Inregistrarea actului de casatorie

1. Declaraţia scrisă de căsătorie (completată personal la ghişeu de către viitorii soţi); 2. Actele de identitate ale viitorilor soţi în original şi copie xerox; 3. Certificatele de naştere în original şi copie xerox; 4. Certificatele medicale prenupţiale care sunt valabile 14 zile de la data emiterii acestora de către unitatea sanitară; 5. Declaraţia pe propria răspundere a soţilor că nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei; 6. Convenţia matrimonială autentificatăde notarul public, în situaţia în care regimul matrimonial ales este regimul separaţia de bunuri sau regimul comunităţii convenţionale; 7. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate /convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenilor statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie şi declaraţie notarială a soţilor că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România. 8. Acte în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul cum ar fi: a. certificatul de deces al fostului soţ; b. certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951-1960) c. certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei; d. sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă pentru divorţurile pronunţate între 8.10.1966 şi 31.07.1974, cu menţiunea că s-a înscris divorţul pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare; 8. Actele de identitate ale celor 2 martori prezenţi la oficierea căsătoriei şi după caz: a. aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului Primăriei pentru motive bine întemeiate; b. aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul legal pentru motive bine întemeiate; c. aprobarea primarului Municipiului Bucureşti în cazul existenţei unor impedimente referitoare la rudenia firească şi adopţie; d. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate casători , în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori , după caz, a tutorelui şi cu autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. e. dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România în cazul căsătoriei unui cetăţean străin dincare să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei; f. declaraţia notarială a cetăţeanului apatrid sau străin din care să rezulte că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în cazul în care pentru statul respectiv nu există misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; g. dovada eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Protocol Naţional din care să rezulte că un anumit stat nu are reprezentanţă diplomatică în România; h. prezentarea autorizaţiei traducătorului sau interpretului în cazul căsătoriei cetăţenilor străini care nu cunosc limba română sau a surdomuţilor. i. aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului administraţiei şi internelor, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul căsătoriei cadrelor militare active(ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) cu cetăţean apatrid sau străin sau care nu are exclusiv cetăţenia română ; j. declaraţia notarială a cetăţeanului străin sau apatrid din care să rezulte că nu este căsătorit. 9. taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 2 Ron pentru fiecare soţ, achitată la oficiile poştale în contul RO 35 TREZ70221340202XXXXX Dosarul se depune cu 10 zile inainte de casatorie. Căsătoriile se oficiază în Str. Chiristigiilor nr. 11-13. Notă: Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii). Excepţie fac situaţiile când unul dintre soţieste în imposibilitatea de a se prezenta ( este privat delibertate, este grav bolnav, infirm sau soţia are o sarcinăavansată) depunându-se dovezi în acest sens. Acte tipizate Declaratie casatorie Departament: Serviciul Stare Civila

13:00-18:30 Vineri: 08:30 . 13:00-15:00 Joi: 08:30 -12:00. Miercuri: 08:30 .30 Decese Sâmbătă: 09:00 .252.74 Primiri acte Luni.12:00. Marţi.13:30 .02. Marţi. Marţi.13.Str. Miercuri: 15:00 . 19 Tel 021.15:00 Joi: 08:30 .18:30 Vineri: 12:30 .30 Eliberări acte Luni.00 Duminică: 09:00 . Olari nr.12. Miercuri: 08:30 .18:30 Vineri: 08:30 .16:30 Joi: 15:00 .13.13.00 Divorţuri pe cale administrativă: Luni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful