרטל הרטנוק וא יספיא הרוצב לועפל לוכי ןוריונ רטניאה הטושפ סקלפר תשקב
ב . םיטנמגס לש הניקת תוליעפ לע דיעיש סקלפרל םורגת ךרבה תקיפ דיג לע שיטפ תלעפה
L3 L4

50 . בגל ןוכנ םיאבהמ המ םייליטקראה םיפוגה י ?
א . 2 corpus cavernosus

51 . ה יהימ qloquet node ?
א . תוקומעה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנוילעה תירשקה
ב . תוקומעה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנותחתה תירשקה
ג . תויחטשה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנוילעה תירשקה
ד . אה תוירשקה תצובקב הנותחתה תירשקה תויחטשה תוילניווגני

52 . המצע הטרואאהמ אצויה ןושארה ילטסוק רטניאה קרועה תדרוהמ עגפי קלח הזיא ?
א . ןושארה ילטסוקרטינאה חוורמה לש ירוירטנאה קלחה
ב . ןושארה ילטסוקרטינאה חוורמה לש ירוירטסופה קלחה
ג . ילאמשה סוכנורבה
ד . ינמיה סוכנורבה

53 . םחר םוליצב תוארל ןתינ םיאבהמ וליא ?
א . םחרה ראווצ , תורצוצח , תולחש
ב . םחר , םחרה ראווצ , תורצוצח
ג . םחר , םחרה ראוצ , ןגאה ללח

54 . רבועל םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ ?
א . ה umbbilical artety רבועל םאהמ ןצמחב רישע םד ליכמ
ב . ה umbilical vein ןצמח תואשונה תויהמא םד תוירודכב רישע םד ליכמ
ג . ה ductus venosus רדחה ףקעמל ינויח ילאמשה
ד . ה oval foramen ןימי הילעב ........

55 . בל ףקתהב באכי אל המ ?
א . ילנרטסורטר ץחל
ב . ראוצה סיסבב באכ
ג . המאה לש ילרטלה קלחב באכ
ד . המאה לש ילאידמה קלחב באכ

56 . ינמיה ירנורוקה קרועב העיגפמ האצותכ הרקי אל המ ?
א . ןימי היילע לש ןווינ
ב . תירדח ןיבה הציחמב קמנ
ג . ה לש ןווינ apex

נה תויורשפאל םיסחייתמ םיאבה םיפיעסה " םואנירפב תויצפ ייונישל עגונב ל , םהניב םיאתהל שי
א . Transversalis fascia
ב . Peritoneum
ג . Scarpa
Colles fascia 57
58 . סילניגו הקינוט

59 . םושנל לוכי וניאש םדאל עיגמ קידמרפ , םיטלוב וראווצ ידירוו יהשלכ המוארט רבע אוה . המ
דמרפה ךירצ תושעל קי ?
א . השק בצמה , אפורה אובל תוכחל
ב . ב הזח זקנ midaxilliary line .
ג . ב הבע טחמ רידחהל midclavicular line

60 . עצבל תנמ לע thoracocentesis המ לזונ םוגדלו costodiaphragmatic resses , תא רידחהל שי
טחמה
א . יעלצ ןיב חוורמב 8
ב . יעלצ ןיב חוורמב 9 ירוירפוסה קלחב
ג . יב חוורמב יעלצ ן 9 ירוירפנאה קלחב
ד . יעלצ ןיב חוורמב 10

61 . ןוירסירתב ביק
א . רידנ אוה
ב . ינטרס לאיצנטופ לעב
ג . ירוליפה קלחב םונדואדב אצמנ
ד . דרויה קלחב םונדואדב אצמנ ) רחא קלח היה הזש ןכתי (

62 . תירוירטסופ תירוירטנא םירביאה לש ןוכנה רדסה המ ) לאמשל ןימימ (
א . סיבופ , סויצר ללח , תיחופלש ןתשה , םחר , סלגאד ללח , םוטקר
ב . סיבופ , סאלגד ללח , ןתשה תיחופלש , םחר , סויצר ללח , םוטקר .

63 . ה לש ףנע וניא ימ internal iliac ?
א . Umbilical
ב . Superior gluteal
ג . Obturator
ד . External pudendal

64 . עיגמ דבכהש הליג אפורה דבכה שושימב 4 ס " תועלצה וקל תחתמ מ
א . ונהו ןוכנה םוקימה והז דבכה לש ילמר
ב . ינטרס לודיג בקע לדגומ חוטב דבכה
ג . חונצ וא לדגומ דבכה

65 . תועלצ ןיב ןיכס םיעקות םא 4-5 עגפי קלח הזיא םונרטסה ירוחאמ ?
א . ןימי הילע
ב . לאמש הילע
ג . ןימי רדח
ד . לאמש רדח

66 . חותינב עגפנ בצע הזיא קתושמ ולש רוניימ סילרוטקפה רירשש אצמנ חותינ רחאל םדאב ?
א . Lateral pectoral n.
ב . medial pectoral n.
ג . intercostals n.
67 . indirect hernia - המינפ רודחי יעמה לש קלח הזיא :
א . descending colon
ב . ascending colon
ג . rectum
ד . sigmoid colon

68 . ה תא םיתרוכ untercostal artery המ אבש ןושארה aorta . עגפי קלח הזיא ?
א . left main bronchus
ב . right main bronchus
ג . pericardial sac
ד . ינשו ןושאר יעלצניב חוור

69 . ה לש ןותחתה לובגה posterior rectus sheet אוה :
א . falx inguinalis
ב . arcuate line
ג . inguinal ligament
ד . fundiform ligament

70 . ךכ םינגרואמ טשוה ירירש :
א . ינוצר ןושאר שילש , ינוצר ינש שילש + וצר אל ינ , םיילאנידוטיגנול םיביס לעב ןותחת שילשו
ב . קלח רירש לעב ןוילע ישלש , טטרושמ רירש לעב יעצמא שילש + קלח , רירש לעב ןותחת שילשו
קלח
ג . םיירלוקריס תחתמ הבכשן םיילאנידוטיגנול םיביס תלעב הנוילע הבכש


71 . ה לע וכלהמב רבוע בצע הזיא clavicopectoral fascia :
1 . subscapular a
2 . thoracoacromial a


72 . סקלפר יבגל ןוכנה דגיהה המ
1 . םייניב ןוריונה תיטפניסונומ תשקב ... ?
2 . ללכב סקלפר ןיא הרכה רסוחמ םדאב
3 . חומל עיגמ הזש ינפל העיפומ תירוטומה הבוגתה תכרומ תשקב .
4 . הקיפה סקלפרב , םיטנמגסה L3-L5 סקלפרה לע םייארחא .

73 . לש ןותחת קלח וכתח internal thoracic a. , סוטקרל תילמרונה םדה תקפסא עיגת הפיאמ
סונימודבא ?
1 . inf. Epigastric a


74 . ארפוס יבחור ךתח רובעי אל תואבהמ הבכש הזיא – סיפופ :
1 . ant. Rectus sheath
2 . post. . Rectus sheath
3 . rectus abdominis
4 . tranvirsalis fascia


75 . רוניימ סילאוטקיפ ןיב רוזיאה תא הקינ אפור גמל ' רו ) ויה lat. Pectoral lymph nodes
תועוגנ ( , תקצב שי יכו רוניימה רירשל רותיש ונשי יכ אצמנ חותינה רחאל , יכה ינילקה רבסהה המ
העפותל ריבס ?

1 . ב העיגפ – suprascapular n. תינוינש הימדופמילו .
2 . ב העיגפ – medial pectoral n. תינוינש הימדופמילו .
3 . ב העיגפ – lat. pectoral n. תינוינש הימדופמילו .


76 . ןוכנ המ :
1 . מ רקיעב איה דבכה תקפסא – celiac trunk
2 . 70% מ איה דבכל םד תקפסאמ hepatic a , 30% מ portal v.

Puporectalis mus :77 .
1 . תיווז רצוי 80 םוטקרל דיאומגיס ןןיב
2 . ןגאה תפצרמ קלח78 . חמ םד ול זקנל ךירצו סוסמ הטיעב לביק דלי טחמה תא רידחהל שי ןכיה דרקירפה לל ?

79 . הרדשה דומעב תורורג ואצמנ דשה ןטרסב התלחש השאב , םשל ועיגה ןהש ריבס יכה ךיא ?

80 . יהמ ambigus ganitalia ?


תוירשפא תובושת
1 29 1 57 3
2 30 1 58 2
3 31 1 59
4 32 1 60
5 33 1 61
6 34 1 62 1
7 35 1 63 4
8 36 1 64 3
9 37 1 65 3
10 38 1 66 2
11 39 1
12 40 3
13 1 41 2
14 2 42 2
15 43 1
16 44 4
17 1 45 1
18 1 46 4
19 1 47 1
20 1 48 3
21 1 49 2
22 1 50 1
23 1 51 1
24 1 52
25 1 53 2
26 1 54 4
27 1 55
28 1 562006 תנש – 1 הימוטנא

1 . ןוכנ םיאבהמ המ דרקירפה יבגל ?
א . הרואלפל יכשמה דרקירפה .
ב . ןגנרב ללכ ךרדב הארנ דרקירפה .
ג . הזחה תיבל דמצנ ילרצסיוה דרקירפה .
ד . תומודא םד תוירודכ ליכמ דרקירפה לזונ .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

2 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םוידרקוימה אוה ה כש בלה לש תירירש הב .
ב . IVC ו - SVC ל םידחאתמ Common Vena Cava תינמיה הילעל םיסנכנו .
ג .
ד . Mitral valve ו ןימי רדח ןיב אצמנ ה תינמי הילע .

3 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Endosystemic Ossification - םצעב סוחסה תפלחה .
ב . Primary Center ירלוקיטראה סוחסב אצמנ .
ג . פואיטסוא יזורו ס תומצעהמ ןרתנ תחירבמ האצותכ םרגנ .
ד . םצעה הצקב תאצמנ הזיפאידה .

4 . ןכנ םיאבהמ המ ?
א . פע תעבקנ דשה ןטרס לש הזונגורפ " הפמילה תוטולב תוחפנתה י רוזאב .
ב . תוירליסקאה תוטולבל אוה דשהמ יתפמילה זוקינה לכ .
ג . 50% תוילנרטסאראפה תוטולבל זקונמ דשב הפמילה לזונמ .
ד . מ תחא השיא 20 דשה ןטרסב הלחת .
ה . א + ב + ג .

5 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . תועלצ 1-9 םונרטסל תורישי תורבחתמ .
ב . תועלצ 10-12 םונרטסל ללכ תורבחתמ אל .
ג . תועלצ 11-12 םונרטסל ללכ תורבחתמ אל .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

6 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . SMG קפסמ בובצע ביקל יטטפמיס ה .
ב . IMG קפסמ בובצע םוטקרל יטטפמיס .
ג .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

7 . הילכה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . ה - Ureter הילכה לש ירוירפניאה קלחהמ אצוי , הילכה ןגאמ םיאצוי םינבמה ראש .
ב . וכירב יונישל הבוגתכ תוצווכתה ז ןרתנ / ןדיס .
ג .8 . יאבהמ המ ם ןתפסותה יבגל ןוכנ ?
א . וכרוא 1-2 ס " מ .
ב . McBurney’s Point תאצמנ 1 ס " רובטה לעמ מ .
ג . ב אצמנ Ascending Colon .
ד .

9 . ןיב לדבהה והמ Direct ו - Indirect הינרה ?

10 . Meckel’s diverticulum :
א . ב אצמנ Jejunum .
ב . ב אצמנ - 0.01% םישנאהמ .
ג .
ד . נהמ דחא ףא " ל .

11 . ה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ םצע ?
א . ה - nutrient n. סיזיפיפאהמ סנכנ .
ב . טפסופו ןדיסמ רקיעב תבכרומ .
ג .

12 . רירשה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . רירש יאת רפסממ בכרומ רירש ביס .
ב . רירשו םצע ןיב רבחמ דיג .

13 . םצעה תמקר לש הדיקפת המ ?
א . םימודא םד יאת תרציימ .
ב . ןימטיו תרציימ D .
ג . לחתו זחא םירירשל .
ד . םיניאטורפופיל תריצי .
ה . ןזאמ תרימש Na ו - K ףוגב .
ו . א + ג .

14 . רועה לש ודיקפת המ ?
א . ןימטיו תריצי A .
ב . הרוטרפמט לע הרימש .
ג . םימוהיזמ הרימש .
ד . םידירצילגירט רציימ .
ה . ב + ג
ו . א + ב

15 . ףוגה תוימדה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . ןגנר םוליצב - הארנ ריוא הרוחש תיארנ םצעו ןבל .
ב . ב - CAT scan – םיימרג םינבמ לש הימדה .
ג . סב ו וידב םישמתשמ אל המרגונ .
ד . MRI תוניקת תומקרו תועוגפ תומקר ןיב הנחבאב ליעי .


16 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Greater omentum הלודג המוקעל רבוחמ .
ב . Lesser omentum הנטקה המוקעל רבוחמ .

17 . ה תא ביכרמ םיאבהמ המ - Spermatic cord ?
א . Ducts deferens .
ב . Pampiniform plexus .
ג . Epigastric a.
ד . Dartos fascia .
ה . א + ב
ו . א + ב + ג

18 . תיטטפמיסהו תיטטפמיסרפה תכרעמה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . הטיאמ תיטטפמיסרפהו בלה בצק תא הריבגמ תיטטפמיסה .
ב . מ תיטטפמיסה תצווכמ תיטטפמיסרפהו םינושיא הביחר .
ג . לנרדאה תטולבמ ןירפנפא לש השרפה הריבגמ תיטטפמיסה .
ד . תצווכמ תיטטפמיסרפה תא תושרפהה תא הריבגמו תוכנורבה .
ה . ןוכנ לכה .

19 . המ ונניא רגובמ םדאב םדה תקפסאל רבועב םדה תקפסא ןיב לדבהה ?
א . Ductus Arteriosus המ םד ריבעמ - Pulmonary a. ל - Descending/ Thoracic Aorta .
ב . Foramen Ovale תילאמשה הילעל תינמיה הילעהמ םד ריבעמ .
ג . ב רוח - Membranous layer of the interventricular septum ןימיל לאמש רדחמ םד ריבעמ .
ד . Umbilical a. הטרואאל םד קפסמ .

20 . הפמילה תכרעמ יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םיקרועה תכרעמל תורישי תרבחתמ .
ב . ל קר תזקנתמ Thoracic duct .
ג . םימודא םד יאת הליכמ .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

21 . ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ המ ?
א . רנורוקה םידירוב המיתס בל ףקתהל תירקיעה הביסה הניה םי .
ב . DVT הנותחתה הפגה ידירוב רקיעבו העונת ןיא רשאכ םרגנ .
ג . לפ בל ףקתהל ירקיעה םרוגה אוה םידירוב יתשרט ק .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

22 . םיכשאה קש יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Dartos fascia ל םירבחתמ רשא םילפק תרצוי Tunica vaginalis .
ב . ה ש ל תיכשמה הניה רתויב תיחטשה הבכ Colle’s fascia .
ג . םד תקפסא מ איה ה - internal/ external pudendal branch of femoral a.
ד . המ אוה יזכרמה בובצעה - pudendal n. .

23 . ןיפב םיליטקראה םיפוגה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םנשי 2 םיליטקרא םיפוג - corpora cavernosus .
ב . הפקזה לש רצות איה בובצע הו יטטפמיס - ejaculation האצותכ בובצעמ יטטפמיסרפ .
ג . corpora cavernosus ה ךותל םיסנכנו םיכשמנ - glans of penis .

24 . ה - Ureter בוע ןגאל ןטבהמ ורבעמב ר :
א . ל תילמיסקורפ common iliac .
ב . יבה לעמ פ ה לש היצקרו - common iliac ל external ו ה - internal .
ג . קרועל תילרטל השיאה לצא .

25 . ל םרוג המ םונטסאידמ לדגומ ?
א .
ב . סקרוטומה
ג .

26 . ה תוכרעמהמ הזיא ב תבבצועמ הניא תוא ?
א . ןורכיז .
ב . חיר .
ג . היאר .
ד . העימש .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .תוירשפא תובושת :


1 . ה
2 . א
3 . ב
4 . א
5 . ג
6 . ב
7 . ב
8 . ג
9 .
10 . ד
11 . ב
12 . ב
13 . ו
14 . ה
15 . ג
16 . א
17 . ה
18 . ה
19 . ג
20 . ד
21 . ב
22 . ג
23 . א
24 . ב
25 .
26 . ד


2005 1 n, nr ul x
2005 1 n, nl ur xt l nu
?Common Iliac
-n
)u
?Covernosary artery
-n
?u tlpn ;'ln
Deep perineul artery .x
Common iliac artery .1,
Internal pudendal artery .)
Obturator arterv .-T
n' vP-l t9,l i l )yn rrty l )-l rl Ureter
-n
l r ) r
. x
;rr:
x? .r.
?; Dt D' xl n
l ' l n
nr x
' ?x,o1zx
r-T Nrn "Saddl e" )ron
i 7r9n
.x
, ?x, o; zx-' u?l n
xt n "bal l " )t on pt gn . l
, ?x, oi zx-nrn
xr. r "Hi nge" )ron prgn . )
l +x .-T
) +t . n
) +x . l
D' l t ) l o) t r . f
?Common i l i ac a.
-1
?yn rrl y
l )etun ,;l x?
tol )i tl .
l r ) l
. x
;rrt
x) .r,
: i l uuol -' l o)
; nun
n' nl 9)u
l ' l
i ' l -T' -l 9n n' ?u' l )l -1l Xi l n9y-l on
l r ) l
. x
;r>l
x) .1,
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
?; r >t nn . 7
nrrrn
, rnrnl
l uy
l x l ynnl .
' l y
D-T x' l . n
, ?ut t g
T, l . x
n, )ut t gn
' ynl .
i l t )
-t "??
l n, o l n
oun nt , h . 1.
,)r,n)l ,xL
Dr-T' -l t nD,ntnn Caput Medusa .)
, )Xl t U' . 1g. t Ul , X
n, ))n . -T
nl t ) l nl ' x nD. r unnn nnx
l x
. n
] +x . I
) +t +x . T
-Tl.)n
r'-1il
-Tt);'l
n-l nn o, )t
o' r nr u n) ' gor ?D, y] '
?ru)
y)nr,
l r)r
nn
P-ryn
D-T ni ?9ox .x
nnrx 2 v, . r.
l o)rxn
n-] nn
Y, n
. t
Dr yi l ol l n- l n
r Y' n
. - T
-T+)+L
.n
- T+)
. l
) " l n ) ) . r
4t 1
2005 l n, nr ur x
?1rr: nn . B
-Tnx
Dorsal root
-n Inul nn
l vy
,-t,)y
nl .l ytyni l nyty-l
-
Dtun-l -T .x
nnr-T rx nnr nr?, yg D, yyl nn D' r' ru
' o)0
-
Dt ut , n . f .
D' r on Dr ur n ?u D, - 1, - l un ) r r
yl t g
ogt n ot - l ' t . )
y)yn
)u
, l ry, ni l
l yt D"t yt f o, )0ot i ?-l ut rx D' Lyy . -I
C3-C5 nfr.l r. Ventral horn
-n
D' -' uutn D' l yy
,-T,?y
nLLytyn ngyton .n
n, x nl ] t u/ n . l
-T, l
nD, t un . r
n r' r)u/ n t:run n )r . n
?; r >r nn . 9
nrnn n' l
l 9r-T)
r: rnn, )t yo' ri l
-T-ri 7, -l 9n
. x
n)rp, r?i z? Dnruon
l , l
l t ' nl . n, t rt xynl
' nn)-l 9xr-T-t uot i ?n
nut nn . 1,
nx' t n
-ryu
l r-T
nrnn n, r.
; orr)
n. nt nn nx, -l n . )
l )ul r
ot ?, yl l rp' -r9; r nx nrxt )
; n, r
. -T
nr r r ) u nr : t unn ) > . n
?n' nr ul x i l nnn
, : r ?
l r r r
nn. 10
T,;t
cl )
)u
,)ru?n
ryr ?rr,l xn .x
r)) n,)ru) i l l ,i 7i .t .l
nn,-Ii 7 nrg T,r' l
cl )
)u
' )ort-T
Ty .)
) +N . - T
?; r r : D' Nl i l n nn. 1 1
, ?r J, ) o
x- l i ?l
1r ) n
) u, ?x' r n
l nn
. x
, )ol rr, -l r; r
o) x-t pr
l rrn
?u, ?orro: -ru
l nn
. L
l ot
n ) y ngr r n n' yl ' 9t oLt nl ) t u n9t ) i t n' yl t - t 9l . )
] +N . -I
l +x .;-l
) +t . l
?Nucleus Diverticulum
,u)
;nt
an.12
i l r nx v, 1o/o
-1
.x
nl r ) l nt ' x ; t t r un
l x
. t
?; r r : nn. 13
(Cusps) o,?y)y 2 uJ, mitral valve
-l
.x
?; rxn n9v-l nx l ' )-l n an . 14
Piriformis,Coccygeous,Levator ani .x
Coccygeus, iliococcygeous,Pubococcygeus, Puborectalis .l
-
yr nr ? o, l gl n Dnr i l nr : r u. 15
Endometrium, Myomatrium,Perimatrium .x
n' ?prtun i l u-l rxxnn D' xyt' IMA,SMA,Cel i ac D,y' -l yn . 1 6
-
nr ) r n i l l r unn nx
1no. 17
Lesser
-lt-T
ltu ol)lt Greater Sciatic foramen
-n
ltl
xyr,)rl-ngll tyy .x
Sciatic foramen
4t2
2005 1 n' nr ul x
?; l r l nn. 18
) r nun ) u
l r r r ?
n: r g : ) : ?n ?u r uxr . x
)rnun
; rrr)
nrro r)r)n )u rl r . r,
?onr or ?, vl nt xr )
l n, l
D' xt nn r ) , x. 19
nr)nu
, nr-l yryn , on-l n
-l xuY
. x
l )x; ' l
??n
, nt t vrvn , Dn-l n
-l xrrY
. l
on-l n
-l xnv
, l )x: r
))n
, nt l nu
. )
nt - l yt yn
, Dn- l n
t xi l y
, Dn- l
. - T
: nr ) l n nl r uni l nx
; no. 20
n, ?n, r, )r i ryr: n n?t r, )y: prgn
-
Synart hrosi s . x
n,)n' l ,n i l yr:n nl rr, ?yt prgn
-
Dyarthrosi s .t
ot no, _T, ) y D, - t l . t nn o, , ut - . t l r g D, i ?l gn . )
or no, - T, ) y Dr l l r nn Dr f r r l ; 1' o D' i ?r 9n . T
l +x . n
: D, ?x, l n, o D, p- l 9n. 21
n' u9r n nynn nl r ) ,
' ) y:
. x
Articulate Cartilage
,l'
)y o,tltnn .t
Periosteum ? n,lunn Synovail membrane .)
,)1,111,9
i ?-l gn
)u l o xtn Syndesmosi s .-T
-T+l +x
.n
n+l +x. l
t +x . r
?Perineal Bodv
-1.
D' rnlx D' -l' ],v t' t' x.22
External anal sphincter . x
Pubococcygeal m. .1,
Bulbocavernosus m. .)
Levator ani m. .-T
: r ny'
l ) xl
' r r , - ) uor g , r r , r u: x
1) nn. 23
Dr u7r - l nu nur h- onl - o, l r g Dyy . x
Dnl -DrCI i 7r-l nu nrnrg?u-o, vr ??n . l
Dnl -or, vr )?n-o, l rg . )
orry-l ?)n-onl -l nu n, nr9?u-o' l r9 . -T
?;rrr D' xl ,i l n an.24
Dvy;l ;' l vi ?l nxvnl nr' gx' -Tn .x
articular cartilaee
-n
Dy n-llnnn ilT' gx' -T;t tlu Trxn xrn i' tr,gxonn .l'
shaftn rx bodvn x' i ' l nr' 9' 9xn .)
nr,p)
' unro
:nyy
;nr:
Sup.mesente.lrn
;,,iJll' -":-' u
oropr)
' onro
r. rryy; nn I nf . mesent eri c n; t , )r: t n . l
): rrxn norh)
' uu9n, o-19
l rl vy
l nn
or)ri ' r . )
)"ri l n
-Tnx
l x
.-T
4t3
2005 1 n, nr ul x
?; r>: nn . 26
pl n l ru u, nn?, opl . x
DTn nn' l r nx D,noi l n n' l ' -tu
l 9t-I
Dy Et,P.i l y .f,
' uo)x
iz-' lty
xlit aorta
-n
.)
-T+)
.-T
?; r>: an. 27
nr l r uo) nr - l , u, nnupl 1- 8 nt nvyn . x
orrruo? nr-l r. nnn x? 10-12 nrnyyn . t
n- l l un l r ny nr , ?r n? nr r r nnn x) 10- 12 nr nvyn . )
)"rnn
-Inx
l x
.-T
tll)lvroN tlltlvJtl
r . 1
x. 2
r . 3
t . 4
r . 5
,1.6
t . 7
r . 8
-r.9
x. 10
t . 11
. 12
x. 13
t . 14
x. 15
. 16
x. 17
r . 18
r . 1 9
x. 20
x. 21
t . 22
t . 23
. 24
t . 25
t . 26
t . 27
414
הימוטנא 1 - 2003
4 / 1
ב הניחב רוזחש הימוטנא 1 – 2003
ד " דו יול ורדנא ר " סייו האל ר

1 . עירפי המ רטטק תסנכהב ) הבושת ןמס אל הנוכנ :(
א . lacuna magna
ב . ינוציח רטקניפס רירש
ג . תיווז 90 תולעמ
ד . תיזונרבממ הכפוש

2 . ןוכנ המ ?
א . םד לזונל ובכרהב ההז יטפמיל לזונ .
ב . קרב םילזונמ ףסאנ יטפמיל לזונ תומ .
ג . הפמל תוטולב שי םיקרועה תונפדב .
ד . ה - Thoracic duct ל זקנתמ - Subclavian a.

3 . םחרה ראווצב תוכמות אל תואבה תועוצרהמ הזיא ?
א . Round Ligament
ב . Infudubupelvic Ligament
ג . Cardinal Ligament
ד . Broad Ligament
ה . Uterosacaral Ligament
ו . א + ב

4 . םינבמהמ הזיא ב אצמנ אל םיאבה - Superior Perineal Space ?
א . Crura Of Penis
ב . Crura Of Clitoris
ג . BulbsOf Clitoris
ד . Bulbouretheral Glands
ה . Greath Vesicular Glands

5 . ה יבגל ןוכנ אל המ - sacrum ?
א . sacral promontory ה קלחה אוה - ה לש ירוירטנא רפוה - sacrum .
ב . ה םע דחי הנוב - coxa ה תרוגח תא הנותחתה םייפג .
ג . ליכמ 4 דחא ירוירפניא רוח ףסונבו םירוח לש תורוש .
ד . ה תא וב אצמנ - cauda equina .
ה . םיחטשמה םע ילאיבוניס קרפמ םישוע םורקסה לש םילרטלה םיחטשמה
םימיאתמה .

6 . ה תא - obturator int. בצעה בבצעמ __________ ה ירירש תאו - levator ani
בבצעמ _________ .

7 . ללחה םאה עובק ןפואב ליכמ דרקירפה לש 50cc לזונ ) ןיקת הז םאה ( ?

8 . קפרמה לש היסקלפב ןוכנ המ ?
א . ה - bicepts – primary inot. הו - tricepts - antagonist .
ב . ה - tricepts – primary inot. הו - bicepts - antagonist .
ג . ה - bicepts – primary inot. הו - tricepts - fixator .
הימוטנא 1 - 2003
4 / 2
9 . פמ שי הפיא ןושאר יסוחס גוסמ קר ) Synchodrosis ( ?
א . תפוקת םות דע סיזפיפאל הזפאידה ןיב תילדאיזפיפאה םידיגה תטלפב
תיליטלקסה הלידגה .
ב . ה ןיב - sacrum ל - ilum .
ג . ל עלצ ןיב - Transverse process .
ד . הילוחל הילוח ןיב .
ה . Sature שארב
ו . א + ב + ד
ז . ב + ד

10 . איצוהל ךילע םצע חמ תלתשה עצבל ידכב red bone marrow הפיאמ אל אצות ?
א . הכורא עלצ לש סיזיפיפאה לש קלחה .
ב . החוטש םצע .
ג . תירלוגריא םצע .
ד . הכורא םצע לש ירלודומ ללח .
ה . ?
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא .

11 . טפשמה והמ אלה ןוכנ ?
א . דב ךומנ ילאמשה ךשאה " ינמיהמ רתוי כ .
ב . Tunica albugunae ךשא לכל תדרפנ תפטעמ הנוב .
ג . ב ןרוקמש תוציחמ - Tunica albuginae לעמל ךשא לכ תוקלחמ 200 תונוא .
ד . םילתופמה תורוניצב םירצונ ערז יאת , ל םירשיב םירבוע - rete testis םשמו
סימרדיפאל .
ה . ב ןימ יסחי ןיב םינסחואמו סימידידיפאב םילישבמ ערזה יאת - seminal
vesicles .
ו . ןתש ןתמב הערפהל םורגל הלוכי תינאחדמה הנואה לש הלדגה .

12 . ב אצמנ אל המ - superficial perineal space ?
א . bulb of penis
ב . crus of penis
ג . bulb of clitoris
ד . crus of clitoris
ה . bulbourethral glands
ו . greater vastibular glands

13 . ל םורגי ןגאב תיטטפמיסה תכרעמל קזנ :
א . ה קותישמ האצותכ ןתש תריצע - detruser
ב . ה קותישמ האצותכ ןתש תחירב - detruser
ג . סירפ תוערפה רשיה יעמב הקיטלט
ד . ב הערפה - ejaculation הפקז היהתש תורמל
ה . רגוס קותיש external ani spincter
ו . םיינוציח ןימ ירביא רוזאמ שוח לא
הימוטנא 1 - 2003
4 / 3
14 . הפקזה ןונגנמ – erection :
א . םיפוגב םייקרוע םד ילכ ץוויכל םרוג ךילהתב טלושה יטטפמיס יוריג
םייגופסה .
ב . הרפ יוריג - ש רורחשל םרוג יטטפמיס םיפוג תונפדבו םד ילכ תונפדב םיריר
עו םיזונרווק " םדב םיאלמתמ םה ךכ י .
ג . סקלפר לעפומ רועב רישי עגממ האצותכ . ה םע תרבעומ השוחת - pelvic
splanchnic nerve מעל דע " סקלפר תא ליעפמו הספניס השוע אוה םש ש .
ד . ה לע ץחל - superficial dorsal vein םיפוגה תיתחתב םירירש ץוויכו
ה הפקיז שי ךכו םיפוגב םד תורבטצהל םרוג םייגופס .
ה . נה לכ " ל .

15 . ה בצע יבגל ןוכנ אל םיאבהמ המ - vagus ?
א . הרפ םיביס ליכמ - הרפ םיטטפמיס - דע ןטבו הזחה ירביאל םירנויליגנג
תילאמש הרוסקלפל .
ב . האירה שרוש ירוחאמ רבוע הזחה תיבב .
ג . תועלקמבו הזח תיבב תוימונוטוא תועלקמב הספניס השוע celiac ו -
superior mesenteric .
ד . ינפל ילאמשו תפערסה חתפב תשוה ירוחאמ רבוע ינמיה .
ה . תפערסב תשוה חתפ ךרד רבוע סוגאוה .

16 . תארקנ תיטולב המקר לש רוביח תמקר :
א . capsula
ב . stroma
ג . parenchyma
ד . ב + ג
ה . לכה
תובושת תוירשפא
1 . א
2 . א
3 . ו
4 . ה
5 . ב
6 . inferior rectal, 5L-S2
7 . ןכ
8 . א
9 . א
10 . ב
11 . ה
12 .
13 . ב
14 . ד
15 . ג

הימוטנא 1 - 2003
4 / 4

הימוטנא 1 - 2002
1
הימוטנאב הניחב רוזחש 1 – 2002

1 . ב רבוע וניא ימ Great sciatic foramen :
א . sciatic nerve
ב . inferior gluteal nerve
ג . inferior gluteal artery
ד . obturator nerve
ה . superior gluteal artery

2 . ה לש ףיעס וניא ימ sacral plexus :
א . sciatic nerve
ב . inferior Gluteal nerve
ג . lateral cutaneus nerve of thigh
ד . pudendal nerve

3 . ןתשה תיחופלש יבגל ןוכנ המ :
א . האלמ איהשכ הדימריפ תרוצ תיחופלשל
ב . הקיר איהשכ יתימאה ןגאב הלוכ תאצמנ ןתשה תיחופלש הנש ליגמ
ג . תיחופלשה לש ןוילעה ריקה תא קר הסכמ םואנוטירפה
ד . ע עקשה םע לבוג הבקנב תיחופלשה לש סודנופה " ש Douglas

4 . יאבהמ המ ןוכנ ם :
א . דבכל םד קפסל אוה תואירה לש ישארה דיקפתה
ב . תינמיב םגו תילאמשה האירב םג תונוא שולש ןנשי
ג . ע תקפוסמ האירב הנוא לכ " תינוינש הינופמיס י
ד . ןיב ףולחשה O
2
ל – CO
2
תינושילשה הינופמיסב עצבתמ

5 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . ןיב ףולחשה O
2
ל – CO
2
תולואיולאב עצבתמ
ב . ב תואלמ תולואיולאה ילרואלפ לזונ
ג . ב רישע םד םיליכמ םיירנומלופה םידירוה - CO
2
ד . םיקרועל האירה שרושל םתסינכ רחאל םילצפתמ םיירנומלופה םיקרועה
םיילאיכנורב

6 . םיילרקס םיבצע יבגל ןוכנ המ :
א . תילרקסה הלעתהמ םיאצוי םיירוחאו םיימדק םיילרקס םיחתפ ךרד ventral
roots וא dorsal roots המאתהב
ב . לכ דיל רבחתמש יתטפמיס ןוילגנג שי םורקסה לש הצקבו םיחתפהמ דחא
ע ילרקסה בצעה םע " י gray rami communicantes
ג . ה – posterior & anterior rami רבמולה תעלקמב םיפתתשמ םיילרקסה -
תילרקס
ד . םינתונ םיילרקסה םיבצעה תשמח לכ pelvic & sacral splanchnic
ןגאה לש תוימונוטואה תועלקמל

7 . המ ןוכנ :
א . תוילוחה ףוגל רשי רבוחמ ילטסוק סוחס
ב . תוילוחמ תחא לכל 1-7 דרפנ סוחס שי
ג . תועלצ 11-12 םונרטסל תורישי תוקרפתמ
ד . תועלצ 8-10 םונרטסל תורישי תורבחתמ ןניא

הימוטנא 1 - 2002
2
8 . ןוכנ המ :
א . תוילוחה םע קרפמ תורצוי תויתימא תועלצ קר
ב . ינשה ילטסוקה סוחסה לש קרפמה רוזאב תמקוממ סיאול לש תיווזה
ג . ה – xiphoid תירישעה עלצל תורישי רבוחמ
ד . הנושארה הילוחה ףוגל תורישי רבוחמ םוירבונמה


9 . ןוכנ המ :
א . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
ףוגב םיקרועה לכב הכומנ
ב . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
םימטסיסה םיקרועב הכומנ
ג . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
תילטרופה תכרעמב הכומנ
ד . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
ןימי רדחב הכומנ

10 . הו הלחשה תעירק בקע םומידב broad ligament ל םומידה רודחי :
א . retro-peritoneum
ב . superficial perineal
ג . deep perineal

11 . אוה ילנאה רוזאלו ילטינגורואה רוזאל ןגאה תאיצי תא קלחמש וקה :
א . ה ןיב רבועש וקה Left & right ischial tuberosity
ב . ןיב רבועש וקה ה Left & right ischial spine
ג . ה ןיב רבועש וקה Left & right inferior pubic rami
ד . בנזה םצע תא רבחמש וקה ) coccyx ( ה לש ןותחתה קלחל pubic
symphysis

12 . םיילאנותירפרטניא םה םיאבה םירביאהמ וליא :
א . הילכ
ב . Transverse colon
ג . Ascending colon
ד . Descending colon

13 . בה םיטפשמהמ המ ןוכנ םיא :
א . ה – xiphoid הזחה תיב ללח לש ירוירפניאה לובגה אוה
ב . םונרטסה ףוגל תורישי תקרפתמ הלוקיולקה
ג . ה רוזאב תוילוחל תוקרפתמ תועלצה - spinous process
ד . עלצה לש ןוילעה ינוציחה דצב עקשב םירבוע םילטסוקרטניא םיבצע

14 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . תא הלידגמ הזחה תיב ןפודו תפערסה תעונת ורטנאה רטוקה - לש ירוירטופ
הזחה תיב
ב . המישנל תיטירק םוירבונמל םונרטסה ןיב קרפמה תעונת
ג . המישנה תלועפב ירקיע אוה ןטבה ירירש ץוויכ

15 . תירטמיס ףוגה תא קלחמ רושימ הזיאב ךתח :
א . coronal
ב . sagital
ג . median
ד . transverse


הימוטנא 1 - 2002
3
16 . תימוטנאה החונתה יהמ :
א . הביכש – היצניפוסב די
ב . הביכש – ורפב די היצנ
ג . הדימע – היצניפוסב די
ד . היצנורפב די הביכש

17 . םצע תמקר יבגל ןוכנ המ :
א . מ היונב תיגופס םצע – osteos
ב . אלו תוקומעה תומצעה לש סיזיפאידב ירלודמה ללחב אצמנ םצעב דשל
תוזיפופיהב
ג . הפילקה תא הנוב הפופצ םצע cortex תוכורא תומצע לש
ד . דלשה תלידג תקספה םע תקספנ םצעה תלידג

18 . נ המ םילאיבוניס םיקרפמ יבגל ןוכ :
א . תילאיבוניס תפטעמ שי
ב . תקלדב קר םייק לזונ
ג . ירלוקיטרא סוחס לש יופיצ שי

19 . ה רירש pectoralis major אוה :
א . חוטש
ב . הליגר הצונ תרוצב
ג . הלופכ הצונ תרוצב
ד . ירושיכ

20 . המ אל דלשה ירירש יבגל ןוכנ :
א . פוקסורקימב ינייפוא טוטרש םיארמ
ב . ערג בר ךרואמ את אוה ביס לכ יני
ג . םיאת לש יוחיאמ רבועב םירצונ דלש רירש יביס
ד . םייחה לכ הקולח תלוכי רירש יאתל

21 . אוה ערזה ךלהמ :
א . ךשא – epidydimis – vas deferense – seminal vesicle –
ejaculatory duct – הכפוש
ב . ךשא – epidydimis – vas deferense – ejaculatory duct – הכפוש
ג . ךשא – vas deferense – epidydimis – seminal vesicle –
ejaculatory duct – הכפוש
ד . ךשא – vas deferense – epidydimis – ejaculatory duct – הכפוש

22 . המ וניא ןוכנ :
א . external oblique abdominal muscle ןטבה ירירשמ רתויב יחטשה אוה
ב . psoas major ןטבה לש תירוירטנא ןפודב אצמנ
ג . linea alba – תוסנכנ הילא ןטבה לש ינאידמ קלחב תוזוריונופאה לכ
ד . transverse abdominal muscle ןטבה ירירשמ רתויב ימינפה אוה
הימוטנא 1 - 2002
4תובושת תוירשפא
1 . ד
2 . ג
3 . א
4 . ג
5 . א
6 .
7 . ד
8 . ב
9 . ב
10 . א
11 . א
12 . ב
13 . א
14 . א
15 ג
16 . ג
17 . ב
18 . א
19 . ד ?
20 . ד
21 . ב
22 . בהימוטנאב הניחב רוזחש 1 – 2001

1 . ל זקנתמ םיאבהמ ימ - I.V.C ?
א . left portal
ב . left suprarenal
ג . left inf. phrenic
ד . left common iliac
ה . left gastric

2 . םדה תקפסא רקיע תא לבקמ סארקנפה שאר יממ ?

3 . עלצב תעגונ תילאמש הילכ םאה 11 ?

4 . ה יבגל ןוכנ המ - dorsal root :
א . באכ תשוחת םיריבעמה םיביס לש םינוריונ ליכמ
ב . הרדשה טוח תלעתב אצמנ אל

5 . הביקה תא םיבבצעמה םיביס :
א . GVA
ב . GVE
ג . GSE
ד . GSA

6 . ה לש תטלחומ אל תומלעהמ רצונה עקב יבגל ןוכנ המ - process vagina ?

7 . הטמל חונצל לוחטהמ ענומ המ ) ןטבה ללחל ( ?

8 . ל קוקז הפקזב תויעב ול שיש םדא ...
א . םיקלח םירירש ץוויכל רישכת
ב . םיינוצר םירירש ץוויכל רישכת
ג . םיקרוע תייפרהל רישכת

9 . לש ןותחת קלח רצוי ימ lower sac ?

10 . ןטבה בובציעב םיברועמ אל םיבצע וליא ?

11 . ה לש רישי ףנע וניא ימ - portal vein ?

12 . תא רצוי ימ םואנוטירפה לש ןותחתה קלחה ?

13 . ה ףוטעי הפיא - puborectalis םוטקרה תא ?

14 . ב אצמנ המ - sup. mediastinum ?

15 . תירבמולוקרוטל תירוירטסופ תילסרווסנרטה היצספה םאה ?

16 . לתוזממ םייונב םיקרועהו הפמילה ילכ לכ םאה

17 . סחיה המ ) קרפמ גוס ( תוילוחל עלצ ןיב

18 . אצמנ המ תפצרב epiploic foramen ?
א . transverse codon
ב . סארקנפה שאר
ג . sup. duodenum
ד . piloric
ה . Descending duodenum

19 . ה רירש - psoas
א . תירבמולוקרוט היצספב ףוטע
ב . מ ורוקמ - greater tochanter
ג . ןותחתה וקלחל ילרטל ילרומפ בצע
ד . בצע genitofemoral דמ אצוי ןותחתה וקלחל תילאי

20 . תפערסה :
א . הטרואאה חתפ – T
10

ב . טשווה חתפ – T
8

ג . ה חתפ - IVC יזכרמה דיגב
ד . לש חתפב רבוע סוגיזא IVC

21 . ה יבצע - phrenic :
א . תפערסל ידעלב רוסנס בובצע םיקפסמ
ב . ב םיאצמנ - ant. mediastinum
ג . דרקירפל םירוסנס םיביס םיקפסמ
ד . בצעה טשוה םע תפערסה תא הצוח ילאמשה
ה . הטרואאה םע תפערסה תא הצוח ינמיה בצעה

22 . vertebral foramen
א . הרדשה טוח חומ רבוע םש


תובושת תוירשפא
1 . ה
5 . ג
18 . ג
19 . ג
20 . ג
21 . ג

הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו

הימוטנאב הניחב רוזחש 1 - 2000
ךינפל 5 םידגיה . א ןמס ' םינוכנ טפשמה יקלח ינש םא , ב ' אל ינשהו ןוכנ דחא קלח םא , ג ' -
םינוכנ אל םיקלחה ינש םא :
1 .
2 .
3 . םיטטרושמ םירירשמ בכרומ סורוליפה לש רטקניפסה , ע בבצועמו " הרפ םיבצע י -
םיטטפמיס .
4 .
5 .

6 . יעמה לש ילטסידה שילשה ב אצמנ םיקדה םי :
א . R. Iliac fosa
ב . L. Iliac fosa
ג . ןטבה לש ןוילע ילאמש עבר
ד . ןטבה לש ןוילע ינמי עבר
ה . ןטבה ללח זכרמ

7 . ה יבגל ןוכנ אל המ Pectinatle line ב - Anal Cannal ?
א . תילטקרל תילאנאה הלעתה ןיב דירפמ
ב . תימונוטוא תיבצע הקפסא וילעמ , יתחתמו תיטמוס ו
ג . ע םד תקפסא וילעמ " י Sup. Rectal a. ע ויתחתמו " י - Inf. Rectal a.
ד . תילטרופ תכרעמו תילאווק תכרעמ לש ידירו זוקינ ןיב לובג .
ה .

8 . יבגל ןוכנ אל המ Ischiorectal fossa ? ) ת . ןתשה תיחופלש ביבס תרדוח (

9 . לש ףיעס וניא םיאבה ןיבמ ימ Internal pudendal ?
א . Ant. Scrotal
ב . Post. Scrotal
ג . Deep dorsal artery of penis
ד . Superficial artery of penis

10 . יבגל ןוכנ המ Costo-mediastinal recess ?
א . המישנל דואמ בושח
ב . דרקירפל םונרטסה ןיב דירפמ
ג . עלצ סוחס הבוגב אצמנ ולש ןותחתה וקה 10 ב - midaxillary line .
ד . עלצ סוחס הבוגב אצמנ ולש ןותחתה וקה 11 ב - post axillary line .

11 . ה וק - coupola הרואלפה לש ?
א . ה תא הסכמ - apex האירה לש .
ב . ה לעמ הלוע - inlet הזחה תיב לש .
ג . הלוע 1-1.5 ס " ונרטסה רוביחה לעמ מ - ירלוקיוולק .
ד . א + תונוכנ ב .
ה . תונוכנ תובושתה לכ .

12 . ל המ ה תא ביכרמ א - inlet ןגאה לש ?
א . Sacral promonatory
ב . Ala of sacrum
הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו
ג . Iliac body
ד . Ischial ramus

13 . ךרד רבוע אל קדה יעמה לש יטפמילה זוקינה :
א . Intestinal trunk
ב . Left lumbar trunk
ג . Celiac trunk
ד . Cysterna chili
ה . Thoracic duct

פמה תא ךייש קרפמה גוסל קר
14 . הילוחל קסיד ןיב קרפמ א . Synchondrosis
15 . עלצל םונרטס ןיב קרפמ I ב . Plane
16 . קפרמ ג . Hinge
17 . ל עלצה תישושבג ןיב קרפמ - transverse process ד . Symphisis

18 . םד ילכ םירבוע אל טנמגיל הזיאב ?
א . Round lig.
ב . Suspensory lig. of ovary
ג . Broad lig.
ד . Ovarian lig.
ה . Cardinal lig.

19 . תילטרופה הכרעמב המיסחל םורגי המ ?
א . השק דבכ תלחמ
ב . ב המיסח - Hepatic v.
ג . ב המיסח - Vena porta
ד . ב המיסח - Sup. Rectal v.
ה . ב המיסח - Short gastric v.
ו . א תובושת + תונוכנ ב
ז . א תובושת + ב + נוכנ ג תו
ח . תונוכנ תובושתה לכ .

ודוקפתל הנבמ ךייש / הנבמ
20 . Quadratous m. א . ןטבל ךריה תמרה
21 . Psoas major m. ב . ןתמה לש היסקלפ
22 . Int. abdominal oblique m. ג . ןתמה לש היצקדבא
23 . Ext. abdominal oblique m. ד . Thoracolumbar fascia

םיגשומה ןיב ךייש ) דוע ויה םיפיעס (
24 . תועבצאה תסירפ א . היצנטסקא
25 . ילטיגסה רושימב רוחאל עורזה תמרה ב . ילטסיד
26 . קלחל סחיב ןוירסירתה לש הלועה קלחה 3 ג . היצקדבא

27 . תיביטמירפה לוכיעה תאלול לש תילאפצה עורזהמ חתפתמ המ ?
א . דבלב םוקצ
ב . סג יעמו םוקצ .
ג . ןוירסירתו םיקד םייעמ
ד .
ה .
הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו

28 . ב חתפתה אל המ - Dorsal mesogastrium ?
א . Common bile duct
ב . uncinate בלבלה לש
ג . סג יעמ
ד .
ה .

29 . ןוירסירתה לש ןושארה קלחה יבגל ןוכנ המ ?
א . ילאנוטירפורטר ולוכ
ב . common bile duct המידקמ רבוע
ג . ה ילפקל םייכשמהש הזוקומ לש תוילפק וב שי - jejunum
ד . Gastrodoudenal a. וירוחאמ רבוע
ה .

תובושת תוירשפא
6 . א
7 . א
9 . א
10 . ב
11 . ד
12 . ד
13 . ג
14 . ד
15 . ב
16 . ג
17 . ב
18 . א
19 . ז
20 . ב
21 . א
22 . ב
23 . ב
24 . ג
25 . א
29 . ד .היפוסוליפ יהמ
היפוסוליפ יהמ - א דעומ ' - ראורבפ 2008

1 . לסאר דנרטרב יפל , תיפוסוליפה הבישחה לש הכרע המ ?
א . הנבהל טושפ םלועה יכ הילשאה ןמ ונתוא תררחשמ תיפוסוליפ הבישח
ב . ישעמה םדאה לש ץירעה ונוטלשמ ונתוא תררחשמ תיפוסוליפ הבישח
ג . רבדב ןוידה ןמ ונתוא תררחשמ תיפוסוליפ הבישח יפוס רוריבל םינתינש םי
ד . תמאה יוליגל עדמה לש ותעיבתמ ונתוא תררחשמ תיפוסוליפ הבישח
ה . לש םתוהמ תעידיל סחיב ימצע ןוחטיבמ ונתוא תררחשמ תיפוסוליפ הבישח םירבד

2 . יהמ qualia ?
א . חומב רוזא , הייארה הדשב םיטקייבוא לש תויתסיפת תויוכיא דוביע לע יארחאה
ב . ידמ תדיחי וכיספ םייוסינב תישגר תוררוע תמר לש תלבוקמ הד - םייגולויב
ג . גשומ תיניטלב , תא ןייצמה " בשוחה ינאה " טראקד הנר לש תיטסילאודה הירואיתב
ד . יטסילנמונפיפא גשומ , בצמ לש יתיילשאה טביהה תא ןייצמ רשא ילאטנמ ןותנ
ה . שפנה לש היפוסוליפב גשומ , צמ לש עדומה טביהה תא ןייצמ רשא ב ילאטנמ ןותנ

3 . תיעדמה השיגה ןיב לדבהה המ ) (scientific תינעדמה השיגה ןיבל (scientistic) עדיל ?
א . תינעדמה השיגל דוגינב , עדיל סחיב תיתרוקיב איה תיעדמה השיגה ילאטנמירפסקא
ב . תיעדמה השיגל דוגינב , תיטסימ השיג איה תינעדמה השיגה - ל יבתכ לע תססובמה תיתד ' באה ןור דרא
ג . יעדמה לדומה לע עדי התרטמש הריקח לכ דימעהל הייטנ תאטבמ תינעדמה השיגה
ד . איהש תינעדמה השיגה ןמ רתוי בר יריפמא קויד תשרוד תיעדמה השיגה תיראלופופ
ה . תינעדמה השיגל דוגינב , תינקפסו תיביטקייבוא איה תיעדמה השיגה

4 . צ םודקה יניסה ףוסוליפה ' גנאו - צ לע רפסמ הסט ' גנאו - רפרפ אוה יכ םעפ םלחש הסט , ץיקהשכלו , " םא עדי אל בוש
צ לש ומולחב רפרפ אוה ' גנאו - צ וא הסט ' גנאו - רפרפ לש ומולחב הסט ."
טראקד הנר לש םולחה ןועיטל האוושהב , ש רמול ןתינ :
א . צ ' גנאו - ומולחמ ץיקה אל םצעב הסט
ב . טראקדל דוגינב , צ רובע ' גנאו - לל םייק ינוציחה םלועה הסט הרכהב תולת א
ג . צ לש תואיצמה תרכה ' גנאו - םולחו תוריע ןיב םיניחבמה םיקהבומ םינמיס לע תנעשנ הסט
ד . טראקד לש םולחה ןועיטל דוגינב , צ לש קפסה ' גנאו - יריפמא ןורתפל ןתינ הסט
ה . צ לש רופיסל דוגינב ' גנאו - הסט , םייתואיצמ תומולח יבגל קר ףקת טראקד לש םולחה ןועיט

5 . הבתכב , עדמל תעה בתכב הנורחאל המסרופש Nature תרתוכה תחת " העדות לש םייובח םינמיס רחא שופיח " ,
ינעדמ לש םנויסינ ראותמ גדירבמייק תטיסרבינואמ חומ ' העדות דודמל יעצמאכ תיחומ תוליעפ לש הקירסב שמתשהל
יביטטגו בצמב םייורשה םילוחב . םירקוחה תווצ שאר ירבדל , " מס אוצמל אוה רגתאה ריבגהל ונילע םאה ונל ודיגיש םינ
ילופיטה ץמאמה תא ] הלא םילוחב ."[ האבה תיפוסוליפה הדמעה תא םיריגסמ וידעיו רקחמה תייגולודותמ חוסינ , סחיב
תיזיפוכיספה היעבל :
א . םזילנמונפיפא
ב . םזילנויצקנופ
ג . יטסיללרפ םזילאוד
ד . ינויצקארטניא םזילאוד
ה . םזילקיזיפ

6 . ראק ףלודור פאנ , םירשעה האמה ןב עדונ ירטסוא ףוסוליפ , בתכ " : םירבדה לכל עגונב תילסרבינוא העיבק חקינ םא
םהש םוקמו ןמז לכב םיעוריאה וא , עבט קוח הנוכמש המ , רורב ... אוה הקידבל םינתינה םירקמה לש םרפסמ יכ
הרעשה תניחבב אופא הניה העיבקה יכו יפוסניא ."
םיאטבמ פאנראק ירבד :
א . קפס ינוציח םלוע לש ומויק רבדב תונ
ב . תיעדמ הבישחל תיפוסוליפ הבישח לש תינעדמ היצקודרמ תוגייתסה
ג . ינוציח םלוע לש ומויקל סחיב תיטסילאידיא הדמע לש הלבק
ד . היצקודניאה תייעבל עגונב םוי דיוויד תדמע םע המכסה
ה . יריפמא עדמכ תינרדומה הקיזיפה לש התופקת רבדב תונקפס
7 . ג לש החותפה הלאשה ןועיט שילחמ דציכ " רסומל סחיב תיטסילרוטנה הדמעה תא רומ א ?
א . תירסומ אל איה תיטסילרוטנה הדמעה יכ הארמ ןועיטה
ב . ףקת וניא טלחומה ירסומה יוויצה יכ הארמ ןועיטה
ג . יוצמה ןמ יוארה תא קיסהל ןתינ אל יכ הארמ ןועיטה
ד . סילרוטנה הדמעה יכ הארמ ןועיטה תיריפמא הניחבמ תססובמ הניא תיט
ה . םיטלחומ םיירסומ םיכרע ססבל ןתינ אל יכ הארמ ןועיטה

8 . תרשפאמ תואבה תוירואיתה ןימ וזיא ב ךשמתמ יביטטגו בצמב יורשה םדאל תוסחייתה ןורקיע ) PVS ( היווח לעבכ
תישפנ ?
א . םזילקיזיפ - גוסה תוהז תיירואית
ב . ינויצקארטניא םזילאוד
ג . יהיב ב םזירוי
ד . םזילאידיא
ה . יטסיללרפ םזילאוד

9 . אוה תונתלעות ןיבל תינאיטנקה הקיתאה ןיב ירקיעה לדבהה :
א . תינאיטנקה הקיתאל דוגינב , תירסומה הלועפה דוסיבש תונווכב תדקמתמ תונתלעות
ב . תונתלעותל דוגינב , נויצר איה תינאיטנקה הקיתאה א תיטסיטולוסבאו תיל
ג . ה הקיתאל דוגינב תינאיטנק , ירסומ םזיביטלר לש גוס איה תונתלעות
ד . תינאיטנקה הקיתאל דוגינב , תירסומה הלועפה תואצותב תדקמתמ תונתלעות
ה . תונתלעותל דוגינב , תוירסומ אל תולועפ קידצהל הלולע תינאיטנקה הקיתאה

10 . ה תודלותב רתויב םיטטוצמה םיקוספה דחאב תיברעמה היפוסוליפ , וניטסוגוא רמוא ס ) האמה ןב ירצונ ףוסוליפ
תילותקה הייסנכה ישודקמ דחאו תיעיברה :( " ןמזה אופא והמ ? לאשנ ינא ןיא םא , עדוי ינא ; ריבסהל הצור ינא םא
לאושל , עדוי ינניא ."
סוניטסוגוא לש ותלאש לע בישהל םישקבמ ונאש חיננ , רצע ןועש תועצמאב ןמז תדידמ ידי לע . תינורקעה היעבה המ
להמב הכורכה ך כ הז ?
א . הקיטמתמל הקיזיפ לש היצקודרב ךורכ סוניטסוגוא תלאשל הנעמה
ב . הרדגוהש הרטמה רובע ףרוצה יד קיודמ היהי אל םלועל רצע ןועש
ג . תיריפמא הניחבמ תירשפא הניא ןמז תדידמ ןכלו טשפומ גשומ אוה ןמז
ד . טלחומו יפוס רוריבל תונתינ ןניא םלועל תוילמרופ תולאש
ה . נש החנהה ידגהל ןתי תילגעמ איה ותדידמ תועצמאב ןמז ר

11 . םשב רמאמב " העדותה תשחרתמ דציכ " ירלופופה תעה בתכב הנורחאל םסרופ רשא " American scientific "
םויכ עדמה ינפב תודמועה תומוצעה תורותפ יתלבה תוישוקה תחא יכ בצעה יעדמ םוחתב םירקוח ינש םיעבוק , אוה
ימו םיכלוה םיכילהת דציכ העדותל םימגרת . האבה תיפוסוליפה הדמעה תא ריגסמ רקחמה תלאש חוסינ , היעבל סחיב
תיזיפוכיספה
א . םזילקיזיפ
ב . ינויצקארטניא םזילאוד
ג . יטסיללרפ םזילאוד
ד . םזילנויצקנופ
ה . םזילנמונפיפא

12 . איה היגולומטסיפא :
א . חותינב קסועה היפוסוליפב םוחת ןורתפו תוירסומ תומליד לש
ב . םיימוימויה רובידה ינפואל םייגול תולובג תבצהב קסועה היפוסוליפב םוחת
ג . םלועב םימצע לש יחרכהה םמויקב קסועה היפוסוליפב םוחת , הרכהב תולת אלל
ד . העידיה ינפואב קסועה היפוסוליפב םוחת הרכהה ינפואבו
ה . לש יגולה הנבמב קסועה היפוסוליפב םוחת םייקסיה םילשכ

13 . לאוד ארטניא םזי ןולשיכל דעונ ינויצק ו חומ ןיבש סחיב ןוידל תיטרואית תרגסמכ ש םושמ העדות :
א . וז הדמע ש תירוטסיה תקולחמב היונש תונשרפ לע תססובמ שדוקה יבתכ לש
ב . דיה תא םיזיזמ תמאב אל ונא ללגב ןוצרה חוכ , תויגולויזיפ תולועפ לש תיתביס תרשרשמ האצותכ אלא
ג . תויעדמ תוילגת םזילקיזיפש לילעב וחיכוה רבכ חומ ןיבש סחיב ןוידל המיאתמה תיטרואיתה תרגסמה וז ו העדות
ד . לע תססובמ וז תירוטסיה הדמע אלו יקלח יעדמ עדי ינכדע חומה הנבמ לש וידוקפתו
ה . לש הרדגהה בסה לכ ןורקיעב תענומ תיגול הניחבמ ןיטולחל םייכפוה םיחנומב העדותו חומ יא לש ילאנויצר ר היצקארטנ
םהיניב
14 . תויפוסוליפ תויעב לש ןביטל עגונב וטנד רותרא לש ותדמע המ ?
א . תונוש תויעדמ תוירואית ןיב תיגול הריתס לע הבוסנ תיתימא תיפוסוליפ היעב
ב . רמואה יטרקוסה ןורקיעה לע הבוסנ תיתימא תיפוסוליפ היעב " ךמצע תא עד "
ג . לובלב לע הבוסנ תיתימא תיפוסוליפ היעב תושממו עפומ ןיב יגשומ
ד . םיירוטסיה םיטסקט לש תיתרוקיב תונשרפ לע הבוסנ תיתימא תיפוסוליפ היעב
ה . יריפמא ןויסינ לכל םימדוקש םייגול תונורקע לע הבוסנ תיתימא תיפוסוליפ היעב

15 . םזילקיזיפל םזילנמונפיפא ןיב ירקיעה לדבהה ) העדותל חומה ןיבש סחיה רבדב תיטרואית השיגכ ( אוה :
א . טסילנמונפיפאל דוגינב , ינויצקודר טסינומ אוה טסילקיזיפה
ב . טסילקיזיפל דוגינב , אל טסינומ אוה טסילנמונפיפאה - ינויצקודר
ג . טסילנמונפיפאל דוגינב , םייתעדות םיבצמ יעדמ ןפואב ראת ןתינ אל יכ ןעוט טסילקיזיפה
ד . טסילנמונפיפאל דוגינב , ריבסהל שקבמ טסילקיזיפה qualia דבלב םייגולויזיפוריונ םיחנומב
ה . טסילקיזיפל דוגינב , העדות יבצמ ןיבל םייגולויזיפוריונ םיבצמ ןיב תוהז תמייקש ןימאמ טסילנמונפיפאה

17 . גשומה דגנכ םהיד רייפ לש ותרוקיב יהמ " עירכמ יוסינ " ?
א . גשומה " עירכמ יוסינ " בטה יעדמ לש היצקודרל ינעדמ ןויסינ אטבמ ע טמתמל הקי
ב . ה עבצה סקודרפ לשב עדמב ירשפא וניא עירכמ יוסינ - " לורי ) " Grue Paradox (
ג . דבלב תיסחי איה תילאטנמירפסקא הערכהו תטלחומ תמא ןיא יריפמא עדמב
ד . גשומה " עירכמ יוסינ " תיעדמה תמאה תא תעדל ןעדמה לש ותרמוי לע עיבצמ
ה . תבזוכ הנותנ הירואית םאה אדוול ןויסינ לכ , ומ תיפוסניא היסרגרל חרכהב ליב

18 . תירסומ הבישחל תיביטמרונה השיגה יהמ ?
א . הרבחב תוחוור תוירסומ תודמע לש הנמיהמ הריקס לע ךמסנה ילאנויצר תעד לוקיש , תואיצמל יוטיב תתל ותרטמו
תיתרבח
ב . תססובמ תירסומ המרונ לע ךמסנה ילאנויצר תעד לוקיש , פס היגוסב הערכהל עיגהל ותרטמו תינורקע וא תיפיצ
ג . הנותנ תיביטמרונ השיג לש דוסיה תונורקע לש יגשומ חותינ לע ךמסנה ילאנויצר תעד לוקיש , הנבהל עיגהל ותרטמו
היתונורסחו היתונורתי לש הקימעמ
ד . ןותנה ןיינעב רוביצה תושגר לע ךמסנה ילאנויצר תעד לוקיש , ןודנב תיביטמרונ תוגהנתה לש דוק שבגל ותרטמו
ה . לבוקמה יתדה ןונאקה לע ךמסנה ילאנויצר תעד לוקיש , ןודינה הרקמב תיביטמרונה הלועפה ךרד לע תורוהל ותרטמו

19 . לסאר דנרטרב תעדל , לש יזכרמה לשכה " ישעמה םדאה " אוה :
א . תיעדמ הבישחל תיפוסוליפה הבישחה לש היצקודרה תא םילשהל ותלוכי רסוח
ב . רורב תובושת אוצמל ותלוכי רסוח אל תולאשל תוטלחומו תו - תויאדו
ג . לגרהה לש ץירעה ונוטלש תדבוע םע םילשהל ותלוכי רסוח
ד . תרוסמה לשו תומייקה תונומאה לש ןכרעב ריכהל ותלוכי רסוח
ה . יאב ןורתי תוארל ותלוכי רסוח - היפוסוליפה לש התואדו

20 . תיעדמה תועטה תייעבל היצקודניאה תייעב הרושק דציכ ?
א . ל דוע לכ היצקודניאה תייעב תא ונרתפ א , תיעדמ תועט ןכתית דימת
ב . תויעדמ תויועטל חרכהב ליבומ תיגשומ היעב יריפמא ןפואב רותפל ןויסינ
ג . היצקודד לע תססובמ תיעדמ הירואית לש הכרפהו רחאמ , הנימזמ עדמב תיביטקודניא היגולודותמ לע תוכמתסה ירה
תויועט
ד . על תיביטקודניא הללכהו רחאמ יגול חרכהב תססובמ הניא םלו , תידגנ אמגוד לעופב ןכתית דימת
ה . םיעטומ םייעדמ םימושייל ליבוהל היושע היצקודניאה ךרד לע היוגש תיטמתמ החכוה

21 . ה ביכרמל תוסחייתה ןורקיעב תורשפאמ תואבה תויטסינומה תוירואיתה ןיבמ וזיא - qualia בצמ לש רבסהמ קלחכ
יתעדות ?
א . םזילקיזיפ - למסה תוהז תירואית
ב . םזירויביהיב
ג . םזילקיזיפ - גוסה תוהז תירואית
ד . םזילאידיא
ה . םזילנויצקנופ

22 . תינאיטנקה הקיתאה לע תרוקיב תווהמ ןניא תואבה תונעטה ןיבמ וליא ?
א . הדוסיב תינרוצ וז הירואית , םייטרקנוק םירקמב המשייל השקו
ב . תירסומה הלועפה דוסיבש הנווכה ביכרממ ןורקיעב תמלעתמ וז הירואית
ג . תוירסומ תוערכהב ישגרה ביכרמה ןמ ןורקיעב תמלעתמ וז הירואית
ד . תירסומה הלועפה לש היתואצותמ ןורקיעב תמלעתמ וז הירואית
ה . תוירסומ אל תולועפ קידצהל תומיוסמ תוביסנב הלולע וז הירואית

23 . ויד יפל םוי דיו , איה היצקודניאה תייעב :
א . תיפוסוליפ היעב , תוילמרופ תולאשל תויריפמא תובושת תתל ןויסינב לשכ הרקיעש
ב . תיטמתמ היעב , רביאה לע הלח תמיוסמ תויקוחש החכוהה הרקיעש n+1
ג . תיעדמ היעב , םיירלוקיטרפ םירקמ לע עבט יקוח ליכהל ישוק הרקיעש
ד . תינקפס היעב , הרקיעש עיה חרכה רד עבט יקוח לש םתותימאב יגול
ה . תיגולומטסיפא היעב , תינוציח תואיצמ לש יחרכהה המויק תא חיכוהל תלוכי רסוח הרקיעש

24 . תילאירוגטק תועט לע תססובמ תיזיפוכיספה היעבהש רמול ןתינ ןבומ הזיאב ?
א . ד הבישחו תיעדמ הבישח ןיב לובלב לש האצות איה העדותל חומ ןיב הנחבהה תית
ב . םהיניב היצקארטניא לש תורשפא ןורקיעב תענומ העדותל חומ ןיב הנחבהה
ג . םינוש םימצע ינש ןיב הנחבה הניא העדותל חומ ןיב הנחבהה
ד . תיטסילאירטמ היצקודר אלל תועמשמ תרסח העדותל חומ ןיב הנחבהה
ה . תיסחיו תיביטקייבוס איה העדותל חומ ןיב הנחבהה

25 . וטנד רותרא : ]" ט ןניא תויפוסוליפ תויוע [ טופישב תויועט , תועטומ תורעשה ןה ןיא , תונוכנ אל תוירואית וא , םא יכ
רואית יא לש םיוסמ גוס לע תוססובמה תוי - תונוכנ , ףשחנשמ רשא גוס , יתלבל תכפוה וילע תכמסנש הבשחמ לכ טעמכ
ןיטולחל תיטנוולר " . ךכיפל , יוליג וא איה תיפוסוליפה הבישחב תומדקתה :
א . תיגשומ הילשאמ תוחכפתה
ב . תבזוכ הירואית לש הכרפה
ג . תיעדמ הבישח לע רותיו
ד . השעמל םייק וניאש רבד
ה . הנותנ היעב וא טסקט לש תישיא תונשרפ

26 . לסאר דנרטרב לש ותטישל , אוה תוילמרופ תולאשלו תויריפמא תולאשל ףתושמה :
א . םייתיפצת םינותנ לע תוכמתסמ ןהילע תובושתה סקאו םיילאטנמירפ
ב . תוטלחומו תורדגומ ןהילע תובושתה , תויפוסוליפ תולאשל סחיב ךומנ ןכרע ןכלו
ג . תוטלחומו תויפוס ןניא ןהילע תובושתה , ןיע תיארמל המדנש יפכ
ד . טלחומ רוריבל תונתינה תועידיה לש ןמוחתב תונתינ ןהילע תובושתה
ה . לש ץירעה ונוטלש ףקיה תא תואטבמ ןהילע תובושתה לגרהה

27 . העיבקה יכ טראקד הנר רובס עודמ " םייק ינא ןכל בשוח ינא " תונקפסה תייעב תא תרתופ ?
א . םייק אל רחא והשמש הגאדהמ יתוא תררחשמ םייק ינאש הבשחמה
ב . תימצע הריתס אלל הלילשל תנתינ הניא םייק ינאש הבשחמה
ג . תיטסיספילוס הדמע תססבמ םייק ינאש הבשחמה
ד . נאש הבשחמה םייק ינוציחה םלועה םגש ןימאהל יל תרשפאמ םייק י
ה . תונקפסה תייעב לע שדחמ בושחל תונמדזה יל תנתונ םייק ינאש הבשחמה

28 . תיזיפוכיספה היעבל סחיב םזילקיזיפ ינפ לע םזילנויצקנופ לש ונורתי המ ?
א . ןיטולחל יטסינומ אוה םזילקיזיפ דועב , םזילאוד םע םג בשייתמ םזילנויצקנופ יזיפוכיספ
ב . םזילקיזיפל דוגינב , ה ביכרמ תא ריבסהל לגוסמ אקווד םזילנויצקנופ - qualia העדות יבצמב
ג . םזילקיזיפל דוגינב , םזילאידיא םע םג בשייתמ םזילנויצקנופ
ד . העדות יבצמ לש םייטסילקיזיפ םירבסה םע בשייתמ םזילנויצקנופ דועב , צמ םע העדות יבצמ יוהיז בייחמ וניא אוה םיב
םייגולויזיפוריונ
ה . םזילקיזיפל דוגינב , םייגולויזיפוריונ םיבצמ ןיבל העדות יבצמ ןיב תידדה היצקארטניא ריבסהל לגוסמ םזילנויצקנופ

29 . אוה םזיספילוסל םזילאידיא ןיב ירקיעה לדבהה :
א . טסילאידיאל דוגינב , םיהולא לש ומויקב ןימאמ טסיספילוסה
ב . טסיספילוסל דוגינב , ה תוירסומה ויתודמע לע קבאיהל ןכומ טסילאידיא
ג . טסילאידיאל דוגינב , םייק אל אוה םג יכ ןועטל ןכומ טסיספילוסה
ד . טסילאידיאל דוגינב , טסיספילוסה ןימאמ ןויערה דבלמ םייק אל רבד יכ ותעדותבש
ה . טסיספילוסל דוגינב , ינוציחה םלועה תא ריכהל ןתינ אל יכ ןימאמ טסילאידיאה

30 . העדותו חומ ןיבש סחיל השיגכ םזילקיזיפ והמ ?
א . תיגולודותמ השיג , םייחה יעדממ רתוי ידוסי הקיזיפה עדמ היפל
ב . תיעדמ השיג - תיטסילאיר , םיידוסי םיקיקלח היפל , םינורטקלא לשמל , תישוח הסיפתב תולת אלל םימייק
ג . תיפוסוליפ השיג , יחנומב ןורתיפל תנתינ היצקודניאה תייעב היפל ילקיזיפ חרכה לש ם
ד . תיטסינומ השיג , םיילקיזיפ םיעוריא ןיבל םיילאטנמ םיעוריא ןיב תוהז תמייק היפל
ה . םיעדמה תארוהל תיכוניח השיג , םיידוסי םיילקיזיפ םיכילהת לש הנבה לע תססובמ תוינגרוא תוכרעמ לש הנבהה היפל

31 . ש ךכב אטבתמ רסומ ןיבל םזינימרטד ןיב רשקה :
א . םדא וישעמל תירסומ תוירחאב אשונ וניא , השוע אוהש המ תא תושעלמ ענמיהל לוכי ונניא םא
ב . ירסומ וניא םדא , טלחומ ןפואב םירדגומ םיירסומ םיכרעל םאתהב לעופ וניא םא
ג . תע לכב וישעמ לכל תירסומ תוירחאב אשונ םדא
ד . תירסומ תוירחאב אשונ וניא םדא , יאש השעממ ענמיהל לגוסמ אוה םא ירסומ ונ
ה . ירסומ אוה םדא , ילקיזיפ חרכה דמוע ותלועפ דוסיב םא קר

32 . לסאר דנרטרב לש ותטישל , אוה היפוסוליפלו עדמל ףתושמה :
א . טלחומ רוריבל תונתינה תועידיה לש ןמוחתב תונתינ םהיתולאש
ב . םיילאטנמירפסקאו םייתיפצת םינותנ לע תוכמתסמ םהיתולאש
ג . שוק תואטבמ םהיתולאש רבד תעדל י - תואדווב המ
ד . תרקובמו תיתטיש העידיל תופאושו תוינקפס םהיתולאש
ה . תויתד תויגוסל תטלחומו הרורב הבושת רחא תושקבמ םהיתולאש

33 . ירסומ םזיביטלר והמ ?
א . הריחבה שפוח תייעבל סחיב תיזיפאטמ הדמע , ונוצרכ דימת לועפל יאשר םדא היפל
ב . רשפאל סחיב תיטסילאיר הדמע ועפה תו נאה הל ו ש תי , תירסומ הניחבמ ינלבוס תויהל ףידע תיתרבחה הריזב היפל
ג . אטמ הדמע - ירסומה טופישל סחיב תיתא , יפל ה םייסחי םה םיירסומ םיכרע
ד . תיטסיספילוס הדמע , ילש העדותל תיסחי תינוציחה תואיצמה לכ היפל
ה . תינקפס הדמע , ער וא בוט אוה םדא םאה תעדל ןיא היפל

34 . אוה יגוציי םזילאיר ןיבל יביאנ םזילאיר ןיב ירקיעה לדבהה :
א . יגוצייה טסילאירל דוגינב , ינוציחה םלועה תא ספות אוה וב ןפואל עגונב ותביבס תא ענכשל השקתמ יביאנה טסילאירה
ב . יביאנה טסילאירל דוגינב , יכמ ונאש ןפואה ןמ הנוש ומצעלשכ ינוציחה םלועהש ןעוט יגוצייה טסילאירה ותוא םיר
ג . יביאנה טסילאירל דוגינב , ינוציח םלוע לש ומויקב ןימאמ רשא טסיספילוס םצעב אוה יגוצייה טסילאירה
ד . יגוצייה טסילאירל דוגינב , ינוציחה םלועה תא ונתעידיל סחיב תיבקע תונקפס הלגמ יביאנה טסילאירה
ה . יביאנה טסילאירל דוגינב , יכמ ונא יכ ןעוט יגוצייה טסילאירה םיילאטנמ םייומיד קר רישי ןפואב םיר

35 . ה עבצה סקודרפמ דומלל ןתינ המ - " לורי ) " Grue Paradox ( תויביטקודניא תוללכה לע ןמדוג ןוסלנ לש ?
א . םינוש םייוזיחל ליבוהל היושע הנותנ תיביטקודניא הללכה
ב . לעופב תיפצתל תונתינ ןניא לוריה עבצה ומכ תויתוכאלמ תונוכת
ג . ניא קסיה תיגול הניחבמ ףקת וניא יביטקוד
ד . תונמיהמ ןניא היצקודניא סיסב לע םישוע ונאש תויפצת
ה . תיביטקודניא הללכה לש סיסב לע ירשפא וניא עירכמ יוסינ

36 . יגוציי םזילאיר והמ ?
א . ילאטנמ יומיד תועצמאב תכוותמ תינוציחה םלועב םצע תרכה היפל תיפוסוליפ הדמע
ב . ל תיפוסוליפ הדמע יגוציי תויהל בייח טסילאירה םדאה היפ
ג . לגרהה לש ץירעה ונוטלשמ ישעמה םדאה תא תררחשמ תונקפס היפל תיפוסוליפ הדמע
ד . יהמ ריבסהל תנמ לע ףוגל שפנ לש היצקודר תשרדנ היפל תיפוסוליפ הדמע qualia
יריפמא ןורתיפל תונתינ תויגולומטסיפא תויעב היפל תיפוסוליפ הדמע ה

37 . ידב ןוטלפא תאמ ןוטירק גולא , הברקה גרוהל ותאצוהל דע יאנותאה אלכב ראשיהל וילע עודמ סטרקוס קמנמ
תכלוהו , ושפנ תא ליצהל תנמ לע הילאסת לא הניפסב אלכה ןמ טלמיהל אלו .
הז הרקמב היוארה הלועפה רבדב תעד לוקישל יחרכה יאנתכ , ךמס לע ןוידה תא להנל ןיא יכ תוצרחנ סטרקוס עבוק
המ ללכ ךרדב םיבשוח םישנאש . אטבמ סטרקוס ביצהש גייסה :
א . ילאנויצר ןפואב ןוידה תא להנל ןוצר
ב . יטסילרוטנ לשכמ ענמיהל ןוצר
ג . ירסומ םזיביטלר לש ותופקת תא חיכוהל ןוצר
ד . טלחומה ירסומה יוויצה רחא אלמל ןוצר
ה . תיטסיספילוס הדמע ססבל ןוצר

38 . ג ' יאויד ןו , רמא ףוסוליפ םירשעה האמה ןב עדונ ינקי , בתכ " : הכרע ] היפוסוליפה לש [ תונורתפ ןתמב אל ) רבד
הלועפב קר וגישהל ןתינש ( , םהב לפטל םיכרד תארוהבו םיישק תרדגהב אלא . היפוסוליפה תא ראתל ןתינש טעמכ
המצע תעדותל העיגהש הבשחמכ , המוקמ תא ללכ ךרדב הריכהש , ןויסינב הכרעו הדיקפת ."
דל סחייתהב היפוסוליפה לש הכרע לע לסאר דנרטרב לש וירב , ש רמול ןתינ :
א . ישעמה םדאה לש ותשיג תא ץמאל ףוסוליפה ןמ שקבמ יאויד , לסאר לש ותרדגהכ
ב . ןעוט יאויד , לסארל המודב , עדי שופיחל רתויב היוארה ןוידה תרגסמ תא ונל קינעמ עדמהש
ג . לסארל דוגינב , ישחה תא ססבל םצעב ץילממ יאויד יעדמה ןויסינה לע תיפוסוליפה הב
ד . הלעמ איהש תולאשה םצעב ןומט היפוסוליפה לש הכרעש לסאר םע םיכסמ יאויד
ה . לסארל דוגינב , תימצע תרוקיב לש גוס איה היפוסוליפ יכ רובס יאויד

ינויצקארטניא םזילאוד והמ ? 39 .
א . תיזיפוכיספה היעבל תיטרואית השיג , םייולת שפנהו ףוגה היפל םמויק ךרוצל הזב הז תידדה , םהיניב היצקארטניאה יכו
הז ידדה םויק החיטבמ
ב . תיזיפוכיספה היעבל תיטרואית השיג , יולת יתלב יאמצע םויק שי שפנלו ףוגל היפל , הז לע הז תידדה םילעופ םה יכו
ג . תיזיפוכיספה היעבל תיטרואית השיג , ינוש םייוטיב םה שפנהו ףוגה היפל ם דחא םצע לש , איה םהיניב היצקארטניאה יכו
הילשא לש גוס
ד . תיזיפוכיספה היעבל תיטרואית השיג , יולת יתלב יאמצע םויק שי שפנלו ףוגל היפל , המרב היצקאיר לש גוס איה שפנה יכו
תיגולויזיפוריונה
ה . תיזיפוכיספה היעבל תיטרואית השיג , םמויק ךרוצל הזב הז תידדה םייולת שפנו ףוג היפל , גה יכו הילשא לש גוס אוה ףו
תילאטנמ

יתביס חרכה ןיבל יגול חרכה ןיב ירקיעה לדבהה המ ? 40 .
א . יגול חרכהל דוגינב , עבטב תיהולא תוברעתה בייחמ יתביס חרכה
ב . יתביס חרכהל דוגינב , עבטב תויושחרתהה תא ןייפאמ יגול חרכה
ג . יגול חרכהל דוגינב , יתימא וניא יתביס חרכה
ד . רכהל דוגינב יגול ח , אטבתמ אוה םהב םיאנתה ןמ בייחתמ יתביס חרכה
ה . יתביס חרכהל דוגינב , יתימא וניא יגול חרכה
הלאש הבושת הלאש הבושת

21 ה 1 ד

22 ה 2 ב

23 ג 3 ד

24 ג 4 ב / ג

25 ה 5 א
26 ד 6 ד
27 ג 7 ב
28 א 8 ד
29 ד 9 ד
30 ה 10 ד
31 א / ה 11 א
32 ד 12 ד
33 ה 13 ג
34 ג 14 ה
35 א 15 א
16 - 36 א
37 ה 17 ב
38 ב 18 ד
39 ה 19 ב
40 ד 20 ד


תודלות
האופרה• ףלחתה הצרמהש בל םישל אנ , שי ןכלו בל קוד
ל תומיאתמ תולאשה םא סרוקה סובליס
האופרה תודלות 2005
ןחבמ ב האופרה תודלות 2005

1 . ןוזיטרוקה הלגמ

2 . רודלפמורט לש אפורה , םשה : ,_________ שמה לע דיעהש אפורה ' םסרופמה
אתב רתויב " י .

3 . םוחתל םרת יברומח : __________

4 . לבונ סרפ םואנ 2004 :
האופרב ךרד תוצירפ א .
ינומה תווממ הנכס ב .
דחא ףא ג .

5 . ד " ןיקפה יכדרמ ר

צימוטפרטס יכ הליג תלחמ דגנ ליעי ןי _________ 6 . ________

7 . הלחמ _________ הלחמ תאפרמ _________

8 . תואקה תאכדמ הפורת

9 . ףלוו קסע המב

10 . לבונ אבנמה סרפה המ

11 . תימורה בויבה תכרעמ םש

12 . אצומ ןגטנר + דמל הפיא

13 . לצרה – האופרל הרישיה ותמורת

14 . ץראב רובקש ינשה םסרופמה אפורה

15 . ןושארה רתנצמה לש ומש – וב םוקמה ותוחמתהו רותניצה עצוב

16 . רוחשה תוומה : םיאפוריא ןוילימ

םלועה ףוס :" ______ הנש 17 . "

18 . הלחמ וזיאל רשקהב בתכנ ןוראמקד

19 . תפחשב לופיטל הברה יכה םרת ימ

20 . תינוויב אפור

21 . סנפה םע תרבגה

22 . ימ , תיתוכאלמה הילכה האצמוה יצמו הפיא

1 / 3
האופרה תודלות 2005
23 . הביבסה תוכיאל החמומה – יקראזאמ

24 . פל רושקה ץראב םוקמ הקינ

25 . תויארג

26 . בושח טפשמ ליחתהש אפורה ....

27 . טדנמה תפוקתב יאופרה לבנמה

28 . ןוזיטרוקה איצממ

29 . ןוטנובל םלושמ

ןגטנר 30 .

31 . םדה קנב – הנשה

32 . םשה תא םוידרל ןתנ ימ

33 . הנושארה תיחותינה המדרהה

34 . העיגרמ הפורת

35 . ה האמה תליחתב ץראב תוצופנ תולחמ - 20

36 . Rhazes , ימלסומה אפורה :
א . ה האמב יח - 12 דדגבב
ב . תודליימה תרותב דחוימב קסע
ג . הרכובב לדג
ד . נה לכ " ל
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

37 . תארקנ םוח דגנ הפורת : Antifibretic .

38 . תוכזב עדונ רטסיל :
א . תואיר יחותינ עציבש ןושארה
ב . בלבל יחותינל הטיש איצמה
ג . חותינ ינפל םילפוטמל הקיטיויביטנא ןתנ
ד . תה לכ UCU, BFUBU,
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

39 . איה הקלודניא :
א . ה האמב הגוהנ התיהש הטיש - 18
ב . תיבב שא תרעבה
ג . ה האמב יתדה דסממה ידי לע רסאנ - 19
ד . ה האמב ינמותועה דסממה ידי לע רסאנ - 19
ה . תונוכנ תובושתה לכ

40 . ב האצמוה היצרטלוקסוא -
2 / 3
האופרה תודלות 2005
3 / 3
א . הילגנא
ב . תפרצ
ג . ץיווש
ד . הינמרג
ה . הילטיא

41 . ידי לע עצוב ןושאר רותנצ :
א . יבייד ירפמה
ב . ג ' פילוק סמי
ג . ןמסרופ רנרוו
ד . ירולפ דרווה
ה . סור דלנור


האופרה תודלות 2004
ןחבמ האופרה תודלותב 2004

1 . וינ תעה בתכ - ג דנלגניא ' ה האמה תליחתב עיפוהל ליחתה ןיסידמ ףוא לנרו - 19 ב :
הדנק א .
הינטירב ב .
הילרטסוא ג .
הרא " ב ד .
דנלריא ה .
ץיווש ו .

2 . תארקנ תישפנ העגרהל הפורת ____________
3 . תנשב ץראב התוליעפ תא הלחה הסדה _________

4 . צמעק ישנא " א ) ויצ לש תינידמ הרזע תצובק הקירמא ינ ( הצרא העיגה :
ךשמב 1917 ) הנושארה תימלועה המחלמה תעב – םילשורי הררחוששכ ( א .
תישארב 1918 , המחלמה תעב ב .
עצמאב 1918 , נה המחלמה םויס ינפל " ל ג .
ויתסב 1918 , נה המחלמה םויסב " ל ד .
ףרוחב 1919 , נה המחלמה רמג רחאל " ל ה .

5 . יפל הדסונ ונלש הטלוקפה _____ רפסה תיב זא הארקנו םינש ע האופרל " ש ______
6 . הפורת תארקנ האקה תאכדמה הפורת __________

7 . היה ןיקפאה יכדרמ :
היסורמ ידוהי א .
תיפורט האופרל החמומ אפור ב .
םילשוריב רטספ ןוכמ דסיימ ג .
נה לכ " ל ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

8 . ע שודקכ זרכוהש שארהו םינפה לש םימוטנאה ילודגמ " היה וינמיב תילוטקה היסנכה י
_____________ יחש האמב ______ ץראב ______________

9 . הקלודניאה :
ה האמב ץופנ לופיט יעצמא התיה - 18 א .
הרושק הלוחה תיבב שא תקלדהב ב .
ע הרסאנ " ה האמה תישארב םיכרותה תונוטלשה י - 19 ג .
ע הרסאנ " ה האמה תישארב ידוהיה יתדה דסומה י - 19 ד .
נה לכ " ןוכנ ל ה .

10 . הנושארל הראות סילטיגידה חמצ לש תיגולוקמרפה העפשהה ע " י ___________

11 . ב הדלונ היצטלוקסואה תטיש :
הירטסוא א .
הילגנא ב .
תפרצ ג .
ץיווש ד .
הינמרג ה .
הילטיא ו .

1 / 11
האופרה תודלות 2004
12 . בלה לש ןושארה רותניצה ) ינגטנר דועית םע ( ע הנושארל עצוב " י :
רנרוג רטפ א .
ןמסרופ רנרו ב .
ןמטלא ףלוו ג .
גיצטנורג סוירדנא ד .
סנוס ןוסיימ ה .

13 . יסאלקה םדה ץחל רישכמ ) תיפסכ םע הדומע םע ( ב הנבנ - 896 ע " י _____________
14 . ש רמאנ ימ לע " םוטפמיסכ ותוא ריאשהו הלחמכ םוח גשומה תא לבק "

15 . תא דחוימב המדיק ןירופסולקיצה תאצמה :
תוקבדמה תולחמה יופיר א .
םדה ילכ לש היגרוריכה ב .
ןימה תלחמב לופיטה ג .
תולתשהה לש היגרוריכה ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

16 . היה ורוט הדוהי :
הרא םורדב ידרפס ידוהי אפור " ב א .
םילשורי ישנאל לודג ןובזיע ריאשהש ילגנא םיקסע שיא ב .
הקירמא ינויצ גיהנמ ג .
ידוהי ןבדנ ד .
ב תובושת ' ו - ג ' תונוכנ ה .

17 . ארקנ םודאה בלצה דוסיל ןויערה תא ררועש השקה ברקה להנתה ודילש רפכה
___________

18 . נה רפכה " ב אצמנ ל :
הילטיא םורד א .
הילטיא זכרמ ב .
הילטיא ןופצ ג .
היליציס ד .

19 . הבכרהה תילגת ) היצניסקו ( ע התשענ תורוחש תועובעבא דגנ " אפורה י _________
ץראב _________

20 . אב ןואילופנ ילייח ברקב התומתה " ללגב ההובג התייה י :
םיאפור לש ןטקה רפסמה א .
ידמ רחואמ תיאופר הרזע תשגה ב .
בער , םימ רסוחו תופורת רסוח ג .
נה לכ " ל ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

21 . האמב רתויב םסרופמה יתפרצה גרוריכה ה - 16 היה ____________
22 . היה םוידר לש םש ןתנו הליגש יתפרצה דמולמה _____________

23 . שומישל סנכוה ןילוסניאה :
ע " ה האמה ףוסב םיידנק םינעדמ י - 19 א .
ע " הראמ םינעדמ ינש י " ה האמה תליחתב ב - 20 ב .
ה האמה לש ישילשה רושעב - 20 ג .
2 / 11
האופרה תודלות 2004
ה האמה לש יעיברה רושעב - 20 ד .
הנוכנ הניא הבושת ףא ה .

24 . ויב אפור ארקנ הקיתע תינ ______________
25 . טפשמה לע ססבתמה יופרה תטיש " המודה תא אפרמ המודה " תארקנ __________
ינמרגה אפורה היה היבאו _____________

26 . היה טורליב :
ה האמה לש הינשה תיצחמב לעפש לוגד ילרטסוא חתנמ - 19 א .
ה האמה לש הינשה תיצחמב לעפש לוגד יתפרצ חתנמ - 18 ב .
לרבמ ידוהי חתנמ האמה תליחתב לעפש ןי - 20 ג .
ומש תא םיאשונה םיחותינ ינש איצמהש ינד חתנמ ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

27 . האמה ףוסב ונבנ תונושארה םייפקשמה _________ ריעב _________

28 . סוזלצראפ – ה האמה תליחתב םיאפורה לודג - 16 היה :
םיחמצ םע יופירב לגדו תפרצב דמלש ץיווש דילי א .
ניס ןבאו סונלג יבתכ תא םגרת תינמרגל א ב .
תבגעה תא ראת , הדגנ לופיט עיצה אל ךא ג .
נה לכ " ןוכנ ל ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

29 . ינרק X ב ולגתה :
ה האמה ףוסב - 19 א .
הנושארה םלועה תמחלמ תעב ב .
םירשעה האמה לש תומדקומה םירשעה תונשב ג .
ב - 1929 ד .
הנוכנ הניא הבושת ףא ה .

30 . ןסרבל ןיב ףתושמה , יסרג , ב וקסע םתעבראש אוה גרואיו סור :
הירלמ א .
תנערג ב .
היגרוריכ ג .
היגולוירטקב ד .
םירביא תלתשה ה .

31 . אוה טרופפר ךורב :
הפיחב לדגש הירציוש דילי ידוהי ןיישעת א .
הפיחב ררוגתהש יאקירמא ידוהי םיקסע שיא ב .
םיקסע שיאו סדנהמ , ץראב יחה ןוינכטה רגוב ג .
רישע יתפרצ ידוהי תופורת ןיישעת ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .
א ' + ג ' םינוכנ ו .

32 . סב השק עצפנ יטירב לייח יבב זפשואו הינשה םלועה תמחלמ ףו " ןודנולב ח . ןכתי םאב
ב לפוטש :
אפלוס ירישכת א .
ןוליצינפ תוקירז ב .
תיליצילאס ליטצא הצמוח ג .
3 / 11
האופרה תודלות 2004
ןיפרומ תקירז ד .
ב קר ' + ד ' ה .
א קר ' + ב ' + ד ' ו .
נה לכ " ןוכנ ל ז .

33 . גשומה " יאטורפ " ושורפ :
הנתשמ א .
רמתשמ ב .
ביצי ג .
ראות הפי ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

34 . ב התשענ הנושארה תיחותינה המדרהה ריע __________ הנידמב _________
תנשב _________
35 . ה האמה תישארב לארשי ץראב רתויב תוחיכשה תולחמה יתש - 20 ויה ) תירבעב בותכ
תיזעולבו (
1 .
2 .
36 . רתויב םסרופמה אפורה ) במרל טרפ " ם ( אב רובקה " אוה י __________
37 . יב ןיידע םייק הב ץראב הדיחיה ריעה " ע ח " איה דלישטור ש __________
38 . ה ריעב הגהנוה םלועב הנושארה הניטנראק __________

39 . ב הנושארל הגהנוה פוקסוטטסב הנזאה :
ה האמה עצמא - 18 א .
ה האמה ףוס - 18 ב .
ה האמה תליחת - 19 ג .
ה האמה עצמא - 19 ד .
ה האמה ףוס - 19 ה .

40 . ע אצמוה םידלי קותיש דגנ לבוקמה ןוסיחה " י :
קלאס א .
ןיבייס ב .
גאמוד ג .
םהיב ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

41 . תוחאה " תיתדגאה " טסוש יבב הדבע המלז ר " ח :
דלישטור א .
םילוח רוקיב ב .
קדצ ירעש ג .
םישנ תרזע ד .
היב " ינמרגה ח ה .
הלאמ דחא אל ףא ו .

42 . פורפ ' היה קילרא דוד :
ןוינכטה ידסייממ א .
תיגרוריכ הקלחמ להנמ ב .
ןזרבלסה איתממ – תבגע דגנ ג .
אפלוסה תא הליגש ינמרג אצוממ ידוהי ד .
א קר ' + ב ' ןוכנ ה .
4 / 11
האופרה תודלות 2004
נהמ דחא אל ףא " ל ו .

43 . מ ראותמ םייוסמ ןמורב ה האמה ףוסב חותינ ךלה - 19 ע םדרוה הלוחהש רמאנו " אפור י .
ב שחרתה הזש יאדוול בורק :
תפרצ א .
הילגנא ב .
הינמרג ג .
הרא " ב ד .
תרחא ץרא ה .

44 . היה ירויק הירמ לש אצומה :
יתפרצ א .
ידוהי ב .
ינלופ ג .
יסור ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

45 . ד " א ר . היה ןורפע :
םילג תב תנוכש ידסייממ א .
םילג תבב ןושארה ידוהיה אפורה ב .
תמקהב ליעפ האופרל הטלוקפה ג .
היב יקיתומ " במר ח " ם ד .
נה לכ " ל ה .
נהמ דחא אל ףא " ל ו .

46 . ד " ידסייממ היה ןיטנובל םלושמ ר :
פוק " תיללכה ח א .
" הסדה " ב .
מ . ד . א . ג .
תידוהיה הדגירבב האופרה יתוריש ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

47 . ל תובר המרת םייניבה ימיב תימלסומה האופרה :
היגולוקמרפה חותיפ א .
היברה לש היגולויזיפה תנבה ב .
רוריכה םיבצעה תכרעמ לש היג ג .
תודליימה תרת ד .
נה לכ " ל ה .
הלאמ דחא אל ףא ו .

48 . םיימלסיאה םיטפורה לודג היה אניס ןבא . ה האמה דלונ אוה - IX ב םויה תאצמנה ריעב :
תידועסה ברע א .
קריע ב .
םירצמ ג .
סרפ ד .
ןטסינגפא ה .
נהמ דחא אל ףא " ל ו .

49 . תלהנהב תוברועמ ימואלניבה םודאה בלצב תורבחה תונידמה לש תולשממה םאה
ריאה ןוג :
5 / 11
האופרה תודלות 2004
ןכ א .
אל ב .
םיתיעל ג .
תודחוימ תוביסנב קר ד .

50 . ד " היה ןמיונ דרנרב ר :
דלישטור תחפשמ תוחילשב ישילשה ירבעה אפורה א .
יב להנמ " םילשוריב ח ב .
םילשוריב ירויפיטנומ לש וגיצנ ג .
הרומ , ןשלבו ךנחמ ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

51 . ב אצמנ ימואלניבה םודאה בלצה הטמ :
ןרב , הירציווש תריב א .
ואה זכרמ " וינב ם - קרוי ב .
נב ימואלניבה ןידה תיב עבורב ןי ג .
הידווש תריב ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

52 . תמחלמב םייקתה םודאה בלצה תא דסייל ןויערל ואיבה ויתוארמש ברקה :
תירציוושה רורחשה א .
תידרפסה רורחשה ב .
םירק ג .
היסורפ - תפרצ ד .
הילטיא - תפרצ ה .
ולאמ תחא אל ףא ו .

53 . RHAZES ) רא - יזאר :(
ה האמב לעפ - 12 דדגבב א .
דליימה תרותב דחוימב קסע תו ב .
הרכובב לדג ג .
נה לכ " ןוכנ ל ד .
הבושת אל ףא ה .

54 . הפורת תארקנ םוח דגנ הפורתה _____________

55 . תיתכלממה הרבחה ) םיעדמל ( ילעב םיבתכמ תמייוסמ הפוקתב הלבק הינטירבב
ע וחלשנש הלודג תיעדמ תובישח " תילמרופ הלכשה רסח ץוח בשות י , וקסע הלא תוחוד
ב :
ריוואה לש ימיכה בכרה א .
םייפג יחותינ ב .
המדרה ג .
ד . המישנה לש היגולויזיפ
הלאמ דחא אל ףא ה .

56 . אה ומרת הינמרגמ םילועה םיאפורה " תוחתפתהל דחוימב י :
תירוביצהו תילאיצוסה האופרה א .
היגרוריכה ב .
תופורתה תיישעת ג .
םינושה האופרה יפנעב תוחמתה ד .
6 / 11
האופרה תודלות 2004
נה לכ " ל ה .
הלאמ דחא אל לא ו .

57 . רמוח ארקנ תינימ הואת ררועמה רמוח _________

58 . רבעה אפורה תעובש ע הרבוח י " י :
אפורה ףסוי א .
במרה " ם ב .
אפורה ולונוד ג .
פורפ ' מ . ץיבלימחר ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

59 . רותניצ ע השענ ןושארה בלה " ב החמתהש אפור י :
היגולוידרק א .
תימינפ האופר ב .
היגולונגטנר ג .
היגולוטמרד ד .
הירטאיכיספ ה .
הלאמ דחא אל ףא ו .

60 . טנרבמר לש תמסרופמה ותנומתב " הימוטנאל רועש " , דה איה תיזכרמ תומדה " ר
________ ה תלחמ תא טורטורפב ראתש _______
61 . ה האמב - 19 הלחמה תא עונמל וחילצה ________ ע " ףלוקמ יתלב זרוא תקפסה י
היסולכואל
62 . ריעב ההז םואתל התשענ הנושארה הילכה תלתשה _________ תנשב ______
63 . ע הנבנ םויה םייק אוהש יפכ יאופרה םוחה דמ " יטירבה אפורה י __________
64 . רקוחה אה חותפל תערכמ המורת םרתש לוגדה ידנלוהה . ק . ג . היה __________
65 . םג רתיה ןיב בשחנש םילשורי בשות ינויה אפורה " הביבסה תוכיאל החמומל " ה האמב -
19 דה היה " ר _________
66 . " סנפה םע תרבגה " איה _________
67 . הארקנ אמורב תיזכרמה בויבה תכרעמ _________
68 . ה ירישכת תא הלגש ינמרגה ןעדמה היה םיקדייח םידימשמה אפלוס _______ תנשב
______
69 . תנשב הלגתנ ןירפסאה ______ אוה אלמה ימיכה ומשו ) תילגנאב ( ________
ה האמב םיאפורה ילודגמ היה - ____ ץראב לעפו ________ 70 . BOERHAAVE
71 . ה האמב לעפש םייתפרצה םיגולויזיפה לודג - 19 היה _______
72 . פ לביקו ןוזיטרוקה תא הליגש ןעדמה היה ךכ לע לבונ סר ________

73 . ילולימה ושוריפו ינווי וניה הירטאירג חנומה רוקמ :
האירג " – תופייעו השלוח " א .
ירג " - תואירב " הירטא " - הנקז " ב .
בטיה תורומש ךא תונקז םישנ שולש ג .
קר ב + ג ןוכנ ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

74 . םודא דוד ןגמ – הריהמ הרזע תשגהל ןוגרא – תנשב ביבא לתב דסונ :
1924 א .
1930 ב .
1934 ג .
1936 ד .
7 / 11
האופרה תודלות 2004
ה . 1940

75 . תנידמב םויה אוהש יאב לעפו דלונ םינמזה לכמ םיאפורה לודג ______ דיל אצמנו
תשבי ______

76 . קוהנוול ינוטנא ) ANTONIE VAN LEEUWENHOEK :(
ה האמב דנלוהב יח - 17 ה האמה תליחתו - 18 חכשנו ינע תמו א .
ה האמב קרמנדב יח - 17 ה האמה תליחתו - 18 םסרופמו רישע תמו ב .
זרפ היה הירלמה תא רקחש יטירב גולוטי ג .
שוקינה תרות יבא היה ד .
הלאמ דחא אל ףא ה .

77 . ינרדומה םדה קנב ) םויה לבוקמה ןבומב ( ב יברעמה םלועב הנושארל םקוה :
ה האמה תישאר - 20 םדה תוצובק יוליג םע א .
הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב ב .
תאזה האמה לש םירשעה תנשב ג .
הינמרג , םישולשה תונש תישארב ד .
תנשב היסורב 1938 ה .
הלאמ דחא אל ףא ו .

78 . ס היה ירבסליפ :
א לש םימסרופמה הירייצמ " י א .
יטירבה יצב חתנמ אפור ב .
ג לש ורצחב חתנמ אפור ' החפ רז ג .
נה לכ " ל ד .
דחא אל ףא ה .

79 . היה ךילרא לואפ :
תירבעה הטיסרבינואה תמקהב ליעפ א .
תבגעב לופיטה ץולח ) סיליפיס ( ב .
ינמרג אצוממ ידוהי ג .
נה לכ " ל ד .
דחא אל ףא ה .

80 . םויה הצור תייה םא ג דבע ובש םילוחה תיבב רקבל עוסנל ךירצ תייה ויתונש ברב סונלא
ל - ) תנידמ ( ________
81 . אוה תיניטלב אניס ןבא לש םשה _________
82 . במרה " תיניטלב ארקנ ם __________

83 . היה סיוולמז :
ה האמה ףוסב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה אפור - 18 א .
ידוהי אפור - אמה עצמאב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה ה ה - 19 ב .
ידוהי אפור - תודלויה תחדק תביס תא אצמש ירגנוה ג .
ה האמה ףוסב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה אפור - 19 ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

84 . םויפרומה :
ב הנושארל דדוב - 1806 ןיפרומהמ א .
מ אב ומש - morpheus הנישה לא היהש ב .
הינמרגב הנושארל דדוב ג .
8 / 11
האופרה תודלות 2004
יטמא יטנאו יטגלנא םס אוה ד .
נה לכ " ל ה .
דחא אל ףא ו .

85 . תרתכה ה האמה תליחתב הילגנא ךלמ לש ו - 20 ש ךכב האופרה תא המדיק :
הרתכהה לגרל יאופר רקחמל לודג ףסכ םוכס המרת הינטירב תלשממ א .
יאופרה רקחמה םודיקל ויתוינכות תא םואנב איבה שדחה ךלמה ב .
תואירבה תרשל ליגנטיינ סנרולפ תא הנימ שדחה ךלמה ג .
נה לכ " ןוכנ ל ד .
ןוכנ אל דחא ףא ה .

86 . רזחה גשומה ) ר סקלפ ( לוגדה יסורה גולויזיפה לש ומשב בושק הנתומ ____

87 . יבב לופיט לבקו ונטבב השק עצפנש לייח " ב ינרדומ ינפי ח - 1944 ב םג רתיה ןיב לפוט :
אפלוס ירישכת א .
ןיליצנפ ב .
ןיטצימוטניס ג .
נה לכב " ל ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

88 . יוטיבה " םלועה ףוס " תפיגמב רושק __________ תנשב _______

89 . ה - London J ews Society היה :
לארשי ץרא ידוהיל הרזעל ינודנול ידוהי ןוגרא א .
תיאופר הרזעל ידוהי הקדצ ןוגרא ב .
ירנויסימ ןוגרא ג .
ד תא םילשוריל חלשש ןוגראה " והכ טרבלא ר ד .
םהמ דחא אל ףא ה .

90 . כ ינפל ץראב לועפל ולחה ברעמב וכמסוהש תונושארה תומלפודמה תודליימה :
הנש 100 א .
הנש 90 ב .
הנש 80 ג .
הנש 70 ד .
הנש 60 ה .

91 . תארקנ ילוח לכ דגנ תרזועה תינוימדה הפורתה _______

92 . א ןוגראה . ז . ע ) . O.Z.E ( אוה :
תלוכי יטועמ םידוהיל הרזע תשגהל ימואלניב ידוהי ןוגרא א .
ל ףנוסמ ןוגרא - WHO םיטילפל הקוסעתו דעס ןתמל ב .
םידוהיל תיאופר הרזע תשגהל ירטינמוה ירצונ ןוגרא ג .
תואירבב קסועה ידוהי ןוגרא ד .
א קר + ב + ןוכנ ד ה .
נהמ דחא אל ףא " ל ו .

93 . ה האמה תליחתב 20 מ רתוי ץראב ויה אל 5-6 תירבע ועדיש םיאפור . תעה בתכ ןכל
ב תונושארה ויתונשב ספדוה ןאכ ןושארה יאופרה :
שידיי א .
תילגנא ב .
9 / 11
האופרה תודלות 2004
תינמרג ג .
תיתפרצ ד .
תיסור ה .
ולאמ תחא אל ףא ו .

94 . ללגב יתרגש ןפואב םויה ןתינ וניא תורוחש תועובעבא דגנ ןוסיחה :
ה וריחמ תיסחי הובג א .
הלחמה תוצרפתהמ הנכס לכ םויה ןיא ב .
תושקהו תוחיכשה יאוולה תועפות ג .
תושקה ךא תורידנה יאוולה תועפות ד .
תיסחי הכומנה ותוליעי ה .
א תובושת + ד + תונוכנ ה ו .

95 . וד חולשל גהנ קוהנבל ןאו עדונה םיפוקסורקימה הנוב " ל תויעדמה ויתויפצת לע תוח :
תידנלוה תיעדמ הרבח א .
תיתפרצ תיעדמ הרבח ) תיתפרצה הימדקאה ( ב .
הרא לש תיעדמה הרבחה " ב ג .
נה לכ " ל ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

96 . תפחשה יופרל הברה יכה םרת םיאבה םישיאהמ ימ :
ךילרא לואפ א .
ךוק טרבור ב .
גנימלפ רדנסכלא ג .
ןמסקוו ןמלז ד .
ג דראודא ' רנ ה .

97 . אב םייוסמ םוקמ ןיבל הקינאפ גשומה ןיב " ילולימ רשק שי י . אוה הזה םוקמה
_________

98 . גרוריכ וכע ירעשב תפרצ אבצב ) 1799 ( חותינה ינפל גהנ :
וירישכמ תא ףוטשל א .
וידי תא ץוחרל ב .
לוהוכלאב עוצפה תא תוקשהל ג .
נה לכ " ל ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

99 . היה שוקינה תרות תא ץיפהו אלמ יוביג ןתנש םסרופמה אפורה _________
100 . ע התנבנ הנושארה תיתוכאלמה הילכה " י ________ ב ) הנידמ ( _________
101 . ןוסיחה ע הלגתה תבלכ דגנ " י ________

102 . ע ןכוה ןושארה ימוטנאה סלטאה " וידוטסל םיכייש ויהש םירייצ רבח תרזעב סוילזו י
) הכאלמה תיב ( לוגדה רייצה לש :
צניו הד ודרנואל ' י א .
טנרבמר ב .
ןאיציט ג .
סנבור ד .
נהמ דחא אל ףא " ל ה .

103 . הנידפצ הלחמה תא עונמל דציכ ודמלש םינושארה םיאפוריאה ) scurvy ( ויה :
10 / 11
האופרה תודלות 2004
11 / 11
א . והה םידנל
ב . םידוושה
ג . םילגנאה
ד . םינוויה
ה . הלאמ דחא אל ףא

104 . םייללכ תואירב יתוריש ) פוק " רבעשל תיללכ ח ( ודסונ :
א . הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
ב . הנושארה םלועה תמחלמ תעבו ינפל
ג . הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
ד . םירשעה האמה לש תומדקומה םירשעה תונשב
ה . םירשעה האמה לש םירשעה תונש ףוסב

105 . שוקינה תרות ידי לע התלגתנ ________

האופרה תודלות - 2003
ב הניחב רוזחש האופרה תודלות – 2003
פורפ ' יול םיסינ

1 . ריעב התיה הנושארה המדרהה _________ תנשב ___________ .

2 . שוקינה תרות יבא ____________ ) ת . Avenbruger .(

3 . ה האמב ץראב תוצופנה תולחמה יתש ןהמ - 19 ? ) תילגנאו תירבע (

4 . םיבתוכ ךיא 0 תוימור תורפסב ?

5 . םיבתוכ ךיא 136,000 תוימור תורפסב ?

6 . גניטנב טסבו קלאס – םהניב ףתושמה המ ? ,
א . וילופ דגנ ןוסיח ואיצמה םלוכ
הקירמא ןופצב ולעפ םלוכ ב .
םידוהי ויה םלוכ ג .
םירשעה האמב ולעפ םלוכ ד .
תונוכנ תובושתה לכ ה .

7 . " המודה תא אפרמ המודה " תרות _________ ) ת " . היטפאומוה ("
ינמרגה הרותה יבא __________ .

8

. א איצמה ימ םוחדמה ת ?
9 . ןיריפסא לש יזעולה םשה - ________ .

10 . םוידרה תא הליג ימ ?

11 . ירק ירמ לש האצומ המ ?

12 . יראצנפ לש התוחא םש המ ?

13 . ע " הטלוקפה ימ ש ?

14 . ןורפע –
א . הטלוקפה לש המיקמ
םילג תב םיקמ ב .

15 . ב אפור 1944 ב שמתשה ןפיב : -
א . אפלוס
ןצמיטניס ב .
ןילצינפ ג .

16 . הנזאה תרות יבא היה ימ ? ץרא הזיאמ ?

17 . תורליב ' – היה אוה ימ ? ואצומ המ ?

18 . ורוט הדוהי היה ימ ? ) ת . ידוהי ןבדנ .(

19 . פוק המקוה יתמ " ח ?

20 . ןושארה סלטאה תא רייצש רייצה ימ ? ) ת . ןאיציט .(

21 . הנש וזיאבו תונושארה םייפקשמה ועיפוה הפיא .

22 . ןיריפסא לש אלמ םש בותכל ) תילגנאב .(

23 . הנידמ וזיאבו אפלוסה אצמוה הנש וזיאב ?

1 / 1
האופרה תודלות – 2001
פורפ ' םיסינ יול

האופרה תודלותב הניחב רוזחש – 2001

1 . ןוכנ המ ?
א . ב דסונ ןוינכטה 1925 -
ב . ב הכרענ תופשה תמחלמ 1908 -
ג . נה לכ " ל

2 . הרפ היה ימ - סויזלצ ?

3 . ץראל םיסוטפילקאה ועיגה הפיאמ ?
א . וינ - דנליז
ב . הרא " ב
ג . ה האמהמ הפ ויה 18 -
ד . נהמ דחא אל ףא " ל

4 . הז המ Panace ?
א . סויפלקסא לש ותיב
ב . תרזוע אלש הפורת
ג . הארבה
ד . תואירב

5 . ץראב תודליימה עוצקמ ליחתה יתמ ?
א . 100 הנש
ב . 90 הנש
ג . 80 הנש
ד . 70 הנש
ה . 60 הנש

6 . םינימטיוול רושק ונניא ימ ?
א . דניל
ב . רטסיל
ג . סניקפוה
ד . קנופ

7 . םוח תדרוהל הפורת יהמ ?
א . גלאנא יט
ב . יטפסיטנא
ג . יטריפיטנא
ד . יטתסיטנא

8 . תגצה תעב המבה לע תמ ימ " המודמה הלוחה " ?

9 . הקירפאב שחרתה עבט ןוסא . עוריאה תריזל עיגיש ןושארה ימ ?

ירשפא ןורתפ :
1 . א
2 . אפרמ יחמצב קסע אל , תינמרגל סונלג יבתכ תא םגרת אל נהמ דחא ףא " ל
3 . ד ) הינמזט (

6 . ב
7 . ג
8 . ריילומ
9 . תולובג אלל םיאפור

ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
האופרה לש הירוטסיהב הניחב - 2000

הדוקנ ךרע שי תולאשה בורל . רחאל השגדהב ןיוצמ רבדה רתוי לודג ךרע שי הלאשל םא
הלאשה .

הנוכנ תחא הבושת קר תולאשה לכב
תא םא / ףידעמ ה / תירבעב תומשה תא בותכל ה – דקנ / םתוא י .

אוה תולאשה יפד רפסמ 16 . אוה תודוקנה לכ ךס 100 .

מה ןמזה אוה הניחבל בצקו 90 תוקד

החלצהב


1 . ינרדומה םדה קנב ) םויה לבוקמה ןבומב ( ב יברעמה םלועב הנושארל םקוה :
א . םדה תוצובק יולג םע םירשעה האמה תיאשר
ב . הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב
ג . תאזה האמה לש םירשעה תנשב
ד . הינמרג , םישולשה תונש תיאשרב
ה . תנשב ביבא לת 1938
ו . הלאמ דחא אל ףא

2 . םתמחלמב ןויסימה דגנ , וללכש םיעצמאה לכב םילשורי ידרח ןקבאנ :
א . ירצונ אפורל ברקתה קרש ידוהי לכ לע םרח
ב . ירנויסימה םילוחה תיבב דבעש ידוהי לכ לע םרח
ג . םיידוהי םיאפור םילשוריל וחלשי הלוגה ידוהיש השקב
ד . ידוהי םילוח תיבל סנכי ירצונ אפורש טלחומ רוסא
ה . נה לכ " ל

3 . ה ימיב תימלסומה האופרה ל תובר המרת םייניב :
א . היגולוקמרפה חותיפ
ב . היברה לש היגולויזיפה תנבה
ג . םיבצעה תכרעמ לש היגרוריכה
ד . נה לכ " ל
ה . הלאמ דחא אל ףא

4 . קלאס הנוי ןיב ףתושמה , אוה טסבו גניטנב ) : 2 תודוקנ (
א . םידלי קותיש דגנ ןוסיח תנכהב וקסע םתשולש
ב . םירשעה האמה עצמאב ולעפ םתשולש
ג . קירמא ןופצמ ויה םתשולש ה
ד . םידוהי ויה םתשולש
ה . נה לכ " ןוכנ ל

5 . םיימלסיאה םיאפורה לודג היה אניס ןבא . ה האמב דלונ אוה - IX םויה תאצמנה ריעב
האבה הנידמב :
א . תידועסה ברע
ב . קריע
ג . םירצמ
ד . סרפ
ה . ולאמ דחא אל ףא
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול

6 . ללגב םיבר תונברק ולפנ ונלש רורחשה תמחלמב :
א . םיחמומ םיאפורב רוסחמ
ב . םיסונמ םישבוחבו תויחאב רוסחמ
ג . מ הנושאר הרזעל דויצב רוסח
ד . נה לכב רוסחמ " ל
ה . הלאמ דחא אל ףא

7 . ב התשענ הנושארה תיחותנה המדרהה :
א . וינ - ב קרוי – 1856
ב . ב ןודנול - 1818
ג . ב סירפ - 1843
ד . ב ןוטסוב - 1846
ה . הלאמ דחא אל ףא

8 . במרה " ה האמב יח ם :
1 . 11
2 . 12
3 . 13
4 . 14
5 . 15

9 . רתויב םסרופמה אפורה ) במרל טרפ " ם ( אב רובקה " אוה י __________ __

10 . אב ינשה ידוהיה אפורה " דה היה י " ר ___________________

11 . וניה םילשוריב רתויב קיתוה ידוהיה םילוחה תיב :
א . םילוח רוקב
ב . " קדצ ירעש "
ג . " הסדה ) " דלישטור (
ד . " ךדל בגשמ "
ה . היב " םיערוצמל ח

12 . ריעב הגהנוה הנושארה הניטנראקה ___________

13 . ב הנושארל הגהנוה ףוקסוטיטסב הנזאהה :
א . האמה עצמא ה - 18
ב . ה האמה ףוס - 18
ג . ה האמה תליחת - 19
ד . ה האמה עצמא - 19
ה . ה האמה ףוסב - 19

14 . ידי לע התלגתנ שוקינה תרות __________ ע הצפוהו הססוב ךא " י _____________ .
) 2 תודוקנ .(

15 . Boorhave ה האמב םיאפורה ילודגמ היה - _____ ץראב לעפו _________ ) ץראה םש (
) 2 תודוקנ (

16 . גדה םיאפורהמ ימ וצראב הטיסרבינואה ארקת ומש לעש הכז םיאבה םילו :
א . הרל קינימוד
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
ב . ג ' רטסיל ןו
ג . סייולמז ץנגיא
ד . רטספ יאול
ה . ךילרא לואפ

17 . היה הקיתעה םירצמ לש םיאפורה תרות יפ לע םדאה ףוגב רתויב בושחה רבאה :
I . דבכה
II . בלה
III . םוטקרה
IV . חמה
V . הלאמ דחא אל ףא

18 . בשחנ םלועה לכבו םינמזה לכמ םיאפורה לודגל _____ ___ יאב דלונש __________
תנידמ ______________ ה האמב - _______________ ) 4 תודוקנ (

19 . םודא דוד ןגמ – הריהמ הרזע תשגהל ןוגרא - תנשב דסונ :
I . 1924
II . 1930
III . 1934
IV . 1936
V . 1940

20 . אוה ךוק לש ןושארה טלוטסופה :
_________________________________________
__________________ _______________________________________________
________________________________________________ ) 2 תודוקנ (

21 . קוהנוול ןינוטנא
I . ה האמב דנלוהב יח 17 ה תליחתו 18 חכשנו ינע תמו
II . ה האמב קרמנדב יח 17 ה תליחתו 18 םסרופמו רישע תמו
III . שוקינה תרות איה
IV . הלאמ דחא אל ףא

22 . תיחותינה המדרהה יוליגל ומרת םיאבהמ ימ :
I . ןיטרומ
II . ןילפצ
III . רסב
IV . ןרבל

23 . היה הלש ןושארה ןקידהו ונלש האופרל הטלוקפה דסיימ :
I . פורפ ' יליזרב דוד
II . פורפ ' קילרא דוד
III . פורפ ' איבל ץרפ
IV . פורפ ' קדנוצ דרנרב
V . נה לכמ דחא אל ףא " ל

24 . תנשב הנושארל םיטנדוטסל וירעש תא חתפ ןוינכטה ___ ______

25 . ב ןוטסוב ריעב ההז םואתל התשענ הנושארה הילכה תלתשה :
I . 1944
II . 1954
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
III . 1965
IV . 1975
V . 1980

26 . סרוקב ורכזוהש םיאפורה לכמ " האופרה לש הירוטסיה " תינורקע הצמוא ימ לש ותרות
ע " י
הצ לש האופרה ליח " ל ?
ומש : ___________________ ) 2 תודוקנ (

27 . והה רקוחה אה חותפל תערכמ המורת םרתש לוגדה ידנל . ק . ג . היה :
I . ןמסופ רנרו
II . ןבוהדנייא םלהליו
III . טנומור םאיליו
IV . דרנרב ןאיטסירק
V . הלאמ דחא אל ףא

28 . הפוריאב ימואלניבה םודאה בלצה לש ותמקה ינפל , ה תואמב 18 הו 19 ללכ ךרדב :
I . םייובש ביוא ילייח יבגל םירדסה םוש ויה אל
II . םיעוצפה םייובשה לרוג חצנמה איבצמה לש ובל בחורל ןותנ היה
III . לבוקמ השעמ היה המחלמ ייובש לש גרוהל םתאצוה
IV . נה לכ " םינוכנ ל
V . הלאמ דחא אל ףא

29 . ב הליג בקעי ןורכיזב אפור - 1899 שושימב , הלוח לש ןטבב לודיג . יאדול בורק
הלוחהש :
I . והש אפור דוע לש ותרזעב ימוקמה םילוחה תיבב חתונו הבשומב רורב רבע קעז
הרזעל .
II . חותינל הפיחל הנפוה
III . חותינל יתלשממה םילוחה תיבל םילשוריל הנפוה
IV . הפוריא ברעמ תוריבמ תחאב חותינלו רורבל חלשנ
V . נה לכ " ןובשחב ואב ל – הלוחה לש ילכלכה ובצמל םאתהב

30 . ה האמה ףוסב ץראב יוצמה יטרפה אפורה - 19 ב םילוח לבקל גהנ :
I . יטרפה ותיב
II . ימוקמה םילוחה תיב
III . ב תחקרמה תי
IV . תיטרפ האפרמ
V . הלוחה לש ותיב

31 . במרה לש ותדמע " התיה םדה תזקה לע ם :
I . תבהלנ הכימת
II . תצרמנ תודגנתה
III . תגייוסמ הכימת
IV . ויבתכב םד תוזקהל תוסחייתה ןיא

32 . יבב לופיט לבקו ונטבב השק עגפנש לייח " ב ינרדומ ינמרג ח - 1944 ב םג רתיה ןיב לפוט :
I . אפלוס ירישכת
II . ןיליצינפ
III . וטניס ןיטצימ
IV . נה לכב " ל
V . נהמ דחא אל ףא " ל
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול

33 . תוקיתע תויוברתב , םירצמו לבב וברת ומכ , היה אפורה :
I . רוערעל םינותנ ויה אל וישעמו הובג יתרבח דמעמ לעב
II . ןיקיזנ תועיבת ודגנ שיגהל היה רשפאו ךומנ יתרבח דמעמ לעב
III . ןיקיזנ תועיבת ודגנ שיגהל היה רשפאו ינוניב יתרבח דמעמ לעב
IV . ח דמעמ לעב הובג יתרב , ןיקיזנ תועיבת ודגנ שיגהל היה רשפא ךא
V . קוחל לעמ , ןחלופו תד יניינעב םג קסע האופרל טרפ יכ .

34 . ינרק X ב ולגתנ :
I . ה האמה ףוסב - 19
II . הנושארה םלועה תמחלמ תעב
III . תומדקומה םירשעה תונשב
IV . ב - 1929
V . הנוכנ הניא הבושת ףא

35 . אוה ךוק לש ישילשה טלוטסופה ) : 3 תודוקנ (

_ ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

36 . הלש םייפרגואגה םינותנה ועיפשה ץרא וזיאב ףוג לש היגולויזיפה רבדב תופקשהה לע
םדאה ?
I . הילגנא
II . לבב
III . ןוי
IV . סרפ
V . םיירהנ םרא
VI . ולאמ רתוי אל ףא

37 . אוה טרופפר ךורב :
I . ירציוש ידוהי ןיישעת
II . יאקירמא ידוהי םיקסע שיא
III . םיקסע שיאו סדנהמ , ןוינכטה רגוב
IV . רישע יתפרצ ידוהי תופורת ןיישעת
V . הלאמ דחא אל ףא
VI . א + םינוכנ ב

38 . הז המכ XCII? ___________

39 . רפסמה תא םיימור םירפסמב בותכ 43 : _________________

40 . אב האופרה תוחתפתהב רתויב בושחה םרוגה " ה האמב י - 19 היה :
I . התואנ תיאופר הרזעל םיבשותה תשירד
II . התואנ תיאופר הרזעל תונוטלשה תשירד
III . השודקה רקיעב םלסיאה ילגר תא קוחדל ילגנאה ןויסימה תפיאש
IV . ףא הלאמ דחא אל

41 . תעצובמ התייה תוקיתעה תויוברתב תלוגלוגה תחיתפ
I . שאר יבאכ דגנ לופיטכ
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
II . שארה ילודג דגנ לופיטכ
III . שפנ תולחמ דגנ לופיטכ
IV . נה לכ " ל
V . ונל תורורב יתלב תוביסמ

42 . הבכרהה תילגת ) היצניסקו ( ע התשענ תורוחש תועובעבא דגנ " אפורה י
____________ ץראב _________ ) 2 ודוקנ ת (

43 . אב ןואילופנ ילייח ברקב התומתה " ללגב ההובג התיה י :
I . םיאפורה לש ןטקה רפסמה
II . ידמ רחואמ תיאופר הרזע תשגה
III . בער , םימ רסוחו תופורת רסוח
IV . נה לכ " ל
V . נהמ דחא אל ףא " ל

44 . ה האמב רתויב םסרופמה יתפרצה גרוריכה - 16 היה :
I . Ambroise Pare
II . Andreas Vesalius
III . Rene Laennec
IV . J ean Corvisart
V . Baron Larrey

45 . ב האופרה לש הירוטסיהב הנייטצה הקיתעה אמור :
I . םילוגדה היאפור
II . אפרמ יחמצב לופיטה חותיפ
III . תענומה תירוביצה האופרה חותיפ
IV . םילודג האופר יזכרמ לש ןתינב
V . נה לכב " ל
VI . נהמ דחא אל ףא " ל

46 . הנגהה לש תיאופר עורז היה םודא דוד ןגמ :
I . ץראה לכב
II . רפ ץראה לכב םילשוריל ט
III . הפיחל טרפ ץראה לכב
IV . ביבא לתל טרפ ץראה לכב
V . תמרל טרפ ץראה לכב - ןג

47 . םודאה בלצה ןוגרא לש ימשרה למסל רשאב – ןוכנה תא ןמס :
I . םודאה בלצה לש ימשר ןמיסכ רכומ םודא דוד ןגמ
II . הנידמ הניא לארשי יכ םודאה בלצה לש ימשר ןמיסכ רכומ וניא םודא דוד ןגמ
תירצונ
III . דוד ןגמ הניא לארשיש ינפמ םודאה בלצה לש ימשר ןמיסכ רכומ וניא םודא
ג תנמא לע המותח ' הבנ
IV . םודאה בלצה לש ימשר ןמיסכ רכומ םודאה רהסה
V . הנוכנ הניא הבושת ףא

48 . ימואלניבה םודאה בלצה ןוגרא ןיבל לארשי ןיב םיסחיל רשאב :
I . ענה םילייחה לע עדימ תגשהב לארשיל רוזעל ןוגראה ןולשכ תובקעב לח םירד
הזמ טלחומ קותנ 7 םינש
II . האושה תעב ןוגראה לש ותקיתש ללגב , םירשק לארשי תנידמ ותא הרשק אל
III . םימיה תשש תמחלמ ברע ןוגראהמ לארשי הקלוס ברע תונידמ ץחלב
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
IV . םודאה בלצה ןוגרא םא םיניקת םיסחי תמייקמ לארשי
V . ורפ םע וקתונ ימואלניבה םודאה בלצה ןוגרא ןיבל לארשי ןיב םירשקה ץ
הדאפיתניאה

49 . ןיבמ הנמתמ האופרל לבונ סרפ תדעו :
I . םלועב האופרה ינעדמ ילודג
II . היבנידנקס תוצרא לש םיעדמל הימדקאה ירבח
III . תידוושה תיתוכלמה הימדקאה אישנ השארבו תימואלניב הדעו
IV . הלאמ דחא אל ףא

50 . יסאלקה םדה ץחל רישכמ ) תיפסכ םע הדומע םע ( ב הנבנ - 1896 ע " יקלטיאה י
___ ________

51 . ע תישענ ילוטסאידה םדה ץחל תקידב " יסורה ןעדמה םש לע תולוקה תעימש י
_______________ ב םתוא ראתש - 1905

52 . הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל הינמרגמ ואבש םיידוהיה םיאפורה בר
I . הלודג תידוהי תימואל העדות ילעב ויה
II . ריעצ ליגב יתרוסמ ךוניח לבק לודגה םקלח
III . ויה םיינויצ םינוגראב םיליעפ םירבח
IV . נה לכ " םינוכנ ל
V . דחא אל ףא

53 . תנשב 1925 אב האופרב יטננימודה םרוגה " היה י :
I . הסדה
II . פוק " ח
III . דלישטור תחפשמ
IV . םודא דוד ןגמ
V . םיירנויסימו םירצונ הקדצ ינוגרא

54 . תנשב 1940 היה ידוהיה בושיה ברקב האופרב יטננימודה םרוגה :
I . הסדה
II . פוק " ח
III . ואירבה דרשמ הלשממה לש ת
IV . דלישטור תחפשמ
V . םודא דוד ןגמ

55 . ורוט הדוהי :
I . ה האמה תליחתב ריאשהש סנאילרוא וינמ ידרפס ידוהי היה - 18 ףסכ םוכס
םילשורי יבשות תבוטל
II . יב תונבל ןווכתה ירויפיטנומ השמ " ופסכ םע ח
III . גלוק ומש לעש ינקירמא ינויצ גיהנמ היה ' הטלוקפב האופר םידמול וידימלתש
ונלש
IV . מת אב םיינרדומ האופר ייתורש לש םחותיפב ך " י
V . ירויפיטנומ לש וסיגו רישע ילגנא ידוהי היה

56 " . ףפועמ סנלובמא " לע הירוטסיהל סנכוהש גשומ אוה - ידי :
I . םודאה בלצה דסימ
II . ליגניטיינ סנרולפ
III . יטירבה הפועתה ליח
IV . יתפרצה הפועתה ליח
V . נהמ דחא אל ףא " ל
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול

57 . תילמרופה ותלכשה יפל היה רטספ :
I . אפור
II . חקור
III . גולויב
IV . הרומ
V . הלאמ דחא ףא

58 . ז . םוחתב ויתונויער תוכזב רקיעב םלועב םסרפתה ףוהנמז :
I . תוינלטק תופיגמ רפסמ לש ןתרבדה
II . חלאמ תודלויה תלצה - םד ) םד םוהז (
III . תיאופרה הקיטסיטטסה
IV . א קר + םינוכנ ב
V . דחא אל ףא

59 . היה ירבליפס :
I . א לש םימסרופמה הירייצמ " י
II . ה יצב חתנמ אפור יטירב
III . ג לש ורצחב חתנמ אפור ' התפ רז
IV . נה לכ " ל
V . דחא אל ףא

60 . היה ךילרא לואפ
I . תירבעה הטיסרבינואה תמקהב ליעפ
II . תבגעב לופיטב ץולח ) סיליפיס (
III . ירטסוא אצוממ ידוהי
IV . נה לכ " ל
V . דחא אל ףא

61 . סונלאג - היה תיסלקה הקיתעה הפוקתה לש םיאפורה ילודגמ ןורחאה :
I . יאמור
II . ינווי
III . היה אל ואצומ רורב
IV . יאמור באו הינוי םא לש םנב
V . הנוכנ הניא הבושת ףא

62 . ריעל עוסנל ךירצ התייה סונלאג דבע ובש םילוח תיבב רקבל םויה הצור התייה םא
________ תנידמבש _______________ ) 2 תודוקנ (

63 . אוה תיניטלב אניס ןבא לש םשה ____________________

64 . במרה " תיניטלב ארקנ ם ____ _____________________

65 . היה סייולמז :
I . ה האמה ףוסב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה אפור - 18
II . ידוהי אפור - הרבעש האמה עצמאב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה
III . ידוהי אפור - תודלויה תחדק תביס תא אצמש ירגנוה
IV . הרבעש האמה ףוסב טשפדובבו הניוב לעפש ירגנוה אפור
V . נהמ דחא אל ףא " ל

66 . לייגניטיינ סנרולפ יבגל ןוכנה טפשמה תא ןמס
I . הילגנאב הרטפנו הילטיאב הדלונ
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
II . ןודנולב רזנמב תויחאל רפס תיבב הדמל
III . םירק תמחלמב יכרות יאבצ םילוח תיבב הלעפ
IV . המחלמ תעב תיחרזאה הייסולכואה תנגהל הלעפ
V . נה לכ " ל

67 . איה הנשה 1900 . ב חותינ רדחב שחרתמה לש ןוכנה רואיתה תא ןמס ינרדומ םילוח תיב
םינמז םתואל . הלוחה – ינטב ךות םומדב םלהב .
I . ע םדרוה הלוחה " תופפכ שבל אלש םידרמ אפור י . תא בטיה ץחר חתנמה םג
וידי , תופפכ אלל היה אוה ךא
II . ע םדרוה הלוחה " תוחא י . וידי תא בטיה ץחר חתנמה , הסימתב ןתוא לבט
תיטפסיטנא , חתנל ליחתהו תופפכ שבל
III . חה ע םדרוה הלו " םידרמ אפור י . חותינב לחוה ןכמ רחאלו יוריעב םד תנמ לבק .
IV . ע םדרוה הלוחה " תוחא י – אלל דבוע חתנמהשכ חותינה ידכ ךות םד תנמ לבק
תופפכ
V . ע םדרוה הלוחה " תוחא י . תופפכ אלל חותינב לחה חתנמה , םד יוריע לבק אל

68 . אב תפרצ אבצב גרוריכ " וכע לע רוצמה תעב י ) 1799 ( גהנ :
I . וידי תא ץוחרל ילב חתנל
II . חותינה ירחא םידגב ףילחהל אל
III . חותינב תירטנמלא הנייגיה לע רומשל אל
IV . םיבאכ דגנ םויפוא תתל
V . דחא אל ףא

69 . ןוכנה טפשמה תא ןמס :
I . היב " רבד ילוח לש זופשאל תפרצ אבצ תא שמש םערפשב לודגה ח
II . רתמ רבד הלוחב עגונ ןואילופנ תא הארמה תמסרופמה הנומתה רזנמב תשח
הפיחב םיטילמרכה
III . םיאפורו םיחתנמ רסוחמ לבס ץראב יתפרצה אבצה
IV . םילוחה םהירבח לכ תא םתא ובחס הפיחמ םיגוסנה םייתפרצה םילוחה
םיעוצפהו
V . נה לכ " ןוכנ ל
VI . דחא אל ףא

70 . לש ותמזויב דסונ ימואלניבה םודאה בלצה ____________________

71 . ל ןויערל ואיבה ויתוארמש ברקה תמחלמב םייקתה םודאה בלצה תא דסיי :
I . תירציושה רורחשה
II . תידרפסה רורחשה
III . םירק
IV . היסורפ - הינמרג
V . הלאמ תחא אל ףא .

72 . לבונ סרפ לבק אל םיאבה םישיאהמ ימ :
I . ןנויד ירנה
II . גמוד דרהרג
III . לייגניטיינ סנרולפ
IV . גנימלפ רדנסכלא
V . ירויק םדאמ

73 . וניה םודאה בלצה לש למסה :
I . ירציושה לגדה
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
II . לש יוטיב תירצונ הבהא ) בלצ ( ןוגראה לש היגולואידיאה חורב – םולש ) עקרה
ןבלה (
III . לבס לש יוטיב ) םודא בלצ ( םולשל הפיאשהו ) ןבל עקר (
IV . נה לכ " ןוכנ ל
V . ןוכנ וניא דחא אל ףא

74 . ימואלניבה םודאה בלצה
I . תודחואמה תומואה ןוגרא לש תונכוס םויה הווהמ
II . ימואלניבה תואירבה ןוגראל ףופכ
III . רושק וניא ואב " ם
IV . לארשי םע םירשק םייקמ וניא
V . ו ג תובושת - תונוכנ ד .

75 . תוחתפתהל דחוימב ומרת הינמרגמ םילועה םיאפורה :
I . אב תירוביצהו תיגולויצוסה האופרה " י
II . היגרוריכה
III . תופורתה תיישעת
IV . םינושה האופרה יפנעב תוחמתה
V . נה לכ " ל
VI . הלאמ דחא אל ףא

76 . הנושארה היילעה תפוקת תישארב םילשוריב ) 15 ה האמה לש תונורחאה םינשה - 19 (
ויה
תיסחי :
I . םילוח הברה , םיאפור טעמו םילוח יתב טעמ
II . םילוח הברה , םיאפור הברהו םילוח יתב טעמ
III . םילוח הברה , םילוח יתב הברה , םיאפור טעמו
IV . םילוח טעמ , םילוח יתב טעמ , םיאפור טעמו
V . םילוח הברה , םיאפור טעמ ויהו םילוח יתב ויה אל
VI . הברה םילוח , םיאפור הברהו םילוח יתב הברה

77 . היה םיקדייח םידימשמה אפלוסה ירישכת תא הליגש ינמרגה ןעדמה :
I . גנימלפ רדנסכלא
II . ךוק טרבור
III . גמוד דרהרג
IV . ךילרא לואפ
V . הלאמ דחא אל ףא

78 . ןיריפסאה ) תיליצילס ליטצאה הצמוחה ( ל בורק שומישב אצמנ :
I . 100 םינש
II . 80 םינש
III . 70 םינש
IV . 50 םינש
V . 30 םינש

79 . התשענ הנושארה בלה תלתשה :
I . הראב " תנשב ב 1967
II . ע הילגנאב " ד י " ב דטסלה ר - 1967
III . ע הילרטסואב " ב ידוהי חתנמ י - 1967
IV . ב הקירפא םורדב - 1967
V . הנוכנ הניא הבושת ףא
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול

80 . הניה םהידומיל םויסב ץראב האופרל תואטלוקפה ירגוב םיעבשנ היפל אפורה תעובש :
I . יתרוסמה סטרקופיה תעובש ת
II . דחאכ יקוחו ירסומ ףקות תלעב
III . םייתרוסמו םייתד םירגוב הנממ םירוטפ
IV . נה לכ " ל
V . הלאמ דחא אל ףא

81 . ןוכנה טפשמה תא ןמס :
I . תעה בתכ THE LANCET הראב ותעפוה תא ליחתה " ינפל ב 150 םינש .
II . תעה בתכ NEW ENGLAND J OURNAL OF MEDICINE תא ליחתה
כ ינפל ןודנולב ותעפוה - 170 הנש
III . תעה תכ " האופרה " ינפל רבכ עיפוה 80 הנש
IV . נה לכ " ןוכנ ל
V . דחא אל ףא

82 . תפחשה יופרל הברה יכה םרת םיאבה םישיאמ ימ ?
I . ךילרא לואפ
II . ךוק טרבור
III . גנימלפ רדנסכלא
IV . ןמסקוו ןמלז
V . ג דראודא ' רנ

83 . ירטינמוהה ןוגראה " תולובג אלל םיאפור " בהנושארל םקוה :
I . הילגנא
II . הרא " ב
III . ץיווש
IV . תפרצ
V . היגלב

84 . ריכ וכע ירעשב תפרצ אבצב גרו ) 1799 ( חותינה ינפל גהנ :
I . וירישכמ תא ףוטשל
II . וידי תא ץוחרל
III . לוהוכלאב עוצפה תא תוקשהל
IV . נה לכ " ל
V . נהמ דחא ףא " ל

85 . CORVISART היה :
I . ה האמה עצמאב לעפש יתפרצ - 18
II . ה האמה ףוסב לעפש ירציווש - 19
III . ע תינפוגה הקידבה תא םדיק " הנזאה תגהנה י
IV . הקידבה תא םדיק ע תינפוגה " שושימה י
V . הלאמ דחא אל ףא

86 . ןורטאיתה תמב לע : יסרו ןומראב רדח ) תפרצ ( תיתפרצה הכפהמה ינפל הנש . אפור
ןיניכ עולבל ותוא דדועמו הלוחל ןיפרומ תקירז השוע , אפלוס רודכו ןיריפסא . הז טפשמב
שי :
I . תחא תועט
II . תויועט יתש
III . תויועט שולש
IV . תויועט עברא
ה תודלות האופר – 2000
פורפ ' םיסינ יול
V . תויועט שמח

87 " . ה הסד " תנשב ץראב התוליעפ תא הלחה :
I . 1905
II . 1913
III . 1918
IV . 1920
V . 1924

88 . צמעק ישנא " א ) הקירמא ינויצ לש תינצידמ הרזע תצובק ( הצרא ועיגה :
I . ךשמב 1917 הנושארה תימלועה המחלמה תעבו – םישלורי הררחוששכ
II . תישארב 1918 נה המחלמה " ל
III . עצמאב 1918 נה המחלמה םויס ינפל " ל
IV . ויתסב 1918 מה םויסב נה המחל " ל
V . ףרוחב 1919 נה המחלמה רמג רחאל " ל

89 . ינפל הדסונ ונלש האופרל הטלוקפה ) רתויב הבורקה הבושתה תא ןמס (
I . 10 םינש
II . 12 םינש
III . 15 םינש
IV . 18 םינש
V . 23 םינש
VI . 20 םינש

90 . J ohn Lister היה :
I . ןוטסובב לעפש םסרופמ גרוריכ
II . סייולמזל ויתופקשהב בורק
III . ריב םירנויסימה םיאפורה ישארמ םילשו
IV . רטספ לש םיקדייחה תרות ידגנתממ
V . הנוכנ הניא הבושת ףא

91 . ד " היה ןהכ טרבלא ר :
I . דלישטור תחפשמ תוילשב םילשוריל עיגהש ישילשה ירבעה אפורה
II . היב להנמ " ח " דלישטור " םילשוריב
III . שדוקה ריעב ורוט הדוהי לש וגיצנ
IV . הרומ , ןשלבו ךנחמ
V . נהמ דחא אל ףא " להאופרה תודלות - 1998

האופרה לש הירוטסיהב הניחב רוזחש – 1998

1 . ןוינכטה דסונ הנש הזיאב ?

2 . ןוינכטב האופרל הטלוקפה דסיימ היה ימ ?

3 . ירבסלפס היה ימ ?

4 . ףפועמ סנלובמא גשומה אב הפיאמ

5 . לבונ סרפ הלביק תואבה םישנהמ ימ
א . לגינטיינ סנרולפ
ב . ירוק ירמ

6 . היה ימ Burave

7 . ה ימ ץראל עיגהש ינשה ידוהיה אפורה הי

8 . היב אצמנ ןכיה " ח " אפורה ףסא " ?

9 . ירוט הדוהי היה ימ ?

10 . םיילשוריב םידרחה םרח ושע ימ לע ?

11 . במר לש ותעד התייה המ " םד תזקה יבגל ם ?

12 . ד היה ימ " ןהכ טרבלא ר ?

13 . םיילשוריב רתויב קיתווה אוה םילוח תיב הזיא ?

14 . דלונ הפיא לגנטיינ סנרולפ הרטפנו ה ?

15 . םודאה בלצה דסיימ היה ימ ?

16 . ץיווש לגדל ךופה לגד שי הנידמ הזיאל ?

17 . םודאה בלצל ורשק המו םודא דוד ןגמ םקוה יתמ ?

18 . שומישב ןיריפסאה אצמנ םינש המכ ?

19 . ץראב אפורה תעובשל שי חסונ הזיא ?

20 . סונלג היה אצומ הזיאמ ?

21 . היה ימ שוקינ לש הטישה איצממ ?

22 . הנושארה המדרהה העצוב יתמ ?

23 . ךילרג לופ היה ימ ?

24 . אניס ןבא לש יניטלה םשה והמ ?

25 . במר לש יניטלה םשה והמ " ם

האופרה תודלות – 1998 – תוירשפא תובושת
26 . םיינמרגה םיאפורה דחוימב ומרת האופרה םוחת הזיאל ?

27 . אפלוסב בחרנה שומישה לחה יתמ ?

28 . כרמה םקוה תפרצב ריע הזיאב ןושארה יאופרה ז ?האופרה לש הירוטסיהב הניחב רוזחש – 1998 – תובושת
תוירשפא

1 . 1925
2 . ךילרא דוד
3 . רייצ , אפורו יטירב חתנמ
4 . יתפרצה אבצה
5 . ב
6 . ידנלוה אפור
7 . ד " ןמיונ דרנרב ר
8 . ןיפירצ
11 . גייתסה
15 . Henry Dunant
17 . 1930 , ודאה בלצה לש ימואל ןוגראכ םקוה ם
19 . יתרוסמ – ירסומ
20 . ינווי
22 . 1846 , ע ןוטסובב " ןוטרומ י
23 . היפרתומיכה איצממו תבגעה רדייח הלגמ
24 . Avicenna
25 . סויצינומימ
26 . היגרוריכ
27 . 1935
28 . הילפיממ


האופרה תודלות – תופסונ תולאש

האופרה לש הירוטסיה – תופסונ תולאש

1 . לוזיטרוקה תא ואצמ הנש הזיאב ?

2 . ץיימ פיליפ היה ימ ?

3 . רוקמב סילדיגיד הז המ ?

4 . םיטיליצנצ הז המ ?

5 . ןיריפסאה תא וליג הנש הזיאב ?

6 . ןיריפסאל היה אל תואבה תונוכתהמ הזיא ?
א . םוח תדרוה
ב . באכ תנטקה
ג . יטנא העפשה - לד תיתק
ד . עמב םומיד תעינמ ' לוכיעה
ה . םד תשירק תעינמ

7 . ה האמב רתויב םסרופמה יתפרצה גרוריכה 16 - היה ?
א . Ambroise Pare
ב . Andreas Vesalius
ג . Rene Laennec
ד . J ean Corvisart
ה . Baron Larrey

8 . ב הלגתה םדתה רוזחמ _______ ע " י _________

9 . םיחאה ומרת המב " וימ " היגרוריכל

10 . ה והמ " קינילקוימ " ?

11 . צ הז ימ ' ינרבקמ סלר

12 . רזואהאניוו תנומסת הז המ

13 . ןהיפ היה ימ ?

14 . לש םתועמשמ המ Billroth1, Billroth 2 ?

15 . הז המ curare ?

16 . היה ימ Christian Barnard ?

17 . היה מ Kolf ?

18 . האופרה תוחתפתהב רתויב בושחה םרוגה אב " ה האמב י 19 - היה :
0 . התואנ תיאופר הרזעל םיבשותה תשירד
א . התואנ תיאופר הרזעל תונוטלשה תשירד
ב . שדוקה ריעב םלסיאה ילגר תא קוחדל ילגנאה ןויסימה תפיאש
ג . ןתוא םולבל ירויפיטנומ לש ותפיאשו תופיגמ תוטשפתה .
ד . הלאמ דחא אל ףא

האופרה תודלות – תופסונ תולאש
19 . תעה תויברתב תלוגלוגה תחיתפ תעצובמ התיה תוקי
0 . שאר יבאכ דגנ לופיטכ
א . שארה ילודג דגנ לופיטכ
ב . שפנה תולחמ דגנ לופיטכ
ג . נה לכ " ל
ד . ונל תורורב יתלב תוביסמ

20 . הבכרהה תילגת ) היצניסקו ( ע התשענ תורוחש תועובעבא דגנ " אפורה י _____ ץראב ____

21 . אב ןואילופנ ילייח ברקב התומתה " התייה י ללגב ההובג :
0 . םיאפור לש ןטקה רפסמה
א . ידימ רחואמ תיאופר הרזע תשגה
ב . בער , םימ רסוחו תופורת רסוח
ג . נה לכ " ל
ד . נהמ דחא אל ףא " ל

22 . ב האופרה לש הירוטסיהב הנייטצה הקיתעה אמור :
0 . םילוגדה היאפור
א . אפרמ יחמצב לופיטה חותיפ
ב . מה תירוביצה האופרה חותיפ תענו
ג . םילודג האופר יזכרמ לש ןתינב
ד . נה לכב " ל
ה . נהמ דחא אל ףא " ל

האופרה תודלות – תופסונ תולאש – תוירשפא תובושת

האופרה לש הירוטסיה – תופסונ תולאש – תובושת
תוירשפא

1 . 1954
2 . לוזיטרוקה תא הליג ) םידיאורטס (
3 . חמצ
4 . םוח דירוהל הלוכיש תופורת לש הצובק
5 . 1899
6 . ד
7 . א
8 . 1616 , יורה םאיליו , הילגנא
9 . הרבעש האמב ) 19 ( ימדקא דמעמ הל תתלו תיטרפ היגרוריכ חתפל רשפאש וארה םה
ריכב .
10 . םיחוור תאשונ הניאש תיטרפ הרבח . רסמה : זופשיא אלל םילוח הברהב לפטל רשפא
11 . סקידנפאה תלחמ לש םיינילקה םינמיסה תא בקש גרוריכה
12 . ע תולחמ םימייבמ םישנא " םיחותינ רובעל מ
13 . חתנמ םד ילכ םירגוס וא םיספות ותועצמאבש רושכמה תא איצמהש יתפרצ ןטב .
14 . Billroth הביק חתינש ןושארה היה ) םינש האמ ינפל .( הביקה ןיב ןטרס שי םא
זא ןוירסירתל Billroth1 תווצקה רוביחו ןטרסב עוגנה קלחה תתירכ הז . ב - Billroth2
הלוחה עטקמה ךותיח רחאל םדה יעמל רבוחת הביקה ןוירסירתה ךרד רבעמ היהי אלו .
15 . םירירש קתשמה רמוח – עירפמ םהלש סונוטהש םירירש לש יביטקלס קותיש רשפאמ
חותינ לש ךילהתל
16 . ב עציבש יאקירפא םורד גרוריכ 1967 - הנושארה בלה תלתשה תא
17 . תיתוכאלמה היילכה תא איצמה – הזילאיד .
18 . ד
19 . ד / 0
20 . ג ' רנ / הילגנא
21 . ד
22 . ברטסמס ביבא
הקיסיפ 1 ר '
2€CB
- 11a248- 11 ni z,o,grnl ,nr
i'D,ntr? ntx'ltn
nryu 3 i l l ' nrn' l un
.o,nr)'o lu (o,rnu nu:rx) D,9-T
'lu'lnrn
o,)
l ttunnl
utn,u' l nl n
nlnfn nrrnnr, rnr? u'nrrrunn nx
.41rnn nrl xu 3 ?y nrry) u,
nn?Ynt
*"1
Ir^
t
+-
A
l u i f '
r
- 1 - { i
-i
.J
r1
+l t.
i l 0
1 n?xu
(34%)
' lul
ilnr D,o?u;-l ?u otaunt D?Ttr .n9;?
rnll gr11fn
D,utl{/
' nll ,tu
o' ' lxmn lt' yl
;D.l' r?
ot' Tn nlru o?uil lu rnprnn nu,u' lx
,o' nl-Tn
.' lt' yt.
"txtnn)
o' ni?tnnn B I I D,)-ll,
' tg, ,"y
i?rntn
o?un 1 0trr.
.-lt' yl
"rxlnn)
D' ni?tnni' ' t C urnt I rltf
"' y
i?rntn
o?u;' l .I/ orr:l
30N rr,n o' ofull lVvn
' )
lrnl
nyrNn
' )
l)r ,,' ' ronrx,tll
rr)' ' rnl Di?rnn u)un ?u r:ttn r)' ln
,)' \nrn
o' xln o,g,yof
. l \ m / s2 x' n r f t ) n
eir,
, a' ( , Jl
t l 2t l
?1 ot-nl r-l tt ?y )yrcn
,pgtxn
nt)n Inn .X
?11 orn urnf nrn' nni l Inn .f,
? II ottlA nrr )y lyrcn nrrn ?u rln,)f rl' r: rnn .:
2q"0
----
I tJ
,J=' ,
r
.a5
=T&
"0
)<
<
\ l
Strn
I
(
I*tr' 0
(6f t ?)"0' 5
f.
t \
r - . f ' n) r
I I r - - a / r .
l - . . . r
: f . , ' 4f ( Xa) ( K
{(Xt
\ af ")
, \ ' .
J
$'f \ i[
')[r-*'f
' z l u
-rr)
"
"i-
\
) i
d * ,
7' q
Y" ( s; n( ( . 97) ) =
) v
2aixut
(34o/o\
orn' rn nxr;' l n' vi?ruxr .D' yruyu
i?' lxgl
n,yi?-lux ?u ?r?on
.txrnn
(xrn rtnrl) rt' Yr
. A ;' l' Tri?ln nn,lr nn' iln oy Inlx D' ttnunr (nn,:r non) Trxn lp t' nr
ltnf
DTX
rvr,B nrrprn )r)onn nln
' )
lrnr
.runc/n D-TXn ?u nrt' nn ?tfonn ?u tnrtv ntfPyl
:(n' rrnnn) n,rptton
,"y' l xtnn
C nrtpt?
y=ho( l - cos( a( x- xn) )
a
=
2r I 50. f f i - r ,
h
=l 5m
: ' t ux)
?yf,
,ln,n
-Tn
urn ?ur orxn n.tryu rn' r;' l D' xri' l o,g' yor o' u1Ttn D' ttu' n;' l
lrtx?
Drnr xvnr rl u i -ron;r Drnu' l ) nrn orxn
' )
rn' rn
l )
rn)
,i l -T,nx
i ' l on nl 9' 9v
.t,nyn lu
,' lontx' )i"t
fot' T' l
-lux:' nv
1n]
60tg lnonl 1.80m tntttu DTX D' ' l' ' lnvY) t
=
0
ynr
' )
llnl
. r
=
2m
r l l Y' nn
.' l l )' n x?) rr): p' )nn )' nvn (ntnO
' t:' 11n
l x) ;' l ' l ryon nl ng n' l l ni ' l n:' x l ?gl
y,l' ),nyl yonil{/
' ])
u-]' Tln .,4 nrtTt \au,Hr1ip
,,?xn,l' n;' l
i' lll)n xln iln .x
?C nrtpt?
?C nrr;zr? u' );rf Inn,:' ln n' i' ln ;' ln .l
.nplnn x)? ?r?rnn lnyll Dygnu
i?' r
.lrunn ?y o,lrtn
' :
l?ul
nrrpl)
7lu' nf
yonnu
' ' l)
v/.tTt;' l ,4 nlpl trfy
,
Hro11
,' 1Nn' l' nn
ntt);' l xtn nn .l
?C
?C n' rrpn D-TXir ?u nonn r>ln nn' nn n' nn nn .' T
n9,nr r? o,p,t!nt Drl :r' r' nn nr-ni zrn nnxr o-Ixi l Dy ),ny n nx o' n' tn n' nnn Dt' o?
.n''rrrnn nynnr ?rr.lr x??
p'?nn t,nrnt n|7
?n:rriznn i'l'Tnni'r nn'Tn
rnn
.il
: rc{
2. '
I ; r r , /
- \ w v
^ | -
(l
I
\
'a
l <
dt\
=
i
ry'"
Y--
r<
(t
-
cos (t"t
(x-x,))
r
L
L . V
-
:
YJh
z60o
' 90
T, W
' nrx,' ll.
nlnrn
rn,,yr
)rrhn lyn
ytrn
:t,ny) D' xgt' l) :1% oltt: ntu' l n?xu .r
h,nyl
' ' T,nn
nlny lynl xynl
yonn
t: np?nn :yn nntyl
1,
[r
(/
J
Vt4o'V
cl s(
)
v)
:*1
I
r' rt?
7/t, 7l
tb
nt?lno;' l
-
I' nv
r,r-lPn
t / ' 01/ l
3 nlxu
(34%)
nl tnt n,?x' vrurgn n,l l l xn .n)tp?rn ?u
,nrux
t' tn
.tupn
nx' l xnn ol t' l rtxt) ?x' yturg
:nnolli' l
"' y
.. [rn, )' '
(n.
)ul
v( r 1=Vol l -
l
- l r l
I
l \ r / \ r / |
L -
xf i' l lltl otux non .tui?it nx o' )y"nil o,yt]i? Vo
-
I Ro
,
D' ntoxn
l,l
pntnn r
' lux)
.,r.r,n
"-rl)
.tTlrn' T' nn
izn' ltlu
r>fi u). .m
(," tt no) ?rrxn o,)rr) D' i?n-lnt )x,yrurgn
clxru
nnl .x
?1Vvn
' r' uf
nrxynr nr?plrnn
i?n' ln
nr,Nl
"f
?1ry11p1
n' l .l l x
,;l n
.l
oru.r . a, n' n' rrr nr' ' r,;' lnt
,tqJn
I' fo n,hyn nynnl ltrtnon rnx Dt0x :T
.i' turnil n,l,up9xlr ?ilunn
,u' q/
nri?l x,;' tu ra,
.ttty
n,nD' ?lg nxlun
Yhwt
r
o
\', f @)
''-
(Y!\t
v6
f
\+;
\*/
%=
),
\Q.R,
r
6; 8
? Ko
' )!
2
R,r.r
(
R o' ^,
, -' t
p'
, u'
n
\ / {
V?
\
tr)"n-' 3
' ( -
R"u,t6)
{2
=o
-t 3
J
X
(
=
1
v
I
':-;F
-6_
4
=to{
"
r-v
: t '
4 n)xu
(34%)
l ,)rn )u n,n?nnnn rnrl nn A xrn l ,?l n o' ot nuu .' l ' ux
l tnt
yr
M non ?yr ?,h
.nyr:n?
"!' i l xn
ntrrtnnf
,ru' ti l
nx xtyn) Dntun .p
' l ' l txtl
rl t9,9yt Vg
nxvtn)r
yrn
l ;r?
r' l yn ),?rn .rnynn
1?nn:
),)n nrunnnn nrhpfrnn :l rrn l ux;' l
.t?u
ytnl rt,u
?n
1>n
,t
D' ron
tnrr.q/
n,l t .1' orl nI n,uo?x r,rtx n?rp?rn? ?,?tn
l ,l u
ntul ni ' l ;' r .x
l nxn nr?rp?rn )u nyyrnni l nn' nnnu n\\ v(t
)
x,n ?,?tn nn' i l n
);t.t:.r
"r' lx;r
n?r;z)rn? l' ?t;r
1,1n' Tn,n
-Tn
ntu)lnntu i' lx-lil .nogxnn
rl l = 2r' ox' i l
' l ' tl xi l
n)t7!tn nl ' ' t' ;' tn (r' ttxn nl tp)tn non m) M>>m
f,?l n
,
fi
T
"l nx' )n,o,o' gt' x
l nr
.v(t1 x' a ?,l tn ntt,i tn
,t
D,ton
l nrf.
.l
1' l l Xn n9l
l ' l u' l ui 7;r
;l n .n' nU 1' l l xn Dl i ?n nX Ogl nl /r
i ?nl n
O' Ii 7nn
? Zt
l nrn
)rrrot,xh n' y)' l n nrr nnl
,tl 9n;' l ul z
t' ttxn nonr
?)' hnn t' rrx?' l l yr;' ru /p utnn r;rn
"t
.?,),l n )y l ' rrxn f,ygnu np?r t,rtxn )y ?,)rn ?' ygnu nt)l o,' tu' f xyn .T
ntrl nn)
' J' ' r9
o' gori I Dr)
]' xu
ntn
l nrl
ntfnr
,l ' hn
ntt,nn nx xyn .i l
. vo n,n?nnil nt-l' nn nlil
l)
tn) ?t,ilxn
atln
AM
f )
l/
nl
/ 1"
j x
6n"'
\r
o
^l Ll
' (-n1
r tf
_i l
f 1 l ' n I
t - / - t v /
| t
/ 1?,,
הקיזיפ 1 ר – א דעומ - 2003
2 / 1
ב הניח הקיזיפב 1 ר ' – א דעומ ' - 2003
הניחבה ךשמ : 2.5 תועש . לע הנע 3 ךותמ 4 תולאשה ) ההז תולאשה עבראמ תחא לכ לע דוקינה .(
רזע רמוח : ןובשחמ , ישיא תואחסונ ףד ) םידומע ינש .(

הלאש 1
חרקה לע טלב תוינדקר יתש , איה ןהמ תחא לכ תסמש m , וכרואש לבח הצקב תחא לכ תוזחוא
2L , ו תוריהמב תחא לכ תוענ V
0
תכרעמה לש הסמה זכרמל סחיב ) תוינדקרה יתש תכרעמ .(
החונמב אצמנ תכרעמה לש הסמה זכרמשו תויתדוקנ תוינדקרה תוסמש חנה םיאבה םיבושיחב .
לבחה תסמ תאו ךוכיחה תא חנזה ןכ ומכ .

א . תכרעמה לש היגרנאהו יתיווזה ענתה םהמ ?

תורצקמו לבחב תוכשומ תוינדקרה תעכ ל ןהניב קחרמה תא - L ) . הייחנה : חוכש בל םיש
תכרעמה זכרמ יפלכ ןמזה לכ ןווכמ תוחיתמה .(

ב . ל קחרמה רוציק רחאל תכרעמה לש יתיווזה ענתה היהי המ - L ?
ג . תכרעמה תיגרנא היהת המ ? ע התשענ הדובע המכ " לבחה רוציקב תוינדקרה י ?
ד . בחה רוציק ירחאו ינפל תכרעמה לש רוזחמה ינמז ןיב הוושה ל : ןטק המכ יפ / ןמז לדג
לבחה רוציק רחאל רוזחמה ?

הלאש 2
ותסמש קיקלח m דח העונת עצבמ - ריצ ךרואל תידמימ X רמשמ חוכ לש ותעפשה תחת . חוכה
ע ןותנ רמשמה " םישרתב ראותמה לאיצנטופה י .

א . לקשמה יוויש תודוקנ ןהמ ? ףפור וא ביצי לקשמ יווישב רבודמ םאה ןייצ .
ב . יקלחש ךכל יאנתה והמ ב אצמנ הלחתהה עגרבש ק - X=0 םוחתב עונל לכוי X>9a ?
ג . תללוכ היגרנא קיקלחלש ןותנ תעכ E0 רויצב ראותמכ . יאנתמ דחא לכ רובע ןייצ
םיאבה הלחתהה , ירשפא אוה םאה :
X(0) =0
X(0) = 3a
X(0) = 7a
םיירשפאה הלחתהה יאנתמ דחא לכ רובע , קיקלחה לש העונתה םוחת היהי המ ןייצ .
ד . ה תא בשח םיירשפאה הלחתהה יאנתמ דחא לכ רובע קיקלחה לש תילמיסקמה תוריהמ
ג ףיעסב תאצמש ' .הקיזיפ 1 ר – א דעומ - 2003
2 / 2
הלאש 3
קלח לולסמ ראותמ םישרתב , עבר יתשמ יונבה - תוילגעמ A , B ןסוידרש R , ע תורבוחמה " חטשמ י
יקפוא . הסמה m
2
לולסמה זכרמב החונמב תאצמנ . הסמה m
1
הליסמה הצקמ החונממ תררחושמ
תילגעמה A ) הבוגב R יקפואה חטשמה לעמ ( – רויצ האר . ילאמיסקמה הבוגה היהי המ אצמ y
max
יקפואה חטשמל סחיב תוסמהמ תחא לכ לש ) דצה ןכו – דצ A וא B לולסמה לש ( האצותכ
תושגנתההמ , םיאבה םירקמה תשולשב :

א . ןותנו ןיטולחל תיטסלא איה תושגנתהה m
1
= m
2
ב . ותנו ןיטולחל תיטסלא איה תושגנתהה ן m
1
>> m
2
) ךרעה תא םג בשחל שי ןאכ y
max
> 0 הלודגה הסמה לש m
2
.(
ג . ןותנו תיטסלפ איה תושגנתהה m
1
= m
2
.

ד . הטמל רויצב ראותמכ לולסמה תווצקמ החונממ תררחושמ תוסמהמ תחא לכ םא , ןותנו
תיטסלפ איה תושגנתההש , רחאל תוסמה ועיגי וילא ילמיסקמה הבוגה היהי המ
םא תושגנתהה m
1
= m
2
? םא ךתבושת הנתשת דציכ m
1
<< m
2
?הלאש 4
ותסמש ירודכ קיקלח m = 8.4 * 10
-7
gr וסוידרו r = 5 * 10
-3
cm םימ ילכ ךותב לפונ .
איה םימה תופיפצ ρ
w
= 1 gr*cm
-3
איה םימה תוגימצו η
w
= 1*10
-3
Pa*s = 1*10
-2
poise .
דבוכה תצואת הנותנ g = 980 cm*s
-2
. עגרב t=0 קיקלחל לש תוריהמ V
0
= 30 cm*s
-1
.

א . ב סדלונייר רפסמ תא בשח - t = 0 . ררגה חוכ תא בשחל ןתינ םאה ) תוגימצה חוכ ( לעופה
עגרב קיקלחה לע t=0 סקוטס תחסונ תרזעב ? קמנ .
ב . רתוי רחואמ עגרב , t = t
1
, ל הדרי קיקלחה תוריהמ - V
1
= 0.012V
0
. תחסונב שמתשה
עגרב ררגה חוכ תא בשחו סקוטס t = t
0
. ללוכה חוכה והמ ) ררג + הדיבכ + הפיצ ( לעופש
הז עגרב קיקלחה לע ) ןוויכו לדוג ( ?
ג . קיקלחה עיגי הילא תילובגה תוריהמה תא אצמ .
ד . תילגופירטנצ הצואת תלעב הגופירטנצל ילכה תא םיסינכמ a = 1*10
4
g . שמתשה
תוחוכה תאוושמ ךותמ קיקלחה לש העיקשה תוריהמ תא בשחו סקוטס תחסונב
עופה וילע םיל . לבקתמה סדלונייר רפסמ והמ ? הז הרקמב הפקת סקוטס תחסונ םאה ?
הקיזיפ 1 ר – ב דעומ - 2003
3 / 1
ב הניח הקיזיפב 1 ר ' – דעומ ב ' - 2003
הניחבה ךשמ : 2.5 תועש . לע הנע 3 ךותמ 4 תולאשה ) ההז תולאשה עבראמ תחא לכ לע דוקינה .(
רזע רמוח : ןובשחמ , ישיא תואחסונ ףד ) םידומע ינש .(

הלאש 1
ותסמש דלי m
1
ךוכיח רסח יקפוא חטשמ לע העונת אלל דמוע . תויליגלג לעונ דליה ) ןתסמש
חינז ה ( ותסמש רודכ ודיב קיזחמו m
2
.
תיקפוא תוריהמב רודכה תא קרוז דליה v
0
קחרמב אצמנה ריק רבעל d ונממ . שגנתמ רודכה
דליה לא רזוחו ריקב תיטסלא .
תועצמאב ךיתובושת תא עבה m
1
, m
2
, v
0
, d .

א . דליה תוריהמ יהמ ) ןוויכו לדוג ( רודכה תא קרזש רחאל ?
ב . תא ספתש רחאל דליה תוריהמ יהמ ריקהמ רזוחה רודכה ?
ג . תכרעמה תייגרנא יהמ ) דלי + רודכ ( רודכה תקירז רחאל דימ ? תכרעמה תייגרנא יהמ
רודכה תסיפת רחאל ?
ד . ותסיפת רחאלו רודכה תקירז ינפל דליה תוריהמ תא הוושה . תבשייתמ וז האצות םאה
ענתה רומיש קוח םע ? קמנ .


הלאש 2
ותסמש ףוג m = 1kg רואל הרשי הליסמ לע ענ ריצ ך X . לוקשה חוכה תא ראתמ םישרתבש ףרגה
הליסמה זכרממ קתעהה לש היצקנופכ ףוגה לע לעופה . עגרב t = 0 הדוקנב החונמב ףוגה אצמנ
x = -0.4m .

הקיזיפ 1 ר – ב דעומ - 2003
3 / 2
א . ףוגה ענ העונת גוס הזיאב ) הבוצק , הצואת תווש , תרחא וא תילגעמ ( ? קמנ .
ב . שארל ףוגה עיגמ וב עגרל דעו העונתה תליחתמ רבוע ןמז המכ הליסמה זכרמל הנו ) x=0 ( ?
ג . הליסמה זכרמב ותצואתו ףוגה תויוריהמ ןהמ ? הדוקנב ותצואתו ףוגה תויוריהמ ןהמ
x = 0.4m ? ןוויכו לדוג ןייצ .
ד . ףרגב רופאב ןמוסמה חטשה גצימ ילקיסיפ לדוג הזיא ?


הלאש 3
האבה תכרעמה הנותנ :
ותסמש עילק m
0
= 100gr תוריהמב ענ v = 50m/s וכרואש הסמ רסח טומ רבעל L = 50cm
הסמ תרבוחמ ןותחתה והצקבו M = 1.2kg . ריצ לע עונל ישפוחה טומה P ןוילעה והצקב אצמנש ,
םישרתב הארנכ . קחרמב טומב עגופ עילקה d = 0.5L ריצהמ , וילא דמצנו .

הרעה : ריצה P ומוקמב עובק , החונמ בצמב אצמנ טומה עילקה תעיגפ ינפלו .

א . נתה והמ ריצל סחיב תכרעמה לש יתלחתהה יתיווזה ע P ?
ב . תכרעמה לש היצרניאה טנמומ והמ ) ריצל סחיב P ( העיגפה רחאל ?
ג . תושגנתהה רחאל דימ טומה לש תיתיווזה ותוריהמ יהמ ?
ד . תוסמה יתש לש תויווקה תויוריהמה ןהמ m
0
, M העיגפה רחאל ?

הלאש 4
חותפ ילילג לכימ , ךתח חטש לעב S
1
= 4m
2
ליכמ 2 לזונ םיבברעתמ םניאש םי . ןושארה לזונה
ותופיפצש ρ
1
= 1.4gr*cm
-3
הבוגל דע לכימה תא אלממ h
1
= 80cm . ינשה לזונה אצמנ וילעמ
ותופיפצש ρ
2
= 0.8gr*cm
-3
, הבוגל דע עיגמ אוהו h
2
= 60cm ןושארה לזונה ינפ לעמ .


הקיזיפ 1 ר – ב דעומ - 2003
3 / 3
א . םילזונה ןיב שגפמה תדוקנב דדמנה ץחלה והמ ? תיתחתב דדמנה ץחלה והמו לכימה ?

וסיסב חטשש ילילג ףוג לכימל םיסינכמ תעכ S2 = 1m
2
, והבוג h = 50cm ותופיפצו ρ . ףוגה
ןותחתה לזונב תלבוט הינשה ותיצחמו ןוילעה לזונב תלבוט ותיצחמש ךכ לכימב תיכנא ףחרמ .


ב . הנותחתל הנוילעה ףוגה תאפ ןיב םיצחלה שרפה היהי המ ?
ג . גה לע םילעופה תוחוכה ןזאמ תא ראת ףו . תופיפצ יהמ אצמו תוחוכה ןזאמב שמתשה
ףוגה ρ .


הקיזיפ 1 ר ' - 2001
הקיזיפב הניחב 1 ר ' – 2001
הניחבה ךשמ : 2.5 תועש
לע תונעל שי 2 תולאש , כ קמנל " שמתשמ התא םהב םיילקיזיפה תונורקעה תא ןייצלו א .
רזע רמוח : תואחסונ ףד ) 2 םידומע ( , ןובשחמ
ברוקמה ךרעב שמתשה : g=10m/sec
2


1 . רומיש יקוח
תוסמ יתש m
2
ו - m
1
תרסח תיקפואו הרשי הליסמ לע תובצינ ךוכיח . הסמל m
1
ץיפק רבוחמ
תויטסלא עובק לעב הסמ רסח k . הסמל םינקמ m
1
תיתלחתה תוריהמ v
0
הסמ ןוויכב m
2
.
הסמ הז בלשב m
2
החונמב תאצמנ . הסמב עגופ ץיפקה הצק םיוסמ בלשב m
2
) דוביא אלל
היגרנא ( ץווכתהל ליחתמ ץיפקהו . םומינימ ךרעל דע ןוטקל ךישממ תוסמה יתש ןיב קחרמה
סמ םיו , הינשהמ תחאה קחרתהל תוליחתמ תוסמה ןכמ רחאלו . וכרואל רזוח ץיפקה רשאכ
הסמה ונממ תקתינ יופרה m
2
.
א . הז ךילהתב םירמשנ םיילקיסיפ םילדג ולא ?
ב . ש החנהב - m
1
=m
2
, תוסמה לש תויוריהמה ןהמ m
1
ו - m
2
הסמה תודרפיה רחאל m
2
ץיפקהמ ?
ג . ש תעכ חנה - m
1
≠m
2
. תודרפיה רחאלש ןותנ הסמה m
2
הסמה תוריהמ ץיפקהמ m
1
איה
V
0
/2 . הסמה תוריהמ תא בשח m
2
) תודרפיהה רחאל ( תוסמה סחי תא ןכו m
1
/m
2
.

2 . רמשמ חוכ םע תידמימ דח העונת
הסמ לעב ףוג m דחא דמימב ענ ) ןוויכ x .( רמשמ חוכ לעופ ףוגה לע , ןוויכב x , ע ראותמש " י
לאיצנטופה U(x)=-bx
4
, b>0 ) רויצ האר .(
א . לקשמ יוויש תדוקנ שי םאה ? ןכ םא , תפפור וא הביצי איה םאה ?
ב . לש היצקנופכ חוכה תא בשח x , העונתה תואוושמ תא בותכו .
ג . לש היצקנופכ ףוגה תוריהמ תא בשח x , תללוכה היגרנאה םא
ספא איה ולש .
ד . הרוצהמ ןורתפ לש ומויק תא קודב x(t)=c(t-t0)-1 : בצה
ע אצמו העונתה תאוושמב םירטמרפה ינשמ דחא לכ רוב c, t0 , םאה
ע עבקנ אוהש וא ישפוח רטמרפ אוה " העונתה תאוושמ י .
ה . נה ןורתפה םאה " יללכ ןורתפ אוה ל ? קמנ !


3 . תירוניצב המירז
ותופיפצש לזונ היזופניאב לבקמ הלוח 1 מסל םרג " ותוגימצו ק 10 יטנס - זאופ ) centi Poise .(
א . אוה דירווב םדה ץחלש החנהב 20 מ " תיפסכ מ , הבוגה תא בשח ) ילמינימה ( שי וילאש
ע היזופניאה תיקש תא םירהל " דירוול רודחי לזונהש מ .
ב . לש הבוגב תיקשה תא םיקממ 50 ס " הלוחה לעמ מ , דירול םירבחמו . הקיפסה היהת המ
תירוניצב ?
תירוניצה סוידרש ןותנ 1 מ " הכרואו מ 2 רטמ ) . הזאופ תמירז חנה . שה ךרוא תא חנזה תיק
המצע , ילונרב טקפא תאו . תירוניצה תוצקב םיירשפא םילושכמ חנזה ןכ ומכ , תסו ןוגכ
ףוטפיט , דירול הסינכב טחמה , וכו ' .(
ג . דירווהמ קתינ ןותחתה תירוניצה הצקש לחנה תעכ , תירוניצה ךרד תישפוח םרוז לזונהו
) יוניש אלל רתונ תירוניצה הצק לעמ תיקשה הבוג – 50 ס " מ .( היהת המ הקיפסה תעכ ?
ד ) . תושר – סונוב :( ג ףיעסב המירזה רובע סדלונר רפסמ תא בשח ' . היופצ ןכא המירזה םאה
תירנימל תויהל ?הקיזיפ 1 ר ' – 2000
פורפ ' סומע ירוא
הקיזיפב הניחב 1 ר ' – 2000
הניחבה ךשמ : 3 תועש
לע תונעל שי 3 תולאש , ןקמנלו .
רזע רמוח : ןובשחמו תואחסונ ףדהקיזיפ 1 ר ' – 2000
פורפ ' סומע ירוא


הקיזיפ 1 ר ' – 2000
פורפ ' סומע ירוא


הקיזיפ 1 ר ' – 2000
פורפ ' סומע ירוא

הימוטנא 2

שאר - ראווצ
הימוטנא - ראווצ שאר - 2008

1 . ןוקית ךירצי תיטמוגיזה תשקב רבש :
א . תילרופמטה םצעב קר דימת
ב . המוגיזה םצעב קר דימת
ג . הרובשה תשקה תא םיריו סילרופמטה רירש ךרואל שולגי חתנמה
ד . םיריו סילרופמטה רירש תא תפטועה הקומעה היספה ךרואל שולגי חתנמה
הרובשה תשקה תא

2 . א וליא קמ םירוז המ הלופכ םד תקפסא םילב - int. & ext. Carotid ?
א . םייתפשל ביבסמ , ןיעה תבורא
ב . םייתפש , ןיעה תבורא
ג . תפרקרק , ףא , ןיעה תבורא
ד . תפקרק , םייתפש , ףא
ה . ןזוא , םייתפש , ןיעה תבורא

3 . ןושלה יבגל ןוכנ המ ?
א . 1/3 ארקנ ימדק oral part ןגמה תטולבמ ינוירבמאה ורוקמו
ב . ה - dorsom והו תוליפפ רסח הפה תפצרל דומצ אצמנ א .
ג . 1/3 ליכמ ןושלה לש ירוחא sulcus terminalis, lingual tonsils
םימעפלו lingual thyroid
ד . Filiform papillae ןושלה הצקב םעט תשוחת לע םייארחא
ה . ןושלה סיסב לש ירוסנס שוח – ליגר ירוסנס chorda tympani
 
4 . רוזיאב םינבמ לע ץחולש לודיג ןחבוא Pteyro‐ palatine fossa . הלוחה ןנולתי המ לע ?
א . תעמד , ארפניא רוזיאב השוחת רסוח - תונוילע םיינישו ילטיברוא
ב . לודיגה לש דצ ותואב ןושלב השוחת רסוח , הפה תחיתפב ישוק
ג . תעמד , ארפניא רוזיאב השוחת רסוח - חצמהו ילטיברוא
ד . חצמב השוחת רסוחו הפה ללחב יקלח קור רסוח
ה . ללכ ןנולתה אל
 
5 . םינבמה ל טרפ ןיעה תבוראל םירושק םיאבה :
א . whitnallʹs tubercle
ב . inferior orbital fissure
ג . palatine bone
ד . nasolacrimal duct
ה . lacrimal bone

6 . ב הרוק המ blow out fracture  ?
א . זוזת אל ןיעה
ב . הלופכ הייאר היהת
ג . ה תדירי inf. Rectus & inf. Oblique  ליסקמה סוניסל יר
 
7 . ךתח םורגי המל תפקרקב ?
א . םד ילכב הרישעה הזוריונופאהמ םומיד
ב . תישילשהו הינשה הבכשה ןיב הענ תפקרקה
8 . ה לע ןוכנ המ pterion    ?
א . סה םצעמ תבכרומ הניא דיאונפ .
ב . המ היהי רוזיאב העיגפמ האצותכ םומיד mid. Meningeal a. 
 
9 . ע םיקפוסמ ראווצ שארב םינבמ הזיא " ה י ext. & int. carotid ?
א . פקרק ת , ףאהו ןיעה תבורא .
 
10 . לש חותינב תוטולב דיאוריתאראפה עגפיי םיאבהמ המ ?
א . Sup. Laryngeal
ב . Recurrent laryngeal
ג . Ext. laryngeal
ד . םלוכ
 
11 . סוסולגויהה רירש לעמ חותינ עוציב - עגפיי אל םיאבהמ המ ?
א . בצע 9 , lingual n .   ועגפיי אל ןכלו תחתמ םירבוע
ב . בצע 12
 
12 . רירש הזיא העילב ןמזב ךחה תא הלעמ ?
א . Levator veli palatini
ב . Tensor veli palatini
ג . סוסולגוטלפ
ד . סואגירפוטלפ
 
13 . לוקה ירתימל היצקודבא השוע ימ ?
א . Post. Cricoarytnoid
ב . Cricothyroid
ג . Ant. Cricothyroid

14 . מל י ןיעה תבוראל רשק ןיא ?
א . Lacrimal bone
ב . Palatine bone
ג . Nasolacrimal
 
15 . י המ לולכ המוגיזב רבש ןוקית ?
א . המוגיזה םצע תא רקיעב
ב . תילארופמט םצע
ג . רישכמ רשא תילארופמטה היצספה ךרד שולגי
 
16 . ל הלוח ועטל חילצמ א ם ןושלה הצקב רכוס - היעב שי בצע הזיאב ?
א . 7
ב . 5
ג . 9
ד . 10
 
17 . ינפמיט רוסנטו סוידפטסה דיקפת המ ?
א . דיקפת ןיא
ב . שער יקזנ עונמל
ג . עמשה ימימצע תזזה
ד . הבושת ףא
 
18 . לש ודיפקת המ ה - organ of corti ?
א . לקשמ יוויש רביא
ב . יראיליסוניק יאת ול שי
ג . ול שי 3-5 תוימינפ תורעש לש תובכש
 
19 . ב םינוסקא ינוילימ םימייק optic n.  , םהב עגפי המ ?
א . תיתשרב רוח
ב . המוקואלג
ג . הניטרה דירוב םומיד
ד . ב םוקמ ספות ךילהת - frontal lobe
 
20 . חותינ ןמזב ןימימ ירוחא שלושמב העיגפ היהת םא הרקי אל המ ?
א . תפערסב תיקלח העיגפ
ב . יקרוע םומיד ו ו ידיר
ג . ףתכה תמרהב היעב
ד . פמיל לזונ תכיפש ת י
ה . רסוח אב השוחת תסכרפאה רוז
 
21 . לדגומ דיאונדא עירפי המל ?
א . ףאה ךרד המישנב היעב , ןזואה לש רורוויא רסוח , תוריחנ
ב . יכל ךחהמ םימ לש הילע העילב ןמזב ףאה ןוו

22 . לוקה ירתימל היצקודבא השוע םיאבה םירירשהמ ימ ?
א . post. cricoarytenoid
ב . inter‐arytenoids
ג . lateral crico‐arytenoid
ד . cricothyroid
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

23 . סקנירלה הנבמ יבגל ןוכנ המ ?
א . vestibule ה לעמ תאצמנ - vestibular fold
ב . ventricle ןיב תאצמנ vestibular folds ןיבל vocal folds
ג . infraglottic cavity רוזאמ vocal folds ה דע - cricoid cartilage
ד . glottis ה ירוזא תא ללוכ - vocal folds הו - rima glottidis
ה . תונוכנ תובושתה לכ

24 . ווצב םינבמה םוקימ יבגל ןוכנ המ רא ?
א . סקנירלה תטולב laryngeal prominance  הבוגב תאצמנ הילוח C6
ב . םצע ה דיאויה תאצמנ הילוח הבוגב C2
ג . ה ךיח ה השק אצמנ הילוח הבוגב C3
ד . סוחס ה תעבט cricoid cartilage  אצמנ הילוח הבוגב C6
ה . ה לש היצקרופיב common carotid artery  תאצמנ הילוח הבוגב C4
ו . ד + ה 
25 . תיטמוגיזה תשקב רבש ןחבוא הטטקב םיברועמה דחאל ) יזה ףוג לש הזוזת אלל המוג .( המ
רבשה יבגל ןוכנ ?
א . המוגיזה םצע תא רקיעב לולכל בייח ןוקית .
ב . תילרופמטה םצעה תא רקיעב לולכל בייח ןוקית .
ג . נה רבשל תועפותה תחא " רוזאב השוחת רסוחו הפה תחיתפב ישוק הניה ל
ארפניא - ילטיברוא .
ד . ךרואל שלוגה רישכמ םע עצובי רבשה ןוקית superficial temporal fascia.
ה . וקית ךרואל שלוגה רישכמ םע עצובי רבשה ן temporal muscle. 
 
26 . חותינ תובקעב שחרתהל לולע אל םיאבה םיכוביסהמ הזיא ב - carotid triangle ?
א . יקרוע וא ידירו םומיד
ב . הפמיל לזונ תכיפש

27 . ןוקית ךירצי תיטמוגיזה תשקב רבש :
א . תילרופמטה םצעב קר דימת
ב . המוגיזה םצעב קר דימת
ג . גי חתנמה הרובשה תשקה תא םיריו סילרופמטה רירש ךרואל שול
ד . תא םיריו סילרופמטה רירש תא תפטועה הקומעה היספה ךרואל שולגי חתנמה
הרובשה תשקה
 
28 . הנקל ןוזמ לש היצריפסא עונמל תנמ לע תושעל ךירצ המ ?
א . ה תא ץוחלל - cricoid  דיאוריתה ןוויכל
ב . יתה תא ץוחלל י ר ו דיא
ג . הנוכנ הניא הבושת ףא
 

ש תויקלח תולא :
• ראווצב יראווצה סוסקלפל שי םינוילגנג המכ ?
• דיאוקירקה סוחס אצמנ הילוח וזיאל ליבקמב ?
• דיאורייתה תטולב לש ןותחתה קלחב חותינ רחאל םומיד לש ורוקמ המ ?
• ל תילמיסקורפ הלובידנמל קזנ םע עוצפ ןנולתי לע - mental foramen ?
• לוקה ירתימ לש היצקודבא לע יארחא ימ ?
• ה דיקפת המ - Auditory tube ?
• ה לש לולסמה והמ - parotid duct ותלוכת תאצוי ןכיהמו ?
• ינימסת םהמ Horner syndrome ?
• ה תא תוביכרמ תומצע וליא - Pterion ?
• ןושלה לש םינושה םיקלחה בובצעב תקסועה הלאש
• שאר לש ימונוטוא בובציע לולסמ תריחב לש הלאש - ךרד רבועש ראווצ
ה םינוילגנגה םיטטפמיסארפ .
• ה לש םמוקימ יבגל ןוכנ המ palatine tonsils - ל תורושקה תויצאירו ינימ לכ -
palatoglossus / palatopharyngeus
• ןוילגנג ןייטאלפוגרטפב לודיגמ האצותכ םרגנ המ ?
• חותינ ןמזב סוגאוב העיגפ לע תרזחושמ הלאש
• ה לש םיימוטנא םיסחי יבגל הלאש lingual n.

ראווצ שאר ןחבמ רוזחש 2007


1 . תיתמוגיזה תשקב הכמ לביקו שארב החיגנ לביק ןקחש לגר רודכ קחשמב . אצמנ הקידב רחאל
תיתמוגיזה תשקב רבש . ןוכנ המ ?
א . המוגיזה תשק תא רקיעב לולכל בייח ןוקיתה .
ב . תילארופמטהו תיתמוגיזה תומצעה יתש ןוקית תא לולכל בייח ןוקיתה .
ג . וולה תועפותמ תחא נה רבשל יא " הפה תחיתפב ישוק איה ל .
ד . נה רבשל תוצופנה יאוולה תועפותהמ תחא " ארפניאה רוזאב השוחת רסוח איה ל - ילטיברוא .
ה . ב + תונוכנ ג .


2 . רבשה ןוקיתל םילוחה תיבל ךלה ץולחה . ןוכנ המ ?
א . לש המרה דע ילארופמטה רוזאב ךתח עצבי גרוריכה deep temporal fascia הכרואל שולגי
) ה לעמ היצסאפ ( תשקה דע .
ב . לש וכרואל שולגיו סילארופמטה רירש לש המרה דע ילארופמטה רוזאב ךתח עצבי גרוריכה
תשקה דע רירשה .
ג . לש המרה דע ילארופמטה רוזאב ךתח עצבי גרוריכה superficial temporal fascia שולגי
הכרואל ) היצסאפה לעמ ( תשקה דע .
ד . מרה דע ילארופמטה רוזאב ךתח צעבי גרוריכה וכרואל שולגי רוע תתה לש ה ) רוע תתה לעמ (
תשקה דע .


3 . םינפה רוזאל הכמ לבקמ ןגמה קחשמה לש הינשה תיצחמב , התייה הכמהש הארנ רזוחה ךלהמב
ףאה ןוויכל תדקוממ , ףאהמ השק םומידל רתוי רחואמ םרגש המ . ןוכנ המ ?
א . המ םד תקפסא לבקמש םדה תקפסאב דואמ רישע רביא ףאה - external carotid artery
ב . המ םד תקפסא לבקמש םדה תקפסאב דואמ רישע רביא ףאה - internal carotid artery
ג . Kiesselbach plexus םומידל ירקיעה רוקמה .
ד . ה - sphenopalatine artery םומידל םימרותה דחא אוה .
ה . תונוכנ תובושתה לכ .


4 . הנותחתה תסלה ןוויכל הקזח הכמ לביק רעושה קחשמ ותואב . ידב רחאל תסלב רבש ןחבוא הק
ל תילאטסיד אצמנ רבשה םוליצה יפלו - mental foramen . ןנולתי המ לע ?
א . הנוילעה הפשב השוחת רסוח .
ב . רבשה דצב הנותחתה הפשב השוחת רסוח .
ג . רבשה לש ידגנה דצב הנותחתה הפשב השוחת רסוח .
ד . ןושלב השוחת רסוח .
ה . םיתפשה תעונתב ישוק .
ו . הנוכנ אל הבושת ףא .

5 . םיאבהמ ימ ה לש תויכשמהה וניה - gelea ילארופמטה רוזאל תפקרקב ?
א . Deep temporal fascia
ב . Superficial temporal fascia
ג . SMAS
ד . הנוכנ אל הבושת ףא


11 ( Horner’s Syndrome תיטתפמיס תיבצע העיגפ עקר לע תועפותה תחא אוה . ןוכנ המ ?
א . בחרומ ןושיא .
ב . ףעפעה לש תיקלח החינצ ) אלה קלחה ינוצר .(
ג . שבי רוע .
ד . א + ב + ג .
ה . א + ב .
ו . ב + ג .
ז . תונוכנ תובושתה לכ .

12 ( סקנרפורואב ריאממ לודיג ולצא הלגתהש הלוחל , ראווצה תא חתנל טלחוה ) רוזיא 5-1 ( ללוכ
ירוחא שלושמ . חותינה ירחא הרקיש ריבס המ ?
א . ףתכה תמרהב ישוק .
ב . לש ךונתב השוחת רסוח ןזואה .
ג . הפה תיווז תזזהב ישוק .
ד . הנותחתה הפשב השוחת רסוח .
ה . א + ב .
ו . א + ב + ג .
ז . הבושת ףא .

13 ( סירתה תטולב תאצוהל חותינ עצוב . םומיד ץרפ הטולבה לש ןותחתה לובגב היצקסידה ןמזב
ילאירטרוא ) יקרוע ( , רתויב ריבסה םומידה רוקמ המ ?
א . Thyroid middle artery .
ב . ima thyroid artery מ ורוקמש - thyrocervical trunk .
ג . ima thyroid artery מ ורוקמש - Brachiocephalic trunk .
ד . inferior thyroid המ ורוקמש - aortic arch .
ה . inferior thyroid המ ורוקמש - external carotid .
ו . א + ב .
ז . ב + ד .
ח . ג + ה .
ט . א + ה .

14 ( המשנה רוניצ סנכומ תיללכ המדרה עוציב ןמזב ) סובוט .( ןוכנ המ ?
א . רגובמב , סובוטה לש רטוקה ) המשנהה רוניצ ( ע רחבנ " לוקה ירתימ ינש ןיב חוורמה י , רוזאה הזש
סקנירלה ךרעמב רתויב רצה .
ב . רגובמב , סובוטה לש רטוקה ) נהה רוניצ המש ( ע רחבנ " הנקב הנושארה תעבטה לש רטוקה י
) Trachea ( , סקנירלה ךרעמב רתויב רצה רוזאה הזש .
ג . דליב , סובוטה לש רטוקה ) המשנהה רוניצ ( ע רחבנ " דיאוקירקה לש רטוקה י (cricoid) , הזש
רוזאה
סקנירלה ךרעמב רתויב רצה .
ד . דליב , סובוטה לש רטוקה ) יצ המשנהה רונ ( ע רחבנ " הנקב היינשה תעבטה לש רטוקה י
) Trachea ( , סקנירלה ךרעמב רתויב רצה רוזאה הזש .
ה . א + ג .
ו . ב + ג .
ז . ג + ד .
ח . ב + ד .

15 ( היצריפסא עונמל םיצורו הדימב ) וכו םילזונ רבעמ ’ סקנירלל טשווהמ ( עצבל ןוכנ המ ?
א . הנושארה תעבטה תא ץוחלל הנקה לש ) סוחסמ הלוכ היונבש ( תא םימסוח ךכו טשווה ןוויכל
רבעמה .
ב . דיאוקירקה תא ץוחלל ) סוחסמ ולוכ יונבש ( רבעמה תא םימסוח ךכו טשווה ןוויכל .
ג . ה תא ץוחלל - Thyroid Cartilage ) סוחסמ ולוכ יונבש ( רבעמה תא םימסוח ךכו טשווה ןוויכל .
ד . נמל ךרוצ ןיא היצריפסא עו .
ה . תונוכנ אל תובושתה לכ .16 . ה רוזיאב ראווצ חותינ ןמזב - PAROTID TRIANGLE , שיש גרוריכל ריעה םידרמה אפורה
תערפה ק הביסה תויהל ריבס המ בצ ?
א . ה רוזיאב - PAROTID TRIANGLE ה רבוע - VAGUS NERVE בלה בצקב הטאהל םרגש .
ב . ה רוזיאב - PAROTID TRIANGLE ע ה רבו - GLOSSOPHARYNGEAL NERVE הצאהל םרגש
בלה בצקב .
ג . ה רוזיאב - PAROTID TRIANGLE ה רבוע - ANSA CERVICALIS בצקב הצאהל םרגש
בלה .
ד . ה רוזיאב - PAROTID TRIANGLE ה רבוע - VAGUS NERVE בלה בצקב הטאהל םרגש .
ה . א + ג
ו . ב + ד
ז . הנוכנ הניא הבושת ףא .

17 . תאצוהל חותינה ןמזב ה תטולב - PARATHYROID ב העיגפמ רקיעב רהזיהל שי ...
א . Recurrent laryngeal nerve
ב . Internal laryngeal nerve
ג . Hypoglossal nerve
ד . Lingual nerve
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

18 . ב עגפ חתנמה סקנירלב חותינ ןמזב - Superior laryngeal artery . רושקל וילע קרוע הזיא ?
א . Inferior thyroid artery
ב . Superior thyroid artery
ג . Thyroid Ima artery
ד . Ascending pharyngeal artery
ה . Ascending Palatine artery
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא .

19 . הלאש תבושת יפל קרועה תרישק ירחא 18 , וישכע רושקל ךרטצי המ םומידה ךישמה ?
א . Facial artery
ב . Superior thyroid artery
ג . External Carotid Artery
ד . Ascending pharyngeal artery
ה . Descending Palatine artery
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא .

20 . ב עגפ אפור חותינה ןמזב - Deep cervical Artery . רושקל וילע קרוע הזיא ?
א . vertebral artery
ב . Costocervical trunk
ג . Thyrocervical trunk
ד . Dorsal Scapular
ה . נהמ דחא לכ " ל .

22 . חותינב thyroidectomy ) תאצוה תטולב סירתה ( אפורה עגפ ב superior laryngeal nerve
העיגפה המרג ל :
א . לא שוח תירירה רוזאב supraglottic
ב . לא שוח תירירה רוזאב infraglottic
ג . לוק רורצ
ד . יישק המישנ
ה . א + ב
ו . ב + ג
ז . א + ג
ט . לכ תובושתה תונוכנ

23 . הזיא הנבמ אל עגפי רבשמ הלוקיבלקב תילאמשה תילרטל ל sclenius ?
א . left brachial plexus
ב . left subclavian vein
ג . left subclavian artery
ד . ה תפיכ - pleura
ה . left phrenic nerve
ו . א + ב
ז . ב + ג
ח . ד + ה
ט . לכ תובושתה ונוכנ ת

24 . הטטקב עצפנ דחא םיברועמה ושארב המ םרגש םומידל יביסמ היהש השק ורצעל . המ ןוכנ ?
א . תקפסא םדה תפקרקל הלופכ מ ICA ו - ECA
ב . ילכ םדה םיאצמנ הבכשב תישילשה .
ג . םומידה יביסמ בקע המקר רוביחה הפופצה םיאצמנש וב ילכ םדה .
ד . א + ב
ה . א + ג
ו . א + ב + ג

25 " . היצאפה טה תילארופמ הקומעה " הסכמ תא רירש ילארופמטה . המ ןוכנ ?
א . תיכשמה םוינרקירפל תפקרקב .
ב . רוזאב תשקה תיטמוגיזה היצאפה תלצפתמ לעמ תחתמו תשקל תפטועו התוא
ג . בצעה ילארופמטה ) קלח המ VII ( אצמנ התואב הבכש
ד . א + ב
ה . א + ב + ג
ו . לכ תובושתה תונוכנ

26. הלוחה ראווצב חותינ ירחא דורצ היה תרחמל ) לוקה תמצעב הדירי ( עגפנ חותינב הארנכ :

intrnal laryngeal א .
ב external laryngeal .
ג . recurrent laryngeal
ד . ררוקמ הלוחה הארנכ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא


27. הנק תחיתפ תעב םהב םילקתנש םיבושחה םינבמה דחא tracheostomy

א . הרפ תטולב - דיאוריט
ב . סירתה תטולב
ג . דיאויהה םצע
ד . סיטולגיפא
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

28. רוטאוקא - equator אוה

א . ןיע ה לגלגו הבוראל רושקה רושימ
ב . sup oblique וירוחאמ רבוע
ג . inferior oblique ול תימדק רבוע
ד . א + ב
ה . א + ג
ו . תונוכנ תובושתה לכ

29. הבוגב אצמנה הנבמה והמ C6

laryngeal prominance א . סקנירלה תטילב
ב . דיאויהה םצע
ג . השקה ךיחה
ד . דיאוקירקה סוחס
ה . דיטורק ןומוקה לש היצקרופיב

30. ה ךרואל תואצמנ ןושלה לש תוליפפהמ הזיא terminal sulcus

א vallate papillae .
ב . foliate papillae
ג . filiform papillae
ד . fungiform papillae
ה . א + ב
ו . ב + ג
ז . ג + ד
ח . הנוכנ הניא הבושת ףא


31 . ל זקנתמ אל םיאבה םינבמהמ המ - middle meatus ףאב ?
א . Maxillary sinus .
ב . Ethmoidal sinus .
ג . Sphenoid sinus .
ד . Nasolacrimal duct .
ה . Frontal sinus .
ו . א + ג .
ז . ג + ד .
ח . ב + ג + ד .
ט . םיזקנתמ םינבמה לכ .

32 . ה ראווצב ששמל רשפאש הנושארה הילוחה איה ירוחא :
א . C5 .
ב . C6 .
ג . C7 .
ד . T1 .
ה . T2 .

33 . ןוכנ אל המ ?
א . םיזחאנ ךיחה ירירש לכ ) הדמצה וא רוקמ ( ב - palatine aponeurosis .
ב . ךרה ךיחה תא םינוב ךיחה ירירש .
ג . המ ירוטומ בובצע םילבקמ ךיחה ירירש לכ - vagus nerve .
ד . וצח ךרד הנוכיתה ןזואהו סקנירפה ןיב םיצחל תאוושהל הצוחנ ךיחה ירירש תלועפ תרצ
ןזואה estachian tube .
ה . א + ב .
ו . ג + ד .
ז . א + ג + ד .
ח . תונוכנ תובושתה לכ .

34 . םידקשה יבגל ןוכנ אל המ ?
א . ב אצמנ סקנירפה דקש - Nasopharynx .
ב . ולש יעצמאה קלחב אצמנ ןושלה דקש .
ג . ה תא םוסחל לוכי לדגומ סקנירפה דקש - Nasopharynx .
ד . סקנירפה ידקש , תיתפמילה תעבטה תא םירצוי דחיב ןושלהו ךיחה סקנירפה לש .
ה . הנוכנ הבושת ףא .

35 . תא םירמשמ ונא טקרטק תרסהל חותינב :
א . ןיערג .
ב . תולונוזו הלוספק .
ג . הפילק .
ד . דבלב תימדק הלוספק .

40 . ירלוביטסוה רביאה :
א . תיראניל וא תיתיווז הצואת לש השוחת לע יארחא .
ב . הנוכיתה ןזואה לש הנבמהמ קלח הווהמ .
ג . חתל םורגת אל םיירלוביטסוה םירביאהמ דחאב העיגפ ןתינש ןוויכ תרוחרחס תשו
" רדתסהל " דבלב דחא רביא םע .
ד . ל תירוירטנא ומוקימו תילרופמטה םצעהמ קלח הווהמ - cochlea .
ה . א + ב .
ו . ב + ג .
ז . א + ד .
ח . הנוכנ הבושת ףא .

41 . לא טשפתהל לוכי הנוכיתה ןזואה ללחב ימוהיז ךילהת םיריעצ םידליב :
א . Anterior cranial fossa .
ב . Middle cranial fossa .
ג . לובגה לשב וזכ תורשפא תמייק אל ימרגה .
ד . ה - sella turcica .
ה . א + ב .
ו . ב + ג .
ז . א + ד .
ח . הבושת ףא .


44 . nerve point לש שגפמ תדוקנ איה :
א . Lesser occipital .
ב . Greater occipital .
ג . Greater petrosal .
ד . Greater auricular .
ה . Transverse cervical .
ו . Supraclavicular nerve .
ז . א + ב + ג .
ח . ב + ג + ד .
ט . א + ד + ה + ו .

45 . ל חותינ עצוב לודיג תאצוה ) םוקמ ספות עגנ ( רוזיאמ pterygopalatine fossa . ריבס המ
עגפייש ?
א . חתונש דצב חצמב השוחת רסוח .
ב . חתונש דצב יחלה רוזיאב השוחת רסוח .
ג . הדירי / חתונש דצב תועמד רסוח .
ד . הדירי / חתונש דצב ךיחב תיקלח קור תשרפה רסוח .
ה . א + ב .
ו . א + ג .
ז . ב + ג .
ח . ב + ג + ד .
ט . תובושתה לכ .


שאר רוזחש ראווצ

36 . תיתשרב היארה תודחל רתויב בושחה קלחה
א . זכרמ
ב . בוהצה םתכה ףקיה
ג . היארה בצע
ד . תיתקרה תיתשרה

הנוכנ הבושת : א '

37 . מ היונב תינרקה - 5 ה תבכש ןולשכמ האצותכ תיתקצבל תכפוהו תובכש -
א . המורטס
ב . לתיפא
ג . דחי םג לתיפאו המורטס
ד . לתודנא
ה . א ' + ב '
ו . ב ' + ד '
ז . תונוכנ תובושתה לכ


הנוכנ הבושת : ד '

38 . ע אירב ףות רוע לע םילכתסמש תעב " פוקסוטוא י , טעמכ רורבב הארי םימימצעה יקלחמ הזיא
דימת
א . ספטסה
ב . סוקניאה
ג . סואלמה שאר
ד . סואלמה לש הכוראה עורזה
ה . א ' + ב '
ו . ב ' + ג '
ז . ב ' + ג ' + ד '
ח . תונוכנ תובשתה לכ

נוכנ הבושת ה : ד '

39 . םינפה בצע לש ירפירפ קותש םע םדאב ) ילאינרק בצע 7 ( ןימימ , הנגה ןונגנמ הזיא
ההובג המצועב שערל ףושח אוהש תעב קותישל תילרטליספיאה ןזואב לעפי אל ?

tensor tymapni m.
stapedius m.
Eustachian tube
Sternolclaidomastoid m.
א ' + ב '
ב ' + ג '
ב ' + ד '
ושת ףא הנוכנ אל הב


הנוכנ הבושת : ב '


46 . n. glossopharyngeal הנוכנ הבושת : ד '
47 . accessory n. הנוכנ הבושת : ד '
48 . internal carotid a. הנוכנ הבושת : ז '
49 . maxillary n. הנוכנ הבושת : ג '
50 . facial n. הנוכנ הבושת : ו '
51 . middle mennigeal a. הנוכנ הבושת : ב '


foramen ovale
foramen spinosum
foramen rotundum
jugular foramen
optic foramen
internal acustic meatus
הנוכנ אל הבושת ףא

הימוטנא 2 ראווצ שאר – ביבא 2006

1 . והמ Equator ?
א . ןיעה לגלגו הבוראל רושקש והשמ
ב . Superior oblique muscle הרוחאמ
ג . Inferior oblique muscle המידקמ
ד . תונוכנ תובושתה לכ

2 . רמשמ טרקטק ןוקיתל חותינ :
א . תימדק הלוספק
ב . תולונוזו הלוספק
ג . ןיערג
ד . הפילק

3 . תינרקב תקצבל םרוג ימ ?
א . המורטס
ב . לתיפא
ג . לתיפאו המורטס
ד . לתודנא


הימוטנא - ראווצ שאר 2005
ןחבמ ב הימוטנא - ראווצ שאר 2005

1 . ששמל ןתינ התואש הדיחיה תיראווצה הילוחה :
א . C3
ב . C5
ג . C7
ד . T1
ה . C1

2 . ב עוגפל םילולע הימוטסואיכרט םישועשכ -
א . דיאויהה םצע
ב . הזיפופיה
ג . דיאוריתה תטולב ) סומטסיאב רקיעב (

3 . הבוראה לש ירוחאה קלחב זחאנ וניא ןיעה ירירשמ הזיא ?
א . Superior rectus
ב . Inferior rectus
ג . Lateral rectus
ד . Medial rectus
ה . Superior Oblique
ו . Inferior Oblique
ז . Levator palpebrae superior

4 . ב זוחא וניא רירש הזיא Auditory Tube ?
א . Tensor Veli palatine in.
ב . Levator veli palatine
ג . Salpingopharyngeus
ד . Tensor Tympanic in.
ה . Palatopharyngeal

5 . ה םצע םע תוקרפתמ תומצע וליא - Sphenoid תלוגלוגה סיסבב ?
א . Frontal
ב . Temporal
ג . Occipital
ד . א + ב
ה . םלוכ
תובושת תוירשפא
1 . ג
2 . ג
3 . ו
4 . ה
5 . ה
שאר הימוטנא - ראווצ 2004
1 / 7
שאר הימוטנאב ןחבמ - ראווצ 2004

1 . לש ףנע וניא םיאבהמ הזיא superior cervical ganglion :
א . sup. cardiac n.
ב . תילאיגנירפ תעלקממ םיפנע
ג . ansa subclavia

2 . נהמ הזיא " ידיטורקה שלושמב אצמנ אל ל :
א . int., ext., common carotid A.
ב . facial A., facial n.
ג . maxillary A.
ד . retromandibular v.
ה . lesser occipital

3 . ה - pterion תומצעה ןיב שגפמ רוזיא אוה :
א . occipital , sphenoid , parietal , temporal
ב . frontal , parietal , sphenoid , temporal
ג . frontal , zygomatic , parietal , temporal
ד . occipital , sphenoid , parietal , maxilla
ה . הנוכנ אל הבושת ףא

4 . ה םצע ethmoid מ תבכרומ נה לכ " ל , מ ץוח :
א . cribriform plate
ב . ףאה םוטפס
ג . sup. nasal concha
ד . mid. nasal concha
ה . inf. nasal concha
ו . ןיעה לש ילאידמ ריק

םכותב םירבועה םינבמה ןיבל םיחתפה ןיב םאתה :
5 . internal carotid A. א . foramen spinosum
6 . mandibular n. ב . foramen ovale
7 . maxillary n. ג . foramen rotundum
8 . ophthalmic A. ד . optic canal
9 . accessory meningeal A. ה . jagular foramen
10 . glossopharyngeal n. ו . הבושת ףא

11 . ה תא הנוב הניא תואבה תומצעה ןמ הזיא - infratemporal fossa
א . Temporal
ב . Parietal
ג . Maxilla
ד . Sphenoid
ה . Mandible

12 . מה לש קלח וניא םיאבה םינבמה ןיבמ הזיא םירטפוידה םינב ) םיפוקש ( ןיעה לש ?
א . תינרק
ב . השדע
ג . תיגוגזה ףוג
ד . iris
ה . retina
ו . ןיעה ימ
שאר הימוטנא - ראווצ 2004
2 / 7
13 . חותינב radial keratomy היאר רצוק ןוקיתל תינרקב םיכתח םישענ . חותינה תרטמ
איה :
א . רתוי הרומק תינרקה תא תושעל
ב . רתוי החוטש תינרקה תא תושעל
ג . רתוי הרועק תינרקה תא תושעל
ד . הפוקש תינרקה תא תושעל רתוי
ה . רתוי הקד תינרקה תא תושעל
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא

14 . השדעה לש היצדומוקא סקלפר :
א . ירוסנס – nasociliary , ירוטומ – III (GSE)
ב . ירוסנס – nasociliary , ירוטומ – III (GVE)
ג . ירוסנס – optic , ירוטומ – III (GSE)
ד . ירוסנס – optic , ירוטומ – III (GVE)
ה . ירוסנס – nasociliary , ירוטומ – יטטפמיס

15 . ה בבצעמ המ תא - ext. laryngeal ?
א . crico-thyroid
ב . inf. constrictor
ג . יטולגרפוס תיללכ השוחת
ד . יטולגרפניא תיללכ השוחת
ה . םלוכ

16 . םייתימאה לוקה ירתימ יבגל ןוכנ המ :
א . הבורמ ריר םישירפמ
ב . םיקחרתמ םה רובידב
ג . לש ןוילעה לובגב םיאצמנ conus elasticus
ד . םימודמה לוקה ירתימ לעמ םיאצמנ

17 . םיימונוטוא םינוילגנג טסופ םיביס אשונ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
א . deep petrosal
ב . lessor petrosal
ג . chorda tympani
ד . great petrosal
ה . lingual

18 . תילאידמ ןיעה תא זיזהל תלוכי יאו חצמב השוחת רסוח לע ןנולתמ הלוח , חתפ הזיאב
הלחש חינהל ריבס העיגפ ?
א . inf. orbital fissure
ב . sup. orbital fissure
ג . optic canal
ד . תיטמוגיז תשק
ה . infra orbital canal

19 . רפסמ בצע III הלוח לצא עגפנ , עגפית אל תואבהמ הלועפ וזיא :
א . ףעפעה תאלעה
ב . ףעפעה תדרוה
ג . תילרטל ןיעה תא זיזהל תלוכי רסוח
ד . בחרומ ןושיא

שאר הימוטנא - ראווצ 2004
3 / 7
20 . ה יבגל ןוכנ המ - orbital septum :
א . שי תומצעב זחאהל ילרטלו ילאדימ טנמגיל ול
ב . ץוחל הבוראה ןיב הבושח תיזיפ הציחמ אוה
ג . ב זחאנ - tarsal plates
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . א + ב

21 . ה תכרעמל ךפשנ םיאבהמ המ - external jugular ?
א . facial v.
ב . occipital v.
ג . maxilary v.
ד . inf. thyroid v.

22 . הרפ םיביס ליכמ םיאבה םיבצעהמ ימ - םינוילגנג ?
א . chorda tympani
ב . lessor petrosal
ג . great petrosal
ד . deep petrosal
ה . n. to carotid sinus

23 . ל תילטסיד הלובידנמב רבשמ לבוס רענ - mental foramen ) רטנסב תולובידנמה רוביח .(
ןנולתי המ לע ?
א . הנותחתה הפשב השוחת רסוח
ב . הנוילעה הפשב השוחת רסוח
ג . םייתפשה תזזהב ישוק
ד . וחתו םעט רסוח ב הש 2/3 ןושלה לש םיימדק
ה . ללכ ןנולתי אל

24 . הנוכיתה ןזואה תוריק יבגל ןוכנ אל המ :
א . ה תא ליכמ ירוחאה ריקה - carotid canal + facial canal
ב . ליכמ ימדקה ריקה eustacian canal
ג . ליכמ ילרטלה ריקה tympanic membrane + לש חוטש קלח temporal
ד . כמו תימינפה ןזואה םע לבוג ילאידמה ריקה לי oval window + round window

25 . ל תורישי זקנתמ וניא םיאבה םידירוהמ ימ - ext. jugular ?
א . posterior auricular
ב . maxillary
ג . transverse cervical
ד . suprascapular

26 . ימונוטוא ןוילגנג ליכמ וניא םיאבה םיילאינרקה םיבצעהמ הזיא ?
א . IX
ב . XI
ג . X
ד . V
ה . III
ו . VIIשאר הימוטנא - ראווצ 2004
4 / 7
27 . ילאינרק בצע CN IX תא תירוטומ בבצעמ :
א . stylopharyngeus
ב . styloglosus
ג . hyoglossus
ד . stylohyoid

28 . םידקשה יבגל ןוכנ אל המ ?
א . palatine tonsil ןיב אצמנ palatopharyngeal fold ה ןיבל - oropharynx
ב . lingual tonsils, pharyngeal tonsils, palatine tonsil הפמיל תרשרש םיווהמ
סקנירפב
ג . lingual tonsils ע הסוכמ " סיסב י / ןושלה שרוש

29 . ןבכ רענ 20 ב עגפנ - zygomatic maxilla ןיעה תבוראל תחתמ . ןנולתי המ לע ?
א . ןיעל תחתמ השוחת רסוח
ב . חצמב השוחת רסוח
ג . ןזואה דיל השוחת רסוח
ד . ללכ ןנולתי אל

30 . ל תימדיק אצמנ ימ - scalene ant. ?
א .
ב . subclavian v.
ג . phrenic n.
ד . א + ב

31 . ב אצמנ אל המ - parotid gland ?
א . facial n.
ב . facial a.
ג . maxillary v.
ד . retromendibular v.
ה . ext. carotid a.

32 . ןזואל לוקה תרבעה לולסמ והמ ?
א . tympanic membrane ← malleons ← incus ← stapes ← oval window
ב . tympanic membrane ← malleons ← incus ← stapes ← round window
ג . tympanic membrane ← incus ← malleons ← stapes ← oval window
ד . tympanic membrane ← malleons stapes← ← incus ← round window

33 . ב רבוע אל המ - tendinous ring ?
א . trochlea
ב . nasociliary
ג . abducent
ד . ophthalmic a.

34 . תויראווצה תוילוחה יבגל ןוכנ אל המ :
א . תולעב transverse foramen
ב . תולעב spinous process לצופמ
ג . nuchae ligamentum ה ןיב רבחמ - spinous process תילטיפיסקואה םצעל
ד . ה - axis ה םע קרפמ רצוי - atlas תילטיפיסקואה םצעהו


שאר הימוטנא - ראווצ 2004
5 / 7
35 . הבוגב אצמנ המ C6 :
א . hyoid
ב . ךיחה םצע
ג . thyroid cartilage
ד . cricoid
ה . דיטורקה לש היצקרופיב

36 . ה תקרפתמ תלוגלוגה תיתחתב םצע הזיא םע - sphenoid ?
א . frontal
ב . temporal
ג . occipital
ד . א + ב
ה . םלוכ

37 . המ םומידב - deep cervical A. רושקל ךירצ המ ?
א . thyrocervical a.
ב . costocervical a.
ג . dorsal scapular a.
ד . vertebral
ה . םלוכ תא

38 . יבגל ןוכנ אל המ mid. Meningeal a. :
א . םש ותוא לעב בצע םע דחי רוחב סנכנ
ב . חומה ימורק תא קפסמ
ג . ה לש ינשה קלחה לש ףיעס - maxillary a
ד . ב העיגפ תעב עגפיהל לוכי pterion

39 . יבגל ןוכנ אל המ lat. ptergoid ?
א . המ אצוי - lesser wing ה לש - lat. ptergoid plate
ב . ה תא קלחמ - maxillary a.
ג . הלובידנמה לש םידדצל הזזהב ףתתשמ
ד . ב סנכנ - condyl הלובידנמה ראווצבו
ה . לש ירלוקיטראה קסידב זחאנ TMJ

40 . יבל םוהיז ךילומ אל המ הזחה ת ?
א . danyer space no. 4
ב . retropharyngeal space
ג . axillary sheath
ד . carotid sheath
ה . pretracheal

41 . תימונוטוא הספניס ןיא םיאבהמ הזיאב ?
א . geniclate
ב . submandibular
ג . pterygopalatine
ד . optic
ה . inf. ganglion of CN X
ו . sup. ganglion of CN X
ז . א + ב
ח . א + ה + ו
שאר הימוטנא - ראווצ 2004
6 / 7

42 . א םיאבה םיבצעה ןיבמ הזיאל הרפ םיביס ןי - םינוילגנג :
א . III
ב . VII
ג . IX
ד . X
ה . XI

43 . ע בבצועמ אל רירש הזיא " י SVE :
א . stylohyoid
ב . post. belly of digastric
ג . SCM
ד . hyoglossus

44 . תופייע םייניעהשכ הניחבה ףוסב , ללגב תכשוממה האירקהמ תופייע שי :
א . ciliary m.
ב . medial rectus m.
ג . levator palpebrae superioris
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

45 . מ םיינזוא באכ ריבעמ ה :
א . V, VII, VIII, IX, X
ב . V, VII, IX, X
ג . V, IX, X
ד . V,IX, X, XI


46 . ה לש םוליצה - retina תוארל ןתינ :
א . בוהצה ףוגב םד ילכ הברה - macula
ב . ה fovea ב עקשכ תיארנ - optic disc
ג . רוויעה םתכל ילרטל בוהצה םתכה

47 . ה תא םיביכרמה םיביסה םהמ - optic n. ? :
א . SSA

48 . ןוכנ המ :
א . SCM ע תירוטומ בבצועמ " י accessory n. יראווצה סוסקלפהמ תיביטפצוירפורפו

49 . יבגל יוגש המ tensor tympani ?
א . ה תחיתפב רזוע אל - eustachian tube

50 . הנוכיתה ןזואה יבגל ןוכנ אל המ :
א . ה - carotid canal ה םע תרבחתמ - mastoid ו - ___ תירוחאה ןפודב

51 . חב זחאנ אל םיאבהמ ימ הרצוצ ?
שאר הימוטנא - ראווצ 2004
7 / 7


תוירשפא תובושת :

1 . ג 27 . א
2 . ה 28 .
3 . ב 29 . א
4 . ה 30 . ג
5 . ו 31 . ב
6 . ב 32 . א
7 . ג 33 . א
8 . ד 34 . ד
9 . ב 35 . ד
10 . ה 36 . ה
11 . ב 37 . ב
12 . ד 38 . ג
13 . א 39 . א
14 . ד 40 . ג
15 . א 41 . ח
16 . ג 42 . ה
17 . א 43 . ד
18 . ב 44 . א
19 . ג 45 . ב
20 . ד 46 . א
21 . ג 47 . א
22 . ג 48 . א
23 . ה 49 . א
24 . א 50 . א
25 . ב
26 . ב


הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 1
הימוטנאב הניחב רוזחש 2 - ראווצ שאר – 2003
ד " סייו הנא ר , ד " גורס רמאס ר ' י

1 . ףאה תא בבצעמ אל המ ?
א . 1 V
ב . 2 V
ג . 3 V
ד . I
ה . םיבבצעמ םלוכ .

2 . הזיאב Pupilla םעט ינצינ ןיא ?
א . Volliote
ב . Folliote
ג . Filiform
ד . Fangiform

3 . ל זקנתמ אל םיאבה םיקרועה תא הוולמה דירו הזיא - Int.Jugular ?
א . occipital
ב . sup. Thyroid
ג . facial
ד . lingual
ה . maxillary

4 . סיטורפב עגפהל לוכי אל המ ?
א . VII
ב . Ext. carotid
ג . Retromandibular
ד . Maxillary a.
ה . Ant. Jugular

5 . Galleae aponeurosis –
א . הינש הבכש , ב תזחאנ - frontalis ו - occipitalis .
ב . ב תזחא היינש הבכש - frontalis ו - Parietalis .
ג . לש הבכש תישי , ב תזחאנ - frontalis ו - occipitalis .
ד . ב תזחאנ תיעיבר הבכש - frontalis ו - occipitalis .

6 . retropharyngeal :
א . הזחה תיבל םוהיז הריבעמ .
ב . Danger space 4 .
ג . ימדק ריק pretracheal .
ד . ירוחא ריק Buccopharyngeal .
ה . ןיב alar ל - proper .

7 . לש ןוילעה קלחב רבוע אל המ carotid sheath ?
א . VII
ב . IX
ג . X
ד . XI
ה . XII

הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 2
8 . תילאמש הלוקיולק לש ילרטל דצב רבשב עגפנ המ ?
א . Thoracic duct
ב . Pleura
ג . Subclavian vein
ד . Subclavian artery

9 . ע בבצועמ רירש הזיא " י IX ?
א . stylopharyngeal
ב . salpingopharyngeal
ג . palatopharyngeal
ד . inf. Pharyngeal constrictor
ה . mid. Pharyngeal constrictor
ו . sup. Pharyngeal constrictor

10 . יבגל ןוכנ אל המ Tympanic membrane ?
א . הנוכיתה ןזואה זכרמל הנופ .
ב . ל תרבוחמ - malleus .
ג . Chorda tympani ןוילעה קלחב רבוע .
ד . ןוילעה קלחב רוא סונוק .
ה . הנוכיתל תינוציח ןזוא ןיב הדירפמ .

11 . הלובידנמב העיגפמב הרקי המ , ל תילמיסקורפ - mental f. ?
א . א דצ ותואב הנוילעה הפשב שוחל .
ב . דצ ותואב הנותחת הפשב שוחלא .
ג . ב םעטב העיגפ - 2/3 ןושלה לש ימדק .
ד . ב השוחתב העיגפ - 2/3 ןושלה לש ימדק .

12 . יבגל ןוכנ המ deep temporal fascia ?
א . רירשל תיחטש temporalis תפטועו תיטמוגיז תשק רבוע .
ב . רירשל תיחטש temporalis תשק קבוח zygomatic ,
buuccinator .
ג . רירשל קומע temporalis קבוח zygomatic , buccinator .
ד . תיטמוגיז תשקב רבש ןוקית םשל , וכרואל םישלוג .
ה . ב ' + ד '
ו . א ' + ד '
ז . ג ' + ד '

13 . ב העיגפל םורגל לוכי המ - VII ?
א . Bells palsy
ב . דיטורפב חותינ
ג . ילאריו םוהיז
ד . דיטורפב תיטמוארט העיגפ
ה . נה לכ " ל .

14 . טולב תאצוה חותינ ירחא ה ת - Submandibular ) הלש הלעתה ללוכ ( לפוטמה
לע ןנולתמ :
א . ב השוחת דוביא - 1/3 דצ ותוא ירוחא .
ב . ב השוחת דוביא - 2/3 דצ ותוא ימדק .
ג . השוחת דוביא 2/3 ידגנ דצ ימדק .
ד . הנותחת הפשב השוחת דוביא .
הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 3

15 . יאור תרצק ןיע ...
א . רתוי החוטש תינרק .
ב . רתוי הרומק תינרק .
ג . יצדומוקא תלוכי הדביא השדע ה .
ד . ידימ הלוגע השדע .
ה . ידימ רצ ןושיא .

16 . ב העיגפב - Recurrent laryngeal ל טרפ תועפותה לכל םורגת םידדצה ינשב :
א . לוקה ירתימב העיגפ
ב . ב העיגפ ללגב המישנב תויעב - abduction לוקה ירתימ לש .
ג . ב העיגפ ללגב היצריפסא תויעב - adduction לוקה ירתימ לש .
ד . א חותמל תורשפא יא ללגב תודירצ לוקה ירתימ ת .
ה . סקנירלה תירירב שבוי .

17 . SVE בבצעמ המל ?
א . ןיע ירירש
ב . ןושל ירירש
ג . םינפ תועבה ירירש
ד . טרסה ירירש
ה . קור תוטולב

18 . המ קלח אל המ - Ethmoid ?
א . mid. Conche
ב . sup. Conche
ג . inf. Conche
ד . Perpendicular Raphe
ה . הבורא לש ילאידמ דצ

19 . לש קלח אל המ ITF ?
א . Mandible
ב . Sphenoid
ג . Maxilla
ד . Ethmoid
ה . Temporal

20 . לש תופייעמ תמרגנ ןיעה לש תופייע :
א . Cilliary
ב . Med. Rectus
ג . Dilator papila
ד . Sphincter papila
ה . א + ב + ג
ו . א + ב + ד

21 . גוסמ ןה ןושלהמ רוקו םוח תושוחת :
א . GVA
ב . GSA
ג . SVA
ד . SSA
ה . SVE
הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 4

22 . ןושלל בובצע ןתונ אל המ ?
א . V2
ב . V3
ג . IX
ד . X
ה . VII
ו . XII

23 . םינפל הלופכ הקפסא שי ןכיה ?
א . ףא
ב . תפקרק
ג . ףעפע
ד . ל יח
ה . א + ב
ו . ב + ג
ז . ב + ג + ד

24 . ןוכנ המ ?
א . Hyoid הבוגב C2
ב . הבוגב השק ךיח C3
ג . דיטורק לש היצקרופיב C6
ד . Thyroid הבוגב C6
ה . Cricoid הבוגב C6

25 . ןיב המ Hypoglossus ל - Mylohyoid ?
א . תירלובידנמבס הטולב לש קומע קלח
ב . Lingual artery
ג . Lingual nerve
ד . IX
ה . XII
ו . א + ג + ה

26 . ע בבצועמ המ " י Ansa Cervicalis ?
א . Mylohyoid
ב . Genioglossus
ג . Int. Digastric
ד . Post. Digastric
ה . Stylohyoid

27 . םרות אל המל Sup. Cervical gang. ?
א . Internal Carotid
ב . External Carotid
ג . Pharyngeal plexus
ד . Cardiac Plexus
ה . Ansa Cervicalis

הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 5
28 . Investing Fascia –
א . ירוחא שלושמ תפצר
ב . ימדק שלושמ תפצר
ג . ראוצה רירש לכ תא תפטוע
ד . תיחטשה היצפהמ קלח
ה . סיטורפה תא תפטוע

29 . Coniotomy – ב ךתח -
א . האכרט – סומטסיא לעמ
ב . האכרט – סומטסיא תחתמ
ג . תנרבממ cricothyroid – לוקה ירתימ לעמ
ד . תנרבממ cricothyroid – לוקה ירתימ תחתמ
ה . Quadrangular Membrane

30 . ןיעה ימ –
א . ע םירצוימ " שרפומו הרטעה ףוג י תימדק הכשלל םי
ב .
ג . ע םירצוימ " תירוחא הכשלל םישרפומו תיתשק י
ד . מ ךומנ ןיקת יניע ךות ץחל - 20 מ " תמרוג ץחלב היילעו תיפסכ מ
ל - Glaucoma הייארה תא ןכסל הלולעש .
ה . תימדקה הכשלל ןושיאה ךרד םימרוזו תיגוגזל םישרפומ .
ו . תועמדה תלעתל םתוא תזקנמ םלש תלעת
ז . הנוכנ אל הבושת ףא .

31 . וכנ המ יבגל ן Lateral pterygoid muscle ?
א . ול שי 2 דיאונפסמ םיאצויש םישאר : מ ןוילעה - greater wing
מ ןותחתהו - lateral plate.
ב . ה ראוצב זחאנ - condyle הלובידנמ לש .
ג . לש ירלוקיטראה קסידב זחאנ TMJ .
ד . דצל דצמ תסל תעונתב תובישח ול שי .
ה . תונוכנ תובושתה לכ .

32 . ןב 20 פ הנותחת תסל רבש ל תילמיסקור - Mental Foramen . ןנולתי המ לע ?
א . רבשה דצב הנוילע הפשב השוחת רסוח .
ב . רבשה דצב הנותחת הפשב השוחת רסוח .
ג . ןושלב השוחת רסוח .
ד . םייתפש תענהב ישוק .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

33 . יבגל ןוכנ אל המ Maxillary Nerve ?
א . ל סנכנ - Pterygopalatine fossa ךרד Foramen Rotundum .
ב . Palatine nerve ולש ףיעס אוה .
ג . מ קלח אוה הז בצע - Trigeminal nerve .
ד . חצמל השוחת ןתונ .
ה . דבלב ירוסנס אוה הז בצע .הימוטנא 2 – ראווצ שאר 2003
6 / 6תובושת תוירשפא

1 . ג
2 .
3 . ה
4 . ה
5 . ג
6 . ד
7 . א
8 . ג
9 .
10 . ד
11 . ב
12 . ו
13 .
14 . ב
15 . ד
16 . ד
17 . ג
18 . ג
19 . ד
20 . א
21 . א
22 . א
23 . ה
24 . ה
25 . ו
26 . ב
27 . ה
28 . ה
29 . ד
30 . ד
31 . ה
32 . ה
33 . ד

הימוטנא 2 – 2002 ראווצ שאר
1
הימוטנאב הניחב רוזחש 2 – ראווצ שאר - 2002

1 . ימ אל סיטורפב רבוע :
א . facial nerve
ב . retromandibular vein
ג . anterior jugular vein
ד . maxillary artery
ה . external carotid artery

2 . ה יבגל ןוכנ אל המ – facial nerve :
א . ירוסנסו ירוטומ
ב . ל ירוטומ posterior belly of digastric
ג . ירוסנס העבהה ירירשל
ד . ה ךרד םינפל סנכנ stylo-masroid foramen
ה . ה תא ןתונ lingual nerve קפסמש 2/3 ןושלה לש םיימדק

3 . ךויחב םיפתתשמ םירירש וליא :
א . risorius
ב . zigomatic major
ג . platysma
ד . םלוכ
ה . א + ב

4 . הלופכ םד תקפסא לבקמ רוזיא הזיא , המ external & internal carotid artery :
א . יתפשל ביבסמ םי
ב . ףא , קומעה קלחב רקיעב
ג . תפקרק
ד . םייניעה תובוראל ביבסמ
ה . יחל
ו . ןוכנ לכה
ז . א + ב
ח . ב + ג
ט . ב + ג + ד

5 . קורה תטולבמ לודיג תאצוהל חותינ הרבע הלוח parotis gland . הלוחה חותינה ירחא
לע ןנולתהל הלולע :
א . ןימי ןיע תחיתפב ישוק
ב . ןימי ןיע תריגסב ישוק
ג . ןימי הבג תמרהב ישוק
ד . נהמ דחא ףא " ל
ה . א + ב
ו . א + ג
ז . ב + ג

6 . רירש תא ץרופ הפה ללחל ותסינכ ינפל סיטורפה תטולב רוניצ :
א . buccinator
ב . masseter
ג . zygomaticus major
ד . orbicularis oculi
ה . רירש םוש ץרופ וניא
הימוטנא 2 – 2002 ראווצ שאר
2

7 . ה יבגל ןוכנ המ Lamina Papyracea :
א . ריינ תיחול הלימה שורפ תיניטלב
ב . ןיעה תבורא לש ילאידמה ריקה הווהמ
ג . הבוראה רוזאל המוארט ןמזב ה םע תקתנתמ medial palpebral ligament
ד . הנממ קלח הווהמ דיאומתאה םצע
ה . תונוכנ תובושתה לכ

8 . Tarsal plate ףעפעה יביכרמ קלח םה . םהיבגל ןוכנ המ ?
א . levator palpebral superioris ל רשקנ tarsal plate תחיתפל םרוגו ןוילעה
ףעפעה
ב . orbital septum ה םע רבחתמ tarsal plate צונ ךכו ןכות לע הניגמה הציחמה תר
הבוראה
ג . ה ךותב tarsal plate השרפה תטולב שי
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . הנוכנ אל הבושת ףא

9 . ע הלעתה תא ףושחל שקבתנ טנדוטס " ש Schlemm . ךתח עצבל וילע הפיא ?
א . ןבולה ןיב sclera תינרקה ןיבל cornea
ב . הרטעה ףוג ןיב ciliary body תינרקל
ג . הרטעה ףוגל השדעה ןיב
ד . הרטעה ףוג ןיב ciliary body תיתשקל iris
ה . ןושיאה ךותב

10 . תינוציחה עמשה תלעתל יתשוחת בובצע קפסמ בצע הזיא ?
א . great auricular n. המ - cervical plexus
ב . auriculotemporal – לש ףנע V3
ג . auricular branch of vagus n.
ד . auricular branch of glossophringeal n.
ה . נה לכ " ל
ו . נה לכ " דבלמ ל " ה "

11 . חותינב thyroidectomy ב עגפ אפורה - superior laringeal n. . ל המרג העיגפה :
א . רוזאב תירירה שוחלא supraglottis
ב . רוזאב תירירה שוחלא infraglottis
ג . לוק ןדבוא
ד . המישנ יישק
ה . נה לכ " ל

12 . המ אל הנוכיתה ןזואה תונפד יבגל ןוכנ ?
א . תא םינוב תילרופמטה םצעה לש חוטשה קלחהו ףותה רוע ילרטלה ריקה
ב . תימינפה ןזואה םע רשקתמ ילאידמה ריקה
ג . ה םע לבוג גגה - middle cranial fossa
ד . ה םע תלבוג הפצרה - jogular fossa ו carotid canal
ה . ה אצמנ ירוחאה ריקב facial canal ל הסינכהו mastoid
ו . ןזואה תרצוצח לש חתפ שי ימדקה ריקב austachian tube
הימוטנא 2 – 2002 ראווצ שאר
3

13 . ה םצע hyoid יגב הרושק ל םיטנמגילו םיד -
א . styloid process
ב . thyroid cartilage
ג . epiglottis
ד . mandible
ה . נה לכ " ל
ו . א + ב
ז . א + ב + ג

14 . גוסמ בצע יביס SVE תא םיקפסמ :
א . ןיעה ירירש
ב . ןושלה
ג . םינפ תעבה
ד . קור תוטולב

15 . המ ןוכנ אל ה יבגל ansa cervicalis ?
א . ה - superior root בצעל ףרטצמ 12 .
ב . ה - inferior root תא רצוי descending cervical n.
ג . ansa cervical ל דומצב ידיטורקה שלושמב תאצמנ - carotid sheath
ד . ה - ansa ה תא קפסמ – superior belly of omohyoid הש דועב – inferior
belly תיראווצה תעלקמה לש דרפנ ירלוקסו ףנעמ בובצע לבקמ

16 . רוזאב suprahyoid בצע V רירשל בובצע ןתונ mylohyoid רירשו .. .
א . anterior belly of digastric
ב . posterior belly of digastric
ג . stylohyoid
ד . geniohyoid
ה . hypoglossus
ו . א + ב

תובושת תוירשפא
1 . ג
2 . ג
3 . ה
4 . ט
5 . ז
6 . א
7 . ה
8 . ד
9 . א
10 . ה
11 . א
12 . ד
13 . ז
14 . ג
15 . ד
16 . א
הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
הימוטנאב הניחב 2 - ראווצ שאר - 2001

1 . בצע 9 ל טרפ םיאבה םיביסה תא ליכמ :
א . GVA
ב . GSA
ג . SVA
ד . GSE
ה . SVE
ו . GVE

2 . ל טרפ םיאבה םינבמה תא ליכמ לרופמטה םצעב יזורטפה סכרה :
א . CAROTID CANAL
ב . TMJ
ג . J AGULAR FORAMEN
ד . FACIAL CANAL
ה . הנוכית ןזוא

3 . ל המ תינרקה יבגל ןוכנ א :
א . רתויב הובגה אוה הלש יטפואה הריבשה רשוכ
ב . יטורביפה קלחה לש ימדקה קלחה תא הווהמ
ג . הנומתה קחרמל םאתהב הנתשמ התורימק ) רצק חווטל הייארב תרמקתמ (
ד . יאור תרצק ןיעב רתוי הרומק
ה . תירלוקסוא המקר איה
ו . תימחלה ידי לע הסוכמ הניא איה

4 . אל המ ה יבגל ןוכנ SUP. CERVICAL GANGILION :
א . בלה לש תעלקמל םיפנע ןתונ
ב . םיפנע ןתונ לש סוסקלפל EXT. CAROTID
ג " " " " . INT. CAROTID
ד . תילאיגנירפ תעלקמל םיפנע ןתונ
ה . גוסמ םיפנע ןתונ GRAY RAMUS םיילניפס םיבצעל C1-C8

5 . יאר לע ןנולתמ דלי הנימי תולכתסהב הלופכ הי , עגפנ בצע הזיא :
א . 3 ינמי
ב . 3 ילאמש
ג . 6 ינמי
ד . 6 ילאמש
ה . 2

6-10 . ןוילגנגל בצעה ןיב םאתה :
6 . CHORDA TIMPANY א . SUP. CERVICAL GANGILION
7 . GREATER PETROSAL ב . CILIARY GANGILION
8 . LESSER PETROSAL ג . OTIC GANGILION
9 . INTERNAL CAROTID ד . SUBMANDIBULAR GANGILION
10 . 3 ה . PTERYGOPALATINE GANG.
ו . נהמ דחא ףא " ל

הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
11 . הפהמ קור תליזנ לע תננולתמ הלוח םינפ תחיתמ לש חותינ רחאל , בצע לש ףיעס הזיא
עגפנ םינפה :
א . Z
ב . T
ג . B
ד . M
ה . C

12 . ה בצע יבגל ןוכנ המ TROCHLEAR :
א . ה ילאנירק בצע או 6
ב . ה ךרד ןיעה תבוראל עיגמ SUP. ORBITAL FISSURE
ג . תידיגה תעבטב רבוע
ד . ב רבוע תלוגלוגה תפצרב CAVERNOUS SINUS

13 . ףאה יבגל ןוכנ המ :
א . ימרג הצקה קרו סוחסמ ולוכ יונב
ב . וב שי 8-9 דצ לכב תויכנוק
ג . לש םינפה חטש תא לידגהלו םמחל תויכנוקה דיקפת ףאה
ד . המ היונב ףאה תציחמ VOMER , הו MED. PTERIGOID PLATE

14 . ה לש רישי ףיעס אוה ימ EXT. CAROTID A.
א . TRANSVERSE CERVICAL
ב . TRANSVERSE FACIAK
ג . ASCENDING PHARINGEAL
ד . ASCENDING PALATINE
ה . MIDDLE MEANINGLE

15 . ה לש ישילשה קלחהמ אצוי אל ימ MAXILLARY AR.
א . POS. SUP. ALVEOLAR AR.
ב . INF. ALVEOLAR AR.
ג . INFRA ORBITAL AR.
ד . DESCENDING PALATINE AR.
ה . SPHENOPALATINE AR.

16 . ה לש ילאידמה ריקה תא הנוב המ INFRA TEMPORAL FOSSA :
א . דיאונפסה לש הלודגה ףנכה
ב " . הנטקה " "
ג . MEDIAL PTERRIGOID PLATE
ד " " . LATERAL
ה . TUBER OF MAXILA

17 . הנותחתה הכנוקל זקנתמ המ :
א . ירליסקמה סוניסה
ב . ילאידיונפסה סוניסה
ג . דיומתיאה לש םיימדקה םיאתה
ד . LACRIMAL DUCT
ה . דיאומתאה לש םייעצמאה םיאתה

הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
18 . תלוגלוגב זחאנ אל טנמגיל הזיא :
א . NUCHAL LIGAMENT
ב . ATLANTO OCCIPITAL LIGAMENT
ג . POS. LONGITUDINAL LIGAMENT
ד . APICAL LIGAMENT OF AXIS
ה . TRANSVERSE LIGAMENT OF ATLAS

19 . םעטה יביס םיאצמנ ןכיה :
א . OTIC GANGILION
ב . SUBMANDIBULAR GAN.
ג . GENICUATE GANG.
ד . ןושלה לש ימדקה קלחב

20 . בצעה ה תא בבצעמש CAROTID BODY :
א . דבלב םיטטפמיס םיביס ליכמ
ב . בצע אוה 12
ג . םדה ץחלב םייונישל ביגמ
ד . תא םג בבצעמ CAROTID SINUS

21 . םייתפשב םיזחאנ םירירש וליא :
א . ORBICULARIS ORIS
ב . ZIGOMATICUS MAJ OR
ג . BUCCINATOR
ד . PLATISMA
ה . נה לכ " ל

22 . ל רבש לש הרקמב ה די J UGULAR FORAMEN , עגפנ אל המ :
א . INT. J UGULAR N.
ב . בצע 9
ג . בצע 10
ד . בצע 11
ה . INT. CAROTID AR.

23 . בצעה ךתחנ חותינ תעב LUNGUAL N. עגפי המ ןושלה שרוש דיל :
א . מ םעט 2/3 ןושלה לש ימדק
ב . מ ירוסנס יללכ בובציע 2/3 ימדק
ג . תוטולבל ירנויליגנג הרפ בובציע קור
ד " . טסופ " "
ה . דבלב ב ו א
ו . א + ב + ג
ז . א + ב + ד

24 . ב אצמנ אל םיאבהמ הנבמ הזיא RETRO MANDIBULAR :
א . MOTOR FACIAL N.
ב . EXT. CAROTID AR.
ג . INT. CAROTID AR.
ד . דיטורפה לש זקנמ רוניצ ) STENS’S DUCT (

25 . לושמה ןיב דירפמ המ יטורקה שלושמל ירלוקסמה ש :
א . PHRENIC N.
ב . דיוטסמודיילקונרטס
ג . דיאויהומוהה רירש ) תימדק ןטב (
ד ) " " . תירוחא ןטב (
הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
26 . ב ורוקמ םיאבה םיבצעהמ ימ C3-4 :
א . LESSER OCCIPITAL
ב . GREATER OCCIPITAL
ג . TRANSVERSE CERVICAL
ד . SUPRACLAVICULAR

27 . ב רבוע אל םיאבה םינבמהמ וליא CAVERNOUS SINUS :
א . INT CAROTID A.
ב . בצע 3
ג . בצע 6
ד . בצע 7
ה . בצע 4

28 . ןיעה ימ יבגל ןוכנ המ :
א . ב רצוימ VITROUS BODY
ב . ה - CILLIARY BODY תיראיליצה תעבטב אצמנ
ג . ע רצוימ " ה י - CILLIARY BODY תירוחאה הכשלל שרפומו
ג . יממ קלח תועמדכ שרפומ ןיעה
ד . ע ןושיאל רבעומ " תלעת י SCHELMEN

29 . חותינב TRACHETOMIA עצמאה וקב ךתח עצובמ ךומנ , עגפי אל המ :
א . INF THYROID V.
ב . THYROCERVICAL TRUNK
ג . TYROIDAE IMA A.
ד . ANT. J UGULAR V.
ה . LEFT BRACHIOCEFALIC V

30 . ה יבגל ןוכנ המ EUSTACHIAN TUBE :
א . ל תינוציחה ןזואה ןיב רושיק הווהמ OROPHRINX
ב . םירגובמב רשאמ םידליב רתוי בוט דקפתמ ןכלו רתוי לודג
ג . הדיקפת - םיצחל תאוושהו הנוכיתה ןזואה רורויא
ד . ע םייתנש ליגב תרצונ " ה תכישמ י STERNOCLEIDOMASTOID

31 . ןושלה יבגל ןוכנ אל המ :
א . המ איה תירקיעה םדה תקפסא LINGUAL N. ה לש ףיעס INT. CAROTID
ב . ה LINGUAL N. ב יללכ ירוסנס בבצעמ 2/3 ןושלה לש םיימדק
ג . ל אוה ידירוה זוקינה LINGUAL V ל םשמו INT. J UGULAR V.
ד . ה לש יללכ ירוסנס בובצע 1/3 בצעמ ירוחאה 9

32 . יביס םיבבצעמ ימ תא SVE :
א . ןיעה ירירש
ב . הסיעלה ירירש
ג . רירש טרסה י
ד . ןושלה ירירש
ה . דיטורפה תטולב

33 . סקנירלה יבגל ןוכנ אל המ :
א . הבוגב דלי לצא אצמנ C3-6 ל הלוע םייחה ךשמהבו C2
ב . םיטנמגילו םימורק םיסוחסמ יונב
ג . םיללוכ וידיקפת - המישנ , רוביד , היצריפסא תעינמו
ד . םיילאיבוניס םיקרפמב הזל הז םירבוחמ סקנירלה יסוחס

הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
34 . ה רבוע אל הפיא MAXILLARY A.
א . INF. ORBITAL FOSSA
ב . INF. ORBITAL FORAMEN
ג . PTERIGOPALATINE FOSSA
ד . FORAMEN ROTUNDUMN

35 . הסופ לרופמט ארפניאה ןיבל הסופ לאינרק לאידימ ה ןיב רבחמש חתפה והמ
א . FORAMEN OVALE
ב . FORAMEN SPINOSUM
ג . FORAMEN ROTUNDUM
ד . נה לכ " ל
ה . א + ב
ו . ב + ג

36 . יחלה תשקב םיזחאנ הסיעלה ירירשמ וליא :
א . MEDIAL PTERGOID
ב . LATERAL PTERGOID
ג . MASSETER
ד . TEMPORALIS
ה . ג + ד

37 . בצע יבגל ןוכנ המ 11 :
א . יביס ליכמ ילניפסה קלחה GSE , יביס ליכמ ילאינרקהו SVE
ב . ןמרופה ךרד סנכנ ולש ילניפסה קלחה םוהגאמ , ילאינרקה קלחה םע דחאתמו
תלוגלוגה ךותב
ג . סוגאול ףרטצמ ילניפסה קלחה
ד . הרפ םיביס ליכמ - םיטטפמיס
ה . ךיחהו סקנירפה תא תיתשוחת בבצעמ ילאינרקה קלחה

38 . יבגל ןוכנ אל המ INTERMIDIATE N. :
א . בצע לש ףנע 5
ב . ל סנכנ INT. ACOUSTIC MEATUS רוטומה ףנעה םע דחיב י
ג . םיטטפמיס הרפו םירוסנס םיביסמ בכרומ
ד . ןמרופ דיוטסמוליטסהמ אצוי
ה . ה אוה םהמ דחא םיפנע ינש ןתונ CHRODA TIMPANY

39 . תינוציחה עמשה תלעת לש בובצעב ףתתשמ םיאבהמ ימ :
א . בצע 5
ב . בצע 9
ג . בצע 10
ד . בצע לש ףנע 5
ה . נה לכ " ל

40 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . בצע 4 אל תידיגה תעבטב רבוע
ב . בצע 4 ב רבוע CAVERNOUS SINUS
ג . בצע 2 ןיעל דבלב םירוסנס םיביס קפסמ
ד . בצע 6 ה תא בבצעמ INF. OBLIQUE M.

41 . םייתפשה תא הנובה תירקיעה הסמה יהמ :
א . VERMILION
ב . BUCCINATOR M.
ג . ORBICULARIS ORIS M.
ד . MASSETER M.
הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
42 . ב העיגפב הנכסה המ PTERION :
א . סילרופמטה רירשב העיגפ
ב . ב העיגפ MEANINGAL N.
ג . ב העיגפ A. "
ד . בצעב העיגפ 5

43 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . SUP. LEVATOR PALPEBRAL ע בבצועמ " בצע לש ףיעס י 5
ב . ה רירש TARASAL ב זחאנ TARASAL PLATES
ג . םייפעפעה תא קר הסכמ תימחלה
ד . LACRIMAL PUNCTA ןוילעה ףעפעב קר אצמנ

44 . ה יבגל ןוכנ אל המ TMJ :
א . ה ןוויכל המידק ענ קרפמה הפה תחיתפב TUBERCLE
ב . תילרופמט םצעב עקשב אצמנו ילאיבוניס אוה קרפמה
ג . םירודמ ינשל תקלחמש תיטורביפ תיחול יושע קסידה
ד . הלובידנמב דיאונורוק זיז םע אוה קרפמה

45 . והרפה היצספה תא הסכמ תילרבטר :
א . ה - INF . HYOID רירש
ב . םיינלקס םירירש
ג . S.C.M סויזפרטו
ד . האיכרט
ה . סקנירפ

46 . ה רבוע ןכיה PHRENIC N. :
א . סוגאול תילרטל , ול תילאידמ תויהל רבוע הזחל הסינכבו
ב . הלופקסה יבג לע
ג . היצספה ןיב INVESTING תילרבטרוהרפה היצספה ןיבל
ד . וחאמ ה יר GENIOGLOSUS M.

47 . הבוגב אצמנ המ C-6 :
א . דיאויהה םצע
ב . ה לש לוציפה COMMON CAROTY
ג . םימודמה לוקה ירתימ
ד . דיאוקירקה סוחס

48 . םעטה יביס ביכר והמ :
א . SSA
ב . GSE
ג . SVA
ד . SVE

49 . ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא :
א . ה ANSA CERVICALIS םיירוטומ םיביס קר ליכמ
ב . לקיורצ גנידנסיד ארקנ הסנאה לש ןוילעה ףנעה
ג . בצעל ףרטצמ הסנאה לש ןותחתה ףנעה 12
ד . טיש דיטורקה לע חנומ הסנאה

הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001
50 . טיש דיטורקב רבוע אל בצע הזיא :
א . בצע 9
ב . בצע 10
ג . בצע 11
ד . בצע 12
ה . בצע 7

51 . ה לש יעצמאה שילשב רבש CLAVICLE , תא ןכסי אל :
א . SUBCLAVIAN A.
ב . הרואלפ
ג . PHRENIC N.
ד . REC. LARINGEAL N.

52 . לטיפיסקואה םצעל ךייש אל םיאבה םינבמהמ הזיא :
א . INT. ACOUSTIC MEATUS
ב . FORAMEN MAGNUM
ג . J UGULAR FORAMEN
ד . TRANSVERSE SINUS

53 . ה אצמנ ימ לש גגב CELLA TURCICA :
א . ירליסקמ סוניס
ב . יונפס סוניס ילאיד
ג . סונרוק סוניס
ד . ילאידיומתא סוניס

54 . סקנירפורואל ךייש אל המ :
א . ךר ךיח
ב . סקנירפה לש תיורחא ןפוד
ג . ןושלה שרוש
ד . TIP ןושלה

55 . ןוכנ אלה טפשמה תא ןמס :
א . תיטפמיל תעבטמ קלח םה םיניטלפה םידקשה
ב . ה רבוע םהינפל PALATOGLOSSAL
ג . ה רבוע םהירוחאמ PALATOPHARINGEAL
ד . דליה תוחתפתהל הבושח תירירש הסמ םה

56 . סיטולגיפאה יבגל ןוכנ אל המ :
א . תררוחמ תיטסלא ורביפ תיחול
ב . היצריפסא עונמל אוה ירקיעה ודיקפת
ג . םיטנמגיל ינשב רבוחמ
ד . ןושלה םצע הבוג לעמ טלוב

57 . ןוכנה טפשמה תא ןמס :
א . דיחיה רירשה אוה דיאוריתוקירק לוקה ירתימ לש היצקודבא השועש
ב . ה REC. LARINGEAL N. תידיאויהוריתה הנרבממל סנכנש הז אוה
ג . ידי לע בבצועמ דיאוריתוקירקה רירש SUP. LARINGEAL N.
ד . בצעמ סקנירלל ירוסנס בובצע 9 , בצעמ ירוטומ 10

58 . בצע רבוע ןכיה 12 :
א . דיאויהולימה רירשל תיחטש
ב . הה רירשל קומע סוסולגוי
ג . דיאויהולימל סוסולגויהה ןיב
ד . קירטסגיד ה לש תירוחאה ןטבל דומצ
הימוטנאב הניחב 2 – ראווצ שאר – 2001

59 . ףאה יבגל ןוכנ אל המ :
א . ןיטלפ ונפס ) קרוע ( תירקיעה םדה תקפסא תא ןתונש הז אוה
ב . מ אוה יתשוחתה בובציעה V3
ג . חומל םימוהיז רבעמ לש תורשפא לשב תינילק תועמשמ לעב ידירוה זוקינה
ד . פ שי ףאה תמדקב רישע סוסקל

60 . תוקומע הפמיל תוטולבל זקנמ םיאבהמ ימ :
א . רלובידנמבס לש תוירשק
ב . לטנמבס לש תוירשק
ג . ג לש תוירשק ' קירטסגידולוגו
ד . לש תוירשק ANTERIOR J UGULAR

61 . תמרות אל הליסקמה םצע םיאבה םינבמהמ ימל :
א . INF. TEMPORAL FOSSA
ב . ןיעה תבורא
ג . TEMPORAL FOSSA
ד . PTERGOIDE FOSSA

םימדוק םינחבממ ורזחש תולאש , דב " המ םוקמב ומכ םילק םייוניש םימעפל ןיטולחל תוהז כ
ןוכנ , תובושתהמ םייתש וא תחא לש הפלחה וא ןוכנ אל המ .
לש ןחבמהמ 99-00 :
תולאש - 7,8,15,16,19,21,22,24,28,29,30,32,33,35,47,48,50,51,52,66,72
לש ןחבמהמ 95 :
תולאש - 61,65,92,47

תובושת תוירשפא

1 ד 21 ה 41 ג
2 ב 22 א 42 ג
3 ג 23 ו 43 ב
4 ה 24 ד 44 ד
5 ג 25 ג 45 ב
6 ד 26 ד 46 ג
7 ה 27 ד 47
8 ג 28 ג 48 ג
9 א 29 ב 49 ד
10 30 ג 50 ה
11 ד 31 א 51 ד
12 ב 32 ב 52 א
13 ג 33 א 53 ב
14 ג 34 ד 54 ד
15 ב 35 ה 55 ד
16 ד 36 ג 56 ד
17 ד 37 ב 57 ג
18 ה 38 א 58 ג
19 ד 39 ה 59 ב
20 ד 40 א 60 ג
61 ג

הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
הימוטנאב הניחב 2 : שאר – ראווצ - 2000
ןחבמה ךשמ – 2 תועש .

1 . ראווצה לש ילרצסיוה רודמב ללכנ וניא םיאבה םינבמהמ הזיא ?
א . Carotid Sheath
ב . סירתה תטולב thyroid gland
ג . טשוה ) esophagus ( המישנה הנקו ) trachea (
ד . סקנירלהו סקנירפה
ה . Parathyroid glands

2 . אוצה הילוחה הבוגב אצמנ המ תישילשה תיר C3 ?
א . סקנירלה תטילב ) Laryngeal prominence (
ב . םצע hyoid
ג . השקה ךיחה
ד . תעבטה סוחס cricoid cartilage
ה . םייתימאה לוקה ירתימ

3 . ה ןשל הרדשה טוח ןיב דירפמ המ axis ?
א . Nuchal ligament
ב . Anterior longitudinal ligament
ג . Posterior longitudinal ligament
ד . Cruciform ligament
ה . Apical ligament

4 . גוסמ םה סקנירלה ירירשל םיירוטומ בצע יביס :
א . GSE
ב . GVE
ג . SVE
ד . GSA
ה . SVA

5 . דירוה External jugular v. םידירו גוזימ ידי לע רצונ :
א . Retromandibular v. ו - Posterior auricular v.
ב . Transverse cervical v. ו – Posterior auricular v.
ג . Posterior auricular v. ו - Transverse cervical v.
ד . Ant jugular v. ו - Posterior auricular v.
ה . Ant. J ugular v. ו - Retromandibular v.

6 . םיירוסנס םיביס םיליכמ םיאבה םיבצעה , ל טרפ - :
א . Supraclavicular nerve
ב . Greater auricular nerve
ג . Greater occipital nerve
ד . Ansa cervicalis nerve
ה . Phrenic nerve

הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
7 . תפטועה היצספה ךרד םירדוח תיראווצה תעלקמה לש םיאנטוקה םיפנעה Investing
fascia :
א . ה לש ירלוקיולקה שארל ילנרטסה שארה ןיב Sternocleidomastoid
ב . ה לש םילרטלה םיילושה עצמאב – Sternocleidomastoid
ג . ה לש ןוילעה קלחב - Sternocleidomastoid
ד . ל תילאידמ - Sternocleidomastoid
ה . ה םירירשה ןיב - Scalenus anterior ל - Scalenus medius .

8 . ה יבגל ןוכנ המ Accessory n. ?
א . גוסמ םיביסמ בכרומ ילניפסה שרושה GSE בכרומ ילאינרקה שרושה דועב
גוסמ םיביסמ SVE
ב . תלוגלוגה ללחב רבוע וניא ילניפסה שרושה
ג . ה תא קפסמ ילאינרקה שרושה - Sternocleidomastoid שרושהו קפסמ ילניפסה
ה תא - Trapezius
ד . ה בצעל דמצנ ילאינרקה שרושה - Vagus ךיחה ירירש תא קפסמ ותועצמאבו
סקנירפהו
ה . סקנירפהו ךיחהמ תושוחת ריבעמ ילאינרקה שרושה

9 . ב - Carotid sheath ל טרפ םיאבה םינבמה תא אוצמל רשפא - :
א . םיבצע IX, X, XI, XII
ב . Int. jugular vein
ג . Ext. carotid a.
ד . Int. carotid a.
ה . Deep Cervical lymph nodes

10 . ה - Superior root לש Ansa cervicalis :
א . ארקנ Descending cervical n.
ב . ל ףרטצמ - Hypoglossal N.
ג . ןושלה ירירשמ קלח תא תקפסמ
ד . רירשה תא קפסמ Cricothyroid
ה . םיילניפס םיבצעב םרוקמש םיביסמ בכרומ C1-4

11 . רירשה יבגל ןוכנ אל המ Mylohyoid ?
א . הפה תפערס תא הנוב
ב . ב זחאנ – Median raphe
ג . קורה תטולב לש קומעה קלחל יחטשה קלחה ןיב דירפמ Submandibular
ד . םצעמ ואצומ Mandible
ה . ה בצע ידי לע בבצועמ - Facial

12 . ראווצב סוגאוה בצע :
א . ןיב אצמנ Int. carotid a. ל - Ext. carotid a.
ב . ילאיגנירפ סוסקלפל םיינוילנגנטסופ םיביס ןתונ ) Pharyngeal plexus (
ג . בלה לש תועלקמל םיינוילגנגהרפ םיפנע ןתונ ) Cardiac plexuses (
ד . ב םרוקמש םיביס ליכמ - Spinal Accessory Nerve
ה . םידדצה ינשב ראווצה סיסבב , לאמשו ןימי , תא ןתונ Recurrent Laryngeal
nerve
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
13 . יטורקה שלושמה יבגל ןוכנ אל המ ?
א . ה - Investing Fascia הנוב ותרקת תא
ב . ה רירש - Sternocleidomastoid ילרטלה לובגה תא הנוב
ג . הרירש Omohyoid ילאידמה לובגה תא הנוב
ד . ה לש םינותחתה םיילושה Mandible ןוילעה לובגה תא םינוב
ה . ה תא ליכמ - carotid sheath ה תאו Ansa cervicalis

14 . חותינ Tracheotomy ל תחתמ עצובמ ךומנ - Isthmus ירתה תטולב לש ס Thyroid gland .
עוגפל ששח ןיא םד ילכ הזיאב ?
I . Inferior Thyroid Veins
II . Internal J ugular Veins
III . Thyroidea Ima Artery
IV . ה לש תשקה Ant. J ugular Veins
V . Left Brachiocephalic Vein

15 . ןוכנה טפשמה תא ונמס :
I . תוטולבה יתשל , ה - Thyroid gland הו - Parathyroid gland הרימשב דיקפת לע
םדב ןדיסה תמר .
II . ה - Thyroglossal duct ה לש השרפהה רוניצ שמשמ - Thyroid gland
III . תוטולב לש דחא גוז שי םישנאה בורל Parathyroid glands
IV . Parathyroid glands סירתה תטולב לש ימדקה ריקב םיאצמנ
V . ה - Isthmus סירתה תטולב לש Thyroid gland ה סירתה סוחסל המידק אצמנ -
Thyroid cartilage

16 . קרועה לש ןושארה וקלח לש ףנע ונניא םיאבה םיקרועהמ הזיא Subclavia ?
I . Vertebral a.
II . Internal thoracic a.
III . Costocervical trunk
IV . Thyrocervical trunk
V . נה לכ " ןושארה קלחה לש םיפנע םה ל

17 . תינמיה הלוקיוולקב רבשמ עגפיהל הנכס ןיא םיאבה םינבמה ןיבמ הזיאל ?
I . Brachial plexus
II . Phrenic nerve
III . Subclavian vein
IV . Pleura
V . Thoracic duct

18 . ה יבגל ןוכנ אל המ - Carotid sinus ?
I . ה לש תולצפתהב אצמנ אוה - Common carotid artery
II . םדה ץחלב םייונישל שיגרה רוטפצרורב אוה
III . ה לש ןפודב אצמנ Internal carotid artery
IV . בצע לש ףנע אוה ותוא בבצעמה יתשוחתה בצעה IX
V . םדה ץחל תאלעה ותרטמש סקלפר ליחתמ ויוריג

19 . ה – Sup. Cervical ganglion ל טרפ םיאבה םיפנעה תא ןתונ - :
I . בלה לש םיסוסקלפל םיפנע ) Cardiac plexus (
II . םיקרועה לש םיסוסקלפל םיפנע Int carotid ו - Ext.
III . ילאיגנירפ סוסקלפל םיפנע ) Pharyngeal plexus (
IV . Gray rami communicans על םיילניפס םיבצ C1-4
V . White rami communicans םיילניפס םיבצעל C1-4
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
20 . ב העיגפ - Internal carotid nerve ל םורגת :
I . ןושיאה תבחרהו האלמ ףעפע תחינצ
II . ןושיאה ץווכו תיקלח ףעפע תחינצ
III . ןושיאה תבחרהו תיקלח ףעפע תחינצ
IV . םינפה רוע לש רתי ןומש
V . םינפה רוע לש רתי תעזה

21 . יבגל ןוכנ אל המ םיספרמה fontanellae תלוגלוגב ?
I . תלוגלוגה תפיכב םיאצמנ Calvaria
II . רבועב תלוגלוגה תא םינובש םימורק לש םידירש םה
III . הדילה דע תמלשנ םתומרגתה
IV . תורוטוסה רוזאב םיאצמנ םה
V . רוביח תמקרמ םייונב םה

22 . ה רוזאב העיגפב הנכסה - Pterion מ םומדמ תעבונ - :
I . Temporal emissary vein
II . Middle meningeal artery
III . Int. carotid artery
IV . Ext. carotid artery
V . Occipital artery

23 . ב אצמנ וניא םיאבה םינבמהמ הזיא Posterior cranial fossa ?
I . עקשה Groove for transverse sinus
II . לש חתפ Carotid canal
III . Hypoglossal canal
IV . Int. acoustic meatus
V . J ugular foramen

24 . מב רוזאב רבש לש הרק J ugular foramen םיאבה םינבמב העיגפ תנכס תמייק , ל טרפ - :
I . Glossopharyngeal nerve
II . Vagus nerve
III . Accessory nerve
IV . Sigmoid sinus
V . Vestibulocochlear nerve

25 . ךותב רבוע וניא םיאבה םינבמהמ הזיא Cavernous sinus ?
I . Oculomotor nerve
II . Ophthalmic nerve
III . Abducens nerve
IV . Maxillary nerve
V . Optic nerve

26 . ה םצעב אצמנ םיאבה םיחתפהמ הזיא - Temporal ?
I . Carotid canal
II . Foramen rotundum
III . Optic canal
IV . Superior orbital fissure
V . Foramen spinosum


הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
27 . ה םצע לש קלח ונניא םיאבה םינבמהמ הזיא - Sphenoid ?
I . Sella turcica
II . Cribriform plate
III . Lateral pterygoid plate
IV . Medial pterygoid plate
V . Lesser wing

28 . יבגל ןוכנ אל המ Epicranial aponeurosis ?
I . רועהמ תדרפומו הירוולקה תומצעל קזח הרושק איה
II . רירשה לש בחר דיג איה Occipitofrontalis
III . ןזואה תסכרפא ירירשל רוקמ תנתונ איה
IV . ה ךרואל רוחאמ דמצנ איה Superior nuchal line
V . תותשקו םייניעה תובורא לש םינוילעה םיילושה ךרואל המידקמ תדמצנ איה
יחלה

29 . קזח רואל הבוגתב םייניע ץומצמ סקלפרב ליעפ רירש הזיא ?
I . Orbicularis oculi
II . Temporalis
III . Levator palpebrae
IV . Zygomatic major
V . Frontalis

30 . נה סקלפרב " אוה ירוסנסה בצעה ל :
I . Oculomotor nerve
II . Ophthalmic nerve
III . Facial nerve
IV . Maxillary nerve
V . Optic nerve

31 . הפה תיווזמ קור תליזנ לע תננולתמ הלוח םינפ תחיתמ חותינ רחאל . םצע לש ףנע הזיא
םינפה
עגפנ ?
I . Zygomatic
II . Temporalis
III . Buccal
IV . Mandibular
V . Cervical

32 . םינפה בצע יבגל ןוכנ אל המ Facial nerve ?
I . םישרוש ינשב חומהמ אצוי : ירוטומה בצעה Motor facial ו - Intermediate nerve
II . םישרוש ינש , הו ירוטומה - intermediate ל םיסנכנ internal acustic meatus
III . ה םצע לש יזורטפ קלחב הלעתב רבוע בצעה - temporal
IV . ב תמייתסמ ולש הלעתה stylomastoid foramen .
V . בצעה Chorda tympani צוי ה ךרד א Stylomastoid foramen

33 . םיאבה םיקרועה לש םיפנעמ תמרתנ םינפה רועל םד תקפסא , ל טרפ - :
I . Ophthalmic artery
II . Facial artery
III . Maxillary artery
IV . Superficial temporal artery
V . Lingual artery
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג

34 . ה תטולב ךותב לודיג - Parotis םיאבה םינבמב עוגפל לוכי , ל טרפ - :
I . Motor facial n.
II . Auriculotemporal nerve
III . External carotid artery
IV . Internal carotid artery
V . Retromandibular vein

35 . ב םיאצמנ םעטה יביס לש םיאתה יפוג - :
I . Submandibular ganglion
II . Pterygopalatine ganglion
III . Superior cervical ganglion
IV . Geniculate ganglion
V . Otic ganglion

36 . ב אצמנ וניא םיאבה םיחתפהמ הזיא – Pterygopalatine fossa ?
I . Foramen rotundum
II . Foramen ovale
III . Sphenopalatine foramen
IV . Inferior orbital fissure
V . ה לש חתפה - Pterygoid canal

37 . לש גגה תא הנוב המ Infratemporal fossa ?
I . Greater wing of sphenoid
II . Lesser wing of sphenoid
III . Medial pterygoid plate
IV . Lateral pterygoid plate
V . Tuber of maxilla

38 . ב רבוע םיאבה םיקרועהמ הזיא - Mandibular canal ?
I . Inferior alveolar a.
II . Lingual a.
III . Infraorbital a.
IV . Ascending palatine a.
V . Maxillary a.

39 . ה בצע יבגל ןוכנ אל המ - Auriculotemporal nerve ?
I . נע אוה לש ף Mandibular nerve
II . תסלה קרפמל םיירלוקיטרא םיפנע ןתונ אוה
III . עדצה רוזא תא תיתשוחת קפסמ אוה
IV . ה תטולבל םינוילגנגהרפ םיביס ריבעמ אוה - Parotis
V . תינוציחה עמשה תלעת תא תיתשוחת קפסמ אוה

40 . תסלה קרפמב העונת יבגל ןוכנ אל המ ?
I . ןיב העונתה Mandibular fossa לוקיטרא קסידל הקלחה תעונת איה יר
II . ןיב העונתה Mandibular condyle ריצ תעונת איה ירלוקיטרא קסידל
III . ןווכל זז הלובידנמה שאר הפה תחיתפב Articular tubercle
IV . ה רירש - Medial pterygoid הפה תחיתפ לע יארחאה רירשה אוה
V . םירירש Masseter ו - Temporalis הפה תריגסב םיליעפ

הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
41 . המ הזיא לש םאצומ מ םיאבה םירירש - Lateral pterygoid plate ?
I . Lateral pterygoid
II . Medial Pterygoid
III . Masseter
IV . Temporalis
V . א + ב

42 . ה - Infratemporal fossa םיאבה םינבמה תא הליכמ , ל טרפ :
I . Pterygomaxillary ganglion
II . Maxillary artery
III . Maxillary nerve
IV . Otic ganglion
V . Pterygoid plexus of veins

43 . ןושלהמ לודיג תרסהל חותינ רחאל , ב םעטה תשוחתו תיללכ השוחת דביא הלוח 2/3
םיימדקה
ןושלה לש , ועגפנ םיבצע הזיא ?
I . Inferior alveolar n.
II . Glossopharyngeal n.
III . Chorda tympani n.
IV . Hypoglossal n.
V . Lingual n.

45 . ה - Mandibular nerve אבה םירירשה תא תירוטומ קפסמ םי , ל טרפ :
I . Mylohyoid
II . Tensor tympani
III . Tensor velli palatini
IV . Post. Belly of Digastric
V . Ant. Belly of Digastric

46 . ה יבגל ןוכנ אל המ - Glossopharyngeal nerve ?
I . ילאינרק בצע אוה 9
II . ךרד תלוגלוגהמ אצוי jugular foramen ב ךישממו - carotid sheath
III . ב םיאצמנ ולש םימונוטואה םינוילגנגה - jugular foramen
IV . תינוציחהו הנוכיתה ןזואל םייתשוחת םיפנע ןתונ
V . גוסמ םיביסמ בכרומ : GVA, SVA, GSA, GVE, SVE

47 . םיאבה םינבמה םיאצמנ ןיעה תבורא לש ילאידמה ריקב , ל טרפ - :
I . תועמדה קשל עקשה
II . תועמדה תטולבל עקשה
III . ל עקשה – trochlea
IV . Lamina papyracea
V . ה רירש לש האיצי לש עקשה - Inferior oblique

48 . ןוכנ אלה טפשמה תא ונמס :
I . תומצע ידי לע הנבנ תועמדה קשל עקשה Lacrimal ו - Maxilla
II . Nasolacrimal duct ל זקנתמ - Inferior nasal meatus
III . תועמדה קשל תורישי תוחתפנ תועמדה תטולב לש השרפה תורוניצ
IV . ה רירש - Levator palpebrae superioris ב זחאנ Tarsal plate
V . Lacrimal punctum ו – Lacrimal canaliculus ןוילע ףעפעב קר םיאצמנ
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
49 . תפתושמה םידיגה תעבטל ץוחמ ןיעה תובוראל סנכנ םיאבה םינבמהמ הזיא ) common
tendinous ring ( םירשיה םירירשה לש ?
I . Oculomotor nerve
II . Ophthalmic artery
III . Frontal nerve
IV . Optic nerve
V . Nasociliary nerve

50 . ןיעה לש םיזנירטניאה םירירשה יבגל ןוכנ אל המ ?
I . Sphincter pupillae ירלוקריצ רירש אוה
II . יראיליצה רירשה Ciliary muscle ברקתמ ץפח לע תולכתסהב לעפומ
III . רירשל םיירנוילגנגהרפ םיביס Dilator pupillae ןוילגנגב הספניס םישוע Ciliary
IV . צה רירשה יראילי Ciliary muscle םיטוחה תא חתומ ) zonulae ( תא םילותה
השדעה
V . Sphincter pupillae הרפ בובצע לבקמ - יטתפמיס

51 . קרועה יבגל ןוכנ המ Central artery of retina
I . םייראיליצה םיקרועה םע תוזומטסנא ללגב תיתשרב עגפת אל ותמיסח ciliary
aa.
II . קרועה לש ףנע אוה Nasociliary
III . וע אוה ןיעה לגלג לש תירלוקסווה הפטעמה ךותב רב ) choroid (
IV . בוהצה םתכה זכרמב םיבורמ םיפנע ןתונ Macula lutea
V . רוויעה םתכה זכרמב ןיעה לגלג ךותל סנכנ ) Optic disc (

52 . תינרקה יבגל ןוכנ אל המ Cornea ?
I . ןיעב רתויב ברה יטפואה הריבשה רשוכ תלעב המקרה תאז
II . הובג היצרנגר רשוכ תלעב איה
III . הנומתה קחרמל םאתהב הנתשמ התורימק
IV . היאר תרצק ןיעב ליגרהמ רתוי הרומק איה
V . תירלוקסווא המקר איה

53 . ןיעה ימ יבגל ןוכנה טפשמה תא ןמס ) Aqueous humor :(
I . תיתשקה ידי לע םירצוימ ןיעה ימ Iris
II . תועמדה תרוצב שרפומ ןיעה יממ קלח
III . ןושיאה ךרד םימרוזו תימדקה הכשלל םישרפומ ןיעה ימ תירוחאה הכשלל
IV . לש הלעתה Schlemm ב תאצמנ ןיעה ימ תא תזקנמה - Ciliary ring
V . לש הלעתהמ םיזקונמ ןיעה ימ Schlemm ןיעה לגלג לש םידירווה תכרעמל

54 . השדעה לש היצדומוקא יבגל ןוכנ המ ?
I . םיקחורמ םיצפח לע תולכתסהב דוקימ התרטמ
II . וצ אל לבא הבוראב השדעה םוקימ הנתשמ היצדומוקא ךלהמב התר
III . תיראווצה תיטתפמיסה תרשרשה תומלש תשרוד היצדומוקא
IV . הנקזב השדעה תופיקש ןדבוא ךילהת איה היצדומוקא
V . ליג רחאל תדרוי השדעה לש היצדומוקא תלוכי 40

55 . ב - Pupillary light reflex ) קזח רועב םינושיא םוצמצ ( םיבצעה םיפתתשמ :
I . ירוסנס Nasociliary – ירוטומ Oculomotor
II . ירוסנס Nasociliary – ירוטומ Facial
III . ירוסנס Optic – ירוטומ Oculomotor
IV . ירוסנס Nasociliary – יתטפמיס ירוטומ
V . ירוסנס Optic – יתטפמיס ירוטומ
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג

56 . ב העיגפ בקע לזופ דלי Abducens n. ילאמשה , תאז העיגפמ םרגת תפסונ העפות וזיא ?
I . Diplopia המידק טבמב
II . Diplopia הנימי טבמב
III . Diplopia במב הלאמש ט
IV . Ptosis תילאמש ןיעב
V . תילאמש ןיע םוצעל ישוק

57 . סקנירפה לש םירצמה ירירש יבגל ןוכנ אל המ ) Constrictors ( ?
I . לכ 3 ב רוחאמ םיזחאנ םירוטקירטסנוקה רירש - Midline raphe
II . ילאינרק בצעש רוכזל בושח IX יעצמאל ןוילעה רוטקירטסנקה ןיב חוורמב סנכנ
III . לכ 3 נ םירוטקירטסנוקה רירש ב המידקמ םיזחא - Pterygomandibular raphe
IV . ה קלחה - Cricopharyngeus רגוסה תא הווהמ ןותחתה רוטקירטסנוקה לש
ןוילעה יטשוה

58 . ה יבגל ןוכנ אל המ - Nasopharynx ?
I . םירירשה תא ליכמ Tensor veli palatini , Salpingopharyngeus , ו - Levator
veli palatini
II . ב לודיג וא דיאונדא - Nasopharynx הנוכיתה ןזואה רורווא רסוחל םורגל לוכי
III . ןושלה םצע אוה ןותחתהו תלוגלוגה סיסב אוה ןוילעה ולובג
IV . ב םיחתפ - Nasopharynx ה תא םיללוכ Choanae ) םיירוחא םייריחנ ( חתפו
ןזואה תרצוצח Eustachian tube

59 . סיטולגיפאה יבגל ןוכנ המ ?
I . ינילאיה סוחסמ היונב
II . וניב םילפק השולש הרקנש ללח םירצוי ןושלה סיסב ןיבל Pyriform fossa
III . ע רבחתמ " טנמגיל י ) cricoarytenoid lig ( דיוקירקה סוחסל
IV . ה ךותל התמלו תילרטאל סולובה תא טיסהל ודיקפת - Pyriform fossa
V . היצריפסא תעינמל ידעלבה ןונגנמה ונייה

60 . ןוכנ וניא טפשמ וזיא ?
I . ה - Crico-thyroid membrane קמ ונייה עוציב םו ) Coniotomy ( Cricothyrotomy
II . Rima glottis – ריוואה יכרדב רתויב רצה םוקמה אוה לוקה ירתימ ןיב חוורמה
רגובמ םדא לצא תונוילעה
III . ה רירש - Cricothyroid ל םרוגש דיחיה רירשה ונייה – Abduction ירתימ לש
לוקה
IV . היצריפסא ינפמ םירמושש סקנירלה ינונגנמ ) לוע תובישח רדסב ה ( תריגס םניה
םייתימאה לוקה ירתימ , בוריק םימודמה לוקה ירתימ בוריק aryepiglottic folds

61 . ב עגפ חתנמה סקנירלב חותינ ןמזב - Superior laryngeal artery . וילע קרוע הזיא
רושקל ?
I . Inferior thyroid artery
II . Superior thyroid artery
III . Thyroidea Ima artery
IV . Ascending Pharyngeal artery
V . Ascending Palatine artery

הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
62 . ךיחה יבגל ןוכנ אל המ ?
I . 2/3 ימרג ימדק , 1/3 ירירש ירוחא
II . תויליל תוריחנב ןונגנמהמ קלח הווהמ
III . ליכמ 2 םיירקיע םיחתפ - incisive foramen ו Foramen cecum
IV . מ יונב ךרה ךיחה - palatoglossal folds , palatopharyngeal folds ו - uvula
V . לח תומצעמ יונב השקה וק palatine ו - Maxilla

63 . ךיחה ירירש יבגל ןוכנ אל המ ?
I . ל - Tensor veli palatini ךיחה חתומ רירש – ןזואב םיצחל תאוושהב דיקפת
הנוכיתה
II . טעמל ךיחה ירירש לכ Levator veli palatini ע םיבבצועמ " ילאינרק םצע י X
III . Levator veli palatini םירמש ידיחיה רירשה אוה ךרה ךיחה תא
IV . םיילאינרק םיבצעמ אוה ךיחה לש ירוסנס בובצע V , IX , ו - X

64 . ןושלה יבגל ןוכנ המ ?
I . 1/3 ארקנ ןושלה לש ימדק oral part ןגמה תטולבמ ילנוירבמאה ורוקמו
II . ה dorsum תוליפפ רסחו הפה תפצרל דומצ אצמנה קלחה אוה
III . 1/3 ליכמ ןושלה לש ירוחאה lingual tonsils , sulcus terminalis םימעפלו
lingual thyroid
IV . םימייק 7 ןושלב תוליפפ יגוס , ןושלה לש ילארטנוה דצה ךרואל םלוכ
V . ןושלה סיסב לש ירוסנס בובצע : יללכ ירוסנס Lingual nerve , םעטה שוח
Chorda tympani

65 . ה רירשב תיחטש עגפנו ראווצב חותינ רבע הלוח - Hyoglossus . ועגפנ אל םינבמ הזיא ?
I . אינרק בצע יל IX ןכו lingual artery הז רירשל קומע םירבוע םה יכ
II . ילאינרק בצע XII ןכו lingual nerve הז רירשל קומע םירבוע םה יכ
III . ילאינרק בצע X ןכו lingual nerve הז רירשל קומע םירבוע םה יכ
IV . ילאינרק בצע VII ןכו lingual vein הז רירשל קומע םירבוע םה יכ

66 . ילאינרק בצע עגפנ רשאכ XII ראוצ חותינ ךלהמב :
I . אירבה דצ לש םירירשה תחישמ בקע אירבה דצל היזורטורפב הטוס ןושלה
II . אירבה דצה לש םירירשה תחישמ בקע עוגפה דצל היזורטורפב הטוס ןושלה
III . אירבה דצה לש םירירשה תפיחד בקע עוגפה דצל היזורטורפב הטוס ןושלה
IV . רירשה לודלד בקע אירבה דצל היזורטורפב הטוס ןושלה אירבה דצה לש םי
V . ירוטסנפמוק ןונגנמ בקע דצ ףאל היזורטורפב הטוס וניא ןושלה

67 . ףאל םדה תקפסא יבגל ןוכנ אל המ :
I . המ תירקיע הקפסא - sphenopalatine artery
II . רחאל םג םומידל םרוגה ףאה תציחמ לש ימדקה הקלחב יקרוע סוסקלפ ונשי
ירונימ המוארט
III . המ ףאלו ךיחל תפתושמ םד תקפסא Posterior Ethmoid artery
IV . ה לש םיפיעסמ אב ףאל םדה תקפסא בר - Maxillary artery

68 . ןוכנה טפשמה תא ונמס .
I . ה םצעמ יונב ףאה גג Maxilla
II . Inferior concha ו – Vomer תוימצע תומצע ןה
III . Superior concha םצע לש החולש איה Sphenoid
IV . ה רוזאה - Olfactory לעה יקלח לכ לע סרפתמ
V . Semilunar hiatus ב אצמנ - Superior nasal meatus

הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
69 . ךלשומ ןזוא באכ יבגל ןוכנ אל המ ) ear pain ( Referred algia ?
I . CN IX ה ךרד ןושלה סיסבו דקשל ךילשמ - tympanic plexus
II . CN X ל ךילשמ - larynx ו - hypopharynx עמשה תלעת לש בובצע ךרד
תינוציחה
III . CN XII משה תלעת לש בובצע ךרד ןושלל ךילשמ תינוציחה ע
IV . CN V הפה ללחל ךילשמ , הלובידנמ , TMJ , ירלוקירואירפ רוזאו

70 . הנוכיתה ןזואה יבגל ןוכנ אל המ ?
I . הליכמ 3 עמש תומצע
II . הליכמ 2 םירירש : tensor veli palatini ו – stapdius
III . ל המידקמ תחתפנ - Eustachian tube
IV . דיוטסמה ללחל הלעמלמ תחתפנ

71 . ה - J ugulodigastric lymph node תואבה הפמילה תוירשק תצובקל ךייש :
I . Retroauricular nodes
II . Retropharyngeal nodes
III . Anterior jugular nodes
IV . External jugular nodes
V . Deep jugular nodes

72 . הנוכמ חוורמ הזיא Danger space no.4 ?
I . ןיב חוורמה Alar fascia ל - Prevertebral proper fascia
II . ןיב חוורמה Alar fascia ל - Retropharyngeal fascia
III . ל סקנירפה ןפוד ןיב חוורמה - Retropharyngeal fascia
IV . סקנירפל האיכרטה ןיב חוורמה
V . ה ךותב חוורמה - Carotid sheath

תולאש 73-80 . שאר לש ילטיגסדימ ךתח - ראווצ . הנומתב םינבמה תא והז .

73 .
א . Frontal sinus
ב . Ethmoidal air cells
ג . Sphenoidal sinus
ד . Sella turcica

74 .
א . Frontal sinus
ב . Ethmoidal air cell
ג . Sphenoidal sinus
ד . Lacrimal fossa

75 .
א . Superior concha
ב . Middle concha
ג . Inferior concha
ד . Lateral alar cartilage

76 .
א . Geniohyoid muscle
ב . Mylohyoid muscle
ג . Genioglossus muscle
ד . Hyoglossus muscle
הימוטנא 2 : שאר - ראווצ – 2000
רד ' הנא סייו / רד ' דיוויד גרבדלוג
77 .
א . Uvula
ב . Palatine tonsil
ג . Pharyngeal tonsil
ד . Opening of Eustachian tube

78 .
א . Hyoid bone
ב . Thyroid cartilage
ג . Cricoid cartilage
ד . Epiglottis


תובושת תוירשפא
1 . א
2 . ב
3 . ד
4 . ג
5 . א
6 . ד
7 . ב
8 . ד
9 . ג
10 . ב
11 . ה
12 . ג
12 . ד
14 . ב
15 . א
16 . ג
17 . ה
18 . א
19 . ד
20 . ב
21 .
22 . ב
23 . ב
24 . ה
25 . ה
26 . א
27 . ב
28 . ג
29 . א
30 . ה
31 . ד
32 . ה
33 . ה
34 . ד
35 . ד
79 . א . False vocal fold
ב . True vocal fold
ג . Ventricle
ד . Cricothyroid ligament

80 . א . Pharyngeal tonsil
ב . Palatine tonsil
ג . Opening of Eustachian tube
ד . Opening of Nasolacrimal duct

36 . ב
37 . א
38 . א
39 . ד
40 . ד
41 . ה
42 . ג
43 . ה
45 . ד
46 . ג
47 . ב
48 . ה
49 . ג
50 . ג
51 . ה
52 . ג
53 . ה
54 . א
55 . ה
56 . ב
57 . ג
58 . ג
59 . א
60 . ג
61 . ב
62 . ד
63 . ג
64 . ג
65 . א
66 . ג
67 . א
68 . ב
69 . ד
70 . ד
71 . ה
72 . א
73 . ד
74 . א
75 . ב
76 . ג
77 . ב
78 . ד
79 . ב
80 . ג


הימוטנא 2
םייפג

הימוטנא - םייפג - 2008

1 . ה יבגל ןוכנ המ - Latissimus Dorsi ?
א . שלושמב ףתתשמ auscultation
ב . ירבמולה שלושמב ףתתשמ ) petit (
ג . ע בבצועמ " ה י - thoraco-dorsal nerve
ד . א + תונוכנ ב
ה . תונוכנ תובושתה לכ

2 . ב רבועה הנבמה תא ונמס - Quadrangular space :
א . Suprascapular a.
ב . Sup. Ulnar collateral a.
ג . Axillary a.
ד . Suprascapular n.

3 . םיאבהמ ימ וניא ה תא םחות - Quadrangular space :
א . Teres minor m.
ב . Teres major m.
ג . Long head of biceps m.
ד . Long head of triceps m.

4 . ה תפטעמ תמדקב היספה - femoral ל תיכשמה איה :
א . Scarpa's fascia
ב . Camper's fascia
ג . Transversalis fascia
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

5 . ה יבגל ןוכנ המ - axillary nerve ?
א . מ ףיעס ‐pos. cord  לש ה סוסקלפ ה ילאיכרב
ב . דיאוטלדה רירש תא בבצעמ
ג . ה רירש תא בבצעמ - teres major
ד . א תובושת + תונוכנ ב
ה . תונוכנ תובושתה לכ
 
6 . ב ללכנ אלש רירשה והמ ?rotator cuff muscles‐
א . Subscapularis
ב . teres minor
ג . teres major
ד . infraspinatus
ה . supraspinatus

7 . ילאיבוניס קרפמ יבגל ןוכנ אלה טפשמה ונמס
א . לתיפא יאתמ היונב תילאיבוניסה הנרבממה .
ב . העובק ותומכ ילאיבוניסה לזונה .
ג . ילאיבוניסה לזונה תא תרציימ תילאיבוניסה הנרבממה .
ד . לוקיטראה סוחסה תא הפצמ תילאיבוניסה הנרבממה יר .
ה . רוזיאב הפמיל ילכו םידירול זקנתמו גפסנ ילאיבוניסה לזונה .
  
8 . ילאיבוניס קרפמ יבגל ןוכנ וניא םיאבהמ המ ?
א . לתיפא יאת םה תילאיבוניסה הנרבממה תא םיביכרמה םיאתה
ב . העובק תראשנ ילאיבוניסה לזונה תומכ
ג . ילאיבוניסה לזונה תא השירפמ תילאיבוניסה הנרבממה

9 . ותזיחא םוקמ ב וניא םיאבהמ ימ לש ulna‐ ?
א . brachialis.
ב . flexor carpi radialis.
ג . flexor carpi ulnaris.

10 . ה יבגל ןוכנ המ - Latissimus Dorsi ?
א . שלושמב ףתתשמ auscultation
ב . ירבמולה שלושמב ףתתשמ ) petit (
ג . ע בבצועמ " ה י - thoraco‐dorsal nerve
ד . א + תונוכנ ב
ה . תונוכנ תובושתה לכ
 
11 . תא ונמס ב רבועה הנבמה - Quadrangular space :
א . Suprascapular a.
ב . Sup. Ulnar collateral a.
ג . Axillary a.
ד . Suprascapular n.

12 . ה תא םחות וניא םיאבהמ ימ - Quadrangular space :
א . Teres minor m.
ב . Teres major m.
ג . Long head of biceps m.
ד . Long head of triceps m.

13 . פטעמ תמדקב היספה ה ת - femoral ל תיכשמה איה :
א . Scarpaʹs fascia
ב . Camperʹs fascia
ג . Transversalis fascia
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

14 . הזיא רירש ב ללכנ אל rotator cuff ?
א . teres major
 
15 . וליא ב םירבוע םינבמ - triangular space ?
א . Circumflex scapular artery and vein

16 . ןוכנ אל המ ?
א . ה - Flexor carpi ulnaris ע בבצועמ " ה י - median n.17 . ה - posterior brachial cutaneous n. לש ףנע אוה :
א . ה - radial n.

18 . והימ ליחתמ וב רירשה ה - brachial a. ?
א . teres major
 
19 . הליסקאה לש ירוחאה ריקב אצמנ אל ימ ?
א . Teres minor
 
20 . עימשה שלושמ םע ימוטנא סחיב אצמנ אל ימ ה ?
א . levator scapulae

21 . ה יבגל ןוכנ המ - circumflex scapular artery ?
א . לש ףנע subscapular a.
ב . מ אצוי triangular space

22 . ה - sub scapular a.  לש ףיעס אוה :
א . Axillary
 
23 . המכשב זחאנ וניא רירש הזיא ?
א . Brachialis
 
24 . מ בבצועמ רירש הזיא ה - med cord לש ה סוסקלפ ה יכרב ילא ?
א . Pectoralis minor
 
25 . ב תילטסיד זחאנ וניא רירש הזיא - ulna  ?
א . Flexor carpi ulnaris + coraco‐brachialis
 
26 . ה - ant. interosseous a. לש ףיעס אוה :
א . Ulnar a.
 
27 . ה - ant. interosseous n. לש ףיעס אוה :
א . Median n.
 
28 . ב זחאנש רירשה תא ונמס - extensor expansion  ?
א . Lumbricals 
ב . interossi 
ג . extensor digitorum 
ד . extensor indicis
ה . הבושת ףא

29 . ךרד רבוע וניאש הנבמה תא ונמס ה - carpal tunnel   :
א . Ulnar n.


30 . תירוסנס קפסמש בצעה תא ונמס ה תא רוע ב עבצא 5 ו ב יצח ה מ לש ילאיד עבצא 4 :
א . Ulnar n.
 
31 . פסמ וניאש בצעה תא ונמס די ףכב םירירש ק :
א . Radial n.
 
32 . ע קפוסמ וניאש רירשה תא ונמס " י ה - ulnar n.  :
א . םילאקירבמול 1 - 2
ב . םילאקירבמול 3 - 4
ג . Palmar  interosi
ד . Dorsal interosi
ה . Add. Poliicis
33 . ןוכנ אלה טפשמה תא ונמס ה יבגל - snuff box :
א . אצמנ הפצרב ה - ulnar art. 
 
34 . ןוכנה אלה טפשמה תא ונמס ה יבגל - flexor carpi radialis :
א . תילטסד הזיחא : ה לש ילרטל חטשמ - radius
 
35 . דחא חטשמ לע קר רבועש רירשה תא ונמס :
א . adductor magnus
 
36 . ב תילטסיד הזיחא ול ןיאש רירש ונמס - linea aspera
א . Adductor brevis
ב . Adductor longus
ג . Gracilis
ד . Pectineus
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

37 . היינשה עבצאהו ןהובה לש םיכומס םידדצב םוסרודה רוע תא קפסמה בצעה תא ונמס :
א . Deep peroneal n.

38 . ה שארב זחאנש הנבמה תא ונמס - fibula ?
א . Biceps femoris
ב . Peroneus longus
ג . Fibular collateral lig.
ד . Ilio‐tibial tract
ה . א תובושת ' + ג '

39 . תא ונמס רירשה וניאש ב זחאנ - greater trochanter ?
א . Ilio‐psoas

40 . ה תא ןמס טפשמ ה ןוכנ אל :
א . ה - tibial n. םירוסקלפ םירירש קפסמ
ב . ה - Sup.peroneal םירוסנטסקא םרירש קפסמ
ג . ה - Sural n. הוולמ ה תא - small saphenous
ד . ה - Peroneal a אוה ףנע ה לש - pos tibial a.
41 . הזיא עמ אל רירש ע בבצו " י ה - obtorator n.  ?
א . Adductor brevis
ב . Adductor longus
ג . Gracilis
ד . Pictineus
ה . הבושת ןיא
42 . לש תירוירטנאה ןפודה ה - femoral sheat  םע תיכשמה ?
א . Camper’s fascia
ב . Scarpa
ג . Fascia transversalis
ד . Fascia iliaca
43 . ב רבוע אל הנבמ - adductor canal  ?
א . Femoral a.
ב . Femoral v.
ג . Saphenous n.
ד . ל בצע - vastus medialis
ה . הבושת ןיא
44 . ב זחאנ אלש רירשה דיג תא ונמס - Tibia :
א . Biceps femoris
ב . Gracilis
ג . Sartorius
ד . Semi‐tendineous
ה . Semi‐membranoses
45 . ב תילטסיד הזיחא שי ימל - med.cuneformis  ו םצעב ה תילסרטאטמ ה הנושאר :
א . Tibialis ant
ב . Tibialis post
ג . Peroneus longus
ד . Peroneus brevis
ה . א + ג
46 . ל תירוירטנא רבוע אל ימ ? Extensor retinaculum 
א . Saphenous nerve
ב . Great saphenous vein
ג . Superficial peroneal nerve
ד . Anterior tibial artery
ה . הנוכנ הבושת ףא
 
47 . ל תירוירטסופ רבוע אל ימ lateral mallelolus  ?
א . Peroneus longus
ב . Peroneus brevis
ג . Lumbricals
ד . Flexor digitorum brevis
ה . Extensor digitorum brevis
48 . ידי לע בבצועמ אל ימ tibial nerve  ?
א . Dorsal interossi
ב . Quadrates palante
ג . Lumbricals
ד . Flexor digetorum brevis
ה . Extensor digitorum brevis
 
49 . לגרה ףכב םיגיצנ ןיא ימל ?
א . Saphenous nerve
ב . Sural nerve
ג . Superficial peroneal nerve
ד . Tibial nerve
ה . הנוכנ הבושת ףא
50 . שארה ןבא תא ונמס ה (keystone) טלה תיכרואה תשקב תילר :
א . Talus
ב . Cuboid
ג . Navicual
ד . Med.cuneiform
ה . Calcaneus
51 . ה םצע הזיא םע - Talus תמ הניא תקרפ ?
א . Calceneous
ב . Navicular
ג . Cuboid
ד . Tibia
ה . Fibula
52 . יבגל ןוכנ וניא המ ה - saphenous n. ?
א . ךריה לש ירוירטנא קלחב רוע קפסמ
 
53 . ןיב דירפמה הנבמה תא ונמס ה - femoral a. ךריה קרפמל :
א . Tendon psoas

ותוא בבצעמה בצעל רירשה ןיב םאתה :
54 .                                       peroneus longus
55 .                                                          Tibialis ant.
56 .                                                             Rectus femoris
57 .                                                            Adductor magnus
58 .                                               Biceps femoris(long head)
ْ 59 .                                                                       Gracilis
א . superficial peroneal n.
ב . deep peroneal n.
ג . femoral n.
ד . Tibial n. 
ה . Tibial n.
ו . obturator n. 
 
60 . ע בבצועמ וניאש רירש ונמס " י Obturator n. :
א . Adductor brevis
ב . Adductor longus
ג . Gracilis
ד . Pectineus
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

61 . אב רבוע אל המ לאנאק רוטקוד ?
א . n. to vastus medialis
ב . saphenous n.
ג . femoral a&v
ד . תונוכנ תובושתה לכ


2006 ביבא– םייפג 2 הימוטנא


1 . ה - Dorsalis pedis a. וכשמה אוה ה לש - :
א . Anterior Tibial a.
ב . Posterior Tebial a.
ג . Peroneal a.

2 . םיאבהמ ימ אל דיה ףכ לש היצקודבאב ףתתשמ ?
א . Flexor Carpi Radialis
ב . Extensor carpi radialis brevis
ג . Extensor digiti minimi
ד . Abductor Pollicis longus

3 . םיאבה ימ אל ל ךייש - Rotator cuff ?
א . Teres minor
ב . Ters major
ג . Subscapularis
ד . Supraspinatus
ה . Infraspinatus

4 . םיאבהמ ימ אל לדוגאה לש ילמיסקורפה סקנלפל רשקנ ?
א . 1
st
Palmer interossei
ב . Oblique head of abductor pollicis
ג . Flexor pollicis brevis

5 . ה תולובג תא רצוי אל םיאבהמ ימ - Quandrangular space ?
א . Teres minor
ב . Teres major
ג . Long head of triceps
ד . Deltoid

6 . ה לש ירוירטנאה קלחה - femoral sheath לש ךשמהה אוה :
א . Scarpa fascia
ב . Camper fascia
ג . Transverse fascia
ד . Fascia iliaca
ה . הנוכנ הבושת ןיא

7 . ב םוחת ירבמולה שלושמה - :
א . ירוירפנא Iliac crest
ב . הפצר : Internal oblique muscle
ג . תילרטל : External oblique muscle
ד . תילאידמ : Latisimus Dorsi
ה . תונוכנ תובושתה לכ

8 . המ אל ןייפאמ פמ ילאיבוניס קר ?
א . ילאיבוניס לזונ תרציימ הנרבממ
ב . לתיפא יאתמ היונב הנרבממה
ג . העובק ילאיבוניס לזונ תומכ
ד . יתפמילו ידירו זוקינ לעב
ה . קרפמה לש ירלוקיטראה דצל הדומצ הנרבממה

9 . לוסרקה קרפמ תא תוביכרמה תומצעה ןהמ ?
א . tibia + fibula + calcaneous
ב . tibia +fibula + talus
ג . tibia + fibula +calcaneous + talus
ד . tibia + fibula

10 . ה תא ראת - Subscapular bursa .

11 . טנמגילה והמ ןפוד אצויה ?
א . Medial collateral
ב . Lateral collateral
ג . Ligament teres
ד . Cruciate ligament
ה . Oblique popliteal

12 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . פה לש םיירוחא םיפיעס ירוחא קלח םיבבצעמ ילאיכרבה סוסקל דיה לש
ב . דיה לש ימדק קלח םיבבצעמ ילאיכרבה סוסקלפה לש םיימדק םיפיעס
ג .

13 . םירירשהמ הזיא דחא קרפמ קר רבוע ?
א . Sartorius
ב . Rectus femoris
ג . Semitendinosus
ד . Adductor magnus
ה . Semimembranosus

14 . תילפרקטמ עבצא סיסבל רשקנ אל םיאבה םירירשהמ הזיא V ?

15 . ל רשקנ אל םירירשהמ הזיא - Greater Trochanter ?
א . Gluteus minimus
ב .
ג . Piriformis
ד . Obturator internus
ה . Superior gamellus
16 . ב רבוע אל םיאבהמ המ - Carpal tunnel ?
א . Flexor digitorum superficialis tendon
ב . Flexor digitorum profundus tendon
ג . Flexor pollicis longus tendon
ד . Palmaris longus tendon

17 . הלוענ ךרב תחיתפ תעב תשענ העונת וזיא ?
א . תילרטל היצטור + הפיפכ
ב . תילאדימ היצטור + הפיפכ

18 . בה םירירשהמ ימ םיא אל הלוקיולקל רשקנ ?
א . Pectoralis major
ב . Pectoralis minor
ג . Subclavius
ד . Deltoid

19 . תועבצאב רועה תא בבצעמ בצע הזיא 1,2 דיה ףכב ?

20 . Fibular a. לש ףיעס אוה :
א . Posterior tibial a.
ב . Anterior tibial a.
ג .

21 . הזיא רירש רטנלפה קלחב זחאנ אל לגרה ףכ לש י ?
א . Flexor hallucis longus
ב . Tibialis posterior
ג . Peroneus brevis
ד . Peroneus longus
ה . Flexor digitorum longus


םייפג לש הימוטנא - ב דעומ ' ביבא 2006

ןחבמה ךשמ – 65 תוקד

א קלח : הנוילע הפג

תא םיאתהל םכילע וז תומאתה תצובקב בצעה ל רוקמ ילאיכרבה סוסקלפב ולש .
1 . Musculocutaneous n. א . Post. Cord
2 . Ulnar n. ב . Lat. Cord
3 . Median n. ג . Medial and lat. Cord
4 . Radial n. ד . Med. Cord
5 . Axillary n. ה . ןיא המיאתמ הבושת

6 . טפשמה תא ונמס ןוכנ אלה יבגל בוניס קרפמ ילאי
א . ונב תילאיבוניסה הנרבממה י לתיפא יאתמ הי
ב . ילאיבוניסה לזונה תא תרציימ תילאיבוניסה הנרבממה
ג . העובק ותומכ ילאיבוניסה לזונה
ד . ילאיבוניס קרפמל אמגוד : Radio-ulanr j.
ה . סיד אצמנ ילאיבוניס קרפמ לכב ירלוקיטרא ק

7 . םירירשה ה םיארחא םיאב היצקודבאל דיה ףכ שרוש קרפמב דיה לש , מ ץוח - :
א . flexor carpi radialis
ב . abductor pollicis longus
ג . extensor carpi radialis longus
ד . extensor digiti minimi
ה . extensor pollicis longus

8 . טפשמה תא ןמס ןוכנ אלה יבגל Radio-ulnar joint
א . גוסמ קרפמ Pivot
ב . היצניפוסו היצנורפ רשפאמה קרפמ
ג . הנלואו סוידר תומצעהמ בכרומה קרפמ
ד . ילאיבוניס אל קרפמ

9 . ה ךרד רבוע אל הנבמ הזיא - Quadrangular space
א . Circumflex scapular a.
ב . post. Circumflex humeral a.
ג . Axillary n.
ד . Radial n.
ה . א תובושת + ד

10 . זיא הליסקאה לש ירוחאה ריקב אצמנ אל רירש ה ?
א . Pectoralis major
ב . Subscapularis
ג . Teres major
ד . Latissimus dorsi


11 . אצויה קרועה תא ונמס קלחהמ ןושארה ה לש לש - Axillary a.
א . Thoraco acrominal a.
ב . lat. Thoracic a.
ג . sup. Thoracic a.
ד . subscapular a.
ה . post. Circumflex a.

12 . טפשמה תא ונמס ןוכנ אלה יבגל med. Pectoral n.
א . ה רירש תא קפסמ - Pectoralis major
ב . ה רירש תא קפסמ - pectoralis minor
ג . ל תילאידמ אצמנ אוהש םושמ ךכ ארקנ - lat. Pectoral n.
ד . אוהש םושמ ךכ ארקנ מ אצוי - med. Cord ילאיכרבה סוסקלפה לש .

13 . רירשה תא ונמס אש י ונ ע בבצועמ " י Musculocutaneous n.
א . Biceps Brachii
ב . Triceps brachi
ג . Coracobrachialis
ד . Brachialis

14 . הנבמ הזיא אל ה תא רבוע - Cubital fossa
א . Ulnar n.
ב . Median n.
ג . Brachial a.
ד . Biceps brachii tendon

15 . תא ונמס זיזה ה רירש זחאנ וב - Triceps brachii
א . Styloid process
ב . Olecranon process
ג . Coronoid process
ד . Scapular spine
ה . Acromion process

16 . תא ונמס בצעה רבועה תירוירטסופ ל - med. Epicondyle
א . Median n.
ב . Radial n.
ג . Ulnar n.
ד . Axillary n.
ה . Musculocutaneous n.

17 . רירשה תא ונמס ןיאש ב תילמיסקורפ הזיחא ול - lat. Epicondyle
א . Pronator teres
ב . Extensor digitorum
ג . Extensor carpi ulnaris
ד . Extensor digiti minimi

18 . טפשמה תא ונמס ןוכנ וניאש ש יבגל ה ריר - Flexor carpi radialis
א . המאב ימדקה רודמל ךייש
ב . ע בבצועמ " י Median n.
ג . תילמיסקורפ הזיחא : med. Epicondyle
ד . תילטסיד הזיחא : Radius
ה . הלועפ : דיה ףכ לש היצקודבאו היסקלפ

19 . תא ונמס רירשה תילטסידה הזיחאה םוקמש םצעב אוה ולש סוידרה :
א . Extensor carpi radialis brevis
ב . Flexor carpi ulnaris
ג . Flexor carpi radialis
ד . Brachioradialis
ה . Extensor carpi ulnaris

20 . ש רירשה תא ונמס וניא ל ךייש - Thenar compartment
א . Flexor pollicis brevis
ב . Flexor digiti minimi
ג . Abductor pollicis brevis
ד . Opponens pollicis
ה . א תובושת + ג + תונוכנ ד

21 . ant. Interosseous n. לש ףנע אוה :
א . Median n.
ב . Radial n.
ג . Ulnar n.
ד . Axillary n

22 . רירשה תא ונמס ןיאש הזיחא ול ) תילמיסקורפ וא תילטסיד ( המכשב ) Scapula (
א . Trapezius
ב . Deltoid
ג . Teres major
ד . Biceps Brachii
ה . Anconeus

23 . דירוה תא ונמס גירחה םיאבה םידירוה תמישרב :
א . Cephalic v.
ב . Basilic v.
ג . Brachial v.
ג . Median antebrachial v.
ה . Median cubital v.

24 . הזיחא תומוקמ ןלהל ) תילמיסקורפ וא תילטסיד ( רירשה לש Trapezius . יחאה םוקמ תא ונמס הז
רירשהש אל וב זחאנ
א . sup. Nuchal line
ב . Clavicle
ג . Scapular spine
ד . Acromion process
ה . Coracoid process

25 . ש רירשה תא ונמס וניא זחאנ ) תילמיסקורפ וא תילטסיד ( ב - Coracoid process :
א . Triceps brachii
ב . Biceps brachii
ג . Pectoralis minor
ד . Coracobrachialis

ב קלח : הנותחת הפג

תומאתה - 1 : םיבצע
בצעה תא ומיאתה וז הצובקב ) וא סוסקפה ( ףנעל ) ףיעס וא ( ול ךיישה .
26 . med. Cutaneous n. of the thigh א . Lumbar plexus
27 . lat. Cutaneous n. og the thigh ב . Sacral plexus
28 . post. Cutaneous n. of the thigh ג . Femoral n.
29 . Saphenous n. ד . Tibial n.
30 . Sural n. ה . Deep Peroneal n.
31 . lat. Plantar n. ו . Peroneal + Tibial n.

תומאתה – 2 : הלועפ
רירשה תא םיאתהל םכילע וז הצובקב ) םירירש תצובק וא ( ל ע תעצובמה תירקיעה הלועפ " רירשה י .
32 . Rectus femoris א . Inversion
33 . Semitendinosus ב . Eversion
34 . Pectineus ג . Flexion ) ךרבה קרפמ (
35 . Peroneus longus ד . Adduction ) ךריה קרפמ (
36 . Tibialis post. ה . Lat. Rotator ) קרפמ ךריה (
37 . Tiialis ant. ו . Extension ) ךרבה קרפמ (
38 . Gemellus sup.

תומאתה – 3 : תילטסיד הזיחא
וז תומאתה תצובקב , תא םיאתהל אנ ולש תילטסידה הזיחאה םוקמל רירשה .
39 . Gluteus maximus א . Lesser trochanter
40 . Gluteus midius ב . Greater trochanter
41 . Piriformis ג . Illio-tibial tract
42 . Illio-psoas ד . Linea aspera

43 . הנבמה תא ונמס וניאש ל רושק " תליענ " ךרבה קרפמ
א . Gluteus maximus
ב . Tensor fascia lata
ג . Illio-tibial tract
ד . Popliteus

44 . טפשמה תא ונמס ןוכנ אלה יבגל ימדקה רודמה ךריה לש :
א . םד תקפסא : Femoral a.
ב . בובצע : Obturator n.
ג . הלועפ : ךריה קרפמב - Flexion
ד . הלועפ : ךרבה קרפמב – Extension

45 . המ ןוכנ אל יבגל Peroneus brevis ?
א . בובצע : superficial peroneal n.
ב . הלועפ : לוסרקה קרפמב – Flexion
ג . הלועפ : לוסרקה קרפמל תחתמ םיקרפמב – inversion
ד . תיקרוע הקפסא : Peroneal n.

46 . ב העיגפ - Tibial n. ותישל םורגת םיאבה םירירשה לכב ק , ל טרפ - :
א . Tibialis post.
ב . Tibialis ant.
ג . Gastrocnemius
ד . Flexor hallucis longus
ה . Popliteus

47 . טפשמה תא ונמס ןוכנ אלש ה ירירש תצובקל - Hamstring
א . תילמיסקורפ הדמצה : Ischial tuberosity
ב . בובצע : לש ילאיביט ףנע Sciatic n.
ג . ךריה לש ירוחא רודמב םיאצמנ
ד . םד תקפסא : post. Tibial a.

48 . טפשמה תא ונמס ןוכנה ה תעונת יבגל - Flexion לוסרקה קרפמב :
א . םג ארקנ Dorsi flexion
ב . ע תעצבתמה הלועפ " ש י ר קושה לש ירוחאה רודמב םיאצמנה םירי
ג . אמגודל : Tibialis ant.
ד . תונוכנ תובושתה לכ

49 . יא הז אצמנ הנבמ ל ץוחמ - Femoral sheath ?
א . Femoral a.
ב . Femoral v.
ג . םילאניוגניא הפמיל ירשק
ד . הפמיל תורוניצ
ה . Femoral n.

50 . Peroneal a. לש ףנע אוה -
א . post. Tibial a.
ב . Popliteal a.
ג . Arcuate a.
ד . lat. Plantar a.
ה . ant. Tibial a.

הימוטנא - םייפג 2005
1 / 4
ןחבמ ב הימוטנא - םייפג 2005

המישרהמ םצע רירש לכל םאתה :
1 . Latissimus dorsi א . Long Thoracic
2 . Infra Spinatus ב . Axillary
3 . Ramboid minor ג . Super Scapularis
4 . Coracobractialis ד . Muscubcutaneus
5 . Teres Major ה . Radial
6 . Brachialis ו . Thoraco-dorsal
ז . Lower Subscapularis
ח . Dorsal Scapularis

7 . ב העיגפ - Greater trocheuter , לע עיפשי אל :
א . Gluteus Maximus
ב . Piriform
ג . Medious
ד . Ebituratur internus

8 . ב העיגפ upper trunk ב עגפי אל ילאיכרבה סוסקלפה לש -
א . Flexor carpi ularis

9 . בצע ותוא ידי לע םיבבצועמ םיאבה םירירשה לכ , ל טרפ :
א . Piriformis
ב . Gluteus Max
ג . Obturator int

10 . ילאיכרבה סוסקלפב העיגפ היהת םא , עגפי אל רירש הזיא ?
א . Trapezius

11 . ה תא בבצעמ ימ - iliacus ?

12 . השוע אל המ sartorius ?
א . Aduction

13 . ה תא בבצעמ ימ tensor fascia lat. ?

14 . ל תיחטיש רבוע המ - Ext. retinaculus ?
א . Cephalic

15 . ב רבוע אל המ - Polpliteal fossa ?
א . Saphenous nerve

16 . המאה לש היצניפוסה ירירש תא בבצעמ המ ?
א . Musculocutaneous Radial

17 . לגרה ףכ לש ירטנלפה חטשה תא בבצעמ המ ?
א . Sural +Radial

18 . ב רבוע המ Triangular space ?
א . Circumflex scapular
הימוטנא - םייפג 2005
2 / 4

19 . לש ףיעס לכ בבצעמ רירש הזיא סוסקלפ לאיכרבה ?
א . םימואתה

20 . תוילפרקה תומצעה לש רדסה

21 . ב רבשמ לבוסו םיכרד תנואתב עגפנ עונפוא בכור - Medial malleoulus , העונת וזיא
רוזאב םיימוטנא םינבמ ועגפנ םא ןיטולחל עגפת ?
א . לוסרקה לש היסקלפ
ב . תועבצאה לש היסקלפ
ג . תועבצאה לש היצנטסקא
ד . וסרקה לש היצנטסקא ל

22 . ה תעונתל םימרוג םיבצע הזיא - Supination ?
א . Radial +Musculucutaneus
ב . Ulnar
ג . Musculucutaneus +Ulnar

23 . ה תומצעב זחאנ רירש הזיא - Carpus ?
א . Flexor carpi radialis
ב . Flexor carpi ulnaris
ג . Extensor carpi radialis
ד . Extensor carpi ulnaris
ה . Extensor carpi radialis longus
ו . Extensor carpi radialis Brevis

24 . דיה ףכ לש היצקודבא םישוע םירירש וליא ?

25 . ב העיגפ היהת םא - Guyon canal , עגפת הלועפ הזיא ?

26 . םולוקניטר רוסנטסקאל תיחטש רבוע ימ ?
א . Cephalic vein
ב . Radial artery
ג . Median nerve

27 . עורזב עגפנ עונפוא בכור , לש ילאידרה קלחב םיבאכו דיה לש יוקל דוקפת לע ןנולתהו
דיה ףכ . עגפי המ ?
א . ןהובה לש היצקודא
ב . ןהובה לש היצקודבא
ג . ןהובה לש היסקלפ
ד . סננופוא

28 . םצעל רבוחמ המ Metacarpal ?
א . Flexor carpi ulnaris
ב . Flexor carpi radialis

29 . קלחב יתשוחת באכ קושה לש ירוחאה . עגפנ המ ?
א . Tibial nerve
ב . Sural nerve
ג . Saphenous nerve
ד . Deep peroneal nerve
הימוטנא - םייפג 2005
3 / 4

30 . ירבמולה סוסקלפהמ אצוי אל המ ?
א . רוטרוטבוא
ב . סונרטניא רוטרוטבוא
ג . ובמול סוסקלפ - ילרקס
ד . לרומפ

31 . ב רבוע המ - Femoral canal ?
א . הפמיל
ב . קרוע
ג . בצע
ד . ב + ג

32 . המ ל םרוג Femoral Hernia ?
א . Femoral ring
ב . Femoral Sheath
ג . Saphenous opening
ד . ilioinguinal lig.

33 . ךרד רבוע המ Greater Schiatic notch ?
א . סימרופיריפ
ב . Inf. Gemellus
ג . Obturator intrnus

34 . חותינב tennis elbow , הימוטנא עדוי אל אפורה םא עגפהל לוכי המ ?
א . Muscular Cutaneus
ב . Ulnar n.
ג . median n.

35 . “Deltoid is your friend” , עגפנ םא אלא ?
א . Axillary n.

36 . קפרמה לש ירוירטסופה דצב העיגפ , עגפי אל המ ?
א . Extensor carpi radialis
ב . Extensor carpi ulnaris
ג . Abductor pollicis longus
ד . רוטניפוס

37 . נטסקאה רוזאל םד ןתונ המ המאה לש ירוס ?
א . Deep artery ) Profunda (

38 . בצע ותוא ידי לע םיבבצועמ םיאבה םירירשה לכ , ל טרפ :
א . G. max
ב . G. mid
ג . G.min
ד . Tensor fascia latae
הימוטנא - םייפג 2005
4 / 4
39 . ל טרפ ההז הזיחא תדוקנ םיאבה םירירשה לכל :
א . Piriformis
ב . Obturator Internis
ג . Obturator feroris
ד . Gemellus infeori

40 . ךרד רבוע רירש הזיא Greater Sciatic foramen ?
א . Piriformis
ב . Obturator internus

תוירשפא תובושת
1 . ו
2 . ג
3 . ח
4 . ד
5 . ז
6 . ד
7 . א
8 . א
9 .
10 . א
11 .
12 . א
13 .
14 . א
15 . א
16 . א
17 . א
18 . א
19 . א
20 .
21 . ב ?
22 . א
23 . ב
24 .
25 .
26 . א
27 . ב
28 . ב
29 . ב
30 . ב
31 . א
32 . א
33 . א
34 . ב
35 . א
36 . ג
37 . א
38 . א
39 . ג
40 . א
םייפג הימוטנא 2004
1 / 7
םייפג הימוטנאב ןחבמ 2004
1 . ה ךרד - Quadrilateral space רבוע :
א . Axillary nerve and posterior circumflex artery
ב . Axillary nerve and anterior circumflex artery
ג . radial nerve and posterior circumflex artery
ד . subscapular nerve and anterior circumflex artery
ה . Axillary nerve and circumflex scapular artery

2 . ל רבעמ עורזה תמרהב םיישקל םורגת בצע הזיאב העיגפ 90
0
?
א . Suprascapular N
ב . Medial pectoral N
ג . Dorsal scapular N
ד . Long thoracic N
ה . Musculocutaneous N

3 . ה היצניפוס העונתב השלוח - Supination בצעב קזנ לע העיבצמ :
א . Musculocutaneous
ב . Ulnar
ג . Median
ד . Axillary
ה . Accessory

4 . ה - rotator cuff ל טרפ םיאבה םירירשה לכמ בכרומ :
א . Supra-spinatus
ב . Sub-scapularis
ג . Teres Minor
ד . Infra-spinatus
ה . Teres Major

5 . עורזה לש ימדיקה רודמב אצמנ אל םיאבה םינבהמ הזיא ?
א . Brachial artery
ב . Brachioradialis muscle
ג . Musculo-cutaneous nerve
ד . Brachial muscle
ה . Profunda brachii artery

6 . עורזה לש תילאידמ היצטורל םרות וניא םיאבה םירירשהמ הזיא ?
א . Latissimus dorsi
ב . Pectoralis Major
ג . Pectoralis minor
ד . Subclavius
ה . Teres major

7 . ה - brachialis muscle ע בבצועמ " בצע י ?
א . Axillary
ב . Ulner
ג . Musculo-cutaneous
ד . Radial
ה . Median

םייפג הימוטנא 2004
2 / 7
8 . םיאבה םירירשה ידמצ תא בבצעמ ילאיסקאה בצעה :
א . Teres minor & Teres major
ב . Deltoid & Supraspinatus
ג . Deltoid & Teres minor
ד . Deltoid & Teres major
ה . Teres minor & Supraspinatus

9 . Latissimus dorsi ב הרצ הזיחאתב םייתסמה בחר יבג רירש וניה :
א . Humerus
ב . Caracoid process
ג . Glenoid Fossa
ד . Acromium
ה . Lateral head of Clavicle

10 . תאש תשגרה תמק רשאכו דיה לע תלפנ / חילצמ אל ה / םיילגרה תא ףפוכל ה ) Phalanxs (
תועבצאה רתיו לדוגאה לש םיילטסידה . הליפנהמ האצותכ ועגפנ םירירש וליא ?
א . Flexor Digitorum Superficialis
ב . Flexor Digitorum Profundus
ג . Flexor Pollicis Longus
ד . א + ג
ה . ב + ג

11 . תמדוקה הלאשב הליפנב ועגפנ םיבצע וא בצע הזיא ?
א . Musculocotaneous
ב . Radial
ג . Ulnar
ד . Median
ה . ג + ד

12 . ל רשקנ וניא םיאבה םירירשהמ הזיא - scapula ) insertion וא origin ( ?
א . Pectoralis minor
ב . Pectoralis major
ג . Teres minor
ד . Teres major
ה . Serratus anterior

13 . מ הזיא זחאנ םיאבה םירירשה ) insertion ( ה תומצעמ תחאב - carpus ?
א . Flexor carpi radialis
ב . Flexor carpi ulnaris
ג . Extensor carpi radialis longus
ד . Extensor carpi radialis brevis
ה . Abductor pollicis longus

14 . ה - median nerve ל טרפ םיאבה םירירשה לכ תא בבצעמ :
א . Pronator teres
ב . Flexor digitorum superficialis
ג . Flexor carpi ulnaris
ד . Palmaris longus
ה . Flexor carpi radialis

םייפג הימוטנא 2004
3 / 7
15 . ל חותינב - Tennis Elbow ) ילרטלה לידנוקיפא תקלד lateral epicondylitis ( , וניאש חתנמה
רוזיאה לש הימוטנאה תא בטיה ריכמ , בצעל קזנ םורגל לוכי :
א . Medial anterbrachial cutaneous nerve
ב . Median nerve
ג . Ulnar nerve
ד . Radial nerve
ה . Musculo-cotaneous nerve

16 . ןיב רדחש ןיכס תריקדב הטטק ידכ ךות ובגב רקדנש םדא ters major ו - teres minor ) ילרטל (
האבה ףתכה תעונתב הלבגממ לובסי :
א . Adduction
ב . Abduction
ג . Flexion
ד . Medial rotation
ה . ליעלש תועונתה לכ
ו . ב + ג
ז . ב + ד
ח . א + ג + ד

17 . Carpal Tunnel Syndrome ה לע םיצחול תילפרקה הלעתב םייוניש וב בצמ אוה - בצע / םי
רבועה / הלעתב םי . הערפה / הז םורדניס וולי תואבה תועונתהמ וליא עוציבב תו ?
א . תוילאידמ תועבצא לש היסקלפ
ב . תוילאידמ תועבצא לש היסנטסקא
ג . תועבצאה לש היצקודא
ד . תועבצאה לש היצקודבא
ה . היציזופוא ) opposition ( לדוגאה לש ) סמ עבצא ' 1 (
ו . היציזופוא ) opposition ( תרזה לש ) סמ עבצא ' 5 (
ז . נה לכ " ל
ח . ה + ו
ט . ג + ד + ה

תולאשב םיטרופמה םינבמה ןיב םאתה 18-22 אב תועיפומה תורדגההו ' - ט '
18 . Scaphoid א . ה לש ילרטלה הצקה scapular spine
19 . Pisriform ב . לש ילמיסקורפ ירוירטנא זיז ulna
20 . Cracoid ג . לאידמ תילפרק םצע ו - תילטסיד
21 . Coronid ד . לש ילמיסקורפ ירוירטסופ זיז ulna
22 . Trapezium ה . ורטל תילפרק םצע - תילמיסקורפ
ו . ולאידמ תילפרק םצע - תילמיסקורפ
ז . ה לש ימדק זיז - scapula
ח . ולרטל תילפרק םצע - תילטסיד
ט . ורטנא הטילב - ה לש ילמיסקורפ ulna

23 . א ב םיטרופמה םינבמהמ הזיאל ' - ט ' רשקתמ ) origin וא insertion ( ה רירש - Pectoralis
minor
24 . א ב םיטרופמה םינבמהמ הזיאל ' - ט ' רשקתמ ) origin וא insertion ( ה רירש - Abductor digiti
minimi
25 . א ב םיטרופמה םינבמהמ הזיאל ' - ט ' רשקתמ ) origin וא insertion ( ה רירש - Brachialis
26 . א ב םיטרופמה םינבמהמ הזיאל ' - ט ' רשקתמ ) origin וא insertion ( ה רירש - Biceps brachii
27 . א ב םיטרופמה םינבמהמ הזיאל ' - ט ' רשקתמ ) origin וא insertion ( ה רירש - Pronator teres
28 . ע בבצועמ וניא הטמ םימושרה םירירשהמ הזיא " ה י - ulnar nerve , ולש ףיעס וא ?
םייפג הימוטנא 2004
4 / 7
א . Abductor digiti minimi
ב . Palmar interossei
ג . Dorsal interossei
ד . Abductor pollicis brevis
ה . Adductor pollicis
ו . ג + ד + ה
ז . ד + ה

29 . ה םירירשה - interossei תואבה תולועפה תא םיעצבמ :
א . תועבצאה לש היצקודדאו היצקודבא
ב . תועבצאה לש רושייו ףופיכ
ג . ה תעונת לע םיארחא - opposition
ד . דיה ףכ שרוש לש תיבוביס העונת לע םיארחא
ה . דיה ףכ שרוש לש תירנלוא הייטה לע םיארחא

תולאשב 30-40 ב א ב םיאבומה םינבמה תמישר ךותמ םיאבה םירירשה תודמצה םוקמ תא רח - ה :
30 . Teres major א . Greter Tubersoity
31 . Supraspinatus ב . Lesser Tuberosity
32 . Long head of Biceps brachii ג . Acromium
33 . Pectoralis major ד . Olecranon
34 . Pectoralis minor ה . ה תמוג ילוש - Glenoid
35 . Infraspinatus ו . Coracoid Process
36 . Teres minor ז . Bicipital Groove
37 . Latissimus dorsi
38 . Short head of Biceps brachii
39 . Long head of Triceps
40 . Subscapularis

41 . תינמיה ולגר לש היצקודבא עצבל לגוסמ בכורה היה אל םיינפוא תנואת רחאל . בצע הזיא
הליפנה תעב עגפנ ?
א . Superior gluteal nerve
ב . Inferior gluteal nerve
ג . Obturator nerve
ד . Sciatic nerve

42 . עגפנ רירש הזיא , הארנה לככ , וז הנואתב בכורה לצא ?
א . Adductor magnus
ב . Tensor facia lata
ג . Gluteus maximus
ד . Gluteus medius

תולאשב 43-48 המ םמוקמל םיבצעה םיב םאתה - brachial plexus :
43 . Ulner nerve א . Lateral cord
44 . Musculo-cutaneous nerve ב . Posterior cord
45 . Radial nerve ג . Medial cord
46 . Suprascapular nerve ד . Middle trunk
47 . Axillary nerve ה . Upper trunk
48 . Long thoracic nerve ו . Lower trunk
ז . םישרוש Roots

םייפג הימוטנא 2004
5 / 7
49 . ה שארב רבש - fibula העיגפל םורגל לולע ) תמיוסמ ( העונתב / תואבה תו :
א . Dorsi flexion לוסרקה לש
ב . Plantar flexion לוסרקה לש
ג . Eversion
ד . Inversion
ה . א + ג
ו . ב + ג
ז . תונוכנ תובושתה לכ

50 . םירירשהמ הזיא ) וקלח וא ( רשקנ וניא םיאבה ) unsertion ( םצעל תורישי :
א . Lumbricals
ב . Quadratus plantae
ג . Tensor fascia lata
ד . Gluteus maximus
ה . נה לכ " ל
ו . א + ג
ז . ב + ג + ד

51 . ע םרגת רירש הזיא לש ודוקפתב העיגפ " ב העיגפ י - Ligamentum patella ?
א . Tibialis anterior
ב . Adductor longus
ג . Rectus femoris
ד . Popliteus

52 . רורגל הלוכי ימוטנא הנבמ הזיא לש ותשלוח femoral hernia ?
א . Inguinal ligament
ב . Femoral sheath
ג . Femoral canal
ד . Saphenous opening

53 . ה ךרד - Adductor Hiatus םירבוע :
א . Sciatic N
ב . Femoral N
ג . Femoral A
ד . Small Saphenous V

54 . ב רבש - Patella ב אטבתיש קרפמל תווע םורגי :
א . Flexion ךרבה לש
ב . Extension ךרבה לש
ג . Medial Rotation ךרבה לש
ד . Extension ךריה לש
ה . תונוכנ תובושתה לכ

55 . ה תא םיראתמה םיאבה םיטפשמהמ הזיא - Popliteal fossa ןוכנ וניא ?
א . ה רבוע וכרד - Great Saphenous V
ב . ילרטלה לובגה / אוה ולש ןוילע Biceps femoris
ג . ה רבוע וכרד - Tibial nerve
ד . ה אוה ולש ןוילעה ילאידמה לובגה - Semitendinosus


םייפג הימוטנא 2004
6 / 7
56 . רירשה תא םיראתמה םיטפשמהמ הזיא Digitotum Brevis ןוכנ וניא ?
א . ה םצעמ ואצומ - Clacaneus
ב . דמצנ םיילמיסקורפה םילילגל םידיג העבראב proximal falanges תועבצא לש 2-5
ג . ע בבצועמ " י Deep peroneal nerve
ד . ב רזוע - extension לוסרקה לש

57 . דחא קרפמ ינפ לע קר רבוע םיאבה םירירשה ןיבמ ימ ?
א . Vastus medialis
ב . Rrectus femoris
ג . Gracilis
ד . Sartorius

58 . ואצומ םיאבה םירירשהמ הזיא ) origin ( ה םצעמ - Ischium ?
א . Adductor brevis
ב . Rectus femoris
ג . Biceps femoris
ד . Pectineus

59 . ירוחאמ רבוע םיאבה םינבמהמ הזיא Lateral Malleolus ?
א . Peroneus longus
ב . Tibialis posterior
ג . Posterior tibia A
ד . Deep peroneal nerve

60 . ה תצובקל ךייש אל םיאבה םירירשהמ הזיא - lateral rotators ךריה לש ?
א . Piriformis
ב . Obturator internus
ג . Obturator externus
ד . Qudratus femoris
ה . Iliopsoas

תולאשב םיעיפומה םירירשה ןיב םאתה 61-68 הנבמהו ) ירקיעה ( הלאמ םידמצנ םה וילא
אב םיטרופמה ' - ח ' :
61 . Semitendinosus א . ה סיסב - phalanx עבצא לש ילטסיד 1
62 . Sartorius ב . ה סיסב - phalanx עבצא לש ילמיסקורפ 1
63 . Tibialis anterior ג . Tibial tuberosity
64 . Vastus medialis ד . לש ילאידמ לידנוק Femur
65 . Tibialis posterior ה . ילאדימ רוזיא - לש ילמיסקרופ tibia
66 . Rectus femoris ו . Medial cuniform +1
st
metatarsal
67 . Flexor hallucis longus ז . Calcaneus
68 . Abductor hallucis ח . Navicular

70 . Peroneal Artery קרוע הזיא לש ףיעס וניה ?
א . Femoral A
ב . Common Peroneal A
ג . Anterior tibia A
ד . Posterior tibia A
ה . Popliteal A


םייפג הימוטנא 2004
7 / 7
תולאש 71-75 ךינפלש רויצל תוסחייתמ :
ב םיעיפומה םינבמה תא ההז 1-5 המאתהב ) סמ הלאש ' 71 - סמ הנבמ ' 1 ; סמ הלאש ' 72 – הנבמ
סמ ' 2 האלה ןכו .( א ב תועיפומה הלאמ הרדגה םהל םאתה ' - ט ' ןלהל .
א . Small Saphenous V ה . Medial Maleolus
ב . Great Saphenous V ו . Lateral Maleolus
ג . Flexor Digitorum Longus ז . Calcaneus
ד . Extensor Digitorum Longus ח . Talus
ט . Calcaneus tendon

תולאש 76-80 הלעמלש רויצל תוסחייתמ :
ב םיעיפומה םינבמה תא ההז 6-10 המאתהב ) סמ הלאש ' 76 - סמ הנבמ ' 6 ; סמ הלאש ' 77 –
סמ הנבמ ' 7 האלה ןכו .( א ב תועיפומה הלאמ הרדגה םהל םאתה ' - ט ' ןלהל .
א . Deep Peroneal N ה . Tebialis anterior
ב . Superfecial Peroneal N ו . Extensor Digitorum Brevis
ג . Anterior Tibial A ז . Extensor Digitorum Longus
ד . Dorsal Pedis ח . Calcaneus
ט . Talus

תובושת תוירשפא :
1 א 31 א 61 ה
2 א 32 ה 62 ה
3 א 33 ז 63 ו
4 ה 34 ו 64 ג
5 ה 35 א 65 ח
6 ד 36 א 66 ג
7 ג 37 ז 67 א
8 ג 38 ו 68 ב
9 א 39 ה 70 ד
10 ה 40 ב 71 ה
11 ה 41 א 72 ג
12 ב 42 ד 73 ט
13 ב 43 ג 74 א
14 ג 44 א 75 ו
15 ה 45 ב 76 א
16 46 ה 77 ז
17 47 ב 78 ג
18 ה 48 ז 79 ה
19 ו 49 ז 80 ט
20 ז 50 ה
21 ב 51 ג
22 ח 52 ג
23 20 53 ג
24 19 54 א
25 21 55 א
26 20 56 ד
27 21 57 א
28 ד 58 ג
29 א 59 א
30 ז 60 ה

הימוטנא 2 – םייפג 2003
5 / 1
הימוטנאב הניחב רוזחש 2 - םייפג – 2003 א דעומ '
ד " רואמ הליג ר , ד " ןזור דורמינ ר

1 . םצעל תורישי רשקנ וניא םירירשהמ הזיא ?
א . Lumbricals
ב . Quadratus plante
ג . Tensor fascia lata
ד . Gluteus max
ה . נה לכ " ל
ו . א + ג
ז . ב + ג

2 . טנמגילב העיגפמ םרגת רירש הזיא דוקפתב העיגפ Pattella ?
א . Tibialis Ant.
ב . Adductor longus
ג . Popliteus
ד . Rectus Femoris

3 . לש ףיעס וניא םיאבהמ הזיא Sacral Plexus ?
א . Sciatic nerve
ב . N. to quadratus muscle
ג . Lateral femoral cutaneus nerve
ד . Inf. Gluteal
ה . Pudendal

4 . ב רבוע םיאבהמ הזיא - Greater scuatic foramen ?
א . לש דיג Obturator internus .
ב . ש דיג ל Obturator ext. .
ג . לש דיג Piriformis .
ד . Obturator nerve .

5 . יבגל םיאבהמ הזיא Popliteal Fossa ןוכנ וניא ?
א . רבוע וכרד Saphenus n.
ב . ה אוה ילרטל ןוילע לובג - Biceps
ג . ה רבוע וכרד - tibial n.
ד . אוה ילאידמ ןוילע לובג Semimembranosus .

6 . ה תובישח המ - adductor hiatus ?
א . קמ הווהמ ל םו - hernia .
ב . ה רבוע וכרד - Saphenus vein .
ג . ל רזוע - adduction ךריה קרפמ לש .
ד . רבוע וכרד Femoral artery .

7 . לשב לקשמ תאישנל םאתומ ךרבה קרפמ –
א . קרפמה תומצע לש המאתה
ב . םירירשהו תועלצה לש ןקזוח
ג . היביטה לש חוטשה חטשמה
ד . הלוביפו היביט בוליש
ה . םילרומפה םילידנוקה


הימוטנא 2 – םייפג 2003
5 / 2
במ ןיב םאתה םצעל הנ -

8 . fovea capitis א . Calcaneus
9 . soleal line ב . Coxa
10 . med. Malleolus ג . Talus
11 . lat. Malleolus ד . Patella
12 . sustentaculum tali ה . Tibia
13 . sesamoid bone ו . Fibula
14 . linea aspera ז . Femur
15 . adductor tubercle
16 . acetabulum


17 . קלחה תא בבצעמ המ קושה לש ירוירטסופה ?
א . sural n.
ב . saphenus n.
ג . tibial n.
ד . peroneal n.

18 . קושה לש ילאידמה קלחה תא בבצעמ המ ?
א . tibial n.
ב . peroneal n.
ג . saphenus n.
ד . sural n.

19 . רירשב העיגפמ עבונ לגר לש היצקודבא תושעל תלוכי רסוח –
א . gluteus max.
ב . gluteus medius
ג . piriformis
ד . internal obturator

20 . אשב רירשה ' 19 ע בבצועמ " י –
א . sup. Gluteal n.
ב . inf. Gluteal n.
ג . sciatic n.
ד . sacral plexus

21 . ה דיקפת - interossei -
א . תועבצאה לש היצקודדאו היצקודבא .
ב . תועבצאה לש ףופיכ .
ג . דיה ףכ לש היצקודבא .

22 . ה שארב העיגפ - fibula םיאבה םירירשה קותישל םורגת :
א . םיימדקה קושה ירירש לכ
ב . םירוירטסופה קושה ירירש לש תיחטשה םירירשה תבכש
ג . םירוירטסופה קושה ירירש לכ
ד . קושה ירירש לכ

הימוטנא 2 – םייפג 2003
5 / 3
תוירשפא תובושת
1 . ו
2 . ד
3 . ד
4 . ג
5 . א
6 . ד
7 . א
8 .
9 . ה
10 . ה
11 . ה
12 . ג
13 . ד
14 . ז
15 . ז
16 . ב
17 . ג
18 . א
19 . א
20 . ב
21 . א
22 . אהימוטנא 2 – םייפג 2003
5 / 4
הימוטנאב הניחב רוזחש 2 - ג םייפ – 2003 ב דעומ '

בצעו הנבמ ךדש :

1 . קושה לש ירוירטסופ יחטש רוזא א . Inf. gluteal
2 . Adductor brevis ב . Sup. gluteal
3 . Gluteus maximus ג . Saphenous
4 . Tibialis anterior ד . Obturator
5 . קושה לש ילאידמ יחטש רוזא ה . Femoral
6 . Peroneus longus ו . Tibial
7 . Rectus femoris ז . Sural

ח . Superficial peroneal

ט . Deep peroneal

8 . ל תיחטש רבועש הנבמ – extensor retinaculm :
א . Radial a.
ב . Basilic v.
ג . Extensor carpi redialis longus
ד . Extensor indicis

9 . חותינב tennis elbow בצעב עוגפל אל רהזיהל ךירצ :
א . medial
ב . ulnar
ג . radial
ד . musculocutaneus
ה . medial ante brachial cutaneus

10 . ע לגרה ףכ לש ירטנלפה חטשה לש ירוסנס בובצ :
א . deep peroneal
ב . sural
ג . tibial
ד . superficial peroneal

11 . רירש הזיא וניא ב רזוע - inversion לגרה ףכ לש ?
א . tibialis anterior
ב . tibialis posterior
ג . Extensor hallucis longus
ד . Peroneus tertius

רירשל הלועפה תא םאתה :

12 . rectus femoris א . inversion
13 . semitendinousous ב . eversion
14 . pectineus ג . Flexion ) ךרב (
15 . gamellus superior ד . dorsi flexion
16 . tibialis posterior ה . lateral rotation ) ךרי (
17 . biceps femoris ו . extension ) ךרב (
18 . peroneus longus ז . adduction ) ךרי (
הימוטנא 2 – םייפג 2003
5 / 5
תוירשפא תובושת
1 . ו
2 . ד
3 . א
4 . ט
5 . ו
6 . ח
7 . ה
8 . ב
9 .
10 . ג
11 . ד
12 . ו
13 . ג
14 . ז
15 . ה
16 . ד
17 . ג
18 . ב

הימוטנא 2 – 2002 םייפג
1
הימוטנאב הניחב רוזחש 2 – םייפג - 2002

1 . ה לש תוליעפה המ lumbricals :
2 . ה לש תוליעפה המ tibialis anterior :

א תובושת - תולאשל תוסחייתמ ז 1-2 .
א . ךרבה לש היצנטסקא ה . לוסרקה לש היסקלפ
ב . ךריה לש היסקלפ ו . לוסרקה לש היצנטסקא
ג . ךריה לש תילרטל היצטור ז . ש תילרטל היצטור ךרבה ל
ד . לגרה תועבצא לש היצנטסקא

תולאשב 3-8 רוקמל בצעה ןיב םאתה .

3 . ulnar א . lateral cord
4 . musculocutaneus ב . Medial cord
5 . radial ג . Posterior cord
6 . suprascapular ד . Superior trunk
7 . axillary ה . Inferior trunk
8 . long thoracic ו . Middle trunk
ז . spiral roots
9 . לפה והמ ךריה לש ירקיעה רוסק ?
א . pectineus
ב . sartorius
ג . Iliopsoas
ד . Rectus femoris

10 . ע בבצועמ המ " ה י femoral n. ?
א . Iliopsoas
ב . Psoas
ג . Vastus lateralis
ד . Vastus medialis

11 . ה תיינבל םרות םיבצעהמ ימ Lateral cord ?
א . upper trunk ו middle trunk
ב . upper trunk דבלב
ג . upper trunk ו lower trunk
ד . middle trunk ו lower trunk

12 . הקידבל עיגה הלוח , היצניפוסה תוליעפב השלוח התלגתה . עגפנ בצע הזיא ?
א . Axillary n.
ב . Musculocutaneus n.
ג . Median n.
ד . Ulnar n.
ה . Accesory n.

13 . המאה לש ירוירפוס ילרטלה דצל ןירקמ ףתכב באכ . תאז סחיל ןתינ םיבצעהמ ימל ?
א . Suprascapular
ב . Axillary
ג . Musculocutaneus
ד . Radial
ה . Lower subscapular
הימוטנא 2 – 2002 םייפג
2

14 . קפרמל היפוקסורתל תסנכה ) ילרטל דצ .( עגפיהל לולע בצע הזיא ?
א . ulnar
ב . musculocutaneus
ג . radial
ד . median

15 . םיקרפמ ינש הצוח רירש הזיא ?
א . gluteus maximus
ב . biceps femoris

תשק הזיאב ךמות רירש הזיא :

16 . peroneus longus א . תילאידמ תיכרוא תשק
17 . posterior tibial ב . תילרטל תיכרוא תשק
18 . peroneus brevis ג . תיבחור תשק
19 . anterior tibial ד . תיבחור תשק + תילאידמ תיכרוא
20 . flexor digitorum longus ה . תיבחור תשק + תילרטל תיכרוא
21 . flexor hallucis longus ו . תילרטל תיכרוא תשק + תילאידמ
22 . abductor digiti minimi


תובושת תוירשפא :
1 . ד
2 . ה
3 . ב
4 . א
5 . ג
6 . ד
7 . ג
8 . ז
9 . ג
10 . ד ג
11 . א
12 . ב
13 . ג
14 . ג
15 . ב
16 . ה
17 . א
18 . ב
19 . א
20 . ג
21 . א
22 . ב
הימוטנא 2 : םייפג – 2001

הימוטנאב הניחב רוזחש 2 – םייפג – 2001

1 . יבגל ןוכנ אל םיאבהמ המ Poplteal fossa ?
א . Semimembranus ילאידמ ןוילע לובג הווהמ
ב . Biceps femoris ןותחת לובג
ג . tibial n. וכרד רבוע
ד . saphenous n. וכרג רבוע

2 . לש הזיחא Gluteal medius אוה :

3 . מאב עגפנש הלוח תפצרב םיבאכ שיגרמו ה anatomical snuff boc . ורבשנ תומצע וזיא ?
א . hamate
ב . Scaphoid
ג . Lunate
ד . Trapezium
ה . capitate

4 . גוסמ וניה הנלואל סורמוהה ןיב קרפמה ?

5 . יבגל Extensor digitorium brevis – ןוכנ אל המ ?
א . סונקלקה םצעמ ואצומ
ב . א לש סגנלפב זחאנ תועבצ 2-5 תועצמאב 4 םידיג
ג . לגרה ףכ לש ילטסידה רודמב דיחיה רירשה אוה
ד . ע בבצועמ " י deep fibular

6 . קרפמ ךותב רבוע םירירשהמ הזיא
א . popliteal
ב . tibialis
ג . periformis
ד . pectineus

7-10 . ולש הלועפל רירשה תא םאתה :
7 . peroneus longus א . לש היצנטסקא תועבצאה לכ
8 . obturator internus ב . ךרבה לש היסקלפ
9 . pectineus ג . ךריה לש ילרטל בוביס
10 . biceps femoris ד . לוסרקה לש היצנטסקא
ה . לוסרקה לש היסקלפ
ו . ךריה לש היצנטסקא

11-15 . רשק / ותוא בבצעמש בצעל רוזיאה ןיב י :
11 . קושה לש ירוירטסופ רוזיא א . sural n.
12 . קושה לש ילאידמ רוזיא ב . tibial n.
13 . adductor ג . femoral n.
14 . tibialis ant. ד . deep peroneal
15 . gluteus max ה . superficial peroneal
ו . obturator n.
ז . sup. gluteal
ח . ing. gluteal


הימוטנא 2 : םייפג – 2001
16 . עגפנ םא brachial plexus י אל רירש הזיא עגפי ?
א . latisimus dorsi
ב . subscapularis
ג . infraspinatus
ד . trapezius
ה . rhomboid

17 . ע תעצבתמ תועבצאה לש היצקודבא " י :
א . Lumbrical
ב . palmar interosseus
ג . dorsal interosseus
ד . extensor digitorium
ה . א + ב

18 . ה עגפנ םא - pattela lig. רירש הזיא עגפי
א . ant. tibial
ב . rectus femoris
ג . obturator longus
ד . femoris rectus

19 . קרפמב תופתתשמש תומצעה carpo radius ןה :

20 . ךרד רבוע המ Quadrilateral space ?

21 . לעמ רבוע טנמגיל הזיא long head of biceps brachi ?
א . clavicoacromial
ב . supra glenohumeral
ג . transcerse humeral
ד . conoid
ה . coracoacromial

22 . serratus ant. תועלצל הלופקסה תא דימצמ . ב זחאנ אוה :
א . הלופקס לש ילרטל לובג
ב . הלופקסה לש ילאידמ לובג
ג . inf. angle of scapula
ד . spine of scapula

23 . תעונת קר עצבמ ימ flexion ב - MPJ ?
א . flexor digitorum superficial
ב . dorsal interosseus
ג . flexor digitorum profundus
ד . palmar interosseus
ה . lumbrical

24 . ב רבוע ימ - greater sciatic ?
א . femoral n.
ב . לש דיג piriformis
ג . לש דיג Obturator internus
ד . Obturator n.

הימוטנא 2 : םייפג – 2001
25 . רבוע טנמגיל הזיא ה לש ךוראה שארל תחתמ - biceps ?

26 . יבגל ןוכנ אל המ Lumbrical m. ?
א . םישוע flexion קרפמב
ב . ב םיזחאנ - ext. expansion
ג . םידיגהמ םאצומ flexor digitorum profundus
ד . ע םיבבצועמ םלוכ " י median n.

27 . תוילפרקה תומצעהמ תחאב זחאנ םירירשהמ הזיא ?
א . flexor carpi ulnaris
ב . flexor carpi radialis
ג . extensor carpi radialis longus
ד . extensor carpi radialis brevis
ה . adductor pollicis brevis

28 . ךריה קרפמ לש ילרטל בוביסב ףתתשמ וניא םאיבה םירירשהמ הזיא ?
א . obturator externous
ב . gluteus max.
ג . gluterus med.
ד . obturator internus

29 . תידיאומסס םצע שי םירירשה ידיגמ וליאב ?

30 . ךריה לש ישארה רוסקלפה והמ ?
א . pectineus
ב . sartorius
ג . Iliopsoas
ד . Rectus frmoris

31 . ב העיגפ ןייפאמ המ - radial n. ?

32 . ב זחאנ וניא רירש הזיא - extensor expansion ?
א . extensor carpi medialis longus
ב . lumbricalis
ג . extensor digitorum
ד . externus indicis
ה . palmar interosseus

33 . תותשקה קוזיחב ףתתשמ וניא םירירשהמ ימ ?

34 . תעונת ext. עורזה לש , ףתתשמ אל ימ ?
א . long head of triceps
ב . deltoid
ג . teres major
ד . latissimus dorsi

35 . המאה לש ימדקה רודמל ךייש וניא םינבמהמ ימ ?
א . flexor carpi radialis
ב . pronator teres
ג . flexor carpi ulnaris
ד . pronator qudratus
ה . ילאידר בצעהימוטנא 2 : םייפג – 2001
36 . ב רבוע םד ילכ הזיא - snuff box ?
א . cephalic vein
ב . basalic vein
ג . deep branch of radial
ד . superficial branch of radial
ה . deep branch of ulnar

37 . ה לש ילרטלה לובגה והמ - snuff box ?

38 . ע בבצועמ אל רירש הזיא " י obturator n. ?
א . seratorius
ב . adductor longus
ג . obturator ext.
ד . obturator int.
ה . gracilis

39 . ל םיכייש םירירשה לכ - rotator cuff ל טרפ :
א . supraspinatus
ב . subscapular
ג . infraspinatus
ד . teres major
ה . deltoid

40 . ךרבה קרפמ יבגל ןוכנ אל המ ?
א . ןיב קרפמ 2 דבלב תומצע
ב . ה ןיב רישי עגמ ןיא - femur ל - tibia
ג . יריצ קרפמ והז
ד . תויקרפמ ךות תועוצר םע הפגב דיחיה קרפמה והז

41 . תועבצאב היצקודדא השוע ימ ?
א . palmar interosseus
ב . poopnes policis
ג . oppones minimi
ד . dorsal interosseus
ה . flexor policis

42 . ה תא בבצעמ ימ - brachialis
א . median
ב . axillary
ג . muscolucutaneous
ד . radial
ה . ulnar

43 . ה לש ימדיקה לפכה - axillary fossa אוה ?
א . pectoralis major
ב . serratus ant.
ג . teres major
ד . subscapularis

הימוטנא 2 : םייפג – 2001
תוירשפא תובושת
1 . ב
3 . ב
5 . ב
6 . א
7 . ה
8 . ג
9 .
10 . ו
11 . ב
12 . ד
13 . ו
14 . ד
15 . ח
16 . ד
17 . ג
18 . ב
19 . scaphoid, lunate, triquentral
20 . axillary n. & post. circumflex humerus a.
22 . ב
23 . ה
24 . ב
26 . ד
27 . א
28 . ב ?
30 . ד
31 . wrist drop
32 . א
34 . ב
35 . ה
36 . ד ?
38 . א
39 . ה
40 . ב ?
41 . א
42 . ג
43 . א
הימוטנא 2 : םייפג - 1

הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 1

1-4 . םיאבה םיטפשמל םיאתמ םיאבה םינבמהמ ימ ?
1 . ה רירש לש ליג דמצנ וילא - Iliacus 0 . Linea Aspera
2 . ה ירירש םידמצנ וילא - Adductors א . Lesser Trochanter
3 . ה רירש דמצנ וילא - Gluteus Maximus ב . Greater Trochanter
4 . ש דמצנ וילא ה ריר - Gluteus medius ג . Lateral Condyle of Femur
ד . Iliotibial Tract

5 . בצע ךרד ךתח Sciatic ל טרפ םיאבה םירירשה לכב קותישל םורגי :
0 . Gracilis
א . Soleus
ב . Plantaris
ג . Flexor Hallucis Longus
ד . Tibialis Posterior

6 . םצע ראווצ רוזיאב העיצפב ה - Fibula בצע עגפנ Common Peroneal . ךכמ האצותכ :
0 . עצבל לוכי הלוחה Dorsi Flexion עצבל לוכי אל לבא – Plantar Flexion
א . ה ירירש יכ הלופנ לוסרקה רוזיאב לגרה - Dorsi flexion ועגפנ
ב . תעונת Dorsi Flexion ע קר תעצבתמ " םירירשה י Peroneus longus ו - Peroneus
brevis
ג . םיפפוכמה לכ ) Plantar Flexors ( םיקתושמ לוסרקה קרפמ לש םיכוראה
ד . םירשיימהמ קלח ) Dorsi flexors ( םיקתושמ לוסרקה קרפמ לש

7 . ילרומפה קרועל רטנצ סינכהל ןויסינב , רוניצהש אדוול ידכ םד תצק בואשל הסנמ אפורה
קרועה ךותב אצמנ . יבאכ לע ןנואתמ הלוחהו םד הארנ אל הביאשב רוזיאב דואמ םיקזח ם
ךריה .
0 . תילרומפה הלעתל תילאידמ רתנצה תא סינכה אפורה
א . ל תילרטל רתנצה תא סינכה אפורה - Femoral sheath
ב . ה לש יעצמאה רודמל רתנצה תא סינכה אפורה - Femoral Sheath
ג . תילמונא הז הלוח לש הימוטנאה ) היציירוו שי (
ד . ךותל רתנצה תא סינכה אפורה תילרומפה הלעתה

8 . קרוע יבגל תואבה תובושתה לכ Superficial external pudendal ל טרפ תונוכנ :
0 . ילרומפה קרועב ורוקמ
א . תימדק ןטב ןפוד לש ןותחת רוזיאל הקפסא ןתונ , םיכשאה קשלו ןימה רבאל
ב . קרוע םע םיטומוטסנא םירשק רצוי internal pudendal
ג . וצרל ליבקמב רבוע תילאניווגניאה הע Inguinal Lig. ה םצע סכר ןוויכל - ileum
ד . היצפה ךרד רדוח Cribrosa

9 . שמרחה יומד ילאידמה סוחסה ) Semilunar Meniscus ( רתוי ההובג תורידתב עגפנ
ש ינפמ שמרחה יומד ילרטלה סוחסהמ :
0 . רתוי קחשנ ןכלו ילרטלה סוחסהמ רתוי קד אוה
א . לה העוצרל עבוקמ אוה ענמהל ידכ זוזל לוכי אל ןכלו תילרטלוקה תילרט
העיגפמ
ב . תיספוקל םייפקהה םיילושב עבוקמ אוה Capsule ה תילרטלוקה העוצרלו -
Medial collateral העיגפמ ענמהל ידכ זוזל לוכי אל ןכלו
ג . ע ןגומ קרפמה לש ילאידמה דצה " קרפמה לש הבועמ הלוספק י
ד . העוצרהמ דרפומ ולש יפקיהה קלחה ע תילרטלה תילרטלוקה " רירש לש דיגה י
Popliteus
הימוטנא 2 : םייפג - 1

10 . םינוכנ אל םיאבה םיטפשמהמ ימ ?
0 . ה רירשה - Popliteus ךרבה תחיתפ הלחתהל םרוג
א . ה רירשה - Semitendinosus ה תריציב ףתתשמ - Par anserinus profunde
ב . ה רירשה - Semitendinosus הצובקל סחייתמ Hamstring
ג . ה רירשה - Semitendinosus םע רבחתמ Oblique popliteal ligament
ד . ה רירשה - Popliteus םע רבחתמ Oblique popliteal ligament

11 . קושה לש ילרטלה רודמה ירירש תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
0 . Common Peroneal
א . Tibial
ב . Superficial Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

12 . לבקל ידכ גטס ידירוו םד ' דירו תא ףושחל ידכ ךתח עצבל טילחמ ר Great Saphenous .
ילרטלה ןושיטפל המידק יבחור ןוויכב ךתוח אוה ) Lateral Malleolus ( אצומ ונניא לבא
דירווה תא
0 . ילאידמה ןושיטפל המידק תויהל ךירצ ךתחה
א . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ תויהל ךירצ ךתחה
ב . ויהל ךירצ ךתחה ילאידמה ןושיטפה ירוחאמ ת
ג . הנוכנ ולש הימוטנאה . בוש תוסנל ךירצ אוה
ד . דירוו great saphenous לוסרקה קרפמ תא הצוח וניא

13 . תארקנש העוצרה Posterior Cruciate Ligamnet תא תרבחמ :
0 . לש ימדקה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia ה לש ילאידמה חטשה םע -
Medial Condyle ה לש - Femur
א . לש ירוחאה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia ה לש ילאידמה חטשה םע -
Medial Condyle ה לש - Femur
ב . לש ימדקה קלחה תא Intercondylar Fossa ה לש - Tibia לש ילאידמה חטשה םע
ה - Lateral Condyle ה לש - Femur
ג . לש ירוחאה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia ה לש ילרטלה חטשה םע -
Medial Condyle ה לש - Femur
ד . ה לש יזכרמה קלחה תא - Tibia ה לש ימדקה חטשה םע - Intercondylar Fossa לש
ה - Femur

14 . םיקרפמ ינש הצוח םיאבה םירירשהמ ימ ?
0 . Gluteus minimus
א . Gluteus Maximus
ב . Adductor Longus
ג . Vastus Lateralis
ד . Iliacus

15 . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ לוסרקה קרפמ תא הצוח םיאבה םינבמהמ ימ :
0 . דירו Great Saphenous
א . קרוע posterior Tibia
ב . דירו Small Saphenous
ג . קרוע Lateral Plantar
ד . קרוע Superficial Peroneal


הימוטנא 2 : םייפג - 1
16 . ןמזב Lock-knee ) ךרבה תליענ :(
0 . ברקתמ םייכרבה יתש היינשה לא תחאה תו
א . ימינפ בוביס השוע ךריה םצע – Medial
ב . ימינפ בוביס השוע קושה םצע – Medial
ג . ינוציח בוביס השוע קושה םצע – Lateral
ד . ףופיכב אצמנ ךרבה קרפמ – Flexion

17 . םיסוקסינמה יבגל ןוכנ אל המ ?
0 . ךרבה קרפמ תוביציל םימרות
א . יפ סוחסמ םייונב םה יגליטרקורב
ב . Medial meniscus םע רבחתמ Medial collateral ligament
ג . Lateral meniscus םע רבחתמ Lateral collateral ligament
ד . ידי לע ימדיקה םקלחב םירבוחמ םיסוקסינמה ינש transverse ligament

18 . תקידב Trendelenburg רירש לש השלוח לע העיבצמ תיבויח :
0 . gluteus maximus
א . tensor fascia lata
ב . gluteus medius
ג . gluteus minimus
ד . Quadratus lumbarum

19 . ךרבה תקיפ דיג לא םידמצנ םיאבה םירירשה תצובקמ ימ :
0 . Adductor Magnus; Adductor Longus; Gracilis
א . Sartorius; Gracilisl; Semitendinosus
ב . Biceps Femoris; Semimembranosus; Semitendinosus
ג . Obturator Externus; Quadratus Femoris; Piriformis
ד . Vastus lateralis; Vastus Medialis; Vastus Intermedialis; Rectus femoris

20 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 19 ע בבצועמ " ה בצע י - Obturator

21 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 19 ה הצובקל םיכייש - Hamstrings

22 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 19 םיינוציחה םיבבוסמה תצובקל םיכייש ) lateral
rotators .(

23-26 . תואבה תולאשב תובושתל תומיאתמה תא תואבה םירירשה תוצובקמ רחב :
0 . Flexor Hallucis Longus, Tibialis Posterior, Flexor Digitorium Longus
א . Tensor Fascia Lata, Gluteus Maximus
ב . Peroneus Longus, Peroneus Brevis
ג . Psoas, Iliacus, Piriformis
ד . Extensor Digitorium Longus, Extensor Hallucis Longus
23 . קושה לש ירוחאה רודמב םיאצמנ
24 . הנותחתה הפגה לע איה םתלועפו ןגאהמ םרוקמ
25 . רודמב םיאצמנ קושה לש ימדקה
26 . בצעה ידי לע םיבבצועמ Superficial Peroneal

27 . ידי לע םירצונ ילרומפה שולשמה תולובג :
0 . ה םירירשה - Sartorius , Pectineus ו - Ilioinguinal Lig.
א . ה םירירשה - Sartorius , Adductor Magnus , ו - Ilioinguinal Lig.
ב . ה םירירשה - Sartorius , Adductor Longus ו - Ilioinguinal Lig.
ג . ה םירירשה - Rectus Femoris , Adductor Longus , ו - Ilioinguinal Lig.
ד . ה םירירשה - Rectus femoris , Adductor Magnus , ו - Ililoinguinal Lig.
הימוטנא 2 : םייפג - 1

28 . םש לע הלעתה יבגל תונוכנ תואבה תובושתה לכ Hunter ל טרפ :
0 . רירש ןיב תאצמנ Sartorius , רירש Adductor longus רירשו Vastus Medialis
א . ה בצעו םילרומפה םדה ילכ תא הליכמ - saphenous
ב . ילרומפה בצעהו םילרומפה םדה ילכ תא הליכמ
ג . ה בצע תא הליכמ אל - Sciatic
ד . ה בצע תא הליכמ אל - Obturator

29 . ה ךרד - Hiatus Tendineous ה רירשב - adductor magnus רבוע :
0 . ילכ םיילרומפה בצעהו םדה
א . בצע לש ףנע Sciatic
ב . ה בצע - Obturator
ג . םיילרומפה םדה ילכ
ד . ילרומפה בצעה

30-34 . םתוא בבצעמש בצעה םע םירירשה תא ךדש :
30 . ה רירש - Peroneus longus 0 . Deep peroneal nerve
31 . ה רירש - Extensor Hallucis longus א . Tibialis nerver
32 . ה רירש - Soleus ב . Superficial peroneal nerve
33 . ה רירש - popliteus ג . sciatic nerve
34 . ה רירש - Biceps Femoris ד . Femoral nerve

35 . םיסוקסינמה יבגל ןוכנ המ ?
0 . ךרבה תקיפ םצעל םירבוחמ םה Patella
א . םלש לוגע הנבמ לעב םהמ דחא לכ
ב . Lateral meniscus םע רבחתמ Lateral collateral ligament
ג . ילטנורפ ךתחב ) Coronary ( שלושמ תרוצ ילעב םה
ד . יטטפמיס בובציע םילבקמ םה

36 . ךרבה תיב יבגל ןוכנ אל המ ) Popliteal fossa .(
0 . ע לבגומ אוה תילרטל הלעמל " ה רירש י - Biceps femoris
א . ה - Tibial nerve אב ךרבה תיב ךרד רבוע עצמ
ב . ה - Common peroneal nerve ילאידמ דצב אצמנ
ג . ה - Popliteal artery ב קומע תחנומ - Popliteal vein
ד . ה רירש - Semitendinosus לובג תריציב ףתתשמ Supero-medialis

37 . ע בבצועמ אל םיאבה םינבמהמ ימ " בצע י Femoral ?
0 . Rectus Femoris
א . Adductor Longus
ב . Sartorius
ג . הלודגה ןהובל דע לגרה ףכ לש ילאידמה דצב רועה
ד . Vastus Intermedius

28 . םיאבה םינבמה ןיבמ ימ דמצנ אל ב - greater trochanter :
0 . Piriformis
א . Gluteus minimus
ב . Obturator internus
ג . Gamellus superior
ד . Pectineus


הימוטנא 2 : םייפג - 1
39 . ה לש ימדקה רודמב םירירשה ע בובצע םילבקמ ךרי " בצעה י :
0 . obturator
א . femoral
ב . tibial
ג . common peroneal
ד . sup. gluteal

40 . ךרבה לש היסקלפב ףתתשמ אל םיאבה םירירשהמ ימ :
0 . Tibialis posterior
א . Semitendinosous
ב . gracilis
ג . Sartorius
ד . gastrocnemius

* 41-51 . קמ תא רחב םיאבה םינבמה תמישר ךותמ םיאבה םירירשה תודמצה םו :
41 . Teres Major 0 . Greater Tuberosity
42 . Pectoralis Major א . Lesset Tuberosity
43 . Teres Minor ב . Bicipital groove
44 . Pectoralis Minor ג . Coracoid Process
45 . Latissimus Dorsi ד . ה תמוג ילוש - glenoid
46 . Long head Biceps Brachi
47 . Short head Biceps Brachi
48 . Long Head of Triceps
49 . Subscapularis
50 . Supraspinatus
51 . Infraspinatus
a 51 . coracobrachialis

52-58 . םיזחאנ םהש םידיגה םע םיאבה םירירשה תא ךדש .
52 . Tibialis anterior 0 . Iliotibial tract
53 . Tibialis posterior א . tendon patellae
54 . Tensor fascia lata ב . tendon Achiles
55 . Rectus frmoris ג . Interosseus membrane
56 . Soleus ד . נהמ דחא ףא " ל
57 . Popliteus
58 . Gluteus medius

59 . בצע Medial Brachial Cutaneous ב ורוקמ :
0 . Medial Cord
א . Lateral Cord
ב . Posterior Cord
ג . Upper Trunk
ד . Middle Trunk

60 . לודלדמ לבוס הלוחה םיכרד תנואת רחאל Atrophy זפרטה רירש לש Trapezius . הזיא
עגפנ םיאבה םיבצעהמ ?
0 . Axillary
א . Radial
ב . Thoracodorsal
ג . Long Thoracic
ד . Spinal Accessory
הימוטנא 2 : םייפג - 1

61 . ש הלוח תקידבב המכו תילאמש ףתכ קרפמ לש הקירפ האצמנ ןוימ רדחל עיגה
תילרטל עורזה תא בבוסל םדיקפתש םירירשהמ Lateral rotation . םה ועגפנש םירירשה :
0 . Supraspinatus; Teres Major; Teres Minor
א . Subscapularis; Teres Minor; Infraspinatus
ב . Teres Major; Supraspinatus; Infraspinatus
ג . Infraspinatus; Teres Minor; Supraspinatus
ד . 0 + ב

62 . ה ךותל - Aponeurosis םירשיימה לש Extensors םיאבה םירירשה םידמצנ דיה ירירש לש
ל טרפ :
0 . Lumbricalis
א . Palmr Interossei
ב . Dorsal Interossei
ג . Extensor Digitorium Communis
ד . Extensor Digitorium Brevis

63 . ה םירירשה תלועפ - Lumbricalis איה הנוילכ הפגב :
0 . םיקרפמה לכ לש ףופיכ Metacarpal Phalangeal (MP) , IP ילטסידו תילמיסקורפ
Proximal Interphalangeal , Distal Interphalangeal
א . םיקרפמה לכ לש רושיי Metacarpal Phalangeal לשו Proximal IP לשו Distal IP
ב . לש ףופיכ MP לש רושייו IP
ג . לש רושיי MP לש ףופיכו IP
ד . Abduction תועבצא לש 4 , 3 , 2

64 . המכשה םצע תא רבחמ םיאבה םירירשהמ הזיא Scapula עורזה םצע םע – Humerus ?
0 . Pectoralis Minor
א . Brachialis
ב . Deltoid
ג . Rhomboid Minor
ד . Pectoralis Major

65 . הלאשב םירירשהמ ימ 64 עורזה םע הזחה תיב תועלצ בולכ תא רבחמ ?

66 . הלאשב םירירשהמ ימ 64 המכשה םצעל הזחה תיב תועלצ בולכ תא רבחמ ?

67 . הלאשב םירירשהמ ימ 64 המכשה םצע תא רבחמ Scapula הרדשה דומע תוילוח םע ?

68 . זה םצע םע המכשה םצע תא רבחמ םיאבה םירירשהמ ימ עור ?
0 . Trapezius
א . Rhomboid Major
ב . Subscapularis
ג . Pectoralis Major
ד . Lavator Scapule

69 . תעונת תא עצבל לוכי הלוחהש הארמ הקידבה דיה ףכ שרוש רוזיאב ךתחב Opposition
לודגאה לש , ל לדוגאה תא דימצהל לוכי ונניא לבא - adduction עבצא לא 2 . ךתחה םאה
תל רדח תילפרקה הלעתה ךו carpal tunnel ?
0 . ןכ , עגפנ אוהו הכרד רבוע ינאידמה בצעה יכ
א . אל , עגפנ אוהו הכרד רבוע אל ירנלואה בצעה יכ
ב . ןכ , עגפנ אוה םשו ירנלואה בצעה רבוע תילפרקה הלעתב יכ
ג . ןכ , ה רירש לש דיגה אצמנ תילפרקה הלעתב יכ - Adductor
ד . אל , ה רירש דיג יכ - Adductor הלעתל תיחטיש רבוע
הימוטנא 2 : םייפג - 1

70 . תימוטנאה החרהה תספוק רוזיאב ודי תא ךתח חתנמה אפורה חותינ ךלהמב –
Anatomical snuff box בלה תומיעפ בצק יפל זתינ םדה ךתחה ךותמ . הארנכ אוה ךתחה
ב :
0 . דיה ףכב תיחטשה תימדה תשקה תריציל ורקיעב םרותש קרועב
א . ציל ורקיעב םרותש קרועב דיה ףכב הקומעה תימדה תשקה תרי
ב . דיה בגב תיחטשה תימדה תשקה תריציל םרותש קרועב
ג . דיה בגב הקומעה תימדה תשקה תריציל םרותש קרועב
ד . ילפצה דירווב Cephalic Vein

71 . תארקנש הטילבה תא םירצויש םירירשה תצובק Hypthenar Eminence :
0 . ע תבבצועמ " ילאידרה בצעה י
א . ע תבבצועמ " ירנלואה בצעה י
ב . ע תבבצועמ " ינאידימה בצעה י
ג . ינאידימו ירנלוא לופכ בובציע תלבקמ
ד . ינאידימו ילאידר לופכ בובצע תלבקמ

72 . תיזכרמה הצובקב הפמילה תוירשק לש זוקינל רשקב תואבה תובושתה לכ Central
ל טרפ תונוכנ יחשה תיבב :
0 . הצובקהמ הפמילה תא תוזקנמ ה - Subclavicular
א . הנוילעה הפגהמ הפמילה תא תוזקנמ
ב . םצע סכרל דע בגהמ הפמילה תא תוזקנמ Ileum
ג . רובטל דע ןטבהו הזחה לש תימדק ןפודמ הפמילה תא תזקנמ
ד . דשה תטולבמ הפמיל תוזקנמ

73 . םיפפוכמה תעוצרל קומע אצמנש בצע לע ץחל Flexor Retinaculum תנומסתל םרוג
נש תארק Carpal Tunnel Syndrome . אוה עגפנש רירשה :
0 . Brachioradialis
א . Flexor Digitorium Superficialis
ב . Flexor Carpi Radialis
ג . Flexor Carpi Ulnaris
ד . Palmaris Longus

74 . חתפמ עורזה לש ילסרוד רוזיא לע ךשמתמ ץחל " תבש יאצומ לש קותיש ) " Saturday
Night Paralysis .( הנוילעה הפגב םיקפרמה תא רשייל תלוכי יא אוה ירקיעה אצממה .
לש אוה ץחלה :
0 . בצע Musclocutaneous סורמוהה יגרוריכה לש ראווצה לע
א . בצע Ulnar זיז ןיב ספתנש Olecranon םצע לש Ulna ה לש ילאידמה לידנוקהו -
humerus
ב . ה םצע לע ילאידר בצע - Humerus
ג . יסקא בצע ה םצע לע ילא - humerus
ד . םצע לש יגרוריכה ראווצה לע ינאידמ בצע humerus

75 . דיה בג רוזיאב השוחת רסוח לע ןנואתמ הלוח ) dorsum ( עבצא יצחב השוחת ול שי לבא
4 עבצא לכבו 5 . לופנ די שרוש ול ןיא ) Drop Wrist .( קזנ שי בצע הזיאב :
0 . Lateral Antibrachial Cutaneous
א . Posterior Antibrachial Cutaneous
ב . Superficial Median Cutaneous
ג . Superficial Radial
ד . Deep Radial

הימוטנא 2 : םייפג - 1
76 . תפנוכמ ולש המכשה םצעש הלוחב קזנ שי םיאבה םיבצעהמ הזיאב winged Scapular
) תטלוב המכשה לש הנותחתה תיווזה ( ?
0 . upper scapular
א . lower scapular
ב . thoracodorsal
ג . long thoracic
ד . suprascapular

77 . ה רירשל רשקב םיאבה םיטפשמה לכ - deltoid ל טרפ םינוכנ :
0 . ה תעונת תא עצבמ רירשה - Abduction לש תיווזל דע 90
O
דבלב
א . ה תעונת תא עצבמ רירשה - Abduction לש תיווזל דע 180
O
םירירש תרזע אלל
םיפסונ
ב . שב רזענ רירשה ה ריר - Serratus Anterior זפרטהו Trapezius עוציבל Abduction
ג . ע בבצועמ רירשה " בצע י Axillary
ד . המכשה םצעמ ולש םיביסה רוקמ Scapula חירבה םצעו Clavicle

78 . זיזל םידמצנ םיאבה םינבמה לכ Coracoid ל טרפ :
0 . Pectoralis Minor
א . Deltoid
ב . Short head of Biceps
ג . Coracobrachialis
ד . Trapezoid Ligament

79 . רירש תא בבצעמש בצעב עוגפלמ רהזהל ךירצ חתנמה דשה תתירכ חותינ ךלהמב :
0 . Latissimus Dorsi
א . Pectoralis Major
ב . Serratus Anterior
ג . Teres Major
ד . Subclavius

80 . רוזיאב היצקסידה ןמזב ךתחנ האופרל טנדוטס דיה ףכ שרוש קרפמ . הקידבב םיאצממה
תעונת תא עצבל לוכי אוהש םיחיכומ Opposition דימצהל לוכי ונניא לבא לדוגאה לש
לדוגאה תא ) Adduction ( עבצא לא 2 . עגפנ םיאבה םינבמהמ ימ ?
0 . ילאידמ בצע Median
א . ירנלוא בצע Ulnar
ב . ילאידר בצע Radial
ג . ה רירש 1
st
Lumbricalis-
ד . רירש Flexor Pollicis Brevis


הימוטנא 2 : םייפג – 1 – תוירשפא תובושת

הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 1 – תוירשפא תובושת

הלאש הבושת הלאש הבושת הלאש הבושת הלאש הבושת
1 .
א
21 .
ב
41 .
ב
61 .
ג
2 .
0
22 .
ג
42 .
ב
62 .
0 / א ?
3 .
ד
23 .
0
43 .
0
63 .
ב
4 .
ב
24 .
א
44 .
ג
64 .
ב
5 .
0
25 .
ד
45 .
ב
65 .
ד
6 .
א
26 .
ב
46 .
ד
66 .
0
7 .
א
27 .
ב
47 .
ג
67 .
ג
8 .
ג
28 .
ד
48 .
ד
68 .
ב
9 .
ב
29 .
ג
49 .
א
69 .
א
10 .
ג
30 .
ב
50 .
0
70 .
א / ב ?
11 .
ב
31 .
0
51 .
0
71 .
א
12 .
0
32 .
א
52 .
ג
72 .
0
13 .
ג
33 .
א
53 .
ג
73 .
א
14 .
א
34 .
ג
54 .
0
74 .
ב
15 .
ב
35 .
ג ?
55 .
א
75 .
ג
16 .
א
36 .
ב
56 .
ב
76 .
ג
17 .
ג
37 .
א
57 .
ד
77 .
א
18 .
ב
38 .
ד
58 .
ד
78 .
א
19 .
ד
39 .
א
59 .
0
79 .
ב
20 .
0
40 .
0
60 .
ד
80 .
א

הימוטנא 2 : פג םיי - 2

הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 2

1 . לודלידמ לבוס הלוחה םיכרד תנואת רחאל Atrophy אתלדה רירש לש Deltoid . הזיא
עגפנ םיאבה םיבצעהמ ?
0 . Axillary
א . Radial
ב . Thoracodorsal
ג . Long thoracic
ד . Ulanr

2 . לאמש ףתכ קרפמ לש הקירפ האצמנ ןוימ רדחל עיגהש הלוח תקידבב םירירשה לכו תי
תילאידמ עורזה תא בבוסל םדיקפתש Medial rotation ועגפנ . םה ועגפנש םירירש :
0 . Subscapularis; Teres Major
א . Subscapularis; Teres Minor
ב . Pectoralis Major; Latissimus Dorsi
ג . Pectoralis Major; Teres Minor
ד . 0 + ב

3 . בגב ןיכס תריקד רחאל ףתכה תא םירהל לוכי וניאש ןנואתמ הלוחה . םירירשהמ ימ
עגפנ םיאבה ?
0 . Deltoid
א . Supraspinatus
ב . Latissimus Dorsi
ג . Trapezius
ד . Subscapular

4 . יפכהו יבגה דיה לש רועב השוחת רסוח לע תננולתמ הריעצ הרענ ) הפפכ לש חטש (
Palmar ו - Dorsal דיה שרושל תילטסיד . באה תויהל הלוכי הנח :
0 . בצעב תקלד Median
א . בצעב תקלד Radial
ב . בצעב תקלד Ulanr
ג . ב קזנ - Lower trunk תילאיכרבה תעלקמה לש
ד . רחא עקר לע השוחת רסוח

5 . ה היצניפוס תעונתב השלוח - supination בצעב קזנ לע העיבצמ :
0 . Axillary
א . Muscluocutaneous
ב . Median
ג . Ulnar
ד . Accessory

6 . ל טרפ תואבה תועונתה לכ תא עצבל רשפא דיה ףכ שרוש קרפמב :
0 . Supination
א . Flexion
ב . Medial (Ulnar) Deviation
ג . Extension
ד . Lateral (Radial) Deviation


הימוטנא 2 : פג םיי - 2
7 . ירליסקאה קרועה לש ינשה קלחהמ Axillary קרוע אצוי :
0 . Subscapular
א . Highest Thoracic
ב . Internal Thoracic
ג . Thoracoacromial
ד . Posterior Humeral Circumflex

8 . המאה לש ימדקה רודמל ךייש ונניא םיאבה םינבמהמ ימ :
0 . Pronator Teres
א . Flexor Pollicis Longus
ב . Pronator Quadratus
ג . Brachioradialis
ד . Palmaris Longus

9 . כ ל טרפ ירנלואה קרועל רשקב תונוכנ תואבה תובושתה ל :
0 . דעו ילאיכרבה קרוע לש תולצפתההמ וכרוא לכל ותוא הוולמ ירנלואה בצעה
דיה ףכ שרוש
א . קפרמה קרפמל תילטסיד ורוקמ
ב . םיפפוכמה לש םולוקניטרה תא הצוח Flexors םצע לש ילאידרה דצב Pisiform
ג . םירירשה ידי לע הסוכמ – Pronator Teres, Flexor Carpi Radialis, Palmaris
Lognus, Flexor Digitorium Superficialis, Flexor Carpi Ulnaris
ד . םיריש םיאצמנ ול קומע Brachialis ו - Flexor Digitoirum Profundus

10 . ה יבגל תונוכנ תובושתה לכ - cephalic vein ל טרפ :
0 . ג לש תיחטש םידירו תשרב ורוקמ דיה ב
א . םע הזומטסנא רצוי Median Cubital Vein
ב . ירליסקאה דירווה תא םירצוי דחיבו ילאיכרבה דירוה םע גזמתמ
ג . רירש לש םיילרטלה םיילושה ךרואל רבוע Biceps Brachi
ד . אתלדה רירש ןיב ץירחב רבוע Deltoid רירשו Pectoralis Major

11 . וש תומצע לש תילמיסקורפה הרושה תללוכ דיה ףכ שר :
0 . תומצע Trapezium, Trpaezoid, Capitate, Lunate
א . תומצע Trapezium, Trapezoid, Lunate, Pisiform
ב . תומצע Scaphoid, Lunate, Triangular, Pisiform
ג . תומצע Scaphoid, Lunate, Capitate, Hamate
ד . תומצע Trapezium, Lunate, Triangular, Hamate

12 . דיג Annular :
0 . ה לא הנלואה םצע שאר תא עבקמ - Medial Condyle ה םצע לש - Humerus .
א . ה לא סוידרה םצע שאר תא עבקמ - Lateral Condyle ה םצע לש - Humerus
ב . הנלואה םצעל סוידרה םצע ןיב ילטסידה קרפמה תא עבקמ
ג . נלואה םצעל סוידרה םצע ןיב ילמיסוקרפה קרפמה תא עבקמ ה
ד . ה בצעל סוידרה םצע תא עבקמ - Scaphoid

13 . םש לע קותיש Klumpke ) Lower Plexus ( ע רצונ " י :
0 . תוילוחל קזנ C
8
T
1
תיראווצ עלצ וא C
8

א . ע קוניתה תמרה " תונוילעה םייפגה תכישמ י
ב . יתאיר לודיגמ תויראווצ הפמיל תוירשקב תורוג .
ג . א + ב
ד . 0 + ב


הימוטנא 2 : פג םיי - 2
14 . ע קותיש " ש Erb Duchenne ) Upper Plexus ( ע רצונ " י :
0 . ע קוניתה תמרה " תונוילעה םייפגה תכישמ י
א . ךשוממ ןמש ךשמב עורזה רוזיא לע ץחל
ב . םייבקב ןוכנ יתלב שומיש
ג . תילאיכרבה תעלקמה תחתמנו ךשמנ קוניתה שאר הכלהמבש השק הדיל
ד . תיראווצ עלצ

15-18 . מה רואיתל םיאבה םינבמה תא ךדש םהל םיאת :
15 . ב רתויב ילאידמה הנבמה - Vubital Fossa 0 . Deep branch of Radial Nerve
16 . ה רירשה ישאר ינש ןיב רדוח - Dorsal interosseous א . בצע Musculocutaneous
ןושארה ב . ילאידר קרוע
17 . ה רירש ךרד רדוח - Supinator ג . ינאידימ בצע
18 . ה רירש ךרד רדוח - Coracobrachialis ד . קרוע Scapular Circumflex

19-22 . םהל םיאתמה רואיתל םיאבה םינבמה תא ךדש :
19 . ללחה ךרד רבוע Quadilateral 0 . Axillary nerve
20 . ללחה ךרד רבוע Triangular א . suprascapular artery
21 . דיג ךרד רדוח Flexor Digitorium Superricialis ב . יל תוירשק בק לש הפמ Ant. axillary
22 . רירש לש םינותחתה םיילושב םקוממ Pectoralis ג . קרוע Scapular circumflex
Major ד . Flexor Digitorum Profundus

23 . ה - Lateral cord לש Brachial Plexus ע רצונ " י :
0 . לש תוגזמתה Middle Trunk ו - upper trunk
א . upper trunk דבלב
ב . לש תוגזמתה lower trunk and middle trunk
ג . ה - lower trunk דבלב
ד . לש תוגזמתה upper and lower trunk

24 . יבגל תונוכנ תובושתה לכ Medial Epicondyle םצע לש Humerus ל טרפ :
0 . רירש דמצנ וילא Pronator Teres
א . רירש דמצנ וילא Palmaris Longus
ב . רירש דמצנ וילא Flexor Pollicis Longus
ג . רירש דמצנ וילא Flexor Carpi Radialis
ד . רירש דמצנ וילא Flexor Carpi Ulnaris

25 . ה ךותל - Aponeurosis םירשיימה לש Extensors םיאבה םירירשה םידמצנ דיה ירירש לש
ל טרפ :
0 . Lumbricalis
א . Palmar Interossei
ב . Dorsal Interossei
ג . Externsor Digitorium Communis
ד . Extensor Digitorium Brevis

26-36 . םינבמה תמישר ךותמ םיאבה םירירשה תודמצה םוקמ תא רחב :
26 . Pectoralis Major 0 . greater tuberosity
27 . Pectoralis Minor א . lesser tuberosity
28 . Teres Major ב . Bicipital groove
29 . Teres Minor ג . Extensor Digitorium Communis
30 . Latissimus Dorsi ד . Extensor Digitorium Brevis
31 . Short head Biceps Brachi
32 . Long head Biceps Brachi
הימוטנא 2 : פג םיי - 2
33 . Long head of Triceps
34 . Subscapularis
35 . Supraspinatus
36 . Infraspinatus

37 . בצע Medial Brachial Cutaneous ב ורוקמ :
0 . Medial cord
א . Lateral cord
ב . Posterior cord
ג . upper trunk
ד . Middle trunk

38 . ה םירירשה תלועפ - Lumbricalis איה :
0 . םיקרפמה לכ לש ףופיכ Metacarpal Phalangeal (MP) , IP ילטסידו תילמיסקורפ
Proximal Interphalangeal , Distal Interphalangeal
א . םיקרפמה לכ לש רושיי Metacarpal Phalangeal לשו Proximal IP לשו Distal IP
ב . לש ףופיכ MP לש רושייו IP
ג . לש רושיי MP לש ףופיכו IP
ד . Abduction תועבצא לש 4 , 3 , 2

39 . המכשה םצע תא רבחמ םיאבה םירירשהמ הזיא Scapula עורזה םצע םע – Humerus ?
0 . Pectoralis Minor
א . Brachialis
ב . Deltoid
ג . Rhomboid Minor
ד . Pectoralis Major

40 . הלאשב םירירשהמ ימ 39 עורזה םע הזחה תיב תועלצ בולכ תא רבחמ ?

41 . הלאשב םירירשהמ ימ 39 המכשה םצעל הזחה תיב תועלצ בולכ תא רבחמ ?

42 . הלאשב םירירשהמ ימ 39 המכשה םצע תא רבחמ Scapula הרדשה דומע תוילוח םע ?

* 43 . דיה ףכ שרוש קרפמ רוזיאב היצקסידה ןמזב ךתחנ האופרל טנדוטס . הקידבב םיאצממה
תעונת תא עצבל לוכי אוהש םיחיכומ Opposition דימצהל לוכי ונניא לבא לדוגאה לש
לדוגאה תא ) Adduction ( עבצא לא 2 . עגפנ םיאבה םינבמהמ ימ ?
0 . ילאידמ בצע Median
א . ירנלוא בצע Ulnar
ב . ילאידר בצע Radial
ג . ה רירש 1
st
Lumbricalis-
ד . רירש Flexor Pollicis Brevis

* 44 . נה ךתחה םאה " תילפרקה הלעתה ךותל רדח ל carpal tunnel ?
0 . ןכ , עגפנ אוהו הכרד רבוע ינאידמה בצעה יכ
א . אל , עגפנ אוהו הכרד רבוע אל ירנלואה בצעה יכ
ב . ןכ , עגפנ אוה םשו ירנלואה בצעה רבוע תילפרקה הלעתב יכ
ג . ןכ , ה רירש לש דיגה אצמנ תילפרקה הלעתב יכ - Adductor
ד . אל , ה רירש דיג יכ - Adductor הלעתל תיחטיש רבוע

הימוטנא 2 : פג םיי - 2
45 . תימוטנאה החרהה תספוק רוזיאב ודי תא ךתח חתנמה אפורה חותינ ךלהמב –
Anatomical snuff box ךתחה ךותמ בלה תומיעפ בצק יפל זתינ םדה . הארנכ אוה ךתחה
ב :
0 . דיה ףכב תיחטשה תימדה תשקה תריציל ורקיעב םרותש קרועב
א . דיה ףכב הקומעה תימדה תשקה תריציל ורקיעב םרותש קרועב
ב . דיה בגב תיחטשה תימדה תשקה תריציל םרותש קרועב
ג . יה בגב הקומעה תימדה תשקה תריציל םרותש קרועב ד
ד . ילפצה דירווב Cephalic Vein

46 . תארקנש הטילבה תא םירצויש םירירשה תצובק Hypothenar Eminence :
0 . ע תבבצועמ " ילאידרה בצעה י
א . ע תבבצועמ " ירנלואה בצעה י
ב . ע תבבצועמ " ינאידימה בצעה י
ג . ינאידימו ירנלוא לופכ בובציע תלבקמ
ד . דימו ילאידר לופכ בובצע תלבקמ ינאי

47 . תיזכרמה הצובקב הפמילה תוירשק לש זוקינל רשקב תואבה תובושתה לכ Central
ל טרפ תונוכנ יחשה תיבב :
0 . ה הצובקהמ הפמילה תא תוזקנמ - Subclavicular
א . הנוילעה הפגהמ הפמילה תא תוזקנמ
ב . םצע סכרל דע בגהמ הפמילה תא תוזקנמ Ileum
ג . מדק ןפודמ הפמילה תא תזקנמ רובטל דע ןטבהו הזחה לש תי
ד . א + ב + ג

48 . םיפפוכמה תעוצרל קומע אצמנש בצע לע ץחל Flexor Retinaculum תנומסתל םרוג
תארקנש Carpal Tunnel Syndrome . אוה עגפנש רירשה :
0 . Brachioradialis
א . Flexor Digitorium Superficialis
ב . Flexor Carpi Radialis
ג . Flexor Carpi Ulnaris
ד . Palmaris Longus

49 . חתפמ עורזה לש ילסרוד רוזיא לע ךשמתמ ץחל " תבש יאצומ לש קותיש ) " Saturday
Night Paralysis .( הנוילעה הפגב םיקפרמה תא רשייל תלוכי יא אוה ירקיעה אצממה .
לש אוה ץחלה :
0 . בצע Musclocutaneous סורמוהה יגרוריכה לש ראווצה לע
א . בצע Ulnar זיז ןיב ספתנש Olecranon םצע לש Ulna ה לש ילאידמה לידנוקהו -
humerus
ב . ה םצע לע ילאידר בצע - Humerus
ג . ה םצע לע ילאיסקא בצע - humerus
ד . םצע לש יגרוריכה ראווצה לע ינאידמ בצע humerus

50 . דיה בג רוזיאב השוחת רסוח לע ןנואתמ הלוח ) dorsum ( יצחב השוחת ול שי לבא עבצא
4 עבצא לכבו 5 . לופנ די שרוש ול ןיא ) Drop Wrist .( קזנ שי בצע הזיאב :
0 . Lateral Antibrachial Cutaneous
א . Posterior Antibrachial Cutaneous
ב . Superficial Median Cutaneous
ג . Superficial Radial
ד . Deep Radialהימוטנא 2 : פג םיי - 2
51 . הלוחב קזנ שי םיאבה םיבצעהמ הזיאב תפנוכמ ולש המכשה םצעש winged Scapular
) תטלוב המכשה לש הנותחתה תיווזה ( ?
0 . upper scapular
א . lower scapular
ב . thoracodorsal
ג . long thoracic
ד . suprascapular

52 . ה רירשל רשקב םיאבה םיטפשמה לכ - deltoid ל טרפ םינוכנ :
0 . ה תעונת תא עצבמ רירשה - Abduction לש תיווזל דע 90
O
דבלב
א . ה תעונת תא עצבמ רירשה - Abduction לש תיווזל דע 180
O
םירירש תרזע אלל
םיפסונ
ב . ה רירשב רזענ רירשה - Serratus Anterior זפרטהו Trapezius עוציבל Abduction
ג . ע בבצועמ רירשה " בצע י Accessory
ד . המכשה םצעמ ולש םיביסה רוקמ Scapula חירבה םצעו Clavicle

53 . זיזל םידמצנ םיאבה םינבמה לכ Coracoid ל טרפ :
0 . Pectoralis Minor
א . Deltoid
ב . Short head of Biceps
ג . Coracobrachialis
ד . Trapezoid Ligament

54 . רירש תא בבצעמש בצעב עוגפלמ רהזהל ךירצ חתנמה דשה תתירכ חותינ ךלהמב :
0 . Latissimus Dorsi
א . Pectoralis Major
ב . Serratus Anterior
ג . Teres Major
ד . Subclavius

55 . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ לוסרקה קרפמ תא הצוח םיאבה םינבמהמ ימ :
0 . דירו Great Saphenous
א . קרוע posterior Tibia
ב . דירו Small Saphenous
ג . קרוע Lateral Plantar
ד . קרוע Superficial Peroneal


56 . ןמזב Lock-knee ) ךרבה תליענ :(
0 . היינשה לא תחאה תוברקתמ םייכרבה יתש
א . ימינפ בוביס השוע ךריה םצע – Medial
ב . ימינפ בוביס השוע קושה םצע – Medial
ג . ינוציח בוביס השוע קושה םצע – Lateral
ד . ךרבה תחונת – Flexion

57 . ינמה יבגל ןוכנ אל המ םיסוקס ?
0 . ךרבה קרפמ תוביציל םימרות
א . יגליטרקורביפ סוחסמ םייונב םה
ב . Medial meniscus םע רבחתמ Medial collateral ligament
ג . Lateral meniscus םע רבחתמ Lateral collateral ligament
ד . ידי לע םהניב םירושק םיסוקסינמה המידקמ transverse ligament
הימוטנא 2 : פג םיי - 2

58 . ב ךותב תי - אבה רדסב אוה קומעה לא יחטש טבממ םיבצעו םדה ילכ רודיס ךרבה :
0 . artery-nerve-vein
א . vein-nerve-artery
ב . nerver-artery-vein
ג . nerve-vein-artery
ד . artery-vein-nerve

59 . לא םידמצנ םיאבה םירירשה תוצובקמ ימ Ischail Tuberosity :
0 . Adductor Magnus; Sartorius; Gracilis
א . Sartorius; Gracilis; Semitendinosus
ב . Biceps Femoris; Semimembranosus; Semitendinosus
ג . Pectineus; Tensor Fascia lata; Iliacus
ד . Vastus lateralis; Vastus medialis; Vastus intermedialis; Rectus frmoris

60 . אשב םירירשה תוצובקמ ימ הל 59 תא םירצוי Pes Anserinus ?

61 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 59 ה תוצובקל םיכייש - Hamstrings

62-66 . תואבה תולאשל תומיאתמה תא תואבה םירירשה תוצובקמ רחב :
62 . לגרה ףכב רתויב הקומעה הבכשה
63 . לגרה ףכ בגב תיחטשה הבכשה
64 . לא םידמצנ Ilio-Tibial Tract
65 . ירירש לודגה ןהובה
66 . קושה לש ירוחאה רודמה לש תיחטשה הבכשה
0 . Flexor Hallucis Brevis, Abductor Hallucis Brevis, Opponence Hallucis
א . Tensor Fascia Lata, Gluteus Maximus
ב . Gastrocnemius, Soleus, Plantaris
ג . Dorsal & Ventral Plantar Interossei
ד . Extensor Digitorium Brevis, Extensor Hallucis Brevis

67 . סליכא דיג Calcaneous ע רצונ " לש תוגזמתה י :
0 . דיג Gsatrocnemius דיגו Plantaris
א . דיג Gastrocnemius דיגו Soleus
ב . דיג Plantaris דיגו Soleus
ג . דיג Gastrocnemius דיגו Soleus דיגו Plantaris
ד . רוסקלפה לש םידיג לגרה ףכ תועבצא לש םיכוראה םי

68 . ידי לע םירצונ ילרומפה שלושמה תולובג :
0 . ה םירירשה - Sartorius , Pectineus ו - Ilioinguinal Lig.
א . ה םירירשה - Sartorius , Adductor Magnus , ו - Ilioinguinal Lig.
ב . ה םירירשה - Sartorius , Adductor Longus ו - Ilioinguinal Lig.
ג . רשה ה םירי - Rectus Femoris , Adductor Longus , ו - Ilioinguinal Lig.
ד . ה םירירשה - Rectus femoris , Adductor Magnus , ו - Ililoinguinal Lig.

69 . םש לע הלעתה יבגל תונוכנ תואבה תובושתה לכ Hunter ל טרפ :
0 . רירש ןיב תאצמנ Sartorius , רירש Adductor longus רירשו Vastus Medialis
א . ה בצעו םילרומפה םדה ילכ תא הליכמ - saphenous
ב . ילרומפה בצעהו םילרומפה םדה ילכ תא הליכמ
ג . ה בצע תא הליכמ אל - Sciatic
ד . ה בצע תא הליכמ אל - Obturator
הימוטנא 2 : פג םיי - 2

70 . ה ךרד - Hiatus Tendineous ה רירשב - adductor magnus רבוע :
0 . םיילרומפה בצעהו םדה ילכ
א . לש ףנע בצע Sciatic
ב . ה בצע - Obturator
ג . םיילרומפה םדה ילכ
ד . לש דיג Adductor Longus .

71-75 . םתוא בבצעמש בצעה םע םירירשה תא ךדש :
71 . ה רירש - Peroneus longus 0 . Deep peroneal nerve
72 . ה רירש - Extensor Hallucis longus א . Tibialis nerver
73 . ה רירש - Abductor digiti minimi ב . Superficial peroneal nerve
74 . ה רירש - popliteus ג . Medial plantar nerve
75 . ה רירש - Lumbricalis ד . Lateral plantar nerve

76 . לגרה ףכב תילאידמה תימרגה תשקב , תשקה תא הקיזחמש םצעה ) השארה םצע (
Keystone איה :
0 . Talus
א . Calcaneus
ב . Medial Cuniform
ג . Metatarsal
ד . Navicular

77 . רושייה תעונתב םיפתתשמ םיאבה םינבמה לכ Extension עבצא לש 2 ל טרפ לגרה ףכ לש :
0 . 1
st
dorsal interosseous
א . 1
st
lumbricle
ב . extensor digitorium longus
ג . tibialis anterior
ד . extensor digitorium brevis

78 . ע בבצועמ אל םיאבה םינבמהמ ימ " בצע י Femoral ?
0 . Rectus femoris
א . Adductor longus
ב . Sartorius
ג . הלודגה ןהובל דע לגרה ףכ לש ילאידמה דצב רועה
ד . Vastus Intermedius

79 . ל דמצנ אל םיאבה םינבמהמ ימ - greater trochanter ?
0 . Piriformis
א . Quadratus Frmoris
ב . Obturator internus
ג . Gamellus superior
ד . Gluteus Maximus

80 . תכשוממ הבישי ךלהמב ץחלה רוזיא תא הווהמ ןגאה תומצע לש םיאבה םינבמהמ ימ ?
0 . Pubic Symphasis
א . Anterior Inferior Iliac Spine
ב . Ischial Tuberosity
ג . Ischial Spine
ד . Inferior Pubic Ramusהימוטנא 2 : פג םיי - 2
81-84 . םיאבה םיטפשמל םיאתמ םיאבה םינבמהמ ימ :
81 . לש דיג דמצנ וילא Psoas 0 . Linea Aspera
82 . ה ירירש םידמצנ וילא - Adductors א . Lesser Trochanter
83 . ה רירש דמצנ וילא - Tensor Fascia Lata ב . Greater Trochanter
84 . ה רירש דמצנ וילא - gluteus medius ג . Lateral condyle of Femur
ד . Iliotibial tract

85 . בצע ךרד ךתח Tibial ל טרפ םיאבה םינבמה לכב קותישל םורגי :
0 . Flexor digitorium longus
א . Popliteus
ב . Gastrocnemius
ג . Tibialis Posterior
ד . Tibialis Anterior

86 . ה םצע ראווצ רוזיאב העיצפב - Fibula בצע עגפנ Common Peroneal . ךכמ האצותכ :
0 . עצבל לוכי הלוחה Dorsi Flexion עצבל לוכי אל לבא – Plantar Flexion
א . Dorsi flexion ע קר עצבתמ " רירש י Tibialis Anterior
ב . Dorsi flexion ע קר עצבתמ " רירש י Peroneus longus and brevis
ג . םיפפוכמה לכ ) Flexors ( יכוראה םיקתושמ לגרה תונוהב לש ם
ד . םירשיימה לכ ) Extensors ( םיקתושמ לגרה תונוהב לש

87 . ילרומפה קרועל רטנצ סינכהל ןויסינב , אדוול ידכ םד תצק בואשל הסנמ אפורה
קרועה ךותב אצמנ רוניצהש . םיקזח םיבאכ לע ןנואתמ הלוחהו םד הארנ אל הביאשב
ךריה רוזיאב דואמ .
0 . נל ךירצ אפורה תילאידמ רתוי בוש רוקדל תוס
א . תילרטל רתוי בוש רוקדל תוסנל ךירצ אפורה
ב . המותס הארנכ טחמה
ג . תילמונא הז הלוח לש הימוטנאה ) היציירוו שי (
ד . ידימ ךומנ הלוחה לש םדה ץחל

88 . קרוע יבגל תואבה תובושתה לכ Superficial external pudendal ל טרפ תונוכנ :
0 . עב ורוקמ ילרומפה קרו
א . תימדק ןטב ןפוד לש ןותחת רוזיאל הקפסא ןתונ , םיכשאה קשלו ןימה רבאל
ב . קרוע םע םיטומוטסנא םירשק רצוי internal pudendal
ג . תילאניווגניאה העוצרל ליבקמב רבוע Inguinal Lig. ה םצע סכר ןוויכל - ileum
ד . היצפה ךרד רדוח Cribrosa

89 . מד ילאידמה סוחסה שמרחה יו ) Semilunar Meniscus ( רתוי ההובג תורידתב עגפנ
ש ינפמ שמרחה יומד ילרטלה סוחסהמ :
0 . רתוי קחשנ ןכלו ילרטלה סוחסהמ רתוי קד אוה
א . ענמהל ידכ זוזל לוכי אל ןכלו תילרטלוקה תילרטלה העוצרל עבוקמ אוה
העיגפמ
ב . םצע לש לידנוקל םייפקהה םיילושב עבוקמ אוה Tibia ע " תילרטלוקה העוצרה י
ה - Medial collateral העיגפמ ענמהל ידכ זוזל לוכי אל ןכלו
ג . ע ןגומ קרפמה לש ילאידמה דצה " קרפמה לש הבועמ הלוספק י
ד . ע תילרטלה תילרטלוקה העוצרהמ דרפומ ולש יפקיהה קלחה " רירש לש דיגה י
Popliteus

הימוטנא 2 : פג םיי - 2
90 . ה ירירש תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ - Interossei , לגרה ףכב םירטנלפהו םילסרודה ?
0 . Medial Plantal
א . Lateral Plantal
ב . Deep Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

91 . הלאשב םיבצעהמ ימ 90 רירש תא בבצעמ Opponence לגרה לש לודגה ןהובה ?


92 . קושה לש ילרטלה רודמה ירירש תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
0 . Common Peroneal
א . Tibial
ב . Superficial Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

93 . גטס ידירוו םד לבקל ידכ ' דירו תא ףושחל ידכ ךתח עצבל טילחמ ר Great Saphenous .
ילרטלה ןושיטפל המידק יבחור ןוויכב ךתוח אוה ) Lateral Malleolus ( אצומ ונניא לבא
דירווה תא
0 . אה תא חכש אוה הימוטנ . ילאידמה ןושיטפל המידק תויהל ךירצ ךתחה
א . הימוטנאה תא חכש אוה . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ תויהל ךירצ ךתחה
ב . הימוטנאה תא חכש אוה . ילאידמה ןושיטפה ירוחאמ תויהל ךירצ ךתחה
ג . הנוכנ ולש הימוטנאה . בוש תוסנל ךירצ אוה
ד . הימוטנאה תא חכש אוה . דירוו great saphenous לוסרקה קרפמ תא הצוח וניא

94 . לוסרקה קרפמ תריציב תפתתשמ תואבה תומצעהמ ימ ?
0 . Cuboid
א . Talus
ב . Navicular
ג . Calcaneus
ד . 1
st
Cuneiform

95 . תארקנש העוצרה Posterior Cruciate Ligamnet תא תרבחמ :
0 . לש ימדקה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia םע ה לש ילאידמה חטשה -
Medial Condyle ה לש - Femur
א . לש ירוחאה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia ה לש ילאידמה חטשה םע -
Medial Condyle ה לש - Femur
ב . לש ימדקה קלחה תא Intercondylar Fossa ה לש - Tibia לש ילאידמה חטשה םע
ה - Lateral Condyle ה לש - Femur
ג . לש ירוחאה קלחה Intercondylar Fossa ה לש - Tibia ה לש ילרטלה חטשה םע -
Medial Condyle ה לש - Femur
ד . ה לש יזכרמה קלחה תא - Tibia ה לש ימדקה חטשה םע - Intercondylar Fossa לש
ה - Femur

96 . םיקרפמ ינש הצוח םיאבה םירירשהמ ימ ?
0 . Pectineus
א . Gluteus Medius
ב . Adductor Longus
ג . Vastus Lateralis
ד . Rectus Femoris
הימוטנא 2 : פג םיי - 2

97 . ילאידמה ןושיטפה ירוחאמ םירבוע תואבה םירירשה תוצובקמ ימ ?
0 . Gastrocnemius, Plantaris, Soleus
א . Popliteus, Tibialis Posterior and Anterior
ב . Peroneus Tertius, Tibialis Anterior, Flexor Hallicus Longus
ג . Flexor Digitorium Longus, Flexor Hallucis Longus, Tibialis Posterior
ד . Peroneus Tertius, Peroneus Longus, Peronues Brevis

98 . ל ומש תא הנשמ םיאבה םיקרועהמ ימ - Dorsalis Pedis ?
0 . Deep Peroneal
א . Anterior Tibial
ב . Posterior Tibial
ג . Deep Plantar
ד . Anterior Interosseus

99 . לגרה תועבצא תא דימצמ םיאבה םירירשהמ ימ ? Adduction
0 . Lumbricalis
א . Dorsal Interossei
ב . Plantar Interossei
ג . Quadratus Plantae
ד . א + ב

100 . ב - Flexion םיאבה םירירשה םיפתתשמ ךרבה קרפמ לש , ל טרפ :
0 . popliteus
א . biceps femoris
ב . Soleus
ג . Gracilis
ד . Gastrocnemius


הימוטנא 2 : םייפג – 2 – תוירשפא תובושת

הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 2 – תוירשפא תובושת

הלאש הבושת הלאש הבושת הלאש הבושת הלאש הבושת
1 .
0
26 .
ב
51 .
ג
76 .
0 ?
2 .
ד
27 .
ג
52 .
א
77 .
א / ג ?
3 .
ג
28 .
ב
53 .
א
78 .
א
4 .
ג / ד ?
29 .
0
54 .
ב
79 .
ד ?
5 .
א
30 .
ב
55 .
ב
80 .
ב
6 .
0
31 .
ג
56 .
א
81 .
א
7 .
ג
32 .
ד
57 .
ג
82 .
0
8 .
ג
33 .
ד
58 .
ג
83 .
ד
9 .
0 / א ?
34 .
א
59 .
ב
84 .
ב
10 .
ב
35 .
0
60 .
א
85 .
ד
11 .
ב
36 .
0
61 .
ב
86 .
ד ?
12 .
ג
37 .
0
62 .
0 ג
87 .
0
13 .
ג
38 .
ב
63 .
ד
88 .
ג ?
14 .
ג
39 .
ב
64 .
א
89 .
ב
15 .
ג
40 .
ד
65 .
0
90 .
א
16 .
ב
41 .
0
66 .
ב
91 .
א ?
17 .
0
42 .
ג
67 .
ג
92 .
ב
18 .
א
43 .
א
68 .
ב
93 .
0
19 .
0
44 .
א
69 .
ד
94 .
א
20 .
ג
45 .
א / ב ?
70 .
ג
95 .
ג
21 .
ד
46 .
א
71 .
ב
96 .
ד
22 .
ב
47 .
0
72 .
0
97 .
ג
23 .
0
48 .
א
73 .
ד
98 .
א
24 .
ב
49 .
ב
74 .
א
99 .
ב
25 .
א
50 .
ג
75 .
ג
100 .
ב

הימוטנא 2 : םייפג - 3

הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 3
הרעה : הניחבהמ קלח קר ליכה ספוטה

1 . ה םצעב רבשב - Scaphoid לש הנכס שי דיה ףכ שרושבש :
0 . ה ירירש לש קותיש - Thenar
א . קמנ ) Necrosis ( הרובשה םצעה לש
ב . תימוטנאה אספוקה רוזיאב םיקזח םיבאכ
ג . תילפרקה הלעתב םיקזח םיבאכ
ד . א + ב

2 . גשה תתירכל בחרנ חותינ רחאלש תננואתמ הלוח , הלש המכשה םצע Scapula תטלוב
התוא חותפל ידכ תלד תפחוד איה רשאכ ףנכ ומכ . איה תאז העפותל הביסה :
0 . בצע ךרד ךתח Long Thoracic
א . בצע ךרד ךתח Thoracodosal
ב . רירש לש קותיש Serratus anterior
ג . רירשה לש קותיש Latissimus Dorsi
ד . 0 + ב

3 . דירוול קרזמ טחמ רידחהל החלצה אלל הסינ האופרל טנדוטס Venepuncture רוזיאב
Cubital Fossa תורצוויהל םרגו םד תמיגד לבקל ידכ Haematoma – תחתמ םד ףטש
רועל . איה ךכל הביסה :
0 . ידימ קומע הרדח טחמה
א . ךרד הרדח טחמה Bicipital Aponeurosis
ב . ילאיכרבה קרועב העפב טחמה
ג . 0 + ב
ד . 0 + א + ב

4 . יחשה תיב תונפד Axilla תא תוללוכ :
0 . םירירשהו המכשה םצע Subscapularis , Latissimu Dorsi , Teres Major
א . רירש Pectoralis Major , Pectoralis Minor , Claviculopectoral Fascia
ב . םיללחהו תונוילעה תועלצה תעברא םייתעלצניב םירירשהו ןהניבש םייעלצניבה
ןיהניבש
ג . 0 + א
ד . 0 + א + ב

5 . תפחה ירירש לכו תילאמש ףתכ קרפמ לש הקירפ האצמנ ןוימ רדחל עיגהש הלוח תקידבב
Rotator cuff muscles וערקנ . םה הלא םירירש :
0 . Deltoid; Teres Major & Minor
א . Infraspinatus; Subscapularis; Supraspinatus
ב . Suprascapularis; Tere Minor; Infraspinatus
ג . Teres Minor; Supraspinatus; Infraspinatus
ד . Trapezius; Serratus Anterior; Deltoid

6 . הלאשב םירירשה תצובקמ ימ 5 הנוילעה הפגה לש היצקודבא תעונתל תיארחא ?

7 . עורזה םצע עצמא לש רבש Humerus וכי לש העירקל םורגל ל :
0 . ילאידר בצע Radial
א . ירנלוא בצע Ulnar
ב . ינאידמ בצע Median
ג . יאנטוקולוקסומ בצע Musculocutaneous
ד . ירליסקא בצע Axillary
הימוטנא 2 : םייפג - 3

8 . היצניפוס ןיב םייניבה תחונת המל supination היצנורפל האלמ pronation תנתונ האלמ
ועונתל רתויב ביציה סיסבה תא דיה ףכ תועבצא לש תונידע ת ?
0 . יברימ ןויפירב םיאצמנ המאה רוזיאב םירירשה
א . יברימ חתמב םיאצמנ המאה רוזיאב םירירשה
ב . סויסואסניאה םורק Interosseous יברימ ןויפירב אצמנ
ג . סויסואסניאה םורק Interosseous יברימ חתמב אצמנ
ד . ל קזח תודמצנ דיה ףכ שרוש תומצע - Palmar Aponeurosis

9 . תרגוח תקבלש םוהיז Herpes Zodter םוטמרדב C
6
רוזיא תא הסכת
0 . המאהו עורזה לש ימדקה ילאידמה קלחה , עבצא תא ללוכו 5 יצחו 4
א . לדוגאה ללוכ המאהו עורזה לש ירוחאהו ימדקה ילרטלה קלחה ) עבצא 1 (
ב . תועבצא ללוכ המאהו עורזה לש ירוחאה ילאידמה קלחה 4 ו 5 -
ג . תועבצא ללוכ עורזה לש ילסרודה קלחה 2 ו 3 -
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

10 . ירליסקאה קרועה Axillary ע םירוזיא השולשל קלוחמ " י :
0 . רירש Coracobrachialis
א . רירש Pectoralis Major
ב . רירש Pectoralis Minor
ג . רירש Teres Major
ד . רירש Calviculopectoralis

11-13 . טפשמל הנבמה תא םאתה .
11 . ילאידמה ןושיטפל המידק לוסרקה קרפמ תא הצוח 0 . קרוע posterior tibial
Medial malleolus א . דירו small saphenous
12 . סליכא דיג תריציל םרות ב . דירו great saphenous
13 . ילרומפה םדה ילכ לש רישי ךשמה Femoral ג . קרוע popliteal
ד . רירש soleus
ה . רירש peroneal longus

14-17 . םיאבה םיטפשמל םיאתמ םיאבה םינבמהמ ימ :
14 . ןגאה תומצע שולש ןיב רפתה םוקמ 0 . Obturator foramen
15 . םירגובמ םישנאב םצעה תריבשל חיכש םוקמ א . greater sciatic foramen
16 . ע םוסח " הנרבממ י םיבצעו םד ילכ רבעמל ןטק חתפ םע ב . acetabulum
17 . בצע רבוע וכרד Posterior Femoral Cutaneous ג . Surgical neck of Femur
ד . Ischial tuberosity

18-22 . םירירש תצובק הזיא בבצעמ בצע הזיא ?
18 . Hamstrings 0 . Peroneal
19 . Adductors of thigh א . Tibial
20 . Quadriceps ב . Obturator
21 . Gastrocnemius Soleus ג . Popliteal
22 . Popliteus ד . Femoral

23 . ע תענמנ הנלואה םצעמ סוידרה םצע שאר תדרפה " י :
0 . Lateral Collateral Ligament
א . קפרמה קרפמ ביבס םירירש
ב . Biccipital Aponeurosis
ג . Annular Ligament
ד . יז ז Olecranon

הימוטנא 2 : םייפג - 3
24 . לא םידמצנ םיאבה םירירשה תוצובקמ ימ Ischial Tuberosity ?
0 . Adductor Magnus; Sartorius; Gracilis
א . Sartorius; Gracilis; Semitendinosus
ב . Biceps Femoris; Semimembranosus; Semitendinosus
ג . Pectineus; Tensor Fascia lata; Iliacus
ד . Vastus lateralis; Vastus Medialis; Vastus Intermedialis; Rectus Femoris

25 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 24 תא םירצוי Pes Anserinus ?

26 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 24 ה תצובקל םיכייש - Hamstrings ?

27 . סליכא םש לע דיג תריציל םרות םיאבה םירירשה תוצובקמ ימ ?
0 . Gastrocnemius, Plantaris
א . Popliteus, Tibialis Posterior
ב . Tibialis Anterior, Flexor Hallicus longus, Flexor Digitorium Longus
ג . Peroneus Tertius, Peroneus Longus, Peroneus Brevis
ד . Quadriceps

28 . ל ומש תא הנשמ םיאבה םיקרועהמ ימ - Dorsalis pedis ?
0 . peroneal
א . Tibial Anterior
ב . Femoral
ג . Inferior Gluteal
ד . Anterior Interossie

29 . ה לא דמצנ םיאבה םירירשהמ ימ - Linea Aspera
0 . Adductor Longus, Adductor Brevis, Adductor Magnus
א . Iliopsoas Pectineus
ב . Obturator Internus, Obturatoe externus
ג . Biceps Femoris, Semitendinosus, Semimembranosus
ד . Piriformis

30 . לגרה תועבצא תא קספמ םיאבה םירירשהמ ימ ?
0 . Lumbricles
א . Dorsal Interossie
ב . Plantar Interossie
ג . Quadratus Plantae
ד . א + ב

31 . רטלה ןושיטפה ירוחאמ לוסרקה קרפמ תא הצוח םיאבה םינבמהמ ימ יל ?
0 . Achilles Tendon
א . קרוע Posterior Tibia
ב . דירו Small Saphenous
ג . בצע Posterior Tibial
ד . קרוע Superficial Peroneal


הימוטנא 2 : םייפג - 3
32 . ה םצע לש ילמיסקורפה שארב רבש םע ןוימ רדחל עיגמ עוצפ - fibula . תילקיזיפ הקידבב
לגרה ףכ תא םירהל לוכי אל אוהש ררבתמ – Dorsi flexion . הארנכ איה העיגפה
בצעב :
0 . superficial Peroneal
א . deep Peroneal
ב . Tibialis anterior
ג . Tibialis Posterior
ד . Sural

33 . םה תועבצאה תוצק לע הדימע תעונת תא םיעצבמש םירירשה :
0 . Flexor Digitorium Longus, Tibialis Posterior, Flexor Hallicus Longus
א . Peroneus Longus, Peroneus Brevis
ב . Tibialis Anterior, Extensor Digitorium Longus
ג . Gastrocnemius, Soleus, Plantaris
ד . 0 + א + ג

34 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 33 ילאידמה ןושיטפה ירוחאמ לוסרקה קרפמ תא םיצוח

35 . צובק תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ ג הבושתב םירירשה ת ' הלאשל 33 ?
0 . Common Peroneal
א . Tibial
ב . Deep Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

36 . הלאשב םיבצעהמ ימ 35 הלאשב הנוכנה םירירשה תצובק תא בבצעמ 34 ?

37 . קושה לש ילרטלה רודמה ירירש תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
0 . Common Peroneal
א . Tibial
ב . Superficial Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

38 . לגרה ףכ לש תילאידמה תיכרואה תשקה תא קיזחמ םיאבה םינבמהמ ימ ?
0 . Calcaneus
א . Cuboid
ב . Navicular
ג . Talus
ד . 1
st
cuniform

39-44 . הרדגהל תומיאתמה תא תואבה םירירשה תוצובקמ רחב :
39 . ויב הקומעה הבכשה לגרה ףכב רת
40 . לגרה ףכ בגב תיחטשה הבכשה
41 . תא םירצוי Ilio-Tibial Tract
42 . לודגה ןהובה ירירש
43 . קושה לש ירוחאה רודמה לש תיחטשה הבכשה
0 . Flexor Hallucis Brevis, Abductor Hallucis Brevis, Opponence Hallucis
א . Tensor Fascia Lata, Gluteus Maximus
ב . Gastrocnemius, Soleus, Plantaris
ג . Dorsal & Ventral Plantar Interossei
ד . Extensor Digitorium Brevis, Extensor Hallucis Brevis
הימוטנא 2 : םייפג - 3

44 . ע קותישה תביס " ש Erb Duchenne איה :
0 . הלעמ יפלכ תונוילעה םייפגה תכישמ ידי לע דליה תמרה
א . השק הדיל ןמזב הנוילעה הפגה תחיתמ
ב . הדיצה שארה תכישמ
ג . 0 + א
ד . א + ב

45 . םירירשה לש קותישב אטבתי ילאידרה בצעב ערק :
0 . Pollecis Longus
א . Abductor
ב . Extensor Carpi Ulnaris
ג . Abductor Pollecis Brevis
ד . 0 + ב '
ה . 0 + א + ב

46 . ףוקה די Ape Hand בצע קותיש לש האצות איה :
0 . יסקא ירל Axillary
א . ירנלוא Ulnar
ב . ינאידמ Median
ג . ילאידר Radial
ד . יאנטוקולוקסמ Musculocutaneous

47 . תינמיה דיה ףכו המאה רוזיאב קותיש לע ןנואתמו ןוימ רדחל עיגמ ריעצ רוחב . הקידבב
עצבל לוכי אוה ןיאש ררבתמ תילקיזיפ Adduction דיה ףכ תועבצאה לכ לש , ןכו ונניא
ה תעונת תא עצבל לוכי - Abduction עבצא לש 5 . קוזינ םיבצעהמ ימ ?
0 . ירנלוא ulnar
א . Dorsal Interossie
ב . ילאידר radial
ג . Musculocutaneous
ד . ינאידמ Median

48 . לגרה ףכ לש בקעה תא הנוב תואבה תומצעהמ ימ ?
0 . Cuboid
א . Talus
ב . Navicular
ג . Calcaneus
ד . 1
st
Cuneiform

49 . תארקנש העוצרה Anterior Cruciate Ligamnet תא תרבחמ :
0 . ה לש ימדקה קלחה - Tibia ה לש ילאידמה חטשה םע - Medial Condyle ה לש - Femur
א . ה לש ירוחאה קלחה - Tibia ה לש ילאידמה חטשה םע - Medial Condyle ה לש - Femur
ב . ה לש ימדקה קלחה תא - Tibia חטשה םע ה לש ילאידמה - Lateral Condyle ה לש - Femur
ג . ה לש ירוחאה קלחה - Tibia ה לש ילרטלה חטשה םע - Medial Condyle ה לש - Femur
ד . ה לש יזכרמה קלחה תא - Tibia ה לש ימדקה חטשה םע - Intercondylar Fossa ה לש - Femur

50 . טייחה רירש ארקנ םיאבה םירירשהמ ימ ?
0 . Pectineus
א . Tensor Fascia Lata
ב . Gracilis
ג . Rectus Femoris
ד . Sartorius
הימוטנא 2 : םייפג – 3 – תוירשפא תובושת
הימוטנאב הניחב 2 – םייפג – 3 – תוירשפא תובושת

הלאש הבושת הלאש הבושת
1 .
ג
26 .
ב
2 .
ד
27 .
0
3 .
ד
28 .
א
4 .
ד
29 .
0 ?
5 .
א
30 .
ד
6 .
ד
31 .
ב
7 .
0
32 .
א
8 .
ג
33 .
ד
9 .
א
34 .

10 .
ב
35 .
א
11 .
ב
36 .

12 .
ד
37 .
ב
13 .
ג
38 .

14 .
ב
39 .
ג ?
15 .
ג
40 .
ד
16 .
0
41 .
א
17 .
א
42 .
0
18 .
א
43 .
ב
19 .
ב
44 .
ג
20 .
ד
45 .
ד
21 .
0
46 .
ב
22 .
ג
47 .
0
23 .
ג
48 .
א / ג ?
24 .
ב
49 .
0 / ב ?
25 .
א
50 .
ד
הימוטנא 2 : םייפג – תופסונ תולאש

הימוטנא 2 – םייפג – תופסונ תולאש

1 . ע תינבנ לגרה ףכ לש תילאידמה תשקה " תואבה תומצעה י , ל טרפ :
א . Calcaneus
ב . Talus
ג . Medial Cuneiform
ד . Matatarsals 1-3
ה . Cuboid

2 . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ לוסרקה קרפמ תא הצוח םיאבה םינבמהמ ימ :
0 . Achilles Tendon
א . קרוע posterior Tibia
ב . דירו Small Saphenous
ג . קרוע Lateral Plantar
ד . קרוע Superficial Peroneal

3 . שמרחה יומד ילאידמה סוחסה ) Semilunar Meniscus ( רתוי ההובג תורידתב עגפנ
ש ינפמ שמרחה יומד ילרטלה סוחסהמ :
0 . רתוי קחשנ ןכלו ילרטלה סוחסהמ רתוי קד אוה
א . תילרטלוקה תילאידמה העוצרל עבוקמ אוה
ב . םצע לש לידנוקל םייפקהה םיילושב עבוקמ אוה Tibia ע " תילרטלוקה העוצרה י
ה - Medial collateral העיגפמ ענמהל ידכ זוזל לוכי אל ןכלו
ג . ע ןגומ קרפמה לש ילאידמה דצה " קרפמה לש הבועמ הלוספק י
ד . לוקה העוצרהמ דרפומ ולש יפקיהה קלחה ע תילרטלה תילרט " רירש לש דיגה י
Popliteus

4 . גטס ידירוו םד לבקל ידכ ' דירו תא ףושחל ידכ ךתח עצבל טילחמ ר Greater Saphenous .
ילרטלה ןושיטפל המידק יבחור ןוויכב ךתוח אוה ) Lateral Malleolus ( אצומ ונניא לבא
דירווה תא
0 . ולש הימוטנאה תא חכש אוה . ק תויהל ךירצ ךתחה ילאידמה ןושיטפל המיד
א . ולש הימוטנאה תא חכש אוה . ילרטלה ןושיטפה ירוחאמ תויהל ךירצ ךתחה
ב . ולש הימוטנאה תא חכש אוה . ילאידמה ןושיטפה ירוחאמ תויהל ךירצ ךתחה
ג . הנוכנ ולש הימוטנאה . בוש תוסנל ךירצ אוה
ד . דירוש ינפמ ולש הימוטנאה תא חכש אוה greater saphenous א תא הצוח וני
לוסרקה קרפמ

5 . ה הפמילה תוירשק - Supratrochlear
0 . ילזבה דירול תילאידמ תואצמנ
א . ל לעמ תואצמנ - medial epicondyle
ב . תועבצא תא תוזקנמ 3,4,5
ג . א + ב
ד . 0 + א + ב

6 . םיפפוכמה תעוצרל קומע אצמנש בצע לע ץחל Flexor Retinaculum תנומסתל םרוג
תארקנש Carpal Tunnel Syndrome . אוה עגפנש בצעה :
0 . Ulnar
א . Anterior Interosseous
ב . Median
ג . Superficial branch of Radial
ד . Deep Branch of Radial

הימוטנא 2 : םייפג – תופסונ תולאש
7 . ארקנש המ חתפמ אסכ תנעשמ לע הייולת ועורזש החונתב ותרכה תא דביאש רוכיש
" תבש יאצומ לש קותיש ) " Saturday night Paralysis .( תלוכי שיא אוה ירקיעה אצממה
רשייל ) Extension ( דיה שרוש תא ) Drop Wrist ( אוה תאזל יארחאה בצעהו :
0 . Musculocutaneus
א . Ulnar
ב . Radial
ג . Axillary
ד . Median

8 . ףתכה תא םירהל לוכי וניאש ןנואתמ הלוחה בגב ןיכס תריקד רחאל . םיבצעהמ ימ
עגפנ םיאבה ?
0 . Spinal accessory
א . Suprascapular
ב . Thoracodorsal
ג . Long thoracic
ד . Subscapular

9 . לש ןוילעה קלחה ךרד רדחש רודכמ עצפנ לייח Posterior Cord תעלקמה לש
תילאיכרבה . עצבל לוכי אל אוה ףתכה לש תואבה תועונתהמ העונת הזיא ?
0 . Adduction
א . Flexion ) עבצא 1 (
ב . Lateral Rotation
ג . Medial Rotation
ד . נה תובושתהמ תחא ףא " ל

10-13 . םיטפשמל םינבמה ןיב םאתה :
10 . ילאידמה ןושיטפל המידק לוסרקה קרפמ תא הצוח 0 . דירו Great Saphenous
Medial Malleolus א . קרוע Posterior Tibial
11 . דואמ ךורא דיג לעב ב . דירו Small Saphenous
12 . ילרומפה םדה ילכ לש רישי ךשמה ג . קרוע Popliteal
ד . רירש Plantaris

13 . םה תועבצאה תוצק לע הדימע תעונת תא םיעצבמש םירירשה :
0 . Flexor Digitorium Longus, Tibialis Posterior, Flexor Hallicus Longus
א . Peroneus Longus, Peronues Brevis
ב . Tibialis Anterior, Extensor Digitorium Longus
ג . Gastrocnemius, Soleus, Plantaris
ד . 0 + א + ג

14 . הלאשב םירירשה תוצובקמ ימ 13 קושה לש ילרטלה רודמב םיאצמנ ? ) ילאידמה ? (

15 . ה ירירש תא בבצעמ םיאבה םיבצעהמ ימ - Interossei , םירטנלפהו םילסרודה ?
0 . Medial Plantal
א . Lateral Plantal
ב . Deep Peroneal
ג . Sural
ד . Saphenous

16 . הלאשב םיבצעהמ ימ 15 רירש תא בבצעמ Quatrateus Plantal לגרה לש ?


הימוטנא 2 : םייפג – תופסונ תולאש
17 . ה ךרד םירבועה םינבמה - Quadrilateral Space םה :
0 . קרועו ילאידר בצע Circumflex Scapular
א . קרועו ירליסקא בצע Posterior Humeral circumflex
ב . קרועו ירליסקא בצע Profunda Brachii
ג . קרועו ירליסקא בצע Circumflex Scapular
ד . קרועו ילאידר בצע Profunda Brachii

18 . שולשו םייתש עבצא ןיב הירגיס קיזחהל לוכי ונניאש ןנואתמ גהנה םיכרד תנואת רחאל .
עגפנ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
0 . Median
א . Radial
ב . Post. Interosseous
ג . Ant. Interosseous
ד . Ulnar

19 . תינמיה דיה רוזיאב קותיש לע ןנואתמו ןוימ רדחל עיגמ ריעצ רוחב . תילקיזיפ הקידבב
עצבל לוכי אוה ןיאש ררבתמ Adduction עצבל לוכי ונניא ןכו דיה ףכ תועבצא לכ לש
ה תעונת תא - Abduction א לש עבצ 5 . קוזינ םיאבה םיבצעהמ ימ ?
0 . ירנלוא Ulnar
א . Dorsal Interossie
ב . ילאידר Radial
ג . Musculocutaneous
ד . ינאידמ Median

20 . המכשה םצע תא רבחמ םיאבה םירירשהמ הזיא Scapula עורזה םצע םע – Humerus ?
0 . Brachialis
א . Coracobrachialis
ב . Pectoralis Major
ג . Rhomboid Minor
ד . Serratus Anterior

21 . הלאשב םירירשהמ ימ 20 עורזה םע הזחה תיב תומצע תא רבחמ ?

22 . הלאשב םירירשהמ ימ 20 המכשה םצעל הזחה תיב תועלצ תא רבחמ ?

23 . הלאשב םירירשהמ ימ 20 המכשה םצע תא רבחמ Scapula הרדשה דומע תוילוח םע ?

24 . ה חותינ ךלהמב תימוטנאה החרהה תספוק רוזיאב ודי תא ךתח חתנמה אפור –
Anatomical snuff box בלה תומיעפ בצק יפל זתינ םדה ךתחה ךותמ . הארנכ אוה ךתחה
ב :
0 . ירנלוא קרוע Ulnar
א . הקומעה תימדה תשקה
ב . קרוע Anterior Interossei
ג . ילאידר קרוע Radial
ד . תיחטשה תימדה תשקה

25 . ובק תארקנש הטילבה תא םירצויש םירירשה תצ Hypothenar Eminence ?
0 . Flexor Policis Brevis, Abductor Pollicis Brevis, Opponens Pollicis Brevis
א . Adductor Digiti Quinti, Abductor Digiti Quinti, Opponenes Digiti Quinti
ב . Flexor Digiti Quinti, Abductor Digiti Quinti, Opponenes Digiti Quinit
ג . Flexor Digiti Quinti, Flexor Digiti Quinti, Adductor Digiti Quinti
ד . Lumbricle 5, Flexor Digiti Quinti, Dorsal & Ventral Interossei 5
הימוטנא 2 : םייפג – תופסונ תולאש

26 . דשה תטולב תא תזקנמ הנניא תואבה הפמילה תוירשק תוצובקמ ימ ?
0 . תילרוטקפה הצובקה
א . תילאנרטסה הצובקה
ב . תיראלופקסבסה הצובקה
ג . תילקיפאה הצובקה
ד . תיראלוקיבלקסבה הצובקהתוירשפא תובושת
2 . ב
3 . ב
4 . 0
5 . ד
6 . ב
7 . ב
8 . 0 ?
9 . ד ?
10 . 0
11 . ד
12 . ג / א ?
13 . ג
14 . א
15 . א
16 . א
17 . א
18 . ד
19 . ד
20 . א ??
21 . ב
22 . ד
23 . ג
24 . ג
25 . ב
26 . בהקיטסיטטסויב
-^&.
y, ; l s
L
- \ "
s1l
- i
r cTF
o.
r _-lttt
u' . bP'
P
f ' s
V
Ja
l-o\
J'o $
ot9
'|
<. >$' ?)
.
I C
3
' .Y
rx
IA
,{'
C\
D ) Jl nr
\ u'
H.
l b-
0 ' l c
L
\O
zo' t' *--' \^l
i
' ol t'
' ' 1
) t t n
, ) (
.t'\a
,
'F
pr' a
't$t, $
r,
r
, pr11
\ cr
r\
, 1
\ r?
' o' )t 7t h
f "
F
-"o$
l n\
rt \ ' \
\ \ \ ,
^\ '
' ?i
r\ b' 4
, Jl ,
dt
'
gW,' 1
L-^'t*-^\
, '
i
, 20
, ' QJ"
]
s
\
d;
rt
-r.t5
r 0
s
l---.,ff,.d
-'rr,,
S
t r
\ c)
16
-
t s
ro" lon/
' ,
F' aie
4
))Aro>
\
"
C.\' i I\\
-{
, or G$" r no
) g, I
l 1t b5a
o' ) \ 3)
" ool
ri ' u'
- r od
,l,t1r\l
\ ' r **
l.?
' \
.-
,q.?b\
' $t.r
r?
oJ
Eov{'
$-\Svo,p ^' bttrti ;
naro^,
+
It
r
\3 ,
iltitd";,
I F' )' j^ 1\' \
-s-l
I-F ,.r\
l.r' --'i-t
>
' X i''
f
"\
.66
\ 14.
1. t r
l
l ^ l )
t ' t (
t
: i r l ad
t ' i l ' v
:r-\
*
{rf
l l l ^(
o,
) , o6{
3
4,sqtr
:
4l t
:lTr\ --^ll)'N
l ,
d
"-.
b(
tz
trl
, . . i ) t t I l J) t ' , . t
,,?
I
,,
W?
r c 1
; !
{*n,
llDrr\
rl I L--'^)---'rts
pn'il acr
)
-'"
*
"
"'*
tb
- t.q
-t
Jo)
,7
)' L/
\' ,'
t' t
tl")
' L
2' )
)' *t
(5
-..^,sti r-4,r.pi ,
-e' rrt\
I*
' J"-5'
/oo-
|
"
,P
#\' o-' -r"' n\
a-Rr)^r'ot'
r\a'-t lO'l''tSt'A
30
$
tt'
_
(
oo ,a
'J\t?i"
- ro' rte)'
.' 1^' rdN
o
-
\*
, l bo
r
j r l
F
t l r \ o
f
oo .-Ax\
f ' l n:
, t
) ?
'
l J
' \ r 0
\
l ' ^
, r \
1. 9
' l c
l
I
\1
,--
r \ \ r {
$i rur I
-
r l
. l . - JD
4' ) l ' t a
/
'
N
\ r ; '
Qo
I
o o' J\ ' ! ' - ' t ' '
' l c
^r
11r or J
^
, JTl l # ' A
,
o
' o' J\ ' 3* N
dt \ &
' -
\ nd
' 1
O , zg' J\ ' ]
i
/ a'
R .
' r r -
- 4' ' $r r J- - ^r +\ E=- f \ I
' 8
l \di
/=-JoX
\
pu' er^r nG' t' r
"l r
Uri :u
o
o.oe?tj
o
1hT'
b
o-ot87
'
' )
o' *s
'
\c-,
GC$'""
--'d-'
.o{
tg6.
-^rbh
,oo
.als.rrD
,^'\a-"'
&+{
'r$t*o'
t.':
\c
*,
n
*-
t
lt*'.
or',}'
f"'o'""'';;'-
-'Q\:q\
"i:h
1'
I;t
;;;
a'6rrzu
lu
rF
te p
a
"u
I'F
t*
1'
''
t$t
S
-'^nz"
'
x
tst
\'{''r
't-
\ '
.
\r.t'
.dl
:
/af{ 3t''>,.:3"
t
;\;
:JN
g
-o\t-
-l-
,
Ltr*,
[rt
i,''
)
S']
'f\N
ro)
urL
..,
"r..
"
Fi
\A
:{t
Fo"t
ro'\n^-
r
bQJ
o'bJ
ty'
t:i
':.;
.
,, . rl
I : . : . ;
l : ,' :l
't,
l,
. . . , '
/o eD
1h
t"
>\>
c
\ l pbt , ?) ) ?
t OS
\."?--o'll.1"-'^N
n$Sr
rrNS /
\?
3
ur /\)
\'F 'v'
'
)
\
?
-'littb 'o'\tlv
8I
P<'r
)
7\ \
.-?
7u/
.orD
.o\r\
\{S
t' trll
)x
t
6io
1' G),17
\ D)
?
t J
r o
.
4l
- g 6
{
'l
1i?
["'
,o
l t l
D3\
$5
' ob5
* g
- 9
'
A
E' -
' l L
ts
--1
i?' )
\r N rh
I _rY
r"
\
tr)
t t' tQot
\d
\>)n
'
\
,
73l , qY
I
l c\ +'
A\ >
'Yl
b'6
6zi t t - t
Y/ t ae4
{
l^to \"
rR- +l P
/ 1.
))' \
'
{q
.,
et) !
-r^q\
,i'
,D
iod1
o'6: 'J"-'\
fr,'1fu":/c&'-'\''o;"t
-^-^:-t'-:,u"t--.
^tr\' t
-
\ t _,._ {,. f
.i rq
.
.i !--
-l Qn.
%
--"' cr' tGl
!
rtl \
ara' ---' vd$
f' ' *
' o' b\l :
76)t-' ^-1
oN
c
-n' \v>--
zo' Jp' rl )
' ^t{\{' td
l t-\B
' ,^*^' U^:
,r3
1',,l-:l']1"^
o'
'o'TPt,.^
s'L
r'btbr
4\)'
g*-een' t>3=' r)l' -b
---,1*
:1rb\r'
""' 1c
1n' )'
"' o+^\t
-ttjT'
U:-
-
f *
no' r ' r ^<?3' 1] r ' {
6f
t }"v+'
t
r f
r f o' t r $o. e\ \
( - l t '
A S
j z' l r c\ { a' -
Q
- ' l
' \
- \
r l \ 1c
' G
"l':;
"
'''
'"'1
--/'\\)
| )
-
V+,C
.1
3nl \ <- ,
, { d
( r ' , \ L
\ un
t
1r5b
A{/ ,
F"l
\
o"J
' 17
3
t1
Ir.
v
I r' \+
..otff
r
I F-d
!^S\l
\oX
'
' \
R
-
ogob?
'
o,offi
- ' ) "
) l ' l nt
I
, 3
,..
kE
\ c
F F,
\6(,ro,Lrfi-c f
nt"
|\ ir'>
y''{ >l}
'
r \\'
--5
"Nfl
'S
fr"
b4
1
t*fi1
\
"f
3r1t rrdo
,4\
h)
flnr)'
j'l
1L'"t"6
'> t51l
\
)
, ^"5t rUnr
rn\rn I \
.i
lrrJ
>\
ti>
m)
4
ru'
I
\
rtN)
/,,.n'''?
l\
-4'oNtruS
@ I
J
/l)
f
ru
-
' n's?7
\{t'-t'
\ f
11c-3'd)
I
'
\ u1?
r .
t 1l 1t ^/
,o"DVttrt
;Ew
\
*ii
\r,
-1:\S -^J t
, l
5'-
o
\t,
-.1i2"pt-
o&vn
1):
,
a.*B
p'l
r-{t
>' 6' 1s-^dl '
r
Qot
QQ-l
--r)^
l--'T
3
.-.-.lV,/\,-uI
4
r{g\D\r
a\
' 3
-zJ:r\)\r5
t-' tb\' a
, l o
-F
$
- ]
_\q
- $a3l
i.\s
\
r't\$
tr
.^\Ft'
I'
, ' t
F
^A\
I
fl r-{.efu
-
*N
,;??' A
rL' ' D' ara
1t
l Jl ":l l ^
il
:,,
Iil
"';'
?e,-':.j
^"ui il
;''
: -r'@r,^a
f"''\"
t*
-<*J
4' t O\
{
r\
$i
"tq'l
n"tJ't
b
d\
\,
i l l ^t
r ooy'
' t r br t f l
9x
^
\8'\1"
66
qu: \ 7
Ft r)
a r/lfiu\
mP)
4t
T = lxY-
T
/ \
V = \rs*
I
)Wi l l s
,),n,
{}
q\
--.-,\o
sa-nY
[ } . '
?
v
\ a
\
/^,
$' t
I,-/, .b
fn' .
f,+h
l^"s
Ao
+1,(u
,
't*t:
F,:
ln,*fl
?
F+:
ft>/,
r \u\ I ro'ril*"
pal$t
'Q"'\oe
Frdr
--'^ut'')
{ . {
' .. \
i ' r 1
n\
/rJLa\
" r $s
n1
n
Ul ]
1{e1
, , 3
7l
* / )
/ ?
ln
**
-.\f
d
) ?-)
l')
'uhlh;
{
lc',zrdrl
,
r
lqlr\
55
,AV
^?{
' l ' \ : Jb
S'^,'t
?t
?
,o-l
lc-21ru1\
3"\
o
4
l'^''
I
nJ o
qi o?
drr\?t'
' l
f"
J
I
)n,H)4
\c\)
'Wl,u
=\p\€
),w\a
'
t
=7.9i4o.4
r{Sr.-
A
Atr
1N
zt\c
\*>$
.uAftbI
\,-':
[icn]'r,
l'u
9
=v,qA7+o,qq8x
, i l
v
3rb
t',{
-.hrrar<--\tt /,
;
)A
=
3oZ, l ,[v{
)-
l/
fr
) ^ , *l $: ] :
r#?s?e
1
V1. A
Zh
'
' .
/ ' r
-/
/
t - '
.a"!,' z1n;-*
[n# "
' G
o' t' So
\
U
t
))' il'
Al
- l L t
t l q)
, '
.?
o.\B?
-t \?3gT7*
l
Y)
I
'l
>
ra'\
l'n"'
f*'
l G' T fT
,p.lPrr>
)-l ,
at,-'
?t t
3, , \
Y
9, 2{
,
u
[ -,o\n,^]
A/'
1+L""eF'
' +] ' fi
o"\f
b-oa
oAlq'\er
ffiF
.)
AShf
\c
4a7, A
"'r'?
"%
^3
tl,:
f,$,
,' >
Yt
' ,
/
ryfra
t,a ffi?
+ ).o.ilil.-
/ - r r
[t ;-rb*
^
o' )sr"' r>,.rrb' >]
\p
S
' '
"F-^n
t;4S
]f
ol-)*
r$
{:' c";r
-----"' ^r' a' -"' ' -
a' '
-' f' -i
".,' ltc
t
J- ,:-' ::-}o]^;
- c. A' ar
3'
1$: . -
7b)
l nrro
f)rvN
1/'
rtt
anl oy'
s?-rr\
-"1t\1i ' ,
\{"
' ' ' i
' r$
-L
l a
- .os'rr
t'S
t,';
'G+cr""
fo
'"n
::
i::;il;;"
:*
-'^r'?"
n' i
l "-"
' ,*,o
1,r,
t>?q
-za!tl A.' i
,-..,-.q\r
_.^\N,4\
L
.)L
'--"^il'"r'a
'--'''bC
.L
tr
--arrlg,''..1P---"tr\q''^
,if 1
:
-----4'3116
rr2
a-
,E
t u1
'h
+4
,.bs)
\/\
--\
הקיטסיטטסויבב ןחבמ - סשת ביבא רטסמס " ה
א דעומ ' 5 .7.200 10 ג ' ב זומת סשת " ה

שמתשהל רתומ לכב רזע רמוח .
םייתעש הניחבה ךשמ .

• הרצקב קמנלו ןורתפה ךרד תא טרפל שי הלאש לכב .
• יטסיטטס ןחבמ שורד ןהב תולאשב , תורעשהה תא חסנל שי , תוחנה ןייצל ) שרדנ םא ( תמר תאו
וקהבומה ת , הנקסמ בותכל , תילולימ הנקסמ ללוכ .
• ףיעס לכל 4 תודוקנ .

החלצהב !

1 . םד ץחל רתי תלחמל תורבתסההש תורפסב עודי ) לי " ד ( איה 30% . םילוחה ברקב , תמייוסמ היצטומ תואשנ רועיש
אוה 60% , םיאירבה ברקב וליאו , אוה תואשנה רועיש 20% .
א . יארקאב םדא רחבנ . אירב אוהש יוכיסה המ היצטומה לש אשנו ?
ב . היסולכואב תואשנה רועיש המ ?
ג . היצטומה יאשנ ברקב , לי הלוח תויהל תורבתסהה המ " ד ?
ד . לש ירקמ םגדמ חקלנ 200 תמייוסמ היסולכואמ םישנא , ואצמנ םכותמו 52 םיאשנ .
תורפסהמ הזל המוד וז היסולכואב םיאשנה רועיש םאה קודב ) חש ג ףיעסב תבשי ' ( ?
ה . תא בשח p-value םיאתמה .
ו . ד ףיעסב ךתנקסמב התשענש ןכתי תועט וזיא ?' גוסמ תועט 1 , גוסמ תועט 2 , ןהיתש ?

2 . לורטסלוכ תדרוהל הפורת קדבש רקחמב , ופתתשה 25 ההובג לורטסלוכ תמר ילעב םירבג . דדמנ ףתתשמ לכל
יתלחתה לורטסלוכ ךרע ) X ( , לש לופיט ירחא ךרע ½ הנש ) Y ( הדיריה הבשוח ןכו D=X- Y
תואבה תואצותה ולבקתה :
יתלחתה ךרע : עצוממ = 243.5 , ןקת תייטס : 13.7
לופיט ירחא ךרע : עצוממ = 237.8 , ןקת תייטס : 19.7
הדירי : עצוממ = 5.7 , ןקת תייטס : 15.9

א . רב םאה " מ 5% לורטסלוכ הדירומ הפורתה יכ קיסהל ןתינ ?
ב . םדוקה ףיעסב ךתנקסמב התשענש ןכתי תועט וזיא ? גוסמ תועט 1 , גוסמ תועט 2 , ןהיתש ?
ג . תיתלחתה לורטסלוכ תמר לומ לופיט ירחא לורטסלוכ תמר לש רוזיפ תמרגאיד ורייצ םירקוחה .
ואבה תומרגאידה ןיבמ וזיא הניה ת הריבסה םינותנה רואתל רתויב ?


BEFORE
300 280 260 240 220 200 180
A
F
T
E
R
300
280
260
240
220
200
180

BEFORE
300 280 260 240 220 200 180
A
F
T
E
R
300
280
260
240
220
200
180

BEFORE
300 280 260 240 220 200 180
A
F
T
E
R
300
280
260
240
220
200
180

( I ) ( I I ) ( I I I )

ד . תיתלחתה לורטסלוכ תמרו לופיט ירחא לורטסלוכ תמר ןיבש רשקל יראניל םאתמ םדקמ בשוח
לבקתהו 0.596 = г . קיסהל לכות המ הז ןותנ ךמס לע ?
ה . ל ןתינ םאה יתלחתה ךרע ןתנהב לופיטה ירחא לורטסלוכה תמר תא אבנ ? קמנ .
ו . םכס ינשב א םיפיעסמ ךיאצממ תא םיטפשמ ' ו - ד ' .


3 . הפורת םע םיבאכמ הלקהל דע ןמזה ךשמ A עצוממ םע תילמרונ תוגלפתה לעב הנתשמ אוה 45 תוקד
ןקת תייטסו 10 תוקד .
א . ש יצח ךות לוחת הלקהש תורבתסהה תא בשח הפורתה תליטנ עגרמ הע ) 30 תוקד ( ?
ב . ל רשא ןמזה ךשמ והמ - 10% ונממ הובג ךרע שי םישנאהמ ?
ג . המוד הפורת קודבל םיצור B םיבאכמ הלקהל , תרחא תופורת תרבחמ . שורדה ילמינימה םגדמה לדוג והמ
הפורת םע הלקהל ןמזה ךשמ עצוממ תא דומאל ידכ B , ךמס תמרב 90% לש קוידו ± 3 תוקד ? ) א םושר ת
תושורדה תוחנהה .(


תולאש 7 - 4 אבה עטקל תוסחייתמ :

תחא הנשב תודיל יבגל םינותנ ופסאנ . הדילב ךוביס םויקו הדילה םוקמ יבגל םינותנ ומכוס האבה הלבטב .


םע תודיל רפסמ
ךוביס

הס " תודיל כ

הדיל םוקמ
5 190 יב " יטרפ ח
22 282 יב " ירוביצ ח
3 128 תיבב
30 600 הס " כ

4 . א . ךוביס םע תודילה תיצרופורפ יהמ ?
ב . הזיא % תיבב ויה תודילהמ ?

5 . הדילה םוקמב היולת ךוביסל תורבתסהה םאה קודבל םיצור .
א . המיאתמה ספאה תרעשה יהמ ? רחב תחא מ - 4 תואבה תויורשפאה :
I . רתוי תונכוסמ תיבב תודיל
II . תוחפ תונכוסמ תיבב תודיל
III . תודילה רפסמ תומוקמה לכב ההז
IV . תומוקמה לכב ההז ךוביסל יוכיסה
ב . ספאה תרעשה תחת , הז םגדמב וללכנש תיבב תודילב יופצה םיכוביסה רפסמ והמ ?
ג . לבקתהו יטסיטטס ןחבמ עצוב הרעשהה תקידבל 8.804 . רב קיסת המ " מ 5% ? קמנ .

6 . םאה ליג ינותנ םיראותמ האבה הלבטב ) םינש ( הדילה תעב :
תיטס ןקת עצוממ םומינימ ןועבר
ןותחת
ןויצח ןועבר
ןוילע
םומיסקמ
9.5 35 18 26 31 37 47

א . רקחמה ינותנל המיאתמה תוגלפתהה תרוצ יהמ ) םינותנה לכ לש המרגוטסה טטרשמ תייה ול ( ?
ב . ולא םינותנל םאתהב , בוריקב והמ % ליג לעמ תודלויה 37 ?
ג . ולא םינותנל םאתהב , בוריקב והמ % מ תודלויה ליג לע 47 ?

7 . הדילב ךוביס םויקל םאה לש םדה ץחל ןיב רשקה תא קודבל תנמ לע :
א . שמתשת יטסיטטס ןחבמ הזיאב ? תורעשהה תא חסנ .
ב . רב " מ 5% , שמתשת וב ןחבמל םיאתמה הלבטב יטירקה ךרעה והמ ?
1 / 2
הקיטסיטטסויב 2005
תוירשפא תובושת
1 . א 0.14
ב . 0.32
ג . 0.5625
ד . חוורה ךותל סנכנ ןכ
ה . 0.0985
2 . א . ןכ
ג . 2
3 . א . 0.0668
ב . 57.85
4 . א . 0.05
ב . 0.2133
5 . 4
ב . 6.4
ג . ספאה תרעשה תא םיחוד
6 . א . הנטק תיבויח תירטמיסא
ב . 25
ג . 0
7 . א . ב תוצובקל הרעשה ןחבמ " ןחבמ ת t
2 / 2
הקיטסיטטסויב 2004
ש הלא 1 :
ומגדנ החפשמה אפורמ ןוצרה תועיבש תדימ תא קדבש רקחמב 70 ןיב ןויצ ונתנש םישנא 0-100 .
תואצותה ןלהל : סקמ ' – 94
ןוילע ןועבר – 84
ןויצח – 76
ןותחת ןועבר – 56
םומינימ – 31
עצוממ – 70
ןקת תייטס – 15.5
א . רקחמה ינותנל תוגלפתהה תרוצ יהמ ) ייה ול םינותנה לכ לש המרגוטסיה טטרשמ ת (
i ii iii
ב . בוריקב ופמ ולא םינותנל םאתהב % מ הובג ןויצ ונתנש םישנאה 84 - ?
ג . תילמרונ גלפתמ ןויצהש חינה םירקוחה דחא . תוגלפתהה ינותנכ םגדמה ירטמרפל סחייתה אוה
ע ךירעהו " ונתנש םישנאה לש זוחאה תא בושיח י מ הובג ןויצ 84 - . ובושיחב לביק אוה המ ?
ד . ב ףיעסב תונוש תואצות תולבקתמ עודמ רבסה ' ו - ג ' .
ה . ג ףיעסב רקוחה ' ךמס חוור בשיח 95% לביקו ןוצרה תועיבשל ) 66.3,73.7 .( יכ קיסהל לכוי םאה
איה האפרמב תעצוממה ןוצרה תועיבש 75 ? קמנ

הלאש 2 :
60% ידלי לש םה דקומל תוינפהמ ם . 75% םירגובמה ברקב וליאו דקומב םילפוטמ םידליהמ – 85%
דקומב םילפוטמ . םילוחה תיבל םינפומ םוקמב םילפוטמ םניאש םילוח
א . ךותמ 100 םוריח דקומל םינופ , יבל ונפוהש םידלי לש יופצה רפסמה והמ " ח ?
ב . דקומב לפוטו םוריח דקומל הנפ םדא . רגובמ והזש יוכיסה והמ ?
ג . ונפ םיוסמ םויב 80 דקומל םישנא . מ רתויש תורבתסהה יהמ 25 - םילוחה תיבל ונפוה ?

הלאש 4 :
לש םגדמ חקלנ רתי תנמשהו םד ץחל ןיב רשק קדבש רקחמב 300 םישנא . 40 ץחל רתי ילעב ויה םירקחנהמ
םד , 100 ןיקת םד ץחל ךרע היה ראשלו ילובג םד ץחל ילעב . י תנמשה התיה םיקדבנהמ שילשל רת , רשאכ
50 ו ןיקת םד ץחל ילעב ויה םהמ 30 - ילובג םד ץחל ילעב ) םד ץחל רתי היה ראשל (

א . הלבטב םינותנה תא גצה ] 3 קנ ' [
ב . תייצרופורפל ךמס חוור בשח 95% היסולכואב רתי תנמשה ילעב ] 5 קנ ' [
ג . רקחמה תלאש תא קודבל ידכ שמתשת יטסיטטס ןחבמ הזיאב ? תויטסיטטסה תורעשהה תא חסנ ] 5 קנ ' [
ד . ולא םינותנ רובע לבקתהש ןחבמה תקיטסיטטס = 5.81 ןוחטיב תמרב ךתנקסמ יהמ 0.05 ? ] 4 קנ ' [
ה . התשענש ןכתיי תועט וזיא ? ךתנקסמ יבגל תועמשמה תא רבסהו קמנ ] . 3 קנ ' [
ו . םד ץחל רתי אלל ולאל םד ץחל רתי םע ולא ןיב רתי תנמשה ילעב זוחאב לדבה שי םאה קודב ) ןיקת +
ילובג .( ה חסנ תורעש , ןחבמ עצב , ד ףיעסב הנקסמל הוושהו הנקסמ בותכ ' ] 10 קנ ' [


תובושת תוירשפא :
1 . א . 1
ב . 25%
ג . 18.3%
ד . תוגלפתהה גוס
ה . אל , םוחתב אצמנ אל יכ
2 . א . 15
ב . 0.43
4 . ב ). 0.28,0.3866 (
ג . ןחבמ X עובירב , רשק ןיא H0- , H 1 - תרחא

הקיטסיטטסויב 2003
3 / 1
הקיטסיטטסויב הניחב רוזחש – 2003
ד " רימת הדע ר

1 . ןוכנה דגיהה והמ ןמס :
א . רשאכ ∂ = 0 ןכרעב תווש תויפצתה לכ
ב . ∂ עצוממהמ הנטק דימת
ג . ןכרעב תווש חרכהב תויפצתה ספאל הווש ינועבר ןיבה םוחתה ךרוא םא
ד . תירטמיס חרכהב תוגלפתהה ןויצחל הווש עצוממה םא

תולאש 2-6 אבה עטקל תוסחימ –

ירקמ םגדמל n=14 תוברעתה ירחאו ינפל יוריגל הבוגת ןמז דדמנ . תואצותה :

קדבנ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ינפל 9 5 12 3 4 7 6 12 7.5 7 5 4 3 3
רחא י 16 3 15 4 6 10 14 11 8 12 11 14 5 7


2 . אוה ןויצחה :
א . 9.6
ב . 12.5
ג . 7.5
ד . 5.5

3 . תוברעתהה תובקעב הבוגתה ןמזב היילע התיה יכ הרעשהה תא קודבל הריבסה הטישה :
א . Z תויצרופורפ תאוושהל
ב . t
ג . t גווזמ
ד .
2
X
ה . ןוסריפ םאתמ

4 . לבקתה r=0.61 ירחאו ינפל הבוגתה ןמ ןיב קהבומ יראניל רשק םייק םאה ?
א . ןכ , ר " מ 0.05
ב . אל , ר " מ 0.05
ג . ןכ , ר " מ 0.01
ד . א + ג

5 . רב םדוקה ףיעסב ויאצממ תא רקוחה םכסי דציכ " מ 0.05 ?
א . ןמז ילעב תויהל תוברעתהה ירחא םג םיטונ תוברעתהה ינפל הובג הבוגת ןמז םע םיקדבנ
הובג הבוגת
ב . הובג ירחא הבוגת ןמז ינפל ןמזמ
ג . ןמז ילעב תויהל תוברעתהה ירחא םיטונ תוברעתהה ינפל הובג הבוגת ןמז םע םיקדבנ
ךומנ הבוגת
ד . יראניל רשק ןיא
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

6 . לש הוגת ןמז ילעב םיקדבנ רובע תוברעתהה ירחא הבוגתה ןמז תא אבנל ןתינ םאה 6 תוקד :
א . ןכ , המיאתמ תיטסיטטס הטיש תרזעב
ב . אל , יכ r וש מ הנ - 1
ג . תונעל ידכ םינותנ קיפסמ ןיא
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא


הקיטסיטטסויב 2003
3 / 2
ןימטיו תמר תיללכ הייסולכואב D עצוממ םע תילמרונ תוגלפתה תלעב איה 17 ןקת תייטסו 3 :

7 . יגולתפכ רדגומה ךרעה והמ , ל יכ עודי םא - 4% םה ןכלו ונממ ךומנ ךרע שי הייסולכואהמ
םייגולתפכ םיבשחנ :

א . 23.15
ב . 22.25
ג . 11.75
ד . 10.85

8 . ןימטיו תמר םא הטאיד ליחתהל םיצילממ D מ הכומנ - 13 . לע ץלמוה םהל םיקדבנב ברקב
הטאיד , יגולתפ תויהל תורבתסהה יהמ ?
א . 0.04
ב . 0.09
ג . 0.13
ד . 0.44


תענומ האופר תרגסמב תינכותב , םד ץחל רתימ םילבוס םה םאה העיבקל הקידב םישנא םירבוע
אל וא , לש םגדמב n םיקדבנ , לצא םד ץחל רתי אצמנו 8% םיקדבנהמ :
א רקוח ' תורעשהה תא קדב : H0:p=0.1
H1:p ‹0.1

לביקו p-value=0.03

9 . רב " לש מ 1% -
א . תא החד רקוחה H0 .
ב . תא החד אל H0
ג . הלאשה לע תונעל ידכ םינותנ קיפסמ ןיא .

10 . רקחמב ויה ול רתוי יקדבנ םיאצמנ ויה םגדמבו ם 8% ר התואב יזא םד ץחל רתי ילעב " לש מ
1% :
א . תא החד רקוחה H0
ב . תא החוד היה אל H0
ג . םינותנ קיפסמ ןיא

11 . ירוקמה םגדמה ךמס לע םא ) n םיקדבנ ( רב שמתשמ היה רקוחה " לש מ 5% :
א . תא החד רקוחה H0
ב . תא החוד היה אל H0
ג . םינותנ קיפסמ ןיא

12 . ב רקוח ' לע קדב תורעשהה תא ירוקמה םגדמה ךמס : Ho:p=0.1
H1: p› 0.1
רב " לש מ 5% :
א . תא החד רקוחה Ho
ב . תא החד אל Ho
ג . םינותנ קיפסמ ןיא


הקיטסיטטסויב 2003
3 / 3
הכירעמ הרבח , תקפסמ איהש תיביטנרטלאה האופרה יתורישב םישמתשמה ןיבמ יכ , 60%
םיריעצ . 2/3 םיינוריע םה םיריעצהמ , םה םירגובמהמ עבר קר דועב םיינוריע . ירקמ ןפואב םיקדוב
םישמתשמה דחא :

13 . רגובמ ירפכ אוהש תורבתסהה יהמ ?
א . 0.1
ב . 0.2
ג . 0.3
ד . 0.4

14 . ינוריע רחבנש עודי םא , ריעצ אוהש תורבתסהה יהמ ?
א . 0.5
ב . 0.6
ג . 0.7
ד . 0.8

15 . הכרעההש רובס םידבועה דחא 60% תמזגומ . לש םגדמבש הליגו םגדמ השע אוה 100
קר םישמתשמ 55 םיריעצ ויה . לש החנהה םא 60% הנוכנ איה , לש םגדמבש תורבתסהה יהמ
100 רתויה לכל ויהי םישמתשמ 55 םיריעצ .
א . 0.001
ב . 0.154
ג . 0.55
ד . 0.846

16 . ךרעש רקחמה ןמ דבועה תנקסמ :
א . % מ ךומנ םיריעצה - 60% , רב " מ 0.05
ב . % מ ךומנ םיריעצה - 55% , רב " מ 0.05
ג . % וש םיריעצה מ הנ - 60% , רב " מ 0.05
ד . % ל הווש םיריעצה - 60% , רב " מ 0.05
ה . הנוכנ אל הבושת ףא

17 . ותנקסמב השעש ןכתי תועט הזיא ?
א . גוסמ תועט I
ב . גוסמ תועט IIתוירשפא תובושת :


1 .
א
10 .
ג
2 .
ד
11 .
א
3 .
ג
12 .
ב
4 .
א
13 .
ג
5 .
א
14 .
ד
6 .
ד
15 .
ב
7 .
ג
16 .
ד
8 .
ד
17 .
ב
9 .
בהקיטסיטטסויב 2002
הקיטסיטטסויבב ןחבמ – 2002

1 . יאת תומכ תיללכ הייסולכואב T , ףוגב ןוסיחה תכרעמ תמרל היצקידניא םיווהמה , איה
עצוממ םע תילאמרונ תוגלפתה תלעב 1200 ןקת תייטסו 150 . קדבנל , יאת תומכ ופוגבש
T מ הכומנ - 900 תינוסיחה תכרעמה תא םיקזחמה ןוזמ יפסותב שמתשהל םיצילממ ) . 10
קנ ' .(
א . קדבנלש יוכיסה תא בשח , יארקאב רחבנש , ןוזמ יפסותב שמתשהל ץלמוי .
ב . ןוזמ יפסותב שמתשהל ץלמוה םהל םיקדבנה ברקב , יאת תומכש תורבתסהה המ
T מ הכומנ - 800 ?
ג . ורחבנ 500 םיקדבנ , ל רתויה לכל ץילמנש יוכיסה המ - 15 שמתשהל םיקדבנ
ןוזמ יפסותב ?
ד . ןיבמ 300 םישישק , ל - 20 מתשהל ץלמוה ןוזמ יפסותב ש . לש ךמס חוור בשח 95%
ןוזמ יפסותב שמתשהל ץלמוי םהל םישישקה תיצרופורפל .

2 . ןהל 12 הבוג תודידמ ) סב " מ ( לקשמו ) רגב ' ( םיוסמ ימינפ רביא לש .

הבוג 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5
לקשמ 84 83 76 104 91 96 102 118 110 147 135 127

לבקתה תואבה תואצותה ו :

הבוגה עצוממ = 3.74 ס " מ , לקשמה עצוממ = 106.08 רג '

∑ (X
i
- X)
2
= 2.43 ∑ (Y
i
- Y)
2
= 5380.92 ∑ (X
i
- X) (Y
i
- Y) = 101.76

א . לקשמה לש ינועבר ןיב םוחתו ןויצח בשח ) . 6 קנ ' .(
ב . ןיב יראניל רשק שי םאה עובקל תנמ לע םיאתמ דדמב שמתשה םירבאה לקשמו הבוג . ןוויכ המ
רשקה ? ותמצוע יהמ ? קהבומ רשקה םאה ? ) 8 קנ ' .(
ג . והבוגש רבא לש ולקשמ תא אבנל ןתינ םאה 3.7 ס " מ ? בשח ןכ םא . אל םא – עודמ קמנ
אל ) . 4 קנ ' .(
ד . והבוגש רבא לש ולקשמ תא אבנל ןתינ םאה 5.5 ס " מ ? בשח ןכ םא . אל םא – עודמ קמנ
אל ) . 4 קנ ' .(

תולאש 3-4 רמאמל תוסחייתמ :
" תמדקומ הדיל תוחתפתהל ןוירהב ינפוג ץמאמ ןיב רשקה תקידב ."
תולאשהמ תחא לכב תורעשהה תא חסנ , תוקהבומ תמרב םיאתמ יטסיטטס וחבמ עצב 0.05 ,
ךתנקסמ בותכ .

3 . תועשה רפסמב תרוקיבה תצובק ןיבל רקחמה תצובק ןיב לדבה ןיאש הרעשהה תא קודב
ש םויל עצוממה תיבב החונמה ל ) הלבט 4 ) .( 17 קנ ' .(

4 . א . הלכשהל תמדקומ הדיל ןיב רשק םייקש הרעשהה תא ןחב ) הלבט 1 ) .( 10 קנ ' .(
ב . א ףיעסב התשענש ןכתי תועט גוס הזיא ?' תועמשמה המ רבסהו קמנ ) . 3 קנ ' .(
ג . הנתשמב הלכשה תחא הירוגטקל ודחוא " מ תוחפ 12 דומיל תונש " ו - " 12 דומיל תונש ."
א ףיעסמ תואצותה ונתשי םאה ?' וז הבושת תלבק עודמ רבסהו בשח ) . 5 קנ ' .(
ד . ג ףיעסב התשענש ןכתי תועט גוס וזיא ?' תועמשמה המ רבסהו קמנ ) . 3 קנ ' .(


תובושת תוירשפא
1 . א . 2.28%
ב . 0.853
ד ). 0.0317,0.088 (
2 . א . - 103 – Me , 36 = 91-127 = IQR
ב . יראיניל r=0.8899
ד . םוחתב אל
הקיטסיטטסויב – 2001
ב הקיטסיטטסויבב הניח – 2001
1 . עצוממ םע תילמרונ גלפתמ הכילהה תליחתל דעו הדילהמ ףלוחה םימיה רפסמ 365 םימי
ןקת תייטסו – 40 .
א . ורחבנ 16 תוקונית , ןיב היהי הכילהל דע םימיה רפסמ עצוממש יוכיסה המ 350 ל 385 -
םימי ?
ב . הנש ליג דע תכלל ולחה אלש תוקוניתה ןיבמ ) 365 םוי ( תכלל וליחתיש יוכיסה המ
רחאל 400 םימי ?

2 . םדה תומורת ברקב תומוגפה םדה תונמ זוחא תא דומאל וצר םדה קנבב . לש םגדמב 885
ךמס חוור לבקתה תונמ ) 7.5% , 4.5% .(
א . םגדמב ואצמנ תומוגפ תונמ המכ ?
ב . חוורה הנבנ ךמס תמר וזיאב ?
ג . ךרואש ידכ שורדה ילמנימה םגדמה לדוג והמ לע הלעי אל חוורה 2% ) תמר התואב
ךמס ( ?

3 . לש ירקמ םגדמל 13 השדח הפורתב לופיט ןתינ הכומנ ןיבולגומה תמר םע םישנא
לזרב הליכמה . וירחאלו לופיטה ינפל ןיבולגומהה תומר ןלהל .
סמ ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ינפל 11.2 11.1 10.7 10.7 10.5 11.7 11.4 10.8 10.4 10.2 11.3 11.9 10.1
ירחא 11.9 12.0 10.8 10.5 11.9 11.2 12.4 12.6 11.4 11.7 11.2 12.3 11.1
ינפל : X עצוממ – 10.92 ; ןקת תייטס – 0.56 ;

= 88 . 1554 X
2

ירחא : Y עצוממ – 11.62 ; ןקת תייטס - 0.64 ; 86 . 1758 Y
2
== 86 . 1758 xy ) וא

= 76 . 1650 xy - ספוטה לע די בתכב ןוקית (
א . לופיטה ינפל ןיבולגומהה תמר ןויצח תא בשח
ב . סמ קדבנ לש יסחיה ומוקימ םאה ' 1 לופיטה רחאל ומוקימל המוד לופיטה ינפל ?
ג . לש תוקהבומ תמרב 0.01 שדחה הפורתהש הרעשהה תא קודב תמר תאלעהל תמרוג ה
םדב ןיבולגומהה ) . תורעשהה תא חסנ , םיאתמ יטסיטטס ןחבמ עצב , ךתנקסמ בותכ .(
ד . רשק םייק םאה יראניל וירחא ךרעהו לופיטה ינפל ךרעה ןיב ?
ה . המר םע םדאל לופיטה ירחא ןיבולגומהה ךרע תא בשחל ןתינ םאה 9.1 לופיטה ינפל ?
ןכ םא – בשחל ילבמ בשחת דציכ רבסה . אל םא – אל עודמ קמנ .

4 . תמייוסמ היסולכואב 20% םיאשנ . איה םיאשנה ברקב הלחמב תולחל תורבתסהה 50%
םיאשנ אל ברקבו 1% . לש םגדמב םייופצ םילוח המכ 300 הייסולכוא התואמ םישנא ?

הלאש 5 הלאשו האופרל םיטנדוטסל תדעוימ 6 תיתדבעמ האופרל
5 . רמאמב " יבב םירקבמה לש םהיתודמע ה " םילוחה תיב ילתכ ןיב ןושיע יבגל ח
א . לע הדמעל ןושיע ןיב רשק שיש הרעשהה תא קודב " יב " ןושיעמ ישפוח ח ) ." תא חסנ
תורעשהה , םיאתמ יטסיטטס ןחבמ עצב , ךתנקסמ בותכ (
ב . התשענש ןכתי תועט גוס הזיא ? ץתועמשמה יהמ רבסהו קמנ

6 . רמאמב " חוינה תפוקתב םד ץחלב תיתבוגת היילע , .. . ץחל יעצפ תורצוויה תענומ ."...
א . ןוחטיב תמרב ץחל יעצפ תוחתפתהל יחומ עוריא גוס ןיב רשק שיש הרעשהה תא קודב
לש 95% ) . תורעשהה תא חסנ , םיאתמ יטסיטטס ןחבמ עצב , ךתנקסמ בותכ (
ב . התשענש ןכתי תועט גוס וזיא ? תועמשמה המ רבסהו קמנ .

תוירשפא תובושת
1 . א . 91.18% ג . ןיבולגומוהה תמר תא הלעמ השדחה הפורתה
ב . 0.3816 ד . ןכ
2 . א . 53
ב . 94%
ה . אל
ג . 2080 4 . 54
3 . א . 10.8
ב . אל 0.5 ו - 0.43


הקיטסיטטסויב – 2000
רד ' הדע רימת
הקיטסיטטסויבב הניחב – 2000
1 . תמייוסמ הייסולכואב 30% םינשעמ . איה םינשעמ ברקב ןטרסב תולחל תורבתסהה 9%
םינשעמ אל ברקבו – 0.5% . לש םגדמב םייופצ ןטרס ילוח המכ 200 התואמ םישנא
הייסולכוא ?

2 . לש םגדמב 100 היה םיחוודמה הלחמה ימי רפסמ עצוממש אצמנ תעפשב םילוח 5.5
יטסו ןקתה תי 3 םימי .
א . ךמס תמרב ךמס חוור אצמ 95% הלחמה ימי רפסמ עצוממל
ב . לע הלעי אלש בחורב ךמס חוור לבקל ידכ שורדה םגדמה לדוג והמ 3 םימי ?

3 . אוה עצוממה ירטמוכיספה ןויצה 580 ןקתה תייטסו 80
א . ןוילעה ןועברה לעמ תויהל ךירצ הימיכל לבקתהל ידכ . כ שורדה ןויצה והמ יד
הימיכל לבקתהל ?
ב . ה ןוזוחאה לעמ תויהל ךירצ האופרל לבקתהל ידכ 95 - . האופרל לבקתה טנדוטס , המ
מ הובג ןויצ לביקש תורבתסהה 725 - ?
ג . לש םגדמ רחבנ 100 םינחבנ . ןיב היהי םגדמה עצוממש תורבתסהה המ 570 ל 600 - ?

4 . וללכנ רקחמב 400 בלה רירש םטוא ילוח , ש 80 - לע וחוויד םהמ תרכס . תנש םות דע
ורטפנ בקעמה 20% ל האוושהב םייתרכסה םטואה ילוחמ 10% - וחוויד אלש םטואה ילוחמ
תרכס לע . בלה רירש םטוא ילוח ברקב התומתל תרכס ןיב רשק שי םאה ? ) תא חסנ
תורעשהה , םיאתמ יטסיטטס ןחבמ עצב , ךתנקסמ בותכ (

תולאש 5-8 תוסחייתמ רמאמב םינותנל " : חוינה תפוקתב םד ץחלב תיתבוגת הילע , רתי אלו
תינורכ הלחמכ םד ץחל , םיירטאירג םיזפשואמ םילוחב ץחל יעצפ תורצוויה תענומ ."
5 . ןיב ילוטסאידה םדה ץחל תא הוושה 2 םע תוצובקה / םיכרדה יתשב ץחל יעצפ ילב
תואבה ) תורעשהה תא חסנ , םיאתמ יטסיטטס ןחבמ עצב , בותכ ךתנקסמ :(
א . םיעצוממ תאוושה
ב . ב תוגלפתה תאוושה 2 - תומר – ןיקת ) 90 < ( , הובג ) 90 ≥ (
6 . תווש ךיתונקסמ םאה / האוושהה תורוצ יתשב תונוש ? רבסה
7 . א . א ףיעסב התשענש ןכתיי תועט גוס וזיא ?' תועמשמה המ רבסהו קמנ .
ב . ב ףיעסב התשענש ןכתיי תועט גוס וזיא ?' משמה המ רבסהו קמנ תוע .
8 . ךמס תמרב ךמס חוור בשח 98% ץחל רתי םע םילוחה ברקב ץחל יעצפ םע םילוחה זוחאל
םד .
9 . ול םיאתמה ןוסריפ םאתמ םדקמ תא םאתה םיאבה םיפרגה תשולשמ דחא לכל .
א . r=1 ב . r=0.78 ג . r=0.25 ד . r=-0.60 ה . r=-1
תובושת תוירשפא
1 . 6
2 . א ) . 4.9,6.1 (
ב . 16
3 . א . 634
ב . 70%
ג . 0.93
4 . X עובירב
9 . 1 . ב
2 . ד
3 . גאתה 2
אתה 2 א דעומ ' - 2008

1 . םיליעפ אתב םינוש םיכילהתב G Protein Monomeric . םהמ םיינש לש םתלועפ את ראת .

2 . תטיש PCR םייטפשמ םיכרצל םג שומישב תאצמנ . אמגוד ןתו הטישה תא רבסה .

3 . ב םישמתשמ יתמ - Pulse-Field gel electophoresis ?

4 . סניאה ןומרוה תשרפה לולסמ תא ראת ןילוסניא םישירפמה םיאתמ ןילו .

5 . ילנרבממ ןובלח ןותנ :
הנרבממב ךכ ץבוש דציכו עיגה דציכ ראת .


6 . תונוש תויטמיזנא תולועפ תושחרתמ םוזיסקוארפב , ןתוא ראת .

7 . ה תוידוחיי יהמ - Gated Channel ?

8 . אתה לש לדחמ תרירב אוה סיזוטפופאה ךילהת . רבסה .

9 . מ תריצי ןונגנמ וה NO ?

10 . םירוטפצר שי עודמ רבסה / םימיזנא / ל המוד םתלועפ לש רואיתש תרוצש תוזאניק " וא לכה
םולכ אל ."

12 . הפורתה תלועפ יהמ Gleevec ?

13 . ףצר תאיצמל םויכ תישומישה הטישה DNA איה :
א . ב שומיש - Deoxyribonucleoside
ב . ךותיח ימיזנאב שומיש

16 . המ ןובלחה םא שחרתי SRP םוזובירהמ קתנתי אל ?
א . ךשמת ןובלחה תריצי
ב . ךשמת אל ןובלחה תריצי

17 . הפורתה תלעופ דציכ Viagra ?
א . תריצי הריבגמ cAMP
ב . תריצי הריבגמ cGMP
ג . זארטסאידופסופ תלועפ תא תבכעמ
ד . םירירש הפרמ


18 . ילנרבממ ןיבה חוורמה לא יתמסלפוטיצ ןובלח ריבעהל תנמ לע , ב רזעיהל וילע :
א . TOM ו TIM23
ב . TOM , TIM22 , TIM 23
ג . TOM , TIM 22
ד . TOM , TIM 22, TIM 23, OXA
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

19 . ינובלח ינש ןייצ G תויחופלשה תעונת ךילהתב םיפתתשמש םירמונומ

20 . םיניכמ דציכ probe ?

21 . לש ודיקפת המ P53 ןטרס תעינמב ?

22 . ינובלח HSP ותעינמב םגו ןטרסה םודיקב םג שמשל םילוכי . דציכ ?

23 . טמקתמ רועה שמשל תכשוממ הפישח רחאל . ןונגנמה תא רבסה .

24 . עטקמ ךותמ םינוטרניאה תא םיאצומ ךיא DNA ןותנ .

25 . ה םתלועפל םינובלחה ןיב םאת :
o GADD45
o םורכוטיצ C
o FADD

26 . רדגה :
o MICRO ARRAY
o םינגסנרט םירבכע
o LTR
o morphogen gradient
o תיביסצר היצטומ
תולאש ןוכנ / ןוכנ אל :
• ה ימוזומורכמ דחא - X ןטרסב היצביטקאניא רבוע השיאב .


אתה לש היגולויבב ןחבמ 2 ףרוח 2007 א דעומ '

לע הנע א קלח 16 ךותמ תולאש 18 ) הצרמ הזיאמ בושח אל (
) ידג לש םיאשונהמ תולאש (
1 ( ה תחפשמ לע םינמנה םירוטפצר - nuclear receptor superfamily הנבמ יווקב םינייפאתמ
םימוד . רוטפצרה לש הלועפה ןורקעו הנבמה תא ראת .

2 ( ודמ רבסה לועפשה תומוקע לש םקלח ע ) activation curve ( לש יפוא תולעב ןנה םימיזנא לש
םולכ אל וא לכה .

3 ( םיזנאה לש וידיקפת תא ןייצ phosphatase I םיזנאה לע הרקבב PKA . תואמגוד יתש אבה .

4 ( והמ gap junction . ותלועפ םירקבמה הרקב ינונגנמל תואמגוד אבה .

5 ( בה םיגשומה תא רדגה םיא :
א ( Insertional mutation .
ב ( miniature chromosome .
ג ( stem cell .
ד ( יטנגיפא יוניש .

6 ( םיינטרס םילודיג תוחתפתהב יזכרמ ביכרמ וניה יטנג תוביצי רסוח . םגדהו רבסה ) קפתסה
תואמגוד יתשב .(

7 ( ןגוקנואל ןגוקנואוטורפ ךופהל לוכי םהיפ לע םילולסמ השולש ןייצ . הו רבסה םגד .

8 ( תטיש microarray םינוש םיכילהתב םיברועמה םינג יוהיזל ילככ תשמשמ . ןוקע רבסה
תואמגוד אבהו הלועפ .

9 ( ןחבמ Ames םינגטומ םירמוח יוהיזל דעונ . קמנו רבסה .

) הליג לש םיאשונהמ תולאש (
10 ( תיטוטימל תיטוימ הקולח ןיב םילדבהה תא הרצקב רידגהל שקבתהש דימלת , הנע " : רשקה
תיטוימ הקולחב תבה אתב יוצמה הזל םאה אתב יטנגה רמוחה ןיב - רמוחה ןיב רשקהמ הנוש
תיטוטימה הקולחב תבה אתב יוצמה הזל םאה אתב יטנגה ." קדצ םאה ) ןכ ( ? רבסה .

11 ( הזוטימה ךילהתב רזעה ינובלח תוברועמ תא ראת . תוחפל ןייצ 3 טרפו ולאכ םינובלח
םדיקפת .

12 ( כה יאת עטקמב אתה לש םינובלחה לולכמ תא ללו ) טאזיל ( םידעוימה םינובלח תוהזל ןתינ
ןיערגל רבעמל . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .

13 ( ינובלח G-Protein םינובלח תנווכה יכילהתב םיברועמ . אבהו רבסה 3 תואמגוד .

14 ( ךינפל 3 אתב םינוש םירתאב םרוקמש םינובלח : וניהו ילנרבממ רוטפצרב ורוקמש ןובלח
ב יאת ךות יליסקוברק הצקו יאת ץוח ינימא הצק לע , ילמוזוזיל ןובלחו יראלקונ ןובלח . וליא
לכ לשיאתה רוקמה תא תוהזל ךל ורשפאי רשא וללה םינובלחב רתאל הסנת םידחוימ םינבמ
ןובלח .

15 ( םוזיסקורפה לש ודיקפת והמ ? וב תושחרתמה תויתמיזנא תויצקאירל תואמגוד יתש אבה .

16 ( תמ קלח םיטוטפופאכ םיאירב םיאת תוהזל םילוכי סיזוטפופאה יניחב . יתוחתפתה בצמ הזיא
ןיחבתל תיבויח ביגהל םהל םורגל לוכי םיאירב םיאת לש TUNEL . רבסה .

17 ( תחפהל שמשתש הפורת חותיפב ץעייל תשקבתה ת בלה רירשל םיקזנ ) ולא םיאת סרה ( רחאל
םטוא עוריא . יאבה םירמוחהמ ולא לש ויתונוכת חתופתש הפורתב תוקחל ץילמת ם : Bax, Bcl2,
Fas-L, Ras . רבסה .

18 ( תוימונוטוא תולחמ תוחתפתהב םירושקה םינונגנמה תודוא ךל עודיה לע ססבתה , וליא
תימונוטוא הפקתה ינפב תוניסח הנייהת תומקר . רבסה .

ב קלח ' - תויאקירמא תולאש ) םיצרמה תבושת הניה תנמוסמ הבושת לכ (

1 . שמהמ ימ ןוכנ אל םיאבה םיטפ :
א . תנירק Beta םינורטקלא םרז איה רואה תוריהמל הבורקה תוריהמב םיטלפנה .
ב . םייח תיצחמ ןמז אוה קרפתהל הנותנ אמגודב יביטקאוידרה רמוחה תיצחמל שרדנה ןמזה .
ג . םיפוטוזיא תבורעת םה עבטב םיטנמלאה תיברמ .
ד . ב שומיש ) ןמוסמ ןיינב רמוח ( חא בקעמ רשפאמ תולוקלומ לש םתדידנ ר RNA ןיערגהמ
המזלפוטיצל .

2 . ה תטישב - pulse/chase :
א . הדחו הריהמ דימת היהת םייטמסלפוטיצה םירגאמב ןמוסמה רמוחה זוכירב הדיריה .
ב . תזטניסב תולבקתמה ולאמ תוליעי םינובלח תזטניס ירחא בקעמב תולבקתמה תואצותה
RNA .
ג . ה בלש עצבתמ - chase אל דיימ ה בלש רח - pulse .
ד . תולוקלומ לש ןלרוג ירחא תוליעי רתיב בוקעל ןתינ DNA רשאמ RNA .
ה . ב + ד .

3 . ה תייצקאירב - RT-PCR :
א . ע םיקרופמ םהש תמיא לכ יטנסרולפ רמוח םיררחשמ םירמיירפ ינש " םיזנאה י Taq
Polymerase .
ב . ולדוגב דיחא היצקאירה רצות .
ג . לע םיססבתמ CDNA .
ד . שמתשמ ףדועב םי primers .
ה . ג + ד .
ו . ב + ג + ד .

4 . הרלוכה ןיסקוט :
א . ריבעמה םיזנא וניה ADP ribose תדיחיל α לש Gs Protein .
ב . לש הזילורדיה ענומ α , β ו - ןובלחב אמג G Protein .
ג . לש תוליעפ ענומ adenylyl cyclase .
ד . לש תוליעפ תקספה ענומ GTPase תדיחי לש α .
ה . א + ג .
ו . א + ג + ד .

5 . ובלח ינ G זוכירב היילעל םיאיבמה תותוא תרבעהב םיברועמ Ca . םיאיבמה םיעוריאה ףצרב
םיפתתשמ ןדיס רורחשל :
א . Protein Phosphatase 1 .
ב . Cyclic AMP respone element .
ג . adenylyl cyclase .
ד . phospholipase c .
ה . 1, 4, 5-triphosphate .
ו . ג + ד + ה .
ז . ד + ה .6 . נ המ יבגל ןוכ retroviruses :
א . ןטרס תריציל יחרכה יאנת אוה םונגל םתסינכ .
ב . ןגוקנואוטורפל ןגוקנוא םיכפוה .
ג . םיזנא ילעב RT .
ד . תונוכנ תובושתה לכ .

34 . איה תימונוטוא הלחמב סיזוטפופאה תוברועמ :
א . ב דלומ םגפב - Fas הרקב אלל לעפושמה .
ב . נאל ףוגה יאת ןיב ינגיטנא ףותישב רז ןגיט .
ג . יאת לש תוהובג תומרב T יפקיהה םדב םיטיצופמיל .
ד . ה תומכב הדיריב - Fas L יאתב T .
ה . תונוכנ תובושתה לכ .
ו . ב + ג ..
ז . ב + ג + ד .

35 . ןוכנ תוזאפסאקה לש םהיתונוכת תא םיראתמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא ?
א . הליעפ אל הרוצב ףוגה יאת לכב םיאצמנ וללה
ב . מ םיבכרומ וללה - 2 תודיחי תת .
ג . ע םילעפושמ םלוכ " רצק דיטפפ בוטיק י .
ד . הירדנוכוטימה תנרבממל ךומס רקיעב םיזכורמ וללה .
ה . א + ב .
ו . א + ב + ג .
ז . א + ב + ג + ד .

םאתה :
36 . FADD ) ו .( א . DNAase ע לעפושמ " י Caspase .
37 . CED ) ה .( ב . בכעמ P53 .
38 . ATM ) ג .( ג . לעפשמ P53 .
39 . MDM2 ) ב .( ד . בכעמ Bcl2 .
40 . PARP ) ז .( ה . יטוטפופא ןג
ו . ל רשקתמ - Fas לעפושמ
ז . הנירק יקזנ ןוקיתב ףתתשמ .


םודא עבצב ופסוה תורעה
את ןחבמב תוחותפה תולאשל רוזחש 2 תנש 2007

- המ ה ם - NUCLEAR SUPER FAMILY RECEPTOR , הלועפ יכרדו הנבמ ראת .
- םולכ וא לכה לש המגמב םימיזנא תלועפ תמוקע .
- לש תוליעפה יהמ 1 PHOSPHATASE תלועפ תרקבב PKA
- והמ GAP JUNCTION וילע הרקבה תא ראת
- תרדגה א - INSERTIONAL MUTATION ב - STEM CELLS ג - MINIATURE CHROMOSOME
ד - יטנגיפא .
- רס םיכילהת ןייפאמ יטנג תוביצי רסוח רבסהו םגדה םיינט ) 2 תואמגוד (
- ןגוקנואל ךופהל ןגוקנואוטורפל םרוגה המ ) 3 תואמגוד (
- םהמ MICROARRAYS םינג יוהיזל םהב םישמתשמ דציכ .
- ןחבמ והמ
- מוחה ןיב רשקה הזוימל הזוטימ ןיב לדבהה המ הזוימבו הזוטימב ףוסב יטניגה ר .
- 3 ל םישוימיש - PROTEIN - G םינובלח תנווכהב .
- םינובלח השולש םינותנ : ןובלח ברקו ינוציח ינימא הצק םע ילנרבממ יליסקו ימינפ , ןובלח
יראלקיונ , ילמוזוזיל ןובלח . דחא לכ תוהזל ןצינ דציכ ?
- מ םוזיסקוריפה וה ? וב םייטמיזנא ןיכילהת ינש ראת .
- ל הצרת רמוח הזיא בלה רירש םטוא תלחמב הפורתה ליבשב תוכח 2 BCL , RAS , FASL , BAX
- הזיא ההוזי בצמ דוע ע " ןחבמ י TUNEL אירב את לש .
- ומקר הזיא תוינוימאוטוא תולחמב ךתעידי לע ךמתסהב ועגפיי אל ת .
- ןחבמ והמ AMES
- ןיערגל דעוימש ןובלח תוהזל לכונ םאה דבכ יאת טאזילב ? רבסה
אתה 2 – ביבא 2006

1 . סיזוטפופא תרקב לע םיעיפשמה םילאריו םימרוגל תואמגוד שולש ןת .
2 . תיטוטימה הקולחב רזעה ינובלח תוליעפ תא ראת .
3 . Loss of heterozigosity םוקימ תא תוהזל תרשפאמ Tumor suppressor gene , רבסה .
4 . לדחמ תרירב איה הזוטפופא , רבסה .
5 . הה ךרעמ תא ראת לש הקבד gap junction . זוקולגו דבכ יאתמ אמגוד אבה .
6 . מב ודירוה ה תא הדבע - PolyA המ - mRNA . םוגרית ירוטקפ ופיסוה ןכמ רחאל , הרקי המ ?
7 . ע םינוסקאו םינורטניא לש םיפצר תולגל ןתינ דציכ " היצזידירביה י ?
8 . תוליעפב םגפל תואמגוד יתש אבה GTPase תוינילק תוכלשהל איבמש .
9 . Embrionic stem cells – ינשדח יעדמ ןוויכ םיווהמ . תויעבהו םתועצמאב היפרתל תואמגוד יתש אבה
הל תוולנה .
10 . ב הרומתל םרוג יטנגיפא יוניש - Tumor suppressor gene , םגדה .
11 . רדגה : rab, snare, cope1, snr1, dolichol .
12 . רבסה : proteosom, prion, amyloid, Hsp70 .
13 . םיזנא A המסלפוטיצל ןיערגהמ ךלוה , םיזנא B ןיערגל המסלפוטיצהמ ךלוה , תא ולטיב GEF .
םיזנא היהי הפיא A , םיזנא B , RAN-GDP , RAN-GTP ?
14 . רקחמב היצקירטסר ימיזנאב שומישל תואמגוד יתש אבה .
15 . ימצע קוריפ םיענומ םיקדייח ךיא ?
16 . לש רשקה תא רבסה Bcl-2 תל תינטרס הרמתהו םייטוטפופא םיכילה .
17 . חאו היצליזוקילג רובעל רומא ןובלח " יליסקוברקהו ינימאה הצקה רשאכ תיאתה הנרבממב עקושמ כ
ץוחב . הזתניסויבה ךילהת תא ראת .
18 . םוזובירב ידטפפה רשקה תריצי תא תענומ היגרנאל הבערה םאה ?
-
I I
\I'f
, ' \ ' ' t u' t ' l t l D) o; t ) n
-
l t , t ) u; ' l
u- 1r 99- r u"y nxr gr l ; t uf r pon
2006
' :' i ' cp"tt
-
fttN
' ' ttj ono
,' f
' ?!"10,-Tt7!J-11
,r-l ' tD
-
2 Nn"-
. I . i l
'i'b?n;l
nv/*
:l ' t,9t N' ' ti 7
. ( 40o/ o; f
" N7' - : N
. - ' - \ ' j ' : ' : , _r :
,
. - ' - ' . - : . - ' - sl ' : : : - ' :
' - : : ;
. t i
; " : ' i t l t nD: 10- 18 , : t ; xi ; : , ( A) , . nx i - t n: : 1- 9. - ' - s; , . ; Nt ; ; ; ' - i ; t " t : ' , - : ; ; ' . , - ' i t ' . - t ; . - ' ; N; ' ; . - : f : ' j ' t ; , - ) i . :
( B)
(at rx ol t i : ) 7-' t : ' -' -t I ---: - --i . ' j : . -' : ' i ' i "l ; nN l i ?-' t ' "t 7. - I l -t D . , r-l f i t ; l
r' l ' t l t
l Do?
w. l 5-2! n' nl l rn . :
.n'lYl, ?'1?1, , r-l'llli'i
l'.1'D
.rl ni ng nrbNu,' :' N
1,' ?n
-:
:' :' :
-)
i ' ]' i !P, r-
' ' l ]n
l l ]?Ni rl ]' ?y N' ,tl l l
' ?i 2Df
; N:N
.i "t' ]Nt;' t ntl xru,r- 18 l rnn 16 :i ,' ,,-:y
. ' - ' ) ! r i t r nx; G' : l - i ' ' i ; J' , - " ] ' i i ' r - ; l j " ] l l r r nl nD, r r E' : l ! ui r ; nx r xn. 1
: ; : . (; ' i ' )
-; : ' i
DN. {
l i -
' ' i "i ' t ' D\ . \
: ": : : ?u a! f ' ' ' t : ' ; . -. ) i : t ?. , -. i . t . . t l , r-?l ! l , i ' t t Di : ' D cl oni ng: , ' ; . l D?. 2
. ' : ' r' : : D\ \
. : -
-' r' :
. -t : . i ' : : ' ' : ' : . -' j ' ; - i ' -: . -' : ' : ' : j ' l --
- : : :
. mi cr car r t v assa\ ' . - - - : ' : : ' - i N' ) . - t l . l , , - ' : ' - ; : - : " ' - . - : ; : " ' : " : ' - nN: ' ; i t ' . - ' : . 3
. , r--l Ji l i , r-
' r' ?,
l -, f l , -l ' l l ' l I n 7v*l
' i l
i' :c, r- .n' u:,l n]ftrr
' lo]n
o' lNi"tD homogeneoush s:lning region
-t
double minute chromosome E' l-n' tD, r- .4
. ; ' l ?l i J' ! ; l
] ] l : ' l D
l l of . o" l u- l c t ' t ' - . - , - l l DNA
t t ' ; :
?t t ] n" l f ' ] l yD
- r ] ' nl , r - l ' ] ] " l i ] " t f ' T] y! n
Nr ; . 5
. : . 1- : '
' ' l l o; ' 1
. nr ! ' ' l l i J) i : \ l Dt l l l ?i l 7 l r ; - i ' JD a. : : ' t - u l ' - ' i r l : l . 6
! -t t o; : . n"Nn E' )N: l t o n' nl r' ; l , r--l i zl i l ' J' -- Ni ; uD;
i n' i ' : ' t s: l i
-s. -:
scaf f ol d prot ei ns ; : ' ; ; . 7
seri n )u ND: \ r' Tr r/ Di t i l , r- . 0, : u' )l Nr' t ' ' ' l ! orDrI l N )u ci . -' : ' t :
-. -, ; : -: : : , --:
. -. ---. . .
---' : . -
: . . : : -: t . N. -, -)
-. ; . . : ;
. 8
.N' ,t"tr- .-' :' i :;
"1-' ' j :3?
Drotease uPA
:' -' -' ;, ,-' :.-' -.i ;' 1) EJD' ' ' t' t; Tumor
promoters
-
) Dr-' ]l "tD;.i a' l rtl .9
: ( j 7Dl ) n' Nl ; ' ] ! ' l t ' or 7: | i . - - : ' j - :
' . - ' , \ - - ' J' . - ' : - s' : - . - " j " j ' :
: : ' - i ' - j ' . '
; ' : ; " ' : ' ;
. 10
/ - q . ! ' i
. ( oDJr
l ' t ;
cl ' : . ) r - 7' - - - . - ' - ' f : . - : ) i
- : :
: ' - : : . - : : : ' ) i . - :
" :
i ' : " - ; ; ' i : ' : t . N
nl u"l NrD;' l ;F' l ?nl u ;-i i - i ' i j ' ti ::Ei ' ' i .-7' -:l :' -:7.-:.- l ' r.' .' r-
l ' i
!.' ,l i :l l , r-
' i "PD' l
.f
. ( nnsv
l ' t )
Dl ' l ) , r - i 2l ?i i i i n' r ' r l r D nnN; : : r ' ; - l i 2r Di i i ' ) i . - ; : ' : , - ' : : . ' . ; ( r - ' r Dr l ! l ' N) i i ) ' ni t r - ' j ' t , D' i . l
. nr i i " l Nt h; ' 1 , r - pl ?i i ) t : ) , r - ?N) i ' ' ' l ' U: U' D; I Pl - ; : : ' - t 7l ' t l ; i ' l i , - i
1' 1
. : " j : ; , ; ( ; , Sn: l l : ' X) ; ) ' pf l ;
l ' t , b' j . ' . 1
. i r - l D ?' ?' 3N" l l ' DN, r -
- ' l v/ i 2;
r - l ' i t l ni { ) n' l : \ - r nf
r - ' ; ; . - :
- " - i
i : , Ui ] AU' 1 . : i t ZUl D; ' . ' , : : } i . - ' 1- ' ' Pl ' t ! ' n' t ) ' t i 7?' t D, r - Dl . 11
- t t Ft h\
^r ' : ?- r : - ! t ! ' l ?i j ' ) ' j n. pD;
r - D ?n" l I l i r ) ;
l ; , - l i , - n' l s' 1
. ' i : l l j " l l l l l ' l l l ' ' l N; ; ; . l t nl D
' ' l . l n"
l ' l - l l N
Nl , r - D' l i l T' ?i l . 13 t t ) t t J t J ) u r r D / r i J t -
? x n :' i t,,- l ' i -'
j ' t
)' ,1'
j "l "l
I
r
ra r-, r-' ; D ? (f
' ' T' t
p
!' n
, r-l i l j "i l t ), r x! ri i ' x
. ' : i l u! l ! N; -' ] . . ), r-Jl ?
! ' t l i l ' rrt j f i D
7-i l D i i ; . ' I ' t u! ' t t l i . -
l ' ; ; i t ; ' l )i t
)t
l ?
y' ] 1' ; ' 1)y
oo: nu-: . 14
.:nN
' l ' 17' l r0' D
ISD D' l l rl i l .' ' 11i , i l ' f' l ' n
. i E
?l ; 7; . E. ' J-. Ja: . : i : ; : . . . j : : r. l t i i
_, ?r_, . i
)r_? )y. t ! ?. nN31; 1
, . 1. , 1n. .
l r, , l Nl
n. ! nnrrD; ] Et DrTl N; t r] )t , Nl ; r. 15
?' utul Dx;t
"1' ' );tf
) !n' l f
.' ron
l r t p; t Taxol ) ' a r l ' t ' an; ; ) t t ! ;
l ' ut nl i t t J
. nl TUNl ol t n) vl i i ' D : . ' , . - , \ - ' J' : : ' : . - ' j ' N
?"-ii'l
. l ' t : : l i l : ' : : . . - " ' j " i : ' ! ) i - " i : N: : ; , ' . - " ' j " i t ' : , \ . . - ' - t . - ' t ' ] ) 1y- l l ; \ n' l ' ' t ' t yD n" t ' ; t ) D' ?" D' Dr t uDD?! ] ux n' - ' t l u! I l . 17
. ?Dl
AT\ l . : : i : : r r t l i . S\ I . { C
,
GADD45
, FADD
: a. Nl i : ' i ' J" r ; ; - N i : i , - r
- r : - -
. i 8
i i ' ]' !N?t"]DN ;l l ?Ni i :' l ,' tri
(N.) N|N (;)
l rr
f' N:r ;' r]?NIr;' ] ?t ;rv
. n" u' N, - ' - ; ) i . n1t ' ; r t
, : ' - -
cvcl i c A- \ l P i ' 7y t : r f ' t D; r l : un; t ] D p; f i . i
. i t ' : ] i i )] t r, r- nr' t ri i ! ; )' j ' ; i ' on) f Dl ' r; PKA: i t r' l ' n, ; nn: c. vcl i c AMP ! u; ' nrt ri T . 2
^ . . ^ 1 ; . ^ \ \ { D -
. v J y v l r v n - y r r , : ' : ; ' - i l ; l ' U
l ! ' 1 Nl
! : ] l D ! ! l 1 U l r Nf ' . 3
. c)' cl i c A\ l P . -' -; i ' : ' :
9' i
. -' ; ' : '
-' *=L
.
t
L
1 t r . . - - _ i - . . . _ i . . - . , . _ . . - - . _ _ . . - *
. t - r
i - , ;
. - ' , ' : - - , , \ - , \ - , , , - - " : ' j - : : ' N. - : ' : ' : - ; ' : : ' . - - : ; ' ! - i ' : ' - t . )
. . -r' : l : ' Drl
1: ' ;
gai n of f unct i on ; , ' c; t
l D
r"l ' f ' J] D . 6
.o' )"l Do c' N.- :' : l ' u' r' rN J"r' rl !,r-) onrtnD contact i nhi bi ti on l r*l n; .7
' r-:-\
r nrr /' ' i a' i -o ^ervi x -
I ot!yl , r- nrNrDD
l t,!
N:: t Low grade i ntraepi thel i al neopl asi a
-
;t l ;u: .8
I
t t J t t /
l J r r \ q L ! r r r r 9
w
. i : ): basal l ami na )u o' ' t t t ' x: D' P)nnD n' Nnl
: ' l " t - : l ' l i ' N l ' Nl ; ' i a' u9uD; ' 1
l ' : D' D
. 9
. 0. . 1- : . N??. i l . . U' DN n. t SD1i . . 1 . D' 1, J2 E. _7. UD9 n' l . f ; i : : r - . i D?
l n' l
7Nl ; . 0
pr 7r 77. t D
?9. r r ; ; ; ; . _: - . : : t t ; . , i f j r _. : 7, j ' : . N
.n' Tl ' t
l l 1' ,J
i ' l 3l ' L-
-u
.-' -i l ,: .:"i ' N' l ri i o
. - . . . - , . + ^ ^ i ^
' - . . .
- . - - r r - \ . . . . r - - . - . - ; . q - . . . . - . - - q -
. 9 . \ ( ' ! \ t u i l 5 / t
l
. ' , . - . , : . -
- . . . \ ; -
. , l . J l i i r , - . s , I - - - - : ' l : ' - ' : : i - - -
" : :
: ' :
. - t i y
r l ' t f ) i ' ] ' ' l ' ) y
n: " . - : r - i ' i r i " l ! ' - i l
r t i : : , ' : ; . - ' ' : t ' :
. - - : i ' : : " : ' - ; | i - t . ' ' : - t : : . l
nitric oxide lt;r . 10
i,?' t! ;13D"in )ta deamination
-
;' \i' DN' lD ;' lNllirl
-r3' i
.N
cl cl i c A\ I P
-
- - ' : ' : ' :
. l
cvcl i c G\ l P
-' : ' -i ' N-i : N--
guanr' l -"-l c1' cal se
-
' -
-)' -l
. . ' ,
: ' : i t : i ' : : i )
' Ni D
) - i l 0 . ' i
(prot ei n G) G
1' ' 1; ; ;
' -: ; : ' i i GTPase n' l ?' t ! ' 11
cr(, ftl' n' ) i' ' t' tll]nD
ll' N
p7 j"t' t' j:itr,r-.:;' tit
l/:I
t) nD"PlD .N
' ' ' l nN
t' ' ' t' tu)' ti "t
' l ' l l l n
l N,r-' ' i l ,r-
l ' D)n
n' | ;? ?]fr-H
!11,
l ]l ?n
)i t' ;' ' l ' ui ?
' ' ]i ' ' i N;' fi Dl i !' fD
.l
ATP :u; n];]::, i -tti t-' ]
:' j t
?y f
-rp:l D
.:,
GDP1' : l GTP1' : ; ' ' ' l ! ; ' i ' i l i ' D
" 1
(tel omere) 1D' l :rj ;' 1 r"l ' r-' rPni . 1 2
l doubl e
strand break; D\.\
-
: "' 1f' J,' ' '
-' i '
E' :30:
-l t:E;
i i ? r-11' 1 ?N:;' o n-l i ;l l D-1:\ .l i
cel l senescence )1, 13D? t n-' 11 . l
: . : t , 17: . N; . -j . : ;
-t
: . : 0. : ; 1 : . : ; ?. , t
-t n' ;
l ' l
?rr! u? ; t r. : D . 1,
n"l l ' rl l .r"l :"l u' f; ): .' i
, 11: ' l l l I
-' N
, rl l : ?, r . ;
P- 53
t r : r n
. 13
. : "i : ; , , -: : ' : ' t : ' -"j ' 7; n' l ' xnl
, 0rT' 1l i ! ' 1! N , (cei l
cycl e) o' xn ni z] l n
-
I l "' l ] yD . N
i r $ r r t i r $ - : t r - r : : n r n r ! a . i : 1 . ' l r
r l v h -
- r \ J - i \ j -
. -' -: -' : . -' i . -t . -; l
' : "i
' : ' s
. : '
":--:
-' :' -' -' t;
l Cr-l .-' ;' :' ? ,l Drl ;\
-' ' l ?N
' ;3Dn
' ' 1O]n ' N:' 17
;' i !' Ui ' l tl ttU:i l
"i
t"t'D'Dl n:]Irn;'l ?l .;'l
n' l l ] l l ' 1 . ; . N n] l ] i t n
' l
B- cel l h' mphoma- r . - - : : : 1- l
- - ' 3; ' ' : : - ' i : r Nf ' : :
- . - ' :
Bcl - l ' . " ;
- t : ' : ' :
. N
oncor na vi r uses
- . - j : s. ] : P: i . - : l . l ; ; . ] ' ; , 1; : : : . : : : ; Ni - ' : :
- . - ' :
Bcl - l
, : . 1
- t : " J' :
. :
, \ . r l l l l / ' / l , - / - J ' J ^ - - t . \ | J - t \ ' - u l r ; r ' r r r r J
.
- ' '
n r r ! t r F r i t l t l h - l t ?
1 i J J J I l J V r l t t / ) , I
i .p!-n i ' ;v) n:t; ?vl l l rb G
protei n .15
l .' j ' n' i yl !l ;-' l ?"l l ; n)nn: . 16
r l r ? : : r
Fr r - 7 . . r )
n . : 7 i ^ ; 7 A)
f ) NA " - r n n " ) t n ' l . 1 7
r l l J - U ) t ^ t J a ) s f ) ( u L \ ! r
: l "tDIf0l l n' l ' ' ' l nN
,
r r t i 9 -
q t ! - t
-
l l i l i : r l r l J l / l
n' tF)1l l :i r:rrD ;t' 37N' l ;] .
r l r i . 1; . l
r r r r r l r " )
' r t r
nF' 1r D pf Obe
- ' N) l l
DNA
1111' 9
. 13
! f J f \ J v t t J v / t v v - )
I E' l D' 08; ' ]
, DNA
yuPn
)r,
l rl , r-
rrN i ' l l ; l : ' : ' ; f l E; ] l a"l ot i l . 19
: ' i : N: : ": ' : , -' Jr
-
, t -' l EVl
-
, i - r-' i i "i di deoxvri bonucl eosi de
, --' ; -' : : 10
. ' : ' : ! i : ' ; . -: : . ' . : "i . -J' : ; ' : PCR
-; . i
ni i ' u . 21
: i t . r r h: : - - v
. . - . 1: l
- . r . 1
- f r - l ' l h, l
nt nl l i
l t l J v ' J f I J t t t t / t - a t " -
l ; : : N' l , r - n" t l t l r n nN; l l r : :
- Ni i l
l ' Nl , r - ! ' i l ul l r - D; i ' N ' 22
: " ; . ' - ' : ' : ; : ' : ' : ' : ' - : :
" ; ' i
. ) i
: ' : . ' - ' : ' ; : ' i ' i 7
' ' ' ; ' , : '
; r - . . t ND . f
I - ; . - " : ' s' : ;
- - ; ' - : :
: : ;
' N. -
: ' j ' ; i i ; 7' : n . ;
I I - ; . ' ' : ' x' : ; ; ?: r i l l : l i
: Nl
?i i ' i , r - i ; Pl ?n . . j
't
ti
t t N nr "t i i n' 1
l
- - '
Er' lI"lfl, t-
-
l l
? i .,' c' rE,D) n' i r"rN.' D i i i 2l ;' i r
|3
!l "rs*;
]-"rN i Ni ]D o' Nl , r- E' u!uDr-D , r-i ' N .23
' ' t' 1l t!l ' l ' ' tl i D -]f1:
N) n' u"tN' D ;' 1i 7' t?nl ,N
E' ' ti 7D DNA ?' t!tt
' ?
, r-f,' l 17i , r-J,N n' u"l N' D ;.i i 2]?n .l
. -"Jt N' D; f
i 7l ?f i ; l l , r-D!
l "i -t l
' Jl ' N
nr' l t UDl r: ; . ;
D,r-rl ' l Dt;I Dl tN nl u' l fi ' D;l i ' i i ?1)n;l
' ' l g"l n
.' T
: Nt ; n' ul r' l ; ' T ; 7' t n: D' l ' Ni "i ; ] ' ?rn . 24
Nn; ' l
' l f
7
' 1: : ) 7
! ' ! ' E' l - ) ; nl ' vJDf . N
con-racri l e ri ng
-; 1
n' 17' t ! : . l
; ; : ; i l : ! Ei 1_ . . i i 7i . , i _; f . ; ,
: ' : ' : ' : ' - : ; : : ' - - : ' r r ;
- ' : , - . - :
. 1
:
' ,"y
j"' t' ' ' tfo"in
wobble codon-; nygtn .25
;"1' 7
' ' Jl N;
IRNA-;
J:t
)9' d"D' DN;' ] nsDl n
| l
i ' l DNfi ,r-
' ' l O]n
.N
" l - - r N: ;
r o" l i l
. l - : l / L . t \ | t | / r l r - ' - . 1
l ' l "i ' ' -i I ; ' ; -: ' i Li ' i
-
r' al ; . . ' ,
t R\ A- ; r n" r ?' ; r ' :
- t a: -
: ' : ' r ' ; , - -
- t : :
: ' :
- l : : i
, l
: ; l {: ; : : ?l yt :
t N-i , . N
t R\ i A acvl t ransf erase
-;
! ' i l N . 26
.' ' r' OOr;,i
-1,rPi l
n' ' ' l ' g' .N
"l l ' f
Ni ] n] l ] n ?1, r-' g)! Uj 2N . )
IRNA
-?
Initiation factors )u ;t't'ttti: .r
t R\ - A- . - ' l ! ?' i
; " 1: 7 " i l N- ; l l r ; 1N
. ' l
l -.),-? rl .l ..1,-t)!i .l )l ., r-
' - - : ' l ' . - - ' : : : ' - ; - : ' : - : t : ; E - ' - - - , :
i : ' n- l : " : ' l - t ' N' ?t : : ' : ' : : ' : ' : : : : ' . - ' ) : - : ' : : : ' ; - . - ; : ' : ; ; . : 7
nD.tl *.- :..: tnN?
t2?n tUr?tNr.0,t..,l t
p.t::! Drl l .]t O' l .,l l )n;,i D
7)n
.X
mRNA
- - ' N?
n' u] , , , ; ) nn; ] nt ' t ] pl t ) ' t l i t , r - 7 ?t f ' nr l " t f ?n; ] Dur n . l
. - ' : - ' l ' l l ' Ni , mRNA n] ) ' 77] DD n' D; 1, n0 D' t " E?t - , r - D
P) n
. i
,;r' l ' l l l n' l l l l tn 7l .' 1
I * N . , r -
: : ; : ' : ' : ?n nl f l ' O ?r , ; l ' ?n i ] ) i l - i l : ' l { ' l f - - : ' t : - ' N- -
1S1
. 28
7u. ' , i - 7- : ' i l , r - ; ' i r n' ; ] l n l t ' t r i l ' j f t , r - 1 mRNA- ? Jt r - ' j ' - . - . -
; o] o] l ' ' r ; ' t
) r / / ; ] l i l t r ; - i ' i ' ; ' ; . - r
- N
t R\ A. ' ' - ' J' 7. - ; ' i . N
mRNA
- ' r I RNA
f r ' t ' ' t ' , xi 7l 1, r - l D' l D' E' 1, r - ) u; : ' : - : J' i ' i t r ; nr r ? l : a: : ' - ; : ' J' : - ' - . ' . ; : - ' : ' ; . - : . - ' - : ' : : - - . :
a: ol l t . ] ; i t \ t ; ) ' l ' l l ; ' 1 i ] ' r n' ; l f t ] , r - l ' i t : ; ' i , n' ; . - , - . - ' - ' j ' - . - : . nR\ \
- :
- N
t R\ - \ . - ' - ' j ' ; . - ; . . ' ,
+D\ I A ^i t ' i i h- . nr Fr - . 1r . . ' l - -
) t U r - t t t : , ; t ; . ] . Tr nt i l nn
j . . l . . l : U, - . - :
: mR\ - {
_- : . : . : . - i
- . : .
l : . j , - ; - - 1. ; . - - i , - ; - . f
j l i r -
. i t I \ I \ n ) ) ) v / ) t r l
, !
v t ,
29
:-? i' rn.r:r SRP-) Signai peptide n' rlu7ni ' 30
l ' 11)l ' ];
nIl .Io l "l i 70!;.i .N
. . - - - - - . . . - . t F- t s-
. l l l l Ll Nf l , r -
t t . l D . l
l i - l
, l l ' l / W ) ) t t t t ) t l
HSP' : ' : : n nl ruPl r; l . . "
E"l O' ' l }' ' l ;' 10
l i 3)fi ,
r-' ' l ' l -l n tJ' 1
? ;:.1.- N- .-' N:i i ' rNi r- .r"r:ru!;L' \. l i ' N . Hsp70 I' l ' l l l ' ' l Ni l ;l tl ]!;]
' ]D]nl
E' Xnl l ?*D' l i ' 3 i
- r r . r r r r r : l . . r i
nr l . 1i ) n
. 1r l l h
N
t l I t ) t J
l ' t - l ?
Dt l ' ] l ?n' f yD . :
- . . - . - - q q
q r r t i i - r t r r i \ t t !
r
- - ' - l - l - ) ) t : 1 1 l l J i l \ l l r ' ^
: " ' - : : : i " j ' i : ' : ' : - : . - ' : : ' - N. - ; . l
i +t . ;
, r-l "l l l i ' i l tN ,r-t]l l fl
l N
.l
r ' l ' i ' - l ' i
Nr TC
:]/x3Dr Nl' rr ?v rI rn' ln )' 1,' lnl' r' :' .-
?u ; ' I ?' ' ' ] "l ! o' l ! l l vD, r-' ' l Dl nl ' l )! l u D' Nn . 3i
Ni ; . j nDO?! ] U' 31 Dr t ) l l l l . l l r ? nt Dr I l N . N
, r-"l f l
r)b' l l l I ' ?
pH
. :
: ": : -l l t i ' l ] I ; -l ' ' l ?U ; ' ' 1I 3)rI l i 2! ?l l ' r-v*t ] ! ' l
: ' : ' : " ' - - . - ' : : . - N: ; :
: i ' : . i :
; " : ; :
' l ; N
: ' , N
. ;
' 17,1' 10,,-
o' ' ,",;' ' t rtN;' tI
l ' p;n
"1-gtp"
' Tc:l
.p-<3 ::tDtr11l )n
' ' 1"1s"1DIND;
Nl "l l ,r--l l ?D Papi l l oma
-;' l
o' 11' ' l ' 34
:ri ND;' 1
Nl ' ' l l n' ol l r"l ;.1 n"l !3r l ri T nN ;l )tD p53 l l l ' y ' N
l ol ND;]
Nnl ntl ' l l l n n' ' ' l l vt l 3i ?
' ' l ' l l D
p53 l .l l l v ' l
l ol ND;]
rNn
i "l l rl l ,
' ' l l ]yD
o' l l t' l ;' l
l l l
.l
]olND;]
n]D nN
"lll
llyD 0'1'''l'''l;''l
"1
lolNDl
DNA rl'9i2',\!"''l ?lytu)
"l)l
Dll.'r o"l-'l'"1;.i ';1
' 1Ol t {Dl
nt l . l )i r' ; l l i ; ' l i i O i -' }i l l t E l ' r' r-
I
?l T) n"l ,-' y!t l "t1i D EtNl ;] Etl ]f?n;]D i ];' N
q . r . . . l ? ^ n ! n l l 1 t i 1 r i u - i '
: ' : - i . - : ; i ' ; ' ;
' N. -
. 3)
\ f D\ I ] S
l t a a -
I J - 1 - a
SMART .r
FLIP
f ' N . ;
] ; i - l r N . l
. -l t ' Oi l
-: t ' : '
N"' l l l i . -f : ' : . - Ui ] -' ' l i : ' E' Nf ; ' i D' f
r?i i i r,
r-D i i i ' X ' i 6
Co : : : r D: : ' Nn-- . N
DNA- : ( E' r : u) D' i ; I l ' Y' ! " . :
p53 nn' r: ;' )Y ?llf ' .' ,
"J.llJD"l!N lr);n
'"l"lfy:
NJ'" r- .'1
' l l Jl o
Nn)
l ]!;'
Nn;] .;
t+t+N .,1
] +t +t +N . i
' l !' l Nl
l !]' 1
Ns"P Ei Nl ;] D")-r' "r;1 o' l "rf?i ' r;
l ' !D
,r-T' N .a' i ' ti t' t' \-l
p35 s' -
CnnA. :
Bcl 2-l i ke protei n .;'
p120 . r
PARP-; :":;r- N' ;
' u.l pD"l tN;
:' ?;nl
n' l i NU1-' 19;' l )t? o"l ]vr*N' t;' 1 otu' ' l 13ol l o;r
' l nN
' 38
?",:tul DN;
l ' !-.":
' ::' i Dl ' ' 11.-
:Dl n;l )1, ;' l o' nl l l r!Nn PARP-;]
i 7' l l ' !
.N
DNA-: :!' ' ' )l i ,
l 1i 7tn
-uDNn' N)
PARP
' ' l ' l v;' l l
.l
. : : i N! ONP, r- )] yl , rf
' ' l l t ! ND
PARP-, r-
P] )' O
. l
p53 )u l :l n' ' rT? t' r!D PARP-;I nl nl l l .' l
?j ' : :
. : , X
, : r r " r : \ ' v: - ' \ . - r r i : :
' : ' : t ' t N;
- - - ; : ;
" : : . : : :
: " ' : ' : ' : ' - N: : l : ' N: ; : ' : t ?l i D ; 1i ' N . 39
: : - : : t : . - - ' : ' . - s : ' - : ) i : : " j ' : ' t : ' - T' r : s
: " - - l ' : : ' - - : ' s: :
' ' ' ' - '
: ' - " :
: ' : :
' l - . -
:
yi !l
a' l ' 3:tD; a' Ni ;-' J
' Ei v*i .i ' ' j "l ' i t' 1!N;
i U"l l ' r- ' )'
o'ii7tD
')-'t'"1
0"1, r-'T? n'titD
!N'1"1?
l]"1i7 Nt;'1 ;'1?nD;'1 .'1
D, Nt , r - o, ' ' ' t D' t n; l D i i r N ) ; 1; nr n
- r n' t n) : \ t ) Nl N
n" t n: ! f . - t ' - i , - Ni ' t n) nD?, r - ! ' t ' ' ' t f l Bl i ' l t ! l i " l i 2o' l y; ' l
- l PnD
n3] l i l ) nl r usu- . 40
O- r q r
. ' 12' - , 1i 1? ! ' 31
FAS . X
BAX :
I.\P .:
BI D
-
: ' : ' - " 3
7
אתה לש היגולויב 2 2005
1 / 4
ןחבמ ב אתה לש היגולויב 2 2005
רקחמ תוטיש
תוחותפ תולאש ) לע תונעל 4 ךותמ 6 (
1 . םשאה תא האצמ הרטשמה עשפה תריזב ואצמנש םירמוח תרזעב ךיא ?
2 . דה ףצרב םייוניש . נ . תונוש היצקירטסר תופמ ונתי א . רבסה .
3 . םיגשומה תא רבסה : א . ב יוטיב רוטקו . ג היצזידירביה . היצקירטסר ימיזנא
4 . להת תא ראת תקפה ךי cDNA מ mRNA

םילשהל :
1 . םמצעב םה ןוחרז םירבועש םינובלחה בור ___________
2 . תטילפ לע תססבתמ היצליטנס תטיש ____________
3 . תובקעב הנירק תטילפ דודמל רשפא ___________ ידי לע ריואה ________
4 . תטישב pulse and chase או תונמוסמ תולוקלומב רצק ןומיס םדוק שי הכורא הפיטש ז
ב ____________

תויאקירמא תולאש :
ןכ ןמסל / אל :
1 . ל Didoxyribonucleotide תצובק הרסח OH סמ ןמחפב ' 5
2 . ד . נ . א . םימיזנאה ידי לע ךתחנ אל לטוממ םיקדייח לש
3 . תטישב שומיש PCR םירמיירפה ינשמ דחאב שומיש ללוכ
4 . פמט ' תיפיצפס אל היצזידירביהל םורגת ההובג
5 . Bromide Ethidium לוגס ארטלואב רהוזש עבצ הז

6 . לש םירמיירפה PCR ויהי :
א . הזמ הז םיכופה
ב . הזל הז םיהז
ג . ד ףצרל םיכופה . נ . רבחתהל םירומא וילא א

םילנגס תרבעה
תוחותפ תולאש ) 4 ךותמ 6 (
1 . לש תודיחיה תתמ לנגיסה תרבעה ךילהת תא ראת g protein
2 . ןגוקילג קוריפ – םיכילהת ךכל םיליבומה
3 . םיקלח םירירש תייפרהב חס תוברועמ
4 . םיגשומ רבסה : paracrine,cre,auto carine
5 . gap junctions םילנגיס תרבעהב םיברועמ תויהל םילוכי – אמגוד אבהו רבסה
6 . םילנגיס תרבעהב רתוי תוליעי רצק םייח ןמז םע תולוקלומ

תויאקירמא תולאש
לשה מ םיטפשמ ת
1 . דה לע ףצרה . נ . א . דדוקמש םיוסמ ןובלח תריציל ____ ____ ____ ____
2 . תולועפב ירקיע םיזנא cAMP אוה _____
3 . ה ךותמ אפלא הדיחי לש היצלירופסופ םע והשמ g protein

ןוכנ אל וא ןוכנ
1 . GI תוינוי תולעת תחיתפ לע ריעב תויארחאש תולעת ןה
2 . טאל םימלענ םירטימסנרטוריונ
3 . ה לש תוליעפה GTPase תדיחי לש תרקובמו תיאמצע איה אפלאאתה לש היגולויב 2 2005
2 / 4
ןטרס
תוחותפ תולאש ) לע תונעל 6 ךותמ 9 (
1 . לש יוסינה ססבתה תונורקע וליא לע ames ) םינגטומ םירמוח תקידב ( ?
2 . Burkits Lymphoma – תססבתמ תונורקע וליא לע ?
3 . תוברועמ P53 םינטרס םיכילהתב
4 . סיזוטפופא לש רשקהב ןטרסל תוליבומה תויצטומ
5 . תה הפור GLEEVEC – השוע איה המ ?
6 . םיגשומה תא רבסה : Transgenic mice, Protooncogene, Tumor suppressor gene,
Gene Amplification
7 . Tummor Supressor gene – תואמגוד שולש אבה
8 . ןטרס תנייפאמ תימונג תוביצי יא . תואמגוד אבהו רבסה .

תויאקירמא תולאש :
1 . תפסוה initiator ןטרסל םורגת םימעפ המכ ?
2 . Sarcoma – רוביח תמקרב הרוקמש תינטרס הלחמ
3 . ימוזומורכ ינש תוהזל ןתינ השיאב םרוקמש םיינטרס םילודיגב X היצביטקאניא ורבעש
4 . Cell Senesense תוברתהל אתה לש תלוכיה הז

הזוימו הזוטימ
תוחותפ תולאש ) 2 ךותמ 3 (
1 . רכזה ןימה יאת תוחתפתה יבלש םייבקנהו םיי
2 . המזאיכל ליבקמש הזוטימה בלשב ןונגנמ
3 . הזוטימב אלו הזוימב קר תועיפומ תוספניס – רבסהו ןוכנ אל וא ןוכנ .

תויאקירמא תולאש
1 . דחא הזוימ ירחא :
א . n,2d
ב . 2n,2d
ג . n,d
ד . 2n,d

םינובלח תנווכהו זותניס
תוחותפ תולאש ) 2 ךותמ 3 (
1 . הירדנוכוטימה םדעיש םינובלח םיהזמ ךיא ) חינז אוה לוזוטיצל םידעוימה םיאתה זוכיר (
2 . הנבממ תושירדה המ mDNA הדבעמב םינובלח קיפהל ידכב ?
3 . ידיטפפה רשקה תריציב היגרנאה ישרוד םה םיבלש וליא ?

תויאקירמא תולאש :
1 . ל םורגי והשמב םגפ :
א . לא םיטמזלפוטיצ םינובלח תסינכ ןיערגה
ב . ןיערגהמ םיטמזלפוטיצ םינובלח תאיצי
ג . המסלפוטיצה לא םיראלקונ םינובלח תסינכ
ד . םיראלקונ םינובלח תאיצי המסלפוטיצהמ
ה . תה לכ תונוכנ תובוש

2 . רסחי םא Clathrine :
א . גלוגב םינובלח תוחפ ויהי ' י
ב . ואצי םירבד תוחפ
ג . וסנכי םירבד תוחפ

אתה לש היגולויב 2 2005
3 / 4
3 . גלוגה לש ירקיעה דיקפתה ' י :
א . ןובלחה לא םירכוסה תקבדה ךשמה

4 . Wobble codon הדבועה תא ריבסמ :
א . תולוקלומ רתוי שי tRNA ונימא תוצמוחמ
ב . תולוקלומ תוחפ שי tRNA םינודוקה רפסממ
ג . םינודוקה רפסממ ונימא תוצמוח רתוי שי

5 . ה תלוקלומ tRNA
א . תלוקלוממ רתוי תלקוש mRNA
ב . ןיערגב קר תאצמנ

6 . ודוקהמ ימ םימ תלוקלומל דדוקמ וניא םיאבה םינ ?
א . UGA
ב . UAG
ג . AUG
ד . UAA
ה . נה לכ " ל

7 . ל רשקתת םוזובירה לש הנטקה הדיחיה תתש תנמ לע תורקל ךירצ המ mRNA
עונל ליחתתו ?
א . תורשקתה aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה - A-site
ב . תורשקתה Elongation factors הנטקה הדיחיה תתל
ג . ורשקתה ת aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה P-site
ד . א + ב
ה . ב + ג

סיזוטפופא
תוחותפ תולאש
1 . םיאתב סיזוטפופא תורשהל םילוכי םיסוריו – תואמגוד שולש אבה
2 . רבסה : gadd,flip,mdm2,p53,iap

תויאקירמא תולאש
1 . ב רסוח glu ללגב סיזוטפופא ענמי :
א . תויחופלש ורצווי אל

2 . ג סדייאה ףיגנ ללגב ןטרסל םרו :
א . יאתב רוסחמ T

3 . Latter ) ד תצרהב םיעטקמ תלבק . נ . א . ג לע ' ל ( לע תססבתמ :
א . דה ךותיח . נ . א . םיעובק םיעטקמל
ב . תויחופלשב ןיטמורכה תקולח

4 . איה תינומיאוטוא הלחמב סיזוטפופא תוברועמ –
א . ה תומרב הדיריב - Bax יאתב T
ב . ב דלומ םגפב - Caspases עפש תא ענומה םלו
ג . לש תוהובג תומרב T-lymphocytes יפקהה םדב
ד . םיאירב ףוג יאת לש סיזוטפופא
ה . ג + ד
ו . ב + ג + ד
ז . נה לכ " ל
אתה לש היגולויב 2 2005
4 / 4
5 . אוה סיזוטפופא םשה תועמשמ " תכלשב םילע תרישנ ) " תינווי .( תונוכתמ וזיא
םיגדהל הז יומיד אב סיזוטפופאה ?
א . םייחה ךלהמב יעבט ךילהתכ םיאת דוביא
ב . את תסמ דוביא תחא תבב הלודג םי
ג . םיאת דוביא " יתנוע )" הנשה תופוקתל רושק (
ד . תישונאה היסולכואה לש םיוסמ גוסל קר תידוחי העפות
ה . נה לכ " ל

תובושת תוירשפא

רקחמ תוטיש
םיטפשמ תמלשה
1 . תוזאניק ?
2 . רוא יקזבה
3 . ןוני , רגייג הנומ
4 . תונמוסמ אל תולוקלומ
ןוכנ / ןוכנ אל
1 . אל
2 . ןכ
3 . אל
4 . אל
5 . אל
6 . ג

םילנגיס תרבעה
ןוכנ \ ןוכנ אל
1 . אל ?
2 . אל
3 . ןוכנ

ןטרס
1 . ןכ
2 . ןכ
3 . אל
4 . אל

הזוימ הזוטימ
1 . א

םינובלח תנווכהו זותניס
4 . ב
56 . ג
7 . ג

סיזוטפופא
4 . ג
5 . א
אתה 2 2004
1 / 2
אתה ןחבמ 2 2004
תוחותפ תולאש :
א קרפ ' – לע תונעל שי 4 ךותמ תולאש 6
1 . ןג לש םינוסקאו םינורטניא לש יופימל היצזידירביהב שומיש הרצקב ראת
2 . תקפה הרצקב ראת mRNA ו - DNA דבכ תמקרמ
3 . טוביש ךילהתמ קלח הרצקב ראת ) cloning ( תיירפס תנכה ללוכש ןג לש DNA
4 . לש הכיפה הרצקב ראת mRNA ל - cDNA
5 . עטקמ יוהיז םאה DNA תרזעב PCR היצזידירביהב עטקמ ותוא יוהיזל ותונימאב ההז ?
תוטישה יתשב יוהיזה השענ דציכ ? ןהיניב בלשל ןתינ םאה ?
6 . הפורתה לש הלועפה ןורקע והמ Viagra ?

ב קרפ ' – לע תונעל שי 4 ךותמ תולאש 6
1 . תינימא הצמוחל דדוקמ היצאיציניאה ןודוקש הדבועל " תינקת " הבר תיגולויב תובישח . יהמ
התובישח המו ךכ לשב תרשפאתמה העפותה ?
2 . םילאירדנוכוטימה םינובלחה לש וזמ הנוש הנווכהב םדעיל םיעיגמ םיילמוזוזילה םינובלחה .
הלא םינובלחה יגוס ינש לש הכלוהה תרוצ תא ןייצ . םינובלחה םיכלומ עודמ רבסה
נוכוטימה לש וזמ הנוש הרוצב םיילמוזוזילה םילאירד .
3 . היצקרפב ) יאת עטקמ ( אתה לש םיסיסמה םינובלחה תא הליכמה ) טאזיל ( תוהזל ןתינ
הירדנוכוטימל רבעמל םידעוימה םינובלח . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה
4 . ורפ םירמוח השירפמו סיזוטפופא לש הרקב תמוצל תבשחנ הירדנוכוטימה - יטנאו -
םייטוטפופא . ו הצובק לכב הרקב ימרוג ינש תוחפל ןייצ םדיקפת תא רבסה
5 . ורפ תוליעפ ךוותל םילוכי םיילנרבממ םירוטפצר - יטנא תוליעפו תיטוטפופא - תיטוטפופא .
ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה
6 . יטוטפופא ךילהת לכב ינויח בלש איה םוזוטפופא תורצווה . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה

תויאקירמא תולאש :
1 . DNA נדב ןטרסל םימרוגה םיסוריו " םונגב םיליכמ א :
א . נגוקנוא ישונאה םונגב םרוקמש םיליעפ םי
ב . םיררועמו םינסחאמ םיאת םונגב םיבלתשמ רשא דחוימב םיליעפ םירוטומורפ
םיישונא םינגוקנואוטורפ לש תרקובמ יתלבו הליעי היצפירקסנרט
ג . ישונאה םונגב תוליעיב בלתשי סוריוה םונגש ךכל םרוגה זרגטניאל דדוקמה ןג
ד . ליעפ םיבכעמה םינובלחל םידדוקמה םינג לש תו tumor suppressor genes םיישונא
תמגודכ Rb
ה . א + ב + ג
ו . םלוכ
ז . ג + ד

2 . תואבה תונוכתב םילמרונ םיאתמ םילדבנ םינטרס םיאת :
א . סמ ' םיאתבו םירקמה בורב ילמרונ וניא םיינטרסה םיאתה לש םימוזומורכה
ןכו םירחא םימוזומורכ יקלח םע םימוזומורכ לש םייוחיא םיאור דאמ םיריאממ
םימוזומורכ םיריעז double minute chromosome
ב . לש ךילהת םירבוע םה senescence םיילמרונ םיאת רשאמ ההובג תורידתב
ג . ה תונוכת תא ללכ ךרדב םידבאמ םה - density inhibition
ד . DNA ההובג היצטנמגרפ המר הלגמ םינטרסה םיאתה לש ) םיעטקמ הברה ליכמ
נד לש םירובשו םירצק " א ( אתב וזכ העפות םיאור ןיא םילמרונ םי
ה . א + ג
ו . א + ג + ד
ז . םלוכ


אתה 2 2004
2 / 2
3 . תיירפס DNA רירש יאתמ וקפוהש ימונג , לתודנא יאתו דבכ יאת :
א . ןיטולחל תונוש
ב . ןיטולחל תומוד
ג . לתיפא לש וזמ תונוש ךא תומוד דבכ יאתו רירש יאת לש וז
ד . 3 תומוד תוירפסה . ה םא DNA טטרושמ רירש יאתמ קפוה ימונגה
ה . לתיפאה יאתו רירשה יאת ןיב ןוימיד שי

4 . תיירפס cDNA רבד לש ותימאל איה :
א . תיירפס DNA
ב . תיירפס mRNA
ג . תיירפס rRNA
ד . ה םונג תא תאטבמה הירפס - cortex חומב

5 . טאל םיחתפתמ םינטרס , עודמ ?
א . רדב טאל םיקלחתמ ןטרס יאת " כ , ןטק לודיג םילגמש דע ןמז הברה חקול ןכל
) םיאת הברה ליכמש (
ב . היצטוממ רתוי תושורד ינטרסל ךופהי אתש תנמ לע תחא תיטמוס . דע ןמז חקול
רגובמ ליגב רקיעב ןטרס םילגמ ןכלו וללה תויצטומה תושחרתמש
ג . דב " עמה כ ' םיינטרס םיאת תפקות ףוגה לש תינומיאה . את הלגתמש דע ןמז חקול
עמהמ קמחתהל חילצהש ' תינומיאה , רגובמ ליגב רקיעב םילגתמ םינטרס ןכל
ד . צרקל הפישח איה ןטרס תוחתפתהל תירקיעה הביסה םינגוני . דע ןמז חקול
ןטרס חתפתיש ליבשב םינגוניצרק קיפסמ םירבטצמש
ה . תונוכנ תובושתה לכ
ו . א + ג
ז . ב + ג

6 . םיינטרס םיאת ןייפאמ המ :
א . ב םייוניש - DNA , סמ ' הנוש םימוזומורכ
ב . double minute chromosome
ג . ה תונוכת דוביא - density inhibition
ד . DNA ירטנמגרפ , תובר תוכיתחל ךותח
ה . הניא הבושת ףא הנוכנ
ו . א + ב
ז . א + ב + גתובושת תוירשפא
1 . ז
2 . ו
3 . ב
4 . ב
5 . ז
6 . ז

אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 1
אתה לש היגולויבב הניחב רוזחש 2 – 2003
פורפ ' אריפס ידג , ד " רואמ הליג ר

א קרפ ' : רקחמ תוטיש

1 . תיירפסב שומישב תונורתיה המ cDNA תמועל genomic DNA .
2 . םיאבה םיגשומה תא רבסה : RFLP , היצקירטסר תפמ , תיירפס DNA , Multiple
cloning site , היצקירטסר ימיזנא .
3 . יבקל הטישה תא רבסה םינובלח זותניס בצק תע .
4 . ןותנ ןובלחמ םיוסמ ןג דדובל ןתינ דציכ .
5 . ה תטיש תססובמ םהילע תונורקעה - PCR הייסולכואב םילדבה יוהיז תרשפאמה
לש תונטק תויומכמ DNA ןותנ .
6 . אמגודמ אטב תנירק טלופה פוטוזיא לש תויביטקאוידר תומכ עובקל ןתינ דציכ
הנותנ ) תוטיש יתש .(
7 . ה תטיש - pulse-chase –
א . היצלירופסופ םירבועה םיביכרמב שומיש השענ םא םג הליעי .
ב . אתב םימייקתמה םיילובטמ םילולסמ רחא בקעמל תשמשמ .
ג . םייאת םינובלח ןומיסל תשמשמ .
ד . ע תעצבתמ " רצק ןומיסב הוולמה ךשוממ ןומיס י .

8 . תיצקאירב היצזידירביהה בלש השענ הב הרוטרפמטה תאלעה PCR –
א . תויפיצפס תא הלידגמ היצקאירה .
ב . היצקאירה תויפיצפס תא הניטקמ .
ג . רבד הנתשי אל םירמיירפה ינש לש ףדוע ונשי דוע לכ .

9 . ןוכנ םיאבהמ המ –
א . תירפסב genomic DNA ןובלחל םידדקמ םניא םינולקה תיברמ .
ב . םירצימ םינוש תומקרמ םיאת " םיטס " לש םינוש DNA .
ג . Poly T (TTTTTT) כ שמשמ - primer תנכהב cDNA ל רבחתמה -
poly A הצקב יוצמה 3 ' .
ד . א + ב
ה . תונוכנ תובושתה לכ .

10 . תיצקאירב PCR םירמיירפה ינש –
א . הזל הז םיכופה .
ב . יארקא ףצר ילעב .
ג . הזל הז םיהז .
ד . ל םהלש ףצרב םיכופה - DNA ורשקי וילא .

ןכב הנע תואבה תולאשב ) א /( אל ) ב ( –

11 . ב - Dideoxynucleotide הצקב תיליסקורדיה הצובק הרסח 3 ' .
12 . ה תטישב ןומיס – polynucleotide kinase יאלג לבקל ןתינ DNA (probe) .
13 . pilus םינוש םיאת ןיב םינוי םירבוע הכרד רשא הלעת הניה .
14 . Maxam-Gilbert ךותיחל הטיש הניה DNA היצקירטסר ימיזנא תרזעב .
אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 2
15 . ע תעבקנ היפרגוידרוטואה תטישב םיליפה יבג לע תלבקתמה האצותה תוכיא " י
מ תטלפנה הנירקה גוס םידבוע וב פוטוזיאה ן .

ב קרפ ' : cell signaling

1 . טפשמה תא רבסה : ךשמ םא קר תוריהמב תונתשהל לוכי אתב הלוקלומ זוכיר
רצק וניה הלוקלומה ייח .
2 . ע תכוותמה םיילאנגיסה תכלוה לולסמ " י nitric oxide (NO) - טרפ .
3 . תלעפהל םימרוגה םיעוריאה םהמ G-protein ו adenylyl cyclase enzyme .
4 . ה לש ולועפת ךרדו הנבמ תא טרפ - nuclear receptor superfamily .
5 . cholera toxin יעמל םימו רולכ תאיציל םרוג – םילושלש םימרגנ ךכמ האצותכו
םיפוכת . ולא םיעוריאל ירלוקלומה סיסבה והמ ?
6 . עיפשמ דציכ cAMP םינותנ םינג קותעש לע ) gene transcription .(
7 . enzyme linked receptors :
א . ע לעפומה " םיזנאכ רישי ןפואב לעופ דנגיל י .
ב . ע לעפומ " םיזנא לעפשמ ךכמ האצותכו דנגיל י .
ג . לעפשמ G-protein .
ד . תונוכנ תובושתה לכ .
ה . א ' + ב ' .

8 . ןוכנ םיאבהמ המ –
א . לש הזילורדיה GTP םע שדחמ רוביחל תמרוג אפלא תדיחיב
אמגו אטב תדיחי .
ב . לע העפשה אמגו אטב סקלפמוקל adenylyl cyclase .
ג . ל - cAMP םינג קותעש לע העפשה .
ד . ה ןיסקוט - pertusis רוטפצרה םע לועפל אפלא תדיחימ ענומ .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

9 . ץמאמב ןגוקילג קורפ –
א . לש היצלירופסופדב ךורכ glycogen phosphorylase .
ב . לש היצלירופסופב ךורכ - " - .
ג . תועצמאב תכוותמה היצלירופסופ לע ססובמ cAMP .
ד . תובושת א + תונוכנ ב .


ןכב הנע תואבה תולאשב ) א /( אל ) ב ( –

10 . לש היצאיצוסידה trimeric G protein לש םלועפשל תמרוג תודיחי יתשל
הנוש הרוצב םייתשה .
11 . ה לש תוליעפה - GTPase תרקובמ אלו תיאמצע איה אפלא תדיחי לש .
12 . דנגיל ותואל הנוש ןפואב םיביגמ םינוש םיאת .
13 . לעפושמ םינוש בצע יאת ע םי " דדוב דנגיל י ) ההז .(


אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 3
ג קרפ ' : ןטרס

1 . םיריאממ םיכילהתל םרוג תיטוטפופאה תכרעמב םגפ דציכ תואמגוד ןתו רבסה .
2 . ע םינייפואמה םיינטרס םיאת לש בצמ ןייפוא ןהב תולחמל תואמגוד ןתו רבסה " י
תיטנג תוביצי רסוח ) genetic instability .(
3 . םיגשומה ןיב לדבהה המ gain of function ו - loss of function סחיב
ינטרסה ךילהתב תוברועמה תויצטומל .
4 . רמולטב רסוח שי םהב םיאתב דציכ רבסה , ןובלחב העיגפ p-53 םורגל הלוכי
ינטרס ךילהתל .
5 . ה תלחמל ירלוקלומה סיסבה והמ - CML .
6 . ע דדוקמה ןובלחה דציכ " ןגה י Bcl2 ה תלחמב ןגוקנואל ךפוה - B cell
lymphoma .
7 . ה תיברמ דדוב אתב םרוקמ םיינטרסה םילודיג – תואמגוד ןת ) CML .(
8 . יפיגנל DNA ומכ ןטרס ימרוג papilloma וא adeno לש תוליעפ לרטנל תלוכי
ןובלחה p53 – וליבוי רשא וז הדבועב שומיש תועצמאב םיעוריאה םהמ
םיריאממה םיאתה תדמשהל .
9 . יוחיאה סקודרפ – תיגולויבה ותועמשמ המו והמ .
10 . וריאה םהמ יעמה ןטרסב יטוקאה בלשב םישחרתמה םיע colorectal carcinoma
רבדה עיבצמ המ לעו .
11 . ה ןובלח - Rb – רוזחמב ןובלחה תובישח המו הז ןובלח לעפשמה ןונגנמה והמ
אתה ייח .
12 . תחא היצטוממ רתוי םויקמ םימרגנ םיינטרס םיכילהת – תוחכוה ןת .
13 . ןוכנ וניא המ ? –
א . תפסוה initiator רחאל promotor רבכע רועב ינטרס לודיגל תמרוג .
ב . לש רסוח E-cadherin יטטסטמה רשוכה תא הלעמ םיינטרס םיאתב
םיאתה לש .
ג . ןחבמ Ames תוינגטומה תדימ תא קדוב ) תוינגוניצרק אלו ( םירמוח לש .
ד . ה בלש - low grade lesions םחרה ראווצ לטיפא תא ןייפאמה , םיאתה
בורקה הבכשב קר םיאצמנ םניא םיקלחתמה ל ה - basal lamina .

14 . insertional mutation –
א . יפיגנב םיקבדומ םיאת תרמתהב יחרכה ךילהת RNA ימרוג
ןטרס .
ב . ןותנ ילאריו ןגוקנוא לש בר םיקתוע רפסמ תריציל םרוג .
ג . ליעפמ proto-oncogene לאמשמ םקוממ הזשכ םג ) 5 ' ( תדוקנל
ףיגנה םונג לש היצרגטניאה .
ד . ב הרסחהל םרוג - proto-oncogene תלבקל ךכמ האצותכו
יטנטומ ןובלח .

ןכב הנע תואבה תולאשב ) א /( אל ) ב :(

15 . םיינטרס םיכילהת תוריבגמ היצטומה בצק תלדגהל תומרוגה תויצטומ .
16 . sarcoma – רוביח תמקרב הרוקמש ץתינטרס הלחמ
17 . תורורג חותיפל יוכיס ותוא ילעב ןותנ לודיגב םרוקמש םיינטרס םיאת .
אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 4
18 . ה המוטסלבוניטרה תלחמ ןגה לש דחא קתועב רסוחב תנייפואמ תשרומ Rb לכב
ףוגה יאת .
19 . ימוזומורכ ינש םהב םיאת תוהזל ןתינ השיאב םרוקמש םיינטרס םילודיגב X
היצביטקאניא ורבע .

ד קרפ ' : םינובלח תנווכהו הזיתניסויב

1 . ) רתא ריוצמ ובו רויא Exit (1) רתאו A site (2) ( – רתא והמ רויאה יפ לע 1
דיקפת המו ו ,? רתא והמ 2 ודיקפת המו ?
2 . םהלש הרטמה ירתא תא תוהזמ הריגאה תויחופלש דציכ רבסה ?
3 . ע " תלוקלומ התוא ג mRNA ילעב םיליעפ םינובלח רפסמ רצווהל םילוכי
םינוש םיכרוא . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .
4 . םינובלח תוהזל ןתינ אתה לש םיסיסמה םינובלחה תא הליכמה היצקרפב
וכוטימל רבעמל םידעוימה הירדנ . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .
5 . םימיוסמ םינובלחל םירשקנה יטנסרולפ בנז ילעב םייפיצפס םינדגונ אצמת ןכיה
) רה " מ ( םיאתב לופיט רחאל ? רבסה .
SRP receptor
Nuclear localization sequence
Adaptin
COPII
TOM complex
Mannose 6-P
Aminoacyl transferase

6 . דחא ידיטפפ רשק תריציב , מ היגרנאה תוריתע תולוקלומ רפס ) רשקה ללוכ
יליצא ונימאה ( אוה :
א . 2
ב . 1
ג . 4
ד . 6

7 . םינודוקה רפסמ ןיב רעפה תא ריבסהל ןתינ דציכ ) 64 ( ונימאה תוצמוחו ) 20 ( ?
א . תיגולויב תועמשמ ירסח תינודוקה תיברמ .
ב . ע תודדוקמ תוינויח ונימא תוצמוח " דחא ןודוקמ רתוי י .
ג . תינימא הצמוח לכל 3 ןכו םינודוק 4 הקספה ינודוק .
ד . 44 לש תולוקלומ tRNA ל תורשקנ ןניא - mRNA .

8 . ע " ימ י / ןיב רשקה עבקנ המ t-RNA התוא תיפיצפסה ונימאה תצמוחל םיוסמ
ליבוהל רומא אוה ?
א . לש ןודוק יטנא ןיב הכיז t-RNA חל . א . תיפיצפס .
ב . ןודוק רשקה - ןיב ןודוק יטנא tRNA ל - mRNA .
ג . זארפסנרט לידיטפפ םיזנאה
ד . א םיזנאה זארפסנרט ליצא ונימ .

9 . ב םינובלח תכלוה ןיב לדבהה המ - gated transport אתב הכלוהה תורוצ ראשמ ?
א . היגרנא תשרוד הניא וז הכלוה .
ב . ינושילשה םנבמב םירבעומ תויהל םילוכי םינובלחה .
ג . םיליכמש םינובלח קר signal patch וז הרוצב רובעל םילוכי .
ד . םיליכמ אל וז הרוצב םירבעומה םינובלחה signal peptide .
אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 5

10 . םימ תלוקלומל דדוקמ וניא םיאבה םינודוקהמ ימ ?
א . UGA
ב . UAG
ג . AUG
ד . UAA
ה . נה לכ " ל

11 . ינובלח דיקפת המ ARF ?
א . ה תפטעמ קוריפ - clathrin
ב . ה תויחופלש ןוגרא - coatomer
ג . ה רוזאל םינובלח ןווכ - trans גלוגה לש ' י .
ד . ה תיחופלש תונגראתה בצק תרקב - clathrin .

12 . נ וניא םיאבהמ המ ילנרבממסנרט ןובלח יבגל ןוכ ?
א . ב זתנוסי דימת - RER
ב . ב היצליזוקילג רובעי דימת - RER
ג . ירוזא ינש תוחפל דימת ליכמ signal peptide
ד . ה הצקה - Nterminal ל ץוחמ וא ךותב תויהל לוכי ולש RER

13 . ל רשקתת םוזובירה לש הנטקה הדיחיה תתש תנמ לע תורקל ךירצ המ - mRNA
עונל ליחתתו ?
א . תורשקתה aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה - A-site .
ב . תורשקתה elongation factors הנטקה הדיחיה תתל .
ג . תורשקתה aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה - P- site .
ד . א ' + ב '
ה . ב ' + ג '

14 . ינובלח דיקפת SRP –
א . ל המסלפוטיצב ורצונש םינובלח תכלוה - RER
ב . םינובלחה לש יבחרמה ןוגראב הרזע
ג . ירוזא יוהיז signal peptide
ד . ל םייפיצפס םינובלח םיזתנסמה םימוסילופה תכלוה - RER .

15 . ןובלחה זותנס תליחתב הרוק המ ?
א . היצאיציניא ירוטקפל הרושקה םוזובירה לש הנטקה הדיחיה תת
ל תרשקתמ AUG ה יבג לע - mRNA
ב . תרשקנ היצאיציניא ירוטקפל הרושקה הנטקה הדיחיה תת
לע ןודוק יטנאל – tRNA .
ג . בירה לכ הצקל רשקתמ םוזו 3 ' לש mRNA
ד . הצקל רשקתמ םוזובירה לכ 5 ' לש mRNA


ה קרפ ' - סיזוטפופא

1 . ןת 3 רבסהו סיזוטפופאב םיברועמ םיסוריו דציכ תוארמה תואמגוד .
2 . ילוחמ לתיפא יאת וחקל הדבעמב AT םיאת תיברתב ולדיגו . לודיגה יאנת םהמ
םיאתה יובירו לודיג ורשפאי רשא ולא םיאת לש ? רבסה .

אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 6
3 . ע םירשומה םייאתה םייונישב קימעמ רקחמ בציכ רבסה " עייסל לוכי םיסוריו י
בל יפקתהב קזנה תנטקהל תופורת חותיפב .
4 . יטוטפופא ךילהת לכב ינויח בלש וניה םוזטפופא תורצווה . ןוכנ / ןוכנ אל . רבסה .
5 . יטנא תוליעפו תיטוטפופאורפ תוליעפ ךוותל םילוכי םילנרבממ םירוטפצר
תיטוטפופא . נ ןוכ / ןוכנ אל . רבסה .
6 . תוזפסק יבגל ןוכנ וניא המ –

א . תודיחי תת יתשמ םיבכרומ
ב . ףוגה יאת לכב הליעפ אל הרוצב םיאצמנ
ג . ע םילעפושמ " רצק דיטפפ לש עוטיק י
ד . הירדנוכוטימה תנרבממ דיל רקיעב םיאצמנ

7 . Taxol , היצלירופסופ דדועמ רמוחכ עודי , ב הליעי הפורתכ שמשמ - Follicukar
lymphoma ) ס ןטרס לש גו .( רמוחה לש הלועפה ןונגנמ והמ ?
א . תוזאטורפ לעפשמ
ב . לעפשמ Bcl 2
ג . ינובלח תא לעפשמ Bad
ד . ןיטמורכה לש היצטנמגרפ דדועמ .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

8 . ףוגה לש ןיקתה דוקפתל בושח יטוטפופא תוומ עודמ ?
א . תומיוסמ תומקר יאת לש רקובמ ףולחש רשפאמ
ב . קזנ אלל םיעוגפ םיאת קוליס רשפאמ םתביבסל
ג . תומקר תונימתהב רזוע
ד . ףוגה לש רתי תחימצ ענומ
ה . נה לכ " ל
ו . א ' + ג '
ז . א ' + ב '

9 . איה תינומיאוטוא הלחמב סיזוטפופא תוברועמ –
א . ה תומרב הדיריב - Bax יאתב T
ב . ב דלומ םגפב - caspases םלועפש תא ענומה
ג . לש תוהובג תומרב lymphocytes T- יפקהה םדב
ד . םיאירב ףוג יאת לש סיזוטפופא
ה . ג + ד
ו . ב + ג + ד
ז . נה לכ " ל

10 . אוה סיזוטפופא םשה תועמשמ " תכלשב םילע תרישנ ) " תינווי .( תונוכתמ וזיא
םיגדהל הז יומיד אב סיזוטפופאה ?
א . םייחה ךלהמב יעבט ךילהתכ םיאת דוביא .
ב . תחא תבב הלודג םיאת תסמ דוביא
ג . םיאת דוביא " יתנוע ) " הנשה תופוקתל רושק (
ד . היסולכואה לש םיוסמ גוסל קר תידוחיי העפות תישונאה
ה . נה לכ " ל

אתה לש היגולויב 2 - 2003
7 / 7
תורדגההו םיגשומה ןיב םאתה :

11 . FADD א . בטקאמ Bax
12 . GADD ב . בכעמ p53
13 . Ced ג . ל ןטלוק - FASL
14 . Bid ד . ב יטוטפופא ןובלח - C.elegans
15 . FLICE ה . זפסקורפ 9
16 . MDM2 ו . ע הרשומה הירדנוכוטימה תנרבממ תא בטקאמ " י Fas
ז . ל רוטפדא - DD
ח . זפסקורפ 8
אתה 2 - 2002

1

אתה 2 - 2002 – א ידעומ ךותמ רוזחש ' בו '

םיצרמה יפל םיקרפל תוקלוחמ ויה תולאשה םיירוקמה םינחבמב .

1 . לש תוביתה ישאר המ MPF – ע תרקובמ ותוליעפ " קוריפ י ןוחרזו .
2 . בלשב ןיערגה תפטעמ קוריפ ע " לש ןוחריז י לש קוריפו .
3 . ה יפיגנ ךיא RNA סיזוטפופא לע םיעיפשמ .
4 . ראת תורורג חתפל ליבשב זאטורפ ךירצ ןטרס אתש חיכויש יוסינ .
5 . תורדגה : tumor promotor
protooncogen
6 . רייצ mRNA השרפה ןובלח לש . הנוש אוה המב ?
7 . ה תשרלו הירדנוכוטימל םינובלח תיינב ךילהת ןיב םילדבה השולש הנמ ER .
8 . cAMP ה לש היצפירקסנרטו םיאת ןיב םילנגיס תרבעה יכילהתב ףתתשמ DNA . ןוכנ /
ןוכנ אל , קמנ .
9 . רתוימ דחא םוסומורכ שי ובש בצמ הרק םא שבתשה אתה ייח לגעמב בלש הזיא
תוחפ דחא םוסומורכו .
10 . לש הלועפה ןונגנמ תא ראת GF ) ? (
11 . דימסלפ – הנוש תוינוויכה םא חיכות ךיא ) . ל ןג םא םיקדוב ךיא VEGF ןוויכב סנכנ
יוצר אלה ןוויכב וא יוצרה . עצה / תוחפל י 2 הקידבל םיכרד (.
12 . ה ןונגנמ תא ראת PCR .
13 . גיצניד ןחבמ
14 . םע היצלירופסופל אמגוד ןת / ילב ATP .
15 . םאה cAMP אתה ייח רוזחמ לע הרקבב ףתתשמ ? רבסה .
16 . יכילהת תונורקע תא רבסה Sequencing .
17 . תוטמג תריצי ךילהת ןותנ – ערזו תיציב . שי םיבלשהמ הזיאב : N 1 , N 2 , N 4 .
18 . לדבה היהי םיבלשהמ הזיאב הטמגו תיבקנ הטמג ערזו תיציב תוחתפתה ןיב רתויב לודג
תירכז :
א . הזאפורפ I
ב . הזאפנא I
ג . הזאפורפ II
ד . הזאפנא II

19 . הרוקש ךלהמה תא ראת ירחא תובשייתה amino acyl t-RNA ה לע - A site אוה דציכו
ןובלחה תוכראתה ידיל איבמ . הרקב ינונגנמ ןייצ .
20 . סיזוטפופאל רשקהו םיגשומ רבסה : ARF, BAD, DD, Fas ligand , BCL2 , APAF1
21 . סמ רובעל ךירצ את ' ינטרסל ךופהל ידכ בר תויצטומ . אמגוד ןתו רבסה .
22 . תמיגד DNA תוהז תדועתכ שמשל הלוכי . רבסה .
23 . תונטקמ תולודג תודיחי רתוי ויהי המסלפוטיצב . ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה .
24 . הדיחיל םינג רתוי שי עודמ רבסה 5S הדיחיל רשאמ 18S .
אתה 2 - 2002

2

25 . את רייצ הזאפנאה בלשב , םיביס לע שגד םישל שי . םינינאידהו םיניזניקה ןכיה ןייצ .
26 . סוריו RNA ןטרס ללוחל לוכי . רבסהו אמגוד ןת .
27 . ךרוא ללגב אתה ייח רוזחמ יבלש רחא בקעמל םילאידיא םה רמשו תירפומ תיציב
םהלש רוזחמה . ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה .
28 . יוסינ ראת – עטקמ לפכשל ןתינ דציכ DNA םיוסמ תרזעב cloning .
29 . הזאפרטניאהמ קלח וניא םיאבהמ ימ :
א . S
ב . 1 G
ג . הזאפורפ
ד . 2 G
ה . הזאפרטניאב םיללכנ םלוכ

30 . ל – MPF אתה ייח רוזחמ תרקבב עירכמ דיקפת . רבסה .
31 . םיאבה אתה יביכרמל םייפיצפס םינדגונ ןיכה טנדוטס . ןומיסה תא הארי אוה ןכיה
) ןובלחל םירושקה םינדגונ . רפנב ביכר לכל סחייתהל שי ד :(
א . ןילקיצ
ב . MPF
ג . Rab
ד . P53
ה . Adaptin
ו . DiSulfid Isomerase
ז . DBRP
ח . NLS

32 . ססבתה תונורקע הזיא לע Dinzis ?
33 . דחא םיסיסב גוז םינשמ , הנתשמ היצקירטסרה תפמ םאה ? ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה .
34 . םירוטפצר אלל םיכומס םיאת ןיב רובעל םילוכי םילנגיס . ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה .
35 . ןחבמ Aimes לש םויק קדוב םיינגוניצרק םירמוח . ןוכנ / ןוכנ אל .
36 . תוהז היצקירטסר תופמ ונתי םייגולומוה םימוסומורכ . ןוכנ / ןוכנ אל .
37 . היצזידירביה In Situ – םיוסמ םוסומורכ לע ןג אוצמל רשפאמ ) הארנכ הבושתה וז .(
38 . Pulse / Chase – ףוגב םיילובטמ םיכילהת רחא בקעמ רשפאמ ) הבושתה וז םג .(
39 . תמרב הילע P53 םיאת תקולח תרצוע . ןוכנ / ןוכנ אל . קמנ .
40 . ל דוגינב - Rb , תמר P53 דאמ הכומנ םיילמרונ םיאתב . ןוכנ / ןוכנ אל . קמנ .
41 . Fraumeni syndrome ל םידדוקמה םינגה דחא לש םגפב ןייפואמ P53 . ןוכנ / ןוכנ אל .
42 . לש ביס ןיב היצזידירביה DNA פמטב תמייקתמ רמיירפו ' שארמ תרדגומ . ןוכנ / ןוכנ אל .
43 . פמטה ' תיפיצפס יתלבה היצזידירביהה לש יוכיסה תא הלעת . ןוכנ / ןוכנ אל .
44 . בלשב את םיחקול םא S בלשב את םע ותוא םיחאמו G1 , אתה לש ןיערגה G1 ליחתי
ה תא ליפכהל DNA ולש .
תאז תמועל , בלשב את םיחאמ םא S בלשב את םע G2 בלשב אתל רבד םוש הרקי אל
הז , בלשב אתהש תורמל S ישמי ה תא ליפכהל ך DNA ולש . םיאתהל הלוכי הרעשה וזיא
הז אצממל ?
אתה 2 - 2002

3

א . ריבע לעפשמ ) היזופיד רובעל לוכי ( תזתניס לש DNA בלשב םייק S ריבע בכעמו
תזתניס לש DNA בלשב םייק G2 תלפכה ענומו DNA
ב . תזתניס לש ריבע לעפשמ DNA בלשב םייק S ל רשקיש ריבע יתלב בכעמו
DNA בלשב G2 תלפכה ענומ DNA
ג . בלשב ריבע יתלב לעפשמ S בלשב ריבע בכעמו G2
ד . בלשב ריבע יתלב בכעמ S ב ריבע יתלב בכעמו G2
45 . ךלהמב Cholera toxin ) ... תושעל ךירצ המ (
א . לש הזילורדיה α β γ
ב . תקספה ענומ GTPase
ג . לועפש ענומ Adenylyl cyclase

46 . םע םינוש םילנגיס ינש לע עיפשהל לוכי דנגיל ותוא ךיא rapid turnover הנוש .
47 . ה לכ םאה rRNA ןוניערגב םיקתעושמ ?
48 . Angina Pectoris – היוקל הקפסאמ האצותכ בלה םטוא . יטוטפופא ןונגנמ הזיא לע
הלחמה הדיעמ ?
א . FAS ligand
ב . הלידג ירוטקפ תבערה
ג . תנירק UV

49 . תורדגה : paracrine, autocrine, G protein, NLS, introns, non-disjunction,
transcribed spacer, nuclear organizer, gap junction
50 . הירדנוכוטימה ןונגנמ תא רבסה .
51 . רדגה : א . ב היצקירטסר ימיזנא . Western blotting ג . RT-PCR ד . Hybridization ה .
RFLP
52 . ןובלחה תזתניס ןמז ךשמ תא קדובה יוסינ ראת .
53 . יוסינב עודמ pulse and chase ב שומיש השענ וב uridin ןמוסמ , ה בלש ךלהמב chase
יטיא אתהמ תויביטקאוידרה תולוקלומה לש ןתאיצי בצק ?
54 . ה תוליעפ תא ראת G-proteins . ה תובישח תא הדבעמב חיכוהל ןתינ דציכ GTPase ?
55 . רדגה : א . Translocation ב . ג ןגוניצרק . Angiogenesis ד . Stem cell ה . Tumoe
supressor gene
56 . נואה תא דדובל ןתינ היהי ותרזעבש יוסינ עצה םיינטרס םיאת תייסולכוא ךותמ םינגוק .
57 . הנמ 3 תפטעמ ןיב םילדבה coatamer ל clathrin .
58 . ןיב רשקב תויפיצפסה תישענ דציכ tRNA תינימא הצמוחל ?


אתה לש היגולויב 2 - 2001

אתה לש היגולויבב הניחב רוזחש 2 – 2001

1 . םוזומורכה :
א . יביס רפסמ ליכמ DNA
ב . הדיטמורכ םג ארקנ
ג . הזפרטניאה בלשב פוקסורקימב יוהיזל ןתינ
ד . ליכמ DNA ינובלח דלש יבג לע
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

2 . לע עיפשת זרמולט םיזנאה תלעפה :
א . תוליעפ בצק DNA polymerase
ב . אתה תוקולח רפסמ
ג . א + ג

3 . ה דיקפת - RNA וניה היצקילפרה ךלהמב רמיירפ :
א . םיזנאה לש תוליעפ רשפאל helicase
ב . ע יקזקוא יעטקמ רוביח רשפאל " זאגיל י
ג . ה לש דדובה ביסה תא בצייל - DNA רמיירפה בקע
ד . לש תוליעפ רשפאל DNA זארמילופ

4 . nuclear localization sequence :
א . המזלפוטיצל ןיערגה ןיב תדמתמ העונתב םיאצמנש םינובלחל יחרכה וניא
ב . ה ןובלח ףצרב אצמנ - nucleoplasmin
ג . חב רישע רוזיא דימת ליכמ ' תויבופורדיה ונימא
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

5 . ןוכנ הנע / ןוכנ אל . ןוכנ אל טפשמה םא – קמנ / י .
i ( דדוקמה ןגל והנבמב ההז ןובלחל דדוקמה ןג RNA ילמוזוביר
ii ( םינוש םיכרואב םינובלח דדוקל םילוכי הווש ךרוא ילעב םינג ינש
iii ( ןב ותואב טיצולונרגל טיצורתירא ןיב ןיטמורכ תאוושה - בר ןוימיד הארת םדא
ןיטמורכורטהב
iv ( ע העיפשמ םוזואלקונה ינובלח לש היצזיליטצאה תמר ה תונימז ל - DNA קותעישל
v ( דגנכ םינדגונ םע יוסינ תועצמאב האוושהל ןתינ ןיטמורכואאה לש לופכשה יותיע
יביטקאוידר ןידימית

6 . א הייסולכוא - תינורכניס :
א . ע לבקתת " ל יפקיה םד יאת תפישח י - hydroxyurea
ב . ע לבקתת " ל םצע דשל יאת תפישח י - hydroxyurea
ג . ע לבקתת " תפישח י ל יפקה םד יאת - cora
ד . ע לבקתת " ל םצע דשל יאת תפישח י - cora
ה . הנוכנ תחא הבושתמ רתוי

7 . ב הנתומ וניא תינילקיצ קוריפ :
א . םויק destruction box לש ףצרמ קלחכ cdk
ב . תולוקלומ לש ןתלוכי ubiqutin ה רושק וילא ןילקיצל ףסוותהל - cdk
ג . לש לועפשב DBRP
ד . םויקב MPF ליעפאתה לש היגולויב 2 - 2001
8 . מ עבונ הארנכ רמש את תמועל קנוי אתב םינילקיצה יוביר :
א . אתה לש ולדוג
ב . םימוזומורכ לש בר רפסמ םויק
ג . םיינוציח םייורגל רתוי הבר תויתבוגת
ד . תונוכנ תובושתה לכ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

9 . הנוכנ הבושת וזיא :
א . ןובלח Rb לשל םיאת רבעמ ענמי ןחרוזמ ב S
ב . תמר הזוטימה ךילהת תא םייסי אתש תנמ לע MPF ההובג ראשהל תבייח
ג . רתוי רצק םייח ךשמ אצמנ דימת םיינטרס םיאתב
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

10 . הנע / ןוכנ י / ןוכנ אל . ןוכנ אל טפשמה םא – קמנ / י
i ( בלשל הסינכה S ןובלח תמר רשאכ תבכועמ אתה ייח רוזחמ לש P-53 תדרוי תחתמ
ילמינימ ףסל
ii ( MPF אתה ייח לש הזוטימ בלש עצמאב םינילקיצ קוריפ לע יארחאה זאטורפ אוה
iii ( בלש G1 רתויב ךוראה בלשה דימת אוה אתה רוזחמ לש
iv ( לש תיתומכ העיבק תועצמאב אתה ייח רוזחמ ךשמ תא קודבל ןתינ DNA ) FACS (
תינורכניס הייסולכואב שומיש ךות
v ( יבכעמ תפסוה לש םלועפיש לע עיפשת םינובלח תזטניס delayed response genes

11 . ה תיטוטימה הקולחב הזפאנאה בלש - I ב תיטוטימה הקולחבש הזמ הנוש :
א . רושיכה זכרמב תודיטמורכה רפסמ ךס
ב . בטוק לכל תוענה תודיטמורכה רפסמ
ג . םירוכוטניקה קוריפ ךילהת
ד . א + ג

12 . הבושת וזיא הניא וכנ הנ ?
א . תלחמ Turner מ עובנל הלוכי - nondisjunction הזפאנא בלשב I תוחתפתהב
תיבקינה הטמגה
ב . ה הזאפורפה בלש - I הזוימב הברה יכה ךיראהל ןתינ ותוא בלשה וניה
ג . הטמג לכב אצמנ הזוימה ךילהת םויסמ 22 דחא ןימ םוזומורכו םימוזוטוא
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

13 . הנע / ןוכנ י / אל ןוכנ . תילילש הבושתהו הדימב – קמנ / י
i ( ידיאולפאה אוה הנושארה תיטוימה הקולחה תא םייסש את
ii ( nondisjunction םימוזומורכה יגוס לכב םייקתהל הלוכי
iii ( ה הזאפורפה בלש - I םיירכז ןימ יאתב םינש ךשמהל לוכי
iv ( ה הזאפאנאה בלש - II התב תיטנג הניחבמ רתויב בושחה בלשה וניה הזוימה ךיל

14 . ה תעפות - wobble base pairing תא תרשפאמ :
א . קלומ לש תורשקתה ' ה - tRNA חל ' המיאתמ יתלב תינימא
ב . קלומ לש תורשקתה ' ה - tRNA םיאתמ יתלב ןודוקיטנאל
ג . סמ לש ןמויק ' קלומ ' tRNA חל ' תחא תינימא
ד . קלומ לש תורשקתה ' aminoacyl tRNA ל - P-site

15 . תנמ לע ל רשקתת םוזובירה לש הנטקה הדיחיה תתש - mRNA עונל ליחתתו , ב ךרוצ שי :
א . תורשקתה aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה - A-site
ב . תורשקתה aminoacyl tRNA ל ןינויתמ אשונה - P-site
ג . תורשקתה elongation f. הנטק הדיחי תתל
ד . א + ג
ה . ב + ג
אתה לש היגולויב 2 - 2001


16 . םישרפומ םינובלח
א . םיאצמנ השרפה תויחופלש לש דחא גוסב דימת
ב . עוקיב םירבועה רוסרוקרפכ םירצוימ םיתיעל
ג . תופוטעה תויחופלשב אתהמ ואצי דימת clathein

17 . המ םתקפה ךלהמב םימוזורקימהמ םיבר םינובלח דירומ חלמ לש הובג זוכירש אצמנ -
RER . העפותה העיפשה ןובלח הזיא לש ויוהיז לע ?
א . נמל רוטפצרה זו 6 טפסופ
ב . לנגיס דיטפפ
ג . יאדיטפפ לנגיס ) ?? (
ד . SRP

18 . תיטמסלפודנאה תשרל ורדחש םינובלחב תשחרתמ אל היצקיפידומ וזיא :
א . היצליזוקילג
ב . ירשק רוציי S - S
ג . ידמימ תלת הנבמ תריציו לופיק
ד . ירייש תפסוה ubiqutin

19 . ע תנייפואמ םימוזוזילל םימיזנא תנווכה " י :
א . תמרב הדירי pH
ב . זונמל טפסופ לש הרישי הפסוה
ג . זונמל רוטפצר רושיק 6 טפסופ
ד . ב + ג

20 . הנע / ןוכנ י / ןוכנ אל . תילילש הבושתהו הדימב – קמנ / י
i ( ל הנווכהה לנגיס - RER ןובלחה לש יליסקוברקה הצקב תויהל בייח
ii ( ינובלח גלוגב סיצה רודמב םיראשנ ןחרוזמ זונמ םיליכמ םניאש םוזוזיל ' י
iii ( ה - SRP ל םג רשקתמ - signal peptidase צטאב לנגיסל םגו '

21 . קרפל תלוכי רסוחב תאטבתמה םדא ינבב תיטנג הלחמל תוביסה תא רקוח ןעדמ
םימוזוזילב תולוקלומורקמ . םגו םילוח המכמ םיאת תויברת לדיג אוה ךכ ךרוצל ינבמ
םיאירב םדא . אבה יוסינה תא עציב רקוחה : לש תיברתמ לודיגה עצמ תא ףסוא אוה
םילוח םדא ינבמ תיברתל ותוא ףיסוהו אירב םדא יאת ; ךשמב רקוחה דדמ ןכמ רחאל
תולוקלומורקמ קרפל םילוחה יאת תויברתמ םימוזוזילה תלוכי תא םימי רפסמ . רבתסה
םדא יאת תיברתמ לודיגה עצמ תפסוהש יטנגה םגפה תא םירקמהמ קלחב הנקית אירב :
ותפסוה ינפל זאטפסופו זאטורפב אירב םדאמ לודיגה עצמ לש לופיטש אצמ םג רקוחה
הלוח םדא יאת תיברתל , םגפה תא ןקתל עצמה תלוכי תא הלטיב . הלבט םכתויחונל
יוסינה תואצות תא תמכסמה :
אירבמ לודיג עצמ +
זאטורפ + זאטפסופ
לודיג עצמ
ירבמ א

- +
םילוח יאת I
- -
םילוח יאת II
ארקמ + : - יטנגה םגפה ןוקית ; - - יטנגה םגפה ןוקית רדעה
יוסינה תואצות תא וריבסה ; ולכות םאה , םגפה והמ רידגהל תואצותה לע ךמתסהב
תוצובקהמ תחא לכב יטנגה ) I , II .( ןוקיתה תא ענמ זאטפסופו זאטורפב לופיטה עודמ ?

22 . cyclic AMP
א . םיטוירקואא םיאתב קר יוצמ
ב . יאת ךות זאטפסופ לעפשמ
ג . ןובלח םע ביגמ G רישי ןפואב
ד . יאת ךות זאניק לעפשמ

אתה לש היגולויב 2 - 2001


23 . המ ןוכנ אל ןובלח יבגל G?
א . מ יונב 3 - םינובלחל תורשקנש תודיחי
ב . זלקיצ טלינדאל יעצמא אל ןפואב רשקתמ
ג . תוליעפ לעב GTPase

24 . laddering ) סיזוטפופאל רושק ( לע הארמ ?

25 . ל - cAMP םינג קותעיש לע הרקבב דיקפת . ןוכנ / ןוכנ אל

26 . םייאת ךות םירוטפצרל קר םירשקנ םידיאורטסו םינומרוה . ןוכנ / ןוכנ אל

27 . םוזומורכ ןיב ךולחשב לבקתמ היפלדליפ םוזומורכ 9 ו 22 - . ןוכנ / ןוכנ אל

28 . ןובלח E
2
/E
6
רס ךילהתב העפשה ילעב ינט . ןוכנ / ןוכנ אל

29 . רוטפצרו לנגיס לש תכרעמ תועצמאב אלש םג םיכומס םיאת ןיב לנגיס רידגהל ןתינ

30 . רקחמה תטישב pulse or chase םירמוח לע הטישה עוציבב תלבקתמה הנומתב לדבה שי
םינוש םיזטנוסמ

31 . ףצר עובקל ןתינ DNA תועצמאב dioxyribonucleotid . רבסה / י

32 . שנאל ב יטנג םגפ ילעב םי - P-53/Rb ןטרס חתפל יוכיס – ןוכנ / ןוכנ אל – רבסה / י

33 . היצקירטסר ימיזנא ינש םינותנ . רייצ / תוירשפאה היצקירטסרה תופמ יתש תא י ) שומישמ
עטקמה לע םימינזאה ינשב (
34 . םייחה תיצחמ ןמזל תועמשמ שי םיאת ןיב םילנגיסב . רגל תוסחייתה ידכ ךות קמנ םיפ .
35 . מ שדח ןובלח אצמנ - cell line . ול דדוקמה ןגה תא רתאת דציכ ?

36 . םחרה ראווצבש ינטרס ךילהתב 4 םיבלש . ה בשלב - displasm לכב םיאת תוקלחתה שי
תובכשה . ןוכנ / ןוכנ אל – קמנ / י

37 . ןובלחל H
1
קותעישה לע הרקבב דיקפת ןיא . ןוכנ / ןוכנ אל
אתה לש היגולויב 2 - 2001
38 . ץמאמב ןגוקילג קורפ :
א . רכ הדב ךו - זלירופסופ ןגוקילג לש היצלירופסופ
ב . זלירופסופ ןגוקילג לש היצלירופסופב ךורכ
ג . ע ךוותמ " י cAMP
ד . א + ג

39 . ןטרס דגנכ תשמשמו היצלירופסופ תדדועמ לוסקט הפורתה . איה ובש ןונגנמה והמ
תדבוע ?
א . לועפש Bax
ב . לופעש Bcl2
ג . תוזאטורפ לועפש
ד . לש היצטנמגרפ ןיטמורכ
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

40 . תינוויב סיזוטפופא " : םירשונ תכלש ילע ." ןוכנ יכה אטבמ םיאבה םידגיההמ הזיא :
א . יעבט ןפואב ףוגב םיאת ןדבוא
ב . יתנוע ןדבוא
ג . םיאת לש יביסמ ןדבוא
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

41 . הדבעמ תייחב םיינטרס םיאת דדוב רקוח . ההזי דציכ עגפנש ןגה תא ?

42 . רבסה / סיזוטפופאב הירדנוכוטימה דירפת תא י

43 . כ םיקוזינ אל חומ יאת עודמ " הזוטפופאב כ ?

44 . לש יוסינב Dintiz ינימא הצקמ וניה ןובלחה זותניס ןוויכש עובקל חילצה רקוחה
יליסקוברקל . ןוכנ / ןוכנ אל – קמנ / י

45 . סיזוטפופא יבגל הנורחאל םישענש םירקחמב בקע בלל םרגנש קזנה תא תיחפהל םיסנמ
בל םטוא . חתפל םיסנמ :
א . ל בכעמ - Bcl2
ב . ל לועפיש - Bcl2
ג . בוכיע Bad/Bax
ד . בוכיע P53

46 . תוינגוניצרקל תוינגוטימ ןיב היצלורוק שי . ןוכנ / ןוכנ אל

47 . glycogen phosphorylase תועצמאב לעפושמה זאניק וניה cAMP . ןוכנ / ןוכנ אל
t:1
n":ll'l N lrnr)
1
ןוינכטה – לארשיל יגולונכט ןוכמ
הימיכל הטלוקפה


תינגרוא הימיכב תיצחמ תניחב – סמ סרוק ' 125801
א דעומ '
טסוגוא 2008


הניחבה ןמז : יצחו םייתעש

םיאבה םירבדה לע דיפקהל אנ :

1 ( דבלב טעב בותכל אנ דבלב הניחבה ספוט לע .
2 ( הטויט תורבחמב שמתשהל ןתינ ךא הנקדבית אל ןה םלוא הניחבה םויסב ןתוא רוסמל שי .
3 ( םיקלח ינשמ תבכרומ הניחבה :
א קלח ' ) 60 קנ ' ( : מ בכרומ - 20 הריחב תובר תולאש ) יאקירמא ןחבמ .( הבוח ןה תולאשה לכ ,
הנוכנ הבושת לכל 3 תודוקנ .
ב קלח ' ) 5 4 קנ ' ( : לע תונעל שי 3 ךותמ 4 תולאש . וקדביי שולש תונושארה תולאשה דבלב !
הנוכנ הבושת לכל 15 תודוקנ .
4 ( שמתשהל רתומ תירוזחמה הלבטב םילדומבו .
5 ( דבלב הניחבה ספוטל ףרוצמה תואחסונה ףדב שמתשהל רתומ .
6 ( הניחבב 23 םיפד , ןורתפל ספוטב םיאצמנ םלוכש בל ומיש אנא .


תרבחמ רפסמ : ---------------------
טנדוטס רפסמ : ------ ---------------


החלצהב
א קלח ןויצ '
ב קלח ןויצ '
יפוס ןויצ
2
א קלח ' :
תולאשה לכ לע תונעל אנ .
1 . ל שי םיינבמ םירמוזיא המכ - C
5
H
12
?
א . 2
ב . 3
ג . 4
ד . 5
ה . 6

2 . לטיה ןותנ Newman אבה :

ה ינבממ הנבמ הזיא - zig-zag לטיה ראתמ םיאבה Newman נה " ל ? :
א . ב .
ג . ד . ה .

3 . ןאטוב לש תואבה תויצמרופנוקהמ היצמרופנוק הזיא (C
4
H
10
) ה םומיסקמב תבשוי ןמוסמ ב תמארגאיד
האבה היגרנאה ? :

א . ב . ג .
3
ד . ה .

4 . ה םירמרופנוקהמ רמרופנוק הזיא לש םיאב trans-1-tert-butyl-2-methylcyclohexane אוה
ביציה רתויב ? :
א . ב . ג .

ד . ה .

5 . םיילאיסקא םינמימ המכ (axial) האבה הלוקלומב שי ? :

א . 2
ב . 3
ג . 4
ד . 5
ה . 6

6 . Dolastatin 10 םיינטרס םיאת דגנ תוליעפ תלעבכ האצמנש ימי רוקממ הפורת הניה . המ רפסמ אוה
םיירטמיסאה םינמחפה (streocenters) הלוקלומב ? :


4
א . 5
ב . 7
ג . 9
ד . 11
ה . 13

7 . לש תיטולוסבאה היצרוגיפוקה איה המ האבה הלוקלומב םינמחפהמ דחא לכ ? :א . 1-(S), 2-(S), 3-(S)
ב . 1-(S), 2-(S), 3-(R)
ג . 1-(R), 2-(R), 3-(S)
ד . 1-(R), 2-(S), 3-(R)
ה . 1-(R), 2-(R), 3-(R)

8 . תילאריכ הניא תואבה תולוקלומהמ הלוקלומ הזיא ? :
א . ב . ג .
ד . ה .
5
9 . הבוגתב ירקיעה רצותה אוה המ ? :

א . ב .
Br
ג .

ד . ה .

10 . היצנימרט בלש תראתמ הניא תואבה תובוגתהמ הבוגת הזיא (termination) תילאקידר היצנגולהב ? :

Br Br Br-Br
Br
Br
CH
3
CH
3
H
3
C-CH
3
Br HBr
a.
b.
c.
d.
e.6
11 . ביגי םיאבה םיליפואילקונהמ ליפואילקונ הזיא רתויב ההובגה תוריהמב הרמתה תבוגתב
םע תיליפואילקונ בוסה טרטס methyl 4-methylbenzenesulfonate לונאתמב (CH
3
OH) ? :


א . I
-

ב . Br
-

ג . Cl
-

ד . F
-

ה . הבוגת ןיא

12 . האבה הבוגתב רצותה אוה המ ? :

א . ב .
ג . ד .
ה .

13 . ןונגנמב לעופל תאצוי רשא האבה הבוגתה הנותנ S
N
2 . תא םיליפכמ םא הבוגתה תוריהמל הרוק המ
דינאיצ ןרתנה זוכיר (NaCN) פ י 4 יפ טרטסבוסה זוכיר תא םידירומו 2 ? :7
א . הנתשת אל הבוגתה תוריהמ
ב . הבוגתה תוריהמ הלעת יפ 4
ג . הבוגתה תוריהמ הלעת יפ 2
ד . יפ דרת הבוגתה תוריהמ 2
ה . יפ הלעת הבוגתה תוריהמ 16

14 . הבוגתה לש ירקיעה רצותה אוה המ ? :א . ב .
ג . ד .
ה .

15 . הבוגתב ירקיעה רצותה אוה המ האבה ,? הבוגתה ןונגנמ אוה המ ? :

(CH
3
CH
2
)
3
CBr + OH
-


Temperature: 50
o
C; solvent: CH
3
OH

א . (CH
3
CH
2
)
3
COH; S
N
1
ב . (CH
3
CH
2
)
3
COH; S
N
2
ג . CH
3
CH=C(CH
2
CH
3
)
2
; E2
ד . CH
3
CH=C(CH
2
CH
3
)
2
; E1
ה . הבוגת ןיא


8
16 . גתב םייניב רמוח אוה םיאבה םינורוצהמ ןורוצ הזיא האבה הבו ? :א . ב . ג .
ד . ה . CH
3
OH
2
+


17 . האבה הבוגתב יפוסה רצותה אוה המ :

א . ב .
ג . ד .
ה .

18 . גתה לש רצותה היהי המ האבה הבו ? :


א . ב .
9
ג . ד .
ה .

19 . לש דיקפתה 18-crown-6 אוה האבה הבוגתב :

א . ינוי םע סקלפמוק רוציל F
-
םייליפואילקונ רתויל םתוא ךופהל ךכבו
ב . ינוי םע סקלפמוק רוציל Br
-
, המידק לקשמ יווישה תא טיסהלו ינמימחפה ריישהמ םתוא קיחרהל
םירצותל
ג . ינוי םע סקלפמוק רוציל K
+
, בד חלמה תוסיסמ תא הלעמש ר KF תא לידגמו ינגרואה סממב
לש תויליפואילקונה F
-

ד . ןונגנמה לש ןושארה בלשב רצונה ןויטקוברקה תא בצייל
ה . יראלופ רתויל סממה תא ךופהל , רבעמה בצמ תא בצייל ךכבו

20 . םה המ הצמוחב לונפורפו לונתא תבוגתב םיירשפאה םירצותה תיתרפוג םומיחו ?

א . ,
ב . , ,
ג . , ,
ד . , , ,
ה . , , , ,
10
ב קלח ' :
לע תונעל אנ 3 ךותמ 4 תולאשה .
רפסמ הלאש 1 :
ןאטובולקיציב לש הסימת םינירקמ רשאכ ) 1 ( ירולכארטט ןמחפב םורבו ) (CCl
4
תנירקב סממכ ,UV
הבש האבה הבוגתה תשחרתמ 1 - ומורב - 3 - ורולכ ולקיצ ןאטוב ) 2 ( ירקיעה רצותה אוה :א . אה יבלש תא וארה י היצאיצינ , היצגפורפ ) םיבלש השולש (! הבוגתה לש היצנימרטהו
ב . ןמחפה רשק רבשנ עודמ - ןאטובולקיציבב יזכרמה ןמחפ ,? רבסה
ג . ףסונב ליכמה יאוול רצות םג לבקתמ םייטרדנטסה היצנימרטה ירצותל 9 ןמחפ ימוטא . ועיצה
הז רצותל הנבמ . המכ םיירטמואיג םירמוזיא רמוחל םיירשפא ? םתוא ורייצ
ןורתפ :
א . ) 5 תודוקנ (
+ Br
2
+ CCl
4
h
Br Cl + BrCCl
3
1 2
Br Br
Initiation:
h
2Br
Br + Br
Br + CCl
4
Br Cl + CCl
3
Br
2
+ CCl
3
+ BrCCl
3
Br
CCl
3
+ CCl
3
Cl
3
C CCl
3
Br + Br Br Br
Br Br Br Br
CCl
3
+ Br Cl
3
C Br
Propagation:
Termination:
Br CCl
3
Br CCl
3
Possible termination steps11
ב . ) 5 תודוקנ ( ביצי תוחפ יכה חותמ יכה רשקה – תעבט חתמ .
ג . ) 3 תודוקנ ( :
Br
Possible product with 9 carbons
CCl
3

ונכתיי 4 םיירטמואיג םירמוזיא ) 2 תודוקנ :(

R Br
Br R
R
Br
Br
R
Cis
Cis Trans
Trans

12
רפסמ הלאש 2 :
ע איה םילהכמ םידירולכ לבקל תוטישה תחא " דירולכ לינוית םע להכה תבוגת י ) SOCl
2
( . רשאכ
לע הבוגתה תא םיעצבמ (R)-2-Butanol מב סממכ דירולכ ןלית ) CH
2
Cl
2
( לעב אוה רצותה
תיטלוסבא היצרוגיפנוק S .


א . לע הבוגתה תא םיעצבמ רשאכ 2-Butanol - ) R ( רצותה דירולכ ןליתמב םוקמב ןסקואידב
דירולכה י היצרוגיפנוק לעב אוה R ! . הז לדבהל רבסה ועיצה


ב . מ דחא לע םג העצוב דירולכ ןליתמב דירולכ לינוית םע הבוגתה םירמוזיאואירטסה לש 3 - ורולכ -
2 - טוב א לונ . רצותה 3,2 - תיטפוא תוליעפ לעב וניא ןאטובורולכיד . וז הדבוע סיסב לע , יהמ
אצומה רמוח לש תיטולוסבאה היצרוגיפנוקה ? ע וקמנ " צ י ךלהמ רוי היצקאירה .

13
ןורתפ :
א . ןאטמורולכידב - 4 תודוקנ
ןסקואידב – 4 תודוקנ
R OH Cl S
O
Cl Cl S
O
O Cl
-
R R Cl H Cl + SO
2
Inversionof configuration:
Cl S
O
O R
O
O
O
O
R
Cl S
O
O
Cl S
O
O + SO
2
Cl
-
O
O
R
1st inversion
2ndinversion
R Cl
O
O
Retentionof configuration:

ב . ) 7 תודוקנ :(
CH
3
(S)
(R)
CH
3
Cl H
Cl H
(2R,3S)-2,3-dichlorobutane
CH
3
(R)
(R)
CH
3
H HO
Cl H
(2R,3R)-3-chlorobutan-2-ol
CH
3
(S)
(S)
CH
3
OH H
H Cl
(2S,3S)-3-chlorobutan-2-ol
CH
3
(R)
(S)
CH
3
H Cl
H Cl
(2R,3S)-2,3-dichlorobutane
OR


14

רפסמ הלאש 3 :
א . הבוגתב שחרתמה תא ריבסי רשא ןונגנמ ועיצה האבה :ב . הבוגתב שומיש ךות הז גוסמ ) דיסקופאורולכ םע ליפואלקונ ( רמוחה תנכהל הליעי ךרד ועיצה
שרדנ רמוח לכב שומיש ךות אבה .


הבושת :
א . ) 5 תודוקנ :(

ב . ) 10 תודוקנ :(


15
רפסמ הלאש 4 :
א . עבט לש הביציה היצמרופנוקה ת ליכמה ה ורטה - םימוטא ) ןמחפמ םינוש םימוטא ( דואמ המוד
ןמחפ םה םימוטאה לכ הב תעבטה לש היצמרופנוקל . לש רתויב הביציה היצמרופנוקה לשמל ךכ 1,3 -
ןאסקהולקיצל המודב אסכ איה ןסקואיד .

לונסקהולקיצ לש הביציה היצמרפנוקל דוגינב םלוא , ב - 5 - יסקורדיה - 1,3 - ףדעומה רמרופנוקה ןסקואיד
יליסקורדיהה רימתמהש הז אוה וב תילאיסקאה הדמעב אקווד אוה .

1 . לש םירמרופנוקה תא ורייצ 5 - יסקורדיה - 1,3 - איד תכלשה תא ןכו ןסקו Newman לש
ביציה רמרופנוקה
2 . לונסקהולקיצל האוושהב ינושל רבסה ועיצה .
ב . תויצמרפנוקה יתש ןיב האוושהב anti ו - gauche לוקילג ןליתא לש ) HOCH
2
CH
2
OH ( ןאטוב לשו
) C
4
H
10
( , ה רמרופנוק לוקילג ןליתאב - gauche ביצי רתוי ל תיסחי - anti ה רמרופנוק ןאטובבש דועב -
anti רתוי ביציה אוה . םיינורטקלאו םיירטס םיטקפאל תוסחייתה ידכ ךות רבסה .ןורתפ :
א . 1 ) 4 תודוקנ ( - ןמוינ תכלשהו םיימרופנוק
2 ) 4 תודוקנ ( – רבסה – םיבציימ ןמימ ירשק OH ןסקואידב תילאיסקא הדמעב .

16
ב . ) 7 תודוקנ :(
OH
H H
OH
H H
H
H OH
OH
H H
(a) (b)
Most stable
Gauche
A verystable
hydrogenbondis
produced
The angle is perfect
for hydrogenbond
Mediumstability
Ant i
Stericaly fovouredbut
no further stabilization
byhydrogenbonds


ןוינכטה – לארשיל יגולונכט ןוכמ
הימיכל הטלוקפה


תיצחמ תניחב יינש ה תינגרוא הימיכב – סמ סרוק ' 125801
א דעומ '
רבמטפס 2008


הניחבה ןמז : תועש שולש

םיאבה םירבדה לע דיפקהל אנ :

1 ( דבלב הניחבה ספוט לע דבלב טעב בותכל אנ .
2 ( הנקדבית אל ןה םלוא הטויט תורבחמב שמתשהל ןתינ הניחבה םויסב ןתוא רוסמל שי ךא .
3 ( םיקלח ינשמ תבכרומ הניחבה :
א קלח ' ) 60 קנ ' ( : מ בכרומ - 20 הריחב תובר תולאש ) יאקירמא ןחבמ .( הבוח ןה תולאשה לכ , לכל
הנוכנ הבושת 3 תודוקנ .
ב קלח ' ) 45 קנ ' ( : לע תונעל שי 3 ךותמ 4 תולאש . דבלב תונושארה תולאשה שולש וקדביי ! לכל
כנ הבושת הנו 15 תודוקנ .
4 ( תירוזחמה הלבטב שמתשהל רתומ םילדומבו .
5 ( דבלב הניחבה ספוטל ףרוצמה תואחסונה ףדב שמתשהל רתומ .
6 ( הניחבב 17 םיפד , ןורתפל ספוטב םיאצמנ םלוכש בל ומיש אנא .
החלצהב
א קלח ןויצ '
ב קלח ןויצ '
יפוס ןויצ
א קלח ' :
תולאשה לכ לע תונעל אנ .
1 . המ האבה הבוגתה תמלשהל םישורדה םיטנגאירה םה ? :


א . KMnO
4
, H
2
O
ב . CH
3
CO
3
H, then H
3
O
+

ג . O
3
, then (CH
3
)
2
S
ד . H
2
O
ה . BH
3
·THF, then H
2
O
2


2 . המ ה לש חופיסה רצות או Br
2
ל - trans-2-butene ? :


א .
CH
3
H Br
CH
3
H Br
A
ב .
CH
3
H Br
CH
3
Br H
B
ג .
CH
3
Br H
CH
3
H Br
C


ד . B ו - C הבוגתה ילכב םירצונ
ה . םירצותה תשולש לש תבורעת תלבקתמ A , B ו - C .

3 . האבה הבוגתב ירקיעה רצותה אוה המ ? :


א . ב . ג .
P(Ph)
3
I

ד . ה .

4 . לש חופיסה רצות אוה המ HBr ל - bicyclo[3.1.1]hept-1-ene ? :


א . ב . ג .
Br

ד .
Br
ה .
Br


5 . ש רצותה אוה המ האבה הבוגתה ל ? :

א . ב .
ג . ד . ה .

6 . א רמוטאטל בשחנ םיאבה םינורוצהמ ןורוצ הזי (tautomer) ןונאטנפלוקיצ לש ? :


א . ב . ג .
ד .
O
ה .

7 . המ רצותה היהי ירקיעה האבה הבוגתב ?א .
CH
3
OH O
CF
3
ב .
OH
CF
3
O
CH
3


ג .
O
CH
3
CF
3
H
3
C
F
3
C
OH
ד .
O
CF
3
CH
3
H
3
C
F
3
C
OH

ה . בושת ףא נה תובושתהמ ה " הנוכנ הניא ל

8 . רצותה אוה המ ירקיעה האבה הבוגתה לש ? :
O
H
3
C
H
(S)-1,2-diphenyl-1-propanone
NaOD, D
2
O
?


א .
H
3
C
H
OD
OD
ב .
O
H
3
C
H
(racemic)


ג . ד .
ONa
H
3
C
ה .
O
H
3
C
D
(racemic)F
3
C CH
3
O
NaOEt,
EtOH
O
H
9 . זיא ו ןיבמ תובוכרתה ה תוילינוברק תואבה תית ן בוהצ עקשמ תימרופולהה הבוגתב ) בוהצ עקשמ לע דיעמ
םרופודוי תוחכונ (CHI
3
? :

א . ב . ג .
ד . ה .

10 . ה רצותה אוה המ יפוס האבה הבוגתב ? :
HO
O
O
O O
1 eq. NH
3
heat


א . ב . ג .
OH
O
HO
O

ד .
O
O
O
ה . א תובושת ' דו ' נוכנ תו

11 . תויצמוח לש הלוע רדס יפ לע תואבה תובוכרתה תא רדס :א . B > C > A > D
ב . C > A > D > B
ג . D > C > A > B
ד . C > D > A > B
ה . B > A > D > C

12 . תואבה תויטתניסה תוטישהמ תיטתניס הטיש הזיא תית ן cyclohexanecarboxylic acid
ןאסקהולקיצמ ? :


א . ב . ג .
1. Br
2
/ light
2. Mg / THF
3. HCOH (formaldehyde)
4. H
+
/ H
2
O
5. KMnO
4

ד . מ םייתש ה נה תוטיש " יוצרה רצותה תא ונתיי ל
ה . נה תוטישה לכ " יוצרה רצותה תא ונתיי ל

13 . תויליסקוברק תוצמוח לש תואבה תורזגנה לש תיסחיה תויביטקאירה רדס אוה המ ב תובוגת הרמתה
תיליצא תיליפואילקונ ? :

א . III > I > IV > II
ב . II > I > IV > III
ג . I > III > IV > II
ד . III > IV > I > II
ה . IV > II > III > I

14 . רטסאה ןיב הבוגתה רצות אוה המ ראינירג טנגאיר ףדועל ?


א . ב . ג .
ד . ה .
15 . םינמוסמה םינוטורפהמ ןוטורפ הזיא לכב רתויב יצמוחה אוה תואבה תולוקלומהמ תחא ? :
א .
N
H
O
CH
3
CH
3
H
OH
H
H
A
ב .

ג . ד .

ה .

16 . םידמוצמ םילופכ םירשק שי תואבה תולוקלומהמ ימל ? :

א . ב . ג .
ד . ה .

17 . תיטמורא אל איה תואבה תובוכרתהמ תבוכרת הזיא ? :

א . ב . ג .
ד . ה .18 . תנכהל רתויב הליעיה תיטתניסה הטישה איה המ 3-bromoethylbenzene במ ןזנ ? :


א . ב .
ג . ד .
ה . ףא אל תואבה תובוגתהמ הבוגת תית ן תא יוצרה רצותה

19 . תא רדס תואבה תוינזנבה תורזגנה לש תיטמוראה תיליפורטקלאה הרמתהה תוריהמ :


א . B > D > A > E > C
ב . C > A > E > B > D
ג . D > A > E > C > B
ד . E > C > A > B > D
ה . D > B > E > A > C
20 . כהל רתויב הליעיה תיטתניסה ךרדה איה המ תנ אבה רמוח ןזנבמ ? :

O
2
N


א .
1.
Cl
O
,AlCl
3
2. HNO
3
, H
2
SO
4
3. NaBH
4
ב .
Cl
O
,AlCl
3
1. HNO
3
, H
2
SO
4
2.
3. NaBH
4


ג .
1.
Cl
O
,AlCl
3
2. HNO
3
, H
2
SO
4
3. Zn(Hg), HCl
ד .
1.
Cl
O
,AlCl
3
3. HNO
3
, H
2
SO
4
2. Zn(Hg), HCl


ה . בושתהמ הבושת ףא נה תו " הנוכנ הניא ל
ב קלח ' :
לע תונעל אנ 3 ךותמ 4 תולאשה .
רפסמ הלאש 1 :
בוגתב לש ה ה ןוטצא ליטצא ןוטקיד 1 הצמוחב הצמחה רחאל לבקתה דימורב םויזנגמ ליתמ לש ףדוע םע
ןוטקה תיתרפוג 2 .
H
3
C
C
O
C
O
CH
3
1. CH
3
MgBr
2. H
2
SO
4
H
3
C
C
CH
3
C
O
CH
3
H
3
C
(1)
(2)
א . ה רצותה אוה המ " יעבט " לש הבוגתב יופצה 1 םע ףדוע הצמחה רחאל דימורב םויזנגמ ליתמ ?
ב . הדבועה תא ריבסיש ןונגנמ ועיצה רצותהש ןוטקה לבקתמ ומוקמבו הז הרקמב דדובמ אל יעבטה 2 .
ג . לואידה לש לופיטהמ לבקתמש רצותה אוה המ 3 הצמוחב , ב ףיעס לע ךמתסהב ' ?
3
H+
OHOH

_ א ( _ ןונגנמ אלל , לוקניפ לש רצות רובע .
H
3
C
C
O
C
O
CH
3
1. CH
3
MgBr
(1)
H
3
C
C
C
CH
3
-
O
CH
3
-
O
CH
3
+
MgBr
+
MgBr
2. H
2
SO
4
H
3
C
C
C
CH
3
HO
CH
3
HO
CH
3
δ+
δ-

ב (
H
3
C
C
O
C
O
CH
3
(1)
H
3
C
C
C
CH
3
-
O
CH
3
-
O
CH
3
+
MgBr
+
MgBr
CH
3
C C
CH
3
OH
H
3
C CH
3
δ+
δ-
H
2
SO
4
C C
H
2
O OH -H
2
O
C C
OH
OH
C C
OH
C
OH -H
+
C
O
rearrangement
H
2
SO
4 CH
3
MgBr


ג (
3
H+
H
2
O OH OH
OHOH
OH
O
רפסמ הלאש 2 :
א . רסחה תא ומילשה (A, B, C, D) וטקה תנכה תא תראתמש האבה המכסב - רטסא 2 ידהמ - הצמוח 1 :
COOH
COOH
CH
3
OH/ H
+
NaOCH
3
/CH
3
OH
Na
+
H
-
O
COOCH
3
A B
[C]
D
[C]
1
2
+H
2
C =C
8
H
11
O
3
-
Na
+

ב . ןוינאה לש תוירשפאה תויביטנוזרה תורוצה לכ תא ומשר C
ג . האבה היצזירמוזיאל ןונגנמ ועיצה ) : זמר : התריגסו תעבט תחיתפ ללוכ ךילהתה :(
O
COOCH
3
2
O
COOCH
3
3
NaOCH
3
CH
3
OH


א (
COOH
COOH
CH
3
OH/ H
+
NaOCH
3
CH
3
OH
Na
+
H
-
O
COOCH
3
A B
D
1
2
+H
2
C =C
8
H
11
O
3
-
Na
+
C
C O
OCH
3
O
OCH
3
O
O
O
CH
3
O
O
O
CH
3
Na
+
Br

ב (
O
O
O
CH
3
O
-
O
O
CH
3
O
O
O
-
CH
3
ג (
NaOCH
3
CH
3
OH
O
C
-
O
C
OCH
3
O
C
OCH
3
O
OCH
3
O
OCH
3
O
OCH
3
O
H
3
CO
O
CH
3
OH
O
C
OCH
3
O
OCH
3
NaOCH
3
CH
3
OH
O
C
OCH
3
O
OCH
3
CH
3
OH
-
-
OCH
3
רפסמ הלאש 3 :
תובוכרתהמ תחא לכל הנבמ ועיצה A-E האבה המכסה יפ לע . עודי רצותה יכ E יד אוה - הצמוח יכו
לש לומ לכמ לבקתמ הזילונוזואה תבוגתב A דיהדלאטצא לש דחא לומו ןוטצא לש דחא לומ .
תיטפואה תוליעפה ינותנל בל ומיש .
A (C
10
H
18
)
Optically active
H
2
, Pt
B (C
10
H
22
)
Optically active
1. O
3
2. Zn(H
+
)
H
3
C
C
O
H
C
O
Acetaldehyde Acetone
H
3
C CH
3
C (C
5
H
8
O
2
)
Optically active
NaOD/D
2
O
D (C
5
H
7
DO
2
)
Racemic
1. I
2
/NaOH
2. Na
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
E (C
4
H
6
O
4
)
Optically unactive
+CHI
3

ןורתפ :
E (C
4
H
6
O
4
)
Optically unactive
+CHI
3
A (C
10
H
18
)
Optically active
H
2
, Pt
B (C
10
H
22
)
Optically active
1. O
3
2. Zn(H
+
)
H
3
C
C
O
H
C
O
Acetaldehyde Acetone
H
3
C CH
3
C (C
5
H
8
O
2
)
Optically active
NaOD/D
2
O
D (C
5
H
7
DO
2
)
Racemic
1. I
2
/NaOH
2. Na
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
OH HO
O O
H
O
H
O
D
H
O O
H
H
H
H
H
H
H
OR
H
H
H
2
, Pt
OR

רפסמ הלאש 4 :
א ( תבוגתב םיאתמה רטסאה תא תתל תינויפורפ הצמוחב ףסכ יחלמ םע םיביגמ םידידוי ליקלא
הזילובלוס . סמתה השק חלמה לש עוקיש אוה עינמה חוכה AgI .

OH
O
+ R-I + AgClO
4
O
O
+
R
+ AgI
HClO4


םידידוי לע הבוגתה תא עצבל ןויסינב A ו B םיינשהמ דחא רובע קר לעופל תאצוי הבוגתה . םידידויהמ ימ
עודמו וז הבוגתב ביגמ ?
I
I
A B

ב ( םוירטואדב ןמימ תפלחה הבוגת העצוב α תכרעמב לינוברקל C ו D . יכ עודי D יפ ביגמ 6000 רהמ
מ רתוי C . דמ ורבסה עו .
O
O
H
H
NaOD
D
2
O
NaOD
D
2
O
O
D
O
D
C
D

ג ( תובוכרתה 4-Arylbutyl arenesulfonates ) 1 ( סיאול תוצמוח תוחכונב תורבוע , ןוגכ FeCl
3
,
תירלוקלומארטניא היצזילקיצ . טרופמה ןונגנמה תא ובתכ ) תויביטנוזר תורוצ ללוכ ( תלבקל 2 מ - 1 .

FeCl
3
C
H O
O S
O
O
C
H O
1
2
ןורתפ :
א (

רמוח תבגה תובקעב לבקתהש רצותה B יטנא וניה - יטמורא , ותלבקל הייטנ היהת אל ןכלו .

ב (
תישילש ןועט וניה םוירטואידל ןמימה תפלחה תעב םייניבה רמוח , לש הרקמב ךא C םירצוי םינורטקלאה
יטנא תכרעמ - תיטמורא ) ןטנפולקיצ לש ןוינא .(
O
O
C D


ג (
FeCl
3
C
H O
O Ts
C
H O
1
2
C
H O
OTs Cl
3
Fe
aldehyde-
meta director
C
H O
H
C
H O
H
C
H O
H
O Ts Cl
3
Fe
+
FeCl
3
HO S
O
+
O
I
I
A
B
AgClO
4
+
+ AgI
AgClO
4
+
+ AgI
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 2003
1/3
תינגרוא הימיכב הניחב 1 ר ' – 2003
פורפ ' / ח ' בוזאב רומיט

סמ הלאש ' 1 ) 20 תודוקנ (

א . האבה היצנירולכונומה תבוגתב םילבקתמה םירצותה תא ומשר . דחא לכ לש זוחא תא ונייצ
תלבקתמה תבורעתב םירצותהמ . היצנירולכה רובע תוליעפה סחיב שמתשהל שי :
3° : 2° : 1°
5 : 4 : 1

ב . יה דציכ םע הבוגת לש הרקמב א ףיעסל םכתבושת הנתשמ הת Br
2
. תיביטקארב שמתשה
היצנימורבה רובע תיסחי :
2° : 3° 1° :
1 : 220 : 19000

ג . רמוח תא לבקל ידכב שמתשהל ףידע ןגולה הזיאב 1 , לבקל ידכב שמתשהל ףידע ןגולה הזיאבו
רמוח תא 2 .

סמ הלאש ' 2 ) 20 תודוקנ (

א . רוגיפנוק ומשר םירמוחב םיילאריכה םיזכרמה לכ רובע תויטולוסבא תויצ 3 ו 4 . תא ונייצ
םהניב סחיה ) םירמויטננא וא םירמוירטסאעד .(


ב . רשקה ךרד ןמוינ ילטיה וריצ C
2
-C
3
םירמוחה רובע 3 ו 4 , םיפדעומ םירמרופנוק וליא וניצו .
ג . תבוגתב E2 לש HBr רמוח 4 יפ ביגמ 1000 רמוחמ רתוי רהמ 3 . וריבסה .
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 2003
2/3

רפסמ הלאש 3 ) 20 תודוקנ (

םיאבה םירבעמל תויטתניס םיכרד ועיצה :
a (

b (


c (
סמ הלאש ' 4 ) 20 תודוקנ (

א . רמוחב ושמתשה A ירטמיס רתא תנכהל םיבלשה לכ תא וארהו ירקיע ינגרוא אצומ רמוחכ
B .

תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 2003
3/3

ב . םיאבה םירבעמל תויטתניס םיכרד ועיצה :


סמ הלאש ' 5 ) 20 תודוקנ (

א . יצ רתויב הביצי היצמרופנוק וזיא ועבקו אסיכ תויצמרופנוקב תואבה תולוקלומה תא ורי .


ב . הדמעב תאצמינ ליתמה תצובק םאה ועבק ax וא eq תולוקלומהמ תחא לכב .
ג . םילאריכה םינמחפהמ דחא לכ לש תיטולוסבא היצרוגיפנוק ועבק .
ד . ילאריכ רמוח (S)-3-methyl-3-bromo-1-cyclohexene תאב סקלפירב תוליעפ דבאמ לונ
תיטפוא . שחרתמ ךילהת הזיא וריבסהו ךילהתה תא ומשיר .


תינגרוא הימיכ 1 ר - 2001
3 / 1
ב הניח תינגרוא הימיכב 1 ר ' – 2001
רד ' ןשייא באוי
הניחבה ךשמ : יצחו םייתעש . רזע רמוח : םימגד , תירוזחמ הכרעמ , תונכתל ןתינ ילתב ןובשחמ .

1 ( רמוח 1 היצרוגיפנוקב ) S ( ןועשה ןוויכ דגנכ בטוקמ רוא לש בוטיקה רושימ תא בבוסמה
) - ( רדחה תרוטרפמטב תילקידר היצנימורב רבוע . ורעתב רצותה והוז םירצותה תב ) 2 (
םירצותהו ירקיע רצותכ ) 3a ( ו - ) 3b ( םיינשמ םירצותכ .


א . רייצ / עבקו יבחרמה הנבמה תא י / רמוחו רמוח לכ לש ילריכ םוטא לש היצרוגיפנוקה תא י
הלאשה ךרוא לכל .
ב . הסימת םאה ) 2 ( בוטיקה רושימ תא תבבוסמ בטוקמ רוא לש ? ןכ םא , תופצל ןתינ םאה
סה ןוויכ תא בובי ?
ג . תסימת םאה ) 3a ( ו - ) 3b ( בטוקמ רוא לש בוטיקה רושימ תא תבבוסמ ? ןכ םא , ןתינ םאה
בוביסה רושימ תא תופצל ?
ד . רמוח ביגהל ןתינ ) 2 ( , רויצב םינייוצמה םיאנתב , רמוח תלבקל ) 4 ( םירצותהמ דחאכ
םיירקיעה . לש ינשה רמויטננאה תא םג לבקל הפצמ תייה םאה ) 4 ( םירצותה תבורעתב ?
םא ןכ , זוכיר ןיב יופצה סחיה המ ) 4 ( םירצותה תסימתב ולש רמויטננאה זוכירל ?
ה . רצות תא לבקל ןתינ יכ םיארמ תונויסנ ) 4 ( םירמוחה תבורעתמ םג ירקיע רצותכ ) 3a ( ו -
) 3b .( עצה / הבוגת י ) A ( םיינויגה הבוגת ןונגנמו .
ו . לש רמויטננאה תא לבקל הפצמ תייה םאה ) 4 ( בוגתה לש םירצותה תבורעתב ףיעסמ ה
ה ןטק ?' ןכ םא , זוכיר ןיב יופצה סחיה המ ) 4 ( םירצותה תסימתב ולש רמויטננאה זוכירל
ה ןטק ףיעסמ הבוגתה לש ?'
ז . עצה / רצותה תלבקל םיינויגה ןונגנמו םיאנת י ) 5 ( רמוחמ ירקיע רצותכ ) 3 .( תייה םאה
לש רמויטננאה תא לבקל הפצמ ) 5 ( הבוגתה לש םירצותה תבורעתב ? ןכ םא , סחיה והמ
זוכיר ןיב יופצה ) 5 ( הבוגתה לש םירצותה תסימתב ולש רמויטננאה זוכירל ?
תינגרוא הימיכ 1 ר - 2001
3 / 2

2 ( ראת / םייופצה םיירקיעה םירצותה תא י ) םא ללכב ( םיאבה םיאנתב תואבה תובוגתב
) תוריהז ! לבלבתהל אל , הס " תונוש תובוגת הנומש כ :(
א . תבוגתב E1 תובוגתבש דועב דחוימב יחפנ להכב שומיש השענ E2 ןוינאב שומיש השענ
סיסבכ ולש .
ב . תובוגתב E1 תובוגתבש דועב יליתמ להכב שומיש השענ E2 ןוינאב שומיש השענ
סיסבכ יטאליתמה .


3 ( ראת / תואבה תובוגתב םייופצה םיירקיעה םירצותה תא י , ןוי ונה ליפואלקונה רשאכ
דינאיצה . עבק / םיביגמב םיילאריכה ןמחפה ימוטאמ דחא לכ לש היצרוגיפנוקה תא י
םירצותבו .

תינגרוא הימיכ 1 ר - 2001
3 / 3

4 ( ןוטצא תסימתב השחרתה האבה הבוגתה / לונתמ .
(R) – (-) – 2 – iodobutane [α]
25°
D
= -15.9
(R) – (-) – 2 – chlorobutane [α]
25°
D
= -22.0

K
+
I
-
+
Acetone/Methanol
Products

ןותנ : לש יטפוא בוביס תיוז הדדמנ הבוגתה תליחתב 22.0 - . הלבקתהו ביגמה םלענ הבוגתה ףוסב
חלמה תא הליכמה הסימת K
+
Cl
-
תירלוקלומה החסונה ילעב םירמוחו CH
3
CH
2
CH(I)CH
3
דבלב , תיוז הסימתל הדדמנ זאו לש יטפוא בוביס 12 .+

קפס / העפותל ינויגה רבסה י . רבסה םשל , ליפורפ לש היצקנופכ היגרנא תומרגידב ירזעה
תולוקלומ לש ףסואב היגרנא תוגלפתה תומרגאידבו היצקארה .

תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 2000
רפ פו ' הירא ןמטוג
תינגרוא הימיכב הניחב 1 ר ' - 2000
שומישב רתומ רזע רמוח לכ
1 . א . תירטמואיג הירמוזיא תומייקמה תובוכרתה תא םיאבה םירמוחה ךותמ רחב . רייצ
םירמוזיאה תא :
3-penten-1-ol
2,3-dibromobutane
1,4-dimetheylcyclohexane
3-bromo-4-methyl-3-hexen
ב . םורב םע ןליתא לש הבוגתב ינוי תוחכונב Cl
-
םירמוח ינש לש תבורעת תלבקתמ .
טרופמ ןונגנמ םושר , ולבקתי םירמוח וליא ןייצו .

2 . הז לש הז יאר תונומת םהש םירמוח לש תוגוז השולש םינותנ :
I IIIIIא . נה םירמוחהמ ולא ןייצ " ל ) םירמוחהמ דחא לכ ( עודמו תיטפוא תוליעפ ילעב . ןמס
ה לע תיצרוגיפנוק םיילריכה םינמחפ R/S .
ב . עבט רמוח A תירלוקלומ החסונ להב להכ וניה C
6
H
12
O , תיטפוא תוליעפו
) תייצרוגיפנוק R .( תיטילטק היצניגורדיה ךילהתב ) H
2
/Pd ( A לש דחא לומ םע ביגמ
שדח לכ ןתונו ןמימ , תיטפוא ליעפ וניאש . הנבמ תא רייצ A רצותה הנבמ תאו .

3 . תא םלשה תואבה תובוגתה , לש הנבמ תואחסונ רייצו A , B , ו - C .

HO OH
OH
? ?
A
O
3
/Zn/AcOH
Br
2

B
Na
C
OMe
?
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 2000
רפ פו ' הירא ןמטוג

4 . א . מ םיאבה םירמוחה רובע הזתניס עצה - Cyclopentene , יא םירמוח תועצמאב -
םיינגרוא .
ב . םיאבה םירבעמל ךרד עצה :5 . לש הנבמה תא רייצ A , B , ו - C .


Br
Br
OMe
OH
OH
O
O
H H
OMe
Br Br
CH≡C C≡CH
A
1. H
2
O/H
2
SO
4

2. H
2
O/H
2
SO
4
/Hg
+2

C
O
CH
3

H
2
/Pd/BaSO
4

C
C
8
H
12

O
O
O H
and
C O
H
H
B
C
8
H
16

ףדועב H
2
/Pd
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 1999
ורפ פ ' הירא ןמטוג

תינגרוא הימיכב הניחב 1 ר ' - 1999
שומישב רתומ רזע רמוח לכ
1 . םיאבה םירמוחל םיאלמ תומש ןת ) : 20 קנ ' (

2 . םיאבה םירמוחהמ דחא לכל שי םירמוזיאואירטס המכ ? לכ לש תוטרופמ תואחסונ רייצ
םה וליאו םירמויטננאה םה םירמוזיאואירטס לש תוגוז וליא ןייצו רמוזיאואירטס
ארטסאיד םירמו . ןמס S וא R ילאריכ זכרמ לכב ) . 24 קנ ' (F
H
Br
H H
H
D
H
OH
OH
O
OH H
1. 2.
3.
4.
5.
Cl
Cl
I
OH
Cl
II
OH
OH
III
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 1999
ורפ פ ' הירא ןמטוג
3 . ןמקלדכ םיכילהתה עוציבל תובוגת עצה ) םיינגרוא יא ירמוחב קר שמתשהל רתומ ) ( 24
קנ ' (1. n-butanol


2.

3. tert-Butanol
4.4 . םיאבה םיכילהתל אצומ רמוח עצה ) : 20 קנ ' (


1. A A=
2. B B=

3. C C=
4. E+F E=, F=


Cl Br
Br
Me
O
O
OH
Me
O
OH
Me
Me
Me
Me
H
2
O/Hg/H
+

O
Me
O
Me
O
H
H Me
O
3
/Zn/H
2
O
H
Et Me
CN
Me
Me Me
Me
O
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 1999
ורפ פ ' הירא ןמטוג

5 . םירמוחל םינבמ עצה A, B, C, D, E ) 15 קנ ' (E (C
6
H
10
Br
2
)
A B (C
6
H
11
Cl) A + C
+ D
no reaction


O
H
H
Br
2
HCl

MeONaminor
product

major
product

K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4

תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 1996 ) ב דעומ ' (
פורפ ' הירא ןמטוג

תינגרוא הימיכב הניחב 1 ר ' - 1996
רזע רמוח לכב שמתשהל רתומ

1 . םיאבה םירמוחה לש הנבמה תואחסונ תא םושר ) : 15 קנ ' (
2,3-Dimethyl-2-hexene
(R)-1,1-Dichloro-3-methylcyclopentane
(Z)-1-Bromo-2-Methyl-1-pentene
(S)-1,3,3-Trimethyl-1-cyclohexanol

2 . ה הנבמה תא םושר תואבה תויצקארה רובע םיירקיעה םירצותה לש טרופמה יבחרמ :1. +CN
-


2. +H
2
O

3.
4. +HBr
5. +HBr
6. +CH
3
O
-
Na
+
7. CH
3
-CH-CH
3
+PBr
38. CH3 C CH+H
2
O

Br
CH
3

Br
CH
3

CH
3

CH
3

O
3
Zn/HCl/H
2
O
CH
3

CH
2

Br
CH
3

OH
HgSO
4
H
2
SO
4

תינגרוא הימיכ 1 ר ' – 1996 ) ב דעומ ' (
פורפ ' הירא ןמטוג
3 . ה עוציבל תוליעי תובוגת עצה םיאבה םיכילהת ) : 15 קנ ' (

1.2. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH=CH
2
CH
3
-CH
2
-CH=CH-CH
3
3. CH
3
-CH-C-CH
2
-CH
2
Cl HC≡C-C-C≡CH
4 . םירמוחה לש םינבמה תא םושר A, B, C, D ) . 20 קנ ' (


C A BA

5 . םינתונ הזילונוזואב רשא םינ ֶ קלא לש הנבמה המ םיאבה םירצותה תא ) : 16 קנ ' (


1. H-C-CH
2
-CH
2
-CH
2
-C-CH
32. CH
3
-C , CH
3
-C-CH
2
-CH
3
, H-C-CH
2
- CH
2
-C-H

סחיב םילבקתמ םירמוחה תשולש 1:1:1


6 . רשאכ (R)-2-Iodooctane םע ןוטצאב הסימתב דמוע NaI ותוליעפ תא דבאמ אוה
טמצרל ךפוה ןמז רובעכו תיטפואה . רבסה ) ! 10 קנ ' (


OH
H
OC
2
H
5

H
? ?
?
Cl CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
?
Br
2
CH
3
-CO
3
H
H
+
/H
2
O
H
2
SO
4
/∆
Cl

CH
3

HCl
O O
O
H
O O O
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – תופסונ תולאש

תינגרוא הימיכ 1 ר ' – תופסונ תולאש

1 ) . i ( םיאבה םיירטמואג םירמוזיא ינש םינותנ :
א . רתויב הביציה אסכ תיצמרופונוק רייצל
נה םירמוזיא ינש רובע " ל .
ב . נה םירמוחה ינשמ הזיא " ןמימ ירשג רצוי ל
םיירלוקלומארטניא ) םיירלוקלומ ךות ( ךיאו
תיסחיה החתהה תרוטרפמטב אטבתי הז
לש םה ?
) ii ( רייצ / םיאבה םירמוחה ןמ דחא לכ רובע אסכ תויצמרופנוק יתש י :
a. trans-1,2-Dimethylcyclohexane
b. cis-1,3-Dimethylcyclohexane
c. cis-1,4-Dimethylcyclohexane

רתוי ביציה אוה גוז לכב רמרופנוק הזיא ןייצל , םירמרופנוקה תשולש תא רדסלו
תוביצי יפל םיביציה הלוע .

2 . רמוחל 4-hydroxy-2-hexenoic acid תויהל םילוכי 4 וב שיש תורמל םייטפוא םירמוזיא
דחא ילריכ זכרמ קר . ךות םייטפואה םירמוזיאה תעברא לכ תא רייצלו וז הדבוע ריבסהל
יפל םהיתומש ןויצ IUPAC .

3 . טרופמה יבחרמה הנבמה תא םושר ) ללוכ R וא S ךירצ םא ( עה םירצותה לש לש םיירקי
ןמקלדכ תויצקאירה :

4 . ןמקלד םירמוחה לש הנבמה תואחסונ תא םושר :
א . 1-Chloro-2-ethyl-3-methyl-1-hexene
ב . (E)-4-Ethyl-5-methyl-3-octene
ג . (R)-1,3,3-Trimethyl-1-cyclohexanol
ד . (S)-1-Cyclohexyl-3-methyl-1-butanol
ה . (R)-2-(3,3-Dimethylcyclohexyl)-2-propanol
תינגרוא הימיכ 1 ר ' – תופסונ תולאש

5 . רמוח לכו ןייוצמש אצומה רמוחה ןמ םיאבה םירמוחה תנכהל םייטתניס םיבלש עיצהל
שרדייש רחא :תינגרוא הימיכ 1 ר ' - 1

תינגרוא הימיכב הניחב 1 ר ' - 1

רפסמ הלאש 1 ) 30 קנ ' :(
א . םלשה / ןייצ םילבקתמה םירצותלו הטמ תומושרה תובוגתה תא י / י ) : א ( תא
המיאתמה הימיכואירטסה ; ) ב ( יפל תומשה תא IUPAC ) אל םירמוחה לש תומשב
םירימתמה לש הימיכואירטסל סחייתהל ) .(! 20 קנ ' .(1.

2.

3.


ב . ןת / תטיש יפל םיאבה םירמוחל תומש י IUPAC ןייצו / סיצ םירמוזיאה תא י , וא סנרט E ו -
Z םימיאתמה תומוקמב ) . 10 קנ ' (

Br
2
HBr
H
2
O/H
2
SO
4

תינגרוא הימיכ 1 ר ' - 1
רפסמ הלאש 2 ) 30 קנ ' :(
א . ןמוינ תוכלשהב שמתשה ) Newman Projection ( הארהו / י ) 15 קנ ' :(
) i ( רובע רתויב הביצי היצמרופנוק : 1 . 2-methylhexane ) םירשקה ןיב C
2
-C
3
( ;
2 . 3,4-dichlorohexane ) םירשקה ןיב C
3
-C
4
.(

ב . רייצ / םיאבה םירמוחה רובע רתויב הביציה אסכ תיצמרופנוק ) : 15 קנ ' (


רפסמ הלאש 3 ) 40 קנ ' :(
א . םלענ רמוח ןותנ A ולש תירלוקלומה החסונהש C
6
H
10
. תיטילטק היצנגורדיהב A ביגמ
ש םילומ ינש םע ןאקלאה תא ןתונו ןמימ ל B . רשאכ A רמוח םע םמוח C הלבקתה
םירמוח ינש לש תבורעת D ו - E סחיב 1:1 . םירמוחה לש םינבמה םה המ A , B , C , ו - D ,
רמוחלש ןותנ םא E אבה הנבמ שי ) : 20 קנ ' () הלאשב תונודנה תובוגתה יתש תא ראתל שי .(!

ב . אבה םישרתה ןותנ :
A+B C
ההז / םירמוחה תא י A, B, C ) 20 קנ ' .(OMe
O
םומיח H
2
, Pt
CH
3
C

OMe

O
תינגרוא הימיכ
2 ר '
תינגרוא הימיכ 2 ר ' – א דעומ ' - 2003
1/3
תינגרוא הימיכב הניחב 2 ר ' – דעומ א ' - 2003
פורפ ' / ח ' בוזאב רומיט

סמ הלאש ' 1 ) 20 תודוקנ (

שמתשה / ןזנבב י ) Benzene ( הארהו אצומ רמוחכ / םיאבה םירמוחה תנכהל םיבלשה לכ תא י :

סמ הלאש ' 2 ) 20 קנ ' (

א . ) 5 קנ ' ( רדס / קמנו הלוע תויסיסב רדס יפל ךינפלש תולוקלומה תא י / יבק תא י ךתע .


ב . ) 5 קנ ' ( דירדיה םוינימולא םויתיל םע היצקאיר ורבעוה םדוקה ףיעסהמ תולוקלומה . היהי המ
היצקאירה ירצות לש תויסיסבה רדס ? קמנ / י !

ג . ) 5 קנ ' ( הלוע החיתר תרוטרפמט יפל תואבה תולוקלומה תא רדס . קמנ / י !ד . ) 5 קנ ' ( הלוע תויצמוח רדס יפל תואבה תולוקלומה תא רדס . קמנ / י !

תינגרוא הימיכ 2 ר ' – א דעומ ' - 2003
2/3
סמ הלאש ' 3 ) 20 תודוקנ (

א . ) 8 קנ ' ( גצה / ילטהב תואבה תולוקלומה תא י HAWORT ה רמונאכ BETA ותרוצב
ןתינו הדימב תידיזונאריפה ) זונארופכ גיצהל שי תידיזונאריפ הרוצב ןתינ אלו הדימב הרעה :(


ב . ) 8 קנ ' ( םלשה / תואבה תובוגתה תא י :

ג . ) 6 קנ ' ( םושר / לש הנבמה תא י L – Erithrose רשיפ הנבמב .


סמ הלאש ' 4 ) 20 קנ ' (

א . ) 10 קנ ' ( האבה הלוקלומה תנכהל ךרד עצהו ןזנבו ןוטצאב שמתשה ) : זמר : יכ בל םישל שי
ןוטק הליכמ הרטמה תלוקלומ α, β יוור יתלב .(

ב . ) 10 קנ ' ( םלשה / םיאבה םיבלשה תא י , רייצ / םינבמ י A-G :


תינגרוא הימיכ 2 ר ' – א דעומ ' - 2003
3/3
סמ הלאש ' 5 ) 20 קנ ' (

א . ) 14 קנ ' ( עצה / ס םיכרד י םיאבה םירבעמל תויטטני :
1)


2)


ב . ) 6 קנ ' ( םלשה / תואבה תובוגתה תא י . טרפ / יפוס רצות תלבקל םישורדה םיכלהמה םהמ י
ימצר ) םיכלהמ 4 , 3 ( ה רמויטננא תלבקל םישורדה םיכלהמה םהמו - R ) םיכלהמ 2 , 1 ( ןכ ומכ
רייצ / םייפוסה םירצותה תא י .

תינגרוא הימיכ 2 ר ' – ב דעומ ' - 2003
1/3
תינגרוא הימיכב הניחב 2 ר ' – דעומ ב ' - 2003
פורפ ' / ח ' בוזאב רומיט

סמ הלאש ' 1 ) 20 תודוקנ (

םלשה / תואבה תובוגתה תא י :
a) ) 7 קנ ' (b) ) 7 קנ ' (


c) ) 6 קנ ' (


סמ הלאש ' 2 ) 20 קנ ' (

א . ) 9 קנ ' ( עצה / םירמוחה תריציל םיכרד י A ו - B עודמו יסיסב רתוי םהינבמ הזיא רבסהו ?ב . ) 5 קנ ' ( האבה הבוגתה תובקעב , רמוח הארי דציכ A ? וא לדגת ולש החיתרה תרוטרפמט םאה
אצומה רמוחל סחיב ןטקת ) קמנ / י ( ? רצותה םאה A אצומה רמוחל סחיב רתוי יסיסב היהי
) קמנ / י ( ?
תינגרוא הימיכ 2 ר ' – ב דעומ ' - 2003
2/3

ג . ) 6 קנ ' ( הוושה / םיאבה תוגוזב םירמוחה לש תויסיסבה תא י :


סמ הלאש ' 3 ) 20 קנ ' (

א . ) 7 נ ק ' ( גצה / תלטהב תואבה תולוקלומה תא י Haworth אפלא רמונאב , תידיזונרופה הרוצב .


ב . רכוסה םאה A אוה L וא D ? הארת ךיא / ולש רמויטננאה תא י ? ) גצה / י .(

ג . ) 7 קנ ' ( םלשה / תואבה תובוגתה תא י :

תינגרוא הימיכ 2 ר ' – ב דעומ ' - 2003
3/3
סמ הלאש ' 4 ) 20 קנ ' (

א . ) 10 קנ ' ( שמתשה / ב י - D-alanine בו - Glycine הארהו / דיטפפירט לש הזתניס י A-A-G .
ב . ) 10 קנ ' ( םלשה / תואבה תובוגתה תא י :

סמ הלאש ' 5 ) 20 קנ ' (
עצה / םיאבה םירבעמל תויתטניס םיכרד י :
הרעה : הרקמב C ב שמתשהל ןתינ C
18
2
ןמוסמ ןצמחל רוקמכ !!!
a. (7 pt.)


b. (7 pt.)

c. (6 pt.)

תינגרוא הימיכ 2 ר ' - 2002
תינגרוא הימיכ 2 ר ' - 2002

תינגרוא הימיכ 2 ר ' - 2002

נגרוא הימיכ תי 2 ר ' – 2001
פורפ ' גיולפא

תינגרוא הימיכב הניחב 2 ר ' – 2001
הניחבה ךשמ : 3 תועש
רזע רמוחב שמתשהל ןיא
תודוקנה לכ ךס : 106

רפסמ הלאש 1 : ) % 16 (
תואבה תובוגתה תא םלשה :
רפסמ הלאש 2 : ) % 30 (
תואבה תוזתניסל םיכרד עצה ) . םיכילהתב a , b ו - d יא םיביגמב קר שמתשה - םיינגרוא .(
נגרוא הימיכ תי 2 ר ' – 2001
פורפ ' גיולפארפסמ הלאש 3 : ) % 20 (
הזילורדיהה ירצות תא םושר , םתלבקל הבוגתה ינונגנמ תאו הימיכוארטס ללוכ . הזיאב
ה עיפוי רצות - O
18
םירקמהמ דחא לכב ?

רפסמ הלאש 4 : ) % 12 (
סיסבה והימ רבסה םיאבה תוגוזהמ דחא לכב ) הצמוח וא ( רתוי קזחה .נגרוא הימיכ תי 2 ר ' – 2001
פורפ ' גיולפא

רפסמ הלאש 5 : ) % 15 (
אבה דיטפפה לש הזתניס עצה :
מתשה אצומ רמוחכ תיטרפסא הצמוחבו ןינלא לינפב ש

רפסמ הלאש 6 : ) % 13 (
א . ןימיו לש הנבמה ןותנ C .

1 ) . 4% ( הז רמוח לבקתמ ךתעדל םייעבט םירמוח תחפשמ הזיאמ ? הרצקב רבסה
2 ) . 5% ( הז רמוחב תוילנויצקנופה תוצובקה לכ תא ןייצ .

ב ) . 4% ( הביקה תויצמוח תא הלעמ ןיריפסא . עודמ ?


תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000
פורפ ' הירא ןמטוג

תינגרוא הימיכב הניחב 2 ר ' – 2000
רזע רמוח לכב שמתשהל רתומ .
לע תונעל שי 4 תולאש . הניחבה ךשמ : 3 תועש


תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000
פורפ ' הירא ןמטוגרפסמ הלאש 2 ) 25 קנ ' (
א . םושר / הנבמה תא י ) תילקיצה הרוצב ןהו רשיפב ןה ( לש רמויטננאה לש D-Erythrose .
ב . םושר / לש הבוגתה ירצות תא י D-Ertythrose ע םיאבה םיטנגארה ם :
1 . Ag(NH
3
)
2
+
OH
-

2 . HNO
3

3 . ROH/H
+
) רמוזיאה םע דרפנב α רמוזיאהו β (

רפסמ הלאש 3 ) 25 קנ (
א . רמוח A ) C
7
H
16
O ( םע ביגמ K
2
Cr
2
O
7
/H
+
רמוח תתל B ) C
7
H
14
O .( רמוחל םינתונשכ B
לש הסימת ךותב תועש המכ תויהל D
2
O/NaOD רמוחש ררבתמ B רמוחל ךפוה C
) C
7
H
12
D
2
O .( רמוחש םג עודי B ע ןצמחתמ אל " י K
2
Cr
2
O
7
/H
+
. הלאה םינותנה סיסב לע
עצה / םירמוחה לש םינבמ י A ו - B .
ב . תירלוקלומארטניא תילודלא הסיחדב לבקתהל לוכי םיאבה םירמוחהמ דחא לכ . םה המ
םירקמהמ דחא לכב אצומה ירמוח ?

CHO
OH
OH
OH
D-Erythrose
תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000
פורפ ' הירא ןמטוג

רפסמ הלאש 4 ) 25 קנ (
א . רדס / עפ יפל םיאבה םירמוחה תא י תיטמורא תיליפורטקלא הרמתהל הלוע תולי :

ב . םירמוחה לע תיטמורא תיליפורטקלא הפקתהב ולבקתי היצנימורבונומ ירצות וליא
ב ףיעסמ ?'

ג . םושר / תואבה תיליפורטקלאה הרמתהה תובוגת ירצות תא י :
רפסמ הלאש 5 ) 25 קנ (
4,5-Dihydroxypentanal צאימה ינש םע לקשמ יווישב הסימתב םייק םיילקיצ םילט .
א . רייצ / םילטצאימהה תואחסונ תא י
ב . הב הסימתל םיפיסומ רשאכ " טנגאר ל Ag
+
(NH
3
)
2
OH
-
תומכב הבוגתה אצותב םילפטמו
לש תילטק H
2
SO
4
ןוטקל לבקתמ . ןוטקלה הנבמ והמ ?
תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000 – תוירשפא תובושת
הימיכב הניחב 2 ר ' – 2000 – תוירשפא תובושת

הלאש 1
1 .

2 .

3 .

4 .

תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000 – תוירשפא תובושת

הלאש 2
א .


אש הל 3
א .

ב .

הלאש 4
א . לאמשל ןימימ : 3 , 2 , 4 , 6 , 1 , 5
ב .
תינגרוא הימיכ 2 ר ' – 2000 – תוירשפא תובושת
ג .
הלאש 5
א .

ב .


םיבשחמ
םינאופרל

z{pb
}\crbrz
YdEl ' v
' '
l 6r y r I
t&*t
sernnn
ryrytt
nutlpln
l.
lt/
{2007-?0CIS)
n"ourn
a' }x
^tuCIno \-' l
,
. r \ I
?9, nND
\ 3Nd
[ cl l N
l xr t l ' ?
' l l l t : : u
l l f n
, 11113' " 3*
nxt913
3etnni l
rYr*TE"l
xl l rf:
:
(nt'ltiz:
2Gi I
--,:}Sut
:Nfil l' li7X VtiP
lllil
cl ear
al l ;
eLc;
x
=
10;
Y
=
! : xn?;
f or i =1 : 2: x n2
i f
( - mod
( y ( i )
, 3)
)
z
= y ( i l n2;
f pri nt f
(
'
I t seel ns
Lhat
y (t d)
^2
i s
el sei f
( Y ( i )
=10)
y ( i )
=
Yl : - l / 2;
f Pr i nt f
(
' 10
f ound! \ n' ) ;
el se
f Pr i nt ' f
( ' sor r Y'
not ' t r i ng Yet '
\ n' ) ;
end
t s . \ n' ,
num2str ta}. ! ;
. 4
. t t Tnr
, NDnf b
mod
(11, ?
)' t u' $]
. x/ y; rPl )n; r
nr' l Nl t
nN i l TI nD
mod
(x'
Y)
; l t vPl l Dl i
: Rf "l )Tn
.nTllnDf
l]yr'b
-lDDtJ
n)Dl;] num2
str o
;1'')3i211n'l
.illi7n)
,Tyrr .l-,l.,ro,rr
,tnr*
'DDr rNgD
-
ryrg'f, nN
yr.nw
)"lt llizt n'lyl' n,"i'
('r': 3) 'N
I
I
- . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- . . .
- 3-
f,"vJnnfi
,l rTnk
nuht
;?9;]
{2A*7
-200S}
n"oun f,}}H
-r$*no
' 1i l - )
g, r , b' . l l ?t : ; l u
l t l n, l t ' l ) { *t n
;.txrs' tt, :?Jfi n;l ' Irrn? xtl n
V( 11 Y t21
y( 3)
Y
( 4) y( s) y{ 6) y( 1
) v( 8)
y( e) y( 10)
1
t4
t i::-
-X
I l c
IlN
'PJU/-]'t
rr3i7t t-Pfo;l ?rt;:;r nyfi
-rnNb
y
f,,tui7.il;1 ;?t{:11 fg3:
,,:l]ul
-Tfly
11p7til ;tnl;.]f (,117) .f
: fr nf I 3 D ;1,:b:p: n
]l"t
uil"lit n''f
.',t
y;.'i
nl rry
4-
I
6
{
:,lD13tJ) ?:lt/ l'1t?;l'l ;'inl;'lf
,nlllult.l
'1oD)
n:o!?ln :uFi n"ttlu/;t nttDn nN'lfn) (';zl l0) .)
i r f t
:t/"tf0;1
'
......t:....-......,.......-..
1I-:: -r.'.
J*-
r*-o
*rl L*'*|
yn"t
:
""- Sr . i . ' r *v{. "- . , , . t } c;
}L, nf 1
,j ,J
- 4-
3"$nnn
t y1nL,
nul l p*; ]
{2AAT
-2A08}
n"oul } f,-' *l :t
-}
rt*?l *
) x' zw, ' z
o
; r ?t ; : ' *
l t 311, l { ' l f
ui }
;l l i t$tr f-l rri l ]? ;l ,3.r"i r]? ]tt:].n
:{nrrlr/l 10) 2 frbNuJ
iTtJl?.1
-.]' fD;tb
nf' b},
lN ,n)?
nlf]tj;] ;' lutu b:: wnnuil)
Jn)l
.n!ui?]lD;' l n' oroff n' lRf' R' lltlf;] nN' l' ln!
'/
"i]:nt!
nnvl;]
'?3))
( 1 10101) 2 + ( 54) 16
:
( ?) r - R
-Qj ..P-..n:. -- .-.;!-' ::{,.t:} ;,.,r' t,
. . ,.....--.-..-,......t .€r r:i l
io,i" f
t
: ,-/D .--C.:- -,r? D;..--'.-- .
-*Jt-*^-nc:;--)-,::l
-
(
r . r , , i r \
- - ) . S f : .
. . . . ; . ) i ; J . t { . . . . . . . . . * . " f ; > i .
*: . ! . t
/ . . . / . . . . . . . : . . . . .
' a
, , i i ^ ,
' t l . :
_l
L,-r
'- '-
-.l:r""=
. , . : 1 ] ! i - . - , . . . . , . . , , , - . . . . , < j , . , : * 1 . . . . . .
r ( n V
' ) - a . . ) - 1 l - j '
J---J.-^- ./ ---.... -- L-.--. -...---1;-.-- - -. .. .. .;' . .
'3'"t-.-lh-f.',J,::1--:i:;;;.-L
- ' 1 6 '
{ L r
& t + ) ' =( ! " t 3) , 0
. r l J l W l l
( 1 12) 10
nst l Zl , : ( ?) , 0 . f
-+T-':
...-..1r:.!".... -$ i-
)
- - - - ' - - - - - t : r " - - " " " 1 1
$l . r
-
/ o
f"
ry
- 6-
]unnn,yrn? ;' l u?ti ?9;' l
GAAT-ZA0B)
n"oun f,' rx
.tusno
' l xr w' l
' t l t nf u
l t ) n , l t ! ] f un
nxrg-l] ]vJnnn
' u.rnt
xtf.n
:(nrrti:: 17) 3 nb*ut
. MATLAB-f nttni rn !u2 (scope) ";' i ' r);' l D' rri n" tul D;l nN;' t-' l gi 2f l tr"?l ;' l (' ?12) .N
r Et r t t E
. t a l ) A t ]
rSul&r---raux--*-,(>-d---9ot*1
9ra'"r,
r'"6*]-sr-"ro-
l.> f
rrl
G-*rr3.c*--r-:9ar :=:--r:2!1:*r-a-
;"-i'-s-L-"=-i'--q;d-
|
<
/ I
.+'t:-
l*
j='
|tu-r*,
_: fr-o:/*
-:f,Tit*_
3":::
I
'L
' -"-' ' --- ***
-f' -_. --
/ J - - ^ I f-
' r--\
I
;;i:c.;;';;.;'...ft.;;;;-;-.',;;;:-
l n
. 1
. / ^ f ^ - - / t ^ , / , , - , i C, '
- ' \ q ' \ - . ,
i l r - \ r d n A, l r l . ? |
-- ",22il,J-
!- r:-;)-1 .
t JE
.*
",:)ii
.
"-p-r
/ r : ' -
. I
r-...*
I
t
'
/
-4.J
JJi
.-t"t' ' tf |t)' r' ftlf
' lN
,otlPf,;' ' n]-' tnxr
,tx!' r;' r,t rnH) 9 :txn nbt*: ;ixsnl
1);r)
hanoic ntliTl' lDn
n.' tDoD;itr:) tn' u .tnty]5 x)u/ n' yuiz ntlboD ;rlxur;r
rtDtD
llrNl
,;' tN];' i
nrlln;] nN])y;' ] ]' lmu/ n]l]lorl
.l'tPfiD
pbR
n]]Nl
,:rT
nbNl//
r)13)
''l!O'l;"1
n'l-]'ll/r1 lg) D''rf]'rron
1 . f unct i on hanoi c
( n, sour ce, t ar get r vi a)
2. 8 move di sks 1, 2, . .
. r
f r om sour ce t o t ar get usi ng
3. * vi a and pri nt t he ordi nal number of each move
4 . gl obal gl obal nhaecrj -
- l -
j l
5 . global_nhanoi=
l.
:?
? ? ?'
l;
6 . ha.noi _cl
(n, source
,
ta,rget, vi a)
,'
7. end
%- -
8 . functi on hanoi _cl
(n
/
sol l rc€
r
target, vi a)
9 . gJ.obal. gJ.obal_nhanoi;
10. i f n( =0
11
"
return ;
12. end
13 . hanoi c1
( n- 1
,
sour ce, vi a, t ar get ) ;
14 . global-nnanoi=
15. f pr i nt f
(
16 . hanoi c1
( n- 1
,
vi a, t ar geL, sour ce) ;
17 . end
- 8-
^.
: 5
l unwl
' YTnl i l ul l i ?9;l
?xr u' l
' l t bt l l u
l l f n
' l l r l ) u; "t
fix1913
fq,tnn;l
ryrill
ill3n
F
a
i
t200?-2CI08)
n"ct;' n
f' ' :l ' x
-l uono
r1n' l i rD ;i l nu/n
-]]fT)
Nl ;l l t' g
I oba l -nhano
i
,h:t)
r ;r lRu D f n u n nit n n
I
ll n ;l' tTl?"].1::
j
t;]
. (n,::n:
n'lY.,DlD;l
nltgPllt;'l
):b
nlln l'l.]n!)
'c
-l?
;rby;t
1gi2
-]''iznn
Dt-tys;'i
nN nnl//'l'l:l ,iln)f
;113l;1tt nanoi
;l"gll]tb
lnt:
hanor
-r -,r3h?' 1 )rrr f\l u b:
' l tb -l N
,"l l ;l
tl l l n
ll;iT,ilT]iirl?ffi
;[t
ilo]''Tn
N'];, Tvx ):'r'b
-iN,"rr;r'brrn
.(;1'3?'9Dt;z)
rir''l
nNl]\t )y
y'ttn nllfnil
O
.nr.].lPD;.I
n,:tn?
n]ilT
n.]Ng]n ]tTnn..l
llgyn
n,::n;i
.2
.(?nr'*)
nl'llu
nlNg'ln
ltTnn
lN
l]ryn
nrlf,n;l
H
.ruYn
x? n'nn;r
'4
.b"l;' ln
lnx
lN
' 5
hanoic;'r'ci?r'lDr
15'1 14,5
ntrtrar
nbxraa'rD'o)trl
D"!.1;'1*t'Y;'lilt
XTJ:lylSlll:l
'
Yg
IrJ
o.$'
;tln\r,t
T...,f.P
nb
grobar_nhanoi;i:nunn
rntb:)
n' ::nnn
trot' $ t 4 ntrttr
ox
(' 7:6)
' ]
t:no ?hanoi
c
(2,
,A,
,
,B,
,
,c,
)
)rI/
ytgrTl
n.rfpyl ;]rPn
nl l tf,;]
ni trrrl x;]D' l IrN
' (' brthr
x) n'nr:n
x?
rN
;'''r ;if'trn
-
Ntil
'Tt,yf
nlnl:lltn
nN l'lx'Pf
li'nll 'i'l'lll;l
;'f''ll'ni:''f!
;$l
1
2
3
4
5
6
7
hanoi c
( 3
,
t
At
,
' Bt
'
move
disk
1 from
move
disk
2 from
move
disk
1 from
move
disk
3 from
move
disk
1 from
move
di'sk
2 from
move
disk
1 from
, cr )
At oB
At oC
Bt oC
At oB
Ct oA
Ct oB
At OB
1 i t
\ *-.rn-ltf+s-1-Ft--t'r
l-
i
lJir*qi 6l
!';-..i:'i-'-.-n
!i-c"'r}-ct---=-$l9F#kl_-*--v-r--vL!-4"e-L*r*-Fr*-
- 9-
f,.unnn
,yTn?
iluhilgit
GA07-2A0$)
n"own a,lx
' lusnCI
bxr w, l ' xl r : 3u
l f Sn, l t l t f , ua
;lr{ri}' }r. furnnn
' *rnt
xtSn
. q q i ^ t t
t l l l l d ' d
{ f
- } } s. l " l - ' n* , * . L. i . / t . =3a/ . : . . . } - . . _. __-
- 3^t / 6/ * 1) . l , : :
-,
E?Lt*
l=-
f
)-{:
-**-n[611-aci:'{'*.--.n1.arrr:,i:---.q" la!"r,{ {*"-.n.-l=e^oui" "*-*,{
J:
-. .-.
-...-*j }..:b.-t}.N-..' +.l .' .-:' i ,,.#_._-.1^I_&-_F
Rxp
1 . -
: 1 . . : \ c
\ t , v
- 1
---s"" ----
"-.-*- - "
;t
",
--.I----2--*-*
-
10
-
-t
{crnni l ,y-rnl nutri ?si l
(2CI07-?008) n"oun :' f.x
-l uol to
?xr qr "l
, . t t l t t : u
l f f n , l t ' ) ) un
;lxi9-if. t' rclnnn
,ytnl
xtl.n
:(ntrriz: 12) 4 ;tlxur
:(;rbxral
'ltr$ 'lDor;iu
nnlu/
,"lton
nv) :rann) t:lrnra MATLAB-f n'nlpl )u ;rm;r ilt'?o;t ;tllnl
1. >> A=- 5: 2: 5;
2. >> B=Li nspace
( 20
, 30, 11) ;
3. >> A) 0;
4. >> C=A( A>O) ;
5 . >> D=B
(A<0)
;
6 . >> E=A
(B(=2 4l
;
7 . >> F=A
(8>271
;
' :w):' rf
E,l l /' tD;r;r]
,b
Nt;t
l nnNr
-' rfx;' t
,a
N' l ;' t l f
' l ' n//Nt;' t
ttx;Tr,? c )ttr:
JtyD
n' tgt' l i nspace
(a, b, c) :nrt:l n)
(o' ttu DrflDo D:"llN
?(nurux-1il nllluil
tnu/)
2
-t
1 tl?rye
ylr''f
rnxb B-l A )u
1:in;r
nn ('Vz 2) .1
. - i t \ t t t Fr
. t l J l W l l
r. .... 1..-
, I r
,)
-' *l
I t s
L- --"r
!i-*{ae----?=-"i--.*_23---j}3-"-"-:l--.--?:J- z,,k;. -. 2=3-- -2"*----*-"?*3- - 3n-J
:;''t]vi7f ]lv 3-7 n11'lrrf ll])'lvD;''tD nnN )l l]fv (';z: 10)
.y"lllJ
])
nNr ;'tNrilt/ nv'n;r ):pnn nm .i
nNt ;]fs;1;1 ;tys]f
'plN
;lrni?D;.r Eu nN
i71
'l"l)
MATLAB vvfn ;''rfs;'i n?tvl
'lrN
,N)
nN .ii
. (;'tf s;];r
-]n
N? ;llnl//D;']'ll'rn
,z
\ l
'fc
j r Ur i
, . ^ r r / .
.j (. \ r-,:
{-t' o
{t=zJ-*:fitau-.--trC;L
'r::r,--
--*d- - -=/+
..-' .,.' ......p---.--Sp--l u.n.t=-.j -{*v:..c;E../1,-*
K
Y*
*> gn
fi S :
c)
- 11
' ]: ,,: ."|F
Jf
f
f
:{
f . gl nn; t
ryTnt
i l ut t i ?$n
GA07-20C8)
n"oun f.'f,.x
-luonCI
bNr u- r ' ?, . 1t ?r : l r J
l t Sn, l r r t l u; ' l
fi i {i g-\} f.unnn
' $tnt
Rt}n
D' l nnf nrnl u nt-' tl DD nr).' l b;i
- ' l
A:
I
L, 4, 2] nN- NDt ] l ]
:(rtrtp: 2$ 5 ;rbxur
B,A n!)-]yD
rll,
nb:;:b ltl/N
,coflimon_numbers
El?l ;'ltgiTl'l9 ]lnf
. B-l A-b ntgnti //D;t ar"t!oD;t nN )' )D;t C
Jl yn
n-' l v"l t ;' t' ' gi zt' l D;t .100..1
: - i ) i l N] n ; l Dl n; r
l ] l nr
; ' i ! yi 2l t D! ; Nr 1P r N
, B: r , I ,
L4
,
4, 5, 3, 71
I
common_nrrmbers (A,
4
B)
Ti7 nN' lfn)
J)n
lnN)' l
,' r' lfyn
nrlln;r
lrN
nll]t, l9ollf 11Nn .JHl D' l]nl ltsi2l' 19;' r
)t a t : rt x nN nN! ] Di l engt h
(x) n"si zt ] 9f t nnu; i ) n' )t : ' nnN. (' l t g nN, Nr; ' ' i
'7tyrn
n)'nlt n'tn'll;'l
l' Tl' lttD;' r)
;i' s;z:tl;r
nx ):i z)
.' l f
.X' l tvl l .lllth b: bur fifiH nprlo
i?l
gsrb
i?)"1I a:bqt ;ltli?:lgit
,n'll'li2l;1
N1)D
f,*g':s:i::"fl::::. ,. .
::::
i-: :-:'i
irliii:. Ji..-:f i..i;iii:-r,ii: :", S i n
,.
.i"l
;
l i : i i l i l l . l , * j . i ; ^i ) i - - : ; ) . . - : . i l . . : . . l l i . r i : ; : : . i l ' i . Li i - . r i : j : i : i . j : i : : i : : 1 c: : i - r
''i;
i- .i: t:, r.l i... iil-iili.;;ll .ii i.iliii:")e
r'
;1 i- i) ;i. i e .i: t*
j
c i.i t: ci i :'i
r i l
B.
; i . i . l i ; i , ' 1. ?' i : : i : ; ' i r i "; ; . j . i : : i - : ' ' "i ; . i l i . l €: I ' l - . : . : t T+t l f i €:
' c t / - l ;
i =l I
"---i-=-r";
-" - -t: -:.. *-
_r-----------
J - t ^ o ^ / r
4-:.-.r*r, p"t "t
l- E-n*-et--#-.i.C* .nur-n*-b.€.-CS- *-.c:.-f -- fl -l -"JkJ --
' - l o
- *- . " - - - - - "t ^- -
-. . ___-. . . i -?: ' i n; ' 8. *s. . erl €J-; -. "*
ejs-a"
/'
/
- 12-
' . : , " i &
' , #, .
,f
f.grnn;l ' l rTnt
;.t$hi ?9n
QA07-2A08)
n"ovn r']N
-)uono
bN' l u, ?' t t ?r t : u
; l : n, ; r ' r l u, {
irurg-lf. funnn
,yrn?
xt].n
flur:ctior:
;:' *:;,; i;.i i:
ir
:"
r : :
r a / _Y r _t
i ii lj rl
I i1.ii l; i_.i
j-'i" ::: j.
S
__.
' :i
si t- r' .:.r:,;
il*,,._s L. _r .j..;i
1l T' ii a: i : i r:: i ;. t. :::: i. .i:' :". ;-r
,l.t
:(nrrr;::20)
6 ;rlNu
,ABA
: )wn) .1'n') )xnrpn
ilnxrtp) il;lT )N.Dr//)
irp.'p
;ng,,..lt? DN n1tr:rfl nxilG-rx n..l?D
]-]Nn A!!ryO;D ?nN )l f .(16' rrnV:2l ' yol
;.?I ?,l Dyf 1
l rVO)
A:$:;T nrsryo;t nN nng .ABCCBA
.;rrgizl'rt;t l]i7 nR
'lf,I'l)
jlb
-lnh()t
,?.lfyn
ii)gr7l]9;t
JrN
n.l-.I]u/
-]9otlf
"]tJD-]!)
' ' )1r
l]]ilf (string
EtlllSl) nt' ntx n' ' ' llo n):1:n tux is_palin
nr//f ,-rrgizr.rD rfn) .1
895
i?'1
n]N )l nr?'110;1 ;1'gi7l1t ):;zn n'nli:l,t Rr)n nN .ntnN 0
-t
,Dt-t-llt)l
N';t ;.rt-ro;.r oN 1 ;.'-r,,,nn.l
' s ftt]lriDi
"l' ' l' lN
nN l"l"InD;i length (s
)
il' gi2t' l5f
p/Dnuil)
nr)1)! ang .nng
t h+ i nr ; r - i i
-f:ffitrr.'{o:,i
*.fi
u*_
_**"
$
\ J
l +J
-*--*'--"gn-j,
zr].€*+
=-l^LL
. *f-g.S kr-hL*-:--C;
- 14-
f.urnn;l ' yTnt
nutti ?9;.t
(2007-2008)
n"ourn
33:' x
.tusno
,-/
?xru. r, }' : rt l t : r3
l t f
n, l t r] l l t ; l
ftxt9'tf.
Ltrfin;] ryrnt
,\t3n
n' l"lll' ?t' -1
-l-lR
nN i-l)InDl
' uli' l.l]Nf nr"nrN' nrlo
n):pn;
max_parin
DtI/:,..,.,gr?1,*
rfnf .2 n'l-llJrbS
N'it ABBA
iltt ,4
n'nn ;,:lun;
ABABBAAA
,-,rlo;r
rr:v) ;ir?or r)-.*f
,)Nn.,op,,.r
n's1::tl)
mrr>)
max-parin
ilrgr7l'llr
)v .(0,'rr;ln
ilfrrrn;?
AB;n.ro;?
r.rfr.r
,),,rJ
r)Drop,
. nl tl Tf
rl ' yD;l b
i s_pal i n
i::
ii'iiiJX
i::;:i i -t_ ir. i
?:-: :i. lt
"..
-.
: ..1 .... ,'
i :. i:;,i r'\
i,.,, ::; ...1. -i. I i. i l-) ij
' I 7-' r"i v- ' ^,
"r' ,
, - . i
.-! i. I j '.
-: .i_ '_. :;
;. 1 i,,-;
j-
i i
t*nc*:*.*l:q
i-'r...1: * i..i..i.. i-
i I l] ,1.; I .t-' r.: i:i i..i : i-
:
[ .h. * tt,,:: ra i it i i .i ii: d;:
.:-..
"i
.-:-i- L. -.. J:i
\.,.,.r i 14
.i
- .r .l i.,i ..i..
e i ' r '
T)Jt.HJ
-6,3et\-=*-P.x\.*S-*"J:
G**u*L*)
- -*_
-Cl-o,sl
-
16
-
םינאופרל םיבשחמ – תנש 2006

1 . ב בחר שומשב םויכ תאצמנה תיוקה תשרה תיתשת - LAN :
א . Internet
ב . Ethernet .
ג . TCP/IP .

2 . םינפדפד לש שומישב תרושקת לוקוטורפ :
א . HTTP
ב . FTP
ג . UCP
ד . HTML

3 . םילוח תיב תרוצ לש טוטריש רוציל תשקבתה , ה תא רוציל ףידעת טמרופ הזיאב ץבוק ?
א . 8 bit/pixel gray scale bitmap .
ב . vector image .
ג . 24 bit/pixel RGB bitmap .

4 . ה תא םגרתמ תרש הזיא - URL ל - ID ?
א . DNS .
ב . Switch .
ג . Router .

5 . םיבתוכ ךיא 30 יראניב בתכב ?
א . 01001000
ב . 00001100
ג . 00011100
ד . 00011110


תוירשפא תובושת :


1 . ב
2 . א
3 .
4 . א
5 . ד

רוביצה תואירב

רוביצה תואירבל אובמ – ביבא 2006
החנמ : ד " ןיבור הזיל ר

1 . ב יולת הלחמ חתפי םדאש יוכיסה :
א . ולש םירוהה ימ
ב . רג אוה ןכיה
ג . דבוע אוה המב
ד . לכוא אוה המ
ה . תונוכנ תובושתה לכ

2 . תיתפוקת תעפש יבגל ןוכנ המ ?
א . םינשה ךרואל האלמ תוניסח הנקמ ףיגנב הקבדה
ב . ירועיש םידלי ברקב םיכומנ םה האולחתהו הקבדהה
ג . תוינרוכ תולחמ םע םישנא ברקב םיהובג התומתהו םיכוביסה ירועיש
ד . ליעי ןוסיח ןיא
ה . ץיקב רקיעב האולחתה

3 . יבב בא ת ברקב םילושלש תלחמ טשפתהל הלחה תו םישישקה םיריידה . לש הז עוריא לוהינ יבגל ןוכנ המ
האולחת ?
א . רעב ךרוצ ןיא תיגולוימדיפא הריקח תכי . בושח ייתה עונמל םילוחה םריידב לפטל קר תושב
ב . ללוחמה יוהיזל איבהל הלוכי תיגולוימדיפא הריקח
ג . ללוחמה תא ההזת תיגולוימדיפא הריקח
ד . תוצרפתהל יארחאש הז היה םהוזמ ןוזמ םא זומרל הלוכי הניא האולחתה תמוקע תיינב

4 . שה תיימדנפ יבגל ןוכנ המ ב תעפ - 1918 ?
א . םדאל םדאמ הרבעה ורשפאש םייוניש רבעש תופועה תעפש ףיגנב הרוקמ
ב . יפיצפסה ףיגנה ןז םיעדוי ונא ןיא
ג . האולחתהו התומתה ירועיש תניחבמ תעפש לש תורחא תוימדנפל התמד הימדנפה
ד . רמול ןתינ בורקה דיתעב הרקת המוד הימדנפ יכ תואדווב
ה . הימדנפב התומתה רקיע םישלחהו םינקזה םישנאה ברקב התייה

5 . תעפשה יפיגנ :
א . הנשל הנשמ םינתשמ םניאו םיביצי דאמ
ב . הובג תוינגטומ רועיש םהל שי
ג . לוכיעה יכרדב םינטלוקל םירשקנ
ד . םדא ינב קר קיבדהל םילוכי

6 . תימדנפ תעפש לש הרקמב רוביצה תואירב דיקפת אל ללוכ :
א . ולכוא לש ןוסיחל גואדל היס , ןימז ןוסיח היהי םא
ב . םילוחה לש םיעגנל תופורת תקולחל גואדל
ג . התוטשפתה תעינמל םישורדה םיכלהמה תא עובקל תנמ לע הלחמה תוליעפ תא רטנל
ד . היסולכואה תא םיקיבדמה תופועה תא גורהל

7 . תינשואר העינמכ בשחנ המ ?
א . םימומ תעינמל תוירופה ליגב םישנל תילופ הצמוח ןתמ רבועב הרדשה דומעב םיחותפ
ב . עמ תריקס ר עובשב רבועה לש םידלומ םימומל תוילוק לע תוכ 20 ןוירהל
ג . ליגב תוקוניתל העימש ייוקיל יוליגל בלח תפיט תונחתב העימש תוקידב 7-9 םישדוח
ד . בלח תפיטב דליהו קוניתה תוחתפתהב םיבוכיע יולגל תוקידב

8 . טקננש תולועפה ןיב ללכנ אל המ ע ו " ב רוביצה תואירב תכרעמ י ש תואירב תא ורפישו ועיפשהש לאר
רוביצה ?
א . תששע תעינמל םימה תרלפה
ב . הזנאולפניא סוליפומה קדייחה דגנ ןוסיח B תיקדייחה חמה םורק תקלדל תוירקיעה תוביסה תא ענומה
םידליבו תוקוניתב
ג . ע ןניסל תיצרא תינכת " יחטשמ י Pap חרה ראווצ ןטרס רובע ם
ד . םלועב םיכומנהמ דחאל תקוניתה תתומת רועיש תדרוה
ה . תפחש לש תוטשפתה תעינמל יצרא ךרעמ תמקה

9 . תוללוכ לארשיב םינשעמה רועיש תא דירוהל ידכ רוביצה תואירב ידבוע םיטקונש תוטישה :
א . ע לע רסואה קוח תקיקח םיירוביצ תומוקמב ןושי
ב . תב לש תוינכותל ףרטצהל רפס יתב סויג ןושיעמ םייקנ רפס י
ג . קתה יעצמאב תועדומ ןוסרפ ש םיינומהה תרו ןושיעה יקזנ לע
ד . תוירגיסה תוסיפח לע ןושיעה יקזנ לע הארתה תספדה בייחמה קוח תקיקח
ה . למגהל םינשעמל םיעצומה םייתורישה תבחרה
ו . תונוכנ תובושתה לכ
ז . א + ב + ג + דבלב ד

10 . הביבסב םייונישה לש האצותכ בשחנ המ תילבולגה :
א . םלועב רועה ןטרס לש האולחת ירועישב תוביצי
ב . סולינה ברעמ תחדקו הירלמ רוזיפב םייוניש
ג . תינרקה לש ןווינו טקרטק לש האולחתה ירועיש תדירי
ד . תוירלוקסווידרק תולוחממ התומתב הדירי ) בל תולחמ (
ה . עבט תונוסא לש תוחיכשבו המצועב הדירי

11 . ע ריוא םוהיז " י ל טרפ תואבה תולחמה ןמ תמדקומ התומתו האולחת לע עיפשמ םינידע םיקיקלח :
א . םד ילכו בל תולחמ
ב . תואיר ןטרס
ג . המטסא תלחמ תודדחתה
ד . דש ןטרס
ה . תיללכ התומת

12 . םניה ןלהל םימושרה ןוכיסה ימרוג לכ " םייתביבס ןוכיס ימרוג " ל טרפ :
א . הרובחת ילכמ ריוא םוהיז
ב . סיה ירוט החפשמב סג יעמ ןטרס לש ה
ג . קבט ןושיע
ד . םי יגדב הרבדה ירמוח תורבטצה
ה . םימב רואולפ לש ךומנ זוכיר

13 . ה ריוא ימהזמ לש תועפשה קדובה רקחמב נ היסולכואה תואירב לע םיוסמ לעפממ םיטלפ :
א . ליג לע םינותנ ףוסאל ךרוצ ןיא , ןימ , קוסיע , היסולכוא לש ילכלכ יתרבח דמעמ
ב . ןיא צ בל ךרו ןושיע ילגרה ומכ תיתואירב תוגהנתה קוד , היסולכוא לש הנוזתו תינפוג תוליעפ
ג . דרפנב ריוא םהזמ לכ לש תואירבה לע העפשהה קודבל ןתינ
ד . ריואה ימהזמל הפישחה תומר יפל היסולכואה גוויסב ישוק םייק

14 . ע תמרגנ תואבה תולחמהמ הזיא " ימוהיז הלחמ ללוחמ י ?
ףוג ןטרס א םחרה
ב . בלה לש םדה ילכ תלחמ
ג . תואיר ןטרס
ד . דש ןטרס
ה . ינושארה דבכה ןטרס

15 . ל יושיר ןועט קסעל שארמ העובק ןמז תלבגמ אלל הריגס וצ איצוהל יאשר ימ פ םיקסעה יושיר קוח י ?
א . זוחמה אפור
ב . תימוקמה תושרה שאר
ג . טפוש
ד . יתלשממ אפור לכ
ה . תואירבה תכשלב האורבת סדנהמ

16 . ונוצרל דוגינב הלוח לע לופיט תופכל ןתינ וב לארשיב בצמה המ ?
א . תקבדמו הליעפ תואיר תפחש הלוח
ב . רוביצל וא ומצעל ןכוסמש שפנ הלוח
ג . תיפיגנ דבכ תקלדב הלוח B
ד . ןימ תלחמב הלוח
ה . סדייא הלוח

17 . תומרונה לש הדימריפב רתויב ךומנה םוקמב תאצמנה המרונה יהמ ?
א . םילהנ
ב . תונקת , םיללכו םיוצ
ג . דוסי קוח
ד . תודוקפ
ה . םיקוח

18 . ןיב לדבהה המ " ליעפ ןוסיח " ןיבל " ליבס לוסיח " ?
א . נ ןתמ אוה ליבס לוסיח ה ליעפ ןוסיח דועב םינכומ םינדגו תוניסח חתפל לבקמל ומרגיש םירמוח ןתמ וני
ב . ליעפ ןוסיחמ רתוי בווט ךורא וניה ליבס ןוסיח .
ג . תנמ ליעפ ןוסיח תנממ רתוי הלוז דימת ליבס לוסיח .
ד . וקפוהש םיינוסיח םיאתמ קר ברומ ליעפ ןוסיח וליאו םייח ילעבמ וקפוהש םינדגונמ קר בכרומ ליבס ןוסיח
םדאמ .
ה . תודליה ליג לש הרגשה ינוסיח תינכותב םיליבס םינוסיח , םיליעפ םינוסיח ןכ אלש המ .

19 . נוסיח יבגל ןוכנה טפשמה המ יבושיחו םי " תולע – תלעות " ?
א . סוח ןוסיח ע קר םיבאשמ ך " תואירבה תכרעמל תואצוה םוצמצ י .
ב . םיבאשמ םיכסוח םניאו םירקי םניה םינוסיח , תוליעפ םניה תחכומה םתוחיטבו ההובגה םתוליעי רואל ךא
רוביצה תואירבב תיזכרמ .
ג . םיבאשמ םיכסוח לארשיב תודליה ליג לש הרגשה ינוסיח בור .
ד . יבושיח בשחל יוצר הז ןיא " תולע – תלעות " יתלב ולא םיבושיח יכ םירקחמב אצמנ יכ םינוסיח יבגל
םינוסיחה םוחתל םיימושי .

20 . לארשיב תודליה ליג לש הרגשה ינוסיח תינכת יבגל ןוכנה טפשמה א ןמס :
א . םעה תואירב תדוקפ יפ לע 1940 בוח הלח םהידלי תא ןסחל םירוהה לע תיקוח ה ב תבש םינוסיחה לכ ו תינכ .
ב . םעה תואירב תדוקפ יפ לע 1940 םינוסיחהמ קלחב םהידלי תא ןסחל םירוהה ע תיקלח הבוח הלח
תבש ו תינכ .
ג . םעה תואירב תדוקפ יפ לע 1940 םינוסיחה לכב ןהידלי תא ןסחל םירוהה לע תיקוח הבוח הלח אל
תבש סומה םעטמ םידלי תבצק ךא תינכו ינתומ ימואל חוטיבל ד ליג יפ לע תינכתבש םינוסיחה לכ תלבקב ת
דליה .
ד . נשת הלוחה תויוכז קוח יפ לע " ו - 1996 םינוסיחה לכב םהידלי תא לסחל םירוהה לע תיקוח הבוח הלח אל
תינכתבש . םתמכסהב תינתומ םינוסיחה תלבק .
ה . הבוח הלח לארשי המתח הילע רשאו ימלועה תואירבה ןוגרא םזיש תימואלניב הנמא יפ לע לע תיקוח
דבלב םידלי קותיש דגנ םהידלי תא ןסחל םירוהה . םתמכסה תלבקב תינתומ םינוסיחה ראש תלבק .

21 . רגשה ינוסיח תינכת תודליה ליג לש ה :
א . תיסחי תמצמוצמ הניה ברעמה תונידמ לש וזל , לארשי לש השקה ילכלכה הבצמ ללגב .
ב . םלועב רתויב תובחרנהו תומדקתמהמ הניה .
ג . הניה ימלועה תואירבה ןוגרא תויחנה יפל קוידב ) WHO .(
ד . ימלועה תואירבה ןוגרא תינכות הניה ) WHO ( הנטק תפסותב .
ה . הרא לש תולחמ תרקבל זכרמה תויחנה יפל קדויב הניה " ב , CDC .

22 . תינושאר העינמ ןיב ירקיעה לדבהה ) Primary prevention ( תינוינש העינמו ) Secondary
prevention ( ה וני :
א . ןושיע תקספה ומכ תואירב תויוגהנתהב תקסוע תינושארה העינמה , המ לכב תקסוע תינוינש העינמהש דועב
תוגהנתה יוניש וניאש .
ב . עיפוהלמ הלחמ תעינמב תקסוע תינושארה העינמה , תושק תואצות תעינמב תקסוע תינוינשה העינמה דועב
תולחמ לש , ימדקומ םיבלשב תמייק הלחמ יוהיז ךרד ם .
ג . תולודג תויסולכוא לע תשענ תינושארה העינמה , תילאודיבידניא איה תינונשה העינמהש דועב .
ד . תחכומ תוליעי תלעב הניה תינושארה העינמה , בגלש דוב םיבר תוקפס שי תינוינשה העינמה י סחיב
התוליעיל .

23 . תרזעב םדקומ יוליגל המיאתמה הלחמ Screening תלעב היהת תויסולכוא לש םיביכרמהמ רתוי וא דחא
םיאבה , ל טרפ :
א . קשמל םיבר הדובע ימי ןדבוא תמרוגה הלחמ
ב . תוומ אל ךא הבר תוכנ תמרוגה השק החיכש הלחמ
ג . םירקמה בורב תוומ תמרוגה דאמ הרידנ הלחמ
ד . הלחמ תוומ וא תוכנל םורגל היושעש החיכש םירקמהמ שילשב

24 . א םדקומ יוליגל תינכות ליעפהל ןיא ם :
א . צמא ןיא רחואמ בלשב רשאמ הלחמה לש רתוי םדקומ בלשב לופיטל רתוי םיבוט םיע
ב . הובג התולע קשמל דאמה
ג . םינוכיס דאמ טעמ תעצומה הקיבל
ד . םיהובג תוילוגסו תושיגר תלעב תברועמה הקידבה ) תינכט הבוט הקידבה רמולכ (

25 . ל טרפ הקירס תקידב תוליעיל תוחכוה םניא םיאבה לכ :
א . הקרסנ אלש היסולכואב רשאמ הברהב םימדקומ םיבלשב ןטרסה תלחמ האצמנ וקרסנש ימב .
ב . ב ההובג התייה היפרגוממב וקרסנש םינשב םינש שמחל תודרשהה - 30% וקרסנ אלש םישנ תמועל
היפרגוממב .
ג . ב הכומנ דשה ןטרסמ התומת התייה דשה ןטרסל וקרסנש םישנב - 30% ארקא ומגדנש םישנב רשאמ תי
דשה ןטרסל הקרסנ אלש הצובקב תויה .
ד . ללכב ןטרסמ רשאמ בל תלחממ רתוי הלוג התומת התייה דשה ןטרסל וקרסנש ימב .

26 . םיאבה ימ וניא ןוכנ ?
א . דשה ןטרס לש םדקומ יוליגל הקירסה ) ע " היפרגוממ י ( סגה יעמהו ) ע " האוצב יומס םדל הקידב י ( החכוה
א תולחממ התומת תדרוהב הליעיכ ול .
ב . תינומרעה ןטרסל הקירסה ) תקידב תרזעב PSA ( וז הלחממ התומת תדרוהל הליעיכ החכוה .
ג . היסולכואב וזכ הלועפ יכ תרמוא הניא תקדצומו הנוכנ איה תחא הייסולכואב הקירס תלועפ יכ הדבועה
תקדצומ חרכהב היהת תרחא .
ד . ב + ג
ה . א + ב + ג

27 . תענומ האופר יבגל ןוכנ המ ?
א . ע ןיא תינוינש העינמ תמועל תינושאר העינמ לש תופיד
ב . ןה תעונמ האופרל תואמגוד : תואירבל ךוניח , ע ןושיע תעינמ " רעונ תכרדה י , תולחמ דגנכ םינוסיח
תוימוהיז , רתב לופיט הלחמ הל ןיאש הייסולכואב תופו , זת רתי לש םדקומ יוליגו תוקריו תוריפ תריתע הנו
םד ץחל .
ג . ומ האופר תויוברעתה תיעדמ החכוה תובייחמ ןניאו ןהילאמ תונבומ ןה תענ .
ד . ע קר עצבתת תענומ האופר " ע אלו םוחתל םיחמומ י " תואירבה יחמומ לכ י .

28 . תואבה תועיבקהמ וזיא הניא ןושיע יבגל הנוכנ ?
א . תיברעמה הייסולכואב רתויב יתועמשמה תוומה םרוג אוה ןושיעה
ב . בו םילקימיכ יפלא תוירגיסה ןשעב םיבר םיאדוו םינטרסמ םה
ג . ןטרסה יגוס לכל םרוג ןושיעה
ד . האריה ןטרס יגוס בורל יארחא ןושיעה
ה . והמ תויתואירב תועפשה יביספ ןשיעל הפישחל תוחכומ תוית
ו . םינוכנ םלוכ

29 . תוללוכ תולחמ תעינמ לע רוביצל תופקת תוצלמה :
א . ןושיעמ תטלחומ תוענמה
ב . לוהוכלאמ תטלחומ תוענמה
ג . תוקריו תוריפ לש ההובג הכירצ
ד . דבלב הנותמ תינפוג תוליעפ לע הרימש
ה . שמשל הפישחמ תוענמה
ו . א + ב + ג + ד
ז . א + ה
ח . א + ג + ה

30 . תשרה תודשל הייסולכוא תפישחו םיכרדב תוירלולס תונטנא לש ןתואצמהל סחיב רמול ןוכנ המ
תירללוסה ?
א . דאמ תונכוסמ תונטנאה , םוקמ לכב תורוזפ ןה תוהובג הדש תומצועל הייסולכואה תא תופשוחו
ב . ןטרסה תלחמל דיתעב םהינכשלו םמצעל ומרגי םהיתב תוגג לע תונטנא םיביצמה םישנא
ג . הביבסב תוירללוס תונטנא רתוי שיש לככ , רתוי הבוט הטילקהו , הכומנ היגרנאב תודש רציימ ןופלטהש ךכ
רתוי , תוחפ ףשחנ שמתשמהו .
ד . שמ תיחפהל ךירצ תוירללוסה הנטנאה הבוג תא תיתועמ , הפישחה תא תיחפהל ךכבו הטילקה תא רפשל ידכ
שמתשמה לש .

31 . הנחבא םרטש הלחמ לש תוצרפתה תריקחב :
א . הלחמ לש תילועפת הרדגה תריציב תובישח שי
ב . הריקחה לכ ךרואל יוניש אלל ראשהל תבייח הלחמה תרדגה
ג . ללוחמה יוהיז לבקתמ דימת טעמכ
ד . א םילוחה יתבבו הליהקב םיינילקה םיאפורה תונריעב יולת וניא תוצרפתהה ורתי

32 . ימלועה תואירבה ןוגרא הוותהש תיחכונה תוינידמה תונורקע ) WHO ( םירישכמב שומישל סחיב
מ ץוח םיאבה תא םיללוכ םירללוס - :
א . תוריהזה ןורקע Precautionary Principle
ב . הלוקש תוענמה Prudent Avoidence
ג . ירשפאה ךומנה הפישחה ףסל הפיאש ALARA= as Low AS Reasonably Achievable
ד . דבלב דחאל החפשמה םירישכמה רפסמ תלבגהל הצלמה ) . הפישחה תא ןיטקהל ידכ (

33 . םיעשתה תונש תליחתו םינומשה תונשב , יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל , התייה תואירבה תכרעמ
יאבה לכב תנייפואמ ל טרפ ם - :
א . הרופא האופרו םיכורא םירות
ב . המצע הפוקה וא םייתגלפמ הייבג תודסומ ךרד תואירבה יסימ תייבג
ג . הקיקחב רדגומה םעה לכל דיחא םייתוריש לס
ד . פוקמ םיחטובמ לש תדמתמ הגילז " רשא תונטקה תופוקה לא תיללכ ח " תנמשה תא ופרג ) " Cream
Skimming (

34 . טי בושיהמ םדא ע לביקו םילוח תפוקל תוחפ םליש אוה יתכלממ תואירב חוטיב קוח ףקותל סנכנש ינפלש ן
םיתוריש רתוי , םיתוריש תוחפ הברה לבקמ ךא דאמ הובג ריחמ םלשמ אוה קוחה קקחנש רחאל וליאו
תופורתו . המ אל יתוריש רובע תכלוהו הלודג תולע םלשמ לארשיב רוביצהש ךכל םימרוגה ןיב ללכנ
תואירבה ?
א . ע ליבקמה סמ לוטיב " ע ביצקתב הזה קלחה ןומימו הלשממ י " םיידועי םניאש םיפסכ םע הלשממה י
תואירבל
ב . תופוקה ןיב ישפוח רבעמל תורשפא ןתמ
ג . הייסולכואל תיסחי רתוי תינלוחו תרגובמ הייסולכוא תבכרה ואיבהש םיפרגומד םייוניש ןיגב הקיחש
קוחה תקיקח תעב התייהש
ד . צקית יא הנש ידמ יגולונכטה ןוכדעה ביכרמ לש יקלח בוצקית וא בו

35 . םיאבה םינותנה םישרדנ תואירבל ימואלה האצוהה זוחא בושיח םשל :
א . ימלוגה ימואלה רצותה יקלח תואירב לע קשמב תואצוהה לכ ךס ) GNP (
ב . םהב לופיטה תויולעו הנידמב םינלוחה םישישקה רפסמ
ג . רצותה ןיבש תיסחיה הנמה ימלוגה ימוקמה ) GDP ( ימלוגה ימואלה רצותהו ) GNP (
ד . הנידמה ביצקת יקלח הנש ידמ הנידמב םילחה רפסמ


תוירשפא תובושת :1 . ו 19 . ג
2 . ג 20 . ד
3 . ב 21 . ב
4 . א 22 . ב
5 . ב 23 . ג
6 . ד 24 . א
7 . א 25 . ג
8 . ג 26 . ב
9 . ו 27 . ב
10 . ב 28 . ג
11 . ד 29 . ח
12 . ב 30 . ג
13 . ד 31 . א
14 . ה 32 . ד
15 . ג 33 . ג
16 . ב 34 . ב
17 . א 35 . א
18 . א

רוביצה תואירב 2005
1 / 1
ןחבמ ב רוביצה תואירב 2005

1 . ירלולס ןופלט לש העפשהכ חכוהו קדבנ םיאבה ןיבמ ימ :
א . םיריפשו םיריאממ חומ ילודיגל םורגל םילולע םיראלולס םינופלט
ב . םוח םלהל םורגל םילולע םיראלולס םינופלט
ג . הגיהנ ןמזב גהנה זוכיר תא םידירומ םיראלולס םינופלט
ד . גוק תלוכי םידירומ םיראלולס םינופלט תיביטנ

2 . עמ תא ןייפא אל המ ' לארשיב תואירבה , יתכלממ תואירב חוטיב קוחל ומדקש םינשב ?
א . הרופא האופר , עורג תוריש
ב . םייתגלפמ תודסומ ידי לע תואירב יסמ תייבג , פוק וא " המצע ח
ג . הקיקחב ןגועמו דיחא םיתוריש לס
ד . Cream Skimming – ה םיחטבמה לש תדמתמ הגילז " םיבוט " פוקמ " לא תיללכ ח
תונטקה תופוקהתוירשפא תובושת

1 . ג
2 . ג


רוביצה תואירב - 2003
1 / 1
רוביצה תואירבב הניחב רוזחש – 2003

תורזחושמ תולאש :

ןחבממ 2002 – 1,4
ןחבממ 2001 – 1,5,8,15,17,18,21,23
ןחבממ 97 – 15
רוביצה תואירב ןחבממ 1 – 1,4,13,14,24,25

הלילשה דצ לע החסונ הלאשהש היה טלוב לדבה רשאכ םירוזחשב אלמ היה ןחבמה " המ וניא
ןוכנ ? "

ופסונ תולאש ת :

1 . ןוירה ינפל םישנל תילופ הצמוח ןתמ -
א . ב דירומ - 80% ! תולחמל יוכיסה תא NTD
ב . קר ענומ NTD
ג . תוומ םע דלי ודליש םישנל קר ןתינ
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

2 . עמ תא ןמס הלאשב ' ע םלועב תומייקה תואירבה " אבה חתפמה פ –
א . תוריש רובע םולשת
ב . תילאיצוס החוור
ג . עמ ' ק תונידמ לש תואירב תויטסינומו
ד . פוק " תורדתסהה לש ח
ה . ע תלהונמה תכרעמ " םיאפור י
ו . יתב לש תבשחוממ תכרעמ " הליהקל היינפ םע ח

חתפמ : א הנוכנה הבושתה . א תובושת ,' ב ,' ג ' – תונוכנ

תיגולוימדיפא הריקח אשונב הניחבב הלאש ) ד " י ר . בונבוד (

3 . הריקחב יטילנא בלש ראתמ אל המ ?
הבושת – יוסינ רקחמ תועצמאב הרעשה תקידב

4 . תיגולוימדיפא תרשרש יהמ ?
הבושת – תינוינש הקבדה תוצרפתה

5 . תיגולוימדיפא הריקחב ירואית בלש ראתמ אל המ ?
הבושת – הניתנרק תועצמאב תוצרפתה לש הלבגה

6 . יטקפסרורטר השיגב תיגולוימדיפאה הריקחה לש יטילנא בלשב שמתשנ רשק דדמ הזיאב תיב ,
רקחמ Rase-study
הבושת – בלוצ סחי – cold-ratio


רוביצה תואירב 2002

2 / 1
רוביצה תואירבב הניחב רוזחש 2002

1 . ע רפסה תיבב יתאורבתה בצמה " םידימלתה תואירב תא ןכסל לולעו עורג ןיבר ש . אפור
םיאתמ ףיעס אצמ אל יכ ואיצומ וניא ךא רפסה תיבל הריגס וצ איצוהל לקוש זוחמה
ןכ תושעל ותוא ךימסמה . ךכיפל , ןיינעב לעפיש השקבב ךוניחה דרשמב זוחמה להנמל הנפ
הז . ל אמגוד הנה וצה תאצוהמ זוחמה אפור תוענמיה :
א . העטומ תעד לוקיש
ב . יעוצקמ תעד לוקיש
ג . להנמה תויקוח ןורקע
ד . םיכרצה ירחא הקיקחה רוגיפ

2 . תוליעפ בורל ןניה הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוב תואירבה דרשמ גיצנ לש ויתולועפ
אבה גוסה ןמ םייתאורבת םיעגפמ לש העינמ :
א . העינמ I
ב . העינמ II
ג . העינמ III
ד . העינמ IV

3 . גוסמ תוצרפתה outbreak איה :
א . וניאש רצק ןמז ךותב הלחמ לש ליגרהמ הובג רועיש לש םושיר םייק וב בצמ
הפיגמ לש בצמל עיגמ
ב . פרגואיג םוקימ תניחבמ לבוקמל לעמ הלחמה תוערא י , ןמזו הייסולכוא תצובק
ג . בג המרב יפרגואיג רוזאב ןוכיס םרוג וא הלחמ לש תדמתמ תואצמה ההו
ד . תונוכנ ןניא תובושתה לכ

4 . םה תיגולוימדיפא הריקחב םיבלש :
א . תינושאר הרבעה
ב . םירקמה תרדגה ) cases ( םרותיאו
ג . תיטילנאו תיטרואית הכרעה
ד . העינמ תויוליעפ ) וב לופיטו רוקמה רותיא , ןוכיסב הייסולכואה לע , תעינמ
תורזוח תויוצרפתה (
ה . םוסרפ
ו . תונוכנ תובושתה לכ

5 . מימב םיעצומה תונורתפה םע הנקז הייסולכואב לופיטל הנידמה לש אלמ וא יקלח ןו
ןה לארשיב תולתו תידוקפת הדירי :
א . ןקזה לש ותיבב ןיעב ישיא לופיטל תועש ןתמ
ב . םיידועיס םילוח יתבב וא תובא יתבב דוסימ
ג . תינללוכ תירטאירג הכרעה
ד . א ' ו - ב ' םינוכנ
ה . א ,' ב ' ו - ג ' םינוכנ

6 . וקונית לש תודילה רועיש תא דירוהל ןתינ םיבצעה תלעתב םימומ םע ת ) neural tube
defects ( ע " י :
א . לש ןונימב תילופ הצמוח תליטנ 0.4 מ " ינפלש םינושארה םיישדוחב םויל ג
ע ןושארה שילשבו ןוירהה " תוירופה ליגב םישנה תייסולכוא ללכ י
ב . לש ןונימב תילופ הצמוח תליטנ 4 מ " שילשבו ןוירהה ינפלש םיישדוחב םויל ג
ע ינשה " םישנ י הז םוממ לבוסה רבועב רבעב ורהש .
ג . ירבוע ןובלחל תוקידבב תורהה םישנה תייסולכוא ללכ ןוניס
ד . א ' ו - ב ' םינוכנ
ה . א ,' ב ' ו - ג ' םינוכנ

רוביצה תואירב 2002

2 / 2
7 . והינתנ תדעו יבגל רתויב ןוכנה המ :
א . וד " תכל יקיחרמ םייונישב ךרוצ שיש עבוק טועימה ח – םילקידר
ב . ודב " רש תלעפהל תשרופמ תודגנתה שי בורה ח " וח יתבב פ םיירוביצ םיל
ג . וד " ע הליעי תכרעמהש החנהה לע ססובמ טועימה ח " תואירב ידדמ פ
ד . וד " יתכלממ תואירב חוטיב קוח םושיב ךמות טועימה ח

8 . איה יתכלממ תואירב קוח תורטממ תחא :
א . םימילשמ םיחוטיב לע האצוהה םוצמצ
ב . םילבוקמה תואירבה ידדמב רופיש תגשה
ג . םילוחה תופוק הנבמ יוניש
ד . וידיקפת יוניש תואירבה דרשמ לש

9 . תואירב חוטיב קוח :
א . הייסולכואה לכל יאופר חוטיב תגשהב לשכנ
ב . םייאופר םיתורישל שוקיבה תלדגהב חילצה
ג . תואירבה תכרעמב תוינויוושה רופישב חילצה
ד . לארשיב תואירבה תכרעמ תמאלהב לשכנ

10 . םימ תועצמאב תרבועה תקבדמ הלחמ תוצרפתהל ששח םייק םא , תידיימה הלועפה המ
עיה התוטשפתה תעינמל רתויב הלי :
א . הנודנה הלחמה ללוחמ יריבעמכ םידושחה םימה יקפסל ילהנמ הריגס וצ תאצוה
ב . היעבב לפטל תורוקמ תרבחל תידיימ היינפ
ג . השדח העדוה דע םימ חיתרהל ךרוצה לע תרושקתה יעצמאב רוביצל העדוה
ד . םימ תוריכע תקידב
ה . א ' ו - ג ' םינוכנ

11 . ע הרקב לש תירקיעה היגטרטסאה המ ןוזמה לש תיתאורבתה ותוכיא ל :
א . תטישב רוציה יכילהת תקידב HACCP
ב . יפוסה רצומה לש תנווגמ הדבעמ תקידב , רוציה ךילהת לש ופוסב
ג . קווישה יכרדב יפוסה רצומה לש תונווגמ הדבעמ תוקידב ) תומלואו םילוכרמ
החמש (
ד . ישת םינקתה קוח תושירדב רוציה לש םלגה ירמוח תודימע תקידב " ג 1953
ה . א ' ו - ב ' םינוכנ


םיירשפא תונורתפ :

1 - ג '
2 - א '
3 - א '
4 - ו '
5 - ה '
6 - ה '
8 - ב '
9 - ג '
10 - ה ' ) תונוכנ תובושתה לכ יללכ ןפואב (
11 - ?

רוביצה תואירב - 2001

רוביצה תואירבב הניחב רוזחש – 2001

1 . תוליעיכ תורדגומ וליא ןטרסה םוחתב ועצוהש תוקידבה לכמ ?
א . ליג לכב היפרגוממ תקידב
ב . ליג ירחא היפרגוממ תקידב 50
ג . האוצב יומס םד תקידב
ד . תומצע דשל תקידב
ה . תינומרעה ןטרסל ןמיס תקידב
ו . א + ג + ה
ז . ב + ג + ה
ח . ב + ג

2 . ןה תיברעה הייסולכואב םימוממ התומת ףדועל תוביסה :
א . םיבורק יאושינ
ב . םומ הלגתישכ ןוירהה ךלהמב תוברעתהמ תוענמיה – תויתאורבתו תויתד תוביסמ
ג . תונבומ אל תורחא תוביס
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

3 . ע תנייפואמ לארשיב תוקונית תתומת " י :
א . יפ התומת רועיש 2 ע הייסולכוא לש תידוהיל סחיב תיבר
ב . יפ התומת רועיש 3 םידלומ םימומ לש תוביסמ
ג . הסירעב תוממ האצותכו תורורב אל תוביסמ התומת לש םיווש םירועיש
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

4 . ע תיברעה הייסולכואב םימומ םע תוקונית לש תודילה רועיש תא דירוהל ןתינ " י :
א . ןונימב תילופ הצמוח 0.4 מ " םיישדוח ג ע ול ןושארה שדוחבו ןוירהה ינפל " ללכ י
תוירופה םישנה תייסולכוא ללכ
ב . ןונימב תילופ הצמוח 4 מ " ןוירהה ינפל םיישדוח ג , ןוירהה לש ןושארה שדוחבו
םומ םע רבוע רבעב ורהש םישנב .
ג . ע ןוניס " הייסולכואב םישנה ללכל םירבוע ןובלח תקידב י
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

5 . קוח תפיכא יישק מ םיעבונ ץראב תואירבה י :
א . תינכדע אלו הרסח הקיקח
ב . קוחה דוביכ יא לש המרונ
ג . טפשמה יתב לע סמוע
ד . ב + ג
ה . א + ג

6 . וחרוכ לעב םדא זפשאל לארשיב קוחה ריתמ םיבצמ וליאב ?

7 . יתכלממ תואירב קוח לש תואצותה ןהמ ?

8 . םלועב תומייקה תואירבה תוכרעמ תא ןמס ) תמ רתוי תחא הבוש (
א . תוריש רובע םולשת
ב . תילאיצוס החוור
ג . תויטסינומוק תונידמ לש תואירב תכרעמ
ד . פוק " תורדתסה לש ח
ה . ע תולהונמה תוכרעמ " םיאפור י
ו . הליהקל הינפ םע םילוח יתב לש תבשחוממ תכרעמ


רוביצה תואירב - 2001
9 . מ האורבת יאנתב לארשיב ןוזמ רוציי ףוכאל אפור לוכי ותועצמאב ןוישיר םימיאת
א . ודי לע ןרצי ןוישיר
ב . ע םותח קסע םוישיר " תימוקמ תושר י
ג . לשת תואירב תדוקפ יפל ןוישיר " יזוחמ אפור תמיתחב ג
ד . א + ב
ה . ב + ג

10 . םימב תרבועה תקבדימ הלחמ תוצרפתהמ ששח ונשי – טוקנתש תוידיימ תולועפ :
א . םימה קפסל הריגס וצ תאצוה
ב . וקמ תרבחל תידיימ היינפ תור
ג . םימ חיתרהל רוביצל העדוה
ד . םימל תוריכע תקידב
ה . א + ג

11 . ברעמב ןוזממ האולחתב היילעל הביס
א . קוויש לש היצזילבולג
ב . הקיטויביטנאל םידימע םיקדייח תוחיכש תיילע
ג . תיתימא היילע ןיא – ההובג תינכרצ תועדומ טושפ יהוז
ד . ע רוציי " םינטק םילעפמ י
ה . א + ד
ו . א + ב

12 . תפחשה רוגימל תיצרא תינכות תריציל הליעה
א . יפ תפחשה רועיש ןהב תונידממ םילוע לש הלודג היילע 10-100 ץראבמ
ב . הקיתעה הייסולכואה ברקב הלחמה תצפה עונמל ידכב
ג . תונורחאה םינשב לארשיב תפחשה רועישב היילע
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

13 . ןונימב םיעצומה תונורתפה םע הנקזה הייסולכואב לופיטל הנידמה לש אלמ וא יקלח
תידוקפתה הדיריהו תולת חותיפ :
א . ןקזה לש ותיבב ןיעב לופיטל תועש ןתמ
ב . םיידועיס םילוח יתב וא תובא יתבב דוסימ
ג . תינללוכ תירטאירג הכרעה
ד . א + ב
ה . א + ב + ג

14 . םיעוריא ןגב תידיימ הנכס הלגמ זוחמ אפור
א . צוי ילהנמ הריגס וצ אי
ב . םושיא בתכ תשגה
ג . הרטשמל תידיימ היינפ
ד . תרושקתה יעצמאב םוסרפ

15 . תיגולוימדיפא תרשרש יהמ ?
א . תיעבט ןמז תמגמ
ב . תיתנוע ןמז תמגמ
ג . ףתושמ רוקממ הפגמ תוצרפתה תנייפאמ רשא תיגולוימדיפא המוקע
ד . גמ תוצרפתה תנייפאמה תיגולוימדיפא המוקע תינוינש הקבדהו הפ

16 . גוסמ תוצרפתה cluster איה :
א . תקבדמ הלחמ ירקמ ינש לעמ , ןמזבו םוקמב םירושקה , דב ךא " רועישל רבעמ אל כ
תידרופסה האולחתה
ב . ןמז תדוקנ התואב ףתושמ ןוכיס םרוגל הפישח
ג . תכשוממ ןמז תפוקתב ףתושמ ןוכיס םרוגל הפישח
ד . הלאמ דחא אל ףא

רוביצה תואירב - 2001
17 . יבלש תיגולוימדיפא הריקחב ם :
א . תינושאר הכרעה
ב . םרותיאו םירקמ תרדגה
ג . תיטילנאו תיטרואית הכרעה
ד . העינמ תוליעפ
ה . םוסרפ
ו . תונוכנ תובושתה לכ

18 . תוצרפתה out break :
א . עיגמ וניאש רצק ןמז ךות הלחמ לש ליגרהמ הובג רועיש לש םושיר םייק וב בצמ
הפיגמ לש בצמל
ב . ההובג המרב יפרגואיג רוזיא ךותב ןוכיס םרוג וא הלחמ לש תדמתמ תואצמיה
ג . ןמז וא תיפרגואיג הניחבמ לבוקמל לעמ הלחמה תוערא
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

19 . םה תואירבה םודיקל תונורקעה :
א . האירב תירוביצ תוינידמ
ב . תכמות הביבס תריצי
ג . ירבה יתוריש לש שדחמ תונגראתה תוא
ד . תוישיא תויונמוימ חותיפ – תואירבל ךוניח
ה . הליהקה ףותישו ילאירוטקס ףותיש
ו . א + ב + ג + ד
ז . תונוכנ תובושתה לכ

20 . תואירב םודיק ןה תואמגודהמ וליא ?
א . הלשממ ידרשמ רפסמ לש תפתושמ תוליעפב הייתשה ימ תוכיא רופיש
ב . ןוזמה תנייגה םוחתב הקיקח
ג . חוטב הביבס ה – םישיבכ תסדנה
ד . םימייוסמ םירצומב שומיש רוסיא – םינכוסמ םירזיבא וא םיעוצעצ .
ה . ב + ג + ד
ו . תונוכנ תובושתה לכ

21 . הלחמ לש תינושאר העינמל הלועפכ בשחת תואבה תויוברעתההמ ימ :
א . ןושיעמ הלימג תינכתל םינש שמח ןשעמה אירב לפוטמ תיינפה
ב . ליגב השיא תיינפה 55 ל תיתרגש היפרגוממ תקידב
ג . גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד דגנ ןוסיח ןתמ A
ד . ליגב אירב רבגל םויל תחא ןיריפסא רודכ ןתמ 50
ה . ליגב האירב השיאל תולחש תתירכ 45 הלחשב ןטרס הלגתה המא לצאש
ו . א + ג + ד
ז . א + ג + ה
ח . א + ג + ד + ה

22 . םינוכנ םניא םיאבה םיטפשמהמ וליא :
א . אר העינמ תועראהה ירועש תא תוניטקמה תולועפה ןווגמל תסחייתמ תינוש
incidence) ( הלחמהמ .
ב . רוקיס תינכות screening) ( לש וא תולחמ לש םדקומ יוליגל איבהל תודעוימ
תולחמ ןוכיס ימרוג .
ג . הלחמב םילוחה םישנאה ברקב התומתה תנטקהל האיבמ תינושאר העינמ .
ד . שחתהל שי רוקיס תינכותב תעצומה הקידבה תונוכתב ב , הלחמה ינייפאמב
תינכתה תא ליעפהל םיצור הבש הייסולכואה תונוכתבו תקדבנה .
ה . ג + ד
ו . א + ד
רוביצה תואירב - 2001

23 . תוליעיכ תוחכומ וליא ןטרסה םוחתב ועצוהש הקירסה תוקידב לכמ :
א . תימצע דש תקידב
ב . ליג לכב היפרגוממ תקידב
ג . ליג ירחא היפרגוממ תקידב 50 ) וא ליגב 74 - 50 (
ד . האוצב יומס םד תקידב
ה . תינומרע ןטרסל ןמס תקידב PSA) (
ו . ב + ד + ה
ז . ג + ד + ה
ח . ג + ד

24 . ןוזמה לש תיתאורבת תוכיא לע הרקב לש תירקיעה היגטרטסאה יהמ ?
םיירשפא תונורתפ :

1 - ח
2 - ד
3 - א
4 - ה
5 - ד
8 - א , ב , ג ) ד אל ' (!
9 - ה
10 - ה
11 - ו
13 - ה
14 - א
15 - ד
16 - ?
17 - ז
18 - א
19 - ז
20 - ו
21 - ח
22 - ג
23 - ח


רוביצה תואירב - 1997

רוביצה תואירבב הניחב רוזחש – 1997
1 . תינוינש העינמל בשחנ המ ?
א . תמדא דגנ ןוסיח
ב . היפרגוממ
ג . ןושיע יקזנ לע האצרה

2 . לארשיב םינקזה זוחא והמ ?

3 . לש הובג זוחא יוליג ZPP לע דיעמ ?
א . יתביבס רוטינ
ב . יעבט רוטינ
ג . יאופר רוטינ

4 . לש הלודג תומכ ZPP דיעמ לע ה ?

5 . תינושאר העינמ הז המ ? ןת / אמגוד י !

6 . תיתקוסעת האופר הז המ ?

7 . ע תומרגנש תולחמ ןחבאל השק המל " םינגרוא םיסממ י ?

8 . ע תומרגנש תולחמ לש םינמיסה םה המ " םיינגרוא םיסממ י ?

9 . םידליל העימש רישכמ תואירבה דרשמ ןתונ ליג הזיא דע ?

10 . מממ םישישק לש גוס הזיא תואירבה דרשמ ן ?

11 . ע תוצלמומה תויתפוקתה תוקידבה ןהמ " תואירבה דרשמ י ?

12 . םורט תוקידבה ןהמ - ע תוצלמומה הדיל " תואירבה דרשמ י ?

13 . םורט הקידב הזיא - ע תצלמומ הניא הדיל " תואירבה דרשמ י ?

14 . תינוינש העינמל וליאו תינושאר העינמל םיכייש םיאבה םירבדהמ וליא עבק ?
א . תוירופה ליגב םישנל תמדא תקירז
ב . ןואד תונומסת תקידב
ג . דיקפ דיקפתל ץבש ירחא לבס תרבעה
ד . קוניתל העימש תקידב
ה . תוחתפתה תקידב

15 . ימב שמתשהל ןתינ יתמ - ןיחלוק ?

16 . תמייוסמ הנידמב אפור התא . ךותמ 100,000 שיא 50% ליג לעמ 50 . תויעב יתש ןנשי :
ממ ינורכ לושלש םילבוס ונ 50/100,000
םילבוס הנממ ןזואה ךונת תראממ 25/100,000
םיתמ תולחמה יתש בקע 25 הנש לכב שיא . םיבאשמ ביצקת היעב וזיאל ?

17 . הלחמה לש םדקומ יוליגל םיבאשמ תעקשהל היצקידניא הווהמ אל המ ?
א . ךותמ 5 םיתמ , 4 ךונתה ןטרס בקע ורטפנ
ב . טקמ הלחמה לש םדקומ יוליג הלחמהמ התומתה רועיש תא ןי
ג . הלחמה לש םדקומ יוליג עצבל ןתינ

18 . סקז יאט , הימסלט , Krabes תולחמ ןה ?
א . אפרמ תוכושח
רוביצה תואירב - 1997
ב . תויתשרות
ג . םדקומ רותיאל תונתינ
ד . תונוכנ תובושתה לכ

19 . תויתקוסעת תולחמ יבגל ןוכנ טפשמ הזיא ?
א . ע העינמל תונתינ " יישיא ןוגימ יעצמא י ם
ב . תולקב םינמיס רתאל ןתינ
ג . תיטנטל הפוקת בקע ןוחבאל תושק

20 . ע וחסונש תונורקעה םהמ " י WHO לארשיב תפחש תעינמ תינכתב ומשויו

21 . יכה המ " בוט " ?
תוילוגס לומ תושיגר
א . 96 90
ב . 92 98
ג . 90 98

22 . תינוינש העינמ תווהמ תואבה תולועפהמ ימ ?
א . דאל ןוסיח תמ
ב . ןוניס תלועפכ יומס םדל האוצ תקידב
ג . ןושיע יקזנ ןיינעב האצרה
ד . א + ב
ה . א + ג

23 . וניה דשה ןטרס לש םדקומ יוליגל ילכ היפרגוממ תושיגר 95% תוילוגסו 99% . אל המ
ןוכנ ?
א . תוהזל החילצמ היפרגוממה 95% דשה ןטרס תולחממ
ב . ע גווסת םישנ האמ לכמ תחא השיא " קידב פ ךכ הז ןיאש תורמל הלוחכ וז ה
ג . תוהזל החילצמ היפרגוממה 99% דשה ןטרס תולוחמ
ד . יבויח אצמנ רשא םדאש תורבתסהה אוה הקידבה לש יבויחה יובינה רשוכ
הלוח וניה הקידבב

ירשפא ןורתפ
1 . ב
2 . 10% םידוהי , 3% םידוהי אל ) תרחא אסרג : - 10% ץראב , 20% הפיחב (
3 . ג

9 . 18
10 . שק שפנ ישושת םישי , םיידועיס םישישק

13 . ריפש ימ תקידב
14 – א - 1
0
ב - 2
0
ג - ? ד - 2
0
ה - 2
0
16 - ?
17 – א
18 – ד
21 – ב
22 – ב
23 – ג


רוביצה תואירב - 1
רוביצה תואירב - 1

1 . הלחמ לש תינושאר העינמל הלועפכ בשחת תואבה תויוברעתההמ ימ :
א . ןושיעמ הלימג תינכתל םינש שמח ןשעמה אירב לפוטמ תיינפה
ב . ליגב השיא תיינפה 55 תיתרגש היפרגוממ תקידבל
ג . גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד דגנ ןוסיח ןתמ A
ד . גל םויל תחא ןיריפסא רודכ ןתמ ליגב אירב רב 50
ה . ליגב האירב השיאל תולחש תתירכ 45 הלחשב ןטרס הלגתה המא לצאש
ו . א + ג + ד
ז . א + ג + ה
ח . א + ג + ד + ה

2 . םינוכנ םניא םיאבה םיטפשמהמ וליא :
א . תועראהה ירועש תא תוניטקמה תולועפה ןווגמל תסחייתמ תינושאר העינמ
incidence) ( הלחמהמ .
ב . רוקיס תינכות screening) ( לש וא תולחמ לש םדקומ יוליגל איבהל תודעוימ
תולחמ ןוכיס ימרוג .
ג . הלחמב םילוחה םישנאה ברקב התומתה תנטקהל האיבמ תינושאר העינמ .
ד . תעצומה הקידבה תונוכתב בשחתהל שי רוקיס תינכותב , הלחמה ינייפאמב
תינכתה תא ליעפהל םיצור הבש הייסולכואה תונוכתבו תקדבנה .
ה . ג + ד
ו . א + ד

3 . הנה יעמה ןטרס יוליגל האוצב יומס םד תוחכונל הקידבה תושיגר 85% הנה היתוילוגסו
94% . םינוכנ םניא םיאבה םיטפשמהמ ימ ולא םיאנתב :
א . ההזת יומס םד תקידב 85% סגה יעמה ןטרסב תמאב םילוחה םישנאהמ
ב . לכ ךותמ השש 100 קי סגה יעמה ןטרס םהל ןיאש םיקדבנ תיבויח הבושת ולב
הקידבב .
ג . ההזת יומס םד תקידב 94% סגה יעמה ןטרסב תמאב םילותה םישנאהמ .
ד . תיבויח הקידבה האצמנ םלצאש םיקדבנה םישנאה לכמ , ל קר 85% - אצמי תמאב
סגה יעמה ןטרס .
ה . ב + ד
ו . ג + ד

4 . תוליעיכ תוחכומ וליא ןטרסה םוחתב ועצוהש הקירסה תוקידב לכמ :
א . ב תימצע דש תקיד
ב . ליג לכב היפרגוממ תקידב
ג . ליג ירחא היפרגוממ תקידב 50 ) ליגב וא 74 - 50 (
ד . האוצב יומס םד תקידב
ה . תינומרע ןטרסל ןמס תקידב PSA) (
ו . ב + ד + ה
ז . ג + ד + ה
ח . ג + ד

5 . םכרוזאב תואירבה תכרעמ לש םינוממ םתא . תויעב יתש תולוע האולחתה בצמ תקידבב
קיע תויר : שי ונממש ןהובה ןטרס 100 יביטקפא םדקומ וליגל ןתינהו הנשב םישדח םירקמ
ב התומתה תא דירויש 70% - . כ םיעגפנ הנממ הפה תיווז לש תינורכ תקלדו 200 - הנשב שיא
העינמל תנתינהו . םיתמ תולחמה יתשמ 50 הנש לכ שיא . תחא היעבב לפטל ףסכ ךל שי
דבלב . הביס וזיאמו לפטת וזיאב ?
א . תקלדב , תקלד ירקמ רתוי שיו רחאמו םדקומ יוליג לע הפידע העינמו רחאמ
ב . ןטרסב , רתוי הגיאדמ הלחמ וזו רחאמ
ג . ןטרסב , ליעי םדקומ יוליגל ךרד שיו רחאמ
ד . תקלדה ילוחב רשאמ רתוי לודג םילוחה ברקמ םירטפנה זוחאו רחאמ ןטרסב
ה . תקלדב , יפוהל היושעו תינורכ הלחמהו רחאמ תינש ע

רוביצה תואירב - 1
6 . םדקומה יוליגה םע דדומתהל הסנמו תוקלדה לע טלתשהל תחלצה אל יהשלכ הביסמ . ימ
םדקומה יוליגה תוליעפב הריחבב ךמות וניא םיאבה םיקומינהמ :
א . הרומח הלחמה ) התיממ 50% הנש ךותב הב םילוחהמ ( לארשיב תיתועמשמו
ב . מכ רקובמ יארקא רקחמב חכוה הלחמה לש םדקומ יוליג ב התומת דירו 70% -
ג . םינש שמחל תודרשיהה תא ךיראמ הלחמה לש םדקומ יוליג
ד . ע יוהיזל ןתינה ריאממ םדק בלש הלחמל " הקידבה י
ה . יוליגה תעב הלחמה בלש תא דימת תרפשמ רוקיס תלועפ
ו . ג + ה
ז . ג + ד + ה
ח . ב + ג

7 . הנומה האירבה הייסולכואב םדקומ ןוחבאל תוטיש שולש תועצומ 100,000 שיא ) תועראה
איה הייסולכואב הלחמה 80/100,000 הנשב :(
1 . ע הקידב " ןהובה קרפל רישכמ תרדחה י , תושיגר םע 95% תוילוגסו 95%
2 . ע הקידב " ןהובה קרפ לש ןגטנר םוליצ י , תושיגר םע 93% תוילוגסו 97%
3 . ןהובה קרפ לש ינדי שושימ תקידב , תושיגר םע 93% תוילוגסו 97%
םדא חותינל קקזנ תוקידבה תחאב יבויח אצמנש . עודמו רחבת הקידב הזיאב ?
א . הקידבב 1 םילוחה לכ תא רתאתו רתוי השיגרה איהש םושמ
ב . הקידבב 2 רתויב תילוגסה איהש םושמ , היהת ןיידעו םיאירב תוחפב עגפת
תמדקתמ היגולונכט םע הקידב
ג . הקידבב 3 רתויב תילוגסה איהש ינפמ , תוחפ עגפת םיאירבב , לע הרימש ךות
ההובג תושיגר , תינשלופ הניאו רתויב הלוזה איהש םושמו

8 . סמ הקידבה הרחבנש חיננ ' 1 . קדצומ אלל המכו קדצומ חותינל וקקדזי םישנא המכ
וז הקידב תובקעב ?
םיאירב םילוח
5072 4996 76 תיבויח הקידב
94928 94924 4 תילילש הקידב
100000 99920 80 הס " כ
א . 76 קדצומ חותינ ורבעי , ו 4996 - קדצומ אל חותינ
ב . 80 קדצומ חותינ ורבעי , ו 4996 - קדצומ אל חותינ
ג . 76 קדצומ חותינ ורבעי , ו 5072 - קדצומ אל חותינ
ד . 80 קדצומ חותינ ורבעי , ו 5072 - קדצומ אל חותינ
ה . 5072 קדצומ חותינ ורבעי , ו 94928 - קדצומ אל חותינ

9-11 . הנע רוציקב ) דע 6 תורוש ( תולאשה ןמ תחא לכל :
9 . תואירב תוכרעמ בוציע לע םיעיפשמה םימרוגה םהמ . םע םימרוג השולש תוחפל הנמ
םרוג לכל תחא אמגוד .

10 . תכרעמ לע יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש תוירקיעה תועפשההו תואצותה ןהמ
לארשיב תואירבה . ועפשהל הביסה תא ןייצו עברא תוחפל הנמ ולא ת .

11 . םלועב תואירב תוכרעמו תואירב יחוטיב לש תורוצ שולש תוחפל הנמ . דחא ןורתי ןייצ
תויורשפאה ןמ תחא לכל דחא ןורסחו

12 . וחרוכ לעב םדא זפשאל לארשיב קוחה ריתמ םיבצמ וליאב :
א . יטויביטנא לופיט לבקל בריסש םדא
ב . םירחאהו ומצע תא ןכסמה שפנ הלוח
ג . חמב הלוח רוביצה תואירב תא ןכסל הלולע וירוגמ תרוצש תקבדימ הל
ד . ב + ג

13 . לארשיב הביבסה תואירב םוחתב תונקתהו םיקוחה לש תירקיעה היעבה יהמ :
א . םירשעה האמה ףוס לש תויגוסל םימיאתמ םניאו םינשוימ םה
ב . הנידמב קוח תרימש לש המרונ רדעה , טפשמה יתב לע סמוע
ג . דנטס םיביצמ םה ידמ םיהובג םיטר
ד . השורדה הדימב םיטרופמ םניא םה

רוביצה תואירב - 1
14 . רתויב תטרופמה הקיקחה תמייק תואירבה לש םוחת הזיאב :
א . הביבסה תואירב
ב . טרפל םיענומ תואירב יתוריש
ג . םייביטרוק תואירב יתוריש
ד . זופשא יתוריש

15 . ה תויתדיל םדק תוקידב עצבל השיא לכל ץילממ תואירבה דרשמ נ " איצוהל ל :
א . ריפש ימ רוקיד
ב . תשלושמ הקידב ) ירבוע ןובלח (
ג . רכוס תסמעה 50% עובשב םג 24-28
ד . םד גוס

16 . תואבה תולחמה יתש ןיב ףתושמה ןייצ : סקזייט תלחמ , הטב - הימסלת
א . יתדיל םדק ןוחבאל תונתינ
ב . יופיר תורסח תושק תולחמל תומרוג
ג . ויתשרות תויטנג תולחמ ת
ד . תונוכנ תובושתה לכ

17 . םויה דוקפת לש דדמב םיללכנה םימוחת - ימוי ) ADL ( םיללוכ :
א . הליכא
ב . תוגרדמב היילע
ג . תוריבעו העונת תלוכי
ד . א + ג
ה . א + ב
ו . ב + ג

18 . ןוכנ ןמס / ףיעס לכ יבגל ןוכנ אל :
א . מ תוחפ 50% - ליגל לעמ םירגובממ 65 פל תחא תינורכ הלחממ םילבוס תוח
ב . ליג לעמ הייסולכואב היילעה בצק 75 לעמ הייסולכואה לש היילעה בצקל הווש
ליג 85
ג . זופשאל תודסומב םיאצמנ םהלש ידוקפתה בצמב הדירי םע לארשיב םישנאה בור
ינורכ
ד . ותיבב הרזע תלבק ךרוצל םדאב ןממס קר אוה ידוקפתה בצמב הדירי

19 . אירגה םוחתב תוחיכשה תויעבל ףתושמ הירט , םירגוסב הטילש יא ןוגכ , הדירי
תיביטינגוק ) היצנמד ( םה :
א . דב " ירקיע דחא םרוגמ רתוי כ
ב . םתליחתל דחא דעומ
ג . םדאה תואמצע לע העפשה
ד . א + ג
ה . ב + ג
ו . א + ב

20 . אוה דרוי רדסב לארשיב תוקונית תתומת רועיש ) ךומנ יכהל הובג יכהמ :(
א . םימלסומ , םיזורד , םירצונ , םידוהי
ב . םיזורד , םימלסומ , םירצונ , םידוהי
ג . םימלסומ , םירצונ , םיזורד , םידוהי
ד . םימלסומ , םיזורד , םידוהי , םירצונ

21 . לארשיב םידלומ םימומ תעינמל תינכותה
א . דבלב תויתדיל םדק תוקידב תללוכ
ב . דבלב ןוכיס תוצובקל תדעוימ
ג . תוחטבמה תופוקה ןומימב
ד . תללוכ תוירופה ליגב םישנל תמדא ןוסיח ןתמ

22 . תא ןכסמה ןוזמ לעפמ יפלכ לוקשל תואירבה דרשמ לש זוחמ אפור ישארש תולועפה המ
רוביצה תואירב ?
א . ילהנמ הקספה וצ איצוהל ) ילהנמ הריגס וצ (
רוביצה תואירב - 1
ב . יטופיש הריגס וצ איצוהל םולשה טפשמ תיבמ שקבל
ג . נמל עומיש עצבל ךילהת לכ תטיקנ םרטב לעפמה לה
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא
ה . א + ב + ג

23 . םירפכה דחאב םיתבה תורצחב בויב ימ תמירז לע תואירבה תכשלב הנולת הלבקתה
רפכה ותואב םילושלש לש העפוהו רוזאב . ךכמ האצותכ תשרדנה תוליעפה המ ?
א . ע הייתשה ימ תוכיא תקידב " םימה קפס י
ב . ימו היתשה ימ תרנצ תוינכת תקידב ולא תוכרעמב הלקת רותיא םשל בויבה ,
הייתשה ימ תרנצ ךותל בויב ימ תצירפ התיה םאה קודבלו
ג . סמו םילושלשה תלחתה דעומ לע עדימ תלבק ' רפכה תאפרממ םירקמה
ד . םימב לופיטה ךרד לע תוצלמהו םיבשותל עדימ תריסמ
ה . תונוכנ תובושתה לכ
ו . א + ב

24 . ילודיג תוקשהל ןתינ םיאנת הזיאב ןיחלוק ימב םייאלקח ם ?
א . ע היקשהל רתיה לבקתנ " רתיהב םינייוצמה םילודיגל תואירבה תדרשמ י
ב . ןיחלוק ימב תוקשהל ןתינ יאלקח לודיג לכ
ג . וא שפונל םידעוימ םניאש תומוקמב תוריעו תושרוח ןיחלוק ימב תוקשהל ןתינ
תואנחמ
ד . א + ג

25 . תואירבה תכשלב הביבסה תואירבל הקלחמה – לע חקפמ :
א . תונטייקו רעונ תונחמ
ב . הייתשה ימ תוכיא
ג . יבב יאורבתה בצמה " ס , םידלי ינג , תוימינפ , יתב " ח ) םיידועיסו םיללכ ( , תוכירב
תורפסמו הייחש
ד . תודעסמל קסע יושירל הצילממ , החמש תומלוא , תלוכמ תויונחו לכוא יתב , ןוישר
ע ןתינ קסעה " תויושרה י
ה . א ' - ג ' תונוכנ
ו . א ' - ג ' תונוכנ

26 . תוגפו םידלומ םימומ תוקונית תתומת רועיש תדרוהל תימואלה תינכתה תרגסמב :
א . תינוינש העינמב תוקסועה תוברעתה תוינכת תומייק
ב . תינוינשה העינמב ןהו תינושארה העינמב ןה תוקסועה תוברעתה תוינכת תומייק
ג . רב םודיק תינכת תמייק תוברעתה תינכתמ קלחכ תיבו הליהקה תא תפתשמה תואי
תינכתה תלעפהב יזכרמ ריצ הווהמה רפסה
ד . א ' - ג ' תונוכנ

םיירשפא תונורתפ :

1 .
ח
14 .
א
2 .
ג
15 .
א
3 .
ו
16 .
ד
4 .
ח
17 .
ד
5 .
א
18 .

6 .
ו
19 .
ד
7 .
ג
20 .
א
8 .
א
21 .
ד
9 .

22 .
ה
10 .

23 .
ה
11 .

24 .
ד
12 .
ב
25 .
ו – תונוכנ תבוושתה לכ
13 .
ב
26 .
ד